ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 323

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
22. novembra 2006


Obsah

 

Strana

 

*

Akékoľvek príjmy ustanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa zaúčtujú do položiek 5 a 6 výkazu výdavkov, môžu viesť k zaúčtovaniu dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, ktoré znášajú počiatočné výdavky, umožňujúc tak príslušné príjmy.
Číselné údaje o výnosoch sa vzťahujú na všetky schválené prostriedky vrátane rozpočtových prostriedkov, dodatočných prostriedkov a účelovo viazaných príjmov.

s2

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Európsky parlament

 

*

Konečné prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 3 na rozpočtový rok 2006

1

 

*

Druhý opravný rozpočet Európskej agentúry pre lieky (EMEA) na rok 2006

43

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


22.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/s2


Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.Akékoľvek príjmy ustanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa zaúčtujú do položiek 5 a 6 výkazu výdavkov, môžu viesť k zaúčtovaniu dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, ktoré znášajú počiatočné výdavky, umožňujúc tak príslušné príjmy.Číselné údaje o výnosoch sa vzťahujú na všetky schválené prostriedky vrátane rozpočtových prostriedkov, dodatočných prostriedkov a účelovo viazaných príjmov.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Európsky parlament

22.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/1


KONEČNÉ PRIJATIE

opravného rozpočtu Európskej únie č. 3 na rozpočtový rok 2006

(2006/763/ES, Euratom)

PREDSEDA EURÓPSKEHO PARLAMENTU,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 272 ods. 4 predposledný pododsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 177,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), najmä na jeho články 37 a 38,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2006, ktorý bol s konečnou platnosťou prijatý 15. decembra 2005 (2),

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (3),

so zreteľom na predbežný návrh opravného rozpočtu č. 4 Európskej únie na rozpočtový rok 2006, ktorý predložila Komisia 16. júna 2006,

so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4 Európskej únie na rozpočtový rok 2006 zostavený Radou dňa 17. júla 2006,

so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

so zreteľom na uznesenie, ktoré prijal Európsky parlament 27. septembra 2006,

potom, ako sa týmto uzavrel postup ustanovený v článku 272 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a v článku 177 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

VYHLASUJE:

Jediný článok

Opravný rozpočet č. 3 Európskej únie na rozpočtový rok 2006 bol prijatý s konečnou platnosťou.

V Štrasburgu, 27. septembra 2006

Predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 78, 15.3.2006.

(3)  Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2005/708/ES (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2005, s. 24).


KONEČNÉ PRIJATIE OPRAVNÉHO ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE č. 3 NA ROZPOČTOVÝ ROK 2006

OBSAH

VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV

A. Túvod a financovanie všeobecného rozpočtu

B. Všeobecný výkaz príjmov podľa jednotlivých položiek rozpočtu


A. ÚVOD A FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

Rozpočtové prostriedky kryté počas rozpočtového roku 2006 v súlade s ustanoveniami článku 1 rozhodnutia Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

VÝDAVKY

Opis

Rozpočet na rok 2006 (1)

Rozpočet na rok 2005 (2)

Zmena (%)

1. Poľnohospodárstvo

50 991 020 000

48 464 850 000

+5,21

2. Štrukturálne činnosti

35 639 599 237

32 396 027 704

+10,01

3. Vnútorné politiky

8 904 016 732

8 016 662 269

+11,07

4. Vonkajšie opatrenia

5 369 049 920

5 476 162 603

–1,96

5. Administratíva

6 656 369 817

6 292 367 368

+5,78

6. Rezervy

458 000 000

446 000 000

+2,69

7. Predvstupová stratégia

2 984 409 038

3 286 990 000

–9,21

8. Vyrovnávacie poplatky

1 073 500 332

1 304 988 996

–17,74

Celkové výdavky (3)

112 075 965 076

105 684 048 940

+6,05


PRÍJMY

Opis

Rozpočet na rok 2006 (4)

Rozpočet na rok 2005 (5)

Zmena (%)

Rôzne príjmy (hlavy 4 až 9)

1 297 689 094

1 585 916 305

–18,17

Prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku (kapitola 3 0, článok 3 0 0)

2 410 079 591

2 736 707 563

–11,94

Prebytok vlastných zdrojov pochádzajúci z prevodu z kapitol Záručnej sekcie EPUZF (kapitola 3 0, článok 3 0 1)

p.m.

p.m.

 

Prebytok vlastných zdrojov pochádzajúci z vrátenia prebytku Záručného fondu pre vonkajšie opatrenia (kapitola 3 0, článok 3 0 2)

92 730 000

525 961 402

–82,37

Zostatok vlastných zdrojov plynúcich z DPH a vlastných zdrojov založených na HNP/HND na predchádzajúce roky (kapitoly 3 1 a 3 2)

p.m.

2 451 315 772

 

Celkový príjem pre hlavy 3 až 9

3 800 498 685

7 299 901 042

–47,94

Čistá čiastka ciel, poľnohospodárskych ciel a poplatkov za cukor (kapitoly 1 0, 1 1 a 1 2)

14 788 900 000

13 944 000 000

+6,06

Vlastné zdroje DPH pri jednotnej sadzbe (tabuľky 1 a 2, kapitola 1 3)

17 200 276 121

15 556 051 275

+10,57

Zvyšok financovaný dodatočným zdrojom (vlastné zdroje HND, tabuľky 3 a 4, kapitola 1 4)

76 286 290 270

68 884 096 623

+10,75

Rozpočtové prostriedky kryté vlastnými zdrojmi uvedenými v článku 2 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom (6)

108 275 466 391

98 384 147 898

+10,05

Celkový príjem (7)

112 075 965 076

105 684 048 940

+6,05


TABUĽKA 1

Stanovenie obmedzených harmonizovaných vymeriavacích základov dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom

Členský štát

1 % neobmedzeného základu DPH

1 % hrubého národného dôchodku

Obmedzená sadzba (v %)

1 % hrubého národného dôchodku vynásobeného obmedzenou sadzbou

1 % obmedzeného základu DPH (8)

Členské štáty s obmedzeným základom DPH

 

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

Belgicko

1 323 413 000

3 127 339 000

50

1 563 669 500

1 323 413 000

 

Česká republika

620 907 000

1 011 317 000

50

505 658 500

505 658 500

Česká republika

Dánsko

858 809 000

2 164 083 000

50

1 082 041 500

858 809 000

 

Nemecko

9 768 554 000

22 662 761 000

50

11 331 380 500

9 768 554 000

 

Estónsko

63 350 000

111 599 000

50

55 799 500

55 799 500

Estónsko

Grécko

1 066 060 000

1 899 989 000

50

949 994 500

949 994 500

Grécko

Španielsko

5 825 910 000

9 462 332 000

50

4 731 166 000

4 731 166 000

Španielsko

Francúzsko

8 572 707 000

17 718 064 000

50

8 859 032 000

8 572 707 000

 

Írsko

836 118 000

1 449 570 000

50

724 785 000

724 785 000

Írsko

Taliansko

5 611 159 000

14 206 297 000

50

7 103 148 500

5 611 159 000

 

Cyprus

110 523 000

139 397 000

50

69 698 500

69 698 500

Cyprus

Lotyšsko

67 114 000

146 498 000

50

73 249 000

67 114 000

 

Litva

92 678 000

224 020 000

50

112 010 000

92 678 000

 

Luxembursko

144 891 000

242 757 000

50

121 378 500

121 378 500

Luxembursko

Maďarsko

375 340 000

855 773 000

50

427 886 500

375 340 000

 

Malta

37 906 000

45 840 000

50

22 920 000

22 920 000

Malta

Holandsko

2 481 403 000

5 145 428 000

50

2 572 714 000

2 481 403 000

 

Rakúsko

1 098 912 000

2 523 588 000

50

1 261 794 000

1 098 912 000

 

Poľsko

1 223 948 000

2 510 795 000

50

1 255 397 500

1 223 948 000

 

Portugalsko

914 655 000

1 481 601 000

50

740 800 500

740 800 500

Portugalsko

Slovinsko

151 423 000

286 122 000

50

143 061 000

143 061 000

Slovinsko

Slovensko

159 089 000

412 763 000

50

206 381 500

159 089 000

 

Fínsko

712 233 000

1 626 814 000

50

813 407 000

712 233 000

 

Švédsko

1 274 161 000

2 970 465 000

50

1 485 232 500

1 274 161 000

 

Spojené kráľovstvo

9 373 896 000

18 835 332 000

50

9 417 666 000

9 373 896 000

 

Spolu

52 765 159 000

111 260 544 000

 

55 630 272 000

51 058 678 000

 


Určenie jednotnej sadzby vlastných zdrojov DPH (článok 2 ods. 4 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom):

Jednotná sadzba (%) = maximálna sadzba požiadavky – zmrazená sadzba

A.

Maximálna sadzba je stanovená vo výške 0,50 % na rok 2006.

B.

Vymedzenie sadzby zmrazenej korekciou rozpočtových schodkov, udelenej Spojenému kráľovstvu [článok 2 ods. 4 písm. b) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom]:
1.   

Výpočet teoretického podielu krajín s obmedzeným finančným zaťažením:

V súlade s článkom 5 ods. 1 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom je finančný príspevok Nemecka (DE), Holandska (NL), Rakúska (AT) a Švédska (SV) obmedzený na štvrtinu ich bežného príspevku.

Vzorec pre krajinu s obmedzeným finančným zaťažením, napríklad Nemecko:

Teoretický príspevok DPH Nemecka = [obmedzený základ DPH Nemecka/(obmedzený základ DPH EÚ – obmedzený základ DPH Spojeného kráľovstva)] × 1/4 × korekcia Spojeného kráľovstva

Príklad: Nemecko:

Teoretický príspevok Nemecka z DPH = 9 768 554 000 / (51 058 678 000 – 9 373 896 000) × 1/4 × 4 838 879 797 = 283 489 899

2.   

Výpočet zmrazenej sadzby

Zmrazená sadzba = [UK korekcia – teoretické príspevky DPH (D + NL + A + S)]/[obmedzený základ DPH EÚ – obmedzené základy DPH (UK+ D + NL + A + S)]

Zmrazená sadzba = 4 838 879 797 – (283 489 899 + 72 011 957 + 31 891 153 + 36 976 995)] / [51 058 678 000 – (9 373 896 000 + 9 768 554 000 + 2 481 403 000 + 1 098 912 000 + 1 274 161 000)]

Zmrazená sadzba = 0,163127272501441 %

Jednotná sadzba:

0,5 % – 0,163127272501441 % = 0,336872727498559 %


TABUĽKA 2

Rozpis vlastných zdrojov plynúcich z DPH podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom (kapitola 1 3)

Členský štát

1 % zníženého základu DPH

Maximálna sadzba požiadavky DPH (v %)

Jednotná sadzba vlastných zdrojov DPH (v %)

Vlastné zdroje DPH pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) × (3)

Belgicko

1 323 413 000

0,50

0,336872727

445 821 747

Česká republika

505 658 500

0,50

0,336872727

170 342 558

Dánsko

858 809 000

0,50

0,336872727

289 309 330

Nemecko

9 768 554 000

0,50

0,336872727

3 290 759 430

Estónsko

55 799 500

0,50

0,336872727

18 797 330

Grécko

949 994 500

0,50

0,336872727

320 027 238

Španielsko

4 731 166 000

0,50

0,336872727

1 593 800 795

Francúzsko

8 572 707 000

0,50

0,336872727

2 887 911 189

Írsko

724 785 000

0,50

0,336872727

244 160 300

Taliansko

5 611 159 000

0,50

0,336872727

1 890 246 437

Cyprus

69 698 500

0,50

0,336872727

23 479 524

Lotyšsko

67 114 000

0,50

0,336872727

22 608 876

Litva

92 678 000

0,50

0,336872727

31 220 691

Luxembursko

121 378 500

0,50

0,336872727

40 889 106

Maďarsko

375 340 000

0,50

0,336872727

126 441 810

Malta

22 920 000

0,50

0,336872727

7 721 123

Holandsko

2 481 403 000

0,50

0,336872727

835 916 997

Rakúsko

1 098 912 000

0,50

0,336872727

370 193 483

Poľsko

1 223 948 000

0,50

0,336872727

412 314 701

Portugalsko

740 800 500

0,50

0,336872727

249 555 485

Slovinsko

143 061 000

0,50

0,336872727

48 193 349

Slovensko

159 089 000

0,50

0,336872727

53 592 745

Fínsko

712 233 000

0,50

0,336872727

239 931 873

Švédsko

1 274 161 000

0,50

0,336872727

429 230 091

Spojené kráľovstvo

9 373 896 000

0,50

0,336872727

3 157 809 913

Spolu

51 058 678 000

 

 

17 200 276 121


TABUĽKA 3

Stanovenie jednotnej sadzby a rozpis na základe hrubého národného dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. d) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom (kapitola 1 4)

Členský štát

1 % hrubého národného dôchodku

„Jednotná sadzba dodatočného základu“‚vlastné zdroje

„Dodatočný základ“‚vlastné zdroje pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgicko

3 127 339 000

 

2 144 273 991

Česká republika

1 011 317 000

 

693 414 030

Dánsko

2 164 083 000

 

1 483 813 201

Nemecko

22 662 761 000

 

15 538 823 576

Estónsko

111 599 000

 

76 518 354

Grécko

1 899 989 000

 

1 302 735 967

Španielsko

9 462 332 000

 

6 487 890 313

Francúzsko

17 718 064 000

 

12 148 469 931

Írsko

1 449 570 000

 

993 904 162

Taliansko

14 206 297 000

 

9 740 611 160

Cyprus

139 397 000

 

95 578 177

Lotyšsko

146 498 000

0,6856545 (9)

100 447 010

Litva

224 020 000

 

153 600 316

Luxembursko

242 757 000

 

166 447 424

Maďarsko

855 773 000

 

586 764 590

Malta

45 840 000

 

31 430 401

Holandsko

5 145 428 000

 

3 527 985 752

Rakúsko

2 523 588 000

 

1 730 309 414

Poľsko

2 510 795 000

 

1 721 537 836

Portugalsko

1 481 601 000

 

1 015 866 361

Slovinsko

286 122 000

 

196 180 831

Slovensko

412 763 000

 

283 012 799

Fínsko

1 626 814 000

 

1 115 432 305

Švédsko

2 970 465 000

 

2 036 712 630

Spojené kráľovstvo

18 835 332 000

 

12 914 529 739

Súčet

111 260 544 000

 

76 286 290 270


TABUĽKA 4

Vlastné zdroje založené na HND – financovanie rezerv [článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 6 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom] (kapitola 1 4)

Členský štát

Rezerva na pôžičky a záruky na pôžičky

Rezerva na núdzovú pomoc

Vlastné zdroje HND s výnimkou rezerv

Vlastné zdroje HND pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

Belgicko

6 436 789

6 436 789

2 131 400 413

2 144 273 991

Česká republika

2 081 525

2 081 525

689 250 980

693 414 030

Dánsko

4 454 185

4 454 185

1 474 904 831

1 483 813 201

Nemecko

46 645 220

46 645 220

15 445 533 136

15 538 823 576

Estónsko

229 697

229 697

76 058 960

76 518 354

Grécko

3 910 618

3 910 618

1 294 914 731

1 302 735 967

Španielsko

19 475 673

19 475 673

6 448 938 967

6 487 890 313

Francúzsko

36 467 884

36 467 884

12 075 534 163

12 148 469 931

Írsko

2 983 551

2 983 551

987 937 060

993 904 162

Taliansko

29 239 854

29 239 854

9 682 131 452

9 740 611 160

Cyprus

286 911

286 911

95 004 355

95 578 177

Lotyšsko

301 527

301 527

99 843 956

100 447 010

Litva

461 085

461 085

152 678 146

153 600 316

Luxembursko

499 650

499 650

165 448 124

166 447 424

Maďarsko

1 761 379

1 761 379

583 241 832

586 764 590

Malta

94 349

94 349

31 241 703

31 430 401

Holandsko

10 590 484

10 590 484

3 506 804 784

3 527 985 752

Rakúsko

5 194 129

5 194 129

1 719 921 156

1 730 309 414

Poľsko

5 167 798

5 167 798

1 711 202 240

1 721 537 836

Portugalsko

3 049 478

3 049 478

1 009 767 405

1 015 866 361

Slovinsko

588 905

588 905

195 003 021

196 180 831

Slovensko

849 562

849 562

281 313 675

283 012 799

Fínsko

3 348 360

3 348 360

1 108 735 585

1 115 432 305

Švédsko

6 113 906

6 113 906

2 024 484 818

2 036 712 630

Spojené kráľovstvo

38 767 481

38 767 481

12 836 994 777

12 914 529 739

Súčet

229 000 000

229 000 000

75 828 290 270

76 286 290 270

Podiel 1 % HND

0,0021

0,0021

0,6815

0,6857


TABUĽKA 5.1

Korekcia rozpočtových schodkov v prípade Spojeného kráľovstva na rok 2005 podľa článku 4 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom (kapitola 1 5)

Opis

Koeficient (10)(%)

Množstvo

1. Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pomyselných nelimitovaných základoch DPH

17,7700

 

2. Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pridelených výdavkoch upravených o PAE

9,1146

 

3. (1) – (2)

8,6554

 

4. Celkové pridelené výdavky

 

95 942 473 817

5. Predvstupové výdavky (PAE) (11)

 

1 781 065 467

6. Celkové pridelené výdavky upravené o PAE = (4) – (5)

 

94 161 408 350

7. Pôvodná suma korekcie pre Spojené kráľovstvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 379 028 461

8. Výhoda pre Spojené kráľovstvo (12)

 

534 582 959

9. Základný vyrovnávací poplatok pre Spojené kráľovstvo = (7) – (8)

 

4 844 445 502

10. Neočakávané finančné zisky získané z tradičných vlastných zdrojov (13)

 

5 565 705

11. Korekcia pre Spojené kráľovstvo = (9) – (10)

 

4 838 879 797


TABUĽKA 5.2

Korekcia rozpočtových schodkov v prípade Spojeného kráľovstva za rok 2002 podľa článku 4 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom (kapitola 3 5)

Opis

Koeficient (14)(%)

Množstvo

1. Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pomyselných nelimitovaných základoch DPH

19,1843

 

2. Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pridelených výdavkoch upravených o PAE

7,5464

 

3. (1) – (2)

11,6379

 

4. Celkové pridelené výdavky

 

77 768 930 560

5. Predvstupové výdavky (PAE) (15)

 

 

6. Celkové pridelené výdavky upravené o PAE = (4) – (5)

 

77 768 930 560

7. Pôvodná suma korekcie pre Spojené kráľovstvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 973 420 121

8. Výhoda pre Spojené kráľovstvo (16)

 

292 486 596

9. Základný vyrovnávací poplatok pre Spojené kráľovstvo = (7) – (8)

 

5 680 933 525

10. Neočakávané finančné zisky získané z tradičných vlastných zdrojov (17)

 

67 788 076

11. Korekcia pre Spojené kráľovstvo = (9) – (10)

 

5 613 145 449

Poznámka:

Rozdiel vo výške 124 427 632 EUR medzi celkovou sumou korekcie pre Spojené kráľovstvo v roku 2002 (5 613 145 449 EUR, podľa vyššie uvedeného výpočtu) a sumou predtým zahrnutou v rozpočte, ktorá pripadá na korekciu pre Spojené kráľovstvo v roku 2002 (5 488 717 817 EUR, uvedenou v opravnom rozpočte č 4/2003) sa financuje kapitolou 3 5 opravného rozpočtu č. 3/2006. Tento dôsledok je tzv. priamy účinok korekcie pre Spojené kráľovstvo. Dodatočné prispôsobenie, ktoré vezme do úvahy tzv. nepriamy účinok korekcie pre Spojené kráľovstvo na jednotnú sadzbu pre vlastné zdroje založené na DPH sa tiež financuje kapitolou 3 5 opravného rozpočtu č. 3/2006. Tento nepriamy účinok zodpovedá poklesu 9 998 501 EUR pre Spojené kráľovstvo, takže celková suma uvedená v kapitole 3 6 opravného rozpočtu č. 3/2006 predstavuje pre Spojené kráľovstvo nárast 114 429 130 EUR.

TABUĽKA 5.3

Korekcia rozpočtových schodkov v prípade Spojeného kráľovstva za rok 2004 podľa článku 4 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom (kapitola 3 6)

Opis

Koeficient (18)(%)

Množstvo

1. Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pomyselných nelimitovaných základoch DPH

18,6437

 

2. Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pridelených výdavkoch upravených o PAE

7,9665

 

3. (1) – (2)

10,6772

 

4. Celkové pridelené výdavky

 

92 157 248 765

5. Predvstupové výdavky (PAE) (19)

 

1 741 475 677

6. Celkové pridelené výdavky upravené o PAE = (4) – (5)

 

90 415 773 088

7. Pôvodná suma korekcie pre Spojené kráľovstvo = (3) × (6) × 0,66

 

6 371 527 835

8. Výhoda pre Spojené kráľovstvo (20)

 

944 363 904

9. Základný vyrovnávací poplatok pre Spojené kráľovstvo = (7) – (8)

 

5 427 163 931

10. Neočakávané finančné zisky získané z tradičných vlastných zdrojov (21)

 

1 815 861

11. Korekcia pre Spojené kráľovstvo = (9) – (10)

 

5 425 348 070

Poznámka:

Rozdiel vo výške 239 664 390 EUR medzi aktualizovanou sumou korekcie pre Spojené kráľovstvo (5 425 348 070 EUR, podľa vyššie uvedeného výpočtu) a sumou zahrnutou v rozpočte, ktorá pripadá na korekciu pre Spojené kráľovstvo v roku 2004 (5 185 683 679 EUR, uvedenou v opravnom rozpočte č. 5/2005) sa financuje kapitolou 3 6 opravného rozpočtu č. 3/2006. Tento dôsledok je tzv. priamy účinok korekcie pre Spojené kráľovstvo. Dodatočné prispôsobenie, ktoré vezme do úvahy tzv. nepriamy účinok korekcie pre Spojené kráľovstvo na jednotnú sadzbu pre vlastné zdroje založené na DPH sa tiež financuje kapitolou 3 6 opravného rozpočtu č. 3/2006. Tento nepriamy účinok zodpovedá nárastu 14 680 207 EUR pre Spojené kráľovstvo, takže celková suma uvedená v kapitole 3 6 opravného rozpočtu č. 3/2006 predstavuje pre Spojené kráľovstvo nárast 254 334 597 EUR.

TABUĽKA 6

Výpočet financovania korekcie pre Spojené kráľovstvo vo výške – 4 838 879 797 EUR (Kapitola 1 5)

Členský štát

Percentuálny podiel základu HND

Podiely bez Spojeného kráľovstva

Podiely bez Nemecka, Holandska, Rakúska, Švédska a Spojeného kráľovstva

Tri štvrtiny podielu Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska v stĺpci 2

Stĺpec 4 rozdelený v súlade so stĺpcom 3

Rozsah financovania

Rozsah financovania uplatnený na korekciu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgicko

2,81

3,38

5,29

 

1,43

4,81

232 898 823

Česká republika

0,91

1,09

1,71

 

0,46

1,56

75 314 681

Dánsko

1,95

2,34

3,66

 

0,99

3,33

161 163 335

Nemecko

20,37

24,52

0,00

–18,39

0,00

6,13

296 624 626

Estónsko

0,10

0,12

0,19

 

0,05

0,17

8 310 988

Grécko

1,71

2,06

3,21

 

0,87

2,92

141 495 758

Španielsko

8,50

10,24

16,00

 

4,33

14,56

704 677 677

Francúzsko

15,92

19,17

29,97

 

8,10

27,27

1 319 497 580

Írsko

1,30

1,57

2,45

 

0,66

2,23

107 952 207

Taliansko

12,77

15,37

24,03

 

6,49

21,86

1 057 969 681

Cyprus

0,13

0,15

0,24

 

0,06

0,21

10 381 157

Lotyšsko

0,13

0,16

0,25

 

0,07

0,23

10 909 982

Litva

0,20

0,24

0,38

 

0,10

0,34

16 683 191

Luxembursko

0,22

0,26

0,41

 

0,11

0,37

18 078 571

Maďarsko

0,77

0,93

1,45

 

0,39

1,32

63 731 026

Malta

0,04

0,05

0,08

 

0,02

0,07

3 413 791

Holandsko

4,62

5,57

0,00

–4,18

0,00

1,39

67 346 634

Rakúsko

2,27

2,73

0,00

–2,05

0,00

0,68

33 030 325

Poľsko

2,26

2,72

4,25

 

1,15

3,86

186 983 630

Portugalsko

1,33

1,60

2,51

 

0,68

2,28

110 337 616

Slovinsko

0,26

0,31

0,48

 

0,13

0,44

21 308 044

Slovensko

0,37

0,45

0,70

 

0,19

0,64

30 739 238

Fínsko

1,46

1,76

2,75

 

0,74

2,50

121 151 901

Švédsko

2,67

3,21

0,00

–2,41

0,00

0,80

38 879 335

Spojené kráľovstvo

16,93

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Spolu

100,00

100,00

100,00

–27,02

27,02

100,00

4 838 879 797

Výpočty sú uskutočnené s presnosťou na 15 desatinných miest.

TABUĽKA 7

Zhrnutie financovania všeobecného rozpočtu podľa typu vlastných zdrojov a členského štátu

Členský štát

Čisté poľnohospodárske clá (75 %)

Čisté poplatky za cukor a izoglukózu (75 %)

Čisté clá (75 %)

Celkové čisté tradičné vlastné zdroje (75 %)

Vlastné zdroje DPH pri jednotnej sadzbe

Vlastné zdroje HND s výnimkou rezerv

Vlastné zdroje HND, rezervy

Korekcia pre Spojené kráľovstvo za rok 2005

Korekcia pre Spojené kráľovstvo za roky 2002 + 2004

Spolu vlastné zdroje (22)

Príspevok na celkové financovanie (%)

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) = (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)

(11)

Belgicko

6 900 000

8 500 000

1 444 700 000

1 460 100 000

445 821 747

2 131 400 413

12 873 578

232 898 823

16 252 677

4 299 347 238

3,97

Česká republika

3 500 000

2 500 000

151 700 000

157 700 000

170 342 558

689 250 980

4 163 050

75 314 681

3 110 407

1 099 881 676

1,02

Dánsko

20 300 000

4 400 000

266 300 000

291 000 000

289 309 330

1 474 904 831

8 908 370

161 163 335

7 571 331

2 232 857 197

2,06

Nemecko

125 700 000

36 000 000

2 613 100 000

2 774 800 000

3 290 759 430

15 445 533 136

93 290 440

296 624 626

83 909 745

21 984 917 377

20,30

Estónsko

400 000

0

19 800 000

20 200 000

18 797 330

76 058 960

459 394

8 310 988

888 155

124 714 827

0,12

Grécko

5 200 000

2 300 000

202 500 000

210 000 000

320 027 238

1 294 914 731

7 821 236

141 495 758

7 471 673

1 981 730 636

1,83

Španielsko

36 400 000

5 900 000

1 295 800 000

1 338 100 000

1 593 800 795

6 448 938 967

38 951 346

704 677 677

100 629 011

10 225 097 796

9,44

Francúzsko

59 200 000

35 600 000

1 130 900 000

1 225 700 000

2 887 911 189

12 075 534 163

72 935 768

1 319 497 580

100 572 825

17 682 151 525

16,33

Írsko

300 000

1 400 000

209 600 000

211 300 000

244 160 300

987 937 060

5 967 102

107 952 207

12 710 188

1 570 026 857

1,45

Taliansko

57 000 000

13 800 000

1 437 500 000

1 508 300 000

1 890 246 437

9 682 131 452

58 479 708

1 057 969 681

–51 626 461

14 145 500 817

13,06

Cyprus

2 900 000

0

34 000 000

36 900 000

23 479 524

95 004 355

573 822

10 381 157

342 735

166 681 593

0,15

Lotyšsko

700 000

300 000

26 000 000

27 000 000

22 608 876

99 843 956

603 054

10 909 982

717 885

161 683 753

0,15

Litva

1 300 000

500 000

40 800 000

42 600 000

31 220 691

152 678 146

922 170

16 683 191

4 726 384

248 830 582

0,23

Luxembursko

200 000

0

17 200 000

17 400 000

40 889 106

165 448 124

999 300

18 078 571

818 049

243 633 150

0,23

Maďarsko

2 600 000

2 200 000

114 400 000

119 200 000

126 441 810

583 241 832

3 522 758

63 731 026

55 755

896 193 181

0,83

Malta

900 000

0

10 700 000

11 600 000

7 721 123

31 241 703

188 698

3 413 791

33 192

54 198 507

0,05

Holandsko

142 900 000

8 900 000

1 403 000 000

1 554 800 000

835 916 997

3 506 804 784

21 180 968

67 346 634

35 477 742

6 021 527 125

5,56

Rakúsko

2 500 000

3 700 000

179 100 000

185 300 000

370 193 483

1 719 921 156

10 388 258

33 030 325

38 345 022

2 357 178 244

2,18

Poľsko

21 700 000

10 400 000

218 800 000

250 900 000

412 314 701

1 711 202 240

10 335 596

186 983 630

10 597 556

2 582 333 723

2,38

Portugalsko

11 000 000

500 000

99 200 000

110 700 000

249 555 485

1 009 767 405

6 098 956

110 337 616

14 492 947

1 500 952 409

1,39

Slovinsko

100 000

300 000

33 500 000

33 900 000

48 193 349

195 003 021

1 177 810

21 308 044

120 693

299 702 917

0,28

Slovensko

800 000

1 500 000

47 400 000

49 700 000

53 592 745

281 313 675

1 699 124

30 739 238

2 154 896

419 199 678

0,39

Fínsko

3 600 000

1 100 000

118 700 000

123 400 000

239 931 873

1 108 735 585

6 696 720

121 151 901

–9 499 469

1 590 416 610

1,47

Švédsko

9 600 000

2 600 000

377 100 000

389 300 000

429 230 091

2 024 484 818

12 227 812

38 879 335

–11 099 211

2 883 022 845

2,66

Spojené kráľovstvo

247 700 000

8 200 000

2 383 100 000

2 639 000 000

3 157 809 913

12 836 994 777

77 534 962

–4 838 879 797

– 368 773 727

13 503 686 128

12,47

Súčet

763 400 000

150 600 000

13 874 900 000

14 788 900 000

17 200 276 121

75 828 290 270

458 000 000

0

0

108 275 466 391

100,00

B. VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ROZPOČTU

PRÍJMY

HLAVA 1

VLASTNÉ ZDROJE

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1 0

POĽNOHOSPODÁRSKE CLÁ STANOVENÉ INŠTITÚCIAMI EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV S OHĽADOM NA OBCHODOVANIE S NEČLENSKÝMI KRAJINAMI V RÁMCI SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY [ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM]

763 500 000

– 100 000

763 400 000

1 1

ODVODY A OSTATNÉ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHU S CUKROM [ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM]

556 200 000

– 405 600 000

150 600 000

1 2

CLÁ A OSTATNÉ POPLATKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM

12 905 400 000

969 500 000

13 874 900 000

1 3

VLASTNÉ ZDROJE POCHÁDZAJÚCE Z DANE Z PRIDANEJ HODNOTY PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM

15 884 321 797

1 315 954 324

17 200 276 121

1 4

VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. D) A ČLÁNKU 6 ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM

78 258 774 594

–1 972 484 324

76 286 290 270

1 5

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

0

0

0

 

Hlava 1 – Súčet

108 368 196 391

–92 730 000

108 275 466 391

KAPITOLA 1 0 —
POĽNOHOSPODÁRSKE CLÁ STANOVENÉ INŠTITÚCIAMI EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV S OHĽADOM NA OBCHODOVANIE S NEČLENSKÝMI KRAJINAMI V RÁMCI SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY [ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM]

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1 0

POĽNOHOSPODÁRSKE CLÁ STANOVENÉ INŠTITÚCIAMI EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV S OHĽADOM NA OBCHODOVANIE S NEČLENSKÝMI KRAJINAMI V RÁMCI SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY [ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM]

1 0 0

Poľnohospodárske clá stanovené inštitúciami Európskych spoločenstiev s ohľadom na obchodovanie s nečlenskými krajinami v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky [článok 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom]

1 0 0 0

Poľnohospodárske clá stanovené inštitúciami Európskych spoločenstiev s ohľadom na obchodovanie s nečlenskými krajinami v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky [článok 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom]

763 500 000

– 100 000

763 400 000

 

Článok 1 0 0 – Medzisúčet

763 500 000

– 100 000

763 400 000

 

Kapitola 1 0 – Súčet

763 500 000

– 100 000

763 400 000

1 0 0
Poľnohospodárske clá stanovené inštitúciami Európskych spoločenstiev s ohľadom na obchodovanie s nečlenskými krajinami v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky [článok 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom]

1 0 0 0
Poľnohospodárske clá stanovené inštitúciami Európskych spoločenstiev s ohľadom na obchodovanie s nečlenskými krajinami v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky [článok 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom]

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

763 500 000

– 100 000

763 400 000

Poznámky

Poľnohospodárske clá sa vyberajú pri dovoze poľnohospodárskych výrobkov z nečlenských krajín, podliehajú právnym predpisom a ich cieľom je vyrovnať rozdiely medzi cenami na svetovom trhu a cenovými úrovňami dohodnutými pre Spoločenstvo.

Predpovede od roku 2003 sa uvádzajú v čistých (netto) čiastkach (bez nákladov na výber).

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Členský štát

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Belgicko

10 800 000

–3 900 000

6 900 000

Česká republika

2 600 000

900 000

3 500 000

Dánsko

15 800 000

4 500 000

20 300 000

Nemecko

115 500 000

10 200 000

125 700 000

Estónsko

400 000

400 000

Grécko

7 300 000

–2 100 000

5 200 000

Španielsko

38 000 000

–1 600 000

36 400 000

Francúzsko

58 900 000

300 000

59 200 000

Írsko

400 000

– 100 000

300 000

Taliansko

58 900 000

–1 900 000

57 000 000

Cyprus

1 900 000

1 000 000

2 900 000

Lotyšsko

400 000

300 000

700 000

Litva

1 300 000

1 300 000

Luxembursko

100 000

100 000

200 000

Maďarsko

3 200 000

– 600 000

2 600 000

Malta

1 200 000

– 300 000

900 000

Holandsko

170 000 000

–27 100 000

142 900 000

Rakúsko

4 000 000

–1 500 000

2 500 000

Poľsko

20 900 000

800 000

21 700 000

Portugalsko

19 900 000

–8 900 000

11 000 000

Slovinsko

100 000

100 000

Slovensko

600 000

200 000

800 000

Fínsko

3 000 000

600 000

3 600 000

Švédsko

8 700 000

900 000

9 600 000

Spojené kráľovstvo

219 600 000

28 100 000

247 700 000

Položka 1 0 0 0 – Súčet

763 500 000

– 100 000

763 400 000

KAPITOLA 1 1 —
ODVODY A OSTATNÉ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHU S CUKROM [ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM]

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1 1

ODVODY A OSTATNÉ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHU S CUKROM [ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM]

1 1 0

Produkčné odvody pre cukor

547 100 000

– 398 750 000

148 350 000

 

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

547 100 000

– 398 750 000

148 350 000

1 1 1

Odvody v súvislosti s uskladnením cukru

p.m.

 

p.m.

 

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

p.m.

 

p.m.

1 1 2

Produkčné odvody pre izoglukózu

6 700 000

–5 575 000

1 125 000

 

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

6 700 000

–5 575 000

1 125 000

1 1 3

Odvody uvalené na výrobu nevyvezeného cukru C, izoglukózy C a inulínového sirupu C

p.m.

 

p.m.

 

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

p.m.

 

p.m.

1 1 4

Odvody uvalené na náhrady cukru C a izoglukózy C

p.m.

 

p.m.

 

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

p.m.

 

p.m.

1 1 5

Produkčný odvod pre inulínový sirup

2 400 000

–1 275 000

1 125 000

 

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

2 400 000

–1 275 000

1 125 000

1 1 6

Dodatočné odvody podľa nariadenia (EHS) č. 1107/88

p.m.

 

p.m.

 

Článok 1 1 6 – Medzisúčet

p.m.

 

p.m.

 

Kapitola 1 1 – Súčet

556 200 000

– 405 600 000

150 600 000

1 1 0
Produkčné odvody pre cukor

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

547 100 000

– 398 750 000

148 350 000

Poznámky

V rámci spoločného organizovania trhu v sektore cukru výrobcovia cukru platia základný produkčný odvod a produkčný odvod B na pokrytie výdavkov na podporu trhu.

Uplatňovanie maximálnej výšky na odvody, ustanovenej v článku 15 nariadenia (ES) č. 1260/2001, však môže viesť k tomu, že plne nepokryjú celkové odhadované straty z dôvodu existencie exportovateľného prebytku, vypočítaného v súlade s ods. 1 a 2 uvedeného článku. V tom prípade výrobcovia cukru musia zaplatiť dodatočný odvod uvedený v článku 1 1 6 tejto kapitoly v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1260/2001.

Predpovede od roku 2003 sa uvádzajú v čistých (netto) čiastkach (bez nákladov na výber).

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

Členský štát

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Belgicko

30 600 000

–23 000 000

7 600 000

Česká republika

6 500 000

–4 000 000

2 500 000

Dánsko

19 100 000

–14 700 000

4 400 000

Nemecko

159 300 000

– 123 375 000

35 925 000

Estónsko

Grécko

3 900 000

–1 600 000

2 300 000

Španielsko

15 800 000

–10 125 000

5 675 000

Francúzsko

152 400 000

– 116 950 000

35 450 000

Írsko

4 700 000

–3 300 000

1 400 000

Taliansko

20 800 000

–7 075 000

13 725 000

Cyprus

Lotyšsko

600 000

– 300 000

300 000

Litva

1 000 000

– 500 000

500 000

Luxembursko

Maďarsko

4 100 000

–2 200 000

1 900 000

Malta

Holandsko

36 600 000

–28 000 000

8 600 000

Rakúsko

15 200 000

–11 500 000

3 700 000

Poľsko

30 300 000

–19 975 000

10 325 000

Portugalsko

1 700 000

–1 200 000

500 000

Slovinsko

500 000

– 200 000

300 000

Slovensko

4 700 000

–3 275 000

1 425 000

Fínsko

3 400 000

–2 300 000

1 100 000

Švédsko

8 800 000

–6 200 000

2 600 000

Spojené kráľovstvo

27 100 000

–18 975 000

8 125 000

Článok 1 1 0 – Súčet

547 100 000

– 398 750 000

148 350 000

1 1 2
Produkčné odvody pre izoglukózu

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

6 700 000

–5 575 000

1 125 000

Poznámky

Spoločné organizovanie trhu v sektore cukru zabezpečuje, že podniky vyrábajúce izoglukózu platia základný produkčný odvod a odvod B, určené na pokrytie výdavkov na podporu trhu.

Uplatňovanie maximálnej výšky na odvody podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 1260/2001 môže viesť k tomu, že plne nepokryjú celkové odhadované straty z dôvodu existencie exportovateľného prebytku, vypočítaného v súlade s ods. 1 a 2 uvedeného článku. V tom prípade výrobcovia izoglukózy musia zaplatiť dodatočný odvod uvedený v článku 1 1 6 tejto kapitoly v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1260/2001.

Predpovede od roku 2003 sa uvádzajú v čistých (netto) čiastkach (bez nákladov na výber).

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

Členský štát

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Belgicko

1 400 000

–1 250 000

150 000

Česká republika

Dánsko

Nemecko

600 000

– 525 000

75 000

Estónsko

Grécko

200 000

– 200 000

p.m.

Španielsko

800 000

– 575 000

225 000

Francúzsko

400 000

– 325 000

75 000

Írsko

Taliansko

300 000

– 225 000

75 000

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Luxembursko

Maďarsko

1 200 000

– 900 000

300 000

Malta

Holandsko

200 000

– 200 000

p.m.

Rakúsko

Poľsko

200 000

– 125 000

75 000

Portugalsko

200 000

– 200 000

p.m.

Slovinsko

Slovensko

500 000

– 425 000

75 000

Fínsko

200 000

– 200 000

p.m.

Švédsko

Spojené kráľovstvo

500 000

– 425 000

75 000

Článok 1 1 2 – Súčet

6 700 000

–5 575 000

1 125 000

1 1 5
Produkčný odvod pre inulínový sirup

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

2 400 000

–1 275 000

1 125 000

Poznámky

Pokračovanie existujúcich úprav produkčných kvót pre cukor si vyžaduje, aby sa podobná úprava uplatňovala na výrobu inulínového sirupu, priamej náhrady za izoglukózu a tekutý cukor, aby tento výrobok nenarúšal trh, na ktorom by sa z dôvodu prebytku mohli ďalej zvyšovať vývozné náklady samotných výrobcov cukru a izoglukózy.

Spoločné organizovanie trhu v sektore cukru stanovuje, že výrobcovia inulínového sirupu platia základný produkčný odvod a odvod B a podľa potreby dodatočný odvod pokrývajúci výdavky na podporu trhu.

Predpovede od roku 2003 sa uvádzajú v čistých (netto) čiastkach (bez nákladov na výber).

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

Členský štát

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Belgicko

1 600 000

– 850 000

750 000

Česká republika

Dánsko

Nemecko

Estónsko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

200 000

– 125 000

75 000

Írsko

Taliansko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Luxembursko

Maďarsko

Malta

Holandsko

600 000

– 300 000

300 000

Rakúsko

Poľsko

Portugalsko

Slovinsko

Slovensko

Fínsko

Švédsko

Spojené kráľovstvo

Článok 1 1 5 – Súčet

2 400 000

–1 275 000

1 125 000

KAPITOLA 1 2 —
CLÁ A OSTATNÉ POPLATKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1 2

CLÁ A OSTATNÉ POPLATKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM

1 2 0

Clá a ostatné poplatky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom

12 905 400 000

969 500 000

13 874 900 000

 

Článok 1 2 0 – Medzisúčet

12 905 400 000

969 500 000

13 874 900 000

 

Kapitola 1 2 – Súčet

12 905 400 000

969 500 000

13 874 900 000

1 2 0
Clá a ostatné poplatky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

12 905 400 000

969 500 000

13 874 900 000

Poznámky

Pripísanie ciel ako vlastných zdrojov na financovanie spoločných výdavkov je logickým dôsledkom voľného pohybu tovaru v rámci Spoločenstva.

Predpovede od roku 2003 sa uvádzajú v čistých (netto) čiastkach (bez nákladov na výber).

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. b).

Členský štát

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Belgicko

1 441 900 000

2 800 000

1 444 700 000

Česká republika

158 800 000

–7 100 000

151 700 000

Dánsko

226 400 000

39 900 000

266 300 000

Nemecko

2 517 300 000

95 800 000

2 613 100 000

Estónsko

16 900 000

2 900 000

19 800 000

Grécko

191 300 000

11 200 000

202 500 000

Španielsko

1 101 900 000

193 900 000

1 295 800 000

Francúzsko

1 027 300 000

103 600 000

1 130 900 000

Írsko

149 900 000

59 700 000

209 600 000

Taliansko

1 333 100 000

104 400 000

1 437 500 000

Cyprus

38 200 000

–4 200 000

34 000 000

Lotyšsko

19 700 000

6 300 000

26 000 000

Litva

32 000 000

8 800 000

40 800 000

Luxembursko

13 800 000

3 400 000

17 200 000

Maďarsko

130 400 000

–16 000 000

114 400 000

Malta

9 000 000

1 700 000

10 700 000

Holandsko

1 209 300 000

193 700 000

1 403 000 000

Rakúsko

186 100 000

–7 000 000

179 100 000

Poľsko

217 900 000

900 000

218 800 000

Portugalsko

93 900 000

5 300 000

99 200 000

Slovinsko

31 100 000

2 400 000

33 500 000

Slovensko

46 800 000

600 000

47 400 000

Fínsko

100 200 000

18 500 000

118 700 000

Švédsko

313 700 000

63 400 000

377 100 000

Spojené kráľovstvo

2 298 500 000

84 600 000

2 383 100 000

Článok 1 2 0 – Súčet

12 905 400 000

969 500 000

13 874 900 000

KAPITOLA 1 3 —
VLASTNÉ ZDROJE POCHÁDZAJÚCE Z DANE Z PRIDANEJ HODNOTY PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1 3

VLASTNÉ ZDROJE POCHÁDZAJÚCE Z DANE Z PRIDANEJ HODNOTY PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM

1 3 0

Vlastné zdroje pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom

15 884 321 797

1 315 954 324

17 200 276 121

 

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

15 884 321 797

1 315 954 324

17 200 276 121

 

Kapitola 1 3 – Súčet

15 884 321 797

1 315 954 324

17 200 276 121

1 3 0
Vlastné zdroje pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

15 884 321 797

1 315 954 324

17 200 276 121

Poznámky

Použitá jednotná sadzba platná pre všetky členské štáty na harmonizované vymeriavacie základy DPH, určené podľa pravidiel Spoločenstva, je 0,3369 %. Z tohto dôvodu sa zohľadňujú obmedzené základy DPH a vyrovnávacie opatrenia pre Spojené kráľovstvo.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. c).

Členský štát

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Belgicko

405 521 510

40 300 237

445 821 747

Česká republika

153 958 679

16 383 879

170 342 558

Dánsko

253 752 598

35 556 732

289 309 330

Nemecko

3 033 122 558

257 636 872

3 290 759 430

Estónsko

15 251 761

3 545 569

18 797 330

Grécko

293 094 419

26 932 819

320 027 238

Španielsko

1 393 296 470

200 504 325

1 593 800 795

Francúzsko

2 590 795 331

297 115 858

2 887 911 189

Írsko

219 245 440

24 914 860

244 160 300

Taliansko

1 961 508 487

–71 262 050

1 890 246 437

Cyprus

21 018 043

2 461 481

23 479 524

Lotyšsko

17 783 998

4 824 878

22 608 876

Litva

32 519 191

–1 298 500

31 220 691

Luxembursko

39 685 065

1 204 041

40 889 106

Maďarsko

125 093 071

1 348 739

126 441 810

Malta

7 094 069

627 054

7 721 123

Holandsko

730 414 741

105 502 256

835 916 997

Rakúsko

335 565 053

34 628 430

370 193 483

Poľsko

371 142 179

41 172 522

412 314 701

Portugalsko

221 150 923

28 404 562

249 555 485

Slovinsko

45 334 198

2 859 151

48 193 349

Slovensko

51 185 130

2 407 615

53 592 745

Fínsko

216 537 712

23 394 161

239 931 873

Švédsko

392 596 472

36 633 619

429 230 091

Spojené kráľovstvo

2 957 654 699

200 155 214

3 157 809 913

Článok 1 3 0 – Súčet

15 884 321 797

1 315 954 324

17 200 276 121

KAPITOLA 1 4 —
VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. D) A ČLÁNKU 6 ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1 4

VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. D) A ČLÁNKU 6 ROZHODNUTIA 2000/597/ES, EURATOM

1 4 0

Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. d) a článku 6 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom

1 4 0 0

Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. d) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom s výnimkou zdrojov zodpovedajúcich rezerve na záruky za pôžičky a rezerve na pomoc v núdzových situáciách

77 800 774 594

–1 972 484 324

75 828 290 270

1 4 0 2

Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. d) a článku 6 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom, zodpovedajúce rezerve na pôžičky a na záruky za pôžičky

229 000 000

0

229 000 000

1 4 0 3

Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. d) a článku 6 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom, zodpovedajúce rezerve na pomoc v núdzových situáciách

229 000 000

0

229 000 000

 

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

78 258 774 594

–1 972 484 324

76 286 290 270

 

Kapitola 1 4 – Súčet

78 258 774 594

–1 972 484 324

76 286 290 270

1 4 0
Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. d) a článku 6 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom

1 4 0 0
Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. d) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom s výnimkou zdrojov zodpovedajúcich rezerve na záruky za pôžičky a rezerve na pomoc v núdzových situáciách

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

77 800 774 594

–1 972 484 324

75 828 290 270

Poznámky

S výnimkou rezervy na záruky za pôžičky a rezervy na pomoc v núdzových situáciách sa na hrubý národný dôchodok členských štátov uplatňuje pre tento rozpočtový rok sadzba 0,6815 %.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. d).

Členský štát

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Belgicko

2 195 871 185

–64 470 772

2 131 400 413

Česká republika

698 181 668

–8 930 688

689 250 980

Dánsko

1 473 066 601

1 838 230

1 474 904 831

Nemecko

16 007 961 284

– 562 428 148

15 445 533 136

Estónsko

69 164 663

6 894 297

76 058 960

Grécko

1 329 143 328

–34 228 597

1 294 914 731

Španielsko

6 318 409 993

130 528 974

6 448 938 967

Francúzsko

12 360 315 727

– 284 781 564

12 075 534 163

Írsko

994 248 250

–6 311 190

987 937 060

Taliansko

10 143 986 035

– 461 854 583

9 682 131 452

Cyprus

95 313 964

– 309 609

95 004 355

Lotyšsko

91 189 559

8 654 397

99 843 956

Litva

147 470 106

5 208 040

152 678 146

Luxembursko

179 966 374

–14 518 250

165 448 124

Maďarsko

636 168 923

–52 927 091

583 241 832

Malta

32 170 638

– 928 935

31 241 703

Holandsko

3 414 269 646

92 535 138

3 506 804 784

Rakúsko

1 740 352 178

–20 431 022

1 719 921 156

Poľsko

1 683 079 303

28 122 937

1 711 202 240

Portugalsko

1 002 889 359

6 878 046

1 009 767 405

Slovinsko

205 584 424

–10 581 403

195 003 021

Slovensko

276 504 256

4 809 419

281 313 675

Fínsko

1 132 376 163

–23 640 578

1 108 735 585

Švédsko

2 160 529 168

– 136 044 350

2 024 484 818

Spojené kráľovstvo

13 412 561 799

– 575 567 022

12 836 994 777

Položka 1 4 0 0 – Súčet

77 800 774 594

–1 972 484 324

75 828 290 270

1 4 0 2
Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. d) a článku 6 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom, zodpovedajúce rezerve na pôžičky a na záruky za pôžičky

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

229 000 000

0

229 000 000

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2728/94 z 31. októbra 1994, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (Ú. v. ES L 293, 12.11.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 2273/2004 (Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 28).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 2028/2004 (Ú. v. EÚ L 352, 27.11.2004, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 2040/2000 z 26. septembra 2000 o rozpočtovej disciplíne (Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 27).

Rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 6.

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), a najmä jeho články 26 a 45.

Členský štát

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Belgicko

6 463 361

–26 572

6 436 789

Česká republika

2 055 039

26 486

2 081 525

Dánsko

4 335 847

118 338

4 454 185

Nemecko

47 118 080

– 472 860

46 645 220

Estónsko

203 580

26 117

229 697

Grécko

3 912 221

–1 603

3 910 618

Španielsko

18 597 705

877 968

19 475 673

Francúzsko

36 381 544

86 340

36 467 884

Írsko

2 926 486

57 065

2 983 551

Taliansko

29 857 965

– 618 111

29 239 854

Cyprus

280 549

6 362

286 911

Lotyšsko

268 409

33 118

301 527

Litva

434 066

27 019

461 085

Luxembursko

529 716

–30 066

499 650

Maďarsko

1 872 509

– 111 130

1 761 379

Malta

94 692

– 343

94 349

Holandsko

10 049 614

540 870

10 590 484

Rakúsko

5 122 579

71 550

5 194 129

Poľsko

4 954 002

213 796

5 167 798

Portugalsko

2 951 920

97 558

3 049 478

Slovinsko

605 120

–16 215

588 905

Slovensko

813 867

35 695

849 562

Fínsko

3 333 053

15 307

3 348 360

Švédsko

6 359 335

– 245 429

6 113 906

Spojené kráľovstvo

39 478 741

– 711 260

38 767 481

Položka 1 4 0 2 – Súčet

229 000 000

0

229 000 000

1 4 0 3
Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. d) a článku 6 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom, zodpovedajúce rezerve na pomoc v núdzových situáciách

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

229 000 000

0

229 000 000

Poznámky

Keď Komisia posúdi, že treba čerpať z tejto rezervy, v čo najskoršom možnom čase zvolá trojstrannú schôdzku s cieľom získať súhlas dvoch orgánov rozpočtovou právomocou o potrebe použitia rezervy a o potrebnej čiastke. Rezerva sa čerpá prostredníctvom prevodu do príslušných rozpočtových položiek.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 352, 27.11.2004, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 2040/2000 z 26. septembra 2000 o rozpočtovej disciplíne (Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 27).

Rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. d) a článok 6.

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), a najmä jeho články 26 a 45.

Odkazy na súvisiace právne akty

Závery zasadnutia Európskej rady v Edinburgu 11. a 12. decembra 1992 o vytvorení rezervy pre núdzovú pomoc.

Členský štát

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Belgicko

6 463 361

–26 572

6 436 789

Česká republika

2 055 039

26 486

2 081 525

Dánsko

4 335 847

118 338

4 454 185

Nemecko

47 118 080

– 472 860

46 645 220

Estónsko

203 580

26 117

229 697

Grécko

3 912 221

–1 603

3 910 618

Španielsko

18 597 705

877 968

19 475 673

Francúzsko

36 381 544

86 340

36 467 884

Írsko

2 926 486

57 065

2 983 551

Taliansko

29 857 965

– 618 111

29 239 854

Cyprus

280 549

6 362

286 911

Lotyšsko

268 409

33 118

301 527

Litva

434 066

27 019

461 085

Luxembursko

529 716

–30 066

499 650

Maďarsko

1 872 509

– 111 130

1 761 379

Malta

94 692

– 343

94 349

Holandsko

10 049 614

540 870

10 590 484

Rakúsko

5 122 579

71 550

5 194 129

Poľsko

4 954 002

213 796

5 167 798

Portugalsko

2 951 920

97 558

3 049 478

Slovinsko

605 120

–16 215

588 905

Slovensko

813 867

35 695

849 562

Fínsko

3 333 053

15 307

3 348 360

Švédsko

6 359 335

– 245 429

6 113 906

Spojené kráľovstvo

39 478 741

– 711 260

38 767 481

Položka 1 4 0 3 – Súčet

229 000 000

0

229 000 000

KAPITOLA 1 5 —
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1 5

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

1 5 0

Korekcia rozpočtových schodkov udelená Spojenému kráľovstvu v súlade s článkami 4 a 5 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom

0

0

0

 

Článok 1 5 0 – Medzisúčet

0

0

0

 

Kapitola 1 5 – Súčet

0

0

0

1 5 0
Korekcia rozpočtových schodkov udelená Spojenému kráľovstvu v súlade s článkami 4 a 5 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

0

0

0

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42), a najmä jeho články 4 a 5.

Členský štát

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Belgicko

276 481 607

–43 582 784

232 898 823

Česká republika

87 907 884

–12 593 203

75 314 681

Dánsko

185 473 457

–24 310 122

161 163 335

Nemecko

353 367 227

–56 742 601

296 624 626

Estónsko

8 708 506

– 397 518

8 310 988

Grécko

167 352 113

–25 856 355

141 495 758

Španielsko

795 549 465

–90 871 788

704 677 677

Francúzsko

1 556 284 347

– 236 786 767

1 319 497 580

Írsko

125 185 555

–17 233 348

107 952 207

Taliansko

1 277 226 814

– 219 257 133

1 057 969 681

Cyprus

12 000 958

–1 619 801

10 381 157

Lotyšsko

11 481 655

– 571 673

10 909 982

Litva

18 567 925

–1 884 734

16 683 191

Luxembursko

22 659 522

–4 580 951

18 078 571

Maďarsko

80 099 874

–16 368 848

63 731 026

Malta

4 050 597

– 636 806

3 413 791

Holandsko

75 368 185

–8 021 551

67 346 634

Rakúsko

38 417 348

–5 387 023

33 030 325

Poľsko

211 916 106

–24 932 476

186 983 630

Portugalsko

126 273 555

–15 935 939

110 337 616

Slovinsko

25 885 085

–4 577 041

21 308 044

Slovensko

34 814 584

–4 075 346

30 739 238

Fínsko

142 577 207

–21 425 306

121 151 901

Švédsko

47 692 531

–8 813 196

38 879 335

Spojené kráľovstvo

–5 685 342 107

846 462 310

–4 838 879 797

Článok 1 5 0 – Súčet

0

0

0

HLAVA 3

PREBYTKY, ZOSTATKY A ÚPRAVY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

3 0

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

2 410 079 591

92 730 000

2 502 809 591

3 1

ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV Z DPH A FINANČNÉ PRÍSPEVKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROZPOČTOVÝCH ROKOV, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATŇOVANIA ČLÁNKU 10 ODS. 4 AŽ 6 A 9 NARIADENIA (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 2

ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU/PRODUKTE ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROZPOČTOVÉ ROKY A VYPLÝVAJÚCE Z UPLATNENIA ČLÁNKU 10 ODS. 7 AŽ 9 NARIADENIA (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 3

NÁHRADY ČLENSKÝM ŠTÁTOM

p.m.

 

p.m.

3 4

ÚPRAVA TÝKAJÚCA SA NEÚČASTI NIEKTORÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA POLITIKE SPRAVODLIVOSTI A VNÚTORNÝCH VECÍ

p.m.

 

p.m.

3 5

VÝSLEDOK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

p.m.

0

0

3 6

VÝSLEDOK MEDZIVÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

 

0

0

 

Hlava 3 – Súčet

2 410 079 591

92 730 000

2 502 809 591

KAPITOLA 3 0 —
DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

3 0

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0 0

Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku

2 410 079 591

 

2 410 079 591

 

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

2 410 079 591

 

2 410 079 591

3 0 1

Prebytok vlastných zdrojov, pochádzajúci z presunov z kapitol Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF)

p.m.

 

p.m.

 

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

p.m.

 

p.m.

3 0 2

Prebytok vlastných zdrojov, pochádzajúci z vrátenia prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia

p.m.

92 730 000

92 730 000

 

Článok 3 0 2 – Medzisúčet

p.m.

92 730 000

92 730 000

 

Kapitola 3 0 – Súčet

2 410 079 591

92 730 000

2 502 809 591

3 0 2
Prebytok vlastných zdrojov, pochádzajúci z vrátenia prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

p.m.

92 730 000

92 730 000

Poznámky

Tento článok je určený na prijatie každého prebytku v Garančnom fonde v prípade, že cieľová čiastka bola dosiahnutá, v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 2040/2000 a článkom 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 2728/94.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2728/94 z 31. októbra 1994, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (Ú. v. ES L 293, 12.11.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 2273/2004 (Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 28).

Nariadenie Rady (ES) č. 2040/2000 z 26. septembra 2000 o rozpočtovej disciplíne (Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 27).

Rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42), a najmä jeho článok 7.

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), a najmä jeho článok 4 ods. 3.

KAPITOLA 3 5 —
VÝSLEDOK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

3 5

VÝSLEDOK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

3 5 0

Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtových schodkov pre Spojené kráľovstvo so zreteľom na rozpočtový rok 2000 a na nasledujúce rozpočtové roky

3 5 0 0

Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtových schodkov pre Spojené kráľovstvo so zreteľom na rozpočtový rok 2000

 

3 5 0 1

Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtových schodkov pre Spojené kráľovstvo so zreteľom na rozpočtový rok 2001

 

 

 

3 5 0 2

Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtových schodkov pre Spojené kráľovstvo so zreteľom na rozpočtový rok 2002

p.m.

0

0

 

Článok 3 5 0 – Medzisúčet

p.m.

0

0

 

Kapitola 3 5 – Súčet

p.m.

0

0

3 5 0
Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtových schodkov pre Spojené kráľovstvo so zreteľom na rozpočtový rok 2000 a na nasledujúce rozpočtové roky

3 5 0 2
Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtových schodkov pre Spojené kráľovstvo so zreteľom na rozpočtový rok 2002

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

p.m.

0

0

Poznámky

Nová položka

Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtových schodkov pre Spojené kráľovstvo so zreteľom na rozpočtový rok 2002.

Členský štát

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Belgicko

p.m.

11 155 649

11 155 649

Česká republika

Dánsko

p.m.

2 073 346

2 073 346

Nemecko

p.m.

82 380 532

82 380 532

Estónsko

Grécko

p.m.

5 391 985

5 391 985

Španielsko

p.m.

54 405 942

54 405 942

Francúzsko

p.m.

70 341 489

70 341 489

Írsko

p.m.

7 696 530

7 696 530

Taliansko

p.m.

– 180 319 676

– 180 319 676

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Luxembursko

p.m.

1 585 064

1 585 064

Maďarsko

Malta

Holandsko

p.m.

26 630 560

26 630 560

Rakúsko

p.m.

38 174 612

38 174 612

Poľsko

Portugalsko

p.m.

6 760 365

6 760 365

Slovinsko

Slovensko

Fínsko

p.m.

–11 440 067

–11 440 067

Švédsko

p.m.

– 407 201

– 407 201

Spojené kráľovstvo

p.m.

– 114 429 130

– 114 429 130

Položka 3 5 0 2 – Súčet

p.m.

0

0

KAPITOLA 3 6 —
VÝSLEDOK MEDZIVÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

3 6

VÝSLEDOK MEDZIVÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

3 6 0

Výsledok medzivýpočtu financovania korekcie rozpočtových schodkov pre Spojené kráľovstvo so zreteľom na rozpočtový rok 2000 a na nasledujúce rozpočtové roky

3 6 0 4

Výsledok medzivýpočtu financovania korekcie rozpočtových schodkov pre Spojené kráľovstvo so zreteľom na rozpočtový rok 2004

 

0

0

 

Článok 3 6 0 – Medzisúčet

 

0

0

 

Kapitola 3 6 – Súčet

 

0

0

Poznámky

Nová kapitola

3 6 0
Výsledok medzivýpočtu financovania korekcie rozpočtových schodkov pre Spojené kráľovstvo so zreteľom na rozpočtový rok 2000 a na nasledujúce rozpočtové roky

Poznámky

Nový článok

3 6 0 4
Výsledok medzivýpočtu financovania korekcie rozpočtových schodkov pre Spojené kráľovstvo so zreteľom na rozpočtový rok 2004

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

 

0

0

Poznámky

Nová položka

Výsledok medzivýpočtu financovania korekcie rozpočtových schodkov pre Spojené kráľovstvo so zreteľom na rozpočtový rok 2004.

Členský štát

Rozpočet 2006

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Belgicko

 

5 097 028

5 097 028

Česká republika

 

3 110 407

3 110 407

Dánsko

 

5 497 985

5 497 985

Nemecko

 

1 529 213

1 529 213

Estónsko

 

888 155

888 155

Grécko

 

2 079 688

2 079 688

Španielsko

 

46 223 069

46 223 069

Francúzsko

 

30 231 336

30 231 336

Írsko

 

5 013 658

5 013 658

Taliansko

 

128 693 215

128 693 215

Cyprus

 

342 735

342 735

Lotyšsko

 

717 885

717 885

Litva

 

4 726 384

4 726 384

Luxemburg

 

– 767 015

– 767 015

Maďarsko

 

55 755

55 755

Malta

 

33 192

33 192

Holandsko

 

8 847 182

8 847 182

Rakúsko

 

170 410

170 410

Poľsko

 

10 597 556

10 597 556

Portugalsko

 

7 732 582

7 732 582

Slovinsko

 

120 693

120 693

Slovensko

 

2 154 896

2 154 896

Fínsko

 

1 940 598

1 940 598

Švédsko

 

–10 692 010

–10 692 010

Spojené kráľovstvo

 

– 254 344 597

– 254 344 597

Položka 3 6 0 4 – Súčet

 

0

0


(1)  Vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 3/2006.

(2)  Číselné údaje tohto stĺpca sú zhodné s číselnými údajmi rozpočtu na rok 2005 (Ú. v. EÚ L 60, 8.3.2005) a opravných rozpočtov č. 1 až 8/2005.

(3)  Článok 268 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva znie: „Príjmy a výdavky v rozpočte musia byť v rovnováhe.“

(4)  Vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 3/2006.

(5)  Číselné údaje tohto stĺpca sú zhodné s číselnými údajmi rozpočtu na rok 2005 (Ú. v. EÚ L 60, 8.3.2005) a opravných rozpočtov č. 1 až 8/2005.

(6)  Vlastné zdroje v rámci rozpočtu na rok 2006 sú stanovené na základe rozpočtových odhadov schválených 19. mája 2006 na 136. zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje.

(7)  Vlastné zdroje pre rozpočet na rok 2006 sú stanovené na základe predpovedí rozpočtu prijatých na 133. zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje 8. apríla 2005.

(8)  Základ, ktorý sa použije neprevýši 50 % HND.

(9)  Výpočet sadzby: (76 286 290 270) / (111 260 544 000) = 0,685654478464531 %.

(10)  Zaokrúhlené percentá.

(11)  Suma predvstupových výdavkov zodpovedá platbám realizovaným 10 novým členským štátom (ktoré pristúpili k EÚ 1. mája 2004) v rámci rozpočtových prostriedkov za rok 2003, upraveným o deflátor HDP EÚ za rok 2004. Táto suma sa odpočíta od celkových pridelených výdavkov, aby výdavky neznížené pred rozšírením zostali neznížené po rozšírení.

(12)  „Výhoda pre Spojené kráľovstvo“ zodpovedá dosahom, ktoré pre Spojené kráľovstvo plynú z prechodu na obmedzenú DPH a zavedenia vlastných zdrojov založených na HNP/HND.

(13)  Tieto neočakávané finančné zisky zodpovedajú čistým ziskom Spojeného kráľovstva vyplývajúcim z nárastu – z 10 % na 25 % k 1. januáru 2001 – v percentách tradičných vlastných zdrojov ponechaných členskými štátmi na pokrytie nákladov na výber tradičných vlastných zdrojov (TVZ).

(14)  Zaokrúhlené percentá.

(15)  Výška predvstupových výdavkov na korekciu pre Spojené kráľovstvo za rok 2002 sa rovná nule.

(16)  „Výhoda pre Spojené kráľovstvo“ zodpovedá dosahom, ktoré pre Spojené kráľovstvo plynú z prechodu na obmedzenú DPH a zavedenia vlastných zdrojov založených na HNP/HND.

(17)  Tieto neočakávané finančné zisky zodpovedajú čistým ziskom Spojeného kráľovstva vyplývajúcim z nárastu – z 10 % na 25 % k 1. januáru 2001 – v percentách tradičných vlastných zdrojov ponechaných členskými štátmi na pokrytie nákladov na výber tradičných vlastných zdrojov (TVZ).

(18)  Zaokrúhlené percentá.

(19)  Výška predvstupových výdavkov zodpovedá platbám realizovaným v prospech 10 nových členských štátov (ktoré pristúpili k EÚ 1. mája 2004) v rámci rozpočtových prostriedkov na rok 2003. Táto suma je odpočítaná od celkových pridelených výdavkov s cieľom zabezpečiť, aby výdavky neznížené pred rozšírením zostali neznížené i po rozšírení.

(20)  „Výhoda pre Spojené kráľovstvo“ zodpovedá dosahom, ktoré pre Spojené kráľovstvo plynú z prechodu na obmedzenú DPH a zavedenia vlastných zdrojov založených na HNP/HND.

(21)  Tieto neočakávané finančné zisky zodpovedajú čistým ziskom Spojeného kráľovstva vyplývajúcim z nárastu – z 10 % na 25 % k 1. januáru 2001 – v percentách tradičných vlastných zdrojov ponechaných členskými štátmi na pokrytie nákladov na výber tradičných vlastných zdrojov (TVZ).

(22)  Celkové vlastné zdroje ako percento HND: (108 275 466 391) / (11 126 054 400 000) = 0,97 %; limit vlastných zdrojov ako percento HND: 1,24 %.


22.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/43


Druhý opravný rozpočet Európskej agentúry pre lieky (EMEA) na rok 2006

(2006/764/ES, Euratom)

Podľa článku 26 ods. 2 finančného nariadenia Európskej agentúry pre lieky (EMEA), ktoré správna rada prijala 10. júna 2004, „rozpočet a opravné rozpočty v podobe, v akej boli prijaté, sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie“.

Správna rada prijala druhý opravný rozpočet agentúry EMEA na rok 2006 13. októbra 2006 (MB/395491/2006).

(EUR)

Položka

Opis

Rozpočet 2004

Rozpočet 2005

Rozpočet 2006

Zmeny a doplnky

Upravený rozpočet 2006

Príjmy

1 0 0

Vybrané poplatky

67 350 400

77 455 000

83 580 000

9 000 000

92 580 000

2 0 1

Osobitný príspevok na lieky na ojedinelé ochorenia

3 985 264

5 000 000

6 400 000

1 000 000

7 400 000

 

 

 

 

 

10 000 000

 

 

Celkový rozpočet

99 385 425

111 835 000

128 676 000

10 000 000

138 676 000

Výdavky

3 0 1 0

Hodnotenie liekov

28 866 966

29 232 000

37 058 000

9 000 000

46 058 000

3 0 1 1

Hodnotenie liekov, ktoré sú označené ako lieky na ojedinelé ochorenia

2 789 360

5 485 000

4 476 000

1 000 000

5 476 000

 

 

 

 

 

10 000 000

 

 

Celkový rozpočet

96 714 409

111 835 000

128 676 000

10 000 000

138 676 000