ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 339

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
6. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1788/2006 z 5. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1789/2006 z 5. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta na dovoz banánov s číselným znakom KN 08030019 pochádzajúcich z krajín AKT a ktorým sa stanovuje spôsob jej spravovania na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1790/2006 z 5. decembra 2006, ktorým sa schvaľujú činnosti kontroly zhody s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu vykonávané v Turecku pred dovozom do Spoločenstva

8

 

*

Smernica Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/33/EHS o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo, a smernica Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín ( 1 )

12

 

*

Smernica Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti (kodifikované znenie) ( 1 )

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. novembra 2006, ktorým sa poskytuje mimoriadna finančná pomoc Spoločenstva Kosovu

36

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Rady 79/923/EHS z 30. októbra 1979 o kvalite vôd mäkkýšov (Ú. v. ES L 281, 10.11.1979) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 15/zv. 01, s. 128)

39

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006)

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

6.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1788/2006

z 5. decembra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 5. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

83,4

204

45,6

999

64,5

0707 00 05

052

137,4

204

74,2

628

171,8

999

127,8

0709 90 70

052

150,7

204

69,8

999

110,3

0805 10 20

388

46,7

508

15,3

528

27,0

999

29,7

0805 20 10

052

63,6

204

59,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,1

388

111,5

999

87,8

0805 50 10

052

47,5

388

44,4

528

40,0

999

44,0

0808 10 80

388

59,7

400

97,0

404

99,8

508

80,5

720

52,1

999

77,8

0808 20 50

052

107,7

400

111,9

720

51,2

999

90,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


6.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1789/2006

z 5. decembra 2006,

ktorým sa otvára colná kvóta na dovoz banánov s číselným znakom KN 0803 00 19 pochádzajúcich z krajín AKT a ktorým sa stanovuje spôsob jej spravovania na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1964/2005 z 29. novembra 2005 o colných sadzbách na banány (1), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

V článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1964/2005 sa ustanovuje, že každý rok od 1. januára sa v prípade dovozu banánov s číselným znakom KN 0803 00 19 pochádzajúcich z krajín AKT otvára autonómna colná kvóta vo výške 775 000 ton čistej hmotnosti s nulovou colnou sadzbou.

(2)

Je preto potrebné otvoriť colnú kvótu ustanovenú nariadením (ES) č. 1964/2005, pokiaľ ide o rok 2007, a stanoviť podmienky jej spravovania na obdobie do 31. decembra 2007.

(3)

Podľa vzoru ustanovení týkajúcich sa nepreferenčného dovozu je potrebné ustanoviť spôsob spravovania príslušnej colnej kvóty tak, aby sa podporil vývoj medzinárodného obchodu a väčšia plynulosť obchodných tokov. Na tento účel sa ako najvhodnejšia javí metóda, podľa ktorej sa kvóta používa podľa chronologického poradia dátumov prijatia vyhlásení o prepustení do voľného obehu (tzv. metóda „kto prv príde, ten má prednosť“). Avšak s cieľom zabezpečiť kontinuitu obchodovania s krajinami AKT, a tým aj dostatočné zásobovanie trhu Spoločenstva, a zároveň zabrániť narušeniu obchodných tokov sa nariadením Komisie (ES) č. 219/2006 (2) prechodne vyhradila časť colnej kvóty pre subjekty, ktoré Spoločenstvu dodávali banány z krajín AKT v rámci dovozného režimu, ktorý bol platný predtým. Vzhľadom na prechodný charakter tohto ustanovenia by bolo vhodné, aby sa postupne odstránilo a aby sa na rok 2007 zabezpečilo podstatné zvýšenie časti colnej kvóty spravovanej podľa metódy „kto prv príde, ten má prednosť“ zvýšením podielu dovozu uskutočňovaného podľa tohto systému zo 60 % na 81 %.

(4)

Je preto potrebné ustanoviť, aby sa pre subjekty, ktoré skutočne dovážali do Spoločenstva banány pôvodom z krajín AKT počas roka 2006, vyhradil v rámci colnej kvóty celkový objem 146 848 ton. Spravovanie tejto časti colnej kvóty by sa malo realizovať pomocou dovozných povolení vydaných každému subjektu pomerne k množstvám dovezeným na základe povolení ktoré sa udelili týmto subjektom podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 219/2006.

(5)

Vzhľadom na dostupné množstvá je potrebné stanoviť strop pre žiadosť o povolenie, ktorú môže každý subjekt predložiť na obdobie do 31. decembra 2007.

(6)

Prístup k zvyšnej časti colnej kvóty by mal byť otvorený všetkým subjektom so sídlom v Spoločenstve podľa metódy „kto prv príde, ten má prednosť“ v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(7)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť bezodkladne, aby sa mohli včas podať žiadosti o povolenia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre banány,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Colná kvóta na dovoz banánov s číselným znakom KN 0803 00 19 pochádzajúcich z krajín AKT s nulovou colnou sadzbou ustanovená v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1964/2005 sa týmto otvára na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2007.

Článok 2

Dostupné množstvá

Dostupné množstvá v rámci colnej kvóty sa stanovujú na 775 000 ton, z ktorých:

a)

podľa ustanovení kapitoly II sa spravuje množstvo 146 848 ton s poradovým číslom 09.4164;

b)

podľa ustanovení kapitoly III sa spravuje množstvo 628 152 ton s poradovými číslami: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644.

KAPITOLA II

DOVOZ MNOŽSTVA USTANOVENÉHO V ČLÁNKU 2 PÍSM. A)

Článok 3

Dovozné povolenia

1.   Každý dovoz v rámci množstva ustanoveného v článku 2 písm. a) je podmienený predložením dovozného povolenia vydaného v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tohto nariadenia, sa uplatňujú ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) s výnimkou jeho článku 8 ods. 4 a ods. 5.

Článok 4

Podávanie žiadostí o povolenia

1.   Žiadosti o dovozné povolenie môžu predložiť hospodárske subjekty so sídlom v Spoločenstve, ktoré v roku 2006 skutočne doviezli do Spoločenstva banány pôvodom z krajín AKT na základe povolení vydaných podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 219/2006.

2.   Množstvo, o ktoré každý subjekt žiada, nemôže prekročiť 110 % množstva dovezeného na základe povolení, ktoré mu boli udelené podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 219/2006.

3.   Žiadosti o dovozné povolenia predloží každý subjekt 8. a 9. januára 2007 príslušnému orgánu členského štátu, ktorý mu v roku 2006 vydal dovozné povolenie na množstvá uvedené v odseku 2.

Zoznam príslušných orgánov v každom členskom štáte je uvedený v prílohe. Komisia tento zoznam mení a dopĺňa na žiadosť príslušných členských štátov.

4.   K žiadostiam o povolenie je pripojená riadne potvrdená kópia povolenia alebo povolení, ktoré sa v roku 2006 používali na dovoz banánov pochádzajúcich z krajín AKT, a doklady, ktoré potvrdzujú pôvod množstiev uvedených na týchto povoleniach v krajinách AKT, ako aj dôkaz o zložení zábezpeky v súlade s hlavou III nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 (5). Výška tejto zábezpeky je 150 EUR na tonu.

5.   Žiadosti o povolenia, ktoré nie sú predložené v súlade s ustanoveniami tohto článku, sú neprijateľné.

6.   Žiadosti o povolenia a povolenia majú v kolónke č. 20 označenie „povolenie podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 1789/2006“.

Článok 5

Vydávanie povolení

1.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 15. januára 2007 celkové množstvo, pre ktoré boli predložené prijateľné žiadosti o povolenia.

2.   Pokiaľ požadované množstvá presahujú množstvo uvedené v článku 2 písm. a), Komisia stanoví najneskôr do 18. januára 2007 koeficient pridelenia, ktorý sa uplatní na každú žiadosť o povolenie.

3.   Príslušné orgány vydávajú dovozné povolenia od 22. januára 2007, pričom prípadne uplatnia koeficient pridelenia uvedený v odseku 2.

4.   Pokiaľ sa v prípade uplatňovania koeficientu pridelenia vydá povolenie na menšie množstvo, ako je požadované množstvo, zábezpeka uvedená v článku 4 ods. 4 sa bezodkladne uvoľní pre neudelené množstvo.

Článok 6

Platnosť povolení a oznámenia členských štátov

1.   Dovozné povolenia vydané v súlade s článkom 5 ods. 3 sú platné do 31. decembra 2007.

2.   Od februára 2007 do januára 2008 vrátane uvedených mesiacov oznamujú členské štáty Komisii najneskôr do 15. dňa v mesiaci množstvá banánov prepustených do voľného obehu za predchádzajúci mesiac na základe povolení vydaných v súlade s článkom 5 ods. 3.

Informácie uvedené v prvom pododseku sa zasielajú prostredníctvom elektronického systému, ktorý určí Komisia.

3.   Členské štáty odovzdajú Komisii zoznam subjektov vykonávajúcich činnosť podľa tohto nariadenia najneskôr do 26. januára 2007.

Komisia môže oznámiť tieto zoznamy ostatným členským štátom.

Článok 7

Náležitosti potrebné na prepustenie do voľného obehu

1.   Colné úrady, ktorým sa predložia dovozné vyhlásenia na účely prepustenia banánov do voľného obehu:

a)

si ponechajú jednu kópiu každého dovozného povolenia a výpisu z povolenia potvrdeného pri prijatí vyhlásenia o prepustení do voľného obehu a

b)

koncom každého druhého týždňa zašlú druhú kópiu každého potvrdeného dovozného povolenia a výpisu z povolenia orgánu svojho členského štátu, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Orgány uvedené v odseku 1 písm. b) predložia koncom každého druhého týždňa kópiu prijatých povolení a výpisov príslušným orgánom členských štátov uvedeným v prílohe, ktoré tieto dokumenty vydali.

3.   V prípade pochybností o pravosti povolení a výpisov alebo pravdivosti informácií či pravosti podpisov na predložených dokumentoch, alebo o totožnosti subjektov, ktoré plnia náležitosti na prepustenie do voľného obehu alebo v mene ktorých sú tieto náležitosti plnené, ako aj v prípade podozrenia z podvodu, colné úrady, ktorým sa dokumenty predložili, o tom okamžite informujú príslušné orgány svojho členského štátu. Na účely hlbšej kontroly tieto orgány okamžite doručia uvedené informácie príslušným orgánom členských štátov, ktoré dokumenty vydali, ako aj Komisii.

4.   Príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené v prílohe, vykonajú na základe informácií prijatých podľa odsekov 1, 2 a 3 potrebné doplňujúce kontroly s cieľom zabezpečiť riadne spravovanie colnej kvóty, a najmä overenie dovezených množstiev v rámci tohto režimu prostredníctvom presného porovnania vydaných povolení a výpisov a použitých povolení a výpisov. Na tento účel overia hlavne pravosť a správnosť použitých dokumentov, ako aj to, či subjekty tieto dokumenty použili.

KAPITOLA III

DOVOZ MNOŽSTVA USTANOVENÉHO V ČLÁNKU 2 PÍSM. B)

Článok 8

Spôsob spravovania

1.   Množstvo ustanovené v článku 2 písm. b) je rozdelené do šiestich tranží, z ktorých každá predstavuje 104 692 ton:

Poradové číslo

Obdobie kvóty

09.1634

od 1. januára do 28. februára

09.1638

od 1. marca do 30. apríla

09.1639

od 1. mája do 30. júna

09.1640

od 1. júla do 31. augusta

09.1642

od 1. septembra do 31. októbra

09.1644

od 1. novembra do 31. decembra

2.   Tranže ustanovené v odseku 1 sa spravujú v súlade s ustanoveniami článkov 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1261/2006 (Ú. v. EÚ L 230, 24.8.2006, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 402/2006 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 35).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1282/2006 (Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4).

(5)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 673/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 17).


PRÍLOHA

Príslušné orgány v členských štátoch:

 

Belgicko

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Dánsko

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Nemecko

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estónsko

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Grécko

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Španielsko

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Francúzsko

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Írsko

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Taliansko

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Cyprus

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Lotyšsko

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Litva

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luxembursko

Direction des douanes et accises

Division „douane/valeur“

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Maďarsko

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Holandsko

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Rakúsko

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Poľsko

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Portugalsko

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovinsko

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Fínsko

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Švédsko

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Spojené kráľovstvo

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Bulharsko

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Rumunsko

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


6.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1790/2006

z 5. decembra 2006,

ktorým sa schvaľujú činnosti kontroly zhody s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu vykonávané v Turecku pred dovozom do Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrolách zhody obchodných noriem čerstvého ovocia a zeleniny (2) sa ustanovujú podmienky schválenia operácií zameraných na kontrolu zhody vykonávaných určitými tretími krajinami, ktoré o to požiadajú pred dovozom do Spoločenstva.

(2)

Turecké orgány zaslali Komisii žiadosť o schválenie operácií zameraných na kontrolu zhody vykonaných pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre normalizáciu zahraničného obchodu. V tejto žiadosti sa uvádza, že uvedený kontrolný orgán má potrebný personál, vybavenie a zariadenia na vykonávanie kontrol, že používa metódy rovnocenné metódam uvedeným v článku 9 nariadenia (ES) č. 1148/2001 a že čerstvé ovocie a zelenina vyvážané z Turecka do Spoločenstva spĺňajú obchodné normy Spoločenstva.

(3)

Informácie, ktoré poslali členské štáty Komisii, preukazujú, že v období od roku 2001 do 2005 bol výskyt prípadov nezhôd s obchodnými normami pri dovozoch čerstvého ovocia a zeleniny z Turecka pomerne nízky.

(4)

Kontroly zhody vykonané Tureckom by sa preto mali povoliť s účinnosťou odo dňa zavedenia postupu administratívnej spolupráce ustanoveného v článku 7 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1148/2001.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1148/2001 povoľujú kontroly zhody s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu vykonávané Tureckom pred dovozom do Spoločenstva.

Článok 2

Údaje o úradnom a inšpekčnom orgáne v Turecku, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 2 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1148/2001, sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Osvedčenia uvedené v článku 7 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1148/2001 vydané po kontrole uvedenej v článku 1 tohto nariadenia sa musia vyhotoviť na formulároch v súlade so vzorom ustanoveným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa uverejnenia oznámenia uvedeného v článku 7 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1148/2001, ktoré sa týka ustanovenia administratívnej spolupráce medzi Spoločenstvom a Tureckom, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 156, 13.6.2001, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 408/2003 (Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2003, s. 8).


PRÍLOHA I

Úradný orgán uvedený v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1148/2001:

Generálne riaditeľstvo pre normalizáciu zahraničného obchodu

Generálny riaditeľ: pán Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Vedúca odboru poľnohospodárstva: pani Çiğdem KILIÇKAYA

Adresa: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118 06510 Emek/Ankara

Tel.: (90-312) 212 58 99

Fax: (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18

E-mail: kilickayac@dtm.gov.tr

Inšpekčný orgán uvedený v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1148/2001:

Regionálne riaditeľstvo západnej Anatólie

Regionálny riaditeľ: pán Muzaffer ERTÜRK

Adresa: Gazi Bulv. No: 126 Kat:1 35230 Basmane/İzmir

Tel.: (90-232) 483 40 26

Fax: (90-232) 48 37 72

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regionálne riaditeľstvo južnej Anatólie

Regionálny riaditeľ: pán Şükrü ÇALIŞKAN

Adresa: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No:27 Kat:6/32 Mersin

Tel.: (90-324) 237 97 18

Fax: (90-324) 237 19 59

E-mail: mersinbolge@dtm.gov.tr

Regionálne riaditeľstvo juhovýchodnej Anatólie

Regionálny riaditeľ: pán M. Zihni DOĞAN

Adresa: Yeni Valilik Binası Kat:5 No:555 27330 Gaziantep

Tel.: (90-342) 230 78 52

Fax: (90-342) 221 21 44

E-mail: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Regionálne riaditeľstvo regiónu Marmara

Regionálny riaditeľ: pán Çağatay ÖZTÜRK

Adresa: Dış Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Tel.: (90-212) 454 08 20

Fax: (90-212) 454 08 22

E-mail: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Regionálne riaditeľstvo východného regiónu Čierneho mora

Regionálny riaditeľ: pán Ö. Naci GENÇTÜRK

Adresa: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Tel.: (90-462) 230 19 82

Fax: (90-462) 229 73 09

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regionálne riaditeľstvo strednej Anatólie

Regionálny riaditeľ: pán Caner SOLMAZ

Adresa: Mithatpaşa Cad. No: 18/4 Kızılay/Ankara

Tel.: (90-312) 430 61 08

Fax: (90-312) 430 61 09

E-mail: ankarabolge@dtm.gov.tr


PRÍLOHA II

Vzor certifikátu uvedeného v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1148/2001

Image


6.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/12


SMERNICA KOMISIE 2006/124/ES

z 5. decembra 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/33/EHS o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo, a smernica Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo (1), a najmä na jej článok 1 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (2), a najmä na jej článok 2 ods. 2 a článok 45,

keďže:

(1)

V smernici 2002/55/ES nie sú zahrnuté všetky rody a druhy zelenín, na ktoré sa vzťahuje smernica 92/33/EHS. Je vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice 2002/55/ES, aby sa uplatňovala na rovnaké rody a druhy ako smernica 92/33/EHS.

(2)

Smernice 2002/55/ES a 92/33/EHS nezahŕňajú Zea mays L. (kukurica siata pukancová alebo cukrová), plodinu, ktorá sa vo veľkej miere pestuje v určitých nových členských štátoch. Je vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti oboch smerníc na Zea mays L. Hoci kukurica vrátane kukurice siatej pukancovej a cukrovej je podľa právnych predpisov týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky zatriedená ako obilie, osivo kukurice siatej cukrovej a pukancovej musí podliehať špecifickým právnym predpisom týkajúcim sa obchodovania s osivom zelenín.

(3)

Vzhľadom na vývoj vedeckých poznatkov sa ukázalo, že viaceré botanické názvy používané v smerniciach 92/33/EHS a 2002/55/ES sú nesprávne alebo je ich autentickosť spochybnená. Tieto názvy by sa mali uviesť do súladu s názvami, ktoré sú medzinárodne bežne akceptované.

(4)

Smernice 92/33/EHS a 2002/55/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Rody a druhy uvedené v prílohe II k smernici 92/33/EHS sa nahrádzajú rodmi a druhmi uvedenými v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Smernica 2002/55/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Rody a druhy uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b) sa nahrádzajú rodmi a druhmi uvedenými v prílohe k tejto smernici.

2.

Bod 3 písm. a) prílohy II sa mení a dopĺňa takto:

a)

V abecednom poradí sa vkladajú tieto položky:

Allium fistulosum

97

0,5

65“,

Allium sativum

97

0,5

65“,

Allium schoenoprasum

97

0,5

65“,

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70“,

Zea mays

98

0,1

85“.

b)

Brassica oleracea (ostatné poddruhy)“ sa nahrádza slovami „Brassica oleracea (iné ako karfiol)“.

c)

Brassica pekinensis“ sa nahrádza slovami „Brassica rapa (kapusta čínska)“.

d)

Brassica rapa“ sa nahrádza slovami „Brassica rapa (okrúhlica)“.

e)

Lycopersicon lycopersicum“ sa nahrádza slovami „Lycopersicon esculentum“.

3.

Bod 2 prílohy III sa mení a dopĺňa takto:

a)

V abecednom poradí sa vkladajú tieto položky:

Allium fistulosum

15“,

Allium sativum

20“,

Allium schoenoprasum

15“,

Rheum rhabarbarum

135“,

Zea mays

1 000“.

b)

Brassica pekinensis“ sa vypúšťa.

c)

Lycopersicon lycopersicum“ sa nahrádza slovami „Lycopersicon esculentum“.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Ustanovenia uplatňujú od 1. júla 2007. Môžu však odložiť do 31. decembra 2009 uplatňovanie ustanovení, pokiaľ ide o úradné prijatie odrôd patriacich k. Allium cepa L. (skupina aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. a Zea mays L.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 5. decembra 2006.

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2005/55/ES (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/117/ES (Ú. v. EÚ L 14, 18.1.2005, s. 18).


PRÍLOHA

Allium cepa L.

Cepa Group

cibuľa a jej varianty

cibuľa kuchynská nakopená

skupina Aggregatum

šalotka

Allium fistulosum L.

cibuľa zimná

Allium porrum L.

pór pestovaný

Allium sativum L.

cesnak kuchynský

Allium schoenoprasum L.

cesnak pažítkový

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

trebuľka voňavá

Apium graveolens L.

zeler voňavý stopkový

zeler voňavý buľvový

Asparagus officinalis L.

asparágus lekársky (špargľa)

Beta vulgaris L.

repa obyčajná vrátane cheltenhamskej

repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)

Brassica oleracea L.

kel kučeravý

karfiol

brokolica

kel ružičkový

kel hlávkový

biela kapusta

červená kapusta

kaleráb

Brassica rapa L.

kapusta čínska

okrúhlica

Capsicum annuum L.

paprika ročná

Cichorium endivia L.

čakanka štrbáková pravá kučeravá

čakanka štrbáková pravá širokolistá

Cichorium intybus L.

čakanka obyčajná

čakanka obyčajná siata listnatá

čakanka obyčajná siata cigóriová

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

dyňa červená

Cucumis melo L.

melón žltý

Cucumis sativus L.

uhorka siata

angúria

Cucurbita maxima Duchesne

tekvica obrovská

Cucurbita pepo L.

tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová

Cynara cardunculus L.

artičoka kardová

artičoka zeleninová

Daucus carota L.

mrkva obyčajná

mrkva kŕmna

Foeniculum vulgare Mill.

fenikel obyčajný

Lactuca sativa L.

šalát siaty

Lycopersicon esculentum Mill.

rajčiak jedlý

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

petržlen záhradný

Phaseolus coccineus L.

fazuľa šarlátová

Phaseolus vulgaris L.

fazuľa záhradná kríčkovitá

fazuľa záhradná tyčová

Pisum sativum L. (partim)

hrach siaty pravý stržňový

hrach siaty pravý lúskavý

hrach siaty pravý cukrový

Raphanus sativus L.

reďkev siata pravá

reďkev siata čierna

Rheum rhabarbarum L.

rebarbora vlnitá

Scorzonera hispanica L.

hadí mor španielsky

Solanum melongena L.

ľuľok baklažánový

Spinacia oleracea L.

špenát siaty

Valerianella locusta (L.) Laterr.

valeriánka poľná

Vicia faba L. (partim)

bôb obyčajný

Zea mays L. (partim)

kukurica siata cukrová

kukurica siata pukancová“


6.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/16


SMERNICA KOMISIE 2006/125/ES

z 5. decembra 2006

o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti

(Text s významom pre EHP)

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie (1), najmä na jej článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 96/5/ES zo 16. februára 1996 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určenej pre dojčatá a malé deti (2) bola opakovane (3) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Potraviny spracované na báze obilnín a detská potrava určená pre dojčatá a malé deti sa konzumujú ako súčasť pestrej stravy a netvoria jediný zdroj výživy dojčiat a malých detí.

(3)

Existuje veľký výber spomínaných výrobkov, ktorý vyjadruje veľkú rozmanitosť stravy dojčiat, u ktorých sa prestalo s pridájaním, a malých detí vzhľadom na kultúrne a sociálne okolnosti existujúce v Spoločenstve.

(4)

Základné zloženie spomínaných výrobkov musí byť vhodné na plnenie požiadaviek na obsah výživných látok vo výžive dojčiat a malých detí v dobrom zdravotnom stave stanovených vo forme všeobecne prijatých vedeckých údajov, pričom sa zohľadňujú vyššie uvedené faktory.

(5)

Mali by sa stanoviť základné požiadavky na zloženie z hľadiska obsahu výživných látok na dve široké kategórie týchto výrobkov a to na potraviny spracované na báze obilnín a detskú potravu.

(6)

Hoci by sa v dôsledku povahy týchto výrobkov mal stanoviť určitý počet záväzných požiadaviek a iných obmedzení, pokiaľ ide o množstvo vitamínov, minerálov a iných živín, malo by sa povoliť, že výrobcovia môžu tieto živiny zámerne pridávať za predpokladu, že použijú výlučne niektoré látky určené touto smernicou.

(7)

Neukazuje sa, že by spotreba výrobkov, do ktorých sa tieto živiny zámerne pridávajú v množstvách, aké sa v súčasnosti pozorujú v Spoločenstve, viedla k nadmernému príjmu týchto živín u dojčiat a malých detí. Mala by sa venovať pozornosť vývoju situácie a ak bude potrebné, mali by prijať vhodné opatrenia.

(8)

Rôzne pravidlá o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave vytvárajú obchodné bariéry medzi niektorými členskými štátmi.

(9)

Maximálne hladiny rezíduí pesticídov stanovené v smernici Rady 76/895/EHS z 23. novembra 1976 o stanovení maximálnych limitov rezíduí pesticídov v a na ovocí a zelenine (4), v smernici Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych limitov rezíduí pesticídov v a na obilninách (5), v smernici Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986, ktorou sa stanovujú maximálne úrovne rezíduí pesticídov v a na potravinách živočíšneho pôvodu (6) a v smernici Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hladín pre rezíduá pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny (7) sú bez vplyvu na osobitné ustanovenia platné pre potraviny na báze obilnín a detskú potravu.

(10)

Pri zohľadnení medzinárodných záväzkov Spoločenstva v prípadoch, keď je príslušný vedecký dôkaz nedostatočný, umožňuje bezpečnostný princíp Spoločenstvu dočasne prijať opatrenia na základe dostupných súvisiacich informácií dovtedy, kým sa v rozumnej lehote nevypracuje dodatočné hodnotenie rizika a kým sa opatrenia neposúdia.

(11)

Na základe dvoch stanovísk, ktoré poskytol Vedecký výbor pre potraviny 19. septembra 1997 a 4. júna 1998 existujú v súčasnosti pochybnosti o primeranosti existujúcich hodnôt prijateľného denného príjmu (ADI) pesticídov a rezíduí pesticídov na ochranu zdravia dojčiat a malých detí. Pokiaľ ide o potraviny na osobitné výživové účely určené pre dojčatá a malé deti je z tohto dôvodu vhodné prijať veľmi nízke spoločné množstvo pre všetky pesticídy dovtedy, kým sa od prípadu k prípadu nevykoná vedecké pozorovanie a vyhodnotenie látok. Určená hodnota tejto tohto nízkeho množstva by sa mala rovnať 0,01 mg/kg, čo je zvyčajne v praxi minimálne zistiteľné množstvo.

(12)

Malo by sa požadovať stanovenie prísnych obmedzení na rezíduá pesticídov. Pri starostlivom výbere surovín a za predpokladu, že potraviny spracované na báze obilnín a detská potrava prechádzajú v priebehu svojej výroby rozsiahlym spracovaním, je možné vyrábať výrobky, ktoré obsahujú veľmi nízke hladiny rezíduí pesticídov. Avšak aj pri malom počte pesticídov alebo metabolitov pesticídov by mohlo i v prípade maximálnej hladiny rezíduí 0,01 mg/kg dôjsť u dojčiat a malých detí v najhoršom prípade, ktorý sa týka podmienok prijímania potravy, k prekročeniu ADI. Ide o pesticídy alebo metabolity pesticídov s ADI nižšou ako 0,0005 mg/kg telesnej hmotnosti.

(13)

Táto smernica ustanovuje zásadu zákazu používania týchto pesticídov pri výrobe poľnohospodárskych produktov určených na potraviny spracované na báze obilnín a detskú potravu. Tento zákaz však nevyhnutne nezaručí, že sa tieto pesticídy vôbec nenachádzajú v produktoch, keďže niektoré pesticídy znečisťujú životné prostredie a ich rezíduá sa môžu v daných produktoch nachádzať.

(14)

Zdravie dojčiat a malých detí je možné lepšie ochrániť uplatnením dodatočných požiadaviek, ktoré môžu byť dodržiavané prostredníctvom analýz bez ohľadu na pôvod produktu.

(15)

Väčšina pesticídov, ktorých hodnota ADI je nižšia ako 0,0005 mg/kg telesnej hmotnosti, sú už v Spoločenstve zakázané. Zakázané pesticídy by nemalo byť možné zistiť v potravinách spracovaných na báze obilnín a v detskej potrave ani pomocou najmodernejších analytických metód. Niektoré pesticídy sa však odbúravajú pomaly a naďalej znečisťujú životné prostredie. Môžu sa nachádzať v potravinách vyrobených na báze obilnín a v detskej potrave, aj keď v nich neboli použité. Na účely kontroly by sa mal dodržať zosúladený prístup.

(16)

Do rozhodnutia Komisie o tom, či tieto pesticídy spĺňajú požiadavky na bezpečnosť podľa článku 5 smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (8), by malo byť ďalšie používanie povolených pesticídov povolené iba vtedy, ak ich rezíduá vyhovujú maximálnym hladinám rezíduí stanoveným v tejto smernici. Hodnoty týchto hladín by mali byť stanovené tak, aby hodnota ADI u dojčiat a malých detí ani v najhorších prípadoch, ktoré sa týkajú podmienok prijímania potravy, nebola prekročená.

(17)

Používaním nových zložiek potravín by sa malo zaoberať samostatné opatrenie, ktoré sa bude vzťahovať horizontálne na všetky potraviny.

(18)

Táto smernica vyjadruje súčasné poznatky o predmetných výrobkoch. O každej zmene a doplnení umožňujúcom inováciu na základe vedeckého a technického pokroku by sa malo rozhodovať postupom uvedeným v článku 13 ods. 2 smernice 89/398/EHS.

(19)

Kvôli osobám, pre ktoré sú tieto výrobky určené, by sa mali stanoviť potrebné mikrobiologické kritériá a maximálne množstvá znečisťujúcich látok.

(20)

Podľa článku 7 ods. 1 smernice 89/398/EHS výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, podliehajú všeobecným pravidlám stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa spôsobu označovania, prezentácie a reklamy potravín určených na predaj konečným spotrebiteľom (9).

(21)

V tejto smernici by mali byť podľa potreby prijaté a rozšírené dodatky a výnimky z týchto všeobecných pravidiel.

(22)

Najmä povaha a určenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, si vyžaduje, aby na ich obaloch boli vyznačené údaje o obsahu výživných látok udávajúce množstvo energie a hlavných živín, ktoré obsahujú. Na druhej strane by mal byť v súlade s bodom 9 článku 3 ods. 1 a článkom 11 smernice 2000/13/ES presne určený spôsob konzumácie, aby sa zabránilo nevhodnej konzumácii, ktorá by pravdepodobne viedla k poškodeniu zdravia dojčiat.

(23)

Vo všeobecnosti možno v súlade s pravidlami platnými pre všetky potraviny vznášať na spomínané výrobky požiadavky, ktoré nie sú špecificky zakázané, tieto požiadavky by mali tam, kde je to vhodné, zohľadňovať kritériá na zloženie stanovené v tejto smernici.

(24)

V záležitosti opatrení, ktoré sú spôsobilé vplývať na ľudské zdravie, sa konali porady v súlade s článkom 4 smernice 89/398/EHS.

(25)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(26)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe VIII časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Táto smernica je „osobitnou smernicou“ v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 89/398/EHS.

2.   Táto smernica sa vzťahuje na potraviny na osobitné výživové účely, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na potraviny pre dojčatá a malé deti v dobrom zdravotnom stave v Spoločenstve a sú určené na výživu dojčiat, u ktorých sa prestalo s pridájaním, a výživu malých detí ako doplnok k ich strave a/alebo na ich postupné prispôsobovanie sa bežnej strave. Sem patria:

a)

„potraviny spracované na báze obilnín“, ktoré sa rozdeľujú na tieto štyri kategórie:

i)

jednoduché obilniny, ktoré sú alebo ktoré sa musia zmiešať s mliekom alebo inými vhodnými výživnými tekutinami;

ii)

obilniny s pridanou potravinovou zložkou s vysokým obsahom bielkovín, ktoré sú alebo ktoré sa musia zmiešať s vodou alebo inou vhodnou bezbielkovinovou tekutinou;

iii)

cestoviny, ktoré sa majú konzumovať po uvarení vo vriacej vode alebo v iných vhodných tekutinách;

iv)

sucháre a sušienky, ktoré sa majú konzumovať buď priamo, alebo po rozdrvení na prach s pridaním vody, mlieka alebo iných vhodných tekutín;

b)

„detská potrava“ iná než potraviny spracované na báze obilnín.

3.   Táto smernica neplatí na tie druhy mlieka, ktoré sú určené pre malé deti.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa uplatňujú nasledujúce definície:

a)

„dojčatá“ sú deti vo veku do dvanástich mesiacov;

b)

„malé deti“ sú deti vo veku od jedného do troch rokov;

c)

„rezíduum pesticídu“ znamená zvyšok výrobku na ochranu rastlín v potravinách spracovaných na báze obilnín a v detskej potrave definovaného v bode 1 článku 2 smernice Rady 91/414/EHS vrátane jeho metabolitov a výrobkov, ktoré vznikajú jeho degradáciou alebo reakciou.

Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby sa výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 predávali na trhu v rámci Spoločenstva iba vtedy, keď vyhovujú pravidlám stanoveným v tejto smernici.

Článok 4

Potraviny spracované na báze obilnín a detská potrava sa musia vyrábať zo zložiek, ktorých vhodnosť na osobitné účely výživy dojčiat a malých detí bola stanovená na základe všeobecne prijatých vedeckých údajov.

Článok 5

1.   Potraviny spracované na báze obilnín musia vyhovovať kritériám zloženia špecifikovaným v prílohe I.

2.   Detská potrava, ktorá je opísaná v prílohe II, musí vyhovovať kritériám zloženia bližšie určeným v tejto prílohe.

Článok 6

Pri výrobe potravín spracovaných na báze obilnín a detskej potravy možno pridávať iba výživné látky uvedené v prílohe IV.

Neskôr sa musia stanoviť kritériá čistoty týchto látok.

Článok 7

1.   Potraviny spracované na báze obilnín a detská potrava nesmú obsahovať žiadnu látku v takom množstve, ktoré by ohrozilo zdravie dojčiat a malých detí. Stanovia sa potrebné maximálne množstvá pre iné látky, ako sú látky uvedené v odsekoch 2 a 3.

2.   Potraviny spracované na báze obilnín a detská potrava nesmú obsahovať rezíduá jednotlivých pesticídov v množstvách prevyšujúcich 0,01 mg/kg okrem tých látok, pre ktoré boli v prílohe VI stanovené osobitné množstvá. V tomto prípade platia tieto osobitné množstvá.

Analytickými metódami pre určovanie hladín rezíduí pesticídov sú všeobecne prijateľné normalizované metódy.

3.   Pesticídy, ktoré sú uvedené v prílohe VII sa nesmú použiť v poľnohospodárskych produktoch určených na výrobu potravín spracovaných na báze obilnín a detskej potravy.

Avšak na účely kontroly:

a)

pesticídy uvedené v tabuľke 1 prílohy VII sa považujú za nepoužité, ak ich rezíduá neprekračujú hodnotu 0,003 mg/kg. Táto hodnota sa považuje za kvantifikovateľné množstvo analytických metód a pravidelne sa skúma s ohľadom na technický pokrok;

b)

pesticídy uvedené v tabuľke 2 prílohy VII sa považujú za nepoužité, ak ich rezíduá neprekračujú hodnotu 0,003 mg/kg. Táto hodnota sa pravidelne prehodnocuje s ohľadom na údaje o znečistení životného prostredia.

4.   Množstvá uvedené v odsekoch 2 a 3 sa vzťahujú na produkty určené na priamu spotrebu alebo rekonštituované v súlade s pokynmi výrobcov.

5.   Pre pesticídy uvedené v prílohe VI, ak sa prijme rozhodnutie o nezaradení účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS, sa vzhľadom na uvedené zmenia a doplnia prílohy VI a VII k tejto smernici.

6.   Podľa potreby sa musia určovať mikrobiologické kritériá.

Článok 8

1.   Medzi údajmi vyznačenými na obaloch spomínaných výrobkov musia byť okrem hodnôt stanovených v článku 3 smernice 2000/13/ES aj tieto záväzné podrobné údaje:

a)

vyhlásenie týkajúce sa vhodného veku, od ktorého možno daný výrobok konzumovať s uvážením jeho zloženia, štruktúry alebo iných konkrétnych vlastností. Pri žiadnom výrobku by stanovený vek nemal byť nižší než štyri mesiace. Na výrobkoch s odporúčanou konzumáciou od štyroch mesiacov môže byť vyznačené, že sú vhodné od tohto veku, pokiaľ nezávislé osoby s lekárskou, farmaceutickou kvalifikáciou alebo kvalifikáciou v oblasti výživy, alebo iní odborníci zodpovední za starostlivosť o matku a dieťa neodporúčajú inak;

b)

informácie týkajúce sa prítomnosti alebo neprítomnosti lepku, ak vyznačený vek, od ktorého možno výrobok konzumovať, je nižší než šesť mesiacov;

c)

hodnota využiteľnej energie vyjadrená v kJ a v kcal a obsah bielkovín, cukrov a tukov vyjadrený v číselnej forme na 100 g alebo 100 ml výrobku v stave, v akom sa predáva, a kde je to vhodné, aj na stanovené množstvo výrobku navrhované na konzumáciu;

d)

priemerné množstvo každej minerálnej látky a každého vitamínu stanovené určeným osobitným množstvom uvedeným v prílohe I a prílohe II, vyjadrené v číselnej forme na 100 g alebo 100 ml výrobku v stave, v akom sa predáva a kde je to vhodné, aj na stanovené množstvo výrobku navrhované na konzumáciu;

e)

ak je to potrebné, pokyny na vhodnú prípravu a vyjadrenie, aké je dôležité dodržiavať tieto pokyny.

2.   Medzi údajmi vyznačenými na obaloch výrobkov môže byť uvedené:

a)

priemerné množstvo tých živín, ktoré sú uvedené v prílohe IV, ak tieto údaje nie sú zabezpečené realizáciou ustanovenia písmena d) odseku 1, vyjadrené v číselnej forme na 100 g alebo 100 ml výrobku v stave, v akom sa predáva, a kde je to vhodné, aj na stanovené množstvo výrobku, navrhované na konzumáciu;

b)

okrem číselných informácií aj informácie o množstvách tých vitamínov a minerálov, ktoré sú uvedené v prílohe V, vyjadrené v percentách referenčných hodnôt uvedených v tejto prílohe, na 100 g alebo 100 ml výrobku v stave, v akom sa predáva, a kde je to vhodné, aj na stanovené množstvo výrobku navrhované na konzumáciu za predpokladu, že obsahované množstvá sa minimálne rovnajú 15 % referenčných hodnôt.

Článok 9

Smernica 96/5/ES zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe VIII časti A sa ruší bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe VIII časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IX.

Článok 10

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 11

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 5. decembra 2006

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 49, 28.2.1996, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/13/ES (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 33).

(3)  Pozri prílohu VIII časť A.

(4)  Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 26. Smernica zrušená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.).

(5)  Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37. Smernica zrušená nariadením (ES) č. 396/2005.

(6)  Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 43. Smernica zrušená nariadením (ES) č. 396/2005.

(7)  Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica zrušená nariadením (ES) č. 396/2005.

(8)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 396/2005.

(9)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE POTRAVÍN SPRACOVANÝCH NA BÁZE OBILNÍN PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI

Požiadavky týkajúce sa živín sa vzťahujú na výrobky predávané na trhu, pripravené na konzumáciu bez úpravy alebo po úprave podľa pokynov výrobcu.

1.   OBSAH OBILNÍN

Potraviny spracované na báze obilnín sa prvotne pripravujú z jedného alebo viacerých druhov rozomletých obilnín a/alebo hľuzových výrobkov s vysokým obsahom škrobu.

Množstvo obilnín a/alebo hľúz s vysokým obsahom škrobu vyjadrené hmotnosťou nesmie byť nižšie než 25 % hmotnosti sušiny v konečnej zmesi.

2.   BIELKOVINY

2.1.

Obsah bielkovín vo výrobkoch uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bodoch ii) a iv) nesmie prevyšovať 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2.

Obsah pridaných bielkovín vo výrobkoch uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode ii) nesmie byť nižší než 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3.

V sušienkach uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iv), do ktorých sa pri výrobe pridáva potravinová zložka s vysokým obsahom bielkovín a ktoré sa uvádzajú bez úpravy, nesmie byť obsah pridaných bielkovín nižší než 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4.

Chemický index pridaných bielkovín musí byť rovný najmenej 80 % chemického indexu referenčnej bielkoviny (kazeínu definovaného v prílohe III) alebo pomer účinnosti bielkoviny (PER) na danú bielkovinu v zmesi musí byť rovný najmenej 70 % tohto pomeru na referenčnú bielkovinu. Pridávanie aminokyselín je vo všetkých prípadoch povolené výhradne na účely zlepšenia výživovej hodnoty bielkovinovej zmesi a iba v takých podieloch, aké sú na dané účely nevyhnutné.

3.   CUKRY

3.1.

Ak sa do výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bodoch i) a iv) pridáva sacharóza, fruktóza, glukóza, glukózové sirupy alebo med:

množstvo pridaných cukrov z týchto zdrojov nesmie prevyšovať 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

množstvo pridanej fruktózy nesmie prevyšovať 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2.

Ak sa do výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode ii) pridáva sacharóza, fruktóza, glukóza, glukózové sirupy alebo med:

množstvo pridaných cukrov z týchto zdrojov nesmie prevyšovať 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

množstvo pridanej fruktózy nesmie prevyšovať 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4.   LIPIDY

4.1.

Obsah lipidov vo výrobkoch uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bodoch i) a iv) nesmie prevyšovať 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2.

Obsah lipidov vo výrobkoch uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode ii) nesmie prevyšovať 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Ak obsah lipidov prevyšuje 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

množstvo kyseliny laurovej (dodekánovej) nesmie prevyšovať 15 % celkového obsahu lipidov,

množstvo kyseliny myristovej (tertradekánovej) nesmie prevyšovať 15 % celkového obsahu lipidov,

množstvo kyseliny linolovej (vo forme glyceridov = linolanov) nesmie byť nižšie než 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) a nesmie prevyšovať 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5.   MINERÁLY

5.1.   Sodík

soli sodíka sa môžu pridávať do potravín spracovaných na báze obilnín iba na technologické účely,

obsah sodíka v potravinách spracovaných na báze obilnín nesmie prevyšovať 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2.   Vápnik

5.2.1.

Obsah vápnika vo výrobkoch uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode ii) nesmie byť nižší než 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2.

Obsah vápnika vo výrobkoch uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iv), do ktorých sa pri výrobe pridáva mlieko (mliečne sušienky) a ktoré sa prezentujú bez úpravy, nesmie byť nižší než 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6.   VITAMÍNY

6.1.

Obsah tiamínu v potravinách spracovaných na báze obilnín nesmie byť nižší než 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2.

Pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) bode ii) platí:

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Minimálne

Maximálne

Minimálne

Maximálne

Vitamín A (μg RE) (1)

14

43

60

180

Vitamín D (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

Tieto množstvá sú platné aj vtedy, keď sa vitamíny A a D pridávajú do iných potravín spracovaných na báze obilnín.

7.   MAXIMÁLNE MNOŽSTVÁ VITAMÍNOV, MINERÁLOV A STOPOVÝCH PRVKOV, AK SA PRIDÁVAJÚ

Požiadavky týkajúce sa živín sa vzťahujú na výrobky pre okamžitú spotrebu, ktoré sa predávajú v takom stave alebo sa pripravujú podľa návodu výrobcu, s výnimkou draslíka a vápnika, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ako na predávaný výrobok.

Živina

Maximálne množstvo na 100 kcal

Vitamín A (μg RE)

180

Vitamín E (mg α-TE) (3)

3

Vitamín D (μg)

3

Vitamín C (mg)

12,5/25 (4)

Tiamín (mg)

0,5

Riboflavín (mg)

0,4

Niacín (mg NE) (5)

4,5

Vitamín B6 (mg)

0,35

Kyselina listová (μg)

50

Vitamín B12 (μg)

0,35

Kyselina pantoténová (mg)

1,5

Biotín (μg)

10

Draslík (mg)

160

Vápnik (mg)

80/180 (6)/100 (7)

Magnézium (mg)

40

Železo (mg)

3

Zinok (mg)

2

Meď (μg)

40

Jód (μg)

35

Mangán (mg)

0,6


(1)  RE = všetky transretinolové ekvivalenty.

(2)  Vo forme cholekalciferolu, pre ktorý je 10 μg = 400 i.j. vitamínu D.

(3)  α-TE = d-α-ekvivalent tokoferolu.

(4)  Toto obmedzenie sa vzťahuje na výrobky obohatené železom.

(5)  NE = ekvivalenty niacínu = mg kyselina nikotínová + mg tryptofan/60.

(6)  Toto obmedzenie sa vzťahuje na výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) bodoch i) a ii).

(7)  Toto obmedzenie sa vzťahuje na výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iv).


PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE DETSKEJ POTRAVY URČENEJ PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI

Požiadavky týkajúce sa živín sa vzťahujú na výrobky predávané na trhu, pripravené na konzumáciu bez úpravy alebo po úprave podľa pokynov výrobcu.

1.   BIELKOVINY

1.1.

Ak sú mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín jedinými zložkami, ktoré sa uvádzajú v názve výrobku, potom:

celkové množstvo mäsa, hydiny, rýb, drobov alebo iného tradičného zdroja bielkovín, ktorý sa uvádza v názve výrobku, musí tvoriť najmenej 40 % hmotnosti celého výrobku,

každé mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín, ktorý sa uvádza v názve výrobku, musí tvoriť najmenej 25 % hmotnosti celkového množstva zdrojov bielkovín uvádzaných v názve,

celkové množstvo bielkovín zo zdrojov uvádzaných v názve výrobku nesmie byť menšie než 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2.

Ak sa mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín, samostatne alebo v kombinácii, uvádzajú na prvom mieste v názve výrobku, či sa už výrobok uvádza ako potrava alebo nie, potom:

celkové množstvo mäsa, hydiny, rýb, drobov alebo iného tradičného zdroja bielkovín, ktorý sa uvádza v názve výrobku, musí tvoriť najmenej 10 % hmotnosti celého výrobku,

každé mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín, ktorý sa uvádza v názve výrobku, musí tvoriť najmenej 25 % hmotnosti celkového množstva pomenovaných zdrojov bielkovín,

množstvo bielkovín zo zdrojov uvádzaných v názve výrobku nesmie byť menšie než 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3.

Ak sa mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín, samostatne alebo v kombinácii, uvádzajú v názve výrobku, ale nie na prvom mieste, či sa už výrobok uvádza ako potrava alebo nie, potom:

celkové množstvo mäsa, hydiny, rýb, drobov alebo iného tradičného zdroja bielkovín, ktorý sa uvádza v názve výrobku, musí tvoriť najmenej 8 % hmotnosti celého výrobku,

každé mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín, ktorý sa uvádza v názve výrobku, musí tvoriť najmenej 25 % hmotnosti celkového množstva pomenovaných zdrojov bielkovín,

množstvo bielkovín zo zdrojov, ktoré sa uvádzajú v názve výrobku, nesmie byť menšie než 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

celkové množstvo bielkovín vo výrobku zo všetkých zdrojov nesmie byť menšie než 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4.

Ak je syr uvedený v názve predkrmu spolu s ostatnými zložkami bez ohľadu na to, či sa takýto výrobok uvádza ako jedlo alebo nie, potom:

množstvo bielkovín z mliečnych zdrojov nesmie byť menšie ako 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

celkové množstvo bielkovín zo všetkých zdrojov nesmie byť menšie ako 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5.

Ak je výrobok na obale označený ako potrava, ale v jeho názve sa neuvádza mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín, celkové množstvo bielkovín vo výrobku zo všetkých zdrojov nesmie byť menšie než 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6.

Omáčky uvádzané ako prílohy k jedlu sú vyňaté z požiadaviek bodov 1.1 až 1.5 vrátane.

1.7.

Sladké jedlá, v ktorých názve sa ako prvá alebo jediná zložka spomínajú mliečne výrobky, nesmú obsahovať menej ako 2,2 g mliečnej bielkoviny/100 kcal. Všetky ostatné sladké jedlá sú vyňaté z požiadaviek uvedených v bodoch 1.1 až 1.5.

1.8.

Pridávanie aminokyselín je povolené výhradne na účely zlepšenia výživovej hodnoty prítomných bielkovín a iba v takých podieloch, aké sú na dané účely nevyhnutné.

2.   CUKRY

Celkové množstvá cukrov prítomných v ovocných a zeleninových šťavách a nektároch, v jedlách pripravovaných iba z ovocia a v dezertoch alebo pudingoch nesmú prevyšovať:

10 g/100 ml u zeleninových štiav a nápojov, ktoré sa z nich vyrábajú,

15 g/100 ml u ovocných štiav a nektárov a nápojov, ktoré sa z nich vyrábajú,

20 g/100 g u jedál pripravovaných iba z ovocia,

25 g/100 g u dezertov a pudingov,

5 g/100 g u ostatných nápojov, ktoré sa nevyrábajú z mlieka.

3.   TUKY

3.1.

Pre výrobky uvedené v bode 1.1:

Ak je mäso alebo syr jedinou zložkou alebo ak sa v názve výrobku spomína na prvom mieste, celkové množstvo tukov vo výrobku zo všetkých zdrojov nesmie prevyšovať 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2.

U všetkých ostatných výrobkov celkové množstvo tukov vo výrobku zo všetkých zdrojov nesmie prevyšovať 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4.   SODÍK

4.1.

Konečný obsah sodíka vo výrobku nesmie byť vyšší než 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) alebo nesmie byť vyšší než 200 mg na 100 g. Ak je však syr jedinou zložkou, ktorá sa uvádza v názve výrobku, konečný obsah sodíka vo výrobku nesmie byť vyšší než 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2.

Soli sodíka sa nemôžu pridávať do výrobkov z ovocia ani do dezertov, pudingov okrem prípadov, keď sa to robí na technologické účely.

5.   VITAMÍNY

Vitamín C

Konečný obsah vitamínu C v ovocnej šťave, nektári alebo v zeleninovej šťave nesmie byť nižší než 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) alebo nesmie byť nižší než 25 mg na 100 g.

Vitamín A

Konečný obsah vitamínu A v zeleninových šťavách nesmie byť nižší než 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).

Do iných druhov detskej potravy sa vitamín A nesmie pridávať.

Vitamín D

Vitamín D sa do detskej potravy nesmie pridávať.

6.   MAXIMÁLNE MNOŽSTVÁ VITAMÍNOV, MINERÁLOV A STOPOVÝCH PRVKOV, AK SA PRIDÁVAJÚ

Požiadavky týkajúce sa živín sa vzťahujú na výrobky pre okamžitú spotrebu, ktoré sa predávajú v takom stave alebo sa pripravujú podľa návodu výrobcu, s výnimkou draslíka a vápnika, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ako na predávaný výrobok.

Živina

Maximálne množstvo na 100 kcal

Vitamín A (μg RE)

180 (1)

Vitamín E (mg α-TE)

3

Vitamín C (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

Tiamín (mg)

0,25

Riboflavín (mg)

0,4

Niacín (mg NE)

4,5

Vitamín B6 (mg)

0,35

Kyselina listová (μg)

50

Vitamín B12 (μg)

0,35

Kyselina pantoténová (mg)

1,5

Biotín (μg)

10

Draslík (mg)

160

Vápnik (mg)

80

Magnézium (mg)

40

Železo (mg)

3

Zinok (mg)

2

Meď (μg)

40

Jód (μg)

35

Mangán (mg)

0,6


(1)  V súlade s ustanoveniami bodu 5.

(2)  Toto obmedzenie sa vzťahuje na výrobky obohatené železom.

(3)  Toto obmedzenie sa vzťahuje na jedlá na báze ovocia, ovocné šťavy, nektáre a zeleninové šťavy.


PRÍLOHA III

AMONIKYSELINOVÉ ZLOŽENIE KAZEÍNU

(g na 100 g bielkoviny)

Arginín

3,7

Cystín

0,3

Histidín

2,9

Izoleucín

5,4

Leucín

9,5

Lyzín

8,1

Metionín

2,8

Fenylalanín

5,2

Treonín

4,7

Tryptofan

1,6

Tyrozín

5,8

Valín

6,7


PRÍLOHA IV

VÝŽIVNÉ LÁTKY

1.   VITAMÍNY

Vitamín A

Retinol

Acetát retinylu

Palmitát retinylu

Beta karotén

Vitamín D

Vitamín D2 (= ergokalciferol)

Vitamín D3 (= cholekalciferol)

Vitamín B1

Hydrochlorid tiamínu

Monodusičnan tiamínu

Vitamín B2

Riboflavín

Roboflavín-5′-fosfát, sodný

Niacín

Nikotínamid

Kyselina nikotínová

Vitamín B6

Hydrochlorid pyridoxínu

Pyridoxín-5-fosfát

Dipalmitát pyridoxínu

Kyselina pantoténová

D-pantotenát vápenatý

D-pantotenát sodný

Dexpantenol

Folát

Kyselina listová

Vitamín B12

Kyanokobalamín

Hydroxykobalamín

Biotín

D-biotín

Vitamín C

Kyselina L-askorbová

L-askorbát sodný

L-askorbát vápenatý

Kyselina 6-palmityl-L-askorbová (palmitát askorbylu)

Askorbát draselný

Vitamín K

Fylochinón (Fytomenadion)

Vitamín E

D-alfa tokoferol

DL-alfa tokoferol

Acetát D-alfa tokoferolu

Acetát DL-alfa tokoferolu

2.   AMINOKYSELINY

L-arginín

L-cystín

L-histidín

L-izoleucín

L-leucín

L-lyzín

L-cysteín

a ich hydrochloridy

L-metionín

L-fenylalanín

L-treonín

L-tryptofan

L-tyrozín

L-valín

3.   INÉ

Cholín

Chlorid cholínu

Citrát cholínu

Bitartarát cholínu

Inositol

L-karnitín

Hydrochlorid L-karnitínu

4.   SOLI MINERÁLOV A STOPOVÉ PRVKY

Vápnik

Uhličitan vápenatý

Chlorid vápenatý

Vápenaté soli kyseliny citrónovej

Glukonát vápenatý

Glycerofosforečnan vápenatý

Mliečnan vápenatý

Oxid vápenatý

Hydroxid vápenatý

Vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej

Horčík

Uhličitan horečnatý

Chlorid horečnatý

Horčíkové soli kyseliny citrónovej

Glukonát horečnatý

Oxid horečnatý

Hydroxid horečnatý

Horečnaté soli kyseliny ortofosforečnej

Síran horečnatý

Mliečnan horečnatý

Glycerofosforečnan horečnatý

Draslík

Chlorid draselný

Draselné soli kyseliny citrónovej

Glukonát draselný

Mliečnan draselný

Glycerofosforečnan draselný

Železo

Citrát železnatý

Citrát železito-amónny

Glukonát železnatý

Mliečnan železnatý

Síran železnatý

Fumarát železnatý

Difosforečnan železitý (pyrofosforečnan železitý)

Prvkové železo (karbonyl + elektrolyticky + redukované vodíkom)

Sacharát železitý

Difosforečnan sodno-železitý

Uhličitan železnatý

Meď

Komplex medi a lyzínu

Uhličitan meďnatý

Citrát meďnatý

Glukonát meďnatý

Síran meďnatý

Zinok

Octan zinočnatý

Chlorid zinočnatý

Citrát zinočnatý

Mliečnan zinočnatý

Síran zinočnatý

Oxid zinočnatý

Glukonát zinočnatý

Mangán

Uhličitan mangánatý

Chlorid mangánatý

Citrát mangánatý

Glukonát mangánatý

Síran mangánatý

Glycerofosforečnan mangánatý

Jód

Jodid sodný

Jodid draselný

Jodičnan draselný

Jodičnan sodný


PRÍLOHA V

REFERENČNÉ HODNOTY NA OZNAČOVANIE OBSAHU VÝŽIVNÝCH LÁTOK NA OBALOCH POTRAVÍN URČENÝCH PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI

Živina

Referenčná hodnota na označenie na obale

Vitamín A

(μg) 400

Vitamín D

(μg) 10

Vitamín C

(mg) 25

Tiamín

(mg) 0,5

Riboflavín

(mg) 0,8

Ekvivalenty niacínu

(mg) 9

Vitamín B6

(mg) 0,7

Folát

(μg) 100

Vitamín B12

(μg) 0,7

Vápnik

(mg) 400

Železo

(mg) 6

Zinok

(mg) 4

Jód

(μg) 70

Selén

(μg) 10

Meď

(mg) 0,4


PRÍLOHA VI

ŠPECIFICKÉ MAXIMÁLNE HLADINY REZÍDUÍ PESTICÍDOV ALEBO METABOLITOV PESTICÍDOV V POTRAVINÁCH SPRACOVANÝCH NA BÁZE OBILNÍN A V DETSKEJ POTRAVE URČENÝCH PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI

Chemický názov látky

Maximálna hladina rezíduí

(mg/kg)

Cadusafos

0,006

Demeton-S-metyl/demetol-S-metyl sulfón/oxydemeton-metyl (jednotlivo alebo kombinovaný, vyjadrený ako demeton-S-metyl)

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil (suma fipronilu a fipronil-desulfinylu, vyjadrená ako fipronil)

0,004

Propineb/propyléntiomočovina (suma propinebu a propyléntiomočoviny)

0,006


PRÍLOHA VII

PESTICÍDY, KTORÉ NESMÚ BYŤ POUŽÍVANÉ V POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBE URČENEJ NA VÝROBU POTRAVÍN SPRACOVANÝCH NA BÁZE OBILNÍN A V DETSKEJ POTRAVE URČENEJ PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI

Tabuľka 1

Chemický názov látky (definícia rezídua)

Disulfoton (suma disulfotonu, disulfoton sulfoxidu a disulfoton sulfonu vyjadrená ako disulfoton)

Fensulfotion (suma fensulfotionu, jeho kyslíkatých analógov a ich sulfónov, vyjadrená ako fensulfotion)

Fentin, vyjadrený ako trifenyltinový katión

Haloxyfop (suma haloxyfopu, jeho solí a esterov, vrátane konjugátov, vyjadrená ako haloxyfop)

Heptachlór a trans-heptachlór epoxid, vyjadrený ako heptachlór

Hexachlórbenzén

Nitrofen

Ometoat

Terbufos (suma terbufosu, jeho sulfoxidu a sulfónov, vyjadrená ako terbufos)

Tabuľka 2

Chemický názov látky

Aldrín a dieldrín, vyjadrený ako dieldrín

Endrín


PRÍLOHA VIII

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 9)

Smernica Komisie 96/5/ES

(Ú. v. ES L 49, 28.2.1996, s. 17)

Smernica Komisie 98/36/ES

(Ú. v. ES L 167, 12.6.1998, s. 23)

Smernica Komisie 1999/39/ES

(Ú. v. ES L 124, 18.5.1999, s. 8)

Smernica Komisie 2003/13/ES

(Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 33)

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 9)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Povolenie obchodovania s výrobkami, ktoré sú v súlade s touto smernicou

Zákaz obchodovania s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou

96/5/ES

30. septembra 1997

1. októbra 1997

31. marca 1999

98/36/ES

31. decembra 1998

1. januára 1999

1. januára 2000

1999/39/ES

30. júna 2000

30. júna 2000

1. júla 2002

2003/13/ES

6. marca 2004

6. marca 2004

6. marca 2005


PRÍLOHA IX

TABUĽKA ZHODY

Smernica 96/5/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1, 2 a 3

článok 1 ods. 1, 2 a 3

článok 1 ods. 4 úvodná veta

článok 2 úvodná veta

článok 1 ods. 4 prvá zarážka

článok 2 písm. a)

článok 1 ods. 4 druhá zarážka

článok 2 písm. b)

článok 1 od. 4 tretia zarážka

článok 2 písm. c)

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 6 ods. 2 prvý pododsek

článok 7 ods. 2 prvý pododsek

článok 6 ods. 2 druhý pododsek

článok 7 ods. 4

článok 6 ods. 2 tretí pododsek

článok 7 ods. 2 druhý pododsek

článok 6 ods. 3 písm. a) prvý pododsek úvodná veta

článok 7 ods. 3 úvodná veta

článok 6 ods. 3 písm. a) prvý pododsek bod i)

článok 7 ods. 3 písm. a)

článok 6 ods. 3 písm. a) prvý pododsek bod ii)

článok 7 ods. 3 písm. b)

článok 6 ods. 3 písm. a) druhý pododsek

článok 7 ods. 4

článok 6 ods. 3 písm. b)

článok 7 ods. 5

článok 6 ods. 4

článok 7 ods. 6

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

článok 10

článok 11

príloha I úvodná veta

príloha I úvodná veta

príloha I body 1, 2 a 3

príloha I body 1, 2 a 3

príloha I bod 4

príloha I bod 4

príloha I bod 4.1

príloha I bod 4.1

príloha I bod 4.2

príloha I bod 4.2

príloha I bod 4.2 písm. a)

príloha I bod 4.2 prvá zarážka

príloha I, bod 4.2, písm. b)

príloha I bod 4.2 druhá zarážka

príloha I, bod 4.2, písm. c)

príloha I bod 4.2 tretia zarážka

príloha I body 5 a 6

príloha I body 5 a 6

príloha II úvodná veta

príloha II úvodná veta

príloha II bod 1

príloha II bod 1

príloha II body 1.1 až 1.3

príloha II body 1.1 až 1.3

príloha II bod 1.3a

príloha II bod 1.4

príloha II bod 1.4

príloha II bod 1.5

príloha II bod 1.4a

príloha II bod 1.6

príloha II bod 1.4b

príloha II bod 1.7

príloha II bod 1.5

príloha II bod 1.8

príloha II body 2 až 5

príloha II body 2 až 5

príloha III

príloha III

príloha IV

príloha IV

príloha V

príloha V

príloha VI

príloha I bod 7 a príloha II bod 6

príloha VII

príloha VI

príloha VIII

príloha VII

príloha VIII

príloha XI


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

6.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/36


ROZHODNUTIE RADY

z 30. novembra 2006,

ktorým sa poskytuje mimoriadna finančná pomoc Spoločenstva Kosovu

(2006/880/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 10. júna 1999 rezolúciu č. 1244 (1999) [rezolúcia BR OSN č. 1244 (1999)], ktorej cieľom je podpora vytvorenia značnej autonómie a samosprávy v Kosove v rámci bývalej Juhoslovanskej zväzovej republiky, a to až do konečného vyriešenia otázky štatútu Kosova.

(2)

Medzinárodné spoločenstvo na základe rezolúcie BR OSN č. 1244 (1999) vyslalo do Kosova medzinárodné bezpečnostné sily (KFOR) a vytvorilo dočasnú civilnú správu – misiu dočasnej správy OSN v Kosove (UNMIK). Misia UNMIK pozostáva zo štyroch zložiek (pilierov) a Európska únia financuje štvrtý pilier, do ktorého patrí hospodárska obnova a rozvoj. Misia UNMIK, a najmä jej štvrtý pilier, prispeli k dosiahnutiu značného pokroku pri vytváraní inštitucionálneho, právneho a politického rámca vedúceho k vzniku zdravého hospodárstva založeného na trhových princípoch.

(3)

Misia UNMIK od svojho vytvorenia postúpila dočasným inštitúciám samosprávy (PISG) významné právomoci. Konkrétne, zodpovednosť za rozpočet bola prenesená z misie UNMIK na ministerstvo hospodárstva a financií v rámci dočasných inštitúcií samosprávy, pričom konečnú právomoc pri schvaľovaní rozpočtu má naďalej zvláštny predstaviteľ generálneho tajomníka OSN.

(4)

Bezpečnostná rada OSN schválila 24. októbra 2005 návrh generálneho tajomníka OSN začať politický proces na určenie budúceho štatútu Kosova.

(5)

Kosovskými orgánmi oprávnenými na prijatie pomoci Spoločenstva a zodpovednými za schválenie a splnenie finančných a hospodárskych podmienok spojených s touto pomocou sú preto misia UNMIK a dočasné inštitúcie samosprávy, alebo ak dôjde k určeniu budúceho štatútu Kosova, inštitúcia alebo inštitúcie, ktoré majú prevziať tieto úlohy a povinnosti.

(6)

V rámci procesu stabilizácie a pridruženia, ktorý je rámcom pre vzťahy EÚ s týmto regiónom, je žiaduce podporovať úsilie o posilnenie politickej a hospodárskej stabilizácie v Kosove s cieľom smerovať k rozvoju plnej spolupráce so Spoločenstvom, vďaka ktorej bude európska budúcnosť Kosova konkrétnejšia.

(7)

Spoločenstvo už v minulosti považovalo za primerané prispieť k zmierneniu finančných ťažkostí Kosova v mimoriadne zložitej situácii a na základe rozhodnutia Rady 2000/140/ES zo 14. februára 2000 o poskytnutí mimoriadnej finančnej pomoci Spoločenstva Kosovu (2) a rozhodnutia Rady 2001/511/ES z 27. júna 2001 o ďalšej mimoriadnej finančnej pomoci Kosovu (3) poskytlo mimoriadnu finančnú pomoc vo forme priamych grantov vo výške 35 miliónov EUR v roku 2000 a 30 miliónov EUR v roku 2001. Posledná platba v rámci tejto pomoci bola uskutočnená v decembri 2002.

(8)

Táto mimoriadna finančná pomoc dopĺňa iné programy pomoci Spoločenstva západnému Balkánu.

(9)

V novembri 2005 sa kosovské orgány dohodli s Medzinárodným menovým fondom (MMF) na vyhlásení o úmysle a na memorande o hospodárskej a finančnej politike, v ktorých sa ustanovil fiškálny rámec na rok 2006, vrátane strednodobého smerovania. Na začiatku marca 2006 ukončili prípravu rámca strednodobých výdavkov. V tomto rámci sú vymedzené rozpočtové a mimorozpočtové potreby financovania v rokoch 2006 – 2008. V súlade s ním sa odhaduje, že do konca roka 2007 bude potrebná externá rozpočtová finančná pomoc vo výške približne 81 miliónov EUR – 14 miliónov EUR v roku 2006 a 67 miliónov EUR v roku 2007.

(10)

Hoci po skončení vojny došlo k obnoveniu hospodárskej aktivity, Kosovo je na nízkom stupni hospodárskeho rozvoja. Kosovo nemá možnosť získať pôžičky, či už doma, alebo na medzinárodných finančných trhoch, a v rámci svojho súčasného štatútu nie je oprávnené na členstvo v medzinárodných finančných inštitúciách. Nemôže byť preto ani príjemcom pomoci vo forme pôžičiek spojenej s ich programami.

(11)

Vzhľadom na súčasný režim v rámci rezolúcie BR OSN č. 1244 (1999) a s ohľadom na relatívne nízku úroveň hospodárskeho rozvoja Kosova a na jeho chúlostivú situáciu v oblasti verejných financií a vonkajších účtov je finančná pomoc Spoločenstva vo forme priamych grantov v spolupráci s inými darcami naďalej vhodnou formou podpory.

(12)

Takáto pomoc bude predstavovať kľúčovú preklenovaciu podporu až do vyriešenia otázky štatútu Kosova. Pomoc by nebola spojená s dohodou o novom štatúte a nebránila by ďalšej podpore Spoločenstva a medzinárodnej podpore, ktorá bude pravdepodobne potrebná po vyriešení otázky štatútu Kosova po roku 2007.

(13)

Uvoľnením tejto grantovej pomoci nie sú dotknuté právomoci rozpočtového orgánu.

(14)

Táto finančná podpora by sa mala poskytnúť po overení skutočnosti, či finančné a hospodárske podmienky, ktoré budú stanovené na základe dohody s kosovskými orgánmi po schválení tohto rozhodnutia, je možné uspokojivo splniť.

(15)

S cieľom zabezpečiť účinnú ochranu finančných záujmov Spoločenstva súvisiacich s touto finančnou pomocou je potrebné ustanoviť povinnosť Kosova prijať vhodné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou, ako aj vykonávať kontroly Komisiou a audity Dvorom audítorov.

(16)

Túto pomoc by mala riadiť Komisia po porade s Hospodárskym a finančným výborom.

(17)

Zmluva nestanovuje na prijatie tohto rozhodnutia iné právomoci, než právomoci uvedené v článku 308,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Spoločenstvo poskytne Kosovu mimoriadnu finančnú pomoc vo forme grantu až do výšky 50 miliónov EUR na zlepšenie finančnej situácie Kosova, podporu rozvoja zdravého hospodárskeho a fiškálneho rámca, uľahčenie zachovania a posilnenia základných administratívnych funkcií a riešenie potrieb v oblasti verejných investícií.

2.   Túto finančnú pomoc Spoločenstva riadi Komisia v spolupráci s Hospodárskym a finančným výborom spôsobom, ktorý je zlučiteľný s dohodami alebo dohovormi uzatvorenými medzi MMF a kosovskými orgánmi.

3.   Finančná pomoc Spoločenstva je k dispozícii dva roky, počínajúc prvým dňom po nadobudnutí platnosti memoranda o porozumení uvedeného v článku 2 ods. 1. Ak si to však okolnosti vyžiadajú, Komisia sa môže po porade s Hospodárskym a finančným výborom rozhodnúť predĺžiť obdobie dostupnosti pomoci najviac o jeden rok.

Článok 2

1.   Komisia je oprávnená dohodnúť s kosovskými orgánmi, po porade s Hospodárskym a finančným výborom, podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky spojené s touto pomocou, ktoré sa stanovia v memorande o porozumení. Tieto podmienky musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 2.

2.   Pred samotnou implementáciou pomoci Spoločenstva Komisia overí riadny stav kosovských finančných tokov, správnych postupov, ako aj mechanizmov vnútornej a vonkajšej kontroly, ktoré sú relevantné vzhľadom na túto makrofinančnú pomoc Spoločenstva.

3.   Komisia v spolupráci s Hospodárskym a finančným výborom a v koordinácii s MMF pravidelne overuje, či je hospodárska politika Kosova v súlade s cieľmi tejto pomoci a či sa podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky uspokojivo plnia.

Článok 3

1.   Komisia poskytne pomoc Kosovu v dvoch alebo v prípade potreby troch splátkach. Prvá splátka sa uvoľní po nadobudnutí platnosti memoranda o porozumení uvedeného v článku 2 ods. 1 a na základe uspokojivého výsledku overenia uvedeného v článku 2 ods. 2.

2.   Druhá a akákoľvek ďalšia splátka sa uvoľní na základe uspokojivého plnenia podmienok hospodárskej politiky a finančných podmienok uvedených v článku 2 ods. 1, uspokojivého pokroku pri plnení podmienok stanovených v memorande o porozumení uvedenom v článku 2 ods. 1, a to najskôr po uplynutí troch mesiacov od uvoľnenia predchádzajúcej splátky.

3.   Finančné prostriedky sa vyplatia ministerstvu hospodárstva a financií dočasných inštitúcií samosprávy, alebo ak dôjde k určeniu budúceho štatútu Kosova, inštitúciám, ktoré majú prevziať jeho úlohy a záväzky, a to výhradne na pokrytie potrieb financovania rozpočtu Kosova.

Článok 4

Implementácia tejto pomoci sa uskutoční v súlade s ustanoveniami rozhodnutia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4), a v súlade s jeho vykonávacími pravidlami. V memorande o porozumení uvedenom v článku 2 ods. 1 sa ustanoví najmä povinnosť Kosova prijať vhodné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. V memorande o porozumení sa takisto ustanovia kontroly, ktoré vykonáva Komisia, vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), s oprávnením vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste a rovnako, ak je to vhodné, sa ustanovia audity na mieste, ktoré vykoná Dvor audítorov a nezávislí audítori.

Článok 5

Komisia predloží aspoň jedenkrát za rok a pred 15. septembrom Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá bude obsahovať hodnotenie implementácie tohto rozhodnutia v predchádzajúcom roku.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. novembra 2006

Za Radu

predsedníčha

L. HYSSÄLÄ


(1)  Stanovisko z 12. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 47, 19.2.2000, s. 28.

(3)  Ú. v. ES L 183, 6.7.2001, s. 42.

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


Korigendá

6.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/39


Korigendum k smernici Rady 79/923/EHS z 30. októbra 1979 o kvalite vôd mäkkýšov

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 281 z 10. novembra 1979 )

(Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 15/zv. 01, s. 128)

Korigendum uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie L 190 z 12. júla 2006 na s. 99 sa zrušuje.


6.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/39


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS

( Úradný vestník Európskej únie L 266 z 26. septembra 2006 )

Na strane 7 v článku 12 ods. 4:

namiesto:

„najneskôr do 26. septembra 2010“

má byť:

„najneskôr do 26. septembra 2011“.