ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 354

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
14. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1829/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1830/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2004 určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1831/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o doramektín ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1832/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1833/2006 z 13. decembra 2006 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi ( 1 )

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1834/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu merlúzy európskej v zónach Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) VIII c, IX, X a Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF) 34.1.1 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1835/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu čerta morského v zónach VIII c, IX, X, (vody ES) Rybárskeho výboru pre stredovýchodný Atlantik (CECAF) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1836/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu merlúzy európskej v zóne II a (vody ES), IV (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1837/2006 z 13. decembra 2006 o obnovení lovu sleďa obyčajného v zóne Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) IVc, VIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1838/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systému A1 pre škrupinové ovocné plody (mandle zbavené škrupiny, lieskové orechy so škrupinami, lieskové orechy zbavené škrupiny, vlašské orechy so škrupinami)

37

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2006, ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. februára 2006, 1. marca 2006, 1. apríla 2006, 1. mája 2006 a 1. júna 2006 na odmeňovanie úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách

39

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006 o finančnom príspevku Spoločenstva na roky 2006 a 2007 na pokrytie nákladov vzniknutých v Portugalsku na účely boja proti Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) [oznámené pod číslom K(2006) 6433]

42

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/176/ES o stanovení písomnej formy a kódov na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice Rady 82/894/EHS [oznámené pod číslom K(2006) 6437]  ( 1 )

48

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Kanade, na Novom Zélande a v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2006) 6441]  ( 1 )

50

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006‚ ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/881/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska [oznámené pod číslom K(2006) 6454]  ( 1 )

52

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v záujme možného zaradenia flubendiamidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2006) 6457]  ( 1 )

54

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Rumunsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii [oznámené pod číslom K(2006) 6569]

56

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Bulharsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii a organizovanému zločinu [oznámené pod číslom K(2006) 6570]

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1829/2006

z 13. decembra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

97,0

204

63,9

999

80,5

0707 00 05

052

117,2

204

67,3

628

163,6

999

116,0

0709 90 70

052

140,9

204

64,3

999

102,6

0805 10 20

052

58,8

388

46,7

999

52,8

0805 20 10

052

30,7

204

60,5

999

45,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,5

624

71,9

999

71,2

0805 50 10

052

60,4

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

106,7

400

89,7

720

76,0

999

90,8

0808 20 50

052

63,8

400

110,2

720

51,5

999

75,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1830/2006

z 13. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2004 určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na prvý pododsek jeho článku 32 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2092/2004 (2) sa na viacročnej báze pre ročný objem 1 200 ton na obdobie od 1. januára do 31. decembra otvára bezcolná dovozná kvóta pre sušené vykostené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska spadajúce pod kód KN ex 0210 20 90.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (3), sa uplatňuje na dovozné licencie na obdobia dovozných colných kvót začínajúce sa 1. januára 2007. V nariadení (ES) č. 1301/2006 sa ustanovujú najmä podrobné pravidlá týkajúce sa žiadostí o dovozné licencie, postavenie žiadateľov a vydávanie licencií. Toto nariadenie stanovuje, že dovozné colné kvóty sú otvorené počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a obdobie platnosti licencií sa obmedzuje na posledný deň obdobia dovozných colných kvót. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú na dovozné licencie vydané na základe nariadenia (ES) č. 2092/2004 bez toho, aby boli dotknuté ďalšie podmienky alebo výnimky ustanovené v tomto nariadení. Keďže nariadenie (ES) č. 2092/2004 stanovuje, že príslušné kvóty sa spravujú na základe certifikátov pravosti vydaných švajčiarskymi orgánmi a dovozných licencií, je potrebné zosúladiť v prípade potreby ustanovenia nariadenia (ES) č. 2092/2004 s kapitolami I a III nariadenia (ES) č. 1301/2006.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2092/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2092/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Bezcolná dovozná kvóta Spoločenstva pre sušené vykostené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska spadajúce pod kód KN ex 0210 20 90 (ďalej len ‚kvóta’) sa týmto otvára každý rok pre ročný objem 1 200 ton na obdobie od 1. januára do 31. decembra nasledujúceho roku.“

2.

V článku 2 ods. 2 sa zrušuje druhý pododsek.

3.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Certifikáty pravosti a dovozné licencie platia tri mesiace od dátumu vydania.“

4.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Ustanovenia nariadení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95, ako aj kapitola I a III nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú podľa ustanovení tohto nariadenia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 362, 9.12.2004, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1831/2006

z 13. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o doramektín

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na stanoviská Európskej agentúry pre lieky, ktoré poskytol Výbor pre veterinárne lieky,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90 by sa mali vyhodnotiť všetky farmakologicky účinné látky, ktoré sa používajú v rámci Spoločenstva vo veterinárnych liekoch na podávanie zvieratám určeným na produkciu potravín.

(2)

Látka doramektín je uvedená v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 pre hovädzí dobytok určený na svalovinu, tuk, pečeň a obličky, vynímajúc hovädzí dobytok určený na produkciu mlieka na ľudskú spotrebu. Táto látka je uvedená aj v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 pre ošípané, ovce, vysokú zver vrátane sobov, určené na svalovinu, tuk, pečeň a obličky, vynímajúc ovce určené na produkciu mlieka na ľudskú spotrebu. Záznam o zaradení doramektínu do tejto prílohy by sa mal zmeniť a rozšíriť na všetky druhy cicavcov určené na produkciu svaloviny, tuku, pečene a obličiek, vynímajúc zvieratá určené na produkciu mlieka na ľudskú spotrebu.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 2377/90 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Pred začiatkom uplatňovania tohto nariadenia by sa mala členským štátom poskytnúť primeraná lehota, aby vzhľadom na ustanovenia tohto nariadenia mohli vykonať potrebné úpravy vo vzťahu k povoleniam na uvedenie príslušných veterinárnych liekov na trh, ktoré boli udelené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 12. februára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1805/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 8.12.2006, s. 66).

(2)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).


PRÍLOHA

Do prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa vkladá táto látka:

2.   Antiparazitické látky

2.3.   Prípravky pôsobiace proti endoparazitom a ektoparazitom

2.3.1.   Avermektíny

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Marker rezídua

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

„Doramektín

doramektín

všetky druhy cicavcov určené na produkciu potravín (1)

40 μg/kg

svalovina

150 μg/kg

tuk

100 μg/kg

pečeň

60 μg/kg

obličky


(1)  Nepoužívať v prípade dojníc, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu.“


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1832/2006

z 13. decembra 2006,

ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 41 a článok 21 v spojení s bodom 4 oddielu 3 písm. a) prílohy V,

keďže:

(1)

Pravidlá týkajúce sa výrobných a obchodných opatrení pre trh s cukrom, ktoré sa Aktom o pristúpení Bulharska a Rumunska začlenili do nariadenia Rady (ES) åč. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), by sa mali uplatňovať od 1. januára 2007 pod podmienkou, že akt o pristúpení nadobudne platnosť v uvedený dátum. Celá výroba cukrovej repy Bulharska a Rumunska za hospodársky rok 2006/2007 sa však vyrobí podľa vnútroštátnych opatrení. Preto je potrebné ustanoviť prechodné opatrenia, aby sa od výrobných a obchodných opatrení platných v Bulharsku a Rumunsku prešlo na opatrenia ustanovené v nariadení (ES) č. 318/2006. V dôsledku toho by sa ustanovenia o minimálnych cenách cukrovej repy, medziodvetvových dohodách a udelení kvót ustanovené v článkoch 5, 6 a 7 nariadenia (ES) č. 318/2006 nemali v hospodárskom roku 2006/2007 uplatňovať na Bulharsko a Rumunsko.

(2)

V článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (2), sa koniec lehoty na predloženie žiadostí o reštrukturalizačnú pomoc na hospodársky rok 2006/2007 stanovuje na 31. júla 2006. Podniky sídliace v Bulharsku a Rumunsku preto nemohli podať žiadosti o reštrukturalizačnú pomoc na uvedený hospodársky rok. Tieto podniky by preto nemali platiť reštrukturalizačnú sumu ustanovenú v článku 11 nariadenia (ES) č. 320/2006 na hospodársky rok 2006/2007.

(3)

V prípade izoglukózy je výroba stabilná a zodpovedá dopytu. Je nevyhnutné, aby sa na obdobie od 1. januára do 30. septembra 2007 stanovili pre Bulharsko a Rumunsko primerané vnútroštátne kvóty na izoglukózu s cieľom zabezpečiť rovnováhu medzi výrobou a spotrebou v Spoločenstve v jeho zložení k 1. januáru 2007. Tieto prechodné kvóty na izoglukózu by sa mali vypočítať na základe pro rata temporis.

(4)

S cieľom umožniť podnikom sídliacim v Bulharsku a Rumunsku zúčastniť sa na reštrukturalizačnej schéme ustanovenej nariadením (ES) č. 320/2006 za rovnakých podmienok, ako sú podmienky uplatniteľné na podniky sídliace v Spoločenstve v jeho zložení k 31. decembru 2006, je nevyhnutné uskutočniť určité úpravy v súvislosti s hospodárskym rokom 2007/2008, najmä pokiaľ ide o chronologické poradie uvedené v článku 8 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (3).

(5)

V súlade s aktom o pristúpení predstavuje schválená potreba zásob surového cukru na rafinovanie 198 748 ton pre Bulharsko a 329 636 ton pre Rumunsko na hospodársky rok. Množstvá tradičnej potreby zásob pridelené Bulharsku a Rumunsku by sa však mali znížiť na základe pro rata temporis, aby odrážali skutočnosť, že Bulharsko a Rumunsko sa na hospodárskom roku 2006/2007 zúčastnia iba počas obdobia od 1. januára 2007 do 30. septembra 2007.

(6)

Rafinérie na plný úväzok v Bulharsku a Rumunsku sú vo veľkej miere závislé od dovozu surového trstinového cukru tradičnými dodávateľmi z určitých tretích krajín. Komisia preto navrhla Rade, aby otvorila colné kvóty na dovoz takéhoto cukru z ktorejkoľvek tretej krajiny na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 (4). S cieľom zabrániť narušeniu dodávok surového trstinového cukru pre rafinérie v týchto členských štátoch v momente pristúpenia je potrebné prijať prechodné opatrenia na účely otvorenia takýchto colných kvót k 1. januáru 2007.

(7)

Prechodné colné kvóty otvorené pre Bulharsko a Rumunsko podľa tohto nariadenia by sa mali uplatňovať iba dovtedy, kým Rada neprijme trvalé opatrenia.

(8)

Dovozné povolenia vydané v rámci colných kvót otvorených týmto nariadením by mali byť vyhradené pre schválené rafinérie na plný úväzok v Bulharsku a Rumunsku.

(9)

Výška dovozného cla uplatniteľná na dovozy v rámci colných kvót otvorených týmto nariadením by sa mala stanoviť na úrovni, ktorá zabezpečí spravodlivú hospodársku súťaž na trhu s cukrom v Spoločenstve, nebude však brániť dovozu do Bulharska a Rumunska. Vzhľadom na to, že dovozy v rámci týchto colných kvót by sa mohli uskutočniť z ktorejkoľvek tretej krajiny, bolo by vhodné stanoviť úroveň dovozných poplatkov na 98 EUR na tonu, čo sa rovná úrovni stanovenej pre koncesný cukor CXL podľa článku 24 nariadenia Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (5).

(10)

Existuje značné riziko narušenia trhov v sektore cukru výrobkami, ktoré sa do Bulharska a Rumunska dovezú zo špekulatívnych dôvodov pred ich pristúpením k Európskej únii. Preto by sa mali prijať ustanovenia uľahčujúce prechod, ktorými by sa zabránilo takýmto špekulatívnym presunom alebo iným narušeniam trhu. Podobné opatrenia už boli prijaté nariadením Komisie (ES) č. 1683/2006 zo 14. novembra 2006 o prechodných opatreniach, ktoré je nutné prijať vzhľadom na obchod s poľnohospodárskymi výrobkami v súvislosti s pristúpením Bulharska a Rumunska (6). Aby sa mohli zobrať do úvahy osobitosti sektora cukru, je potrebné stanoviť osobitné pravidlá.

(11)

Mali by sa prijať ustanovenia zabraňujúce hospodárskym subjektom, aby obchádzali uplatňovanie poplatkov za určité výrobky z cukru vo voľnom obehu tak, že tovar, ktorý sa už prepustil do voľného obehu v Spoločenstve v jeho zložení k 31. decembru 2006 alebo v Bulharsku alebo Rumunsku pred pristúpením, sa umiestni v rámci dočasného režimu buď do dočasného skladu, alebo sa naň uplatní jeden z režimov, či postupov uvedených v článku 4 ods. 15 písm. b) a v článku 4 ods. 16 písm. b) až g) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (7).

(12)

Okrem toho by sa podľa Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska mali množstvá zásob cukru alebo izoglukózy, ktoré prevyšujú bežne prenášané zásoby, stiahnuť z trhu na náklady Bulharska a Rumunska. Komisia by mala stanoviť nadbytočné množstvá na základe vývoja obchodu, výroby a trendov spotreby v Bulharsku a Rumunsku počas obdobia od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006. Pri tomto postupe by sa okrem cukru a izoglukózy mali zohľadniť aj iné výrobky s vysokým obsahom pridaného ekvivalentu cukru, pretože by tiež mohli byť predmetom možných špekulácií. Ak sa určený nadbytok množstva cukru a izoglukózy nestiahne z trhu Spoločenstva najneskôr do 30. apríla 2008, za príslušné množstvo by mali finančne zodpovedať Bulharsko a Rumunsko.

(13)

Suma, ktorú Bulharsko a Rumunsko majú zaplatiť a ktorá sa má uhradiť do rozpočtu Spoločenstva v prípade nestiahnutia nadbytočných zásob z trhu, by sa mala vypočítať na základe najvyššieho kladného rozdielu medzi referenčnou cenou bieleho cukru stanovenou článkom 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 318/2006 na 631,9 EUR na tonu a cenou bieleho cukru na svetovom trhu počas obdobia od 1. januára 2007 do 30. apríla 2008. Na účely tohto výpočtu by sa za svetovú trhovú cenu mal považovať mesačný priemer kvotácií na londýnskom termínovanom trhu s bielym cukrom (č. 5) pre najbližší termín, t. j. najbližší mesiac dodávky, v ktorom je možný obchod s bielym cukrom.

(14)

Je v záujme tak Spoločenstva, ako aj Bulharska a Rumunska, aby sa zabránilo nahromadeniu nadbytočných zásob a aby bolo v každom prípade možné identifikovať hospodárske subjekty alebo jednotlivcov zapojených do veľkých špekulatívnych obchodných presunov. Na tento účel by Bulharsko a Rumunsko mali mať k 1. januáru 2007 k dispozícii systém, ktorý im umožní identifikovať osoby zodpovedné za takýto vývoj. Tento systém by mal Bulharsku a Rumunsku umožniť identifikáciu hospodárskych subjektov, ktoré prispeli k vzniku nadbytočných množstiev uvedených v odôvodnení 12 s cieľom získať späť čo najskôr sumy splatné do rozpočtu Spoločenstva. Bulharsko a Rumunsko by mali použiť tento systém s cieľom prinútiť identifikované hospodárske subjekty, aby stiahli svoje individuálne nadbytočné množstvá z trhu Spoločenstva. Pokiaľ identifikované hospodárske subjekty nemôžu predložiť náležitý dôkaz o stiahnutí z trhu, mal by sa im účtovať poplatok 500 EUR na tonu (vyjadrené v ekvivalente bieleho cukru) za nadbytočný cukor, ktorý nestiahli z trhu. Táto suma zodpovedá poplatku ustanovenému v článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 967/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru (8). K nadbytočnému množstvu uvedenému v odôvodnení 12 môžu prispieť tak hospodárske subjekty, ako aj domácnosti, treba však uznať, že väčší podiel nesú hospodárske subjekty. V každom prípade nie je možné požadovať od domácností, aby prispievali na túto sumu.

(15)

Aby bolo možné stanoviť nadbytočné zásoby a stiahnuť z trhu zistené nadbytočné zásoby, Bulharsko a Rumunsko by mali poskytnúť Komisii najnovšie štatistiky o obchode, výrobe a spotrebe príslušných výrobkov, ako aj dôkaz o stiahnutí zistených nadbytočných zásob z trhu v rámci stanovenej lehoty.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PRECHODNÉ OPATRENIA VZHĽADOM NA PRISTÚPENIE BULHARSKA A RUMUNSKA

ODDIEL 1

Uplatniteľnosť SOT v sektore cukru a dočasná schéma reštrukturalizácie

Článok 1

Uplatniteľnosť určitých ustanovení nariadení (ES) č. 318/2006 a (ES) č. 320/2006

1.   Články 5, 6 a 7 nariadenia (ES) č. 318/2006 a článok 11 nariadenia (ES) č. 320/2006 sa na hospodársky rok 2006/2007 na Bulharsko a Rumunsko neuplatňujú.

Článok 7 sa však uplatňuje v súvislosti s pridelením vnútroštátnych kvót v roku 2007, ktoré sa budú uplatňovať od hospodárskeho roku 2007/2008, a kvót na izoglukózu uvedených v odseku 2.

2.   Na obdobie od 1. januára 2007 do 30. septembra 2007 sa na účely článku 9 nariadenia (ES) č. 318/2006 uplatňujú tieto vnútroštátne kvóty na izoglukózu pre Bulharsko a Rumunsko:

 

Vnútroštátna kvóta v tonách sušiny

Bulharsko

50 331

Rumunsko

8 960

3.   Na obdobie od 1. januára 2007 do 30. septembra 2007 sa na účely článku 29 nariadenia (ES) č. 318/2006 uplatňujú tieto tradičné potreby zásob pridelené Bulharsku a Rumunsku:

 

Tradičné potreby zásob rozdelené v tonách bieleho cukru

Bulharsko

149 061

Rumunsko

247 227

Článok 2

Dočasná reštrukturalizačná schéma

1.   Tento odsek sa uplatňuje iba vtedy, ak sa žiadosti o reštrukturalizačnú pomoc podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 968/2006 v súvislosti s hospodárskym rokom 2007/2008 predložia pred 1. januárom 2007 v Spoločenstve v jeho zložení k 31. decembru 2006. Dátum prvej takejto žiadosti sa nazýva „referenčný dátum“.

Pokiaľ sa žiadosti o reštrukturalizačnú pomoc podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 986/2006 v súvislosti s hospodárskym rokom 2007/2008 predložia v Bulharsku alebo v Rumunsku k 1. januáru 2007 alebo neskôr, dĺžka obdobia, ktoré uplynie medzi referenčným dátumom a 1. januárom 2007, sa pri týchto žiadostiach nezohľadňuje pri stanovovaní chronologického poradia uvedeného v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 986/2006.

2.   Pokiaľ ide o konzultáciu vedenú v rámci príslušných dohôd v danom odvetví v zmysle článku 3 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 320/2006, Bulharsko a Rumunsko môžu v súvislosti s hospodárskym rokom 2007/2008 zohľadniť konzultácie vedené v rámci dohôd, ktoré sa uskutočnili pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a to aj vtedy, ak nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 968/2006.

ODDIEL 2

Otvorenie colných kvót pre rafináciu

Článok 3

Otvorenie colných kvót na dovoz surového trstinového cukru na rafináciu

1.   Na hospodársky rok 2006/2007 sa s clom vo výške 98 EUR na tonu otvárajú colné kvóty na celkové množstvo 396 288 ton vyjadrených v ekvivalente bieleho cukru na dovoz surového trstinového cukru na rafináciu s číselným znakom KN 1701 11 10 z ktorejkoľvek tretej krajiny.

Množstvo, ktoré sa má doviezť, je rozdelené takto:

 

Bulharsko: 149 061 ton;

 

Rumunsko: 247 227 ton.

2.   Množstvá dovezené v súlade s týmto nariadením musia mať poradové číslo uvedené v prílohe I.

Článok 4

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006

Pravidlá týkajúce sa dovozných povolení a tradičných potrieb zásob ustanovené v nariadení (ES) č. 950/2006 sa uplatňujú na dovozy cukru v rámci colných kvót otvorených týmto nariadením, pokiaľ sa v článku 5 neustanovuje inak.

Článok 5

Dovozné povolenia

1.   Žiadosti o dovozné povolenia na množstvá uvedené v článku 3 ods. 1 sa podľa potreby predložia príslušným orgánom Bulharska a Rumunska.

2.   Dovozné povolenia môžu predložiť iba rafinérie na plný úväzok, ktoré majú sídlo na území Bulharska a Rumunska a ktoré sú schválené v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 318/2006.

3.   Žiadosti o dovozné povolenie a povolenie obsahujú tieto informácie:

a)

v kolónkach 17 a 18: množstvá surového cukru vyjadrené v ekvivalente bieleho cukru, ktoré nesmú presiahnuť množstvá pridelené Bulharsku a Rumunsku podľa článku 3 ods. 1;

b)

v kolónke 20: aspoň jeden z údajov uvedených v časti A prílohy II;

c)

v kolóne 24 (v prípade povolení): aspoň jeden z údajov uvedených v časti B prílohy II.

4.   Dovozné povolenia vydané podľa tohto nariadenia sú platné iba v prípade dovozu do členského štátu, v ktorom sú vydané. Platia do konca hospodárskeho roku 2006/2007.

Článok 6

Skončenie uplatňovania

Colné kvóty otvorené podľa tohto nariadenia sa uplatňujú dovtedy, kým nenadobudne účinnosť nariadenie Rady, ktorým sa otvárajú colné kvóty na dovozy surového trstinového cukru na dodávku do rafinérií do Bulharska a Rumunska na obdobie nasledujúce po 1. januári 2007.

KAPITOLA II

PRECHODNÉ OPATRENIA ZABRAŇUJÚCE ŠPEKULÁCIÁM A NARÚŠANIU TRHU

Článok 7

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„cukor“ znamená:

i)

repný cukor a trstinový cukor v pevnom stave patriaci pod číselný znak KN 1701;

ii)

cukrový sirup patriaci pod číselné znaky KN 1702 60 95 a 1702 90 99;

iii)

inulínový sirup patriaci pod číselné znaky KN 1702 60 80 a 1702 90 80;

b)

„izoglukóza“ znamená výrobok patriaci pod číselné znaky KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30;

c)

„spracované výrobky“ znamenajú výrobky, ktoré majú obsah pridaného cukru/ekvivalentu cukru vyšší ako 10 %, ktoré sa vyrobili spracovaním poľnohospodárskych výrobkov;

d)

„fruktóza“ znamená chemicky čistú fruktózu s číselným znakom KN 1702 50 00.

ODDIEL 1

Výrobky, na ktoré sa vzťahujú osobitné colné režimy a postupy v momente pristúpenia

Článok 8

Dočasný režim

1.   Odchylne od oddielu 4 prílohy V k Aktu o pristúpení a od článkov 20 a 214 nariadenia (EHS) č. 2913/92, ak vzniká colný dlh pri dovoze, tak sa na výrobky s číselnými znakmi KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 a 2202 s výnimkou výrobkov uvedených v článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1683/2006, ktoré boli vo voľnom obehu v Spoločenstve v jeho zložení k 31. decembru 2006 alebo v Bulharsku alebo Rumunsku pred 1. januárom 2007 a ktoré sú k 1. januáru 2007 dočasne uskladnené alebo sa na ne uplatňuje jeden z colných režimov alebo postupov uvedených v článku 4 ods. 15 písm. b) a článku 4 ods. 16 písm. b) až g) nariadenia (EHS) č. 2913/92 v rozšírenom Spoločenstve, alebo ktoré sa prepravujú v rámci rozšíreného Spoločenstva po tom, čo boli podrobené vývozným formalitám, uplatňuje dovozné clo v súlade s časťou II prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (9) uplatniteľné k dátumu vzniku colného dlhu a prípadne dodatočné clá.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na výrobky vyvážané zo Spoločenstva v jeho zložení k 31. decembru 2006, ak dovozca predloží dôkaz, že v členskej krajine vývozu nežiadal na výrobky žiadnu vývoznú náhradu. Vývozca na žiadosť dovozcu zabezpečí, aby príslušný orgán na vývoznom colnom vyhlásení potvrdil, že v členskom štáte vývozu sa na výrobky nežiadala vývozná náhrada.

2.   Odchylne od oddielu 4 prílohy V k aktu o pristúpení a od článkov 20 a 214 nariadenia (EHS) č. 2913/92, ak vznikne colný dlh pri dovoze, tak sa na výrobky s číselnými znakmi KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 a 2202 s výnimkou výrobkov uvedených v článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1683/2006, ktoré pochádzajú z tretích krajín a ktoré sú v režime aktívneho zušľachťovacieho styku podľa článku 4 ods. 16 písm. d) nariadenia (EHS) č. 2913/92 alebo v režime dočasného použitia podľa článku 4 ods. 16 písm. f) uvedeného nariadenia v Bulharsku alebo v Rumunsku k 1. januáru 2007, uplatňuje dovozné clo v súlade s časťou 2 prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 uplatniteľné k dátumu vzniku colného dlhu a prípadne dodatočné clá.

ODDIEL 2

Nadbytočné množstvá

Článok 9

Stanovenie nadbytočných množstiev

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 Komisia stanoví pre Bulharsko a Rumunsko najneskôr k 31. júlu 2007:

a)

množstvo cukru v nezmenenom stave alebo vo forme spracovaných výrobkov (v ekvivalente bieleho cukru);

b)

množstvo izoglukózy (v sušine);

c)

množstvo fruktózy

presahujúce množstvo považované za bežne prenášané zásoby k 1. januáru 2007, ktoré musí byť stiahnuté z trhu na náklady Bulharska a Rumunska.

2.   Pri stanovovaní nadbytočných množstiev uvedených v odseku 1 sa musí zohľadniť najmä vývoj od 1. januára do 31. decembra 2006 vzhľadom na predchádzajúce tri roky, počnúc rokom od 1. januára 2003 do 31. decembra 2005, pokiaľ ide o:

a)

dovezené a vyvezené množstvá cukru v nezmenenom stave alebo vo forme spracovaných výrobkov, izoglukózy a fruktózy;

b)

výrobu, spotrebu a zásoby cukru a izoglukózy;

c)

okolnosti, za ktorých sa vytvorili zásoby.

Článok 10

Identifikácia nadbytočných množstiev na úrovni hospodárskych subjektov

1.   Bulharsko a Rumunsko musia mať k 1. januáru 2007 k dispozícii systém identifikácie na úrovni hospodárskych subjektov, ktorý im umožní zistiť nadbytočné obchodované alebo vyrobené množstvá cukru v nezmenenom stave alebo vo forme spracovaných výrobkov, izoglukózy alebo fruktózy. Základom tohto systému môže byť najmä sledovanie dovozu, finančný dohľad, podrobné kontroly zamerané na účty a fyzické zásoby hospodárskych subjektov a môže zahŕňať také opatrenia, akým je zabezpečenie proti riziku a dovozných povolení.

Systém identifikácie sa musí zakladať na posúdení rizika, ktoré zohľadní najmä tieto kritériá:

a)

druh aktivity príslušných hospodárskych subjektov;

b)

kapacita skladov;

c)

úroveň činností.

2.   Bulharsko a Rumunsko použijú systém identifikácie uvedený v odseku 1 na prinútenie príslušných hospodárskych subjektov, aby stiahli z trhu na svoje vlastné náklady množstvo cukru alebo izoglukózy ekvivalentné ich individuálnemu nadbytočnému množstvu.

Článok 11

Stiahnutie nadbytočných množstiev z trhu

1.   Bulharsko a Rumunsko zabezpečia, aby sa najneskôr do 30. apríla 2008 bez intervencie Spoločenstva stiahlo z trhu množstvo cukru alebo izoglukózy, ktoré sa rovná nadbytočnému množstvu uvedenému v článku 9 ods. 1.

2.   Stiahnutie nadbytočných množstiev stanovených podľa článku 9 sa musí vykonať bez podpory Spoločenstva v súlade s týmito metódami:

a)

vývozom zo Spoločenstva identifikovanými hospodárskymi subjektmi bez vnútroštátnej podpory;

b)

použitím v sektore palív;

c)

denaturáciou na živočíšne krmivo bez finančnej podpory v súlade s ustanoveniami v hlavách III a IV nariadenia Komisie (EHS) č. 100/72 (10).

3.   Pokiaľ v prípade Bulharska a Rumunska celkové množstvá určené Komisiou v súlade s článkom 9 ods. 1 presiahnu množstvá identifikované podľa článku 10, potom Bulharsko a Rumunsko musia zaplatiť sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi týmito množstvami (vyjadrenými v ekvivalente bieleho cukru alebo sušiny) vynásobenému najvyšším kladným rozdielom medzi 631,9 EUR na tonu a priemernou mesačnou kvotáciou bieleho cukru zaznamenanou na londýnskom termínovanom trhu s cukrom (č. 5) pre najbližší termín počas obdobia od 1. januára 2007 do 30. apríla 2008. Suma sa uhradí do rozpočtu Spoločenstva najneskôr k 31. decembru 2008.

Článok 12

Dôkazy o stiahnutí z trhu hospodárskymi subjektmi

1.   Hospodárske subjekty predložia najneskôr k 31. júlu 2008 dôkaz k spokojnosti Bulharska a Rumunska, že v súlade s článkom 11 ods. 2 stiahli z trhu na vlastné náklady svoje individuálne nadbytočné množstvá cukru a izoglukózy stanovené na základe článku 10.

2.   Ak sa cukor alebo izoglukóza stiahnu z trhu v súlade s článkom 11 ods. 2 písm. a), dôkaz o stiahnutí z trhu pozostáva z:

a)

vývozného povolenia udeleného v súlade s nariadeniami Komisie (ES) č. 1291/2000 (11) a (ES) č. 951/2006 (12);

b)

príslušných dokladov uvedených v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 1291/2000 potrebných na uvoľnenie záruky.

Žiadosť o vývozné povolenie uvedené v predchádzajúcom pododseku obsahuje v oddiele 20 tieto údaje:

„pre vývoz v súlade s článkom 11. ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1832/2006.“

Vývozné povolenie musí obsahovať v oddiele 22 tieto údaje:

„vyviezť bez náhrady … (množstvo, pre ktoré sa vydalo povolenie) kg;“

Vývozné povolenie platí od dátumu vystavenia až do 30. apríla 2008.

3.   V prípade, že sa nepredloží dôkaz o stiahnutí z trhu v súlade s odsekmi 1 až 2, Bulharsko alebo Rumunsko uložia hospodárskemu subjektu poplatok vo výške zodpovedajúcej jeho individuálnemu nadbytočnému množstvu zistenému na základe článku 10 vynásobenému 500 EUR na tonu (vyjadrené v ekvivalente bieleho cukru alebo sušiny). Táto suma sa uhradí do vnútroštátneho rozpočtu Bulharska a Rumunska.

Článok 13

Dôkaz o stiahnutí z trhu novými členskými štátmi

1.   Bulharsko a Rumunsko poskytnú Komisii najneskôr do 31. augusta 2008 dôkaz o tom, že nadbytočné množstvá uvedené v článku 9 ods. 1 sa stiahli z trhu v súlade s článkom 11 ods. 2, a bližšie uvedú, ktoré množstvá sa podľa ktorej metódy stiahli z trhu.

2.   V prípade, že sa dôkaz o stiahnutí z trhu Spoločenstva nepredloží v súlade s odsekom 1 pre celé nadbytočné množstvo alebo pre jeho časť, Bulharsko a/alebo Rumunsko uhradia sumu rovnajúcu sa nestiahnutému množstvu vynásobenému najvyšším kladným rozdielom medzi 631,9 EUR na tonu a priemernou mesačnou kvotáciou bieleho cukru zaznamenanou na londýnskom termínovanom trhu s bielym cukrom (č. 5) pre najbližší termín počas obdobia od 1. januára 2007 do 30. apríla 2008 v ekvivalente bieleho cukru alebo sušiny, z čoho sa odpočíta každá suma účtovaná podľa článku 11 ods. 3.

Táto suma sa musí uhradiť do rozpočtu Spoločenstva najneskôr k 31. decembru 2008.

Sumy uvedené v predchádzajúcom pododseku a v článku 11 ods. 3 sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 najneskôr k 31. októbru 2008 na základe oznámení vykonaných Bulharskom a Rumunskom podľa odseku 1.

Článok 14

Kontrola

1.   Bulharsko a Rumunsko prijmú všetky potrebné opatrenia na uplatňovanie tejto kapitoly a ustanovia najmä kontrolné postupy, ktoré sa ukazujú potrebnými na stiahnutie nadbytočných množstiev uvedených v článku 9 ods. 1 z trhu.

2.   Bulharsko a Rumunsko oznámia Komisii najneskôr do 31. marca 2007:

a)

informácie o systéme vytvorenom na účely zistenia nadbytočných množstiev uvedených v článku 10;

b)

množstvá cukru, izoglukózy, fruktózy a spracovaných výrobkov mesačne dovezených a vyvezených počas obdobia od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006, pričom sa zvlášť uvedú množstvá dovezené a vyvezené:

i)

zo/do Spoločenstva v jeho zložení k 31. decembru 2006;

ii)

z/do Bulharska a Rumunska a

iii)

z/do tretích krajín;

c)

za obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006 ročne vyrobené množstvá cukru a izoglukózy rozpísané prípadne podľa výroby v rámci kvóty a mimo kvóty, rafinované z dovezeného surového cukru a ročne spotrebované;

d)

za obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006 zásoby cukru a izoglukózy v držbe k 1. januáru každého roku.

KAPITOLA 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii a v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.

(3)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 32.

(4)  KOM(2006) 798, konečné znenie z 13. decembra 2006.

(5)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 314, 15.11.2006, s. 18.

(7)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1 Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(8)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22.

(9)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 12, 15.1.1972, s. 15.

(11)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.


PRÍLOHA I

Poradové číslo

Dovozná kvóta na dovozy do

Poradové číslo

Bulharsko

09.4365

Rumunsko

09.4366


PRÍLOHA II

A.   Údaje uvedené v článku 5 ods. 3 písm. b)

:

po bulharsky

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

po španielsky

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

po česky

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

po dánsky

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

po nemecky

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

po estónsky

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

po grécky

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

po anglicky

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

po francúzsky

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

po taliansky

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

po lotyšsky

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

po litovsky

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

po maďarsky

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

po maltsky

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

po holandsky

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

po poľsky

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

po portugalsky

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

po rumunsky

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

po slovensky

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

po slovinsky

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

po fínsky

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

po švédsky

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Údaje uvedené v článku 5 ods. 3 písm. c):

:

po bulharsky

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

po španielsky

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

po česky

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

po dánsky

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

po nemecky

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

po estónsky

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

po grécky

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

po anglicky

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

po francúzsky

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

po taliansky

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

po lotyšsky

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

po litovsky

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

po maďarsky

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

po maltsky

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

po holandsky

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

po poľsky

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

po portugalsky

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

po rumunsky

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

po slovensky

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

po slovinsky

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

po fínsky

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

po švédsky

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1833/2006

z 13. decembra 2006

o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1172/95 z 22. mája 1995 o štatistike obchodovania s tovarom Spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami (1), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 750/2005 z 18. mája 2005 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi (2) sa stanovilo znenie uvedenej nomenklatúry s platnosťou od 1. júna 2005.

(2)

Abecedné kódovanie krajín a území musí vychádzať z platnej normy ISO alpha 2, pokiaľ je zlučiteľné s požiadavkami právnych predpisov Spoločenstva a štatistickými potrebami Spoločenstva. V nariadení Komisie (ES) č. 2286/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa zavádzajú ustanovenia na vykonanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), sa ustanovilo prechodné obdobie týkajúce sa prispôsobenia informačných systémov colného konania. Nakoľko sa toto obdobie skončilo, nie je viac potrebné používať číselné kódy súčasne s abecednými kódmi.

(3)

Čierna Hora sa stala nezávislým štátom.

(4)

Je preto potrebné vypracovať nové znenie tejto nomenklatúry, ktorá zohľadní nové skutočnosti, ako aj niektoré zmeny, ku ktorým došlo vo vzťahu k určitým kódom.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistiku obchodovania s tovarom s tretími krajinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Znenie nomenklatúry krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi platné od 1. januára 2007 je uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 215/2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006, s. 11).


PRÍLOHA

NOMENKLATÚRA KRAJÍN A ÚZEMÍ PRE ŠTATISTIKU ZAHRANIČNÉHO OBCHODU SPOLOČENSTVA A ŠTATISTIKU OBCHODU MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

(Znenie platné od 1. januára 2007)

Kód

Názov

Opis

AD

Andorra

 

AE

Spojené arabské emiráty

Abú Zabí, Adžmán, Šardžá, Dubaj, Fudžajra, Umm al-Kuvajn a Rás al-Chajmá

AF

Afganistan

 

AG

Antigua a Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albánsko

 

AM

Arménsko

 

AN

Holandské Antily

Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache a južná časť ostrova Saint Martin

AO

Angola

vrátane Cabindy

AQ

Antarktída

územie ležiace južne od 60° južnej zemepisnej šírky; bez Francúzskych južných území (TF), Bouvetovho ostrova (BV), Južnej Georgie a Južných Sandwichových ostrovov (GS)

AR

Argentína

 

AS

Americká Samoa

 

AT

Rakúsko

 

AU

Austrália

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbajdžan

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladéš

 

BE

Belgicko

 

BF

Burkina

 

BG

Bulharsko

 

BH

Bahrajn

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BM

Bermudy

 

BN

Brunejsko-darussalamský štát

vžitá forma: Brunej

BO

Bolívia

 

BR

Brazília

 

BS

Bahamy

 

BT

Bhután

 

BV

Bouvetov ostrov

 

BW

Botswana

 

BY

Bielorusko

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CC

Kokosové ostrovy

 

CD

Konžská demokratická republika

bývalý Zair

CF

Stredoafrická republika

 

CG

Kongo

 

CH

Švajčiarsko

vrátane nemeckého územia Büsingen a talianskej samosprávnej obce Campione d'Italia

CI

Pobrežie Slonoviny

 

CK

Cookove ostrovy

 

CL

Čile

 

CM

Kamerun

 

CN

Čína

 

CO

Kolumbia

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kapverdy

 

CX

Vianočný ostrov

 

CY

Cyprus

 

CZ

Česká republika

 

DE

Nemecko

vrátane ostrova Helgoland; okrem územia Büsingen

DJ

Džibutsko

 

DK

Dánsko

 

DM

Dominika

 

DO

Dominikánska republika

 

DZ

Alžírsko

 

EC

Ekvádor

vrátane ostrovov Galapágy

EE

Estónsko

 

EG

Egypt

 

ER

Eritrea

 

ES

Španielsko

vrátane Baleár a Kanárskych ostrovov; bez Ceuty a Melilly

ET

Etiópia

 

FI

Fínsko

vrátane ostrovov Alandy

FJ

Fidži

 

FK

Falklandy

 

FM

Mikronézia

Truk, Kusaie, Pohnpei a Yap

FO

Faerské ostrovy

 

FR

Francúzsko

vrátane Monaka a francúzskych zámorských departementov (Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik a Réunion)

GA

Gabon

 

GB

Spojené kráľovstvo

Veľká Británia, Severné Írsko, Normanské ostrovy a Ostrov Man

GD

Grenada

vrátane južných Grenadín

GE

Gruzínsko

 

GH

Ghana

 

GI

Gibraltár

 

GL

Grónsko

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

 

GQ

Rovníková Guinea

 

GR

Grécko

 

GS

Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guinea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

Hongkong, osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky

HM

Heardov ostrov

 

HN

Honduras

vrátane Labutích ostrovov

HR

Chorvátsko

 

HT

Haiti

 

HU

Maďarsko

 

ID

Indonézia

 

IE

Írsko

 

IL

Izrael

 

IN

India

 

IO

Britské indickoooceánske územie

Čagoské ostrovy

IQ

Irak

 

IR

Iránska islamská republika

 

IS

Island

 

IT

Taliansko

vrátane Livigna; bez samosprávnej obce Campione d'Italia

JM

Jamajka

 

JO

Jordánsko

 

JP

Japonsko

 

KE

Keňa

 

KG

Kirgizská republika

 

KH

Kambodža

 

KI

Kiribati

 

KM

Komory

Anjouan, Grande Comore a Mohéli

KN

Svätý Krištof a Nevis

 

KP

Kórejská ľudovodemokratická republika

často uvádzaná ako Severná Kórea

KR

Kórejská republika

často uvádzaná ako Južná Kórea

KW

Kuvajt

 

KY

Kajmanie ostrovy

 

KZ

Kazachstan

 

LA

Laoská ľudovodemokratická republika

vžitá forma: Laos

LB

Libanon

 

LC

Libanon

 

LI

Lichtenštajnsko

 

LK

Srí Lanka

 

LR

Libéria

 

LS

Lesotho

 

LT

Litva

 

LU

Luxembursko

 

LV

Lotyšsko

 

LY

Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija

vžitá forma: Líbya

MA

Maroko

 

MD

Moldavská republika

vžitá forma: Moldavsko

ME

Čierna Hora

 

MG

Madagaskar

 

MH

Marshallove ostrovy

 

MK  (1)

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

 

ML

Mali

 

MM

Mjanmarsko

bývalá Barma

MN

Mongolsko

 

MO

Macao

Macao, osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky

MP

Severné Mariány

 

MR

Mauritánia

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

vrátane ostrovov Gozo a Comino

MU

Maurícius

Maurícius, ostrov Rodrigues, Agalega Islands a Cargados Carajos Shoals (Ostrovy sv. Brandosa)

MV

Maldivy

 

MW

Malawi

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajzia

polostrovná Malajzia a východná Malajzia (Labuan, Sabah a Sarawak)

MZ

Mozambik

 

NA

Namíbia

 

NC

Nová Kaledónia

vrátane ostrovov Loyalty (Lifou, Maré a Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Norfolk

 

NG

Nigéria

 

NI

Nikaragua

vrátane Kukuričných ostrovov

NL

Holandsko

 

NO

Nórsko

vrátane súostrovia Špicbergy a ostrova Jan Mayen

NP

Nepál

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Nový Zéland

bez závislého územia Ross (Antarktída)

OM

Omán

 

PA

Panama

vrátane bývalého prieplavového pásma

PE

Peru

 

PF

Francúzska Polynézia

Markézy, Ostrovy Spoločnosti (vrátane Tahiti), súostrovie Tuamotu, Gambierove ostrovy a Južné ostrovy, tiež ostrov Clipperton

PG

Papua-Nová Guinea

východná časť Novej Guiney; Bismarckovo súostrovie (vrátane New Britain a New Ireland, Lavongaia a Ostrovov admirality); severné Šalamúnove ostrovy (Bougainville a Buka); Trobriandske ostrovy, ostrov Woodlark; D'Entrecasteauxove ostrovy a súostrovie Louisiade

PH

Filipíny

 

PK

Pakistan

 

PL

Poľsko

 

PM

Saint Pierre a Miquelon

 

PN

Pitcairnove ostrovy

vrátane ostrovov Ducie, Henderson a Oeno

PS

Palestína

Predjordánsko (vrátane východného Jeruzalema) a pásmo Gazy

PT

Portugalsko

vrátane Azor a Madeiry

PW

Palau

 

PY

Paraguaj

 

QA

Katar

 

RO

Rumunsko

 

RU

Ruská federácia

vžitá forma: Rusko

RW

Rwanda

 

SA

Saudská Arábia

 

SB

Šalamúnove ostrovy

 

SC

Seychely

ostrovy Mahé, Praslin, La Digue, Frégate a Silhouette; Amiranty (vrátane ostrovov Desroches, Alphonse, Platte a Coëtivy); ostrovy Farquhar (vrátane ostrova Providence); ostrovy Aldabra a Cosmoledo

SD

Sudán

 

SE

Švédsko

 

SG

Singapur

 

SH

Svätá Helena

vrátane ostrova Ascension a ostrovov Tristan da Cunha

SI

Slovinsko

 

SK

Slovensko

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Maríno

 

SN

Senegal

 

SO

Somálsko

 

SR

Surinam

 

ST

Svätý Tomáš a Princov ostrov

 

SV

Salvádor

 

SY

Sýrska arabská republika

vžitá forma: Sýria

SZ

Svazijsko

 

TC

Turks a Caicos

 

TD

Čad

 

TF

Francúzske južné územia

vrátane ostrovov Kergueleny, ostrova Nový Amsterdam, Ostrova svätého Pavla, Crozetových ostrovov

TG

Togo

 

TH

Thajsko

 

TJ

Tadžikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Východotimorská demokratická republika

vžitá forma: Východný Timor (Timor-Leste)

TM

Turkménsko

 

TN

Tunisko

 

TO

Tonga

 

TR

Turecko

 

TT

Trinidad a Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

samostatné colné územie Kinmen, Mazu, Penghu a Taiwan

TZ

Tanzánijská zjednotená republika

ostrovy Pemba, Tanganika a Zanzibar

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

UM

Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov amerických

vrátane ostrovov Baker, Howland, Jarvis, atolu Johnston, útesu Kingman, Midwayských ostrovov, ostrova Navassa, atolu Palmyra a ostrova Wake

US

Spojené štáty

vrátane Portorika

UY

Uruguaj

 

UZ

Uzbekistan

 

VA

Svätá stolica

(Vatikánsky mestský štát)

VC

Svätý Vincent a Grenadíny

 

VE

Venezuela

 

VG

Britské Panenské ostrovy

 

VI

Panenské ostrovy (USA)

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis a Futuna

vrátane ostrova Alofi

WS

vrátane ostrova Alofi

bývalá Západná Samoa

XC

Ceuta

 

XK

Ceuta

ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999

XL

Melilla

vrátane Peñón de Vélez de la Gomerra, Peñón de Alhucemas a ostrovov Chafarinas

XS

Srbsko

 

YE

Jemen

bývalý Severný Jemen a Južný Jemen

YT

Mayotte

Grande-Terre a Pamandzi

ZA

Južná Afrika

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 


RÔZNE

EU

Európske spoločenstvo

Kód je vyhradený v rámci obchodu s tretími krajinami na vyhlásenie o pôvode tovarov v súlade s ustanoveniami Spoločenstva vydávanými v tejto oblasti. Kód sa nepoužíva na štatistické účely.

QQ

alebo

Rezervy a zásoby

Voliteľný

QR

Rezervy a zásoby v rámci obchodu s členskými štátmi Spoločenstva

Voliteľný

QS

Rezervy a zásoby v rámci obchodu s tretími krajinami

Voliteľný

QU

alebo

Nešpecifikované krajiny a územia

Voliteľný

QV

Krajiny a územia nešpecifikované v rámci obchodu s členskými štátmi Spoločenstva

Voliteľný

QW

Krajiny a územia nešpecifikované v rámci obchodu s tretími krajinami

Voliteľný

QX

alebo

Krajiny a územia nešpecifikované z obchodných alebo vojenských dôvodov

Voliteľný

QY

Krajiny a územia nešpecifikované z obchodných alebo vojenských dôvodov v rámci obchodu s členskými štátmi Spoločenstva

Voliteľný

QZ

Štáty a územia nešpecifikované z obchodných alebo vojenských dôvodov v rámci obchodu s tretími krajinami

Voliteľný


(1)  Dočasný kód, ktorý nijako neprejudikuje definitívne pomenovanie krajiny, ktoré bude schválené po uzavretí rokovaní prebiehajúcich v súčasnosti v rámci OSN.


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1834/2006

z 12. decembra 2006,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu merlúzy európskej v zónach Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) VIII c, IX, X a Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF) 34.1.1 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2006.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, výlovy zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpali kvótu stanovenú na rok 2006.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich držanie na palube, prekládku alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v danej prílohe na rok 2006 sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje držať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1642/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 5).


PRÍLOHA

č.

54

Členský štát

Portugalsko

Zásoba

HKE/8C3411

Druh

Merlúza európska (Merluccius merluccius)

Zóna

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

Dátum

11. novembra 2006


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1835/2006

z 12. decembra 2006,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu čerta morského v zónach VIII c, IX, X, (vody ES) Rybárskeho výboru pre stredovýchodný Atlantik (CECAF) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2006.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, výlovy zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v tejto prílohe vyčerpali kvótu pridelenú na rok 2006.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich ponechanie na palube, prekládku alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v tejto prílohe na rok 2006 sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje dátumom uvedeným v danej prílohe. Zakazuje sa ponechať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami po uvedenom dátume.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1642/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 5).


PRÍLOHA

č.

55

Členský štát

Portugalsko

Zásoba

ANF/8C3411

Druh

Čert morský (Lophiidae)

Zóna

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

Dátum

11. novembra 2006


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1836/2006

z 12. decembra 2006,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu merlúzy európskej v zóne II a (vody ES), IV (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), a najmä na jeho článok 21 ods. 3, keďže:

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, výlovy zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe, vyčerpali kvótu stanovenú na rok 2006.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich držanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v danej prílohe na rok 2006 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe zakazuje odo dňa uvedeného v tejto prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje držať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1642/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 5).


PRÍLOHA

č.

58

Členský štát

Belgicko

Zásoba

HKE/2AC4-C

Druh

merlúza európska (Merluccius merluccius)

Zóna

II a (vody ES), IV (vody ES)

Dátum

18. novembra 2006


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1837/2006

z 13. decembra 2006

o obnovení lovu sleďa obyčajného v zóne Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) IVc, VIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2006.

(2)

28. februára 2006 Francúzsko informovalo Komisiu, že podľa článku 21 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93 ukončí lov sleďa obyčajného v zóne Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) IVc, VIId pre plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou s účinnosťou od 1. marca 2006.

(3)

26. apríla 2006 Komisia podľa článku 21 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2847/93 a článku 26 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 prijala nariadenie (ES) č. 636/2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa obyčajného v zónach ICES IVc, VIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska (4) alebo zaregistrovanými vo Francúzsku s účinnosťou od toho istého dátumu.

(4)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia od francúzskych orgánov, množstvo sleďa obmedzí na dostupné množstvo podľa francúzskej kvóty v zónach Medzinárodnej rady pre výskum morí IVc, VIId. V dôsledku toho by sa mal povoliť výlov sleďa obyčajného plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska alebo zaregistrovanými vo Francúzsku.

(5)

Toto povolenie by malo nadobudnúť účinnosť 19. októbra 2006 s cieľom umožniť uzatvorenie kvóty na príslušný počet kusov sleďa obyčajného pred koncom prebiehajúceho roka.

(6)

Nariadenie Komisie č. 636/2006 by sa následne malo zrušiť s platnosťou 19. októbra 2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 636/2006 sa týmto zrušuje.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 19. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1642/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 5).

(4)  Ú. v. EÚ L 112, 26.4.2006, s. 10.


PRÍLOHA

Č.

59

Členský štát

Francúzsko

Zásoba

HER/4CXB7D – obnovená

Druh

sleď obyčajný (Clupea harengus)

Zóna

IVc, VIId

Dátum

19. októbra 2006


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/37


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1838/2006

z 13. decembra 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systému A1 pre škrupinové ovocné plody (mandle zbavené škrupiny, lieskové orechy so škrupinami, lieskové orechy zbavené škrupiny, vlašské orechy so škrupinami)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1) a najmä na jeho článok 35 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) určilo pravidlá uplatňovania vývozných náhrad na ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96, v miere potrebnej na umožnenie ekonomicky významného vývozu, môžu byť produkty, vyvážané Spoločenstvom, predmetom vývoznej náhrady s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy.

(3)

V súlade s článkom 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 treba dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky režimu náhrad. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu sezónneho zamerania vývozu ovocia a zeleniny treba určiť predpokladané množstvá pre jednotlivé produkty na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktoré stanovuje nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3). Tieto množstvá sa musia rozdeliť s ohľadom na to, ako rýchlo podlieha príslušný typ produktu skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 musia byť náhrady určené tak vzhľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich disponibilitu, ako aj vzhľadom na ceny zaužívané v medzinárodnom obchode. Rovnako treba brať do úvahy náklady na uvedenie na trh a dopravu, ako aj ekonomické hľadisko plánovaného vývozu.

(5)

V súlade s článkom 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa ceny na trhu Spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu.

(6)

Situácia v medzinárodnom obchode alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnej diferenciácii náhrady pre stanovený produkt, podľa miesta určenia tohto produktu.

(7)

Mandle zbavené škrupiny a lieskové orechy, ako aj vlašské orechy so škrupinami sa môžu stať v súčasnosti predmetom ekonomicky významných vývozov.

(8)

Vzhľadom na to, že škrupinové ovocné plody sú produkty, ktoré je možné relatívne dlho skladovať, vývozné náhrady môžu byť stanovené na dlhšiu periodicitu.

(9)

S cieľom umožniť čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a s ohľadom na štruktúru vývozu Spoločenstva treba stanoviť vývozné náhrady na škrupinové ovocné plody podľa systému A1.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Sadzba vývoznej náhrady na škrupinové ovocné plody, lehota na predloženie žiadostí o licencie a predpokladané množstvá sú určené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Licencie vydané z titulu potravinovej pomoci v zmysle článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do množstva uvedeného v prílohe tohto nariadenia nezapočítavajú.

3.   Bez ujmy na článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1961/2001, doba platnosti licencií typu A1 je tri mesiace.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2091/2004 (Ú. v. EÚ L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vývoz škrupinových ovocných plodov (systém A1)

Lehota na predloženie žiadostí o licencie: od 3. januára do 23. júna 2007.

Kód produktov (1)

Miesto určenia (2)

Maximálna sadzba náhrady

(v EUR/t netto)

Predpokladané množstvá

(v t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  Číselné kódy produktov sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy miest určenia série „A“ sú definované v prílohe II nariadenia (EHS) č. 3846/87. Číselné kódy miest určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. decembra 2006,

ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. februára 2006, 1. marca 2006, 1. apríla 2006, 1. mája 2006 a 1. júna 2006 na odmeňovanie úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách

(2006/922/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Spoločenstiev, ustanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES, Euratom) č. 2104/2005 (2), a najmä na druhý pododsek článku 13 jeho prílohy X,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES, Euratom) č. 351/2006 (3) sa stanovili podľa prvého pododseku článku 13 prílohy X k služobnému poriadku, opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2005 na odmeny vyplácané v miestnej mene úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskych spoločenstiev pracujúcim v tretích krajinách.

(2)

V súlade s druhým pododsekom článku 13 prílohy X k služobnému poriadku je vhodné upraviť niektoré opravné koeficienty od 1. februára 2006, 1. marca 2006, 1. apríla 2006, 1. mája 2006 a 1. júna 2006, keďže vzhľadom na štatistické údaje, ktoré má Komisia k dispozícii, sa zmena životných nákladov, meraná podľa opravného koeficienta a zodpovedajúceho výmenného kurzu, ukázala pre niektoré tretie krajiny vyššia ako 5 % od ich posledného stanovenia alebo úpravy,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny vyplácané v miestnej mene úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskych spoločenstiev pracujúcim v tretích krajinách sú s účinnosťou od 1. februára 2006, 1. marca 2006, 1. apríla 2006, 1. mája 2006 a 1. júna 2006 koeficienty uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Výmenné kurzy na výpočet týchto odmien sú stanovené v súlade s vykonávacími pravidlami nariadenia o rozpočtových pravidlách a zodpovedajú dátumu uvedenému v prvom pododseku.

V Bruseli 12. decembra 2006

Za Komisiu

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 7.

(3)  Ú. v. EÚ L 59, 1.3.2006, s. 1.


PRÍLOHA

Miesta pôsobenia

Opravné koeficienty

február 2006

Angola

120,0

Bangladéš

46,6

Bosna a Hercegovina

78,6

Kapverdy

78,6

Kuba

99,3

Guinea

61,2

Hongkong

94,8

Izrael

102,2

Keňa

83,9

Libanon

94,4

Madagaskar

74,5

Nikaragua

64,7

Niger

91,5

Nová Kaledónia

129,1

Uganda

62,1

Filipíny

61,3

Rusko

118,3

Sýria

62,9

Venezuela

63,4

Zimbabwe

36,2


Miesta pôsobenia

Opravné koeficienty

marec 2006

Botswana

69,9

Kamerun

108,0

Salvádor

87,7

Laos

74,0

Malawi

76,1

Dominikánska republika

74,6

Tanzánia

62,5

Zimbabwe

44,4


Miesta pôsobenia

Opravné koeficienty

apríl 2006

Saudská Arábia

94,1

Egypt

55,1

Guinea

64,4

Haiti

105,5

Hongkong

101,9

Mali

93,8

Zimbabwe

48,7


Miesta pôsobenia

Opravné koeficienty

máj 2006

Benin

92,1

Jordánsko

73,2

Mozambik

67,0

Pakistan

53,8

Konžská demokratická republika

131,6

Zambia

79,9


Miesta pôsobenia

Opravné koeficienty

jún 2006

Argentína

55,6

Botswana

65,6

Čile

78,9

Etiópia

85,1

Izrael

105,5

Nepál

70,8

Uganda

56,1

Peru

76,5

Stredoafrická republika

123,6

Tanzánia

58,7

Thajsko

59,6

Jemen

70,6


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/42


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2006

o finančnom príspevku Spoločenstva na roky 2006 a 2007 na pokrytie nákladov vzniknutých v Portugalsku na účely boja proti Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové)

[oznámené pod číslom K(2006) 6433]

(Iba portugalský text je autentický)

(2006/923/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 23 ods. 6,

keďže:

(1)

Finančný príspevok Spoločenstva sa môže podľa smernice 2000/29/ES poskytnúť členským štátom na pokrytie výdavkov priamo sa týkajúcich potrebných opatrení, ktoré sa prijali alebo sa majú prijať pri zneškodňovaní škodlivých organizmov zavlečených z tretích krajín alebo z iných oblastí do Spoločenstva na účely ich eradikácie alebo ak to nie je možné, na zabránenie ich rozširovaniu.

(2)

Na základe rozhodnutí Komisie 2001/811/ES (2), 2002/889/ES (3), 2003/787/ES (4) a 2004/772/ES (5) bol už Portugalsku poskytnutý finančný príspevok na opatrenia zamerané na kontrolu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) (ďalej len „PWN“) v rokoch 1999 – 2003, čo predstavovalo maximálny možný čas. Od roku 2003 Portugalsko implementovalo „strednodobý plán eradikácie“ zameraný na kontrolu šírenia PWN s cieľom jeho eradikácie.

(3)

V článku 23 ods. 6 smernice 2000/29/ES sa však ustanovuje možnosť prijať ďalšie opatrenie, ak je to potrebné na boj proti PWN.

(4)

V apríli 2006 Portugalsko predložilo Stálemu výboru pre zdravie rastlín (ďalej len „výbor“) prehľad výsledkov prieskumu a kontroly, ktoré sa uskutočnili od 1. novembra 2005 do 1. apríla 2006 vo vymedzenej oblasti výskytu PWN v Portugalsku. Výsledky ukázali, že napriek opatreniam prijatým v predchádzajúcich rokoch sa oblasť výskytu PWN značne rozšírila.

(5)

Komisia a výbor dospeli k záveru, že Portugalsko musí prehodnotiť strednodobý plán eradikácie a že sú potrebné neodkladné opatrenia vrátane dôkladnejšieho prieskumu a opätovného definovania vymedzenej oblasti.

(6)

V máji 2006 Portugalsko predložilo výboru akčný plán s predpokladanými opatreniami zameranými na boj proti ďalšiemu šíreniu PWN (6). Tieto opatrenia zahŕňali aktualizáciu stanovenia hranice vymedzenej oblasti, eradikáciu všetkých napadnutých stromov v tejto oblasti, ďalšie monitorovanie a vytvorenie bariéry bez hostiteľských stromov, ktoré sú prenášateľmi háďatka borovicového, ktorá je „vyrúbaným pásmom“, pomocou ktorého by sa malo zastaviť šírenie PWN do ďalších členských štátov a ochrániť ich pred ničivými stratami borovicových lesov a možnými obchodnými obmedzeniami tretích krajín. V akčnom pláne sú konkrétne vymedzené časti územia, kde bude situované vyrúbané pásmo. Výbor schválil konečnú verziu tohto plánu v júli 2006.

(7)

V júli 2006 Portugalsko predložilo program ďalších opatrení na boj proti PWN a odhad rozpočtu tohto programu s cieľom získať finančný príspevok Spoločenstva. V uvedenom akčnom pláne sú vymedzené rôzne časti portugalského územia, kde sa majú uskutočniť opatrenia. Týmito časťami sa určuje geografická oblasť oprávnená na finančný príspevok Spoločenstva.

(8)

Tento program predložený Portugalskom umožnil Komisii presne a komplexne analyzovať situáciu a dospieť k záveru, že sú splnené podmienky na poskytnutie finančného príspevku Spoločenstva, ako je uvedené v článku 23 ods. 6 smernice. Tento finančný príspevok Spoločenstva by sa mal poskytnúť na výdavky v rámci programu, ktoré zlepšujú fytosanitárnu ochranu zvyšných častí Spoločenstva pred ďalším šírením PWN z vymedzenej oblasti. Tento príspevok by sa preto mal poskytnúť na všetky opatrenia priamo spojené s vytvorením vyrúbaného pásma ako oblasti bez hostiteľských stromov, ktoré sú prenášateľmi PWN.

(9)

Finančný príspevok Spoločenstva vo všeobecnosti nemôže pokrývať viac ako 50 % oprávnených výdavkov. Ak je však ďalšie opatrenie nevyhnutné na ochranu iných území Spoločenstva, ako sú územia príslušného členského štátu, príspevok môže byť väčší. Vzhľadom na veľkú závažnosť PWN pre ihličnaté rastliny a drevo, rýchlosť šírenia choroby, blízkosť iného členského štátu k napadnutej oblasti a možný vplyv na európske lesné hospodárstvo a medzinárodný obchod s drevom je uvedená podmienka v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa vytvorenia vyrúbaného pásma splnená, ako je ustanovené v portugalskom akčnom pláne. Z uvedených dôvodov je vhodné prideliť finančný príspevok Spoločenstva vo výške 75 %.

(10)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (7) by sa opatrenia zamerané na zdravie rastlín mali financovať prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Na účely finančnej kontroly týchto opatrení sa uplatňujú články 9, 36 a 37 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(11)

Opatrenia spojené s vytvorením vyrúbaného pásma ako oblasti bez hostiteľských stromov, ktoré sú prenášateľmi PWN, by mali byť v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti životného prostredia.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zásada

Týmto sa schvaľuje pridelenie finančného príspevku Spoločenstva na roky 2006 a 2007 na pokrytie nákladov vzniknutých v Portugalsku, ktoré sa týkajú ďalších opatrení, ako je uvedené v článku 23 ods. 6 smernice 2000/29/ES, na účely boja proti Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové), uvedených v prílohe I a prijatých v rámci akčného plánu navrhnutého Portugalskom.

Článok 2

Výška finančného príspevku Spoločenstva a oprávnené opatrenia

Celková maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva uvedeného v článku 1 je 8 417 848,95 EUR.

Oprávnené výdavky a maximálne finančné príspevky Spoločenstva sú uvedené v prílohe I.

Článok 3

Preddavok

Preddavok vo výške 2 000 000 EUR sa vypláca do 30 dní odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Vyplatenie zostatku finančného príspevku Spoločenstva

Zostatok finančných príspevkov Spoločenstva uvedených v prílohe I sa vypláca za týchto podmienok:

a)

ak možno na základe správ o technickom pokroku, ktoré má Portugalsko predložiť Komisii 15. januára a 15. apríla 2007, a inšpekcií vykonaných Potravinovým a veterinárnym úradom Komisie dospieť k záveru, že Portugalsko najneskôr do 31. marca 2007 implementovalo opatrenia uvedené v prílohe I vhodným spôsobom, aby sa splnili ciele uvedené v článku 1 a

b)

ak Portugalsko predložilo Komisii oficiálnu žiadosť o platbu sprevádzanú finančnou správou a záverečnou technickou správou, ako je uvedené v článku 5, najneskôr do 31. augusta 2007.

Článok 5

Sprievodné doklady

Portugalsko predkladá dôkaz o vykonaných opatreniach a vzniknutých nákladoch prostredníctvom:

a)

záverečnej technickej správy uvádzajúcej implementáciu všetkých opatrení uvedených v prílohe I a príslušné dátumy ich ukončenia;

b)

finančnej správy vo formáte ustanovenom v prílohe II, uvádzajúcej výdavky týkajúce sa rôznych opatrení, na ktoré sa žiada finančný príspevok, spolu s príslušnými dokladmi, akými sú faktúry a vyúčtovania.

Článok 6

Absencia nadmernej kompenzácie

Výdavky na opatrenia uvedené v prílohe I, ktoré vznikli v Portugalsku, nesmú viesť k žiadnej nadmernej kompenzácii vlastníkov stromov. Kompenzácia je založená na hodnote dreva, ktorú by vlastník získal bezprostredne pred začatím opatrení vo vyrúbanom pásme.

Článok 7

Zníženie finančného príspevku Spoločenstva

1.   Ak existuje dôkaz, že opatrenia uvedené v prílohe I sa neukončili vhodným spôsobom najneskôr do 31. marca 2007, pomer finančného príspevku Spoločenstva týkajúci sa neskoro realizovaného oprávneného výdavku sa znižuje na úroveň uvedenú v tejto tabuľke:

Počet dní omeškania od 1. apríla 2007

Pomer finančného príspevku Spoločenstva

1 – 15

60 %

16 – 30

50 %

31 – 60

25 %

61 alebo viac

0 %

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, nepredloženie žiadosti o platbu a sprievodných správ uvedených v článku 4 písm. b) najneskôr do 31. augusta 2007 vedie k 25 % zníženiu finančného príspevku Spoločenstva za každý kalendárny mesiac omeškania.

Článok 8

Súlad s inými politikami Spoločenstva

Portugalsko zabezpečuje, aby boli ďalšie opatrenia uvedené v článku 1 implementované v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti životného prostredia.

Článok 9

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Portugalskej republike.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/35/ES (Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  Ú. v. ES L 306, 23.11.2001, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2003, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ L 341, 17.11.2004, s. 27.

(6)  Tieto opatrenia boli ustanovené v portugalskom právnom predpise č. 103/2006 zo 6. februára 2006, zmenenom a doplnenom právnym predpisom č. 815/2006 zo 16. augusta 2006.

(7)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).


PRÍLOHA I

Finančné príspevky Spoločenstva na roky 2006 a 2007 na rôzne opatrenia programu na kontrolu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) predloženého Portugalskom

(EUR)

Miesto

Opatrenie

Oprávnené výdavky

Maximálny finančný príspevok Spoločenstva

(pri pomere spolufinancovania 75 %)

Vyrúbané pásmo (1)

Prieskumné činnosti vo vyrúbanom pásme týkajúce sa PWN

156 000

117 000

Vyrúbanie a odvoz všetkých hostiteľských stromov, ktoré sú prenášateľmi PWN

4 666 666

3 499 999,5

Zbavenie kôry všetkých hostiteľských stromov, ktoré sú prenášateľmi PWN

300 000

225 000

Likvidácia kôry stromov

700 000

525 000

Kompenzácia hodnoty dreva (2)

4 666 666

3 499 999,5

Prepracovanie informačného systému týkajúceho sa vyrúbaného pásma

200 000

150 000

Medzisúčet

 

10 689 332

8 016 999

Medzisúčet

Koordinačné činnosti (3)

534 466,6

400 849,95

Grant spolu

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Celkový maximálny finančný príspevok Spoločenstva

8 417 848,95


(1)  3 kilometre široká zóna na vonkajšej hranici vymedzenej oblasti uvedenej v rozhodnutí Komisie 2006/133/ES (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2006, s. 34).

(2)  Kompenzácia pre vlastníka pôdy za hodnotu jeho dreva, keďže vyrúbané stromy sú zdravé a stávajú sa majetkom spoločností, ktoré ich rúbu.

(3)  Paušálna sadzba (5 %) pre koordinačné činnosti.


PRÍLOHA II

VÝKAZ NÁKLADOV

PROGRAM KONTROLY HÁĎATKA BOROVICOVÉHO V PORTUGALSKU, 2006 – 2007

VYMEDZENÁ OBLASŤ – VYRÚBANÉ PÁSMO

Opatrenie 1: Prieskumné činnosti vo vyrúbanom pásme

Náklady skutočne vzniknuté a zaplatené

Stručný opis výdavku

Oprávnený výdavok bez DPH

Príspevok Spoločenstva

Referenčné čísla podporných dokladov

Jednotka

Jednotková cena

Množstvo

Suma bez DPH

Poznámky

Medzisúčet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Opatrenie 2: Vyrúbanie a odvoz stromov

Náklady skutočne vzniknuté a zaplatené

Stručný opis výdavku

Oprávnený výdavok bez DPH

Príspevok Spoločenstva

Referenčné čísla podporných dokladov

Jednotka

Jednotková cena

Množstvo

Suma bez DPH

Poznámky

Medzisúčet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Opatrenie 3: Zbavenie kôry stromov

Náklady skutočne vzniknuté a zaplatené

Stručný opis výdavku

Oprávnený výdavok bez DPH

Príspevok Spoločenstva

Referenčné čísla podporných dokladov

Jednotka

Jednotková cena

Množstvo

Suma bez DPH

Poznámky

Medzisúčet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Opatrenie 4: Likvidácia kôry stromov

Náklady skutočne vzniknuté a zaplatené

Stručný opis výdavku

Oprávnený výdavok bez DPH

Príspevok Spoločenstva

Referenčné čísla podporných dokladov

Jednotka

Jednotková cena

Množstvo

Suma bez DPH

Poznámky

Medzisúčet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Opatrenie 5: Kompenzácia hodnoty dreva

Náklady skutočne vzniknuté a zaplatené

Stručný opis výdavku

Oprávnený výdavok bez DPH

Príspevok Spoločenstva

Referenčné čísla podporných dokladov

Jednotka

Jednotková cena

Množstvo

Suma bez DPH

Poznámky

Medzisúčet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Opatrenie 6: Prepracovanie informačného systému

Náklady skutočne vzniknuté a zaplatené

Stručný opis výdavku

Oprávnený výdavok bez DPH

Príspevok Spoločenstva

Referenčné čísla podporných dokladov

Jednotka

Jednotková cena

Množstvo

Suma bez DPH

Poznámky

Medzisúčet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Súčet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Opatrenie 7: Koordinačné činnosti

Náklady skutočne vzniknuté a zaplatené

Stručný opis výdavku

Oprávnený výdavok bez DPH

Príspevok Spoločenstva

Referenčné čísla podporných dokladov

Jednotka

Jednotková cena

Množstvo

Suma bez DPH

Poznámky

Grant spolu:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/48


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/176/ES o stanovení písomnej formy a kódov na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice Rady 82/894/EHS

[oznámené pod číslom K(2006) 6437]

(Text s významom pre EHP)

(2006/924/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na smernicu Rady 82/894/EHS z 21. decembra 1982 å týkajúcu sa hlásenia nákaz zvierat v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 5,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2005/176/ES sa stanovuje písomná forma a kódy na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice 82/894/EHS (2).

(2)

Vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska je vhodné rozhodnutie 2005/176/ES upraviť.

(3)

V rozhodnutí č. 1/2001 Spoločného výboru ES–Faerské ostrovy z 31. januára 2001 ustanovujúcom implementáciu protokolu o veterinárnych záležitostiach, ktorým sa dopĺňa dohoda medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a dánskou vládou a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej (3), sa uvádza, že Faerské ostrovy sa majú zapojiť do Systému oznamovania chorôb zvierat (Animal Disease Notification System, ADNS).

(4)

Faerské ostrovy predložili Komisii zoznam regiónov, ktoré budú používať v systéme ADNS. Tieto regióny by sa preto mali doplniť do rozhodnutia 2005/176/ES.

(5)

Španielsko upravilo názvy a hranice svojich veterinárnych regiónov. Úprava regiónov v Španielsku ovplyvňuje systém ADNS stanovený v rozhodnutí 2005/176/ES. Súčasné regióny v systéme ADNS by sa preto mali nahradiť novými regiónmi.

(6)

Medzinárodný epizootický úrad (OIE) v máji 2005 na svojom valnom zhromaždení prijal zrevidovanú kapitolu o vtáčej chrípke, podľa ktorej je od 1. januára 2006 povinné oznamovať vysokopatogénnu, ako aj nízkopatogénnu vtáčiu chrípku OIE. Aby sa v systéme ADNS mohlo rozlíšiť oznamovanie vypuknutia vysokopatogénnej vtáčej chrípky od oznamovania vypuknutia nízkopatogénnej vtáčej chrípky, mali by sa týmto chorobám prideliť rozdielne kódy chorôb.

(7)

Okrem toho, s cieľom umožniť odlíšenie oznamovania vypuknutia vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov od oznamovania vypuknutia u domácej hydiny, by sa pre tieto odlišné prípady mali udeliť rozdielne kódy.

(8)

Rozhodnutie 2005/176/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

V záujme ochrany dôvernosti poskytnutých informácií by sa prílohy k tomuto rozhodnutiu nemali uverejniť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/176/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Prílohy IV, V a X/11 sa nahrádzajú textom prílohy I k tomuto rozhodnutiu.

2.

Text prílohy II k tomuto nariadeniu sa vkladá do prílohy X.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2007.

Zaradenie Bulharska a Rumunska od príloh IV a X k rozhodnutiu 2005/176/ES sa uplatňuje s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska a odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 58. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2004/216/ES (Ú. v. EÚ L 67, 5.3.2004, s. 27).

(2)  Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 40.

(3)  Ú. v. ES L 46, 16.2.2001, s. 24. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 2/2005 (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2006, s. 46).


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Kanade, na Novom Zélande a v Spojených štátoch amerických

[oznámené pod číslom K(2006) 6441]

(Text s významom pre EHP)

(2006/925/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 92/452/EHS z 30. júla 1992 ustanovujúcom zoznamy pracovísk na odber a produkciu embryí v tretích krajinách s povolením na vývoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva (2) sa ustanovuje, že členské štáty môžu dovážať embryá z tretích krajín len v prípade, ak boli tieto embryá odobrané, spracované a skladované v pracoviskách na odber embryí vymenovaných v uvedenom rozhodnutí.

(2)

Kanada požiadala o pridanie nového pracoviska na produkciu embryí na zoznam, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa tejto krajiny.

(3)

Nový Zéland požiadal o vykonanie zmeny názvu strediska, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa tejto krajiny.

(4)

Spojené štáty americké požiadali o zmenu niektorých podrobností týkajúcich sa určitých pracovísk na odber a produkciu, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa tejto krajiny.

(5)

Kanada, Nový Zéland a Spojené štáty americké poskytli záruky dodržiavania príslušných pravidiel stanovených v smernici 89/556/EHS a dotknuté pracoviská na odber embryí boli úradne schválené veterinárnymi úradmi uvedených krajín na účely vývozu do Spoločenstva.

(6)

Rozhodnutie 92/452/EHS by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od tretieho dňa po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/60/ES (Ú. v. EÚ L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  Ú. v. ES L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/706/ES (Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 40).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a)

Dopĺňa sa tento riadok týkajúci sa Kanady:

„CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr. Richard Rémillard“

b)

Riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí č. NZEB11 na Novom Zélande sa nahrádza takto:

„NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr. Rob Courtney

Dr. William Hancock“

c)

Riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí č. 02TX107 E1428 v Spojených štátoch amerických sa nahrádza takto:

„US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr. Stacy Smitherman“

d)

Riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí č. 99TX104 E874 v Spojených štátoch amerických sa nahrádza takto:

„US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr. Joe Oden

Dr. Dan Miller“

e)

Riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí č. 96TX088 E928 v Spojených štátoch amerických sa nahrádza takto:

„US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr. Joe Oden

Dr. Dan Miller“

f)

Riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí č. 91TX012 E948 v Spojených štátoch amerických sa nahrádza takto:

„US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr. Sam Castleberry“


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/52


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2006‚

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/881/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska

[oznámené pod číslom K(2006) 6454]

(Text s významom pre EHP)

(2006/926/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2001/881/ES zo 7. decembra 2001, ktorým sa vyhotovuje zoznam hraničných inšpekčných staníc odsúhlasených pre veterinárne kontroly zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa aktualizujú podrobné pravidlá týkajúce sa kontrol, ktoré majú vykonávať odborníci Komisie (1), sa v prílohe ustanovuje zoznam hraničných inšpekčných staníc pre veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (ďalej len „zoznam hraničných inšpekčných staníc“).

(2)

V dôsledku pristúpenia Bulharska a Rumunska 1. januára 2007 dôjde k významným posunom a zmenám hraníc medzi Spoločenstvom a susednými tretími krajinami.

(3)

Po pristúpení uvedených dvoch krajín Maďarsko už nebude predstavovať juhovýchodnú hranicu Spoločenstva a súčasná hraničná inšpekčná stanica v meste Nadlak na maďarsko-rumunských hraniciach stratí svoju funkčnosť. Preto by sa mala zo zoznamu hraničných inšpekčných staníc vypustiť. O jej vypustení sa rozhodlo v rámci balíka právnych technických úprav potrebných v dôsledku rozšírenia.

(4)

Okrem toho ani hranica medzi Gréckom a Bulharskom už nebude predstavovať hranicu s treťou krajinou a hraničné inšpekčné stanice v mestách Ormenion a Promochonas takisto stratia svoju funkčnosť. Preto by sa mali zo zoznamu hraničných inšpekčných staníc vypustiť. O ich vypustení sa rozhodlo v rámci balíka právnych technických úprav potrebných v dôsledku rozšírenia.

(5)

Potravinový a veterinárny úrad Komisie skontroloval všetky nové miesta v Bulharsku a Rumunsku navrhnuté ako hraničné inšpekčné stanice na hraniciach s tretími krajinami a odporučil, aby Komisia schválila tie, ktoré spĺňajú príslušné podmienky. Tieto miesta by sa preto mali zaradiť do zoznamu hraničných inšpekčných staníc.

(6)

Rozhodnutie 2001/881/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2001/881/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska a odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 326, 11.12.2001, s. 44. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/414/ES (Ú. v. EÚ L 164, 16.6.2006, s. 27).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2001/881/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Medzi položky pre Belgicko a Českú republiku sa vkladá táto položka pre Bulharsko:

„Štát: Bulharsko


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC“

 

2.

Medzi položky pre Portugalsko a Slovinsko sa vkladá táto položka pre Rumunsko:

„Štát: Rumunsko


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bukurešť Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Konstanca sever

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

Konstanca juh – Agigea

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O“


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/54


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2006,

ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v záujme možného zaradenia flubendiamidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS

[oznámené pod číslom K(2006) 6457]

(Text s významom pre EHP)

(2006/927/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOCENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

V smernici 91/414/EHS sa ustanovuje vytvorenie zoznamu Spoločenstva uvádzajúceho účinné látky povolené na použitie v prípravkoch na ochranu rastlín.

(2)

Spoločnosť Bayer CropScience AG predložila 30. marca 2006 gréckym orgánom dokumentáciu týkajúcu sa účinnej látky flubendiamid so žiadosťou o zaradenie tejto účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(3)

Grécke orgány oznámili Komisii, že po predbežnom preskúmaní možno konštatovať, že dokumentácia týkajúca sa tejto účinnej látky spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe II k smernici 91/414/EHS. Takisto je možné predbežne konštatovať, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS, pokiaľ ide o jeden prípravok na ochranu rastlín obsahujúci príslušnú účinnú látku. V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS žiadateľ následne dokumentáciu zaslal Komisii a ostatným členským štátom a predložil Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(4)

Týmto rozhodnutím by sa malo na úrovni Spoločenstva formálne potvrdiť, že dokumentácia v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe II a v súvislosti s najmenej jedným prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim príslušnú účinnú látku aj požiadavky stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS.

(5)

Týmto rozhodnutím by nemalo byť dotknuté právo Komisie vyžadovať od žiadateľa predloženie ďalších údajov alebo informácií s cieľom vyjasniť niektoré body v rámci dokumentácie.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 4 smernice 91/414/EHS, dokumentácia týkajúca sa účinnej látky stanovenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktorá bola predložená Komisii a členským štátom v záujme zaradenia tejto látky do prílohy I k uvedenej smernici, v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovené v prílohe II k uvedenej smernici.

Dokumentácia spĺňa aj požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe III k uvedenej smernici, pokiaľ ide o jeden prípravok na ochranu rastlín obsahujúci danú účinnú látku s prihliadnutím na navrhované spôsoby použitia.

Článok 2

Spravodajský členský štát podrobne preskúma príslušnú dokumentáciu a Európskej komisii oznámi závery svojho preskúmania, ako aj odporúčania o zaradení alebo nezaradení príslušnej účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS a akékoľvek súvisiace podmienky čo najskôr, najneskôr však do jedného roka odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/85/ES (Ú. v. EÚ L 293, 24.10.2006, s. 3).


PRÍLOHA

ÚČINNÁ LÁTKA, KTOREJ SA TÝKA TOTO ROZHODNUTIE

č.

Všeobecný názov, identifikačné číslo CIPAC

Žiadateľ

Dátum predloženia žiadosti

Spravodajský členský štát

1

Flubendiamid č. CIPAC zatiaľ nepridelené

Bayer CropScience AG

30. marca 2006

EL


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/56


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2006,

ktorým sa zriaďuje mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Rumunsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii

[oznámené pod číslom K(2006) 6569]

(2006/928/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, a najmä na jeho článok 37 a 38,

so zreteľom na stanoviská členských štátov,

keďže:

(1)

Európska únia je založená na právnom štáte, zásade spoločnej pre všetky členské štáty.

(2)

Oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a oblasť vnútorného trhu, ktoré boli vytvorené Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva, sú založené na vzájomnej dôvere, že správne a súdne rozhodnutia a postupy všetkých členských štátov sú plne v súlade so zásadou právneho štátu.

(3)

To pre všetky členské štáty vytvára predpoklad existencie nestranného, nezávislého a efektívneho súdneho a správneho systému, ktorý je adekvátne vybavený inter alia na boj proti korupcii.

(4)

Rumunsko sa 1. januára 2007 stane členom Európskej únie. Komisia, berúc do úvahy značné úsilie ukončiť prípravy Rumunska na členstvo, identifikovala vo svojej správe z 26. septembra 2006 nedoriešené záležitosti, najmä mieru zodpovednosti a účinnosť súdneho systému a orgánov činných v trestnom konaní, kde je stále potrebný ďalší pokrok s cieľom zabezpečiť ich schopnosť implementovať a uplatňovať opatrenia prijaté na účely zriadenia vnútorného trhu a oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

(5)

Článkom 37 Aktu o pristúpení sa Komisia splnomocňuje na prijatie príslušných opatrení v prípade bezprostredného rizika, že Rumunsko spôsobí narušenie fungovania vnútorného trhu tým, že nesplní záväzky, ku ktorým sa zaviazalo. Článkom 38 Aktu o pristúpení sa Komisia splnomocňuje na prijatie príslušných opatrení v prípade bezprostredného rizika vážnych nedostatkov Rumunska v oblasti transpozície, stavu implementácie alebo uplatňovania aktov prijatých v súlade s hlavou VI Zmluvy o EÚ a hlavou IV Zmluvy o založení ES.

(6)

Nedoriešené záležitosti v oblasti miery zodpovednosti a účinnosť súdneho systému a orgánov činných v trestnom konaní si vyžadujú zriadenie mechanizmu na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Rumunsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii.

(7)

V prípade, že Rumunsko adekvátne tieto referenčné kritériá nesplní, Komisia môže uplatniť bezpečnostné opatrenia založené na článkoch 37 a 38 Aktu o pristúpení, vrátane pozastavenia povinnosti členských štátov uznávať a vykonávať rozsudky a súdne rozhodnutia Rumunska, ako napríklad európske zatykače, podľa podmienok ustanovených právom Spoločenstva.

(8)

Toto rozhodnutie nebráni prijatiu bezpečnostných opatrení kedykoľvek na základe článkov 36 až 38 Aktu o pristúpení, ak sú splnené podmienky pre takéto opatrenia.

(9)

Toto rozhodnutie by malo byť zmenené a doplnené v prípade, že Komisia vo svojom zhodnotení uvedie potrebu upraviť referenčné kritériá. Toto rozhodnutie by malo byť zrušené, ak sa dostatočne splnia všetky referenčné kritériá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rumunsko bude každoročne k 31. marcu a po prvýkrát k 31. marcu 2007 podávať Komisii správu o pokroku v plnení jednotlivých referenčných kritérií uvedených v prílohe.

Komisia môže kedykoľvek poskytnúť technickú pomoc prostredníctvom rôznych činností alebo zabezpečovať zber a výmenu informácií týkajúcich sa referenčných kritérií. Navyše môže Komisia na tento účel kedykoľvek zorganizovať odborné misie do Rumunska. V tejto súvislosti poskytnú rumunské orgány potrebnú podporu.

Článok 2

Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade svoje pripomienky a zistenia týkajúce sa správy Rumunska po prvýkrát v júni 2007.

Po tomto dátume bude Komisia podávať správy podľa potreby a minimálne jedenkrát za každých šesť mesiacov.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť iba za podmienky a dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené všetkým členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


PRÍLOHA

Referenčné kritériá pre Rumunsko uvedené v článku 1:

1.

Zabezpečiť transparentnejšie a účinnejšie súdne konanie, najmä rozšírením kapacít a kompetencií Vyššej sudcovskej rady. Podať správu o vplyve nového občianskeho súdneho poriadku a trestného poriadku a monitorovať ho.

2.

Zriadiť, ako bolo stanovené, bezpečnostný úrad, ktorý bude zodpovedať za overovanie majetku, nezrovnalostí a potenciálnych konfliktov záujmu, ako aj za vydávanie záväzných rozhodnutí, na základe ktorých bude možné prijať odrádzajúce sankcie.

3.

Stavať na dosiahnutom pokroku, pokračovať v profesionálnom, nezaujatom vyšetrovaní v prípadoch podozrenia z korupcie na najvyšších miestach.

4.

Prijať ďalšie opatrenia na prevenciu a boj proti korupcii, najmä v miestnej samospráve.


14.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/58


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2006,

ktorým sa zriaďuje mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Bulharsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii a organizovanému zločinu

[oznámené pod číslom K(2006) 6570]

(2006/929/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, a najmä na jeho článok 37 a 38,

so zreteľom na stanoviská členských štátov,

keďže:

(1)

Európska únia je založená na právnom štáte, zásade spoločnej pre všetky členské štáty.

(2)

Oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a oblasť vnútorného trhu, ktoré boli vytvorené Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva, sú založené na vzájomnej dôvere, že správne a súdne rozhodnutia a postupy všetkých členských štátov sú plne v súlade so zásadou právneho štátu.

(3)

To pre všetky členské štáty vytvára predpoklad existencie nestranného, nezávislého a efektívneho súdneho a správneho systému, ktorý je adekvátne vybavený inter alia na boj proti korupcii a organizovanému zločinu.

(4)

Bulharsko sa 1. januára 2007 stane členom Európskej únie. Komisia, berúc do úvahy značné úsilie ukončiť prípravy Bulharska na členstvo, identifikovala vo svojej správe z 26. septembra 2006 nedoriešené záležitosti, najmä mieru zodpovednosti a účinnosť súdneho systému a orgánov činných v trestnom konaní, kde je stále potrebný ďalší pokrok s cieľom zabezpečiť ich schopnosť implementovať a uplatňovať opatrenia prijaté na účely zriadenia vnútorného trhu a oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

(5)

Článkom 37 Aktu o pristúpení sa Komisia splnomocňuje na prijatie príslušných opatrení v prípade bezprostredného rizika, že Bulharsko spôsobí narušenie fungovania vnútorného trhu tým, že nesplní záväzky, ku ktorým sa zaviazalo. Článkom 38 Aktu o pristúpení sa Komisia splnomocňuje na prijatie príslušných opatrení v prípade bezprostredného rizika vážnych nedostatkov Bulharska v oblasti transpozície, stavu implementácie alebo uplatňovania aktov prijatých v súlade s hlavou VI Zmluvy o EÚ a hlavou IV Zmluvy o založení ES.

(6)

Nedoriešené záležitosti v oblasti miery zodpovednosti a účinnosť súdneho systému a orgánov činných v trestnom konaní si vyžadujú zriadenie mechanizmu na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Bulharsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii a organizovanému zločinu.

(7)

V prípade, že Bulharsko adekvátne tieto referenčné kritériá nesplní, Komisia môže uplatniť bezpečnostné opatrenia založené na článkoch 37 a 38 Aktu o pristúpení, vrátane pozastavenia povinnosti členských štátov uznávať a vykonávať rozsudky a súdne rozhodnutia Bulharska, ako napríklad európske zatykače, podľa podmienok ustanovených právom Spoločenstva.

(8)

Toto rozhodnutie nebráni prijatiu bezpečnostných opatrení kedykoľvek na základe článkov 36 až 38 Aktu o pristúpení, ak sú splnené podmienky pre takéto opatrenia.

(9)

Toto rozhodnutie by malo byť zmenené a doplnené v prípade, že Komisia vo svojom zhodnotení uvedie potrebu upraviť referenčné kritériá. Toto rozhodnutie by malo byť zrušené, ak sa dostatočne splnia všetky referenčné kritériá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bulharsko bude každoročne k 31. marcu a po prvýkrát k 31. marcu 2007 podávať Komisii správu o pokroku v plnení jednotlivých referenčných kritérií uvedených v prílohe.

Komisia môže kedykoľvek poskytnúť technickú pomoc prostredníctvom rôznych činností alebo zabezpečovať zber a výmenu informácií týkajúcich sa referenčných kritérií. Navyše môže Komisia na tento účel kedykoľvek zorganizovať odborné misie do Bulharska. V tejto súvislosti poskytnú bulharské orgány potrebnú podporu.

Článok 2

Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade svoje pripomienky a zistenia týkajúce sa správy Bulharska po prvýkrát v júni 2007.

Po tomto dátume bude Komisia podávať správy podľa potreby a minimálne jedenkrát za každých šesť mesiacov.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť iba za podmienky a dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené všetkým členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


PRÍLOHA

Referenčné kritériá pre Bulharsko uvedené v článku 1:

1.

Prijať zmeny a doplnenia ústavy, ktorými sa odstránia nejednoznačnosti v súvislosti s nezávislosťou a kompetenciami súdneho systému.

2.

Zabezpečiť transparentnejšie a účinnejšie súdne konanie prostredníctvom prijatia a implementácie nového zákona o súdnom systéme a nového občianskeho súdneho poriadku. Podať správu o vplyve týchto nových zákonov a trestného a správneho poriadku, najmä vo fáze prípravného konania.

3.

Pokračovať v reforme súdnictva s cieľom zvýšiť profesionálnosť, mieru zodpovednosti a účinnosť. Ročne hodnotiť vplyv tejto reformy a zverejňovať výsledky.

4.

Viesť profesionálne, nezaujaté vyšetrovanie v prípadoch podozrenia z korupcie na najvyšších miestach a podávať o ňom správy. Podať správu o vnútorných kontrolách verejných inštitúcií a o zverejňovaní majetku osôb zastávajúcich vysoké štátne funkcie.

5.

Prijať ďalšie opatrenia na prevenciu a boj proti korupcii, najmä na hraniciach a v miestnej samospráve.

6.

Zaviesť stratégiu boja proti organizovanému zločinu, so zameraním sa na závažnú trestnú činnosť, pranie špinavých peňazí, ako aj na systematické konfiškovanie majetku páchateľov trestnej činnosti. Podať správu o nových a prebiehajúcich prípadoch vyšetrovania, vznesenia obvinenia a odsúdenia v týchto oblastiach.