ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 401

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
30. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

 

*

Smernica Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES ( 1 )

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. januára 2005 o štátnej pomoci, ktorú plánuje poskytovať Taliansko v prospech poľnohospodárskych podnikov v regióne Sicília [oznámené pod číslom K(2005) 52]

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o usmernenia a postupy na elektronickú identifikáciu oviec a kôz [oznámené pod číslom K(2006) 6522]  ( 1 )

 

 

 

*

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 401/1


SMERNICA KOMISIE 2006/141/ES

z 22. decembra 2006

o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie (1), a najmä na jej článok 4 ods. 1,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“),

keďže:

(1)

Smernica 89/398/EHS sa týka potravín určených na určité nutričné využitie. Osobitné ustanovenia platné pri istých skupinách potravín na určité nutričné využitie sú stanovené v osobitných smerniciach.

(2)

Smernica Komisie 91/321/EHS zo 14. mája 1991 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive (2) je osobitnou smernicou prijatou v zmysle smernice 89/398/EHS. Táto smernica bola niekoľkokrát podstatne zmenená a doplnená (3). Vzhľadom na to, že sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, smernica by sa mala v záujme jasnosti prepracovať.

(3)

So zreteľom na diskusie na medzinárodných fórach, najmä vo výbore pre Potravinový kódex, týkajúce sa načasovania zavedenia doplnkových potravín do stravy dojčiat, je vhodné zmeniť a doplniť súčasné definície počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy a určité ustanovenia o označovaní následnej dojčenskej výživy v smernici 91/321/EHS.

(4)

Počiatočná dojčenská výživa je jediná spracovaná potravina, ktorá úplne spĺňa požiadavky týkajúce sa výživy dojčiat počas prvých mesiacov života až do zavedenia vhodnej doplnkovej stravy. S cieľom ochrany zdravia takýchto dojčiat je nevyhnutné zaistiť, aby jedinými výrobkami, ktoré sa uvádzajú na trh ako vhodné na takéto použitie počas tohto obdobia, bola počiatočná dojčenská výživa.

(5)

Základné zloženie počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy musí spĺňať požiadavky výživy dojčiat pre dobrý zdravotný stav, ako sú stanovené všeobecne akceptovanými vedeckými údajmi.

(6)

Požiadavky na základné zloženie počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy by mali zahŕňať podrobné ustanovenia o obsahu bielkovín. Napriek tomu, že na výpočet obsahu bielkovín z obsahu dusíka v rozličných zdrojoch bielkovín sa používajú tradične rozdielne príslušné konverzné koeficienty, podľa najnovších vedeckých odporúčaní je na osobitné účely vypočítania obsahu bielkovín v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive vhodné použiť jediný konverzný koeficient prispôsobený týmto výrobkom. Keďže počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa sú technicky náročné výrobky s osobitným zložením vzhľadom na účel, na ktorý sú určené, mali by sa stanoviť doplnkové základné požiadavky na bielkoviny vrátane minimálneho a maximálneho obsahu bielkovín a minimálneho obsahu niektorých aminokyselín. Požiadavky na bielkoviny stanovené v tejto smernici by sa mali vzťahovať na konečné výrobky ako také, pripravené na priamu spotrebu.

(7)

Na základe takýchto údajov môže sa už definovať základné zloženie počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy vyrábanej z bielkovín z kravského mlieka a sójových bielkovín samotných alebo v zmesi, ako aj počiatočnej dojčenskej výživy založenej na bielkovinových hydrolyzátoch. To isté neplatí o prípravkoch celkom alebo čiastočne založených na iných zdrojoch bielkovín. Z tohto dôvodu by sa mali v prípade potreby k neskoršiemu dátumu prijať osobitné pravidlá pre takéto výrobky.

(8)

Je dôležité, aby zložky používané pri výrobe počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy boli vhodné na osobitné nutričné použitie pre dojčatá a aby ich vhodnosť preukázali príslušné štúdie. Usmernenia na vypracovanie a používanie príslušných štúdií uverejnili odborné vedecké skupiny, ako napr. Vedecký výbor pre potraviny, Výbor Spojeného kráľovstva pre medicínske aspekty potravín a politiku výživy a Európska spoločnosť pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu. Takéto usmernenia by sa mali brať do úvahy, keď sa do počiatočnej dojčenskej výživy alebo následnej dojčenskej výživy zavádzajú nové zložky.

(9)

Tie látky, ktoré sa môžu použiť pri výrobe počiatočnej dojčenskej výživy alebo následnej dojčenskej výživy, sa môžu použiť aj v potravinách ako potravinárske prídavné látky. V tejto súvislosti už boli na úrovni Spoločenstva prijaté alebo sa majú prijať kritériá čistoty v súlade so smernicou Rady 89/107/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinárskych prídavných látok povolených na použitie v potravinách určených na ľudskú spotrebu (4). Tieto kritériá čistoty by sa mali uplatňovať na tieto látky bez ohľadu na to, na aký účel sa v potravinách používajú.

(10)

Do prijatia kritérií čistoty pre látky, pre ktoré sa takéto kritériá na úrovni Spoločenstva ešte neprijali, a s cieľom zabezpečiť vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí by sa mali uplatňovať všeobecne prijateľné kritériá odporúčané medzinárodnými organizáciami alebo agentúrami, ako napr. Spoločným výborom expertov FAO/WHO pre potravinárske prídavné látky (JECFA), Európskym liekopisom (EUP). Členským štátom by sa okrem toho malo povoliť, aby sa ďalej riadili podľa vnútroštátnych pravidiel stanovujúcich prísnejšie kritériá čistoty.

(11)

Vzhľadom na zvláštny charakter dojčenskej výživy by mali byť k dispozícii dodatočné prostriedky – okrem tých, ktoré sú bežne k dispozícii monitorovacím orgánom, – ktoré uľahčia účinnú kontrolu týchto výrobkov.

(12)

Dojčenská výživa založená na bielkovinových hydrolyzátoch sa odlišuje od diétnych výrobkov založených na vysokom stupni bielkovinových hydrolyzátov, ktoré sa používajú na diétny režim pri určitých medicínskych diagnózach, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje.

(13)

Táto smernica odráža súčasné poznatky o príslušných výrobkoch. O akejkoľvek zmene a doplnení, ktoré umožnia inováciu na základe vedecko-technického pokroku, by sa malo rozhodnúť v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 2 smernice 89/398/EHS.

(14)

Maximálne hodnoty rezíduí pesticídov stanovené v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva, najmä v smernici Rady 76/895/EHS z 23. novembra 1976 o stanovení maximálnych limitov rezíduí pesticídov v a na ovocí a zelenine (5), v smernici Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych hodnôt pre zvyšky pesticídov v a na obilninách (6), v smernici Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986, ktorou sa stanovujú maximálne úrovne rezíduí pesticídov v a na potravinách živočíšneho pôvodu (7), a v smernici Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hladín pre rezíduá pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny (8), by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia stanovené v tejto smernici.

(15)

So zreteľom na medzinárodné záväzky Spoločenstva v prípadoch, keď sú príslušné vedecké dôkazy nedostatočné, zásada prevencie uvedená v článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa stanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (9), sa Spoločenstvu umožňuje prijať dočasné opatrenia na základe dostupných príslušných informácií až do dodatočného vyhodnotenia rizík a prešetrenia opatrenia v primeranej lehote.

(16)

Na základe dvoch stanovísk poskytnutých Vedeckým výborom pre potraviny 19. septembra 1997 a 4. júna 1998 existujú v súčasnosti pochybnosti o adekvátnosti hodnôt súčasného prijateľného denného príjmu (ADI) pesticídov a rezíduí pesticídov na ochranu zdravia dojčiat a malých detí. Preto pokiaľ ide o potraviny na určité nutričné využitie určené pre dojčatá a malé deti, je vhodné prijať veľmi nízku spoločnú hranicu pre všetky pesticídy. Táto veľmi nízka spoločná hranica by mala byť stanovená na 0,01 mg/kg, čo je spravidla v praxi najnižšia zistiteľná hladina.

(17)

Mali by sa vyžadovať prísne obmedzenia rezíduí pesticídov. Pri starostlivom výbere surovín, a keďže počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa prechádzajú počas výroby rozsiahlym spracovaním, možno vyrábať výrobky s veľmi nízkymi hladinami rezíduí pesticídov. Avšak aj pri malom počte pesticídov alebo metabolitov pesticídov by mohlo v prípade maximálneho limitu rezíduí 0,01 mg/kg dôjsť u dojčiat a malých detí v najhoršom prípade, ktorý sa týka podmienok prijímania potravy, k prekročeniu ADI. Ide o pesticídy alebo metabolity pesticídov s ADI nižšou ako 0,0005 mg/kg telesnej hmotnosti.

(18)

Táto smernica by mala stanoviť zásadu zákazu používania týchto pesticídov vo výrobe poľnohospodárskych produktov na počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu. Tento zákaz však nevyhnutne nezaručí, že sa tieto pesticídy vôbec nenachádzajú v produktoch, keďže niektoré pesticídy znečisťujú životné prostredie a ich rezíduá sa môžu v daných produktoch nachádzať.

(19)

Väčšina pesticídov, ktoré majú hodnoty ADI nižšie ako 0,0005 mg/kg telesnej hmotnosti, je už v Spoločenstve zakázaná. Zakázané pesticídy by nemalo byť možné zistiť v počiatočnej dojčenskej výžive a v následnej dojčenskej výžive ani pomocou najmodernejších analytických metód. Niektoré pesticídy sa však odbúravajú pomaly a naďalej znečisťujú životné prostredie. Môžu sa nachádzať v počiatočnej dojčenskej výžive a v následnej dojčenskej výžive, aj keď sa v nich nepoužili. Na účely kontroly by sa mal dodržať zosúladený prístup.

(20)

Do rozhodnutia Komisie o tom, či tieto pesticídy spĺňajú požiadavky na bezpečnosť podľa článku 5 smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (10), by malo byť ďalšie používanie povolených pesticídov povolené iba vtedy, ak ich rezíduá vyhovujú maximálnym limitom rezíduí stanoveným v tejto smernici. Hodnoty týchto limitov by mali byť stanovené tak, aby sa hodnoty ADI u dojčiat a malých detí ani v najhorších prípadoch, ktoré sa týkajú podmienok prijímania potravy, neprekročili.

(21)

Prílohy k tejto smernici, týkajúce sa pesticídov, by mali byť zmenené a doplnené po ukončení kontrolného programu vykonávaného podľa smernice 91/414/EHS.

(22)

Podľa článku 7 ods. 1 smernice 89/398/EHS výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, podliehajú všeobecným pravidlám stanoveným smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (11). Táto smernica prijíma a rozširuje doplnenia a výnimky z týchto všeobecných pravidiel tam, kde je to vhodné, s cieľom podporovania a ochrany dojčenia.

(23)

Najmä povaha a určenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, si vyžaduje, aby na ich obaloch boli vyznačené údaje o obsahu výživných látok, udávajúce množstvo energie a hlavných živín, ktoré obsahujú. Na druhej strane by sa mala spresniť metóda použitia v súlade s bodom 9 článku 3 ods. 1 a s článkom 11 ods. 2 smernice 2000/13/ES s cieľom zabránenia nevhodným použitiam, pravdepodobne škodlivým pre zdravie dojčiat.

(24)

Na základe charakteru počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy je potrebné vysvetliť pravidlá týkajúce sa výživových údajov na označení, aby sa zabránilo akýmkoľvek problémom, ktoré by mohli vzniknúť pri uplatňovaní iných zodpovedajúcich právnych predpisov Spoločenstva.

(25)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1924/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka výživových a zdravotných tvrdení na potravinách (12), stanovuje pravidlá a podmienky na používanie výživových a zdravotných tvrdení týkajúcich sa potravín. V článku 1 ods. 5 tohto nariadenia sa však stanovuje, že sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá najmä smernica 89/398/EHS a smernice prijaté v súvislosti s potravinami na určité nutričné využitie.

(26)

Je vhodné stanoviť v tejto smernici osobitné podmienky na používanie výživových a zdravotných tvrdení týkajúcich sa dojčenskej výživy. V tejto súvislosti je nevyhnutné s cieľom poskytnutia objektívnych a vedecky overených informácií definovať podmienky, za ktorých sú výživové a zdravotné tvrdenia povolené, a vytvoriť zoznam povolených tvrdení. V súlade s tretím pododsekom článku 4 ods. 1 smernice 89/398/EHS by mali byť v prípade potreby po porade s príslušným orgánom prijaté zmeny v uvedenom zozname týkajúcom sa výživových a zdravotných tvrdení.

(27)

V snahe o poskytnutie lepšej ochrany pre zdravie dojčiat mali by sa prijať pravidlá zloženia, označovania a reklamy, stanovené v tejto smernici v súlade s princípmi a cieľmi Medzinárodného kódexu pre obchodovanie s náhradami materského mlieka, prijatého 34. zasadnutím Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, majúc na mysli najmä právne a faktické situácie existujúce v Spoločenstve.

(28)

Vzhľadom na významnú úlohu, ktorú zohrávajú informácie o kŕmení dojčiat pri výbere druhu výživy tehotnými ženami a matkami dojčiat poskytovanej ich deťom, je nevyhnutné, aby členské štáty prijali vhodné opatrenia, tak aby tieto informácie zaisťovali primerané použitie daných výrobkov a neodporovali podporovaniu dojčenia.

(29)

Táto smernica sa nevzťahuje na podmienky predaja publikácií špecializujúcich sa na starostlivosť o dieťa a vedecké publikácie.

(30)

V smernici Komisie 1999/21/ES z 25. marca 1999 o dietetických potravinách na osobitné lekárske účely (13) sa stanovujú požiadavky na zloženie a označenie dietetických potravín na osobitné lekárske účely. V prílohe k tejto smernici sa stanovujú množstvá minerálnych látok vo výživovo kompletných potravinách určených pre dojčatá. Existujú nové vedecké odporúčania, pokiaľ ide o minimálne množstvo mangánu v potravinách určených pre dojčatá. Preto je vhodné zmeniť prípustné množstvá mangánu v dietetických potravinách na osobitné lekárske účely, určených pre dojčatá, ktoré sú stanovené v uvedenej prílohe. Smernica 1999/21/ES by sa preto mala príslušne zmeniť a doplniť.

(31)

Vzhľadom na osobitný charakter dietetických potravín na osobitné lekárske účely, určených pre dojčatá, a na potrebu posúdiť nové zloženie takýchto výrobkov výrobcovia vyžadujú dlhšie obdobie na prispôsobenie svojich výrobkov základnému zloženiu, ktoré vyplýva z nových požiadaviek stanovených v tejto smernici.

(32)

Povinnosť pretransponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by mala byť v súlade s tými ustanoveniami, ktoré predstavujú významnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcou smernicou. Povinnosť transponovať nezmenené ustanovenia vyplýva z predchádzajúcej smernice.

(33)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc stanovených v prílohe X časti B do vnútroštátnych právnych predpisov.

(34)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica je „osobitná smernica“ v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 89/398/EHS a stanovuje požiadavky na zloženie a označovanie pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu určenú na použitie dojčatami s cieľom zachovania dobrého zdravotného stavu v Spoločenstve.

Tiež stanovuje, aby členské štáty prijali princípy a ciele Medzinárodného kódexu pre obchodovanie s náhradami materského mlieka, ktoré sa zaoberajú marketingom, informáciami a zodpovednosťami zdravotníckych orgánov.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa uplatňujú vymedzenia pojmov „tvrdenie“, „výživové tvrdenie“, „zdravotné tvrdenie“ a „tvrdenie o znížení rizika choroby“ uvedené v článku 2 ods. 2 bodoch 1, 4, 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

Okrem toho sa uplatňujú nasledujúce vymedzenia pojmov:

a)

„dojčatá“ znamená deti vo veku menej ako dvanásť mesiacov;

b)

„malé deti“ znamená deti vo veku medzi jedným a troma rokmi;

c)

„počiatočná dojčenská výživa“ znamená potraviny určené na osobitné nutričné použitie dojčatami počas prvých mesiacov života a spĺňajúce požiadavky na výživu pre takéto dojčatá až do zavedenia príslušnej doplnkovej výživy;

d)

„následná dojčenská výživa“ znamená potraviny na osobitné nutričné použitie pre dojčatá, keď sa zavedie príslušná doplnková výživa, a predstavujúca základný tekutý prvok pri postupne rôznorodejšej strave takýchto dojčiat;

e)

„rezíduum pesticídov“ znamená rezíduum výrobku na ochranu rastlín v dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive, ako je definované v bode 1 článku 2 smernice 91/414/EHS, vrátane jeho metabolitov a výrobkov vznikajúcich jeho degradáciou a reakciou.

Článok 3

Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa môžu byť uvedené na trh v rámci Spoločenstva, iba ak sú v súlade s touto smernicou.

Žiadny iný výrobok ako počiatočná dojčenská výživa nesmie byť uvedený na trh ani inak označený ako vhodný na splnenie požiadaviek na výživu normálnych zdravých dojčiat počas prvých mesiacov života až do zavedenia príslušnej doplnkovej výživy.

Článok 4

Počiatočná a následná dojčenská výživa nesmie obsahovať žiadne látky v takom množstve, ktoré by ohrozilo zdravie dojčiat a malých detí.

Článok 5

Počiatočná dojčenská výživa musí byť vyrobená z bielkovinových zdrojov definovaných v bode 2 prílohy I a iných potravinových prísad podľa okolností, ktorých vhodnosť na konkrétne nutričné použitie dojčatami od narodenia bolo stanovené všeobecne akceptovanými vedeckými údajmi.

Takáto vhodnosť sa preukazuje prostredníctvom systematického vyhodnocovania dostupných údajov týkajúcich sa očakávaných prínosov a bezpečnostných hľadísk, ako aj v prípade potreby príslušných štúdií vyhotovených podľa všeobecne uznávaných odborných usmernení o vypracovaní a používaní takýchto štúdií.

Článok 6

Následná dojčenská výživa sa vyrába z bielkovinových zdrojov definovaných v bode 2 prílohy II a iných potravinových prísad podľa okolností, ktorých vhodnosť na konkrétne nutričné použitie dojčatami vo veku viac ako šesť mesiacov bola stanovená všeobecne akceptovateľnými vedeckými údajmi.

Takáto vhodnosť sa preukazuje prostredníctvom systematického vyhodnocovania dostupných údajov týkajúcich sa očakávaných prínosov a bezpečnostných hľadísk, ako aj v prípade potreby príslušných štúdií vyhotovených podľa všeobecne uznávaných odborných usmernení o vypracovaní a používaní takýchto štúdií.

Článok 7

1.   Počiatočná dojčenská výživa vyhovuje kritériám týkajúcim sa zloženia, stanoveným v prílohe I, pričom sa zohľadňujú špecifikácie uvedené v prílohe V.

V prípade počiatočnej dojčenskej výživy vyrobenej z bielkovín z kravského mlieka, definovanej v bode 2.1 prílohy I, s obsahom bielkovín medzi minimálnou hodnotou a 0,5 g/100kJ (2g/100 kcal), vhodnosť počiatočnej dojčenskej výživy na osobitné nutričné použitie dojčatami sa preukazuje prostredníctvom príslušných štúdií vyhotovených podľa všeobecne uznávaných odborných usmernení o vypracovaní a používaní takýchto štúdií.

V prípade počiatočnej detskej výživy vyrobenej z bielkovinových hydrolyzátov, definovanej v bode 2.2 prílohy I, s obsahom bielkovín medzi minimálnou hodnotou a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), vhodnosť počiatočnej dojčenskej výživy na osobitné nutričné použitie dojčatami sa preukazuje prostredníctvom príslušných štúdií vyhotovených podľa všeobecne uznávaných odborných usmernení o vypracovaní a používaní takýchto štúdií a je v súlade s príslušnými špecifikáciami uvedenými v prílohe VI.

2.   Následná dojčenská výživa vyhovuje kritériám týkajúcim sa zloženia, stanoveným v prílohe II, pričom sa zohľadňujú špecifikácie uvedené v prílohe V.

3.   Na okamžitú prípravu počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy sa podľa okolností nesmie požadovať nič viac iba pridanie vody.

4.   Zákazy a obmedzenia na použitie potravinových prísad v počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive, ustanovené v prílohách I a II, sa musia dodržať.

Článok 8

1.   Iba látky uvedené v prílohe III sa môžu použiť pri výrobe počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy s cieľom splnenia požiadaviek na:

a)

minerálne látky;

b)

vitamíny;

c)

aminokyseliny a iné zlúčeniny dusíka;

d)

iné látky majúce konkrétny význam týkajúci sa výživy.

2.   Uplatňujú sa kritériá čistoty látok, ako je stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa používania látok uvedených v prílohe III pri výrobe potravín na iné účely ako na tie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

3.   Pre tie látky, pre ktoré neboli kritériá čistoty stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva, sa uplatňujú všeobecne prijateľné kritériá čistoty, odporúčané medzinárodnými orgánmi, až kým sa takéto kritériá neprijmú na úrovni Spoločenstva.

Vnútroštátne pravidlá stanovujúce prísnejšie kritériá čistoty ako tie, ktoré sú odporúčané medzinárodnými orgánmi, môžu však naďalej zostať v platnosti.

Článok 9

1.   Na zjednodušenie účinného úradného monitorovania počiatočnej dojčenskej výživy, keď prevádzkovateľ potravinárskeho podniku uvedie na trh počiatočnú dojčenskú výživu, oznámi to príslušnému orgánu členských štátov, kde sa výrobok predáva, a pošle mu vzor označenia, ktoré sa používa pre výrobok.

2.   Príslušnými orgánmi na účely tohto článku sú orgány, na ktoré sa vzťahuje článok 9 ods. 4 smernice 89/398/EHS.

Článok 10

1.   Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa neobsahujú rezíduá jednotlivých pesticídov v hodnotách presahujúcich 0,01 mg/kg výrobku určeného na priamu spotrebu alebo rekonštituovaného v súlade s pokynmi výrobcov.

Analytickými metódami na určenie hodnôt rezíduí pesticídov sú všeobecne prijateľné štandardné metódy.

2.   Pesticídy, ktoré sú uvedené v prílohe VIII, sa nesmú použiť v poľnohospodárskych produktoch určených na výrobu počiatočnej a následnej dojčenskej výživy.

Avšak na účely kontrol:

a)

pesticídy uvedené v tabuľke 1 prílohy VIII sa považujú za nepoužité, ak ich rezíduá neprekračujú hodnotu 0,003 mg/kg. Táto hodnota sa považuje za kvantifikovateľný limit analytických metód a pravidelne sa skúma s ohľadom na technický pokrok;

b)

pesticídy uvedené v tabuľke 2 prílohy VIII sa považujú za nepoužité, ak ich rezíduá neprekračujú hodnotu 0,003 mg/kg. Táto hodnota sa pravidelne prehodnocuje s ohľadom na údaje o znečistení životného prostredia.

3.   Odlišne od odseku 1 pri pesticídoch uvedených v prílohe IX sa uplatnia maximálne limity rezíduí stanovené v tejto prílohe.

4.   Limity uvedené v odsekoch 2 a 3 sa vzťahujú na produkty určené na priamu spotrebu alebo rekonštituované v súlade s pokynmi výrobcov.

Článok 11

S výnimkou prípadov uvedených v článku 12 názov, pod ktorým sa predáva počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa, je:

v bulharčine: „храни за кърмачета“ a „преходни храни“,

v španielčine: „Preparado para lactantes“ a „Preparado de continuación“,

v češtine: „počáteční kojenecká výživa“ a „pokračovací kojenecká výživa“,

v dánčine: „Modermælkserstatning“ a „Tilskudsblanding“,

v nemčine: „Säuglingsanfangsnahrung“ a „Folgenahrung“,

v estónčine: „imiku piimasegu“ a „jätkupiimasegu“,

v gréčtine: „Παρασκεύασμα για βρέφη“ a „Παρασκεύασμα δεύτερης βρεφικής ηλικίας“,

v angličtine: „infant formula“ a „follow-on formula“,

vo francúzštine: „Préparation pour nourrissons“ a „Préparation de suite“,

v taliančine: „Alimento per lattanti“ a „Alimento di proseguimento“,

v lotyštine: „maisījums zīdaiņiem“ un „papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem“,

v litovčine: „mišinys kūdikiams iki papildomo maitinimo įvedimo“ a „mišinys kūdikiams, įvedus papildomą maitinimą“,

v maďarčine: „anyatej-helyettesítő tápszer“ a „anyatej-kiegészítő tápszer“,

v maltčine: „formula tat-trabi“ a „formula tal-prosegwiment“,

v holandčine: „Volledige zuigelingenvoeding“ a „Opvolgzuigelingenvoeding“,

v poľštine: „preparat do początkowego żywienia niemowląt“ a „preparat do dalszego żywienia niemowląt“,

v portugalčine: „Fórmula para lactentes“ a „Fórmula de transição“,

v rumunčine: „preparate pentru sugari“ and „preparate pentru copii de vârstă mică“,

v slovenčine: „počiatočná dojčenská výživa“ a „následná dojčenská výživa“,

v slovinčine: „začetna formula za dojenčke“ a „nadaljevalna formula za dojenčke“,

vo fínčine: „Äidinmaidonkorvike“ a „Vieroitusvalmiste“,

vo švédčine: „Modersmjölksersättning“ a „Tillskottsnäring“.

Článok 12

Názov, pod ktorým sa počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa vyrobená úplne z mliečnych bielkovín z kravského mlieka predáva, bude:

v bulharčine: „млека за кърмачета“ a „преходни млека“,

v španielčine: „Leche para lactantes“ a „Leche de continuación“,

v češtine: „počáteční mléčná kojenecká výživa“ a „pokračovací mléčná kojenecká výživa“,

v dánčine: „Modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk“ a „Tilskudsblanding udelukkende baseret på mælk“,

v nemčine: „Säuglingsmilchnahrung“ a „Folgemilch“,

v estónčine: „Piimal põhinev imiku piimasegu“ a „Piimal põhinev jätkupiimasegu“,

v gréčtine: „Γάλα για βρέφη“ a „Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας“,

v angličtine: „infant milk“ a „follow-on milk“,

vo francúzštine: „Lait pour nourrissons“ a „Lait de suite“,

v taliančine: „Latte per lattanti“ a „Latte di proseguimento“,

v lotyštine: „Mākslīgais piena maisījums zīdaiņiem“ un „Mākslīgais papildu ēdināšanas piena maisījums zīdaiņiem“,

v litovčine: „pieno mišinys kūdikiams iki papildomo maitinimo įvedimo“ a „pieno mišinys kūdikiams įvedus papildomą maitinimą“,

v maďarčine: „tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer“ a „tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer“,

v maltčine: „ħalib tat-trabi“ a „ħalib tal-prosegwiment“,

v holandčine: „Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk“ alebo „Zuigelingenmelk“ a „Opvolgmelk“,

v poľštine: „mleko początkowe“ a „mleko następne“,

v portugalčine: „Leite para lactentes“ a „Leite de transição“,

v rumunčine: „lapte pentru sugari“ a „lapte pentru copii de vârstă mică“,

v slovenčine: „počiatočná dojčenská mliečna výživa“ a „následná dojčenská mliečna výživa“,

v slovinčine: „začetno mleko za dojenčke“ a „nadaljevalno mleko za dojenčke“,

vo fínčine: „Maitopohjainen äidinmaidonkorvike“ a „Maitopohjainen vieroitusvalmiste“,

vo švédčine: „Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk“ a „Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk“.

Článok 13

1.   Označenie musí obsahovať okrem toho, čo je ustanovené v článku 3 ods. 1 smernice 2000/13/ES, nasledujúce povinné údaje:

a)

v prípade počiatočnej dojčenskej výživy vyhlásenie v tom zmysle, že výrobok je vhodný na konkrétne použitie týkajúce sa výživy dojčatami od narodenia v prípade, ak nie sú dojčené;

b)

v prípade následnej dojčenskej výživy vyhlásenie v tom zmysle, že výrobok je vhodný iba na konkrétne použitie týkajúce sa výživy dojčatami staršími ako šesť mesiacov, že by mal predstavovať iba súčasť pestrej stravy a nemôže sa použiť ako náhrada za materské mlieko počas prvých šiestich mesiacov života a že rozhodnutie začať doplnkovú výživu vrátane akéhokoľvek výnimočného použitia do šiestich mesiacov veku by sa malo urobiť len na základe rady nezávislých osôb majúcich kvalifikácie v lekárstve, výžive alebo farmácii, alebo iných odborníkov zodpovedných za starostlivosť o matky a deti založenej na špecifických potrebách súvisiacich s rastom a vývojom každého dojčaťa;

c)

v prípade počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy použiteľnú energetickú hodnotu vyjadrenú v kJ a kcal a obsah bielkovín, uhľohydrátov a lipidov vyjadrený v číselnej forme na 100 ml výrobku hotového na použitie;

d)

v prípade počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy priemerné množstvo každej minerálnej látky a každého vitamínu uvedeného v prílohách I alebo II, a tam, kde je to uplatniteľné, cholínu, inozitolu a karnitínu, vyjadrených v číselnej forme na 100 ml výrobku hotového na použitie;

e)

v prípade počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy pokyny na správnu prípravu, skladovanie a likvidáciu výrobku a upozornenie na zdravotné riziká nesprávnej prípravy a skladovania.

2.   Na označení možno uviesť tieto údaje:

a)

pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu priemerné množstvo výživných látok uvedených v prílohe III, vyjadrené v číselnej forme na 100 ml výrobku pripraveného na použitie, ak sa na takéto údaje nevzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. d) tohto článku;

b)

pre následnú dojčenskú výživu okrem číselného údaja údaj o vitamínoch a mineráloch, ktoré sa nachádzajú v prílohe VII, vyjadrené ako percento referenčných hodnôt uvedených v tejto prílohe na 100 ml výrobku pripraveného na použitie.

3.   Označovanie počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy musí byť navrhnuté tak, aby poskytovalo potrebné informácie o príslušnom použití výrobkov, tak aby neodrádzalo od dojčenia.

Zakázané je používanie výrazov „humanizované“, „maternizované“, „prispôsobené“ alebo podobných výrazov.

4.   Označovanie počiatočnej dojčenskej výživy okrem iného musí obsahovať nasledujúci povinný opis, ktorý predchádzajú slová „dôležité oznámenie“ alebo ich ekvivalent:

a)

vyhlásenie týkajúce sa prednosti dojčenia;

b)

vyhlásenie odporúčajúce, že výrobok sa môže použiť iba na základe rady nezávislých osôb majúcich kvalifikácie v lekárstve, výžive alebo farmácii, alebo iných odborníkov zodpovedných za starostlivosť o matku a dieťa.

5.   Označovanie počiatočnej dojčenskej výživy nemôže obsahovať obrázky dojčiat ani nesmie obsahovať iné obrázky alebo text, ktoré môžu idealizovať použitie tohto výrobku. Avšak môže zahŕňať grafické znázornenia pre ľahšiu identifikáciu výrobku a na ilustráciu metód prípravy.

6.   Označovanie počiatočnej dojčenskej výživy môže obsahovať vyhlásenie týkajúce sa výživy a zdravia iba v prípadoch uvedených v prílohe IV a v súlade s podmienkami tam stanovenými.

7.   Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa musia byť označené tak, aby spotrebitelia mohli takéto výrobky jasne rozlíšiť a aby sa predišlo akémukoľvek riziku zámeny počiatočnej dojčenskej výživy s následnou dojčenskou výživou.

8.   Požiadavky, zákazy a obmedzenia uvedené v odsekoch 3 až 7 sa tiež uplatňujú na:

a)

prezentáciu príslušných výrobkov, najmä ich formy, vzhľadu alebo balenia, použitých obalových materiálov, spôsobu, ktorým sú usporiadané, a prostredia, v ktorom sú vystavované;

b)

reklamu.

Článok 14

1.   Reklama počiatočnej dojčenskej výživy sa obmedzí na publikácie špecializujúce sa na starostlivosť o dieťa a vedecké publikácie. Členské štáty môžu ďalej obmedziť alebo zakázať takúto reklamu. Takéto reklamy na počiatočnú dojčenskú výživu podliehajú podmienkam stanoveným v článku 13 ods. 3 až 7 a ods. 8 písm. b) a obsahujú iba informácie vedeckej a faktickej povahy. Takéto informácie nemôžu naznačovať alebo vytvárať presvedčenie, že kŕmenie z fľaše je rovnocenné alebo nadradené dojčeniu.

2.   Nemôže existovať žiadna reklama na mieste predaja poskytujúca vzorky alebo iné propagačné praktiky, ktoré by podnecovali predaj počiatočnej dojčenskej výživy priamo spotrebiteľovi na maloobchodnej úrovni, ako sú osobitné výstavy, diskontné kupóny, prémie, špeciálne predaje, stratové tovary a spojené predaje.

3.   Výrobcovia a distribútori počiatočnej dojčenskej výživy nemôžu ponúkať všeobecnej verejnosti alebo tehotným ženám, matkám alebo príslušníkom ich rodín výrobky zadarmo alebo so zníženou cenou, vzorky ani akékoľvek iné propagačné darčeky, či už priamo, alebo nepriamo prostredníctvom systému zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckych pracovníkov.

Článok 15

1.   Členské štáty zaistia, aby sa poskytovali objektívne a konzistentné informácie o dojčenskej strave a strave pre malé deti na použitie rodinami a tými, ktorí sú zaangažovaní v oblasti dojčenskej výživy a výživy malých detí, zahŕňajúce plánovanie, poskytovanie, návrh a šírenie informácií a ich kontrolu.

2.   Členské štáty zaistia, aby informačné a vzdelávacie materiály, bez ohľadu na to, či ide o písomné, alebo audiovizuálne materiály zaoberajúce sa stravou pre dojčatá a určené pre tehotné ženy a matky dojčiat a malých detí, obsahovali jasné informácie o všetkých nasledujúcich záležitostiach:

a)

výhodách a prednosti dojčenia;

b)

materskej výžive a príprave na dojčenie a jeho udržanie;

c)

možnom negatívnom účinku zavedenia čiastočného kŕmenia cez fľašu pri dojčení;

d)

probléme zmeny rozhodnutia nedojčiť;

e)

tam, kde je to potrebné, správnom použití počiatočnej dojčenskej výživy.

Tam, kde takéto materiály obsahujú informácie o použití počiatočnej dojčenskej výživy, musia obsahovať tiež sociálne a finančné dôsledky jej použitia, zdravotné riziká nevhodnej potravy alebo metód kŕmenia, a najmä zdravotné riziká nesprávneho použitia počiatočnej dojčenskej výživy. Takýto materiál nesmie používať žiadne obrázky, ktoré môžu idealizovať použitie počiatočnej dojčenskej výživy.

3.   Členské štáty zaistia, aby sa rozdávanie informačných alebo vzdelávacích prostriedkov alebo materiálov výrobcami alebo distribútormi vykonávalo iba na žiadosť a s písomným súhlasom príslušného vnútroštátneho orgánu alebo v súlade s usmerneniami poskytnutými týmto orgánom na tento účel. Takéto prostriedky alebo materiály môžu uvádzať názov alebo logo darujúcej spoločnosti, ale neuvádzajú autorizovanú značku počiatočnej dojčenskej výživy, a môžu sa distribuovať iba prostredníctvom systému zdravotnej starostlivosti.

4.   Členské štáty zaistia, aby sa rozdávanie alebo predaj dodávok počiatočnej dojčenskej výživy za nižšiu cenu inštitúciám alebo organizáciám, či už na použitie v inštitúciách, alebo na distribúciu mimo nich, použil iba dojčatami alebo sa distribuoval iba pre dojčatá, ktorým sa musí podávať počiatočná dojčenská výživa, a iba pokiaľ to takéto dojčatá vyžadujú.

Článok 16

V prílohe k smernici 1999/21/ES riadok týkajúci sa mangánu, uvedený v druhej časti tabuľky I súvisiacej s minerálmi, sa nahrádza takto:

„Mangán (μg)

0,25

25

1

100“

Článok 17

Nové požiadavky stanovené v článku 7 ods. 1 a 2 tejto smernice sa neuplatňujú povinne na dietetické potraviny na osobitné lekárske účely, určené predovšetkým pre dojčatá, ako je uvedené v bode 4 prílohy k smernici 1999/21/ES, až do 1. januára 2012.

Článok 18

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 2 a 3, 5 až 17 a prílohami I až VII najneskôr do 31. decembra 2007. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia tak, aby:

najneskôr do 1. januára 2008 povolili obchod s výrobkami spĺňajúcimi požiadavky tejto smernice,

bez toho, aby bol dotknutý článok 17, s účinnosťou od 31. decembra 2009 zakázali obchodovanie s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Zahrnú takisto oznámenie, že odkazy v existujúcich zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a o oznámení upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 19

Smernica 91/321/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe X časti A, sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2008 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc stanovených v prílohe X časti B do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XI.

Článok 20

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 21

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 22. decembra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 175, 4.7.1991, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(3)  Pozri prílohu X časť A.

(4)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(5)  Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/92/ES (Ú. v. EÚ L 311, 10.11.2006, s. 31).

(6)  Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/92/ES.

(7)  Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 43. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/62/ES (Ú. v. EÚ L 206, 27.7.2006, s. 27).

(8)  Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/92/ES.

(9)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).

(10)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/85/ES (Ú. v. EÚ L 293, 24.10.2006, s. 3).

(11)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).

(12)  Ú. v. ES L 404, 30.12.2006, s. 9.

(13)  Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 29. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE POČIATOČNEJ DOJČENSKEJ VÝŽIVY, KEĎ JE PRIPRAVENÁ PODĽA POKYNOV VÝROBCU

Hodnoty stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú na konečný výrobok pripravený na použitie, ktorý sa takto predáva alebo pripravuje podľa pokynov výrobcu.

1.   ENERGIA

Minimálna

Maximálna

250 kJ/100 ml

295 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml)

(70 kcal/100 ml)

2.   BIELKOVINY

(Obsah bielkovín = obsah dusíka x 6,25)

2.1.   Dojčenská výživa vyrábaná z bielkovín z kravského mlieka

Minimum (1)

Maximum

0,45 g/100 kJ

0,7 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

(3 g/100 kcal)

Pre rovnakú energetickú hodnotu dojčenská výživa musí obsahovať použiteľné množstvo každej nevyhnutnej a podmienečne nevyhnutnej aminokyseliny rovnajúce sa minimálne tomu, ktoré je obsiahnuté v referenčnej bielkovine (materské mlieko, ako je definované v prílohe V). Predsa však na účely výpočtu sa môžu spočítať spolu koncentrácie metionínu a cystínu, ak pomer metionín/cystín nie je väčší ako 2, a môžu sa spočítať spolu koncentrácie fenylalanínu a tyrozínu, ak pomer tyrozín/fenylalanín nie je väčší ako 2. Pomer metionín/cystín môže byť väčší ako 2, ale nesmie byť väčší ako 3 za predpokladu, že vhodnosť výrobku na osobitné nutričné použitie dojčatami je preukázaná prostredníctvom príslušných štúdií vyhotovených podľa všeobecne uznávaných odborných usmernení o vypracovaní a používaní takýchto štúdií.

2.2.   Dojčenská výživa vyrábaná z hydrolyzovaných bielkovín

Minimum (2)

Maximum

0,45 g/100 kJ

0,7 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

(3 g/100 kcal)

Pre rovnakú energetickú hodnotu dojčenská výživa musí obsahovať použiteľné množstvo každej nevyhnutnej a podmienečne nevyhnutnej aminokyseliny, rovnajúce sa minimálne tomu, ktoré je obsiahnuté v referenčnej bielkovine (materské mlieko, ako je definované v prílohe V). Predsa však na účely výpočtu sa môžu spočítať spolu koncentrácie metionínu a cystínu, ak pomer metionín/cystín nie je väčší ako 2, a môžu sa spočítať spolu koncentrácie fenylalanínu a tyrozínu, ak pomer tyrozín/fenylalanín nie je väčší ako 2. Pomer metionín/cystín môže byť väčší ako 2, ale nesmie byť väčší ako 3 za predpokladu, že vhodnosť výrobku na osobitné nutričné použitie dojčatami je preukázaná prostredníctvom príslušných štúdií vyhotovených podľa všeobecne uznávaných odborných usmernení o vypracovaní a používaní takýchto štúdií.

Obsah L-karnitínu sa musí rovnať minimálne 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3.   Dojčenská výživa vyrobená zo samotných sójových bielkovinových izolátov alebo v zmesi s bielkovinami z kravského mlieka

Minimum

Maximum

0,56 g/100 kJ

0,7 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

(3 g/100 kcal)

Pri výrobe tejto dojčenskej výživy sa používajú iba bielkovinové izoláty zo sóje.

Pre rovnakú energetickú hodnotu dojčenská výživa musí obsahovať použiteľné množstvo každej nevyhnutnej a podmienečne nevyhnutnej aminokyseliny, rovnajúce sa aspoň tomu, ktoré je obsiahnuté v referenčnej bielkovine (materské mlieko, ako je definované v prílohe V). Predsa však na účely výpočtu sa môžu spočítať spolu koncentrácie metionínu a cystínu, ak pomer metionín/cystín nie je väčší ako 2, a môžu sa spočítať spolu koncentrácie fenylalanínu a tyrozínu, ak pomer tyrozín/fenylalanín nie je väčší ako 2. Pomer metionín/cystín môže byť väčší ako 2, ale nesmie byť väčší ako 3 za predpokladu, že vhodnosť výrobku na osobitné nutričné použitie dojčatami je preukázaná prostredníctvom príslušných štúdií vyhotovených podľa všeobecne uznávaných odborných usmernení o vypracovaní a používaní takýchto štúdií.

Obsah L-karnitínu sa rovná aspoň 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.4.   Vo všetkých prípadoch sa môžu aminokyseliny pridať do počiatočnej dojčenskej výživy výlučne s cieľom zlepšenia nutričnej hodnoty bielkovín a iba v pomeroch potrebných na tento účel.

3.   TAURÍN

Ak sa taurín pridáva do počiatočnej dojčenskej výživy, jeho množstvo nesmie byť väčšie ako 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4.   CHOLÍN

Minumum

Maximum

1,7 mg/100 kJ

12 mg/100 kJ

(7 mg/100 kcal)

(50 mg/100 kcal)

5.   LIPIDY

Minumum

Maximum

1,05 g/100 kJ

1,4 g/100 kJ

(4,4 g/100 kcal)

(6,0 g/100 kcal)

5.1.   Použitie nasledujúcich látok je zakázané:

olej zo sezamového semena,

olej z bavlníkového semena.

5.2.   Kyselina laurová (dodekánová) a kyselina myristová

Minimum

Maximum

samostatne alebo ako celok:

20 % z celkového obsahu tuku

5.3.   Trans-izoméry mastných kyselín nesmú presiahnuť 3 % celkového obsahu tukov.

5.4.   Obsah kyseliny erukovej nesmie presiahnuť 1 % celkového obsahu tukov.

5.5.   Kyselina linolová (vo forme glyceridov = linolátov)

Minimum

Maximum

70 mg/100 kJ

285 mg/100 kJ

(300 mg/100 kcal)

(1 200 mg/100 kcal)

5.6.   Obsah alfa-linolénovej kyseliny nesmie byť nižší ako 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

Pomer linolovej/alfa-linolénovej kyseliny nesmie byť menší ako 5 a väčší ako 15.

5.7.   Môžu sa pridať polynenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom (20 a 22 atómov uhlíka) (PMK). V takomto prípade ich obsah nesmie presiahnuť:

1 % celkového obsahu tukov pre n-3 PMK a

2 % celkového obsahu tukov pre n-6 PMK [najviac 1 % pre celkový obsah arachidonónovej kyseliny (20:4 n-6)]

Obsah eikosapentaénovej kyseliny (20:5 n-3) nesmie byť vyšší ako obsah dokosahexaénovej (22:6 n-3) kyseliny.

Obsah dokosahexaénovej kyseliny (22:6 n-3) nesmie byť vyšší ako n-6 PMK.

6.   FOSFOLIPIDY

Množstvo fosfolipidov v počiatočnej dojčenskej výžive nesmie byť vyššie ako 2 g/l.

7.   INOSITOL

Minimum

Maximum

1 mg/100 kJ

10 mg/100 kJ

(4 mg/100 kcal)

(40 mg/100 kcal)

8.   UHĽOHYDRÁTY

Minimum

Maximum

2,2 g/100 kJ

3,4 g/100 kJ

(9 g/100 kcal)

(14 g/100 kcal)

8.1.   Môžu sa použiť iba nasledujúce uhľohydráty:

laktóza,

maltóza,

sacharóza,

glukóza,

maltodextríny,

glukózový sirup alebo sušený glukózový sirup,

predvarený škrob

prirodzene bez gluténu

želatínovaný škrob

8.2.   Laktóza

Minimum

Maximum

1,1 g/100 kJ

(4,5 g/100 kcal)

Toto ustanovenie sa neuplatňuje na dojčenskú výživu, v ktorej sójové bielkovinové izoláty predstavujú viac ako 50 % celkového obsahu bielkovín.

8.3.   Sacharóza

Sacharóza sa môže pridávať len do počiatočnej dojčenskej výživy vyrobenej z bielkovinových hydrolyzátov. Ak sa sacharóza pridáva, jej obsah nesmie prevyšovať 20 % celkového obsahu uhľohydrátov.

8.4.   Glukóza

Glukóza sa môže pridávať len do počiatočnej dojčenskej výživy vyrobenej z bielkovinových hydrolyzátov. Ak sa glukóza pridáva, jej obsah nesmie prevyšovať 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

8.5.   Predvarený škrob a/alebo želatínovaný škrob

Minimum

Maximum

2 g/100 ml a 30 % z celkového obsahu uhľohydrátov

9.   FRUKTOOLIGOSACHARIDY A GALAKTOOLIGOSACHARIDY

Fruktooligosacharidy a galaktooligosacharidy sa môžu pridávať do počiatočnej dojčenskej výživy. V takom prípade ich obsah nesmie presiahnuť: 0,8 g/100 ml v kombinácii 90 % oligogalaktozyl-laktózy a 10 % oligofruktozyl-sacharózy s vysokou molekulovou hmotnosťou.

Iné kombinácie a maximálne hodnoty fruktooligosacharidov a galaktooligosacharidov sa môžu použiť v súlade s článkom 5.

10.   MINERÁLNE LÁTKY

10.1.   Dojčenská výživa vyrábaná z bielkovín z kravského mlieka alebo z bielkovinových hydrolyzátov

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

sodík (mg)

5

14

20

60

draslík (mg)

15

38

60

160

chlór (mg)

12

38

50

160

vápnik (mg)

12

33

50

140

fosfor (mg)

6

22

25

90

horčík (mg)

1,2

3,6

5

15

železo (mg)

0,07

0,3

0,3

1,3

zinok (mg)

0,12

0,36

0,5

1,5

meď (μg)

8,4

25

35

100

jód (μg)

2,5

12

10

50

selén (μg)

0,25

2,2

1

9

mangán (μg)

0,25

25

1

100

fluorid (μg)

25

100

Pomer vápnik/fosfor nesmie byť menší ako 1,0 ani väčší ako 2,0.

10.2.   Dojčenská výživa vyrobená zo samotných sójových bielkovinových izolátov alebo v zmesi s bielkovinami z kravského mlieka

Všetky požiadavky bodu 10.1 sa uplatňujú okrem tých, ktoré sa týkajú železa a fosforu, ktoré sú nasledujúce:

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

železo (mg)

0,12

0,5

0,45

2

fosfor (mg)

7,5

25

30

100

11.   VITAMÍNY

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

vitamín A (μg-RE) (3)

14

43

60

180

vitamín D (μg) (4)

0,25

0,65

1

2,5

tiamín (μg)

14

72

60

300

riboflavín (μg)

19

95

80

400

niacín (μg ) (5)

72

375

300

1 500

kyselina pantoténová (μg)

95

475

400

2 000

vitamín B6 (μg)

9

42

35

175

biotín (μg)

0,4

1,8

1,5

7,5

kyselina listová (μg)

2,5

12

10

50

vitamín B12 (μg)

0,025

0,12

0,1

0,5

vitamín C (mg)

2,5

7,5

10

30

vitamín K (μg)

1

6

4

25

vitamín E (mg α-TE) (6)

0,5/g polynenasýtených mastných kyselín vyjadrených ako kyselina linolová a upravených podľa dvojitých väzieb (7) ale v žiadnom prípade nie menej ako 0,1 mg na 100 použiteľných kJ

1,2

0,5/g polynenasýtených mastných kyselín vyjadrených ako kyselina linolová a upravených podľa dvojitých väzieb (7) ale v žiadnom prípade nie menej ako 0,5 mg na 100 použiteľných kcal

5

12.   NUKLEOTIDY

Môžu sa pridať tieto nukleotidy:

 

Maximum (8)

(mg/100 kJ)

(mg/100 kcal)

cytidín 5′-monofosfát

0,60

2,50

uridín 5′-monofosfát

0,42

1,75

adenozín 5′-monofosfát

0,36

1,50

guanozín 5′-monofosfát

0,12

0,50

inozín 5′-monofosfát

0,24

1,00


(1)  Počiatočná detská výživa vyrobená z bielkovín z kravského mlieka s obsahom bielkovín medzi minimálnou hodnotou a 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) musí byť v súlade s druhým pododsekom článku 7 ods. 1.

(2)  Počiatočná detská výživa vyrobená z hydrolyzovaných bielkovín s obsahom bielkovín medzi minimálnou hodnotou a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) musí byť v súlade s tretím pododsekom článku 7 ods. 1.

(3)  RE = všetky ekvivalenty transretinolu.

(4)  Vo forme cholekalciferolu (vitamín D3), z ktorého 10 μg = 400 i. u. vitamínu D.

(5)  Predpripravený niacín.

(6)  α-TE = ekvivalent d-α-tokoferónu.

(7)  0,5 mg α-TE/1 g kyseliny linolovej (18:2 n-6); 0,75 mg α-TE/1 g kyseliny linolénovej (18:3 n-3); 1,0 mg α-TE/1 g kyseliny arachidónovej (20:4 n-6); 1,25 mg α-TE/1 g kyseliny eikosapentaénovej (20:5 n-3); 1,5 mg α-TE/1 g kyseliny dokosahexaénovej (22:6 n-3).

(8)  Celková koncentrácia nukleotidov nesmie presiahnuť 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).


PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE NÁSLEDNEJ DOJČENSKEJ VÝŽIVY, KEĎ JE PRIPRAVENÁ PODĽA POKYNOV VÝROBCU

Hodnoty stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú na konečný výrobok hotový na použitie, ktorý sa takto predáva alebo pripravuje podľa pokynov výrobcu.

1.   ENERGIA

Minimum

Maximum

250 kJ/100 ml

295 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml)

(70 kcal/100 ml)

2.   BIELKOVINY

(Obsah bielkovín = obsah dusíka x 6,25)

2.1.   Následná dojčenská výživa vyrábaná z bielkovín z kravského mlieka

Minimum

Maximum

0,45 g/100 kJ

0,8 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

(3,5 g/100 kcal)

Pre rovnakú energetickú hodnotu dojčenská výživa musí obsahovať použiteľné množstvo každej nevyhnutnej a podmienečne nevyhnutnej aminokyseliny, rovnajúce sa minimálne tomu, ktoré je obsiahnuté v referenčnej bielkovine (materské mlieko, ako je definované v prílohe V). Predsa však na účely výpočtu sa môžu spočítať spolu koncentrácie metionínu a cystínu, ak pomer metionín/cystín nie je väčší ako 3, a môžu sa spočítať spolu koncentrácie fenylalanínu a tyrozínu, ak pomer tyrozín/fenylalanín nie je väčší ako 2.

2.2.   Následná dojčenská výživa vyrábaná z bielkovinových hydrolyzátov

Minimum

Maximum

0,56 g/100 kJ

0,8 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

(3,5 g/100 kcal)

Pre rovnakú energetickú hodnotu dojčenská výživa musí obsahovať použiteľné množstvo každej nevyhnutnej a podmienečne nevyhnutnej aminokyseliny, rovnajúce sa minimálne tomu, ktoré je obsiahnuté v referenčnej bielkovine (materské mlieko, ako je definované v prílohe V). Predsa však na účely výpočtu sa môžu spočítať spolu koncentrácie metionínu a cystínu, ak pomer metionín/cystín nie je väčší ako 3, a môžu sa spočítať spolu koncentrácie fenylalanínu a tyrozínu, ak pomer tyrozín/fenylalanín nie je väčší ako 2.

2.3.   Následná dojčenská výživa vyrobená zo samotných sójových bielkovinových izolátov alebo v zmesi s bielkovinami z kravského mlieka

Minimum

Maximum

0,56 g/100 kJ

0,8 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

(3,5 g/100 kcal)

Pri výrobe tejto dojčenskej výživy sa používajú iba bielkovinové izoláty zo sóje.

Pre rovnakú energetickú hodnotu následná dojčenská výživa musí obsahovať použiteľné množstvo každej nevyhnutnej a podmienečne nevyhnutnej aminokyseliny, rovnajúce sa minimálne tomu, ktoré je obsiahnuté v referenčnej bielkovine (materské mlieko, ako je definované v prílohe V). Predsa však na účely výpočtu sa môžu spočítať spolu koncentrácie metionínu a cystínu, ak pomer metionín/cystín nie je väčší ako 3, a môžu sa spočítať spolu koncentrácie fenylalanínu a tyrozínu, ak pomer tyrozín/fenylalanín nie je väčší ako 2.

2.4.   Vo všetkých prípadoch sa môžu aminokyseliny pridať do následnej dojčenskej výživy výlučne s cieľom zlepšenia nutričnej hodnoty bielkovín a iba v pomeroch potrebných na tento účel.

3.   TAURÍN

Ak sa taurín pridáva do následnej dojčenskej výživy, jeho množstvo nesmie byť väčšie ako 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4.   LIPIDY

Minimum

Maximum

0,96 g/100 kJ

1,4 g/100 kJ

(4,0 g/100 kcal)

(6,0 g/100 kcal)

4.1.   Použitie nasledujúcich látok je zakázané:

olej zo sezamového semena,

olej z bavlníkového semena.

4.2.   Kyselina laurová (dodekánová) a kyselina myristová

Minimum

Maximum

samostatne alebo ako celok:

20 % z celkového obsahu tuku

4.3.   Trans-izoméry mastných kyselín nesmú presiahnuť 3 % celkového obsahu tukov.

4.4.   Obsah kyseliny erukovej nesmie presiahnuť 1 % celkového obsahu tukov.

4.5.   Kyselina linolová (vo forme glyceridov = linoleáty)

Minimum

Maximum

70 mg/100 kJ

285 mg/100 kJ

(300 mg/100 kcal)

(1 200 mg/100 kcal)

4.6.   Obsah alfa-linolénovej kyseliny nesmie byť nižší ako 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

Pomer linolovej/alfa-linolénovej kyseliny nesmie byť menší ako 5 a väčší ako 15.

4.7.   Môžu sa pridať polynenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom (20 a 22 atómov uhlíka) (PMK). V takomto prípade ich obsah nesmie presiahnuť:

1 % celkového obsahu tukov pre n-3 PMK a

2 % celkového obsahu tukov pre n-6 PMK [1 % celkového obsahu tukov pre arachidónovú kyselinu (20:4 n-6)].

Obsah eikosapentaénovej kyseliny (20:5 n-3) nesmie byť vyšší ako obsah dokosahexaénovej (22:6 n-3) kyseliny.

Obsah dokosahexaénovej kyseliny (22:6 n-3) nesmie byť vyšší ako obsah n-6 PMK.

5.   FOSFOLIPIDY

Množstvo fosfolipidov v následnej dojčenskej výžive nesmie byť väčšie ako 2 g/l.

6.   UHĽOHYDRÁTY

Minimum

Maximum

2,2 g/100 kJ

3,4 g/100 kJ

(9 g/100 kcal)

(14 g/100 kcal)

6.1.   Zakázané je použitie prísad obsahujúcich glutén.

6.2.   Laktóza

Minimum

Maximum

1,1 g/100 kJ

(4,5 g/100 kcal)

 

Toto ustanovenie sa neuplatňuje na následnú dojčenskú výživu, v ktorej sójové bielkovinové izoláty predstavujú viac ako 50 % celkového obsahu bielkovín.

6.3.   Sacharóza, fruktóza, med

Minimum

Maximum

samostatne alebo ako celok:

20 % celkového obsahu uhľohydrátov

Med sa musí ošetriť, aby sa v ňom zničili spóry Clostridium botulinum.

6.4.   Glukóza

Glukóza sa môže pridávať len do počiatočnej dojčenskej výživy vyrobenej z bielkovinových hydrolyzátov. Ak sa glukóza pridáva, jej obsah nesmie prevyšovať 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

7.   FRUKTOOLIGOSACHARIDY A GALAKTOOLIGOSACHARIDY

Fruktooligosacharidy a galaktooligosacharidy sa môžu pridávať do následnej dojčenskej výživy. V takom prípade ich obsah nesmie prevyšovať: 0,8 g/100 ml v kombinácii 90 % oligogalaktozyl-laktózy a 10 % oligofruktozyl-sacharózy s vysokou molekulovou hmotnosťou.

Iné kombinácie a maximálne hodnoty fruktooligosacharidov a galaktooligosacharidov sa môžu použiť v súlade s článkom 6.

8.   MINERÁLNE LÁTKY

8.1.   Následná dojčenská výživa vyrábaná z bielkovín z kravského mlieka alebo z bielkovinových hydrolyzátov

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

minimum

maximum

minimum

maximum

sodík (mg)

5

14

20

60

draslík (mg)

15

38

60

160

chlór (mg)

12

38

50

160

vápnik (mg)

12

33

50

140

fosfor (mg)

6

22

25

90

horčík (mg)

1,2

3,6

5

15

železo (mg)

0,14

0,5

0,6

2

zinok (mg)

0,12

0,36

0,5

1,5

meď (μg)

8,4

25

35

100

jód (μg)

2,5

12

10

50

selén (μg)

0,25

2,2

1

9

mangán (μg)

0,25

25

1

100

fluór (μg)

25

100

Pomer vápnik/fosfor v následnej dojčenskej výžive nesmie byť menší ako 1,0 ani väčší ako 2,0.

8.2.   Následná dojčenská výživa vyrobená zo samotných sójových bielkovinových izolátov alebo v zmesi s bielkovinami z kravského mlieka

Všetky požiadavky bodu 8.1 sa uplatňujú okrem tých, ktoré sa týkajú železa a fosforu, ktoré sú nasledujúce:

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

minimum

maximum

minimum

maximum

železo (mg)

0,22

0,65

0,9

2,5

fosfor (mg)

7,5

25

30

100

9.   VITAMÍNY

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

minimum

maximum

minimum

maximum

vitamín A (μg-RE) (1)

14

43

60

180

vitamín D (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

tiamín (μg)

14

72

60

300

riboflavín (μg)

19

95

80

400

niacín (μg) (3)

72

375

300

1 500

kyselina pantoténová (μg)

95

475

400

2 000

vitamín B6 (μg)

9

42

35

175

biotín (μg)

0,4

1,8

1,5

7,5

kyselina listová (μg)

2,5

12

10

50

vitamín B12 (μg)

0,025

0,12

0,1

0,5

vitamín C (mg)

2,5

7,5

10

30

vitamín K (μg)

1

6

4

25

vitamín E (mg α-TE) (4)

0,5/g polynenasýtených mastných kyselín vyjadrených ako kyselina linolová a upravených podľa dvojitých väzieb (5), ale v žiadnom prípade nie menej ako 0,1 mg na 100 použiteľných kJ

1,2

0,5/g polynenasýtených mastných kyselín vyjadrených ako kyselina linolová a upravených podľa dvojitých väzieb (5), ale v žiadnom prípade nie menej ako 0,5 mg na 100 použiteľných kcal

5

10.   NUKLEOTIDY

Môžu sa pridať tieto nukleotidy:

 

Maximum (6)

(mg/100 kJ)

(mg/100 kcal)

cytidín 5′-monofosfát

0,60

2,50

uridín 5′-monofosfát

0,42

1,75

adenozín 5′-monofosfát

0,36

1,50

guanozín 5′-monofosfát

0,12

0,50

inozín 5′-monofosfát

0,24

1,00


(1)  RE = všetky ekvivalenty transretinolu.

(2)  Vo forme cholekalciferolu (vitamín D3), z ktorého 10 μg = 400 i. u. vitamínu D.

(3)  Predpripravený niacín.

(4)  α-TE = ekvivalent d-α-tokoferónu.

(5)  0,5 mg α-TE/1 g kyseliny linolovej (18:2 n-6); 0,75 mg α-TE/1 g α-kyseliny linolénovej (18:3 n-3); 1,0 mg α-TE/1 g kyseliny arachidónovej (20:4 n-6); 1,25 mg α-TE/1 g kyseliny eikosapentaénovej (20:5 n-3); 1,5 mg α-TE/1 g kyseliny dokosahexaénovej (22:6 n-3).

(6)  Celková koncentrácia nukleotidov nesmie presiahnuť 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).


PRÍLOHA III

VÝŽIVNÉ LÁTKY

1.   Vitamíny

Vitamín

Vzorec vitamínu

vitamín A

retinyl acetát

retinyl palmitát

retinol

vitamín D

vitamín D2 (ergokalciferol)

vitamín D3 (cholekalciferol)

vitamín B1

tiamín hydrochlorid

tiamín mononitrát

vitamín B2

riboflavín

riboflavín-5′-fosfát, sodíka

niacín

nikotínamid

kyselina nikotínová

vitamín B6

hydrochlorid pyridoxínu

pyridoxín-5′-fosfát

folát (soľ kyseliny listovej)

kyselina listová

kyselina pantoténová

D-pantotenát, vápnika

D-pantotenát, sodíka

dexpantenol

vitamín B12

kyanokobalamín

hydroxokobalamín

biotín

D-biotín

vitamín C

kyselina L-askorbová

L-askorbát sodíka (sodná soľ kyseliny L-askorbovej)

L-askorbát vápnika

6-palmityl-kyseliny L-askorbovej (askorbyl palmitát)

askorbát draslíka

vitamín E

D-alfa tokoferol

DL-alfa tokoferol

D-alfa tokoferol acetát

DL-alfa tokoferol acetát

vitamín K

fylochinón (fytomenadión)

2.   Minerálne látky

Minerálne látky

Povolené soli

vápnik (Ca)

uhličitan vápenatý

chlorid vápenatý

vápenaté soli kyseliny citrónovej

glukónan vápenatý

glycerofosfát vápenatý

mliečnan vápenatý

vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej

hydroxid vápenatý

horčík (Mg)

uhličitan horečnatý

chlorid horečnatý

oxid horečnatý

horečnaté soli kyseliny ortofosforečnej

síran horečnatý

glukónan horečnatý

hydroxid horečnatý

horečnaté soli kyseliny citrónovej

železo (Fe)

železnatá soľ kyseliny citrónovej (citrát železnatý)

glukónan železnatý

mliečnan železnatý

síran železnatý

železito-amónny citrát

fumaran železnatý

difosforečnan železitý (pyrofosforečnan železa)

ferrum diglycinát

meď (Cu)

citrát meďnatý

glukónan meďnatý

síran meďnatý

meďnato-lyzínový komplex

uhličitan meďnatý

jód (I)

jodid draselný

jodid sodný

jodičnan draselný

zinok (Zn)

etanan (octan) zinočnatý

chlorid zinočnatý

mliečnan zinočnatý

síran zinočnatý

citrát zinočnatý

glukónan zinočnatý

oxid zinočnatý

mangán (Mn)

uhličitan mangánatý

chlorid mangánatý

citrát mangánatý

síran mangánatý

glukónan mangánatý

sodík (Na)

hydrogénuhličitan sodný

chlorid sodný

citrát sodný

glukónan sodný

uhličitan sodný

mliečnan sodný

sodné soli kyseliny ortofosforečnej

hydroxid sodný

draslík (K)

hydrogénuhličitan draselný

uhličitan draselný

chlorid draselný

draselné soli kyseliny citrónovej

glukónan draselný

mliečnan draselný

draselné soli kyseliny ortofosforečnej

hydroxid draselný

selén (Se)

selenan sodný

seleničitan sodný

3.   Aminokyseliny a iné zlúčeniny dusíka

L-cystín a jeho hydrochlorid

L-histidín a jeho hydrochlorid

L-izoleucín a jeho hydrochlorid

L-leucín a jeho hydrochlorid

L-lyzín a jeho hydrochlorid

L-cysteín a jeho hydrochlorid

L-metionín

L-fenylalanín

L-treonín

L-tryptofán

L-tyrozín

L-valín

L-karnitín a jeho hydrochlorid

L-karnitín-L-tartrát

taurín

cytidín 5′-monofosfát a jeho sodná soľ

uridín 5′-monofosfát a jeho sodná soľ

adenozín 5′-monofosfát a jeho sodná soľ

guanozín 5′-monofosfát a jeho sodná soľ

inozín 5′-monofosfát a jeho sodná soľ

4.   Iné výživné látky

cholín

chlorid cholínu

citrát cholínu

bitartát cholínu

inozitol


PRÍLOHA IV

VÝŽIVOVÉ A ZDRAVOTNÉ TVRDENIA O POČIATOČNEJ DOJČENSKEJ VÝŽIVE A PODMIENKY ZARUČUJÚCE ZODPOVEDAJÚCE TVRDENIE

1.   VÝŽIVOVÉ TVRDENIA

Výživové tvrdenie týkajúce sa

Podmienky zaručujúce výživové tvrdenie

1.1.

Iba laktóza

Laktóza je jediný prítomný uhľohydrát.

1.2.

Bez laktózy

Obsah laktózy nie je väčší ako 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal).

1.3.

Pridané PMK alebo ekvivalentné výživové tvrdenie týkajúce sa pridania kyseliny dokosahexaénovej

Obsah kyseliny dokosahexaénovej nie je nižší ako 0,2 % celkového obsahu mastných kyselín.

1.4.   

Výživové tvrdenia týkajúce sa pridania týchto nepovinných prísad:

1.4.1.

taurín

Zámerne pridané na úroveň, ktorá by bola vhodná na určité využitie dojčatami a ktorá by bola v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe I.

1.4.2.

frukto-oligosacharidy a galaktooligosacharidy

1.4.3.

nukleotidy


2.   ZDRAVOTNÉ TVRDENIA (VRÁTANE TVRDENÍ O ZNÍŽENÍ RIZIKA CHOROBY)

Zdravotné tvrdenie týkajúce sa

Podmienky zaručujúce zdravotné tvrdenie

2.1.

Zníženie rizika vzniku alergie na mliečne bielkoviny. Toto zdravotné tvrdenie môže zahŕňať pojmy odkazujúce na znížený obsah alergénov alebo na znížené antigénne vlastnosti.

a)

Musia byť dostupné objektívne a vedecky overené údaje na dôkaz vlastností uvedených v tvrdení.

b)

Dojčenská výživa spĺňa ustanovenia ustanovené v bode 2.2 prílohy I a množstvo imunoreaktívnych bielkovín stanovených s pomocou všeobecne uznávaných metód musí byť menšie ako 1 % látok obsahujúcich dusík, prítomných vo výžive.

c)

Pri označovaní musí byť uvedené, že výrobok nesmú konzumovať dojčatá alergické na intaktné bielkoviny, z ktorých je vyrobený, pokiaľ sa všeobecne uznávanými klinickými skúškami nepreukáže pre túto dojčenskú výživu tolerancia u viac ako 90 % dojčiat (interval spoľahlivosti 95 %) precitlivených na bielkoviny, z ktorých je hydrolyzát vyrobený.

d)

Orálne podávaná dojčenská výživa by nemala u zvierat vyvolať precitlivenosť na intaktné bielkoviny, z ktorých sa dojčenská výživa vyrába.


PRÍLOHA V

NEVYHNUTNÉ A PODMIENEČNE NEVYHNUTNÉ AMINOKYSELINY V MATERSKOM MLIEKU

Na účel tejto smernice nevyhnutné a podmienečne nevyhnutné aminokyseliny v materskom mlieku, vyjadrené v mg na 100 kJ a 100 kcal, sú nasledujúce:

 

Na 100 kJ (1)

Na 100 kcal

cystín

9

38

histidín

10

40

izoleucín

22

90

leucín

40

166

lyzín

27

113

metionín

5

23

fenylalanín

20

83

treonín

18

77

tryptofan

8

32

tyrozín

18

76

valín

21

88


(1)  1 kJ = 0,239 kcal.


PRÍLOHA VI

Špecifikácia pre obsah a zdroj bielkovín a spracovanie bielkovín používaných pri výrobe počiatočnej dojčenskej výživy s obsahom bielkovín nižším ako 0,56/100 kJ (2,25 g/100 kcal), vyrábanej z hydrolyzátov srvátkových bielkovín získaných z bielkovín kravského mlieka

1.   Obsah bielkovín

Obsah bielkovín = obsah dusíka × 6,25

Minimum

Maximum

0,44 g/100 kJ

0,7 g/100 kJ

(1,86 g/100 kcal)

(3 g/100 kcal)

2.   Zdroj bielkovín

Bielkoviny z demineralizovanej sladkej srvátky, získané z kravského mlieka po enzymatickom vyzrážaní kazeínov s použitím chymozínu, ktoré sú zložené z týchto látok:

a)

63 % srvátkový bielkovinový izolát bez kazeínových glykomakropeptidov s minimálnym obsahom bielkovín v sušine 95 % a menej ako 70 % denaturáciou bielkovín a maximálnym obsahom popola 3 % a

b)

37 % bielkovinový koncentrát zo sladkej srvátky s minimálnym obsahom bielkovín v sušine 87 % a menej ako 70 % denaturáciou bielkovín a maximálnym obsahom popola 3,5 %.

3.   Spracovanie bielkovín

Dvojstupňový proces hydrolýzy s použitím prípravku z trypsínu, pričom medzi týmito dvoma štádiami hydrolýzy dochádza k tepelnému spracovaniu (3 – 10 minút pri teplote 80 – 100 °C).


PRÍLOHA VII

REFERENČNÉ HODNOTY NA OZNAČOVANIE ŽIVÍN POTRAVÍN, KTORÉ SÚ URČENÉ PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI

Živina

Referenčná hodnota pre označenie

vitamín A

(μg) 400

vitamín D

(μg) 7

vitamín E

(mg TE) 5

vitamín K

(μg) 12

vitamín C

(mg) 45

tiamín

(mg) 0,5

riboflavín

(mg) 0,7

niacín

(mg) 7

vitamín B6

(mg) 0,7

folát

(μg) 125

vitamín B12

(μg) 0,8

kyselina pantoténová

(mg) 3

biotín

(μg) 10

vápnik

(mg) 550

fosfor

(mg) 550

draslík

(mg) 1 000

sodík

(mg) 400

chlór

(mg) 500

železo

(mg) 8

zinok

(mg) 5

jód

(μg) 80

selén

(μg) 20

meď

(mg) 0,5

horčík

(mg) 80

mangán

(mg) 1,2


PRÍLOHA VIII

PESTICÍDY, KTORÉ SA NESMÚ POUŽÍVAŤ V POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBE URČENEJ NA VÝROBU POČIATOČNEJ A NÁSLEDNEJ DOJČENSKEJ VÝŽIVY

Tabuľka č. 1

Chemický názov látky (definícia rezídua)

Disulfoton (suma disulfotonu a disulfoton sulfoxidu a disulfoton sulfonu, vyjadrená ako disulfoton)

Fensulfotion (suma fensulfotionu, jeho kyslíkatých analógov a ich sulfónov, vyjadrená ako fensulfotion)

Fentin vyjadrený ako trifenyltinový katión

Haloxyfop (suma haloxyfopu, jeho solí a esterov vrátane konjugátov, vyjadrená ako haloxyfop)

Heptachlór a trans-heptachlór epoxid, vyjadrený ako heptachlór

Hexachlórbenzén

Nitrofen

Ometoat

Terbufos (suma terbufosu, jeho sulfoxidu a sulfónov, vyjadrená ako terbufos)

Tabuľka č. 2

Chemický názov látky

Aldrín a dieldrín, vyjadrený ako dieldrín

Endrín


PRÍLOHA IX

ŠPECIFICKÉ MAXIMÁLNE LIMITY REZÍDUÍ PESTICÍDOV ALEBO METABOLITOV PESTICÍDOV V POČIATOČNEJ A NÁSLEDNEJ DOJČENSKEJ VÝŽIVE

Chemický názov látky

Maximálny limit rezíduí

(mg/kg)

Cadusafos

0,006

Demeton-S-metyl/demeton-S-metyl sulfón/oxydemeton-metyl (jednotlivo alebo kombinovaný, vyjadrený ako demeton-S-metyl)

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil (suma fipronilu a fipronil-desulfinylu, vyjadrená ako fipronil)

0,004

Propineb/propyléntiomočovina (suma propinebu a propyléntiomočoviny)

0,006


PRÍLOHA X

ČASŤ A

Zrušená smernica so svojimi nasledujúcimi zmenami a doplneniami

(uvedená v článku 19)

Smernica Komisie 91/321/EHS (Ú. v. ES L 175, 4.7.1991, s. 35)

 

Bod XI.C.IX.5 prílohy I k Aktu o pristúpení z roku 1994, s. 212.

 

Smernica Komisie 96/4/ES (Ú. v. ES L 49, 28.2.1996, s. 12)

 

Smernica Komisie 1999/50/ES (Ú. v. ES L 139, 2.6.1999, s. 29)

 

Smernica Komisie 2003/14/ES (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 37)

 

Bod 1.J.3 prílohy II k Aktu o pristúpení z roku 1994, s. 93.

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov

(uvedený v článku 19)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Povolenie obchodovania s produktmi, ktoré sú v súlade s touto smernicou

Zákaz obchodovania s produktmi, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou

91/321/EHS

 

1. decembra 1992

1. júna 1994

96/4/ES

31. marca 1997

1. apríla 1997

31. marca 1999

1999/50/ES

30. júna 2000

30. júna 2000

1. júla 2002

2003/14/ES

6. marca 2004

6. marca 2004

6. marca 2005


PRÍLOHA XI

TABUĽKA ZHODY

Smernica 91/321/EHS

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 1

článok 1 ods. 2

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3 ods. 1

článok 5

článok 3 ods. 2

článok 6

článok 3 ods. 3

článok 7 ods. 4

článok 4

článok 7 ods. 1 až 3

článok 5 ods. 1 prvý pododsek

článok 8 ods. 1

článok 5 ods. 1 druhý pododsek

článok 8 ods. 2 a 3

článok 5 ods. 2

článok 9

článok 6 ods. 1 prvá veta

článok 4

článok 6 ods. 1 druhá veta

článok 6 ods. 2

článok 10 ods. 1

článok 6 ods. 3 písm. a) úvodná veta

článok 10 ods. 2 úvodná veta

článok 6 ods. 3 písm. a) bod i)

článok 10 ods. 2 písm. a)

článok 6 ods. 3 písm. a) bod ii)

článok 10 ods. 2 písm. b)

článok 6 ods. 3 písm. b) prvý pododsek

článok 10 ods. 3

článok 6 ods. 3 písm. b) druhý pododsek

článok 6 ods. 3 písm. c)

článok 10 ods. 4

článok 6 ods. 4

článok 7 ods. 1 prvý pododsek

článok 11

článok 7 ods. 1 druhý pododsek

článok 12

článok 7 ods. 2 písm. a)

článok 13 ods. 1 písm. a)

článok 7 ods. 2 písm. b)

článok 7 ods. 2 písm. c)

článok 13 ods. 1 písm. b)

článok 7 ods. 2 písm. d)

článok 13 ods. 1 písm. c)

článok 7 ods. 2 písm. e)

článok 13 ods. 1 písm. d)

článok 7 ods. 2 písm. f)

článok 13 ods. 1 písm. e)

článok 7 ods. 2a

článok 13 ods. 2

článok 7 ods. 3

článok 13 ods. 3

článok 7 ods. 4

článok 13 ods. 4

článok 7 ods. 5

článok 13 ods. 5

článok 7 ods. 6

článok 13 ods. 6

článok 13 ods. 7

článok 7 ods. 7

článok 13 ods. 8

článok 8

článok 14

článok 9

článok 15

článok 10

článok 16

článok 17

článok 18

článok 19

článok 20

článok 11

článok 21

prílohy I až V

prílohy I až V

príloha VI

príloha VII

príloha VI

prílohy VIII až X

prílohy VII až IX

príloha X

príloha XI


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 401/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. januára 2005

o štátnej pomoci, ktorú plánuje poskytovať Taliansko v prospech poľnohospodárskych podnikov v regióne Sicília

[oznámené pod číslom K(2005) 52]

(Iba text v talianskom jazyku je autentický)

(2006/967/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

po prizvaní (1) zúčastnených strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedeným článkom a na základe predložených pripomienok,

keďže:

I.   KONANIE

(1)

Listom z 15. decembra 1999, zaprotokolovaným 20. decembra 1999, Stále zastúpenie Talianska pri Európskej únii, v zmysle článku 88, odseku 3 zmluvy, oznámilo Komisii zákon regiónu Sicília 22. septembra 1999 č. 22, o „súrnych opatreniach v poľnohospodárskom sektore“ zákon (ďalej len č. 22/1999.

(2)

Listami z 6. októbra 2000, zaprotokolovaným 9. októbra 2000, z 1. februára 2001, zaprotokolovaným 5. februára 2001 a z 30. júla 2001, zaprotokolovaným 1. augusta 2001, Stále zastúpenie Talianska pri Európskej únii oznámilo Komisii dodatočné informácie, ktoré si Komisia vyžiadala v listoch z 23. februára 2000, z 20. novembra 2000 a z 27. marca 2001.

(3)

Listom zo 25. septembra 2001 Komisia informovala Taliansko o svojom rozhodnutí začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy v súvislosti s uvedeným opatrením.

(4)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev  (2). Komisia vyzvala tretie zúčastnené strany, aby predložili svoje pripomienky v súvislosti s predmetnou pomocou.

(5)

Komisia nedostala žiadne pripomienky od tretích strán.

(6)

Dňa 29. novembra 2001 sa uskutočnilo stretnutie v Bruseli medzi útvarmi Komisie a talianskymi orgánmi.

(7)

Listom z 29.4.2002, zaprotokolovaným 30.4.2002, Taliansko oznámilo Komisii ďalšie informácie o plánovanom opatrení.

II.   PODROBNÝ POPIS POMOCI

(8)

Opatrenia, ktoré predmetný zákon pôvodne ustanovoval, rozdelené podľa článkov, sú uvedené v bodoch 9-21.:

(9)

Článok ustanovuje možnosť, že inštitúcie alebo ústavy poskytujúce poľnohospodárske úvery môžu predĺžiť do 31. decembra 2000 pasívne položky poľnohospodárskeho charakteru, ktorých splatnosť končí v rokoch 1998 a 1999. Na predĺženie sa uplatňuje referenčná sadzba platná v deň uplynutia lehoty jednotlivých pasív, ktoré zostávajú na ťarchu každého prijímateľa. Predĺženie poľnohospodárskych zmeniek nepredpokladá spoluúčasť štátnej správy, ale závisí od zmluvnej vôle zmluvných strán (poľnohospodári a úverové inštitúcie). Taliansko je však zaviazané neuplatňovať predmetné opatrenie.

(10)

Článok ustanovuje možnosť, že ústavy poskytujúce niektoré finančné zľavy, (3) ako aj prijímatelia uvedenej pomoci môžu požiadať o prehodnotenie pôžičiek, ak majú vyššiu sadzbu ako sadzbu platnú v deň nadobudnutia platnosti zákona. Operácie poľnohospodárskeho úveru, pre ktoré je povolené prehodnotenie, môžu naďalej využívať príspevok na platbu nesplatných úrokov aj v prípade žiadosti adresovanej inštitúcii prehodnocujúcej zánik pôžičky.

(11)

Článok oprávňuje likvidáciu poľnohospodársko-environmentálnej pomoci poskytovanej regiónom Sicília na základe nariadenia Rady (EHS) č. 2078/92 z 30. júna 1992 o metódach poľnohospodárskej výroby zlučiteľných s požiadavkami ochrany životného prostredia a zachovania vidieka (4), ktorým nebol pridelený príspevok Európskej únie. Ide o opatrenia ustanovené v poľnohospodársko-environmentálnom programe regiónu Sicília pre rok 1999, ktoré boli adresované poľnohospodárom, keď sa Komisia vyjadrila negatívne o prijateľnosti týchto výdavkov v rámci spolufinancovanej pomoci ustanovenej v nariadení (EHS) č. 2078/92. Finančné potreby predstavujú 25 000 miliónov ITL (EUR 12 911 420). Dotácia je vo výške 10 000 miliónov ITL (EUR 5 160 000).

(12)

Poľnohospodársko-environmentálny program Sicílie Komisia schválila (5) koncom roka 1999, zatiaľ čo pre väčšinu talianskych regiónov boli programy schválené na konci roka 1998. V marci 1998 Komisia rozhodla o podmienení pokračovania programov s uplynutou lehotou (alebo príslušných zmien) predloženiu hodnotenia realizovaných programov.

(13)

V októbri 1998 sicílski poľnohospodári prijali predmetné záväzky s vynaložením nákladov a ušlých ziskov.

(14)

V novembri 1998 Komisia vyjadrila svoj nesúhlas s prevzatím nových poľnohospodársko-environmentálnych záväzkov bez akéhokoľvek hodnotenia (6). Komisia uviedla, že konečné rozhodnutie v tejto oblasti bude prijaté po dialógu s kompetentnými orgánmi členských štátov. Sicília predložila správu o hodnotení v januári 1999.

(15)

V máji 1999 Komisia oznámila svoje rozhodnutie nefinancovať opatrenia A1, B, D1, E, F sicílskeho poľnohospodársko-environmentálneho plánu, (7) pretože hodnotenie nepredložilo dostatočné prvky na vytvorenie úsudku o sociálno-ekonomickom a environmentálnom vplyve týchto opatrení, okrem toho potreba zlepšenia niektorých aspektov programu, ktorá bola zdôraznená v hodnotení, nebola prenesená do príslušných zmien.

(16)

Taliansko plánuje poskytovať pomoc v rovnakých podobách a za rovnakých kritérií ustanovených schváleným poľnohospodársko-environmentálnym programom vo výške 50 % plánovaných čiastok. Tento percentuálny podiel zodpovedá pro-rata temporis skutočnému trvaniu záväzkov, teda od októbra 1998 do mája 1999 (šesť mesiacov namiesto jedného roka).

(17)

Článok umožňuje poskytovať v prospech skleníkových kultúr pomoc vo výške 40 % na výdavky sterilizácie povrchov, pomoc vo výške 50 % na nákup sterilizačného materiálu, pomoc vo výške 250 ITL/kg zakúpeného platu na výrobu fóliovníkov. Talianske orgány uviedli, že ako právny základ pre túto pomoc využili článok 49 zákona č. 5. augusta 1982 č. 40 (ďalej len zákon 861982), ktorý Komisia schválila ako pomoc na kompenzáciu škôd spôsobených zlým počasím. Dotácia v tomto rozsahu predstavuje 20 000 miliónov ITL (EUR 10 329 000).

(18)

Plán obsahuje dotáciu na financovanie zásahov ustanovených v štátom pláne na pestovanie citrusov. Po oddelení tohto opatrenia od tohto spisu Komisia schválila pomoc v rámci pomoci K 65/A/2001 v rozhodnutí SG (2003) 232301 z 15. októbra 2003.

(19)

Článok ustanovuje poskytovanie v prospech ochranných konzorcií poľnohospodárskych produkcií príspevku vo výške 50 % výdavkov vynaložených sociálnou pokladňou na poistnú ochranu kultúr členov. Táto pomoc obsahuje časť pomoci na uhradenie poistných platieb, ako aj finančnú účasť na výdavkoch riadenia konzorcií (0,50 % poisteného kapitálu) s hranicou výdavkov 100 miliónov lír (EUR 51 645) na konzorcium.

(20)

Článok ustanovuje finančnú dotáciu pre opatrenie ustanovené v článku 11 regionálneho zákona zo 7. novembra 1997, č. 40, ďalej len zákon 40/1997. Toto opatrenie bolo prehodnotené v rámci spisu NN 37/98 a Komisia ho schválila v liste č. SG (2002) 233136 z 11. decembra 2002.

(21)

Poskytovanie uvedených druhov pomoci je podmienené získaním povolenia zo strany Komisie.

III.   DÔVODY PRE ZAČATIE KONANIA

(22)

Článok 1 (predĺženie poľnohospodárskych zmeniek): napriek ubezpečeniam zo strany Talianska, že opatrenie nebude uplatňované, toto opatrenie nebolo oficiálne vytiahnuté z textu zákona a predložené informácie boli príliš nedostatočné na hodnotenie zlučiteľnosti.

(23)

Článok 2 (prehodnotenie poľnohospodárskych pôžičiek): talianske orgány prehlásili, že pôžičky, ktoré je možné prehodnotiť sú pôžičky poskytnuté v súlade s regionálnym predpisom (regionálny zákon z 25. marca 1986 č. 13 ďalej len zákon 13/86, schválený Komisiou (8) a niektorými štátnymi predpismi (9). Nie je jasné, či štátne právne pramene opatrenia boli oznámené a schválené Komisiou. Za predpokladu, že poskytnuté pôžičky, ktoré sú predmetom operácie, predstavujú nezákonnú a nezlučiteľnú pomoc, akékoľvek zvýšenie výšky pomoci by bolo tiež nezlučiteľné.

(24)

Okrem toho z textu nebolo jasné, či operácie prehodnotenia pôžičiek by prinieslo súvislé zarovnanie so sadzbami pomoci, ktoré sú ustanovené v Usmerneniach spoločenstva pre štátnu pomoci v poľnohospodárskom sektore (10) (ďalej len „Usmernenia“). Toto zarovnanie by sa malo podľa schémy pomoci uskutočniť najneskôr 30. júna 2000 alebo 31. decembra 2000.

(25)

Článok 3 (poľnohospodársko-environmentálne opatrenia): vylučujúc prípadnú nadmernú kompenzáciu dodatočných nákladov a ušlého zisku po prijatí poľnohospodársko-environmentálnych záväzkov zo strany poľnohospodárov, dostupné informácie neumožňovali skontrolovať skutočné dodržiavanie maximálnych hodnôt a podmienok uvedených:

a)

v nariadení Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ktorým sa rušia niektoré nariadenia (11) a,

b)

v nariadení Komisie (ES) 1750/1999 z 23. júla 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (12).

(26)

Článok 4 (zásahy pre skleníkové kultúry): v prípade uplatnenia bodu 11.3 usmernení (pomoc pre zvládnutie dôsledkov zlého počasia), sa len pomoc na nákup materiálu na rekonštrukciu materiálu zjavne zhodovala s požiadavkami usmernení. Príspevok na sterilizáciu povrchov, ako aj príspevok na nákup sterilizačných zariadení, však zjavne neboli prijateľné, pretože usmernenia umožňujú nahradiť len výlučne škody spôsobené zlým počasím na budovách a zariadeniach. Okrem toho Taliansko neposkytlo záruky ohľadom odpočítania výšky pomoci prípadných odškodnení v rámci poistných schém a prípadných nákladov vynaložených poľnohospodárom.

(27)

Za predpokladu uplatňovania bodu 4.1 usmernení (investície do poľnohospodárskych podnikov) neboli podmienky tohto bodu zjavne uspokojené: výdavky na sterilizáciu povrchov zjavne nepatrili medzi prijateľné výdavky podľa bodu 4.1.1.5, miera pomoci (50 %) na nákup zariadení presahovala povolené maximum (40 %) v nie znevýhodnených zónach (bod 4.1.1.2.) a nebolo dokázané dodržiavanie kritérií prijateľnosti, uvedených v bode 4.1.1.3 usmernení.

(28)

Článok 5 (spoločné financovanie plánu na pestovanie citrusov): Dotácia ustanovená v tomto článku bola určená na financovanie štátneho plánu na pestovanie citrusov, ktorý ešte skúmajú oddelenia Komisie. Preto v tejto fáze konania nebolo možné považovať za prijateľné financovanie tohto plánu.

(29)

Článok 6 (ochranné konzorciá): príspevok na náklady riadenia konzorcií sa zjavne nezhodoval s niektorými kritériami bodu 14 usmernení, najmä všeobecnej prístupnosti služieb, obmedzeniu správnych nákladov pre nečlenov, povinnosti viesť oddelené účtovníctvo pre výdavky spojené so subvencovanými službami.

IV.   PRIPOMIENKY PREDLOŽENÉ TALIANSKOM

(30)

Listom z 29. apríla 2002 Taliansko predložilo nasledujúce informácie a presné ustanovenia.

(31)

Článok 1 (predĺženie poľnohospodárskych zmeniek): Taliansko uviedlo, že tento predpis bol zrušený v druhom odseku článku 1 regionálneho zákona z 23. decembra 2000 č. 28, ďalej len zákon 28/2000. Taliansko nakoniec zdôraznilo, že predpis nikdy nebol predmetom oznámenia, keďže predĺženie poľnohospodárskych zmeniek si nevyžaduje žiadnu účasť štátnej správy, pretože závisí len od zmluvnej vôle zmluvných strán, a bremená obnovenia pôžičky sú v plnej miere na ťarchu poľnohospodárskeho podnikateľa.

(32)

Článok 2 (prehodnotenie poľnohospodárskych pôžičiek): Taliansko uviedlo, že prehodnotenie sa bude týkať len operácií uzavretých na základe regionálneho zákona (článok 2, odsek 3, regionálneho zákona 13/86) do konca obdobia platnosti schválenej schémy. Taliansko okrem toho uviedlo, že cieľom tohto predpisu je znížiť úrokovú mieru uplatňovanú na pôžičky, ktoré poľnohospodári uzatvorili predtým, pod tzv. „úžernú mieru“ stanovenú v zmysle štátneho zákona č. 108 z roku 1996. V mnohých prípadoch predmetné pôžičky majú oveľa vyššie úrokové miery ako je úžerná úroková miera a predstavujú 2/3 násobok súčasnej trhovej úrokovej miery. Cieľom prehodnotenia ja zarovnať staré úrokové miery s trhovými hodnotami. Vďaka predmetnému článku budú mať ústavy poskytujúce tieto pôžičky možnosť prehodnotiť predmetné pôžičky, čím dôjde k ušetreniu verejných zdrojov. Región sa zaviazal nemeniť podstatu štátnej pomoci v oblasti subvencie počiatočného opatrenia. Ak v prípade predčasného zániku pôžičky, pretože aktualizované splatné miery dlžnej čiastky budú prospešné pre prijímateľa pôžičky, táto výhoda znižuje výšku dlžnej čiastky a javí sa, ako keby prijímateľ pôžičky prijal nižšiu čiastku, ako bola pôvodne poskytnutá, a preto aj príslušná pomoc vyplýva nižšia v porovnaní s pôvodnou hodnotou.

(33)

Článok 3 (poľnohospodársko-environmentálne opatrenia) Taliansko predložilo zákaz prijímania nových poľnohospodársko-environmentálnych záväzkov pre programy splatné do konca roku 1998 v prípade absencie hodnotenia (november 1998), ako aj rozhodnutie spoločnej nefinancovať niektoré opatrenia (máj 1999), tieto opatrenia boli vydané po tom, ako v októbri 1998 poľnohospodári podpísali predmetné záväzky. Je potrebné zdôrazniť, že v prípade Sicílie popierané záväzky nepredstavujú „nové záväzky“ päťročnice, ale sa umiestňujú do sicílskeho poľnohospodársko-environmentálneho programu, ktorý je ešte v platnosti. Preto ho Komisia schválila koncom roka 1999 a nie koncom roka 1998, ako to bolo v prípade regiónov.

(34)

Článok 4 (zásahy pre skleníkové kultúry): Taliansko prijalo záväzok obmedziť pomoc na nákup plastu na pokrytie fóliovníka. Taliansko okrem toho uviedlo, že ak poľnohospodársky podnikateľ uzatvoril poisťovaciu zmluvu týkajúcu sa pokrytia škôd vyplývajúcich zo zlého počasia, Taliansko sa zaväzuje odpočítať od odškodnenia prípadné prijaté platby okrem bežných výdavkov, ktoré nevynaložil poľnohospodár, s cieľom zabrániť akémukoľvek riziku nadmernej kompenzácie.

(35)

Článok 6 (konzorcia na ochranu poľnohospodárskych produkcií): Taliansko sa zaviazalo zrušiť príspevok na výdavky riadenia vynaložené sociálnou pokladňou konzorcií.

V.   HODNOTENIE POMOCI

(36)

V predpis uvedený v článku 1 bol zrušený (viď. bod (9)) a opatrenia ustanovené v článkoch 5 a 7 boli schválené v rámci iných režimov pomoci (viď body (18) a (20)). Preto sa nasledujúce hodnotenie týka výlučne článkov 2, 3, 4 a 6 regionálneho zákona č. 22/1999.

V.1   Existencia pomoci v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy

(37)

V súlade s článkom 87 odsekom 1 Zmluvy je pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá zvýhodňuje tieto podniky alebo výrobky a narúša alebo hrozí narúšaním hospodárskej súťaže, nezlučiteľná so spoločným trhom, pretože ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi,.

(38)

Článok 2 regionálneho zákona v konečnom znení ustanovuje prehodnotenie poľnohospodárskych pôžičiek poskytnutých výhradne v zmysle regionálneho zákona 13/86 (schéma povolená Komisiou (13) v období platnosti uvedenej schémy (31. decembra 1997). Podľa tvrdení talianskych orgánov nebolo vykonané žiadne prehodnotenie poľnohospodárskych pôžičiek. Keďže v zmysle článku 2 ods. 3 regionálneho zákona mali byť tieto operácie vykonané v lehote osemnástich mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti zákona, Komisia považuje za zbytočné hodnotiť toto opatrenie.

(39)

Komisia si okrem toho rezervuje možnosť vysvetliť, či boli uvedené štátne predpisy v pôvodnom oznámení, aj keď nie sú priamo uplatniteľné na základe predmetného zákona, riadne oznámené a schválené Komisiou, pretože predstavujú štátnu pomoc.

(40)

Články 3, 4 a 6 predmetného regionálneho zákona predstavujú definíciu pomoci ustanovenej v článku 87 ods. 1 Zmluvy, keďže poskytujú:

a)

hospodárske výhody (nenávratné finančné príspevky)

b)

určitým podnikom (sicílske poľnohospodárske podniky)

c)

sú financované zo štátnych zdrojov (regionálnych) a

d)

môžu ovplyvňovať obchod vzhľadom na význam Talianska v poľnohospodárskom sektore (napríklad v roku 1999 Taliansko vyviezlo poľnohospodárske výrobky do iných členských štátov v celkovej hodnote 10 258 miliónov eur, zatiaľ čo dovoz z iných členských štátov dosiahol hodnotu 1 271 miliónov eur (14).

V.2   Zlučiteľnosť pomoci

(41)

Zákaz ustanovený v článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES nie je bezpodmienečný. Aby mohli byť považované za zlučiteľné so spoločným trhom, opatrenia ustanovené v článkoch 3, 4 a 6 predmetných zákonov musia využiť jednu z výnimiek ustanovených v článku 87 odsekoch 2 a 3 Zmluvy.

(42)

V tomto prípade je jedinou uplatniteľnou výnimkou ustanovenie článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy, podľa ktorého je možné považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom pomoc určenú na podporu rozvoja niektorých činností alebo niektorých hospodárskych regiónov za predpokladu, že nenarúša podmienky obchodu v neprospech verejnému záujmu.

(43)

Pri výklade uvedenej výnimky v súlade s poľnohospodárskym sektorom Komisia v prvom rade preveruje, či je uplatniteľné nariadenie 1/2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov (15). V prípade neuplatňovania tohto nariadenia sa Komisia riadi podľa Usmernení spoločenstva pre štátnu pomoc v poľnohospodárskom sektore (16) (ďalej len usmernenia).

(44)

V tomto prípade nariadenie 1/2004 nie je uplatniteľné, pretože schéma nie je obmedzená na malé a stredné podniky. Preto Komisia použila usmernenia v bodoch 5.3 (záväzky v poľnohospodársko-environmentálnom sektore) a 11 (kompenzácia strát spôsobených zlým počasím).

V.2.1.   Čo sa týka poľnohospodársko-environmentálnych opatrení

(45)

Komisia zohľadňuje skutočnosť, že predmetné poľnohospodársko-environmentálne záväzky už boli prijaté zo strany poľnohospodárov v čase, kedy sa vyskytli prvé pochybnosti, teda v čase definitívneho rozhodnutia Komisie nepovažovať tieto záväzky za prijateľné pre spolufinancovanie zo strany Spoločenstva, a teda poľnohospodári v čase tohto rozhodnutia už čelili výdavkom a ušlému zisku.

(46)

Okrem toho tieto záväzky boli súčasťou poľnohospodársko-environmentálneho programu, ktorý Komisia schválila až do konca roku 1999, a preto boli vo svojej koncepcii v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1257/1999.

(47)

S cieľom hodnotiť zlučiteľnosti štátnej pomoci so spoločným trhom v oblasti poľnohospodársko-environmentálnych záväzkov Komisia uplatňuje bod 5.3 týchto usmernení.

(48)

Tento bod 5.3. usmernení ustanovuje, že je možné vyhlásiť za zlučiteľnú štátnu pomoc poskytovanú za rovnakých podmienok pre poľnohospodársko-environmentálne opatrenie spolufinancované v zmysle článkov 22, 23 a 24 Nariadenia (ES) č. 1257/1999. V tomto prípade je možné považovať túto podmienku za splnenú na základe ustanovení bodu (46).

(49)

Je však potrebné objasniť dôvody, ktoré viedli Komisiu k rozhodnutiu nespolufinancovať tieto opatrenia, s cieľom vylúčiť uvedené nedostatky alebo nezákonné prvky riadenia, akým je napríklad nadmerná kompenzácia poľnohospodárov.

(50)

Z komunikácie Komisie, ako aj z vnútornej korešpondencie predmetných oddelení nie je jasná žiadna skutočnosť, ktorá by mohla naznačiť nezákonné riadenie opatrení alebo nadmernú kompenzáciu poľnohospodárov zo strany Regiónu Sicílie. Odôvodnenie, ktoré prijala Komisia (viď bod (15)) pre neuznanie spolufinancovania, sa týkalo zohľadňovania výsledku hodnotenia programu prostredníctvom vylepšujúcich zmien samotného opatrenia.

(51)

Taliansko plánuje poskytovať pomoc v rovnakých podobách a za rovnakých kritérií ustanovených schváleným poľnohospodársko-environmentálnym programom vo výške 50 % plánovaných čiastok. Tento percentuálny podiel zodpovedá pro-rata temporis skutočnému trvaniu záväzkov (šesť mesiacov). Talianske orgány dokázali, že pomoc nespôsobuje nadmernú kompenzáciu nákladov, ale skôr naopak, že nedokáže, v súvislosti s niektorými opatreniami, pokryť hlavné výdavky vyplývajúce z už uhradených záväzkov. V skutočnosti v čase oznámenia poľnohospodárom o neudelení spolufinancovania (máj 1999) veľká časť pestovateľských operácií už bola vykonaná v súlade s prijatými záväzkami (prípravné práce, semená, hnojenia, jarné úpravy a prerezávania. Poľnohospodári okrem toho vynaložili výdavky na technické poradenstvo a administratívnu technickú dokumentáciu. Preto vynaložené náklady a ušlý zisk počas šiestich predmetných mesiacoch predstavovali viac ako 50 % výdavkov vypočítaných pre celý poľnohospodársky rok.

(52)

Okrem toho informácie, ktoré má k dispozícii Komisia, neumožňujú preskúmať, či región Sicília vykonal potrebné kontroly uplatňovania poľnohospodársko-environmentálnych záväzkov zo strany poľnohospodárov v roku 1999 a či tieto kontroly viedli ku kladným záverom.

(53)

Preto sa Komisia domnieva, že predmetnú štátnu pomoc je možné považovať za zlučiteľnú len za predpokladu, že Taliansko môže dokázať vykonanie s kladnými výsledkami kontrol uvedených v bode (52) od októbra 1998 do mája 1999.

V.2.2.   Čo sa týka zásahov pre skleníkové kultúry

(54)

V konečnom znení opatrenia bude predmetná pomoc poskytovaná poľnohospodárom so skleníkovými kultúrami, ktoré boli poškodené zlým počasím podľa ustanovení článku 49 regionálneho zákona 86/82, ktorý rozširuje na kultúry chránené fóliovníkmi ustanovenia regionálneho zákona 37/1974. Za prijateľné výdavky však budú považované len výdavky na nákup plastových materiálov na pokrytie fóliovníkov.

(55)

Komisia schválila ustanovenia článku 49 regionálneho zákona 86/92 ako pomoc určenú na náhradu škôd spôsobených na skleníkoch alebo na fóliovníkoch silnými búrkami a silnými krupobitiami, ktoré sa vyskytujú v oblastiach s mnohými skleníkovými kultúrami.

(56)

Pomoc určená na kompenzáciu škôd spôsobených na stavbách a zariadeniach atmosférickými averziami môže byť povolená na základe bodu 11.3 usmernení a do výšky 100 % skutočných nákladov bez uplatnenia minimálnej prahovej hodnoty. Avšak bod 11.3.6. usmernení ustanovuje, že za účelom zabrániť nadmerným kompenzáciám, je potrebné od pomoci odpočítať prípadné čiastky, ktoré poľnohospodári prijali ako poistné plnenia a bežné nevynaložené výdavky. Okrem toho v zmysle bodu 11.3.1. usmernení je potrebné, aby boli opatrenia pomoci doplnené o príslušné meteorologické informácie.

(57)

Ako je uvedené v bode (34), Taliansko uviedlo, že prijateľné náklady boli obmedzené na náklady obnovenia plastových materiálov na pokrytie fóliovníkov. Okrem toho sa Taliansko zaviazalo odpočítať od výšky pomoci čiastky, ktoré boli vyplatené v rámci poistných plnení, ako aj nevynaložené bežné náklady.

(58)

Okrem toho Taliansko poskytlo meteorologickú dokumentáciu týkajúcu sa predmetného zlého počasia.

(59)

Preto Komisia považuje, že predmetné opatrenie môže byť považované za zlučiteľné so spoločným trhom.

V.2.3.   Čo sa týka ochrany poľnohospodárskych produkcií

(60)

V konečnej verzii opatrenia Taliansko poskytne pomoc vo výške 50 % poistných splátok týkajúcich sa škôd spôsobených prírodnými katastrofami pre poistné zmluvy uzatvorené konzorciami na ochranu poľnohospodárskych produkcií. Ochranné konzorciá sú súkromné inštitúcie zložené zo samotných poľnohospodárov, ktorých cieľom je zvýšiť ich zmluvnú silu pri vyjednávaní poistných zmlúv.

(61)

Bod 11.5 usmernení umožňuje poskytnúť až 80 % nákladov na poistné splátky určené na pokrytie strát spôsobených prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami, až do výšky 50 % nákladov na uvedené splátky, ak poistenie pokrýva tiež iné straty spôsobené nepriaznivými atmosférickými podmienkami alebo straty spôsobené epizootiou alebo fytopatiou.

(62)

V tomto prípade je druh pomoci a jej maximálna výška príspevku v súlade s bodom 11.5 usmernení.

(63)

Preto Komisia považuje predmetné opatrenie za zlučiteľné so spoločným trhom.

VI.   ZÁVERY

(64)

Opatrenie uvedené v článku 2 zákona č. 22/99 nepredstavuje pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

(65)

Opatrenie ustanovené v článku 3 uvedeného zákona je zlučiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES len za predpokladu, že Taliansko bude schopné dokázať vykonanie riadnych kontrol realizácie zo strany poľnohospodárov v období október 1998-máj 1999 a že tieto kontroly budú mať kladný výsledok.

(66)

Opatrenia uvedené v článkoch 4 a 6 uvedeného zákona sú zlučiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opatrenie uvedené v článku 2 regionálneho zákona č. 22/1999, ktoré Taliansko plánuje uviesť do platnosti v prospech poľnohospodárskych podnikov v regióne Sicília, nepredstavuje pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy.

Článok 2

Opatrenie uvedené v článku 3 regionálneho zákona č. 22/1999, ktoré Taliansko plánuje vykonávať v prospech poľnohospodárskych podnikov regiónu Sicília, je zlučiteľné so spoločným trhom, za predpokladu dodržiavania podmienok ustanovených v článku 4 tohto rozhodnutia.

Článok 3

Opatrenia uvedené v článkoch 4 a 6 regionálneho zákona č. 22/1999, ktoré Taliansko plánuje vykonávať v prospech poľnohospodárskych podnikov v regióne Sicília, sú zlučiteľné so spoločným trhom. Vykonávanie týchto opatrení je preto povolené.

Článok 4

Do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia, Taliansko poskytne všetky informácie určené na dokázanie, že od októbra 1998 do mája 1999 kompetentné orgány štátnej správy v skutočne vykonávali kontroly uplatňovania poľnohospodársko-environmentálnych záväzkov poľnohospodármi, ktoré prijali v rámci environmentálneho programu regiónu Sicília a ktoré neboli predmetom spolufinancovania zo strany Spoločenstva, ako aj výsledok týchto kontrol,

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 19. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES C 315 z 9.11.2001, s. 12.

(2)  Viď poznámku 1.

(3)  Zľavy uvedené v regionálnom zákone č. 13 z 25. marca 1986 a regionálnych zákonoch, ktoré ustanovujú verejnú súťaž na platbu úrokov týkajúcich sa operácií poľnohospodárskeho úveru.

(4)  Ú. v. ES L 215 z 30.7.1992, s. 85.

(5)  Rozhodnutie K(97) 3089 zo 14. novembra 1997 a rozhodnutie K(94) 2494 z 10. októbra 1994.

(6)  Poznámka v dokumente N 43244 zo 6. novembra 1998.

(7)  Poznámka 27373 zo 4. mája 1999.

(8)  Rozhodnutie C(97) 1785 zo 17. júla 1997 (rozhodnutie o spoločnom financovaní)

(9)  článok 4 zákona č. 286/89, článok 4 zákona 31/91, článok 2 zákona 237/93.

(10)  Ú. v. ES C 28 z 1.2.2000, s. 2.

(11)  Ú. v. ES L 160 z 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 567/2004 (Ú. v. EÚ L 90 z 27.3.2004, s. 1).

(12)  Ú. v. ES L 214 z 13.8.1999, s. 31. Nariadenie bolo zrušené nariadením (ES) č. 445/2002 (Ú. v. ES L 74 z 15.3.2002), ktoré bolo zrušené nariadením (ES) č. 817/2004 (Ú. v. EÚ L 153 z 30.4.2004).

(13)  Viď poznámku 7.

(14)  Zdroj: Eurostat. Údaje rozdelené podľa regiónov nie sú dostupné.

(15)  Ú. v. EÚ L 1 3.1.2004, s. 1.

(16)  Ú. v. ES C 28, 1.2.2000, s. 2.


30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 401/41


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. decembra 2006,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o usmernenia a postupy na elektronickú identifikáciu oviec a kôz

[oznámené pod číslom K(2006) 6522]

(Text s významom pre EHP)

(2006/968/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 21/2004 sa stanovuje, že každý členský štát má ustanoviť systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz v súlade s uvedeným nariadením.

(2)

Nariadením (ES) č. 21/2004 sa tiež stanovuje, že všetky zvieratá v chove narodené po 9. júli 2005 sa majú identifikovať pomocou dvoch prostriedkov identifikácie. Prvým prostriedkom identifikácie sú ušné značky a druhé prostriedky identifikácie sú stanovené v bode 4 oddielu A prílohy k uvedenému nariadeniu. Medzi druhé prostriedky identifikácie patrí elektronický transpondér. Okrem toho, v článku 9 nariadenia (ES) č. 21/2004 sa stanovuje, že od 1. januára 2008 alebo od iného dátumu, ktorý môže stanoviť Rada, je elektronická identifikácia ako druhý prostriedok identifikácie povinná pre všetky zvieratá.

(3)

Nariadením (ES) č. 21/2004 sa stanovuje, že Komisia prijme usmernenia a postupy na vykonávanie elektronickej identifikácie s cieľom zlepšiť jej vykonávanie. Takéto usmernenia a postupy by sa mali uplatňovať v prípade tých zvierat, u ktorých sa už používa elektronická identifikácia ako druhý prostriedok identifikácie a v prípade všetkých zvierat od dátumu stanoveného v článku 9 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby boli identifikátory, ktoré sa majú použiť v prípade oviec a kôz na účely nariadenia (ES) č. 21/2004, čitateľné vo všetkých členských štátoch, mali by sa v tomto rozhodnutí stanoviť minimálne požiadavky týkajúce sa určitého súladu a výkonnostných testov na schválenie identifikátorov.

(5)

S cieľom poskytnúť členským štátom usmernenie, pokiaľ ide o čítačky, mali by sa v tomto rozhodnutí stanoviť minimálne požiadavky týkajúce sa určitého súladu a výkonnostných testov, berúc do úvahy, že v nariadení (ES) č. 21/2004 sa nepredvída, že každý operátor musí vlastniť čítačku.

(6)

Z dôvodu odlišných geografických podmienok a poľnohospodárskych systémov, v ktorých sa ovce a kozy chovajú v Spoločenstve, by mali mať členské štáty možnosť požadovať dodatočné výkonnostné testy, berúc do úvahy svoje osobitné vnútroštátne podmienky.

(7)

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) vydala normy týkajúce sa aspektov rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) zvierat. Okrem toho, Medzinárodný výbor pre kontrolu úžitkovosti hospodárskych zvierat (ICAR) vyvinul postupy s cieľom overiť súlad určitých vlastností RFID s normami ISO. Tieto postupy boli uverejnené v Medzinárodnej dohode o postupoch kontroly úžitkovosti v znení schválenom valným zhromaždením ICAR v júni 2004. Normy ISO sú medzinárodne uznávané a používané a mali by sa preto v tomto rozhodnutí vziať do úvahy.

(8)

Spoločné výskumné centrum (SVC) Komisie vyvinulo technické usmernenia, v ktorých sa špecifikujú testy na posúdenie výkonnosti a spoľahlivosti zariadení RFID, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke SVC ako technické normy SVC. V tomto rozhodnutí by sa mali vziať do úvahy základné prvky týchto usmernení.

(9)

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) vydal technické normy ohľadom akreditácie skúšobných laboratórií. Tieto normy (normy EN) sú medzinárodne uznávané a používané a mali by sa preto v tomto rozhodnutí vziať do úvahy.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe k tomuto rozhodnutiu sa stanovujú usmernenia a postupy na elektronickú identifikácie zvierat:

a)

pre druhý prostriedok identifikácie stanovený článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 21/2004 a uvedený v štvrtej zarážke bodu 4 oddielu A prílohy k uvedenému nariadeniu; a

b)

podľa prvého pododseku článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 21/2004.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od dvadsiateho dňa po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8.


PRÍLOHA

Usmernenia a postupy na schvaľovanie identifikátorov a čítačiek na elektronickú identifikáciu oviec a kôz podľa nariadenia (ES) č. 21/2004

KAPITOLA I

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto usmernení sa uplatňujú tieto definície:

a)

„kód krajiny“ znamená trojmiestny číselný kód predstavujúci názov krajiny v súlade s normou ISO 3166;

b)

„národný identifikačný kód“ znamená dvanásťmiestny číselný kód na identifikáciu jednotlivých zvierat na vnútroštátnej úrovni;

c)

„kód transpondéra“ znamená 64-bitový elektronický kód naprogramovaný v transpondéri, okrem iného obsahuje kód krajiny a národný identifikačný kód a používa sa na elektronickú identifikáciu zvierat;

d)

„identifikátor“ znamená pasívny transpondér len na čítanie používajúci technológiu HDX alebo FDX-B podľa definície v normách ISO 11784 a 11785, ktorý je zahrnutý do rôznych prostriedkov identifikácie uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) 21/2004;

e)

„čítačka“ znamená synchronizujúci alebo nesynchronizujúci kombinovaný vysielač a prijímač, ktorý môže vykonávať aspoň tieto funkcie:

i)

čítať identifikátory; a

ii)

zobrazovať kód krajiny a národný identifikačný kód;

f)

„synchronizujúci kombinovaný vysielač a prijímač“ znamená kombinovaný vysielač a prijímač, ktorý je úplne v súlade s normou ISO 11785 a je schopný zistiť prítomnosť iných kombinovaných vysielačov a prijímačov;

g)

„nesynchronizujúci kombinovaný vysielač a prijímač“ znamená kombinovaný vysielač a prijímač, ktorý nie je v súlade s normou ISO 11785 a nie je schopný zistiť prítomnosť iných kombinovaných vysielačov a prijímačov.

KAPITOLA II

Identifikátory

1.

Príslušný orgán schváli použitie iba tých identifikátorov, ktoré boli aspoň testované, s priaznivými výsledkami, v súlade s metódami špecifikovanými v Medzinárodnej dohode o postupoch kontroly úžitkovosti Medzinárodného výboru pre kontrolu úžitkovosti hospodárskych zvierat (usmernenia ICAR na kontrolu úžitkovosti), ako sa uvádza v nasledujúcich bodoch a) a b), pokiaľ ide o ich:

a)

súlad s normami ISO 11784 a ISO 11785, v súlade s metódou špecifikovanou v oddiele 10.2.6.2.1, „Hodnotenie súladu zariadení RFID, časť 1: ISO 11784/11785 – súlad transpondérov vrátane udeľovania a používania kódu výrobcu“; a

b)

dosiahnutie výkonu vo vzdialenostiach čítania stanovených v tretej zarážke oddielu A.6 prílohy k nariadeniu (ES) č. 21/2004, v súlade s metódou špecifikovanou v oddiele 10 dodatok 10.5 „Hodnotenie výkonu zariadení RFID, časť 1: ISO 11784/11785 – výkon transpondérov“, ktorý zahŕňa merania:

i)

intenzity aktivačného poľa;

ii)

dipólového momentu; a

iii)

stability bitovej dĺžky pri FDX-B a stability frekvencie pri HDX.

2.

Testy uvedené v bode 1 sa vykonávajú na minimálnom množstve 50 identifikátorov z každého modelu, ktorý sa má testovať.

3.

Štruktúra kódu transpondéra musí byť v súlade s normou ISO 11784 a s popismi uvedenými v tejto tabuľke:

Č. bitu (-ov)

Počet číslic

Počet kombinácií

Popis:

1

1

2

Tento bit označuje, či sa identifikátor používa na identifikáciu zvierat alebo nie. Pri všetkých aplikáciách pre zvieratá musí byť tento bit „1“

2–4

1

8

Počítadlo na zmenu značky (0 až 7).

5–9

2

32

Pole pre informácie používateľa. Tento bit musí obsahovať „04“ kodifikujúci kód KN pre ovce a kozy v súlade s kapitolou 1 oddiel I časť II prílohy k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (1).

10–15

2

64

Prázdne – samé nuly (zóna vyhradená pre budúce aplikácie).

16

1

2

Tento bit uvádza prítomnosť alebo neprítomnosť dátového bloku (pri použití u zvierat tento bit musí byť „0“ = žiadny dátový blok).

17–26

4

1 024

Kód krajiny podľa písm. a) kapitoly 1

27–64

12

274 877 906 944

Národný identifikačný kód podľa písm. b) kapitoly 1.

Ak má národný identifikačný kód menej ako 12 číslic, priestor medzi národným identifikačným kódom a kódom krajiny sa doplní nulami.

4.

Príslušný orgán môže požadovať doplnkové testy na pevnosť a odolnosť identifikátorov v súlade s postupmi uvedenými v časti 2 technických usmernení Spoločného výskumného centra Komisie (SVC).

5.

Príslušný orgán môže požadovať ďalšie výkonnostné kritériá na zabezpečenie funkčnosti identifikátorov za osobitných geografických, klimatických podmienok a podmienok riadenia dotknutého členského štátu.

KAPITOLA III

Čítačky

1.

Príslušný orgán schváli použitie iba tých identifikátorov, ktoré boli aspoň testované, s priaznivými výsledkami, na ich súlad s normami ISO 11784 and 11785, v súlade s metódami špecifikovanými v usmerneniach ICAR na kontrolu úžitkovosti, ako sa uvádza v nasledujúcich bodoch a) a b), skúškou zhody:

a)

synchronizujúce kombinované vysielače a prijímače v súlade s metódami špecifikovanými v oddiele 10.3.5.2 „Hodnotenie súladu zariadení RFID, časť 2: ISO 11784/11785 – súlad kombinovaných vysielačov a prijímačov“; alebo

b)

nesynchronizujúce kombinované vysielače a prijímače v súlade s metódami špecifikovanými v oddiele 10.4.5.2 „Hodnotenie súladu zariadení RFID, časť 3: Skúška zhody pre nesynchronizujúce kombinované vysielače a prijímače na čítanie ISO 11784/11785 transpondérov“.

2.

Príslušný orgán môže požadovať:

a)

doplnkové testy mechanickej a teplotnej pevnosti a odolnosti čítačiek v súlade s postupmi popísanými v časti 2 technických usmernení SVC; a

b)

testy elektromagnetického výkonu uvedené v usmerneniach ICAR pre kontrolu úžitkovosti v oddiele 10, dodatok 10.6.2 „Hodnotenie výkonu zariadení RFID, časť 2: ISO 11784/11785 – výkon prenosných kombinovaných vysielačov a prijímačov“.

KAPITOLA IV

Skúšobné laboratóriá

1.

Príslušný orgán určí skúšobné laboratóriá na vykonávanie testov stanovených v kapitolách II a III.

Príslušný orgán však môže určiť iba laboratóriá, ktoré pracujú a sú posúdené a akreditované v súlade s týmito európskymi normami („normami EN“) alebo s rovnocennými normami:

a)

EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií“;

b)

EN 45002 „Všeobecné kritériá na posudzovanie skúšobných laboratórií“; a

c)

EN 45003 „Systém akreditácie kalibračných a skúšobných laboratórií – Všeobecné požiadavky na ich spravovanie a uznanie“.

2.

Členské štáty vypracujú a aktualizujú zoznamy skúšobných laboratórií poverených príslušnými orgánmi a sprístupnia takéto informácie iným členským štátom a verejnosti na internetovej stránke.


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.


30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 401/NaN