ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 322

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
22. novembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1721/2006 z 21. novembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1722/2006 z 21. novembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1431/94, (ES) č. 2497/96, (ES) č. 1396/98, (ES) č. 701/2003 a (ES) č. 593/2004, pokiaľ ide o predkladanie žiadostí o dovozné povolenie v sektore hydinového mäsa a vajec na prvý trimester 2007

3

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ-Čile č. 2/2006 zo 16. októbra 2006 o zmene a doplnení prílohy I k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť konsolidáciu colných preferencií udelených Čile na základe systému všeobecných colných preferencií (VSP) Spoločenstva

5

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. mája 2006 týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o EHP (Prípad č. COMP/F/38.645 – Metakryláty) [oznámené pod číslom K(2006) 2098]  ( 1 )

20

 

*

Odporúčanie Komisie zo 16. novembra 2006 o monitorovaní bežných hodnôt dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB, ktoré nie sú podobné dioxínom, v potravinách [oznámené pod číslom K(2006) 5425]  ( 1 )

24

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná Pozícia Rady 2006/795/SZBP z 20. novembra 2006 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

22.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 322/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1721/2006

z 21. novembra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 22. novembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. novembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 21. novembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

71,7

204

28,5

999

50,1

0707 00 05

052

144,7

204

66,2

628

171,8

999

127,6

0709 90 70

052

148,5

204

135,1

999

141,8

0805 20 10

204

67,5

999

67,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

73,3

400

77,8

999

75,6

0805 50 10

052

45,9

388

46,4

528

25,4

999

39,2

0808 10 80

388

93,6

400

103,6

404

99,2

720

66,8

800

152,5

999

103,1

0808 20 50

052

106,4

720

54,8

999

80,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


22.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 322/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1722/2006

z 21. novembra 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1431/94, (ES) č. 2497/96, (ES) č. 1396/98, (ES) č. 701/2003 a (ES) č. 593/2004, pokiaľ ide o predkladanie žiadostí o dovozné povolenie v sektore hydinového mäsa a vajec na prvý trimester 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 774/94 z 29. marca 1994 o otvorení a stanovení správy určitých colných kvót Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky (3), a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (4), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002 o postupoch uplatniteľných na poľnohospodárske výrobky a tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT), a o zrušení nariadenia (ES) č. 1706/98 (5), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2398/96 z 12. decembra 1996, ktoré otvára colnú kvótu pre morčacie mäso pochádzajúce a dovážané z Izraela, ako je ustanovené v asociačnej dohode a dočasnej dohode medzi Európskym spoločenstvom a štátom Izrael (6), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 779/98 zo 7. apríla 1998 o dovoze poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z Turecka do Spoločenstva, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 4115/86 a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3010/95 (7), a najmä na jeho článok 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2497/96 (8) sa v sektore hydinového mäsa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania režimu stanoveného v asociačnej dohode a dočasnej dohode medzi Európskym spoločenstvom a štátom Izrael.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 1396/98 (9) sa v sektore hydinového mäsa ustanovujú postupy uplatňovania nariadenia (ES) č. 779/98.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 701/2003 (10) sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 2286/2002 o opatreniach na dovoz určitých výrobkov z hydinového mäsa a vajec s pôvodom v štátoch africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (štáty AKT).

(4)

Nariadením Komisie (ES) č. 593/2004 (11) sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v sektore vajec a pre ovalbumín.

(5)

Všetkými týmito nariadeniami sa ustanovuje, že žiadosti o dovozné povolenia možno predložiť iba počas prvých siedmich dní v mesiaci, ktorý predchádza každé určené kvótové obdobie. Vzhľadom na vstup Bulharska a Rumunska do Európskej únie od 1. januára 2007 je potrebné ustanoviť pre predkladanie žiadostí o povolenia na prvý trimester roku 2007 iné obdobie.

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1431/94 z 22. júna 1994, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných opatrení v sektore hydinového mäsa ustanovených nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvára a zabezpečuje spravovanie určitých colných kvót Spoločenstva pre hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky (12), už bolo zmenené a doplnené s ohľadom na vstup Bulharska a Rumunska do Európskej únie od 1. januára 2007. V článku 4 ods. 1 druhom pododseku uvedeného nariadenia sa pre obdobie od 1. januára do 31. marca 2007 ustanovuje, že žiadosti o povolenia sa podávajú do siedmich pracovných dní v mesiaci január 2007. Z administratívnych dôvodov je potrebné toto konkrétne obdobie predĺžiť na prvých pätnásť dní mesiaca január 2007. V záujme dosiahnutia súladu s ostatnými dovoznými kvótami v tom istom sektore je potrebné ustanoviť rovnaké obdobie na predkladanie žiadostí na prvý trimester 2007.

(7)

Nariadenia (ES) č. 1431/94, (ES) č. 2497/96, (ES) č. 1396/98, (ES) č. 701/2003 a (ES) č. 593/2004 je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1431/94 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V lehote od 1. januára do 31. marca 2007 sa však žiadosti o povolenie podávajú počas prvých pätnástich dní v mesiaci január 2007.“

Článok 2

V článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2497/96 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V lehote od 1. januára do 31. marca 2007 sa však žiadosti o povolenie podávajú počas prvých pätnástich dní v mesiaci január 2007.“

Článok 3

V článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1396/98 sa dopĺňa tento pododsek:

„V lehote od 1. januára do 31. marca 2007 sa však žiadosti o povolenie podávajú počas prvých pätnástich dní v mesiaci január 2007.“

Článok 4

V článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 701/2003 sa dopĺňa tento pododsek:

„V lehote od 1. januára do 30. júna 2007 sa však žiadosti o povolenie podávajú počas prvých pätnástich dní v mesiaci január 2007.“

Článok 5

V článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 593/2004 sa dopĺňa tento pododsek:

„V lehote od 1. januára do 31. marca 2007 sa však žiadosti o povolenie podávajú počas prvých pätnástich dní v mesiaci január 2007.“

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. novembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006.

(3)  Ú. v. ES L 91, 8.4.1994, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2198/95 (Ú. v. ES L 221, 19.9.1995, s. 3).

(4)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2916/95 (Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49).

(5)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(6)  Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 7.

(7)  Ú. v. ES L 113, 15.4.1998, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 338, 28.12.1996, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 361/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 15).

(9)  Ú. v. ES L 187, 1.7.1998, s. 41. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1043/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 24).

(10)  Ú. v. EÚ L 99, 17.4.2003, s. 32.

(11)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 10.

(12)  Ú. v. ES L 156, 23.6.1994, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1255/2006 (Ú. v. EÚ L 228, 22.8.2006, s. 3).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

22.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 322/5


ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY EÚ-ČILE č. 2/2006

zo 16. októbra 2006

o zmene a doplnení prílohy I k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť konsolidáciu colných preferencií udelených Čile na základe systému všeobecných colných preferencií (VSP) Spoločenstva

(2006/792/ES)

ASOCIAČNÁ RADA,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na strane druhej, podpísanú 18. novembra 2002 v Bruseli (ďalej len „asociačná dohoda“), a najmä na jej článok 60 ods. 5,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť prehľadnosť, dlhodobú hospodársku predvídateľnosť a právnu istotu pre hospodárske subjekty sa strany dohodli, aby sa do ich bilaterálnych dohôd o voľnom obchode zahrnuli zostávajúce colné preferencie, ktoré boli udelené Čile na základe systému všeobecných colných preferencií (VSP) Spoločenstva a ktoré ešte nie sú zohľadnené v colných koncesiách Spoločenstva uvedených v prílohe I k asociačnej dohode.

(2)

Článok 60 ods. 5 asociačnej dohody splnomocňuje asociačnú radu prijímať rozhodnutia s cieľom urýchliť znižovanie ciel v rýchlejšej miere, ako je stanovené v článkoch 65, 68 a 71, alebo iným spôsobom zlepšiť podmienky prístupu podľa týchto článkov.

(3)

Týmto rozhodnutím sa nahrádzajú podmienky ustanovené v článkoch 65, 68 a 71 týkajúce sa príslušného výrobku.

(4)

Je vhodné zabezpečiť plynulý prechod zo VSP na preferenčný bilaterálny obchodný režim ustanovený v asociačnej dohode tým, že sa umožní, aby sa dôkazy o pôvode VSP (osvedčenie o pôvode formulár A alebo fakturačné vyhlásenie) predkladali počas určitého obdobia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Príloha I k asociačnej dohode sa týmto mení a dopĺňa v súlade s ustanoveniami obsiahnutými v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto rozhodnutím sa nahrádzajú podmienky ustanovené v článkoch 65, 68 a 71 asociačnej dohody týkajúce sa dovozu príslušných výrobkov do Spoločenstva.

Článok 3

Dôkazy o pôvode riadne vydané v Čile v rámci systému všeobecných colných preferencií (VSP) Spoločenstva sa v Európskom spoločenstve prijímajú za platné dôkazy o pôvode podľa preferenčného bilaterálneho obchodného režimu ustanoveného v asociačnej dohode pod podmienkou, že

i)

dôkaz o pôvode sa predloží v rámci štyroch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia;

ii)

dôkaz o pôvode a prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia;

iii)

dôkaz o pôvode sa predkladá pri dovoze do Európskeho spoločenstva na účely využitia výhody colných preferencií predtým udelených podľa VSP, ktoré sú konsolidované na základe tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2006 alebo dňom jeho prijatia, ak sa toto prijatie uskutoční po 1. januári 2006.

V Bruseli 16. októbra 2006

Za asociačnú radu

predseda

A. FOXLEY


PRÍLOHA

HARMONOGRAM SPOLOČENSTVA NA ODSTRÁNENIE CIEL

(uvedený v článkoch 60, 65 a 71 asociačnej dohody)

HS heading

Description

Base

Category

0302

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

 

 

 

– Salmonidae, excluding livers and roes

 

 

0302 69

– – Other

 

 

 

– – – Saltwater fish

 

 

 

– – – – Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Hake of the genus Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 67

– – – – – – Southern hake (Merluccius australis)

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 68

– – – – – – Other

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 69

– – – – – Hake of the genus Urophycis

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0305

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

 

 

0305 30

– Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

 

 

0305 30 30

– – Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar), and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine

11,50 % (1)  (2)

TQ (4b)

 

– Smoked fish, including fillets

 

 

0305 41 00

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

9,50 % (1)  (2)

TQ (4b)

0704

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled

 

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (1.12 to 14.4)

6,1 % (1)

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (15.4 to 30.11)

10,1 % (1)

 

0704 90

– Other

 

 

0704 90 10

– – White cabbages and red cabbages

8,5 % (1)

 

0705

Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled

 

 

 

– Lettuce

 

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (1.12 to 31.3)

6,9 % (1)

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (1.4 to 30.11)

8,5 % (1)

 

0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

 

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1.10 to 30.6)

6,9 % (1)

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1.7 to 30.9)

10,1 % (1)

 

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

 

 

0710 40 00

– Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

 

 

 

– Mushrooms and truffles

 

 

0711 51 00

– – Mushrooms of the genus Agaricus

6,1 % + 191 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0711 90

– Other vegetables; mixtures of vegetables

 

 

 

– – Vegetables

 

 

0711 90 30

– – – Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0714

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

 

 

0714 20

– Sweet potatoes

 

 

0714 20 90

– – Other

4,4 EUR/100 kg/net (1)

 

0811

Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20

– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants and gooseberries

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20 11

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (1)

 

0811 90

– Other

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

0811 90 11

– – – – Tropical fruit and tropical nuts

9,5 % + 5,3 EUR/100 kg (1)

 

0811 90 19

– – – – Other

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (1)

 

1008

Buckwheat, millet and canary seed; other cereals

 

 

1008 90

– Other cereals

 

 

ex ex 1008 90 90

– – Quinoa

25,9 EUR/1 000 kg (1)

 

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

 

 

 

– Fish, whole or in pieces, but not minced

 

 

1604 14

– – Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)

 

 

 

– – – Tunas and skipjack

 

 

1604 14 11

– – – – In vegetable oil

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

 

– – – – Other

 

 

1604 14 16

– – – – – Fillets known as ‘loins’

20,5 % (1)

 

1604 14 18

– – – – – Other

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1604 19

– – Other

 

 

 

– – – Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

1604 19 31

– – – – Fillets known as ‘loins’

20,5 % (1)

1604 19 39

– – – – Other

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1604 20

– Other prepared or preserved fish

 

 

 

– – Other

 

 

1604 20 70

– – – Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

 

 

1702 50 00

– Chemically pure fructose

12,5 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas (1)

 

1702 90

– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose

 

 

1702 90 10

– – Chemically pure maltose

8,9 % (1)

 

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared

 

 

1902 20

– Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared

 

 

1902 20 30

– – Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin

38 EUR/100 kg (1)

 

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

 

 

2001 90

– Other

 

 

2001 90 30

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

2003

Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

 

 

2003 10

– Mushrooms of the genus Agaricus

 

 

2003 10 20

– – Provisionally preserved, completely cooked

14,9 % + 191 EUR/100 kg/net eda (1)  (2)

TQ (2d)

2003 10 30

– – Other

14,9 % + 222 EUR/100 kg/net eda (1)  (2)

TQ (2d)

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006

 

 

2004 90

– Other vegetables and mixtures of vegetables

 

 

2004 90 10

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

2006 00

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)

 

 

 

– Other

 

 

 

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2006 00 31

– – – Cherries

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (1)

 

2006 00 35

– – – Tropical fruit and tropical nuts

9 % + 15 EUR/100 kg (1)

 

2006 00 38

– – – Other

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (1)

 

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

2007 10

– Homogenised preparations

 

 

2007 10 10

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

20,4 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

 

– Other

 

 

2007 91

– – Citrus fruit

 

 

2007 91 10

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 91 30

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

16,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2007 99

– – Other

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 20

– – – – Chestnut purée and paste

20,5 % + 19,7 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – Other

 

 

2007 99 31

– – – – – Of cherries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 33

– – – – – Of strawberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 35

– – – – – Of raspberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 39

– – – – – Other

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 55

– – – – Apple purée, including compotes

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 57

– – – – Other

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included

 

 

2008 20

– Pineapples

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

2008 20 11

– – – – With a sugar content exceeding 17 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 20 31

– – – – With a sugar content exceeding 19 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (1)

 

2008 30

– Citrus fruit

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 30 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 50

– Apricots

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2008 50 19

– – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 50 51

– – – – With a sugar content exceeding 15 % by weight

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 60

– Cherries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 60 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)  (2)

TQ (2e)

2008 80

– Strawberries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 80 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 92

– Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19

 

 

 

– – Mixtures

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – Other

 

 

2008 92 16

– – – – – – Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 92 18

– – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 99

– – Other

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – Grapes

 

 

2008 99 21

– – – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

22,1 % + 3,8 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – – Other

 

 

2008 99 32

– – – – – – – Passion fruit and guavas

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 99 33

– – – – – – – Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 99 34

– – – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– Orange juice

 

 

2009 11

– – Frozen

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 11 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

2009 11 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 19

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 19 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 19 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 29

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 29 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 29 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

8,5 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 39

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 39 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Lemon juice

 

 

2009 39 51

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – – Other citrus fruit juices

 

 

2009 39 91

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– Pineapple juice

 

 

2009 49

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 49 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 49 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– Grape juice (including grape must)

 

 

2009 61

– – Of a Brix value not exceeding 30

 

 

2009 61 90

– – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

18,9 % + 27 EUR/hl (1)

 

2009 69

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 69 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

36,5 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 69 71

– – – – – – Concentrated

18,9 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 69 79

– – – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 69 90

– – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl (1)

 

2009 79

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 79 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

26,5 % + 18,4 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 79 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

14,5 % + 19,3 EUR/100 kg (1)

 

2009 80

– Juice of any other single fruit or vegetable

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

2009 80 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

2009 80 32

– – – – – Juices of passion fruit and guavas

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 33

– – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 35

– – – – – Other

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 80 61

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

15,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 80 83

– – – – – – Juices of passion fruit and guavas

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 84

– – – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 86

– – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 90

– Mixtures of juices

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

2009 90 21

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 31

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice

 

 

2009 90 71

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – – Other

 

 

 

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 90 92

– – – – – – – Mixtures of juices of tropical fruit

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 90 94

– – – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2102

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders

 

 

2102 10

– Active yeasts

 

 

2102 10 10

– – Culture yeast

7,4 % (1)

 

 

– – Bakers' yeast

 

 

2102 10 31

– – – Dried

8,5 % (1)

 

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

 

 

2106 90

– Other

 

 

2106 90 10

– – Cheese fondues

24,5 EUR/100 kg (1)

 

2106 90 20

– – Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

12,1 % (1)

 

 

– – Other

 

 

2106 90 92

– – – Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch

8,9 % (1)

 

2106 90 98

– – – Other

5,5 % + EA (1)

 

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

 

 

2205 10

– In containers holding 2 litres or less

 

 

2205 10 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

7,6 EUR/hl (1)

 

2205 10 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (1)

 

2205 90

– Other

 

 

2205 90 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

6,3 EUR/hl (1)

 

2205 90 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl (1)

 

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

 

 

2206 00 10

– Piquette

0 % (1)

 

 

– Other

 

 

 

– – Sparkling

 

 

2206 00 31

– – – Cider and perry

13,4 EUR/hl (1)

 

2206 00 39

– – – Other

13,4 EUR/hl (1)

 

 

– – Still, in containers holding

 

 

 

– – – 2 litres or less

 

 

2206 00 51

– – – – Cider and perry

5,3 EUR/hl (1)

 

2206 00 59

– – – – Other

5,3 EUR/hl (1)

 

 

– – – More than 2 litres

 

 

2206 00 81

– – – – Cider and perry

4 EUR/hl (1)

 

2206 00 89

– – – – Other

4 EUR/hl (1)

 

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

 

 

2208 90

– Other

 

 

 

– – Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding

 

 

2208 90 91

– – – 2 litres or less

0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (1)

 

2208 90 99

– – – More than 2 litres

0,7 EUR/% vol/hl (1)

 

2209 00

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

 

 

 

– Wine vinegar, in containers holding

 

 

2209 00 11

– – 2 litres or less

4,4 EUR/hl (1)

 

2209 00 19

– – More than 2 litres

3,3 EUR/hl (1)

 

 

– Other, in containers holding

 

 

2209 00 91

– – 2 litres or less

3,5 EUR/hl (1)

 

2209 00 99

– – More than 2 litres

2,6 EUR/hl (1)

 

2307 00

Wine lees; argol

 

 

 

– Wine lees

 

 

2307 00 19

– – Other

0,0 % (1)

 

2308 00

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included

 

 

 

– Grape marc

 

 

2308 00 19

– – Other

0,0 % (1)

 

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

 

 

2401 10

– Tobacco, not stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 10 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 10 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Other

 

 

2401 10 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20

– Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 20 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 20 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Other

 

 

2401 20 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 30 00

– Tobacco refuse

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols

 

 

3823 70 00

– Industrial fatty alcohols

0 % (1)

 


(1)  Sadzba cla, ktorá sa uplatňuje na dovoz výrobkov s pôvodom v Čile do Spoločenstva. Toto clo vyplýva z konsolidácie cla VSP, ktoré sa uplatňuje na Čile, a jeho zahrnutia do asociačnej dohody.

(2)  Táto sadzba cla sa uplatňuje iba na výrobky, na ktoré sa nevzťahuje kvóta.


Komisia

22.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 322/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 31. mája 2006

týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o EHP

(Prípad č. COMP/F/38.645 – Metakryláty)

[oznámené pod číslom K(2006) 2098]

(Len znenia v anglickom a francúzskom jazyku sú autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2006/793/ES)

ZHRNUTIE PROTIPRÁVNEHO KONANIA

(1)

Toto rozhodnutie bolo adresované nasledovným subjektom: Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG, Para-Chemie GmbH, Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA, Elf Aquitaine SA, Total SA, ICI PLC, Lucite International Ltd a Lucite International UK Ltd, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV a Quinn Plastics GmbH.

(2)

Uvedených 14 právnických osôb (patriacich k 5 spoločnostiam, pričom niektoré právnické osoby sú považované za zodpovedné ako materské spoločnosti) porušilo článok 81 Zmluvy o ES a článok 53 Dohody o EHP tým, že sa v období od 23. januára 1997 do 12. septembra 2002 podieľali na jedinom a pokračujúcom protiprávnom konaní v odvetví metakrylátového priemyslu v EHP, ktoré sa týkalo troch druhov výrobkov:

Polymetylmetakrylát (PMMA) – formovacie zmesi,

Polymetylmetakrylát (PMMA) – tvrdé dosky a

Polymetylmetakrylát (PMMA) – sanitárne výrobky.

(3)

Protiprávne konanie spočívalo v nasledovných praktikách: rokovania konkurentov o cenách, dohody, vykonávanie a monitorovanie dohôd o cenách buď formou zvyšovania cien alebo prinajmenšom udržiavaním existujúcich cien, rozhovory o presunutí dodatočných nákladov na poskytovanie služieb na zákazníka, výmena informácií týkajúcich sa trhu a/alebo určitej spoločnosti, ktoré sú dôverné a dôležité z obchodného hľadiska, účasť na pravidelných stretnutiach a ďalšie kontakty s cieľom dohodnúť vyššie uvedené obmedzenia a monitorovať ich vykonávanie v rámci EHP.

METAKRYLÁTOVÝ PRIEMYSEL

(4)

Formovacie zmesi z PMMA, tvrdé dosky z PMMA a sanitárne výrobky z PMMA sú súčasťou výrobného reťazca, do ktorého patria metakrylátové monoméry (MMA) ako východiskový produkt a hlavná surovina pre tieto tri druhy výrobkov z PMMA. Hoci sú tieto tri druhy výrobkov z PMMA fyzicky aj chemicky odlišné, možno ich vďaka spoločnej vstupnej surovine považovať za jednu homogénnu skupinu výrobkov.

(5)

Výsledky šetrenia preukázali, že kartelová dohoda sa vzťahovala na celé územie EHP. Trhová hodnota všetkých troch druhov výrobkov z PMMA v EHP v roku 2000 bola asi 665 mil. EUR za približne 255 000 ton.

KONANIE

(6)

V decembri 2002 informovala nemecká spoločnosť Degussa AG Komisiu o existencii kartelu v odvetví metakrylátového priemyslu a požiadala o spoluprácu s Komisiou na základe Oznámenia o neuložení alebo znížení pokuty (leniency program) z roku 2002. Degussa predložila Komisii písomné vyhlásenia a konkrétne hmotné dôkazy, ktoré umožnili vykonanie inšpekcií v prevádzkach spoločností Atofina, Barlo, Lucite a Degussa v marci 2003.

(7)

Po vykonaní uvedených inšpekcií podali spoločnosti Atofina, Lucite a ICI žiadosti o zníženie pokút. Spoločnostiam Atofina a Lucite boli pokuty znížené. Spoločnosť Lucite bola okrem toho oslobodená od pokuty za časť dĺžky trvania jej účasti na karteli. Žiadosť spoločnosti ICI o znížení pokuty bola zamietnutá, pretože neznamenala žiadnu výraznejšiu pridanú hodnotu.

(8)

Vyhlásenie o námietkach bolo doručené 20 právnickým osobám patriacim k 7 spoločnostiam. Ústne vypočutie, na ktorom sa zúčastnili všetci adresáti, sa uskutočnilo v dňoch 15. – 16. decembra 2005.

PÔSOBENIE KARTELU

(9)

Aj keď existujú náznaky, že k prvým kontaktom narušujúcim pravidlá hospodárskej súťaže došlo medzi výrobcami uvedených troch druhov výrobkov z PMMA už v polovici 80. rokov, Komisia vymedzila za začiatok trvania kartelovej dohody deň 23. januára 1997, nakoľko išlo o prvé stretnutie narušujúce pravidlá hospodárskej súťaže, ktoré Komisii potvrdili viacerí účastníci kartelu. Na tomto vrcholnom stretnutí diskutovali zástupcovia spoločností Atofina, Degussa a ICI o neuspokojivej ziskovosti z predaja formovacích zmesí z PMMA a tvrdých dosák z PMMA a o možnostiach ďalšej koordinácie ich trhového správania, dohodli sa, že dajú svojim vedúcim predaja pokyn, aby prísnejšie dodržiavali predtým uzatvorené dohody.

(10)

Celková štruktúra opatrení narúšajúcich hospodársku súťaž pre tri druhy výrobkov z PMMA ukazuje, že ich možno považovať za jedno protiprávne konanie, kedy konkurenti rokovali o cenách, uzatvorili, vykonávali a monitorovali dohody o cenách, rokovali o presunutí dodatočných nákladov na poskytovanie služieb na zákazníka a vymieňali si informácie týkajúce sa trhu a/alebo určitej spoločnosti, ktoré boli dôverné a dôležité z obchodného hľadiska.

POKUTY

Základná výška pokuty

Závažnosť

(11)

Pokiaľ ide o závažnosť porušenia práva, vplyv na trh a jeho zemepisný rozsah, musí sa toto protiprávne konanie kvalifikovať ako veľmi závažné.

Rozdielny prístup

(12)

Keďže v rámci odvetvia, ktoré kartel ovládal, existovali medzi podielom účasti jednotlivých spoločností významné rozdiely pokiaľ ide o obrat, použili sme rozdielny prístup (rozdelenie do skupín), aby sa tak zohľadnil podiel účasti každej spoločnosti: týmto prístupom sa má rozlíšiť, ako sa jednotlivé spoločnosti podieľali na narušení hospodárskej súťaže.

(13)

Spoločnosti boli rozdelené do troch kategórií podľa svojho celkového obratu z predaja daných troch druhov výrobkov z PMMA v rámci EHP v roku 2000, teda v poslednom roku porušovania práva, kedy sa väčšina právnických osôb, ktorým je toto rozhodnutie adresované, podieľala na karteli.

(14)

Spoločnosti Degussa s obratom 216 mil. EUR a Atofina s obratom 188 mil. EUR boli zaradené do prvej kategórie. Spoločnosť Lucite s obratom 105,98 mil. EUR je tretím najväčším výrobcom a je zaradená do druhej kategórie. Spoločnosť ICI, ktorá nebola schopná poskytnúť údaje o obrate svojej obchodnej jednotky ICI Acrylics, je v druhej kategórii spolu s Lucite, keďže predaj obchodnej jednotky ICI Acrylics spoločnosti Lucite umožňuje adekvátne porovnanie obratu ICI Acrylics s výsledkami spoločnosti Lucite. Spoločnosť Quinn Barlo s obratom 66,37 EUR z predaja tvrdých dosiek z PMMA bola ako jediná zaradená do tretej kategórie. Nepreukázalo sa, že by sa spoločnosť Barlo zúčastňovala na dohodách týkajúcich sa formovacích zmesí z PMMA a sanitárnych výrobkov z PMMA, pretože si nebola vedomá celkového systému dohôd narúšajúcich hospodársku súťaž alebo o ňom nevyhnutne nemusela mať vedomosť. Na základe týchto okolností bude základná výška pokuty stanovenej pre spoločnosť Barlo znížená o 25 %.

Dostatočne odradzujúci účinok

(15)

S cieľom stanoviť výšku pokuty tak, aby mala dostatočne odradzujúci účinok, považuje Komisia za primerané použiť pri uložených pokutách multiplikačný faktor. Komisia pripomína, že v roku 2005, teda v poslednom finančnom roku, ktorý predchádzal tomuto návrhu rozhodnutia, dosiahli spoločnosti nasledovný obrat: Degussa AG: 11,750 mil. EUR, Total SA: 143,168 mil. EUR a ICI PLC: 8,490 mil. EUR.

(16)

V súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami považuje Komisia za primerané zvýšiť pokuty pre spoločnosti Total/Atofina, Degussa a ICI.

Trvanie

(17)

Podľa doby trvania protiprávneho konania zo strany jednotlivých právnických osôb sa tiež použili rôzne multiplikačné faktory.

PRIŤAŽUJÚCE OKOLNOSTI

Opakované porušovanie práva

(18)

V čase, keď k protiprávnemu konaniu došlo, sa na spoločnosti Degussa, Atofina a ICI už vzťahovali predchádzajúce rozhodnutia Komisie o zákaze kartelovej dohody (1). Táto skutočnosť odôvodňuje zvýšenie základnej sumy pokuty, ktorá bude daným spoločnostiam vyrubená.

POĽAHČUJÚCE OKOLNOSTI

(19)

Niekoľko spoločností žiadalo, aby sa vzali do úvahy niektoré alebo všetky nasledovné poľahčujúce okolnosti: včasné skončenie protiprávneho konania, menej významná/pasívna úloha, neúčinné vykonávanie dohodnutých postupov, implementácia programov dodržiavania právnych predpisov, nedosahovanie majetkového prospechu z kartelovej dohody, kríza v priemysle s metakrylátovými monomérmi. Všetky tieto žiadosti sa zamietajú ako neodôvodnené, s výnimkou menej významnej/pasívnej úlohy, o ktorej zohľadnenie žiadala spoločnosť Quinn Barlo. Základná výška pokuty bola preto v prípade spoločnosti Quinn Barlo znížená o 50 %.

(20)

Žiadosti o zohľadnenie poľahčujúcich okolností z dôvodu spolupráce mimo rámca Oznámenia o neuložení alebo znížení pokuty z roku 2002 boli zamietnuté, pretože nedošlo k žiadnym zvláštnym okolnostiam, ktoré by takéto opatrenie odôvodňovali. Akákoľvek spolupráca spoločností bola hodnotená výlučne podľa Oznámenia o neuložení alebo znížení pokuty z roku 2002.

POUŽITIE OZNÁMENIA O NEULOŽENÍ ALEBO ZNÍŽENÍ POKUTY Z ROKU 2002

Oslobodenie od pokút – bod 8 písm. a)

(21)

Spoločnosť Degussa 20. decembra 2002 ako prvá informovala Komisiu o existencii kartelu. Komisia 27. januára 2003 udelila spoločnosti Degussa podmienečné oslobodenie od uloženia pokuty v súlade s bodom 15 Oznámenia o neuložení alebo znížení pokuty . Degussa počas celého správneho konania plne, nepretržite a promptne spolupracovala a poskytla Komisii všetky dostupné dôkazy týkajúce sa možného protiprávneho konania. Spoločnosť Degussa ukončila svoju účasť na kartelovej dohode, najneskôr v čase, keď predložila dôkazy podľa Oznámenia o neuložení alebo znížení pokuty a nepodnikla žiadne kroky, ktoré by nútili tieto subjekty k účasti na tomto porušovaní. Na základe uvedených dôvodov možno spoločnosť Degussa v plnej miere oslobodiť od uloženia pokuty.

Zníženie pokuty – bod 23 písm. b), prvá zarážka (zníženie o 30 – 50 %)

(22)

Spoločnosť Atofina bola prvým subjektom, ktorý splnil podmienky uvedené v bode 21 Oznámenia o neuložení alebo znížení pokuty, keď Komisii poskytla dôkazy, ktoré predstavovali významnú pridanú hodnotu v porovnaní s dôkazmi, ktoré už Komisia obdržala. Podľa informácií, ktorými Komisia disponuje, má Komisia za to, že spoločnosť Atofina definitívne ukončila svoju účasť na porušovaní práva najneskôr v čase, keď predložila dôkazy. Preto je podľa bodu 23 písm. b), prvá zarážka, oprávnená na zníženie pokuty, ktorá by jej inak bola udelená, o 30 – 50 %. Spoločnosti Atofina bola pokuta znížená o 40 %.

Bod 23 písm. b), druhá zarážka (zníženie o 20 – 30 %)

(23)

Spoločnosť Lucite bola druhým subjektom, ktorý splnil podmienky uvedené v bode 21 Oznámenia o neuložení alebo znížení pokuty, keď Komisii poskytla dôkazy, ktoré predstavovali významný prínos v porovnaní s dôkazmi, ktorými už Komisia disponovala. Podľa informácií, ktorými Komisia disponuje, spoločnosť Lucite definitívne ukončila svoju účasť na protiprávnom konaní najneskôr v čase, keď predložila dôkazy. Spoločnosť Lucite je preto podľa bodu 23 písm. b), druhá zarážka, Oznámenia o neuložení alebo znížení pokuty oprávnená na zníženie pokuty vo výške 20 % až 30 %. Spoločnosti Lucite bola pokuta znížená o 30 %.

Oslobodenie od pokuty podľa bodu 23

(24)

Dôkazy poskytnuté spoločnosťou Lucite umožnili Komisii preukázať, že kartelová dohoda existovala až do 12. septembra 2002, a nie len do 28. februára 2001. V súlade s bodom 23 Oznámenia o neuložení alebo znížení pokuty, protiprávne konanie po 28. februári 2001 súviselo so skutočnosťami, ktoré Komisii dovtedy neboli známe a ktoré sa priamo vzťahovali na dĺžku trvania kartelu. Dôkazy poskytnuté spoločnosťou Lucite týkajúce sa tohto obdobia neboli preto použité proti spoločnosti Lucite pri určovaní výšky pokuty.

Bod 23 písm. b), tretia zarážka (zníženie až do 20 %)

(25)

Spoločnosť ICI požiadala o neuloženie alebo zníženie pokuty dňa 18. októbra 2004 po tom, ako Komisia prijala žiadosti tohto druhu od spoločností Degussa (20. decembra 2002), Atofina (3. apríla 2003) a Lucite (11. júla 2003).

(26)

V súlade s Oznámením o neuložení alebo znížení pokuty, Komisia preskúmala tvrdenia spoločnosti ICI v chronologickom poradí, v akom prichádzali, aby zhodnotila, či predstavovali významnú pridanú hodnotu v zmysle bodu 21. Na základe týchto kritérií Komisia informovala spoločnosť ICI, že ňou predložené dôkazy nepredstavovali významný prínos v zmysle Oznámenia o neuložení alebo znížení pokuty.

UKONČENIE KONANIA

(27)

So zreteľom na skutočnosti, ktoré spoločnosti uviedli vo svojich odpovediach na vyhlásenie o námietkach a na ústnom vypočutí, Komisia sa rozhodla, po prvé, upustiť od námietok proti všetkým spoločnostiam vo vzťahu k tej časti protiprávneho konania, ktoré sa týka MMA, po druhé, upustiť od námietok proti BASF AG, Repsol YPF SA, Repsol Quimica SA, Repsol Brønderslev A/S a Repsol Polivar SpA aj vo vzťahu k produktom formovacích zmesí z PMMA, tvrdým doskám z PMMA a sanitárnym výrobkom z PMMA, po tretie, upustiť od námietok proti Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH, Quinn Plastics SA vo vzťahu k formovacím zmesiam z PMMA, a po štvrté, upustiť od námietok proti Quinn Plastics SA vo vzťahu k tvrdým doskám z PMMA.

ROZHODNUTIE

(28)

Adresáti rozhodnutia a dĺžka trvania ich účasti v karteli:

a)

Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG (predtým Agomer GmbH a Röhm GmbH) a Para-Chemie GmbH, od 23. januára 1997 do 12. septembra 2002,

b)

Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA (predtým Atofina SA) a Elf Aquitaine SA, od 23. januára 1997 do 12. septembra 2002 a Total SA, od 1. mája 2000 do 12. septembra 2002,

c)

ICI PLC, od 23. januára 1997 do 1. novembra 1999,

d)

Lucite International Ltd a Lucite International UK Ltd, od 2. novembra 1999 do 12. septembra 2002, a

e)

Quinn Barlo Ltd (predtým Barlo Group plc), Quinn Plastics NV (predtým Barlo Plastics NV) a Quinn Plastics GmbH (predtým Barlo Plastics GmbH), od 30. apríla 1998 do 21. augusta 2000.

(29)

Na základe uvedených odôvodnení boli uložené tieto pokuty:

a)

Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG a Para-Chemie GmbH: 0 EUR,

b)

Arkema SA, Altuglas International SA a Altumax Europe SAS, podliehajú spoločne a nerozdielne pokute vo výške: 219,13125 mil. EUR, z tejto celkovej sumy sa na spoločnosť Total SA spoločne a nerozdielne vzťahuje čiastka 140,4 mil. EUR a na spoločnosť Elf Aquitaine SA spoločne a nerozdielne čiastka 181,35 mil. EUR,

c)

ICI PLC: 91,40625 mil. EUR,

d)

Lucite International Ltd a Lucite International UK Ltd, podliehajú spoločne a nerozdielne pokute vo výške: 25,025 mil. EUR, a

e)

Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV a Quinn Plastics GmbH, podliehajú spoločne a nerozdielne pokute vo výške: 9 mil. EUR.

(30)

Subjektom vymenovaným vyššie bolo nariadené, aby bez zbytočného odkladu ukončili protiprávne konanie uvedené v bode 3, pokiaľ tak už neurobili, a aby sa zdržali akéhokoľvek opätovného konania alebo správania opísaného v bode 3 a akéhokoľvek konania alebo správania s rovnakým alebo podobným cieľom alebo účinkom.


(1)  Tieto rozhodnutia zahŕňajú:

 

Pokiaľ ide o spoločnosť Degussa: Rozhodnutie Komisie z 23. novembra 1984 o konaní podľa článku 85 Zmluvy o EHS (IV/30.907 – Výrobky na báze peroxidov, Ú. v. ES L 35, 7.2.1985, s. 1), Rozhodnutie Komisie z 23. apríla 1986 o konaní podľa článku 85 Zmluvy o EHS (IV/31.149 – Polypropylén, Ú. v. ES L 230, 18.8.1986, s. 1).

 

Pokiaľ ide o spoločnosť Atofina: Rozhodnutie Komisie z 23. novembra 1984 o konaní podľa článku 85 Zmluvy o EHS (IV/30.907 – Výrobky na báze peroxidov, Ú. v. ES L 35, 7.2.1985, s. 1), Rozhodnutie Komisie z 23. apríla 1986 o konaní podľa článku 85 Zmluvy o EHS (IV/31.149 – Polypropylén, Ú. v. ES L 230, 18.8.1986, s. 1) a rozhodnutie Komisie z 27. júla 1994 o konaní podľa článku 85 Zmluvy o EHS (IV/31.865 – PVC II, Ú. v. ES L 239, 14.9.1994, s. 14).

 

Pokiaľ ide o spoločnosť ICI: Rozhodnutie Komisie z 23. apríla 1986 o konaní podľa článku 85 Zmluvy o EHS (IV/31.149 – Polypropylén, Ú. v. ES L 230, 18.8.1986, s. 1), Rozhodnutie Komisie z 27. júla 1994 o konaní podľa článku 85 Zmluvy o EHS (IV/31.865 – PVC II, Ú. v. ES L 239, 14.9.1994, s. 14).


22.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 322/24


ODPORÚČANIE KOMISIE

zo 16. novembra 2006

o monitorovaní bežných hodnôt dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB, ktoré nie sú podobné dioxínom, v potravinách

[oznámené pod číslom K(2006) 5425]

(Text s významom pre EHP)

(2006/794/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhú zarážku jej článku 211,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 466/2001 z 8. marca 2001, ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách (1), ustanovuje maximálne hodnoty pre dioxíny a pre sumu dioxínov a polychlórovaných bifenylov (PCB) podobných dioxínom v potravinách.

(2)

Je nevyhnutné v celom Európskom spoločenstve zbierať spoľahlivé údaje o prítomnosti dioxínov, furánov a PCB podobných dioxínom v čo najširšom spektre potravín s cieľom získať jasný obraz o časovom vývoji bežnej prítomnosti týchto látok v potravinách.

(3)

V odporúčaní Komisie 2006/88/ES zo 6. februára 2006 o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách (2) sa odporúča, aby členské štáty vykonávali náhodné monitorovanie zamerané na prítomnosť dioxínov, PCB podobných dioxínom a podľa možnosti aj PCB, ktoré nie sú podobné dioxínom, v potravinách v súlade s odporúčaním Komisie 2004/705/ES (3).

(4)

V odporúčaní Komisie 2004/705/ES sa členským štátom odporúča minimálna frekvencia vzoriek na každoročnú analýzu pre rôzne kategórie potravín, ako aj formát predkladania správ o výsledkoch, ktoré sa týkajú monitorovania bežnej prítomnosti dioxínov, furánov a PCB podobných dioxínom v potravinách. Pre nové členské štáty, ktoré pristúpili k Európskemu spoločenstvu 1. mája 2004, bolo stanovené prechodné dojednanie.

(5)

Je vhodné zmeniť a doplniť terajší program monitorovania, pričom sa zohľadnia získané skúsenosti. Odporúčanie 2004/705/ES by sa preto malo nahradiť novým odporúčaním.

(6)

Je dôležité, aby sa údaje zozbierané v rámci tohto odporúčania Komisii pravidelne oznamovali. Komisia zabezpečí zhromažďovanie týchto údajov v databáze. Mali by sa poskytnúť aj údaje získané za posledné roky použitím metódy analýzy, ktorá je v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici Komisie 2002/69/ES z 30. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy pre úradnú kontrolu dioxínov a pre stanovenie dioxínom podobných PCB v potravinách (4), odrážajúce bežné hodnoty,

ODPORÚČA:

1.   Aby členské štáty vykonávali od roku 2007 až do 31. decembra 2008 monitorovanie bežnej prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) podobných dioxínom v potravinách pri odporúčanej minimálnej frekvencii vzoriek, ktoré sa majú každý rok analyzovať, ako sa na usmernenie uvádza v tabuľke prílohy I.

2.   Aby členské štáty podľa možnosti podrobili tie isté vzorky aj analýze zameranej na prítomnosť PCB, ktoré nie sú podobné dioxínom.

3.   Aby členské štáty pravidelne poskytovali Komisii údaje o monitorovaní s informáciami a v príslušnom formáte, ako sú uvedené v prílohe II, na účely ich zhromaždenia do jednej databázy. Mali by sa poskytnúť aj údaje získané za posledné roky použitím metódy analýzy, ktorá je v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici 2002/69/ES, odrážajúce bežné hodnoty.

Odporúčanie 2004/705/ES sa týmto zrušuje. Odkazy na zrušené odporúčanie sa považujú za odkazy na toto odporúčanie.

V Bruseli 16. novembra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 199/2006 (Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2006, s. 34).

(2)  Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 321, 22.10.2004, s. 45.

(4)  Ú. v. ES L 209, 6.8.2002, s. 5. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2004/44/ES (Ú. v. EÚ L 113, 20.4.2004, s. 17).


PRÍLOHA I

Tabuľka

:

Prehľad odporúčaného minimálneho počtu vzoriek potravín, ktoré sa majú každý rok analyzovať. Distribúcia vzoriek je založená na výrobe v jednotlivej krajine. Osobitná pozornosť je venovaná potravinám, pri ktorých možno očakávať veľké kolísanie bežných hodnôt dioxínov, furánov a PCB podobných dioxínom. Týka sa to najmä rýb.


Výrobok vrátane výrobkov z neho vyrobených

Akvakultúra

(*)

Ulovené voľne žijúce ryby

(**)

Mäso

(***)

Mlieko

(****)

Vajcia

(*****)

Iné

(******)

Spolu

Počet vzoriek

250

483

500

250

250

267

2 000

Belgicko

4

8

18

8

7

7

52

Dánsko

4

20

14

7

4

6

55

Nemecko

16

28

55

34

25

36

194

Grécko

6

8

14

8

4

7

47

Španielsko

26

36

36

13

24

21

156

Francúzsko

25

30

55

28

28

27

193

Írsko

8

15

15

7

5

4

54

Taliansko

22

24

46

20

26

26

164

Luxembursko

2

3

6

3

3

3

20

Holandsko

7

18

26

13

20

8

92

Rakúsko

3

3

15

8

6

7

43

Portugalsko

4

12

12

6

5

6

45

Fínsko

4

10

10

6

4

6

40

Švédsko

4

12

10

6

4

6

42

Spojené kráľovstvo

15

30

40

19

20

20

144

Česká republika

6

3

11

5

5

5

35

Estónsko

2

6

7

3

2

4

24

Cyprus

2

6

4

3

2

3

20

Lotyšsko

2

6

7

3

2

4

24

Litva

2

6

7

3

2

4

24

Maďarsko

3

3

11

5

10

5

37

Malta

2

3

4

3

2

3

17

Poľsko

10

18

25

13

16

20

102

Slovinsko

2

3

7

3

2

4

21

Slovensko

2

3

7

3

2

4

21

Bulharsko

4

3

9

5

5

4

30

Rumunsko

6

3

11

9

9

10

48

Island

3

69

7

3

2

3

87

Nórsko

54

94

11

3

4

4

170

Spolu

250

483

500

250

250

267

2 000

Poznámky k tabuľke

Hodnoty uvedené v tabuľke sú minimálne hodnoty. Členské štáty môžu odobrať viacero vzoriek.

(*)

:

Akvakultúra

:

V prípade produktov akvakultúry by malo byť rozdelenie vzoriek podľa druhov rýb primerané produkcii. Na usmernenie sa môžu použiť údaje o produkcii rýb a výrobkov z nich týkajúce sa jednotlivých druhov uvedené v brožúre Fakty a údaje o CFP – základné údaje o spoločnej politike v oblasti rybolovu a chovu rýb (1) , Európske spoločenstvá, 2006, ako aj v mape Akvakultúra v Európskej únii (2). Osobitná pozornosť by sa mala venovať ustriciam, slávkovitým a úhorom.

(**)

:

Ulovené voľne žijúce ryby

:

V prípade ulovených voľne žijúcich rýb by malo byť rozdelenie vzoriek podľa druhov rýb primerané výlovu. Na usmernenie sa môžu použiť údaje o produkcii rýb a výrobkov z nich týkajúce sa jednotlivých druhov uvedené v brožúre Fakty a údaje o CFP – základné údaje o Spoločnej politike v oblasti rybolovu a chovu rýb, Európske spoločenstvá, vydanie z roku 2006. Osobitná pozornosť by sa mala venovať uloveným voľne žijúcim úhorom.

(***)

:

Mäso

:

Okrem mäsa a výrobkov z mäsa pochádzajúcich z hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny a oviec by sa mal odobrať významný počet vzoriek z mäsa konského, sobieho, kozieho, králičieho a voľne žijúcej zveri.

(****)

:

Mlieko

:

Veľký počet vzoriek mlieka by sa mal odobrať z mlieka získaného na farme (najmä z kravského mlieka). Je vhodné odobrať vzorky mlieka a mliečnych výrobkov aj z iného zdroja, ako je kravské mlieko (z kozieho mlieka atď.).

(*****)

:

Vajcia

:

Osobitná pozornosť by sa mala venovať vajciam od voľne chovaných nosníc a mali by sa odobrať aj vzorky kačacích, husacích a prepeličích vajec.

(******)

:

Iné

:

V tejto kategórii by sa osobitná pozornosť mala venovať:

potravinovým doplnkom (najmä doplnkom na báze rybieho oleja),

potravinám pre dojčatá a malé deti,

potravinám s pôvodom v regiónoch, v ktorých napr. pre klimatické podmienky vedúce k záplavám došlo k zmenám vo výrobných podmienkach, ktoré mohli ovplyvniť koncentráciu dioxínu a PCB podobných dioxínom v potravinách v regióne.


(1)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/facts/pcp06_sk.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/aquaculture05_en.pdf


PRÍLOHA II

A.   Vysvetlivky k formuláru na oznamovanie výsledkov analýzy dioxínov, furánov, PCB podobných dioxínom a ostatných PCB v potravinách

1.   Všeobecné informácie o analyzovaných vzorkách

Kód vzorky: identifikačný kód vzorky.

Krajina: názov členského štátu, v ktorom sa uskutočnilo monitorovanie.

Rok: rok, v ktorom sa monitorovanie vykonalo.

Výrobok: analyzovaná potravinová položka – potravinovú položku je potrebné opísať čo najpresnejšie.

Štádium uvedenia na trh: miesto, kde bol výrobok (vzorka) odobratý.

Tkanivo: časť analyzovaného výrobku.

Vyjadrenie výsledkov: výsledky musia byť vyjadrené na základe, na ktorom boli stanovené maximálne hodnoty. V prípade analýzy PCB, ktoré nie sú podobné dioxínom, sa veľmi odporúča vyjadriť hodnoty na rovnakom základe.

Spôsob odoberania vzoriek: náhodné odobratie vzorky – je možné oznámiť aj výsledky analýzy cielenej vzorky, musí sa však jasne uviesť, že ide o cielenú vzorku, ktorá nemusí nevyhnutne odrážať zvyčajné bežné hodnoty.

Počet čiastkových vzoriek: ak pri analyzovanej vzorke ide o zlúčenú vzorku, mal by sa uviesť počet čiastkových vzoriek (počet jednotlivo odobratých vzoriek). Ak sa výsledok analýzy zakladá iba na jednej vzorke, uvedie sa číslica 1. Počet čiastkových vzoriek sa v zlúčenej vzorke môže meniť, preto ho treba uviesť pre každú vzorku osobitne.

Spôsob výroby: tradičná/organická (uveďte čo najviac podrobností).

Oblasť: pokiaľ je to relevantné, oblasť alebo región, kde bola vzorka odobratá, podľa možnosti s uvedením, či ide o vidiek, mestskú oblasť, priemyselnú zónu, prístav, otvorené more atď. Napríklad: Brusel – mestská oblasť, Stredomorie – otvorené more.

Osobitne dôležité je jasne uviesť oblasť v prípade, keď bola vzorka odobratá z potravín vyrobených v regiónoch, ktoré postihli záplavy.

Obsah tuku (%): obsah tuku vo vzorke v percentách.

Vlhkosť (%): vlhkosť vzorky v percentách (ak je k dispozícii).

2.   Všeobecné informácie o použitej metóde analýzy

Metóda analýzy: odkaz na použitú metódu.

Status akreditácie: uveďte, či je metóda analýzy akreditovaná alebo nie.

Neistota: hranica rozhodovania alebo percento rozšírenej neistoty merania zahrnuté do metódy analýzy.

Metóda extrakcie tuku: údaj o metóde extrakcie tuku použitej na určenie obsahu tuku vzorky.

3.   Výsledky analýzy

Dioxíny, furány, PCB podobné dioxínom: výsledky každého kongenéra by sa mali uviesť v ppt – pikogram/gram (pg/g).

PCB, ktoré nie sú podobné dioxínom: výsledky každého kongenéra by sa mali uviesť v ppb – nanogram/gram alebo mikrogram/kilo (ng/g alebo μg/kg).

LOQ: Hranica kvantifikácie v pg/g (pre dioxíny, furány a PBC podobné dioxínom) alebo v g/kg – ng/g (pre PBC, ktoré nie sú podobné dioxínom).

V prípade určených kongenérov, ktorých hodnota je nižšia ako LOQ (hranica kvantifikácie), by sa do kolónky malo uviesť „< LOQ“ (LOQ by sa mala uviesť ako hodnota).

V prípade PCB kongenérov analyzovaných dodatočne k PCB-6 a PCB podobným dioxínom je potrebné doplniť do formulára číslo PCB kongenéra, napríklad 31, 99, 110 atď. Ak sa vzorka analyzuje pre PCB kongenéry, ktorých počet je vyšší ako počet vyznačených riadkov, na konci formulára treba pridať nové riadky.

4.   Všeobecné poznámky k tabuľke

Oznamovanie miery výťažnosti

Oznamovanie miery výťažnosti nie je povinné, ak sa miera výťažnosti pre jednotlivé kongenéry pohybuje v rozmedzí od 60 – 120 %. V prípade, že sa miera výťažnosti pre niektoré jednotlivé kongenéry pohybuje mimo tohto rozmedzia, je oznamovanie miery výťažnosti povinné.

Oznamovanie LOQ

Oznamovanie LOQ sa nevyžaduje, ale v stĺpci výsledkov sa nekvantifikované kongenéry musia oznamovať ako „< LOQ“ (ako hodnota).

Oznamovanie hodnoty TEQ pre individuálne kongenéry

Stĺpec pre hodnoty TEQ pre individuálne kongenéry nie je povinný.

B.   Formulár na oznamovanie výsledkov analýz dioxínov, furánov, PCB podobných dioxínom a ostatných PCB v potravinách, zameraných na kongenéry

Image

Image

Image


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

22.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 322/32


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2006/795/SZBP

z 20. novembra 2006

o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov 15. júla 2006 prijala rezolúciu 1695(2006) („rezolúcia BR OSN 1695 (2006)“), v ktorej odsúdila viacnásobné vypustenie balistických striel v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) 5. júla 2006.

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov 14. októbra 2006 prijala rezolúciu 1718(2006) („rezolúcia BR OSN 1718 (2006)“), v ktorej odsúdila skúšku jadrových zbraní, ktorú 9. októbra 2006 ohlásila KĽDR, a vyjadrila svoje najvážnejšie obavy z výzvy, ktorú takáto skúška predstavuje pre Zmluvu o nešírení jadrových zbraní a pre medzinárodné úsilie zamerané na posilnenie globálneho systému nešírenia jadrových zbraní, a z nebezpečenstva, ktoré táto skúška znamená pre mier a stabilitu v regióne aj mimo neho. Bezpečnostná rada OSN preto konštatovala jasné ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti.

(3)

Rada Európskej únie 17. októbra 2006 rázne odsúdila skúšku jadrového výbušného zariadenia zo strany KĽDR a naliehala na ňu, aby sa okamžite vrátila k šesťstranným rokovaniam, aby zlikvidovala všetky jadrové zbrane a zrušila existujúce jadrové programy a aby dodržiavala svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní vrátane umožnenia preverenia všetkých svojich činností v oblasti jadrového výskumu Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu. Rada tiež vyhlásila, že bude plne vykonávať ustanovenia všetkých príslušných rezolúcií BR OSN a najmä rezolúcie BR OSN 1695(2006) a rezolúcie BR OSN 1718(2006).

(4)

Rezolúcia BR OSN 1718(2006) zakazuje priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo prevod do KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov alebo prostredníctvom ich vlajkových lodí alebo lietadiel určitých konvenčných zbraní vymedzených v registri konvenčných zbraní OSN alebo súvisiaceho materiálu vrátane náhradných dielov alebo častí určených Bezpečnostnou radou OSN alebo výborom zriadeným podľa odseku 12 rezolúcie BR OSN 1718(2006) (ďalej len „výbor“). Rada považuje za vhodné zahrnúť aj ostatné konvenčné zbrane, a to aspoň tovar a technológie uvedené na Spoločnom zozname vojenskej výzbroje EÚ.

(5)

Rezolúcia BR OSN 1718(2006) zakazuje aj priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo prevod do KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov alebo prostredníctvom ich vlajkových lodí alebo lietadiel položiek uvedených v príslušných dokumentoch OSN, ktoré obsahujú najmä položky zo zoznamu Skupiny jadrových dodávateľov a zoznamu Režimu kontroly raketových technológií, a ostatných materiálov, zariadení, tovaru a technológií, ktoré súvisia s jadrovými zbraňami, balistickými strelami alebo inými zbraňami programov hromadného ničenia.

(6)

Rezolúcia BR OSN 1718(2006) tiež zakazuje poskytovanie odbornej technickej prípravy, služieb a pomoci v súvislosti s položkami uvedenými v odôvodneniach č. 4 a 5 a tento zákaz by sa mal vzťahovať aj na poskytovanie finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci.

(7)

Rezolúcia BR OSN 1718(2006) tiež zakazuje obstarávanie z KĽDR položiek uvedených v odôvodneniach 4 a 5.

(8)

Rezolúcia BR OSN 1718(2006) tiež zakazuje dodávky, predaj alebo prevod luxusných tovarov do KĽDR.

(9)

Rezolúcia BR OSN 1718(2006) takisto ukladá opatrenia na zabránenie vstupu na ich územia alebo prechodu cez ich územia osobám a členom ich rodín, ktoré sú podľa výboru alebo Bezpečnostnej rady OSN zodpovedné za politiku KĽDR súvisiacu s jadrovými programami, programami balistických striel a programami iných zbraní hromadného ničenia v KĽDR vrátane podpory alebo propagácie takýchto programov.

(10)

Rezolúcia BR OSN 1718(2006) ďalej ukladá zmrazenie finančných prostriedkov, iných finančných aktív a hospodárskych zdrojov, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod priamou či nepriamo kontrolou osôb alebo subjektov, ktoré sa podľa výboru alebo Bezpečnostnej rady OSN zúčastňujú jadrových programov, programov iných zbraní hromadného ničenia a balistických striel v KĽDR, alebo ich podporujú, a to aj inými nezákonnými prostriedkami alebo osôb alebo subjektov konajúcich v ich mene alebo podľa ich pokynov, rezolúcia taktiež ukladá povinnosť, aby sa týmto osobám alebo subjektom alebo v ich prospech nedali k dispozícii žiadne finančné prostriedky, finančné aktíva alebo hospodárske zdroje.

(11)

Táto spoločná pozícia sa môže zmeniť alebo doplniť, ak bude Rada považovať za vhodné uplatniť reštriktívne opatrenia na ďalšie osoby, subjekty alebo položky alebo na iné kategórie osôb, subjektov alebo položiek.

(12)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná akcia Spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

1.   Zakazujú sa priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo prevod týchto položiek a technológií vrátane softvéru do KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo cez územia členských štátov alebo z nich alebo prostredníctvom ich vlajkových lodí alebo lietadiel bez ohľadu na to, či majú pôvod na ich územiach alebo nie:

a)

zbrane a súvisiaci materiál každého druhu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre ne, okrem nebojových vozidiel, pri ktorých výrobe alebo vybavení sa použil materiál, ktorý poskytuje balistickú ochranu, a to výlučne na účely ochrany personálu EÚ a jej členských štátov v KĽDR;

b)

všetky položky, materiály, zariadenia, tovary a technológie, ktoré stanovila Bezpečnostná rada OSN alebo výbor v súlade s odsekom 8 písm. a) zarážka ii) rezolúcie BR OSN 1718(2006), ktoré by mohli prispieť k jadrovým programom, programom balistických striel alebo programom iných zbraní hromadného ničenia v KĽDR.

2.   Tiež sa zakazuje:

a)

poskytovať odbornú technickú prípravu, poradenstvo, služby, pomoc alebo sprostredkovateľské služby priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v KĽDR v súvislosti s položkami a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou a využívaním týchto položiek;

b)

poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s položkami a technológiami uvedenými v odseku 1, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávky, prevod alebo vývoz týchto položiek alebo na poskytnutie súvisiacej odbornej technickej prípravy, poradenstva, služieb, pomoci alebo sprostredkovateľských služieb priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v tejto krajine;

c)

zúčastňovať sa vedome alebo zámerne na činnostiach, ktorých cieľom alebo účinkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) a b).

3.   Zakazuje sa aj obstarávanie položiek a technológií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, z KĽDR bez ohľadu na to, či tam majú pôvod, štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo prostredníctvom ich vlajkových lodí alebo lietadiel.

Článok 2

Zakazujú sa priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo prevod luxusných tovarov do KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo cez územia členských štátov alebo z nich alebo prostredníctvom ich vlajkových lodí alebo lietadiel bez ohľadu na to, či majú pôvod na ich územiach alebo nie.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabránenie vstupu na ich územia alebo prechodu cez ich územia osobám a členom ich rodín, ako je uvedené v prílohe, ktoré sú podľa výboru alebo Bezpečnostnej rady OSN zodpovedné za politiku KĽDR súvisiacu s jadrovými programami, programami balistických striel a programami iných zbraní hromadného ničenia vrátane podpory alebo propagácie takýchto programov.

2.   Odsek 1 nezaväzuje členský štát odmietnuť vstup svojim vlastným štátnym príslušníkom na svoje územie.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak výbor v jednotlivých prípadoch určí, že takáto cesta je odôvodnená na základe humanitárnej potreby vrátane plnenia náboženských povinností, alebo ak výbor dospeje k záveru, že udelenie výnimky by pomohlo iným spôsobom naplniť ciele rezolúcie BR OSN 1718(2006).

4.   V prípadoch, kedy podľa odseku 3 členský štát udeľuje povolenie na vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie osobám uvedeným v prílohe, sa toto povolenie obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 4

1.   Zmrazia sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré sú vo vlastníctve, držbe alebo pod priamou či nepriamou kontrolou osôb alebo subjektov, ktoré sa podľa výboru alebo Bezpečnostnej rady OSN zúčastňujú jadrových programov, programov iných zbraní hromadného ničenia a programov balistických striel v KĽDR alebo ich podporujú, a to aj nezákonnými prostriedkami, alebo osôb alebo subjektov konajúcich v ich mene alebo podľa ich pokynov.

2.   Osobám alebo subjektom uvedeným v odseku 1, ani v ich prospech, sa nedajú priamo alebo nepriamo k dispozícii žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   Môžu sa udeliť výnimky pre finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ktoré sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov odborníkom a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb; alebo

c)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

po tom, ako dotknutý členský štát oznámi výboru svoj zámer povoliť, ak je to vhodné, prístup k finančným prostriedkom a hospodárskym zdrojom a výbor do piatich pracovných dní od tohto oznámenia neprijme rozhodnutie o zamietnutí.

4.   Výnimky sa môžu udeliť aj pre finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ktoré sú:

a)

potrebné na mimoriadne výdavky po oznámení dotknutým členským štátom výboru a po schválení výborom; alebo

b)

predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho zádržného práva alebo rozsudku, pričom v tomto prípade sa po oznámení dotknutým členským štátom výboru môžu finančné prostriedky a hospodárske zdroje použiť na uspokojenie tohto práva alebo rozsudku za predpokladu, že toto zádržné právo alebo rozsudok existovali pred dátumom prijatia rezolúcie BR OSN 1718(2006) a nie je v prospech osoby alebo subjektu uvedených v odseku 1.

5.   Odsek 2 sa nevzťahuje na pripísanie na zmrazené účty:

a)

úrokov alebo iných výnosov z týchto účtov; alebo

b)

platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré boli uzavreté alebo vznikli pred 14. októbrom 2006,

za predpokladu, že každý takýto úrok, iné výnosy a platby naďalej podliehajú odseku 1.

Článok 5

Členské štáty prijmú v súlade so svojimi vnútroštátnymi orgánmi, právnymi predpismi a medzinárodným právom opatrenia, na základe ktorých spolupracujú s cieľom predísť nezákonnému obchodovaniu s jadrovými, chemickými alebo biologickými zbraňami, balistickými strelami, ich nosičmi a súvisiacim materiálom a technológiami a ktoré v prípade potreby zahrňujú kontroly nákladu prevážaného do a z KĽDR. S cieľom zabezpečiť účinné námorné, vzdušné a pozemné kontroly nákladov by sa v tomto ohľade mohli použiť dostupné mechanizmy nešírenia.

Článok 6

Rada vytvorí zoznam uvedený v prílohe a na základe rozhodnutí výboru alebo Bezpečnostnej rady OSN v nich vykoná v nich všetky zmeny a doplnenia.

Článok 7

Táto spoločná pozícia sa preskúma alebo v prípade potreby zmení a doplní, najmä pokiaľ ide o kategórie osôb, subjektov alebo položiek alebo ďalších osôb, subjektov alebo položiek, na ktoré sa majú vzťahovať reštriktívne opatrenia, alebo s ohľadom na príslušné rezolúcie BR OSN.

Článok 8

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 9

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. novembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


PRÍLOHA

Zoznam osôb uvedených v článku 3