ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 398

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
30. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1996/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Rumunska a Bulharska k Európskej únii upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa trhu s obilninami

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 398/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1996/2006

z 22. decembra 2006,

ktorým sa z dôvodu pristúpenia Rumunska a Bulharska k Európskej únii upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa trhu s obilninami

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

keďže:

(1)

Sú nevyhnutné niektoré technické zmeny a doplnenia niekoľkých nariadení Komisie týkajúcich sa trhu s obilninami z dôvodu pristúpenia Rumunska a Bulharska k Európskej únii.

(2)

Niekoľko nariadení v odvetví obilnín obsahuje znenia vo všetkých jazykoch Spoločenstva. Zoznam týchto znení by sa teda mal doplniť o znenia v bulharčine a rumunčine a nariadenia Komisie (ES) č. 2622/71 (1), (ES) č. 1722/93 (2), (EHS) č. 2131/93 (3), (ES) č. 1501/95 (4), (ES) č. 1839/95 (5), (ES) č. 2058/96 (6), (ES) č. 196/97 (7), (ES) č. 327/98 (8), (ES) č. 1342/2003 (9), (ES) č. 2236/2003 (10), (ES) č. 955/2005 (11), (ES) č. 972/2006 (12), (ES) č. 1482/2006 (13) by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Pristúpením by sa v nariadení Komisie (EHS) č. 2145/92 z 29. júla 1992, ktoré predefinuje zóny určenia pre vývozné náhrady, vývozné poplatky na obilniny a ryžu (14), mali zrušiť odkazy na Rumunsko a Bulharsko ako cieľové štáty pre vývozné náhrady a poplatky.

(4)

Pristúpením Rumunska sa Constanta stáva prístavom Spoločenstva. Ustanovenie druhého pododseku článku 7 ods. 2a nariadenia (EHS) č. 2131/1993 sa už stáva bezpredmetným a musí sa teda prispôsobiť.

(5)

Pristúpením Bulharska sa colné kvóty Spoločenstva týkajúce sa Bulharska, otvorené nariadeniami Komisie (ES) č. 2133/2001 (15) a (ES) č. 958/2003 (16), stávajú neplatnými. Je preto vhodné tieto colné kvóty zrušiť.

(6)

Pristúpením sa colné kvóty týkajúce sa Rumunska, ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 573/2003 (17), stávajú neplatnými. Je preto vhodné tieto colné kvóty zrušiť.

(7)

V nariadení Komisie (ES) č. 1342/2003 sa na základe obchodných dohôd medzi Spoločenstvom a Bulharskom a Rumunskom ustanovuje osobitný postup pre vývoz obilninových výrobkov do týchto krajín. Tieto ustanovenia sa musia prispôsobiť, aby zohľadňovali pristúpenie týchto dvoch krajín k Európskej únii.

(8)

Pristúpením Bulharska a Rumunska sa ustanovenia ods. 2 článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 936/2006 (18) stávajú neplatnými v bodoch, v ktorých sa zaoberajú vylúčením Bulharska a Rumunska z verejnej súťaže týkajúcej sa pšenice obyčajnej Spoločenstva určenej na vývoz do tretích krajín a musia sa teda zrušiť.

(9)

Pristúpením Bulharska a Rumunska sa ustanovenia ods. 1 článku 1 a ods. 2 článku 2 nariadenia (ES) č. 1278/2006 (19) ako aj príloha k nemu stávajú neplatnými v bodoch, v ktorých sa zaoberajú vylúčením Bulharska a Rumunska zo zoznamu tretích krajín, do ktorých sa vyváža ovos z Fínska a zo Švédska a musia sa zrušiť.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2622/71 sa mení a dopĺňa takto:

1)

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Dôkaz, že zvláštna vývozná daň uvedená v článkoch 2 a 3 nariadenia (EHS) č. 1234/71 bola zaplatená, sa poskytne príslušnému orgánu dovážajúceho členského štátu predložením sprievodného osvedčenia A. TR. 1. V tomto prípade uvedie príslušný orgán v časti ‚Poznámky’ niektoré zo znení uvedených v Prílohe k tomuto nariadeniu.“

2)

Znenie prílohy I k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha.

Článok 2

V prílohe k nariadeniu (EHS) č. 2145/92 sa vypúšťajú slová „Bulharsko“ a „Rumunsko“.

Článok 3

Príloha IV k nariadeniu (EHS) č. 1722/93 sa nahrádza znením prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nariadenie (EHS) č. 2131/93 sa mení a dopĺňa takto:

1)

Druhý pododsek článku 7 ods. 2a sa nahrádza takto:

„Na účely tohto odseku sa môžu chorvátske prístavy Rijeka a Split považovať za miesta výstupu.“

2)

V článku 17a sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Takýto dôkaz je poskytnutý prostredníctvom jedného zo znení uvedených v prílohe potvrdeným kompetentným orgánom na kontrolnej kópii uvedenej v článku 8 nariadenia (ES) č. 800/1999, na samostatnom úradnom doklade alebo na národnom doklade preukazujúcom, že tovar opustil colné územie Spoločenstva.“

3)

Znenie prílohy III k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha.

Článok 5

Nariadenie (ES) č. 1501/95 sa mení a dopĺňa takto:

1)

V článku 13 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Takýto dôkaz je poskytnutý prostredníctvom jedného zo znení uvedených v prílohe III potvrdeným kompetentným orgánom na kontrolnej kópii uvedenej v článku 8 nariadenia (ES) č. 800/1999, na samostatnom úradnom doklade alebo na národnom doklade preukazujúcom, že tovar opustil colné územie Spoločenstva.“

2)

Znenie prílohy IV k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha III.

Článok 6

Nariadenie (ES) č. 1839/95 sa mení a dopĺňa takto:

1)

Článok 8 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Žiadosti o povolenia a samotné povolenia obsahujú v kolónke 24 jedno zo znení uvedených v prílohe I a.“

2)

Znenie prílohy V k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha I.

a

Článok 7

Prílohy I, II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 2058/96 sa nahrádzajú znením prílohy VI k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Príloha k nariadeniu (ES) č. 196/97 sa nahrádza znením prílohy VII k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Nariadenie (ES) č. 327/98 sa mení a dopĺňa takto:

1)

Prílohy V, VI, VII a VIII sa nahrádzajú znením prílohy VIII časť A k tomuto nariadeniu.

2)

Príloha XI sa nahrádza znením prílohy VIII časť B k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Nariadenie (ES) č. 2133/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1)

Článok 2 ods. 1 sa vypúšťa.

2)

Odkazy na colnú kvótu s číslom 09.5732 v prílohe I sa vypúšťajú.

Článok 11

Nariadenie (ES) č. 573/2003 sa zrušuje.

Článok 12

Nariadenie (ES) č. 958/2003 sa zrušuje.

Článok 13

Nariadenie (ES) č. 1342/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1)

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Ak sa vývozné náhrady pevne stanovujú v rámci výberového konania, sadzba náhrady, ktorá je uvedená v oznámeniach o udelení zmlúv, sa uvádza v podobe písmen a číslic v oddiele 22 tohto povolenia. Táto sadzba sa vyjadruje v eurách a pred ňou sa uvádza jedno zo znení uvedených v Prílohe VII.

2.   Ak sa vývozné poplatky stanovujú v rámci výberového konania, sadzba poplatku, ktorá je uvedená v oznámeniach o udelení zmlúv, sa uvádza vo forme písmen a číslic v oddiele 22 tohto povolenia. Táto sadzba sa vyjadruje v eurách a pred ňou sa uvádza jedno zo znení uvedených v Prílohe VIII.“

2)

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Na účely druhého pododseku článku 15 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 (20) a článku 16 ods. 10 nariadenia (ES) č. 3072/95 sa v oddiele 22 vývozných povolení uvádza jedno zo znení uvedených v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

3)

V článku 7 ods. 2 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„V oddiele 22 uvedených povolení sa uvádza jedno zo znení uvedených v Prílohe X.“

4)

V článku 8 ods. 2 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„V oddiele 22 uvedených povolení sa uvádza jedno zo znení uvedených v Prílohe XI.“

5)

Body e) a f) v článku 9 ods. 3 prvom pododseku sa nahrádzajú takto:

„e)

v rámčeku 20 jedno zo znení uvedených v prílohe XII.

f)

v rámčeku 22, okrem slov ustanovených v článku 8 ods. 2 a v prípade potreby slová ustanovené v článku 7 ods. 2, jedno zo znení uvedených v Prílohe XIII.“

6)

Príloha IV sa vypúšťa.

7)

Znenie prílohy IX k tomuto nariadeniu sa vkladá ako prílohy VII, VIII, IX, X, XI, XII a XIII.

Článok 14

Príloha k nariadeniu (ES) č. 2236/2003 sa nahrádza znením prílohy X k tomuto nariadeniu.

Článok 15

Príloha k nariadeniu (ES) č. 955/2005 sa nahrádza znením prílohy XI k tomuto nariadeniu.

Článok 16

V článku 1 nariadenia (ES) č. 936/2006 sa ods. 2 nahrádza takto:

„2.   Toto výberové konanie sa vzťahuje na pšenicu obyčajnú, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Lichtenštajnska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Srbska, Čiernej Hory (21) a Švajčiarska.

Článok 17

Nariadenie (ES) č. 972/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1)

Príloha I sa nahrádza znením prílohy XII časť A k tomuto nariadeniu.

2)

Príloha IV sa nahrádza znením prílohy XII časť B k tomuto nariadeniu.

Článok 18

Nariadenie (ES) č. 1278/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1)

V článku 1 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Osobitné intervenčné opatrenie vo forme vývoznej náhrady sa uplatňuje na 100 000 ton ovsa dopestovaného vo Fínsku a Švédsku a určeného na vývoz z Fínska a Švédska do všetkých tretích krajín, s výnimkou Nórska a Švajčiarska.“

2)

Článok 2 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Verejná súťaž sa vzťahuje na množstvá ovsa stanovené v článku 1 ods. 1, ktoré sa majú vyviesť do tretích krajín, s výnimkou Nórska a Švajčiarska.“

3)

Nadpis prílohy sa nahrádza takto:

„Verejná súťaž týkajúca sa vývoznej náhrady za ovos vyvážaný z Fínska a zo Švédska do tretích krajín, s výnimkou Nórska a Švajčiarska“

Článok 19

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1482/2006 sa nahrádza znením prílohy XIII k tomuto nariadeniu.

Článok 20

Toto nariadenie nadobúda účinnosť s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii a v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2006.

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 271, 10.12.1971, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

(2)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1950/2005 (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 18).

(3)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1465/2006 (Ú. v. EÚ L 273, 4.10.2006, s. 3).

(4)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

(5)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).

(6)  Ú. v. ES L 276, 29.10.1996, s. 7. Nariadenie naposledy a doplnené nariadením (ES) č.1950/2005.

(7)  Ú. v. ES L 31, 1.2.1997, s. 53. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1950/2005.

(8)  Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 965/2006 (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 12).

(9)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

(10)  Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 45. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1950/2005.

(11)  Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2005, s. 5.

(12)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 53.

(13)  Ú. v. EÚ L 276, 7.10.2006, s. 51.

(14)  Ú. v. ES L 214, 30.7.1992, s. 20. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1950/2005.

(15)  Ú. v. ES L 287, 31.10.2001, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 899/2006 (Ú. v. EÚ L 167, 20.6.2006, s. 18).

(16)  Ú. v. EÚ L 136, 4.6.2003, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1023/2006 (Ú. v. EÚ L 184, 6.7.2006, s. 5).

(17)  Ú. v. EÚ L 82, 29.3.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1024/2006 (Ú. v. EÚ L 184, 6.7.2006, s. 7).

(18)  Ú. v. EÚ L 172, 24.6.2006, s. 6.

(19)  Ú. v. EÚ L 233, 26.8.2006, s. 6.

(20)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7.“

(21)  Vrátane Kosova ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.“


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA

Znenia uvedené v článku 1

v bulharčine: Платена специална износна такса съгласно Регламент (ЕИО) № 1234/71 в размер на …

v španielčine: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …

v češtine: Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši …

v dánčine: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …

v nemčine: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von… entrichtet

v estónčine: Ekspordi erimaks makstud summas… vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71

v gréčtine: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …

v angličtine: Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …

vo francúzštine: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no 1234/71 acquittée pour un montant de …

v taliančine: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

v lotyštine: en Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva… apmērā

v litovčine: Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas… dydžio specialusis eksporto mokestis.

v maďarčine: Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó… összegben megfizetve

v maltčine: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

v holandčine: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van… voldaan

v poľštine: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

v portugalčine: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

v rumunčine: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CEE) nr. 1234/71, achitată pentru o valoare de…..

v slovenčine: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške …

v slovinčine: Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek …

vo fínčine: Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

v švédčine: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på …“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IV

Znenia uvedené v článku 10 odsek 6

v bulharčine: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността.

v španielčine: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

v češtine: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

v dánčine: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

v nemčine: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

v estónčine: Kasutatakse töötlemiseks või tarnimisekskomisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

v gréčtine: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

v angličtine: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

vo francúzštine: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

v taliančine: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

v lotyštine: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

v litovčine: Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

v maďarčine: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

v maltčine: Biex jintuża' għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma' l-Artikolu 10 tar-Regolament tal- Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

v holandčine: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

v poľštine: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

v portugalčine: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

v rumunčine: A se folosi pentru procesare sau livrare, conform articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93, sau pentru export de pe teritoriul vamal al Comunităţii

v slovenčine: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

v slovinčine: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

vo fínčine: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

v švédčine: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA

Znenia uvedené v článku 17a druhom pododseku

v bulharčine: Износ на зърнени култури по море — член 17а от Регламент (ЕИО) № 2131/93

v španielčine: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93

v češtine: Vývoz obilovin po moři — čl. 17 a nařízení (EHS) č. 2131/93

v dánčine: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 a i forordning (EØF) nr. 2131/93

v nemčine: Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17a

v estónčine: Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17a

v gréčtine: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93

v angličtine: Export of cereals by sea — Article 17 a of Regulation (EEC) No 2131/93

vo francúzštine: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bis

v taliančine: Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93

v lotyštine: Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants

v litovčine: Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 a straipsnis

v maďarčine: Gabonafélék exportja tengeri úton — 2131/93/EGK rendelet 17. a cikk

v maltčine: Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93

v holandčine: Uitvoer van graan over zee — Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

v poľštine: Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17a rozporzadzenia (EWG) nr 2131/93

v portugalčine: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93

v rumunčine: Export de cereale pe cale maritimă — Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

v slovenčine: Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93

v slovinčine: Izvoz žit s pomorskim prometom — člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93

vo fínčine: Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla

v švédčine: Export av spannmål genom sjötransport — Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93“


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA III

Znenia uvedené v článku 13 druhom pododseku

v bulharčine: Износ на зърнени култури по море — член 13 от Регламент (ЕО) № 1501/95

v španielčine: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) no 1501/95

v češtine: Vývoz obilovin po mori — cl. 13 narízení (ES) c. 1501/95

v dánčine: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95

v nemčine: Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13

v estónčine: Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13

v gréčtine: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρo 13 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95

v angličtine: Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95

vo francúzštine: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 1501/95, article 13

v taliančine: Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13

v lotyštine: Graudu izvešana pa juras celiem — regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants

v litovčine: Grudu eksportas jura — reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis

v maďarčine: Gabonafélék exportja tengeri úton — 1501/95/EK rendelet 13. cikk

v maltčine: Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95

v holandčine: Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

v poľštine: Wywóz zbóz droga morska — Art. 13 rozporzadzenia (WE) nr 1501/95

v portugalčine: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, Regulamento (CE) n.o 1501/95

v rumunčine: Export de cereale pe cale maritimă — Regulamentul (CE) nr. 1501/95 articolul 13

v slovenčine: Vývoz obilnín po mori — clánok 13 nariadenia (ES) c. 1501/95

v slovinčine: Izvoz žit s pomorskim prometom - clen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95

vo fínčine: Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla

v švédčine: Export av spannmål sjövägen — Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95“


PRÍLOHA V

„PRÍLOHA 1A

Znenia uvedené v článku 8 ods. 2

v bulharčine: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания [Регламент (ЕО) № 1839/95]

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия [Регламент (ЕО) № 1839/95]

v španielčine: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

v češtine: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

v dánčine: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

v nemčine: Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

v estónčine: Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

v gréčtine: Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

v angličtine: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

vo francúzštine: Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

v taliančine: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

v lotyštine: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]

v litovčine: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

v maďarčine: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

v maltčine: Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

v holandčine: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

v poľštine: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

v portugalčine: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

v rumunčine: Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

v slovenčine: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

v slovinčine: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

vo fínčine: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

v švédčine: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)“


PRÍLOHA VI

PRÍLOHA I

Znenia uvedené v článku 2 ods. 4 písm. a)

v bulharčine: Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

v španielčine: Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

v češtine: Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

v dánčine: Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

v nemčine: Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

v estónčine: CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

v gréčtine: Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

v angličtine: Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

vo francúzštine: Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

v taliančine: Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

v lotyštine: Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

v litovčine: KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

v maďarčine: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

v maltčine: Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

v holandčine: Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

v poľštine: Ryż łamany objęty kodem NC 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

v portugalčine: Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

v rumunčine: brizură de orez având codul NC 1006 40 00 destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

v slovenčine: Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

v slovinčine: Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

vo fínčine: CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

v švédčine: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

PRÍLOHA II

Znenia uvedené v článku 2 ods. 4 písm. b)

v bulharčine: Освободено от мито [Регламент (ЕО) № 2058/96]

v španielčine: Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

v češtine: Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

v dánčine: Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

v nemčine: Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

v estónčine: Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

v gréčtine: Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

v angličtine: Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

vo francúzštine: Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

v taliančine: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

v lotyštine: Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

v litovčine: Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

v maďarčine: Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

v maltčine: Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

v holandčine: Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

v poľštine: Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

v portugalčine: Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

v rumunčine: Scutit de drepturi vamale [Regulamentul (CE) nr. 2058/96]

v slovenčine: Oslobodené od cla (nariadenie (ES) č. 2058/96)

v slovinčine: Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

vo fínčine: Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)

v švédčine: Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

PRÍLOHA III

Znenia uvedené v článku 5 ods. 3 písm. a)

v bulharčine: Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

v španielčine: Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

v češtine: Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

v dánčine: Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

v nemčine: Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

v estónčine: CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

v gréčtine: Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

v angličtine: For production of food preparations of CN code 1901 10

vo francúzštine: Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

v taliančine: Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

v lotyštine: Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

v litovčine: Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

v maďarčine: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt

v maltčine: Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

v holandčine: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

v poľštine: Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

v portugalčine: Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

v rumunčine: Destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

v slovenčine: Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

v slovinčine: Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

vo fínčine: Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

v švédčine: Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

PRÍLOHA IV

Znenia uvedené v článku 5 ods. 3 písm. b)

v bulharčine: Член 4 от Регламент (ЕО) № 2058/96

v španielčine: Reglamento (CE) no 2058/96 - artículo 4

v češtine: Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

v dánčine: Forordning (EF) nr. 2058/96 - artikel 4

v nemčine: Verordnung (EG) Nr. 2058/96 - Artikel 4

v estónčine: Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

v gréčtine: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 - άρθρο 4

v angličtine: Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

vo francúzštine: Règlement (CE) no 2058/96 - article 4

v taliančine: Regolamento (CE) n. 2058/96 - articolo 4

v lotyštine: Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

v litovčine: Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

v maďarčine: A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

v maltčine: Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

v holandčine: Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

v poľštine: Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

v portugalčine: Regulamento (CE) n.o 2058/96 - artigo 4.o

v rumunčine: Regulamentul (CE) nr. 2058/96, articolul 4

v slovenčine: Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

v slovinčine: Člen 4 Uredbe (ES) št. 2058/96

vo fínčine: Asetuksen (EY) N:o 2058/96 - 4 artikla

v švédčine: Förordning (EG) nr 2058/96 - artikel 4.


PRÍLOHA VII

„PRÍLOHA

Znenia uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b)

v bulharčine: Ставка на мито, намалена с 25 % [Регламент (ЕО) № 196/97]

v španielčine: Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

v češtine: Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

v dánčine: Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

v nemčine: Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

v estónčine: 25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

v gréčtine: Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

v angličtine: Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

vo francúzštine: Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

v taliančine: Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

v lotyštine: Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

v litovčine: 25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

v maďarčine: 25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

v maltčine: Dazju mnaqqas b’ 25 % (Regolament (KE) Nru 196/97)

v holandčine: Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

v poľštine: Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

v portugalčine: Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

v rumunčine: Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 196/97]

v slovenčine: Znížené clo o 25 % (nariadenie (ES) č. 196/97)

v slovinčine: Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

vo fínčine: Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)

v švédčine: Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97).“


PRÍLOHA VIII

ČASŤ A

PRÍLOHA V

Znenia uvedené v článku 4 ods. 4 písm. a)

v bulharčine: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

v španielčine: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 8 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

v češtine: Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

v dánčine: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

v nemčine: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

v estónčine: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

v gréčtine: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

v angličtine: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

vo francúzštine: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

v taliančine: Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

v lotyštine: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

v litovčine: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose

v maďarčine: Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

v maltčine: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

v holandčine: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

v poľštine: Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

v portugalčine: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

v rumunčine: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 si 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

v slovenčine: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 327/98)

v slovinčine: Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

vo fínčine: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

v švédčine: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

PRÍLOHA VI

Znenia uvedené v článku 2 ods. 4 písm. b)

v bulharčine: Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

v španielčine: Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

v češtine: Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

v dánčine: Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

v nemčine: Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

v estónčine: Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

v gréčtine: Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 15 % κατ' αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

v angličtine: Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

vo francúzštine: Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

v taliančine: Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

v lotyštine: Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

v litovčine: Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

v maďarčine: 15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

v maltčine: Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

v holandčine: Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

v poľštine: Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

v portugalčine: Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

v rumunčine: Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

v slovenčine: Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

v slovinčine: Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

vo fínčine: Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

v švédčine: Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)

PRÍLOHA VII

Znenia uvedené v článku 4 ods. 4 písm. c)

v bulharčine: Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 11г от Регламент (ЕО) № 1785/2003, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

v španielčine: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 11 quinquies del Reglamento (CE) no 1785/2003, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

v češtine: Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 11d nařízení (ES) č. 1785/2003 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

v dánčine: Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

v nemčine: Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 11d der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

v estónčine: Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

v gréčtine: Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 11δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

v angličtine: Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 11d of Regulation (EC) No 1785/2003 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

vo francúzštine: Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

v taliančine: Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

v lotyštine: Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1785/2003 11.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

v litovčine: Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

v maďarčine: Az 1785/2003/EK rendelet 11.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

v maltčine: Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

v holandčine: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 11 quinquies van Verordening (EG) nr. 1785/2003 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

v poľštine: Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

v portugalčine: Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 11.o-D do Regulamento (CE) n.o 1785/2003 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

v rumunčine: Drept de import redus cu 30,77 % din dreptul de import stabilit de articolul 11 litera (d) din Regulamentul 1785/2003 până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

v slovenčine: Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

v slovinčine: Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 11(d) Uredbe (ES) št. 1785/2003 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

vo fínčine: Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

v švédčine: Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 11d i förordning (EG) nr 1785/2003 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).

PRÍLOHA VIII

Znenia uvedené v článku 4 ods. 4 písm. d)

v bulharčine: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98]

v španielčine: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]

v češtine: Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98)

v dánčine: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))

v nemčine: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

v estónčine: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)

v gréčtine: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

v angličtine: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))

vo francúzštine: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)]

v taliančine: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

v lotyštine: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

v litovčine: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

v maďarčine: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

v maltčine: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament (KE) Nru 327/98]

v holandčine: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 327/98)

v poľštine: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98)

v portugalčine: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

v rumunčine: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1), litera (d)

v slovenčine: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98]

v slovinčine: Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98)

vo fínčine: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

v švédčine: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)

ČASŤ B

„PRÍLOHA XI

Znenia uvedené v článku 4 ods. 4 písm. e)

v bulharčine: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 327/98]

v španielčine: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

v češtine: Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 327/98)

v dánčine: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

v nemčine: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

v estónčine: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

v gréčtine: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

v angličtine: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

vo francúzštine: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

v taliančine: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

v lotyštine: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

v litovčine: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

v maďarčine: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

v maltčine: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament (KE) Nru 327/98)

v holandčine: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

v poľštine: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

v portugalčine: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

v rumunčine: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1) litera (e)]

v slovenčine: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

v slovinčine: Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (, člen 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 327/98)

vo fínčine: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

v švédčine: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1.e)).“


PRÍLOHA IX

PRÍLOHA VII

Znenia uvedené v článku 3 ods. 1

v bulharčine: Офериран размер на основното възстановяване при износ

v španielčine: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

v češtine: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

v dánčine: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

v nemčine: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

v estónčine: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

v gréčtine: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

v angličtine: Tendered rate of basic export refund

vo francúzštine: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

v taliančine: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

v lotyštine: Pamata izvešanas kompensācijas likme

v litovčine: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

v maďarčine: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

v maltčine: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

v holandčine: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

v poľštine: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

v portugalčine: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

v rumunčine: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat

v slovenčine: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

v slovinčine: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

vo fínčine: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

v švédčine: Anbudssats för exportbidrag

PRÍLOHA VIII

Znenia uvedené v článku 3 ods. 2

v bulharčine: Офериран размер на износна такса

v španielčine: Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

v češtine: Nabídková výše vývozního cla

v dánčine: Tilslagssats for eksportafgiften

v nemčine: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

v estónčine: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

v gréčtine: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

v angličtine: Tendered rate of export tax

vo francúzštine: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

v taliančine: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

v lotyštine: Izvešanas muitas nodevas likme

v litovčine: Eksporto muito mokesčio dydis

v maďarčine: Az exportadó megítélt mértéke

v maltčine: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

v holandčine: Gegunde belasting bij uitvoer

v poľštine: Przyznana stawka podatku eksportowego

v portugalčine: Taxa de exportação adjudicada

v rumunčine: Rată din taxa de export adjudecată

v slovenčine: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

v slovinčine: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

vo fínčine: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

v švédčine: Anbudssats för exportavgift

PRÍLOHA IX

Znenia uvedené v článku 5

v bulharčine: Не се прилага износна такса

v španielčine: Gravamen a la exportación no aplicable

v češtine: Vývozní clo se nepoužije

v dánčine: Eksportafgift ikke anvendelig

v nemčine: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

v estónčine: Ekspordimaksu ei kohaldata

v gréčtine: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

v angličtine: Export tax not applicable

vo francúzštine: Taxe à l'exportation non applicable

v taliančine: Exportadó nem alkalmazandó

v lotyštine: Tassa all'esportazione non applicabile

v litovčine: Eksporto muitas netaikytinas

v maďarčine: Izvešanas muita netiek piemērota

v maltčine: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

v holandčine: Uitvoerbelasting niet van toepassing

v poľštine: Podatku eksportowego nie stosuje się

v portugalčine: Taxa de exportação não aplicável

v rumunčine: Taxă la export neaplicabilă

v slovenčine: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

v slovinčine: Izvozni davek ni sprejemljiv

vo fínčine: Vientimaksua ei sovelleta

v švédčine: Exportavgift icke tillämplig.

PRÍLOHA X

Znenia uvedené v článku 7 ods. 2 štvrtom pododseku

v bulharčine: Ограничение, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

v španielčine: Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003

v češtine: Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

v dánčine: Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

v nemčine: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

v estónčine: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2

v gréčtine: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

v angličtine: Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

vo francúzštine: Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

v taliančine: Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

v lotyštine: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā

v litovčine: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje

v maďarčine: Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

v maltčine: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

v holandčine: Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

v poľštine: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

v portugalčine: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

v rumunčine: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

v slovenčine: Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

v slovinčine: Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

vo fínčine: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

v švédčine: Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

PRÍLOHA XI

Znenia uvedené v článku 8 ods. 2

v bulharčine: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

v španielčine: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003

v češtine: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

v dánčine: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

v nemčine: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

v estónčine: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2

v gréčtine: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

v angličtine: Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

vo francúzštine: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

v taliančine: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

v lotyštine: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā

v litovčine: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje

v maďarčine: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

v maltčine: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

v holandčine: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

v poľštine: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

v portugalčine: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

v rumunčine: Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

v slovenčine: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

v slovinčine: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

vo fínčine: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

v švédčine: Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

PRÍLOHA XII

Znenia uvedené v článku 9 ods. 3 písm. e)

v bulharčine: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

v španielčine: Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003

v češtine: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003

v dánčine: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

v nemčine: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

v estónčine: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9

v gréčtine: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

v angličtine: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

vo francúzštine: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

v taliančine: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

v lotyštine: Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu

v litovčine: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu

v maďarčine: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export

v maltčine: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

v holandčine: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

v poľštine: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

v portugalčine: Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

v rumunčine: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

v slovenčine: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003

v slovinčine: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003

vo fínčine: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

v švédčine: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003

PRÍLOHA XIII

Znenia uvedené v článku 9 ods. 3 písm. f)

v bulharčine: Без възстановяване при износ

v španielčine: Sin restitución por exportación

v češtine: Žádná vývozní náhrada

v dánčine: Uden eksportrestitution

v nemčine: Ohne Ausfuhrerstattung

v estónčine: Eksporditoetuseta

v gréčtine: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

v angličtine: No export refund

vo francúzštine: Sans restitution à l'exportation

v taliančine: Senza restituzione all'esportazione

v lotyštine: Izvešanas kompensācijas nav

v litovčine: Eksporto grąžinamosios išmokos nėra

v maďarčine: Export-visszatérítés nélkül

v maltčine: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

v holandčine: Zonder uitvoerrestitutie

v poľštine: Bez refundacji wywozowej

v portugalčine: Sem restituição à exportação

v rumunčine: Fără restituire la export.

v slovenčine: Bez vývoznej náhrady

v slovinčine: Brez izvoznih nadomestil

vo fínčine: Ilman vientitukea

v švédčine: Utan exportbidrag


PRÍLOHA X

„PRÍLOHA

Znenia uvedené v článku 13 ods. 3 písm. a)

v bulharčine: За износ без възстановяване в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1868/94

v španielčine: Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

v češtine: K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

v dánčine: Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

v nemčine: Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

v estónčine: Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

v gréčtine: Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

v angličtine: For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

vo francúzštine: À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

v taliančine: Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

v lotyštine: Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

v litovčine: Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

v maďarčine: Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

v maltčine: Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

v holandčine: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

v poľštine: Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

v portugalčine: A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

v rumunčine: Pentru export fără restituire conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1868/94

v slovenčine: Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

v slovinčine: Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

vo fínčine: Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

v švédčine: För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94“


PRÍLOHA XI

„PRÍLOHA

Znenia uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b)

v bulharčine: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]

v španielčine: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

v češtine: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

v dánčine: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

v nemčine: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

v estónčine: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

v gréčtine: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

v angličtine: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

vo francúzštine: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

v taliančine: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

v lotyštine: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

v litovčine: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

v maďarčine: Nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

v maltčine: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

v holandčine: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

v poľštine: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

v portugalčine: Direito nulo [Regulamento (CE) n.o 955/2005]

v rumunčine: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]

v slovenčine: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

v slovinčine: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

vo fínčine: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

v švédčine: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).“


PRÍLOHA XII

ČASŤ A

„PRÍLOHA I

Znenia uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b)

V bulharčine: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен със сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

v španielčine: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

v češtine: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

v dánčine: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

v nemčine: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

v estónčine: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

v gréčtine: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

v angličtine: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

vo francúzštine: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

v taliančine: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

v lotyštine: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

v litovčine: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

v maďarčine: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

v holandčine: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

v poľštine: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr… sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

v portugalčine: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

v rumunčine: Orez Basmati având codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 şi importat cu taxe vamale zero, în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. …. eliberat de (numele autorităţii competente)

v slovenčine: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

v slovinčine: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

vo fínčine: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

v švédčine: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr… som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].“

ČASŤ B

„PRÍLOHA IV

Znenia uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b)

v bulharčine: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен с копие от сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

v španielčine: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

v češtine: Rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

v dánčine: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

v nemčine: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

v estónčine: Basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr…koopia

v gréčtine: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

v angličtine: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No… drawn up by [name of the competent authority]

vo francúzštine: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

v taliančine: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

v lotyštine: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

v litovčine: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

v maďarčine: Az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

v holandčine: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

v poľštine: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr… sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

v portugalčine: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

v rumunčine: Orez Basmati având codul CN 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu taxe vamale zero în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. ….. eliberat de (numele autorităţii competente)

v slovenčine: Ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

v slovinčine: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

vo fínčine: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o… jäljennös

v švédčine: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr… som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].“


PRÍLOHA XIII

„PRÍLOHA III

Poznámky uvedené v článku 8 ods. 2

v bulharčine: Продукт, предназначен за преработка, както е предвидено в член 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1482/2006

v španielčine: Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1482/2006

v češtine: Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1482/2006

v dánčine: Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1482/2006

v nemčine: Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1482/2006

v estónčine: määruse (EÜ) nr 1482/2006 artikli 3 punktides b ja c viiadatud töötlemiseks mõeldud toode

v gréčtine: Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1482/2006

v angličtine: Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1482/2006

vo francúzštine: Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1482/2006

v taliančine: Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1482/2006

v lotyštine: Produkts paredzets tadai parstradei, ka noteikts Regulas (EK) Nr. 1482/2006 3. panta b) un c) punkta

v litovčine: Produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 3 straipsnio b ir c punktuose

v maďarčine: A 1482/2006/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

v holandčine: Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1482/2006

v poľštine: Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1482/2006

v portugalčine: Produto para a transformação estabelecida no Regulamento (CE) n.o 1482/2006

v rumunčine: Produs destinat prelucrării menţionate la articolul 3, literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 1482/2006.

v slovenčine: Produkt určený na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1482/2006

v slovinčine: Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1482/2006

vo fínčine: Asetuksen (EY) N:o 1482/2006 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

v švédčine: Produkt avsedd för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1482/2006.“