ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 358

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
16. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1856/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1858/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa otvára verejná súťaž na predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1859/2006 z 15. decembra 2006 o stanovení paušálnej odmeny za hlásenie poľnohospodárskeho podniku na účtovný rok 2007 informačnej siete poľnohospodárskych účtovných údajov

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1859/82 o výbere vykazujúcich hospodárstiev na účely stanovenia príjmov poľnohospodárskych fariem

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1861/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2237/77 o forme hlásenia poľnohospodárskej farmy

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1862/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1863/2006 z 15. decembra 2006 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 22. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1864/2006 z 15. decembra 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 22. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1865/2006 z 15. decembra 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 22. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1866/2006 z 15. decembra 2006 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 54. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1867/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. decembra 2006

44

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1868/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2247/2003, ktorým sa v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 o opatreniach uplatniteľných na poľnohospodárske výrobky a tovary, ktoré vznikli spracovaním poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v štátoch Afriky, Karibiku a Pacifiku (štáty AKT)

47

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1869/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2172/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi

49

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. júla 2006 o uzatvorení dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Fidžijskou republikou, Guyanskou republikou, Republikou Pobrežia Slonoviny, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Maurícijskou republikou, Mozambickou republikou, Surinamskou republikou, Svätým Krištofom a Nevis, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Republikou Trinidadom a Tobagom, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwianskou republikou a o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobie rokov 2005–2006 a dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobie rokov 2005–2006

51

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. novembra 2006 o dočasnom uplatňovaní Dohody o založení Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER a Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER [oznámené pod číslom K(2006) 5557]

60

Dohoda o založení Medzinárodnej organizácie ITER pre energiu jadrovej syntézy pre spoločnú implementáciu projektu ITER

62

Dohoda o výsadách a imunitách v rámci Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER

82

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006, ktorým sa stanovujú príslušné úrovne emisií pridelené Spoločenstvu a každému jeho členskému štátu v rámci Kjótskeho protokolu podľa rozhodnutia Rady 2002/358/ES [oznámené pod číslom K(2006) 6468]

87

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1856/2006

z 15. decembra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 15. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

118,3

204

77,5

999

97,9

0707 00 05

052

104,5

204

59,2

628

155,5

999

106,4

0709 90 70

052

134,0

204

70,1

999

102,1

0805 10 20

052

56,3

388

72,8

999

64,6

0805 20 10

052

30,7

204

61,3

999

46,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

71,9

999

70,5

0805 50 10

052

48,9

528

35,4

999

42,2

0808 10 80

388

107,5

400

86,4

404

94,2

720

73,3

999

90,4

0808 20 50

052

63,8

400

98,6

720

46,8

999

69,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1857/2006

z 15. decembra 2006

o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1 písm. a) bod i),

po uverejnení návrhu tohto nariadenia,

po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 994/98 splnomocňuje Komisiu vyhlásiť v súlade s článkom 87 zmluvy, že za určitých podmienok je pomoc malým a stredným podnikom zlučiteľná so spoločným trhom a nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (2) sa neuplatňuje na činnosti spojené s výrobou, spracovaním a odbytom výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve.

(3)

Komisia uplatnila články 87 a 88 zmluvy na malé a stredné podniky pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov v mnohých rozhodnutiach a stanovila taktiež svoje zásady, naposledy v usmerneniach Spoločenstva pre štátnu pomoc v sektore poľnohospodárstva (3). Vzhľadom na značné skúsenosti Komisie s uplatňovaním týchto článkov na malé a stredné podniky pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov je tiež vhodné s cieľom zabezpečiť účinný dohľad a zjednodušiť úradný postup bez oslabenia kontrolnej funkcie Komisie, aby Komisia využila právomoci, ktoré jej dáva nariadenie (ES) č. 994/98 voči malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov v miere, v ktorej bola stanovená platnosť článku 89 zmluvy na takéto výrobky.

(4)

V nadchádzajúcich rokoch sa poľnohospodárstvo bude musieť prispôsobiť novej realite a ďalším zmenám vzhľadom na vývoj trhu, trhovú politiku a obchodné pravidlá, spotrebiteľský dopyt a preferencie, ako aj na rozšírenie Spoločenstva. Tieto zmeny budú mať vplyv nielen na poľnohospodárske trhy, ale vo všeobecnosti aj na miestne hospodárstva vo vidieckych oblastiach. Politika vidieckeho rozvoja by sa mala zamerať na obnovenie a zvýšenie konkurenčnej schopnosti vidieckych oblastí, a tým prispievať k zachovaniu a vytváraniu pracovných miest v týchto oblastiach.

(5)

Malé a stredné podniky hrajú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní pracovných miest a vo všeobecnosti pôsobia ako faktor sociálnej stability a hospodárskeho rastu. Ich rozvoj však môže byť obmedzený nedostatkami trhu. Často mávajú ťažkosti pri získavaní kapitálu alebo úveru dané obavami určitých finančných trhov z rizika a obmedzenými zárukami, ktoré sú schopné ponúknuť. Obmedzené zdroje im tiež môžu zabrániť v prístupe k informáciám najmä o nových technológiách a možných trhoch. So zreteľom na tieto dôvody účelom pomoci vyčlenenej týmto nariadením má byť napomáhanie rozvoja hospodárskych činností malých a stredných podnikov za predpokladu, že takáto pomoc nebude nepriaznivo pôsobiť na obchodné podmienky v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom. Tieto zmeny by malo povzbudiť a podporiť zjednodušenie existujúcich pravidiel v rozsahu, v ktorom sa vzťahujú na malé a stredné podniky.

(6)

Vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov v Spoločenstve zväčša prevládajú malé a stredné podniky. Existujú však značné rozdiely medzi štruktúrou primárnej výroby na jednej strane a spracovaním a odbytom poľnohospodárskych výrobkov na strane druhej. Spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov by sa často dali prirovnať k spracovaniu a odbytu priemyselných výrobkov. Z tohto dôvodu by bolo vhodnejšie mať k spracovaniu a odbytu poľnohospodárskych výrobkov odlišný prístup a zahrnúť tieto činnosti do pravidiel pre priemyselné výrobky. Z tohto dôvodu a na rozdiel od prístupu vychádzajúceho z nariadenia Komisie (ES) č. 1/2004 z 23. decembra 2003 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov (4) sa zdá vhodné pripraviť nariadenie o výnimkách zacielené na špeciálne potreby prvotnej poľnohospodárskej výroby.

(7)

Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ktorým sa menia, dopĺňajú a rušia niektoré nariadenia (5), a nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (6) už zaviedli špecifické pravidlá štátnej pomoci pre určité opatrenia rozvoja vidieka o prijímaní podpory členského štátu bez financovania Spoločenstvom.

(8)

Týmto nariadením by sa mala vyčleniť každá pomoc, ktorá spĺňa všetky ním ustanovené požiadavky, a každá schéma pomoci za predpokladu, že každá pomoc, ktorá by mohla byť udelená v rámci takejto schémy, spĺňa všetky požiadavky tohto nariadenia. S cieľom zabezpečiť účinný dohľad a zjednodušiť úradný postup bez oslabenia kontrolnej funkcie Komisie schémy pomoci a individuálne dotácie mimo schém pomoci by mali obsahovať výslovný odkaz na toto nariadenie.

(9)

Vzhľadom na potrebu dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi minimalizovaním narušenia hospodárskej súťaže v sektore, ktorému sa poskytuje pomoc, a cieľmi tohto nariadenia toto nariadenie nevyčleňuje individuálne finančné podpory, ktoré presahujú pevne stanovenú maximálnu čiastku, bez ohľadu na to, či boli, alebo neboli udelené v rámci schémy pomoci vyčlenenej týmto nariadením.

(10)

Toto nariadenie by nemalo vyčleniť pomoc na vývoz alebo pomoc podmienenú uprednostnením domácich výrobkov pred dovezenými. Takáto pomoc môže byť nezlučiteľná s medzinárodnými záväzkami Spoločenstva. Pomoc na náklady spojené s účasťou na veľtrhoch alebo so štúdiami alebo poradenskými službami potrebnými na uvedenie nového alebo existujúceho výrobku na nový trh by nemala bežne predstavovať pomoc na vývoz.

(11)

S cieľom odstrániť rozdiely, ktoré by mohli spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže, uľahčiť koordináciu rôznych iniciatív Spoločenstva a národných iniciatív týkajúcich sa malých a stredných podnikov, a z dôvodov administratívnej prehľadnosti a právnej istoty by mala byť definícia „malých a stredných podnikov“ použitá v tomto nariadení taká istá ako definícia ustanovená v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 70/2001.

(12)

V súlade s obvyklou praxou Komisie a s cieľom zabezpečiť, aby bola pomoc primeraná a obmedzená na nutnú mieru, by sa jej medzné hodnoty mali bežne vyjadriť skôr ako hodnota pomoci v pomere k súboru oprávnených nákladov, a nie ako maximálne čiastky pomoci.

(13)

Aby sa určilo, či pomoc je, alebo nie je zlučiteľná so spoločným trhom podľa tohto nariadenia, je potrebné vziať do úvahy hodnotu pomoci, teda čiastku pomoci vyjadrenú ako dotačný ekvivalent. Na výpočet dotačného ekvivalentu pomoci splatnej v niekoľkých splátkach sa musia použiť trhové úrokové sadzby obvyklé v čase poskytnutia pomoci. V záujme jednotného, transparentného a jednoduchého uplatňovania pravidiel štátnej pomoci sa na účely tohto nariadenia za trhové sadzby považujú referenčné sadzby, ktoré periodicky stanovuje Komisia na základe objektívnych kritérií a ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie a na internete.

(14)

S cieľom zabezpečiť transparentnosť a účinný dohľad by sa toto nariadenie malo uplatniť len na tie opatrenia pomoci, ktoré sú transparentné. Sú to také opatrenia pomoci, pri ktorých možno presne vypočítať hrubý dotačný ekvivalent ako percento z oprávnených výdavkov ex ante bez nutnosti vykonať hodnotenie rizík (napríklad granty, subvencie úrokových sadzieb a obmedzené fiškálne opatrenia). Verejné pôžičky by sa mali považovať za transparentné za predpokladu, že sú zaručené bežným spôsobom a nepredstavujú žiadne neobvykle vysoké riziko, a preto sa nepovažujú za pôžičky s prvkom štátnej záruky. Opatrenia pomoci, ktorých súčasťou sú štátne záruky alebo verejné pôžičky s prvkom štátnej záruky, by sa v zásade nemali považovať za transparentné. Avšak takéto opatrenia pomoci by sa mali považovať za transparentné, ak bola metodológia výpočtu intenzity pomoci štátnej záruky pred implementáciou opatrenia a po prijatí tohto nariadenia oznámená Komisii, ktorá ju schválila. Komisia posúdi metodiku podľa oznámenia o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (7). Verejná účasť a pomoc v rámci opatrení rizikového kapitálu by sa nemala považovať za transparentnú. Opatrenia pomoci, ktoré nie sú transparentné, by sa mali vždy oznámiť Komisii. Oznámenia o netransparentných opatreniach pomoci Komisia vyhodnotí najmä na základe kritérií stanovených v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesníctva na roky 2007 – 2013.

(15)

V súlade so vžitou praxou Komisie pri evaluácii štátnej pomoci v poľnohospodárskom sektore nie je potrebné rozlišovať medzi malými a strednými podnikmi. Pre určité druhy pomoci je vhodné stanoviť maximálnu výšku pomoci, ktorú prijímateľ môže dostať.

(16)

Finančné stropy pomoci by sa mali vzhľadom na skúsenosti Komisie stanoviť na úrovni, ktorá predstavuje primeranú rovnováhu medzi minimalizovaním narušenia hospodárskej súťaže v odvetví, ktorému sa poskytuje pomoc, a cieľom uľahčiť rozvoj hospodárskych činností malých a stredných podnikov v poľnohospodárskom sektore. V záujme koherentnosti s podpornými opatreniami financovanými Spoločenstvom by finančné stropy mali byť zosúladené so stropmi stanovenými v nariadení (ES) č. 1257/1999 a v nariadení (ES) č. 1698/2005.

(17)

Je vhodné stanoviť ďalšie podmienky, ktoré sa majú splniť v rámci schémy pomoci alebo individuálnej pomoci vyčlenenej týmto nariadením. Zohľadniť by sa mali všetky prekážky výroby alebo obmedzenia podpory Spoločenstva pod spoločnou organizáciou trhu. Vzhľadom na článok 87 ods. 3 písm. c) zmluvy by sa pomoc nemala prejaviť len na kontinuálnom a periodickom znižovaní operatívnych nákladov, ktoré by za normálnych okolností musel znášať prijímateľ, a mala by byť úmerná hendikepom, ktoré je nutné prekonať pri zabezpečovaní socioekonomických výhod, ktoré sú v záujme Spoločenstva. Unilaterálne opatrenia štátnej pomoci, ktorých cieľom je jednoducho zlepšiť finančnú situáciu výrobcov, ale ktoré žiadnym spôsobom neprispievajú k rozvoju sektora, a najmä pomoc, ktorá sa poskytuje výlučne na základe ceny, množstva, jednotky výroby alebo jednotky prostriedkov výroby, sa považuje za operačnú pomoc, ktorá je so spoločným trhom nezlučiteľná. Okrem toho je veľmi pravdepodobné, že takáto pomoc zasahuje do mechanizmov spoločných organizácií trhov. Z tohto dôvodu je vhodné obmedziť rozsah tohto nariadenia na určité druhy pomoci.

(18)

Toto nariadenie by malo vyčleniť pomoc pre malé a stredné poľnohospodárske podniky (farmy) bez ohľadu na umiestnenie. Investície a vytvorenie pracovných miest môžu prispieť k hospodárskemu rozvoju znevýhodnených regiónov a oblastí uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005. Malé a stredné podniky (farmy) v takých oblastiach trpia štrukturálnymi nevýhodami svojho umiestnenia a ťažkosťami odvodenými od svojej veľkosti. Je preto vhodné, aby malé a stredné podniky v takých oblastiach mali úžitok z vyšších finančných stropov.

(19)

Pre riziko narušenia v dôsledku cielenej investičnej pomoci a aby sa poľnohospodárom umožnilo slobodne rozhodovať o výrobkoch, do ktorých investujú, investičná pomoc vyčlenená podľa tohto nariadenia by sa nemala obmedzovať na špecifické poľnohospodárske výrobky. Táto podmienka by nemala brániť členskému štátu v tom, aby z takejto pomoci alebo zo schém pomoci vyňal určité poľnohospodárske výrobky, predovšetkým ak nemožno nájsť žiadne bežné uplatnenie na trhu. Takisto by sa určité typy investícií mali ako také vylúčiť z tohto nariadenia.

(20)

Ak je pomoc udelená na prispôsobenie sa novozavedeným normám na úrovni Spoločenstva, členské štáty by nemali byť schopné predlžovať adaptačné obdobie pre poľnohospodárov oddialením implementácie týchto pravidiel. Preto by sa mal jasne stanoviť dátum, od ktorého už nebude možné považovať novú legislatívu za novú.

(21)

Niektoré nariadenia Rady v oblasti poľnohospodárstva ustanovujú špecifické povolenia pre poskytovanie pomoci členskými štátmi často v kombinácii s financovaním Spoločenstva alebo ako jeho doplnok. Tieto ustanovenia však zvyčajne neustanovujú oslobodenie od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 zmluvy, ak táto pomoc spĺňa podmienky článku 87 ods. 1 zmluvy. Keďže podmienky takejto pomoci sú jasne stanovené v týchto nariadeniach a/alebo existuje povinnosť oznámiť takéto opatrenia Komisii podľa osobitných ustanovení týchto nariadení, nie je potrebné žiadne ďalšie oznámenie podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, aby mohla Komisia vyhodnotiť tieto opatrenia. Z dôvodu právnej istoty by sa do tohto nariadenia malo začleniť odvolanie na tieto ustanovenia, a preto by nemalo byť potrebné oznamovanie týchto opatrení podľa článku 88 zmluvy, ak možno vopred potvrdiť, že táto pomoc je udelená výlučne malým a stredným podnikom.

(22)

S cieľom zabezpečiť, že pomoc je nutná a pôsobí podnetne na rozvoj určitých činností, toto nariadenie by nemalo vyčleňovať pomoc na činnosti, na ktorých by príjemca už participoval na základe samotných trhových podmienok. Žiadna pomoc by sa nemala poskytnúť retroaktívne na pokrytie nákladov činností realizovaných príjemcom v minulosti.

(23)

Toto nariadenie by nemalo vyčleňovať pomoc, ktorá je kumulovaná s inou štátnou pomocou, vrátane pomoci poskytovanej štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi, so štátnou podporou udelenou v rámci nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo s pomocou Spoločenstva týkajúcou sa tých istých oprávnených nákladov, ak táto kumulácia presiahne limity stanovené v tomto nariadení. Pomoc vyčlenená na základe tohto nariadenia by sa nemala kumulovať s podporou de minimis v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (8), vzhľadom na tie isté oprávnené výdavky alebo ten istý investičný projekt, ak by v dôsledku takej kumulácie hodnota pomoci presiahla hodnotu stanovenú v tomto nariadení.

(24)

Na zabezpečenie prehľadnosti a účinnej kontroly v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 994/98 je vhodné zaviesť štandardný formát, na ktorom by členské štáty poskytovali Komisii súhrnné informácie v prípadoch, keď sa realizuje schéma pomoci v súlade s týmto nariadením alebo sa poskytuje individuálna pomoc mimo takejto schémy, a to s prihliadnutím na následné uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie. Z rovnakých dôvodov je vhodné ustanoviť pravidlá týkajúce sa záznamov, ktoré majú viesť členské štáty o pomoci oslobodenej podľa tohto nariadenia. Na účely výročnej správy, ktorú členské štáty majú predkladať Komisii, je vhodné, aby Komisia stanovila svoje špecifické požiadavky. Vzhľadom na širokú dostupnosť potrebných technológií by mali byť súhrnné informácie a výročná správa v elektronickej podobe.

(25)

Ak členský štát nesplní oznamovacie povinnosti ustanovené v tomto nariadení, Komisii sa tým môže znemožniť vykonávanie jej kontrolnej funkcie podľa článku 88 ods. 1 zmluvy, najmä zhodnotenie, či kumulatívny ekonomický účinok pomocí vyčlenených podľa tohto nariadenia je taký, že nepriaznivo ovplyvní obchodné podmienky v takom rozsahu, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom. Potreba zhodnotiť kumulatívny účinok štátnej pomoci je veľká najmä vtedy, keď príjemca môže dostať pomoc poskytnutú z niekoľkých zdrojov, čo sa čoraz častejšie stáva v oblasti poľnohospodárstva. Preto je primárne dôležité, aby členské štáty urýchlene predložili príslušné informácie, skôr ako sa zrealizuje pomoc podľa tohto nariadenia.

(26)

Na pomoc spoločnostiam pôsobiacim v spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov by sa mali vzťahovať pravidlá, podľa ktorých sa riadi pomoc pre malé a stredné podniky v iných sektoroch ustanovených v nariadení (ES) č. 70/2001. Nariadenie (ES) č. 70/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(27)

Štátna pomoc vyčlenená v zmysle nariadenia (ES) č. 1/2004 by mala byť vyčlenená aj naďalej, keďže spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia.

(28)

Je vhodné ustanoviť prechodné ustanovenia pre štátnu pomoc, ktorá bola udelená pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a ktorá nebola oznámená, čím sa porušila povinnosť uložená v článku 88 ods. 3 zmluvy.

(29)

Toto nariadenie sa nedotkne možnosti členských štátov oznamovať pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe poľnohospodárskych výrobkov. Takéto oznámenie posúdi Komisia predovšetkým z hľadiska tohto nariadenia a na základe usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesníctva na roky 2007 – 2013. Oznámenia nevybavené k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa majú posúdiť najprv z hľadiska tohto nariadenia, a ak nebudú splnené podmienky, ktoré ustanovuje, potom sa majú posúdiť na základe usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesníctva na roky 2007 – 2013.

(30)

Vzhľadom na skúsenosti Komisie v tejto oblasti, najmä na to, ako často je vo všeobecnosti potrebné zrevidovať zásady štátnej pomoci, je vhodné obmedziť obdobie uplatňovania tohto nariadenia. Ak by sa platnosť tohto nariadenia skončila bez predĺženia, schémy pomoci, ktoré sú už vyčlenené podľa tohto nariadenia, by mali zostať vyčlenené na obdobie šiestich mesiacov s cieľom poskytnúť členským štátom čas na prispôsobenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ROZSAH PÔSOBNOSTI, VYMEDZENIE POJMOV A PODMIENKY

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na transparentnú pomoc udelenú malým a stredným poľnohospodárskym podnikom (farmám) pôsobiacim v prvotnej výrobe poľnohospodárskych výrobkov. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9, neuplatňuje sa na pomoc udelenú na výdavky súvisiace so spracovaním alebo odbytom poľnohospodárskych výrobkov.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 písm. a), toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

pomoc na činnosti súvisiace s vývozom, konkrétne na pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo iné bežné výdavky súvisiace s vývoznou činnosťou;

b)

pomoc podmienenú uprednostnením používania domácich tovarov pred dovezenými.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„pomoc“ znamená každé opatrenie, ktoré spĺňa všetky kritériá ustanovené v článku 87 ods. 1 zmluvy;

2.

„poľnohospodársky výrobok“ znamená:

a)

výrobky uvedené v prílohe I zmluvy s výnimkou výrobkov rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (9);

b)

výrobky spadajúce pod číselné znaky KN 4502, 4503 a 4504 (korkové výrobky);

c)

výrobky určené na napodobňovanie alebo náhradu mlieka a mliečnych výrobkov, ako je uvedené v článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1898/87 (10);

3.

„spracovanie poľnohospodárskych výrobkov“ je akékoľvek pôsobenie na poľnohospodársky výrobok, výsledkom ktorého je takisto poľnohospodársky výrobok, s výnimkou poľnohospodárskych činností potrebných na prípravu živočíšneho alebo rastlinného výrobku na prvý predaj;

4.

„marketing poľnohospodárskych výrobkov“ znamená prechovávanie alebo vystavovanie výrobku v záujme jeho predaja, ponúkanie výrobku na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob umiestňovania výrobku na trhu s výnimkou prvého predaja prvovýrobcom obchodníkom alebo spracovateľom a akákoľvek činnosť, ktorou sa výrobok pripravuje na takýto prvý predaj; ak prvovýrobca predáva konečnému spotrebiteľovi, považuje sa to za marketing v prípade, že sa predaj uskutočňuje v osobitných priestoroch vyhradených na tento účel;

5.

„malé a stredné podniky“ (MSP) sú podniky definované v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 70/2001;

6.

„hrubá hodnota pomoci“ je čiastka pomoci vyjadrená v percentách ako podiel na predpokladaných nákladoch projektu. Uplatňovanými údajmi sú údaje pred zrážkou priamych daní. Keď sa pomoc poskytne inou formou ako dotácia, čiastka pomoci sa určí podľa jej dotačného ekvivalentu. Ak je pomoc vyplatená v niekoľkých splátkach, diskontné úroky sa zrazia k termínu poskytnutia jednotlivých splátok. Úrokovou sadzbou, ktorá sa uplatní na tento účel, ako aj na výpočet čiastky pomoci pri zvýhodnených úveroch, je referenčná sadzba platná v čase poskytnutia;

7.

„kvalitný výrobok“ je výrobok spĺňajúci kritériá, ktoré sa majú definovať podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 1698/2005;

8.

„nepriaznivé poveternostné udalosti, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám“ znamenajú poveternostné podmienky, ako napríklad mráz, ľadovec, námraza, dážď alebo sucho, ktoré zničia viac ako 30 % priemernej ročnej produkcie príslušného farmára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov okrem najvyššieho a najnižšieho údaju;

9.

„menej priaznivé oblasti“ sú oblasti, ktoré definovali členské štáty na základe článku 17 nariadenia (ES) č. 1257/1999;

10.

„investícia s cieľom dosiahnutia súladu s novozavedenými minimálnymi normami“ znamená:

a)

v prípade noriem, ktoré neustanovujú žiadne prechodné obdobie, investície v skutočnosti začaté najneskôr do dvoch rokov po dátume, od ktorého majú byť normy povinné pre prevádzkovateľov, alebo

b)

v prípade noriem, ktoré ustanovujú prechodné obdobie, investície v skutočnosti začaté pred dátumom, od ktorého majú byť normy povinné pre prevádzkovateľov;

11.

„mladí poľnohospodári“ sú výrobcovia poľnohospodárskych výrobkov, ktorí spĺňajú kritériá uvedené v článku 22 nariadenia (ES) č. 1698/2005;

12.

„skupina výrobcov“ je skupina vytvorená s cieľom spoločného prispôsobovania výroby a rozsahu výroby jej členov požiadavkám trhu v rámci cieľov spoločnej organizácie trhu, najmä koncentráciou ponuky;

13.

„združenie výrobcov“ je združenie, ktoré pozostáva z uznaných skupín výrobcov a sleduje rovnaké ciele v širšom meradle;

14.

„mŕtve hospodárske zvieratá“ znamenajú zvieratá zabité eutanáziou s konečnou diagnózou alebo bez nej alebo zvieratá, ktoré uhynuli (vrátane mŕtvych narodených alebo nenarodených zvierat) na farme alebo v iných priestoroch, alebo počas prepravy, ale neboli usmrtené na ľudskú spotrebu;

15.

„náklady na test TSE a BSE“ znamenajú všetky náklady vrátane nákladov na testovacie súpravy, odoberanie, prepravu, testovanie, uskladňovanie a zničenie vzoriek potrebných na testy vykonávané v súlade s kapitolou C prílohy X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (11);

16.

„podniky v ťažkostiach“ znamenajú podniky, ktoré sa považujú za podniky v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (12);

17.

„náhradná investícia“ znamená investíciu, ktorá jednoducho nahrádza existujúcu budovu alebo stroj, alebo ich časť novou modernou budovou alebo strojom bez rozšírenia výrobnej kapacity najmenej o 25 % alebo bez zásadnej zmeny charakteru výroby či zahrnutej technológie. Úplná demolácia hospodárskej budovy, ktorá má najmenej 30 rokov a je nahradená modernou budovou, ani podstatná rekonštrukcia budovy farmy sa nepovažujú za náhradnú investíciu. Rekonštrukcia sa považuje za podstatnú vtedy, keď celkové náklady na ňu predstavujú aspoň 50 % hodnoty novej budovy;

18.

„transparentná pomoc“ znamená opatrenia pomoci, pri ktorých možno presne vypočítať hrubý dotačný ekvivalent ako percentuálnu časť oprávnených výdavkov ex ante bez potreby vykonať hodnotenie rizík (napríklad granty, subvencie úrokových sadzieb a obmedzené fiškálne opatrenia).

Článok 3

Podmienky na udelenie výnimky

1.   Transparentná individuálna pomoc mimo schémy pomoci, ktorá spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že súhrnné informácie ustanovené v článku 20 ods. 1 boli predložené a že sa pomoc výslovne odvoláva na toto nariadenie uvedením jeho názvu a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Transparentné schémy pomoci, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené v tomto nariadení, sú zlučiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a budú oslobodené od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

každá pomoc, ktorá by mohla byť poskytnutá podľa takej schémy, spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto nariadení;

b)

schéma obsahuje výslovný odkaz na toto nariadenie uvedením jeho názvu a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

c)

boli predložené súhrnné informácie ustanovené v článku 20 ods. 1.

3.   Pomoc poskytnutá podľa schém uvedených v odseku 2 je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že poskytnutá pomoc priamo spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia.

4.   Pomoc, ktorá nespadá do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia alebo iných nariadení prijatých v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 994/98 alebo nariadení uvedených v článku 17 tohto nariadenia, sa oznámi Komisii v súlade s článkom 88 ods. 3 zmluvy. Taká pomoc sa posúdi v súlade s kritériami stanovenými v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesníctva na roky 2007 – 2013.

KAPITOLA 2

KATEGÓRIE POMOCI

Článok 4

Investície do poľnohospodárskych podnikov

1.   Pomoc na investovanie do poľnohospodárskych usadlostí v rámci Spoločenstva na prvotnú výrobu poľnohospodárskych výrobkov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že spĺňa podmienky ustanovené v odsekoch 2 až 10 tohto článku.

2.   Hrubá hodnota pomoci nesmie byť väčšia ako:

a)

50 % oprávnených investícií do menej priaznivých oblastí alebo oblastí uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako bolo stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia;

b)

40 % oprávnených investícií do iných regiónov;

c)

60 % oprávnených investícií do menej priaznivých oblastí alebo oblastí uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako bolo stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia, a 50 % do ostatných regiónov v prípade investícií realizovaných mladými poľnohospodármi do piatich rokov od založenia;

d)

75 % oprávnených investícií v najodľahlejších regiónoch a na malých egejských ostrovoch v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2019/93 (13);

e)

75 % oprávnených investícií v regiónoch uvedených v písmene a) a 60 % v ostatných regiónoch, kde investície majú za následok dodatočné náklady súvisiace s ochranou a zlepšením životného prostredia, zlepšením hygienických podmienok podnikov zameraných na živočíšnu výrobu a starostlivosti o chovné zvieratá. Toto zvýšenie sa môže poskytnúť iba na investície, ktoré idú nad rámec platných minimálnych požiadaviek Spoločenstva, alebo na investície s cieľom dosiahnutia súladu s novozavedenými minimálnymi normami. Zvýšenie musí byť obmedzené na dodatočné nutné oprávnené náklady a nesmie sa uplatniť v prípade investícií, ktoré majú za následok zvýšenie výrobnej kapacity.

3.   Investície musia sledovať najmä tieto ciele:

a)

zníženie výrobných nákladov;

b)

zlepšenie a premiestnenie výroby;

c)

zvýšenie kvality;

d)

ochranu a zlepšenie prírodného prostredia alebo zlepšenie hygienických podmienok alebo noriem starostlivosti o zvieratá.

4.   Oprávnené výdavky môžu zahŕňať:

a)

výstavbu, nadobudnutie alebo zlepšenie nehnuteľného majetku;

b)

kúpu alebo lízing nových strojov a zariadení vrátane počítačového programového vybavenia do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami uvedenými v písmenách a) a b), ako napríklad honoráre architektov, inžinierov a poplatky za poradenstvo, realizačné štúdie, získavanie patentov a licencií.

Náklady súvisiace so zmluvou o prenájme, iné ako náklady uvedené v prvom pododseku písmena b), akými sú daň, marža prenajímateľa, náklady na refundáciu úroku, poisťovacie náklady, poplatky atď., nepredstavujú oprávnené výdavky.

5.   Pomoc možno udeliť iba poľnohospodárskym usadlostiam, ktoré nie sú podnikmi v ťažkostiach.

Pomoc sa môže udeliť s cieľom umožniť prijímateľovi, aby dosiahol novozavedené minimálne normy týkajúce sa životného prostredia, hygieny a starostlivosti o zvieratá.

6.   Pomoc sa nesmie udeliť v rozpore s akýmikoľvek zákazmi alebo obmedzeniami ustanovenými nariadeniami Rady, ktorými sa ustanovujú spoločné organizácie trhu, aj keď sa také zákazy a obmedzenia vzťahujú iba na podporu Spoločenstva.

7.   Pomoc sa nesmie obmedziť na špecifické poľnohospodárske výrobky, a preto musí byť prístupná pre všetky sektory poľnohospodárstva, s výnimkou, keď členský štát vyjme určité výrobky z dôvodu nadmernej kapacity alebo nedostatku trhových odbytísk. Pomoc sa nesmie udeliť vo vzťahu k ďalej uvedenému:

a)

kúpa výrobných práv, zvierat a jednoročných rastlín;

b)

výsadba jednoročných rastlín;

c)

odvodňovacie zariadenia alebo zavlažovacie vybavenia a zariadenia okrem prípadu, keď taká investícia spôsobí zníženie predchádzajúcej spotreby vody aspoň o 25 %;

d)

jednoduché náhradné investície.

8.   Pomoc sa môže udeliť na kúpu pozemku okrem pozemku na stavebné účely, ktorého cena je maximálne 10 % oprávnených nákladov investície.

9.   Maximálna hodnota pomoci udelená individuálnemu podniku nesmie presiahnuť 400 000 EUR za akékoľvek obdobie troch finančných rokov, alebo 500 000 EUR v prípade, že podnik sa nachádza v menej priaznivej oblasti alebo oblasti uvedenej v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako bolo stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia.

10.   Pomoc sa nesmie udeliť, pokiaľ ide o výrobu výrobkov, ktoré napodobňujú alebo nahrádzajú mlieko a mliečne výrobky.

Článok 5

Zachovanie tradičnej krajiny a budov

1.   Pomoc na zachovanie tradičnej krajiny a budov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak je v súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3 tohto článku.

2.   Pomoc sa môže udeliť až do výšky 100 % reálnych nákladov, ktoré vznikli s ohľadom na investície alebo investičné práce určené na zachovanie dedičných hodnôt, ktoré nemajú výrobný charakter, nachádzajúcich sa v poľnohospodárskej usadlosti, akými sú archeologické alebo historické pamiatky. Tieto náklady môžu zahŕňať primeranú odmenu za prácu, ktorú vykonal samotný poľnohospodár alebo jeho pracovníci, až do výšky 10 000 EUR ročne.

3.   Pomoc sa môže udeliť až do výšky 60 % alebo 75 % v menej priaznivých oblastiach alebo oblastiach uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) alebo iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako je stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia, reálnych vzniknutých nákladov s ohľadom na investície alebo investičné práce určené na zachovanie dedičných hodnôt produktívneho majetku v poľnohospodárskych usadlostiach, akými sú hospodárske budovy, za predpokladu, že investície nebudú mať za následok zvýšenie výrobnej kapacity poľnohospodárskej usadlosti.

Ak dôjde k zvýšeniu výrobnej kapacity, sadzby pomoci na investície ustanovené v článku 4 ods. 2 sa uplatnia vzhľadom na oprávnené výdavky, ktoré vznikli pri výkone príslušnej práce za použitia bežných súčasných materiálov. Doplnková pomoc sa môže poskytnúť v miere až do 100 % na krytie mimoriadnych nákladov, ktoré vznikli použitím tradičných materiálov nutných na zachovanie dedičných hodnôt budovy.

Článok 6

Premiestnenie hospodárskych budov vo verejnom záujme

1.   Pomoc na premiestnenie hospodárskych budov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

Verejný záujem uplatnený na odôvodnenie poskytnutia pomoci podľa tohto článku sa vymedzí v príslušných ustanoveniach členského štátu.

2.   Pomoc sa môže poskytnúť až do 100 % skutočných nákladov, ktoré vznikli pri premiestnení vo verejnom záujme, ktoré spočíva iba v demontáži, premiestnení a opätovnom postavení existujúcich zariadení.

3.   Ak premiestnenie vo verejnom záujme prinesie poľnohospodárovi prospech z modernejších zariadení, poľnohospodár musí prispieť najmenej 60 % alebo 50 % v menej priaznivých oblastiach alebo oblastiach uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) alebo iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako je stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia, zo zvýšenia hodnoty príslušných zariadení po premiestnení. Ak je príjemcom mladý poľnohospodár, tento príspevok predstavuje najmenej 55 % alebo 45 %.

4.   Ak má premiestnenie vo verejnom záujme za následok zvýšenie výrobnej kapacity, musí príspevok poľnohospodára predstavovať najmenej 60 % alebo 50 % v menej priaznivých oblastiach alebo oblastiach uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) alebo iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako je stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia, výdavkov súvisiacich s takým zvýšením. Ak je príjemcom mladý poľnohospodár, tento príspevok predstavuje najmenej 55 % alebo 45 %.

Článok 7

Pomoc na začiatok mladým poľnohospodárom

Pomoc na začiatok mladým poľnohospodárom je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak sú splnené kritériá uvedené v článku 22 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 8

Pomoc na predčasný odchod do dôchodku

Pomoc na predčasný odchod do dôchodku je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za nasledujúcich podmienok:

a)

kritériá stanovené v článku 23 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a všetky ostatné predpisy prijaté Komisiou na implementáciu daného článku musia byť splnené;

b)

zastavenie obchodných poľnohospodárskych činností musí byť trvalé a definitívne.

Článok 9

Pomoc pre skupiny výrobcov

1.   Počiatočná pomoc na vytvorenie skupiny výrobcov alebo združenia výrobcov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak je v súlade s ustanoveniami odsekov 2 až 8 tohto článku.

2.   Ďalej uvedení sú oprávnení na pomoc uvedenú v odseku 1 za predpokladu, že majú nárok na finančnú pomoc podľa právnych predpisov dotknutého členského štátu:

a)

skupiny výrobcov alebo združenia výrobcov, ktorí sa zúčastňujú na výrobe poľnohospodárskych výrobkov, a/alebo

b)

združenia výrobcov zodpovedné za dohľad nad používaním zemepisných označení a označení pôvodu alebo známok kvality v súlade s právom Spoločenstva.

Vnútorné pravidlá skupiny výrobcov alebo združenia musia stanoviť povinnosť pre členov, aby obchodovali s výrobkami v súlade s pravidlami odbytu a umiestňovania na trh, ktoré vypracovala skupina alebo združenie. Tieto pravidlá môžu povoliť podiel výroby, ktorej odbyt môže zabezpečiť priamo výrobca. Tieto pravidlá musia požadovať od výrobcov, ktorí sa pripájajú k skupine alebo združeniu, aby zostali ich členmi najmenej tri roky a aby oznámenie o vystúpení podali najmenej 12 mesiacov vopred. Okrem toho musia stanovovať spoločné pravidlá pre výrobu, najmä pokiaľ ide kvalitu výrobkov alebo použitie organických postupov či iných postupov prispievajúcich k ochrane životného prostredia, spoločné pravidlá umiestňovania tovaru na trh a pravidlá týkajúce sa informácií o výrobku so zvláštnym zreteľom na zber úrody a dostupnosť. Výrobcovia však musia zostať zodpovední za riadenie svojich usadlostí. Dohody uzatvorené v rámci skupiny výrobcov alebo združenia musia byť v úplnom súlade so všetkými príslušnými ustanoveniami súťažného práva, najmä s článkami 81 a 82 zmluvy.

3.   Oprávnené výdavky môžu zahŕňať nájomné za vhodné objekty, nadobudnutie kancelárskeho vybavenia vrátane počítačového hardvéru a softvéru, nákladov na administratívnych pracovníkov, režijných nákladov, administratívnych poplatkov a poplatkov za právne služby. Pri kúpe objektov musia byť oprávnené výdavky na objekty obmedzené na náklady na nájomné podľa trhových sadzieb.

4.   Žiadna pomoc sa nesmie uhradiť vo vzťahu k nákladom, ktoré vznikli po piatom roku, a ani po siedmom roku nasledujúcom po uznaní organizácie výrobcu. Toto sa nedotkne dotačnej pomoci na oprávnené výdavky, ktoré sú obmedzené a vyplývajú z každoročného zvyšovania obratu príjemcu o najmenej 30 %, ak je to vďaka pristúpeniu nových členov a/alebo pokrytiu nových výrobkov.

5.   Pomoc sa nesmie udeliť výrobným organizáciám, akými sú spoločnosti a družstvá, ktorých cieľom je riadenie jednej alebo niekoľkých poľnohospodárskych usadlostí a ktoré sú preto fakticky samostatnými výrobcami.

6.   Pomoc sa nesmie udeliť iným poľnohospodárskym združeniam, ktoré plnia úlohy na úrovni poľnohospodárskej výroby, akými je vzájomná podpora a jednorazová podpora pre poľnohospodársku usadlosť a služby riadenia poľnohospodárskej usadlosti, na hospodárstvach členov bez toho, aby sa zúčastňovali na spoločnej úprave ponuky podľa trhu.

7.   Celková výška udelenej pomoci skupine výrobcov alebo asociácii podľa tohto článku nesmie presiahnuť 400 000 EUR.

8.   Pomoc sa nesmie udeliť skupinám výrobcov alebo združeniam, ktorých ciele sú nezlučiteľné s nariadením Rady, ktorým sa ustanovuje spoločná organizácia trhu.

Článok 10

Pomoc v súvislosti s ochoreniami zvierat a rastlín a zamorením škodcami

1.   Pomoc na kompenzáciu nákladov poľnohospodárov na prevenciu a eradikáciu ochorení zvierat a rastlín alebo zamorenia škodcami spôsobené v dôsledku nákladov na zdravotné kontroly, testy a iné metódy depistáže, nákup a podávanie očkovacích látok, liekov a prípravkov na ochranu rastlín, nákladov na usmrcovanie a likvidáciu zvierat, nákladov na likvidáciu plodín je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa nasledujúce podmienky a podmienky stanovené v odsekoch 4 až 8 tohto článku:

a)

hrubá hodnota pomoci nesmie byť väčšia ako 100 %;

b)

pomoc sa poskytne v naturáliách prostredníctvom subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby výrobcom.

2.   Pomoc na kompenzáciu strát poľnohospodárom spôsobených chorobami zvierat alebo rastlín alebo zamorením škodcami je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 4 až 8 tohto článku:

a)

kompenzácia sa musí vypočítať iba vo vzťahu k:

i)

trhovej hodnote zvierat zabitých chorobou alebo rastlín zničených chorobou alebo škodcami alebo zvierat či rastlín zabitých či zlikvidovaných na verejný príkaz v rámci povinného verejného programu prevencie alebo eradikácie;

ii)

strate príjmu v dôsledku karanténnych povinností a ťažkostí pri repopulácii alebo opätovnej výsadbe;

b)

hrubá hodnota pomoci nesmie presiahnuť 100 %;

c)

pomoc musí byť obmedzená na straty spôsobené chorobami, ktorých ohnisko bolo oficiálne uznané verejnými orgánmi.

3.   Maximálna čiastka nákladov alebo strát oprávnených na pomoc podľa odsekov 1 a 2 sa musí znížiť o:

a)

akúkoľvek čiastku prijatú v rámci schém poistenia a

b)

náklady, ktoré v dôsledku choroby nevznikli, ale inak by vznikli.

4.   Platby sa musia vykonať v súvislosti s chorobami alebo škodcami, pre ktoré existujú národné právne alebo správne predpisy, či už vnútroštátne, alebo na úrovni Spoločenstva. Platby sa teda musia uskutočniť ako súčasť verejného programu na úrovni Spoločenstva, či na vnútroštátnej, alebo regionálnej úrovni, zameraného na prevenciu, kontrolu alebo eradikáciu príslušného ochorenia alebo škodcu. Choroby alebo zamorenie škodcom sa musia v programe jasne identifikovať a program musí obsahovať opis príslušných opatrení.

5.   Pomoc sa nesmie vzťahovať na ochorenie, pri ktorom právne predpisy Spoločenstva ustanovujú špeciálne poplatky za kontrolné opatrenia.

6.   Pomoc sa nesmie vzťahovať na opatrenia, pri ktorých právne predpisy Spoločenstva ustanovujú, že náklady na takéto opatrenia musí znášať poľnohospodárska usadlosť, s výnimkou, keď náklady na také opatrenie pomoci sú úplne vykompenzované povinnými poplatkami výrobcov.

7.   Pokiaľ ide o veterinárne ochorenia, pomoc sa musí udeliť vzhľadom na ochorenia uvedené v zozname veterinárnych ochorení vytvorenom Svetovou organizáciou pre nákazy zvierat a (alebo) v prílohe k rozhodnutiu Rady 90/424/EHS (14).

8.   Schémy pomoci sa musia zaviesť do troch rokov po vzniknutí nákladov alebo strát. Pomoc sa musí vyplatiť do štyroch rokov po ich vzniku.

Článok 11

Pomoc pri stratách spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami

1.   Pomoc na kompenzáciu strát poľnohospodárov na rastlinách, zvieratách alebo budovách fariem, spôsobených poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 6, 9 a 10 tohto článku, pokiaľ ide o rastliny a zvieratá, a v odsekoch 3 až 8 a 10 tohto článku, pokiaľ ide o budovy fariem.

2.   Brutto hodnota pomoci nepresiahne 80 % a 90 % v menej priaznivých oblastiach alebo v oblastiach uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) alebo iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako bolo stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia, zníženia príjmu z predaja výrobku v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti. Príslušné zníženie príjmu sa vypočíta tak, že sa odpočíta:

a)

výsledok vynásobenia množstva výrobku vyrobeného v roku nepriaznivej poveternostnej udalosti priemernou predajnou cenou dosiahnutou počas príslušného roku od;

b)

výsledku vynásobenia priemerného ročného množstva vyrobeného za predchádzajúce obdobie troch rokov (alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov okrem najvyššieho a najnižšieho údaju) priemernou dosiahnutou predajnou cenou.

Takto dosiahnutá oprávnená čiastka sa môže zvýšiť o ostatné náklady, ktoré vznikli poľnohospodárovi pre neúrodu v dôsledku nepriaznivej udalosti.

3.   Maximálna čiastka strát oprávnených na pomoc podľa odseku 1 sa musí znížiť o:

a)

akúkoľvek čiastku prijatú v rámci schém poistenia a

b)

náklady, ktoré nevznikli pre nepriaznivú poveternostnú udalosť.

4.   Výpočet straty sa musí uskutočniť na úrovni jednotlivého podniku.

5.   Pomoc sa musí vyplatiť priamo dotknutému poľnohospodárovi alebo výrobnej organizácii, ktorej poľnohospodár je členom. Ak sa pomoc vypláca výrobnej organizácii, čiastka pomoci nesmie presiahnuť čiastku pomoci, ktorá by mohla byť udelená poľnohospodárovi.

6.   Kompenzácie za škody na poľnohospodárskych budovách a poľnohospodárskom vybavení spôsobené nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, nesmú presiahnuť brutto hodnotu pomoci vo výške 80 % a 90 % v menej priaznivých oblastiach alebo oblastiach uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako bolo stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia.

7.   Nepriaznivá poveternostná udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, musí byť takto oficiálne uznaná verejnými orgánmi.

8.   Po 1. januári 2010 sa poskytnutá kompenzácia musí znížiť o 50 %, to neplatí, ak sa poskytla farmárom, ktorí uzavreli poistenie pokrývajúce najmenej 50 % ich priemernej ročnej výroby alebo príjmu súvisiaceho s výrobou, a týka sa štatisticky najvýznamnejších klimatických rizík v príslušnom členskom štáte alebo regióne.

9.   Od 1. januára 2011 môže pomoc za straty spôsobené suchom vyplatiť iba členský štát, ktorý úplne implementoval článok 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (15), pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, a zabezpečuje, že náklady na služby spojené s použitím vody v poľnohospodárstve sa vrátia prostredníctvom primeraného príspevku sektora.

10.   Schémy pomoci sa musia zaviesť do troch rokov po vzniknutí nákladov alebo strát. Pomoc sa musí vyplatiť do štyroch rokov po ich vzniku.

Článok 12

Pomoc na platby poistného

1.   Pomoc na poistné podnikom je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2.   Hrubá hodnota pomoci nesmie byť väčšia ako:

a)

80 % nákladov na poistné, ak poistka stanovuje, že zabezpečuje poistné krytie iba proti stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám;

b)

50 % nákladov na poistné, ak poistka stanovuje, že zabezpečuje poistné krytie proti:

i)

stratám uvedeným v písmene a) a proti stratám spôsobeným poveternostným udalostiam a/alebo

ii)

stratám spôsobeným ochoreniami zvierat alebo rastlín, alebo zamoreniami škodcami.

3.   Pomoc nesmie tvoriť prekážku fungovaniu vnútorného trhu pre poisťovacie služby. Pomoc sa nesmie obmedziť na poistenie udelené jednou poisťovňou alebo skupinou poisťovní ani sa nemá podmieniť tým, že poistná zmluva sa má dojednať so spoločnosťou, ktorá je zriadená v dotknutom členskom štáte.

Článok 13

Pomoc na preparcelovanie pozemku

Pomoc na preparcelovanie pozemku je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak sa poskytne a obmedzí na právne a administratívne náklady vrátane nákladov na prieskum, až do výšky 100 % skutočne vynaložených nákladov.

Článok 14

Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov

1.   Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak je udelená na oprávnené náklady uvedené v odseku 2 a spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 3 až 6 tohto článku.

2.   Pomoc sa môže poskytnúť na krytie nákladov ďalej uvedených činností, ak súvisia so zvýšením kvality poľnohospodárskych výrobkov:

a)

až do 100 % nákladov na činnosti prieskumu trhu, koncepciu a návrh výrobku vrátane pomoci udelenej na prípravu žiadostí o uznanie zemepisných označení a označení pôvodu alebo osvedčení o špecifickom charaktere v súlade s príslušnými nariadeniami Spoločenstva;

b)

až do 100 % nákladov na zavedenie systémov záruky kvality, ako sú série ISO 9000 alebo 14 000, systémy založené na analýze rizika a kritických kontrolných bodoch (HACCP), systémy transparentnosti, systémy na zaručenie rešpektovania pravosti a marketingových noriem alebo systémy auditu životného prostredia;

c)

až do 100 % nákladov na školenie zamestnancov o uplatňovaní schém a systémov uvedených v písmene b);

d)

až do 100 % nákladov na poplatky, ktoré vybrali uznané oprávnené orgány za prvé vydanie osvedčenia o záruke kvality a podobné systémy;

e)

až do 100 % nákladov na povinné kontrolné opatrenia prijaté na základe právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov príslušnými orgánmi alebo v ich mene, ak právne predpisy Spoločenstva nevyžadujú, aby podniky znášali tieto náklady;

f)

až do výšok ustanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1698/2005 na podporu týkajúcu sa opatrení uvedených v článku 32 príslušného nariadenia.

3.   Pomoc sa môže poskytnúť iba s ohľadom na ceny služieb poskytovaných tretími stranami a/alebo na kontroly vykonávané tretími stranami alebo v ich mene, ak sú nimi príslušné regulačné orgány alebo orgány konajúce v ich mene, alebo nezávislé orgány zodpovedné za kontrolu a dohľad nad používaním zemepisných označení a označení pôvodu, organických označení alebo známok kvality za predpokladu, že tieto označenia a známky sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Pomoc sa nesmie udeliť na náklady na investície.

4.   Pomoc sa nesmie poskytnúť na náklady kontrol, ktoré vykonali sami poľnohospodári alebo výrobcovia, alebo ak právne predpisy Spoločenstva ustanovujú, že náklady na kontrolu majú znášať výrobcovia bez uvedenia skutočnej výšky poplatkov.

5.   S výnimkou pomoci uvedenej v odseku 2 písm. f) sa pomoc poskytne v naturáliách prostredníctvom subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby výrobcom.

6.   Pomoc musí byť dostupná každému, kto je oprávnený v príslušnej oblasti na základe objektívne vymedzených podmienok. Ak služby uvedené v odseku 2 poskytnú skupiny výrobcov alebo iné poľnohospodárske organizácie vzájomnej podpory, členstvo v takýchto skupinách alebo organizáciách nesmie predstavovať podmienku pre prístup k danej službe. Každý príspevok nečlenov na administratívne náklady skupiny alebo organizácie sa musí obmedziť na pomerné náklady na udelenie služby.

Článok 15

Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore

1.   Pomoc je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak sa poskytuje na oprávnené náklady na činnosti technickej pomoci uvedené v odseku 2 a spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 3 a 4 tohto článku.

2.   Pomoc sa môže poskytnúť na pokrytie týchto oprávnených nákladov:

a)

náklady, ktoré sa týkajú vzdelávania a školenia poľnohospodárov a poľnohospodárskych robotníkov:

i)

náklady na organizáciu školiacich programov;

ii)

cestovné výdavky a výdavky na stravu a ubytovanie účastníkov;

iii)

náklady na zabezpečenie náhradných služieb počas neprítomnosti poľnohospodárov alebo poľnohospodárskych robotníkov;

b)

náklady, ktoré sa týkajú náhradných služieb, skutočných nákladov na nahradenie poľnohospodára, poľnohospodárovho spoločníka alebo poľnohospodárskeho robotníka počas choroby alebo dovolenky;

c)

náklady, ktoré sa týkajú poradenských služieb, poplatkov za služby, ktoré nepredstavujú stálu ani pravidelnú činnosť ani nesúvisia s prevádzkovými nákladmi podniku, ako sú bežné služby daňového poradenstva, pravidelné právne služby alebo propagácia;

d)

náklady, ktoré sa týkajú organizácie a účasti na súťažiach, výstavách a veľtrhoch:

i)

účastnícke poplatky;

ii)

cestovné náklady;

iii)

náklady publikácií;

iv)

prenájom výstavných priestorov;

v)

symbolické ceny udelené v rámci súťaží do hodnoty 250 EUR na cenu a víťaza;

e)

za predpokladu, že jednotlivé spoločnosti, značky alebo pôvod nie sú uvedené:

i)

popularizácia vedeckých znalostí;

ii)

vecné informácie o systémoch akosti, ktoré sú otvorené pre výrobky z iných štátov, o generikách a o nutričných výhodách generík a ich navrhovanom použití.

Pomoc sa môže poskytnúť aj na pokrytie nákladov uvedených v písmene e), pokiaľ je uvedený pôvod výrobkov pokrytých nariadením Rady (ES) č. 510/2006 (16) a článkami 54 až 58 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 (17), za predpokladu, že odkazy na pôvod výrobkov presne zodpovedajú odkazom, ktoré boli zapísané Spoločenstvom;

f)

publikácie, ako napríklad katalógy alebo internetové stránky s vecnými informáciami o výrobcoch z daného regiónu alebo výrobcoch daného výrobku, za predpokladu, že informácie a prezentácia sú neutrálne a že všetci dotknutí výrobcovia majú rovnaké príležitosti reprezentácie v publikácii.

3.   Pomoc môže pokrývať 100 % nákladov uvedených v článku 2. Pomoc sa musí poskytnúť v naturáliách prostredníctvom subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby výrobcom.

4.   Pomoc musí byť dostupná každému, kto je oprávnený v príslušnej oblasti na základe objektívne vymedzených podmienok. Ak poskytovanie technickej pomoci zabezpečujú skupiny výrobcov alebo iné organizácie, členstvo v takýchto skupinách alebo organizáciách nesmie predstavovať podmienku pre prístup k danej službe. Každý príspevok nečlenov na administratívne náklady skupiny alebo organizácie sa musí obmedziť na náklady na udelenie služby.

Článok 16

Podpora sektoru hospodárskych zvierat

1.   Ďalej uvedená pomoc podnikom pôsobiacim v sektore hospodárskych zvierat je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy:

a)

pomoc v podiele až do 100 % na krytie administratívnych nákladov na založenie a vedenie evidencie stáda;

b)

pomoc v podiele až do 70 % nákladov na testy vykonávané treťou stranou alebo v jej mene s cieľom určenia genetickej kvality alebo úžitkovosti hospodárskych zvierat, s výnimkou kontrol, ktoré vykonáva vlastník hospodárskych zvierat, a pravidelných kontrol kvality mlieka;

c)

až do 31. decembra 2011 pomoc v podiele až do 40 % na zavedenie inovačných chovných techník a metód na úrovni poľnohospodárskej usadlosti okrem nákladov súvisiacich so zavedením alebo vykonávaním umelého oplodňovania;

d)

pomoc až do 100 % nákladov na odstránenie mŕtvych hospodárskych zvierat a 75 % nákladov na likvidáciu takýchto mŕtvych tiel zvierat, prípadne pomoc až do rovnocennej čiastky na náklady za poistné, ktoré poľnohospodári zaplatili za poistné pokrývajúce náklady na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat;

e)

pomoc až do 100 % nákladov na odstránenie a likvidáciu takých mŕtvych tiel zvierat, keď sa pomoc financuje prostredníctvom poplatkov alebo povinných príspevkov určených na financovanie likvidácie takých mŕtvych tiel zvierat, za predpokladu, že také poplatky alebo príspevky sú obmedzené a priamo uložené do sektora mäsa;

f)

pomoc vo výške 100 % nákladov na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, ak existuje povinnosť uskutočniť u príslušných mŕtvych hospodárskych zvierat testy TSE;

g)

pomoc v podiele až do výšky 100 % na náklady testov TSE.

Pokiaľ ide o povinné testovanie BSE u hovädzieho dobytka usmrcovaného na ľudskú spotrebu, celková priama a nepriama podpora vrátane platieb Spoločenstva nesmie byť vyššia ako 40 EUR na jeden test. Táto čiastka zodpovedá celkovým nákladom testovania, ktoré zahŕňajú: testovacie súpravy, odoberanie, prepravu, testovanie, uskladňovanie a zničenie vzorky. Testovacia povinnosť môže byť založená na právnych predpisoch Spoločenstva alebo na vnútroštátnych právnych predpisoch.

2.   Výnimka stanovená v odseku 1 písm. d), e), f) a g) musí byť podmienená existenciou konzistentného programu, ktorým sa kontroluje a zabezpečuje bezpečná likvidácia všetkých mŕtvych hospodárskych zvierat v členskom štáte. S cieľom uľahčiť správu takejto štátnej pomoci môže byť platba uskutočnená hospodárskym prevádzkovateľom pôsobiacim v nadväznosti na poľnohospodára a poskytujúcim služby spojené s odstránením a/alebo likvidáciou mŕtvych hospodárskych zvierat, ak je preukázateľné, že poľnohospodárovi sa štátna pomoc dostala v plnej výške.

3.   Pomoc nezahŕňa priame platby hotovosti výrobcom.

Článok 17

Pomoc ustanovená v niektorých nariadeniach Rady

Ďalej uvedená pomoc pre malé a stredné podniky je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy:

a)

pomoc poskytovaná členskými štátmi, ktorá spĺňa všetky podmienky ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1255/1999 (18), najmä v jeho článku 14 ods. 2;

b)

pomoc poskytovaná členskými štátmi, ktorá spĺňa všetky podmienky ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 (19), najmä v jeho článku 87, článku 107 ods. 3 a prvom pododseku článku 125 ods. 5;

c)

pomoc poskytovaná členskými štátmi v súlade s článkom 15 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 (20).

KAPITOLA 3

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Kroky potrebné na udelenie pomoci

1.   Aby bola pomoc oprávnená na vyčlenenie podľa tohto nariadenia, poskytne sa len v rámci schémy pomoci s ohľadom na vykonávané činnosti alebo poskytnuté služby po vytvorení a uverejnení schémy pomoci v súlade s týmto nariadením.

Ak schéma pomoci zakladá automatické právo na poskytnutie pomoci a nevyžaduje si žiadne ďalšie konanie na správnej úrovni, samotná pomoc sa udelí s ohľadom na vykonané činnosti alebo poskytnuté služby iba po vytvorení a uverejnení schémy pomoci v súlade s týmto nariadením.

Ak schéma pomoci vyžaduje podanie žiadosti príslušnému dotknutému orgánu, samotná pomoc sa udelí s ohľadom na vykonané činnosti alebo poskytnuté služby až po splnení týchto podmienok:

a)

schéma pomoci musela byť vytvorená a uverejnená v súlade s týmto nariadením;

b)

žiadosť o pomoc musela byť riadne podaná príslušnému dotknutému orgánu;

c)

žiadosť musel schváliť príslušný dotknutý orgán spôsobom, ktorý zaväzuje tento orgán poskytnúť pomoc, jasne uvádza výšku pomoci, ktorá sa má poskytnúť, a spôsob jej výpočtu; príslušný orgán môže žiadosť schváliť, iba ak nie je vyčerpaný rozpočet určený na pomoc alebo na schému pomoci.

2.   Aby bola oprávnená na vyčlenenie podľa tohto nariadenia, individuálna pomoc mimo schémy pomoci sa poskytne len s ohľadom na vykonávané činnosti alebo poskytnuté služby po splnení kritérií v písmenách b) a c) tretieho pododseku odseku 1.

3.   Tento článok sa neuplatňuje na pomoc uvedenú v článku 17.

Článok 19

Kumulácia

1.   Finančné stropy pomoci stanovené v článkoch 4 až 16 sa uplatnia bez ohľadu na to, či sa podpora na projekt alebo činnosť, ktorým je udelená pomoc, financuje iba zo štátnych zdrojov, alebo ju čiastočne financuje Spoločenstvo.

2.   Pomoc vyčlenená týmto nariadením sa nebude kumulovať so žiadnou inou štátnou pomocou v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy ani s finančnými príspevkami poskytnutými členskými štátmi vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje druhý pododsek článku 88 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005, alebo finančných príspevkov Spoločenstva vo vzťahu k tým istým oprávneným nákladom, ak by v dôsledku takej kumulácie hodnota pomoci presiahla maximum stanovené v tomto nariadení.

3.   Pomoc vyčlenená v tomto nariadení sa nesmie kumulovať s podporou de minimis v zmysle nariadenia (ES) č. 1860/2004 vzhľadom na ten istý projekt oprávnených výdavkov alebo investícií, ak by v dôsledku takej kumulácie hodnota pomoci presiahla hodnotu stanovenú v tomto nariadení.

Článok 20

Transparentnosť a kontrola

1.   Najneskôr 10 pracovných dní pred nadobudnutím účinnosti schémy pomoci oslobodenej týmto nariadením alebo pred udelením individuálnej pomoci oslobodenej týmto nariadením mimo akejkoľvek schémy členské štáty zašlú Komisii súhrnné informácie týkajúce sa takej schémy pomoci alebo individuálnej pomoci v podobe uvedenej v prílohe I s cieľom ich uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Informácie sa poskytnú v elektronickej podobe. Komisia do 10 pracovných dní od prijatia tohto súhrnu odošle potvrdenie o príjme s identifikačným číslom a uverejní súhrn na internete.

2.   Členské štáty zachovávajú podrobné záznamy o schémach pomoci vyčlenených podľa tohto nariadenia, o individuálnej pomoci udelenej v rámci týchto schém a o individuálnej pomoci vyčlenenej podľa tohto nariadenia, ktorá sa poskytne mimo existujúcej schémy pomoci. Tieto záznamy budú obsahovať všetky informácie potrebné na určenie toho, či sú splnené podmienky pre vyčlenenie stanovené v tomto nariadení, ako aj informácie o stave spoločnosti ako MSP. Členské štáty budú uchovávať evidenciu o každej individuálnej pomoci počas 10 rokov odo dňa jej poskytnutia a o schéme počas 10 rokov odo dňa, keď bola poskytnutá posledná individuálna pomoc v rámci danej schémy. Na základe písomnej žiadosti dotknutý členský štát poskytne Komisii v lehote do 20 pracovných dní alebo v dlhšej lehote, ktorá môže byť stanovená v žiadosti, všetky informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie toho, či boli splnené podmienky tohto nariadenia.

3.   Členské štáty vypracujú správu o uplatňovaní tohto nariadenia za každý celý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorých sa toto nariadenie uplatňuje, v podobe uvedenej v prílohe II. Túto správu možno začleniť do výročnej správy, ktorú predkladá členský štát podľa článku 21 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 (21) a ktorú predloží do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, na ktorý sa vzťahuje daná správa. Do toho istého dátumu členský štát predloží samostatnú správu o platbách uskutočnených podľa článkov 10 a 11 tohto nariadenia s opisom čiastok vyplatených v danom kalendárnom roku, podmienok platby, príslušných chorôb podľa článku 10 a v súvislosti s článkom 11 s vhodnými meteorologickými informáciami na dokázanie druhu, trvania, relatívneho rozsahu a miesta klimatických udalostí a ich dôsledkoch na výrobu, za ktorú sa udelila kompenzácia.

4.   Len čo schéma oslobodená týmto nariadením nadobudne účinnosť alebo sa poskytne individuálna pomoc mimo schémy pomoci oslobodená týmto nariadením, členské štáty uverejnia na internete úplné znenie takejto schémy pomoci alebo kritériá a podmienky, na základe ktorých sa individuálna pomoc poskytne.

Adresa internetovej stránky vrátane priamej linky na text schémy sa oznámi Komisii spolu so súhrnnými informáciami týkajúcimi sa požadovanej pomoci podľa odseku 1. Bude obsiahnutá aj vo výročnej správe predkladanej podľa odseku 3.

5.   Odsek 1 sa neuplatňuje na pomoc uvedenú v článku 17.

Článok 21

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 70/2001

Nariadenie (ES) č. 70/2001 mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

na výrobky rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (22), a na činnosti spojené s prvotnou výrobou (farmárstvom) poľnohospodárskych výrobkov; na výrobu a odbyt výrobkov, ktoré napodobňujú alebo nahrádzajú mlieko a mliečne výrobky;

2.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

do článku 2 sa vkladajú tieto písmená k) až n):

„k)

‚poľnohospodársky výrobok‘ znamená:

i)

výrobky uvedené v prílohe I k zmluve s výnimkou výrobkov rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000;

ii)

výrobky patriace pod číselné znaky KN 4502, 4503 a 4505 (korkové výrobky);

iii)

výrobky, ktorými sa napodobňuje alebo nahrádza mlieko a mliečne výrobky v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1898/87 (23);

l)

‚výrobky, ktorými sa napodobňuje alebo nahrádza mlieko alebo mliečne výrobky znamenajú výrobky‘, v prípade ktorých by mohlo dôjsť k zámene s mliekom, resp. mliečnymi výrobkami, ktorých zloženie sa však líši od zloženia mlieka, resp. mliečnych výrobkov tým, že obsahujú tuk a/alebo bielkoviny nemliečneho pôvodu a prípadne aj bielkoviny odvodené z mlieka [»výrobky iné ako mliečne výrobky« v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1898/87];

m)

‚spracovanie poľnohospodárskych výrobkov‘ je akékoľvek pôsobenie na poľnohospodársky výrobok, výsledkom ktorého je takisto poľnohospodársky výrobok, s výnimkou poľnohospodárskych činností potrebných na prípravu živočíšneho alebo rastlinného výrobku na prvý predaj;

n)

‚marketing poľnohospodárskych výrobkov‘ znamená prechovávanie alebo vystavovanie výrobku v záujme jeho predaja, ponúkanie výrobku na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob umiestňovania výrobku na trhu s výnimkou prvého predaja prvovýrobcom obchodníkom alebo spracovateľom a akákoľvek činnosť, ktorou sa výrobok pripravuje na takýto prvý predaj; ak prvovýrobca predáva konečnému spotrebiteľovi, považuje sa to za marketing v prípade, že sa predaj uskutočňuje v osobitných priestoroch vyhradených na tento účel.

3.

V článku 4 sa vkladá tento odsek 7:

„7.   Tam, kde sa investícia týka spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve, brutto čiastka pomoci nepresiahne:

a)

75 % oprávnených investícií v najodľahlejších regiónoch;

b)

65 % oprávnených investícií na malých egejských ostrovoch v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2019/93 (24);

c)

50 % oprávnených investícií v regiónoch oprávnených podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES;

d)

40 % oprávnených investícií v ostatných regiónoch.

4.

V prílohe II sa po texte „iná výroba“ dopĺňa na rovnakú úroveň ako „priemyselná výroba“ text:

„ spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov (25)

Článok 22

Prechodné opatrenia

Schémy pomoci vyčlenené v zmysle nariadenia (ES) č. 1/2004, ktoré spĺňajú všetky podmienky tohto nariadenia, ostávajú vyčlenené do dátumu uvedeného v článku 23 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

2.   Oznámenia nevybavené do času nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa posúdia podľa jeho ustanovení. Ak nebudú splnené podmienky tohto nariadenia, Komisia preskúma také nevybavené oznámenia podľa usmernení Spoločenstva pre štátnu pomoc v sektore poľnohospodárstva.

Individuálna pomoc a schémy pomoci zrealizované pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a pomoc poskytnutá v rámci týchto schém bez povolenia Komisie a pri nedodržaní oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je vyčlenená, ak spĺňa podmienky stanovené v článku 3 tohto nariadenia s výnimkou požiadaviek v odseku 1 a 2 písm. b) a c) tohto článku, že je potrebné uviesť výslovný odkaz na toto nariadenie a že súhrn uvedený v článku 20 ods. 1 bol predložený pred poskytnutím pomoci. Komisia zhodnotí každú pomoc, ktorá nespĺňa tieto podmienky, v súlade s príslušnými rámcami, smernicami, oznámeniami a upozorneniami.

3.   Schémy pomoci vyčlenené podľa tohto nariadenia ostanú vyčlenené počas šiestich mesiacov po uplynutí účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1040/2006 (Ú. v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 8).

(3)  Ú. v. ES C 28, 1.2.2000, s. 2; korigendum v Ú. v. ES C 232, 12.8.2000, s. 17.

(4)  Ú. v. EÚ L 1, 3.1.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

(6)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. ES C 71, 11.3.2000, s. 14.

(8)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 4.

(9)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(10)  Ú. v. ES L 182, 3.7.1987, s. 36.

(11)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(13)  Ú. v. ES L 184, 27.7.1993, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(15)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(17)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(18)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48.

(19)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1.

(21)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(22)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.“

(23)  Ú. v. ES L 182, 3.7.1987, s. 36.“

(24)  Ú. v. ES L 184, 27.7.1993, s. 1.“

(25)  Ako sú definované v článku 2 písm. k) tohto nariadenia.“


PRÍLOHA I

Forma súhrnných informácií, ktoré sa majú poskytnúť vždy, keď sa implementuje schéma pomoci vyčlenená v tomto nariadení a keď sa individuálna pomoc vyčlenená v tomto nariadení udeľuje mimo akejkoľvek schémy pomoci

Súhrnné informácie o štátnej pomoci udelenej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006

Členský štát

Región (Uveďte názov regiónu, ak pomoc udeľuje subcentrálny orgán.)

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc (Uveďte názov schémy štátnej pomoci alebo v prípade individuálnej pomoci meno príjemcu.)

Právny základ (Uveďte presný odkaz na vnútroštátny právny predpis pre schému štátnej pomoci alebo pre individuálnu pomoc.)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti [Čiastky sa uvádzajú v eurách alebo ak je to vhodné, v národnej mene. V prípade schémy štátnej pomoci uveďte celkovú ročnú čiastku rozpočtových prostriedkov alebo odhadovanú daňovú stratu za rok pre všetky nástroje podpory obsiahnuté v príslušnej schéme. V prípade poskytnutia jednotlivej podpory: uveďte celkovú čiastku podpory/daňovej straty. Ak je to vhodné, uveďte tiež, koľko rokov sa bude pomoc vyplácať v splátkach alebo koľko rokov budú vznikať daňové straty. Pokiaľ ide o ručenie, uveďte v oboch prípadoch (maximálnu) výšku garantovaných úverov.]

Maximálna hodnota pomoci (Uveďte maximálnu hodnotu pomoci alebo maximálnu výšku pomoci na oprávnenú položku.)

Dátum implementácie (Uveďte dátum, od ktorého sa môže poskytnúť pomoc v rámci schémy alebo keď je poskytnutá individuálna pomoc.)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci [Uveďte dátum (rok a mesiac), do ktorého možno poskytovať pomoc v rámci schémy alebo v prípade individuálnej pomoci, a ak je to vhodné, predpokladaný dátum (rok a mesiac) poslednej splátky, ktorá sa má vyplatiť.]

Účel pomoci [Rozumie sa, že prvoradým cieľom je pomoc pre MSP. Uveďte ďalšie sledované (druhoradé) ciele. Uveďte, ktorý z článkov (články 4 až 17) sa použil, a oprávnené náklady, na ktoré sa vzťahuje schéma alebo individuálna pomoc.]

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva [Uveďte príslušné vedľajšie sektory uvedením druhu živočíšnej výroby (napríklad ošípané alebo hydina) alebo druhu rastlinnej výroby (napríklad jablká alebo paradajky), ktorého sa to týka.]

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Internetová stránka (Uveďte internetovú stránku, na ktorej možno nájsť úplné znenie schémy alebo kritériá a podmienky, za ktorých sa poskytne individuálna pomoc mimo schémy pomoci.)

Ďalšie informácie


PRÍLOHA II

Forma pravidelnej správy, ktorá sa má poskytnúť Komisii

Formulár ročnej správy o schémach pomoci vyčlenených podľa nariadenia o skupinových výnimkách prijatého podľa článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 994/98

Od členských štátov sa vyžaduje, aby použili ďalej uvedený formulár na splnenie svojej povinnosti podávať správy Komisii podľa nariadení o skupinových výnimkách prijatých na základe nariadenia (ES) č. 994/98.

Správy sa predkladajú v elektronickej podobe.

Informácie požadované pri všetkých schémach pomoci vyčlenených podľa nariadení o skupinových výnimkách prijatých podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 994/98.

1.   Názov schémy štátnej pomoci

2.   Uplatniteľné nariadenie Komisie o výnimke

3.   Výdavky

Za každý nástroj pomoci (napr. dotácia, zvýhodnený úver atď.) v rámci schémy alebo individuálnej pomoci treba uviesť samostatné údaje. Údaje sa uvádzajú v eurách alebo ak je to vhodné, v národnej mene. Pokiaľ ide o daňové výdavky, je potrebné oznámiť ročné daňové straty. Ak nie sú k dispozícii presné údaje, takéto straty sa môžu odhadnúť.

Tieto údaje o výdavkoch by sa mali poskytnúť na nasledujúcom základe.

Za skúmaný rok uveďte samostatne pre každý nástroj pomoci v rámci schémy (napr. grant, zvýhodnenú pôžičku, záruku a pod.):

3.1.

vyčlenené čiastky, (odhadované) daňové straty alebo iné ušlé príjmy, údaje o zárukách atď. na nové projekty, na ktoré sa poskytuje pomoc. V prípade záručných schém je potrebné uviesť celkovú čiastku udelených nových záruk;

3.2.

skutočné platby, (odhadované) daňové straty alebo iné ušlé príjmy, údaje o zárukách atď. na nové a prebiehajúce projekty. V prípade záručných schém je potrebné uviesť toto: celkovú čiastku splatných záruk, prijaté poistné, náhrady, vyplatené náhrady škody, prevádzkovú návratnosť schémy v skúmanom roku;

3.3.

počet projektov a/alebo podnikov, ktorým sa poskytne pomoc;

3.4.

[nevypĺňajte]

3.5.

odhadovaná celková čiastka:

pomoc na investície,

pomoc na zachovanie tradičnej krajiny a budov,

pomoc na premiestnenie hospodárskych budov vo verejnom záujme,

pomoc na začiatok mladým poľnohospodárom,

pomoc na predčasný odchod do dôchodku,

pomoc na výdavky skupiny výrobcov,

výdavky v súvislosti s ochoreniami,

výdavky na kompenzáciu zlého počasia,

pomoc na výdavky za poistné prémie,

pomoc na preparcelovanie pozemku,

pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov,

pomoc na výdavky za technickú podporu,

výdavky na podporu v živočíšnom sektore.

3.6.

regionálne rozdelenie čiastok v bode 3.1 podľa znevýhodnených regiónov a oblastí uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a iných oblastí;

3.7.

sektorové rozdelenie čiastok v bode 3.1 podľa sektorov činností prijímateľov (ak je pokrytý viac ako jeden sektor, uveďte ich podiel):

druh živočíšneho výrobku,

druh rastlinného výrobku.

4.   Ďalšie informácie a poznámky.


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1858/2006

z 15. decembra 2006,

ktorým sa otvára verejná súťaž na predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus (2) určuje okrem iného podrobné pravidlá odstraňovania zásob liehu, ktorý sa získal destiláciou podľa článkov 35, 36 a 39 nariadenia Rady (EHS) č. 822/87 zo 16. marca 1987 o spoločnej organizácii trhu s vínom (3) a podľa článkov 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a je v držbe intervenčných agentúr.

(2)

V súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000 je potrebné začať verejnú súťaž na vínny destilát na účely jeho výhradného použitia v odvetví pohonných hmôt vo forme bioetanolu v Spoločenstve, aby sa znížili zásoby vínneho destilátu Spoločenstva a zabezpečila sa kontinuita zásobovania pre schválené spoločnosti v súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

(3)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (4), sa od 1. januára 1999 predajná cena a zábezpeky musia vyjadriť v eurách a platby sa musia vykonať v eurách.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Verejnou súťažou č. 8/2006 ES sa otvára predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve.

Tento lieh sa vyrobil destiláciou v súlade s článkami 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a je v držbe intervenčných agentúr členských štátov.

2.   Celkový objem ponúknutý na predaj je 685 562,74 hektolitrov liehu 100 % obj. a je rozdelený takto:

a)

dávka očíslovaná 82/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

b)

dávka očíslovaná 83/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

c)

dávka očíslovaná 84/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

d)

dávka očíslovaná 85/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

e)

dávka očíslovaná 86/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

f)

dávka očíslovaná 87/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

g)

dávka očíslovaná 88/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

h)

dávka očíslovaná 89/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

i)

dávka očíslovaná 90/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

j)

dávka očíslovaná 91/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

k)

dávka očíslovaná 92/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

l)

dávka očíslovaná 93/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

m)

dávka očíslovaná 94/2006 ES v množstve 53 380,74 hektolitrov liehu 100 % obj.;

n)

dávka očíslovaná 95/2006 ES v množstve 32 182 hektolitrov liehu 100 % obj.

3.   Miesto uskladnenia a referenčné čísla sudov tvoriacich dávky, množstvo liehu v každom sude, obsah alkoholu a charakteristiky liehu sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.   Verejnej súťaže sa môžu zúčastniť iba spoločnosti schválené v súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

Článok 2

Predaj sa uskutoční v súlade s článkami 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95 až 98, 100 a 101 nariadenia (ES) č. 1623/2000 a s článkom 2 nariadenia (ES) č. 2799/98.

Článok 3

1.   Ponuky sa musia predložiť intervenčným agentúram, ktoré majú lieh v držbe a ktorých zoznam je uvedený v prílohe II, alebo sa musia doporučene poslať na adresu týchto agentúr.

2.   Ponuky sa vložia do zapečatenej obálky s označením „predloženie ponuky – verejná súťaž č. 8/2006 ES na predaj liehu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve“, ktorá sa vloží do obálky s adresou príslušnej intervenčnej agentúry.

3.   Ponuky sa musia doručiť príslušnej intervenčnej agentúre najneskôr do 10. januára 2007 do 12.00 hod. (bruselského času).

Článok 4

1.   Aby bola ponuka spôsobilá na zváženie, musí byť v súlade s článkami 94 a 97 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

2.   Aby bola ponuka spôsobilá na zváženie, je potrebné, aby sa k nej pri predložení priložili:

a)

dôkaz o zložení zábezpeky v príslušnej intervenčnej agentúre, ktorá má lieh v držbe, vo výške 4 EUR za hektoliter liehu 100 % obj.;

b)

názov a adresa uchádzača, referenčné číslo predbežného oznámenia o konaní verejnej súťaže, ponúknutá cena vyjadrená v eurách za hektoliter liehu 100 % obj.;

c)

prísľub uchádzača verejnej súťaže dodržiavať pravidlá týkajúce sa príslušného konania verejnej súťaže;

d)

vyhlásenie uchádzača verejnej súťaže, ktorým:

i)

sa zrieka všetkých nárokov v súvislosti s kvalitou a vlastnosťami prijatého liehu;

ii)

súhlasí podstúpiť akékoľvek kontroly vykonané na mieste určenia a v súvislosti s použitím liehu;

iii)

súhlasí s povinnosťou poskytnúť dôkaz o tom, že lieh je použitý v súlade s ustanoveniami predbežného oznámenia o konaní verejnej súťaže.

Článok 5

Oznámenia ustanovené v článku 94a nariadenia (ES) č. 1623/2000, ktoré sa týkajú verejnej súťaže otvorenej týmto nariadením, sa doručia Komisii na adresu uvedenú v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Formality týkajúce sa odberu vzoriek sú definované v článku 98 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

Intervenčná agentúra poskytne všetky potrebné informácie s ohľadom na charakteristiky liehov ponúknutých na predaj.

Každý záujemca, ktorý sa obráti na príslušnú intervenčnú agentúru, môže dostať vzorky liehu ponúknutého na predaj, ktoré odoberie zástupca príslušnej intervenčnej agentúry.

Článok 7

1.   Intervenčné agentúry členských štátov, v ktorých je predávaný lieh uskladnený, vykonajú zodpovedajúce kontroly na overenie akosti liehu v čase jeho konečného použitia. Na tieto účely môžu:

a)

uplatniť mutatis mutandis ustanovenia článku 102 nariadenia (ES) č. 1623/2000;

b)

vykonať kontroly vzoriek použitím jadrovej magnetickej rezonancie na overenie akosti liehu v čase konečného použitia.

2.   Náklady na kontroly uvedené v odseku 1 znášajú podniky, ktorým sa lieh predá.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2165/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  Ú. v. ES L 84, 27.3.1987, s. 1. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1493/1999.

(4)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.


PRÍLOHA I

Členský štát a číslo dávky

Miesto uskladnenia

Číslo sudov

Objem v hektolitroch 100 % obj.

Odkaz na nariadenie (ES) č. 1493/1999 (články)

Druh liehu

Španielsko

dávka č. 82/2006 ES

Tarancón

C-3

25 239

27

surový

C-4

24 761

27

surový

 

spolu

 

50 000

 

 

Španielsko

dávka č. 83/2006 ES

Tarancón

C-4

572

27

surový

D-1

25 575

27

surový

D-2

23 853

27

surový

 

spolu

 

50 000

 

 

Španielsko

dávka č. 84/2006 ES

Tarancón

B-2

12 450

30

surový

B-7

11 880

30

surový

C-5

24 742

30

surový

C-6

928

30

surový

 

spolu

 

50 000

 

 

Španielsko

dávka č. 85/2006 ES

Tarancón

C-6

24 376

30

surový

D-5

24 880

30

surový

D-6

744

30

surový

 

spolu

 

50 000

 

 

Francúzsko

dávka č. 86/2006 ES

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

1

44 610

27

surový

25

1 140

30

surový

1B

2 480

30

surový

1B

1 770

30

surový

 

spolu

 

50 000

 

 

Francúzsko

dávka č. 87/2006 ES

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

9

14 755

27

surový

24

5 320

30

surový

9B

6 595

30

surový

9B

755

30

surový

9B

555

28

surový

24B

6 485

27

surový

24

870

30

surový

21

11 590

27

surový

25B

3 075

27

surový

 

spolu

 

50 000

 

 

Francúzsko

dávka č. 88/2006 ES

Deulep-PSL

13230 Port Saint Louis du Rhône

B3

24 025

27

surový

B3B

8 775

30

surový

B3B

10 965

30

surový

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

72

5 280

30

surový

72

955

28

surový

 

spolu

 

50 000

 

 

Francúzsko

dávka č. 89/2006 ES

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

71B

11 190

30

surový

72

3 590

30

surový

71B

16 030

30

surový

71

19 190

27

surový

 

spolu

 

50 000

 

 

Taliansko

dávka č. 90/2006 ES

Cipriani-Chizzola d'Ala (TN)

18A-20A-25A

6 400

27

surový

Dister-Faenza (RA)

124A-127A

6 000

27/30

surový

I.C.V. – Borgoricco (PD)

6A

2 860

27

surový

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

10 007,50

27

surový

Tampieri-Faenza (RA)

13A-14A-16A

1 500

27

surový

Villapana-Faenza (RA)

9A-4A

10 000

27

surový

Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)

8A

3 100

27

surový

Caviro-Faenza (RA)

15A

10 132,50

27

surový

 

spolu

 

50 000

 

 

Taliansko

dávka č. 91/2006 ES

Bonollo-Paduni (FR)

15A-34A-35A

26 669,32

27/30

surový

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 138,18

27

surový

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

21 192,50

27

surový

 

spolu

 

50 000

 

 

Taliansko

dávka č. 92/2006 ES

Balice Distill-San Basilio Mottola (TA)

3A-4A

2 600

27

surový

Balice S.n.c.-Valenzano (BA)

8A-9A-40A-43A-44A

9 600

27

surový

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 192,50

27

surový

D'Auria-Ortona (CH)

1A-2A-3A-4A-17A-25A-26A-27A-28A-29A

7 500

27

surový

De Luca-Novoli (LE)

6A-8A

4 000

27

surový

Di Lorenzo – Ponte Valleceppi (PG) – Pontenuovo di Torgiano (PG)

18A-3B

13 000

30

surový

S.V.A.-Ortona (CH)

17A-19A-20A

2 600

27/30

surový

Caviro-Carapelle (FG)

3C-6C

8 507,50

27/30

surový

 

spolu

 

50 000

 

 

Taliansko

dávka č. 93/2006 ES

Bertolino-Partinico (PA)

6A-20A-24A

31 000

30

surový

S.V.M.-Sciacca (AG)

29A-41A

5 000

27/30

surový

GE.DIS.-Marsala (TP)

13B-14B

14 000

30

surový

 

spolu

 

50 000

 

 

Grécko

dávka č. 94/2006 ES

Οινοποιητικός συνεταιρισμός

Μεσσηνίας

Πύργος τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

surový

77

432,94

30

surový

85

1 782,89

30

surový

86

1 684,51

30

surový

87

1 756,59

30

surový

88

1 753,86

30

surový

95

873,44

30

surový

75

444,79

30

surový

28

904,89

30

surový

80

463,46

30

surový

73

387,14

30

surový

78

27,72

30

surový

15

1 747,04

30

surový

16

1 713,67

30

surový

26

853,18

30

surový

74

427,35

30

surový

17

1 743,76

30

surový

94

887,65

30

surový

84

1 786,52

30

surový

79

439,47

30

surový

93

908,63

30

surový

83

1 795,78

30

surový

82

1 758,86

30

surový

12

1 800,87

30

surový

11

1 744,16

30

surový

18

1 707,83

30

surový

13

1 788,73

30

surový

96

827,49

30

surový

81

1 805,07

30

surový

14

1 800,04

30

surový

97

915,07

30

surový

92

908,96

30

surový

99

911,94

30

surový

25

905,06

30

surový

108

432,18

30

surový

107

432,77

30

surový

105

448,22

30

surový

106

441,22

30

surový

27

897,73

30

surový

29

579,19

30

surový

30

667,69

30

surový

19

901,65

27

surový

20

892,07

27

surový

21

900,28

27

surový

22

899,54

27

surový

23

882,32

27

surový

24

653,58

27

surový

89

847,09

27

surový

90

880,83

27

surový

91

856,22

27

surový

98

878,23

27

surový

100

745,61

27

surový

 

spolu

 

53 380,74

 

 

Portugalsko

dávka č. 95/2006 ES

S. João da Pesqueira

Inox 6

5 002,98

27

surový

Inox 13

10 323,33

27

surový

Inox 14

10 230,70

27

surový

Inox 15

6 624,99

27

surový

 

spolu

 

32 182

 

 


PRÍLOHA II

Intervenčné agentúry uvedené v článku 3, ktoré majú lieh v držbe

Viniflhor – Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)

IVV – Instituto da Vinha e do Vinho

R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]


PRÍLOHA III

Adresa uvedená v článku 5

Európska komisia

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, oddelenie D-2

B-1049 Brusel

Fax: (32-2) 292 17 75

Elektronická pošta: agri-market-tenders@cec.eu.int


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1859/2006

z 15. decembra 2006

o stanovení paušálnej odmeny za hlásenie poľnohospodárskeho podniku na účtovný rok 2007 informačnej siete poľnohospodárskych účtovných údajov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 79/65/EHS z 15. júna 1965 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom hospodárskom spoločenstve (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 1915/83 z 13. júla 1983 o určitých vykonávacích pravidlách týkajúcich sa vedenia účtovníctva s cieľom stanovenia príjmov poľnohospodárskych podnikov (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1915/83 sa ustanovuje, že za každé riadne vyplnené hlásenie poľnohospodárskeho podniku, ktoré bolo Komisii poslané v lehote ustanovenej v článku 3 tohto nariadenia, zaplatí Komisia členskému štátu paušálnu odmenu.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 118/2006 (3) sa stanovila výška paušálnej odmeny na účtovný rok 2006 na 145 EUR za jedno hlásenie poľnohospodárskeho podniku. Vývoj nákladov a ich vplyv na náklady spojené s vyplnením hlásenia poľnohospodárskeho podniku sú dôvodom na úpravu výšky odmeny.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru Spoločenstva pre informačnú sieť poľnohospodárskych účtovných údajov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálna odmena podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1915/83 sa stanovuje na 148 EUR.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na účtovný rok 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 660/2004 (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  Ú. v. ES L 190, 14.7.1983, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 803/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 18).

(3)  Ú. v. EÚ L 21, 25.1.2006, s. 12.


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1860/2006

z 15. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1859/82 o výbere vykazujúcich hospodárstiev na účely stanovenia príjmov poľnohospodárskych fariem

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 79/65/EHS z 15. júna 1965 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom hospodárskom spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 4 a článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EHS) č. 1859/82 (2) sa stanovuje počet vykazujúcich podnikov podľa oblastí.

(2)

Treba upraviť počet vykazujúcich podnikov na oblasť vo Švédsku, aby vzorka lepšie reprezentovala všetky druhy poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú zastúpené v skúmanej oblasti.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 1859/82 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru Spoločenstva pre informačnú sieť poľnohospodárskych účtovných údajov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 1859/82 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od účtovného roku 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 660/2004 (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  Ú. v. ES L 205, 13.7.1982, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1187/2005 (Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 20).


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 1859/82 sa časť, ktorá sa týka Švédska, nahrádza takto:

„ŠVÉDSKO

710

Nížiny južného a stredného Švédska

702

720

Lesy a zmiešané poľnohospodárske a lesné oblasti južného a stredného Švédska

217

730

Oblasti severného Švédska

106

Švédsko spolu

1 025“


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1861/2006

z 15. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2237/77 o forme hlásenia poľnohospodárskej farmy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 79/65/EHS z 15. júna 1965 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom hospodárskom spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2237/77 z 23. septembra 1977, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 118/66/EHS o forme hlásenia poľnohospodárskej farmy, ktorá sa má použiť na účely zisťovania príjmov poľnohospodárskych podnikov (2), sa stanovuje typ účtovných údajov, ktoré majú byť uvedené v hlásení poľnohospodárskeho podniku.

(2)

Je vhodné prispôsobiť obsah hlásenia poľnohospodárskeho podniku novým ustanoveniam o štrukturálnych fondoch a rozvoji vidieka, ako aj objasniť a zjednodušiť niektoré zložky hlásenia poľnohospodárskeho podniku a dosiahnuť ich väčšiu koherentnosť.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru Spoločenstva pre informačnú sieť poľnohospodárskych účtovných údajov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (EHS) č. 2237/77 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od účtovného roka 2007, ktorý sa začína počas obdobia od 1. januára 2007 do 1. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 109, 23.6.1965, s. 1859. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 660/2004 (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  Ú. v. ES L 263, 17.10.1977, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2253/2004 (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 7).


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (EHS) č. 2237/77 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

V tabuľke A (VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PODNIKU) sa v položke 2 slová „– číslo účtovnej firmy (nepovinné)“ nahrádzajú slovami „– číslo účtovnej firmy“.

b)

V tabuľke H sa v nadpise stĺpcov 4 a 8 slovo „Prevádz.“ nahrádza slovami „Ostatné aktíva“.

2.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

Poradové číslo 44 sa nahrádza takto:

„Poradové číslo 44 – Oblasť štrukturálnych fondov: treba uviesť, či sa väčšina využívanej poľnohospodárskej plochy podniku nachádza v oblasti, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia článkov 5, 6 alebo 8 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25). Treba použiť tieto čísla kódov:

6

=

väčšina využívanej poľnohospodárskej plochy podniku sa nachádza v oblasti cieľa Konvergencia v zmysle nariadenia (ES) č. 1083/2006 a najmä jeho článku 5;

7

=

väčšina využívanej poľnohospodárskej plochy podniku sa nachádza v oblasti cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v zmysle nariadenia (ES) č. 1083/2006 a najmä jeho článku 6;

8

=

väčšina využívanej poľnohospodárskej plochy podniku sa nachádza v oblasti, ktorá spĺňa požiadavky na poskytnutie prechodnej podpory v zmysle článku 8 nariadenia (ES) č. 1083/2006.“

b)

Poradové číslo 45 sa nahrádza takto:

„Poradové číslo 45 – Oblasť s environmentálnymi obmedzeniami: treba uviesť, či sa väčšina využívanej poľnohospodárskej plochy podniku nachádza v oblasti, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia článku 38 nariadenia (ES) č. 1698/2005. Treba použiť tieto čísla kódov:

1

=

väčšina využívanej poľnohospodárskej plochy podniku sa nenachádza v oblasti, ktorá spĺňa požiadavky na platby Natura 2000 alebo platby súvisiace so smernicou 2000/60/ES v zmysle článku 38 nariadenia (ES) č. 1698/2005;

2

=

väčšina využívanej poľnohospodárskej plochy podniku sa nachádza v oblasti, ktorá spĺňa požiadavky na platby Natura 2000 alebo platby súvisiace so smernicou 2000/60/ES v zmysle článku 38 nariadenia (ES) č. 1698/2005.“

c)

Bod 23. sa nahrádza takto:

„23.   TEĽATÁ VO VÝKRME

Teľatá vo výkrme, zvyčajne zabité vo veku približne šesť mesiacov.“

d)

V bode 106. sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

pôžičky na ostatné aktíva (stĺpce 4 a 8)“.

e)

V bode 107. Systém DPH sa pri LITVE slová „Neuplatňuje sa DPH“ nahrádzajú slovom „Špeciálny“.

f)

Bod 138. sa nahrádza takto:

„138.

Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované pod strechou (vrátane ananásov a kukurice cukrovej): plodiny pestované pod strechou (v skleníkoch, trvalých pareniskách a v plastových tuneloch, do ktorých sa dá vojsť) počas celého alebo väčšej časti vegetačného obdobia. Plodiny pestované v plastových tuneloch, do ktorých sa nedá vojsť, pod zvonmi alebo v prenosných pareniskách sa nepovažujú za plodiny pestované pod strechou. V prípade poschodových skleníkov sa počíta len základná plocha.“

g)

Bod 169. sa nahrádza takto:

„169.

Slepačie vajcia (vrátane násadových vajec)“.

h)

V časti „L. KVÓTY A INÉ PRÁVA“ sa pod „STĹPCE TABUĽKY L“ a pod „Dane, dodatočné poplatky (stĺpec 10)“ vypúšťa posledná veta „Zadajte 0 v prípade, ak existuje kvóta, ale nebola uskutočnená platba“.

i)

V bode „601. Plošné platby na nezavlažovanú pôdu“ sa veta „Súčet položiek 602 až 618.“ nahrádza takto:

„V stĺpci 4 – Počet základných jednotiek pre platby: súčet položiek 602 až 618 okrem položiek 608, 614 a 618, ak sú rovnaké základné jednotky zaznamenané aj pod inou položkou v tabuľke M v stĺpci 5 – Celková pomoc: súčet položiek 602 až 618.“

j)

V bode „621. Plošné platby na zavlažovanú pôdu“ sa veta „Súčet položiek 622 až 638.“ nahrádza takto:

„V stĺpci 4 – Počet základných jednotiek pre platby: súčet položiek 622 až 638 okrem položiek 628, 634 a 638, ak sú rovnaké základné jednotky zaznamenané aj pod inou položkou v tabuľke M v stĺpci 5 – Celková pomoc: súčet položiek 622 až 638.“

k)

Bod 700. sa nahrádza takto:

„700.

Priame platby na produkciu hovädzieho dobytka podľa nariadení Rady (ES) č. 1254/1999 a (ES) č. 1782/2003.

Celkovú sumu priamych platieb na hovädzí dobytok treba uviesť aj v tabuľke J s kódom 700.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené položky priamych platieb na hovädzí dobytok podľa nariadení (ES) č. 1254/1999 a (ES) č. 1782/2003.

Položky

Počet základných jednotiek pre platby

Celková pomoc

700

Platby na hovädzí dobytok spolu

(súčet položiek 710, 720, 730, 740, 750, 760)

Povinné

710

Osobitná prémia

(súčet položiek 711 a 715)

Povinné

Povinné

711

Osobitná prémia na býky

Povinné

Povinné

715

Osobitná prémia na voly

Povinné

Povinné

730

Prémia na dojčiace kravy

(súčet položiek 731 a 735)

Povinné

731

Prémia na dojčiace kravy pre dojčiace kravy a jalovice

Povinné

Povinné

735

Prémia na dojčiace kravy: dodatočná vnútroštátna prémia

Povinné

Povinné

740

Jatočná prémia

(súčet položiek 741 a 742)

Povinné

741

Jatočná prémia: 1 až 7 mesiacov

Nepovinné

Povinné

742

Jatočná prémia: 8 mesiacov a viac

Povinné

Povinné

750

Rozširovacia platba, spolu

Povinné

Povinné

760

Dodatkové platby (vnútroštátny balík)

Povinné“


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1862/2006

z 15. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle nariadenia (ES) č. 2320/2002 je Komisia povinná prijať opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva v celom Spoločenstve. Nariadenie Komisie (ES) č. 622/2003 zo 4. apríla 2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (2) bolo prvým právnym predpisom, ktorým sa takéto opatrenia ustanovili.

(2)

Je potrebné prijať opatrenia, ktorými sa spresnia spoločné základné normy.

(3)

Pokiaľ ide o prechodové detektory kovov (PDK), požiadavky na ich prevádzku by mali byť upravené v právnom predpise. Tieto štandardy by však mali byť pravidelne preskúmané, aspoň každé 2 roky, s cieľom zabezpečiť, aby aj naďalej zodpovedali technickému vývoju.

(4)

Požiadavky na prevádzku PDK by sa mali považovať za prvý krok k úplnému zosúladeniu technických špecifikácií pre takéto zariadenia. Čo možno najrýchlejšie by mali byť doplnené zosúladenými postupmi klasifikácie PDK vrátane podmienok testovania.

(5)

V súlade s nariadením (ES) č. 2320/2002 a s cieľom predísť činom protiprávneho zasahovania by opatrenia uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 622/2003 mali byť utajené a nemali by sa uverejňovať. Rovnaké pravidlo sa nevyhnutne uplatňuje na všetky zmeny a doplnenia.

(6)

Nariadenie (ES) č. 622/2003 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru bezpečnostnej ochrany civilného letectva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 622/2003 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Pokiaľ ide o dôverný charakter tejto prílohy, uplatňuje sa článok 3 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 849/2004 (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 89, 5.4.2003, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1546/2006 (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006, s. 6).


PRÍLOHA

V súlade s článkom 1 je príloha utajovaná a nesmie sa uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1863/2006

z 15. decembra 2006

o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 22. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 22. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa minimálna predajná cena masla z intervenčných zásob a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Minimálna predajná cena masla a výška zábezpeky za spracovanie pre 22. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Minimálna predajná cena

maslo ≥ 82 %

nezmenené

213,7

213,7

koncentrované

206,1

Zábezpeka za spracovanie

nezmenené

45

45

koncentrované

45


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1864/2006

z 15. decembra 2006

o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 22. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 22. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie pre 22. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Maximálna výška pomoci

maslo ≥ 82 %

17,5

14

14

maslo < 82 %

13,65

koncentrované maslo

20

16,58

20

16,5

smotana

9

6

Zábezpeka za spracovanie

maslo

19

koncentrované maslo

22

22

smotana

10


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1865/2006

z 15. decembra 2006

o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 22. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), vyhlasujú intervenčné agentúry stálu verejnú súťaž na poskytovanie pomoci na koncentrované maslo. V článku 54 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú osobitnú verejnú súťaž sa má stanoviť maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %.

(2)

Na zabezpečenie prevzatia koncentrovaného masla do maloobchodu sa má zložiť zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(3)

Vzhľadom na prijaté ponuky by sa mala stanoviť maximálna výška pomoci na primeranej úrovni a mala by sa stanoviť príslušná zábezpeka za konečné použitie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 22. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenú v súlade s nariadením (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %, ako sa uvádza v článku 47 ods. 1 uvedeného nariadenia, stanovuje na 19,27 EUR/100 kg.

Zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa stanovuje na 21 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/43


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1866/2006

z 15. decembra 2006

stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 54. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), ponúkajú intervenčné agentúry na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie na predaj určité množstvá masla, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejné obstarávanie je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 2771/1999.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 54. individuálnu výzvu na verejné obstarávanie sa v súlade s nariadením (ES) č. 2771/1999, na základe ktorého lehota na predloženie ponúk uplynula 12. decembra 2006, stanovuje minimálna predajná cena masla na 236,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1802/2005 (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 3).


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1867/2006

z 15. decembra 2006,

ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. decembra 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1784/2003 predpokladá, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú colné poplatky vo výške podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze, zvýšenej o 55 % a zníženej o dovoznú cenu CIF, platnú pre príslušnú zásielku. Avšak tento colný poplatok nesmie byť vyšší ako výška poplatkov v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dovozné ceny CIF vypočítavajú na základe reprezentatívnych cien príslušného produktu na svetovom trhu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1249/96 stanovilo pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín.

(4)

Dovozné clá zostávajú platné, kým nevstúpi do platnosti ich nové určenie.

(5)

S cieľom umožniť normálne fungovanie režimu dovozných ciel sa pre ich výpočet majú zvoliť reprezentatívne trhové sadzby zistené v priebehu určitého referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1249/96 vedie k určeniu dovozných ciel v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore obilnín v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sú určené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 16. decembra 2006

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

0,00

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

9,34

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

9,34

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav [článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96] môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

(1.12.2006–15.12.2006)

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

155,50 (3)

110,77

173,74

163,74

143,74

156,10

Prémia v zálive (EUR/t)

13,47

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

10,82

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 24,89 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 28,94 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1868/2006

z 15. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2247/2003, ktorým sa v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 o opatreniach uplatniteľných na poľnohospodárske výrobky a tovary, ktoré vznikli spracovaním poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v štátoch Afriky, Karibiku a Pacifiku (štáty AKT)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002 o postupoch uplatniteľných na poľnohospodárske výrobky a tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1706/98 (1), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2247/2003 (2) sa na obdobia od 1. januára do 31. decembra otvorila viacročná colná kvóta na dovoz určitých produktov zo sektoru hovädzieho a teľacieho mäsa s pôvodom v štátoch AKT.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (3), sa vzťahuje na dovozné povolenia pre obdobia dovozných colných kvót začínajúce 1. januára 2007. V nariadení (ES) č. 1301/2006 sa konkrétne ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa žiadostí o dovozné povolenia, postavenie žiadateľov a vydávanie povolení. Uvedeným nariadením sa obdobie platnosti povolení obmedzuje na posledný deň obdobia dovozných colných kvót. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 by sa mali uplatňovať na dovozné povolenia vydané podľa nariadenia (ES) č. 2247/2003 bez toho, aby boli dotknuté ďalšie podmienky ustanovené v uvedenom nariadení. V prípade potreby sa musia zosúladiť ustanovenia nariadenia (ES) č. 2247/2003 s nariadením (ES) č. 1301/2006.

(3)

V záujme zrozumiteľnosti by sa mal odsek 2 v článku 2 nariadenia (ES) č. 2247/2003 zrušiť, pretože toto ustanovenie je iba opakovaním ustanovenia v článku 50 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (4).

(4)

Nariadenie (ES) č. 2247/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2247/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa odsek 2 vypúšťa.

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, uplatňujú sa nariadenia (ES) č. 1445/95, (ES) č. 1291/2000 a nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 (5).

3.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

v kolónke 8 má byť krajina pôvodu a slovo ‚áno’ označené krížikom. Povolenia predstavujú povinnosť dovážať z uvedenej krajiny;“

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr tretí pracovný deň po ukončení obdobia podávania žiadostí požadované množstvá rozdelené podľa pôvodu a číselného znaku KN alebo skupiny číselných znakov KN a vyjadrené v kilogramoch;“

c)

odsek 4 sa vypúšťa.

4.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa ruší;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Dovozné povolenia sa vydajú v 21. dni každého mesiaca.“

5.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Dovozné povolenia vydané v súlade s týmto nariadením sú platné 90 dní odo dňa ich vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 37. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(3)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1282/2006 (Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4).

(5)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.“


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/49


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1869/2006

z 15. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2172/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2172/2005 (2) sa na viacročnom základe na obdobie od 1. januára do 31. decembra otvára colná kvóta oslobodená od cla na dovoz 4 600 kusov živého hovädzieho dobytka s pôvodom vo Švajčiarsku. Vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska k Európskej únii 1. januára 2007 lehota na predloženie žiadostí o dovoznú colnú kvótu na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 sa nariadením Komisie (ES) č. 1677/2006 zo 14. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 2172/2005, pokiaľ ide o dátum predloženia žiadosti o dovozné práva na obdobie colnej kvóty od 1. januára do 31. decembra 2007 (3), predĺžila do 8. januára 2007.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (4), sa uplatňuje na dovozné licencie za obdobia dovozných colných kvót začínajúce od 1. januára 2007. V nariadení (ES) č. 1301/2006 sa ustanovujú najmä podrobné pravidlá týkajúce sa žiadostí o dovozné licencie, postavenie žiadateľov a vydávanie licencií. V tomto nariadení sa ustanovuje, že dovozné colné kvóty sú otvorené počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a obmedzuje sa ním obdobie platnosti licencií po posledný deň obdobia dovoznej colnej kvóty. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 by sa mali uplatňovať na dovozné licencie vydané podľa nariadenia (ES) č. 2172/2005 bez toho, aby boli dotknuté ďalšie podmienky a výnimky ustanovené v tomto nariadení. Tam, kde je to vhodné, je treba zosúladiť ustanovenia nariadenia (ES) č. 2172/2005 s nariadením (ES) č. 1301/2006.

(3)

S cieľom zabrániť špekuláciám by sa počty kusov dostupné v rámci kvóty mali sprístupňovať prevádzkovateľom, ktorí môžu preukázať, že sa skutočne významnou mierou podieľajú na obchode s tretími krajinami. Vzhľadom na túto skutočnosť a s cieľom zabezpečiť účinné riadenie by sa od príslušných prevádzkovateľov malo vyžadovať, aby počas oboch referenčných období uvedených v článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 doviezli minimálne 50 zvierat. Navyše členským štátom by sa z administratívnych dôvodov malo umožniť prijímanie overených kópií dokumentov dokazujúcich obchodovanie s tretími krajinami.

(4)

V prípade, že po uplatnení alokačného koeficientu uvedeného v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 vychádza menej ako 50 kusov na žiadosť, príslušné členské štáty by mali rozdeliť množstvo, ktoré je k dispozícii, žrebovaním dovozných práv, z ktorých každé sa vzťahuje na 50 kusov, aby sa zabezpečil obchodne rentabilný počet kusov zvierat na jednu žiadosť.

(5)

Nariadenie (ES) č. 2172/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2172/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Týmto sa každý rok otvára colná kvóta Spoločenstva oslobodená od cla na obdobia od 1. januára do 31. decembra na dovoz 4 600 kusov živého hovädzieho dobytka s pôvodom vo Švajčiarsku a s hmotnosťou vyššou ako 160 kg, ktorý patrí pod kódy KN 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 alebo 0102 90 79.“

2.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Na účely uplatnenia článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 zapojenie do obchodovania s tretími krajinami uvedené v tomto článku znamená, že žiadatelia doviezli minimálne 50 zvierat, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 0102 10 a 0102 90.

Členské štáty môžu prijať ako dôkaz obchodu s tretími krajinami kópie dokumentov uvedených v druhom odseku článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006, ktoré riadne overil príslušný orgán.“;

b)

odseky 2 a 3 sa vypúšťajú.

3.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odseky 1 a 4 sa vypúšťajú.

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Po overení predložených dokladov zašle členský štát Komisii najneskôr v desiaty pracovný deň odo dňa uplynutia lehoty na podávanie žiadostí celkový počet kusov, o ktorý žiadajú.

Bez ohľadu na ustanovenia článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1301/2006 platí článok 11 toho nariadenia.“

4.

Odsek 2 článku 4 sa nahrádza týmto textom:

„2.   V prípade, že sa žiadosť v dôsledku uplatňovania prideľovacieho koeficientu uvedeného v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 vzťahuje na počet nižší ako 50 kusov, príslušné členské štáty pridelia dostupný počet kusov žrebovaním o dovozné práva na časti po 50 kusoch. V prípade, že je zostávajúci počet nižší ako 50 kusov, udelí sa pre tento počet jedno dovozné právo.“

5.

V článku 6 ods. 4 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Krajina pôvodu a voľba ‚áno‘ v kolónke 8 sa označia krížikom;“.

6.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Odchylne od článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nie sú dovozné licencie vydávané podľa tohto nariadenia prevoditeľné.“;

b)

odseky 2 a 4 sa vypúšťajú.

7.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Nariadenia (ES) č. 1445/95 a (ES) č. 1291/2000 a nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 (5) sa uplatňujú s výhradou tohto nariadenia.

8.

Príloha I sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 314, 15.11.2006, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/51


ROZHODNUTIE RADY

z 18. júla 2006

o uzatvorení dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Fidžijskou republikou, Guyanskou republikou, Republikou Pobrežia Slonoviny, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Maurícijskou republikou, Mozambickou republikou, Surinamskou republikou, Svätým Krištofom a Nevis, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Republikou Trinidadom a Tobagom, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwianskou republikou a o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobie rokov 2005–2006 a dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobie rokov 2005–2006

(2006/942/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133, v spojení s prvou vetou druhého pododseku jej článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

Keďže:

(1)

Vykonávanie protokolu 3 o cukre z krajín AKT pripojeného k prílohe V k Dohode o partnerstve krajín AKT–ES (1) a dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Indickou republikou o trstinovom cukre (2) sa uskutočňuje v súlade s článkom 1 ods. 2 každej z uvedených dohôd v rámci riadenia Spoločnej organizácie trhu s cukrom.

(2)

Je vhodné schváliť dohody formou výmeny listov medzi Spoločenstvom a štátmi uvedenými v Protokole na jednej strane a Indickou republikou na strane druhej o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobie rokov 2005–2006,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Fidžijskou republikou, Guyanskou republikou, Republikou Pobrežia Slonoviny, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Maurícijskou republikou, Mozambickou republikou, Surinamskou republikou, Svätým Krištofom a Nevis, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Republikou Trinidadom a Tobagom, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwianskou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobie rokov 2005–2006 a dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobie rokov 2005–2006 sa týmto schvaľujú v mene Spoločenstva.

Texty týchto dohôd sú uvedené v prílohe I a prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady je týmto oprávnený vymenovať osobu/osoby, ktorú /ktoré splnomocňuje podpísaním dohody, ako je uvedené v článku 1, s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. júla 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda naposledy zmenená a doplnená dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27).

(2)  Ú. v. EÚ L 190, 23.7.1975, s. 35.


PRÍLOHA I

DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Fidžijskou republikou, Guyanskou republikou, Republikou Pobrežia Slonoviny, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Maurícijskou republikou, Mozambickou republikou, Surinamskou republikou, Svätým Krištofom a Nevis, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Republikou Trinidadom a Tobagom, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwianskou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobie rokov 2005 – 2006

Brusel 21. novembra 2006

Vážený pane,

zástupcovia štátov AKT uvedených v Protokole 3 o cukre z krajín AKT pripojenom k prílohe V k Dohode o partnerstve štátov AKT – ES a Komisie, konajúc v mene Európskeho spoločenstva sa dohodli na základe ustanovení daného Protokolu takto:

Na obdobie dodávok od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 budú garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 protokolu takéto:

a)

za surový cukor: 52,37 EUR za 100 kilogramov;

b)

za biely cukor: 64,65 EUR za 100 kilogramov.

Tieto ceny sa týkajú cukru štandardnej kvality definovanej v právnych predpisoch Spoločenstva, nebaleného c.i.f., franko z európskych prístavov Spoločenstva. Zavedením týchto cien nie sú dotknuté príslušné pozície zmluvných strán, pokiaľ ide o zásady týkajúce sa stanovenia garantovaných cien.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste ma mohli informovať o prijatí tohto listu a potvrdiť, že tento list a Vaša odpoveď predstavujú dohodu medzi vládami uvedených štátov AKT a Spoločenstvom.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

V mene Rady Európskej únie

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Brusel 21. novembra 2006

Vážený pane,

mám česť potvrdiť dnešným dňom prijatie Vášho listu tohto znenia:

„… zástupcovia štátov AKT uvedených v Protokole 3 o cukre z krajín AKT pripojenom k prílohe V k Dohode o partnerstve štátov AKT – ES a Komisie, konajúc v mene Európskeho spoločenstva sa dohodli na základe ustanovení daného Protokolu takto:

Pre obdobie dodávok od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 budú garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 protokolu takéto:

a)

za surový cukor: 52,37 EUR za 100 kilogramov;

b)

za biely cukor: 64,65 EUR za 100 kilogramov.

Tieto ceny sa týkajú cukru štandardnej kvality definovanej v právnych predpisoch Spoločenstva, nebaleného c.i.f., franko z európskych prístavov Spoločenstva. Zavedením týchto cien nie sú dotknuté príslušné pozície zmluvných strán, pokiaľ ide o zásady týkajúce sa stanovenia garantovaných cien.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste ma mohli informovať o prijatí tohto listu a potvrdiť, že tento list a Vaša odpoveď predstavujú dohodu medzi vládami uvedených štátov AKT a Spoločenstvom.“

Mám česť potvrdiť súhlas vlád štátov AKT uvedených v tomto liste s jeho obsahom.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za vlády štátov AKT uvedených v Protokole 3

For the Government of Barbados

Image

For the Government of Belize

Image

Pour le gouvernement de la République du Congo

Image

For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Image

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

Image

Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

Image

For the Government of Jamaica

Image

For the Government of the Republic of Kenya

Image

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Image

For the Government of the Republic of Malawi

Image

Pour le gouvernement de la République de Maurice

Image

For the Government of the Republic of Mozambique

Image

For the Government of the Republic of Suriname

Image

For the Government of Saint Kitts and Nevis

Image

For the Government of the Kingdom of Swaziland

Image

For the Government of the United Republic of Tanzania

Image

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

Image

For the Government of the Republic of Uganda

Image

For the Government of the Republic of Zambia

Image

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Image


PRÍLOHA II

DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobie rokov 2005 – 2006

Brusel 27. októbra 2006

Vážený pane,

zástupcovia Indie a Komisie konajúc v mene Európskeho spoločenstva sa dohodli v rámci rokovaní uvedených v článku 5 ods. 4 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o trstinovom cukre, takto:

Na obdobie dodávok od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 budú garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 dohody takéto:

a)

za surový cukor: 52,37 EUR za 100 kilogramov;

b)

za biely cukor: 64,65 EUR za 100 kilogramov.

Tieto ceny sa týkajú cukru štandardnej kvality definovanej v právnych predpisoch Spoločenstva, nebaleného c.i.f., franko z európskych prístavov Spoločenstva. Zavedením týchto cien nie sú dotknuté príslušné pozície zmluvných strán, pokiaľ ide o zásady týkajúce sa stanovenia garantovaných cien.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste ma mohli informovať o prijatí tohto listu a potvrdiť, že tento list a Vaša odpoveď predstavujú dohodu medzi Vašou vládou a Spoločenstvom.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

V mene Rady Európskej únie

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

On behalf of the European Community

Au nom de la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Brusel 27. októbra 2006

Vážený pane,

mám česť potvrdiť dnešným dňom prijatie Vášho listu tohto znenia:

„… zástupcovia Indie a Komisie konajúc v mene Európskeho spoločenstva sa dohodli v rámci rokovaní uvedených v článku 5 ods. 4 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o trstinovom cukre, takto:

Na obdobie dodávok od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 budú garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 dohody takéto:

a)

za surový cukor: 52,37 EUR za 100 kilogramov;

b)

za biely cukor: 64,65 EUR za 100 kilogramov.

Tieto ceny sa týkajú cukru štandardnej kvality definovanej v právnych predpisoch Spoločenstva, nebaleného c.i.f., franko z európskych prístavov Spoločenstva. Zavedením týchto cien nie sú dotknuté príslušné pozície zmluvných strán, pokiaľ ide o zásady týkajúce sa stanovenia garantovaných cien.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste ma mohli informovať o prijatí tohto listu a potvrdiť, že tento list a Vaša odpoveď predstavujú dohodu medzi Vašou vládou a Spoločenstvom.“

Mám česť potvrdiť súhlas mojej vlády s obsahom Vášho listu.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za vládu Indickej republiky

For the Government of the Republic of India

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδιάς

Au nom du gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República da Índia

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Indiens regerings vägnar

Image


Komisia

16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/60


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. novembra 2006

o dočasnom uplatňovaní Dohody o založení Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER a Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER

[oznámené pod číslom K(2006) 5557]

(2006/943/Euratom)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej články 101, 124 a 192,

keďže:

(1)

Rada svojím rozhodnutím z 25. septembra 2006 schválila uzatvorenie Dohody o založení Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER (ďalej len „dohoda o organizácii ITER“), uzatvorenie Dojednania dočasného uplatňovania dohody o založení Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER (ďalej len „dojednanie dočasného uplatňovania“) a Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER.

(2)

V článku 3 dojednania dočasného uplatňovania sa uvádza želanie signatárov dohody o organizácii ITER („signatári“) v čo najvyššej možnej miere rozvíjať vzájomnú spoluprácu v zmysle dohody o organizácii ITER aj počas obdobia, kým sa neuskutočnia všetky požadované činnosti na národnej úrovni zo strany jednotlivých účastníkov dojednania, ktoré je potrebné uskutočniť pred ratifikáciou dohody o organizácii ITER, prijatím alebo schválením tejto dohody.

(3)

V článku 4 dojednania dočasného uplatňovania sa uvádza záväzok signatárov až do vstupu dohody o organizácii ITER do platnosti sa riadiť ustanoveniami tejto dohody, a pritom v maximálnej možnej miere dodržiavať vnútroštátne právne predpisy.

(4)

V článku 1 dohody o organizácii ITER sa ustanovuje, že ústredie Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER má sídlo v meste St. Paul-lez-Durance, departement Bouches-du-Rhône, Francúzsko.

(5)

Spoločenstvo Euratom má ako hostiteľská strana organizácie ITER osobitné povinnosti týkajúce sa zabezpečenia včasnej implementácie projektu ITER.

(6)

Dohody uzatvorené Spoločenstvom sú záväzné pre inštitúcie Spoločenstva a členské štáty.

(7)

V súlade s článkom 192 Zmluvy členské štáty napomáhajú pri realizácii úloh Spoločenstva.

(8)

Komisia je oprávnená uzatvárať medzinárodné dohody v zmysle článku 101 Zmluvy. Komisia súčasne zodpovedá za zabezpečovanie dočasného uplatňovania takýchto dohôd v súlade so súhlasným stanoviskom Rady,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

V rámci svojho dočasného postavenia organizácia ITER v rámci Spoločenstva:

a)

má potrebnú právnu spôsobilosť vrátane spôsobilosti na (i) uzatváranie zmlúv, a to najmä na účely najímania pracovníkov, (ii) nadobúdanie a držbu majetku a disponovanie s ním, (iii) získavanie licencií a (iv) začatie súdnych konaní v rozsahu potrebnom na uskutočnenie nevyhnutných krokov v záujme včasnej implementácie projektu ITER až do formálneho zriadenia organizácie ITER s prihliadnutím na skutočnosť, že všetky práva a povinnosti prevzaté organizáciou ITER v rámci jej dočasného postavenia budú platiť aj naďalej ako práva a povinnosti organizácie ITER v súlade s podmienkami dohody o organizácii ITER po formálnom zriadení organizácie ITER;

b)

požíva výsady a imunity, ktoré sa vzťahujú aj na jej pracovníkov a zástupcov signatárov na územiach členských štátov, a ktoré sú ustanovené v Dohode o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER, predovšetkým vzhľadom na otázky zdaňovania, imigrácie a registrácie cudzincov až do formálneho zriadenia organizácie ITER;

c)

riadi sa ustanoveniami dohody o organizácii ITER a v prvom rade dodržiava príslušné vnútroštátne právne predpisy hostiteľského štátu v oblasti verejného zdravia a v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov, v oblasti jadrovej bezpečnosti, ochrany pred rádioaktívnym žiarením, udeľovania licencií, jadrových materiálov, ochrany životného prostredia a ochrany pred konaním so zlým úmyslom.

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. novembra 2006

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


DOHODA

o založení Medzinárodnej organizácie ITER pre energiu jadrovej syntézy pre spoločnú implementáciu projektu ITER

Obsah

Preambula

Článok 1

Založenie Medzinárodnej organizácie ITER pre energiu jadrovej syntézy

Článok 2

Cieľ organizácie ITER

Článok 3

Úlohy organizácie ITER

Článok 4

Členovia organizácie ITER

Článok 5

Právna subjektivita

Článok 6

Rada

Článok 7

Generálny riaditeľ a personál

Článok 8

Zdroje organizácie ITER

Článok 9

Predpisy upravujúce riadenie zdrojov projektu

Článok 10

Informácie a duševné vlastníctvo

Článok 11

Podpora na mieste

Článok 12

Výsady a imunity

Článok 13

Detašované tímy

Článok 14

Verejné zdravie, bezpečnosť, udeľovanie licencií a ochrana životného prostredia

Článok 15

Zodpovednosť

Článok 16

Vyradenie z prevádzky

Článok 17

Finančný audit

Článok 18

Hodnotenie riadenia

Článok 19

Medzinárodná spolupráca

Článok 20

Mierové využitie a nešírenie zbraní

Článok 21

Uplatňovanie tejto dohody v súvislosti so Zmluvou o Euratom-e

Článok 22

Nadobudnutie platnosti

Článok 23

Pristúpenie

Článok 24

Trvanie a skončenie

Článok 25

Riešenie sporov

Článok 26

Odstúpenie od dohody

Článok 27

Prílohy

Článok 28

Zmeny a doplnenia

Článok 29

Depozitár

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“), vláda Čínskej ľudovej republiky, vláda Indickej republiky, vláda Japonska, vláda Kórejskej republiky, vláda Ruskej federácie a vláda Spojených štátov amerických,

ODVOLÁVAJÚC sa na skutočnosť, že úspešným ukončením inžinierskych projektových činností ITER pod záštitou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (ďalej len „MAAE“) získali zmluvné strany podrobný, kompletný a plne integrovaný inžiniersky projekt výskumného zariadenia, ktoré má preukázať uskutočniteľnosť jadrovej syntézy ako zdroja energie;

ZDÔRAZŇUJÚC dlhodobý potenciál energie jadrovej syntézy ako teoreticky nevyčerpateľného, pre životné prostredie prijateľného a z ekonomického hľadiska konkurencieschopného zdroja energie;

V PRESVEDČENÍ, že ITER je ďalším dôležitým krokom na ceste k vývoju energie jadrovej syntézy a že práve teraz je vhodný čas začať s implementáciou projektu ITER na základe pokroku v oblasti výskumu a vývoja energie jadrovej syntézy;

SO ZRETEĽOM na spoločné vyhlásenie zástupcov zmluvných strán rokovaní ITER pri príležitosti stretnutia ministrov pre ITER 28. júna 2005 v Moskve;

UZNÁVAJÚC, že na Svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji z roku 2002 boli vlády vyzvané, aby podporovali posilnenie výskumu a vývoja rôznych technológií energie vrátane obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti a moderných technológií energie;

ZDÔRAZŇUJÚC význam spoločnej implementácie projektu ITER s cieľom preukázať vedeckú a technologickú uskutočniteľnosť energie jadrovej syntézy na mierové účely a vzbudiť záujem budúcich generácií o jadrovú syntézu;

ROZHODNUTÉ, že plnenie celkového programového cieľa projektu ITER bude realizovať Medzinárodná organizácia ITER pre energiu jadrovej syntézy prostredníctvom spoločného medzinárodného výskumného programu, ktorý sa orientuje na vedecké a technologické ciele a vyvíja sa a realizuje za účasti popredných výskumných pracovníkov všetkých zmluvných strán;

ZDÔRAZŇUJÚC význam bezpečnej a spoľahlivej realizácie stavby, prevádzky, využívania, deaktivácie a vyradenia zariadení ITER z prevádzky v snahe preukázať bezpečnosť a podporiť spoločenskú prijateľnosť jadrovej syntézy ako zdroja energie;

POTVRDZUJÚC význam skutočného partnerstva pri implementácii tohto dlhodobého a rozsiahleho projektu na účely výskumu a vývoja energie jadrovej syntézy;

UZNÁVAJÚC, že na účely výskumu energie jadrovej syntézy budú zmluvné strany rovnomerne využívať nielen výhody z vedeckej a technologickej oblasti, ale aj ostatné výhody súvisiace s implementáciou projektu;

SO ŽELANÍM pokračovať v plodnej spolupráci s MAAE v tomto úsilí;

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Založenie Medzinárodnej organizácie ITER pre energiu jadrovej syntézy

1.   Týmto sa zakladá Medzinárodná organizácia ITER pre energiu jadrovej syntézy (ďalej len „organizácia ITER“).

2.   Ústredie organizácie ITER (ďalej len „ústredie“) sa nachádza v St. Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, Francúzsko. Na účely tejto dohody sa Euratom uvádza ako „hostiteľská zmluvná strana“ a Francúzsko ako „hostiteľský štát“.

Článok 2

Cieľ organizácie ITER

Cieľom organizácie ITER je vytvoriť základy a podporovať spoluprácu medzi členmi uvedenými v článku 4 (ďalej len „členovia“) na projekte ITER, medzinárodnom projekte, ktorého zámerom je preukázať vedeckú a technologickú uskutočniteľnosť energie jadrovej syntézy na mierové účely; základným predpokladom je dlhodobo udržateľná výroba energie jadrovej syntézy.

Článok 3

Úlohy organizácie ITER

1.   Organizácia ITER:

a)

stavia, prevádzkuje, využíva a deaktivuje zariadenia ITER v súlade s technickými cieľmi a všeobecným projektom predloženým v rámci záverečnej správy o inžinierskych projektových činnostiach ITER (dokumentačná séria ITER EDA č. 21) a doplnkovej technickej dokumentácie, ktorá sa môže v prípade potreby prijať v súlade s touto dohodou, a pripravuje vyradenie zariadení ITER z prevádzky;

b)

motivuje laboratóriá, iné inštitúcie a pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na programoch členov v oblasti výskumu a vývoja energie jadrovej syntézy, aby využívali zariadenia ITER;

c)

podporuje pochopenie a prijatie energie jadrovej syntézy zo strany verejnosti; a

d)

v súlade s touto dohodou uskutočňuje akékoľvek iné činnosti potrebné na dosiahnutie svojho cieľa.

2.   Pri plnení svojich úloh prihliada organizácia ITER osobitne na to, aby si udržiavala dobré vzťahy s miestnymi komunitami.

Článok 4

Členovia organizácie ITER

Členmi organizácie ITER sú zmluvné strany tejto dohody.

Článok 5

Právna subjektivita

1.   Organizácia ITER má medzinárodnú právnu subjektivitu a môže tak uzatvárať dohody so štátmi a/alebo medzinárodnými organizáciami.

2.   Organizácia ITER má právnu subjektivitu a má na území svojich členov potrebnú právnu spôsobilosť, ktorá jej umožňuje:

a)

uzatvárať zmluvy;

b)

nadobúdať a držať majetok a disponovať s ním;

c)

nadobúdať licencie; a

d)

podávať návrhy na začatie súdnych konaní.

Článok 6

Rada

1.   Hlavným orgánom organizácie ITER je rada, ktorá sa skladá zo zástupcov členov. Každý člen vymenuje maximálne štyroch zástupcov rady.

2.   Prvé zasadnutie rady zvolá depozitár uvedený v článku 29 (ďalej len „depozitár“), a to najneskôr do troch mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody a za predpokladu, že všetky zmluvné strany dostali oznámenia uvedené v článku 12 ods. 5.

3.   Rada zo svojich členov zvolí predsedu a podpredsedu, ktorých funkčné obdobie je jeden rok a ktorí môžu byť opätovne zvolení maximálne trikrát, pričom celkové obdobie výkonu funkcie neprekročí štyri roky.

4.   Rada prijme jednomyseľne svoj rokovací poriadok.

5.   Pokiaľ sa nerozhodne inak, rada zasadá dvakrát ročne. Rada môže na žiadosť člena alebo generálneho riaditeľa rozhodnúť o mimoriadnom zasadnutí. Zasadnutia rady sa konajú v ústredí, pokiaľ rada nerozhodne inak.

6.   Rada sa môže prípadne rozhodnúť, že zasadne v zložení zástupcov na ministerskej úrovni.

7.   Rada je v súlade s touto dohodou zodpovedná za podporu, celkové riadenie a kontrolu činností organizácie ITER pri plnení jej cieľa. Rada môže v súlade s touto dohodou prijímať rozhodnutia a vydávať odporúčania k akejkoľvek otázke, záležitosti či problému. Rada najmä:

a)

rozhoduje o vymenovaní, výmene a predĺžení funkčného obdobia generálneho riaditeľa;

b)

na návrh generálneho riaditeľa prijíma a prípadne mení a dopĺňa služobný poriadok a predpisy organizácie ITER upravujúce riadenie zdrojov projektu;

c)

na návrh generálneho riaditeľa rozhoduje o hlavnej riadiacej štruktúre organizácie ITER a počte pracovných miest;

d)

na návrh generálneho riaditeľa vymenúva vedúcich pracovníkov;

e)

vymenúva členov výboru pre finančný audit podľa článku 17;

f)

v súlade s článkom 18 rozhoduje o podmienkach hodnotenia riadenia organizácie ITER a vymenúva na tieto účely odborníka na hodnotenie riadenia;

g)

na návrh generálneho riaditeľa rozhoduje o celkovom rozpočte na jednotlivé fázy projektu ITER a prípustnom rozmedzí pre úpravu na účely ročnej aktualizácie uvedenej v písmene j) a schvaľuje počiatočný plán a odhady zdrojov projektu ITER podľa článku 9;

h)

schvaľuje zmeny celkového zdieľania nákladov;

i)

so súhlasom príslušných členov schvaľuje úpravy rozdelenia obstarávacích konaní bez zmeny celkového zdieľania nákladov;

j)

schvaľuje ročné aktualizácie plánu a odhadov zdrojov projektu ITER a podľa toho schvaľuje aj ročný program a prijíma ročný rozpočet organizácie ITER;

k)

schvaľuje ročnú účtovnú závierku organizácie ITER;

l)

prijíma výročné správy;

m)

v prípade potreby prijíma doplnkovú technickú dokumentáciu uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. a);

n)

v prípade potreby zriaďuje pomocné orgány rady;

o)

v súlade s článkom 19 schvaľuje uzatváranie dohôd alebo dojednaní v oblasti medzinárodnej spolupráce;

p)

rozhoduje o nadobúdaní a predaji pozemkov a ich zaťažení hypotékami a iných s nehnuteľnosťami spojených právach;

q)

na návrh generálneho riaditeľa prijíma v súlade s článkom 10 pravidlá upravujúce správu práv duševného vlastníctva a šírenie informácií;

r)

na návrh generálneho riaditeľa schvaľuje so súhlasom príslušných členov a v súlade s článkom 13 podrobnosti pri zostavovaní detašovaných tímov. Rada pravidelne skúma, ako dlho majú zriadené detašované tímy pôsobiť;

s)

na návrh generálneho riaditeľa schvaľuje dohody alebo dojednania, ktorými sa upravujú vzťahy medzi organizáciou ITER a členmi alebo štátmi, na území ktorých sa nachádzajú ústredie a detašované tímy organizácie ITER;

t)

na návrh generálneho riaditeľa schvaľuje kroky v oblasti podpory spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi programami výskumu jadrovej syntézy jednotlivých členov a medzi týmito programami a organizáciou ITER;

u)

v súlade s článkom 23 rozhoduje o prístupe štátov alebo medzinárodných organizácií k tejto dohode;

v)

v súlade s článkom 28 odporúča zmluvným stranám zmeny a doplnenia tejto dohody;

w)

rozhoduje o pôžičkách, zárukách alebo zábezpekách a ich zabezpečení;

x)

rozhoduje o tom, či sa má medzinárodným fóram v oblasti kontroly vývozu navrhovať, aby do svojich kontrolných zoznamov zaradili určitý materiál, vybavenie a technológiu, a v súlade s článkom 20 stanovuje politiku podpory mierového využitia a nešírenia zbraní;

y)

schvaľuje spôsob vyrovnania uvedený v článku 15; a

z)

v súlade s článkom 12 ods. 3 rozhoduje o zrušení imunity a v súlade s touto dohodou disponuje inými právomocami, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov a plnenie úloh organizácie ITER.

8.   Rada jednomyseľne rozhoduje o otázkach spadajúcich pod písmená a), b), c), g), h), o), u), v), w), x), y) a z) odseku 7 a o hlasovacom systéme vážených hlasov uvedenom v odseku 10.

9.   V prípade otázok neuvedených v odseku 8 vyvíjajú členovia čo najväčšie úsilie o dosiahnutie konsenzu. Ak sa konsenzus nedosiahne, rada o danej otázke rozhodne na základe hlasovacieho systému vážených hlasov uvedeného v odseku 10. Rozhodnutia o otázkach súvisiacich s článkom 14 si vyžadujú súhlas hostiteľskej zmluvnej strany.

10.   Príslušná váha hlasov členov zohľadňuje ich príspevky do organizácie ITER. V rokovacom poriadku rady sa stanoví hlasovací systém vážených hlasov a takisto aj rozdelenie hlasov a pravidlá rozhodovania.

Článok 7

Generálny riaditeľ a personál

1.   Generálny riaditeľ plní funkciu hlavného výkonného funkcionára a zastupuje organizáciu ITER pri uplatňovaní jej právnej spôsobilosti. Generálny riaditeľ koná v súlade s touto dohodou a rozhodnutiami rady a za výkon svojich povinností sa zodpovedá rade.

2.   Generálnemu riaditeľovi pomáha personál. Personál pozostáva z priamo zamestnaných pracovníkov organizácie ITER a pracovníkov, ktorých dočasne pridelili členovia.

3.   Generálny riaditeľ sa vymenúva na funkčné obdobie piatich rokov. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa sa môže predĺžiť raz na obdobie ďalších maximálne piatich rokov.

4.   Generálny riaditeľ prijme všetky opatrenia potrebné na riadenie organizácie ITER, výkon jej činností, realizáciu jej politík a plnenie jej cieľov. Generálny riaditeľ plní najmä tieto úlohy:

a)

pripravuje a predkladá rade:

celkový rozpočet na jednotlivé fázy projektu ITER a prípustné rozmedzie pre jeho úpravu;

plán a odhady zdrojov projektu ITER a ich ročné aktualizácie;

ročný rozpočet v rámci celkového schváleného rozpočtu vrátane ročných príspevkov a ročnú účtovnú závierku;

návrhy na vymenovanie vedúcich pracovníkov a hlavnú riadiacu štruktúru organizácie ITER;

služobný poriadok;

predpisy upravujúce riadenie zdrojov projektu; a

výročné správy;

b)

vymenúva, riadi a vykonáva dohľad nad personálom;

c)

zodpovedá za bezpečnosť a prijíma všetky organizačné opatrenia, ktoré sú potrebné v prípade dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov uvedených v článku 14;

d)

zaväzuje sa, prípadne v spojení s hostiteľským štátom, získať povolenia a licencie nevyhnutné v prípade stavby, prevádzky a využívania zariadení ITER;

e)

podporuje spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi programami výskumu jadrovej syntézy jednotlivých členov a medzi týmito programami a organizáciou ITER;

f)

zabezpečuje kvalitu a vhodnosť komponentov a systémov obstaraných s cieľom ich využitia v organizácii ITER;

g)

v prípade potreby predkladá rade doplnkovú technickú dokumentáciu uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. a);

h)

so súhlasom rady uzatvára v súlade s článkom 19 dohody alebo dojednania v oblasti medzinárodnej spolupráce a kontroluje ich implementáciu;

i)

organizuje zasadnutia rady;

j)

na požiadanie rady pomáha pomocným orgánom rady pri výkone ich úloh; a

k)

monitoruje a kontroluje realizáciu ročných programov vzhľadom na harmonogram, výsledky a kvalitu a preberá ukončené úlohy.

5.   Generálny riaditeľ sa zúčastňuje zasadnutí Rady, pokiaľ rada nerozhodne inak.

6.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, majú povinnosti generálneho riaditeľa a personálu vo vzťahu k organizácii ITER výhradne medzinárodný charakter. Pri plnení svojich povinností nesmú žiadať ani prijímať inštrukcie od žiadnej vlády ani orgánu mimo organizácie ITER. Každý člen rešpektuje medzinárodný charakter povinností generálneho riaditeľa a personálu a nesnaží sa ich pri plnení týchto povinností ovplyvňovať.

7.   Personál pomáha generálnemu riaditeľovi pri výkone jeho úloh a je pod jeho služobným dozorom.

8.   Generálny riaditeľ vymenúva personál v súlade so služobným poriadkom.

9.   Služobné obdobie každého člena personálu je maximálne päť rokov.

10.   Personál organizácie ITER tvoria vedeckí, technickí a administratívni pracovníci, ktorí majú na uskutočňovanie činností organizácie ITER potrebnú kvalifikáciu.

11.   Personál sa vymenúva na základe jeho kvalifikácie s prihliadnutím na optimálne rozdelenie pracovných miest medzi členov vzhľadom na ich príspevky.

12.   V súlade s touto dohodou a príslušnými právnymi predpismi môžu členovia do organizácie ITER dočasne prideľovať zamestnancov a vysielať výskumných pracovníkov.

Článok 8

Zdroje organizácie ITER

1.   Zdroje organizácie ITER zahŕňajú:

a)

nepeňažné vklady uvedené v dokumente „Odhady hodnôt jednotlivých fáz stavby, prevádzky, deaktivácie a vyradenia z prevádzky ITER a forma príspevkov zmluvných strán“, ktoré zahŕňajú: (i) špecifické komponenty, vybavenie, materiál a iné tovary a služby v súlade s dohodnutými technickými špecifikáciami a (ii) pracovníkov, ktorých dočasne pridelili členovia;

b)

finančné príspevky členov do rozpočtu organizácie ITER (ďalej len „príspevky v hotovosti“) uvedené v dokumente „Odhady hodnôt jednotlivých fáz stavby, prevádzky, deaktivácie a vyradenia z prevádzky ITER a forma príspevkov zmluvných strán“;

c)

dodatočné zdroje, či už v hotovosti, alebo nepeňažné, ktoré prichádzajú v rámci limitov a za podmienok schválených radou.

2.   Príslušné príspevky členov počas trvania tejto dohody sú uvedené v dokumentoch „Odhady hodnôt jednotlivých fáz stavby, prevádzky, deaktivácie a vyradenia z prevádzky ITER a forma príspevkov zmluvných strán“ a „Zdieľanie nákladov pri všetkých fázach projektu ITER“ a rada môže jednomyseľne rozhodnúť o ich aktualizácii.

3.   Zdroje organizácie ITER sa v súlade s článkami 2 a 3 používajú výhradne na podporu cieľa a plnenie úloh organizácie ITER.

4.   Každý člen poskytuje organizácii ITER svoje príspevky prostredníctvom príslušného právneho subjektu, ďalej len „domáca agentúra“ daného člena, pokiaľ rada nerozhodne inak. Súhlas rady sa nevyžaduje v prípade, že členovia chcú poskytnúť príspevky v hotovosti priamo organizácii ITER.

Článok 9

Predpisy upravujúce riadenie zdrojov projektu

1.   Účelom predpisov upravujúcich riadenie zdrojov projektu je zabezpečiť správne finančné riadenie organizácie ITER. V týchto predpisoch sú okrem iného obsiahnuté základné pravidlá, ktoré sa týkajú:

a)

rozpočtového roka;

b)

zúčtovacej jednotky a meny, ktoré organizácia ITER používa na účely vedenia účtovníctva, rozpočtu a hodnotenia zdrojov;

c)

predkladania a štruktúry plánu a odhadov zdrojov projektu ITER;

d)

postupu prípravy a prijímania ročného rozpočtu, plnenia ročného rozpočtu a vnútornej finančnej kontroly;

e)

príspevkov členov;

f)

udeľovania zákaziek;

g)

správy príspevkov; a

h)

správy fondu na vyradenie z prevádzky.

2.   Generálny riaditeľ každoročne pripravuje a predkladá rade aktualizáciu plánu a odhadov zdrojov projektu ITER.

3.   V rámci plánu projektu ITER sa na celé obdobie trvania tejto dohody špecifikuje plán realizácie všetkých úloh organizácie ITER. Tento plán obsahuje:

a)

náčrt celkového plánu vrátane harmonogramu a najväčších čiastkových etáp na plnenie cieľa organizácie ITER a zhrnutie pokroku projektu ITER vo vzťahu k celkovému plánu;

b)

špecifické ciele a harmonogram programu činností organizácie ITER na najbližších päť rokov alebo na obdobie stavby, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie; a

c)

príslušné pripomienky vrátane hodnotenia rizík v rámci projektu ITER a opisu opatrení na zabránenie alebo zmiernenie rizika.

4.   V odhadoch zdrojov projektu ITER je zahrnutá komplexná analýza už vyčerpaných zdrojov a zdojov, ktoré sú nevyhnutné do budúcnosti na realizáciu plánu projektu ITER, a analýza plánov zabezpečovania zdrojov.

Článok 10

Informácie a duševné vlastníctvo

1.   Organizácia ITER a členovia podporujú, s výhradou tejto dohody a prílohy o informáciách a duševnom vlastníctve, čo najoptimálnejšie šírenie informácií a duševného vlastníctva, ktoré získavajú pri vykonávaní tejto dohody. Uplatňovanie tohto článku a prílohy o informáciách a duševnom vlastníctve voči všetkým členom a organizácii ITER sa uskutočňuje na základe rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

2.   Pri výkone svojich činností organizácia ITER zabezpečí, aby sa vedecké výsledky uverejňovali alebo iným spôsobom dávali k dispozícii širokej verejnosti hneď po uplynutí primeranej časovej lehoty, ktorá umožní získanie príslušnej ochrany. Nositeľom autorských práv na práce, ktoré vychádzajú z týchto výsledkov, je organizácia ITER, pokiaľ nie je ustanovené inak v špecifických ustanoveniach tejto dohody a prílohy o informáciách a duševnom vlastníctve.

3.   Pri udeľovaní zákaziek na práce, ktoré sa majú vykonávať podľa tejto dohody, organizácia ITER a členovia zahrnú v príslušných zmluvách ustanovenia o vznikajúcom duševnom vlastníctve. Tieto ustanovenia sa okrem iného vzťahujú na práva prístupu k tomuto duševnému vlastníctvu, ako aj práva zverejnenia a využívania tohto vlastníctva, a sú v súlade s touto dohodou a prílohou o informáciách a duševnom vlastníctve.

4.   S duševným vlastníctvom vytvoreným alebo začleneným podľa tejto dohody sa nakladá v súlade s ustanoveniami prílohy o informáciách a duševnom vlastníctve.

Článok 11

Podpora na mieste

1.   Hostiteľská zmluvná strana dá organizácii ITER k dispozícii podporu na mieste, ktorá je nevyhnutná na realizáciu projektu ITER, alebo dá podnet na to, aby bola k dispozícii, a to podľa zhrnutia a za podmienok uvedených v prílohe o podpore na mieste. Hostiteľská zmluvná strana môže určiť subjekt, ktorý bude na tieto účely konať v jej mene. Toto nebude mať žiaden vplyv na povinnosti hostiteľskej zmluvnej strany podľa tohto článku.

2.   Podrobnosti a postupy spolupráce v oblasti podpory na mieste medzi organizáciou ITER a hostiteľskou zmluvnou stranou alebo subjektom určeným hostiteľskou zmluvnou stranou sú na základe súhlasu rady obsiahnuté v dohode o podpore na mieste, ktorú tieto strany uzavrú.

Článok 12

Výsady a imunity

1.   Organizácia ITER a jej majetok a aktíva požívajú na území každého člena výsady a imunity, ktoré sú nevyhnutné na to, aby dochádzalo k plneniu ich úloh.

2.   Generálny riaditeľ, personál organizácie ITER, zástupcovia členov v rade a pomocné orgány a ich náhradníci a experti majú na území každého člena výsady a imunity, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli plniť povinnosti, ktoré im vyplývajú v súvislosti s činnosťou organizácie ITER.

3.   Imunita ustanovená v odsekoch 1 a 2 sa zruší vždy, keď orgán zodpovedný za zrušenie imunity dospeje k záveru, že by takáto imunita bránila výkonu spravodlivosti a že sa jej zrušenie nedotkne účelov, na ktoré bola udelená, a, v prípade organizácie ITER, generálneho riaditeľa a personálu, ak rada rozhodne, že jej zrušenie nebude v rozpore so záujmami organizácie ITER a jej členov.

4.   Výsady a imunity udelené v súlade s touto dohodou nesmú obmedzovať ani ovplyvňovať povinnosť organizácie ITER, generálneho riaditeľa alebo personálu dodržiavať zákony a iné právne predpisy uvedené v článku 14.

5.   Každá zmluvná strana depozitárovi písomne oznámi, že už uplatňuje odseky 1 a 2.

6.   Depozitár zmluvným stranám oznámi, že dostal oznámenia podľa odseku 5 od všetkých zmluvných strán.

7.   Organizácia ITER a hostiteľský štát uzatvoria dohodu o ústredí.

Článok 13

Detašované tímy

Každý člen prijme detašovaný tím, ktorý zriadila a riadi organizácia ITER, ako sa to vyžaduje pri plnení úloh organizácie ITER a dosahovaní jej cieľa. Organizácia ITER a každý člen uzatvoria dohodu o detašovaných tímoch.

Článok 14

Verejné zdravie, bezpečnosť, udeľovanie licencií a ochrana životného prostredia

Organizácia ITER dodržiava príslušné vnútroštátne zákony a iné právne predpisy hostiteľského štátu v oblasti zdravia a bezpečnosti verejnosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením, udeľovania licencií, nukleárnych látok, ochrany životného prostredia a ochrany pred konaním v zlom úmysle.

Článok 15

Zodpovednosť

1.   Zmluvnú zodpovednosť organizácie ITER upravujú príslušné zmluvné ustanovenia, ktoré sa vykladajú v súlade s právnymi predpismi uplatniteľnými na zmluvu.

2.   Pokiaľ ide o mimozmluvnú zodpovednosť, organizácia ITER primerane nahradí škodu alebo vykonáva iné nápravné opatrenia v prípade škôd, ktoré spôsobila, pokiaľ nesie a má právnu zodpovednosť podľa príslušných právnych predpisov, pričom podrobnosti o spôsobe vyrovnania schváli rada. Týmto odsekom sa organizácia ITER nevzdáva svojej imunity.

3.   Akákoľvek platba zo strany organizácie ITER poskytnutá ako náhrada škody na základe zodpovednosti uvedenej v odsekoch 1 a 2 a akékoľvek s tým súvisiace náklady a výdavky sa považujú za „prevádzkové náklady“ definované v predpisoch upravujúcich riadenie zdrojov projektu.

4.   Ak náklady spojené s náhradou škody podľa odseku 2 prevýšia finančné prostriedky, ktoré má organizácia ITER v rámci ročného rozpočtu k dispozícii na fungovanie a/alebo na základe poistenia, uskutočnia členovia v rámci rady konzultácie, aby organizácia ITER mohla podľa odseku 2 uhradiť škodu, a budú sa na základe jednomyseľného rozhodnutia rady snažiť zvýšiť celkový rozpočet v súlade s článkom 6 ods. 8.

5.   Z členstva v organizácii ITER nevyplýva pre jej členov žiadna zodpovednosť za konanie, opomenutie alebo povinnosti organizácie ITER.

6.   Žiadne ustanovenie tejto dohody neobmedzuje ani neruší imunitu, ktorú majú členovia na území iných štátov alebo na svojom území.

Článok 16

Vyradenie z prevádzky

1.   Počas obdobia prevádzky ITER zriadi organizácia ITER fond (ďalej len „fond“) pre vyradenie zariadení ITER z prevádzky. Postupy zriaďovania fondu, jeho odhady a aktualizácia, podmienky pre zmeny a jeho transfer do hostiteľského štátu sa stanovia v predpisoch upravujúcich riadenie zdrojov projektu uvedených v článku 9.

2.   Po skončení poslednej fázy uskutočňovania pokusov v rámci projektu ITER organizácia ITER do piatich rokov alebo v kratšom období na základe súhlasu hostiteľského štátu zabezpečí, že zariadenia ITER budú spĺňať podmienky, ktoré dohodne a prípadne aktualizuje organizácia ITER a hostiteľský štát, na základe čoho potom organizácia ITER odovzdá hostiteľskému štátu fond a zariadenia projektu ITER na to, aby boli vyradené z prevádzky.

3.   Pokiaľ sa organizácia ITER a hostiteľský štát nedohodli inak, po prevzatí fondu a zariadení ITER zo strany hostiteľského štátu nemá organizácia ITER žiadne povinnosti ani nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti so zariadeniami ITER.

4.   Príslušné práva a povinnosti organizácie ITER a hostiteľského štátu, ako aj modality ich interakcií v súvislosti s vyraďovaním z prevádzky sa stanovia v dohode o ústredí uvedenej v článku 12, v rámci ktorej sa organizácia ITER a hostiteľský štát dohodnú okrem iného na tom, že:

a)

po odovzdaní zariadení ITER bude hostiteľský štát aj naďalej viazaný ustanoveniami článku 20; a

b)

hostiteľský štát bude všetkým členom, ktorí prispievali do fondu, podávať pravidelné správy o vývoji v oblasti vyraďovania z prevádzky a o postupoch a technológiách, ktoré boli použité alebo vytvorené v tejto oblasti.

Článok 17

Finančný audit

1.   Na vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky organizácie ITER sa v súlade s týmto článkom a predpismi upravujúcimi riadenie zdrojov projektu zriaďuje výbor pre finančný audit (ďalej len „výbor“).

2.   Každý člen má vo výbore jedného zástupcu. Členov výboru vymenúva rada na základe odporúčania príslušných členov na obdobie troch rokov. Funkčné obdobie sa môže predĺžiť raz na obdobie ďalších troch rokov. Rada spomedzi členov výboru vymenuje predsedu výboru, ktorého funkčné obdobie sú dva roky.

3.   Členovia výboru sú nezávislí, nesmú žiadať ani prijímať inštrukcie od žiadneho člena organizácie ani žiadnej inej osoby a zodpovedajú sa len rade.

4.   Cieľom auditu je:

a)

stanoviť, či boli všetky príjmy prijaté a výdavky realizované zákonným a náležitým spôsobom a či boli zaúčtované;

b)

stanoviť, či finančné riadenie bolo správne;

c)

poskytnúť vyhlásenie o vierohodnosti, pokiaľ ide o spoľahlivosť ročnej účtovnej závierky a zákonnosť a náležitosť podkladových transakcií;

d)

stanoviť, či sú výdavky v súlade s rozpočtom; a

e)

preskúmať akúkoľvek otázku súvisiacu s možnými finančnými dôsledkami pre organizáciu ITER.

5.   Audit vychádza z uznávaných medzinárodných účtovných zásad a štandardov.

Článok 18

Hodnotenie riadenia

1.   Každé dva roky rada vymenúva odborníka na hodnotenie riadenia, ktorý hodnotí riadenie činností organizácie ITER. O rozsahu hodnotenia rozhoduje rada.

2.   Okrem toho môže generálny riaditeľ o takéto hodnotenie požiadať po porade s radou.

3.   Odborník na hodnotenie riadenia je nezávislý, nesmie žiadať ani prijímať inštrukcie od žiadneho člena organizácie ani žiadnej inej osoby a zodpovedá sa len rade.

4.   Cieľom hodnotenia je stanoviť, či bolo riadenie organizácie ITER správne, najmä pokiaľ ide o efektívnosť a účinnosť riadenia v súvislosti s počtom pracovníkov.

5.   Podkladom pre hodnotenie sú záznamy organizácie ITER. Odborník na hodnotenie riadenia má neobmedzený prístup k pracovníkom, knihám a záznamom, ak sa rozhodne, že je to na tento účel žiaduce.

6.   Organizácia ITER zabezpečí, aby odborník na hodnotenie riadenia dodržiaval jej požiadavky na zaobchádzanie s citlivými a/alebo dôvernými obchodnými informáciami, najmä pokiaľ ide o postupy v oblasti práv duševného vlastníctva, mierového využitia a nešírenia zbraní.

Článok 19

Medzinárodná spolupráca

V súlade s touto dohodou a na základe jednomyseľného rozhodnutia rady môže organizácia ITER pri plnení svojho cieľa spolupracovať s inými medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, nezmluvnými stranami a organizáciami a inštitúciami nezmluvných strán a môže s nimi v tejto súvislosti uzatvárať dohody alebo dojednania. Podrobné mechanizmy takejto spolupráce stanovuje v jednotlivých prípadoch rada.

Článok 20

Mierové využitie a nešírenie zbraní

1.   Organizácia ITER a členovia používajú akýkoľvek materiál, vybavenie alebo technológiu, ktoré vytvorili alebo dostali podľa tejto dohody, výhradne na mierové účely. Tento odsek sa nesmie vykladať tak, aby boli ovplyvnené práva členov používať materiál, vybavenie alebo technológiu, ktoré nezávisle od tejto dohody získali alebo vytvorili na svoje vlastné účely.

2.   Materiál, vybavenie alebo technológia, ktoré podľa tejto dohody dostali alebo vytvorili organizácia ITER a členovia, sa nesmú predať žiadnej tretej strane na účely výroby alebo iného získania jadrových zbraní, iných jadrových výbušných zariadení alebo na nemierové účely.

3.   Organizácia ITER a členovia prijmú príslušné opatrenia na účinnú a transparentnú implementáciu tohto článku. Rada preto udržiava kontakty s príslušnými medzinárodnými fórami a vypracuje politiku na podporu mierového využitia a nešírenia zbraní.

4.   S cieľom podporiť úspech projektu ITER a jeho politiky nešírenia zbraní sa zmluvné strany dohodli na uskutočňovaní konzultácií o akýchkoľvek otázkach súvisiacich s implementáciou tohto článku.

5.   Na základe žiadneho ustanovenia tejto dohody sa od členov nesmie vyžadovať, aby predávali materiál, vybavenie alebo technológiu v rozpore s vnútroštátnymi pravidlami na kontrolu vývozu alebo súvisiacimi zákonmi a inými právnymi predpismi.

6.   Žiadne ustanovenie tejto dohody neovplyvňuje práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných medzinárodných dohôd o nešírení jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení.

Článok 21

Uplatňovanie tejto dohody v súvislosti so Zmluvou o Euratom-e

V súlade so Zmluvou o založení Euratom-u sa táto dohoda uplatňuje na územia, na ktoré sa vzťahuje uvedená zmluva. V súlade s uvedenou zmluvou a inými relevantnými dohodami takisto platí pre Bulharskú republiku, Rumunskú a Švajčiarsku konfederáciu, ktoré sa zúčastňujú na programe Euratom-u pre jadrovú syntézu ako plne pridružené tretie štáty.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu v súlade s príslušnými postupmi jej jednotlivých signatárov.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť tridsať dní po uložení ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení tejto dohody zo strany Čínskej ľudovej republiky, Euratom-u, Indickej republiky, Japonska, Kórejskej republiky, Ruskej federácie a Spojených štátov amerických.

3.   Ak táto dohoda nenadobudne platnosť do jedného roka po podpísaní, depozitár zvolá stretnutie signatárov, aby rozhodli, aké opatrenia je potrebné prijať na uľahčenie nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 23

Pristúpenie

1.   Po nadobudnutí platnosti tejto dohody k nej môže pristúpiť ktorýkoľvek štát alebo medzinárodná organizácia a stať sa jej zmluvnou stranou, a to na základe jednomyseľného rozhodnutia rady.

2.   Ktorýkoľvek štát alebo medzinárodná organizácia, ktorá chce pristúpiť k tejto dohode, to oznámi generálnemu riaditeľovi, ktorý o tejto žiadosti upovedomí členov minimálne šesť mesiacov predtým, ako sa táto žiadosť predloží rade na prijatie rozhodnutia.

3.   Rada stanoví podmienky pristúpenia ktoréhokoľvek štátu alebo medzinárodnej organizácie.

4.   Pristúpenie štátu alebo medzinárodnej organizácie k tejto dohode sa uskutoční 30 dní po tom, ako depozitár dostane listinu o pristúpení a oznámenie uvedené v článku 12 ods. 5.

Článok 24

Trvanie a skončenie

1.   Počiatočné obdobie trvania tejto dohody je 35 rokov. Posledných päť rokov tohto obdobia, alebo aj menej, ak sa tak dohodne s hostiteľským štátom, je určených na deaktiváciu zariadení ITER.

2.   Minimálne osem rokov pred skončením platnosti tejto dohody zriadi rada osobitný výbor, ktorému bude predsedať generálny riaditeľ a ktorý bude jej poradným výborom v otázkach predĺženia tejto dohody vzhľadom na pokrok projektu ITER. Bude posudzovať technický a vedecký stav zariadení ITER, dôvody možného predĺženia tejto dohody a pred vydaním odporúčania na predĺženie tejto dohody aj finančné aspekty v súvislosti s požadovaným rozpočtom a vplyvom na náklady na deaktiváciu a vyradenie z prevádzky. Osobitný výbor predloží rade správu do jedného roka po svojom zriadení.

3.   Rozhodnutie o predĺžení platnosti tejto dohody prijme rada na základe tejto správy minimálne šesť rokov pred skončením platnosti, a to jednomyseľne.

4.   Rada nemôže predĺžiť obdobie trvania tejto dohody celkovo o viac ako desať rokov; uvedené obdobie nemôže predĺžiť ani v prípade, ak by sa takýmto predĺžením zmenila povaha činností organizácie ITER alebo rámec finančných príspevkov členov.

5.   Minimálne šesť rokov pred skončením platnosti tejto dohody rada potvrdí predpokladané skončenie tejto dohody a rozhodne o opatreniach pre fázu deaktivácie a rozpustenie organizácie ITER.

6.   Táto dohoda sa môže skončiť so súhlasom všetkých zmluvných strán, pričom sa poskytne potrebný čas na deaktiváciu a zabezpečia sa potrebné finančné prostriedky na vyradenie z prevádzky.

Článok 25

Riešenie sporov

1.   Akékoľvek otázky, ktoré medzi zmluvnými stranami alebo medzi jednou či viacerými zmluvnými stranami a organizáciou ITER vyplynú z tejto dohody alebo vzniknú v súvislosti s touto dohodou, sa riešia prostredníctvom konzultácie, sprostredkovania alebo iných dohodnutých postupov, ako napr. arbitráž. Príslušné strany sa stretnú, aby takúto otázku prediskutovali a čo najskôr ju vyriešili.

2.   Ak nie sú príslušné strany schopné vyriešiť svoj spor v rámci konzultácie, ktorákoľvek strana môže požiadať predsedu rady (alebo, ak je predseda zástupcom člena organizácie, ktorý je stranou v spore, člena rady, ktorý zastupuje člena organizácie, ktorý nie je stranou v spore), aby na stretnutí pôsobil ako sprostredkovateľ v snahe vyriešiť spor. Takéto stretnutie sa zvolá do tridsiatich dní po tom, čo strana predložila žiadosť o sprostredkovanie, a následne sa zavŕši do šesťdesiatich dní, po čom spostredkovateľ ihneď predloží správu o sprostredkovaní, ktorú vypracuje v konzultácii s členmi organizácie, ktorí nie sú stranami v spore, spolu s odporúčaním riešenia sporu.

3.   Ak nie sú príslušné strany schopné vyriešiť svoj spor prostredníctvom konzultácií alebo sprostredkovania, môžu sa dohodnúť, že vyriešia spor dohodnutou formou riešenia sporov v súlade s dohodnutým postupom.

Článok 26

Odstúpenie od dohody

1.   Po uplynutí desiatich rokov platnosti tejto dohody môže ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá však nie je hostiteľskou zmluvnou stranou, oznámiť depozitárovi svoj zámer odstúpiť od dohody.

2.   Odstúpením od dohody nesmie byť ovplyvnený príspevok odstupujúcej zmluvnej strany k nákladom na stavbu zariadení ITER. Ak zmluvná strana od dohody odstúpi počas obdobia prevádzky ITER, prispeje dohodnutým podielom k nákladom na vyradenie zariadení ITER z prevádzky.

3.   Odstúpenie od dohody nemá vplyv na existujúce práva, povinnosti alebo právnu situáciu zmluvnej strany, ktoré vznikli v dôsledku uplatňovania tejto dohody pred tým, ako táto zmluvná strana podala oznámenie o odstúpení.

4.   Odstúpenie od dohody nadobudne platnosť koncom rozpočtového roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa predloží oznámenie uvedené v odseku 1.

5.   Podrobnosti odstúpenia od dohody dokumentuje organizácia ITER v konzultácii s odstupujúcou zmluvnou stranou.

Článok 27

Prílohy

Neoddeliteľnú súčasť tejto dohody tvoria príloha o informáciách a duševnom vlastníctve a príloha o podpore na mieste.

Článok 28

Zmeny a doplnenia

1.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže navrhnúť zmenu a doplnenie tejto dohody.

2.   Navrhované zmeny a doplnenia posúdi rada a vydá jednomyseľné odporúčanie zmluvným stranám.

3.   Zmeny a doplnenia podliehajú ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu v súlade s príslušnými postupmi jednotlivých zmluvných strán a nadobúdajú platnosť tridsať dní po tom, ako všetky zmluvné strany uložili ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení.

Článok 29

Depozitár

1.   Depozitárom tejto dohody je generálny riaditeľ MAAE.

2.   Originál tejto dohody sa uloží u depozitára, ktorý zašle jeho overené kópie signatárom a Generálnemu tajomníkovi OSN na registráciu a uverejnenie podľa článku 102 Charty OSN.

3.   Depozitár oznámi všetkým signatárom, pristupujúcim štátom a medzinárodným organizáciám:

a)

dátum uloženia jednotlivých ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo pristúpení;

b)

dátum uloženia jednotlivých oznámení prijatých v súlade s článkom 12 ods. 5;

c)

dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody a zmien a doplnení ustanovených v článku 28;

d)

akékoľvek oznámenie zmluvnej strany o jej zámere odstúpiť od tejto dohody; a

e)

skončenie tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní zástupcovia, riadne splnomocnení na tento účel, podpísali túto dohodu.

V Paríži 21. novembra 2006, v jedinom vyhotovení v anglickom jazyku.

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za vládu Čínskej ľudovej republiky

Za vládu Indickej republiky

Za vládu Japonska

Za vládu Kórejskej republiky

Za vládu Ruskej federácie

Za vládu Spojených štátov amerických

PRÍLOHA I

Príloha o informáciách a duševnom vlastníctve

Článok 1

Predmet a vymedzenie niektorých pojmov

1.1.

Táto príloha upravuje šírenie, výmenu, používanie a ochranu informácií a duševného vlastníctva viažuceho sa k možnému predmetu ochrany, pri vykonávaní tejto dohody. Ak nie je ustanovené inak, majú pojmy použité v tejto prílohe rovnaký význam, ako v dohode.

1.2.

Informáciami sú, bez ohľadu na možnosť ich ochrany, uverejnené údaje, náčrty, návrhy, výpočty, správy a iné dokumenty, zdokumentované údaje alebo výskumné alebo vývojové metódy, ako aj opisy vynálezov a objavov, na ktoré sa nevzťahuje pojem duševné vlastníctvo podľa vymedzenia v odseku 1.3.

1.3.

Pojem duševné vlastníctvo sa používa v zmysle vymedzenom v článku 2 Dohovoru o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva podpísaného 14. júla 1967 v Štokholme. Na účely tejto prílohy môže duševné vlastníctvo zahŕňať dôverné informácie, ako napr. know-how alebo obchodné tajomstvá, ak nie sú uverejnené, sú v písomnej alebo v inak zdokumentovanej podobe, a

a)

vlastník s nimi nakladá ako s dôvernými,

b)

nie sú všeobecne známe alebo prístupné verejnosti z iných zdrojov a/alebo nie sú verejne prístupné verejnosti prostredníctvom tlačených publikácií a/alebo v iných dokumentoch, z ktorých si ich je možné prečítať,

c)

nestalo sa, že ich vlastník sprístupnil tretím stranám bez stanovenia povinnosti mlčanlivosti, a

d)

bez povinnosti mlčanlivosti sú prijímajúcej strane neprístupné.

1.4.

Existujúce duševné vlastníctvo znamená duševné vlastníctvo, ktoré bolo alebo je nadobudnuté, vyvinuté alebo vytvorené pred nadobudnutím platnosti tohto dohovoru, alebo ktoré nepatrí do jeho predmetu úpravy.

1.5.

Vytvorené duševné vlastníctvo znamená duševné vlastníctvo, ktoré člen konajúci prostredníctvom domácej agentúry alebo subjektu, alebo organizácia ITER, alebo člen spolu s organizáciou ITER vytvorí alebo ku ktorému nadobudne všetky práva v priebehu vykonávania tohto dohovoru a v súlade s ním.

1.6.

Zlepšenia znamenajú všetky technické zlepšenia existujúceho duševného vlastníctva vrátane odvodených diel.

1.7.

Subjekt alebo subjekty znamenajú všetky subjekty s ktorými domáca agentúra alebo organizácia ITER uzatvorila zmluvu o dodávke tovaru a služieb na účely tohto dohovoru.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

2.1.

S výhradami uvedenými v tejto prílohe členovia podporujú čo možno najširšie šírenie vytvoreného duševného vlastníctva.

2.2.

Každý člen zabezpečí, aby ostatní členovia a organizácia ITER mohli nadobudnúť práva k duševnému vlastníctvu priznané v súlade s týmto dohovorom. Zmluvy, ktoré každý člen alebo organizácia ITER uzatvorí s akýmkoľvek subjektom musia byť v súlade s ustanoveniami tejto prílohy. S cieľom zabezpečiť plnenie ustanovení tejto prílohy musia všetci členovia a organizácia ITER používať vhodné postupy verejného obstarávania.

Organizácia ITER riadne a včas vymedzí existujúce duševné vlastníctvo zmluvných subjektov tak, aby organizácia ITER a členovia mohli získať prístup k uvedenému existujúcemu duševnému vlastníctvu v súlade s touto prílohou.

Každý člen riadne a včas vymedzí existujúce duševné vlastníctvo zmluvných subjektov tak, aby organizácia ITER a členovia mohli získať prístup k uvedenému existujúcemu duševnému vlastníctvu v súlade s touto prílohou.

Každý člen a organizácia ITER zaistia v súlade s touto prílohou a pod podmienkou, že sa dodržia práva vynálezcov, prístup organizácie ITER a ostatných členov k vynálezom a inému duševnému vlastníctvu, ktoré sa vytvorí alebo do projektu vloží počas vykonávania zmlúv.

2.3.

Táto príloha nemení a ani sa nijakým spôsobom nedotýka rozdelenia práv medzi členov a jeho štátnych príslušníkov. Členovia a jeho štátni príslušníci rozhodujú sami a na základe platných právnych predpisov o tom, či je nositeľom práv duševného vlastníctva člen, alebo jeho štátni príslušníci.

2.4

Ak člen vytvorí alebo nadobudne všetky práva k duševnému vlastníctvu počas vykonávania tohto dohovoru, včas to oznámi všetkým ostatným členom a organizácii ITER a poskytne podrobné údaje o takomto duševnom vlastníctve.

Článok 3

Šírenie autorskými právami chránených alebo nechránených informácií a vedeckých publikácií

Každý člen má právo prekladať, rozmnožovať a verejne rozširovať na nekomerčné účely informácie, ktoré pochádzajú priamo z vykonávania tohto dohovoru. Vo všetkých verejne rozširovaných rozmnoženinách diela chráneného autorskými právami a vytvoreného v zmysle tohto ustanovenia sa uvedú mená autorov diela s výnimkou prípadu; to neplatí, ak autor výslovne odmietne uvedenie svojho mena.

Článok 4

Duševné vlastníctvo vytvorené alebo do projektu vložené členom, domácou agentúrou alebo subjektom

4.1.

Vytvorené duševné vlastníctvo:

4.1.1.

Ak člen, domáca agentúra alebo subjekt vytvorí počas vykonávania tohoto dohovoru predmet, ktorý je možné chrániť právami duševného vlastníctva, člen, domáca agentúra alebo subjekt sú oprávnení na nadobudnutie všetkých práv, právnych nárokov a právneho záujmu, ktorý sa viaže na takýto predmet duševného vlastníctva vo všetkých krajinách v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.1.2.

Každý člen konajúci prostredníctvom domácej agentúry alebo subjektu, ktorý pri vykonávaní tohto dohovoru vytvoril duševné vlastníctvo, udelí podľa zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie neodvolateľnú, nevýhradnú a bezplatnú licenciu na toto vytvorené duševné vlastníctvo iným členom a organizácii ITER s právom organizácie ITER a ostatných členov udeliť na svojich územiach sublicenciu na účely výskumných a vývojových programov v oblasti jadrovej syntézy, ktoré sú financované z verejných zdrojov.

4.1.3.

Každý člen konajúci prostredníctvom domácej agentúry alebo subjektu, ktorý pri vykonávaní tohto dohovoru vytvoril duševné vlastníctvo, dá k dispozícii na účely využitia v rámci komerčných projektov jadrovej syntézy podľa zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie nevýhradnú licenciu na toto vytvorené duševné vlastníctvo iným členom s právom člena udeliť na takéto účely na vlastnom území sublicenciu tretej domácej osobe za podmienok, ktoré nie sú nevýhodnejšie ako podmienky, za ktorých člen udeľuje licenciu na takéto vytvorené duševné vlastníctvo tretej osobe na svojom území, alebo mimo neho. Ak boli ponúknuté takéto podmienky, udelenie licencie sa neodmietne. Uvedenú licenciu je možné zrušiť, iba ak držiteľ licencie neplní zmluvné záväzky.

4.1.4.

Každý člen, konajúci prostredníctvom domácej agentúry alebo subjektu, ktorý vytvoril duševné vlastníctvo podľa tohto dohovoru, sa nabáda k obchodným dojednaniam s ostatnými členmi, domácimi agentúrami, subjektami a tretími osobami s cieľom umožniť použitie vytvoreného duševného vlastníctva v iných oblastiach, ako je syntéza.

4.1.5.

Členovia a ich domáce agentúry alebo subjekty, ktoré udelia licenciu alebo sublicenciu na vytvorené alebo existujúce duševné vlastníctvo podľa tejto prílohy, uchovávajú záznamy o udelení takejto licencie; tieto záznamy sú dostupné iným členom napríklad prostredníctvom organizácie ITER.

4.2.

Existujúce duševné vlastníctvo:

4.2.1.

Existujúce duševné vlastníctvo ostáva vlastníctvom osoby, ktorá ho vlastní.

4.2.2.

Ktorýkoľvek člen konajúci prostredníctvom domácej agentúry alebo subjektu, ktorý vo veciach poskytnutých organizácii ITER použil existujúce duševné vlastníctvo, okrem dôverných informácií, akými sú napríklad know-how a obchodné tajomstvá, pričom toto existujúce duševné vlastníctvo je:

potrebné pre vytvorenie, prevádzkovanie, využívanie alebo integráciu výskumných a vývojových technológií v súvislosti so zariadeniami organizácie ITER,

potrebné v súvislosti s údržbou alebo opravou poskytnutej veci, alebo

na základe rozhodnutia rady potrebné pred akýmkoľvek verejným obstarávaním,

udelí podľa zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie neodvolateľnú, nevýhradnú a bezplatnú licenciu na takéto existujúce duševné vlastníctvo iným členom a organizácii ITER s právom organizácie ITER a ostatných členov udeliť na svojich územiach na účely výskumných a vývojových programov v oblasti jadrovej syntézy, ktoré sú financované z verejných zdrojov, sublicenciu svojim výskumným ústavom a vyšším vzdelávacím inštitúciám.

4.2.3.

a)

Ktorýkoľvek člen konajúci prostredníctvom domácej agentúry alebo subjektu, ktorý vo veciach poskytnutých organizácii ITER použil existujúce dôverné informácie, ktoré sú:

potrebné pre vytvorenie, prevádzkovanie, využívanie alebo integráciu výskumných a vývojových technológií v súvislosti so zariadeniami organizácie ITER,

potrebné v súvislosti s údržbou alebo opravou veci,

na základe rozhodnutia rady potrebné pred akýmkoľvek verejným obstarávaním, alebo

potrebné z dôvodov bezpečnosti a zabezpečenia kvality v zmysle požiadaviek regulačných orgánov,

zabezpečí, že organizácia ITER má na používanie takýchto existujúcich dôverných informácií vrátane návodov alebo inštruktážnych učebných materiálov pre konštrukciu, prevádzku, údržbu a opravu zariadení organizácie ITER neodvolateľnú, nevýhradnú a bezplatnú licenciu.

b)

Ak sa organizácii ITER sprístupnia dôverné informácie, musia sa ako také jasne označiť a musia sa doručovať podľa mechanizmov na zachovanie ich dôverného charakteru. Príjemca takýchto informácií ich použije výhradne na účely uvedené v odseku 4.2.3. písm. a) a zachová ich dôvernosť v miere stanovenej v príslušnom mechanizme. Kompenzácie vyplývajúce zo škôd spôsobených zneužitím takýchto existujúcich dôverných informácií organizáciou ITER uhradí organizácia ITER.

4.2.4.

Ktorýkoľvek člen konajúci prostredníctvom domácej agentúry alebo subjektu, ktorý do vecí poskytnutých organizácii ITER začlenil existujúce dôverné informácie, akými sú napríklad know-how a obchodné tajomstvá, pričom tieto existujúce dôverné informácie sú:

potrebné pre vytvorenie, prevádzkovanie, využívanie alebo integráciu výskumných a vývojových technológií v súvislosti so zariadeniami organizácie ITER,

potrebné v súvislosti s údržbou alebo opravou poskytnutej veci, alebo

na základe rozhodnutia rady potrebné pred akýmkoľvek verejným obstarávaním,

sa v plnej miere usiluje o udelenie licencie komerčného charakteru na takéto existujúce dôverné informácie alebo o dodávku rovnakých vecí obsahujúcich existujúce dôverné informácie prijímajúcej strane prostredníctvom zmlúv súkromnoprávneho charakteru, na základe ktorých sa poskytuje peňažné protiplnenie za výskumné a vývojové programy v oblasti jadrovej syntézy financované z verejných zdrojov člena za podmienok, ktoré nie sú menej výhodné ako podmienky, za ktorých takýto členský štát udeľuje licenciu na takéto existujúce dôverné informácie alebo dodáva rovnaké veci tretím osobám na svojom území alebo mimo neho. Ak boli ponúknuté takéto podmienky, udelenie licencie alebo dodávka takejto veci sa neodmietne. Udelenú licenciu je možné zrušiť, iba ak držiteľ licencie neplní zmluvné záväzky.

4.2.5.

Každý člen konajúci prostredníctvom domácej agentúry alebo subjektu, ktorý pri vykonávaní tohto dohovoru začlenil existujúce duševné vlastníctvo vrátane existujúcich dôverných informácií, sa v plnej miere usiluje o zabezpečenie toho, že veci obsahujúce existujúce duševné vlastníctvo, sú dostupné za rozumných podmienok, alebo sa v plnej miere snaží podľa zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie udeliť nevýhradnú licenciu ostatným členom na účely komerčnej syntézy s právom takéhoto člena udeliť sublicenciu na rovnaké účely tretej domácej osobe v rámci svojho územia za podmienok, ktoré nie sú nevýhodnejšie ako podmienky, za ktorých by tento člen udelil licenciu na takéto existujúce duševné vlastníctvo tretej osobe na svojom území alebo mimo neho. Ak boli ponúknuté takéto podmienky, udelenie licencie sa neodmietne. Uvedenú licenciu je možné zrušiť, iba ak držiteľ licencie neplní zmluvné záväzky.

4.2.6.

Každý člen, konajúci prostredníctvom domácej agentúry alebo subjektu, sa nabáda k tomu, aby na obchodné účely iné ako tie, ktoré sú vymedzené v odseku 4.2.5., sprístupnil ostatným členom akékoľvek existujúce duševné vlastníctvo obsiahnuté vo veciach poskytnutých pre organizáciu ITER, pričom toto existujúce duševné vlastníctvo je:

potrebné pre vytvorenie, prevádzkovanie, využívanie alebo integráciu výskumných a vývojových technológií v súvislosti so zariadeniami organizácie ITER,

potrebné v súvislosti s údržbou alebo opravou poskytnutej veci, alebo

na základe rozhodnutia rady potrebné pred akýmkoľvek verejným obstarávaním.

Na také existujúce duševné vlastníctvo, pre ktoré vlastníci poskytli licenciu členom, sa udelí licencia na podľa zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

4.3.

Udeľovanie licencie tretím osobám a nečlenom:

Každá licencia na vytvorené duševné vlastníctvo udelená členmi tretím osobám nečlenov podlieha pravidlám o udeľovaní licencií tretím osobám stanoveným radou. Takéto pravidlá sa ustanovia jednohlasným rozhodnutím rady.

Článok 5

Duševné vlastníctvo vytvorené alebo vložené organizáciou ITER

5.1.

Vytvorené duševné vlastníctvo:

5.1.1.

Ak pri vykonávaní tohto dohovoru organizácia ITER vytvorí je duševné vlastníctvo, tak toto vlastníctvo patrí organizácii ITER. Organizácia ITER vytvorí náležité postupy pre uchovávanie a ochranu duševného vlastníctva, ako aj podávania správ o ňom.

5.1.2.

Licencia na takéto duševné vlastníctvo sa udelí podľa zásad rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, neodvolateľnosti, nevýhradnosti a bezplatnosti a s právom člena udeliť na svojom území sublicenciu na účely výskumu a vývoja týkajúceho sa syntézy.

5.1.3.

Licencia na komerčné použitie vytvoreného duševného vlastníctva, ktoré bolo vytvorené alebo nadobudnuté organizáciou ITER pri vykonávaní tohto dohovoru, sa členom udelí podľa zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, a to ako licencia nevýhradná, s právom člena udeliť na takéto účely na vlastnom území licenciu tretej domácej osobe za podmienok, ktoré nie sú nevýhodnejšie ako podmienky, za ktorých organizácia ITER udeľuje licencie na takéto vytvorené duševné vlastníctvo tretím stranám. Ak boli ponúknuté takéto podmienky, udelenie licencie sa neodmietne. Uvedenú licenciu je možné zrušiť, iba ak držiteľ licencie neplní zmluvné záväzky.

5.2.

Existujúce duševné vlastníctvo:

5.2.1.

Ak organizácia ITER – za predpokladu, že má potrebné práva – vloží existujúce duševné vlastníctvo, ktoré je:

potrebné pre vytvorenie, prevádzkovanie, využívanie alebo integráciu výskumných a vývojových technológií v súvislosti so zariadeniami organizácie ITER,

potrebné pre vytváranie zlepšovaní a odvodených diel,

potrebné v súvislosti s opravou alebo údržbou zariadení organizácie ITER, alebo

na základe rozhodnutia rady potrebné pred akýmkoľvek verejným obstarávaním,

organizácia ITER vykoná všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom udeliť členom sublicenciu na takéto existujúce duševné vlastníctvo podľa zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie formou neodvolateľnej, nevýhradnej a bezplatnej licencie s právom členov udeliť na svojom území sublicenciu na účely výskumu a vývoja týkajúceho sa syntézy. Organizácia ITER sa v plnej miere usiluje o získanie potrebných práv.

5.2.2.

V prípade existujúceho duševného vlastníctva, vrátane existujúcich dôverných informácií, ktoré bolo vložené organizáciou ITER pri vykonávaní tohto dohovoru, sa organizácia ITER v plnej miere usiluje o sprístupnenie nevýhradnej licencie na komerčné projekty jadrovej syntézy pre členov podľa zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie s právom členov udeliť na takéto účely na vlastnom území licenciu vlastnej domácej tretej za podmienok, ktoré nie sú nevýhodnejšie ako podmienky, za ktorých organizácia ITER udeľuje licencie na takéto existujúce duševné vlastníctvo tretím stranám. Ak boli ponúknuté takéto podmienky, udelenie licencie sa neodmietne. Uvedenú licenciu je možné zrušiť, iba ak držiteľ licencie neplní zmluvné záväzky.

5.2.3.

Organizácia ITER sa v plnej miere usiluje sprístupniť členom akékoľvek existujúce duševné vlastníctvo vrátane existujúcich dôverných informácií na iné účely ako účely uvedené v odseku 5.2.2. Ak organizácia ITER udelí členom licenciu na takéto existujúce duševné vlastníctvo, tak ju udelí podľa zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

5.3.

Udeľovanie licencie tretím osobám a nečlenom:

Každá licencia udelená organizáciou ITER tretím osobám nečlena podlieha pravidlám o udeľovaní licencií tretím osobám stanoveným radou. Takéto pravidlá určí rada, a to rozhodnutím prijatým jednohlasne.

Článok 6

Duševné vlastníctvo vytvorené personálom organizácie ITER a inými výskumnými pracovníkmi

6.1.

Duševné vlastníctvo vytvorené priamo zamestnaným a dočasne vyslaným personálom organizácie ITER patrí organizácii ITER a upravujú ho príslušné pracovné zmluvy a predpisy, ktoré sú v súlade s ustanoveniami tejto prílohy.

6.2.

Ak rada neurčí inak, duševné vlastníctvo vytvorené hosťujúcimi výskumnými pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na činnosti organizácie ITER na základe dojednania s organizáciou ITER s cieľom vykonania špecifických činností a ktorí sa priamo zúčastňujú na všeobecných programoch využívania organizácie ITER, patrí organizácii ITER.

6.3.

Duševné vlastníctvo vytvorené hosťujúcimi výskumnými pracovníkmi, ktorí sa nepodieľajú na všeobecných programoch využívania organizácie ITER, je predmetom dojednania s organizáciou ITER v súlade s podmienkami stanovenými radou.

Článok 7

Ochrana duševného vlastníctva

7.1.

Ak člen získa alebo žiada o ochranu vytvoreného duševného vlastníctva vyvinutého alebo získaného členom, oznámi to včas ostatným členom a organizácii ITER a poskytne podrobnosti o takejto ochrane. Ak sa člen rozhodne, že nebude uplatňovať svoje právo žiadať o ochranu vytvoreného duševného vlastníctva v akomkoľvek štáte alebo v akejkoľvek oblasti, oznámi svoje rozhodnutie včas organizácii ITER, a organizácia ITER môže následne žiadať o získanie takejto ochrany priamo alebo prostredníctvom členov.

7.2.

Vo vzťahu k vytvorenému duševnému vlastníctvu, ktoré bolo vyvinuté alebo získané organizáciou ITER, rada príjme hneď ako je to možné vhodné postupy týkajúce sa podávania správ, ochrany a zaznamenávania takéhoto duševného vlastníctva napríklad prostredníctvom vytvorenia databázy, ku ktorej môžu mať členovia prístup.

7.3.

V prípade spoločne vytvoreného duševného vlastníctva, majú zúčastňujúci sa členovia a/alebo organizácia ITER právo žiadať získanie spoločných práv k duševnému vlastníctvu v ktoromkoľvek štáte, ktorý si vyberú.

7.4.

Spoločné práva k duševnému vlastníctvu vznikajú vtedy, ak je predmet duševného vlastníctva vytvorený dvoma alebo viacerými členmi, alebo jedným alebo viacerými členmi a organizáciou ITER a ak takýto predmet duševného vlastníctva nie je možné rozdeliť na účely žiadosti o ochranu príslušných práv duševného vlastníctva, jej získania a/alebo zachovania v platnosti. V prípade spoločne vytvorených predmetov duševného vlastníctva sa tvorcovia dohodnú medzi sebou prostredníctvom dojednania o spoločných právach k duševnému vlastníctvu, týkajúceho sa rozdelenia a podmienok uplatňovania vlastníckych práv k predmetnému duševnému vlastníctvu.

Článok 8

Odstavenie

8.1.

Na účely fázy odstavenia po prevode zariadení do hostiteľského štátu poskytne hostiteľská strana ostatným členom všetky príslušné informácie, či už uverejnené alebo nie, ktoré vznikli alebo boli použité počas odstavenia zariadení organizácie ITER.

8.2.

Touto prílohou nie je dotknuté duševné vlastníctvo vytvorené v hostiteľskom štáte počas fázy odstavenia.

Článok 9

Ukončenie platnosti dohovoru a odstúpenie od neho

9.1.

Akékoľvek prípadné otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, ktoré vzniknú v súvislosti s ukončením platnosti tohto dohovoru alebo s odstúpením niektorej jeho strany a ktoré nie sú upravené týmto dohovorom, rieši rada.

9.2.

Po ukončení platnosti tohto dohovoru alebo po odstúpení jeho strany zostávajú v platnosti práva duševného vlastníctva priznané členom a organizácii ITER, ako aj povinnosti im uložené v ustanoveniach tejto prílohy, a najmä všetky udelené licencie.

Článok 10

Odmeny

Odmeny získané z udelenia licencie na duševné vlastníctvo organizáciou ITER tvoria zdroje organizácie ITER.

Článok 11

Riešenie sporov

Všetky spory spojené s touto prílohou sa riešia podľa článku 25 tohto dohovoru.

Článok 12

Odmeny pre vynálezcov

Rada stanoví vhodné podmienky odmeňovania personálu, ktorý vytvára duševné vlastníctvo.

Článok 13

Zodpovednosť

Organizácia ITER a členovia zahrnú podľa potreby do licenčných dojednaní vhodné ustanovenia upravujúce ich zodpovednosť a práva a povinnosti, ktoré z týchto licenčných dojednaní vyplývajú.

PRÍLOHA II

Príloha týkajúca sa podpory lokality projektu

Článok 1

Dohoda o podpore lokality projektu

1.   Hostiteľská strana organizácii ITER poskytuje alebo pre ňu zabezpečuje pozemky, zariadenia, budovy, tovar a služby na podporu lokality projektu podľa zhrnutia v tejto prílohe. Hostiteľská strana môže splnomocniť určitý subjekt konaním v jej mene na tento účel.

2.   V dohode (ďalej len „dohoda o podpore lokality projektu“), ktorá sa má uzavrieť medzi organizáciou ITER a hostiteľskou stranou, prípadne ňou menovaným subjektom (ďalej len „hostiteľ“), sa uvedú podrobnosti týkajúce sa predmetnej podpory, ako aj postupy spolupráce medzi uvedenými stranami dohody.

Článok 2

Dĺžka platnosti dohody

Hostiteľ poskytuje organizácii ITER podporu lokality projektu počas celého obdobia od založenia organizácie ITER až do ukončenia platnosti tejto dohody.

Článok 3

Styčný výbor

Organizácia ITER spolu s hostiteľom založí styčný výbor, ktorého úlohou bude poskytovať účinnú podporu opísanú v tejto prílohe v zmysle dohody o podpore lokality projektu.

Článok 4

Pozemky, budovy, zariadenia a prístup

Hostiteľ poskytuje na vlastné náklady v zmysle podmienok uvedených v dokumente nazvanom „Požiadavky a predpoklady projektového riešenia v súvislosti s projektom ITER“ (ďalej len „referenčné podmienky“), ktorý v roku 2000 prijala Rada založená podľa dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, vládami Japonska, Ruskej federácie a Spojených štátov týkajúcej sa spolupráce pri inžinierskych projektových činnostiach (engineering design activities, EDA) pri vývoji medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora (International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER) (ďalej len „ITER EDA“) lokalitu projektu ITER, ako aj ostatné nižšie uvedené zariadenia a služby:

a)

Pozemky, ktoré majú byť zdarma k dispozícii pre organizáciu ITER v záujme výstavby, využívania a možného rozširovania všetkých budov a doplnkových služieb v rámci projektu ITER, ktoré sa uvádzajú v záverečnej správe o ITER EDA.

b)

Hlavné inžinierske siete, ktorých prívod treba zabezpečiť na až na hranicu lokality projektu: t. j. voda, elektrina, kanalizácia a drenáž, poplašné systémy.

c)

Cesty, chodníky a mosty, podľa potreby aj vrátane úprav na trase medzi Port Autonome de Marseille a lokalitou ITER, s cieľom zabezpečiť prívoz nadrozmerných zariadení a zariadení s vysokou hmotnosťou využívaných v rámci projektu ITER, ako aj prístup personálu a návštevníkov až na hranicu lokality projektu.

d)

Služby týkajúce sa prepravy komponentov poskytovaných jednotlivými zúčastnenými stranami z Port Autonome de Marseille alebo v prípade leteckej preperavy z letiska v meste Marignane do lokality projektu ITER.

e)

Podľa potreby dočasné priestory pre organizáciu ITER priamo v lokalite projektu alebo v jej blízkosti až dovtedy, kým na užívanie nebudú pripravené stále priestory a zariadenia organizácie ITER.

f)

Dodávky energie – pripojenie a údržba prípojky elektrickej energie na hranici lokality projektu s príkonom až do 500 MW v prípade čerpania pri impulznom zaťažení, ako aj v prípade neprerušovaného čerpania elektrickej energie zo siete pri príkone 120 MW počas údržby prípojky.

g)

Systém dodávok vody na ochladzovanie slúžiaci na rozptýlenie v priemere 450 MW termálnej energie do životného prostredia a

h)

Vysokokapacitné pripojenie k počítačovej sieti a telekomunikačných linkám.

Článok 5

Služby

V súlade s dohodou o podpore lokality projektu hostiteľ okrem položiek uvedených v článku 4 tejto prílohy zabezpečuje služby technického, správneho a všeobecného charakteru požadované organizáciou ITER, a to na vlastné náklady, alebo požiada o vyúčtovanie na základe preukázaných nákladov. K takýmto službám patria, okrem iných, aj tieto služby:

a)

pomocní pracovníci okrem personálu prideleného zo strany hostiteľa organizácii ITER v zmysle článku 8 tejto dohody,

b)

zariadenia lekárskej služby,

c)

núdzové služby,

d)

bezpečnostné a poplašné systémy a súvisiace zariadenia,

e)

jedáleň,

f)

podpora pri licenčnom postupe,

g)

podpora riadenia bezpečnosti,

h)

podpora pri jazykových kurzoch,

i)

služby v rámci riadenia a likvidácie rádioaktívneho odpadu vznikajúceho pri prevádzke projektu ITER,

j)

podpora pri presídlení a usídlení,

k)

služba autobusovej dopravy do práce a späť,

l)

zariadenia pre oddych, spoločenské aktivity a zdravý životný štýl,

m)

verejnoprospešné služby a dodávky,

n)

knižnica a multimediálne služby,

o)

environmentálne monitorovanie vrátane monitorovania radiácie, a

p)

služby v rámci lokality projektu (likvidácia odpadu, upratovacie a záhradnícke služby).

Článok 6

Vzdelávanie

Hostiteľ na vlastné náklady založí medzinárodnú školu na účely vzdelávania detí pracovníkov. Hostiteľ okrem toho poskytuje prípravné predvysokoškolské vzdelávanie podľa medzinárodného študijného programu, ktorý sa vypracuje po porade s orgánmi zodpovednými za oblasť vzdelávania v krajinách nehostiteľských strán, pričom umožňuje zavádzanie dodatočných prvkov študijného programu, ktoré sú pre nehostiteľské strany typické a nimi podporované. Nehostiteľské strany venujú maximálne úsilie pomoci pri rozvoji školy a akreditácii jej študijného programu príslušnými orgánmi v ich krajinách.

Dojednanie o dočasnom uplatňovaní dohody o založení Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER

Článok 1

Všetky strany zúčastňujúce sa na tomto dojednaní sú zároveň signatármi dohody o založení Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER (ďalej len „dohoda o projekte ITER“) uzavretej medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“) a vládou Čínskej ľudovej republiky, vládou Indickej republiky, vládou Japonska, vládou Kórejskej republiky, vládou Ruskej federácie a vládou Spojených štátov amerických.

Článok 2

V súlade so svojimi ustanoveniami nadobudne dohoda o projekte ITER platnosť tridsať dní po uložení ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení Čínskou ľudovou republikou, Spoločenstvom Euratom, Indickou republikou, Japonskom, Kórejskou republikou, Ruskou federáciou a Spojenými štátmi americkými.

Článok 3

Strany tohto dojednania majú záujem v čo najväčšej miere rozvíjať vzájomnú spoluprácu v zmysle dohody o organizácii ITER už predtým, ako každá z nich dokončí všetky vnútroštátne opatrenia, ktoré sú potrebné pre ratifikáciu, prijatie alebo schválenie uvedenej dohody.

Článok 4

Strany tohto dojednania sa preto až do nadobudnutia platnosti dohody o projekte ITER zaväzujú riadiť ustanoveniami tejto dohody, a pritom v maximálnej možnej miere dodržiavať vnútroštátne právne predpisy.

Článok 5

Od tohto dojednania môže odstúpiť ktorákoľvek z jeho strán na základe písomného oznámenia odovzdaného ostatným stranám tohto dojednania pri dodržaní 120-dennej lehoty.

Článok 6

Toto dojednanie nadobúda platnosť jeho podpísaním.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní zástupcovia, riadne splnomocnení na tento účel, podpísali toto dojednanie.

V Paríži 21. novembra 2006, v jedinom vyhotovení v anglickom jazyku.

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za vládu Čínskej ľudovej republiky

Za vládu Indickej republiky

Za vládu Japonska

Za vládu Kórejskej republiky

Za vládu Ruskej federácie

Za vládu Spojených štátov amerických


DOHODA

o výsadách a imunitách v rámci Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“), vláda Čínskej ľudovej republiky, vláda Indickej republiky, vláda Japonska, vláda Kórejskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „strany“),

KEĎŽE v článku 12 dohody o založení Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER (ďalej len „dohoda o projekte ITER“) sa od strán dohody vyžaduje uvedenie výsad a imunít do platnosti,

KEĎŽE účelom tejto dohody je, aby sa pre strany dohody vymedzil obsah a rozsah pôsobnosti týchto výsad a imunít v súlade s článkom 12 dohody o projekte ITER,

KEĎŽE uvedené strany potvrdili na schôdzke ministrov venovanej projektu ITER, ktorá sa konala 24. mája 2006 v Bruseli, svoj úmysel uzavrieť predmetnú dohodu,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

1.   V súlade s článkom 5 dohody o projekte ITER má Medzinárodná organizácia pre výskum energie jadrovej syntézy ITER (ďalej len „organizácia ITER“) právnu subjektivitu vrátane spôsobilosti uzatvárať dohody so štátmi a/alebo medzinárodnými organizáciami.

2.   Organizácia ITER má právnu subjektivitu a na územiach členských krajín aj potrebnú právnu spôsobilosť vrátane spôsobilosti potrebnej na:

a)

uzatváranie zmlúv;

b)

nadobúdanie a držbu majetku a disponovanie s ním;

c)

získavanie licencií; a

d)

začatie súdnych konaní.

Článok 2

Budovy a priestory organizácie ITER sú nedotknuteľné.

Článok 3

Archívy a dokumenty organizácie ITER sú nedotknuteľné.

Článok 4

1.   Organizácia ITER požíva imunitu vo vzťahu k jurisdikcii a voči výkonu rozhodnutí, okrem:

a)

osobitného prípadu, keď sa organizácia ITER takejto imunity výslovne vzdala;

b)

prípadu občianskoprávneho konania tretej strany v súvislosti so škodou vyplývajúcou z nehody spôsobenej motorovým vozidlom patriacim organizácii ITER alebo prevádzkovaným v jej mene alebo prípadu dopravného priestupku s účasťou takéhoto vozidla;

c)

prípadu uplatnenia arbitrážneho rozhodnutia vyneseného v zmysle článku 23; a

d)

prípadu obstavenia mzdy uplatneného v súvislosti s dlhom pracovníka organizácie ITER, ak k tomuto obstaveniu došlo v dôsledku konečného a vykonateľného právneho rozhodnutia v súlade s predpismi platnými na území, na ktorom sa má vykonať.

2.   Majetok a aktíva organizácie ITER, nech sa nachádzajú kdekoľvek, sú chránené imunitou pred zabavením, zhabaním, vyvlastnením a obstavením, okrem:

a)

osobitného prípadu, keď sa organizácia ITER takejto imunity výslovne vzdala;

b)

prípadu občianskoprávneho konania ustanoveného v odseku 1 písm. b); a

c)

prípadu uplatnenia arbitrážneho rozhodnutia vyneseného v zmysle článku 23.

3.   Organizácia ITER požíva imunitu vo vzťahu k akejkoľvek forme výkonu správnych alebo predbežných súdnych rozhodnutí, okrem osobitného prípadu, keď sa takejto imunity výslovne vzdala, a v prípade potreby aj:

a)

v súvislosti s prevenciou a vyšetrovaním nehôd s účasťou motorového vozidla patriaceho organizácii ITER alebo prevádzkovaného v jej mene; a

b)

v súvislosti s výkonom arbitrážneho rozhodnutia vyneseného v zmysle článku 23.

Článok 5

1.   V rozsahu svojich úradných činností sú organizácia ITER, jej majetok a príjmy oslobodené od priamych daní.

2.   Pri nákupe alebo využívaní tovaru a služieb nevyhnutných na výkon úradných činností zo strany organizácie ITER alebo subjektu, ktorý ju zastupuje, a v prípade, že v cene takéhoto tovaru alebo služieb sú zahrnuté dane alebo poplatky, je potrebné, aby strana podnikla primerané opatrenia na udelenie oslobodenia od daní alebo poplatkov alebo na zabezpečenie ich refundovania.

Článok 6

1.   Tovar dovezený alebo vyvezený organizáciou ITER alebo v jej mene na účely úradných činností tejto organizácie je oslobodený od daní a poplatkov. Tovar dovezený alebo vyvezený organizáciou ITER na účely úradných činností tejto organizácie je oslobodený od zákazov a obmedzení týkajúcich sa dovozu a vývozu okrem prípadov, že takéto zákazy alebo obmedzenia sú v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a politikami uvedenými v článkoch 14 a 20 dohody o projekte ITER.

2.   Tovar, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie v zmysle článku 5 alebo ktorý bol dovezený v zmysle odseku 1, je možné predať alebo darovať iba v prípade, že je to v súlade s podmienkami ustanovenými stranami, ktoré udelili predmetné oslobodenie.

Článok 7

1.   Na účely článkov 5 a 6 medzi úradné činnosti organizácie ITER patria administratívne činnosti vrátane jej konania týkajúceho sa akéhokoľvek programu sociálneho zabezpečenia tejto organizácie. Okrem toho k nim patria aj činnosti podnikané na účely dosahovania cieľov organizácie ITER v zmysle dohody o projekte ITER.

2.   Ustanovenia článkov 5 a 6 sa nevzťahujú na dane a poplatky, ktoré slúžia výlučne na úhradu verejnoprospešných služieb.

Článok 8

V zmysle článkov 5 alebo 6 sa uvedené oslobodenie neudeľuje v prípade tovaru, ktorý bol zakúpený alebo dovezený na osobné využitie pracovníkmi organizácie ITER alebo v prípade služieb poskytnutých na takýto účel.

Článok 9

Bez toho, aby boli dotknuté príslušné zákony, iné právne predpisy a politiky uvedené v článkoch 14 a 20 dohody o projekte ITER, sa nijakým spôsobom nesmie obmedzovať šírenie publikácií a iných informácií, zasielaných organizáciou alebo organizácii ITER.

Článok 10

1.   Organizácia ITER môže prijímať a vlastniť finančné prostriedky akéhokoľvek druhu, akúkoľvek menu, hotovostné prostriedky alebo cenné papiere, voľne nimi disponovať na akýkoľvek účel ustanovený v dohode o projekte ITER a vlastniť účty v akejkoľvek mene v rozsahu potrebnom na splnenie svojich záväzkov.

2.   Pri výkone svojich práv uvedených v odseku 1 organizácia ITER náležite zohľadňuje požiadavky prednesené ktorýmkoľvek z jej členov, pokiaľ sa ich splnenie nepovažuje za poškodzujúce záujmy organizácie ITER.

Článok 11

1.   V rámci svojej úradnej komunikácie a pri presune akýchkoľvek dokumentov sa organizácii ITER poskytuje aspoň také priaznivé zaobchádzanie, ako bolo udelené príslušnou stranou iným medzinárodným organizáciám.

2.   Úradná komunikácia organizácie ITER nepodlieha žiadnej cenzúre, a to bez ohľadu na formu, akou sa uskutočňuje.

Článok 12

Strany podniknú primerané opatrenia na pomoc organizácii ITER pri príchode jej pracovníkov na ich územie, počas jeho pobytu na tomto území alebo pri odchode z neho.

Článok 13

1.   Zástupcovia strán v priebehu výkonu funkcie zástupcu a počas ciest na miesto zasadnutia zvolaného organizáciou ITER a pri ceste z tohto miesta, požívajú tieto výsady a imunity:

a)

imunita pred zatknutím a väzbou a pred zaistením ich osobnej batožiny;

b)

imunita vo vzťahu k jurisdikcii aj po ukončení misie, pokiaľ ide o také konania vrátane vlastných ústnych či písomných vyhlásení, ku ktorým došlo pri výkone ich funkcie; táto imunita sa však nevzťahuje na prípad dopravného priestupku, ktorého sa dopustil zástupca strany, ani na prípad škody spôsobenej motorovým vozidlom, ktoré takémuto zástupcovi patrí alebo ktoré riadil;

c)

nedotknuteľnosť všetkých úradných listín a dokumentácie;

d)

právo prijímať písomnosti alebo korešpondenciu doručenú kuriérom alebo v zapečatenom balení;

e)

oslobodenie zástupcov a ich manželiek/manželov od opatrení súvisiacich s imigračnými obmedzeniami a úradnými povinnosťami týkajúcimi sa registrácie cudzincov;

f)

rovnaký zjednodušený režim v rámci menovej a devízovej kontroly, ako bol poskytnutý zástupcom zahraničných vlád na dočasných oficiálnych misiách;

g)

rovnaký colný režim vo vzťahu k ich osobnej batožine, ako bol poskytnutý diplomatickým zástupcom.

2.   Účelom výsad a imunít nie je osobný prospech zástupcov strán, ale zabezpečenie ich úplnej nezávislosti pri výkone ich funkcií v súvislosti s organizáciou ITER. V súlade s článkom 12 dohody o projekte ITER každá strana zbaví svojho zástupcu imunity vždy vtedy, keď dospeje k názoru, že ponechanie imunity by bránilo výkonu spravodlivosti a že zrieknutím sa imunity by nedošlo k ohrozeniu splnenia cieľov, v záujme ktorých bola táto imunita udelená.

Článok 14

Pracovníci organizácie ITER požívajú tieto výsady a imunity:

a)

imunita vo vzťahu k jurisdikcii aj po ukončení pôsobenia v organizácii ITER, pokiaľ ide o také konania vrátane vlastných ústnych či písomných vyhlásení, ku ktorým došlo pri výkone ich funkcie; táto imunita sa však nevzťahuje na prípad dopravného priestupku, ktorého sa dopustil pracovník organizácie ITER, ani na prípad škody spôsobenej motorovým vozidlom, ktoré takémuto pracovníkovi patrí alebo ktoré riadil;

b)

oslobodenie od všetkých záväzkov v súvislosti s vojenskou službou;

c)

nedotknuteľnosť všetkých úradných listín a dokumentácie;

d)

rovnaký režim oslobodenia od opatrení súvisiacich s imigračnými obmedzeniami a registráciou cudzincov, aký bežne požívajú pracovníci medzinárodných organizácií, pričom tento režim platí aj pre ich rodiny zdieľajúce s nimi domácnosť;

e)

rovnaké výsady týkajúce sa devízových predpisov, ako majú pracovníci zahraničných organizácií;

f)

v prípade medzinárodnej krízy – rovnaký režim repatriácie, aký majú diplomatickí zástupcovia, pričom tento režim platí aj pre členov ich rodín zdieľajúcich s nimi domácnosť;

g)

právo doviezť nábytok a osobné veci s oslobodením od cla pri prvom nástupe do funkcie v príslušnom štáte a právo vyviezť svoj nábytok a osobné veci s oslobodením od cla pri ukončení svojej funkcie v tomto štáte, v oboch prípadoch s výhradou podmienok považovaných za nevyhnutné v štáte, na ktorého území sa dané právo vykonáva.

Článok 15

Okrem výsad a imunít ustanovených v článku 14 požíva generálny riaditeľ organizácie ITER, a v prípade jeho absencie osoba poverená vykonávaním tejto funkcie, výsady a imunity prislúchajúce diplomatickým zástupcom s porovnateľným postavením.

Článok 16

Pri výkone svojich úloh v súvislosti s organizáciou ITER alebo pri uskutočňovaní misií pre organizáciu ITER, vrátane služobných ciest uskutočňovaných v rámci výkonu svojich funkcií a v priebehu takýchto misií, požívajú experti, v rozsahu potrebnom na vykonávanie svojich funkcií, tieto výsady a imunity:

a)

imunita vo vzťahu k jurisdikcii aj po ukončení výkonu funkcie experta pracujúceho pre organizáciu ITER, pokiaľ ide o také konania vrátane vlastných ústnych či písomných vyhlásení, ku ktorým došlo pri výkone ich funkcie; táto imunita sa však nevzťahuje na prípad dopravného priestupku, ktorého sa expert dopustil, ani na prípad škody spôsobenej motorovým vozidlom, ktoré takémuto expertovi patrí alebo ktoré riadil;

b)

nedotknuteľnosť všetkých úradných listín a dokumentácie;

c)

rovnaký režim v súvislosti s menovými a devízovými predpismi a rovnaký režim osobnej batožiny patriacej takýmto expertom, aký požívajú predstavitelia zahraničných vlád na dočasných oficiálnych misiách.

Článok 17

1.   Mzdy a funkčné požitky vyplácané organizáciou ITER sú oslobodené od dane z príjmov, pokiaľ sú predmetom zdanenia v prospech organizácie ITER. Strany si ponechávajú právo prihliadať na tieto mzdy a funkčné požitky na účely určenia úrovne zdaňovania, ktorá sa má uplatniť na príjmy z iných zdrojov.

2.   Ustanovenia uvedené v odseku 1 sa nevzťahujú na dávky a dôchodky vyplácané organizáciou ITER svojim bývalým generálnym riaditeľom a pracovníkom.

Článok 18

Články 14 a 17 sa vzťahujú na všetky kategórie pracovníkov, pre ktoré platí služobný poriadok organizácie ITER. Rada organizácie ITER (ďalej len „rada“) rozhodne o kategóriách expertov, na ktoré sa vzťahuje článok 16. Členom organizácie ITER sa priebežne oznamujú mená, tituly a adresy pracovníkov a expertov uvedených v tomto článku.

Článok 19

V prípade zavedenia programu sociálneho zabezpečenia organizáciou ITER dochádza k oslobodeniu organizácie ITER, jej generálneho riaditeľa a pracovníkov od platenia všetkých povinných príspevkov vnútroštátnym orgánom sociálneho zabezpečenia podľa dohôd uzatvorených so stranami a/alebo hostiteľským štátom.

Článok 20

Žiadna strana nie je povinná udeľovať výsady a imunity uvedené v článku 13, článku 14 písm. b), d), e), f) a g), článku 15, článku 16 písm. c) a článku 19 svojim štátnym príslušníkom alebo osobám, ktoré majú v čase svojho nástupu do funkcie pracovníka organizácie ITER na území krajiny uvedenej strany trvalý pobyt v tejto krajine.

Článok 21

1.   Účelom výsad a imunít ustanovených v tejto dohode nie je osobný prospech generálneho riaditeľa, pracovníkov a expertov organizácie ITER. Poskytujú sa výlučne v záujme zabezpečenia nerušeného fungovania organizácie ITER za každých okolností, ako aj úplnej nezávislosti osôb, ktorým sú udelené.

2.   V súlade s článkom 12 dohody o projekte ITER sa rada vzdá príslušnej imunity vždy, keď dospeje k názoru, že ponechanie imunity by bránilo výkonu spravodlivosti a že zrieknutím sa imunity by nedošlo k ohrozeniu záujmov organizácie ITER a jej členov.

Článok 22

V záujme uľahčenia riadneho výkonu spravodlivosti, zabezpečenia dodržiavania policajných predpisov a predpisov týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti verejnosti, udeľovania licencií, ochrany životného prostredia, inšpekcie práce alebo iných právnych predpisov, ako aj na účely prevencie akéhokoľvek zneužívania výsad a imunít ustanovených v tejto dohode, organizácia ITER neustále spolupracuje s príslušnými orgánmi strán a hostiteľského štátu v zmysle článku 1 ods. 2) dohody o projekte ITER. Postup týkajúci sa spolupráce uvedenej v tomto článku sa môže ustanoviť v dohodách o ústredí a detašovaných pracovných tímoch, prípadne v dodatočných dohodách.

Článok 23

1.   Organizácia ITER môže do písomných zmlúv, okrem zmlúv uzatváraných v súlade so služobným poriadkom, zakotviť ustanovenie o arbitráži. V arbitrážnej doložke alebo osobitnej dohode o arbitráži uzatvorenej na tento účel sa uvedie uplatniteľný právny predpis a štát, v ktorom arbitri zasadajú.

2.   Uplatnenie arbitrážneho rozhodnutia sa riadi pravidlami platnými v štáte, na území ktorého sa má vykonať.

Článok 24

V súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa táto dohoda uplatňuje na územiach, na ktoré sa predmetná zmluva vzťahuje. V zhode s touto zmluvou a inými súvisiacimi dohodami sa uvedená dohoda uplatňuje aj v Bulharskej republike, Rumunsku a Švajčiarskej konfederácii, ktoré sa na programe v oblasti energie jadrovej syntézy Spoločenstva Euratom podieľajú ako plne pridružené tretie krajiny.

Článok 25

1.   Táto dohoda podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu v súlade s postupmi jednotlivých signatárov.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť tridsať dní po uložení ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení tejto dohody Čínskou ľudovou republikou, Indickou republikou, Japonskom, Kórejskou republikou a Ruskou federáciou.

3.   Ak táto dohoda nenadobudne platnosť do jedného roka po jej podpísaní, depozitár zvolá stretnutie signatárov, aby rozhodli, aké opatrenia je potrebné prijať na uľahčenie nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 26

1.   Ak už rada prijala rozhodnutie v súlade s článkom 23 ods. 1 dohody o projekte ITER, k tejto dohode môže pristúpiť konkrétny štát alebo medzinárodná organizácia a stať sa jej stranou.

2.   Pristúpenie nadobúda účinnosť dňom uloženia listiny o pristúpení u depozitára.

Článok 27

Táto dohoda má také isté obdobie trvania ako dohoda o projekte ITER. Ukončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na imunitu ustanovenú článkom 13 ods. 1 písm. b), článkom 14 písm. a) a článkom 16 písm. a).

Článok 28

Akékoľvek otázky, ktoré medzi jednotlivými stranami alebo medzi jednou či viacerými stranami a organizáciou ITER vyplynú z tejto dohody alebo vzniknú v súvislosti s touto dohodou, sa riešia prostredníctvom konzultácie, mediácie alebo iných dohodnutých postupov, ako je napr. arbitráž. Príslušné strany sa stretnú, aby takúto otázku prerokovali a čo najskôr vyriešili.

Článok 29

1.   Depozitárom tejto dohody je generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (International Atomic Energy Agency, IAEA).

2.   Originál tejto dohody sa uloží u depozitára, ktorý zašle jeho overené kópie signatárom dohody a generálnemu tajomníkovi OSN na registráciu a uverejnenie podľa článku 102 Charty OSN.

3.   Depozitár oznámi všetkým signatárom dohody a pristupujúcim štátom a medzinárodným organizáciám:

a)

dátum jednotlivých ratifikačných listín a listín o prijatí, schválení alebo pristúpení; a

b)

dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní zástupcovia, riadne splnomocnení na tento účel, podpísali túto dohodu.

V Paríži 21. novembra 2006, v jedinom vyhotovení v anglickom jazyku.

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za vládu Čínskej ľudovej republiky

Za vládu Indickej republiky

Za vládu Japonska

Za vládu Kórejskej republiky

Za vládu Ruskej federácie


16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/87


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. decembra 2006,

ktorým sa stanovujú príslušné úrovne emisií pridelené Spoločenstvu a každému jeho členskému štátu v rámci Kjótskeho protokolu podľa rozhodnutia Rady 2002/358/ES

[oznámené pod číslom K(2006) 6468]

(2006/944/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/358 z 25. apríla 2002, ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

V prílohe II rozhodnutia 2002/358/ES sa stanovujú vyčíslené záväzky obmedzenia a zníženia emisií s cieľom stanoviť príslušné úrovne emisií pridelené Spoločenstvu a jeho členským štátom podľa článku 4 Kjótskeho protokolu. V prílohe B Kjótskeho protokolu sa stanovujú vyčíslené záväzky obmedzenia alebo zníženia emisií s cieľom stanoviť úrovne emisií pridelené členským štátom, ktoré k Spoločenstvu pristúpili po 25. apríli 2002, s výnimkou Cypru a Malty, ktoré dosiaľ nemajú vyčíslené záväzky obmedzenia alebo zníženia emisií v rámci Kjótskeho protokolu.

(2)

Príslušné úrovne emisií pridelené Spoločenstvu a jeho členským štátom, vyjadrené v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého, sú stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Tieto úrovne emisií sú vypočítané na základe revidovaných údajov o emisiách vo východiskovom roku, ktoré členské štáty predložili podľa článku 23 rozhodnutia Komisie 2005/166/ES z 10. februára 2005, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávajúce rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 280/2004/ES týkajúce sa mechanizmu sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (2), vynásobených vyčíslenými záväzkami obmedzenia alebo zníženia emisií stanovených v prílohe II k rozhodnutiu 2002/358/ES a v prílohe B ku Kjótskemu protokolu a vynásobených číslom päť, ktoré predstavuje päť rokov prvého obdobia viazanosti podľa protokolu.

(3)

V súlade s článkom 3 rozhodnutia 2002/358/ES musia množstvá pridelené Spoločenstvu a každému členskému štátu zodpovedať príslušnej úrovni emisií stanovenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(4)

Revízia emisných údajov za východiskový rok v rámci Kjótskeho protokolu, ktoré členské štáty predložili podľa článku 23 rozhodnutia 2005/166/ES, si vyžiadala prepočítanie, ktorého výsledkom bol aritmetický rozdiel 11 403 608 ton ekvivalentu oxidu uhličitého medzi množstvom prideleným Európskemu spoločenstvu a súčtom množstiev pridelených členským štátom uvedeným v prílohe II k rozhodnutiu 2002/358/ES. Tento rozdiel by sa mal uviesť Spoločenstvom ako jednotky množstva prideleného Spoločenstvom.

(5)

Akékoľvek zmeny konečnej úrovne emisií Spoločenstva a jeho členských štátov v dôsledku preskúmania úrovní emisií podľa článku 8 Kjótskeho protokolu by sa mali určiť prostredníctvom zmeny a doplnenia tohto rozhodnutia.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre klimatické zmeny,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príslušné úrovne emisií vyjadrené v tonách ekvivalentu oxidu uhličtého pridelené Spoločenstvu a členským štátom na prvé obdobie vyčísleného záväzku obmedzenia a zníženia emisií v rámci Kjótskeho protokolu sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Rozdiel vo výške 11 403 608 ton oxidu uhličitého medzi úrovňou emisií Spoločenstva a súčtom úrovní emisií členských štátov uvedených v prílohe II rozhodnutia 2002/358/ES vydá Spoločenstvo ako jednotky prideleného množstva.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. decembra 2006

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 130, 15.5.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 57.


PRÍLOHA

Príslušné úrovne emisií pridelené Európskemu spoločenstvu a jeho členským štátom vyjadrené v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého na prvé obdobie vyčísleného záväzku obmedzenia a zníženia emisií v rámci Kjótskeho protokolu.

Európske spoločenstvo (1)

19 683 181 601

Belgicko

679 368 682

Dánsko

273 827 177

Nemecko

4 868 520 955

Grécko

694 087 947

Španielsko

1 663 967 412

Francúzsko

2 819 626 640

Írsko

315 158 338

Taliansko

2 429 132 197

Luxembursko

45 677 304

Holandsko

1 008 565 720

Rakúsko

343 405 392

Portugalsko

386 956 503

Fínsko

355 480 975

Švédsko

375 864 317

Spojené kráľovstvo

3 412 080 630


Cyprus

Neuplatňuje sa

Česká republika

902 890 649

Estónsko

197 902 558

Lotyšsko

119 113 402

Litva

221 275 934

Maďarsko

578 260 222

Malta

Neuplatňuje sa

Poľsko

2 673 496 300

Slovinsko

92 934 961

Slovensko

337 456 459


(1)  Na účely spoločného plnenia záväzkov podľa článku 3 ods. 1 Kjótskeho protokolu v súlade s ustanoveniami jeho článku 4, podľa rozhodnutia 2002/358/ES a vzťahujúce sa na členské štáty uvedené v prílohe II k uvedenému rozhodnutiu.