ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 1

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
4. januára 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1/2007 z 3. januára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2/2007 z 3. januára 2007 o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny a stolové hrozno)

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/1/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. januára 2007, ktorým sa vymenúvajú členovia Komisie Európskych spoločenstiev

4

 

 

2007/2/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. januára 2007, ktorým sa vymenúvajú členovia Dvora audítorov

5

 

 

2007/3/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. januára 2007, ktorým sa vymenúvajú bulharskí a rumunskí členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

6

 

 

2007/4/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. januára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

9

 

 

2007/5/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. januára 2007, ktorým sa určuje poradie pri vykonávaní predsedníctva Rady

11

 

 

2007/6/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. januára 2007, ktorým sa vymenúvajú bulharskí a rumunskí členovia a náhradníci Výboru regiónov

13

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

 

2007/7/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov Európskej únie z 1. januára 2007, ktorým sa vymenúvajú sudcovia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

18

 

 

2007/8/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov Európskej únie z 1. januára 2007, ktorým sa vymenúvajú sudcovia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

19

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

4.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 1/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1/2007

z 3. januára 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. januára 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 3. januára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

68,1

TR

95,6

ZZ

81,9

0707 00 05

TR

123,2

ZZ

123,2

0709 90 70

MA

41,2

TR

93,0

ZZ

67,1

0805 10 20

EG

45,8

IL

55,2

MA

54,8

TR

57,9

ZZ

53,4

0805 20 10

MA

60,2

ZZ

60,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

65,1

TR

63,9

ZZ

64,5

0805 50 10

AR

35,5

TR

45,8

ZZ

40,7

0808 10 80

CA

99,2

CN

77,9

US

81,3

ZZ

86,1

0808 20 50

US

99,4

ZZ

99,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


4.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 1/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2/2007

z 3. januára 2007

o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny a stolové hrozno)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 z 8. októbra 2001 o podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 v oblasti vývozných náhrad za ovocie a zeleninu (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1510/2006 (3) určilo smerné množstvá, na ktoré môžu byť vydané povolenia systému B.

(2)

Vzhľadom na informácie, ktoré má Komisia k dispozícii k dnešnému dňu, smerodajné množstvá pre rajčiny a stolové hrozno na plynúce vývozné obdobie môžu byť čoskoro prekročené. Toto prekročenie by nepriaznivo pôsobilo na riadne fungovanie režimu vývozných náhrad za ovocie a zeleninu.

(3)

Aby takáto situácia nenastala, je potrebné zamietnuť žiadosti o povolenia systému B pre rajčiny a stolové hrozno vyvezené po 3. januára 2007, a to až do konca plynúceho vývozného obdobia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadosti o vývozné povolenia systému B pre rajčiny a stolové hrozno, predložené na základe článku 1 nariadenia (ES) č. 1510/2006, na ktoré bolo vyhlásenie o vývoze produktov prijaté po 3. januári a pred 1. marcom 2007, sa zamietajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. januára 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 280, 12.10.2006, s. 16.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

4.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 1/4


ROZHODNUTIE RADY

z 1. januára 2007,

ktorým sa vymenúvajú členovia Komisie Európskych spoločenstiev

(2007/1/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, a najmä na jeho článok 45,

so zreteľom na stanoviská Európskeho parlamentu,

vzájomnou dohodou s predsedom Komisie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za členov Komisie sa na obdobie od 1. januára 2007 do 31. októbra 2009 vymenúvajú:

 

Meglena KUNEVA

 

Leonard ORBAN.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. januára 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


4.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 1/5


ROZHODNUTIE RADY

z 1. januára 2007,

ktorým sa vymenúvajú členovia Dvora audítorov

(2007/2/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 247 ods. 1, 2 a 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 160b ods. 3,

so zreteľom na Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, a najmä na jeho článok 47,

so zreteľom na stanoviská Európskeho parlamentu,

keďže:

keďže v súlade s článkom 47 uvedeného aktu o pristúpení je potrebné Dvor audítorov doplniť vymenovaním dvoch ďalších členov s funkčným obdobím šesť rokov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za členov Dvora audítorov sú vymenovaní na obdobie šiestich rokov s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia:

 

Nadežda SANDOLOVA

 

Ovidiu ISPIR.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. januára 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


4.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 1/6


ROZHODNUTIE RADY

z 1. januára 2007,

ktorým sa vymenúvajú bulharskí a rumunskí členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2007/3/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 259,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 167,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho články 12 a 48,

so zreteľom na návrhy vlád Bulharskej republiky a Rumunska,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2006 do 20. septembra 2010 boli vymenovaní rozhodnutiami Rady 2006/524/ES, Euratom (1), 2006/651/ES, Euratom (2) a 2006/703/ES, Euratom (3).

(2)

Po pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii by sa mal Európsky hospodársky a sociálny výbor doplniť vymenovaním dvadsiatich siedmich členov, ktorí zastupujú rôzne hospodárske a sociálne kategórie občianskej spoločnosti,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sú na obdobie do 20. septembra 2010 vymenované osoby, ktorých mená a funkcie sa nachádzajú na zoznamoch pripojených k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

V Bruseli 1. januára 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Ú. v. EÚ L 207, 28.7.2006, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 269, 28.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 33.


PRÍLOHA

BULHARSKÁ REPUBLIKA

 

Ms Milena ANGELOVA

Executive Director of the Bulgarian Industrial Capital Association

 

Prof. Nansen BEHAR, PhD

Member of the Managing Board of the Union for Private Economic Enterprise

 

Mr Bojidar DANEV

Chairman of the Bulgarian Industrial Association

 

Mr Plamen DIMITROV

Vice President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Mr Liubomir HADJIYSKI

Deputy Chairman of the Economic Commission at the Bulgarian Union of Private Entrepreneurs „Vuzrazdane“

 

Dr. Jeliazko HRISTOV

President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Mr Dimitar MANOLOV

Vice President of the Confederation of Labour „Podkrepa“

 

Mr Veselin MITOV

Head of the International Policy Department of the Confederation of Labour „Podkrepa“

 

Ms Donka SOKOLOVA

Representative of the Democratic Union of Women

 

Ms Ludmilla TODOROVA

Representative of the Bulgarian Farmers Association

 

Ms Andriana TOSHEVA

Executive Director of the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria

 

Mr Plamen ZAHARIEV

Representative of the National Council of and for People with Disabilities

RUMUNSKO

 

Mme Lavinia ANDREI

Président,

Fondation Terra Mileniul IU

 

Mme Ana BONTEA

Directrice du Département Juridique et Dialogue Social,

Conseil National des Petites et Moyennes Entreprises Privées de Roumanie

 

M. Petru Sarin DANDEA

Vice-président,

Confédération Nationale Syndicale „CartelALFA“

 

M. Dumitru FORNEA

Chef du Département Relations Internationales,

Confédération Syndicale Nationale MERIDIAN

 

M. Minel IVAȘCU

Vice-président,

Bloc National Syndical

 

M. Eugen LUCAN

Président,

Association Angel

 

M Mihai MANOLIU

Secrétaire Général,

Alliance des Confédérations Patronales de Roumanie

 

M. Radu NICOSEVICI

Président,

Association Academia de Advocacy

 

M. Marius Eugen OPRAN

Président Exécutif,

Union Générale des Industriels de Roumanie – 1903(UGIR – 1903)

 

M. Cristian PARVULESCU

Président,

Association Pro Democratia

 

M. Marius PETCU

Président,

Confédération Nationale des Syndicats Libres de Roumanie – FRĂȚIA

 

M. Aurel Laurențiu PLOȘCEANU

Vice-président,

Association Roumaine des Entrepreneurs de Bâtiments

 

M. Sabin RUSU

SecrétaireGénéral,

Confédération des Syndicats Démocratiques de Roumanie

 

M. Ionut SIBIAN

Directeur exécutif,

Fondation pour le Développement de la Société Civile

 

M. Ștefan VARFALVI

Président,

Association Permanente UGIR


4.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 1/9


ROZHODNUTIE RADY

z 1. januára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

(2007/4/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 207 ods. 3 prvý pododsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 121 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 1,

so zreteľom na článok 2 ods. 2 prílohy III k rokovaciemu poriadku Rady (1),

keďže:

(1)

Článok 11 ods. 5 rokovacieho poriadku Rady (ďalej len „rokovací poriadok“) ustanovuje, že pri prijímaní rozhodnutia Rady kvalifikovanou väčšinou sa v prípade, že o to člen Rady požiada, na základe číselných údajov o obyvateľstve uvedených v článku 1 prílohy III k rokovaciemu poriadku overuje, či členské štáty tvoriace túto kvalifikovanú väčšinu predstavujú aspoň 62 % celkového obyvateľstva Únie.

(2)

Článok 2 ods. 2 prílohy III k rokovaciemu poriadku o spôsoboch uplatňovania ustanovení o vážení hlasov v Rade ustanovuje, že Rada s účinnosťou od 1. januára každého roka upraví číselné údaje uvedené v článku 1 uvedenej prílohy v súlade s údajmi, ktoré má Štatisticky úrad Európskych spoločenstiev k dispozícii k 30. septembru predchádzajúceho roka.

(3)

Rokovací poriadok by sa preto mal upraviť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 1 prílohy III k rokovaciemu poriadku sa nahrádza takto:

„Článok 1

Na uplatnenie článku 205 ods. 4 Zmluvy o ES, článku 118 ods. 4 Zmluvy o Euratome, ako aj článku 23 ods. 2 tretieho pododseku a článku 34 ods. 3 Zmluvy o EÚ je na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 stanovený takýto celkový počet obyvateľov každého členského štátu:

Členský štát

Počet obyvateľov

(× 1 000)

Nemecko

82 438,0

Francúzsko

62 886,2

Spojené kráľovstvo

60 421,9

Taliansko

58 751,7

Španielsko

43 758,3

Poľsko

38 157,1

Rumunsko

21 610,2

Holandsko

16 334,2

Grécko

11 125,2

Portugalsko

10 569,6

Belgicko

10 511,4

Česká republika

10 251,1

Maďarsko

10 076,6

Švédsko

9 047,8

Rakúsko

8 265,9

Bulharsko

7 718,8

Dánsko

5 427,5

Slovensko

5 389,2

Fínsko

5 255,6

Írsko

4 209,0

Litva

3 403,3

Lotyšsko

2 294,6

Slovinsko

2 003,4

Estónsko

1 344,7

Cyprus

766,4

Luxembursko

459,5

Malta

404,3

Spolu

492 881,2

prah (62 %)

305 586,3“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. januára 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Rozhodnutie Rady 2006/683/ES, Euratom z 15. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 285, 16.10.2006, s. 47).


4.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 1/11


ROZHODNUTIE RADY

z 1. januára 2007,

ktorým sa určuje poradie pri vykonávaní predsedníctva Rady

(2007/5/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhý pododsek jej článku 203,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na druhý pododsek jej článku 116,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2005/902/ES, Euratom (1) Rada stanovila poradie vykonávania predsedníctva Rady pre členské štáty Európskej únie k 1. januáru 2006.

(2)

Európska únia sa 1. januára 2007 rozširuje o dva nové členské štáty.

(3)

Je preto potrebné ustanoviť poradie vykonávania predsedníctva Rady, do ktorého sa zahrnú nové členské štáty, a prijať nové rozhodnutie, ktorým sa nahradí rozhodnutie 2005/902/ES, Euratom,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Poradie, v ktorom sa členské štáty vyzývajú vykonávať predsedníctvo Rady od 1. januára 2007, určuje príloha.

2.   Rada môže na návrh dotknutých členských štátov jednomyseľne rozhodnúť o tom, aby členský štát vykonával predsedníctvo počas iného obdobia, ako je obdobie, ktoré vyplýva z poradia uvedeného v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Rozhodnutie Rady 2005/902/ES, Euratom sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. januára 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 12.12.2005, s. 60.


PRÍLOHA

Nemecko

január – jún

2007

Portugalsko

júl – december

2007

Slovinsko

január – jún

2008

Francúzsko

júl – december

2008

Česká republika

január – jún

2009

Švédsko

júl – december

2009

Španielsko

január – jún

2010

Belgicko

júl – december

2010

Maďarsko

január – jún

2011

Poľsko

júl – december

2011

Dánsko

január – jún

2012

Cyprus

júl – december

2012

Írsko

január – jún

2013

Litva

júl – december

2013

Grécko

január – jún

2014

Taliansko

júl – december

2014

Lotyšsko

január – jún

2015

Luxembursko

júl – december

2015

Holandsko

január – jún

2016

Slovensko

júl – december

2016

Malta

január – jún

2017

Spojené kráľovstvo

júl – december

2017

Estónsko

január – jún

2018

Bulharsko

júl – december

2018

Rakúsko

január – jún

2019

Rumunsko

júl – december

2019

Fínsko

január – jún

2020


4.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 1/13


ROZHODNUTIE RADY

z 1. januára 2007,

ktorým sa vymenúvajú bulharskí a rumunskí členovia a náhradníci Výboru regiónov

(2007/6/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na štvrtý pododsek jej článku 263,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho články 13 a 49,

so zreteľom na návrhy vlád Bulharskej republiky a Rumunska,

keďže:

(1)

Členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 boli vymenovaní rozhodnutím Rady 2006/116/ES (1).

(2)

Po pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii by sa mal Výbor regiónov doplniť vymenovaním dvadsiatich siedmich členov a dvadsiatich siedmich náhradníkov zastupujúcich regionálne a miestne orgány v nových členských štátoch, ktorí majú volebný mandát regionálneho alebo miestneho orgánu alebo sú politicky zodpovední volenému zboru,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do Výboru regiónov sú na obdobie do 25. januára 2010 vymenovaní:

za členov osoby, ktorých zoznam za každý členský štát je uvedený v prílohe I,

za náhradníkov osoby, ktorých zoznam za každý členský štát je uvedený v prílohe II.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

V Bruseli 1. januára 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


PRÍLOHA I

ČLENOVIA

BULHARSKÁ REPUBLIKA

 

Mr Hasan AZIS

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kardjali

 

Mr Bogomil BELCHEV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gabrovo

 

Ms Katya DOYCHEVA

Mayor of Tvarditsa

 

Ms Antoaneta GEORGIEVA

Mayor of Pernik

 

Mr Vladimir KISYOV

Chair of Sofia Municipal Council

 

Mr Yoan KOSTADINOV

Mayor of Bourgas

 

Mr Yordan LECHKOV

Mayor of Sliven

 

Mr Krasimir MIREV

President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Targovishte

 

Ms Detelina NIKOLOVA

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Dobrich

 

Mr Kiril YORDANOV

Mayor of Varna

 

Mr Remzi YUSEINOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kubrat

 

Mr Veselin ZLATEV

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Shoumen

RUMUNSKO

 

M. Cristian ANGHEL

Maire, Mairie de la municipalité Baia Mare

 

M. Serghei Florin ANGHEL

Président, Conseil Départemental Prahova

 

M. Gheorghe BACIU

Maire, Mairie de la Ville Întorsura Buzăului

 

M. Doru Laurian BĂDULESCU

Président, Conseil Départemental Ilfov

 

M. Emil CALOTĂ

Maire, Mairie de la municipalité Ploiești

 

M. Jenel COPILĂU

Président, Conseil Départemental Olt

 

M. Janos DEMETER

Président, Conseil Départemental Covasna

 

M. Liviu Nicolae DRAGNEA

Président, Conseil Départemental Teleorman

 

M. Emil DRĂGHICI

Maire, Mairie de la Commune Vulcana Băi

 

Mme Ileana Viorica ION

Maire, Mairie de la Ville Lehliu Gară

 

Mme Veronica IONIȚĂ

Maire, Mairie de la Commune Gorgota

 

M. Alin Adrian NICA

Maire, Mairie de la Commune Dudeștii Noi

 

M. Constantin OSTAFICIUC

Président, Conseil Départemental Timiș

 

M. Emil PROSCANU

Maire, Mairie de la Ville Mizil

 

M. Adriean VIDEANU

Maire genéral, Mairie Générale de la municipalité București


PRÍLOHA II

NÁHRADNÍCI

BULHARSKÁ REPUBLIKA

 

Mr Ivan ASPARUHOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Mezdra

 

Mr Stanislav BLAGOV

Mayor of Svishtov

 

Ms Rumiana BOZUKOVA

Mayor of Simeonovgrad

 

Mr Dilyan ENKIN

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Troyan

 

Ms Shukran IDRIZ

Mayor of Kirkovo

 

Mr Nikola KOLEV

Mayor of Gorna Oryahovitsa

 

Ms Anastasia MLADENOVA

Chair of Municipal Council Peshtera

 

Mr Vladimir MOSKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gotse Delchev

 

Mr Lachezar ROSSENOV

Municipal Councilor in Dobrich

 

Mr Mithat TABAKOV

Mayor of Dulovo

 

Mr Naiden ZELENOGORSKI

Mayor of Pleven

 

Mr Zlatko ZHIVKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Montana

RUMUNSKO

 

M. Dumitru Teodor BANCIU

Maire, Mairie de la Ville Săliște

 

M. Dragoș BENEA

Président, Conseil Départemental Bacău

 

M. Corneliu BICHINEȚ

Président, Conseil Départemental Vaslui

 

M. Andrei CHILIMAN

Maire, Mairie du Secteur 1, municipalité București

 

M. Nicușor Daniel CONSTANTINESCU

Président, Conseil Départemental Constanța

 

M. Alexandru CORCODEL

Maire, Mairie de la Ville Nehoiu

 

M. Alexandru DRĂGAN

Maire, Mairie de la Commune Tașca

 

M. Enache DUMITRU

Maire, Mairie de la Commune Stejaru

 

M. Răducu George FILIPESCU

Président, Conseil Départemental Călărași

 

M. Lucian FLAIȘER

Président, Conseil Départemental Iași

 

Mme Edita Emoke LOKODI

Président, Conseil Départemental Mureș

 

M. Mircia MUNTEAN

Maire, Mairie de la municipalité Deva

 

M. Ion OPRESCU

Maire, Mairie de la Ville Băile Herculane

 

M. Tudor PENDIUC

Maire, Mairie du Municipe Pitești

 

Mme Ioana TRIFOI

Maire, Mairie de la Commune Botiza


Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

4.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 1/18


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

z 1. januára 2007,

ktorým sa vymenúvajú sudcovia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

(2007/7/ES, Euratom)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 223,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 139,

so zreteľom na Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, a najmä na jeho článok 46 ods. 1 a článok 46 ods. 2 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Článok 46 ods. 1 a článok 46 ods. 2 prvý pododsek uvedeného aktu o pristúpení obsahuje ustanovenia týkajúce sa vymenovania dvoch sudcov Súdneho dvora. Funkčné obdobie jedného z týchto sudcov uplynie 6. októbra 2009. Tento sudca sa vyberie žrebom. Funkčné obdobie druhého sudcu uplynie 6. októbra 2012.

(2)

Z tohto dôvodu by sa v súlade s vyššie uvedeným článkom a po žrebovaní, ktoré tento článok stanovuje, mali vymenovať dvaja ďalší sudcovia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Camelia TOADER sa vymenúva za sudkyňu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev na obdobie od 1. januára 2007 do 6. októbra 2009.

Článok 2

Alexander ARABADŽIEV sa vymenúva za sudcu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev na obdobie od 1. januára 2007 do 6. októbra 2012.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. januára 2007

Predseda

W. SCHÖNFELDER


4.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 1/19


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

z 1. januára 2007,

ktorým sa vymenúvajú sudcovia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

(2007/8/ES, Euratom)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 224,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 140,

so zreteľom na Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, a najmä na jeho článok 46 ods. 1 a článok 46 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Článok 46 ods. 1 a článok 46 ods. 2 druhý pododsek uvedeného aktu o pristúpení obsahuje ustanovenia týkajúce sa vymenovania dvoch sudcov Súdu prvého stupňa. Funkčné obdobie jedného z týchto sudcov uplynie 31. augusta 2007. Tento sudca sa vyberie žrebom. Funkčné obdobie druhého sudcu uplynie 31. augusta 2010.

(2)

Z tohto dôvodu by sa v súlade s vyššie uvedeným článkom a po žrebovaní, ktoré tento článok stanovuje, mali vymenovať dvaja ďalší sudcovia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Pán Teodor ČIPEV sa vymenúva za sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev na obdobie od 1. januára 2007 do 31. augusta 2007.

Článok 2

Pán Valeriu CIUCÃ sa vymenúva za sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev na obdobie od 1. januára 2007 do 31. augusta 2010.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. januára 2007

Predseda

W. SCHÖNFELDER