ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 355

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
15. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č 1839/2006 z 28. novembra 2006 o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou podľa článku XXIV: 6 GATT z roku 1994, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1840/2006 z 11. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 74/2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1841/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1842/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1843/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1844/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1845/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa atlantického v zónach Vb, VIaN (vody ES), VIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1846/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu makrely atlatickej v zóne IIa (vody mimo ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII a XIV Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1847/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravujú určité horizontálne nariadenia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia (EHS) č. 595/91

56

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1849/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2032/2003 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh ( 1 )

63

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1850/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá certifikácie chmeľu a chmeľových produktov

72

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1851/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91, pokiaľ ide o príjem konvenčného krmiva počas obdobia sezónneho presunu stád

88

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2006 zo 14. decembra 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 935/2006

89

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1853/2006 zo 14. decembra 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

90

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

91

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

92

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/698/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia jeho uplatňovania [oznámené pod číslom K(2006) 5783]  ( 1 )

95

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006, ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) [oznámené pod číslom K(2006) 5993]

96

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006 o pokračovaní porovnávacích skúšok a testov Spoločenstva v roku 2007 s množiteľským a sadivovým materiálom slivky domácej – Prunus domestica L. a jablone – Malus Mill. podľa smernice Rady 92/34/EHS začatých v roku 2003 a 2004

103

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006 o pokračovaní porovnávacích skúšok a testov Spoločenstva v roku 2007 s množiteľským a sadivovým materiálom špargle – Asparagus officinalis L. podľa smernice Rady 2002/55/ES začatých v roku 2005 ( 1 )

104

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, rýb a mlieka v Poľsku [oznámené pod číslom K(2006) 6498]  ( 1 )

105

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006 o vyrovnaní účtov určitých platobných agentúr v Nemecku a Spojenom kráľovstve na základe výdavkov financovaných Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) v rozpočtovom roku 2003 [oznámené pod číslom K(2006) 6506]

107

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

15.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/1


NARIADENIE RADY (ES) č 1839/2006

z 28. novembra 2006

o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou podľa článku XXIV: 6 GATT z roku 1994, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením (EHS) č. 2658/87 (1) sa stanovila nomenklatúra tovaru, ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“, a prijali sa zmluvné colné sadzby Spoločného colného sadzobníka.

(2)

Rada rozhodnutím 2006/930/ES z 28. novembra 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou (2), schválila dohodu v mene Spoločenstva s cieľom ukončiť rokovania, ktoré sa začali podľa článku XXIV: 6 GATT z roku 1994.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa mení podľa ciel a dopĺňa podľa objemov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha 7 oddielu III časti 3 (colné kvóty Svetovej obchodnej organizácie, ktoré majú byť otvorené príslušnými orgánmi Spoločenstva) sa mení a dopĺňa takto, pokiaľ ide o kód KN 0201 30 00:

a)

vymedzenie colnej kvóty ES vo výške 11 000 ton „vykosteného mäsa, vysokej kvality: ‚Kusy hovädzieho mäsa mimoriadnej alebo dobrej kvality získané výlučne zo zvierat pasených na pastvinách vo veku od 22 do 24 mesiacov, ktoré majú dva stále rezáky a sú dodané na porážku v živej hmotnosti, ktorá nepresahuje 460 kilogramov, označované aj ako »mimoriadne hovädzie v škatuli« (»special boxed beef«), pričom na jeho kusoch môžu byť uvedené písmená »sc« (special cuts, mimoriadne kusy)’“, sa nahrádza týmto: „vykostené mäso z hovädzích zvierat vysokej kvality, čerstvé alebo chladené“.

b)

Pod slová „iné podmienky“ sa vkladá text: „Dodávajúca krajina Argentína“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1549/2006 (Ú. v. EÚ L 301, 31.10.2006, s. 1).

(2)  Pozri stranu 91 tohto Úradného vestníka.


PRÍLOHA

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry sa znenie opisu výrobkov považuje iba za orientačné, koncesie v kontexte tejto prílohy sa stanovujú uvedením kódov KN tak, ako existujú v čase prijatia tohto nariadenia. Ak sú uvedené kódy ex KN, koncesie sa stanovujú uplatnením kódu KN spolu s príslušným opisom.

Časť 2

Zoznam colných poplatkov

Kód KN

Opis

Sadzba cla

0304 20 94

Mrazené rybie filé z iných ako sladkovodných rýb

Nižšia colná sadzba vo výške 11,4 % (1)

0303 79 98

Ostatné mrazené morské ryby, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304, okrem pečene, ikier a mliečia

Nižšia colná sadzba vo výške 12,4 % (1)

Čísla colných položiek

0202 20 30

0202 30

0206 29 91

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené; neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny; vykostené

Jedlé droby z hovädzích zvierat, mrazené; hrubá bránica a tenká bránica. Dovezené mäso sa použije na spracovanie

Vjkonané nariadením (ES) č. 267/2006

Číslo colnej položky

0402 10 19

Sušené odstredené mlieko

Zvýšenie colnej kvóty ES o 537 ton (erga omnes)

Číslo colnej položky

ex 0808 10 80

Jablká

Zvýšenie colnej kvóty ES o 96 ton (erga omnes)

Čísla colných položiek

1005 10 90

1005 90 00

Kukurica

Vjkonané nariadením (ES) č. 711/2006

Čísla colných položiek

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Ovocné šťavy

Vjkonané nariadením (ES) č. 711/2006

Čísla colných položiek

2204 29 65

2204 29 75

Víno

Otvorenie colnej kvóty 20 000 hl (erga omnes), colná sadzba v rámci kvóty 8 EUR/hl

Čísla colných položiek

2204 21 79

2204 21 80

Víno

Otvorenie colnej kvóty 40 000 hl (erga omnes), colná sadzba v rámci kvóty 10 EUR/hl

Číslo colnej položky

2205 90 10

Vermút

Otvorenie colnej kvóty 13 810 hl (erga omnes), colná sadzba v rámci kvóty 7 EUR/hl

Presný tarifný opis ES 15 sa uplatňuje na všetky uvedené colné položky a kvóty.


(1)  Uvedená nižšia sadzba sa má uplatňovať tri roky alebo do obdobia, keď implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá (Doha Development Agenda, DDA) dosiahne uvedenú úroveň cla, podľa toho, čo nastane skôr.

Presný tarifný opis ES 15 sa uplatňuje na všetky uvedené colné položky a kvóty.


15.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/4


NARIADENIE RADY (ES) č. 1840/2006

z 11. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 74/2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“),

so zreteľom na článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 74/2004 z 13. januára 2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii (2) (ďalej len „pôvodné nariadenie“),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCI POSTUP

(1)

Nariadením (ES) č. 74/2004 Rada uložila konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne zaradenej pod kódy KN ex 6302 21 00 (kódy TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (kód TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (kód TARIC 6302310090) a ex 6302 32 90 (kód TARIC 6302329019) s pôvodom v Indii do Spoločenstva. Vzhľadom na vysoký počet spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov príslušného výrobku v Indii sa v súlade s článkom 27 základného nariadenia vybrala vzorka a spoločnostiam, ktoré boli súčasťou tejto vzorky, sa uložili individuálne colné sadzby v rozpätí od 4,4 % do 10,4 %, kým iným spolupracujúcim spoločnostiam, ktoré neboli súčasťou vzorky, sa uložila colná sadzba vo výške 7,6 %. Všetkým ostatným spoločnostiam bola uložená zostatková colná sadzba vo výške 10,4 %.

(2)

V článku 2 nariadenia (ES) č. 74/2004 sa stanovuje, že ak nový vyvážajúci výrobca v Indii poskytne Komisii dostatočné dôkazy, že do Spoločenstva nevyvážal výrobky opísané v článku 1 ods. 1 počas obdobia prešetrovania (od 1. októbra 2001 do 30. septembra 2002) (ďalej len „prvá podmienka“), že nie je prepojený s inými vývozcami ani výrobcami v Indii, na ktorých sa vzťahujú antisubvenčné opatrenia uložené prostredníctvom uvedeného nariadenia (ďalej len „druhá podmienka“), a že v skutočnosti do Spoločenstva vyvážal príslušné výrobky po období prešetrovania, na ktorom sú dané opatrenia založené, alebo sa neodvolateľným spôsobom zmluvne zaviazal na vývoz významného množstva do Spoločenstva (ďalej len „tretia podmienka“), článok 1 ods. 3 nariadenia sa môže zmeniť a doplniť udelením colnej sadzby, ktorá sa uplatňuje v prípade spolupracujúcich spoločností, ktoré nie sú súčasťou vzorky, t. j. vo výške 7,6 % novému vyvážajúcemu výrobcovi.

(3)

Pôvodné nariadenie sa dvakrát zmenilo a doplnilo, a to nariadením Rady (ES) č. 2143/2004 (3) a nariadením Rady (ES) č. 122/2006 (4). Obidvoma nariadeniami sa do zoznamu indických vyvážajúcich výrobcov v prílohe k nariadeniu doplnili názvy spoločností, ktoré vyvážajú príslušný výrobok s pôvodom v Indii a ktoré presvedčili útvary Komisie, že splnili podmienky stanovené v pôvodnom nariadení.

B.   ŽIADOSTI NOVÝCH VÝVOZCOV/VÝROBCOV

(4)

Od uverejnenia pôvodného pozmeňujúceho a doplňujúceho nariadenia 19 indických spoločností predložilo žiadosť o udelenie rovnakého štatútu, aký majú spoločnosti, ktoré v pôvodnom prešetrovaní spolupracovali, ale neboli súčasťou vzorky (ďalej len „štatút nového vývozcu“).

(5)

Toto sú 19 žiadatelia:

Žiadajúca spoločnosť

Mesto

B.K.S Textiles Private Limited

Coimbatore

Indian Arts & Crafts Syndicate (IACS)

New Delhi

Mittal International

Panipat

Esskay International

Mumbai

Opera Clothing

Mumbai

Govindji Trikamdas & Co.

Mumbai

Navnitlal Private Limited

Mumbai

Tulip Exim

Mumbai

Aarthi – A1 – Traders

Karur

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Home Concepts

New Delhi

Siyaram Silk Mills Limited

Mumbai

Ramlaks Exports Pvt. Ltd.

Mumbai

Oracle Exports

Mumbai

Sellon Dynamics

Mumbai

Synthesis Home Textiles

Karur

Devtara Industries

Muradnagar

Summer India Textile Mills

Salem

Prathishta Weaving and Knitting

Coimbatore

(6)

Štyri spoločnosti, ktoré požiadali o štatút nového vývozcu, nezaslali vyplnený dotazník, ktorého zámerom je overiť, či splnili podmienky stanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 74/2004, a preto boli ich žiadosti zamietnuté.

(7)

Jedna spoločnosť zaslala dotazník dvakrát, v obidvoch prípadoch bol vyplnený neúplne a uvádzal protichodné informácie. Tretí dotazník spoločnosť nevyplnila, a teda nebolo možné potvrdiť, či spoločnosť spĺňa podmienky na udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu. Žiadosť tejto spoločnosti sa preto zamietla.

(8)

Zvyšných 14 spoločností predložilo úplne vyplnené dotazníky a ich žiadosti o štatút nového vývozcu sa preto zvážili.

(9)

V prípade šiestich z uvedených indických vývozcov/výrobcov sa poskytnuté dôkazy považovali za dostatočné na to, aby im bola udelená colná sadzba, ktorá sa uplatňuje v prípade spolupracujúcich spoločností, ktoré neboli súčasťou vzorky (t. j. 7,6 %), a aby sa následne pridali do zoznamu vývozcov/výrobcov v prílohe (ďalej len „príloha“) k nariadeniu (ES) č. 74/2004.

(10)

Žiadosti o štatút nového výrobcu zvyšných ôsmich spoločností sa zamietli z týchto dôvodov:

(11)

Sedem spoločností neposkytlo dôkazy, že príslušný výrobok vyvážali do ES po období prešetrovania alebo sa neodvolateľným spôsobom zmluvne zaviazali na vývoz príslušného výrobku vo významnom množstve do ES.

(12)

Jedna spoločnosť je prepojená s ďalšou spoločnosťou, ktorá sa už nachádza v zozname v pôvodnom nariadení, a tak sa jej žiadosť o štatút nového vývozcu zamietla, keďže nespĺňala druhú podmienku uvedenú v článku 2 pôvodného nariadenia.

(13)

Spoločnosti, ktorým nebol udelený štatút nového vývozcu, boli o dôvodoch tohto rozhodnutia informované a dostali príležitosť písomne predložiť svoje pripomienky.

(14)

Všetky námietky a podania zainteresovaných strán sa prehodnotili, a ak boli oprávnené, riadne zohľadnili,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do zoznamu výrobcov z Indie uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 74/2004 sa doplnia tieto spoločnosti:

Spoločnosť

Mesto

Indian Arts and Crafts Syndicate

New Delhi

M/s. Opera Clothing

Mumbai

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Ramlaks Exports Pvt Ltd

Mumbai

Oracle Exports Home Textiles Pvt Ltd

Mumbai

Summer India Textile Mills (P) Ltd

Salem

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2006

Za Radu

predseda

E. TUOMIOJA


(1)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 12, 17.1.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 122/2006 (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2006, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2006, s. 3.


15.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1841/2006

zo 14. decembra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 14. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

109,6

204

71,2

999

90,4

0707 00 05

052

120,7

204

58,7

628

155,5

999

111,6

0709 90 70

052

145,1

204

68,3

999

106,7

0805 10 20

052

55,8

388

72,8

999

64,3

0805 20 10

052

30,7

204

59,5

999

45,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

624

71,9

999

72,1

0805 50 10

052

60,3

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

107,5

400

89,9

404

94,2

720

76,8

999

92,1

0808 20 50

052

63,8

400

108,9

720

62,6

999

78,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


15.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1842/2006

zo 14. decembra 2006,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

(3)

V druhom pododseku článku 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky na určitých trhoch si môžu vynútiť zmenu náhrady vzhľadom na miesto určenia.

(4)

V súlade s Memorandom o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou (2) o ochrane dovozu sušeného mlieka v Dominikánskej republike, ktoré bolo schválené rozhodnutím Rady 98/486/ES (3), môže byť určité množstvo mliečnych výrobkov Spoločenstva vyvážaných do Dominikánskej republiky zvýhodnené znížením cla. Z tohto dôvodu by vývozné náhrady poskytnuté na výrobky vyvážané podľa tohto systému mali byť znížené o určitý percentuálny podiel.

(5)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v článku 1 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 174/1999 (4).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 46.

(3)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 45.

(4)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky uplatniteľné od 15. decembra 2006

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

36,64

L20

EUR/100 kg

52,34

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,97

L20

EUR/100 kg

23,07

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

19,25

L20

EUR/100 kg

24,71

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

19,96

L20

EUR/100 kg

25,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,31

L20

EUR/100 kg

21,89

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,16

L20

EUR/100 kg

13,10

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

15,21

L20

EUR/100 kg

19,53

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

16,22

L20

EUR/100 kg

20,81

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,58

L20

EUR/100 kg

100,56

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,81

L20

EUR/100 kg

88,73

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,43

L20

EUR/100 kg

92,26

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,79

L20

EUR/100 kg

121,06

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,81

L20

EUR/100 kg

96,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

22,65

L40

EUR/100 kg

28,32

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

18,89

L40

EUR/100 kg

23,60

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,01

L40

EUR/100 kg

8,75

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

8,49

L40

EUR/100 kg

10,61

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

16,82

L40

EUR/100 kg

21,01

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

22,83

L40

EUR/100 kg

28,54

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

30,32

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

27,10

L40

EUR/100 kg

33,89

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

4,98

L40

EUR/100 kg

11,66

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

26,64

L40

EUR/100 kg

33,29

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

27,36

L40

EUR/100 kg

34,20

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

30,47

L40

EUR/100 kg

43,50

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

26,79

L40

EUR/100 kg

38,34

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,73

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

34,52

L40

EUR/100 kg

49,96

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

34,01

L40

EUR/100 kg

49,05

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,37

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

33,17

L40

EUR/100 kg

48,07

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

27,91

L40

EUR/100 kg

39,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

25,27

L40

EUR/100 kg

36,17

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

26,21

L40

EUR/100 kg

37,20

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

27,72

L40

EUR/100 kg

40,50

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

27,46

L40

EUR/100 kg

39,22

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

22,67

L40

EUR/100 kg

32,60

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

40,79

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

29,48

L40

EUR/100 kg

43,11

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

25,62

L40

EUR/100 kg

37,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

26,16

L40

EUR/100 kg

38,24

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

27,29

L40

EUR/100 kg

39,07

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

29,24

L40

EUR/100 kg

41,66

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

28,99

L40

EUR/100 kg

40,97

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

22,63

L40

EUR/100 kg

33,32

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

23,33

L40

EUR/100 kg

33,34

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L02

:

Andorra a Gibraltár.

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska, Rumunska a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, L04, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


(1)  Pokiaľ ide o príslušné výrobky určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvóty 2006/2007 stanovenej v rozhodnutí 98/486/ES a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 20a nariadenia (ES) č. 174/1999, mali by sa uplatňovať tieto sadzby:

a)

výrobky kódov KN 0402 10 11 9000 a 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

výrobky kódov KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 a 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L02

:

Andorra a Gibraltár.

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska, Rumunska a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, L04, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


15.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1843/2006

zo 14. decembra 2006,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktorá sa končí 12. decembra 2006.

(3)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 12. decembra 2006, je maximálna výška náhrady na výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia uvedená v prílohe tohto nariadenie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 975/2006 (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 69).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 3).


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady na vývoz do miesta určenia uvedeného v článku 1 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

98,00

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

103,00

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

125,89


15.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1844/2006

zo 14. decembra 2006,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 z 15. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva môžu byť pokryté vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve však existuje nebezpečenstvo, že ak sa predbežne stanovia vysoké sadzby náhrad, záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami môžu byť ohrozené. S cieľom zabrániť takejto hrozbe je preto nevyhnutné prijať vhodné preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad s ohľadom na tieto výrobky by malo umožniť splnenie týchto dvoch cieľov.

(5)

Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 stanovuje, že pri stanovení sadzby náhrady sa berú do úvahy, ak je to vhodné, výrobné náhrady, pomoc alebo iné opatrenia s rovnocenným účinkom uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s príslušným výrobkom, u základných výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 alebo asimilovaných výrobkov.

(6)

Článok 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje poskytnutie pomoci na odstredené mlieko vyrobené v Spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, že takéto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (3), stanovuje, že maslo a smotana za znížené ceny by mali byť dostupné podnikom, ktoré vyrábajú určitý tovar.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 15. decembra 2006 na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3 maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

24,89

24,89

b)

Na vývoz iných tovarov

21,00

21,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1898/2005

78,50

78,50

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

104,25

104,25

c)

Na vývoz iných tovarov

97,00

97,00


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnost'ou od 1. decembra 2005 do Rumunska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskiej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


15.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1845/2006

z 13. decembra 2006,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa atlantického v zónach Vb, VIaN (vody ES), VIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2006.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, bola v dôsledku výlovu zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v tejto prílohe vyčerpaná kvóta pridelená na rok 2006.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich držanie na palube, prekládku alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v danej prílohe na rok 2006 sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje držať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1642/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 5).


PRÍLOHA

Číslo

56

Členský štát

Francúzsko

Zásoba

HER/5B6ANB

Druh

Sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

Vb, VIaN (vody ES) a VIb

Dátum

11. novembra 2006


15.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1846/2006

z 13. decembra 2006,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu makrely atlatickej v zóne IIa (vody mimo ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII a XIV Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2006.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, výlovy zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpali kvótu stanovenú na rok 2006.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich držanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v danej prílohe na rok 2006 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa uvedeného v tejto prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje držať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1642/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 5).


PRÍLOHA

Číslo

57

Členský štát

Francúzsko

Zásoby

MAC/2CX14-

Druh

makrela atlantická (Scomber scombrus)

Zóna

IIa (vody mimo ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

Dátum

11. novembra 2006


15.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1847/2006

z 13. decembra 2006,

ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravujú určité horizontálne nariadenia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

keďže:

(1)

Vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska k Spoločenstvu (ďalej len ako „nové členské štáty“) by sa nariadenia Komisie (EHS) č. 120/89 z 19. januára 1989 ustanovujúce spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných ciel a poplatkov na poľnohospodárske výrobky (1), (EHS) č. 3515/92 zo 4. decembra 1992 ustanovujúce spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1055/77 o skladovaní a pohybe produktov nakúpených intervenčnou agentúrou (2), (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (3), (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (4), (ES) č. 2298/2001 z 26. novembra 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá vývozu výrobkov dodávaných vo forme potravinovej pomoci (5), (ES) č. 2090/2002 z 26. novembra 2002, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 386/90, ktoré sa týka fyzických kontrol uskutočňovaných pri vývoze poľnohospodárskych produktov, ktoré boli kvalifikované pre náhrady (6) a (ES) č. 639/2003 z 9. apríla 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1254/1999, pokiaľ ide o požiadavky na poskytovanie vývozných náhrad v súvislosti s pohodou hovädzieho dobytka počas prepravy (7), mali upraviť a mali by sa ustanoviť niektoré údaje v jazykoch nových štátov.

(2)

Uvedené nariadenia by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 120/89 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4a ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Dokument zaslaný colnému úradu, kde boli splnené colné formality, vypĺňa colný úrad miesta opustenia územia a musí obsahovať jednu z položiek uvedených v prílohe I.“

2.

V druhom pododseku článku 13 ods. 2 sa výraz „prílohe“ nahrádza výrazom „prílohe II“.

3.

Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (EHS) č. 3515/92 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Druhý pododsek článku 2 sa nahrádza takto:

„Vývozné vyhlásenie a v prípade potreby aj externý prepravný doklad Spoločenstva alebo ekvivalentný vnútroštátny doklad obsahuje jednu z položiek uvedených v prílohe I.“

2.

Prvý pododsek článku 5 sa nahrádza takto:

„V prípadoch spadajúcich pod druhú zarážku článku 2 nariadenia (EHS) č. 1055/77, keď sú produkty odosielané do iného členského štátu ako prevodná operácia, sú produkty sprevádzané kontrolnou kópiou T5 podľa článkov 912a až 912g nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (8). Intervenčná agentúra, ktorá zasiela produkty, vydá kontrolnú kópiu T5 obsahujúcu v kolónke 104 jednu z položiek uvedených v prílohe II.

3.

Text v prílohe II k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha I a príloha II.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 800/1999 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 ods. 1 písm. c) sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V takýchto prípadoch príslušné orgány členského štátu, ktorému je určená kontrolná kópia T5, alebo členského štátu, ktorý ako dôkaz používa vnútroštátny doklad, doplnia pod záhlavie ‚Poznámky‘ v časti s názvom ‚Kontrola použitia a/alebo určenia‘ na kontrolnej kópii T5 alebo pod zodpovedajúce záhlavie vnútroštátneho dokladu jednu z položiek uvedených v prílohe Ia.“

2.

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Ak sa výrobok, ktorý sa pohybuje podľa režimu vonkajšieho tranzitu Spoločenstva alebo spoločného tranzitného režimu, prepustí do členského štátu iného, ako je štát vývozu, podľa režimu ustanoveného v odseku 1 pre prepravu do stanice miesta určenia alebo na doručenie príjemcovi zásielky mimo colného územia Spoločenstva, colný úrad, v ktorom bol výrobok prepustený do uvedeného režimu, zapíše pod záhlavie ‚Poznámky‘ v časti s názvom ‚Kontrola použitia a/alebo určenia‘ na zadnej strane originálu kontrolnej kópie T5 jednu z položiek uvedených v prílohe Ib.“

b)

V odseku 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Ak výrobok preberie železnica v členskom štáte vývozu alebo inom členskom štáte a výrobok sa pohybuje v režime vonkajšieho tranzitu Spoločenstva alebo režimu spoločného tranzitu na základe zmluvy o preprave pre kombinovanú cestno-železničnú prepravu po železnici do miesta určenia mimo colného územia Spoločenstva, colný úrad príslušný pre železničný terminál alebo colný úrad, ktorý je najbližšie pri železničnom termináli, na ktorom sa tovar preberá na prepravu po železnici, zapíše pod záhlavie ‚Poznámky‘ v časti s názvom ‚Kontrola‘ použitia a/alebo určenia na zadnej strane originálu kontrolnej kópie T5 jednu z položiek uvedených v prílohe Ic.“

3.

V článku 41 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Vyplnia sa kolónky 33, 103 a 104 a prípadne aj kolónka 105 kontrolnej kópie T5. Do kolónky 104 kontrolnej kópie T5 sa pod záhlavie ‚Iné‘ zapíše jedna z položiek uvedených v prílohe IIa.“

4.

Článok 44 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   V prípade, ak sa na dodávky na vrtnú súpravu uplatňuje článok 8, do kolónky 104 kontrolnej kópie T5 sa pod záhlavie ‚Iné‘ uvedie jedna z položiek uvedených v prílohe IIb.“

5.

Text v prílohe III k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha Ia, príloha Ib, príloha Ic, príloha IIa a príloha IIb.

6.

V prílohe IV sa vypúšťajú slová „Bulharsko“ a „Rumunsko“.

Článok 4

Nariadenie (ES) č. 1291/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V takýchto prípadoch zapíše agentúra, ktorá vydala licenciu alebo certifikát, do oddielu 6 licencie alebo certifikátu jednu z položiek uvedených v prílohe Ia.“

2.

Prvý odsek článku 16 sa nahrádza takto:

„Žiadosti o licencie a licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrady, ktoré sa predkladajú v súvislosti s operáciou poskytovania potravinovej pomoci v zmysle článku 10 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve uzavretej ako súčasť Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, obsahujú v oddiele 20 aspoň jednu z položiek uvedených v prílohe Ib.“

2a.

V článku 18 ods. 4 sa dopĺňa „BG“ pre Bulharsko a „RO“ pre Rumunsko.

3.

Článok 33 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Tretí pododsek odseku 2 sa nahrádza takto:

„Ak je jediným účelom kontrolnej kópie T5 uvoľnenie záruky, jej oddiel 106 obsahuje jednu z položiek uvedených v prílohe Ic.“

b)

V odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Ak sa po prijatí vývoznej deklarácie uvedenej v prvej zarážke článku 24 ods. 1 písm. b) výrobok zaradí pod jedno zo zjednodušených opatrení stanovených v časti II, hlave II, kapitole 7, oddiele 3 nariadenia (EHS) č. 2454/93 alebo v hlave X, kapitole I dodatku I k Dohovoru z 20. mája 1987 o spoločnom postupe pri tranzite v prípade prepravy do miesta určenia alebo dodávky príjemcovi mimo colného územia Spoločenstva, zašle sa vydávajúcemu orgánu úradnou cestou kontrolná kópia T5 požadovaná podľa odseku 2 písm. b). Do oddielu ‚J‘ kontrolnej kópie T5 sa pod záhlavie ‚Poznámky‘ zapíše jedna z položiek uvedených v prílohe Id.“

4.

V článku 36 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Do oddielu 22 náhradnej licencie, certifikátu alebo náhradného výpisu sa zapíše jedna z položiek uvedených v prílohe Ie podčiarknutá červenou farbou.“

5.

Článok 42 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ak po prípade zásahu vyššej moci prevádzkovateľ požiadal o predĺženie doby platnosti licencie s vopred stanovenou sadzbou vývozného poplatku alebo náhrady za vývoz a príslušný orgán ešte neprijal rozhodnutie o tejto žiadosti, prevádzkovateľ môže požiadať tento orgán o druhú licenciu. Táto druhá licencia sa vydá s podmienkami platnými v čase podania žiadosti s týmito výnimkami:

a)

vydá sa najviac pre množstvo nevyužité v rámci prvej licencie, o predĺženie doby platnosti ktorej sa žiadalo;

b)

obsahuje preto v oddiele 20 jednu z položiek uvedených v prílohe If.“

6.

V článku 43 ods. 1 sa písm. a) nahrádza takto:

„a)

ak sa vývoz uskutočnil bez vývoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady, potom v prípade, že sa používa informačný list INF 3 ustanovený v článku 850 nariadenia (EHS) č. 2454/93, do jeho oddielu A sa musí zaznamenať jedna z položiek uvedených v prílohe Ig“.

7.

V článku 45 ods. 3 sa písm. a) nahrádza takto:

„a)

deklarácia o vývoze ekvivalentných výrobkov alebo jej kópia alebo fotokópia overená príslušnými orgánmi, v ktorej je zavedená jedna z položiek uvedených v prílohe Ih; pravosť tejto poznámky musí byť osvedčená pečiatkou príslušnej colnice otlačenou priamo na príslušný dokument“.

8.

V článku 50 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Okrem prípadov, keď predpisy platné v konkrétnych sektoroch vyžadujú osobitný text, uvedie sa v oddiele 24 licencií a certifikátov jedna z položiek uvedených v prílohe Ii.“

9.

Text v prílohe IV k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha Ia, príloha Ib, príloha Ic, príloha Id, príloha Ie, príloha If, príloha Ig, príloha Ih a príloha Ii.

Článok 5

Nariadenie (ES) č. 2298/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„V dokumente používanom na žiadosť o náhradu uvedenom v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 800/1999 obsahuje kolónka 20 žiadosti o licencie a samotnej vývoznej licencie okrem požiadaviek uvedených v článku 16 nariadenia (ES) č. 1291/2000 aj jednu z položiek uvedených v prílohe.“

2.

Text v prílohe V k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha.

Článok 6

Nariadenie (ES) č. 2090/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 5 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ak výstupný colný úrad alebo úrad, ktorému je zaslaná kontrolná kópia T5, odobral vzorku, na T5 kontrolnej kópii alebo, ak je to vhodné, na národných dokumentoch, ktoré sa majú vrátiť príslušným orgánom, sa zaznačí jedna z položiek uvedených v prílohe Ia.“

b)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Výstupný colný úrad alebo úrad, ktorému je zaslaná kontrolná kópia T5, písomne informuje príslušné orgány uvedené v odseku 5, pričom použije kópiu originálneho dokumentu, o výsledkoch testov s uvedením:

a)

buď jednej z položiek uvedených v prílohe Ib;

b)

alebo výsledkov testov, pokiaľ je medzi výsledkami a deklarovaným produktom nesúlad.“

c)

V odseku 7 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V takých prípadoch výstupný colný úrad alebo úrad, ktorému je zaslaná kontrolná kópia T5, vyznačí jednu z položiek uvedených v prílohe Ic na kontrolnej kópii T5 alebo, ak je to vhodné, na národných dokumentoch, ktoré sa majú vrátiť príslušným orgánom.“

2.

Text v prílohe VI k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha Ia, príloha Ib a príloha Ic.

Článok 7

Nariadenie (ES) č. 639/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak je úradný veterinárny lekár v mieste výstupu presvedčený, že požiadavky odseku 2 boli splnené, potvrdzuje to zápisom jednej z položiek uvedených v prílohe Ia a opečiatkovaním a podpísaním dokumentu, ktorý tvorí dôkaz o opustení colného územia Spoločenstva, buď v kolónke J kontrolnej kópie T5 alebo na najvhodnejšom mieste na vnútroštátnom doklade.“

2.

Text prílohy VII k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha Ia.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii a dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 16, 20.1.1989, s. 19. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 910/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 63).

(2)  Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 15. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1970/2004 (Ú. v. EÚ L 341, 17.11.2004, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 410/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 7).

(5)  Ú. v. ES L 308, 27.11.2001, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2080/2004 (Ú. v. EÚ L 360, 7.12.2004, s. 4).

(6)  Ú. v. ES L 322, 27.11.2002, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1454/2004 (Ú. v. EÚ L 269, 17.8.2004, s. 9).

(7)  Ú. v. EÚ L 93, 10.4.2003, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 354/2006 (Ú. v. EÚ L 59, 1.3.2006, s. 10).

(8)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.“


PRÍLOHA I

Existujúci text prílohy k nariadeniu (EHS) č. 120/89 sa označí „Príloha II“ a pred neho sa vkladá tento text:

„PRÍLOHA I

Označenia uvedené v treťom pododseku článku 4a ods. 2:

:

V bulharčine

:

В приложение на член 4а от Регламент (ЕИО) № 120/89

:

V španielčine

:

Aplicación del artículo 4 bis del Reglamento (CEE) no 120/89

:

V češtine

:

Použitelnost článku 4a nařízení (EHS) č. 120/89

:

V dánčine

:

Anvendelse af artikel 4a i forordning (EØF) nr. 120/89

:

V nemčine

:

Anwendung von Artikel 4a der Verordnung (EWG) Nr. 120/89

:

V estónčine

:

Määruse (EMÜ) nr 120/89 artikli 4a kohaldamine

:

V gréčtine

:

Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 4α τoυ καvovισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 120/89

:

V angličtine

:

Application of Article 4a of Regulation (EEC) No 120/89

:

Vo francúzštine

:

Application de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 120/89

:

V taliančine

:

Applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 120/89

:

V lotyštine

:

Regulas (EEK) Nr. 120/89 4.a panta piemērošana

:

V litovčine

:

Reglamento (EEB) Nr. 120/89 4 bis straipsnio taikymas

:

V maďarčine

:

A 120/89/EGK rendelet 4.a cikkének alkalmazása

:

V maltčine

:

Applikazzjoni ta' l-Artikolu 4 bis tar-regolament (KEE) nru 120/89

:

V holandčine

:

Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89

:

V poľštine

:

Stosowanie art. 4a rozporządzenia (EWG) nr 120/89

:

V portugalčine

:

Aplicação do artigo 4.o-A do Regulamento (CEE) n.o 120/89

:

V rumunčine

:

Aplicarea articolului 4a din Regulamentul (CEE) nr. 120/89

:

V slovenčine

:

Uplatňovanie článku 4a nariadenia (EHS) č. 120/89

:

V slovinčine

:

Uporaba člena 4 bis Uredbe (EGS) št. 120/89

:

Vo fínčine

:

Asetuksen (ETY) N:o 120/89 4 a artiklan soveltaminen

:

Vo švédčine

:

I enlighet med artikel 4a i förordning (EEG) nr 120/89“


PRÍLOHA II

PRÍLOHA I

Označenia uvedené v druhom pododseku článku 2:

:

V bulharčine

:

Интервенционни продукти, държани от … (име и адрес на интервенционната агенция), предназначени за складиране в … (съответна държава и адрес на предложения склад). В приложение на член 2, първо тире, от Регламент (ЕИО) № 1055/77

:

V španielčine

:

Productos de intervención en poder de … (nombre y dirección del organismo de intervención) destinados a ser almacenados en … (país y dirección del lugar de almacenamiento previsto). Aplicación del primer guión del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1055/77

:

V češtine

:

Intervenční produkty v držení … (název a adresa intervenční agentury), určené ke skladování v/ve … (dotčený stát a předpokládaná adresa a místo skladování). Použití první odrážky článku 2 nařízení (EHS) č. 1055/77

:

V dánčine

:

Produkter fra intervention, som … (navn og adresse på interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i … (det pågældende land og adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 2, første led, i forordning (EØF) nr. 1055/77

:

V nemčine

:

Interventionserzeugnisse im Besitz von … (Name und Anschrift der Interventionsstelle), zur Lagerung in … (Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwendung von Artikel 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 1055/77

:

V estónčine

:

(sekkumisasutuse nimetus ja aadress) valduses olevad sekkumistooted, mis on ette nähtud ladustamiseks (asjaomane riik ja ettenähtud ladustamiskoha aadress). Määruse (EMÜ) nr 1055/77 artikli 2 esimese taande kohaldamine

:

V gréčtine

:

Πρoϊόντα παρέμβασης πoυ ευρίσκoνται στην κατoχή τoυ … (oνoμασία και διεύθυνση τoυ oργανισμoύ παρέμβασης) πρoς απoθήκευση εις … (χώρα και διεύθυνση τoυ πρoτεινόμεvoυ χώρoυ απoθήκευσης). Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 2 πρώτη περίπτωση τoυ κανoνισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77

:

V angličtine

:

Intervention products held by … (name and address of the intervention agency) for storage in … (country concerned and address of the proposed place of storage). Application of the first indent of Article 2 of Regulation (EEC) No 1055/77

:

Vo francúzštine

:

Produits d'intervention détenus par … (nom et adresse de l'organisme d'intervention), destinés à être stockés en/au … (pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Application de l'article 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1055/77

:

V taliančine

:

Prodotti d'intervento detenuti da … (nome e indirizzo dell'organismo d'intervento) destinati ad essere immagazzinati in … (paese interessato e indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto). Applicazione dell'articolo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77

:

V lotyštine

:

Intervences produkti, kas pieder … (intervences aģentūras nosaukums un adrese), glabāšanai … (attiecīgā valsts un plānotā glabāšanas vieta). Regulas (EEK) Nr. 1055/77 2. panta pirmā ievilkuma piemērošana

:

V litovčine

:

(Intervencinės agentūros pavadinimas ir adresas) … intervenciniai produktai, skirti saugojimui … (atitinkama šalis ir numatomos saugojimo vietos adresas). Reglamento (EEB) Nr. 1055/77 2 straipsnio pirmos įtraukos taikymas

:

V maďarčine

:

Az … (intervenciós hivatal neve és címe) tulajdonában lévő, ….-ban-/ben (a raktározási hely címe és országa) raktározásra szánt intervenciós termékek. Az 1055/77/EGK rendelet 2. cikke első francia bekezdésének alkalmazása

:

V maltčine

:

Prodotti ta’ intervenzjoni miżmuma minn … (isem u indirizz ta’l-organu ta’l-intervenzjoni), biex jinħażnu f’/għand … (pajjiż ikkonċernat u indirizz ta’ post il-ħażna). Applikazzjoni ta’l-artikolu 2 l-ewwel inċiż tar-regolament (KEE) nru 1055/77

:

V holandčine

:

Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats). Toepassing van artikel 2, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1055/77

:

V poľštine

:

Produkty interwencyjne znajdujące się w posiadaniu … (nazwa i adres agencji interwencyjnej), przeznaczone do magazynowania w … (właściwy kraj i adres przewidzianego miejsca magazynowania). Zastosowanie art. 2 tiret pierwsze rozporządzenia (EWG) nr 1055/77

:

V portugalčine

:

Produtos de intervenção em poder de … (nome e morada do organismo de intervenção) destinados a serem armazenados em/no … (país em causa e morada do local de armazenagem previsto). Aplicação do primeiro travessão do artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 1055/77

:

V rumunčine

:

Produse de intervenţie deţinute de … (denumirea şi adresa agenţiei de intervenţie) pentru depozitare în … (ţara în cauză şi adresa locului de depozitare propus). Se aplică prima liniuţă din articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1055/77

:

V slovenčine

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie, v držbe … (názov a adresa intervenčnej inštitúcie), určené na skladovanie v … (krajina, ktorej sa to týka a adresa stanoveného miesta skladovania). Uplatňuje sa prvá zarážka článku 2 nariadenia (EHS) č. 1055/77

:

V slovinčine

:

Intervencijski produkti, zadržani s strani … (ime in naslov intervencijskega organa), ki naj bi bili skladiščeni v … (zadevna država in naslov predvidenega kraja skladiščenja). Izvajanje prvega odstavka člena 2 Uredbe (EGS) št. 1055/77

:

Vo fínčine

:

Interventiotuotteita, jotka ovat … (interventioelimen nimi ja osoite) hallussa ja jotka on tarkoitus varastoida … (kyseessä olevan maan ja ehdotetun varastointipaikan osoite). Asetuksen (ETY) N:o 1055/77 2 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukainen soveltaminen

:

Vo švédčine

:

Interventionsprodukter som innehas av … (interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället). Tillämpning av artikel 2 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 1055/77

PRÍLOHA II

Označenia uvedené v prvom pododseku článku 5:

:

V bulharčine

:

интервенционни продукти – трансферна операция

:

V španielčine

:

Productos de intervención — operación de transferencia

:

V češtine

:

Intervenční produkty – převod

:

V dánčine

:

Produkter fra intervention — overførsel

:

V nemčine

:

Interventionserzeugnisse — Transfer

:

V estónčine

:

Sekkumistooted – ülevõtmistoiming

:

V gréčtine

:

Πρoϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης

:

V angličtine

:

Intervention products — transfer operation

:

Vo francúzštine

:

Produits d'intervention — opération de transfert

:

V taliančine

:

Prodotti d'intervento — operazione trasferimento

:

V lotyštine

:

Intervences produkti – transfertoperācija

:

V litovčine

:

Intervenciniai produktai – pervežimas

:

V maďarčine

:

Intervenciós termékek – szállítási művelet

:

V maltčine

:

Prodotti ta’ intervenzjoni – operazzjoni ta’ trasferiment

:

V holandčine

:

Interventieprodukten — Overdracht

:

V poľštine

:

Produkty interwencyjne – operacja przekazania

:

V portugalčine

:

Produtos de intervenção — operação de transferência

:

V rumunčine

:

produse de intervenţie – operaţiune de transfer

:

V slovenčine

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie – presun

:

V slovinčine

:

Intervencijski produkti – postopek transferja

:

Vo fínčine

:

Interventiotuotteita – siirtotoimi

:

Vo švédčine

:

Interventionsprodukter – överföringsförfarande


PRÍLOHA III

PRÍLOHA Ia

Označenia uvedené v druhom pododseku článku 9 ods. 1 písm. c):

:

V bulharčine

:

Представен е транспортен документ, посочващ местоназначение извън митническата територия на Общността

:

V španielčine

:

Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado

:

V češtine

:

Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen

:

V dánčine

:

Transportdokument med destination uden for EF forelagt

:

V nemčine

:

Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt

:

V estónčine

:

Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument

:

V gréčtine

:

Yποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός EK

:

V angličtine

:

Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented

:

Vo francúzštine

:

Document de transport avec destination hors CE présenté

:

V taliančine

:

Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato

:

V lotyštine

:

Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK

:

V litovčine

:

Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas

:

V maďarčine

:

EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva

:

V maltčine

:

Dokument tat-trasport b'destinazzjoni għal barra mill-KE, ippreżentat

:

V holandčine

:

Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd

:

V poľštine

:

Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE

:

V portugalčine

:

Documento transporte com destino fora da CE apresentado

:

V rumunčine

:

Document de transport care indică o destinaţie aflată în afara teritoriului vamal al Comunităţii – prezentat

:

V slovenčine

:

Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený

:

V slovinčine

:

Predložena je bila prevozna listina za destinacijo izven ES

:

Vo fínčine

:

Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty

:

Vo švédčine

:

Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram

PRÍLOHA Ib

Označenia uvedené v prvom pododseku článku 10 ods. 4:

:

V bulharčine

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт с или големи контейнери:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи или съответното транспортно предприятие:

:

V španielčine

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:

:

V češtine

:

Výstup z celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo pro přepravu ve velkokapacitních kontejnerech:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:

:

V dánčine

:

Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containere:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma:

:

V nemčine

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:

:

V estónčine

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri alusel raudteed mööda või suurtes konteinerites:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:

:

V gréčtine

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:

Έγγραφο μεταφοράς:

τύπος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς:

:

V angličtine

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:

:

Vo francúzštine

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer ou par l’entreprise de transports concernée:

:

V taliančine

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:

:

V lotyštine

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas saskaņā ar vienkāršoto Kopienas tranzīta procedūru pārvešanai pa dzelzceļu vai lielos konteineros:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes vai attiecīgais transporta uzņēmums:

:

V litovčine

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito tvarką, taikomą gabenimui geležinkeliu arba didelėse talpose:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:

:

V maďarčine

:

A Közösség vámterületét egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárás keretében elhagyta, vasúton vagy konténerben történő szállítással:

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az érintett szállítmányozási vállalat ügyintézése által:

:

V maltčine

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

:

V holandčine

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling voor vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:

:

V poľštine

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego dla przewozu koleją lub w wielkich kontenerach:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsiębiorstwo transportowe:

:

V portugalčine

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

:

V rumunčine

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transportul pe calea ferată sau în containere mari:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare sau întreprinderea de transport în cauză:

:

V slovenčine

:

Výstup z colného územia Spoločenstva podľa zjednodušeného tranzitného postupu Spoločenstva na železničnú prepravu alebo na prepravu vo veľkých prepravných kontajneroch:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti alebo zo strany príslušnej prepravnej spoločnosti:

:

V slovinčine

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po poenostavljenem tranzitnem postopku Skupnosti za prevoz po železnici ali v velikih zabojnikih:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik blago prevzel za prevoz:

:

Vo fínčine

:

Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

:

Vo švédčine

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:

PRÍLOHA Ic

Označenia uvedené v prvom pododseku článku 10 ods. 5:

:

V bulharčine

:

Излизане от митническата територия на Общността по железен път при комбиниран железопътен и автомобилен транспорт:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:

:

V španielčine

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril-carretera:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:

:

V češtine

:

Opuštění celního území Společenství po železnici nebo kombinovanou přepravou po železnici a silnici:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice:

:

V dánčine

:

Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane/landevejstransport:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane:

:

V nemčine

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:

:

V estónčine

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine raudteed mööda, raudtee- ja maanteetranspordi ühendveo korras:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:

:

V gréčtine

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς:

Έγγραφο μεταφοράς:

ειδος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων:

:

V angličtine

:

Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities:

:

Vo francúzštine

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer:

:

V taliančine

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:

:

V lotyštine

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu dzelzceļa – autotransporta kombinētā transporta režīmā:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:

:

V litovčine

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos geležinkeliu pagal gabenimo kombinuotu transportu (automobilių keliais ir geležinkeliu) tvarką:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:

:

V maďarčine

:

A Közösség vámterületét elhagyta vasúton, kombinált szállítással (vasút-közút):

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:

:

V maltčine

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

:

V holandčine

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:

:

V poľštine

:

Wywóz z obszaru celnego Wspólnoty drogą kolejową lub drogą kombinowanego transportu drogowo-kolejowego:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową:

:

V portugalčine

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

:

V rumunčine

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii pe calea ferată prin transport combinat rutier şi feroviar:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare:

:

V slovenčine

:

Výstup z colného územia Spoločenstva železničnou dopravou, kombinovanou železničnou a cestnou dopravou:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:

:

V slovinčine

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevozom:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

:

Vo fínčine

:

Viety yhteisön tullilaueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:

:

Vo švédčine

:

Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:

PRÍLOHA IIa

Označenia uvedené v druhom pododseku článku 41 ods. 2:

:

V bulharčine

:

Задължително влизане в продоволствен склад за пласиране на продуктите – Член 40 от Регламент (ЕО) № 800/1999

:

V španielčine

:

Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento — Aplicación del artículo 40 del Reglamento (CE) no 800/1999

:

V češtine

:

Uskladnění ve skladu s povinnou dodávkou určenou k zásobování – použití článku 40 nařízení (ES) č. 800/1999

:

V dánčine

:

Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af artikel 40 i forordning (EF) nr. 800/1999

:

V nemčine

:

Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

V estónčine

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

:

V gréčtine

:

Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

V angličtine

:

Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 40 of Regulation (EC) No 800/1999

:

Vo francúzštine

:

Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l’avitaillement — application de l’article 40 du règlement (CE) no 800/1999

:

V taliančine

:

Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999

:

V lotyštine

:

Obligāta ievešana pārtikas krājumu noliktavā piegādēm – Regulas (EK) Nr. 800/1999 40. pants

:

V litovčine

:

Pristatyta į maisto atsargų tiekimo sandėlį, taikant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnio nuostatas

:

V maďarčine

:

A vámterület elhagyásának vagy a rendeltetési helyre való megérkezésének a dátuma – 800/1999/EK rendelet 40. cikke szerint

:

V maltčine

:

Impoġġi fil-maħżen b'konsenja obbligatorja għar-razzjonar- applikazzjoni ta' l-Artikolu 40 tar-Regolament Nru 800/1999/KE

:

V holandčine

:

Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999

:

V poľštine

:

Złożenie w magazynie żywności z obowiązkową dostawą – zastosowanie art. 40 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

:

V portugalčine

:

Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do artigo 40.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

V rumunčine

:

Amplasare în antrepozit obligatorie pentru livrarea de provizii alimentare – articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999,

:

V slovenčine

:

Uskladnenie v sklade s povinnou dodávkou určenou na zásobovanie – uplatnenie článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999

:

V slovinčine

:

Dano v skladišče z obvezno dobavo za oskrbo – uporaba člena 40 Uredbe (ES) št. 800/1999

:

Vo fínčine

:

Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin – asetuksen (EY) N:o 800/1999 40 artiklan soveltaminen

:

Vo švédčine

:

Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999

PRÍLOHA IIb

Označenia uvedené v článku 44 ods. 5:

:

V bulharčine

:

Доставки на бордови провизии за платформи – Регламент (ЕО) № 800/1999

:

V španielčine

:

Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CE) no 800/1999

:

V češtine

:

Dodávka určená k zásobování plošin – nařízení (ES) č. 800/1999

:

V dánčine

:

Proviant til platforme — forordning (EF) nr. 800/1999

:

V nemčine

:

Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

V estónčine

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

:

V gréčtine

:

Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

V angličtine

:

Catering supplies for rigs — Regulation (EC) No 800/1999

:

Vo francúzštine

:

Livraison pour l’avitaillement des plates-formes — Règlement (CE) no 800/1999

:

V taliančine

:

Provviste di bordo per piattaforma — regolamento (CE) n. 800/1999

:

V lotyštine

:

Nogāde ieguves urbšanas vai ekstrakcijas platformu personāla apgādei ar pārtiku – Regula (EK) Nr. 800/1999

:

V litovčine

:

Maisto atsargų tiekimas platformoms – Reglamentas (EB) Nr. 800/1999

:

V maďarčine

:

Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 800/1999/EK rendelet

:

V maltčine

:

Konsenja għat-tqassim tal-pjattaformi – Regolament Nru 800/1999/KE

:

V holandčine

:

Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) nr. 800/1999

:

V poľštine

:

Dostawa zaopatrzenia dla platform – rozporządzenie (WE) nr 800/1999

:

V portugalčine

:

Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

V rumunčine

:

Livrare pentru aprovizionarea cu alimente a platformelor – Regulamentul (CE) nr. 800/1999

:

V slovenčine

:

Dodávka určená na zásobovanie plošín – Nariadenie (ES) č. 800/1999

:

V slovinčine

:

Dobava za oskrbo ploščadi – Uredba (ES) št. 800/1999

:

Vo fínčine

:

Muonitustoimitukset lautoille – asetus (EY) N:o 800/1999

:

Vo švédčine

:

Proviant till plattformar – Förordning (EG) nr 800/1999


PRÍLOHA IV

PRÍLOHA Ia

Označenia uvedené v druhom pododseku článku 9 ods. 2:

:

V bulharčine

:

правата са прехвърлени обратно на титуляра на [дата]

:

V španielčine

:

Retrocesión al titular el …

:

V češtine

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

V dánčine

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

V nemčine

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

V estónčine

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

V gréčtine

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

V angličtine

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

Vo francúzštine

:

rétrocession au titulaire le …

:

V taliančine

:

retrocessione al titolare in data …

:

V lotyštine

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

V litovčine

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

V maďarčine

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

V maltčine

:

Retroċessjoni għas-sid il-

:

V holandčine

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

V poľštine

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

V portugalčine

:

retrocessão ao titular em …

:

V rumunčine

:

repturi retrocedate titularului la data de [data]

:

V slovenčine

:

spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

V slovinčine

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

Vo fínčine

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

Vo švédčine

:

återbördad till licensinnehavaren den …

PRÍLOHA Ib

Označenia uvedené v prvom odseku článku 16:

:

V bulharčine

:

Лицензия по ГАТТ – хранителна помощ

:

V španielčine

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

V češtine

:

Licence GATT – potravinová pomoc

:

V dánčine

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

V nemčine

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

V estónčine

:

GATTi alusel välja antud litsents – toiduabi

:

V gréčtine

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

V angličtine

:

Licence under GATT — food aid

:

Vo francúzštine

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

V taliančine

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

V lotyštine

:

Licence saskaņā ar GATT – pārtikas palīdzība

:

V litovčine

:

GATT licencija – pagalba maistu

:

V maďarčine

:

GATT-engedély – élelmiszersegély

:

V malčtine

:

Ċertifikat GATT – għajnuna alimentari

:

V holandčine

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

V poľštine

:

Świadectwo GATT – pomoc żywnościowa

:

V portugalčine

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

V rumunčine

:

Certificat GATT – ajutor alimentar

:

V slovenčine

:

Licencia podľa GATT – potravinová pomoc

:

V slovinčine

:

Licenca za GATT – pomoč v hrani

:

Vo fínčine

:

GATT-todistus – elintarvikeapu

:

Vo švédčine

:

GATT-licens – livsmedelsbistånd

PRÍLOHA Ic

Označenia uvedené v treťom pododseku článku 33 ods. 2:

:

V bulharčine

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

V španielčine

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

V češtine

:

K použití pro uvolnění záruky

:

V dánčine

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

V nemčine

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

V estónčine

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

V gréčtine

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

V angličtine

:

To be used to release the security

:

Vo francúzštine

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

V taliančine

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

V lotyštine

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

V litovčine

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

V maďarčine

:

A biztosíték feloldására használandó

:

V maltčine

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

V holandčine

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

V poľštine

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

V portugalčine

:

A utilizar para liberar a garantia

:

V rumunčine

:

A se utiliza pentru eliberarea garanţiei

:

V slovenčine

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

V slovinčine

:

Uporabiti za sprostitev jamstva

:

Vo fínčine

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

Vo švédčine

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

PRÍLOHA Id

Označenia uvedené v prvom pododseku článku 33 ods. 3:

:

V bulharčine

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

V španielčine

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

V češtine

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

V dánčine

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

V nemčine

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

V estónčine

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

V gréčtine

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

V angličtine

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

Vo francúzštine

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

V taliančine

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

V lotyštine

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

V litovčine

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

V maďarčine

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

V maltčine

:

Ħierġa mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt ir-reġim tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferroviji jew b' kontejners kbar

:

V holandčine

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

V poľštine

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

V portugalčine

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

V rumunčine

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

V slovenčine

:

Opustenie colného územia Spoločenstva na základe zjednodušeného postupu Spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo veľkých kontajneroch

:

V slovinčine

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

Vo fínčine

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

Vo švédčine

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar

PRÍLOHA Ie

Označenia uvedené v druhom pododseku článku 36 ods. 4:

:

V bulharčine

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) – Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

V španielčine

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

V češtine

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) číslo původní licence …

:

V dánčine

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

V nemčine

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

V estónčine

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) – esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

V gréčtine

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απολεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) αριθ. …

:

V angličtine

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

Vo francúzštine

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait de) perdu — numéro du certificat initial …

:

V taliančine

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

V lotyštine

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

V litovčine

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) – sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

V maďarčine

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására – az eredeti engedély száma

:

V maltčine

:

Ċertifikat (jew estratt) tas-sostituzzjoni ta' ċertifikat (jew estratt) mitluf – numru ta'l-ewwel ċertifikat

:

V holandčine

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

V poľštine

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego – numer świadectwa początkowego

:

V portugalčine

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

V rumunčine

:

Licenţă (certificat sau extras) de înlocuire a unei licenţe (certificat sau extras) pierdute – Numărul licenţei (certificatului) originale …

:

V slovenčine

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) – číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

V slovinčine

:

Nadomestna licenca (ali delna licenca) za izgubljeno licenco (ali delno licenco) – številka izvirne licence …

:

Vo fínčine

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote) – Alkuperäisen todistuksen numero …

:

Vo švédčine

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

PRÍLOHA If

Označenia uvedené v písmene b) článku 42 ods. 1:

:

V bulharčine

:

Лицензия, издадена съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1291/2000; оригинална лицензия № …

:

V španielčine

:

Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) no 1291/2000; certificado inicial no

:

V češtine

:

Licence vydaná podle článku 42 nařízení (ES) č. 1291/2000; č. původní licence …

:

V dánčine

:

Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

V nemčine

:

Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

V estónčine

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 42 kohaselt välja antud litsents; esialgne litsents nr …

:

V gréčtine

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

V angličtine

:

License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EC) No 1291/2000; original licence No …

:

Vo francúzštine

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 42 du règlement (CE) no 1291/2000; certificat initial no

:

V taliančine

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1291/2000; titolo originale n. …

:

V lotyštine

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 42. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

V litovčine

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 42 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

V maďarčine

:

Az 1291/2000/EK rendelet 42. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

V maltčine

:

Ċertifikat maħruġ taħt il-kundizzjonijiet ta'l-artikolu 42 tar-regolament (CE) nru 1291/2000; l-ewwel ċertifikat nru …

:

V holandčine

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. …

:

V poľštine

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000; pierwsze świadectwo nr …

:

V portugalčine

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 42.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000; certificado inicial n.o

:

V rumunčine

:

Licenţă eliberată în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000; licenţă originală nr.

:

V slovenčine

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 42 nariadenia (ES) č. 1291/2000; číslo pôvodnej licencie …

:

V slovinčine

:

Licenca, izdana pod pogoji člena 42 Uredbe (ES) št. 1291/2000; izvirna licenca št. …

:

Vo fínčine

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus nro …

:

Vo švédčine

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1291/2000; ursprunglig licens nr …

PRÍLOHA Ig

Označenia uvedené v písmene a) článku 43 ods. 1:

:

V bulharčine

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

V španielčine

:

Exportación realizada sin certificado

:

V češtine

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

V dánčine

:

Udførsel uden licens/attest

:

V nemčine

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

V estónčine

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

V gréčtine

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ αδείας ή πιστοποιητικού

:

V angličtine

:

Exported without licence or certificate

:

Vo francúzštine

:

Exportation réalisée sans certificat

:

V taliančine

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

V lotyštine

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

V litovčine

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

V maďarčine

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

V maltčine

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr ċertifikat

:

V holandčine

:

Uitvoer zonder certificaat

:

V poľštine

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

V portugalčine

:

Exportação efectuada sem certificado

:

V rumunčine

:

Exportat fără licenţă sau certificat

:

V slovenčine

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

V slovinčine

:

Izvoz, izpeljan brez licence

:

Vo fínčine

:

Viety ilman todistusta

:

Vo švédčine

:

Exporterad utan licens

PRÍLOHA Ih

Označenia uvedené v písmene a) článku 45 ods. 3:

:

V bulharčine

:

Условията, определени в член 45 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, са изпълнени

:

V španielčine

:

Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) no 1291/2000 cumplidas

:

V češtine

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 45 nařízení (ES) č. 1291/2000

:

V dánčine

:

Betingelserne i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er opfyldt

:

V nemčine

:

Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten

:

V estónčine

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklis 45 ette nähtud tingimused on täidetud

:

V gréčtine

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000

:

V angličtine

:

Conditions laid down in Article 45 of Regulation (EC) No 1291/2000 fulfilled

:

Vo francúzštine

:

Conditions prévues à l’article 45 du règlement (CE) no 1291/2000 respectées

:

V taliančine

:

Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate

:

V lotyštine

:

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 45. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

V litovčine

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 45 straipsnyje numatytos sąlygos

:

V maďarčine

:

Az 1291/2000/EK rendelet 45. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

V maltčine

:

Kundizzjonijiet previsti fl-artikolu 45 tar-regolament (CE) nru 1291/2000 rispettivament

:

V holandčine

:

in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

V poľštine

:

Warunki przewidziane w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 spełnione

:

V portugalčine

:

Condições previstas no artigo 45.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 cumpridas

:

V rumunčine

:

Condiţiile prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 – îndeplinite

:

V slovenčine

:

Podmienky ustanovené v článku 45 nariadenia (ES) č. 1291/2000 boli splnené

:

V slovinčine

:

Pogoji, predvideni v členu 45 Uredbe (ES) št. 1291/2000, spoštovani

:

Vo fínčine

:

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

Vo švédčine

:

Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är uppfyllda

PRÍLOHA Ii

Označenia uvedené v druhom pododseku článku 50 ods. 1:

:

V bulharčine

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в Раздели 17 и 18

:

V španielčine

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

V češtine

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

V dánčine

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

V nemčine

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

V estónčine

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

V gréčtine

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

V angličtine

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

Vo francúzštine

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

V taliančine

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

V lotyštine

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

V litovčine

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

V maďarčine

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

V maltčine

:

Reġim preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fil-każi 17 u 18

:

V holandčine

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

V poľštine

:

Porozumienie preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

V portugalčine

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

V rumunčine

:

Regimuri preferenţiale aplicabile cantităţii prevăzute în căsuţele 17 şi 18

:

V slovenčine

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

:

V slovinčine

:

Preferenčni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

Vo fínčine

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

Vo švédčine

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


PRÍLOHA V

„PRÍLOHA

Označenia uvedené v prvom pododseku článku 3 ods. 3:

:

V bulharčine

:

Хранителна помощ от Общността – Дейност № …/… или Национална хранителна помощ

:

V španielčine

:

Ayuda alimentaria comunitaria — Accion no …/… o Ayuda alimentaria nacional

:

V češtine

:

Potravinová pomoc Společenství – akce č. …/… nebo vnitrostátní potravinová pomoc

:

V dánčine

:

Fællesskabets fødevarehjælp — Aktion nr. …/… eller National fødevarehjælp

:

V nemčine

:

Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Maßnahme Nr. …/… oder Nationale Nahrungsmittelhilfe

:

V estónčine

:

Ühenduse toiduabi – programm nr …/… või siseriiklik toiduabi

:

V gréčtine

:

Kοινοτική επισιτιστική βοήθεια — Δράση αριθ. …/… ή εθνική επισιτιστική βοήθεια

:

V angličtine

:

Community food aid — Action No …/… or National food aid

:

Vo francúzštine

:

Aide alimentaire communautaire — Action no …/… ou Aide alimentaire nationale

:

V taliančine

:

Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale

:

V lotyštine

:

Kopienas pārtikas atbalsts – Pasākums Nr. …/… vai Valsts pārtikas atbalsts

:

V litovčine

:

Bendrijos pagalba maisto produktais – Priemonė Nr. …/… arba Nacionalinė pagalba maisto produktais

:

V maďarčine

:

Közösségi élelmiszersegély – … számú intézkedés/… vagy Nemzeti élelmiszersegély

:

V malčtine

:

Għajnuna alimentari komuni – Azzjoni nru …/… jew Għajnuna alimentari nazzjonali

:

V holandčine

:

Communautaire voedselhulp — Actie nr. …/… of Nationale voedselhulp

:

V poľštine

:

Wspólnotowa pomoc żywnościowa — Działanie nr …/… lub Krajowa pomoc żywnościowa

:

V portugalčine

:

Ajuda alimentar comunitária — Acção n.o …/… ou Ajuda alimentar nacional

:

V rumunčine

:

Ajutor alimentar comunitar — Acţiunea nr. …/… sau Ajutor alimentar naţional

:

V slovenčine

:

Potravinová pomoc Spoločenstva – akcia č. …/… alebo národná potravinová pomoc

:

V slovinčine

:

Pomoč Skupnosti v hrani – Akcija št. …/… ali državna pomoč v hrani

:

Vo fínčine

:

Yhteisön elintarvikeapu – Toimi nro …/… tai kansallinen elintarvikeapu

:

Vo švédčine

:

Livsmedelsbistånd från gemenskapen – Aktion nr …/… eller Nationellt livsmedelsbistånd“


PRÍLOHA VI

PRÍLOHA Ia

Označenia uvedené v druhom pododseku článku 10 ods. 5:

:

V bulharčine

:

Взета проба

:

V španielčine

:

muestra recogida

:

V češtine

:

odebraný vzorek

:

V dánčine

:

udtaget prøve

:

V nemčine

:

Probe gezogen

:

V estónčine

:

võetud proov

:

V gréčtine

:

ελήφθη δείγμα

:

V angličtine

:

Sample taken

:

Vo francúzštine

:

échantillon prélevé

:

V taliančine

:

campione prelevato

:

V lotyštine

:

paraugs paņemts

:

V litovčine

:

Bandinys paimtas

:

V maďarčine

:

ellenőrzési mintavétel megtörtént

:

V maltčine

:

kampjun meħud

:

V holandčine

:

monster genomen

:

V poľštine

:

pobrana próbka

:

V portugalčine

:

Amostra colhida

:

V rumunčine

:

Eşantion prelevat

:

V slovenčine

:

odobratá vzorka

:

V slovinčine

:

vzorec odvzet

:

Vo fínčine

:

näyte otettu

:

Vo švédčine

:

varuprov

PRÍLOHA Ib

Označenia uvedené v písmene a) článku 10 ods. 6:

:

V bulharčine

:

Съответствие на резултатите от тестовете

:

V španielčine

:

resultado del análisis conforme

:

V češtine

:

výsledek analýzy je v souladu

:

V dánčine

:

analyseresultat i orden

:

V nemčine

:

konformes Analyseergebnis

:

V estónčine

:

vastav analüüsitulemus

:

V gréčtine

:

αποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο

:

V angličtine

:

Results of tests conform

:

Vo francúzštine

:

résultat d'analyse conforme

:

V taliančine

:

risultato di analisi conforme

:

V lotyštine

:

analīzes rezultāti atbilst

:

V litovčine

:

Tyrimų rezultatai atitinka eksporto deklaraciją

:

V maďarčine

:

ellenőrzési eredmény megfelelő

:

V malčtine

:

riżultat ta'l-analiżi konformi

:

V holandčine

:

analyseresultaat conform

:

V poľštine

:

wynik analizy zgodny

:

V portugalčine

:

Resultado da análise conforme

:

V rumunčine

:

Rezultatul analizelor – conform

:

V slovenčine

:

výsledok testu je v súlade

:

V slovinčine

:

rezultat analize je v skladu z/s

:

Vo fínčine

:

analyysin tulos yhtäpitävä

:

Vo švédčine

:

Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen

PRÍLOHA Ic

Označenia uvedené v druhom pododseku článku 10 ods. 7:

:

V bulharčine

:

Искане за прилагане на член 10, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2090/2002. Митническа служба за излизане или митническо бюро на получаване на контролното копие Т5:

:

V španielčine

:

Solicitud de aplicación del apartado 7 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2090/2002. Oficina de aduana de salida o de destino del T5: …

:

V češtine

:

Žádost o použití čl. 10 odst. 7 nařízení (ES) č. 2090/2002. Identifikace celního úřadu výstupu nebo celního úřadu určení T 5:

:

V dánčine

:

Anmodning om anvendelse af artikel 10, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2090/2002. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: …

:

V nemčine

:

Antrag auf Anwendung von Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 2090/2002. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: …

:

V estónčine

:

Määruse (EÜ) nr 2090/2002 artikli 10 lõike 7 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5: …

:

V gréčtine

:

Αίτηση εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/2002. Εξακρίβωση του τελω-νείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του T5: …

:

V angličtine

:

Request for application of Article 10(7) of Regulation (EC) No 2090/2002. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: …

:

Vo francúzštine

:

Demande d'application de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2090/2002. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: …

:

V taliančine

:

Domanda di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2090/2002. Identificazione dell'ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5: …

:

V lotyštine

:

Pieprasījums piemērot Regulas (EK) Nr. 2090/2002 10. panta 7. punktu. Nobeiguma muitas punkta vai muitas punkta, kas saņem T5 kontroleksemplāru, identitāte: …

:

V litovčine

:

Prašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 2090/2002 10 straipsnio 7 dalį. Išvykimo muitinės įstaiga arba įstaiga, kuriai išsiunčiamas T5 kontrolinis egzempliorius: …

:

V maďarčine

:

A 2090/2002/EK rendelet 10. cikke (7) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kilépési vámhivatal vagy a T5 ellenőrző példányt átvevő hivatal azonosítója:

:

V maltčine

:

Talba għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10, paragrafu 7, tar-Regolament (KE) nru 2090/2002. Identifikazzjoni ta'l-uffiċċju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5: …

:

V holandčine

:

Verzoek om toepassing van artikel 10, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2090/2002. Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …

:

V poľštine

:

Wniosek o stosowanie art. 10 ust. 7 rozporzadzenia (WE) nr 2090/2002. Identyfikacja urzędu celnego wyjścia lub przeznaczenia T5: …

:

V portugalčine

:

Pedido de aplicação do n.o 7 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2090/2002. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: …

:

V rumunčine

:

erere de aplicare a articolului 10 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2090/2002. Identitatea biroului vamal de ieşire sau a biroului vamal de destinaţie a exemplarului de control T5: …

:

V slovenčine

:

Žiadost’ o uplatňovanie článku 10 odsek 7 nariadenia (ES) č. 2090/2002. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu určenia T5: …

:

V slovinčine

:

Zahteva se uporaba člena 10, odstavka 7, Uredbe (ES) št. 2090/2002. Identifikacija carinskega urada izvoza ali namembnega kraja T5:

:

Vo fínčine

:

Asetuksen (EY) N:o 2090/2002 10 artiklan 7 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot:

:

Vo švédčine

:

Begäran om tillämpning av artikel 10.7 i förordning (EG) nr 2090/2002. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5: …


PRÍLOHA VII

„PRÍLOHA Ia

Údaje uvedené v článku 2 ods. 3:

:

V bulharčine

:

Резултатите от проверките съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 639/2003 са удовлетворителни,

:

V španielčine

:

Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios

:

V češtine

:

Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003 jsou uspokojivé

:

V dánčine

:

Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 er tilfredsstillende

:

V nemčine

:

Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufrieden stellend

:

V estónčine

:

Määruse (EÜ) nr 639/2003 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

:

V gréčtine

:

Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 639/2003 ικανοποιητικά

:

V angličtine

:

Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 639/2003 satisfactory

:

Vo francúzštine

:

Résultats des contrôles visés à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants

:

V taliančine

:

Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

:

V lotyštine

:

Regulas (EK) Nr. 639/2003 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

:

V litovčine

:

Reglamento (EB) Nr. 639/2003 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami

:

V maďarčine

:

A 639/2003/EK rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők

:

V maltčine

:

Riżultati tal-kontrolli konformi ma’l-artikolu 2 tar-regolament (KE) nru 639/2003 sodisfaċenti

:

V holandčine

:

Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003 bevredigend

:

V poľštine

:

Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2003, zadowalające.

:

V portugalčine

:

Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003

:

V rumunčine

:

Rezultatele controalelor menţionate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 639/2003 – satisfăcătoare.

:

V slovenčine

:

Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 639/2003 uspokojivé

:

V slovinčine

:

Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe (ES) št. 639/2003 so zadovoljivi

:

Vo fínčine

:

Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

:

Vo švédčine

:

Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2003 är tillfredsställande“


15.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/56


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1848/2006

zo 14. decembra 2006

o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia (EHS) č. 595/91

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 42,

po konzultácii s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Ustanovením článku 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa zriaďujú dva fondy s cieľom dosiahnuť ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky: Európsky poľnohospodársky a záručný fond, ďalej len „EPZF“, a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, ďalej len „EPFRV“.

(2)

V článku 9 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa ustanovujú zásady ochrany finančných záujmov Spoločenstva a záruky týkajúce sa správy finančných prostriedkov Spoločenstva.

(3)

Vzhľadom na skúsenosti, ktoré Komisia a členské štáty získali, systém ustanovený v nariadení Rady (EHS) č. 595/91 zo 4. marca 1991 o nezrovnalostiach a vymáhaní čiastok neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním spoločnej poľnohospodárskej politiky a organizácie informačného systému v tejto oblasti, ktorým sa ruší nariadenie (EHS) č. 283/72 (2), by mal byť upravený tak, aby sa zjednotilo jeho používanie v členských štátoch, zintenzívnila kampaň proti nezrovnalostiam, zvýšila účinnosť systému pri oznamovaní nezrovnalostí, zohľadnilo to, že jednotlivé prípady nezrovnalostí budú odteraz vyúčtovávané v súlade s ustanoveniami článkov 32 a 33 nariadenia (ES) č. 1290/2005, a aby sa od 1. januára 2007 systém týkal tak EPZF, ako aj EPFRV. Na tento účel by mali byť prijaté ustanovenia s cieľom zahrnúť do tohto systému nezrovnalosti týkajúce sa pridelených príjmov v súlade s článkom 34 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(4)

Je nevyhnutné upresniť to, že vymedzenie pojmu „nezrovnalosť“ používané na účely tohto nariadenia je prevzaté z článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (3).

(5)

Je nevyhnutné vymedziť pojem „podozrenie z podvodu“, pričom treba vziať do úvahy vymedzenie pojmu „podvod“ obsiahnuté v Dohovore o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a vypracované na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (4).

(6)

Je nevyhnutné uviesť, že vymedzenie „prvého správneho alebo súdneho zistenia“ nezrovnalostí je prevzaté z článku 35 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(7)

Je tiež nevyhnutné vymedziť pojmy „konkurz“ a „hospodársky subjekt“.

(8)

Aby sa zvýšila pridaná hodnota systému podávania správ, povinnosť podávať správy o prípadoch podozrenia z podvodu na účely analýzy rizika by mala byť jasnejšie stanovená a mala by byť presnejšie vymedzená kvalita predkladanej informácie.

(9)

S cieľom zisťovať charakter podvodných postupov a finančné účinky nezrovnalostí a s cieľom monitorovať vymáhanie nesprávne vyplatených súm by sa malo prijať ustanovenie o nezrovnalostiach, ktoré sa majú Komisii oznamovať minimálne každý štvrťrok; takéto oznámenie by malo byť doplnené o informácie o postupe súdneho alebo správneho konania.

(10)

Na celkové výsledky podávania správ každý rok je upozornený výbor podľa článku 2 ods. 1 rozhodnutia Komisie 94/140/ES z 23. februára 1994 o vytvorení poradného výboru na koordináciu prevencie sprenevery (5).

(11)

Aby sa zjednodušilo podávanie správ, ktoré sa od členských štátov očakáva, a aby sa zvýšila jeho účinnosť, je nevyhnutné zvýšiť minimálnu prahovú hodnotu vymedzenú v súvislosti so sumami dotknutými nezrovnalosťou, po prekročení ktorej musia členské štáty nezrovnalosť hlásiť a určiť tie prípady, v ktorých nevyvstáva povinnosť podávania správ.

(12)

Výmenné kurzy by mali byť stanovené pre členské štáty mimo eurozóny.

(13)

Je potrebné vziať do úvahy povinnosti vyvstávajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (6) a zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (7).

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na výdavky v rámci Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v súlade s článkom 3 ods. 1 pre EPZF a článkom 4 pre EPFRV nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Uplatňuje sa tiež na prípady, v ktorých platba pridelených príjmov v zmysle článku 34 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1290/2005 nebola vykonaná v súlade s týmito ustanoveniami.

Toto nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie článkov 32, 33 a 36 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 (8).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje nasledujúce vymedzenie pojmov:

1.

pojem „nezrovnalosť“ je vysvetlený v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a znamená akékoľvek porušenie ustanovenia práva Spoločenstva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu spoločenstiev buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene spoločenstiev alebo účtovaním neoprávnenej výdajovej položky v rámci rozpočtu Spoločenstva;

2.

pojem „hospodársky subjekt“ je vysvetlený v článku 1a bode 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1681/94 (9) a znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu alebo iný subjekt, ktorý má prospech z financovania z EPZF a EPFRV s výnimkou členských štátov, ktoré vykonávajú svoje verejné právomoci alebo prijímajú túto pomoc, alebo ktoré musia platiť pridelené príjmy v zmysle článku 34 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1290/2005;

3.

pojem „prvé správne alebo súdne zistenie“ je vysvetlený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a znamená prvý písomný posudok príslušného orgánu, správneho alebo súdneho, ktorý na základe konkrétnych faktov uvádza existenciu nezrovnalostí bez toho, aby bola dotknutá možnosť následnej revízie alebo stiahnutia tohto záveru následkom vývoja v priebehu správneho alebo súdneho konania;

4.

pojem „podozrenie z podvodu“ je vysvetlený v článku 1a bode 4 nariadenia (ES) č. 1681/94 a znamená nezrovnalosť, ktorá bola predmetom prvého správneho alebo správneho zistenia, na základe ktorej sa začne konanie na vnútroštátnej úrovni s cieľom určiť, či došlo k úmyselnému konaniu, a to najmä k podvodu podľa článku 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii;

5.

„konkurz“ znamená platobnú neschopnosť v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 (10).

KAPITOLA II

OHLASOVACIA POVINNOSŤ

Článok 3

Štvrťročná správa

1.   Najneskôr do dvoch mesiacov nasledujúcich po konci každého štvrťroku členské štáty oznámia Komisii všetky nezrovnalosti, ktoré boli predmetom prvého správneho alebo súdneho zistenia. V prípade každej nezrovnalosti poskytuje členský štát podrobné údaje o týchto skutočnostiach:

a)

dotknuté organizácie spoločného trhu, príslušné sektory a výrobky;

b)

charakter neoprávnených výdavkov;

c)

ustanovenie Spoločenstva, ktoré bolo porušené;

d)

deň a pôvod prvej písomnej informácie, ktorá viedla k podozreniu, že došlo k nezrovnalosti;

e)

postupy používané pri dopúšťaní sa nezrovnalosti;

f)

ak je to vhodné, údaje o tom, či postup je možné klasifikovať ako podozrenie z podvodu;

g)

spôsob, akým boli nezrovnalosti odhalené;

h)

ak je to vhodné, údaje o členských štátoch a zúčastnených tretích krajinách;

i)

obdobie alebo moment, počas ktorého došlo k nezrovnalosti;

j)

vnútroštátne úrady alebo orgány, ktoré vypracovali oficiálnu správu o nezrovnalosti, a úrady zodpovedné za správne a/alebo súdne následné opatrenia;

k)

deň, keď došlo k prvému správnemu alebo súdnemu zisteniu nezrovnalosti;

l)

totožnosť zainteresovaných fyzických a/alebo právnických osôb alebo iných subjektov, ktoré sa zúčastnili na spáchaní nezrovnalosti, okrem prípadov, keď sú tieto údaje nenáležité na účely boja proti nezrovnalostiam vzhľadom na charakter danej nezrovnalosti;

m)

celková suma výdavkov na danú operáciu a, ak je to vhodné, údaje o jej rozdelení medzi príspevky na úrovni Spoločenstva, vnútroštátnej úrovni, súkromné alebo iné príspevky;

n)

suma dotknutá nezrovnalosťou a, ak je to vhodné, údaje o jej rozdelení medzi príspevky na úrovni Spoločenstva, vnútroštátnej úrovni, súkromné a iné príspevky; ak sa platba osobám a/alebo iným subjektom stanoveným v písmene l neuskutočnila, údaje o sumách, ktoré by boli nesprávne vyplatené, keby nedošlo k odhaleniu nezrovnalosti;

o)

pozastavenie platieb, ak je to uplatniteľné, a možnosti vymáhania;

p)

iba v prípade nezrovnalostí súvisiacich s EPFRV údaje o čísle ARINCO alebo kóde CCI (spoločný identifikačný kód) dotknutého programu.

2.   Odchylne od odseku 1 je nevyhnutné podať správu o týchto prípadoch:

prípady, ak nezrovnalosť pozostáva výlučne z neschopnosti čiastočne alebo úplne vykonať opatrenie spolufinancované zo strany EPFRV alebo podporované v rámci EPZF z dôvodu konkurzu konečného príjemcu; o nezrovnalostiach, ktoré predchádzajú konkurzu, o prípadoch podozrenia z podvodu však musí byť podaná správa,

prípady, o ktorých konečný príjemca dobrovoľne a pred zistením príslušného orgánu upovedomil správny orgán, bez ohľadu na to, či k upovedomeniu došlo pred alebo po verejnom príspevku,

prípady, v ktorých správny orgán zistí chybu týkajúcu sa oprávnenosti financovaných výdavkov a chybu opraví pred platbou verejného príspevku.

3.   Pokiaľ niektoré informácie uvedené v odseku 1 tohto článku, najmä informácie týkajúce sa postupov využívaných pri páchaní nezrovnalosti a spôsobu, ktorým bolo odhalené, nie sú dostupné, členské štáty chýbajúce informácie čo najviac doplnia pri odovzdávaní následných oznámení o nezrovnalostiach Komisii.

4.   Ak ustanovenia vnútroštátneho práva stanovujú utajenie vyšetrovaní, oznámenie tejto informácie podlieha schváleniu príslušného súdu.

Článok 4

Zvláštne prípady

Každý členský štát bezodkladne oznámi Komisii a v prípade potreby ostatným dotknutým členským štátom akékoľvek nezrovnalosti, ktoré boli zistené alebo predpokladané, pokiaľ existujú obavy, že:

a)

môžu mať veľmi rýchlo následky mimo jeho územia alebo

b)

sa ukazuje, že bol použitý nový spôsob ich páchania.

Toto oznámenie obsahuje najmä podrobné informácie o nezákonnom postupe a o ostatných príslušných členských štátoch a tretích krajinách.

Článok 5

Následná správa

1.   Okrem informácií uvedených v článku 3 ods. 1 členské štáty oznámia Komisii čo najskôr, ale najneskôr do dvoch mesiacov po konci každého štvrťroku, s odkazom na všetky predchádzajúce správy podané podľa článku 3 podrobné údaje o začatí alebo prerušení všetkých konaní uloženia správnych alebo trestných sankcií súvisiacich s oznámenými nezrovnalosťami, ako aj hlavné výsledky týchto konaní. V týchto informáciách sa tiež uvedie charakter uplatnených sankcií a/alebo to, či dané sankcie súvisia s uplatňovaním právnych predpisov Spoločenstva a/alebo vnútroštátnych právnych predpisov, vrátane odkazu na pravidlá Spoločenstva a/alebo vnútroštátne pravidlá, v rámci ktorých sú sankcie ustanovené.

2.   Na základe jednoznačnej požiadavky Komisie členské štáty poskytnú Komisii do dvoch mesiacov po prijatí tejto požiadavky všetky náležité informácie týkajúce sa dosiahnutého pokroku – predovšetkým začatia, prerušenia a ukončenia – v rámci konaní súvisiacich s vymáhaním všetkých nesprávne vyplatených súm v konkrétnom prípade alebo niekoľkých prípadoch.

Článok 6

Pravidlo de minimis

1.   Ak sa nezrovnalosti vzťahujú na čiastky nižšie ako 10 000 EUR v rámci financovania Spoločenstvom, členské štáty nezasielajú Komisii informácie ustanovené v článkoch 3 a 5, ak to Komisia výslovne nevyžaduje.

2.   Pre uplatňovanie hranice stanovenej v odseku 1:

členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny, uplatňujú rovnaký výmenný kurz, aký používali pri platbách príjemcom alebo pri príjmoch, v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2808/98 (11) a právnymi predpismi v sektore poľnohospodárstva,

v prípadoch, ktoré nie sú uvedené v pododseku 1, najmä pri operáciách, pre ktoré nie je ustanovená určujúca skutočnosť v právnych predpisoch v sektore poľnohospodárstva, je uplatniteľným výmenným kurzom predposledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou pred mesiacom, v ktorom boli výdavky alebo pridelené príjmy vykázané Komisii v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 883/2006 (12).

Článok 7

Podoba komunikácie

Informácie požadované podľa článkov 3, 4 a článku 5 ods. 1 sa zasielajú, vždy ak je to možné, elektronicky prostredníctvom bezpečného pripojenia s využitím modulu poskytnutého Komisiou na tento účel a na formulári poskytnutom Komisiou.

KAPITOLA III

SPOLUPRÁCA

Článok 8

Spolupráca s členskými štátmi

1.   Komisia udržiava primerané kontakty s príslušnými členskými štátmi s cieľom dopĺňať informácie, ktoré boli dodané o nezrovnalostiach uvedených v článku 3, o konaniach uvedených v článku 5, a najmä o možnosti vymáhania.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté tieto kontakty, pokiaľ je povaha nezrovnalosti taká, že sa zdá, že rovnaké alebo podobné konania by sa mohli vyskytnúť vo viac ako jednom členskom štáte, záležitosť sa predkladá výboru podľa článku 2 ods. 1 rozhodnutia 94/140/ES (ďalej len „Cocolaf“) alebo jeho pracovným skupinám podľa článku 3 ods. 3 tohto rozhodnutia.

3.   Okrem toho musí Komisia organizovať stretnutia informatívneho charakteru na úrovni Spoločenstva pre príslušných zástupcov členských štátov, aby s nimi skúmala informácie získané podľa článkov 3, 4 a 5 a podľa odseku 1 tohto článku, najmä so zreteľom na poučenie z nich získané v súvislosti s nezrovnalosťami, preventívnymi opatreniami a právnymi postupmi. Komisia informuje o tejto činnosti poradný výbor pre koordináciu boja proti podvodom a konzultuje s ním všetky návrhy, ktoré plánuje predložiť v súvislosti s predchádzaním nezrovnalostiam.

4.   Na žiadosť členského štátu alebo podľa opatrení ustanovených v odseku 3 na žiadosť Komisie členské štáty spolu navzájom konzultujú, ak je to vhodné, v rámci výboru pre koordináciu boja proti podvodom alebo v rámci iného príslušného orgánu, aby odstránili nedostatky, ktoré sa objavia v priebehu uplatňovania platných ustanovení spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktoré ohrozujú finančné záujmy Spoločenstva.

Článok 9

Súhrnná správa

Komisia každý rok informuje poradný výbor pre koordináciu boja proti podvodom o veľkosti rozsahu súm dotknutých nezrovnalosťami, ktoré boli odhalené, a o rôznych kategóriách nezrovnalostí rozdelených podľa typu s uvedením počtu nezrovnalostí v každej kategórii.

KAPITOLA IV

VYUŽITIE INFORMÁCIÍ A ZAOBCHÁDZANIE S NIMI

Článok 10

Využitie informácií

Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, môže Komisia použiť všetky informácie všeobecného alebo operatívneho charakteru oznámené členskými štátmi v súlade s týmto nariadením na vykonanie analýzy rizika s využitím podpory informačných technológií a na základe získaných informácií môže vypracovať správy a vyvinúť systémy slúžiace na účinnejšie určovanie rizík.

Článok 11

Zaobchádzanie s informáciami

1.   Na informácie oznámené alebo získané v akejkoľvek podobe podľa tohto nariadenia sa vzťahuje úradné tajomstvo a sú chránené rovnakým spôsobom ako podobné informácie chránené vnútroštátnym právnym poriadkom členského štátu, ktorý ich dostal, a zodpovedajúcimi ustanoveniami uplatniteľnými na inštitúcie Spoločenstva. Členské štáty a Komisia uskutočnia všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili dôvernosť informácií.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 nesmú byť poskytnuté predovšetkým iným osobám, ako sú osoby v členských štátoch alebo v inštitúciách Spoločenstva, ktorých funkcie vyžadujú, aby k nim mali prístup, pokiaľ to členský štát, ktorý ich poskytol, výslovne neschválil.

Okrem toho sa tieto informácie nesmú využívať na iné účely ako na účely stanovené v tomto nariadení, ak úrady, ktoré ich poskytli, nedali výslovný súhlas a za predpokladu, že ustanovenia platné v členskom štáte, v ktorom sa nachádza úrad, ktorý ich dostal, nezakazuje také oznamovanie alebo používanie.

3.   Komisia a členské štáty zabezpečia, aby spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia bolo v súlade s ustanoveniami Spoločenstva a vnútroštátnymi ustanoveniami o ochrane osobných údajov, najmä s ustanoveniami smernice 95/46/ES a, ak je to uplatniteľné, ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001.

Odseky 1 až 2 nemajú vplyv na práva prístupu predmetu údajov, ako to je ustanovené v smernici 95/46/ES a nariadení (ES) č. 45/2001 v súlade s podmienkami ustanovenými v uvedenej smernici a nariadení.

4.   Odseky 1 až 3 nebránia použitiu informácií získaných podľa tohto nariadenia v právnych žalobách alebo konaniach následne začatých Spoločenstvom alebo členskými štátmi v súvislosti s vymáhaním súm dotknutých nezrovnalosťou, pri vykonávaní kontrol vyplývajúcich z nezrovnalostí alebo pri uložení správnych opatrení, správnych pokút alebo trestných sankcií za nezrovnalosti. Príslušný orgán členského štátu, ktorý tieto informácie poskytol, bude informovaný o takom použití.

5.   Ak členský štát oznámi Komisii, že fyzická alebo právnická osoba, ktorej meno bolo oznámené Komisii podľa tohto nariadenia, dokáže v ďalšom vyšetrovaní, že nie je zapojená do vzniku akejkoľvek nezrovnalosti, Komisia o tejto skutočnosti bezodkladne informuje všetkých, ktorým toto meno oznámila. Vzhľadom na predošlé oznámenie sa s takou osobou potom prestane zaobchádzať ako s osobou zapojenou do príslušnej nezrovnalosti.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Zrušenie

1.   Nariadenie (EHS) č. 595/91 sa ruší s účinnosťou od 1. januára 2007.

2.   Odkazy na nariadenie (EHS) č. 595/91 sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 13

Prechodné ustanovenia

1.   Členské štáty poskytujú Komisii informácie uvedené v článku 5 tohto nariadenia alebo v prípade nezrovnalostí oznámených pred 1. januárom 2007, ktoré sú stále sledované orgánmi členských štátov, podľa nariadenia (EHS) č. 595/91.

2.   V prípadoch s finančným dopadom nižším než 10 000 EUR môžu členské štáty predložiť jediné záverečné oznámenie.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2006

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1 Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).

(2)  Ú. v. ES L 67, 14.3.1991, s. 11.

(3)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(4)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.

(5)  Ú. v. ES L 61, 4.3.1994, s. 27. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/223/ES (Ú. v. EÚ L 71, 17.3.2005, s. 67).

(6)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90.

(9)  Ú. v. ES L 178, 12.7.1994, s. 43.

(10)  Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 36.

(12)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 1.


PRÍLOHA

Korelačná tabuľka

Nariadenie (EHS) č. 595/91

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 (vypúšťa sa)

 

 

článok 2 (nový)

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 1

 

článok 3 ods. 2 (nový)

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 4

článok 4

článok 4

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 2 [vypúšťa sa nariadením (ES) č. 1290/2005]

 

článok 6 (vypúšťa sa)

 

článok 7 ods. 1 [vypúšťa sa nariadením (ES) č. 1290/2005]

 

článok 7 ods. 2 (vypúšťa sa)

 

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

článok 11

článok 11

už nie je relevantný

článok 12

článok 6

článok 13

článok 1

článok 14 ods. 1

článok 12 ods. 1

článok 14 ods. 2

článok 12 ods. 1

článok 15

článok 14

 

článok 7 (nový)

 

článok 10 (nový)

 

článok 13 (nový)


15.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/63


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1849/2006

zo 14. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2032/2003 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť lepší prístup k informáciám by sa hodnotiace správy mali navrhovať na základe správ predložených príslušnými orgánmi členských štátov a mali by v nich byť zahrnuté rovnaké pravidlá týkajúce sa prístupu k informáciám ako v správach príslušných orgánov. Hodnotiace správy by sa mali získať od príslušného orgánu, ako aj zmeniť a doplniť podľa všetkých dokumentov, pripomienok a informácií, ktoré sa zohľadnili počas hodnotenia.

(2)

S cieľom zvýšiť právnu istotu by sa malo prijať ustanovenie, že po 1. septembri 2006 sa prestanú postupne používať biocídne výrobky, ktoré obsahujú oznámené účinné látky, vrátane týchto látok v určitých alebo všetkých typoch výrobkov oznámených v prílohách I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES z dôvodu stiahnutia z programu posudzovania alebo preto, že boli po posúdení neprijateľné.

(3)

V súlade s článkom 4b nariadenia Komisie (ES) č. 2032/2003 (2) členské štáty preskúmali dokumentáciu, v ktorej sa požadovalo predĺženie obdobia na uvádzanie biocídnych výrobkov s obsahom osobitných účinných látok na trh, a prijali takúto dokumentáciu, ktorá bola úplná. Je preto vhodné umožniť, aby látky zahrnuté v prijatých správach zostali na trhu po 1. septembri 2006, kým nebudú prehodnotené podľa desaťročného programu posudzovania.

(4)

Pri mnohých existujúcich oznámených účinných látkach alebo kombináciách látok a výrobkov účastníci alebo stiahnu svoje oznámenia, alebo si nesplnia svoje záväzky, pokiaľ sa žiaden ekonomický prevádzkovateľ alebo členský štát nebude zaujímať o získanie štatútu účastníka v rámci určených lehôt. Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 2032/2003.

(5)

V prípade jednej látky z látok uvedených v zozname prílohy II k nariadeniu (ES) č. 2032/2003 s číslom ES 404-690-8 boli dve kombinácie typu výrobkov vynechané, aj keď boli oznámené v rámci časových lehôt stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 1896/2000 zo 7. septembra 2000 o prvej etape programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o biocídnych výrobkoch (3) a v nariadení Komisie (ES) 1687/2002 z 25. septembra 2002 o dodatočnej lehote na oznamovanie určitých účinných látok existujúcich na trhu pre biocídne využitie, ktorá je uvedená v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1896/2000 (4). Príloha II k nariadeniu (ES) č. 2032/2003 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Názvy určitých látok uvedených v záznamoch BKC a DDAC v zozname prílohy II k nariadeniu (ES) č. 2032/2003 sa takisto nachádzajú v prílohe III k tomuto nariadeniu. Príslušné záznamy by sa preto mali vypustiť z prílohy III k nariadeniu (ES) č. 2032/2003.

(7)

Nariadenie (ES) č. 2032/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2032/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 4 ods. 2 sa vkladá tento pododsek:

„Členské štáty po 1. septembri 2006 zabezpečia, že biocídne výro