ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 381

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
28. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

4

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z18. decembra 2006 o uzavretí Dohody medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení

24

Dohoda medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení

26

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

28.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 381/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1986/2006

z 20. decembra 2006,

ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (3) stanovuje, že členské štáty si majú navzájom pomáhať pri vykonávaní tejto smernice a môžu si vymieňať informácie na dvojstrannej a mnohostrannej úrovni, najmä, aby pred každou evidenciou vozidla skontrolovali právny stav vozidla v členskom štáte, v ktorom bolo predtým evidované. Takýto spôsob kontroly môže zahrnovať aj použitie elektronickej siete.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 000/2006 z… a rozhodnutie Rady 2006/000/SVV z … o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie („SIS II“) (4)  (5)tvoria legislatívny základ pre úpravu SIS II, ktorý predstavuje spoločnú databázu členských štátov obsahujúcu, okrem iného, údaje o motorových vozidlách so zdvihovým objemom valcov väčším ako 50 cm3, údaje o prípojných vozidlách s pohotovostnou hmotnosťou väčšou ako 750 kg a o obytných prívesoch a údaje o osvedčeniach o evidencii vozidiel a evidenčných číslach vozidiel, ktoré boli odcudzené, zneužité, stratené alebo zbavené platnosti.

(3)

Nariadenie (ES) č. 000…/2006 a rozhodnutie 2006/000/SVV nahrádza články 92 až 119 Dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (6) („Schengenský dohovor“) s výnimkou jeho článku 102a. Uvedený článok sa týka prístupu orgánov a útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel do Schengenského informačného systému.

(4)

V súčasnosti je potrebné prijať tretí nástroj, ktorý vychádza z hlavy V zmluvy a dopĺňa nariadenie (ES) č. 000/2006 a rozhodnutie 2006/000/SVV s cieľom umožniť prístup do SIS II pre útvary zodpovedné za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch a nahradiť článok 102a Schengenského dohovoru.

(5)

Zápisy o veciach vrátane motorových vozidiel sa vkladajú do SIS II na účely zaistenia alebo použitia ako dôkazu v trestnom konaní podľa rozhodnutia 2006/000/SVV.

(6)

Podľa rozhodnutia 2006/000/SVV je prístup k zápisom o veciach vložených do SIS II vyhradený výlučne pre orgány zodpovedné za hraničnú kontrolu a iné policajné, a colné kontroly, ako aj justičné orgány a Europol.

(7)

Vládne alebo mimovládne útvary jasne určené na tento účel a zodpovedné za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch by mali mať prístup k údajom zahrnutým do SIS II, ktoré sa týkajú motorových vozidiel so zdvihovým objemom valcov väčším ako 50 cm3, prípojných vozidiel s pohotovostnou hmotnosťou väčšou ako 750 kg, obytných prívesov a osvedčení o evidencii vozidiel a evidenčných čísiel vozidiel, ktoré boli odcudzené, zneužité, stratené alebo zbavené platnosti s cieľom umožniť im, aby overili, či vozidlá, ktoré im boli predložené na evidenciu, boli odcudzené, zneužité alebo stratené.

(8)

Na tento účel je potrebné poskytnúť týmto útvarom prístup k týmto údajom a umožniť im, aby také údaje využívali na administratívne účely riadneho vydávania osvedčení o evidencii vozidiel.

(9)

Ak útvary v členských štátoch zodpovedné za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel nie sú vládnymi orgánmi, taký prístup by sa mal poskytovať nepriamo, to znamená prostredníctvom orgánu, ktorému bol poskytnutý prístup v súlade s rozhodnutím 2006/000/SVV a ktorý je zodpovedný za zabezpečenie súladu s normami členských štátov, týkajúcich sa bezpečnosti a zachovávania dôvernosti, ako sa uvádza v uvedenom rozhodnutí.

(10)

Rozhodnutie 2006/000/SVV ustanovuje akciu, ktorú treba uskutočniť, ak prístup do SIS II odhalí, že o danej veci existuje zápis v SIS II.

(11)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaníosobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (7) sa uplatňuje na spracovanie osobných údajov útvarmi zodpovednými za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch. Osobitné ustanovenia o ochrane osobných údajov týkajúcich sa bezpečnosti, zachovania dôvernosti a vedenia protokolových súborov obsiahnuté v rozhodnutí 2006/000/SVV dopĺňajú alebo objasňujú zásady stanovené v uvedenej smernici, ak tieto útvary spracovávajú osobné údaje v súvislosti so SIS II.

(12)

Keďže cieľ akcie, ktorá sa má uskutočniť, a to poskytnutie prístupu do SIS II útvarom zodpovedným za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch s cieľom uľahčiť im ich úlohy podľa smernice 1999/37/ES, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov samotného charakteru SIS II ako spoločného informačného systému ho možno dosiahnuť len na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(13)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie.

(14)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (8), ktoré spadá do oblasti uvedenej v článku 1 bod G rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 (9) o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode.

(15)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré spadá do oblasti uvedenej v článku 1 bod G rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutí 2004/849/ES (10) a 2004/860/ES (11).

(16)

Toto nariadenie predstavuje akt vychádzajúci zo schengenského acquis alebo inak s ním spojený v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Bez ohľadu na články 38, 40 a 46 ods. 1 rozhodnutia 2006/000/SVV, útvary, ktoré zodpovedajú za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch, ako je uvedené v smernici 1999/37/ES, majú prístup k nasledujúcim údajom vloženým do SIS II v súlade s článkom 38 ods. 2 písm. a), b) a f) uvedeného rozhodnutia výhradne na účel kontroly, či vozidlá, ktoré im boli predložené na evidenciu, boli odcudzené, zneužité alebo stratené, alebo sú hľadané ako dôkaz v trestnom konaní:

a)

údaje týkajúce sa motorových vozidiel so zdvihovým objemom valcov väčším ako 50 cm3,

b)

údaje týkajúce sa prípojných vozidiel s pohotovostnou hmotnosťou väčšou ako 750 kg a obytných prívesov,

c)

údaje týkajúce sa osvedčení o evidencii vozidiel a evidenčných čísiel vozidiel, ktoré boli odcudzené, zneužité, stratené alebo zbavené platnosti.

Pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak, právo každého členského štátu upravuje prístup týchto útvarov k týmto údajom v danom členskom štáte.

2.   Útvary uvedené v odseku 1, ktoré sú vládnymi útvarmi, majú právo na priamy prístup k údajom vloženým do SIS II.

3.   Útvary uvedené v odseku 1, ktoré nie sú vládnymi útvarmi, majú prístup k údajom vloženým do SIS II iba prostredníctvom orgánu uvedeného v článku 40 rozhodnutia uvedeného v odseku 1. Tento orgán má právo na priamy prístup k údajom a na ich postúpenie príslušnému útvaru. Príslušný členský štát zabezpečí, aby sa od príslušného útvaru a jeho zamestnancov vyžadovalo dodržiavanie akýchkoľvek obmedzení prípustného používania údajov, ktoré im postúpil orgán.

4.   Článok 39 uvedeného rozhodnutia sa neuplatňuje na prístup získaný v súlade s týmto článkom. Vnútroštátne právo upravuje oznámenie akejkoľvek informácie odhalenej na základe prístupu do SIS II, ktorá vyvoláva podozrenie na spáchanie trestného činu, policajným alebo justičným orgánom zo strany útvarov uvedených v odseku 1.

Článok 2

Toto nariadenie nahrádza článok 102a Schengenského dohovoru.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu stanoveného v súlade s článkom 71 ods. 2 rozhodnutia 2006/000/SVV.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 20. decembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. EÚ C 65, 17.3.2006, s. 27.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. decembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/127/ES (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 29).

(4)  Ú. v. EÚ L

(5)  Ú. v. EÚ L

(6)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor naposledy zmenený a doplnený nariadením (ES) č. 1160/2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 18).

(7)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(9)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(10)  Rozhodnutie Rady 2004/849/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26).

(11)  Rozhodnutie Rady 2004/860/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78).


28.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 381/4


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1987/2006

z 20. decembra 2006

o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. a), článok 63 ods. 3 písm. b) a článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Schengenský informačný systém („SIS“), zriadený podľa ustanovení hlavy IV dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (2) („Schengenský dohovor“), a jeho vývoj, SIS 1+, predstavuje základný nástroj na uplatňovanie ustanovení schengenského acquis, ako je zahrnuté do rámca Európskej únie.

(2)

Vývojom druhej generácie SIS („SIS II“) bola poverená Komisia podľa nariadenia Rady (ES) č. 2424/2001 (3) a rozhodnutia Rady 2001/886/SVV zo 6. decembra 2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (4). SIS II nahradí SIS zriadený Schengenským dohovorom.

(3)

Toto nariadenie predstavuje potrebný legislatívny základ upravujúci SIS II v súvislosti so záležitosťami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy. Rozhodnutie Rady 2006/000/SVV z … o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (5) predstavuje potrebný legislatívny základ upravujúci SIS II v súvislosti so záležitosťami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o Európskej únii.

(4)

Skutočnosť, že legislatívny základ potrebný na úpravu SIS II pozostáva zo samostatných nástrojov, neovplyvňuje zásadu, že SIS II predstavuje jednotný informačný systém, ktorý by mal fungovať ako taký. Určité ustanovenia týchto nástrojov by preto mali byť totožné.

(5)

SIS II by mal predstavovať kompenzačné opatrenie prispievajúce k zachovaniu vysokej úrovne bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Európskej únie prostredníctvom podpory uskutočňovania politiky spojenej s tou časťou schengenského acquis, ktorá sa týka pohybu osôb, ako je začlenená do hlavy IV tretej časti zmluvy.

(6)

Je nevyhnutné upresniť ciele SIS II, jeho technickú štruktúru a financovanie, ustanoviť pravidlá o jeho prevádzke a využívaní a určiť povinnosti, kategórie údajov, ktoré sa majú vkladať do systému, účel, na ktorý sa údaje majú vkladať, kritériá pre ich vkladanie, orgány, ktoré majú k údajom povolený prístup, vzájomne prepojenia zápisov a ďalšie pravidlá o spracúvaní údajov a ochrane osobných údajov.

(7)

SIS II bude zahŕňať centrálny systém (centrálny SIS II) a vnútroštátne aplikácie. Výdavky spojené s prevádzkou centrálneho SIS II a súvisiacej komunikačnej infraštruktúry by sa mali hradiť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

(8)

Je nevyhnutné vypracovať príručku, ktorá stanoví podrobné pravidlá výmeny určitých doplňujúcich informácií v súvislosti s opatrením, ktoré vyžaduje zápis. Výmenu týchto informácií by mali zabezpečiť vnútroštátne orgány v každom členskom štáte.

(9)

Počas prechodného obdobia by mala za prevádzkové riadenie centrálneho SIS II a častí komunikačnej infraštruktúry zodpovedať Komisia. S cieľom zabezpečiť hladký prechod na SIS II však môže niektoré alebo všetky tieto povinnosti preniesť na dva vnútroštátne orgány verejnej správy. Z dlhodobého hľadiska a po posúdení vplyvu, ktoré obsahuje podrobnú analýzu alternatív z finančného, prevádzkového a organizačného hľadiska, a predložení legislatívnych návrhov Komisie by sa mal zriadiť riadiaci orgán zodpovedný za tieto úlohy. Prechodné obdobie by nemalo trvať viac ako päť rokov od dátumu, od ktorého sa toto nariadenie bude uplatňovať.

(10)

SIS II má obsahovať zápisy na účely odoprenia vstupu alebo pobytu. Je potrebné, aby sa ďalej zvážila harmonizácia ustanovení o dôvodoch na vydanie zápisu o štátnych príslušníkoch tretích krajín na účely odoprenia vstupu alebo pobytu a objasnenie ich používania v rámci azylovej politiky, prisťahovaleckej politiky a politiky v oblasti návratu. Komisia by preto mala tri roky od dátumu, od ktorého sa toto nariadenie bude uplatňovať, preskúmať ustanovenia o cieľoch a podmienkach na vydanie zápisov na účely odoprenia vstupu alebo pobytu.

(11)

Zápisy na účely odoprenia vstupu alebo pobytu by sa nemali v SIS II uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli uskutočnené. Vo všeobecnosti by sa zo SIS II mali automaticky vymazávať po uplynutí troch rokov. Rozhodnutie o uchovaní zápisu na dlhšiu dobu by sa malo zakladať na komplexnom posúdení jednotlivých prípadov. Členské štáty by mali tieto zápisy preskúmať do troch rokov a uchovávať štatistiky o počte zápisov, pri ktorých sa predĺžila doba uchovávania.

(12)

SIS II by mal umožňovať spracúvanie biometrických údajov s cieľom pomáhať pri spoľahlivom zisťovaní totožnosti dotknutých osôb. V tej istej súvislosti by mal SIS II tiež umožňovať spracúvanie údajov osôb, ktorých totožnosť bola zneužitá, s cieľom vyhnúť sa nepríjemnostiam spôsobeným nesprávnym určením ich totožnosti, pričom by toto spracúvanie podliehalo vhodným bezpečnostným opatreniam, najmä súhlasu príslušnej osoby a presnému vymedzeniu účelov, na aké sa takéto údaje môžu v súlade so zákonom spracúvať.

(13)

Členské štáty by mali mať možnosť vytvoriť prepojenia medzi zápismi v SIS II. Prepojenie medzi dvoma alebo viacerými zápismi zo strany členského štátu by nemalo mať žiadny vplyv na opatrenie, ktoré sa má prijať, dobu uchovávania alebo právo na prístup k zápisom.

(14)

Údaje spracúvané v SIS II by sa v rámci uplatňovania tohto nariadenia nemali odovzdávať ani sprístupňovať tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám.

(15)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (6) sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané pri uplatňovaní tohto nariadenia. Zahŕňa určenie kontrolóra a možnosť členských štátov udeliť výnimky a obmedzenia vo vzťahu k niektorým právam a povinnostiam stanoveným v uvedenej smernici vrátane prístupových práv a informácií o príslušnej osobe. Toto nariadenie by malo v prípade potreby doplniť alebo vysvetliť zásady stanovené v smernici 95/46/ES.

(16)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7), a najmä jeho ustanovenia týkajúce sa dôverného charakteru a bezpečnosti spracúvania, sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov inštitúciami alebo orgánmi Spoločenstva pri výkone ich úloh súvisiacich so zodpovednosťou za prevádzkové riadenie SIS II. Toto nariadenie by malo v prípade potreby doplniť alebo vysvetliť zásady stanovené v nariadení (ES) č. 45/2001.

(17)

Pokiaľ ide o dôvernosť, na úradníkov a iných zamestnancov zamestnaných a pracujúcich v oblasti SIS II by sa mali vzťahovať príslušné ustanovenia Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

(18)

Je potrebné, aby vnútroštátne dozorné orgány sledovali zákonnosť spracúvania osobných údajov zo strany členských štátov, zatiaľ čo Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, vymenovaný na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 2004/55/ES z 22. decembra 2003 o vymenovaní nezávislého dozorného orgánu ustanoveného v článku 286 Zmluvy o ES (8), by mal sledovať činnosť inštitúcií a orgánov Spoločenstva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov s ohľadom na obmedzené úlohy inštitúcií a orgánov Spoločenstva vzhľadom k údajom samotným.

(19)

Členské štáty i Komisia by mali vypracovať bezpečnostný plán na účely uľahčenia plnenia povinností v súvislosti s bezpečnosťou a mali by spolupracovať na riešení bezpečnostných otázok zo spoločnej perspektívy.

(20)

S cieľom zabezpečiť transparentnosť by mala Komisia alebo, ak je zriadený, riadiaci orgán každé dva roky vypracovať správu o technickom fungovaní centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry vrátane jej bezpečnosti a o výmene doplňujúcich informácií. Celkové hodnotenie by mala Komisia uverejniť každé štyri roky.

(21)

Určité aspekty SIS II, ako sú napríklad technické pravidlá týkajúce sa vkladania údajov vrátane údajov potrebných na vloženie zápisu, aktualizácie, vymazávania a vyhľadávania údajov, pravidlá zlučiteľnosti a priority zápisov a prepojenia medzi zápismi a výmena doplňujúcich informácií, nie je možné úplne zahrnúť do ustanovení tohto nariadenia vzhľadom na ich technický charakter, úroveň podrobností a potrebu pravidelnej aktualizácie. Vykonávacie právomoci v súvislosti s týmito aspektmi by sa preto mali delegovať na Komisiu. V technických pravidlách o vyhľadávaní zápisov by sa malo zohľadniť hladké fungovanie vnútroštátnych aplikácií. S prihliadnutím na posúdenie vplyvu zo strany Komisie by sa malo rozhodnúť, do akej miery by mal riadiaci orgán, keď bude zriadený, zodpovedať za vykonávacie opatrenia.

(22)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (9).

(23)

V súvislosti so zápismi vydanými v SIS 1+, ktoré sa majú preniesť do SIS II, je vhodné zaviesť prechodné ustanovenia. Niektoré ustanovenia schengenského acquis by sa mali uplatňovať aj naďalej počas vymedzeného obdobia, pokiaľ členské štáty nepreskúmajú zlučiteľnosť týchto zápisov s novým právnym rámcom. Zlučiteľnosť zápisov o osobách by sa mala preskúmať prioritne. Okrem toho by mali akékoľvek úpravy, doplnenia, opravy alebo aktualizácie zápisu preneseného zo SIS 1+ do SIS II, ako aj akákoľvek pozitívna lustrácia takýchto zápisov, viesť k okamžitému preskúmaniu ich zlučiteľnosti s ustanoveniami tohto nariadenia.

(24)

Je potrebné ustanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa tej časti rozpočtu, ktorá je vyčlenená na operácie SIS, a ktorá nie sú súčasťou všeobecného rozpočtu Európskej únie.

(25)

Keďže ciele akcie, ktorá sa má uskutočniť, najmä zriadenie a úprava spoločného informačného systému, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jej rozsahu a dôsledkov ju možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

(26)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie.

(27)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k zmluve, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie rozvíja schengenské acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti zmluvy, sa Dánsko v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu do šiestich mesiacov odo dňa prijatia tohto nariadenia rozhodne, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

(28)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (10). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(29)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (11). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(30)

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá čiastočnej účasti Spojeného kráľovstva a Írska na schengenskom acquis, ako je vymedzené v rozhodnutí 2000/365/ES a rozhodnutí 2002/192/ES.

(31)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis (12), ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bod G rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 (13) o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode.

(32)

Malo by sa prijať také opatrenie, ktoré umožní zástupcom Islandu a Nórska zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri vykonávaní jej vykonávacích právomocí. Takéto opatrenie sa predpokladalo vo výmene listov medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o výboroch, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí (14), pričom tieto listy sú priložené k vyššie uvedenej dohode.

(33)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bod G rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES (15) a 2004/860/ES (16).

(34)

Malo by sa prijať také opatrenie, aby sa zástupcom Švajčiarska umožnilo zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri vykonávaní jej vykonávacích právomocí. Takéto opatrenie sa predpokladalo vo výmene listov medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom, ktoré sú pripojené k vyššie uvedenej dohode.

(35)

Toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003.

(36)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na Spojené kráľovstvo a Írsko od dátumov určených v súlade s postupmi ustanovenými v príslušných nástrojoch týkajúcich sa uplatňovania schengenského acquis na tieto štáty,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Zriadenie a všeobecný účel SIS II

1.   Týmto sa zriaďuje Schengenský informačný systém druhej generácie („SIS II“).

2.   Účelom SIS II je v súlade s týmto nariadením zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Európskej únie vrátane udržiavania verejného poriadku a verejnej bezpečnosti a ochrany bezpečnosti na území členských štátov a uplatňovanie ustanovení hlavy IV tretej časti zmluvy, týkajúcich sa pohybu osôb na ich územiach pri používaní informácií oznámených prostredníctvom tohto systému.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie stanovuje podmienky a postupy vkladania a spracúvania zápisov v SIS II v súvislosti so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, výmenu doplňujúcich informácií a dodatočných údajov na účely odoprenia vstupu na územie členského štátu alebo pobytu v ňom.

2.   Toto nariadenie tiež ustanovuje technickú štruktúru SIS II, povinnosti členských štátov a riadiaceho orgánu uvedeného v článku 15, všeobecné spracúvanie údajov, práva dotknutých osôb a zodpovednosť.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„zápis“ je súbor údajov vložených do SIS II, ktorý umožňuje príslušným orgánom identifikovať osobu na účely prijatia konkrétneho opatrenia;

b)

„doplňujúce informácie“ sú informácie, ktoré nie sú uložené v SIS II, ale súvisia so zápismi v SIS II, a ktoré sa vymieňajú:

(i)

s cieľom umožniť členským štátom, aby sa navzájom radili alebo informovali pri vkladaní zápisov,

(ii)

pri pozitívnej lustrácii zápisu s cieľom umožniť prijatie vhodného opatrenia,

(iii)

v prípade, ak nie je možné prijať požadované opatrenie,

(iv)

ak ide o kvalitu údajov v SIS II,

(v)

ak ide o zlučiteľnosť a prioritu zápisov,

(vi)

ak ide o práva na prístup;

c)

„dodatočné údaje“ sú údaje uložené v SIS II a súvisiace so zápismi v SIS II, pričom musia byť okamžite k dispozícii príslušným orgánom, ak sa na základe vyhľadávania v tomto systéme nájdu osoby, o ktorých boli do SIS II vložené údaje;

d)

„štátny príslušník tretej krajiny“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá nie je:

(i)

občanom Európskej únie v zmysle článku 17 ods. 1 zmluvy; ani

(ii)

štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorá na základe dohôd medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a týmito krajinami na druhej strane požíva práva voľného pohybu rovnocenné s právami občanov Európskej únie;

e)

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú fyzickej osoby, ktorej totožnosť je určená alebo môže byť určená („subjekt údajov“); osoba, ktorej totožnosť môže byť určená je osoba, ktorej totožnosť sa môže určiť priamo alebo nepriamo;

f)

„spracúvanie osobných údajov“ („spracúvanie“) je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi automatizovanými alebo inými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo menenie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírenie alebo sprístupňovanie iným spôsobom, spájanie alebo kombinovanie, blokovanie, vymazávanie alebo zničenie.

Článok 4

Technická štruktúra a spôsoby prevádzkovania SIS II

1.   SIS II pozostáva z:

a)

centrálneho systému („centrálny SIS II“), ktorý pozostáva z:

technickej pomocnej jednotky („CS-SIS“), ktorá obsahuje databázu („databáza SIS II“);

jednotného národného rozhrania („NI-SIS“);

b)

vnútroštátneho systému („N. SIS II“) v každom členskom štáte, ktorý sa skladá z vnútroštátnych systémov údajov, ktoré komunikujú s centrálnym SIS II. N. SIS II môže obsahovať súbor údajov („národná kópia“), ktorý obsahuje úplnú alebo čiastočnú kópiu databázy SIS II;

c)

komunikačnej infraštruktúry medzi CS-SIS a NI-SIS („komunikačná infraštruktúra“), ktorá zabezpečuje šifrovanú virtuálnu sieť určenú pre údaje SIS II a výmenu údajov medzi útvarmi SIRENE ako je uvedené v článku 7 ods. 2.

2.   Údaje SIS II sa vkladajú, aktualizujú, vymazávajú a hľadajú pomocou rôznych systémov N. SIS II. Národná kópia je dostupná na účely vykonávania automatizovaných vyhľadávaní na území každého členského štátu za použitia takejto kópie. Nesmie byť možné vyhľadávať v súboroch údajov N. SIS II iných členských štátov.

3.   CS-SIS, ktorá vykonáva technický dohľad a správu, sa nachádza v Štrasburgu (Francúzsko) a záložná CS-SIS, ktorá je schopná zabezpečiť všetky funkcie hlavnej CS-SIS v prípade zlyhania tohto systému, sa nachádza v Sankt Johann im Pongau (Rakúsko).

4.   CS-SIS bude poskytovať služby potrebné na vkladanie a spracúvanie údajov SIS II vrátane vyhľadávania v databáze SIS II. Pre členské štáty, ktoré používajú národnú kópiu, CS-SIS:

a)

poskytne online aktualizáciu národných kópií,

b)

zabezpečí synchronizáciu a súlad medzi národnými kópiami a databázou SIS II,

c)

poskytne operácie na inicializáciu a obnovenie národných kópií.

Článok 5

Náklady

1.   Náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry znáša všeobecný rozpočet Európskej únie.

2.   Tieto náklady zahŕňajú vykonané práce týkajúce sa CS-SIS, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb uvedených v článku 4 ods. 4.

3.   Náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu každého N. SIS II znáša dotknutý členský štát.

KAPITOLA II

POVINNOSTI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 6

Vnútroštátne systémy

Každý členský štát je zodpovedný za zriadenie, prevádzku a údržbu svojho N. SIS II a za prepojenie svojho N. SIS II s NI-SIS.

Článok 7

Úrad N. SIS II a útvar SIRENE

1.   Každý členský štát určí orgán („úrad N. SIS II“), ktorý má centrálnu zodpovednosť za N. SIS II. Uvedený orgán je zodpovedný za hladkú prevádzku a bezpečnosť N. SIS II, zabezpečuje prístup príslušných orgánov k SIS II a prijíma potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tohto nariadenia. Každý členský štát zasiela svoje zápisy prostredníctvom svojho úradu N. SIS II.

2.   Každý členský štát určí orgán, ktorý bude v súlade s ustanoveniami Príručky SIRENE uvedenej v článku 8 zabezpečovať výmenu všetkých doplňujúcich informácií („útvar SIRENE“).

Tieto útvary tiež koordinujú overovanie kvality informácií vkladaných do SIS II. Na tieto účely majú prístup k údajom spracúvaným v SIS II.

3.   Členské štáty informujú riadiaci orgán o svojom úrade N. SIS II a útvare SIRENE. Riadiaci orgán uverejní ich zoznam spolu so zoznamom uvedeným v článku 31 ods. 8.

Článok 8

Výmena doplňujúcich informácií

1.   Doplňujúce informácie sa vymieňajú v súlade s ustanoveniami „Príručky SIRENE“ prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry. Ak nie je komunikačná infraštruktúra dostupná, členské štáty môžu na výmenu doplňujúcich informácií použiť iné primerane zabezpečené technické prostriedky.

2.   Doplňujúce informácie sa používajú výhradne na účel, na ktorý boli poskytnuté.

3.   Na žiadosti členských štátov o doplňujúce informácie sa odpovie čo najskôr.

4.   Podrobné pravidlá pre výmenu doplňujúcich informácií sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 51 ods. 2 v podobe Príručky SIRENE bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

Článok 9

Technická zhoda

1.   S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný prenos údajov dodržiava každý členský štát pri zriaďovaní svojho N. SIS II protokoly a technické postupy ustanovené na zabezpečenie zlučiteľnosti svojho N. SIS II s CS-SIS. Tieto protokoly a technické postupy sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 51 ods. 2 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

2.   Ak členský štát používa národnú kópiu, musí prostredníctvom služieb poskytovaných CS-SIS a prostredníctvom automatickej aktualizácie uvedenej v článku 4 ods. 4 zabezpečiť, aby boli údaje uložené v jeho národnej kópii totožné a v súlade s databázou SIS II a, aby vyhľadávanie v jeho národnej kópii poskytovalo ekvivalentný výsledok ako vyhľadávanie v databáze SIS II.

Článok 10

Bezpečnosť - Členské štáty

1.   Každý členský štát prijme vo vzťahu k svojmu N. SIS II potrebné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu s cieľom:

a)

fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vypracovávania plánov pre výnimočné situácie na ochranu kritickej infraštruktúry;

b)

odoprieť neoprávneným osobám prístup k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);

c)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo odstraňovaniu nosičov údajov (kontrola nosičov údajov);

d)

zabrániť neoprávnenému vkladaniu údajov, ako aj neoprávnenej inšpekcii, pozmeňovaniu alebo vymazaniu uložených osobných údajov (kontrola uloženia);

e)

zabrániť použitiu automatizovaných systémov spracúvania údajov neoprávnenou osobou pomocou zariadenia na prenos údajov (kontrola užívateľov);

f)

zabezpečiť, aby osoby oprávnené na používanie automatizovaných systémov spracúvania údajov mali prístup výhradne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a len s individuálnou a jedinečnou totožnosťou užívateľa a s tajnými spôsobmi prístupu (kontrola prístupu k údajom);

g)

zabezpečiť, aby všetky orgány s právom na prístup do SIS II alebo k zariadeniam na spracúvanie údajov vytvorili profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb s právom na prístup, vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov, a sprístupnili tieto profily vnútroštátnym dozorným orgánom uvedeným v článku 44 ods. 1 bezodkladne na ich žiadosť (osobné profily);

h)

zabezpečiť, aby bolo možné overiť a stanoviť, ktorým orgánom sa môžu zaslať osobné údaje prostredníctvom zariadenia na prenos údajov (kontrola prenosu údajov);

i)

zabezpečiť, aby bolo možné dodatočne overiť a stanoviť, aké osobné údaje sa vložili do automatizovaných systémov spracúvania údajov, kedy, kto a na aký účel ich tam vložil (kontrola vkladania);

j)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazaniu osobných údajov počas prenosu osobných údajov alebo počas prepravy nosiča údajov, najmä vhodnými technikami šifrovania (kontrola prepravy);

k)

monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením (vnútorný audit).

2.   Členské štáty prijmú opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o bezpečnosť v súvislosti s výmenou doplňujúcich informácií.

Článok 11

Dôvernosť - členské štáty

Každý členský štát uplatňuje v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi vlastné predpisy týkajúce sa služobného tajomstva alebo inej rovnocennej povinnosti zachovávania mlčanlivosti na všetky osoby a orgány, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi a doplňujúcimi informáciami SIS II. Táto povinnosť sa uplatňuje tiež po odchode týchto osôb z úradu alebo zamestnania, alebo po ukončení činností týchto orgánov.

Článok 12

Vedenie záznamov na vnútroštátnej úrovni

1.   Členské štáty, ktoré nepoužívajú národné kópie, zabezpečia, aby sa každý prístup k osobným údajom a všetky výmeny osobných údajov v rámci CS-SIS zaznamenali v ich N. SIS II na účely overenia zákonnosti vyhľadávania, na účely sledovania zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečenia riadneho fungovania N. SIS II, integrity a bezpečnosti údajov.

2.   Členské štáty, ktoré používajú národné kópie zabezpečia, aby sa každý prístup k údajom SIS II a všetky ich výmeny zaznamenali na účely uvedené v odseku 1. Toto sa nevzťahuje na postup uvedený v článku 4 ods. 4.

3.   V záznamoch sa uvádza predovšetkým história zápisov, dátum a čas prenosu údajov, údaje použité na vyhľadávanie, odkaz na prenesené údaje a názov príslušného orgánu a meno osoby zodpovednej za spracúvanie údajov.

4.   Záznamy sa môžu použiť výhradne na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 a vymažú sa najskôr po uplynutí jedného roka a najneskôr tri roky po ich vytvorení. Záznamy, ktoré zahŕňajú históriu zápisov, sa vymažú jeden až tri roky po vymazaní zápisov.

5.   Záznamy sa môžu uchovať dlhšie, ak sa vyžadujú na účely už začatých monitorovacích postupov.

6.   Príslušné vnútroštátne orgány poverené overovaním zákonnosti vyhľadávania, monitorovaním zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečením riadneho fungovania N. SIS II, integrity a bezpečnosti údajov musia mať v rámci svojich právomocí a na svoju žiadosť prístup k týmto záznamom, aby si mohli plniť svoje úlohy.

Článok 13

Vnútorné monitorovanie

Členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom SIS II prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a prípadne spolupracoval s vnútroštátnym dozorným orgánom.

Článok 14

Školenie zamestnancov

Zamestnanci orgánov, ktoré majú právo na prístup k SIS II, dostanú pred oprávnením na spracúvanie údajov uložených v SIS II vhodné školenie o pravidlách bezpečnosti údajov a ochrany údajov a budú informovaní o relevantných trestných činoch a sankciách.

KAPITOLA III

POVINNOSTI RIADIACEHO ORGÁNU

Článok 15

Prevádzkové riadenie

1.   Po uplynutí prechodného obdobia zodpovedá riadiaci orgán financovaný zo všeobecného rozpočtu Európskej únie („riadiaci orgán“), za prevádzkové riadenie centrálneho SIS II. Riadiaci orgán v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby sa vždy po uskutočnení analýzy nákladov a prínosov používali pre centrálny SIS II najlepšie dostupné technológie.

2.   Riadiaci orgán zodpovedá aj za tieto úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou:

a)

dozor;

b)

bezpečnosť;

c)

koordinácia vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom.

3.   Komisia je zodpovedná za všetky ostatné úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou, najmä:

a)

úlohy týkajúce sa plnenia rozpočtu;

b)

nadobúdanie a obnovovanie;

c)

zmluvné záležitosti.

4.   Počas prechodného obdobia, kým si riadiaci orgán nezačne plniť svoje povinnosti, je za prevádzkové riadenie centrálneho SIS II zodpovedná Komisia. Komisia môže touto úlohou, ako aj úlohou týkajúcou sa plnenia rozpočtu poveriť v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (17) vnútroštátne orgány verejnej správy v dvoch rozdielnych krajinách.

5.   Každý vnútroštátny orgán verejnej správy uvedený v odseku 4 musí spĺňať tieto výberové kritériá:

a)

musí preukázať dlhodobé skúsenosti s prevádzkovaním rozsiahleho informačného systému s funkciami uvedenými v článku 4 ods. 4;

b)

musí mať rozsiahle odborné znalosti v oblasti servisných a bezpečnostných požiadaviek informačného systému, ktorého funkcie sú porovnateľné s funkciami uvedenými v článku 4 ods. 4;

c)

musí mať dostatok skúsených zamestnancov, ktorí majú vhodné odborné znalosti a jazykové schopnosti na prácu v prostredí medzinárodnej spolupráce, ako vyžaduje SIS II;

d)

musí mať k dispozícii bezpečnú a na základe špecifických požiadaviek vytvorenú infraštruktúru zariadení, schopnú najmä zálohovať a zabezpečiť nepretržité fungovanie rozsiahlych systémov IT;

a

e)

musí fungovať v administratívnom prostredí, ktoré umožňuje riadne plnenie úloh a zabraňuje akémukoľvek konfliktu záujmov.

6.   Komisia pred prenesením úloh uvedeným v odseku 4 a potom v pravidelných intervaloch informuje Európsky parlament a Radu o podmienkach prenesenia úloh, presného rozsahu prenesenia úloh a o orgánoch, na ktoré úlohy preniesla.

7.   V prípade, že Komisia počas prechodného obdobia prenesie svoje úlohy podľa odseku 4, zabezpečí, aby takéto prenesenie úloh úplne rešpektovalo obmedzenia, ktoré stanovuje inštitucionálny systém ustanovený v zmluve. Zabezpečí najmä to, že takéto prenesenie úloh nepriaznivo neovplyvní akýkoľvek účinný kontrolný mechanizmus v rámci práva Spoločenstva, či už prostredníctvom Súdneho dvora, Dvora audítorov alebo Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

8.   Prevádzkové riadenie centrálneho SIS II pozostáva zo všetkých úloh potrebných na to, aby centrálny SIS II fungoval 24 hodín denne počas 7 dní v týždni v súlade s týmto nariadením, najmä v súvislosti s údržbou a technickým vývojom potrebným na bezporuchovú prevádzku systému.

Článok 16

Bezpečnosť

1.   Riadiaci orgán prijme vo vzťahu k centrálnemu SIS II, a Komisia vo vzťahu ku komunikačnej infraštruktúre, potrebné opatrenia vrátane prijatia bezpečnostného plánu s cieľom:

a)

fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vypracovávania plánov pre výnimočné situácie na ochranu kritickej infraštruktúry;

b)

odoprieť neoprávneným osobám prístup k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);

c)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo odstraňovaniu nosičov údajov (kontrola nosičov údajov);

d)

zabrániť neoprávnenému vkladaniu údajov, ako aj neoprávnenej inšpekcii, pozmeňovaniu alebo vymazaniu uložených osobných údajov (kontrola uloženia);

e)

zabrániť použitiu automatizovaných systémov spracúvania údajov neoprávnenou osobou pomocou zariadenia na prenos údajov (kontrola užívateľov);

f)

zabezpečiť, aby osoby oprávnené na používanie automatizovaných systémov spracúvania údajov mali prístup výhradne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a len s individuálnou a jedinečnou totožnosťou užívateľa a s tajnými spôsobmi prístupu (kontrola prístupu k údajom);

g)

vytvoriť profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb s právom na prístup k údajom alebo k zariadeniam na spracúvanie údajov, a sprístupniť tieto profily Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov bezodkladne na jeho žiadosť (osobné profily);

h)

zabezpečiť, aby bolo možné overiť a stanoviť, ktorým orgánom sa môžu zaslať osobné údaje prostredníctvom zariadenia na prenos údajov (kontrola prenosu údajov);

i)

zabezpečiť, aby bolo možné dodatočne overiť a stanoviť, aké osobné údaje sa vložili do automatizovaných systémov spracúvania údajov a kedy a kto ich tam vložil (kontrola vkladania);

j)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazaniu osobných údajov počas prenosu osobných údajov alebo počas prepravy nosiča údajov, najmä vhodnými technikami šifrovania (kontrola prepravy);

(k)

monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením (vnútorný audit).

2.   Riadiaci orgán prijme opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o bezpečnosť v súvislosti s výmenou doplňujúcich informácií prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry.

Článok 17

Dôvernosť - riadiaci orgán

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, uplatňuje riadiaci orgán vhodné predpisy týkajúce sa služobného tajomstva alebo inej rovnocennej povinnosti mlčanlivosti na úrovni porovnateľnej s úrovňou ustanovenou v článku 11 tohto nariadenia na všetkých zamestnancov, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi SIS II. Táto povinnosť sa uplatňuje tiež po odchode týchto osôb z úradu alebo zamestnania, alebo po ukončení ich činnosti.

2.   Riadiaci orgán prijme opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o dôvernosť v súvislosti s výmenou doplňujúcich informácií prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry.

Článok 18

Vedenie záznamov na ústrednej úrovni

1.   Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa každý prístup k osobným údajom a každá výmena osobných údajov v rámci CS-SIS zaznamenali na účely uvedené v článku 12 ods. 1 a 2.

2.   V záznamoch sa uvádza predovšetkým história zápisov, dátum a čas prenosu údajov, údaje použité na vyhľadávanie, odkaz na prenesené údaje a názov príslušného orgánu zodpovedného za spracúvanie údajov.

3.   Záznamy sa môžu použiť výhradne na účel uvedený v odseku 1 a vymažú sa najskôr po uplynutí jedného roka a najneskôr tri roky po ich vytvorení. Záznamy, ktoré zahŕňajú históriu zápisov, sa vymažú jeden až tri roky po vymazaní zápisov.

4.   Záznamy sa môžu uchovať dlhšie, ak sa vyžadujú na účely už začatých monitorovacích postupov.

5.   Príslušné orgány poverené overovaním zákonnosti vyhľadávania, monitorovaním zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečením riadneho fungovania CS-SIS, integrity a bezpečnosti údajov musia mať v rámci svojich právomocí a na svoju žiadosť prístup k týmto záznamom, aby si mohli plniť svoje úlohy.

Článok 19

Informačná kampaň

Na začiatku prevádzky SIS II uskutoční Komisia v spolupráci s vnútroštátnymi dozornými orgánmi a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov informačnú kampaň s cieľom informovať verejnosť o cieľoch, uložených údajoch, orgánoch, ktoré majú prístup, a právach osôb. Po svojom zriadení riadiaci orgán pravidelne zopakuje v spolupráci s vnútroštátnymi dozornými orgánmi a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov takéto kampane. Členské štáty v spolupráci so svojimi vnútroštátnymi dozornými orgánmi navrhujú a vykonávajú potrebné politiky na všeobecné informovanie svojich občanov o SIS II.

KAPITOLA IV

ZÁPISY VYDANÉ V SÚVISLOSTI SO ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI TRETÍCH KRAJÍN NA ÚČEL ODOPRENIA VSTUPU A POBYTU

Článok 20

Kategórie údajov

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 1 alebo ustanovenia tohto nariadenia o uchovávaní dodatočných údajov, obsahuje SIS II výlučne tie kategórie údajov, ktoré dodá každý členský štát a ktoré sú potrebné na účely ustanovené v článku 24.

2.   O osobách, na ktoré bol vydaný zápis, sa uvádzajú najviac tieto informácie:

a)

priezvisko(á) a krstné meno(á), rodné meno(á) a predtým používané mená a akékoľvek prezývky a krycie mená, ktoré sa môžu vložiť samostatne;

b)

všetky zvláštne, objektívne a nemenné telesné znamenia;

c)

miesto a dátum narodenia;

d)

pohlavie;

e)

fotografie;

f)

odtlačky prstov;

g)

štátna(-e) príslušnosť(-i);

h)

či je dotknutá osoba ozbrojená, násilná alebo na úteku;

i)

dôvod vydania zápisu;

j)

orgán, ktorý vydáva zápis;

k)

odkaz na rozhodnutie, na základe ktorého sa vydal zápis;

l)

opatrenia, ktoré sa majú prijať;

m)

prepojenia na iné zápisy vydané v SIS II v súlade s článkom 37.

3.   Technické predpisy potrebné na vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov uvedených v odseku 2 sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 51 ods. 2 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

4.   Technické predpisy potrebné na vyhľadávanie údajov uvedených v odseku 2 musia byť podobné v prípade vyhľadávania v CS-SIS, národných kópiách i v technických kópiách, ako sa uvádza v článku 31 ods. 2.

Článok 21

Primeranosť

Pred vydaním zápisu členský štát určí, či je prípad primeraný, relevantný a dostatočne dôležitý na vloženie zápisu do SIS II.

Článok 22

Osobitné pravidlá pre fotografie a odtlačky prstov

Použitie fotografií a odtlačkov prstov, ako sa uvádza v článku 20 ods. 2 písm. e) a f), podlieha týmto podmienkam:

a)

fotografie a odtlačky prstov sa vložia len po osobitnej kontrole kvality, aby sa zaistilo, že spĺňajú minimálne normy pre kvalitu údajov. Špecifikácia osobitnej kontroly kvality sa vypracuje v súlade s postupom uvedeným v článku 51 ods. 2 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán;

b)

fotografie a odtlačky prstov sa použijú výlučne na potvrdenie totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa našiel na základe alfanumerického vyhľadávania v SIS II;

c)

akonáhle to bude technicky možné, odtlačky prstov sa budú môcť používať aj na potvrdenie totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny na základe jeho biometrických údajov. Predtým, ako sa táto funkcia zavedie do SIS II, predloží Komisia správu o dostupnosti a pripravenosti potrebnej techniky, ktorú bude konzultovať s Európskym parlamentom.

Článok 23

Požiadavka na vloženie zápisu

1.   Zápis sa nesmie vložiť bez údajov uvedených v článku 20 ods. 2 písm. a), d), k) a l).

2.   Okrem toho sa v prípade, ak sú dostupné, vložia aj všetky ostatné údaje uvedené v článku 20 ods. 2.

Článok 24

Podmienky na vydávanie zápisov o odoprení vstupu alebo pobytu

1.   Údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín, na ktorých bol vydaný zápis na účely odoprenia vstupu alebo pobytu, sa vkladajú na základe vnútroštátneho zápisu, ktorý sa zakladá na rozhodnutí príslušných správnych orgánov alebo súdov v súlade s procesným poriadkom, ktorý stanovuje vnútroštátne právo, pričom takéto rozhodnutie bolo prijaté na základe individuálneho posúdenia. Odvolania proti takýmto rozhodnutiam sa podávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   Zápis sa vkladá, ak sa rozhodnutie uvedené v odseku 1 zakladá na hrozbe, ktorú môže predstavovať prítomnosť dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny na území členského štátu pre verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť. Táto situácia vzniká najmä v prípade:

a)

štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bol odsúdený v členskom štáte za trestný čin na trest odňatia slobody s dĺžkou najmenej jeden rok;

b)

štátneho príslušníka tretej krajiny, v súvislosti s ktorým existujú vážne dôvody domnievať sa, že spáchal závažný trestný čin, alebo v súvislosti s ktorým existujú jasné náznaky úmyslu spáchať takýto trestný čin na území členského štátu.

3.   Zápis sa môže vložiť aj vtedy, ak sa rozhodnutie uvedené v odseku 1 zakladá na tom, že na štátneho príslušníka tretej krajiny sa vzťahovalo opatrenie, ako je vyhostenie, odoprenie vstupu alebo deportácia, pričom toto opatrenie nebolo zrušené alebo odložené, a toto opatrenie zahŕňa alebo je spojené so zákazom vstupu alebo prípadne pobytu, ktorý sa zakladá na nedodržaní vnútroštátnych právnych predpisov o vstupe alebo pobyte štátnych príslušníkov tretích krajín.

4.   Tento článok sa nevzťahuje na osoby uvedené v článku 26.

5.   Komisia preskúma uplatňovanie tohto článku tri roky po dátume uvedenom v článku 55 ods. 2. Na základe tohto preskúmania a využitím svojho práva na podnet v súlade so zmluvou pripraví Komisia potrebné návrhy na zmenu ustanovení tohto článku s cieľom dosiahnuť vyšší stupeň harmonizácie kritérií pre vkladanie zápisov.

Článok 25

Podmienky pre vkladanie zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí požívajú právo na voľný pohyb v rámci Spoločenstva

1.   Zápis o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, ktorý požíva právo na voľný pohyb v rámci Spoločenstva v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci členských štátov (18), musí byť v súlade s predpismi prijatými pri vykonávaní tejto smernice.

2.   V prípade pozitívnej lustrácie zápisu o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, ktorý požíva právo na voľný pohyb v rámci Spoločenstva, vloženom v súlade s článkom 24, členský štát konávajúci na základe zápisu sa ihneď prostredníctvom svojho útvaru SIRENE a v súlade s ustanoveniami Príručky SIRENE poradí s členským štátom, ktorý zápis vydal, s cieľom bezodkladne rozhodnúť o opatrení, ktoré sa má prijať.

Článok 26

Podmienky pre vydávanie zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí podliehajú reštriktívnemu opatreniu prijatému v súlade s článkom 15 Zmluvy o Európskej únii

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 sa zápisy o štátnych príslušníkoch tretých krajín, ktorí podliehajú reštriktívnemu opatreniu určenému na zabránenie vstupu na územie členských štátov alebo prechodu cez toto územie, ktoré sa prijalo v súlade s článkom 15 Zmluvy o Európskej únii, vrátane opatrenia, ktorým sa vykonáva zákaz vycestovania vydaný Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov, vložia do SIS II na účely odoprenia vstupu alebo pobytu v rozsahu, v akom sú splnené požiadavky na kvalitu údajov.

2.   Článok 23 sa nevzťahuje na zápisy vložené na základe odseku 1 tohto článku.

3.   Členský štát, zodpovedný za vkladanie, aktualizáciu a výmaz takýchto zápisov v mene všetkých členských štátov, sa určí v čase prijatia príslušného opatrenia prijímaného v súlade s článkom 15 Zmluvy o Európskej únii.

Článok 27

Orgány s právom na prístup k zápisom

1.   Prístup k údajom vloženým do SIS II a právo na priame vyhľadávanie takých údajov alebo v kópiách údajov SIS II sú vyhradené výlučne orgánom zodpovedným za určovanie totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín na účely:

a)

kontroly hraníc v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (19);

b)

iné policajné a colné kontroly vykonávané v rámci dotknutého členského štátu a koordináciu takýchto kontrol určenými orgánmi.

2.   Právo prístupu k údajom vloženým do SIS II a právo na priame vyhľadávanie takých údajov však môžu uplatňovať aj vnútroštátne justičné orgány, vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a vyšetrovanie pred vznesením obvinenia pri výkone svojich úloh, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, a môžu ho uplatňovať aj vnútroštátne koordinačné orgány.

3.   Okrem toho môžu právo na prístup k údajom vloženým do SIS II a k údajom týkajúcim sa dokumentov súvisiacich s osobami vloženými v súlade s článkom 38 ods. 2 písm. d) a e) rozhodnutia 2006/000/SVV a právo priamo vyhľadávať takéto údaje vykonávať orgány zodpovedné za vydávanie víz, ústredné orgány zodpovedné za skúmanie žiadostí o víza a orgány zodpovedné za vydávanie povolení na pobyt a za prijímanie a vykonávanie právnych predpisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín v súvislosti s uplatňovaním acquis Spoločenstva, ktoré sa týka pohybu osôb. Prístup týchto orgánov k údajom sa riadi právom každého členského štátu.

4.   Orgány uvedené v tomto článku sa začlenia do zoznamu uvedeného v článku 31 ods. 8.

Článok 28

Rozsah prístupu

Užívatelia môžu získať prístup len k tým údajom, ktoré potrebujú k plneniu svojich úloh.

Článok 29

Doba uchovávania zápisov

1.   Zápisy vložené do SIS II podľa tohto nariadenia sa uchovávajú len počas doby požadovanej na splnenie účelu, na ktorý boli vložené.

2.   Členský štát, ktorý vydal zápis, preskúma do troch rokov od jeho vloženia do SIS II nutnosť ponechať ho v systéme.

3.   Každý členský štát stanoví v prípade potreby a v súlade s jeho vnútroštátnym právom kratšie lehoty na preskúmanie.

4.   Členský štát, ktorý vydal zápis, môže v rámci lehoty na preskúmanie po komplexnom individuálnom posúdení, ktoré bude zaznamenané, rozhodnúť o dlhšom ponechaní zápisu, ak je to potrebné na účely, na ktoré sa daný zápis vydal. V tomto prípade sa na predĺženie uplatňuje aj odsek 2. Predĺženie zápisu sa oznámi CS-SIS.

5.   Zápisy sa automaticky vymažú po skončení lehoty na preskúmanie uvedenej v odseku 2, pokiaľ členský štát, ktorý vydal zápis, neoznámi jeho predĺženie CS-SIS podľa odseku 4. CS-SIS automaticky informuje členské štáty o plánovaných výmazoch údajov zo systému štyri mesiace vopred.

6.   Členské štáty vedú štatistiky o počte zápisov, ktorých doba uchovávania bola v súlade s odsekom 4 predĺžená.

Článok 30

Nadobudnutie občianstva a zápisy

Zápisy vydané v súvislosti s osobou, ktorá nadobudla občianstvo ktoréhokoľvek štátu, ktorého štátni príslušníci požívajú právo na voľný pohyb v rámci Spoločenstva, sa vymažú, akonáhle členský štát, ktorý zápis vydal, sa dozvie alebo je informovaný podľa článku 34, že táto osoba nadobudla také občianstvo.

KAPITOLA V

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Článok 31

Spracúvanie údajov SIS II

1.   Členské štáty môžu spracúvať údaje uvedené v článku 20 na účely odoprenia vstupu alebo pobytu na ich území.

2.   Údaje sa môžu kopírovať len na technické účely a za predpokladu, že takéto kopírovanie je potrebné pre orgány uvedené v článku 27 pri priamom vyhľadávaní. Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na tieto kópie. Zápisy vydané členským štátom sa nesmú kopírovať z N. SIS II do iných vnútroštátnych súborov údajov.

3.   Technické kópie uvedené v odseku 2, ktoré vedú k off-line databázam, sa môžu uchovávať len na dobu, ktorá nepresiahne 48 hodín. V mimoriadnych situáciách sa táto doba môže predĺžiť až pokiaľ mimoriadna situácia neskončí.

Bez ohľadu na prvý pododsek nebude vytváranie technických kópií, ktoré vedú k off-line databázam, ktoré majú využívať orgány vydávajúce víza, povolené rok po úspešnom pripojení dotknutého orgánu ku komunikačnej infraštruktúre vízového informačného systému, ako sa ustanoví v budúcom nariadení o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o vízach na krátkodobý pobyt medzi členskými štátmi s výnimkou kópií určených na použitie výhradne v mimoriadnych situáciách, keď sieť nefunguje viac ako 24 hodín.

Členské štáty uchovávajú aktuálny súpis týchto kópií, sprístupňujú tento súpis svojim vnútroštátnym dozorným orgánom a zabezpečujú, aby sa v súvislosti s týmito kópiami uplatňovali ustanovenia tohto nariadenia, najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 10.

4.   Prístup k údajom sa povoľuje výlučne v medziach právomoci vnútroštátnych orgánov uvedených v článku 27 a iba riadne splnomocneným zamestnancom.

5.   Údaje sa nesmú používať na administratívne účely. Odchylne od uvedeného môžu údaje, ktoré sa vložili v súlade s týmto nariadením, využívať v súlade s právom každého členského štátu orgány uvedené v článku 27 ods. 3 pri plnení svojich úloh.

6.   Údaje vložené v súlade s článkom 24 tohto nariadenia a údaje týkajúce sa dokumentov súvisiacich s osobami vloženými podľa článku 38 ods. 2 písm. d) a e) rozhodnutia 2006/000/SVV sa môžu použiť v súlade s právom každého členského štátu na účely uvedené v článku 27 ods. 3 tohto nariadenia.

7.   Každé využitie údajov, ktoré nie je v súlade s odsekmi 1 až 6, sa považuje za zneužitie podľa vnútroštátneho práva každého členského štátu.

8.   Každý členský štát zašle riadiacemu orgánu zoznam, ako aj zmeny v zozname, jeho príslušných orgánov, ktoré sú podľa tohto nariadenia oprávnené priamo vyhľadávať údaje obsiahnuté v SIS II. Tento zoznam vymedzí pre každý orgán údaje, ktoré môže vyhľadávať a na aké účely. Riadiaci orgán zabezpečí každoročné uverejnenie zoznamu v Úradnom vestníku Európskej únie.

9.   Pokiaľ právo Spoločenstva neobsahuje osobitné ustanovenia, právo každého členského štátu sa uplatňuje na údaje vložené do jeho N. SIS II.

Článok 32

Údaje SIS II a vnútroštátne súbory

1.   Článkom 31 ods. 2 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo svojich vnútroštátnych súboroch SIS II údaje, v súvislosti s ktorými sa prijalo opatrenie na jeho území. Takéto údaje sa uchovávajú vo vnútroštátnych súboroch najviac tri roky, pokiaľ osobitné ustanovenia vnútroštátneho práva nestanovujú dlhšiu dobu uchovávania.

2.   Článkom 31 ods. 2 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo svojich vnútroštátnych súboroch údaje obsiahnuté v konkrétnom zápise, ktorý tento členský štát vydal v SIS II.

Článok 33

Informácie v prípade nevykonania opatrenia podľa zápisu

Ak požadované opatrenie nemožno vykonať, dožiadaný členský štát o tom bezodkladne informuje členský štát, ktorý zápis vydal.

Článok 34

Kvalita údajov spracúvaných v SIS II

1.   Členský štát, ktorý vydáva zápis, je zodpovedný za zabezpečenie toho, že údaje sú správne, aktuálne a vložené do SIS II v súlade so zákonom.

2.   Len členský štát, ktorý vydáva zápis, je oprávnený meniť, dopĺňať, opravovať, aktualizovať alebo vymazávať údaje, ktoré vložil.

3.   Ak má iný členský štát, ako ten, ktorý vydal zápis, dôkaz, ktorý nasvedčuje tomu, že určitý údaj je nesprávny alebo bol uložený nezákonne, oznámi to prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií pri najbližšej príležitosti a najneskôr do desiatich dní od zistenia uvedenej skutočnosti členskému štátu, ktorý vydal zápis. Členský štát, ktorý vydal zápis bezodkladne oznámenie overí a, ak je to potrebné, opraví alebo vymaže predmetný údaj.

4.   Ak členské štáty nie sú schopné dosiahnuť dohodu do dvoch mesiacov, členský štát, ktorý nevydal zápis, predloží prípad Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, ktorý spolu s dotknutými vnútroštátnymi dozornými orgánmi pôsobí ako mediátor.

5.   Členské štáty si vymenia doplňujúce informácie, ak osoba tvrdí, že nie je osoba, ktorá sa hľadá na základe zápisu. Ak výsledok kontroly potvrdí, že v skutočnosti ide o dve rôzne osoby, táto osoba je informovaná o ustanoveniach uvedených v článku 36.

6.   Ak už má osoba zápis v SIS II, členský štát, ktorý vkladá ďalší zápis, sa dohodne s členským štátom, ktorý vydal prvý zápis, o vložení zápisu. Dohoda sa dosiahne na základe výmeny doplňujúcich informácií.

Článok 35

Rozlišovanie osôb s podobnými vlastnosťami

Ak je pri vkladaní nového zápisu zrejmé, že v SIS II sa už nachádza osoba s rovnakými prvkami opisu totožnosti, musí sa dodržať tento postup:

a)

útvar SIRENE sa skontaktuje s orgánom, ktorý žiada vloženie nového zápisu, aby sa objasnilo, či sa zápis týka tej istej osoby alebo nie;

b)

ak sa pri krížovej kontrole zistí, že subjekt nového zápisu a osoba, ktorá je už v SIS II vedená, je naozaj tá istá, útvar SIRENE uplatní postup na vkladanie viacnásobných zápisov, ako je uvedené v článku 34 ods. 6. Ak sa pri kontrole zistí, že ide v skutočnosti o dve rôzne osoby, útvar SIRENE schváli žiadosť o vloženie druhého zápisu, pričom sa doplnia potrebné prvky, aby sa zabránilo akémukoľvek nesprávnemu zisteniu totožnosti.

Článok 36

Dodatočné údaje na účely vyriešenia prípadu zneužitia totožnosti

1.   Ak môže dôjsť k zámene medzi osobou skutočne označenou v zápise a osobou, ktorej totožnosť bola zneužitá, členský štát, ktorý vložil zápis, doplní, pod podmienkou výslovného súhlasu dotknutej osoby, k zápisom údaje týkajúce sa tejto osoby s cieľom predísť negatívnym dôsledkom nesprávneho zistenia totožnosti.

2.   Údaje týkajúce sa osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá, sa použijú len na tieto účely:

a)

aby umožnili príslušnému orgánu rozlíšiť osobu, ktorej totožnosť bola zneužitá, od osoby skutočne označenej v zápise;

b)

aby umožnili osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá, preukázať svoju totožnosť a dokázať, že jej totožnosť bola zneužitá.

3.   Na účely tohto článku sa do SIS II môžu vkladať a ďalej spracúvať iba tieto osobné údaje:

a)

priezvisko(á) a krstné meno(á), rodné meno(á) a predtým používané mená a akékoľvek prezývky a krycie mená, ktoré sa vkladajú samostatne;

b)

všetky zvláštne, objektívne a nemenné telesné znamenia;

c)

miesto a dátum narodenia;

d)

pohlavie;

e)

fotografie;

f)

odtlačky prstov;

g)

štátna(-e) príslušnosť(-i);

h)

čísla dokladov totožnosti a dátum ich vydania.

4.   Technické predpisy potrebné na vkladanie a ďalšie spracúvanie údajov uvedených v odseku 3 sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 51 ods. 2 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

5.   Údaje uvedené v odseku 3 sa vymazávajú v tom istom čase ako zodpovedajúci zápis alebo skôr, ak o to osoba požiada.

6.   K údajom uvedeným v odseku 3 majú prístup iba orgány s právom na prístup k zodpovedajúcemu zápisu, a to výhradne na účely toho, aby sa predišlo nesprávnemu zisteniu totožnosti.

Článok 37

Prepojenia medzi zápismi

1.   Členský štát môže vytvoriť prepojenie medzi zápismi, ktoré vkladá do SIS II. Účinkom takého prepojenia je vytvorenie vzťahu medzi dvoma alebo viacerými zápismi.

2.   Vytvorenie prepojenia neovplyvní konkrétne opatrenie, ktoré sa má prijať na základe každého prepojeného zápisu, alebo dobu uchovávania každého prepojeného zápisu.

3.   Vytvorenie prepojenia neovplyvní práva na prístup stanovené v tomto nariadení. Orgány, ktoré nemajú prístup k určitým kategóriám zápisov, nesmú byť schopné vidieť prepojenie na zápis, ku ktorému nemajú prístup.

4.   Členský štát vytvorí prepojenie medzi zápismi len vtedy, ak je to naozaj potrebné z hľadiska prevádzky.

5.   Členský štát môže vytvoriť prepojenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi pod podmienkou, že sa dodržia zásady uvedené v tomto článku.

6.   Ak sa členský štát domnieva, že vytvorenie prepojenia medzi zápismi iným členským štátom nie je zlučiteľné s jeho vnútroštátnym právom alebo medzinárodnými záväzkami, môže prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby z jeho štátneho územia nebol k prepojeniu možný prístup alebo aby k prepojeniu nemali prístup jeho orgány so sídlom mimo jeho územia.

7.   Technické predpisy pre prepájanie zápisov sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 51 ods. 2 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

Článok 38

Účel a doba uchovávania doplňujúcich informácií

1.   Členský štát uchováva v útvare SIRENE na podporu výmeny doplňujúcich informácií odkaz na rozhodnutie, na základe ktorého sa vydal zápis.

2.   Osobné údaje uchovávané v súboroch v útvare SIRENE v dôsledku výmeny informácií sa uchovávajú iba tak dlho, ako je potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa poskytli. V každom prípade sa vymažú najneskôr rok po výmaze súvisiaceho zápisu zo SIS II.

3.   Odsekom 2 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo vnútroštátnych súboroch údaje týkajúce sa konkrétneho zápisu, ktorý daný členský štát vydal, alebo zápisu, v súvislosti s ktorým sa prijali opatrenia na jeho území. Doba, počas ktorej sa môžu takéto údaje uchovávať v takýchto súboroch, sa riadi vnútroštátnym právom.

Článok 39

Prenos osobných údajov na tretie strany

Údaje spracúvané v SIS II podľa tohto nariadenia sa nesmú preniesť ani sprístupniť tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám.

KAPITOLA VI

OCHRANA ÚDAJOV

Článok 40

Spracúvanie citlivých kategórií údajov

Spracúvanie kategórií údajov uvedených v článku 8 ods. 1 smernice 95/46/ES je zakázané.

Článok 41

Právo na prístup, opravu nesprávnych údajov a výmaz nezákonne uložených údajov

1.   Právo každej osoby na prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú a ktoré sa vložili do SIS II v súlade s týmto nariadením, sa vykonáva v súlade s právom členského štátu, voči ktorému sa tohto práva domáha.

2.   Ak tak ustanovuje vnútroštátne právo, vnútroštátny dozorný orgán rozhodne, či sa informácie oznámia a akým spôsobom.

3.   Členský štát, ktorý nevydal zápis, môže oznámiť informácie týkajúce sa takýchto údajov, len ak predtým poskytol členskému štátu, ktorý vydáva zápis, možnosť predložiť svoje stanovisko. Urobí tak prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

4.   Informácie sa neoznámia subjektu údajov, ak je to nevyhnutné pre výkon zákonnej úlohy v súvislosti so zápisom alebo pre ochranu práv a slobôd tretích strán.

5.   Každý má právo na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo na vymazanie nezákonne uložených údajov, ktoré sa ho týkajú.

6.   Dotknutej osobe sa príslušné informácie poskytnú čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 60 dní odo dňa podania žiadosti o prístup alebo i skôr, ak tak vnútroštátne právo ustanovuje.

7.   Uvedenej osobe sa čo najskôr a v každom prípade najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o opravu alebo vymazanie oznámi výsledok posúdenia výkonu jeho práva na opravu a vymazanie, alebo i skôr, ak tak ustanovuje vnútroštátne právo.

Článok 42

Právo na informácie

1.   Štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú predmetom zápisu vydaného v súlade s týmto nariadením, sa poskytujú informácie v súlade s článkami 10 a 11 smernice 95/46/ES. Tieto informácie sa poskytnú písomne spolu s kópiou alebo odkazom na vnútroštátne rozhodnutie, na základe ktorého sa vydal zápis, ako je uvedené v článku 24 ods. 1.

2.   Tieto informácie sa neposkytnú:

a)

ak

(i)

sa osobné údaje nezískali od dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny;

a

(ii)

je poskytnutie informácií nemožné alebo by vyžadovalo neprimerané úsilie;

b)

ak dotknutý štátny príslušník tretej krajiny už má tieto informácie k dispozícii;

c)

ak vnútroštátne právo umožňuje obmedzenie práva na informácie, najmä s cieľom zaručiť národnú bezpečnosť, obranu, verejnú bezpečnosť a predchádzať trestnej činnosti, vyšetrovať, odhaľovať a stíhať páchanie trestnej činnosti.

Článok 43

Opravné prostriedky

1.   Každá osoba má právo podať na súd alebo orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu žalobu najmä o prístup, opravu, vymazanie alebo získanie informácií, alebo o náhradu škody v súvislosti so zápisom, ktorý sa ho týka.

2.   Členské štáty sa zaväzujú spoločne vykonávať konečné rozhodnutia súdov alebo orgánov uvedených v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 48.

3.   Pravidlá o opravných prostriedkoch ustanovené v tomto článku Komisia prehodnotí do 17. januára 2009.

Článok 44

Dozor nad N. SIS II

1.   Orgán alebo orgány, ktoré sa určia v každom členskom štáte a ktorým sa udelia právomoci uvedené v článku 28 smernice 95/46/ES („vnútroštátne dozorné orgány“), nezávisle monitorujú zákonnosť spracúvania osobných údajov SIS II na svojom území a ich prenos z ich územia, ako aj výmenu a ďalšie spracúvanie doplňujúcich informácií.

2.   Vnútroštátny dozorný orgán zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky vykonal audit operácií spracúvania údajov v N. SIS II.

3.   Členský štát zabezpečí, aby mal vnútroštátny dozorný orgán k dispozícii dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.

Článok 45

Dozor nad riadiacim orgánom

1.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sleduje, či riadiaci orgán vykonáva činnosti spracúvania osobných údajov v súlade s týmto nariadením. Povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

2.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky vykonal audit činností spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva riadiaci orgán. Správa o audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, riadiacemu orgánu, Komisii a vnútroštátnym dozorným orgánom. Pred prijatím správy sa poskytne riadiacemu orgánu príležitosť sa k nej vyjadriť.

Článok 46

Spolupráca medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.   Vnútroštátne dozorné orgány a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, každý v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich povinností a zaručia koordinovaný dozor nad SIS II.

2.   Ak je to potrebné, tak si v rámci svojich príslušných právomocí vymieňajú dôležité informácie, navzájom si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú ťažkosti pri výklade alebo uplatňovaní tohto nariadenia, skúmajú problémy súvisiace s vykonávaním nezávislého dohľadu alebo s výkonom práv subjektu údajov, vypracúvajú zosúladené návrhy na spoločné riešenia akýchkoľvek problémov a podporujú informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

3.   Vnútroštátne dozorné orgány a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa na tento účel stretávajú aspoň dvakrát do roka. Náklady a zabezpečenie spojené s týmito stretnutiami uhrádza Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Rokovací poriadok sa prijme na prvom stretnutí. Ďalšie pracovné metódy vypracujú spoločne podľa potreby. Každé dva roky zašlú Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a riadiacemu orgánu spoločnú správu o činnosti.

Článok 47

Ochrana údajov v prechodnom období

V prípade, že Komisia v prechodnom období prenesie svoje úlohy na iný subjekt alebo subjekty v súlade s článkom 15 ods. 4, zabezpečí, aby Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov mal právo a možnosť v plnom rozsahu plniť svoje úlohy vrátane vykonávania kontroly na mieste alebo vykonávať akékoľvek iné právomoci, ktoré mu boli zverené podľa článku 47 nariadenia (ES) č. 45/2001.

KAPITOLA VII

ZODPOVEDNOSŤ A SANKCIE

Článok 48

Zodpovednosť

1.   Každý členský štát nesie v súlade s vnútroštátnym právom zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú osobe v dôsledku využívania N. SIS II. Vzťahuje sa to aj na škodu spôsobenú členským štátom, ktorý vydal zápis, ak vložil nesprávne údaje alebo údaje uložil v rozpore so zákonom.

2.   Ak členský štát, proti ktorému bola podaná žaloba, nie je členským štátom, ktorý vydal zápis, členský štát, ktorý ho vydal, je na požiadanie povinný uhradiť sumy vyplatené ako náhrada, pokiaľ členský štát, ktorý požaduje úhradu, nepoužil údaje v rozpore s týmto nariadením.

3.   Ak neplnenie záväzkov zo strany členského štátu podľa tohto nariadenia spôsobí škodu SIS II, tento členský štát je za takúto škodu zodpovedný, pokiaľ a len v tomto rozsahu, riadiaci orgán alebo iný členský štát zúčastňujúci sa v SIS II neurobil náležité kroky, aby zabránil vzniku škody alebo minimalizoval jej rozsah.

Článok 49

Sankcie

Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek zneužitie údajov vložených v SIS II alebo výmena doplňujúcich informácií, ktorá je v rozpore s týmto nariadením, podliehala účinným, primeraným a odradzujúcim sankciám v súlade s vnútroštátnym právom.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 50

Monitorovanie a štatistika

1.   Riadiaci orgán zabezpečí, aby boli zavedené postupy na monitorovanie fungovania SIS II, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov týkajúcich sa výstupov, nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality služby.

2.   Riadiaci výbor má na účely technickej údržby, tvorby výkazov a štatistiky prístup k potrebným informáciám týkajúcim sa operácií spracúvania vykonávaných v centrálnom SIS II.

3.   Riadiaci orgán každoročne uverejňuje štatistiku, ktorá obsahuje jednotlivo za každý členský štát a aj súhrnne počet záznamov na kategóriu zápisu, počet pozitívnych lustrácií na kategóriu zápisu a počet prístupov do SIS.

4.   Dva roky po začiatku prevádzky SIS II a potom každé dva roky predloží riadiaci orgán Európskemu parlamentu a Rade správu o technickom fungovaní centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry vrátane ich bezpečnosti a o dvojstrannej a mnohostrannej výmene doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi.

5.   Tri roky po začiatku prevádzky SIS II a potom každé štyri roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie centrálneho SIS II a dvojstrannej a mnohostrannej výmeny doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi. Toto celkové hodnotenie obsahuje preskúmanie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi, posúdenie platnosti základných princípov, uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s centrálnym SIS II, bezpečnosti centrálneho SIS II a posúdenie vplyvu budúcich operácií. Komisia zašle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Členské štáty poskytnú riadiacemu orgánu a Komisii potrebné informácie na vypracovanie správ uvedených v odsekoch 3, 4 a 5.

7.   Riadiaci orgán poskytne Komisii potrebné informácie na vypracovanie celkových hodnotení uvedených v odseku 5.

8.   Počas prechodného obdobia, kým si riadiaci orgán nezačne plniť svoje povinnosti, je za vypracovanie a predloženie správ uvedených v odsekoch 3 a 4 zodpovedná Komisia.

Článok 51

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor vykonáva svoju funkciu odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 52

Zmena a doplnenie ustanovení schengenského acquis

1.   Na účely záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, nahradí toto nariadenie dňom uvedeným v článku 55 ods. 2 ustanovenia článkov 92 až 119 Schengenského dohovoru, s výnimkou jeho článku 102a.

2.   Dňom uvedeným v článku 55 ods. 2 nahrádza aj nasledujúce ustanovenia schengenského acquis, ktorými sa uvedené články vykonávajú (20):

a)

rozhodnutie výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o finančnom nariadení o nákladoch na inštaláciu a prevádzku Schengenského informačného systému (C. SIS) (SCH/Com-ex (93) 16);

b)

rozhodnutie výkonného výboru zo 7. októbra 1997 o rozvoji SIS (SCH/Com-ex (97) 24);

c)

rozhodnutie výkonného výboru z 15. decembra 1997, ktorým sa mení a dopĺňa finančné nariadenie o C. SIS (SCH/Com-ex (97) 35);

d)

rozhodnutie výkonného výboru z 21. apríla 1998 o C. SIS so spojeniami 15/18 (SCH/Com-ex (98) 11);

e)

rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o výdavkoch na inštaláciu C. SIS (SCH/Com-ex (99) 4);

f)

rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o aktualizácii Príručky SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);

g)

vyhlásenie výkonného výboru z 18. apríla 1996, ktorým sa vymedzuje pojem „cudzinec“ (SCH/Com-ex (96) decl. 5);

h)

vyhlásenie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o štruktúre SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.);

i)

rozhodnutie výkonného výboru zo 7. októbra 1997 o príspevkoch Nórska a Islandu na náklady na inštaláciu a prevádzku C. SIS (SCH/Com-ex (97) 18).

3.   Na účely záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, sa odkazy na nahradené články Schengenského dohovoru a príslušné ustanovenia schengenského acquis vykonávajúce uvedené články považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 53

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 378/2004, nariadenie (ES) č. 871/2004, rozhodnutie 2005/451/SVV, rozhodnutie 2005/728/SVV a rozhodnutie 2006/628/ES sa zrušujú dňom uvedeným v článku 55 ods. 2.

Článok 54

Prechodné obdobie a rozpočet

1.   Zápisy sa prenášajú zo SIS 1+ do SIS II. Členské štáty zabezpečia, aby bol obsah zápisov, ktoré sa prenášajú z SIS 1+ do SIS II, čo najskôr – a najneskôr do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 55 ods. 2 – v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, pričom sa uprednostnia zápisy o osobách. Počas tohto prechodného obdobia môžu členské štáty naďalej uplatňovať na obsah zápisov prenesených zo SIS 1+ do SIS II ustanovenia článkov 94 a 96 Schengenského dohovoru, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)

členské štáty zabezpečia, aby bol zápis prenesený zo SIS 1+ do SIS II v prípade úpravy, doplnenia, opravy alebo aktualizácie jeho obsahu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia od vykonania tejto úpravy, doplnenia, opravy alebo aktualizácie;

b)

v prípade pozitívnej lustrácie zápisu preneseného zo SIS 1+ do SIS II členské štáty ihneď preskúmajú zlučiteľnosť tohto zápisu s ustanoveniami tohto nariadenia, ale bez zdržovania opatrení, ktoré je potrebné prijať na základe tohto zápisu.

2.   Časť rozpočtu v deň stanovený v súlade s článkom 55 ods. 2, ktorý bol schválený v súlade s článkom 119 Schengenského dohovoru, sa vráti členským štátom. Sumy, ktoré majú byť vrátené, sa vypočítajú na základe príspevkov členských štátov, ako sú stanovené v rozhodnutí výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o finančnom nariadení o nákladoch na inštaláciu a prevádzku Schengenského informačného systému.

3.   Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 15 ods. 4 sa odkazy v tomto nariadení na riadiaci orgán považujú za odkaz na Komisiu.

Článok 55

Nadobudnutie účinnosti, uplatniteľnosť a migrácia

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa na členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+ od dátumov, ktoré určí Rada, ktorá sa uznáša jednomyseľne členmi zastupujúcimi vlády členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+.

3.   Dátumy uvedené v odseku 2 sa stanovia po tom, čo:

a)

sa prijmú potrebné vykonávacie opatrenia;

b)

všetky členské štáty, ktoré sa v plnom rozsahu zúčastňujú na SIS 1+, oznámia Komisii, že vykonali potrebné technické a právne opatrenia na spracúvanie údajov SIS II a výmenu doplňujúcich informácií;

c)

Komisia vyhlási, že úspešne dokončila komplexnú skúšku SIS II, ktorú vykoná Komisia spolu s členskými štátmi, a prípravné orgány Rady odsúhlasia navrhovaný výsledok skúšky a potvrdia, že úroveň funkčnosti SIS II je minimálne rovnocenná s úrovňou SIS 1+;

d)

Komisia vykoná potrebné technické opatrenia na umožnenie prepojenia centrálneho SIS II s N. SIS II dotknutých členských štátov.

4.   Komisia o výsledkoch skúšok uskutočnených v súlade s odsekom 3 písm. c) informuje Európsky parlament.

5.   Každé rozhodnutie, ktoré Rada prijme v súlade s odsekom 2, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli, z 20. decembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. decembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor naposledy zmenený a doplnený nariadením (ES) č. 1160/2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 18).

(3)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 4.

(4)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2004, s. 47.

(9)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(10)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(11)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(12)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(13)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(14)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 53.

(15)  Rozhodnutie Rady 2004/849/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26).

(16)  Rozhodnutie Rady 2004/860/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78).

(17)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(18)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.

(19)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 439.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

28.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 381/24


ROZHODNUTIE RADY

z2006 m. gruodžio 18 d.

o uzavretí Dohody medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení

(2006/1005/EC)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na článok 133, v spojení s článkom 300 ods. 2, prvý pododsek, prvá veta a článkom 300 ods. 4 tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutie, ktorým Rada splnomocnila Komisiu začať rokovania o dohode medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti pre kancelárske zariadenia, bolo prijaté 5. mája 2006.

(2)

Rokovania sa skončili a 7. júna 2006 bola oboma stranami parafovaná dohoda medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti pre kancelárske zariadenia (ďalej len „dohoda“).

(3)

Aby sa zabezpečilo správne fungovanie dohody, mali by sa ustanoviť príslušné postupy Spoločenstva.

(4)

Trh kancelárskych zariadení sa rýchlo vyvíja. Je nevyhnutné dostatočne často prehodnocovať potenciál maximalizácie úspor energie a prínosu pre životné prostredie, ktorý je obsiahnutý v podpore ponuky energeticky účinných výrobkov a dopytu po nich. Preto je potrebné splnomocniť Komisiu, aby za pomoci poradného výboru Spoločenstva tvoreného národnými zástupcami a všetkými zainteresovanými stranami pravidelne prehodnocovala a zlepšovala spoločné špecifikácie kancelárskych zariadení stanovené v prílohe C k dohode a aby prijala určité rozhodnutia týkajúce sa implementácie dohody, ako sú úprava loga Energy Star a usmernenia pre používanie loga obsiahnuté v prílohách A a B.

(5)

Vykonanie dohody by mala preskúmať technická komisia vytvorená na základe dohody.

(6)

Každá strana dohody by mala určiť správny orgán a mal by sa vymedziť postup zmeny a doplnenia dohody.

(7)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania pre energeticky účinné kancelárske zariadenia, vrátane jej príloh.

Text dohody a príloh k nej sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu (y) splnomocnenú (é) na podpísanie dohody s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

Článok 3

Predseda Rady v mene Spoločenstva predloží písomné oznámenie stanovené v článku XIV ods. 1 dohody.

Článok 4

1.   Komisia zastupuje Spoločenstvo v technickej komisii ustanovenej v článku VII dohody po vypočutí názorov členov Výboru Európskeho spoločenstva pre Energy Star zriadeného nariadením (ES) č. 2422/2001 (1). Po konzultácii s Výborom Európskeho spoločenstva pre Energy Star Komisia vykoná úlohy uvedené v článku VI ods. 5, článku VII ods. 1 a 2 a článku IX ods. 4 dohody.

2.   Komisia zoberie do úvahy všetky názory Výboru Európskeho spoločenstva pre Energy Star s cieľom pripraviť pozíciu Spoločenstva v súvislosti so zmenami a doplneniami zoznamu kancelárskych zariadení v prílohe C k dohode.

3.   Pozíciu Spoločenstva v súvislosti s rozhodnutiami prijímanými správnymi orgánmi so zreteľom na zmeny a doplnenia prílohy A (názov a spoločné logo Energy Star), prílohy B (usmernenia pre správne používanie názvu a spoločného loga Energy Star) a prílohy C (spoločné špecifikácie) určí Komisia po konzultácii s Výborom Európskeho spoločenstva pre Energy Star.

4.   Vo všetkých ostatných prípadoch pozíciu Spoločenstva v súvislosti s rozhodnutiami, ktoré majú prijať zmluvné strany, určí Rada na základe návrhu Komisie v súlade s článkom 300 zmluvy.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli2006 m. gruodžio 18 d.

Za Radu

predseda

J.-E. ENESTAM


(1)  Ú. v. ES L 332, 15.12.2001, s.1.


DOHODA MEDZI

vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení

Vláda Spojených štátov amerických a Európske spoločenstvo, ďalej len „strany“;

Želajúc si maximalizovať úspory energie a prínos pre životné prostredie podporovaním ponuky energeticky účinných výrobkov a dopytu po nich;

Berúc do úvahy Dohodu medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení uzavretú 19. decembra 2000 a jej prílohy v zmenenom a doplnenom znení (ďalej len „dohoda z roku 2000“);

Uspokojení pokrokom dosiahnutým v rámci dohody z roku 2000;

Presvedčení, že ďalší prínos sa dosiahne pokračovaním spoločného úsilia v oblasti ENERGY STAR;

SA DOHODLI TAKTO:

Článok I

Všeobecné zásady

1.   Strany použijú spoločný súbor špecifikácií energetickej účinnosti a spoločné logo na účely stanovenia jednotných cieľov pre výrobcov, čím sa maximalizuje účinok ich individuálneho úsilia v oblasti ponuky a dopytu po takýchto typoch výrobkov.

2.   Strany použijú spoločné logo na účely identifikácie typov energeticky účinných výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky, uvedených v prílohe C.

3.   Zmluvné strany zabezpečia, aby spoločné špecifikácie podporovali neustále zlepšovanie účinnosti pri zohľadnení najvyspelejších technických postupov na trhu.

4.   Spoločné špecifikácie sa usilujú nepredstavovať viac ako 25 percent modelov, o ktorých sú dostupné údaje v čase stanovovania špecifikácií, pričom sa zohľadňujú aj ďalšie faktory.

5.   Strany sa snažia zabezpečiť, aby spotrebitelia mali možnosť identifikovať úsporné výrobky na trhu na základe ich označenia.

Článok II

Vzťah k dohode z roku 2000

Táto dohoda nahrádza dohodu z roku 2000 v celom rozsahu.

Článok III

Vymedzenia pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„ENERGY STAR“ je servisná značka uvedená v prílohe A, ktorú vlastní Agentúra na ochranu životného prostredia Spojených štátov („US EPA“);

b)

„Spoločné logo“ je certifikačná značka uvedená v prílohe A, ktorú vlastní US EPA;

c)

„Značky ENERGY STAR“ sú názov „ENERGY STAR“ a spoločné logo, ako aj všetky verzie týchto značiek, ktoré môžu riadiace orgány alebo účastníci programu vymedzení v tejto dohode vytvoriť alebo modifikovať vrátane znaku alebo označenia nachádzajúceho sa v prílohe A k tejto dohode;

d)

„Program označovania ENERGY STAR“ je program, ktorý spravuje riadiaci orgán použitím spoločných špecifikácií energetickej účinnosti, značiek a usmernení, ktoré sa majú uplatňovať na určené typy výrobkov;

e)

„Účastníci programu“ sú výrobcovia, predajcovia alebo ďalší predajcovia, ktorí predávajú označené energeticky účinné výrobky spĺňajúce špecifikácie a ktorí sa rozhodli pre účasť na programe označovania ENERGY STAR tým, že sa zaregistrovali alebo uzatvorili zmluvu s riadiacim orgánom jednej zo strán;

f)

„Spoločné špecifikácie“ sú požiadavky na energetickú účinnosť a spotrebu vrátane skúšobných metód uvedených v prílohe C, ktoré používajú riadiace orgány a účastníci programu na určenie, či energeticky účinné výrobky spĺňajú podmienky pre spoločné logo.

Článok IV

Riadiace orgány

Každá zmluvná strana týmto vymenuje riadiaci orgán zodpovedný za vykonávanie tejto dohody („riadiace orgány“). Európske spoločenstvo menuje za svoj riadiaci orgán Komisiu Európskych spoločenstiev („Komisia“). Spojené štáty americké menujú za svoj riadiaci orgán US EPA.

Článok V

Správa programu označovania ENERGY STAR

1.   Každý riadiaci orgán bude spravovať program označovania ENERGY STAR pre energeticky účinné typy výrobkov, ktoré sú uvedené v prílohe C, podľa ustanovení a podmienok uvedených v tejto dohode. Do správy programu patrí registrovanie účastníkov programu na základe dobrovoľnosti, vedenie zoznamov účastníkov programu a zodpovedajúcich výrobkov, ako aj vynucovanie podmienok usmernení pre správne používanie názvu a spoločného loga ENERGY STAR, ktoré sú uvedené v prílohe B.

2.   Program označovania ENERGY STAR využíva spoločné špecifikácie uvedené v prílohe C.

3.   Pokiaľ ktorýkoľvek riadiaci orgán prijme účinné opatrenia na oboznámenie spotrebiteľov so značkami ENERGY STAR, urobí tak v súlade s podmienkami usmernení pre správne používanie názvu a spoločného loga ENERGY STAR, ktoré sú uvedené v prílohe B.

4.   Každý riadiaci orgán znáša náklady na všetky svoje aktivity uskutočňované v rámci tejto dohody.

Článok VI

Účasť na programe označovania ENERGY STAR

1.   Každý výrobca, predajca alebo ďalší predajca môže vstúpiť do programu označovania ENERGY STAR tak, že sa zaregistruje u riadiaceho orgánu jednej zo strán ako účastník programu.

2.   Účastníci programu môžu používať spoločné logo na identifikáciu výrobkov spĺňajúcich požiadavky, ktoré boli vyskúšané v ich vlastných zariadeniach alebo v nezávislom skúšobnom laboratóriu a ktoré vyhovujú spoločným špecifikáciám stanoveným v prílohe C, a môžu sami certifikovať, že výrobok spĺňa potrebné podmienky.

3.   Registráciu účastníka programu v programe označovania ENERGY STAR vykonanú riadiacim orgánom jednej strany uzná aj riadiaci orgán druhej strany.

4.   Na uľahčenie uznávania účastníkov programu v programe označovania ENERGY STAR v súlade s odsekom 3 riadiace orgány spolupracujú na vedení spoločných zoznamov všetkých účastníkov programu a výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky pre spoločné logo.

5.   Bez ohľadu na postupy vydávania vlastných certifikátov uvedených v odseku 2 si každý riadiaci orgán vyhradzuje právo vyskúšať alebo inak preskúmať výrobky, ktoré sa na jeho území predávajú alebo predávali (v prípade Komisie na území členských štátov Európskeho spoločenstva), aby zistil, či sú výrobky certifikované v súlade so spoločnými špecifikáciami uvedenými v prílohe C. Riadiace orgány budú navzájom komunikovať a plne spolupracovať, aby sa zabezpečilo, že všetky výrobky, ktoré sú nositeľmi spoločného loga, spĺňajú spoločné špecifikácie uvedené v prílohe C.

Článok VII

Koordinácia programu medzi stranami

1.   Zmluvné strany zriadia na preskúmanie vykonávania tejto dohody technickú komisiu, ktorá bude zložená zo zástupcov príslušných riadiacich orgánov.

2.   Technická komisia zasadá raz ročne a na žiadosť jedného z riadiacich orgánov o preskúmanie fungovania a správy programu označovania ENERGY STAR konzultuje spoločné špecifikácie stanovené v prílohe C, pokrytie výrobkov a pokrok pri dosahovaní cieľov tejto dohody.

3.   Nezúčastnené strany (vrátane zástupcov iných vlád a priemyselných odvetví) sa môžu zúčastňovať na zasadaniach technickej komisie ako pozorovatelia, pokiaľ sa obidva riadiace orgány nedohodnú inak.

Článok VIII

Registrácia značiek ENERGY STAR

1.   US EPA, ktorá je vlastníkom značiek ENERGY STAR, zaregistrovala tieto značky v Európskom spoločenstve ako ochranné známky Spoločenstva. Komisia nezíska v žiadnej krajine registráciu značiek ENERGY STAR či akýchkoľvek obmien týchto značiek a ani sa o ňu neuchádza.

2.   US EPA sa zaväzuje, že nebude považovať za porušenie ochranných známok, ak Komisia alebo ktorýkoľvek účastník programu zaregistrovaný u Komisie použije znak alebo označenie uvedené v prílohe A v súlade s podmienkami tejto dohody.

Článok IX

Vynútiteľnosť a nesúlad

1.   Na ochranu značiek ENERGY STAR zabezpečí každý riadiaci orgán na svojom území správne používanie značiek ENERGY STAR (v prípade Komisie na území členských štátov Európskeho spoločenstva). Každý riadiaci orgán zabezpečí, aby sa značky ENERGY STAR používali iba v podobe uvedenej v prílohe A. Každý riadiaci orgán zabezpečí, aby sa značky ENERGY STAR používali výlučne spôsobom uvedeným v usmerneniach pre správne používanie názvu a spoločného loga ENERGY STAR, ktoré sú ustanovené v prílohe B.

2.   Každý riadiaci orgán zabezpečí, aby sa prijali rýchle a vhodné opatrenia proti účastníkom programu, kedykoľvek sa dozvie, že účastník programu použil zavádzajúco podobnú značku alebo pripojil značky ENERGY STAR k výrobku, ktorý nezodpovedá špecifikáciám stanoveným v prílohe C. Takéto opatrenia okrem iného zahŕňajú:

a)

písomné informovanie účastníka programu o nesúlade s podmienkami programu označovania ENERGY STAR;

b)

na základe konzultácií vypracovanie plánu na dosiahnutie zhody;

a

c)

ak nie je možné dosiahnuť zhodu, náležité ukončenie registrácie účastníka programu.

3.   Každý riadiaci orgán zabezpečí, aby sa prijali všetky primerané opatrenia na ukončenie neoprávneného používania značiek ENERGY STAR alebo používania zavádzajúco podobnej značky subjektom, ktorý nie je účastníkom programu. Takéto opatrenia okrem iného zahŕňajú:

a)

informovanie subjektu, ktorý používa značky ENERGY STAR, o požiadavkách a usmerneniach pre správne používanie názvu a spoločného loga ENERGY STAR;

a

b)

odporúčanie, aby sa subjekt stal účastníkom programu a aby zaregistroval výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky.

4.   Každý riadiaci orgán okamžite oznámi riadiacemu orgánu druhej strany každé porušenie pravidiel používania značiek ENERGY STAR, o ktorom sa dozvie, ako aj prijaté opatrenia na ukončenie takéhoto porušovania.

Článok X

Postupy na zmenu a doplnenie dohody a na doplnenie nových príloh

1.   Ktorýkoľvek riadiaci orgán môže navrhnúť zmenu a doplnenie tejto dohody, ako aj nové prílohy k dohode.

2.   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh musí mať písomnú formu a prediskutuje sa na najbližšom zasadnutí technickej komisie pod podmienkou, že sa oznámil druhému riadiacemu orgánu aspoň šesťdesiat dní pred takýmto zasadnutím.

3.   Zmeny a doplnenia tejto dohody a rozhodnutia doplniť nové prílohy sa uskutočnia vzájomnou dohodou strán. Zmeny a doplnenia príloh A, B a C sa vykonajú v súlade s ustanoveniami článkov XI a XII.

Článok XI

Postupy na zmenu a doplnenie príloh A a B

1.   Riadiaci orgán, ktorý požaduje zmenu a doplnenie prílohy A alebo prílohy B koná podľa postupov uvedených v odsekoch 1 a 2 článku X.

2.   Zmeny a doplnenia príloh A a B sa vykonajú po vzájomnej dohode riadiacich orgánov.

Článok XII

Postupy na zmenu a doplnenie prílohy C

1.   Riadiaci orgán, ktorý požaduje zmenu a doplnenie prílohy C na účel revízie existujúcich špecifikácií alebo doplnenia nového typu výrobku („navrhujúci riadiaci orgán“), koná podľa postupov uvedených v odsekoch 1 a 2 článku X a do svojho návrhu uvedie:

a)

dôkaz, že revíziou špecifikácií alebo doplnením nového typu výrobku by sa dosiahli významné úspory energie;

b)

podľa potreby požiadavky na spotrebu energie pre rôzne režimy spotreby elektrickej energie;

c)

informácie o štandardizovaných protokoloch o skúškach, ktoré sa majú použiť pri hodnotení výrobku;

d)

doklady o existujúcej nechránenej technológii, ktorou by sa mohli dosiahnuť nákladovo efektívne úspory energie bez negatívneho vplyvu na výkonnosť výrobku;

e)

informácie o odhadovanom počte modelov výrobku, ktoré by mohli spĺňať navrhované špecifikácie, a približný trhový podiel, ktorý by predstavovali;

f)

informácie o stanoviskách priemyselných skupín, ktorí by mohli byť potenciálne ovplyvnení navrhovanou zmenou a doplnením;

a

g)

navrhovaný deň nadobudnutia účinnosti nových špecifikácií pri zohľadnení životných cyklov výrobku a výrobných harmonogramov.

2.   Navrhované zmeny a doplnenia, ktoré prijmú obidva riadiace orgány, nadobudnú účinnosť dňom, na ktorom sa riadiace orgány spoločne dohodnú.

3.   Ak po prijatí návrhu podaného v súlade s odsekmi 1 a 2 článku X druhý riadiaci orgán („namietajúci riadiaci orgán“) zastáva názor, že návrh nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, alebo inak namieta voči návrhu, urýchlene (spravidla do ďalšieho zasadnutia technickej komisie) oznámi navrhujúcemu riadiacemu orgánu písomne svoju námietku a uvedie všetky dostupné informácie na jej podporu; napríklad informáciu dokazujúcu, že ak by sa návrh prijal, mohol by:

a)

neprimerane a nespravodlivo posilniť na trhu jednu spoločnosť alebo priemyselnú skupinu;

b)

narušiť celkovú účasť priemyselného odvetvia na programe označovania ENERGY STAR;

c)

byť v rozpore s jeho zákonmi a inými právnymi predpismi;

alebo

d)

uložiť ťažko splniteľné technické požiadavky.

4.   Riadiace orgány sa vynasnažia, aby vo veci navrhovanej zmeny a doplnenia dosiahli dohodu na prvom zasadnutí technickej komisie od podania návrhu. Ak riadiace orgány nemôžu dosiahnuť dohodu vo veci navrhovanej zmeny a doplnenia na tomto zasadnutí technickej komisie, usilujú sa dosiahnuť písomnú dohodu pred nasledujúcim zasadnutím technickej komisie.

5.   Ak strany nie sú schopné dosiahnuť dohodu do ukončenia nasledujúceho zasadnutia technickej komisie, navrhujúci riadiaci orgán stiahne svoj návrh; a pokiaľ ide o návrh na revíziu existujúcich špecifikácií, z prílohy C sa odstráni príslušný typ výrobku k dátumu, na ktorom sa riadiace orgány písomne dohodnú. Všetci účastníci programu sa informujú o tejto zmene a o postupoch, podľa ktorých sa má táto zmena vykonať.

6.   Pri príprave nových spoločných špecifikácií alebo revízii existujúcich spoločných špecifikácií zabezpečia riadiace orgány účinnú koordináciu, vzájomné konzultácie i konzultácie so svojimi príslušnými záujmovými skupinami, najmä pokiaľ ide o obsah pracovných dokumentov a časových plánov.

Článok XIII

Všeobecné ustanovenia

1.   Táto dohoda sa nevzťahuje na iné programy environmentálneho označovania, ktoré môže každá strana vypracovať a prijať.

2.   Všetky činnosti uskutočnené na základe tejto dohody podliehajú platným zákonom a iným právnym predpisom každej strany a dostupnosti príslušných financií a zdrojov.

3.   Žiadne ustanovenie tejto dohody neovplyvní práva a povinnosti ktorejkoľvek strany vyplývajúce z bilaterálnej, regionálnej alebo multilaterálnej dohody, ktorú uzatvorila pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia tejto dohody, ktorýkoľvek riadiaci orgán môže uskutočňovať programy označovania týkajúce sa typov výrobkov, ktoré sa nenachádzajú v prílohe C. Bez ohľadu na akékoľvek ďalšie ustanovenia tejto dohody žiadna zo strán nesmie brániť dovozu, vývozu, predaju alebo distribúcii akéhokoľvek výrobku z dôvodu, že je nositeľom značiek energetickej účinnosti riadiaceho orgánu druhej strany.

Článok XIV

Nadobudnutie platnosti a trvanie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť v deň, keď každá strana písomne oznámi druhej strane, že ukončila príslušné interné postupy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2.   Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov. Najmenej jeden rok pred ukončením tohto obdobia sa strany stretnú, aby prerokovali obnovenie tejto dohody.

Článok XV

Vypovedanie dohody

1.   Ktorákoľvek strana môže kedykoľvek vypovedať túto dohodu na základe trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorú písomne oznámi druhej strane.

2.   V prípade vypovedania alebo neobnovenia tejto dohody riadiace orgány informujú všetkých účastníkov programu, ktorých zaregistrovali, o ukončení spoločného programu. Okrem toho riadiace orgány informujú účastníkov programu, ktorých zaregistrovali, že každý riadiaci orgán môže pokračovať v aktivitách súvisiacich s označovaním na základe dvoch samostatných programov. V tomto prípade program označovania Európskeho spoločenstva nebude používať značky ENERGY STAR. Komisia zabezpečí, aby ona samotná, členské štáty Európskeho spoločenstva a každý účastník programu, ktorého zaregistrovala, prestali používať značky ENERGY STAR k dátumu, na ktorom sa riadiace orgány písomne dohodnú. Povinnosti uvedené v tomto článku XV ods. 2 budú pokračovať aj po ukončení tejto dohody.

Článok XVI

Platné jazykové znenia

Vo Washingtone D.C. dvadsiateho decembra dvetisícšesť roku dvetisícšesť v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade problémov súvisiacich s výkladom je rozhodujúca anglická verzia.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de los Estados Unidos de América

Za vládu Spojených států amerických

For regeringen for Amerikas Forenede Stater

Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide valitsuse nimel

Για την Κυβερνηση των Ηνωμενων Πολιτειων τησ Αμερικησ

For the Government of the United States of America

Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique

Per il governo degli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu valdības vārdā

Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės vardu

az Amerikai Egyesült Államok kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika

Voor de regering van Verenigde Staten van Amerika

W imieniu rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelo governo Estados Unidos da América

Za vládu Spojené štáty americké

Za vlado Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta

För Amerikas förenta staters regering

Image

PRÍLOHA A

NÁZOV A SPOLOČNÉ LOGO ENERGY STAR

Názov: ENERGY STAR

Spoločné logo:

Image

PRÍLOHA B

Usmernenia pre správne používanie názvu a spoločného loga Energy Star

Názov a spoločné logo ENERGY STAR sú značky US EPA. Samotné značka a spoločné logo sa môžu používať iba v súlade s nasledujúcimi usmerneniami a dohodou o partnerstve alebo registračným formulárom Európskej komisie podpísaným účastníkmi programu označovania ENERGY STAR. Prosím odovzdajte tieto usmernenia tým, ktorí pre vás pripravujú materiály súvisiace s ENERGY STAR.

US EPA a na území členských štátov Európskeho spoločenstva Európska komisia dohliadnu na správne používanie názvu a spoločného loga ENERGY STAR. Patrí sem monitorovanie používania značiek na trhu a priame kontaktovanie tých organizácií, ktoré ich používajú nesprávne alebo bez povolenia. V dôsledku zneužitia značiek sa môže ukončiť účasť účastníka programu na programe označovania ENERGY STAR a v prípade výrobkov dovážaných do USA s nesprávne použitými značkami môžu americké colné úrady takýto tovar zaistiť.

Všeobecné usmernenia

Program ENERGY STAR je partnerstvo medzi podnikateľskými subjektmi a organizáciami na jednej strane a americkou federálnou vládou alebo Európskym spoločenstvom na druhej strane. V rámci tohto partnerstva môžu podnikateľské subjekty a organizácie používať názov a spoločné logo ENERGY STAR ako súčasť svojich aktivít týkajúcich sa energetickej účinnosti a ochrany životného prostredia.

Organizácie musia vstúpiť do zmluvného vzťahu s riadiacim orgánom, v USA s Agentúrou na ochranu životného prostredia a v EÚ s Európskou komisiou, aby mohli používať značky, ako je stanovené v tomto dokumente. Tieto značky nie je dovolené meniť, pretože zmeny by miatli podniky i spotrebiteľov, pokiaľ ide o zdroj programu ENERGY STAR a znížili všeobecne jeho hodnotu.

Organizácie, ktoré používajú tieto značky, musia dodržiavať tieto všeobecné usmernenia:

1.

Názov a spoločné logo ENERGY STAR sa nikdy nesmú použiť spôsobom, ktorý by naznačoval schvaľovanie nejakej spoločnosti, jej výrobkov alebo služieb. Ani spoločné logo, ani názov ENERGY STAR sa nesmú použiť v nijakom inom názve či logu spoločnosti, názve výrobku, služby, domény alebo titule internetovej stránky a rovnako nie je možné, aby si spoločné logo, názov ENERGY STAR alebo akúkoľvek podobnú značku zaregistroval ako ochrannú známku alebo súčasť ochrannej známky akýkoľvek iný subjekt okrem US EPA.

2.

Názov ani spoločné logo ENERGY STAR sa nikdy nesmú použiť spôsobom, ktorý by znevažoval ENERGY STAR, EPA, ministerstvo energetiky, Európske spoločenstvo, Európsku komisiu alebo akýkoľvek iný vládny orgán.

3.

Spoločné logo sa nikdy nesmie spájať s výrobkami, ktoré nespĺňajú požiadavky ENERGY STAR.

4.

Partneri a iné poverené organizácie zodpovedajú za svoje používanie názvu a spoločného loga ENERGY STAR, ako aj za jeho používanie svojimi zástupcami, ako sú reklamné agentúry a zmluvní partneri na plnenie.

Používanie názvu ENERGY STAR

Názov ENERGY STAR by mal byť vždy uvedený veľkými písmenami;

V materiáloch pre trh Spojených štátov sa pri prvom výskyte slov „ENERGY STAR“ musí vždy k nim pridať symbol registrácie ®,

a

symbol ® by vždy mal byť uvedený ako horný index;

medzi slovami „ENERGY STAR“ a symbolom ® nesmie byť medzera;

symbol ® sa bude v dokumente opakovať v každom názve kapitoly alebo na každej internetovej stránke.

Používanie spoločného loga

Spoločné logo je značka, ktorá sa použije na označenie iba tých výrobkov, ktoré spĺňajú alebo prevyšujú výkonnostné usmernenia ENERGY STAR.

Používanie spoločného loga zahŕňa použitie:

na výrobkoch, ktoré spĺňajú požiadavky a ktoré sú registrované;

v dokumentácii k výrobkom, ktoré spĺňajú požiadavky;

na internete na označenie výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky;

v reklamách, keď sa použije na výrobkoch, ktoré spĺňajú požiadavky, alebo v ich blízkosti;

v materiáloch nachádzajúcich sa na nákupných miestach;

na obaloch výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky.

Vzhľad spoločného loga

US EPA vytvorila túto značku tak, aby maximalizovala jej vizuálny dojem a aby zabezpečila kontrast a čitateľnosť. Značka obsahuje symbol ENERGY STAR umiestnený na obdĺžnikovom poli a názov ENERGY STAR v ďalšom poli priamo pod ním, aby sa zvýšila čitateľnosť symbolu. Obe polia oddeľuje biela čiara, ktorej hrúbka zodpovedá hrúbke oblúka v symbole. K značke patrí aj biely rámček, ktorý ju lemuje a ktorého hrúbka takisto zodpovedá hrúbke oblúka v symbole.

Voľný priestor

US EPA a Európska komisia vyžadujú, aby značku vždy obklopoval voľný priestor, ktorého šírka sa rovná 0,333 (1/3) výšky grafického rámčeka. Do tejto oblasti sa nesmú umiestniť nijaké iné grafické prvky, ako sú text či obrázok. US EPA a Európska komisia vyžadujú zachovanie tohto voľného priestoru, nakoľko spoločné logo sa často vyskytuje na materiáloch, ktoré využívajú zložité vyobrazenia, napr. ďalšie značky, grafické prostriedky a text.

Minimálna veľkosť

Veľkosť loga sa môže meniť, musia sa však zachovať jeho proporcie. Pre zachovanie čitateľnosti odporúčame, aby sa značka pri reprodukcii tlačou nezmenšila pod šírku 0,375 palca (3/8” = 9,5 mm). Na internete sa musí zachovať čitateľnosť písmen v značke.

Uprednostňovaná farba

Uprednostňovaná farba značky je 100 % azúrová (cyan). Povoľujú sa aj alternatívne verzie: čierna alebo inverzná biela. Internetová farba ekvivalentná 100 % azúrovej má farebný kód #0099FF. Ak je k dispozícii viacfarebná tlač pre reklamu, dokumentáciu alebo materiály pre nákupné miesto, značka by sa mala vytlačiť 100 % azúrovou farbou. Ak táto farba nie je k dispozícii, možno ju nahradiť čiernou.

Nesprávne použitie značky

Prosím:

Nepoužívajte značku na výrobkoch, ktoré nespĺňajú požiadavky.

Nemeňte značku tým, že budete používať pole so symbolom ENERGY STAR bez poľa obsahujúceho názov „ENERGY STAR“.

Pri reprodukcii značky prosím:

Neupravujte značku na siluetu.

Nepoužívajte bielu značku na bielom pozadí.

Nemeňte farby značky.

Nijakým spôsobom značku nedeformujte.

Nemeňte fixáciu značky.

Nepoužívajte značku na výplnkových obrázkoch („busy image“).

Neotáčajte značku.

Nevydeľujte zo značky žiadne prvky.

Nenahrádzajte nijakú časť značky.

Neupravujte časť značky iným typom písma.

Nezasahujte do voľného priestoru značky.

Nezošikmujte značku.

Nemeňte veľkosť fixácie značky.

Nenahrádzajte schválené znenie.

Nepoužívajte spoločné logo v neschválenej farbe.

Nenechajte do značky zasahovať text.

Nepoužívajte samostatne pole so symbolom. Vždy sa musí uviesť aj názov ENERGY STAR.

Neodstraňujte zo značky pole so symbolom.

Ako písať a hovoriť o ENERGY STAR

V záujme udržania a zvýšenia hodnoty ENERGY STAR US EPA a Európska komisia odporúčajú pri písaní a hovorení o súčastiach programu používanie ustálenej terminológie.

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

počítač spĺňajúci požiadavky ENERGY STAR

počítač vyhovujúci ENERGY STAR

počítač certifikovaný pre ENERGY STAR

počítač ocenený ENERGY STAR

Počítač, ktorý získal ENERGY STAR

 

Výrobky, ktoré získali ENERGY STAR

výrobok ENERGY STAR

výrobky ENERGY STAR (týkajúce sa sady výrobkov)

zariadenie ENERGY STAR

podporované US EPA

spĺňa normy ENERGY STAR

PARTNERI/ÚČASTNÍCI PROGRAMU

partner ENERGY STAR

spoločnosť ENERGY STAR

spoločnosť X, partner ENERGY STAR

spoločnosť X, spoločnosť podporovaná US EPA

spoločnosť zúčastňujúca sa na ENERGY STAR

predajca zariadení ENERGY STAR schválený US EPA

spoločnosť podporujúca ENERGY STAR

podporované US EPA

monitory spĺňajúce požiadavky ENERGY STAR

program monitorov ENERGY STAR

ODVOLÁVANIE SA NA AUTORITU VLÁDY

Výrobky, ktoré získajú ENERGY STAR, predchádzajú emisiám skleníkových plynov, pretože spĺňajú prísne usmernenia o energetickej účinnosti vydané US EPA a Európskou komisiou

 

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú značky registrované v USA

 

ENERGY STAR je registrovaná značka, ktorú vlastní vláda USA

 

USMERNENIA TÝKAJÚCE SA VÝKONNOSTI

 

usmernenia ENERGY STAR

normy ENERGY STAR

špecifikácie ENERGY STAR

schválené US EPA

výkonnostné úrovne ENERGY STAR

podporované US EPA

dobrovoľné programy

získalo podporu US EPA

Otázky týkajúce sa používania názvu a spoločného loga ENERGY STAR

horúca linka ENERGY STAR

V USA volajte bezplatne: 1-888-STAR-YES (1-888-782-7937)

Mimo USA volajte: 202-775-6650

Fax: 202-775-6680

www.energystar.gov

EURÓPSKA KOMISIA

Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu

Telefón: +32 2 2985792

Fax: +32 2 2966016

www.eu-energystar.org

PRÍLOHA C

SPOLOČNÉ ŠPECIFIKÁCIE

I.   ŠPECIFIKÁCIE PRE POČÍTAČE

Nasledujúce špecifikácie pre počítače sa uplatňujú do 19. júla 2007 vrátane. V oddiele VIII sú špecifikácie pre počítače, ktoré sa budú uplatňovať od 20. júla 2007.

A.   Vymedzenie pojmov

1.

Počítač: Stolový počítač, veža alebo mini veža alebo prenosná jednotka, vrátane špičkových stolových počítačov, osobných počítačov, pracovných staníc, sieťových stolových počítačov, X-terminálov a maloobchodných pokladničných terminálov na báze počítača. Aby jednotka spĺňala požiadavky, musí sa dať napájať zo stenovej zásuvky, ale nevylučujú sa jednotky, ktoré sa dajú napájať zo stenovej zásuvky aj z batérie. Toto vymedzenie je určené predovšetkým pre počítače, ktoré sa predávajú na používanie v podnikoch alebo domácnostiach. Toto vymedzenie počítača nezahŕňa počítače, ktoré sa predávajú alebo inak uvádzajú na trh pod názvom „súborový server“ alebo „server“.

2.

Monitor: Obrazovka (CRT), plochý panelový displej (napr. displej s tekutými kryštálmi) alebo iné zobrazovacie zariadenie a súvisiaca elektronika. Monitor sa môže predávať samostatne, alebo môže byť zabudovaný do šasi počítača. Toto vymedzenie má v prvom rade zahŕňať štandardné monitory určené na použitie s počítačmi. Na účely tejto špecifikácie sa však môžu za monitor považovať aj: terminály strediskového počítača a fyzicky oddelené zobrazovacie jednotky.

3.

Zabudovaný počítačový systém: Systémy, v ktorých počítač a monitor vizuálneho zobrazovania tvoria spoločnú jednotku. Takéto systémy musia spĺňať všetky tieto kritériá: spotreba energie týchto dvoch komponentov sa nedá merať samostatne; systém sa pripája do stenovej zásuvky pomocou jediného napájacieho kábla.

4.

Nečinnosť: Obdobie, počas ktorého počítač nedostane žiaden vstupný signál od užívateľa (napr. z klávesnice alebo pohybom myši).

5.

Režim nízkej spotreby alebo „spánku“: Stav zníženej spotreby, do ktorého počítač prejde po istom období nečinnosti.

6.

Aktivujúca udalosť: Podnet užívateľa, naprogramovaná alebo vonkajšia udalosť alebo podnet, ktorý spôsobí, že počítač prejde z režimu nízkej spotreby/spánku do režimu aktívnej spotreby. Príkladmi aktivujúcich udalostí sú okrem iného pohyb myši, činnosť klávesnice alebo stlačenie gombíka na šasi a v prípade vonkajších podnetov stimul prenášaný telefónom, diaľkovým ovládačom, sieťou, káblovým modemom, satelitom atď.

B.   Spĺňanie požiadaviek ENERGY STAR výrobkami

1.

Technické špecifikácie

a)

Počítače: Počítač spĺňajúci požiadavky ENERGY STAR musí vyhovovať týmto podmienkam:

Existujú dve usmernenia, A a B, na základe ktorých počítač môže spĺňať požiadavky ENERGY STAR. Tieto dve usmernenia boli vypracované, aby účastníci programu mohli pristupovať k správe napájania a energetickej účinnosti rôznymi spôsobmi.

Podľa usmernenia A musia spĺňať požiadavky tieto typy počítačov:

Počítače, ktoré sa dodávajú so schopnosťou takého pripojenia k sieťam, pri ktorom zostávajú v režime nízkej spotreby/spánku, zatiaľ čo ich adaptér sieťového rozhrania si zachováva schopnosť reagovať na požiadavky siete.

Počítače, ktoré sa nedodávajú so schopnosťou sieťového rozhrania.

Počítače, ktoré sa dodávajú pre prostredia bez siete.

EPA predpokladá, že počítače predávané alebo inak uvádzané na trh ako osobné počítače by mali spĺňať iba požiadavky podľa usmernenia A.

Počítače, ktoré sa dodávajú so schopnosťou pripojenia na sieť a súčasne vyžadujú, aby sa procesor a/alebo pamäť počítača podieľali na udržiavaní sieťového spojenia, kým je počítač v režime spánku, môžu spĺňať požiadavky podľa usmernenia B. Predpokladá sa, že počítače, ktoré spĺňajú požiadavky podľa usmernenia B, si zachovávajú rovnakú sieťovú funkčnosť v režime spánku aj mimo neho.

(i)

Usmernenie A

a)

Počítač musí prejsť do režimu spánku po istom období nečinnosti.

b)

Ak sa počítač dodáva so schopnosťou pripojenia na sieť, musí byť schopný prejsť do režimu spánku počas tohto pripojenia.

c)

Ak sa počítač dodáva so schopnosťou pripojenia na sieť, zachováva si v režime spánku schopnosť reagovať na aktivujúce udalosti nasmerované alebo zamerané na počítač, kým je pripojený na sieť. Ak si aktivujúca udalosť vyžaduje, aby počítač opustil režim spánku a vykonal nejakú úlohu, počítač prejde po dokončení požadovanej úlohy a istom období nečinnosti znovu do režimu spánku. Účastník programu môže použiť všetky dostupné prostriedky, aby docielil vlastnosti uvedené v tomto pododdiele.

d)

Počítač v režime spánku dosahuje spotrebu podľa tabuľky 1.

Tabuľka 1

Maximálny nepretržitý výkon zdroja napájania (1)

Spotreba v režime spánku vo Wattoch

≤200 W

≤15 W

>200 W≤300 W

≤20 W

>300 W≤350 W

≤25 W

>350 W≤400 W

≤30 W

>400 W

10 % maximálneho nepretržitého výkonu

Počítače, ktoré si vždy zachovávajú úroveň spotreby energie 15 W alebo menej, zodpovedajú požiadavkám na spotrebu energie tejto špecifikácie a nevyžaduje sa, aby mali režim spánku uvedený v oddiele A.

(ii)

Usmernenie B

a)

Počítač musí prejsť do režimu spánku po istom období nečinnosti.

b)

Ak sa počítač dodáva so schopnosťou pripojenia na sieť, musí byť schopný prejsť do režimu spánku bez ohľadu na technológiu siete.

c)

Počítač si zachová v režime spánku svoju schopnosť odpovedať na všetky druhy sieťových požiadaviek. Nestratí nič zo sieťovej funkčnosti dostupnej pre užívateľa (napr. sieťová funkčnosť dostupná užívateľovi počas režimu spánku bude rovnaká ako pred prechodom do režimu spánku).

d)

Počítač musí v režime spánku dosahovať spotrebu najviac 15 % maximálnej nepretržitej spotreby svojho zdroja napájania.

b)

Zabudované počítačové systémy: Zabudovaný počítačový systém spĺňajúci požiadavky ENERGY STAR musí vyhovovať týmto podmienkam:

(i)

Zabudovaný počítačový systém po istom období nečinnosti prechádza do režimu spánku.

(ii)

Ak sa zabudovaný počítačový systém dodáva so schopnosťou pripojenia na sieť, musí byť schopný prejsť do režimu spánku počas pripojenia k sieti.

(iii)

Ak sa zabudovaný počítačový systém dodáva so schopnosťou pripojenia na sieť, zachová si v režime spánku schopnosť reagovať na aktivujúce udalosti nasmerované alebo zamerané na počítač, kým je pripojený na sieť. Ak aktivujúce udalosti vyžadujú, aby počítač opustil režim spánku a vykonal nejakú úlohu, zabudovaný počítačový systém prejde po dokončení požadovanej úlohy a istom období nečinnosti znovu do režimu spánku.

Účastník programu môže použiť všetky dostupné prostriedky, aby docielil vlastnosti uvedené v tomto pododdiele.

(iv)

Zabudovaný počítačový systém nesmie mať v režime spánku spotrebu väčšiu ako 35 W. Zabudované počítačové systémy, ktoré si vždy zachovávajú úroveň spotreby energie 35 W alebo menej, spĺňajú požiadavky na spotrebu energie tejto dohody a nevyžaduje sa, aby mali režim spánku opísaný v oddiele I.A.

2.

Nastavenia pri dodaní: Aby sa možnosť využívať režim nízkej spotreby/spánku zabezpečila pre maximálny počet užívateľov, účastník programu bude dodávať svoje počítače a/alebo zabudované počítačové systémy so zapnutou voľbou správy napájania. Pre všetky výrobky sa nastaví predvolený čas na menej ako 30 minút. (EPA odporúča, aby sa predvolený čas nastavil medzi 15 a 30 minútami). Užívateľ musí mať možnosť zmeniť nastavenie času alebo vypnúť režim spánku/nízkej spotreby.

3.

Operačné systémy: Správna aktivácia režimu nízkej spotreby/spánku na počítači súvisí spravidla s inštaláciou a používaním konkrétnej verzie operačného systému. Ak účastník programu dodáva počítač s jedným alebo viacerými operačnými systémami, počítač musí byť schopný prejsť do režimu nízkej spotreby/spánku a úplne sa z neho prebudiť, pričom na ňom beží aspoň jeden z týchto operačných systémov. Ak sa počítač nedodáva s operačným systémom, účastník programu zreteľne uvedie, ktorý mechanizmus zabezpečí, aby počítač spĺňal požiadavky ENERGY STAR. Okrem toho, ak je pre správnu aktiváciu a prebudenie z režimu spánku potrebný nejaký osobitný softvér, hardvérové ovládače alebo pomocné programy, musia sa do počítača nainštalovať. Účastník programu zahrnie túto informáciu do dokumentácie k výrobku (napr. do užívateľskej príručky alebo karty s údajmi) a/alebo ju uvedie na svojej internetovej stránke. Texty v brožúrach a na reklamách musia byť štylizované tak, aby sa zabránilo zavádzajúcim tvrdeniam.

4.

Ovládanie monitora: Počítač musí obsahovať jeden alebo viac mechanizmov, pomocou ktorých sa dajú aktivovať režimy nízkej spotreby monitora spĺňajúceho požiadavky ENERGY STAR. Účastník programu zreteľne uvedie v dokumentácii k výrobku spôsob, akým jeho počítač môže ovládať monitory spĺňajúce požiadavky ENERGY STAR, a všetky osobitné okolnosti, ktoré sa musia dodržať, aby sa umožnila správa napájania monitora. Účastník programu štandardne nastaví počítač, aby aktivoval monitor na prvý režim nízkej spotreby alebo spánku do 30 minút nečinnosti užívateľa. Účastník programu musí nastaviť aj predvolený čas pre ďalšiu úroveň správy napájania tak, aby monitor prešiel do druhého režimu nízkej spotreby alebo „hlbokého spánku“ najneskôr po 60 minútach nečinnosti. Súčet predvolených časov pre oba režimy nízkej spotreby nesmie presiahnuť 60 minút. Účastník programu sa môže rozhodnúť, že nastaví počítač tak, aby aktivoval monitor na prechod priamo do druhého režimu nízkej spotreby alebo „hlbokého spánku“ do 30 minút v stave nečinnosti.

Užívateľ musí mať možnosť zmeniť nastavenie času alebo vypnúť režimy nízkej spotreby pre ovládanie monitora. Táto požiadavka ovládania monitora neplatí pre zabudované počítačové systémy. Zabudované počítačové systémy, ktoré sa uvádzajú na trh a predávajú ako súčasť dokovacej stanice, však musia byť schopné automaticky ovládať spotrebu externe pripojeného monitora.

C.   Usmernenia pre skúšanie počítačov spĺňajúcich požiadavky ENERGY STAR

1.

Skúšobné podmienky: Pri meraní spotreby by sa mali zabezpečiť nasledujúce skúšobné podmienky okolia. Sú potrebné na zabezpečenie toho, aby vonkajšie faktory neovplyvnili výsledky skúšky a aby sa výsledky skúšky dali neskôr reprodukovať.

Impedancia vedenia: < 0,25 ohmu

Celkové harmonické skreslenie: < 5 %

Napätie:

Vstupné napätie striedavého prúdu (2): 115 VAC RMS ± 5 V RMS

Vstupná frekvencia striedavého prúdu (3) 60 Hz ± 3 Hz

Teplota okolia: 25 °C ± 3 °C

2.

Skúšobné zariadenie: Cieľom je presne zmerať SKUTOČNÚ spotrebu energie (4) prístroja alebo monitora. Na to je potrebné použiť „true RMS“ wattmeter. Existuje veľký výber wattmetrov, ale výrobcovia budú musieť venovať výberu vhodného modelu náležitú pozornosť. Pri nákupe wattmetra a príprave vlastnej skúšky by sa mali zvážiť nasledujúce faktory.

Činiteľ výkyvu:

Predchádzajúca verzia skúšobného postupu ENERGY STAR obsahovala požiadavku, aby výrobcovia používali wattmeter s činiteľom výkyvu väčším ako 8. Viacerí účastníci programu poukázali na to, že toto nie je užitočná alebo relevantná požiadavka. Nasledujúce odseky sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa činiteľa výkyvu a vysvetľuje sa v nich zámer pôvodného nesprávneho vyhlásenia. Na odstránenie chyby program ENERGY STAR, žiaľ, nemôže poskytnúť špecifickú požiadavku na zariadenie. Skúšanie je rovnako umením ako aj vedou, a výrobcovia i skúšajúci budú musieť, po porade s odborníkmi v oblasti skúšania, starostlivo zvážiť výber vhodného wattmetra.

Image

Na začiatku je dôležité pochopiť, že prístroje, ktoré majú zdroje spínacieho prúdu odoberajú prúd v inej vlnovej forme ako typický sínusový prúd (5). Obrázok 1 znázorňuje typickú vlnovú formu prúdu pre bežný spínací elektronický prístroj. Hoci prakticky každý wattmeter zmeria štandardnú prúdovú vlnu, je ťažšie vybrať wattmeter v prípade výskytu nepravidelných prúdových vĺn.

Rozhodujúce je, aby bol vybraný wattmeter schopný zmerať prúd, ktorý prístroj odoberá bez toho, aby spôsobil interné vrcholové skreslenie (t. j. zrezanie vrchnej časti prúdovej vlny). Toto si vyžaduje preskúmanie činiteľa výkyvu wattmetra (6) a prúdových rozsahov, ktoré je schopný merať. Kvalitnejšie wattmetre majú vyšší faktor výkyvu a lepší výber prúdových rozsahov.

Pri príprave skúšky by malo byť prvým krokom stanovenie špičkového prúdu (ampéry) v súvislosti s meraným prístrojom. Dá sa stanoviť za použitia osciloskopu. Potom sa zvolí prúdový rozsah, ktorý umožní, aby wattmeter zaregistroval špičkový prúd. Konkrétne treba celý zvolený prúdový rozsah vynásobiť činiteľom výkyvu merača (pre prúd) a tento súčin musí byť väčší ako špičkový prúd zaznamenaný osciloskopom. Napríklad ak má wattmeter činiteľ výkyvu 4 a prúdový rozsah je nastavený na 3 ampéry, wattmeter je schopný zaregistrovať prúdové špičky do 12 ampérov. Ak je nameraný špičkový prúd iba 6 ampérov, wattmeter je vyhovujúci. Ďalej si treba uvedomiť, že ak je prúdový rozsah nastavený príliš vysoko, aby sa zaregistroval špičkový prúd, môže byť nepresné meranie zvyšného prúdu. Preto je potrebné citlivé nastavenie. Aj tu platí, že s väčším výberom prúdových rozsahov a vyššími činiteľmi výkyvu sa dosiahnu lepšie výsledky.

Frekvenčná charakteristika:

Ďalším prvkom, ktorý si je potrebné uvedomiť pri výbere wattmetra, je frekvenčná charakteristika wattmetra. Elektronické zariadenie, ktoré obsahuje zdroje spínacieho prúdu, spôsobuje harmonické (nepárne harmonické kmity spravidla do 21.). Tieto harmonické kmity sa musia zohľadniť pri meraní prúdu, v opačnom prípade bude meranie spotreby nepresné. Na základe toho program ENERGY STAR odporúča, aby výrobcovia kupovali wattmetre, ktoré majú frekvenčnú charakteristiku aspoň 3 kHz. Toto zodpovedá harmonickým kmitom do 50. a je to odporúčané normou IEC 555.

Rozlíšenie:

Výrobcovia uprednostnia pravdepodobne wattmeter s citlivosťou 0,1 W.

Presnosť:

Ďalším prvkom vyžadujúcim si zváženie je výsledná presnosť, ktorú bude možné dosiahnuť. Katalógy a špecifikácie wattmetrov bežne uvádzajú informácie o presnosti stanovenia prúdu, ktoré sa dajú dosiahnuť pri rôznom nastavení rozsahu. Ak sa meria výrobok, ktorý sa veľmi približuje k maximálnej spotrebe energie v rámci skúšaného režimu, bude potrebné pripraviť skúšku tak, aby poskytovala väčšiu presnosť.

Kalibrácia:

Na zachovanie presnosti by sa mali wattmetre kalibrovať každý rok.

3.

Skúšobná metóda: Výrobcovia by mali merať priemernú spotrebu energie prístrojov, keď sú v režime vypnutia alebo nízkej spotreby. Toto je potrebné uskutočniť tak, že sa bude merať spotreba energie za 1 hodinu. Výsledná spotreba energie sa vydelí 1 hodinou na vypočítanie priemernej hodnoty vo wattoch.

Meranie energie v režimoch úspory energie: Táto skúška by sa mala vykonať pre každý režim úspory energie (napr. nízkej spotreby, režime vypnutia, pohotovostnom režime, režime spánku), ktorý možno použiť v konkrétnom prístroji pri na splnenie požiadaviek ENERGY STAR. Pred začiatkom tejto skúšky by mal prístroj byť zapojený do elektrického vedenia, ale vypnutý a stabilizovaný v podmienkach miestnosti najmenej po dobu 12 hodín. Vhodný wattmeter sa zapojí sériovo s prístrojom, aby presne poskytol spotrebu energie bez prerušenia zdroja energie. Toto meranie sa môže urobiť postupne s meraním režimu vypnutia; obidve skúšky by spolu nemali trvať dlhšie ako 14 hodín vrátane požadovanej doby na zapojenie prístroja a jeho vypnutie.

Zapnite prístroj a počkajte, kým sa nedokončí cyklus zahriatia. Po uplynutí predvoleného času na prechod do režimu úspory odčítajte a zaznamenajte nameranú hodnota na elektromere a čas (alebo zapnite stopky či časovač). Po 1 hodine opäť odčítajte a zaznamenajte hodnotu na elektromere. Rozdiel medzi dvomi odčítaniami elektromeru je spotreba energie v režime nízkej spotreby; vydeľte1 hodinou, aby ste získali priemernú spotrebu energie.

II.   ŠPECIFIKÁCIE POČÍTAČOVÝCH MONITOROV

A.   Vymedzenie pojmov

1.

Počítačový monitor (tiež aj „monitor“): Komerčne dostupný elektronický výrobok s obrazovkou a pridruženou elektronikou uloženou v jedinom kryte, ktorý dokáže zobrazovať výstupné informácie z počítača prostredníctvom jedného alebo viacerých vstupov, ako sú VGA, DVI a/alebo IEEE 1394. Monitor obyčajne využíva obrazovku (CRT), displej z tekutých kryštálov (LCD) alebo iné zobrazovacie zariadenia. Toto vymedzenie má v prvom rade zahŕňať štandardné monitory určené na použitie s počítačmi. Počítačový monitor musí mať na splnenie tejto požiadavky viditeľnú uhlopriečku zobrazenia väčšiu ako 12 palcov a musí byť schopný pracovať so samostatným napájaním z nástennej elektrickej zásuvky so striedavým elektrickým prúdom alebo z batérie, ktorá sa predáva s adaptérom striedavého elektrického prúdu (AC). Počítačové monitory s tunerom/prijímačom môžu spĺňať požiadavky Energy Star podľa tejto špecifikácie, pokiaľ sa uvádzajú na trh a predávajú spotrebiteľom ako počítačové monitory (t. j. ide o zameranie na počítačový monitor ako na základnú funkciu), alebo ako zariadenia s dvojitou funkciou počítačového monitora a televízneho prijímača. Na výrobky s tunerom/prijímačom a možnosťou použitia s počítačom, ktoré sa uvádzajú na trh a predávajú ako televízne prijímače, sa však táto špecifikácia nevzťahuje.

2.

Režim zapnutia/aktívny režim: Výrobok je pripojený na zdroj napájania a vytvára obraz. Spotreba v tomto režime je spravidla vyšší ako spotreba v režime spánku alebo v režime vypnutia.

3.

Režim spánku/nízkej spotreby: Stav zníženej spotreby, do ktorého počítačový monitor prejde po prijatí pokynov z počítača alebo prostredníctvom iných funkcií. Tento režim charakterizuje prázdna obrazovka a zníženie spotreby energie. Počítačový monitor sa vráti do režimu zapnutia s plnou prevádzkovou schopnosťou po zaznamenaní požiadavky užívateľa/počítača (napr. užívateľ pohne myšou alebo stlačí klávesu na klávesnici).

4.

Režim vypnutia/pohotovostný režim: Režim s najnižšou spotrebou elektrickej energie, ktorý užívateľ nemôže vypnúť (ovplyvniť) a ktorý môže trvať neurčene dlho, pričom je počítačový monitor pripojený na hlavný zdroj elektrickej energie a používa sa v súlade s pokynmi výrobcu. Na účely tejto špecifikácie sa režim vypnutia definuje ako stav spotreby, v ktorom je výrobok pripojený na zdroj elektrickej energie, nevytvára žiadny obraz a je pripravený prejsť do režimu zapnutia na základe priameho signálu od užívateľa/počítača (napr. užívateľ stlačí spínač) (7).

5.

Režim úplného vypnutia: Stav, v ktorom je výrobok stále pripojený do elektrickej siete, no bol odpojený od vonkajšieho zdroja elektrického napájania. Tento režim zvyčajne vyvolá spotrebiteľ stlačením spínača „úplného vypnutia“. V tomto režime nespotrebúva výrobok žiadnu elektrickú energiu a pri meraní elektromerom sa obyčajne ukáže spotreba 0 wattov.

6.

Režim odpojené: Výrobok bol odpojený od elektrickej siete a zároveň odpojený od všetkých vonkajších zdrojov elektrickej energie.

B.   Výrobky spĺňajúce požiadavky

Počítačový monitor musí na splnenie požiadaviek ENERGY STAR vyhovieť definícii uvedenej v oddiele A a požiadavkám na špecifikácie stanoveným v oddiele II.C. Ako sa vysvetľuje v oddiele II.A.1, táto špecifikácia sa nevzťahuje na výrobky, ktoré sa dajú používať s počítačom a ktoré sa uvádzajú na trh a predávajú ako televízne prijímače.

C.   Špecifikácie energetickej účinnosti pre výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky

Požiadavky ENERGY STAR môžu spĺňať iba tie výrobky, ktoré sú uvedené v oddiele II.B a vyhovujú nasledujúcim kritériám.

Modely so širokouhlou obrazovkou: Modely so širokouhlou obrazovkou (napr. 16:9, 15:9 atď.) sú oprávnené na získanie loga ENERGY STAR pod podmienkou, že spĺňajú požiadavky energetickej účinnosti uvedené v týchto špecifikáciách. Pre modely so širokouhlou obrazovkou neexistujú osobitné špecifikácie, a preto musia spĺňať požiadavky uvedené v oddieloch II.C.1 a II.C.2.

1.

Režim zapnutia/aktívny režim: Aby modely počítačových monitorov spĺňali požiadavky ENERGY STAR, nesmú prekročiť nasledujúcu rovnicu maximálnej spotreby elektrickej energie v aktívnom režime: ak X < 1 megapixel, potom Y = 23; ak X > 1 megapixel, potom Y = 28X. Y sa vyjadruje vo wattoch a zaokrúhľuje nahor na najbližšie celé číslo a X je počet megapixelov v tvare desatinného čísla (napr. 1 920 000 pixelov = 1,92 megapixelov). Napríklad maximálna spotreba elektrickej energie počítačového monitora s rozlíšením 1 024 × 768 (čiže 0,78 megapixela) by bola Y = 23 wattov a pre počítačový monitor s rozlíšením 1 600 × 1 200 by bola 28*(1,92) = 53,76 čiže 54 wattov po zaokrúhlení nahor.

Aby počítačový monitor spĺňal požiadavky ENERGY STAR, musí sa skúšať v súlade s protokolom opísaným v oddiele II.D s názvom metodika skúšania.

2.

Režim spánku a režim vypnutia

a)

Maximálne úrovne spotreby elektrickej energie pre režim spánku a režim vypnutia sa uvádzajú v tabuľke 2. Počítačové monitory s viacerými režimami spánku (t. j. spánok a hlboký spánok) musia spĺňať požiadavky režimu spánku, ktoré sa uvádzajú nižšie pre všetky takéto režimy. Napríklad počítačový monitor skúšaný na 4 watty v režime spánku a na 2 watty v režime hlbokého spánku nesplnil podmienky, pretože v jednom z režimov spánku prekračuje 2 watty.

b)

Výnimka z režimu spánku: Počítačové monitory so schopnosťou automaticky prejsť z režimu zapnutia/aktívneho režimu do režimu vypnutia/pohotovostného režimu so spotrebou 1 wattu alebo nižšou spĺňajú tieto požiadavky na spotrebu elektrickej energie. Režim vypnutia/pohotovostný režim počítačového monitora sa musí aktivovať po 30 minútach nečinnosti užívateľa alebo podľa toho, ako sa inak vymedzí v budúcich verziách Špecifikácií pre počítače. Keď užívateľ znova začne vykonávať činnosti (napr. pohne myšou alebo stlačí klávesu), obrazovka sa musí vrátiť do stavu plnej prevádzkovej schopnosti. Inými slovami, režim spánku nie je potrebný, ak počítačový monitor je schopný prejsť z režimu zapnutia/aktívneho režimu do režimu vypnutia/pohotovostného režimu a spĺňa požiadavky ENERGY STAR v režime vypnutia/pohotovostnom režime.

Tabuľka 2

Kritériá energetickej účinnosti pre režim spánku a režim vypnutia

Režim spánku:

≤ 2 watty

Režim vypnutia

≤ 1 watt

c)

Umožnenie režimu spánku: Režim spánku počítačového monitora umožňuje úsporu energie len vtedy, ak je tento úsporný energetický režim umožnený. Zapnutie a nastavené predvolené časy riadi počítač; ak je to možné (napr. keď má výrobca počítačových monitorov obchodné spojenie s určitými výrobcami počítačov, alebo keď výrobca monitorov predáva aj svoje vlastné počítače alebo výrobky v balíku), výrobca monitorov zabezpečí, aby počítačové monitory spĺňajúce požiadavky ENERGY STAR mali pri ich dopravovaní k zákazníkom umožnený režim spánku. Okrem toho musí počítač aktivovať režim spánku počítačového monitora po 30 minútach nečinnosti užívateľa alebo podľa toho, ako sa tieto požiadavky vymedzujú inde. Ak má počítačový monitor schopnosť prejsť automaticky z režimu zapnutia/aktívneho režimu do režimu vypnutia/pohotovostného režimu, potom v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa režimu spánku sa režim vypnutia/pohotovostného režimu musí aktivovať po 30 minútach nečinnosti užívateľa alebo podľa toho, ako sa tieto požiadavky vymedzujú inde.

D.   Metodika skúšania

Príprava, metodika a dokumentácia skúšania výrobku: Metódy skúšania a merania uvedené nižšie odkazujú na špecifikácie, ktoré uverejnilo združenie VESA (Video Electronics Standards Association), Výbor pre metrológiu zobrazenia (Display Metrology Committee) a Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) a v prípade potreby doplnia tieto usmernenia metódami, ktoré sa vypracovali v spolupráci s priemyselným odvetvím počítačových monitorov.

Od výrobcov sa požaduje, aby vykonali skúšky a sami certifikovali tie modely výrobkov, ktoré spĺňajú usmernenia ENERGY STAR. Modelovým radom počítačových monitorov, ktoré sú postavené na rovnakom šasi a sú totožné z každého hľadiska okrem plášťa a farby, sa môže udeliť značka po predložení údajov o skúšaní za jediný reprezentatívny model. Podobne modely, ktoré sa nezmenili, alebo ktoré sa líšia iba konečnou úpravou od modelov, ktoré sa predávali v predchádzajúcom roku, si môžu ponechať značku bez predloženia údajov z nových skúšok za predpokladu, že sa špecifikácia nezmenila.

Spotreba sa meria od elektrickej zásuvky alebo zdroja elektrickej energie po výrobok, ktorý podstupuje skúšku. Priemerná skutočná spotreba elektrickej energie počítačového monitora sa meria v režime zapnutia/aktívnom režime, v režime spánku/nízkej spotreby a v režime vypnutia/pohotovostnom režime. Keď sa vykonávajú merania na vlastnú certifikáciu modelu výrobku, musí byť skúšaný výrobok na počiatku v rovnakom stave (napr. konfigurovaný a nastavený), ako keď sa dopravoval k zákazníkom, s výnimkou prípadov, keď sa musia vykonať úpravy na základe pokynov uvedených nižšie.

V záujme zabezpečenia jednotných prostriedkov na meranie energetickej spotreby elektronických výrobkov sa musí postupovať podľa nasledujúceho protokolu, ktorý pozostáva z troch hlavných zložiek:

Príprava a podmienky skúšania výrobkov: okolité podmienky, za ktorých sa musia uskutočniť skúšky, a protokoly, ktoré sa musia dodržiavať pri meraní spotreby elektrickej energie, sú uvedené v oddieloch 1 a) až h).

Metodika skúšania výrobku: jednotlivé etapy skúšania pri meraní spotreby elektrickej energie v režime zapnutia/aktívnom režime, v režime spánku/nízkej spotreby a v režime vypnutia/pohotovostnom režime je stanovená v oddiele 2 a).

Dokumentácia skúšania výrobku: požiadavky na dokumenty, ktoré sú potrebné pri predkladaní údajov o výrobku spĺňajúcom požiadavky, sú uvedené v oddiele 3.

Tento protokol zaručuje, že vonkajšie okolnosti neovplyvnia nepriaznivo výsledky skúšky a že výsledky skúšky sa dajú zopakovať s rovnakým výsledkom. Výrobcovia sa môžu rozhodnúť, či na vykonanie skúšok použijú vlastné alebo nezávislé laboratórium.

1.

Príprava a podmienky skúšania výrobku

a)

Skúšobné podmienky: Všeobecné kritériá

Napájacie napätie (8):

Európa:

230 (±1 %) voltov AC, 50 Hz (±1 %)

Severná Amerika:

115 (±1 %) voltov AC, 60 Hz (±1 %)

Austrália/Nový Zéland:

230 (±1 %) voltov AC, 50 Hz (±1 %)

Japonsko:

100 (±1 %) voltov AC, 50 Hz (±1 %)/60 Hz (±1 %)

Celkové harmonické skreslenie (napätie):

< 2 % THD

Teplota okolia:

20 °C ± 5 °C

Relatívna vlhkosť:

30 – 80 %

Impedancia vedenia:

< 0,25 ohmu

(Pozri IEC 62301: Domáce elektrospotrebiče – Meranie energetickej spotreby v pohotovostnom režime, oddiely 3.2, 3.3 a norma VESA Meranie energetickej spotreby displejov s plochým panelom (Flat Panel Display Measurements - FPDM) verzia 2.0, oddiel 301-2)

b)

Podmienky tmavej komory: Pri vykonávaní svetelných meraní treba vytvoriť podmienky tmavej komory a umiestniť tam počítačový monitor. Meranie osvetlenia obrazovky počítačového monitora (E) sa robí vo vypnutom stave/pohotovostnom režime a musí byť na úrovni najviac 1,0 luxu. Merania by sa mali robiť v bode, ktorý je kolmý na stred obrazovky, použitím prístroja na meranie svetla (LMD), s monitorom počítača vo vypnutom stave/pohotovostnom režime (pozri normu VESA FPDM 2.0, oddiel 301-2F).

c)

Ovládače farby a periférne zariadenia: Všetky ovládače farby (odtieň, sýtosť, gama atď.) by mali mať štandardné nastavenie z výroby. Do rozbočovačov alebo portov univerzálnej sériovej zbernice (USB) by nemali byť pripojené žiadne vonkajšie zariadenia. Akékoľvek zabudované reproduktory, TV tunery atď. sa môžu nakonfigurovať na minimálny výkon, na aký si ich môže nastaviť sám užívateľ, aby sa minimalizovala spotreba energie, ktorá nesúvisí so samotným displejom. Na minimalizovanie spotreby energie sa nesmú odstraňovať elektrické obvody ani podnikať iné činnosti, ktoré nie sú pod kontrolou užívateľa.

d)

Skúšobné podmienky merania energie: Pixlový formát CRT sa nastaví na požadovaný pixlový formát s najvyšším rozlíšením, ktoré má fungovať pri obnovovacom kmitočte 75 Hz. Na skúšanie sa musí použiť nespojitá synchronizácia pixlov obrazovky VESA (Discrete Monitor Timing - DMT) alebo novšia priemyselná norma synchronizácie. Monitor s katódovou trubicou musí byť v skúšanom formáte schopný spĺňať všetky kvalitatívne špecifikácie stanovené výrobcom. Pri LCD monitoroch a iných pevných pixlových technológiách sa musí pixlový formát nastaviť na pôvodnú úroveň. Obnovovací kmitočet pre LCD sa nastaví na 60 Hz, pokiaľ výrobca špecificky neodporúča iný obnovovací kmitočet, ktorý sa v takom prípade musí aplikovať.

e)

Protokol merania spotreby energie: Spotreba energie počítačového monitora sa meria vo wattoch v predpísanom skúšobnom vzore. Zahriatie trvá minimálne 20 minút (pozri normu VESA FPDM 2.0, oddiel 301-2D alebo 305-3 pre test zahriatia). Na meranie spotreby energie každej náhodne vybranej jednotky v jednej alebo viacerých (podľa potreby) kombináciách napätia a frekvencie uvedených v oddiele II.D.1 a) sa použije True RMS wattmeter (zobrazujúci skutočnú efektívnu hodnotu) s činiteľom výkyvu aspoň päť (pozri normu VESA: špecifikácie zobrazenia a postupy merania, verzia 1.0, revízia 1.0, oddiel 8.1.3). Merania sa vykonajú po tom, ako sa hodnoty wattového výkonu ustália na dlhšie ako tri minúty. Merania sa považujú za stabilné, ak sa odčítanie wattového výkonu za časový úsek troch minút neodchyľuje o viac ako 1 % (pozri IEC 4.3.1). (Výrobcovia pri meraniach na modeli v režime spánku/nízkej spotreby a v režime vypnutia/pohotovostnom režime budú ignorovať kontrolný cyklus vstupného synchrónneho signálu.) Výrobcovia použijú na meranie kalibrované zariadenia, ktoré sú schopné merania s presnosťou na desatiny wattu alebo vyššou.

V rámci výpožičky z európskej normy 50301 (Odkaz na BSI 03-2001, BS EN 50301:2001, Metódy merania spotreby elektrického prúdu audiozariadení, videozariadení a príbuzných zariadení, príloha A) EPA zaviedla skúšobný postup, pri ktorom počet jednotiek vyžadovaných pri skúške závisí od výsledkov skúšky prvej jednotky. Na účely ENERGY STAR, ak má skúšaný počítačový monitor najmenej o 15 % nižšiu spotrebu (t. j. o viac ako 15 % alebo o 15 %), než určuje špecifikácia ENERGY STAR vo všetkých troch režimoch prevádzky (v režime zapnutia/aktívnom režime, v režime spánku/nízkej spotreby a v režime vypnutia/pohotovostnom režime), potom stačí jediná skúška. Ak sa však zníženie spotreby v ktoromkoľvek z troch režimoch prevádzky pohybuje v rámci 15 % (teda je nižšie než 15 %) špecifikácie ENERGY STAR, je potrebné vyskúšať ešte dve ďalšie jednotky. Ak má model spĺňať požiadavky ENERGY STAR, žiadna z hodnôt dosiahnutých pri skúškach nesmie prekročiť špecifikáciu ENERGY STAR. Všetky výsledky skúšok, ako aj priemerné hodnoty (založené na troch alebo viacerých meraniach) sa musia oznámiť formulárom Qualifying Product Information (QPI) ENERGY STAR.

Nasledujúci príklad objasňuje bližšie tento prístup:

PRÍKLAD: pre jednoduchosť predpokladajme, že je špecifikácia 100 wattov alebo menej a uplatňuje sa len pre jeden režim prevádzky. 85 wattov predstavuje 15 % prahovú hodnotu.Ak je výsledok merania prvej jednotky 80 wattov, nie je potrebné ďalšie skúšanie a model spĺňa podmienky (80 wattov je najmenej o 15 % účinnejšia úroveň, ako je samotná špecifikácia, a pohybuje sa „mimo“ 15 % prahovej hodnoty).Ak je výsledok merania prvej jednotky 85 wattov, nie je potrebné ďalšie skúšanie a model spĺňa požiadavky (85 wattov je presne o 15 % účinnejšia úroveň, ako je samotná špecifikácia).Ak je výsledok merania prvej jednotky 90 wattov, je potrebné vyskúšať ďalšie dve jednotky, aby bolo možné určiť, či model spĺňa požiadavky (90 wattov je len o 10 % účinnejšia úroveň, ako je stanovená špecifikácia, a pohybuje sa „v rámci“ 15 % hraničnej úrovne).Ak sú výsledky merania troch jednotiek 90, 98 a 105 wattov, model nespĺňa požiadavky na udelenie ENERGY STAR, aj keď je priemer 98 wattov, pretože to znamená, že jedna z hodnôt (105) presahuje špecifikáciu ENERGY STAR.

f)

Postupy a skúšobné obrazce jasu: Pre monitory s katódovou trubicou (CRT) technici spustia pozitívny režim 01 skúšobného obrazca (norma VESA FPDM 2.0, A112-2F, AT01P – Alignment Target 01 Positive Mode) pre veľkosť obrazovky slúžiaci na nastavenie počítačového monitora na veľkosť obrazu odporúčanú výrobcom, ktorá je zvyčajne o niečo menšia ako maximálna viditeľná veľkosť obrazovky. Potom sa zobrazí skúšobný obrazec (norma VESA FPDM 2.0, A112-2F, SET01K), ktorý obsahuje osem odtieňov sivej, od úplne čiernej (0 voltov) po úplne bielu (0,7 volta) (9). Úrovne vstupného signálu musia zodpovedať norme VESA Video Signal Standard (VSIS), verzii 1.0, rev. 2.0, december 2002. Technik nastaví (v rámci možností) ovládač jasu počítačového monitora, pričom ho stlmí z maximálnej úrovne, až kým nie je najnižšia úroveň jasu čiernej lišty viditeľná len slabo (VESA FPDM 2.0, oddiel 301-3K). Technik potom zobrazí skúšobný obrazec (VESA FPDM 2.0, A112-2H, L80) v tvare úplne bieleho štvorca (0,7 voltov), ktorý zaberá 80 % obrazovky. Následne nastaví ovládač kontrastu tak, aby biela plocha obrazovky poskytovala jas aspoň 100 kandel na meter štvorcový, meraný podľa normy VESA FPDM 2.0, oddiel 302-1.

Pre všetky obrazovky využívajúce technológiu fixného pixla (napr. LCD a iné) sa používajú skúšobné obrazce (norma VESA FPDM 2.0, A112-2F, SET01K), ktoré zobrazujú osem odtieňov sivej, od úplne čiernej (0 voltov) po úplne bielu (0,7 volta). Úrovne vstupného signálu musia zodpovedať norme VESA Video Signal Standard (VSIS), verzii 1.0, rev. 2.0, december 2002. S ovládačmi jasu a kontrastu nastavenými na maximum technik skontroluje, že na minime je možné rozlíšiť bielu a sivú, ktorá je najbližšie k bielej. Ak nie je možné rozlíšiť bielu a sivú, ktorá je najbližšie k bielej, musí sa nastavovať kontrast, až kým sa toto rozlíšenie nedostaví. Technik potom zobrazí skúšobný obrazec (norma VESA FPDM 2.0, A112-2H, L80) v tvare úplne bieleho štvorca (0,7 voltov), ktorý zaberá 80 % obrazovky. Následne nastaví ovládač jasu tak, aby biela plocha obrazovky poskytovala jas aspoň 175 kandel na meter štvorcový, meraný podľa normy VESA FPDM 2.0, oddiel 302-1. [Ak je maximálny jas počítačového monitora menší ako 175 kandel na meter štvorcový (napr. 150), potom technik použije maximálny jas (napr. 150) a hodnotu oznámi EPA spolu s ďalšou požadovanou dokumentáciou týkajúcou sa skúšania. Rovnako v prípade, keď minimálny jas počítačového monitora je väčší ako 175 kandel na meter štvorcový (napr. 200), technik použije minimálny jas (napr. 200) a oznámi hodnotu na formulári QPI ENERGY STAR.

g)

Protokol merania svetla: Keď je potrebné vykonať meranie svetla, ako napríklad osvetlenie a jas, použije sa prístroj na meranie svetla (LMD), pričom sa počítačový monitor uvedie do podmienok tmavej komory. Prístroj na meranie svetla LMD sa používa na meranie v strede a kolmo na plochu počítačového monitora (norma VESA FPDM 2.0, dodatok A115). Plocha obrazovky, na ktorej sa má meranie vykonať, musí pokrývať najmenej 500 pixlov, pokiaľ táto veľkosť neprekračuje ekvivalent obdĺžnikovej plochy s dĺžkou strán rovnajúcou sa 10 % viditeľnej výšky a šírky obrazovky (v takom prípade sa uplatí hraničná hodnota 500 pixlov). V žiadnom prípade však nemôže byť osvetlená časť menšia ako oblasť meraná prístrojom na meranie svetla LMD (norma VESA FPDM 2.0, oddiel 301-2H).

h)

Nastavenie zobrazenia a charakteristika: Vlastnosti skúšanej vzorky počítačového monitora sa zaznamenajú pred začiatkom skúšky. Treba zadať minimálne nasledujúce údaje:

Opis výrobku/kategória (napr. 17-palcový počítačový monitor s bielym plášťom)

Technológia zobrazenia (napr. CRT, LCD, plazma)

Obchodná značka/Výrobca

Číslo modelu

Sériové číslo

Menovité napätie (V) a frekvencia (Hz)

Viditeľná uhlopriečka (v palcoch)

Pomer šírky k výške obrazovky (napr. 4:3)

Odporúčané rozmery obrazu (skutočná skúšaná veľkosť) šírka x výška

Uhol zobrazenia (horizontálne a vertikálne stupne)

Obnovovací kmitočet obrazovky (počas testu) (Hz)

Počet pixlov pri skúšaní (horizontálne)

Počet pixlov pri skúšaní (vertikálne)

Maximálne udávané rozlíšenie (horizontálne)

Maximálne udávané rozlíšenie (vertikálne)

Analógové, digitálne alebo obe rozhrania

Údaje o prístrojovom vybavení (napr. typ generátora signálu)

2.

Metodológia skúšania výrobku

a)

Skúšobná metóda: Nasledujúce kroky predstavujú postup pre meranie skutočne spotrebovanej energie skúšanej jednotky v režime zapnutia/aktívnom režime, v režime spánku/nízkej spotreby a v režime vypnutia/pohotovostnom režime. Výrobcovia sú povinní skúšať svoje počítačové monitory pri použití analógového rozhrania, okrem prípadov, keď nie je k dispozícii (t. j. monitory s digitálnym rozhraním, ktoré sú na účely tejto skúšobnej metódy vymedzené ako monitory obsahujúce len digitálne rozhranie). O monitoroch s digitálnym rozhraním si prečítajte viac v poznámke pod čiarou 8 venovanej informáciám o napätí a potom postupujte podľa nižšie uvedenej metódy testu s použitím generátora digitálnych signálov.

(i)

Režim zapnutia/aktívny režim

a)

Zapojte skúšobnú vzorku do elektrickej zásuvky alebo zdroja energie a vyskúšajte zariadenie. Pri počítačových monitoroch, ktoré sú dodávané s externým zdrojom energie, sa v teste musí použiť externý zdroj energie (na rozdiel od referenčného zdroja elektrického napájania).

b)

Zapnite všetky skúšané zariadenia a vhodne prispôsobte napätie a frekvenciu zdroja.

c)

Skontrolujte normálnu prevádzku skúšanej jednotky a nechajte všetky zákaznícke nastavenia na predvolené nastavenie z výroby.

d)

Skúšanú jednotku uveďte do režimu zapnutia/aktívny režim buď pomocou diaľkového ovládača alebo stlačením spínača ON/OFF na skrinke skúšanej jednotky. Umožnite skúšanej jednotke, aby dosiahla prevádzkovú teplotu (približne 20 minút).

e)

Nastavte vhodný režim zobrazenia. Pozri oddiel II.D.1 d), Podmienky skúšobného merania spotreby energie.

f)

Vytvorte podmienky tmavej komory. Pozri oddiel II.D.1 g) Protokoly merania svetla a oddiel B. Podmienky tmavej komory.

g)

Nastavte veľkosť a jas. Pozri oddiel II.D.1 f), Postupy a skúšobné obrazce jasu pre zobrazenie CRT a obrazovky s pevnými pixlami. Po nastavení jasu už nie sú potrebné podmienky tmavej komory.

h)

Buď sa presvedčte o tom, že nástenná elektrická zásuvka zodpovedá špecifikáciám, alebo prispôsobte výstupnú charakteristiku striedavého prúdu (AC) tak, ako je to opísané v oddiele II.D.1 a) (napr. na 115 V ± 1 %, 60 Hz ± 1 %).

i)

Nastavte rozsah prúdu vo wattmetri. Zvolená koncová hodnota stupnice vynásobená činiteľom výkyvu (Ipeak/Irms) na merači musí byť vyššia ako odčítaná hodnota špičkového prúdu z osciloskopu.

j)

Umožnite, aby sa odčítanie z merača spotreby stabilizovalo, a potom odčítajte skutočnú spotrebu vo wattoch z merača. Merania sa považujú za ustálené, ak sa odčítanie spotreby vo wattoch počas 3 minút neodchyľuje o viac ako 1 %. Pozri oddiel II.D.1 e), Protokoly merania spotreby energie.

k)

Treba zaznamenať spotrebu energie, ako aj úplný pixlový formát (zobrazené horizontálne x vertikálne pixely) na výpočet pixely/watt.

l)

Zaznamenajte podmienky a údaje skúšania.

(ii)

Režim spánku/nízkej spotreby (spínač zapnutý, bez video signálu)

a)

Na záver testu režimu zapnutia/aktívny režim aktivujte v monitore počítača režim spánku/nízkej spotreby. Metóda prispôsobovania sa zadokumentuje podľa sledu činností potrebných na dosiahnutie režimu spánku/nízkej spotreby. Zapnite všetky skúšané zariadenia a správne prispôsobte rozpätie prevádzky.

b)

Umožnite monitoru počítača ostať v režime spánku/nízkej spotreby, kým sa začnú odčítať ustálené hodnoty spotreby. Merania sa považujú za ustálené, ak sa odčítanie spotreby vo wattoch počas 3 minút neodchyľuje o viac ako 1 %. Výrobcovia pri meraniach na modeli v režime spánku/nízkej spotreby ignorujú kontrolný cyklus vstupného synchrónneho signálu.

c)

Zaznamenajte podmienky a údaje skúšania. Čas na uskutočnenie meraní má byť dostatočne dlhý na nameranie správnej priemernej hodnoty (t. j. nie špičkovej alebo okamžitej hodnoty spotreby). Ak má zariadenie odlišné režimy spánku, ktoré možno manuálne zvoliť, merania sa uskutočnia v tom z týchto režimov, ktorý má najväčšiu spotrebu energie. Ak sa režimy opakujú automaticky, meranie musí prebiehať dostatočne dlho, aby sa získal skutočný priemer zahŕňajúci všetky režimy.

(iii)

Režim vypnutia/pohotovostný režim (spínač vypnutý)

a)

Na záver testu režimu spánku/nízkej spotreby aktivujte v monitore počítača režim vypnutia/pohotovostný režim. Ak je k dispozícii len jeden spínač (t. j. spínač do pohotovostného stavu alebo spínač na úplné vypnutie), stlačte ho; ak sú k dispozícii dva spínače (t. j. spínač do pohotovostného stavu aj spínač na úplné vypnutie), stlačte spínač do pohotovostného stavu; Metódu prispôsobovania sa zadokumentuje spolu so sledom činností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie režimu vypnutia/pohotovostného režimu. Zapnite všetky skúšané zariadenia a správne prispôsobte rozpätie prevádzky.

b)

Umožnite monitoru počítača ostať v režime vypnutia/pohotovostnom režime, kým sa začnú odčítať ustálené hodnoty spotreby. Merania sa považujú za ustálené, ak sa odčítanie spotreby vo wattoch počas 3 minút neodchyľuje o viac ako 1 %. Výrobcovia pri meraní na modeli v režime vypnutia/pohotovostnom režime ignorujú kontrolný cyklus vstupného synchrónneho signálu.

c)

Zaznamenajte podmienky a údaje skúšania. Čas na uskutočnenie meraní má byť dostatočne dlhý na nameranie správnej priemernej hodnoty (t. j. nie špičkovej alebo okamžitej hodnoty spotreby).

3.

Dokumentácia o skúšaní výrobku

Poskytnutie údajov o výrobkoch spĺňajúcich požiadavky: Partneri sú povinní samostatne overovať modely výrobkov, ktoré spĺňajú usmernenia ENERGY STAR, a oznámiť namerané hodnoty na formulári QPI. Zoznamy výrobkov, ktoré spĺňajú podmienky ENERGY STAR vrátane informácií o nových modeloch ako aj o tých, ktoré sa už nevyrábajú, sa vydávajú raz do roka alebo častejšie, ak o to výrobca požiada.

E.   Užívateľské rozhranie

Výrobcom sa dôrazne odporúča, aby pri výrobe dodržiavali štandardy užívateľského rozhrania, ktoré boli vytvorené v projekte Ovládače riadenia spotreby (Power Management Controls), aby boli ovládače prívodu energie konzistentnejšie a predvídateľnejšie vo všetkých elektronických zariadeniach. Podrobné informácie o tomto projekte možno vyhľadať na adrese: http://eetd.LBL.gov/Controls.

III.   ŠPECIFIKÁCIE PRE TLAČIAREŇ, FAX A FRANKOVACÍ PRÍSTROJ

Nasledujúce špecifikácie pre tlačiareň, fax a frankovací prístroj sa budú uplatňovať do 31. marca 2007.

A.   Vymedzenia pojmov

1.

Tlačiareň: Zobrazovacie zariadenie vyrábané ako štandardný model, ktorý slúži ako prístroj na vytlačenie dokumentu a má schopnosť prijať informácie od jednotlivého užívateľa alebo počítačov v sieti. Okrem toho sa jednotka musí dať napájať zo stenovej zásuvky. Toto vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa ponúkajú a predávajú ako tlačiarne vrátane tlačiarní, ktoré sa môžu rozšíriť na multifunkčné zariadenie (MFZ) (10).

2.

Fax: Zobrazovacie zariadenie vyrábané ako štandardný model slúžiaci na vytlačenie dokumentu, ktorého primárnou funkciou je posielanie a prijímanie informácií. Do tejto špecifikácie patria aj faxy, ktoré používajú normálny papier (napr. atramentové/bublinkové, laserové/LED a s tepelným prenosom). Jednotka sa musí dať napájať zo stenovej zásuvky. Toto vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa ponúkajú a predávajú ako faxy.

3.

Kombinácia tlačiareň/fax: Zobrazovacie zariadenie vyrábané ako štandardný model, ktorý slúži ako plne funkčná tlačiareň a fax, ako je vymedzené vyššie. Toto vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh a predávajú ako kombinácia tlačiareň/fax.

4.

Frankovací prístroj: Zobrazovacie zariadenie, ktoré slúži na tlačenie poštovného na poštové zásielky. Jednotka sa musí dať napájať zo stenovej zásuvky. Toto vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa ponúkajú a predávajú ako frankovacie prístroje.

5.

Rýchlosť tlače: Rýchlosť tlače modelu sa udáva v stranách za minútu (ppm). Rýchlosť tlače zodpovedá rýchlosti tlače výrobku, ako ju uvádza účastník programu. V prípade riadkových tlačiarní (napr. ihličková/znaková tlačiareň) sa rýchlosť tlače určuje podľa metódy stanovenej v ISO 10561.

V prípade tlačiarní na veľký formát, ktoré sú určené prednostne na spracovanie papiera s veľkosťou A2 alebo 17″ × 22″ alebo väčšieho, sa rýchlosť tlače stanoví ako výstup jednofarebného textu pri štandardnom rozlíšení. Rýchlosť tlače meraná ako počet výtlačkov formátu A2 alebo A0 za minútu sa konvertuje na rýchlosť výtlačkov formátu A4 takto: a) Jeden výtlačok formátu A2 za minútu sa rovná štyrom výtlačkom formátu A4 za minútu; b) Jeden výtlačok formátu A0 za minútu sa rovná 16 výtlačkom formátu A4 za minútu.

V prípade frankovacích prístrojov sa strany za minútu (ppm) považujú za ekvivalentné poštovým zásielkam za minútu (mail pieces per minute, mppm).

6.

Príslušenstvo: Súčasť ďalšieho vybavenia, ktorá nie je pre bežnú činnosť základnej jednotky nevyhnutná, ale sa môže pridať pred dodávkou alebo po nej, aby sa zvýšil alebo zmenil výkon tlačiarne. Medzi príklady príslušenstva patria dokončovacie zariadenia, triediče, prídavné zásobníky papiera a duplexné jednotky. Príslušenstvo sa môže predávať samostatne pod vlastným číslom modelu, alebo sa môže predávať so základnou jednotkou ako súčasť tlačiarne.

7.

Režim aktívnej spotreby: Stav (alebo režim), v ktorom výrobok vytvára alebo prijíma vytlačený dokument. V tomto režime je spravidla vyššia požiadavka na príkon ako v pohotovostnom režime.

8.

Pohotovostný režim: Stav, v ktorom výrobok nevytvára ani neprijíma vytlačený dokument a má nižšiu spotrebu energie ako pri vytváraní alebo prijímaní takéhoto dokumentu. Prechod z pohotovostného do aktívneho režimu by nemal spôsobovať badateľné oneskorenie pri vytváraní vytlačeného dokumentu.

9.

Režim spánku: Stav, v ktorom výrobok nevytvára ani neprijíma vytlačený dokument a má nižšiu spotrebu ako v pohotovostnom režime. Pri prechode z režimu spánku do režimu aktívnej spotreby sa môže vyskytnúť oneskorenie pri vytváraní vytlačeného dokumentu, nesmie však vzniknúť oneskorenie pri prijímaní informácie zo siete ani z iných vstupných zdrojov. Výrobok prejde do tohto režimu v rámci určitej doby po poslednom vytlačení dokumentu.

10.

Predvolený čas na prechod do režimu spánku: Čas nastavený účastníkom programu pred dodávkou, ktorý určuje, kedy výrobok prejde do režimu spánku. Predvolený čas sa počíta od chvíle, keď sa vytlačil posledný dokument.

11.

Duplexný režim: Proces vytlačenia textu, obrazu alebo kombinácie textu a obrazu na oboch stranách jedného listu papiera.

12.

Štandardný model: Pojem používaný na opis výrobku (vrátane pridaných doplnkov) v podobe, v akej ho účastník programu uvádza na trh a predáva a v akej sa vyrába na určené použitie.

13.

Aktivujúca udalosť: V tejto dohode sa „aktivujúca udalosť“ vymedzuje ako podnet užívateľa, naprogramovaný príkaz alebo vonkajší podnet prípadne stimul, ktorý spôsobí, že zariadenie prejde z pohotovostného režimu alebo režimu spánku do aktívneho režimu činnosti. „Aktivujúca udalosť“, ako sa vymedzuje v tejto špecifikácii, nezahŕňa so sieťou súvisiace odozvy a impulzy („pingy“) bežne sa vyskytujúce v sieťovom prostredí.

B.   Spĺňanie požiadaviek ENERGY STAR výrobkami

1.

Technické špecifikácie

a)

Režim spánku: Účastník programu ENERGY STAR súhlasí s tým, že požiadavky ENERGY STAR spĺňajú iba tie výrobky, ktoré sú schopné prejsť do režimu spánku po istom období nečinnosti alebo udržať úroveň spotreby energie na úrovniach alebo pod úrovňami spotreby uvedenými v tabuľkách 3 až 8 (nižšie).

b)

Predvolený čas: Účastník programu ENERGY STAR súhlasí s tým, že nastaví predvolený čas na aktiváciu režimu spánku výrobku v časovom rámci uvedenom v tabuľkách 3 až 8 po dokončení poslednej úlohy (napr. po vytlačení posledného dokumentu). Účastník programu musí tiež dodať výrobky s predvoleným časom na pre prechod do režimu spánku nastaveným na hodnoty uvedené v tabuľkách 3 až 8.

c)

Sieťová funkčnosť: Účastník programu ENERGY STAR súhlasí s tým, že skúšky, či výrobky spĺňajú požiadavky, bude vykonávať na výrobkoch v takom stave, v akom ich neskôr bude používať koncový užívateľ (oddiel III.A.12 vyššie), najmä ak ide o výrobky určené na pripojenie na sieť. Účastník programu ENERGY STAR súhlasí s tým, že všetky výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh, ponúkajú alebo predávajú s možnosťou pripojenia na sieť, musia spĺňať špecifikácie ENERGY STAR v konfigurácii pripojiteľnej na sieť (t. j. so sieťovou funkčnosťou).

(i)

Ak sa výrobok dodáva s možnosťou pripojenia na sieť, musí byť schopný prejsť do režimu spánku, kým je pripojený na sieť.

(ii)

Ak má výrobok možnosť pripojenia na sieť, zachováva si v režime spánku schopnosť odpovedať na aktivujúce udalosti nasmerované alebo zamerané na výrobok, kým je pripojený na sieť.

d)

Duplexný režim: V prípade všetkých tlačiarní štandardného formátu s rýchlosťou tlačenia nad 10 ppm, v ktorých je nainštalovaná duplexná jednotka, sa odporúča, aby účastník programu ENERGY STAR poučil svojich zákazníkov o tom, aby používali jeho tlačiarne so štandardne nastaveným duplexným režimom tlačenia. Poučenie môže pozostávať z informácie o príslušnom ovládači tlačiarne a nastavení menu tlačiarne v návode na obsluhu, alebo sa pri inštalácii duplexnej jednotky poskytnú konkrétne informácie o ovládači tlačiarne.

e)

Podrobné špecifikácie: Účastník programu ENERGY STAR súhlasí s tým, že bude overovať, či výrobky spĺňajú požiadavky, na základe týchto špecifikácií:

Tabuľka 3

Samostatný fax

(určený hlavne na používanie papiera formátu A4 alebo papiera s rozmermi 8,5″ × 11″)

Rýchlosť výrobku v stranách za minútu (ppm)

Režim spánku (watty)

Predvolený čas na prechod do režimu spánku

0 < ppm ≤ 10

≤ 10

≤ 5 minút

10 < ppm

≤ 15

≤ 5 minút


Tabuľka 4

Frankovacie prístroje

Rýchlosť výrobku v počte obálok za minútu (mppm)

Režim spánku (watty)

Predvolený čas na prechod do režimu spánku

0 < mppm ≤ 50

≤ 10

≤ 20 minút

50 < mppm ≤ 100

≤ 30

≤ 30 minút

100 < mppm ≤ 150

≤ 50

≤ 40 minút

150 < mppm

≤ 85

≤ 60 minút


Tabuľka 5

Tlačiarne so štandardným formátom a kombinácie tlačiareň/fax (11):

(určené hlavne na používanie papiera formátu A3, A4 alebo s rozmermi 8,5″ × 11″)

Rýchlosť výrobku v stranách za minútu (ppm)

Režim spánku (watty) (12)

Predvolený čas na prechod do režimu spánku

0 < ppm ≤ 10

≤ 10

≤ 5 minút

10 < ppm ≤ 20

≤ 20

≤ 15 minút

20 < ppm ≤ 30

≤ 30

≤ 30 minút

30 < ppm ≤ 44

≤ 40

≤ 60 minút

44 < ppm

≤ 75

≤ 60 minút


Tabuľka 6

Znakové tlačiarne určené hlavne na používanie papiera formátu A3

Režim spánku (watty)

Predvolený čas na prechod do režimu spánku

≤ 28

≤ 30 minút


Tabuľka 7

Veľkoformátové/širokoformátové tlačiarne

(určené hlavne na používanie formátu A2 alebo 17″ × 22″ alebo väčšieho papiera)

Rýchlosť výrobku v stranách za minútu (ppm)

Režim spánku (watty)

Predvolený čas na prechod do režimu spánku

0 < ppm ≤ 10

≤ 35

≤ 30 minút

10 < ppm ≤ 40

≤ 65

≤ 30 minút

40 < ppm

≤ 100

≤ 90 minút


Tabuľka 8

Farebné tlačiarne (13)

(určené hlavne na používanie papiera formátu A3, A4 alebo s rozmermi 8,5" × 11")

Rýchlosť výrobku v stranách za minútu (ppm)

Režim spánku (watty)

Predvolený čas na prechod do režimu spánku

0 < ppm ≤ 10

≤ 35

≤ 30 minút

10 < ppm ≤ 20

≤ 45

≤ 60 minút

20 < ppm

≤ 70

≤ 60 minút

2.

Výnimky a vysvetlenia

Účastník programu ENERGY STAR ani jeho určený servisný zástupca nesmie po dodávke zmeniť modely, na ktoré sa vzťahuje táto špecifikácia, žiadnym spôsobom, ktorý by ovplyvnil schopnosť výrobku zodpovedať uvedeným špecifikáciám. Existujú tieto dve výnimky:

a)

Predvolené časy: Účastník programu ENERGY STAR, určený servisný zástupca alebo zákazník môže po dodávke zmeniť predvolené časy prechodu do režimu spánku až po maximálnu hodnotu nastavenú pri výrobe na 240 minút. Ak sa výrobca rozhodne pre formu výrobkov s viac ako jedným režimom riadenia spotreby, potom spolu všetky predvolené časy nesmú presiahnuť 240 minút.

b)

Inaktivácia režimu spánku: V jednotlivých prípadoch, keď režim spánku spôsobuje zákazníkovi značné ťažkosti kvôli jeho osobitným postupom pri používaní, môže účastník programu, jeho určený servisný zástupca alebo zákazník režim spánku inaktivovať. Ak sa účastník programu rozhodne navrhnúť svoje modely výrobku tak, aby zákazník mohol inaktivovať režim spánku, možnosť inaktivácie sa musí sprístupniť na inom mieste, než na ktorom sa nastavujú časové intervaly. (Napr. ak softvérové menu umožňuje časy oneskorenia prechodu do režimu vypnutia 15, 30, 60, 90, 120 a 240 minút, položka „inaktivovať“ alebo „vypnúť“ sa nesmie dať vybrať v tomto menu. Voľba musí byť skrytá (prípadne menej zjavná) alebo sa musí nachádzať v inom menu.

C.   Usmernenia pre skúšanie

1.

Podmienky skúšania: Pri meraní spotreby by sa mali vytvoriť tieto podmienky skúšania týkajúce sa okolia. Sú potrebné na zabezpečenie toho, aby vonkajšie faktory neovplyvnili výsledky skúšky a aby výsledky skúšky boli neskôr reprodukovateľné.

Impedancia vedenia: < 0,25 ohmu

Celkový činiteľ harmonického skreslenia: < 5 %

(Napätie)

Teplota okolia: 25 °C ± 3 °C

Vstupné striedavé napätie: 115 V RMS ± 5 V

Vstupné striedavé napätie: 60 Hz ±3 Hz

2.

Skúšobné zariadenie: Platia ustanovenia oddielu I.C.2.

3.

Metóda skúšania: Platia ustanovenia oddielu I.C.3.

IV.   ŠPECIFIKÁCIE PRE KOPÍROVACÍ STROJ

Nasledujúce špecifikácie pre kopírovací stroj sa uplatňujú do 31. marca 2007.

A.   Vymedzenia pojmov

1.

Kopírovací stroj: komerčná reprografická zobrazovacia jednotka, ktorej jedinou funkciou je vytvorenie kópií z originálneho grafického vytlačeného dokumentu. Kopírovací stroj musí obsahovať systém značenia, zobrazovací systém a modul na podávanie papiera. Do tejto špecifikácie patria všetky technológie na čiernobiele kopírovanie na normálny papier, aj keď úmyslom je zamerať sa na všeobecne používané štandardné kopírovacie zariadenia, ako sú optické kopírovacie stroje so svetelným zdrojom. Uvedené špecifikácie platia pre kopírovacie stroje štandardného formátu určené na kopírovanie na papier formátu A4 alebo s rozmermi 8,5" × 11" a veľkoformátové kopírovacie stroje určené na kopírovanie na papier formátu A2, prípadne s rozmermi 17" × 22" alebo väčšími.

2.

Rýchlosť kopírovacieho stroja: Rýchlosť reprodukcie kopírovacieho stroja sa meria v kópiách za minútu (cpm). Jedna kópia sa vymedzuje ako jedna strana s rozmermi 8,5" × 11" alebo formátu A4. Obojstranné kópie sa považujú za dve zobrazenia a teda dve kópie, aj keď sú kopírované na jeden list. Pre všetky modely kopírovacích strojov predávaných na trhu v USA sa rýchlosť kopírovania zakladá na papieri „listového“ formátu s rozmermi 8,5" × 11". Pre kopírovacie stroje predávané na iných trhoch ako USA sa rýchlosť kopírovania zakladá na papieri buď s rozmermi 8,5" × 11" alebo formátu A4, v závislosti od toho, čo je na danom trhu obvyklé.

V prípade veľkoformátových kopírovacích strojov určených hlavne na kopírovanie na papier formátu A2 alebo s rozmermi 17" × 22" sa rýchlosť kopírovania meraná počtom kópií formátu A2 (alebo A0) za minútu konvertuje na rýchlosť kopírovania formátu A4 takto: a) Jedna kópia formátu A2 za minútu sa rovná štyrom kópiám formátu A4 za minútu a b) jedna kópia formátu A0 za minútu sa rovná 16 kópiám formátu A4 za minútu.

Kopírovacie stroje, ktoré spĺňajú požiadavky ENERGY STAR, sa rozdeľujú do piatich kategórií: kopírovacie stroje štandardného formátu s malou rýchlosťou, kopírovacie stroje štandardného formátu so strednou rýchlosťou, kopírovacie stroje štandardného formátu s veľkou rýchlosťou, veľkoformátové kopírovacie stroje s malou rýchlosťou a veľkoformátové kopírovacie stroje so strednou a veľkou rýchlosťou.

a)

Kopírovacie stroje štandardného formátu s malou rýchlosťou: Kopírovacie stroje s rýchlosťou kopírovania 20 kópií za minútu alebo menej.

b)

Kopírovacie stroje štandardného formátu so strednou rýchlosťou: Kopírovacie stroje s rýchlosťou kopírovania väčšou ako 20 a menšou alebo rovnajúcou sa rýchlosti 44 kópií za minútu.

c)

Kopírovacie stroje štandardného formátu s veľkou rýchlosťou: Kopírovacie stroje s rýchlosťou kopírovania väčšou ako 44 kópií za minútu.

d)

Veľkoformátové kopírovacie stroje s malou rýchlosťou: Kopírovacie stroje s rýchlosťou kopírovania 40 kópií za minútu alebo menej (vyjadrené počtom kópií formátu A4 za minútu).

e)

Veľkoformátové kopírovacie stroje so strednou a veľkou rýchlosťou: Kopírovacie stroje s rýchlosťou kopírovania väčšou ako 40 kópií za minútu (vyjadrené počtom kópií formátu A4 za minútu).

3.

Základná jednotka: Pre danú rýchlosť stroja sa základná jednotka vymedzuje ako najzákladnejšia verzia kopírovacieho stroja, ktorá sa predáva ako plne funkčný model. Základná jednotka je spravidla navrhnutá a dodávaná ako jeden kus a neobsahuje žiadne externé príslušenstvo spotrebujúce energiu, ktoré by sa mohlo predávať samostatne.

4.

Príslušenstvo: Súčasť ďalšieho vybavenia, ktorá nie je pre bežnú činnosť základnej jednotky nevyhnutná, ale sa môže pridať pred dodávkou alebo po nej, aby sa zvýšil alebo zmenil výkon kopírovacieho stroja. Príslušenstvo sa môže predávať samostatne pod vlastným číslom modelu, alebo sa môže predávať so základnou jednotkou ako súčasť sady alebo konfigurácie kopírovacieho stroja. Medzi príklady príslušenstva patria: triediče, veľkokapacitné podávače papiera atď. Predpokladá sa, že pridanie niektorého druhu príslušenstva bez ohľadu na jeho vlastnú spotrebu nezvýši výrazne (o viac ako 10 %) spotrebu energie základnej jednotky v režime vypnutia (off). Žiadne príslušenstvo nesmie zabrániť automatickému vypínaniu a prechodu do režimu nízkej spotreby.

5.

Model kopírovacieho stroja: Na účely tejto špecifikácie sa model kopírovacieho stroja vymedzuje ako základná jednotka a jeden alebo viac konkrétnych druhov príslušenstva, ktoré sa ponúkajú a predávajú spotrebiteľom pod jedným číslom modelu. Ak sa základná jednotka ponúka a predáva spotrebiteľom bez ďalšieho príslušenstva, aj ona sa považuje za model kopírovacieho stroja.

6.

Režim nízkej spotreby: Na účely tejto špecifikácie režim nízkej spotreby je stav kopírovacieho stroja s najnižšou spotrebou, do ktorého kopírovací stroj môže automaticky prejsť po istom čase nečinnosti bez vypnutia. Kopírovací stroj prejde do tohto režimu v rámci stanoveného času po vytvorení poslednej kópie. Na účely stanovenia spotreby energie v tomto režime nízkej spotreby si spoločnosť môže vybrať meranie spotreby buď v režime úspory energie, alebo v pohotovostnom režime, podľa toho, ktorá z nich je nižšia.

7.

Režim úspory energie: Stav, v ktorom stroj nekopíruje, predtým dosiahol operačné podmienky, a napriek tomu spotrebuje menej energie, než keď je v pohotovostnom režime. Keď je kopírovací stroj v tomto režime, môže chvíľu trvať, kým začne kopírovať.

8.

Pohotovostný režim: Stav, v ktorom stroj nekopíruje, dosiahol operačné podmienky a je pripravený kopírovať, ale ešte neprešiel do režimu úspory energie. Keď je kopírovací stroj v tomto režime, v podstate nie je žiadne oneskorenie, predtým ako začne znovu kopírovať.

9.

Režim vypnutia: Na účely tejto špecifikácie sa režim vypnutia vymedzuje ako stav, v ktorom je kopírovací stroj pripojený k príslušnému elektrickému zdroju a krátko predtým sa vypol pomocou funkcie automatického vypnutia (14). Pri meraní spotreby v tomto režime sa môže vypnúť kontrolné zariadenie pre diaľkovú obsluhu.

10.

Funkcia automatického vypnutia: Na účely tejto špecifikácie sa funkcia automatického vypnutia vymedzuje ako schopnosť kopírovacieho stroja automaticky sa vypnúť v rámci stanoveného času po vytvorení poslednej kópie. Po vykonaní tejto funkcie sa kopírovací stroj automaticky vypne.

11.

Režim pripojenia (plug-in): Stav, v ktorom je stroj pripojený k príslušnému elektrickému zdroju a nie je zapnutý. Na zapnutie kopírovacieho stroja užívateľ spravidla musí manuálne reštartovať kopírovací stroj pomocou spínača.

12.

Predvolené časy: Čas nastavený účastníkom programu pred dodávkou určujúci, kedy výrobok prejde do rozličných režimov, čiže režimu nízkej spotreby, režimu vypnutia atď. predvolené časy prechodu do režimu vypnutia i do režimu nízkej spotreby sa merajú od posledného kopírovania.

13.

Čas obnovy: Čas potrebný na to, aby kopírovací stroj prešiel z režimu nízkej spotreby do pohotovostného režimu

14.

Automatický duplexný režim: Režim, v ktorom kopírovací stroj automaticky kopíruje obrazy na obe strany listu, pričom obe strany listu, na ktorý sa kopíruje, i grafický originál automaticky prechádzajú cez kopírovací stroj. Príkladom je obojstranné kopírovanie jednostranného originálu alebo obojstranné kopírovanie obojstranného originálu. Na účely tejto špecifikácie sa existencia automatického duplexného režimu u modelu kopírovacieho stroja uznáva iba vtedy, ak je tento model kopírovacieho stroja vybavený všetkým príslušenstvom potrebným na to, aby sa splnili uvedené podmienky, čiže automatickým podávačom papiera a príslušenstvom na automatické obojstranné kopírovanie.

15.

Týždenný časovač: Vnútorné zariadenie, ktoré každý pracovný deň v stanovenú dobu zapína a vypína kopírovací stroj. Pri programovaní časovača musí byť zákazník schopný rozlíšiť medzi pracovnými dňami a víkendmi/sviatkami (t. j. časovač nesmie v sobotu a v nedeľu ráno zapnúť multifunkčné zariadenie, ak počas víkendov zamestnanci bežne v kancelárii nepracujú). Zákazník musí mať aj možnosť vypnúť časovač. Týždenné časovače sú voliteľnou funkciou, a preto sa nevyžadujú pre kopírovacie stroje, ktoré spĺňajú požiadavky Energy Star. Ak ich modely kopírovacieho stroja obsahujú, nesmú nepriaznivo ovplyvniť funkcie nízkej spotreby a automatického vypnutia.

B.   Spĺňanie požiadaviek ENERGY STAR výrobkami

1.

Technické špecifikácie

Aby kopírovací stroj spĺňal požiadavky ENERGY STAR, musí vyhovovať týmto špecifikáciám:

Tabuľka 9

Kritériá pre kopírovacie stroje spĺňajúce požiadavky ENERGY STAR

Rýchlosť kopírovania (kópií za minútu)

Režim nízkej spotreby: (watty)

Predvolený čas režimu nízkej spotreby

Čas obnovy 30 sekúnd

Režim vypnutia (watty)

Predvolený čas režimu vypnutia

Automatický duplexný režim

0 < cpm < 20

žiadny

NA

NA

< 5

< 30 min

nie

20 < cpm < 44

3,85 x cpm + 5

15 min.

áno

< 15

< 60 min

voliteľné

44 < cpm

3,85 x cpm + 5

15 min.

odporúča sa

< 20

< 90 min

voliteľné

VEĽKOFORMÁTOVÉ KOPÍROVACIE STROJE

0 < cpm < 40

NA

NA

NA

< 10

< 30 min

nie

40 < cpm

3,85 x cpm + 5

15 min.

odporúča sa

< 20

< 90 min

nie

Účastník programu musí nastaviť predvolené časy pre funkciu automatického vypnutia na hodnoty stanovené v uvedenej tabuľke. Predvolené časy na prechod do režimu vypnutia a režimu nízkej spotreby sa merajú od posledného kopírovania.

Pre všetky rýchlosti kopírovacieho stroja, pri ktorých je možné štandardne nastaviť duplexný režim, ak sa model dodáva s automatickými duplexnými funkciami, sa odporúča, aby sa ako predvolený režim nastavilo obojstranné kopírovanie. Účastník programu môže užívateľovi poskytnúť možnosť, aby prepol tento štandardný duplexný režim na jednostranné kópie.

2.

Výnimky a vysvetlenia

Účastník programu ani jeho určený servisný zástupca po dodaní nesmie zmeniť model kopírovacieho stroja spôsobom, ktorý by ovplyvnil schopnosť kopírovacieho stroja zodpovedať uvedeným špecifikáciám. Povoľujú sa niektoré výnimky pri zmene predvolených časov, špecifikácií režimu vypnutia a duplexného režimu. Tieto výnimky sú:

a)

Predvolené časy: Účastník programu, jeho určený servisný zástupca alebo zákazník môže po dodávke zmeniť predvolené časy pre prechod do režimu nízkej spotreby a/alebo režimu vypnutia, ale najviac do 240 minút nastavených účastníkom programu (t. j. súčet predvolených časov pre prechod do režimu vypnutia a pre prechod do režimu nízkej spotreby nesmie presiahnuť 240 minút).

b)

Spotreba energie pri režime vypnutia: V istých prípadoch môže byť účastník programu nútený odoslať niektorý model kopírovacieho stroja s odpojeným odvlhčovačom, aby splnil požiadavky na spotrebu v režime vypnutia. Ak tento stav spôsobuje značné ťažkosti v prípade konkrétneho zákazníka, účastník programu (alebo určený servisný zástupca) môže zapojiť odvlhčovač. Ak účastník programu zistí, že v určitej geografickej oblasti sa vyskytujú trvalé problémy so spoľahlivosťou vyplývajúce z vysokej úrovne vlhkosti, účastník programu môže kontaktovať programového manažéra EPA a prediskutovať s ním alternatívne riešenia. Účastníci programu na území štátov Európskeho spoločenstva môžu kontaktovať Európsku komisiu. EPA alebo Európska komisia môže napríklad povoliť účastníkovi programu, aby zapojil odvlhčovače v modeloch kopírovacích strojov, ktoré sa dodávajú do oblastí s vysokou vlhkosťou.

c)

Inaktivácia funkcie automatického vypnutia: V jednotlivých prípadoch, keď funkcia automatického vypnutia spôsobuje zákazníkovi značné ťažkosti kvôli jeho osobitným postupom pri používaní, môže účastník programu, jeho určený servisný zástupca alebo zákazník túto funkciu inaktivovať. Ak sa účastník programu rozhodne navrhnúť svoje modely výrobku tak, aby zákazník mohol inaktivovať režim spánku, možnosť inaktivácie sa musí sprístupniť na inom mieste, než na ktorom sa nastavujú časové intervaly. (Napr. ak softvérové menu umožňuje časy oneskorenia prechodu do režimu vypnutia 15, 30, 60, 90, 120 a 240 minút, položka „inaktivovať“ alebo „vypnúť“ sa nesmie dať vybrať v tomto menu. Voľba musí byť skrytá (prípadne menej zjavná) alebo sa musí nachádzať v inom menu.).

C.   Usmernenia pre skúšanie

1.

Podmienky skúšania: Pri meraní spotreby by sa mali vytvoriť tieto podmienky skúšania týkajúce sa okolia. Sú potrebné na zabezpečenie toho, aby vonkajšie faktory neovplyvnili výsledky skúšky a aby výsledky skúšky boli neskôr reprodukovateľné.

Impedancia vedenia: < 0,25 ohmu

Celkový činiteľ harmonického skreslenia: < 3 %

Teplota okolia: 21 °C ± 3 °C

Relatívna vlhkosť: 40 - 60 %

Vzdialenosť od steny: min. 2 stopy (60 cm).

Iné špecifické kritériá trhu:

Trh

Rozmery papiera

Napätie/Frekvencia

Spojené štáty

8,5” × 11"

115 V RMS ± 5 V

60 Hz ± 3 Hz

Európa

A4

230 V RMS ± 10 V

50 Hz ± 3 Hz

Japonsko

A4

100 V RMS ± 5 V

50 Hz ± 3 Hz a 60 Hz ± 3 Hz

200 V RMS ± 10 V

50 Hz ± 3 Hz a 60 Hz ± 3 Hz

2.

Skúšobné zariadenie: Platia ustanovenia oddielu I.C.2.

3.

Metóda skúšania: Platia ustanovenia oddielu I.C.3.

V.   ŠPECIFIKÁCIE PRE SKENER

Nasledujúce špecifikácie pre skener sa budú uplatňovať do 31. marca 2007.

A.   Vymedzenia pojmov

1.

Skener: Na účely tejto špecifikácie sa skener vymedzuje ako elektrooptický prístroj na konverziu farebných alebo čiernobielych informácií na elektronické obrazy, ktoré sa dajú uchovávať, editovať, konvertovať alebo prenášať predovšetkým v prostredí osobného počítača. Takto vymedzené skenery sa spravidla používajú na digitalizáciu vytlačených obrazov. Cieľom tejto špecifikácie je sústrediť sa na bežne používané stolové skenery (napr. ploché skenery, skenery s podávačom a filmové skenery); Spĺňať požiadavky pre logo Energy Star však môžu aj špičkové kancelárske skenery pre správu dokumentov, ktoré spĺňajú ďalej uvedené špecifikácie. Táto špecifikácia platí pre samostatné skenery; neplatí pre multifunkčné výrobky s funkciou skenovania, sieťové skenery (t.j. skenery, ktoré sa pripájajú výlučne na sieť a sú schopné riadiť prenos skenovaných informácií k viacerým príjemcom na sieti) alebo skenery, ktoré nie sú priamo napájané z elektrickej siete budovy.

2.

Základná jednotka: Základná jednotka sa vymedzuje ako najzákladnejšia verzia skenera, ktorá sa predáva ako plne funkčný model. Základná jednotka je spravidla navrhnutá a dodávaná ako jeden kus a neobsahuje žiadne externé príslušenstvo spotrebujúce energiu, ktoré by sa mohlo predávať samostatne.

3.

Model skenera: Na účely tejto špecifikácie sa model skenera vymedzuje ako základná jednotka a jeden alebo viac konkrétnych druhov príslušenstva, ktoré sa ponúkajú a predávajú spotrebiteľom pod jedným číslom modelu. Ak sa základná jednotka ponúka a predáva spotrebiteľom bez ďalšieho príslušenstva, aj ona sa považuje za model skenera.

4.

Príslušenstvo: Súčasť ďalšieho vybavenia, ktorá nie je pre bežnú činnosť skenera nevyhnutná, ale sa môže pridať na zvýšenie alebo zmenu výkonu skenera. Príslušenstvo sa môže predávať samostatne pod vlastným číslom modelu alebo sa môže predávať so základnou jednotkou ako súčasť sady alebo konfigurácie skenera. Príkladmi príslušenstva sú automatické podávače dokumentov (ADF) a adaptéry na fólie.

5.

Režim nízkej spotreby: Na účely tejto špecifikácie režim nízkej spotreby je stav skenera s najnižšou spotrebou, do ktorého skener automaticky prechádza po istom čase nečinnosti bez vypnutia. Skener prejde do tohto režimu v rámci stanoveného času po naskenovaní posledného obrazu.

6.

Predvolený čas: Čas nastavený účastníkom programu pred dodávkou, ktorý určuje, kedy skener prejde do režimu nízkej spotreby. Predvolený čas na prechod do režimu nízkej spotreby sa meria od času, keď sa naskenoval posledný obraz.

B.   Spĺňanie požiadaviek ENERGY STAR výrobkami

Technické špecifikácie: Účastník programu súhlasí, že uvedie na trh jednu alebo viac základných jednotiek, ktoré spĺňajú tieto špecifikácie.

Tabuľka 10

Kritériá pre skenery spĺňajúce požiadavky ENERGY STAR

Režim nízkej spotreby:

Predvolený čas režimu nízkej spotreby

≤ 12 watty

≤ 15 minút

C.   Usmernenia pre skúšanie

1.

Podmienky skúšania: Pri meraní spotreby by sa mali vytvoriť tieto podmienky skúšania týkajúce sa okolia. Sú potrebné na zabezpečenie toho, aby vonkajšie faktory neovplyvnili výsledky skúšky a aby výsledky skúšky boli neskôr reprodukovateľné.

Impedancia vedenia: < 0,25 ohmu

Celkový činiteľ harmonického skreslenia: < 5 %

Teplota okolia: 25 °C ± 3 °C

Vstupné striedavé napätie: 115 V RMS ± 5 V

Vstupné striedavé napätie: 60 Hz ± 3 Hz

2.

Skúšobné zariadenie: Platia ustanovenia oddielu I.C.2.

3.

Skúšobná metóda: Platia ustanovenia oddielu I.C.3.

VI.   ŠPECIFIKÁCIE PRE MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA

Nasledujúce špecifikácie pre multifunkčné zariadenie sa budú uplatňovať do 31. marca 2007.

A.   Vymedzenia pojmov

1.

Multifunkčné zariadenie: Multifunkčné zariadenie (MFZ) je fyzicky integrované zariadenie alebo kombinácia funkčne integrovaných komponentov („základná jednotka“, pozri vymedzenie uvedené nižšie), ktoré vytvára kópie z originálov grafických vytlačených dokumentov (odlišne od príležitostného kopírovania jednotlivých listov, pozri ďalší odsek) a vykonáva aj jednu z nasledujúcich základných funkcií alebo obe tieto funkcie: tlačenie dokumentov (z digitálnej informácie prijatej z priamo pripojených počítačov, počítačov v sieti, databázových serverov či faxovými prenosmi) alebo faxovaním (odosielanie a prijímanie). MFZ môže zahrnovať aj skenovanie do počítačového súboru alebo iné funkcie, ktoré nie sú uvedené v tejto špecifikácii. Zariadenie môže byť pripojené na sieť a jeho výstupom môžu byť čiernobiele obrazy, obrazy v odtieni sivej alebo farebné obrazy. EPA očakáva, že v budúcnosti sa, vzhľadom na pravdepodobný technologický rozvoj v oblasti farebnej tlače, môžu pre farebné prístroje vyžadovať samostatné špecifikácie, ale zatiaľ patria do tejto špecifikácie.

Táto špecifikácia sa vzťahuje na výrobky uvádzané na trh a predávané ako multifunkčné zariadenie, ktorého primárna funkcia je kopírovanie, no pritom sú schopné vykonávať jednu alebo obe ďalšie základné funkcie - tlačenie a faxovanie. Prístroje, ktorých primárna funkcia je faxovanie a ktoré ponúkajú obmedzenú funkciu kopírovania (tzv. „príležitostné kopírovanie“ jednotlivých listov), patria do špecifikácie pre tlačiareň/fax.

Ak MFZ nie je samostatná integrovaná jednotka, ale sada funkčne integrovaných komponentov, a ak má spĺňať požiadavky ENERGY STAR kladené na MFZ, výrobca musí potvrdiť, že pri správnej inštalácii na mieste všetky komponenty MFZ tvoriace základnú jednotku súhrnne neprekročia povolené úrovne energie uvedené nižšie.

Niektoré digitálne kopírovacie stroje sa dajú na mieste rozšíriť na MFZ tak, že sa nainštalujú prídavné zariadenia, ktoré umožnia tlač alebo faxovanie. Účastníci programu môžu považovať tento systém komponentov za MFZ a môžu overiť, či spĺňa podmienky špecifikácií uvedených v tabuľkách 11 a 12. Ak sa však digitálny kopírovací stroj predáva ako samostatný prístroj nezávisle od prídavných zariadení, kopírovací stroj sa musí kvalifikovať podľa špecifikácií pre rozšíriteľné digitálne kopírovacie stroje v tabuľkách 13 a 14.

Niektoré tlačiarne sa dajú na mieste použitia rozšíriť na MFZ tak, že sa nainštalujú prídavné zariadenia, ktoré umožnia kopírovanie (nielen príležitostné kopírovanie jednotlivých listov) a prípadne umožnia aj faxovanie. Účastníci programu môžu považovať tento systém komponentov za MFZ a zariadenie môže spĺňať požiadavky podľa špecifikácií MFZ. Ak sa však tlačiareň predáva samostatne, nemôže sa predstaviť ako prístroj spĺňajúci požiadavky ENERGY STAR, pokiaľ nevyhovuje špecifikácii ENERGY STAR pre tlačiarne v oddiele III.

2.

Rýchlosť reprodukcie obrazu: Rýchlosť reprodukcie obrazu stanovená ako výstup jednofarebného textu pri štandardnom rozlíšení MFZ sa meria v obrazoch za minútu (ipm). Jeden obraz sa vymedzuje ako vytlačená strana s rozmerni 8,5" × 11" alebo formátu A4 s jednofarebným textom z 12-bodového písma Times, s jednoduchým riadkovaním a s okrajmi o šírke 1" (2,54 cm) na všetkých stranách. Obojstranná tlač alebo kópia sa počíta ako dva obrazy, aj keď sa vytlačia na jeden list papiera. Ak neskôr EPA vytvorí skúšobný postup osobitne určený na stanovenie rýchlosti tlače, potom tento postup nahradí špecifikácie rýchlosti výstupu uvedené v tejto časti.

Pre všetky modely multifunkčných zariadení sa rýchlosť kopírovania určuje buď pre papier s rozmermi 8,5″ x 11″ alebo pre papier formátu A4, v závislosti od toho, čo je na trhu obvyklé. Ak je rýchlosť kopírovania a tlače rozdielna, na zaradenie do rýchlostnej kategórie sa použije vyššia rýchlosť.

V prípade veľkoformátových modelov multifunkčných zariadení určených na kopírovanie hlavne do formátu A2 alebo na papier s rozmermi 17" × 22" sa rýchlosť reprodukcie meraná počtom obrazov formátu A2 alebo A0 za minútu konvertuje na rýchlosť reprodukcie formátu A4 takto:

a)

jeden obraz formátu A2 za minútu sa rovná štyrom obrazom formátu A4 za minútu;

b)

jeden obraz formátu A0 za minútu sa rovná 16 obrazom formátu A4 za minútu.

Multifunkčné zariadenia sa delia do týchto kategórií:

Osobné multifunkčné zariadenia: Multifunkčné zariadenia s rýchlosťou reprodukcie 10 obrazov za minútu alebo menej.

Multifunkčné zariadenia s malou rýchlosťou: Multifunkčné zariadenia s rýchlosťou reprodukcie obrazov väčšou ako 10 a menšou alebo rovnajúcou sa rýchlosti 20 obrazov za minútu.

Multifunkčné zariadenia so strednou rýchlosťou: Multifunkčné zariadenia s rýchlosťou reprodukcie obrazov väčšou ako 20 a menšou alebo rovnajúcou sa rýchlosti 44 obrazov za minútu.

Multifunkčné zariadenia so strednou/veľkou rýchlosťou: Multifunkčné prístroje s rýchlosťou reprodukcie obrazov väčšou ako 44 a menšou alebo rovnajúcou sa rýchlosti 100 obrazov za minútu.

Multifunkčné zariadenia s veľkou rýchlosťou (15) Multifunkčné zariadenia s rýchlosťou reprodukcie obrazov väčšou ako 100 kópií za minútu.

3.

Základná jednotka: Pre danú rýchlosť reprodukcie obrazov sa základná jednotka vymedzuje ako najzákladnejšia verzia multifunkčného zariadenia, ktorá sa predáva ako plne funkčný model. Základná jednotka môže byť navrhnutá a dodávaná ako jeden kus alebo ako kombinácia funkčne integrovaných komponentov. Základná jednotka musí umožniť kopírovanie a jednu alebo obe ďalšie základné funkcie - tlačenie a faxovanie. Základná jednotka neobsahuje žiadne externé príslušenstvo spotrebujúce energiu, ktoré by sa mohlo predávať samostatne.

4.

Príslušenstvo: Ďalšia časť zariadenia, ktorá nie je pre bežnú činnosť základnej jednotky nevyhnutná, ale môže sa pridať pred dodávkou alebo po nej, aby sa zvýšil alebo zmenil výkon multifunkčného prístroja. Medzi príklady príslušenstva patria: triediče, veľkokapacitné podávače papiera, zariadenia na dokončovanie dokumentov, zásobníky na veľké papiere, zariadenia na usporiadanie výstupu dokumentov a počítadlá. Príslušenstvo sa môže predávať samostatne pod vlastným číslom modelu, alebo sa môže predávať so základnou jednotkou ako súčasť sady alebo konfigurácie multifunkčného prístroja. Predpokladá sa, že pridanie príslušenstva výrazne nezvýši (najviac o 10 % pre všetky pridané zariadenia) spotrebu energie základnej jednotky v režime nízkej spotreby alebo spánku (bez ohľadu na spotrebu energie príslušenstva). Nijaké príslušenstvo neovplyvní bežný chod režimu nízkej spotreby a spánku.

5.

Model multifunkčného zariadenia: Na účely tejto špecifikácie sa model multifunkčného zariadenia vymedzuje ako základná jednotka a jeden alebo viac konkrétnych druhov príslušenstva, ktoré sa ponúkajú a predávajú spotrebiteľom pod jedným číslom modelu. Ak sa základná jednotka ponúka a predáva spotrebiteľom bez ďalšieho príslušenstva, aj ona sa považuje za model multifunkčného prístroja.

6.

Pohotovostný režim: Stav, v ktorom zariadenie neprodukuje výstup, dosiahlo operačné podmienky a je pripravené na vytlačenie dokumentu, ale ešte neprešlo do režimu nízkej spotreby. Keď je multifunkčné zariadenie v tomto režime, prakticky sa nevyskytuje žiadne oneskorenie predtým, ako začne tlačiť ďalší dokument.

7.

Režim nízkej spotreby: Na účely tejto špecifikácie je režim nízkej spotreby stav, v ktorom multifunkčné zariadenie nevytvára tlačené dokumenty a má nižšiu spotrebu ako v pohotovostnom režime. Keď je multifunkčné zariadenie v tomto režime, môže sa vyskytnúť isté oneskorenie pri tlačení dokumentu. V tomto režime nesmie byť žiadne oneskorenie pri prijímaní informácií pochádzajúcich z faxu, tlačiarne alebo skenera. Multifunkčné zariadenie prejde do tohto režimu v rámci stanoveného času po vytlačení posledného dokumentu bez ohľadu na to, z akého zdroja pochádza vstupná informácia. Pre prístroje, ktoré spĺňajú požiadavky spotreby energie pre režim nízkej spotreby v pohotovostnom režime, sa nevyžaduje nijaké ďalšie zníženie spotreby energie.

8.

Režim spánku: Na účely tejto špecifikácie je režim spánku stav s najnižšou spotrebou, do ktorého môže multifunkčné zariadenie automaticky prejsť bez vypnutia. V tomto režime sa môže oneskoriť tlačenie dokumentu aj príjem obrazových informácií z niektorých vstupných portov. Multifunkčné zariadenie prejde do tohto režimu v rámci stanoveného času po vytlačení posledného dokumentu alebo po tom, ako prešlo do režimu nízkej spotreby, ak je tento režim k dispozícii.

9.

Predvolené časy: Čas nastavený účastníkom programu pred dodávkou určujúci, kedy multifunkčné zariadenie prejde do rozličných režimov (t. j. režimu nízkej spotreby, režimu spánku atď.; predvolené časy prechodu do režimu spánku i prechodu do režimu nízkej spotreby sa merajú od posledného vytlačenia dokumentu).

10.

Čas obnovy: Čas potrebný na to, aby multifunkčné zariadenie prešlo z režimu nízkej spotreby do pohotovostného režimu.

11.

Automatický duplexný režim: Režim, v ktorom multifunkčný prístroj automaticky umiestňuje obrazy na obe strany listu, pričom list i grafický originál prechádzajú cez multifunkčný prístroj automaticky. Príkladom je obojstranné kopírovanie jednostranného alebo obojstranného originálu alebo obojstranná tlač. Na účely tejto špecifikácie sa existencia automatického duplexného režimu u modelu multifunkčného zariadenia uznáva iba vtedy, ak je tento model multifunkčného zariadenia vybavený všetkým príslušenstvom potrebným na to, aby sa splnili uvedené podmienky (čiže automatickým podávačom papiera a príslušenstvom na automatické obojstranné kopírovanie).

12.

Týždenný časovač: Vnútorné zariadenie, ktoré každý deň v stanovený čas zapína a vypína multifunkčné zariadenie. Pri programovaní časovača musí byť zákazník schopný rozlíšiť medzi pracovnými dňami a víkendmi/sviatkami (t. j. časovač nesmie v sobotu a v nedeľu ráno zapnúť multifunkčné zariadenie, ak počas víkendov zamestnanci bežne v kancelárii nepracujú). Zákazník musí mať aj možnosť vypnúť časovač. Týždňové časovače sú voliteľnou funkciou, a preto sa nevyžadujú pre MFZ spĺňajúce požiadavky ENERGY STAR. Ak ich modely multifunkčného zariadenia obsahujú, nesmú nepriaznivo ovplyvniť funkciu režimu nízkej spotreby a spánku.

13.

Rozšíriteľný digitálny kopírovací stroj: Komerčná reprografická zobrazovacia jednotka, ktorej jedinou funkciou je vytváranie kópií z originálu grafického vytlačeného dokumentu za použitia digitálnej zobrazovacej technológie, ale ktorá sa dá rozšíriť nainštalovaním prídavných zariadení, aby umožňovala aj ďalšie funkcie, ako je tlačenie alebo faxovanie. Aby sa mohla klasifikovať ako rozšíriteľný digitálny kopírovací stroj podľa špecifikácie MFZ, musia byť prídavné zariadenia dostupné na trhu alebo musí byť naplánované ich uvedenie na trh do jedného roka po uvedení základnej jednotky. Digitálne kopírovacie stroje, ktoré nie sú navrhnuté tak, aby sa dali funkčne rozšíriť, musia spĺňať požiadavky ENERGY STAR podľa špecifikácie pre kopírovacie stroje.

B.   Spĺňanie požiadaviek ENERGY STAR výrobkami

1.

Technické špecifikácie

Účastník programu ENERGY STAR súhlasí, že zavedie jeden alebo viac modelov multifunkčného zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám uvedeným v tabuľkách.

a)

Multifunkčné zariadenia štandardného formátu: Aby modely multifunkčného zariadenia určené predovšetkým na papier s rozmermi 8,5" × 11" alebo formátu A4 spĺňali požiadavky ENERGY STAR, musia vyhovovať špecifikáciám uvedeným v tabuľke 11. Rýchlosť všetkých zariadení sa meria ako počet obrazov s rozmermi 8,5" × 11" alebo formátu A4 reprodukovaných za minútu, ako je uvedené oddiele VI.A.2.

Tabuľka 11

Kritériá pre multifunkčné zariadenia spĺňajúce požiadavky ENERGY STAR

Rýchlosť multifunkčného zariadenia

(obrazov za minútu)

Režim nízkej spotreby

(watty)

Čas obnovy 30 sekúnd

Režim spánku

(watty)

Predvolený čas režimu spánku

Automatický duplexný režim

0 < ipm < 10

NA

NA

< 25

< 15 min

nie

10 < ipm < 20

NA

NA

< 70

< 30 min

nie

20 < ipm < 44

3,85 x ipm + 50

áno

< 80

< 60 min

voliteľné

44 < ipm < 100

3,85 x ipm + 50

odporúča sa

< 95

< 90 min

voliteľné

100 < ipm

3,85 x ipm + 50

odporúča sa

< 105

< 120 min

voliteľné

b)

Veľkoformátové zariadenia: Aby modely veľkoformátového multifunkčného zariadenia určené predovšetkým na papiere formátu A2 alebo s rozmermi 17″ × 22″ či väčšími spĺňali požiadavky ENERGY STAR, musia vyhovovať špecifikáciám uvedeným v tabuľke 12. Rýchlosť všetkých zariadení sa musí merať ako počet obrazov formátu A4 reprodukovaných za minútu, ako je uvedené v oddiele IV.A.2 vyššie.

Tabuľka 12

Kritériá pre multifunkčné zariadenia spĺňajúce požiadavky ENERGY STAR – VEĽKOFORMÁTOVÉ ZARIADENIA

Rýchlosť multifunkčného zariadenia

(obrazov za minútu)

Režim nízkej spotreby

(watty)

Čas obnovy 30 sekúnd

Režim spánku

(watty)

Predvolený čas režimu spánku

Automatický duplexný režim

0 < ipm < 40

NA

NA

< 70

< 30 min

nie

40 < ipm

4,85 x ipm + 50

odporúča sa

< 105

< 90 min

nie

c)

Rozšíriteľné digitálne kopírovacie stroje: Aby rozšíriteľné digitálne kopírovacieho stroje určené predovšetkým na papier s rozmermi 8,5" × 11" alebo formátu A4 spĺňali požiadavky ENERGY STAR na multifunkčné prístroje, musia vyhovovať špecifikáciám uvedeným v tabuľke 13. Rýchlosť všetkých zariadení sa musí merať ako počet obrazov s rozmermi 8,5" × 11" alebo formátu A4 reprodukovaných za minútu, ako je uvedené v oddiele VI.A.2.

Tabuľka 13

Kritériá pre multifunkčné zariadenia spĺňajúce požiadavky ENERGY STAR – ROZŠÍRITEĽNÉ DIGITÁLNE KOPÍROVACIE STROJE

Rýchlosť rozšíriteľného digitálneho kopírovacieho stroja

(obrazov za minútu)

Režim nízkej spotreby

(watty)

Čas obnovy 30 sekúnd

Režim spánku (16)

(watty)

Predvolený čas režimu spánku

0 < ipm ≤ 10

NA

NA

≤ 5

≤ 15 min

10 < ipm ≤ 20

NA

NA

≤ 5

≤ 30 min

20 < ipm ≤ 44

3,85 x ipm +5

áno

≤ 15

≤ 60 min

44 < ipm ≤ 100

3,85 x ipm +5

odporúča sa

≤ 20

≤ 90 min

100 < ipm

3,85 x ipm +5

odporúča sa

≤ 20

≤ 120 min

Všimnite si, že kritériá pre rozšíriteľné digitálne kopírovacie stroje sú rovnaké ako kritériá špecifikácie pre kopírovací stroj.

d)

Veľkoformátové rozšíriteľné digitálne kopírovacie stroje: Aby rozšíriteľné digitálne kopírovacie stroje určené predovšetkým na papier formátu A2 alebo s rozmermi 17" × 22" či väčšími spĺňali požiadavky ENERGY STAR na multifunkčné zariadenia, musia vyhovovať špecifikáciám uvedeným v tabuľke 14. Rýchlosť všetkých zariadení sa musí merať ako počet obrazov s rozmermi 8,5″ x 11″ alebo formátu A4 reprodukovaných za minútu, ako je uvedené v špecifikácii oddielu VI.A.2.

Tabuľka 14

Kritériá pre multifunkčné zariadenia spĺňajúce požiadavky ENERGY STAR – VEĽKOFORMÁTOVÉ ROZŠÍRITEĽNÉ DIGITÁLNE KOPÍROVACIE STROJE

Rýchlosť rozšíriteľného digitálneho kopírovacieho stroja

(obrazov za minútu)

Režim nízkej spotreby

(watty)

Čas obnovy 30 sekúnd

Režim spánku

(watty)

Predvolený čas režimu spánku

0 < ipm ≤ 40

NA

NA

≤ 65

≤ 30 min

40 < ipm

4,85 x ipm +45

NA

≤ 100

≤ 90 min

2.

Ďalšie požiadavky

Okrem požiadaviek uvedených v tabuľkách 11 až 14 sa musia splniť aj tieto ďalšie požiadavky:

a)

Predvolený čas na prechod do režimu nízkej spotreby: V prípade MFZ a rozšíriteľných digitálnych kopírovacích strojov účastník programu dodá modely multifunkčného zariadenia s predvoleným časom na prechod do režimu nízkej spotreby nastaveným na 15 minút. Účastník programu musí nastaviť predvolený čas na prechod do režimu spánku na úrovne uvedené v tabuľkách 11 až 14. Predvolené časy na prechod do režimu nízkej spotreby a režimu spánku sa merajú od posledného kopírovania alebo poslednej vytlačenej strany.

b)

Čas obnovy z režimu nízkej spotreby: Pre výrobky, ktoré majú režim nízkej spotreby, sa čas obnovy z režimu nízkej spotreby uvedie v dokumentácii k výrobku.

c)

Týždenný časovač: Týždenné časovače môžu byť zabudované, ale nesmú nepriaznivo ovplyvniť alebo rušiť normálnu činnosť režimu nízkej spotreby alebo spánku. Zámerom EPA je, aby všetky pridané funkcie dopĺňali režimy zníženej spotreby a nerušili ich účinok.

d)

Autoduplexná funkcia: V prípade multifunkčných zariadení sa nevyžaduje, aby bol štandardne nastavený duplexný režim. Vyžaduje sa však, aby sa ponúkal ako voľba v prípade všetkých štandardných multifunkčných zariadení s rýchlosťou vyššou ako 20 ipm. Ďalej sa odporúča, aby sa multifunkčné zariadenia dodávali so štandardne nastaveným automatickým duplexným režimom pre kopírovanie a všetkými ďalšími dostupnými funkciami a aby sa tieto zákazníkom pri inštalácii opísali.

3.

Výnimky a vysvetlenia:

Účastník programu ani jeho určený zástupca po dodávke nesmie zmeniť model multifunkčného zariadenia spôsobom, ktorý by ovplyvnil schopnosť multifunkčného zariadenia zodpovedať vyššie uvedeným špecifikáciám. Povoľujú sa niektoré výnimky pri zmene predvolených časov a duplexného režimu. Tieto výnimky sú:

a)

Predvolené časy: Účastník programu, jeho určený servisný zástupca alebo zákazník môže po dodávke zmeniť predvolené časy pre prechod do režimu nízkej spotreby alebo režimu spánku, ale najviac do 240 minút nastavených ako maximum pri výrobe (t. j. súčet všetkých predvolených časov nesmie presiahnuť 240 minút).

b)

Odvlhčovače: V niektorých prípadoch účastník programu musí odoslať model multifunkčného prístroja s vypnutým odvlhčovačom, aby sa splnili požiadavky na spotrebu v režime spánku. Ak tento stav spôsobuje značné ťažkosti v prípade konkrétneho zákazníka, účastník programu (alebo určený servisný zástupca) môže zapojiť odvlhčovač. Ak účastník programu zistí, že v určitej geografickej oblasti sa vyskytujú trvalé problémy so spoľahlivosťou vyplývajúce z vysokej úrovne vlhkosti, účastník programu môže kontaktovať programového manažéra EPA (17) a prediskutovať s ním alternatívne riešenia. EPA môže napríklad povoliť účastníkovi programu, aby zapojil odvlhčovače v modeloch kopírovacích strojov, ktoré sa dodávajú do oblastí s vysokou vlhkosťou.

c)

Inaktivácia režimu spánku: V jednotlivých prípadoch, keď režim spánku spôsobuje zákazníkovi značné ťažkosti kvôli jeho osobitným postupom pri používaní, môže účastník programu, jeho určený servisný zástupca alebo zákazník režim spánku inaktivovať. Ak sa účastník programu rozhodne navrhnúť svoje modely multifunkčného prístroja tak, aby zákazník mohol inaktivovať režim spánku, potom musí byť prístup k voľbe inaktivácie odlišný ako k nastaveniu času (napr. ak softvérové menu umožňuje časy oneskorenia prechodu do režimu spánku 15, 30, 60, 90, 120 a 240 minút, položka „inaktivovať“ alebo „vypnúť“ sa nesmie dať vybrať v tomto menu. Voľba musí byť skrytá (alebo menej zjavná) alebo sa musí nachádzať v inom menu).

C.   Usmernenia pre skúšanie

1.

Podmienky skúšania

Pri meraní spotreby by sa mali vytvoriť tieto podmienky skúšania týkajúce sa okolia. Sú potrebné na zabezpečenie toho, aby vonkajšie faktory neovplyvnili výsledky skúšky a aby výsledky skúšky boli neskôr reprodukovateľné.

Impedancia vedenia: < 0,25 ohmu

Celkový činiteľ harmonického skreslenia: < 3 %

Teplota okolia: 21 °C ± 3 °C

Relatívna vlhkosť: 40 - 60 %

Vzdialenosť od steny: min. 2 stopy (60 cm).

Iné špecifické kritériá trhu:

Trh

Rozmery papiera

Napätie/Frekvencia

Spojené štáty

8,5″ × 11″

115 V RMS ± 5 V

60 Hz ± 3 Hz

Európa

A4

230 V RMS ± 10 V

50 Hz ± 3 Hz

Japonsko

A4

100 V RMS ± 5 V

50 Hz ± 3 Hz a 60 Hz ± 3 Hz

200 V RMS ± 10 V

50 Hz ± 3 Hz a 60 Hz ± 3 Hz

2.

Skúšobné zariadenie: Platia ustanovenia oddielu I.C.2.

3.

Metóda skúšania: Platia ustanovenia oddielu I.C.3.

VII.   ŠPECIFIKÁCIE ZOBRAZOVACÍCH ZARIADENÍ

Nasledujúce špecifikácie zobrazovacích zariadení sa budú uplatňovať od 1. apríla 2007.

A.   Vymedzenia pojmov

Výrobky

1.

Kopírovací stroj: komerčný zobrazovací výrobok, ktorého jedinou funkciou je tvorenie kópií z originálneho grafického vytlačeného dokumentu. Jednotka sa musí dať napájať zo stenovej zásuvky, prípadne z dátového alebo sieťového pripojenia. Toto vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa predávajú ako kopírovacie stroje alebo rozšíriteľné digitálne kopírovacie stroje (UDC).

2.

Digitálny duplikátor: Komerčný zobrazovací výrobok, ktorý sa na trhu ponúka ako plnoautomatizovaný duplikačný systém využívajúci tlač cez šablónu s funkčnosťou digitálnej reprodukcie. Jednotka sa musí dať napájať zo stenovej zásuvky, prípadne z dátového alebo sieťového pripojenia. Toto vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa predávajú ako digitálne duplikátory.

3.

Faksimilovací prístroj (faxovací prístroj, fax): Komerčný zobrazovací výrobok, ktorého primárnou funkciou je skenovanie vytlačených originálov, ich elektronický prenos do vzdialených jednotiek a prijímanie podobných elektronických prenosov ukončené vytvorením tlačeného výstupu. K elektronickému prenosu dochádza primárne cez verejný telefónny systém, ale je možný aj cez počítačovú sieť alebo internet. Výrobok môže umožňovať aj tlačenie duplikátov. Jednotka sa musí dať napájať zo stenovej zásuvky, prípadne z dátového alebo sieťového pripojenia. Toto vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa predávajú ako faxy.

4.

Frankovací prístroj: Komerčný zobrazovací výrobok, ktorý slúži na tlačenie poštovného na poštové zásielky. Jednotka sa musí dať napájať zo stenovej zásuvky, prípadne z dátového alebo sieťového pripojenia. Toto vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa predávajú ako frankovacie prístroje.

5.

Multifunkčné zariadenie (MFZ): Komerčný zobrazovací výrobok tvorený fyzicky integrovaným zariadením alebo kombináciou funkčne integrovaných komponentov, schopný vykonávať najmenej dve zo základných funkcií, ktorými sú kopírovanie, tlačenie, skenovanie a faxovanie. Funkcia kopírovania v rámci tohto vymedzenia sa považuje za odlišnú od príležitostného kopírovania jednotlivých listov ponúkaného faxmi. Jednotka sa musí dať napájať zo stenovej zásuvky, prípadne z dátového alebo sieťového pripojenia. Toto vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa predávajú ako MFZ alebo multifunkčné výrobky (MFV).

Poznámka: Ak MFZ nie je samostatná integrovaná jednotka, ale sada funkčne integrovaných komponentov, a ak má spĺňať požiadavky ENERGY STAR kladené na MFZ, výrobca musí potvrdiť, že pri správnej inštalácii na mieste všetky komponenty MFZ tvoriace základnú jednotku súhrnne neprekročia povolené úrovne energie uvedené nižšie.

6.

Tlačiareň: Komerčný zobrazovací výrobok, ktorý slúži ako zariadenie na tlačenie dokumentov a má schopnosť prijať informácie od jednotlivého užívateľa alebo počítačov v sieti či z iných vstupných zariadení (napr. digitálnych fotoaparátov). Jednotka sa musí dať napájať zo stenovej zásuvky, prípadne z dátového alebo sieťového pripojenia. Toto vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa predávajú ako tlačiarne, vrátane tlačiarní, ktoré sa môžu rozšíriť na multifunkčné zariadenie (MFZ).

7.

Skener: Komerčný zobrazovací výrobok, ktorý funguje ako elektrooptický prístroj na konverziu informácií na elektronické obrazy, ktoré sa dajú uchovávať, editovať, konvertovať alebo prenášať predovšetkým v prostredí osobných počítačov. Jednotka sa musí dať napájať zo stenovej zásuvky, prípadne z dátového alebo sieťového pripojenia. Toto vymedzenie je určené pre výrobky, ktoré sa predávajú ako skenery.

Technológie značenia

8.

Priama tepelná tlač (Direct Thermal - DT): Technológia značenia, ktorá prenáša obraz vypaľovaním bodov na médiá pokryté teplocitlivou vrstvou pri prechode cez zohriatu tlačiacu hlavu. Výrobky DT nepoužívajú pásky.

9.

Sublimačná tlač (Dye Sublimation - DS): Technológia značenia, pri ktorej sa obrazy vytvárajú nanášaním (sublimáciou) farby na tlačové médium v závislosti od množstva energie dodanej zohrievacími prvkami.

10.

Elektrofotografická tlač (EP): Technológia značenia charakterizovaná osvetlením fotoodporu vo vzorke predstavujúcej požadovaný obraz na tlačovom výstupe svetelným zdrojom, vyvolaním obrazu s čiastočkami tonera za použitia latentného obrazu na fotoodpore na vymedzenie prítomnosti alebo neprítomnosti tonera na danom mieste, prenosom tonera na tlačové médium a spekaním zvyšujúcim trvanlivosť tlače. Medzi typy elektrofotografickej tlače patrí laserová tlač, LED a LCD tlač. Farebná elektrofotografická tlač sa odlišuje od monochromatickej tým, že v danom výrobku sú súčasne prítomné tonery najmenej troch rozličných farieb. Dva typy technológie farebnej elektrofotografickej tlače sú vymedzené takto:

a)

Paralelná farebná elektrofotografická tlač: Technológia značenia, ktorá využíva viac svetelných zdrojov a viac fotoodporov na zvýšenie maximálnej rýchlosti farebnej tlače.

b)

Sériová farebná elektrofotografická tlač: Technológia značenia, ktorá využíva jediný fotoodpor sériovým spôsobom a jeden alebo viac svetelných zdrojov na dosiahnutie viacfarebného tlačeného výstupu.

11.

Znaková tlač: Technológia značenia, pri ktorej dochádza k vytvoreniu žiadaného vytlačeného obrazu prenosom farbiva z „pásky“ na médium prostredníctvom pritlačenia znaku. Dva typy znakovej technológie sú bodová a plne formovaná.

12.

Atramentová tlač (Ink Jet - IJ): Technológia značenia, pri ktorej sa obrazy vytvárajú prenášaním farbiva v malých kvapôčkach priamo na tlačové médium maticovým spôsobom. Farebná atramentová tlač sa odlišuje od monochromatickej tým, že v danom výrobku sú súčasne prítomné viaceré farbivá. Typickými príkladmi atramentovej tlače sú piezoelektrická atramentová tlač (PE), sublimačná atramentová tlač a termálna atramentová tlač.

13.

Pevná atramentová tlač (Solid Ink - SI): Technológia značenia, pri ktorej sa atrament, pri izbovej teplote tuhý, rozpúšťa zahrievaním na teplotu tlačenia. Prenos na médium môže byť priamy, ale často sa realizuje cez bubon alebo pás, z ktorého sa potom obraz pretláča na médium.

14.

Tlač cez šablónu: Technológia značenia, pri ktorej sa obraz na tlačové médium prenáša cez šablónu upevnenú na valci pokrytom farbou.

15.

Termotransfer (Thermal Transfer - TT): Technológia značenia, pri ktorej sa požadované obrazy vytvárajú prenášaním pevného farbiva (zvyčajne farebného vosku) v roztopenom/prchavom stave v malých kvapôčkach priamo na tlačové médium maticovým spôsobom. Termotransfer sa líši od atramentovej tlače tým, že atrament je pri izbovej teplote tuhý a teplom sa prevádza do prchavého stavu.

Režimy prevádzky, aktivity a stavy spotreby

16.

Aktívny režim: Stav spotreby, pri ktorom je výrobok pripojený na zdroj elektrickej energie a vytvára aktívny výstup, pričom vykonáva aj niektorú z ďalších primárnych funkcií.

17.

Automatický duplexný režim: Schopnosť kopírovacieho stroja, faxu, MFZ alebo tlačiarne automaticky umiestňovať obrazy na obe strany výstupného hárka bez potreby ručnej manipulácie s výstupom. Príkladom je obojstranné kopírovanie jednostranného originálu alebo obojstranné kopírovanie obojstranného originálu. Výrobok sa považuje za zariadenie schopné automatického duplexného režimu iba vtedy, ak je tento model vybavený všetkým príslušenstvom potrebným na to, aby sa splnili uvedené podmienky.

18.

Predvolený čas oneskorenia: Čas nastavený výrobcom pred vyskladnením, ktorý určuje, kedy výrobok prejde do režimu nízkej spotreby (t. j. režimu spánku alebo vypnutia)

19.

Režim vypnutia (off): Stav spotreby, v ktorom sa výrobok nachádza po ručnom alebo automatickom vypnutí, kým je však ešte pripojený do elektrickej siete. Tento režim výrobok opustí v reakcii na vstupom, napríklad na ručné zapnutie alebo prepnutie časovačom do režimu pripravenosti. Ak tento je stav výsledkom ručného zásahu užívateľa, označuje sa často ako manuálne vypnutie, a ak je výsledkom automatického alebo vopred naplánovaného podnetu (napr. nastaveného oneskorenia alebo časovača), označuje sa často ako automatické vypnutie.

20.

Režim pripravenosti: Stav, keď výrobok nevytvára výstup, dosiahol prevádzkové podmienky, zatiaľ neprešiel do nijakého režimu zníženej spotreby a môže s minimálnym oneskorením prejsť do aktívneho režimu. V tomto režime môžu byť aktivované všetky funkcie výrobku a výrobok musí byť schopný vrátiť sa do aktívneho režimu v rámci reakcie na akékoľvek potenciálne vstupy, s ktorými počítal návrh výrobku. Medzi potenciálne vstupy patria vonkajšie elektrické podnety (napr. podnet prenesený sieťou, faxové volanie alebo použitie diaľkového ovládania) aj priame fyzické podnety (napr. aktivácia fyzického spínača alebo tlačidla).

21.

Režim spánku: Stav zníženej spotreby, do ktorého počítač prejde automaticky po istom období nečinnosti. Popri automatickom prechode do režimu spánku môže výrobok do tohto režimu prejsť aj 1) v užívateľom stanovenom čase, 2) okamžite po manuálnej akcii užívateľa bez toho, že by sa skutočne vypol, alebo 3) inými automatickými spôsobmi, ktoré súvisia so správaním užívateľa. Všetky funkcie výrobku môžu byť v tomto režime aktivované a výrobok musí byť schopný prejsť do aktívneho režimu v reakcii na akékoľvek potenciálne vstupy, s ktorými počítal návrh výrobku; môže však dôjsť k istému oneskoreniu. Medzi potenciálne vstupy patria vonkajšie elektrické podnety (napr. podnet prenesený sieťou, faxové volanie, použitie diaľkového ovládania) aj priame fyzické podnety (napr. aktivácia fyzického spínača alebo tlačidla). Výrobok musí v režime spánku udržať sieťovú konektivitu a aktivovať sa len v prípade potreby.

Poznámka: Pri oznamovaní údajov a rozhodovaní, či výrobky, ktoré môžu prejsť do režimu spánku viacerými spôsobmi, spĺňajú požiadavky, by sa účastníci programu mali odvolávať na úroveň režimu spánku, do ktorej je možné prejsť automaticky. Ak je výrobok schopný automaticky prechádzať do viacerých postupných úrovní spánku, výrobca sa môže rozhodnúť, ktorú z týchto úrovní použije pri overovaní, či výrobok spĺňa požiadavky. V takom prípade však nastavený predvolený čas musí zodpovedať použitej úrovni.

22.

Pohotovostný režim: Režim s najnižšou spotrebou elektrickej energie, ktorý užívateľ nemôže vypnúť (ovplyvniť) a ktorý môže trvať neurčene dlho, pričom je počítačový monitor pripojený na zdroj elektrickej energie a používa sa v súlade s pokynmi výrobcu (18).

Poznámka: Pre zobrazovacie zariadenia, ktorých sa týka táto špecifikácia, sa spotreba v pohotovostnom režime zvyčajne nachádza na úrovni spotreby v režime vypnutia, ale môže byť aj na úrovni režimu pripravenosti alebo režimu spánku. Výrobok nemôže prejsť z pohotovostného režimu na nižšiu úroveň spotreby, ak sa ručne neodpojí od zdroja elektrickej energie.

Rozmery a formáty výrobkov

23.

Veľkoformátové zariadenia: Medzi výrobky zaradené do kategórie veľkoformátových zariadení patria tie, ktoré sú navrhnuté pre médiá formátu A2 a väčšie, ako aj výrobky, ktoré sú určené pre „nekonečné“ médiá so šírkou 406 milimetrov (mm) alebo väčšou. Veľkoformátové zariadenia môžu byť schopné tlačiť aj na médiá štandardných rozmerov alebo malého formátu.

24.

Maloformátové zariadenia: Medzi výrobky zaradené do kategórie maloformátových zariadení patria tie, ktoré sú navrhnuté pre médiá s menšími rozmermi, než sú tie, ktoré sú vymedzené ako štandardné (napr. pre formát A6, 4″ × 6″, mikrofilm), ako aj výrobky, ktoré sú určené pre „nekonečné“ médiá so šírkami menšími než 210 mm.

25.

Zariadenia štandardného formátu: Medzi výrobky štandardnej veľkosti patria tie, ktoré sú navrhnuté pre médiá so štandardnými rozmermi (Letter, Legal, Ledger, A3, A4 a B4), ako aj výrobky, ktoré sú určené pre „nekonečné“ médiá so šírkami medzi 210 mm a 406 mm. Zariadenia štandardného formátu môžu byť schopné tlačiť aj na médiá malého formátu.

Ďalšie pojmy

26.

Príslušenstvo: Doplnkové periférne zariadenie, ktoré nie je pre bežnú činnosť základnej jednotky nevyhnutné, ale sa môže pridať pred dodávkou alebo po nej, aby sa zvýšila funkčnosť. Príslušenstvo sa môže predávať samostatne pod vlastným číslom modelu alebo sa môže predávať so základnou jednotkou ako súčasť sady alebo konfigurácie.

27.

Základný výrobok: Základný výrobok je štandardný model dodávaný výrobcom. Keď sa modely výrobku ponúkajú v rozličných konfiguráciách, základný výrobok je najnižšia konfigurácia modelu obsahujúca minimálny počet prídavných funkcií. Funkčné komponenty alebo príslušenstvo, ponúkané skôr voliteľne než štandardne, sa nepovažujú za súčasť základného výrobku.

28.

Určený pre nekonečné médium: Medzi výrobky zaradené do kategórie pre nekonečné médium patria tie, ktoré nepoužívajú médium narezané na listy a sú určené na kľúčové priemyselné aplikácie, ako je tlačenie čiarových kódov, štítkov, receptov, nákladových listov, faktúr, leteniek alebo maloobchodných cenoviek.

29.

Digitálny front-end (DFE): Funkčne integrovaný server pripojený na sieť alebo server odvodený od stolového počítača, ktorý vytvára hostiteľskú platformu pre iné počítače a aplikácie a pôsobí ako rozhranie na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu. DFE využíva vlastné jednosmerné napájanie alebo získava jednosmerný prúd zo zobrazovacieho zariadenia, s ktorým pracuje. DFE zvyšuje funkčnosť zobrazovacieho zariadenia. DFE tiež ponúka najmenej tri z nasledujúcich pokročilých funkcií:

a)

sieťová konektivita v rozličných prostrediach;

b)

funkcia poštovej schránky;

c)

správa frontu úloh;

d)

správa zariadení (napr. „prebranie“ zobrazovacieho zariadenia zo stavu zníženej spotreby);

e)

pokročilé grafické užívateľské rozhranie (GUI);

f)

schopnosť naviazať komunikáciu s inými hostiteľskými servermi i klientskymi počítačmi (napr. skenovanie do emailu, výzva na presmerovanie úloh zo vzdialených poštových schránok);

alebo

g)

schopnosť ďalšieho spracovania (postprocesingu) stránok (napr. ich preformátovania pred vytlačením).

30.

Prídavná funkcia: Prídavná funkcia je štandardný prvok výrobku, ktorý rozširuje funkčnosť základného značiaceho komponentu zobrazovacieho zariadenia. Časť tejto špecifikácie venovaná režimu prevádzky obsahuje prekročenia spotreby prípustné pri istých prídavných funkciách. Medzi príklady prídavných funkcií patria bezdrôtové rozhrania a schopnosť skenovania.

31.

Prístup založený na režime prevádzky (OM): Metóda skúšania a porovnávania energetického správania zobrazovacích zariadení zameraná na spotrebu energie výrobkov v rozličných režimoch nízkej spotreby. Kľúčovými kritériami používanými v rámci prístupu založeného na režime prevádzky sú hodnoty namerané v režimoch nízkej spotreby vo wattoch (W). Podrobné informácie nájdete v Postupe skúšky režimu prevádzky v oddiele VII.D.3.

32.

Značiaca jednotka: Základné strojové zariadenie zobrazovacieho výrobku, ktoré v ňom zodpovedá za vytváranie obrazu. Bez doplňujúcich funkčných komponentov nemôže značiaca jednotka získavať obrazové údaje na spracovanie a je preto nefunkčná. Značiaca jednotka sa v oblasti komunikácie a spracovania obrazu musí spoliehať na prídavné funkcie.

33.

Model: Zobrazovacie zariadenie, ktoré sa predáva alebo uvádza na trh pod jedinečným modelovým číslom alebo marketingovým názvom. Model môže pozostávať zo základnej jednotky a príslušenstva.

34.

Rýchlosť výrobku: Vo všeobecnosti pri výrobkoch štandardnej veľkosti jeden list formátu A4 alebo s rozmermi 8,5″ × 11″ vytlačený/skopírovaný/naskenovaný jednostranne za jednu minútu sa rovná jednému obrazu za minútu (ipm). Ak sa maximálna udávaná rýchlosť pri vytváraní obrazov na papier formátu A4 a papier s rozmermi 8,5″ × 11″ líši, použije sa vyššia z oboch rýchlostí.

Pri frankovacích strojoch predstavuje jedna poštová zásielka spracovaná za minútu jednotku „zásielka za minútu“ (mppm).

Pri maloformátových zariadeniach jeden list formátu A6 alebo s rozmermi 4″ × 6″ vytlačený/skopírovaný/naskenovaný jednostranne za jednu minútu sa rovná 0,25 ipm.

Pri veľkoformátových zariadeniach jeden list formátu A2 sa rovná 4 ipm a jeden list formátu A0 sa rovná 16 ipm.

Pri výrobkoch určených pre nekonečné médium zaradených do kategórie maloformátových, veľkoformátových alebo zariadení štandardného formátu by sa mala rýchlosť v ipm odvodiť od najvyššej uvádzanej rýchlosti výrobku v metroch za minútu na základe tejto konverzie:

X ipm = 16 × [maximálna šírka média (v metroch) x maximálna rýchlosť obrazu (metrov dĺžky za minútu)]

Vo všetkých prípadoch konvertovaná rýchlosť v ipm by sa mala zaokrúhliť na najbližšiu celú hodnotu (napr. 14,4 ipm na 14 ipm; 14.5 ipm na 15 ipm).

Na účel overenia, či výrobok spĺňa požiadavky, by výrobcovia mali oznámiť rýchlosť výrobku na základe stanovenia priorít funkcií podľa tohto postupu:

Rýchlosť tlače, ledaže by výrobok nebol schopný tlačiť, v takom prípade

Rýchlosť kopírovania, ledaže by výrobok nebol schopný tlačiť ani kopírovať, v takom prípade

Rýchlosť skenovania.

35.

Prístup založený na typickej spotrebe elektrickej energie (TEC): Metóda skúšania a porovnávania energetickej hospodárnosti zobrazovacích zariadení, ktorá sa zameriava na typické množstvo elektrickej energie spotrebované výrobkom počas normálnej prevádzky za reprezentatívny čas. Kľúčovým kritériom prístupu TEC je hodnota typickej týždennej spotreby elektrickej energie meranej v kilowatthodinách (kWh). Podrobné informácie nájdete v Postupe skúšky typickej spotreby elektrickej energie v oddiele VII.D.2.

B.   Výrobky spĺňajúce požiadavky

Aby zobrazovacie zariadenie spĺňalo požiadavky ENERGY STAR, musí byť vymedzené v oddiele VII.A a musí zodpovedať jednému z opisov výrobkov v tabuľke 15 alebo 16.

Tabuľka 15

Výrobky spĺňajúce požiadavky: prístup TEC

Oblasť výrobku

Technológia značenia

Rozmery/formát

Farebnosť

Tabuľka TEC

Kopírovacie stroje

priama tepelná tlač

štandardný

monochromatická

TEC 1

sublimačná tlač

štandardný

farebná

TEC 2

sublimačná tlač

štandardný

monochromatická

TEC 1

elektrofotografická tlač

štandardný

monochromatická

TEC 1

elektrofotografická tlač

štandardný

farebná

TEC 2

pevná atramentová tlač

štandardný

farebná

TEC 2

termotransfer

štandardný

farebná

TEC 2

termotransfer

štandardný

monochromatická

TEC 1

Digitálne duplikátory

tlač cez šablónu

štandardný

farebná

TEC 2

tlač cez šablónu

štandardný

monochromatická

TEC 1

Faxy

priama tepelná tlač

štandardný

monochromatická

TEC 1

sublimačná tlač

štandardný

monochromatická

TEC 1

elektrofotografická tlač

štandardný

monochromatická

TEC 1

elektrofotografická tlač

štandardný

farebná

TEC 2

pevná atramentová tlač

štandardný

farebná

TEC 2

termotransfer

štandardný

farebná

TEC 2

termotransfer

štandardný

monochromatická

TEC 1

Multifunkčné zariadenia (MFZ)

priama tepelná tlač

štandardný

monochromatická

TEC 3

sublimačná tlač

štandardný

farebná

TEC 4

sublimačná tlač

štandardný

monochromatická

TEC 3

elektrofotografická tlač

štandardný

monochromatická

TEC 3

elektrofotografická tlač

štandardný

farebná

TEC 4

pevná atramentová tlač

štandardný

farebná

TEC 4

Multifunkčné zariadenia (MFZ)

termotransfer

štandardný

farebná

TEC 4

termotransfer

štandardný

monochromatická

TEC 3

Tlačiarne

priama tepelná tlač

štandardný

monochromatická

TEC 1

sublimačná tlač

štandardný

farebná

TEC 2

sublimačná tlač

štandardný

monochromatická

TEC 1

elektrofotografická tlač

štandardný

monochromatická

TEC 1

elektrofotografická tlač

štandardný

farebná

TEC 2

pevná atramentová tlač

štandardný

farebná

TEC 2

termotransfer

štandardný

farebná

TEC 2

termotransfer

štandardný

monochromatická

TEC 1


Tabuľka 16

Výrobky spĺňajúce požiadavky: prístup založený na režime prevádzky (OM)

Oblasť výrobku

Technológia značenia

Rozmery/formát

Farebnosť

Tabuľka OM

Kopírovacie stroje

priama tepelná tlač

veľký

monochromatická

OM 1

sublimačná tlač

veľký

farebná aj monochromatická

OM 1

elektrofotografická tlač

veľký

farebná aj monochromatická

OM 1

pevná atramentová tlač

veľký

farebná

OM 1

termotransfer

veľký

farebná aj monochromatická

OM 1

Faxy

atramentová tlač

štandardný

farebná aj monochromatická

OM 2

Frankova-cie prístroje

priama tepelná tlač

N/A

monochromatická

OM 4

elektrofotografická tlač

N/A

monochromatická

OM 4

atramentová tlač

N/A

monochromatická

OM 4

termotransfer

N/A

monochromatická

OM 4

Multifunk-čné zariadenia (MFZ)

priama tepelná tlač

veľký

monochromatická

OM 1

sublimačná tlač

veľký

farebná aj monochromatická

OM 1

elektrofotografická tlač

veľký

farebná aj monochromatická

OM 1

atramentová tlač

štandardný

farebná aj monochromatická

OM 2

atramentová tlač

veľký

farebná aj monochromatická

OM 3

pevná atramentová tlač

veľký

farebná

OM 1

termotransfer

veľký

farebná aj monochromatická

OM 1

Tlačiarne

priama tepelná tlač

veľký

monochromatická

OM 8

priama tepelná tlač

malý

monochromatická

OM 5

sublimačná tlač

veľký

farebná aj monochromatická

OM 8

sublimačná tlač

malý

farebná aj monochromatická

OM 5

elektrofotografická tlač

veľký

farebná aj monochromatická

OM 8

elektrofotografická tlač

malý

farebná

OM 5

znaková tlač

veľký

farebná aj monochromatická

OM 8

znaková tlač

malý

farebná aj monochromatická

OM 5

znaková tlač

štandardný

farebná aj monochromatická

OM 6

atramentová tlač

veľký

farebná aj monochromatická

OM 3

atramentová tlač

malý

farebná aj monochromatická

OM 5

atramentová tlač

štandardný

farebná aj monochromatická

OM 2

pevná atramentová tlač

veľký

farebná

OM 8

pevná atramentová tlač

malý

farebná

OM 5

termotransfer

veľký

farebná aj monochromatická

OM 8

termotransfer

malý

farebná aj monochromatická

OM 5

Skenery

N/A

veľký, malý aj štandardný

N/A

OM 7

C.   Špecifikácie energetickej účinnosti pre výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky

Požiadavky ENERGY STAR môžu spĺňať iba tie výrobky, ktoré sú uvedené v oddiele VII.B a vyhovujú nasledujúcim kritériám.

Výrobky predávané s externým sieťovým adaptérom: Aby zobrazovacie zariadenia, ktoré používajú jednonapäťový sieťový adaptér AC/DC alebo AC/AC spĺňali požiadavky, musia používať sieťový adaptér spĺňajúci požiadavky ENERGY STAR alebo adaptér, ktorý ku dňu stanovenia spôsobilosti zariadenia vyhovie špecifikácii ENERGY STAR pre externé zdroje elektrickej energie pri skúške podľa skúšobnej metodiky ENERGY STAR. Táto špecifikácia ENERGY STAR a skúšobná metóda pre jednonapäťové externé sieťové adaptéry AC/DC a AC/AC sa nachádza na www.energystar.gov/products.

Výrobky určené na prevádzku s externým DFE: Aby zobrazovacie zariadenia, ktoré sa predávajú s DFE využívajúcim vlastný zdroj striedavého napätia spĺňali požiadavky, musia používať DFE spĺňajúci požiadavky ENERGY STAR alebo taký, ktorý ku dňu stanovenia spôsobilosti zariadenia vyhovie špecifikácii ENERGY STAR pre počítače pri skúške podľa skúšobnej metodiky ENERGY STAR. Táto špecifikácia ENERGY STAR a skúšobná metóda pre počítače sa nachádza na www.energystar.gov/products

Výrobky predávané s doplnkovým bezdrôtovým slúchadlom: Aby faxy alebo MFZ s funkciou faxovania, ktoré sa predávajú s doplnkovým bezdrôtovým slúchadlom spĺňali požiadavky, musia používať doplnkové bezdrôtové slúchadlo spĺňajúce požiadavky ENERGY STAR alebo také, ktoré ku dňu stanovenia spôsobilosti zariadenia vyhovie špecifikácii ENERGY STAR pre telefóniu pri skúške podľa skúšobnej metodiky ENERGY STAR. Táto špecifikácia ENERGY STAR a skúšobná metóda pre telefónne prístroje sa nachádza na www.energystar.gov/products

Duplexný režim: Kopírovacie stroje štandardného formátu, MFZ a tlačiarne, ktoré využívajú elektrofotografickú tlač, tlač s pevným atramentom a tepelne náročnú atramentovú tlač, na ktoré sa vzťahuje prístup TEC v oddiele VII.C.1, musia v závislosti od rýchlosti výrobku spĺňať tieto požiadavky duplexného režimu:

Tabuľka 17

Požiadavky duplexného režimu na farebné kopírovacie stroje, MFZ a tlačiarne

Rýchlosť výrobku

Požiadavky duplexného režimu

≤ 19 ipm

N/A

20 – 39 ipm

V čase predaja sa musí ponúkať automatický duplexný režim ako štandardná funkcia alebo voliteľné príslušenstvo.

≥ 40 ipm

V čase predaja sa musí ponúkať automatický duplexný režim ako štandardná funkcia


Tabuľka 18

Požiadavky duplexného režimu na monochromatické kopírovacie stroje, MFZ a tlačiarne

Rýchlosť výrobku

Požiadavky duplexného režimu

≤ 24 ipm

N/A

25 -44 ipm

V čase predaja sa musí ponúkať automatický duplexný režim ako štandardná funkcia alebo voliteľné príslušenstvo.

≥ 45 ipm

V čase predaja sa musí ponúkať automatický duplexný režim ako štandardná funkcia

1.

Kritériá spôsobilosti pre ENERGY STAR – TEC.

Aby spĺňala požiadavky ENERGY STAR, hodnota TEC získaná pre zobrazovacie zariadenie uvedené v oddiele VII.B. v Tabuľke 15 nesmie prekročiť zodpovedajúce kritériá uvedené nižšie.

Pri zobrazovacích zariadeniach s funkčne integrovaným DFE napájaným zo zobrazovacieho zariadenia by výrobca mal odrátať spotrebu DFE v režime pripravenosti od celkovej hodnoty TEC výrobku pred porovnaním TEC výrobku s nižšie uvedenými limitmi. Aby bolo možné využiť túto výhodu, DFE musí vyhovovať vymedzeniu v oddiele VII.A.29. a musí tvoriť samostatnú jednotku schopnú iniciovať aktivitu v rámci siete.

Príklad: celková hodnoty TEC tlačiarne je 24,5 kWh/týždeň a interné DFE spotrebuje v režime pripravenosti 50 W. 50 W x 168 hodín/týždeň = 8,4 kWh/týždeň, čo sa potom odráta od skúšanej hodnoty TEC: 24,5 kWh/týždeň – 8,4 kWh/týždeň = 16,1 kWh/týždeň. Táto hodnota sa potom porovná s kritériom.

Poznámka: Vo všetkých nasledujúcich rovniciach platí, že x = rýchlosť výrobku (ipm).

Tabuľka 19

Tabuľka TEC 1

Výrobok(-y): Kopírovacie stroje, digitálne duplikátory, faxy, tlačiarne

Rozmery/formát(y): Štandardné rozmery

Technológie značenia: priama tepelná tlač, monochromatická sublimačná tlač, monochromatická elektrografická tlač, monochromatická tlač cez šablónu, monochromatický termotransfer

 

Stupeň I

Stupeň II

Rýchlosť výrobku (ipm)

Maximálna TEC (kWh/týždeň)

Maximálna TEC (kWh/týždeň)

≤ 12

1,5 kWh

zatiaľ neurčené

12 < ipm ≤ 50

(0,20 kWh/ipm)x – 1 kWh

zatiaľ neurčené

≥ 50 ipm

(0,80 kWh/ipm)x -31 kWh

zatiaľ neurčené


Tabuľka 20

Tabuľka TEC 2

Výrobok(-y): Kopírovacie stroje, digitálne duplikátory, faxy, tlačiarne

Rozmery/formát(y): Štandardné rozmery

Technológie značenia: farebná sublimačná tlač, farebná tlač cez šablónu, farebný termotransfer, farebná elektrofotografická tlač, pevná atramentová tlač

 

Stupeň I

Stupeň II

Rýchlosť výrobku (ipm)

Maximálna TEC (kWh/týždeň)

Maximálna TEC (kWh/týždeň)

≤ 50

(0,20 kWh/ipm)x +2 kWh

zatiaľ neurčené

> 50

(0,80 kWh/ipm)x -28 kWh

zatiaľ neurčené


Tabuľka 21

Tabuľka TEC 3

Výrobok(-y): MFZ

Rozmery/formát(y): Štandardné rozmery

Technológie značenia: priama tepelná tlač, monochromatická sublimačná tlač, monochromatická elektrofotografická tlač, monochromatický termotransfer

 

Stupeň I

Stupeň II

Rýchlosť výrobku (ipm)

Maximálna TEC (kWh/týždeň)

Maximálna TEC (kWh/týždeň)

≤ 20

(0,20 kWh/ipm)x + 2 kWh

zatiaľ neurčené

20 < ipm ≤ 69

(0,44 kWh/ipm)x – 2,8 kWh

zatiaľ neurčené

> 69

(0,80 kWh/ipm)x -28 kWh

zatiaľ neurčené


Tabuľka 22

Tabuľka TEC 4

Výrobok(-y): MFZ

Rozmery/formát(y): Štandardné rozmery

Technológie značenia: farebná sublimačná tlač, farebný termotransfer, farebná elektrofotografická tlač, pevná atramentová tlač

 

Stupeň I

Stupeň II

Rýchlosť výrobku (ipm)

Maximálna TEC (kWh/týždeň)

Maximálna TEC (kWh/týždeň)

≤ 32

(0,20 kWh/ipm)x +5 kWh

zatiaľ neurčené

32 < ipm ≤ 61

(0,44 kWh/ipm)x – 2,8 kWh

zatiaľ neurčené

> 61

(0,80 kWh/ipm)x -25 kWh

zatiaľ neurčené

2.

Kritériá spôsobilosti pre ENERGY STAR – OM

Aby zobrazovacie zariadenia popísané v oddiele VII.B. tabuľke 16 spĺňali požiadavky ENERGY STAR, hodnoty spotreby elektrickej energie nesmú prekročiť zodpovedajúce kritériá, ktoré sú uvedené nižšie. Pre výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky spotreby energie pre režim spánku v režime pripravenosti, sa nevyžaduje ďalšie automatické znižovanie spotreby energie, aby zodpovedali požiadavkám režimu spánku. Ani pre výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky spotreby energie pre pohotovostný režim v režime pripravenosti alebo spánku, sa nevyžaduje ďalšie znižovanie spotreby energie, aby spĺňali požiadavky ENERGY STAR.

Pri zobrazovacích zariadeniach s funkčne integrovaným DFE napájaným zo zobrazovacieho zariadenia by výrobca mal odrátať spotrebu DFE pred porovnaním nameraných hodnôt výrobku pre režim spánku s nižšie uvedenými kombinovanými limitmi pre značiacu jednotku a prídavné funkcie. DFE nesmie narúšať schopnosť zobrazovacieho zariadenia prechádzať do režimov zníženej spotreby a opúšťať ich. Aby bolo možné využiť túto výhodu, DFE musí vyhovovať vymedzeniu v oddiele VII.A.29. a musí tvoriť samostatnú jednotku schopnú iniciovať aktivitu v rámci siete.

Požiadavky na predvolený čas oneskorenia: Aby výrobky OM spĺňali požiadavky ENERGY STAR, musia mať pri dodaní nastavený predvolený čas oneskorenia vyhovujúci časom uvedeným v tabuľkách 23 až 25 pre každý typ výrobku. Všetky výrobky OM sa navyše musia dodávať s maximálnym strojovým časom oneskorenia, ktorý môže nastaviť len výrobca, nepresahujúcim štyri hodiny. Tento maximálny strojový čas oneskorenia sa nedá ovplyvniť užívateľom a zvyčajne sa nedá zmeniť bez vnútornej, invazívnej manipulácie s výrobkom. Predvolené časy oneskorenia uvedené v tabuľkách 23 až 25 môžu byť užívateľský nastaviteľné.

Tabuľka 23

Maximálne predvolené časy oneskorenia režimu spánku pre maloformátové výrobky a výrobky štandardného formátu OM s výnimkou frankovacích prístrojov v minútach

Rýchlosť výrobku (ipm)

Faxy

MFZ

Tlačiarne

Skenery

0 – 10

5

15

5

15

11 - 20

5

30

15

15

21 - 30

5

60

30

15

31 - 50

5

60

60

15

51 +

5

60

60

15


Tabuľka 24

Maximálne predvolené časy oneskorenia režimu spánku pre veľkoformátové výrobky OM s výnimkou frankovacích prístrojov v minútach

Rýchlosť výrobku (ipm)

Kopírovacie stroje

MFZ

Tlačiarne

Skenery

0 – 10

30

30

30

15

11 – 20

30

30

30

15

21 – 30

30

30

30

15

31 – 50

30

60

60

15

51 +

60

60

60

15


Tabuľka 25

Maximálne predvolené časy oneskorenia režimu spánku pre frankovacie prístroje v minútach

Rýchlosť výrobku (mppm)

Frankovacie prístroje

0 – 50

20

51 – 100

30

101 – 150

40

151 +

60

Požiadavky na pohotovostný režim: Aby výrobky OM spĺňali požiadavky ENERGY STAR, musia spĺňať kritériá spotreby elektrickej energie v pohotovostnom režime uvedené v tabuľke 26 pre každý typ výrobku.

Tabuľka 26

Maximálne hodnoty spotreby elektrickej energie v pohotovostnom režime vo wattoch

Rozmery a formáty výrobkov

Pohotovostný režim (W) - Stupeň 1

Pohotovostný režim (W) - Stupeň 2

Všetky maloformátové výrobky a výrobky štandardného formátu OM bez schopnosti faxovania

1

Úrovne pre stupeň 1 zostávajú nezmenené

Všetky maloformátové výrobky a výrobky štandardného formátu OM so schopnosťou faxovania

2

Úrovne pre stupeň 1 zostávajú nezmenené

Všetky veľkoformátové výrobky OM a frankovacie prístroje

N/A

zatiaľ neurčené

Kritériá spôsobilosti uvádzané v tabuľkách OM 1 až 8 nižšie (tabuľky 28 – 35) sa týkajú značiacej jednotky výrobku. Keďže sa očakáva, že sa výrobky dodávajú so základnou značiacou jednotkou rozšírenou o jednu alebo viac funkcií, mali by byť ku kritériám pre značiacu jednotku v režime spánku prirátané zodpovedajúce prípustné odchýlky, ktoré sú uvedené nižšie. Pri rozhodovaní o spôsobilosti by sa mali k celkovej hodnote základného výrobku prirátať hodnoty príslušných prípustných navýšení pre prídavné funkcie. Výrobcovia nemôžu pri žiadnom modeli výrobku uplatniť viac než tri primárne prídavné funkcie, ale sekundárnych prídavných funkcií môžu uplatniť toľko, koľko ich zariadenie obsahuje (ak obsahuje viac než tri primárne prídavné funkcie, zarátajú sa ako sekundárne prídavné funkcie). Uvádzame príklad tohto postupu:

Príklad: Vezmime si atramentovú tlačiareň štandardného formátu s portom USB 2.0 a portom pre pamäťovú kartu. Ak predpokladáme, že port USB sa pri skúške používa ako primárne rozhranie, model tlačiarne by dostal povolenú odchýlku pre prídavné funkcie vo výške 0,5 W pre USB and 0,1 pre čítačku pamäťových kariet, čiže spolu 0,6 W. Keďže Tabuľka OM 2 (tabuľka 27) obsahuje ako kritérium splnenia požiadaviek ENERGY STAR v režime spánku 3 W, výrobca sčíta toto kritérium pre značiacu jednotku v režime spánku s príslušnými prípustnými odchýlkami pre prídavné funkcie, aby zistil maximálnu spotrebu umožňujúcu, aby základný výrobok spĺňal požiadavky: 3 W + 0.6 W. Ak spotreba tlačiarne v režime spánku je 3,6 W alebo menej, tlačiareň spĺňa požiadavky ENERGY STAR pre režim spánku.

Tabuľka 27

Výrobky spĺňajúce požiadavky: Prídavné funkcie OM

Druh

Podrobnosti

Prípustné navýšenia pre prídavné funkcie

 

 

Primárne

Sekundárne

Rozhrania

A. drôtové < 20 MHz

0.3

0.2

Fyzický dátový alebo sieťový port prítomný na zobrazovacom zariadení, ktorý je schopný prenosovej rýchlosti < 20 MHz. Patria sem USB 1.x, IEEE488, IEEE 1284/Parallel/Centronics a RS232.

B. drôtové ≥ 20 MHz a < 500 MHz

0.5

0.2

Fyzický dátový alebo sieťový port prítomný na zobrazovacom zariadení, ktorý je schopný prenosovej rýchlosti ≥ 20 MHz a < 500 MHz. Patria sem USB 2.x, IEEE 1394/FireWire/i.LINK a 100Mb Ethernet.

C. drôtové ≥ 500 MHz

1.5

0.5

Fyzický dátový alebo sieťový port prítomný na zobrazovacom zariadení, ktorý je schopný prenosovej rýchlosti ≥ 500 MHz. Patrí sem 1G Ethernet.

D. bezdrôtové

3.0

0.7

Fyzický dátový alebo sieťový port prítomný na zobrazovacom zariadení, ktorý je navrhnutý na prenos údajov bezdrôtovo na rádiovej frekvencii, patria sem Bluetooth a 802.11.

E. drôtové pre karty/fotoaparáty/pamäťové karty

0.5

0.1

Fyzický dátový alebo sieťový port prítomný na zobrazovacom zariadení, ktorý je určený na pripojenie externého zariadenia, ako sú čítačky pamäťových kariet flash a smart-card a rozhraní pre fotoaparáty (vrátane PictBridge).

G. infračervené

0.2

0.2

Fyzický dátový alebo sieťový port prítomný na zobrazovacom zariadení, ktorý je navrhnutý na prenos údajov pomocou technológie infračerveného prenosu. Patrí sem IrDA.

Iné

Ukladanie údajov

-

0.2

Vnútorné mechaniky prítomné v zobrazovacom zariadení. Patria sem len interné mechaniky (napr. mechaniky diskov, DVD, Zip) a hodnoty sa vzťahujú na každú osobitnú mechaniku. Toto funkčné rozšírenie nezahŕňa rozhrania pre napojenie externých mechaník (napr. SCSI) ani vnútorná pamäť.

Skenery s lampami CCFL

-

2.0

Prítomnosť skenera, ktorý využíva technológiu studených katódových trubíc (Cold Cathode Fluorescent Lamp - CCFL). Toto funkčné rozšírenie je možné uplatniť iba raz, bez ohľadu na veľkosť či počet použitých lámp alebo žiariviek.

Skenery s lampami nezaloženými na CCFL

-

0.5

Prítomnosť skenera, ktorý využíva inú lampovú technológiu než CCFL. Toto funkčné rozšírenie je možné uplatniť iba raz, bez ohľadu na veľkosť či počet použitých lámp alebo žiariviek. Toto funkčné rozšírenie sa týka skenerov využívajúcich LED, halogénovú technológiu, horúce katódové trubice (HCFT), xenón alebo technológiu trúbkových žiariviek (TL).

Systém na báze osobného počítača (nemôže tlačiť, kopírovať ani skenovať bez značného využívania zdrojov počítača)

-

–0,5

Toto funkčné rozšírenie sa týka zobrazovacích zariadení, ktoré do značnej miery využívajú zdroje externého počítača, ako je pamäť a spracovanie údajov, na vykonávanie základných funkcií, ktoré zvyčajne zobrazovacie zariadenia vykonávajú nezávisle, ako napríklad vizualizácia strany. Toto funkčné rozšírenie sa netýka výrobkov, ktoré využívajú počítač len ako zdroj obrazových údajov alebo priestor na ich uloženie.

Bezdrôtové slúchadlo

-

0.8

Schopnosť zobrazovacieho zariadenia komunikovať cez bezdrôtové slúchadlo. Toto funkčné rozšírenie je možné uplatniť iba raz, bez ohľadu na počet bezdrôtových slúchadiel, ktoré je možné k výrobku pripojiť. Toto funkčné rozšírenie sa netýka požiadaviek na spotrebu samého bezdrôtového slúchadla.

Pamäť

-

1,0 W na 1 GB

 

Vnútorná kapacita zobrazovacieho zariadenia na ukladanie údajov. Toto funkčné rozšírenie sa týka všetkých objemov vnútornej pamäte a malo by sa príslušným spôsobom upravovať. Napríklad jednotka s pamäťou 2,5 GB by dostala prípustné navýšenie 2,5 W, kým jednotka s 0,5 GB by dostala prípustné navýšenie 0,5 W.

Iné

Veľkosť zdroja energie (PS) na základe menovitého výkonu (OR)

[Poznámka: Toto prípustné navýšenie sa netýka skenerov]

-

Pre PSOR > 10 W,

0,05 x (PSOR - 10 W)

Toto funkčné rozšírenie sa týka všetkých zobrazovacích zariadení okrem skenerov. Toto prípustné navýšenie sa vypočíta z menovitého jednosmerného výkonu interného alebo externého zdroja podľa špecifikácie jeho výrobcu. (Nie je to nameraná hodnota). Napríklad jednotka, pri ktorej sa ráta s dodávaním prúdu až 3 A pri napätí 12 V, dosahuje PSOR 36 W a dostala by prípustné navýšenie 0,05 × (36–10) = 0,05 × 26 = 1,3 W. Pri zdrojoch, ktoré poskytujú viac napätí, sa použije súčet výkonov zo všetkých napätí, ak nie je v špecifikáciách uvedené nižšie menovité obmedzenie výkonu. Napríklad zdroj schopný dodávať 3A pri 24 V a 1,5A pri 5 V má celkový PSOR (3 × 24) + (1,5 × 5) = 79,5 W a prípustné navýšenie 3,475 W.

Pri prípustných navýšeniach uvedených vyššie v tabuľke 25 – Výrobky spĺňajúce požiadavky sa rozlišuje medzi „primárnymi“ a „sekundárnymi“ typmi funkčných rozšírení. Tieto označenia sa odvodzujú od stavu, v ktorom sa musí rozhranie nachádzať, kým je zobrazovacie zariadenie v režime spánku. Pripojenia, ktoré zostávajú počas skúšobného postupu OM aktívne, aj keď je zobrazovacie zariadenie v režime spánku, sa definujú ako primárne, kým pripojenia, ktoré možno počas režimu spánku inaktivovať, sa vymedzujú ako sekundárne. Väčšina prídavných funkcií je sekundárneho typu.

Výrobca by mal brať do úvahy len tie typy funkčných rozšírení, ktoré výrobok obsahuje v dodávanej konfigurácii. Voliteľné rozšírenia, ktoré má zákazník k dispozícii po dodaní, ani rozhrania prístupné na externe napájanom digitálnom front-ende (DFE) výrobku by sa pri výpočte prípustných navýšení pre zobrazovacie zariadenie nemali zohľadniť.

Pri výrobkoch s viacerými rozhraniami by sa tieto rozhrania mali brať do úvahy ako jedinečné a samostatné. Rozhrania, ktoré majú viac funkcií, by sa však mali brať do úvahy iba raz. Napríklad rozhranie USB, ktoré funguje ako port typu 1.x i 2.x, možno zarátať iba raz a dá sa mu priradiť iba jediné prípustné navýšenie. Ak niektoré rozhranie môže podľa tabuľky patriť pod viac typov, výrobca by si mal pri určovaní správnej hodnoty prípustného navýšenia vybrať primárnu funkciu, ktorú rozhranie vykonáva. Napríklad USB port na prednej strane zobrazovacieho zariadenia, ktorý je v dokumentácii k výrobku označený ako PictBridge alebo „rozhranie pre pripojenie fotoaparátu“, by sa mal považovať za rozhranie typu E, a nie za rozhranie typu B. Podobne možno zarátať len raz čítačku pamäťových kariet podporujúcu väčší počet formátov. Rovnako systém podporujúci viac typov 802.11 možno zarátať len ako jedno bezdrôtové rozhranie.

Tabuľka 28

Tabuľka OM 1

Výrobok(-y): kopírovacie stroje, MFZ

Rozmery/formát(y): veľkoformátové zariadenia

Technológie značenia: farebná sublimačná tlač, farebný termotransfer, priama tepelná tlač, monochromatická sublimačná tlač, monochromatická elektrofotografická tlač, monochromatický termotransfer, farebná elektrofotografická tlač, pevná atramentová tlač

 

Režim spánku (W)

Značiaca jednotka

58


Tabuľka 29

Tabuľka OM 2

Výrobok(-y): faxy, MFZ, tlačiarne

Rozmery/formát(y): Štandardné rozmery

Technológie značenia: farebná atramentová tlač, monochromatická atramentová tlač

 

Režim spánku (W)

Značiaca jednotka

3


Tabuľka 30

Tabuľka OM 3

Výrobok(-y): MFZ, tlačiarne

Rozmery/formát(y): veľkoformátové zariadenia

Technológie značenia: farebná atramentová tlač, monochromatická atramentová tlač

 

Režim spánku (W)

Značiaca jednotka

13


Tabuľka 31

Tabuľka OM 4

Výrobok(-y): Frankovacie prístroje

Rozmery/formát(y): N/A

Technológie značenia: priama tepelná tlač, monochromatická elektrofotografická tlač, monochromatická atramentová tlač, monochromatický termotransfer

 

Režim spánku (W)

Značiaca jednotka

3


Tabuľka 32

Tabuľka OM 5

Výrobok(-y): Tlačiarne

Rozmery/formát(y): Maloformátové zariadenia

Technológie značenia: farebná sublimačná tlač, farebná atramentová tlač, farebná znaková tlač, farebný termotransfer, monochromatická sublimačná tlač, monochromatická elektrofotografická tlač, monochromatická atramentová tlač, monochromatická znaková tlač, monochromatický termotransfer, farebná elektrofotografická tlač, pevná atramentová tlač

 

Režim spánku (W)

Značiaca jednotka

3


Tabuľka 33

Tabuľka OM 6

Výrobok(-y): Tlačiarne

Rozmery/formát(y): Štandardné rozmery

Technológie značenia: farebná znaková tlač, monochromatická znaková tlač

 

Režim spánku (W)

Značiaca jednotka

6


Tabuľka 34

Tabuľka OM 7

Výrobok(-y): Skenery

Rozmery/formát(y): veľkoformátové zariadenia, maloformátové zariadenia, zariadenia štandardného formátu

Technológie značenia: N/A

 

Režim spánku (W)

Skenovacia jednotka

5


Tabuľka 35

Tabuľka OM 8

Výrobok(-y): Tlačiarne

Rozmery/formát(y): veľkoformátové zariadenia

Technológie značenia: farebná sublimačná tlač, farebná znaková tlač, farebný termotransfer, priama tepelná tlač, monochromatická sublimačná tlač, monochromatická elektrofotografická tlač, monochromatická znaková tlač, monochromatický termotransfer, farebná elektrofotografická tlač, pevná atramentová tlač

 

Režim spánku (W)

Značiaca jednotka

54

D.   Usmernenia pre skúšanie

Konkrétne pokyny na skúšanie energetickej účinnosti zobrazovacích zariadení sú uvedené v troch samostatných oddieloch nazvaných:

Postup skúšky typickej spotreby elektrickej energie;

Postup skúšky režimu prevádzky;

a

Podmienky skúšania a vybavenia pre zobrazovacie zariadenia ENERGY STAR

Výsledky skúšok dosiahnuté týmito postupmi sa použijú ako primárne podklady pre rozhodovanie o spĺňaní požiadaviek ENERGY STAR.

Od výrobcov sa požaduje, aby vykonali testy a sami osvedčili tie výrobné modely, ktoré spĺňajú usmernenia ENERGY STAR. Modelové rady zobrazovacích zariadení, ktoré sú postavené na rovnakom šasi a sú z každého hľadiska totožné, s výnimkou plášťa a farby, sa môžu osvedčiť po predložení údajov o testovaní pre jediný reprezentatívny model. Podobne modely, ktoré sa nezmenili, alebo ktoré sa líšia iba konečnou úpravou od modelov, ktoré sa predávali v predošlom roku, si za predpokladu, že sa špecifikácia nezmenila, môžu zachovať svoje osvedčenie bez toho, aby bolo potrebné predkladať nové údaje o skúšaní.

Ak sa model výrobku ponúka na trhu vo viacerých konfiguráciách ako „rodina“ výrobkov alebo séria, partner môže vyskúšať a oznámiť najvyššiu konfiguráciu dostupnú v rámci rodiny a nemusí skúšať každý jednotlivý model. Pri predkladaní rodín modelov výrobcovia naďalej zostávajú zodpovední za akékoľvek tvrdenia o účinnosti svojich zobrazovacích zariadení vrátane výrobkov, ktoré neboli skúšané a ktorých údaje neboli oznámené.

Príklad: Modely A a B sú identické, líšia sa len tým, že model A sa dodáva s drôtovým rozhraním > 500 MHz, a model B sa dodáva s drôtovým rozhraním < 500 MHz. Ak sa model A vyskúša a vyhovuje špecifikáciám ENERGY STAR, partner môže oznámiť skúšobné údaje iba za model A, a tieto údaje môžu reprezentovať oba modely, A i B.

Ak sa výrobok napája z elektrickej siete, cez USB, IEEE1394, technológiou Power-over-Ethernet, z telefónnej siete alebo akýmkoľvek iným prostriedkom či kombináciou prostriedkov, pri určovaní, či výrobok spĺňa požiadavky, treba použiť jeho čistú spotrebu striedavého elektrického prúdu (so zohľadnením strát vznikajúcich pri konverzii striedavého napätia na jednosmerné, ako sa uvádza v skúšobnom postupe OM).

1.

Ďalšie požiadavky na skúšky a oznamovanie:

Počet jednotiek vyžadovaných na skúšku

Výrobca alebo jeho poverený zástupca vykonáva skúšku na jednom kuse v rámci modelu.

a)

Pre výrobky opísané v oddiele VII.B v tabuľke 15 tejto špecifikácie platí, že ak výsledky skúšky TEC prvého kusu vyhovujú kritériám spôsobilosti, ale nachádzajú sa v pásme 10 % pod hodnotou kritéria, treba vyskúšať ešte jeden kus v rámci toho istého modelu. Výrobcovia oznámia hodnoty namerané na oboch jednotkách. Aby výrobok spĺňal požiadavky ENERGY STAR, špecifikáciu musia spĺňať obe jednotky.

b)

Pre výrobky opísané v oddiele VII.C v tabuľke 16 tejto špecifikácie platí, že ak výsledky skúšky OM prvého kusu vyhovujú kritériám spôsobilosti, ale nachádzajú sa v ktoromkoľvek z udaných operačných režimov pre tento typ výrobku v pásme 15 % pod hodnotou kritéria, treba vyskúšať ešte dva kusy. Aby výrobok spĺňal požiadavky ENERGY STAR, špecifikáciu musia spĺňať všetky tri jednotky.

Poskytnutie údajov o výrobkoch spĺňajúcich požiadavky EPA alebo Európskej komisii, podľa príslušnosti

Partneri sú povinní samostatne overovať tie modely výrobkov, ktoré spĺňajú usmernenia pre ENERGY STAR a podať správu EPA alebo Európskej komisii, podľa príslušnosti. Informácie o výrobkoch, ktoré treba oznamovať, budú stručne zhrnuté krátko po uverejnení konečných špecifikácií. Partneri navyše musia poskytnúť EPA alebo Európskej komisii, podľa príslušnosti, výňatky z dokumentácie výrobku, v ktorých sa spotrebiteľom vysvetľuje odporúčaný predvolený čas oneskorenia pre nastavenia riadenia spotreby. Zmyslom tejto požiadavky je podporiť, aby sa výrobky testovali a odporúčali na používanie v dodávanej konfigurácii.

Modely schopné pracovať na viacerých kombináciách napätia a frekvencie

Výrobcovia testujú svoje výrobky s ohľadom na trh(y), na ktorom(ých) sa budú predávať a ponúkať ako spĺňajúce požiadavky ENERGY STAR. EPA a Európska komisia a ich vnútroštátni partneri ENERGY STAR sa dohodli na tabuľke s tromi kombináciami napätia a frekvencie na účely skúšania. Podrobnosti týkajúce sa medzinárodných kombinácií napätia a frekvencia a formátov papiera pre jednotlivé trhy sa uvádzajú v Podmienkach skúšania zobrazovacích zariadení.

Pokiaľ ide o výrobky, ktoré sa predávajú s označením ENERGY STAR na viacerých medzinárodných trhoch a môžu preto využívať rôzne vstupné napätia, výrobca musí odskúšať a oznámiť hodnoty týkajúce sa spotreby či účinnosti pri všetkých príslušných kombináciách napätia a frekvencie. Napríklad výrobca, ktorý dodáva rovnaký model do Spojených štátov i do Európy, musí odmerať, overiť, či namerané hodnoty vyhovujú špecifikáciám, a oznámiť výsledky skúšky tak pri 115 V a 60 Hz, ako aj pri 230 V a 50 Hz, ak chce, aby model spĺňal požiadavky ENERGY STAR na oboch trhoch. Ak model spĺňa požiadavky ENERGY STAR len pri jednej kombinácii napätia a frekvencie (napr. pri 115 V a 60 Hz), môže sa predávať ako zariadenie ENERGY STAR len v tých oblastiach, kde existuje podpora skúšanej kombinácie napätia a frekvencie (napr. v Severnej Amerike a na Taiwane).

2.

Postup skúšky typickej spotreby elektrickej energie (TEC):

a)

Typy výrobkov: Postup skúšky TEC slúži na meranie výrobkov štandardnej veľkosti vymedzených v oddiele VII.B v tabuľke 15.

b)

Skúšobné parametre

V tomto oddiele sú uvedené skúšobné parametre, ktoré sa používajú pri meraní výrobku podľa postupu skúšky TEC. Tento oddiel sa nezaoberá podmienkami skúšania uvedenými v oddiele VII.D.4.

Skúška v jednostrannom režime

Výrobky sa skúšajú v jednostrannom režime. Na kopírovanie sa používajú jednostranné predlohy.

Skúšobný obraz

Skúšobným obrazom je skúšobný vzor A podľa normy ISO/IEC 10561:1999. Obraz sa vizualizuje v neproporcionálnom type písma Courier (alebo najbližšom ekvivalente) s veľkosťou 10 bodov; Znaky špecifické pre nemčinu netreba reprodukovať, ak to výrobok nie je schopný zvládnuť. Obraz sa vizualizuje na stranu s rozmermi 8,5″ × 11″ alebo formátu A4 v závislosti od trhu určenia. V prípade tlačiarní a MFZ schopných interpretovať jazyk na opis tlačovej strany (PDL) (napr. PCL, Postscript), sa obrazy pošlú do výrobku v niektorom PDL.

Skúšanie v monochromatickom režime

Pri výrobkoch schopných práce vo farebnom režime sa skúša aj vytváranie monochromatických obrazov, ak im nechýba táto schopnosť.

Automatické vypnutie a práca v sieti

Výrobok sa nakonfiguruje tak, ako sa dodáva a odporúča na používanie, najmä pokiaľ ide o kľúčové parametre, ako sú časy oneskorenia predvolené v rámci riadenia spotreby a rozlíšenie (okrem ďalej uvedených výnimiek). Všetky informácie o odporúčaných časoch oneskorenia musia zodpovedať konfigurácii, v akej sa výrobok dodáva, vrátane informácií v manuáloch či na internetových stránkach a informácií poskytovaných personálom pri inštalácii. Ak má tlačiareň, digitálny duplikátor alebo MFZ so schopnosťou tlače, prípadne fax funkciu automatického vypnutia, ktorá je pri dodávke zapnutá, je ju pred skúškou treba vypnúť. Tlačiarne a MFZ dodávané so schopnosťou pripojenia na sieť (19) treba pripojiť na sieť. Typ sieťového pripojenia (alebo iného dátového pripojenia, ak zariadenie nemožno pripojiť na sieť) je ponechaný na uváženie výrobcu, zvolený typ sa oznámi. Tlačové úlohy pre skúšku sa môžu posielať cez nesieťové prepojenia (napr. USB) aj na jednotkách, ktoré sú pripojené na sieť.

Konfigurácia výrobku

Podávače a výstupné zásobníky musia byť pripojené a nakonfigurované tak, ako pri dodávke zariadenia a ako sa odporúča pre používanie; ich využitie pri skúške však závisí od rozhodnutia výrobcu (možno napríklad použiť ktorýkoľvek podávač papiera). Odvlhčovače sa môžu vypnúť, ak túto možnosť má aj užívateľ. Pred týmto testom sa nainštalujú všetky hardvérové súčasti modelu, ktoré má nainštalovať alebo pripojiť užívateľ (napr. zásobník papiera).

Digitálne duplikátory

Digitálne duplikátory sa nastavia a používajú v súlade s ich návrhom a schopnosťami. Napríklad pre každú úlohu by sa mala používať len jedna predloha. Digitálne duplikátory sa skúšajú pri maximálnej udávanej rýchlosti, čo je aj rýchlosť, z ktorej by sa malo vychádzať pri určovaní veľkosti úlohy pri skúške, a nie pri rýchlosti predvolenej pri dodávke, ak sa táto rýchlosť odlišuje od maximálnej udávanej rýchlosti. K digitálnymi duplikátorom sa inak pristupuje ako k tlačiarňam, kopírovacím strojom alebo MFZ, podľa ich funkčného vybavenia pri dodaní.

c)

Štruktúra úlohy

V tomto oddiele sa opisuje, ako sa určuje počet obrazov na úlohu použitý pri meraní výrobku podľa postupu skúšky TEC a úloh za deň pre výpočet TEC.

Na účel tohto skúšobného postupu sa za rýchlosť výrobku využívanú na určenie veľkosti úlohy považuje výrobcom udávaná najvyššia rýchlosť jednostranného vytvárania monochromatického obrazu na papier štandardných rozmerov (8,5″ × 11″ alebo A4), zaokrúhlená na najbližšie celé číslo. Táto rýchlosť sa použije aj na oznámenie rýchlosti modelu. Predvolená rýchlosť výstupu výrobku, ktorá sa použije pri samotnej skúške, sa nemeria a môže sa líšiť od maximálnej udávanej rýchlosti v dôsledku takých faktorov, ako sú nastavené rozlíšenie, kvalita obrazu, režimy tlače, čas skenovania dokumentu, veľkosť a štruktúra úlohy a rozmery i gramáž papiera.

Faxy by sa vždy mali skúšať s jedným obrazom na úlohu. Počet obrazov na úlohu, ktorý sa použije pre všetky ostatné zobrazovacie zariadenia, sa vypočíta v rámci nasledujúcich troch krokov. Pre zjednodušenie sa v tabuľke 39 nachádzajú výsledné počty obrazov na úlohu pre každú celočíselnú rýchlosť výrobku až do 100 obrazov za minútu (ipm).

(i)

Vypočítajte množstvo úloh za deň. Počet úloh za deň závisí od rýchlosti výrobku.

Pre jednotky s rýchlosťou osem ipm a nižšou použite osem úloh za deň.

Pre jednotky s rýchlosťou medzi ôsmimi a 32 ipm bude množstvo úloh za deň rovné rýchlosti. Napríklad pre jednotku s rýchlosťou 14 ipm sa použije 14 úloh za deň.

Pre jednotky s rýchlosťou 32 ipm a vyššou sa použije 32 úloh za deň.

(ii)

Na základe tabuľky 36 vypočítajte nominálny počet obrazov za deň  (20). Napríklad pre jednotku s rýchlosťou 14 ipm sa použije 0,50 × 142 čiže 98 obrazov za deň.

Tabuľka 36

Tabuľka úloh zobrazovacích zariadení

Typ výrobku

Použitá nominálna hodnota

Vzorec (v obrazoch za deň)

Monochromatický (okrem faxu)

rýchlosť v monochromatickom režime

0,50 x ipm2

Farebný (okrem faxu)

rýchlosť v monochromatickom režime

0,50 x ipm2

(iii)

Vypočítajte počet obrazov na úlohu vydelením počtu obrazov za deň počtom úloh za deň. Zaokrúhlite (smerom dolu) na najbližšie celé číslo. Napríklad číslo 15,8 značí, že by sa malo urobiť 15 obrazov na úlohu, a nie 16 obrazov na úlohu.

Pri kopírovacích strojoch s rýchlosťou do 20 ipm sa vyrobí každý požadovaný obraz z inej predlohy. Pre úlohy s veľkým počtom obrazov, ako sú úlohy pre stroje s rýchlosťou nad 20 ipm, nemusí byť možné použiť požadované množstvo obrazov, najmä s ohľadom na kapacitné obmedzenia podávačov dokumentov. Preto kopírovacie stroje s rýchlosťou 20 ipm a vyššou môžu vyrobiť viac kópií z každej predlohy, pokiaľ je predlôh najmenej desať. Tento postup môže viesť k vyrobeniu väčšieho množstva obrazov, než sa požaduje. Napríklad pri jednotke s rýchlosťou 50 ipm, od ktorej sa požaduje 39 obrazov na úlohu, sa test môže vykonať vytvorením štyroch kópií desiatich originálov alebo troch kópií trinástich originálov.

d)

Postup merania

Na meranie času stačia obyčajné stopky a merania treba vykonávať s presnosťou na sekundy. Všetky údaje o spotrebe energie sa udávajú vo watthodinách (Wh). Časové údaje sa zapisujú v sekundách alebo minútach. Pokyn „vynulujte meracie zariadenie“ sa vzťahuje na údaje vo Wh. Tabuľky 37 a 38 obsahujú jednotlivé kroky postupu TEC.

Režimy servisu a údržby (vrátane kalibrácie farieb) by sa vo všeobecnosti nemali zahŕňať do meraní TEC. Ak zariadenie počas skúšky prejde do niektorého z týchto režimov, zaznamená sa to. Ak k prechodu do servisného režimu dôjde počas inej ako prvej úlohy, možno túto úlohu zrušiť a skúšku doplniť náhradnou úlohou. Ak je potrebná náhradná úloha, nezaznamenávajte hodnoty výkonu prerušenej úlohy a zaraďte náhradnú úlohu hneď za úlohu č. 4. Pätnásťminútový interval medzi jednotlivými úlohami je treba dodržať vždy, aj v prípade zrušenej úlohy.

Počas celého tohto skúšobného postupu treba s MFZ bez schopnosti tlače zaobchádzať ako s kopírovacími strojmi.

(i)

Postup pre tlačiarne, digitálne duplikátory a multifunkčné zariadenia so schopnosťou tlače a pre faxy

Tabuľka 37

Postup skúšky TEC — tlačiarne, digitálne duplikátory, MFZ so schopnosťou tlače a faxy

Krok

Počiatočný stav

Úkon

Zaznamenať (na konci kroku)

Možné merané stavy

1

Režim vypnu tia

Pripojte jednotku k meraču. Vynulujte merač; vyčkajte požadovaný čas (päť minút alebo viac).

Energia v režime vypnutia

Režim vypnutia

Trvanie skúšobného intervalu

2

Režim vypnu tia

Zapnite jednotku. Počkajte, kým jednotka prejde do režimu pripravenosti.

3

Režim pripra venosti

Vytlačte úlohu, najmenej jeden výstupný obraz, ale nie viac než jednu úlohu podľa tabuľky úloh.

Zaznačte čas, ktorý uplynie dovtedy, kým z jednotky vyjde prvá strana. Počkajte, kým jednotka podľa údajov merača nevstúpi do záverečného režimu spánku.

Čas dosiahnutia 0. aktivácie

4

Režim spánku

Vynulujte merač; počkajte jednu hodinu

Energia v režime spánku

Režim spánku

5

Režim spánku

Vynulujte merač a stopky. Vytlačte jednu úlohu podľa tabuľky úloh. Zaznačte čas, ktorý uplynie dovtedy, kým z jednotky vyjde prvá strana. Počkajte, kým stopky ukážu, že uplynulo 15 minút

Energia 1. úlohy

Zohrievanie, režim aktivácie, režim pripravenosti, režim spánku

Čas dosiahnutia 1. aktivácie

6

Režim pripra venosti

Zopakujte krok č. 5

Energia 2. úlohy

detto

Čas dosiahnutia 2. aktivácie

7

Režim pripravenosti

Zopakujte Krok 5 (bez merania času aktivácie)

Energia 3. úlohy

detto

8

Režim pripra venosti

Zopakujte Krok 5 (bez merania času aktivácie)

Energia 4. úlohy

detto

9

Režim pripra venosti

Vynulujte merač a stopky. Počkajte, kým merač a/alebo jednotka neukáže, že jednotka vstúpila do záverečného režimu spánku.

Čas dosiahnutia záverečného režimu spánku

Režim pripravenosti, režim spánku

Energia v záverečnom režime spánku

Poznámky:

Pred začatím skúšky je užitočné skontrolovať, či sa časy oneskorenia predvolené v rámci riadenia spotreby rovnajú časom nastaveným pred dodávkou a ubezpečiť sa, že v zariadení je dostatočné množstvo papiera.

Pokyn „vynulujte merač“ možno splniť aj zaznačením množstva naakumulovanej energie v danom čase, nie iba doslovným vynulovaním merača.

Krok 1 – Čas merania spotreby vo vypnutom stave možno predĺžiť v záujme zníženia chyby merania. Spotreba vo vypnutom stave sa vo výpočtoch nepoužíva.

Krok 2 – Ak jednotka nemá indikátor stavu pripravenosti, použite čas, v ktorom sa spotreba stabilizuje na úrovni režimu pripravenosti.

Krok 3 – Po zaznamenaní dosiahnutia času 0 aktivácie možno zvyšok tejto úlohy zrušiť.

Krok 5 – 15 minút sa počíta od okamihu začatia úlohy. Jednotka musí vykazovať zvýšenú spotrebu energie počas prvých piatich sekúnd po vynulovaní merača a stopiek; aby sa zabezpečilo, môže byť potrebné začať tlačenie pred vynulovaním.

Krok 6 – Jednotka, ktorá sa dodáva s krátkymi predvolenými časmi oneskorenia, môže začať kroky 6 až 8 v režime spánku.

Krok 9 – Jednotky môžu mať viac režimov spánku, takže do času prechodu do záverečného režimu spánku započítavajú všetky režimy spánku okrem posledného.

Každý obraz sa posiela samostatne; všetky môžu byť súčasťou toho istého dokumentu, ale nemôžu v ňom byť špecifikované ako viac kópií jedinej predlohy (ledaže ide o digitálny duplikátor, ako je špecifikovaný v oddiele VII.D.2b).

Pri faxoch, ktoré používajú iba jeden obraz na úlohu, sa predloha vkladá do podávača dokumentov na príležitostné kopírovanie a môže sa doňho umiestniť pred začatím skúšky. Jednotka nemusí byť pripojená k telefónnej linke, ak táto nie je potrebná na vykonanie testu. Napríklad ak fax nemá funkciu príležitostného kopírovania, úloha vykonávaná v kroku 2 sa pošle telefónnou linkou. Na faxoch bez podávača dokumentov sa predloha umiestni na hornú dosku prístroja.

(ii)

Postup pre kopírovacie stroje, digitálne duplikátory a MFZ bez funkcie tlače

Tabuľka 38

Postup skúšky TEC — kopírovacie stroje, digitálne duplikátory a MFZ bez funkcie tlače

Krok

Počiatočný stav

Úkon

Zaznamenať (na konci kroku)

Možné merané stavy

1

Režim vypnutia

Pripojte jednotku k meraču. Vynulujte merač; vyčkajte požadovaný čas (päť minút alebo viac).

Energia v režime vypnutia

Režim vypnutia

Trvanie skúšobného intervalu

2

Režim vypnutia

Zapnite jednotku. Počkajte, kým jednotka prejde do režimu pripravenosti.

3

Režim priprave nosti

Skopírujte úlohu, najmenej jeden výstupný obraz, ale nie viac než jednu úlohu podľa tabuľky úloh. Zaznačte čas, ktorý uplynie dovtedy, kým z jednotky vyjde prvá strana. Počkajte, kým jednotka podľa údajov merača nevstúpi do záverečného režimu spánku.

Čas dosiahnutia 0. aktivácie

4

Režim spánku

Vynulujte merač; počkajte jednu hodinu. Ak sa jednotka vypne skôr než za hodinu, zaznamenajte si čas a energiu v režime spánku, ale počkajte celú hodinu, kým prejdete ku kroku 5.

Energia v režime spánku

Režim spánku

Trvanie skúšobného intervalu

5

Režim spánku

Vynulujte merač a stopky. Skopírujte jednu úlohu podľa tabuľky úloh. Zaznačte čas, ktorý uplynie dovtedy, kým z jednotky vyjde prvá strana. Počkajte, kým stopky ukážu, že uplynulo 15 minút

Energia 1. úlohy

Zohrievanie, režim aktivácie, režim pripravenosti, režim spánku, automatické vypnutie

Čas dosiahnutia 1. aktivácie

6

Režim pripravenosti

Zopakujte krok č. 5

Energia 2. úlohy

detto

Čas dosiahnutia 2. aktivácie

7

Režim pripravenosti

Zopakujte Krok 5 (bez merania času aktivácie)

Energia 3. úlohy

detto

8

Režim pripravenosti

Zopakujte Krok 5 (bez merania času aktivácie)

Energia 4. úlohy

detto

9

Režim pripravenosti

Vynulujte merač a stopky. Počkajte, kým merač a/alebo jednotka neukáže, že jednotka sa automaticky vypla.

Energia v záverečnom režime spánku

Režim pripravenosti, režim spánku

Čas dosiahnutia záverečného režimu spánku

10

Automatické vypnutie

Vynulujte merač; vyčkajte požadovaný čas (päť minút alebo viac).

Energia po automatickom vypnutí

Automatické vypnutie

Poznámky:

Pred začatím skúšky je užitočné skontrolovať, či sa časy oneskorenia predvolené v rámci riadenia spotreby rovnajú časom nastaveným pred dodávkou a ubezpečiť sa, že v zariadení je dostatočné množstvo papiera.

Pokyn „vynulujte merač“ možno splniť aj zaznačením množstva naakumulovanej energie v danom čase, nie iba doslovným vynulovaním merača.

Krok 1 – Čas merania spotreby vo vypnutom stave možno predĺžiť v záujme zníženia chyby merania. Spotreba vo vypnutom stave sa vo výpočtoch nepoužíva.

Krok 2 – Ak jednotka nemá indikátor stavu pripravenosti, použite čas, v ktorom sa spotreba stabilizuje na úrovni režimu pripravenosti.

Krok 3 – Po zaznamenaní dosiahnutia času 0 aktivácie možno zvyšok tejto úlohy zrušiť.

Krok 4 – Ak sa jednotka vypne v rámci tejto hodiny, zaznačte čas a spotrebu energiu v režime spánku v tomto okamihu, ale nechajte uplynúť celú hodinu od iniciácie záverečného režimu spánku, kým prejdete ku kroku 5. Všimnite si, že spotreba v režime spánku sa vo výpočtoch nepoužíva, a jednotka sa môže pred uplynutím celej hodiny automaticky vypnúť.

Krok 5 – 15 minút sa počíta od okamihu začatia úlohy. Aby sa výrobky mohli hodnotiť podľa tohoto skúšobného postupu, musia byť schopné dokončiť požadovanú úlohu podľa tabuľky úloh v priebehu 15 minút.

Krok 6 – Jednotka, ktorá sa dodáva s krátkymi predvolenými časmi oneskorenia, môže začať kroky 6 až 8 v režime spánku alebo automatického vypnutia.

Krok 9 – Ak sa už jednotka automaticky vypla pred začatím kroku 9, hodnoty spotreby energie v záverečnom režime spánku a času prechodu do tohto režimu sa rovnajú nule.

Krok 10 – Skúšobný interval v stave automatického vypnutia môže byť dlhší, aby sa zvýšila presnosť.

Predlohy sa môžu vložiť do podávača pred začatím skúšky. Výrobky bez podávača dokumentov môžu vytvoriť všetky obrazy z jedinej predlohy umiestnenej na hornú dosku prístroja.

(iii)

Doplnkové meranie pre výrobky s digitálnym front-endom (DFE)

Tento krok sa týka len výrobkov, ktoré majú DFE vymedzený v oddiele VII.A.29.

Ak má DFE samostatný sieťový kábel, bez ohľadu na to, či tento kábel a radič sú internou alebo externou súčasťou zobrazovacieho zariadenia, vykoná sa päťminútové meranie samého DFE, zatiaľ čo hlavný výrobok sa nachádza v režime pripravenosti. Ak sa jednotka dodáva s možnosťou pripojenia na sieť, musí byť pripojená na sieť.

Ak DFE nemá samostatný sieťový kábel, výrobca zaznamená spotrebu striedavého prúdu vyžadovanú DFE, keď je celá jednotka v režime pripravenosti. To sa najčastejšie dá dosiahnuť meraním okamžitej spotreby jednosmerného napájania a zvýšením tejto hodnoty v záujme zohľadnenia strát zdroja.

e)

Metódy výpočtu

Hodnota TEC odráža predpoklad, koľko hodín denne sa výrobok zvyčajne používa, zvyčajný spôsob jeho používania počas týchto hodín a predvolené časy oneskorenia, ktoré výrobok využíva pri prechode do režimov nižšej spotreby. Všetky energetické merania sa robia vo forme merania akumulovanej energie za časový úsek a potom sa prevádzajú na výkon vydelením dĺžkou príslušnej časovej periódy.

Pri výpočtoch sa vychádza z predpokladu, že úlohy z oblasti zobrazovania sa každý deň zoskupujú do dvoch častí oddelených prechodom jednotky do režimu najnižšej spotreby (ako počas obedňajšej prestávky), ako ukazuje obrázok 2 na konci dokumentu. Predpokladá sa, že cez víkend sa jednotka nepoužíva a že sa ručne nevypína.

Čas ukončenia je čas od začatia poslednej úlohy do prechodu zariadenia do režimu s najnižšou spotrebou (v prípade kopírovacích strojov, digitálnych duplikátorov a MFZ bez schopnosti tlače automatické vypnutie; v prípade tlačiarní, digitálnych duplikátorov a MFZ so schopnosťou tlače i v prípade faxov) mínus 15 minútový časový interval úlohy.

Pri všetkých typov výrobkov sa používajú tieto dve rovnice:

Priemerná spotreba energie pri úlohách = (Úloha č. 2 + Úloha č. 3 + Úloha č. 4) / 3 Denná spotreba energie pri úlohách = (Úloha č. 1 × 2) + [(počet úloh za deň – 2) × priemerná spotreba energie pri úlohách)]

Metóda výpočtu pre tlačiarne, digitálne duplikátory a MFZ so schopnosťou tlače, ako aj pre faxy, využíva takisto tieto tri rovnice.

denná spotreba energie v režime spánku = [24 hodín – ((počet úloh za deň/4) + (čas ukončenia × 2))] × výkon v režime spánku Denná spotreba energie = denná spotreba energie pri úlohách + (2 × spotreba energia v čase ukončenia) + denná spotreba energie v režime spánku TEC = (Denná spotreba energie × 5) + (výkon v režime spánku × 48)

Metóda výpočtu pre kopírovacie stroje, digitálne duplikátory a MFZ bez schopnosti tlače využíva takisto tieto tri rovnice.

Denná spotreba energie po automatickom vypnutí = 24 hodín – ((počet úloh za deň/4) + (čas ukončenia × 2))] × výkon po automatickom vypnutí Denná spotreba energie = denná spotreba energie pri úlohách úlohy + (2 × spotreba energie v čase ukončenia) + denná spotreba energie po vypnutí TEC = (denná spotreba energie × 5) + (spotreba energie po automatickom vypnutí × 48)

Oznamujú sa špecifikácie meracích zariadení a rozsahy používané pri každom meraní. Merania sa musia vykonávať tak, aby nemohlo dôjsť k celkovej potenciálnej chybe hodnoty TEC vyššej než 5 %. V prípadoch, kde potenciálne chyba nedosahuje 5 %, netreba oznamovať presnosť. Ak sa potenciálna chyba merania priblíži tesne k hranici 5 %, výrobcovia by mali podniknúť opatrenia na overenie, že sa táto hranica neprekročila.

f)

Odkazy na literatúru

ISO/IEC 10561:1999. Informačné technológie — Kancelárske zariadenia — Tlačiace zariadenia — Metóda merania výkonnosti — Tlačiarne 1. a 2. triedy.

Tabuľka 39

Tabuľka úloh s prepočtami

Speed

Jobs/Day

Interim Images/Day

Interim Images/Jobs

Images/Jobs

Images/Day

1

8

1

0.06

1

8

2

8

2

0.25

1

8

3

8

5

0.56

1

8

4

8

8

1.00

1

8

5

8

13

1.56

1

8

6

8

18

2.25

2

16

7

8

25

3.06

3

24

8

8

32

4.00

4

32

9

9

41

4.50

4

36

10

10

50

5.00

5

50

11

11

61

5.50

5

55

12

12

72

6.00

6

72

13

13

85

6.50

6

78

14

14

98

7.00

7

98

15

15

113

7.50

7

105

16

16

128

8.00

8

128

17

17

145

8.50

8

136

18

18

162

9.00

9

162

19

19

181

9.50

9

171

20

20

200

10.00

10

200

21

21

221

10.50

10

210

22

22

242

11.00

11

242

23

23

265

11.50

11

253

24

24

288

12.00

12

288

25

25

313

12.50

12

300

26

26

338

13.00

13

338

27

27

365

13.50

13

351

28

28

392

14.00

14

392

29

29

421

14.50

14

406

30

30

450

15.00

15

450

31

31

481

15.50

15

465

32

32

512

16.00

16

512

33

32

545

17.02

17

544

34

32

578

18.06

18

576

35

32

613

19.14

19

608

36

32

648

20.25

20

640

37

32

685

21.39

21

672

38

32

722

22.56

22

704

39

32

761

23.77

23

736

40

32

800

25.00

25

800

41

32

841

26.27

26

832

42

32

882

27.56

27

864

43

32

925

28.89

28

896

44

32

968

30.25

30

960

45

32

1013

31.64

31

992

46

32

1058

33.06

33

1056

47

32

1105

34.52

34

1088

48

32

1152

36.00

36

1152

49

32

1201

37.52

37

1184

50

32

1250

39.06

39

1248

51

32

1301

40.64

40

1280

52

32

1352

42.25

42

1344

53

32

1405

43.89

43

1376

54

32

1458

45.56

45

1440

55

32

1513

47.27

47

1504

56

32

1568

49.00

49

1568

57

32

1625

50.77

50

1600

58

32

1682

52.56

52

1664

59

32

1741

54.39

54

1728

60

32

1800

56.25

56

1792

61

32

1861

58.14

58

1856

62

32

1922

60.06

60

1920

63

32

1985

62.02

62

1984

64

32

2048

64.00

64

2048

65

32

2113

66.02

66

2112

66

32

2178

68.06

68

2176

67

32

2245

70.14

70

2240

68

32

2312

72.25

72

2304

69

32

2381

74.39

74

2368

70

32

2450

76.56

76

2432

71

32

2521

78.77

78

2496

72

32

2592

81.00

81

2592

73

32

2665

83.27

83

2656

74

32

2738

85.56

85

2720

75

32

2813

87.89

87

2784

76

32

2888

90.25

90

2880

77

32

2965

92.64

92

2944

78

32

3042

95.06

95

3040

79

32

3121

97.52

97

3104

80

32

3200

100.00

100

3200

81

32

3281

102.52

102

3264

82

32

3362

105.06

105

3360

83

32

3445

107.64

107

3424

84

32

3528

110.25

110

3520

85

32

3613

112.89

112

3584

86

32

3698

115.56

115

3680

87

32

3785

118.27

118

3776

88

32

3872

121.00

121

3872

89

32

3961

123.77

123

3936

90

32

4050

126.56

126

4032