ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 393

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
30. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 393/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006

z 20. decembra 2006,

ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EHS) č. 3037/90 (3) sa zaviedla štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve (ďalej len „NACE Rev. 1“ alebo „NACE Rev. 1.1“).

(2)

S cieľom zohľadniť technický rozvoj a štrukturálne zmeny ekonomiky by sa mala zaviesť aktuálna klasifikácia, ktorá sa má nazývať NACE Revision 2 (ďalej len „NACE Rev. 2“).

(3)

Aktuálna klasifikácia, ako napr. NACE Rev. 2, má pre pokračujúce úsilie Komisie zmodernizovať vytváranie štatistiky Spoločenstva kľúčový význam; očakáva sa, že prostredníctvom porovnateľnejších a relevantnejších údajov prispeje k lepšiemu riadeniu ekonomiky na úrovni Spoločenstva ako aj na národnej úrovni.

(4)

Na správne fungovanie vnútorného trhu sú potrebné štatistické normy, ktoré sa uplatňujú pri zbere, prevode a zverejňovaní štatistiky Spoločenstva a jednotlivých členských štátov, aby mohli mať podniky, finančné inštitúcie, vlády a ostatní operátori na vnútornom trhu prístup k spoľahlivým a porovnateľným štatistickým údajom. Preto je veľmi dôležité, aby bol výklad rôznych kategórií klasifikácie činností v Spoločenstve jednotný vo všetkých členských štátoch.

(5)

Spoľahlivú a porovnateľnú štatistiku potrebujú podniky na to, aby mohli posúdiť svoju konkurencieschopnosť a pomáha inštitúciám Spoločenstva zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže.

(6)

Zavedenie revidovanej spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností nezaväzuje členské štáty zbierať, zverejňovať a poskytovať údaje. Len ak členské štáty používajú klasifikácie činností prepojené s klasifikáciou Spoločenstva, je možné poskytovať integrované informácie so spoľahlivosťou, rýchlosťou, flexibilitou a na úrovni podrobnosti potrebnej na riadenie vnútorného trhu.

(7)

Je potrebné zabezpečiť, aby členské štáty mohli na zohľadnenie svojich národných požiadaviek začleniť do svojich národných klasifikácií ďalšie kategórie vychádzajúce zo štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Spoločenstve.

(8)

Medzinárodná porovnateľnosť ekonomickej štatistiky vyžaduje, aby členské štáty a inštitúcie Spoločenstva používali klasifikácie ekonomických činností, ktoré sú priamo prepojené s Medzinárodnou štandardnou odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností (ISIC) Rev. 4, ktorú prijala Štatistická komisia Organizácie spojených národov.

(9)

Používanie klasifikácie ekonomických činností v Spoločenstve vyžaduje, aby Komisii pomáhal Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (4), najmä pokiaľ ide o preskúmanie problémov vyplývajúcich z vykonávania NACE Rev. 2, ktorý zabezpečí plne koordinovaný prechod z NACE Rev. 1 na NACE Rev. 2, a prípravu budúcich zmien a doplnení NACE Rev. 2.

(10)

Nariadením Rady (EHS) č. 2186/93 (5) sa ustanovil spoločný rámec na vytvorenie štatistických registrov s harmonizovanými definíciami, ukazovateľmi, rozsahom a postupom pri aktualizácii.

(11)

K vypracovaniu revidovanej štatistickej klasifikácie ekonomických činností je potrebná osobitná modifikácia rôznych odkazov na NACE Rev. 1 a zmena viacerých relevantných nástrojov. Z toho dôvodu je potrebné zmeniť a doplniť tieto nástroje: nariadenie (EHS) č. 3037/90, nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby Spoločenstva (6), nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 z 20. decembra 1996 o štrukturálnej podnikovej štatistike (7), nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (8), nariadenie Rady (ES) č. 1172/98 z 25 mája 1998 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave (9), nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 z 9. marca 1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce (10), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (11), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 450/2003 z 27. februára 2003 o indexe nákladov práce (12), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 z 5. decembra 2003 o tvorbe ročnej štatistiky Spoločenstva o oceliarskom priemysle pre referenčné roky 2003-2009 (13), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (14) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 zo 7. septembra 2005 o štatistike odbornej prípravy v podnikoch (15).

(12)

Pred prechodom na NACE Rev. 2 je potrebné zmeniť a doplniť viaceré nástroje Spoločenstva podľa osobitných postupov, ktoré sa na ne uplatňujú, a to: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (16); nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve (17) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva týkajúcej sa platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (18).

(13)

Je vhodné prijať opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (19).

(14)

Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená na zmenu alebo doplnenie NACE Rev. 2, aby zohľadnila technologický a hospodársky rozvoj alebo zosúladila NACE Rev. 2 s ďalšími ekonomickými a sociálnymi klasifikáciami. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, alebo doplniť toto nariadenie doplnením nových nepodstatných prvkov, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou, stanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(15)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie spoločných štatistických noriem, ktoré umožňujú tvorbu zosúladených údajov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(16)

Výbor pre štatistický program bol konzultovaný.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovuje spoločná štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve, ďalej len „NACE Rev. 2“. Táto klasifikácia zabezpečí, že klasifikácia Spoločenstva zodpovedá ekonomickej realite a zlepší vzájomnú porovnateľnosť národných klasifikácií, klasifikácie Spoločenstva a medzinárodných klasifikácií a tým aj národnej štatistiky, štatistiky Spoločenstva a medzinárodnej štatistiky.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje len na používanie klasifikácie na štatistické účely.

Článok 2

NACE Rev. 2

1.   Štruktúra NACE Rev. 2 obsahuje:

a)

prvú úroveň tvoria položky označené abecedným znakom (sekcie),

b)

druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom (divízie),

c)

tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom (skupiny),

d)

štvrtú úroveň tvoria položky označené štvormiestnym číselným znakom (triedy).

2.   NACE Rev. 2 je uvedená v prílohe I.

Článok 3

Používanie NACE Rev. 2

Komisia používa NACE Rev. 2 pri všetkých štatistikách klasifikovaných podľa ekonomických činností.

Článok 4

Národné klasifikácie ekonomických činností

1.   Štatistika členských štátov zostavovaná podľa ekonomických činností vychádza z NACE Rev. 2 alebo od nej odvodenej národnej klasifikácie.

2.   Národná klasifikácia môže zaviesť ďalšie položky a úrovne a môže sa použiť rôzne kódovanie. Každá úroveň okrem najvyššej obsahuje rovnaké položky ako príslušná úroveň NACE Rev. 2 alebo položky, ktoré predstavujú jej presné členenie.

3.   Členské štáty zašlú Komisii na schválenie návrhy, ktoré definujú alebo modifikujú ich národné klasifikácie ešte pred ich zverejnením. Komisia do dvoch mesiacov preverí súlad týchto návrhov s odsekom 2. Komisia zašle pre informáciu ostatným členských štátom schválenú národnú klasifikáciu. Národné klasifikácie členských štátov obsahujú tabuľku zhody medzi národnou klasifikáciou a NACE Rev. 2.

4.   V prípade nekompatibility niektorých položiek NACE Rev. 2 so štruktúrou národnej ekonomiky môže Komisia členskému štátu povoliť, aby v osobitnom sektore používal agregáciu položiek NACE Rev. 2.

Na to, aby príslušný členský štát takéto povolenie získal, musí Komisii poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie žiadosti. Komisia rozhodne do troch mesiacov.

Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 takéto povolenie neoprávňuje príslušný členský štát členiť agregované položky inak než NACE Rev. 2.

5.   Komisia spolu s príslušným členským štátom v pravidelných intervaloch preskúma, či sú povolenia udelené v súlade s odsekom 4 stále oprávnené.

Článok 5

Činnosti Komisie

Komisia, v spolupráci s členskými štátmi, zabezpečuje zverejňovanie, správu a presadzovanie NACE Rev. 2 najmä:

a)

vypracovaním, aktualizovaním a zverejnením vysvetliviek k NACE Rev. 2;

b)

vypracovaním a zverejnením usmernení pre klasifikovanie štatistických jednotiek podľa NACE Rev. 2;

c)

zverejnením tabuliek zhody medzi NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a medzi NACE Rev. 2 a NACE Rev. 1.1; a

d)

prácou na dôslednejšom zosúladení s inými sociálnymi a ekonomickými klasifikáciami.

Článok 6

Vykonávacie opatrenia

1.   Nasledujúce opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2:

a)

rozhodnutia potrebné v prípade problémov vyplývajúcich z vykonávania NACE Rev. 2, vrátane zaraďovania ekonomických činností do osobitných tried; a

b)

technické opatrenia, ktoré zabezpečujú plynulý prechod z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, najmä s ohľadom na problémy týkajúce sa prerušení v časových radoch, vrátane dvojitého oznamovania a spätného prepočtu časových radov.

2.   Opatrenia týkajúce sa NACE Rev. 2 zamerané na zmenu alebo doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia, a ktoré sú určené na nasledujúce účely, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3:

a)

zohľadniť technologický alebo hospodársky rozvoj;

b)

zosúladiť NACE Rev 2 s ďalšími ekonomickými a sociálnymi klasifikáciami.

3.   Pozornosť treba venovať aj zásade, že výhody aktualizácie musia prevážiť jej náklady, a zásade, že dodatočné náklady a záťaž zostanú v primeraných medziach.

Článok 7

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistický program ustanovený na základe rozhodnutia 89/382/EHS, Euratom.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa postup ustanovený v článkoch 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa postup ustanovený v článku 5a ods. 1 až 4 a v článku 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 8

Vykonávanie NACE Rev. 2

1.   Podľa NACE Rev. 2 sa klasifikujú štatistické jednotky uvedené v registroch podnikov vytvorených v súlade s nariadením (EHS) č. 2186/93.

2.   Členské štáty tvoria štatistiku, ktorá sa vzťahuje na ekonomické činnosti vykonávané po 1. januári 2008, použitím NACE Rev. 2 alebo s národnou klasifikáciou, ktorá je od nej odvodená podľa článku 4.

3.   Odchylne od odseku 2, krátkodobá štatistika, ktorú upravuje nariadenie (ES) č. 1165/98 a index nákladov práce, ktorý upravuje nariadenie (ES) č. 450/2003, sa vytvárajú použitím NACE Rev. 2 od 1. januára 2009.

4.   Ustanovenia odseku 2 sa neuplatňujú na tvorbu:

a)

štatistiky národných účtov podľa nariadenia (ES) 2223/96;

b)

úhrnných účtov pre poľnohospodárstvo podľa nariadenia (ES) č. 138/2004;

c)

štatistiky platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií podľa nariadenia (ES) č. 184/2005.

ČASŤ II

ZMENY A DOPLNENIA K SÚVISIACIM AKTOM

Článok 9

Zmeny a doplnenia k nariadeniu (EHS) č. 3037/90

Vypúšťajú sa články 3, 10, a 12 nariadenia (EHS) č. 3037/90.

Článok 10

Zmeny a doplnenia k nariadeniu (EHS) č. 3924/91

Nariadenie (EHS) č. 3924/91 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

„NACE Rev. 1“ sa v celom texte nahrádza „NACE Rev. 2“.

2.

Článok 2 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zisťovanie uvedené v článku 1 zahŕňa oblasti činnosti zaradené do sekcií B a C klasifikácie ekonomických činností Európskeho spoločenstva (NACE Rev. 2).“

Článok 11

Zmeny a doplnenia k nariadeniu (ES, Euratom) č. 58/97

Nariadenie (ES, Euratom) č. 58/97 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

„NACE Rev.1“ sa nahrádza „NACE Rev.2“ v celom texte a prílohách s výnimkou prílohy 1 časti 10 „Správy a pilotné štúdie“, prílohy 3 časti 5 „Prvý referenčný rok“ a prílohy 3 časti „Správy a pilotné štúdie“, kde sa ponechal odkaz na „NACE Rev. 1“.

2.

Článok 3 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky trhové činnosti v sekciách B až N a P až S štatistickej klasifikácie ekonomických činností Európskeho spoločenstva (NACE Rev. 2).“

3.

Prílohy sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou II tohto nariadenia.

Článok 12

Zmeny a doplnenia k nariadeniu (ES) č. 1165/98

Nariadenie (ES) č. 1165/98 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky trhové činnosti v sekciách B až N a P až S štatistickej klasifikácie ekonomických činností Európskeho spoločenstva (NACE Rev. 2).“

2.

Do článku 17 sa vkladajú tieto body:

„k)

prvý bázický rok, ktorý sa má uplatňovať pre časové rady v NACE Rev. 2

l)

pre časové rady pred rokom 2009, ktoré sa majú zasielať podľa NACE Rev. 2, úroveň podrobnosti, forma, prvé referenčné obdobie a referenčné obdobie.“

3.

Prílohy sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou III tohto nariadenia.

Článok 13

Zmeny a doplnenia k nariadeniu (ES) č. 1172/98

V nariadení (ES) č. 1172/98 sa „NACE Rev. 1“ a „NACE Rev. 1.1“ v celom texte a v prílohe nahrádza „NACE Rev. 2“.

Článok 14

Zmeny a doplnenia k nariadeniu (ES) č. 530/1999

Nariadenie (ES) č. 530/1999 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

„NACE Rev. 1“ sa v celom texte nahrádza „NACE Rev. 2“.

2.

V článku 3:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Štatistika sa vzťahuje na všetky ekonomické činnosti uvedené v sekcii B (Ťažba a dobývanie), C (Priemyselná výroba), D (Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu), E (Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov), F (Stavebníctvo), G (Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov), H (Doprava a skladovanie), I (Ubytovacie a stravovacie služby), J (Informácie a komunikácia), K (Finančné a poisťovacie činnosti), L (Činnosti v oblasti nehnuteľností), M (Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy), N (Administratívne a podporné služby), P (Vzdelávanie), Q (Zdravotníctvo a sociálna pomoc), R (Umenie, zábava a rekreácia) a S (Ostatné činnosti) štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 2)“

b)

odsek 2 sa vypúšťa.

Článok 15

Zmeny a doplnenia k nariadeniu (ES) č. 2150/2002

Nariadenie (ES) č. 2150/2002 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

„NACE Rev. 1“ a „NACE Rev. 1.1“ sa v celom texte a v prílohe nahrádzajú „NACE Rev. 2“.

2.

Príloha I nariadenia (ES) č. 2150/2002) sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou IV tohto nariadenia.

Článok 16

Zmeny a doplnenia k nariadeniu (ES) č. 450/2003

Nariadenie (ES) č. 450/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

„NACE Rev. 1“ sa v celom texte nahrádza „NACE Rev. 2“.

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky činnosti uvedené v sekciách B až S NACE Rev. 2.

2.   Zaradenie ekonomických činností uvedených v sekciách O až S NACE Rev. 2 do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 a s ohľadom na štúdie uskutočniteľnosti definované v článku 10.“

3.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Frekvencia a spätné údaje

1.   Údaje za INP sa najprv zostavia podľa NACE Rev. 2 za prvý štvrťrok 2009 a potom za každý štvrťrok (ktorý sa končí 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 31. decembra v každom roku).

2.   Členské štáty poskytujú spätné údaje za obdobie od prvého štvrťroka 2000 do štvrtého štvrťroka 2008. Spätné údaje sa poskytujú za všetky sekcie B až N NACE Rev. 2 a za položky nákladov práce uvedené v článku 4 ods. 1.“

4.

Článok 6 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Spätné údaje uvedené v článku 5 sa Komisii (Eurostatu) zašlú súčasne s INP za prvý štvrťrok 2009.“

5.

V článku 11 sa bod c) sa nahrádza takto:

„c)

zaradenie sekcií O až S do NACE Rev. 2 (článok 3);“.

Článok 17

Zmeny a doplnenia k nariadeniu (ES) č. 48/2004

Prvý pododsek článku 3 nariadenia (ES) č. 48/2004 sa nahrádza takto:

„Toto nariadenie sa vzťahuje na údaje o oceliarskom priemysle, ktorý je definovaný v skupine 24.1 štatistickej klasifikácie ekonomických činností Európskeho spoločenstva (NACE Rev. 2).“

Článok 18

Zmeny a doplnenia k nariadeniu (ES) č. 808/2004

Príloha I nariadenia (ES) č. 808/2004 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou V tohto nariadenia.

Článok 19

Zmeny a doplnenia k nariadeniu (ES) č. 1552/2005

Nariadenie (ES) č. 1552/2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

„NACE Rev. 1.1“ sa v celom texte nahrádza „NACE Rev. 2“.

2.

Článok 2 ods. 2 sa vypúšťa.

3.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Rozsah štatistík

Štatistika odbornej prípravy v podnikoch sa vzťahuje aspoň na ekonomické činnosti definované v sekciách B až N a R až S NACE Rev. 2.“

ČASŤ III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Prechodné ustanovenia

Pri splnení požiadaviek nariadenia (ES, Euratom) č. 58/97 členské štáty zašlú Komisii (Eurostatu) štrukturálnu podnikovú štatistiku za kalendárny rok 2008 podľa NACE Rev. 1.1 aj podľa NACE Rev. 2.

V prípade každej z príloh k nariadeniu (ES, Euratom) č. 58/97 sa o zozname ukazovateľov a požadovaných špecifikáciách, ktoré treba zaslať podľa NACE Rev. 1.1, rozhodne v súlade s postupom stanoveným v článku 13 uvedeného nariadenia.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 20. decembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. EÚ C 79, 1.4.2006, s. 31.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. decembra 2006.

(3)  Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(5)  Ú. v. ES L 196, 5.8.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(6)  Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(7)  Ú. v. ES L 14, 17.1.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(8)  Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1503/2006 (Ú. v. EÚ L 281, 12.10.2006, s. 15).

(9)  Ú. v. ES L 163, 6.6.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(10)  Ú. v. ES L 63, 12.3.1999, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(11)  Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 783/2005 (Ú. v. EÚ L 131, 25.5.2005, s. 38).

(12)  Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2003, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49.

(15)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 1.

(16)  Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180 z 18.7.2003, s. 1).

(17)  Ú. v. EÚ L 33, 5.2.2004. s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 909/2006 (Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 14).

(18)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005. s. 23. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 602/2006 (Ú. v. EÚ L 106, 19.4.2006, s. 10).

(19)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).


PRÍLOHA I

NACE REV. 2

 

 

 

n.e.c. : i. n. inde neklasifikované

* part of

Divízia

Skupina

Trieda

 

ISIC

Rev. 4

 

 

 

SEKCIA A – POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

 

01

 

 

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

 

 

01.1

 

Pestovanie netrvácnych plodín

 

 

 

01.11

Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien

0111

 

 

01.12

Pestovanie ryže

0112

 

 

01.13

Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľúzovej zeleniny

0113

 

 

01.14

Pestovanie cukrovej trstiny

0114

 

 

01.15

Pestovanie tabaku

0115

 

 

01.16

Pestovanie plodín na vlákno

0116

 

 

01.19

Pestovanie ostatných netrvácnych plodín

0119

 

01.2

 

Pestovanie trvácnych plodín

 

 

 

01.21

Pestovanie hrozna

0121

 

 

01.22

Pestovanie tropického a subtropického ovocia

0122

 

 

01.23

Pestovanie citrusových plodov

0123

 

 

01.24

Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia

0124

 

 

01.25

Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov

0125

 

 

01.26

Pestovanie olejnatého ovocia

0126

 

 

01.27

Pestovanie nápojových plodín

0127

 

 

01.28

Pestovanie korenín, aromatických, liečivých a farmaceutických plodín

0128

 

 

01.29

Pestovanie ostatných trvácnych plodín

0129

 

01.3

 

Rozmnožovanie rastlín

 

 

 

01.30

Rozmnožovanie rastlín

0130

 

01.4

 

Chov zvierat

 

 

 

01.41

Chov dojníc

0141*

 

 

01.42

Chov ostatného dobytka a byvolov

0141*

 

 

01.43

Chov koní a ostatných koňovitých zvierat

0142

 

 

01.44

Chov tiav a ťavovitých zvierat

0143

 

 

01.45

Chov oviec a kôz

0144

 

 

01.46

Chov ošípaných

0145

 

 

01.47

Chov hydiny

0146

 

 

01.49

Chov iných zvierat

0149

 

01.5

 

Zmiešané hospodárstvo

 

 

 

01.50

Zmiešané hospodárstvo

0150

 

01.6

 

Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody

 

 

 

01.61

Služby súvisiace s pestovaním plodín

0161

 

 

01.62

Služby súvisiace s chovom zvierat

0162

 

 

01.63

Služby súvisiace so zberom úrody

0163

 

 

01.64

Spracovanie semien na sadenie

0164

 

01.7

 

Lov, odchyt a súvisiace služby

 

 

 

01.70

Lov, odchyt a súvisiace služby

0170

02

 

 

Lesníctvo a ťažba dreva

 

 

02.1

 

Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

 

 

 

02.10

Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

0210

 

02.2

 

Ťažba dreva

 

 

 

02.20

Ťažba dreva

0220

 

02.3

 

Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)

 

 

 

02.30

Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)

0230

 

02.4

 

Služby poskytované v lesníctve

 

 

 

02.40

Služby poskytované v lesníctve

0240

03

 

 

Rybolov a akvakultúra

 

 

03.1

 

Rybolov

 

 

 

03.11

Morský rybolov

0311

 

 

03.12

Riečny rybolov

0312

 

03.2

 

Akvakultúra

 

 

 

03.21

Morská akvakultúra

0321

 

 

03.22

Riečna akvakultúra

0322

 

 

 

SEKCIA B – ŤAŽBA A DOBÝVANIE

 

05

 

 

Ťažba uhlia a lignitu

 

 

05.1

 

Ťažba čierneho uhlia

 

 

 

05.10

Ťažba čierneho uhlia

0510

 

05.2

 

Ťažba lignitu

 

 

 

05.20

Ťažba lignitu

0520

06

 

 

Ťažba ropy a zemného plynu

 

 

06.1

 

Ťažba ropy

 

 

 

06.10

Ťažba ropy

0610

 

06.2

 

Ťažba zemného plynu

 

 

 

06.20

Ťažba zemného plynu

0620

07

 

 

Dobývanie kovových rúd

 

 

07.1

 

Dobývanie železných rúd

 

 

 

07.10

Dobývanie železných rúd

0710

 

07.2

 

Dobývanie neželezných rúd

 

 

 

07.21

Dobývanie uránových a tóriových rúd

0721

 

 

07.29

Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd

0729

08

 

 

Iná ťažba a dobývanie

 

 

08.1

 

Dobývanie kameňa, piesku a ílu

 

 

 

08.11

Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice

0810*

 

 

08.12

Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu

0810*

 

08.9

 

Ťažba a dobývanie i. n.

 

 

 

08.91

Ťažba chemických a hnojivových minerálov

0891

 

 

08.92

Ťažba rašeliny

0892

 

 

08.93

Ťažba soli

0893

 

 

08.99

Iná ťažba a dobývanie i. n.

0899

09

 

 

Pomocné činnosti pri ťažbe

 

 

09.1

 

Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu

 

 

 

09.10

Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu

0910

 

09.9

 

Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní

 

 

 

09.90

Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní

0990

 

 

 

SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA

 

10

 

 

Výroba potravín

 

 

10.1

 

Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov

 

 

 

10.11

Spracovanie a konzervovanie mäsa

1010*

 

 

10.12

Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa

1010*

 

 

10.13

Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov

1010*

 

10.2

 

Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov

 

 

 

10.20

Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov

1020

 

10.3

 

Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny

 

 

 

10.31

Spracovanie a konzervovanie zemiakov

1030*

 

 

10.32

Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy

1030*

 

 

10.39

Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny

1030*

 

10.4

 

Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov

 

 

 

10.41

Výroba olejov a tukov

1040*

 

 

10.42

Výroba margarínu a podobných jedlých tukov

1040*

 

10.5

 

Výroba mliečnych výrobkov

 

 

 

10.51

Prevádzka mliekarní a výroba syrov

1050*

 

 

10.52

Výroba zmrzliny

1050*

 

10.6

 

Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov

 

 

 

10.61

Výroba mlynských výrobkov

1061

 

 

10.62

Výroba škrobu a škrobových výrobkov

1062

 

10.7

 

Výroba pečiva a múčnych výrobkov

 

 

 

10.71

Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov

1071*

 

 

10.72

Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov

1071*

 

 

10.73

Výroba rezancov, cestovín, kuskusu a podobných múčnych výrobkov

1074

 

10.8

 

Výroba ostatných potravinárskych výrobkov

 

 

 

10.81

Výroba cukru

1072

 

 

10.82

Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek

1073

 

 

10.83

Spracovanie čaju a kávy

1079*

 

 

10.84

Výroba korenín a chuťových prísad

1079*

 

 

10.85

Výroba pripravených pokrmov a jedla

1075

 

 

10.86

Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín

1079*

 

 

10.89

Výroba ostatných potravinárskych produktov i. n.

1079*

 

10.9

 

Výroba a príprava krmív pre zvieratá

 

 

 

10.91

Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá

1080*

 

 

10.92

Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá

1080*

11

 

 

Výroba nápojov

 

 

11.0

 

Výroba nápojov

 

 

 

11.01

Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu

1101

 

 

11.02

Výroba hroznového vína

1102*

 

 

11.03

Výroba jablčného vína a iného ovocného vína

1102*

 

 

11.04

Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov

1102*

 

 

11.05

Výroba piva

1103*

 

 

11.06

Výroba sladu

1103*

 

 

11.07

Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd

1104

12

 

 

Výroba tabakových výrobkov

 

 

12.0

 

Výroba tabakových výrobkov

 

 

 

12.00

Výroba tabakových výrobkov

1200

13

 

 

Výroba textilu

 

 

13.1

 

Príprava a spriadanie textilných vlákien

 

 

 

13.10

Príprava a spriadanie textilných vlákien

1311

 

13.2

 

Tkanie textilu

 

 

 

13.20

Tkanie textilu

1312

 

13.3

 

Konečná úprava textilu

 

 

 

13.30

Konečná úprava textilu

1313

 

13.9

 

Výroba ostatného textilu

 

 

 

13.91

Výroba pleteného a háčkovaného textilu

1391

 

 

13.92

Výroba textilných výrobkov okrem odevov

1392

 

 

13.93

Výroba kobercov a rohoží

1393

 

 

13.94

Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín

1394

 

 

13.95

Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov

1399*

 

 

13.96

Výroba ostatného technického a pracovného textilu

1399*

 

 

13.99

Výroba ostatného textilu i. n.

1399*

14

 

 

Výroba odevov

 

 

14.1

 

Výroba odevov okrem kožušinových odevov

 

 

 

14.11

Výroba kožených odevov

1410*

 

 

14.12

Výroba pracovných odevov

1410*

 

 

14.13

Výroba ostatného vrchného ošatenia

1410*

 

 

14.14

Výroba spodnej bielizne

1410*

 

 

14.19

Výroba ostatných odevov a doplnkov

1410*

 

14.2

 

Výroba kožušinových výrobkov

 

 

 

14.20

Výroba kožušinových výrobkov

1420

 

14.3

 

Výroba pletených a háčkovaných odevov

 

 

 

14.31

Výroba pletených a háčkovaných pančúch

1430*

 

 

14.39

Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov

1430*

15

 

 

Výroba kože a kožených výrobkov

 

 

15.1

 

Činenie a apretovanie kože; výroba kufrov, kabeliek, sediel a popruhov; úprava a farbenie kože

 

 

 

15.11

Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín

1511

 

 

15.12

Výroba kufrov, kabeliek a podobných výrobkov, sediel a popruhov

1512

 

15.2

 

Výroba obuvi

 

 

 

15.20

Výroba obuvi

1520

16

 

 

Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu

 

 

16.1

 

Pilovanie a hobľovanie dreva

 

 

 

16.10

Pilovanie a hobľovanie dreva

1610

 

16.2

 

Výroba výrobkov z dreva, korku, slamy a hobľovanie materiálu

 

 

 

16.21

Výroba dosiek a drevených panelov

1621

 

 

16.22

Výroba podlahových parkiet

1622*

 

 

16.23

Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska

1622*

 

 

16.24

Výroba drevených kontajnerov

1623

 

 

16.29

Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu

1629

17

 

 

Výroba papiera a papierových výrobkov

 

 

17.1

 

Výroba celulózy, papiera a lepenky

 

 

 

17.11

Výroba celulózy

1701*

 

 

17.12

Výroba papiera a lepenky

1701*

 

17.2

 

Výroba výrobkov z papiera a lepenky

 

 

 

17.21

Výroba vlnitého papiera a lepenky a krabíc z papiera a lepenky

1702

 

 

17.22

Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky

1709*

 

 

17.23

Výroba papiernických potrieb

1709*

 

 

17.24

Výroba tapiet

1709*

 

 

17.29

Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky

1709*

18

 

 

Tlač a reprodukcia záznamových médií

 

 

18.1

 

Tlač a služby súvisiace s tlačou

 

 

 

18.11

Tlač novín

1811*

 

 

18.12

Iná tlač

1811*

 

 

18.13

Služby pre tlač a média

1812*

 

 

18.14

Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh

1812*

 

18.2

 

Reprodukcia záznamových médií

 

 

 

18.20

Reprodukcia záznamových médií

1820

19

 

 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov

 

 

19.1

 

Výroba produktov koksárenských pecí

 

 

 

19.10

Výroba produktov koksárenských pecí

1910

 

19.2

 

Výroba rafinovaných ropných produktov

 

 

 

19.20

Výroba rafinovaných ropných produktov

1920

20

 

 

Výroba chemikálií a chemických produktov

 

 

20.1

 

Výroba základných chemikálií, priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín (zmesí), plastov a syntetického kaučuku v primárnej forme

 

 

 

20.11

Výroba priemyselných plynov

2011*

 

 

20.12

Výroba farbív a pigmentov

2011*

 

 

20.13

Výroba ostatných základných anorganických chemikálií

2011*

 

 

20.14

Výroba ostatných základných organických chemikálií

2011*

 

 

20.15

Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín

2012

 

 

20.16

Výroba plastov v primárnej forme

2013*

 

 

20.17

Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme

2013*

 

20.2

 

Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov

 

 

 

20.20

Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov

2021

 

20.3

 

Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb a tmelov

 

 

 

20.30

Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb a tmelov

2022

 

20.4

 

Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov, parfumérskych a toaletných prípravkov

 

 

 

20.41

Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov

2023*

 

 

20.42

Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov

2023*

 

20.5

 

Výroba ostatných chemických prípravkov

 

 

 

20.51

Výroba výbušnín

2029*

 

 

20.52

Výroba lepidiel

2029*

 

 

20.53

Výroba éterických olejov

2029*

 

 

20.59

Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.

2029*

 

20.6

 

Výroba umelých vlákien

 

 

 

20.60

Výroba umelých vlákien

2030

21

 

 

Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov

 

 

21.1

 

Výroba základných farmaceutických výrobkov

 

 

 

21.10

Výroba základných farmaceutických výrobkov

2100*

 

21.2

 

Výroba farmaceutických prípravkov

 

 

 

21.20

Výroba farmaceutických prípravkov

2100*

22

 

 

Výroba výrobkov z gumy a plastu

 

 

22.1

 

Výroba výrobkov z gumy

 

 

 

22.11

Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík

2211

 

 

22.19

Výroba ostatných výrobkov z gumy

2219

 

22.2

 

Výroba plastových výrobkov

 

 

 

22.21

Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov

2220*

 

 

22.22

Výroba plastových obalov

2220*

 

 

22.23

Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo

2220*

 

 

22.29

Výroba ostatných plastových výrobkov

2220*

23

 

 

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

 

 

23.1

 

Výroba skla a výrobkov zo skla

 

 

 

23.11

Výroba plochého skla

2310*

 

 

23.12

Tvarovanie a spracovanie plochého skla

2310*

 

 

23.13

Výroba dutého skla

2310*

 

 

23.14

Výroba sklenených vlákien

2310*

 

 

23.19

Výroba a spracovanie ostatného skla, vrátane technického skla

2310*

 

23.2

 

Výroba žiaruvzdorných výrobkov

 

 

 

23.20

Výroba žiaruvzdorných výrobkov

2391

 

23.3

 

Výroba stavebného materiálu z hliny

 

 

 

23.31

Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc

2392*

 

 

23.32

Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny

2392*

 

23.4

 

Výroba ostatných porcelánových a keramických výrobkov

 

 

 

23.41

Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov

2393*

 

 

23.42

Výroba keramického sanitárneho vybavenia

2393*

 

 

23.43

Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov

2393*

 

 

23.44

Výroba ostatných technických keramických výrobkov

2393*

 

 

23.49

Výroba ostatných keramických výrobkov

2393*

 

23.5

 

Výroba cementu, vápna a sadry

 

 

 

23.51

Výroba cementu

2394*

 

 

23.52

Výroba vápna a sadry

2394*

 

23.6

 

Výroba betónových výrobkov, cementu a sadry

 

 

 

23.61

Výroba betónových výrobkov na stavebné účely

2395*

 

 

23.62

Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely

2395*

 

 

23.63

Výroba transportného betónu

2395*

 

 

23.64

Výroba malty

2395*

 

 

23.65

Výroba cementových vlákien

2395*

 

 

23.69

Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu

2395*

 

23.7

 

Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa

 

 

 

23.70

Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa

2396

 

23.9

 

Výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i.n,

 

 

 

23.91

Výroba brúsnych výrobkov

2399*

 

 

23.99

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n.

2399*

24

 

 

Výroba a spracovanie kovov

 

 

24.1

 

Výroba surového železa a ocele a ferozliatin

 

 

 

24.10

Výroba surového železa a ocele a ferozliatin

2410*

 

24.2

 

Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele

 

 

 

24.20

Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele

2410*

 

24.3

 

Výroba ostatných výrobkov prvotného spracovania ocele

 

 

 

24.31

Ťahanie tyčí za studena

2410*

 

 

24.32

Valcovanie pásov za studena

2410*

 

 

24.33

Tvarovanie alebo skladanie za studena

2410*

 

 

24.34

Ťahanie drôtov za studena

2410*

 

24.4

 

Výroba drahých a ostatných neželezných kovov

 

 

 

24.41

Výroba drahých kovov

2420*

 

 

24.42

Výroba hliníka

2420*

 

 

24.43

Výroba olova, zinku a cínu

2420*

 

 

24.44

Výroba medi

2420*

 

 

24.45

Výroba ostatných neželezných kovov

2420*

 

 

24.46

Výroba jadrového paliva

2420*

 

24.5

 

Odlievanie kovov

 

 

 

24.51

Odlievanie železa

2431*

 

 

24.52

Odlievanie ocele

2431*

 

 

24.53

Odlievanie ľahkých kovov

2432*

 

 

24.54

Odlievanie ostatných neželezných kovov

2432*

25

 

 

Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení

 

 

25.1

 

Výroba kovových konštrukcií

 

 

 

25.11

Výroba kovových konštrukcií a ich častí

2511*

 

 

25.12

Výroba kovových dverí a okien

2511*

 

25.2

 

Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu

 

 

 

25.21

Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov

2512*

 

 

25.29

Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu

2512*

 

25.3

 

Výroba parných kotlov, okrem kotlov ústredného kúrenia

 

 

 

25.30

Výroba parných kotlov, okrem kotlov ústredného kúrenia

2513

 

25.4

 

Výroba zbraní a munície

 

 

 

25.40

Výroba zbraní a munície

2520

 

25.5

 

Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia

 

 

 

25.50

Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia

2591

 

25.6

 

Opracovanie a povrchová úprava kovov; obrábanie

 

 

 

25.61

Opracovanie a povrchová úprava kovov

2592*

 

 

25.62

Obrábanie

2592*

 

25.7

 

Výroba nožiarskych výrobkov, náradia a železiarskeho tovaru

 

 

 

25.71

Výroba nožiarskych výrobkov

2593*

 

 

25.72

Výroba zámkov a pántov

2593*

 

 

25.73

Výroba náradia

2593*

 

25.9

 

Výroba ostatných kovových výrobkov

 

 

 

25.91

Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov

2599*

 

 

25.92

Výroba obalov z ľahkých kovov

2599*

 

 

25.93

Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín

2599*

 

 

25.94

Výroba upínadiel, strojných skrutiek

2599*

 

 

25.99

Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.

2599*

26

 

 

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

 

 

26.1

 

Výroba elektronických komponentov a dosiek

 

 

 

26.11

Výroba elektronických komponentov

2610*

 

 

26.12

Výroba montovaných elektronických dosiek

2610*

 

26.2

 

Výroba počítačov a periférnych zariadení

 

 

 

26.20

Výroba počítačov a periférnych zariadení

2620

 

26.3

 

Výroba komunikačných zariadení

 

 

 

26.30

Výroba komunikačných zariadení

2630

 

26.4

 

Výroba spotrebnej elektroniky

 

 

 

26.40

Výroba spotrebnej elektroniky

2640

 

26.5

 

Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie; hodín a hodiniek

 

 

 

26.51

Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie

2651

 

 

26.52

Výroba hodín a hodiniek

2652

 

26.6

 

Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov

 

 

 

26.60

Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov

2660

 

26.7

 

Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov

 

 

 

26.70

Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov

2670

 

26.8

 

Výroba magnetických a optických médií

 

 

 

26.80

Výroba magnetických a optických médií

2680

27

 

 

Výroba elektrických zariadení

 

 

27.1

 

Výroba elektrických motorov, generátorov, transformátorov a elektrických distribučných a kontrolných zariadení

 

 

 

27.11

Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov

2710*

 

 

27.12

Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení

2710*

 

27.2

 

Výroba batérií a akumulátorov

 

 

 

27.20

Výroba batérií a akumulátorov

2720

 

27.3

 

Výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení

 

 

 

27.31

Výroba optických káblov

2731

 

 

27.32

Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov

2732

 

 

27.33

Výroba elektroinštalačných zariadení

2733

 

27.4

 

Výroba elektrických svietidiel

 

 

 

27.40

Výroba elektrických svietidiel

2740

 

27.5

 

Výroba zariadení pre domácnosti

 

 

 

27.51

Výroba elektrických zariadení pre domácnosti

2750*

 

 

27.52

Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti

2750*

 

27.9

 

Výroba ostatných elektrických zariadení

 

 

 

27.90

Výroba ostatných elektrických zariadení

2790

28

 

 

Výroba strojov a zariadení i. n.

 

 

28.1

 

Výroba strojov na všeobecné účely

 

 

 

28.11

Výroba motorov a turbín, okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle

2811

 

 

28.12

Výroba zariadení na kvapalný pohon

2812

 

 

28.13

Výroba iných čerpadiel a kompresorov

2813*

 

 

28.14

Výroba iných kohútikov a ventilov

2813*

 

 

28.15

Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov

2814

 

28.2

 

Výroba ostatných strojov na všeobecné účely

 

 

 

28.21

Výroba rúr, pecí a horákov k peciam

2815

 

 

28.22

Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení

2816

 

 

28.23

Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)

2817

 

 

28.24

Výroba ručného náradia na mechanický pohon

2818

 

 

28.25

Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti

2819*

 

 

28.29

Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.

2819*

 

28.3

 

Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo

 

 

 

28.30

Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo

2821

 

28.4

 

Výroba strojov na tvarovanie kovov a obrábanie

 

 

 

28.41

Výroba strojov na obrábanie kovov

2822*

 

 

28.49

Výroba ostatných strojov na obrábanie

2822*

 

28.9

 

Výroba ostatných strojov na špeciálne účely

 

 

 

28.91

Výroba strojov pre metalurgiu

2823

 

 

28.92

Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo

2824

 

 

28.93

Výroba strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku

2825

 

 

28.94

Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel

2826

 

 

28.95

Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky

2829*

 

 

28.96

Výroba strojov na výrobu plastov a gumy

2829*

 

 

28.99

Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.

2829*

29

 

 

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

 

 

29.1

 

Výroba motorových vozidiel

 

 

 

29.10

Výroba motorových vozidiel

2910

 

29.2

 

Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov

 

 

 

29.20

Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov

2920

 

29.3

 

Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 

 

 

29.31

Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá

2930*

 

 

29.32

Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

2930*

30

 

 

Výroba ostatných dopravných prostriedkov

 

 

30.1

 

Stavba lodí a člnov

 

 

 

30.11

Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií

3011

 

 

30.12

Stavba rekreačných a športových člnov

3012

 

30.2

 

Výroba železničných lokomotív a vozového parku

 

 

 

30.20

Výroba železničných lokomotív a vozového parku

3020

 

30.3

 

Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení

 

 

 

30.30

Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení

3030

 

30.4

 

Výroba vojenských bojových vozidiel

 

 

 

30.40

Výroba vojenských bojových vozidiel

3040

 

30.9

 

Výroba dopravných prostriedkov i. n.

 

 

 

30.91

Výroba motocyklov

3091

 

 

30.92

Výroba bicyklov a invalidných vozíkov

3092

 

 

30.99

Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.

3099

31

 

 

Výroba nábytku

 

 

31.0

 

Výroba nábytku

 

 

 

31.01

Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov

3100*

 

 

31.02

Výroba kuchynského nábytku

3100*

 

 

31.03

Výroba matracov

3100*

 

 

31.09

Výroba ostatného nábytku

3100*

32

 

 

Iná výroba

 

 

32.1

 

Výroba šperkov, bižutérie a podobných predmetov

 

 

 

32.11

Razenie mincí

3211*

 

 

32.12

Výroba šperkov a podobných predmetov

3211*

 

 

32.13

Výroba bižutérie a podobných predmetov

3212

 

32.2

 

Výroba hudobných nástrojov

 

 

 

32.20

Výroba hudobných nástrojov

3220

 

32.3

 

Výroba športových potrieb

 

 

 

32.30

Výroba športových potrieb

3230

 

32.4

 

Výroba hier a hračiek

 

 

 

32.40

Výroba hier a hračiek

3240

 

32.5

 

Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb

 

 

 

32.50

Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb

3250

 

32.9

 

Výroba i. n.

 

 

 

32.91

Výroba metiel a kief

3290*

 

 

32.99

Ostatná výroba i. n.

3290*

33

 

 

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

 

 

33.1

 

Oprava kovových konštrukcií, strojov a prístrojov

 

 

 

33.11

Oprava kovových konštrukcií

3311

 

 

33.12

Oprava strojov

3312

 

 

33.13

Oprava elektronických a optických prístrojov

3313

 

 

33.14

Oprava elektrických prístrojov

3314

 

 

33.15

Oprava a údržba lodí a člnov

3315*

 

 

33.16

Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí

3315*

 

 

33.17

Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov

3315*

 

 

33.19

Oprava ostatných prístrojov

3319

 

33.2

 

Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov

 

 

 

33.20

Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov

3320

 

 

 

SEKCIA D – DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU

 

35

 

 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

 

 

35.1

 

Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod

 

 

 

35.11

Výroba elektriny

3510*

 

 

35.12

Prenos elektriny

3510*

 

 

35.13

Rozvod elektriny

3510*

 

 

35.14

Predaj elektriny

3510*

 

35.2

 

Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím

 

 

 

35.21

Výroba plynu

3520*

 

 

35.22

Rozvod plynných palív potrubím

3520*

 

 

35.23

Predaj plynu prepravovaného potrubím

3520*

 

35.3

 

Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu

 

 

 

35.30

Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu

3530

 

 

 

SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

 

36

 

 

Zber, úprava a dodávka vody

 

 

36.0

 

Zber, úprava a dodávka vody

 

 

 

36.00

Zber, úprava a dodávka vody

3600

37

 

 

Čistenie a odvod odpadových vôd

 

 

37.0

 

Čistenie a odvod odpadových vôd

 

 

 

37.00

Čistenie a odvod odpadových vôd

3700

38

 

 

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov

 

 

38.1

 

Zber odpadu

 

 

 

38.11

Zber iného ako nebezpečného odpadu

3811

 

 

38.12

Zber nebezpečného odpadu

3812

 

38.2

 

Spracúvanie a likvidácia odpadu

 

 

 

38.21

Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu

3821

 

 

38.22

Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu

3822

 

38.3

 

Recyklácia materiálov

 

 

 

38.31

Demontáž vrakov

3830*

 

 

38.32

Recyklácia triedených materiálov

3830*

39

 

 

Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

 

 

39.0

 

Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

 

 

 

39.00

Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

3900

 

 

 

SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

 

41

 

 

Výstavba budov

 

 

41.1

 

Vypracovanie stavebných projektov

 

 

 

41.10

Vypracovanie stavebných projektov

4100*

 

41.2

 

Výstavba obytných a neobytných budov

 

 

 

41.20

Výstavba obytných a neobytných budov

4100*

42

 

 

Inžinierske stavby

 

 

42.1

 

Výstavba ciest a železníc

 

 

 

42.11

Výstavba ciest a diaľnic

4210*

 

 

42.12

Výstavba železníc a podzemných železníc

4210*

 

 

42.13

Výstavba mostov a tunelov

4210*

 

42.2

 

Výstavba verejných sietí

 

 

 

42.21

Výstavba rozvodov (pre plyn a kvapaliny)

4220*

 

 

42.22

Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí

4220*

 

42.9

 

Výstavba ostatných inžinierskych stavieb

 

 

 

42.91

Výstavba vodných diel

4290*

 

 

42.99

Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.

4290*

43

 

 

Špecializované stavebné práce

 

 

43.1

 

Demolačné a zemné práce

 

 

 

43.11

Demolácia

4311

 

 

43.12

Zemné práce

4312*

 

 

43.13

Prieskumné vrty a vrtné práce

4312*

 

43.2

 

Elektrické, inštalačné a iné stavebno-montážne práce

 

 

 

43.21

Elektrická inštalácia

4321

 

 

43.22

Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení

4322

 

 

43.29

Ostatná stavebná inštalácia

4329

 

43.3

 

Kompletizačné a dokončovacie práce

 

 

 

43.31

Omietkárske práce

4330*

 

 

43.32

Stolárske práce

4330*

 

 

43.33

Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín

4330*

 

 

43.34

Maľovanie a zasklievanie

4330*

 

 

43.39

Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

4330*

 

43.9

 

Ostatné špecializované stavebné práce

 

 

 

43.91

Pokrývačské práce

4390*

 

 

43.99

Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

4390*

 

 

 

SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

 

45

 

 

Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov

 

 

45.1

 

Predaj motorových vozidiel

 

 

 

45.11

Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel

4510*

 

 

45.19

Predaj ostatných motorových vozidiel

4510*

 

45.2

 

Oprava a údržba motorových vozidiel

 

 

 

45.20

Oprava a údržba motorových vozidiel

4520

 

45.3

 

Predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel

 

 

 

45.31

Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel

4530*

 

 

45.32

Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel

4530*

 

45.4

 

Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva

 

 

 

45.40

Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva

4540

46

 

 

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

 

 

46.1

 

Sprostredkovanie veľkoobchodu

 

 

 

46.11

Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi

4610*

 

 

46.12

Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami

4610*

 

 

46.13

Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom

4610*

 

 

46.14

Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, loďami a lietadlami

4610*

 

 

46.15

Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom

4610*

 

 

46.16

Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevmi, kožušinami, obuvou a koženým tovarom

4610*

 

 

46.17

Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom

4610*

 

 

46.18

Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom

4610*

 

 

46.19

Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom

4610*

 

46.2

 

Veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami

 

 

 

46.21

Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom

4620*

 

 

46.22

Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami

4620*

 

 

46.23

Veľkoobchod so živými zvieratami

4620*

 

 

46.24

Veľkoobchod s kožou, kožušinou a opracovanou kožou

4620*

 

46.3

 

Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom

 

 

 

46.31

Veľkoobchod s ovocím a zeleninou

4630*

 

 

46.32

Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami

4630*

 

 

46.33

Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajciami a jedlým olejom a tukom

4630*

 

 

46.34

Veľkoobchod nápojmi

4630*

 

 

46.35

Veľkoobchod s tabakovými výrobkami

4630*

 

 

46.36

Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami

4630*

 

 

46.37

Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením

4630*

 

 

46.38

Veľkoobchod s inými potravinami, vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov

4630*

 

 

46.39

Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom

4630*

 

46.4

 

Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť

 

 

 

46.41

Veľkoobchod s textilom

4641*

 

 

46.42

Veľkoobchod s odevmi a obuvou

4641*

 

 

46.43

Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť

4649*

 

 

46.44

Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami

4649*

 

 

46.45

Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom

4649*

 

 

46.46

Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom

4649*

 

 

46.47

Veľkoobchod s nábytkom, kobercami a svietidlami

4649*

 

 

46.48

Veľkoobchod s hodinami a šperkami

4649*

 

 

46.49

Veľkoobchod s ostatným tovarom pre domácnosť

4649*

 

46.5

 

Veľkoobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie – IKT

 

 

 

46.51

Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom

4651

 

 

46.52

Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi

4652

 

46.6

 

Veľkoobchod s ostatnými strojmi, zariadeniami a príslušenstvom

 

 

 

46.61

Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom

4653

 

 

46.62

Veľkoobchod s obrábacími strojmi

4659*

 

 

46.63

Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo

4659*

 

 

46.64

Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so šijacími a pletacími strojmi

4659*

 

 

46.65

Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom

4659*

 

 

46.66

Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadeniami

4659*

 

 

46.69

Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami

4659*

 

46.7

 

Ostatný špecializovaný veľkoobchod

 

 

 

46.71

Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi

4661

 

 

46.72

Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami

4662

 

 

46.73

Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami

4663*

 

 

46.74

Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami

4663*

 

 

46.75

Veľkoobchod s chemickými výrobkami

4669*

 

 

46.76

Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi

4669*

 

 

46.77

Veľkoobchod s odpadom a šrotom

4669*

 

46.9

 

Nešpecializovaný veľkoobchod

 

 

 

46.90

Nešpecializovaný veľkoobchod

4690

47

 

 

Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

 

 

47.1

 

Maloobchod v nešpecializovaných predajniach

 

 

 

47.11

Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi alebo tabakom

4711

 

 

47.19

Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

4719

 

47.2

 

Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach

 

 

 

47.21

Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach

4721*

 

 

47.22

Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami v špecializovaných predajniach

4721*

 

 

47.23

Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi v špecializovaných predajniach

4721*

 

 

47.24

Maloobchod s chlebom, pečivom, cukrárskymi výrobkami v špecializovaných predajniach

4721*

 

 

47.25

Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach

4722

 

 

47.26

Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach

4723

 

 

47.29

Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach

4721*

 

47.3

 

Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach

 

 

 

47.30

Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach

4730

 

47.4

 

Maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie – IKT v špecializovaných predajniach

 

 

 

47.41

Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach

4741*

 

 

47.42

Maloobchod s telekomunikačnými prístrojmi v špecializovaných predajniach

4741*

 

 

47.43

Maloobchod s audio a video prístrojmi v špecializovaných predajniach

4742

 

47.5

 

Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach

 

 

 

47.51

Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach

4751

 

 

47.52

Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v špecializovaných predajniach

4752

 

 

47.53

Maloobchod s kobercami, rohožami, podlahovými alebo nástennými krytinami v špecializovaných predajniach

4753

 

 

47.54

Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach

4759*

 

 

47.59

Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach

4759*

 

47.6

 

Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach

 

 

 

47.61

Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach

4761*

 

 

47.62

Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach

4761*

 

 

47.63

Maloobchod s audio a video nahrávkami v špecializovaných predajniach

4762

 

 

47.64

Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach

4763

 

 

47.65

Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných predajniach

4764

 

47.7

 

Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach

 

 

 

47.71

Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach

4771*

 

 

47.72

Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach

4771*

 

 

47.73

Lekárne

4772*

 

 

47.74

Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných predajniach

4772*

 

 

47.75

Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach

4772*

 

 

47.76

Maloobchod s kvetmi, rastlinami, semenami hnojivami, domácimi zvieratami a krmivom pre zvieratá v špecializovaných predajniach

4773*

 

 

47.77

Maloobchod s hodinami a šperkami v špecializovaných predajniach

4773*

 

 

47.78

Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach

4773*

 

 

47.79

Maloobchod s použitým tovarom v predajniach

4774

 

47.8

 

Maloobchod v stánkoch a na trhoch

 

 

 

47.81

Maloobchod v stánkoch a na trhoch s potravinami, nápojmi a tabakom

4781

 

 

47.82

Maloobchod v stánkoch a trhoch s textilom, odevmi a obuvou

4782

 

 

47.89

Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom

4789

 

47.9

 

Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov

 

 

 

47.91

Zásielkový predaj alebo predaj cez internet

4791

 

 

47.99

Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov

4799

 

 

 

SEKCIA H – DOPRAVA A SKLADOVANIE

 

49

 

 

Pozemná doprava a doprava potrubím

 

 

49.1

 

Osobná železničná doprava, medzimestská

 

 

 

49.10

Osobná železničná doprava, medzimestská

4911

 

49.2

 

Nákladná železničná doprava

 

 

 

49.20

Nákladná železničná doprava

4912

 

49.3

 

Ostatná osobná pozemná doprava

 

 

 

49.31

Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava

4921

 

 

49.32

Taxislužba

4922*

 

 

49.39

Ostatná osobná pozemná doprava i. n.

4922*

 

49.4

 

Nákladná cestná doprava a sťahovacie služby

 

 

 

49.41

Nákladná cestná doprava

4923*

 

 

49.42

Sťahovacie služby

4923*

 

49.5

 

Doprava potrubím

 

 

 

49.50

Doprava potrubím

4930

50

 

 

Vodná doprava

 

 

50.1

 

Námorná a pobrežná osobná vodná doprava

 

 

 

50.10

Námorná a pobrežná osobná vodná doprava

5011

 

50.2

 

Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava

 

 

 

50.20

Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava

5012

 

50.3

 

Vnútrozemská osobná vodná doprava

 

 

 

50.30

Vnútrozemská osobná vodná doprava

5021

 

50.4

 

Vnútrozemská nákladná vodná doprava

 

 

 

50.40

Vnútrozemská nákladná vodná doprava

5022

51

 

 

Letecká doprava

 

 

51.1

 

Osobná letecká doprava

 

 

 

51.10

Osobná letecká doprava

5110

 

51.2

 

Nákladná letecká a kozmická doprava

 

 

 

51.21

Nákladná letecká doprava

5120*

 

 

51.22

Kozmická doprava

5120*

52

 

 

Skladové a pomocné činnosti v doprave

 

 

52.1

 

Skladovanie a uskladňovanie

 

 

 

52.10

Skladovanie a uskladňovanie

5210

 

52.2

 

Pomocné činnosti v doprave

 

 

 

52.21

Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave

5221

 

 

52.22

Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave

5222

 

 

52.23

Vedľajšie činnosti v leteckej doprave

5223

 

 

52.24

Manipulácia s nákladom

5224

 

 

52.29

Ostatné pomocné činnosti v doprave

5229

53

 

 

Poštové služby a služby kuriérov

 

 

53.1

 

Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby

 

 

 

53.10

Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby

5310

 

53.2

 

Ostatné poštové služby a služby kuriérov

 

 

 

53.20

Ostatné poštové služby a služby kuriérov

5320

 

 

 

SEKCIA I – UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY

 

55

 

 

Ubytovanie

 

 

55.1

 

Hotelové a podobné ubytovanie

 

 

 

55.10

Hotelové a podobné ubytovanie

5510*

 

55.2

 

Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

 

 

 

55.20

Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

5510*

 

55.3

 

Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány

 

 

 

55.30

Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány

5520

 

55.9

 

Ostatné ubytovanie

 

 

 

55.90

Ostatné ubytovanie

5590

56

 

 

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

 

 

56.1

 

Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál

 

 

 

56.10

Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál

5610

 

56.2

 

Dodávka jedál a iné služby

 

 

 

56.21

Dodávka jedál

5621

 

 

56.29

Ostatné jedálenské služby

5629

 

56.3

 

Služby pohostinstiev

 

 

 

56.30

Služby pohostinstiev

5630

 

 

 

SEKCIA J – INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

 

58

 

 

Nakladateľské činnosti

 

 

58.1

 

Vydávanie kníh, periodík a iné nakladateľské činnosti

 

 

 

58.11

Vydávanie kníh

5811

 

 

58.12

Vydávanie adresárov a katalógov

5812

 

 

58.13

Vydávanie novín

5813*

 

 

58.14

Vydávanie časopisov a periodík

5813*

 

 

58.19

Ostatné vydavateľské činnosti

5819

 

58.2

 

Nakladateľstvo v oblasti softvéru

 

 

 

58.21

Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier

5820*

 

 

58.29

Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru

5820*

59

 

 

Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

 

 

59.1

 

Výroba a distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov

 

 

 

59.11

Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov

5911

 

 

59.12

Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov

5912

 

 

59.13

Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov

5913

 

 

59.14

Premietanie filmov

5914

 

59.2

 

Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

 

 

 

59.20

Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

5920

60

 

 

Výroba a vysielanie programov

 

 

60.1

 

Rozhlasové vysielanie

 

 

 

60.10

Rozhlasové vysielanie

6010

 

60.2

 

Vysielanie televízie a predplatené programy televízie

 

 

 

60.20

Vysielanie televízie a predplatené programy televízie

6020

61

 

 

Telekomunikácie

 

 

61.1

 

Činnosti drôtových telekomunikácií

 

 

 

61.10

Činnosti drôtových telekomunikácií

6110

 

61.2

 

Činnosti bezdrôtových telekomunikácií

 

 

 

61.20

Činnosti bezdrôtových telekomunikácií

6120

 

61.3

 

Satelitné telekomunikačné činnosti

 

 

 

61.30

Satelitné telekomunikačné činnosti

6130

 

61.9

 

Ostatné telekomunikačné činnosti

 

 

 

61.90

Ostatné telekomunikačné činnosti

6190

62

 

 

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

 

 

62.0

 

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

 

 

 

62.01

Počítačové programovanie

6201

 

 

62.02

Poradenstvo týkajúce sa počítačov

6202*

 

 

62.03

Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva

6202*

 

 

62.09

Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

6209

63

 

 

Informačné služby

 

 

63.1

 

Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby; webový portál

 

 

 

63.11

Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby

6311

 

 

63.12

Služby webového portálu

6312

 

63.9

 

Ostatné informačné služby

 

 

 

63.91

Činnosti spravodajských agentúr

6391

 

 

63.99

Ostatné informačné služby i. n.

6399

 

 

 

SEKCIA K – FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI

 

64

 

 

Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

 

 

64.1

 

Peňažné sprostredkovanie

 

 

 

64.11

Činnosti centrálnej banky

6411

 

 

64.19

Ostatné peňažné sprostredkovanie

6419

 

64.2

 

Činnosti holdingových spoločností

 

 

 

64.20

Činnosti holdingových spoločností

6420

 

64.3

 

Trasty, fondy a podobné finančné subjekty

 

 

 

64.30

Trasty, fondy a podobné finančné subjekty

6430

 

64.9

 

Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

 

 

 

64.91

Finančný lízing

6491

 

 

64.92

Ostatné poskytovanie úverov

6492

 

 

64.99

Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.

6499

65

 

 

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

 

 

65.1

 

Poistenie

 

 

 

65.11

Životné poistenie

6511

 

 

65.12

Neživotné poistenie

6512

 

65.2

 

Zaistenie

 

 

 

65.20

Zaistenie

6520

 

65.3

 

Dôchodkové zabezpečenie

 

 

 

65.30

Dôchodkové zabezpečenie

6530

66

 

 

Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

 

 

66.1

 

Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

 

 

 

66.11

Správa finančných trhov

6611

 

 

66.12

Sprostredkovanie obchodu s tovarom a s cennými papiermi

6612

 

 

66.19

Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

6619

 

66.2

 

Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení

 

 

 

66.21

Vyčíslenie rizík a náhrad škôd

6621

 

 

66.22

Činnosti poisťovacích agentov a maklérov

6622

 

 

66.29

Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení

6629

 

66.3

 

Činnosti investičných manažérov

 

 

 

66.30

Činnosti investičných manažérov

6630

 

 

 

SEKCIA L – ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

 

68

 

 

Činnosti v oblasti nehnuteľností

 

 

68.1

 

Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností

 

 

 

68.10

Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností

6810*

 

68.2

 

Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností

 

 

 

68.20

Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností

6810*

 

68.3

 

Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv

 

 

 

68.31

Realitné kancelárie

6820*

 

 

68.32

Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv

6820*

 

 

 

SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY

 

69

 

 

Právne a účtovnícke činnosti

 

 

69.1

 

Právne činnosti

 

 

 

69.10

Právne činnosti

6910

 

69.2

 

Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

 

 

 

69.20

Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

6920

70

 

 

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia

 

 

70.1

 

Vedenie firiem

 

 

 

70.10

Vedenie firiem

7010

 

70.2

 

Poradenstvo v oblasti riadenia

 

 

 

70.21

Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou

7020*

 

 

70.22

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

7020*

71

 

 

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

 

 

71.1

 

Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

 

 

 

71.11

Architektonické činnosti

7110*

 

 

71.12

Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

7110*

 

71.2

 

Technické testovanie a analýzy

 

 

 

71.20

Technické testovanie a analýzy

7120

72

 

 

Vedecký výskum a vývoj

 

 

72.1

 

Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

 

 

 

72.11

Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie

7210*

 

 

72.19

Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

7210*

 

72.2

 

Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

 

 

 

72.20

Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

7220

73

 

 

Reklama a prieskum trhu

 

 

73.1

 

Reklama

 

 

 

73.11

Reklamné agentúry

7310*

 

 

73.12

Predaj vysielacieho času

7310*

 

73.2

 

Prieskum trhu a verejnej mienky

 

 

 

73.20

Prieskum trhu a verejnej mienky

7320

74

 

 

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

 

 

74.1

 

Špecializované dizajnérske činnosti

 

 

 

74.10

Špecializované dizajnérske činnosti

7410

 

74.2

 

Fotografické činnosti

 

 

 

74.20

Fotografické činnosti

7420

 

74.3

 

Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

 

 

 

74.30

Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

7490*

 

74.9

 

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.

 

 

 

74.90

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.

7490*

75

 

 

Veterinárne činnosti

 

 

75.0

 

Veterinárne činnosti

 

 

 

75.00

Veterinárne činnosti

7500

 

 

 

SEKCIA N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

 

77

 

 

Prenájom a lízing

 

 

77.1

 

Prenájom a lízing motorových vozidiel

 

 

 

77.11

Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel

7710*

 

 

77.12

Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel

7710*

 

77.2

 

Prenájom a lízing osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

 

 

 

77.21

Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb

7721

 

 

77.22

Prenájom videopások a diskov

7722

 

 

77.29

Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

7729

 

77.3

 

Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku

 

 

 

77.31

Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení

7730*

 

 

77.32

Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení

7730*

 

 

77.33

Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení (vrátane počítačov)

7730*

 

 

77.34

Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov

7730*

 

 

77.35

Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov

7730*

 

 

77.39

Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n.

7730*

 

77.4

 

Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami

 

 

 

77.40

Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami

7740

78

 

 

Sprostredkovanie práce

 

 

78.1

 

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

 

 

 

78.10

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

7810

 

78.2

 

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú

 

 

 

78.20

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú

7820

 

78.3

 

Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

 

 

 

78.30

Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

7830

79

 

 

Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti

 

 

79.1

 

Činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií

 

 

 

79.11

Činnosti cestovných agentúr

7911

 

 

79.12

Činnosti cestovných kancelárií

7912

 

79.9

 

Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

 

 

 

79.90

Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

7990

80

 

 

Bezpečnostné a pátracie služby

 

 

80.1

 

Súkromné bezpečnostné služby

 

 

 

80.10

Súkromné bezpečnostné služby

8010

 

80.2

 

Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov

 

 

 

80.20

Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov

8020

 

80.3

 

Pátracie služby

 

 

 

80.30

Pátracie služby

8030

81

 

 

Činnosti súvisiace s údržbou budov a krajinnou úpravou

 

 

81.1

 

Kombinované pomocné činnosti pre zariadenia

 

 

 

81.10

Kombinované pomocné činnosti pre zariadenia

8110

 

81.2

 

Čistiace činnosti

 

 

 

81.21

Generálne čistenie budov

8121

 

 

81.22

Ostatné priemyselné čistenie budov

8129*

 

 

81.29

Ostatné čistiace činnosti

8129*

 

81.3

 

Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou

 

 

 

81.30

Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou

8130

82

 

 

Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti

 

 

82.1

 

Administratívne a pomocné činnosti

 

 

 

82.11

Kombinované administratívno-kancelárske činnosti

8211

 

 

82.19

Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti

8219

 

82.2

 

Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu – call centrá

 

 

 

82.20

Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu – call centrá

8220

 

82.3

 

Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav

 

 

 

82.30

Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav

8230

 

82.9

 

Pomocné obchodné činnosti i. n.

 

 

 

82.91

Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti

8291

 

 

82.92

Baliace činnosti

8292

 

 

82.99

Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.

8299

 

 

 

SEKCIA O – VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

 

84

 

 

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

 

 

84.1

 

Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky

 

 

 

84.11

Všeobecná verejná správa

8411

 

 

84.12

Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia

8412

 

 

84.13

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

8413

 

84.2

 

Poskytovanie služieb pre spoločnosť ako celok

 

 

 

84.21

Zahraničné veci

8421

 

 

84.22

Obrana

8422

 

 

84.23

Spravodlivosť a súdnictvo

8423*

 

 

84.24

Verejný poriadok a bezpečnosť

8423*

 

 

84.25

Protipožiarna ochrana

8423*

 

84.3

 

Povinné sociálne zabezpečenie

 

 

 

84.30

Povinné sociálne zabezpečenie

8430

 

 

 

SEKCIA P – VZDELÁVANIE

 

85

 

 

Vzdelávanie

 

 

85.1

 

Predškolská výchova

 

 

 

85.10

Predškolská výchova

8510*

 

85.2

 

Základné školstvo

 

 

 

85.20

Základné školstvo

8510*

 

85.3

 

Stredné školstvo

 

 

 

85.31

Stredné všeobecno-vzdelávacie školstvo

8521

 

 

85.32

Stredné technické a odborné školstvo

8522

 

85.4

 

Vyššie školstvo

 

 

 

85.41

Pomaturitné neterciárne vzdelávanie

8530*

 

 

85.42

Terciárne vzdelávanie

8530*

 

85.5

 

Ostatné vzdelávanie

 

 

 

85.51

Športová a rekreačná výchova

8541

 

 

85.52

Umelecké vzdelávanie

8542

 

 

85.53

Činnosti autoškôl a iných škôl

8549*

 

 

85.59

Ostatné vzdelávanie i. n.

8549*

 

85.6

 

Pomocné vzdelávacie činnosti

 

 

 

85.60

Pomocné vzdelávacie činnosti

8550

 

 

 

SEKCIA Q – ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

 

86

 

 

Zdravotníctvo

 

 

86.1

 

Činnosti nemocníc

 

 

 

86.10

Činnosti nemocníc

8610

 

86.2

 

Ambulantná a zubná lekárska činnosť

 

 

 

86.21

Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

8620*

 

 

86.22

Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

8620*

 

 

86.23

Zubná lekárska prax

8620*

 

86.9

 

Ostatná zdravotná starostlivosť

 

 

 

86.90

Ostatná zdravotná starostlivosť

8690

87

 

 

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

 

 

87.1

 

Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach

 

 

 

87.10

Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach

8710

 

87.2

 

Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach

 

 

 

87.20

Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach

8720

 

87.3

 

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach

 

 

 

87.30

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach

8730

 

87.9

 

Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

 

 

 

87.90

Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

8790

88

 

 

Sociálna práca bez ubytovania

 

 

88.1

 

Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

 

 

 

88.10

Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

8810

 

88.9

 

Ostatná sociálna práca bez ubytovania

 

 

 

88.91

Denná starostlivosť o deti

8890*

 

 

88.99

Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.

8890*

 

 

 

SEKCIA R – UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA

 

90

 

 

Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti

 

 

90.0

 

Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti

 

 

 

90.01

Scénické umenie

9000*

 

 

90.02

Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením

9000*

 

 

90.03

Umelecká tvorba

9000*

 

 

90.04

Prevádzka kultúrnych zariadení

9000*

91

 

 

Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení

 

 

91.0

 

Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení

 

 

 

91.01

Činnosti knižníc a archívov

9101

 

 

91.02

Činnosti múzeí

9102*

 

 

91.03

Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí

9102*

 

 

91.04

Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií

9103

92

 

 

Činnosti herní a stávkových kancelárií

 

 

92.0

 

Činnosti herní a stávkových kancelárií

 

 

 

92.00

Činnosti herní a stávkových kancelárií

9200

93

 

 

Športové, zábavné a rekreačné činnosti

 

 

93.1

 

Športové činnosti

 

 

 

93.11

Prevádzka športových zariadení

9311*

 

 

93.12

Činnosti športových klubov

9312

 

 

93.13

Fitnes centrá

9311*

 

 

93.19

Ostatné športové činnosti

9319

 

93.2

 

Zábavné činnosti a voľnočasové aktivity

 

 

 

93.21

Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

9321

 

 

93.29

Ostatné zábavné a činnosti a voľnočasové aktivity

9329

 

 

 

SEKCIA S – OSTATNÉ ČINNOSTI

 

94

 

 

Činnosti členských organizácií

 

 

94.1

 

Činnosti podnikateľských, zamestnávateľských a profesijných členských organizácií

 

 

 

94.11

Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských a profesijných členských organizácií

9411

 

 

94.12

Činnosti profesijných členských organizácií

9412

 

94.2

 

Činnosti odborových organizácií

 

 

 

94.20

Činnosti odborových organizácií

9420

 

94.9

 

Činnosti ostatných členských organizácií

 

 

 

94.91

Činnosti cirkevných organizácií

9491

 

 

94.92

Činnosti politických organizácií

9492

 

 

94.99

Činnosti ostatných členských organizácií i. n.

9499

95

 

 

Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

 

 

95.1

 

Oprava počítačov a komunikačných zariadení

 

 

 

95.11

Oprava počítačov a periférnych zariadení

9511

 

 

95.12

Oprava komunikačných zariadení

9512

 

95.2

 

Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

 

 

 

95.21

Oprava spotrebnej elektroniky

9521

 

 

95.22

Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

9522

 

 

95.23

Oprava obuvi a koženého tovaru

9523

 

 

95.24

Oprava nábytku a domácich zariadení

9524

 

 

95.25

Oprava hodín, hodiniek a šperkov

9529*

 

 

95.29

Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

9529*

96

 

 

Ostatné osobné služby

 

 

96.0

 

Ostatné osobné služby

 

 

 

96.01

Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov

9601

 

 

96.02

Kadernícke a kozmetické služby

9602

 

 

96.03

Pohrebné a súvisiace služby

9603

 

 

96.04

Služby týkajúce sa telesnej pohody

9609*

 

 

96.09

Ostatné osobné služby i. n.

9609*

 

 

 

SEKCIA T – ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVAR NA VLASTNÉ POUŽITIE

 

97

 

 

Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu

 

 

97.0

 

Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu

 

 

 

97.00

Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu

9700

98

 

 

Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie

 

 

98.1

 

Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie

 

 

 

98.10

Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie

9810

 

98.2

 

Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie

 

 

 

98.20

Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie

9820

 

 

 

SEKCIA U – ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ

 

99

 

 

Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

 

 

99.0

 

Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

 

 

 

99.00

Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

9900


PRÍLOHA II

Prílohy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 nariadenia (ES, Euratom) č. 58/97 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha 1 (Spoločný modul pre ročnú štrukturálnu štatistiku) sa mení a dopĺňa takto:

1.1.

Zmeny uskutočnené v celom texte:

pôvodné znenie

zmenené znenie

kategória J NACE Rev. 1

sekcia K NACE Rev. 2

skupina 65.2 a oddiel 67 NACE Rev. 1

skupiny 64.2, 64.3 a 64.9 a divízia 66 NACE Rev. 2

kategórie C až G NACE Rev. 1

sekcie B až G NACE Rev. 2

trieda 65.11 NACE Rev. 1

trieda 64.11 NACE Rev. 2

oddiely 65 a 66 NACE Rev. 1

divízie 64 a 65 NACE Rev. 2

kategórie H, I a K NACE Rev. 1

sekcie H, I, J, L, M, N a divízia 95 NACE Rev. 2

1.2.

Oddiel 9 sa nahrádza takto:

„Oddiel 9

Zoskupenia činností

Na klasifikáciu NACE Rev. 2 sa vzťahujú tieto odvetvia ekonomických činností:

SEKCIE B, C, D, E a F

Ťažba a dobývanie; priemyselná výroba; dodávka elektriny, plynu, pary a teplej vody; dodávka vody; kanalizácia, odpady a služby odstraňovania odpadov; stavebníctvo.

Na účely tvorby štatistiky Spoločenstva budú členské štáty zasielať výsledky v členení na triedy NACE Rev. 2.

SEKCIA G

Veľkoobchod a maloobchod; oprava dopravných prostriedkov a motocyklov

Na účely tvorby štatistiky Spoločenstva budú členské štáty zasielať výsledky v členení na triedy NACE Rev. 2.

SEKCIA H

Doprava a skladovanie

49.1+49.2

Osobná železničná doprava, medzimestská a Nákladná železničná doprava

49.3

Ostatná osobná pozemná doprava

49.4

Nákladná cestná doprava a sťahovacie služby

49.5

Doprava potrubím

50.1+50.2

Námorná a pobrežná osobná vodná doprava a Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava

50.3+50.4

Vnútrozemská osobná vodná doprava a Vnútrozemská nákladná vodná doprava

51

Letecká doprava

52

Skladové a pomocné činnosti v doprave

53.1

Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby

53.2

Ostatné poštové služby a služby kuriérov

SEKCIA I

Ubytovacie a stravovacie služby

55

Ubytovanie

56

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

SEKCIA J

Informácie a komunikácia

58

Nakladateľské činnosti

59

Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

60

Výroba a vysielanie programov

61

Telekomunikácie

62

Počítačové programovanie, konzultácie a súvisiace služby

63

Informačné služby

SEKCIA K

Finančné a poisťovacie činnosti

Na účely tvorby štatistiky Spoločenstva budú členské štáty zasielať výsledky v členení na triedy NACE Rev. 2.

SEKCIA L

Činnosti v oblasti nehnuteľností

68

Činnosti v oblasti nehnuteľností

SEKCIA M

Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy

69+70

Právne a účtovnícke činnosti a vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia

71

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

72

Vedecký výskum a vývoj

73.1

Reklama

73.2

74

75

Prieskum trhu a verejnej mienky

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

Veterinárne činnosti

SEKCIA N

Administratívne a podporné služby

77.1

77.2

Prenájom a lízing motorových vozidiel

Prenájom a lízing osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

77.3

Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku

77.4

Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami

78

Sprostredkovanie práce

79

Činnosti cestovných agentúr, cestovných kancelárií a ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

80

Bezpečnostné a pátracie služby

81

Činnosti súvisiace s údržbou budov a krajinnou úpravou

82

Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti

SEKCIA S

Ostatné činnosti

95.11

Oprava počítačov a periférnych zariadení

95.12

Oprava komunikačných zariadení

95.21

Oprava spotrebnej elektroniky

95.22

Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

95.23

Oprava obuvi a koženého tovaru

95.24

Oprava nábytku a domácich zariadení

95.25

Oprava hodín, hodiniek a šperkov

95.29

Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

2.

Príloha 2 (Podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku priemyslu) sa mení a dopĺňa takto:

2.1.

Zmeny uskutočnené v celom texte:

pôvodné znenie

zmenené znenie

kategória C NACE Rev. 1

sekcia B NACE Rev. 2

kategória D NACE Rev. 1

sekcia C NACE Rev. 2

kategória E NACE Rev. 1

sekcie D a E NACE Rev. 2

oddiely 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 NACE Rev. 1

divízie 13/14/15/17/18/22/25/26/31 NACE Rev. 2

2.2.

Oddiel 3 sa nahrádza takto:

„Oddiel 3

Rozsah

Štatistika sa zostavuje za všetky činnosti zaradené do sekcií B, C, D a E NACE Rev. 2. Tieto sekcie sa vzťahujú na činnosti ťažby a dobývania (B), priemyselnej výroby (C), dodávky elektriny, plynu, pary a klimatizácie (D) a dodávky vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (E). Produkčná štatistika sa vzťahuje na súbor všetkých podnikov, ktorých hlavná činnosť je zaradená do sekcií B, C, D alebo E.“

3.

Príloha 3 (Podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku obchodu) sa mení a dopĺňa takto:

3.1.

Časť 3 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.

Štatistika sa zostavuje za všetky činnosti zaradené do sekcie G NACE Rev. 2. Tento sektor sa vzťahuje na činnosti veľkoobchodu a maloobchodu; opravu motorových vozidiel a motocyklov. Produkčná štatistika sa vzťahuje na súbor všetkých podnikov, ktorých hlavná činnosť je zaradená do sekcie G.“

3.2.

Zmeny uskutočnené v celom texte:

pôvodné znenie

zmenené znenie

oddiel 50 NACE Rev. 1

divízia 45 NACE Rev. 2

oddiel 51 NACE Rev. 1

divízia 46 NACE Rev. 2

oddiel 52 NACE Rev. 1

divízia 47 NACE Rev. 2

V časti 5 „Prvý referenčný rok“ a časti 9 „Správy a pilotné štúdie“ sa ponecháva odkaz na oddiely 50, 51 a 52 NACE Rev. 1.

4.

Príloha 4 (Podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku stavebníctva) sa mení a dopĺňa takto:

Zmena uskutočnená v celom texte:

pôvodné znenie

zmenené znenie

skupiny 451 a 452 NACE Rev. 1

divízie 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 NACE Rev. 2

5.

Príloha 5 (Podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku poisťovníctva) sa mení a dopĺňa takto:

Zmena uskutočnená v celom texte:

pôvodné znenie

zmenené znenie

oddiel 66 okrem triedy 66.02 NACE Rev. 1

divízia 65 okrem skupiny 65.3 NACE Rev. 2

6.

Príloha 6 (Podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku úverových inštitúcií) sa mení a dopĺňa takto:

Zmena uskutočnená v celom texte:

pôvodné znenie

zmenené znenie

triedy 65.12 a 65.22 NACE Rev. 1

triedy 64.19 a 64.92 NACE Rev. 2

7.

Príloha 7 (Podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku dôchodkového zabezpečenia) sa mení a dopĺňa takto:

Zmena uskutočnená v celom texte:

pôvodné znenie

zmenené znenie

trieda 66.02 NACE Rev. 1

skupina 65.3 NACE Rev. 2


PRÍLOHA III

Prílohy A, B, C a D nariadenia (ES) č. 1165/98 sa menia a dopĺňajú takto:

1.   Príloha A

1.1.

Príloha A písm. a) („Pokrytie“) sa nahrádza takto:

„a)

Pokrytie

Táto príloha sa vzťahuje na činnosti uvedené v sekciách B až E NACE Rev. 2, prípadne na všetky výrobky uvedené v sekciách B až E CPA. Nevyžadujú sa informácie za 37, 38.1, 38.2 a 39 NACE Rev. 2. Zoznam činností sa môže zrevidovať v súlade v postupom uvedeným v článku 18.“

1.2.

Príloha A písm. c) („Zoznam ukazovateľov“), ods. 6, 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

„6.

Informácie o produkcii (č. 110) sa nevyžadujú za divíziu 36 a skupiny 35.3 a 38.3 NACE Rev. 2.

7.

Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar (č. 120, 121, 122) sa nevyžadujú za sekcie D a E NACE Rev. 2.

8.

Informácie o objednávkach (č. 130, 131, 132) sa vyžadujú len za tieto divízie NACE Rev. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Zoznam činností je možné revidovať v súlade s postupom uvedeným v článku 18.“

1.3.

V prílohe A písm. c) („Zoznam ukazovateľov“) sa odseky 9 a 10 nahrádzajú takto:

„9.

Informácie o ukazovateľoch č. 210, 220, 230 sa nevyžadujú za skupinu 38.3 NACE Rev. 2.

10.

Informácie o cenách priemyselných výrobcov a o dovozných cenách (č. 310, 311, 312 a 340) sa nevyžadujú za tieto skupiny alebo triedy NACE Rev. 2, resp. CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 a 38.3. Zoznam činností sa môže zrevidovať v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

11.

Ukazovateľ dovozné ceny (č. 340) sa vypočíta na základe výrobkov CPA. Dovážajúce činnostné jednotky sa môžu zaradiť mimo činností sekcií B až E NACE Rev. 2.“

1.4.

Príloha A písm. f) („Úroveň podrobnosti“), ods. 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.

Všetky ukazovatele okrem ukazovateľa dovozná cena (č. 340) sa majú zasielať na úrovni sekcie (1-miestny abecedný znak) a divízie (2-miestny číselný znak) NACE Rev.2. Ukazovateľ 340 sa poskytuje na úrovni sekcie (1-miestny abecedný znak) a divízie (2 miestny číselný znak) CPA.

2.

Okrem toho sa má za sekciu C NACE Rev. 2 predkladať index produkcie (č. 110) a index priemyselných výrobcov (č. 310, 311, 312) na úrovni 3 a 4 (-miestneho číselného znaku) NACE Rev. 2. Zasielané indexy produkcie a index priemyselných výrobcov na úrovni 3 a 4 (-miestneho číselného znaku) musia v danom bázickom roku predstavovať pre každý členský štát aspoň 90 % celkovej pridanej hodnoty sekcie C NACE Rev. 2. Tieto ukazovatele nemusia predkladať v takýchto podrobných úrovniach tie členské štáty, ktorých celková pridaná hodnota sekcie C NACE Rev. 2 v danom bázickom roku predstavuje menej než 4 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.“

1.5.

V prílohe A, písm. f) („Úroveň podrobnosti“), sa v odseku 3 „NACE Rev. 1“ nahrádza „NACE Rev. 2“.

1.6.

Príloha A písm. f) („Úroveň podrobnosti“), ods. 4, 5, 6 a 7 sa nahrádzajú takto:

„4.

Navyše sa všetky ukazovatele okrem tržieb za vlastné výkony a tovar a nových objednávok (č. 120, 121, 122, 130, 131, 132) predkladajú za celý priemysel definovaný v sekciách B až E NACE Rev. 2 a hlavné priemyselné zoskupenia (MIG) uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 586/2001 (1).

5.

Ukazovatele tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120, 121, 122) zasielajú za celý priemysel definovaný v sekciách B a C NACE Rev. 2 a MIG s výnimkou hlavných priemyselných zoskupení definovaných pre činnosti súvisiace s energetikou.

6.

Ukazovatele nové objednávky (č. 130, 131, 132) sa zasielajú za celú priemyselnú výrobu, sekciu C NACE Rev. 2 a za zmenšený súbor MIG, ktorý je zostavený tak, že obsahuje zoznam divízii NACE Rev. 2 definovaných v ods. 8 písm. c) (‚Zoznam ukazovateľov‘) tejto prílohy.

7.

Ukazovateľ dovozná cena (č. 340) sa predkladá za priemyselné produkty spolu, sekcie B až E CPA a za MIG definované v súlade s nariadením (ES) č. 586/2001 zo skupín výrobkov CPA. Ukazovateľ nemusia zasielať tie členské štáty, ktoré nezaviedli euro.

1.7.

Príloha A písm. f) („Úroveň podrobnosti“), ods. 9 a 10 sa nahrádzajú takto:

„9.

Ukazovatele o zahraničnom trhu (č. 122, 132 a 312) sa zasielajú v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny. Členenie sa uplatňuje na celý priemysel definovaný v sekciách B až E NACE Rev. 2, MIG, úroveň sekcie (1-miestny abecedný znak) a divízie (2-miestny číselný znak) NACE Rev. 2. Pre ukazovateľ 122 sa nevyžadujú informácie o D a E NACE Rev. 2. Okrem toho sa má ukazovateľ dovozná cena (č. 340) zasielať v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny. Členenie sa uplatňuje na celý priemysel definovaný v sekciách B až E CPA, MIG, úroveň sekcie (1-miestny abecedný znak) a divízie (2-miestny číselný znak) CPA Pri členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny môže Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 18 určiť podmienky uplatňovania programu európskych výberových zisťovaní definovaných v bode d) prvého pododseku článku 4 ods. 2. Program európskych výberových zisťovaní môže obmedziť rozsah ukazovateľa dovozná cena na dovoz výrobkov z krajín mimo eurozóny. Ukazovatele 122, 132, 312 a 340 nemusia v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny zasielať tie členské štáty, ktoré nezaviedli euro.

10.

Tie členské štáty, ktorých pridaná hodnota v sekciách B, C, D a E NACE Rev. 2 v danom bázickom roku predstavuje menej než 1 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva, zasielajú len údaje za celý priemysel, MIG, a úroveň sekcie NACE Rev. 2 alebo úroveň sekcie CPA.“

1.8.

Príloha A písm. g) („Termíny predkladania údajov“), ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.

Termín sa môže predĺžiť najviac o 15 kalendárnych dní pri údajoch na úrovni skupiny a triedy NACE Rev. 2 alebo na úrovni skupiny a triedy CPA. Pre tie členské štáty, ktorých pridaná hodnota v sekciách B, C, D a E NACE Rev. 2 v danom bázickom roku predstavuje menej než 3 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva, sa môže termín predĺžiť najviac o 15 kalendárnych dní pri údajoch za celý priemysel, MIG, úroveň sekcie a divízie NACE Rev. 2 alebo úroveň sekcie a divízie CPA.“

1.9.

Do prílohy A písm. i) („Prvé referenčné obdobie“) sa vkladá tento odsek:

„Prvým referenčným obdobím, za ktoré sa zasielajú všetky ukazovatele v NACE Rev. 2, je január 2009 pre mesačné údaje a prvý štvrťrok 2009 pre štvrťročné údaje.“

2.   Príloha B

2.1.

Príloha B písm. a) („Pokrytie“) sa nahrádza takto:

„a)

Pokrytie

Táto príloha sa vzťahuje na všetky činnosti uvedené v sekcii F NACE Rev. 2.“

2.2.

V prílohe B písm. e) („Referenčné obdobie“) sa „NACE“ nahrádza „NACE Rev. 2“.

2.3.

Príloha B písm. f) („Úroveň podrobnosti“), ods. 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.

Ukazovatele č. 110, 210, 220 a 230 sa zasielajú aspoň na úrovni sekcie NACE Rev. 2.

2.

Ukazovatele nové objednávky (č. 130, 135 a 136) sa vyžadujú len za skupinu 41.2, a divíziu 42 NACE Rev. 2.“

2.4.

V prílohe B písm. f) („Úroveň podrobnosti“) sa v ods. 6 „NACE“ nahrádza „NACE Rev. 2“.

2.5.

V prílohe B písm. g) („Termíny predkladania údajov“) v ods. 2 sa „NACE Rev. 1“ nahrádza „NACE Rev. 2“.

2.6.

Do prílohy B písm. i) („Prvé referenčné obdobie“) sa vkladá tento odsek:

„Prvým referenčným obdobím, za ktoré sa zasielajú všetky ukazovatele v NACE Rev. 2, je január 2009 pre mesačné údaje a prvý štvrťrok 2009 pre štvrťročné údaje.“

3.   Príloha C

3.1.

Príloha C písm. a) („Pokrytie“) sa nahrádza takto:

„a)

Pokrytie

Táto príloha sa vzťahuje na činnosti uvedené v divízii 47 NACE Rev. 2.“

3.2.

Príloha C písm. f) („Úroveň podrobnosti“), ods. 1, 2, 3, 4 a 5 sa nahrádzajú takto:

„1.

Ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a ukazovateľ deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) sa zasielajú podľa úrovní podrobnosti definovaných v ods. 2 a 3. Ukazovateľ počet zamestnaných osôb (č. 210) sa zasiela podľa úrovne podrobnosti definovanej v ods. 4.

2.

Podrobnejšia úroveň pri triedach a skupinách NACE Rev. 2.

Trieda 47.11;

Trieda 47.19;

Skupina 47.2;

Skupina 47.3;

súbor tried (47.73, 47.74 a 47.75);

súbor tried (47.51, 47.71 a 47.72);

súbor tried (47.43, 47.52, 47.54, 47.59 a 47.63);

súbor tried (47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 a 47.78);

trieda 47.91.

3.

Preskupenie agregovaných úrovní tried a skupín NACE Rev. 2.

súbor triedy a skupiny (47.11 a 47.2);

súbor skupín a tried (47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 a 47.9);

Divízia 47

Divízia 47 bez 47.3

4.

Divízia 47

Divízia 47 bez 47.3

5.

Tie členské štáty, ktorých tržby za vlastné výkony a tovar v divízii č. 47 NACE Rev. 2 v danom bázickom roku predstavujú menej než 1 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva, zasielajú len ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a ukazovateľ deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) podľa úrovní podrobnosti definovaných v ods. 3.“

3.3.

Príloha C písm. g) („Termíny predkladania údajov“), ods. 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1.

Do dvoch mesiacov sa zasielajú ukazovatele tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) na úrovni podrobnosti špecifikovanej v ods. 2 písm. f) tejto prílohy. Pre tie členské štáty, ktorých tržby za vlastné výkony a tovar v divízii 47 NACE Rev. 2 v danom bázickom roku predstavujú menej než 3 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva, sa môže termín predĺžiť najviac o 15 kalendárnych dní.

2.

Do jedného mesiaca sa zasielajú ukazovatele tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) na úrovni podrobnosti špecifikovanej v ods. 3 písm. f) tejto prílohy. Pri ukazovateli tržby za vlastné výkony a tovar a deflátor predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s príspevkami podľa alokácie sa členské štáty môžu zúčastniť programu európskych výberových zisťovaní definovaného v bode d) prvého pododseku článku 4 ods. 2. Podmienky prideľovania finančných prostriedkov sa musia určiť v súlade s postupom stanoveným v článku 18.

3.

Ukazovateľ počet zamestnaných osôb sa zasiela do dvoch mesiacov od konca referenčného obdobia. Pre tie členské štáty, ktorých tržby za vlastné výkony a tovar v divízii 47 NACE Rev. 2 v danom bázickom roku predstavuje menej než 3 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva, sa môže termín predĺžiť najviac o 15 kalendárnych dní.“

3.4.

Do prílohy C písm. i) („Prvé referenčné obdobie“) sa vkladá táto veta:

„Prvým referenčným obdobím, za ktoré sa zasielajú všetky ukazovatele v NACE Rev. 2, je január 2009 pre mesačné údaje a prvý štvrťrok 2009 pre štvrťročné údaje.“

4.   Príloha D

4.1.

Príloha D písm. a) („Pokrytie“) sa nahrádza takto:

 

„Táto príloha sa vzťahuje na všetky činnosti uvedené v divíziách 45 a 46 a sekciách H až N a P až S NACE Rev. 2.“

4.2.

V prílohe D písm. c) („Zoznam ukazovateľov“) v ods. 4 písm. d) sa„NACE“ nahrádza „NACE Rev. 2.“

4.3.

Príloha D písm. f) („Úroveň podrobnosti“), ods. 1, 2, 3, 4 a 5 sa nahrádzajú takto:

„1.

Ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) sa zasiela podľa týchto zoskupení NACE Rev. 2:

46 na trojmiestnej úrovni;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

súbor (45.1, 45.3 a 45.4);

súbor (55 a 56);

súbor (69 a 70.2).

2.

Ukazovateľ počet zamestnaných osôb (č. 210) sa zasiela podľa týchto zoskupení NACE Rev. 2:

divízie 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

súbor (69, 70.2, 71, 73 a 74);

súbor (55 a 56);

súbor (78, 79, 80, 81.2 a 82).

3.

Pri divíziách 45 a 46 NACE Rev. 2 zasielajú ukazovateľ tržby za vlastné výkony a tovar len na dvojmiestnej úrovni tie členské štáty, ktorých tržby za vlastné výkony a tovar v týchto divíziách NACE Rev. 2 v danom bázickom roku predstavujú menej než 4 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.

4.

Pri sekciách H a J NACE Rev. 2 zasielajú ukazovateľ počet zamestnancov len na úrovni sekcie tie členské štáty, ktorých pridaná hodnota spolu v sekciách H a J NACE Rev. 2 v danom bázickom roku predstavuje menej než 4 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.

5.

Ukazovateľ ceny priemyselných výrobcov (č. 310) sa zasiela podľa týchto činností a zoskupení NACE Rev. 2:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

súbor (50.1 a 50.2);

súbor (69.1, 69.2 a 70.2);

NACE Rev. 2 78 sa vzťahuje na celkovú cenu prijatých pracovníkov a zabezpečeného personálu.“

4.4.

Príloha D písm. f) („Úroveň podrobnosti“), ods. 7 sa nahrádza takto:

„7.

Pri divízii 63 NACE Rev. 2 zasielajú ukazovateľ ceny priemyselných výrobcov (č. 310) len na dvojmiestnej úrovni tie členské štáty, ktorých tržby za vlastné výkony a tovar v tejto divízii NACE Rev. 2 v danom bázickom roku predstavujú menej než 4 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.“

4.5.

Príloha D písm. h) („Pilotné štúdie“), ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.

posúdiť uskutočniteľnosť a relevantnosť zberu údajov o:

(i)

riadiace činnosti holdingových spoločností NACE Rev. 2 skupiny 64.2 a 70.1;

(ii)

nehnuteľnosti NACE Rev. 2 divízia 68;

(iii)

Vedecký výskum a vývoj NACE Rev. 2 divízia 72;

(iv)

Činnosti prenájmu NACE Rev. 2 divízia 77;

(iv)

NACE Rev. 2 sekcie K, P, Q, R, S;“

4.6.

Do prílohy D písm. i) („Prvé referenčné obdobie“) sa vkladá tento odsek:

„Prvým referenčným obdobím, za ktoré sa zasielajú všetky ukazovatele v NACE Rev. 2, je prvý štvrťrok 2009.“

4.7.

Príloha D písm. j) („Prechodné obdobie“) sa nahrádza takto:

„j)

Prechodné obdobie

Pre ukazovateľ č. 310 sa môže v súlade s postupom stanoveným v článku 18 udeliť prechodné obdobie, ktoré sa končí najneskôr 11. augusta 2008. Na implementáciu ukazovateľa č. 310 za divízie 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 a 81 NACE Rev. 2 sa môže v súlade s postupom stanoveným v článku 18 udeliť ďalšie prechodné obdobie v trvaní jedného roka. Okrem týchto prechodných období sa môže v súlade s postupom stanoveným v článku 18 udeliť ďalšie prechodné obdobie v trvaní jedného roka tým členským štátom, ktorých tržby za vlastné výkony a tovar v činnostiach NACE Rev. 2 uvedených pod písm. a) ‚Pokrytie‘ v danom bázickom roku predstavujú menej než 1 % celkovej hodnoty Európskeho spoločenstva.“


(1)  Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s. 11.“


PRÍLOHA IV

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 2150/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Čast' 1 sa nahrádza takto:

„Čast' 1 – Rozsah

Štatistika sa zostavuje za všetky činnosti zaradené do sekcií A až U NACE Rev. 2. Tieto sekcie sa vzt'ahujú na všetky ekonomické činnosti.

Táto príloha okrem toho zahŕňa:

a)

odpad vznikajúci v domácnostiach;

b)

odpady vznikajúce pri zhodnocovaní a (alebo) zneškodňovaní.“

2.

V časti 8 sa bod 1.1 nahrádza takto:

„1.1.

nasledujúce položky používané v NACE Rev. 2:

 

Kód Nace Rev. 2

Opis

1

Divízia 1

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

 

Divízia 2

Lesníctvo a t'ažba dreva

2

Divízia 3

Rybolov a akvakultúra

3

Sekcia B

T'ažba a dobývanie

4

Divízia 10

Výroba potravín

 

Divízia 11

Výroba nápojov

 

Divízia 12

Výroba tabakových výrobkov

5

Divízia 13

Výroba textilu

 

Divízia 14

Výroba odevov

 

Divízia 15

Výroba kože a kožených výrobkov

6

Divízia 16

Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu

7

Divízia 17

Výroba papiera a papierových výrobkov

 

Divízia 18

Tlač a reprodukcia záznamových médií

8

Divízia 19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov

9

Divízia 20

Výroba chemikálií a chemických produktov

 

Divízia 21

Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov

 

Divízia 22

Výroba výrobkov z gumy a plastu

10

Divízia 23

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

11

Divízia 24

Výroba a spracovanie kovov

 

Divízia 25

Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení

12

Divízia 26

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

 

Divízia 27

Výroba elektrických zariadení

 

Divízia 28

Výroba strojov a zariadení i. n.

 

Divízia 29

Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov

 

Divízia 30

Výroba ostatných dopravných prostriedkov

13

Divízia 31

Výroba nábytku

 

Divízia 32

Iná výroba

 

Divízia 33

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

14

Sekcia D

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

15

Divízia 36

Zber, úprava a dodávka vody

 

Divízia 37

Čistenie a odvod odpadových vôd,

 

Divízia 39

Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

16

Divízia 38

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov

17

Sekcia F

Stavebníctvo

18

 

Servisné služby:

 

Sekcia G okrem 46.77

Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov Doprava a skladovanie

 

Sekcia H

Ubytovacie a stravovacie služby

 

Sekcia I

Informácie a komunikácia

 

Sekcia J

Finančné a poist'ovacie činnosti

 

Sekcia K

Činnosti v oblasti nehnuteľností

 

Sekcia L

Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy

 

Sekcia M

Administratívne a podporné služby

 

Sekcia N

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

 

Sekcia O

Vzdelávanie

 

Sekcia P

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

 

Sekcia Q

Umenie, zábava a rekreácia

 

Sekcia R