ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 397

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
30. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1894/2006 z 18. decembra 2006 o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1895/2006 z 19. decembra 2006, ktoré upravuje počínajúc 1. júlom 2006 odmeňovanie a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na toto odmeňovanie a dôchodky

6

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

10

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

11

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady, ktorou sa vytvára rámec na spoluprácu v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

14

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady, ktorou sa vytvára rámec na spoluprácu v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

15

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 90/424/EHS o výdavkoch na veterinárnom úseku

22

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2006, o nezaradení alachlóru do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto účinnú látku [oznámené pod číslom K(2006) 6567]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 397/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1894/2006

z 18. decembra 2006

o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením (EHS) č. 2658/87 (1) sa stanovila nomenklatúra tovaru, ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“ alebo „KN“, a prijali sa zmluvné colné sadzby Spoločného colného sadzobníka.

(2)

Rozhodnutím 2006/1894/ES (2) Rada schválila uzavretie v mene Spoločenstva Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu s cieľom ukončiť rokovania začaté podľa článku XXIV: 6 GATT z roku 1994.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 by sa preto malo zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I (kombinovaná nomenklatúra) k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa mení a dopĺňa takto:

a)

druhá časť (Zoznam colných sadzieb) a tretia časť (Prílohy k colnému sadzobníku) sa mení a dopĺňa podľa ciel a objemov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu;

b)

číselné znaky KN 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95, 0206 29 91 v príloha 7 (colné kvóty WTO, ktoré majú byť otvorené príslušnými orgánmi Spoločenstva) sa mení a dopĺňa takto:

(i)

opis colnej kvóty ES pre 5 000 ton „Vykostené ‚vysokokvalitné’ mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené, zodpovedajúce nasledujúcej definícii: Hovädzie kusy pochádzajúce z mladých býkov (býčkov) alebo jalovíc (jalovičiek) vo veku 20 až 24 mesiacov, ktoré boli vychované výlučne na pastvinách, ktoré už nemajú hlavné mliečne rezáky, ale nemajú viac ako štyri trvalé rezáky, ktoré sú už dostatočne vyspelé a ktoré spĺňajú nasledujúce klasifikačné požiadavky na hovädzie trupy: mäso z triedy trupov B alebo R dobre vyrastené, s tukovou vrstvou triedy 2 alebo 3; kusy označené písmenami ‚sc’ (špeciálne kusy) alebo nálepkou ‚sc’ (špeciálne kusy) na znak ich vysokej kvality, budú zabalené v lepenkových krabiciach označených slovami ‚vysokokvalitné hovädzie mäso’ sa nahrádza textom vykostené mäso hovädzích zvierat vysokej kvality, čerstvé, chladené alebo mrazené“

(ii)

do stĺpca „ďalšie podmienky“ sa dopĺňa text: „dodávateľská krajina Brazília.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2006.

Za Radu

predseda

J.-E. ENESTAM


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1549/2006 (Ú. v. EÚ L 301, 31.10.2006, s. 1.).

(2)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry má znenie opisu výrobkov iba informatívnu hodnotu, pričom koncesie v kontexte tejto prílohy sa určujú uvedením číselných znakov KN tak, ako existujú v čase prijatia tohto nariadenia. Ak sú uvedené číselné znaky KN ex, koncesie sa určujú uplatnením číselného znaku KN spolu s príslušným opisom.

Druhá časť

Zoznam colných sadzieb

Číselný znak KN

Opis

Colná sadzba

2106 10 80

Bielkovinové koncentráty

Implementované nariadením Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1).

2401 10 90

Tabak

zníženie záväznej colnej sadzby ES z EUR 11,2 MIN 22,0 /100 kg/net MAX EUR 56,0 /100 kg/net na EUR 10 MIN 22,0 /100 kg/net MAX EUR 56,0 /100 kg/net


Tretia časť

Prílohy k colnému sadzobníku

Číselný znak KN

Opis

Colná sadzba

1701 11 10

surový trstinový cukor určený na rafinovanie

Colná kvóta pridelená krajine (Brazília) 10 124 ton, sadzba v rámci kvóty 98 EUR/t.

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

Mrazené kusy hydiny druhu Gallus domesticus

Colná kvóta pridelená krajine (Brazília) 2 332 ton, sadzba v rámci kvóty 0 %.

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

Kuracie trupy, čerstvé, chladené alebo mrazené

Implementované nariadením Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1).

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 60

Kuracie kusy, čerstvé, chladené alebo mrazené

Implementované nariadením Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1).

0207 14 10

Kusy hydiny

Implementované nariadením Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1).

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Mäso z moriakov, čerstvé, chladené alebo mrazené

Implementované nariadením Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1).

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

Kusy moriakov a moriek, mrazené

Implementované nariadením Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1).

1005 90 00

1005 10 90

Kukurica

Implementované nariadením Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1).

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Konzervované ananásy, citrusové ovocie, hrušky, marhule, čerešne, broskyne a jahody

Implementované nariadením Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1).

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Ovocné šťavy

Implementované nariadením Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1).

1806

Čokoláda

Implementované nariadením Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1).

V súvislosti so všetkými uvedenými colnými položkami sa uplatňuje presný opis colných položiek ES 15.


30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 397/6


NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 1895/2006

z 19. decembra 2006

ktoré upravuje počínajúc 1. júlom 2006 odmeňovanie a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na toto odmeňovanie a dôchodky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Spoločenstiev, ustanovené nariadením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1) a najmä na články 63, 64, 65, 82 služobného poriadku a prílohy VII, XI a XIII k uvedenému služobnému poriadku, ako aj na článok 20 prvý odsek, článok 64 a článok 92 uvedených podmienok,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Aby sa úradníkom a ostatným zamestnancom Európskych spoločenstiev zabezpečil vývoj kúpnej sily, ktorý by bol paralelný s vývojom kúpnej sily vnútroštátnych úradníkov členských štátov, je potrebné pristúpiť sa k úprave odmeňovaní a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev na základe ročného prieskumu 2006.

(2)

Po pristúpení Bulharska a Rumunska 1. januára 2007 by sa opravné koeficienty pre tieto členské štáty uplatňované pri odmeňovaní úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev mali stanoviť v súlade s prílohou XI l k služobnému poriadku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa dátum „1. júla 2005“, uvedený v článku 63 druhom pododseku služobného poriadku, nahrádza dátumom „1. júla 2006“.

Článok 2

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa v článku 66 služobného poriadku tabuľka základných mesačných miezd používaná na výpočet odmeňovania a dôchodkov nahrádza touto tabuľkou:

Image

Článok 3

S účinnosťou od 16. mája 2006 sa opravné koeficienty, používané pre odmeňovanie úradníkov a iných zamestnancov, ktorých miesto výkonu práce je v niektorej z nižšie uvedených krajín alebo miest, stanovujú takto:

Slovinsko –86,8.

Článok 4

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa opravné koeficienty, používané v zmysle článku 64 služobného poriadku pre odmeňovanie úradníkov a iných zamestnancov, stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 2 nasledovnej tabuľky. Opravné koeficienty pre Bulharsko a Rumunsko však nadobudnú účinnosť 1. januára 2007.

S účinnosťou od 1. januára 2007 sa opravné koeficienty, používané v zmysle článku 17 ods. 3 prílohy VII k služobnému poriadku pre prevody úradníkov a iných zamestnancov, stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 3 nasledovnej tabuľky.

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa opravné koeficienty, používané pre dôchodky v zmysle článku 20 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku, stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 4 nasledovnej tabuľky. Opravné koeficienty pre Bulharsko a Rumunsko však nadobudnú účinnosť 1. januára 2007.

S účinnosťou od 1. mája 2007 sa opravné koeficienty, používané pre dôchodky v zmysle článku 20 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku, stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 5 tejto tabuľky:

Image

Článok 5

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa výška príspevku na rodičovskú dovolenku, uvedeného v článku 42a služobného poriadku, stanovuje na 840,97 EUR a v prípade osamelého rodiča na 1 121,28 EUR.

Článok 6

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa základná výška príspevku na domácnosť, uvedeného v článku 1 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku, stanovuje na 157,29 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa výška príspevku na nezaopatrené dieťa, uvedeného v článku 2 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku, stanovuje na 343,69 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa výška príspevku na vzdelanie, uvedeného v článku 3 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku, stanovuje na 233,20 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa výška príspevku na vzdelanie, uvedeného v článku 3 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku, stanovuje na 83,96 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa minimálna výška príspevku na expatriáciu, uvedeného v článku 69 služobného poriadku a v článku 4 ods. 1 druhom pododseku prílohy VII k služobnému poriadku, stanovuje na 466,17 EUR.

Článok 7

S účinnosťou od 1. januára 2007 sa výška kilometrového príspevku, uvedeného v článku 8 prílohy VII k služobnému poriadku, upravuje nasledovne:

0 eúr za kilometer vzdialenosti od 0 do 200 km

0,3496 eúr za kilometer vzdialenosti od 201 do 1 000 km

0,5826 eúr za kilometer vzdialenosti od 1 001 do 2 000 km

0,3496 eúr za kilometer vzdialenosti od 2 001 do 3 000 km

0,1165 eúr za kilometer vzdialenosti od 3 001 do 4 000 km

0,0561 eúr za kilometer vzdialenosti od 4 001 do 10 000 km

0 eúr za kilometer vzdialenosti nad 10 000 km

K uvedenému kilometrovému príspevku sa pripočíta doplnkový paušálny príplatok vo výške:

174,77 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu od 725 do 1 450 km,

349,52 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu rovná alebo vyššia ako 1 450 km.

Článok 8

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa výška diét, uvedených v článku 10 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na:

36,12 EUR pre úradníka, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

29,12 EUR pre úradníka, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť,

Článok 9

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa dolná hranica príspevku na usadenie, uvedeného v článku 24 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, stanovuje na:

1 028,45 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

611,52 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 10

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa pre príspevok v nezamestnanosti, uvedený v článku 28a ods. 3 druhom pododseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, stanovuje dolná hranica na 1 233,40 EUR a horná hranica sa stanovuje na 2 466,81 EUR; paušálna zrážka sa stanovuje na 1 121,28 EUR.

Článok 11

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa tabuľka základných mesačných miezd v článku 63 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádza nasledovnou tabuľkou:

Image

Článok 12

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa tabuľka základných mesačných miezd v článku 93 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádza nasledovnou tabuľkou:

Image

Článok 13

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa dolná hranica príspevku na usadenie, uvedeného v článku 94 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, stanovuje na:

773,57 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

458,63 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 14

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa pre príspevok v nezamestnanosti, uvedený v článku 96 ods. 3 druhom pododseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, stanovuje dolná hranica na 925,06 EUR a horná hranica sa stanovuje na 1 850,11 EUR; paušálna zrážka sa stanovuje na 840,97 EUR.

Článok 15

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa príspevky za prácu na zmeny a za nepretržitú prácu, uvedené v článku 1 nariadenia (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2), stanovujú na 352,51, 532,06, 581,74 a 793,10 EUR.

Článok 16

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa na sumy uvedené v článku 4 nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (3) použije koeficient 5,088579.

Článok 17

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa tabuľka v článku 8 prílohy XIII k služobného poriadku nahrádza nasledovnou tabuľkou:

Image

Článok 18

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa výška príspevku na nezaopatrené dieťa, uvedeného v článku 14 prílohy XIII k služobnému poriadku, stanovuje takto:

1.7.06-31.12.06

302,32

1.1.07-31.12.07

316,11

1.1.08-31.12.08

329,89

Článok 19

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa výšky príspevkov na nezaopatrené dieťa, uvedených v článku 15 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku, stanovujú takto:

1.7.06-31.8.06

33,59

1.9.06-31.8.07

50,361

1.9.07-31.8.08

67,16

Článok 20

S účinnosťou od 1. júla 2006 sa na účely článku 18 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovuje výška pevného príspevku, uvedeného v článku 4a prílohy VII k služobnému poriadku platného pred 1. májom 2004, na:

121,61 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C4 a C5,

186,45 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C1, C2 alebo C3.

Článok 21

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2006.

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1066/2006 (EÚ L 194, 14.7.2006, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby (Ú. v. ES L 38, 13.2.1976, s. 1). Nariadenie doplnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 1307/87 (Ú. v. ES L 124, 13.5.1987, s. 6) a naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 860/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 26).

(3)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (Euratom, ESUO, ES) č. 1750/2002 (Ú. v. EÚ L 264, 2.10.2002, s. 15).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 397/10


ROZHODNUTIE RADY

z 18. decembra 2006

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

(2006/963/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku XXIV: 6 GATT z roku 1994 Rada 22. marca 2004 splnomocnila Komisiu začať rokovania s určitými ďalšími členmi WTO počas pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

(2)

Rokovania viedla Komisia po porade s výborom zriadeným na základe článku 133 zmluvy a v rámci rokovacích smerníc vydaných Radou.

(3)

Komisia ukončila rokovania na uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou.

(4)

Dohoda vo forme výmeny listov by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu, sa týmto v mene Spoločenstva schvaľuje.

Text dohody vo forme výmeny listov je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody vo forme výmeny listov s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

V Bruseli 18. decembra 2006.

Za Radu

predseda

J.-E. ENESTAM


DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

V Ženeve 18. decembra 2006

Vážený pán,

po začatí rokovaní medzi Európskymi spoločenstvami (ES) a Brazíliou podľa článku XXIV: 6 a článku XXVIII GATT z roku 1994 v záujme zmeny koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k ES, sa ES a Brazília s cieľom uzavrieť rokovania, ktoré sa začali po oznámení ES z 19. januára 2004 adresovanom WTO podľa článku XXIV: 6 GATT z roku 1994, dohodli takto:

ES súhlasí, že do svojej listiny pre colné územie ES 25 zahrnie koncesie, ktoré boli zahrnuté v jeho predchádzajúcej listine pre ES 15.

ES súhlasí, že do svojej listiny pre ES 25 zahrnie koncesie uvedené v prílohe k tejto dohode.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď po posúdení zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi, si ES a Brazília vymenia listy o dohode. ES vynaloží čo najväčšie úsilie na zavedenie vhodných vykonávacích opatrení pred 1. novembrom a za žiadnych okolností nie neskôr ako 1. januára 2007.

Za Európske spoločenstvo

Image

PRÍLOHA

colná kvóta pridelená krajine (Brazília) 10 124 ton pre surový trstinový cukor určený na rafinovanie (číslo colnej položky 1701 1110), sadzba v rámci kvóty 98 EUR/t,

colná kvóta pridelená krajine (Brazília) 2 332 ton „kusov hydiny druhu Gallus domesticus“ (čísla colných položiek 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470), sadzba v rámci kvóty 0 %,

zvýšenie colnej kvóty ES pre „kuracie trupy, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (čísla colných položiek 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290) o 49 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 131-162 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES pre „kuracie kusy, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (čísla colných položiek 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460) o 4 070 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 93-512 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES pre „kusy hydiny“ (číslo colnej položky 0207 1410) o 1 605 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 795 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES pre „mäso z moriakov, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (čísla colných položiek 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770) o 201 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 93-425 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES pre „kusy moriakov a moriek, mrazené“ (čísla colných položiek 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780) o 2 485 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 0 %,

otvorenie colnej kvóty 242 074 ton (erga omnes) pre kukuricu (čísla colných položiek 1005 9000, 1005 1090), sadzba v rámci kvóty 0 %,

otvorenie colnej kvóty 2 838 ton (erga omnes) pre konzervované ananásy, citrusové ovocie, hrušky, marhule, čerešne, broskyne a jahody (čísla colných položiek 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), sadzba v rámci kvóty 20 %,

otvorenie colnej kvóty 7 044 ton (erga omnes) pre ovocné šťavy (čísla colných položiek 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029), sadzba v rámci kvóty 20 %,

zrušenie cla ad valorem 9 % pre bielkovinové koncentráty (číslo colnej položky 2106 1080),

otvorenie colnej kvóty 107 ton (erga omnes) pre čokoládu (číslo colnej položky 1 806), sadzba v rámci kvóty 43 %,

zníženie záväznej colnej sadzby ES z EUR 11,2 MIN 22,0 /100 kg/net MAX EUR 56,0 /100 kg/net na EUR 10 MIN 22,0 /100 kg/net MAX EUR 56,0 /100 kg/net pre tabak (číslo colnej položky 2401 1090),

upravenie opisu colnej kvóty pre hovädzie mäso vysokej kvality (5 000 ton) na: „vykostené mäso hovädzích zvierat vysokej kvality, čerstvé, chladené alebo mrazené“ s uvedením dodávajúcej krajiny Brazília.

V Ženeve 18. decembra 2006

Vážený pán,

odpovedám na Váš list, ktorý znie:

„po začatí rokovaní medzi Európskymi spoločenstvami (ES) a Brazíliou podľa článku XXIV: 6 a článku XXVIII GATT z roku 1994 v záujme zmeny koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k ES, sa ES a Brazília s cieľom uzavrieť rokovania, ktoré sa začali po oznámení ES z 19. januára 2004 adresovanom WTO podľa článku XXIV: 6 GATT z roku 1994, dohodli takto:

ES súhlasí, že do svojej listiny pre colné územie ES 25 zahrnie koncesie, ktoré boli zahrnuté v jeho predchádzajúcej listine pre ES 15.

ES súhlasí, že do svojej listiny pre ES 25 zahrnie koncesie uvedené v prílohe k tejto dohode.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď po posúdení zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi, si ES a Brazília vymenia listy o dohode. ES vynaloží čo najväčšie úsilie na zavedenie vhodných vykonávacích opatrení pred 1. novembrom a za žiadnych okolností nie neskôr ako 1. januára 2007.“.

Mám tú česť týmto vyjadriť súhlas mojej vlády.

Za vládu Brazílskej federatívnej republiky

Image


30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 397/14


ROZHODNUTIE RADY

z 18. decembra 2006

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady, ktorou sa vytvára rámec na spoluprácu v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

(2006/964/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 149 a 150 v spojení s prvou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom jej článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada svojím rozhodnutím z 24. októbra 2005 splnomocnila Komisiu, aby rokovala s vládou Kanady o dohode, ktorou sa obnovuje program spolupráce v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

(2)

Komisia v mene Spoločenstva prerokovala dohodu s vládou Kanady v súlade so smernicami uvedenými v prílohe k uvedenému rozhodnutiu.

(3)

Spoločenstvo a Kanada očakávajú, že takáto spolupráca bude vzájomne prospešná a zo strany Spoločenstva musí dopĺňať dvojstranné programy medzi členskými štátmi a Kanadou a prinášať európsku pridanú hodnotu.

(4)

Dohoda bola podpísaná v mene Spoločenstva 5. decembra 2006 s výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(5)

Dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady, ktorou sa vytvára rámec na spoluprácu v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, sa schvaľuje v mene Spoločenstva.

2.   Text tejto dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Delegácia Európskeho spoločenstva pri spoločnom výbore uvedenom v článku 6 dohody sa skladá zo zástupcu Komisie, ktorému pomáha jeden zástupca za každý členský štát.

Článok 3

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú na vykonanie oznámenia podľa článku 12 ods. 1 dohody.

V Bruseli 18. decembra 2006

Za Radu

predseda

J.-E. ENESTAM


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady, ktorou sa vytvára rámec na spoluprácu v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

na jednej strane, a

VLÁDA KANADY

na druhej strane,

ďalej len „strany“,

BERÚC NA VEDOMIE, že vo vyhlásení o vzťahoch medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou, ktoré 22. novembra 1990 prijalo Európske spoločenstvo a jeho členské štáty a vláda Kanady, sa uvádza osobitný odkaz na posilnenie vzájomnej spolupráce v rozličných oblastiach, ktoré priamo ovplyvňujú súčasný a budúci blahobyt ich občanov, ako napr. výmeny a spoločné projekty v oblasti vzdelávania a kultúry, vrátane akademických výmenných pobytov a výmenných pobytov mládeže;

BERÚC NA VEDOMIE, že v spoločnom politickom vyhlásení Kanady a EÚ a v akčnom pláne, ktoré boli prijaté 17. decembra 1996, sa uvádza, že strany budú podporovať kontakty medzi občanmi na všetkých úrovniach, najmä medzi mládežou, s cieľom obnoviť vzájomné väzby založené na spoločných kultúrach a hodnotách; a že v spoločnom akčnom pláne priloženom k vyhláseniu sa strany povbudzujú, aby ďalej posilňovali vzájomnú spoluprácu prostredníctvom Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady, ktorou sa vytvára program spolupráce vo vyššom vzdelávaní a odbornej príprave, ratifikovanej v roku 1996;

BERÚC NA VEDOMIE, že v Agende partnerstva EÚ-Kanada, prijatej na samite EÚ-Kanada 18. marca 2004, sa poukazuje na potrebu hľadať nové spôsoby na podporovanie väzieb medzi našimi národmi, a to najmä rozšírením rozsahu výmenných programov pre mladých ľudí medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a skúmaním spôsobov na posilnenie a rozšírenie rozsahu spolupráce medzi ES a Kanadou pri obnove Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady, ktorou sa obnovuje program spolupráce vo vyššom vzdelávaní a odbornej príprave, ratifikovanej v marci 2001;

BERÚC NA VEDOMIE, že v spoločnom vyhlásení prijatom na samite EÚ-Kanada 19. júna 2005 sa ďalej odkazuje na úmysel vedúcich predstaviteľov EÚ a Kanady obnoviť, posilniť a rozšíriť rozsah pôsobnosti Dohody, ktorou sa obnovuje program spolupráce vo vyššom vzdelávaní a odbornej príprave, ratifikovanej v roku 2001, a to najmä prostredníctvom doplnenia spolupráce v oblasti mládeže, posilnením akademickej spolupráce a transatlantických výmen medzi našimi občanmi;

BERÚC DO ÚVAHY plné rešpektovanie zodpovedností členských štátov Európskeho spoločenstva a legislatívnych právomocí provincií a teritórií Kanady v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy a autonómie inštitúcií vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy;

BERÚC DO ÚVAHY, že prijatím a uplatňovaním dohôd o vyššom vzdelávaní a odbornej príprave z rokov 1996 a 2001 sa realizujú záväzky z vyhlásení EÚ-Kanada; a že spolupráca bola veľmi prospešná pre obidve strany;

UZNÁVAJÚC rozhodujúci prínos vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy k rozvoju ľudských zdrojov schopných podieľať sa na globálnej znalostnej ekonomike;

UZNÁVAJÚC, že spolupráca v oblasti vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže by mala dopĺňať ostatné príslušné iniciatívy spolupráce medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou;

UZNÁVAJÚC dôležitosť zohľadňovania práce vykonanej v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v týchto oblastiach, ako napr. OECD, UNESCO a Rada Európy;

UZNÁVAJÚC, že strany majú spoločný záujem o spoluprácu v oblasti vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako súčasti širšej spolupráce, ktorá existuje medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou;

OČAKÁVAJÚC vzájomný prospech zo spolupráce v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže;

UZNÁVAJÚC potrebu rozšíriť prístup k činnostiam podporovaným v rámci tejto dohody, najmä k činnostiam v oblastiach odbornej prípravy a mládeže;

ŽELAJÚC SI obnoviť základ pre pokračujúcu spoluprácu v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel

Touto dohodou sa vytvára rámec na spoluprácu v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

1.

„inštitúcia vyššieho vzdelávania“ znamená akúkoľvek inštitúciu zriadenú v súlade s platnými právnymi predpismi a praxou jednej alebo druhej strany, ktorá poskytuje kvalifikáciu alebo diplom na úrovni vyššieho vzdelávania, bez ohľadu na to, ako sa takéto zariadenie nazýva;

2.

„inštitúcia odbornej prípravy“ znamená akýkoľvek typ verejného, poloverejného alebo súkromného zariadenia, ktoré v súlade s platnými právnymi predpismi a praxou jednej alebo druhej strany plánuje alebo uskutočňuje odborné vzdelávanie alebo odbornú prípravu, ďalšiu odbornú prípravu, prehlbovanie odbornej prípravy alebo rekvalifikáciu, prispievajúce ku kvalifikáciám uznávaným príslušnými orgánmi, bez ohľadu na to, ako sa takéto zariadenie nazýva;

3.

„študenti“ znamenajú všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na vyučovaní alebo na kurzoch odbornej prípravy alebo na programoch riadených inštitúciami vyššieho vzdelávania alebo odbornej prípravy, ako sú definované v tomto článku a ktoré sú uznané alebo finančne podporované príslušnými orgánmi;

4.

„mládež“ znamená oblasti činností súvisiacich s neformálnym a neoficiálnym vzdelávaním, na ktorom sa zúčastňujú mládežnícke organizácie a iné mládežnícke združenia, ako aj pracovníci s mládežou, mladí vedúci pracovníci a iní aktéri pracujúci pre mladých ľudí alebo s mladými ľuďmi.

Článok 3

Ciele

1.   Všeobecné ciele tejto dohody sú:

a)

podporovať vzájomné porozumenie medzi národmi Európskej únie a Kanady, vrátane rozsiahlejších znalostí ich jazykov, kultúr a inštitúcií;

b)

zlepšovať kvalitu ľudských zdrojov tak v Európskom spoločenstve, ako aj v Kanade, uľahčovaním získavania zručností potrebných vzhľadom na výzvy globálnej znalostnej ekonomiky.

2.   Špecifické ciele tejto dohody sú:

a)

posilňovať rozmer pridanej hodnoty v Európskom spoločenstve a v Kanade pre transatlantickú spoluprácu v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže;

b)

prispievať k transatlantickým výmenám medzi občanmi Európskej únie a Kanady;

c)

prispievať k rozvoju inštitúcií vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj mládežníckych štruktúr a organizácií;

d)

podporovať a/alebo zlepšovať partnerstvá medzi zúčastnenými stranami, ktoré sú aktívne v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže v Európskom spoločenstve a v Kanade;

e)

prispievať k profesionálnemu rozvoju jednotlivcov a zároveň dosiahnuť všeobecné ciele dohody;

f)

rozvíjať príležitosti na dialóg a výmeny v oblasti politiky mládeže a práce s mládežou.

3.   Operatívne ciele tejto dohody sú:

a)

podporovať spoluprácu medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom podporiť spoločné študijné programy a (alebo) programy odbornej prípravy a mobilitu študentov;

b)

zlepšovať kvalitu transatlantickej mobility študentov podporovaním transparentnosti, vzájomného uznávania kvalifikácií a študijných období a období odbornej prípravy a, v prípade potreby, uznávania kreditov;

c)

podporovať spoluprácu medzi verejnými a súkromnými organizáciami aktívnymi v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže s cieľom zlepšiť diskusiu a výmenu skúseností v otázkach politiky;

d)

podporovať transatlantickú mobilitu odborníkov (vrátane odborníkov, ktorí práve prechádzajú odbornou prípravou) s cieľom zlepšiť vzájomné porozumenie a odborné poznatky v oblastiach, ktoré sú pre vzťahy medzi Európskou úniou a Kanadou podstatné;

e)

podporovať spoluprácu medzi mládežníckymi štruktúrami a organizáciami, ako aj medzi pracovníkmi s mládežou, mladými vedúcimi pracovníkmi a inými mládežníckymi aktérmi s cieľom podporiť výmenu osvedčených postupov a vytváranie sietí.

Článok 4

Zásady

Spolupráca v rámci tejto dohody sa vykonáva na základe týchto zásad:

1.

plné rešpektovanie zodpovedností členských štátov Európskeho spoločenstva a legislatívnych právomocí provincií a teritórií Kanady v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy a autonómie inštitúcií vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy;

2.

celková vyváženosť prínosov z činností uskutočňovaných v rámci tejto dohody;

3.

široká účasť rôznych členských štátov Európskeho spoločenstva a provincií a teritórií Kanady;

4.

uznanie celkovej kultúrnej sociálnej a ekonomickej rôznorodosti Európskeho spoločenstva a Kanady;

5.

zlepšenie spolupráce medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou a komplementárnosť s dvojstrannými programami medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Kanadou, ako aj s inými programami Európskeho spoločenstva a Kanady a iniciatívami v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Článok 5

Spolupráca

Spolupráca sa uskutočňuje prostredníctvom činností opísaných v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 6

Spoločný výbor

1.   Týmto sa zriaďuje spoločný výbor. Tvoria ho zástupcovia každej strany.

2.   Funkcie spoločného výboru sú:

a)

skúmať spoluprácu plánovanú v rámci tejto dohody;

b)

predkladať stranám správy o úrovni, stave a efektívnosti spolupráce v súlade s cieľmi a zásadami tejto dohody;

c)

vymieňať si informácie o najnovšom vývoji, politikách, nových trendoch alebo inovačných postupoch súvisiacich s vyšším vzdelávaním, odbornou prípravou a mládežou.

3.   Spoločný výbor sa usiluje zasadať raz za dva roky, pričom zasadnutia sa budú konať striedavo v Európskej únii a v Kanade. Ďalšie zasadnutia sa môžu uskutočniť na základe vzájomnej dohody.

4.   Rozhodnutia Spoločného výboru sa prijímajú prostredníctvom konsenzu. Zápisnice schvaľujú osoby, ktoré určí každá strana, aby spoločne predsedali zasadnutiu. Zápisnice spolu so správou sú k dispozícii spoločnému výboru pre spoluprácu, zriadenému na základe Rámcovej dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou z roku 1976, ako aj príslušným ministrom z každej strany.

Článok 7

Monitorovanie a hodnotenie

Spolupráca sa monitoruje a vyhodnocuje primeraným spôsobom na základe spolupráce, čím sa v prípade potreby umožní presmerovanie činností spolupráce podľa situácie alebo možností, ktoré sa vyskytnú v priebehu realizácie činností.

Článok 8

Financovanie

1.   Spolupráca závisí od dostupnosti finančných prostriedkov a od platných zákonov a iných právnych predpisov, politík a programov Európskeho spoločenstva a Kanady. Financovanie sa bude realizovať na základe celkového zosúladenia fondov medzi stranami.

2.   Každá strana poskytuje finančné prostriedky na priamy prospech:

pre Európske spoločenstvo, občanov jedného z členských štátov Európskeho spoločenstva alebo pre osoby, ktorým niektorý členský štát priznal oficiálny štatút osôb s trvalým pobytom,

pre Kanadu, jej občanov a osoby s trvalým pobytom, ako ich definujú kanadské zákony.

3.   Náklady, ktoré vznikli spoločnému výboru alebo v jeho mene hradí strana, kam patrí príslušný člen, ktorému vznikli náklady. Náklady, iné ako cestovné náklady a náklady na pobyt, ktoré sú priamo spojené so zasadnutiami spoločného výboru, hradí hostiteľská strana.

Článok 9

Vstup pracovníkov

Každá strana prijíma všetky primerané kroky a vynakladá maximálne úsilie na uľahčenie vstupu na svoje územie a výstupu z neho pracovníkom, študentom, materiálu a zariadeniu druhej strany, ktorí sú zapojení do spolupráce alebo ktoré sa používajú v spolupráci v rámci tejto dohody, v súlade s príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi jednej alebo druhej strany.

Článok 10

Iné dohody

1.   Táto dohoda sa nedotýka spolupráce uskutočňovanej podľa iných dohôd medzi obidvoma stranami.

2.   Táto dohoda sa nedotýka už existujúcich alebo budúcich dvojstranných dohôd medzi jednotlivými členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Kanadou v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

Článok 11

Územné uplatňovanie tejto dohody

Táto dohoda sa na jednej strane uplatňuje na územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a za podmienok ustanovených v nej, a na druhej strane na územie Kanady.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1.   Každá strana písomne oznámi druhej strane súhlas s tým, že bude viazaná touto dohodou. Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď to posledná strana oznámila prvej strane.

2.   Táto dohoda zostáva v platnosti osem rokov a potom môže byť predĺžená na základe písomnej dohody oboch strán.

3.   Túto dohodu možno zmeniť a doplniť vzájomnou písomnou dohodou strán.

4.   Zmeny a doplnenia alebo predĺženia sa vykonávajú v písomnej podobe a nadobúdajú platnosť dňom určeným stranami.

5.   Táto dohoda môže byť kedykoľvek písomne vypovedaná jednou zo zmluvných strán pri dodržaní dvanásťmesačnej výpovednej lehoty. Uplynutie alebo vypovedanie platnosti tejto dohody neovplyvňuje platnosť alebo trvanie akýchkoľvek opatrení, ktoré sa v rámci nej prijali, ani záväzky stanovené na základe prílohy k tejto dohode.

NA DÔKAZ TOHO podpísali splnomocnení zástupcovia túto dohodu.

Táto dohoda je vyhotovená v Helsinkách 5. decembra 2006 dvojmo v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

PRÍLOHA

ČINNOSTI

1.   Činnosť v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy

1.1.   Strany poskytujú podporu inštitúciám vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré tvoria spoločné konzorciá ES/Kanada, na účely realizácie spoločných projektov v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy.

1.2.   Každé spoločné konzorcium sa musí vytvoriť na základe viacstranného partnerstva, ktoré tvoria inštitúcie z najmenej dvoch členských štátov Európskeho spoločenstva a z najmenej dvoch provincií alebo teritórií Kanady.

1.3.   Činnosti spoločných konzorcií by mali spravidla zahŕňať transatlantickú mobilitu študentov v rámci spoločných študijných programov, vzájomné uznávanie kreditov, jazykovú a kultúrnu prípravu s cieľom dosiahnuť paritu tokov v každom smere.

1.4.   Príslušné orgány každej strany sa spoločne dohodnú na prioritných a oprávnených tematických okruhoch pre spoluprácu spoločných konzorcií ES/Kanada.

1.5.   Strany môžu poskytnúť finančnú podporu na mobilitu študentov spoločným konzorciám inštitúcií vyššieho vzdelávania a (alebo) odbornej prípravy, ktoré už preukázali excelentnosť pri realizácii spoločných projektov financovaných stranami.

2.   Činnosť v oblasti mládeže

Strany môžu poskytovať finančnú podporu na činnosti, do ktorých sú zapojené mládežnícke štruktúry a organizácie, pracovníci s mládežou, mladí vedúci pracovníci a iní mládežnícki aktéri. Tieto činnosti môžu zahŕňať semináre, kurzy odbornej prípravy, praktické stáže a študijné pobyty na vybrané témy, napr. občianstvo, kultúrna rozmanitosť, práca v spoločenstvách/dobrovoľníctvo a uznanie neformálneho a neoficiálneho vzdelávania.

3.   Doplnková činnosť

3.1.   Strany môžu podporiť obmedzené množstvo doplnkových aktivít v súlade s cieľmi dohody, vrátane výmen skúseností a osvedčených postupov, spojenia zdrojov a elektronického materiálu v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

3.2.   Strany môžu poskytovať finančnú podporu na opatrenia orientované na politiku, do ktorých sú zapojené organizácie pôsobiace v oblasti vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže; tieto opatrenia môžu zahŕňať štúdie, konferencie, semináre, pracovné skupiny, workshopy zamerané na profesionálny rozvoj, porovnávacie analýzy a môžu sa zaoberať otázkami horizontálneho vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane uznávania kvalifikácií a transferu kreditov v rámci Európskeho systému prenosu kreditov (ECTS).

3.3.   Strany môžu poskytnúť finančnú pomoc na mobilitu odborníkov (vrátane nových absolventov a odborníkov, ktorí prechádzajú odbornou prípravou), ktorí chcú absolvovať krátkodobé štúdium alebo programy odbornej prípravy na zdokonalenie svojej odbornosti, v oblastiach s osobitným významom pre vzťahy medzi ES a Kanadou, ktoré určia strany.

3.4.   Strany môžu poskytnúť finančnú podporu združeniu absolventov, do ktorého patria študenti, ktorí sa zúčastnili na výmenách realizovaných konzorciami ES/Kanada v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy. Toto združenie absolventov môže byť riadené jednou alebo viacerými organizáciami, ktoré strany spoločne určia.

Riadenie činností

1.   Každá strana môže poskytnúť finančnú pomoc na činnosti ustanovené v rámci dohody.

2.   Správu týchto činností vykonávajú príslušní úradníci z každej strany. Medzi tieto úlohy môže patriť:

rozhodovanie o pravidlách a postupoch na predkladanie návrhov, vrátane prípravy spoločných usmernení pre uchádzačov,

vypracovanie časového harmonogramu na uverejnenie výzvy na predloženie návrhov a na predloženie a výber návrhov,

poskytovanie informácií o činnostiach v rámci tejto dohody a o ich realizácii,

vymenovanie akademických poradcov a expertov, vrátane poradcov a expertov na nezávislé hodnotenie návrhov,

odporúčanie príslušným orgánom každej strany, ktoré projekty sa majú financovať,

finančné riadenie,

kooperatívny prístup k monitorovaniu a hodnoteniu.

3.   Európske spoločenstvo bude spravidla poskytovať podporu (vrátane štipendií) partnerom projektov z ES; Kanada bude poskytovať podporu partnerom projektov z Kanady.

Opatrenia technickej podpory

Strany poskytujú finančné prostriedky na obstarávanie služieb s cieľom zabezpečiť optimálnu realizáciu dohody; strany môžu organizovať najmä semináre, kolokviá alebo iné stretnutia expertov, vykonávať hodnotenia, vydávať publikácie alebo šíriť príslušné informácie.


30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 397/22


ROZHODNUTIE RADY

z 19. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 90/424/EHS o výdavkoch na veterinárnom úseku

(2006/965/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Spoločenstvo spolufinancuje činnosti členských štátov súvisiace s chorobami zvierat a eradikáciou zoonóz kontrolou a monitorovaním na základe ročných programov schválených v súlade s požiadavkami a postupom stanovenými v článku 24 rozhodnutia Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (3).

(2)

Z revízie postupov na spolufinancovanie programov eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz, zohľadňujúc najmä skúsenosti získané pri práci, ktorú vykonáva pracovná skupina zameraná na monitorovanie eradikácie chorôb v členských štátoch zriadená v súlade s akciou 29 Bielej knihy o bezpečnosti potravín vyplýva, že viacročný charakter týchto programov a nový zoznam chorôb a zoonóz by viedol k lepším výsledkom. Viacročný charakter programov eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz by zabezpečil účinnejšie a efektívnejšie dosiahnutie cieľov týchto programov a umožnil ich transparentnejšie riadenie, ako aj zvýšil ich kontrolovateľnosť, čím by sa zefektívnilo využívanie fondov Spoločenstva. Preto je vhodné zmeniť a doplniť ustanovenia, ktorými sa riadia tieto programy, s cieľom zahrnúť v nich možnosť financovania viacročných programov.

(3)

Z uvedenej revízie takisto vyplýva, že prostredníctvom zoznamu s obmedzeným počtom uvedených chorôb zvierat a zoonóz, ktoré spĺňajú požiadavky na spolufinancovanie, by sa zefektívnili programy eradikácie, kontroly a monitorovania. Mal by sa vytvoriť zoznam chorôb a zoonóz, na ktorých eradikáciu sa využíva finančný príspevok Spoločenstva, ktorý by vyjadroval priority Spoločenstva, pričom by sa mal zohľadniť prípadný vplyv takýchto chorôb a zoonóz na verejné zdravie a na medzinárodný obchod so zvieratami a výrobkami živočíšneho pôvodu, ako aj na tento obchod v rámci Spoločenstva. Osobitné ustanovenia týkajúce sa kontroly zoonóz by sa preto mali vypustiť. Mala by existovať možnosť meniť a dopĺňať tento zoznam komitologickým postupom, aby sa zohľadnili nové choroby zvierat alebo nové epidemiologické a vedecké dôkazy.

(4)

S cieľom zjednodušiť postupy schvaľovania programov eradikácie, kontroly a monitorovania, ktoré Komisii predkladajú členské štáty, by sa mali programy uchádzajúce sa o finančný príspevok Spoločenstva schvaľovať na základe jedného rozhodnutia, ktorým by sa nahradili dve rozhodnutia, ktoré sa vyžadujú v súčasnosti. V jednom z nich sa uvádzajú programy, ktoré sa uchádzajú o finančný príspevok, a v druhom ich schválenie.

(5)

S cieľom umožniť Komisii monitorovanie vykonávania uvedených programov by členské štáty mali pravidelne podávať Komisii správy o uskutočnených činnostiach, dosiahnutých výsledkoch a vzniknutých výdavkoch.

(6)

V rozhodnutí Rady 90/638/EHS z 27. novembra 1990 ustanovujúcom kritériá Spoločenstva na eradikáciu a monitorovanie niektorých chorôb zvierat (4) sa stanovujú technické a informačné požiadavky na programy eradikácie, kontroly a monitorovania, na ktoré sa žiada financovanie zo strany Spoločenstva. Tieto technické požiadavky a informácie by sa mali pravidelne a včasne aktualizovať a prispôsobovať, aby zodpovedali technickému a vedeckému pokroku a zakladali sa na skúsenostiach získaných pri vykonávaní týchto programov. Preto je vhodné, aby Komisia mohla tieto technické kritériá podľa potreby prijímať a aktualizovať. Rozhodnutie Rady 90/638/EHS by sa preto malo zrušiť.

(7)

V rozhodnutí Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces (5) sa zavádza integrácia už existujúcich počítačových systémov (Animo a Shift) do nového systému. Preto je vhodné zohľadniť technický vývoj dosiahnutý automatizáciou veterinárnych postupov a určiť zdroje potrebné na hosting, riadenie a údržbu integrovaných počítačových veterinárnych systémov podľa potreby pri zohľadnení existencie vnútroštátnych databáz.

(8)

Zhromažďovanie informácií je potrebné, aby sa dosiahol lepší vývoj a vykonávanie právnych predpisov v oblasti zdravia zvierat a bezpečnosti potravín. Okrem toho existuje naliehavá potreba šíriť informácie o právnych predpisoch týkajúcich sa zdravia zvierat a bezpečnosti potravín v najvyššej možnej miere v rámci celého Spoločenstva. Preto je žiaduce rozšíriť rozsah pôsobnosti rozhodnutia 90/424/EHS tak, aby zahŕňal aj zdravie zvierat a bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu a aby pokrýval aj financovanie informačnej politiky v oblasti ochrany zvierat.

(9)

Rozhodnutie Rady 2006/53/ES, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 90/424/EHS, stanovilo, že finančný príspevok Spoločenstva sa udeľuje na eradikačné opatrenia, ktoré členské štáty vykonávajú na boj proti vtáčej chrípke. Je žiadúce, aby tento príspevok zahŕňal aj náklady, ktoré vzniknú členským štátom poskytovaním náhrad za straty spôsobené ničením vajec.

(10)

Rozhodnutie 90/424/EHS okrem toho ustanovuje, že členským štátom sa poskytuje technická a vedecká pomoc na tvorbu veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva a školenia. So zreteľom na skúsenosti z minulosti je žiaduce rozšíriť možnosti tejto pomoci na medzinárodné organizácie, ako napríklad Svetovú organizáciu pre zdravie zvierat (OIE) a Organizáciu pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

(11)

V záujme zrozumiteľnosti je tiež vhodné pozmeniť rozhodnutie 90/424/EHS s cieľom umožniť členským štátom, aby informovali Komisiu o priamom ohrození výskytom chorôb zvierat v tretej krajine alebo inom členskom štáte a rozšírili choroby zvierat uvedené v článku 6 uvedeného rozhodnutia o choroby ustanovené v prílohe.

(12)

Rozhodnutie 90/424/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 90/424/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa tretia zarážka nahrádza takto:

„—

programy eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz“.

2.

V článku 3a sa v odseku 3 prvá zarážka nahrádza takto:

„—

vo výške 50 % nákladov, ktoré členským štátom vzniknú pri kompenzácii vlastníkov za usmrtenie hydiny alebo iného v zajatí žijúceho vtáctva a za hodnotu zničených vajec.“

3.

V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Ak je členský štát priamo ohrozený výskytom alebo vývojom jednej z chorôb uvedených v článku 3 ods. 1, v článku 3a ods. 1, v článku 4 ods. 1 a 2, v článku 11 ods. 1 alebo v prílohe na území tretej krajiny alebo členského štátu, informuje Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré zamýšľa prijať pre svoju ochranu.“

4.

Názov kapitoly 3 v hlave I sa nahrádza takto:

5.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Spoločenstvo poskytne finančný príspevok na vytvorenie informačnej politiky v oblasti zdravia zvierat, pohody zvierat a bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu vrátane:

a)

inštalácie a tvorby informačných nástrojov, ktorých súčasťou je primeraná databáza určená na:

i)

zhromažďovanie a uchovávanie všetkých informácií súvisiacich s právnymi predpismi Spoločenstva, ktoré sa týkajú zdravia zvierat, pohody zvierat a bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu;

ii)

šírenie informácií uvedených v bode i) príslušným orgánom, výrobcom a spotrebiteľom podľa potreby pri zohľadnení rozhrania s vnútroštátnymi databázami;

b)

realizácie štúdií potrebných na prípravu a vývoj právnych predpisov v oblasti pohody zvierat.“

6.

Článok 19 sa nahrádza takto:

„Spoločenstvo sa môže zaviazať alebo pomáhať členským štátom alebo medzinárodným organizáciám pri záväzku prijímať technické a vedecké opatrenia potrebné na tvorbu veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva a na rozvoj veterinárneho vzdelávania a odbornej prípravy.“

7.

Názov prílohy II sa nahrádza takto:

8.

Článok 24 sa nahrádza takto:

„Článok 24

1.   Finančné opatrenie Spoločenstva sa zavádza s cieľom nahradiť výdavky, ktoré vznikli členským štátom pri financovaní národných programov eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz uvedených v prílohe (‚programy’).

Zoznam uvedený v prílohe sa môže meniť a dopĺňať v súlade s postupom uvedeným v článku 41, najmä s ohľadom na nové choroby zvierat, ktoré predstavujú riziko pre zdravie zvierat a nepriamo aj pre verejné zdravie alebo vzhľadom na nové epidemiologické alebo vedecké dôkazy.

2.   Každoročne najneskôr do 30. apríla predkladajú členské štáty Komisii ročné alebo viacročné programy na obdobie začínajúce v nasledujúcom roku, na ktoré by chceli získať finančný príspevok Spoločenstva.

Programy predložené po 30. apríli nie sú oprávnené na financovanie v nasledujúcom roku.

Programy, ktoré predkladajú členské štáty, obsahujú aspoň:

a)

opis epidemiologickej situácie choroby pred dátumom začiatku programu;

b)

opis a vymedzenie geografickej a administratívnej oblasti, v ktorej sa má program uplatňovať;

c)

pravdepodobná dĺžku trvania programu, opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať, a cieľ, ktorý sa má dosiahnuť ku dňu ukončenia programu;

d)

analýzu odhadovaných nákladov a očakávaného prínosu programu.

Podrobné kritériá vrátane tých, ktoré zahŕňajú viac ako jeden členský štát, sa prijímajú v súlade s postupom stanoveným v článku 41.

V prípade viacročných programov, ktoré predkladá členský štát, sa informácie vyžadované v súlade s kritériami uvedenými v tomto odseku poskytujú pre každý rok trvania programu.

3.   Komisia môže vyzvať členské štáty, aby predložili viacročné programy alebo prípadne predĺžili obdobie trvania predložených ročných programov, ak sa viacročné plánovanie považuje za potrebné na zabezpečenie účinnejšej a efektívnejšej eradikácie, kontroly a monitorovania konkrétnej choroby, najmä s ohľadom na potenciálne ohrozenie zdravia zvierat a nepriamo aj verejného zdravia.

Komisia môže v spolupráci s dotknutým členským štátom koordinovať regionálne programy, ktoré zahŕňajú viac ako jeden členský štát.

4.   Komisia hodnotí programy, ktoré predkladajú členské štáty, z veterinárneho i finančného hľadiska.

Členské štáty oznámia Komisii všetky dôležité dodatočné informácie, ktoré si Komisia vyžiada na účely jej hodnotenia daného programu.

Obdobie na zhromaždenie všetkých informácií o programoch končí každý rok 15. septembra.

5.   Každoročne sa najneskôr do 30. novembra v súlade s postupom uvedeným v článku 42 schvaľujú:

a)

programy, v prípade potreby zmenené a doplnené s cieľom zohľadniť hodnotenie uvedené v odseku 4;

b)

výška finančného príspevku zo strany Spoločenstva;

c)

horná hranica finančného príspevku zo strany Spoločenstva;

d)

všetky podmienky, ktorým môže podliehať finančný príspevok zo strany Spoločenstva.

Programy sa schvaľujú najviac na šesť rokov.

6.   Zmeny a doplnenia programov sa schvaľujú v súlade s postupom uvedeným v článku 42.

7.   Členské štáty predkladajú Komisii v súvislosti s každým schváleným programom tieto správy:

a)

predbežné technické a finančné správy;

b)

každoročne najneskôr do 30. apríla výročnú podrobnú technickú správu spolu s hodnotením dosiahnutých výsledkov a podrobný výkaz vzniknutých výdavkov za predchádzajúci rok.

8.   Žiadosti o platby vzťahujúce sa na výdavky, ktoré vznikli členskému štátu v súvislosti s daným programom za predchádzajúci rok, sa predkladajú Komisii najneskôr do 30. apríla.

V prípade oneskorených žiadostí o platby sa finančný príspevok Spoločenstva znižuje v tom istom roku 1. júna o 25 %, 1. augusta o 50 %, 1. septembra o 75 % a 1. októbra o 100 %.

Každoročne najneskôr do 30. októbra Komisia rozhoduje o platbe Spoločenstva, pričom zohľadňuje technické a finančné správy, ktoré v súlade s odsekom 7 predložili členské štáty.

9.   Odborníci Komisie môžu v spolupráci s príslušným orgánom vykonávať kontroly na mieste, pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto rozhodnutia v súlade s článkom 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (6).

Pri vykonávaní týchto kontrol môže odborníkom Komisie pomáhať skupina odborníkov zriadená v súlade s postupom uvedeným v článku 41.

10.   Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 41.

11.   Členské štáty môžu v rámci operačných programov vypracovaných v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1198/2006 (7) prideliť finančné prostriedky na eradikáciu chorôb u živočíchov akvakultúry uvedených v prílohe.

Finančné prostriedky sa prideľujú v súlade s postupmi stanovenými v tomto článku s týmito úpravami:

a)

výška pomoci musí byť v súlade s výškou stanovenou v nariadení (ES) č. 1198/2006;

b)

odsek 8 tohto článku sa neuplatňuje.

Eradikácia sa vykonáva v súlade s článkom 38 ods. 1 smernice Rady 2006/88/ES o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (8) alebo v rámci eradikačného programu vypracovaného, schváleného a vykonávaného v súlade s článkom 44 ods. 2 tejto smernice.

9.

Článok 26 sa nahrádza takto:

„Článok 26

Rozpočtové záväzky Spoločenstva na spolufinancovanie uvedených programov sa realizujú každoročne. Záväzky súvisiace s výdavkami na viacročné programy sa prijímajú v súlade s článkom 76 ods. 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (9). V prípade viacročných programov sa prvý rozpočtový záväzok plní po ich schválení. Každý ďalší záväzok plní Komisia na základe rozhodnutia o udelení príspevku uvedeného v článku 24 ods. 5.

10.

Články 29, 29a, 32 a 33 sa vypúšťajú.

11.

V článku 37a sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Finančný príspevok Spoločenstva sa môže udeliť na účely automatizácie veterinárnych postupov súvisiacich s:

a)

obchodom v rámci Spoločenstva a dovozmi živých zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu;

b)

hostingom, riadením a údržbou a integrovaných počítačových veterinárnych systémov, ak je to vhodné, vrátane rozhraní s vnútroštátnymi databázami.“

12.

Článok 43a sa nahrádza takto:

„Článok 43a

Každé štyri roky Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o situácii v oblasti zdravia zvierat a nákladovej účinnosti vykonávania programov v rôznych členských štátoch, vrátia detailov o prijatých kritériách.“

13.

Príloha sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Rozhodnutie 90/638/EHS sa ruší dátumom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia, ktorým sa stanovujú kritériá uvedené v štvrtom pododseku článku 24 ods.2 rozhodnutia 90/424/EHS a podrobné pravidlá uvedené v článku 24 ods.10 daného rozhodnutia.

Článok 3

Na programy schválené pred nadobudnutím účinnosti toho rozhodnutia sa naďalej uplatňujú príslušné ustanovenia rozhodnutia 90/424/EHS pred jeho zmenou a doplnením týmto rozhodnutím. Bez ohľadu na článok 24 ods. 1 sa programy súvisiace s enzootickou bovinnou leukózou a Aujeszkyho chorobou môžu financovať do 31. decmbra 2010.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Stanovisko z 12. decembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradom vestníku).

(2)  Stanovisko z 26. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/782/ES (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 57).

(4)  Ú. v. ES L 347, 12.12.1990, s. 27. Rozhodnutie zmenené a doplnené smernicou 92/65/EHS (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54).

(5)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/123/ES (Ú. v. EÚ L 39, 11.2.2005, s. 53).

(6)   Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1).

(8)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.“

(9)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.“


PRÍLOHA

Choroby zvierat a zoonózy

tuberkulóza hovädzieho dobytka

brucelóza hovädzieho dobytka

brucelóza oviec a kôz (B. melitensis)

katarálna horúčka oviec v endemických alebo vysokorizikových oblastiach

africký mor ošípaných

vezikulárna choroba ošípaných

klasický mor ošípaných

infekčná hematopoetická nekróza

infekčná anémia lososov

antrax

nákazlivá pleuropneumónia hovädzieho dobytka

vtáčia chrípka

besnota

echinokokóza

prenosné spongiformné encefalopatie (PSE)

kampylobakterióza

listerióza

salmonelóza (zoonotická salmonela)

trichinelóza

verotoxigénna E. coli“

jarná virémia kaprov (SVC)

vírusová hemoragická septikémia (VHS)

herpesviróza kaprov koi (KHV)

bonamióza (Bonamia ostreae)

marteilióza (Marteilia refringens)

ichtyoftirióza u kôrovcov (choroba bielych škvŕn)


Komisia

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 397/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2006

o nezaradení alachlóru do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto účinnú látku

[oznámené pod číslom K(2006) 6567]

(Text s významom pre EHP)

(2006/966/ES)

Komisia európskych spoločenstiev,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), najmä na štvrtý pododsek jej článku 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Článkom 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa stanovilo, že Komisia vypracuje pracovný program na preskúmanie účinných látok použitých v prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré už 25. júla 1993 boli na trhu. Podrobné pravidlá na uskutočnenie tohto programu sa stanovili nariadením (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (2).

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 933/94 z 27. apríla 1994, ktorým sa ustanovujú účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a určujú spravodajské členské štáty pre vykonávanie nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 (3), sa určili účinné látky, ktoré sa majú prehodnotiť v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92, stanovil sa spravodajský členský štát na prehodnotenie každej z týchto účinných látok a označili sa výrobcovia každej účinnej látky, ktorí včas predložili oznámenie.

(3)

Alachlór je jednou z 89 účinných látok stanovených v nariadení (ES) č. 933/94.

(4)

V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3600/92 predložilo Španielsko, ako stanovený spravodajský štát, 20. júla 1999 Komisii správu o svojom hodnotení informácií predložených oznamovateľmi v súlade s článkom 6 ods. 1 tohto nariadenia.

(5)

Komisia po prijatí správy spravodajského členského štátu uskutočnila konzultácie s odborníkmi členských štátov, ako aj s hlavnými oznamovateľmi, ako je stanovené v článku 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3600/92. Ukázalo sa, že potrebné boli ďalšie údaje. Rozhodnutím Komisie 2001/810/ES (4) sa stanovil termín, dokedy má oznamovateľ predložiť údaje, ktorý vypršal 25. mája 2002. Týmto rozhodnutím sa stanovil aj ďalší termín pre špecifikované dlhodobé štúdie na 31. decembra 2002.

(6)

Komisia zorganizovala 19. decembra 2003 tripartitné stretnutie s hlavnými predkladateľmi údajov a spravodajským členským štátom, ktoré bolo venované tejto účinnej látke.

(7)

Členské štáty a Komisia si v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat prezreli hodnotiacu správu, ktorú vypracovalo Španielsko. Po jej preskúmaní vypracovala Komisia 4. apríla 2006 posudkovú správu pre alachlór.

(8)

Správa pre alachlór odkryla množstvo nezodpovedaných otázok, ktorými sa zaoberal Vedecký panel pre zdravie rastlín, prípravky na ochranu rastlín a ich rezíduá. Vedecký panel bol požiadaný, aby sa vyjadril k dvom otázkam. Prvá otázka bola, či je výskyt nosových tumorov spozorovaný pri štúdii karcinogenicity potkanov relevantný aj u ľudí, a ak áno, či má na tom podiel genotoxický mechanizmus. Druhá otázka bola, či informácie predložené v súvislosti s metabolitmi 65, 85, 54, 25, 76 a 51, ktoré prekročili hodnotu 0,1 µg/l, sú dostatočné na to, aby sa dokázalo, že nie sú relevantné. Vedecký panel vo svojom stanovisku (5) uviedol, že pokiaľ ide o prvú otázku, závažnosť dôkazov naznačuje, že iný mechanizmus ako genotoxicita je jedným z faktorov vplývajúcich na výskyt nosových tumorov spozorovaných pri štúdiách karcinogenicity potkanov. Zatiaľ čo forma činnosti by mohla byť relevantná aj u ľudí, je tu len minimálna pravdepodobnosť, že by sa dosiahli koncentrácie aktívnych metabolitov, ktoré by podnietili sled javov končiacich rakovinou. K druhej otázke Vedecký panel uviedol, že metabolity 65, 54 a 25 boli náležite otestované na toxicitu, avšak databáza toxicity nie je dostatočná, pokiaľ ide o pôdne metabolity 85, 76 a 51. Databáza genotoxicity tiež nie je dostatočná, pokiaľ ide o metabolity 85, 76 a 51. Pokiaľ ide o metabolit 25, Vedecký panel nedospel k záveru, že je z hľadiska genotoxicity bezpečný. Dospelo sa k záveru, že zatiaľ čo podané informácie týkajúce sa metabolitov 65 a 54 sú dostatočné na to, aby sa mohlo dokázať, že nie sú relevantné, v prípade metabolitov 85, 76, 51 a 25 nemožno dospieť k podobnému záveru.

(9)

Počas hodnotenia tejto účinnej látky sa označili ďalšie oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť. Zistilo sa, že očakávaná koncentrácia niektorých spomínaných metabolitov v podzemnej vode prekračuje maximálnu prijateľnú hladinu 0,1 µg/l. Okrem toho nebolo možné vylúčiť, že alachlór má karcinogénny potenciál. V tomto kontexte sa na základe smernice Komisie 2004/73/ES (6) z 29. apríla 2004, ktorou sa ktorou sa po dvadsiaty deviatykrát technickému pokroku prispôsobuje smernica Rady 67/548/EHS (7) o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok, alachlór klasifikoval ako karcinogén kategórie 3. V tomto prípade sa pokladalo za vhodné rozšíriť faktory bezpečnosti používané pri stanovení prijateľného limitu expozície na užívateľa (AOEL, Acceptable Operator Exposure Level – AOEL). Miera vystavenia vyplývajúca z manipulácie s týmito látkami a vyjadrenie jej množstva, t. j. plánovaných dávok na jeden hektár, ktoré navrhol oznamovateľ, by prekročila túto hodnotu, čo by viedlo k neprijateľnému ohrozeniu užívateľov.

(10)

Vzhľadom na to, že tieto otázky zostávajú nevyriešené, hodnotenia uskutočnené na základe predložených informácií neboli natoľko presvedčivé, aby sa za navrhnutých podmienok použitia mohlo predpokladať, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce alachlór vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(11)

Alachlór by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS.

(12)

Do predpísaného obdobia by sa mali prijať opatrenia na zabezpečenie odňatia existujúcich povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce alachlór a na zabezpečenie toho, že tieto povolenia sa nebudú obnovovať, a že sa pre takéto výrobky nebudú vydávať nové povolenia.

(13)

Akákoľvek tolerančná lehota na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a využívanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich alachlór, ktoré sú povolené v členských štátoch, by sa mala obmedziť na obdobie maximálne 12 mesiacov, aby sa využívanie týchto zásob obmedzilo na maximálne jedno ďalšie vegetačné obdobie.

(14)

Toto rozhodnutie neovplyvňuje žiadne kroky, ktoré Komisia môže podniknúť v súvislosti s touto účinnou látkou v neskoršej etape v rámci smernice Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky (8), naposledy zmenenej a doplnenej nariadením (ES) č. 850/2004 (9).

(15)

Toto rozhodnutie neovplyvňuje predkladanie žiadostí, pokiaľ ide o alachlór, v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS v súvislosti s jeho možným zaradením do jej prílohy I.

(16)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Alachlór sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce alachlór boli odobraté do 18. júna 2007;

b)

od 19. decembra 2006 neboli udelené ani obnovené povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom alachlóru z titulu výnimky ustanovenej v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Akákoľvek tolerančná lehota udelená členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS je podľa možnosti čo najkratšia a uplynie najneskôr do 18. júna 2008.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1, smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/75/ES (Ú. v. EÚ L 248, 12.9.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10, nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 (Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27).

(3)  Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8, nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 (Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 305, 22.11.2001, s. 32.

(5)  Stanovisko vedeckého panelu prezdravie rastlín, prípravky na ochranu rastlín a ich rezíduá na žiadosť Komisie súvisiacu s hodnotením alachlóru v kontexte smernice Rady 91/414/EHS (otázka č. EÚBP-Q-2004-48) prijatej 28. októbra 2004.

(6)  Ú. v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

(9)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.