ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 2

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
5. januára 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 3/2007 zo 4. januára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 4/2007 zo 14. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (ECB/2006/20)

3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

5.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 3/2007

zo 4. januára 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. januára 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 4. januára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

71,6

TN

167,8

TR

151,0

ZZ

130,1

0707 00 05

MA

59,7

TR

151,4

ZZ

105,6

0709 90 70

MA

51,4

TR

125,8

ZZ

88,6

0805 10 20

EG

58,9

IL

55,2

MA

55,1

TR

62,3

ZZ

57,9

0805 20 10

IL

95,7

MA

66,4

ZZ

81,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

74,1

TR

64,5

ZZ

69,3

0805 50 10

AR

35,5

TR

48,6

ZZ

42,1

0808 10 80

CA

100,2

CN

85,8

US

126,5

ZZ

104,2

0808 20 50

US

97,0

ZZ

97,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


5.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/3


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (ES) č. 4/2007

zo 14. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov

(ECB/2006/20)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2423/2001 z 22. novembra 2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (2), vyžaduje, aby peňažné finančné ústavy štvrťročne vykazovali štatistické údaje členené podľa krajín a mien. Nariadenie (ES) č. 2423/2001 je potrebné zmeniť a doplniť tak, aby sa požiadavky na štatistické vykazovanie rozšírili na údaje týkajúce sa Bulharska a Rumunska, ktoré 1. januára 2007 pristúpia k Európskej únii.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 2423/2001 je vykazovanie štvrťročných údajov o pozíciách voči protistranám, ktoré sú rezidentami na územiach členských štátov, ktoré prijali euro, povinné. Nariadenie (ES) č. 2423/2001 je preto potrebné zmeniť a doplniť tak, aby sa zohľadnilo prijatie eura Slovinskom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2423/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 ods. 2 sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“.

2.

Prílohy I a V sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. decembra 2006

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Ú. v. ES L 333, 17.12.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2181/2004 (Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 42).


PRÍLOHA

Prílohy I a V k nariadeniu (ES) č. 2423/2001 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

Časť 1 oddiel IV sa mení a dopĺňa takto:

i)

v odseku 6a prvej a druhej vete sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“;

ii)

v odseku 7a prvej a druhej vete sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“;

iii)

v odseku 9a prvej vete sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“.

b)

Časť 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v tabuľke 3 označenej „Rozpis podľa štátov“:

pod názvom „B. Ostatné účastnícke členské štáty (t. j. okrem domáceho sektora) + časť z C. Zvyšok sveta (členské štáty)“ sa za posledný stĺpec vkladajú dva stĺpce označené „BG“ a „RO“. Všetky kolónky sú v týchto dvoch stĺpcoch označené symbolom *,

v stĺpci označenom „SI“ sa symbol # vymazáva zo všetkých kolóniek,

v časti „Všeobecná poznámka“ sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“;

ii)

v tabuľke 4 označenej „Rozpis podľa mien“:

pod názvom „Meny ostatných členských štátov“ sa za posledný stĺpec vkladajú dva stĺpce označené „BGN“ a „RON“. Všetky kolónky sú v týchto dvoch stĺpcoch označené symbolom *,

vypúšťa sa stĺpec označený „SIT“,

v časti „Všeobecná poznámka“ sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“.

2.

Príloha V sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladajú sa nasledujúce odseky 1c, 1d a 1e:

„1c.

Bez ohľadu na odsek 1 sa podľa tohto nariadenia začína prvé vykazovanie, ktoré sa týka kolóniek označených symbolom #, štvrťročnými údajmi za obdobie, ktoré sa končí marcom 2007.

1d.

Ak príslušná NCB rozhodne, že prvé vykazovanie údajov, ktoré nie sú závažné, sa počnúc štvrťročnými údajmi za obdobie, ktoré sa končí marcom 2007, nevyžaduje, vykazovanie sa začína 12 mesiacov po tom, ako NCB informuje spravodajské jednotky, že údaje sa vyžadujú.

1e.

Bez ohľadu na odsek 1 sa podľa tohto nariadenia začína prvé vykazovanie, ktoré sa týka stĺpca ‚SI’ v tabuľke 3 pod názvom ‚B. Ostatné účastnícke členské štáty (t. j. okrem domáceho sektora) + časť z C. Zvyšok sveta (členské štáty)’, štvrťročnými údajmi za obdobie, ktoré sa končí marcom 2007“;

b)

v odseku 2a sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“.