ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 360

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
19. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1870/2006 z 11. decembra 2006 o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Spoločenstvom a Kazašskou republikou

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1871/2006 z 11. decembra 2006 o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Spoločenstvom a Ukrajinou

21

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1872/2006 z 11. decembra 2006 o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Spoločenstvom a Ruskou federáciou

41

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1873/2006 z 11. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby

61

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1874/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

62

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1875/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ( 1 )

64

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1876/2006 z 18. decembra 2006 o dočasnom a trvalom povolení určitých doplnkových látok v krmivách ( 1 )

126

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1877/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 878/2004, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002 pre niektoré živočíšne vedľajšie produkty klasifikované ako materiály z kategórie 1 a 2 a určené na technické účely ( 1 )

133

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1878/2006 z 18. decembra 2006 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

137

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

19.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 360/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1870/2006

z 11. decembra 2006

o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Spoločenstvom a Kazašskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Článkom 17 ods. 1 Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Kazašskou republikou (1) sa stanovuje, že obchod s určitými výrobkami z ocele podlieha osobitnej dohode o množstvových opatreniach.

(2)

Platnosť súčasnej bilaterálnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kazašskej republiky o obchode s určitými výrobkami z ocele (2), ktorá bola uzatvorená 19. júla 2005, uplynie 31. decembra 2006.

(3)

Predbežné rokovania medzi stranami naznačujú úmysel oboch strán uzatvoriť novú dohodu na rok 2007 a nasledujúce roky.

(4)

Do podpisu a nadobudnutia účinnosti novej dohody je potrebné stanoviť množstvové obmedzenia na rok 2007.

(5)

Vzhľadom na to, že podmienky, ktoré viedli k stanoveniu množstvových obmedzení na rok 2006, ostávajú v platnosti, je vhodné stanoviť množstvové obmedzenia na rok 2007 na rovnakej úrovni ako v roku 2006.

(6)

Je potrebné zabezpečiť taký spôsob spravovania tohto režimu v rámci Spoločenstva, ktorý uľahčí implementáciu novej dohody tým, že bude podobné ustanovenia predvídať v čo najväčšej miere.

(7)

Je potrebné zabezpečiť, aby sa kontroloval pôvod príslušných výrobkov a aby sa na tento účel stanovili vhodné metódy administratívnej spolupráce.

(8)

Výrobky umiestnené do bezcolného pásma alebo dovážané na základe dohôd, ktorými sa riadia colné sklady, dočasný dovoz alebo režim aktívneho zošľachťovacieho styku (systém pozastavenia), by sa nemali započítať do limitov stanovených pre príslušné výrobky.

(9)

Účinné uplatňovanie tohto rozhodnutia si vyžaduje zavedenie požiadavky na dovoznú licenciu Spoločenstva na vstup príslušných výrobkov do voľného obehu v Spoločenstve.

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby tieto množstvové obmedzenia neboli prekročené, je potrebné stanoviť postup riadenia, na základe ktorého príslušné orgány členských štátov nebudú vydávať dovozné licencie pred získaním potvrdenia zo strany Komisie, že príslušné množstvá zostanú k dispozícii v rámci daného množstvového obmedzenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 na dovoz výrobkov z ocele uvedených v prílohe I s pôvodom v Kazašskej republike do Spoločenstva.

2.   Výrobky z ocele sa radia do skupín výrobkov uvedených v prílohe I.

3.   Radenie výrobkov uvedených v prílohe I sa zakladá na kombinovanej nomenklatúre (KN) ustanovenej v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (3).

4.   Pôvod oceľových výrobkov uvedených v odseku 1 sa určuje podľa pravidiel platných v Spoločenstve.

Článok 2

1.   Na dovoz výrobkov z ocele s pôvodom v Kazašskej republike uvedených v prílohe I do Spoločenstva sa vzťahujú množstvové obmedzenia ustanovené v prílohe V. Uvoľnenie výrobkov s pôvodom v Kazašskej republike uvedených v prílohe I do voľného obehu v Spoločenstve podlieha predloženiu osvedčenia o pôvode stanoveného v prílohe II a dovoznej licencie vydanej orgánmi členských štátov v súlade s ustanoveniami článku 4.

2.   S cieľom zabezpečiť, aby množstvá, na ktoré sa vydávajú dovozné licencie, nikdy neprekročili celkové množstvové obmedzenia pre každú skupiny výrobkov, príslušné orgány uvedené v prílohe IV vydajú dovozné licencie len na základe potvrdenia Komisie, že sú v rámci množstvových obmedzení vo vzťahu ku krajine dodávateľa ešte k dispozícii množstvá pre príslušnú skupinu výrobkov z ocele, na ktoré dovozca alebo dovozcovia týmto príslušným orgánom predložili žiadosti.

3.   Povolený dovoz sa započítava do príslušných množstvových obmedzení uvedených v prílohe V. Zásielka výrobkov sa považuje za uskutočnenú v deň, keď bola naložená na vývozný dopravný prostriedok.

Článok 3

1.   Množstvové obmedzenia uvedené v prílohe V sa neuplatňujú na výrobky umiestnené v bezcolnom pásme alebo sklade ani dovážané na základe dohôd, ktorými sa riadia colné sklady, dočasný dovoz alebo režim aktívneho zošľachťovacieho styku (systém pozastavenia).

2.   Pokiaľ sú výrobky uvedené v odseku 1 následne uvoľnené do voľného obehu buď v nezmenenom stave, alebo po opracovaní alebo spracovaní, uplatňuje sa článok 2 ods. 2 a takto uvoľnené výrobky sa započítavajú do príslušného množstvového obmedzenia uvedeného v prílohe V.

Článok 4

1.   Na účely uplatňovania článku 2 ods. 2 príslušné orgány členských štátov uvedené v prílohe IV oznámia Komisii pred vydaním dovoznej licencie množstvá požadované v žiadostiach o dovozné licencie, doložené originálmi vývozných licencií, ktoré dostali. Komisia obratom oznámi, či je (sú) požadované množstvo(-á) k dispozícii na dovoz, a to v chronologickom poradí, v akom prijala oznámenia od členských štátov (systém „prvé prijaté, prvé vybavené“).

2.   Žiadosti uvedené v oznámeniach Komisii sú platné, ak je v nich v súvislosti s každým prípadom jasne uvedená vyvážajúca krajina, príslušný kód výrobku, množstvá, ktoré sa majú doviezť, číslo vývoznej licencie, kvótový rok a členský štát, v ktorom sú výrobky určené na uvoľnenie do voľného obehu.

3.   Ak to je možné, Komisia týmto orgánom potvrdí úplné množstvo uvedené v žiadostiach pre každú kategóriu výrobkov.

4.   Príslušné orgány informujú Komisiu v súvislosti so všetkými nevyužitými množstvami počas doby platnosti dovoznej licencie, hneď ako sa o tom dozvedia. Takéto nevyužité množstvá sa automaticky prevedú do zostávajúcich množstiev celkového množstvového obmedzenia Spoločenstva pre každú skupinu výrobkov.

5.   Oznámenia uvedené v odsekoch 1 až 4 sa oznamujú elektronicky v rámci integrovanej siete zriadenej na tento účel, pokiaľ nie je z naliehavých technických príčin nevyhnutné dočasne použiť iné komunikačné prostriedky.

6.   Dovozné licencie alebo rovnocenné doklady sa vydajú v súlade s článkami 12 až 16.

7.   Príslušné orgány členských štátov oznamujú Komisii akékoľvek zrušenie dovozných licencií alebo rovnocenných dokumentov, ktoré už boli vydané, v prípadoch, keď príslušné vývozné licencie boli odobraté alebo zrušené príslušnými orgánmi Kazašskej republiky. Ak však Komisia alebo príslušné orgány členského štátu boli informované príslušnými orgánmi Kazašskej republiky o odobratí alebo zrušení vývoznej licencie po tom, ako boli príslušné výrobky dovezené do Spoločenstva, príslušné množstvá sa započítavajú do množstvového obmedzenia uvedeného v prílohe V.

Článok 5

1.   Ak má Komisia informácie o preložení, presmerovaní alebo inom spôsobe dovozu do Spoločenstva výrobkov uvedených v prílohe I s pôvodom v Kazašskej republike obídením množstvových obmedzení stanovených v článku 2 a o nevyhnutnosti vykonať potrebné zmeny, požiada o začatie konzultácií s cieľom dosiahnuť dohodu o uskutočnení potrebných zmien zodpovedajúcich množstvových obmedzení.

2.   Do ukončenia konzultácií uvedených v odseku 1 môže Komisia požiadať Kazašskú republiku o prijatie potrebných preventívnych krokov, ktoré zabezpečia uskutočnenie zmien množstvových obmedzení, ktoré sa v rámci týchto konzultácií dohodnú.

3.   Ak Spoločenstvo a Kazašská republika nedospejú k uspokojivému riešeniu a ak Komisia zistí, že existuje jasný dôkaz o obchádzaní, odpočíta z množstvových obmedzení rovnocenný objem výrobkov s pôvodom v Kazašskej republike.

Článok 6

1.   Vývozná licencia (ktorú vydajú príslušné orgány Kazašskej republiky) sa vyžaduje pri každej zásielke výrobkov z ocele, na ktoré sa vzťahujú množstvové obmedzenia ustanovené v prílohe V, do úrovne uvedených obmedzení.

2.   Na účely vydania dovoznej licencie ustanovenej v článku 12 musí dovozca predložiť originál vývoznej licencie.

Článok 7

1.   Vývozná licencia pre množstvové obmedzenia musí zodpovedať vzoru, ktorý sa ustanovuje v prílohe II, a musí sa v nej okrem iného potvrdzovať, že množstvo príslušného tovaru sa odpočíta z množstvového obmedzenia určeného pre príslušnú skupinu výrobkov.

2.   Každá vývozná licencia sa vzťahuje iba na jednu zo skupín výrobkov uvedených v prílohe I.

Článok 8

Vývoz sa odpočíta z príslušných množstvových obmedzení uvedených v prílohe V a odošle sa v zmysle článku 2 ods. 3.

Článok 9

1.   Vývozná licencia uvedená v článku 6 môže obsahovať dodatočné riadne označené kópie. Vývozná licencia a jej kópie, ako aj osvedčenie pôvodu a jeho kópie sa vydávajú v angličtine.

2.   Ak sú dokumenty uvedené v odseku 1 vyplnené ručne, zápisy sa musia vykonať atramentom a paličkovým písmom.

3.   Vývozné licencie alebo rovnocenné doklady musia mať rozmer 210 × 297 mm a musia byť vyhotovené na bielom glejenom kancelárskom papieri, ktorý neobsahuje drevovinu a váži najmenej 25 g/m2. Pozadie každej časti musí obsahovať tlačenú gilošovanú vzorku umožňujúcu zistenie falšovania mechanickými alebo chemickými prostriedkami voľným okom.

4.   Na účely dovozu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia uznajú príslušné orgány v Spoločenstve za platný iba originál.

5.   Každá vývozná licencia alebo rovnocenný doklad musí mať štandardizované sériové číslo, tlačené aj netlačené, podľa ktorého ju (ho) možno identifikovať.

6.   Toto sériové číslo sa skladá z týchto prvkov:

dve písmená označujúce vyvážajúcu krajinu takto:

KZ

=

Kazašská republika,

dve písmená označujúce členský štát určenej destinácie, a to:

BE

=

Belgicko,

BG

=

Bulharsko,

CZ

=

Česká republika,

DK

=

Dánsko,

DE

=

Nemecko,

EE

=

Estónsko,

EL

=

Grécko,

ES

=

Španielsko,

FR

=

Francúzsko,

IE

=

Írsko,

IT

=

Taliansko,

CY

=

Cyprus,

LV

=

Lotyšsko,

LT

=

Litva,

LU

=

Luxembursko,

HU

=

Maďarsko,

MT

=

Malta,

NL

=

Holandsko,

AT

=

Rakúsko,

PL

=

Poľsko,

PT

=

Portugalsko,

RO

=

Rumunsko,

SI

=

Slovinsko,

SK

=

Slovensko,

FI

=

Fínsko,

SE

=

Švédsko,

GB

=

Spojené kráľovstvo,

jednociferné číslo označujúce kvótový rok, zodpovedajúce poslednej číslici príslušného roku, napr. 7 pre rok 2007,

dvojciferné číslo označujúce vydávajúci úrad vo vyvážajúcej krajine,

päťciferné číslo, počnúc od 00 001 do 99 999, priradené konkrétnemu členskému štátu určenia.

Článok 10

Vývozná licencia sa môže vydať po zaslaní výrobkov, ktorých sa týka. V takýchto prípadoch musí obsahovať označenie „vydaná retrospektívne“.

Článok 11

V prípade krádeže, straty alebo zničenia vývoznej licencie môže vývozca požiadať príslušný orgán, ktorý doklad vydal, o vyhotovenie duplikátu na základe vývozných dokladov, ktoré vlastní.

Takto vydaný duplikát licencie musí obsahovať označenie „duplikát“. Dátum duplikátu sa musí zhodovať s dátumom originálu licencie.

Článok 12

1.   Ak podľa článku 4 Komisia potvrdí, že požadované množstvo je v rámci príslušného množstvového obmedzenia dostupné, príslušné orgány členského štátu vydajú dovoznú licenciu najneskôr do piatich pracovných dní od predloženia originálu príslušnej vývoznej licencie dovozcom. Toto predloženie sa musí uskutočniť najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa zaslal tovar, na ktorý sa licencia vzťahuje. Dovozné licencie vydajú príslušné orgány ktoréhokoľvek členského štátu bez ohľadu na to, ktorý členský štát je uvedený na vývoznej licencii, ak v súlade s článkom 4 Komisia potvrdí, že požadované množstvo je v rámci príslušného množstvového obmedzenia k dispozícii.

2.   Dovozné licencie platia štyri mesiace od dátumu vydania. Príslušné orgány členského štátu na základe riadne odôvodnenej žiadosti dovozcu môžu predĺžiť dobu platnosti o ďalšie obdobie nie dlhšie ako štyri mesiace.

3.   Dovozné licencie sa vyhotovia na tlačive stanovenom v prílohe III a platia na celom colnom území Spoločenstva.

4.   Deklarácia alebo žiadosť, ktorú dovozca podá na získanie dovoznej licencie, musí obsahovať:

a)

úplný názov a adresu vývozcu;

b)

úplný názov a adresu dovozcu;

c)

presný opis tovaru a kód, resp. kódy TARIC;

d)

krajinu pôvodu tovaru;

e)

krajinu, z ktorej sa tovar zasiela;

f)

príslušnú skupinu výrobkov a množstvo príslušných výrobkov;

g)

čistú hmotnosť podľa kapitoly TARIC;

h)

CIF hodnotu výrobkov na hraniciach Spoločenstva podľa kapitoly TARIC;

i)

vyjadrenie, či príslušné výrobky sú druhotriedne alebo neštandardnej kvality;

j)

v prípade potreby dátumy platby a dodania a kópiu konosamentu a kúpnopredajnej zmluvy;

k)

dátum a číslo vývoznej licencie;

l)

interný kód používaný na administratívne účely;

m)

dátum a podpis dovozcu.

5.   Dovozcovia nie sú povinní doviezť úplné množstvo uvedené v dovoznej licencii v jednej zásielke.

Článok 13

Platnosť dovozných licencií vydaných orgánmi členských štátov je viazaná na platnosť vývozných licencií a na množstvá uvedené vo vývozných licenciách vydaných príslušnými orgánmi Kazašskej republiky, na základe ktorých sa vydali dovozné licencie.

Článok 14

Dovozné licencie alebo rovnocenné doklady vydávajú príslušné orgány členských štátov podľa článku 2 ods. 2 a bez diskriminácie ktoréhokoľvek dovozcu v Spoločenstve bez ohľadu na to, kde sa jeho sídlo v Spoločenstve nachádza, bez toho, aby bolo dotknuté dodržiavanie ostatných podmienok vyžadovaných podľa platných predpisov.

Článok 15

1.   Ak Komisia zistí, že celkové množstvá uvedené vo vývozných licenciách vydaných Kazašskou republikou pre konkrétnu skupinu výrobkov prevyšujú množstvové obmedzenie stanovené pre túto skupinu výrobkov, Komisia ihneď informuje príslušné orgány v členských štátoch, ktoré dovozné licencie vydávajú, aby zastavili ich ďalšie vydávanie. V tomto prípade Komisia bezodkladne začne konzultácie.

2.   Príslušné orgány členského štátu odmietnu vydať dovoznú licenciu pre výrobky s pôvodom v Kazašskej republike, na ktoré sa nevzťahuje vývozná licencia vydaná v súlade s ustanoveniami článkov 6 až 11.

Článok 16

1.   Tlačivá používané príslušnými orgánmi členských štátov na vydávanie dovozných licencií uvedených v článku 12 musia zodpovedať vzoru dovoznej licencie stanovenému v prílohe III.

2.   Tlačivá dovoznej licencie a jej výpisy sa vydávajú dvojmo, jeden výtlačok s označením „kópia vlastníka“ a s číslom 1 je potrebné vydať žiadateľovi a druhý s označením „kópia pre vydávajúci orgán“ a s číslom 2 si ponecháva orgán, ktorý licenciu vydal. Príslušné orgány môžu na administratívne účely pridať ďalšie kópie formulára 2.

3.   Tlačivá musia byť vytlačené na bielom papieri bez drevoviny s úpravou na písanie a musia vážiť od 55 do 65 g/m2. Musia mať rozmery 210 × 297 mm; odstup riadkov je 4,24 mm (jedna šestina palca); grafickú úpravu formulárov je potrebné presne dodržiavať. Obe strany kópie č. 1, ktorá predstavuje samotnú licenciu, musia mať okrem toho vytlačený na pozadí červený gilošovaný vzor, aby bolo možné zistiť mechanické alebo chemické falšovanie.

4.   Za vytlačenie týchto formulárov zodpovedajú členské štáty. Tieto formuláre môžu vytlačiť aj tlačiarne, ktoré určí členský štát, v ktorom sú založené. V tomto prípade sa musí na každom formulári uvádzať odkaz na príslušné menovanie členským štátom. Každý formulár musí obsahovať názov a adresu tlačiarne alebo znak umožňujúci jej identifikáciu.

5.   Príslušné orgány členského štátu priradia v čase vydania dovozným licenciách alebo výpisom číslo vydania. Číslo dovoznej licencie treba oznámiť Komisii elektronickou formou v rámci integrovanej siete zriadenej podľa článku 4.

6.   Licencie a výpisy sa vyplňujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu vydania.

7.   V rámčeku č. 10 príslušné orgány uvádzajú príslušnú skupinu výrobku z ocele.

8.   Označenia vydávajúcich agentúr a orgánov sa majú aplikovať použitím pečiatky. Reliéfna tlač kombinovaná s písmenami alebo číslicami získanými perforáciou alebo potlač na licencii však môže byť nahradená pečiatkou vydávajúceho orgánu. Vydávajúce orgány použijú pri zázname prideleného množstva akúkoľvek metódu zabraňujúcu falšovaniu, ktorá znemožní vložiť čísla alebo odkazy.

9.   Na rube kópie č. 1 a kópie č. 2 sa nachádza rámček, do ktorého možno vpísať množstvá buď colnými orgánmi pri vybavovaní dovozných formalít, alebo príslušnými správnymi orgánmi pri vydávaní výpisu. V prípade, že miesto na licencii alebo výpise, vyhradené pre dlžné čiastky, nepostačuje, príslušné orgány môžu pripojiť jednu alebo viac doplňujúcich strán, na ktorých sa nachádzajú rámčeky zodpovedajúce tým, ktoré sa nachádzajú na rube kópie č. 1 a kópie č. 2 licencie alebo výpisu. Vydávajúce orgány umiestňujú svoju pečiatku tak, aby sa jedna polovica nachádzala na licencii alebo jej výpise a druhá polovica na doplňujúcej strane. V prípade, že sa pridá viac než jedna strana, je potrebné opečiatkovať strany podobným spôsobom, a teda umiestniť pečiatku cez každú stranu a stranu, ktorá jej predchádza.

10.   Vydané dovozné licencie, výpisy, zápisy a poznámky vykonané orgánmi jedného členského štátu majú mať rovnakú právnu účinnosť v každom z ostatných členských štátov ako vydané dokumenty a vykonané zápisy a poznámky uskutočnené orgánmi týchto členských štátov.

11.   Príslušné orgány daných členských štátov môžu v prípade nutnosti požiadať o preklad obsahu licencií alebo výpisov do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov toho členského štátu.

Článok 17

Pokiaľ ide o prepúšťanie výrobkov z ocele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, do režimu voľný obeh v Bulharsku a Rumunsku od 1. januára 2007, dovozná licencia je potrebná aj vtedy, ak sa výrobky z ocele odoslali pred uvedeným dátumom. Ak sa výrobky z ocele odošlú do Bulharska a Rumunska pred 1. januárom 2007, dovozná licencia sa udelí automaticky bez množstvového obmedzenia na základe predloženia nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktorý orgány Spoločenstva udeľujúce licencie považujú za rovnocenný a ktorý preukáže dátum odoslania, a po tom, ako tento doklad schváli úrad Komisie zodpovedný za správu povolení (SIGL). Ak sa výrobky z ocele odošlú do Bulharska a Rumunska 1. januára alebo po tomto dátume, vzťahujú sa na ne osobitné predpisy upravujúce množstvové obmedzenia tak, ako sú definované v tomto rozhodnutí.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Odchylne nadobudne článok 17 účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2006

Za Radu

predseda

E. TUOMIOJA


(1)  Ú. v. ES L 196, 28.7.1999, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 232, 8.9.2005, s. 64.

(3)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1758/2006 (Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA I

SA Ploché valcované výrobky

SA1. Zvitky

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Ťažký plech

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Iné ploché valcované výrobky

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


PRĺLOHA II

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


PRÍLOHA V

MNOŽSTVOVÉ OBMEDZENIA

(v tonách)

Výrobky

Rok 2007

SA. Ploché valcované výrobky

SA1. Zvitky

87 125

SA2. Hrubý plech

0

SA3. Ostatné ploché výrobky

117 875


19.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 360/21


NARIADENIE RADY (ES) č. 1871/2006

z 11. decembra 2006

o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Spoločenstvom a Ukrajinou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Článkom 22 ods. 1 Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Ukrajinou (1) sa stanovuje, že obchod s určitými výrobkami z ocele podlieha osobitnej dohode o množstvových opatreniach.

(2)

Platnosť súčasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ukrajiny o obchode s určitými výrobkami z ocele (2), ktorá bola uzatvorená 29. júla 2005, uplynie 31. decembra 2006.

(3)

Predbežné rokovania medzi stranami naznačujú úmysel oboch strán uzatvoriť novú dohodu na rok 2007 a nasledujúce roky.

(4)

Do podpisu a nadobudnutia účinnosti novej dohody je potrebné stanoviť množstvové obmedzenia na rok 2007.

(5)

Vzhľadom na to, že podmienky, ktoré viedli k stanoveniu množstvových obmedzení na rok 2006, ostávajú v platnosti, je vhodné stanoviť množstvové obmedzenia na rok 2007 na rovnakej úrovni ako v roku 2006.

(6)

Je potrebné zabezpečiť taký spôsob spravovania tohto režimu v rámci Spoločenstva, ktorý uľahčí implementáciu novej dohody tým, že bude podobné ustanovenia predvídať v čo najväčšej miere.

(7)

Je potrebné zabezpečiť, aby sa kontroloval pôvod príslušných výrobkov a aby sa na tento účel stanovili vhodné metódy administratívnej spolupráce.

(8)

Výrobky umiestnené do bezcolného pásma alebo dovážané na základe dohôd, ktorými sa riadia colné sklady, dočasný dovoz alebo režim aktívneho zošľachťovacieho styku (systém pozastavenia), by sa nemali započítať do limitov stanovených pre príslušné výrobky.

(9)

Účinné uplatňovanie tohto rozhodnutia si vyžaduje zavedenie požiadavky na dovoznú licenciu Spoločenstva na vstup príslušných výrobkov do voľného obehu v Spoločenstve.

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby tieto množstvové obmedzenia neboli prekročené, je potrebné stanoviť postup riadenia, na základe ktorého príslušné orgány členských štátov nebudú vydávať dovozné licencie pred získaním potvrdenia Komisie, že príslušné množstvá zostanú k dispozícii v rámci daného množstvového obmedzenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 na dovoz výrobkov z ocele s pôvodom na Ukrajine, uvedených v prílohe I, do Spoločenstva.

2.   Výrobky z ocele sa zaraďujú do skupín výrobkov uvedených v prílohe I.

3.   Zaraďovanie výrobkov uvedených v prílohe I sa zakladá na kombinovanej nomenklatúre (KN) ustanovenej v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (3).

4.   Pôvod výrobkov uvedených v odseku 1 sa určuje podľa pravidiel platných v Spoločenstve.

Článok 2

1.   Na dovoz výrobkov z ocele s pôvodom na Ukrajine, uvedených v prílohe I, do Spoločenstva sa vzťahujú množstvové obmedzenia ustanovené v prílohe V. Uvoľnenie výrobkov s pôvodom na Ukrajine, uvedených v prílohe I, do voľného obehu v Spoločenstve podlieha predloženiu osvedčenia o pôvode stanoveného v prílohe II a dovoznej licencie vydanej orgánmi členských štátov v súlade s ustanoveniami článku 4.

2.   S cieľom zabezpečiť, aby množstvá, na ktoré sa vydávajú dovozné licencie, nikdy neprekročili celkové množstvové obmedzenia pre každú skupinu výrobkov, príslušné orgány uvedené v prílohe IV vydajú dovozné licencie len na základe potvrdenia Komisie, že sú v rámci množstvových obmedzení vo vzťahu ku krajine dodávateľa ešte k dispozícii množstvá pre príslušnú skupinu výrobkov z ocele, na ktoré dovozca alebo dovozcovia týmto príslušným orgánom predložili žiadosti.

3.   Povolený dovoz sa započíta do príslušných množstvových obmedzení stanovených v prílohe V. Zásielka výrobkov sa považuje za uskutočnenú v deň, keď bola naložená na vývozný dopravný prostriedok.

Článok 3

1.   Množstvové obmedzenia uvedené v prílohe V sa neuplatňujú na výrobky umiestnené v bezcolnom pásme alebo sklade ani dovážané na základe dohôd, ktorými sa riadia colné sklady, dočasný dovoz alebo režim aktívneho zošľachťovacieho styku (systém pozastavenia).

2.   Pokiaľ sú výrobky uvedené v odseku 1 následne uvoľnené do voľného obehu buď v nezmenenom stave, alebo po opracovaní, alebo spracovaní, uplatňuje sa článok 2 ods. 2 a takto uvoľnené výrobky sa započítavajú do príslušného množstvového obmedzenia uvedeného v prílohe V.

Článok 4

1.   Na účely uplatňovania článku 2 ods. 2 príslušné orgány členských štátov uvedené v prílohe IV oznámia Komisii pred vydaním dovoznej licencie množstvá požadované v žiadostiach o dovozné licencie, doložené originálmi vývozných licencií, ktoré dostali. Komisia obratom oznámi, či je (sú) požadované množstvo(-á) k dispozícii na dovoz, a to v chronologickom poradí, v akom prijala oznámenia od členských štátov (systém „prvé prijaté, prvé vybavené“).

2.   Žiadosti uvedené v oznámeniach Komisii sú platné, ak je v nich v súvislosti s každým prípadom jasne uvedená vyvážajúca krajina, príslušný kód výrobku, množstvá, ktoré sa majú doviezť, číslo vývoznej licencie, kvótový rok a členský štát, v ktorom sú výrobky určené na uvoľnenie do voľného obehu.

3.   Ak je to možné, Komisia týmto orgánom potvrdí úplné množstvo pre každú kategóriu výrobkov uvedené v žiadostiach.

4.   Príslušné orgány informujú Komisiu v súvislosti so všetkými nevyužitými množstvami počas lehoty platnosti dovoznej licencie hneď, ako sa o tom dozvedia. Takéto nevyužité množstvá sa automaticky prevedú do zostávajúcich množstiev celkového množstvového obmedzenia Spoločenstva pre každú skupinu výrobkov.

5.   Oznámenia uvedené v odsekoch 1 až 4 sa oznamujú elektronicky v rámci integrovanej siete zriadenej na tento účel, pokiaľ nie je z naliehavých technických príčin nevyhnutné dočasne použiť iné komunikačné prostriedky.

6.   Dovozné licencie alebo rovnocenné doklady sa vydajú v súlade s článkami 12 až 16.

7.   Príslušné orgány členských štátov informujú Komisiu o každom zrušení dovozných licencií alebo rovnocenných dokladov, ktoré už boli vydané, v prípade, ak boli zodpovedajúce vývozné licencie stiahnuté alebo zrušené príslušnými ukrajinskými orgánmi. Ak však Komisia alebo príslušné orgány členského štátu boli informované príslušnými orgánmi Ukrajiny o odobratí alebo zrušení vývoznej licencie po tom, ako boli príslušné výrobky dovezené do Spoločenstva, príslušné množstvá sa započítavajú do množstvového obmedzenia uvedeného v prílohe V.

Článok 5

1.   Ak má Komisia informácie o preložení, presmerovaní alebo inom spôsobe dovozu výrobkov s pôvodom na Ukrajine, uvedených v prílohe I, do Spoločenstva obídením množstvových obmedzení stanovených v článku 2 a o nevyhnutnosti vykonať potrebné zmeny, požiada o začatie konzultácií s cieľom dosiahnuť dohodu o uskutočnení potrebných zmien zodpovedajúcich množstvových obmedzení.

2.   Do ukončenia konzultácií uvedených v odseku 1 môže Komisia požiadať Ukrajinu o prijatie potrebných preventívnych krokov, ktoré zabezpečia uskutočnenie zmien množstvových obmedzení, ktoré sa v rámci týchto konzultácií dohodnú.

3.   Ak Spoločenstvo a Ukrajina nedospejú k uspokojivému riešeniu a ak Komisia zistí, že existuje jasný dôkaz o obchádzaní, odpočíta z množstvových obmedzení rovnocenný objem výrobkov s pôvodom na Ukrajine.

Článok 6

1.   Vývozná licencia (ktorú vydá príslušný ukrajinský orgán) sa vyžaduje pri každej zásielke výrobkov z ocele, na ktoré sa vzťahujú množstvové obmedzenia ustanovené v prílohe V, do úrovne uvedených limitov.

2.   Na účely vydania dovoznej licencie ustanovenej v článku 12 musí dovozca predložiť originál vývoznej licencie.

Článok 7

1.   Vývozná licencia pre množstvové obmedzenia musí zodpovedať vzoru, ktorý sa ustanovuje v prílohe II, a musí sa v nej okrem iného potvrdzovať, že množstvo príslušného tovaru sa odpočíta z množstvového obmedzenia určeného pre príslušnú skupinu výrobkov.

2.   Každá vývozná licencia sa vzťahuje iba na jednu zo skupín výrobkov uvedených v prílohe I.

Článok 8

Vývoz sa odpočíta z príslušných množstvových obmedzení uvedených v prílohe V a odošle sa v zmysle článku 2 ods. 3.

Článok 9

1.   Vývozná licencia uvedená v článku 6 môže obsahovať dodatočné riadne označené kópie. Vývozná licencia a jej kópie, ako aj osvedčenie pôvodu a jeho kópie sa vydávajú v angličtine.

2.   Ak sú dokumenty uvedené v odseku 1 vyplnené ručne, zápisy sa musia vykonať atramentom a paličkovým písmom.

3.   Vývozné licencie alebo rovnocenné doklady musia mať rozmer 210 × 297 mm a musia byť vyhotovené na bielom glejenom kancelárskom papieri, ktorý neobsahuje drevovinu a váži najmenej 25 g/m2. Pozadie každej časti musí obsahovať tlačenú gilošovanú vzorku umožňujúcu zistenie falšovania mechanickými alebo chemickými prostriedkami voľným okom.

4.   Na účely dovozu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia príslušné orgány v Spoločenstve uznajú za platný iba originál.

5.   Každá vývozná licencia alebo rovnocenný doklad musí mať štandardizované sériové číslo, tlačené aj netlačené, podľa ktorého ju (ho) možno identifikovať.

6.   Toto sériové číslo sa skladá z týchto prvkov:

dve písmená označujúce vyvážajúcu krajinu takto:

UA

=

Ukrajina,

dve písmená označujúce členský štát určenej destinácie, a to:

BE

=

Belgicko

BG

=

Bulharsko

CZ

=

Česká republika

DK

=

Dánsko

DE

=

Nemecko

EE

=

Estónsko

EL

=

Grécko

ES

=

Španielsko

FR

=

Francúzsko

IE

=

Írsko

IT

=

Taliansko

CY

=

Cyprus

LV

=

Lotyšsko

LT

=

Litva

LU

=

Luxembursko

HU

=

Maďarsko

MT

=

Malta

NL

=

Holandsko

AT

=

Rakúsko

PL

=

Poľsko

PT

=

Portugalsko

RO

=

Rumunsko

SI

=

Slovinsko

SK

=

Slovensko

FI

=

Fínsko

SE

=

Švédsko

GB

=

Spojené kráľovstvo,

jednociferné číslo označujúce kvótový rok, zodpovedajúce poslednej číslici príslušného roku, napr. „7“ pre rok 2007,

dvojciferné číslo označujúce vydávajúci úrad vo vyvážajúcej krajine,

päťciferné číslo počnúc od 00 001 do 99 999, priradené konkrétnemu členskému štátu určenia.

Článok 10

Vývozná licencia sa môže vydať po zaslaní výrobkov, ktorých sa týka. V takýchto prípadoch musí obsahovať označenie „vydaná retrospektívne“.

Článok 11

V prípade krádeže, straty alebo zničenia vývoznej licencie môže vývozca požiadať príslušný orgán, ktorý doklad vydal, o vyhotovenie duplikátu na základe vývozných dokladov, ktoré vlastní.

Takto vydaný duplikát licencie musí obsahovať označenie „duplikát“. Dátum duplikátu sa musí zhodovať s dátumom originálu licencie.

Článok 12

1.   Ak podľa článku 4 Komisia potvrdí, že požadované množstvo je v rámci príslušného množstvového obmedzenia dostupné, príslušné orgány členského štátu vydajú dovoznú licenciu najneskôr do piatich pracovných dní od predloženia originálu príslušnej vývoznej licencie dovozcom. Toto predloženie sa musí uskutočniť najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa zaslal tovar, na ktorý sa licencia vzťahuje. Dovozné licencie vydajú príslušné orgány ktoréhokoľvek členského štátu bez ohľadu na to, ktorý členský štát je uvedený na vývoznej licencii, ak v súlade s článkom 4 Komisia potvrdí, že požadované množstvo je v rámci príslušného množstvového obmedzenia k dispozícii.

2.   Dovozné licencie platia štyri mesiace od dátumu vydania. Príslušné orgány členského štátu na základe riadne odôvodnenej žiadosti dovozcu môžu predĺžiť lehotu platnosti o ďalšie obdobie nie dlhšie ako štyri mesiace.

3.   Dovozné licencie sa vyhotovia na tlačive stanovenom v prílohe III a platia na celom colnom území Spoločenstva.

4.   Deklarácia alebo žiadosť, ktorú dovozca podá na získanie dovoznej licencie, musí obsahovať:

a)

úplný názov a adresu vývozcu;

b)

úplný názov a adresu dovozcu;

c)

presný opis tovaru a kód, resp. kódy TARIC;

d)

krajinu pôvodu tovaru;

e)

krajinu, z ktorej sa tovar zasiela;

f)

príslušnú skupinu výrobkov a množstvo príslušných výrobkov;

g)

čistú hmotnosť podľa kapitoly TARIC;

h)

CIF hodnotu výrobkov na hraniciach Spoločenstva podľa kapitoly TARIC;

i)

vyjadrenie, či sú príslušné výrobky druhotriedne alebo neštandardnej kvality;

j)

v prípade potreby dátumy platby a dodania a kópiu konosamentu a kúpnopredajnej zmluvy;

k)

dátum a číslo vývoznej licencie;

l)

interný kód používaný na administratívne účely;

m)

dátum a podpis dovozcu.

5.   Dovozcovia nie sú povinní doviezť úplné množstvo uvedené v dovoznej licencii v jednej zásielke.

Článok 13

Platnosť dovozných licencií vydaných orgánmi členských štátov je viazaná na platnosť vývozných licencií a na množstvá uvedené vo vývozných licenciách vydaných príslušnými ukrajinskými orgánmi, na základe ktorých sa vydali dovozné licencie.

Článok 14

Dovozné licencie alebo rovnocenné doklady vydávajú príslušné orgány členských štátov podľa článku 2 ods. 2 a bez diskriminácie ktoréhokoľvek dovozcu v Spoločenstve bez ohľadu na to, kde sa jeho sídlo v Spoločenstve nachádza, bez toho, aby bolo dotknuté dodržiavanie ostatných podmienok vyžadovaných podľa platných predpisov.

Článok 15

1.   Ak Komisia zistí, že celkové množstvá uvedené vo vývozných licenciách vydaných Ukrajinou pre konkrétnu skupinu výrobkov prevyšujú množstvové obmedzenie stanovené pre túto skupinu výrobkov, Komisia ihneď informuje príslušné orgány v členských štátoch, ktoré dovozné licencie vydávajú, aby zastavili ich ďalšie vydávanie. V tomto prípade Komisia bezodkladne začne konzultácie.

2.   Príslušné orgány členského štátu odmietnu vydať dovoznú licenciu pre výrobky s pôvodom na Ukrajine, na ktoré sa nevzťahuje vývozná licencia vydaná v súlade s ustanoveniami článkov 6 až 11.

Článok 16

1.   Tlačivá používané príslušnými orgánmi členských štátov na vydávanie dovozných licencií uvedených v článku 12 musia zodpovedať vzoru dovoznej licencie stanovenému v prílohe III.

2.   Tlačivá dovoznej licencie a jej výpisy sa vydávajú dvojmo, jeden výtlačok s označením „Kópia vlastníka“ a s číslom 1 je potrebné vydať žiadateľovi a druhý s označením „Kópia pre vydávajúci orgán“ a s číslom 2 si ponecháva orgán, ktorý licenciu vydal. Príslušné orgány môžu na administratívne účely pridať ďalšie kópie formulára 2.

3.   Tlačivá musia byť vytlačené na bielom papieri bez drevoviny s úpravou na písanie a musia vážiť od 55 do 65 g/m2. Musia mať rozmery 210 × 297 mm; odstup riadkov je 4,24 mm (jedna šestina palca); grafickú úpravu formulárov je potrebné presne dodržiavať. Obidve strany kópie č. 1, ktorá predstavuje samotnú licenciu, musia mať okrem toho vytlačený na pozadí červený gilošovaný vzor, aby bolo možné zistiť mechanické alebo chemické falšovanie.

4.   Za vytlačenie týchto formulárov zodpovedajú členské štáty. Tieto formuláre môžu vytlačiť aj tlačiarne, ktoré určí členský štát, v ktorom sú zriadené. V tomto prípade sa musí na každom formulári uvádzať odkaz na príslušné menovanie členským štátom. Každý formulár musí obsahovať názov a adresu tlačiarne alebo znak umožňujúci jej identifikáciu.

5.   Príslušné orgány členského štátu priradia v čase vydania dovozným licenciám alebo výpisom číslo vydania. Číslo dovoznej licencie treba oznámiť Komisii elektronicky v rámci integrovanej siete zriadenej podľa článku 4.

6.   Licencie a výpisy sa vypĺňajú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu vydania.

7.   V kolónke 10 príslušné orgány uvádzajú príslušnú skupinu výrobku z ocele.

8.   Označenia vydávajúcich agentúr a orgánov sa majú aplikovať použitím pečiatky. Reliéfnu tlač kombinovanú s písmenami alebo číslicami získanými perforáciou alebo potlač na licencii však môže nahradiť pečiatka vydávajúceho orgánu. Vydávajúce orgány použijú pri zázname prideleného množstva akúkoľvek metódu zabraňujúcu falšovaniu, ktorá znemožní vložiť čísla alebo odkazy.

9.   Na rube kópie č. 1 a kópie č. 2 sa nachádza kolónka, do ktorej môžu vpísať množstvá buď colné orgány pri vybavovaní dovozných formalít, alebo príslušné správne orgány pri vydávaní výpisu. V prípade, že miesto na licencii alebo výpise vyhradené pre dlžné čiastky nestačí, príslušné orgány môžu pripojiť jednu alebo viac doplňujúcich strán, na ktorých sa nachádzajú kolónky zodpovedajúce tým, ktoré sa nachádzajú na rube kópie č. 1 a kópie č. 2 licencie alebo výpisu. Vydávajúce orgány umiestňujú pečiatku tak, aby sa jedna polovica nachádzala na licencii alebo jej výpise a druhá polovica na doplňujúcej strane. V prípade, že sa pridá viac než jedna strana, je potrebné opečiatkovať strany podobným spôsobom, a teda umiestniť pečiatku cez každú stranu a stranu, ktorá ju predchádza.

10.   Vydané dovozné licencie, výpisy, zápisy a poznámky vykonané orgánmi jedného členského štátu majú mať rovnakú právnu účinnosť v každom z ostatných členských štátov ako vydané dokumenty a vykonané zápisy a poznámky uskutočnené orgánmi týchto členských štátov.

11.   Príslušné orgány daných členských štátov môžu v prípade nutnosti požiadať o preklad obsahu licencií alebo výpisov do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov tohto členského štátu.

Článok 17

Pokiaľ ide o prepúšťanie výrobkov z ocele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, do režimu voľného obehu v Bulharsku a Rumunsku od 1. januára 2007, je potrebná dovozná licencia aj vtedy, ak sa výrobky z ocele odoslali pred uvedeným dátumom. Ak sa výrobky z ocele odošlú do Bulharska a Rumunska pred 1. januárom 2007, dovozná licencia sa udelí automaticky bez množstvového obmedzenia na základe predloženia nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktorý orgány Spoločenstva udeľujúce licencie považujú za rovnocenný a ktorý preukáže dátum odoslania, a po tom, ako tento doklad schváli úrad Komisie zodpovedný za správu povolení (SIGL). Ak sa výrobky z ocele odošlú do Bulharska a Rumunska 1. januára alebo po tomto dátume, vzťahujú sa na ne osobitné predpisy upravujúce množstvové obmedzenia, tak ako sú definované v tomto rozhodnutí.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Odchylne článok 17 nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2006

Za Radu

predseda

E. TUOMIOJA


(1)  Ú. v. ES L 49, 19.2.1998, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 232, 8.9.2005, s. 43.

(3)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1758/2006 (Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA I

SA Ploché valcované výrobky

SA 1. (zvitky)

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225401510

 

7225502010

 

7225309000

SA 2. (ťažký plech)

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA 3. (ostatné ploché valcované výrobky)

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SB Dlhé výrobky

SB 1. (trámy)

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB 2. (valcovaný drôt)

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB 3. (iné dlhé výrobky)

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997100

 

7214997900

 

7214999500

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118100

 

7222118900

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


PRĺLOHA II

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


PRÍLOHA V

MNOŽSTVOVÉ OBMEDZENIA

(v tonách)

Výrobky

Rok 2007

SA. Ploché valcované výrobky

SA 1. Zvitky

153 750

SA 2. Hrubý plech

356 700

SA 3. Ostatné ploché výrobky

99 425

SB. Dlhé výrobky

SB 1. Trámy

30 750

SB 2. Valcovaný drôt

128 125

SB 3. Iné dlhé výrobky

235 750


19.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 360/41


NARIADENIE RADY (ES) č. 1872/2006

z 11. decembra 2006

o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Spoločenstvom a Ruskou federáciou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Článkom 21 ods. 1 Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Ruskou federáciou (1) sa stanovuje, že obchod s určitými výrobkami z ocele má podliehať osobitnej dohode o množstvových opatreniach.

(2)

Platnosť súčasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie o obchode s určitými výrobkami z ocele (2), ktorá bola uzatvorená 3. novembra 2005, uplynie 31. decembra 2006.

(3)

Predbežné rokovania medzi stranami naznačujú úmysel oboch strán uzatvoriť novú dohodu na rok 2007 a nasledujúce roky.

(4)

Do podpisu a nadobudnutia účinnosti novej dohody je potrebné stanoviť množstvové obmedzenia na rok 2007.

(5)

Vzhľadom na to, že podmienky, ktoré viedli k stanoveniu množstvových obmedzení na rok 2006, ostávajú v platnosti, je vhodné stanoviť množstvové obmedzenia na rok 2007 na rovnakej úrovni ako v roku 2006.

(6)

Je potrebné zabezpečiť taký spôsob spravovania tohto režimu v rámci Spoločenstva, ktorý uľahčí implementáciu novej dohody tým, že bude podobné ustanovenia predvídať v čo najväčšej miere.

(7)

Je potrebné zabezpečiť, aby sa kontroloval pôvod príslušných výrobkov a aby sa na tento účel stanovili vhodné metódy administratívnej spolupráce.

(8)

Výrobky umiestnené do bezcolného pásma alebo dovážané na základe dohôd, ktorými sa riadia colné sklady, dočasný dovoz alebo režim aktívneho zošľachťovacieho styku (systém pozastavenia), by sa nemali započítať do limitov stanovených pre príslušné výrobky.

(9)

Účinné uplatňovanie tohto rozhodnutia si vyžaduje zavedenie požiadavky na dovoznú licenciu Spoločenstva na vstup príslušných výrobkov do voľného obehu v Spoločenstve.

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby tieto množstvové obmedzenia neboli prekročené, je potrebné stanoviť postup riadenia, na základe ktorého príslušné orgány členských štátov nevydajú dovozné licencie pred získaním potvrdenia Komisie, že príslušné množstvá zostanú k dispozícii v rámci daného množstvového obmedzenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 na dovoz výrobkov z ocele s pôvodom v Ruskej federácii, uvedených v prílohe I, do Spoločenstva.

2.   Výrobky z ocele sa zaraďujú do skupín výrobkov uvedených v prílohe I.

3.   Zaraďovanie výrobkov uvedených v prílohe I sa zakladá na kombinovanej nomenklatúre (KN) ustanovenej v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (3).

4.   Pôvod výrobkov uvedených v odseku 1 sa určuje podľa pravidiel platných v Spoločenstve.

Článok 2

1.   Na dovoz výrobkov z ocele s pôvodom v Ruskej federácii, uvedených v prílohe I, do Spoločenstva sa vzťahujú množstvové obmedzenia ustanovené v prílohe V. Uvoľnenie výrobkov s pôvodom v Ruskej federácii, uvedených v prílohe I, do voľného obehu v Spoločenstve podlieha predloženiu osvedčenia o pôvode stanoveného v prílohe II a dovoznej licencie vydanej orgánmi členských štátov v súlade s ustanoveniami článku 4.

2.   S cieľom zabezpečiť, aby množstvá, na ktoré sa vydávajú dovozné licencie, nikdy neprekročili celkové množstvové obmedzenia pre každú skupinu výrobkov, príslušné orgány uvedené v prílohe IV vydajú dovozné licencie len na základe potvrdenia Komisie, že sú v rámci množstvových obmedzení vo vzťahu ku krajine dodávateľa ešte k dispozícii množstvá pre príslušnú skupinu výrobkov z ocele, na ktoré dovozca alebo dovozcovia predložili týmto príslušným orgánom žiadosti.

3.   Povolený dovoz sa započítava do príslušných množstvových obmedzení uvedených v prílohe V. Zásielka výrobkov sa považuje za uskutočnenú v deň, keď bola naložená na vývozný dopravný prostriedok.

Článok 3

1.   Množstvové obmedzenia uvedené v prílohe V sa neuplatňujú na výrobky umiestnené v bezcolnom pásme alebo sklade ani dovážané na základe dohôd, ktorými sa riadia colné sklady, dočasný dovoz alebo režim aktívneho zošľachťovacieho styku (systém pozastavenia).

2.   Pokiaľ sa výrobky uvedené v odseku 1 následne uvoľnia do voľného obehu buď v nezmenenom stave, alebo po opracovaní alebo spracovaní, uplatňuje sa článok 2 ods. 2 a takto uvoľnené výrobky sa započítavajú do príslušného množstvového obmedzenia uvedeného v prílohe V.

Článok 4

1.   Na účely uplatňovania článku 2 ods. 2 príslušné orgány členských štátov uvedené v prílohe IV oznámia Komisii pred vydaním dovoznej licencie množstvá požadované v žiadostiach o dovozné licencie, doložené originálmi vývozných licencií, ktoré dostali. Komisia obratom oznámi, či je (sú) požadované množstvo(-á) k dispozícii na dovoz, a to v chronologickom poradí, v akom prijala oznámenia od členských štátov (systém „prvé prijaté, prvé vybavené“).

2.   Žiadosti uvedené v oznámeniach Komisii sú platné, ak je v nich v súvislosti s každým prípadom jasne uvedená vyvážajúca krajina, príslušný kód výrobku, množstvá, ktoré sa majú doviezť, číslo vývoznej licencie, kvótový rok a členský štát, v ktorom sú výrobky určené na uvoľnenie do voľného obehu.

3.   Ak je to možné, Komisia týmto orgánom potvrdí úplné množstvo pre každú kategóriu výrobkov uvedené v žiadostiach.

4.   Príslušné orgány informujú Komisiu v súvislosti so všetkými nevyužitými množstvami počas lehoty platnosti dovoznej licencie, hneď ako sa o tom dozvedia. Takéto nevyužité množstvá sa automaticky prevedú do zostávajúcich množstiev celkového množstvového obmedzenia Spoločenstva pre každú skupinu výrobkov.

5.   Oznámenia uvedené v odsekoch 1 až 4 sa oznamujú elektronicky v rámci integrovanej siete zriadenej na tento účel, pokiaľ nie je z naliehavých technických príčin nevyhnutné dočasne použiť iné komunikačné prostriedky.

6.   Dovozné licencie alebo rovnocenné doklady sa vydajú v súlade s článkami 12 až 16.

7.   Príslušné orgány členských štátov oznamujú Komisii akékoľvek zrušenie dovozných licencií alebo rovnocenných dokumentov, ktoré už boli vydané, v prípadoch, keď príslušné vývozné licencie odobrali alebo zrušili príslušné orgány Ruskej federácie. Ak však Komisiu alebo príslušné orgány členského štátu informovali príslušné orgány Ruskej federácie o odobratí alebo zrušení vývoznej licencie po tom, ako sa príslušné výrobky doviezli do Spoločenstva, príslušné množstvá sa započítavajú do množstvového obmedzenia uvedeného v prílohe V.

Článok 5

1.   Ak má Komisia informácie o preložení, presmerovaní alebo inom spôsobe dovozu výrobkov s pôvodom v Ruskej federácii, uvedených v prílohe I, do Spoločenstva obídením množstvových obmedzení stanovených v článku 2 a o nevyhnutnosti vykonať potrebné zmeny, požiada o začatie konzultácií s cieľom dosiahnuť dohodu o uskutočnení potrebných zmien zodpovedajúcich množstvových obmedzení.

2.   Do ukončenia konzultácií uvedených v odseku 1 môže Komisia požiadať Ruskú federáciu o prijatie potrebných preventívnych krokov, ktoré zabezpečia uskutočnenie zmien množstvových obmedzení, ktoré sa v rámci týchto konzultácií dohodnú.

3.   Ak Spoločenstvo a Ruská federácia nedospejú k uspokojivému riešeniu a ak Komisia zistí, že existuje jasný dôkaz o obchádzaní, odpočíta z množstvových obmedzení rovnocenný objem výrobkov s pôvodom v Ruskej federácii.

Článok 6

1.   Vývozná licencia (ktorú vydajú príslušné orgány Ruskej federácie) sa vyžaduje pri každej zásielke výrobkov z ocele, na ktoré sa vzťahujú množstvové obmedzenia ustanovené v prílohe V, do úrovne uvedených obmedzení.

2.   Na účely vydania dovoznej licencie ustanovenej v článku 12 musí dovozca predložiť originál vývoznej licencie.

Článok 7

1.   Vývozná licencia pre množstvové obmedzenia musí zodpovedať vzoru, ktorý sa ustanovuje v prílohe II, a musí sa v nej okrem iného potvrdzovať, že množstvo príslušného tovaru sa odpočíta z množstvového obmedzenia určeného pre príslušnú skupinu výrobkov.

2.   Každá vývozná licencia sa vzťahuje iba na jednu zo skupín výrobkov uvedených v prílohe I.

Článok 8

Vývoz sa odpočíta z príslušných množstvových obmedzení uvedených v prílohe V a odošle sa v zmysle článku 2 ods. 3.

Článok 9

1.   Vývozná licencia uvedená v článku 6 môže obsahovať dodatočné riadne označené kópie. Vývozná licencia a jej kópie, ako aj osvedčenie pôvodu a jeho kópie sa vydávajú v angličtine.

2.   Ak sú dokumenty uvedené v odseku 1 vyplnené ručne, zápisy sa musia vykonať atramentom a paličkovým písmom.

3.   Vývozné licencie alebo rovnocenné doklady musia mať rozmer 210 × 297 mm a musia byť vyhotovené na bielom glejenom kancelárskom papieri, ktorý neobsahuje drevovinu a váži najmenej 25 g/m2. Pozadie každej časti musí obsahovať tlačenú gilošovanú vzorku umožňujúcu zistenie falšovania mechanickými alebo chemickými prostriedkami voľným okom.

4.   Na účely dovozu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia príslušné orgány v Spoločenstve uznajú za platný iba originál.

5.   Každá vývozná licencia alebo rovnocenný doklad musí mať štandardizované sériové číslo, tlačené aj netlačené, podľa ktorého ju (ho) možno identifikovať.

6.   Toto sériové číslo sa skladá z týchto prvkov:

dve písmená označujúce vyvážajúcu krajinu takto:

RU

=

Ruská federácia,

dve písmená označujúce členský štát určenej destinácie, a to:

BE

=

Belgicko

BG

=

Bulharsko

CZ

=

Česká republika

DK

=

Dánsko

DE

=

Nemecko

EE

=

Estónsko

EL

=

Grécko

ES

=

Španielsko

FR

=

Francúzsko

IE

=

Írsko

IT

=

Taliansko

CY

=

Cyprus

LV

=

Lotyšsko

LT

=

Litva

LU

=

Luxembursko

HU

=

Maďarsko

MT

=

Malta

NL

=

Holandsko

AT

=

Rakúsko

PL

=

Poľsko

PT

=

Portugalsko

RO

=

Rumunsko

SI

=

Slovinsko

SK

=

Slovensko

FI

=

Fínsko

SE

=

Švédsko

GB

=

Spojené kráľovstvo,

jednociferné číslo označujúce kvótový rok, zodpovedajúce poslednej číslici príslušného roku, napr. „7“ pre rok 2007,

dvojciferné číslo označujúce vydávajúci úrad vo vyvážajúcej krajine,

päťciferné číslo počnúc od 00 001 do 99 999, priradené konkrétnemu členskému štátu určenia.

Článok 10

Vývozná licencia sa môže vydať po zaslaní výrobkov, ktorých sa týka. V takýchto prípadoch musí obsahovať označenie „vydaná retrospektívne“.

Článok 11

V prípade krádeže, straty alebo zničenia vývoznej licencie vývozca môže požiadať príslušný orgán, ktorý doklad vydal, o vyhotovenie duplikátu na základe vývozných dokladov, ktoré vlastní.

Takto vydaný duplikát licencie musí obsahovať označenie „duplikát“. Dátum duplikátu sa musí zhodovať s dátumom originálu licencie.

Článok 12

1.   Ak podľa článku 4 Komisia potvrdí, že požadované množstvo je v rámci príslušného množstvového obmedzenia dostupné, príslušné orgány členského štátu vydajú dovoznú licenciu najneskôr do piatich pracovných dní od predloženia originálu príslušnej vývoznej licencie dovozcom. Toto predloženie sa musí uskutočniť najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa zaslal tovar, na ktorý sa licencia vzťahuje. Dovozné licencie vydajú príslušné orgány ktoréhokoľvek členského štátu bez ohľadu na to, ktorý členský štát je uvedený na vývoznej licencii, ak v súlade s článkom 4 Komisia potvrdí, že požadované množstvo je v rámci príslušného množstvového obmedzenia k dispozícii.

2.   Dovozné licencie platia štyri mesiace od dátumu vydania. Príslušné orgány členského štátu na základe riadne odôvodnenej žiadosti dovozcu môžu predĺžiť lehotu platnosti o ďalšie obdobie nie dlhšie ako štyri mesiace.

3.   Dovozné licencie sa vyhotovia na tlačive stanovenom v prílohe III a platia na celom colnom území Spoločenstva.

4.   Deklarácia alebo žiadosť, ktorú dovozca podá na získanie dovoznej licencie, musí obsahovať:

a)

úplný názov a adresu vývozcu;

b)

úplný názov a adresu dovozcu;

c)

presný opis tovaru a kód, resp. kódy TARIC;

d)

krajinu pôvodu tovaru;

e)

krajinu, z ktorej sa tovar zasiela;

f)

príslušnú skupinu výrobkov a množstvo príslušných výrobkov;

g)

čistú hmotnosť podľa kapitoly TARIC;

h)

CIF hodnotu výrobkov na hraniciach Spoločenstva podľa kapitoly TARIC;

i)

vyjadrenie, či príslušné výrobky sú druhotriedne, alebo neštandardnej kvality;

j)

v prípade potreby dátumy platby a dodania a kópiu konosamentu a kúpno-predajnej zmluvy;

k)

dátum a číslo vývoznej licencie;

l)

interný kód používaný na administratívne účely;

m)

dátum a podpis dovozcu.

5.   Dovozcovia nie sú povinní doviezť úplné množstvo uvedené v dovoznej licencii v jednej zásielke.

Článok 13

Platnosť dovozných licencií vydaných orgánmi členských štátov je viazaná na platnosť vývozných licencií a na množstvá uvedené vo vývozných licenciách vydaných príslušnými orgánmi Ruskej federácie, na základe ktorých sa vydali dovozné licencie.

Článok 14

Dovozné licencie alebo rovnocenné doklady vydávajú príslušné orgány členských štátov podľa článku 2 ods. 2 a bez diskriminácie ktoréhokoľvek dovozcu v Spoločenstve bez ohľadu na to, kde sa jeho sídlo v Spoločenstve nachádza, bez toho, aby bolo dotknuté dodržiavanie ostatných podmienok vyžadovaných podľa platných predpisov.

Článok 15

1.   Ak Komisia zistí, že celkové množstvá uvedené vo vývozných licenciách vydaných Ruskou federáciou pre konkrétnu skupinu výrobkov prevyšujú množstvové obmedzenie stanovené pre túto skupinu výrobkov, Komisia ihneď informuje príslušné orgány v členských štátoch, ktoré dovozné licencie vydávajú, aby zastavili ich ďalšie vydávanie. V tomto prípade Komisia bezodkladne začne konzultácie.

2.   Príslušné orgány členského štátu odmietnu vydať dovoznú licenciu na výrobky s pôvodom v Ruskej federácii, na ktoré sa nevzťahuje vývozná licencia vydaná v súlade s ustanoveniami článkov 6 až 11.

Článok 16

1.   Tlačivá používané príslušnými orgánmi členských štátov na vydávanie dovozných licencií uvedených v článku 12 musia zodpovedať vzoru dovoznej licencie stanovenému v prílohe III.

2.   Tlačivá dovoznej licencie a jej výpisy sa vydávajú dvojmo, jeden výtlačok s označením „Kópia vlastníka“ a s číslom 1 je potrebné vydať žiadateľovi a druhý s označením „Kópia pre vydávajúci orgán“ a s číslom 2 si ponecháva orgán, ktorý licenciu vydal. Príslušné orgány môžu na administratívne účely pridať ďalšie kópie formulára 2.

3.   Tlačivá musia byť vytlačené na bielom papieri bez drevoviny s úpravou na písanie a musia vážiť od 55 do 65 g/m2. Musia mať rozmery 210 × 297 mm; odstup riadkov je 4,24 mm (jedna šestina palca); grafickú úpravu formulárov je potrebné presne dodržiavať. Obidve strany kópie č. 1, ktorá predstavuje samotnú licenciu, musia mať okrem toho vytlačený na pozadí červený gilošovaný vzor, aby bolo možné zistiť mechanické alebo chemické falšovanie.

4.   Za vytlačenie týchto formulárov zodpovedajú členské štáty. Tieto formuláre môžu vytlačiť aj tlačiarne, ktoré určí členský štát, v ktorom sú založené. V tomto prípade sa musí na každom formulári uvádzať odkaz na príslušné menovanie členským štátom. Každý formulár musí obsahovať názov a adresu tlačiarne alebo znak umožňujúci jej identifikáciu.

5.   Príslušné orgány členského štátu priradia v čase vydania dovozným licenciách alebo výpisom číslo vydania. Číslo dovoznej licencie treba oznámiť Komisii elektronicky v rámci integrovanej siete zriadenej podľa článku 4.

6.   Licencie a výpisy sa vypĺňajú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu vydania.

7.   V kolónke 10 príslušné orgány uvádzajú príslušnú skupinu výrobku z ocele.

8.   Označenia vydávajúcich agentúr a orgánov sa majú aplikovať použitím pečiatky. Reliéfna tlač kombinovaná s písmenami alebo číslicami získanými perforáciou alebo potlač na licencii sa však môže nahradiť pečiatkou vydávajúceho orgánu. Vydávajúce orgány použijú pri zázname prideleného množstva akúkoľvek metódu zabraňujúcu falšovaniu, ktorá znemožní vložiť čísla alebo odkazy.

9.   Na rube kópie č. 1 a kópie č. 2 sa nachádza rámček, do ktorého môžu vpísať množstvá buď colné orgány pri vybavovaní dovozných formalít, alebo príslušné správne orgány pri vydávaní výpisu. V prípade, že miesto na licencii alebo výpise vyhradené pre dlžné čiastky nestačí, príslušné orgány môžu pripojiť jednu alebo viac doplňujúcich strán, na ktorých sa nachádzajú rámčeky zodpovedajúce tým, ktoré sa nachádzajú na rube kópie č. 1 a kópie č. 2 licencie alebo výpisu. Vydávajúce orgány umiestňujú svoju pečiatku tak, aby sa jedna polovica nachádzala na licencii alebo jej výpise a druhá polovica na doplňujúcej strane. V prípade, že sa pridá viac než jedna strana, je potrebné opečiatkovať strany podobným spôsobom, a teda umiestniť pečiatku cez každú stranu a stranu, ktorá ju predchádza.

10.   Vydané dovozné licencie, výpisy, zápisy a poznámky vykonané orgánmi jedného členského štátu majú mať rovnakú právnu účinnosť v každom z ostatných členských štátov ako vydané dokumenty a vykonané zápisy a poznámky uskutočnené orgánmi týchto členských štátov.

11.   Príslušné orgány daných členských štátov môžu v prípade nutnosti požiadať o preklad obsahu licencií alebo výpisov do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov tohto členského štátu.

Článok 17

Pokiaľ ide o prepúšťanie výrobkov z ocele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, do režimu voľného obehu v Bulharsku a Rumunsku od 1. januára 2007, je potrebná dovozná licencia aj vtedy, ak sa výrobky z ocele odoslali pred uvedeným dátumom. Ak sa výrobky z ocele odošlú do Bulharska a Rumunska pred 1. januárom 2007, dovozná licencia sa udelí automaticky bez množstvového obmedzenia na základe predloženia nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktorý orgány Spoločenstva udeľujúce licencie považujú za rovnocenný a ktorý preukáže dátum odoslania, a po tom, ako tento doklad schváli úrad Komisie zodpovedný za správu povolení (SIGL). Ak sa výrobky z ocele odošlú do Bulharska a Rumunska 1. januára alebo po tomto dátume, vzťahujú sa na ne osobitné predpisy upravujúce množstvové obmedzenia, tak ako sú definované v tomto rozhodnutí.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Odchylne článok 17 nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2006

Za Radu

predseda

E. TUOMIOJA


(1)  Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2005, s. 39.

(3)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1758/2006 (Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA I

SA Ploché valcované výrobky

SA 1. Zvitky

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA 2. Ťažký plech

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA 3. Iné ploché valcované výrobky

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211233091

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SA 4. Legované výrobky

 

7226200010

 

7226912000

 

7226919100

 

7226919900

 

7226997010

SA 5. Kvartoplechy z legovanej ocele

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA 6. Za studena valcované a potiahnuté legované tabule

 

7225508000

 

7225910010

 

7225920010

 

7226920010

SB Dlhé výrobky

SB 1. Trámy

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB 2. Valcovaný drôt

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB 3. Iné dlhé výrobky

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997100

 

7214997900

 

7214999500

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118100

 

7222118900

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


PRĺLOHA II

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


PRÍLOHA V

MNOŽSTVOVÉ OBMEDZENIA

(v tonách)

Výrobky

Rok 2007

SA. Ploché valcované výrobky

SA1. Zvitky

930 975

SA2. Hrubý plech

195 358

SA3. Ostatné ploché výrobky

399 485

SA4. Legované výrobky

99 507

SA5. Kvartoplechy z legovanej ocele

22 047

SA6. Za studena valcované a potiahnuté legované tabule

102 597

SB. Dlhé výrobky

SB1. Trámy

46 072

SB2. Valcovaný drôt

176 993

SB3. Iné dlhé výrobky

299 685


19.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 360/61


NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 1873/2006

z 11. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na článok 56a Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na druhý pododsek článku 56a služobného poriadku,

so zreteľom na návrh Komisie predložený po porade s výborom pre služobný poriadok,

keďže nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2) by sa malo zmeniť a doplniť s cieľom prispôsobiť ho meniacim sa potrebám práce na zmeny v rámci európskych inštitúcií,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Úvodná veta prvého pododseku článku 1 ods. 1 sa nahrádza takto:

„Úradník

platený z rozpočtových prostriedkov na výskum a investície a zamestnaný v zariadení Spoločného výskumného strediska alebo v rámci nepriamej akcie alebo

platený z prevádzkových rozpočtových prostriedkov a zamestnaný na oddelení informačno-komunikačných služieb (ICT), bezpečnostnom oddelení, telefonickej ústredni/informačnom útvare, na recepcii, v oddelení poskytujúcom podporu operáciám v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)/európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) alebo pre koordinačné opatrenia v prípadoch núdzového stavu a krízy alebo zamestnaný prevádzkovať alebo riadiť technické zariadenia,

ktorý pracuje na zmeny v zmysle článku 56a služobného poriadku, má nárok na príspevok vo výške:“.

2.

Posledná veta článku 1 ods. 2 sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2006

Za Radu

predseda

E. TUOMIOJA


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 31/2005 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 38, 13.2.1976, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 860/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 26).


19.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 360/62


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1874/2006

z 18. decembra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

116,5

204

77,8

999

97,2

0707 00 05

052

126,3

204

51,8

628

155,5

999

111,2

0709 90 70

052

119,8

204

66,1

999

93,0

0805 10 20

052

59,9

388

72,8

999

66,4

0805 20 10

052

30,7

204

63,3

999

47,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,4

624

71,7

999

69,1

0805 50 10

052

56,8

528

35,6

999

46,2

0808 10 80

388

107,5

400

94,3

404

94,2

720

72,5

999

92,1

0808 20 50

052

63,8

400

101,3

720

50,2

999

71,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


19.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 360/64


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1875/2006

z 18. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

keďže:

(1)

Zmeny a doplnenia nariadenia (EHS) č. 2913/92 (ďalej len „kódex“) ustanovené v nariadení (ES) č. 648/2005 uvádzajú niekoľko opatrení zameraných na sprísnenie bezpečnosti pre tovar vstupujúci do alebo vystupujúci zo Spoločenstva. Takéto opatrenia by mali zabezpečiť rýchlejšie a lepšie cielené colné kontroly a mali by sa opierať o analýzy a elektronické výmeny informácií o rizikách medzi colnými orgánmi navzájom a medzi týmito orgánmi a Komisiou v rámci spoločného systému riadenia rizík, o požiadavku, aby boli colným orgánom poskytované informácie o všetkom tovare vstupujúcom alebo vystupujúcom z colného územia Spoločenstva pred príchodom a odchodom tovaru, a o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu dôveryhodným hospodárskym subjektom spĺňajúcim určité kritériá, ktoré budú profitovať zo zjednodušených postupov upravených colnými predpismi a/alebo uľahčenia colných kontrol.

(2)

Na účel zabezpečenia efektívnej a rýchlej implementácie takýchto opatrení je potrebné, aby sa výmena údajov medzi colnými orgánmi uskutočňovala prostredníctvom informačných technológií a počítačových sietí, s použitím dohodnutých noriem a spoločných súborov dát.

(3)

Vzhľadom na pokrok v počítačových systémoch colného konania v členských štátoch, ako aj vo využívaní informačných technológií a počítačových sietí zo strany členských štátov a Komisie, spoločné využívanie týchto systémov by malo byť rozšírené za hranice existujúceho automatizovaného tranzitného systému, počnúc zavedením automatizovaného systému na kontrolu vývozu.

(4)

Na účely spoločného systému riadenia rizík a zavedenia zodpovedajúcej úrovne colných kontrol v rámci Spoločenstva analýza rizík by mala byť založená na technikách počítačového spracovania údajov s použitím spoločných kritérií. Colné orgány a Komisia by si teda mali vymieňať informácie o rizikách bez toho, aby boli dotknuté národné alebo medzinárodné záväzky, pomocou colného systému riadenia rizík Spoločenstva, spoločných prioritných oblastí kontroly a spoločných kritérií rizík a noriem pre harmonizované používanie colných kontrol v osobitných prípadoch.

(5)

Hospodárski prevádzkovatelia, ktorí spĺňajú podmienky pre získanie statusu schválených hospodárskych subjektov, a týmto spôsobom sa v dobrom zmysle odlišujú od ostatných hospodárskych subjektov, by mali byť považovaní za dôveryhodných partnerov v dodávateľskom reťazci. Je preto treba zabezpečiť, aby mohli schválení hospodárski prevádzkovatelia byť schopní profitovať nielen z využívania zjednodušeného colného režimu, ale aj, pokiaľ spĺňajú určité ochranné a bezpečnostné podmienky, aj z uľahčenia colných kontrol.

(6)

Je nevyhnutné, aby sa vo všetkých členských štátoch stanovili spoločné podmienky a kritériá na udeľovanie, zmenenie alebo zrušenie osvedčení schválených hospodárskych subjektov (ďalej len „osvedčenia SHS“) alebo na pozastavenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu, ako aj pravidlá pre uplatňovanie a vydávanie osvedčení SHS. S cieľom zabezpečiť udržanie vysokej úrovne bezpečnosti by mali colné orgány nepretržite monitorovať dodržiavanie príslušných požiadaviek zo strany schválených hospodárskych subjektov.

(7)

Je potrebné zriadiť a udržiavať spoločný elektronický informačný a komunikačný systém na ukladanie a výmenu informácií týkajúcich sa schválených hospodárskych subjektov.

(8)

Na umožnenie primeranej analýzy rizík a primeraných kontrol vyplývajúcich zo zistených rizík je potrebné stanoviť časové lehoty a podrobné predpisy upravujúce povinnosť hospodárskych subjektov poskytnúť pred príchodom a pred odchodom colným orgánom informácie o každom tovare dovezenom na colné územie alebo vyvezenom z colného územia Spoločenstva. V súlade s podobnými opatreniami zavedenými na medzinárodnej úrovni v rámci systému noriem na zabezpečenie a uľahčenie globálneho obchodu, ktorý podporuje Svetová colná organizácia, a v súlade s inými osobitnými režimami ustanovenými v medzinárodných dohodách, je treba zobrať do úvahy rôzne dopravné prostriedky, ako aj rôzne druhy tovaru alebo hospodárskych subjektov.

(9)

Aby mohli colné orgány vykonávať účinnú analýzu rizík, je potrebné, aby boli informácie pred príchodom a pred odchodom tovaru podávané elektronicky. Colné vyhlásenia a oznámenia na papierových formulároch by mali byť povolené len v určitých výnimočných prípadoch.

(10)

Údaje požadované v predbežných colných vyhláseniach o vstupe a o výstupe by mali byť zosúladené na účel zabezpečenia spoločného základu pre analýzu rizík v celom Spoločenstve a na účel umožnenia efektívnej výmeny informácií medzi colnými orgánmi. Hoci je na tieto účely treba zohľadniť typ dopravy, ktorou je tovar prepravovaný, ako aj status schváleného hospodárskeho subjektu, bezpečnostné a ochranné opatrenia by nemali byť ohrozené. Navyše, hoci upustenie od požiadavky súhrnných prehlásení môže byť odôvodnené pre tovary prepravované na základe pravidiel Univerzálnej poštovej únie, v prípade zvláštnych okolností, ktoré obklopujú tento druh prepravy, je predsa v záujme vzájomného prospechu potrebné zabezpečiť technický rámec pre údaje, ktoré majú byť poskytnuté colnými orgánmi elektronickými prostriedkami s ohľadom na túto prepravu.

(11)

V prípade pozitívnej analýzy rizík by mala byť použitá zodpovedajúca úroveň preventívnej kontroly v rámci celého Spoločenstva. V tomto kontexte by obchodník alebo prepravca mali byť primerane informovaní.

(12)

Pravidlá upravujúce predkladanie a dočasné uskladnenie tovaru dovezeného na colné územie Spoločenstva by mali zahŕňať zmeny v požiadavkách na údaje.

(13)

Preto je pre prípady, v ktorých je colné vyhlásenie použité ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe, tiež vhodné upraviť všeobecné pravidlá upravujúce spôsob, čas a miesto podania colných vyhlásení na prepustenie tovaru do colného režimu.

(14)

S cieľom umožniť efektívnejšiu kontrolu režimu vývozu a režimu pasívneho zošľachťovacieho styku ako aj režimu spätného vývozu na účel bezpečnosti a ochrany a colných kontrol, by mali colné orgány nahradiť súčasné postupy používajúce papierové formuláre elektronickou výmenou údajov medzi colným úradom vývozu a colným úradom výstupu.

(15)

Automatizovaný systém kontroly vývozu by mal fungovať počas prechodného obdobia súbežne s vývozným konaním používajúcim papierové formuláre. Vývozné konanie používajúce papierové formuláre by tiež malo slúžiť ako podporný zálohový systém elektronického systému tak pred, ako aj po prechodnom období. Pri výmene údajov o vývoze medzi colnými úradmi v rámci automatizovaného systému kontroly vývozu by mali platiť osobitné ustanovenia. Aby sa zabezpečilo riadne fungovanie tohto systému, mali by byť primerane upravené aj existujúce ustanovenia vývozného konania používajúceho papierové formuláre.

(16)

Na to, aby bolo možné udržať zjednodušené colné konanie v rámci pravidiel vývozu bez toho, aby boli dotknuté výhody poskytované hospodárskym subjektom na počítačové systémy na kontrolu vývozu, vyvážajúce subjekty by mali mať možnosť výberu, či použijú ustanovenia na tovary opúšťajúce územie Spoločenstva na základe jedinej prepravnej zmluvy.

(17)

Ustanovenia týkajúce sa udeľovania statusu schváleného hospodárskeho subjektu by mali uplatňovať od 1. januára 2008 tak, aby mali členské štáty možnosť zriadiť potrebné administratívne štruktúry.

(18)

Avšak na účel poskytnutia primeraného času na to, aby si mohli členské štáty a hospodárski prevádzkovatelia prispôsobiť svoje elektronické systémy, by sa ustanovenia, stanovené v tomto nariadení a týkajúce sa definície požiadaviek na údaje a elektronického podávania informácií pred príchodom a pred odchodom tovaru mali začať uplatňovať od 1. júla 2009.

(19)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (2) by preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(20)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2454/93 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa dopĺňa tento bod:

„12.

Hospodársky subjekt“ znamená:

osobu, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné právne predpisy.“

2.

V časti I hlave I sa dopĺňajú tieto kapitoly 4 a 5:

„KAPITOLA 4

Výmena údajov medzi colnými orgánmi s využitím informačných technológií a počítačových sietí

Článok 4d

1.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné okolnosti a ustanovenia týkajúce sa príslušného postupu, ktoré sa v prípade potreby uplatnia mutatis mutandis, ak členské štáty vyvinuli v spolupráci s Komisiou elektronické systémy na výmenu informácií súvisiacich s colným režimom alebo hospodárskymi subjektmi, colné orgány použijú takéto systémy na výmenu informácii medzi príslušnými colnými úradmi.

2.   Ak sa colné úrady zapojené do colného režimu nachádzajú v rôznych členských štátoch, na výmenu údajov sa použijú správy so štruktúrou a náležitosťami, na ktorých sa vzájomne dohodnú colné orgány.

Článok 4e

1.   Okrem podmienok uvedených v článku 4a ods. 2 colné orgány zavedú a budú uplatňovať primerané bezpečnostné opatrenia, ktorými sa zaručí účinné, spoľahlivé a bezpečné fungovanie rôznych systémov.

2.   S cieľom zabezpečiť úroveň bezpečnosti systému ustanovenú v odseku 1 sa každý vstup, zmena alebo vymazanie údajov zaznamenajú spolu s odôvodnením a presným časom tohto spracovania a totožnosťou osoby, ktorá ho vykonala. Pôvodné údaje alebo všetky takto spracované údaje sa budú uchovávať počas minimálne troch kalendárnych rokov od konca roka, na ktorý sa takého údaje vzťahujú, pokiaľ nie je stanovené inak.

3.   Colné orgány pravidelne sledujú bezpečnosť systému.

4.   Zúčastnené colné orgány a v prípade potreby aj zainteresovaný hospodársky subjekt sa navzájom informujú, o všetkých podozreniach z porušenia bezpečnosti.

KAPITOLA 5

Riadenie rizík

Článok 4f

1.   Colné orgány vykonávajú riadenie rizík, aby rozlíšili mieru rizika spojeného s tovarom, ktorý podlieha colnej kontrole alebo colnému dohľadu, a aby určili, či tovar má alebo nemá byť predmetom konkrétnych colných kontrol, a prípadne, kde sa majú tieto kontroly vykonať.

2.   Určenie miery rizika sa zakladá na vyhodnotení pravdepodobnosti udalosti spojenej s rizikom a vplyvu tejto udalosti, ak by nastala. Pri výbere zásielok alebo colných vyhlásení, ktoré majú byť predmetom colných kontrol, sa uplatňuje aj náhodný prvok.

Článok 4g

1.   Riadenie rizík na úrovni Spoločenstva uvedené v článku 13 ods. 2 kódexu sa vykonáva v súlade so spoločným elektronickým systémom riadenia rizík, ktorý pozostáva z týchto prvkov:

a)

colný systém riadenia rizík Spoločenstva na implementáciu riadenia rizík, ktorý sa má používať na komunikáciu medzi colnými orgánmi členských štátov a Komisiou o akýchkoľvek informáciách týkajúcich sa rizík, ktoré môžu pomôcť zlepšiť colné kontroly;

b)

spoločné prioritné oblasti kontroly;

c)

spoločné kritéria rizík a normy pre harmonizované používanie colných kontrol v osobitných prípadoch.

2.   Colné orgány si vymieňajú informácie, ktoré sa týkajú rizík, použitím systému uvedeného v odseku 1 písm. a) v týchto prípadoch:

a)

colný orgán vyhodnotí riziká ako vážne a vyžadujúce si colnú kontrolu a výsledky kontroly potvrdia, že udalosť, tak ako je uvedená v článku 4 ods. 25 kódexu, nastala;

b)

výsledky kontroly nepotvrdia, že udalosť, tak ako je uvedená v článku 4 ods. 25 kódexu, nastala, ale príslušný colný orgán usudzuje, že existuje hrozba vážneho rizika v inom štáte Spoločenstva.

Článok 4h

1.   Spoločné prioritné oblasti kontroly zahŕňajú konkrétne colne schválené určenie alebo použitie, druhy tovaru, prepravné trasy, spôsoby dopravy alebo hospodárskych subjektov, ktoré budú počas určitého obdobia podliehať zvýšeným úrovniam analýzy rizík a zvýšeným colným kontrolám.

2.   Použitie spoločných prioritných oblastí kontroly sa zakladá na spoločnom prístupe k analýze rizík a s cieľom zabezpečiť rovnocennú úroveň colných kontrol na spoločných kritériách rizík a normách pre výber tovaru a hospodárskych subjektov, ktorí budú kontrolovaní.

3.   Colné kontroly vykonávané v spoločných prioritných oblastiach kontroly nemajú vplyv na ostatné kontroly, bežne vykonávané colnými orgánmi.

Článok 4i

1.   Spoločné kritériá rizík a normy uvedené v článku 4g ods. 1 písm. c) zahŕňajú nasledovné prvky:

a)

opis rizika/rizík;

b)

faktory alebo ukazovatele rizika, ktoré sa majú použiť pri výbere tovaru alebo hospodárskych subjektov na colnú kontrolu;

c)

charakter colných kontrol, ktoré majú colné orgány vykonať;

d)

dobu trvania uplatnenia týchto colných kontrol uvedených v písmene c).

Informácie vyplývajúce z uplatnenia prvkov uvedených v prvom pododseku sa rozširujú prostredníctvom spoločného colného systému riadenia rizík uvedeného v článku 4g ods. 1 písm. a). Colné orgány ich použijú vo svojich systémoch riadenia rizík.

2.   Colné orgány informujú Komisiu o výsledkoch colných kontrol vykonaných v súlade s odsekom 1.

Článok 4j

Na stanovenie spoločných prioritných oblastí kontroly a uplatnenie spoločných kritérií rizík a noriem sa zohľadnia tieto prvky:

a)

primeranosť riziku;

b)

naliehavosť potrebného použitia colných kontrol;

c)

predpokladaný dosah na obchodný tok, ako aj na jednotlivé členské štáty a na zdroje kontroly.“

3.

V časti I sa vkladá táto hlava IIA:

„HLAVA IIA

SCHVÁLENÍ HOSPODÁRSKI PREVÁDZKOVATELIA

KAPITOLA 1

Postup udeľovania osvedčení

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia, výhody

Článok 14a

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté využívanie zjednodušeného colného konania inak ustanoveného colnými predpismi, colné orgány môžu na základe žiadosti, ktorú predloží hospodársky subjekt a v súlade s článkom 5a kódexu, vydať tieto osvedčenia schválených hospodárskych subjektov (ďalej len ‚osvedčenia SHS“):

a)

osvedčenie SHS – zjednodušené colné postupy, týkajúce sa tých hospodárskych subjektov, ktorí žiadajú o využívanie zjednodušených postupov ustanovených colnými predpismi a ktorí spĺňajú podmienky, stanovené v článkoch 14h, 14i a 14j;

b)

osvedčenie SHS – bezpečnosť a ochrana týkajúce sa tých hospodárskych subjektov, ktorí žiadajú o využívanie uľahčenia colných kontrol týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pri vstupe tovaru na colné územie Spoločenstva alebo keď tovar opúšťa colné územie Spoločenstva a ktorí spĺňajú podmienky stanovené v článkoch 14h až 14k;

c)

osvedčenie SHS – zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochrana týkajúce sa hospodárskych subjektov, ktorí žiadajú o využívanie zjednodušených postupov opísaných v písm. a) a o využívanie uľahčení colných kontrol opísaných v písm. b), a ktorí spĺňajú podmienky stanovené v článkoch 14h až 14k.

2.   Colné orgány primerane zohľadňujú špecifické vlastnosti hospodárskych subjektov, predovšetkým v prípade malých a stredne veľkých podnikov.

Článok 14b

1.   Ak držiteľ osvedčenia SHS uvedeného v písmenách a) alebo c) článku 14a ods. 1 požiada o jedno alebo viac povolení uvedených v článkoch 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313a, 313b, 324a, 324e, 372, 454a, 912g, colné orgány už neoverujú tie podmienky, ktoré už raz boli preskúmané pri udeľovaní osvedčenia SHS.

2.   Ak držiteľ osvedčenia SHS uvedeného v písmenách b) alebo c) článku 14a ods. 1 podá predbežné colné vyhlásenie o vstupe, príslušný colný úrad ešte pred vstupom tovaru na colné územie Spoločenstva môže upovedomiť schválený hospodársky subjekt o tom, že na základe analýzy rizík pre bezpečnosť a ochranu bola zásielka vybratá na ďalšiu fyzickú kontrolu. Toto oznámenie sa poskytne jedine vtedy, pokiaľ neohrozí kontrolu, ktorá sa má vykonať.

Členské štáty však môžu vykonať fyzickú kontrolu aj keď schválený hospodársky subjekt nebol upovedomený pred príchodom tovaru na colné územie Spoločenstva SHS o tom, že zásielka bola vybraná na takúto kontrolu. Keď má tovar opustiť colné územie Spoločenstva, uplatňujú sa prvý a druhý pododsek mutatis mutandis.

3.   Držitelia osvedčenia SHS uvedeného v písmenách b) alebo c) článku 14a ods. 1, ktorí dovážajú alebo vyvážajú tovar, môžu podať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe obsahujúce požiadavky so zníženým množstvom údajov stanovené v oddiele 2.5 prílohy 30A.

Prepravcovia, dopravcovia nákladnej dopravy alebo colní zástupcovia, ktorí sú držiteľmi osvedčenia SHS uvedeného v písmenách b) alebo c) článku 14a ods. 1 a ktorí sú zapojení do dovozu alebo vývozu tovaru v mene držiteľov osvedčenia SHS uvedeného v písmenách b) alebo c) článku 14a ods. 1, môžu mať takisto nárok podať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe obsahujúce požiadavky so zníženým množstvom údajov stanovené v oddiele 2.5 prílohy 30A.

Od držiteľov osvedčení SHS, ktorí majú nárok na využívanie požiadaviek so zníženým množstvom údajov, sa môže požadovať, aby poskytli dodatočné údaje na dobré fungovanie systémov stanovených na zabezpečenie vzájomného uznávania osvedčení a opatrení SHS s ohľadom na bezpečnosť so systémami stanovenými v medzinárodných dohodách s tretími krajinami.

4.   V porovnaní s inými hospodárskymi subjektmi podlieha držiteľ osvedčenia SHS menšiemu množstvu fyzických kontrol a kontrol dokladov. Colné orgány môžu rozhodnúť inak v záujme zohľadnenia určitej špecifickej hrozby alebo povinností kontroly ustanovených v iných právnych predpisoch Spoločenstva.

Ak sa po analýze rizík príslušný colný orgán aj tak rozhodne pre ďalšie preskúmanie zásielky, na ktorú sa vzťahuje predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe alebo colné vyhlásenie podané schváleným hospodárskym subjektom, vykoná potrebné kontroly prednostne. Ak o to schválený hospodársky subjekt požiada, a po dohode s príslušným colným orgánom, tieto kontroly možno vykonať na inom mieste, ako je miesto zúčastneného colného úradu.

5.   Výhody stanovené v odsekoch 1 až 4 sú podmienené tým, že príslušný hospodársky subjekt poskytne potrebné čísla osvedčení SHS.

Oddiel 2

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHS

Článok 14c

1.   Žiadosť o vydanie osvedčenia SHS sa predkladá písomne alebo v elektronickej podobe v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 1C.

2.   Ak colný orgán po prijatí žiadosti zistí, že žiadosť neobsahuje všetky požadované náležitosti, colný orgán požiada do 30 kalendárnych dní hospodársky subjekt, aby dodal príslušné informácie, pričom svoju žiadosť odôvodní.

Časové lehoty uvedené v článku 14l ods. 1 a 14o ods. 2 začnú plynúť odo dňa, keď colný orgán obdrží všetky informácie potrebné na to, aby mohol prijať žiadosť. Colné orgány informujú hospodársky subjekt o tom, že žiadosť bola prijatá a o dátume, od ktorého začne uvedená lehota plynúť.

Článok 14d

1.   Žiadosť sa predkladá jednému z týchto colných orgánov:

a)

colnému orgánu členského štátu, v ktorom žiadateľ vedie svoje hlavné účtovníctvo vzťahujúce sa na príslušný colný režim a v ktorom vykonáva aspoň časť činností, na ktoré sa bude vzťahovať osvedčenie SHS;

b)

colnému orgánu členského štátu, v ktorom má príslušný colný orgán prostredníctvom informačných technológií a počítačových sietí prístup k žiadateľovmu hlavnému účtovníctvu vzťahujúcemu sa na príslušný colný režim v jeho počítačovom systéme a v ktorom sa vykonávajú hlavné logistické riadiace činnosti žiadateľa a aspoň časť činností, na ktoré sa bude vzťahovať osvedčenie SHS.

Hlavné účtovníctvo žiadateľa uvedené v písmenách a) a b) zahŕňa záznamy a dokumentáciu, ktoré umožnia colnému orgánu overiť a sledovať podmienky a kritériá potrebné na získanie osvedčenia SHS.

2.   Ak nemožno príslušný colný orgán určiť podľa odseku 1, žiadosť sa predkladá jednému z týchto colných orgánov:

a)

colnému orgánu členského štátu, v ktorom sa vedie hlavné účtovníctvo vzťahujúce sa na príslušný colný režim;

b)

colnému orgánu členského štátu, v ktorom je hlavné účtovníctvo vzťahujúce sa na príslušný colný režim prístupné tak, ako je to uvedené v ods. 1 písm. b) a v ktorom sa vykonávajú hlavné logistické riadiace činnosti žiadateľa.

3.   Ak sa časť príslušných záznamov a dokumentácie vedie v inom členskom štáte ako v členskom štáte colného orgánu, ktorému bola podaná žiadosť podľa odsekov 1 alebo 2, žiadateľ riadne vyplní kolónky 13, 16, 17 a 18 formulára žiadosti stanoveného v prílohe 1C.

4.   Ak má žiadateľ skladové priestory alebo iné priestory v inom členskom štáte ako v členskom štáte colného orgánu, ktorému bola podaná žiadosť podľa odsekov 1 alebo 2, musí tieto informácie uviesť v kolónke 13 formulára žiadosti stanoveného v prílohe 1C, aby uľahčil colným orgánom tohto členského štátu preskúmanie príslušných podmienok v skladových priestoroch alebo v iných priestoroch.

5.   Konzultačný postup uvedený v článku 14m sa použije v prípadoch ustanovených v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

6.   Žiadateľ uvedie ľahko dostupné ústredné miesto alebo kontaktnú osobu v rámci svojej organizácie, aby tak sprístupnil colným orgánom všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia požiadaviek na vydanie osvedčenia SHS.

7.   Žiadatelia predložia v rámci možností potrebné údaje colným orgánom v elektronickej podobe.

Článok 14e

Členské štáty postúpia Komisii zoznam svojich príslušných orgánov, ktorým sa majú zasielať žiadosti, ako aj všetky ich následné zmeny. SHS Komisia zašle tieto informácie ostatným členským štátom alebo ich sprístupní na internete.

Tieto orgány budú konať aj ako colné orgány, ktoré vydávajú osvedčenia SHS.

Článok 14f

Žiadosť sa neprijme v žiadnom z týchto prípadov:

a)

žiadosť nie je v súlade s ustanoveniami článkov 14c a 14d;

b)

žiadateľ bol v čase predloženia žiadosti odsúdený za závažný trestný čin spojený s jeho hospodárskou činnosťou alebo sa proti nemu vedie konkurzné konanie;

c)

žiadateľov právny zástupca pre colné veci bol odsúdený za závažný trestný čin, ktorý súvisí s porušením colných predpisov a je spojený s vykonávaním jeho činnosti ako právneho zástupcu;

d)

žiadosť je podaná v časovom období do troch rokov od odobratia osvedčenia SHS tak, ako to je stanovené v článku 14v ods. 4.

Oddiel 3

Podmienky a kritériá na udelenie osvedčenia SHS

Článok 14g

Žiadateľ nemusí byť zriadený na colnom území Spoločenstva v týchto prípadoch:

a)

ak medzinárodná dohoda medzi Spoločenstvom a treťou krajinou, v ktorej je hospodársky subjekt zriadený, zabezpečuje vzájomné uznávanie osvedčení SHS a vymedzuje správny režim vykonávania prípadných príslušných kontrol v mene colného orgánu členského štátu;

b)

ak žiadosť o udelenie osvedčenia SHS uvedeného v písmene b) článku 14a ods. 1 predloží letecká alebo plavebná spoločnosť, ktorá nie je zriadená v Spoločenstve, ale ktorá tam má regionálny úrad a už využíva zjednodušené postupy stanovené v článkoch 324e, 445 alebo 448.

V prípade uvedenom v písmene b) prvého odseku tohto článku sa považujú podmienky stanovené v článkoch 14h, 14i a 14j za splnené zo strany žiadateľa, ktorý však spĺňa podmienky stanovené v článku 14k ods. 2.

Článok 14h

1.   Záznam o splnení colných požiadaviek uvedený v článku 5a ods. 2 prvej zarážke kódexu sa považuje za vyhovujúci, ak sa v priebehu posledných troch rokov pred podaním žiadosti nedopustila závažného porušenia alebo opakovaného porušenia colných predpisov žiadna z týchto osôb:

a)

žiadateľ;

b)

osoby, ktoré sú poverené vedením spoločnosti žiadateľa alebo ktoré vykonávajú kontrolu nad jej riadením;

c)

prípadne právny zástupca žiadateľa pre colné veci;

d)

osoba, ktorá v spoločnosti žiadateľa zodpovedá za colné veci.

Záznam o splnení colných požiadaviek sa však môže považovať za vyhovujúci, ak príslušný colný orgán považuje ktorékoľvek porušenie za zanedbateľné vo vzťahu k počtu alebo objemu operácií, ktoré súvisia s clom, a ak toto nevyvoláva pochybnosti v súvislosti s konaním žiadateľa v dobrej viere.

2.   Ak sú osoby, ktoré vykonávajú kontrolu nad spoločnosťou žiadateľa, usadené alebo sídlia v tretej krajine, colné orgány zhodnotia dodržiavanie colných požiadaviek z ich strany na základe záznamov a informácií, ktoré sú im dostupné.

3.   Ak bola žiadateľova spoločnosť zriadená pred menej ako tromi rokmi, orgány zhodnotia dodržiavanie colných požiadaviek z jeho strany na základe záznamov a informácií, ktoré sú im dostupné.

Článok 14i

Na to, aby colné orgány mohli zistiť, či žiadateľ uplatňuje uspokojivý systém vedenia obchodných záznamov, a v prípade potreby dopravných, ako sa uvádza v druhej zarážke článku 5a ods. 2 kódexu, žiadateľ je povinný splniť tieto požiadavky:

a)

viesť účtovnícky systém, ktorý je v súlade so všeobecne prijímanými účtovnými zásadami uplatňovanými v členskom štáte, kde sa účty vedú, a ktorý uľahčí vykonanie colnej kontroly na základe auditu;

b)

umožniť colnému orgánu fyzický alebo elektronický prístup k svojim colným záznamom a prípadne k záznamom o doprave;

c)

mať logistický systém, v ktorom sa rozlišuje medzi tovarom zo Spoločenstva a tovarom, ktorý nie je zo Spoločenstva;

d)

mať také správne usporiadanie, ktoré zodpovedá typu a veľkosti podniku a ktoré je vhodné na riadenie toku tovaru a vykonáva vnútorné kontroly, umožňujúce zistiť protizákonné transakcie alebo transakcie nezodpovedajúce pravidlám;

e)

mať prípadne zavedené uspokojivé postupy pri vybavovaní licencií a povolení, ktoré súvisia s opatreniami v oblasti obchodnej politiky alebo obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami;

f)

mať zavedené uspokojivé postupy archivovania záznamov a informácií spoločnosti a na ochranu proti strate informácií;

g)

zabezpečiť, aby si zamestnanci uvedomili nutnosť informovať colné orgány o odhalených akýchkoľvek problémoch pri dodržiavaní predpisov a zaviesť vhodné kontakty na účel informovania colných orgánov o výskyte takýchto problémov;

h)

mať zavedené primerané opatrenia týkajúce sa bezpečnosti informačných technológií s cieľom chrániť počítačový systém žiadateľa pred neoprávneným vniknutím a zabezpečiť dokumentáciu žiadateľa.

Od žiadateľa žiadajúceho o osvedčenie SHS podľa písmena b) článku 14a ods. 1 sa nemá požadovať splnenie požiadaviek stanovených v písmene c) prvého pododseku tohto článku.

Článok 14j

1.   Podmienka, ktorá sa týka finančnej solventnosti žiadateľa uvedenej v tretej zarážke článku 5a ods. 2 kódexu, sa považuje za splnenú, ak sa dokáže jeho solventnosť za uplynulé tri roky.

Na účely tohto článku znamená finančná solventnosť dobrú finančnú situáciu, ktorá je dostatočná na splnenie záväzkov žiadateľa pri riadnom zohľadnení povahy podnikateľskej činnosti.

2.   Ak spoločnosť žiadateľa bola zriadená pred menej ako troma rokmi, jeho finančná solventnosť sa posudzuje na základe záznamov a informácií, ktoré sú dostupné.

Článok 14k

1.   Normy žiadateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany, ktoré sa uvádzajú v štvrtej zarážke článku 5a ods. 2 kódexu, sa považujú za primerané, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

budovy, ktoré budú používané v súvislosti s činnosťami, na ktoré sa vzťahuje osvedčenie, sú zhotovené z materiálov, ktoré sú odolné proti protiprávnemu vstupu a poskytujú ochranu proti protiprávnemu vniknutiu;

b)

uplatňujú sa primerané opatrenia na kontrolu vstupu, ktoré majú zabrániť neoprávnenému vstupu do expedičných priestorov, do priestorov nakladacích rámp a do prepravných priestorov;

c)

opatrenia pre zaobchádzanie s tovarom zahŕňajú ochranu proti vloženiu, výmene, či strate akéhokoľvek materiálu a proti nevhodnému zaobchádzaniu s nákladovými jednotkami;

d)

tam, kde je to vhodné, sa uplatňujú postupy zaobchádzania s dovoznými a/alebo vývoznými licenciami v súvislosti so zákazmi a obmedzeniami a na odlíšenie tohto tovaru od iného tovaru;

e)

hospodársky subjekt prijal opatrenia, ktoré umožňujú jasné určenie totožnosti jeho obchodných partnerov s cieľom zabezpečiť medzinárodný dodávateľský reťazec;

f)

hospodársky subjekt vykonáva, pokiaľ to umožňujú právne predpisy, bezpečnostné previerky potenciálnych zamestnancov pracujúcich vo funkciách, ktoré sú citlivé z hľadiska bezpečnosti; a vykonáva pravidelné kontroly osobných záznamov;

g)

hospodársky subjekt zabezpečí, aby sa jeho príslušní zamestnanci aktívne zúčastňovali programov na zvyšovanie povedomia v oblasti bezpečnosti.

2.   Ak letecká alebo lodná spoločnosť, ktorá nie je zriadená v Spoločenstve, ale má na jeho území regionálny úrad a využíva zjednodušené postupy ustanovené v článkoch 324e, 445 alebo 448, podá žiadosť o osvedčenie SHS uvedené v písm. b) článku 14a ods. 1, musí spĺňať jednu z týchto podmienok:

a)

byť držiteľom medzinárodne uznávaného osvedčenia o bezpečnosti a/alebo ochrane vydaného na základe medzinárodných dohovorov upravujúcich príslušné odvetvia dopravy;

b)

byť oprávneným zástupcom, ako je uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 (3), a spĺňať požiadavky, stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 622/2003 (4);

c)

byť držiteľom osvedčenia vydaného v krajine nachádzajúcej sa mimo colného územia Spoločenstva, pričom dvojstranná dohoda uzavretá medzi Spoločenstvom a touto treťou krajinou ustanovuje jeho uznanie za podmienok ustanovených v predmetnej dohode.

Ak je letecká alebo lodná spoločnosť držiteľom osvedčenia uvedeného v písm. a) tohto odseku, má spĺňať podmienky stanovené v odseku 1. Vydávajúci colný orgán považuje kritériá ustanovené v odseku 1 za splnené v takom rozsahu, v akom sú kritériá na vydanie medzinárodného osvedčenia zhodné s kritériami alebo zodpovedajúce kritériám, ktoré sú ustanovené v odseku 1.

3.   Ak je žiadateľov spoločnosť zriadená v Spoločenstve a ak je žiadateľ oprávneným zástupcom podľa nariadenia (ES) č. 2320/2002 a spĺňa požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 622/2003, považujú sa kritériá ustanovené v odseku 1 tohto článku za splnené vo vzťahu k priestorom, pre ktoré hospodársky subjekt získal status oprávneného zástupcu.

4.   Ak je žiadateľ zriadený v Spoločenstve držiteľom medzinárodne uznávaného osvedčenia o bezpečnosti a/alebo ochrane vydaného na základe medzinárodných dohovorov, európskeho osvedčenia o bezpečnosti a/alebo ochrane vydaného na základe právnych predpisov Spoločenstva, alebo medzinárodnej normy medzinárodnej organizácie pre normalizáciu alebo európskej normy európskych organizácií pre normalizáciu, považujú sa kritériá stanovené v odseku. 1 za splnené v takom rozsahu, v akom sú kritériá na vydanie týchto osvedčení zhodné s kritériami alebo zodpovedajúce kritériám ustanoveným v tomto nariadení.

Oddiel 4

Postup pri vydávaní osvedčení SHS

Článok 14l

1.   Vydávajúci colný orgán oznámi žiadosť colným orgánom všetkých členských štátov do piatich pracovných dní, ktoré začnú plynúť odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť podľa článku 14c, pričom použije komunikačný systém uvedený v článku 14x.

2.   Pokiaľ sú colnému orgánu akéhokoľvek iného členského štátu známe príslušné skutočnosti, ktoré by mohli brániť udeleniu osvedčenia, tieto informácie oznámi vydávajúcemu colnému orgánu do 35 kalendárnych dní od doručenia oznámenia ustanoveného v odseku 1, pričom použije komunikačný systém uvedený v článku 14x.

Článok 14m

1.   Konzultácia medzi colnými orgánmi členských štátov sa vyžaduje, ak vydávajúci colný orgán nemôže preskúmať splnenie jedného alebo viacerých kritérií stanovených v článkoch 14g až 14k buď z dôvodu nedostatku informácií, alebo nedostatku možnosti preskúmať ich. V týchto prípadoch uskutočnia colné orgány členských štátov konzultáciu do 60 kalendárnych dní, ktoré začnú plynúť odo dňa, keď vydávajúci colný orgán oznámi túto skutočnosť tak, aby bolo možné vydať osvedčenie SHS alebo odmietnuť žiadosť v rámci časových lehôt stanovených v článku 14o ods. 2.

Ak konzultovaný colný orgán neodpovie do 60 kalendárnych dní, konzultujúci orgán môže na zodpovednosť konzultovaného colného orgánu predpokladať, že kritériá, kvôli ktorým sa uskutočnila konzultácia, sú splnené. Táto časová lehota môže byť predĺžená, ak žiadateľ vykoná úpravy s cieľom splniť tieto kritériá a oznámi ich konzultovanému a konzultujúcemu orgánu.

2.   Ak po preskúmaní ustanovenom v článku 14n konzultovaný colný orgán zistí, že žiadateľ nespĺňa jedno alebo viacero kritérií, zašle riadne zdokumentované výsledky vydávajúcemu colnému orgánu, ktorý žiadosť zamietne. Uplatní sa článok 14o ods. 4, 5 a 6.

Článok 14n

1.   Vydávajúci colný orgán preskúma, či sú alebo nie sú splnené podmienky a kritériá na vydanie osvedčenia podľa článkov 14g až 14k. Skúmanie kritérií stanovených v článku 14k sa vykoná pre všetky priestory, ktoré sú relevantné z hľadiska činností žiadateľa súvisiacich s colným konaním. Colný orgán zdokumentuje prieskum aj výsledky.

Ak by v prípade veľkého počtu priestorov časová lehota na vydanie osvedčenia neumožnila preskúmanie všetkých príslušných priestorov, avšak colný orgán nemá žiadne pochybnosti o tom, že žiadateľ uplatňuje podnikové bezpečnostné normy, ktoré sú všeobecne používané vo všetkých jeho priestoroch, môže colný orgán rozhodnúť, že preskúma len reprezentatívnu časť týchto priestorov.

2.   Vydávajúci colný orgán môže akceptovať závery poskytnuté odborníkom v príslušných oblastiach uvedených v článkoch 14i, 14j a 14k, pokiaľ ide o podmienky a kritériá, ktoré sa uvádzajú v týchto článkoch. Medzi týmto odborníkom a žiadateľom nesmie existovať vzťah.

Článok 14o

1.   Vydávajúci colný orgán, ako je definovaný v článku 14e, vydá osvedčenie SHS v súlade so vzorom, ktorý je stanovený v prílohe 1D.

2.   Osvedčenie SHS sa vydá do 90 kalendárnych dní počnúc dňom po doručenia žiadosti v súlade s článkom 14c. Ak colný orgán nie je schopný túto časovú lehotu dodržať, je možné ju predĺžiť o ďalších 30 kalendárnych dní. V takýchto prípadoch colný orgán pred uplynutím lehoty 90 kalendárnych dní informuje žiadateľa o dôvodoch predĺženia.

3.   Časová lehota stanovená v prvej vete odseku 2 sa môže predĺžiť aj vtedy, keď v priebehu skúmania kritérií, žiadateľ vykonáva úpravy s cieľom splniť tieto kritériá a oznámi ich príslušnému orgánu.

4.   V prípade, že výsledok skúmania vykonaného v súlade s článkami 14l, 14m a 14n pravdepodobne povedie k zamietnutiu žiadosti, vydávajúci colný orgán oznámi zistené skutočnosti žiadateľovi a poskytne mu možnosť vyjadriť sa k nim do 30 kalendárnych dní predtým, než žiadosť zamietne. Časová lehota stanovená v prvej vete odseku 2 sa tiež primerane pozastaví.

5.   Zamietnutie žiadosti nevedie k automatickému zrušeniu žiadneho z existujúcich povolení vydaných podľa colných predpisov.

6.   Ak sa žiadosť zamietne, colný orgán informuje žiadateľa o dôvodoch, na ktorých sa toto rozhodnutie zakladá. Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti sa žiadateľovi oznámi v časových lehotách stanovených v odsekoch 2, 3 a 4.

Článok 14p

Vydávajúci colný orgán informuje do 5 pracovných dní prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x colné orgány ostatných členských štátov o tom, že vydal osvedčenie SHS. Informácie sa poskytnú v rovnakej časovej lehote aj v prípade zamietnutia žiadosti.

KAPITOLA 2

Právne účinky osvedčení SHS

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 14q

1.   Osvedčenie SHS nadobudne účinnosť desiatym pracovným dňom po jeho vydaní.

2.   Osvedčenie SHS uznávajú všetky členské štáty.

3.   Doba platnosti osvedčenia SHS je neobmedzená.

4.   Colné orgány sledujú dodržiavanie podmienok a kritérií, ktoré má schválený hospodársky subjekt spĺňať.

5.   Vydávajúci colný orgán pristúpi k prehodnoteniu podmienok a kritérií v týchto prípadoch:

a)

v prípade podstatných zmien príslušných právnych predpisov Spoločenstva;

b)

v prípade výskytu skutočnosti poukazujúcej na to, že schválený hospodársky subjekt už nespĺňa príslušné podmienky a kritériá.

V prípade osvedčenia SHS vydaného žiadateľovi, ktorého spoločnosť bola založená pred menej ako tromi rokmi, sa prísny monitoring vykoná počas prvého roka.

Uplatňuje sa článok 14n ods. 2.

Výsledky prehodnotenia sa sprístupnia colným orgánom všetkých členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x.

Oddiel 2

Pozastavenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu

Článok 14r

1.   Vydávajúci colný orgán pozastaví status schváleného hospodárskeho subjektu v týchto prípadoch:

a)

ak bolo zistené nedodržiavanie podmienok alebo kritérií pre udelenie osvedčenia SHS;

b)

ak majú colné orgány dostatočné dôvody domnievať sa, že bol spáchaný čin, ktorý vedie k trestnému súdnemu konaniu a ktorý súvisí s porušením colných predpisov schváleným hospodárskym subjektom.

Avšak v prípade uvedenom v písmene b) prvého pododseku môže colný orgán rozhodnúť, že status schváleného hospodárskeho subjektu nebude pozastavený, pokiaľ pokladá porušenie za zanedbateľné vo vzťahu k počtu alebo objemu operácií, ktoré súvisia s clom, a za nevyvolávajúce pochybnosti v súvislosti s konaním schváleného hospodárskeho subjektu v dobrej viere.

Predtým, ako colné orgány prijmú rozhodnutie, oznámia svoje zistenia príslušnému hospodárskemu subjektu. Príslušný hospodársky subjekt je oprávnený vykonať nápravu situácie a/alebo vyjadriť svoje stanovisko v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia.

Ak si to však vyžaduje povaha alebo miera ohrozenia bezpečnosti a ochrany občanov, verejného zdravia alebo životného prostredia, pristúpi sa k pozastaveniu okamžite. Colný orgán pozastavujúci osvedčenie bezodkladne informuje colné orgány ostatných členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x, aby mali možnosť prijať primerané opatrenia.

2.   Ak držiteľ osvedčenia SHS neuskutoční nápravu situácie uvedenej v písmene a) prvého pododseku odseku 1 do 30 kalendárnych dní podľa tretieho pododseku odseku 1, príslušný colný orgán oznámi príslušnému hospodárskemu subjektu, že status schváleného hospodárskeho subjektu sa pozastavuje na dobu 30 kalendárnych dní, aby mal hospodársky subjekt možnosť prijať požadované opatrenia na nápravu situácie. Toto oznámenie sa zašle prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x aj colným orgánom ostatných členských štátov.

3.   Ak držiteľ osvedčenia SHS spáchal čin uvedený v písmene b) prvého pododseku odseku 1, vydávajúci colný orgán pozastaví status schváleného hospodárskeho subjektu na dobu trvania súdneho konania. Oznámi tuto skutočnosť držiteľovi osvedčenia. Toto oznámenie sa zašle prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x aj colným orgánom ostatných členských štátov.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt nebol schopný uskutočniť nápravu do 30 kalendárnych dní, avšak je schopný poskytnúť dôkazy, že podmienky môžu byť splnené, pokiaľ sa predĺži lehota pozastavenia, vydávajúci colný orgán pozastaví status schváleného hospodárskeho subjektu na ďalších 30 kalendárnych dní.

Článok 14s

1.   Pozastavenie neovplyvní žiadne colné konanie, ktoré začalo pred dňom pozastavenia a ktoré ešte nebolo dokončené.

2.   Pozastavenie automaticky neovplyvní akékoľvek oprávnenia, ktoré sa udelia bez ohľadu na osvedčenie SHS s výnimkou prípadov, keď sú dôvody pozastavenia platné aj pre tieto oprávnenia.

3.   Pozastavenie automaticky neovplyvní žiadne oprávnenie na využívanie zjednodušených colných postupov, ktoré sa udelilo na základe osvedčenia SHS a pre ktoré sú podmienky ešte stále splnené.

4.   V prípade osvedčenia SHS uvedeného v písmene c) článku 14a ods. 1, pokiaľ príslušný hospodársky subjekt nie je schopný splniť len podmienky stanovené v článku 14k, status schváleného hospodárskeho subjektu sa čiastočne pozastaví a na požiadanie hospodárskeho subjektu možno vydať nové osvedčenie SHS, ako je uvedené v písmene a) článku 14a ods. 1.

Článok 14t

1.   Ak príslušný hospodársky subjekt prijal k spokojnosti colných orgánov potrebné opatrenia požadované na to, aby splnil podmienky a kritériá, ktoré musí spĺňať schválený hospodársky subjekt, vydávajúci colný orgán zruší pozastavenie a informuje príslušný hospodársky subjekt a colné orgány ostatných členských štátov. Pozastavenie je možné zrušiť pred uplynutím časovej lehoty stanovenej v článku 14r v ods. 2 alebo 4.

V prípade situácie uvedenej v článku 14s ods. 4 pozastavujúci colný orgán obnoví pozastavené osvedčenie. Následne zruší osvedčenie SHS uvedené v písmene a) článku 14a ods. 1.

2.   Ak príslušný hospodársky subjekt neprijme potrebné opatrenia v časovej lehote pozastavenia stanovenej v článku 14r ods. 2 alebo 4, vydávajúci colný orgán zruší osvedčenie SHS a bezodkladne to oznámi colným orgánom ostatných členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x.

V prípade situácie, uvedenej v článku 14s ods. 4 sa pôvodné osvedčenie náležite zmení a doplní a platí iba nové osvedčenie SHS uvedené v písmene a) článku 14a ods. 1.

Článok 14u

1.   Ak schválený hospodársky subjekt nie je dočasne schopný splniť ktorékoľvek z kritérií stanovených v článku 14a, môže požiadať o pozastavenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu. V takomto prípade to schválený hospodársky subjekt oznámi vydávajúcemu colnému orgánu, pričom spresní dátum, keď bude schopný znovu splniť kritériá. Takisto musí informovať vydávajúci colný orgán o akýchkoľvek plánovaných opatreniach a časovom harmonograme ich vykonania.

Oboznámený colný orgán pošle oznámenie colným orgánom ostatných členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x.

2.   Ak schválený hospodársky subjekt nenapraví situáciu v lehote stanovenej vo svojom oznámení, vydávajúci colný orgán môže udeliť primerané predĺženie za predpokladu, že schválený hospodársky subjekt konal v dobrej viere. Toto predĺženie sa oznámi colným orgánom ostatných členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa osvedčenie SHS zruší a príslušný colný orgán to bezodkladne oznámi colným orgánom ostatných členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x.

3.   Ak sa požadované opatrenia neprijmú v rámci lehoty pozastavenia, uplatní sa článok 14v.

Oddiel 3

Zrušenie osvedčenia SHS

Článok 14v

1.   Vydávajúci colný orgán zruší osvedčenie SHS v týchto prípadoch:

a)

ak schválený hospodársky subjekt neprijme opatrenia uvedené v článku 14t ods. 1;

b)

ak sa schválený hospodársky subjekt dopustil závažných porušení colných predpisov a nie je žiadna ďalšia možnosť odvolať sa;

c)

ak schválený hospodársky subjekt neprijme potrebné opatrenia počas lehoty pozastavenia uvedenej v článku 14u;

d)

ak o to požiada schválený hospodársky subjekt.

Avšak v prípade uvedenom v písmene b) môže colný orgán rozhodnúť, že osvedčenie SHS nebude zrušené, pokiaľ pokladá porušenia za zanedbateľné vo vzťahu k počtu alebo objemu operácií, ktoré súvisia s clom, a za nevyvolávajúce pochybnosti v súvislosti s konaním schváleného hospodárskeho subjektu v dobrej viere.

2.   Zrušenie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho oznámení.

V prípade osvedčenia SHS uvedeného v písmene c) článku 14a ods. 1, pokiaľ príslušný hospodársky subjekt nie je schopný splniť len podmienky stanovené v článku 14k, vydávajúci colný orgán osvedčenie zruší a vydá sa nové osvedčenie SHS, ako je to uvedené v písmene a) článku 14a ods. 1.

3.   Vydávajúci colný orgán bezodkladne informuje o zrušení osvedčenia colné orgány ostatných členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x.

4.   S výnimkou prípadov zrušenia osvedčenia uvedených v písmenách c) a d) odseku 1 nemôže hospodársky subjekt podať novú žiadosť o udelenie osvedčenia SHS počas obdobia troch rokov odo dňa jeho zrušenia.

KAPITOLA 3

Výmena informácií

Článok 14w

1.   Schválený hospodársky subjekt informuje vydávajúci colný orgán o všetkých okolnostiach, ktoré vzniknú po udelení osvedčenia a ktoré môžu ovplyvniť jeho pokračovanie alebo obsah.

2.   Všetky príslušné informácie, ktoré má vydávajúci colný orgán k dispozícii, sa sprístupnia colným orgánom ostatných členských štátov, v ktorých schválený hospodársky subjekt vykonáva činnosti súvisiace s colným konaním.

3.   Ak colný orgán zruší špecifické oprávnenie udelené schválenému hospodárskemu subjektu na základe jeho osvedčenia SHS na využívanie určitých zjednodušených colných postupov, ako je to stanovené v článkoch 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313a a 313b, 324a, 324e, 372, 454a, 912g, oznámi to colnému orgánu, ktorý vydal osvedčenie SHS.

Článok 14x

1.   Na informačný a komunikačný proces medzi colnými orgánmi a pre informovanie Komisie a hospodárskych subjektov sa používa elektronický informačný a komunikačný systém, na ktorom sa vzájomne dohodnú Komisia a colné orgány.

2.   Prostredníctvom systému uvedeného v odseku 1 Komisia a colné orgány ukladajú a majú k dispozícii tieto informácie:

a)

elektronicky prenášané údaje uvedené v žiadostiach;

b)

osvedčenia SHS a prípadne ich zmeny, zrušenie alebo pozastavenie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu;

c)

všetky iné príslušné informácie.

3.   Vydávajúci colný orgán oznámi úradom na analýzu rizík vo svojom vlastnom členskom štáte informáciu o udelení, zmenení, zrušenie osvedčenia SHS alebo pozastavenie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu. Oznámi to aj všetkým ostatným vydávajúcim colným orgánom ostatných členských štátov.

4.   Komisia môže zoznam schválených hospodárskych subjektov zverejniť prostredníctvom internetu po získaní súhlasu príslušného schváleného hospodárskeho subjektu. Tento zoznam sa aktualizuje.“

4.

V časti I hlave VI sa nadpis kapitoly 1nahrádza takto:

5.

V časti I hlave VI kapitole 1 sa vkladá tento oddiel 1:

„Oddiel 1

Rozsah

Článok 181b

Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, všetok tovar dovezený na colné územie Spoločenstva musí byť zahrnutý do predbežného colného vyhlásenia v súlade s článkom 36a kódexu (ďalej len ‚predbežné colné vyhlásenie o vstupe’).

Článok 181c

Predbežné colné vyhlásenie sa nepožaduje pre tento tovar:

a)

elektrická energia;

b)

tovar, ktorý vstupuje potrubím;

c)

listy, pohľadnice a tlač a to aj na elektronickom médiu;

d)

tovar prepravovaný podľa predpisov dohovoru o Svetovej poštovej únii;

e)

tovar zahrnutý do colných vyhlásení vyhotovených podľa akéhokoľvek iného predpisu v súlade s článkami 230, 232 a 233;

f)

tovar, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúceho;

g)

tovar, na ktorý je dovolené ústne colné vyhlásenie v súlade s článkami 225, 227 a článkom 229 ods. 1;

h)

tovar zahrnutý v karnetoch ATA a CPD;

i)

tovar prepravovaný s použitím formulára 302 ustanoveného podľa Dohovoru medzi stranami Severoatlantickej aliancie o statuse svojich síl podpísaného 19. júna 1951 v Londýne;

j)

tovar prepravovaný na palube plavidiel pravidelných liniek, riadne potvrdený v súlade s článkom 313b;

k)

tovar, ktorý má nárok byť prepustený podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963 alebo podľa iných konzulárnych dohovorov, alebo podľa Newyorského dohovoru zo 16. decembra 1969 o osobitných misiách.

Avšak v prípadoch zahrnutých v písmenách e), f) a g) prvého pododseku sa vyžaduje predbežné colné vyhlásenie o vstupe, ak sa tovar dočasne uskladní. Uplatní sa prvý pododsek článku 184c.

Článok 181d

Ak sa medzinárodnou dohodou medzi Spoločenstvom a treťou krajinou ustanovuje uznávanie bezpečnostných kontrol vykonávaných v krajine vývozu, uplatnia sa podmienky stanovené v predmetnej dohode.“

6.

Článok 182 sa vypúšťa.

7.

V časti I hlave VI sa nadpis kapitoly 2 nahrádza takto:

8.

Článok 183 sa nahrádza takto:

„Článok 183

1.   Predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa vyhotoví v elektronickej podobe. Obsahuje náležitosti stanovené pre takého vyhlásenie v prílohe 30A a vyplní sa v súlade s vysvetlivkami v uvedenej prílohe.

Pravosť predbežného colného vyhlásenia o vstupe potvrdí osoba, ktorá ho podáva.

Článok 199 ods. 1 sa uplatňuje mutatis mutandis.

2.   Colné orgány umožnia, aby sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe mohlo podať na papierovom formulári len v prípade jednej z týchto okolností:

a)

nefunguje počítačový systém colných orgánov;

b)

elektronická aplikácia osoby, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie o vstupe, nie je funkčná.

Takéto predbežné colné vyhlásenia o vstupe v papierovej podobe obsahujú údaje pre predbežné colné vyhlásenia o vstupe požadované v prílohe 30A a v prípade potreby aj ložné listy alebo iné príslušné zoznamy.

3.   Colné orgány po vzájomnej dohode zavedú postup, ktorý sa uplatní v prípadoch uvedených v písmene a) prvého pododseku odseku 2.

4.   Použite predbežného colného vyhlásenia o vstupe v papierovej podobe podľa písmena b) prvého pododseku odseku 2 podlieha schváleniu colnými orgánmi.

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe v papierovej podobe podpíše osoba, ktorá ho podáva.

5.   Colné orgány zaregistrujú predbežné colné vyhlásenia o vstupe hneď po ich obdržaní.“

9.

Vkladajú sa tieto články 183a až 183d:

„Článok 183a

1.   Údaje poskytované v tranzitnom režime sa môžu použiť ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

tovar sa dováža na colné územie Spoločenstva v tranzitnom režime;

b)

tranzitné údaje sa vymieňajú prostredníctvom informačných technológií a počítačových sietí;

c)

údaje obsahujú všetky náležitosti požadované pre predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

2.   Ak sú tranzitné údaje, ktoré obsahujú požadované náležitosti, oznámené v príslušnej časovej lehote uvedenej v článku 184a, požiadavky článku 183 sa pokladajú za splnené, aj keď už bol tovar prepustený do tranzitu mimo colného územia Spoločenstva.

Článok 183b

V prípade kombinovanej prepravy, keď aktívny dopravný prostriedok vstupujúci na colné územie Spoločenstva iba prepravuje iný aktívny dopravný prostriedok, prevádzkovateľ tohto iného dopravného prostriedku má povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

Časová lehota na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe zodpovedá časovej lehote príslušnej pre aktívny dopravný prostriedok, ktorý prekračuje hranicu, ako je to stanovené v článku 184a.

Článok 183c

V prípade námornej alebo leteckej dopravy, pokiaľ sa uplatňuje zdieľanie plavidiel alebo zmluvná úprava, povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe má osoba, ktorá uzavrela zmluvu a vydala námorný alebo letecký nákladný list pre samotnú prepravu tovaru na plavidle alebo lietadle podliehajúcu tejto úprave.

Článok 183d

1.   V prípadoch uvedených v článkoch 183b a 183c subjekt aktívneho dopravného prostriedku vstupujúceho na colné územie Spoločenstva podáva na colnom úrade vstupu oznámenie pred príchodom, pričom uvedie všetky zásielky prepravované na tomto dopravnom prostriedku.

V oznámení pred príchodom sa uvedie totožnosť aktívneho dopravného prostriedku vstupujúceho na colné územie Spoločenstva. Oznámenie obsahuje pri každej zásielke tieto údaje:

a)

totožnosť osoby zodpovednej za prepravu tovaru pri vstupe na colné územie;

b)

totožnosť osoby podávajúcej predbežné colné vyhlásenie o vstupe;

c)

miesto nakladania;

d)

miesto vykladania;

e)

osobitné referenčné číslo zásielky, číslo prepravného dokumentu alebo referenčné číslo námorného nákladného listu alebo leteckého nákladného listu;

f)

prípadne totožnosť dopravného prostriedku alebo identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery.

Oznámenie pred príchodom sa podáva v tej istej forme a tým istým spôsobom ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo vo forme obchodného, prístavného alebo dopravného manifestu alebo ložného listu, pokiaľ obsahuje potrebné náležitosti a je podaný spôsobom, ktorý je prijateľný pre colné orgány colného úradu vstupu.

2.   V iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v článkoch 183b a 183c, ak má predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre tovar prepravovaný dopravným prostriedkom vstupujúcim na colné územie Spoločenstva podať iná osoba, ako je subjekt tohto dopravného prostriedku, tento subjekt môže podať oznámenie pred príchodom colným orgánom na colnom úrade vstupu.

V oznámení pred príchodom sa uvedie totožnosť dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu. Oznámenie obsahuje pri každej zásielke tieto údaje:

a)

totožnosť osoby podávajúcej predbežné colné vyhlásenie o vstupe;

b)

miesto nakladania;

c)

miesto vykladania;

d)

osobitné referenčné číslo zásielky, číslo prepravného dokumentu alebo referenčné číslo námorného nákladného listu alebo leteckého nákladného listu;

e)

ak sú použité kontajnery, identifikačné číslo zariadenia.

3.   Oznámenie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa podá v časovej lehote uplatniteľnej pre dopravný prostriedok stanovený v článku 184a.

Avšak v prípade dopravy uvedenej v písmene a) článku 184a ods. 1 sa oznámenie podá najmenej 24 hodín predtým, ako sa tovar dovezie na colné územie Spoločenstva.

4.   Článok 183 sa uplatňuje mutatis mutandis na oznámenia pred príchodom.“

10.

V článku 184 ods.1 sa výraz „v článku 183 ods. 1“ nahrádza výrazom „v článku 183 ods. 1 a 2“.

11.

V časti I hlave VI kapitole 1 sa pridávajú tieto oddiely 3 a 4:

„Oddiel 3

Časové lehoty

Článok 184a

1.   V prípade námornej dopravy sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva na colnom úrade vstupu v týchto termínoch:

a)

pre náklad v kontajneroch, na ktorý sa nevzťahujú písmená c) alebo d), najmenej 24 hodín pred naložením v prístave odoslania;

b)

pre voľne uložený/kombinovaný náklad najmenej štyri hodiny pred príchodom do prvého prístavu na colnom území Spoločenstva;

c)

pre pohyb tovaru medzi colným územím Spoločenstva s výnimkou francúzskych zámorských departementov, Azor, Madeiry a Kanárskych ostrovov a Grónskom, Faerskými ostrovmi, Ceutou, Melillou, Nórskom, Islandom alebo prístavmi Baltského mora, Severného mora, Čierneho mora alebo Stredozemného mora, všetkými prístavmi Maroka najmenej dve hodiny pred príchodom do prvého prístavu na colnom území Spoločenstva;

d)

pre pohyb v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), medzi územím mimo colného územia Spoločenstva a francúzskymi zámorskými departementmi, Azorami, Madeirou a Kanárskymi ostrovmi, ak cesta trvá menej ako 24 hodín a najmenej 2 hodiny pred príchodom do prvého prístavu na colnom území Spoločenstva.

2.   V prípade leteckej dopravy sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva na colnom úrade vstupu v týchto termínoch:

a)

pri krátkych letoch najneskôr do okamihu skutočného vzletu lietadla;

b)

pri dlhých letoch najmenej štyri hodiny pred príletom na prvé letisko na colnom území Spoločenstva.

Na účely tohto odseku sa za ‚krátky let“ považuje taký let, ktorého trvanie je kratšie ako štyri hodiny z posledného letiska odletu v tretej krajine do príletu na prvé letisko Spoločenstva. Všetky ostatné lety sa považujú za dlhé lety.

3.   V prípade železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva na colnom úrade vstupu najmenej dve hodiny pred príchodom na colný úrad vstupu na colnom území Spoločenstva.

4.   V prípade cestnej dopravy sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva na colnom úrade vstupu najmenej jednu hodinu pred príchodom na colný úrad vstupu na colnom území Spoločenstva.

5.   Ak sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podá inak ako s použitím metódy počítačového spracovania údajov, časová lehota uvedená v písmenách c) a d) odseku 1, v písmene a) odseku 2 a v odsekoch 3 a 4, je najmenej štyri hodiny.

6.   Ak počítačový systém colných orgánov dočasne nefunguje, aj naďalej sa uplatňujú termíny uvedené v odseku 1 až 4.

Článok 184b

Časové termíny uvedené v článku 184a ods. 1 až 4 sa neuplatňujú v týchto prípadoch:

a)

ak medzinárodné dohody medzi Spoločenstvom a inými krajinami ustanovujú uznávanie bezpečnostných kontrol, ako je uvedené v článku 181d;

b)

ak si medzinárodné dohody medzi Spoločenstvom a inými krajinami vyžadujú výmenu údajov v colných vyhláseniach v iných termínoch ako tie, ktoré sú uvedené v článku 184a ods. 1 až 4;

c)

prípady vyššej moci.

Článok 184c

Ak sa zistí, že tovar predložený colnému úradu, ktorý vyžaduje podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe, nie je zahrnutý do takého vyhlásenia, osoba, ktorá tovar doviezla alebo ktorá prebrala zodpovednosť za dovoz tovaru na územie Spoločenstva, bezodkladne podá predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

Podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe hospodárskym subjektom po termínoch stanovených v článku 184a nebráni uplatneniu postihov stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Oddiel 4

Analýza rizík

Článok 184d

1.   Colný úrad vstupu po prijatí informácií, ktoré obsahuje predbežné colné vyhlásenie o vstupe, vykoná primeranú analýzu rizík, predovšetkým na účely bezpečnosti a ochrany, a to pred príchodom tovaru na colné územie Spoločenstva. V prípade, že bolo predbežné colné vyhlásenie o vstupe podané na inom colnom úrade, ako je colný úrad vstupu, a náležitosti boli sprístupnené v súlade s článkom 36a ods. 2 a druhým pododsekom článku 36c ods. 1 kódexu, colné orgány na colnom úrade vstupu buď akceptujú výsledky ktorejkoľvek analýzy rizík vykonanej týmto iným colným úradom alebo tieto výsledky zohľadnia pri vykonávaní svojej vlastnej analýzy rizík.

2.   Colné orgány dokončia analýzu rizík pred príchodom tovaru za predpokladu, že je dodržaný príslušný termín stanovený v článku 184a.

Pre tovar prepravovaný typom dopravy uvedenom v písmene a) článku 184a ods. 1 však colné orgány dokončia analýzu rizík do 24 hodín od obdržania predbežného colného vyhlásenia o vstupe. Ak táto analýza poskytuje primerané dôvody na to, aby sa colné orgány domnievali, že vstup tovaru na colné územie Spoločenstva by predstavoval takéto vážne ohrozenie bezpečnosti a ochrany Spoločenstva vyžadujúce si okamžitý zásah, colné orgány upozornia osobu, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie o vstupe, a ak ide o inú osobu, osobu zodpovednú za dovoz tovaru na colné územie Spoločenstva, že tovar by sa nemal nakladať. Toto oznámenie sa vykoná do 24 hodín od obdržania predbežného colného vyhlásenia o vstupe.

3.   Ak sa na colné územie Spoločenstva dováža tovar nezahrnutý do predbežného colného vyhlásenia o vstupe v súlade s článkom 181c písm. a) až i), analýza rizík sa vykoná pri predložení tovaru na základe colného vyhlásenia, ktoré sa vzťahuje na tento tovar.

4.   Tovar predložený colným orgánom môže byť prepustený na colne schválené určenie alebo použitie hneď, ako sa vykoná analýza rizík a jej výsledky umožňujú takéto prepustenie.

Článok 184e

Ak má plavidlo zakotviť vo viac ako jednom prístave na colnom území Spoločenstva alebo ak má lietadlo pristáť na viac ako jednom letisku na colnom území Spoločenstva pod podmienkou, že sa na trase medzi týmito prístavmi či letiskami nezastaví v žiadnom inom prístave alebo letisku mimo colného územia Spoločenstva, predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre všetok prepravovaný tovar sa podá v prvom prístave alebo na prvom letisku Spoločenstva. Colné orgány v tomto prvom prístave alebo na tomto prvom letisku vstupu vykonajú analýzu rizík na účely bezpečnosti a ochrany pre všetok prepravovaný tovar. Dodatočná analýza rizík pre tento tovar sa môže vykonať v prístave alebo na letisku, kde bude vyložený.

Ak sa zistí riziko, colný úrad prvého prístavu alebo letiska vstupu v závislosti na úrovni ohrozenia buď podnikne kroky vedúce k zákazu v prípade zásielky, u ktorej sa zistí, že predstavuje vážne ohrozenie vyžadujúce si okamžitý zásah, alebo odovzdá výsledky analýzy rizík nasledujúcim prístavom alebo letiskám.

V nasledujúcich prístavoch alebo letiskách na colnom území Spoločenstva sa vyžiada predbežné colné vyhlásenie o vstupe len pre tovar, ktorý sa má vyložiť v tomto prístave alebo na tomto letisku. Lehota uvedená v článku 184a ods. 1 a 2 sa neuplatní.

Článok 184f

Ak sa tovar nakladá v prístave na colnom území Spoločenstva a má byť vyložený v inom prístave Spoločenstva a prepravuje sa plavidlom, ktoré sa pohybuje medzi týmito prístavmi bez zastavenia v akomkoľvek inom prístave mimo colného územia Spoločenstva, predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre tento tovar sa vyžaduje v len prístave Spoločenstva, kde sa má vyložiť. Lehota uvedená v článku 184a ods. 1 sa neuplatní.“

12.

V časti I hlave VI sa nadpis kapitoly 3 nahrádza takto:

13.

Článok 186 sa nahrádza takto:

„Článok 186

1.   Keď sa tovar predkladá colnému úradu v súlade s článkom 40 kódexu, predpokladá sa, že sa dočasne uskladnil, a colné orgány si ponechajú predbežné colné vyhlásenie o vstupe na účel overenia, či tovar, na ktorý sa vzťahuje, je určený na colne schválené určenie alebo použitie. Na účely článku 49 kódexu sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe považuje za podané v deň predloženia tovaru.

2.   Keď sa colné vyhlásenie podalo na colnom úrade vstupu ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe v súlade s článkom 36c kódexu, colné orgány príjmu toto vyhlásenie ihneď pri predložení tovaru a tovar sa prepustí priamo do deklarovaného režimu za podmienok stanovených pre tento režim.

3.   Na účely odsekov 1 a 2, ak sa tovar, ktorý nepochádza zo Spoločenstva a ktorý sa prepravuje z colného úradu výstupu v rámci režimu tranzitu, predkladá na colné konanie colnému úradu miesta určenia na colnom území Spoločenstva, tranzitné vyhlásenie pre colné orgány colného úradu v mieste určenia sa považuje za predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre účely dočasného uskladnenia.“

14.

V článku 187 sa výraz „článku 44 ods. 2“ nahrádza výrazom „článku 36b ods. 3“.

15.

Pridáva sa tento článok 187a:

„Článok 187a

1.   Colné orgány môžu udeliť povolenie preskúmať tovar podľa článku 42 kódexu osobe, ktorá podľa colných predpisov môže určiť tovar na colne schválené určenie alebo použitie na základe ústnej žiadosti tejto osoby. Colné orgány však môžu vzhľadom na okolnosti usúdiť, že je potrebné podať písomnú žiadosť.

2.   Colné orgány môžu povoliť odoberanie vzoriek len na písomnú žiadosť osoby uvedenej v odseku 1.

3.   Písomná žiadosť môže byť v papierovej alebo elektronickej podobe. Musí byť podpísaná alebo potvrdená príslušnou osobou a podaná príslušnému colnému orgánu. Musí obsahovať tieto údaje:

a)

meno a adresu žiadateľa;

b)

miesto, kde sa tovar nachádza;

c)

odkaz na jednu z týchto náležitostí:

i)

predbežné colné vyhlásenie o vstupe;

(ii)

predchádzajúci colný režim;

(iii)

dopravný prostriedok;

d)

všetky ostatné náležitosti potrebné na identifikáciu tovaru.

4.   Colné orgány oznámia svoje rozhodnutie príslušnej osobe. Ak ide o žiadosť o odobratie vzoriek, v rozhodnutí sa uvedie množstvo tovaru na odobratie.

5.   Prehliadka tovaru a odobratie vzoriek sa vykonáva pod dohľadom colných orgánov, ktoré určia postupy, ktoré treba dodržiavať.

Príslušná osoba znáša všetky riziká a náklady spojené s prehliadkou, odoberaním vzoriek a analýzou tovaru.

6.   Odobraté vzorky podliehajú formalitám súvisiacim s ich určením na colne schválené určenie alebo použitie. Ak pri prehliadke vzoriek dôjde k ich zničeniu alebo nenávratnej strate, nevznikne žiaden colný dlh.

Pre akýkoľvek odpad alebo trosky, ktoré vzniknú v dôsledku prehliadky, sa určí colne schválené určenie alebo použitie stanovené pre tovar ktorý nepochádza zo Spoločenstva.“

16.

V časti I hlave VI sa nadpis kapitoly 4 nahrádza takto:

17.

Článok 201 sa nahrádzamení takto:

„Článok 201

1.   Colné vyhlásenie sa podá na jednom z týchto colných úradov:

a)

na colnom úrade, ktorý je príslušný pre miesto, kde tovar bol predložený alebo sa má predložiť na colné konanie v súlade s colnými predpismi;

b)

na colnom úrade, ktorý je príslušný pre dohľad nad miestom, kde je vývozca zriadený alebo kde sa tovar balí alebo nakladá na vývoz, s výnimkou prípadov ustanovených v článkoch 789, 790, 791 a 794.

Colné vyhlásenie sa môže podať ihneď po tom, ako je tovar predložený alebo k dispozícii colným orgánom na kontrolu.

2.   Colné orgány môžu povoliť podanie colného vyhlásenia už predtým, ako je deklarant schopný predložiť tovar alebo ho dať k dispozícii na kontrolu na colnom úrade, kde bolo podané colné vyhlásenie alebo na inom colnom úrade alebo na mieste určenom colnými orgánmi.

Colné orgány môžu stanoviť časovú lehotu, ktorá sa určí podľa daných okolností, v rámci ktorej sa tovar predloží alebo sprístupní. Ak sa tovar nepredloží alebo nesprístupní v tejto lehote, colné vyhlásenie sa považuje za nepodané.

Colné vyhlásenie sa môže prijať až po tom, ako bol príslušný tovar predložený colnému orgánu alebo po tom, ako bol k spokojnosti colných orgánov sprístupnený na vykonanie kontroly.“

18.

V článku 212 ods. 1 sa vkladá tento pododsek:

„Ak sa colné vyhlásenie použije ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe v súlade s článkom 36c ods. 1 kódexu, toto vyhlásenie obsahuje popri náležitostiach požadovaných pre osobitný režim, ktoré sú stanovené v prílohe 37, aj náležitosti pre predbežné colné vyhlásenie o vstupe stanovené v prílohe 30A.“

19.

V článku 216 sa vkladá tento odsek:

„Ak sa vyžaduje colné vyhlásenie pre tovar, ktorý má byť vyvezený z colného územia Spoločenstva v súlade s článkom 182b kódexu, toto vyhlásenie musí popri náležitostiach požadovaných pre konkrétny režim, ktoré sú stanovené v prílohe 37, obsahovať aj náležitosti pre predbežné colné vyhlásenie o výstupe stanovené v prílohe 30A.“

20.

V článku 251 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

v prípade ostatného tovaru:

i)

bol colný úrad vývozu informovaný v súlade s článkom 792a, že prihlásený tovar neopustil colné územie Spoločenstva;

ii)

po uplynutí 90 dní od dátumu prepustenia tovaru na vývoz, tovar neopustil colné územie Spoločenstva, alebo nemôže byť poskytnutý dostatočný dôkaz o takomto vývoze v súlade s článkom 792b ods. 2.“

21.

Článok 254 sa nahrádza takto:

„Článok 254

Ak o to deklarant požiada, môžu colné orgány prijať colné vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, ktoré sú stanovené v prílohe 37.

Avšak tieto vyhlásenia obsahujú aspoň náležitosti pre neúplné colné vyhlásenie stanovené v prílohe 30A.“

22.

V článku 260 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Takéto zjednodušené colné vyhlásenie obsahuje aspoň náležitosti pre zjednodušené dovozné colné vyhlásenie stanovené v prílohe 30A.“

23.

V článku 261 sa vkladá tento odsek 4:

„4.   Ak je príslušná osoba schváleným hospodárskym subjektom uvedeným v písmenách a) alebo c) článku 14a ods. 1, colné orgány vo všetkých členských štátoch preskúmajú len to, či schválený hospodársky subjekt prihlasuje tovar na prepustenie do voľného obehu len príležitostne. Všetky ostatné požiadavky ustanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považujú za splnené.“

24.

V článku 262 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Povolenie uvedené v článku 260 obsahuje tieto náležitosti:

a)

colný úrad alebo colné úrady príslušné na prijímanie zjednodušených colných vyhlásení;

b)

tovar, na ktorý sa povolenie vzťahuje, a

c)

odkaz na záruku, ktorú má poskytnúť príslušná osoba na vyrovnanie akéhokoľvek colného dlhu, ktorý môže vzniknúť.

Určí sa v ňom aj forma a obsah doplnkových colných vyhlásení a stanovia sa časové lehoty, v ktorých musia byť podané colnému orgánu určenému na tento účel.“

25.

V článku 264 sa pridáva tento odsek 3:

„3.   Ak je príslušná osoba je držiteľom certifikátu SHS uvedeného v písmenách a) alebo c) článku 14a ods. 1, colné orgány vo všetkých členských štátoch preskúmajú len to, či schválený hospodársky subjekt prihlasuje tovar na prepustenie do voľného obehu len príležitostne. Všetky ostatné požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2 sa považujú za splnené.“

26.

V článku 266 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Zápis do účtovnej evidencie uvedený v písmenách a), b) a c) odseku 1 možno nahradiť akoukoľvek inou formalitou, ktorá poskytuje podobné záruky požadované colnými orgánmi. V tomto zápise sa uvedú dátum jeho vykonania a náležitosti pre colné vyhlásenie pre miestne colné vybavenie stanovené v prílohe 30A.“

27.

V článku 268 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Ak o to deklarant požiada, môže colný úrad vstupu prijať vyhlásenia pre režim colného uskladnenia, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, ktoré sú stanovené v prílohe 37.

Avšak tieto vyhlásenia musia obsahovať prinajmenej náležitosti pre neúplné colné vyhlásenie stanovené v prílohe 30A.“

28.

V článku 270 sa pridáva tento odsek 5:

„5.   Ak je príslušná osoba držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v písmenách a) alebo c) článku 14a ods. 1, colné orgány vo všetkých členských štátoch preskúmajú len to, či schválený hospodársky subjekt prihlasuje tovar do colného režimu len príležitostne. Všetky ostatné požiadavky stanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sa považujú za splnené.“

29.

Článok 271 sa nahrádza takto:

„Článok 271

V povolení uvedenom v článku 269 ods. 1 sa stanovia osobitné pravidlá na vykonávanie režimu vrátane colného úradu alebo colných úradov prepustenia do režimu.

Nie je potrebné podať doplnkové vyhlásenie.“

30.

V článku 275 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Ak o to deklarant požiada, môže colný úrad vstupu prijať vyhlásenia na prepustenie tovaru do iného colného režimu s hospodárskym účinkom, ako je režim pasívneho zošľachťovacieho styku alebo režim colného uskladňovania, ktoré neobsahujú všetky náležitosti uvedené v prílohe 37 alebo ku ktorým nie sú priložené určité doklady uvedené v článku 220.

Avšak tieto vyhlásenia obsahujú náležitosti pre neúplné colné vyhlásenie stanovené v prílohe 30A.“

31.

Článok 279 sa nahrádza takto:

„Článok 279

1.   Formality, ktoré musia byť vykonané na colnom úrade vývozu, ako je to stanovené v článku 792, môžu byť zjednodušené v súlade s touto kapitolou.

2.   Na túto kapitolu sa uplatňujú článok 792 ods. 4, články 792a, 792b, 793 až 793c a prípadne články 796a až 796e.“

32.

Články 280 a 281 sa nahrádzajú takto:

„Článok 280

1.   Ak o to deklarant požiada, môže colný úrad prijať vývozné colné vyhlásenia, ktoré neobsahujú všetky náležitosti uvedené v prílohe 37.

Avšak tieto vyhlásenia musia obsahovať aspoň náležitosti pre neúplné colné vyhlásenie stanovené v prílohe 30A.

Ak tovar podlieha vývoznému clu alebo akýmkoľvek iným opatreniam ustanoveným v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, vývozné colné vyhlásenia musia obsahovať všetky informácie požadované pre uplatňovanie týchto ciel alebo opatrení.

2.   Články 255 až 259 sa uplatňujú mutatis mutandis na vývozné colné vyhlásenia.

Článok 281

1.   Ak sa uplatňuje článok 789, môže sa doplnkové colné vyhlásenie podať na colnom úrade príslušnom pre miesto, kde je vývozca zriadený.

2.   Ak je subdodávateľ zriadený v inom členskom štáte ako vývozca, odsek 1 tohto článku sa uplatňuje, len ak sa požadované údaje vymieňajú elektronicky v súlade s článkom 4d.

3.   V neúplnom vývoznom colnom vyhlásení sa uvedie colný úrad, ktorému sa podáva doplnkové colné vyhlásenie. Colný úrad, ktorý obdržal neúplné vývozné colné vyhlásenie, oznámi náležitosti neúplného vývozného colného vyhlásenia colnému úradu, ktorému je predložené doplnkové colné vyhlásenie, ako je to ustanovené v odseku 1.

4.   V prípadoch uvedených v odseku 2 colný úrad, ktorý obdržal doplnkové colné vyhlásenie, okamžite oznámi náležitosti doplnkového colného vyhlásenia colnému úradu, ktorému bolo predložené neúplné vývozné colné vyhlásenie.“

33.

V článku 282 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Zjednodušené colné vyhlásenie obsahuje aspoň náležitosti pre zjednodušené colné vyhlásenie stanovené v prílohe 30A.

Články 255 až 259 sa uplatňujú mutatis mutandis.“

34.

Článok 285 sa nahrádza takto:

„Článok 285

1.   Schválený vývozca pred odobratím tovaru z miest uvedených v článku 283 splní tieto povinnosti:

a)

riadne informuje colný úrad vývozu o tomto odobratí prostredníctvom podania zjednodušeného vývozného colného vyhlásenia, ako je uvedené v článku 282;

b)

sprístupní colným orgánom všetky dokumenty požadované pre vývoz tovaru.

2.   Schválený vývozca môže namiesto zjednodušeného vývozného colného vyhlásenia podať úplné vývozné colné vyhlásenie. V tomto prípade neplatí požiadavka na podanie doplnkového colného vyhlásenia stanovená v článku 76 ods. 2 kódexu.“

35.

Vkladá sa tento článok 285a:

„Článok 285a

1.   Colné orgány môžu oslobodiť schváleného vývozcu od požiadavky podať zjednodušené vývozné colné vyhlásenie na colnom úrade vývozu pre každé odobratie tovaru. Táto výnimka môže byť udelená, len ak schválený vývozca splní tieto podmienky:

a)

schválený vývozca informuje colný úrad vývozu o každom odobratí, a to spôsobom a formou, ktoré určí tento colný úrad;

b)

schválený vývozca dodá alebo sprístupní colným orgánom všetky informácie, ktoré považujú za potrebné na vykonanie účinnej analýzy rizík pred odobratím tovaru z miest uvedených v článku 283;

c)

schválený vývozca zapíše tovar do svojej evidencie.

Zápis uvedený v písmene c) prvého pododseku je možné nahradiť akoukoľvek inou formalitou požadovanou colnými orgánmi, ktorá poskytuje podobné záruky. V tomto zápise sa uvedie dátum jeho vykonania a náležitosti potrebné na identifikáciu tovaru.

2.   Za určitých osobitných okolností odôvodnených povahou príslušného tovaru a rýchlym obratom vývozných operácií môžu colné orgány do 30. júna 2009 oslobodiť schváleného vývozcu od požiadaviek stanovených v písmenách a) a b) prvého pododseku odseku 1 za predpokladu, že dodá uvedenému colnému úradu všetky informácie, ktoré tento úrad pokladá za potrebné na to, aby mohol vykonať svoje právo skontrolovať tovar, pokiaľ to bude potrebné, pred odchodom tovaru.

V tomto prípade zápis tovaru do evidencie schváleného vývozcu zodpovedá uvoľneniu.“

36.

Vkladá sa tento článok 285b:

„Článok 285b

1.   Informácie uvedené v písmene a) prvého pododseku článku 285a ods. 1 sa odovzdajú colnému úradu vývozu v termínoch stanovených v článkoch 592b a 592c.

2.   Zápis do evidencie uvedený v písmene c) prvého pododseku článku 285a ods. 1 obsahuje náležitosti pre miestne colné vybavenie stanovené v prílohe 30A.

3.   Colné orgány zabezpečia dodržanie požiadaviek článkov 796a až 796e.“

37.

V článku 286 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   Pred odchodom tovaru schválený vývozca splní tieto požiadavky:

a)

vykoná postupy uvedené v článkoch 285 alebo 285a;

b)

označí na akomkoľvek sprievodnom dokumente alebo na akomkoľvek inom médiu, ktoré ho nahrádza, tieto náležitosti:

i)

odkaz na zápis do svojej evidencie;

ii)

dátum, keď bol zápis uvedený v bode i) vykonaný;

iii)

číslo povolenia;

iv)

názov vydávajúceho colného úradu.“

38.

V článku 287 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V povolení uvedenom v článku 283 sa vymedzia podrobné pravidlá priebehu konania, a najmä:

a)

tovar, na ktorý sa vzťahuje;

b)

spôsob, akým sa majú splniť podmienky stanovené v článku 285a ods. 1;

c)

spôsob, akým má byť tovar prepustený, a moment, kedy má byť prepustený;

d)

obsah akéhokoľvek sprievodného dokumentu alebo média, ktoré ho nahrádza, a spôsob, akým sa má potvrdiť;

e)

postup predkladania doplnkového colného vyhlásenia a časovú lehotu, v ktorej sa má podať.

Ak sa uplatňujú články 796a až 796e, prepustenie uvedené v písmene c) prvého pododseku sa udelí v súlade s článkom 796b.“

39.

V článku 288 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Doklad alebo médium uvedené v odseku 1 obsahujú aspoň tie náležitosti, ktoré sú stanovené v prílohe 30A pre postup, ktorý sa má uplatniť. K tomuto dokumentu alebo médiu sa priloží žiadosť o vývoz.

Colné orgány môžu povoliť, aby sa táto žiadosť nahradila všeobecnou žiadosťou pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol colným orgánom informácie, ktoré colné orgány považujú za potrebné na vykonanie účinnej analýzy rizík a prehliadky tovaru. Všeobecná žiadosť zahŕňa vývozné operácie, ktoré sa majú vykonať počas daného obdobia. Deklarant uvedie odkaz na povolenie v dokumente alebo médiu použitom na vývoz.“

40.

článku 289 sa pridáva tento odsek:

„Deklarant však sprístupní colným orgánom informácie potrebné na vykonanie účinnej analýzy rizík a prehliadky tovaru ešte pred výstupom tohto tovaru.“

41.

V článku 313b sa vkladá tento odsek 3a:

„3a.   Ak je plavebná spoločnosť držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v písmene a) alebo písmene c) článku 14a ods. 1, colné orgány príslušných členských štátov preskúmajú len to, či sú dodržané požiadavky v odseku 3 písm. c) a d) tohto článku. Všetky ostatné požiadavky stanovené v tomto článku sa považujú za splnené.“

42.

Článok 367 sa nahrádza takto:

„Článok 367

Tento pododdiel sa neuplatňuje na zjednodušené postupy stanovené pre konkrétne spôsoby dopravy uvedené v článku 372 ods. 1 písm. g).“

43.

Článok 368 sa vypúšťa.

44.

V článku 373 sa vkladá tento odsek 3:

„3.   Ak je príslušná osoba držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v písmene a) alebo písmene c) článku 14a ods. 1, požiadavky stanovené v odseku 1 písm. c) a v odseku 2 písm. b) sa považujú za splnené.“

45.

V článku 454a sa vkladá tento odsek 5:

„5.   Ak je príslušná osoba držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v písmene a) alebo písmene c) článku 14a ods. 1, požiadavky stanovené v písmene c) prvého pododseku odseku 2 tohto článku a v článku 373 ods. 2 písm. b) sa považujú za splnené.“

46.

V časti II sa nadpis hlavy IV nahrádza takto:

47.

V časti II hlave IV sa vkladá táto kapitola 1:

„KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia pre colné vyhlásenia

Článok 592a

Články 592b až 592f sa neuplatňujú na tento tovar:

a)

elektrická energia;

b)

tovar, ktorý vystupuje potrubím;

c)

listy, pohľadnice a tlač, a to aj na elektronickom médiu;

d)

tovar prepravovaný podľa predpisov dohovoru o Svetovej poštovej únii;

e)

tovar zahrnutý do colných vyhlásení vyhotovených podľa akéhokoľvek iného predpisu v súlade s článkami 231 a 233;

f)

tovar, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúceho;

g)

tovar, pre ktorý je povolené ústne colné vyhlásenie v súlade s článkami 226, 227 a článkom 229 ods. 2;

h)

tovar zahrnutý v karnetoch ATA a CPD;

i)

tovar prepravovaný s použitím formulára 302 ustanoveného podľa Dohovoru medzi stranami Severoatlantickej aliancie o statuse svojich síl podpísaného 19. júna 1951 v Londýne;

j)

tovar prepravovaný na palube plavidiel pravidelných liniek, riadne potvrdený v súlade s článkom 313b.

Článok 592b

1.   Vždy keď je tovar opúšťajúci colné územie Spoločenstva zahrnutý do colného vyhlásenia, toto colné vyhlásenie sa podá príslušnému colnému úradu v týchto termínoch:

a)

v prípade námornej dopravy:

i)

pre náklad v kontajneroch, na ktorý sa nevzťahujú body iii) alebo iv), najmenej 24 hodín pred naložením tovaru na plavidlo, na ktorom opustí tento tovar colné územie Spoločenstva;

ii)

pre voľne uložený/kombinovaný náklad najmenej štyri hodiny pred opustením prístavu na colnom území Spoločenstva;

iii)

pre pohyb tovaru medzi colným územím Spoločenstva s výnimkou francúzskych zámorských departementov, Azor, Madeiry a Kanárskych ostrovov a Grónskom, Faerskými ostrovmi, Ceutou, Melillou, Nórskom, Islandom, prístavmi Baltského mora, Severného mora, Čierneho mora, Stredozemného mora alebo všetkými prístavmi Maroka; najmenej dve hodiny pred opustením prístavu na colnom území Spoločenstva;

iv)

pre pohyb, na ktorý sa nevzťahuje bod iii), medzi francúzskymi zámorskými departementmi, Azorami, Madeirou, Kanárskymi ostrovmi a územiami mimo colného územia Spoločenstva, ak cesta trvá menej ako 24 hodín; najmenej dve hodiny pred opustením prístavu na colnom území Spoločenstva;

b)

v prípade leteckej dopravy najmenej 30 minút pred odletom z letiska na colnom území Spoločenstva;

c)

v prípade železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy najmenej dve hodiny pred odchodom z colného úradu výstupu;

d)

v prípade cestnej dopravy najmenej jednu hodinu pred odchodom z colného úradu výstupu;

e)

v prípade dodávateľov náhradných dielov a dielov na opravu určených pre lode a lietadlá na ich opravu a údržbu, ako aj dodávateľov motorových palív, mazív a benzínu, ktoré sú potrebné na fungovanie strojov a prístrojov používaných na palube, ako aj potravín určených na konzumáciu na palube, najmenej 15 minút pred odchodom dopravného prostriedku z prístavu alebo letiska na colnom území Spoločenstva;

f)

v prípadoch, keď sa uplatňuje nariadenie č. 800/1999, podľa pravidiel uvedeného nariadenia.

2.   Ak sa colné vyhlásenie podáva inak ako s použitím metódy počítačového spracovania údajov, časová lehota uvedená v písmene a) bodoch iii) a iv), písmenách b), c), d) a e) odseku 1 je najmenej štyri hodiny.

3.   Ak počítačový systém colných orgánov dočasne nefunguje, aj naďalej sa uplatňujú termíny uvedené v odseku 1.

Článok 592c

1.   V prípade intermodálnej dopravy, ak sa tovar prekladá z jedného dopravného prostriedku na iný na účel prepravy von z colného územia Spoločenstva, časová lehota na podanie colného vyhlásenia zodpovedá časovej lehote uplatniteľnej na dopravný prostriedok opúšťajúci colné územie Spoločenstva, ako je stanovené v článku 592b.

2.   V prípade kombinovanej dopravy, ak aktívny dopravný prostriedok, ktorý prekračuje hranice, len prepravuje iný aktívny dopravný prostriedok, časová lehota na podanie colného vyhlásenia zodpovedá časovej lehote uplatniteľnej na aktívny dopravný prostriedok prekračujúci hranicu, ako je stanovené v článku 592b.

Článok 592d

1.   Termíny stanovené v článkoch 592b a 592c sa neuplatňujú, ak si medzinárodné dohody medzi Spoločenstvom a tretími krajinami vyžadujú výmenu údajov z colných vyhlásení v iných časových lehotách, ako sú termíny stanovené v týchto článkoch.

2.   Časová lehota sa v žiadnom prípade neskráti na menej, než je obdobie požadované na uskutočnenie analýzy rizík pred tým, ako tovar opustí colné územie Spoločenstva.

Článok 592e

1.   Príslušný colný úrad vykoná pri obdržaní colného vyhlásenia primerané analýzy rizík a colné kontroly ešte pred prepustením tovaru na vývoz.

2.   Tovar je možné prepustiť, ako náhle sa vykoná analýza rizík a jej výsledky umožňujú takéto prepustenie.

Článok 592f

1.   Ak sa zistí, že tovar predložený na colné konanie nie je zahrnutý v colnom vyhlásení, ktoré obsahuje náležitosti potrebné na predbežné colné vyhlásenie o výstupe, osoba, ktorá tovar priváža alebo ktorá prebrala zodpovednosť za prepravu tovaru von z colného územia Spoločenstva, bezodkladne podá colné vyhlásenie alebo predbežné colné vyhlásenie o výstupe.

2.   Podanie predbežného colného vyhlásenia deklarantom po časových lehotách stanovených v článkoch 592b a 592c nebráni uplatneniu postihov stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Článok 592g

Ak sa tovar, na ktorý sa vzťahuje výnimka podľa článku 592a písm. d) až j) z požiadavky podať colné vyhlásenie v časových lehotách stanovených v článkoch 592b a 592c, prepravuje von z colného územia Spoločenstva, analýza rizík sa vykoná pri predložení tovaru na základe colného vyhlásenia, ktoré sa vzťahuje na tento tovar.“

48.

V časti II hlave IV sa nadpis kapitoly 1nahrádza takto:

49.

V časti II hlave IV kapitole 2 sa vkladá tento článok 787:

„Článok 787

1.   Vývozné colné vyhlásenia zodpovedajú ustanoveniam o štruktúre a náležitostiach stanoveným v tejto kapitole v článkoch 279 až 289, v prílohe 37 a prílohe 30A. Podajú sa na príslušnom colnom úrade prostredníctvom metódy počítačového spracovania údajov.

2.   Colné orgány prijmú vývozné colné vyhlásenie v papierovej forme vyhotovené na formulári podľa vzoru stanoveného v prílohách 31 až 34, ktoré obsahujú minimálny zoznam údajov stanovených v prílohe 37 a prílohe 30A pre režim vývozu, len v prípade jednej z týchto okolností:

a)

nefunguje počítačový systém colných orgánov;

b)

elektronická aplikácia osoby podávajúcej vývozné colné vyhlásenie nie je funkčná.

3.   Colné orgány po vzájomnej dohode zavedú postup, ktorý sa uplatní v prípadoch uvedených v písmene a) odseku 2.

4.   Použite vývozného vyhlásenia v papierovej podobe podľa odseku 2 písm. b) podlieha schváleniu colnými orgánmi.

5.   Ak tovar vyvážajú cestujúci, ktorí nemajú priamy prístup k počítačovému systému colných orgánov, a teda nemajú ako podať vývozné colné vyhlásenie prostredníctvom metódy počítačového spracovania údajov na colnom úrade vývozu, colné orgány povolia cestujúcemu, aby použil colné vyhlásenie v papierovej podobe vyhotovené na formulári, ktorý zodpovedá vzoru ustanovenému v prílohách 31 až 34 a ktorý obsahuje minimálny zoznam údajov stanovených v prílohe 37 a prílohe 30A pre režim vývozu.

6.   V prípadoch uvedených v odsekoch 4 a 5 tohto článku colné orgány zabezpečia, aby sa dodržali požiadavky článkov 796a až 796c.“

50.

Článok 791 ods. 2 sa vypúšťa.

51.

Článok 792 sa nahrádza takto:

„Článok 792

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 207, ak je vývozné colné vyhlásenie vyhotovené na základe jednotného colného dokumentu, použijú sa výtlačky 1, 2 a 3. Colný úrad, ktorému sa predložilo vývozné colné vyhlásenie, opečiatkuje kolónku A, a tam, kde je to primerané, vyplní kolónku D.

Pri povolení prepustenia tovaru si tento colný úrad ponechá výtlačok 1, výtlačok 2 zašle štatistickému úradu členského štátu colného úradu vývozu, a ak sa neuplatňujú články 796a až 796e, vráti výtlačok 3 príslušnej osobe.

2.   Ak sa vývozné colné vyhlásenie spracúva na colnom úrade vývozu prostredníctvom metódy počítačového spracovania údajov, je možné nahradiť výtlačok 3 jednotného colného dokumentu sprievodným dokladom, vytlačeným z počítačového systému colného orgánu. Tento doklad obsahuje aspoň tie údaje, ktoré sa požadujú pre sprievodný doklad pre vývoz uvedený v článku 796a.

Colné orgány môžu deklarantovi povoliť, aby si vytlačil sprievodný doklad zo svojho počítačového systému.

3.   Ak sa celá vývozná operácia vykonáva na území jedného členského štátu, môže sa tento členský štát vzdať použitia výtlačku 3 jednotného colného dokumentu alebo sprievodného dokladu pre vývoz za predpokladu, že sú splnené požiadavky článku 182b ods. 2 kódexu.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté články 796a až 796e, ak colné predpisy ustanovujú nahradenie výtlačku 3 jednotného colného dokumentu iným dokladom, na tento iný doklad sa uplatňujú ustanovenia tejto kapitoly mutatis mutandis.“

52.

Vkladajú sa tieto články 792a a 792b:

„Článok 792a

1.   Ak tovar prepustený na vývoz neopustí colné územie Spoločenstva, vývozca alebo deklarant o tom bezodkladne informuje colný úrad vývozu. Tam, kde je to vhodné, sa výtlačok 3 jednotného colného dokumentu vráti tomuto colnému úradu. Colný úrad vývozu zruší platnosť vývozného colného vyhlásenia.

2.   Ak v prípadoch uvedených v článku 793a ods. 6 alebo v článku 793b má zmena v prepravnej zmluve ukončujúci účinok na prepravnú operáciu na colnom území Spoločenstva, ktorá sa mala skončiť mimo neho, príslušné podniky alebo orgány môžu vykonať zmenenú zmluvu len so súhlasom colného úradu uvedeného v písmene b) druhého pododseku článku 793 ods. 2 alebo v prípade tranzitnej operácie so súhlasom colného úradu výstupu. Výtlačok 3 vývozného colného vyhlásenia sa vráti colnému úradu vývozu a tento zruší platnosť colného vyhlásenia.

Článok 792b

1.   Colný úrad vývozu môže požiadať vývozcu alebo deklaranta, aby predložil dôkaz, že tovar opustil colné územie Spoločenstva.

2.   Ak po období 90 dní od dátumu prepustenia tovaru na vývoz, tovar neopustil colné územie Spoločenstva alebo nie je možné predložiť dostatočný dôkaz o tomto vývoze, zruší sa platnosť vývozného colného vyhlásenia. Colný úrad vývozu primerane informuje vývozcu alebo deklaranta.“

53.

Článok 793 sa nahrádza takto:

„Článok 793

1.   Výtlačok 3 jednotného colného dokumentu alebo sprievodný doklad uvedený v článku 792 ods. 2 a tovar prepustený na vývoz sa predložia spoločne na colné konanie colnému úradu výstupu.

2.   Colný úrad výstupu je posledným colný úradom pred tým, ako tovar opustí colné územie Spoločenstva.

Odchylne od prvého pododseku colným úradom výstupu je jeden z týchto úradov:

a)

v prípade tovaru odvážaného potrubím a v prípade elektrickej energie colný úrad určený členským štátom, v ktorom je vývozca zriadený;

b)

colný úrad príslušný pre miesto, kde je tovar prevzatý na základe jednotnej prepravnej zmluvy na prepravu tovaru von z colného územia Spoločenstva prostredníctvom železničných spoločností, poštových úradov, leteckých alebo plavebných spoločností, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

i)

tovar opustí colné územie Spoločenstva po železnici, poštou, letecky alebo po mori;

ii)

deklarant alebo jeho zástupca požiada, aby boli formality uvedené v článku 793a ods. 2 alebo v článku 796e ods. 1 vykonané na tomto colnom úrade.“

54.

Vkladajú sa tieto články 793a, 793b a 793c:

„Článok 793a

1.   Colný úrad výstupu vykoná príslušné kontroly rizík pred výstupom tovaru z colného územia Spoločenstva predovšetkým preto, aby sa zabezpečilo, že sa predložený tovar zhoduje s prihláseným tovarom. Colný úrad výstupu dohliada nad fyzickým výstupom tovaru.

Ak bolo vývozné colné vyhlásenie podané na inom colnom úrade ako na colnom úrade výstupu a náležitosti boli oznámené v súlade s článkom 182b ods. 2 kódexu, môže colný úrad výstupu zohľadniť výsledky akejkoľvek kontroly, ktorú vykonal tento iný úrad.

2.   Ak do rubriky 44 deklarant vpíše ‚RET-EXP“ alebo kód 30400, alebo inak uvedie svoje želanie, aby sa mu vrátil výtlačok 3, colný úrad výstupu potvrdí fyzický výstup tovaru potvrdením na zadnej strane tohto výtlačku.

Vráti ho osobe, ktorá ho predložila, alebo sprostredkujúcej osobe v ňom stanovenej, ktorá je zriadená v obvode pôsobnosti colného úradu výstupu na účel jeho vrátenia deklarantovi.

Potvrdenie sa vykoná formou odtlačku pečiatky, ktorý obsahuje názov colného úradu výstupu a dátum výstupu tovaru.

3.   V prípade vývozu po častiach cez ten istý colný úrad výstupu sa potvrdenie vydáva len na ten tovar, ktorý sa skutočne vyváža.

V prípade vývozu po častiach cez niekoľko rôznych colných úradov výstupu, colný úrad vývozu alebo colný úrad výstupu, ktorému bol predložený originál výtlačku 3, po doručení riadne opodstatnenej žiadosti potvrdí kópiu výtlačku 3 za každú časť tovaru na účel jeho predloženia na inom colnom úrade výstupu.

V prípadoch uvedených v prvom a druhom pododseku sa na origináli výtlačku 3 uvedie primeraný záznam.

4.   Ak sa celá vývozná operácia vykoná na území jedného členského štátu, tento členský štát môže stanoviť, že výtlačok 3 sa nepotvrdzuje. V tomto prípade sa výtlačok 3 nevracia deklarantovi.

5.   Ak colný úrad zistí, že chýba tovar, zaznamená túto skutočnosť na predloženom výtlačku vývozného colného vyhlásenia a informuje o tom colný úrad vývozu.

Ak colný úrad výstupu zistí, že tovaru je viac, zamietne výstup tohto tovaru až do okamihu dokončenia vývozných formalít.

Ak colný úrad výstupu zistí nezrovnalosti v povahe tovaru, zamietne výstup tohto tovaru až do okamihu dokončenia vývozných formalít a takisto o tom informuje colný úrad vývozu.

6.   V prípadoch uvedených v písmene b) druhého pododseku článku 793 ods. 2 colný úrad výstupu potvrdí výtlačok 3 vývozného colného vyhlásenia v súlade s článkom 793a ods. 2 po tom, ako uvedie ‚Vývoz“ na prepravnom doklade a opečiatkuje ho svojou pečiatkou. Na výtlačku 3 vývozného colného vyhlásenia sa uvedie odkaz na prepravný doklad a naopak.

Ak v prípade pravidelných lodných liniek alebo priamej dopravy, alebo letov do miest určenia mimo colného územia Spoločenstva sú prevádzkovatelia schopní zaručiť regulárnosť operácií, potvrdenie ‚Vývoz“ a opečiatkovanie prepravného dokladu sa nevyžadujú.

Článok 793b

1.   V prípade tovaru vyvezeného z colného územia Spoločenstva alebo poslaného na colný úrad výstupu v režime tranzitu colný úrad odoslania potvrdí výtlačok 3 v súlade s článkom 793a ods. 2 a vráti ho osobe uvedenej v predmetnom článku.

Ak sa požaduje sprievodný doklad, potvrdí sa aj tento slovom ‚Vývoz“. Na výtlačku 3 vývozného colného vyhlásenia sa uvedie odkaz na sprievodný doklad a naopak.

Prvý a druhý pododsek tohto článku sa neuplatňujú v prípade oslobodenia od predloženia tovaru na colnom úrade odoslania, ako sa uvádza v článku 419 ods. 4 a 7 a v článku 434 ods. 6 a 9.

2.   Potvrdenie a vrátenie výtlačku 3 uvedeného v prvom pododseku odseku 1 tohto článku sa rovnako uplatňuje na tovar prepustený na vývoz, ktorý nie je zaradený do režimu tranzitu ale sa zašle colnému úradu výstupu uvedenému v tranzitnom colnom vyhlásení s jednotným zoznamom stanoveným v článku 445 alebo článku 448 a určí v súlade s článkom 445 ods. 3 písm. e) alebo článkom 448 ods. 3 písm. e).

3.   Colný úrad výstupu kontroluje fyzický výstup tovaru.

Článok 793c

1.   Ak sa z colného územia Spoločenstva vyváža tovar, na ktorý sa uplatňujú opatrenia o pozastavení spotrebnej dane, ku ktorému bol vydaný sprievodný správny doklad stanovený v nariadení (EHS) č. 2719/92, colný úrad vývozu potvrdí výtlačok 3 vývozného colného vyhlásenia v súlade s článkom 793a ods. 2 a vráti ho deklarantovi potom, ako ho potvrdí slovom ‚Vývoz“ a opečiatkuje podľa uvedeného článku všetky výtlačky sprievodného správneho dokladu.

Na výtlačku 3 vývozného colného vyhlásenia sa uvedie odkaz na sprievodný správny doklad a naopak.

2.   Colný úrad výstupu dohliada na fyzický výstup tovaru a zasiela späť výtlačok jednotného správneho dokladu v súlade s článkom 19 ods. 4 smernice Rady 92/12/EHS.

V prípadoch stanovených v článku 793a ods. 5 uvedie colný úrad výstupu na sprievodný colný doklad primeraný záznam.“

55.

Článok 795 sa nahrádza takto:

„Článok 795

1.   Ak tovar opustil colné územie Spoločenstva bez vývozného colného vyhlásenia, musí vývozca takéto vyhlásenie podať spätne na colnom úrade príslušnom pre miesto, kde je zriadený.

Uplatňuje sa článok 790.

Colné orgány príjmu takéto colné vyhlásenie, ak vývozca predloží jednu z týchto náležitostí:

a)

odkaz na predbežné colné vyhlásenie o výstupe;

b)

dostatočný dôkaz týkajúci sa povahy a množstva predmetného tovaru a okolností, za akých tento tovar opustil colné územie Spoločenstva.

Ak si o to deklarant požiada, tento colný úrad takisto poskytne potvrdenie o výstupe uvedené v článku 793a ods. 2 alebo v článku 796e ods. 1.

2.   Spätné prijatie vývozného colného vyhlásenia colnými orgánmi nebráni uplatneniu jedného z nasledovných:

a)

postihov podľa vnútroštátnych právnych predpisov;

b)

dôsledkov opatrení spoločnej poľnohospodárskej alebo obchodnej politiky.“

56.

Článok 796 sa vypúšťa.

57.

V časti II hlave IV sa vkladá táto kapitola 3:

„KAPITOLA 3

Výmena vývozných údajov medzi colnými orgánmi prostredníctvom informačných technológií a počítačových sietí

Článok 796a

1.   Colný úrad vývozu povolí prepustenie tovaru vydaním sprievodného dokladu pre vývoz deklarantovi. Sprievodný doklad pre vývoz zodpovedá vzoru a poznámkam v prílohe 45c.

2.   Ak vývozná zásielka pozostáva z viac ako jednej položky, musí sa k sprievodnému dokladu pre vývoz priložiť zoznam položiek zodpovedajúci vzoru a poznámkam v prílohe 45d. Tento zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť sprievodného dokladu pre vývoz.

3.   Ak je to povolené, sprievodný doklad pre vývoz sa môže vytlačiť z počítačového systému deklaranta.

Článok 796b

1.   Pri prepustení tovaru zašle colný úrad vývozu náležitosti týkajúce sa pohybu tovaru pri vývoze colnému úradu výstupu prostredníctvom správy ‚záznam o predpokladanom vývoze“. Táto správa sa zakladá na údajoch vyplývajúcich z vývozného colného vyhlásenia a colné orgány ju príslušným spôsobom doplnia.

2.   Ak sa tovar musí dopraviť na viac ako jeden colný úrad výstupu v podobe viac ako jednej zásielky, každá jednotlivá zásielka sa zahrnie do osobitnej správy ‚záznam o predpokladanom vývoze“ a do osobitného sprievodného dokladu pre vývoz.

Článok 796c

Colné orgány môžu požiadať, aby sa im oznámenie o príchode tovaru na colný úrad výstupu zaslalo elektronicky. V tomto prípade nie je potrebné, aby colný orgán predložil sprievodný doklad pre vývoz fyzicky, ale deklarant si ho musí uschovať.

Toto oznámenie obsahuje referenčné číslo pohybu tovaru uvedené v prílohe 45c.

Článok 796d

1.   Colný úrad výstupu sa ubezpečí, že predložený tovar zodpovedá prihlásenému tovaru.

Colný úrad výstupu vykonáva akúkoľvek kontrolu tovaru s použitím správy ‚záznam o predpokladanom vývoze“ doručenej od colného úradu vývozu ako podklad pre takúto kontrolu.

Colný úrad výstupu dohliada na fyzický výstup tovaru z colného územia Spoločenstva.

2.   Colný úrad výstupu zašle správu ‚výsledky kontroly výstupu“ colnému úradu vývozu najneskôr v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, keď tovar opustil colné územie Spoločenstva. V prípadoch opodstatnených osobitnými okolnosťami, môže colný úrad výstupu zaslať túto správu neskôr.

3.   V prípade vývozu po častiach, ak sa tovar, ktorý je zahrnutý do jednej správy ‚záznam o predpokladanom vývoze“, dopraví na colný úrad výstupu ako jedna zásielka, ale následne opustí colné územie Spoločenstva z tohto colného úradu výstupu v podobe viacerých zásielok, colný úrad výstupu skontroluje fyzický výstup tovaru a zašle správu ‚výsledky kontroly výstupu“ až potom, ako všetok tovar opustil colné územie Spoločenstva.

Vo výnimočnej situácii, ak sa tovar, ktorý je zahrnutý do jednej správy ‚záznam o predpokladanom vývoze“, dopraví na colný úrad výstupu ako jedna zásielka, ale následne opustí colné územie Spoločenstva v podobe viacerých zásielok a cez viac ako jeden colný úrad výstupu, colný úrad výstupu, ktorému sa zásielka tovaru predložila po prvý raz, potvrdí po prijatí riadne odôvodnenej žiadosti výtlačok sprievodného dokladu pre vývoz za každú časť tovaru.

Colné orgány udelia takéto potvrdenie, len ak údaje zahrnuté v sprievodnom doklade pre vývoz zodpovedajú údajom v správe ‚záznam o predpokladanom vývoze“.

Príslušný výtlačok sprievodného dokladu o vývoze sa predloží spolu s tovarom príslušnému colnému úradu výstupu. Každý colný úrad výstupu potvrdí výtlačok sprievodného dokladu pre vývoz s náležitosťami uvedenými v článku 793a ods. 2 a vráti ho colnému úradu výstupu, ktorému sa zásielka po prvý raz predložila. Tento colný úrad zašle správu ‚výsledky kontroly výstupu“ až potom, ako všetok tovar opustil colné územie Spoločenstva.

Článok 796e

1.   Po prijatí správy „výsledky kontroly výstupu“ uvedenej v článku 796d ods. 2, colný úrad vývozu potvrdí deklarantovi fyzický výstup tovaru prostredníctvom správy ‚oznámenie o vývoze“ alebo formou, ktorú tento colný úrad na tento účel určí.

2.   Ak vývozca alebo deklarant informuje v súlade s článkom 792a colný úrad vývozu, že tovar prepustený na vývoz neopustil a ani neopustí colné územie Spoločenstva alebo že je zrušená platnosť colného vyhlásenia podľa článku 792b ods. 2, colný úrad vývozu bezodkladne zruší platnosť vývozného colného vyhlásenia a oznámi deklarovanému colnému úradu výstupu toto zrušenie prostredníctvom správy ‚oznámenie o zrušení vývozu’.“

58.

V časti II hlave IV sa nadpis kapitoly 2 nahrádza takto:

59.

V článku 806 sa pridáva toto písmeno h):

„h)

všetky ďalšie náležitosti požadované pri predbežnom colnom vyhlásení o výstupe stanovené v prílohe 30A, ak sa požadujú podľa článku 182c kódexu.“

60.

Články 811 a 814 sa vypúšťajú.

61.

V časti II hlave V kapitole 2 sa pred článok 841 vkladá tento nadpis:

62.

Článok 841 sa nahrádza takto:

„Článok 841

1.   Ak sa pri spätnom vývoze vyžaduje colné vyhlásenie, uplatnia sa články 787 až 796e mutatis mutandis bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia, ktoré sa môžu uplatniť, ak je ukončený colný režim s hospodárskym účinkom, ktorý predchádzal spätnému vývozu tovaru.

2.   Ak sa na spätný vývoz tovaru v režime dočasného dovozu vydá karnet ATA, môže sa colné vyhlásenie podať na inom colnom úrade, ako je colný úrad uvedený v článku 161 ods. 5 kódexu.“

63.

Vkladá sa tento článok 841a:

„Článok 841a

Ak sa pri spätnom vývoze nevyžaduje podanie colného vyhlásenia, podá sa predbežné colné vyhlásenie o výstupe v súlade s článkami 842a až 842e.

Za predpokladu, že bolo podané predbežné colné vyhlásenie o vstupe v čase, keď bol tovar dovezený na colné územie Spoločenstva, pre spätný vývoz tovaru, ktorý nepochádza zo Spoločenstva, sa nevyžaduje predbežné colné vyhlásenie o výstupe v týchto prípadoch:

a)

tovar sa nevyloží z dopravného prostriedku, ktorý ho doviezol na colné územie Spoločenstva;

b)

tovar je preložený na mieste, kde sa vyloží z dopravného prostriedku, ktorý ho doviezol na colné územie Spoločenstva.

Krátkodobé uskladnenie tovaru spojené s takouto prekládkou sa považuje za integrálnu súčasť prekládky. Kontrolné opatrenia zohľadnia osobitnú povahu tejto situácie.“

64.

Pred článok 842 sa vkladá tento nadpis:

65.

V časti II hlave VI sa vkladá táto kapitola 1:

„KAPITOLA 1

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe

Článok 842a

Ak tovar, ktorý má byť vyvezený z colného územia Spoločenstva, nie je zahrnutý v colnom vyhlásení, podá sa na colnom úrade výstupu predbežné colné vyhlásenie, ďalej len ‚predbežné colné vyhlásenie o výstupe“, ako je definované v článku 793 ods. 2 tohto nariadenia v súlade s článkom 182c kódexu.

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe sa nevyžaduje v týchto prípadoch:

a)

v prípadoch uvedených v článku 592a písm. a) až j);

b)

ak sa tovar Spoločenstva naloží na colnom území Spoločenstva a má sa vyložiť v inom prístave alebo na inom letisku na colnom území Spoločenstva a prepravuje sa na plavidle alebo v lietadle, ktoré sa pohybuje medzi týmito prístavmi alebo letiskami bez toho, aby pristálo v akomkoľvek prístave alebo na akomkoľvek letisku mimo colného územia Spoločenstva;

c)

gtovar, ktorý má nárok byť prepustený podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963 alebo podľa iných konzulárnych dohovorov, alebo podľa Newyorského dohovoru zo 16. decembra 1969 o osobitných misiách.

Článok 842b

1.   Predbežné colné vyhlásenie o výstupe sa vyhotoví s použitím metódy počítačového spracovania údajov a obsahuje náležitosti stanovené pre takého vyhlásenie v prílohe 30A a vyplní sa v súlade s vysvetlivkami v uvedenej prílohe.

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe potvrdí osoba, ktorá ho podáva.

2.   Predbežné colné vyhlásenia o výstupe, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prvom odseku, colné orgány zaregistrujú hneď po ich obdržaní.

Článok 199 ods. 1 sa uplatňuje mutatis mutandis.

3.   Colné orgány povolia podanie predbežného colného vyhlásenia o výstupe v papierovej podobe len v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

nefunguje počítačový systém colných orgánov;

b)

nefunguje elektronická aplikácia osoby, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie o výstupe.

Takéto predbežné colné vyhlásenia v papierovej podobe sa v prípade potreby doložia ložnými listami alebo inými obchodnými dokladmi a obsahujú údaje požadované pre predbežné colné vyhlásenia v prílohe 30A.

4.   Colné orgány po vzájomnej dohode zavedú postup, ktorý sa uplatní v prípadoch uvedených v písmene a) prvého pododseku odseku 3.

5.   Použitie predbežného colného vyhlásenia o výstupe v papierovej podobe podľa písmena b) prvého pododseku odseku 3 podlieha súhlasu colných orgánov.

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe v papierovej podobe podpíše osoba, ktorá ho podáva.

Článok 842c

1.   V prípade intermodálnej dopravy, keď sa tovar prekladá z jedného dopravného prostriedku na iný na účel prepravy von z colného územia Spoločenstva, časová lehota na podanie predbežného colného vyhlásenia o výstupe zodpovedá časovej lehote uplatniteľnej pre dopravný prostriedok opúšťajúci colné územie Spoločenstva, ako je stanovené v článku 842d ods. 1.

2.   V prípade kombinovanej dopravy, keď aktívny dopravný prostriedok, ktorý prekračuje hranice, len prepravuje iný aktívny dopravný prostriedok, povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie o výstupe má subjekt tohto iného dopravného prostriedku.

Časová lehota na podanie colného vyhlásenia zodpovedá časovej lehote uplatniteľnej pre aktívny dopravný prostriedok prekračujúci hranicu, ako to je v článku 842d ods. 1.

Článok 842d

1.   Predbežné colné vyhlásenie o výstupe sa podá na colnom úrade výstupu v príslušnej časovej lehote stanovenej v článku 592b ods. 1.

Článok 592b ods. 2 a 3 sa uplatňuje mutatis mutandis.

2.   Príslušný colný úrad vykoná pri podaní predbežného colného vyhlásenia o výstupe primerané kontroly rizík predovšetkým s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu ešte pred prepustením tovaru na výstup zo Spoločenstva v časovom období medzi termínom na podanie vyhlásenia stanovenom pre jednotlivé druhy dopravy v článku 592b a naložením alebo vyložením tovaru.

Ak sa tovar, na ktorý sa vzťahuje jedna z výnimiek z povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o výstupe stanovených v článku 592a písm. a) až i), prepravuje von z colného územia Spoločenstva, analýza rizík sa vykoná pri predložení tovaru na základe dokumentácie alebo iných informácií, ktoré sa vzťahujú na tento tovar.

Tovar môže byť prepustený na vývoz hneď po vykonaní analýzy rizík.

3.   Ak sa zistí, že tovar určený na vývoz z colného územia Spoločenstva, v prípade ktorého sa vyžaduje predbežné colné vyhlásenie o výstupe, nie je zahrnutý v takomto colnom vyhlásení, osoba, ktorá tovar vyváža alebo ktorá prebrala zodpovednosť za prepravu tovaru von z colného územia Spoločenstva, musí bezodkladne podá predbežné colné vyhlásenie o výstupe.

Podanie predbežného colného vyhlásenia o výstupe zo strany tejto osoby po termínoch stanovených v článkoch 592b a 592c nebráni uplatneniu postihov stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

4.   Ak colné orgány na základe kontrol, ktoré vykonali, nemôžu povoliť prepustenie tovaru na výstup, príslušný colný úrad oznámi osobe, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie o výstupe alebo inej osobe zodpovednej za prepravu tovaru von z colného územia Spoločenstva, že tovar nebude prepustený.

Toto oznámenie sa vykoná v primeranej lehote po ukončení analýzy rizík pre tento tovar.

Článok 842e

1.   Termíny uvedené v článku 842d ods. 1 sa neuplatňujú, ak si medzinárodné dohody medzi Spoločenstvom a tretími krajinami vyžadujú výmenu údajov z colných vyhlásení v iných termínoch, ako sú lehoty stanovené v uvedenom článku.

2.   Časová lehota sa v žiadnom prípade neskráti na menej, ako je časové obdobie potrebné na uskutočnenie analýzy rizík pred tým, ako tovar opustí colné územie Spoločenstva.“

66.

Pred článkom 843 sa vkladá tento nadpis:

67.

V článku 843 ods. 1 sa slovo „hlava“ nahrádza slovom „kapitola“.

68.

Vkladá sa tento článok 865a:

„Článok 865a

Ak bolo predbežné colné vyhlásenie o vstupe zmenené a príslušná osoba vo svojom chovaní neprejavuje znaky podvodného konania, nevzniká žiaden colný dlh na základe článku 202 kódexu vyplývajúci z protiprávneho vstupu tovaru, ktorý nebol pred zmenou a doplnením colného vyhlásenia správne prihlásený.“

69.

V článku 915 sa vypúšťa tretí pododsek.

70.

Vkladá sa príloha 1C tak, ako je stanovená v prílohe I k tomuto nariadeniu.

71.

Vkladá sa príloha 1D tak, ako je stanovená v prílohe II k tomuto nariadeniu.

72.

Vkladá sa príloha 30A tak, ako je stanovená v prílohe III k tomuto nariadeniu.

73.

Vkladá sa príloha 45c tak, ako je stanovená v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

74.

Vkladá sa príloha 45d tak, ako je stanovená v prílohe V k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Počas prechodného obdobia 24 mesiacov, ktoré začne plynúť o 1. januára 2008, sa lehota na vydanie osvedčenia SHS uvedená v prvej vete článku 14o ods. 2 predĺži na 300 kalendárnych dní, lehota na oznámenie uplatnenia uvedeného v článku 14l ods. 1 sa predĺži na 10 pracovných dní, lehota na oznámenie informácií uvedeného v článku 14l ods. 2 sa predĺži na 70 kalendárnych dní a lehota na konzultácie uvedené v článku 14m ods. 1 sa predĺži na 120 kalendárnych dní.

Článok 3

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Bod 3, s výnimkou ak sa týka odsekov 2 a 3 článku 14b, a body 23, 25, 28, 41, 44, 45, 70 a 71 článku 1 sa uplatňujú od 1. januára 2008.

3.   Bod 3, pokiaľ sa týka odsekov 2 a 3 článku 14b, a body 4 až 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 46 až 49, 55, 59, 60, 63, 65 až 68, 72 článku 1 sa uplatňujú od 1. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2006

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 402/2006 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 35).

(3)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 89, 5.4.2003, s. 9.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA 1C

Image

Image

Vysvetlivky

1.   Žiadateľ: Uveďte celý názov hospodárskeho subjektu, ktorý podáva žiadosť.

2.   Právna forma: Uveďte právnu formu uvedenú v zakladajúcej listine.

3.   Dátum založenia: Vyplňte – číslicami – deň, mesiac a rok založenia.

4.   Adresa založenia: Uveďte úplnú adresu miesta, kde bola Vaša spoločnosť založená, vrátane krajiny.

5.   Adresa hlavného miesta podnikania: Uveďte úplnú adresu miesta Vášho podnikania, kde sa vykonáva hlavná činnosť.

6.   Kontaktná osoba: Uveďte úplné meno, čísla telefónu a faxu a e-mailovú adresu kontaktnej osoby, ktorú ste určili v rámci Vašej spoločnosti na zabezpečenie kontaktu s colnými orgánmi pri skúmaní Vašej žiadosti.

7.   Poštová adresa: Vyplňte len v prípade, že sa líši od adresy založenia.

8., 9. a 10.   Čísla DPH, obchodnej identifikácie a právnej registrácie: Uveďte požadované čísla.

Obchodné identifikačné číslo/čísla je/sú identifikačné číslo/čísla zaregistrované colným orgánom.

Číslo právnej registrácie je registračné číslo stanovené ohlasovacím úradom spoločnosti.

Ak sú tieto čísla zhodné, uveďte len číslo identifikačného dokladu DPH.

Ak žiadateľ nemá číslo obchodnej identifikácie, pretože napr. toto číslo v jeho členskom štáte neexistuje, príslušnú rubriku nevypĺňajte.

11.   Požadovaný druh osvedčenia: Označte krížikom príslušný rámček.

12.   Odvetvie hospodárskej činnosti: Opíšte Vašu činnosť.

13.   Členské štáty, kde sa vykonávajú činnosti súvisiace s colným konaním: Uveďte príslušný/príslušné dvojmiestny/dvojmiestne písmový/písmové kód/kódy krajiny ISO.

14.   Informácie o prekročení hraníc: Uveďte názvy colných úradov, ktoré zvyčajne používate pri prekročení hraníc.

15.   Udelené povolenia pre zjednodušené colné postupy alebo uľahčenia, osvedčenia uvedené v článku 14k ods. 4: V prípade, že Vám už boli udelené povolenia pre zjednodušené colné postupy, uveďte druh zjednodušenia, príslušný colný postup a číslo povolenia. Príslušný colný postup sa uvádza vo forme kódov použitých v druhom alebo treťom pododdiele rubriky 1 jednotného správneho dokladu.

V prípade už udelených uľahčení uveďte číslo osvedčenia.

V prípade, ak je žiadateľ držiteľom jedného alebo viacerých osvedčení uvedených v článku 14k ods. 4, uveďte druh a číslo tohto osvedčenia/týchto osvedčení.

16., 17. a 18.   Úrady pre dokumentáciu/hlavné účtovníctvo: Uveďte úplnú adresu príslušných úradov. Ak je ich adresa rovnaká, vyplňte len kolónku16.

19.   Meno, dátum a podpis žiadateľa:

Podpis: Podpisujúca osoba uvedie svoju funkciu. Podpisujúca osoba by mala byť vždy osobou, ktorá zastupuje žiadateľa v plnom rozsahu.

Meno: Meno žiadateľa a pečiatka žiadateľa.

Počet príloh: Žiadateľ uvedie tieto všeobecné informácie:

1.prehľad hlavných vlastníkov/podielnikov s uvedením ich mien a adries a výšky ich podielu; prehľad členov predstavenstva; či sú vlastníci vedení v evidencii colných orgánov v súvislosti so správaním, ktorým porušili predpisy;2.osobu zodpovednú za colné veci v spoločnosti žiadateľa;3.opis hospodárskej činnosti žiadateľa;4.údaje o umiestnení rôznych prevádzok žiadateľa a stručný opis činností vykonávaných v každej prevádzke; údaje o tom, či žiadateľ a každá prevádzka koná v rámci dodávateľského reťazca vo vlastnom mene a vo svojom záujme alebo či koná vo vlastnom mene a v záujme inej osoby, alebo koná v mene a v záujme inej osoby;5.údaje o tom, či sa tovar nakúpil od spoločností, ktoré sú pridruženými spoločnosťami žiadateľa a/alebo sa týmto spoločnostiam dodáva;6.opis vnútornej štruktúry organizácie žiadateľa; priložte, prosím, dokumentáciu (ak existuje) o funkciách/kompetenciách každého oddelenia a/alebo funkcie;7.celkový počet zamestnancov a počet zamestnancov v každom oddelení;8.mená hlavných riadiacich pracovníkov (výkonní riaditelia, vedúci oddelení, vedúci učtárne, vedúci colného oddelenia atď.); opis používaných postupov v prípade dočasnej alebo trvalej neprítomnosti príslušného zamestnanca;9.mená a funkcie zamestnancov v organizácii žiadateľa, ktorí sú znalcami konkrétne v oblasti colných vecí; hodnotenie úrovne vedomostí týchto osôb v súvislosti s využívaním informačných technológií v colných a obchodných procesoch a vo všeobecných obchodných veciach;10.súhlas alebo nesúhlas so zverejnením informácie v osvedčení o SHS v zozname schválených hospodárskych subjektov uvedenom v článku 14x ods. 4.

PRÍLOHA II

„PRÍLOHA 1D

Image

Vysvetlivky

Číslo osvedčenia

Číslo/čísla osvedčenia vždy začína/začínajú dvojmiestnym písmovým kódom krajiny ISO členského štátu, ktorý ho vydal, a za ním nasleduje jeden z variantov týchto písmen:

 

SHSC pre osvedčenie SHS – zjednodušené colné postupy,

 

SHSS pre osvedčenie SHS – bezpečnosť a ochrana,

 

SHSF pre osvedčenie SHS – zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochrana.

Za uvedenými písmenami by malo nasledovať číslo vnútroštátneho schválenia.

1.   Držiteľ osvedčenia SHS

Uvedie sa celý názov držiteľa tak, ako je uvedený v kolónke 1 formulára žiadosti v prílohe 1C, ako aj číslo identifikačného dokladu DPH tak, ako je uvedené v kolónke 8 formulára žiadosti, prípadne obchodné identifikačné číslo tak, ako je uvedené v kolónke 9 formulára žiadosti a právne registračné číslo tak, ako je uvedené v kolónke 10 formulára žiadosti.

2.   Vydávajúci orgán

Podpis, názov colnej správy členského štátu a pečiatka.

Názov colnej správy členského štátu sa môže uvádzať na regionálnej úrovni, ak sa to vyžaduje vzhľadom na organizačnú štruktúru colnej správy.

Označenie druhu osvedčenia

Označte krížikom príslušný rámček.

3.   Dátum nadobudnutia účinnosti osvedčenia

Uveďte deň, mesiac a rok v súlade s článkom 14q ods. 1.“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA 30A

1.   Úvodné poznámky k tabuľkám

Poznámka 1.   Všeobecné informácie

1.1.

Predbežné colné vyhlásenie, ktoré sa musí podať v prípade tovaru, ktorý vstupuje na colné územie Spoločenstva alebo ho opúšťa, obsahuje informácie, ktoré sú pre každý typ tovaru podrobne opísané v tabuľkách 1 až 5 pre každú situáciu a príslušný druh dopravy.

1.2.

V tabuľkách 1 až 6 sú uvedené všetky údaje potrebné v prípade príslušných konaní a colných vyhlásení. Poskytujú súhrnný prehľad požiadaviek potrebných pre rôzne režimy a colné vyhlásenia.

1.3.

Záhlavia stĺpcov sú dostatočne zrozumiteľné a odkazuje sa nimi na tieto režimy a colné vyhlásenia. V prípade dočasného uskladnenia sa použijú údaje uvedené v stĺpci ‚Dovozné predbežné colné vyhlásenie’ tabuľky 1.

1.4.

Písmeno ‚X’ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na úrovni tovarovej položky v záhlaví vyhlásenia. Písmeno ‚Y’ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca v záhlaví vyhlásenia. Písmeno ‚Z’ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na úrovni dopravného prostriedku. Akákoľvek kombinácia písmen ‚X’, ‚Y’ a ‚Z’ znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na ktorejkoľvek príslušnej úrovni.

1.5.

Slová vstupné a výstupné predbežné colné vyhlásenia v rámci tejto prílohy odkazujú na predbežné colné vyhlásenia podľa článku 36a ods. 1 a článku 182a ods. 1 colného kódexu.

1.6.

Opisy a poznámky obsiahnuté v oddiele 4 v súvislosti so vstupnými a výstupnými predbežnými colnými vyhláseniami a zjednodušenými colnými konaniami sa vzťahujú na údaje uvedené v tabuľkách 1 až 6.

Poznámka 2.   Colné vyhlásenie použité ako vstupné predbežné colné vyhlásenie

2.1.

Ak sa colné vyhlásenie v súlade s článkom 62 ods. 1 colného kódexu použije ako predbežné colné vyhlásenie, podľa článku 36c ods. 1 colného kódexu musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného konania podľa prílohy 37 alebo prílohy 37A obsahovať údaje stanovené v stĺpci ‚Vstupné predbežné colné vyhlásenie’ tabuliek 1 až 4.

Ak sa colné vyhlásenie v súlade s článkom 76 ods. 1 colného kódexu použije ako predbežné colné vyhlásenie, podľa článku 36c ods. 1 colného kódexu musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného konania podľa tabuľky 6 obsahovať údaje stanovené v stĺpci ‚Vstupné predbežné colné vyhlásenie’ tabuliek 1 až 4.

2.2.

Ak sa uplatňuje článok 14b ods. 3 a ak sa používa colné vyhlásenie v súlade s článkom 62 ods. 1 colného kódexu ako predbežné colné vyhlásenie, podľa článku 36c ods. 1 colného kódexu musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného konania podľa prílohy 37 alebo prílohy 37A obsahovať údaje stanovené v stĺpci ‚Vstupné predbežné colné vyhlásenie schváleného hospodárskeho subjektu’ tabuľky 5.

Ak sa uplatňuje článok 14b ods. 3 a ak sa colné vyhlásenie v súlade s článkom 76 ods. 1 colného kódexu používa ako predbežné colné vyhlásenie, podľa článku 36c ods. 1 colného kódexu musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného konania podľa tabuľky 6 obsahovať údaje stanovené v stĺpci ‚Vstupné predbežné colné vyhlásenie schváleného hospodárskeho subjektu’ tabuľky 5.

Poznámka 3.   Vývozné colné vyhlásenie

3.1.

Ak sa požaduje colné vyhlásenie v súlade s článkom 62 ods. 1 colného kódexu, toto vyhlásenie v súlade s článkom 182b colného kódexu musí popri údajoch požadovaných v prípade osobitného konania podľa prílohy 37 alebo 37A obsahovať údaje stanovené v stĺpci ‚Výstupné predbežné colné vyhlásenie’ tabuliek 1 až 2.

Ak sa požaduje colné vyhlásenie uvedené v článku 76 ods. 1 colného kódexu, toto vyhlásenie musí v súlade s článkom 182b colného kódexu popri údajoch požadovaných v prípade osobitného konania podľa tabuľky 6 obsahovať údaje stanovené v stĺpci ‚Výstupné predbežné colné vyhlásenie’ tabuliek 1 a 2.

3.2.

Ak sa uplatní článok 14b ods. 3 a ak sa požaduje colné vyhlásenie v súlade s článkom 62 ods. 1 colného kódexu, toto vyhlásenie musí podľa článku 182b colného kódexu okrem podrobných údajov požadovaných v prípade osobitného konania podľa prílohy 37 alebo prílohy 37A obsahovať údaje stanovené v stĺpci ‚Výstupné predbežné colné vyhlásenie schváleného hospodárskeho subjektu’ tabuľky 5.

Ak sa uplatní článok 14b ods. 3 a ak sa požaduje colné vyhlásenie v súlade s článkom 76 ods. 1 colného kódexu, toto vyhlásenie musí podľa článku 182b colného kódexu okrem podrobných údajov požadovaných v prípade osobitného konania podľa tabuľky 6 obsahovať údaje stanovené v stĺpci ‚Výstupné predbežné colné vyhlásenie schváleného hospodárskeho subjektu’ tabuľky 5.

Poznámka 4.   Ďalšie osobitné okolnosti v súvislosti výstupnými a vstupnými predbežnými colnými vyhláseniami a osobitné druhy prepravy tovaru. Úvodné poznámky k tabuľkám 2 a 4

4.1.

Stĺpce ‚Výstupné predbežné colné vyhlásenie – poštové a expresné zásielky’ a ‚Výstupné predbežné colné vyhlásenie – poštové a expresné zásielky’ tabuľky 2 sa týkajú údajov, ktoré možno colným orgánom poskytnúť elektronicky na účely analýzy rizík pred odchodom alebo príchodom poštových a expresných zásielok.

4.2.

Na účely tejto prílohy poštová zásielka znamená jednotlivú položku s maximálnou hmotnosťou 50 kg, ktorá sa dopravuje poštovým systémom v súlade s predpismi dohovoru o Svetovej poštovej únii, kde tento tovar prepravujú vlastníci práv a povinností podľa týchto pravidiel alebo sa tovar prepravuje v mene týchto vlastníkov.

4.3.

Na účely tejto prílohy sa expresnou zásielkou rozumie jednotlivá položka dopravovaná prostredníctvom integrovanej služby zahrňujúcej odoslanie/časovo ohraničené zhromažďovanie, prepravu, colné konanie a dodávanie balíkov, pričom sa sleduje miesto, kde sa tieto položky práve nachádzajú, a udržiava kontrola nad nimi počas celého priebehu poskytovania tejto služby.

4.4.

Stĺpec ‚Výstupné predbežné colné vyhlásenie – lodné a letecké zásoby’ tabuľky 2 sa týka požadovaných údajov v súvislosti s výstupnými predbežnými colnými vyhláseniami pre lodné a letecké zásoby.

4.5.

V tabuľkách 3 a 4 sú uvedené informácie potrebné pre vstupné predbežné colné vyhlásenia v kontexte cestnej a železničnej dopravy.

4.6.

Tabuľka 3 pre cestnú dopravu sa použije aj v prípade multimodálnej dopravy, ak sa v oddiele 4 neuvádza inak.

Poznámka 5.   Zjednodušené colné konania

5.1.

Predbežné colné vyhlásenia v prípade zjednodušených colných konaní uvedených v článkoch 254, 260, 266, 268, 275, 280, 282, 285, 285a, 288 a 289 obsahujú informácie podrobne opísané v tabuľke 6.

5.2.

Skrátenou podobou určitých údajov stanovených pre zjednodušené konania sa neobmedzujú ani neovplyvňujú požiadavky stanovené podľa príloh 37 a 38, konkrétne v súvislosti s informáciami, ktoré sa majú uvádzať v dodatočných colných vyhláseniach.

2.   Požiadavky na údaje vo vstupných a výstupných predbežných vyhláseniach

2.1.   Situácia v leteckej, námornej, vnútrozemskej vodnej doprave a ďalších spôsoboch dopravy alebo v situáciách, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách 2 až 4 – tabuľka 1

Názov

Výstupné predbežné colné vyhlásenie

(pozri poznámku 3.1)

Vstupné predbežné colné vyhlásenie

(pozri poznámku 2.1)

Počet položiek

Y

Y

Osobitné referenčné číslo zásielky

X/Y

X/Y

Číslo prepravného dokladu

X/Y

X/Y

Odosielateľ

X/Y

X/Y

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie

Y

Y

Príjemca

X/Y

X/Y

Prepravca

 

Z

Strana, ktorej sa má príchod tovaru oznámiť

 

X/Y

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

 

Z

Referenčné číslo dopravného prostriedku

 

Z

Kód prvého miesta príchodu

 

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colné územie

 

Z

Kódy krajiny/krajín na trase

Y

Y

Colný úrad výstupu

Y

 

Umiestnenie tovaru

Y

 

Miesto naloženia

 

X/Y

Kód miesta vyloženia

 

X/Y

Opis tovaru

X

X

Kód druhu balení

X

X

Počet balení

X

X

Expedičné označenia

X/Y

X/Y

Identifikačné číslo kontajnerov, ak sú použité kontajnery

X/Y

X/Y

Číslo tovarovej položky

X

X

Kód tovaru

X

X

Celková hmotnosť (kg)

X/Y

X/Y

Kód OSN pre nebezpečný tovar

X

X

Číslo uzávery

X/Y

X/Y

Kód spôsobu platby prepravného

X/Y

X/Y

Dátum colného vyhlásenia

Y

Y

Podpis/Overenie

Y

Y

Ukazovatele ďalších špecifických okolností

Y

Y


2.2.   Poštové a expresné zásielky, lodné a letecké zásoby – tabuľka 2

Názov

Výstupné predbežné colné vyhlásenie – poštové a expresné zásielky

(pozri poznámky 3.1, 4.1 až 4.3)

Výstupné predbežné colné vyhlásenie – lodné a letecké zásoby

(pozri poznámky 3.1 a 4.4)

Vstupné predbežné colné vyhlásenie – poštové a expresné zásielky

(pozri poznámky 2.1, 4.1 až 4.3)

Osobitné referenčné číslo zásielky

 

X/Y

 

Číslo prepravného dokladu

 

X/Y

 

Odosielateľ

X/Y

X/Y

X/Y

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie

Y

Y

Y

Príjemca

X/Y

X/Y

X/Y

Prepravca

 

 

Z

Kódy krajiny/krajín na trase

Y

 

Y

Výstupný colný úrad

Y

Y

 

Umiestnenie tovaru

Y

Y

 

Miesto naloženia

 

 

Y

Kód miesta vyloženia

 

 

X/Y

Opis tovaru

X

X

X

Identifikačné číslo kontajnerov, ak sú použité kontajnery

 

X/Y

 

Číslo tovarovej položky

X

X

X

Kód tovaru

X

X

X

Hrubá hmotnosť (kg)

X/Y

X/Y

X/Y

Kód OSN pre nebezpečný tovar

X

 

X

Kód spôsobu platby prepravného

X/Y

X/Y

X/Y

Dátum colného vyhlásenia

Y

Y

Y

Podpis/Overenie

Y

Y

Y

Ukazovatele ďalších špecifických okolností

Y

Y

Y


2.3.   Cestná doprava – Informácie vo vstupných predbežných colných vyhláseniach – tabuľka 3

Názov

Cestná doprava – Vstupné predbežné colné vyhlásenie

(pozri poznámku 2.1)

Počet položiek

Y

Osobitné referenčné číslo zásielky

X/Y

Číslo prepravného dokladu

X/Y

Odosielateľ

X/Y

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie

Y

Príjemca

X/Y

Prepravca

Z

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Z

Kód prvého miesta príchodu

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colné územie

Z

Kódy krajín na trase

Y