ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 15

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
20. januára 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

20.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 41/2007

z 21. decembra 2006,

ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (2), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 423/2004 z 26. februára 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu zásob tresky (3), a najmä na jeho články 6 a 8,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 811/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zavádzajú opatrenia na obnovu zásob severnej šťuky morskej (4), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2166/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa stanovujú opatrenia na obnovu zásob merlúzy južnej a homára nórskeho v Kantábrijskom mori a na západe Pyrenejského polostrova (5), a najmä na jeho články 5 a 6,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 388/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa ustanovuje viacročný plán trvalo udržateľného využívania zásob soley v Biskajskom zálive (6), a najmä na jeho článok 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V článku 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa vyžaduje, aby Rada prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie prístupu k vodám a zdrojom, ako aj trvalo udržateľného vykonávania činností rybolovu, berúc do úvahy dostupné vedecké odporúčania, a najmä správu, ktorú vypracoval Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF).

(2)

Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 bolo uložené Rade stanoviť celkový povolený výlov (TAC) podľa rybolovu alebo skupiny rybolovov. Je potrebné prideľovať členským štátom a tretím krajinám rybolovné možnosti v súlade s kritériami ustanovenými v článku 20 predmetného nariadenia.

(3)

V záujme zabezpečenia efektívneho riadenia TAC a kvót je potrebné ustanoviť osobitné podmienky, za akých sa majú vykonávať činnosti rybolovu.

(4)

Zásady a určité postupy riadenia rybolovu sa musia stanoviť na úrovni Spoločenstva tak, aby členské štáty dokázali zabezpečiť riadenie lodí plaviacich sa pod ich vlajkou.

(5)

V článku 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa ustanovujú definície, ktoré sú dôležité pre prideľovanie rybolovných možností.

(6)

Rybolovné možnosti by sa mali využívať v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva pre danú oblasť, a najmä s nariadením Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov (7), nariadením Rady (EHS) č. 2930/86 z 22. septembra 1986, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (8), nariadením Komisie (EHS) č. 1381/87 z 20. mája 1987, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre označovanie a dokumentáciu rybárskych plavidiel (9), nariadením Rady (EHS) č. 3880/91 zo 17. decembra 1991 o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (10), nariadením Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (11), nariadením Rady (ES) č. 1626/94 z 27. júna 1994, ktorým sa ustanovujú určité technické opatrenia na ochranu zdrojov rybolovu v Stredozemnom mori (12), nariadením Rady (ES) č. 1627/94 z 27. júna 1994, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce sa zvláštnych rybárskych povolení (13), nariadením Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (14), nariadením Rady (ES) č. 1434/98 z 29. júna 1998, určujúce podmienky, za ktorých sa môžu slede vykladať na breh na priemyselné účely okrem priamej ľudskej spotreby (15), nariadením Rady (ES) č. 973/2001 zo 14. mája 2001, ktorým sa ustanovujú niektoré technické opatrenia na zachovanie stavov niektorých druhov migrujúcich rýb na veľké vzdialenosti (16), nariadením Rady (ES) č. 2347/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb (17), nariadením Rady (ES) č. 1954/2003 zo 4. novembra 2003 o riadení rybárskeho úsilia týkajúceho sa určitých rybolovných oblastí a zdrojov Spoločenstva (18), nariadením Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003 ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici (19), nariadením (ES) č. 423/2004, nariadením Rady (ES) č. 601/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov (20), nariadením (ES) č. 811/2004, nariadením (ES) č. 2166/2005, nariadením (ES) č. 388/2006 a nariadením Rady (ES) č. 2015/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa stanovujú na roku 2007 a 2008 rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva pre populácie niektorých hlbokomorských druhov rýb (21).

(7)

Na základe odporúčania Medzinárodnej rady pre využívanie morí (ICES) je potrebné zachovať uplatňovanie dočasného systému riadenia obmedzení výlovu sardel v zóne ICES VIII.

(8)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1116/2006 z 20. júla 2006, ktorým sa zakazuje lov sardely obyčajnej v podoblasti VIII ICES (22)

(9)

Na základe odporúčania ICES je potrebné udržiavať a revidovať systém riadenia výlovu piesočnicovitých v zónach ICES IIIa a IV a vo vodách ES zóny ICES IIa .

(10)

Ako prechodné opatrenie je potrebné, vzhľadom na najnovšie vedecké stanoviská zo strany ICES, naďalej znižovať rybolovné úsilie v prípade určitých hlbokomorských druhov.

(11)

Na základe článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 bolo uložené Rade rozhodnúť o podmienkach súvisiacich s obmedzeniami výlovu a/alebo obmedzeniami rybolovného úsilia. Vo vedeckom stanovisku sa uvádza, že úlovky nad rámec odsúhlasených TAC majú za následok, že je dotknutá trvalá udržateľnosť rybolovných operácií. Z tohto dôvodu je vhodné zaviesť súvisiace podmienky, ktoré budú mať za následok zlepšené vykonávanie odsúhlasených rybolovných možností.

(12)

Organizácia pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) prijala na svojom výročnom zasadnutí v roku 2006 mnoho technických a kontrolných opatrení. Tieto opatrenia je potrebné vykonať.

(13)

Dohovor o zachovaní antarktických morských živých zdrojov (CCAMLR) na svojom XXV. výročnom zasadnutí v roku 2006 prijal príslušné obmedzenia úlovkov pre populácie otvorené pre zavedený rybolov ktorýmkoľvek členom CCAMLR. CCAMLR takisto schválil účasť lodí Spoločenstva na prieskumných rybolovoch druhu nototénia v podoblastiach FAO 88.1 a 88.2, ako aj divíziách 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) a 58.4.3b), a podrobil príslušné rybolovné operácie obmedzeniam výlovu a vedľajšieho úlovku, ako aj určitým špecifickým technickým opatreniam. Aj tieto obmedzenia a technické opatrenia by sa mali uplatňovať.

(14)

S cieľom splniť medzinárodné záväzky, ktoré na seba prevzalo Spoločenstvo ako zmluvná strana Dohovoru o zachovaní antarktických morských živých zdrojov (CCAMLR), vrátane záväzku uplatňovať opatrenia, ktoré prijala komisia CCAMLR, by sa mal uplatňovať celkový povolený výlov (TAC), ktorý prijala Komisia na sezónu 2006 – 2007, ako aj zodpovedajúce hraničné dátumy sezóny.

(15)

Podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 847/96 treba stanoviť populácie, na ktoré sa vzťahujú rôzne opatrenia, ktoré sú v ňom ustanovené.

(16)

V súlade s postupom ustanoveným v dohodách alebo protokoloch o vzťahoch pri rybolove Spoločenstvo konzultovalo o rybolovných právach s Nórskom (23), Faerskými ostrovmi (24) a Grónskom (25).

(17)

Spoločenstvo je zmluvnou stranou viacerých regionálnych organizácií rybného hospodárstva. Tieto organizácie rybného hospodárstva odporúčali stanovenie obmedzení úlovkov a/alebo úsilia a ďalšie pravidlá ochrany určitých druhov. Je preto potrebné, aby Spoločenstvo zaviedlo tieto odporúčania.

(18)

Na účely úpravy obmedzení rybolovného úsilia v prípade tresky stanovených v nariadení (ES) č. 423/2004 sa zachovajú alternatívne opatrenia s cieľom riadiť rybolovné úsilie konzistentne s TAC, ako sa ustanovuje v článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(19)

Mali by sa zachovať určité dočasné ustanovenia, ktoré sa týkajú údajov VMS, s cieľom zabezpečiť väčšiu účinnosť a efektívnosť pri monitorovaní, kontrole a dozore nad riadením rybolovného úsilia.

(20)

Vedecké odporúčania naznačujú, že populácie platesy veľkej a soley v Severnom mori sa nelovia na trvalo udržateľnej úrovni a že odpad platesy je veľmi vysoký. Vo vedeckom odporúčaní a v odporúčaní Regionálnej poradnej rady pre Severné more sa uvádza, že je vhodné upraviť rybolovné možnosti, pokiaľ ide o rybolovné úsilie lodí, ktoré sa zameriavajú na platesy.

(21)

Pokiaľ ide o populácie soley v západnej časti Lamanšského prielivu stanovujú vedecké odporúčania prijatie plánu na ozdravenie. Je potrebné uplatňovať dočasný plán riadenia rybolovného úsilia, pokiaľ Rada zvažuje dlhotrvajúce opatrenia. Pokiaľ ide o populácie tresky v Severnom mori, v Skagerraku a v západnej časti Lamanšského prielivu, v Írskom mori a na západe Škótska, a populácie mieňa a homára štíhleho v zónach ICES VIIIc a IXa, v rámci programu riadenia treba upraviť úrovne rybolovného úsilia.

(22)

S cieľom prispieť k ochrane populácií rýb je potrebné, aby sa v roku 2007 zaviedli určité doplňujúce opatrenia týkajúce sa kontroly a technických podmienok rybolovu.

(23)

Vedecké skúmanie dokázalo, že postupy rybolovu pri love žiabrovými a pascovými splietanými sieťami v zónach ICES VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a XII predstavujú závažnú hrozbu pre hlbokomorské druhy. Až do prijatia trvalejších opatrení by sa však mali zaviesť dočasné opatrenia, ktoré umožnia vykonávanie tohto rybolovu za určitých podmienok.

(24)

S cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie populácií mieňa a znížiť odpad ako prechodné opatrenie je potrebné v zónach ICES VIIIa, VIIIb a VIIId zohľadniť najnovší vývoj v oblasti selektívneho výstroja.

(25)

Je potrebné zlepšiť kontrolu vykládky a prekládky mrazených rýb rybárskymi plavidlami tretích krajín v prístavoch Spoločenstva. V novembri 2006 Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) prijala odporúčanie, ktoré sa týka kontroly prístavným štátom. Malo by sa zabezpečiť vykonanie uvedeného odporúčania v právnom poriadku Spoločenstva.

(26)

V novembri 2006 odporučila NEAFC vymeniť určitý počet lodí na zozname lodí, u ktorých sa potvrdilo, že sa angažovali v nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove. Musí sa zabezpečiť vykonávanie týchto odporúčaní v právnom poriadku Spoločenstva.

(27)

S cieľom prispieť k ochrane chobotníc a najmä chrániť mláďatá je potrebné stanoviť v roku 2007 minimálnu veľkosť chobotníc z morských vôd, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc tretích krajín a nachádzajú sa v regióne CECAF, až do prijatia nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 850/98.

(28)

Z hľadiska odporúčania STECF je v zónach ICES IVc a IVb juh za určitých okolností povolený rybolov s vlečnými sieťami s použitím elektrického pulzného prúdu.

(29)

Medziamerická komisia pre tropické tuniaky (IATTC) na svojom výročnom zasadnutí v roku 2006 prijala obmedzenia výlovu tuniaka žltoplutvého, tuniaka veľkookého a tuniaka pruhovaného. Hoci Spoločenstvo nie je členom IATTC, je potrebné vykonávať tieto opatrenia s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné riadenie zdrojov, ktoré patria do súdnej právomoci tejto organizácie.

(30)

Komisia pre rybolov v západnej a strednej časti Tichého oceánu (WCPFC) prijala na svojom druhom výročnom zasadnutí obmedzenia výlovu tuniaka žltoplutvého, tuniaka veľkookého, tuniaka pruhovaného a juhotichomorského tuniaka bieleho, ako aj technické opatrenia v súvislosti s prístupom k vedľajšiemu úlovku. Spoločenstvo je členom WCPFC od januára 2005. Je preto potrebné zapracovať tieto opatrenia do práva Spoločenstva s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné riadenie zdrojov, ktoré patria do súdnej právomoci tejto organizácie.

(31)

Medzinárodná komisia na ochranu atlantických tuniakov (ICCAT) prijala na svojom výročnom zasadnutí v roku 2006 tabuľky, v ktorých sa uvádza nedostatočné a nadmerné využívanie rybolovných možností zmluvnými stranami ICCAT. V tejto súvislosti Medzinárodná komisia na ochranu atlantických tuniakov (ICCAT) prijala rozhodnutie, v ktorom konštatuje, že Spoločenstvo v roku 2004 nevyčerpalo v plnej výške svoju kvótu pre niekoľko populácií.

(32)

V záujme rešpektovania úpravy kvót Spoločenstva, ktoré stanovila Medzinárodná komisia na ochranu atlantických tuniakov, je potrebné, aby sa rozdelenie rybolovných možností vyplývajúcich z nedostatočného využitia vykonalo na základe príslušného príspevku každého členského štátu na nedostatočnom využití bez úpravy kľúča pre rozdeľovanie podľa tohto nariadenia pre ročné prideľovanie celkového povoleného výlovu (TAC).

(33)

ICCAT na svojom výročnom zasadnutí v roku 2006 prijala určitý počet technických opatrení pre určité populácie druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti v Atlantiku a Stredozemnom mori, špecifikujúc okrem iného novú minimálnu veľkosť pre tuniaka modroplutvého, obmedzenia týkajúce sa určitých oblastí a období, s cieľom chrániť tuniaka okatého, opatrenia týkajúce sa športových a rekreačných rybolovných činností v Stredozemnom mori a vytvorenie programu odoberania vzoriek pre stanovenie veľkosti tuniaka modroplutvého chyteného do klietky. S cieľom prispieť k ochrane populácií rýb je potrebné vykonávať tieto opatrenia v roku 2007, až do prijatia nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 973/2001.

(34)

Organizácia pre rybné hospodárstvo v juhovýchodnom Atlantiku (SEAFO) prijala na svojom výročnom zasadnutí v roku 2006 ochranné opatrenia na uzatvorenie niektorých oblastí od 1. januára 2007 s cieľom chrániť zraniteľné hlbokomorské biotopy, zákaz prekládky na mori v oblasti spadajúcej do predmetu dohody s cieľom bojovať proti nezákonným, nenahláseným a neregulovaným rybolovným činnostiam (IUU), dočasný program kontroly, ktorým sa mení a dopĺňa Dočasný dohovor pripojený k Dohode o SEAFO, ktorý zahŕňa ochranné opatrenia prijaté na výročnom zasadnutí v roku 2005, a technické opatrenia na zníženie sprievodnej úmrtnosti morských vtákov v spojitosti s činnosťami rybolovu. Tieto opatrenia sú pre Spoločenstvo záväzné a mali by sa preto vykonávať.

(35)

Už nie je vhodné poskytovať rybolovné možnosti plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkami Barbadosu, Guyany, Surinamu, Trinidadu a Tobaga, Japonska a Kórei vo vodách Francúzskej Guyany v dôsledku nedostatočného využívania rybolovných možností, a to by sa malo premietnuť v osobitných ustanoveniach týkajúcich sa departmánu Francúzska Guyana.

(36)

V snahe zabezpečiť, aby úlovky tresky belasej plavidiel tretej krajiny vo vodách Spoločenstva boli správne započítané, je potrebné pre uvedené lode posilniť kontrolné ustanovenia.

(37)

V záujme zabezpečenia živobytia rybárov Spoločenstva a v záujme zabránenia ohrozeniu zdrojov a akýmkoľvek možným ťažkostiam spôsobeným uplynutím účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 51/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (26), je dôležité otvoriť tieto oblasti rybolovu 1. januára 2007 a zachovať účinnosť niektorých pravidiel uvedeného nariadenia v januári 2007. Vzhľadom na naliehavosť tejto záležitosti je dôležité poskytnúť výnimku na šesťtýždňové obdobie uvedené v odseku I bod 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluvám o založení Európskych spoločenstiev,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú rybolovné možnosti na rok 2007 pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb a súvisiace podmienky, za ktorých sa tieto rybolovné možnosti môžu využívať.

Ďalej sa v ňom stanovujú určité obmedzenia rybolovného úsilia a súvisiace podmienky na január 2008, a pre určité antarktické populácie sa stanovujú rybolovné možnosti a konkrétne podmienky na obdobia uvedené v prílohe IE.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Ak nie je ustanovené inak, toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

rybárske plavidlá Spoločenstva („plavidlá Spoločenstva“) a

b)

rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou tretích krajín a sú registrované v tretích krajinách („plavidlá tretích krajín“) vo vodách Spoločenstva („vody ES“).

2.   Odchylne od odseku 1 sa toto nariadenie nevzťahuje na rybolovné operácie vykonávané výhradne na účely vedeckého výskumu, ktorý sa vykonáva s povolením a pod dohľadom dotknutého členského štátu a o ktorom boli Komisia a členský štát, v ktorého vodách sa výskum vykonáva, vopred informovaní.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia okrem definícií ustanovených v článku 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002 platia tieto definície:

a)

„celkový povolený výlov (TAC)“ je množstvo, ktoré je možné z každej populácie uloviť každý rok,

b)

„kvóta“ je podiel TAC pridelený Spoločenstvu, členským štátom alebo tretím krajinám,

c)

„medzinárodné vody“ sú vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc žiadneho štátu,

d)

„regulačná oblasť NAFO“ je časť oblasti Dohovoru o Organizácii pre rybné hospodárstvo v severozápadnom Atlantiku (NAFO), ktorá nepatrí pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc pobrežných štátov,

e)

„Skagerrak“ je oblasť ohraničená na západe čiarou vedenou od majáka v Hanstholme po maják v Lindesnes a na juhu čiarou vedenou od majáka v Skagen po maják v Tistlarna a od tohto bodu po najbližší bod švédskeho pobrežia,

f)

„Kattegat“ je oblasť ohraničená na severe čiarou vedenou od majáka Skagen po maják v Tistlarne a od tohto bodu po najbližší bod na švédskom pobreží a na juhu čiarou vedenou od Hasenøre po Gniben Spids, od Korshage po Spodsbjerg a od Gilbjerg Hoved po Kullen,

g)

„Cadizský záliv“ je oblasť zóny ICES IXa východne od 7o23'48" z. d.;

h)

„regulačná oblasť NEAFC“ sú vody v oblasti pôsobnosti dohovoru vymedzenej v dohovore Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC), ktoré sa rozprestierajú mimo vôd, ktoré patria do súdnej právomoci zmluvných strán NEAFC.

Článok 4

Rybolovné zóny

Na účely tohto nariadenia platia tieto vymedzenia zón:

a)

zóny ICES (Medzinárodná rada pre výskum morí) sú vymedzené v nariadení (EHS) č. 3880/91,

b)

zóny CECAF (Východný a stredný Atlantik alebo hlavná rybolovná zóna 34 FAO) sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 2597/95 z 23. októbra 1995 o predkladaní štatistík nominálneho výlovu členskými štátmi, ktoré lovia v určitých oblastiach, s výnimkou severného Atlantického oceánu (27),

c)

zóny NAFO (Organizácia pre rybné hospodárstvo v severozápadnom Atlantiku) sú vymedzené v nariadení Rady (EHS) č. 2018/93 z 30. júna 1993 týkajúcom sa predkladania štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (28),

d)

zóny CCAMLR (Dohovor o ochrane antarktických morských živých zdrojov) sú vymedzené v nariadení (ES) č. 601/2004,

e)

zóna IATTC (Medziamerická komisia pre tropické tuniaky) je vymedzená v rozhodnutí Rady 2006/539/ES z 22. mája 2006 o uzavretí Dohovoru v mene Európskeho spoločenstva o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou v roku 1949 (29),

f)

zóna WCPFC (Dohovor o rybnom hospodárstve v západnom a strednom Tichomorí) je vymedzená v rozhodnutí Rady 2005/75/ES z 26. apríla 2004 o pristúpení Spoločenstva k Dohovoru o zachovaní a riadení zdrojov veľmi sťahovavých druhov rýb v západnom a strednom Tichom oceáne (30),

g)

zóna ICCAT (Medzinárodná komisia pre ochranu atlantických tuniakov) je vymedzená v rozhodnutí Rady 86/238/EHS z 9. júna 1986 o pristúpení Spoločenstva k Medzinárodnému dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov, zmenenému a doplnenému protokolom pripojeným k záverečnému aktu z konferencie splnomocnených zástupcov zmluvných štátov k dohovoru podpísanému v Paríži 10. júla 1984 (31),

h)

zóny SEAFO (Organizácia pre rybné hospodárstvo v juhovýchodnom Atlantiku) sú vymedzené v rozhodnutí Rady 2002/738/ES z 22. júla 2002 o uzatvorení Dohovoru o ochrane a využívaní rybolovných zdrojov v juhovýchodnom Atlantickom oceáne Európskym spoločenstvom (32),

i)

zóna GFCM (Všeobecná komisia pre rybné hospodárstvo v Stredozemnom mori) je vymedzená v rozhodnutí Rady 98/416/ES zo 16. júna 1998 o pristúpení Európskeho spoločenstva k Všeobecnej komisii pre rybolov v Stredozemnom mori (33).

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI A SÚVISIACE PODMIENKY PRE PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA

Článok 5

Obmedzenia úlovkov a rozdelenie

1.   Obmedzenia úlovkov pre plavidlá Spoločenstva vo vodách Spoločenstva alebo určitých vodách, ktoré nepatria Spoločenstvu, a rozdelenie týchto obmedzení úlovkov medzi členské štáty a dodatočné podmienky v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa ustanovujú v prílohe I.

2.   Plavidlám Spoločenstva sa týmto povoľuje loviť v rámci kvót stanovených v prílohe I vo vodách, ktoré patria do rybolovnej súdnej právomoci Faerských ostrovov, Grónska, Islandu a Nórska, a v rybolovnej zóne okolo Jan Mayen, za podmienok, ktoré sa ustanovujú v článkoch 10, 17 a 18.

3.   Komisia stanovuje konečné obmedzenia úlovkov pre rybolov piesočnicovitých v divíziách IIIa a IV ICES a vo vodách ES zóny ICES IIa na základe pravidiel uvedených v bode 8 prílohy IID.

4.   Komisia stanovuje obmedzenia úlovkov korušky polárnej v zóne ICES V a v grónskych vodách zóny ICES XIV dostupné pre Spoločenstvo vo výške 7,7 % TAC pre korušku polárnu okamžite po stanovení TAC.

5.   Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia č. 2371/2002 revidovať obmedzenia výlovu pre populácie tresky koruškovitej v zóne ICES IIIa a vo vodách ES zón ICES IIa a IV, pre populácie šproty vo vodách ES zón ICES IIa a IV a pre populácie sardely v zóne ICES VIII z hľadiska vedeckých informácií zhromaždených počas prvej polovice roku 2007.

6.   Plavidlám Spoločenstva sa vo vodách ES aj mimo vôd ES zakazuje loviť, držať na palube, prekladať a vykladať tieto druhy:

obroň sťahovavý (Cetorinhus maximus)

žralok biely (Carcharodon carcharias).

7.   Plavidlám Spoločenstva sa zakazuje loviť ryby druhu Hoplostethus atlanticus v častiach zón ICES V, VI a VII, ktoré ležia v regulačnej oblasti NEAFC.

8.   S výnimkou nevyhnutných vedľajších úlovkov sa plavidlám Spoločenstva zakazuje loviť ryby druhu Sebastes mentella v častiach zón ICES I a II, ktoré ležia v regulačnej oblasti NEAFC, od 1. januára 2007 do 30. júna 2007. Tento zákaz lovu rýb druhu Sebastes mentella sa uplatňuje aj v období od 1. júla 2007 do 31. decembra 2007, ak ho odporučí NEAFC. V takomto prípade Komisia uverejní oznam o odporúčaní NEAFC v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 6

Osobitné ustanovenia a rozdelenie

1.   Rozdelenie rybolovných práv medzi členské štáty podľa prílohy I platí bez toho, aby boli dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002,

b)

prerozdelenia vykonané podľa článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 1 a článku 32 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93,

c)

dodatočné vykládky povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96,

d)

množstvá odoprené podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 847/96,

e)

zrážky vykonané podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 847/96.

2.   Na účely prevedenia zadržaných kvót do roku 2008 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 odchylne od tohto nariadenia na všetky populácie podliehajúce analytickému TAC.

Článok 7

Obmedzenia rybolovného úsilia a súvisiace podmienky riadenia populácií

1.   Od 1. februára 2007 do 31. januára 2008 sa obmedzenia rybolovného úsilia a súvisiace podmienky ustanovené:

a)

v prílohe IIA uplatňujú na riadenie určitých populácií v Kattegate, Skagerraku a v zónach ICES IV, VIa, VIIa, VIId a vo vodách ES zóny ICES IIa,

b)

v prílohe IIB uplatňujú na riadenie mieňa a homára štíhleho v zónach ICES VIIIc a IXa s výnimkou Cadizského zálivu,

c)

v prílohe IIC uplatňujú na riadenie populácií soley v zóne ICES VIIe,

d)

v prílohe IID uplatňujú na riadenie populácií piesočnicovitých v zónach ICES IIIa a IV a vodách ES zóny ICES IIa,

2.   Na obdobie od 1. januára 2007 do 31. januára 2007 sa na populácie uvedené v odseku 1 písm. a), b), c) a d) naďalej uplatňuje rybolovné úsilie a súvisiace podmienky ustanovené v prílohách IIA, IIB, IIC a IID k nariadeniu (ES) č. 51/2006.

3.   Plavidlá používajúce druhy výstroja uvedené v bode 4.1 prílohy IIA a v bode 3 príloh IIB a IIC, ktoré vykonávajú výlov v oblastiach vymedzených v bode 2 prílohy IIA a v bode 1 príloh IIB a IIC, musia mať osobitné povolenie na rybolov vydané v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1627/94, ako je ustanovené v týchto prílohách.

4.   Komisia stanoví konečné rybolovné úsilie na rok 2007 pri rybolove piesočnicovitých v zónach ICES IIIa a IV a vo vodách ES zóny ICES IIa na základe pravidiel ustanovených v bodoch 3 až 6 prílohy IID.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby na rok 2007 úrovne rybolovného úsilia, merané v kilowattdňoch neprítomnosti v prístave, plavidiel, ktoré majú povolenia na hlbokomorský rybolov, neprekročili 75 % priemerného ročného rybolovného úsilia vynaloženého plavidlami dotknutého členského štátu v roku 2003 pri plavbách, keď mali povolenia na hlbokomorský rybolov a lovili sa hlbokomorské druhy, ako je uvedené v prílohách I a II nariadenia (ES) č. 2374/2002. Tento odsek sa vzťahuje len na rybolovné akcie, na ktorých sa uloví viac ako 100 kg hlbokomorských druhov iných ako koruška strieborná.

Článok 8

Podmienky vykládky úlovkov a vedľajších úlovkov

1.   Ryby z populácií, pre ktoré sú stanovené obmedzenia úlovkov, môžu zostať na palube alebo sa môžu vyložiť, len ak:

a)

úlovky vykonali plavidlá členského štátu, ktoré majú kvótu, a táto kvóta nie je vyčerpaná alebo

b)

tieto úlovky predstavujú súčasť podielu Spoločenstva, ktorý nebol rozdelený kvótami medzi členské štáty, a tento podiel nebol vyčerpaný.

2.   Odchylne od odseku 1 sa nasledujúce ryby môžu ponechať na palube alebo vyložiť dokonca aj vtedy, keď určitý členský nemá žiadne kvóty, alebo keď sú kvóty alebo podiely vyčerpané:

a)

druhy iné ako sleď a makrela, keď:

(i)

boli ulovené zmiešané s inými druhmi sieťami, ktorých veľkosť ôk je menšia ako 32 mm v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 850/98 a

(ii)

úlovky neboli roztriedené na palube ani pri vykládke,

alebo

b)

makrela, keď:

(i)

boli ulovené zmiešané so stavridami alebo sardinkami;

(ii)

neprekračujú 10 % celkovej hmotnosti makrely, stavridy a sardiniek na palube a

(iii)

úlovky neboli roztriedené na palube ani pri vykládke.

3.   Článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1434/98 sa nevzťahuje na slede ulovené v zónach ICES IIIa, IV a VIId a vo vodách ES zóny ICES IIa.

4.   Všetky vykládky sa započítajú do kvóty, alebo, ak nebol podiel Spoločenstva rozdelený kvótami medzi členské štáty, do podielu Spoločenstva, s výnimkou úlovkov vykonaných podľa ustanovení odseku 2.

5.   Ak budú obmedzenia úlovku členského štátu pre sleďa v zónach IIIa, IV a VIId a vo vodách ES zóny IIa vyčerpané, bude plavidlám plaviacim sa pod vlajkou takéhoto členského štátu a zaregistrovaným v Spoločenstve, ktoré lovia v loviskách, pre ktoré platia príslušné obmedzenia úlovku, zakázané vykladať úlovky, ktoré sú netriedené a ktoré obsahujú sleďa.

6.   Určenie percenta vedľajších úlovkov a nakladanie s nimi sa vykonáva v súlade s článkami 4 a 11 nariadenia (ES) č. 850/98.

Článok 9

Netriedené vykládky v zónach ICES IIIa, IV a VIId a vo vodách ES zóny ICES IIa

1.   Členské štáty zabezpečia uplatňovanie primeraného programu odoberania vzoriek, ktorý umožňuje účinné monitorovanie netriedených vykládok podľa druhov ulovených v zónach ICES IIIa, IV a VIId a vo vodách ES zóny ICES IIa.

2.   Netriedené úlovky v zónach ICES IIIa, IV a VIId a vo vodách ES zóny ICES IIa sa vykladajú iba v prístavoch a na miestach vykládky, kde sa uplatňuje program odoberania vzoriek uvedený v odseku 1.

Článok 10

Obmedzenia prístupu

Rybolov plavidlami Spoločenstva sa nesmie vykonávať v Skagerraku v pásme 12 námorných míľ od pobrežných línií Nórska. Plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska alebo Švédska však budú mať dovolené loviť v pásme 4 námorných míľ od pobrežných línií Nórska.

Článok 11

Prechodné technické a kontrolné opatrenia

Prechodné technické a kontrolné opatrenia pre plavidlá Spoločenstva sú stanovené v prílohe III.

KAPITOLA III

OBMEDZENIA VÝLOVU A PRÍSLUŠNÉ PODMIENKY PRE RYBÁRSKE PLAVIDLÁ TRETEJ KRAJINY

Článok 12

Prechodné technické a kontrolné opatrenia

Prechodné technické a kontrolné opatrenia pre rybárske plavidlá tretej krajiny sú stanovené v prílohe III.

Článok 13

Oprávnenie

1.   Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou Venezuely alebo Nórska a rybárske plavidlá registrované na Faerských ostrovoch sú oprávnené loviť vo vodách Spoločenstva v rámci obmedzení výlovu uvedených v prílohe I a s prihliadnutím na podmienky ustanovené v článkoch 14 až 16 a 19 až 25.

2.   Rybárskym plavidlám z tretích krajín sa vo všetkých vodách ES zakazuje loviť, držať na palube, prekladať a vykladať tieto druhy:

a)

obroň sťahovavý (Cetorinhus maximus),

b)

žralok biely (Carcharodon carcharias).

Článok 14

Zemepisné obmedzenia

1.   Rybolov rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nórska alebo registrovanými na Faerských ostrovoch sa obmedzuje na tie časti pásma 200 námorných míľ, ktoré ležia smerom do mora, 12 námorných míľ od pobrežných línií členských štátov v zóne ICES IV, v Kattegate a v Atlantickom oceáne severne od 43o00' s. š., okrem oblasti uvedenej v článku 18 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

2.   Rybolov v Skagerraku rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nórska je povolený smerom do mora štyri námorné míle od pobrežných línií Dánska a Švédska.

3.   Rybolov rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Venezuely sa obmedzuje na tie časti pásma 200 námorných míľ, ktoré ležia smerom do mora, 12 námorných míľ od pobrežných línií departmánu Francúzska Guyana.

Článok 15

Tranzit cez vody Spoločenstva

Rybárske plavidlá tretej krajiny, ktoré vykonávajú tranzit vodami Spoločenstva, musia uložiť svoje siete tak, aby tieto nemohli byť pohotovo použité, v súlade s týmito podmienkami:

a)

siete, závažia a podobný výstroj musia byť odpojené od svojich vlečných palúb a vlečných a ťažných drôtov a lán,

b)

siete, ktoré sú na palube alebo nad palubou, musia byť bezpečne priviazané k niektorej časti vrchnej konštrukcie.

Článok 16

Podmienky vykládky úlovkov a vedľajších úlovkov

Ryby z populácií, pre ktoré sú stanovené obmedzenia výlovu, sa nesmú držať na palube a ani vykladať, ak úlovky neboli vykonané rybárskymi plavidlami tretej krajiny, ktorá má kvótu a táto kvóta nebola vyčerpaná.

KAPITOLA IV

USTANOVENIA O PRIDEĽOVANÍ LICENCIÍ PLAVIDLÁM SPOLOČENSTVA

Článok 17

Licencie a súvisiace podmienky

1.   Bez ohľadu na všeobecné pravidlá o licenciách na rybolov a osobitných povoleniach na rybolov uvedených v nariadení (ES) č. 1627/94 je na rybolov plavidlami Spoločenstva vo vodách tretej krajiny potrebná licencia vydaná orgánmi tejto tretej krajiny.

2.   Odsek 1 sa však neuplatňuje na nasledujúce plavidlá Spoločenstva, keď vykonávajú rybolov v nórskych vodách Severného mora:

a)

plavidlá s tonážou rovnou alebo menšou ako 200 GT,

b)

plavidlá vykonávajúce rybolov iných druhov, ako je makrela, na ľudskú spotrebu alebo

c)

plavidlá plaviace sa pod vlajkou Švédska v súlade s obvyklou praxou.

3.   Maximálny počet licencií a iné príslušné podmienky budú stanovené tak, ako je to uvedené v časti I prílohy IV. V žiadostiach o licencie sa uvádzajú druhy rybolovu a názov a vlastnosti plavidiel Spoločenstva, pre ktoré sa majú vydať licencie, a orgány členských štátov tieto žiadosti adresujú Komisii. Komisia predloží tieto žiadosti orgánom príslušnej tretej krajiny.

4.   Ak jeden členský štát prevedie kvótu na iný členský štát (výmena) v oblastiach rybolovu stanovených v časti I prílohy IV, prevod obsahuje príslušný prevod licencií a oznamuje sa Komisii. Celkový počet licencií pre každú oblasť rybolovu stanovený v časti I prílohy IV sa však nesmie prekročiť.

5.   Plavidlá Spoločenstva dodržiavajú ochranné a kontrolné opatrenia, ako aj všetky ostatné ustanovenia platné pre pásmo, v ktorom vykonávajú činnosť.

Článok 18

Faerské ostrovy

Plavidlá Spoločenstva s licenciou na vykonávanie cieleného rybolovu jedného druhu vo vodách Faerských ostrovov môžu vykonávať cielený rybolov iného druhu za predpokladu, že vopred informujú orgány Faerských ostrovov.

KAPITOLA V

USTANOVENIA O PRIDEĽOVANÍ LICENCIÍ PLAVIDLÁM TRETÍCH KRAJÍN

Článok 19

Povinnosť vlastniť licenciu a osobitné povolenie na rybolov

1.   Bez ohľadu na článok 28b nariadenia (EHS) č. 2847/93 sú plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Nórska s tonážou menšou ako 200 GT, oslobodené od povinnosti vlastniť licenciu a povolenie na rybolov.

2.   Licencia a osobitné povolenie na rybolov sa musia uchovávať na palube. Plavidlá registrované na Faerských ostrovoch alebo v Nórsku sú však oslobodené od tejto povinnosti.

3.   Plavidlá tretích krajín oprávnené loviť do 31. decembra 2006 môžu pokračovať v lovení od 1. januára 2007, kým sa Komisii nepredloží zoznam plavidiel oprávnených na rybolov a kým ho Komisia neschváli.

Článok 20

Žiadosť o licenciu a osobitné povolenie na rybolov

Žiadosť o licenciu a osobitné povolenie na rybolov od orgánu tretej krajiny musí byť adresovaná Komisii a musí obsahovať tieto informácie:

a)

názov plavidla,

b)

registračné číslo,

c)

vonkajšie identifikačné písmená a číslice,

d)

prístav registrácie,

e)

meno a adresa vlastníka alebo nájomcu,

f)

hrubá tonáž a celková dĺžka,

g)

výkon motora,

h)

volací znak a rádiová frekvencia,

i)

plánovaný spôsob rybolovu,

j)

plánovaná oblasť rybolovu,

k)

druhy, ktorých lov sa plánuje,

l)

obdobie, na ktoré sa licencia požaduje.

Článok 21

Počet licencií

Počet licencií a osobitné súvisiace podmienky sa stanovia tak, ako je uvedené v časti II prílohy IV.

Článok 22

Zrušenie a odňatie

1.   Licencie a osobitné povolenia na rybolov môžu byť zrušené s cieľom vydať nové licencie a osobitné povolenia na rybolov. Takéto zrušenie nadobúda účinnosť v deň predchádzajúci dátumu vydania nových licencií a osobitných povolení na rybolov Komisiou. Nové licencie a osobitné povolenia na rybolov nadobúdajú účinnosť dňom ich vydania.

2.   Licencie a osobitné povolenia na rybolov sa úplne alebo čiastočne odnímu pred dátumom ukončenia ich platnosti, ak sa vyčerpala kvóta pre danú populáciu stanovená v prílohe I.

3.   Licencie a osobitné povolenia na rybolov sa odnímu v prípade nesplnenia povinností stanovených v tomto nariadení.

Článok 23

Nedodržanie príslušných pravidiel

1.   Rybárskemu plavidlu tretej krajiny, v súvislosti s ktorým neboli splnené povinnosti uvedené v tomto nariadení, sa na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov nevydá žiadna licencia ani osobitné povolenie na rybolov.

2.   Komisia predloží orgánom príslušnej tretej krajiny názvy a vlastnosti rybárskych plavidiel tretej krajiny, ktoré nebudú oprávnené na lov rýb v rybolovnom pásme Spoločenstva nasledujúci mesiac alebo mesiace ako dôsledok porušenia príslušných pravidiel.

Článok 24

Povinnosti držiteľa licencie

1.   Rybárske plavidlá tretej krajiny dodržiavajú ochranné a kontrolné opatrenia a ostatné ustanovenia, ktorými sa riadi rybolov vykonávaný plavidlami Spoločenstva v zóne, v ktorej pôsobia, najmä nariadenia (EHS) č. 1381/87, (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94, (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1434/98 a nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu (34).

2.   Rybárske plavidlá tretej krajiny uvedené v odseku 1 vedú lodný denník, do ktorého sa zapisujú informácie uvedené v časti I prílohy V.

3.   Rybárske plavidlá tretej krajiny, okrem plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Nórska, ktoré vykonávajú rybolov v zóne ICES IIIa, zašlú informácie uvedené v prílohe VI Komisii v súlade s pravidlami ustanovenými v danej prílohe.

Článok 25

Osobitné ustanovenia týkajúce sa departmánu Francúzska Guyana

1.   Udelenie licencií na rybolov vo vodách departmánu Francúzska Guyana je podmienené záväzkom vlastníka príslušného rybárskeho plavidla tretej krajiny, že na žiadosť Komisie povolí príchod pozorovateľa na palubu.

2.   Rybárske plavidlá tretej krajiny, ktoré lovia vo vodách departmánu Francúzska Guyana, vedú lodný denník zodpovedajúci modelu uvedenému v časti II prílohy V. Údaje o úlovkoch sa na požiadanie zasielajú Komisii prostredníctvom francúzskych orgánov.

KAPITOLA VI

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA, KTORÉ VYKONÁVAJÚ RYBOLOV V STREDOZEMNOM MORI

Článok 26

Ustanovenie uzatvorenej sezóny pre rybolov koryfén zariadeniami na zhlukovanie rýb (FAD)

1.   Na ochranu koryfén (Coryphaena hippurus), najmä malých rýb, je rybolov koryfén s použitím zariadení na zhlukovanie rýb (FAD) zakázaný od 1. januára 2007 do 14. augusta 2007 vo všetkých geografických podoblastiach zóny dohody o GFCM.

2.   Ak členský štát môže dokázať, že v dôsledku zlého počasia rybárske plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou neboli schopné využiť svoje štandardné rybolovné dni, členský štát môže odchylne od odseku 1 preniesť dni, ktoré jeho plavidlá stratili pri rybolove s použitím FAD, až do 31. januára nasledujúceho roka. Členské štáty, ktoré chcú využiť tento prenos, predložia do 1. januára 2008 Komisii žiadosť o dodatočný počet dní, počas ktorých sú plavidlá oprávnené loviť koryfény s použitím FAD počas obdobia zákazu od 1. januára 2008 do 31. januára 2008. Táto žiadosť obsahuje tieto údaje:

a)

správu obsahujúcu údaje o ukončení príslušných rybolovných činností, vrátane príslušných podporných meteorologických informácií;

b)

názov plavidla;

c)

registračné číslo;

d)

vonkajšie identifikačné písmená a čísla ako je uvedené v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva (35).

Komisia zašle informácie od členských štátov výkonnému sekretariátu GFCM.

3.   Členské štáty zašlú Komisii pred 1. novembrom 2007 správu o vykonávaní opatrení uvedených v odseku 1.

Článok 27

Ustanovenie oblastí, v ktorých je zakázaný rybolov, na ochranu hlbokomorských citlivých biotopov

1.   Rybolov vlečnými škrabákmi a vlečnými sieťami na lov pri dne sa zakazuje v oblastiach, ktorých hranice tvoria línie spájajúce tieto súradnice:

a)

Oblasť, v ktorej je zakázaný hlbokomorský rybolov („útes Lophelia pri Capo Santa Maria di Leuca“)

39o 27,72' s. š., 18o 10,74' v. d.

39o 27,80' s. š., 18o 26,68' v. d.

39o 11,16' s. š., 18o 04,28' v. d.

39o 11,16' s. š., 18o 35,58' v. d.

b)

Oblasť, v ktorej je zakázaný hlbokomorský rybolov („oblasť v delte Nílu, v ktorej presakujú chladné uhľovodíky“)

31o 30,00' s. š., 33o 10,00' v. d.

31o 30,00' s. š., 34o 00,00' v. d.

32o 00,00' s. š., 34o 00,00' v. d.

32o 00,00' s. š., 33o 10,00' v. d.

c)

Oblasť, v ktorej je zakázaný hlbokomorský rybolov („Seamount Eratosthemes“)

33o 00,00' N, 32o 00,00' v. d.

33o 00,00' N, 33o 00,00' v. d.

34o 00,00' N, 33o 00,00' v. d.

34o 00,00' N, 32o 00,00' v. d.

2.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na ochranu hlbokomorských citlivých biotopov v oblastiach uvedených v odseku 1, a najmä zabezpečia, aby tieto oblasti boli chránené pred vplyvmi akejkoľvek inej ako rybolovnej činnosti, ktorá ohrozuje zachovanie vlastností, ktoré charakterizujú tieto konkrétne biotopy.

KAPITOLA VII

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA LOVIACE V REGULAČNEJ OBLASTI NAFO

ODDIEL 1

Účasť Spoločenstva

Článok 28

Zoznam plavidiel

1.   Iba plavidlá Spoločenstva s tonážou väčšou ako 50 brutto ton, pre ktoré vydal osobitné povolenia na rybolov ich vlajkový členský štát a sú zahrnuté v registri plavidiel NAFO, sú oprávnené za podmienok stanovených v ich povoleniach loviť, držať na palube, prekladať a vykladať zdroje rybolovu z regulačnej oblasti NAFO.

2.   Každý členský štát musí informovať Komisiu v strojom čitateľnej forme najmenej 15 dní pred vstupom nového plavidla do regulačnej oblasti NAFO o každej zmene a doplnení svojho zoznamu plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou a registrovaných v Spoločenstve, ktoré sú oprávnené loviť ryby v regulačnej oblasti NAFO. Komisia okamžite postúpi tieto informácie sekretariátu NAFO.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 obsahujú tieto údaje:

a)

interné číslo plavidla, ako je vymedzené v prílohe I nariadenia (ES) č. 26/2004,

b)

medzinárodný rádiový volací znak,

c)

prípadný nájomca plavidla,

d)

druh plavidla.

4.   V prípade plavidiel dočasne sa plaviacich pod vlajkou členského štátu (prenájom plavidla bez posádky) tieto informácie ďalej zahŕňajú:

a)

dátum, od ktorého má plavidlo povolenie členského štátu plávať pod vlajkou tohto členského štátu,

b)

dátum, od ktorého má plavidlo povolenie od členského štátu podieľať sa na rybolove v regulačnej oblasti NAFO,

c)

názov štátu, v ktorom je plavidlo registrované alebo v ktorom bolo registrované predtým, a dátum, ku ktorému sa prestalo plaviť pod vlajkou daného štátu,

d)

názov plavidla,

e)

úradné registračné číslo plavidla, ktoré mu priradili príslušné vnútroštátne orgány,

f)

domovský prístav plavidla po prevode,

g)

meno vlastníka alebo nájomcu plavidla,

h)

vyhlásenie, že kapitán dostal kópiu predpisov platných v regulačnej oblasti NAFO,

i)

hlavné druhy, ktoré môže plavidlo loviť v regulačnej oblasti NAFO,

j)

podoblasti, v ktorých možno očakávať, že plavidlo bude loviť.

ODDIEL 2

Technické opatrenia

Článok 29

Veľkosti ôk

1.   Používanie vlečných sietí, ktoré majú v ktorejkoľvek svojej časti siete oká s rozmermi menšími ako 130 mm, je zakázané pre priamy rybolov druhov rýb žijúcich pri dne uvedených v prílohe VII, okrem rybolovu Sebastes mentella, ako je uvedené v odseku 3. Táto veľkosť ôk môže byť zmenšená na minimálne 60 mm na priamy rybolov gordana západoatlantického (Illex illecebrosus). Pre priamy lov rajotvarých (Rajidae) sa táto veľkosť ôk zväčší na minimálne 280 mm v koncovom rukávci a 220 mm vo všetkých ostatných častiach vlečnej siete.

2.   Plavidlá loviace krevetu boreálnu (Pandalus borealis) používajú siete s minimálnou veľkosťou ôk 40 mm.

3.   Plavidlá loviace pelagický druh Sebastes mentella v podoblasti 2 a divíziách 1F a 3K používajú siete s minimálnou veľkosťou ôk 100 mm.

Článok 30

Prídavné zariadenia sietí

1.   Používanie akýchkoľvek prostriedkov alebo zariadení iných, ako sú prostriedky a zariadenia opísané v tomto článku, ktoré upchávajú oká siete alebo zmenšujú ich veľkosť, sa zakazuje.

2.   K spodnej časti koncového rukávca možno pripevniť plachtovinu, sieťovinu alebo akýkoľvek iný materiál na účely obmedzenia poškodenia alebo zabránenia poškodeniu.

3.   Zariadenia možno pripevniť k hornej časti koncového rukávca za predpokladu, že neupchávajú oká koncového rukávca. Používanie ochranných vrstiev na hornej strane sa obmedzuje na tie, ktoré sa ustanovujú v prílohe VIII.

4.   Plavidlá loviace krevetu boreálnu (Pandalus borealis) musia používať triediace rošty alebo mriežky s maximálnym rozstupom priečok 22 mm. Plavidlá loviace krevety v časti 3L musia byť vybavené aj kĺbovými reťazami dlhými minimálne 72 cm, ako je uvedené v prílohe IX.

Článok 31

Vedľajší úlovok držaný na palube

1.   Rybárske plavidlá obmedzia svoj vedľajší úlovok na maximálne 2 500 kg alebo 10 %, čo je vyššie, pre každý druh uvedený v prílohe IC, pre ktorý nebola Spoločenstvu pridelená žiadna kvóta v tej časti.

2.   V prípadoch, že je v účinnosti zákaz rybolovu alebo kvóta „Ostatné“ bola úplne zužitkovaná, vedľajší úlovok príslušného druhu nesmie presiahnuť 1 250 kg alebo 5 %, čo je vyššie.

3.   Percentá v odsekoch 1 a 2 sa počítajú ako hmotnostné percento pre každý druh celkového úlovku držaného na palube. Úlovky kreviet sa pri výpočte veľkosti vedľajšieho úlovku druhov rýb žijúcich pri dne nebudú brať do úvahy.

Článok 32

Vedľajší úlovok v každom záťahu

1.   Ak percentá vedľajších úlovkov v ktoromkoľvek jednom záťahu prekročili percentá stanovené v článku 31 ods. 1 a 2, plavidlo sa okamžite presunie o minimálne 10 námorných míľ zo svojej pozície predchádzajúceho vlečenia a počas nasledujúceho vlečenia udržiava minimálnu vzdialenosť 10 námorných míľ od akejkoľvek pozície predchádzajúceho vlečenia. Ak sa po tomto presune v nasledujúcom záťahu prekročia tieto obmedzenia vedľajšieho výlovu, plavidlo musí opustiť danú divíziu a nesmie sa vrátiť počas obdobia najmenej 60 hodín.

2.   V prípade, že celkový vedľajší úlovok všetkých druhov rýb žijúcich pri dne, na ktoré sa vzťahuje kvóta, v ktoromkoľvek záťahu pri rybolove kreviet prekročí 5 % hmotnosti v divízii 3M alebo 2,5 % hmotnosti v divízii 3L, plavidlo sa musí presunúť o minimálne 10 námorných míľ z akejkoľvek pozície predchádzajúceho vlečenia a počas nasledujúceho vlečenia musí udržiavať minimálnu vzdialenosť 10 námorných míľ od akejkoľvek pozície predchádzajúceho vlečenia. Ak sa po tomto presune v nasledujúcom záťahu prekročia tieto obmedzenia vedľajšieho výlovu, plavidlo musí opustiť danú divíziu a nesmie sa vrátiť počas obdobia najmenej 60 hodín.

3.   Percento vedľajšieho úlovku povoleného v každom záťahu sa počíta ako hmotnostné percento za každý druh v celkovom úlovku v danom záťahu.

Článok 33

Cielený rybolov a vedľajší úlovok

1.   Kapitáni rybárskych plavidiel nemôžu vykonávať cielený lov druhov, na ktoré sa uplatňujú obmedzenia vedľajšieho úlovku. Cielený lov druhu sa považuje za vykonávaný vtedy, keď tento druh obsahuje najväčšie hmotnostné percento celkového úlovku v každom záťahu.

2.   Ak však plavidlo vykonáva cielený rybolov rají s povolenou veľkosťou ôk primeranou pre tento rybolov, prvýkrát, keď v danom záťahu úlovky druhy, v prípade ktorých existujú obmedzenia vedľajšieho úlovku, predstavujú najvyššie hmotnostné percento celkového úlovku, považujú sa za náhodné. V tomto prípade plavidlo okamžite zmení pozíciu v súlade s článkom 32 ods. 1 a 2.

3.   Po neprítomnosti v danej časti v trvaní najmenej 60 hodiny v súlade s ustanoveniami článku 32 ods. 1 a 2 vykonajú kapitáni plavidiel Spoločenstva pokusné vlečenie s trvaním maximálne 3 hodiny. Ak v záťahu z tohto pokusného vlečenia úlovky druhov, v prípade ktorých existujú obmedzenia vedľajšieho úlovku, predstavujú najvyššie hmotnostné percento celkového úlovku, odchylne od odseku 1 tohto článku sa to nepovažuje za cielený rybolov. V tomto prípade plavidlo okamžite zmení pozíciu v súlade s článkom 32 ods. 1 a 2.

Článok 34

Minimálna veľkosť rýb

1.   Ryby z regulačnej oblasti NAFO, ktoré nemajú požadovanú veľkosť predpísanú v prílohe X, sa nemôžu spracovávať, držať na palube, prekladať, vykladať, prepravovať, skladovať, predávať, vystavovať ani ponúkať na predaj, ale sa okamžite vrátia do mora.

2.   Ak množstvo ulovených rýb, ktoré nemajú požadovanú veľkosť, ako je uvedené v prílohe X, prevyšuje 10 % celkového množstva, plavidlo sa premiestni o vzdialenosť najmenej päť námorných míľ od miesta predchádzajúceho záťahu, skôr ako bude pokračovať v rybolove. Všetky spracované ryby, pre ktoré platia požiadavky minimálnej veľkosti rýb, ktoré sú menšie ako dĺžkový ekvivalent v prílohe X, sa považujú za pochádzajúce z rýb, ktoré nedosahujú minimálnu veľkosť.

ODDIEL 3

ustanovenie oblastí, v ktorých je zakázaný rybolov na účely ochrany citlivých hlbokomorských biotopov (seamounts)

Článok 35

Výstroj na lov na morskom dne

Je zakázané vykonávať rybolovné činnosti s použitím výstroja na lov na morskom dne v týchto oblastiach:

Oblasť

Súradnica 1

Súradnica 2

Súradnica 3

Súradnica 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

ODDIEL 4

kontrolné opatrenia

Článok 36

Označovanie produktov a samostatné ukladanie

1.   Všetky spracované ryby ulovené v regulačnej oblasti NAFO sa označujú tak, aby bolo možné identifikovať každý druh a kategóriu produktu, ako je uvedené v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (36), a v prípade krevety dátum ulovenia. Musí byť tiež označené, že boli ulovené v regulačnej oblasti NAFO.

2.   Všetky krevety ulovené v divíziách 3L a 3M a všetky halibuty grónske ulovené v podoblasti 2 a v divíziách 3KLMNO sa označujú ako ulovené v týchto príslušných pásmach.

3.   Vzhľadom na legitímnu bezpečnosť a zodpovednosť za plavbu kapitána plavidla sa uplatňujú tieto zásady:

a)

Všetky úlovky získané v regulačnej oblasti NAFO sa ukladajú oddelene od úlovkov získaných mimo tejto oblasti. Držia sa jasne oddelené, napríklad umelou hmotou, preglejkou alebo pletivom.

b)

Úlovky rovnakého druhu sa môžu ukladať vo viac ako jednej časti úložného priestoru, ale miesto, na ktorom sa ukladajú, musí byť jasne uvedené v pláne uloženia uvedenom v článku 37.

Článok 37

Lodný denník rybolovu a produkcie a plán skladovania

1.   Kapitáni plavidiel Spoločenstva zapisujú do lodného denníka okrem splnenia článkov 6, 8, 11 a 12 nariadenia (EHS) č. 2847/93 informácie uvedené v prílohe XI tohto nariadenia.

2.   Každý členský štát oznámi Komisii do pätnásteho dňa každého mesiaca v strojom čitateľnej forme množstvá populácií uvedených v prílohe XII, ktoré boli vyložené počas predchádzajúceho mesiaca, a oznámi všetky informácie, ktoré získal podľa článkov 11 a 12 nariadenia (EHS) č. 2847/93.

3.   Kapitáni plavidla Spoločenstva vedú v súvislosti s úlovkami druhov uvedených v prílohe IC:

a)

lodný denník produkcie, v ktorom sa uvádza ich kumulatívna produkcia podľa druhov na palube s hmotnosťou produktu uvedenou v kilogramoch,

b)

plán uloženia, v ktorom je uvedené miesto rôznych druhov v úložných priestoroch. V prípade kreviet sa na plavidlách uchováva plán uloženia, v ktorom sa stanovuje miesto kreviet vylovených v časti 3L a v časti 3M, ako aj množstvá kreviet na palube podľa častí s hmotnosťou produktu uvedenou v kilogramoch.

4.   Lodný denník produkcie a plán uloženia uvedené v odseku 3 sa aktualizujú denne za predchádzajúci deň počítaný od 00.00 hodín (UTC) až do 24.00 hodín (UTC) a držia sa na palube, kým sa plavidlo úplne nevyloží.

5.   Kapitán plavidla Spoločenstva poskytne potrebnú pomoc, aby bolo možné overiť množstvá deklarované v denníku produkcie a spracované produkty uskladnené na palube.

6.   Členské štáty každé dva roky osvedčujú správnosť plánov kapacity pre všetky plavidlá Spoločenstva oprávnené loviť podľa článku 28 ods. 1. Kapitán zabezpečí ponechanie kópie tohto osvedčenia na palube, aby ho bolo možné predložiť inšpektorovi na požiadanie.

Článok 38

Vlečenie sietí

1.   Pri rybolove cielenom na jeden druh alebo viaceré druhy uvedené v prílohe VII nesmú plavidlá Spoločenstva niesť siete s okami menšej veľkosti, ako sa uvádza v článku 29.

2.   Plavidlá Spoločenstva loviace v rámci tej istej plavby v oblastiach iných ako regulačná oblasť NAFO však môžu mať na palube siete s menšou veľkosťou ôk, ako sa uvádza v článku 29, za predpokladu, že tieto siete sú bezpečne zviazané a uložené a nie sú k dispozícii na okamžité použitie. Tieto siete:

a)

musia byť pripevnené k svojim palubám a svojim záťahovým alebo vlečným káblom a lanám a

b)

ak sú nesené na palube alebo nad ňou, musia byť pevne priviazané k niektorej časti vrchnej konštrukcie.

Článok 39

Prekládka

1.   Plavidlá Spoločenstva sa zúčastňujú na operáciách prekládky v regulačnej oblasti NAFO len vtedy, ak na to vopred dostali od svojich príslušných orgánov súhlas.

2.   Plavidlá Spoločenstva sa nezúčastňujú na operáciách prekládky rýb z plavidla alebo na plavidlo nezmluvnej strany, ktoré bolo spozorované alebo inak identifikované ako plavidlo zúčastňujúce sa na rybolovných operáciách v regulačnej oblasti NAFO.

3.   Plavidlá Spoločenstva nahlasujú každú prekládku v regulačnej oblasti NAFO svojim príslušným orgánom. Odovzdávajúce plavidlá vypracúvajú takúto správu aspoň dvadsaťštyri hodín vopred a preberajúce plavidlá najneskôr jednu hodinu po prekládke.

4.   Správa uvedená v odseku 3 obsahuje čas, zemepisnú polohu, celkovú zaokrúhlenú hmotnosť podľa druhov, ktoré sa majú vykladať alebo nakladať v kilogramoch, ako aj volací znak plavidiel zúčastňujúcich sa na prekládke.

5.   Preberajúce plavidlo okrem toho uvádza celkový úlovok na palube a celkovú hmotnosť, ktoré sa majú vyložiť, nahlasuje názov prístavu a očakávaný čas pristátia aspoň 24 hodín pred každým pristátím.

6.   Členské štáty okamžite odosielajú správy uvedené v odseku 3 a 5 Komisii, ktorá ich okamžite postupuje sekretariátu NAFO.

Článok 40

Prenajímanie plavidiel Spoločenstva

1.   Členské štáty môžu súhlasiť s tým, že rybárske plavidlo plaviace sa pod ich vlajkou a oprávnené loviť v regulačnej oblasti NAFO bude predmetom zmluvy o prenájme na využitie čiastočnej alebo celej kvóty a/alebo dní rybolovu pridelených druhej zmluvnej strane NAFO. Zmluvy o prenájme týkajúce sa plavidiel, ktoré identifikovali NAFO alebo iná regionálna organizácia rybného hospodárstva ako plavidlá, ktoré sa zúčastnili na nezákonných, nenahlásených a neregulovaných (IUU) rybolovných činnostiach, však nebudú povolené.

2.   V deň uzavretia zmlúv o prenájme vlajkový členský štát zašle Komisii nasledujúce informácie, ktorá ich postúpi výkonnému tajomníkovi NAFO:

a)

svoj súhlas so zmluvou o prenájme,

b)

druhy, na ktoré sa prenájom vzťahuje, a rybolovné možnosti prideľované zmluvou o prenájme,

c)

doba platnosti zmluvy o prenájme,

d)

meno nájomcu,

e)

zmluvná strana, ktorá plavidlo prenajala,

f)

opatrenie, ktoré prijal členský štát s cieľom zabezpečiť, aby prenajaté plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou po celé obdobie prenájmu dodržiavali opatrenia NAFO týkajúce sa ochrany a presadzovania.

3.   Po ukončení zmluvy o prenájme informuje o tom vlajkový členský štát Komisiu, ktorá okamžite postúpi túto informáciu výkonnému tajomníkovi NAFO.

4.   Vlajkový členský štát koná tak, aby zabezpečil, že:

a)

plavidlo nebude oprávnené loviť počas doby prenájmu v protiklade s príležitosťami na rybolov prideľovanými vlajkovému členskému štátu,

b)

plavidlo nebude oprávnené loviť v rovnakom období na základe viac ako jednej zmluvy o prenájme,

c)

plavidlo dodrží počas celej doby prenájmu opatrenia NAFO týkajúce sa ochrany a presadzovania,

d)

všetky úlovky a vedľajšie úlovky na základe oznámených zmlúv o prenájme budú v prenajatom plavidle zaznamenané do denníka o rybolove oddelene od údajov o ostatných úlovkoch.

5.   Členské štáty nahlásia všetky úlovky a vedľajšie úlovky uvedené v odseku 4 písm. d) Komisii oddelene od údajov ostatných vnútroštátnych úlovkov. Komisia okamžite postúpi tieto údaje výkonnému tajomníkovi NAFO.

Článok 41

Monitorovanie rybolovného úsilia

1.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby rybolovné úsilie jeho plavidiel bolo primerané rybolovným možnostiam dostupným pre tento členský štát v regulačnej oblasti NAFO.

2.   Členské štáty zašlú Komisii plán rybolovu svojich plavidiel, ktoré lovia druhy v regulačnej oblasti NAFO, najneskôr do 31. januára 2007 alebo po ňom, najneskôr 30 dní pred začiatkom takejto činnosti. V pláne rybolovu sa okrem iného uvedie plavidlo alebo plavidlá, ktoré sa budú zúčastňovať týchto rybolovov, a plánovaný počet dní rybolovu, ktorý tieto plavidlá strávia v regulačnej oblasti NAFO.

3.   Členské štáty orientačne informujú Komisiu o plánovaných činnostiach ich plavidiel v iných oblastiach.

4.   Tento plán rybolovu reprezentuje celkové rybolovné úsilie, ktoré sa má uplatniť v regulačnej oblasti NAFO, v súvislosti s rybolovnými možnosťami dostupnými pre členský štát, ktorý podáva oznámenie.

5.   Členské štáty najneskôr 15. januára 2008 podajú Komisii správu o realizácii svojich plánov rybolovu. Takéto správy obsahujú počet plavidiel, ktoré sa skutočne zúčastňujú na rybolovných operáciách v regulačnej oblasti NAFO, úlovky každého plavidla a celkový počet dní, počas ktorých každé plavidlo lovilo v tejto oblasti. Činnosti plavidiel loviacich krevety v divíziách 3M a 3L sa hlásia samostatne za každú divíziu.

ODDIEL 5

osobitné ustanovenia pre krevetu boreálnu

Článok 42

Rybolov krevety boreálnej

1.   Každý členský štát nahlasuje denne Komisii množstvá krevety boreálnej (Pandalus borealis) ulovených v divízii 3L regulačnej oblasti NAFO plavidlami plaviacimi sa pod jeho vlajkou a registrovanými v Spoločenstve. Všetky činnosti rybolovu sa uskutočňujú v hĺbkach väčších ako 200 metrov a vždy sa obmedzujú na jedno plavidlo v rámci kvóty každého členského štátu.

2.   Kapitán plavidla, ktoré vykonáva rybolov v divízii 3L, alebo jeho zástupcovia pred vstupom do ktoréhokoľvek prístavu poskytnú príslušným orgánom členských štátov, ktorých prístavy chcú použiť, nasledujúce informácie najmenej 24 hodín pred očakávaným časom príchodu do prístavu:

a)

čas príchodu do prístavu,

b)

množstvá kreviet nachádzajúce sa na palube,

c)

divízia alebo divízie, v ktorých sa úlovky získali.

ODDIEL 6

osobitné ustanovenia o sebastoch

Článok 43

Rybolov sebast

1.   Každý druhý pondelok kapitán plavidla Spoločenstva, ktorým sa lovia sebasty v podoblasti 2 a v divíziách IF, 3K a 3M regulačnej oblasti NAFO, oznámi príslušným orgánom členského štátu, pod ktorého vlajkou sa plavidlo plaví alebo v ktorom je plavidlo registrované, množstvá sebastov ulovených v týchto pásmach počas dvojtýždňového obdobia končiaceho o polnoci v predchádzajúcu nedeľu.

Ak nahromadené úlovky dosiahnu 50 % celkového povoleného výlovu (TAC), oznámenie sa podáva týždenne každý pondelok.

2.   Členské štáty nahlasujú Komisii každý druhý utorok pred 12. hodinou napoludnie za dva týždne končiace o polnoci v predchádzajúcu nedeľu množstvá sebastov ulovené v podoblasti 2 a v divíziách IF, 3K a 3M regulačnej oblasti NAFO plavidlami plaviacimi sa pod ich vlajkou a registrovanými na ich území.

Ak nahromadené úlovky dosiahnu 50 % celkového povoleného výlovu (TAC), správa sa zasiela týždenne.

ODDIEL 7

vykonávacie opatrenia

Článok 44

Ďalší postup pri porušení

1.   Príslušné orgány členského štátu, ktoré sú oboznámené s porušením vykonaným jedným z jeho plavidiel okamžite a v plnom rozsahu preskúmajú toto porušenie, s cieľom získať potrebné dôkazy, ktoré zahŕňajú, v prípade potreby, fyzickú prehliadku príslušného plavidla.

2.   Príslušné orgány členského štátu podniknú okamžité právne a administratívne kroky v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi proti štátnym príslušníkom zodpovedným za plavidlo plaviace sa pod ich vlajkou v prípadoch, kde neboli rešpektované opatrenia prijaté NAFO.

3.   Príslušné orgány vlajkového členského štátu zabezpečia, aby postupy začaté podľa odseku 2 boli spôsobilé, v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátnej legislatívy, poskytnúť účinné opatrenia, ktoré sú adekvátne, čo sa týka prísnosti, zabezpečujú zhodu a zbavia ekonomických výhod porušovateľov a účinne odstrašujú budúce porušenia.

Článok 45

Správy inšpektorov o porušení

1.   Správy o inšpekciách a dohľade vypracované inšpektormi NAFO predstavujú prípustné dôkazy pre administratívne alebo právne konanie každého členského štátu. Čo sa týka ustanovenia faktov budú sa zohľadňovať rovnocenne so správami o inšpekciách a dohľade zo strany vlastných inšpektorov.

2.   Členské štáty spolupracujú s cieľom uľahčenia právnych alebo iných konaní, ktoré vyplývajú zo správ predložených inšpektorom v rámci programu, sú predmetom pravidiel, ktorými sa riadi prístupnosť dôkazov v rámci domácich právnych a iných systémov.

Článok 46

Zlepšené následné opatrenia v súvislosti s niektorými závažnými porušeniami

1.   Okrem ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 1956/88 z 9. júna 1988, ktorým sa prijímajú ustanovenia pre uplatňovanie plánu spoločnej medzinárodnej kontroly, prijatého Organizáciou pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (37), najmä odsekov 9 a 10 schémy pripojenom k nemu, prijme vlajkový členský štát opatrenia podľa tohto oddielu, ak sa plavidlo plaviace sa pod jeho vlajkou dopustí jedného z nasledujúcich závažných porušení:

a)

Cielený rybolov určitej skupiny rýb, ktorá podlieha moratóriu alebo ktorej lov je zakázaný.

b)

Chybné zaevidovanie úlovku. Aby sa rozdiel medzi odhadom inšpektora ohľadne spracovaného úlovku na palube, podľa druhov alebo vcelku, a číselnými hodnotami zaznamenanými v lodnom denníku produkcie zvažoval z hľadiska následných opatrení, musí predstavovať 10 ton alebo 20 %, čo je vyššie, vypočítané ako percento číselných hodnôt lodného denníka produkcie. Na výpočet odhadu úlovku na palube sa použije súčiniteľ uloženia dohodnutý medzi inšpektormi kontrolujúcej zmluvnej strany a zmluvnou stranou kontrolovaného plavidla.

c)

Zopakovanie rovnakého závažného porušenia uvedeného v odseku 9 schémy pripojenej k nariadeniu (EHS) č. 1956/88, ktoré bolo potvrdené v súlade s odsekom 10 tejto schémy počas obdobia 100 dní alebo počas rybolovnej akcie, čo je kratšie.

2.   Vlajkový členský štát zabezpečí, aby po kontrole uvedenej v odseku 3 ukončilo príslušné plavidlo všetky rybolovné činnosti a aby sa začalo vyšetrovanie závažného porušenia.

3.   Ak v regulačnej oblasti nie je prítomný žiadny inšpektor alebo iná osoba určená vlajkovým členským štátom plavidla na vykonanie vyšetrovania uvedeného v odseku 1, vlajkový členský štát vyžaduje, aby plavidlo okamžite plávalo do prístavu, v ktorom môže začať vyšetrovanie.

4.   Po dokončení vyšetrovania akéhokoľvek závažného porušenia týkajúceho sa chybného zaevidovania úlovku uvedeného v odseku 1 písm. b) vlajkový členský štát zabezpečí, aby sa pod jeho patronátom uskutočnila v prístave fyzická kontrola a výpočet celkového úlovku na palube. Táto kontrola sa môže uskutočniť za prítomnosti inšpektora ktorejkoľvek inej zmluvnej strany, ktorá sa chce zúčastniť, s výhradou súhlasu vlajkového členského štátu.

5.   Ak sa vyžaduje, aby plavidlo plávalo do prístavu v súlade s odsekmi 2, 3 a 4, inšpektor inej zmluvnej strany môže vstúpiť na palubu a/alebo zostať na palube plavidla pri jeho vstupe do prístavu za predpokladu, že príslušný orgán členského štátu kontrolovaného plavidla nevyžaduje, aby inšpektor opustil plavidlo.

Článok 47

Vykonávacie opatrenia

1.   Každý vlajkový členský štát prijme donucovanie opatrenia vo vzťahu k plavidlu, ak sa v súlade s jeho zákonmi dokáže, že sa toto rybárske plavidlo plaviace sa pod jeho vlajkou dopustilo závažného porušenia uvedeného v článku 46.

2.   Medzi opatrenia uvedené v odseku 1 môžu patriť, najmä v závislosti od závažnosti porušenia zákona a v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva:

a)

pokuty,

b)

zabavenie zakázaného rybárskeho výstroja a úlovku,

c)

zabavenie plavidla,

d)

pozastavenie alebo odňatie oprávnenia na rybolov,

e)

zníženie alebo odňatie rybolovných kvót.

3.   Vlajkový členský štát príslušného plavidla bez meškania oznámi Komisii primerané opatrenia prijaté v súlade s týmto článkom. Komisia na základe tohto oznámenia informuje o týchto opatreniach sekretariát NAFO.

Článok 48

Správa o porušeniach

1.   V prípade závažného porušenia uvedeného v článku 46 poskytne príslušný členský štát Komisii správu o napredovaní vyšetrovania vrátane podrobností o akýchkoľvek opatreniach prijatých alebo navrhovaných na prijatie v súvislosti so závažným porušením čo najskôr, ako je to možné, a v každom prípade do troch mesiacov od oznámenia o porušení, a správu o výsledkoch vyšetrovania, keď sa vyšetrovanie ukončí.

2.   Na základe správ členských štátov zostaví Komisia správu Spoločenstva. Správu Spoločenstva o napredovaní vyšetrovania zašle sekretariátu NAFO do štyroch mesiacov od oznámenia o porušení a správu o výsledkoch vyšetrovania čo najskôr, keď sa vyšetrovanie ukončí.

KAPITOLA VIII

OSOBITNÉ USTANOVENIA O VYKLÁDKE ALEBO PREKLÁDKE MRAZENÝCH RÝB ULOVENÝCH RYBÁRSKYMI PLAVIDLAMI TRETÍCH KRAJÍN V REGULAČNEJ OBLASTI NEAFC

Článok 49

Štátny prístavný dozor

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 a nariadenie Rady (ES) č. 1093/94 zo 6. mája 1994, ktorými sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu rybárske plavidlá tretích krajín priamo vykladať a predávať úlovky v prístavoch Spoločenstva (38), postupy stanovené v tejto kapitole sa uplatňujú od 1. mája 2007 na vykládku alebo prekládku v prístavoch členských štátoch mrazených rýb ulovených rybárskymi plavidlami tretích krajín v regulačnej oblasti NEAFC, ktorá je vymedzená v článku 1 dohovoru pripojeného k rozhodnutiu Rady 81/608/EHS z 13. júla 1981 o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (39).

Článok 50

Určené prístavy

Vykládka a prekládka je povolená len v určených prístavoch.

Členské štáty určia miesto používané na vykládky alebo miesto blízko brehu (určené prístavy), kde sú povolené operácie vykládky alebo prekládky rýb uvedené v článku 49. Bez ohľadu na dátum uplatňovania uvedený v článku 49 zašlú členské štáty Komisii do 15. januára 2007 zoznam týchto prístavov. Akékoľvek následné zmeny tohto zoznamu sa oznámia Komisii najmenej pätnásť dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

Komisia uverejní zoznam určených prístavov a zmeny v ňom v sérii „C“ Úradného vestníka Európskej únie a umiestni ho na svoju internetovú stránku.

Článok 51

Predchádzajúce oznámenie o vstupe do prístavu

1.   Odchylne od článku 28e ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93 kapitáni všetkých rybárskych plavidiel, ktoré prevážajú ryby uvedené v článku 49 a ktoré majú v úmysle vstúpiť do prístavu na účely vykládky alebo prekládky, informujú príslušný orgán prístavu, ktorý chcú použiť, najmenej 3 pracovné dni pred očakávaných časom príchodu.

2.   K oznámeniu uvedenému v odseku 1 tohto článku musí byť pripojené tlačivo uvedené v časti I prílohy XV s riadne vyplnenou časťou A, a to takto:

a)

tlačivo PSC 1 sa používa, keď rybárske plavidlo vykladá svoj vlastný úlovok,

b)

tlačivo PSC 2 sa používa, keď rybárske plavidlo bolo zapojené do operácií prekládky. V takýchto prípadoch sa pre každé odovzdávajúce plavidlo používa osobitné tlačivo.

3.   Prístavný členský štát bez meškania postúpi výtlačok tlačiva uvedeného v odseku 2 vlajkovému štátu rybárskeho plavidla a vlajkovým štátom odovzdávajúcich plavidiel, ak boli plavidlá zapojené do operácií prekládky.

Článok 52

Oprávnenia na vykládku alebo prekládku

1.   Oprávnenie na vykládku alebo prekládku môže prístavný členský štát udeliť, len ak vlajkový štát rybárskeho plavidla, ktoré má v úmysle vykonať vykládku alebo prekládku, alebo ak je plavidlo zapojené do operácií prekládky mimo prístavu, vlajkový štát alebo štáty odovzdávajúcich plavidiel, potvrdili zaslaním výtlačku tlačiva zaslaného v súlade s článkom 51 ods. 3 s riadne vyplnenou časťou B, že:

a)

rybárske plavidlá deklarované ako plavidlá, ktoré ryby vylovili, majú dostatočnú kvótu pre deklarované druhy,

b)

množstvá rýb na palube boli riadne nahlásené a zohľadnené pri výpočte akýchkoľvek obmedzení úlovku alebo rybolovného úsilia, ktoré môžu byť uplatniteľné,

c)

rybárske plavidlá deklarované ako plavidlá, ktoré ryby vylovili, majú oprávnenie loviť v deklarovaných oblastiach,

d)

deklarovaná prítomnosť plavidla v oblasti úlovku bola overená v súlade s údajmi VMS.

Operácie vykládky alebo prekládky sa môžu začať až po oprávnení udelenom príslušnými orgánmi prístavného členského štátu.

2.   Prístavný členský štát môže odchylne od odseku 1 udeliť oprávnenie na všetku vykládku alebo jej časť, ak neexistuje potvrdenie uvedené v odseku 1, ale v tom prípade drží príslušné ryby v skladovacích priestoroch pod kontrolou príslušných orgánov. Tieto ryby budú prepustené na predaj, prevzaté alebo dopravené, až keď sa získa potvrdenie uvedené v odseku 1. Ak potvrdenie nie je prijaté do 14 dní od vykládky, prístavný členský štát môže skonfiškovať ryby a zbaviť sa ich v súlade s vnútroštátnymi pravidlami.

3.   Prístavný členský štát bez meškania oznámi svoje rozhodnutie, či oprávni alebo neoprávni vykládku alebo prekládku, Komisii a tajomníkovi NEAFC zaslaním tlačiva uvedeného v časti I prílohy XV s riadne vyplnenou časťou C, ak sú vykladané alebo prekladané ryby ulovené v regulačnej oblasti NEAFC.

Článok 53

Kontroly

1.   Členské štáty vykonajú v svojich prístavoch každý rok kontroly najmenej 15 % vykládok alebo prekládok rybárskymi plavidlami tretích krajín uvedené v článku 49.

2.   Tieto kontroly zahŕňajú monitorovanie celej vykládky alebo prekládky a obsahujú krížovú kontrolu medzi množstvami podľa druhov zaznamenanými v oznámení pred vykládkou a vyloženými alebo preloženými množstvami podľa druhov.

3.   Inšpektori vynaložia maximálne úsilie na zabránenie neprimeraného zdržania rybárskeho plavidla a zabezpečia, aby rybárskemu plavidlu spôsobili čo najmenšie vyrušenie a problémy a aby sa zabránilo zhoršeniu kvality rýb.

Článok 54

Kontrolná správa

1.   Každá kontrola je dokumentovaná vypracovaním kontrolnej správy, ako je ustanovené v časti II prílohy XV.

2.   Jedno vyhotovenie každej kontrolnej správy sa bez meškania zašle vlajkovému štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla a vlajkovému štátu alebo štátom odovzdávajúcich plavidiel, ak bolo rybárske plavidlo zapojené do operácií prekládky, a Komisii a tajomníkovi NEAFC, ak sú vykladané alebo prekladané ryby ulovené v regulačnej oblasti NEAFC;

3.   Originál alebo úradne overená kópia každej kontrolnej správy sa na požiadanie zašle vlajkovému štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla.

KAPITOLA IX

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA, KTORÉ VYKONÁVAJÚ RYBOLOV V OBLASTI CCAMLR

ODDIEL 1

obmedzenia a požadované informácie o plavidlách

Článok 55

Zákazy a obmedzenia výlovu

1.   Priamy rybolov druhov uvedených v prílohe XIII je zakázaný v zónach a počas období stanovených v danej prílohe.

2.   V prípade nových a prieskumných lovísk platia obmedzenia úlovkov a vedľajších úlovkov uvedené v prílohe XIV v podoblastiach uvedených v danej prílohe.

Článok 56

Požiadavky na informácie týkajúce sa plavidiel oprávnených loviť ryby v oblasti CCAMLR

1.   Okrem požadovaných informácií týkajúcich sa oprávnených plavidiel stanovených v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 601/2004 oznamujú členské štáty od 1. augusta 2007 Komisii tieto informácie o takýchto plavidlách:

a)

číslo IMO plavidla (ak je vydané),

b)

predchádzajúca vlajka, ak existovala,

c)

medzinárodný rádiový volací znak,

d)

meno a adresa vlastníka(ov) plavidla a každého vlastníka(ov) požitkov, ak sú známi,

e)

typ plavidla,

f)

kde a kedy bolo postavené,

g)

dĺžka,

h)

farebná fotografia plavidla, ktorú tvorí:

(i)

jedna fotografia nie menšia ako 12 x 7 cm, na ktorej je vyobrazený pravý bok plavidla, zobrazujúca ho v plnej dĺžke a s úplnými konštrukčnými charakteristikami,

(ii)

jedna fotografia nie menšia ako 12 x 7 cm, na ktorej je vyobrazený ľavý bok plavidla, zobrazujúca ho v plnej dĺžke a s úplnými konštrukčnými charakteristikami,

(iii)

jedna fotografia nie menšia ako 12 x 7 cm, zobrazujúca kormu branú priamo z kormy,

i)

opatrenia prijaté na zabezpečenie činnosti satelitného monitorovacieho zariadenia inštalovaného na palube, ktoré bude zabezpečené proti nedovolenej manipulácii.

2.   Od 1. augusta 2007 oznamujú členské štáty v maximálnom možnom rozsahu Komisii aj tieto informácie týkajúce sa plavidiel oprávnených loviť ryby v oblasti CCAMLR:

a)

meno a adresa prevádzkovateľa, ak sú odlišné od vlastníka(ov) plavidla,

b)

meno a štátna príslušnosť kapitána a podľa vhodnosti kapitána pre rybolov,

c)

druh metódy alebo metód rybolovu,

d)

najväčšia šírka lode (m),

e)

hrubá registrovaná tonáž,

f)

druhy komunikácie s plavidlom a čísla (čísla INMARSAT A, B a C),

g)

bežný plný stav posádky,

h)

výkon hlavného motora alebo motorov,

i)

nosnosť plavidla (v tonách), počet úložných priestorov pre ryby a ich objem (m3),

j)

všetky ostatné informácie (napr. klasifikácia ľadu), ktoré sa považujú za vhodné.

Článok 57

Správa o spozorovaní plavidla

1.   V prípade, že kapitán rybárskeho plavidla, ktoré dostalo licenciu, spozoruje v oblasti CCAMLR rybárske plavidlo, kapitán zdokumentuje, ak je to možné, čo najviac informácií o každom takomto spozorovaní, ktoré obsahujú:

a)

názov a opis plavidla,

b)

identifikačný volací znak,

c)

registračné číslo a číslo Lloyds/IMO plavidla,

d)

vlajkový štát plavidla,

e)

fotografie plavidla na podporu správy,

f)

akékoľvek ďalšie dôležité informácie týkajúce sa pozorovaných činností spozorovaného plavidla.

2.   Kapitán čo najskôr postúpi správu obsahujúcu informácie uvedené v odseku 1 svojmu vlajkovému štátu. Vlajkový štát predloží sekretariátu CCAMLR akékoľvek takéto správy, ak sa spozorované plavidlo podľa noriem CCAMLR zúčastňuje na nezákonných, nenahlásených a neregulovaných (IUU) rybolovných činnostiach.

ODDIEL 2

prieskumný rybolov

Článok 58

Účasť na prieskumnom rybolove

1.   Rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Španielska a sú registrované v Španielsku, ktoré boli oznámené CCAMLR v súlade s ustanoveniami článku 7 nariadenia (ES) č. 601/2004, sa môžu zúčastňovať na prieskumnom rybolove druhu nototénia vykonávanom v podoblastiach FAO 88.1 a 88.2, ako aj v divíziách 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) mimo oblastí, ktoré patria pod vnútroštátnu súdnu právomoc a 58.4.3b) mimo oblastí, ktoré patria pod vnútroštátnu súdnu právomoc.

2.   V divíziách 58.4.3a) a 58.4.3b) nikdy nesmie loviť naraz viac ako jedno rybárske plavidlo na členský štát.

3.   Pokiaľ ide o podoblasti 88.1 a 88.2, ako aj divízii 58.4.1 a 58.4.2, sú obmedzenia pre celkový úlovok a vedľajší úlovok pre podoblasť a časť a ich rozdelenie medzi malé prieskumné jednotky (Small scale resarch units – SSRU) v rámci každej z nich stanovené v prílohe XIV. Rybolov v každej SSRU skončí, keď nahlásený úlovok dosiahne stanovené obmedzenie úlovku, a táto SSRU bude uzatvorená pre rybolov na zvyšok sezóny.

4.   Rybolov sa uskutočňuje podľa možnosti v takom veľkom zemepisnom a hĺbkovom rozsahu, aby sa získali informácie potrebné na zistenie potenciálu rybolovu a aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii úlovku a rybolovného úsilia. Rybolov v divíziách 58.4.1 a 58.4.2 je však zakázaný v hĺbkach menších ako 550 m.

Článok 59

Systémy podávania správ

Na rybárske plavidlá, ktoré sa zúčastňujú prieskumných rybolovov uvedených v článku 58, sa vzťahujú tieto systémy podávania správ o úlovkoch a o rybolovnom úsilí:

a)

systém päťdňového podávania správ o úlovkoch a rybolovnom úsilí stanovený v článku 12 nariadenia (ES) č. 601/2004, s výnimkou, že členské štáty predložia Komisii správy o úlovkoch a rybolovnom úsilí najneskôr dva pracovné dni po konci každého nahlasovacieho obdobia, na okamžité zaslanie pre CCAMLR. V podoblastiach 88.1 a 88.2, ako aj v divíziách 58.4.1 a 58.4.2 sa nahlasovanie vykonáva za malé prieskumné jednotky,

b)

systém mesačného podávania podrobných správ o úlovkoch a o rybolovnom úsilí stanovený v článku 13 nariadenia (ES) č. 601/2004,

c)

nahlasuje sa celkový počet a hmotnosť vyradených nototénií patagónskych a Dissostichus mawsoni vrátane tých, ktorých mäso je „rôsolovité“.

Článok 60

Osobitné požiadavky

1.   Prieskumné rybolovy uvedené v článku 58 sa vykonávajú v súlade s článkom 8 nariadenia Rady (ES) č. 600/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa ustanovujú niektoré technické opatrenia uplatniteľné na činnosti rybolovu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane antarktických morských živých zdrojov (40), so zreteľom na uplatniteľné opatrenia na zníženie náhodnej úmrtnosti morských vtákov počas dlhodobých rybolovov. Okrem týchto opatrení:

a)

vyhadzovanie vnútorností je pri týchto rybolovoch zakázané,

b)

plavidlá zúčastňujúce sa na prieskumných rybolovoch v divíziách 58.4.1 a 58.4.2, ktoré sú v súlade s protokolmi CCAMLR (A, B alebo C) týkajúcimi sa záťaže na dlhej rybolovnej šnúre, sú oslobodené od požiadavky na nastavenie pre noc; plavidlá s celkovým úlovkom troch morských vtákov sa však okamžite vracajú k nastaveniu pre noc v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 601/2004,

c)

plavidlá zúčastňujúce sa na prieskumných rybolovoch v podoblastiach 88.1 a 88.2, ako aj v divíziách 58.4.3a) a 58.4.3b), ktoré ulovia celkove tri morské vtáky, okamžite ukončia rybolov, a nesmú loviť mimo bežnej rybárskej sezóny počas zvyšku sezóny 2006/2007.

2.   Pre rybárske plavidlá, ktoré sa zúčastňujú prieskumných rybolov v podoblastiach 88.1.a 88.2 FAO, platia tieto ďalšie požiadavky:

a)

Plavidlá majú zakázané vyhadzovať:

(i)

ropné výrobky alebo palivá alebo olejovité zvyšky do mora, okrem prípadov, ak je to povolené v prílohe I dohovoru MARPOL 73/78 (Medzinárodný dohovor o zabraňovaní znečisťovania z lodí),

(ii)

odpadky,

(iii)

potravinový odpad, ktorý by neprešiel sitom s otvormi, ktorých veľkosť nepresahuje 25 mm,

(iv)

hydinu alebo jej časti (vrátane vaječných škrupín),

(v)

splašky do vzdialenosti 12 námorných míľ od pevniny alebo ľadovcových šelfov alebo splašky, keď sa plavidlo plaví rýchlosťou nepresahujúcou 4 uzly,

(vi)

popol zo spaľovania, alebo

(vii)

vnútornosti.

b)

Žiadna živá hydina ani iné živé vtáky sa nesmú priniesť do podoblastí 88.1 a 88.2 a žiadna spracovaná neskonzumovaná hydina sa nesmie prenášať z podoblastí 88.1 a 88.2.

c)

Lov druhu nototénia v podoblastiach 88.1. a 88.2 je zakázaný do 10 námorných míľ od pobrežia Baleánskych ostrovov.

Článok 61

Vymedzenie záťahu

1.   Na účely tohto oddielu záťah pozostáva z nasadenia jednej alebo viacerých šnúr na jednom mieste. Presná zemepisná poloha záťahu sa určí podľa stredu šnúry alebo šnúr využitých na účely podávania správ o úlovkoch a rybolovnom úsilí.

2.   Na to, aby sa záťah označil ako prieskumný, musí spĺňať tieto podmienky:

a)

každý prieskumný záťah je vzdialený najmenej 5 námorných míľ od akéhokoľvek iného prieskumného záťahu, pričom sa táto vzdialenosť meria od zemepisného stredu každého prieskumného záťahu,

b)

každý záťah sa skladá z najmenej 3 500 a najviac 10 000 háčikov; tieto háčiky môžu byť na viacerých oddelených šnúrach nasadených na tom istom mieste,

c)

každý záťah s dlhou rybolovnou šnúrou bude mať čas namočenia najmenej šesť hodín meraný od dokončenia procesu nasadenia po začiatok procesu záťahu.

Článok 62

Plány prieskumu

Rybárske plavidlá, ktoré sa zúčastňujú na prieskumných rybolovoch uvedených v článku 58, zavedú plány prieskumu vo všetkých malých prieskumných jednotkách, do ktorých sú rozdelené podoblasti FAO 88.1 a 88.2, ako aj divízie 58.4.1 a 58.4.2. Tento plán prieskumu sa realizuje takto:

a)

pri prvom vstupe do malej prieskumnej jednotky sa prvých 10 záťahov označených ako „prvá séria“ označí ako prieskumné záťahy a tieto záťahy musia spĺňať kritériá uvedené v článku 61 ods. 2,

b)

ďalších 10 záťahov alebo 10 ton úlovku, podľa toho, ktoré obmedzenie bolo dosiahnuté skôr, sa označí ako „druhá séria“. Kapitán môže rozhodnúť o tom, že záťahy v druhej sérii sa uskutočnia ako súčasť normálneho prieskumného rybolovu. Ak však tieto záťahy spĺňajú požiadavky článku 61 ods. 2, aj tieto záťahy môžu byť označené ako prieskumné záťahy,

c)

ak chce kapitán pokračovať v rybolove v malej prieskumnej jednotke aj po dokončení prvej a druhej série záťahov, musí plavidlo podniknúť „tretiu sériu“, ktorá bude mať za následok, že sa vo všetkých troch sériách uskutoční celkove 20 prieskumných záťahov. Tretia séria záťahov sa dokončí počas tej istej návštevy malej prieskumnej jednotky ako prvá a druhá séria,

d)

po dokončení 20 prieskumných záťahov môže plavidlo pokračovať v rybolove v malej prieskumnej jednotke,

e)

v malých prieskumných jednotkách A, B, C, E a G v podoblastiach 88.1 a 88.2, kde má morské dno umožňujúce rybolov menej ako 15 000 km2, sa písmená b), c) a d) neuplatňujú a plavidlo môže po dokončení 10 prieskumných záťahov pokračovať v rybolove v tejto malej prieskumnej jednotke.

Článok 63

Plány zhromažďovania údajov

1.   Rybárske plavidlá, ktoré sa zúčastňujú na prieskumných rybolovoch uvedených v článku 58, zavedú plány zhromažďovania údajov vo všetkých malých prieskumných jednotkách, do ktorých sú rozdelené podoblasti FAO 88.1 a 88.2, ako aj divízie 58.4.1 a 58.4.2. Plán zhromažďovania údajov obsahuje tieto údaje:

a)

poloha a hĺbka mora pre každú šnúru v záťahu,

b)

čas nasadenia, namočenia a záťahu,

c)

počet a druhy rýb stratených na povrchu,

d)

počet nasadených háčikov,

e)

typ návnady,

f)

úspešnosť položených návnad ( %),

g)

typ háčika a

h)

stav mora a oblačnosti a fáza mesiaca v čase nasadzovania šnúr.

2.   Pre každý prieskumný záťah sa zhromažďujú všetky údaje uvedené v odseku 1; menovite sa v prieskumnom záťahu do 100 rýb odmerajú všetky ryby a najmenej 30 rýb sa zoberie ako vzorka pre biologické štúdie. Ak sa chytilo viac ako 100 rýb, je potrebné použiť metódy náhodného výberu vzorky.

Článok 64

Program značkovania

1.   Každé rybárske plavidlo, ktoré sa zúčastňuje na prieskumných rybolovoch uvedených v článku 58, vykonáva tento program značkovania rýb:

a)

jedince druhu nototénia sa označkujú a vypustia v súlade s ustanoveniami uvedenými v programe značkovania CCAMLR a v protokole pre druh nototénia v prieskumných rybolovoch. Plavidlá ukončia značkovanie rýb, až keď označkujú 500 jedincov, alebo ukončia rybolov, keď označkujú jedného jedinca na tonu surovej hmotnosti úlovku,

b)

program sa zameriava na jedince všetkých veľkostí s cieľom splniť požiadavku značkovania. Označkujú sa len tie ryby druhu nototénia, ktoré sú v dobrom stave. Všetky vypustené jedince sa značkujú dvoma príveskami a vypúšťajú sa v čo najširšej zemepisnej oblasti,

c)

všetky značky majú vytlačené jedinečné poradové číslo a spätnú adresu, aby sa dal vystopovať pôvod značky v prípade, ak sa označený kus chytí druhýkrát,

d)

všetky opätovne chytené jedince (t. j. ulovené ryby, ktoré boli v minulosti označené) sa nepustia opäť na slobodu, ani keby to bolo len na krátky čas,

e)

zo všetkých opätovne chytených označkovaných jedincov sa odoberajú biologické vzorky (dĺžka, hmotnosť, pohlavie, pohlavná zrelosť), zhotoví sa elektronická snímka, ak je to možné, obnovia sa otolity a odstráni sa značka,

f)

všetky príslušné údaje zo značky a všetky údaje z evidencie novozískaných značiek sa elektronicky nahlasujú CCAMLR vo formáte CCAMLR do troch mesiacov, odkedy plavidlo opustilo tieto loviská,

g)

všetky príslušné údaje zo značky, všetky údaje z evidencie novozískaných značiek a vzorky z novochytených jedincov sa elektronicky nahlasujú vo formáte CCAMLR príslušnému regionálnemu archívu pre údaje o značkách, ako je podrobne uvedené v protokole CCAMLR o značkovaní.

2.   Ryby druhu nototénia, ktoré sú označkované a vypustené, sa nezapočítavajú do obmedzení úlovku.

Článok 65

Vedeckí pozorovatelia a inšpektori

1.   Každé rybárske plavidlo, ktoré sa zúčastňuje na prieskumných rybolovoch uvedených v článku 58, má počas všetkých činností rybolovu v období rybolovu na palube najmenej dvoch vedeckých pozorovateľov, z ktorých jeden bude vymenovaný podľa Programu medzinárodného vedeckého pozorovania CCAMLR.

2.   Každý členský štát s prihliadnutím na svoje uplatniteľné zákony a iné právne predpisy a v súlade s nimi, vrátane pravidiel upravujúcich prípustnosť dôkazov pred vnútroštátnymi súdmi, bude posudzovať správy inšpektorov určujúceho člena CCAMLR patriaceho do tejto schémy a bude konať vo veci týchto správ na rovnakom základe ako v prípade správ vlastných inšpektorov a zmluvná strana, ako aj príslušný určujúci člen CCAMLR spolupracujú s cieľom uľahčiť súdne alebo iné konanie vyplývajúce z akejkoľvek takejto správy.

Článok 66

Oznámenia o úmysle zúčastniť sa na rybolove pancierovky anktarktickej

Všetky členské štáty, ktoré majú v úmysle loviť pancierovku anktarktickú v oblasti CCAMLR, oznámia sekretariátu CCAMLR svoj úmysel najmenej štyri mesiace pred pravidelných výročným zasadnutím Komisie bezprostredne pred sezónou, počas ktorej chcú loviť.

Článok 67

Dočasný zákaz hlbokomorského lovu žiabrovými sieťami

1.   Používanie žiabrových sietí v oblasti CCAMLR na iné účely ako vedecký výskum je zakázané, až kým vedecký výbor nepreskúma a nenahlási potenciálny vplyv tohto výstroja a Komisia neodsúhlasí na základe odporúčania vedeckého výboru, že táto metóda sa môže používať v oblasti CCAMLR.

2.   Používanie žiabrových sietí na vedecký výskum vo vodách hlbších ako 100 metrov sa oznámi vopred vedeckému výboru a Komisia ho schváli predtým, ako tento výskum môže začať.

3.   Každé plavidlo, ktoré chce prejsť oblasť CCAMLR s použitím žiabrových sietí, musí vopred oznámiť sekretariátu CCAMLR svoj úmysel vrátane očakávaných dátumov, kedy bude prechádzať cez oblasť CCAMLR. Každé plavidlo, ktoré vlastní žiabrové siete v oblasti CCAMLR a nedalo oznámenie vopred, porušilo toto ustanovenie.

Článok 68

Dočasné obmedzenia používania vlečného výstroja na lov pri dne na otvorenom mori v oblasti CCAMLR počas rybárskych sezón 2006/2007 a 2007/2008

1.   Používanie vlečného výstroja na lov pri dne na otvorenom mori v oblasti CCAMLR sa obmedzuje na oblasti, pre ktoré má Komisia v platnosti ochranné opatrenia pre vlečný výstroj na lov pri dne.

2.   Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie vlečného výstroja na lov pri dne pri vykonávaní vedeckého výskumu v oblasti CCAMLR.

KAPITOLA X

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA, KTORÉ VYKONÁVAJÚ RYBOLOV V OBLASTI DOHOVORU SEAFO

ODDIEL 1

oprávňovanie plavidiel

Článok 69

Oprávňovanie plavidiel

1.   Členské štáty predložia do 1. júna 2007 Komisii elektronicky, ak je to možné, zoznam svojich plavidiel, ktoré sú oprávnené pôsobiť v oblasti dohovoru SEAFO na základe vydania povolenia na rybolov.

2.   Vlastníci plavidiel, ktoré sa nachádzajú v zozname uvedenom v odseku 1, musia byť občania alebo právnické osoby Spoločenstva.

3.   Rybárske plavidlá môžu byť oprávnené pôsobiť v oblasti dohovoru SEAFO, len ak sú v súvislosti s týmito plavidlami schopné plniť požiadavky a povinnosti vyplývajúce z dohovoru SEAFO a opatrenia dohovoru v oblasti ochrany a riadenia.

4.   Povolenie na rybolov sa nevydá plavidlám, ktoré sa v minulosti zúčastnili na rybárskych činnostiach IUU, pokiaľ noví vlastníci nepredložia dostatočné dôkazy, že predchádzajúci vlastníci a prevádzkovatelia už nemajú ďalej žiadny zákonný, užívateľský ani finančný záujem na ich plavidlách, ani nemajú žiadnu kontrolu nad nimi, alebo že ich plavidlá sa nezúčastňujú rybolovu IUU, ani s ním nemajú žiadnu spojitosť.

5.   Zoznam uvedený v odseku 1 zahŕňa tieto údaje:

a)

názov plavidla, registračné číslo, predchádzajúce názvy (ak sú známe) a prístav registrácie,

b)

prípadná predchádzajúca vlajka,

c)

prípadný medzinárodný rádiový volací znak,

d)

meno a adresa vlastníka alebo vlastníkov,

e)

typ plavidla,

f)

dĺžka,

g)

meno a adresa prípadného prevádzkovateľa (manažéra) alebo prevádzkovateľov (manažérov),

h)

hrubá registrovaná tonáž a

i)

výkon hlavného motora alebo motorov.

6.   Členské štáty po vypracovaní začiatočného zoznamu oprávnených plavidiel čo najskôr informujú Komisiu o akejkoľvek zmene, doplnení alebo vymazaní údajov a/alebo o akejkoľvek úprave kedykoľvek, keď takéto zmeny nastanú.

Článok 70

Povinnosti oprávnených plavidiel

1.   Plavidlá dodržiavajú všetky príslušné opatrenia SEAFO týkajúce sa ochrany a riadenia.

2.   Oprávnené plavidlá majú na palube platné osvedčenia o registrácii plavidla a platné oprávnenie na rybolov a/alebo prekládku.

Článok 71

Neoprávnené plavidlá

1.   Členské štáty prijmú opatrenia na zákaz rybolovu, držania na palube, prekládky a vykládky druhov, na ktoré sa vzťahuje dohovor SEAFO, plavidlami, ktoré nie sú na zozname oprávnených plavidiel SEAFO.

2.   Členské štáty oznámia Komisia akékoľvek faktické informácie, ktoré dokazujú, že existujú primerané dôvody na podozrenie, že plavidlá, ktoré nie sú na zozname oprávnených plavidiel SEAFO, sa zúčastňujú na rybolove a/alebo prekládke druhov, na ktoré sa vzťahuje dohovor SEAFO, v oblasti dohovoru SEAFO.

3.   Členské štáty podniknú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa majitelia plavidiel zahrnutých do evidencie oprávnených plavidiel SEAFO nezúčastňovali alebo nezdružovali v rybolovných činnostiach spoločne s plavidlami, ktoré sa nenachádzajú na SEAFO zozname oprávnených plavidiel v rámci oblasti dohovoru SEAFO.

ODDIEL 2

prekládky

Článok 72

Zákaz prekládok na mori

Každý členský štát zakáže prekládky druhov, na ktoré sa vzťahuje dohovor SEAFO, na mori plavidlami plaviacimi sa pod ich vlajkou v oblasti dohovoru SEAFO.

Článok 73

Prekládky v prístave

1.   Rybárske plavidlá Spoločenstva, ktoré lovia druhy, na ktoré sa vzťahuje dohovor SEAFO, v oblasti dohovoru SEAFO môžu vykonávať prekládky v prístave SEAFO zmluvnej strany, len ak majú predchádzajúce oprávnenie od zmluvnej strany, v ktorej prístave sa táto operácia uskutoční. Rybárske plavidlá Spoločenstva smú vykonávať prekládky, len ak získali takéto predchádzajúce oprávnenie na prekládku od vlajkového členského štátu a prístavného štátu.

2.   Každý členský štát zabezpečí, aby jeho oprávnené rybárske plavidlá získali predchádzajúce oprávnenie na zapojenie sa do prekládok v prístave. Členské štáty tiež zabezpečia, aby prekládky boli v súlade s nahláseným množstvom úlovku každého plavidla, a vyžadujú nahlasovanie prekládok.

3.   Kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva, ktoré prekladá na iné plavidlo, uvádzané ďalej ako „prijímajúce plavidlo“, akékoľvek množstvo úlovkov druhov, na ktoré sa vzťahuje dohovor SEAFO, lovených v oblasti dohovoru SEAFO, informuje v čase prekládky vlajkový štát prijímajúceho plavidla o dotknutých druhoch a množstvách, o dátume prekládky a o mieste úlovkov, a predloží svojmu vlajkovému členskému štátu vyhlásenie o prekládke SEAFO v súlade s formou stanovenou v časti I prílohy XVI.

4.   Kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva oznámi najmenej 24 hodín vopred nasledujúce informácie zmluvnej strane SEAFO, v prístave ktorej sa bude prekládka konať:

a)

názvy rybárskych plavidiel, z ktorých a na ktoré sa bude úlovok prekladať,

b)

názvy prijímajúcich plavidiel,

c)

tonáž podľa druhov, ktorú treba preložiť z jedného plavidla na druhé,

d)

dátum a prístav prekládky.

5.   Najmenej 24 hodín pred začatím prekládky a na konci prekládky, ak sa táto uskutočňuje v prístave zmluvnej strany SEAFO, kapitán vlajkového prijímajúceho plavidla Spoločenstva informuje príslušné orgány prístavného štátu o množstvách úlovkov druhov, na ktoré sa vzťahuje dohovor SEAFO, na palube svojho plavidla a do 24 hodín zašle týmto príslušným orgánom vyhlásenie o prekládke SEAFO.

6.   Kapitán vlajkového prijímajúceho plavidla Spoločenstva predloží do 48 hodín pred vykládkou vyhlásenie o prekládke SEAFO príslušným orgánom prístavného štátu, v ktorom sa vykládka uskutočňuje.

7.   Každý členský štát prijme primerané opatrenia na overenie presnosti prijatých informácií a spolupracujú s vlajkovým štátom s cieľom zabezpečiť, aby boli vykládky v súlade s množstvom nahlásených úlovkov každého plavidla.

8.   Každý členský štát s plavidlami oprávnenými vykonávať v oblasti dohovoru SEAFO rybolov druhov, na ktoré sa vzťahuje dohovor SEAFO, oznámi do 1. júna 2007 Komisii podrobnosti o prekládkach vykonaných jeho vlajkovými plavidlami.

ODDIEL 3

Ochranné opatrenia pre riadenie citlivých hlbokomorských biotopov a ekosystémov

Článok 74

Uzatvorené oblasti

Všetky činnosti rybolovu druhov, na ktoré sa vzťahuje dohovor SEAFO, rybárskymi plavidlami Spoločenstva sa zakazujú v oblastiach vymedzených nižšie:

a)

Subdivízia A1

(i)

Dampier Seamount

10o00'S 02o00' z. d.

10o00'S 00o00' v. d.

12o00'S 02o00' z. d.

12o00'S 00o00' v. d.

(ii)

Malahit Guyot Seamount

11o00'S 02o00' z. d.

11o00'S 04o00' z. d.

13o00'S 02o00' z. d.

13o00'S 04o00' z. d.

b)

Subdivízia B1

Molloy Seamount

27o00'S 08o00' v. d.

27o00'S 10o00' v. d.

29o00'S 08o00' v. d.

29o00'S 10o00' v. d.

c)

Divízia C

(i)

Schmidt-Ott Seamount a Erica Seamount

37o00'S 13o00' v. d.

37o00'S 17o00' v. d.

40o00'S 13o00' v. d.

40o00'S 17o00' v. d.

(ii)

Africana Seamount

37o00'S 28o00' v. d.

37o00'S 30o00' v. d.

38o00'S 28o00' v. d.

38o00'S 30o00' v. d.

(iii)

Panzarini Seamount

39o00'S 11o00' v. d.

39o00'S 13o00' v. d.

41o00'S 11o00' v. d.

41o00'S 13o00' v. d.

d)

Subdivízia C1

(i)

Vema Seamount

31o00'S 08o00' v. d.

31o00'S 09o00' v. d.

32o00'S 08o00' v. d.

32o00'S 09o00' v. d.

(ii)

Wust Seamount

33o00'S 06o00' v. d.

33o00'S 08o00' v. d.

34o00'S 06o00' v. d.

34o00'S 08o00' v. d.

e)

Divízia D

(i)

Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

41o00'S 06o00'z. d.

41o00'S 03o00' v. d.

44o00'S 06o00'z. d.

44o00'S 03o00' v. d.

(ii)

Schwabenland a Herdman Seamounts

44o00'S 01o00'z. d.

44o00'S 02o00' v. d.

47o00'S 01o00'z. d.

47o00'S 02o00' v. d.

Článok 75

Rybolovné činnosti vykonávané v minulosti

Členské štáty oznámia Komisii do 1. júna 2007 a v nasledujúcej forme informácie o svojich rybolovných činnostiach týkajúcich sa druhov, na ktoré sa vzťahuje Dohovor SEAFO, ktoré vykonávali v oblastiach uvedených vyššie v rokoch 2004, 2005 a 2006 v oblastiach uvedených v článku 74.

Typ rybolovu

Meranie úsilia

Celkový úlovok (Mt)

Plavidlá s navíjacími vlečnými sieťami

a.

Kilowatty/dni rybolovu

b.

Plavidlá/dni rybolovu

 

Plavidlá loviace dlhými rybolovnými šnúrami

a.

Hrubá tonáž/dni rybolovu

b.

Priemerný počet využitých háčikov/počet nasadení

 

Ostatné

a.

Hrubá tonáž/dni rybolovu

 

ODDIEL 4

Opatrenia nna zníženie náhodných vedľajších úlovkov morských vtákov

Článok 76

Informácie o stretnutiach s morskými vtákmi

Členské štáty zhromaždia a poskytnú Komisii do 1. júna 2007 všetky dostupné informácie o stretnutiach s morskými vtákmi vrátane náhodných úlovkov ich rybárskych plavidiel loviacich druhy, na ktoré sa vzťahuje dohovor SEAFO.

Článok 77

Opatrenia na zmiernenie

1.   Všetky plavidlá Spoločenstva, ktoré lovia južne od rovnobežky 30 stupňov južnej zemepisnej šírky, prevážajú a používajú šnúry na plašenie vtákov (tori stožiare):

(a)

tori stožiare sú v súlade s dohodnutými pokynmi o konštrukcii a inštalácii tori stožiarov, ako sú stanovené v časti II prílohy XVI,

(b)

tori stožiare sa rozmiestnia vždy pred vložením dlhých rybolovných šnúr do vody južne od rovnobežky 30 stupňov južnej zemepisnej šírky,

(c)

ak je to realizovateľné, odporúča sa, aby v čase vysokého počtu alebo aktivity vtákov plavidlá používali druhý tori stožiar a šnúru na plašenie vtákov,

(d)

náhradné tori šnúry nosia všetky plavidlá a sú pripravené na okamžité použitie.

2.   Dlhé rybolovné šnúry sa umiestnia iba v noci (t. j. počas hodín tmy medzi časom námorného súmraku a úsvitu (41). Počas nočného rybolovu dlhými rybolovnými šnúrami sa používa len minimum svetiel lode potrebných pre bezpečnosť.

3.   Vyhadzovanie vnútorností je zakázané, keď sa výstroj hádže alebo umiestňuje. Vyhadzovanie vnútorností počas vyťahovania výstroja je zakázané. Akékoľvek takéto vyhadzovanie sa uskutočňuje, ak je to možné, na opačnej strane lode ako strana, na ktorej sa výstroj vyťahuje. Pre plavidlá alebo rybolovy, na ktoré sa nevzťahuje požiadavka ponechať vnútornosti na palube plavidla, sa zavedie systém odstraňovania rybárskych háčikov z vnútorností a hláv rýb pred ich vyhodením. Siete sa pred hodením vyčistia, aby neobsahovali časti, ktoré môžu lákať morské vtáky.

4.   Rybárske plavidlá Spoločenstva prijmú postupy hádzania a vyťahovania, ktoré minimalizujú čas, keď sieť leží na povrchu s povolenými okami. Údržba sietí sa v maximálnej možnej miere nebude vykonávať pri umiestnení siete vo vode.

5.   Rybárskym plavidlám Spoločenstva sa odporúča, aby vyvinuli konfigurácie výstroja, ktoré budú minimalizovať pravdepodobnosť, že nastane stret vtákov s časťou siete, na ktorú sú najcitlivejšie. To môže zahŕňať zvýšenie záťaže alebo zníženie splývavosti siete na vode, aby sa ponárala rýchlejšie, alebo umiestnenie farebných pruhových alebo iných zariadení nad príslušnými oblasťami siete, v ktorých veľkosť ôk predstavuje osobitné nebezpečenstvo pre vtáky.

6.   Rybárske plavidlá Spoločenstva, ktoré majú takú konfiguráciu, že nemajú na palube zariadenia na spracovanie alebo primeranú kapacitu na ponechanie vnútorností na palube, alebo schopnosť vyhadzovať vnútornosti na opačnej strane plavidla ako strana, na ktorej sa vyťahuje výstroj, nie sú oprávnené vykonávať rybolov v oblasti dohovoru SEAFO.

7.   Vynaloží sa maximálne úsilie na zabezpečenie, aby všetky morské vtáky, ktoré boli chytené živé počas operácií rybolovu, boli vypustené živé, a ak je to možné, aby boli háčiky odstránené bez ohrozenia života príslušného vtáka.

ODDIEL 5

Kontrola

Článok 78

Oznamovanie pohybu a úlovkov plavidiel

1.   Rybárske plavidlá a rybárske výskumné plavidlá oprávnené loviť v oblasti dohovoru SEAFO a zúčastňujúce sa na rybolove zasielajú správy o vstupe, úlovku a odchode orgánom vlajkového štátu prostredníctvom VMS alebo inými vhodnými prostriedkami, a ak vlajkový členský štát o to požiada, výkonnému tajomníkovi SEAFO.

2.   Správa o vstupe sa zasiela najviac 12 hodín a najmenej 6 hodín pred každým vstupom do oblasti dohovoru SEAFO a obsahuje dátum a čas vstupu, geografickú polohu plavidla a množstvo rýb na palube podľa druhov (trojmiestny abecedný kód FAO 3) a podľa živej hmotnosti (kg).

3.   Správa o vstupe sa zasiela podľa druhov (trojmiestny abecedný kód FAO) a živej hmotnosti (kg) na konci každého kalendárneho mesiaca.

4.   Správa o odchode sa zasiela najviac 12 hodín a najmenej 6 hodín pred každým odchodom z oblasti dohovoru SEAFO. Obsahuje dátum a čas odchodu, geografickú polohu plavidla, počet dní rybolovu a získaný úlovok podľa druhov (trojmiestny abecedný kód FAD) a podľa živej hmotnosti (kg) v oblasti dohovoru SEAFO od začatia rybolovu v oblasti dohovoru SEAFO alebo od poslednej správy o úlovku.

Článok 79

Vedecké pozorovanie a zhromažďovanie informácií na podporu hodnotenia populácií

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby jeho rybárske plavidlá pôsobiace v oblasti dohovoru SEAFO a zameriavajúce sa na druhy, na ktoré sa vzťahuje dohovor SEAFO, mali so sebou kvalifikovaných vedeckých pozorovateľov.

2.   Každý členský štát vyžaduje, aby pozorovatelia podali informácie získané v súvislosti s každým plavidlom plaviacim sa pod jeho vlajkou do 30 dní od odchodu z oblasti dohovoru SEAFO. Tieto údaje sa predkladajú vo forme stanovenej vedeckým výborom SEAFO. Členský štát čo najskôr zašle kópiu týchto informácii Komisii a bude pri tom zohľadňovať potrebu zachovávať utajenie neagregovaných údajov. Členský štát môže poskytnúť kópiu informácií aj výkonnému tajomníkovi SEAFO.

3.   Informácie uvedené v tomto článku v najvyššej možnej miere zhromaždia a overia určení pozorovatelia do 30. júna 2007.

Článok 80

Spozorovanie plavidiel nezmluvnej strany

1.   Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu nahlásia svojmu vlajkovému členskému štátu informácie o akejkoľvek možnej rybolovnej činnosti plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou nezmluvnej strany v oblasti dohovoru SEAFO. Tieto informácie môžu okrem iného zahŕňať:

a)

názov plavidla,

b)

registračné číslo plavidla,

c)

vlajkový štát plavidla,

d)

akékoľvek ďalšie dôležité informácie týkajúce sa spozorovaného plavidla.

2.   Každý členský štát predloží informácie uvedené v odseku 1 Komisii čo najskôr. Komisia postúpi tieto informácie výkonnému tajomníkovi SEAFO.

KAPITOLA XI

NEZÁKONNÝ, NENAHLÁSENÝ A NEREGULOVANÝ RYBOLOV

Článok 81

Severný Atlantik

Na plavidlá zúčastňujúce sa na nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove v Severnom Atlantiku sa vzťahujú opatrenia uvedené v prílohe XVII.

KAPITOLA XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 82

Zasielanie údajov

Keď podľa nariadenia článku 15 ods. 1 a článku 18 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93 členské štáty zasielajú Komisii údaje týkajúce sa vykládok množstiev ulovených populácií, používajú kódy pre populácie stanovené v prílohe I tohto nariadenia.

Článok 83

Zrušujúce ustanovenie

Nariadenie (ES) č. 1116/2006 sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 84

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Keď je celkový povolený výlov v oblasti CCAMLR stanovený na obdobia začínajúce pred 1. januárom 2007, článok 55 sa uplatňuje s účinnosťou od začiatku príslušných období uplatňovania celkového povoleného výlovu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2006.

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 8.

(4)  Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 1. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 185, 24.5.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 5.

(6)  Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 276, 10.10.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1804/2005 (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 10).

(8)  Ú. v. ES L 274, 25.9.1986, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3259/94 (Ú. v. ES L 339, 29.12.1994, s. 11).

(9)  Ú. v. ES L 132, 21.5.1987, s. 9.

(10)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 448/2005 (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2005, s. 5).

(11)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(12)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 813/2004 (Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 32).

(13)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 7.

(14)  Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2166/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 5).

(15)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2187/2005 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1).

(16)  Ú. v. ES L 137, 19.5.2001, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 831/2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 33).

(17)  Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2269/2004 (Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 1).

(18)  Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1.

(19)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 17.

(20)  Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 16.

(21)  Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 28.

(22)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 8.

(23)  Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 48.

(24)  Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 12.

(25)  Ú. v. ES L 29, 1.2.1985, s. 9.

(26)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2006 (Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 10).

(27)  Ú. v. ES L 270, 13.11.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(28)  Ú. v. ES L 186, 28.7.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(29)  Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006, s. 22.

(30)  Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2005, s. 1.

(31)  Ú. v. ES L 162, 18.6.1986, s. 33.

(32)  Ú. v. ES L 234, 31.8.2002, s. 39.

(33)  Ú. v. ES L 190, 4.7.1998, s. 34.

(34)  Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1.

(35)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1799/2006 (Ú. v. EÚ L 341, 7.12.2006, s. 26).

(36)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1759/2006 (Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006, s. 3).

(37)  Ú. v. ES L 175, 6.7.1988, s. 1.

(38)  Ú. v. ES L 121, 12.5.1994, s. 3.

(39)  Ú. v. ES L 227, 12.8.1981, s. 22.

(40)  Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 1.

(41)  Presné časy medzi námorným súmrakom a svitaním sa pre príslušnú zemepisnú šírku, miestny čas a deň sa nachádzajú v tabuľkách námorného almanachu. Všetky časy, či pre prevádzku plavidiel alebo pre vyhlásenia pozorovateľov, sa vzťahujú na GMT (greenwichský stredný čas).


PRÍLOHA I

OBMEDZENIA VÝLOVU VZŤ'AHUJÚCE SA NA PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ OBMEDZENIA ÚLOVKOV PRE RYBÁRSKE PLAVIDLÁ TRETEJ KRAJINY VO VODÁCH ES PODĽA DRUHOV A PODĽA OBLASTI (V TONÁCH ŽIVEJ HMOTNOSTI, AK SA NESTANOVÍ INAK)

Všetky obmedzenia úlovkov uvedené v tejto prílohe sa na účely článku 5 tohto nariadenia považujú za kvóty, a preto podliehajú pravidlám uvedeným v nariadení (ES) č. 2847/93, a najmä v jeho článkoch 14 a 15.

V každej oblasti sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia latinských názvov druhov. Na účely tohto nariadenia sa uvádza tabuľka latinských názvov s príslušnými bežnými názvami:

Vedecký názov

Trojmiestny abecedný kód

Bežný názov

Ammodytidae

SAN

piesočnicovité

Anarhichas lupus

CAT

zubatka pruhovaná

Aphanopus carbo

BSF

stuhochvost čierny

Argentina silus

ARU

striebristka severná

Beryx spp.

ALF

beryxy

Boreogadus saida

POC

treska polárna

Brosme brosme

USK

mieň lemovaný

Centrophorus squamosus

GUQ

ostroňovec listošupinatý

Centroscymnus coelolepis

CYO

pailona hladká

Cetorhinus maximus

BSK

obroň sťahovavý

Chaenocephalus aceratus

SSI

ľadovka čiernoplutvá

Champsocephalus gunnari

ANI

ľadovka makrelia

Channichthys rhinoceratus

LIC

ľadovka nosorožia

Chionoecetes spp.

PCR

kraby rodu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

sleď atlantický

Coryphaenoides rupestris

RNG

dlhochvost tuponosý

Dalatias licha

SCK

svietivec riasnatopyský

Deania calcea

DCA

ostroňovec zobákonosý

Dissostichus eleginoides

TOP

nototénia patagónska

Engraulis encrasicolus

ANE

sardela európska

Etmopterus princeps

ETR

svetloň veľký

Etmopterus pusillus

ETP

svetloň malý

Etmopterus spinax

ETX

svetloň zamatový

Euphausia superba

KRI

pancierovka antarktická

Gadus morhua

COD

treska škvrnitá

Galeorhinus galeus

GAG

psohlav húfny

Germo alalunga

ALB

ryby druhu Germo alalunga

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

platesa Glyptocephalus cynoglossus

Gobionotothen gibberifrons

NOG

nototénia hrbohlavá

Hippoglossoides platessoides

PLA

platesa drsná

Hippoglossus hippoglossus

HAL

halibut svetlý

Hoplostethus atlanticus

ORY

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

Illex illecebrosus

SQI

gordan západoatlantický

Lamna nasus

POR

lamna sleďová

Lampanyctus achirus

LAC

ryby druhu Lampanyctus achirus

Lepidonotothen squamifrons

NOS

nototénia sivá

Lepidorhombus spp.

LEZ

kalkany rodu Lepidorhombus

Limanda ferruginea

YEL

limanda žltochvostá

Limanda limanda

DAB

limanda európska

Lophiidae

ANF

čertovité

Macrourus berglax

RHG

dlhochvost berglax

Macrourus spp.

GRV

dlhochvosty rodu Macrourus

Makaira nigricans

BUM

marlín mozaikový

Mallotus villosus

CAP

koruška polárna

Martialia hyadesi

SQS

gordan Martialia hyadesi

Melanogrammus aeglefinus

HAD

treska jednoškvrná

Merlangius merlangus

WHG

treska merlang

Merluccius merluccius

HKE

merlúza európska

Micromesistius poutassou

WHB

treska belasá

Microstomus kitt

LEM

platesa Microstomus kitt

Molva dypterigia

BLI

molva modrá

Molva macrophthalmus

SLI

molva okatá

Molva molva

LIN

molva veľká

Nephrops norvegicus

NEP

homár štíhly

Notothenia rossii

NOR

nototénia mramorovaná

Pagellus bogaraveo

SBR

pagel bledý

Pandalus borealis

PRA

kreveta boreálna

Paralomis spp.

PAI

kraby rodu Paralomis

Penaeus spp.

WOR

krevety rodu Penaeus

Phycis spp.

FOX

mieňovce rodu Phycis

Platichthys flesus

FLX

platesa bradavičnatá

Pleuronectes platessa

PLE

platesa veľká

Pleuronectiformes

FLX

platesotvaré

Pollachius pollachius

POL

treska žltkavá

Pollachius virens

POK

treska tmavá

Psetta maxima

TUR

kalkan veľký

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

ľadovka sivozelená

Rajidae

SRX-RAJ

rajotvaré

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

halibut tmavý

Salmo salar

SAL

losos atlantický

Scomber scombrus

MAC

makrela atlantická

Scopthalmus rhombus

BLL

kalkan hladký

Sebastes spp.

RED

sebasty

Solea solea

SOL

solea európska

Solea spp.

SOX

soley

Sprattus sprattus

SPR

šprota severná

Squalus acanthias

DGS

ostroň bieloškvrný

Tetrapturus alba

WHM

kopijonos belavý

Thunnus alalunga

ALB

tuniak dlhoplutvý

Thunnus albacares

YFT

tuniak žltoplutvý

Thunnus obesus

BET

tuniak okatý

Thunnus thynnus

BFT

tuniak modroplutvý

Trachurus spp.

JAX

stavridy

Trisopterus esmarki

NOP

treska koruškovitá

Urophycis tenuis

HKW

mieňovec belavý

Xiphias gladius

SWO

mečiar veľký

Nasledujúca tabuľka bežných názvov s príslušnými latinskými názvami sa uvádza len na účely vysvetlenia:

tuniak dlhoplutvý

ALB

Thunnus alalunga

tuniak dlhoplutvý

ALB

Germo alalunga

beryxy

ALF

Beryx spp.

platesa drsná

PLA

Hippoglossoides platessoides

sardela európska

ANE

Engraulis encrasicolus

čertovité

ANF

Lophiidae

ľadovka makrelia

ANI

Champsocephalus gunnari

nototénia patagónska

TOP

Dissostichus eleginoides

zubatka pruhovaná

CAT

Anarhichas lupus

halibut svetlý

HAL

Hippoglossus hippoglossus

losos atlantický

SAL

Salmo salar

obroň sťahovavý

BSK

Cetorhinus maximus

tuniak okatý

BET

Thunnus obesus

ostroňovec zobákonosý

DCA

Deania calcea

stuhochvost čierny

BSF

Aphanopus carbo

ľadovka čiernoplutvá

SSI

Chaenocephalus aceratus

molva modrá

BLI

Molva dypterigia

marlín mozaikový

BUM

Makaira nigricans

treska belasá

WHB

Micromesistius poutassou

tuniak modroplutvý

BFT

Thunnus thynnus

kalkan hladký

BLL

Scopthalmus rhombus

koruška polárna

CAP

Mallotus villosus

treska škvrnitá

COD

Gadus morhua

solea európska

SOL

Solea solea

kraby rodu Paralomis

PAI

Paralomis spp.

limanda európska

DAB

Limanda limanda

platesotvaré

FLX

Pleuronectiformes

platesa bradavičnatá

FLX

Platichthys flesus

mieňovce druhu Phycis

FOX

Phycis spp.

svetloň veľký

ETR

Etmopterus princeps

striebristka severná

ARU

Argentina silus

halibut tmavý

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

dlhochvosty rodu Macrourus

GRV

Macrourus spp.

nototénia sivá

NOS

Lepidonotothen squamifrons

treska jednoškvrná

HAD

Melanogrammus aeglefinus

merlúza európska

HKE

Merluccius merluccius

sleď atlantický

HER

Clupea harengus

stavridy

JAX

Trachurus spp.

nototénia hrbohlavá

NOG

Gobionotothen gibberifrons

svietivec riasnatopyský

SCK

Dalatias licha

pancierovka antarktická

KRI

Euphausia superba

ryby druhu Lampanyctus achirus

LAC

Lampanyctus achirus

ostroňovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

platesa Microstomus kitt

LEM

Microstomus kitt

molva veľká

LIN

Molva molva

makrela atlantická

MAC

Scomber scombrus

nototénia mramorovaná

NOR

Notothenia rossii

kalkany rodu Lepidorhombus

LEZ

Lepidorhombus spp.

kreveta boreálna

PRA

Pandalus borealis

homár štíhly

NEP

Nephrops norvegicus

treska koruškovitá

NOP

Trisopterus esmarki

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostethus atlanticus

krevety rodu Penaeus

WOR

Penaeus spp.

platesa veľká

PLE

Pleuronectes platessa

treska polárna

POC

Boreogadus saida

treska žltkavá

POL

Pollachius pollachius

lamna sleďová

POR

Lamna nasus

pailona hladká

CYO

Centroscymnus coelolepis

pagel bledý

SBR

Pagellus bogaraveo

sebasty

RED

Sebastes spp.

dlhochvost berglax

RHG

Macrourus berglax

dlhochvost tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

treska tmavá

POK

Pollachius virens

piesočnicovité

SAN

Ammodytidae

gordan západoatlantický

SQI

Illex illecebrosus

rajotvaré

SRX-RAJ

Rajidae

svetloň malý

ETP

Etmopterus pusillus

kraby rodu Chionoecetes

PCR

Chionoecetes spp.

soley

SOX

Solea spp.

ľadovka sivozelená

SGI

Pseudochaenichthus georgianus

molva okatá

SLI

Molva macrophthalmus

šprota severná

SPR

Sprattus sprattus

ostroň bieloškvrný

DGS

Squalus acanthias

gordan Martialia hyadesi

SQS

Martialia hyadesi

mečiar veľký

SWO

Xiphias gladius

psohlav húfny

GAG

Galeorhinus galeus

kalkan veľký

TUR

Psetta maxima

mieň lemovaný

USK

Brosme brosme

ľadovka nosorožia

LIC

Channichthys rhinoceratus

svetloň zamatový

ETX

Etmopterus spinax

mieňovec belavý

HKW

Urophycis tenuis

kopijonos belavý

WHM

Tetrapturus alba

treska merlang

WHG

Merlangius merlangus

platesa Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

tuniak žltoplutvý

YFT

Thunnus albacares

limanda žltochvostá

YEL

Limanda ferruginea

PRÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, zóny ICES I, II, III, IV, vody ES zón ICES V, VI, VII, VIII, IX, X, vody ES CECAF, vody Francúzskej Guyany

Druh:

piesočnicovité

Ammodytidae

Zóna:

Nórske vody zóny IV

SAN/04-N.

Dánsko

19 000 (1)

 

Spojené kráľovstvo

1 000 (1)

 

ES

20 000 (1)

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

piesočnicovité

Ammodytidae

Zóna:

IIIa; vody ES zón IIa a IV (2)

SAN/2A3A4.

Dánsko

Neuvádza sa

 

Spojené kráľovstvo

Neuvádza sa

 

Všetky členské štáty

Neuvádza sa (3)

 

ES

Neuvádza sa

 

Nórsko

20 000 (4)  (5)

 

TAC

Neuvádza sa

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

striebristka severná

Argentina silus

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody zóny I a II

ARU/1/2.

Nemecko

31

 

Francúzsko

10

 

Holandsko

25

 

Spojené kráľovstvo

50

 

ES

116

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

striebristka severná

Argentina silus

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody zóny III a IV

ARU/3/4.

Dánsko

1 180

 

Nemecko

12

 

Francúzsko

8

 

Írsko

8

 

Holandsko

55

 

Švédsko

46

 

Spojené kráľovstvo

21

 

ES

1 331

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

triebristka severná

Argentina silus

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody zón V, VI a VII

ARU/567.

Nemecko

405

 

Francúzsko

9

 

Írsko

378

 

Holandsko

4 225

 

Spojené kráľovstvo

297

 

ES

5 311

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody zón I, II a XIV

USK/1214EI

ES

Nepodstatné (6)

 

Nórsko

3 400 (7)  (8)

 

TAC

Nepodstatné

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody zón I, II a XIV

USK/1214EI

Nemecko

7

 

Francúzsko

7

 

Spojené kráľovstvo

7

 

Iné

4 (9)

 

ES

25

 


Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody zóny III

USK/3EI.

Dánsko

15

 

Švédsko

8

 

Nemecko

8

 

ES

31

 


Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody zóny IV

USK/4EI.

Dánsko

69

 

Nemecko

21

 

Francúzsko

49

 

Švédsko

7

 

Spojené kráľovstvo

104

 

Iné

7 (10)

 

ES

257

 


Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody zón V, VI a VII

USK/567EI.

Nemecko

7

 

Španielsko

24

Francúzsko

282

Írsko

27

Spojené kráľovstvo

136

Iné

7 (11)

ES

483


Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

Nórske vody zóny IV

USK/4AB-N.

Belgicko

1

 

Dánsko

191

 

Nemecko

1

 

Francúzsko

1

 

Holandsko

1

 

Spojené kráľovstvo

5

 

ES

200

 

TAC

Nepodstatné

Preventívny TACČlánok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje


Druh:

sleď atlantický (12)

Clupea harengus

Zóna:

IIIa

HER/03A.

Dánsko

28 907

 

Nemecko

463

 

Švédsko

30 239

 

ES

59 609

 

Faerské ostrovy

500 (13)

 

TAC

69 360

Analytický TACČlánok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.


Druh:

sleď atlantický (14)

Clupea harengus

Zóna:

IV severne od 53o30's.š.

HER/04A., HER/04B.

Dánsko

50 349

 

Nemecko

34 118

 

Francúzsko

19 232

 

Holandsko

47 190

 

Švédsko

3 470

 

Spojené kráľovstvo

50 279

 

ES

204 638

 

Nórsko

50 000 (15)

 

TAC

341 063

Analytický TACČlánok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Osobitné podmienky

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie

 

Nórske vody južne

od 62os. š. (HER/*04N-)

ES

50 000


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

Nórske vody južne od 62o s. š.

HER/04-N.

Švédsko

846 (16)

 

ES

846

TAC

nepodstatné


Druh:

sleď atlantický (17)

Clupea harengus

Zóna:

Vedľajšie úlovky v zóne IIIa

HER/03A-BC

Dánsko

13 160

 

Nemecko

117

 

Švédsko

2 119

 

ES

15 396

 

TAC

15 396

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

sleď atlantický (18)

Clupea harengus

Zóna:

Vedľajšie úlovky v zónach IV, VIId a vo vodách ES zóny IIa

HER/2A47DX

Belgicko

158

 

Dánsko

30 514

 

Nemecko

158

 

Francúzsko

158

 

Holandsko

158

 

Švédsko

149

 

Spojené kráľovstvo

580

 

ES

31 875

 

TAC

31 875

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

sleď atlantický (19)

Clupea harengus

Zóna:

VIId; IVc (20)

HER/4CXB7D

Belgicko

8 277 (21)

 

Dánsko

651 (21)

 

Nemecko

441 (21)

 

Francúzsko

9 014 (21)

 

Holandsko

15 710 (21)

 

Spojené kráľovstvo

3 424 (21)

 

ES

37 517

 

TAC

341 063

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

Vb a VIb; vody ES zóny VIaN (22)

HER/5B6ANB

Nemecko

3 727

 

Francúzsko

705

 

Írsko

5 036

 

Holandsko

3 727

 

Spojené kráľovstvo

20 145

 

ES

33 340

 

Faerské ostrovy

660 (23)

 

TAC

34 000

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

VIIbc; VIaS (24)

HER/6AS7BC

Írsko

12 600

 

Holandsko

1 260

 

ES

13 860

 

TAC

13 860

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

VI Clyde (25)

HER/06ACL.

Spojené kráľovstvo

800

 

ES

800

 

TAC

800

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

VIIa (26)

HER/07A/MM

Írsko

1 250

 

Spojené kráľovstvo

3 550

 

ES

4 800

 

TAC

4 800

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

VIIe a VIIf

HER/7EF.

Francúzsko

500

 

Spojené kráľovstvo

500

 

ES

1 000

 

TAC

1 000

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27) a VIIk (27)

HER/7G-K.

Nemecko

104

 

Francúzsko

580

 

Írsko

8 117

 

Holandsko

580

 

Spojené kráľovstvo

12

 

ES

9 393

 

TAC

9 393

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

sardela európska

Engraulis encrasicolus

Zóna:

VIII

ANE/08.

Španielsko

0 (28)

 

Francúzsko

0 (28)

 

ES

0 (28)

 

TAC

0 (28)

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

sardela európska

Engraulis encrasicolus

Zóna:

IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

ANE/9/3411

Španielsko

3 826

 

Portugalsko

4 174

 

ES

8 000

 

TAC

8 000

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

Skagerrak (29)

COD/03AN.

Belgicko

7

 

Dánsko

2 282

 

Nemecko

57

 

Holandsko

14

 

Švédsko

399

 

ES

2 759

 

TAC

2 851

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

Kattegat (30)

COD/03AS.

Dánsko

451

 

Nemecko

9

 

Švédsko

271

 

ES

731

 

TAC

731

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

IV; vody ES zóny IIa

COD/2AC4.

Belgicko

590

 

Dánsko

3 388

 

Nemecko

2 148

 

Francúzsko

728

 

Holandsko

1 914

 

Švédsko

23

 

Spojené kráľovstvo

7 773

 

ES

16 564

 

Nórsko

3 393 (31)

 

TAC

19 957

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach ICES uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Nórske vody zóny IV

(COD/*04N-)

ES

14 397


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

Nórske vody južne od 62o s. š.

COD/04-N.

Švédsko

382

 

ES

382

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

VI; vody ES zóny Vb; vody ES a medzinárodné vody zón XII a XIV

COD/561214

Belgicko

1

 

Nemecko

7

 

Francúzsko

78

 

Írsko

110

 

Spojené kráľovstvo

294

 

ES

490

 

TAC

490

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

VIa; vody ES zóny Vb

(COD/*5BC6A)

Belgicko

1

Nemecko

7

Francúzsko

78

Írsko

110

Spojené kráľovstvo

294

ES

490


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

VIIa

COD/07A.

Belgicko

19

 

Francúzsko

54

 

Írsko

963

 

Holandsko

5

 

Spojené kráľovstvo

421

 

ES

1 462

 

TAC

1 462

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

VIIb-k, VIII, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

COD/7X7A34

Belgicko

197

 

Francúzsko

3 377

 

Írsko

775

 

Holandsko

28

 

Spojené kráľovstvo

366

 

ES

4 743

 

TAC

4 743

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

Vody ES zón IIa a IV

LEZ/2AC4-C

Belgicko

4

 

Dánsko

4

 

Nemecko

4

 

Francúzsko

24

 

Holandsko

19

 

Spojené kráľovstvo

1 424

 

ES

1 479

 

TAC

1 479

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

VI; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

LEZ/561214

Španielsko

327

 

Francúzsko

1 277

 

Írsko

373

 

Spojené kráľovstvo

903

 

ES

2 880

 

TAC

2 880

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

VII

LEZ/07.

Belgicko

494

 

Španielsko

5 490

 

Francúzsko

6 663

 

Írsko

3 029

 

Spojené kráľovstvo

2 624

 

ES

18 300

 

TAC

18 300

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

LEZ/8ABDE.

Španielsko

1 176

 

Francúzsko

949

 

ES

2 125

 

TAC

2 125

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 31.1.1

LEZ/8C3411

Španielsko

1 330

 

Francúzsko

66

 

Portugalsko

44

 

ES

1 440

 

TAC

1 440

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

limanda európska a platesa bradavičnatá

Limanda limanda a Platichthys flesus

Zóna:

Vody ES zón IIa a IV

D/F/2AC4-C

Belgicko

466

 

Dánsko

1 752

 

Nemecko

2 627

 

Francúzsko

182

 

Holandsko

10 594

 

Švédsko

6

 

Spojené kráľovstvo

1 473

 

ES

17 100

 

TAC

17 100

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

Vody ES zón IIa a IV

ANF/2AC4-C

Belgicko

401

 

Dánsko

884

 

Nemecko

432

 

Francúzsko

82

 

Holandsko

303

 

Švédsko

10

 

Spojené kráľovstvo

9 233

 

ES

11 345

 

TAC

11 345

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

Nórske vody zóny IV

ANF/AB-N.

Belgicko

50

 

Dánsko

1 266

 

Nemecko

20

 

Holandsko

18

 

Spojené kráľovstvo

296

 

ES

1 650

 

TAC

Nepodstatné

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

VI; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

ANF/561214

Belgicko

185

 

Nemecko

212

 

Španielsko

198

 

Francúzsko

2 280

 

Írsko

516

 

Holandsko

178

 

Spojené kráľovstvo

1 586

 

ES

5 155

 

TAC

5 155

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

VII

ANF/07.

Belgicko

2 595 (32)

 

Nemecko

289 (32)

 

Španielsko

1 031 (32)

 

Francúzsko

16 651 (32)

 

Írsko

2 128 (32)

 

Holandsko

336 (32)

 

Spojené kráľovstvo

5 050 (32)

 

ES

28 080 (32)

 

TAC

28 080 (32)

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

ANF/8ABDE.

Španielsko

1 206

 

Francúzsko

6 714

 

ES

7 920

 

TAC

7 920

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 31.1.1

ANF/8C3411

Španielsko

1 629

 

Francúzsko

2

 

Portugalsko

324

 

ES

1 955

 

TAC

1 955

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska jednoškvrná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

IIIa, vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

HAD/3A/BCD

Belgicko

16 (33)

 

Dánsko

2 708 (33)

 

Nemecko

172 (33)

 

Holandsko

3 (33)

 

Švédsko

320 (33)

 

ES

3 219 (33)

 

TAC

3 360 (33)

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska jednoškvrná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

IV; vody ES zóny IIa

HAD/2AC4.

Belgicko

498 (34)

 

Dánsko

3 425 (34)

 

Nemecko

2 180 (34)

 

Francúzsko

3 799 (34)

 

Holandsko

374 (34)

 

Švédsko

241 (34)

 

Spojené kráľovstvo

36 466 (34)

 

ES

46 983 (34)

 

Nórsko

7 657

 

TAC

54 640

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Nórske vody zóny IV

(HAD/*04N-)

ES

34 948


Druh:

treska jednoškvrná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

Nórske vody južne od 62o s. š.

HAD/04-N.

Švédsko

707

 

ES

707

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska jednoškvrná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

VIb, XII a XIV

HAD/6B1214

Belgicko

10

 

Nemecko

12

 

Francúzsko

509

 

Írsko

363

 

Spojené kráľovstvo

3 721

 

ES

4 615

 

TAC

4 615

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska jednoškvrná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

Vody ES zón Vb a VIa

HAD/5BC6A.

Belgicko

15

 

Nemecko

18

 

Francúzsko

738

 

Írsko

1 037

 

Spojené kráľovstvo

5 392

 

ES

7 200

 

TAC

7 200

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska jednoškvrná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

VII, VIII, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

HAD/7/3411

Belgicko

128

 

Francúzsko

7 680

 

Írsko

2 560

 

Spojené kráľovstvo

1 152

 

ES

11 520

 

TAC

11 520

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót nemožno uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie, v zóne:

 

VIIa

(HAD/*07A).

Belgicko

19

Francúzsko

85

Írsko

511

Spojené kráľovstvo

564

ES

1 179

Členské štáty pri vykazovaní čerpania svojich kvót špecifikujú Komisii množstvá vylovené v zóne ICES VIIa. Vykládky tresky jednoškvrnej ulovenej v zóne VIIa sa zakážu, ak celková hodnota takýchto vykládok presiahne 1 179 ton.


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

IIIa

WHG/03A.

Dánsko

1 326 (35)

 

Holandsko

5 (35)

 

Švédsko

142 (35)

 

ES

1 473 (35)

 

TAC

1 500

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

IV; vody ES zóny IIa

WHG/2AC4.

Belgicko

655 (36)

 

Dánsko

2 833 (36)

 

Nemecko

737 (36)

 

Francúzsko

4 257 (36)

 

Holandsko

1 637 (36)

 

Švédsko

4 (36)

 

Spojené kráľovstvo

11 297 (36)

 

ES

21 420 (36)

 

Nórsko

2 380 (37)

 

TAC

23 800

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach ICES uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Nórske vody zóny IV

(WHG/*04N-)

ES

14 512


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

VI; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

WHG/561214

Nemecko

6

 

Francúzsko

124

 

Írsko

305

 

Spojené kráľovstvo

585

 

ES

1 020

 

TAC

1 020

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

VIIa

WHG/07A.

Belgicko

1

 

Francúzsko

13

 

Írsko

213

 

Holandsko

0

 

Spojené kráľovstvo

144

 

ES

371

 

TAC

371

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk

WHG/7X7A.

Belgicko

195

 

Francúzsko

11 964

 

Írsko

5 544

 

Holandsko

97

 

Spojené kráľovstvo

2 140

 

ES

19 940

 

TAC

19 940

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

VIII

WHG/08.

Španielsko

1 440

 

Francúzsko

2 160

 

ES

3 600

 

TAC

3 600

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

IX a X; vody ES zóny CECAF 31.1.1

WHG/9/3411

Portugalsko

653

 

ES

653

 

TAC

653

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska merlang a treska žltkavá

Merlangius merlangus a Pollachius pollachius

Zóna:

Nórske vody južne od 62o s. š.

W/P/04-N.

Švédsko

190

 

ES

190

 

TAC

Nepodstatné

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

HKE/3A/BCD

Dánsko

1 463

 

Švédsko

125

 

ES

1 588

 

TAC

1 588 (38)

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

Vody ES zón IIa a IV

HKE/2AC4-C

Belgicko

26

 

Dánsko

1 070

 

Nemecko

123

 

Francúzsko

237

 

Holandsko

61

 

Spojené kráľovstvo

333

 

ES

1 850

 

TAC

1 850 (39)

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

VI a VII; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

HKE/571214

Belgicko

272 (40)

 

Španielsko

8 708

 

Francúzsko

13 448 (40)

 

Írsko

1 629

 

Holandsko

175 (40)

 

Spojené kráľovstvo

5 309 (40)

 

ES

29 541

 

TAC

29 541 (41)

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgicko

35

Španielsko

1 404

Francúzsko

1 404

Írsko

176

Holandsko

18

Spojené kráľovstvo

790

ES

3 828


Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

HKE/8ABDE.

Belgicko

9 (42)

 

Španielsko

6 062

 

Francúzsko

13 612

 

Holandsko

18 (42)

 

ES

19 701

 

TAC

19 701 (43)

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

VI a VII; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(HKE/*57-14)

Belgicko

2

Španielsko

1 756

Francúzsko

3 161

Holandsko

5

ES

4 924


Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

HKE/8C3411

Španielsko

3 922

 

Francúzsko

376

 

Portugalsko

1 830

 

ES

6 128

 

TAC

6 128

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

Nórske vody zóny IV

WHB/04-N.

Dánsko

18 050

 

Spojené kráľovstvo

950

 

ES

19 000

 

TAC

1 700 000

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

WHB/1 X 14

Dánsko

42 605 (44)  (45)

 

Nemecko

16 565 (44)  (45)

 

Španielsko

36 119 (44)  (45)

 

Francúzsko

29 649 (44)  (45)

 

Írsko

32 992 (44)  (45)

 

Holandsko

51 951 (44)  (45)

 

Portugalsko

3 355 (44)  (45)

 

Švédsko

10 539 (44)  (45)

 

Spojené kráľovstvo

55 283 (44)  (45)

 

ES

279 058 (44)  (45)

 

Nórsko

140 000 (46)  (47)

 

Faerské ostrovy

43 500 (48)  (49)

 

TAC

1 700 000

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

WHB/8C3411

Španielsko

37 954 (50)

 

Portugalsko

9 488 (50)

 

ES

47 442 (50)

 

TAC

1 700 000

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

Vody ES zón II, IVa, V, VI severne od 56o30' s. š. a VII západne od 12o z. d.

WHB/24A567

Nórsko

272 161 (51)  (52)

 

Faerské ostrovy

27 000 (53)  (54)

TAC

1 700 000


Druh:

platesa Microstomus kitt a platesa Glyptocephalus cynoglossus

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

Zóna:

Vody ES zón IIa a IV

L/W/2AC4-C

Belgicko

334

 

Dánsko

921

 

Nemecko

118

 

Francúzsko

252

 

Holandsko

767

 

Švédsko

10

 

Spojené kráľovstvo

3 773

 

ES

6 175

 

TAC

6 175

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

molva modrá

Molva dypterigia

Zóna:

Vody ES zón IIa, IV, Vb, VI, VII

BLI/2A47-C

ES

Nepodstatné (55)

 

Nórsko

160

TAC

Nepodstatné


Druh:

molva modrá

Molva dypterigia

Zóna:

Vody ES zóny VIa severne od 56o30' s. š. a VIb

BLI/6AN6B.

Faerské ostrovy

200 (56)

 

TAC

Nepodstatné


Druh:

molva veľká

Molva molva

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody zón I a II

LIN/1/2

Dánsko

10

 

Nemecko

10

 

Francúzsko

10

 

Spojené kráľovstvo

10

 

Ostatné (57)

5

 

ES

45

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

molva veľká

Molva molva

Zóna:

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

LIN/03.

Belgicko

8

 

Dánsko

62

 

Nemecko

8

 

Švédsko

24

 

Spojené kráľovstvo

8

 

ES

109

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

molva veľká

Molva molva

Zóna:

Vody ES zóny IV

LIN/04.

Belgicko

20

 

Dánsko

318

 

Nemecko

197

 

Francúzsko

177

 

Holandsko

7

 

Švédsko

14

 

Spojené kráľovstvo

2 440

 

ES

3 173

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

molva veľká

Molva molva

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody zóny V

LIN/05.

Belgicko

10

 

Dánsko

7

 

Nemecko

7

 

Francúzsko

7

 

Spojené kráľovstvo

7

 

ES

38

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

molva veľká

Molva molva

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, VII a XIV

LIN/6X14.

Belgicko

45

 

Dánsko

8

 

Nemecko

163

 

Španielsko

3 299

 

Francúzsko

3 518

 

Írsko

882

 

Portugalsko

8

 

Spojené kráľovstvo

4 050

 

ES

11 973

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

molva veľká

Molva molva

Zóna:

Vody ES zón IIa, IV, Vb, VI a VII

LIN/2A47-C

ES

Nepodstatné (58)

 

Nórsko

5 780 (59)  (60)

 

Faerské ostrovy

250 (61)  (62)

 

TAC

Nepodstatné

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

molva veľká

Molva molva

Zóna:

Nórske vody zóny IV

LIN/04-N.

Belgicko

7

 

Dánsko

878

 

Nemecko

25

 

Francúzsko

10

 

Holandsko

1

 

Spojené kráľovstvo

79

 

ES

1 000

 

TAC

Nepodstatné

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

NEP/3A/BCD

Dánsko

3 800

 

Nemecko

11

 

Švédsko

1 359

 

ES

5 170

 

TAC

5 170

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

Vody ES zón IIa a IV

NEP/2AC4-C

Belgicko

1 368

 

Dánsko

1 368

 

Nemecko

20

 

Francúzsko

40

 

Holandsko

704

 

Spojené kráľovstvo

22 644

 

ES

26 144

 

TAC

26 144

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

Nórske vody zóny IV

NEP/AB-N.

Dánsko

1 230

 

Nemecko

1

 

Spojené kráľovstvo

69

 

ES

1 300

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

VI; vody ES zóny Vb

NEP/5BC6.

Španielsko

40

 

Francúzsko

161

 

Írsko

269

 

Spojené kráľovstvo

19 415

 

ES

19 885

 

TAC

19 885

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

VII

NEP/07.

Španielsko

1 509

 

Francúzsko

6 116

 

Írsko

9 277

 

Spojené kráľovstvo

8 251

 

ES

25 153

 

TAC

25 153

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

NEP/8ABDE.

Španielsko

259

 

Francúzsko

4 061

 

ES

4 320

 

TAC

4 320

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

VIIIc

NEP/08C.

Španielsko

126

 

Francúzsko

5

 

ES

131

 

TAC

131

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

NEP/9/3411

Španielsko

109

 

Portugalsko

328

 

ES

437

 

TAC

437

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna:

IIIa

PRA/03A.

Dánsko

4 033

 

Švédsko

2 172

 

ES

6 205

 

TAC

11 620

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna:

Vody ES zón IIa a IV

PRA/2AC4-C

Dánsko

2 960

 

Holandsko

28

 

Švédsko

119

 

Spojené kráľovstvo

877

 

ES

3 984

 

TAC

3 984

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna:

nórske vody južne od 62o s. š.

PRA/04-N.

Dánsko

900

 

Švédsko

164 (63)

 

ES

1 064

 

TAC

Nepodstatné

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

krevety rodu Penaeus

Penaeus spp.

Zóna:

Vody Francúzskej Guyany (64)

PEN/FGU.

Francúzsko

4 108 (65)

 

ES

4 108 (65)

 

TAC

4 108 (65)

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

Skagerrak (66)

PLE/03AN.

Belgicko

51

 

Dánsko

6 617

 

Nemecko

34

 

Holandsko

1 273

 

Švédsko

355

 

ES

8 330

 

TAC

8 500

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

Kattegat (67)

PLE/03AS.

Dánsko

1 891

 

Nemecko

21

 

Švédsko

213

 

ES

2 125

 

TAC

2 125

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

IV; vody ES zóny IIa

PLE/2AC4.

Belgicko

3 024

 

Dánsko

9 829

 

Nemecko

2 835

 

Francúzsko

567

 

Holandsko

18 901

 

Spojené kráľovstvo

13 987

 

ES

49 143

 

Nórsko

1 118

 

TAC

50 261

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Nórske vody zóny IV

(PLE/*04N-)

ES

20 165


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

VI; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

PLE/561214

Francúzsko

22

 

Írsko

287

 

Spojené kráľovstvo

477

 

ES

786

 

TAC

786

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIIa

PLE/07A.

Belgicko

47

 

Francúzsko

21

 

Írsko

1 209

 

Holandsko

14

 

Spojené kráľovstvo

558

 

ES

1 849

 

TAC

1 849

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIIb a VIIc

PLE/7BC.

Francúzsko

24

 

Írsko

98

 

ES

122

 

TAC

122

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIId a VIIe

PLE/7DE.

Belgicko

826

 

Francúzsko

2 755

 

Spojené kráľovstvo

1 469

 

ES

5 050

 

TAC

5 050

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIIf a VIIg

PLE/7FG.

Belgicko

58

 

Francúzsko

104

 

Írsko

201

 

Spojené kráľovstvo

54

 

ES

417

 

TAC

417

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIIh, VIIj a VIIk

PLE/7HJK.

Belgicko

21

 

Francúzsko

42

 

Írsko

148

 

Holandsko

84

 

Spojené kráľovstvo

42

 

ES

337

 

TAC

337

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.