ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 345

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
8. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2006 z 20. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 51/2006 a nariadenie (ES) č. 2270/2004, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb

10

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. júla 2005 o uzavretí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva v mene Európskeho spoločenstva

24

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1781/2006

z 15. novembra 2006

o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Tok špinavých peňazí prostredníctvom prevodov finančných prostriedkov môže poškodiť stabilitu a povesť finančného sektora a ohroziť vnútorný trh. Terorizmus narušuje základy našej spoločnosti. Spoľahlivosť, integrita a stabilita systému prevodov finančných prostriedkov a dôvera vo finančný sektor ako celok môžu byť vážne ohrozené snahami páchateľov trestných činov a ich blízkych spolupracovníkov zakryť pôvod výnosov z trestnej činnosti alebo previesť finančné prostriedky na teroristické účely.

(2)

Pokiaľ sa na úrovni Spoločenstva neprijmú určité koordinačné opatrenia, tí, čo perú špinavé peniaze a financujú terorizmus, by sa mohli s cieľom uľahčiť páchanie svojej trestnej činnosti pokúsiť využiť slobodu pohybu kapitálu, ktorú zahŕňa integrovaná finančná oblasť. Činnosť Spoločenstva by mala svojím rozsahom zabezpečiť, že špeciálne odporúčanie VII o elektronických prevodoch Finančnej akčnej skupiny (FATF) zriadenej na základe samitu G7 v roku 1989 v Paríži sa transponuje jednotne v rámci Európskej únie, a najmä vylúčiť diskrimináciu medzi domácimi platbami v rámci členského štátu a cezhraničnými platbami medzi členskými štátmi. Nekoordinovaný prístup jednotlivých členských štátov v oblasti cezhraničných prevodov finančných prostriedkov by mohol výrazne ovplyvniť plynulé fungovanie platobných systémov na úrovni EÚ, a teda by mohol poškodiť vnútorný trh v oblasti finančných služieb.

(3)

Po teroristických útokoch v USA 11. septembra 2001 Európska rada zdôraznila na svojom mimoriadnom zasadnutí 21. septembra 2001, že boj proti terorizmu je kľúčovým cieľom Európskej únie. Európska rada schválila akčný plán, ktorý sa zaoberá rozšírenou policajnou a justičnou spoluprácou, rozvojom medzinárodných právnych nástrojov zameraných proti terorizmu, predchádzaniu financovania terorizmu, posilnením vzdušnej bezpečnosti a zvýšením konzistentnosti medzi všetkými príslušnými politikami. Tento akčný plán bol Európskou radou zrevidovaný po teroristických útokoch 11. marca 2004 v Madride a v súčasnosti sa obzvlášť zaoberá potrebou zabezpečiť, aby bol legislatívny rámec vytvorený Spoločenstvom na účely boja proti terorizmu a zlepšenia justičnej spolupráce prispôsobený deviatim špeciálnym odporúčaniam zameraným na boj proti financovaniu terorizmu, ktoré prijala FATF.

(4)

S cieľom zabrániť financovaniu terorizmu sa prijali opatrenia zamerané na zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov určitých osôb, skupín a subjektov vrátane nariadení Rady (ES) č. 2580/2001 (3) a (ES) č. 881/2002 (4). Na ten istý účel sa prijali opatrenia zamerané na ochranu finančného systému pred nasmerovaním finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov na teroristické účely. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (5) zahŕňa viacero opatrení zameraných na boj proti zneužitiu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Tieto opatrenia však úplne nezamedzujú teroristom a iným páchateľom trestnej činnosti prístup k platobným systémom umožňujúcim pohyb ich finančných prostriedkov.

(5)

S cieľom podporovať súdržný prístup v medzinárodnom kontexte v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mali ďalšie opatrenia Spoločenstva zohľadňovať rozvoj v medzinárodnom kontexte, a to deväť špeciálnych odporúčaní zameraných proti financovaniu terorizmu prijatých FATF, a najmä špeciálne odporúčanie VII, ako aj prepracovanú výkladovú poznámku na jeho vykonávanie.

(6)

Úplné vystopovanie prevodov finančných prostriedkov môže byť obzvlášť dôležitým a hodnotným nástrojom na prevenciu, vyšetrovanie a odhaľovanie prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. S cieľom zabezpečiť prenos údajov o príkazcovi počas celého platobného reťazca je preto vhodné stanoviť systém, ktorým sa uloží povinnosť poskytovateľom platobných služieb, aby prevody finančných prostriedkov sprevádzali presné a zmysluplné údaje o príkazcovi.

(7)

Ustanovenia tohto nariadenia sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (6). Napríklad údaje zhromaždené a uchovávané na účely tohto nariadenia by sa nemali využívať na obchodné účely.

(8)

Osoby, ktoré len transformujú papierové dokumenty na elektronické údaje a konajú na základe zmluvy s poskytovateľom platobných služieb, nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, podobne ako všetky fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré poskytujú poskytovateľom platobných služieb výhradne služby posielania správ (messaging system) alebo iné podporné systémy na prevod finančných prostriedkov alebo systémy zúčtovania a vyrovnania obchodov.

(9)

Je vhodné oslobodiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia prevody finančných prostriedkov, ktoré predstavujú malé riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Tieto výnimky by sa mali vzťahovať na kreditné karty alebo debetné karty, výbery z bankomatov, inkasá, zjednodušené postupy úhrady šekov, keď sa tieto nevracajú do vydávajúcej banky (truncated cheques), platbu daní, pokút alebo iných poplatkov a prevody finančných prostriedkov, v ktorých sú tak príkazca, ako aj príjemca poskytovateľmi platobných služieb, ktorí konajú vo svojom vlastnom mene. Okrem toho by mali mať členské štáty možnosť vyňať elektronické sporožírové platby, aby sa zohľadnili špecifiká vnútroštátnych platobných systémov, pod podmienkou, že vždy možno identifikovať príkazcu prevodu finančných prostriedkov. Ak členský štát uplatnil odchýlku v smernici 2005/60/ES v oblasti elektronických peňazí, mal by uplatniť uvedenú odchýlku podľa tohto nariadenia pod podmienkou, že prevádzaná suma nepresiahne 1 000 EUR.

(10)

Výnimka týkajúca sa elektronických peňazí, ako sú vymedzené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES (7), sa vzťahuje na elektronické peniaze bez ohľadu na to, či bola inštitúcia vydávajúca takéto peniaze vyňatá v súlade s článkom 8 uvedenej smernice od uplatňovania niektorých ustanovení.

(11)

Aby sa neoslabila efektívnosť platobných systémov, mali by sa oddeliť požiadavky na overovanie týkajúce sa prevodov finančných prostriedkov z účtu na účet od tých, ktoré sa týkajú prevodov finančných prostriedkov, ktoré sa nerealizujú z účtu. S cieľom vyvážiť riziko vykonávania operácií mimo bežného platobného styku uplatňovaním príliš striktných požiadaviek na identifikáciu a riziko možnej hrozby terorizmu vo forme malých prevodov finančných prostriedkov v prípade prevodov finančných prostriedkov, ktoré sa nerealizujú z účtu, by sa malo uložiť uplatňovanie povinnosti týkajúcej sa overovania presnosti údajov o príkazcovi len v prípade, ak jednotlivé prevody finančných prostriedkov presiahnu 1 000 EUR, bez toho, aby boli dotknuté povinnosti podľa smernice 2005/60/ES. V rámci prevodov finančných prostriedkov z účtu na účet by sa od poskytovateľov platobných služieb nemalo vyžadovať, aby overovali údaje o príkazcovi, ktoré sprevádzajú každý prevod finančných prostriedkov, ak boli splnené povinnosti podľa smernice 2005/60/ES.

(12)

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 (8) a oznámenia Komisie Nový právny rámec pre platby na vnútornom trhu je postačujúce, aby zjednodušené údaje o príkazcovi sprevádzali prevody finančných prostriedkov v rámci Spoločenstva.

(13)

S cieľom umožniť orgánom zodpovedným za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu v tretích krajinách vystopovať zdroj finančných prostriedkov využívaných na tieto účely by prevody finančných prostriedkov zo Spoločenstva mimo Spoločenstva mali byť sprevádzané úplnými údajmi o príkazcovi. Uvedeným orgánom by sa mal udeliť prístup k úplným údajom o príkazcovi iba na účely prevencie, vyšetrovania a odhaľovania prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

(14)

Aby bolo možné uskutočniť prevody finančných prostriedkov individuálneho príkazcu niekoľkým príjemcom cenovo výhodným spôsobom v hromadných prevodoch, malo by sa pre jednotlivé prevody zo Spoločenstva, ktoré smerujú mimo Spoločenstva, obsiahnuté v týchto hromadných prevodoch, umožniť, aby boli sprevádzané iba číslom účtu príkazcu alebo jedinečným identifikačným údajom, ak hromadný prevod zahŕňa úplné údaje o príkazcovi.

(15)

Aby bolo možné skontrolovať, či požadované údaje o príkazcovi sprevádzajú prevody finančných prostriedkov, a s cieľom jednoduchšie zistiť podozrivé operácie, by poskytovateľ platobných služieb príjemcu mal disponovať účinnými postupmi s cieľom zistiť, či údaje o príkazcovi chýbajú.

(16)

Vzhľadom na možnú hrozbu financovania terorizmu, ktorú predstavujú anonymné prevody, je vhodné poskytovateľovi platobných služieb príjemcu umožniť, aby sa takejto situácii vyhol alebo aby takúto situáciu napravil, ak zistí, že údaje o príkazcovi chýbajú alebo nie sú úplné. V tejto súvislosti by sa s ohľadom na rozsah údajov o príkazcovi mal umožniť flexibilný prístup na základe zváženia citlivosti rizika. Navyše, za presnosť a úplnosť údajov o príkazcovi by mal zodpovedať poskytovateľ platobných služieb príkazcu. V prípade, že sa poskytovateľ platobných služieb príkazcu nachádza mimo územia Spoločenstva, mali by sa uplatniť opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti o klienta v súlade so smernicou 2005/60/ES so zreteľom na cezhraničné korešpondenčné vzťahy v oblasti bankovníctva s týmto poskytovateľom platobných služieb.

(17)

Ak príslušné vnútroštátne orgány poskytujú usmernenie o povinnostiach odmietnuť všetky prevody od poskytovateľa platobných služieb, ktorý neposkytuje pravidelne požadované údaje o príkazcovi, alebo rozhodnúť o tom, či majú, alebo nemajú obmedziť alebo skončiť obchodný vzťah s takýmto poskytovateľom platobných služieb, takéto rozhodnutie by malo vychádzať okrem iného z približovania sa najlepším postupom a taktiež by malo zohľadniť skutočnosť, že prepracovaná výkladová poznámka k špeciálnemu odporúčaniu VII FATF umožňuje tretím krajinám stanoviť prah 1 000 EUR alebo 1 000 USD pre povinnosť poslať údaje o príkazcovi bez toho, aby bol dotknutý cieľ účinne bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

(18)

V každom prípade by mal poskytovateľ platobných služieb príjemcu vynaložiť osobitnú opatrnosť pri hodnotení rizika, ak zistí, že údaje o príkazcovi chýbajú alebo nie sú úplné, a podozrivé operácie by mal oznámiť príslušným orgánom v súlade s ohlasovacou povinnosťou uvedenou v smernici 2005/60/ES a vnútroštátnymi vykonávacími opatreniami.

(19)

Ustanovenia týkajúce sa prevodov finančných prostriedkov, pri ktorých chýbajú alebo sú neúplné údaje o príkazcovi, sa uplatňujú bez toho, aby nimi boli dotknuté akékoľvek povinnosti poskytovateľov platobných služieb vzťahujúce sa na pozastavenie a/alebo odmietnutie prevodu finančných prostriedkov, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami občianskeho, správneho alebo trestného práva.

(20)

Pokiaľ sa neodstránia technické obmedzenia, ktoré by mohli sprostredkovateľom platobných služieb zabrániť splnenie povinnosti postúpiť ďalej všetky prijaté údaje o príkazcovi, títo sprostredkovatelia platobných služieb by mali uchovávať záznamy takýchto údajov. Technické obmedzenia by sa mali odstrániť hneď po tom, čo sa platobné systémy zmodernizujú.

(21)

Keďže pri vyšetrovaní nemusí byť možné identifikovať požadované údaje alebo zainteresovaných jednotlivcov počas niekoľkých mesiacov alebo dokonca rokov po tom, čo sa vykonal pôvodný prevod finančných prostriedkov, poskytovateľ platobných služieb by mal ponechať záznamy údajov o príkazcovi na účely prevencie, vyšetrovania a odhaľovania prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Toto obdobie by sa malo obmedziť.

(22)

S cieľom umožniť urýchlené prijatie opatrení v rámci boja proti terorizmu by poskytovatelia platobných služieb mali rýchlo reagovať na žiadosti o údaje o príkazcovi od orgánov, ktoré sú zodpovedné za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu v členských štátoch, v ktorých sa nachádzajú.

(23)

Počet pracovných dní v členskom štáte poskytovateľa platobných služieb príkazcu určuje počet dní na odpoveď na žiadosť o údaje o príkazcovi.

(24)

Vzhľadom na dôležitosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by členské štáty mali vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za nesplnenie ustanovení tohto nariadenia.

(25)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (9).

(26)

Viaceré krajiny a územia, ktoré netvoria súčasť územia Spoločenstva, sa spoločne podieľajú na menovej únii s členským štátom alebo tvoria súčasť menového priestoru členského štátu, alebo podpísali s Európskym spoločenstvom zastúpeným členským štátom menový dohovor a majú poskytovateľov platobných služieb, ktorí sa priamo alebo nepriamo zúčastňujú na činnosti systémov platieb a vyrovnania tohto členského štátu. S cieľom vyhnúť sa značnému negatívnemu vplyvu na hospodárstvo týchto krajín alebo území, ktorý by mohol byť spôsobený uplatňovaním tohto nariadenia na prevody finančných prostriedkov medzi dotknutými členskými štátmi a týmito krajinami alebo územiami, je vhodné, aby sa s takýmito prevodmi finančných prostriedkov umožnilo zaobchádzať ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci dotknutých členských štátov.

(27)

Aby sa neodradilo od poskytovania príspevkov na charitatívne účely, členské štáty by mali byť oprávnené oslobodiť poskytovateľov platobných služieb, ktorí sa nachádzajú na ich území, od zhromažďovania, overovania, zaznamenávania alebo odosielania údajov o príkazcovi, ak ide o prevody finančných prostriedkov do výšky maximálne 150 EUR vykonané na území daného členského štátu. Táto možnosť by mala byť podmienená požiadavkami, ktoré musia splniť neziskové organizácie, s cieľom umožniť členským štátom zabezpečiť, aby toto oslobodenie nedalo teroristom možnosť zneužívať ich na zakrytie alebo uľahčenie financovania ich činností.

(28)

Keďže ciele tohto nariadenia nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu alebo účinnosti opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(29)

S cieľom stanoviť súdržný prístup v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by sa hlavné ustanovenia tohto nariadenia mali uplatňovať od toho istého dňa ako príslušné ustanovenia prijaté na medzinárodnej úrovni,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, VYMEDZENIA POJMOV A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie stanovuje pravidlá pre údaje o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov na účely prevencie, vyšetrovania a odhaľovania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„financovanie terorizmu“ znamená poskytovanie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov v zmysle článku 1 ods. 4 smernice 2005/60/ES;

2.

„pranie špinavých peňazí“ je každé konanie, ktoré sa v prípade, že sa uskutoční úmyselne, považuje za pranie špinavých peňazí na účely článku 1 ods. 2 alebo 3 smernice 2005/60/ES;

3.

„príkazca“ je buď fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom účtu a umožňuje prevod finančných prostriedkov z takého účtu, alebo ak nie je zriadený účet, je ním fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dáva príkaz na prevod finančných prostriedkov;

4.

„príjemca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je konečným príjemcom prevedených finančných prostriedkov;

5.

„poskytovateľ platobných služieb“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej obchodná činnosť zahŕňa poskytovanie služieb súvisiacich s prevodom finančných prostriedkov;

6.

„sprostredkovateľ platobných služieb“ je poskytovateľ platobných služieb, ktorý nie je poskytovateľom platobných služieb príkazcu ani príjemcu a ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní prevodov finančných prostriedkov;

7.

„prevod finančných prostriedkov“ je každá operácia vykonaná elektronickými prostriedkami v mene príkazcu prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorej cieľom je sprístupniť príjemcovi finančné prostriedky u poskytovateľa platobných služieb bez ohľadu na to, či je príkazca, alebo príjemca tá istá osoba;

8.

„hromadný prevod“ je niekoľko jednotlivých prevodov finančných prostriedkov, ktoré sú zoskupené na účely prenosu;

9.

„jedinečný identifikačný údaj“ je kombinácia písmen, čísel alebo znakov, ktorú stanoví poskytovateľ platobných služieb v súlade s protokolmi k systémom platieb a vyrovnania obchodov alebo k systémom posielania správ (messaging system) použitým na vykonanie prevodu finančných prostriedkov.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na prevody finančných prostriedkov v akejkoľvek mene, ktoré odosiela alebo prijíma poskytovateľ platobných služieb usadený v Spoločenstve.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na prevody finančných prostriedkov vykonané s použitím kreditnej alebo debetnej karty, ak:

a)

príjemca uzavrel dohodu s poskytovateľom platobných služieb, ktorá umožňuje platbu za dodávku tovaru a poskytovanie služieb,

a

b)

jedinečný identifikačný údaj, ktorým sa umožňuje vystopovanie operácie až k príkazcovi, sprevádza takýto prevod finančných prostriedkov.

3.   Ak sa členský štát rozhodne pre uplatnenie odchýlky uvedenej v článku 11 ods. 5 písm. d) smernice 2005/60/ES, toto nariadenie sa neuplatňuje na prevody finančných prostriedkov s použitím elektronických peňazí, na ktoré sa vzťahuje uvedená odchýlka, okrem prípadov, keď prevádzaná suma presahuje 1 000 EUR.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa toto nariadenie neuplatňuje na prevody finančných prostriedkov vykonané prostredníctvom mobilných telefónov alebo iných digitálnych zariadení, alebo prístrojov informačných technológií, ak ide o prevody na dobíjanie kreditu na predplatených kartách, ktoré nepresahujú 150 EUR.

5.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na prevody finančných prostriedkov uskutočnené prostredníctvom mobilných telefónov alebo iných digitálnych zariadení, alebo prístrojov informačných technológií, ak sa takéto prevody vykonávajú na základe faktúry a spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

príkazca uzavrel dohodu s poskytovateľom platobných služieb, ktorá umožňuje platbu za dodávku tovaru a poskytnutie služieb;

b)

jedinečný identifikačný údaj, ktorým sa umožňuje vystopovanie operácie až k príkazcovi, sprevádza takýto prevod finančných prostriedkov

a

c)

na poskytovateľa platobných služieb sa vzťahujú povinnosti uvedené v smernici 2005/60/ES.

6.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať tohto nariadenie na prevody finančných prostriedkov na ich území na účet príjemcu, ktorý umožňuje platbu za dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ak:

a)

sa na poskytovateľa platobných služieb príjemcu vzťahujú povinnosti uvedené v smernici 2005/60/ES;

b)

je poskytovateľ platobných služieb príjemcu schopný prostredníctvom jedinečného referenčného čísla vystopovať s pomocou príjemcu prevod finančných prostriedkov od fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá uzavrela dohodu s príjemcom o dodávke tovaru a poskytovaní služieb,

a

c)

prevádzaná suma je 1 000 EUR alebo nižšia.

Členské štáty, ktoré využijú túto odchýlku, to oznámia Komisii.

7.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na prevody finančných prostriedkov:

a)

ak príkazca vyberá hotovosť zo svojho vlastného účtu;

b)

ak ide o povolenie na inkaso medzi dvoma stranami, ktoré umožňuje vzájomné zúčtovanie pod podmienkou, že prevod finančných prostriedkov bude sprevádzať jedinečný identifikačný údaj, ktorý umožní vystopovanie fyzickej alebo právnickej osoby;

c)

ak sa použijú šeky, ktoré sa nevracajú do vydávajúcej banky (truncated cheques);

d)

orgánom verejnej moci určeným na platbu daní, pokút alebo iných poplatkov v rámci členského štátu;

e)

ak sú príkazca a príjemca poskytovateľmi platobných služieb konajúcimi vo svojom vlastnom mene.

KAPITOLA II

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA PLATOBNÝCH SLUŽIEB PRÍKAZCU

Článok 4

Úplné údaje o príkazcovi

1.   Úplné údaje o príkazcovi zahŕňajú jeho meno, adresu a číslo účtu.

2.   Adresu možno nahradiť dátumom a miestom narodenia príkazcu, jeho identifikačným číslom zákazníka alebo národným identifikačným číslom.

3.   Ak neexistuje číslo účtu príkazcu, poskytovateľ platobných služieb príkazcu ho nahradí jedinečným identifikačným údajom, ktorý umožňuje vystopovanie operácie až k príkazcovi.

Článok 5

Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov a uchovávanie záznamov

1.   Poskytovateľ platobných služieb zabezpečí, aby prevody finančných prostriedkov sprevádzali úplné údaje o príkazcovi.

2.   Predtým ako poskytovateľ platobných služieb príkazcu prevedie finančné prostriedky, overí úplné údaje o príkazcovi na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných zo spoľahlivého a nezávislého zdroja.

3.   V prípade prevodov finančných prostriedkov z účtu sa overenie môže považovať za vykonané, ak:

a)

bola overená totožnosť príkazcu v súvislosti s otvorením účtu a údaje získané prostredníctvom tohto overenia boli uložené v súlade s povinnosťami uvedenými v článku 8 ods. 2 a článku 30 písm. a) smernice 2005/60/ES

alebo

b)

príkazca spadá do rozsahu pôsobnosti článku 9 ods. 6 smernice 2005/60/ES.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 písm. c) smernice 2005/60/ES, v prípade prevodov finančných prostriedkov, ktoré sa nerealizujú z účtu, však poskytovateľ platobných služieb príkazcu overí údaje o príkazcovi len v prípade, ak výška finančných prostriedkov presahuje 1 000 EUR, pokiaľ sa prevod nevykonáva prostredníctvom niekoľkých operácií, ktoré zjavne spolu súvisia a spolu presahujú sumu 1 000 EUR.

5.   Poskytovateľ platobných služieb príkazcu uchová počas piatich rokov záznamy úplných údajov o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov.

Článok 6

Prevody finančných prostriedkov v rámci Spoločenstva

1.   Odchylne od článku 5 ods. 1 sa požaduje, aby v prípade, ak sa poskytovateľ platobných služieb príkazcu, ako aj poskytovateľ platobných služieb príjemcu nachádzajú Spoločenstve, prevody finančných prostriedkov sprevádzalo iba číslo účtu príkazcu alebo jedinečný identifikačný údaj, ktorý umožňuje sledovanie operácie až k príkazcovi.

2.   Ak však o to poskytovateľ platobných služieb príjemcu požiada, poskytovateľ platobných služieb príkazcu sprístupní poskytovateľovi platobných služieb príjemcu úplné informácie o príkazcovi do troch pracovných dní od získania takejto žiadosti.

Článok 7

Prevody finančných prostriedkov zo Spoločenstva mimo Spoločenstva

1.   Ak sa poskytovateľ platobných služieb príjemcu nachádza mimo Spoločenstva, prevody finančných prostriedkov sprevádzajú úplné údaje o príkazcovi.

2.   V prípade hromadných prevodov od jedného príkazcu, pri ktorých sa poskytovatelia platobných služieb príjemcov nachádzajú mimo Spoločenstva, sa odsek 1 neuplatňuje na jednotlivé prevody zoskupené v hromadnom prevode, ak hromadný prevod zahŕňa tieto údaje a jednotlivé prevody sprevádza číslo účtu príkazcu alebo jedinečný identifikačný údaj.

KAPITOLA III

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA PLATOBNÝCH SLUŽIEB PRÍJEMCU

Článok 8

Zistenie chýbajúcich údajov o príkazcovi

Od poskytovateľa platobných služieb príjemcu sa vyžaduje, aby zistil, či v systéme posielania správ (messaging system) alebo v systéme platieb a vyrovnania používanom na prevod finančných prostriedkov sú všetky políčka v súvislosti s údajmi o príkazcovi vyplnené s použitím znakov a prístupných údajov podľa dohovorov týkajúcich sa týchto systémov posielania správ (messaging) alebo systémov platieb a vyrovnania. Poskytovateľ má k dispozícii účinné postupy na zistenie, že chýbajú tieto údaje o príkazcovi:

a)

ak ide o prevody finančných prostriedkov, v prípade ktorých sa poskytovateľ platobných služieb príkazcu nachádza v Spoločenstve, vyžadujú sa údaje podľa článku 6;

b)

ak ide o prevody finančných prostriedkov, v prípade ktorých sa poskytovateľ platobných služieb príkazcu nachádza mimo Spoločenstva, vyžadujú sa úplné údaje o príkazcovi uvedené v článku 4 alebo, ak je to vhodné, údaje požadované podľa článku 13,

a

c)

ak ide o hromadné prevody, v prípade ktorých sa poskytovateľ platobných služieb príkazcu nachádza mimo Spoločenstva, vyžadujú sa úplné údaje o príkazcovi uvedené v článku 4 len na hromadný prevod, a nie na individuálne prevody v ňom zahrnuté.

Článok 9

Prevody finančných prostriedkov s chýbajúcimi alebo neúplnými údajmi o príkazcovi

1.   V prípade, že poskytovateľ platobných služieb príjemcu pri prijímaní prevodov finančných prostriedkov zistí, že údaje o príkazcovi požadované podľa tohto nariadenia chýbajú alebo nie sú úplné, prevod buď odmietne, alebo požiada o úplné údaje o príkazcovi. V každom prípade poskytovateľ platobných služieb príjemcu dodržiava uplatniteľné právo alebo správne ustanovenia týkajúce sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, najmä nariadenia (ES) č. 2580/2001 a (ES) č. 881/2002 a smernicu 2005/60/ES, ako aj všetky vnútroštátne vykonávacie opatrenia.

2.   Ak poskytovateľ platobných služieb pravidelne neposkytuje požadované údaje o príkazcovi, poskytovateľ platobných služieb príjemcu prijme opatrenia, ktoré môžu najprv obsiahnuť vydanie upozornení a stanovenie konečných termínov, kým sa buď odmietnu akékoľvek budúce prevody finančných prostriedkov od tohto poskytovateľa platobných služieb, alebo sa rozhodne o tom, či sa obmedzí, alebo skončí obchodný vzťah s daným poskytovateľom platobných služieb.

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu oznámi tieto skutočnosti orgánom zodpovedným za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu.

Článok 10

Hodnotenie na základe rizika

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu zváži chýbajúce alebo neúplné údaje o príkazcovi ako faktor pri hodnotení skutočnosti, či je prevod finančných prostriedkov alebo každá príslušná operácia podozrivá a či túto skutočnosť treba oznámiť v súlade s povinnosťami stanovenými v kapitole III smernice 2005/60/ES orgánom zodpovedným za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu.

Článok 11

Uchovávanie záznamov

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu uchová počas piatich rokov záznamy všetkých údajov, ktoré o príkazcovi prijal.

KAPITOLA IV

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽOV PLATOBNÝCH SLUŽIEB

Článok 12

Uchovávanie údajov o príkazcovi pri prevode

Sprostredkovatelia platobných služieb zabezpečia, aby sa všetky prijaté údaje o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevod finančných prostriedkov, uchovali s prevodom.

Článok 13

Technické obmedzenia

1.   Tento článok sa uplatňuje, ak sa poskytovateľ platobných služieb príkazcu nachádza mimo Spoločenstva a sprostredkovateľ platobných služieb sa nachádza v Spoločenstve.

2.   Pokiaľ si sprostredkovateľ platobných služieb pri prijímaní prevodu finančných prostriedkov nie je vedomý skutočnosti, že údaje o príkazcovi požadované podľa tohto nariadenia chýbajú alebo sú neúplné, na uskutočnenie prevodu finančných prostriedkov poskytovateľovi platobných služieb príjemcu môže použiť platobný systém s technickými obmedzeniami, ktoré zabraňujú, aby sa pri prevode finančných prostriedkov poskytli aj údaje o príkazcovi.

3.   Ak si je sprostredkovateľ platobných služieb pri prijímaní prevodu finančných prostriedkov vedomý skutočnosti, že chýbajú údaje o príkazcovi požadované podľa tohto nariadenia alebo sú tieto údaje neúplné, použije platobný systém s technickými obmedzeniami iba v prípade, ak možno informovať o tejto skutočnosti poskytovateľa platobných služieb príjemcu, a to buď prostredníctvom systému posielania správ (messaging system), alebo platobného systému, ktorý umožňuje informovať o tejto skutočnosti, alebo v rámci iného postupu, ak spôsob oznámenia prijmú alebo sa na ňom dohodnú obaja poskytovatelia platobných služieb.

4.   Ak sprostredkovateľ platobných služieb použije platobný systém s technickými obmedzeniami, potom sprostredkovateľ platobných služieb na žiadosť poskytovateľa platobných služieb príjemcu poskytne poskytovateľovi platobných služieb v priebehu troch pracovných dní od prijatia žiadosti všetky údaje o príkazcovi, ktoré získal, bez ohľadu na to, či sú úplné, alebo nie.

5.   Sprostredkovateľ platobných služieb uchováva v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 počas piatich rokov záznamy o všetkých prijatých údajoch.

KAPITOLA V

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A VÝKONNÉ PRÁVOMOCI

Článok 14

Povinnosť spolupráce

Poskytovatelia platobných služieb odpovedajú v úplnom rozsahu, bezodkladne a v súlade s procesnými požiadavkami uvedenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu, kde sa nachádzajú, na otázky orgánov zodpovedných za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu daného členského štátu, ktoré sa týkajú údajov o príkazcovi sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a príslušných záznamov.

Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne trestné právo a ochrana základných práv, tieto orgány sú oprávnené použiť dané údaje iba na účely prevencie, vyšetrovania alebo odhaľovania prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Článok 15

Sankcie a monitorovanie

1.   Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade porušovania ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Sankcie uplatňujú od 15. decembra 2007.

2.   Členské štáty oznámia Komisii pravidlá uvedené v odseku 1, ako aj orgány zodpovedné za ich uplatňovanie najneskôr 14. decembra 2007 a bezodkladne jej oznámia akúkoľvek následnú zmenu a doplnenie, ktoré sa ich dotýka.

3.   Členské štáty vyžadujú od príslušných orgánov, aby účinne monitorovali a prijímali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami tohto nariadenia.

Článok 16

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zriadený smernicou 2005/60/ES, ďalej len „výbor“.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8 a pod podmienkou, že vykonávacie opatrenia prijaté v súlade s týmto postupom nezmenia základné ustanovenia tohto nariadenia.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

KAPITOLA VI

ODCHÝLKY

Článok 17

Dohody s územiami alebo krajinami, ktoré netvoria súčasť územia Spoločenstva

1.   Komisia môže povoliť ktorémukoľvek členskému štátu, aby na základe vnútroštátnej právnej úpravy uzavrel dohody s krajinou alebo územím, ktoré netvorí súčasť územia Spoločenstva, ako je stanovené v súlade s článkom 299 zmluvy, ktoré obsahujú odchýlky z tohto nariadenia, aby bolo možné zaobchádzať s prevodmi finančných prostriedkov medzi touto krajinou alebo územím a dotknutým členským štátom ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci členského štátu.

Takéto dohody možno povoliť, iba ak:

a)

sa dotknutá krajina alebo dotknuté územie podieľa na menovej únii s dotknutým členským štátom alebo tvorí súčasť menového priestoru tohto členského štátu, alebo podpísala menový dohovor s Európskym spoločenstvom zastúpeným členským štátom;

b)

sa poskytovatelia platobných služieb v dotknutej krajine alebo na dotknutom území priamo alebo nepriamo podieľajú na systémoch platieb a vyrovnania v tomto členskom štáte

a

c)

dotknutá krajina alebo dotknuté územie vyžaduje od poskytovateľov platobných služieb, ktorí spadajú pod jeho jurisdikciu, aby uplatňovali rovnaké pravidlá, ako sú pravidlá stanovené v tomto nariadení.

2.   Členský štát, ktorý zamýšľa uzavrieť dohodu uvedenú v odseku 1, zašle Komisii žiadosť a poskytne jej všetky potrebné údaje.

Po tom, ako Komisia dostane žiadosť od členského štátu, bude sa s prevodmi finančných prostriedkov medzi týmto členským štátom a dotknutou krajinou alebo územím dočasne zaobchádzať ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci tohto členského štátu, až pokiaľ nedôjde k prijatiu rozhodnutia v súlade s postupom stanoveným v tomto článku.

Ak Komisia zistí, že nemá všetky potrebné údaje, obráti sa do dvoch mesiacov od získania žiadosti na dotknutý členský štát a bližšie určí dodatočné požadované údaje.

Len čo má Komisia všetky údaje, ktoré považuje za potrebné na posúdenie žiadosti, do jedného mesiaca o tom príslušne informuje žiadajúci členský štát a žiadosť postúpi ostatným členským štátom.

3.   Do troch mesiacov od oznámenia uvedeného vo štvrtom pododseku odseku 2 Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 rozhodne, či povolí dotknutému členskému štátu uzavrieť dohodu uvedenú v odseku 1 tohto článku.

V každom prípade Komisia prijme rozhodnutie podľa prvého pododseku do osemnástich mesiacov od získania žiadosti.

Článok 18

Prevody finančných prostriedkov neziskovým organizáciám v rámci členského štátu

1.   Členské štáty môžu vyňať poskytovateľov platobných služieb nachádzajúcich sa na ich území z povinností stanovených v článku 5, ak ide o prevody finančných prostriedkov neziskovým organizáciám, ktoré vykonávajú činnosti na charitatívne, náboženské, kultúrne, vzdelávacie, sociálne, vedecké alebo vzájomné účely, za predpokladu, že tieto organizácie podliehajú ohlasovacej povinnosti a požiadavkám externého auditu alebo dohľadu orgánu verejnej moci, alebo samoregulačného orgánu uznaného na základe vnútroštátnych právnych predpisov a že tieto prevody finančných prostriedkov sú obmedzené do maximálnej výšky 150 EUR na prevod a uskutočňujú sa výlučne v rámci tohto členského štátu.

2.   Členské štáty pri uplatnení tohto článku oznámia Komisii opatrenia, ktoré prijali na uplatňovanie možnosti stanovenej v odseku 1, vrátane zoznamu organizácií, na ktoré sa táto výnimka uplatňuje, mien fyzických osôb, ktoré v konečnom dôsledku kontrolujú tieto organizácie, a vysvetlenia spôsobu aktualizácie zoznamu. Tieto údaje sú k dispozícii aj orgánom zodpovedným za boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

3.   Dotknutý členský štát predkladá poskytovateľom platobných služieb v tomto členskom štáte aktuálnyzoznam organizácií, na ktoré sa vzťahuje táto výnimka.

Článok 19

Doložka o preskúmaní

1.   Do 28. decembra 2011 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej podá úplné hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia z hospodárskeho a právneho hľadiska, podľa potreby, spolu s návrhom na jeho zmenu alebo zrušenie.

2.   Táto správa preskúma najmä:

a)

uplatňovanie článku 3 vzhľadom na ďalšie skúsenosti s možným zneužitím elektronických peňazí, ako sa uvádza v článku 1 ods. 3 smernice 2000/46/ES, a ďalšie nedávno vyvinuté platobné prostriedky na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ak by hrozilo nebezpečenstvo takéhoto zneužitia, Komisia predloží návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia;

b)

uplatňovanie článku 13 vzhľadom na technické obmedzenia, ktoré môžu zabrániť prenosu úplných údajov o príkazcovi poskytovateľovi platobných služieb príjemcu. Ak by bolo možné z hľadiska nového vývoja v platobnej oblasti prekonať takéto technické obmedzenia a vziať do úvahy súvisiace náklady pre poskytovateľov platobných služieb, Komisia predloží návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, v žiadnom prípade však nie skôr ako 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 15. novembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 336, 31.12.2005, s. 109.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. júla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2006.

(3)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1461/2006 (Ú. v. EÚ L 272, 3.10.2006, s. 11).

(4)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1508/2006 (Ú. v. EÚ L 280, 12.10.2006, s. 12).

(5)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 39.

(8)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 13.

(9)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).


8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/10


NARIADENIE RADY (ES) č. 1782/2006

z 20. novembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 51/2006 a nariadenie (ES) č. 2270/2004, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 423/2004 z 26. februára 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na regeneráciu zásob tresky (2), a najmä na jeho článok 8,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 51/2006 (3) Rada stanovila na rok 2006 rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov.

(2)

Na základe medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany žraloka ozrutného a žraloka belasého, ktoré podporuje okrem iného Dohovor o ochrane sťahovavých druhov druhoch a Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, by sa mal zaviesť zákaz loviť, uchovávať na palube, prekladať alebo vykladať tieto dva druhy vo všetkých vodách ES, mimo ES a medzinárodných vodách.

(3)

Vzhľadom na súčasnú úroveň úlovkov tresky bezfúzej v priemyselnom rybolove v Severnom mori je možné poskytnúť významnú časť povolených vedľajších úlovkov tresky bezfúzej na kvóty pre ľudskú spotrebu tresky bezfúzej pre Severné more bez toho, aby sa zvýšila celková úroveň rybolovných možností.

(4)

Na základe konzultácií medzi Spoločenstvom a Islandom z 20. februára 2006 sa dospelo k dohode o kvótach pre islandské plavidlá na výlov z kvóty Spoločenstva pridelenej podľa dohody Spoločenstva s vládou Dánska a miestnou vládou Grónska do 30. apríla 2006 a pre plavidlá Spoločenstva loviace ostriežiky v islandskej výhradnej hospodárskej zóne, ktoré sa majú vyloviť od júla do decembra. Táto dohoda by sa mala zapracovať do právneho poriadku Spoločenstva.

(5)

V záujme zabezpečenia správneho uplatňovania obmedzení rybolovného úsilia je potrebné objasniť vymedzenie pojmu „dni prítomnosti v oblasti“, pokiaľ ide o rybolovné úsilie plavidiel v kontexte obnovy určitých zásob.

(6)

Je potrebné zrevidovať ustanovenia o používaní určitých druhov rybárskeho výstroja bez osobitných podmienok z hľadiska maximálneho počtu dní, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v určitej oblasti v kontexte obnovy určitých zásob.

(7)

Pre plavidlá, ktoré lovia v rámci systému automatického pozastavenia licencií, by mal existovať stimul na používanie selektívnejšieho výstroja v Severnom mori. Malo by sa to zohľadniť pri prideľovaní počtu dní prítomnosti v oblasti.

(8)

Je potrebné objasniť, že keď sa počas roka používa viac ako jedna kategória rybárskeho výstroja, žiadne z týchto zariadení nemožno použiť, ak celkový počet dní strávených na mori už prekračuje počet dní stanovený pre daný výstroj.

(9)

Plavidlá loviace v kontexte obnovy zásob soley v západnej časti Lamanšského prielivu by mali mať možnosť využívať za osobitných podmienok výnimku, pokiaľ ide o maximálny počet dní rybolovu. Preto je potrebné tieto pravidlá objasniť.

(10)

Pre zmenu vymedzenia pojmu dni prítomnosti v oblasti je potrebné objasniť výnimku, ktorá sa vzťahuje na ohlasovacie požiadavky, pokiaľ ide o rybolovné úsilie plavidiel loviacich v kontexte obnovy zásob soley v západnej časti Lamanšského prielivu.

(11)

Poľsko má nárok na kvóty sleďa v zónach I a II v súlade s prílohou XII k Aktu o pristúpení z roku 2003. Je to potrebné zohľadniť pri kvantitatívnych obmedzeniach licencií a povolení na rybolov.

(12)

Mali by sa vykonať určité formálne úpravy znenia.

(13)

Nariadením (ES) č. 2270/2004 (4) Rada stanovila možnosti rybolovu pre rybárske plavidlá Spoločenstva v roku 2005 a 2006, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb.

(14)

Podľa konzultácií medzi Spoločenstvom a Nórskom z 31. januára 2006 a na základe vedeckého odporúčania by sa mal rybolov koryfény tuponosej v zóne III vrátane nórskych vôd obmedziť na priemerný výlov za obdobie rokov od 1996 do 2003. Toto obmedzenie by sa malo zapracovať do nariadenia (ES) č. 2270/2004.

(15)

Nariadenia (ES) č. 51/2006 a (ES) č. 2270/2004 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 51/2006

Nariadenie (ES) č. 51/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

do článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

„8.   Plavidlám Spoločenstva sa vo všetkých vodách ES aj mimo nich zakazuje loviť, ponechávať na palube, prekladať a vykladať tieto druhy:

žralok ozrutný (Cetorhinus maximus),

žralok belasý (Carcharodon carcharias).“;

2.

v článku 7 ods. 1 sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

v prílohe IIB uplatňujú na riadenie zásob merlúzy a homára v častiach VIIIc a IXa ICES s výnimkou Cádizského zálivu.“;

3.

v článku 7 ods. 1 sa štvrtá zarážka nahrádza takto:

„—

v prílohe IID uplatňujú na riadenie zásob piesočnice v častiach IIa (vody ES), IIIa a podoblasti IV“ ICES;

4.

do článku 10 sa dopĺňa tento pododsek:

„Rybolov plavidlami Spoločenstva vo vodách, ktoré patria do súdnej právomoci Islandu, sa obmedzí na oblasť, ktorá je vymedzená priamkami medzi týmito súradnicami:

juhozápadná oblasť

1.

63° 12′ s. š. a 23° 05′ z. d. cez 62° 00′ s. š. a 26° 00′ z. d.;

2.

62° 58′ s. š. a 22° 25′ z. d.;

3.

63° 06′ s. š. a 21° 30′ z. d.;

4.

63° 03′ s. š. a 21° 00′ z. d. a odtiaľ 180° 00’ j. š.;

juhovýchodná oblasť

1.

63° 14′ s. š. a 10° 40′ z. d.;

2.

63° 14′ s. š. a 11° 23′ z. d.;

3.

63° 35′ s. š. a 12° 21′ z. d.;

4.

64° 00′ s. š. a 12° 30′ z. d.;

5.

63° 53′ s. š. a 13° 30′ z. d.;

6.

63° 36′ s. š. a 14° 30′ z. d.;

7.

63° 10′ s. š. a 17° 00′ z. d. a odtiaľ 180° 00′ j. š.“;

5.

článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Oprávnenie

1.   Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou Barbadosu, Guyany, Japonska, Južnej Kórey, Nórska, Surinamu, Trinidadu a Tobaga alebo Venezuely a rybárske plavidlá registrované na Faerských ostrovoch sú oprávnenie loviť vo vodách Spoločenstva v rámci obmedzení výlovu stanovených v prílohe I a v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 14, 15 a 16 a 19 až 25.

2.   Rybárskym plavidlám z tretích krajín sa vo všetkých vodách ES zakazuje loviť, ponechávať na palube, prekladať a vykladať tieto druhy:

žralok ozrutný (Cetorhinus maximus),

žralok belasý (Carcharodon carcharias).“;

6.

prílohy IA, IB, IIA, IIB, IIC a IV sa menia a dopĺňajú v súlade s textom v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2270/2004

Príloha k nariadeniu (ES) č. 2270/2004 sa mení a dopĺňa v súlade s textom v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1642/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 5).

(4)  Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 742/2006 (Ú. v. EÚ L 130, 18.5.2006, s. 7).


PRÍLOHA I

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 51/2006 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe IA:

a)

V prílohe IA sa vypúšťa údaj o žralokovi ozrutnom vo vodách ES zón IV, VI a VII.

b)

Údaj o treske bezfúzej v zóne IIa (vody ES) a zóne IV sa nahrádza takto:

„Druh:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna:

IIa (vody ES), IV

WHG/2AC4.

Belgicko

594

 

 

Dánsko

2 568

 

Preventívny TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96

Nemecko

668

 

 

Francúzsko

3 860

 

 

Holandsko

1 484

 

 

Švédsko

3

 

 

Spojené kráľovstvo

10 243

 

 

ES

19 420

 (1)

 

Nórsko

2 380

 (2)

 

TAC

23 800

 

 

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót nemožno v stanovených zónach uloviť väčšie množstvo, ako je uvedené nižšie:

 

Nórske vody (WHG/*04N-)

ES

14 512“

2.

V prílohe IB:

a)

Údaj o druhu koruška polárna v zóne V, XIV (grónske vody) sa nahrádza takto:

„Druh:

Koruška polárna

Mallotus villosus

Zóna:

V, XIV (grónske vody)

CAP/514GRN

Všetky členské štáty

0

 

 

ES

16 170

 (3)  (4)

 

TAC

nepodstatné

 

b)

Údaj o druhoch rodu ostriežik v zóne Va (islandské vody) sa nahrádza takto:

„Druh:

Ostriežik

Sebastes spp.

Zóna:

Va (islandské vody)

RED/05A-IS

Belgicko

100

 (5)  (6)

 

Nemecko

1 690

 (5)  (6)

 

Francúzsko

50

 (5)  (6)

 

Spojené kráľovstvo

1 160

 (5)  (6)

 

ES

3 000

( (5)  (6)

 

TAC

nepodstatné

 

3.

V prílohe IIA:

a)

Bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

Vymedzenie pojmu dni prítomnosti v oblasti

Na účely tejto prílohy je deň prítomnosti v oblasti akékoľvek nepretržité obdobie 24 hodín (alebo jeho časť), počas ktorého je plavidlo prítomné v zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 2 a neprítomné v prístave. O čase, od ktorého sa toto obdobie počíta, rozhoduje členský štát, pod ktorého vlajkou sa dotknuté plavidlo plaví.“

b)

Bod 8.1 písm. i) sa nahrádza takto:

„i)

Plavidlo sa v oblasti nachádzalo v roku 2003, 2004 alebo 2005 s rybárskym výstrojom uvedeným v bode 4.b. V roku 2006 množstvo tresky, ktorá sa ponecháva na palube, predstavuje menej ako 5 % celkových vykládok všetkých druhov realizovaných daným plavidlom podľa vykládok v živej hmotnosti zaznamenaných v lodnom denníku Spoločenstva. Počas obdobia riadenia, keď plavidlo využíva toto ustanovenie, nesmie plavidlo na palube nikdy prevážať iný rybársky výstroj ako výstroj stanovený v bode 4.b.iii alebo v bode 4.b.iv.“

c)

V bode 13 sa tabuľka I nahrádza takto:

„TABUĽKA I

Maximálny počet dní, počas ktorých môže byť plavidlo v roku 2006 prítomné v oblasti, podľa rybárskeho výstroja

 

Oblasti vymedzené v bode:

Skupina výstroja podľa

bodu 4

Osobitná podmienka podľa

bodu 8

Označenie (7)

2.a

Kattegat

2.b

1 – Skaggerak

2 – II, IVa, b, c,

3 – VIId

2.c

VIIa

2.d

VIa

1

2

3

4.a.i

 

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 16 a < 32 mm

228 (8)

228 (8)

228

228

4.a.ii

 

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 70 a < 90 mm

nepodstat.

nepodstat.

227

227

227

4.a.iii

 

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 90 a < 100 mm

103

103

227

227

227

4.a.iv

 

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 100 a < 120 mm

103

103

114

91

4.a.v

 

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 120 mm

103

103

114

91

4.a.iii

8.1.(a)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 90 a < 100 mm s okienkom so 120 mm štvorcovými okami

137

137

227

227

227

4.a.iv

8.1.(a)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 100 a < 120 mm s okienkom so 120 mm štvorcovými okami

137

137

103

114

91

4.a.v

8.1.(a)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 120 mm s okienkom so 120 mm štvorcovými okami

137

137

103

114

91

4.a.v

8.1.(j)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 120 mm s okienkom so 140 mm štvorcovými okami

149

149

115

126

103

4.a.ii

8.1.(b)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 70 a < 90 mm spĺňajúce podmienky ustanovené v dodatku 2

neobmedzený

neobmedzený

neobmedzený

neobmedzený

4.a.iii

8.1.(b)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 90 a < 100 mm spĺňajúce podmienky ustanovené v dodatku 2

neobmedzený

neobmedzený

neobmedzený

neobmedzený

4.a.iv

8.1.(c)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 100 a < 120 mm, záznamy o love vykazujú menej ako 5 % tresky škvrnitej

148

148

148

148

4.a.v

8.1.(c)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 120 mm, záznamy o love vykazujú menej ako 5 % tresky škvrnitej

160

160

160

160

4.a.iv

8.1.(k)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 100 a < 120 mm, záznamy o love vykazujú menej ako 5 % tresky škvrnitej a viac ako 60 % platesy obyčajnej

nepodstat.

nepodstat.

166

nepodstat.

4.a.v

8.1.(k)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 120 mm, záznamy o love vykazujú menej ako 5 % tresky škvrnitej a viac ako 60 % platesy obyčajnej

nepodstat.

nepodstat.

178

nepodstat.

4.a.v

8.1.(h)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 120 mm, ktoré lovia v rámci systému automatického pozastavenia licencií na rybolov

115

115

126

103

4.a.ii

8.1.(d)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 70 a < 90 mm, záznamy o love vykazujú menej ako 5 % tresky škvrnitej, soley a platesy obyčajnej

280

280

280

280

4.a.iii

8.1.(d)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 90 a < 100 mm, záznamy o love vykazujú menej ako 5 % tresky škvrnitej, soley a platesy obyčajnej

neobmedzený

neobmedzený

280

280

280

4.a.iv

8.1.(d)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 100 a < 120 mm, záznamy o love vykazujú menej ako 5 % tresky škvrnitej, soley a platesy obyčajnej

neobmedzený

neobmedzený

neobmedzený

neobmedzený

4.a.v

8.1.(d)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk > 120 mm, záznamy o love vykazujú menej ako 5 % tresky škvrnitej, soley a platesy obyčajnej

neobmedzený

neobmedzený

neobmedzený

neobmedzený

4.a.v

8.1.(h)

8.1.(j)

Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk > 120 mm s okienkom so 140 mm štvorcovými okami, ktoré lovia v rámci systému automatického pozastavenia licencií na rybolov

nepodstat.

nepodstat.

127

138

115

4.b.i

 

Vlečné siete s rozperným brvnom s veľkosťou ôk ≥ 80 a < 90 mm

nepodstat.

143 (8)

neobmedzený

143

143 (8)

4.b.ii

 

Vlečné siete s rozperným brvnom s veľkosťou ôk ≥ 90 a < 100 mm

nepodstat.

143 (8)

neobmedzený

143

143 (8)

4.b.iii

 

Vlečné siete s rozperným brvnom s veľkosťou ôk ≥ 100 a < 120 mm

nepodstat.

143

neobmedzený

143

143

4.b.iv

 

Vlečné siete s rozperným brvnom s veľkosťou ôk ≥ 120 mm

nepodstat.

143

neobmedzený

143

143

4.b.iii

8.1.(c)

Vlečné siete s rozperným brvnom s veľkosťou ôk ≥ 100 a < 120 mm, záznamy o love vykazujú menej ako 5 % tresky škvrnitej

nepodstat.

155

neobmedzený

155

155

4.b.iii

8.1.(i)

Vlečné siete s rozperným brvnom s veľkosťou ôk ≥ 100 a < 120 mm v prípade plavidiel, ktoré v roku 2003, 2004 alebo 2005 využívali vlečné siete s rozperným brvnom

nepodstat.

155

neobmedzený

155

155

4.b.iv

8.1.(c)

Vlečné siete s rozperným brvnom s veľkosťou ôk ≥ 120 mm, záznamy o love vykazujú menej ako 5 % tresky škvrnitej

nepodstat.

155

neobmedzený

155

155

4.b.iv

8.1.(i)

Vlečné siete s rozperným brvnom s veľkosťou ôk ≥ 120 mm v prípade plavidiel, ktoré v roku 2003, 2004 alebo 2005 využívali vlečné siete s rozperným brvnom

nepodstat.

155

neobmedzený

155

155

4.b.iv

8.1.(e)

Vlečné siete s rozperným brvnom s veľkosťou ôk ≥ 120 mm, záznamy o love vykazujú menej ako 5 % tresky škvrnitej a viac ako 60 % platesy obyčajnej

nepodstat.

155

neobmedzený

155

155

4.c.i

4.c.ii

4.c.iii

4.d

 

Žiabrové siete a zamotávacie siete s veľkosťou ôk:

< 110 mm

≥ 110 mm a < 220 mm

≥ 220 mm

a viacstenné žiabrové siete

140

140

140

140

4.c.iii

8.1.(f)

Žiabrové siete a zamotávacie siete s veľkosťou ôk ≥ 220 mm, záznamy o love vykazujú menej ako 5 % tresky škvrnitej a viac ako 5 % kambaly veľkej a cykloptera prísavného

162

140

162

140

140

140

4.d

8.1.(g)

Viacstenné žiabrové siete s veľkosťou ôk < 110 mm, plavidlo smie byť mimo prístavu najviac 24 hodín

140

140

205

140

140

4.e

 

Dlhé lovné šnúry

173

173

173

173

nepodstat. znamená nepodstatné“

d)

Bod 14.3 sa nahrádza takto:

„14.3.

Na účely tejto prílohy a s odkazom na oblasti vymedzené v bode 2 a kategórie rybárskeho výstroja vymedzené v bode 4 sa vymedzujú tieto skupiny prevodu:

a)

kategória rybárskeho výstroja 4.a.i v rámci ktorejkoľvek oblasti;

b)

kategória rybárskeho výstroja 4.a.ii v rámci ktorejkoľvek oblasti a kategória 4.a.iii v oblasti IV a častiach IIa (vody ES), VIa, VIIa a VIId;

c)

kategória rybárskeho výstroja 4.a.iii v úžine Kattegat and Skagerak, kategória 4.a.iv a 4.a.v v rámci ktorejkoľvek oblasti;

d)

kategórie rybárskeho výstroja 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii a 4.b.iv v rámci ktorejkoľvek oblasti;

e)

kategórie rybárskeho výstroja 4.c.i, 4.c.ii, 4.c.iii a 4.d v rámci ktorejkoľvek oblasti;

f)

kategórie rybárskeho výstroja 4.e v rámci ktorejkoľvek oblasti.“

e)

Bod 14.6 sa nahrádza takto:

„14.6.

Členské štáty na žiadosť Komisie poskytnú informácie o uskutočnených prevodoch. Na účely sprístupnenia týchto informácií Komisii možno v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 schváliť podrobný formát tabuľky.“

f)

Bod 17.2 sa nahrádza takto:

„17.2.

Keď kapitán plavidla alebo jeho zástupca oznámi, že používa viac ako jednu kategóriu rybárskeho výstroja vymedzenú v bode 4, celkový počet dní k dispozícii počas roka nepresiahne aritmetický priemer počtu dní, ktorý zodpovedá jednotlivým kategóriám výstroja podľa tabuľky I, pričom toto číslo sa zaokrúhli na celé dni smerom nadol.“

g)

Vkladajú sa tieto body:

„17.2.a.

Ak jedna z nahlásených kategórií výstroja nemá žiadne obmedzenie počtu dní, celkový počet dní k dispozícii počas roka pre túto konkrétnu kategóriu výstroja zostáva neobmedzený.

17.2.b.

Plavidlo môže kedykoľvek používať jednu z nahlásených kategórií výstroja, pri ktorej je stanovený obmedzený počet dní, ak celkový počet dní rybolovu s ktoroukoľvek kategóriou výstroja od začiatku roka:

a)

nie je vyšší ako počet dní k dispozícii podľa bodu 17.2

a

b)

nie je vyšší ako počet dní, ktorý by sa pridelil v prípade samostatného použitia daného výstroja podľa tabuľky I.

17.2.c.

Keď sa členský štát rozhodne rozdeliť počet dní do období riadenia podľa bodu 9, na každé budúce obdobie riadenia sa primerane vzťahujú podmienky bodov 17.2, 17.2.a a 17.2.b. Ak sa členský štát rozhodol pre jedno obdobie riadenia v trvaní jedného roka, podmienky bodov 17.2.a a 17.2.b sa neuplatňujú.“

h)

Bod 17.4 sa nahrádza takto:

„17.4.

Príslušné orgány vykonávajú inšpekciu a dozor na mori a v prístave na účely overenia, či sa uvedené dve požiadavky dodržiavajú. Každé plavidlo, u ktorého sa zistí, že tieto požiadavky nedodržiava, stratí s okamžitým účinkom nárok na používanie viac ako jednej kategórie rybárskeho výstroja.“

i)

Bod 25 sa nahrádza takto:

„25.

Oznamovanie príslušných údajov

25.1.

Na žiadosť Komisie jej členské štáty sprístupnia tabuľku s údajmi uvedenými v bode 24 vo formáte stanovenom v tabuľkách II a III, a to zaslaním na príslušnú elektronickú adresu, ktorú Komisia členským štátom oznámi.

25.2.

Nový formát tabuľky na sprístupnenie údajov uvedených v bode 24 Komisii možno schváliť v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002.“

4.

V prílohe IIB:

a)

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

Vymedzenie pojmu dni prítomnosti v oblasti

Na účely tejto prílohy je deň prítomnosti v oblasti akékoľvek nepretržité obdobie 24 hodín (alebo jeho časť), počas ktorého je plavidlo prítomné v zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 1 a neprítomné v prístave. O čase, od ktorého sa toto obdobie počíta, rozhoduje členský štát, pod ktorého vlajkou sa dotknuté plavidlo plaví.“

b)

Bod 12.4 sa nahrádza takto:

„12.4.

Prevod dní z plavidiel využívajúcich prídel uvedený v bode 7.1 nie je povolený.“

c)

Bod 12.5 sa nahrádza takto:

„12.5.

Členské štáty na žiadosť Komisie poskytnú informácie o uskutočnených prevodoch. Formát tabuľky na zhromažďovanie a odovzdávanie informácií uvedených v tomto bode možno schváliť v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002.“

d)

Bod 20 sa nahrádza takto:

„20.

Oznamovanie príslušných údajov

20.1.

Na žiadosť Komisie jej členské štáty sprístupnia tabuľku s údajmi uvedenými v bode 19 vo formáte stanovenom v tabuľkách II a III, a to zaslaním na príslušnú elektronickú adresu, ktorú Komisia členským štátom oznámi.

20.2.

Nový formát tabuľky na sprístupnenie údajov uvedených v bode 19 Komisii možno schváliť v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002.“

5.

V prílohe IIC:

a)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Rozsah pôsobnosti

1.1.

Podmienky ustanovené v tejto prílohe sa vzťahujú na plavidlá Spoločenstva s celkovou dĺžkou 10 metrov alebo viac, ktoré vezú na palube ktorýkoľvek výstroj vymedzený v bode 3 a ktoré sa nachádzajú v časti VIIe. Na účely tejto prílohy sa odkazom na rok 2006 označuje obdobie od 1. februára 2006 do 31. januára 2007.

1.2.

Plavidlá, ktoré lovia so statickými sieťami s veľkosťou ôk väčšou ako 120 mm a ktoré majú v záznamoch o love podľa lodného denníku ES za rok 2004 menej ako 300 kg živej hmotnosti soley, sú vyňaté z ustanovení tejto prílohy pod podmienkou, že:

a)

takéto plavidlá ulovia v roku 2006 menej ako 300 kg živej hmotnosti soley

a

b)

takéto plavidlá nepreložia žiadne ryby na mori na iné plavidlo

a

c)

každý dotknutý členský štát predloží Komisii do 31. júla 2006 a 31. januára 2007 správu o záznamoch týchto plavidiel o love soley v roku 2004 a o úlovkoch soley v roku 2006.

Ak sa ktorákoľvek z týchto podmienok nesplní, dotknuté plavidlá strácajú s okamžitou platnosťou nárok na výnimku z ustanovení tejto prílohy.“

b)

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

Vymedzenie pojmu dni prítomnosti v oblasti

Na účely tejto prílohy je deň prítomnosti v oblasti akékoľvek nepretržité obdobie 24 hodín (alebo jeho časť), počas ktorého je plavidlo prítomné v časti VIIe a je neprítomné v prístave. O čase, od ktorého sa toto obdobie počíta, rozhoduje členský štát, pod ktorého vlajkou sa dotknuté plavidlo plaví.“

c)

Bod 7.1 sa nahrádza takto:

„7.

Maximálny počet dní

7.1.

Maximálny počet dní za rok, počas ktorých môže byť v oblasti prítomné plavidlo, ktoré vezie na palube a používa ktorýkoľvek rybársky výstroj uvedený v bode 3, je uvedený v tabuľke I.

7.2.

Počet dní za rok, počas ktorých je plavidlo prítomné kdekoľvek celej v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto príloha a príloha IIA, nepresiahne počet uvedený v tabuľke I tejto prílohy. Počet dní, počas ktorých je plavidlo prítomné v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje príloha IIA, je však v súlade s maximálnym počtom stanoveným v súlade v prílohou IIA.“

d)

Bod 11 sa vypúšťa.

e)

Tabuľka I sa nahrádza takto:

„TABUĽKA I

Maximálny počet dní, počas ktorých môže byť plavidlo za rok prítomné v oblasti, podľa rybárskeho výstroja

Kategória výstroja podľa bodu 3

Označenie (9)

Západná časť Lamanšského prielivu

3.a

Vlečné siete s rozperným brvnom s veľkosťou ôk ≥ 80 mm

216

3.b

Statické siete s veľkosťou ôk < 220 mm

216

f)

Bod 12.4 sa nahrádza takto:

„12.4.

Členské štáty na žiadosť Komisie poskytnú správy o uskutočnených prevodoch. Podrobný formát tabuľky na sprístupnenie týchto údajov Komisii možno schváliť v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002.“

g)

Bod 17 sa nahrádza takto:

„17.

Hlásenia o rybolovnom úsilí

Články 19b, 19c, 19d, 19e a 19k nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa vzťahujú na plavidlá, ktoré na palube prevážajú rybársky výstroj vymedzený v bode 3 a ktoré lovia v oblasti vymedzenej v bode 1. Plavidlá vybavené systémami monitorovania plavidiel v súlade s článkami 5 a 6 nariadenia (ES) č. 2244/2003 sú z týchto ohlasovacích požiadaviek vyňaté.“

h)

Bod 28 sa nahrádza takto:

„28.

Oznamovanie príslušných údajov

28.1.

Na žiadosť Komisie jej členské štáty sprístupnia tabuľku s údajmi uvedenými v bode 27 vo formáte stanovenom v tabuľkách II a III, a to zaslaním na príslušnú elektronickú adresu, ktorú Komisia členským štátom oznámi.

28.2.

Nový formát tabuľky na sprístupnenie údajov uvedených v bode 27 Komisii možno schváliť v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002.“

6.

V prílohe IV sa časť I nahrádza takto:

„ČASŤ I   Obmedzenia počtu licencií a povolení na rybolov pre plavidlá Spoločenstva loviace vo vodách tretích krajín

Oblasť rybolovu

Rybolov

Počet licencií

Rozdelenie licencií medzi členské štáty

Maximálny počet plavidiel prítomných v rovnakom čase

Nórske vody a rybárska zóna v okolí ostrova Jan Mayen

Sleď obyčajný, severne od 62° 00′ s. š.

77

DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17, PL: 1

55

Druhy žijúce pri morskom dne, severne od 62° 00′ s. š.

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Makrela, južne od 62° 00′ s. š., rybolov kruhovou záťahovou sieťou

11

DE: 1 (10), DK: 26 (10), FR: 2 (10), NL: 1 (10)

nepodstatné

Makrela, južne od 62° 00′ s. š., rybolov vlečnou sieťou

19

nepodstatné

Makrela, severne od 62° 00′ s. š., rybolov kruhovou záťahovou sieťou

11 (11)

DK: 11

nepodstatné

Priemyselné druhy, južne od 62° 00′ s. š.

480

DK: 450, UK: 30

150

Vody Faerských ostrovov

Všetky rybolovné činnosti vlečnou sieťou plavidlami s dĺžkou najviac 180 stôp v zóne od 12 do 21 míľ od faerských pobrežných línií

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Riadený lov tresky škvrnitej a tresky jednoškvrnnej s minimálnou veľkosťou ôk 135 mm, iba v oblasti južne od 62° 28′ s. š. a východne od 6° 30′ z. d.

8 (12)

 

4

Rybolov vlečnými sieťami mimo zóny do 21 míľ od faerskej pobrežnej línie. V období od 1. marca do 31. mája a od 1. októbra do 31. decembra tieto plavidlá môžu loviť v oblasti medzi 61° 20′ s. š. a 62° 00′ s. š. a od 12 do 21 míľ od pobrežných línií.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Lov mieňa dypterygia pomocou vlečných sietí s minimálnou veľkosťou ôk 100 mm v oblasti južne od 61° 30′ s. š. a západne od 9° 00′ z. d. a v oblasti medzi 7° 00′ z. d. a 9° 00′ z. d. južne od 60° 30′ s. š. a v oblasti juhozápadne od spojnice súradníc 60° 30′ s. š., 7° 00′ z. d. a 60° 00′ s. š., 6° 00′ z. d.

70

DE: 8 (13), FR: 12 (13), UK: 0 (13)

20 (14)

Riadený rybolov tresky tmavej vlečnými sieťami s minimálnou veľkosťou oka 120 mm a s možnosťou použiť popruhy okolo zužujúceho sa rukávca.

70

 

22 (14)

Lov tresky modravej. Celkový počet licencií sa môže zvýšiť o štyri plavidlá tvoriace páry, ak by faerské orgány zaviedli osobitné pravidlá pre prístup do oblasti nazývanej ‚‚hlavná oblasť lovu tresky modravej’‘.

34

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Rybolov pomocou lovnej šnúry

10

UK: 10

6

Lov makrely atlantickej

12

DK: 12

12

Lov sleďa obyčajného severne od 62° s. š.

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

Vody Ruskej federácie

Všetky druhy rybolovu

pm

 

pm

Lov tresky škvrnitej

7 (15)

 

pm

Lov šproty severnej

pm

 

pm


(1)  Bez odhadovaných 2 000 ton priemyselných vedľajších úlovkov.

(2)  Možno uloviť vo vodách ES. Úlovky v rámci tejto kvóty sa odpočítajú z podielu Nórska na TAC.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót nemožno v stanovených zónach uloviť väčšie množstvo, ako je uvedené nižšie:

 

Nórske vody (WHG/*04N-)

ES

14 512“

(3)  Z toho 16 170 ton je pridelených Islandu.

(4)  Má sa uloviť do 30. apríla 2006.“

(5)  Vrátane nevyhnutných vedľajších úlovkov (treska nie je povolená).

(6)  Má sa uloviť od júla do decembra.“

(7)  Používajú sa iba označenia uvedené v bodoch 4 a 8.

(8)  Ak existujú obmedzenia, uplatňuje sa nariadenie (ES) č. 850/98.

nepodstat. znamená nepodstatné“

(9)  Iba označenia v bode 3.“

(10)  Toto rozdelenie platí pre rybolov kruhovou záťahovou sieťou a vlečnou sieťou.

(11)  Vyberie sa z 11 licencií na lov makrely kruhovou záťahovou sieťou južne od 62° 00′ s. š.

(12)  Podľa odsúhlaseného záznamu z roku 1999 sú údaje pre riadený lov tresky škvrnitej a tresky jednoškvrnnej zahrnuté v údajoch o ‚všetkých rybolovných činnostiach vlečnými sieťami pomocou plavidiel s dĺžkou najviac 180 stôp v zóne od 12 do 21 míľ od faerských pobrežných línií‘.

(13)  Tieto čísla označujú maximálny počet plavidiel prítomných v rovnakom čase.

(14)  Tieto čísla sú zahrnuté v číslach pre ‚rybolov vlečnými sieťami mimo zóny do 21 míľ od faerskej pobrežnej línie’.

(15)  Týka sa len plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou Lotyšska.“


PRÍLOHA II

V časti 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 2270/2004 sa údaj o druhu koryféna tuponosá v zóne III nahrádza takto:

„Druh:

Koryféna tuponosá

Coryphaenoides rupestris

Zóna: III

Dánsko

2612

 

Nemecko

15

 

Švédsko

134

 

ES

2 761“

 


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/24


ROZHODNUTIE RADY

z 18. júla 2005

o uzavretí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva v mene Európskeho spoločenstva

(2006/871/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2, s prvým pododsekom článku 300 ods. 3 a s článkom 300 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Európske spoločenstvo je zmluvnou stranou Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (ďalej len „Bonnský dohovor“) (2).

(2)

Článok IV Bonnského dohovoru ustanovuje uzavretie regionálnych dohôd, ktoré by sa mali uzavrieť čo najskôr pre druhy s neuspokojivým ochranným štatútom (druhy uvedené v prílohe II).

(3)

Vodné vtáctvo s africko-euroázijskými dráhami letu, čiže druhy uvedené v prílohe II, si zaslúži bezprostrednú pozornosť v záujme zlepšenia jeho ochranného štatútu a zhromaždenia informácií potrebných na správne strategické rozhodnutia.

(4)

Prvá konferencia strán Bonnského dohovoru sa rozhodla vypracovať dohodu o ochrane západopalearktických druhov čeľade Anatidae. Následne bol vypracovaný návrh dohody a bol premenovaný s cieľom zahrnúť ďalšie druhy sťahovavého vodného vtáctva.

(5)

V oblasti, ktorá sa týka tejto dohody, Spoločenstvo prijalo smernice Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (3) a 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (4).

(6)

V mene Spoločenstva a v súlade s negociačnými smernicami vydanými Radou 7. júna 1995 sa Komisia zúčastnila na negociačnom zasadaní, ktoré sa uskutočnilo 12. až 16. júna 1995 v Haagu. Na tomto zasadaní sa konsenzom prijala Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (ďalej len „dohoda“).

(7)

Dohoda bola otvorená na podpis od 16. októbra 1995. V mene Spoločenstva sa podpísala 1. septembra 1997. Platnosť nadobudla 1. novembra 1999.

(8)

Článok X dohody ustanovuje, že zmeny a doplnenia príloh nadobudnú platnosť deväťdesiat dní po zasadaní zmluvných strán, na ktorom sa prijmú pre všetky zmluvné strany okrem tých, ktoré vznesú výhradu v súlade s odsekom 6.

(9)

Prílohy k dohode sa zmenili a doplnili rezolúciami na prvom zasadaní zmluvných strán, ktoré sa konalo v novembri 1999 v Kapskom Meste v Južnej Afrike, a na druhom zasadaní zmluvných strán, ktoré sa konalo v septembri 2002 v Bonne v Nemecku.

(10)

Dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda o africko-euroázijských druhoch vodného sťahovavého vtáctva sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť schvaľovaciu listinu u vlády Holandského kráľovstva, ktorá je depozitárom dohody v súlade s jej článkom XVII.

Článok 3

1.   Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré patria do pôsobnosti Spoločenstva, Komisia je oprávnená schvaľovať v mene Spoločenstva zmeny a doplnenia príloh k dohode prijatých v súlade s článkom X ods. 5 dohody.

2.   Komisii pri plnení tejto úlohy pomáha osobitný výbor, ktorý vymenuje Rada.

3.   Oprávnenie uvedené v odseku 1 sa obmedzuje na tie zmeny a doplnenia, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti ochrany vodného vtáctva a jeho prirodzených biotopov a ktoré tieto právne predpisy nemenia.

4.   V prípadoch, keď sa zmena a doplnenie príloh k dohode nezačlenia do príslušných právnych predpisov Spoločenstva do deväťdesiatich dní odo dňa jej prijatia na zasadaní zmluvných strán, Komisia predloží formou písomného oznámenia depozitárovi výhradu k tejto zmene a doplneniu v súlade s článkom X ods. 6 dohody pred uplynutím tohto deväťdesiatdňového obdobia. Ak sa táto zmena a doplnenie následne implementujú, Komisia bezodkladne stiahne výhradu.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. júla 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. ES L 210, 19.7.1982, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(4)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.


DOHODA

o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva

ZMLUVNÉ STRANY,

ODVOLÁVAJÚC SA na skutočnosť, že Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov z roku 1979 podporuje aktivity medzinárodnej spolupráce zameranej na ochranu sťahovavých druhov,

ODVOLÁVAJÚC SA ďalej na to, že na prvom zasadnutí Konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v októbri 1985 v Bonne, bol sekretariát dohovoru poverený prijatím vhodných opatrení na vypracovanie Dohody o západopalearktických druhoch čeľade Anatidae,

UVEDOMUJÚC SI, že sťahovavé vodné vtáctvo je dôležitou súčasťou globálnej biologickej diverzity, ktorá by mala byť podľa Dohovoru o biologickej diverzite z roku 1992 a Agendy 21 chránená v prospech súčasnej generácie a budúcich generácií,

UVEDOMUJÚC SI ekonomický, spoločenský, kultúrny a rekreačný význam lovu niektorých druhov sťahovavého vodného vtáctva a environmentálnej, ekologickej, genetickej, vedeckej, estetickej, rekreačnej, kultúrnej, vzdelávacej, spoločenskej a ekonomickej hodnoty vodného vtáctva vo všeobecnosti,

SÚC PRESVEDČENÉ, že akýkoľvek lov sťahovavého vodného vtáctva musí byť v súlade s princípmi trvale udržateľného vývoja, pričom treba brať do úvahy ochranný štatút jednotlivých druhov vo všetkých oblastiach ich výskytu, ako aj ich biologické vlastnosti,

BERÚC DO ÚVAHY skutočnosť, že sťahovavé vodné vtáctvo je obzvlášť zraniteľné, keďže migruje na dlhé vzdialenosti, a je závislé od sústavy mokradí, ktorých rozloha sa stále zmenšuje a ktoré degradujú v dôsledku činností človeka, čo nie je v súlade s trvale udržateľným vývojom, ako je to vyjadrené v Dohovore o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva z roku 1971,

UZNÁVAJÚC potrebu okamžite konať, aby sa zastavil pokles počtu druhov sťahovavého vodného vtáctva a ich prirodzených stanovíšť v zemepisnej oblasti systému africko-euroázijských migračných trás,

SÚC PRESVEDČENÉ o tom, že uzavretie mnohostrannej dohody a jej vykonávanie prostredníctvom koordinovanej alebo spoločnej akcie významnou mierou prispeje k ochrane sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzených stanovíšť, a to tým najúčinnejším spôsobom, a že súčasne bude prospešné pre mnohé ďalšie druhy živočíchov a rastlín,

UZNÁVAJÚC, že účinné plnenie tejto dohody si vyžiada, aby sa niektorým areálovým štátom poskytla pomoc určená na výskum, vzdelávacie aktivity a monitorovanie druhov sťahovavého vodného vtáctva a ich prirodzených stanovíšť, na manažment takých prirodzených stanovíšť, ako aj na zriadenie alebo skvalitnenie činnosti vedeckých a správnych inštitúcií potrebných na implementáciu tejto dohody,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok I

Rozsah pôsobnosti, definície a interpretácia

1.   Pôsobnosť tejto dohody sa geograficky vzťahuje na oblasť, ktorou prechádzajú migračné trasy africko-euroázijského vodného vtáctva podľa vymedzenia uvedeného v prílohe 1 k tejto dohode (ďalej len „oblasť pôsobnosti dohody“).

2.   Na účely tejto dohody pojem:

a)

„dohovor“ znamená Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov z roku 1979;

b)

„sekretariát dohovoru“ je označením pre orgán založený podľa článku IX dohovoru;

c)

„vodné vtáctvo“ je označením pre také druhy vtáctva, ktoré sú aspoň v časti svojho ročného cyklu ekologicky závislé od mokradí, pričom areál ich výskytu sa úplne alebo sčasti nachádza v oblasti pôsobnosti dohody, a sú uvedené v prílohe 2 k tejto dohode;

d)

„sekretariát dohody“ označuje orgán založený podľa článku VI ods. 7 písm. b) tejto dohody;

e)

„zmluvné strany“, ak nie je v texte uvedené inak, označuje zmluvné strany tejto dohody;

f)

„prítomné a hlasujúce zmluvné strany“ sa vzťahuje na zmluvné strany, ktoré sú prítomné a hlasujú záporne alebo kladne; tie zmluvné strany, ktoré sa hlasovania zdržia, nerátajú sa medzi strany prítomné a hlasujúce.

Navyše pojmy definované v článku I ods. 1 písm. a) až k) dohovoru majú v tejto dohode rovnaký význam mutatis mutandis.

3.   Táto dohoda je dohodou podľa článku IV ods. 3 dohovoru.

4.   Prílohy k tejto dohode sú jej integrálnou súčasťou. Každý odkaz na dohodu zahŕňa aj odkaz na jej prílohy.

Článok II

Základné princípy

1.   Zmluvné strany podniknú koordinovane opatrenia, aby zachovali alebo obnovili uspokojivý ochranný štatút pre druhy sťahovavého vodného vtáctva. Na tento účel v rámci národnej jurisdikcie uplatnia opatrenia uvedené v článku III spolu so špecifickými akciami určenými v pláne aktivít podľa článku IV tejto dohody.

2.   Pri uskutočňovaní opatrení uvedených v predchádzajúcom odseku by zmluvné strany mali vziať do úvahy zásadu prevencie.

Článok III

Všeobecné opatrenia na uskutočňovanie ochrany

1.   Zmluvné strany podniknú opatrenia na ochranu sťahovavých druhov vodného vtáctva, pričom venujú osobitnú pozornosť ohrozeným druhom, ako aj druhom s neuspokojivým ochranným štatútom.

2.   Na tento účel zmluvné strany:

a)

uskutočnia rovnako prísnu ochranu ohrozených druhov sťahovavého vodného vtáctva v celej oblasti pôsobnosti dohody vymedzenej článkom III ods. 4 a 5 dohovoru;

b)

zabezpečia, aby akékoľvek využívanie sťahovavého vodného vtáctva vychádzalo z najlepších dostupných vedomostí o ich ekológii a aby bolo trvale udržateľné tak z hľadiska druhov, ako aj z hľadiska ekologických systémov, ktoré ich podporujú;

c)

určia miesta výskytu a prirodzené stanovištia sťahovavých druhov vodného vtáctva na svojom území a podporia ochranu, riadenie, revitalizáciu a obnovu týchto stanovíšť v spolupráci s orgánmi uvedenými v článku IX písm. a) a b) tejto dohody, ktoré sa zaoberajú ochranou prirodzených stanovíšť;

d)

skoordinujú úsilie zamerané na to, aby sa zachovala či podľa potreby obnovila sústava vhodných prirodzených stanovíšť v celom areáli výskytu všetkých druhov sťahovavého vodného vtáctva, predovšetkým tam, kde mokrade zasahujú do územia viacerých zmluvných strán;

e)

vyriešia problémy, ktoré sú alebo by mohli byť dôsledkom ľudských aktivít, a podporia realizáciu nápravných opatrení vrátane revitalizácie a obnovy prirodzených stanovíšť, ako aj kompenzačných opatrení pri strate stanovíšť;

f)

budú spolupracovať v mimoriadnych situáciách, ktoré si vyžadujú medzinárodne koordinovanú akciu, a pri zisťovaní druhov vodného vtáctva, ktoré sú v daných situáciách najzraniteľnejšie, ako aj pri vypracúvaní vhodných postupov v mimoriadnych situáciách, aby sa týmto druhom poskytla v takom prípade zvýšená ochrana, ako aj pri príprave smerníc, ktoré pomôžu jednotlivým zmluvným stranám tieto situácie riešiť;

g)

zakážu zámerné zavedenie nepôvodných druhov vodného vtáctva do prirodzených stanovíšť a vykonajú všetky vhodné opatrenia, aby sa zabránilo neúmyselnému vypúšťaniu takých druhov, ak by ich zavedenie či vypustenie poškodilo ochranný štatút voľne žijúcej fauny či flóry; v prípade, že sa nepôvodné druhy už zaviedli, zmluvné strany vykonajú všetky vhodné opatrenia, aby sa nestali potenciálnym nebezpečenstvom pre pôvodné druhy;

h)

budú iniciovať a podporia výskum biologických a ekologických aspektov života sťahovavého vodného vtáctva vrátane zosúladenia výskumných a monitorovacích metód, a tam, kde je to účelné, zavedú spoločné alebo koordinované výskumné a monitorovacie programy;

i)

posúdia požiadavky na vzdelanie, pokiaľ ide o výskum sťahovavého vodného vtáctva, monitorovanie, krúžkovanie a obhospodarovanie mokradí, aby sa určili prioritné témy a oblasti vzdelávania a aby sa spolupracovalo pri vypracúvaní a uskutočňovaní vhodných vzdelávacích programov;

j)

vypracujú a uskutočnia programy zamerané na skvalitnenie poznatkov a lepšie pochopenie problematiky súvisiacej s ochranou sťahovavého vodného vtáctva vo všeobecnosti i jednotlivých cieľov a ustanovení tejto dohody;

k)

vymenia si informácie a výsledky výskumu, monitorovania, ako aj výsledky ochranných a vzdelávacích programov;

l)

budú spolupracovať s cieľom navzájom si pomáhať pri uplatňovaní tejto dohody, najmä v oblasti výskumu a monitoringu.

Článok IV

Plán aktivít a smernice na ochranu

1.   Plán aktivít je prílohou 3 k tejto dohode. Špecifikuje aktivity, ktoré podniknú zmluvné strany v oblasti ďalej uvedených prioritných druhov a problémov v súlade so všeobecnými ochrannými opatreniami podľa článku III tejto dohody, a to:

a)

ochranu druhov;

b)

ochranu prirodzených stanovíšť;

c)

usmerňovanie ľudských aktivít;

d)

výskum a monitorovanie;

e)

vzdelávanie a informovanosť;

f)

vykonávanie.

2.   Plán aktivít sa reviduje na každom riadnom zasadnutí zmluvných strán podľa smernice na zabezpečenie ochrany.

3.   Každú zmenu v pláne aktivít schváli zasadnutie zmluvných strán s prihliadnutím na ustanovenia článku III tejto dohody.

4.   Smernice na zabezpečenie ochrany sa predložia na prijatie na prvom zasadnutí zmluvných strán a pravidelne sa budú posudzovať.

Článok V

Plnenie dohody a financovanie

1.   Každá zmluvná strana:

a)

určí na vykonávanie tejto dohody inštitúciu či inštitúcie, ktoré budú okrem iného monitorovať aktivity, ktoré môžu mať vplyv na ochranu tých druhov sťahovavého vodného vtáctva, pre ktoré je zmluvná strana areálovým štátom;

b)

určí kontaktný bod pre ostatné zmluvné strany a bezodkladne oznámi jeho názov a adresu sekretariátu dohody, aby sa tieto údaje mohli oznámiť ostatným zmluvným stranám,

a

c)

pripraví správu o plnení dohody pre každé riadne zasadnutie zmluvných strán počnúc druhým zasadnutím, v ktorej venuje osobitnú pozornosť podniknutým ochranným opatreniam. Štruktúra takých správ sa určí na prvom zasadnutí zmluvných strán a podľa potreby sa reviduje na ktoromkoľvek nasledujúcom zasadnutí zmluvných strán. Každá správa sa postúpi sekretariátu dohody najmenej 120 dní pred riadnym zasadnutím zmluvných strán a sekretariát dohody ju okamžite postúpi ostatným zmluvným stranám.

2.

a)

Každá zmluvná strana prispieva do rozpočtu dohody podľa hodnotiacej stupnice OSN. Členský príspevok zmluvnej strany, ktorá je areálovým štátom, nemôže presiahnuť 25 % z celkového rozpočtu. Od žiadnej regionálnej organizácie ekonomickej integrácie sa nevyžaduje príspevok vyšší než 2,5 % prevádzkových nákladov.

b)

Rozhodnutia spojené s rozpočtom, ako aj všetky zmeny v hodnotiacej stupnici, ktoré sa ukážu ako nevyhnutné, prijme zasadnutie zmluvných strán na základe konsenzu.

3.   Zasadnutie zmluvných strán môže z dobrovoľných príspevkov zmluvných strán alebo z akéhokoľvek iného zdroja založiť fond na zabezpečenie ochrany, ktorý bude slúžiť na financovanie monitorovania, výskumu, vzdelávacích aktivít a projektov týkajúcich sa ochrany vrátane zabezpečenia a usmernenia životných podmienok sťahovavého vodného vtáctva.

4.   Zmluvné strany sa vyzývajú, aby na multilaterálnej alebo bilaterálnej báze poskytli ostatným stranám školenie, technickú i finančnú podporu a tak im pomohli plniť ustanovenia tejto dohody.

Článok VI

Zasadnutie zmluvných strán

1.   Zasadnutie zmluvných strán je rozhodovacím orgánom dohody.

2.   Depozitár po konzultácii so sekretariátom dohovoru zvolá najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti dohody zasadnutie zmluvných strán. Potom bude sekretariát dohody po konzultácii so sekretariátom dohovoru zvolávať riadne zasadnutia zmluvných strán v časovom intervale troch rokov, ak sa na zasadnutí zmluvných strán nerozhodne inak. Tieto zasadnutia by sa podľa možnosti mali konať spolu s pravidelnými zasadnutiami Konferencie zmluvných strán dohovoru.

3.   Mimoriadne zasadnutie zmluvných strán zvolá sekretariát dohody na základe písomnej žiadosti minimálne jednej tretiny zmluvných strán.

4.   Organizácia Spojených národov, jej špecializované agentúry, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, každý štát, ktorý nie je zmluvnou stranou dohody, ako aj sekretariáty medzinárodných dohovorov zaoberajúcich sa okrem iného aj ochranárskymi aktivitami vrátane ochrany a manažmentu stanovíšť sťahovavého vodného vtáctva môžu byť zastúpené na zasadnutiach zmluvných strán ako pozorovatelia. Akákoľvek agentúra či úrad s technickou kvalifikáciou, pokiaľ ide o ochranu sťahovavého vodného vtáctva, môže sa taktiež zúčastniť na zasadnutí zmluvných strán ako pozorovateľ, ak viac ako tretina prítomných zmluvných strán nevyjadrí proti takejto účasti námietku.

5.   Právo hlasovať majú len zmluvné strany. Každá zmluvná strana disponuje jedným hlasom, ale regionálne organizácie ekonomickej integrácie, ktoré sú zmluvnými stranami dohody, môžu v otázkach, ktoré patria do ich kompetencie, hlasovať takým počtom hlasov, ktorý zodpovedá počtu ich členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohody. Regionálna organizácia ekonomickej integrácie nevykoná hlasovacie právo, ak jej členské štáty využijú svoje hlasovacie právo, a naopak.

6.   Ak sa v dohode neuvádza inak, rozhodnutia zasadnutia zmluvných strán sa prijmú konsenzom, alebo ak sa konsenzus nedá dosiahnuť, dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných strán.

7.   Na prvom zasadnutí zmluvné strany:

a)

prijmú konsenzom rokovací poriadok;

b)

vytvoria sekretariát dohody v rámci sekretariátu dohovoru, ktorý bude plniť funkcie sekretariátu podľa článku VIII dohody;

c)

zriadia technický výbor podľa článku VII dohody;

d)

schvália štruktúru správ vypracúvaných podľa článku V ods. 1 písm. c) tejto dohody;

e)

schvália kritériá na vyhlásenie mimoriadnej situácie, ktorá si vyžaduje okamžité opatrenia na zabezpečenie ochrany, a určia spôsob, ako stanoviť zodpovednosť za plánované aktivity.

8.   Na každom riadnom zasadnutí zmluvné strany:

a)

posúdia súčasné i potenciálne zmeny v stave ochrany sťahovavého vodného vtáctva a prirodzených stanovíšť nevyhnutných na jeho prežitie, ako aj faktory, ktoré by mohli na ne pôsobiť;

b)

posúdia doterajší vývoj a všetky problémy, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní dohody;

c)

schvália rozpočet a posúdia všetky otázky spojené s finančným zabezpečením plnenia dohody;

d)

prerokujú všetky otázky týkajúce sa sekretariátu dohody, ako aj členstva v technickom výbore;

e)

schvália správu, ktorá sa postúpi všetkým zmluvným stranám dohody a Konferencii zmluvných strán dohovoru;

f)

určia termín a miesto konania ďalšieho zasadnutia.

9.   Na každom zasadnutí sú zmluvné strany oprávnené:

a)

adresovať odporúčania zmluvným stranám podľa potreby alebo ak je to vhodné;

b)

prijať špecifické kroky na zabezpečenie väčšej účinnosti dohody, prípadne mimoriadne opatrenia podľa článku VII ods. 4 dohody;

c)

prerokovať a prijať pozmeňujúce návrhy k tejto dohode;

d)

pozmeniť plán aktivít podľa článku IV ods. 3 dohody;

e)

zriadiť tie pomocné orgány, ktoré sa ukážu ako potrebné pri uplatňovaní dohody, najmä pokiaľ ide o koordináciu s orgánmi zriadenými na základe ďalších medzinárodných zmlúv, dohovorov a dohôd, ktoré presahujú geografické alebo taxonomické hranice,

a

f)

rozhodnúť o všetkých ostatných otázkach týkajúcich sa plnenia dohody.

Článok VII

Technický výbor

1.   Technický výbor je zložený:

a)

z deviatich expertov reprezentujúcich jednotlivé regióny v oblasti pôsobnosti dohody v súlade so zásadou vyrovnaného geografického zastúpenia;

b)

z jedného zástupcu Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN), z jedného zástupcu Medzinárodného výboru pre výskum vodného vtáctva a mokradí (International Waterfowl and Wetlands Research Bureau – IWRB) a z jedného zástupcu Medzinárodnej rady na ochranu poľovnej zveri a voľne žijúcich organizmov (International Council for Game and Wildlife Conservation – CIC)

a

c)

z jedného experta z každého z týchto odvetví: poľnohospodárska ekonomika, hospodárenie s poľovnou zverou a environmentálne právo.

Postup pri vymenúvaní expertov, ich funkčné obdobie a postup pri vymenúvaní predsedu technického výboru určí zasadnutie zmluvných strán. Predseda môže pripustiť účasť maximálne štyroch pozorovateľov zo špecializovaných medzinárodných medzivládnych a mimovládnych organizácií.

2.   Ak sa na zasadnutí zmluvných strán nerozhodne inak, zasadnutia technického výboru zvolá sekretariát dohody spolu s každým pravidelným zasadnutím zmluvných strán a najmenej raz medzi dvoma pravidelnými zasadnutiami zmluvných strán.

3.   Technický výbor:

a)

poskytne vedecké i technické rady a informácie zasadnutiu zmluvných strán a prostredníctvom sekretariátu dohody zmluvným stranám;

b)

vypracuje odporúčanie pre zasadnutie zmluvných strán v súvislosti s plánom aktivít, plnením dohody a realizáciou ďalšieho výskumu;

c)

pripraví správu o činnosti pre každé riadne zasadnutie zmluvných strán, ktorá sa predloží sekretariátu dohody najmenej 120 dní pred zasadnutím zmluvných strán, a sekretariát dohody ju doručí zmluvným stranám

a

d)

vykoná všetky ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zasadnutie zmluvných strán.

4.   Ak podľa názoru technického výboru vznikne mimoriadna situácia, ktorá si vyžiada okamžite prijať opatrenia, aby sa nezhoršil stav ochrany jedného druhu alebo viacerých druhov sťahovavého vodného vtáctva, technický výbor môže požiadať sekretariát dohody, aby okamžite zvolal zasadnutie zainteresovaných zmluvných strán. Tie sa stretnú čo najskôr, aby urýchlene vytvorili mechanizmus na ochranu mimoriadne ohrozených druhov. Ak sa na danom zasadnutí prijme odporúčanie, zainteresované zmluvné strany sa budú navzájom informovať o opatreniach, ktoré podnikli na jeho implementáciu, alebo o dôvodoch, pre ktoré ho nemohli realizovať, a oznámia to aj sekretariátu dohody.

5.   Technický výbor môže podľa potreby zostaviť na riešenie špecifických úloh pracovné skupiny.

Článok VIII

Sekretariát dohody

Funkciou sekretariátu dohody je:

a)

organizovať a technicky zabezpečovať zasadnutia zmluvných strán, ako aj zasadnutia technického výboru;

b)

realizovať rozhodnutia, ktoré mu uloží zasadnutie zmluvných strán;

c)

podporovať a koordinovať aktivity uskutočňované na základe dohody vrátane plánu aktivít, a to v súlade s rozhodnutiami zasadnutia zmluvných strán;

d)

udržiavať kontakt s areálovými štátmi, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohody, a uľahčovať koordináciu medzi zmluvnými stranami, medzinárodnými a národnými organizáciami, ktorých aktivity sú v priamom alebo nepriamom vzťahu k ochrane vrátane priamej ochrany a manažmentu sťahovavého vodného vtáctva;

e)

zhromažďovať a vyhodnocovať informácie, ktoré podporia ciele a plnenie dohody, a zabezpečovať vhodné šírenie daných informácií;

f)

sústrediť pozornosť zasadnutia zmluvných strán na otázky, ktoré súvisia s cieľmi dohody;

g)

rozosielať správy vypracované inštitúciami zriadenými podľa článku V ods. 1. písm. a) tejto dohody, ako aj technickým výborom spoločne so správou, ktorá musí byť vypracovaná podľa písmena h) tohto článku, všetkým zmluvným stranám, a to minimálne 60 dní pred začiatkom každého riadneho zasadnutia zmluvných strán;

h)

pripravovať správy o činnosti sekretariátu a o plnení dohody pre každé riadne zasadnutie zmluvných strán, ako aj výročné správy;

i)

spravovať rozpočet dohody a fondu na zabezpečenie ochrany, ak je vytvorený;

j)

poskytovať informácie o dohode a o jej cieľoch širokej verejnosti

a

k)

plniť všetky ďalšie funkcie, ktorými je poverený na základe dohody alebo zasadnutím zmluvných strán.

Článok IX

Vzťahy s medzinárodnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzenými stanovišťami

Sekretariát dohody uskutočňuje konzultácie:

a)

pravidelne so sekretariátom dohovoru a podľa potreby aj s inštitúciami zodpovednými za výkon funkcií sekretariátu na základe dohôd uzatvorených podľa článku IV ods. 3 a 4 dohovoru, ktoré sa týkajú sťahovavého vodného vtáctva, v súlade s Dohovorom o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva z roku 1971, s Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchoch a rastlín z roku 1973, s Africkým dohovorom o ochrane prírody a prírodných zdrojov z roku 1968, s Dohovorom o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť z roku 1979 a v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite z roku 1992 s cieľom, aby zasadnutie zmluvných strán spolupracovalo so zmluvnými stranami uvedených dohovorov vo všetkých otázkach spoločného záujmu, najmä pri tvorbe a plnení plánu aktivít;

b)

so sekretariátmi ostatných relevantných medzinárodných dohovorov o otázkach spoločného záujmu;

c)

s inými kompetentnými organizáciami v oblasti ochrany vrátane priamej ochrany a manažmentu sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzených stanovíšť, ako aj v oblasti výskumu, vzdelávania a zvýšenia povedomia.

Článok X

Zmeny a doplnenia k dohode

1.   Túto dohodu možno meniť alebo dopĺňať na každom riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí zmluvných strán.

2.   Návrhy na zmeny a doplnenia môže predložiť každá zmluvná strana.

3.   Text navrhovanej zmeny alebo doplnenia, ako aj príslušné zdôvodnenie sa oznámia sekretariátu dohody najmenej 150 dní pred otvorením zasadnutia. Sekretariát dohody zašle kópie zmluvným stranám. Všetky pripomienky k textu vypracované zmluvnými stranami sa predložia sekretariátu dohody najmenej 60 dní pred otvorením zasadnutia. Sekretariát oboznámi zmluvné strany čo najskôr po poslednom termíne na predloženie pripomienok spolu so všetkými pripomienkami, ktoré boli predložené do daného termínu.

4.   Zmeny a doplnenia k dohode, ktoré sú iné ako zmeny a doplnenia k jej prílohám, sa prijmú dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich strán a pre tie zmluvné strany, ktoré ich prijali, nadobudnú platnosť 30. deň po termíne, keď dve tretiny zmluvných strán dohody pri prijatí zmeny alebo doplnenia uložili listinu o prijatí u depozitára. Pre každú zmluvnú stranu, ktorá uloží listinu o prijatí u depozitára po dátume uloženia listiny o prijatí dvomi tretinami zmluvných strán, nadobudne novela platnosť 30. deň po jej uložení a prijatí.

5.   Akékoľvek ďalšie prílohy alebo zmeny a doplnenia k prílohe sa schvália dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných strán a pre všetky zmluvné strany nadobudnú platnosť 90. deň po ich prijatí zasadnutím zmluvných strán s výnimkou zmluvných strán, ktoré podľa odseku 6 tohto článku vyjadrili výhrady.

6.   V priebehu deväťdesiatdňovej lehoty podľa odseku 5 tohto článku môže ktorákoľvek zmluvná strana písomnou formou vyjadriť svoju výhradu k dodatočným prílohám alebo k zmene alebo doplneniu k prílohám. Na základe písomného oznámenia depozitárovi možno výhradu kedykoľvek odvolať a potom dodatočná príloha či zmena alebo dodatok k prílohe nadobudnú pre príslušnú zmluvnú stranu platnosť 30. deň odo dňa odvolania výhrady.

Článok XI

Vplyv dohody na medzinárodné dohovory a legislatívu

1.   Ustanovenia tejto dohody nemajú vplyv na práva a povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré vyplývajú z existujúcich medzinárodných zmlúv, dohovorov alebo dohôd.

2.   Ustanovenia tejto dohody nijako neovplyvňujú právo každej zmluvnej strany dodržiavať alebo prijímať prísnejšie opatrenia na ochranu sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzených stanovíšť.

Článok XII

Riešenie sporov

1.   Každý spor, ktorý môže vzniknúť medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami pri výklade či vykonávaní ustanovení tejto dohody, bude predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami, ktoré sú účastníkmi tohto sporu.

2.   Ak nemožno spor vyriešiť podľa odseku 1 tohto článku, zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode predložiť spor arbitráži, najmä arbitráži na Stálom arbitrážnom súde v Haagu, a pre zmluvné strany, ktoré tento spor predložia, bude arbitrážne rozhodnutie záväzné.

Článok XIII

Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie, prístup

1.   Táto dohoda bude otvorená na podpis všetkým areálovým štátom bez ohľadu na to, či oblasti pod ich jurisdikciou sú, alebo nie sú zahrnuté do oblasti pôsobnosti dohody, alebo regionálnej organizácii hospodárskej integrácie, ktorej aspoň jeden člen je areálovým štátom, a to buď:

a)

na podpis bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia,

alebo

b)

na podpis s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia s následnou ratifikáciou, následným prijatím alebo schválením.

2.   Táto dohoda bude otvorená na podpis v Haagu až do dňa nadobudnutia jej platnosti.

3.   Táto dohoda bude otvorená na prístup každému areálovému štátu alebo regionálnej organizácii ekonomickej integrácie uvedeným v odseku 1 v deň a po dni nadobudnutia jej platnosti.

4.   Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe budú uložené u depozitára.

Článok XIV

Nadobudnutie platnosti

1.   Dohoda nadobudne platnosť prvý deň tretieho mesiaca po tom, čo ju podpísalo bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo uložilo listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení podľa článku XIII dohody aspoň 14 areálových štátov alebo regionálnych organizácií ekonomickej integrácie, z ktorých aspoň sedem je z Afriky a sedem z Eurázie.

2.   Pre každý z areálových štátov alebo pre každú regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie, ktorý:

a)

podpísal dohodu bez výhrady jej ratifikácie, prijatia alebo schválenia;

b)

ratifikoval, prijal alebo schválil dohodu,

alebo

c)

pristúpil k dohode po dátume, keď príslušný počet areálových štátov alebo regionálnych organizácií ekonomickej integrácie potrebný na to, aby dohoda nadobudla platnosť, podpísal dohodu bez výhrady alebo ju ratifikoval, prijal či schválil, nadobudne táto dohoda platnosť prvý deň tretieho mesiaca po jej podpise bez výhrady alebo po uložení ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo o prístupe k dohode tohto štátu alebo organizácie.

Článok XV

Výhrady

Všeobecné výhrady sa nevzťahujú na ustanovenia tejto dohody. Ale špecifické výhrady v súvislosti s každým druhom, na ktorý sa vzťahuje dohoda, alebo ku každému špecifickému ustanoveniu plánu aktivít môže predložiť každý štát alebo regionálna organizácia ekonomickej integrácie pri podpise bez výhrady jej ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo pri uložení ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo o prístupe. Štát alebo regionálna organizácia ekonomickej integrácie, ktorý danú výhradu vzniesol, ju môže kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením depozitárovi; daný štát či organizácia nebude viazaný ustanoveniami, ktoré sú predmetom výhrady, až 30 dní od dátumu odvolania uvedenej výhrady.

Článok XVI

Výpoveď

Každá zmluvná strana môže túto dohodu kedykoľvek vypovedať na základe písomného oznámenia adresovaného depozitárovi. Výpoveď nadobudne platnosť 12 mesiacov odo dňa prijatia oznámenia depozitárom.

Článok XVII

Depozitár

1.   Originál tejto dohody vyhotovený v arabskom, anglickom, francúzskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť, bude uložený u vlády Holandského kráľovstva, ktorá je depozitárom. Depozitár pošle overené kópie týchto znení všetkým štátom a regionálnym organizáciám ekonomickej integrácie uvedeným v článku XIII ods. 1 tejto dohody a zároveň sekretariátu dohody po jeho ustanovení.

2.   Po nadobudnutí platnosti tejto dohody depozitár zašle jej overenú kópiu sekretariátu Organizácie Spojených národov na zaregistrovanie a uverejnenie podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.

3.   Depozitár informuje všetky areálové štáty a regionálne organizácie ekonomickej integrácie, ktoré dohodu podpísali alebo ktoré k nej pristúpili, rovnako aj sekretariát dohody o každom:

a)

podpise;

b)

uložení ratifikačných listín, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe;

c)

dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody, dodatočnej prílohy, ako aj o zmene či doplnení k dohode alebo k jej prílohám;

d)

predložení výhrady k dodatočným prílohám alebo k zmenám či doplneniam k prílohám;

e)

oznámení o stiahnutí výhrad

a

f)

oznámení o vypovedaní dohody.

Depozitár zašle text každej výhrady, dodatočnej prílohy a každej zmeny či doplnenia k dohode a k jej prílohám všetkým areálovým štátom a regionálnym organizáciám ekonomickej integrácie, ktoré dohodu podpísali alebo ktoré k nej pristúpili, ako aj sekretariátu dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

V Haagu dňa šestnásteho júna tisícdeväťstodeväťdesiatpäť.

PRÍLOHA 1

DEFINÍCIA ÚZEMIA, NA KTORÉ SA DOHODA VZŤAHUJE

Územie, na ktoré sa dohoda vzťahuje, je vymedzené takto: od severného pólu južne pozdĺž 130° západnej dĺžky k 75° severnej šírky; ďalej východne a juhovýchodne cez Viscount Melville Sound, záliv Prince Regent, záliv Boothia, Foxe Basin, Foxe Channel a Hudsonský záliv až po bod v severozápadnej časti Atlantického oceána na 60° severnej šírky a 60° západnej dĺžky; odtiaľ vedie ďalej juhovýchodne cez severozápadnú časť Atlantického oceána až po bod na 50° severnej šírky a 30° západnej dĺžky, ďalej vedie južne pozdĺž 30° západnej dĺžky k 10° severnej šírky; potom juhovýchodne smerom k rovníku, ďalej vedie južne pozdĺž 20° západnej zemepisnej dĺžky až po 40° južnej zemepisnej šírky; ďalej pozdĺž 40° južnej šírky až po 60° východnej zemepisnej dĺžky; pokračuje smerom na sever pozdĺž 60° východnej dĺžky až po 35° severnej zemepisnej šírky; potom hranica vedie východo-severovýchodne na veľký kruh k bodu na západnom Altaji na 49° severnej šírky a 87° 27′ východnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ vedie severovýchodne smerom k veľkému kruhu k pobrežiu Severného ľadového oceána na 130° východnej dĺžky; odtiaľ vedie severne pozdĺž 130° východnej dĺžky až k severnému pólu. Hranice územia sú znázornené v prílohe č. 1a.

Hranice územia, na ktoré sa dohoda vzťahuje

Image

PRÍLOHA 2

VTÁČIE DRUHY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE DOHODA (1)

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

tučniak okuliarnatý

GAVIIDAE

Gavia stellata

potáplica štíhlozobá

Gavia arctica

potáplica severská

Gavia immer

potáplica ľadová

Gavia adamsii

potáplica bledozobá

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis

potápka hnedá

Podiceps cristatus

potápka chochlatá

Podiceps grisegena

potápka červenokrká

Podiceps auritus

potápka ušatá

Podiceps nigricollis

potápka čiernokrká

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

pelikán ružový

Pelecanus rufescens

pelikán červenkavý

Pelecanus crispus

pelikán kučeravý

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

sula tmavochvostá

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

kormorán

Phalacrocorax pygmaeus

kormorán malý

Phalacrocorax nigrogularis

kormorán čiernohrdlý

Phalacrocorax neglectus

kormorán

Phalacrocorax carbo

kormorán veľký

Phalacrocorax capensis

kormorán

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

volavka čierna

Egretta vinaceigula

volavka červenohrdlá

Egretta garzetta

volavka striebristá

Egretta gularis

volavka

Egretta dimorpha

volavka

Ardea cinerea

volavka popolavá

Ardea melanocephala

volavka čiernohlavá

Ardea purpurea

volavka purpurová

Casmerodius albus

volavka biela

Mesophoyx intermedia

volavka

Bubulcus ibis

hltavka vlasatá

Ardeola ralloides

volavka vlasatá

Ardeola idae

volavka hrubozobá

Ardeola rufiventris

volavka hrdzavobruchá

Nycticorax nycticorax

bučiak nočný

Ixobrychus minutus

bučiačik močiarny

Ixobrychus sturmii

bučiačik bridlicový

Botaurus stellaris

bučiak trsťový

CICONIIDAE

Mycteria ibis

bocian nenásytný

Anastomus lamelligerus

bocian šupinkavý

Ciconia nigra

bocian čierny

Ciconia abdimii

bocian Abdimov

Ciconia episcopus

bocian bielokrký

Ciconia ciconia

bocian biely

Leptoptilos crumeniferus

bocian marabu

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

člnozobec kráľovský

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus

ibis hnedý

Geronticus eremita

ibis skalný

Threskiornis aethiopicus

ibis posvätný

Platalea leucorodia

lyžičiar biely

Platalea alba

lyžičiar ružovonohý

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber

plameniak ružový

Phoenicopterus minor

plameniak červenozobý

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

stromárka dvojfarebná

Dendrocygna viduata

stromárka vdovská

Thalassornis leuconotus

stromárka jarabá

Oxyura leucocephala

potápnica bielohlavá

Oxyura maccoa

potápnica čiernohlavá

Cygnus olor

labuť hrbozobá

Cygnus cygnus

labuť spevavá

Cygnus columbianus

labuť tundrová

Anser brachyrhynchus

hus krátkozobá

Anser fabalis

hus siatinná

Anser albifrons

hus bieločelá

Anser erythropus

hus piskľavá

Anser anser

hus divá

Branta leucopsis

bernikla bielolíca

Branta bernicla

bernikla tmavá

Branta ruficollis

bernikla červenokrká

Alopochen aegyptiacus

húska štíhla

Tadorna ferruginea

kazarka hrdzavá

Tadorna cana

kazarka sovohlavá

Tadorna tadorna

kazarka pestrá

Plectropterus gambensis

ostrožiarka strakatá

Sarkidiornis melanotos

kačica hrebenatá

Nettapus auritus

kačica hnedooká

Anas penelope

kačica hvízdavá

Anas strepera

kačica chripľavá

Anas crecca

kačica chrapkavá

Anas capensis

kačica ružovozobá

Anas platyrhynchos

kačica divá

Anas undulata

kačica šupinatá

Anas acuta

kačica ostrochvostá

Anas erythrorhyncha

kačica červenozobá

Anas hottentota

kačica bodkovaná

Anas querquedula

kačica chrapľavá

Anas clypeata

kačica lyžičiarka

Marmaronetta angustirostris

kačica úzkozobá

Netta rufina

hrdzavka potápavá

Netta erythrophthalma

hrdzavka červenooká

Aythya ferina

chochlačka sivá

Aythya nyroca

chochlačka bielooká

Aythya fuligula

chochlačka vrkočatá

Aythya marila

chochlačka morská

Somateria mollissima

kajka morská

Somateria spectabilis

kajka kráľovská

Polysticta stelleri

kajka malá

Clangula hyemalis

kačica ľadová

Melanitta nigra

turpan čierny

Melanitta fusca

turpan tmavý

Bucephala clangula

hlaholka severská

Mergus albellus

potápač biely

Mergus serrator

potápač dlhozobý

Mergus merganser

potápač veľký

GRUIDAE

Balearica pavonina

žurav korunkatý

Balearica regulorum

žurav

Grus leucogeranus

žeriav biely

Grus virgo

žeriav stepný

Grus paradisea

žeriav rajský

Grus carunculatus

žeriav príveskový

Grus grus

žeriav popolavý

RALLIDAE

Sarothrura elegans

chriašteľ

Sarothrura boehmi

chriašteľ Böhmov

Sarothrura ayresi

chriašteľ

Rallus aquaticus

chriašteľ vodný

Rallus caerulescens

chriašteľ

Crecopsis egregia

chriašteľ

Crex crex

chrapkáč poľný

Amaurornis flavirostris

chriašteľ

Porzana parva

chriašteľ malý

Porzana pusilla

chriašteľ najmenší

Porzana porzana

chriašteľ bodkovaný

Aenigmatolimnas marginalis

chriašteľ dlhoprstý

Porphyrio alleni

 

Gallinula chloropus

sliepočka zelenonohá

Gallinula angulata

sliepočka

Fulica cristata

lyska hrebenatá

Fulica atra

lyska čierna

DROMADIDAE

Dromas ardeola

čapľovec strakatý

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus

 

Haematopus moquini

 

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus

šišila bocianovitá

Recurvirostra avosetta

šabliarka modronohá

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis

ležiak riečny

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius

kulík

Glareola pratincola

prieložník stepný

Glareola nordmanni

prieložník čiernokrídly

Glareola ocularis

prieložník

Glareola nuchalis

prieložník golierikatý

Glareola cinerea

prieložník

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria

kulík zlatý

Pluvialis fulva

kulík

Pluvialis squatarola

kulík bledý

Charadrius hiaticula

kulík piesočný

Charadrius dubius

kulík riečny

Charadrius pecuarius

kulík pastiersky

Charadrius tricollaris

kulík trojpásy

Charadrius forbesi

kulík hnedočelý

Charadrius pallidus

kulík hrdzavopásy

Charadrius alexandrinus

kulík morský

Charadrius marginatus

kulík bieločelý

Charadrius mongolus

kulík krátkozobý

Charadrius leschenaultii

kulík veľkozobý

Charadrius asiaticus

kulík žltohrvoľový

Eudromias morinellus

kulík vrchovský

Vanellus vanellus

cíbik chochlatý

Vanellus spinosus

cíbik tŕňokrídly

Vanellus albiceps

cíbik bielokorunkatý

Vanellus senegallus

cíbik žltonohý

Vanellus lugubris

cíbik smútočný

Vanellus melanopterus

cíbik čiernokrídly

Vanellus coronatus

cíbik korunkatý

Vanellus superciliosus

cíbik červenoprstý

Vanellus gregarius

cíbik stepný

Vanellus leucurus

cíbik bielochvostý

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

sluka lesná

Gallinago stenura

močiarnica

Gallinago media

močiarnica lúčna

Gallinago gallinago

močiarnica mekotavá

Lymnocryptes minimus

močiarnica tichá

Limosa limosa

brehár čiernochvostý

Limosa lapponica

brehár hrdzavý

Numenius phaeopus

hvizdák pásavohlavý

Numenius tenuirostris

hvizdák tenkozobý

Numenius arquata

hvizdák veľký

Tringa erythropus

kalužiak tmavý

Tringa totanus

kalužiak červenonohý

Tringa stagnatilis

kalužiak štíhly

Tringa nebularia

kalužiak sivý

Tringa ochropus

kalužiak perlavý

Tringa glareola

kalužiak močiarny

Tringa (Xenus) cinerea

kalužiak obrátenozobý

Tringa (Actitis) hypoleucos

kalužiak riečny

Arenaria interpres

kamenár strakatý

Calidris tenuirostris

pobrežník tenkozobý

Calidris canutus

pobrežník hrdzavý

Calidris alba

pobrežník belavý

Calidris minuta

pobrežník malý

Calidris temminckii

pobrežník sivý

Calidris maritima

pobrežník morský

Calidris alpina

pobrežník čiernozobý

Calidris ferruginea

pobrežník krivozobý

Limicola falcinellus

pobrežník ploskozobý

Philomachus pugnax

pobrežník bojovný

Phalaropus lobatus

lyskonoh úzkozobý

Phalaropus fulicarius

lyskonoh ploskozobý

LARIDAE

Larus leucopthalmus

čajka bielooká

Larus hemprichii

čajka Hemprichova

Larus canus

čajka sivá

Larus audouinii

čajka ostrovná

Larus marinus

čajka morská

Larus dominicanus

čajka vznešená

Larus hyperboreus

čajka bledá

Larus glaucoides

čajka

Larus argentatus

čajka striebristá

Larus heuglini

čajka

Larus armenicus

čajka striebristá arménska

Larus cachinnans

čajka bielohlavá

Larus fuscus

čajka tmavá

Larus ichthyaetus

čajka orlia

Larus cirrocephalus

čajka sivohlavá

Larus hartlaubii

čajka

Larus ridibundus

čajka smejivá

Larus genei

čajka tenkozobá

Larus melanocephalus

čajka čiernohlavá

Larus minutus

čajka malá

Xema sabini

čajka

Sterna nilotica

rybár krátkozobý

Sterna caspia

rybár veľkozobý

Sterna maxima

rybár kráľovský

Sterna bengalensis

rybár čiapočkatý

Sterna bergii

rybár rýchly

Sterna sandvicensis

rybár sivý

Sterna dougallii

rybár štíhlozobý

Sterna vittata

rybár rajský

Sterna hirundo

rybár riečny

Sterna paradisaea

rybár dlhochvostý

Sterna albifrons

rybár bieločelý

Sterna saundersi

rybár Saundersov

Sterna balaenarum

rybár pobrežný

Sterna repressa

rybár bielolíci

Chlidonias hybridus

rybár bahenný

Chlidonias leucopterus

rybár bielokrídly

Chlidonias niger

rybár čierny

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

zobáľ podivný


(1)  Prijaté na druhom zasadnutí stretnutia zmluvných strán, ktoré sa konalo 25. – 27. septembra 2002 v Bonne v Nemecku.

PRÍLOHA III

PLÁN AKTIVÍT (1)

1.   Sféra aplikácie

1.1.   Tento plán aktivít sa vzťahuje na populácie sťahovavých druhov vodného vtáctva uvedených v tabuľka 1 tejto prílohy (ďalej len „tabuľka 1“).

1.2.   Akýkoľvek odkaz na plán aktivít zahŕňa odkaz na priloženú tabuľku 1. Tabuľka 1 je integrálnou súčasťou tejto prílohy.

2.   Druhová ochrana

2.1.   Legislatívne opatrenia

2.1.1.   Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi populácií zaradených do tabuľky 1 stĺpca A, im poskytnú ochranu podľa článku III ods. 2 písm. a) tejto dohody. Zmluvné strany s prihliadnutím na odsek 2.1.3 predovšetkým:

a)

zakážu lov vtákov a vyberanie vajec z hniezd populácií týchto druhov na svojom území;

b)

zakážu ich zámerné vyrušovanie, a to najmä v takých prípadoch, ak je vyrušovanie dôležitým faktorom pri záchrane ohrozených druhov;

c)

zakážu držbu alebo využívanie a obchodovanie s jedincami alebo vajcami populácií týchto druhov, čo sa bude považovať za porušovanie zákazov ustanovených v písmene a), ako aj držbu alebo využívanie a obchodovanie s akýmikoľvek ľahko rozpoznateľnými časťami alebo derivátmi tiel jedincov a vajec týchto druhov vtákov.

Výnimkou sú populácie, ktoré sú zaradené do kategórie 2, resp. 3 tabuľky 1 stĺpca A alebo populácie, ktoré sú označené hviezdičkou; tieto populácie možno loviť pomocou povoľovania výnimiek pri dodržaní zásad trvale udržateľného využívania, a to predovšetkým v takých prípadoch, ak je ich lov súčasťou národných tradícií. Toto trvale udržateľné využívanie bude riadené prostredníctvom špeciálnych opatrení stanovených v pláne aktivít pre tieto druhy na primeranej medzinárodnej úrovni.

2.1.2.   Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi populácií druhov zaradených do tabuľky 1 stĺpca B, budú regulovať odchyt dospelých jedincov a odber ich vajec z hniezd. Cieľom takých právnych opatrení bude zaistenie priaznivého ochranného štatútu pre tieto populácie a zabezpečenie stavu, keď akýkoľvek ich odchyt alebo ich iné využívanie bude trvale udržateľné a vždy založené na najkvalitnejších získaných informáciách o ich populačnej dynamike. S prihliadnutím na odsek 2.1.3 sa prijmú predovšetkým tieto právne opatrenia:

a)

zakázať lov vtáctva populácií týchto druhov v rôznych štádiách reprodukcie, počas odchovávania potomstva a pri návrate na hniezdiská, ak ich lov má negatívny vplyv na ochranný štatút populácie;

b)

regulovať metódy lovu;

c)

stanoviť limity úlovkov tam, kde je to vhodné, a realizovať vhodnú kontrolu zameranú na dodržiavanie uvedených limitov;

d)

zakázať držbu vtákov a vajec uvedených populácií, ich využívanie a obchodovanie s nimi, čo sa bude posudzovať podľa ustanovenia tohto odseku ako porušenie zákazu; tento postup sa vzťahuje aj na držbu akejkoľvek časti tela týchto vtákov alebo ich vajec, ich využívanie a obchodovanie s nimi.

2.1.3.   Zmluvné strany sú oprávnené udeľovať výnimky zo zákazov ustanovených v odsekoch 2.1.1 a 2.1.2 bez ohľadu na ustanovenia článku III ods. 5 dohovoru, ak nie je možné žiadne iné uspokojivé riešenie, v týchto prípadoch:

a)

pri predchádzaní vážnym škodám na úrode, vodnom a rybnom hospodárstve;

b)

pri zabezpečovaní bezpečnosti letísk a iných verejných záujmov;

c)

na vedecké a výchovné účely, prípadne s cieľom zlepšiť stanovištné a hniezdne podmienky populácií;

d)

lov, chov alebo iné rozumné využívanie určitých druhov vtákov povoľovať len v obmedzenom množstve, na výberovej báze a za dodržania prísne kontrolovaných podmienok;

e)

na účely rozšírenia propagácie a možností prežívania ohrozených populácií.

Tieto výnimky sú, pokiaľ ide o obsah, presne určené, priestorovo a časovo obmedzené a nespôsobia populáciám zaradeným do tabuľky 1 vážnu ujmu. Zmluvné strany budú o výnimkách udeľovaných podľa tohto opatrenia informovať sekretariát dohody v čo najkratšom čase.

2.2.   Plán aktivít pre jednotlivé druhy

2.2.1.   Zmluvné strany budú spolupracovať pri vypracúvaní a realizácii medzinárodných plánov aktivít pre jednotlivé druhy zameraných na ochranu populácií druhov zaradených do kategórie 1 tabuľky 1 stĺpca A a pre tie populácie druhov, ktoré sú v tabuľke 1 stĺpci A označené hviezdičkou. Sekretariát dohody bude koordinovať vypracúvanie, zosúladenie a realizovanie uvedených plánov.

2.2.2.   Zmluvné strany vypracujú a budú realizovať národné plány aktivít zamerané na ochranu populácií druhov v tabuľke 1 zaradených do stĺpca A s dôrazom na zlepšenie celkového ochranného štatútu. Národné plány budú obsahovať opatrenia pre tie populácie, ktoré sú v tabuľke 1 označené hviezdičkou. Ak to bude vhodné, do úvahy sa budú brať aj prípady náhodného odlovenia vtákov v dôsledku nesprávnej identifikácie druhu.

2.3.   Opatrenia pre stavy ohrozenia

Tam, kde to bude možné a užitočné z hľadiska vzájomnej spolupráce, budú zmluvné strany vypracúvať a uskutočňovať opatrenia pre naliehavé prípady pre populácie zaradené do tabuľky 1. Tieto opatrenia sa budú realizovať v prípade výskytu mimoriadne nepriaznivých alebo kritických podmienok v ktorejkoľvek oblasti pôsobnosti dohody.

2.4.   Obnova populácií

Zmluvné strany budú venovať maximálnu pozornosť obnove populácií druhov zaradených do tabuľky 1 na miestach ich tradičného výskytu, na ktorých sa už nevyskytujú. Budú sa usilovať vypracovať a realizovať podrobný plán obnovy pôvodných populácií založený na vedeckých poznatkoch. Tieto plány na obnovu by mali byť integrálnou súčasťou národných plánov a tam, kde je to vhodné, aj medzinárodných plánov aktivít na ochranu jednotlivých druhov. Súčasťou plánu na obnovu populácií by malo byť posudzovanie vplyvu na životné prostredie, ktorého výsledky by mali byť dostupné širokej verejnosti. Zmluvné strany budú v predstihu informovať sekretariát dohody o všetkých programoch obnovy populácií uvedených v tabuľke 1.

2.5.   Introdukcie

2.5.1.   Ak to zmluvné strany budú považovať za potrebné, zakážu introdukciu (zavádzanie) nepôvodných druhov živočíchov a rastlín, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na populácie druhov vtáctva zaradených do tabuľky 1.

2.5.2.   Ak to zmluvné strany budú považovať za potrebné, budú vyžadovať realizáciu vhodných opatrení, aby nedochádzalo k náhodnému úniku chovaného vtáctva patriaceho k nepôvodným druhom do voľnej prírody.

2.5.3.   Zmluvné strany v rozsahu, ktorý uznajú za vhodný a primeraný, podniknú opatrenia vrátane lovu, ktoré zabezpečia, aby nepôvodné druhy, respektíve krížence, ktoré už na území boli zavedené, nepredstavovali potenciálne nebezpečenstvo pre populácie druhov zaradených do tabuľky 1.

3.   Ochrana prirodzených stanovíšť

3.1.   Katalógy prirodzených stanovíšť

3.1.1.   Zmluvné strany, a ak to bude potrebné, aj v spolupráci s kompetentnými medzinárodnými organizáciami, vypracujú a zverejnia národné katalógy stanovíšť nachádzajúcich sa na ich území, ktoré sú významné z hľadiska populácií zaradených do tabuľky 1.

3.1.2.   Zmluvné strany sa budú snažiť ako svoj prvoradý cieľ označiť všetky medzinárodne a národne významné stanovištia populácií zaradených do tabuľky 1.

3.2.   Ochrana oblastí

3.2.1.   Zmluvné strany sa budú usilovať o vytvorenie chránených oblastí s cieľom chrániť stanovištia populácií druhov zaradených do tabuľky 1. Taktiež sa budú usilovať vypracovať a uplatňovať programy starostlivosti pre tieto stanovištia.

3.2.2.   Osobitnú ochranu zmluvné strany poskytnú tým mokradiam, ktoré spĺňajú medzinárodne uznávané kritériá pre mokrade medzinárodného významu.

3.2.3.   Zmluvné strany sa budú usilovať múdro a trvale udržateľne využívať mokrade nachádzajúce sa na ich území. Predovšetkým sa budú usilovať zabrániť degradácii a úbytku stanovíšť populácií druhov zaradených do tabuľky 1 realizovaním vhodných regulačných a kontrolných opatrení, ako aj zavádzaním vhodných noriem. Budú sa usilovať najmä:

a)

prijímať regulačné opatrenia, ktoré sú v súlade s medzinárodne schválenými normami na používanie chemikálií v poľnohospodárstve, na používanie pesticídov a na likvidáciu odpadových vôd s cieľom minimalizovať ich nepriaznivý vplyv na populácie druhov zaradených do tabuľky 1;

b)

pripraviť a distribuovať informačné materiály publikované v príslušných jazykoch, kde budú uvedené regulačné, normatívne a kontrolné opatrenia spolu s prínosom týchto opatrení pre obyvateľstvo a živé organizmy.

3.2.4.   Zmluvné strany sa budú usilovať vypracovať strategické postupy pri ochrane prirodzených stanovíšť všetkých populácií zahrnutých do tabuľky 1 vrátane stanovíšť druhov s rozptýlenejším rozšírením populácie.

3.3.   Rehabilitácia a obnovenie populácie

Zmluvné strany sa budú usilovať, ak to bude vhodné a uskutočniteľné, revitalizovať alebo obnovovať oblasti, ktoré boli v minulosti významné pre populáciu druhov zaradených do tabuľky 1.

4.   Riadenie ľudských aktivít

4.1.   Lov

4.1.1.   Zmluvné strany budú spolupracovať v snahe dosiahnuť, aby ich právne predpisy regulujúce lov obsahovali zásady trvale udržateľného využívania v zmysle tohto plánu aktivít, pričom budú zohľadňovať celé geografické územie rozšírenia populácií vodného vtáctva, ako aj obdobia ich individuálneho vývoja.

4.1.2.   Zmluvné strany budú informovať sekretariát dohody o právnych opatreniach týkajúcich sa lovu druhov zaradených do tabuľky 1.

4.1.3.   Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu zameranú na vypracovanie spoľahlivého a zharmonizovaného systému zberu štatistických údajov o úlovkoch s cieľom posúdiť ročné úlovky druhov zaradených do tabuľky 1. Sekretariátu dohody sa budú zasielať odhady celkového ročného úlovku jednotlivých populácií, ak to bude potrebné.

4.1.4.   Zmluvné strany budú pri love v mokradiach postupne do roku 2000 obmedzovať používanie toxického streliva obsahujúceho olovo.

4.1.5.   Zmluvné strany rozpracujú a budú realizovať opatrenia na obmedzenie, prípadne úplné zakázanie používania otrávených návnad.

4.1.6.   Zmluvné strany rozpracujú a budú realizovať opatrenia na obmedzenie, prípadne úplné zamedzenie ilegálneho lovu.

4.1.7.   Tam, kde to bude vhodné, zmluvné strany budú pôsobiť na poľovníkov na národnej úrovni, a ak to bude možné, aj na medzinárodnej úrovni, aby vytvárali poľovné združenia, kluby a organizácie, ktorých poslaním bude usmerňovať ich činnosť smerom k trvalej udržateľnosti.

4.1.8.   Zmluvné strany vypracujú požiadavky na overovanie kvalifikácie poľovníkov, ktoré bude zahŕňať aj identifikáciu vtáčích druhov.

4.2.   Ekoturizmus

4.2.1.   Na miestach, kde to bude vhodné, zmluvné strany sa budú usilovať podporiť spoluprácu medzi ochranárskymi a turistickými organizáciami s cieľom rozvíjať citlivú a vhodnú ekoturistiku na území mokradí, v ktorých sa sústreďujú populácie druhov zaradených do tabuľky 1.

4.2.2.   Zmluvné strany v spolupráci s kompetentnými medzinárodnými organizáciami sa budú usilovať o posúdenie nákladov a prínosov súvisiacich s ekoturistikou v mokradiach, v ktorých sú sústredené populácie druhov zaradených do tabuľky 1. Výsledky posudkov budú konzultovať so sekretariátom dohody.

4.3.   Iné ľudské aktivity

4.3.1.   Zmluvné strany budú realizovať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie predovšetkým takých navrhovaných činností, ktoré môžu viesť ku konfliktom medzi záujmami človeka a populáciami druhov zaradených do tabuľky 1, a to hlavne v oblastiach spomenutých v odseku 3.2. Výsledky procesu posudzovania by mali byť dostupné širokej verejnosti.

4.3.2.   Zmluvné strany sa budú usilovať zhromažďovať informácie o škodách na úrode poľnohospodárskych plodín a v rybolove spôsobených populáciami druhov zaradených do tabuľky 1 a správy o výsledkoch budú zasielať na sekretariát dohody.

4.3.3.   Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom zosúladiť vhodné postupy minimalizácie škôd predovšetkým na poľnohospodárskych plodinách a v rybolove, spôsobovaných populáciami vymenovanými v tabuľke 1, pričom budú brať do úvahy aj skúsenosti zaznamenané kdekoľvek vo svete.

4.3.4.   Zmluvné strany budú spolupracovať pri rozvíjaní plánov aktivít orientovaných na populácie druhov, ktoré môžu spôsobiť vážne škody predovšetkým na poľnohospodárskych plodinách a v rybolove. Sekretariát dohody bude koordinovať vývoj, harmonizáciu a realizáciu týchto plánov.

4.3.5.   Zmluvné strany budú pri plánovaní výstavby a konštrukcií zariadení, ako to len bude možné, brať do úvahy environmentálne riešenia s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy na populácie druhov zaradených do tabuľky 1, podniknú kroky na minimalizáciu vplyvov už existujúcich stavieb a konštrukcií s viditeľným negatívnym vplyvom na populácie druhov zaradených do tabuľky 1.

4.3.6.   Zmluvné strany sa budú usilovať o realizáciu opatrení na minimalizáciu rušivých vplyvov aktivít človeka, ktoré by mohli mať vplyv na ohrozenie ochranného štatútu druhov vodného vtáctva. Prípadné opatrenia môžu zahŕňať okrem iného vytvorenie zón pokoja v chránených územiach, kam nebude povolený vstup.

5.   Výskum a monitorovanie

5.1.   Zmluvné strany budú realizovať výskum predovšetkým v málo známych územiach, v ktorých sa môžu podstatnou mierou sústreďovať populácie druhov zaradených do tabuľky 1. Výsledky týchto prieskumov sa budú zverejňovať.

5.2.   Zmluvné strany budú priebežne monitorovať populácie druhov zaradených do tabuľky 1. Výsledky týchto monitorovaní sa budú zverejňovať alebo zasielať príslušným medzinárodným organizáciám, aby mohli zabezpečiť sumarizáciu reálnych stavov populácií.

5.3.   Zmluvné strany budú spolupracovať pri zdokonaľovaní metód zisťovania populačných trendov ako jedného z kritérií určovania stupňa ochrany populácií.

5.4.   Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu s cieľom určiť migračné trasy všetkých populácií druhov zaradených do tabuľky 1, pritom budú využívať poznatky o hniezdnom a mimohniezdnom období týchto druhov, rovnako aj výsledky sčítania, a budú sa podieľať na koordinovaných programoch krúžkovania vtáctva.

5.5.   Zmluvné strany sa budú usilovať o realizáciu spoločných výskumných projektov v oblasti ekológie, populačnej dynamiky druhov z tabuľky 1, ich prirodzených stanovíšť s cieľom zistiť ich špecifické požiadavky, ako aj najvhodnejšie postupy na ich ochranu a manažment.

5.6.   Zmluvné strany sa budú snažiť vypracúvať štúdie o dôsledkoch úbytku mokradí, o ich narúšaní a degradácii zamerané na únosnosť mokradí využívaných populáciami druhov zaradených do tabuľky 1.

5.7.   Zmluvné strany sa budú snažiť vypracovať štúdie zamerané na hodnotenie vplyvu lovu a obchodu s populáciami druhov zaradených do tabuľky 1 a na posúdenie významu týchto foriem využívania pre miestnu a národnú ekonomiku.

5.8.   Zmluvné strany sa budú snažiť spolupracovať s relevantnými medzinárodnými organizáciami, budú podporovať výskum a monitorovanie.

6.   Výchova a informácie

6.1.   Zmluvné strany vypracujú vzdelávacie programy, ktoré zaistia, ak to bude potrebné, aby pracovníci zodpovední za plnenie tohto plánu aktivít mali dostatok znalostí pre účinnú realizáciu plánu aktivít.

6.2.   V snahe rozvíjať vzdelávacie programy a zabezpečiť ich vzdelávacími materiálmi zmluvné strany budú spolupracovať navzájom a rovnako aj so sekretariátom dohody.

6.3.   Zmluvné strany sa budú usilovať o vypracúvanie programov, informačných materiálov a mechanizmov potrebných na zvyšovanie úrovne vedomostí širokej verejnosti o cieľoch, ustanoveniach a o obsahu plánu aktivít. Osobitná pozornosť bude zameraná na obyvateľstvo žijúce vnútri, prípadne v okolí významných mokradí (poľovníkov, rybárov, turistov atď.), miestne úrady a osoby s rozhodovacími právomocami.

6.4.   Zmluvné strany zrealizujú špecifické informačné kampane medzi verejnosťou o ochrane populácií druhov zaradených do tabuľky 1.

7.   Plnenie plánu aktivít

7.1.   Pri plnení tohto plánu aktivít budú zmluvné strany venovať najväčšiu pozornosť populáciám, ktoré sú zaradené do tabuľky 1 stĺpca A.

7.2.   V prípade, že sa na území zmluvnej strany vyskytuje viac populácií ako jedna populácia rovnakého druhu z tabuľky č. 1, táto zmluvná strana bude zabezpečovať ochranárske opatrenia vhodné pre populáciu či populácie s najmenej priaznivým ochranným štatútom.

7.3.   Sekretariát dohody v spolupráci s technickým výborom a za účasti expertov z areálových štátov spoločne vypracujú smernice pre ochranu podľa článku IV ods. 4 tejto dohody, ktoré pomôžu zmluvným stranám pri napĺňaní plánu aktivít. Sekretariát dohody bude zaisťovať, ak to bude možné, zosúladenie so smernicami prijatými inými medzinárodnými dohovormi. Tieto ochranárske smernice sa zamerajú hlavne na zavádzanie princípov trvale udržateľného využívania. Okrem iného budú obsahovať:

a)

plán aktivít pre jednotlivé druhy;

b)

opatrenia použiteľné v prípade výnimočných situácií;

c)

metódy manažmentu stanovíšť, metódy inventarizačných prieskumov;

d)

postupy pre vyvážený lov;

e)

obchod s vodným vtáctvom;

f)

turistiku;

g)

opatrenia na znižovanie hospodárskych strát;

h)

metodiky monitorovania vodného vtáctva.

7.4.   Sekretariát dohody v spolupráci s technickým výborom a so zmluvnými stranami bude koordinovať prípravu sérií medzinárodných správ potrebných na realizáciu plánu aktivít. Správy budú obsahovať:

a)

správy o stavoch a vývojových trendoch populácií;

b)

posudzovanie nedostatkov v informáciách získavaných z prieskumov;

c)

prehľad o sieťach stanovíšť využívaných jednotlivými populáciami vrátane správy o stave každého z týchto stanovíšť a o opatreniach podniknutých na ich využívanie;

d)

prehľad legislatívnych opatrení regulujúcich v jednotlivých štátoch lov a obchod s druhmi z prílohy 2 k tejto dohode;

e)

prehľad o stave príprav a realizácii plánu aktivít pre jednotlivé druhy;

f)

prehľad o revitalizačných projektoch

a

g)

prehľad o stave populácií nepôvodných druhov a krížencov.

7.5.   Sekretariát dohody vyvinie maximálne úsilie na to, aby sa takéto prehľady dopĺňali novými informáciami v obdobiach nie dlhších ako tri roky.

7.6.   Technický výbor bude posudzovať smernice a prehľady pripravované podľa bodov 7.3 a 7.4, bude formulovať návrhy odporúčaní a rezolúcií viažucich sa na ich vypracúvanie, obsah a realizáciu. Tieto smernice a prehľady sa budú predkladať na posúdenie a na rozhodnutie zhromaždeniu zmluvných strán.

7.7.   Sekretariát dohody bude pravidelne posudzovať potenciálne mechanizmy potrebné na uvoľňovanie dodatočných zdrojov (finančných prostriedkov a technickej pomoci) potrebných na realizáciu tohto plánu aktivít, ďalej bude o nich informovať na každom riadnom zasadaní zmluvných strán.

TABUĽKA 1

ŠTATÚT POPULÁCIÍ SŤAHOVAVÉHO VODNÉHO VTÁCTVA (1)

Kľúč na klasifikáciu

Nasledujúci kľuč k tabuľke 1 je základom na realizovanie plánu aktivít:

Stĺpec A

Kategória 1:

a)

druhy zaradené do prílohy 1 k Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov;

b)

druhy označené ako ohrozené v zozname ohrozených vtákov sveta (Birdlife International 2000)

alebo

c)

populácie, ktorých stavy sú nižšie ako 10 000 jedincov.

Kategória 2:

Populácie, ktorých stavy sú od 10 000 do 25 000 jedincov.

Kategória 3:

Populácie, ktorých stavy sú od 25 000 do 100 000 jedincov a môžu byť ohrozené z dôvodov:

a)

sústreďovania sa populácií na malom počte stanovíšť v ktoromkoľvek zo štádií svojho ročného cyklu;

b)

závislosti od stanovíšť, ktoré sú ohrozené;

c)

dlhodobého poklesu stavu populácií;

d)

extrémnych fluktuácií v populačnej hustote alebo ich vývojových trendov.

Pokiaľ ide o druhy uvedené v kategórii 2 a 3, pozri odsek 2.1.1 plánu aktivít, ktorý sa nachádza v prílohe III k dohode.

Stĺpec B

Kategória 1:

Populácie, ktorých stavy sú od 25 000 do 100 000 jedincov a nespĺňajú podmienky na zaradenie do stĺpca A.

Kategória 2:

Populácie, ktorých stavy sú vyššie ako 100 000 jedincov a môžu byť ohrozené z dôvodov:

a)

sústreďovania sa populácií na malom počte stanovíšť v ktoromkoľvek zo štádií svojho ročného cyklu;

b)

závislosti od stanovíšť, ktoré sú ohrozené;

c)

dlhodobého poklesu stavu populácií;

d)

extrémnych fluktuácií v populačnej hustote alebo ich vývojových trendov.

Stĺpec C

Kategória 1:

Populácie, ktorých stavy sú vyššie ako 100 000 jedincov a ktoré by mohli významne prospievať vďaka medzinárodnej spolupráci, ale nespĺňajú podmienky na zaradenie do stĺpcov A alebo B.

Revízia tabuľky 1

Tabuľku bude:

a)

pravidelne skúmať Technický výbor v súlade s článkom VII ods. 3 písm. b) tejto dohody

a

b)

ak to bude potrebné, bude sa pozmeňovať na zhromaždení zmluvných strán v súlade s článkom VI ods. 9 písm. d) tejto dohody na základe takýchto prieskumov.

Definície geografických pojmov použitých pri vylíšení jednotlivých oblastí

Severná Afrika

Alžírsko, Egypt, Líbia, Maroko, Tunisko

Západná Afrika

Benin, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Pobrežie Slonoviny, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libéria, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Senegal, Siera Leone, Togo

Východná Afrika

Burundi, Džibutsko, Eritrea, Etiópia, Keňa, Rwanda, Somálsko, Sudán, Uganda, Tanzánia

Severovýchodná Afrika

Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiópia, Somálsko, Sudán

Južná Afrika

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namíbia, Južná Afrika, Svazijsko, Zambia, Zimbabwe

Stredná Afrika

Kamerun, Stredoafrická republika, Konžská republika, Konžská demokratická republika, Rovníková Guinea, Gabon, Svätý Tomáš a Princov ostrov

Subsaharská Afrika

všetky africké štáty ležiace na juh od Sahary

Tropická Afrika

všetky štáty subsaharskej Afriky okrem Lesotha, Namíbie, Južnej Afriky a Svazijska

Západný Palearktik

oblasť zadefinovaná podľa Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp & Simmons 1977)

Severozápadná Európa

Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Island, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Západná Európa

severozápadná Európa a Portugalsko a Španielsko

Severovýchodná Európa

severná časť Ruskej federácie západne od Uralu

Východná Európa

Bielorusko, Ruská federácia západne od Uralu, Ukrajina

Stredná Európa

Rakúsko, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Poľsko, Ruská federácia – oblasť pri Fínskom zálive a Kaliningrade, Slovensko, Švajčiarsko

Severný Atlantik

Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Írsko, Nórsko, severozápadné pobrežie Ruskej federácie, Svalbard, Spojené kráľovsko Veľkej Británie a Severného Írska

Východný Atlantik

atlantické pobrežie Európy a severnej Afriky od severného Nórska až po Maroko

Západná Sibír

Ruská federácia východne od Uralu až po rieku Jenisej a južne až k hraniciam s Kazachstanom

Stredná Sibír

Ruská federácia od rieky Jenisej až po východnú hranicu polostrova Tajmýr a južne až k pohoriu Altaj

Západné Stredozemné more

Alžírsko, Francúzsko, Taliansko, Malta, Monako, Maroko, Portugalsko, San Maríno, Španielsko, Tunisko

Východné Stredozemné more

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Cyprus, Egypt, Grécko, Izrael, Libanon, Líbia, Slovinsko, Sýrska arabská republika, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Turecko, Juhoslávia

Čierne more

Arménsko, Bulharsko, Gruzínsko, Moldavsko, Rumunsko, Ruská federácia, Turecko, Ukrajina

Kaspické more

Azerbajdžan, Irán, Kazachstan, Ruská federácia, Turkménsko, Uzbekistan

Juhozápadná Ázia

Bahrajn, Irán, Irak, Izrael, Jordánsko, Kazachstan, Kuvajt, Libanon, Omán, Katar, Saudská Arábia, Sýrska arabská republika, východné Turecko, Turkménsko, Spojené arabské emiráty, Uzbekistan, Jemen

Západná Ázia

západná časť Ruskej federácie východne od Uralu a štátov oblasti Kaspického mora

Stredná Ázia

Afganistan, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan

Južná Ázia

Bangladéš, Bhután, India, Maldivy, Nepál, Pakistan, Srí Lanka.

Vysvetlivky ku skratkám a symbolom:

hniez

:

hniezdenie populácie

zim

:

zimovanie populácie

S

:

severná

V

:

východná

J

:

južná

Z

:

západná

SV

:

severovýchodná

SZ

:

severozápadná

JV

:

juhovýchodná

JZ

:

juhozápadná

()

Status populácie nie je známy. Ochranný status sa odhaduje.

*

Tie populácie, ktoré sú označené hviezdičkou, môžu sa v prípadoch, ak je ich lov súčasťou národných tradícií, loviť pomocou povoľovania výnimiek naďalej pri dodržaní zásad trvale udržateľného využívania (pozri odsek 2.1.1 prílohy III k dohode).

Poznámky

1.

Údaje o populácii, ktoré sa použili pri zostavovaní tabuľky 1, čo najvierohodnejšie korešpondujú s potenciálnym počtom jedincov hniezdnych populácií vyskytujúcich sa na uzemí, na ktoré sa dohoda vzťahuje. Stanovený status vychádza z najlepších dostupných publikovaných populačných odhadov.

2.

Skratky (bre) alebo (win) slúžia pri vymenovaní jednotlivých populácií výhradne len na ich identifikáciu. Skratky neurčujú sezónne obmedzenie opatrení vyplývajúcich z textu dohody a jej plánu aktivít.

3.

Pri identifikácii jednotlivých populácii sa vychádzalo z tretieho vydania publikácie Waterbird Population Estimates – Početnosti populácií vodného vtáctva.

4.

Lomkou (/) sú oddelené hniezdne oblasti od uzemí, ktoré sa využívajú na zimovanie.

5.

Ak je populácia niektorého z druhov zaradených v tabuľke 1 zaradená do viacerých kategórií, vzťahujú sa povinnosti vyplývajúce z plánu aktivit na najprísnejšiu z uvedených kategórií.

 

A

B

C

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Južná Afrika

1b

2a 2c

 

GAVIIDAE

Gavia stellata

SZ Európa (zim)

 

2c

 

Kaspické more, Čierne more/V Stredozemné more (zim)

 

(1)

 

Gavia arctica arctica

Z Sibír/Európa

 

2c

 

Gavia arctica suschkini

Stredná Sibír/Kaspické more

 

 

(1)

Gavia immer

Európa (zim)

1c

 

 

Gavia adamsii

S Európa (zim)

1c

 

 

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

Európa a severozápadná Afrika

 

 

1

Podiceps cristatus cristatus

severozápadná a západná Európa

 

 

1

Čierne more a Stredozemné more (zim)

 

 

1

Kaspické more a juhozápadná Ázia (zim)

2

 

 

Podiceps grisegena grisegena

severozápadná Európa (zim)

 

1

 

Čierne more a Stredozemné more (zim)

 

(1)

 

Kaspické more (zim)

2

 

 

Podiceps cristatus infuscatus

východná Afrika (od Etiópie po S Zambiu)

1c

 

 

Južná Afrika

1c

 

 

Podiceps auritus auritus

severozápadná Európa (veľkozobá)

1c

 

 

severovýchodná Európa (malozobá)

 

1

 

Kaspické more a J Ázia (zim)

2

 

 

Podiceps nigricollis nigricollis

Európa/J a západná Európa a severná Afrika

 

 

1

Západná Ázia/Juhozápadná a J Ázia

 

1

 

Podiceps nigricollis gurneyi

Južná Afrika

2

 

 

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Južná Afrika

2

 

 

západná Afrika

 

1

 

východná Afrika

 

 

1

Európa a západná Ázia (hniez)

1a 3c

 

 

Pelecanus rufescens

tropická Afrika a JZ Arabský polostrov

 

1

 

Pelecanus crispus

Čierne more a Stredozemné more (zim)

1a 1c

 

 

Juhozápadná Ázia a J Ázia (zim)

1a 2

 

 

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Južná Afrika

1b

2a 2c

 

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Pobrežie juhozápadnej Afriky

1c

 

 

Phalacrocorax pygmeus

Čierne more a Stredozemné more

 

1

 

juhozápadná Ázia

 

1

 

Phalacrocorax neglectus

pobrežie juhozápadnej Afriky

1b 1c

 

 

Phalacrocorax carbo carbo

severozápadná Európa

 

 

1

Phalacrocorax carbo sinensis

severná a stredná Európa

 

 

1

Čierne more a Stredozemné more

 

 

1

západná a juhozápadná Ázia

 

 

(1)

Phalacrocorax carbo lucidus

pobrežie západnej Afriky

 

1

 

stredná a východná Afrika

 

 

1

pobrežie južnej Afriky

2

 

 

Phalacrocorax nigrogularis

Záliv a Arabské more

1b

2a 2c

 

Phalacrocorax capensis

pobrežie južnej Afriky

 

2a 2c

 

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

subsaharská Afrika

3c

 

 

Egretta vinaceigula

Južná–Stredná Afrika

1b 1c

 

 

Egretta garzetta garzetta

subsaharskáAfrika

 

 

(1)

Európa, Čierne more a Stredozemné more/Z a stredná Afrika

 

 

1

západná Ázia/JZ Ázia, SV a východná Afrika

 

(1)

 

Egretta gularis gularis

západná Afrika

 

(1)

 

Egretta gularis schistacea

severovýchodná Afrika a Červené more

 

(1)

 

juhozápadná Ázia a J Ázia

2

 

 

Egretta dimorpha

pobrežie východnej Afriky

2

 

 

Ardea cinerea cinerea

subsaharská Afrika

 

 

1

Európa a severná Afrika (hniez)

 

 

1

západná a juhozápadná Ázia (hniez)

 

 

(1)

Ardea melanocephala

subsaharská Afrika

 

 

(1)

Ardea purpurea purpurea

tropická Afrika

 

1

 

západná Európa a západné Stredozemné more/západná Afrika

2

 

 

východná Európa a juhozápadná Ázia/subsaharská Afrika

 

(2c)

 

Casmerodius albus albus

Z, stredná a JV Európa/Čierne more a Stredozemné more

2

 

 

západná Ázia/juhozápadná Ázia

 

(1)

 

Casmerodius albus melanorhynchos

subsaharská Afrika a Madagaskar

 

 

(1)

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

subsaharskáAfrika

 

1

 

Bubulcus ibis ibis

Južná Afrika

 

 

1

tropická Afrika

 

 

1

juhozápadná Európa a severozápadná Afrika

 

 

1

východné Stredozemné more a juhozápadná Ázia

2

 

 

Ardeola ralloides ralloides

Stredozemné more, Čierne more a S Afrika/subsaharská Afrika

3c

 

 

západná a juhozápadná Ázia/subsaharská Afrika

 

(1)

 

Ardeola ralloides paludivaga

subsaharská Afrika a Madagaskar

 

 

(1)

Ardeola idae

Madagaskar a Aldabra/stredná a východná Afrika

1b 1c

 

 

Ardeola rufiventris

tropická východná a južná Afrika

 

(1)

 

Nycticorax nycticorax nycticorax

subsaharská Afrika a Madagaskar

 

(1)

 

Európa a SZ Afrika/Stredozemné more a Afrika

 

2c

 

západná Ázia/JZ Ázia a SV Afrika

 

(1)

 

Ixobrychus minutus minutus

Európa a severná Afrika/subsaharská Afrika

 

2c

 

západná a juhozápadná Ázia/subsaharská Afrika

 

(1)

 

Ixobrychus minutus payesii

subsaharská Afrika

 

(1)

 

Ixobrychus sturmii

subsaharská Afrika

 

(1)

 

Botaurus stellaris stellaris

Európa (hniez)

3c

 

 

juhozápadná Ázia (zim)

2

 

 

Botaurus stellaris capensis

Južná Afrika

1c

 

 

CICONIIDAE

Mycteria ibis

subsaharská Afrika (okrem Madagaskaru)

 

1

 

Anastomus lamelligerus lamelligerus

subsaharská Afrika

 

 

1

Ciconia nigra

Južná Afrika

1c

 

 

juhozápadná Európa/západná Afrika

1c

 

 

stredná a východná Európa/subsaharskáAfrika

2

 

 

Ciconia abdimii

subsaharská Afrika a JZ Arábia

 

(2c)

 

Ciconia episcopus microscelis

subsaharská Afrika

 

(1)

 

Ciconia ciconia ciconia

Južná Afrika

1c

 

 

Ibéria a severozápadná Afrika/subsaharskáAfrika

3b

 

 

stredná a východná Európa/subsaharská Afrika

 

 

1

západná Ázia/juhozápadná Ázia

2

 

 

Leptoptilos crumeniferus

subsaharská Afrika

 

 

1

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

stredná tropická Afrika

1c

 

 

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

subsaharská Afrika (hniez)

 

 

1

Čierne more a Stredozemné more/západná Afrika

3c

 

 

juhozápadná Ázia/východná Afrika

 

(1)

 

Geronticus eremita

Maroko

1a 1b 1c

 

 

juhozápadná Ázia

1a 1b 1c

 

 

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

subsaharská Afrika

 

 

1

Irak a Irán

1c

 

 

Platalea leucorodia leucorodia

západná Európa/západné Stredozemné more a západná Afrika

1c

 

 

stredná a JV Európa/Stredozemné more a tropická Afrika

2

 

 

Platalea leucorodia archeri

Červené more a Somálsko

1c

 

 

Platalea leucorodia balsaci

pobrežie západnej Afriky (Mauritánia)

1c

 

 

Platalea leucorodia major

západná Ázia/juhozápadná a J Ázia

2

 

 

Platalea alba

subsaharská Afrika

2*

 

 

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

západná Afrika

3a

 

 

východná Afrika

3a

 

 

Južná Afrika (po Madagaskar)

3a

 

 

západné Stredozemné more

 

2a

 

východné Stredozemné more, juhozápadná a J Ázia

 

2a

 

Phoenicopterus minor

západná Afrika

2

 

 

východná Afrika

 

2a 2c

 

Južná Afrika (po Madagaskar)

3a

 

 

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

západná Afrika (od Senegalu po Čad)

 

 

(1)

východná a južná Afrika

 

 

(1)

Dendrocygna viduata

západná Afrika (od Senegalu po Čad)

 

 

1

východná a južná Afrika

 

 

1

Thalassornis leuconotus leuconotus

západná Afrika

1c

 

 

východná a južná Afrika

2*

 

 

Oxyura leucocephala

západné Stredozemné more (Španielsko a Maroko)

1a 1b 1c

 

 

Alžírsko a Tunisko

1a 1b 1c

 

 

východné Stredozemné more, Turecko a juhozápadná Ázia

1a 1b 1c

 

 

Oxyura maccoa

východná Afrika

1c

 

 

južná Afrika

1c

 

 

Cygnus olor

severozápadná časť pevninskej časti Európy a stredná Európa

 

 

1

Čierne more

 

1

 

západná a Stredná Ázia/Kaspické more

 

2a 2d

 

Cygnus Cygnus

Island/Veľká Británia a Írsko

2

 

 

severozápadná časť pevninskej časti Európy

 

1

 

S Európa a Z Sibír/Čierne more a V Stredozemné more

2

 

 

západná a stredná Sibír/Kaspické more

2

 

 

Cygnus columbianus bewickii

západná Sibír a SV Európa/severozápadná Európa

3c

 

 

severná Sibír/Kaspické more

1c

 

 

Anser brachyrhynchus

Východné Grónsko a Island/Veľká Británia

 

2a

 

Svalbard/severozápadná Európa

 

1

 

Anser fabalis fabalis

severovýchodná Európa/severozápadná Európa

 

1

 

Anser fabalis rossicus

západná a stredná Sibír/SV a JZ Európa

 

 

(1)

Anser fabalis johanseni

západná a stredná Sibír/od Turkménska po Z Čínu

 

 

(1)

Anser albifrons albifrons

SZ Sibír s SV Európa/severozápadná Európa

 

 

1

západná Sibír/stredná Európa

3c*

 

 

západná Sibír/Čierne more a Turecko

 

 

1

severná Sibír/Kaspické more a Irak

2

 

 

Anser albifrons flavirostris

Grónsko/Írsko a Veľká Británia

3a*

 

 

Anser erythropus

S Európa a Z Sibír/Čierne more a Kaspické more

1a 1b 2

 

 

Anser anser anser

Island/Veľká Británia a Írsko

 

1

 

SZ Európa/juhozápadná Európa

 

 

1

stredná Európa/severná Afrika

 

1

 

Anser anser rubrirostris

Čierne more a Turecko

 

1

 

západná Sibír/Kaspické more a Irak

 

 

1

Branta leucopsis

Východné Grónsko/Škótsko a Írsko

 

1

 

Svalbard/juhozápadné Škótsko

2

 

 

Rusko/Nemecko a Holandsko

 

 

1

Branta bernicla bernicla

západná Sibír/západná Európa

 

2b 2c

 

Branta bernicla hrota

Svalbard/Dánsko a Veľká Británia

1c

 

 

Kanada a Grónsko/Írsko

2

 

 

Branta ruficollis

severná Sibír/Čierne more a Kaspické more

1a 1b 3a

 

 

Alopochen aegyptiacus

západná Afrika

2

 

 

východná a Južná Afrika

 

 

1

Tadorna ferruginea

severozápadná Afrika

1c

 

 

východné Stredozemné more a Čierne more/severo-východná Afrika

2

 

 

západná Ázia a Kaspické more/Irán a Irak

 

1

 

Tadorna cana

Južná Afrika

 

1

 

Tadorna tadorna

severozápadná Európa

 

2a

 

Čierne more a Stredozemné more

3c

 

 

západná Ázia/Kaspické more a Stredný východ

 

1

 

Plectropterus gambensis gambensis

západná Afrika

 

 

1

východná Afrika (od Sudánu po Zambiu)

 

 

1

Plectropterus gambensis niger

Južná Afrika

 

1

 

Sarkidiornis melanotos melanotos

západná Afrika

 

1

 

Južná a východná Afrika

 

 

1

Nettapus auritus

západná Afrika

1c

 

 

Južná a východná Afrika

 

 

(1)

Anas capensis

východná Afrika (Rift Valley)

1c

 

 

kotlina Čadského jazera2

1c

 

 

Južná Afrika (na severe po Angolu a Zambiu)

 

 

1

Anas strepera strepera

severozápadná Európa

 

1

 

severovýchodná Európa/Čierne more a Stredozemné more

 

2c

 

západná Sibír/JZ Ázia a SV Afrika

 

 

(1)

Anas penelope

západná Sibír a SV Európa/SZ Európa

 

 

1

Z Sibír a SV Európa/Čierne more a Stredozemné more

 

2c

 

západná Sibír/JZ Ázia a SV Afrika

 

2c

 

Anas platyrhynchos platyrhynchos

severozápadná Európa

 

 

1

severná Európa/západné Stredozemné more

 

 

1

východná Európa/Čierne more a východné Stredozemné more

 

2c

 

západna Sibír/juhozápadná Ázia

 

 

(1)

Anas undulata undulata

Južná Afrika

 

 

1

Anas clypeata

severozápadná a stredná Európa (zim)

 

1

 

Z Sibír, SV a V Európa/J Európa a západná Afrika

 

2c

 

Z Sibír/JZ Ázia, SV a východná Afrika

 

2c

 

Anas erythrorhyncha

Južná Afrika

 

 

1

východná Afrika

 

 

1

Madagaskar

2

 

 

Anas acuta

severozápadná Európa

 

1

 

Z Sibír, SV a V Európa/J Európa a západná Afrika

 

2c

 

západná Sibír/JZ Azia a východná Afrika

 

 

(1)

Anas querquedula

západná Sibír a Európa/západná Afrika

 

2c

 

západná Sibír/JZ Ázia, SV a východná Afrika

 

 

(1)

Anas crecca crecca

severozápadná Európa

 

 

1

Z Sibír a SV Európa/Čierne more a Stredozemné more

 

 

1

západná Sibír/JZ Ázia a SV Afrika

 

2c

 

Anas hottentota

kotlina Čadského jazera

1c

 

 

východná Afrika (na juhu po S Zambiu)

 

1

 

Južná Afrika (na severe po J Zambiu)

 

1

 

Marmaronetta angustirostris

západné Stredozemné more/západné Stredozemné more a západná Afrika

1a 1b 1c

 

 

východné Stredozemné more

1a 1b 1c

 

 

juhozápadná Ázia

1a 1b 2

 

 

Netta rufina

juhozápadná a stredná Európa/západné Stredozemné more

 

1

 

Čierne more a východné Stredozemné more

3c

 

 

západná a Stredná Ázia/juhozápadná Ázia

 

 

1

Netta erythrophthalma brunnea

Južná a východná Afrika

 

 

1

Aythya ferina

severovýchodná Európa/severozápadná Európa

 

 

1

stredná a SV Európa/Čierne more a Stredozemné more

 

 

1

západná Sibír/juhozápadná Azia

 

2c

 

Aythya nyroca

západné Stredozemné more/severná a západná Afrika

1a 1c

 

 

východná Európa/V Stredozemné more a Sahelská Afrika

1a 3c

 

 

západná Ázia/JZ Ázia a SV Afrika

1a 3c

 

 

Aythya fuligula

severozápadná Európa (zim)

 

 

1

stredná Európa, Čierne more a Stredozemné more (zim)

 

 

1

západná Sibír/JZ Ázia a SV Afrika

 

 

(1)

Aythya marila marila

severná Európa/západná Európa

 

 

1

západná Sibír/Čierne more a Kaspické more

 

 

1

Somateria mollissima mollissima

Baltské more, Dánsko a Holandsko

 

 

1

Nórsko a Rusko

 

 

1

Somateria mollissima borealis

Svalbard a Ostrovy Františka Jozefa (hniez)

 

1

 

Somateria spectabilis

Východné Grónsko, SV Európa a západná Sibír

 

 

1

Polysticta stelleri

západná Sibír/severovýchodná Európa

1a

1

 

Clangula hyemalis

Island a Grónsko

 

 

1

západná Sibír/severná Európa

 

 

1

Melanitta nigra nigra

Z Sibír a S Európa/Z Európa a SZ Afrika

 

2a

 

Melanitta fusca fusca

západná Sibír a severná Európa/SZ Európa

 

2a

 

Čierne more a Kaspické more

1c

 

 

Bucephala clangula clangula

severozápadná a stredná Európa (zim)

 

 

1

severovýchodná Európa/Jadranské more

 

1

 

západná Sibír a severovýchodná Európa/Čierne more

2

 

 

západná Sibír/Kaspické more

2

 

 

Mergellus albellus

severozápadná a stredná Európa (zim)

3a

 

 

severovýchodná Európa/Čierne more a východné Stredozemné more

 

1

 

západná Sibír/juhozápadná Ázia

3c

 

 

Mergus serrator serrator

severozápadná a stredná Európa (zim)

 

 

1

severovýchodná Európa/Čierne more a Stredozemné more

 

1

 

západná Sibír/juhozápadná a Stredná Ázia

1c

 

 

Mergus merganser merganser

severozápadná a stredná Európa (zim)

 

 

1

severovýchodná Európa/Čierne more

1c

 

 

západná Sibír/Kaspické more

2

 

 

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

západná Afrika (od Senegalu po Čad)

2

 

 

Balearica pavonina ceciliae

východná Afrika (od Sudánu po Ugandu)

3c

 

 

Balearica regulorum regulorum

Južná Afrika (na sever po Angolu a J Zimbabwe)

1c

 

 

Balearica regulorum gibbericeps

východná Afrika (od Kene po Mozambik)

3c

 

 

Grus leucogeranus

Irán (zim)

1a 1b 1c

 

 

Grus virgo

Čierne more (Ukrajina)/severovýchodná Afrika

1c

 

 

Turecko (hniez)

1c

 

 

Kalmykia/severovýchodná Afrika

 

1

 

Grus paradisea

výbežok Južnej Afriky

1b 2

 

 

Grus carunculatus

stredná a Južná Afrika

1b 1c

 

 

Grus grus

severozápadná Európa/Ibéria a Maroko

 

1

 

severovýchodná a stredná Európa/severná Afrika

 

1

 

východná Európa/Turecko, Stredný východ a SV Afrika

3c

 

 

Turecko a Gruzínsko (hniez)

1c

 

 

západná Sibír/J Ázia

 

(1)

 

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

SV, východná a Južná Afrika

 

 

(1)

Sarothrura elegans reichenovi

S západná Afrika až stredná Afrika

 

 

(1)

Sarothrura boehmi

stredná Afrika

1c

 

 

Sarothrura ayresi

Etiópia a Južná Afrika

1a 1b 1c

 

 

Rallus aquaticus aquaticus

Európa a severná Afrika

 

 

1

Rallus aquaticus korejewi

západná Sibír/juhozápadná Azia

 

 

(1)

Rallus caerulescens

Južná a východná Afrika

 

 

(1)

Crecopsis egregia

subsaharská Afrika

 

 

(1)

Crex crex

Európa a západná Ázia/subsaharská Afrika

1b

2c

 

Amaurornis flavirostris

subsaharská Afrika

 

 

1

Porzana parva parva

západná Eurázia/Afrika

 

2c

 

Porzana pusilla intermedia

Európa (hniez)

2

 

 

Porzana porzana

Európa/Afrika

 

2c

 

Aenigmatolimnas marginalis

subsaharská Afrika

(2)

 

 

Porphyrio alleni

subsaharská Afrika

 

 

(1)

Gallinula chloropus chloropus

Európa a severná Afrika

 

 

1

západná a juhozápadná Ázia

 

 

(1)

Gallinula angulata

subsaharská Afrika

 

 

(1)

Fulica cristata

subsaharská Afrika

 

 

1

Španielsko a Maroko

1c

 

 

Fulica atra atra

severozápadná Európa (zim)

 

 

1