ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 384

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
29. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru a nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

8

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokiaľ ide o odvetvie banánov

13

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2014/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu autonómnych colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

20

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2015/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa na roky 2007 a 2008 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2016/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa spoločnej organizácii trhu s vínom

38

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2017/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 51/2006, pokiaľ ide o obmedzenia úlovku zo zásob tresky nórskej v zónach Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES)

44

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2018/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Rumunska a Bulharska k Európskej únii stanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa dovozných povolení na mlieko a mliečne výrobky podľa nariadenia (ES) č. 2535/2001

46

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2019/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2058/96, (ES) č. 327/98 a (ES) č. 955/2003, ktorými sa otvára a ustanovuje správa colných kvót na dovoz v sektore ryže

48

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2020/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, pokiaľ ide o spravovanie colných kvót WTO pre maslo z Nového Zélandu

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2021/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa kvót na dovoz ryže s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (AKT) a zámorských krajinách a územiach (ZKÚ)

61

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2022/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa menia a dopľňajú nariadenia (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003 a (ES) č. 969/2006, ktorými sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva na dovoz v sektore obilnín

70

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2006 z 22. decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami ( 1 )

75

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2024/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia predstavujúce výnimku z nariadenia (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 1998/270/EHS, 2002/928/ES, 2003/308/ES, 2004/129/ES, 2004/141/ES, 2004/247/ES, 2004/248/ES, 2005/303/ES a 2005/864/ES, pokiaľ ide o ďalšie používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité aktívne látky, ktoré nie sú zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS z dôvodu pristúpenia Rumunska ( 1 )

79

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2025/2006 z 22 decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

81

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2026/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

85

 

*

Smernica Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnomsystéme dane z pridanej hodnoty pokiaľ ideo uplatňovanie úpravy dane z pridanej hodnotyna služby rozhlasového a televízneho vysielaniaa na určité elektronicky poskytované služby

92

 

*

Smernica Komisie 2006/139/ES z 20. decembra 2006, ktorov sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/ES, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania zlúčenín arzénu, s cieľom prispôsobiť jej prílohu I technickému pokroku ( 1 )

94

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2006 o podpísaní a predbežnom vykonávaní dvojstrannej dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

98

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

100

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2011/2006

z 19. decembra 2006,

ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru a nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska (ďalej len „Akt o pristúpení z roku 2005“), a najmä na jeho článok 20 v spojení s prílohou IV a článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité režimy podpory pre poľnohospodárov (1), zmenilo a doplnilo okrem iného ustanovenia o strope pre osivá podľa pristúpenia z roku 2004 a zaviedlo režimy priamej pomoci pre poľnohospodárov v sektore cukru. Nariadením Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (2) sa zaviedli všeobecné pravidlá, ktorými sa reguluje spoločná organizácia trhov v sektore cukru od hospodárskeho roku 2006/2007. Nariadením (ES) č. 320/2006 (3) sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve.

(2)

Tieto všeobecné pravidlá a opatrenia by sa mali upraviť, aby ich bolo možné zaviesť v Bulharsku a Rumunsku od dátumu pristúpenia týchto krajín k Európskej únii.

(3)

Vzhľadom na to, aby sa Bulharsku a Rumunsku umožnilo využívať podporné opatrenia v sektore cukru stanovené v rámci nariadenia (ES) č. 1782/2003, je vhodné upraviť vnútroštátne stropy Bulharska a Rumunska, pričom sa zohľadní suma dodatočnej pomoci. Je vhodné upraviť vnútroštátne stropy referenčných množstiev cukru, aby sa Bulharsku a Rumunsku dala možnosť poskytovať priame platby za cukor vo forme oddelených priamych platieb. Je vhodné prispôsobiť zodpovedajúcim spôsobom lehoty, aby sa uplatnili ustanovenia o oddelenej platbe za cukor v Bulharsku a Rumunsku.

(4)

S cieľom umožniť Bulharsku a Rumunsku integrovať pomoc pre osivá do režimov podpory uvedených v nariadení (ES) č. 1782/2003 je vhodné doplniť Bulharsko a Rumunsko do zoznam krajín dotknutých uvedeným opatrením.

(5)

Akt o pristúpení z roku 2005 a toto nariadenie menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 1782/2003 a tieto zmeny a doplnenia by mali nadobudnúť platnosť rovnakým dňom. V záujme právnej istoty by sa malo bližšie určiť poradie, v ktorom sa majú uplatniť tieto zmeny a doplnenia.

(6)

S cieľom uplatniť v Bulharsku a Rumunsku systémy pestovateľských kvót na cukor, izoglukózu a inulínový sirup, ako aj tradičné potreby zásob cukru na rafinovanie v zmysle nariadenia (ES) č. 318/2006 obe krajiny by sa mali doplniť na zoznam krajín, ktoré využívajú tieto opatrenia. Ďalšie úpravy by sa tiež mali vykonať v uvedenom nariadení, aby sa zohľadnila špecifická situácia Bulharska a Rumunska.

(7)

S cieľom umožniť hospodárskym subjektom v Bulharsku a Rumunsku podieľať sa na režime reštrukturalizácie v zmysle nariadenia (ES) č. 320/2006 je uvedené nariadenie potrebné upraviť.

(8)

Nariadenia (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 318/2006 a (ES) č. 320/2006 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 v znení zmien a doplnení vrátane Aktu o pristúpení z roku 2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 71c sa za prvý odsek vloží tento odsek:

„V prípade Bulharska a Rumunska sa harmonogram prírastkov stanovený v článku 143a uplatňuje na cukor a čakanku.“;

2.

článok 143ba sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa text za prvou vetou nahrádza takto:

„Bude sa udeľovať vzhľadom na reprezentatívne obdobie, ktoré môže pre každý výrobok odlišne trvať jeden alebo viac hospodárskych rokov 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007, o čom rozhodnú členské štáty pred 30. aprílom 2006, a na základe objektívnych a nediskriminujúcich kritérií, ako sú:

množstvá cukrovej repy, cukrovej trstiny alebo čakanky pokryté dodávateľskými zmluvami uzatvorenými v súlade s článkom 19 nariadenia (ES) č. 1260/2001, prípadne s článkom 6 nariadenia (ES) č. 318/2006,

množstvá cukru alebo inulínového sirupu vyrobeného v súlade s nariadením (ES) č. 1260/2001, prípadne s nariadením (ES) č. 318/2006,

priemerný počet hektárov, na ktorých sa pestuje cukrová repa, cukrová trstina alebo čakanka na výrobu cukru alebo inulínového sirupu pokryté dodávateľskými zmluvami uzatvorenými v súlade s článkom 19 nariadenia (ES) č. 1260/2001, prípadne s článkom 6 nariadenia (ES) č. 318/2006.

V prípadoch, keď reprezentatívne obdobie zahŕňa hospodársky rok 2006/2007, tento hospodársky rok sa nahrádza hospodárskym rokom 2005/2006 pre poľnohospodárov, na ktorých sa vzťahuje vzdanie sa kvóty v hospodárskom roku 2006/2007, ako sa ustanovuje v článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006.

V prípade Bulharska a Rumunska:

a)

dátum 30. apríla 2006 uvedený v prvom pododseku sa nahrádza dátumom 15. februára 2007;

b)

oddelená platba na cukor sa môže poskytnúť na roky 2007 až 2011;

c)

reprezentatívne obdobie uvedené v prvom pododseku môže trvať v prípade každého výrobku odlišne dlho, a to jeden alebo viac hospodárskych rokov 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008;

d)

v prípadoch, keď reprezentatívne obdobie zahŕňa hospodársky rok 2007/2008, tento hospodársky rok sa nahrádza hospodárskym rokom 2006/2007 pre poľnohospodárov, na ktorých sa vzťahuje vzdanie sa kvóty v hospodárskom roku 2007/2008, ako sa ustanovuje v článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006.“;

b)

za odsek 3 sa dopĺňa tento odsek:

„3a.   V prípade Bulharska a Rumunska za rok 2007 sa dátum 31. marca 2006 uvedený v prvom pododseku nahrádza dátumom 15. februára 2007.“;

3.

prílohy VII, VIIIa a XIa sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 7 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Na účely tohto odseku je hospodársky rok v prípade Bulharska a Rumunska rok 2006/2007.“.

2.

v článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V hospodárskom roku 2006/2007 sa k celkovej kvóte na izoglukózu stanovenú v prílohe III pridáva kvóta na izoglukózu vo výške 100 000 ton. V hospodárskych rokoch 2007/2008 a 2008/2009 sa ku kvóte predchádzajúceho hospodárskeho roka pridáva ďalšia kvóta na izoglukózu vo výške 100 000 ton. Tento nárast sa netýka Bulharska a Rumunska.

V hospodárskych rokoch 2007/2008 a 2008/2009 sa ku kvóte predchádzajúceho hospodárskeho roku pridáva ďalšia kvóta na izoglukózu vo výške 11 045 ton pre Bulharsko a 1 966 ton pre Rumunsko.

Členské štáty môžu prideliť dodatočné kvóty podnikom proporcionálne podľa kvót na izoglukózu, ktoré sa pridelili v súlade s článkom 7 ods. 2.“.

3.

v článku 29 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Bez ohľadu na článok 19 ods. 1 je tradičná potreba zásob cukru na rafináciu v Spoločenstve stanovená na 2 324 735 ton na hospodársky rok, vyjadrená v bielom cukre.

Počas hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 sa tradičná potreba zásob rozdelí takto:

198 748 ton pre Bulharsko,

296 627 ton pre Francúzsko,

291 633 ton pre Portugalsko,

329 636 ton pre Rumunsko,

19 585 ton pre Slovinsko,

59 925 ton pre Fínsko,

1 128 581 ton pre Spojené kráľovstvo.“.

4.

príloha III sa nahrádza textom prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

V článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 320/2006 sa úvodné slová v prvom pododseku nahrádzajú takto:

„Akýkoľvek podnik vyrábajúci cukor, izoglukózu či inulínový sirup, ktorému bola pridelená kvóta pred 1. júlom 2006 alebo pred 31. januárom 2007 v prípade Bulharska a Rumunska, má nárok na reštrukturalizačnú pomoc na tonu kvóty, ktorej sa vzdal, za predpokladu, že počas jedného z hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010:“.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007 s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 19. decembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(3)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.


PRÍLOHA I

Prílohy VII, VIIIa a XIa k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

v bode K 2 prílohy VII sa tabuľka 1 nahrádza takto:

„Tabuľka 1

Stropy, ktoré je nutné zahrnúť do referenčnej sumy pre poľnohospodárov

(v tis. EUR)

Členský štát

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 a nasledujúce roky

Belgicko

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Bulharsko

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Česká republika

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Dánsko

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Nemecko

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Grécko

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Španielsko

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Francúzsko

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Írsko

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Taliansko

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Lotyšsko

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Litva

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Maďarsko

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Holandsko

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Rakúsko

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Poľsko

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugalsko

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Rumunsko

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Slovinsko

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovensko

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Fínsko

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Švédsko

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Spojené kráľovstvo

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376“

2.

príloha VIIIa sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VIIIa

Vnútroštátne stropy uvedené v článku 71c

(v mil. EUR)

Kalendárny rok

Bulharsko

Česká republika

Estónsko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Maďarsko

Malta

Poľsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 a nasledujúce roky

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189“

3.

príloha XIa sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA XIa

Stropy pomoci pre osivo v nových členských štátoch uvedené v článku 99 ods. 3

(v mil. EUR)

Kalendárny rok

Bulharsko

Česká republika

Estónsko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Maďarsko

Malta

Poľsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

nasledujúce roky

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA III

VNÚTROŠTÁTNE A REGIONÁLNE KVÓTY

(v tonách)

Členské štáty alebo regióny

(1)

Cukor

(2)

Izoglukóza

(3)

Inulínový sirup

(4)

Belgicko

819 812

85 694

0

Bulharsko

4 752

67 108

Česká republika

454 862

Dánsko

420 746

Nemecko

3 655 456

42 360

Grécko

317 502

15 433

Španielsko

903 843

98 845

Francúzsko (kontinentálne)

3 552 221

23 755

0

Francúzske zámorské departementy

480 245

Írsko

0

Taliansko

778 706

24 301

Lotyšsko

66 505

Litva

103 010

Maďarsko

401 684

164 736

Holandsko

864 560

10 891

0

Rakúsko

387 326

Poľsko

1 671 926

32 056

Portugalsko (pevnina)

34 500

11 870

Autonómny región Azory

9 953

Rumunsko

109 164

11 947

Slovensko

207 432

50 928

Slovinsko

52 973

Fínsko

146 087

14 210

Švédsko

325 700

Spojené kráľovstvo

1 138 627

32 602

Spolu

16 907 591

686 736

0“


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/8


NARIADENIE RADY (ES) č. 2012/2006

z 19. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 36 a článok 37 ods. 2 tretí pododsek,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska (ďalej len „Akt o pristúpení z roku 2005“), a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1782/2003 (1) sa ustanovili spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ustanovili určité režimy podpory pre poľnohospodárov.

(2)

Článok 42 ods. 8 a článok 71d ods. 6 nariadenia (ES) č. 1782/2003 zakazujú prenos nárokov vzniknutých pri použití štátnej rezervy okrem prípadov dedičstva. V prípade fúzií a rozdelení je tiež vhodné umožniť poľnohospodárom prenos platobných nárokov pridelených zo štátnej rezervy do vzniknutého nového poľnohospodárskeho podniku alebo podnikov.

(3)

Zo skúseností vyplýva, že v prípade oddelenej podpory príjmov môžu byť pravidlá týkajúce sa oprávnenosti poľnohospodárskych oblastí na podporu jednoduché. Je najmä vhodné zjednodušiť pravidlá týkajúce sa režimu jednotnej platby pre poľnohospodárske plochy s olivovými stromami.

(4)

Na Malte nemá väčšina poľnohospodárov v sektore hovädzieho dobytka k dispozícii žiadnu pôdu. Za týchto špecifických okolností by uplatňovanie osobitných podmienok ustanovených v článku 71m nariadenia (ES) č. 1782/2003 mohlo spôsobiť závažné ťažkosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja sektoru hovädzieho dobytka a nadmerné administratívne zaťaženie. Je vhodné, aby sa ustanovili zjednodušené podmienky týkajúce sa platieb vyplácaných dotknutým maltským poľnohospodárom v rámci režimu jednotnej platby.

(5)

V súčasnosti sú členské štáty Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko (ďalej len „nové členské štáty“), ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu, vylúčené z režimu pomoci Spoločenstva pre energetické plodiny. Preskúmanie režimu pre energetické plodiny podľa článku 92 nariadenia (ES) č. 1782/2003 ukázalo, že je vhodné rozšíriť pomoc na energetické plodiny na všetky členské štáty od roku 2007 a za rovnakých podmienok. Preto by sa maximálna zaručená plocha mala úmerne zväčšiť, plán zvyšovania stanovený pre zavedenie režimov podpôr v nových členských štátoch by sa nemal vzťahovať na režim pre energetické plodiny a pravidlá upravujúce režim jednotnej platby na plochu by sa mali zmeniť a doplniť.

(6)

Na účely posilnenia úlohy trvalých energetických plodín a podporovania rastu výroby týchto plodín by mali byť členské štáty oprávnené na poskytnutie vnútroštátnej pomoci do výšky 50 % nákladov spojených so začatím pestovania trvalých plodín na plochách, na ktoré sa vzťahovala žiadosť o pomoc na energetické plodiny.

(7)

Pestovatelia cukrovej repy a trstiny v nových členských štátoch profitovali od pristúpenia z cenovej podpory podľa nariadenia (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (2). Preto by sa na pomoc Spoločenstva pre producentov cukrovej repy a trstiny ustanovenú v kapitole 10f nariadenia (ES) č. 1782/2003 nemalo vzťahovať používanie plánu zvyšovania ustanoveného v článku 143a uvedeného nariadenia s účinnosťou odo dňa žiadosti o pomoc pre pestovateľov cukrovej repy a trstiny. Je tiež vhodné, aby sa objasnili podmienky týkajúce sa žiadosti o túto pomoc a výpočet platby, ktorá sa má poskytnúť dotknutým poľnohospodárom.

(8)

Skúsenosť preukázala, že režim jednotnej platby na plochu je efektívnym a jednoduchým systémom poskytovania oddelenej podpory príjmov pre poľnohospodárov. Na účely zjednodušenia je vhodné umožniť členským štátom pokračovať v jeho uplatňovaní do konca roka 2010. Nepovažuje sa však za vhodné predĺžiť platnosť výnimky z povinnosti zavedenia environmentálnej podmienenosti zákonných požiadaviek na riadenie, ktorá bola poskytnutá členským štátom uplatňujúcim režim jednotnej platby na plochu, po roku 2008. Na zabezpečenia súladu určitých opatrení týkajúcich sa rozvoja vidieka s týmto nepredĺžením by sa táto skutočnosť mala zohľadniť v článku 51 nariadenia (ES) č. 1698/2005 (3).

(9)

Za normálnych okolností sa poľnohospodári medzi sebou môžu dohodnúť, za akých podmienok sa prevedie poľnohospodársky podnik (alebo časť podniku), ktorý dostáva osobitnú platbu za cukor. V prípade dedičstva je však vhodné ustanoviť, že sa dedičovi poskytne osobitná platba za cukor.

(10)

Akt o pristúpení z roku 2005 a toto nariadenie menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 1782/2003 a tieto zmeny a doplnenia by mali nadobudnúť platnosť rovnakým dňom. V záujme právnej istoty by sa malo bližšie určiť poradie, v akom sa tieto zmeny a doplnenia uplatnia.

(11)

Nariadenia (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 1698/2005 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Nariadením Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (4) sa zmenila a doplnila príloha I k nariadeniu (ES) č. 1782/2003. Kvôli chybe sa v údajoch týkajúcich sa olivového oleja a chmeľu nezohľadnili zmeny a doplnenia k uvedenej prílohe zavedené nariadením Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom opraviť s účinnosťou odo dňa uplatňovania nariadenia (ES) č. 2183/2005,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 zmenené a doplenené vrátane zmien a doplnení na základe Aktu o pristúpení z roku 2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 20 sa nahrádza takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade členských štátov, ktoré žiadajú o pomoc pre olivové háje ustanovenú v kapitole 10b hlavy IV, musí identifikačný systém zahŕňať geografický informačný systém pre pestovanie olivy európskej, pozostávajúci z automatizovanej alfanumerickej databázy a automatizovanej grafickej referenčnej databázy pre olivové stromy a dotknuté oblasti.“;

b)

Dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Členské štáty, ktoré neuplatňujú pomoc pre olivové háje ustanovenú v kapitole 10b hlavy IV môžu rozhodnúť o zahrnutí geografického informačného systému pre pestovanie olivy uvedeného v odseku 2 do identifikačného systému pre poľnohospodárske pozemky.“.

2.

Druhá zarážka článku 22 ods. 1 sa nahrádza takto:

„—

v prípade žiadosti o pomoc pre olivové háje ustanovenú v kapitole 10b hlavy IV, alebo v prípade, že členský štát uplatňuje možnosť uvedenú v článku 20 ods. 3, počet olív európskych a ich rozmiestnenie na pozemku,“.

3.

Druhý pododsek článku 42 ods. 8 sa nahrádza takto:

„Okrem prípadu prevodu na základe dedičstva alebo predpokladaného dedičstva, fúzie a rozdelenia a odchylne od článku 46 sa nároky stanovené pri použití štátnej rezervy neprevádzajú počas piatich rokov od ich priznania. V prípade fúzie alebo rozdelenia si poľnohospodári spravujúci nové poľnohospodárske podniky ponechávajú nároky pôvodne pridelené zo štátnej rezervy počas zostávajúcej časti päťročného obdobia.“.

4.

Druhý pododsek článku 44 ods. 2 sa nahrádza takto:

„Pod ‚hektárom, na ktorý možno poskytnúť podporu‘ sa rozumejú aj plochy vysadené chmeľom alebo plochy, ktoré musia dočasne ležať úhorom, alebo plochy vysadené olivovými stromami.“.

5.

Písmeno a) v článku 51 sa nahrádza takto:

„a)

trvalých plodín okrem olivových stromov alebo chmeľu;“.

6.

Článok 56 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Členské štáty sú oprávnené vyplatiť vnútroštátnu pomoc až do výšky 50 % počiatočných nákladov, ktoré vzniknú pri pestovaní trvalých plodín určených na produkciu biomasy na pôde vyňatej z produkcie.“.

7.

Článok 60 sa ods. 1 nahrádza takto:

„1.   Ak členský štát využije možnosti stanovené v článku 59, môžu poľnohospodári odchylne od článku 51 písm. b) a c) a v súlade s týmto článkom taktiež využívať pozemky prihlásené v súlade s článkom 44 ods. 3 na pestovanie produktov uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 alebo v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, ako aj zemiakov iných, ako sú zemiaky určené na výrobu škrobu, na ktoré sa poskytuje podpora podľa článku 93 tohto nariadenia, okrem plodín uvedených v článku 51 písm. a).“.

8.

Prvý pododsek článku 71d ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Okrem prípadu prevodu na základe dedičstva alebo predpokladaného dedičstva, fúzie a rozdelenia a uplatňovania odseku 3 a odchylne od článku 46 sa nároky stanovené pri použití štátnej rezervy neprevádzajú počas piatich rokov od ich priznania. V prípade fúzie alebo rozdelenia si poľnohospodári spravujúci nové poľnohospodárske podniky ponechávajú nároky pôvodne pridelené zo štátnej rezervy na zostávajúcu časť päťročného obdobia.“.

9.

Článok 71g ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Odchylne od článku 51 písm. b) a c) a v súlade s týmto článkom môžu poľnohospodári tiež využívať pozemky prihlásené v súlade s článkom 44 ods. 3 na pestovanie produktov uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 a v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, ako aj zemiakov iných, ako sú zemiaky určené na výrobu škrobu, na ktoré sa poskytuje pomoc podľa článku 93 tohto nariadenia, okrem plodín uvedených v článku 51 písm. a).“.

10.

Do článku 71m sa dopĺňa tento odsek:

„V prípade Malty sa však druhý odsek neuplatňuje a výnimka ustanovená v prvom odseku sa uplatňuje bez podmienky, že poľnohospodár musí naďalej vykonávať aspoň 50 % poľnohospodárskej činnosti, ktorú vykonával pred prechodom na režim jednotnej platby a ktorá je vyjadrená v dobytčích jednotkách.“.

11.

Do článku 88 sa dopĺňa tento odsek:

„Články 143a a 143c sa neuplatňujú na pomoc pre energetické plodiny v Spoločenstve v zložení, ktoré má k 1. januáru 2007.“.

12.

Článok 89 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Týmto sa stanovuje maximálna zaručená plocha 2 000 000 ha, na ktorú možno poskytnúť pomoc.“.

13.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 90a

Vnútroštátna pomoc

Členské štáty sú oprávnené vyplatiť vnútroštátnu pomoc až do výšky 50 % nákladov spojených so zavedením trvalých plodín na plochách, na ktoré sa vzťahovala žiadosť o pomoc pre energetické plodiny.“.

14.

Článok 110q ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   V členských štátoch, ktoré poskytli reštrukturalizačnú pomoc ustanovenú v článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006 pre najmenej 50 % kvóty na cukor stanovenej 20. februára 2006 v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 318/2006, sa pomoc Spoločenstva poskytuje pestovateľom cukrovej repy a trstiny.“.

15.

Článok 110s sa nahrádza takto:

„Článok 110s

Výška pomoci

Pomoc sa vyjadruje na tonu bieleho cukru štandardnej kvality. Výška pomoci sa rovná polovici sumy získanej vydelením sumy stropu, ktorá je uvedená v odseku 2 písmena K prílohy VII pre dotknutý členský štát v príslušnom roku, celkovou kvótou na cukor a inulínový sirup, ktorá sa stanovila 20. februára 2006 v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

Články 143a a 143c sa nevzťahujú na pomoc pre pestovateľov cukrovej repy a trstiny.“.

16.

Článok 143b sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Nové členské štáty sa môžu najneskôr ku dňu pristúpenia rozhodnúť, že počas obdobia uplatňovania uvedeného v odseku 9 nahradia priame platby s výnimkou pomoci pre energetické plodiny ustanovené v kapitole 5 hlavy IV jednotnou platbou na plochu, ktorá sa vypočíta v súlade s odsekom 2.“.

b)

Prvý pododsek odseku 5 sa nahrádza takto:

„Na účely poskytovania platieb v rámci režimu jednotnej platby sú oprávnené všetky poľnohospodárske pozemky, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v odseku 4, ako aj poľnohospodárske pozemky, na ktorých sa pestuje mladina s krátkodobým striedaním (kód KN ex 0602 90 41), ktoré boli k 30. júnu 2003 udržiavané v dobrom poľnohospodárskom stave a pre ktoré bola podaná žiadosť o pomoc pre energetické plodiny ustanovená v článku 88. V prípade Bulharska a Rumunska sú však oprávnené všetky poľnohospodárske pozemky, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v odseku 4, ako aj poľnohospodárske pozemky, na ktorých sa pestuje mladina s krátkodobým striedaním (kód KN ex 0602 90 41) a pre ktoré bola podaná žiadosť o pomoc pre energetické plodiny ustanovená v článku 88.“.

c)

V odseku 6 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008 je uplatňovanie článkov 3, 4, 6, 7 a 9 nepovinné pre nové členské štáty, pokiaľ sa predmetné ustanovenia netýkajú zákonných požiadaviek pre riadenie. Pre Bulharsko a Rumunsko je však uplatňovanie článkov 3, 4, 6, 7 a 9 do 31. decembra 2011 dobrovoľné.“.

d)

Odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.   Ak ustanovenia odseku 11 neurčujú inak, môže každý nový členský štát používať režim jednotnej platby na plochu počas obdobia uplatňovania až do konca roku 2010. Pre Bulharsko a Rumunsko je však režim jednotnej platby k dispozícii počas obdobia uplatňovania až do konca roku 2011. Nové členské štáty oznámia Komisii svoj zámer ukončiť uplatňovanie režimu do 1. augusta posledného roku uplatňovania.“.

e)

Tretí pododsek odseku 11 sa nahrádza takto:

„Do konca obdobia uplatňovania režimu jednotnej platby na plochu podľa odseku 9 sa uplatňuje percentuálna sadzba stanovená v článku 143a. Ak sa uplatňovanie režimu jednotnej platby na plochu na základe rozhodnutia prijatého podľa písm. b) prvého pododseku tohto odseku predĺži na obdobie po konci roku 2010, percentuálna sadzba stanovená v článku 143a pre rok 2010 sa uplatňuje do konca posledného roka uplatňovania režimu jednotnej platby na plochu.“.

17.

Článok 143ba sa mení a dopĺňa takto:

a)

V prvom pododseku odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:

„Odchylne od článku 143b sa nové členské štáty uplatňujúce režim jednotnej platby na plochu môžu do 30. apríla 2006 rozhodnúť, že poskytnú na obdobie rokov 2006 až 2010 osobitnú platbu na cukor poľnohospodárom, ktorí sú oprávnení podľa režimu jednotnej platby na plochu.“.

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odchylne od odseku 2 sa môže každý nový dotknutý členský štát do 31. marca roka, za ktorý sa poskytuje osobitná platba na cukor, a na základe objektívnych kritérií rozhodnúť, že o na osobitnú platbu na cukor uplatní nižší strop, ako je strop uvedený v bode K prílohy VII. Ak súčet súm určených v súlade s odsekom 1 prekročí strop, ktorý určil dotknutý nový členský štát, ročná suma, ktorá sa má poskytnúť poľnohospodárom, sa úmerne zníži.“.

c)

Vkladá sa tento odsek:

„6.   V prípade skutočného alebo očakávaného dedičstva sa osobitná platba na cukor poskytne poľnohospodárovi, ktorý zdedil poľnohospodársky podnik, pod podmienkou, že je tento poľnohospodár oprávnený podľa režimu jednotnej platby na plochu.“.

18.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

Údaje pre „olivový olej“ sa nahrádzajú takto:

„Olivový olej

Hlava IV, kapitola 10b tohto nariadenia

Pomoc na plochu

Článok 48a ods. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 795/2004 (Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 1)

Pre Maltu a Slovinsko v roku 2006“

b)

Údaje pre „chmeľ“ sa nahrádzajú takto:

„Chmeľ

Hlava IV, kapitola 10d tohto nariadenia (***) (*****)

Pomoc na plochu

Článok 48a ods. 12 nariadenia (ES) č. 795/2004

Pre Slovinsko v roku 2006“

Článok 2

V článku 51 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odchýlka ustanovená v prvom pododseku sa uplatňuje do 31. decembra 2008. V prípade Bulharska a Rumunska sa však uplatňuje do 31. decembra 2011.“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007 s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska z roku 2005, pokiaľ sú ustanovenia tohto nariadenia založené na tejto zmluve.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007. Článok 1 ods. 6 sa však uplatňuje s účinkom od 1. januára 2005, článok 1 ods. 14, 15, 17 a 18 s účinkom od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6. 2001, s. 1. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č 1463/2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9.10.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1.


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/13


NARIADENIE RADY (ES) č. 2013/2006

z 19. decembra 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokiaľ ide o odvetvie banánov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 a článok 299 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

keďže:

(1)

V súčasnosti je režim pre odvetvie banánov uvedený v nariadení Rady (EHS) č. 404/93 z 13. februára 1993 o spoločnej organizácii trhu s banánmi (1). Najmä režim pomoci pre banány je založený na zásadách, ktoré sa v ostatných spoločných organizáciách trhu už podstatne reformovali. S cieľom zabezpečiť uspokojivú životnú úroveň poľnohospodárskeho spoločenstva v regiónoch, v ktorých sa pestujú banány, cielenejšie využiť prostriedky na účely zlepšenia trhovej orientácie výrobcov, stabilizovať výdavky, zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných záväzkov Spoločenstva, primerane zohľadniť osobitosti producentských regiónov, zjednodušiť správu režimu a zosúladiť zásady reformovaných spoločných trhových organizácií je nevyhnutné tento režim zmeniť.

(2)

V zmenách by sa mal zohľadniť aktuálny a potenciálny vývoj v režime, ktorým sa riadi dovoz banánov pestovaných v tretích krajinách do Spoločenstva, najmä prechod od systému založenom na colných kvótach k systému založenom výlučne na clách, s jedinou výhradou preferenčnej kvóty na banány pestované v krajinách AKP.

(3)

Banány sú jednou z hlavných poľnohospodárskych plodín určitých najvzdialenejších regiónov Únie, najmä francúzskych zámorských departementov Guadeloupe a Martiniku, Azor, Madeiry a Kanárskych ostrovov. Pestovanie banánov je znevýhodnené vzdialenou polohou, ostrovnou polohou, malou veľkosťou a nepriaznivým terénom týchto regiónov. Miestna produkcia banánov je dôležitým prvkom environmentálnej, sociálnej a ekonomickej rovnováhy vidieckych oblastí týchto regiónov.

(4)

Je potrebné zohľadniť sociálno-hospodársky význam odvetvia banánov v najvzdialenejších regiónoch, ako aj jeho prínos pre ciele hospodárskej a sociálnej súdržnosti, vďaka príjmom a zamestnanosti, ktoré vytvára, vďaka hospodárskym aktivitám, ktoré reguluje zhora nadol, a vďaka udržaniu ekologickej rovnováhy v krajine, na základe čoho je možné podporiť rozvoj cestovného ruchu.

(5)

Súčasný systém kompenzačnej pomoci Spoločenstva pre banány uvedený v hlave III nariadenia (EHS) č. 404/93 primerane nerešpektuje miestne osobitosti produkcie v jednotlivých najvzdialenejších regiónoch. Malo by sa preto stanoviť zastavenie platieb existujúcej kompenzačnej pomoci pre banány v súvislosti s týmito regiónmi, čo by umožnilo začlenenie pestovania banánov do podporných programov. Z tohto dôvodu je vhodné hľadať lepší nástroj na podporu pestovania banánov v týchto regiónoch.

(6)

V hlave III nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (2) sa ustanovuje zriadenie podporných programov Spoločenstva pre najvzdialenejšie regióny, ktoré obsahujú osobitné opatrenia na pomoc miestnej poľnohospodárskej produkcii. Uvedeným nariadením sa ustanovuje ich preskúmanie najneskôr do 31. decembra 2009. V prípade zásadných zmien ekonomických podmienok ovplyvňujúcich životnú existenciu v najvzdialenejších regiónoch by Komisia mala predložiť správu skôr. Uvedený nástroj sa zdá byť najvhodnejší na podporu pestovania banánov v každom z dotknutých regiónov, lebo poskytuje flexibilitu a decentralizáciu mechanizmu podpory produkcie banánov. Možnosť začlenenia podpory pre banány do týchto podporných programov by mala posilniť súdržnosť stratégií na podporu poľnohospodárskej výroby v týchto regiónoch.

(7)

Rozpočtový príspevok na základe hlavy III nariadenia (ES) č. 247/2006 by sa mal preto primerane zvýšiť. K uvedenému nariadeniu by sa mali urobiť technické zmeny a doplnenia na uľahčenie prechodu z úprav podľa nariadenia (EHS) č. 404/93 na úpravy ustanovené týmto nariadením. Malo by sa najmä prijať ustanovenie o úprave existujúcich programov týkajúcich sa pomoci Spoločenstva. S cieľom poskytnúť nerušený prechod, takéto úpravy by sa mali uplatňovať odo dňa uplatňovania tohto nariadenia.

(8)

Pokiaľ ide o pestovanie banánov v Spoločenstve – okrem pestovania v najvzdialenejších regiónoch –, zdá sa, že vzhľadom na malý podiel z celkovej dotknutej produkcie Spoločenstva už nie je potrebné zavádzať osobitný režim pomoci pre banány.

(9)

Nariadením Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (3), sa ustanovuje systém podpory oddeleného príjmu pre poľnohospodárov (ďalej len „režim jednotnej platby“). Týmto systémom sa mal umožniť presun z podpory výroby na podporu výrobcov.

(10)

Informačné a infraštruktúrne opatrenia v prospech rozvoja vidieka musia hrať prvoradú úlohu počas konverzie pomoci pre pestovateľov, z tohto dôvodu je potrebné, aby sa produkcia a predaj banánov prispôsobili rôznym kvalitatívnym normám, ako sú normy spravodlivého obchodu, produktov ekologického poľnohospodárstva, miestnych druhov alebo osvedčenia o geografickom pôvode. V rámci turizmu v týchto regiónoch je tiež možné predávať banány ako miestnu špecialitu, čo môže vytvoriť vzťah spotrebiteľov k týmto banánom ako k identifikovateľne uprednostňovaným produktom.

(11)

Na účely konzistentnosti je vhodné zrušiť existujúci režim kompenzačnej pomoci na banány a začleniť ho do režimu jednotnej platby. Je preto nevyhnutné začleniť kompenzačnú pomoc na banány do zoznamu priamych platieb v súvislosti s režimom priamej platby uvedenom v nariadení (ES) č. 1782/2003. Členské štáty by mali tiež na základe reprezentatívneho obdobia vhodného pre trh s banánmi, primeraných cieľov a nediskriminačných kritérií určiť referenčné sumy a hektáre, na ktoré je možno poskytnúť podporu, v rámci režimu jednotnej platby. Plochy, na ktorých sa pestujú banány, ktoré sú trvalými plodinami, by sa nemali vyňať. Vnútroštátne stropy by sa mali primeraným spôsobom zmeniť a doplniť. Preto by sa malo stanoviť, aby Komisia prijala podrobné pravidlá a všetky nevyhnutné prechodné opatrenia.

(12)

V hlave II nariadenia (EHS) č. 404/93 sa ustanovujú organizácie výrobcov a mechanizmy koncentrácie. Pokiaľ ide o organizácie výrobcov, cieľom existujúceho režimu je zriadiť organizácie výrobcov, ktorých členmi by bol čo možno najväčší počet výrobcov, a obmedziť platby kompenzačnej pomoci na výrobcov, ktorí sú členmi uznaných organizácií výrobcov.

(13)

Režimom sa podarilo úspešne dosiahnuť prvý cieľ, lebo veľká väčšina výrobcov Spoločenstva sú novými členmi organizácií výrobcov. Druhý cieľ je obsolentný, lebo kompenzačný režim pomoci sa ruší. Nie je preto už viac potrebné udržiavať na úrovni Spoločenstva pravidlá o organizáciách výrobcov, ale ponechať pri ich prijímaní voľnú ruku členským štátom, v prípade potreby sú pravidlá zamerané na osobité situácie na ich území.

(14)

Režim, ktorým sa poskytuje pomoc na presadzovanie zakladania a administratívnej činnosti organizácií výrobcov, by sa preto mal zrušiť. V záujme právnej istoty a ochrany oprávnených očakávaní by sa však malo pokračovať v platbách takejto pomoci nedávno uznaným organizáciám výrobcov, ktoré už túto pomoc prijímajú.

(15)

Ustanovenia nariadenia (EHS) č. 404/93, ktorými sa umožňuje uznanie a činnosť skupín zahrňujúcich jednu alebo viac hospodárskych činností súvisiacich s produkciou, uvedením na trh alebo spracovaním banánov, nenašli žiadne praktické uplatnenie. Mali by sa preto zrušiť.

(16)

Na základe zmien režimu týkajúceho sa banánov už viac nie je potrebné, aby existoval samostatný Riadiaci výbor pre banány. Namiesto neho by sa mal primerane využiť Riadiaci výbor pre čerstvé ovocie a zeleninu ustanovený nariadením Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (4).

(17)

Viacero ustanovení obsiahnutých v nariadení (EHS) č. 404/93 je obsolentných, a v záujme jasnosti by sa preto mali zrušiť.

(18)

Nariadenia (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006 by sa preto mali primeraným spôsobom zmeniť a doplniť.

(19)

Mali by sa prijať ustanovenia, aby Komisia prijala všetky podrobné pravidlá nevyhnutné pre realizáciu zmien a doplnení ustanovených v tomto nariadení a prechodné opatrenia nevyhnutné na uľahčenie prechodu od existujúcich úprav k úpravám tohto nariadenia.

(20)

Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska (ďalej len „Akt o pristúpení z roku 2005“), toto nariadenie a nariadenie (ES) č. 2011/2006 (5) (cukor a osivá) menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 1782/2003 a tieto zmeny a doplnenia by mali nadobudnúť platnosť rovnakým dňom. V záujme právnej istoty by sa malo bližšie určiť poradie, v akom sa tieto zmeny a doplnenia uplatnia.

(21)

S cieľom vyhnúť sa zbytočnému predlžovaniu súčasného režimu pomoci na banány a v záujme jednoduchého a účinnej správy by sa zmeny a doplnenia ustanovené v tomto nariadení mali uplatniť, hneď ako to bude možné, konkrétne pre banány od hospodárskeho roku 2007,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (EHS) č. 404/93

Nariadenie (EHS) č. 404/93 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

hlavy II a III, články 16 až 20, článok 21 ods. 2, článok 25 a články 30 až 32 sa vypúšťajú;

2.

v článku 27 sa odsek 1 nahrádza týmto znením:

„1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre čerstvé ovocie a zeleninu uvedený v článku 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96.

Odkazy na Riadiaci výbor pre banány sa chápu ako odkazy na výbor uvedený v prvom pododseku.“;

3.

článok 29 sa nahrádza týmto znením:

„Článok 29

Členské štáty poskytnú Komisii informácie, ktoré požaduje na vykonávanie tohto nariadenia.“;

4.

vkladá sa tento článok 29a:

„Článok 29a

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 2.“.

Článok 2

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1782/2003

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 v znení zmien a doplnení (vrátane zmien a doplnení účinných na základe Aktu o pristúpení z roku 2005 a nariadenia (ES) č. 2011/2006 (cukor a osivá) sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 33 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza týmto znením:

„a)

ak sa im poskytla platba v referenčnom období uvedenom v článku 38 v rámci aspoň jedného režimu uvedenom v prílohe VI alebo v prípade olivového oleja v hospodárskych rokoch uvedených v druhom pododseku článku 37 ods. 1, alebo v prípade cukrovej repy, trstiny a čakanky, ak využívali trhovú podporu v reprezentatívnom období uvedenom v písmene K prílohy VII, alebo v prípade banánov, ak využívali náhradu straty výnosov v reprezentatívnom období uvedenom v písmene L prílohy VII.“;

2.

v článku 37 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Referenčná suma pre banány sa vypočíta a upraví v súlade s písmenom L prílohy VII.“;

3.

v článku 40 sa odsek 2 nahrádza týmto znením:

„2.   Ak bolo celé referenčné obdobie ovplyvnené vyššou mocou alebo výnimočnými okolnosťami, členský štát vypočíta referenčnú sumu na základe obdobia 1997 až 1999 alebo v prípade cukrovej repy, trstiny a čakanky na základe najbližšieho roka predchádzajúceho reprezentatívnemu obdobiu vybranému v súlade s písmenom K prílohy VII, alebo v prípade banánov na základe najbližšieho hospodárskeho roka predchádzajúceho reprezentatívnemu obdobiu vybranému v súlade s písmenom L prílohy VII. V takom prípade sa odsek 1 uplatní mutatis mutandis.“;

4.

v článku 43 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza týmto znením:

„a)

v prípade podpory pre zemiakový škrob, sušené krmivá, osivo, olivové háje a tabak uvedené v prílohe VII počet hektárov, na ktorých produkciu sa v referenčnom období poskytla podpora, ako je vypočítané v písmenách B, D, F, H a I prílohy VII, v prípade podpory pre cukrovú repu, trstinu a čakanku počet hektárov vypočítaných v súlade s bodom 4 písm. K danej prílohy a v prípade banánov počet hektárov vypočítaný v súlade s písmenom L danej prílohy.“;

5.

v článku 44 ods. 2 druhom pododseku sa za slová „alebo plocha, ktorá musí dočasne ležať úhorom,“ vkladajú slová „alebo sa pestujú s banánmi“;

6.

v článku 51 písm. a) sa na konci za slovo „chmeľ“ dopĺňajú slová „či banány“;

7.

v článku 145 sa za bod d)b) vkladá tento bod:

„d)c)

podrobné pravidlá v súvislosti so začlenením podpory pre banány do režimu jednotnej platby.“;

8.

článok 155 sa nahrádza takto:

„Článok 155

Iné prechodné pravidlá

Ďalšie opatrenia požadované z dôvodu uľahčenia prechodu od úprav ustanovených v nariadeniach uvedených v článkoch 152 a 153, v nariadení (ES) č. 1260/2001 a v nariadení Rady (EHS) č. 404/93 (6) k úpravám tohto nariadenia, najmä tým, ktoré súvisia s uplatňovaním článkov 4 a 5 a prílohy k nariadeniu (ES) č. 1259/1999 a článku 6 nariadenia (ES) č. 1251/1999, a od ustanovení, ktoré súvisia s plánmi zlepšenia ustanovenými v nariadení (EHS) č. 1035/72, k úpravám uvedeným v článkoch 83 až 87 tohto nariadenia sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 144 ods. 2 tohto nariadenia. Nariadenia a články uvedené v článkoch 152 a 153 sa uplatňujú naďalej na účely stanovenia referenčných súm uvedených v prílohe VII.

9.

prílohy sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006

Nariadenie (ES) č. 247/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 23 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Opatrenia ustanovené v tomto nariadení s výnimkou opatrení uvedených v článku 16 predstavujú intervencie zamerané na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (7) na obdobie do 31. decembra 2006. Rovnaké opatrenia budú s účinnosťou od 1. januára 2007 predstavovať intervencie určené na reguláciu poľnohospodárskych trhov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) alebo priame platby poľnohospodárom v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (8).

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Spoločenstvo financuje opatrenia ustanovené v hlavách II a III tohto nariadenia až do týchto ročných maximálnych výšok:

(v mil. EUR)

 

Finančný rok 2007

Finančný rok 2008

Finančný rok 2009

Finančný rok 2010 a viac

Francúzske zámorské departementy

126,6

262,6

269,4

273

Azory a Madeira

77,9

86,6

86,7

86,8

Kanárske ostrovy

127,3

268,4

268,4

268,4“;

c)

v článku 23 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Ročné sumy uvedené v odsekoch 2 a 3 zahŕňajú akékoľvek náklady vzniknuté v súlade s nariadeniami uvedenými v článku 29.“;

2.

vkladá sa tento článok:

„Článok 24a

1.   Členské štáty predložia Komisii do 15. marca 2007 návrh zmien a doplnení k ich celkovému programu, ktoré odrážajú zmeny zahrnuté v nariadení (ES) č. 2011/2006 (9).

2.   Komisia prehodnotí navrhnuté zmeny a doplnenia a rozhodne o ich schválení najneskôr do štyroch mesiacov od ich predloženia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

3.   Odchylne od článku 24 ods. 3 sa zmeny a doplnenia uplatňujú od 1. januára 2007.

3.

v článku 28 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 31. decembra 2009 a potom každých päť rokov všeobecnú správu, v ktorej bude uvedený vplyv činnosti uskutočnenej na základe tohto nariadenia, aj v odvetví banánov, v prípade uplatniteľnosti spolu s primeranými návrhmi.“;

4.

do článku 30 sa vkladá tento odsek:

„Komisia v súlade s tým istým postupom môže tiež prijať opatrenia na uľahčenie prechodu od úprav ustanovených v nariadení Rady (EHS) č. 404/93 (10) k úpravám tohto nariadenia.

Článok 4

Prechodné opatrenia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 bod 1 tohto nariadenia:

členské štáty pokračujú v uplatňovaní článkov 5, 6 a 25 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 404/93 na organizácie výrobcov, ktoré uznali najneskôr 31. decembra 2006 a ktorým sa pomoc vyplácala na základe článku 6 ods. 2 daného nariadenia už pred uvedeným dátumom, a

článok 12 uvedeného nariadenia sa naďalej uplatňuje vo vzťahu k režimu kompenzačnej pomoci na rok 2006.

2.   Podrobné pravidlá nevyhnutné na implementáciu odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 404/93.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. ES L 47, 25.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 686/2004 (Ú. v. EÚ L 106, 15.4.2004, s. 12).

(5)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(6)  Ú. v. ES L 47, 25.2.1993, s. 1.“;

(7)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1290/2005 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).

(8)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).“

(9)  Pozri stranu 1 Ú. v. EÚ.“;

(10)  Ú. v. ES L 47, 25.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.“


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa týmto menia a dopĺňajú takto:

1.

v prílohe I sa vypúšťa riadok týkajúci sa banánov;

2.

k prílohe VI sa dopĺňa tento riadok:

„Banány

Článok 12 nariadenia (EHS) č. 404/93

Náhrada za stratu výnosov“

3.

do prílohy VII sa dopĺňa toto písmeno:

„L.   Banány

Členské štáty určia sumu, ktorá sa začlení do referenčnej sumy každého poľnohospodára na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, ako napríklad:

a)

množstvo banánov uvedené na trh príslušným poľnohospodárom, na ktoré sa vyplatila náhrada za stratu výnosov na základe článku 12 nariadenia (EHS) č. 404/93 počas reprezentatívneho obdobia medzi hospodárskymi rokmi 2000 a 2005;

b)

plochy, na ktorých sa banány uvedené v písmene a) pestovali; a

c)

suma náhrady za stratu výnosov vyplatená poľnohospodárovi počas obdobia uvedeného v písmene a).

Členské štáty vypočítajú uplatniteľné hektáre uvedené v článku 43 ods. 2 tohto nariadenia na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, ako sú napríklad plochy uvedené v písmene b) prvého odseku.“;

4.

Príloha VIII sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VIII

Vnútroštátne stropy uvedené v článku 41

v tis. EUR

Členský štát

2005

2006

2007

2008

2009

2010 a nasledujúce roky

Belgicko

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Dánsko

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Nemecko

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grécko

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Španielsko

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Francúzsko

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Írsko

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Taliansko

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luxembursko

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Holandsko

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Rakúsko

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugalsko

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Fínsko

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Švédsko

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Spojené kráľovstvo

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849“

5.

v prílohe VIIIa sa stĺpec týkajúci sa Cypru nahrádza takto:

„Kalendárny rok

 

 

Cyprus

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 a nasledujúce roky

 

 

44 300“

 

 

 

 

 

 

 


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/20


NARIADENIE RADY (ES) č. 2014/2006

z 19. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu autonómnych colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada prijala 20. decembra 1996 nariadenie (ES) č. 2505/96 (1). Vzhľadom na to, že dopyt Spoločenstva po príslušných výrobkoch sa má uspokojiť za najpriaznivejších podmienok, určité existujúce colné kvóty by sa mali predĺžiť alebo upraviť a niektoré nové colné kvóty Spoločenstva by sa mali otvoriť so zníženými alebo nulovými colnými sadzbami pre príslušné objemy bez toho, aby sa narušil trh s takýmito výrobkami.

(2)

Vzhľadom na to, že objem kvóty pre jednu colnú kvótu Spoločenstva je nedostatočný na uspokojenie potrieb výrobného odvetvia Spoločenstva počas súčasného kvótového obdobia, mal by sa zvýšiť s účinnosťou od 1. januára 2007.

(3)

Nie je v záujme Spoločenstva, aby naďalej v roku 2007 poskytovalo colné kvóty Spoločenstva na určité výrobky, ktoré boli v roku 2006 oslobodené od cla. Tieto výrobky by sa preto mali odstrániť z tabuľky uvedenej v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2505/96.

(4)

Vzhľadom na mnohé zmeny, ktoré sa majú vykonať, je v záujme jasnosti nevyhnutné nahradiť prílohu I k nariadeniu (ES) č. 2505/96 v celom jej rozsahu.

(5)

Nariadenie (ES) č. 2505/96 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

S ohľadom na hospodársky význam tohto nariadenia, je potrebné odvolať sa na dôvody naliehavosti ustanovené v bode I ods. 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojenému k Zmluve o Európskej únii a k Zmluvám o založení Európskeho spoločenstva, Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(7)

Vzhľadom na to, že toto nariadenie sa má uplatňovať od 1. januára 2007, malo by bezodkladne nadobudnúť účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 2505/96 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Pre obdobie kvóty od 1. januára do 31. decembra 2006 podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2505/96 sa objem colnej kvóty pre poradové číslo 09.2981 stanovuje na 260 000 jednotiek.

Článok 3

Pre obdobie kvóty od 1. januára do 31. decembra 2007 podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2505/96:

objem colnej kvóty pre poradové číslo 09.2002 sa stanovuje na 1 000 ton,

objem colnej kvóty pre poradové číslo 09.2030 sa stanovuje na 1 000 ton,

objem colnej kvóty pre poradové číslo 09.2612 sa stanovuje na 1 900 ton,

objem colnej kvóty pre poradové číslo 09.2620 sa stanovuje na 1 000 000 jednotiek,

objem colnej kvóty pre poradové číslo 09.2727 sa stanovuje na 15 000 ton.

Článok 4

Do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2505/96 sa s účinnosťou od 1. januára 2007 vkladajú colné kvóty pre poradové čísla 09.2920, 09.2970, 09.2972 a 09.2977.

Článok 5

Colné kvóty pre poradové čísla 09.2026, 09.2853, 09.2976 a 09.2981 sa uzavierajú s účinnosťou od 1. januára 2007.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. ES L 345, 31.12.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 962/2006 (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Poradové číslo

Číselný znak KN

Kód TARIC

Opis

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty

(%)

Obdobie kvóty

09.2002

ex 2928 00 90

30

Phenylhydrazine

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2003

ex 8543 70 90

63

Napätím riadený frekvenčný generátor, pozostávajúci z pasívnych a aktívnych prvkov namontovaných na tlačenom obvode, pod spoločným krytom, ktorého vonkajšie rozmery nepresahujú 30 × 30 mm

1 400 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2030

ex 2926 90 95

74

Chlórtalonil

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2140

ex 3824 90 98

98

Zmes terciálnych amínov obsahujúcich hmotnostné množstvo:

2,0-4,0 % N,N-dimetyl-1-oktapamínu

najmenej 94 % N,N-dimetyl-1-dekanamínu

najviac 2 % N,n-dimetyl-1-dodekananimu a viac

4 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenyléndiamín

1 800 ton

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoxysilylpropyl) tetrasulfid

4 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinyl alkohol) čiastočne acetalizovaný 5-(4-azido-2-sulfobenzylidén)-3-(formylpropyl)-rhodanínom, sodná soľ

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 29 00

20

(Chlórometylén)dimetylamónium chlorid

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 90

10

Fluorid vápenatý s celkovým obsahom hliníka, horčíka a sodíka 0,25 mg/kg alebo menším, vo forme prášku

55 ton

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-dichlorobenzidín dihydrochlorid

1 900 ton

0

1.1.–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Kyselina ribonukleová

110 ton

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetylsiloxán so stupňom polymerizácie 2 800 monomérnych jednotiek (± 100)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 85

40

Kyselina (R)-2-chloromandelická

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienylacetonitril

80 ton

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 20

20

Zostava pre GPS systém na stanovenie polohy

1 000 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Etylvanilín (3-etoxy-4-hydroxy-benzaldehyd)

425 ton

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Film z polymérov polypropylénu, biaxiálne orientovaný, s hrúbkou 3,5 μm alebo viac, ale menej než 15 μm, so šírkou 490 mm alebo viac, ale nepresahujúcou 620 mm, na výrobu filmových kondenzátorov (1)

170 ton

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Sklenené obrazovky s uhlopriečkou 814,8 mm (± 1,5 mm) meranou medzi dvoma vonkajšími rohmi, s priesvitnosťou 51,1 % (± 2,2 %) na štandardnú hrúbku skla 12,5 mm

500 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Tkané sklené vlákno s väzbou zo sklených vláknin potiahnutých plastom s hmotnosťou 120 g/m2(±10 g/m2), bežne používané na výrobu rolovacích a pevných sieťok proti hmyzu

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopické držadlo z hliníka určené na použitie vo výrobe batožín (1)

240 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxidy a hydroxidy vanádu, určené výlučne na výrobu zliatín (1)

13 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Čerešne konzervované v alkohole, s priemerom nepresahujúcim alebo rovným 19,9 mm, vykôstkované, určené na výrobu čokoládových výrobkov:

s obsahom cukru presahujúcim 9 % hmotnosti

s obsahom cukru nepresahujúcim 9 % hmotnosti

 (1)

2 000 ton

10 (3)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Višne (Prunus cerasus) konzervované v alkohole, s priemerom nepresahujúcim alebo rovným 19,9 mm, vykôstkované, určené na výrobu čokoládových výrobkov:

s obsahom cukru presahujúcim 9 % hmotnosti

s obsahom cukru nepresahujúcim 9 % hmotnosti

 (1)

2 000 ton

10 (3)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Synthetický poly-alfa-olefin s viskozitou nie menšou ako 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistokov) pri 100°C merané metódou ASTM D 445

15 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochróm s obsahom 1,5 % hmotnosti alebo väčším, ale nepresahujúci 4 % uhlíka a 70 % chrómu

50 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Kyselinou aktivovaný montmorillonit na výrobu samokopírovacieho papiera (1)

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 98

19

Pevné extrakty zo zvyškov nerozpustných v alifatických rozpúšťadlách získaných počas extrakcie živíce z dreva, s nasledovnými charakteristikami:

s obsahom živičných kyselín nepresahujúcich 30 % hmotnosti,

množstvo kyslosti nepresahujúcej 110 a

bod topenia 100°C alebo väčší

1 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlórometán

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Zmes 1-alkénov obsahujúca 80 % hmotnosti alebo viac 1-alkénov, s dĺžkou reťazca 20 a 22 atómov uhlíka

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Huba z ruhu Auricularia polytricha, nevarená alebo varená vo vode alebo v pare, zmrazená, určená na výrobu pripravených pokrmov (1)  (2)

700 ton

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Krezol s čistotou 98,5 %, alebo viac

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-Dichlóro-3-etyl-6-nitrofenol, práškový

90 ton

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

 

Sulfátová terpentínová živica

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Farebné katódové trubice plochých obrazoviek s pomerom obrazovky šírka/výška 4/3 a rozmerom uhlopriečky obrazovky 79 cm alebo väčším ale nepresahujúcim 81 cm a polomerom zakrivenia 50 m alebo väčším

8 500 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Surový alebo nevyrobený tabak, tiež narezané do pravidelných rozmerov, majúci colnú hodnotu nie menšiu ako 450 Euro na 100 kg netto hmotnosti, na použitie ako značkovacie vlákno alebo obal vo výrobe tovaru patriaceho do podpoložky 2402 10 00 (1)

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Vodný roztok obsahujúci 40 % hmotnosti alebo väčšých suchých výťažkov betainu a 5 % hmotnosti alebo väčšej, ale nepresahujúci 30 % oranických alebo anorganických solí

38 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystín

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Skladacie mechy na výrobu kĺbových autobusov (1)

2 600 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2920

ex 2906 19 00

30

Izobornyl cyklohexanol

450 ton

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzén

2 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

 

Kolofónia a živičné kyseliny

200 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2945

ex 2940 00 00

20

D–Xylóza

400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylidén fluorid), v práškovej forme, na prípravu farieb alebo náterov na kovy (1)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Chloroetanol, na výrobu tekutých tioplastov podpoložky 4002 99 90 (1)

8 400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2970

ex 8540 11 11

95

Farebná katódová trubica s maskou so štrbinami vybavená elektrónovým delom a vychyľovacou cievkou, pričom je pomer šírky a výšky obrazovky 4:3 a jej uhlopriečka meria 33,5 cm (± 1,6 mm) (1)

250 000 jednotiek

0

1.1.–30.06.

09.2972

2915 24 00

 

Acetanhydrid

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3′:4,4′-tetrakarboxdianhydrid

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2977

2926 10 00

 

Akrylonitril

12 000 ton

0

1.1.–30.06.

09.2979

ex 7011 20 00

15

Sklenená lícna doska s väčším uhlopriečny rozmerom z vonkajšieho rohu do vonkajšieho rohu 81,5 cm (± 0,2 cm) a svetelnou priestupnosťou 80 % (± 3 %) s priemernou hrúbkou skla 11,43 mm

800 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2986

ex 3824 90 98

76

Mixture of tertiary amines containing:

60 % hmotnosti alebo väčšej dodecyldimetylamínu

20 % hmotnosti alebo väčšej dimetyl(tetradecyl)amínu

0,5 % hmotnosti alebo väčšej hexadecyldimetylamínu

na výrobu aminooxidov (1)

14 315 ton

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Propylén-butylénový kopolymér, obsahujúci v hmotnosti nie menej ako 60 % ale nie viac ako 68 % propylénu a nie menej ako 32 % ale nie viac ako 40 % butylénu, s viskozitou taveniny nepresahujúcou 3 000 mPa pri 190°C, ako je určené metódou ASTM D 3236, na použitie ako lepidlo vo výrobe produktov patriacich do podpoložky 4818 40 (1)

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Klávesnice,

pozostávajúce so silikónovej a polykarbonátovej vrstvy alebo celé zo silikónu alebo

polykarbonátu,

vrátane tlačidiel, na výrobu alebo opravu mobilných rádio-telefónov podpoložky 8517 12 00 (1)

20 000 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  Záznam v tejto podpoložke podlieha podmienkam uvedeným v príslušných ustanoveniach Spoločenstva (pozri články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 – Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 71).

(2)  Pozastavenie cieľ sa však nepovoľuje, ak je spracovanie vykonávané na maloobchodnej úrovni alebo na úrovni stravovania.

(3)  Uplatňuje sa zvláštne dodatočné clo.“


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/28


NARIADENIE RADY (ES) č. 2015/2006

z 19. decembra 2006,

ktorým sa na roky 2007 a 2008 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 má Rada prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie prístupu do vôd a k zdrojom a na zabezpečenie trvalo udržateľného vykonávania rybolovných činností, pričom vezme okrem iného do úvahy dostupné vedecké odporúčania.

(2)

Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 je úlohou Rady, aby stanovila rybolovné možnosti podľa kategórie rybolovu alebo skupiny kategórií rybolovov a pridelila ich v súlade s predpísanými kritériami.

(3)

Podľa najnovších vedeckých odporúčaní Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) k niektorým hlbokomorským zásobám rýb nie je lov týchto zásob trvalo udržateľný a na zabezpečenie trvalej udržateľnosti týchto zásob by sa mali pre ne znížiť rybolovné možnosti.

(4)

ICES ďalej uviedla, že miera rybolovu druhu Hoplostethus atlanticus v oblasti ICES VII je príliš vysoká. Vo vedeckom odporúčaní sa ďalej uvádza, že zásoby druh Hoplostethus atlanticus sú výrazne vyčerpané v oblasti VI a že sa identifikovali oblasti, kde sa tieto druhy zoskupujú a sú zraniteľné. Preto je vhodné rybolov druhu Hoplostethus atlanticus v týchto oblastiach zakázať.

(5)

S cieľom zabezpečiť efektívne riadenie kvót by sa mali stanoviť osobitné podmienky, za ktorých rybolov prebieha.

(6)

V súlade s článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (2) je potrebné určiť, ktoré populácie podliehajú opatreniam, ktoré sú v ňom stanovené.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení by sa mali stanoviť na základe odkazov na zóny ICES vymedzené v nariadení Rady (EHS) č. 3880/91 zo 17. decembra 1991 o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (3) a podľa zón CECAF (Výbor pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku) vymedzených v nariadení Rady (ES) č. 2597/95 z 23. októbra 1995 o predkladaní štatistík nominálneho výlovku členskými štátmi, ktoré lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantického oceánu (4).

(8)

Rybolovné možnosti by sa mali využívať v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva v tejto oblasti, a najmä v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkov rýb členských štátov (5), nariadením Komisie (EHS) č. 1381/87 z 20. mája 1987, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre označovanie a dokumentáciu rybárskych plavidiel (6), nariadením Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (7), nariadením Rady č. 1627/94 z 27. júna 1994, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce sa zvláštnych rybárskych povolení (8), nariadením Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (9), nariadením Rady (ES) č, 2347/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb (10) a nariadením Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 a zrušuje nariadenie (ES) č. 88/98 (11).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa na roky 2007 a 2008 stanovujú pre rybárske plavidlá Spoločenstva rybolovné možnosti, pokiaľ ide o zásoby hlbokomorských druhov, v zónach vôd Spoločenstva a niektorých vodách, ktoré nepatria Spoločenstvu, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov, a osobitné podmienky využívania rybolovných možností.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia je „povolenie na rybolov hlbokomorských rýb“ povolenie na rybolov uvedené v článku 3 nariadenia (ES) č. 2347/2002.

2.   Vymedzenie zón ICES a CECAF sa uvádza v nariadení (EHS) č. 3880/91 a nariadení (ES) č. 2597/95.

Článok 3

Stanovenie rybolovných možností

Rybolovné možnosti pre plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o zásoby hlbokomorských druhov, sú stanovené v prílohe.

Článok 4

Prideľovanie členským štátom

Prideľovanie rybolovných možností členským štátom ustanovené v prílohe sa nedotýka:

a)

výmen uskutočnených podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

b)

prerozdelenia uskutočneného podľa článku 21 ods. 4 a článku 32 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93 a článku 23 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

c)

dodatočných vykládok povolených podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96;

d)

zadržaných množstiev podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 847/96;

e)

množstiev odpočítaných podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 847/96 a článku 23 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Článok 5

Flexibilnosť kvót

Na účely nariadenia (ES) č. 847/96 sa všetky kvóty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu považujú za analytické kvóty.

Opatrenia ustanovené v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa však na uvedené kvóty nevzťahujú.

Článok 6

Podmienky vykládky úlovku a vedľajšieho úlovku

Zásoby rýb, pre ktoré sa týmto nariadením stanovujú rybolovné možnosti, sa môžu uchovávať na palube alebo vyložiť, iba ak ich ulovilo plavidlo členského štátu, ktorého kvóta nebola vyčerpaná. Všetky vykládky sa započítavajú do tejto kvóty.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na úlovky ulovené v priebehu vedeckého výskumu, ktorý sa uskutočňuje podľa nariadenia (ES) č. 850/98, ktoré sa do kvóty nezapočítavajú.

Článok 7

Druh Hoplostethus atlanticus

1.   Oblasti ochrany druhu Hoplostethus atlanticus sa definujú ako tieto morské oblasti:

a)

morská oblasť vymedzená loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto polohy:

 

57° 00′ s. š., 11° 00′ z. d.

 

57° 00′ s. š., 8° 30′ z. d.

 

56° 23′ s. š., 8° 30′ z. d.

 

55° 00′ s. š., 9° 38′ z. d.

 

55° 00′ s. š., 11° 00′ z. d.

 

57° 00′ s. š., 11° 00′ z. d.

b)

morská oblasť vymedzená loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto polohy:

 

55° 30′ s. š., 15° 49′ z. d.

 

55° 30′ s. š., 14° 11′ z. d.

 

55° 30′ s. š., 14° 11′ z. d.

 

55° 30′ s. š., 15° 49′ z. d.

c)

morská oblasť vymedzená loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto polohy:

 

55° 00′ s. š., 13° 51′ z. d.

 

55° 00′ s. š., 10° 37′ z. d.

 

54° 15′ s. š., 10° 37′ z. d.

 

55° 30′ s. š., 11° 50′ z. d.

 

55° 30′ s. š., 13° 51′ z. d.

Uvedené polohy a zodpovedajúce loxodrómy a polohy plavidiel sa merajú podľa normy WGS84.

2.   Členské štáty zabezpečia riadne monitorovanie plavidiel, ktoré sú držiteľmi povolenia na rybolov hlbokomorských druhov, monitorovacími centrami rybolovu, ktoré majú systém na detekciu a zaznamenanie vstupu plavidiel do oblastí vymedzených v odseku 1, ich tranzitu cez ne a výstupu z nich.

3.   Plavidlá, ktoré majú povolenie na rybolov hlbokomorských druhov a vstúpili do oblastí vymedzených v odseku 1, nesmú uchovávať na palube ani preložiť na inú loď žiadne množstvo druhu Hoplostethus atlanticus, ani vyložiť akékoľvek množstvo druhu Hoplostethus atlanticus po skončení rybárskej plavby, ak:

a)

nie je všetok rybársky výstroj na palube počas tranzitu priviazaný a zložený v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 20 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93;

b)

je priemerná rýchlosť počas tranzitu nižšia ako 8 uzlov.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmim dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 448/2005 (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2005, s. 5).

(4)  Ú. v. ES L 270, 13.11.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 276, 10.10.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1804/2005 (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 10).

(6)  Ú. v. ES L 132, 21.5.1987, s. 9.

(7)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 7.

(9)  Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2166/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 5).

(10)  Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2269/2004 (Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 1).

(11)  Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1.


PRÍLOHA

ČASŤ 1

Vymedzenie druhov a skupín druhov

V každej oblasti sú zásoby rýb uvedené podľa abecedného poradia latinských názvov príslušných druhov. Hlbokomorské žraloky sú však uvedené na začiatku tohto zoznamu. Nasleduje tabuľka, v ktorej sa na účely tohto nariadenia uvádzajú bežné názvy a zodpovedajúce latinské názvy:

Bežný názov

Vedecký názov

Stuhochvost čierny

Aphanopus carbo

Beryxy

Beryx spp.

Mieň lemovaný

Brosme brosme

Dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

Hoplostethus atlanticus

Molva modrá

Molva dypterigia

ryby druhu Phycis blennoides

Phycis blennoides

Pagel bledý

Pagellus bogaraveo

Odkazy na hlbokomorské žraloky sa vzťahujú na žraloky uvedené v tomto zozname druhov: pailona hladká (Centroscymnus coelolepis), ostroňovec listošupinatý (Centrophorus squamosus), ostroňovec zobákonosý (Deania calceus), svietivec riasnatopyský (Dalatias licha), svetloň veľký (Etmopterus princeps), svetloň zamatový (Etmopterus spinax), Centroscyllium fabricii, Centrophorus granulosus, žralok pílochvostý (Galeus melastomus), Galeus murinus, Apristuris spp.

ČASŤ 2

Ročné rybolovné možnosti uplatniteľné na plavidlá Spoločenstva v oblastiach s obmedzeniami úlovku podľa druhov a oblastí (v tonách živej hmotnosti)

Všetky odkazy sa vzťahujú na podoblasti ICES, pokiaľ nie je uvedené inak.

Druh

:

Hlbokomorské žraloky

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín V, VI, VII, VIII a IX

Rok

2007 (1)

2008 (1)

 

Nemecko

59

39

 

Španielsko

280

187

 

Estónsko

4

2

 

Francúzsko

1 014

676

 

Írsko

164

109

 

Litva

4

2

 

Poľsko

4

2

 

Portugalskosko

381

254

 

Spojené kráľovstvo

562

375

 

ES

2 472

1 646

 


Druh

:

Hlbokomorské žraloky

Zóna

:

X (vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín)

Rok

2007

2008

 

Portugalsko

20

20

 

ES

20

20

 


Druh

:

Hlbokomorské žraloky a druhy Deania histricosa a Deania profondorum

Zóna

:

XII (vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín)

Rok

2007

2008

 

Španielsko

69

34

 

Francúzsko

22

11

 

Írsko

4

2

 

Spojené kráľovstvo

4

2

 

ES

99

49

 


Druh

:

Stuhochvost čierny

Aphanopus carbo

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín I, II, III a IV

Rok

2007

2008

 

Nemecko

5

5

 

Francúzsko

5

5

 

Spojené kráľovstvo

5

5

 

ES

15

15

 


Druh

:

Stuhochvost čierny

Aphanopus carbo

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín V, VI, VII, a XII

Rok

2007

2008

 

Nemecko

35

35

 

Španielsko

173

173

 

Estónsko

17

17

 

Francúzsko

2 433

2 433

 

Írsko

87

87

 

Lotyšsko

113

113

 

Litva

1

1

 

Poľsko

1

1

 

Spojené kráľovstvo

173

173

 

Ostatné (2)

9

9

 

ES

3 042

3 042

 


Druh

:

Stuhochvost čierny

Aphanopus carbo

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín VIII, IX a X

Rok

2007

2008

 

Španielsko

13

13

 

Francúzsko

31

31

 

Portugalsko

3 956

3 956

 

ES

4 000

4 000

 


Druh

:

Stuhochvost čierny

Aphanopus carbo

Zóna

:

CECAF 34.1.2. (vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín)

Rok

2007

2008

 

Portugalsko

4 285

4 285

 

ES

4 285

4 285

 


Druh

:

Beryxy

Beryx spp.

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Španielsko

74

74

 

Francúzsko

20

20

 

Írsko

10

10

 

Portugalsko

214

214

 

Spojené kráľovstvo

10

10

 

ES

328

328

 


Druh

:

Dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín I, II, IV a Va

Rok

2007

2008

 

Dánsko

2

2

 

Nemecko

2

2

 

Francúzsko

14

14

 

Spojené kráľovstvo

2

2

 

ES

20

20

 


Druh

:

Dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

IIIa a vody Spoločenstva III bcd

Rok

2007

2008

 

Dánsko

1 003

946

 

Nemecko

6

5

 

Švédsko

52

49

 

ES

1 060

1 000

 


Druh

:

Dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín Vb, VI a VII

Rok

2007

2008

 

Nemecko

9

9

 

Estónsko

67

67

 

Španielsko

74

74

 

Francúzsko

3 789

3 789

 

Írsko

299

299

 

Litva

87

87

 

Poľsko

44

44

 

Spojené kráľovstvo

222

222

 

Ostatné (3)

9

9

 

ES

4 600

4 600

 


Druh

:

Dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín VIII, IX, X, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Nemecko

40

40

 

Španielsko

4 391

4 391

 

Francúzsko

202

202

 

Írsko

9

9

 

Spojené kráľovstvo

18

18

 

Lotyšsko

71

71

 

Litva

9

9

 

Poľsko

1 374

1 374

 

ES

6 114

6 114

 


Druh

:

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

Hoplostethus atlanticus

Zóna

:

VI (vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín)

Rok

2007

2008

 

Španielsko

6

4

 

Francúzsko

33

22

 

Írsko

6

4

 

Spojené kráľovstvo

6

4

 

ES

51

34

 


Druh

:

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

Hoplostethus atlanticus

Zóna

:

VII (vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín)

Rok

2007

2008

 

Španielsko

1

1

 

Francúzsko

147

98

 

Írsko

43

29

 

Spojené kráľovstvo

1

1

 

Ostatné (4)

1

1

 

ES

193

130

 


Druh

:

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

Hoplostethus atlanticus

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Španielsko

4

3

 

Francúzsko

23

15

 

Írsko

6

4

 

Portugalsko

7

5

 

Spojené kráľovstvo

4

3

 

ES

44

30

 


Druh

:

Molva modrá

Molva dypterygia

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín II, IV a V

Rok

2007

2008

 

Dánsko

7

6

 

Nemecko

7

6

 

Francúzsko

42

34

 

Írsko

7

6

 

Spojené kráľovstvo

25

20

 

Ostatné (5)

7

6

 

ES

95

78

 


Druh

:

Molva modrá

Molva dypterygia

Zóna

:

III (vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín)

Rok

2007

2008

 

Dánsko

8

6

 

Nemecko

4

3

 

Švédsko

8

6

 

ES

20

15

 


Druh

:

Molva modrá

Molva dypterygia

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín VI a VII (7)

Rok

2007

2008

 

Nemecko

26

21

 

Estónsko

4

3

 

Španielsko

83

67

 

Francúzsko

1 897

1 518

 

Írsko

7

6

 

Litva

2

1

 

Poľsko

1

1

 

Spojené kráľovstvo

482

386

 

Ostatné (6)

7

6

 

ES

2 510

2 009

 


Druh

:

Pagel bledý

Pagellus bogaraveo

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín VI, VII a VIII

Rok

2007

2008

 

Španielsko

238

238

 

Francúzsko

12

12

 

Írsko

9

9

 

Spojené kráľovstvo

30

30

 

Ostatné (8)

9

9

 

ES

298

298

 


Druh

:

Pagel bledý

Pagellus bogaraveo

Zóna

:

IX (vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín)

Rok

2007

2008

 

Španielsko

850

850

 

Portugalsko

230

230

 

ES

1 080

1 080

 


Druh

:

Pagel bledý

Pagellus bogaraveo

Zóna

:

X (vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín)

Rok

2007

2008

 

Španielsko

10

10

 

Portugalsko

1 116

1 116

 

Spojené kráľovstvo

10

10

 

ES

1 136

1 136

 


Druh

:

ryby druhu Phycis blennoides

Phycis blennoides

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín I, II, III a IV

Rok

2007

2008

 

Nemecko

10

10

 

Francúzsko

10

10

 

Spojené kráľovstvo

16

16

 

ES

36

36

 


Druh

:

ryby druhu Phycis blennoides

Phycis blennoides

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín V, VI a VII

Rok

2007

2008

 

Nemecko

10

10

 

Španielsko

588

588

 

Francúzsko

356

356

 

Írsko

260

260

 

Spojené kráľovstvo

814

814

 

ES

2 028

2 028

 


Druh

:

ryby druhu Phycis blennoides

Phycis blennoides

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín VIII a IX

Rok

2007

2008

 

Španielsko

242

242

 

Francúzsko

15

15

 

Portugalsko

10

10

 

ES

267

267

 


Druh

:

ryby druhu Phycis blennoides

Phycis blennoides

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nie sú pod suverenitou alebo jurisdikciou tretích krajín X a XII

Rok

2007

2008

 

Francúzsko

10

10

 

Portugalsko

43

43

 

Spojené kráľovstvo

10

10

 

ES

63

63

 


(1)  Len vedľajšie úlovky. Nepovoľuje sa žiaden cielený rybolov hlbokomorských žralokov.

(2)  Výhradne na vedľajšie úlovky. V rámci tejto kvóty nie sú povolené žiadne cielené rybolovy.

(3)  Výhradne na vedľajšie úlovky. V rámci tejto kvóty nie sú povolené žiadne cielené rybolovy.

(4)  Výhradne na vedľajšie úlovky. V rámci tejto kvóty nie sú povolené žiadne cielené rybolovy.

(5)  Výhradne na vedľajšie úlovky. V rámci tejto kvóty nie sú povolené žiadne cielené rybolovy.

(6)  Výhradne na vedľajšie úlovky. V rámci tejto kvóty nie sú povolené žiadne cielené rybolovy.

(7)  Členské štáty zabezpečia, aby bol lov molvy modrej vedecky monitorovaný, a to najmä činnosti tých rybárskych plavidiel, ktoré v roku 2005 vyložili viac ako 30 ton molvy modrej. Takéto plavidla musia vykládku vopred oznámiť a na konci akejkoľvek rybárskej plavby nesmú vyložiť viac ako 25 ton molvy modrej.

(8)  Výhradne na vedľajšie úlovky. V rámci tejto kvóty nie sú povolené žiadne cielené rybolovy.


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2016/2006

z 19. decembra 2006,

ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa spoločnej organizácii trhu s vínom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

keďže:

(1)

Sú potrebné určité technické zmeny a doplnenia niekoľkých nariadení Komisie o spoločnej organizácii trhu s vínom, aby sa mohli realizovať potrebné úpravy z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii.

(2)

V článku 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 1907/85 z 10. júla 1985 o zozname odrôd vínnej révy a oblastí, z ktorých pochádza víno na výrobu šumivého vína v Spoločenstve (1) sú odkazy na Rumunsko. Tieto odkazy by sa mali vypustiť.

(3)

V článku 52 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000 ustanovujúceho podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na trhový mechanizmus (2) sa stanovuje referenčné obdobie pre členské štáty produkujúce víno. Bolo by potrebné stanoviť referenčné obdobie pre Rumunsko.

(4)

V článku 2 ods. 1 a v článku 11 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001 sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore (3) sa ustanovujú určité údaje v jazykoch všetkých členských štátov. Tieto ustanovenia by mali zahŕňať aj záznamy v bulharskom a rumunskom jazyku.

(5)

Článok 33 nariadenia (ES) č. 883/2001 obsahuje odkaz na Rumunsko ako na tetiu krajinu. Tento odkaz by sa mal vypustiť.

(6)

V článku 8 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 884/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúcom podrobné pravidlá pre používanie sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore (4) sú obsiahnuté údaje v jazykoch všetkých členských štátov. Toto ustanovenie by malo zahŕňať aj údaje v bulharskom a rumunskom jazyku.

(7)

Článkom 16 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 753/2001 z 29. apríla 2002, ktorým sa ustanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/2002 pokiaľ ide o popis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých vinárskych výrobkov (5) obsahuje určité údaje v jazykoch všetkých členských štátov. Toto ustanovenie by malo zahŕňať aj záznamy v bulharskom a rumunskom jazyku.

(8)

V prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 753/2002 sa uvádza odkaz na Bulharsko a Rumunsko ako tretie krajiny. Tento odkaz by sa mal vypustiť.

(9)

Nariadenia (EHS) č. 1907/85, (ES) č. 1623/2000, (ES) č. 883/2001, (ES) č. 884/2001 a (ES) č. 753/2002 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 1 nariadenia (EHS) č. 1907/85 sa vypúšťa.

Článok 2

Do tretieho pododseku článku 52 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1623/2000 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

1999/2000 až 2004/2005 v Rumunsku“.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 883/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 odsek 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Oddiel 20 dovozných licencií a vývozných licencií musí obsahovať jeden z nasledovných údajov uvedených v prílohe I.“

2.

V prvom pododseku článku 5 sa odkaz na prílohu I označí ako „príloha Ia“.

3.

V článku 11 sa druhý odsek nahrádza takto:

„V licenciách v oddiele 22 licencií prílohy IVa musí sa uviesť aspoň jeden z nasledovných údajov“

4.

Článok 33 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v článku 1 sa vypúšťa bod (c);

b)

v článku 2 sa úvodné slová nahradia takto:

„Na účely odseku 1 písm. b) a d) úradná organizácia krajiny pôvodu, ktorá je oprávnená vyhotoviť dokument V I 1 uvedený v tomto nariadení, zapisuje do oddielu 15 tohto dokumentu nasledovné:“

5.

Prílohy sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nariadenie (ES) č. 884/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 8, odsek 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Colný úrad v mieste výstupu z colného územia Spoločenstva zapíše jeden z z údajov podľa prílohy V na dve kópie sprievodného dokladu a opečiatkuje ho ako pravý. Opečiatkované kópie s uvedeným znením odovzdá vývozcovi alebo jeho zástupcovi. Zástupca zabezpečí, aby jedna kópia bola aj časťou sprievodných dokladov na prepravu vyvážaného výrobku.“

2.

Text v prílohe II tohto nariadenia sa pripája ako príloha V.

Článok 5

Nariadenie (ES) č. 753/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 16 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Na účely druhej zarážky prílohy VII (B)(1) písm. a) nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa môžu uplatňovať len tieto termíny na etiketách stolových vín, stolových vín so zemepisným označením, akostných vín z ohraničenej vinohradníckej plochy a akostných šumivých vín V.O.V.P. s výnimkou akostných likérových vín V.O.V.P. a akostných perlivých vín V.O.V.P., na ktoré sa vzťahuje článok 39 ods. 1 písm. b):

a)

‚сухо‘, ‚seco‘, ‚suché‘, ‚tør‘, ‚trocken‘, ‚kuiv‘, ‚ξηρός‘, ‚dry‘, ‚sec‘, ‚secco‘, ‚asciutto‘, ‚sausais‘, ‚sausas‘, ‚száraz‘, ‚droog‘, ‚wytrawne‘, ‚seco‘, ‚sec‘, ‚suho‘, ‚kuiva‘ alebo ‚torrt‘ pod podmienkou, že obsah zvyškového cukru v danom víne neprekračuje:

i)

4 gramy na liter; alebo

ii)

9 gramov na liter za predpokladu, že celková kyslosť vyjadrená prostredníctvom kyseliny octovej minimálne 2 gramy na liter pod obsahom zvyškového cukru;

b)

‚полусухо‘, ‚semiseco‘, ‚polosuché‘, ‚halvtør‘, ‚halbtrocken‘, ‚poolkuiv‘, ‚ημίξηρος‘, ‚medium dry‘, ‚demi-sec‘, ‚abboccato‘, ‚pussausais‘, ‚pusiau sausas‘, ‚félszáraz‘, ‚halfdroog‘, ‚półwytrawne‘, ‚meio seco‘, ‚adamado‘, ‚demisec‘‚polsuho‘, ‚puolikuiva‘ alebo ‚halvtorrt‘ pod podmienkou, že obsah zvyškového cukru v danom víne neprekračuje maximum stanovené v a):

i)

12 gramov na liter; alebo

ii)

18 gramov na liter, pričom celkovú kyslosť určili členské štáty na základe odseku 2

(c)

‚полусладко‘, ‚semidulce‘, ‚polosladké‘, ‚halvsød‘, ‚lieblich‘, ‚poolmagus‘, ‚ημίγλυκος‘, ‚medium‘, ‚medium sweet‘, ‚moelleux‘, ‚amabile‘, ‚pussaldais‘, ‚pusiau saldus‘, ‚félédes‘, ‚halfzoet‘, ‚półsłodkie‘, ‚meio doce‘, ‚demidulce‘, ‚polsladko‘, ‚puolimakea‘, alebo ‚halvsött‘ pod podmienkou, že obsah zvyškového cukru v danom víne presahuje maximum stanovené v b) ale nie je väčší ako 45 g na liter:

(d)

‚сладко‘, ‚dulce‘, ‚sladké‘, ‚sød‘, ‚süss‘, ‚magus‘, ‚γλυκός‘, ‚sweet‘, ‚doux‘, ‚dolce‘, ‚saldais‘, ‚saldus‘, ‚édes‘, ‚ħelu‘, ‚zoet‘, ‚słodkie‘, ‚doce‘, ‚dulce‘, ‚sladko‘, ‚makea‘ alebo ‚sött‘, pod podmienkou, že minimálny obsah zvyškového cukru v danom víne je 45 g na liter.“

2.

V prílohe VIII sa vypúšťajú body 1 a 6.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska a dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

Člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 11.7.1985, s. 21. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1221/2006 (Ú. v. EÚ L 221, 12.8.2006, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2079/2005 (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005, s. 6).

(4)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 32. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1507/2006 (Ú. v. EÚ L 280, 12.10.2006, s. 9).

(5)  Ú. v. ES L 118, 4.5.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č.1507/2006.


PRÍLOHA I

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 883/2001 sa menia a dopĺňajú takto:

(1)

Platný text prílohy I k nariadeniu sa označí „príloha Ia“ a pred neho sa vkladá tento text:

„PRÍLOHA I

Údaje uvedené v druhom pododseku článku 2 ods. 1:

:

v bulharskom jazyku

:

Oтклонение от 0,4 об. %

:

v španielskom jazyku

:

Tolerancia de 0,4 % vol.

:

v českom jazyku

:

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

:

v dánskom jazyku

:

Tolerance 0,4 % vol.

:

v nemeckom jazyku

:

Toleranz 0,4 % vol.

:

v estónskom jazyku

:

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

:

v gréckom jazyku

:

Ανοχή 0,4 % vol.

:

v anglickom jazyku

:

Tolerance of 0,4 % vol.

:

vo francúzskom jazyku

:

Tolérance de 0,4 % vol.

:

v talianskom jazyku

:

Tolleranza di 0,4 % vol.

:

v lotyšskom jazyku

:

0,4 tilp. % pielaide

:

v litovskom jazyku

:

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

:

v maďarskom jazyku

:

0,4 térfogat-százalékos tűrés

:

v maltskom jazyku

:

Varjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.

:

v holandskom jazyku

:

Tolerantie van 0,4 % vol.

:

v poľskom jazyku

:

Tolerancja 0,4 % obj.

:

v portugalskom jazyku

:

Tolerância de 0,4 % vol.

:

v rumunskom jazyku

:

Toleranță de 0,4 % vol.

:

v slovenskom jazyku

:

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

:

v slovinskom jazyku

:

Odstopanje 0,4 vol. %

:

vo fínskom jazyku

:

Sallittu poikkeama 0,4 til - %

:

vo švédskom jazyku

:

Tolerans 0,4 vol. %“

(2)

Za prílohu IV sa vkladá príloha IVa:

„PRÍLOHA IVa

Údaje uvedené v druhom pododseku článku 11:

:

v bulharskom jazyku

:

Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)

:

v španielskom jazyku

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

v českom jazyku

:

Náhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)

:

v dánskom jazyku

:

Restitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)

:

v nemeckom jazyku

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

v estónskom jazyku

:

Toetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)

:

v gréckom jazyku

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

v anglickom jazyku

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

:

vo francúzskom jazyku

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

v talianskom jazyku

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

v lotyšskom jazyku

:

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)

:

v litovskom jazyku

:

Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

:

v maďarskom jazyku

:

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

:

v maltskom jazyku

:

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

:

v holandskom jazyku

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

v poľskom jazyku

:

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

:

v portugalskom jazyku

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

v rumunskom jazyku

:

Restituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)

:

v slovenskom jazyku

:

Náhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)

:

v slovinskom jazyku

:

Nadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)

:

vo fínskom jazyku

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

vo švédskom jazyku

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)“.


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA V

Údaje uvedené v druhom pododseku článku 8 ods. 2:

:

v bulharskom jazyku

:

И3HECEHO

:

v španielskom jazyku

:

EXPORTADO

:

v českom jazyku

:

VYVEZENO

:

v dánskom jazyku

:

UDFØRSEL

:

v nemeckom jazyku

:

AUSGEFÜHRT

:

v estónskom jazyku

:

EKSPORDITUD

:

v gréckom jazyku

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

v anglickom jazyku

:

EXPORTED

:

vo francúzskom jazyku

:

EXPORTÉ

:

v talianskom jazyku

:

ESPORTATO

:

v lotyšskom jazyku

:

EKSPORTĒTS

:

v litovskom jazyku

:

EKSPORTUOTA

:

v maďarskom jazyku

:

EXPORTÁLVA

:

v maltskom jazyku

:

ESPORTAT

:

v holandskom jazyku

:

UITGEVOERD

:

v poľskom jazyku

:

WYWIEZIONO

:

v portugalskom jazyku

:

EXPORTADO

:

v rumunskom jazyku

:

EXPORTAT

:

v slovenskom jazyku

:

VYVEZENÉ

:

v slovinskom jazyku

:

IZVOŽENO

:

vo fínskom jazyku

:

VIETY

:

vo švédskom jazyku

:

EXPORTERAD“


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2017/2006

z 20. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 51/2006, pokiaľ ide o obmedzenia úlovku zo zásob tresky nórskej v zónach Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 7,

keďže:

(1)

Podľa článku 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 51/2006 môže Komisia upraviť obmedzenia úlovkov zo zásob tresky nórskej v zónach ICES IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES) na základe vedeckých informácií získaných v prvej polovici roka 2006.

(2)

Podľa nových vedeckých odporúčaní ICES ako aj Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, ďalej STEFC) boli nové obmedzenia úlovkov zo zásob tresky nórskej v zónach IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES) ustanovené nariadením Komisie (ES) č. 51/2006 (2).

(3)

Treska nórska je zásobou v Severnom mori, o ktorú sa delí s Nórskom, ale v súčasnosti ju spoločne nespravujú obidve strany spoločne.

(4)

Po prijatí nariadenia (ES) č. 1259/2006 Spoločenstvo rokovalo s Nórskom, výsledkom nebola dohoda medzi Nórskom a Spoločenstvom o kľúči na prideľovanie týchto zásob na rok 2006.

(5)

Ak nie je k dispozícii kľúč na prideľovanie zásob medzi Nórskom a Spoločenstvom pre túto zásobu a uznaním skutočnosti, že Nórsko by malo dokázať uloviť časť celkového povoleného výlovu (TAC) odporúčaný ICES a STEFC, Spoločenstvo by malo stanoviť autonómne obmedzenie výlovu Spoločenstva, ktoré je menšie ako odporúčaný celkový povolený výlov.

(6)

Autonómne obmedzenie úlovku Spoločenstva by sa malo stanoviť na 75 % odporúčaného TAC. Dané percento zodpovedá podielu Spoločenstva na celkových úlovkoch tejto zásoby za posledných päť rokov a predstavuje odhadované rozdelenie zóny vyrátané prostredníctvom údajov zistených v prieskume za posledné roky. Takýto prístup by však mal platiť bez toho, aby bolo dotknuté stanovisko Spoločenstva v súvislosti s akýmikoľvek budúcimi rokovaniami s Nórskom.

(7)

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 51/2006 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 51/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2006

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2006 (Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 10).

(2)  Ú. v. EÚ L 229, 23.8.2006, s. 3.


PRÍLOHA

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 51/2006 sa mení a dopĺňa takto:

Údaje o zásobách tresky nórskej v zónach IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES) sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

Treska nórska

Trisopterus esmarki

Zona

:

II a (vody ES), III a, IV (vody ES)

NOP/2A3A4.

Dánsko

70 185

Analytický TAC.

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

13

Holandsko

52

ES

70 250

Nórsko

1 000 (1)

TAC

Nepodstatné


(1)  Túto kvótu možno loviť v časti VIa severne od 56° 30′ s. š.“


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/46


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2018/2006

z 20. decembra 2006,

ktorým sa z dôvodu pristúpenia Rumunska a Bulharska k Európskej únii stanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa dovozných povolení na mlieko a mliečne výrobky podľa nariadenia (ES) č. 2535/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 41,

keďže:

(1)

V oddiele 2 kapitola I hlava 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o dovozné opatrenia pre mlieko a mliečne výrobky a otvorenie colných kvót (1) sa stanovujú osobitné ustanovenia o schvaľovaní uchádzačov, ktorí žiadajú o dovozné povolenia. S cieľom zabezpečiť prístup prevádzkovateľov z Bulharska a Rumunska (ďalej len „nové členské štáty“) k dovozných licenciám odo dňa prístupu týchto krajín k Európskej únii by sa mali prijať prechodné opatrenia.

(2)

Na obdobie od 1. januára 2007 do 30. júna 2007 by sa umožnilo hospodárskym subjektom nových členských štátov bez predchádzajúceho schválenia uplatňovať dovozné povolenia podľa colných kvót, ako je uvedené v prílohách k nariadeniu (ES) č. 2535/2001.

(3)

Tieto hospodárske subjekty musia preukázať svoj štatút a pravidelnú obchodnú činnosť. Pokiaľ ide o požiadavku preukázania obchodnej činnosti, žiadatelia v nových členských štátoch by mali mať možnosť vybrať si ako referenčný rok obchodnej činnosti rok 2005 namiesto roku 2006, ak sú schopní preukázať, že neboli schopní doviezť alebo vyviezť požadované množstvo mliečnych výrobkov v roku 2006 v dôsledku výnimočných okolností.

(4)

Orgány nových členských štátov by mali zaslať Komisii do 20. januára 2007 zoznam všetkých predpokladaných hospodárskych subjektov. S cieľom umožniť každému žiadateľovi, aby sa dal ľahšie identifikovať a uľahčiť prenos povolení, musia byť údaje o každom žiadateľovi špecifikované. Okrem toho by sa hospodárskym subjektom z nových členských štátov mal povoliť prenos dovozných povolení.

(5)

Je preto vhodné ustanoviť určité výnimky od nariadenia (ES) č. 2535/2001.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od oddielu 2 kapitola I hlava 2 nariadenia (ES) č. 2535/2001 hospodárske subjekty so sídlom v Bulharsku a Rumunsku (ďalej iba „nové členské štáty“)môžu uplatňovať dovozné povolenia pre kvóty na obdobie od 1. januára 2007 do 30. júna 2007 bez predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov nových členských štátov, v ktorých majú sídlo.

Článok 2

1.   Odchylne od článku 11 nariadenia (ES) č. 2535/2001 hospodárske subjekty so sídlom v nových členských štátoch môžu uplatňovať dovozné povolenia pre kvóty uvedené v odseku 1 tohto nariadenia iba v členskom štáte, kde majú sídlo.

2.   Žiadosti o licencie sú prípustné iba v prípadoch, keď žiadateľ priloží tieto dokumenty:

a)

dôkaz o tom, že žiadateľ v roku 2006 doviezol alebo vyviezol najmenej 25 ton mliečnych výrobkov zahrnutých v kapitoler 4 kombinovanej nomenklatúry v rámci najmenej štyroch oddelených operácií;

b)

akýkoľvek doklad alebo informácie dokazujúce príslušným spôsobom identitu a štatút žiadateľa, najmä:

i)

doklady týkajúce sa podnikových účtov a/alebo daňových opatrení navrhnutých v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

ii)

identifikačné číslo pre DPH, ak je ustanovené podľa vnútroštátnych právnych predpisov a

iii)

záznam v obchodnom registri, ak je ustanovený podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

3.   V prípade písm. a) odseku 2 je referenčným rokom rok 2005, ak príslušný dovozca môže preukázať, že v roku 2006 nebol schopný doviezť alebo vyviezť požadované množstvo mliečnych výrobkov v dôsledku výnimočných okolností.

4.   Na účely uplatňovania tohto článku transakcie spracovania doma alebo v zahraničí sa nebudú považovať za dovozy alebo vývozy.

Článok 3

1.   Príslušné orgány nových členských štátov zašlú Komisii do 20. januára 2007 zoznam hospodárskych subjektov, ktoré žiadali o dovozné povolenia pre kvóty na obdobie od 1. januára 2007 do 30. júna 2007, v súlade s článkom 1 a v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 2. Tieto zoznamy sa vypracujú v súlade so vzorom v prílohe XIV k nariadeniu (ES) č. 2535/2001 s výnimkou schvaľovacieho čísla.

2.   Komisia zašle zoznamy uvedené v odseku 1 príslušným orgánom ostatných členských štátov.

Článok 4

Odchylne od článku 16 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2535/2001, dovozné povolenia vydané pre kvóty na obdobie od 1. januára 2007 do 30. júna 2007 sa môžu preniesť iba na fyzické alebo právnické osoby schválené v súlade s oddielom 2 nariadenia a na fyzické alebo právnické osoby zo zoznamu uvedeného v článku 3 tohto nariadenia.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 926/2006 (Ú. v. EÚ L 170, 23.6.2006, s. 8).


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/48


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2019/2006

z 21. decembra 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2058/96, (ES) č. 327/98 a (ES) č. 955/2003, ktorými sa otvára a ustanovuje správa colných kvót na dovoz v sektore ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT (1), a najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 96/317/ES z 13. mája 1996 o uzavretí výsledkov konzultácií s Thajskom podľa článku XXIII GATT (2), a najmä na jeho článok 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (3), a najmä na jeho článok 10 ods. 2 a jeho článok 13 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (4), sa uplatňuje na dovozné povolenia pre obdobia colných kvót začínajúce 1. januára 2007.

(2)

V nariadení (ES) č. 1301/2006 sa ustanovujú najmä podrobné podmienky týkajúce sa žiadostí, statusu žiadateľa, ako aj vydávania povolení. Toto nariadenie obmedzuje dĺžku platnosti povolení na posledný deň obdobia colnej kvóty a uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky alebo odchýlky ustanovené odvetvovými nariadeniami.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2058/96 z 28. októbra 1996, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom 1006 40 00 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom 1901 10 (5), nariadenie Komisie (ES) č. 327/98 z 10. februára 1998 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (6) a nariadenie Komisie (ES) č. 955/2005 z 23. júna 2005 o otvorení kvóty na dovoz ryže s pôvodom v Egypte do Spoločenstva (7) obsahujú ustanovenia, ktoré sa odlišujú od všeobecných pravidiel ustanovených nariadením (ES) č. 1301/2006, alebo ich opakujú. Uvedené nariadenia by sa preto mali upraviť s cieľom odstrániť protichodné alebo nadbytočné pravidlá, spresniť poradové čísla každej kvóty a podkvóty a opätovne vymedziť osobitné pravidlá uplatniteľné najmä na vypracovávanie žiadostí o povolenia, ich vydávanie, dĺžku platnosti a oznamovanie informácií Komisii.

(4)

V záujme zosúladenia a zjednodušenia uvedených nariadení by sa mali zrušiť tie ustanovenia, ktoré sú už ustanovené v horizontálnych alebo odvetvových vykonávacích nariadeniach, okrem nariadenia (ES) č. 1301/2006, konkrétne v nariadení Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (8), a v nariadení Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu (9), a mali by sa zrušiť tie ustanovenia, ktoré sa už neuplatňujú.

(5)

V záujme zjednodušenia by sa malo ustanoviť, aby sa množstvá menšie ako 20 ton, pridelené po uplatnení koeficientu pridelenia, spravovali v nariadeniach (ES) č. 2058/96, (ES) č. 327/98 a (ES) č. 955/2005 jednotným spôsobom.

(6)

V záujme lepšej správy colných kvót otvorených nariadeniami (ES) č. 2058/96 a (ES) č. 955/2005 je potrebné, aby hospodárskym subjektom bolo aj naďalej umožnené podať viac ako jednu žiadosť o povolenie na kvótové obdobie a odchýliť sa tak od článku 6 ods. 1 nariadenia 1301/2006. Okrem toho by sa v záujme zlepšenia kontroly týchto dvoch kvót a v záujme zosúladenia a zjednodušenia ich správy malo ustanoviť, aby sa žiadosti o dovozné povolenia podávali týždenne.

(7)

Clo uplatniteľné na dovoz zlomkovej ryže je stanovené v článku 11d nariadenia č. 1785/2003, preto by sa už nemal uvádzať odkaz na kombinovanú nomenklatúru a nariadenie (ES) č. 2058/96 by sa malo náležitým spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Pokiaľ ide o kvóty otvorené nariadením (ES) č. 327/98, ktoré sa spravujú na základe vývozného povolenia, hospodárskym subjektom, ktoré disponujú viac ako jedným vývozným povolením, by malo byť aj naďalej umožnené podať viac ako jednu žiadosť o dovozné povolenie za čiastkové kvótové obdobie a odchýliť sa tak od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 s cieľom zabezpečiť kontrolu prispôsobenú týmto dovozom. Výška zábezpeky za dovozné povolenia na lúpanú ryžu ustanovená v článku 4 nariadenia (ES) č. 327/98 by sa takisto mala zosúladiť s výškou zábezpeky ustanovenou v článku 12 nariadenia (ES) č. 1342/2003.

(9)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 955/2005, mali by sa spresniť odkazy na nariadenie (ES) č. 1785/2003 a malo by sa spresniť, že dĺžka platnosti dovozného povolenia sa vypočíta od dátumu skutočného vydania povolenia.

(10)

Tieto opatrenia by sa mali uplatňovať od 1. januára 2007, teda dátumu, od ktorého sa začnú uplatňovať opatrenia ustanovené v nariadení (ES) č. 1301/2006.

(11)

Lehota na podávanie prvých žiadostí uvedených v nariadeniach (ES) č. 2058/96 a (ES) č. 955/2005 však v roku 2007 pripadne na deň pracovného voľna, preto by bolo vhodné ustanoviť, že prvé žiadosti môžu hospodárske subjekty podať až od prvého pracovného dňa roku 2007 a že táto prvá lehota na podávanie žiadostí uplynie najneskôr v pondelok 8. januára 2007. Okrem toho by sa malo spresniť, že žiadosti o dovozné povolenia vzťahujúce sa na prvú lehotu sa budú musieť Komisii odovzdať najneskôr v pondelok 8. januára 2007.

(12)

Nariadenia (ES) č. 2058/96, (ES) č. 327/98 a (ES) č. 955/2005 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2058/96 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa dopĺňa tento druhý a tretí pododsek:

„Poradové číslo kvóty je 09.4079.

Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak, uplatňujú sa nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (10), (ES) č. 1342/2003 (11) a (ES) č. 1301/2006 (12).

2.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa dopĺňa tento druhý pododsek:

„Žiadosti o dovozné povolenia sa podávajú príslušným orgánom členských štátov každý týždeň, najneskôr v pondelok o 13. hodine bruselského času. V roku 2007 však lehota na podávanie prvých žiadostí začne plynúť až prvým pracovným dňom roku 2007 a uplynie najneskôr 8. januára 2007 a prvým pondelkom na podávanie žiadostí o dovozné povolenia Komisii v súlade s článkom 4 písm. a) je pondelok 8. január 2007.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 môže žiadateľ podať viac ako jednu žiadosť o povolenie za kvótové obdobie. Žiadateľ však môže podať iba jednu žiadosť o povolenie týždenne“.

3.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Ak množstvá požadované počas jedného týždňa prekročia množstvo dostupné v rámci kvóty, Komisia stanoví najneskôr vo štvrtý pracovný deň, ktorý nasleduje po poslednom dni na podávanie žiadostí pre uvedený týždeň, koeficient pridelenia množstiev požadovaných počas tohto týždňa, zamietne žiadosti podané na nasledujúce týždne a preruší vydávanie dovozných povolení až do konca prebiehajúceho roka.

Ak koeficient pridelenia uvedený v prvej zarážke bude mať za následok jeden alebo viaceré objemy nižšie ako 20 ton na jednu žiadosť, členský štát rozdelí medzi príslušné hospodárske subjekty celkovú výšku týchto objemov losovaním 20 tonových objemov, zvýšených o zostatkové množstvo rozdelené rovnomerne medzi jednotlivé 20 tonové objemy. Avšak v prípade, že ani spojením objemov nižších ako 20 ton by sa neumožnilo vytvorenie 20 tonového objemu, členský štát rozdelí zostatkové množstvo rovnomerne medzi jednotlivé hospodárske subjekty, ktoré majú povolenie na množstvo rovné alebo vyššie ako 20 ton.

Ak je po uplatnení druhého pododseku množstvo, na ktoré sa musí vydať povolenie, nižšie ako 20 ton, hospodársky subjekt môže stiahnuť žiadosť o povolenie v lehote dvoch pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia stanovujúceho koeficient pridelenia.

2.   Dovozné povolenie sa vydáva ôsmy pracovný deň od posledného dňa na oznámenie žiadostí o dovozné povolenie Komisii uvedeného v článku 4 písm. a).“

4.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Členské štáty oznámia Komisii elektronickou poštou tieto informácie:

a)

V posledný deň na podanie žiadostí o povolenia, najneskôr o 18. hodine bruselského času, informácie týkajúce sa žiadostí o dovozné povolenia uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1301/2006, pričom množstvá, na ktoré sa žiadosti vzťahujú, sa rozdelia podľa osemmiestneho kódu KN a podľa krajiny pôvodu.

b)

Najneskôr v druhý pracovný deň po vydaní dovozných povolení, informácie týkajúce sa vydaných povolení uvedené v článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006, pričom množstvá, na ktoré boli vydané dovozné povolenia, sa rozdelia podľa osemmiestneho kódu KN a podľa krajiny pôvodu.

c)

Najneskôr v posledný deň každého mesiaca, celkové množstvá skutočne prepustené do voľného obehu v rámci tejto kvóty počas predchádzajúceho mesiaca, rozdelené podľa osemmiestneho kódu KN a podľa krajiny pôvodu. Pokiaľ počas tohto obdobia nedošlo k žiadnemu prepusteniu do voľného obehu, pošle sa oznámenie s obsahom ‚žiadne‘.“

5.

V článku 5 ods. 1 písm. b) sa slová „ustanovenému v kombinovanej nomenklatúre“ nahrádzajú slovami „ustanovenému v článku 11d nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003 (13)

6.

Odsek 2 článku 6 sa zrušuje.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 327/1998 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 1:

a)

sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Tieto celkové dovozné colné kvóty sú rozdelené na dovozné colné kvóty podľa krajiny pôvodu a sú podelené na viaceré čiastkové obdobia v súlade s prílohou IX“.

b)

sa dopĺňa sa tento tretí pododsek:

„Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak, uplatňujú sa nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (14), (ES) č. 1342/2003 (15) a (ES) č. 1301/2006 (16).

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Množstvá, na ktoré neboli vydané dovozné povolenia v rámci kvót uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a), b) a e) na čiastkové obdobie mesiaca september, môžu byť predmetom žiadostí o dovozné povolenia na čiastkové obdobie mesiaca október pre všetky krajiny pôvodu ustanovené v rámci celkovej dovoznej colnej kvóty.“

3.

V článku 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Vývozné povolenia vydané v rámci dovozných colných kvót ustanovených v článku 1 ods. 1 sú platné iba na príslušné kvótové obdobie.“

4.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Žiadosti o povolenia sa podávajú počas prvých desiatich pracovných dní prvého mesiaca každého čiastkového obdobia.“

b)

V odseku 2 sa zrušuje druhá zarážka.

c)

V odseku 3 sa dopĺňa táto veta:

„Povolenia sú platné výlučne pre výrobky pôvodom z krajiny uvedenej v kolónke 8.“

d)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006, pokiaľ ide o colné kvóty, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia uvedené v prvom pododseku článku 3 tohto nariadenia, žiadatelia môžu podať viaceré žiadosti na rovnaké poradové číslo kvóty za dovozné kvótové čiastkové obdobie.“

5.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Koeficient pridelenia uvedený v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 stanoví Komisia v lehote desiatich dní od posledného dňa lehoty na oznámenie uvedenej v článku 8 písm. a) tohto nariadenia. Komisia stanoví v tom istom čase množstvá dostupné v rámci nasledujúceho čiastkového obdobia, prípadne v rámci dodatočného čiastkového obdobia mesiaca október.

Ak koeficient pridelenia uvedený v prvej zarážke bude mať za následok jeden alebo viaceré objemy nižšie ako 20 ton na žiadosť, členský štát rozdelí medzi príslušné hospodárske subjekty celkovú výšku týchto objemov losovaním 20 tonových objemov, zvýšených o zostatkové množstvo rozdelené rovnomerne medzi jednotlivé 20 tonové objemy. Avšak v prípade, že ani spojením objemov nižších ako 20 ton by sa neumožnilo vytvorenie 20 tonového objemu, členský štát rozdelí zostatkové množstvo rovnomerne medzi jednotlivé hospodárske subjekty, ktoré majú povolenie na množstvo rovné alebo vyššie ako 20 ton.

Ak je po uplatnení druhého pododseku množstvo, na ktoré sa musí vydať povolenie, nižšie ako 20 ton, hospodársky subjekt môže stiahnuť žiadosť o povolenie v lehote dvoch pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia stanovujúceho koeficient pridelenia.“

6.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Dovozné povolenia na objemy vyplývajúce z uplatnenia článku 5 sa vydajú v lehote troch pracovných dní odo dňa uverejnenia rozhodnutia Komisie stanovujúceho dostupné množstvá podľa článku 5.“

7.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 3 sa zrušuje.

b)

Druhý pododsek odseku 4 sa zrušuje.

8.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Členské štáty oznámia Komisii elektronickou poštou tieto informácie:

a)

Najneskôr v druhý pracovný deň po poslednom dni na podanie žiadostí o povolenia o 18. hodine bruselského času, informácie týkajúce sa žiadostí o dovozné povolenia uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1301/2006, pričom množstvá, na ktoré sa vzťahujú tieto žiadosti, sa rozdelia podľa osemmiestneho kódu KN a podľa krajiny pôvodu, a spresní sa číslo dovozného povolenia, ako aj číslo vývozného povolenia, pokiaľ sa vyžaduje.

b)

Najneskôr v druhý pracovný deň po vydaní dovozných povolení, informácie týkajúce sa vydaných povolení uvedené v článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006, pričom množstvá, na ktoré boli vydané dovozné povolenia, sa rozdelia podľa osemmiestneho kódu KN a podľa krajiny pôvodu, a spresní sa číslo dovozného povolenia, ako aj množstvá, v súvislosti s ktorými sa stiahli žiadosti o povolenia v súlade s tretím pododsekom článku 5.

c)

Najneskôr v posledný deň každého mesiaca, celkové množstvá skutočne prepustené do voľného obehu v rámci tejto kvóty počas predchádzajúceho mesiaca, rozdelené podľa osemmiestneho kódu KN a podľa krajiny pôvodu, pričom sa uvedú podrobné informácie o balení, pokiaľ ide o balenie s hmotnosťou nižšou alebo rovnou 5 kg. Pokiaľ počas tohto obdobia nedošlo k žiadnemu prepusteniu do voľného obehu, pošle sa oznámenie s obsahom ‚žiadne‘.“

9.

Článok 10 sa zrušuje.

10.

Príloha III sa zrušuje.

11.

V prílohe IX sa slovo „tranže“ nahrádza slovami „čiastkové obdobia.“

12.

Príloha X sa zrušuje.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 955/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V prvom pododseku sa slová „v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 1785/2003“ sa nahrádzajú „v súlade s článkom 11, 11a, 11c a 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003.“.

b)

Druhý pododsek sa zrušuje.

c)

Dopĺňa sa tento štvrtý pododsek:

„Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak, uplatňujú sa nariadenia Komisie (17) (ES) č. 1291/2000, (ES) č. 1342/2003 a (ES) č. 1301/2006.

2.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa zrušuje.

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 môže žiadateľ predložiť viac ako jednu žiadosť o povolenie za kvótové obdobie. Žiadateľ však môže podať iba jednu žiadosť o povolenie týždenne na každý osemmiestny kód KN.“

3.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa zrušuje.

b)

V treťom pododseku sa slová „v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 1785/2003“ nahrádzajú „v súlade s článkom 11, 11a, 11c a 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003.“

4.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

1.   Žiadosti o dovozné povolenia sa podávajú príslušným orgánom členských štátov najneskôr každý pondelok o 13. hodine bruselského času.

V roku 2007 však lehota na podávanie prvých žiadostí začne plynúť až prvým pracovným dňom roku 2007 a uplynie najneskôr 8. januára 2007 a prvým pondelkom na podávanie žiadostí o dovozné povolenia Komisii v súlade s článkom 5 písm. a) je pondelok 8. január 2007.

2.   Dovozné povolenie sa vydáva ôsmy pracovný deň od posledného dňa na podávanie žiadostí pod podmienkou, že množstvo stanovené v článku 1 sa nedosiahlo.

Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1342/2003 sa dĺžka platnosti dovozného povolenia obmedzuje na koniec mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané.

3.   Ak požadované množstvá prekročia počas jedného týždňa množstvo dostupné v rámci kvóty stanovenej v článku 1, Komisia stanoví najneskôr vo štvrtý pracovný deň, ktorý nasleduje po poslednom dni na podávanie žiadostí pre uvedený týždeň, koeficient pridelenia množstiev požadovaných počas tohto týždňa, zamietne žiadosti podané na nasledujúce týždne a preruší vydávanie dovozných povolení až do konca prebiehajúceho roka.

4.   Ak koeficient pridelenia uvedený v odseku 3 bude mať za následok jeden alebo viaceré objemy nižšie ako 20 ton na žiadosť, členský štát rozdelí medzi príslušné hospodárske subjekty celkovú výšku týchto objemov losovaním 20 tonových objemov, zvýšených o zostatkové množstvo rozdelené rovnomerne medzi jednotlivé 20 tonové objemy. Avšak v prípade, že ani spojením objemov nižších ako 20 ton by sa neumožnilo vytvorenie 20 tonového objemu, členský štát rozdelí zostatkové množstvo rovnomerne medzi jednotlivé hospodárske subjekty, ktoré majú povolenie na množstvo rovné alebo vyššie ako 20 ton.

Ak je po uplatnení prvého pododseku množstvo, na ktoré sa musí vydať povolenie, nižšie ako 20 ton, hospodársky subjekt môže stiahnuť žiadosť o povolenie v lehote dvoch pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia stanovujúceho koeficient pridelenia.“

5.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Členské štáty oznámia Komisii elektronickou poštou tieto informácie:

a)

V posledný deň na podanie žiadostí o povolenia, najneskôr o 18. hodine bruselského času, informácie týkajúce sa žiadostí o dovozné povolenia uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1301/2006, pričom množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti, sa rozdelia podľa osemmiestneho kódu KN a podľa krajiny pôvodu.

b)

Najneskôr v druhý pracovný deň po vydaní dovozných povolení, informácie týkajúce sa vydaných povolení uvedené v článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006, pričom množstvá, na ktoré boli vydané dovozné povolenia, sa rozdelia podľa osemmiestneho kódu KN a podľa krajiny pôvodu.

c)

Najneskôr v posledný deň každého mesiaca celkové množstvá skutočne prepustené do voľného obehu v rámci tejto kvóty počas predchádzajúceho mesiaca, rozdelené podľa osemmiestneho kódu KN. Pokiaľ počas tohto obdobia nedošlo k žiadnemu prepusteniu do voľného obehu, pošle sa oznámenie s obsahom ‚žiadne‘.“

6.

Článok 6 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 11.

(5)  Ú. v. ES L 276, 29.10.1996, s. 7. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1950/2005 (Ú. v. EÚ L 312, 29.10.2005, s. 18).

(6)  Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 965/2006 (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 12).

(7)  Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2005, s. 5

(8)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 410/2006 (Ú. v. ES L 71, 10.3.2006, s. 7).

(9)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 945/2006 (Ú. v. EÚ L 173, 27.6.2006, s. 12).

(10)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12.

(12)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.“

(13)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96“.

(14)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12.

(16)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.“

(17)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.“


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2020/2006

z 22. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, pokiaľ ide o spravovanie colných kvót WTO pre maslo z Nového Zélandu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót (2), sa ustanovujú predovšetkým pravidlá týkajúce sa „novozélandského masla“ podľa článku 25 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(2)

Súdny dvor Európskych spoločenstiev vo svojom rozsudku z 11. júla 2006 vo veci C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk proti Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung uviedol, že: „Článok 35 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót je neplatný z toho dôvodu, že žiadosti o vydanie dovoznej licencie na novozélandské maslo so zníženým clom môžu byť podané len na príslušných úradoch Spojeného kráľovstva“; a „články 25 a 32 nariadenia č. 2535/2001 v spojení s prílohami III, IV a XII tohto nariadenia sú neplatné, keďže umožňujú diskrimináciu pri vydávaní dovozných licencií na novozélandské maslo so zníženým clom.“

(3)

Je potrebné zaviesť novú dohodu na spravovanie colných kvót od 1. januára 2007, ktorou by sa zaručil nediskriminačný prístup dovozcov ku kvótam v súlade s rozsudkom Súdneho dvora vo veci C-313/04.

(4)

S cieľom zároveň poskytovať stabilitu v obchode pri postupnom otváraní celkového množstva kvót pre všetkých záujemcov z radov prevádzkovateľov sa zdá byť vhodné spravovať kvóty prostredníctvom metódy uvedenej v tretej zarážke článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999. Z toho dôvodu by sa malo ustanoviť rozdelenie kvót medzi tradičných dovozcov a nových dovozcov. Malo by sa prijať opatrenie, v ktorom sa časť týkajúca tradičných dovozcov bude spravovať pri zohľadnení obchodovania v predchádzajúcom období pri rovnakých kvótach a časť týkajúca sa nových dovozcov bude spravovať súčasným posudzovaním licencií.

(5)

S cieľom zabezpečiť, aby žiadosti o dovozné licencie boli nenadhodnotené, a s cieľom zamedziť špekuláciám a zabezpečiť maximálne využívanie kvót, každý žiadateľ z časti kvót týkajúcej sa nových dovozcov by mal žiadať minimálne množstvo a žiadosti sa obmedzujú na 10 % disponibilného množstva. Z rovnakých dôvodov by sa mali ustanoviť kritériá na umožnenie účasti na kvótach; konkrétne by sa kvóty mali otvoriť pre tých prevádzkovateľov, ktorí preukazujú určitú úroveň obchodných činností v sektore mlieka. S cieľom poskytnúť rovnocennejší prístup ku kvótam pre nových dovozcov môže každý žiadateľ požiadať o maximálne množstvo.

(6)

Stupeň bezpečnosti by sa mal stanoviť na úrovni, pri ktorej by sa zaručilo, že len statoční obchodníci podávajú žiadosti v rámci kvóty. Z toho dôvodu je vhodné prijať stupeň bezpečnosti, ktorý je uplatniteľný na spravovanie kvót uvedených v kapitole 1 hlavy II nariadenia (ES) č. 2535/2001.

(7)

S cieľom zabrániť vydávaniu licencií pre množstvá, ktoré sú hospodársky nezrealizovateľné, v prípade, že by sa licencie vydávali pre množstvá menšie než 20 ton sa použije sa postup losovania dávok.

(8)

Dovoz novozélandského masla musí byť v súlade s určitými požiadavkami týkajúcimi sa kvality a zloženia, ustanovenými v nariadení (ES) č. 2535/2001. S cieľom potvrdiť súlad s týmito požiadavkami a preukázať pôvod výrobkov by sa malo prijať opatrenie, na základe ktorého prevádzkovateľ pri dovoze predkladá osvedčenie IMA 1.

(9)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nepredložil svoje stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2535/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Do 1. júna musí príslušný úrad informovať žiadateľov o výsledku schvaľovacieho konania a ak to bude aktuálne, tak im oznámi ich schvaľovacie číslo. Schválenie bude platné jeden rok.“

2.

Články 24 a 25 sa nahradzujú týmito článkami:

„Článok 24

1.   Tento oddiel sa vzťahuje na dovozy podľa kvót pre určené krajiny pôvodu zaradené do zoznamu CXL, ktorý je uvedený v prílohe III (B).

2.   V prílohe III (B) k tomuto nariadeniu sa ustanovujú clá, ktoré sa budú uplatňovať a maximálne množstvá, ktoré sa môžu dovážať v lehote platnosti dovoznej colnej kvóty.

Článok 25

1.   Dovozné licencie pre výrobky uvedené v prílohe III (B) pri uvedenej colnej sadzbe sa budú vydávať iba po predložení príslušného osvedčenia IMA 1, pre celé netto množstvo uvedené v osvedčení IMA 1.

Osvedčenia IMA 1 musia spĺňať požiadavky ustanovené v článkoch 29 až 33. Na dovozných licenciách musí byť uvedené číslo a dátum vydania príslušného osvedčenia IMA 1.

2.   Dovozné licencie sa môžu vydávať iba po tom, ako príslušný úrad preveril, že sú v súlade s článkom 33 ods. 1 písm. e).

Orgány, ktoré vydávajú licencie, zašlú Komisii kópiu osvedčenia IMA 1 predloženého s každou žiadosťou o dovoznú licenciu najneskôr do 18.00 (bruselského času) v deň predloženia.

Orgány, ktoré vydávajú licencie, vydajú dovozné licencie nasledujúci štvrtý pracovný deň, za predpokladu, že Komisia neprijala žiadne zvláštne opatrenia ešte pred týmto dátumom.

Príslušný orgán, ktorý vydáva dovozné licencie, si ponechá originál každého predloženého osvedčenia IMA 1.“

3.

V článku 26 ods. 2 sa druhý pododsek vypúšťa.

4.

Články 34 až 39 sa nahrádzajú takto:

„Článok 34

1.   Tento oddiel sa vzťahuje na dovozy masla z Nového Zélandu podľa kvót 09.4195 a 09.4182, ako sa uvádza v prílohe III (A) k tomuto nariadeniu.

2.   Uplatňujú sa ustanovenia článkov 27, 30, 31 ods. 1, 32 ods. 2 a 3 a článku 33 ods. 1 písmená a) až d).

3.   Slová ‚najmenej šesť týždňov staré‘ v označení kvóty pre novozélandské maslo znamenajú najmenej šesť týždňov staré k dátumu, kedy sa predložilo colným úradom vyhlásenie o prepustení do voľného obehu.

4.   V prílohe III (A) sa ustanovujú colné kvóty, clá ktoré sa budú uplatňovať, maximálne množstvá, ktoré sa dovezú v každom období alebo podobdobí platnosti colnej kvóty.

Článok 34a

1.   Kvóty sa rozdeľujú do dvoch častí, ako sa uvádza v prílohe III (A):

a)

kvóta č. 09.4195 (ďalej len ‚časť A‘) sa distribuuje medzi dovozcov Spoločenstva, ktorí sú schválení podľa ustanovení článku 7 a ktorí môžu preukázať:

i)

pre kvótový rok 2007, že počas roka 2006 dovážali podľa kvóty 09.4589,

ii)

pre kvótový rok 2008, že v období od 1. januára 2006 do 31. decembra 2007 dovážali podľa jednej z kvót 09.4589, 09.4195 alebo 09.4182,

iii)

pre ďalšie kvótové roky, že počas 24 mesiacov pred mesiacom november predchádzajúcim kvótovému roku dovážali podľa jednej z kvót 09.4589, 09.4195 or 09.4182;

b)

kvóta č. 09.4182 (ďalej len ‚časť B‘) sa vyhradí žiadateľom,

i)

ktorí sú schválení podľa ustanovení článku 7, alebo

ii)

na obdobie mesiacov január až jún 2007 pre žiadateľov so sídlom v Bulharsku a Rumunsku, ktorí spĺňajú ustanovenia článku 1 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2018/2006 (3),

a

iii)

ktorí môžu preukázať, že počas 12 mesačného obdobia pred mesiacom november predchádzajúcim kvótovému roku dovážali do Spoločenstva a/alebo vyvážali zo Spoločenstva aspoň 100 ton mlieka alebo mliečnych výrobkov uvedených v kapitole 04 kombinovanej nomenklatúry v rámci najmenej štyroch samostatných operácií.

Pre kvótové roky 2007 a 2008 však uvedeným 12 mesačným obdobím budú kalendárne roky 2006 a 2007 v uvedenom poradí.

2.   Dôkazy o obchodovaní uvedené v písmene a) a v písmene b) bod (ii) a (iii) odseku 1 sú platné pre obidva polročné obdobia kvótového roka.

3   Žiadosti o licenciu sa môžu podávať iba počas prvých 10 dní týchto mesiacov:

a)

v januári 2007 a 2008 na poddobdobie kvóty január – jún; žiadosti o licencie na január 2007 sa však môžu podávať počas prvých 15 dní,

b)

v novembri na podobdobie kvóty január – jún,

c)

v júni na podobdobie kvóty júl – december.

4.   Žiadosti o dovozné licencie budú prijateľné, ak na žiadateľa zahŕňajú:

a)

Pokiaľ ide o časť A, nie viac ako 125 %:

i)

z množstva výrobkov, ktoré v roku 2006 dovážali podľa kvóty 09.4589, pokiaľ ide o kvótový rok 2007,

ii)

z celkového množstva výrobkov, ktoré v rokoch 2006 a 2007 dovážali podľa kvóty 09.4589, 09.4195 a 09.4182, pokiaľ ide o kvótový rok 2008,

iii)

z množstiev, ktoré doviezli podľa kvót 09.4589, 09.4195 alebo 09.4182 počas 24 mesiacov pred mesiacom november predchádzajúcim kvótovému roku, pokiaľ ide o ďalšie kvótové roky;

b)

Pokiaľ ide o časť B, nie menej ako 20 ton a nie viac ako 10 % dostupného množstva na poddobdobie a za predpokladu, že sú schopní uspokojivo preukázať príslušnému orgánu dotknutého členského štátu, že spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1 písmeno b.

Uvedené dôkazy sa predkladajú v čase podávania žiadostí o licenciu.

Žiadatelia môžu súčasne podať žiadosť o obidve časti kvóty za predpokladu, že spĺňajú podmienky oprávnenosti.

Žiadosti o licenciu sa musia pre časť A a pre časť B podať osobitne.

Dôkaz o dovoze a vývoze sa poskytuje v súlade s druhým pododsekom článku 5 nariadenia (ES) 1301/2006.

5   Žiadosti o licenciu sa môžu podávať iba v členskom štáte schvaľovania a musia mať schvaľovacie číslo dovozcu.

Článok 35

Zábezpeka uvedená v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 bude predstavovať 35 EUR na 100 kg netto výrobku.

Článok 35a

1.   Najneskôr tretí pracovný deň po ukončení lehoty na podávanie žiadostí oznámia členské štáty Komisii žiadosti podané pre každý z príslušných výrobkov.

2.   Súčasťou oznámení sú množstvá, o ktoré sa žiada pod číslom kvóty rozpísané podľa položiek KN.

3.   Do piatich pracovných dní po uplynutí oznamovacieho obdobia uvedeného v odseku 1 Komisia rozhodne, v akom rozsahu sa žiadostí môžu prijať. Ak požadované množstvá neprekračujú dostupné množstvá kvóty, Komisia rozhodnutie neprijme a licencie sa vydajú na požadované množstvá.

V prípadoch, ak žiadosti o licencie na subkvótu prekročia dostupné množstvo na príslušné obdobie kvóty, uplatní Komisia jednotný prideľovací koeficient pre množstvá, na ktoré sa žiadosť vzťahuje. Časť zábezpeky, ktorá zodpovedá neprideleným množstvám sa uvoľní.

V prípadoch, ak by sa pri jednej zo subkvót dôsledkom uplatnenia prideľovacieho koeficientu mala prideliť licencia na menej než 20 ton na žiadosť, zodpovedajúce dostupné množstvá sa poskytnú príslušnému členskému štátu zlosovaním dávok pre licencie na 20 ton medzi žiadateľmi, ktorým by sa v dôsledku uplatnenia prideľovacieho koeficientu malo prideliť menej ako 20 ton.

Ak by v dôsledku zavedenia dávok vo výške 20 ton zostalo množstvo menšie ako 20 ton, toto množstvo sa považuje za jednu zásielku.

Zábezpeky na žiadosti, ktoré sú neúspešné počas prideľovania losovaním dávok, sa bezodkladne uvoľňujú.

4.   Licencie sa vydajú najneskôr 5 pracovných dní po rozhodnutí uvedenom v odseku 3.

5.   Dovozné licencie vydané podľa tohto nariadenia sú platné do posledného dňa polročného obdobia uvedeného v prílohe III (A).

6.   Dovozné licencie vydané podľa tohto oddielu sa môžu prenášať iba na fyzické alebo právnické osoby schválené v súlade s článkom 7. Prevodca podá žiadosť o prenos a oznámi vydávajúcemu orgánu schvaľovacie číslo nadobúdateľa.

Článok 35b

Žiadosti o licencie a licencie obsahujú odkazy ustanovené v článku 28 okrem odkazov na osvedčenie IMA 1.

V rámčeku 16 žiadostí o licenciu sa môže uvádzať jeden alebo viac položiek KN uvedených v prílohe III (A).

B rámčeku 20 licencií sa uvádza obdobie subkvóty, na ktoré sa licencie vydávajú.

Ak sa v žiadosti o licenciu uvádza viac ako jedna položka KN, musí sa upresniť množstvo požadované na každú položku a na každú položku sa vydá samostatná licencia.

Článok 36

Ak maslo z Nového Zélandu nespĺňa požiadavky týkajúce sa zloženia, kvóta sa neposkytne na celé množstvo, ktoré je predmetom príslušného colného vyhlásenia.

Ak sa zistí nezhodnosť, v prípadoch, v ktorých sa prijalo vyhlásenie o prepustení do voľného obehu, colné úrady vyberú dovozné clo ustanovené v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87. Na tento účel sa vydá dovozná licencia s úplným clom na nezodpovedajúce množstvo.

Toto množstvo sa do licencie nezapočítava.

Článok 37

1.   Colná sadzba ustanovená v prílohe III (A) sa uplatňuje na maslo z Nového Zélandu dovezené podľa tohto oddielu len na základe predloženia vyhlásenia o prepustení do voľného obehu, ku ktorému sa priloží dovozná licencia, vydaná v súlade s ustanoveniami článku 35a, a osvedčenia IMA 1 podľa prílohy X, ktoré vydal vydávajúci orgán uvedený v prílohe XII, pri preukázaní podmienok oprávnenosti a pôvodu výrobku, na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje. Colné orgány uvedú na dovoznej licencii poradové číslo osvedčenia IMA.

2.   Množstvo uvedené v osvedčení IMA je zhodné s množstvom uvedeným na dovoznom colnom vyhlásení.

3.   Osvedčenia IMA 1 sú platné odo dňa vydania do posledného dňa ročného obdobia dovoznej kvóty.

4.   Dovozná licencia sa môže vydávať pre jedno alebo viac vyhlásení.

Článok 38

Okrem požiadaviek ustanovených v článku 33 ods. 1 písm. a) až d) môžu byť vydávajúce orgány uvedené v prílohe XII, len ak sa zaviažu oznamovať Komisii pre proces typickú štandardnú odchýlku obsahu tuku, ako sa uvádza v prílohe IV ods. 1 písm. e), v novozélandskom masle, ktoré vyrobil každý výrobca uvedený v prílohe IV ods. 1 písm. a) v súlade s nákupnou špecifikáciou každého výrobku.

Článok 39

Do 31. januára po skončení daného kvótového roku oznámia členské štáty Komisii konečné mesačné množstvá a celkové množstvo výrobkov pre daný kvótový rok, pre ktoré boli prijaté prehlásenia o prepustení do voľného obehu podľa colnej kvóty uvedenej v odseku 1 počas predchádzajúceho kvótového roku.

Mesačné oznámenia sa budú zasielať do desiatich dní v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa prijali prehlásenia o prepustení do voľného obehu.“

5.

Príloha III (A) sa nahrádza prílohou I k tomuto nariadeniu.

6.

Príloha II k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha III (B).

7.

V prílohe IV sa časť „1: DEFINÍCIE“ mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

‚výrobca‘: Samostatný výrobca alebo podnik, ktorý vyrába maslo na vývoz do Spoločenstva podľa colných kvót uvedených v prílohe III (A)“

b)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

‚dávka‘: množstvo masla uvedené v osvedčení IMA 1 predloženom príslušnému colnému orgánu na prepustenie do voľného obehu podľa colných kvót uvedených v prílohe III (A);“

8.

V prílohe X sa znenie v rámčeku s názvom OSVEDČENIE sa nahrádza takto:

„OSVEDČENIE

Na prijatie určitého masla z Nového Zélandu podliehajúceho colnej kvóte uvedenej v prílohe III (A)“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 926/2006 (Ú. v. EÚ L 170, 23.6.2006, s. 8).

(3)  Pozri stranu 46 Ú. v. EÚ.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA III (A)

COLNÉ KVÓTY PODĽA DOHÔD GATT/WTO UVEDENÉ PODĽA KRAJINY PÔVODU: MASLO Z NOVÉHO ZÉLANDU

Položka KN

Opis

Krajina pôvodu

Ročná kvóta od 1. januára do 31. decembra

(v tonách)

Maximálna polročná kvóta

(množstvo v tonách)

Kvóta

Časť A

Číslo kvóty

09.4195

Kvóta

Časť B

Číslo kvóty

09.4182

Dovozné clo

(EUR/100 kg netto hmotnosti)

Pravidlá vyplňovania osvedčení IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Maslo najmenej 6 týždňov staré s obsahom tuku najmenej 80 % hm., avšak nižším ako 82 % hm., vyrobené priamo z mlieka alebo smotany bez použitia skladovaných materiálov v rámci jedného samostatného a neprerušovaného procesu

Nový Zéland

77 402 ton

Január – jún 2007

42 572 ton

23 415 ton

19 157 ton

86,88

Pozri prílohu IV

ex 0405 10 30

Maslo najmenej 6 týždňov staré, s obsahom tuku najmenej 80 % hm, avšak nižším ako 82 % hm., vyrobené priamo z mlieka alebo smotany bez použitia skladovaných materiálov v rámci jedného samostatného a neprerušovaného procesu, ktorého súčasťou môže byť smotana, ktorá prechádza fázou koncentrovaného mliečneho tuku a/alebo frakcionácie (proces uvádzaný ako ‚Ammix’ a ‚Roztierateľný’)

Júl – december 2007

34 830 ton

19 156 ton

15 674 ton

Polročná kvóta od januára 2008

38 701 ton

21 286 ton

17 415 ton“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA III (B)

COLNÉ KVÓTY PODĽA DOHÔD GATT/WTO UVEDENÉ PODĽA KRAJINY PÔVODU: OSTATNÉ

Číslo kvóty

Položka KN

Opis

Krajina pôvodu

Ročná kvóta od 1. januára do 31. decembra

(v tonách)

Dovozné clo

(EUR/100 kg netto hmotnosti)

Pravidlá vyplňovania osvedčení IMA 1

09.4522

0406 90 01

Syry na ďalšie spracovanie (1)

Austrália

500

17,06

Pozri prílohu XI (C) a (D)

09.4521

ex 0406 90 21

Celé syry cheddar (v zvyčajnom tvare valca s netto hmotnosťou najmenej 33 kg, avšak nepresahujúcou 44 kg, a syry v hranolových blokoch alebo v tvare rovnobežných valcov, s netto hmotnosťou 10 kg a viac) s minimálnym obsahom tuku 50 % alebo viac z hmotnosti sušiny, dozrievajúce najmenej tri mesiace.

Austrália

3 711

17,06

Pozri prílohu XI (B).

09.4513

ex 0406 90 21

Syr cheddar vyrobený z nepasterizovaného mlieka s obsahom tuku v sušine 50 % hm. alebo vyšším, ktorý zrel najmenej 9 mesiacov, s franko hranica hodnotou (2) na 100 kg netto nie nižšou ako:

 

334,20 EUR pre celé syry,

 

354,83 EUR pre syry s netto hmotnosťou nie nižšou ako 500 gramov,

 

368,58 EUR pre syry s netto hmotnosťou nižšou ako 500 g.

Kanada

4 000

13,75

Pozri prílohu XI (B).

Výraz ‚celý syr’ znamená

 

syry obvyklého plochého valcového tvaru s netto hmotnosťou najmenej 33 kg a najviac 44 kg,

 

syry v hranolových blokoch alebo v tvare rovnobežných valcov, s netto hmotnosťou najmenej 10 kg.

09.4515

0406 90 01

Syry na ďalšie spracovanie (3)

Nový Zéland

4 000

17,06

Pozri prílohu XI (C) a (D).

09.4514

ex 0406 90 21

Celé syry cheddar (v zvyčajnom tvare valca s netto hmotnosťou najmenej 33 kg, avšak nepresahujúcou 44 kg, a syry v hranolových blokoch alebo v tvare rovnobežných valcov, s netto hmotnosťou 10 kg a viac) s minimálnym obsahom tuku 50 % alebo viac z hmotnosti sušiny, dozrievajúce najmenej tri mesiace.

Nový Zéland

7 000

17,06

Pozri prílohu XI (B).


(1)  Využívanie na uvedený konkrétny účel sa bude monitorovať uplatňovaním ustanovení Spoločenstva určených na tieto ciele. Príslušné syry sa budú považovať za spracované vtedy, keď sa spracujú na výrobky patriace do podpoložky 0406 30 kombinovanej nomenklatúry. Budú sa uplatňovať články 291 až 300 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

(2)  Po pojmom ‚franko hraničná hodnota’ sa rozumie franko hraničná cena alebo franko palubná cena v krajine vývozu plus čiastka potrebná na dodanie a náklady na poistenie po colné územie Spoločenstva.

(3)  Využívanie na uvedený konkrétny účel sa bude monitorovať uplatňovaním ustanovení Spoločenstva určených na tieto ciele. Príslušné syry sa budú považovať za spracované vtedy, keď sa spracujú na výrobky patriace do podpoložky 0406 30 kombinovanej nomenklatúry. Budú sa uplatňovať články 291 až 300 nariadenia (EHS) č. 2454/93.“


29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/61


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2021/2006

z 22. decembra 2006,

ktorým sa otvára a ustanovuje správa kvót na dovoz ryže s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (AKT) a zámorských krajinách a územiach (ZKÚ)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu („Rozhodnutie o pridružení zámoria“) (1), a najmä na článok 6 ods. 5 siedmy pododsek prílohy III k tomuto rozhodnutiu,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002 o postupoch uplatniteľných na poľnohospodárske výrobky a tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1706/98 (2), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (3), a najmä na jeho článok 10 ods. 2 a jeho článok 13 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 638/2003 z 9. apríla 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 a rozhodnutia Rady 2001/822/ES, pokiaľ ide o opatrenia uplatniteľné na dovozy ryže s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT) a zámorských krajinách a územiach (ZKÚ) (4), bolo od svojho prijatia podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Ustanovenia o kvóte pre krajiny pôvodu AKT a ZKÚ by sa mali navyše zosúladiť s horizontálnymi alebo odvetvovými vykonávacími nariadeniami, konkrétne s nariadením Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (5), nariadením Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu (6) a nariadením Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (7). Posledné nariadenie sa uplatňuje na dovozné povolenia pre obdobia colnej kvóty začínajúce 1. januára 2007.

(2)

Nariadením (ES) č. 1301/2006 sa ustanovujú najmä podrobné podmienky týkajúce sa žiadostí o dovozné povolenia, statusu žiadateľa, ako aj vydávania povolení. Toto nariadenie obmedzuje dĺžku platnosti povolení na posledný deň obdobia colnej kvóty a uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky alebo odchýlky ustanovené odvetvovými nariadeniami. Správa colných kvót Spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na dovoz ryže s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (AKT) a zámorských krajinách a územiach (ZKÚ), by sa preto mala náležitým spôsobom upraviť. V záujme jasnosti by sa nariadenie (ES) č. 638/2003 malo nahradiť a zrušiť s účinnosťou od roku 2007.

(3)

Na základe Dohody o partnerstve krajín AKT-ES podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 sa nariadením (ES) č. 2286/2002 zavádzajú režimy dovozu zo štátov AKT. V článku 1 ods. 3 uvedeného nariadenia sa ustanovuje všeobecný režim zníženia ciel na výrobky uvedené v jeho prílohe I a osobitný režim zníženia ciel v rámci colných kvót na určité výrobky uvedené v jeho prílohe II. Ročné kvóty sú stanovené pre množstvo 125 000 ton ryže, vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, a 20 000 ton zlomkovej ryže.

(4)

Rozhodnutím 2001/822/ES sa ustanovuje, že kumulácia pôvodu AKT/ZKÚ v zmysle článku 6 prílohy III k uvedenému rozhodnutiu sa povoľuje v rámci celkového ročného množstva 160 000 ton ryže, vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, pre výrobky s kódom KN 1006. Z tohto celkového množstva sa krajinám ZKÚ každoročne najprv pridelia dovozné povolenia na množstvo 35 000 ton a v rámci tohto množstva sa pridelia dovozné povolenia na 10 000 ton najmenej rozvinutým krajinám ZKÚ.

(5)

S cieľom zabezpečiť správu týchto dovozných režimov by sa mali v jednom osobitnom texte ustanoviť podrobné pravidlá vydávania dovozných povolení na ryžu s pôvodom v štátoch AKT a ZKÚ.

(6)

Vydávanie dovozných povolení sa rozdelí do viacerých čiastkových období jedného roka, aby sa zabezpečilo vyrovnané riadenie trhu. V nariadení (ES) č. 638/2003 sa vydávanie povolení na prvé čiastkové obdobie stanovilo na mesiac február. Na základe žiadosti štátov AKT by sa prvé čiastkové obdobie malo začať o mesiac skôr, aby hospodárske subjekty mohli skutočne využiť tieto kvóty od januára do decembra.

(7)

Clá možno znížiť pod podmienkou, že vyvážajúce štáty AKT vyberú vývozný poplatok vo výške zodpovedajúcej zníženiu cla ustanovenému v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2286/2002. Mali by sa ustanoviť pravidlá preukazovania toho, že tento poplatok bol vybraný.

(8)

Dovozy musia byť kryté dovoznými povoleniami vydanými na základe vývozného povolenia vydaného poverenými orgánmi štátov AKT a ZKÚ.

(9)

Povolenia, ktoré najmenej rozvinuté ZKÚ nevyužili, sa musia sprístupniť Holandským Antilám a Arube, pričom sa zachová možnosť prevodov medzi jednotlivými čiastkovými obdobiami v roku.

(10)

S cieľom zabezpečiť riadnu správu kvót ustanovených nariadením (ES) č. 2286/2002 a rozhodnutím 2001/822/ES by sa malo ustanoviť, aby sa spolu so žiadosťou o dovozné povolenie zložila zábezpeka na úrovni zodpovedajúcej existujúcim rizikám. Okrem toho je potrebné rozdeliť objem kvóty na jednotlivé obdobia roku a ustanoviť dĺžku platnosti povolení.

(11)

Tieto opatrenia by sa mali uplatňovať od 1. januára 2007, teda dátumu, od ktorého sa začnú uplatňovať opatrenia ustanovené v nariadení (ES) č. 1301/2006.

(12)

Avšak vzhľadom na to, že obdobie piatich dní na podanie žiadostí uvedených v tomto nariadení na prvé čiastkové obdobie pripadne na mesiac január, bolo by vhodné ustanoviť, aby hospodárske subjekty mohli svoje prvé žiadosti na rok 2007 podať až od pätnásteho dňa nasledujúceho po uverejnení tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie, aby mali dosť času prispôsobiť sa novým pravidlám ustanoveným týmto nariadením.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET

Článok 1

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky správy režimu dovozných povolení pre tieto kvóty:

a)

Celková kvóta vo výške 160 000 ton ryže, vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT) a zámorských krajinách a územiach (ZKÚ), v súlade s článkom 1 ods. 3 a prílohami I a II k nariadeniu (ES) č. 2286/2002 a s článkom 6 ods. 5 prílohy III k rozhodnutiu 2001/822/ES;

b)

Kvóta vo výške 20 000 ton zlomkovej ryže zo štátov AKT, v súlade s článkom 1 ods. 3 a prílohou II k nariadeniu (ES) č. 2286/2002.

2.   Kvóty uvedené v odseku 1 sa otvárajú každý rok prvého januára.

3.   Pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak, uplatňujú sa nariadenia (ES) č. 1291/2000, (ES) č. 1342/2003 a (ES) č. 1301/2006.

KAPITOLA II

DOVOZY RYŽE S PÔVODOM V ŠTÁTOCH AKT

Článok 2

Pri dovozoch ryže s kódmi KN 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 a 1006 30 do Spoločenstva, s pôvodom v štátoch AKT, sa pri predložení dovozného povolenia uplatňuje zníženie ciel ustanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2286/2002 v rámci kvóty vo výške 125 000 ton ryže, vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže.

Poradové číslo kvóty je 09.4187.

Článok 3

1.   Dovozné povolenia uvedené v článku 2 sa vydávajú každý rok na tieto čiastkové obdobia:

:

január

:

41 668 ton

:

máj

:

41 666 ton

:

september

:

41 666 ton

:

október

:

v prípade zostatkových množstiev.

2.   Prevod množstiev ustanovený v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa uskutočňuje za podmienok ustanovených v článku 12 tohto nariadenia.

Článok 4

Pri dovozoch zlomkovej ryže s kódom KN 1006 40 00 do Spoločenstva, s pôvodom v štátoch AKT, sa pri predložení dovozného povolenia uplatňuje zníženie ciel ustanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2286/2002 v rámci kvóty vo výške 20 000 ton.

Poradové číslo kvóty je 09.4188.

Článok 5

Dovozné povolenia uvedené v článku 4 sa vydávajú každý rok na tieto čiastkové obdobia:

:

január

:

10 000 ton

:

máj

:

10 000 ton

:

september

:

0 ton

:

október

:

v prípade zostatkových množstiev.

Článok 6

1.   Zníženie cla ustanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2286/2002 sa vzťahuje len na dovozy ryže, pri ktorých vyvážajúca krajina vybrala vývozný poplatok, ktorý sa rovná rozdielu medzi colnými poplatkami uplatniteľnými na dovoz ryže s pôvodom v tretích krajinách a sumou stanovenou na základe znížení ciel ustanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2286/2002.

Dovozným clom je clo, ktoré sa uplatňuje v deň podania žiadosti o povolenie.

2.   Dôkaz o tom, že vývozný poplatok bol vybraný, sa poskytne tak, že v kolónke 12 vývozného povolenia sa v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I uvedie výška vybraného poplatku v národnej mene a colné orgány vyvážajúcej krajiny sem vložia jednu z poznámok uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu spolu s podpisom a pečiatkou colného orgánu.

3.   Ak je výška vývozného poplatku vybraného vyvážajúcou krajinou nižšia ako zníženie vyplývajúce z uplatnenia znížení ciel ustanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2286/2002, zníženie cla sa obmedzí na výšku vybraného vývozného poplatku.

4.   Ak je vývozný poplatok vybraný v inej mene ako mene dovážajúceho členského štátu, výmenným kurzom, ktorý sa použije na stanovenie výšky skutočne vybraného poplatku, je kurz zaznamenaný na najreprezentatívnejšom devízovom trhu alebo trhoch v tomto členskom štáte v deň, keď bolo clo stanovené vopred.

Článok 7

Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1342/2003 sú dovozné povolenia na lúpanú ryžu, bielenú alebo polobielenú ryžu, ako aj na zlomkovú ryžu platné odo dňa ich skutočného vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 až do konca tretieho mesiaca od ich vydania, avšak v žiadnom prípade nie dlhšie ako do 31. decembra roku vydania v súlade s druhou vetou prvého pododseku článku 8 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

Dovozné povolenia na lúpanú ryžu, bielenú alebo polobielenú ryžu, ako aj na zlomkovú ryžu, vydané na čiastkové obdobia uvedené v prvej zarážke ods. 1 článku 3 tohto nariadenia a v prvej zarážke článku 5 uvedeného nariadenia sú však platné od prvého dňa ich skutočného vydania až do konca nasledovného štvrtého mesiaca.

KAPITOLA III

DOVOZY RYŽE S KUMULÁCIOU PÔVODU AKT/ZKÚ

Článok 8

Dovozy ryže do Spoločenstva, s pôvodom v ZKÚ, sú oslobodené od colných poplatkov pri predložení dovozného povolenia, v rámci kvóty 35 000 ton ryže, vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, z čoho 25 000 ton je vyhradených pre Holandské Antily a Arubu a 10 000 ton pre najmenej rozvinuté ZKÚ.

Kvóta vo výške 25 000 ton, ktorá je vyhradená pre Holandské Antily a Arubu, má poradové číslo 09.4189.

Kvóta vo výške 10 000 ton, ktorá je vyhradená pre najmenej rozvinuté ZKÚ, má poradové číslo 09.4189.

Článok 9

1.   Dovozné povolenia uvedené v článku 8 sa každoročne vydávajú na tieto čiastkové obdobia, vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže:

a)

pre Holandské Antily a Arubu:

:

január

:

8 334 ton

:

máj

:

8 333 ton

:

september

:

8 333 ton

:

október

:

v prípade zostatkových množstiev;

b)

pre najmenej rozvinuté ZKÚ uvedené v prílohe I B k rozhodnutiu 2001/822/ES:

:

január

:

3 334 ton

:

máj

:

3 333 ton

:

september

:

3 333 ton

:

október

:

v prípade zostatkových množstiev.

2.   Množstvá ryže v iných fázach spracovania, ako je lúpaná ryža, sa prepočítajú pomocou kurzov stanovených v článku 1 nariadenia Komisie č. 467/67/EHS (8).

Článok 10

K žiadostiam o dovozné povolenia musí byť doložený originál vývozného povolenia vyhotovený v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I, vydaný príslušnými orgánmi poverenými vydávaním povolení EUR.1.

Pokiaľ ide o októbrové čiastkové obdobie v prípade, že sa žiadosti o povolenia podané pre dovozy kumulujúce pôvod AKT/najmenej rozvinuté ZKÚ vzťahujú na množstvá menšie ako dostupné množstvá, zostatok sa môže použiť pre dovoz výrobkov s pôvodom v Holandských Antilách a Arube.

Článok 11

Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1342/2003 sú dovozné povolenia na lúpanú ryžu, bielenú alebo polobielenú ryžu, ako aj na zlomkovú ryžu platné odo dňa ich skutočného vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 až do 31. decembra roku vydania v súlade s druhou vetou prvého pododseku článku 8 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

KAPITOLA IV

SPOLOČNÉ PODROBNÉ PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA

Článok 12

Na prenesené množstvá uvedené v článku 3 ods. 2 možno podať žiadosti o povolenia na dovoz ryže s pôvodom v štátoch AKT s kódmi KN uvedenými v článku 2 tohto nariadenia a ryže s pôvodom v ZKÚ s kódom KN 1006.

Ak žiadosti o povolenia, ktoré sa podali na dovozy s pôvodom v štátoch AKT alebo dovozy kumulujúce pôvod AKT/ZKÚ nepokrývajú všetky dostupné množstvá, zostatkové množstvo disponibilné v rámci októbrového čiastkového obdobia uvedeného v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia možno použiť na dovoz výrobkov s pôvodom v ZKÚ maximálne do výšky 160 000 ton podľa článku 1 tohto nariadenia.

Článok 13

Žiadosti o povolenia sa podávajú príslušným orgánom príslušného členského štátu počas prvých piatich pracovných dní mesiaca zodpovedajúceho každému čiastkovému obdobiu. V roku 2007 však päťdňové obdobie na podávanie žiadostí na januárové čiastkové obdobia uvedené v článkoch 3, 5 a 9 začne plynúť až od 13 januára 2007.

Množstvo požadované v rámci každého čiastkového obdobia a pre každé poradové číslo príslušnej kvóty však nesmie presiahnuť 5 000 ton, vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže.

Článok 14

1.   Do kolónok 7 a 8 žiadosti o povolenie a dovozného povolenia sa uvedie krajina proveniencie a krajina pôvodu a zaškrtne sa slovo „áno“.

Povolenia sú platné výlučne pre výrobky pôvodom z krajiny uvedenej v kolónke 8.

2.   V kolónke 20 žiadosti o dovozné povolenie a dovozného povolenia sa uvedie jedna z týchto poznámok:

AKT [článok 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2021/2006],

AKT zlomková ryža [článok 5 nariadenia (ES) č. 2021/2006],

ZKÚ [článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 2021/2006],

ZKÚ [článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 2021/2006].

3.   Pokiaľ ide o dovozy s pôvodom zo štátov AKT, povolenia obsahujú v kolónke 24 jednu z poznámok uvedených v prílohe III.

Pokiaľ ide o dovozy pôvodom zo ZKÚ, povolenia obsahujú v kolónke 24 jednu z poznámok uvedených v prílohe IV.

Článok 15

1.   Koeficient pridelenia uvedený v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 stanoví Komisia do desiatich dní od posledného dňa lehoty na oznámenie uvedenej v článku 17 písm. a) tohto nariadenia. Komisia stanoví v rovnakom čase množstvá dostupné v rámci nasledujúceho čiastkového obdobia.

2.   Ak koeficient pridelenia uvedený v prvom odseku bude mať za následok jeden alebo viaceré objemy nižšie ako 20 ton na jednu žiadosť, členský štát rozdelí medzi príslušné hospodárske subjekty celkovú výšku týchto objemov losovaním 20 tonových objemov, zvýšených o zostatkové množstvo rozdelené rovnomerne medzi jednotlivé 20 tonové objemy. Avšak v prípade, že ani spojením objemov nižších ako 20 ton by sa neumožnilo vytvorenie 20 tonového objemu, členský štát rozdelí zostatkové množstvo rovnomerne medzi jednotlivé hospodárske subjekty, ktoré majú povolenie na množstvo rovné alebo vyššie ako 20 ton.

Ak je po uplatnení prvého pododseku množstvo, na ktoré sa musí vydať povolenie, nižšie ako 20 ton, hospodársky subjekt môže stiahnuť žiadosť o povolenie do dvoch pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia stanovujúceho koeficient pridelenia.

3.   Dovozné povolenia sa vydajú na objemy vyplývajúce z uplatnenia odsekov 1 a 2 do troch pracovných dní odo dňa uverejnenia rozhodnutia Komisie.

Článok 16

Odchylne od článku 12 nariadenia (ES) č. 1342/2003 je výška zábezpeky požadovanej pri podaní žiadostí o dovozné povolenie 46 eur na tonu.

Článok 17

Členské štáty oznámia Komisii elektronickou cestou tieto informácie:

a)

Najneskôr v druhý pracovný deň po poslednom dni na podanie žiadostí o povolenia o 18. hodine bruselského času, informácie týkajúce sa žiadostí o dovozné povolenia uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1301/2006, pričom množstvá (vyjadrené v hmotnosti výrobku), na ktoré sa vzťahujú tieto žiadosti, sa rozdelia podľa osemmiestneho kódu KN a podľa krajiny pôvodu, a upresní sa číslo dovozného povolenia, ako aj číslo vývozného povolenia, pokiaľ sa vyžaduje.

b)

Najneskôr v druhý pracovný deň po vydaní dovozných povolení, informácie týkajúce sa vydaných povolení uvedené v článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006, pričom množstvá (vyjadrené v hmotnosti výrobku), na ktoré sa vydali dovozné povolenia, sa rozdelia podľa osemmiestneho kódu KN a podľa krajiny pôvodu, a upresní sa číslo dovozného povolenia, ako aj množstvá, v súvislosti s ktorými sa stiahli žiadosti o povolenia v súlade s článkom 15 ods. 2.

c)

Najneskôr v posledný deň každého mesiaca, celkové množstvá (vyjadrené v hmotnosti výrobku) skutočne prepustené do voľného obehu v rámci tejto kvóty počas predchádzajúceho mesiaca, rozdelené podľa osemmiestneho kódu KN. Pokiaľ počas tohto obdobia nedošlo k žiadnemu prepusteniu do voľného obehu, pošle sa oznámenie s obsahom „žiadne“.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Nariadenie (ES) č. 638/2003 sa týmto zrušuje.

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 z 22.5.2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 93, 10.4.2003, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2120/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 22).

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 945/2006 (Ú. v. EÚ L 173, 27.6.2006, s. 12).

(7)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  Ú. v. ES L 204, 24.8.1967, s. 1.


PRÍLOHA I

Vzor vývozného povolenia uvedený v článku 6 a článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2021/2006

Image


PRÍLOHA II

Poznámky uvedené v článku 6 ods. 2:

:

po bulharsky

:

Събран специален данък върху износа на ориз

:

po španielsky

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

po česky

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

po dánsky

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

po nemecky

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

po estónsky

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

po grécky

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

po anglicky

:

Special charge collected on export of rice

:

po francúzsky

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

po taliansky

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

po lotyšsky

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

po litovsky

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

po maďarsky

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

po maltsky

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

po holandsky

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

po poľsky

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

po portugalsky

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

po rumunsky

:

Taxă specială percepută la exportul de orez

:

po slovensky

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

po slovinsky

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

po fínsky

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

po švédsky

:

Särskild avgift för risexport.


PRÍLOHA III

Poznámky uvedené v prvom pododseku ods. 3 článku 14

:

po bulharsky

:

Намалена ставка на митото, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

:

po španielsky

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

:

po česky

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

:

po dánsky

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

:

po nemecky

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

:

po estónsky

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)

:

po grécky

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

:

po anglicky

:

Reduced duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006)

:

po francúzsky

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 2021/2006]

:

po taliansky

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006]

:

po lotyšsky

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006)

:

po litovsky

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006)

:

po maďarsky

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (2021/2006/EK rendelet)

:

po maltsky

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006)

:

po holandsky

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006)

:

po poľsky

:

Opłata obniżona dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 2021/2006)

:

po portugalsky