ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 363

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
20. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, slobody pohybu osôb, práva obchodných spoločností, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva (vrátane veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov), dopravnej politiky, daní, štatistiky, energetiky, životného prostredia, spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, colnej únie, vonkajších vzťahov, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a inštitúcií

1

 

*

Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru

81

 

*

Smernica Rady 2006/97/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru

107

 

*

Smernica Rady 2006/98/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti zdaňovania

129

 

*

Smernica Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti práva obchodných spoločností

137

 

*

Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb

141

 

*

Smernica Rady 2006/101/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 73/239/EHS, 74/557/EHS a 2002/83/ES v oblasti slobody poskytovania služieb

238

 

*

Smernica Rady 2006/102/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 67/548/EHS týkajúca sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok

241

 

*

Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky

344

 

*

Smernica Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov)

352

 

*

Smernica Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti životného prostredia

368

 

*

Smernica Rady 2006/106/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica Rady 94/80/ES, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov Únie v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi

409

 

*

Smernica Rady 2006/107/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 89/108/EHS týkajúca sa rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES týkajúca sa označovania, prezentácie a reklamy potravín

411

 

*

Smernica Rady 2006/108/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 90/377/EHS a 2001/77/ES v oblasti energetiky

414

 

*

Smernice Rady 2006/109/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica Rady 94/45/ES o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi

416

 

*

Smernice Rady 2006/110/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 95/57/ES a 2001/109/ES v oblasti štatistiky

418

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

2006/881/SZBPRozhodnutie zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, z 30. novembra 2006, ktorým sa upravuje rozhodnutie 96/409/SZBP o zavedení cestovného preukazu s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k Európskej únii

422

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

20.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 363/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1791/2006

z 20. novembra 2006,

ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, slobody pohybu osôb, práva obchodných spoločností, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva (vrátane veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov), dopravnej politiky, daní, štatistiky, energetiky, životného prostredia, spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, colnej únie, vonkajších vzťahov, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a inštitúcií

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska (1), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V článku 56 Aktu o pristúpení sa ustanovuje, že ak akty inštitúcií ostávajú v platnosti po 1. januári 2007 ďalej, vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v Akte o pristúpení alebo v jeho prílohách, tieto nevyhnutné akty má prijať Rada, okrem prípadov, v ktorých pôvodný akt prijala Komisia.

(2)

V záverečnom akte konferencie, na ktorej bola navrhnutá Zmluva o pristúpení, sa uvádza, že Vysoké zmluvné strany dospeli k politickej dohode o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu pristúpenia, a vyzývajú Radu a Komisiu, aby pred pristúpením prijali tieto úpravy, ktoré by sa v prípade potreby doplnili a aktualizovali s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

(3)

Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť tieto nariadenia:

v oblasti voľného pohybu tovaru: nariadenia (ES) č. 2003/2003 (2) a (ES) č. 339/93 (3),

v oblasti slobody pohybu osôb: nariadenia (EHS) č. 1408/71 (4) a (EHS) č. 574/72 (5),

v oblasti práva obchodných spoločností: nariadenia (ES) č. 2157/2001 (6),

v oblasti politiky hospodárskej súťaže: nariadenie (ES) č. 659/1999 (7),

v oblasti poľnohospodárstva (vrátane veterinárnych právnych predpisov): nariadenia: č. 79/65 (8), (EHS) č. 1784/77 (9), (EHS) č. 2092/91 (10), (EHS) č. 2137/92 (11), (ES) č. 1493/1999 (12), (ES) č. 1760/2000 (13), (ES) č. 999/2001 (14), (ES) č. 2160/2003 (15), (ES) 21/2004 (16), (ES) č. 853/2004 (17), (ES) č. 854/2004 (18), (ES) 882/2004 (19) a (ES) č. 510/06 (20),

v oblasti dopravnej politiky: nariadenia (EHS) č. 1108/70 (21), (EHS) č. 3821/85 (22), (EHS) č. 881/92 (23), (EHS) č. 684/92 (24), (EHS) č. 1192/69 (25) a (EHS) č. 2408/92 (26),

v oblasti daní: nariadenie (ES) č. 1798/2003 (27),

v oblasti štatistiky: nariadenia (EHS) č. 2782/75 (28), (EHS) č. 357/79 (29), (EHS) č. 837/90 (30), (EHS) č. 959/93 (31), (EHS) č. 1172/98 (32) a (EHS) č. 437/2003 (33) a (ES) č. 1177/2003 (34),

v oblasti energetiky: nariadenie (ES) č. 1407/2002 (35),

v oblasti životného prostredia: nariadenia (ES) č. 761/2001 (36) a (ES) č. 2037/2000 (37),

v oblasti spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí: nariadenia (ES) č. 1346/2000 (38), (ES) č. 44/2001 (39), (ES) č. 1683/95 (40), (ES) č. 539/2001 (41),

v oblasti colnej únie: nariadenie (EHS) č. 2913/92 (42),

v oblasti vonkajších vzťahov: nariadenia (EHS) č. 3030/93 (43), (ES) č. 517/94 (44), (ES) č. 152/2002 (45), (ES) č. 2368/2002 (46)a (ES) č. 1236/2005 (47),

v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky: nariadenia (ES) č. 2488/2000 (48), (ES) č. 2580/2001 (49), (ES) č. 881/2002 (50), (ES) č. 1210/2003 (51), (ES) č. 131/2004 (52), (ES) č. 234/2004 (53), (ES) č. 314/2004 (54), (ES) č. 872/2004 (55), (ES) č. 1763/2004 (56), (ES) č. 174/2005 (57), (ES) č. 560/2005 (58), (ES) č. 889/2005 (59), (ES) č. 1183/2005 (60), (ES) č. 1184/2005 (61), (ES) č. 1859/2005 (62), (ES) č. 305/2006 (63), (ES) č. 765/2006 (64) a (ES) č. 817/2006 (65),

v oblasti inštitúcií: nariadenie (EHS) č. 1/58 (66),

(4)

a preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť tieto rozhodnutia:

v oblasti slobody pohybu osôb: rozhodnutia správnej komisie Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov č. 117 zo 7. júla 1982 (67), č. 136 z 1. júla 1987 (68), č. 150 z 26. júna 1992 (69) a č. 192 z 29. októbra 2003 (70),

v oblasti poľnohospodárstva (veterinárne a fytosanitárne právne predpisy): rozhodnutia 79/542/EHS (71), 82/735/EHS (72), 90/424/EHS (73), 2003/17/ES (74) a 2005/834/ES (75),

v oblasti dopravnej politiky: rozhodnutie č. 1692/96/ES (76),

v oblasti energetiky: rozhodnutie 77/270/Euratom (77) a štatút agentúry Euratom pre zásobovanie (78),

v oblasti životného prostredia: rozhodnutia 97/602/ES (79) a 2002/813/ES (80),

v oblasti spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí: rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o konečnom znení spoločných konzulárnych pokynov (81) a rozhodnutie výkonného výboru z 22. decembra 1994 o osvedčení stanovenom v článku 75 na prepravu omamných drog a psychotropných látok (82),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Nasledujúce nariadenia sa menia a dopĺňajú tak, ako je uvedené v prílohe:

v oblasti voľného pohybu tovaru: nariadenia (ES) č. 2003/2003 a (ES) č. 339/93,

v oblasti slobody pohybu osôb: nariadenia (ES) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72,

v oblasti práva obchodných spoločností: nariadenie (ES) č. 2157/2001,

v oblasti hospodárskej súťaže: nariadenie (ES) č. 659/1999,

v oblasti poľnohospodárstva (vrátane veterinárnych právnych predpisov) nariadenia: (EHS) č. 79/65, (EHS) č. 1784/77, (EHS) č. 2092/91, (EHS) č. 2137/92, (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1760/2000, (ES) č. 999/2001, (ES) č. 2160/2003, (ES) č. 21/2004, (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 510/06,

v oblasti dopravnej politiky: nariadenia (EHS) č. 1108/70, (EHS) č. 3821/85, (EHS) č. 881/92, (EHS) č. 684/92, (EHS) č. 1192/69 a (EHS) č. 2408/92,

v oblasti daní: nariadenie (ES) č. 1798/2003,

v oblasti štatistiky: nariadenia (EHS) č. 2782/75, (EHS) č. 357/79, (EHS) č. 837/90, (EHS) č. 959/93, (ES) č. 1172/98, (ES) č. 437/2003 a (ES) č. 1177/2003,

v oblasti energetiky: nariadenie (ES) č. 1407/2002,

v oblasti životného prostredia: nariadenia (ES) č. 761/2001 a (ES) č. 2037/2000,

v oblasti spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí: nariadenia (ES) č. 1346/2000 a (ES) č. 44/2001, (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001,

v oblasti colnej únie: nariadenie (EHS) č. 2913/92,

v oblasti vonkajších vzťahov: nariadenia (EHS) č. 3030/93, (ES) č. 517/94, (ES) č. 152/2002, (ES) č. 2368/2002 a (ES) č. 1236/2005,

v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky: nariadenia (ES) č. 2488/2000, (ES) č. 2580/2001, (ES) č. 881/2002, (ES) č. 1210/2003, (ES), č. 131/2004, (ES) č. 234/2004, (ES) č. 314/2004, (ES) č. 872/2004, (ES) č. 1763/2004, (ES) č. 174/2005, (ES) č. 560/2005, (ES) č. 889/2005, (ES) č. 1183/2005, (ES) č. 1184/2005, (ES) č. 1859/2005, (ES) č. 305/2006, (ES) č. 765/2006 a (ES) č. 817/2006,

v oblasti inštitúcií: nariadenie (EHS) 1/58,

2.   Nasledujúce rozhodnutia sa menia a dopĺňajú tak, ako je uvedené v prílohe:

v oblasti slobody pohybu osôb: rozhodnutia správnej komisie Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov č. 117 zo 7. júla 1982, č. 136 z 1. júla 1987, č. 150 z 26. júna 1987, č. 150 z 26. júna 1992 a č. 192 z 29. októbra 2003,

v oblasti poľnohospodárstva (veterinárne a fytosanitárne právne predpisy): rozhodnutia 79/542/EHS, 82/735/EHS, 90/424/EHS, 2003/17/ES a 2005/834/ES,

v oblasti dopravnej politiky: rozhodnutie č. 1692/96/ES,

v oblasti energetiky: rozhodnutie 77/270/Euratom a štatút Agentúry Euratom pre zásobovanie,

v oblasti životného prostredia: rozhodnutia 97/602/ES a 2002/813/ES,

v oblasti spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí: rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o konečnom znení spoločných konzulárnych pokynov a rozhodnutie výkonného výboru z 22. decembra 1994 o osvedčení stanovenom v článku 75 na prepravu omamných drog a psychotropných látok,

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť za podmienky a dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 40, 17.2.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2.

(5)  Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(8)  Ú. v. ES 109, 23.6.1965, s. 1859.

(9)  Ú. v. ES L 200, 8.8.1977, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 214, 30.7.1992, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8.

(17)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(18)  Ú. v. ES L 139, 30.4.2004, s. 206.

(19)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(20)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(21)  Ú. v. ES L 130, 15.6.1970, s. 4.

(22)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.

(23)  Ú. v. ES L 95, 9.4.1992, s. 1.

(24)  Ú. v. ES L 74, 20.3.1992, s. 1.

(25)  Ú. v. ES L 156, 28.6.1969, s. 8.

(26)  Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8.

(27)  Ú. v. ES L 264, 15.10.2003, s. 1.

(28)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 100.

(29)  Ú. v. ES L 54, 5.3.1979, s. 124.

(30)  Ú. v. ES L 88, 3.4.1990, s. 1.

(31)  Ú. v. ES L 98, 24.4.1993, s. 1.

(32)  Ú. v. ES L 163, 6.6.1998, s. 1.

(33)  Ú. v. ES L 66, 11.3.2003, s. 1.

(34)  Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1.

(35)  Ú. v. ES L 205, 2.8.2002, s. 1.

(36)  Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1.

(37)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1.

(38)  Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1.

(39)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(40)  Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1.

(41)  Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1.

(42)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(43)  Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1.

(44)  Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 1.

(45)  Ú. v. ES L 25, 29.1.2002, s. 1.

(46)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 28.

(47)  Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 1.

(48)  Ú. v. ES L 287, 14.11.2000, s. 19.

(49)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.

(50)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.

(51)  Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 1.

(52)  Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 1.

(53)  Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2004, s. 1.

(54)  Ú. v. EÚ L 55, 24.2.2004, s. 1.

(55)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 32.

(56)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 14.

(57)  Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 5.

(58)  Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 1.

(59)  Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2005, s. 1.

(60)  Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 1.

(61)  Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 9.

(62)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 23.

(63)  Ú. v. EÚ L 51, 22.2.2006, s. 1.

(64)  Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1.

(65)  Ú. v. EÚ L 148, 2.6.2006, s. 1.

(66)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.

(67)  Ú. v. ES L 238, 7.9.1983, s. 3.

(68)  Ú. v. ES L 64, 9.3.1988, s. 7.

(69)  Ú. v. ES L 229, 25.8.1993, s. 5.

(70)  Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 114.

(71)  Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15.

(72)  Ú. v. ES L 311, 8.11.1982, s. 16.

(73)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(74)  Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 10.

(75)  Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 51.

(76)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1996, s. 1.

(77)  Ú. v. ES L 88, 6.4.1977, s. 9.

(78)  Ú. v. ES 27, 6.12.1958, s. 534.

(79)  Ú. v. ES L 242, 4.9.1997, s. 64.

(80)  Ú. v. ES L 280, 18.10.2002, s. 62.

(81)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 317.

(82)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 463.


PRÍLOHA

OBSAH

1.

VOĽNÝ POHYB TOVARU

A.

HNOJIVÁ

B.

HORIZONTÁLNE A PROCESNÉ OPATRENIA

2.

SLOBODA POHYBU OSÔB

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

3.

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

4.

POLITIKA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

5.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

A.

PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA

B.

VETERINÁRNE A FYTOSANITÁRNE PRÁVNE PREDPISY

I.

VETERINÁRNE PRÁVNE PREDPISY

II.

FYTOSANITÁRNE PRÁVNE PREDPISY

6.

DOPRAVNÁ POLITIKA

A.

VNÚTROZEMSKÁ DOPRAVA

B.

CESTNÁ DOPRAVA

C.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

D.

TRANSEURÓPSKA DOPRAVNÁ SIEŤ

E.

LETECKÁ DOPRAVA

7.

DANE

8.

ŠTATISTIKA

9.

ENERGETIKA

10.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

A.

OCHRANA PRÍRODY

B.

OBMEDZOVANIE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRIEMYSLOM A MANAŽMENT RIZÍK

C.

CHEMICKÉ LÁTKY

11.

SPOLUPRÁCA V OBLASTI SPRAVODLIVOSTI A VNÚTORNÝCH VECÍ

A.

JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V OBČIANSKYCH A OBCHODNÝCH VECIACH

B.

VÍZOVÁ POLITIKA

C.

RÔZNE

12.

COLNÁ ÚNIA

TECHNICKÉ úPRAVY COLNÉHO KÓDEXU

13.

VONKAJŠIE VZŤAHY

14.

SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

15.

INŠTITÚCIE

1.   VOĽNÝ POHYB TOVARU

A.   HNOJIVÁ

32003 R 2003: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1) zmenené a doplnené predpismi:

32004 R 0885: nariadenie Rady (ES) č. 885/2004 z 26.4.2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1),

32004 R 2076: nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2004 z 3.12.2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 25).

a)

V prílohe I, A.2, č. 1 sa v texte v zátvorkách za slovo „Slovensku“ v prvom odseku stĺpca 6 dopĺňa:

„Bulharsku, Rumunsku“;

b)

V prílohe I, B.1, B.2 a B.4 sa v texte v zátvorkách za slovo „Slovensko“ v prvej zarážke druhého odseku v stĺpci 5, bod 3 dopĺňa:

„Bulharsko, Rumunsko“;

B.   HORIZONTÁLNE A PROCESNÉ OPATRENIA

31993 R 0339: nariadenie Rady (EHS) 339/93 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín s právnymi predpismi o bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 40, 17.2.1993, s. 1) zmenené a doplnené predpismi:

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 0806: nariadenie Rady (ES) č. 806/2003 zo 14.4.2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

a)

V článku 6 ods. 1 sa dopĺňa:

„—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93“;

b)

V článku 6 ods. 2 sa dopĺňa:

„—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93“

2.   SLOBODA POHYBU OSÔB

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

1.

31971 R 1408: nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2), zmenené a doplnené a naposledy aktualizované predpisom:

31997 R 0118: nariadenie Rady (ES) č. 118/97 z 2.12.1996 (Ú. v. ES L 28, 30.1.1997, s. 1), a následne zmenené a doplnené predpismi:

31997 R 1290: nariadenie Rady (ES) č. 1290/97 z 27.6.1997 (Ú. v. ES L 176, 4.7.1997, s. 1),

31998 R 1223: nariadenie Rady (ES) č. 1223/98 zo 4.6.1998 (Ú. v. ES L 168, 13.6.1998, s. 1),

31998 R 1606: nariadenie Rady (ES) č. 1606/98 z 29.6.1998 (Ú. v. ES L 209, 25.7.1998, s. 1),

31999 R 0307: nariadenie Rady (ES) č. 307/1999 z 8.2.1999 (Ú. v. ES L 38, 12.2.1999, s. 1),

31999 R 1399: nariadenie Rady (ES) č. 1399/1999 z 29.4.1999 (Ú. v. ES L 164, 30.6.1999, s. 1),

32001 R 1386: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 z 5.6.2001 (Ú. v. ES L 187, 10.7.2001, s. 1),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 R 0631: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 z 31.3.2004 (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 1),

32005 R 0647: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 z 13.4.2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 1),

32006 R 0629: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006 z 5.4.2006 (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 1),

a zrušené s účinnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia týmito predpismi:

32004 R 0883: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

a)

V článku 82 (B) ods. 1 sa číslo „150“ nahrádza číslom „162“.

b)

Príloha I, časť I „Zamestnanci a/alebo samostatne zárobkovo činné osoby (článok 1 písm. a) body ii) a iii) nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za slová „Neuplatňuje sa.“ pod položkou „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

Každá osoba, ktorá pracuje bez pracovnej zmluvy v zmysle bodov 5 a 6 článku 4 ods. 3 Zákonníka o sociálnom zabezpečení, sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle článku 1 písm. a) bod ii) nariadenia.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za slová „Neuplatňuje sa.“ pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Neuplatňuje sa.“;

c)

Príloha I, časť II „Rodinní príslušníci (druhá veta článku 1 písm. f) nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za slová „Neuplatňuje sa.“ pod položkou „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

Neuplatňuje sa.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za slová „Neuplatňuje sa.“ pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Na účely priznania nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly 1 hlavy III nariadenia sa ‚rodinným príslušníkom’ rozumie manžel(ka), nezaopatrený rodič, dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 18 rokov (alebo vek 26 rokov a je nezaopatrené).“;

d)

Príloha II, časť I „Osobitné systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa podľa štvrtého pododseku článku 1 písm. j) nariadenie nevzťahuje“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za slová „Neuplatňuje sa.“ pod položkou „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

Neuplatňuje sa.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za slová „Neuplatňuje sa.“ pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Neuplatňuje sa.“;

e)

Príloha II, časť II „Osobitné príspevky pri narodení alebo osvojení dieťaťa, na ktoré sa nariadenie za podmienok stanovených v článku 1 písm. u) bod i) nevzťahuje“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za posledný údaj pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

Paušálny príspevok v materstve (zákon o rodinných prídavkoch pre deti).“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za slovo „Žiadne.“ pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Príspevok pri narodení dieťaťa.“;

f)

Príloha II, časť III „Osobitné nepríspevkové dávky v zmysle článku 4 ods. 2b, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za slovo „Žiadne.“ pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

Žiadne.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za slovo „Žiadne.“ pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Žiadne.“;

g)

Príloha IIa „Osobitné nepríspevkové dávky (článok 10a nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za posledný údaj pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

Sociálny starobný dôchodok (článok 89 Zákonníka o sociálnom zabezpečení).“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za posledný údaj pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Mesačný príspevok pre osoby s postihnutím (Mimoriadne nariadenie č. 102/1999 o osobitnej ochrane a pracovnom pomere osôb s postihnutím, schválené zákonom č. 519/2002).“;

h)

Príloha III, časť A „Ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré sa naďalej uplatňujú bez ohľadu na článok 6 nariadenia (článok 7 ods. 2 písm. c) nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za údaj pod názvom „1. BELGICKO — NEMECKO“ sa vkladá:

„2.   BULHARSKO — NEMECKO

a)

článok 28 ods. 1 písm. b) dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 17. decembra 1997

b)

bod 10 záverečného protokolu k uvedenému dohovoru

3.   BULHARSKO — RAKÚSKO

Článok 38 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 14. apríla 2005

4.   BULHARSKO — SLOVINSKO

Článok 32 ods. 2 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 18. decembra 1957.“.

ii)

číslovanie názvu „2. ČESKÁ REPUBLIKA — NEMECKO“ sa mení na „5. ČESKÁ REPUBLIKA — NEMECKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„6.

ČESKÁ REPUBLIKA — CYPRUS“

„7.

ČESKÁ REPUBLIKA — LUXEMBURSKO“

„8.

ČESKÁ REPUBLIKA — RAKÚSKO“

„9.

ČESKÁ REPUBLIKA — SLOVENSKO“

„10.

DÁNSKO — FÍNSKO“

„11.

DÁNSKO — ŠVÉDSKO“

„12.

NEMECKO — GRÉCKO“

„13.

NEMECKO — ŠPANIELSKO“

„14.

NEMECKO — FRANCÚZSKO“

„15.

NEMECKO — LUXEMBURSKO“

„16.

NEMECKO — MAĎARSKO“

„17.

NEMECKO — HOLANDSKO“

„18.

NEMECKO — RAKÚSKO“

„19.

NEMECKO — POĽSKO“

iii)

za údaj pod názvom „19. NEMECKO — POĽSKO“ sa vkladá:

„20.   NEMECKO — RUMUNSKO

a)

článok 28 ods. 1 písm. b) dohovoru o sociálnom zabezpečení z 8. apríla 2005.

b)

bod 13 záverečného protokolu k uvedenému dohovoru“;

iv)

číslovanie názvu „17. NEMECKO — SLOVINSKO“ sa mení na „21.NEMECKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„22.

NEMECKO — SLOVENSKO“

„23.

NEMECKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„24.

ŠPANIELSKO — PORTUGALSKO“

„25.

ÍRSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„26.

TALIANSKO — SLOVINSKO“

„27.

LUXEMBURSKO — SLOVENSKO“

„28.

MAĎARSKO — RAKÚSKO“

„29.

MAĎARSKO — SLOVINSKO“

„30.

HOLANDSKO — PORTUGALSKO“

„31.

RAKÚSKO — POĽSKO“

„32.

RAKÚSKO — SLOVINSKO“

„33.

RAKÚSKO — SLOVENSKO“

„34.

POĽSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„35.

FÍNSKO — ŠVÉDSKO“

i)

Príloha III, časť B „Ustanovenia dohovorov, ktoré sa nevzťahujú na všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

pred údaj pod názvom „1. ČESKÁ REPUBLIKA — CYPRUS“ sa vkladá:

„1.   BULHARSKO — RAKÚSKO

Článok 38 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 14. apríla 2005.“;

ii)

číslovanie názvu „1. ČESKÁ REPUBLIKA — CYPRUS“ sa mení na „2. ČESKÁ REPUBLIKA — CYPRUS“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„3.

ČESKÁ REPUBLIKA — RAKÚSKO“

„4.

NEMECKO — MAĎARSKO“

„5.

NEMECKO — SLOVINSKO“

„6.

TALIANSKO — SLOVINSKO“

„7.

MAĎARSKO — RAKÚSKO“

„8.

MAĎARSKO — SLOVINSKO“

„9.

RAKÚSKO — POĽSKO“

„10.

RAKÚSKO — SLOVINSKO“

„11.

RAKÚSKO — SLOVENSKO“

j)

Príloha IV, časť A „Právne predpisy uvedené v článku 37 ods. 1 nariadenia, podľa ktorých výška dávok v invalidite nezávisí od dĺžky dôb poistenia“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za posledný údaj pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

Žiadne.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za slovo „Žiadne.“ pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Žiadne.“;

k)

Príloha IV, časť B „Osobitné systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby článku 38 ods. 3 a 45 ods. 3 nariadenia č. 1408/71“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za slovo „Žiadne.“ pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

Žiadne.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za slovo „Žiadne.“ pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Žiadne.“;

l)

Príloha IV, časť C „Prípady uvedené v článku 46 ods. 1 písm. b) nariadenia, kde možno upustiť od výpočtu dávok v súlade s článkom 46 ods. 2 nariadenia“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za slovo „Žiadne.“ pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

Všetky žiadosti o dôchodky za poistné obdobia a starobné dôchodky, invalidné dôchodky v dôsledku všeobecného ochorenia a pozostalostné dôchodky odvodené z vyššie uvedených dôchodkov“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za údaje pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Žiadne.“;

m)

Príloha VI „Osobitné postupy na uplatňovanie právnych predpisov určitých členských štátov“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za posledný údaj pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

Žiadne.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za údaje pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Na výpočet teoretickej čiastky uvedenej v článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, v systémoch, v ktorých sa dôchodky vypočítavajú na základe dôchodkových bodov príslušný orgán zohľadní, vzhľadom na každý rok ukončeného poistenia podľa právnych predpisov akéhokoľvek iného členského štátu, počet dosiahnutých dôchodkových bodov tým, že počet dôchodkových bodov získaných podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, podelí počtom rokov zodpovedajúcich týmto bodom.“;

n)

Príloha VII sa nahrádza takto:

PRÍLOHA VII

PRÍPADY, V KTORÝCH SA NA OSOBU VZŤAHUJÚ SÚČASNE PRÁVNE PREDPISY DVOCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

(Článok 14c ods. 1 písm. b) nariadenia)

1.

Ak je samostatne zárobkovo činný v Belgicku a zamestnaný v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

2.

Ak je osoba samostatne zárobkovo činná v Bulharsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

3.

Ak je osoba samostatne zárobkovo činná v Českej republike a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

4.

Ak je osoba s bydliskom v Dánsku samostatne zárobkovo činná v Dánsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

5.

Pre systém úrazového poistenia v poľnohospodárstve a systém dôchodkového poistenia pracovníkov poľnohospodárstva: ak je daná osoba samostatne zárobkovo činná v poľnohospodárstve v Nemecku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

6.

Ak je osoba s bydliskom v Estónsku samostatne zárobkovo činná v Estónsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

7.

Systém dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných osôb: ak je daná osoba samostatne zárobkovo činná v Grécku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

8.

Ak je osoba s bydliskom v Španielsku samostatne zárobkovo činná v Španielsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

9.

Ak ide o osobu, ktorá je samostatne zárobkovo činná vo Francúzsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte s výnimkou Luxemburska.

10.

Ak ide o osobu, ktorá je samostatne zárobkovo činná v poľnohospodárstve vo Francúzsku a zamestnaná v Luxembursku.

11.

Ak ide o osobu, ktorá je samostatne zárobkovo činná v Taliansku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

12.

Ak je osoba s bydliskom na Cypre samostatne zárobkovo činná na Cypre a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

13.

Ak je osoba samostatne zárobkovo činná na Malte a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

14.

Ak je daná osoba samostatne zárobkovo činná v Portugalsku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

15.

Ak je osoba samostatne zárobkovo činná v Rumunsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

16.

Ak je osoba s bydliskom vo Fínsku, samostatne zárobkovo činná vo Fínsku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

17.

Ak je osoba samostatne zárobkovo činná na Slovensku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

18.

Ak je osoba s bydliskom vo Švédsku, samostatne zárobkovo činná vo Švédsku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.“;

o)

Príloha VIII „Systémy, ktoré poskytujú výhradne rodinné prídavky alebo doplnkové alebo osobitné príspevky pre siroty (článok 78a nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za posledný údaj pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

Žiadne.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za slovo „Žiadne.“ pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Žiadne.“.

2.

31972 R 0574: nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1) zmenené a doplnené a naposledy aktualizované predpisom:

31997 R 0118: nariadenie Rady (ES) č. 118/97 z 2.12.1996 (Ú. v. ES L 28, 30.1.1997, s. 1),

a následne zmenené a doplnené predpismi:

31997 R 1290: nariadenie Rady (ES) č. 1290/97 z 27.6.1997 (Ú. v. ES L 176, 4.7.1997, s. 1),

31998 R 1223: nariadenie Rady (ES) č. 1223/98 zo 4.6.1998 (Ú. v. ES L 168, 13.6.1998, s. 1),

31998 R 1606: nariadenie Rady (ES) č. 1606/98 z 29.6.1998 (Ú. v. ES L 209, 25.7.1998, s. 1),

31999 R 0307: nariadenie Rady (ES) č. 307/1999 z 8.2.1999 (Ú. v. ES L 38, 12.2.1999, s. 1),

31999 R 1399: nariadenie Rady (ES) č. 1399/1999 z 29.4.1999 (Ú. v. ES L 164, 30.6.1999, s. 1),

32001 R 0089: nariadenie Komisie (ES) č. 89/2001 zo 17.1.2001 (Ú. v. ES L 14, 18.1.2001, s. 16),

32001 R 1386: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 z 5.6.2001 (Ú. v. ES L 187, 10.7.2001, s. 1),

32002 R 0410: nariadenie Komisie (ES) č. 410/2002 z 27.2.2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 17),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1851: nariadenie Komisie (ES) č. 1851/2003 z 17.10.2003 (Ú. v. EÚ L 271, 22.10.2003, s. 3),

32004 R 0631: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 z 31.3.2004 (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 1),

32005 R 0077: nariadenie Komisie (ES) č. 77/2005 z 13.1.2005 (Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2005, s. 3),

32005 R 0647: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 z 13.4.2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 1),

32006 R 0207: nariadenie Komisie (ES) č. 207/2006 zo 7.2.2006 (Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2006, s. 3),

32006 R 0629: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006 z 5.4.2006 (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 1).

a)

Príloha 1 „Príslušné orgány (článok 1 ods. 1 nariadenia a články 4 ods. 1 a 122 vykonávacieho nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za posledný údaj pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

1.

Министърът на труда и социалната политика (minister práce a sociálnej politiky), София.

2.

Министърът на здравеопазването (minister zdravotníctva), София.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za posledný údaj pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerstvo práce, sociálnej solidarity a rodiny), Bucureşti.

2.

Ministerul Sănătăţii (Ministerstvo zdravotníctva), Bucureşti.“;

b)

Príloha 2 „Príslušné inštitúcie (článok 1 písm. o) nariadenia a článok 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za posledný údaj pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

1.   Choroba a materstvo:

a)

vecné dávky:

Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotníctva), София,

Национална здравноосигурителна каса (národný fond nemocenského poistenia), София,

Агенция за хората с увреждания (Agentúra pre ľudí so zdravotným postihnutím), София.

b)

peňažné dávky:

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София.

2.

Invalidné, starobné a pozostalostné dôchodky:

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София.

3.   Pracovné úrazy a choroby z povolania:

a)

vecné dávky:

Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotníctva) София,

Национална здравноосигурителна каса (Národný fond zdravotného poistenia), София,

Агенция за хората с увреждания (Agentúra pre ľudí so zdravotným postihnutím), София;

b)

peňažné dávky:

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София.

4.

Podpora pri úmrtí:

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София.

5.

Dávky v nezamestnanosti:

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София.

6.

Rodinné dávky:

Агенция за социално подпомагане (agentúra sociálnej pomoci), София.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za posledný údaj pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

1.   Choroba a materstvo:

a)

vecné dávky:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (okresný úrad nemocenského poistenia);

b)

peňažné dávky:

 

(i)

všeobecné prípady:

Casa de asigurari de sanatate (úrad nemocenského poistenia);

(ii)

osobitné prípady:

 

vojaci z povolania:

špecializovaný útvar Ministerstva národnej obrany;

príslušníci polície:

špecializovaný útvar Ministerstva správy a vnútra;

advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (poisťovňa pre advokátov).

2.   Invalidita:

a)

všeobecné prípady:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (okresný úrad pre dôchodky a iné práva sociálneho poistenia);

b)

osobitné prípady:

 

(i)

vojaci z povolania:

špecializovaný útvar Ministerstva národnej obrany;

(ii)

príslušníci polície:

špecializovaný útvar Ministerstva správy a vnútra;

(iii)

advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (poisťovňa pre advokátov).

3.   Starobné, pozostalostné dôchodky, podpory pri úmrtí:

a)

všeobecné prípady:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (okresný úrad pre dôchodky a iné práva sociálneho poistenia);

b)

osobitné prípady:

 

(i)

vojaci z povolania:

špecializovaný útvar Ministerstva národnej obrany;

(ii)

príslušníci polície:

špecializovaný útvar Ministerstva správy a vnútra;

(iii)

advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (poisťovňa pre advokátov).

4.   Pracovné úrazy a choroby z povolania:

a)

vecné dávky:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (okresný úrad pre dôchodky a iné práva sociálneho poistenia);

b)

peňažné dávky a dôchodky:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (okresný úrad pre dôchodky a iné práva sociálneho poistenia).

5.   Podpora pri úmrtí:

a)

všeobecne:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (okresný úrad pre dôchodky a iné práva sociálneho poistenia);

b)

osobitne:

 

(i)

vojaci z povolania:

špecializovaný útvar Ministerstva národnej obrany;

(ii)

príslušníci polície:

špecializovaný útvar Ministerstva správy a vnútra;

(iii)

advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (poisťovňa pre advokátov).

6.

Dávky v nezamestnanosti:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (okresný úrad práce).

7.

Rodinné dávky:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (ministerstvo práce, sociálnej solidarity a rodiny), Bucureşti,

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (ministerstvo školstva a výskumu), Bucureşti.“;

c)

Príloha 3 „Inštitúcie miesta bydliska a inštitúcie miesta pobytu (článok 1 písm. p) nariadenia a článok 4 ods. 3 vykonávacieho nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za posledný údaj pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

1.   Choroba a materstvo:

a)

vecné dávky:

Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotníctva) София,

Национална здравноосигурителна каса (Národný fond nemocenského poistenia), София,

Агенция за хората с увреждания (Agentúra pre ľudí so zdravotným postihnutím), София;

b)

peňažné dávky:

krajské úrady Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia.

2.

Invalidné, starobné a pozostalostné dôchodky:

ústredné sídlo Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia.

3.   Pracovné úrazy a choroby z povolania:

a)

vecné dávky:

Министерство на здравеопазването (ministerstvo zdravotníctva), София,

Национална здравноосигурителна каса (Národný fond zdravotného poistenia), София,

Агенция за хората с увреждания (Agentúra pre ľudí so zdravotným postihnutím), София;

b)

krátkodobé peňažné dávky:

krajské úrady Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia.

c)

invalidné dôchodky:

ústredné sídlo Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia.

4.

Podpora pri úmrtí:

krajské úrady Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia.

5.

Dávky v nezamestnanosti:

krajské úrady Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia.

6.

Rodinné dávky:

riaditeľstvá sociálnej pomoci Agentúry sociálnej pomoci,“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za posledný údaj pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

1.

Vecné dávky:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (okresný úrad nemocenského poistenia);

2.   Peňažné dávky:

a)

pre chorobu a materstvo:

Casa de asigurari de Sanatate (úrad zdravotného poistenia);

b)

invalidné, starobné, pozostalostné dôchodky a podpora pri úmrtí:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (okresný úrad pre dôchodky a iné práva sociálneho poistenia);

c)

pracovné úrazy a choroby z povolania:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (okresný úrad pre dôchodky a ostatné práva sociálneho poistenia);

d)

dávky v nezamestnanosti:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (okresný úrad práce);

e)

rodinné dávky:

miestne a školské úrady.“;

d)

Príloha 4 „Styčné orgány (článok 3 ods. 1, 4 ods. 4 a 122 vykonávacieho nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za posledný údaj pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

1.   Choroba a materstvo:

a)

vecné dávky:

Национална здравноосигурителна каса (Národný fond nemocenského poistenia), София;

b)

peňažné dávky:

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София.

2.

Invalidné, starobné a pozostalostné dôchodky:

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София.

3.   Pracovné úrazy a choroby z povolania:

a)

vecné dávky:

Национална здравноосигурителна каса (Národný fond nemocenského poistenia), София;

b)

peňažné dávky a dôchodky:

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София.

4.

Podpora pri úmrtí:

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София.

5.

Dávky v nezamestnanosti:

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София.

6.

Rodinné dávky:

Агенция за социално подпомагане (agentúra sociálnej pomoci), София.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za údaje pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

1.

Vecné dávky:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Národná zdravotná poisťovňa), Bucureşti.

2.   Peňažné dávky:

a)

pre chorobu a materstvo:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Národný úrad zdravotného poistenia), Bucureşti;

b)

invalidné, starobné, pozostalostné dôchodky a podpora pri úmrtí:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národný úrad pre dôchodky a ostatné práva sociálneho poistenia), Bucureşti;

c)

pracovné úrazy a choroby z povolania:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národný úrad pre dôchodky a ostatné práva sociálneho poistenia), Bucureşti;

d)

dávky v nezamestnanosti:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Národný úrad práce), Bucureşti.;

e)

rodinné dávky:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (ministerstvo práce, sociálnej solidarity a rodiny), Bucureşti.“;

e)

Príloha 5 „Vykonávacie ustanovenia dvojstranných dohovorov, ktoré zostávajú v platnosti (článok 4 ods. 5, článok 5, článok 53 ods. 3, článok 104, článok 105 ods. 2, článok 116, článok 121 a článok 122 vykonávacieho nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

pred údaj pod názvom „1. BELGICKO — ČESKÁ REPUBLIKA“ sa vkladá:

„1.   BELGICKO — BULHARSKO

Žiadny dohovor.“;

ii)

číslovanie názvu „1. BELGICKO — ČESKÁ REPUBLIKA“ sa mení na „2. BELGICKO — ČESKÁ REPUBLIKA“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„3.

BELGICKO — DÁNSKO“

„4.

BELGICKO — NEMECKO“

„5.

BELGICKO — ESTÓNSKO“

„6.

BELGICKO — GRÉCKO“

„7.

BELGICKO — ŠPANIELSKO“

„8.

BELGICKO — FRANCÚZSKO“

„9.

BELGICKO — ÍRSKO“

„10.

BELGICKO — TALIANSKO“

„11.

BELGICKO — CYPRUS“

„12.

BELGICKO — LOTYŠSKO“

„13.

BELGICKO — LITVA“

„14.

BELGICKO — LUXEMBURSKO“

„15.

BELGICKO — MAĎARSKO“

„16.

BELGICKO — MALTA“

„17.

BELGICKO — HOLANDSKO“

„18.

BELGICKO — RAKÚSKO“

„19.

BELGICKO — POĽSKO“

„20.

POĽSKO — PORTUGALSKO“;

iii)

za údaj pod názvom „20. BELGICKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„21.   BELGICKO — RUMUNSKO

Žiadny dohovor.“;

iv)

číslovanie názvu „20. BELGICKO — SLOVINSKO“ sa mení na „22. BELGICKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„23.

BELGICKO — SLOVENSKO“

„24.

BELGICKO — FÍNSKO“

„25.

BELGICKO — ŠVÉDSKO“

„26.

BELGICKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

v)

za posledný údaj pod názvom „26. BELGICKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sa vkladá:

„27.   BULHARSKO — ČESKÁ REPUBLIKA

Článok 29 ods. 1 a 3 dohody z 25. novembra 1998 a článok 5 ods. 4 správneho dojednania z 30. novembra 1999 o vzdaní sa náhrady nákladov správnych kontrol a lekárskych prehliadok.

28.   BULHARSKO — DÁNSKO

Žiadny dohovor.

29.   BULHARSKO — NEMECKO

Články 8 a 9 správnej dohody o vykonávaní Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 17. decembra 1997 v oblasti dôchodkov.

30.   BULHARSKO — ESTÓNSKO

Žiadny dohovor.

31.   BULHARSKO — GRÉCKO

Žiadny dohovor.

32.   BULHARSKO — ŠPANIELSKO

Žiadne.

33.   BULHARSKO — FRANCÚZSKO

Žiadny dohovor.

34.   BULHARSKO — ÍRSKO

Žiadny dohovor.

35.   BULHARSKO — TALIANSKO

Žiadny dohovor.

36.   BULHARSKO — CYPRUS

Žiadny dohovor.

37.   BULHARSKO — LOTYŠSKO

Žiadny dohovor.

38.   BULHARSKO — LITVA

Žiadny dohovor.

39.   BULHARSKO — LUXEMBURSKO

Žiadne.

40.   BULHARSKO — MAĎARSKO

Žiadne.

41.   BULHARSKO — MALTA

Žiadny dohovor.

42.   BULHARSKO — HOLANDSKO

Žiadne.

43.   BULHARSKO — RAKÚSKO

Žiadne.

44.   BULHARSKO — POĽSKO

Žiadne.

45.   BULHARSKO — PORTUGALSKO

Žiadny dohovor.

46.   BULHARSKO — RUMUNSKO

Žiadne.

47.   BULHARSKO — SLOVINSKO

Žiadne.

48.   BULHARSKO — SLOVENSKO

Článok 9 ods. 1 správnej dohody o vykonávaní Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 30. mája 2001.

49.   BULHARSKO — FÍNSKO

Žiadny dohovor.

50.   BULHARSKO — ŠVÉDSKO

Žiadny dohovor.

51.   BULHARSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.“;

vi)

číslovanie názvu „25. ČESKÁ REPUBLIKA — DÁNSKO“ sa mení na „52. ČESKÁ REPUBLIKA — DÁNSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„53.

ČESKÁ REPUBLIKA — NEMECKO“

„54.

ČESKÁ REPUBLIKA — ESTÓNSKO“

„55.

ČESKÁ REPUBLIKA — GRÉCKO“

„56.

ČESKÁ REPUBLIKA — ŠPANIELSKO“

„57.

ČESKÁ REPUBLIKA — FRANCÚZSKO“

„58.

ČESKÁ REPUBLIKA — ÍRSKO“

„59.

ČESKÁ REPUBLIKA — TALIANSKO“

„60.

ČESKÁ REPUBLIKA — CYPRUS“

„61.

ČESKÁ REPUBLIKA — LOTYŠSKO“

„62.

ČESKÁ REPUBLIKA — LITVA“

„63.

ČESKÁ REPUBLIKA — LUXEMBURSKO“

„64.

ČESKÁ REPUBLIKA — MAĎARSKO“

„65.

ČESKÁ REPUBLIKA — MALTA“

„66.

ČESKÁ REPUBLIKA — HOLANDSKO“

„67.

ČESKÁ REPUBLIKA — RAKÚSKO“

„68.

ČESKÁ REPUBLIKA — POĽSKO“

„69.

ČESKÁ REPUBLIKA — PORTUGALSKO“;

vii)

za slová „Žiadny dohovor.“ pod názvom „69. ČESKÁ REPUBLIKA — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„70.   ČESKÁ REPUBLIKA — RUMUNSKO

Žiadne.“;

viii)

číslovanie názvu „43. ČESKÁ REPUBLIKA — SLOVINSKO“ sa mení na „71. ČESKÁ REPUBLIKA — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„72.

ČESKÁ REPUBLIKA — SLOVENSKO“

„73.

ČESKÁ REPUBLIKA — FÍNSKO“

„74.

ČESKÁ REPUBLIKA — ŠVÉDSKO“

„75.

ČESKÁ REPUBLIKA — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„76.

DÁNSKO — NEMECKO“

„77.

DÁNSKO — ESTÓNSKO“

„78.

DÁNSKO — GRÉCKO“

„79.

DÁNSKO — ŠPANIELSKO“

„80.

DÁNSKO — FRANCÚZSKO“

„81.

DÁNSKO — ÍRSKO“

„82.

DÁNSKO — TALIANSKO“

„83.

DÁNSKO — CYPRUS“

„84.

DÁNSKO — LOTYŠSKO“

„85.

DÁNSKO — LITVA“

„86.

DÁNSKO — LUXEMBURSKO“

„87.

DÁNSKO — MAĎARSKO“

„88.

DÁNSKO — MALTA“

„89.

DÁNSKO — HOLANDSKO“

„90.

DÁNSKO — RAKÚSKO“

„91.

DÁNSKO — POĽSKO“

„92.

DÁNSKO — PORTUGALSKO“;

ix)

za údaj pod názvom „92. DÁNSKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„93.   DÁNSKO — RUMUNSKO

Žiadny dohovor.“;

x)

číslovanie názvu „65. DÁNSKO — SLOVINSKO“ sa mení na „94. DÁNSKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„95.

DÁNSKO — SLOVENSKO“

„96.

DÁNSKO — FÍNSKO“

„97.

DÁNSKO — ŠVÉDSKO“

„98.

DÁNSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„99.

NEMECKO — ESTÓNSKO“

„100.

NEMECKO — GRÉCKO“

„101.

NEMECKO — ŠPANIELSKO“

„102.

NEMECKO — FRANCÚZSKO“

„103.

NEMECKO — ÍRSKO“

„104.

NEMECKO — TALIANSKO“

„105.

NEMECKO — CYPRUS“

„106.

NEMECKO — LOTYŠSKO“

„107.

NEMECKO — LITVA“

„108.

NEMECKO — LUXEMBURSKO“

„109.

NEMECKO — MAĎARSKO“

„110.

NEMECKO — MALTA“

„111.

NEMECKO — HOLANDSKO“

„112.

NEMECKO — RAKÚSKO“

„113.

NEMECKO — POĽSKO“

„114.

NEMECKO — PORTUGALSKO“;

xi)

za údaj pod názvom „114. NEMECKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„115.   NEMECKO — RUMUNSKO

Žiadne.“;

xii)

číslovanie názvu „86. NEMECKO — SLOVINSKO“ sa mení na „116. NEMECKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„117.

NEMECKO — SLOVENSKO“

„118.

NEMECKO — FÍNSKO“

„119.

NEMECKO — ŠVÉDSKO“

„120.

NEMECKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„121.

ESTÓNSKO — GRÉCKO“

„122.

ESTÓNSKO — ŠPANIELSKO“

„123.

ESTÓNSKO —FRANCÚZSKO“

„124.

ESTÓNSKO — ÍRSKO“

„125.

ESTÓNSKO —TALIANSKO“

„126.

ESTÓNSKO — CYPRUS“

„127.

ESTÓNSKO — LOTYŠSKO“

„128.

ESTÓNSKO — LITVA“

„129.

ESTÓNSKO — LUXEMBURSKO“

„130.

ESTÓNSKO — MAĎARSKO“

„131.

ESTÓNSKO — MALTA“

„132.

ESTÓNSKO — HOLANDSKO“

„133.

ESTÓNSKO — RAKÚSKO“

„134.

ESTÓNSKO — POĽSKO“

„135.

ESTÓNSKO — PORTUGALSKO“;

xiii)

za slová „Žiadny dohovor.“ pod názvom „135. ESTÓNSKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„136.   ESTÓNSKO — RUMUNSKO

Žiadny dohovor.“;

xiv)

číslovanie názvu „106. ESTÓNSKO — SLOVINSKO“ sa mení na „137. ESTÓNSKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„138.

ESTÓNSKO — SLOVENSKO“

„139.

ESTÓNSKO — FÍNSKO“

„140.

ESTÓNSKO — ŠVÉDSKO“

„141.

ESTÓNSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„142.

GRÉCKO — ŠPANIELSKO“

„143.

GRÉCKO — FRANCÚZSKO“

„144.

GRÉCKO — ÍRSKO“

„145.

GRÉCKO — TALIANSKO“

„146.

GRÉCKO — CYPRUS“

„147.

GRÉCKO — LOTYŠSKO“

„148.

GRÉCKO — LITVA“

„149.

GRÉCKO — LUXEMBURSKO“

„150.

GRÉCKO — MAĎARSKO“

„151.

GRÉCKO — MALTA“

„152.

GRÉCKO — HOLANDSKO“

„153.

GRÉCKO — RAKÚSKO“

„154.

GRÉCKO — POĽSKO“

„155.

GRÉCKO — PORTUGALSKO“;

xv)

za slová „Neuplatňuje sa.“ pod názvom „155. GRÉCKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„156.   GRÉCKO — RUMUNSKO

Žiadne.“;

(xvi)

číslovanie názvu „125. GRÉCKO — SLOVINSKO“ sa mení na „157. GRÉCKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„158.

GRÉCKO — SLOVENSKO“

„159.

GRÉCKO — FÍNSKO“

„160.

GRÉCKO — ŠVÉDSKO“

„161.

GRÉCKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„162.

ŠPANIELSKO — FRANCÚZSKO“

„163.

ŠPANIELSKO — ÍRSKO“

„164.

ŠPANIELSKO — TALIANSKO“

„165.

ŠPANIELSKO — CYPRUS“

„166.

ŠPANIELSKO — LOTYŠSKO“

„167.

ŠPANIELSKO — LITVA“

„168.

ŠPANIELSKO — LUXEMBURSKO“

„169.

ŠPANIELSKO — MAĎARSKO“

„170.

ŠPANIELSKO — MALTA“

„171.

ŠPANIELSKO — HOLANDSKO“

„172.

ŠPANIELSKO — RAKÚSKO“

„173.

ŠPANIELSKO — POĽSKO“

„174.

ŠPANIELSKO — PORTUGALSKO“;

xvii)

za posledný údaj pod názvom „174. ŠPANIELSKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„175.   ŠPANIELSKO — RUMUNSKO

Žiadne.“;

xviii)

číslovanie názvu „143. ŠPANIELSKO — SLOVINSKO“ sa mení na „176. ŠPANIELSKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„177.

ŠPANIELSKO — SLOVENSKO“

„178.

ŠPANIELSKO — FÍNSKO“

„179.

ŠPANIELSKO — ŠVÉDSKO“

„180.

ŠPANIELSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„181.

FRANCÚZSKO — ÍRSKO“

„182.

FRANCÚZSKO — TALIANSKO“

„183.

FRANCÚZSKO — CYPRUS“

„184.

FRANCÚZSKO — LOTYŠSKO“

„185.

FRANCÚZSKO — LITVA“

„186.

FRANCÚZSKO — LUXEMBURSKO“

„187.

FRANCÚZSKO — MAĎARSKO“

„188.

FRANCÚZSKO — MALTA“

„189.

FRANCÚZSKO — HOLANDSKO“

„190.

FRANCÚZSKO — RAKÚSKO“

„191.

FRANCÚZSKO — POĽSKO“

„192.

FRANCÚZSKO — PORTUGALSKO“;

xix)

za údaj pod názvom „192. FRANCÚZSKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„193.   FRANCÚZSKO — RUMUNSKO

Žiadne.“;

xx)

číslovanie názvu „160. FRANCÚZSKO — SLOVINSKO“ sa mení na „194. FRANCÚZSKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„195.

FRANCÚZSKO — SLOVENSKO“

„196.

FRANCÚZSKO — FÍNSKO“

„197.

FRANCÚZSKO — ŠVÉDSKO“

„198.

FRANCÚZSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„199.

ÍRSKO — TALIANSKO“

„200.

ÍRSKO — CYPRUS“

„201.

ÍRSKO — LOTYŠSKO“

„202.

ÍRSKO — LITVA“

„203.

ÍRSKO — LUXEMBURSKO“

„204.

ÍRSKO — MAĎARSKO“

„205.

ÍRSKO — MALTA“

„206.

ÍRSKO — HOLANDSKO“

„207.

ÍRSKO — RAKÚSKO“

„208.

ÍRSKO — POĽSKO“

„209.

ÍRSKO — PORTUGALSKO“;

xxi)

za slová „Neuplatňuje sa.“ pod názvom „209. ÍRSKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„210.   ÍRSKO — RUMUNSKO

Žiadny dohovor.“;

xxii)

číslovanie názvu „176. ÍRSKO — SLOVINSKO“ sa mení na „211. ÍRSKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„212.

ÍRSKO — SLOVENSKO“

„213.

ÍRSKO — FÍNSKO“

„214.

ÍRSKO — ŠVÉDSKO“

„215.

ÍRSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„216.

TALIANSKO — CYPRUS“

„217.

TALIANSKO — LOTYŠSKO“

„218.

TALIANSKO — LITVA“

„219.

TALIANSKO — LUXEMBURSKO“

„220.

TALIANSKO — MAĎARSKO“

„221.

TALIANSKO — MALTA“

„222.

TALIANSKO — HOLANDSKO“

„223.

TALIANSKO — RAKÚSKO“

„224.

TALIANSKO — POĽSKO“

„225.

TALIANSKO — PORTUGALSKO“;

xxiii)

za slová „Neuplatňuje sa.“ pod názvom „225. TALIANSKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„226.   TALIANSKO — RUMUNSKO

Žiadny dohovor.“;

xxiv)

číslovanie názvu „191. TALIANSKO — SLOVINSKO“ sa mení na „227. TALIANSKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„228.

TALIANSKO — SLOVENSKO“

„229.

TALIANSKO — FÍNSKO“

„230.

TALIANSKO — ŠVÉDSKO“

„231.

TALIANSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„232.

CYPRUS — LOTYŠSKO“

„233.

CYPRUS — LITVA“

„234.

CYPRUS — LUXEMBURSKO“

„235.

CYPRUS — MAĎARSKO“

„236.

CYPRUS — MALTA“

„237.

CYPRUS — HOLANDSKO“

„238.

CYPRUS — RAKÚSKO“

„239.

CYPRUS — POĽSKO“

„240.

CYPRUS — PORTUGALSKO“;

xxv)

za slová „Žiadny dohovor.“ pod názvom „240. CYPRUS — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„241.   CYPRUS — RUMUNSKO

Žiadny dohovor.“;

xxvi)

číslovanie názvu „205. CYPRUS — SLOVINSKO“ sa mení na „242. CYPRUS — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„243.

CYPRUS — SLOVENSKO“

„244.

CYPRUS — FÍNSKO“

„245.

CYPRUS — ŠVÉDSKO“

„246.

CYPRUS — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„247.

LOTYŠSKO — LITVA“

„248.

LOTYŠSKO — LUXEMBURSKO“

„249.

LOTYŠSKO — MAĎARSKO“

„250.

LOTYŠSKO — MALTA“

„251.

LOTYŠSKO — HOLANDSKO“

„252.

LOTYŠSKO — RAKÚSKO“

„253.

LOTYŠSKO — POĽSKO“

„254.

LOTYŠSKO — PORTUGALSKO“;

xxvii)

za slová „Žiadny dohovor.“ pod názvom „254. LOTYŠSKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„255.   LOTYŠSKO — RUMUNSKO

Žiadny dohovor.“;

xxviii)

číslovanie názvu „218. LOTYŠSKO — SLOVINSKO“ sa mení na „256. LOTYŠSKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„257.

LOTYŠSKO — SLOVENSKO“

„258.

LOTYŠSKO — FÍNSKO“

„259.

LOTYŠSKO — ŠVÉDSKO“

„260.

LOTYŠSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„261.

LITVA — LUXEMBURSKO“

„262.

LITVA — MAĎARSKO“

„263.

LITVA — MALTA“

„264.

LITVA — HOLANDSKO“

„265.

LITVA — RAKÚSKO“

„266.

LITVA — POĽSKO“

„267.

LITVA — PORTUGALSKO“;

xxix)

za slová „Žiadny dohovor.“ pod názvom „267. LITVA — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„268.   LITVA — RUMUNSKO

Žiadny dohovor.“;

xxx)

číslovanie názvu „230. LITVA — SLOVINSKO“ sa mení na „269. LITVA — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„270.

LITVA — SLOVENSKO“

„271.

LITVA — FÍNSKO“

„272.

LITVA — ŠVÉDSKO“

„273.

LITVA — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„274.

LUXEMBURSKO — MAĎARSKO“

„275.

LUXEMBURSKO — MALTA“

„276.

LUXEMBURSKO — HOLANDSKO“

„277.

LUXEMBURSKO — RAKÚSKO“

„278.

LUXEMBURSKO — POĽSKO“

„279.

LUXEMBURSKO — PORTUGALSKO“;

xxxi)

za údaj pod názvom „279. LUXEMBURSKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„280.   LUXEMBURSKO — RUMUNSKO

Žiadne.“;

xxxii)

číslovanie názvu „241. LUXEMBURSKO — SLOVINSKO“ sa mení na „281. LUXEMBURSKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„282.

LUXEMBURSKO — SLOVENSKO“

„283.

LUXEMBURSKO — FÍNSKO“

„284.

LUXEMBURSKO — ŠVÉDSKO“

„285.

LUXEMBURSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„286.

MAĎARSKO — MALTA“

„287.

MAĎARSKO — HOLANDSKO“

„288.

MAĎARSKO — RAKÚSKO“

„289.

MAĎARSKO — POĽSKO“

„290.

MAĎARSKO — PORTUGALSKO“;

xxxiii)

za slová „Žiadny dohovor.“ pod názvom „290. MAĎARSKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„291.   MAĎARSKO — RUMUNSKO

Žiadne.“;

xxxiv)

číslovanie názvu „251. MAĎARSKO — SLOVINSKO“ sa mení na „292. MAĎARSKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„293.

MAĎARSKO — SLOVENSKO“

„294.

MAĎARSKO — FÍNSKO“

„295.

MAĎARSKO — ŠVÉDSKO“

„296.

MAĎARSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„297.

MALTA — HOLANDSKO“

„298.

MALTA — RAKÚSKO“

„299.

MALTA — POĽSKO“

„300.

MALTA — PORTUGALSKO“;

xxxv)

za slová „Žiadny dohovor.“ pod názvom „300. MALTA — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„301.   MALTA — RUMUNSKO

Žiadny dohovor.“;

xxxvi)

číslovanie názvu „260. MALTA — SLOVINSKO“ sa mení na „302. MALTA — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„303.

MALTA — SLOVENSKO“

„304.

MALTA — FÍNSKO“

„305.

MALTA — ŠVÉDSKO“

„306.

MALTA — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„307.

HOLANDSKO — RAKÚSKO“

„308.

HOLANDSKO — POĽSKO“

„309.

HOLANDSKO — PORTUGALSKO“;

xxxvii)

za údaj pod názvom „309. HOLANDSKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„310.   HOLANDSKO — RUMUNSKO

Žiadne.“;

xxxviii)

číslovanie názvu „268. HOLANDSKO — SLOVINSKO“ sa mení na „311. HOLANDSKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„312.

HOLANDSKO — SLOVENSKO“

„313.

HOLANDSKO — FÍNSKO“

„314.

HOLANDSKO — ŠVÉDSKO“

„315.

HOLANDSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„316.

RAKÚSKO — POĽSKO“

„317.

RAKÚSKO — PORTUGALSKO“

xxxix)

za údaj pod názvom „317. RAKÚSKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„318.   RAKÚSKO — RUMUNSKO

Žiadne.“;

xl)

číslovanie názvu „275. RAKÚSKO — SLOVINSKO“ sa mení na „319. RAKÚSKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„320.

RAKÚSKO — SLOVENSKO“

„321.

RAKÚSKO — FÍNSKO“

„322.

RAKÚSKO — ŠVÉDSKO“

„323.

RAKÚSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„324.

POĽSKO — PORTUGALSKO“

xli)

za slová „Žiadny dohovor.“ pod názvom „324. POĽSKO — PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„325.   POĽSKO — RUMUNSKO

Žiadny dohovor.“;

xlii)

číslovanie názvu „281. POĽSKO — SLOVINSKO“ sa mení na „326. POĽSKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„327.

POĽSKO — SLOVENSKO“

„328.

POĽSKO — FÍNSKO“

„329.

POĽSKO — ŠVÉDSKO“

„330.

POĽSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

xliii)

za slovo „Žiadne.“ pod názvom „330. POĽSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sa vkladá:

„331.   PORTUGALSKO — RUMUNSKO

Žiadny dohovor.“;

xliv)

číslovanie názvu „286. PORTUGALSKO — SLOVINSKO“ sa mení na „332. PORTUGALSKO — SLOVINSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„333.

PORTUGALSKO — SLOVENSKO“

„334.

PORTUGALSKO — FÍNSKO“

„335.

PORTUGALSKO — ŠVÉDSKO“

„336.

PORTUGALSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

xlv)

za posledný údaj pod názvom „336. PORTUGALSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sa vkladá:

„337.   RUMUNSKO — SLOVINSKO

Žiadne.

338.   RUMUNSKO — SLOVENSKO

Žiadne.

339.   RUMUNSKO — FÍNSKO

Žiadny dohovor.

340.   RUMUNSKO — ŠVÉDSKO

Žiadny dohovor.

341.   RUMUNSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.“;

xlvi)

číslovanie názvu „291. SLOVINSKO — SLOVENSKO“ sa mení na „342. SLOVINSKO — SLOVENSKO“ a nasledujúce názvy sa prečíslujú takto:

„343.

SLOVINSKO — FÍNSKO“

„344.

SLOVINSKO — ŠVÉDSKO“

„345.

SLOVINSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„346.

SLOVENSKO — FÍNSKO“

„347.

SLOVENSKO — ŠVÉDSKO“

„348.

SLOVENSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„349.

FÍNSKO — ŠVÉDSKO“

„350.

FÍNSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“

„351.

ŠVÉDSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

f)

Príloha 6 „Postup pri vyplácaní dávok (článok 4 ods. 6, článok 53 ods. 1 a článok 122 vykonávacieho nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za posledný údaj pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

1.

v styku s Belgickom, Českou republikou, Dánskom, Estónskom, Gréckom, Španielskom, Francúzskom, Írskom, Lotyšskom, Luxemburskom, Maďarskom, Maltou, Holandskom, Rakúskom, Poľskom, Portugalskom, Rumunskom, Slovinskom, Slovenskom, Fínskom, Švédskom a Spojeným kráľovstvom: priama platba.

2.

v styku s Nemeckom, Cyprom a Litvou: platba prostredníctvom styčných orgánov.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

Časť „E. NEMECKO“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

v bodoch 1 písm. b) a 2 písm. b) sa pred slovo „Holandskom“ vkladajú slová „Bulharskom a“

b)

v bode 4 písm. b) sa za slovo „Belgickom“ vkladá slovo „Bulharskom“;

iv)

za údaje pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Priama platba.“;

g)

Príloha 7 „Banky (článok 4 ods. 7, článok 55 ods. 3 a článok 122 vykonávacieho nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za slovo „Žiadne.“ pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

Булбанк (Bulbank), София.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za údaje pod názvom „U. Portugalsko“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Banca Naţională a României (Národná banka Rumunska), Bucureşti.“;

h)

Príloha 8 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA 8 (B) (12) (13)

POSKYTOVANIE RODINNÝCH DÁVOK

(Článok 4 ods. 8, článok 10a písm. d) a článok 122 vykonávacieho nariadenia)

Článok 10a písm. d) vykonávacieho nariadenia sa uplatňuje na:

A.   Zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby

a)

s referenčným obdobím jedného kalendárneho mesiaca v styku medzi:

Belgickom a Bulharskom,

Belgickom a Českou republikou,

Belgickom a Nemeckom,

Belgickom a Gréckom,

Belgickom a Španielskom,

Belgickom a Francúzskom,

Belgickom a Írskom,

Belgickom a Litvou,

Belgickom a Luxemburskom,

Belgickom a Rakúskom,

Belgickom a Poľskom,

Belgickom a Portugalskom,

Belgickom a Rumunskom,

Belgickom a Slovenskom,

Belgickom a Fínskom,

Belgickom a Švédskom,

Belgickom a Spojeným kráľovstvom,

Bulharskom a Českou republikou,

Bulharskom a Nemeckom,

Bulharskom a Estónskom,

Bulharskom a Gréckom,

Bulharskom a Španielskom,

Bulharskom a Francúzskom,

Bulharskom a Írskom,

Bulharskom a Cyprom,

Bulharskom a Lotyšskom,

Bulharskom a Litvou,

Bulharskom a Luxemburskom,

Bulharskom a Maďarskom,

Bulharskom a Maltou,

Bulharskom a Holandskom,

Bulharskom a Rakúskom,

Bulharskom a Poľskom,

Bulharskom a Portugalskom,

Bulharskom a Rumunskom,

Bulharskom a Slovenskom,

Bulharskom a Fínskom,

Bulharskom a Švédskom,

Bulharskom a Spojeným kráľovstvom,

Českou republikou a Dánskom,

Českou republikou a Nemeckom,

Českou republikou a Gréckom,

Českou republikou a Španielskom,

Českou republikou a Francúzskom,

Českou republikou a Írskom,

Českou republikou a Lotyšskom,

Českou republikou a Litvou,

Českou republikou a Luxemburskom,

Českou republikou a Maďarskom,

Českou republikou a Maltou,

Českou republikou a Holandskom,

Českou republikou a Rakúskom,

Českou republikou a Poľskom,

Českou republikou a Portugalskom,

Českou republikou a Rumunskom,

Českou republikou a Slovinskom,

– Českou republikou a Slovenskom,

Českou republikou a Fínskom,

Českou republikou a Švédskom,

Českou republikou a Spojeným kráľovstvom,

Dánskom a Litvou,

Dánskom a Poľskom,

Dánskom a Slovenskom,

Nemeckom a Gréckom,

Nemeckom a Španielskom,

Nemeckom a Francúzskom,

Nemeckom a Írskom,

Nemeckom a Litvou,

Nemeckom a Luxemburskom,

Nemeckom a Rakúskom,

Nemeckom a Poľskom,

Nemeckom a Rumunskom,

Nemeckom a Slovenskom,

Nemeckom a Fínskom,

Nemeckom a Švédskom,

Nemeckom a Spojeným kráľovstvom,

Estónskom a Rumunskom,

Gréckom a Litvou,

Gréckom a Poľskom,

Gréckom a Rumunskom,

Gréckom a Slovenskom,

Španielskom a Litvou,

Španielskom a Rakúskom,

Španielskom a Poľskom,

Španielskom a Rumunskom,

Španielskom a Slovinskom,

Španielskom a Slovenskom,

Španielskom a Fínskom,

Španielskom a Švédskom,

Francúzskom a Litvou,

Francúzskom a Luxemburskom,

Francúzskom a Rakúskom,

Francúzskom a Poľskom,

Francúzskom a Portugalskom,

Francúzskom a Rumunskom,

Francúzskom a Slovinskom,

Francúzskom a Slovenskom,

Francúzskom a Fínskom,

Francúzskom a Švédskom,

Írskom a Litvou,

Írskom a Rakúskom,

Írskom a Poľskom,

Írskom a Portugalskom,

Írskom a Rumunskom,

Írskom a Slovenskom,

Írskom a Švédskom,

Lotyšskom a Litvou,

Lotyšskom a Luxemburskom,

Lotyšskom a Maďarskom,

Lotyšskom a Poľskom,

Lotyšskom a Rumunskom,

Lotyšskom a Slovinskom,

Lotyšskom a Slovenskom,

Lotyšskom a Fínskom,

Litvou a Luxemburskom,

Litvou a Maďarskom,

Litvou a Holandskom,

Litvou a Rakúskom,

Litvou a Portugalskom,

Litvou a Rumunskom,

Litvou a Slovinskom,

Litvou a Slovenskom,

Litvou a Fínskom,

Litvou a Švédskom,

Litvou a Spojeným kráľovstvom,

Luxemburskom a Rakúskom,

Luxemburskom a Poľskom,

Luxemburskom a Portugalskom,

Luxemburskom a Rumunskom,

Luxemburskom a Slovinskom,

Luxemburskom a Slovenskom,

Luxemburskom a Fínskom,

Luxemburskom a Švédskom,

Maďarskom a Rakúskom,

Maďarskom a Poľskom,

Maďarskom a Rumunskom,

Maďarskom a Slovinskom,

Maďarskom a Slovenskom,

Maltou a Rumunskom,

Maltou a Slovenskom,

Holandskom a Rakúskom,

Holandskom a Poľskom,

Holandskom a Rumunskom,

Holandskom a Slovenskom,

Holandskom a Fínskom,

Holandskom a Švédskom,

Rakúskom a Poľskom,

Rakúskom a Portugalskom,

Rakúskom a Rumunskom,

Rakúskom a Slovinskom,

Rakúskom a Slovenskom,

Rakúskom a Fínskom,

Rakúskom a Švédskom,

Rakúskom a Spojeným kráľovstvom,

Poľskom a Portugalskom,

Poľskom a Rumunskom,

Poľskom a Slovinskom,

Poľskom a Slovenskom,

Poľskom a Fínskom,

Poľskom a Švédskom,

Poľskom a Spojeným kráľovstvom,

Portugalskom a Rumunskom,

Portugalskom a Slovinskom,

Portugalskom a Slovenskom,

Portugalskom a Fínskom,

Portugalskom a Švédskom,

Portugalskom a Spojeným kráľovstvom,

Rumunskom a Slovinskom,

Rumunskom a Slovenskom,

Rumunskom a Fínskom,

Rumunskom a Švédskom,

Rumunskom a Spojeným kráľovstvom,

Slovinskom a Slovenskom,

Slovinskom a Fínskom,

Slovinskom a Spojeným kráľovstvom,

Slovenskom a Fínskom,

Slovenskom a Švédskom,

Slovenskom a Spojeným kráľovstvom,

Fínskom a Švédskom,

Fínskom a Spojeným kráľovstvom,

Švédskom a Spojeným kráľovstvom.

b)

s referenčným obdobím kalendárneho štvrťroka v styku medzi:

Dánskom a Nemeckom,

Holandskom a Dánskom, Nemeckom, Francúzskom, Luxemburskom, Portugalskom.

B.   Samostatne zárobkovo činné osoby

s referenčným obdobím kalendárneho štvrťroka v styku medzi:

Belgickom a Holandskom.

C.   Zamestnanci

s referenčným obdobím jedného kalendárneho mesiaca v styku medzi:

Belgickom a Holandskom.“;

i)

Príloha 9 „Výpočet priemerných ročných nákladov na vecné dávky (článok 4 ods. 9, článok 94 ods. 3 písm. a) a článok 95 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za údaj pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky sa berú do úvahy vecné dávky vyplatené Národným fondom nemocenského poistenia v súlade so zákonom o nemocenskom poistení.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za údaje pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky sa berú do úvahy dávky poskytované v rámci systému nemocenského poistenia.“;

j)

Príloha 10 „Inštitúcie a orgány určené príslušnými orgánmi (článok 4 ods. 10 vykonávacieho nariadenia)“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

za posledný údaj pod názvom „A. BELGICKO“ sa vkladá:

„B.   BULHARSKO

1.

Na účely uplatňovania článku 14c, článku 14d ods. 3 a článku 17 nariadenia:

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálnej starostlivosti),София.

2.

Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia:

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálnej starostlivosti),София.

3.

Na účely uplatňovania článku 8, článku 10b, článku 11 ods. 1, článku 11a ods. 1, článku 12a, článku 13 ods. 3, článku 14 ods. 1, 2 a 3 a článku 38 ods. 1 vykonávacieho nariadenia:

Министерство на здравеопазването (ministerstvo zdravotníctva), София,

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София,

Национална здравноосигурителна каса (Národný fond zdravotného poistenia), София,

4.

Na účely uplatňovania článku 70 ods. 1, článku 80 ods. 2, článku 81, článku 82 ods. 2, a článku 91 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София.

5.

Na účely uplatňovania článku 85 ods. 2, článku 86 ods. 2, článku 89 ods. 1, článku 102 ods. 2, článkov 109 a 110 vykonávacieho nariadenia:

Министерство на здравеопазването (ministerstvo zdravotníctva), София,

Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София,

Национална здравноосигурителна каса (Národný fond nemocenského poistenia), София.

6.

Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

Министерство на здравеопазването (ministerstvo zdravotníctva), София,

Национална здравноосигурителна каса (Národný fond nemocenského poistenia), София.“;

ii)

názvy „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NEMECKO“, „E. ESTÓNSKO“, „F. GRÉCKO“, „G. ŠPANIELSKO“, „H. FRANCÚZSKO“, „I. ÍRSKO“, „J. TALIANSKO“, „K. CYPRUS“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUXEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. HOLANDSKO“, „R. RAKÚSKO“, „S. POĽSKO“, „T. PORTUGALSKO“, U. „SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FÍNSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sú nanovo zoradené s príslušnými údajmi a menia sa takto: „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NEMECKO“, „F. ESTÓNSKO“, „G. GRÉCKO“, „H. ŠPANIELSKO“, „I. FRANCÚZSKO“, „J. ÍRSKO“, „K. TALIANSKO“, „L. CYPRUS“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUXEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. HOLANDSKO“, „S. RAKÚSKO“, „T. POĽSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FÍNSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“;

iii)

za posledný údaj pod názvom „U. PORTUGALSKO“ sa vkladá:

„V.   RUMUNSKO

1.

Na účely uplatňovania článku 14 ods. 1 písm. b) a článku 17 nariadenia na účely uplatňovania článku 10 písm. b), čl. 11 ods. 1, čl. 11a ods. 1, čl. 12 písm. a), čl. 13 ods. 2 a 3, čl. 14 ods. 1, 2 a 3, čl. 80 ods. 2, čl. 81 a čl. 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národný úrad pre dôchodky a ostatné práva sociálneho poistenia), Bucureşti.

2.   Na účely uplatňovania článku 38 ods. 1, článku 70 ods. 1, článku 82 ods. 2 a článku 86 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a)