ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 380

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
28. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1919/2006 z 11. decembra 2006, ktorým sa upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

28.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 380/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1919/2006

z 11. decembra 2006,

ktorým sa upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

keďže:

(1)

V niektorých nariadeniach Komisie týkajúcich sa spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami je potrebné vykonať niekoľko technických zmien a doplnení v záujme uskutočnenia nevyhnutných úprav z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii.

(2)

Príloha V k nariadeniu Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999 ustanovujúcemu podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (1), zodpovedá národnej triede akosti masla vyrábaného v členských štátoch, na ktoré sa vzťahuje pomoc pri súkromnom skladovaní. Do tejto prílohy by mala byť zahrnutá aj národná trieda akosti Bulharska a Rumunska.

(3)

V prílohe II k nariadeniu Komisie (ES) č. 2799/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1255/1999, týkajúce sa poskytovania finančnej pomoci na odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko určené na výkrm zvierat a na predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka (2), sa uvádza zoznam výrobkov vymedzených podľa jednotlivých členských štátov, v prípade ktorých by sa mali Komisii pravidelne oznamovať trhové ceny za podmienky existencie reprezentatívneho trhu, pokiaľ ide o uvedené výrobky. Táto príloha by sa mala rozšíriť o zoznam reprezentatívnych výrobkov na trhu v Bulharsku a Rumunsku.

(4)

V nariadení Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenie colných kvót (3), sa uvádzajú kvóty otvorené v prípade Bulharska a Rumunska a súvisiace ustanovenia týkajúce sa ich uplatňovania. Preto je vhodné vypustiť písmeno b) článku 5, písmeno a) odseku 1 článku 19 a prílohu I.B k uvedenému nariadeniu.

(5)

Okrem toho sa v článku 18 ods. 1 písm. d), v článku 21 ods. 1 písm. d), v článku 28 ods. 1 písm. d), v článku 37 a v článku 44 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2535/2001 uvádzajú niektoré záznamy vo všetkých jazykoch Spoločenstva. V týchto článkoch by sa mali ustanoviť aj záznamy v bulharskom a rumunskom jazyku.

(6)

V článku 2 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004, ktorým sa ustanovuje verejná súťaž týkajúca sa vývozných náhrad za určité mliečne výrobky (4), sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia stálej verejnej súťaže. V nariadení Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre určité druhy masla (5) a v nariadení Komisie (ES) č. 582/2004 z 26. marca 2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre sušené odstredené mlieko (6), sa ustanovujú samostatné verejné súťaže na uvedené výrobky. V nariadeniach (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004 sa uvádzajú odkazy na obchodovanie s Bulharskom a Rumunskom. Tieto odkazy by sa mali odo dňa pristúpenia uvedených štátov vypustiť. Okrem toho je potrebné uviesť aj názvy a adresy príslušných orgánov zodpovedných za verejnú súťaž v Bulharsku a Rumunsku.

(7)

V prílohách VII, XIII, XV a XVI k nariadeniu Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (7), sa uvádzajú niektoré záznamy vo všetkých jazykoch Spoločenstva. Tieto ustanovenia by mali obsahovať aj záznamy v bulharskom a rumunskom jazyku.

(8)

V prílohe IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 1282/2006 zo 17. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky (8), sa uvádzajú niektoré záznamy vo všetkých jazykoch členských štátov Spoločenstva. Tieto ustanovenia by mali obsahovať aj záznamy v bulharskom a rumunskom jazyku.

(9)

Nariadenia (EC) č. 2771/1999, (ES) č. 2799/1999, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 581/2004, (ES) č. 582/2004, (ES) č. 1898/2005 a (ES) č. 1282/2006 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha V k nariadeniu (ES) č. 2771/1999 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 2799/1999 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 2535/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 5 sa vypúšťa písmeno b).

2.

V článku 18 ods. 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

v kolónke 20, číslo kvóty a jeden z nasledujúcich záznamov uvedených v prílohe XV“.

3.

V článku 19 ods. 1 sa písmeno a) vypúšťa.

4.

V článku 21 ods. 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

v kolónke 20, jeden zo záznamov uvedených v prílohe XVI“.

5.

V článku 28 ods. 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

v kolónke 20 podľa vhodnosti, číslo kvóty, číslo certifikátu IMA 1 a dátum jeho vydania – v jednom zo záznamov uvedených v prílohe XVII“.

6.

V článku 37 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Odchylne od článku 26 nariadenia (ES) č. 1291/2000 príslušný orgán vydávajúci licenciu schvaľuje predmetnú licenciu v kolónke 20 jedným zo záznamov uvedených v prílohe XVIII.“

7.

V článku 44 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„V prípade vykonania fyzickej kontroly obsahuje kolónka 32 dovozných licencií alebo odkazový rámček v prípade elektronických licencií jeden z nasledovných záznamov uvedených v prílohe XIX.“

8.

Príloha I.B sa vypúšťa.

9.

Text v prílohe III k tomuto nariadeniu sa pripája vo forme príloh XV až XIX.

Článok 4

Nariadenie (ES) č. 581/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Výrobky uvedené v prvom pododseku sú určené na vývoz do všetkých miest určenia okrem Andorry, Ceuty a Melilly, Gibraltáru, Spojených štátov a Vatikánu.“

2.

Predmetná príloha sa nahrádza textom prílohy IV k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Nariadenie (ES) č. 582/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Vyhlasuje sa stála verejná súťaž s cieľom určiť vývoznú náhradu za sušené odstredené mlieko uvedené v oddiele 9 prílohy I k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3846/87 (9) vo vreciach s čistou hmotnosťou najmenej 25 kilogramov a s obsahom najviac 0,5 % hmotnosti pridaných nemliečnych látok, patriace pod číselný znak produktu ex ex 0402 10 199 000, určené na vývoz do všetkých krajín určenia okrem Andorry, Ceuty a Melilly, Gibraltáru, Spojených štátov a Vatikánu.

2.

Predmetná príloha sa nahrádza textom prílohy V k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Nariadenie (ES) č. 1898/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha VII sa nahrádza textom prílohy VI k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha XIII sa nahrádza textom prílohy VII k tomuto nariadeniu.

3.

Prílohy XV a XVI sa nahrádzajú textom prílohy VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1282/2006 sa nahrádza textom prílohy IX k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii a v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1633/2006 (Ú. v. EÚ L 305, 4.11.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2006 (Ú. v. EÚ L 288, 19.10.2006, s. 21).

(3)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 926/2006 (Ú. v. EÚ L 170, 23.6.2006, s. 8)

(4)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 3).

(5)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 975/2006 (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 69).

(6)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 975/2006.

(7)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1474/2006 (Ú. v. EÚ L 275, 6.10.2006, s. 44).

(8)  Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4.

(9)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1.“


PRÍLOHA I

PRÍLOHA V

NÁRODNÁ TRIEDA AKOSTI

‚beurre de laiterie; qualité extra; melkerijboter; extra kwaliteit‘, pokiaľ ide o belgické maslo,

‚Екстра качество‘, pokiaľ ide o bulharské maslo

‚České stolní máslo‘, pokiaľ ide o české maslo,

‚smør af første kvalitet‘, pokiaľ ide o dánske maslo,

‚Markenbutter‘, pokiaľ ide o nemecké maslo,

‚Ekstra kvaliteet‘, pokiaľ ide o estónske maslo,

‚προϊόν προερχόμενο αποκλειστικά από κρέμα γάλακτος που υπέστη επεξεργασία φυγοκεντρήσεως και παστεριώσεως‘ , pokiaľ ide o grécke maslo,

‚producto exclusivamente a partir de leche de vaca o de nata de leche pasteurizada‘, pokiaľ ide o španielske maslo,

‚pasteurisé A‘, pokiaľ ide o francúzske maslo,

‚Irish creamery butter‘, pokiaľ ide o írske maslo,

‚prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione‘, pokiaľ ide o talianske maslo,

‚Ekstrā klases sviests‘, pokiaľ ide o lotyšské maslo,

‚A klasės sviestas‘, pokiaľ ide o litovské maslo,

‚Marque rosse‘ alebo ‚Beurre de premiére qualité‘, pokiaľ ide o luxemburské maslo,

‚Márkázott vaj‘, pokiaľ ide o maďarrské maslo,

‚Extra kwaliteit‘, pokiaľ ide o holandské maslo,

‚Teebutter‘, pokiaľ ide o rakúske maslo,

‚masło ekstra; masło delikatesowe; masło wyborowe‘, pokiaľ ide o poľské maslo,

‚produto exclusivamente a partir de leite ou de nata de leite de vaca pasteurizados‘, pokiaľ ide o portugalské maslo,

‚unt extra‘, pokiaľ ide o rumunské maslo,

‚Surovo maslo I. vrste‘, pokiaľ ide o slovinské maslo,

‚Slovenské výberové maslo‘, pokiaľ ide o slovenské maslo,

‚perinteinen meijerivoi/traditionellt mejerismör‘, pokiaľ ide o fínske maslo,

‚svensk smör‘, pokiaľ ide o švédske maslo,

‚Extra selected‘, pokiaľ ide o maslo z Veľkej Británie a ‚Premium‘, pokiaľ ide o maslo zo Severného Írska.


PRÍLOHA II

PRÍLOHA II

A.

Údaje, ktoré sa uvádzajú na obaloch zmesí:

po bulharsky: Смес, предназначена за производство на комбинирани фуражи Регламент (ЕО) No 2799/1999

po španielsky: Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

po česky: Směs určená k výrobě krmných směsí – nařízení (ES) č. 2799/1999

po dánsky: Blanding bestemt til fremstilling af foderblandinger – Forordning (EF) nr. 2799/1999

po nemecky: Mischung zur Herstellung von Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

po estónsky: Segasööda valmistamiseks ettenähtud segud – määrus (EÜ) nr 2799/1999

po grécky: Μείγμα που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

po anglicky: Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs – Regulation (EC) No 2799/1999

po francúzsky: Mélange destiné à la fabrication d'aliments composés – Règlement (CE) no 2799/1999

po taliansky: Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

po lotyšsky: Kombinētās dzīvnieku barības ražošanai paredzēts maisījums – Regula (EK) Nr.2799/1999

po litovsky: Mišinys, skirtas kombinuotųjų pašarų gamybai – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

po maďarsky: Összetett takarmány előállítására szánt keverék – 2799/1999/EK rendelet

po maltsky: Taħlita maħsuba għall-fabrikazzjoni ta' l-alimenti komposti – Regolament (KE) Nru 2799/1999

po holandsky: Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemd mengsel – Verordening (EG) nr. 2799/1999

po poľsky:‚Mieszanka przeznaczona do wytwarzania pasz złożonych – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999‘

po portugalsky: Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

po rumunsky: Amestec destinat fabricării alimentelor compuse – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

po slovensky: Zmesi určené na výrobu kŕmnych zmesí – nariadenie (ES) č. 2799/1999

po slovinsky: Zmes za proizvodnjo sestavljenih krmnih mešanic – Uredba (ES) št. 2799/1999

po fínsky: Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

po švédsky: Blandning avsedd för framställning av foderblandningar – Förordning (EG) nr 2799/1999

B.

Údaje, ktoré sa uvádzajú na obaloch kŕmnych zmesí:

po bulharsky: Комбинирани фуражи, съдържащи обезмаслено сухо мляко на прах – Регламент (ЕО) No 2799/1999

po španielsky: Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo – Reglamento (CE) no 2799/1999

po česky: Krmné směsi obsahující sušené odstředěné mléko – nařízení (ES) č. 2799/1999

po dánsky: Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver – Forordning (EF) nr. 2799/1999

po nemecky: Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

po estónsky: Lõssipulbrit sisaldavad segasöödad – määrus (EÜ) nr 2799/1999

po grécky: Σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

po anglicky: Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder – Regulation (EC) No 2799/1999

po francúzsky: Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre – Règlement (CE) no 2799/1999

po taliansky: Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere – Regolamento (CE) n. 2799/1999

po lotyšsky: Kombinētā dzīvnieku barība, kas satur sauso vājpienu (vājpiena pulveri) – Regula (EK) Nr.2799/1999

po litovsky: Kombinuotieji pašarai, kuriuose yra nugriebto pieno miltelių – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

po maďarsky: Sovány tejport tartalmazó összetett takarmányok – 2799/1999/EK rendelet

po maltsky: Alimenti komposti li jikontjenu trab tal-ħalib xkumat – Regolament (KE) Nru 2799/1999

po holandsky: Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder – Verordening (EG) nr. 2799/1999

po poľsky:‚Pasze złożone zawierające odtłuszczone mleko w proszku – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999‘

po portugalsky: Alimento composto para animais com leite em pó desnatado – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

po rumunsky: Aliment compus pentru animale care conţine lapte praf degresat – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

po slovensky: Kŕmne zmesi obsahujúce sušené odstredené mlieko – nariadenie (ES) č. 2799/1999

po slovinsky: Sestavljene krmne mešanice z vsebnostjo posnetega mleka v prahu – Uredba (ES) No 2799/1999

po fínsky: Rasvatonta maitojauhetta sisältavä rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

po švédsky: Foderblandning innehållande skummjölkspulver – Förordning (EG) nr 2799/1999

C.

Osobitné údaje, ktoré sa uvádzajú v časti 104 kontrolnej kópie T5, ak sa produkt dodáva tankerom alebo v kontejneri:

po bulharsky: Комбинирани фуражи, предназначени за ферма или развъдно стопанство или стопанство за угояване, които използват фуражи – Регламент (ЕО) No 2799/1999

po španielsky: Piensos compuestos destinados a una explotación agraria o una explotación pecuaria o de engorde que utilice los piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

po česky: Krmné směsi určené zemědělskému podniku, nebo podniku zabývajícímu se chovem nebo výkrmem zvířat, který krmné směsi používá – nařízení (ES) č. 2799/1999

po dánsky: Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed – Forordning (EF) nr. 2799/1999

po nemecky: Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

po estónsky: Segasöödad, mis on ettenähtud põllumajandus-, aretus- või nuumloomadele – määrus (EÜ) nr 2799/1999

po grécky: Σύνθετες ζωοτροφές που θα χρησιμοποιηθούν από γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτροφής ή πάχυνσης – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

po anglicky: Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs – Regulation (EC) No 2799/1999

po francúzsky: Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrice – Règlement (CE) no 2799/1999

po taliansky: Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

po lotyšsky: Kombinētā dzīvnieku barība, kas paredzēta lauku saimniecībai vai vaislas dzīvnieku audzētavai, vai nobarošanas saimniecībai, kur izmanto lopbarību Regula (EK) Nr. 2799/1999

po litovsky: Kombinuotieji pašarai, skirti tiekti ūkiui arba pašarus naudojančiai veisimo arba penėjimo įmonei Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

po maďarsky: Takarmányokat használó gazdaságba illetve tenyésztő vagy hizlaló vállalkozásba szánt összetett takarmányok – 2799/1999/EK rendelet

po maltsky: Alimenti komposti maħsuba għall-bdiewa u t-tobbija u t-tismin konċernat li jużaw l-alimenti – Regolament (KE) Nru 2799/1999

po holandsky: Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf – Verordening (EG) nr. 2799/1999

po poľsky:‚Pasze złożone przeznaczone na potrzeby gospodarstw lub na potrzeby zakładów hodowlanych lub tuczu – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999‘

po portugalsky: Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pecuária ou de engorda utilizadora – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

po rumunsky: Alimente compuse pentru animale destinate unei exploatări agricole sau unei exploatări de creştere sau de îngrăşare care utilizează alimentele compuse – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

po slovensky: Kŕmne zmesi určené pre podnik zaoberajúci sa chovom alebo výkrmom zvierat, ktoré používajú kŕmne zmesi – nariadenie (ES) č. 2799/1999

po slovinsky: Sestavljene krmne mešanice za kmetije oziroma objekte za vzrejo ali pitanje, kjer uporabljajo krmne mešanice – Uredba (ES) št. 2799/1999

po fínsky: Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

po švédsky: Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning – Förordning (EG) nr 2799/1999

D.

Osobitné údaje, ktoré sa uvádzajú v časti 104 kontrolnej kópie T5 v prípade sušeného odstredeného mlieka predávaného z verejných skladov:

po bulharsky: За преработка под формата на комбинирани фуражи или за денатуриране – Регламент (ЕО) No 2799/1999

po španielsky: Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse – Reglamento (CE) no 2799/1999

po česky: Ke zpracování do krmných směsí nebo k denaturaci – nařízení (ES) č. 2799/1999

po dánsky: Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres – Forordning (EF) nr. 2799/1999

po nemecky: Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

po estónsky: Ette nähtud segasöödaks töötlemiseks või denatureerimiseks – määrus (EÜ) nr 2799/1999

po grécky: Προς μεταποίηση σε σύνθετες ζωοτροφές ή μετουσίωση – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

po anglicky: To be processed into compound feedingstuffs or denatured – Regulation (EC) No 2799/1999

po francúzsky: À transformer en aliments composés pour animaux ou à dénaturer – Règlement (CE) no 2799/1999

po taliansky: Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare – Regolamento (CE) n. 2799/1999

po lotyšsky: Pārstrādei barības maisījumos (kombinētā dzīvnieku barībā) vai denaturēšanai Regula (EK) Nr. 2799/1999

po litovsky: Perdirbti į kombinuotuosius pašarus arba denatūruoti Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

po maďarsky: Denaturált vagy összetett takarmánnyá feldolgozandó – 2799/1999/EK rendelet

po maltsky: Biex ikunu pproċessati f'alimenti ta' l-ikel jew dinaturat – Regolament (KE) Nru 2799/1999

po holandsky: Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedenatureerd – Verordening (EG) nr. 2799/1999

po poľsky: Do przetworzenia na pasze złożone lub do denaturacji – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

po portugalsky: Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

po rumunsky: De transformat în alimente compuse pentru animale sau de denaturat – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

po slovensky: Na spracovanie na kŕmne zmesi alebo denaturovanie – nariadenie (ES) č. 2799/1999

po slovinsky: Za predelavo v sestavljeno krmno mešanico ali za denaturacijo– Uredba (ES) št. 2799/1999

po fínsky: Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi – asetus (EY) N:o 2799/1999

po švédsky: För bearbetning till foderblandningar eller denaturering – Förordning (EG) nr 2799/1999


PRÍLOHA III

PRÍLOHA XV

Záznamy uvedené v článku 18 ods. 1 písm. d)

po bulharsky: Регламент (ЕО) No 2535/2001, член 5,

po španielsky: Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,

po česky: Článek 5 nařízení (ES) č. 2535/2001,

po dánsky: Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,

po nemecky: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,

po estónsky: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 5,

po grécky: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

po anglicky: Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,

po francúzsky: Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,

po taliansky: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,

po lotyšsky: Regulas (EK) Nr.2535/2001 5.pants,

po litovsky: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnis,

po maďarsky: 2535/2001/EK rendelet 5. cikk,

po maltsky: Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

po holandsky: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,

po poľsky: Artykuł 5 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

po portugalsky: Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,

po rumunsky: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 5,

po slovensky: Článok 5 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

po slovinsky: Člen 5 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

po fínsky: Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,

po švédsky: Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.

PRÍLOHA XVI

Záznamy uvedené v článku 21 ods. 1 písm. d)

po bulharsky: Регламент (ЕO) No 2535/2001, член 20,

po španielsky: Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,

po česky: Článek 20 nařízení (ES) č. 2535/2001,

po dánsky: Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,

po nemecky: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20,

po estónsky: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 20,

po grécky: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,

po anglicky: Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,

po francúzsky: Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,

po taliansky: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,

po lotyšsky: Regulas (EK) Nr.2535/2001 20.pants,

po litovsky: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20 straipsnis,

po maďarsky: 2535/2001/EK rendelet 20. cikk,

po maltsky: Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

po holandsky: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 20,

po poľsky: Artykuł 20 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

po portugalsky: Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20o,

po rumunsky: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 20,

po slovensky: Článok 20 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

po slovinsky: Člen 20 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

po fínsky: Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

po švédsky: Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.

PRÍLOHA XVII

Záznamy uvedené v článku 28 ods. 1 písm. d)

po bulharsky: Валидно, ако е придружено от IMA 1 сертификат No ..., издаден на ...,

po španielsky: Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no … expedido el …,

po česky: Platné pouze při současném předložení osvědčení IMA 1 č. …. Vydaného dne ….,

po dánsky: Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt den …,

po nemecky: Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. …, ausgestellt am …,

po estónsky: Kehtiv, kui on kaasas IMA 1 sertifikaat nr …, välja antud …,

po grécky: Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …,

po anglicky: Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No ... issued on ...,

po francúzsky: Valable si accompagné du certificat IMA no ..., délivré le ...,

po taliansky: Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …,

po lotyšsky: Derīgs kopā ar IMA 1 sertifikātu Nr. …, kas izdots …,

po litovsky: Galioja tik kartu su IMA 1 sertifikatu Nr. …, išduotu …,

po maďarsky: Csak a … -án/én kiállított … számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes,

po maltsky: Validu jekk akkumpanjat b’ċertifikat IMA 1 Nru ... maħruġ fl-...,

po holandsky: Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. … dat is afgegeven op …,

po poľsky: Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr ... wydanym dnia...,

po portugalsky: Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número … emitido …,

po rumunsky: Valabil doar însoţit de certificatul IMA 1 nr. ….. eliberat la ……

po slovensky: Platné v prípade, že je pripojený certifikát IMA 1 č. … vydaný dňa…,

po slovinsky: Veljavno, če ga spremlja potrdilo IMA 1 št. …., izdano dne….,

po fínsky: Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o.. kanssa,

po švédsky: Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr … utfärdat den …

PRÍLOHA XVIII

Záznamy uvedené v prvom odseku článku 37

po bulharsky: Сертификат за внос при намалено мито за продукта, съответстващ на нареждане N°…, превърнат в сертификат за внос при пълно мито, за който ставката на приложимото мито от …/100 кг е била начислена и е платена; сертификатът вече е издаден,

po španielsky: Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden … que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/100 kg; certificado ya anotado,

po česky: Změněno z dovozní licence se sníženým clem pro produkt pod pořadovým č. … na dovozní licenci s plným clem, na základě které bylo vyměřeno a uhrazeno clo v hodnotě …/100 kg; licence již byla započtena,

po dánsky: Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på …/100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,

po nemecky: Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr. … in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,

po estónsky: Ümber arvestatud vähendatud tollimaksuga impordilitsentsist, mis on välja antud tellimusele nr … vastavale tootele, täieliku tollimaksuga impordilitsentsiks, mille puhul tuli maksta ja on makstud tollimaks … 100 kilogrammi kohta; litsents juba lisatud,

po grécky: Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού … της ποσόστωσης, σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε· Το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

po anglicky: Converted from a reduced duty import licence for product under order No … to a full duty import licence on which the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid; licence already attributed,

po francúzsky: Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent …, converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,

po taliansky: Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente … ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di …/100 kg; titolo già imputato,

po lotyšsky: Pāreja no samazināta nodokļa importa licences par produktu ar kārtas nr. … uz pilna apjoma nodokļa importa licenci ar nodokļu likmi …/100 kg, kas ir samaksāta; licence jau izdota,

po litovsky: Licencija, pagal kurią taikomas sumažintas importo muitas, išduota produktui, kurio užsakymo Nr. …, pakeista į licenciją, pagal kurią taikomas visas importo muitas, kurio norma yra …/100 kg, muitas sumokėtas; licencija jau priskirta,

po maďarsky: …kontingensszámú termék csökkentett vám hatálya alá tartozó importengedélye teljes vám hatálya alá tartozó importengedéllyé átalakítva, melyen a …/100 kg vámtétel kiszabva és leróva, az engedély már kiadva,

po maltsky: Konvertit minn liċenzja tad-dazju fuq importazzjoni mnaqqsa għall-prodott li jaqa' taħt in-Nru … għal dazju sħiħ fuq importazzjoni bir-rata tad-dazju ta’ …/100 kg kien dovut u ġie imħallas; liċenzja diġà attribwita,

po holandsky: Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,

po poľsky: Pozwolenie na przywóz produktu nr … po obniżonej stawce należności celnych zmienione na pozwolenie na przywóz po pełnej stawce należności celnych, która to stawka wynosi …/100kg i została uiszczona; pozwolenie zostało już przyznane,

po portugalsky: Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem … num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de …/100 kg foi paga; certificado já imputado,

po rumunsky: Licenţă de import cu taxe vamale reduse pentru produsul din contingentul … transformată în licenţă de import cu taxe vamale întregi, pentru care taxa vamală aplicabilă de …/100 kg a fost achitată; licenţă atribuită deja,

po slovensky: Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č. … zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za …/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené,

po slovinsky: Spremenjeno iz uvoznega dovoljenja z znižanimi dajatvami za proizvod iz naročila št. … v uvozno dovoljenje s polnimi dajatvami, v katerem je stopnja dajatev v višini …/100 kg zapadla in bila plačana; dovoljenje že podeljeno,

po fínsky: Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistukseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,

po švédsky: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.

PRÍLOHA XIX

Záznamy podľa článku 44 ods. 3

po bulharsky: Извършена физическа проверка [Регламент (ЕО) No 2535/2001],

po španielsky: Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001],

po česky: Fyzická kontrola provedena [nařízení (ES) č. 2535/2001],

po dánsky: Fysisk kontrol [forordning (EF) nr.2535/2001],

po nemecky: Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr. 2535/2001],

po estónsky: Füüsiline kontroll tehtud [määrus (EÜ) nr 2535/2001],

po grécky: Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001],

po anglicky: Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001],

po francúzsky: Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001],

po taliansky: Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001],

po lotyšsky: Fiziska pārbaude veikta [Regula (EK) Nr.2535/2001],

po litovsky: Fizinis patikrinimas atliktas [Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001],

po maďarsky: Fizikai ellenőrzés elvégezve [2535/2001/EK rendelet],

po maltsky: Iċċekjar fiżiku mwettaq [Regolament (KE) Nru 2535/2001],

po holandsky: Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001],

po poľsky: Przeprowadzono kontrolę fizyczną [Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001],

po portugalsky: Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) no 2535/2001],

po rumunsky: Control fizic efectuat [Regulamentul (CE) nr. 2535/2001],

po slovensky: Fyzická kontrola vykonaná [nariadenie (ES) č. 2535/2001],

po slovinsky: Fizični pregled opravljen [Uredba (ES) št. 2535/2001],

po fínsky: Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001],

po švédsky: Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001].


PRÍLOHA IV

PRÍLOHA

Príslušné orgány členských štátov uvedené v nariadení (ES) č. 580/2004 a v tomto nariadení, ktorým sa predkladajú ponuky:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 230 25 33/(32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND ‚AGRICULTURE‘ – PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulharsko

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Česká republika

Tel: + 42 0 222 871 452

Fax: + 42 0 222 871 769

E-mail: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tel. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845 – 3732, 3774, 3884

Fax (49-228) 6845 – 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estónsko

Tel.: +37 27371200

Fax: +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. – Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR-10446 Athènes

Tel.: (30-210)212 49 03 – (30-210)212 49 11

Fax: (30-210) 86 70 503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E – 28071 Madrid

Tel.: (3491) 349 3780

Fax: (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

75607 Paris CEDEX 12

Tel.: (33-1) 73 00 50 00/Fax: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

75740 Paris CEDEX 15

Tél.: (33-1)73 00 52 67/Fax : (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Írsko

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

TEL: 390659932220

FAX: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: +357 22867 100

Fax: +357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Lotyšsko

Tel: +371 7027542

Fax: +371 7027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Litva

Tel: + 370 5 25 26 703

Fax: + 370 5 25 26 945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L – 2011 Luxembourg

Tél.: (35-2) 478 2370

Fax: (35-2) 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H – 1095 Budapest

Maďarsko

Tel: + 36 1 37 43 603

Fax: + 36 1 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta – CMR 02

Tel: +356 2295 2228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL – 2719 EK Zoetermeer

Tel.: (31)-(0)79 368 1534

Fax.: (31) (0)79 368 1955

E-mail: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A – 1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax.: (43-1) 331 51 396

E-mail: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

00-400 Warszawa

Poľsko

Tel: + 4822 661-75-90

Fax: + 4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo – Edifício da Alfândega

P – 1149 – 060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 62

Fax.:(351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

Rumunsko

Tel.: +40 21 3054802

Tel.: +40 21 3054842

Fax: +40 21 3054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: +386 1 478 9228

Fax: +386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

Slovenská republika

Tel: +421 2 59 266 321; + 421 2 59 266 265

Fax: +421 2 59 266 329; + 421 2 59 266 256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN – 00023 Government, Finland

Tel.: (358-9) 160 01

Fax: (358-9) 1605 2707

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S – 51182 Jönköping

Tel.: (46-36) 15 50 00

Fax: (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK – NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tel.: + 44(0) 191 226 5262

Fax: + 44(0) 191 226 5212


PRÍLOHA V

PRÍLOHA

Príslušné orgány členských štátov uvedené v nariadení (ES) č. 580/2004 a v tomto nariadení, ktorým sa predkladajú ponuky:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B – 1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

fax (32-2) 230 25 33/32 03 07

BG

STATE FUND ‚AGRICULTURE‘ – PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulharsko

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: + 42 0 222 871 452

Fax: + 42 0 222 871 769

E-mail: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D – 53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845 – 3732, 3774, 3884

Fax (49-228) 6845 – 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estonia

Tel: +37 27371200

Fax: +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. – Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR – 10446 Athènes

Tel.: (30-210)212 49 03 – (30-210)212 49 11

Fax.: (30-210) 86 70 503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E – 28071 Madrid

Tel.: (3491) 349 3780

Fax.: (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

F – 75607 Paris CEDEX 12

Tel.: (33-1) 73 00 50 00/Fax.: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

F – 75740 Paris CEDEX 15

Tél.: (33-1)73 00 52 67/Fax : (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Írsko

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

TEL: 390659932220

FAX: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: +357 22867 100

Fax: +357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tel: +371 7027542

Fax: +371 7027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Litva

Tel: + 370 5 25 26 703

Fax: + 370 5 25 26 945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L – 2011 Luxembourg

Tél.: (35-2) 478 23 70

Fax: (35-2) 46 61 38

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H – 1095 Budapest

Maďarsko

Tel: + 36 1 37 43 603

Fax: + 36 1 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta – CMR 02

Tel: +356 2295 2228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL – 2719 EK Zoetermeer

Tel.: (31)-(0)79 368 1534

Fax.: (31) (0)79 368 1955

E-mail: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Strasse 70

A – 1200 Wien

Tel.: (43-1) 33 151 0

Fax.: (43-1) 331 51 396

E-mail: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

PL – 00-400 Warszawa

Poľsko

Tel: + 4822 661-75-90

Fax: + 4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo – Edifício da Alfândega

P – 1149 – 060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 62

Fax.:(351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

Tel.: + 40 21 3054802; + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: + 386 1 478 9228

Fax: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

Slovenská republika

Tel: + 421 2 58243308; + 421 2 59 266 265

Fax: + 421 2 59266329; + 421 2 59 266256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN – 00023 Government, Finland

Tel.: (358-9) 160 01

Fax: (358-9) 1605 2707

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S – 51182 Jönköping

Tel.: (46-36) 15 50 00

Fax.: (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK – NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tel.: + 44(0) 191 226 5262

Fax: + 44(0) 191 226 5212


PRÍLOHA VI

PRÍLOHA VII

Označovanie na obaloch (články 9 a 10)

1.

a)

Koncentrované maslo:

po bulharsky: Концентрирано масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

po španielsky: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

po česky: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

po dánsky: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

po nemecky: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

po estónsky: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

po grécky: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα που αναφέρονται στο άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

po anglicky: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

po francúzsky: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

po taliansky: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

po lotyšsky: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

po litovsky: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

po maďarsky: Vízmentes tejzsír kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

po maltsky: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

po holandsky: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

po poľsky: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

po portugalsky: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

po rumunsky: Unt concentrat destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

po slovensky: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

po slovinsky: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

po fínsky: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

po švédsky: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b)

Maslo, ku ktorému boli pridávané značkovacie látky:

po bulharsky: Масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

po španielsky: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

po česky: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

po dánsky: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

po nemecky: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

po estónsky: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

po grécky: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνιςμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

po anglicky: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

po francúzsky: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

po taliansky: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

po lotyšsky: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

po litovsky: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

po maďarsky: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

po maltsky: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

po holandsky: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

po poľsky: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

po portugalsky: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

po rumunsky: Unt destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

po slovensky: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

po slovinsky: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

po fínsky: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

po švédsky: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c)

Smotana, do ktorej sa pridali značkovacie látky:

po bulharsky: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4, Формула Б на Регламент (ЕО) No 1898/2005

po španielsky: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

po česky: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

po dánsky: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

po nemecky: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

po estónsky: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

po grécky: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

po anglicky: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

po francúzsky: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

po taliansky: Crema contenente rivelatori destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n. 1898/2005

po lotyšsky: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

po litovsky: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

po maďarsky: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

po maltsky: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

po holandsky: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

po poľsky: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

po portugalsky: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

po rumunsky: Smântână cu marcatori destinată exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4, formula B, din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

po slovensky: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

po slovinsky: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

po fínsky: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

po švédsky: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d)

Mliečny tuk spadajúci pod kód KN ex 0405 90 10:

po bulharsky: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

po španielsky: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

po česky: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

po dánsky: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

po nemecky: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

po estónsky: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

po grécky: Λιπαρές ύλες του γάλακτος όπως χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

po anglicky: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

po francúzsky: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

po taliansky: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

po lotyšsky: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

po litovsky: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

po maltsky: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

po holandsky: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

po poľsky: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

po portugalsky: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

po rumunsky: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

po slovensky: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

po slovinsky: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

po švédsky: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Medziprodukty

po bulharsky: Междинен продукт, както е упоменато в член 10 на Регламент (ЕО) No 1898/2005, предназначен единствено за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на същия този регламент

po španielsky: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

po česky: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

po dánsky: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

po nemecky: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

po estónsky: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

po grécky: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

po anglicky: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

po francúzsky: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

po taliansky: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

po lotyšsky: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

po litovsky: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

po maltsky: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

po holandsky: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

po poľsky: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

po portugalsky: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

po rumunsky: Produs intermediar menţionat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 şi destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din regulamentul anterior

po slovensky: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

po slovinsky: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

po švédsky: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

Pri polotovaroch patriacich pod kód číselný znak ex 0405 10 30, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii), sa text ‚v článku 10‘ sa nahrádza textom ‚v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii)‘.


PRÍLOHA VII

«

PRÍLOHA XIII

Záznamy v kolónkach 104 a 106 kontrolnej kópie T5 uvedené v článku 45 ods. 1

A.

Maslo, koncetrované maslo, smotana alebo medziprodukty určené na zapracovanie do konečných produktov po pridaní značkovacích látok:

a)

Pri odosielaní intervenčného masla na účely pridania značkovacích látok:

kolónka104 kontrolnej kópie T5:

po bulharsky: Масло, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

po španielsky: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

po česky: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

po dánsky: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

po nemecky: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

po estónsky: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

po grécky: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

po anglicky: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

po francúzsky: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

po taliansky: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

po lotyšsky: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

po litovsky: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

po maltsky: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

po holandsky: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

po poľsky: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

po portugalsky: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

po rumunsky: Unt destinat adăugării de marcatori pentru utilizarea conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

po slovensky: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

po slovinsky: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

po fínsky: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

po švédsky: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

kolónka 106 kontrolnej kópie T5:

1.

lehota na zapracovanie do konečných produktov;

2.

označenie účelu použitia (kategória A alebo kategória B);

b)

pri odosielaní intervenčného masla na zakoncentrovanie a pridanie značkovacích látok:

kolónka 104 kontrolnej kópie T5:

po bulharsky: Масло, предназначено за концентриране, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

po španielsky: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

po česky: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

po dánsky: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

po nemecky: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

po estónsky: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ettenähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

po grécky: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

po anglicky: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

po francúzsky: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

po taliansky: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

po lotyšsky: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

po litovsky: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

po maltsky: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

po holandsky: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

po poľsky: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

po portugalsky: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

po rumunsky: Unt destinat concentrării şi adăugării de marcatori în vederea utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

po slovensky: Maslo na výrobu koncentrovaného masla a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1 pism. a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

po slovinsky: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

po fínsky: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

po švédsky: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

kolónka 106 kontrolnej kópie T5:

1.

lehota na zapracovanie do konečných produktov;

2.

označenie účelu použitia (kategória A alebo kategória B);

c)

pri odosielaní medziproduktu, do ktorého sa pridali značkovacie látky, alebo masla, intervenčného masla či koncentrovaného masla, do ktorých sa pridali značkovacie látky, na zapracovanie priamo do konečných produktov alebo prípadne prostredníctvom medziproduktov:

kolónka 104 kontrolnej kópie T5:

po bulharsky: Масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) no 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

или

Концентрирано масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) no 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

или

Междинен продукт, както е упоменато в член 10 (2), към който са били добавени маркери, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) no 1898/2005

po španielsky: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

po česky: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

po dánsky: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

po nemecky: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

po estónsky: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote (1)

või

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

po grécky: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

po anglicky: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

po francúzsky: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

po taliansky: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

po lotyšsky: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10 (1).pantu

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10 (2).pantu, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

po litovsky: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 (1) straipsnyje

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

po maďarsky: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

Vízmentes tejzsír, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

po maltsky: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

po holandsky: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

po poľsky: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

lub

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

lub

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

po portugalsky: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10 (1).

ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 10. (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

po rumunsky: Unt cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

sau

Unt concentrat cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

sau

Produs intermediar cu marcatori menţionat la articolul 10 (2) destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

po slovensky: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

alebo

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

po slovinsky: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

po fínsky: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

po švédsky: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

kolónka 106 kontrolnej kópie T5:

1.

lehota na zapracovanie do konečných produktov;

2.

označenie účelu použitia (kategória A alebo kategória B);

3.

prípadne hmotnosť intervenčného masla, masla alebo koncentrovaného masla použitého pri výrobe medziproduktu;

d)

pri odosielaní smotany, do ktorej sa pridali značkovacie látky, na zapracovanie do konečných produktov:

kolónka 104 kontrolnej kópie T5:

po bulharsky: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

po španielsky: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

po česky: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

po dánsky: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

po nemecky: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Enderzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

po estónsky: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

po grécky: Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

po anglicky: Cream to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

po francúzsky: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

po taliansky: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

po lotyšsky: Krējums ar pievienotiem marķieriem, paredzēts iestrādei Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos galaproduktos

po litovsky: Grietinė, į kurią įdėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į galutinius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

po maďarsky: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozásra

po maltsky: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

po holandsky: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

po poľsky: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

po portugalsky: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

po rumunsky: Smântână cu marcatori destinată încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

po slovensky: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

po slovinsky: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k končnim proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

po fínsky: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

po švédsky: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

kolónka 106 kontrolnej kópie T5:

1.

lehota na zapracovanie do konečných produktov;

2.

označenie účelu použitia (kategória B).

B.

Intervenčné maslo, koncentrované maslo alebo medziprodukty na zapracovanie do konečných produktov:

a)

pri odosielaní intervenčného masla určeného na koncentráciu:

kolónka 104 kontrolnej kópie T5:

po bulharsky: Масло, предназначено за концентриране и за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка b) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

po španielsky: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

po česky: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. b) nařízení (ES) č. 1898/2005

po dánsky: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

po nemecky: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

po estónsky: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

po grécky: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

po anglicky: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

po francúzsky: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

po taliansky: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

po lotyšsky: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

po litovsky: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

po maltsky: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

po holandsky: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

po poľsky: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

po portugalsky: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

po rumunsky: Unt destinat concentrării şi utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera b) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

po slovensky: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

po slovinsky: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

po fínsky: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

po švédsky: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1898/2005

kolónka 106 kontrolnej kópie T5:

1.

lehota na zapracovanie do konečných produktov;

2.

označenie účelu použitia (kategória A alebo kategória B);

b)

pri odosielaní medziproduktu vyrobeného s použitím intervenčného masla, masla alebo koncentrovaného masla, alebo intervenčného masla, masla alebo koncentrovaného masla na priame zapracovanie do konečných produktov, alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu:

kolónka 104 kontrolnej kópie T5:

po bulharsky: Масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

или

Концентрирано масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) no 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

или

Междинен продукт, както е упоменато в член 10, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) no 1898/2005

po španielsky: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

po česky: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

po dánsky: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

po nemecky: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

po estónsky: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

po grécky: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

ή

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

ή

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

po anglicky: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 or

or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

po francúzsky: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

po taliansky: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

po lotyšsky: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

po litovsky: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vízmentes tejzsír

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

po maltsky: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

po holandsky: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

po poľsky: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

lub

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

lub

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

po portugalsky: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

po rumunsky: Unt destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

sau

Unt concentrat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

sau

Produs intermediar menţionat la articolul 10 destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

po slovensky: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

alebo

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10, na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

po slovinsky: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

po fínsky: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

po švédsky: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

kolónka 106 kontrolnej kópie T5:

1.

lehota na zapracovanie do konečných produktov;

2.

označenie účelu použitia (kategória A alebo kategória B);

3.

prípadne hmotnosť intervenčného masla, masla alebo koncentrovaného masla použitého pri výrobe medziproduktu.

C.

Mliečny tuk spadajúci pod kód KN ex 0405 90 10

Pri odosielaní mliečneho tuku určeného na prípravu koncentrovaného masla:

kolónka 104 kontrolnej kópie T5:

po bulharsky: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

po španielsky: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

po česky: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

po dánsky: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

po nemecky: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

po estónsky: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

po grécky: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

po anglicky: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

po francúzsky: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

po taliansky: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

po lotyšsky: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

po litovsky: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

po maltsky: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

po holandsky: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

po poľsky: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

po portugalsky: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

po rumunsky: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

po slovensky: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

po slovinsky: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

po švédsky: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

kolónka 106 kontrolnej kópie T5:

konečný termín prípravy koncentrovaného masla.

»

(1)  Pri polotovaroch uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode sa text ‚alebo tam, kde je to opodstatnené, prostredníctvom medziproduktu uvedeného v článku 10‘ nahrádza textom ‚prostredníctvom medziproduktu uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ‘

(2)  Pri polotovaroch uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) sa text ‚v článku 10‘ nahrádza textom ‚v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ‘


PRÍLOHA VIII

PRÍLOHA XV

Označovanie na obaloch (článok 61) a záznamy na kontrolnej kópii T5 (článok 70)

1.   Koncentrované maslo v súlade s kategóriou I prílohy XIV

po bulharsky: Концентрирано масло – Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

po španielsky: Mantequilla concentrada – Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

po česky: Zahuštěné máslo – nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

po dánsky: Koncentreret smør – Forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel III

po nemecky: Butterschmalz/Butterfett – Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

po estónsky: Kontsentreeritud või – määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

po grécky: Συμπυκνωμένο βούτυρο – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙΙΙ

po anglicky: Concentrated butter – Regulation (EC) No1898/2005 Chapter III

po francúzsky: Beurre concentré – règlement (CE) no1898/2005 chapitre III

po taliansky: Burro concentrato – Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

po lotyšsky: Iebiezināts sviests Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

po litovsky: Koncentruotas sviestas – Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

po maďarsky: Vízmentes tejzsír – 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

po maltsky: Butir ikkoncentrat – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

po holandsky: Boterconcentraat – Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

po poľsky: Koncentrat masła – rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

po portugalsky: Manteiga concentrada – Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

po rumunsky: Unt concentrat – Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 capitolul III

po slovensky: Koncentrované maslo – nariadenie (ES) č. 1898/2005 kapitola III

po slovinsky: Zgoščeno maslo – Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

po fínsky: Voiöljy – asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

po švédsky: Koncentrerat smör – förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.   Čistené polotekuté maslo v súlade s kategóriou II prílohy XIV

po bulharsky: Гхи (ghee) получено от маслоРегламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

po španielsky: Ghee obtenido de mantequilla – Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

po česky: Ghee z másla – nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

po dánsky: Ghee – Forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel III

po nemecky: Aus Butter gewonnenes Ghee – Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

po estónsky: Pühvlivõi – määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

po grécky: Βoύτυρo ghee – Καvovισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 εφάλαιο ΙΙΙ

po anglicky: Butter ghee – Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

po francúzsky: Ghee obtenu du beurre – règlement (CE) no 1898/2005 chapitre III

po taliansky: Ghee ottenuto da burro – Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

po lotyšsky: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

po litovsky: Ghee sviestas – Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

po maďarsky: Tisztított vaj (ghee) – 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

po maltsky: Butter Ghee – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

po holandsky: Ghee – Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

po poľsky: Masło Ghee – rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

po portugalsky: Ghee – Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo III

po rumunsky: Unt concentrat – Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 Capitolul III

po slovensky: Maslo čistené polotekuté – nariadenie (ES) č. 1898/2005 kapitola III

po slovinsky: Maslo ghee – Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

po fínsky: Ghee – asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

po švédsky: Smörolja – förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.   Konkretizácie, ktoré sa majú uvádzaťv kolónke 104 kontrolnej kópie T5

po bulharsky: Пакетирано концентрирано масло за директна консумация в Общността (да се поеме от търговците на дребно)

po španielsky: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

po česky: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

po dánsky: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

po nemecky: Verpacktes Butterschmalz/Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

po estónsky: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

po grécky: Συμπυκvωμέvo και συσκευασμέvo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση καταvάλωση στηv Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιαvικό εμπόριo)

po anglicky: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

po francúzsky: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

po taliansky: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

po lotyšsky: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

po litovsky: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

po maďarsky: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vízmentes tejzsír (a kiskereskedelem általi átvételre)

po maltsky: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

po holandsky: Verpakt boterconcentraat bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

po poľsky: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

po portugalsky: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

po rumunsky: Unt concentrat ambalat destinat consumului direct în cadrul Comunităţii (va fi preluat de comerţul cu amănuntul)

po slovensky: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v Spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

po slovinsky: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

po fínsky: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

po švédsky: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)

PRÍLOHA XVI

Označovanie na obaloch (článok 81)

1.

Záznamy podľa článku 81 ods. 1

po bulharsky: Масло с намалена цена, съгласно Регламент (ЕО) no 1898/2005, глава IV

po španielsky: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

po česky: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

po dánsky: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel IV

po nemecky: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

po estónsky: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

po grécky: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙV

po anglicky: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

po francúzsky: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005 chapitre IV

po taliansky: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

po lotyšsky: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

po litovsky: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

po maďarsky: A 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

po maltsky: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

po holandsky: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk IV

po poľsky: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

po portugalsky: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo IV

po rumunsky: Unt cu preţ redus conform Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 Capitolul IV

po slovensky: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 kapitoly IV

po slovinsky: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

po švédsky: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

Záznamy podľa článku 81 ods. 2

po bulharsky: Препродажбата забранена

po španielsky: Reventa prohibida

po česky: Opětný prodej zakázán

po dánsky: Videresalg forbudt

po nemecky: Weiterverkauf verboten

po estónsky: Edasimüük keelatud

po grécky: Απαγορεύεται η μεταπώληση

po anglicky: Resale prohibited

po francúzsky: Revente interdite

po taliansky: Vietata la rivendita

po lotyšsky: Atkalpārdošana aizliegta

po litovsky: Perparduoti draudžiama

po maďarsky: Viszonteladása tilos

po maltsky: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

po holandsky: Doorverkoop verboden

po poľsky: Odsprzedaż zabroniona

po portugalsky: Proibida a revenda

po rumunsky: Revânzarea este interzisă

po slovensky: Opätovný predaj zakázaný

po slovinsky: Nadaljnja prodaja prepovedana

po fínsky: Jälleenmyynti kielletty

po švédsky: Återförsäljning förbjuden


PRÍLOHA IX

PRÍLOHA IV

Záznamy podľa článku 32 písm. c)

po bulharsky: глава III, дял 3 от Регламент (ЕО) No 1282/2006: годишна тарифна квота 1.7…-30.6… за мляко на прах съгласно Меморандум за разбирателство, сключен между Европейската общност и Доминиканската република и одобрен с Решение 98/486/EО на Съвета

po španielsky: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006: contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo.

po česky: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006: Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

po dánsky: kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006: toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

po nemecky: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006: Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

po estónsky: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos: Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

po grécky: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006: δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

po anglicky: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006: tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

po francúzsky: chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006: contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

po taliansky: capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006: contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

po lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā: Tarifa kvota no … gada 1. jūlija līdz … gada 30. jūnijam sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

po litovsky: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje: tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

po maďarsky: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza: A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

po maltsky: Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006: Quota ta' tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta' Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE.

po holandsky: Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006: Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

po poľsky: rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006: Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

po portugalsky: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006: Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

po rumunsky: Capitolul III, Secţiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006: Contingent tarifar pentru perioada 1.7…-30.6… pentru laptele praf conform Memorandumului de Acord încheiat între Comunitatea Europeană şi Republica Dominicană, aprobat prin Decizia Consiliului 98/486/CE.

po slovensky: Kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006: Tarifná kvóta na obdobie od 1. 7.… do 30. 6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES.

po slovinsky: poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006: Tarifna kvota za obdobje 1.7.…– 30.6…. za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

po fínsky: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa: neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana.

po švédsky: avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006: tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.