ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 327

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
24. novembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability

1

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007)

12

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie 2007 – 2013

30

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania

45

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

24.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1717/2006

z 15. novembra 2006,

ktorým sa ustanovuje nástroj stability

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 179 ods. 1 a článok 181a,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Spoločenstvo je dôležitým poskytovateľom hospodárskej, finančnej, technickej, humanitárnej a makroekonomickej pomoci tretím krajinám. Podpora stabilných podmienok pre ľudský a hospodársky rozvoj a presadzovanie ľudských práv, demokracie a základných slobôd zostáva i naďalej jednými z hlavných cieľov vonkajšej akcie Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ku ktorým prispievajú nástroje vonkajšej pomoci Spoločenstva. Rada a zástupcovia vlád členských štátov vo svojich záveroch o účinnosti vonkajšej akcie EÚ z novembra 2004 uviedli, že „mier, bezpečnosť a stabilita, ako aj ľudské práva, demokracia a dobrá správa sú základnými prvkami trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a odstraňovania chudoby“.

(2)

Program EÚ na predchádzanie násilným konfliktom schválený Európskou radou vyzdvihuje „politický záväzok EÚ pokračovať v predchádzaní konfliktov ako jeden z hlavných cieľov vonkajších vzťahov EÚ“ a uvádza, že nástroje rozvojovej spolupráce Spoločenstva môžu prispievať k tomuto cieľu a k rozvoju EÚ ako globálneho hráča.

(3)

Opatrenia prijaté v rámci tohto nariadenia v záujme plnenia cieľov článkov 177 a 181a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“) môžu dopĺňať opatrenia prijaté EÚ v záujme plnenia cieľov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v rámci hlavy V a opatrenia prijaté v rámci hlavy VI Zmluvy o založení Európskej únie (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a mali by byť s nimi v súlade. Rada a Komisia by mali spolupracovať, aby zabezpečili tento súlad, a to každá v rámci svojich príslušných právomocí.

(4)

V Európskom konsenze o rozvoji, ktorý Rada a zástupcovia vlád členských štátov, Európsky parlament a Komisia prijali 22. novembra 2005 a Európska rada privítala na zasadnutí 15. – 16. decembra 2005, sa uvádza, že Spoločenstvo vypracuje v rámci príslušných právomocí svojich inštitúcií komplexný preventívny prístup k nestabilite štátov, ku konfliktom, k prírodným katastrofám a ostatným typom kríz, k čomu by malo prispievať toto nariadenie.

(5)

Európska rada schválila 12. decembra 2003 európsku bezpečnostnú stratégiu.

(6)

Vyhlásenie Európskej rady o boji proti terorizmu z 25. marca 2004 vyzýva k začleneniu protiteroristických cieľov do programov vonkajšej pomoci. Navyše, Stratégia EÚ pre milénium o predchádzaní a kontrole organizovaného zločinu prijatá Radou 27. marca 2000 vyzýva k užšej spolupráci s tretími krajinami.

(7)

Stabilizácia po ukončení krízy si vyžaduje trvalý a pružný záväzok medzinárodného spoločenstva, a to najmä v prvých rokoch po ukončení krízy, založený na integrovaných stratégiách prechodu.

(8)

Vykonávanie programov pomoci v časoch krízy a politickej nestability si vyžaduje osobitné opatrenia na zabezpečenie pružnosti v prijímaní rozhodnutí a rozdeľovaní rozpočtových prostriedkov, ako aj posilnenie opatrení na zabezpečenie súdržnosti s dvojstrannou pomocou a mechanizmami pre združovanie finančných prostriedkov od darcov, vrátane delegovania úloh orgánov verejnej moci prostredníctvom nepriameho centralizovaného riadenia.

(9)

Uznesenia Európskeho parlamentu a závery Rady, nasledujúc oznámenia Komisie o spojení podpory, rekonštrukcie a rozvoja zdôrazňujú potrebu zabezpečiť účinné prepojenie medzi operáciami financovanými z rôznych finančných nástrojov Spoločenstva v súvislosti s krízou.

(10)

Na účely riešenia vyššie uvedených problémov účinným a včasným spôsobom sú potrebné špecifické finančné zdroje a finančné nástroje, ktoré môžu pôsobiť doplnkovým spôsobom k humanitárnej pomoci a nástrojom dlhodobej spolupráce. Humanitárna pomoc by sa mala naďalej poskytovať na základe nariadenia Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (2).

(11)

Okrem opatrení dohodnutých s partnerskými krajinami v súvislosti s rámcovou politikou pre spoluprácu vytvorenou v rámci súvisiacich nástrojov vonkajšej pomoci Spoločenstva musí byť Spoločenstvo schopné poskytnúť pomoc, ktorá sa týka hlavných globálnych a nadnárodných otázok s potenciálnym destabilizačným účinkom.

(12)

„Usmernenia týkajúce sa posilnenia operatívnej koordinácie medzi Spoločenstvom, zastúpeným Komisiou a členskými štátmi v oblasti vonkajšej pomoci“ z roku 2001 zdôrazňujú potrebu zvýšenej koordinácie vonkajšej pomoci EÚ.

(13)

Toto nariadenie ustanovuje na obdobie rokov 2007 – 2013 finančné krytie, ktoré predstavuje základnú referenčnú sumu pre rozpočtový orgán podľa bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (3).

(14)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu2 (4).

(15)

Cieľom tohto nariadenia je pokryť rozsah pôsobnosti viacerých platných nariadení o vonkajšej pomoci Spoločenstva a nahradiť ich. Dané nariadenia by sa preto mali zrušiť.

(16)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov vzhľadom na potrebu spoločnej viacstrannej reakcie v oblastiach stanovených v tomto nariadení, ale s prihliadnutím na rozsah a globálne dôsledky v ňom uvedených opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o ES. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

CIELE A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Ciele

1.   Spoločenstvo zavedie opatrenia rozvojovej spolupráce, ako aj opatrenia finančnej, hospodárskej a technickej spolupráce s tretími krajinami na základe podmienok stanovených v tomto nariadení.

2.

a)

v krízovej situácii alebo v situácii vznikajúcej krízy, prispieť k stabilite prostredníctvom efektívnej reakcie, ktorá pomôže zachovať, vytvoriť alebo obnoviť podmienky, potrebné na riadne vykonávanie politík Spoločenstva pre rozvoj a spoluprácu;

b)

v kontexte stabilných podmienok na vykonávanie politík spolupráce Spoločenstva v tretích krajinách, pomôcť vybudovať kapacitu na riešenie špecifických globálnych a transregionálnych hrozieb, ktoré majú destabilizujúci účinok, ako aj na zabezpečenie pripravenosti na riešenie predkrízových situácií a situácií po ukončení krízy.

3.   Opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia môžu dopĺňať opatrenia prijaté podľa hlavy V a hlavy VI Zmluvy o EÚ, sú s nimi v súlade a nedotýkajú sa ich.

Článok 2

Doplnkovosť pomoci Spoločenstva

1.   Pomoc Spoločenstva poskytovaná podľa tohto nariadenia dopĺňa pomoc poskytovanú podľa súvisiacich nástrojov vonkajšej pomoci Spoločenstva. Poskytuje sa len vtedy, ak vyššie uvedené nástroje nemôžu poskytnúť primeranú a efektívnu reakciu.

2.   Komisia zabezpečí, aby opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia boli v súlade s celkovým strategickým politickým rámcom Spoločenstva pre partnerskú krajinu, a najmä s cieľmi nástrojov uvedených v odseku 1, ako aj s inými príslušnými opatreniami Spoločenstva.

3.   Na posilnenie účinnosti a súladu opatrení pomoci Spoločenstva a vnútroštátnych opatrení pomoci Komisia podporuje úzku spoluprácu medzi jej vlastnými činnosťami a činnosťami členských štátov, a to ako na úrovni rozhodovania, tak aj priamo na mieste. Na tento účel majú členské štáty a Komisia zavedený systém výmeny informácií.

Článok 3

Pomoc pri reakcii na krízové situácie alebo na situácie vznikajúcej krízy

1.   Technická a finančná pomoc Spoločenstva na účely plnenia špecifických cieľov stanovených v článku 1 ods. 2 písm. a) sa môže vykonať v reakcii na naliehavú situáciu, na krízovú situáciu alebo na situáciu vznikajúcej krízy, na situáciu predstavujúcu hrozbu pre demokraciu, verejný poriadok, ochranu ľudských práv a základných slobôd, či bezpečnosť a ochranu osôb alebo na situáciu, ktorá by mohla prerásť do ozbrojeného konfliktu alebo vážne destabilizovať danú tretiu krajinu alebo krajiny. Takéto opatrenia sa môžu zamerať aj na situácie, v ktorých Spoločenstvo uplatnilo doložky o nevyhnutných súčastiach medzinárodných zmlúv s cieľom čiastočne alebo úplne pozastaviť spoluprácu s tretími krajinami.

2.

a)

podpora úsilia medzinárodných a regionálnych organizácií, štátnych a neštátnych subjektov pri podpore vytvárania dôvery, sprostredkovania, dialógu a zmierenia prostredníctvom poskytovania technickej a logistickej pomoci;

b)

podpora vytvárania a fungovania dočasnej správy, o ktorej bolo rozhodnuté v súlade s medzinárodným právom;

c)

podpora rozvoja demokratických, pluralitných štátnych inštitúcií vrátane opatrení na posilnenie úlohy žien v takýchto inštitúciách, účinnej civilnej správy a súvisiacich právnych rámcov na národnej a miestnej úrovni, nezávislého súdnictva, dobrej správy a verejného poriadku vrátane nevojenskej technickej spolupráce pri posilnení celkovej civilnej kontroly a dohľad nad bezpečnostným systémom a opatrenia na posilnenie kapacity orgánov vynucovania práva a justičných orgánov zapojených do boja proti obchodovaniu s ľuďmi, drogami, strelnými zbraňami a výbušnými materiálmi;

d)

podpora medzinárodných trestných súdov a ad hoc vnútroštátnych súdov, overovacích a zmierovacích komisií a mechanizmov na právne urovnanie žalôb týkajúcich sa ľudských práv a na presadzovanie a rozhodovanie o majetkových právach, zriadených v súlade s medzinárodnými normami pre ľudské práva a právny štát;

e)

podpora opatrení potrebných na začatie obnovy a rekonštrukcie kľúčovej infraštruktúry, obydlí, verejných budov a hospodárskych aktív, ako aj základných produkčných kapacít a opatrení na opätovné začatie hospodárskej činnosti a tvorbu pracovných miest a vytvorenie minimálnych podmienok potrebných pre trvalo udržateľný sociálny rozvoj;

f)

podpora civilných opatrení týkajúcich sa demobilizácie a reintegrácie bývalých účastníkov bojov do občianskej spoločnosti, a prípadne i ich repatriácie, ako aj opatrení na riešenie situácie vojakov v detskom veku a žien zúčastňujúcich sa na bojoch;

g)

podpora opatrení na zmiernenie sociálnych dopadov reštrukturalizácie ozbrojených síl;

h)

podpora opatrení, v rámci politík spolupráce Spoločenstva a ich cieľov, zameraných na riešenie sociálno-ekonomických dôsledkov nášľapných mín, nevybuchnutej výzbroje alebo výbušných pozostatkov vojenského materiálu z vojny na civilné obyvateľstvo, činnosti financované na základe tohto nariadenia sa vzťahujú na vzdelávanie o riziku, pomoc obetiam, detekciu a zneškodňovanie mín a s nimi súvisiacu likvidáciu zásob;

i)

podpora opatrení, v rámci politík spolupráce Spoločenstva a ich cieľov, zameraných na riešenie dôsledkov nezákonného používania a prístupu k strelným zbraniam na civilné obyvateľstvo; táto podpora sa obmedzuje na prieskumné činnosti, pomoc obetiam, zvyšovanie informovanosti verejnosti a rozvoj právnych a administratívnych odborných vedomostí a osvedčených postupov.

Pomoc sa poskytuje len v miere, ktorá je potrebná na obnovenie podmienok pre sociálny a hospodársky rozvoj príslušného obyvateľstva v krízovej situácii alebo v situácii vznikajúcej krízy, ako je uvedené v odseku 1. Nezahŕňa podporu opatrení na boj proti šíreniu zbraní;

j)

podpora opatrení na zabezpečenie primeraného splnenia osobitných potrieb žien a detí v krízových situáciách a pri konfliktoch vrátane ich vystavenia násiliu z dôvodu rodu;

k)

podpora rehabilitácie a reintegrácie obetí ozbrojených konfliktov vrátane opatrení na riešenie osobitných potrieb žien a detí;

l)

podpora opatrení na podporu a ochranu dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, demokracie a právneho štátu a príslušných medzinárodných nástrojov;

m)

podpora sociálno-ekonomických opatrení na podporu rovnoprávneho prístupu k prírodným zdrojom v krízovej situácii alebo v situácii vznikajúcej krízy a k ich transparentnému riadeniu;

n)

podpora sociálno-ekonomických opatrení na riešenie dôsledkov náhleho presunu obyvateľstva vrátane opatrení na riešenie potrieb hostiteľských komunít v krízovej situácii alebo v situácii vznikajúcej krízy;

o)

podpora opatrení na podporu rozvoja a organizácie občianskej spoločnosti a jej účasti na politickom procese vrátane opatrení na posilnenie úlohy žien v tomto procese a opatrení na podporu nezávislých, pluralitných a profesionálnych médií;

p)

podpora opatrení pri reakcii na prírodné alebo ľuďmi spôsobené katastrofy a hrozby pre verejné zdravie v prípade absencie, alebo ako doplnok, humanitárnej pomoci Spoločenstva.

3.

patria do všeobecného rozsahu pôsobnosti a špecifických cieľov stanovených v článku 1 ods. 2 písm. a) a

ktorých trvanie je obmedzené na obdobie ustanovené v článku 6 ods. 2 a

za normálnych okolností by boli oprávnené na základe iných nástrojov Spoločenstva pre vonkajšiu pomoc, ale ktoré by sa mali v súlade s článkom 2 riešiť prostredníctvom tohto nariadenia, pretože je potrebné rýchlo reagovať na krízovú situáciu alebo na situáciu vznikajúcej krízy.

Článok 4

Pomoc v kontexte stabilných podmienok pre spoluprácu

1.

Ohrozenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany jednotlivcov, najdôležitejšej infraštruktúry a verejného zdravia

Pomoc sa vzťahuje na:

a)

posilnenie kapacity orgánov vynucovania práva a justičných a civilných orgánov zapojených do boja proti terorizmu a organizovanému zločinu vrátane nezákonného obchodovania s ľuďmi, drogami, strelnými zbraňami a výbušnými materiálmi, ako aj do účinnej kontroly nezákonného obchodu a prevodu.

Prioritou je transregionálna spolupráca zahŕňajúca tretie krajiny, ktoré prejavili jasnú politickú vôľu riešiť tieto problémy. Opatrenia kladú v tejto oblasti dôraz predovšetkým na dobrú správu a sú v súlade s medzinárodným právom, najmä v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva.

Vzhľadom na pomoc orgánom zapojeným do boja proti terorizmu sú prioritou podporné opatrenia týkajúce sa rozvoja a posilnenia právnych predpisov týkajúcich sa boja proti terorizmu, vykonávanie a prax v oblasti finančného práva, colných predpisov a imigračného práva a rozvoj medzinárodných postupov v oblasti vynucovania práva.

Vzhľadom na pomoc súvisiacu s problematikou drog sa venuje osobitná pozornosť medzinárodnej spolupráci, ktorej cieľom je podporiť osvedčené postupy týkajúce sa zníženia dopytu, výroby a spôsobených škôd;

b)

podporu opatrení zameraných na riešenie ohrozenia medzinárodnej dopravy, energetických operácií a najdôležitejšej infraštruktúry vrátane osobnej a nákladnej dopravy a rozvodu energie.

Opatrenia prijaté v tejto oblasti kladú osobitný dôraz na transregionálnu spoluprácu a vykonávanie medzinárodných noriem v oblastiach informovanosti o rizikách, analýz ohrozenia, pripravenosti na núdzové situácie, riadenia výstrahy a následkov;

c)

príspevok k zabezpečeniu zodpovedajúcej reakcie na náhle závažné ohrozenia verejného zdravia, ako sú epidémie s možným nadnárodným dosahom.

Osobitný dôraz sa kladie na núdzové plánovanie, riadenie zásob vakcín a farmaceutických výrobkov, medzinárodnú spoluprácu a systémy včasného varovania a výstrahy.

2.

Zmierňovanie rizík a pripravenosť týkajúca sa chemického, biologického, rádiologického a jadrového materiálu alebo činidiel

Pomoc sa vzťahuje na:

a)

podporu výskumu na civilné činnosti ako alternatívy výskumu zameraného na obranu, a podporu preškolenia a alternatívneho zamestnania vedcov a inžinierov, pôvodne zamestnaných v zbrojnej oblasti;

b)

podporu opatrení na posilnenie bezpečnostných postupov týkajúcich sa civilných zariadení, kde sa skladujú citlivé chemické, biologické, rádiologické a jadrové materiály alebo činidlá, alebo kde sa tieto používajú v rámci výskumných programov na civilné použitie;

c)

v rámci politík spolupráce Spoločenstva a ich cieľov, podporu vybudovania civilnej infraštruktúry a vypracovania príslušných civilných štúdií, ktoré sú potrebné pre demontáž, obnovu alebo zmenu spôsobu využívania zbrojných zariadení a stanovísk, ak sa o nich vyhlásilo, že už nepatria do obranného programu;

d)

posilnenie kapacity príslušných civilných orgánov, ktoré sa zúčastňujú na rozvoji a výkone účinnej kontroly nezákonného obchodovania s chemickými, biologickými, rádiologickými a jadrovými materiálmi alebo činidlami (vrátane zariadenia na ich výrobu alebo dodanie), aj prostredníctvom inštalácie moderného logistického hodnotiaceho a kontrolného vybavenia;

e)

vytváranie právneho rámca a inštitucionálnych kapacít na zavedenie a výkon účinných kontrol vývozu tovarov dvojitého použitia vrátane opatrení regionálnej spolupráce;

f)

vytváranie účinnej civilnej pripravenosti na katastrofy, núdzové plánovanie, reakcie na krízové situácie a možností nápravných opatrení v súvislosti s možnými environmentálnymi udalosťami v tejto oblasti;

vzhľadom na opatrenia uvedené v písmenách b) a d) sa kladie osobitný dôraz na pomoc tým regiónom alebo krajinám, v ktorých sa ešte stále nachádzajú zásoby materiálu alebo činidiel uvedených v písmenách b) a d) a kde existuje riziko šírenia takýchto materiálov alebo činidiel.

3.

Budovanie kapacít pred začiatkom krízy a po jej skončení

Podpora dlhodobých opatrení zameraných na budovanie a posilnenie kapacít medzinárodných, regionálnych a subregionálnych organizácií, štátnych a neštátnych subjektov v súvislosti s ich úsilím:

a)

o podporu včasného varovania, budovania dôvery, sprostredkovania, zmierovania a uvoľnenia napätia vo vnútri spoločnosti;

b)

zlepšenie obnovy po skončení konfliktov a po katastrofách.

Opatrenia podľa tohto bodu zahŕňajú prenos know-how, výmenu informácií, hodnotenie rizík/ohrozenia, výskum a analýzu, systémy včasného varovania a školenia. Opatrenia môžu prípadne zahŕňať aj finančnú a technickú pomoc určenú na vykonanie tých odporúčaní Komisie OSN pre budovanie mieru, ktoré sú v súlade s cieľmi politiky spolupráce Spoločenstva.

HLAVA II

VYKONÁVANIE

Článok 5

Všeobecný rámec na vykonávanie

a)

opatrenia výnimočnej pomoci a programy dočasnej reakcie;

b)

strategické dokumenty týkajúce sa viacerých krajín, tematické strategické dokumenty a viacročné indikatívne programy;

c)

ročné akčné programy;

d)

osobitné opatrenia.

Článok 6

Opatrenia výnimočnej pomoci a programy dočasnej reakcie

1.   Pomoc Spoločenstva podľa článku 3 sa vykonáva prostredníctvom opatrení výnimočnej pomoci a programov dočasnej reakcie.

2.   Komisia môže prijať opatrenia výnimočnej pomoci v krízovej situácii, ako je uvedené v článku 3 ods. 1, ako aj vo výnimočných a nepredvídaných situáciách, ako je uvedené v článku 3 ods. 3, ak účinnosť opatrení závisí od ich rýchleho alebo pružného vykonania. Takéto opatrenia môžu trvať najviac 18 mesiacov. Jednotlivé opatrenia sa môžu predĺžiť o ďalších 6 mesiacov v prípade objektívnych a nepredvídaných prekážok pri ich vykonávaní za podmienky, že sa finančná suma opatrenia nezvýši.

3.   Ak sú náklady na opatrenie výnimočnej pomoci vyššie ako 20 000 000 EUR, predmetné opatrenie sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.

4.   Komisia môže prijať programy dočasnej reakcie na účely vytvorenia alebo obnovenia základných podmienok potrebných na účinné vykonanie politík Spoločenstva v oblasti vonkajšej spolupráce. Programy dočasnej reakcie vychádzajú z opatrení výnimočnej pomoci. Prijímajú sa v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.

5.   Komisia pravidelne informuje Radu o svojom plánovaní pomoci Spoločenstva podľa článku 3. Pred prijatím alebo obnovením akýchkoľvek opatrení výnimočnej pomoci, náklady na ktoré sú vyššie ako 20 000 000 EUR, Komisia informuje Radu o ich povahe, cieľoch a zamýšľaných finančných sumách. V záujme súdržnosti vonkajšej akcie EÚ Komisia berie do úvahy príslušný politický prístup Rady pri plánovaní, ako aj pri následnom vykonávaní týchto opatrení. Komisia tiež informuje Radu pred uskutočnením významných a podstatných zmien týkajúcich sa už prijatých opatrení výnimočnej pomoci.

6.   Čo najskôr po prijatí opatrení výnimočnej pomoci a v každom prípade do siedmich mesiacov potom Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej im poskytne prehľad o existujúcich a plánovaných reakciách Spoločenstva vrátane príspevkov z iných finančných nástrojov Spoločenstva, o stave existujúcich strategických dokumentov, týkajúcich sa jednotlivých a viacerých krajín, a o úlohe Spoločenstva v rámci širšej medzinárodnej a mnohostrannej reakcie. Táto správa tiež uvedie, či Komisia zamýšľa pokračovať v opatreniach výnimočnej pomoci, a ak áno, tak uvedie aj dĺžku ich trvania.

Článok 7

Strategické dokumenty týkajúce sa viacerých krajín, tematické strategické dokumenty a viacročné indikatívne programy

1.   Strategické dokumenty týkajúce sa viacerých krajín a tematické strategické dokumenty tvoria všeobecný základ realizácie pomoci podľa článku 4.

2.   Strategické dokumenty týkajúce sa viacerých krajín a tematické strategické dokumenty stanovia stratégiu Spoločenstva pre dotknuté krajiny a dotknuté témy so zreteľom na potreby daných krajín, priority Spoločenstva, medzinárodnú situáciu a činnosti hlavných partnerov.

3.   Strategické dokumenty týkajúce sa viacerých krajín a tematické strategické dokumenty a ich akákoľvek revízia alebo rozšírenie sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2. Vzťahujú sa na počiatočné obdobie, ktoré nie je dlhšie ako doba uplatňovania tohto nariadenia, a budú predmetom strednodobého preskúmania.

4.   Strategické dokumenty sú v súlade so strategickými dokumentmi týkajúcimi sa jednotlivých alebo viacerých krajín alebo tematickými strategickými dokumentmi, ktoré boli prijaté v rámci iných nástrojov vonkajšej pomoci Spoločenstva, a vyhýbajú sa ich duplicite. Strategické dokumenty tam, kde je to vhodné, vychádzajú z dialógu s dotknutou partnerskou krajinou, krajinami alebo regiónom vrátane občianskej spoločnosti s cieľom podporiť národné stratégie rozvoja a zabezpečiť účasť a zapojenie partnerskej krajiny, krajín alebo regiónu. Navyše, medzi Komisiou, členskými štátmi a ostatnými darcami prebehnú konzultácie, ak je to vhodné, s cieľom zabezpečiť, aby činnosti týkajúce sa spolupráce Spoločenstva dopĺňali činnosti členských štátov a iných darcov. Ostatné zainteresované strany sa môžu zapojiť tam, kde je to vhodné.

5.   Ku každému strategickému dokumentu týkajúcemu sa viacerých krajín sa v prípade potreby pripojí viacročný indikatívny program s prehľadom prioritných oblastí vybraných na účely financovania Spoločenstvom, osobitných cieľov, očakávaných výsledkov a časového rámca podpory Spoločenstva a indikatívneho pridelenia finančných prostriedkov celkovo a pre každú prioritnú oblasť. Ak je to nevyhnutné, pridelené finančné prostriedky sa môžu uviesť vo forme rozsahu.

6.   Viacročné indikatívne programy určujú pridelené finančné prostriedky pre každý program na základe transparentných kritérií vychádzajúcich z potrieb a výsledkov daných partnerských krajín alebo regiónov, ako aj s ohľadom na konkrétne problémy, ktorým čelia krajiny alebo regióny v čase krízy alebo konfliktu.

7.   Viacročné indikatívne programy a ich revízia alebo rozšírenie sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2. Tam, kde je to vhodné, sa stanovia na základe konzultácií s dotknutými partnerskými krajinami alebo regiónmi.

8.   Finančné prostriedky v rámci viacročných indikatívnych programov je možné zvýšiť alebo znížiť v dôsledku preskúmania a vzhľadom na zmenu situácie, výsledkov a potrieb krajiny v súlade s postupom uvedeným v odseku 7.

Článok 8

Ročné akčné programy

1.   Ročné akčné programy stanovujú opatrenia, ktoré sa majú prijať na základe strategických dokumentov týkajúcich sa viacerých krajín a strategických tematických dokumentov a viacročných indikatívnych programov uvedených v článku 7.

2.   Ročné akčné programy stanovujú sledované ciele, oblasti intervencie, očakávané výsledky, riadiace postupy a celkovú výšku plánovaného financovania. Obsahujú stručný prehľad operácií, ktoré sa majú financovať, uvedenie súm vyčlenených na každú operáciu a indikatívny časový harmonogram ich realizácie. Podľa potreby by mali obsahovať závery vyplývajúce zo skúseností získaných počas predchádzajúcej pomoci. Ciele musia byť merateľné.

3.   Ročné akčné programy a ich revízia alebo rozšírenie sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.

Článok 9

Osobitné opatrenia

1.   Bez ohľadu na články 7 a 8 môže Komisia v prípade nepredvídaných potrieb alebo okolností prijať osobitné opatrenia, ktoré nie sú stanovené v strategických dokumentoch týkajúcich sa viacerých krajín, tematických strategických dokumentoch a vo viacročných indikatívnych programoch uvedených v článku 7 alebo v ročných akčných programoch uvedených v článku 8.

2.   Osobitné opatrenia stanovujú sledované ciele, oblasti činnosti, očakávané výsledky, využívané riadiace postupy a celkovú výšku plánovaného financovania. Obsahujú opis operácií, ktoré sa majú financovať, uvedenie súm vyčlenených na každú operáciu a indikatívny časový harmonogram ich realizácie.

3.   Osobitné opatrenia, náklady na ktoré sú vyššie ako 5 000 000 EUR sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.

4.   Komisia informuje výbor zriadený podľa článku 22 ods. 1 do jedného mesiaca od prijatia osobitných opatrení, náklady na ktoré sú najviac 5 000 000 EUR.

HLAVA III

PRÍJEMCOVIA A FORMY FINANCOVANIA

Článok 10

Oprávnenosť

1.

a)

partnerské krajiny a regióny a ich inštitúcie;

b)

decentralizované subjekty v partnerských krajinách, ako napríklad regióny, okresy, provincie a obce;

c)

spoločné subjekty zriadené partnerskými krajinami a regiónmi a Spoločenstvom;

d)

medzinárodné organizácie vrátane regionálnych organizácií, orgány, oddelenia a misie OSN, medzinárodné finančné inštitúcie a rozvojové banky a inštitúcie s medzinárodnou pôsobnosťou v rozsahu, ktorým prispievajú k cieľom tohto nariadenia;

e)

európske agentúry;

f)

tieto subjekty a orgány členských štátov, partnerských krajín a regiónov a ostatných tretích krajín v rozsahu, v ktorom prispievajú k cieľom tohto nariadenia:

i)

verejné a poloverejné subjekty, miestne orgány alebo správy a ich združenia;

ii)

spoločnosti, podniky a ostatné súkromné organizácie a spoločnosti;

iii)

finančné inštitúcie, ktoré poskytujú, podporujú a financujú súkromné investície v partnerských krajinách a regiónoch;

iv)

neštátne subjekty, ktoré sú uvedené v odseku 2;

v)

fyzické osoby.

2.   Medzi neštátne subjekty, ktoré sú oprávnené získať finančnú podporu na základe tohto nariadenia patria: mimovládne organizácie, organizácie zastupujúce domáce obyvateľstvo, miestne občianske skupiny a profesijné združenia, družstvá, odbory, organizácie zastupujúce hospodárske a sociálne záujmy, miestne organizácie (vrátane sietí), ktoré pôsobia v oblasti decentralizovanej regionálnej spolupráce a integrácie, organizácie spotrebiteľov, organizácie žien a mládeže, školiace, kultúrne, výskumné a vedecké organizácie, univerzity, cirkvi a cirkevné združenia a komunity, médiá a všetky mimovládne združenia a súkromné a verejné nadácie schopné prispieť k rozvoju alebo vonkajšiemu rozmeru vnútorných politík.

3.   Ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia je možné, aby bolo financovanie poskytnuté aj ďalším orgánom alebo subjektom, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 a 2.

Článok 11

Druhy opatrení

1.

a)

projekty a programy;

b)

sektorová alebo všeobecná rozpočtová podpora v prípade, keď sú opatrenia partnerskej krajiny pre spravovanie verejných zdrojov dostatočne transparentné, spoľahlivé a efektívne a keď boli partnerskou krajinou realizované vhodné sektorové alebo makroekonomické politiky, ktoré boli schválené ich hlavnými darcami, a tam kde je to vhodné vrátane medzinárodných finančných inštitúcií. Rozpočtová podpora môže byť vo všeobecnosti jedným z niekoľkých nástrojov. Prideľuje sa na základe jasných cieľov a súvisiacich porovnávacích kritérií. Vyplatenie prostriedkov v rámci rozpočtovej podpory je podmienené úspešným napredovaním pri plnení cieľov z hľadiska dopadu a výsledkov;

c)

vo výnimočných prípadoch sektorové a všeobecné programy na podporu dovozu, ktoré môžu mať formu:

i)

sektorových programov pre dovozy v naturáliách;

ii)

sektorových dovozných programov, ktorými sa poskytuje zahraničná mena na financovanie dovozov pre dané odvetvie, alebo

iii)

všeobecných dovozných programov, ktorými sa poskytuje zahraničná mena na financovanie všeobecných dovozov, pokrývajúcich širokú škálu výrobkov;

d)

finančné prostriedky sprístupnené finančnými sprostredkovateľmi v súlade s článkom 20 na účely poskytnutia pôžičiek (napríklad na podporu investícií a rozvoja súkromného sektora), rizikového kapitálu (formou podriadených alebo podmienených pôžičiek) alebo ostatných dočasných menšinových účastí na obchodnom kapitále do takej miery, aby sa finančné riziko Spoločenstva obmedzilo na tieto finančné prostriedky;

e)

granty na financovanie opatrení;

f)

granty na pokrytie prevádzkových nákladov;

g)

financovanie twinningových programov medzi verejnými inštitúciami, národnými verejnými subjektmi a súkromnými subjektmi s poslaním služieb verejnosti v členských štátoch a partnerských krajín či regiónov;

h)

príspevky do medzinárodných fondov, najmä tých, ktoré sú spravované medzinárodnými či regionálnymi organizáciami;

i)

príspevky do národných fondov vytvorených partnerskými krajinami a regiónmi na účely prilákania spoločného financovania viacerých darcov alebo príspevky do fondov vytvorených jedným alebo viacerými darcami na účel spoločnej realizácie operácií;

j)

ľudské a materiálne zdroje potrebné na účinnú správu a dohľad nad projektmi a programami partnerskými krajinami a regiónmi.

2.   Financovanie zo strany Spoločenstva nie je v zásade určené na platenie daní, ciel alebo poplatkov v krajinách, ktoré sú príjemcami pomoci.

3.   Činnosti, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1257/96 a ktoré sú oprávnené na financovanie na základe uvedeného nariadenia, nemôžu byť financované na základe tohto nariadenia.

Článok 12

Podporné opatrenia

1.   Financovanie Spoločenstva môže pokryť náklady spojené s prípravou, realizáciou, monitorovaním, auditom a hodnotením, ktoré sú priamo potrebné na vykonávanie tohto nariadenia a dosiahnutie jeho cieľov. Financovanie Spoločenstva taktiež pokrýva náklady na zamestnancov administratívnej podpory na delegáciách Komisie, ktorí sú poverení riadením projektov financovaných na základe tohto nariadenia.

2.   Podpora sa môže financovať aj mimo rámca viacročných indikatívnych programov. Komisia prijme takéto podporné opatrenia v súlade s článkom 9.

Článok 13

Spolufinancovanie

1.

a)

členských štátov a najmä ich verejných a poloverejných agentúr;

b)

ostatných darcovských krajín, a najmä ich verejných a poloverejných agentúr;

c)

medzinárodných a regionálnych organizácií, a najmä medzinárodných a regionálnych finančných inštitúcií;

d)

spoločností, podnikov, ostatných súkromných organizácií a spoločností a ostatných neštátnych subjektov uvedených v článku 10 ods. 2;

e)

partnerských krajín a regiónov prijímajúcich finančné prostriedky a iných subjektov oprávnených na financovanie, ako je uvedené v článku 10.

2.   V prípade súbežného spolufinancovania je projekt alebo program rozdelený na viacero jednoznačne identifikovateľných podprojektov, z ktorých je každý financovaný rôznymi partnermi poskytujúcimi spolufinancovanie takým spôsobom, aby bolo možné vždy identifikovať konečné použitie financovania. V prípade spoločného spolufinancovania sú celkové náklady projektu alebo programu rozdelené medzi partnerov poskytujúcich spolufinancovanie a zdroje sú združené tak, že nie je možné identifikovať zdroj financovania každej príslušnej činnosti vykonanej v rámci projektu alebo programu.

3.   V prípade spoločného spolufinancovania môže Komisia prijať a spravovať finančné prostriedky v mene subjektov uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) s cieľom vykonávania spoločných opatrení. V tomto prípade Komisia vykonáva spoločné opatrenia centrálne buď priamo, alebo nepriamo, a to delegovaním úloh na agentúry Spoločenstva alebo subjekty zriadené Spoločenstvom. Tieto finančné prostriedky sú považované za pridelené príjmy v súlade s článkom 18 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5).

Článok 14

Riadiace postupy

1.   Opatrenia financované na základe tohto nariadenia sú riadené, monitorované, hodnotené a predkladajú sa o nich správy v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002.

2.   Komisia môže rozhodnúť zveriť úlohy verejného orgánu, a najmä úlohy plnenia rozpočtu, orgánom uvedeným v článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, ak majú medzinárodne uznané postavenie, dodržiavajú medzinárodne uznané systémy riadenia a kontroly a sú pod dohľadom verejného orgánu.

3.   V prípade decentralizovaného riadenia sa môže Komisia rozhodnúť použiť postupy prijímajúcej krajiny alebo regiónu na obstarávanie alebo na prideľovanie grantov.

Článok 15

Rozpočtové záväzky

1.   Rozpočtové záväzky sú vykonané na základe rozhodnutí prijatých Komisiou v súlade s článkami 6, 8, 9 a 12.

2.

finančné dohody,

grantové dohody,

obstarávacie zmluvy,

pracovné zmluvy.

Článok 16

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva

1.   Všetky dohody vyplývajúce z tohto nariadenia obsahujú ustanovenia zabezpečujúce ochranu finančných záujmov Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o podvody, korupciu a všetky ostatné nezrovnalosti v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (6), s nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (7) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (8).

2.   Dohody uvedené v odseku 1 výslovne oprávňujú Komisiu a Dvor audítorov k vykonávaniu auditov na základe dokumentov a na mieste u všetkých zmluvných strán a subdodávateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky Spoločenstva. Výslovne tiež oprávňujú Komisiu vykonať kontroly a inšpekcie na mieste v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96.

3.   Všetky zmluvy, ktoré sú výsledkom realizácie pomoci zaručia Komisii a Dvoru audítorov práva, ako je ustanovené v odseku 2, v priebehu a po skončení plnenia zmlúv.

Článok 17

Účasť a pravidlá pôvodu

1.   Účasť na obstarávaní alebo prideľovaní grantových dohôd financovaných na základe tohto nariadenia je otvorená pre všetky fyzické osoby alebo právnické osoby z členských štátov.

2.

akejkoľvek krajiny, ktorá je príjemcom pomoci z nástroja predvstupovej pomoci (9),

akejkoľvek nečlenskej krajiny EÚ z Európskeho hospodárskeho priestoru a

akejkoľvek inej tretej krajiny alebo územia v prípadoch, keď bol vytvorený recipročný prístup k vonkajšej pomoci.

3.   V prípade opatrení prijatých v akejkoľvek tretej krajine, považovanej za najmenej rozvinutú krajinu na základe kritérií stanovených zo strany OECD, je účasť na obstarávaní alebo pridelení grantových dohôd otvorená na globálnom základe.

4.   V prípade opatrení výnimočnej pomoci a programov dočasnej reakcie uvedených v článku 6 je účasť na obstarávaní alebo pridelení grantových dohôd otvorená na globálnom základe.

5.   V prípade opatrení prijatých na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 4 je účasť na obstarávaní alebo pridelení grantových dohôd otvorená a pravidlá pôvodu sú rozšírené pre všetky fyzické osoby alebo právnické osoby rozvojovej krajiny alebo krajiny v transformácii, ako sú zadefinované zo strany OECD, a pre fyzické osoby alebo právnické osoby akejkoľvek inej krajiny oprávnenej na základe príslušnej stratégie.

6.   Účasť na obstarávaní alebo pridelení grantových dohôd financovaných na základe tohto nariadenia je otvorená pre medzinárodné organizácie.

7.   Experti navrhnutí v súvislosti s postupmi pre pridelenie dohôd nemusia spĺňať pravidlá štátnej príslušnosti stanovené v tomto článku.

8.   Všetky dodávky a materiály nakúpené v rámci dohôd financovaných na základe tohto nariadenia pochádzajú zo Spoločenstva alebo krajiny oprávnenej podľa odsekov 2 až 5.

9.   Účasť fyzických osôb a právnických osôb z tretích krajín alebo území s tradičnými hospodárskymi, obchodnými alebo geografickými spojeniami s partnerskou krajinou môže byť povolená na základe posúdenia jednotlivých prípadov. Komisia môže navyše v riadne opodstatnených prípadoch povoliť účasť fyzických osôb a právnických osôb z iných krajín alebo použitie dodávok a materiálov odlišného pôvodu.

Článok 18

Predfinancovanie

Úroky generované jednotlivými platbami predfiancovania príjemcom sú odpočítané zo záverečnej platby.

Článok 19

Granty

V súlade s článkom 114 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 môžu fyzické osoby získať granty.

Článok 20

Finančné prostriedky sprístupnené Európskej investičnej banke alebo ostatným finančným sprostredkovateľom

Finančné prostriedky uvedené v článku 11 ods. 1 písm. d) sú spravované finančnými sprostredkovateľmi, Európskou investičnou bankou (ďalej len „EIB“) alebo inou bankou či organizáciou spôsobilou na ich spravovanie. Komisia prijme ustanovenia na vykonávanie tohto článku na základe posúdenia jednotlivých prípadov s cieľom pokryť rozdelenie rizík, odmeny sprostredkovateľa povereného vykonávaním, použitie a vrátenie úrokov z finančných prostriedkov a ukončenie operácie.

Článok 21

Hodnotenie

Komisia pravidelne zhodnotí výsledky a účinnosť politík a programov a účinnosť programovania s cieľom uistiť sa, či boli ciele dosiahnuté a umožniť navrhnutie odporúčaní na účely zlepšenia operácií v budúcnosti. Komisia zašle dôležité hodnotiace správy výboru zriadenému podľa článku 22 ods. 1 na prerokovanie. Tieto výsledky sa prejavia pri navrhovaní programu a rozdeľovaní zdrojov.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je 30 dní.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

4.   Pozorovateľ z EIB sa zúčastňuje na rokovaniach výboru týkajúcich sa otázok spojených s EIB.

Článok 23

Správa

Komisia preskúma pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení prijatých na základe tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o realizácii pomoci. Správa je tiež určená Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Správa obsahuje údaje za predchádzajúci rok o financovaných opatreniach, informácie o výsledkoch monitorovania a hodnotenia a realizácii rozpočtových záväzkov a platieb, rozdelených podľa krajiny, regiónu a sektoru spolupráce.

Článok 24

Finančné krytie

Finančné krytie na vykonávanie tohto nariadenia v období rokov 2007 – 2013 je 2 062 000 000 EUR. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci limitov finančného rámca.

V období rokov 2007 – 2013:

a)

najviac 7 percentuálnych bodov finančného krytia sa vyčlení na opatrenia, ktoré spadajú pod článok 4 bod 1;

b)

najviac 15 percentuálnych bodov finančného krytia sa vyčlení na opatrenia, ktoré spadajú pod článok 4 bod 2;

c)

najviac 5 percentuálnych bodov finančného krytia sa vyčlení na opatrenia, ktoré spadajú pod článok 4 bod 3.

Článok 25

Preskúmanie

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2010 správu hodnotiacu prvé tri roky vykonávania tohto nariadenia, ktorú v prípade potreby sprevádza návrh obsahujúci úpravy tohto nariadenia.

Článok 26

Zrušenie

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2130/2001 z 29. októbra 2001 o operáciách na pomoc ľuďom bez domova v rozvojových krajinách Ázie a Latinskej Ameriky (10),

nariadenie Rady (ES) č. 1725/2001 z 23. júla 2001, ktoré sa týka boja proti protipechotným nášľapným mínam v tretích krajinách iných ako rozvojové krajiny (11),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1724/2001 z 23. júla 2001, ktoré sa týka boja proti protipechotným nášľapným mínam v rozvojových krajinách (12);

nariadenie Rady (ES) č. 381/2001 z 26. februára 2001 o vytvorení mechanizmu rýchlej reakcie (13),

nariadenie Rady (ES) č. 1080/2000 z 22. mája 2000 o podpore pre Dočasnú misiu Organizácie Spojených národov v Kosove (UNMIK) a Úrad vysokého predstaviteľa v Bosne a Hercegovine (OHR) (14) s výnimkou článku 1a uvedeného nariadenia,

nariadenie Rady (ES) č. 2046/97 z 13. októbra 1997 o severno-južnej spolupráci pri boji proti drogám a drogovej závislosti (15),

nariadenie Rady (ES) č. 2258/96 z 22. novembra 1996 o akciách obnovy a rekonštrukcie v rozvojových krajinách (16).

2.   Zrušené nariadenia sa naďalej uplatňujú na právne akty a záväzky, ktoré sú vykonávané z rozpočtových rokov predchádzajúcich roku 2007.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom svojom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 15. novembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu doručené 6. júla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2006.

(2)  Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(4)  2 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2 .

(8)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1 .

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82).

(10)  Ú. v. ES L 287, 31.10.2001, s. 3.

(11)  Ú. v. ES L 234, 1.9.2001, s. 6.

(12)  Ú. v. ES L 234, 1.9.2001, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 57, 27.2.2001, s. 5.

(14)  Ú. v. ES L 122, 24.5.2000, s. 27.

(15)  Ú. v. ES L 287, 21.10.1997, s. 1.

(16)  Ú. v. ES L 306, 28.11.1996, s. 1.


24.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/12


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1718/2006/ES

z 15. novembra 2006

o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok článok 150 ods. 4 a článok 157 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Európsky audiovizuálny sektor zohráva prvoradú úlohu pri budovaní európskeho občianstva, pretože v súčasnosti je jedným z hlavných vektorov šírenia spoločných a základných sociálnych a kultúrnych hodnôt Únie medzi Európanmi, a najmä mládežou. Cieľom podpory Spoločenstva je umožniť európskemu audiovizuálnemu sektoru podporovať dialóg medzi kultúrami, zvyšovať vzájomné povedomie medzi európskymi kultúrami a rozvíjať svoj politický, kultúrny, sociálny a ekonomický potenciál, ktorý tvorí skutočnú pridanú hodnotu pri premene európskeho občianstva na skutočnosť. Takáto podpora je zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti, a najmä na zvýšenie podielu európskych inonárodných diel na európskom trhu.

(2)

Zároveň je potrebné podporovať aktívne občianstvo a zintenzívniť prácu na zabezpečovaní rešpektovania zásady ľudskej dôstojnosti, podpory rovnosti medzi mužmi a ženami a na boji proti všetkým formám sociálneho vylúčenia vrátane rasizmu a xenofóbie.

(3)

Všetky opatrenia prijaté na základe tohto programu by mali byť v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, a najmä s jej článkom 11 o slobode prejavu a pluralite médií.

(4)

Článok 22 uvedenej charty uvádza, že Únia rešpektuje kultúrnu a jazykovú rôznorodosť. Je preto potrebné venovať pozornosť osobitným potrebám menších členských štátov a krajinám, v ktorých sa nachádza jedna alebo viac jazykových oblastí.

(5)

Podpora Spoločenstva pre audiovizuálny sektor zohľadňuje článok 151 zmluvy.

(6)

Podpora Spoločenstva pre audiovizuálny sektor patrí zároveň do kontextu nového strategického cieľa, ktorý Únii stanovila Európska rada v Lisabone 23. a 24. marca 2000, t. j. podporovať odbornú prípravu, zamestnanosť, hospodársku reformu a sociálnu súdržnosť v rámci znalostnej ekonomiky. Európska rada vo svojich záveroch konštatovala, že „obsahové priemyselné odvetvia vytvárajú pridanú hodnotu tým, že využívajú kultúrnu rozmanitosť v Európe a organizujú ju formou vytvárania sietí“. Tento prístup potvrdili aj závery Európskej rady v Bruseli 20. a 21. marca 2003.

(7)

Podpora Spoločenstva pre audiovizuálny sektor sa opiera o značné skúsenosti získané vďaka programom MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie (4), ktorými sa od roku 1991 podporoval rozvoj európskeho audiovizuálneho priemyslu, ako sa jasne ukázalo pri hodnotení týchto programov.

(8)

Získané výsledky ukázali, že činnosť Spoločenstva by sa mala zamerať najmä na:

predprodukčnú audiovizuálnu fázu, na rozvoj európskych audiovizuálnych diel, ako aj na získavanie a zlepšovanie audiovizuálnych schopností, ktoré treba považovať za neoddeliteľnú súčasť procesu, ktorý predchádza produkciu audiovizuálnych diel,

poprodukčnú audiovizuálnu fázu, distribúciu, premietanie v kinách a reklamu európskych audiovizuálnych diel,

digitalizáciu, ktorá by mala byť rozhodujúcim prínosom pre posilnenie audiovizuálneho sektora a mala by predstavovať hlavný aspekt programu MEDIA 2007. Podpora digitálnych služieb a európskych katalógov predstavuje jednu z programových priorít s cieľom prekonať rozdrobenosť európskeho audiovizuálneho trhu.

(9)

Program Media by mal podporovať autorov (scenáristov a režisérov) v tvorivom procese a podporovať ich v rozvoji a osvojovaní si nových tvorivých techník, ktoré posilňujú inovačnú schopnosť európskeho audiovizuálneho sektora.

(10)

Pri premietaní filmov existuje viac platforiem digitalizácie v závislosti od rôzneho použitia, užívateľov a potrieb. Pilotné projekty programu MEDIA predstavujú testovaciu základňu budúcich rozvojových trendov v audiovizuálnom sektore.

(11)

Prípravné kroky pre iniciatívu Rast a audiovizuálny sektor: i2i Audiovisual, ktorá dopĺňa programy MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie, naznačili ďalšiu etapu vo vykonávaní politiky podpory Spoločenstva pre audiovizuálny sektor. Osobitne sa zameriavali na riešenie problémov prístupu k financovaniu malých a stredných podnikov (MSP) v tomto sektore. Hodnotenie iniciatívy Rast a audiovizuálny sektor: i2i Audiovisual potvrdilo, že splnilo potreby sektora, a potvrdilo potrebu pokračovať v činnosti Spoločenstva v tejto oblasti, ktorá by sa však mala presnejšie zameriavať na osobitné potreby sektora.

(12)

Európsky audiovizuálny sektor charakterizuje jeho významný potenciál rastu, inovácie a dynamiky, rozdrobenosť trhu v dôsledku kultúrnej a jazykovej rôznorodosti a následne veľký počet MSP a veľmi malých podnikov s chronickým nedostatkom kapitálu. Na účely vykonávania podpory Spoločenstva by sa mala vziať do úvahy osobitná povaha audiovizuálneho sektora a malo by sa zabezpečiť v rámci možností najmä striktné a čo najvýraznejšie zjednodušenie administratívnych a finančných postupov v závislosti od výšky podpory a prispôsobiť ich sledovaným cieľom, ako aj postupom a požiadavkám audiovizuálneho sektora.

(13)

V celej EÚ je jednou z hlavných prekážok hospodárskej súťaže takmer celkový nedostatok spoločností, ktoré sa špecializujú na poskytovanie pôžičiek na financovanie audiovizuálneho sektora.

(14)

Komisia a členské štáty by mali preskúmať svoju podporu pre audiovizuálny sektor, najmä výsledky prípravných krokov pre iniciatívu Rast a audiovizuálny sektor: i2i Audiovisual, a tak stanoviť, do akej miery môže budúca podpora zjednodušiť rozvoj špecializovaných ponúk pre MSP v oblasti poskytovania pôžičiek.

(15)

Mal by sa preskúmať systém financovania pôžičiek, ktorý bol rozvinutý v členských štátoch na podporu národných audiovizuálnych projektov a na mobilizovanie súkromných investícií, s cieľom zistiť, akým spôsobom by sa mohol tento kapitál sprístupniť inonárodným európskym projektom.

(16)

Väčšia transparentnosť a lepšie šírenie informácií o európskom audiovizuálnom trhu má vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti prevádzkovateľov, a najmä MSP, pôsobiacich v sektore. Na základe lepšieho pochopenia potenciálu priemyslu by sa mohla posilniť dôvera súkromných investorov. Zároveň sa tým vytvárajú lepšie podmienky vyhodnocovania a priebežného sledovania činnosti Spoločenstva. Účasť Európskej únie v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade by mala prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov.

(17)

V Spoločenstve 25 členských štátov sa spolupráca čím ďalej tým viac stáva strategickou odpoveďou na posilnenie konkurencieschopnosti európskeho filmového priemyslu. Je preto potrebné v rámci celej EÚ výraznejšie podporovať projekty sietí na všetkých úrovniach programu MEDIA – odborná príprava, rozvoj, distribúcia a propagácia. Toto sa predovšetkým vzťahuje na spoluprácu medzi zúčastnenými subjektmi z členských štátov, ktoré do Európskej únie vstúpili po 30. apríli 2004. Je potrebné zdôrazniť, že každá stratégia spolupráce medzi zúčastnenými subjektmi v audiovizuálnom sektore by mala byť v súlade s právom hospodárskej súťaže Spoločenstva.

(18)

Verejná podpora kín na európskej, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni je nevyhnutná na prekonanie štrukturálnych problémov v sektore a na umožnenie európskemu audiovizuálnemu priemyslu odpovedať na výzvy globalizácie.

(29)

Krajinám uchádzajúcim sa o vstup do Európskej únie a krajinám EZVO, ktoré sú členmi dohody o EHP, sa priznáva možnosť zúčastňovať sa na programoch Spoločenstva podľa dohôd uzavretých s týmito krajinami.

(20)

Spolupráca medzi programom MEDIA a Európskym podporným fondom pre film a audiovizuálnu koprodukciu (Eurimages) by sa mala posilniť, avšak bez toho, aby došlo k integrácii finančných a administratívnych vecí.

(21)

Európska rada v Solúne 19. a 20. júna 2003 prijala Program pre západný Balkán: Smerom k európskej integrácii, v ktorom sa uvádza, že programy Spoločenstva by mali byť otvorené pre krajiny v procese stabilizácie a pridružovania na základe rámcových dohôd, ktoré sa majú podpísať medzi Spoločenstvom a týmito krajinami.

(22)

Ostatné európske krajiny, ktoré sú stranami Dohovoru Rady Európy o cezhraničnej televízii, sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho audiovizuálneho priestoru a mali by mať možnosť, ak si to želajú a s ohľadom na vplyv na ich rozpočet alebo priority pre audiovizuálny priemysel, zúčastňovať sa na tomto programe alebo využívať možnosti užšej spolupráce na základe doplnkových rozpočtových prostriedkov a osobitných podmienok v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia v dojednaniach medzi dotknutými stranami.

(23)

Spolupráca s neeurópskymi tretími krajinami rozvinutá na základe vzájomných a vyvážených záujmov môže vytvoriť pridanú hodnotu pre európsky audiovizuálny priemysel v oblasti reklamy, prístupu na trh, distribúcie, šírenia a premietania európskych diel v týchto krajinách. Takáto spolupráca by sa mala rozvíjať na základe doplnkových rozpočtových prostriedkov a osobitných dojednaní, na ktorých sa dotknuté strany dohodnú.

(24)

Je potrebné prijať vhodné opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom a získanie späť finančných prostriedkov, ktoré sa stratili, vyplatili alebo neoprávnene použili.

(25)

Toto rozhodnutie ustanovuje na celé obdobie trvania programu finančné krytie, ktoré predstavuje v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (5) základný odkaz pre rozpočtový orgán v priebehu ročného rozpočtového postupu.

(26)

Mali by sa prijať opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tohto rozhodnutia v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

(27)

Dojednania na sledovanie a hodnotenie opatrení by mali zahŕňať podrobné výročné správy, ako aj osobitné, merateľné, dosiahnuteľné významné ciele a ukazovatele, ktoré sú časovo ohraničené.

(28)

Je potrebné prijať ustanovenia na zabezpečenie prechodu od programov MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie k programu zriadenému týmto rozhodnutím.

(29)

Keďže ciele tohto rozhodnutia nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

ROZHODLI TAKTO:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ CIELE PROGRAMU A ROZPOČET

Článok 1

Ciele a priority programu

1.   Toto rozhodnutie zakladá program na podporu európskeho audiovizuálneho sektora, ďalej len „program“, na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

2.   Audiovizuálny sektor je hlavným nástrojom na šírenie a rozvoj európskych kultúrnych hodnôt a na vytváranie vysokokvalifikovaných pracovných miest v budúcnosti. Jeho tvorivosť predstavuje pozitívny prvok pre konkurencieschopnosť a kultúrnu príťažlivosť pre verejnosť. Cieľom programu je hospodársky posilniť audiovizuálny sektor, aby mohol účinnejšie plniť svoje kultúrne poslanie tým, že sa rozvinie na silné priemyselné odvetvie s diverzifikovaným obsahom a hodnotným a dostupným dedičstvom pre všetkých, a dodať váhu národnej podpore.

Všeobecné ciele programu sú:

a)

chrániť a posilniť kultúrnu a jazykovú rozdielnosť Európy a jej kinematografické a audiovizuálne dedičstvo a zabezpečiť, aby bolo dostupné pre verejnosť, ako aj podporovať dialóg medzi kultúrami;

b)

zvýšiť šírenie a počet divákov európskych audiovizuálnych diel v rámci Európskej únie a mimo nej, tiež prostredníctvom lepšej spolupráce medzi zúčastnenými subjektmi;

c)

posilniť konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho sektora v rámci otvoreného a konkurenčného európskeho trhu, ktorá je priaznivá pre zamestnanosť, a tiež podporovať vzťahy medzi odborníkmi z audiovizuálneho sektora.

3.

a)

predprodukčnú audiovizuálnu fázu: získavanie a zlepšovanie schopností v audiovizuálnej oblasti a rozvoj európskych audiovizuálnych diel;

b)

poprodukčnú audiovizuálnu fázu: distribúciu a propagáciu európskych audiovizuálnych diel;

c)

pilotné projekty, ktoré zabezpečia prispôsobenie programu vývojovým trendom trhu.

4.

a)

podporovať tvorivosť v audiovizuálnom sektore, ako aj poznanie a šírenie európskeho kinematografického a audiovizuálneho dedičstva;

b)

posilňovať štruktúru európskeho audiovizuálneho sektora, najmä MSP;

c)

v rámci európskeho audiovizuálneho trhu zmierňovať prejavy nerovnováhy medzi krajinami s vysokou výrobnou kapacitou v audiovizuálnej oblasti a krajinami alebo regiónmi s nízkou výrobnou kapacitou v audiovizuálnej oblasti a/alebo s obmedzeným geografickým priestorom a jazykovou oblasťou;

d)

sledovať a podporovať rozvojové trendy trhu s ohľadom na digitalizáciu vrátane podpory atraktívnych digitálnych katalógov európskych filmov na digitálnych platformách.

Článok 2

Finančné krytie

1.   Finančné krytie na vykonávanie tohto programu na obdobie uvedené v článku 1 ods. 1 sa týmto stanovuje na 754 950 000 EUR. Indikatívne rozčlenenie tejto sumy podľa oblastí je uvedené v bode 1.4 kapitoly II prílohy.

2.   Ročné rozpočtové prostriedky povoľuje rozpočtový orgán v medziach finančného rámca.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ CIELE PREDPRODUKČNEJ AUDIOVIZUÁLNEJ FÁZY

Článok 3

Získavanie a zlepšovanie schopností v audiovizuálnej oblasti

1.

posilniť schopnosti európskych odborníkov z audiovizuálneho sektora v oblastiach rozvoja, produkcie, distribúcie/šírenia a propagácie s cieľom zvýšiť kvalitu a potenciál európskych audiovizuálnych diel. Program podporuje najmä opatrenie zamerané na:

a)

techniky písania scenárov s cieľom zvýšiť kvalitu audiovizuálnych diel a ich potenciálneho šírenia;

b)

hospodárske, finančné a obchodné riadenie produkcie, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel s cieľom umožniť prípravu európskych stratégií už od fázy vývoja;

c)

zavádzanie digitálnych technológií na účely produkcie, postprodukcie, distribúcie, marketingu a archivovania európskych audiovizuálnych programov už pred začatím produkcie.

Prijmú sa kroky na to, aby sa zabezpečila účasť odborníkov a školiteľov pochádzajúcich z iných krajín než z tých, v ktorých sa uskutočnili činnosti odbornej prípravy podporované podľa odseku 2 písm. a), b) a c);

2.

zlepšiť európsku dimenziu audiovizuálnej odbornej prípravy prostredníctvom:

a)

podpory vytvárania sietí medzi európskymi odborníkmi na vzdelávanie a ich mobility, najmä:

európskych filmových škôl,

vzdelávacích inštitúcií,

partnerov z odborného sektora;

b)

vzdelávania školiteľov;

c)

podpory filmových škôl;

d)

schválenia koordinovaných činností a propagácie organizácií podporovaných v rámci činností ustanovených v odseku 1;

3.

umožniť prostredníctvom osobitných štipendií odborníkom pochádzajúcim z členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii po 30. apríli 2004, aby sa zúčastňovali na vzdelávacích činnostiach, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Opatrenia ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe.

Článok 4

Rozvoj

1.

a)

podporovať rozvoj projektov produkcie určených pre európsky a medzinárodný trh, ktoré predložili nezávislé produkčné spoločnosti;

b)

podporovať vypracovanie plánov financovania pre spoločnosti a európske projekty produkcie, najmä na financovanie koprodukcií.

2.   Komisia prijme kroky na zabezpečenie komplementárnosti činností podporovaných v oblasti zlepšovania odborných schopností a cieľov uvedených v odseku 1.

3.   Opatrenia ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ CIELE POPRODUKČNEJ AUDIOVIZUÁLNEJ FÁZY

Článok 5

Distribúcia a šírenie

a)

posilniť sektor európskej distribúcie podporovaním distribútorov, aby investovali do koprodukcie, získavania a propagácie inonárodných európskych filmov a zavádzania koordinovaných marketingových stratégií;

b)

zlepšiť obeh inonárodných európskych filmov na európskom a medzinárodnom trhu stimulačnými opatreniami v prospech ich vývozu, distribúcie na akomkoľvek nosiči a premietania v kinách;

c)

podporovať nadnárodné šírenie európskych audiovizuálnych diel produkovaných nezávislými produkčnými spoločnosťami podnecovaním spolupráce medzi vysielateľmi na jednej strane a nezávislými producentmi a distribútormi na strane druhej;

d)

podporovať digitalizáciu európskych audiovizuálnych diel a rozvoj konkurenčného digitálneho trhu;

e)

podporovať kiná, aby využívali možnosti, ktoré im ponúka digitálna distribúcia.

Opatrenia uvedené v písmenách a) až e) sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe.

Článok 6

Propagácia

a)

zlepšiť šírenie európskych audiovizuálnych diel tým, že sa pre európsky audiovizuálny sektor zabezpečí prístup na európske a medzinárodné profesijné trhy;

b)

zlepšiť prístup európskej a medzinárodnej verejnosti k európskym audiovizuálnym dielam;

c)

podporovať spoločné akcie medzi národnými organizáciami na zabezpečenie propagácie filmov a audiovizuálnych programov;

d)

podporovať propagáciu európskeho kinematografického a audiovizuálneho dedičstva a zlepšovať prístup verejnosti k nemu na európskej a medzinárodnej úrovni.

Opatrenia uvedené v písmenách a) až d) sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe.

KAPITOLA IV

PILOTNÉ PROJEKTY

Článok 7

Pilotné projekty

1.   Program môže podporovať pilotné projekty s cieľom prispôsobiť ho vývojovým trendom trhu s dôrazom najmä na zavádzanie a využívanie informačných a komunikačných technológií.

2.   Na účely vykonávania odseku 1 Komisii poskytujú poradenstvo odborné poradné skupiny zložené z odborníkov určených členskými štátmi na návrh Komisie.

KAPITOLA V

DOJEDNANIA NA VYKONÁVANIE PROGRAMU A FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Ustanovenia týkajúce sa tretích krajín

1.

a)

štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP podľa ustanovení Dohody o EHP;

b)

krajiny pristupujúce do EÚ, ktoré využívajú jej predvstupovú stratégiu v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami a dojednaniami pre účasť týchto krajín na programoch Spoločenstva stanovených rámcovou dohodou a rozhodnutiami asociačných rád;

c)

krajiny západného Balkánu v súlade s dojednaniami s týmito krajinami o ich účasti na programoch Spoločenstva na základe rámcových dohôd, ktoré sa majú uzatvoriť.

2.   Na programe sa tiež môžu zúčastniť štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru Rady Európy o cezhraničnej televízii a ktoré nie sú uvedené v odseku 1, za predpokladu, že získajú dodatočné rozpočtové prostriedky v súlade s podmienkami, na ktorých sa zúčastnené strany dohodnú.

3.   Na programe sa môžu zúčastniť európske tretie krajiny uvedené v odsekoch 1 a 2 pod podmienkou predchádzajúceho preskúmania zlučiteľnosti ich vnútroštátnych právnych predpisov s právnymi predpismi Spoločenstva vrátane článku 6 ods. 5 smernice Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (7). Toto ustanovenie sa neuplatňuje na akcie uvedené v článku 3 tohto rozhodnutia.

4.   Program je tiež otvorený pre spoluprácu s inými tretími krajinami, ktoré s Európskou úniou uzavreli dohody o pridružení alebo dohody o spolupráci, ktoré obsahujú doložky týkajúce sa audiovizuálneho sektora, a na základe doplnkových rozpočtových prostriedkov a osobitných dojednaní, ktoré sa dohodnú. Krajiny západného Balkánu uvedené v odseku 1, ktoré nemajú záujem o plnú účasť na programe, môžu využívať spoluprácu v rámci programu za podmienok stanovených v tomto odseku.

Článok 9

Finančné ustanovenia

1.   Právnické a fyzické osoby môžu byť prijímateľmi programu.

Bez toho, aby boli dotknuté dohody a dohovory, ktorých zmluvnou stranou je Spoločenstvo, sú podniky, ktoré majú úžitok z programu buď v priamom vlastníctve členských štátov a/alebo štátnych príslušníkov členských štátov, alebo členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov majú v podnikoch väčšinový podiel a toto vlastníctvo alebo väčšinový podiel trvá.

2.   Komisia môže rozhodnúť so zreteľom na príjímateľov a druh akcie, či uvedených prijímateľov oslobodí od previerky odborných znalostí a kvalifikácie, ktoré sa požadujú pre úspešné dokončenie akcie alebo pracovného programu. Komisia tiež môže zohľadniť typ podporovanej činnosti, osobitný profil cieľových skupín z oblasti audiovizuálneho sektora a ciele programu.

3.   V závislosti od druhu akcie môže mať finančná podpora formu grantov alebo štipendií, alebo iných nástrojov, ktoré umožňuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (8). V súvislosti s akciami alebo projektmi, ktoré sa realizujú v rámci programu, Komisia môže udeľovať ceny. Pre príspevky, ktoré neprekračujú čiastku uvedenú v článku 181 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (9), možno v závislosti od povahy činnosti povoliť uplatňovanie sadzieb na jednotlivé položky nákladov alebo paušálne financovanie.

4.   Komisia dodržiava zásadu proporcionality v súvislosti s administratívnymi a finančnými požiadavkami, ako sú napríklad kritériá oprávnenosti a finančná kapacita, s ohľadom na výšku poskytnutého grantu.

5.   Finančná podpora poskytnutá v rámci programu nesmie byť vyššia než 50 % konečných nákladov na podporovanú činnosť. V prípadoch, ktoré sú výslovne uvedené v prílohe, môže finančná podpora dosiahnuť sumu rovnajúcu sa 75 % konečných nákladov na podporovanú činnosť. Takáto podpora sa môže navyše poskytnúť len vtedy, ak sú postupy prideľovania transparentné a objektívne.

6.   Podľa osobitnej povahy spolufinancovaných činností a v súlade s článkom 112 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 Komisia môže považovať za oprávnené náklady tie náklady, ktoré sú priamo spojené s vykonávaním podporovanej činnosti, aj keď ich prijímateľ podpory sčasti vynaložil ešte pred výberovým konaním.

7.   V súlade s článkom 113 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a v spojení s článkom 172 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 finančná spoluúčasť sa môže poskytnúť v naturáliách v plnom rozsahu alebo sčasti, pokiaľ hodnota takejto spoluúčasti nepresiahne náklady, ktoré sa skutočne vynaložili a riadne zdokladovali, alebo náklady všeobecne uznávané na danom trhu. Do takýchto príspevkov sa môžu zarátať priestory pre odbornú prípravu alebo na účely propagácie.

8.   Všetky sumy, ktoré sa poskytli v rámci programov MEDIA (1991 – 2006), a sumy, ktoré sa pre vybrané projekty nevyužili, sa pridelia na potreby programu MEDIA 2007.

Článok 10

Vykonávanie tohto rozhodnutia

1.   Komisia zodpovedá za vykonávanie programu v súlade s ustanoveniami prílohy.

2.

a)

všeobecné usmernenia týkajúce sa všetkých opatrení opísaných v prílohe;

b)

obsah výziev na podávanie návrhov, definovanie kritérií a postupov výberu projektov;

c)

otázky týkajúce sa celoročného interného rozdelenia zdrojov programu vrátane rozdelenia na opatrenia v oblasti zlepšovania odborných schopností, rozvoja, distribúcie/šírenia a propagácie;

d)

postupy na kontrolu a hodnotenie akcií;

e)

každý návrh na pridelenie finančných prostriedkov Spoločenstva vo výške presahujúcej 200 000 EUR na prijímateľa a rok v prípade odbornej prípravy a propagácie, 200 000 EUR v prípade rozvoja a 300 000 EUR v prípade distribúcie;

f)

výber pilotných projektov ustanovených v článku 7.

3.   Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tohto rozhodnutia, týkajúce sa všetkých ostatných vecí, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 3.

Článok 11

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

3.   Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

5.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 12

Sieť MEDIA Desks

1.   Európska sieť MEDIA Desks pôsobí ako výkonný orgán pre šírenie informácií o programe na vnútroštátnej úrovni, najmä pre cezhraničné projekty, zviditeľňuje ho a podporuje jeho využívanie v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) a ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 podľa definície uvedenej v bode 2.2 kapitoly II prílohy.

2.   Podporuje sa spolupráca medzi MEDIA desks prostredníctvom sietí, najmä blízkych sietí, s cieľom uľahčiť výmenu a kontakty medzi odborníkmi, zvýšiť verejné povedomie o kľúčových udalostiach podporovaných z programu, ako aj o priznaných výhrach a udelených cenách.

3.

a)

majú dostatočný počet pracovníkov, ktorí majú zodpovedajúce odborné a jazykové schopnosti pre prácu v prostredí medzinárodnej spolupráce;

b)

majú zodpovedajúcu infraštruktúru, predovšetkým výpočtovú techniku a komunikačné prostriedky;

c)

pôsobia v administratívnom prostredí, ktoré im umožňuje plniť si zodpovedne úlohy a vyhýbať sa konfliktu záujmov.

Článok 13

Súlad a komplementárnosť

1.   Pri vykonávaní programu Komisia v úzkej spolupráci v členskými štátmi zabezpečí všeobecný súlad a komplementárnosť s ostatnými dôležitými politikami, programami a činnosťami Spoločenstva, ktoré sa týkajú oblastí odbornej prípravy a audiovizuálnej oblasti.

2.   Komisia tiež zabezpečí koordináciu medzi týmto programom a inými programami Spoločenstva v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, výskumu a informačnej spoločnosti.

3.   Komisia zabezpečí účinné prepojenie tohto programu s programami a akciami v oblasti odbornej prípravy a v audiovizuálnej oblasti, ktoré prebiehajú v rámci spolupráce Spoločenstva s nečlenskými krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä Radou Európy (Eurimages a Európsky audiovizuálny informačný úrad, ďalej len „úrad“).

Článok 14

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Komisia zabezpečí, aby akcie, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, podliehali účinnému predbežnému hodnoteniu, monitorovaniu a hodnoteniu ex post. Výsledky monitorovania a hodnotenia sa zohľadnia pri vykonávaní programu.

Komisia zabezpečuje pravidelné, externé a nezávislé hodnotenie programu. Na účely účinného hodnotenia programu môže Komisia zhromažďovať údaje s cieľom skúmať všetky činnosti, ktoré program podporuje. Toto hodnotenie by malo zohľadňovať postupy monitorovania a hodnotenia uvedené v článku 10 ods. 2 písm. d).

Tento postup monitorovania zahŕňa vypracúvanie správ uvedených v odseku 2 písm. a) a c) a vykonávanie osobitných činností.

2.   Komisia predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov:

a)

predbežnú hodnotiacu správu o výsledkoch a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch vykonávania programu najneskôr do troch rokov od začatia programu;

b)

oznámenie o pokračovaní programu najneskôr do štyroch rokov od začatia programu;

c)

podrobnú hodnotiacu správu ex post do 31. decembra 2015, ktorá sa vzťahuje na vykonávanie a výsledky programu, o dokončení jeho vykonávania.

Prostredníctvom siete MEDIA Desks Komisia uverejní a distribuuje všetky významné štatistiky a analýzy.

3.   Správy vypracované podľa odseku 2 písm. a) a c) určia pridanú hodnotu programu.

Článok 15

Prechodné ustanovenia

Činnosti, ktoré sa vykonali pred 31. decembrom 2006 na základe rozhodnutia Rady 2000/821/ES (10) a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 163/2001/ES (11), sa naďalej riadia až do ich ukončenia podľa ustanovení týchto rozhodnutí.

Výbor stanovený podľa článku 8 rozhodnutia 2000/821/ES a článku 6 rozhodnutia č. 163/2001/ES sa nahrádza výborom stanoveným podľa článku 11 tohto rozhodnutia.

KAPITOLA VI

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO AUDIOVIZUÁLNEHO SEKTORA A ÚČASTI NA PRÁCI EURÓPSKEHO AUDIOVIZUÁLNEHO INFORMAČNÉHO ÚRADU

Článok 16

Informácie týkajúce sa Európskeho audiovizuálneho informačného úradu

Európska únia prispieva k väčšej transparentnosti a intenzívnejšiemu šíreniu informácií týkajúcich sa európskeho audiovizuálneho sektora.

Článok 17

Účasť v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade

Na účely uplatňovania článku 16 je Európska únia členom úradu počas celej dĺžky trvania programu.

Komisia zastupuje Európsku úniu v jej vzťahoch k úradu.

Článok 18

Príspevok k splneniu cieľov programu

a)

podporuje transparentnosť na trhu prostredníctvom lepšej porovnateľnosti údajov zhromaždených z rôznych krajín a zabezpečuje prístup operátorov k finančným a právnym štatistikám a informáciám, najmä o členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii po 30. apríli 2004, čím sa posilňuje konkurencieschopnosť a rozvoj európskeho audiovizuálneho sektora;

b)

umožňuje účinnejšie monitorovanie programu a uľahčuje jeho hodnotenie.

Článok 19

Monitorovanie a hodnotenie

Monitorovanie a hodnotenie účasti Európskej únie na činnosti úradu sa vykonáva v rámci hodnotenia a monitorovania programu v súlade s článkom 14.

KAPITOLA VII

NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

V Štrasburgu 15. novembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ C 164, 5.7.2005, s. 76.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 24. júla 2006 (Ú. v. EÚ C 251 E, 17.10.2006, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Programy založené:

rozhodnutím Rady 90/685/EHS z 21. decembra 1990 týkajúcim sa implementácie akčného programu na podporu rozvoja európskeho audiovizuálneho priemyslu (MEDIA) (1991 – 1995) (Ú. v. ES L 380, 31.12.1990, s. 37) (MEDIA I),

rozhodnutím Rady 95/563/ES z 10. júla 1995 o implementácii programu podporujúceho rozvoj a distribúciu európskych audiovizuálnych diel (MEDIA II – rozvoj a distribúcia) (1996 – 2000) (Ú. v. ES L 321, 30.12.1995, s. 25) a rozhodnutím Rady 95/564/ES z 22. decembra 1995 o implementácii programu ďalšieho vzdelávania odborníkov európskeho audiovizuálneho programového priemyslu (MEDIA II – vzdelávanie) (Ú. v. ES L 321, 30.12.1995, s. 33) (MEDIA II),

rozhodnutím Rady 2000/821/ES z 20. decembra 2000 týkajúcim sa vykonania programu na podporu rozvoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel (MEDIA Plus – rozvoj, distribúcia a propagácia) (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 82). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1) (MEDIA Plus), a

rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 163/2001/ES z 19. januára 2001 o implementácii programu ďalšieho vzdelávania odborníkov európskeho audiovizuálneho programového priemyslu (MEDIA – vzdelávanie) (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 26, 27.1.2001, s. 1). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004 (MEDIA –vzdelávanie).

(5)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(7)  Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23.

(8)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 13, 17.1.2001, s. 82.

(11)  Ú. v. ES L 26, 27.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA

KAPITOLA I

OPERAČNÉ CIELE A AKCIE, KTORÉ SA MAJÚ VYKONAŤ

1.   Získavanie a zlepšovanie schopností v audiovizuálnej oblasti

1.1.   Posilnenie schopností európskych odborníkov z audiovizuálneho sektora v oblastiach rozvoja, produkcie, distribúcie/šírenia a propagácie s cieľom zvýšiť kvalitu a potenciál európskych audiovizuálnych diel

1.1.1.   Techniky písania scenárov

Operačný cieľ:

umožniť skúseným scenáristom, aby zlepšili svoju schopnosť rozvíjať techniky založené na tradičných a interaktívnych metódach písania.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať vypracúvanie, vykonávanie a aktualizáciu vzdelávacích modulov zameraných na určenie cieľového publika, úpravu a tvorba scenárov pre medzinárodné publikum a okrem iného na vzťahy medzi scenáristom, dramaturgom, režisérom, producentom a distribútorom,

podporovať diaľkové vzdelávanie a výmeny a partnerstvá, ktoré spájajú krajiny a regióny s nízkou kapacitou audiovizuálnej produkcie a/alebo obmedzenou jazykovou oblasťou alebo geografickým priestorom.

1.1.2.   Hospodárske, finančné a obchodné riadenie produkcie, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel

Operačný cieľ:

rozvíjať schopnosť odborníkov, aby pochopili a integrovali európsky rozmer do oblasti rozvoja, produkcie, marketingu, distribúcie/šírenia a propagácie audiovizuálnych programov.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať vypracúvanie, vykonávanie a aktualizáciu modulov vzdelávania v oblasti riadenia, ktoré budú zohľadňovať európsky rozmer,

podporovať diaľkové vzdelávanie a výmeny a partnerstvá, ktoré spájajú krajiny a regióny s nízkou kapacitou audiovizuálnej produkcie a/alebo obmedzenou jazykovou oblasťou alebo geografickým priestorom.

1.1.3.   Zavádzanie digitálnych technológií pre produkciu, postprodukciu, distribúciu, marketing a archivovanie európskych audiovizuálnych programov

Operačný cieľ:

rozvíjať schopnosť odborníkov, aby využívali digitálne technológie najmä v oblasti produkcie, postprodukcie, distribúcie, marketingu, archivovania a multimédií.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať vypracúvanie, vykonávanie a aktualizáciu modulov vzdelávania v oblasti digitálnych audiovizuálnych technológií,

podporovať diaľkové vzdelávanie a výmeny a partnerstvá, ktoré spájajú krajiny a regióny s nízkou kapacitou audiovizuálnej produkcie a/alebo obmedzenou jazykovou oblasťou alebo geografickým priestorom.

1.2.   Posilniť európsky rozmer audiovizuálneho vzdelávania

1.2.1.   Podpora vytvárania sietí a mobility európskych vzdelávacích subjektov, najmä európskych filmových škôl, vzdelávacích inštitúcií, partnerov profesionálneho sektora

Operačný cieľ:

podporovať výmeny a spoluprácu medzi existujúcimi vzdelávacími inštitúciami a/alebo činnosťami.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

podporovať, aby príjímatelia programu zlepšovali koordináciu svojich vzdelávacích činností, najmä tých, ktorých súčasťou je ďalšia odborná príprava, aby sa vytvorila európska sieť, ktorá môže byť prijímateľom podpory Spoločenstva určenej najmä na spoluprácu zúčastnených subjektov vrátane televíznych vysielateľov.

1.2.2.   Odborná príprava pre školiteľov

Operačný cieľ:

zabezpečiť kompetentnosť školiteľov.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

prispievať k príprave školiteľov najmä diaľkovým vzdelávaním.

1.2.3.   Podpora filmových škôl

Operačný cieľ:

podporovať mobilitu študentov filmových škôl v Európe.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať štipendiá na podporu mobility viazané na vzdelávací projekt,

podporovať rozvoj nových talentov a odborníkov založením udeľovania ceny pre nové talenty.

1.2.4.   Zavádzanie opatrení na koordináciu a propagáciu organizáciami podporovanými podľa 1.2.1

Operačný cieľ:

podporovať koordináciu a propagáciu projektov podporených v rámci programu.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

prispievať k vykonávaniu cielených opatrení na koordináciu a propagáciu vzdelávacích činností podporovaných v rámci programu.

1.2.5.   Prostredníctvom osobitných štipendií umožňovať odborníkom pochádzajúcim z členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii po 30. apríli 2004, aby sa zúčastňovali na odbornej príprave ustanovenej v bode 1.1

Operačný cieľ:

zjednodušovať účasť odborníkov z členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii po 30. apríli 2004, na projektoch podporených v rámci programu.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

prispieť k zriadeniu mechanizmu udeľovania grantov.

2.   Rozvoj

2.1.   Podporovať rozvoj produkčných projektov určených pre európsky a medzinárodný trh, ktoré predložili nezávislé produkčné spoločnosti, najmä MSP

Operačné ciele:

podporovať vývoj európskych diel, ktoré patria k nasledujúcim žánrom: hraný film, animovaný film, dokumentárny film a multimediálna tvorba,

– podporovať spoločnosti, aby produkovali kvalitné diela s medzinárodným potenciálom,

podporovať spoločnosti, aby už od vývojovej fázy používali digitálne technológie v oblasti produkcie a distribúcie,

podporovať spoločnosti, aby už od vývojovej fázy vypracúvali stratégie pre medzinárodné premietanie alebo vysielanie, marketing a distribúciu,

umožniť MSP prístup k podpore vývoja a prispôsobiť opatrenia ich konkrétnym potrebám,

zvýšiť doplnkovosť s akciami podporovanými v rámci programu MEDIA s cieľom zlepšiť schopnosti odborníkov z audiovizuálneho sektora.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať vývoj audiovizuálnych projektov alebo projektov katalógov,

podporovať digitalizáciu európskych audiovizuálnych diel už od vývojovej fázy.

2.2.   Podporovať vypracovanie plánov financovania pre európske produkčné spoločnosti a projekty vrátane koprodukčných projektov

Operačné ciele:

podporovať, aby produkčné spoločnosti vypracúvali plány financovania pre diela, ktoré patria k nasledujúcim žánrom: hraný film, animovaný film, dokumentárny film a multimediálna tvorba,

v nadväznosti na prípravné kroky pre iniciatívu Rast a audiovizuálny sektor: i2i Audiovisual podporovať hľadanie finančných partnerov na európskej úrovni s cieľom dosiahnuť synergický účinok verejných a súkromných investorov a podporovať vypracúvanie distribučných stratégií už od fázy produkcie.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

znášať nepriame náklady spojené so súkromným financovaním produkčných a koprodukčných projektov predložených MSP (napríklad finančné výdavky, náklady na poistenie alebo zaručenie dokončenia výroby),

podporovať prístup MSP, najmä nezávislých produkčných spoločností, k spoločnostiam, ktoré poskytujú finančné služby v oblasti vypracúvania investičných plánov pre vývoj a koprodukciu audiovizuálnych diel s potenciálom medzinárodnej distribúcie,

podnecovať finančných sprostredkovateľov, aby podporovali vývoj a koprodukciu audiovizuálnych diel s potenciálom medzinárodnej distribúcie,

podporovať spoluprácu medzi národnými agentúrami, ktoré pôsobia v audiovizuálnom sektore.

3.   Distribúcia a šírenie

Horizontálny operačný cieľ:

zvýšiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť distribuovaných európskych audiovizuálnych diel.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

podporovať dabing a titulky európskych audiovizuálnych diel na účely distribúcie a šírenia všetkými dostupnými kanálmi, najmä digitálnymi, v prospech producentov, distribútorov a vysielateľov.

3.1.   Posilniť sektor európskej distribúcie podnecovaním distribútorov, aby investovali do koprodukcie, nadobúdania a propagácie inonárodných európskych filmov a zavádzali koordinované marketingové stratégie

Operačný cieľ č. 1:

podporovať filmových distribútorov, aby investovali do koprodukcie, nadobúdania práv uvádzania diel na verejnosti a do propagácie inonárodných európskych filmov.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

zriadiť systém automatickej podpory európskych distribútorov v rozsahu, ktorý zodpovedá návštevnosti kín pri premietaní inonárodných európskych filmov v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na programe, pričom maximálna výška podpory na každý film sa obmedzí a upraví pre každú krajinu,

distribútori môžu takto vytvorenú podporu použiť iba na investície do:

koprodukcie inonárodných európskych filmov,

nadobúdania práv na uvádzanie inonárodných európskych filmov na verejnosti,

redakčných úprav (výroba kópií, dabing a titulky), propagácie a reklamy inonárodných európskych filmov.

Operačný cieľ č. 2:

podporovať spoluprácu medzi európskymi distribútormi s cieľom prijať na európskom trhu spoločné stratégie.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

zriadiť systém selektívnej pomoci pre distribúciu inonárodných európskych filmov určený pre zoskupenia európskych distribútorov a poskytnúť im priamu pomoc, pokiaľ ide o stále zoskupenia.

Operačný cieľ č. 3:

podporovať spoluprácu medzi distribútormi, producentmi a obchodnými zástupcami s cieľom vytvoriť medzinárodné marketingové stratégie pre európske filmy už od vývojovej fázy.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

zriadiť systém podpory pre tvorbu propagačných balíkov európskych filmových diel (vrátane kópie s titulkami, medzinárodnej zvukovej stopy – hudby a efektov – a propagačných materiálov).

Operačný cieľ č. 4:

podporiť prístup MSP k financovaniu na účely distribúcie a medzinárodného predaja inonárodných európskych diel.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

podporiť nepriame náklady (napríklad finančné výdavky a poistenie) spojené s distribúciou a/alebo medzinárodným predajom, ako napríklad nadobúdanie katalógov inonárodných európskych filmov, hľadanie nových trhov pre tieto filmy, zriaďovanie stálych zoskupení európskych distribútorov.

3.2.   Zlepšovať šírenie inonárodných európskych filmov na európskom a medzinárodnom trhu stimulačnými opatreniami na podporu ich vývozu, distribúcie na akomkoľvek nosiči a premietania v kinách

Operačný cieľ č. 1:

podporovať filmových distribútorov, aby investovali do vhodného uvádzania a propagácie inonárodných európskych filmov.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

zriadiť systém selektívnej podpory filmových distribútorov v oblasti propagácie a marketingu inonárodných európskych filmov. Kritériá výberu filmov môžu obsahovať ustanovenia, ktorých cieľom je rozlišovať projekty podľa ich pôvodu a veľkosti rozpočtu,

poskytovať osobitnú podporu filmom, ktoré majú význam pre rozvoj európskej kultúrnej a jazykovej rôznorodosti,

poskytovať pomoc pri vydávaní súborných inonárodných európskych diel počas daného obdobia.

Operačný cieľ č. 2:

podporovať premietanie inonárodných európskych filmov na európskom trhu najmä podporou koordinácie siete kín.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať vlastníkov a prevádzkovateľov kín, aby počas určeného minimálneho obdobia zaraďovali do premiérových premietaní významný podiel inonárodných európskych filmov. Podpora, ktorá sa poskytne každému kinu, sa určí podľa jeho programu, pričom sa zohľadní počet vstupeniek na inonárodné európske filmy, ktoré sa predali počas referenčného obdobia,

prispievať k rozvoju vzdelávacích a informačných činností pre mladých návštevníkov kín,

podporovať vytvorenie a konsolidáciu siete vlastníkov európskych kín, ktorí vypracúvajú spoločné akcie tohto typu.

Operačný cieľ č. 3:

podporovať medzinárodný predaj a vývoz európskych filmov, najmä inonárodných európskych filmov v rámci Európy.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

zriadiť systém podpory európskych spoločností, ktoré vykonávajú medzinárodnú distribúciu kinematografických filmov (obchodní zástupcovia), ktorá zodpovedá ich výkonnosti na trhu počas daného obdobia. Táto podpora sa musí investovať do nadobudnutia nových inonárodných európskych filmov a ich propagácie na európskom a medzinárodnom trhu.

3.3.   Podporovať cezhraničné vysielanie európskych audiovizuálnych diel vytvorených nezávislými produkčnými spoločnosťami podporou spolupráce medzi vysielateľmi na jednej strane a nezávislými producentmi a distribútormi na strane druhej

Operačný cieľ č. 1:

podporovať vysielanie inonárodných európskych audiovizuálnych diel od nezávislých produkčných spoločností.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

podporovať nezávislých producentov, aby produkovali diela (hraný film, dokumentárna a animovaná tvorba), na ktorých sa podieľajú najmenej traja vysielatelia z viacerých členských štátov. Kritériá výberu prijímateľov podpory budú obsahovať ustanovenia, ktorých cieľom je rozlišovať projekty podľa veľkosti ich rozpočtu. Poskytovať osobitnú podporu filmom, ktoré majú význam pre obohatenie európskej kultúrnej a jazykovej rôznorodosti a audiovizuálneho dedičstva.

Operačný cieľ č. 2:

uľahčiť európskym nezávislým produkčným spoločnostiam prístup k financovaniu.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

podporovať nepriame náklady (napríklad finančné náklady, náklady na poistenie alebo zaručenie dokončenia výroby) spojené s produkciou diel (hraný film, dokumentárna a animovaná tvorba), na ktorých sa podieľajú najmenej traja vysielatelia z viacerých členských štátov, ktoré patria k rôznym jazykovým oblastiam.

Operačný cieľ č. 3:

podporovať medzinárodnú distribúciu európskych televíznych programov vytvorených nezávislými producentmi. Distribúcia takýchto programov si vyžaduje súhlas nezávislého producenta, ktorý musí získať primeraný podiel z výnosov z predaja.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

zriadiť systém podpory európskych spoločností vykonávajúcich medzinárodnú distribúciu audiovizuálnych diel (medzinárodní distribútori), ktorá zodpovedá ich výkonnosti na trhu počas daného obdobia. Medzinárodní distribútori musia takto vytvorenú podporu investovať do nadobudnutia nových európskych filmov a ich propagácie na európskom a medzinárodnom trhu.

3.4.   Podporovať digitalizáciu európskych audiovizuálnych diel

Operačný cieľ č. 1:

zlepšiť distribúciu inonárodných európskych diel na digitálnych nosičoch na súkromné účely (DVD) najmä podporou spolupráce vydavateľov pri tvorbe viacjazyčných matríc na európskej úrovni,

podporovať používanie digitálnych technológií pri vydávaní európskych diel (tvorba digitálnych matríc, ktoré budú môcť používať všetci európski distribútori),

podporovať najmä vydavateľov, aby investovali do vhodnej propagácie a distribúcie inonárodných európskych audiovizuálnych diel,

podporovať mnohojazyčnosť európskych diel (dabing, titulky a mnohojazyčná produkcia).

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

zriadiť systém automatickej podpory vydavateľov európskych filmových a audiovizuálnych diel na nosičoch určených na súkromné použitie (napríklad DVD, DVD-ROM), ktorá zodpovedá ich výkonnosti na trhu počas daného obdobia. Vydavatelia musia takto vytvorenú podporu investovať do vydávania a distribúcie inonárodných európskych diel na digitálnych nosičoch,

podporovať digitalizáciu obsahu na účely distribúcie.

Operačný cieľ č. 2:

podporovať ponuku inonárodných európskych diel distribuovaných online prostredníctvom pokročilých distribučných služieb a nových médií (internet, video na požiadanie, „pay-per-view“) a zároveň rozvíjať techniky na zabezpečenie diel dostupných online s cieľom bojovať proti pirátstvu,

podporovať prispôsobovanie európskeho priemyselného odvetvia audiovizuálnych programov vývoju digitálnej technológie, najmä pokiaľ ide o rozvinuté služby distribúcie online.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať európske spoločnosti (dodávateľov služieb online, tematické kanály atď.) prostredníctvom opatrení na digitalizáciu diel a tvorbu propagačných a reklamných materiálov na digitálnych nosičoch s cieľom vytvoriť súborné európske diela v digitálnom formáte určené na použitie prostredníctvom nových médií,

podporovať vznik digitálnych služieb, ktoré obsahujú európske katalógy.

3.5.   Podporovať kiná, ktoré premietajú významné percento neeurópskych diel, aby využívali možnosti, ktoré im ponúka digitálna distribúcia.

Operačné ciele:

podporovať kiná, aby investovali do digitálnych zariadení tým, že sa vlastníkom kín uľahčí prístup k úverom.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

podporovať nepriame náklady (napríklad finančné výdavky a poistenie) vynaložené vlastníkmi a prevádzkovateľmi kín pri investovaní do digitálnych zariadení.

4.   Propagácia

4.1.   Zlepšenie šírenia európskych audiovizuálnych diel zabezpečením prístupu k európskym a medzinárodným profesijným trhom pre európsky audiovizuálny sektor

Operačný cieľ č. 1:

zlepšiť podmienky prístupu odborníkov k obchodným podujatiam a profesijným audiovizuálnym trhom v Európe a mimo nej.

Akcia, ktorá sa má vykonať:

poskytovanie technickej a finančnej pomoci pri podujatiach ako:

hlavné európske a medzinárodné kinematografické trhy,

hlavné európske a medzinárodné televízne trhy,

tematické trhy najmä pre animované filmy, dokumentárne filmy, multimédiá a nové technológie.

Operačný cieľ č. 2 a akcie, ktoré sa majú vykonať:

podnecovať a podporovať tvorbu európskych katalógov a zriaďovanie databáz európskych programových katalógov určených pre odborníkov.

Operačný cieľ č. 3:

podnecovať podporu propagácie už od fázy prípravy alebo produkcie.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať organizovanie fór pre rozvoj, financovanie, koprodukciu a distribúciu európskych alebo prevažne európskych diel a programov,

vypracúvať a realizovať marketingové a odbytové propagačné kampane pre európske filmové a audiovizuálne programy počas fázy produkcie.

4.2.   Zlepšiť prístup európskej a medzinárodnej verejnosti k európskym audiovizuálnym dielam

Operačné ciele a akcie, ktoré sa majú vykonať:

podnecovať a podporovať, aby väčšina alebo značná časť diel premietaných na audiovizuálnych festivaloch bola európskymi dielami,

uprednostňovať a podporovať festivaly, ktoré prispievajú k propagácii diel z členských štátov alebo regiónov s nízkou kapacitou audiovizuálnej produkcie a diel mladých európskych tvorcov a ktoré zvyšujú kultúrnu a jazykovú rôznorodosť a dialóg medzi kultúrami,

– podnecovať a podporovať iniciatívy zamerané na audioviuálnu gramotnosť, ktoré sa organizujú v rámci festivalov a ktoré sú určené mladým ľuďom, najmä v úzkej spolupráci so školami a inými inštitúciami,

podnecovať a podporovať iniciatívy odborníkov, najmä vlastníkov kín, verejnoprávnych alebo komerčných televíznych kanálov, festivalov a kultúrnych inštitúcií, ktorých cieľom je v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Komisiou organizovať propagačné akcie určené pre širokú verejnosť v prospech európskej kinematografickej a audiovizuálnej tvorby,

podnecovať a podporovať organizovanie udalostí so širokým mediálnym pokrytím, napríklad udeľovanie cien a Dni európskeho filmu.

4.3.   Podporovať spoločné akcie národných organizácií pôsobiacich v oblasti propagácie filmov a audiovizuálnych programov

Operačný cieľ:

podporovať vytváranie sietí a koordináciu spoločných európskych akcií a projektov.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať vytváranie európskych propagačných základní,

podporovať európske zoskupenia a organizácie zastrešujúce národné a/alebo regionálne propagačné organizácie na európskych a svetových trhoch,

podporovať prepájania festivalov, najmä výmenu pri zostavovaní programov a odborných znalostí,

podporovať zoskupovanie projektov sledujúcich rovnaké, podobné a/alebo navzájom sa dopĺňajúce ciele,

podporovať zriaďovanie sietí databáz a katalógov.

4.4.   Podporovať propagáciu európskeho filmového a audiovizuálneho dedičstva a prístup k nemu

Operačný cieľ a akcia, ktorá sa má vykonať:

podnecovať a podporovať organizovanie podujatí, najmä tých, ktoré sa zameriavajú na mladých ľudí, s cieľom propagovať európske filmové a audiovizuálne dedičstvo.

5.   Pilotné projekty

Operačný cieľ:

zabezpečovať prispôsobovanie programu vývojovým trendom trhu najmä v súvislosti so zavádzaním a používaním informačných a komunikačných technológií.

Akcie, ktoré sa majú vykonať:

podporovať pilotné projekty v oblastiach, ktoré pravdepodobne budú ovplyvnené zavedením a používaním nových informačných a komunikačných technológií,

v širokej miere šíriť výsledky pilotných projektov prostredníctvom konferencií alebo podujatí online a offline s cieľom podporovať šírenie osvedčených postupov.

KAPITOLA II

DOJEDNANIA PRE VYKONÁVANIE

1.   Podpora Spoločenstva

1.1.   Podiel príspevku Spoločenstva na nákladoch na podporované operácie

Finančný príspevok z programu MEDIA nesmie byť vyšší než 50 % nákladov na podporované operácie okrem nasledujúcich prípadov.

a)

v prípade činnosti odbornej prípravy v krajinách alebo regiónoch s nízkou kapacitou audiovizuálnej produkcie a/alebo obmedzeným geografickým priestorom alebo jazykovou oblasťou;

b)

v prípade projektov predložených v rámci uchádzania sa o podporu na vývoj, distribúciu/šírenie a propagáciu, ktoré zvýrazňujú hodnotu európskej jazykovej a kultúrnej rôznorodosti;

c)

v prípade opatrení, ktoré patria k opatreniam opísaným v bode 3 kapitoly I tejto prílohy (distribúcia a šírenie), o ktorých sa určilo, že sú v súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 2.

Finančný príspevok z programu MEDIA môže dosiahnuť až 75 % nákladov na podporované operácie v prípade vzdelávacích činností v členských štátoch, ktoré pristúpili do Európskej únie po 30. apríli 2004. Tomuto ustanoveniu sa bude venovať osobitná pozornosť pri hodnotení programu v polovici jeho vykonávania.

1.2.   Opatrenia na podporu Spoločenstva

Komisia zabezpečí dostupnosť programu a to, aby sa vykonával transparentne.

Podpora Spoločenstva je vo forme grantov alebo štipendií.

V oblasti vzdelávania musí byť každoročne a v najvyššej možnej miere pridelená primeraná suma dostupných rozpočtových prostriedkov na nové činnosti.

1.3.   Výber projektov

ustanoveniami tohto rozhodnutia a jeho prílohy,

ustanoveniami nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

1.4.   Rozdelenie zdrojov

Dostupné prostriedky sa rozdelia podľa nasledujúcich usmernení:

Získavanie a zlepšovanie schopností

približne 7 %

Rozvoj

najmenej 20 %

Distribúcia

najmenej 55 %

Propagácia

približne 9 %

Pilotné projekty

približne 4 %

Horizontálne náklady

najmenej 5 %

Tieto percentuálne podiely sú orientačné a výbor ustanovený v článku 11 ich môže zmeniť v súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 2.

S cieľom zabezpečiť celkovú účinnosť a vhodné vykonávanie cieľov programu, ako je ustanovené v článku 1, akcie Spoločenstva by sa mali sústrediť na rozvoj akcií vykonávaných podľa predchádzajúcich programov citovaných v odôvodnení 7.

Všetky akcie by sa mali každoročne preskúmať v súlade s postupom ustanoveným v článku 10 ods. 2, čím sa umožní Spoločenstvu reagovať na potreby a rozvoj sektora.

S cieľom zabezpečiť všeobecné kultúrne a priemyselné ciele programu rozhodnutie o ročnom rozvrhnutí finančného krytia by malo byť založené na pokračujúcom monitorovaní účinnosti akcie v programe.

2.   Oznámenie

2.1.   Komisia

S cieľom uľahčiť vykonávanie programu Komisia môže organizovať semináre, sympóziá alebo zasadnutia a vykonávať akékoľvek vhodné informačné a propagačné opatrenia alebo opatrenia zamerané na šírenie najmä v súvislosti s monitorovaním a vyhodnocovaním programu. Takéto činnosti možno financovať prostredníctvom grantov alebo výziev na predkladanie ponúk do verejnej súťaže alebo ich môže organizovať a financovať priamo Komisia.

2.2.   MEDIA desks a MEDIA antennae

a)

informovania odborníkov z audiovizuálneho sektora o rôznych typoch pomoci, ktorá je k dispozícii v rámci politík Európskej únie;

b)

reklamy a propagácie programu;

c)

podpory čo možno najväčšej účasti odborníkov na činnostiach uskutočňovaných v rámci programu;

d)

pomoci odborníkom pri predkladaní ich projektov na základe výzvy na podávanie návrhov;

e)

podpory cezhraničnej spolupráce medzi profesionálmi, inštitúciami a sieťami;

f)

podpory Komisie pri zabezpečovaní prepojenia s rozličnými podpornými inštitúciami členských štátov s cieľom zabezpečiť doplnkovosť činností vykonávaných v rámci tohto programu k vnútroštátnym podporným opatreniam;

g)

sprístupňovania údajov o vnútroštátnych audiovizuálnych trhoch zainteresovaným stranám.

3.   Informácie o európskom audiovizuálnom trhu a účasti na činnosti úradu a prípadná spolupráca s Eurimages – podporným fondom Rady Európy

Program tvorí právny základ výdavkov potrebných na monitorovanie opatrení Spoločenstva v oblasti audiovizuálnej politiky.

Ustanovuje, že Európska únia sa naďalej zúčastňuje na činnosti úradu. Tým zjednodušuje prístup prevádzkovateľov k informáciám a ich šírenie v rámci sektora. Zároveň prispieva k väčšej transparentnosti procesu produkcie. Program by mohol navyše umožniť Európskej únii, aby preskúmala možnosti spolupráce s podporným fondom Eurimages (okrem spolupráce pri finančných a administratívnych záležitostiach) s cieľom podporovať konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho sektora na medzinárodnom trhu.

4.   Úlohy riadenia

Finančné prostriedky pridelené na program môžu pokrývať aj výdavky na prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ktoré sú priamo potrebné na riadenie programu a realizáciu jeho cieľov, najmä na štúdie, zasadnutia, informačné a publikačné činnosti, ako aj výdavky spojené s počítačovými sieťami, určené na výmenu informácií, a akékoľvek iné výdavky na administratívnu a technickú pomoc, ktorú môže Komisia použiť pri riadení programu. Odborníkov zo skupín pre technické poradenstvo alebo pre iné hodnotiace alebo výberové postupy možno riadne odmeňovať.

Komisia pri vykonávaní programu zabezpečí súlad s cieľmi a prioritami ustanovenými v článku 1 a zabezpečí, aby účasť profesionálov na programe vyvážene odzrkadľovala európsku kultúrnu rozmanitosť.

5.   Kontroly a audity

Pre projekty vybrané v súlade s postupom opísaným v článku 9 sa zriadi systém náhodných auditov.

Každý prijímateľ grantu uchováva podporné dokumenty o vynaložených výdavkoch päť rokov od záverečnej platby, aby boli k dispozícii Komisii. Prijímateľ grantu zabezpečí, aby sa v prípade potreby sprístupnili Komisii aj podporné dokumenty, ktoré majú jeho partneri alebo členovia.

Komisia je oprávnená vykonať audit využívania grantu buď priamo prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo prostredníctvom akejkoľvek inej kvalifikovanej externej agentúry podľa vlastného výberu. Audity sa môžu vykonávať počas celého obdobia trvania zmluvy a počas piatich rokov odo dňa zaplatenia zostatku grantu. Výsledky týchto auditov môžu viesť k rozhodnutiu Komisie o vrátení finančných prostriedkov.

Zamestnanci Komisie a externé osoby splnomocnené Komisiou majú na účely riadneho výkonu auditu primeraný prístup najmä do kancelárií prijímateľa grantu, ako aj ku všetkým potrebným informáciám vrátane tých, čo sú v elektronickej podobe.

Dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom majú rovnaké práva ako Komisia, najmä právo prístupu.

Komisia je navyše oprávnená vykonávať v rámci tohto programu kontroly a previerky na mieste v súlade s nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (1). Európsky úrad pre boj proti podvodu vykoná v prípade potreby vyšetrovanie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (2).


(1)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.


24.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/30


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1719/2006/ES

z 15. novembra 2006,

ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie 2007 – 2013

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 149 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „zmluva“) zakladá občianstvo Únie a stanovuje, že akcia Spoločenstva v oblasti vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a mládeže má byť predovšetkým zameraná na podporu rozvoja výmen mládeže a výmen sociálnych a výchovno-vzdelávacích pracovníkov, ako aj kvalitného vzdelávania.

(2)

Zmluva o Európskej únii sa zakladá na zásadách slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, rovnosti medzi mužmi a ženami a nediskriminácie. Podpora aktívneho občianstva mladých ľudí by mala prispieť k rozvoju týchto hodnôt.

(3)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1031/2000/ES (4) z 13. apríla 2000 ustanovilo akčný program Spoločenstva „Mládež“. Je vhodné pokračovať v spolupráci a akcii Spoločenstva v tejto oblasti a túto spoluprácu a akciu zintenzívniť na základe skúseností získaných pri uskutočňovaní tohto programu.

(4)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 790/2004/ES (5) z 21. apríla 2004 ustanovilo akčný program Spoločenstva na podporu organizácií aktívnych na európskej úrovni v oblasti mládeže.

(5)

Mimoriadna Európska rada, ktorá sa konala 23. a 24. marca 2000 v Lisabone stanovila strategický cieľ EÚ, ktorý zahŕňa aktívnu politiku zamestnanosti s väčším dôrazom na celoživotné vzdelávanie doplnenú stratégiou trvalého rozvoja, ktorú prijala Európska rada na zasadnutí 15. a 16. júna 2001 v Göteborgu.

(6)

Vo vyhlásení z Laekenu pripojenom k záverom predsedníctva Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2001 sa uvádza, že jednou zo základných výziev, ktorým čelí EÚ, je priblížiť európsky projekt a inštitúcie občanom a v prvom rade mládeži.

(7)

Komisia 21. novembra 2001 prijala bielu knihu s názvom Nový impulz pre európsku mládež, ktorá navrhuje, aby sa rámec spolupráce v oblasti mládeže zameriaval na participáciu, informovanosť, dobrovoľnícke aktivity a lepšie porozumenie mladým ľudom. Európsky parlament prijal tieto návrhy vo svojom uznesení zo 14. mája 2002 (6).

(8)

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady z 27. júna 2002 (7) ustanovuje najmä otvorenú metódu koordinácie, ktorá sa vzťahuje na priority, ktorými sú participácia, informovanosť, dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí a lepšie porozumenie mládeži. Na toto by sa malo prihliadať pri vykonávaní programu MLÁDEŽ V AKCII (ďalej len „program“).

(9)

Rada vo svojich záveroch zo 6. mája 2003 (8) zdôrazňuje, že je nevyhnutné zachovať a rozvinúť existujúce nástroje Spoločenstva, ktoré sú osobitne určené mladým ľudom, pretože sú podstatné pre rozvíjanie spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti mládeže, a že by sa priority a ciele týchto nástrojov mali zosúladiť s cieľmi rámca európskej spolupráce v oblasti mládeže.

(10)

Európska rada prijala na svojom jarnom zasadnutí, ktoré sa konalo 22. a 23. marca 2005 Európsky pakt mládeže ako jeden z nástrojov, ktorý prispieva k dosiahnutiu lisabonských cieľov rastu a zamestnanosti. Pakt sa sústreďuje na tri oblasti: zamestnanosť, integráciu a sociálny rast; vzdelávanie, odbornú prípravu a mobilitu; zosúladenie pracovného a rodinného života.

(11)

Činnosť Spoločenstva zahŕňa podporu vysoko kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy a musí smerovať k odstráneniu nerovností a podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami podľa článku 3 ods. 2 zmluvy.

(12)

Je potrebné zaoberať sa osobitnými potrebami osôb so zdravotným postihnutím.

(13)

Je potrebné podporovať aktívne občianstvo a pri uskutočňovaní akčných línií zintenzívniť boj proti všetkým formám vylúčenia a diskriminácie vrátane vylúčenia a diskriminácie na základe pohlavia, rasového a etnického pôvodu, náboženstva a viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie v súlade s článkom 13 ods. 1 zmluvy.

(14)

Kandidátske krajiny a tie krajiny EZVO, ktoré sú stranami dohody o EHP, sa môžu zúčastňovať na programoch Spoločenstva v súlade s dohodami uzavretými s týmito krajinami.

(15)

Európska rada prijala na svojom zasadnutí v Solúne 19. a 20. júna 2003„Solúnsku agendu pre západný Balkán: približovanie sa k európskej integrácii“, ktorá ustanovuje, že programy Spoločenstva by mali byť otvorené krajinám zúčastňujúcim sa na procese stabilizácie a pridružovania na základe rámcových dohôd, ktoré Spoločenstvo s týmito krajinami uzavrie.

(16)

Mali by sa urobiť kroky s cieľom otvoriť tento program Švajčiarsku.

(17)

Barcelonské vyhlásenie prijaté na Euro-stredomorskej konferencii v roku 1995 uvádza, že výmeny mládeže by mali predstavovať spôsob, ako pripraviť budúce generácie na užšiu spoluprácu medzi euro-stredomorskými partnermi a zároveň dodržiavať zásady ľudských práv a základných slobôd.

(18)

Rada vo svojich záveroch zo 16. júna 2003 na základe oznámenia Komisie s názvom Rozšírená Európa – susedstvo: nový rámec pre vzťahy s našimi východnými a južnými susedmi vymedzuje zintenzívnenie kultúrnej spolupráce, podporu vzájomného porozumenia a spoluprácu so susednými krajinami v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy ako akčné línie pre činnosť Spoločenstva.

(19)

Správy o priebežnom hodnotení existujúceho programu Mládež, ako aj verejná konzultácia o budúcnosti činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže odhaľujú naliehavú a z viacerých hľadísk rastúcu potrebu pokračovať v spolupráci a mobilite v oblasti mládeže na európskej úrovni a vyzývajú k jednoduchšiemu a pružnejšiemu uskutočňovaniu programu, ktoré je prispôsobené účastníkovi.

(20)

Podľa zásady riadneho finančného hospodárenia sa vykonávanie programu môže zjednodušiť paušálnym financovaním v prípade podpory, ktorá sa udeľuje účastníkom programu, alebo podpory Spoločenstva určenej štruktúram zriadeným na vnútroštátnej úrovni na správu programu.

(21)

Program by sa mal v spolupráci Komisiou a členskými štátmi pravidelne monitorovať a vyhodnocovať tak, aby bolo možné urobiť úpravy, najmä priorít pre vykonávanie opatrení. Toto monitorovanie a hodnotenie by malo zahŕňať merateľné a relevantné ciele a ukazovatele.

(22)

Formulácia právneho základu programu by mala byť dostatočne pružná a mala by umožňovať vhodné prispôsobenie akcií, aby sa zohľadnil vývoj potrieb v priebehu obdobia rokov 2007 – 2013, a vyhýbať sa zbytočne podrobným ustanoveniam predchádzajúcich programov, preto sa v tomto rozhodnutí uvádzajú len všeobecné definície akcií a základných administratívnych a finančných ustanovení, ktoré ich sprevádzajú.

(23)

Je vhodné zabezpečiť riadne uzavretie programu, najmä pokiaľ ide o pokračovanie v uplatňovaní viacročných dojednaní na jeho riadenie ako napríklad financovanie technickej a administratívnej pomoci. Od 1. januára 2014 sa technickou a administratívnou pomocou bude v prípade potreby zabezpečovať riadenie akcií, ktoré sa neukončili do roku 2013.

(24)

Je potrebné ustanoviť osobitné opatrenia na uplatňovanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (9), a jeho vykonávacích opatrení, ako aj odchýliek od týchto znení nevyhnutné z dôvodu charakteristík prijímateľov a povahy akcií.

(25)

Vhodné opatrenia by sa mali vykonať s cieľom predchádzať nezrovnalostiam a podvodom a vymáhať ušlé, neoprávnene vyplatené alebo použité finančné prostriedky.

(26)

Toto rozhodnutie ustanovuje na celé obdobie trvania programu finančné krytie, ktoré predstavuje hlavný orientačný bod v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (10) pre rozpočtový orgán počas každoročného rozpočtového postupu.

(27)

Keďže ciele tohto rozhodnutia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, pretože si vyžadujú najmä mnohostranné partnerstvá, opatrenia nadnárodnej mobility, ako aj výmenu informácií na európskej úrovni, ale z dôvodu nadnárodného a mnohostranného rozsahu navrhovaných akcií a opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(28)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (11).

(29)

Mali by sa prijať prechodné opatrenia na monitorovanie akcií, ktoré sa začali pred 31. decembrom 2006, podľa rozhodnutia č. 1031/2000/ES a rozhodnutia č. 790/2004/ES,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Ustanovenie programu

1.   Týmto rozhodnutím sa ustanovuje program MLÁDEŽ V AKCII ako akcia Spoločenstva (ďalej len „program“), ktorého cieľom je rozvoj spolupráce v oblasti mládeže v Európskej únii.

2.   Program sa začne 1. januára 2007 a ukončí sa 31. decembra 2013.

Článok 2

Všeobecné ciele programu

1.

a)

podporovať vo všeobecnosti aktívne občianstvo mladých ľudí, a najmä ich európske občianstvo;

b)

rozvíjať solidaritu a podporovať toleranciu medzi mladými ľuďmi, najmä s cieľom posilniť sociálnu súdržnosť v EÚ;

c)

podporovať vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi v rôznych krajinách;

d)

prispievať k rozvoju kvality systémov na podporu mládežníckych činností a kapacít organizácií občianskej spoločnosti v oblasti mládeže;

e)

podporovať európsku spoluprácu v oblasti mládeže.

2.   Všeobecné ciele programu dopĺňajú ciele uskutočňované v ďalších oblastiach činnosti Spoločenstva, najmä v oblasti celoživotného vzdelávania vrátane odbornej prípravy a neformálneho a informálneho učenia, ako aj v iných oblastiach ako napr. kultúry, športu a zamestnanosti.

3.   Všeobecné ciele programu prispievajú k rozvoju politík EÚ, najmä pokiaľ ide o uznávanie kultúrnej, multikultúrnej a jazykovej rozmanitosti Európy, podporu sociálnej súdržnosti a o boj proti akejkoľvek forme diskriminácie na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj.

Článok 3

Konkrétne ciele programu

1.

V kontexte všeobecného cieľa, ktorý sa týka podpory aktívneho občianstva mladých ľudí vo všeobecnosti, a najmä ich európskeho občianstva:

a)

umožniť mladým ľuďom a mládežníckym organizáciám zúčastňovať sa na rozvoji spoločnosti vo všeobecnosti, a najmä na rozvoji EÚ;

b)

rozvíjať u mladých ľudí pocit príslušnosti k EÚ;

c)

podporovať participáciu mladých ľudí na demokratickom živote v Európe;

d)

podporovať mobilitu mladých ľudí v Európe;

e)

rozvíjať interkultúrne učenie v oblasti mládeže;

f)

propagovať medzi mladými ľuďmi základné hodnoty EÚ, najmä rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, rovnosť, rešpektovanie ľudských práv, toleranciu a nediskrimináciu;

g)

podporovať iniciatívnosť, podnikavosť a tvorivosť;

h)

umožňovať mladým ľuďom, ktorí majú menej príležitostí, vrátane mladých ľudí so zdravotným postihnutím účasť na programe;

i)

zabezpečiť, aby sa pri účasti na programe dodržiavala zásada rovnosti mužov a žien a pri jednotlivých akciách podporovala rodová rovnosť;

j)

poskytovať príležitosti na neformálne a informálne učenie s európskym rozmerom a otvárať inovatívne príležitosti v spojení s aktívnym občianstvom.

2.

V kontexte všeobecného cieľa rozvoja solidarity a podpory tolerancie medzi mladými ľuďmi, najmä s cieľom posilnenia sociálnej súdržnosti v EÚ:

a)

umožniť mladým ľuďom vyjadriť svoju osobnú angažovanosť prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít na európskej a medzinárodnej úrovni;

b)

zapojiť mladých ľudí do činností podporujúcich solidaritu medzi občanmi EÚ.

3.

V kontexte všeobecného cieľa, ktorý sa týka podpory vzájomného porozumenia medzi mladými ľuďmi v rôznych krajinách:

a)

rozvíjať výmeny a medzikultúrny dialóg medzi mladými Európanmi a mladými ľuďmi susedných krajín;

b)

prispievať v týchto krajinách k rozvoju kvality štruktúr na podporu mladých ľudí a úlohy ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií;

c)

rozvíjať spolu s ostatnými krajinami spoluprácu na tematických projektoch, do ktorých sú zapojení mladí ľudia a ľudia, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií.

4.

V kontexte všeobecného cieľa prispievať k rozvoju kvality systémov na podporu mládežníckych činností a kapacít organizácií občianskej spoločnosti v oblasti mládeže:

a)

prispievať k vytváreniu sietí medzi dotknutými organizáciami;

b)

rozvíjať školiace aktivity ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií, ako aj spoluprácu medzi nimi;

c)

podporovať inováciu pri vytváraní aktivít pre mladých ľudí;

d)

prispievať k zlepšeniu informovanosti mladých ľudí a zároveň venovať osobitnú pozornosť dostupnosti informácií pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím;

e)

podporovať dlhodobé mládežnícke projekty a iniciatívy regionálnych a miestnych subjektov;

f)

uľahčovať uznávanie neformálneho vzdelávania a schopností mladých ľudí nadobudnutých na základe účasti na programe;

g)

vymieňať si osvedčené postupy.

5.

V kontexte všeobecného cieľa, ktorý sa týka podpory európskej spolupráce v oblasti mládeže, s náležitým prihliadnutím na miestne a regionálne aspekty:

a)

podporovať výmenu osvedčených postupov a spoluprácu medzi verejnou správou a tvorcami politiky na všetkých úrovniach;

b)

podporovať štruktúrovaný dialóg medzi tvorcami politiky a mladými ľuďmi;

c)

zlepšiť znalosť otázok týkajúcich sa mládeže a porozumenie týmto otázkam;

d)

prispievať k spolupráci medzi rôznymi národnými a medzinárodnými mládežníckymi dobrovoľníckymi aktivitami.

Článok 4

Akcie

1.

Mládež pre Európu

Cieľom tejto akcie je:

podporovať výmeny mladých ľudí s cieľom zvýšiť ich mobilitu,

podporovať mládežnícke iniciatívy, projekty a činnosti súvisiace s participáciou na demokratickom živote s cieľom rozvíjať občianstvo mladých ľudí a ich vzájomné porozumenie.

2.

Európska dobrovoľnícka služba

Cieľom tejto akcie je podporiť účasť mladých ľudí na rôznych formách dobrovoľníckych aktivít v EÚ a mimo nej.

3.

Mládež vo svete

Cieľom tejto akcie je:

podporovať projekty s partnerskými krajinami uvedenými v článku 5 ods. 2, najmä výmeny mladých ľudí a ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií,

podporovať iniciatívy, ktoré posilňujú vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi, zmysel pre solidaritu a toleranciu, ako aj rozvoj spolupráce v oblasti mládeže a občianskej spoločnosti v týchto krajinách.

4.

Systémy na podporu mládeže

Cieľom tejto akcie je podporovať subjekty pôsobiace v oblasti mládeže na európskej úrovni, najmä činnosť mládežníckych mimovládnych organizácií, vytváranie sietí medzi týmito organizáciami, radiť ľuďom, ktorí rozvíjajú projekty, a zabezpečiť kvalitu prostredníctvom výmeny, odbornej prípravy a vytváranie sietí medzi ľuďmi, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií, podporovať inováciu a kvalitu, informovanosť mladých ľudí a zriaďovanie štruktúr a činností potrebných pre tento program na účely dosiahnutia týchto cieľov a podporovať partnerstvá s miestnymi a regionálnymi orgánmi.

5.

Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže

Cieľom tejto akcie je:

organizovať štruktúrovaný dialóg medzi rôznymi subjektmi pôsobiacimi v oblasti mládeže, najmä medzi samotnými mladými ľuďmi, ľuďmi, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií, a tvorcami politiky;

podporovať mládežnícke semináre o sociálnych, kultúrnych a politických otázkach, ktoré zaujímajú mladých ľudí;

prispievať k rozvoju politickej spolupráce v oblasti mládeže;

uľahčiť vytváranie sietí nevyhnutných pre lepšie porozumenie mládeži.

Článok 5

Účasť na programe

a)

členské štáty;

b)

štáty EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o EHP v súlade s ustanoveniami uvedenej dohody;

c)

kandidátske krajiny, na ktoré sa vzťahuje predvstupová stratégia podľa všeobecných zásad a všeobecných podmienok a dojednaní stanovených v rámcových dohodách uzavretých s týmito krajinami na účely ich účasti na programoch Spoločenstva;

d)

krajiny západného Balkánu v súlade s dojednaniami, ktoré sa ustanovia s týmito krajinami po uzavretí rámcových dohôd o ich účasti na programoch Spoločenstva;

e)

Švajčiarsko s výhradou uzavretia dvojstrannej dohody s touto krajinou.

2.   Akcie uvedené v bodoch 2 a 3 prílohy sú otvorené pre spoluprácu s tretími krajinami, ktoré uzavreli dohody so Spoločenstvom týkajúce sa oblasti mládeže (ďalej len „partnerské krajiny“).

Táto spolupráca je založená v prípade potreby na dodatočných finančných prostriedkoch z partnerských krajín, ktoré sa poskytnú v súlade s postupmi dohodnutými s týmito krajinami.

Článok 6

Prístup k programu

1.   Program je určený na podporu neziskových projektov pre mladých ľudí, skupiny mladých ľudí, ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií, neziskových organizácií a združení a v niektorých odôvodnených prípadoch ostatných partnerov pôsobiacich v oblasti mládeže.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia o uskutočňovaní akcií uvedené v prílohe, je program určený pre mladých ľudí vo veku od 15 do 28 rokov, avšak na niektorých akciách sa môžu zúčastňovať mladí ľudia už od veku 13 rokov alebo až do veku 30 rokov.

3.   Prijímatelia sa oprávnene zdržiavajú v krajine zúčastňujúcej sa na programe alebo v závislosti od povahy akcie v partnerskej krajine.

4.   Všetkým mladým ľuďom sa bez akejkoľvek diskriminácie umožní prístup k aktivitám programu, pokiaľ ustanovenia prílohy neustanovujú inak. Komisia a zúčastnené krajiny zabezpečia, aby sa vyvinulo osobitné úsilie v prospech mladých ľudí, ktorých účasť na programe je obzvlášť sťažená zo vzdelanostných, sociálnych, fyzických, psychologických, hospodárskych alebo kultúrnych dôvodov, alebo pretože bývajú v odľahlých oblastiach.

5.   Zúčastnené krajiny sa usilujú prijať vhodné opatrenia, aby mohli mať účastníci programu prístup k zdravotnej starostlivosti v súlade s ustanoveniami práva Spoločenstva. Krajina pôvodu sa usiluje prijať vhodné opatrenia, aby si účastníci Európskej dobrovoľníckej služby mohli ponechať sociálnu ochranu. Zúčastnené krajiny sa tiež usilujú prijímať vhodné opatrenia, v súlade so zmluvou, na odstránenie právnych a administratívnych prekážok znemožňujúcich prístup k programu.

Článok 7

Medzinárodná spolupráca

Program je tiež otvorený spolupráci s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže, najmä s Radou Európy.

Článok 8

Vykonávanie programu

1.   Komisia zabezpečí vykonávanie akcií, ktoré sú predmetom tohto programu, v súlade s prílohou.

2.   Komisia a zúčastnené krajiny prijmú vhodné opatrenia na vytvorenie štruktúr na európskej, národnej a v prípade potreby regionálnej alebo miestnej úrovni s cieľom plniť ciele programu, ako aj v najväčšej možnej miere využiť akcie programu.

3.   Komisia a zúčastnené krajiny prijmú vhodné opatrenia na podporu uznávania neformálneho a informálneho učenia mladých ľudí, napríklad prostredníctvom dokladov alebo osvedčení s prihliadnutím na národnú situáciu, ktorými sa uznávajú skúsenosti získané prijímateľmi a ktoré potvrdzujú priamu účasť mladých ľudí alebo ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií, na niektorej z akcií programu. Tento cieľ možno posilniť doplnením iných akcií Spoločenstva, ako to ustanovuje článok 11.

4.   Komisia v spolupráci so zúčastnenými krajinami zabezpečí primeranú ochranu finančných záujmov Spoločenstva zavedením účinných, primeraných a odradzujúcich opatrení, administratívnych kontrol a sankcií.

5.   Komisia a zúčastnené krajiny zabezpečia, aby boli akcie podporované programom riadne zverejnené.

6.

a)

prijmú v súlade s vnútroštátnymi postupmi nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie hladkého fungovania programu na národnej úrovni prostredníctvom zapojenia strán, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi problematiky mládeže;

b)

zriadia/ustanovia a kontrolujú národné agentúry pri uskutočňovaní akcií programu na národnej úrovni v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a v súlade s týmito kritériami:

i)

subjekt zriadený alebo ustanovený za národnú agentúru je právnická osoba alebo tvorí súčasť organizácie, ktorá je právnickou osobou (a vzťahuje sa na neho právny poriadok zúčastnenej krajiny). Za národnú agentúru nemôže byť ustanovené ministerstvo;

ii)

subjekt má k dispozícii dostatočný počet zamestnancov s vhodnými schopnosťami na prácu v prostredí medzinárodnej spolupráce, vhodnú infraštruktúru a administratívne prostredie, ktoré mu umožní vyhnúť sa akýmkoľvek konfliktom záujmov;

iii)

je schopný uplatňovať pravidlá správy fondov a zmluvné podmienky ustanovené na úrovni Spoločenstva;

iv)

má k dispozícii dostatočné finančné krytie (pokiaľ možno od orgánu verejnej moci) a administratívne kapacity v súlade s objemom finančných prostriedkov Spoločenstva, ktoré bude musieť spravovať;

c)

zodpovedajú za riadne hospodárenie národných agentúr uvedených v písmene b) s finančnými prostriedkami prevedenými na agentúry a určenými na pridelenie na projekty. Zodpovedajú najmä za zabezpečenie toho, aby národné agentúry dodržiavali zásady transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a zákazu kumulácie finančných prostriedkov z iných zdrojov Spoločenstva a za splnenie povinnosti vymáhať od prijímateľov akékoľvek splatné finančné prostriedky;

d)

prijmú nevyhnutné opatrenia pre audit a kontrolu finančných prostriedkov národných agentúr uvedených v písmene b), a najmä:

i)

poskytnú Komisii v súlade s pravidlami riadneho finančného hospodárenia, predtým ako národná agentúra začne svoju činnosť, potrebné záruky, pokiaľ ide o existenciu, významnosť a fungovanie vhodných postupov, kontrolných systémov, účtovných systémov a postupov pre uzatváranie zmlúv a udeľovanie grantov v národnej agentúre;

ii)

poskytnú Komisii na konci každého rozpočtového roku dôkazy o spoľahlivosti finančných systémov a postupov národných agentúr a presnosti ich účtov;

iii)

zodpovedajú za všetky finančné prostriedky, ktoré neboli vymožené v prípadoch nezrovnalostí, nedbanlivosti alebo podvodu z dôvodu na strane národných agentúr uvedených v písmene b), ktoré majú za následok vymáhanie finančných prostriedkov Komisiou od národnej agentúry.

7.   Komisia môže v rámci postupu uvedeného v článku 10 ods. 1 vypracovať usmernenia pre jednotlivé akcie uvedené v prílohe, aby prispôsobila program akýmkoľvek zmenám priorít európskej spolupráce v oblasti mládeže.

Článok 9

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 10

Vykonávacie opatrenia

1.

a)

dojednania týkajúce sa vykonávania programu vrátane ročného pracovného plánu;

b)

celková rovnováha medzi rôznymi akciami programu;

c)

vo vzťahu k financovaniu kritériá (napr. mladé obyvateľstvo, HDP a zemepisná vzdialenosť medzi krajinami), ktoré sa uplatňujú na orientačné rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty, aby bolo možné riadiť akcie decentralizovaným spôsobom;

d)

monitorovanie dohody uvedenej v bode 4.2 prílohy, vrátane ročného pracovného plánu a výročnej správy Európskeho fóra mládeže;

e)

dojednania týkajúce sa hodnotenia programu;

f)

dojednania týkajúce sa vydávania osvedčení o účasti dotknutých mladých ľudí;

g)

dojednania týkajúce sa prispôsobovania akcií programu podľa článku 8 ods. 7.

2.   Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia súvisiace so všetkými ostatnými otázkami sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 3.

Článok 11

Komplementárnosť s inými akciami Spoločenstva

1.   Komisia zabezpečí komplementárnosť programu s akciami Spoločenstva v iných oblastiach, najmä v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, kultúry, občianstva, športu, jazykov, zamestnanosti, zdravia, výskumu, podnikania, vonkajšej činnosti EÚ, sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti a boja proti diskriminácii.

2.   Program môže v prípade zlučiteľnosti zdieľať spoločné prostriedky s ostatnými nástrojmi Spoločenstva s cieľom uskutočňovať akcie, ktoré zároveň spĺňajú ciele programu aj týchto nástrojov.

3.   Komisia a členské štáty kladú dôraz na akcie programu, ktoré prispievajú k rozvoju cieľov ostatných oblastí činnosti Spoločenstva, ako napr. vzdelávania, odbornej prípravy, kultúry a športu, jazykov, sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti a boja proti diskriminácii.

Článok 12

Komplementárnosť s vnútroštátnymi politikami a nástrojmi

1.   Zúčastnené krajiny môžu Komisiu požiadať o oprávnenie udeliť európsku značku národným, regionálnym alebo miestnym akciám, ktoré sú podobné ako akcie uvedené v článku 4.

2.   Zúčastnená krajina môže prijímateľom poskytnúť vnútroštátne finančné prostriedky, s ktorými sa hospodári v súlade s pravidlami programu, pričom sa na tento účel môžu využiť decentralizované štruktúry programu, ak sa zabezpečí pomerné doplnkové financovanie týchto štruktúr.

Článok 13

Všeobecné finančné ustanovenia

1.   Rozpočet na vykonávanie tohto programu na obdobie uvedené v článku 1 sa týmto stanovuje na 885 000 000 EUR.

2.   Ročné rozpočtové prostriedky povoľuje rozpočtový orgán v rámci finančného rámca.

Článok 14

Finančné ustanovenia týkajúce sa prijímateľov

1.   V rámci programu môžu granty získať právnické a fyzické osoby.

2.   Komisia môže na základe charakteristiky prijímateľov a povahy akcií rozhodnúť o ich oslobodení od overovania odborných spôsobilostí a kvalifikácií potrebných na uskutočnenie navrhovanej akcie alebo pracovného programu. Komisia dodržiava zásadu proporcionality pri určovaní požiadaviek týkajúcich sa výšky finančnej podpory s prihliadnutím na charakteristiky prijímateľov, ich vek, povahu akcie a výšku finančnej podpory.

3.   V závislosti od povahy akcie môže byť finančná podpora vo forme dotácií alebo štipendií. Komisia môže tiež udeliť ceny za akcie alebo projekty uskutočnené v rámci programu. V závislosti od povahy akcie možno povoliť paušálne financovania a/alebo uplatňovanie sadzieb na jednotlivé položky nákladov.

4.   V prípade grantov pre akciu by sa dohody mali podpísať do dvoch mesiacov od udelenia grantov.

5.   Prevádzkové granty udelené v rámci programu organizáciám pôsobiacim na európskej úrovni, ktoré sú vymedzené v článku 162 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (12), sa v súlade s článkom 113 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 v prípade opätovného poskytnutia automaticky neznižujú.

6.   Podľa článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 môže Komisia zveriť úlohy orgánu verejnej správy, a najmä úlohy plnenia rozpočtu štruktúram uvedeným v článku 8 ods. 2 tohto rozhodnutia.

7.   Podľa článku 38 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 sa možnosť v odseku 6 tohto článku vzťahuje aj na štruktúry vo všetkých zúčastnených krajinách.

Článok 15

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Komisia zabezpečí, aby sa program pravidelne monitoroval z hľadiska plnenia jeho cieľov. Monitorovanie zahŕňa správy uvedené v odseku 3 a osobitné činnosti. Komisia sa pri monitorovaní poradí aj s mladými ľuďmi.

2.   Komisia zabezpečí pravidelné, nezávislé a externé hodnotenie programu.

3.   Zúčastnené krajiny predložia Komisii do 30. júna 2010 správu o vykonávaní programu a do 30. júna 2015 správu o posúdení vplyvu programu.

4.

a)

do 31. marca 2011 priebežnú hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch a kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľoch vykonávania programu;

b)

do 31. decembra 2011 oznámenie o pokračovaní programu;

c)

do 31. marca 2016 správu o hodnotení ex post.

Článok 16

Prechodné ustanovenie

Na akcie, ktoré sa začali pred 31. decembrom 2006, sa podľa rozhodnutia č. 1031/2000/ES a rozhodnutia č. 790/2004/ES až do ich ukončenia naďalej vzťahujú ustanovenia týchto rozhodnutí.

V prípade potreby by malo byť možné zahrnúť rozpočtové prostriedky do rozpočtu po roku 2013 s cieľom pokryť výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú na riadenie akcií, ktoré sa neukončili do 31. decembra 2013. Výbor uvedený v článku 8 rozhodnutia č. 1031/2000/ES sa nahrádza výborom uvedeným v článku 9 tohto rozhodnutia.

V súlade s ustanovením článku 18 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa na program môžu poskytnúť rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom plynúcim z vrátenia nesprávne vyplatených súm podľa rozhodnutia č. 1031/2000/ES a rozhodnutia č. 790/2004/ES.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

V Štrasburgu 15. novembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 234, 22.9.2005, s. 46.

(2)  Ú. v. EÚ C 71, 22.3.2005, s. 34.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu doručené 25. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 24. júla 2006 (Ú. v. EÚ C 251 E, 17.10.2006, s. 20) a pozícia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Ú. v. ES L 117, 18.5.2000, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 885/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 24.

(6)  Ú. v. EÚ C 180 E, 31.7.2003, s. 145.

(7)  Ú. v. ES C 168, 13.7.2002, s. 2.

(8)  Ú. v. EÚ C 115, 15.5.2003, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(12)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.


PRÍLOHA

Akcie uskutočňované v rámci plnenia všeobecných a konkrétnych cieľov programu podporujú projekty malého rozsahu, ktoré podporujú aktívnu participáciu mladých ľudí a zabezpečujú zviditeľňovanie Európy a vplyv projektov.

Účasť mladých ľudí na tomto programe si nevyžaduje žiadne osobitné predchádzajúce skúsenosti alebo kvalifikačné predpoklady okrem výnimočných prípadov.

Program by sa mal uskutočňovať spôsobom prispôsobeným užívateľovi.

Program by mal podporiť iniciatívnosť, podnikavosť a tvorivosť mladých ľudí, umožňuje účasť mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí, vrátane mladých ľudí so zdravotným postihnutím a zabezpečuje, aby sa pri účasti na programe dodržiavala zásada rovnosti mužov a žien a pri všetkých akciách podporovala rodová rovnosť.

Účasť na akciách je možná, ak je k dispozícii vhodné poistenie, ktoré zaručí ochranu mladých ľudí počas uskutočňovania činností programu.

AKCIE

Akcie je možné rozdeliť na tieto opatrenia:

Akcia 1 – Mládež pre Európu

Cieľom tejto akcie je posilniť aktívne občianstvo mladých ľudí a vzájomné porozumenie medzi nimi prostredníctvom týchto opatrení.

1.1.   Výmeny mládeže

Výmeny mládeže umožňujú, aby jedna alebo viaceré skupiny mladých ľudí navštívili skupinu z inej krajiny s cieľom zúčastniť sa spolu na spoločnom programe činností. Tieto výmeny sú v zásade určené pre mladých ľudí vo veku od 13 do 25 rokov.

Tieto činnosti založené na nadnárodných partnerstvách medzi rôznymi účastníkmi projektu zahŕňajú aktívnu účasť mladých ľudí a ich cieľom je umožniť mladým ľuďom objaviť a uvedomiť si rôzne sociálne a kultúrne reality, vzájomne sa niečo od seba naučiť a posilniť ich európske občianske uvedomenie. Podpora sa zameriava na mnohostranné činnosti súvisiace s mobilitou skupiny, nevylučuje však dvojstranné činnosti tohto druhu.

Dvojstranné výmeny skupín sú osobitne odôvodnené vtedy, keď ide o ich prvú európsku aktivitu alebo keď účastníci tvoria malé alebo miestne skupiny bez skúsenosti na európskej úrovni. Vítané sú najmä výmeny zamerané na mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí, aby sa tak posilnila ich účasť na programe.

Toto opatrenie zároveň podporuje prípravu a následné činnosti s cieľom posilniť aktívnu účasť mladých ľudí na projektoch, a najmä tie činnosti, ktorých cieľom je napomôcť mladým ľudom v jazykovej a medzikultúrnej oblasti.

1.2.   Podpora iniciatív mladých ľudí

Toto opatrenie podporuje projekty, v rámci ktorých sa mladí ľudia aktívne a priamo zúčastňujú na činnostiach, ktorých sú sami tvorcami a ktorých sú hlavnými účastníkmi, aby sa tak rozvíjala ich iniciatívnosť, podnikavosť a tvorivosť. Toto opatrenie je v zásade určené pre mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, hoci na niektorých iniciatívach sa môžu zúčastňovať mladí ľudia vo veku od 15 rokov, ak je zabezpečený vhodný dozor.

Toto opatrenie podporuje skupinové projekty vytvorené na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a prepojenie podobných projektov v rôznych krajinách, aby sa posilnil ich európsky rozmer a zlepšila sa spolupráca a výmena skúseností medzi mladými ľuďmi.

Osobitná pozornosť sa venuje mladým ľudom, ktorí majú menej príležitostí.

1.3.   Projekty zastupiteľskej demokracie

Toto opatrenie podporuje participáciu mladých ľudí na demokratickom živote. Tieto projekty a činnosti podporujú aktívnu participáciu mladých ľudí na živote ich miestneho, regionálneho alebo národného spoločenstva alebo na medzinárodnej úrovni.

Toto opatrenie je v zásade určené pre mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov.

Tieto projekty alebo činnosti sú založené na medzinárodných partnerstvách, ktoré umožňujú zdieľať na európskej úrovni myšlienky, skúsenosti a osvedčené postupy z projektov alebo činností na miestnej alebo regionálnej úrovni s cieľom zlepšiť participáciu mladých ľudí na rôznych úrovniach. Tieto činnosti môžu zahŕňať projekty organizovania konzultácií s mladými ľuďmi, aby sa zistili ich potreby a priania, s cieľom rozvíjať nové prístupy k ich aktívnej participácii na demokratickej Európe.

Akcia 2 – Európska dobrovoľnícka služba

Cieľom dobrovoľníckej služby je rozvíjať solidaritu a podporovať aktívne občianstvo a vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi pomocou týchto opatrení.

Mladý dobrovoľník sa zúčastňuje na neziskovej a neplatenej činnosti v prospech verejnosti inej krajiny, ako je krajina jeho bydliska. Európska dobrovoľnícka služba nesmie mať nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené pracovné miesta ani sa nesmie považovať za ich náhradu.

Služba trvá najmenej dva mesiace a môže trvať až dvanásť mesiacov. V riadne odôvodnených prípadoch, najmä s cieľom uľahčiť účasť mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí, môžu byť povolené kratšie trvania a dobrovoľnícke projekty, ktoré umožňujú účasť skupinám mladých ľudí.

Toto opatrenie tiež podporuje dobrovoľnícke projekty, ktoré umožňujú skupinám mladých ľudí kolektívne sa zúčastňovať na aktivitách usporiadaných na miestnej, regionálnej, národnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni v rozmanitých oblastiach napríklad kultúry, športu, civilnej ochrany, životného prostredia a rozvojovej pomoci.

Vo výnimočných prípadoch v závislosti od úloh, ktoré je potrebné splniť, a situácií, v akých dobrovoľníci pôsobia, si môžu niektoré typy projektov vyžadovať výber uchádzačov, ktorí majú osobitné schopnosti.

Toto opatrenie je určené pre mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, na niektorých činnostiach sa však môžu zúčastňovať mladí ľudia vo veku od 16 rokov, ak je zabezpečený vhodný dozor.

Toto opatrenie pokrýva všetky alebo časť výdavkov dobrovoľníka, jeho poistenie, diéty a cestovné, ako aj prípadné ďalšie príspevky pre mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí.

Toto opatrenie tiež podporuje činnosti, ktoré majú za cieľ odborne pripraviť mladých dobrovoľníkov a radiť im, ako ja koordinačné činnosti medzi jednotlivými partnermi vrátane iniciatív, ktorých cieľom je rozvíjať skúsenosti získané mladými ľuďmi počas európskej dobrovoľníckej služby.

Členské štáty a Komisia zaručia, aby sa dodržiavali určité normy kvality: dobrovoľníctvo musí zahŕňať rozmer neformálneho vzdelávania, ktorého výrazom je pedagogická činnosť zameraná na prípravu mladých ľudí na osobnej, medzikultúrnej a technickej úrovni, ako aj stálu osobnú podporu. Za mimoriadne dôležité sa považuje partnerstvo medzi rôznymi účastníkmi projektu a predchádzanie rizikám.

Akcia 3 – Mládež vo svete

Cieľom tejto akcie je rozvíjať vzájomné porozumenie medzi ľuďmi v duchu otvorenosti a súčasne prispieť k rozvoju systémov kvality, ktoré napomáhajú činnostiam mladých ľudí v dotknutých krajinách. Táto akcia je otvorená partnerským krajinám programu.

3.1.   Spolupráca so susediacimi krajinami EÚ

Toto opatrenie podporuje projekty s partnerskými krajinami programu, ktoré sa považujú za susedské krajiny podľa ustanovení politiky EÚ európskeho susedstva a podľa článku 5 ods. 2, ako aj Ruskou federáciou a krajinami západného Balkánu, kým nesplnia požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 písm. d).

Podporuje výmeny mládeže, predovšetkým mnohostranné, ale nevylučuje dvojstranné výmeny, ktoré umožňujú niekoľkým skupinám mladých ľudí zo zúčastnených krajín a zo susedných krajín, aby sa stretávali a spoločne sa zúčastňovali na programe činností. Toto opatrenie je v zásade určené pre mladých ľudí vo veku od 13 do 25 rokov. Tieto činnosti založené na nadnárodných partnerstvách medzi rôznymi účastníkmi projektu zahŕňajú predchádzajúcu odbornú prípravu výchovných pracovníkov a aktívnu účasť mladých ľudí, aby mohli objaviť a uvedomiť si rôzne sociálne a kultúrne reality. Na činnosti, ktorých cieľom je posilniť aktívnu účasť mladých ľudí na projektoch, môžu byť pridelené finančné prostriedky, najmä ak ide o prípravu v jazykovej a medzikultúrnej oblasti.

Po vytvorení zodpovedajúcich národných riadiacich štruktúr v susediacich krajinách môžu byť v týchto krajinách podporované individuálne alebo skupinové iniciatívy na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, ak sa uskutočňujú v súčinnosti s podobnými iniciatívami v krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe. Sú to činnosti, ktorých tvorcami i hlavnými účastníkmi sú samotní mladí ľudia. Táto činnosť je v zásade určená pre mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, na niektorých iniciatívach sa však môžu zúčastniť mladí ľudia vo veku od 16 rokov, ak je zabezpečený vhodný dozor.

Toto opatrenie podporuje činnosti, ktorých cieľom je prepojiť mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti mládeže a zlepšiť ich možnosti, pričom zohľadňuje významnú úlohu, ktorú môžu tieto organizácie zohrať pri rozvoji občianskej spoločnosti v susedných krajinách. Vzťahuje sa na odbornú prípravu ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií, a na výmeny skúseností, odborných poznatkov a osvedčených postupov medzi nimi. Podporuje činnosti, ktoré môžu viesť k vytvoreniu dlhodobých a kvalitných projektov a partnerstiev.

Toto opatrenie zároveň podporuje projekty, ktoré stimulujú inováciu a kvalitu s cieľom zaviesť, vykonávať a podporovať inovačné prístupy v oblasti mládeže.

Finančná podpora môže byť poskytovaná na informačné činnosti určené pre mladých ľudí a ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií.

Toto opatrenie zároveň podporuje činnosti presadzujúce spoluprácu v oblasti mládeže so susednými krajinami, napr. presadzovanie spolupráce a výmeny znalostí a osvedčených postupov v oblasti mládeže, ako aj ďalších opatrení na podporu a šírenie výsledkov projektov a činností v oblasti mládeže podporovaných v dotknutých krajinách.

3.2.   Spolupráca s ostatnými krajinami

Toto opatrenie podporuje činnosti spolupráce v oblasti mládeže, najmä výmenu osvedčených postupov s ostatnými partnerskými krajinami.

Podporuje výmeny ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií, a ich odbornú prípravu, rozvoj partnerstiev a sietí medzi mládežníckymi organizáciami.

Podľa tematických oblastí sa môžu uskutočňovať mnohostranné a dvojstranné výmeny mladých ľudí medzi týmito krajinami a zúčastnenými krajinami.

Finančné prostriedky sa poskytujú na činnosti, pri ktorých sa preukáže potenciál pre multiplikačný účinok.

V kontexte spolupráce s vyspelými krajinami poskytuje toto opatrenie prostriedky len európskym prijímateľom podpory v rámci projektov.

Akcia 4 – Systémy na podporu mládeže

Cieľom tejto akcie je rozvíjať kvalitu štruktúr na podporu mládeže, podporovať úlohu ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií, rozvíjať kvalitu programu a podporovať občiansku angažovanosť mladých ľudí na európskej úrovni prostredníctvom podpory subjektov pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti mládeže.

4.1.   Podpora subjektov pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti mládeže

Toto opatrenie podporuje činnosť mimovládnych organizácií pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti mládeže, ktoré sú zamerané na plnenie cieľa, ktorý je vo všeobecnom európskom záujme. Ich činnosti musia prispievať k zvyšovaniu participácie mladých ľudí na verejnom živote a na živote spoločnosti a k vytváraniu a realizácii činností európskej spolupráce v oblasti mládeže v širšom zmysle slova.

od jeho zriadenia v súlade s právnymi predpismi musí uplynúť najmenej jeden rok,

musí byť neziskový,

musí mať sídlo v niektorej zo zúčastnených krajín v súlade s článkom 5 ods. 1 alebo v jednej z niektorých krajín východnej Európy (t. j. Bielorusko, Moldavsko, Ruská federácia, Ukrajina),

musí vykonávať svoju činnosť na európskej úrovni, osobitne alebo v spolupráci s inými združeniami, a jeho štruktúra a činnosti musia pokrývať najmenej osem zúčastnených krajín; môže ísť o európsku sieť zastupujúcu subjekty pôsobiace v oblasti mládeže,

jeho činnosti musia byť v súlade so zásadami, ktoré sú základom činnosti Spoločenstva v oblasti mládeže,

môže to byť subjekt, ktorého činnosť je výlučne zmeraná na prospech mladých ľudí, alebo subjekt so širšími cieľmi, ktorého činnosť je čiastočne zameraná na prospech mladých ľudí,

musí zapojiť mladých ľudí do riadenia činností uskutočňovaných v ich prospech.

Prijímatelia sa vyberajú na základe výziev na predkladanie návrhov. S vybranými subjektmi možno uzavrieť viacročné rámcové dohody o partnerstve. Rámcové dohody však nevylučujú možnosť každý rok vydávať výzvy na predkladanie návrhov pre ďalších prijímateľov.

vyjadrovanie názorov a záujmov mladých ľudí v ich rozmanitosti na európskej úrovni

výmeny mládeže a dobrovoľnícke služby,

neformálne a informálne učenie a programy mládežníckych činností,

podpora interkultúrneho učenia a porozumenia,

diskusie o európskych otázkach, politikách EÚ alebo politikách týkajúcich sa mládeže,

šírenie informácií o akcii Spoločenstva,

akcie na podporu participácie a iniciatívy mladých ľudí.

V rámci tohto opatrenia sa pri určovaní výšky prevádzkového grantu zohľadňujú len náklady nevyhnutné na riadne vykonávanie bežných činností vybraného subjektu, najmä náklady na zamestnancov, prevádzkové náklady (nájomné, poplatky spojené s nehnuteľnosťami, vybavenie, kancelárske potreby, telekomunikácie, poštovné poplatky atď.), náklady na interné stretnutia, publikačné, informačné náklady a náklady na šírenie informácií.

Pri udeľovaní grantu sa náležite zohľadňuje nezávislosť subjektu pri výbere jeho členov a jeho samostatnosť pri podrobnom vymedzení jeho činností.

Najmenej 20 % rozpočtu dotknutých subjektov musí byť financovaných z iných zdrojov, ako sú zdroje Spoločenstva.

4.2.   Podpora Európskeho fóra mládeže

nezávislosť fóra pri výbere svojich členov, pričom sa zabezpečí najširšie možné zastúpenie rôznych druhov mládežníckych organizácií,

samostatnosť fóra pri podrobnom vymedzovaní svojich činností,

najširšie možné zapojenie nečlenských mládežníckych organizácií a mladých ľudí, ktorí nie sú členmi organizácií, do činností fóra,

aktívne podieľanie sa fóra na politických procesoch, ktoré sa týkajú mládeže na európskej úrovni, najmä poskytovaním odpovedí európskym inštitúciám pri konzultáciách s občianskou spoločnosťou a vysvetľovaním stanovísk prijatých týmito inštitúciami svojim členom.

Oprávnené výdavky fóra sa skladajú z prevádzkových nákladov a výdavkov na uskutočňovanie jeho akcií. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť kontinuitu činnosti fóra by ročné zdroje, ktoré sa fóru prideľujú na program, nemali byť nižšie ako 2 milióny EUR.

Granty môžu byť fóru udelené, keď predloží vhodný pracovný plán a rozpočet. Granty môžu byť udelené ročne alebo formou predĺženia na základe rámcovej dohody o partnerstve s Komisiou.

Najmenej 20 % rozpočtu fóra musí byť financovaných z iných zdrojov, ako sú zdroje Spoločenstva.

zastupovanie mládežníckych organizácií vo vzťahu k EÚ,

koordinácia stanovísk jeho členov vo vzťahu k EÚ,

sprostredkovanie informácií o mládeži európskym inštitúciám,

sprostredkovanie informácií o EÚ národným radám mládeže a mimovládnym organizáciám,

podpora a príprava participácie mladých ľudí na demokratickom živote,

prispievanie do nového rámca spolupráce v oblasti mládeže na úrovni EÚ,

podieľanie sa na vytváraní politík týkajúcich sa mládeže, práce s mládežou a príležitostí na vzdelávanie a na prenose informácií o mladých ľuďoch a rozvoji štruktúr zastupujúcich mladých ľudí po celej Európe,

účasť na diskusiách a úvahách o mládeži v Európe a ostatných častiach sveta a o akcii Spoločenstva pre mladých ľudí.

4.3.   Školiace aktivity a vytváranie sietí medzi ľuďmi, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií

Toto opatrenie podporuje odbornú prípravu ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií v tejto oblasti, najmä vedúcich projektov, poradcov pre mládež a dozorných pracovníkov pri týchto projektoch. Zároveň podporuje výmenu skúseností, odborných poznatkov a osvedčených postupov medzi ľuďmi, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií, ako aj činnosti, ktoré môžu viesť k vytvoreniu dlhodobých kvalitných projektov, partnerstiev a sietí. Toto môže napríklad zahŕňať získavanie pracovných skúseností pozorovaním zodpovedného pracovníka (job shadowing).

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať činnostiam podporujúcim účasť mladých ľudí, pre ktorých je najťažšie zúčastňovať sa na akciách Spoločenstva.

4.4.   Projekty na podporu inovácie a kvality

Toto opatrenie podporuje projekty zamerané na zavádzanie, vykonávanie a presadzovanie inovačných prístupov v oblasti mládeže. Tieto inovačné aspekty sa môžu vzťahovať na obsah a ciele v súlade s rozvojom európskeho rámca spolupráce v oblasti mládeže, na účasť partnerov z rôzneho prostredia alebo šírenie informácií.

4.5.   Informačná činnosť pre mladých ľudí a ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií

Toto opatrenie podporuje informácie a komunikáciu zameranú na mladých ľudí zlepšením prístupu k dôležitým informáciám a ku komunikačným službám, aby sa zvýšila ich participácia na verejnom živote a uľahčilo využívanie ich potenciálu ako aktívnych a zodpovedných občanov. Na tieto účely sa na európskej a národnej úrovni podporujú činnosti, ktoré zlepšujú prístup mladých ľudí k informáciám a komunikačným službám, posilňujú poskytovanie kvalitných informácií a účasť mládeže na príprave a šírení informácií.

Toto opatrenie prispieva napríklad k rozvoju európskych, národných, regionálnych a miestnych mládežníckych portálov na šírenie informácií určených najmä pre mladých ľudí, a to všetkými informačnými prostriedkami, najmä tými, ktoré mladí ľudia používajú najčastejšie. Zároveň môže podporovať opatrenia, ktoré presadzujú zapojenie mladých ľudí do prípravy a šírenia zrozumiteľných, užívateľsky prístupných a cielených informačných produktov a rád, aby sa zlepšila kvalita informácií a prístup k nim pre všetkých mladých ľudí. Všetky publikácie rešpektujú rovnosť a rozmanitosť.

4.6.   Partnerstvá

Toto opatrenie je určené na financovanie partnerstiev s regionálnymi alebo miestnymi subjektmi s cieľom dlhodobo rozvíjať projekty, ktoré združujú rôzne opatrenia v tomto programe. Financovanie sa zameriava na projekty a koordinačné činnosti.

4.7.   Podpora pre štruktúry programu

Toto opatrenie financuje štruktúry stanovené v článku 8 ods. 2, najmä národné agentúry. Toto opatrenie tiež umožňuje financovať pridružené subjekty, ako sú napríklad národní koordinátori, strediská správy zdrojov, sieť EURODESK, Euro-stredomorská platforma mládeže a združenia mladých európskych dobrovoľníkov, ktoré pôsobia ako vykonávacie orgány na národnej úrovni v úplnom súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) a článkom 54 ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

4.8.   Zvyšovanie hodnoty programu

Komisia môže organizovať semináre, kolokviá alebo stretnutia, ktoré uľahčia vykonávanie programu. Zároveň môže uskutočniť akúkoľvek vhodnú informačnú akciu, publikačnú akciu a akciu zameranú na šírenie informácií a môže vykonať aj kontrolu a hodnotenie programu. Takéto činnosti môžu byť financované prostredníctvom grantov, ak sa uskutočňujú na základe verejného obstarávania alebo ich zorganizovala a financovala priamo Komisia.

Akcia 5 – Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže

Cieľom tejto akcie je podporovať európsku spoluprácu v oblasti mládeže.

5.1.   Stretnutia mladých ľudí a osôb zodpovedných za politiku týkajúcu sa mládeže

Toto opatrenie podporuje spoluprácu, semináre a štruktúrovaný dialóg medzi mladými ľuďmi, ľuďmi, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií, a osobami zodpovednými za politiku týkajúcu sa mládeže. Tieto činnosti zahŕňajú najmä podporu spolupráce a výmeny názorov a osvedčených postupov v oblasti mládeže, konferencií organizovaných predsedníctvami EÚ a ďalších opatrení na využitie a šírenie výsledkov projektov a výsledkov činností Spoločenstva v oblasti mládeže.

Toto opatrenie zahŕňa európsky týždeň mládeže, ktorý môže obsahovať podujatia v členských štátoch a na európskej úrovni o práci európskych inštitúcií, dialóg medzi európskymi tvorcami politík a mladými ľuďmi a propagáciu vysokokvalitných projektov, ktoré program podporuje.

Toto opatrenie môže najmä podporovať ciele, ktoré sa plnia prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie v oblasti mládeže a Európskeho paktu mládeže, ako aj spoluprácu medzi národnými a medzinárodnými dobrovoľníckymi aktivitami.

5.2.   Podpora činností zameraných na lepšie porozumenie a znalosť oblasti mládeže

Toto opatrenie podporuje osobitné projekty, ktorých cieľom je zistiť stav súčasných znalostí o prioritách v oblasti mládeže stanovených pomocou otvorenej metódy koordinácie, a projekty určené na ich doplnenie, aktualizáciu alebo uľahčenie prístupu k nim.

Cieľom tohto opatrenia je aj podporovať rozvoj metód používaných na analýzu a porovnávanie výsledkov štúdií a zaručiť ich kvalitu.

Program môže tiež podporovať vytváranie sietí medzi rôznymi aktérmi v oblasti mládeže.

5.3.   Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

Touto akciou možno podporiť spoluprácu EÚ s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže, najmä s Radou Európy a Organizáciou Spojených národov alebo s jej špecializovanými orgánmi.

INFORMÁCIA

S cieľom uviesť príklady osvedčených postupov a modelových projektov sa vytvorí databáza s informáciami o existujúcich nápadoch, ktoré sa týkajú mládežníckych činností na európskej úrovni.

Komisia musí sprístupniť príručku, v ktorej sa vysvetlia ciele, pravidlá a postupy programu, najmä práva a povinnosti, ktoré sú spojené s prijatím grantov.

RIADENIE PROGRAMU

Minimálne pridelené prostriedky

Pokiaľ článok 13 neustanovuje inak, minimálne pridelené prostriedky na akcie vo vzťahu k finančnému krytiu ustanovenému v uvedenom článku sú:

Akcia 1: Mládež pre Európu 30 %

Akcia 2: Európska dobrovoľnícka služba 23 %

Akcia 3: Mládež vo svete 6 %

Akcia 4: Systémy na podporu mládeže 15 %

Akcia 5: Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže 4 %

Rozpočet programu môže tiež zahŕňať výdavky spojené s prípravou, sledovaním, monitorovaním, auditom a hodnotením, ktoré sú priamo nevyhnutné pre riadenie programu a pre splnenie jeho cieľov, najmä štúdiami, stretnutiami, informačnou a publikačnou činnosťou, výdavky spojené s informačnými sieťami na výmenu informácií a všetky ostatné výdavky na administratívnu a technickú pomoc, o ktorých môže Komisia rozhodnúť v súvislosti s riadením programu.

KONTROLY A AUDITY

Pre projekty vybrané postupom uvedeným v článku 14 ods. 3 tohto rozhodnutia bol vytvorený systém kontroly na mieste.

Prijímatelia grantov musia mať pre Komisiu k dispozícii doklady o všetkých výdavkoch vynaložených počas päťročného obdobia odo dňa poslednej platby. Prijímatelia musia zabezpečiť, aby v prípade potreby boli doklady, ktoré majú ich partneri alebo členovia, poskytnuté Komisii.

Komisia môže vykonať kontrolu používania prostriedkov z grantu buď priamo prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo prostredníctvom akejkoľvek inej kvalifikovanej externej organizácie podľa vlastného výberu. Tieto audity sa môžu vykonávať počas celého obdobia trvania zmluvy, ako aj počas päťročného obdobia odo dňa úhrady zostatku grantu. Výsledky auditu môžu prípadne viesť k tomu, že Komisia bude požadovať vrátenie poskytnutých prostriedkov.

Zamestnanci Komisie a externé osoby splnomocnené Komisiou musia mať zaručený primeraný prístup do kancelárií prijímateľa, ako aj k všetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na vykonávanie týchto auditov.

Dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) musia mať rovnaké práva ako Komisia, najmä právo na prístup.

Rozhodnutia Komisie prijaté na základe článku 10, zmluvy s národnými agentúrami, dohody s tretími zúčastnenými krajinami a zmluvy a dohody s nimi spojené musia ustanovovať, aby najmä Komisia alebo jej splnomocnený zástupca, OLAF a Dvor audítorov uskutočňovali kontroly a finančné audity, v prípade potreby na mieste. Kontroly sa môžu vykonať aj v národných agentúrach alebo v prípade potreby u prijímateľov grantov.

Komisia môže tiež v súlade s nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (1) vykonať kontroly na mieste.

Pri akciách Spoločenstva uvedených v tomto rozhodnutí sa pod pojmom „nezrovnalosť“ uvedeným v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (2) rozumie každé porušenie ustanovenia práva Spoločenstva alebo každé nesplnenie si zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z konania alebo opomenutia jednou stranou, v dôsledku ktorého nastáva alebo by mohlo nastať z dôvodu neoprávneného výdavku poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov spravovaných Európskymi spoločenstvami.


(1)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.


24.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/45


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1720/2006/ES

z 15. novembra 2006,

ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 149 ods. 4 a článok 150 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady 1999/382/ES (4) ustanovilo druhú etapu akčného programu Spoločenstva pre odborné vzdelávanie „Leonardo da Vinci“.

(2)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 253/2000/ES (5) zaviedlo druhú fázu akčného programu Spoločenstva v oblasti vzdelávania „Socrates“.

(3)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2318/2003/ES (6) ustanovilo viacročný program na účinnú integráciu informačných a komunikačných technológií (IKT) do systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe (program eLearning).

(4)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 791/2004/ES (7) ustanovilo akčný program Spoločenstva na podporu organizácií pôsobiacich na európskej úrovni a špecifických činností v oblasti vzdelávania a školenia.

(5)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES (8) ustanovilo jednotný rámec Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass).

(6)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2317/2003/ES (9) ustanovilo program na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania a podporu porozumenia medzi kultúrami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami (Erasmus Mundus) (2004 až 2008).

(7)

Bolonská deklarácia, ktorú podpísali ministri školstva 29 európskych krajín 19. júna 1999, ustanovila medzivládny proces, ktorého cieľom je vytvoriť do roku 2010 európsku oblasť vysokoškolského vzdelávania, čo si vyžaduje podporu na úrovni Spoločenstva.

(8)

Zasadnutie Európskej rady v Lisabone 23. a 24. marca 2000 stanovilo pre Európsku úniu strategický cieľ stať sa najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou na svete, schopnou zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast a zvyšovať počet a kvalitu pracovných miest, ako aj sociálnu súdržnosť, a vyzvalo Radu pre vzdelávanie, aby zo všeobecného hľadiska zvážila konkrétne budúce ciele systémov vzdelávania s dôrazom na spoločné záujmy a priority a s ohľadom na národnostnú rozmanitosť.

(9)

Vyspelá znalostná spoločnosť je kľúčová pre vyšší rast a vyššiu úroveň zamestnanosti. Vzdelávanie a odborná príprava sú pre Európsku úniu zásadnými prioritami v rámci dosiahnutia lisabonských cieľov.

(10)

Rada 12. februára 2001 prijala správu o konkrétnych budúcich cieľoch systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Následne 14. júna 2002 prijala podrobný pracovný program plnenia týchto cieľov, pre ktorý je potrebná podpora na úrovni Spoločenstva.

(11)

Na zasadnutí Európskej rady v Göteborgu 15. a 16. júna 2001 bola schválená stratégia trvalo udržateľného rozvoja a lisabonský proces pre zamestnanosť, hospodársku reformu a sociálnu súdržnosť sa rozšíril o environmentálny rozmer.

(12)

Zasadnutie Európskej rady v Barcelone 15. a 16. marca 2002 stanovilo ako cieľ vytvoriť zo systémov vzdelávania a odbornej prípravy Európskej únie do roku 2010 svetový štandard kvality a vyzvalo na zdokonalenie ovládania základných zručností, najmä vyučovaním aspoň dvoch cudzích jazykov od útleho veku.

(13)

Oznámenie Komisie a uznesenie Rady z 27. júna 2002 (10) o celoživotnom vzdelávaní potvrdzujú, že celoživotné vzdelávanie by sa malo posilňovať prostredníctvom akcií a politík vytvorených v rámci programov Spoločenstva v tejto oblasti.

(14)

Uznesenie Rady z 19. decembra 2002 (11) ustanovilo proces posilnenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý si vyžaduje podporu na úrovni Spoločenstva. Kodanská deklarácia, ktorú 30. novembra 2002 schválili ministri školstva 31 európskych krajín, zapojila do tohto procesu sociálnych partnerov a kandidátske krajiny.

(15)

Oznámenie Komisie o Akčnom pláne pre zručnosti a mobilitu upozornilo na pretrvávajúcu potrebu akcie na európskej úrovni zameranej na zlepšenie uznávania kvalifikácií v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

(16)

Oznámenie Komisie o Akčnom pláne o podpore jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti stanovilo akcie, ktoré sa majú uskutočniť na európskej úrovni v rokoch 2004 až 2006, a vyžaduje si ďalšie kroky.

(17)

Prioritou akcií Spoločenstva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy by mala byť podpora výučby a jazykového vzdelávania sa a jazykovej rozmanitosti. Výučba jazykov a jazykové vzdelávanie sa sú mimoriadne významné v prípade susediacich členských štátov.

(18)

Priebežné hodnotiace správy o prebiehajúcich programoch Socrates a Leonardo da Vinci a verejné konzultácie o budúcich aktivitách Spoločenstva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy odhalili v týchto oblastiach značnú a v určitých ohľadoch rastúcu potrebu pokračovania spolupráce a mobility na európskej úrovni. Tieto správy zdôraznili význam vytvorenia užších väzieb medzi novými programami a politikami Spoločenstva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, vyjadrili želanie, aby štruktúra akcií Spoločenstva lepšie zodpovedala modelu celoživotného vzdelávania, a presadzovali jednoduchší, užívateľsky prístupnejší a pružnejší prístup k realizácii takýchto akcií.

(19)

V nadväznosti na zásadu riadneho finančného hospodárenia môže byť realizácia programu zjednodušená pomocou paušálneho financovania buď vo vzťahu k podpore pridelenej účastníkom programu, alebo podpore Spoločenstva štruktúram zriadeným na národnej úrovni pre administratívu programu.

(20)

Integrácia podpory Spoločenstva pre nadnárodnú spoluprácu a mobilitu v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy do jediného programu by priniesla značné výhody, čo by umožnilo väčšiu synergiu medzi rôznymi oblasťami akcií, zlepšila by možnosti podpory rozvoja celoživotného vzdelávania a zvýšila jednotnosť, jednoduchosť a účinnosť administratívy. Jediný program by tiež podporoval lepšiu spoluprácu medzi rozličnými úrovňami vzdelávania a odbornej prípravy.

(21)

Mal by sa preto ustanoviť program celoživotného vzdelávania s cieľom prispieť prostredníctvom celoživotného vzdelávania k rozvoju Európskej únie ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími pracovnými miestami a väčšou sociálnou súdržnosťou.

(22)

Vzhľadom na osobitosti sektora školského a vysokoškolského vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávania dospelých a z nich vyplývajúcu potrebu toho, aby akcie Spoločenstva vychádzali z cieľov, foriem akcií a organizačných štruktúr prispôsobených týmto sektorom, je vhodné zachovať v rámci programu celoživotného vzdelávania jednotlivé programy zamerané na každý z týchto štyroch sektorov a zároveň maximalizovať ich vzájomnú súdržnosť a jednotnosť.

(23)

Komisia vo svojom oznámení s názvom „Budovanie našej spoločnej budúcnosti: Politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie 2007 – 2013“ vytýčila rad kvantifikovaných cieľov, ktoré má dosiahnuť nová generácia programov Spoločenstva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, čo si vyžaduje značné zvýšenie akcií zameraných na mobilitu a partnerstvo.

(24)

Vzhľadom na preukázané pozitívne vplyvy nadnárodnej mobility na jednotlivcov a na systémy vzdelávania a odbornej prípravy, vysoký objem nesplnených požiadaviek na mobilitu vo všetkých sektoroch a jej význam v kontexte lisabonských cieľov je nevyhnutné podstatne zvýšiť objem podpory nadnárodnej mobility v štyroch sektorových podprogramoch.

(25)

Na adekvátnejšie pokrytie skutočných dodatočných nákladov, ktoré znášajú študenti študujúci v zahraničí, by sa mal zachovať štandardný grant pre mobilitu študentov v priemere 200 EUR na mesiac v reálnych cenách počas trvania programu.

(26)

Začlenením nových druhov akcií v oblasti mobility do programov Comenius a Grundtvig by sa vo väčšej miere mali upraviť potreby mobility jednotlivých žiakov na stredoškolskej úrovni a jednotlivých vzdelávajúcich sa dospelých, na ktoré sa zatiaľ programy Spoločenstva nevzťahujú. Mali by sa tiež lepšie využiť príležitosti, ktoré ponúka mobilita jednotlivých učiteľov v oblasti rozvoja dlhodobej spolupráce medzi školami v susediacich regiónoch.

(27)

Malé a stredné podniky zohrávajú v európskom hospodárstve dôležitú úlohu. Doteraz však bola ich účasť na programe Leonardo da Vinci obmedzená. Mali by sa podniknúť kroky, ktoré zvýšia príťažlivosť akcií Spoločenstva pre takéto podniky, najmä rozšírením príležitostí mobility pre učňov. Mali by sa prijať vhodné opatrenia, podobné ako v programe Erasmus, ktoré zabezpečia uznávanie výsledkov takejto mobility.

(28)

Vzhľadom na špecifické problémy so vzdelávaním, s ktorými sa stretávajú deti osôb, ktoré v Európe v rámci svojho povolania cestujú, a mobilných pracovníkov by sa mali plne využívať príležitosti, ktoré ponúka program Comenius na podporu nadnárodných aktivít zameraných na ich potreby.

(29)

Zvýšená mobilita v celej Európe by mala byť sprevádzaná neustále sa zvyšujúcimi štandardmi.

(30)

Reakciou na zvýšenú potrebu podporovať aktivity na európskej úrovni určené na dosiahnutie týchto cieľov politiky, potrebu poskytnúť prostriedky na podporu nadodvetvovej aktivity v oblasti jazykov a IKT a posilniť šírenie a využívanie výsledkov programu je vhodné doplniť štyri sektorové podprogramy o prierezový program.

(31)

Reakciou na zvýšenú potrebu vedomostí a dialógu o európskom integračnom procese a jeho vývoji je potrebné stimulovať excelentnosť výučby, výskumu a reflexie v tejto oblasti podporovaním inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa špecializujú na štúdium európskeho integračného procesu, európskych združení v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, a akcie Jean Monnet.

(32)

Pri formulovaní tohto rozhodnutia je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú flexibilitu, ktorá umožní vhodné úpravy akcií programu celoživotného vzdelávania zamerané na zohľadnenie meniacich sa potrieb v období rokov 2007 až 2013, a vyhnúť sa neprimerane podrobným ustanoveniam z predchádzajúcich fáz programov Socrates a Leonardo da Vinci.

(33)

Cieľom Spoločenstva vo všetkých jeho aktivitách musí byť odstránenie nerovnosti a presadzovanie rovnosti medzi mužmi a ženami, ako sa ustanovuje v článku 3 ods. 2 zmluvy.

(34)

Na základe článku 151 zmluvy má Spoločenstvo pri svojich akciách podľa ostatných ustanovení zmluvy zohľadňovať kultúrne aspekty, najmä v záujme rešpektovania a podpory rozmanitosti svojich kultúr. Osobitná pozornosť by sa mala venovať synergickému účinku kultúry, vzdelávania a odbornej prípravy. Rovnako by sa mal podporovať dialóg medzi kultúrami.

(35)

Je potrebné podporovať aktívne občianstvo a dodržiavanie ľudských práv a demokracie a zintenzívniť boj proti všetkým formám vylúčenia vrátane rasizmu a xenofóbie.

(36)

Pri realizácii všetkých častí programu je potrebné rozšíriť dostupnosť na osoby zo znevýhodnených skupín a aktívne sa venovať osobitným vzdelávacím potrebám osôb so zdravotným postihnutím, vrátane poskytovania vyšších grantov, ktoré zohľadnia dodatočné náklady účastníkov so zdravotným postihnutím, a poskytovaním podpory pre učenie sa a používanie znakovej reči a Braillovho písma.

(37)

Mali by sa zobrať na vedomie úspechy, ktoré sa dosiahli v rámci Európskeho roku vzdelávania prostredníctvom športu (2004), a možný prínos v oblasti vzdelávania vyplývajúci zo spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a športovými organizáciami, na ktorý daný rok upozornil.

(38)

Kandidátske krajiny na pristúpenie do Európskej únie a krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Spoločenstva v súlade s dohodami, ktoré sa uzatvoria medzi Spoločenstvom a týmito krajinami.

(39)

Európska rada na zasadnutí v Solúne 19. a 20. júna 2003 schválila závery Rady zo 16. júna 2003 o západnom Balkáne vrátane prílohy s názvom „Solúnska agenda pre západný Balkán: smerom k európskej integrácii“, ktorá ustanovuje, že programy Spoločenstva by mali byť otvorené pre krajiny zapojené do procesu stabilizácie a pridruženia na základe rámcových dohôd, ktoré sa uzatvoria medzi Spoločenstvom a týmito krajinami.

(40)

Spoločenstvo a Švajčiarska konfederácia vyhlásili, že majú v úmysle uskutočniť rokovania s cieľom uzavrieť dohody v oblastiach spoločného záujmu, ako sú programy Spoločenstva v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

(41)

Program celoživotného vzdelávania by sa mal pravidelne monitorovať a hodnotiť v rámci spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi, aby sa mohol upravovať, najmä pokiaľ ide o priority pre vykonanie opatrení. Súčasťou hodnotenia by malo byť externé hodnotenie uskutočnené nezávislými a nestrannými subjektmi.

(42)

Vo svojom uznesení z 28. februára 2002 o vykonávaní programu Socrates (12) upozornil Európsky parlament na neprimerane zložité administratívne postupy pre žiadateľov o granty v druhej fáze programu.

(43)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (13), a nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (14), ktoré ochraňujú finančné záujmy Spoločenstva, sa majú uplatňovať s prihliadnutím na zásady jednoduchosti a jednotnosti pri výbere rozpočtových nástrojov, na obmedzenie počtu prípadov, keď si Komisia ponecháva priamu zodpovednosť za ich vykonanie a riadenie, a na požadovanú proporcionalitu medzi množstvom zdrojov a administratívnou záťažou súvisiacou s ich využitím.

(44)

Zásadným faktorom pre úspešnú realizáciu programu je radikálne administratívne zjednodušenie postupov podávania žiadostí. Administratívne a účtovné požiadavky by mali byť úmerné veľkosti grantov.

(45)

Taktiež by sa mali prijať vhodné opatrenia, aby sa zabránilo nezrovnalostiam a podvodom, a mali by sa podniknúť nevyhnutné kroky, aby sa vymohli ušlé, neoprávnene vyplatené alebo nesprávne použité finančné prostriedky.

(46)

Je vhodné zabezpečiť správne ukončenie programu celoživotného vzdelávania najmä vo vzťahu k pokračovaniu mnohoročných opatrení pre jeho riadenie, ako je financovanie technickej a administratívnej pomoci. Od 1. januára 2014 by technická a administratívna pomoc mala v prípade potreby zabezpečiť riadenie akcií, ktoré neboli skončené do konca roku 2013, vrátane akcií monitorovania a auditu.

(47)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to prispenie európskej spolupráce ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov z dôvodu potreby mnohostranných partnerstiev, nadnárodnej mobility a výmeny informácií v rámci celého Spoločenstva, ale vzhľadom na charakter potrebných činností a opatrení ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(48)

Týmto rozhodnutím sa stanovuje na celé obdobie trvania programu finančné krytie ako základný referenčný bod v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (15) pre rozpočtový orgán v rámci každoročného rozpočtového postupu.

(49)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (16),

ROZHODLI TAKTO:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA I

Program celoživotného vzdelávania

Článok 1

Ustanovenie programu celoživotného vzdelávania

1.   Týmto rozhodnutím sa ustanovuje program pre akcie Spoločenstva v oblasti celoživotného vzdelávania, ďalej len „program celoživotného vzdelávania“.

2.   Všeobecným cieľom programu celoživotného vzdelávania je prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispievať k rozvoju Spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími pracovnými miestami, ako aj väčšou sociálnou súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení riadnej ochrany životného prostredia pre budúce generácie. Je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality.

3.

a)

prispievať k rozvoju kvalitného celoživotného vzdelávania a podporovať vysokú výkonnosť, inovácie a európsky rozmer v systémoch a postupoch v tejto oblasti;

b)

podporovať realizáciu európskeho priestoru celoživotného vzdelávania;

c)

pomáhať pri zvyšovaní kvality, príťažlivosti a dostupnosti príležitostí na celoživotné vzdelávanie, ktoré sú k dispozícii v členských štátoch;

d)

posilňovať prínos celoživotného vzdelávania k sociálnej súdržnosti, aktívnemu občianstvu, dialógu medzi kultúrami, rodovej rovnosti a osobnému uspokojeniu;

e)

pomáhať pri podpore tvorivosti, súťaživosti, zamestnateľnosti a rozvoja podnikateľského ducha;

f)

prispievať k zvýšeniu účasti na celoživotnom vzdelávaní ľudí všetkých vekových kategórií vrátane ľudí s osobitnými potrebami a znevýhodnených skupín nezávisle na ich sociálno-ekonomickom zázemí;

g)

podporovať jazykové vzdelávanie sa a jazykovú rozmanitosť;

h)

podporovať vývoj inovácií s podporou IKT v obsahu, službách, pedagogických teóriách a praxi pre celoživotné vzdelávanie;

i)

posilňovať úlohu celoživotného vzdelávania pri vytváraní vedomia európskeho občianstva na základe chápania a dodržiavania ľudských práv a demokracie a podporovať toleranciu a rešpektovanie iných národov a kultúr;

j)

podporovať spoluprácu pri zabezpečovaní kvality vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy v Európe;

k)

podnecovať najlepšie možné využívanie výsledkov, inovačných výstupov a postupov a zabezpečiť výmenu osvedčených postupov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program celoživotného vzdelávania, s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy.

4.   V súlade s administratívnymi ustanoveniami uvedenými v prílohe program celoživotného vzdelávania podporuje a dopĺňa akcie členských štátov, pričom v plnej miere rešpektuje ich zodpovednosť za obsah systémov vzdelávania a odbornej prípravy a ich kultúrnu a jazykovú rozmanitosť.

5.   Ako ustanovuje článok 3, ciele programu celoživotného vzdelávania sa dosahujú realizáciou štyroch sektorových programov, jedného prierezového programu a programu Jean Monnet, ďalej spoločne len „podprogramy“.

6.   Toto rozhodnutie sa vykoná v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013. Prípravné opatrenia vrátane rozhodnutí Komisie v súlade s článkom 9 však možno vykonávať už od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia vrátane.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.

predškolská príprava je organizovaná vzdelávacia činnosť vykonávaná pred začiatkom povinnej školskej dochádzky;

2.

žiak je osoba zapísaná medzi učiacimi sa v škole;

3.

škola je každá inštitúcia, ktorá poskytuje všeobecné (predškolské, základné alebo stredoškolské) odborné a technické vzdelanie a výnimočne, v prípade opatrení na podporu jazykového vzdelávania sa, mimoškolská inštitúcia, ktorá poskytuje učňovskú odbornú prípravu;

4.

učitelia/pedagogickí pracovníci sú osoby, ktoré sú prostredníctvom svojich povinností priamo zapojené do vzdelávacieho procesu v členských štátoch;

5.

školitelia v odbornej príprave sú osoby, ktoré sú prostredníctvom svojich povinností priamo zapojené do odborného vzdelávania a prípravy v členských štátoch;

6.

študent je osoba zaregistrovaná v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania akéhokoľvek študijného odboru s cieľom absolvovať vysokoškolské štúdium, na základe ktorého sa udeľuje uznávaný titul alebo iná uznávaná kvalifikácia terciárneho stupňa až po doktorandský stupeň;

7.

účastník odbornej prípravy je osoba, ktorá navštevuje odbornú prípravu buď v inštitúcii odbornej prípravy, alebo v stredisku odbornej prípravy, prípadne na pracovisku;

8.

vzdelávajúci sa dospelý je osoba, ktorá sa zúčastňuje vzdelávania dospelých;

9.

osoby na trhu práce sú zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby alebo osoby, ktoré možno zamestnať;

10.

inštitúcia vysokoškolského vzdelávania je:

a)

akýkoľvek druh inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo vnútroštátnymi postupmi, ktorá ponúka uznávané tituly alebo iné uznávané kvalifikácie terciárneho stupňa, bez ohľadu na to, ako sa dané zariadenie v členských štátoch nazýva;

b)

akákoľvek inštitúcia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo vnútroštátnymi postupmi, ktorá ponúka odborné vzdelávanie alebo prípravu na terciárnom stupni;

11.

Joint Masters je vysokoškolské štúdium ukončené titulom Master, ktoré:

a)

zahŕňa minimálne tri inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z troch rôznych členských štátov;

b)

uplatňuje študijný program, ktorý obsahuje obdobie štúdia v aspoň dvoch z týchto troch inštitúcií;

c)

má zavedené mechanizmy uznávania obdobia štúdia absolvovaného v partnerských inštitúciách, ktoré sú založené na európskom systéme prenosu kreditov alebo sú s ním zlučiteľné;

d)

vedie k priznaniu spojeného, dvojnásobného alebo viacnásobného titulu zo strany zúčastnených inštitúcií, ktorý je uznávaný alebo akreditovaný v členských štátoch;

12.

odborná príprava je každá forma počiatočného odborného vzdelávania alebo prípravy vrátane technického a odborného vyučovania a učňovského vzdelávania, ktorá prispieva k dosiahnutiu odbornej kvalifikácie uznávanej príslušnými orgánmi v členskom štáte, v ktorom sa získa, ako aj každé ďalšie odborné vzdelávanie alebo príprava, ktorú človek absolvuje počas svojho pracovného života;

13.

vzdelávanie dospelých je každá forma vzdelávania dospelých okrem odborného, pričom môže mať formálny, neformálny alebo informálny charakter;

14.

študijná návšteva je krátkodobá návšteva s cieľom študovať istý aspekt celoživotného vzdelávania v inom členskom štáte;

15.

mobilita je strávenie určitej doby v inom členskom štáte s cieľom študovať, získať pracovné skúsenosti, uskutočniť inú študijnú alebo vyučovaciu činnosť alebo súvisiacu administratívnu činnosť, sprevádzané prípadne prípravnými alebo obnovovacímí kurzami v jazyku hostiteľskej krajiny alebo pracovnom jazyku;

16.

stáž je strávenie určitej doby v podniku alebo organizácii v inom členskom štáte, sprevádzané prípadne prípravnými alebo obnovovacími kurzami v jazyku hostiteľskej krajiny alebo pracovnom jazyku, s cieľom pomôcť jednotlivcom prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce Spoločenstva, získať osobitnú zručnosť a lepšie spoznať hospodársku a sociálnu kultúru dotknutej krajiny v kontexte získavania pracovných skúseností;

17.

jednostranný je taký, ktorý zahŕňa jednu inštitúciu;

18.

dvojstranný je taký, ktorý zahŕňa partnerov z dvoch členských štátov;

19.

mnohostranný je taký, ktorý zahŕňa partnerov z aspoň troch členských štátov. Komisia môže považovať združenia alebo iné subjekty s členmi z troch alebo viacerých členských štátov za mnohostranné;

20.

partnerstvo je dvojstranná alebo mnohostranná dohoda medzi skupinou inštitúcií alebo organizácií z rôznych členských štátov o realizácii spoločných európskych aktivít celoživotného vzdelávania;

21.

sieť je formálne alebo neformálne zoskupenie subjektov, ktoré pôsobia v určitej oblasti, disciplíne alebo v určitom sektore celoživotného vzdelávania;

22.

projekt je činnosť vykonávaná formou spolupráce, ktorej cieľ spoločne vymedzilo formálne alebo neformálne zoskupenie organizácií alebo inštitúcií;

23.

koordinátor projektu je organizácia alebo inštitúcia, ktorá zodpovedá za realizáciu projektu mnohostranným zoskupením;

24.

partneri projektu sú organizácie alebo inštitúcie iné ako koordinátor, ktoré tvoria mnohostranné zoskupenie;

25.

podnik je každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť vo verejnom alebo súkromnom sektore, pričom nezáleží na jeho veľkosti, právnom postavení, ani na príslušnosti k hospodárskemu odvetviu, v ktorom vykonáva svoju činnosť, vrátane sociálneho hospodárstva;

26.

sociálni partneri sú na vnútroštátnej úrovni organizácie zamestnávateľov a zamestnancov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo postupmi a na úrovni Spoločenstva organizácie zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré sa zúčastňujú na sociálnom dialógu na úrovni Spoločenstva;

27.

profesijná orientácia a poradenstvo je súbor činností, ako napríklad informovanie, hodnotenie, usmerňovanie a konzultácie, ktoré pomáhajú vzdelávajúcim sa osobám, školiteľom v odbornej príprave a ostatným pracovníkom pri výbere programov vzdelávania a odbornej prípravy alebo pracovných príležitostí;

28.

šírenie a využívanie výsledkov sú činnosti, ktoré majú zabezpečiť, aby sa výsledky programu celoživotného vzdelávania a jeho predchodcov riadne uznali, predviedli a vo veľkej miere realizovali;

29.

celoživotné vzdelávanie je všetko všeobecné vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, neformálne a informálne vzdelávanie, ktoré človek absolvuje počas života a ktorého výsledkom je zlepšenie vedomostí, zručností a schopností z osobného, občianskeho, spoločenského a/alebo profesijného hľadiska. Patrí sem poskytovanie služieb profesijnej orientácie a poradenstva.

Článok 3

Podprogramy

1.

a)

program Comenius, ktorý sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú;

b)

program Erasmus, ktorý sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do formálneho vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy na terciárnom stupni nezávisle od dĺžky štúdia či kvalifikácie a vrátane doktorandského štúdia, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie a odbornú prípravu poskytujú alebo podporujú;

c)

program Leonardo da Vinci, ktorý sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do odborného vzdelávania a prípravy iného ako na terciárnom stupni, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie a odbornú prípravu poskytujú alebo podporujú;

d)

program Grundtvig, ktorý sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa osôb zapojených do akejkoľvek formy vzdelávania dospelých, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú alebo podporujú.

2.

a)

spolupráca a inovácie v oblasti politiky celoživotného vzdelávania;

b)

podpora jazykového vzdelávania sa;

c)

vývoj inovácií s podporou IKT v obsahu, službách, pedagogických teóriách a praxi pre celoživotné vzdelávanie;

d)

šírenie a využívanie výsledkov akcií podporovaných v rámci programu a predchádzajúcich súvisiacich programov, ako aj výmena osvedčených postupov.

3.

a)

akcia Jean Monnet;

b)

operačné granty na podporu určitých inštitúcií, ktoré sa zaoberajú otázkami súvisiacimi s európskou integráciou;

c)

operačné granty na podporu iných európskych inštitúcií a združení v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Článok 4

Prístup k programu celoživotného vzdelávania

a)

žiakov, študentov, účastníkov odbornej prípravy a vzdelávajúcich sa dospelých osôb;

b)

učiteľov, školiteľov v odbornej príprave a ostatných pracovníkov akýmkoľvek spôsobom zapojených do celoživotného vzdelávania;

c)

osoby na trhu práce;

d)

inštitúcie alebo organizácie, ktoré poskytujú možnosti vzdelávania sa v kontexte programu celoživotného vzdelávania alebo v rámci jeho podprogramov;

e)

osoby a subjekty zodpovedné za systémy a politiky týkajúce sa akejkoľvek oblasti celoživotného vzdelávania na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni;

f)

podniky, sociálnych partnerov a ich organizácie na všetkých úrovniach vrátane obchodných organizácií a obchodných a priemyselných komôr;

g)

subjekty, ktoré poskytujú služby profesijnej orientácie, poradenstva a poskytovania informácií vo všetkých oblastiach celoživotného vzdelávania;

h)

združenia, ktoré pôsobia v oblasti celoživotného vzdelávania, vrátane združení študentov, účastníkov odbornej prípravy, žiakov, učiteľov, rodičov a vzdelávajúcich sa dospelých osôb;

i)

výskumné strediská a subjekty, ktoré sa zaoberajú otázkami celoživotného vzdelávania;

j)

neziskové organizácie, dobrovoľné subjekty, mimovládne organizácie.

Článok 5

Akcie Spoločenstva

1.

a)

mobilita jednotlivcov v rámci celoživotného vzdelávania;

b)

dvojstranné a mnohostranné partnerstvá;

c)

mnohostranné projekty osobitne určené na podporu kvality systémov vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom nadnárodného prenosu inovácií;

d)

jednostranné a národné projekty;

e)

mnohostranné projekty a siete;

f)

pozorovanie a analýza politík a systémov v oblasti celoživotného vzdelávania, vypracovanie a pravidelná aktualizácia referenčných materiálov vrátane prieskumov, štatistík, analýz a ukazovateľov, akcie na podporu transparentnosti a uznávania kvalifikácií a predchádzajúceho vzdelávania a akcie na podporu spolupráce pri zabezpečovaní kvality;

g)

operačné granty na podporu určitých prevádzkových a administratívnych nákladov inštitúcií a združení, ktoré pôsobia v oblasti zahrnutej do programu celoživotného vzdelávania;

h)

ďalšie iniciatívy zamerané na presadzovanie cieľov programu celoživotného vzdelávania („sprievodné opatrenia“).

2.   Podporu Spoločenstva možno poskytnúť na prípravné návštevy v súvislosti s ktoroukoľvek z akcií uvedených v tomto článku.

3.   Komisia môže organizovať semináre, kolokviá alebo stretnutia, ktoré môžu uľahčiť realizáciu programu celoživotného vzdelávania, a uskutočniť vhodné informačné, publikačné a popularizačné akcie a akcie na zvýšenie povedomia o programe, ako aj monitorovanie a hodnotenie programu.

4.   Akcie uvedené v tomto článku možno vykonávať prostredníctvom výziev na predloženie návrhov, výziev na predloženie ponúk vo verejnej súťaži, alebo ich môže vykonávať priamo Komisia.

Článok 6

Úlohy Komisie a členských štátov

1.   Komisia zabezpečí účinné a účelné vykonanie akcií Spoločenstva ustanovených programom celoživotného vzdelávania.

2.

a)

podnikajú kroky potrebné na zabezpečenie účinnej realizácie programu celoživotného vzdelávania na národnej úrovni, pričom zapoja všetky strany, ktorých sa týkajú otázky celoživotného vzdelávania, v súlade s vnútroštátnymi postupmi alebo právnymi predpismi;

b)

zriaďujú alebo určujú a monitorujú vhodnú štruktúru koordinovaného riadenia vykonania akcií programu celoživotného vzdelávania na národnej úrovni (národné agentúry) vrátane rozpočtového riadenia v súlade s ustanoveniami článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článku 38 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002, ako aj v súlade s týmito kritériami:

i)

organizácia zriadená ako národná agentúra alebo určená za národnú agentúru má právnu subjektivitu alebo je súčasťou subjektu, ktorý má právnu subjektivitu, a riadi sa právom dotknutého členského štátu. Za národnú agentúru nemožno určiť ministerstvo;

ii)

každá národná agentúra musí mať dostatok pracovníkov na plnenie svojich úloh a odborné a jazykové kapacity zodpovedajúce práci v podmienkach medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

iii)

musí mať vhodnú infraštruktúru, najmä pokiaľ ide o informačné a komunikačné prostriedky;

iv)

musí pracovať v administratívnom prostredí, ktoré jej umožňuje plniť si uspokojivo svoje úlohy a vyhnúť sa konfliktom záujmu;

v)

musí byť schopná uplatňovať pravidlá finančného hospodárenia a zmluvné podmienky ustanovené na úrovni Spoločenstva;

vi)

musí ponúknuť dostatočné finančné záruky, ktoré podľa možnosti vydáva verejný orgán, a jej riadiaca kapacita musí zodpovedať úrovni finančných prostriedkov Spoločenstva, ktoré bude mať za úlohu spravovať;

c)

preberajú zodpovednosť za to, že národné agentúry uvedené v písmene b) riadne spravujú úvery prevedené na národné agentúry na podporu projektov, a najmä za to, že národné agentúry dodržiavajú zásady transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a zabránenia dvojitému financovaniu z iných finančných zdrojov Spoločenstva, ako aj povinnosť monitorovať projekty a vymáhať finančné prostriedky, ktoré majú príjemcovia vrátiť;

d)

podnikajú kroky potrebné na zabezpečenie primeraného auditu a finančného dozoru národných agentúr uvedených v písmene b), a najmä:

i)

pred tým, ako národná agentúra začne pracovať, poskytnú Komisii potrebné dôkazy o existencii, vhodnosti a riadnom používaní postupov, ktoré sa majú uplatňovať, kontrolných a účtovných systémov a postupov verejného obstarávania a prideľovania grantov v súlade s pravidlami riadneho finančného hospodárenia;

ii)

každý rok predložia Komisii vyhlásenie o zábezpeke týkajúce sa spoľahlivosti finančných systémov a postupov národných agentúr a ich riadnych účtovných postupov;

e)

v prípade nezrovnalosti, nedbanlivosti alebo podvodu prisúdených národnej agentúre zriadenej alebo určenej podľa písmena b), na základe čoho vzniknú Komisii pohľadávky voči národnej agentúre, ktoré sa v plnej miere neuhradia, ručia za finančné prostriedky, ktoré neboli uhradené;

f)

na žiadosť Komisie určia inštitúcie alebo organizácie, ktoré poskytujú možnosti vzdelávania, alebo druhy takýchto inštitúcií alebo organizácií, ktoré sa majú považovať za oprávnené zúčastňovať sa na programe celoživotného vzdelávania na ich území;

g)

usilujú sa prijať všetky vhodné opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania programu celoživotného vzdelávania;

h)

podniknú kroky na zabezpečenie potenciálnej súčinnosti na národnej úrovni s inými programami a finančnými nástrojmi Spoločenstva a ostatnými relevantnými programami realizovanými v dotknutom členskom štáte.

3.

a)

prechod medzi akciami vykonávanými v kontexte predchádzajúcich programov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania a akciami, ktoré sa majú vykonať v rámci programu celoživotného vzdelávania;

b)

primeranú ochranu finančných záujmov Spoločenstva, najmä zavedením účinných, primeraných a odrádzajúcich opatrení, administratívnych kontrol a sankcií;

c)

širokú informovanosť, propagáciu a následné kroky v súvislosti s akciami podporovanými v rámci programu celoživotného vzdelávania;

d)

zhromažďovanie, analýzu a spracovanie dostupných údajov potrebných na posúdenie výsledkov a účinkov programu a na monitorovanie a zhodnotenie aktivít, ako sa uvádza v článku 15;

e)

šírenie výsledkov predchádzajúcej generácie programov vzdelávania a odbornej prípravy a programu celoživotného vzdelávania.

Článok 7

Účasť tretích krajín

1.

a)

krajiny EZVO, ktoré sú členmi EHP, v súlade s podmienkami ustanovenými v Dohode o EHP;

b)

kandidátske krajiny, ktoré využívajú predvstupovú stratégiu, v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami ustanovenými v rámcových dohodách uzavretých s týmito krajinami o ich účasti na programoch Spoločenstva;

c)

krajiny západného Balkánu v súlade s ustanoveniami, ktoré sa s týmito krajinami dohodnú po vypracovaní rámcových dohôd ustanovujúcich ich účasť na programoch Spoločenstva;

d)

Švajčiarsku konfederáciu na základe dvojstrannej dohody, ktorá sa s touto krajinou uzatvorí.

2.   Prvá kľúčová aktivita programu Jean Monnet uvedená v článku 3 ods. 3 písm. a) je otvorená aj pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z ktorejkoľvek inej tretej krajiny.

3.   Na tretie krajiny zúčastnené na programe celoživotného vzdelávania sa vzťahujú všetky povinnosti a musia plniť všetky úlohy, ktoré sú stanovené v tomto rozhodnutí vo vzťahu k členským štátom.

Článok 8

Medzinárodná spolupráca

V rámci programu celoživotného vzdelávania a v súlade s článkom 9 môže Komisia spolupracovať s tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy, Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).

KAPITOLA II

Realizácia programu celoživotného vzdelávania

Článok 9

Vykonávacie opatrenia

1.

a)

ročný pracovný plán vrátane priorít;

b)

ročné rozpočtové prostriedky a rozdelenie finančných prostriedkov medzi podprogramy a v rámci nich;

c)

všeobecné usmernenia pre realizáciu podprogramov (vrátane rozhodnutí týkajúcich sa povahy akcií, ich trvania a úrovne financovania), výberové kritériá a postupy;

d)

návrhy Komisie týkajúce sa výberu žiadostí o mnohostranné projekty a siete, ako sa uvádza v článku 33 ods. 1 písm. b) a c);

e)

návrhy Komisie týkajúce sa výberu prihlášok na akcie ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. e), na ktoré sa nevzťahuje písmeno d) tohto odseku, a v článku 5 ods. 1 písm. f), g) a h), pri ktorých prekračuje navrhovaná podpora Spoločenstva 1 milión EUR;

f)

vymedzenie príslušných úloh a zodpovedností Komisie, členských štátov a národných agentúr ohľadom postupu národnej agentúry uvedeného v prílohe;

g)

rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty na akcie, ktoré sa majú riadiť prostredníctvom postupu národnej agentúry uvedeného v prílohe;

h)

dojednania na zabezpečenie vnútorného súladu v rámci programu celoživotného vzdelávania;

i)

dojednania na monitorovanie a hodnotenie programu celoživotného vzdelávania a podprogramov a na šírenie a prenos výsledkov.

2.   Opatrenia potrebné na realizáciu všetkých oblastí okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 3.

Článok 10

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

5.   Členské štáty nemôžu byť zastúpené osobami, ktoré sú zamestnané v národných agentúrach uvedených v článku 6 ods. 2 písm. b) alebo ktoré sú za takéto národné agentúry prevádzkovo zodpovedné.

Článok 11

Sociálni partneri

1.   Pri konzultácii s výborom o akejkoľvek otázke z oblasti uplatňovania tohto rozhodnutia vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu a príprave sa môžu na práci výboru zúčastňovať ako pozorovatelia zástupcovia sociálnych partnerov, ktorých vymenuje Komisia na základe návrhov európskych sociálnych partnerov.

Počet týchto pozorovateľov je rovnaký ako počet zástupcov členských štátov.

2.   Títo pozorovatelia majú právo požadovať, aby sa ich stanovisko uviedlo v zápisnici zo zasadnutia výboru.

Článok 12

Horizontálne politiky

a)

zvyšovaním povedomia o význame kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Európe, ako aj o potrebe boja proti rasizmu, predsudkom a xenofóbii;

b)

prihliadnutím na vzdelávajúcich sa s osobitnými potrebami, a najmä napomáhaním podpory ich začlenenia do bežného vzdelávania a odbornej prípravy;

c)

podporou rovnosti medzi mužmi a ženami a prispievaním k boju proti všetkým formám diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo osobného presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Článok 13

Súlad a komplementárnosť s ostatnými politikami

1.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí celkový súlad a komplementárnosť s pracovným programom Vzdelávanie a odborná príprava 2010 a inými príslušnými politikami, nástrojmi a akciami Spoločenstva, najmä tými, ktoré sa týkajú oblasti kultúry, médií, mládeže, výskumu a vývoja, zamestnanosti, uznávania kvalifikácií, podnikov, životného prostredia, IKT a štatistického programu Spoločenstva.

Komisia zabezpečí v spolupráci s členskými štátmi účinnú väzbu medzi programom celoživotného vzdelávania a programami a akciami v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy realizovanými v rámci predvstupových nástrojov Spoločenstva a inej spolupráce s tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami.

2.   Komisia pravidelne informuje výbor o ďalších súvisiacich iniciatívach Spoločenstva uskutočnených v oblasti celoživotného vzdelávania vrátane spolupráce s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.

3.   Pri vykonávaní akcií v rámci programu celoživotného vzdelávania Komisia a členské štáty zohľadňujú priority stanovené v integrovaných usmerneniach pre zamestnanosť, ktoré prijala Rada v rámci Lisabonského partnerstva pre rast a zamestnanosť.

4.   Komisia sa spoločne s európskymi sociálnymi partnermi usiluje o vytvorenie vhodnej koordinácie medzi programom celoživotného vzdelávania a sociálnym dialógom na úrovni Spoločenstva, okrem iného v rôznych hospodárskych odvetviach.

5.   Komisia pri realizácii programu celoživotného vzdelávania zabezpečí prípadnú pomoc Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) v oblastiach jeho pôsobnosti a v súlade s dojednaniami stanovenými v nariadení Rady (EHS) č. 337/75 (17). Komisia môže v prípade potreby zabezpečiť aj podporu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie v rámci jej mandátu a v súlade s dojednaniami stanovenými v nariadení Rady (EHS) č. 1360/90 (18).

6.   Komisia pravidelne informuje poradný výbor pre odbornú prípravu o príslušnom pokroku v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

KAPITOLA III

Finančné ustanovenia – hodnotenie

Článok 14

Financovanie

1.   Indikatívne finančné krytie pre vykonávanie tohto rozhodnutia na obdobie 7 rokov od 1. januára 2007 je 6 970 000 000 EUR. V rámci tohto finančného krytia suma, ktorá sa má prideliť na programy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig, nesmie byť nižšia, ako je stanovené v bode B.11 prílohy. Tieto pridelené rozpočtové prostriedky môže zmeniť Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2.

2.   Najviac 1 % rozpočtových prostriedkov pridelených programu celoživotného vzdelávania možno použiť na podporu účasti partnerov z tretích krajín, ktorí sa nezúčastňujú na programe celoživotného vzdelávania podľa ustanovení článku 7, v partnerstvách, projektoch a sieťových akciách organizovaných v rámci programu celoživotného vzdelávania.

3.   Ročné rozpočtové prostriedky povoľuje rozpočtový orgán v rámci limitov finančného rámca.

Článok 15

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi pravidelne monitoruje a hodnotí program celoživotného vzdelávania vo vzťahu k jeho cieľom.

2.   Komisia zabezpečí pravidelné nezávislé externé hodnotenie programu celoživotného vzdelávania a pravidelne uverejňuje štatistiky na účely monitorovania pokroku.

3.   Výsledky monitorovania a hodnotenia programu celoživotného vzdelávania a predchádzajúcej generácie programov vzdelávania a odbornej prípravy sa zohľadnia pri realizácii programu.

4.   Členské štáty predložia Komisii do 30. júna 2010 správu o realizácii programu celoživotného vzdelávania a do 30. júna 2015 správu o jeho vplyve.

5.

a)

do 31. marca 2011 správu o priebežnom hodnotení kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektov realizácie programu celoživotného vzdelávania vrátane analýzy dosiahnutých výsledkov;

b)

do 31. decembra 2011 oznámenie o priebehu programu celoživotného vzdelávania;

c)

do 31. marca 2016 správu o hodnotení ex post.

HLAVA II

PODPROGRAMY

KAPITOLA I

Program Comenius

Článok 16

Prístup k programu Comenius

a)

žiakov zapojených do školského vzdelávania do ukončenia vyššieho stredoškolského vzdelania;

b)

školy určené členskými štátmi;

c)

učiteľov a iných pracovníkov týchto škôl;

d)

združenia, neziskové organizácie, mimovládne organizácie a zástupcov tých, ktorí sú zapojení do školského vzdelávania;

e)

osoby a subjekty zodpovedné za organizovanie a poskytovanie vzdelávania na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni;

f)

výskumné strediská a subjekty, ktoré sa zaoberajú otázkami celoživotného vzdelávania;

g)

inštitúcie vysokoškolského vzdelávania;

h)

subjekty, ktoré poskytujú služby profesijnej orientácie, poradenstva a poskytovania informácií vo vzťahu ku všetkým aspektom celoživotného vzdelávania.

Článok 17

Ciele programu Comenius

1.

a)

rozvíjať medzi mladými ľuďmi a pedagogickými pracovníkmi poznanie a porozumenie rozmanitosti európskych kultúr a jazykov a jej hodnoty;

b)

pomáhať mladým ľuďom získavať základné životné zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný rozvoj, budúce zamestnanie a aktívne európske občianstvo.

2.

a)

zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem mobility žiakov a pedagogických pracovníkov v rôznych členských štátoch;

b)

zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem partnerstiev medzi školami v rôznych členských štátoch tak, aby sa počas trvania programu aspoň 3 milióny žiakov zúčastnili spoločných vzdelávacích aktivít;

c)

podporovať učenie sa moderných cudzích jazykov;

d)

podporovať rozvoj inovácií s podporou IKT v obsahu, službách, pedagogických teóriách a praxi pre celoživotné vzdelávanie;

e)

zvýšiť kvalitu a európsky rozmer odbornej prípravy učiteľov;

f)

podporovať zlepšovanie pedagogických prístupov a riadenia škôl.

Článok 18

Akcie programu Comenius

1.

a)

mobilitu jednotlivcov, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. a). Pri zabezpečovaní alebo podporovaní organizácie takejto mobility sa prijímajú potrebné prípravné opatrenia a kladie sa dôraz na zabezpečenie primeraného dohľadu, poradenstva a podpory pre jednotlivcov zapojených do mobility.

Takáto mobilita môže zahŕňať:

i)

výmeny žiakov a pedagogických pracovníkov;

ii)

mobilitu žiakov medzi školami a stáže pedagogických pracovníkov v školách alebo podnikoch;

iii)

účasť na kurzoch odbornej prípravy pre učiteľov a iných pedagogických pracovníkov;

iv)

študijné a prípravné návštevy zamerané na mobilitu, partnerstvá, projekty alebo sieťové akcie;

v)

asistentúru pre učiteľov a potenciálnych učiteľov;

b)

vytváranie partnerstiev, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. b), medzi:

i)

školami s cieľom vytvárať spoločné vzdelávacie projekty pre žiakov a ich učiteľov („školské partnerstvá Comenius“);

ii)

organizáciami zodpovednými za všetky aspekty školského vzdelávania s cieľom podporiť medziregionálnu spoluprácu vrátane spolupráce medzi pohraničnými regiónmi („partnerstvo Commenius-Regio“);

c)

mnohostranné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e). Môžu to byť projekty zamerané na:

i)

tvorbu, propagáciu a šírenie najlepších postupov pri vzdelávaní vrátane nových vyučovacích metód alebo materiálov;

ii)

tvorbu systémov poskytovania informácií alebo usmernení osobitne upravených pre vzdelávajúce sa osoby, učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov, ktorých sa týka program Comenius, alebo výmenu skúseností s týmito systémami;

iii)

tvorbu, propagáciu a šírenie nových kurzov odbornej prípravy pre učiteľov alebo nového obsahu kurzov;

d)

mnohostranné siete, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e). Môžu zahŕňať siete zamerané na:

i)

rozvoj vzdelávania v disciplíne alebo oblasti, v ktorej pôsobia, vo vlastnom záujme a v záujme vzdelávania v širšom zmysle;

ii)

získavanie a šírenie príslušných osvedčených postupov a inovácií;

iii)

poskytovanie obsahovej pomoci projektom a partnerstvám, ktoré vytvorili iní;

iv)

podporu tvorby analýzy potrieb a jej praktického uplatňovania v školskom vzdelávaní;

e)

ďalšie iniciatívy zamerané na podporu cieľov programu Comenius, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. h) („sprievodné opatrenia“).

2.   Rozhodnutia o operačných podrobnostiach akcií uvedených v odseku 1 sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2.

Článok 19

Suma pridelená programu Comenius

Aspoň 80 % zo sumy pridelenej programu Comenius sa vyčlení na podporu mobility uvedenej v článku 18 ods. 1 písm. a) a partnerstiev programu Comenius uvedených v článku 18 ods. 1 písm. b).

KAPITOLA II

Program Erasmus

Článok 20

Prístup k programu Erasmus

a)

študentov a účastníkov odbornej prípravy, ktorí sa zúčastňujú akejkoľvek formy vzdelávania a odbornej prípravy na terciárnom stupni;

b)

inštitúcie vysokoškolského vzdelávania určené členskými štátmi;

c)

učiteľov, školiteľov v odbornej príprave a iných pracovníkov týchto inštitúcií;

d)

združenia a zástupcov tých, ktorí sú zapojení do vysokoškolského vzdelávania vrátane príslušných študentských, univerzitných a učiteľských združení, ako aj združení školiteľov v odbornej príprave;

e)

podniky, sociálnych partnerov a iných predstaviteľov pracovného života;

f)

verejné a súkromné subjekty vrátane neziskových a mimovládnych organizácií zodpovedné za organizáciu a poskytovanie vzdelávania a odbornej prípravy na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni;

g)

výskumné strediská a subjekty, ktoré sa zaoberajú otázkami celoživotného vzdelávania;

h)

subjekty, ktoré poskytujú služby profesijnej orientácie, poradenstva a poskytovania informácií vo vzťahu ku všetkým aspektom celoživotného vzdelávania.

Článok 21

Ciele programu Erasmus

1.

a)

podporovať vytvorenie európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania;

b)

posilňovať prínos vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania k procesu inovácie.

2.

a)

zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem mobility študentov a učiteľov v celej Európe tak, aby sa v rámci programu Erasmus a programov, ktoré mu predchádzajú, prispelo k dosiahnutiu najmenej 3 miliónov individuálnych účastníkov študentskej mobility do roku 2012;

b)

zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem mnohostrannej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v Európe;

c)

zvýšiť mieru transparentnosti a súladu medzi kvalifikáciami získanými v Európe v rámci vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania;

d)

zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi;

e)

uľahčiť vývoj inovačných postupov vzdelávania a odbornej prípravy na terciárnom stupni, ako aj ich prenos vrátane prenosu z jednej zúčastnenej krajiny do iných;

f)

podporovať rozvoj inovácií s podporou IKT v obsahu, službách, pedagogických teóriách a praxi pre celoživotné vzdelávanie.

Článok 22

Akcie programu Erasmus

1.

a)

mobilitu jednotlivcov, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. a). Takáto mobilita môže zahŕňať:

i)

mobilitu študentov na účely štúdia alebo odbornej prípravy v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch, ako aj stáže v podnikoch, strediskách odbornej prípravy, výskumných strediskách alebo iných organizáciách;

ii)

mobilitu učiteľov v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania s cieľom vyučovať alebo absolvovať odbornú prípravu v partnerskej inštitúcii v zahraničí;

iii)

mobilitu iných pracovníkov v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a pracovníkov podnikov na účely odbornej prípravy alebo vyučovania;

iv)

intenzívne programy Erasmus organizované na mnohostrannom základe.

Podpora sa môže poskytnúť aj domácim a hostiteľským inštitúciám vysokoškolského vzdelávania alebo podnikom na akcie zamerané na zabezpečenie kvality vo všetkých fázach mobility vrátane prípravných a obnovovacích jazykových kurzov;

b)

mnohostranné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), zamerané okrem iného na inovácie, experimentovanie a výmenu osvedčených postupov v oblastiach uvedených v osobitných a operačných cieľoch;

c)

mnohostranné siete, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), ktoré prevádzkujú konzorciá inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a ktoré zastupujú jednu disciplínu alebo medzidisciplinárnu oblasť („tematické siete Erasmus“) a ktorých cieľom je vyvíjať nové koncepcie a spôsobilosti učenia sa. Do takýchto sietí môžu patriť aj zástupcovia iných verejnoprávnych subjektov alebo podnikov či združení;

d)

ďalšie iniciatívy zamerané na podporu cieľov programu Erasmus, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. h) („sprievodné opatrenia“).

a)

študenti inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktorí sú zapísaní aspoň do druhého ročníka a absolvujú obdobie štúdia v inom členskom štáte v rámci akcie mobility programu Erasmus, bez ohľadu na to, či im bola v rámci tohto programu poskytnutá finančná pomoc. Takéto obdobie sa plne uzná podľa medziinštitucionálnych dohôd medzi vysielajúcimi a hostiteľskými inštitúciami. Hostiteľské inštitúcie týmto študentom neúčtujú školné;

b)

študenti zapísaní do programov Joint Masters a zapojení do mobility;

c)

študenti inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktorí sa zúčastňujú stáží.

3.   Rozhodnutia o operačných podrobnostiach akcií stanovených v odseku 1 sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2.

Článok 23

Suma pridelená programu Erasmus

Aspoň 80 % zo sumy pridelenej programu Erasmus sa vyčlení na podporu mobility uvedenej v článku 22 ods. 1 písm. a).

KAPITOLA III

Program Leonardo da Vinci

Článok 24

Prístup k programu Leonardo da Vinci

a)

osoby vzdelávajúce sa v rámci všetkých foriem odborného vzdelávania a prípravy okrem terciárneho stupňa;

b)

osoby na trhu práce;

c)

inštitúcie alebo organizácie, ktoré poskytujú možnosti vzdelávania v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program Leonardo da Vinci;

d)

učiteľov, školiteľov v odbornej príprave a iných pracovníkov týchto inštitúcií alebo organizácií;

e)

združenia a zástupcov tých, ktorí sú zapojení do odborného vzdelávania a prípravy vrátane združení účastníkov odbornej prípravy, rodičov a učiteľov;

f)

podniky, sociálnych partnerov a iných predstaviteľov pracovného života vrátane obchodných komôr a iných obchodných organizácií;

g)

subjekty, ktoré poskytujú služby profesijnej orientácie, poradenstva a poskytovania informácií vo vzťahu ku všetkým aspektom celoživotného vzdelávania;

h)

osoby a subjekty zodpovedné za systémy a politiky týkajúce sa všetkých aspektov odborného vzdelávania a prípravy na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni;

i)

výskumné strediská a subjekty, ktoré sa zaoberajú otázkami celoživotného vzdelávania;

j)

inštitúcie vysokoškolského vzdelávania;

k)

neziskové organizácie, dobrovoľné subjekty, mimovládne organizácie.

Článok 25

Ciele programu Leonardo da Vinci

1.

a)

podporovať účastníkov odbornej prípravy a ďalšej odbornej prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností a kvalifikácií s cieľom podporiť ich osobný rozvoj, zamestnateľnosť a účasť na európskom trhu práce;

b)

podporovať zvýšenie kvality a inováciu systémov, inštitúcií a praxe odborného vzdelávania a prípravy;

c)

zvýšiť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy a mobility pre zamestnávateľov a jednotlivcov a uľahčiť mobilitu pracujúcich účastníkov odbornej prípravy.

2.

a)

zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem mobility v celej Európe pre osoby zapojené do počiatočného odborného vzdelávania a prípravy a do ďalšej prípravy tak, aby sa do skončenia programu celoživotného vzdelávania zvýšil počet stáží v podnikoch najmenej na 80 000 ročne;

b)

zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem spolupráce medzi inštitúciami alebo organizáciami, ktoré poskytujú možnosti vzdelávania, podnikmi, sociálnymi partnermi a inými relevantnými subjektmi v celej Európe;

c)

uľahčiť vývoj inovačných postupov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy okrem terciárneho stupňa, ako aj ich prenos vrátane prenosu z jednej zúčastnenej krajiny do iných;

d)

zlepšiť transparentnosť a uznávanie kvalifikácií a spôsobilostí vrátane tých, ktoré boli získané prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania;

e)

podporovať učenie sa moderných cudzích jazykov,

f)

podporovať rozvoj inovácií s podporou IKT v obsahu, službách, pedagogických teóriách a praxi pre celoživotné vzdelávanie.

Článok 26

Akcie programu Leonardo da Vinci

1.

a)

mobilitu jednotlivcov, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. a). Pri zabezpečovaní alebo podporovaní organizácie takejto mobility sa prijmú potrebné prípravné opatrenia vrátane jazykovej prípravy a pre jednotlivcov zapojených do mobility sa zabezpečí primeraný dohľad a podpora. Takáto mobilita môže zahŕňať:

i)

nadnárodné stáže v podnikoch alebo inštitúciách odbornej prípravy;

ii)

stáže a výmeny zamerané na ďalší profesijný rozvoj školiteľov v odbornej príprave a profesijných poradcov, ako aj na tých, ktorí sú zodpovední za zariadenia odbornej prípravy a za plánovanie odbornej prípravy a profesijné poradenstvo v rámci podnikov;

b)

partnerstvá, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. b), zamerané na oblasti spoločného záujmu zúčastnených organizácií;

c)

mnohostranné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. c), a to predovšetkým tie, ktoré sú zamerané na skvalitnenie systémov odbornej prípravy prostredníctvom zamerania sa na prenos inovácií, vrátane prispôsobenia inovačných výstupov a procesov vyvinutých v rôznych kontextoch národným potrebám z jazykového, kultúrneho a právneho hľadiska;

d)

mnohostranné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), zamerané na skvalitnenie systémov odbornej prípravy prostredníctvom zamerania sa na vývoj inovácií a osvedčených postupov;

e)

tematické siete odborníkov a organizácií, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), ktoré sa zaoberajú osobitnými otázkami súvisiacimi s odborným vzdelávaním a prípravou;

f)

ďalšie iniciatívy zamerané na podporu cieľov programu Leonardo da Vinci, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. h) („sprievodné opatrenia“).

2.   Rozhodnutia o operačných podrobnostiach takýchto akcií sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2.

Článok 27

Suma pridelená programu Leonardo da Vinci

Aspoň 60 % zo sumy pridelenej programu Leonardo da Vinci sa vyčlení na podporu mobility a partnerstiev uvedených v článku 26 ods. 1 písm. a) a b).

KAPITOLA IV

Program Grundtvig

Článok 28

Prístup k programu Grundtvig

a)

vzdelávajúce sa osoby v rámci vzdelávania dospelých;

b)

inštitúcie alebo organizácie, ktoré poskytujú možnosti vzdelávania v rámci vzdelávania dospelých;

c)

učiteľov a iných pracovníkov týchto inštitúcií alebo organizácií;

d)

zariadenia zapojené do počiatočnej alebo ďalšej odbornej prípravy pracovníkov vzdelávania dospelých;

e)

združenia a zástupcov tých, ktorí sú zapojení do vzdelávania dospelých vrátane združení vzdelávajúcich sa osôb a učiteľov;

f)

subjekty, ktoré poskytujú služby profesijnej orientácie, poradenstva a poskytovania informácií vo vzťahu ku všetkým aspektom celoživotného vzdelávania;

g)

osoby a subjekty zodpovedné za systémy a politiky týkajúce sa všetkých aspektov vzdelávania dospelých na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni;

h)

výskumné strediská a subjekty, ktoré sa zaoberajú otázkami celoživotného vzdelávania;

i)

podniky;

j)

neziskové organizácie, dobrovoľné subjekty, mimovládne organizácie;

k)

inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

Článok 29

Ciele programu Grundtvig

1.

a)

reagovať na vzdelávacie problémy starnúceho obyvateľstva v Európe;

b)

pomáhať poskytovať dospelým cesty k zvyšovaniu ich vedomostí a spôsobilostí.

2.

a)

zlepšiť kvalitu a dostupnosť mobility v celej Európe pre jednotlivcov zapojených do vzdelávania dospelých a zvýšiť jej objem tak, aby sa do roku 2013 podporila mobilita najmenej 7 000 takýchto osôb ročne;

b)

zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem spolupráce medzi organizáciami zapojenými do vzdelávania dospelých v celej Európe;

c)

pomáhať osobám zo zraniteľných sociálnych skupín a osobám, ktoré sa nachádzajú v zložitej sociálnej situácii, najmä starším ľuďom a tým, ktoré zanechali vzdelávanie bez dosiahnutia základnej kvalifikácie, aby mali alternatívne možnosti zapojiť sa do vzdelávania dospelých;

d)

uľahčiť vývoj inovačných postupov vo vzdelávaní dospelých a ich prenos vrátane ich prenosu z jednej zúčastnenej krajiny do iných;

e)

podporovať rozvoj inovácií s podporou IKT v obsahu, službách, pedagogických teóriách a praxi pre celoživotné vzdelávanie;

f)

zlepšiť pedagogické prístupy a riadenie organizácií vzdelávania dospelých.

Článok 30

Akcie programu Grundtvig

1.

a)

mobilitu jednotlivcov, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. a). Pri zabezpečovaní alebo podporovaní organizácie takejto mobility sa prijmú potrebné prípravné opatrenia a pre jednotlivcov zapojených do mobility sa zabezpečí primeraný dohľad a podpora. Takáto mobilita môže zahŕňať návštevy, asistentúry a výmeny pre účastníkov formálneho a neformálneho vzdelávania dospelých vrátane odbornej prípravy a profesijného rozvoja pracovníkov vzdelávania dospelých, najmä v súčinnosti s partnerstvami a projektmi;

b)

partnerstvá, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. b), známe ako „vzdelávacie partnerstvá programu Grundtvig“, ktoré sú zamerané na oblasti spoločného záujmu zúčastnených organizácií;

c)

mnohostranné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), zamerané na skvalitnenie systémov vzdelávania dospelých prostredníctvom vývoja a prenosu inovácií a osvedčených postupov;

d)

tematické siete odborníkov a organizácií, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), známe ako „siete programu Grundtvig“, ktoré pracujú hlavne na:

i)

rozvoji vzdelávania dospelých v disciplíne, tematickej oblasti alebo aspekte riadenia, na ktoré sa vzťahujú;

ii)

určovaní, zlepšovaní a šírení príslušných osvedčených postupov a inovácií;

iii)

poskytovaní obsahovej podpory pre projekty a partnerstvá, ktoré založili iní, a podpore interaktivity medzi týmito projektmi a partnerstvami;

iv)

podpore tvorby analýzy potrieb a zabezpečenia kvality v rámci vzdelávania dospelých;

e)

ďalšie iniciatívy zamerané na podporu cieľov programu Grundtvig, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. h) („sprievodné opatrenia“).

2.   Rozhodnutia o operačných podrobnostiach takýchto akcií sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2.

Článok 31

Suma pridelená programu Grundtvig

Aspoň 55 % zo sumy pridelenej programu Gruntvig sa vyčlení na podporu mobility a partnerstiev uvedených v článku 30 ods. 1 písm. a) a b).

KAPITOLA V

Prierezový program

Článok 32

Ciele prierezového programu

1.

a)

podporovať európsku spoluprácu v oblastiach, ktoré zahŕňajú dva alebo viac sektorových podprogramov;

b)

podporovať kvalitu a transparentnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy členských štátov.

2.

a)

podporovať tvorbu politiky a spoluprácu na európskej úrovni v celoživotnom vzdelávaní, najmä v kontexte lisabonského procesu a pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010, ako aj v kontexte bolonského a kodanského procesu a ich následných iniciatív;

b)

zabezpečiť primeraný prísun porovnateľných údajov, štatistík a analýz s cieľom podporiť rozvoj politiky celoživotného vzdelávania, ako aj monitorovať pokrok v dosahovaní cieľov celoživotného vzdelávania a určiť oblasti, ktorým sa má venovať osobitná pozornosť;

c)

podporovať jazykové vzdelávanie sa a jazykovú rozmanitosť v členských štátoch;

d)

podporovať rozvoj inovácií s podporou IKT v obsahu, službách, pedagogických teóriách a praxi pre celoživotné vzdelávanie;

e)

zabezpečiť, aby sa výsledky programu celoživotného vzdelávania riadne uznali, predviedli a vo veľkej miere využívali.

Článok 33

Akcie prierezového programu

1.

a)

individuálna mobilita, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. a) vrátane študijných návštev pre odborníkov a úradníkov určených národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi, pre riaditeľov vzdelávacích zariadení a zariadení odbornej prípravy a služieb profesijnej orientácie a akreditácie skúseností, ako aj pre sociálnych partnerov;

b)

mnohostranné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), zamerané na prípravu a testovanie návrhov politík na úrovni Spoločenstva a inováciu v celoživotnom vzdelávaní;

c)

mnohostranné siete, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), ktoré združujú odborníkov a/alebo inštitúcie, ktoré spolupracujú v otázkach politiky. Tieto siete môžu zahŕňať:

i)

tematické siete, ktoré sa zaoberajú otázkami súvisiacimi s obsahom celoživotného vzdelávania alebo metodikami a politikami celoživotného vzdelávania. Takéto siete môžu sledovať, vymieňať si, určovať a analyzovať osvedčené postupy a inovácie a predkladať návrhy na lepšie a širšie využívanie týchto postupov v členských štátoch;

ii)

fóra o strategických otázkach celoživotného vzdelávania;

d)

pozorovanie a analýza politík a systémov v oblasti celoživotného vzdelávania, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. f), ktoré môže zahŕňať:

i)

štúdie a porovnávací výskum;

ii)

vypracovávanie ukazovateľov a štatistických prehľadov vrátane podpory práce, ktorá sa v oblasti celoživotného vzdelávania vykonala v spolupráci s Eurostatom;

iii)

podpora činnosti siete Eurydice a financovanie európskej jednotky Eurydice vytvorenej Komisiou;

e)

akcie na podporu transparentnosti a uznávania kvalifikácií a schopností vrátane tých, ktoré boli získané prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania, poskytovanie informácií a profesijná orientácia v súvislosti s mobilitou na vzdelávacie účely a spolupráca pri zabezpečovaní kvality, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. f), ktorá môže zahŕňať:

i)

siete organizácií, ktoré uľahčujú mobilitu a uznávanie, ako sú informačné centrá Euroguidance a národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o akademickom vzdelaní (NARIC);

ii)

podporu nadnárodných služieb založených na internete, ako napríklad Ploteus;

iii)

aktivity v rámci iniciatívy Europass v súlade s rozhodnutím č. 2241/2004/ES;

f)

ďalšie iniciatívy, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. h) („sprievodné opatrenia“), vrátane činností partnerského vzdelávania zameraných na podporu cieľov kľúčovej aktivity uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. a).

2.

a)

mnohostranné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), zamerané okrem iného na:

i)

vývoj nových materiálov pre jazykové vzdelávanie sa vrátane online kurzov a nástrojov pre jazykové skúšky;

ii)

vývoj nástrojov a kurzov na účely odbornej prípravy učiteľov jazykov, školiteľov v odbornej príprave a iných pracovníkov;

b)

mnohostranné siete, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), v oblasti jazykového vzdelávania sa a jazykovej rozmanitosti;

c)

ďalšie iniciatívy, ktoré sú v súlade s cieľmi programu celoživotného vzdelávania, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. h), vrátane činností zameraných na zvýšenie atraktívnosti jazykového vzdelávania sa pre vzdelávajúcich sa prostredníctvom využitia masmédií a/alebo marketingu, reklamných a informačných kampaní, ako aj konferencií, štúdií a rozvoja štatistických ukazovateľov v oblasti jazykového vzdelávania sa a jazykovej rozmanitosti.

3.

a)

mnohostranné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), zamerané na vývoj a prípadné šírenie inovačných metód, obsahov, služieb a prostredí;

b)

mnohostranné siete, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), zamerané na spoločné využívanie a výmenu vedomostí, skúseností a osvedčených postupov;

c)

iné akcie zamerané na zlepšenie politiky a postupov celoživotného vzdelávania, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. f), ktoré môžu zahŕňať mechanizmy hodnotenia, pozorovania, porovnávania, skvalitňovania a analýzu trendov v súvislosti s technológiou a pedagogikou.

4.

a)

jednostranné a národné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. d);

b)

mnohostranné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), zamerané okrem iného na:

i)

podporu využívania a zavádzania inovačných produktov a postupov;

ii)

stimulovanie spolupráce medzi projektmi realizovanými v tej istej oblasti;

iii)

vývoj osvedčených postupov v súvislosti s metódami šírenia;

c)

vypracovávanie referenčných materiálov, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. f), čo môže zahŕňať zhromažďovanie príslušných štatistických údajov a štúdie v oblasti šírenia, využívanie výsledkov a výmenu osvedčených postupov.

KAPITOLA VI

Program Jean Monnet

Článok 34

Prístup k programu Jean Monnet

a)

študentov a výskumných pracovníkov v oblasti európskej integrácie vo všetkých formách vysokoškolského vzdelávania v Spoločenstve i mimo neho;

b)

inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v Spoločenstve a mimo neho uznané v rámci svojich vlastných krajín;

c)

učiteľov a iných pracovníkov týchto inštitúcií;

d)

združenia a zástupcov tých, ktorí sú zapojení do vzdelávania a odbornej prípravy v Spoločenstve i mimo neho;

e)

verejnoprávne a súkromné subjekty zodpovedné za organizovanie a poskytovanie vzdelávania a odbornej prípravy na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni;

f)

výskumné strediská a subjekty, ktoré sa zaoberajú otázkami európskej integrácie v Spoločenstve i mimo neho.

Článok 35

Ciele programu Jean Monnet

1.

a)

stimulovať vyučovacie a výskumné aktivity a reflexiu v oblasti štúdia európskej integrácie;

b)

podporovať existenciu primeraného spektra inštitúcií a združení zameraných na otázky súvisiace s európskou integráciou a na európske hľadisko vo vzdelávaní a odbornej príprave.

2.

a)

stimulovať excelentnosť výučby, výskumu a reflexie v štúdiách európskej integrácie v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v Spoločenstve i mimo neho;

b)

zvyšovať úroveň vedomostí a povedomia o otázkach súvisiacich s európskou integráciou medzi akademickými odborníkmi i medzi európskymi občanmi všeobecne;

c)

podporovať kľúčové európske inštitúcie zaoberajúce sa otázkami súvisiacimi s európskou integráciou;

d)

podporovať existenciu vysokokvalitných európskych inštitúcií a združení pôsobiacich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Článok 36

Akcie programu Jean Monnet

1.

a)

jednostranné a národné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. d), ktoré môžu zahŕňať:

i)

katedry Jean Monnet, strediská excelentnosti a vyučovacie moduly;

ii)

združenia profesorov, iných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa špecializujú na európsku integráciu;

iii)

podporu mladých výskumných pracovníkov, ktorí sa špecializujú na štúdium európskej integrácie;

iv)

informačné a výskumné činnosti týkajúce sa Spoločenstva s cieľom podporovať diskusiu, reflexiu a vedomosti o procese európskej integrácie;

b)

mnohostranné projekty a siete, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e), ktoré môžu zahŕňať podporu vytvárania mnohostranných výskumných skupín v oblasti európskej integrácie.

2.

a)

College of Europe (pracoviská v Brugách a Natoline);

b)

Inštitút európskej univerzity, Florencia;

c)

Európsky inštitút verejnej správy, Maastricht;

d)

Akadémia európskeho práva, Trier;

e)

Európska agentúra pre rozvoj špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, Middelfart;

f)

Medzinárodné stredisko európskeho odborného vzdelávania (CIFE), Nice.

3.   V rámci kľúčovej aktivity uvedenej v článku 3 ods. 3 písm. c) sa môžu prideliť operačné granty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. g), na podporu niektorých prevádzkových a administratívnych nákladov európskych inštitúcií alebo združení, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

4.   Granty môžu byť pridelené ročne alebo formou obnovy na základe rámcovej dohody o partnerstve s Komisiou.

Článok 37

Suma pridelená programu Jean Monnet

Aspoň 16 % zo sumy pridelenej programu Jean Monnet sa vyčlení na podporu kľúčovej aktivity uvedenej v článku 3 ods. 3 písm. a), aspoň 65 % na podporu kľúčovej aktivity uvedenej v článku 3 ods. 3 písm. b) a aspoň 19 % na podporu kľúčovej aktivity uvedenej v článku 3 ods. 3 písm. c).

HLAVA III

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38

Prechodné ustanovenia

1.   Akcie, ktoré sa začnú 31. decembra 2006 alebo pred týmto dňom na základe rozhodnutia 1999/382/ES, rozhodnutia č. 253/2000/ES, rozhodnutia č. 2318/2003/ES, rozhodnutia č. 791/2004/ES alebo rozhodnutia č. 2241/2004/ES, sa spravujú v súlade s ustanoveniami týchto rozhodnutí s výnimkou toho, že výbory zriadené uvedenými rozhodnutiami sa nahradzujú výborom zriadeným článkom 10 tohto rozhodnutia.

2.   Ako stanovuje článok 18 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom plynúcim z vrátenia nesprávne vyplatených súm podľa rozhodnutia 1999/382/ES, rozhodnutia č. 253/2000/ES, rozhodnutia č. 2318/2003/ES, rozhodnutia č. 791/2004/ES alebo rozhodnutia č. 2241/2004/ES možno dať k dispozícii programu celoživotného vzdelávania.

Článok 39

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 15. novembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 8.9.2005, s. 134.

(2)  Ú. v. EÚ C 164, 5.7.2005, s. 59.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu doručené 25. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady doručená 24. júla 2006 (Ú. v. EÚ C 251 E, 17.10.2006, s. 37), pozícia Európskeho parlamentu doručená 25. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Ú. v. ES L 146, 11.6.1999, s. 33. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 28, 3.2.2000, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004.

(6)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 9.

(7)  Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 31.

(8)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 6.

(9)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Ú. v. ES C 163, 9.7.2002, s. 1.

(11)  Ú. v. ES C 13, 18.1.2003, s. 2.

(12)  Ú. v. ES C 293 E, 28.11.2002, s. 103.

(13)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1248/2006 (Ú. v. EÚ L 227, 19.8.2006, s. 3).

(15)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(16)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(17)  Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.

(18)  Ú. v. ES L 131, 23.5.1990, s. 1.


PRÍLOHA

ADMINISTRATÍVNE A FINANČNÉ USTANOVENIA

A.   Administratívne ustanovenia

Postupy navrhovania a výberu akcií obsiahnutých v programe celoživotného vzdelávania sú tieto:

1.   Postup národnej agentúry

1.1.

Postup 1

Prostredníctvom postupu 1 národnej agentúry sa riadia tieto akcie, v rámci ktorých príslušné národné agentúry prijímajú rozhodnutia o výbere:

a)

mobilita jednotlivcov v rámci celoživotného vzdelávania, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. a);

b)

dvojstranné a mnohostranné partnerstvá, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. b);

c)

jednostranné a národné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. d), ak sú financované podľa článku 33 ods. 4 písm. a).

Žiadosti o finančnú pomoc predkladané v rámci týchto akcií sa zasielajú príslušným národným agentúram, ktoré určia členské štáty v súlade s článkom 6 ods. 2 písm. b). Národné agentúry vykonávajú výber a prideľujú finančnú pomoc žiadateľom vybraným v súlade so všeobecnými usmerneniami, ktoré sa ustanovia podľa článku 9 ods. 1 písm. c). Národné agentúry prideľujú granty príjemcom, ktorí sa nachádzajú v ich príslušných členských štátoch. Každý partner v dvojstrannom alebo mnohostrannom partnerstve dostane finančné prostriedky priamo od svojej príslušnej národnej agentúry.

1.2.

Postup 2

Prostredníctvom postupu 2 národnej agentúry sa riadi táto akcia, v rámci ktorej Komisia prijíma rozhodnutia o výbere, avšak postupy hodnotenia a uzatvárania zmlúv uskutočňujú príslušné národné agentúry:

mnohostranné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. c).

Žiadosti o finančnú pomoc predkladané v rámci tejto akcie sa zasielajú národnej agentúre určenej členským štátom koordinátora projektu v súlade s článkom 6 ods. 2 písm. b). Národná agentúra členského štátu koordinátora projektu žiadosti vyhodnotí a predloží Komisii užší zoznam žiadostí, ktoré navrhuje prijať. Komisia rozhodne o navrhnutom užšom zozname, na základe čoho národná agentúra pridelí príslušnú finančnú pomoc žiadateľom vybraným v súlade so všeobecnými usmerneniami, ktoré sa ustanovia podľa článku 9 ods. 1 písm. c).

Pred predložením užšieho zoznamu Komisii národná agentúra krajiny, v ktorej sa projekt koordinuje, nadviaže kontakt s národnými agentúrami v krajinách všetkých ostatných partnerov projektu. Národné agentúry pridelia granty vybraným koordinátorom projektu, ktorí sa nachádzajú v ich príslušných členských štátoch a ktorí zodpovedajú za rozdelenie finančných prostriedkov partnerom zapojeným do projektu.

2.   Postup Komisie

a)

jednostranné a národné projekty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. d), okrem tých, ktoré sú financované podľa článku 33 ods. 4 písm. a);

b)

mnohostranné projekty a siete, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. e);

c)

pozorovanie a analýza politík a systémov v oblasti celoživotného vzdelávania, vypracovávanie referenčných materiálov vrátane prieskumov, štatistík, analýz a ukazovateľov a akcie zamerané na podporu transparentnosti a uznávania kvalifikácií a predchádzajúceho vzdelávania, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. f);

d)

operačné granty, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. g);

e)

ďalšie iniciatívy zamerané na podporu cieľov programu celoživotného vzdelávania, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. h) („sprievodné opatrenia“).

Žiadosti o finančnú pomoc predkladané v rámci týchto akcií sa zasielajú Komisii, ktorá vykoná výber a pridelí finančnú pomoc žiadateľom vybraným v súlade so všeobecnými usmerneniami, ktoré sa vypracujú podľa článku 9 ods. 1 písm. c).

B.   Finančné ustanovenia

Komisia zabezpečí, aby finančné a administratívne požiadavky, ktoré sa kladú na príjemcov grantov prideľovaných v rámci programu celoživotného vzdelávania, boli úmerné úrovni grantu. Komisia zabezpečí najmä to, aby boli finančné pravidlá a požiadavky uplatňovania a podávania správ pri individuálnej mobilite a partnerstvách pre užívateľov aj naďalej zrozumiteľné a dostatočne jednoduché, aby neobmedzovali prístup pre menej zvýhodnených jednotlivcov a inštitúcie alebo organizácie, ktoré s nimi pracujú.

zmluvné strany,

doba platnosti zmluvy, ktorou bude obdobie oprávnenosti výdavkov,

najvyššia výška pridelených finančných prostriedkov,

súhrnný opis príslušnej akcie,

požiadavky na podávanie správ a prístup pre audit.

Tieto kritériá taktiež umožnia národným agentúram zabezpečiť, aby sa spolufinancovanie, ktoré poskytujú príjemcovia, mohlo uskutočniť formou vecných príspevkov. Tieto príspevky musia byť fakticky overiteľné, ale nemusia byť predmetom finančného ocenenia.

1.   Akcie riadené prostredníctvom postupu národnej agentúry

1.1.

Finančné prostriedky Spoločenstva určené na poskytovanie finančnej podpory v rámci akcií, ktoré sa majú riadiť prostredníctvom postupu národnej agentúry v súlade s oddielom A bodom 1.1 tejto prílohy, sa majú prideľovať jednotlivým členským štátom v súlade so vzorcami určenými Komisiou podľa článku 10 ods. 2, ktoré môžu zahŕňať tieto prvky:

a)

minimálnu sumu pridelenú každému členskému štátu, ktorá sa určí v súlade s dostupnosťou rozpočtu pre dotknutú akciu;

b)

zostatok sa pridelí jednotlivým členským štátom na základe:

i)

toho, aký je v každom členskom štáte celkový počet:

žiakov a učiteľov v systéme školského vzdelávania pre akcie školských partnerstiev a mobility v rámci programu Comenius, stanovené v článku 18 ods. 1 písm. a) a b),

študentov a/alebo absolventov vysokoškolského vzdelávania pre akcie mobility študentov a intenzívnych programov v rámci programu Erasmus, stanovené v článku 22 ods. 1 písm. a) bodoch i) a iv),

učiteľov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania pre akcie mobility učiteľov a iných pracovníkov v rámci programu Erasmus, stanovené v článku 22 ods. 1 písm. a) bodoch ii) a iii),

celkového počtu obyvateľov a počtu osôb vo veku od 15 do 35 rokov pre akcie mobility, partnerstva a mnohostranného projektu v rámci programu Leonardo da Vinci, stanovené v článku 26 ods. 1 písm. a), b) a c),

dospelých pre akcie mobility a partnerstiev v rámci programu Grundtvig, stanovené v článku 30 ods. 1 písm. a) a b);

ii)

rozdielu v životných nákladoch medzi členskými štátmi;

iii)

vzdialenosti medzi hlavnými mestami každého z členských štátov;

iv)

úrovne dopytu a/alebo zapojenia sa do príslušnej akcie v každom členskom štáte.

1.2.

Tieto vzorce by mali byť vo vzťahu k rozličným systémom vzdelávania a odbornej prípravy členských štátov v najväčšej možnej miere neutrálne.

1.3.

Takto rozdelené finančné prostriedky Spoločenstva spravujú národné agentúry ustanovené v článku 6 ods. 2 písm. b).

1.4.

Komisia prijme v spolupráci s členskými štátmi potrebné opatrenia na podporu vyváženej účasti na úrovni Spoločenstva, národnej a regionálnej úrovni a prípadne i v rôznych študijných oblastiach. Pomerný diel pridelený na tieto opatrenia nepresiahne 5 % ročných pridelených rozpočtových prostriedkov na financovanie každej z daných akcií.

2.   Určenie príjemcov

Inštitúcie uvedené v článku 36 ods. 2 tohto rozhodnutia sa týmto určujú za príjemcov grantov v rámci programu celoživotného vzdelávania v súlade s článkom 168 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

Národné útvary, ktoré patria do siete NARIC, siete Eurydice, siete Euroguidance, národné podporné služby pre akciu eTwinning a národné strediská Europass pôsobia ako nástroje na realizáciu programu na národnej úrovni v súlade s ustanoveniami článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článku 38 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

3.   Typy príjemcov

V súlade s článkom 114 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa môžu granty prideľovať právnickým alebo fyzickým osobám. Tieto granty môžu mať v prípade fyzických osôb formu štipendií.

4.   Paušálne granty, sadzby jednotkových nákladov a odmeny

Paušálne granty a/alebo sadzby jednotkových nákladov, ako sa uvádza v článku 181 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002, sa môžu použiť v prípade akcií uvedených v článku 5.

Paušálne granty sa môžu využiť do maximálnej sumy 25 000 EUR na grant. Môžu sa skombinovať do maximálnej výšky 100 000 EUR a/alebo využiť v spojení so sadzbami jednotkových nákladov.

Komisia môže zabezpečiť pridelenie odmien v súvislosti s činnosťami uskutočnenými v rámci programu celoživotného vzdelávania.

5.   Verejné obstarávanie

Ak si realizácia akcií podporovaných v rámci programu celoživotného vzdelávania vyžaduje, aby mal príjemca možnosť využiť postup verejného obstarávania, použijú sa postupy pre zmluvy s nízkou cenou uvedené v článku 129 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

6.   Partnerské dohody

Ak sú akcie v rámci programu celoživotného vzdelávania podporované prostredníctvom rámcových partnerských grantov podľa článku 163 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002, takéto partnerstvá môžu byť vybraté a financované počas štvorročného obdobia, podliehajúc zjednodušenému postupu obnovenia.

7.   Verejné inštitúcie alebo organizácie, ktoré poskytujú príležitosti na vzdelávanie

Ku všetkým školám a inštitúciám vysokoškolského vzdelávania určeným členskými štátmi a všetkým inštitúciám alebo organizáciám, ktoré poskytujú príležitosti na vzdelávanie, ktoré za posledné dva roky získali viac ako 50 % svojich ročných príjmov z verejných zdrojov alebo ktoré riadia verejnoprávne subjekty alebo ich zástupcovia, bude Komisia pristupovať ako k subjektom, ktoré majú potrebné finančné, odborné a administratívne kapacity, ako aj potrebnú finančnú stabilitu pre vykonávanie projektov v rámci programu celoživotného vzdelávania; nebude sa od nich požadovať predloženie ďalšej dokumentácie, ktorá to má doložiť. Takéto inštitúcie alebo organizácie môžu byť vyňaté z požiadaviek auditu podľa článku 173 ods. 4 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

8.   Subjekty, ktoré sledujú cieľ všeobecného európskeho záujmu

Ak sa v rámci programu celoživotného vzdelávania prideľujú operačné granty subjektom, ktoré sledujú cieľ všeobecného európskeho záujmu vymedzený v článku 162 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002, tieto granty nebudú podliehať v súlade s článkom 113 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 pri svojom obnovení zásade postupného znižovania.

9.   Odborné schopnosti a kvalifikácie žiadateľov

Komisia môže v súlade s článkom 176 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 rozhodnúť, že určené kategórie príjemcov majú odborné schopnosti a kvalifikácie požadované na dokončenie navrhovanej akcie alebo pracovného programu.

10.   Účasť partnerov z tretích krajín

Partneri z tretích krajín sa môžu zúčastňovať na mnohostranných projektoch, sieťach alebo partnerstvách v súlade s podmienkami článku 14 ods. 2 podľa uváženia Komisie alebo dotknutej národnej agentúry. Rozhodnutie, či sa majú takíto partneri podporiť, vychádza z miery pridanej hodnoty na európskej úrovni, ktorá by pravdepodobne vyplynula z ich účasti na danom projekte, sieti alebo partnerstve.

11.   Minimálne pridelené prostriedky

 

Comenius 13 %,

 

Erasmus 40 %,

 

Leonardo da Vinci 25 %,

 

Grundtvig 4 %.

12.   Národné agentúry

Finančná pomoc Spoločenstva sa poskytuje na podporu činností národných agentúr zriadených alebo určených členskými štátmi v súlade s článkom 6 ods. 2 písm. b).

V súlade s článkom 38 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 môžu funkciu národnej agentúry v tretích krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe celoživotného vzdelávania na základe článku 7 ods. 1 tohto rozhodnutia, vykonávať verejnoprávne subjekty alebo súkromnoprávne subjekty, ktoré vykonávajú verejnoprospešné služby a ktoré sa riadia právom dotknutej krajiny.

Požiadavky na certifikáciu a podávanie správ budú v súlade so zásadou proporcionality na úrovni potrebného minima.

13.   Technická pomoc

Finančné krytie programu celoživotného vzdelávania môže taktiež zahŕňať výdavky týkajúce sa prípravných akcií, monitorovania, kontroly, auditu a hodnotenia, ktoré sú priamo potrebné na realizáciu programu a dosiahnutie jeho cieľov. Môžu zahŕňať najmä štúdie, stretnutia, informačné aktivity, publikácie, výdavky na informačné siete s cieľom výmeny informácií a všetky ďalšie výdavky spojené s technickou a administratívnou pomocou, ktoré môžu byť pre Komisiu potrebné v záujme realizácie programu.

14.   Ustanovenia proti podvodom

Rozhodnutia Komisie prijaté podľa článku 9, zmluvy a dohody z nich vyplývajúce, ako aj dohody so zúčastnenými tretími krajinami ustanovia najmä dohľad a finančnú kontrolu zo strany Komisie (alebo akéhokoľvek zástupcu povereného Komisiou), vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a audity Dvora audítorov, ktoré sa v prípade potreby vykonávajú na mieste. Tieto kontroly sa môžu vykonávať aj u národných agentúr a v prípade potreby aj u príjemcov grantov.

Počas piatich rokov nasledujúcich po poslednej platbe musí mať príjemca operačného grantu pre Komisiu k dispozícii všetky podporné dokumenty spolu s auditovanou finančnou správou týkajúcou sa výdavkov, ktoré vznikli počas čerpania grantu za daný rok. Príjemca grantu zabezpečí, aby mala Komisia v prípade potreby k dispozícii podporné dokumenty vo vlastníctve partnerov alebo členov.

Komisia môže vykonať audit používania prostriedkov z grantu buď priamo prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného kvalifikovaného externého subjektu podľa vlastného výberu. Takéto audity sa môžu vykonávať počas platnosti dohody a počas piatich rokov od dátumu vyplatenia zostatku. Výsledky auditu môžu v prípade potreby viesť k rozhodnutiam Komisie o vymáhaní finančných prostriedkov.

Personál Komisie a externý personál, poverený Komisiou, má primerané právo na prístup, a to najmä ku kanceláriám príjemcu a k všetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej forme, potrebným na vykonávanie takýchto auditov.

Dvor audítorov a OLAF majú rovnaké práva ako Komisia, najmä právo na prístup.

Okrem toho môže Komisia v rámci programu celoživotného vzdelávania vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste v súlade s nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (1).

Pri akciách Spoločenstva financovaných podľa tohto rozhodnutia sa pod pojmom nezrovnalosť uvedenom v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (2) rozumie každé porušenie ustanovenia práva Spoločenstva či každé porušenie zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorá vedie alebo by mohla viesť k poškodeniu všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov, ktoré spravujú, neoprávnenou výdavkovou položkou.


(1)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.