ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 374

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
27. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/93/ES z 12. decembra 2006 o regulácii prevádzky lietadiel podľa časti II kapitoly 3 zväzku I prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988) (kodifikované znenie) ( 1 )

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/94/ES z 12. decembra 2006 o vytvorení spoločných pravidiel pre určité typy cestnej prepravy tovarov (kodifikované znenie) ( 1 )

5

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (kodifikované znenie) ( 1 )

10

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rámcovému rozhodnutiu Rady 2003/577/SVV z 22 júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 196 2. augusta 2003) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 19/zv. 06, s. 185)

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

27.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 374/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/93/ES

z 12. decembra 2006

o regulácii prevádzky lietadiel podľa časti II kapitoly 3 zväzku I prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988)

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 92/14/EHS z 2. marca 1992 o obmedzení prevádzky lietadiel podľa časti II, kapitoly 2, zväzku I prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988) (3) bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Uplatňovanie normy hluku pre civilné podzvukové prúdové lietadlá má značné dôsledky na predpisy týkajúce sa leteckých služieb, najmä ak takéto normy limitujú životnosť lietadiel prevádzkovaných leteckými spoločnosťami.

(3)

Smernica Rady 89/629/EHS zo 4. decembra 1989 o obmedzení emisií hluku civilných podzvukových lietadiel (5) obmedzuje pripojenie lietadiel k registrom civilných lietadiel členských štátov len na tie, ktoré vyhovujú normám špecifikovaným v časti II, kapitoly 2, zväzok 1 prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988). Táto smernica uvádza, že obmedzenie pripojenia je len prvou etapou.

(4)

Z dôvodu problému rastúcej zápchy na letiskách Spoločenstva je dôležité zabezpečiť čo najlepšie využitie existujúcich zariadení. To môže byť prijateľné len vtedy, ak budú používané environmentálne prijateľné lietadlá.

(5)

Práce vykonané Spoločenstvom v spolupráci s ostatnými medzinárodnými organizáciami naznačujú, že opatrenia obmedzujúce činnosť lietadiel, ktoré nevyhovujú normám kapitoly 3 prílohy 16, nemôžu zohľadňovať akékoľvek dodatočné pravidlá, aby mohli prospieť životnému prostrediu.

(6)

Spoločné pravidlá na tento účel by mali byť zavedené v primeranom časovom období tak, aby zabezpečili harmonizovaný prístup v celom Spoločenstve, doplňujúc existujúce pravidlá. Je to dôležité najmä z pohľadu minulých trendov smerujúcich k progresívnej liberalizácii európskej leteckej prepravy.

(7)

Mal by byť znížený hluk lietadiel, berúc do úvahy environmentálne faktory, technické zariadenia a ekonomické dôsledky.

(8)

Je vhodné regulovať činnosť civilných podzvukových prúdových lietadiel, ktoré sú registrované v registroch členských štátov a ktoré vyhovujú normám kapitoly 3 prílohy 16.

(9)

Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá o sankciách za porušenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(10)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I, časť B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Cieľom tejto smernice je regulovať činnosť civilných podzvukových prúdových lietadiel, ako je špecifikované v článku 2.

2.   Táto smernica sa vzťahuje na lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou 34 000 kg alebo viac, s osvedčeným maximom vnútorného vybavenia pre príslušné lietadlá, ktoré majú viac ako devätnásť miest pre cestujúcich, okrem miest pre posádku.

Článok 2

1.   Členské štáty zabezpečia, aby civilné podzvukové prúdové lietadlá prevádzkované z letísk nachádzajúcich sa na ich území vyhovovali normám uvedeným v časti II, kapitoly 3, zväzok 1 prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988).

2.   Územie uvedené v odseku 1 nezahŕňa zámorské departmenty uvedené v článku 299 ods. 2 zmluvy.

Článok 3

1.   Členské štáty môžu poskytnúť výnimky z článku 2 pre lietadlá historického významu.

2.   Každý členský štát poskytujúci výnimku podľa odseku 1 informuje orgány ostatných členských štátov a Komisiu o skutočnostiach a dôvodoch svojho rozhodnutia.

3.   Každý členský štát uzná výnimky poskytnuté iným členským štátom, týkajúce sa lietadiel z ich registrov.

4.   V individuálnych prípadoch môžu členské štáty povoliť dočasné použitie letísk nachádzajúcich sa na ich území pre lietadlá, ktoré nemôžu byť prevádzkované na základe ostatných opatrení tejto smernice. Táto výnimka je obmedzená na:

a)

lietadlá, ktorých činnosti sú takej výnimočnej povahy, že by bolo nevhodné odoprieť im dočasnú výnimku;

b)

lietadlá vykonávajúce neziskové lety na účely úprav, opráv a údržby.

Článok 4

Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 5

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie uplatňovania týchto pravidiel. Sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia príslušné opatrenia Komisii a bezodkladne jej oznámia všetky ďalšie zmeny a doplnenia, ktoré na ne majú vplyv.

Článok 6

1.   Smernica 92/14/EHS sa týmto zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I, časť B.

2.   Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a mali by znieť v súlade s tabuľkou zhody v prílohe II.

Článok 7

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu z 12. decembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

M. PEKKARINEN


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. februára 2004 (Ú. v. EÚ C 97 E, 22.4.2004, s. 67) a rozhodnutie Rady zo 14. novembra 2006.

(3)  Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 21. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 991/2001 (Ú. v. ES L 138, 22.5.2001, s. 12).

(4)  Pozri prílohu I, časť A.

(5)  Ú. v. ES L 363, 13.12.1989, s. 27.


PRÍLOHA I

Časť A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

Smernica Rady 92/14/EHS

(Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 21)

Smernica Rady 98/20/ES

(Ú. v. ES L 107, 7.4.1998, s. 4)

Smernica Komisie 1999/28/ES

(Ú. v. ES L 118, 6.5.1999, s. 53)

Nariadenie Komisie (ES) č. 991/2001

(Ú. v. ES L 138, 22.5.2001, s. 12)

Časť B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 6)

Smernica

Lehota na transpozíciu

92/14/EHS

1. júl 1992

98/20/ES

1. marec 1999

1999/28/ES

1. september 1999


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Smernica 92/14/EHS

Táto smernica

Článok 1, odsek 1 a odsek 2

Článok 1, odsek 1 a odsek 2

Článok 1 ods. 3

Článok 2, odsek 1

Článok 2, odsek 2

Článok 2, odsek 1

Článok 2, odsek 3

Článok 2, odsek 2

Článok 2, odsek 4

Články 3 a 4

Článok 5, odsek 1

Článok 5, odsek 2

Článok 3, odsek 1

Články 6 a 7

Článok 8

Článok 3, odsek 4

Článok 9, odsek 1

Článok 3, odsek 2

Článok 9, odsek 2

Článok 3, odsek 3

Články 9a a 9b

Článok 10, odsek 1

Článok 10, odsek 2

Článok 4

Článok 5 (1)

Článok 6

Článok 7

Článok 11

Článok 8

Príloha

Príloha I

Príloha II


(1)  Článok 2 smernice Rady 98/20/ES.


27.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 374/5


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/94/ES

z 12. decembra 2006

o vytvorení spoločných pravidiel pre určité typy cestnej prepravy tovarov

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Prvá smernica Rady z 23. júla 1962 o vytvorení určitých spoločných pravidiel pre medzinárodnú prepravu (cestná preprava tovaru) (3) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Spoločná dopravná politika zahŕňa medziiným aj založenie spoločných pravidiel pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste na územie alebo z územia členských štátov, alebo prechádzajúcu územím jedného alebo viacerých členských štátov. Tieto pravidlá musia byť ustanovené spôsobom, ktorý prispieva k dobrému fungovaniu vnútorného trhu prepravy.

(3)

Je nevyhnutné zabezpečiť postupné rozšírenie medzinárodnej cestnej prepravy tovaru, ktorá berie do úvahy rozvoj obchodu a pohyb tovaru v rámci Spoločenstva.

(4)

Určitý počet prepráv bol vyňatý zo všetkých kvót a systému povolení na prepravu. V rámci nového usporiadania trhu zavedeného nariadením Rady (EHS) č. 881/92 z 26. marca 1992 o prístupe na trh v preprave tovarov cestnou dopravou v rámci Spoločenstva na územie alebo z územia členského štátu alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov (5) by mal byť zachovaný systém týchto výnimiek z povolení, vydávaných Spoločenstvom a z akýchkoľvek iných prepravných povolení pre niektoré typy dopravy, vzhľadom k ich špeciálnej povahe.

(5)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu a uplatňovanie smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II, časť B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Za podmienok uvedených v odseku 2 členské štáty liberalizujú tie typy medzinárodnej cestnej prepravy tovaru vykonávanej za úhradu, v prenájme alebo na vlastný účet, ktoré sú uvedené v prílohe I, ak je táto preprava uskutočňovaná z, do alebo tranzitne cez ich územie.

2.   Tie typy prepravy a tie jazdy prázdnych vozidiel, ktoré súvisia s týmito prepravami, ktoré sú uvedené v prílohe I, nebudú podliehať povoleniu Spoločenstva ani žiadnemu inému povoleniu.

Článok 2

Táto smernica nemení podmienky, za ktorých ktorýkoľvek členský štát oprávňuje svojho dopravcu na činnosti uvedené v tejto smernici.

Článok 3

Prvá smernica Rady z 23. júla 1962 o vytvorení spoločných pravidiel pre určité typy cestnej prepravy tovarov sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu a uplatňovanie smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II, časť B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a mali by znieť v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu z 12. decembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

M. PEKKARINEN


(1)  Ú. v. EÚ C 241, 28.9.2004, s. 19.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 545) a rozhodnutie Rady zo 14. novembra 2006.

(3)  Ú. v. L 70, 6.8.1962, s. 2005/62. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (EHS) č. 881/92 (Ú. v. ES L 95, 9.4.1992, s. 1).

(4)  Pozri prílohu II, časť A.

(5)  Ú. v. ES L 95, 9.4.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA I

Typy prepravy nepodliehajúce povoleniu Spoločenstva ani akýmkoľvek iným prepravným povoleniam

1.

Preprava pošty ako verejná služba.

2.

Preprava poškodených alebo pokazených vozidiel.

3.

Preprava tovarov v motorových vozidlách, ktorých celková povolená hmotnosť vrátane prívesného vozidla nepresahuje 6 ton, alebo ktorých celková povolená nosnosť vrátane prívesného vozidla nepresahuje 3,5 tony.

4.

Preprava tovarov v motorových vozidlách, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

a)

prevážaný tovar je vo vlastníctve podniku alebo je predaný, kúpený, prenajatý, prenajímaný, vyrábaný, získaný, spracovávaný alebo opravovaný podnikom;

b)

účelom cesty musí byť preprava tovaru z alebo do podniku, či už v rámci podniku, alebo mimo pre jeho potreby;

c)

motorové vozidlo pre takúto prepravu musí byť riadené zamestnancom tohto podniku;

d)

vozidlo musí byť vo vlastníctve podniku alebo byť prenajaté na určitú dobu tak, aby spĺňalo podmienky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (1).

Toto ustanovenie sa uplatní na použitie náhradných vozidiel počas krátkodobých výpadkov vozidiel bežne používaných;

e)

vozidlo musí slúžiť iba prevádzkovým potrebám podniku.

5.

Preprava liečiv, lekárskych prístrojov, vybavenia a iných tovarov potrebných pre lekársku starostlivosť v prípade naliehavej pomoci najmä pri prírodných katastrofách.


(1)  Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 82.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

Prvá smernica Rady z 23. júla 1962 o vytvorení určitých spoločných pravidiel pre medzinárodnú prepravu (cestná preprava tovaru)

(Ú. v. 70, 6.8.1962, s. 2005/62)

 

Smernica Rady 72/426/EHS

(Ú. v. ES L 291, 28.12.1972, s. 155)

 

Smernica Rady 74/149/EHS

(Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 8)

 

Smernica Rady 77/158/EHS

(Ú. v. ES L 48, 19.2.1977, s. 30)

 

Smernica Rady 78/175/EHS

(Ú. v. ES L 54, 25.2.1978, s. 18)

 

Smernica Rady 80/49/EHS

(Ú. v. ES L 18, 24.1.1980, s. 23)

 

Smernica Rady 82/50/EHS

(Ú. v. ES L 27, 4.2.1982, s. 22)

 

Smernica Rady 83/572/EHS

(Ú. v. ES L 332, 28.11.1983, s. 33)

Iba článok 2

Smernica Rady 84/647/EHS

(Ú. v. ES L 335, 22.12.1984, s. 72)

Iba článok 6

Nariadenie Rady (EHS) č. 881/92

(Ú. v. ES L 95, 9.4.1992, s. 1)

Iba článok 13

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie (v zmysle článku 3)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

Prvá smernica Rady z 23. júla 1962 o vytvorení určitých spoločných pravidiel pre medzinárodnú prepravu (cestná preprava tovaru)

31. december 1962

 

72/426/EHS

_

 

74/149/EHS

_

1. júl 1974

77/158/EHS

1. júl 1977

 

78/175/EHS

1. júl 1978

 

80/49/EHS

_

1. júl 1980

82/50/EHS

1. január 1983

 

83/572/EHS

1. január 1984

 

84/647/EHS

30. jún 1986

 


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Prvá smernica Rady z 23. júla 1962 o vytvorení spoločných pravidiel pre určité typy cestnej prepravy tovarov

Táto smernica

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 3

Článok 2

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Príloha

Príloha I

Príloha II

Príloha III


27.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 374/10


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/95/ES

z 12. decembra 2006

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 73/23/EHS z 19. februára 1973 o zosúlaďovaní právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (3) bola podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Opatrenia platné v členských štátoch, ktoré sú určené na zaručenie bezpečnosti pri používaní elektrického zariadenia používaného v rámci určitých napäťových limitov sa môžu odlišovať a tým brániť obchodu.

(3)

V niektorých členských štátoch, vzhľadom na elektrické zariadenie, majú vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti formu preventívnych a represívnych opatrení vyjadrených v záväzných predpisoch.

(4)

V iných členských štátoch, v záujme dosiahnutia rovnakého cieľa, sú vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti uvedené odkazy na technické normy stanovené normalizačnými inštitúciami. Taký systém ponúka výhody rýchleho prispôsobenia sa technickému pokroku bez toho, aby sa zanedbali bezpečnostné požiadavky.

(5)

Niektoré členské štáty vykonávajú správne postupy pre schvaľovanie noriem. Také schválenie nemá v žiadnom smere vplyv ani na technický obsah noriem, ani na limity podmienok ich použitia. Také schválenie nemôže z toho dôvodu meniť účinky harmonizovaných a uverejnených noriem z hľadiska Spoločenstva.

(6)

V Spoločenstve by mal voľný pohyb elektrického zariadenia nasledovať po tom, čo toto zariadenie splní určité bezpečnostné požiadavky uznané vo všetkých členských štátoch. Bez toho, aby boli dotknuté iné formy dôkazu, dôkaz o zhode s týmito požiadavkami môže byť podaný odkazom na harmonizované normy, ktoré zahŕňajú tieto podmienky. Tieto harmonizované normy by sa mali stanoviť na základe spoločnej dohody orgánov notifikovaných každým členským štátom ostatným členským štátom a Komisii a mali by byť čo najširšie uverejnené. Taká harmonizácia by pre účely obchodu mala eliminovať ťažkosti vyplývajúce z rozdielov medzi vnútroštátnymi normami.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté iné formy dôkazu, zhoda elektrického zariadenia s harmonizovanými normami sa môže predpokladať na základe pripevnenia alebo vydania značiek alebo osvedčení príslušnými organizáciami, alebo pri ich absencii, na základe vyhlásenia výrobcu o zhode. V záujme uľahčenia odstránenia prekážok obchodu by členské štáty mali uznať také značky, osvedčenia alebo vyhlásenia ako súčasti dôkazu. S ohľadom na to by mali byť najmä značky alebo osvedčenia uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

(8)

Ako prechodné opatrenie, voľný pohyb elektrického zariadenia, pre ktoré ešte neexistujú harmonizované normy, sa môže dosiahnuť uplatnením bezpečnostných noriem už schválených inými medzinárodnými inštitúciami alebo jednou z inštitúcií, ktorá schválila harmonizované normy.

(9)

Je možné, že elektrické zariadenie je zaradené do voľného obehu aj keď nespĺňa bezpečnostné požiadavky a z toho dôvodu je potrebné stanoviť primerané opatrenia na minimalizovanie tohto nebezpečenstva.

(10)

Rozhodnutie Rady 93/465/EHS (5) ustanovuje moduly pre rôzne fázy postupov hodnotenia zhody, ktoré sa majú použiť v smerniciach technickej harmonizácie.

(11)

Výber postupov by nemal viesť k zníženiu bezpečnosti noriem elektrického zariadenia, ktoré už boli ustanovené v celom Spoločenstve.

(12)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu a uplatňovanie smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe V, časť B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice je „elektrické zariadenie“ akékoľvek zariadenie určené na použitie s napätím medzi 50 a 1 000 V pre striedavý prúd a medzi 75 a 1 500 V pre jednosmerný prúd, ktoré nie je zariadením a javom uvedeným v prílohe II.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že elektrické zariadenie sa môže umiestniť na trh len vtedy, ak potom čo bolo skonštruované v súlade so správnou inžinierskou praxou v bezpečnostných otázkach platnou v Spoločenstve, neohrozuje pri inštalácii, údržbe a používaní v oblastiach, pre ktoré bolo vyrobené, bezpečnosť osôb, domácich zvierat alebo majetku.

2.   Základné prvky bezpečnosti sú uvedené v odseku 1 prílohy I.

Článok 3

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že ak je elektrické zariadenie takej povahy, že vyhovuje ustanoveniam článku 2, pri splnení podmienok článku 5, 6, 7 alebo 8, nebude bránené jeho voľnému pohybu v rámci Spoločenstva z dôvodov bezpečnosti.

Článok 4

V súvislosti s elektrickým zariadením členské štáty zabezpečia, aby organizácie dodávajúce elektrinu do rozvodnej siete alebo užívateľom elektrických zariadení neukladali prísnejšie bezpečnostné požiadavky než tie, ktoré sú uvedené v článku 2.

Článok 5

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že elektrické zariadenie, ktoré spĺňa bezpečnostné požiadavky harmonizovaných noriem, budú príslušné správne orgány na účely umiestnenia na trhu a voľného pohybu, ako je uvedené v článkoch 2 a 3, považovať za zariadenie spĺňajúce ustanovenia článku 2.

Za harmonizované sa budú považovať normy, ktoré boli vypracované na základe spoločnej dohody medzi inštitúciami určenými zo strany členských štátov, v súlade s článkom 11, prvý odsek, písm. a), a uverejnené podľa vnútroštátnych postupov. Normy sa menia a dopĺňajú na základe technického pokroku a vývoja správnej inžinierskej praxe v bezpečnostných otázkach.

Na informačné účely bude zoznam harmonizovaných noriem a odkazy na tieto normy uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

1.   Keď harmonizované normy, ako sú definované v článku 5, neboli ešte vypracované a uverejnené, prijmú členské štáty všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že na účely umiestnenia na trhu a voľného pohybu, ako je uvedené v článkoch 2 a 3, majú ich príslušné správne orgány považovať za elektrické zariadenia spĺňajúce bezpečnostné ustanovenia Medzinárodnej komisie pre pravidlá schvaľovania elektrického zariadenia (CEE) alebo Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC), pre ktoré sa použil publikačný postup stanovený v odsekoch 2 a 3, tiež za zariadenia spĺňajúce ustanovenia článku 2.

2.   Bezpečnostné opatrenia uvedené v odseku 1 oznámi Komisia členským štátom v dobe, keď táto smernica nadobudne účinnosť a potom v dobe ich uverejnenia. Komisia, po porade s členskými štátmi, stanoví opatrenia a najmä varianty, ktoré odporúča na uverejnenie.

3.   Členské štáty informujú Komisiu v priebehu troch mesiacov o námietkach, ktoré môžu mať voči takto oznámeným opatreniam, s uvedením bezpečnostných dôvodov, pre ktoré nemôžu byť takéto opatrenia uznané.

Na informačné účely budú také bezpečnostné opatrenia, proti ktorým neboli vznesené žiadne námietky, uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Keď harmonizované normy v zmysle článku 5 alebo bezpečnostné opatrenia v súlade s článkom 6 ešte neexistujú, členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že na účely umiestnenia na trhu alebo voľného pohybu, ako je uvedené v článkoch 2 a 3, majú príslušné správne orgány považovať elektrické zariadenia vyrábané v súlade s bezpečnostnými opatreniami noriem platných v členskom štáte výroby, tiež za zariadenia spĺňajúce ustanovenia článku 2, ak tento členský štát zabezpečí bezpečnostnú úroveň rovnocennú tej, ktorú ostatné členské štáty vyžadujú na svojom území.

Článok 8

1.   Skôr ako sa elektrické zariadenie umiestni na trh musí mať pripevnené označenie CE, ako je ustanovené v článku 10, potvrdzujúce jeho súlad s ustanoveniami tejto smernice, ako aj s postupom hodnotenia zhody opísaným v prílohe IV.

2.   Na vyzvanie môže výrobca alebo dovozca poskytnúť vyhlásenie o zhode elektrického zariadenia s ustanoveniami článku 2 vypracované inštitúciou, ktorá je určená v súlade s postupom uvedeným v článku 11, prvý odsek, písm. b).

3.   Ak dané elektrické zariadenia podliehajú iným smerniciam pokrývajúcim iné aspekty a ktoré tiež ustanovujú pripevňovanie označenia CE, musia tieto smernice uvádzať predpoklad, že dané zariadenia sú v súlade s ustanoveniami týchto iných smerníc.

Ak má však v prechodnom období výrobca možnosť vybrať si, ktoré opatrenia bude uplatňovať, potom musí v označení CE uviesť prispôsobenie iba tej smernici, ktorú uplatnil. V takomto prípade sa v sprievodných dokladoch, správach alebo inštrukciách k elektrickému zariadeniu, požadovaných smernicami, musí uviesť podrobný súpis uplatňovaných smerníc, tak ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

1.   Ak z bezpečnostných dôvodov zakáže členský štát umiestniť na trh akékoľvek elektrické zariadenie, alebo bráni jeho voľnému pohybu, informuje o tom ihneď ostatné príslušné členské štáty a Komisiu spolu s dôvodmi pre takéto rozhodnutie a uvedie najmä:

a)

či sa dá táto nezhoda s článkom 2 prisúdiť nedostatkom v harmonizovaných normách uvedených v článku 5, opatreniam uvedeným v článku 6 alebo normám uvedeným v článku 7;

b)

či sa dá táto nezhoda s článkom 2 prisúdiť chybnému uplatneniu takých noriem alebo ich uverejneniu alebo nesplneniu podmienok správnej inžinierskej praxe, ako je uvedené v tomto článku.

2.   Ak iné členské štáty vznesú námietky proti rozhodnutiu uvedenému v odseku 1, Komisia sa ihneď poradí s príslušnými členskými štátmi.

3.   Ak nebola dosiahnutá dohoda v priebehu troch mesiacov od dátumu oznámenia informácií ako je stanovené v odseku 1, Komisia si vyžiada stanovisko jednej z inštitúcií v súlade s článkom 11, prvý odsek, písm. b), ktorá je registrovaná mimo územia príslušných členských štátov a ktorá nebola zahrnutá v postupe uvedenom v článku 8. Stanovisko uvedie rozsah, v akom nie sú splnené ustanovenia článku 2.

4.   Komisia oznámi stanovisko inštitúcie uvedenej v odseku 3 všetkým členským štátom, ktoré môžu v priebehu jedného mesiaca dať Komisii na vedomie svoje pripomienky. Komisia v rovnakej dobe registruje všetky pripomienky strán, ktorých sa týka toto stanovisko.

5.   Po zaregistrovaní týchto pripomienok formuluje Komisia príslušné odporúčania alebo stanoviská.

Článok 10

1.   Označenie CE o zhode, ako je uvedené v prílohe III, musí pripevniť výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, usadený v rámci Spoločenstva, na elektrické zariadenie alebo, ak to nie je možné, na obal, letáčik s návodom na obsluhu alebo záručný list tak, aby bolo viditeľné, ľahko čitateľné a neodstrániteľné.

2.   Pripevňovanie označení na elektrické zariadenie, ktoré môžu zavádzať tretie strany, pokiaľ ide o význam a formu označenia CE, je zakázané. Elektrické zariadenie, obal, letáčik s návodom na obsluhu alebo záručný list sa však môžu opatriť akýmkoľvek iným označením za predpokladu, že sa tým nezníži viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 9:

a)

ak členský štát zistí, že označenie CE nebolo náležite pripevnené, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, usadený v rámci Spoločenstva, je povinný zariadiť, aby elektrické zariadenie zodpovedalo ustanoveniam týkajúcim sa označenia CE, a napravil ich porušenie za podmienok, ktoré uloží tento členský štát;

b)

ak takýto nesúlad pokračuje, členský štát urobí všetky zodpovedajúce opatrenia, aby obmedzil alebo zabránil umiestneniu takýchto elektrických zariadení, alebo aby zabezpečil ich stiahnutie z trhu v súlade s článkom 9.

Článok 11

Každý členský štát oznámi ostatným členským štátom a Komisii nasledovné:

a)

inštitúcie uvedené v článku 5, druhý odsek;

b)

inštitúcie, ktoré môžu vypracovať protokol v súlade s článkom 8 ods. 2 alebo poskytnúť stanovisko v súlade s článkom 9;

c)

referenčné údaje o uverejnení uvedenom v článku 5, druhý odsek.

Akékoľvek zmeny a doplnenia k vyššie uvedenému oznámi každý členský štát ostatným členským štátom a Komisii.

Článok 12

Táto smernica sa neuplatňuje na elektrické zariadenia určené na vývoz do tretích krajín.

Článok 13

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 14

Smernica 73/23/EHS sa týmto zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu a uplatňovanie smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe V, časť B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a mali by znieť v súlade s tabuľkou zhody v prílohe VI.

Článok 15

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 16

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 12. decembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

M. PEKKARINEN


(1)  Ú. v. EÚ C 10, 14.1.2004, s. 6.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. októbra 2003 (Ú. v. EÚ C 82 E, 1.4.2004, s. 68) a rozhodnutie Rady zo 14. novembra 2006.

(3)  Ú. v. ES L 77, 26.3.1973, s. 29. Smernica zmenená a doplnená smernicou 93/68/EHS (Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1).

(4)  Pozri prílohu V, časť A.

(5)  Rozhodnutie Rady 93/465/EHS z 22. júla 1993 o moduloch používaných v technických zosúlaďovacích smerniciach pre rozličné fázy procesu posudzovania zhody a pravidlá pre umiestňovanie a používanie označenia CE zhody (Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 23).


PRÍLOHA I

Hlavné Prvky Bezpečnosti pre Elektrické Zariadenie Určené na Používanie v Rámci Určitých Napäťových Limitov

1.

Všeobecné podmienky

a)

Základné charakteristiky, uznanie a dodržiavanie ktorých zabezpečuje, že sa elektrické zariadenie bude používať na účely pre ktoré bolo vyrobené, majú byť vyznačené na zariadení alebo, ak toto nie je možné, v priloženej správe.

b)

Obchodný názov alebo obchodná značka majú byť zreteľne vytlačené na elektrickom zariadení alebo, kde to nie je možné, na obale.

c)

Elektrické zariadenie spolu s jeho komponentmi by malo byť vyrobené tak, aby sa zaručilo jeho bezpečné a vhodné namontovanie alebo pripojenie.

d)

Elektrické zariadenie by malo byť konštruované a vyrobené tak, aby sa zabezpečila ochrana proti nebezpečenstvám uvedeným v bodoch 2 a 3 tejto prílohy za predpokladu, že je zariadenie používané na účely, pre ktoré bolo vyrobené, a že je adekvátne udržiavané.

2.

Ochrana proti nebezpečenstvám vznikajúcim z elektrického zariadenia

V súlade s bodom 1 by mali byť predpísané opatrenia, aby sa zabezpečilo:

a)

že osoby a domáce zvieratá budú primerane chránené proti nebezpečenstvu fyzického zranenia alebo iného poškodenia, ktoré by mohli byť spôsobené priamym alebo nepriamym stykom;

b)

že sa nevytvárajú teploty, elektrické oblúky alebo žiarenie, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo;

c)

že osoby, domáce zvieratá a majetok sú primerane chránené proti neelektrickým nebezpečenstvám spôsobeným elektrickým zariadením odhaleným na základe skúseností;

d)

že izolácia bude zodpovedať predvídateľným podmienkam.

3.

Ochrana proti nebezpečenstvám, ktoré môžu byť spôsobené vonkajšími vplyvmi na elektrické zariadenie

V súlade s bodom 1 by mali byť stanovené technické opatrenia aby sa zabezpečilo:

a)

že elektrické zariadenie spĺňa očakávané mechanické požiadavky tak, že osoby, domáce zvieratá a majetok nie sú ohrozené;

b)

že elektrické zariadenie má byť odolné voči nemechanickým vplyvom v očakávaných podmienkach prostredia tak, že osoby, domáce zvieratá a majetok nie sú ohrozené;

c)

že elektrické zariadenie neohrozuje osoby, domáce zvieratá a majetok v predvídateľných podmienkach preťaženia.


PRÍLOHA II

Zariadenia A Javy Mimo Rozsahu Pôsobnosti Tejto Smernice

Elektrické zariadenia na používanie vo výbušnom ovzduší

Elektrické zariadenia pre rádiológiu a medicínske účely

Elektrické časti pre osobné a nákladné výťahy

Elektrometre

Zásuvkové vývody a zástrčky pre domáce použitie

Ochrana elektrických ovládačov

Rádioelektrické rušenie

Špecializované elektrické zariadenia určené pre lode, lietadlá alebo železnice, ktoré spĺňajú bezpečnostné požiadavky stanovené medzinárodnými inštitúciami, v ktorých má členský štát účasť.


PRÍLOHA III

Označenie CE o Zhode a ES Vyhlásenie o Zhode

A.   Označenie CE o zhode

Označenie CE o zhode musí pozostávať z iniciálok CE, ktoré majú nasledujúcu formu:

Image

Ak sa označenie CE zmenší alebo zväčší, musia sa rešpektovať proporcie dané vo vyššie uvedenom náčrte.

Rôzne komponenty označenia CE musia mať v podstate rovnaký vertikálny rozmer, ktorý nesmie byť menší než 5 mm.

B.   ES vyhlásenie o zhode

ES vyhlásenie o zhode musí obsahovať nasledujúce prvky:

názov a adresu výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu usadeného v rámci Spoločenstva,

opis elektrického zariadenia,

odkaz na harmonizované normy,

pokiaľ je to vhodné, odkazy na špecifikácie, s ktorými sa súlad deklaruje,

identifikáciu signatára oprávneného uzatvárať dohody v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu usadeného v rámci Spoločenstva,

posledné dvojčíslo označujúce rok, v ktorom bolo pripevnené označenie CE.


PRÍLOHA IV

VNÚTORNÁ VÝROBNÁ KONTROLA

1.

Vnútorná výrobná kontrola je postup, ktorým výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, usadený v rámci Spoločenstva, ktorý plní povinnosti ustanovené v bode 2, zabezpečuje a deklaruje, že elektrické zariadenie vyhovuje požiadavkám tejto smernice, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, usadený v rámci Spoločenstva, musí pripevniť označenie CE na každý výrobok a vystaviť písomné vyhlásenie o zhode.

2.

Výrobca musí vypracovať technickú dokumentáciu, ako je opísané v bode 3, a on alebo jeho splnomocnený zástupca, usadený v rámci Spoločenstva, ju musí uschovať na území Spoločenstva a mať ju k dispozícii pre príslušné vnútroštátne orgány na účely inšpekcie počas najmenej 10 rokov od vyrobenia posledného výrobku.

Pokiaľ nie je ustanovený ani výrobca, ani jeho splnomocnený zástupca v rámci Spoločenstva, táto povinnosť prechádza na osobu, ktorá umiestnila toto elektrické zariadenie na trh Spoločenstva.

3.

Technická dokumentácia musí umožňovať posudzovanie zhody elektrického zariadenia s požiadavkami tejto smernice. Musí v relevantnom rozsahu pre takéto posudzovanie pokrývať projekt, výrobu a prevádzku tohto elektrického zariadenia a musí obsahovať:

všeobecný opis elektrického zariadenia,

koncepčný projekt, výrobné výkresy a výrobné plány súčiastok, montážnych podskupín, obvodov a pod.,

opisy a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov, plánov a prevádzky elektrického zariadenia,

zoznam uplatnených noriem ako celku alebo čiastočne a opisy prijatých riešení na účely dodržania bezpečnostného hľadiska tejto smernice tam, kde sa normy neuplatňovali,

výsledky uskutočnených projektových kalkulácií, skúšok a pod.,

správy o testoch.

4.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca musia mať uloženú kópiu vyhlásenia o zhode s technickou dokumentáciou.

5.

Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby výrobný proces zabezpečoval súlad vyrábaných výrobkov s technickou dokumentáciou, ako je uvedená v bode 2, a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.


PRÍLOHA V

Časť A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

Smernica Rady 73/23/EHS

Smernica Rady 93/68/EHS

Iba článok 1, bod 12 a článok 13

(Ú. v. ES L 77, 26.3.1973, s. 29)

(Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1)

Časť B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 14)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

73/23/EHS

93/68/EHS

21. august 1974 (1)

1. júl 1994

1. január 1995 (2)


(1)  V prípade Dánska sa časová hranica predĺžila na päť rokov, t.j. do 21. februára 1978. Pozri článok 13 ods. 1 smernice 73/23/EHS.

(2)  Do 1. januára 1997 si členské štáty môžu dovoliť umiestňovať na trh a uvádzať do prevádzky výrobky, ktoré sú v súlade s dohodami o označovaní platnými pred 1. januárom 1995. Pozri článok 14 ods. 2 smernice 93/68/EHS.


PRÍLOHA VI

TABUĽKA ZHODY

Smernica 73/23/EHS

Táto smernica

Články 1 až 7

Článok 8, odsek1

Článok 8, odsek 2

Článok 8, odsek 3, písmeno a)

Článok 8, odsek 3, písmeno b)

Článok 9, odsek 1, prvá zarážka

Článok 9, odsek 1, druhá zarážka

Článok 9, odsek 2 až 5

Článok 10

Článok 11, prvá zarážka

Článok 11, druhá zarážka

Článok 11, tretia zarážka

Článok 12

Článok 13, odsek 1

Článok 13, odsek 2

Článok 14

Príloha I až IV

Články 1 až 7

Článok 8, odsek 1

Článok 8, odsek 2

Článok 8, odsek 3, prvý pododsek

Článok 8, odsek 3, druhý pododsek

Článok 9, odsek 1, písmeno a)

Článok 9, odsek 1, písmeno b)

Článok 9, odsek 2 až 5

Článok 10

Článok 11, písmeno a)

Článok 11, písmeno b)

Článok 11, písmeno c)

Článok 12

Článok 13

Článok 14

Článok 15

Článok 16

Príloha I až IV

Príloha V

Príloha VI


Korigendá

27.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 374/20


Korigendum k rámcovému rozhodnutiu Rady 2003/577/SVV z 22 júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii

( Úradný vestník Európskej únie L 196 2. augusta 2003 )

(Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 19/zv. 06, s. 185)

Na strane 186 v článku 2 „vymedzenie pojmov“ v písmene c):

namiesto:

„c)

‚príkaz na zaistenie‘ znamená príkaz na zaistenie majetku, ktorý by mohol byť predmetom zabavenia alebo dôkazov;“

má byť:

„c)

‚príkaz na zaistenie‘ znamená každé opatrenie vydané príslušným súdnym orgánom vo vydávajúcom štáte s cieľom predbežne zabrániť zničeniu, premene, premiestneniu, prevodu alebo nakladaniu s majetkom, ktorý môže byť predmetom zabavenia majetku alebo dôkazom;“