ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 392

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
30. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 392/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1992/2006

z 18. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 42 a 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Na účely zohľadnenia zmien v právnych predpisoch určitých členských štátov je potrebné upraviť určité prílohy nariadenia (EHS) č. 1408/71.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 1408/71 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Aby sa zabezpečilo, že zásadná reforma holandského systému zdravotného poistenia s účinnosťou od 1. januára 2006 sa v európskych koordinačných ustanoveniach riadne zohľadní odo dňa nadobudnutia účinnosti a tým poskytne právnu istotu, pokiaľ ide o koordináciu nemocenských dávok, je potrebné ustanoviť, že zmeny a doplnenia príloh I a VI nariadenia (EHS) č. 1408/71, ktoré sa týkajú reformy holandského systému zdravotného poistenia, sa budú uplatňovať so spätnou  účinnosťou od 1. januára 2006.

(4)

Zmluva na prijatie vhodných opatrení v oblasti sociálneho zabezpečenia pre osoby iné, než zamestnancov, neposkytuje iné právomoci, než tie, ktoré sú uvedené v článku 308,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II, IIa, III, IV a VI nariadenia (EHS) č. 1408/71 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 1 písm. b) a bod 6 písm. b) prílohy, ktoré sa týkajú Holandska, sa uplatňujú s účinnosťou od 1. januára 2006 s tým, že oddiel „Q. HOLANDSKO“, bod 1 písm. f) šiesta zarážka prílohy VI nariadenia (EHS) č. 1408/71 doplneného bodom 6 písm. b) prílohy tohto nariadenia, sa uplatňuje odo dňa stanoveného v prvom odseku tohto článku.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu, 18. decembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

J.-E. ENESTAM


(1)  Stanovisko z 13. decembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006.


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (EHS) č. 1408/71 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

v časti I sa oddiel „X. ŠVÉDSKO“ nahrádza takto:

„X. ŠVÉDSKO

Za samostatne zárobkovo činné osoby sa považujú zárobkovo činné osoby, ktoré si samy platia príspevky na tento príjem podľa kapitoly 3 ods. 3 zákona o príspevkoch sociálneho poistenia (2000:980).“;

b)

v časti II sa oddiel „Q. HOLANDSKO“ nahrádza takto:

„Q. HOLANDSKO

Na určenie nároku na dávky podľa kapitol 1 a 4 hlavy III tohto nariadenia sa za ‚rodinného príslušníka‘ považuje manžel(-ka), registrovaný(-á) partner(-ka) alebo dieťa vo veku do 18 rokov.“.

2.

V prílohe II časť III sa oddiel „R. RAKÚSKO“ nahrádza takto:

„R. RAKÚSKO

žiadne.“.

3.

Príloha IIa sa mení a dopĺňa takto:

a)

oddiel „M. LITVA“ sa nahrádza takto:

„M. LITVA

a)

Dôchodok sociálnej pomoci (zákon o štátnych sociálnych príspevkoch z roku 2005, článok 5);

b)

Osobitný podporný príspevok (zákon o štátnych sociálnych príspevkoch z roku 2005, článok 15);

c)

Osobitná náhrada na prepravu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré majú problémy s pohyblivosťou (zákon o náhrade na prepravu z roku 2000, článok 7).“;

b)

v oddiele „V. SLOVENSKO“ sa súčasné znenie zaradí do písmena a) a dopĺňa sa toto nové písmeno:

„b)

sociálny dôchodok priznaný pred 1. januárom 2004.“.

4.

V prílohe III časť A sa bod 187 vypúšťa.

5.

Príloha IV sa mení a dopĺňa takto:

a)

v časti A sa oddiel „V. SLOVENSKO“ nahrádza takto:

„V. SLOVENSKO

Invalidný dôchodok osoby, ktorá sa stala invalidnou v období nezaopatrenosti a u ktorej sa potrebná doba poistenia považuje vždy za splnenú (§ 70 ods. 2,  § 72 ods. 3 a § 73 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).“;

b)

v časti B sa oddiel „G. ŠPANIELSKO“ nahrádza takto:

„G. ŠPANIELSKO

Systém na zníženie dôchodkového veku samostatne zárobkovo činných osôb v námornej plavbe, ktoré vykonávajú činnosti uvedené v kráľovskom dekréte č. 2390/2004 z 30. decembra 2004.“;

c)

časť C sa mení a dopĺňa takto:

(i)

oddiel „V. SLOVENSKO“ sa nahrádza takto:

„V. SLOVENSKO

Pozostalostný dôchodok (vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok), ktorého výška sa určuje z už vyplácaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.“;

(ii)

oddiel „X. ŠVÉDSKO“ sa nahrádza takto:

„X. ŠVÉDSKO

Starobné dôchodky založené na príjme (zákon 1998:674) a zaručené dôchodky vo forme starobných dôchodkov (zákon 1998:702)“;

d)

časť D sa mení a dopĺňa takto:

(i)

bod 1 písm. i) sa nahrádza takto:

„i)

Švédsky zaručený dôchodok a zaručená náhrada, ktoré nahradili plný švédsky štátny dôchodok podľa právnych predpisov o štátnom dôchodku platných do 1. januára 1993, plný štátny dôchodok priznaný podľa prechodných ustanovení právnych predpisov, uplatňovaných od uvedeného dátumu a švédska nemocenská náhrada súvisiaca s príjmom a náhrada za činnosť.“;

(ii)

bod 2 písm. i) sa nahrádza takto:

„i)

Švédska nemocenská náhrada a náhrada za činnosť vo forme zaručenej náhrady (zákon 1962:381, v znení zmien a doplnení zákona 2001:489), pozostalostný dôchodok, vypočítaný na základe uznateľnej doby (zákony 2000:461 a 2000:462) a švédsky starobný dôchodok vo forme zaručeného dôchodku vypočítaný na základe predtým priznanej doby (zákon 1998:702).“;

(iii)

bod 3 sa mení a dopĺňa takto:

bod 3 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

Nordický dohovor o sociálnom zabezpečení z 18. augusta 2003“;

dopĺňa sa toto písmeno:

„c)

Dohoda o sociálnom zabezpečení z 10. novembra 2000 medzi Fínskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom.“.

6.

Príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

a)

oddiel „E. ESTÓNSKO“ sa nahrádza takto:

„E. ESTÓNSKO

Na výpočet rodičovskej dávky sa v prípade doby zamestnania v členských štátoch iných než Estónsko považuje za základ priemerná výška sociálnej dane platenej počas doby zamestnania v Estónsku, s ktorou sa sčítava. Ak bola osoba počas referenčného obdobia zamestnaná len v iných členských štátoch, základom pre výpočet dávky je priemerná sociálna daň zaplatená v Estónsku medzi referenčným obdobím a materskou dovolenkou.“;

b)

v oddieli „Q. HOLANDSKO“ sa bod 1 nahrádza takto:

„1.

Zdravotné poistenie

a)

Pokiaľ ide o nárok na vecné dávky podľa holandských právnych predpisov, za osoby s nárokom na vecné dávky na účely vykonania kapitol 1 a 4 hlavy III tohto nariadenia sa považujú:

(i)

osoby, ktoré sú podľa článku 2 Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotnom poistení) povinné poistiť sa v zdravotnej poisťovni,

a

(ii)

ak nie sú už zahrnuté v bode (i), osoby s bydliskom v inom členskom štáte, ktoré majú podľa tohto nariadenia nárok na zdravotnú starostlivosť, ktorú hradí Holandsko, v štáte svojho bydliska.

b)

Osoby uvedené v písm. a) bod (i) sa musia v súlade s ustanoveniami Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotnom poistení) poistiť v zdravotnej poisťovni a osoby uvedené v písm. a) bod (ii) sa musia zaregistrovať v College voor zorgverzekeringen (Zväz zdravotných poisťovní).

c)

Ustanovenia Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotnom poistení) a Algemene wet bijzondere ziektekosten (zákon o všeobecnom poistení osobitných zdravotných výdavkov), pokiaľ ide o povinnosť platiť príspevky, sa uplatňujú na osoby uvedené v písm. a) a ich rodinných príslušníkov. Pokiaľ ide o rodinných príslušníkov, príspevky sa vyberajú za osoby, od ktorých je odvodené právo na zdravotnú starostlivosť.

d)

Ustanovenia Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotnom poistení) o neskoršom uzatvorení poistenia sa obdobne uplatňujú v prípade neskoršej registrácie osôb uvedených písm. a) bod (ii) v College voor Zorgverzekeringen (Zväz zdravotných poisťovní).

e)

Osoby, ktoré majú nárok na vecné dávky na základe právnych predpisov členského štátu iného, než Holandsko a ktoré majú v Holandsku bydlisko alebo pobyt, majú nárok na vecné dávky v súlade s poistením, ktoré poistencom v Holandsku ponúka poisťovňa miesta bydliska alebo miesta pobytu podľa článku 11 ods. 1, 2 a 3 a článku 19 ods. 1 Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotnom poistení) aj na vecné dávky podľa Algemene wet bijzondere ziektekosten (zákon o všeobecnom poistení osobitných zdravotných výdavkov).

f)

Na účely článkov 27 až 34 tohto nariadenia sa nasledujúce dôchodky považujú za dôchodky splatné podľa právnych predpisov uvedených v písmenách b) (invalidita) a c) (staroba) vyhlásenia Holandského kráľovstva podľa článku 5 tohto nariadenia:

dôchodky priznané podľa zákona o dôchodkoch pre štátnych zamestnancov a ich pozostalých zo 6. januára 1966 (Algemene burgerlijke pensioenwet) (holandský zákon o dôchodkoch štátnych zamestnancov);

dôchodky priznané podľa zákona o dôchodkoch pre zamestnancov ozbrojených zložiek a ich pozostalých zo 6. októbra 1966 (Algemene militaire pensioenwet) (zákon o dôchodkoch zamestnancov ozbrojených zložiek);

dôchodky priznané podľa zákona o dôchodkoch pre zamestnancov Holandskej železničnej spoločnosti (NV Nederlandse Spoorwegen) a ich pozostalých (Spoorwegpensioenwet) (zákon o dôchodkoch zamestnancov železnice) z 15. februára 1967;

dôchodky priznané podľa Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen (nariadenie upravujúce podmienky zamestnania v Holandskej železničnej spoločnosti);

dávky priznané dôchodcom pred dosiahnutím dôchodkového veku 65 rokov v rámci dôchodkového systému, ktorého cieľom je zabezpečiť bývalým zamestnancom príjem v starobe alebo dávky poskytované v prípade predčasného odchodu z trhu práce v rámci systému vytvoreného štátom alebo kolektívnou zmluvou pre osoby vo veku 55 rokov a viac;

dávky vyplácané zamestnancom ozbrojených zložiek a štátnym zamestnancom podľa systému platného v prípade nadbytočnosti, odchodu do dôchodku a predčasného odchodu do dôchodku.

g)

Na účely kapitol 1 a 4 hlavy III tohto nariadenia sa refundácia pre nečerpanie ustanovená v holandskom systéme pre prípad obmedzeného využívania zariadení zdravotnej starostlivosti považuje za peňažnú nemocenskú dávku.“;

c)

v oddieli „W. FÍNSKO“ sa body 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.

Pri uplatňovaní článku 46 ods. 2 písm. a) na účely výpočtu príjmu za priznanú dobu podľa fínskych právnych predpisov o dôchodkoch súvisiacich s príjmom, ak má osoba doby poistenia na základe zamestnania v inom členskom štáte za časť referenčného obdobia stanoveného fínskymi právnymi predpismi, príjem za priznanú dobu zodpovedá sume príjmov získaných počas časti referenčného obdobia vo Fínsku vydeleného počtom mesiacov doby poistenia vo Fínsku počas referenčného obdobia.“;

body 3, 4 a 5 sú prečíslované na 2, 3 a 4;

d)

oddiel „X. ŠVÉDSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

(i)

bod 1 sa vypúšťa;

(ii)

bod 2 sa nahrádza takto:

„1.

Ustanovenia tohto nariadenia o sčítaní dôb poistenia alebo dôb bydliska sa neuplatňujú na prechodné ustanovenia švédskych právnych predpisov o nároku na zaručený dôchodok osôb narodených v roku 1937 alebo skôr, ktoré mali určité obdobie pred požiadaním o dôchodok bydlisko vo Švédsku (zákon 2000:798).“;

(iii)

bod 3 sa nahrádza takto:

„2.

Na výpočet teoretického príjmu pre nemocenskú náhradu súvisiacu s príjmom a náhradu za činnosť v súlade s kapitolou 8 Lag (1962:381) om allmän försäkring (zákon o všeobecnom poistení) platí toto:

a)

ak podlieha poistenec počas referenčného obdobia aj právnym predpisom jedného alebo viacerých členských štátov na základe činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, príjem v dotknutom členskom(-ých) štáte(-och) zodpovedá priemernému hrubému príjmu poistenca vo Švédsku počas časti referenčného obdobia vo Švédsku, vypočítanému vydelením príjmu vo Švédsku počtom rokov, počas ktorých tento príjem vznikal;

b)

ak sa dávky počítajú podľa článku 40 tohto nariadenia a osoby nie sú poistené vo Švédsku, referenčné obdobie sa určí v súlade s kapitolou 8 ods. 2 a 8 uvedeného zákona, ako keby dotknutá osoba bola poistená vo Švédsku. Ak dotknutá osoba nemá počas tohto obdobia žiaden príjem, z ktorého vzniká dôchodok podľa zákona o starobnom dôchodku založenom na príjme (1998:674), môže sa referenčné obdobie počítať od skoršieho dátumu, keď mal poistenec príjem zo zárobkovej činnosti vo Švédsku.“;

(iv)

bod 4 sa nahrádza takto:

„3.

a)

Na účely výpočtu teoretického dôchodkového kapitálu pre pozostalostný dôchodok založený na príjme (zákon 2000:461), ak podľa švédskych právnych predpisov nie je splnená podmienka nároku na dôchodok, a to minimálne tri z piatich kalendárnych rokov bezprostredne pred úmrtím poistenca (referenčné obdobie), zohľadňujú sa aj doby poistenia v iných členských štátoch, ako keby boli dosiahnuté vo Švédsku. Doby poistenia v iných členských štátoch sa započítavajú na základe priemerného švédskeho základu dôchodku. Ak má dotknutá osoba vo Švédsku len jeden rok so základom dôchodku, každá doba poistenia v inom členskom štáte sa započítava s rovnakou sumou.

b)

Na výpočet teoretických dôchodkových bodov pre vdovské dôchodky, ktoré sa týkajú prípadov úmrtia po 1. januári 2003 vrátane, ak nie je splnená požiadavka, ustanovená vo švédskych právnych predpisoch, že sa dosiahnu dôchodkové body aspoň za dva zo štyroch rokov bezprostredne pred úmrtím poistenca (referenčné obdobie) a doby poistenia sa dosiahli počas referenčného obdobia v inom členskom štáte, sa tieto roky započítavajú na základe rovnakých dôchodkových bodov ako rok vo Švédsku.“.