ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 317

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
16. novembra 2006


Obsah

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. septembra 2006 o zmene a doplnení príručky Sirene [oznámené pod číslom K(2006) 4094]

1

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. septembra 2006 o zmene a doplnení príručky Sirene

41

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

16.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/1


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. septembra 2006

o zmene a doplnení príručky Sirene

[oznámené pod číslom K(2006) 4094]

(Iba český, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky text je autentický)

(2006/757/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 378/2004 z 19. februára 2004 o postupoch na zmenu a doplnenie príručky Sirene (1), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Príručka Sirene (2) je súborom pokynov pre operátorov v úradoch Sirene každého členského štátu, v ktorej sa podrobne popisujú pravidlá a postupy upravujúce dvojstrannú alebo mnohostrannú výmenu doplňujúcich informácií, ktorá ja potrebná na vykonanie niektorých ustanovení dohovoru z roku 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach (3) (ďalej len „Schengenský dohovor“).

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 871/2004 z 29. apríla 2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém, vrátane boja proti terorizmu (4) boli zavedené niektoré nové funkcie vo vzťahu k súčasnej verzii Schengenského informačného systému (SIS), najmä pokiaľ ide o poskytnutie prístupu k určitým druhom údajov vloženým do SIS a zaznamenávanie a prenos osobných údajov. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali upraviť pracovné postupy uplatňované v rámci úradov Sirene a ich spolupráce.

(3)

Technický rozvoj systému Sirpit (Sirene Picture Transfer) si vyžaduje, aby boli vytvorené osobitné pracovné postupy v rámci dotknutých úradov Sirene a ich spolupráce, ktoré im umožnia výmenu fotografií a daktyloskopických odtlačkov prstov elektronicky s cieľom rýchleho a presného určenia totožnosti osôb. Tieto postupy by sa mali zaradiť do obsahu revidovanej príručky Sirene.

(4)

V oblasti noriem pracovných postupov, technickej infraštruktúry, bezpečnostných opatrení a požiadaviek kladených na pracovníkov úradov Sirene došlo k určitému vývoju. Príručka Sirene sa naposledy menila a dopĺňala v roku 1999. V dôsledku toho je v súčasnosti potrebné uskutočniť zásadné zmeny a doplnenia, aby sa zabezpečila jednotnosť pracovných postupov, technickej infraštruktúry a požiadaviek kladených na pracovníkov. Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení, ktoré je potrebné v príručke Sirene uskutočniť, je na mieste, aby sa súčasné znenie príručky Sirene nahradilo jej revidovanou a aktualizovanou verziou.

(5)

V rozhodnutí Rady 2003/19/ES zo 14. októbra 2002 o odtajnení niektorých častí príručky Sirene, ktoré prijal výkonný výbor zriadený Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (5), sa ustanovuje, že odtajnené časti príručky Sirene sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(6)

Týmto rozhodnutím sa vytvára potrebný základ pre prijatie zmien a doplnení príručky Sirene v súvislosti s otázkami, ktoré patria do predmetu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“). Rozhodnutím Komisie 2006/758/ES z 22. septembra 2006 o zmene a doplnení príručky Sirene (6) sa vytvára potrebný základ pre prijatie zmien a doplnení príručky Sirene v súvislosti s otázkami, ktoré patria do predmetu pôsobnosti Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluvy o EÚ“). Skutočnosť, že základ potrebný na prijatie revízie príručky Sirene je tvorený dvoma osobitnými nástrojmi, nemá žiaden vplyv na zásadu, podľa ktorej je príručka jediným a jednotným dokumentom. Z dôvodu prehľadnosti by sa však mala priložiť k obom týmto rozhodnutiam.

(7)

V súlade s článkami 1 a 2 protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, a preto ním nie je viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto rozhodnutie je založené na schengenskom acquis podľa ustanovení hlavy IV časti 3 Zmluvy o ES, sa Dánsko v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu do šiestich mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia rozhodne, či ho implementuje do svojho vnútroštátneho právneho poriadku.

(8)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje, v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000 o požiadavke Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (7). Spojené kráľovstvo sa z tohto dôvodu nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(9)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje, v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (8). Írsko sa z tohto dôvodu nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(10)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na oblasť uvedenú v článku 1 písm. G rozhodnutia Rady 1999/437/ES (9) o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode.

(11)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody podpísanej Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na oblasť uvedenú v článku 1 písm. G rozhodnutia 1999/437/ES v súvislosti s článkom 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/860/ES (10) o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody.

(12)

Toto rozhodnutie je aktom, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 378/2004,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Na účely otázok, ktoré patria do predmetu pôsobnosti Zmluvy o ES sa príručka Sirene nahrádza verziou, ktoré je obsiahnutá v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu.

2.   Odkazy na nahradenú príručku Sirene sa považujú za odkazy na verziu príručky Sirene uvedenú v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe 2 k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom Belgickému kráľovstvu, Českej republike, Spolkovej republike Nemecko, Estónskej republike, Gréckej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Talianskej republike, Cyperskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Maďarskej republike, Maltskej republike, Holandskému kráľovstvu, Rakúskej republike, Poľskej republike, Portugalskej republike, Slovinskej republike, Slovenskej republike, Fínskej republike a Švédskemu kráľovstvu a v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 22. septembra 2006

Za Komisiu

Franco FRATTINI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 5.

(2)  Ú. v. ES C 38, 17.2.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2005/728/SVV (Ú. v. EÚ L 273, 19.10.2005, s. 26).

(5)  Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 34.

(6)  Pozri stranu 41 tohto úradného vestníka.

(7)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(8)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(9)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(10)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78.


PRÍLOHA 1

REVIDOVANÁ PRÍRUČKA SIRENE (1)

OBSAH

Úvod

1.

SCHENGENSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (SIS) A NÁRODNÉ ÚRADY SIRENE

1.1.

Právny základ (článok 92 ods. 4 Schengenského dohovoru)

1.2.

Úrad Sirene

1.3.

Príručka Sirene

1.4.

Normy

1.4.1.

Dostupnosť

1.4.2.

Kontinuita

1.4.3.

Bezpečnosť

1.4.4.

Prístupnosť

1.4.5.

Komunikácia

1.4.6.

Pravidlá transkripcie

1.4.7.

Kvalita údajov

1.4.8.

Štruktúry

1.4.9.

Archivácia

1.5.

Zamestnanci

1.5.1.

Vedomosti a znalosti

1.5.2.

Odborná príprava

1.5.3.

Výmeny zamestnancov

1.6.

Technická infraštruktúra

1.6.1.

Automatické vkladanie údajov

1.6.2.

Automatické vymazanie údajov

1.6.3.

Výmena údajov medzi úradmi Sirene

1.6.4.

Kvalita údajov SIS

2.

VŠEOBECNÉ POSTUPY

2.1.

Viacnásobné upozornenia (článok 107)

2.1.1.

Výmena informácií v prípade viacnásobných upozornení

2.1.2.

Kontrola existencie viacnásobných upozornení na osobu

2.1.3.

Dohoda o vložení nového upozornenia, ktoré je nezlučiteľné s existujúcim upozornením (formulár E)

2.2.

Výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

2.2.1.

Poskytovanie ďalších informácií

2.3.

Prípady, keď nie je možné uplatniť náležité postupy po pozitívnom výsledku vyhľadávania (článok 104 ods. 3)

2.4.

Prípady, keď dôjde k zmene pôvodného účelu upozornenia (článok 102 ods. 3)

2.4.1.

Postupy na zmenu pôvodného účelu

2.5.

Právne alebo vecne chybné údaje (článok 106)

2.5.1.

Opravné postupy

2.6.

Právo na prístup k údajom a právo na opravu údajov (články 109 a 110)

2.6.1.

Výmena informácií v súvislosti s právom na prístup k údajom a právom na opravu údajov

2.6.2.

Informácie o žiadostiach o prístup k upozorneniam vydaným inými členskými štátmi

2.6.3.

Informácie o prístupe a opravných postupoch

2.7.

Vymazanie v prípade zániku podmienok zachovania upozornenia

2.8.

Zneužitie totožnosti

2.9.

Sirpit (Sirene Picture Transfer)

2.9.1.

Vývoj a pôvod Sirpit (Sirene Picture Tranfer – prenos obrazu Sirene)

2.9.2.

Ďalšie použitie vymenených údajov vrátane archivácie

2.9.3.

Technické požiadavky

2.9.4.

Vnútroštátny identifikačný útvar

2.9.5.

Použitie formulára L Sirene

2.9.6.

Postup Sirpit

2.9.6.1.

Porovnanie vykonáva úrad Sirene, ktorý našiel subjekt

2.9.6.2.

Porovnanie vykonáva úrad Sirene poskytujúci informácie

2.9.6.3.

Vstupná obrazovka

2.10.

Policajná spolupráca (články 39 – 46)

2.10.1.

Osobitné právomoci v oblasti policajných a bezpečnostných záležitostí. Hlava III (články 39 a 46)

2.11.

Prekrývanie sa úloh Sirene a Interpolu

2.11.1.

Prednosť upozornení SIS pred upozorneniami Interpolu

2.11.2.

Výber komunikačného kanála

2.11.3.

Použitie a šírenie upozornení Interpolu v schengenských štátoch

2.11.4.

Zasielanie informácií tretím štátom

2.11.5.

Pozitívny výsledok vyhľadávania a vymazanie upozornenia

2.11.6.

Zlepšenie spolupráce medzi úradmi Sirene a národnými ústredňami Interpolu

2.12.

Spolupráca s Europolom a Eurojustom

2.13.

Osobitné druhy pátrania

2.13.1.

Geograficky zamerané pátranie

2.13.2.

Pátranie za účasti zvláštnych policajných jednotiek cieľového pátrania

2.14.

Pridanie označenia

2.14.1.

Výmena informácií pri pridávaní označenia

2.14.2.

Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

2.14.3.

Žiadosť o pridanie označenia

2.14.4.

Žiadosť o systematické pridávanie označenia v prípade štátnych príslušníkov určitého členského štátu

3.

UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 95

3.1.

Kontroly vykonané členským štátom pred vydaním upozornenia

3.2.

Kontrola, či vnútroštátne právne predpisy členského štátu umožňujú zatknutie na účely vydania alebo extradície

3.3.

Viacnásobné upozornenia

3.3.1.

Kontrola existencie viacnásobných upozornení (článok 107)

3.3.2.

Výmena informácií

3.3.3.

Vloženie prezývky

3.4.

Dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané členským štátom

3.4.1.

Dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané v súvislosti s EZR

3.4.2.

Dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané v súvislosti s predbežným zadržaním

3.4.3.

Ďalšie informácie na určenie totožnosti osoby

3.4.4.

Zasielanie formulárov A a M

3.5.

Pridanie označenia na základe žiadosti iného členského štátu

3.5.1.

Výmena informácií pri pridávaní označenia

3.5.2.

Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

3.5.3.

Žiadosť o pridanie označenia

3.5.4.

Žiadosť o systematické pridávanie označenia v prípade štátnych príslušníkov určitého členského štátu

3.6.

Postup úradov Sirene po prijatí upozornenia na základe článku 95

3.7.

Výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

3.7.1.

Informovanie členských štátov v prípade zistenia zhody s upozornením

3.7.2.

Poskytovanie ďalších informácií

3.7.3.

V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

3.8.

Vymazanie upozornenia

3.8.1.

Vymazanie v prípade zániku podmienok zachovania upozornenia

3.9.

Zneužitie totožnosti

3.9.1.

Zhromažďovania a poskytovanie informácií o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá

3.9.2.

Poskytovanie informácií o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá

4.

UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 96

4.1.

Úvod

4.2.

Upozornenia podľa článku 96

4.3.

Vloženie prezývky

4.4.

Zneužitie totožnosti

4.4.1.

Zhromažďovanie a poskytovanie informácií o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá

4.5.

Vydávanie povolení na pobyt alebo víz

4.6.

Odopretie vstupu alebo vyhostenie zo schengenského územia

4.7.

Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích štátov, ktorým má byť odopretý vstup

4.8.

Informovanie schengenských členských štátov v prípade zistenia zhody s upozornením

5.

UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 97

5.1.

Upozornenia podľa článku 97

5.2.

Pridanie označenia

5.2.1.

Výmena informácií pri pridávaní označenia

5.2.2.

Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

5.2.3.

Žiadosť o pridanie označenia

5.3.

V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

5.3.1.

Poskytovanie ďalších informácií

6.

UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 98

6.1.

Upozornenia podľa článku 98

6.2.

V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

6.2.1.

Poskytovanie ďalších informácií

7.

UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 99

7.1.

Upozornenia podľa článku 99 ods. 2

7.2.

Vloženie prezývky

7.3.

Konzultácia s členskými štátmi pred vložením upozornenia z dôvodov bezpečnosti štátu

7.4.

Pridanie označenia

7.4.1.

Výmena informácií pri pridávaní označenia

7.4.2.

Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

7.4.3.

Žiadosť o pridanie označenia

7.5.

Poskytovanie ďalších informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

8.

UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 100

8.1.

Upozornenia na vozidlá podľa článku 100

8.1.1.

Kontrola existencie viacnásobných upozornení na vozidlo

8.1.2.

Osobitný prípad upozornení na vozidlá

8.2.

Poskytovanie ďalších informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

9.

ŠTATISTIKA

ÚVOD

Dňa 14. júna 1985 päť štátov (Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika, Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo) podpísalo v Schengene, malom mestečku v Luxembursku, dohodu s cieľom umožniť „… všetkým štátnym príslušníkom členských štátov voľne prekračovať vnútorné hranice …“ a umožniť „voľný pohyb tovaru a služieb“.

Jednou z podmienok uplatňovania tejto dohody bolo, aby zrušenie vnútorných hraníc neohrozovalo bezpečnosť štátu. Inými slovami, územie členských štátov musí byť chránené.

Niekoľko špecializovaných skupín bolo poverených preskúmaním praktických opatrení, ktoré by umožnili vyhnúť sa bezpečnostným nedostatkom po nadobudnutí platnosti dohody.

Praktické výsledky tejto práce sú zhrnuté v dvoch dokumentoch, jednom technickom (realizačná štúdia) a druhom právnom (dohovor).

V realizačnej štúdii, ktorá bola predložená ministrom a štátnym tajomníkom piatich signatárskych štátov dohody v novembri 1988, sú stanovené všeobecné technické princípy vytvorenia Schengenského informačného systému (SIS).

V štúdii sa stanovuje nielen štruktúra informačného systému, ale aj základné špecifikácie jeho organizácie, ktorá má zaručiť jeho správne fungovanie. Táto štruktúra bola označená názvom „Sirene“, ktorý je akronymom jej definície v angličtine: S upplementary I nformation RE quest at the National Entries (žiadosť o dodatočné informácie k národným záznamom).

Toto je súhrnný opis postupu pri prenose dodatočných informácií požadovaných konečným používateľom na účely ďalšieho postupu v prípade, keď bol použitý SIS a výsledok vyhľadávania bol pozitívny.

Päť zakladateľských štátov podpísalo Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (2), 19. júna 1990 a neskôr sa k nim pripojili Taliansko (27. novembra 1990), Španielsko a Portugalsko (25. júna 1991), Grécko (6. novembra 1992), Rakúsko (28. apríla 1995) a Dánsko, Švédsko a Fínsko (19. decembra 1996). V dohovore sú stanovené všetky právne predpisy, ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty. Nórsko a Island tiež uzavreli s členskými štátmi dohodu o spolupráci 19. decembra 1996.

Schengenské acquis – dohovor – bolo začlenené do právneho rámca Európskej únie prostredníctvom protokolov pripojených k Amsterdamskej zmluve v roku 1999. Dňa 12. mája 1999 bolo prijaté rozhodnutie Rady, ktorým sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii stanovuje právny základ pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria schengenské acquis.

Podrobne sú stanovené aj spoločné postupy a pravidlá spolupráce medzi partnermi. Hlava IV je venovaná výhradne Schengenskému informačnému systému.

Schengenský Informačný Systém (SIS) by mal orgánom zodpovedným za:

a)

hraničné kontroly;

b)

vykonávanie a koordináciu iných policajných a colných kontrol vo vnútrozemí;

c)

vydávanie víz, povolení na pobyt a administratívne záležitosti týkajúce sa cudzincov;

poskytovať prístup k upozorneniam na osoby, vozidlá a veci prostredníctvom automatizovaného postupu vyhľadávania.

Systém SIS tvoria dve samostatné zložky: jednou z nich je centrálny systém a druhou národné systémy (jeden v každom štáte). Systém SIS funguje na princípe, ktorý spočíva v tom, že národné systémy si údaje v elektronickej podobe nemôžu vymieňať priamo medzi sebou, ale len prostredníctvom centrálneho systému (C.SIS).

Členským štátom by však malo byť umožnené vymieňať si dodatočné informácie potrebné na implementáciu niektorých ustanovení dohovoru a na riadne fungovanie SIS, a to buď na dvojstrannom, alebo na viacstrannom základe.

Aby každý národný schengenský informačný systém (N.SIS) spĺňal prevádzkové požiadavky stanovené v realizačnej štúdii a dohovore, musí využívať tieto dodatočné informácie, ktoré sú nevyhnutné na využívanie počítačového systému Sirene.

Prostredníctvom tohto technicko-prevádzkového útvaru bude zabezpečený prenos všetkých žiadostí o dodatočné informácie k národným upozorneniam.

Členské štáty prijali túto zásadu:

Každý členský štát zriadi národný úrad Sirene, ktorý bude slúžiť ako jediný kontaktný bod pre ostatných partnerov a bude v nepretržitej prevádzke.

Právne základy, prípady, v ktorých je potrebné konať, postupy, ktoré sa majú dodržiavať, a všeobecné zásady organizácie úradov Sirene sú vymedzené spoločne všetkými členskými štátmi, aby existovali jednotné spoločné pravidlá. Predmetné dojednania sú uvedené v tejto „príručke Sirene“.

1.   SCHENGENSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (SIS) A NÁRODNÉ ÚRADY SIRENE

Schengenský informačný systém (SIS) vytvorený na základe ustanovení hlavy IV Dohovoru z roku 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach (Schengenský dohovor) (3), predstavuje dôležitý nástroj na uplatňovanie ustanovení schengenského acquis integrovaného do rámca Európskej únie.

1.1.   Právny základ (článok 92 ods. 4 Schengenského dohovoru) (4)

Členské štáty si vymieňajú prostredníctvom orgánov určených na tento účel (Sirene) všetky potrebné informácie súvisiace s vkladaním upozornení a umožňujúce prijatie vhodných opatrení v prípadoch, keď sa osoby a veci, o ktorých boli do Schengenského informačného systému vložené údaje, nájdu ako výsledok vyhľadávania v tomto systéme.

1.2.   Úrad Sirene

Systém SIS funguje na princípe, ktorý spočíva v tom, že národné systémy si údaje v elektronickej podobe nemôžu vymieňať priamo medzi sebou, ale len prostredníctvom centrálneho systému (C.SIS).

Je však nutné, aby si schengenské členské štáty mohli vymieňať dodatočné informácie potrebné na implementáciu niektorých ustanovení dohovoru a na riadne fungovanie SIS, a to buď na dvojstrannom, alebo na viacstrannom základe.

Na splnenie prevádzkových požiadaviek stanovených v dohovore musí každý schengenský členský štát zriadiť centrálny orgán, ktorý bude jediným kontaktným bodom na výmenu dodatočných informácií súvisiacich s údajmi SIS. Tento kontaktný bod, ktorý sa označuje ako úrad Sirene, musí byť plne funkčný 24 hodín denne 7 dní v týždni.

1.3.   Príručka Sirene

Príručka Sirene je súborom pokynov pre úrady Sirene, v ktorej sú podrobne opísané pravidlá a postupy, ktorými sa riadi dvojstranná alebo viacstranná výmena dodatočných informácií uvedených v odseku 1.2.

1.4.   Normy

Spolupráca prostredníctvom Sirene je založená na týchto základných normách:

1.4.1.   Dostupnosť

Každý členský štát zriadi národný úrad Sirene, ktorý bude slúžiť ako jediný kontaktný bod pre členské štáty uplatňujúce Schengenský dohovor. Tento úrad je plne prevádzkyschopný 24 hodín denne. Dostupnosť technických analýz, podpory a riešení je tiež zabezpečená 24 hodín denne.

1.4.2.   Kontinuita

Každý úrad Sirene vybuduje vnútornú štruktúru, ktorá zabezpečuje kontinuitu, pokiaľ ide o riadenie, zamestnancov a technickú infraštruktúru.

Riaditelia jednotlivých úradov Sirene sa stretávajú aspoň dvakrát ročne, aby posúdili kvalitu spolupráce medzi svojimi útvarmi, prijali potrebné technické alebo organizačné opatrenia v prípade ťažkostí a aby podľa potreby upravili jednotlivé postupy.

1.4.3.   Bezpečnosť

Bezpečnosť priestorov

Ochrana priestorov úradov Sirene musí byť zabezpečená prostredníctvom fyzických a organizačných bezpečnostných opatrení. Konkrétne opatrenia sa stanovia v závislosti od výsledkov posúdenia hrozieb, ktoré vykoná každý schengenský štát. Odporúčania a osvedčené postupy uvedené vo zväzku 2 Schengenského katalógu EÚ: Schengenský informačný systém Sirene by sa mali preniesť do praxe, rovnako ako aj rozhodnutie Rady 2001/264/ES (5).

Konkrétne opatrenia sa môžu líšiť, keďže budú musieť zodpovedať hrozbám v bezprostrednom okolí a konkrétnemu umiestneniu úradu Sirene. Môžu zahŕňať:

vonkajšie okná vybavené bezpečnostnými sklami,

zabezpečené a uzatvorené dvere,

tehlové/betónové steny obklopujúce úrad Sirene,

poplašné zariadenia proti neoprávnenému vniknutiu do objektu vrátane zaznamenávania vstupov, výstupov a neobvyklých udalostí,

bezpečnostnú strážnu službu na mieste alebo rýchlo dostupnú,

hasiaci systém a/alebo priame prepojenie na hasičský zbor,

vyhradené priestory, aby zamestnanci, ktorí sa nepodieľajú na opatreniach medzinárodnej policajnej spolupráce alebo ktorí nemajú oprávnenie na prístup k dokumentom, nemohli vstupovať do kancelárií úradu Sirene alebo cez ne prechádzať a/alebo

dostatočný záložný zdroj elektrickej energie.

Bezpečnosť systému

Základné zásady bezpečnosti systému sú stanovené v článku 118 Schengenského dohovoru.

V ideálnom prípade by systém úradu Sirene mal zahŕňať záložný počítačový a databázový systém na inom mieste pre prípad vážnej mimoriadnej udalosti v úrade Sirene.

1.4.4.   Prístupnosť

Na splnenie povinnosti poskytnúť dodatočné informácie musia mať zamestnanci priamy alebo nepriamy prístup ku všetkým relevantným vnútroštátnym informáciám a odbornému poradenstvu.

1.4.5.   Komunikácia

Operatívna

Schengenské členské štáty vyberú na základe spoločnej dohody osobitný kanál, ktorý sa bude využívať na komunikáciu v rámci Sirene. Len vtedy, keď tento kanál nie je dostupný, sa v závislosti od konkrétneho prípadu určia iné a vzhľadom na okolnosti najvhodnejšie prostriedky komunikácie, a to podľa technických možností a požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu, ktoré musia byť splnené.

Písomné správy sa delia do dvoch kategórií: voľný text a štandardné formuláre. Formuláre musia byť v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe 5. Formuláre B (6), C (7) a D (8) sa už nebudú používať a z prílohy 5 sú odstránené.

Aby sa pri dvojstrannej komunikácii medzi zamestnancami Sirene dosiahla maximálna účinnosť, použije sa jazyk, ktorý ovládajú obe strany.

Úrad Sirene odpovedá čo najskôr na všetky žiadosti o informácie, ktoré predložili iné členské štáty prostredníctvom ich úradov Sirene. Odpoveď musí byť v každom prípade poskytnutá do 12 hodín.

Priority v rámci každodennej práce sa určia na základe druhu upozornenia a dôležitosti prípadu.

Neoperatívna

Na výmenu iných ako operatívnych informácií by mal úrad Sirene používať určené e-mailové adresy SIS-NET.

1.4.6.   Pravidlá transkripcie

Pravidlá transkripcie uvedené v prílohe 2 sa musia dodržiavať.

1.4.7.   Kvalita údajov

Povinnosťou každého úradu Sirene je vykonávať úlohu koordinátora pre zabezpečenie kvality údajov, ktoré sa vkladajú do SIS. Na tento účel musia mať úrady Sirene na vnútroštátnej úrovni potrebné právomoci, aby mohli vykonávať túto úlohu, za ktorú sú zodpovedné podľa článku 92 ods. 4 a článku 108. Je preto potrebné, aby existovala určitá forma vnútroštátneho auditu kvality údajov, ktorý by zahŕňal kontrolu pomeru upozornenia/pozitívne výsledky vyhľadávania a obsahu údajov.

Mali by sa vytvoriť vnútroštátne normy pre odbornú prípravu konečných používateľov v oblasti zásad kvality údajov a jej praktických aspektov.

1.4.8.   Štruktúry

Všetky vnútroštátne agentúry vrátane úradov Sirene, ktoré sú zodpovedné za medzinárodnú policajnú spoluprácu, musia byť organizované štruktúrovane, aby sa predišlo kompetenčným konfliktom s inými vnútroštátnymi orgánmi vykonávajúcimi podobné úlohy a zdvojovaniu práce.

1.4.9.   Archivácia

a)

Každý členský štát prijme ustanovenia týkajúce sa uchovávania informácií.

b)

Úrad Sirene členského štátu, ktorý vydal upozornenie, je povinný umožniť prístup ku všetkým informáciám o vlastných upozorneniach ostatným členským štátom.

c)

Archívy každého úradu Sirene by mali umožňovať rýchly prístup k relevantným informáciám, aby bolo možné spĺňať veľmi krátke lehoty na poskytnutie informácií.

d)

Záznamy a iné správy zaslané inými členskými štátmi sa musia uchovávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a súkromia v prijímajúcom členskom štáte. Uplatňujú sa aj ustanovenia hlavy VI Schengenského dohovoru a smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (9). Pokiaľ je to možné, tieto dodatočné informácie nebude úrad Sirene po vymazaní zodpovedajúceho upozornenia ďalej uchovávať.

e)

Zneužitie totožnosti: Informácie týkajúce sa zneužitia totožnosti by mali byť vymazané po vymazaní príslušného upozornenia.

1.5.   Zamestnanci

1.5.1.   Vedomosti a znalosti

Zamestnanci úradu Sirene musia mať jazykové znalosti pokrývajúce čo najväčší počet jazykov a službukonajúci pracovníci musia byť schopní komunikovať so všetkými úradmi Sirene.

Musia mať potrebné vedomosti o:

vnútroštátnych a medzinárodných právnych aspektoch,

vnútroštátnych orgánoch presadzovania práva a

vnútroštátnych a európskych súdnych a imigračných správnych systémoch.

Musia byť spôsobilí nezávisle riešiť každý prichádzajúci prípad.

V prípade mimoriadnych žiadostí alebo odborného (právneho) poradenstva by mali mať možnosť požiadať o pomoc svojich nadriadených a/alebo odborníkov.

Službukonajúci pracovníci mimo úradných hodín musia mať rovnaké právomoci, znalosti a spôsobilosť, ako aj možnosť obrátiť sa na odborníkov, ktorí sú k dispozícii na požiadanie.

Vyžadujú sa odborné vedomosti v oblasti práva potrebné na riešenie bežných aj mimoriadnych prípadov. V závislosti od konkrétneho prípadu môže tieto odborné vedomosti poskytnúť akýkoľvek zamestnanec s potrebným právnickým vzdelaním alebo odborníci z justičných orgánov.

Vnútroštátne orgány zodpovedné za prijímanie pracovníkov musia pri prijímaní nových pracovníkov brať do úvahy všetky uvedené znalosti a vedomosti a následne zorganizovať interné kurzy alebo semináre odbornej prípravy, a to na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Zamestnanci s vysokou úrovňou skúseností sú schopní pracovať na základe vlastnej iniciatívy, a teda schopní efektívne riešiť jednotlivé prípady. Je preto vhodné, aby dochádzalo len k malej fluktuácii pracovníkov, čo si vyžaduje jednoznačnú podporu riadiacich zložiek, ktorá umožní realizáciu tejto delegovanej zodpovednosti.

1.5.2.   Odborná príprava

Vnútroštátna úroveň

Na vnútroštátnej úrovni musí dostatočná odborná príprava zabezpečiť, aby zamestnanci spĺňali požadované štandardy stanovené v tejto príručke.

Odporúča sa, aby úrady Sirene boli zapojené do odbornej prípravy všetkých orgánov, ktoré vkladajú upozornenia, pričom dôraz je potrebné klásť na kvalitu údajov a na maximálne využívanie systému SIS.

Medzinárodná úroveň

Spoločné kurzy odbornej prípravy sa budú organizovať aspoň raz ročne s cieľom posilniť spoluprácu medzi úradmi Sirene tým, že poskytnú zamestnancom možnosť stretnúť sa s kolegami z iných úradov Sirene, vymieňať si informácie o vnútroštátnych pracovných metódach a prispejú k vytvoreniu konzistentnej a rovnakej úrovne vedomostí. Okrem toho tieto kurzy pomôžu zamestnancom uvedomiť si dôležitosť ich práce a potrebu vzájomnej solidarity pri zaisťovaní spoločnej bezpečnosti členských štátov.

1.5.3.   Výmeny zamestnancov

Úrady Sirene tiež môžu zvážiť možnosť zorganizovať výmeny zamestnancov s inými úradmi Sirene. Cieľom týchto výmen je pomôcť zlepšiť znalosť pracovných metód, predstaviť zamestnancom spôsob organizácie iných úradov Sirene a vytvoriť osobné kontakty s kolegami z iných členských štátov.

1.6.   Technická infraštruktúra

Vo všeobecnosti, technické zdroje sú zavedené metódy, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu informácií medzi úradmi Sirene.

Každý úrad Sirene musí byť vybavený počítačovým systémom riadenia, ktorý umožňuje značný stupeň automatizácie riadenia každodenných pracovných procesov.

1.6.1.   Automatické vkladanie údajov

Uprednostňovaným spôsobom vkladania upozornení SIS je automatický presun do N.SIS tých vnútroštátnych upozornení, ktoré spĺňajú kritériá na vloženie do SIS. Tento automatický presun, vrátane kontroly kvality údajov, by mal byť zároveň transparentný a nemal by vyžadovať dodatočný úkon orgánu, ktorý vkladá upozornenie.

1.6.2.   Automatické vymazanie údajov

Ak národný systém umožňuje automatický presun národných upozornení do SIS, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, vymazanie upozornenia v národnej databáze by malo zároveň viesť k automatickému vymazaniu jeho ekvivalentu v SIS.

Keďže viacnásobné upozornenia nie sú povolené, odporúča sa, aby vždy, keď je to možné a potrebné, boli druhé upozornenia a ďalšie následné upozornenia na tú istú osobu uchovávané na vnútroštátnej úrovni, aby ich bolo možné vložiť do systému po uplynutí platnosti prvého upozornenia na túto osobu.

1.6.3.   Výmena údajov medzi úradmi Sirene

Ustanovené pokyny pre výmenu údajov medzi úradmi Sirene sa musia dodržiavať (10).

1.6.4.   Kvalita údajov SIS

Aby úrady Sirene mohli plniť svoju úlohu koordinátora pre zabezpečenie kvality údajov (pozri odsek 1.5), musí byť k dispozícii potrebná IT podpora.

2.   VŠEOBECNÉ POSTUPY

Postupy opísané nižšie sa vzťahujú na takmer všetky články 95 – 100, osobitné postupy pre každý článok je možné nájsť v opise tohto článku:

2.1.   Viacnásobné upozornenia (článok 107)

Niekedy môže dôjsť k tomu, že rôzne štáty vydajú viacero upozornení na rovnaké subjekty. Je nevyhnutné, aby to nespôsobovalo zmätok u konečných používateľov a aby títo používatelia vedeli, aké opatrenia je potrebné prijať pri vkladaní upozornenia. Preto sa vytvoria rôzne postupy na odhaľovanie viacnásobných upozornení, ako aj mechanizmus na určenie priority pri ich vkladaní do SIS.

To vyžaduje:

kontroly pred vložením upozornenia, ktorých cieľom je zistiť, či sa už daný subjekt v SIS nachádza,

konzultáciu s ostatnými členskými štátmi v prípade, keď výsledkom vloženia upozornenia budú viacnásobné upozornenia, ktoré nie sú zlučiteľné.

2.1.1.   Výmena informácií v prípade viacnásobných upozornení

Členský štát môže do SIS vložiť na jednu osobu len jedno upozornenie;

Viacero členských štátov môže vložiť upozornenie týkajúce sa tej istej osoby, ak sú upozornenia zlučiteľné alebo môžu existovať súbežne;

Upozornenia na základe článku 95 sú zlučiteľné s upozorneniami na základe článkov 97 a 98. Môžu zároveň existovať súbežne s upozorneniami na základe článku 96, hoci v takýchto prípadoch majú postupy podľa článku 95 prednosť pred postupmi ustanovenými v prípade článku 96.

a)

Upozornenia na základe článkov 96 a 99 nie sú zlučiteľné navzájom, ani s upozorneniami na základe článkov 95, 97 alebo 98 bez toho, aby bola dotknutá možnosť súbežnej existencie upozornení na základe článkov 95 a 96.

V rámci článku 99 upozornenia vydané na účel „skrytého sledovania“ sú nezlučiteľné s upozorneniami na účely „cielených kontrol“.

b)

Poradie priority upozornení je takéto:

zatknutie na účely vydania alebo extradície (článok 95),

odopretie vstupu do schengenských štátov (článok 96),

umiestnenie pod ochranu (článok 97),

skryté sledovanie (článok 99),

cielené kontroly (článok 99) a

oznámenie miesta pobytu (články 97 a 98).

Odchýlky od tohto poradia priority sú možné po konzultácii medzi členskými štátmi, ak sú ohrozené dôležité vnútroštátne záujmy.

Tabuľka upozornení

Poradie dôležitosti

Článok 95

Článok 96

Článok 97

ochrana

Článok 99

(SS) osoby

Článok 99

(CK) osoby

Článok 97

miesto pobytu

Článok 98

Článok 99

(SS) vozidlá

Článok 99

(CK) vozidlá

Článok 100

Článok 95

áno

môžu existovať súbežne

áno

nie

nie

áno

áno

X

X

X

Článok 96

môžu existovať súbežne

áno

nie

nie

nie

nie

nie

X

X

X

Článok 97 ochrana

áno

nie

áno

nie

nie

áno

áno

X

X

X

Článok 99 skryté sledovanie osoby

nie

nie

nie

áno

nie

nie

nie

X

X

X

Článok 99 cielené kontroly osoby

nie

nie

nie

nie

áno

nie

nie

X

X

X

Článok 97 miesto pobytu

áno

nie

áno

nie

nie

áno

áno

X

X

X

Článok 98

áno

nie

áno

nie

nie

áno

áno

X

X

X

Článok 99 (SS) vozidlá

X

X

X

X

X

X

X

áno

nie

nie

Článok 99 (CK) vozidlá

X

X

X

X

X

X

X

nie

áno

nie

Článok 100

X

X

X

nie

nie

X

X

nie

nie

áno

(X znamená nevzťahuje sa.)

2.1.2.   Kontrola existencie viacnásobných upozornení na osobu

S cieľom vyhnúť sa vkladaniu nezlučiteľných viacnásobných upozornení je potrebné dôkladne rozlišovať medzi osobami s podobnými charakteristikami. Konzultácia a spolupráca medzi úradmi Sirene má preto zásadný význam a každý členský štát musí vytvoriť primerané technické postupy na odhalenie takýchto prípadov pred vložením upozornenia.

Prvky, ktoré sa použijú na určenie toho, či sú dve totožnosti identické, sú upresnené v prílohe 6 k tejto príručke.

Bol prijatý tento postup:

a)

ak sa pri spracovaní žiadosti o vloženie nového upozornenia zistí, že v SIS už existuje osoba s rovnakými povinnými opisnými prvkami na určenie totožnosti (priezvisko, meno, dátum narodenia), musí sa pred schválením nového upozornenia vykonať kontrola;

b)

úrad Sirene nadviaže kontakt s národným úradom Sirene, ktorý vydal upozornenie, aby zistil, či sa upozornenie týka rovnakej osoby (formulár L), a

c)

ak kontrola odhalí, že údaje sú identické a mohli by sa týkať tej istej osoby, úrad Sirene uplatní postup na vkladanie viacnásobných upozornení. Ak výsledok kontroly ukáže, že údaje sa týkajú dvoch rôznych osôb, úrad Sirene schváli žiadosť o vloženie nového upozornenia.

2.1.3.   Dohoda o vložení nového upozornenia, ktoré je nezlučiteľné s existujúcim upozornením (formulár E)

Ak je žiadosť o upozornenie v rozpore s upozornením vydaným tým istým členským štátom, národný úrad Sirene zabezpečí, aby v SIS existovalo len jedno upozornenie. Každý členský štát si zvolí postup, ktorý na dosiahnutie tohto cieľa použije.

Ak je požadované upozornenie nezlučiteľné s upozornením, ktoré už bolo vydané jedným alebo viacerými členskými štátmi, je potrebný ich súhlas.

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak sú upozornenia zlučiteľné, konzultácia úradov Sirene nie je potrebná. Ak sú upozornenia navzájom nezávislé, členský štát, ktorý chce vložiť upozornenie, rozhoduje o tom, či sa konzultácia uskutoční.

b)

Ak sú upozornenia nezlučiteľné alebo ak existuje pochybnosť o ich zlučiteľnosti, úrady Sirene uskutočnia vzájomné konzultácie, ktorých konečným výsledkom je vloženie len jedného upozornenia.

c)

Ak upozornenie, ktoré je nezlučiteľné s existujúcimi upozorneniami, dostane na základe konzultácií prednosť, členské štáty, ktoré vložili ostatné upozornenia, tieto upozornenia stiahnu, keď je vložené nové upozornenie. Všetky spory sa riešia rokovaním medzi úradmi Sirene. Ak nie je možné dosiahnuť dohodu na základe ustanoveného zoznamu priorít, v SIS sa ponechá staršie upozornenie.

d)

Ak dôjde k vymazaniu upozornenia, členské štáty, ktoré nemohli vložiť upozornenie, sú informované prostredníctvom C.SIS. Úrad Sirene by mal byť následne automaticky upovedomený správou z N.SIS o tom, že pozastavené upozornenie je možné vložiť. Úrad Sirene musí uplatniť celý postup na vloženie upozornenia do príslušnej kategórie upozornení.

2.2.   Výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

Situácia, keď konečný používateľ vyhľadáva v systéme SIS a zistí, že existuje upozornenie, ktoré sa zhoduje s vloženými údajmi, sa nazýva „pozitívny výsledok vyhľadávania“.

Konečný používateľ môže požiadať úrad Sirene o poskytnutie dodatočných informácií, aby bolo možné účinne vykonať postupy stanovené v tabuľkách SIS 4, 10 alebo 16 uvedených v prílohe 4.

Pokiaľ nie je uvedené inak, členský štát, ktorý upozornenie vydal, musí byť informovaný o pozitívnom výsledku vyhľadávania a jeho výsledku.

Bol prijatý tento postup:

a)

„Pozitívny výsledok vyhľadávania“ týkajúci sa osoby alebo veci, na ktoré bolo vydané upozornenie, by mal byť zvyčajne oznámený úradu Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal.

Ak je to potrebné, úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, následne zašle všetky príslušné osobitné informácie a konkrétne opatrenia, ktoré je potrebné prijať, úradu Sirene členského štátu, ktorý zistil zhodu s upozornením.

Pri oznamovaní pozitívneho výsledku vyhľadávania strane, ktorá dané upozornenie vydala, sa v položke 090 formulára G uvedie článok Schengenského dohovoru, ktorý sa vzťahuje na daný pozitívny výsledok.

Ak sa pozitívny výsledok vyhľadávania týka osoby, ktorá je predmetom upozornenia na základe článku 95, úrad Sirene členského štátu, ktorý zistil zhodu s upozornením, by mal po zaslaní formulára G telefonicky informovať úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, o pozitívnom výsledku vyhľadávania.

b)

Úrady Sirene členských štátov, ktoré vydali upozornenia na základe článku 96, nemusia byť spravidla informované o pozitívnych výsledkoch vyhľadávania. Za výnimočných okolností však môžu byť informované. Ak sú napríklad potrebné dodatočné informácie, je možné zaslať formulár G.

c)

Všetky členské štáty sú automaticky informované o vymazaní upozornenia prostredníctvom C.SIS.

2.2.1.   Poskytovanie ďalších informácií

Bol prijatý tento postup:

a)

Úrady Sirene môžu poskytnúť ďalšie informácie o upozorneniach na základe článkov 95 až 100 a môžu pri tom konať v mene justičných orgánov, ak tieto informácie patria do rámca vzájomnej súdnej pomoci.

b)

Úrady Sirene, pokiaľ je to možné, poskytnú informácie o zdravotnom stave osôb, na ktoré bolo vydané upozornenie podľa článku 97, ak je potrebné prijať opatrenia na ich ochranu. Poskytnuté informácie sa uchovávajú len na nevyhnutne potrebnú dobu a môžu byť použité výhradne na účely lekárskej starostlivosti poskytnutej dotknutej osobe.

c)

Ak to operácie nasledujúce po zistení zhody s upozornením vyžadujú (napr. ak bolo zistené porušenie zákona, alebo ak sú ohrozené právo a poriadok, ak je potrebné bližšie identifikovať vec, vozidlo alebo osobu atď.), informácie poskytnuté ako doplnok k informáciám stanoveným v hlave IV Schengenského dohovoru, najmä pokiaľ ide o články 99 a 100, budú poskytnuté na základe článkov 39 a 46 uvedeného dohovoru. Každý členský štát musí prijať primerané opatrenia, aby zabezpečil účinnú a efektívnu výmenu doplňujúcich informácií na základe článkov 39 a 46.

d)

Úrady Sirene zašlú „ďalšie informácie“ čo najrýchlejšie prostredníctvom formulára P ako odpoveď na formulár G, ak sa pozitívny výsledok vyhľadávania týka upozornenia na vozidlo podľa článku 100.

2.3.   Prípady, keď nie je možné uplatniť náležité postupy po pozitívnom výsledku vyhľadávania (článok 104 ods. 3)

Podľa článku 104 ods. 3 členský štát, ktorý nemôže dodržať postup, ktorý sa na základe upozornenia vyžaduje, bezodkladne informuje členský štát, ktorý upozornenie vydal, prostredníctvom formulára H.

Ak po pozitívnom výsledku vyhľadávania nie je možné použiť bežné postupy, výmena údajov by sa mala uskutočniť podľa týchto pravidiel:

a)

Členský štát, ktorý zistil zhodu s upozornením, bezodkladne informuje členský štát, ktorý upozornenie prostredníctvom svojho úradu Sirene vydal, o tom, že nie je schopný uplatniť náležité postupy a uvedie dôvody vo formulári H.

b)

Dotknuté členské štáty sa môžu následne dohodnúť na ďalšom postupe, ktorý je v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a ustanoveniami dohovoru.

2.4.   Prípady, keď dôjde k zmene pôvodného účelu upozornenia (článok 102 ods. 3)

Podľa článku 102 ods. 3 môžu byť údaje použité na iný účel, než na ktorý bolo upozornenie vydané, ale len v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania s cieľom predísť bezprostrednému a závažnému ohrozeniu verejného poriadku a bezpečnosti, zo závažných dôvodov bezpečnosti štátu alebo na účely predchádzania závažnej trestnej činnosti.

Účel upozornenia je možné zmeniť len po získaní predchádzajúceho súhlasu členského štátu, ktorý upozornenie vydal.

Ak došlo k zmene účelu upozornenia, výmena informácií by sa mala uskutočniť podľa týchto pravidiel:

a)

Členský štát, ktorý zistil zhodu s upozornením, prostredníctvom svojho úradu Sirene predloží členskému štátu, ktorý upozornenie vydal, dôvody, na základe ktorých žiada o zmenu pôvodného účelu (formulár I).

b)

Členský štát, ktorý upozornenie vydal, čo najskôr preskúma, či je možné žiadosti vyhovieť a informuje členský štát, ktorý zistil zhodu s upozornením, prostredníctvom jeho úradu Sirene o svojom rozhodnutí.

c)

Ak je to potrebné, členský štát, ktorý upozornenie vydal, môže udeliť súhlas podmienený určitými požiadavkami týkajúcimi sa spôsobu použitia údajov.

2.4.1.   Postupy na zmenu pôvodného účelu

Bol prijatý tento postup:

Po získaní súhlasu členského štátu, ktorý upozornenie vydal, členský štát, ktorý zistil zhodu s upozornením, použije údaje na účel, pre ktorý žiadal a získal súhlas. Musí zohľadniť všetky stanovené podmienky.

2.5.   Právne alebo vecne chybné údaje (článok 106)

Odseky 2 a 3 článku 106 obsahujú ustanovenia o oprave právnych alebo vecných chýb.

Ak sa zistí, že údaje sú právne alebo fakticky nesprávne alebo neprípustné, výmena informácií sa uskutoční podľa tohto pravidla:

Členský štát, ktorí zistí, že údaje obsahujú chybu, o tom upovedomí členský štát, ktorý upozornenie vydal, prostredníctvom svojho úradu Sirene a použije pri tom formulár J.

2.5.1.   Opravné postupy

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak sa členské štáty dohodli, členský štát, ktorý upozornenie vydal, použije na opravu chyby svoje vnútroštátne postupy.

b)

Ak nedošlo k žiadnej dohode, úrad Sirene členského štátu, ktorý zistil chybu, upovedomí zodpovedný orgán vo svojom štáte, aby ten postúpil vec Spoločnému dozornému orgánu.

2.6.   Právo na prístup k údajom a právo na opravu údajov (články 109 a 110)

Každý má právo na prístup k údajom o svojej osobe a právo požiadať o opravu chýb. Tento prístup sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, v ktorom je žiadosť podaná.

Členský štát nemôže povoliť prístup k upozorneniu vydanému iným členským štátom bez predchádzajúcej konzultácie s členským štátom, ktorý upozornenie vydal.

2.6.1.   Výmena informácií v súvislosti s právom na prístup k údajom a právom na opravu údajov

Ak je potrebné vnútroštátne orgány informovať o žiadosti o prístup k údajom alebo ich overenie, výmena informácií sa uskutoční podľa týchto pravidiel:

Bol prijatý tento postup:

a)

Každý úrad Sirene musí uplatňovať na právo na prístup k týmto údajom svoje vnútroštátne právne predpisy. V závislosti od okolností prípadu úrady Sirene buď všetky žiadosti o prístup k údajom, alebo ich opravu, ktoré dostali, postúpia zodpovedným vnútroštátnym orgánom alebo o týchto žiadostiach rozhodnú v rámci svojej právomoci.

b)

Ak o to zodpovedné vnútroštátne orgány požiadajú, úrady Sirene dotknutých členských štátov poskytnú informácie o uplatňovaní tohto práva na prístup.

2.6.2.   Informácie o žiadostiach o prístup k upozorneniam vydaným inými členskými štátmi

Výmeny informácií o upozorneniach vložených do SIS iným členským štátom sa, pokiaľ je to možné, uskutočňujú prostredníctvom národných úradov Sirene.

Bol prijatý tento postup:

a)

Žiadosť o prístup sa čo najskôr postúpi členskému štátu, ktorý upozornenie vydal, aby tento mohol k žiadosti zaujať stanovisko.

b)

Členský štát, ktorý upozornenie vydal, informuje členský štát, ktorý prijal žiadosť, o svojom stanovisku.

c)

Musí zohľadniť všetky prípadné právne lehoty stanovené na spracovanie žiadosti.

Ak členský štát, ktorý upozornenie vydal, zašle svoje stanovisko úradu Sirene členského štátu, ktorý prijal žiadosť o prístup, úrad Sirene zabezpečí, aby bolo stanovisko čo najskôr doručené orgánu, ktorý je príslušný o žiadosti rozhodnúť.

2.6.3.   Informácie o prístupe a opravných postupoch

Bol prijatý tento postup:

Úrady Sirene sa budú navzájom informovať o všetkých vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa prístupu a opravných postupov v oblasti osobných údajov, ako aj o ich zmenách a doplneniach. Na tieto účely by sa mali použiť formuláre K.

2.7.   Vymazanie v prípade zániku podmienok zachovania upozornenia

Je potrebné informovať členské štáty, ktoré nemohli vložiť svoje upozornenie, o pozitívnom výsledku vyhľadávania a o vymazaní upozornenia.

S výnimkou prípadov nasledujúcich po pozitívnom výsledku vyhľadávania, môže byť upozornenie vymazané buď priamo C.SIS (po uplynutí dátumu platnosti), alebo nepriamo útvarom, ktorý upozornenie do SIS vložil (ak zanikli podmienky zachovania upozornenia).

V oboch prípadoch by mala byť správa C.SIS o vymazaní spracovaná automaticky v N.SIS.

2.8.   Zneužitie totožnosti

K zneužitiu totožnosti (priezvisko, meno, dátum narodenia) dochádza, keď páchateľ používa totožnosť skutočnej osoby. Dochádza k tomu najmä pri použití dokladu na ujmu jeho skutočného vlastníka.

Členský štát, ktorý do poľa „kategória totožnosti“ vkladá kód 3, zašle formulár Q súčasne s vložením/úpravou upozornenia do/v SIS .

Ak je pri vyhľadávaní v SIS v poli „kategória totožnosti“ nájdený kód 3, pracovník vykonávajúci kontrolu by mal nadviazať kontakt s národným úradom Sirene a získať dodatočné informácie s cieľom určiť, či kontrolovaná osoba je hľadanou osobou alebo osobou, ktorej totožnosť bola zneužitá.

Ako náhle je zrejmé, že došlo k zneužitiu totožnosti určitej osoby, do upozornenia sa vloží kód „3“. Príslušná osoba by mala v súlade s vnútroštátnymi postupmi poskytnúť národnému úradu Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, potrebné informácie, ako sú skutočné údaje o osobe a údaje týkajúce sa dokladov totožnosti a/alebo vyplniť formulár Q.

Súčasťou záznamov úradu Sirene, ktorý upozornenie vydal, by mali byť aj fotografie a daktyloskopické odtlačky osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá, s prihliadnutím na splnenie nižšie uvedenej podmienky.

Na formulári Q odkazuje na údaje o osobe, ktorá je hľadaná prostredníctvom upozornenia v SIS, len schengenské číslo. Informácia v položke 052 (dátum vydania dokladu) je povinná. V položke 083 (osobitné informácie týkajúce sa upozornenia) by sa mal vždy uviesť kontaktný útvar, ktorý má ďalšie informácie o upozornení.

Tieto informácie môžu byť spracované len na základe slobodného a výslovného súhlasu osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá.

Okrem toho, keď štát, ktorý upozornenie vydal, zistí, že osoba, ktorá je predmetom upozornenia v SIS, zneužíva totožnosť inej osoby, overí, či je potrebné zachovať túto zneužitú totožnosť v upozornení SIS (na účely nájdenia hľadanej osoby).

Údaje o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá, sú dostupné len na účel zistenia totožnosti kontrolovanej osoby a v žiadnom prípade ich nie je možné použiť na iné účely. Informácie týkajúce sa zneužitia totožnosti by mali byť vymazané po vymazaní príslušného upozornenia.

2.9.   Sirpit (Sirene Picture Transfer)

2.9.1.   Vývoj a pôvod Sirpit (Sirene Picture Tranfer – prenos obrazu Sirene)

Úrady Sirene by mali byť schopné vymieňať si daktyloskopické odtlačky a fotografie na účely zistenia totožnosti.

Postup Sirpit umožňuje v prípade pochybností o totožnosti nájdenej osoby rýchlu výmenu fotografií a daktyloskopických odtlačkov v elektronickej forme medzi úradmi Sirene, aby bolo možné porovnať daktyloskopické odtlačky a fotografie nájdenej osoby a osoby, na ktorú bolo vydané upozornenie.

V rámci policajnej spolupráce sa môže výmena fotografií a daktyloskopických odtlačkov uskutočniť aj v prípadoch ustanovených v článkoch 39 a 46 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, pod podmienkou, že sa týmito prípadmi zaoberajú aj úrady Sirene.

2.9.2.   Ďalšie použitie vymenených údajov vrátane archivácie

Akékoľvek ďalšie použitie fotografií a daktyloskopických odtlačkov, ktorých výmena sa uskutočnila prostredníctvom Sirpit vrátane archivácie, musí byť v súlade s ustanoveniami hlavy VI Schengenského dohovoru, konkrétne s jeho článkami 126 a 129 (a prípadne ustanoveniami smernice 95/46/ES a platnými právnymi predpismi dotknutých štátov v tejto oblasti.

2.9.3.   Technické požiadavky

Každý úrad Sirene musí spĺňať technické požiadavky Sirpit.

Úrad Sirene musí byť schopný na jednej strane vymieňať si elektronicky žiadosti o porovnanie alebo overenie, ako aj ich výsledky, a na druhej strane elektronicky zasielať žiadosti – bezo zmien – svojmu vnútroštátnemu identifikačnému útvaru a prijímať od neho výsledky.

Daktyloskopické odtlačky a fotografie sa zasielajú vo forme prílohy prostredníctvom vstupnej obrazovky špeciálne navrhnutej pre Sirpit.

2.9.4.   Vnútroštátny identifikačný útvar

Vnútroštátny identifikačný útvar prijíma žiadosti len od svojho národného úradu Sirene, ktorému zasiela aj výsledky.

2.9.5.   Použitie formulára L Sirene

Prenos (žiadosť o porovnanie a jeho výsledok) prostredníctvom Sirpit sa oznamuje zaslaním formulára L cez bežný kanál používaný pre všetky formuláre Sirene. Formuláre L sa posielajú súčasne s daktyloskopickými odtlačkami a/alebo fotografiami.

V prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 39 a 46 Schengenského dohovoru, sa formulár L nahradí dohodnutou formou oznámenia.

2.9.6.   Postup Sirpit

Úrad Sirene štátu, v ktorom bola osoba nájdená, sa ďalej označuje ako „úrad Sirene, ktorý našiel subjekt“.

Úrad Sirene štátu, ktorý vložil upozornenie do SIS, sa ďalej označuje ako „úrad Sirene poskytujúci informácie“.

V rámci postupu existujú dve možnosti:

2.9.6.1.   Porovnanie vykonáva úrad Sirene, ktorý našiel subjekt

a)

Úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, zašle formulár G bežnou elektronickou cestou a požiada v poli 089 úrad Sirene poskytujúci informácie, aby mu čo najskôr zaslal formulár L, ako aj daktyloskopické odtlačky a fotografie, ak sú k dispozícii.

b)

Úrad Sirene poskytujúci informácie odpovie prostredníctvom formulára L. Ak sú k dispozícii daktyloskopické odtlačky a fotografie, úrad Sirene poskytujúci informácie uvedie v poli 083, že daktyloskopické odtlačky a/alebo fotografie sa zasielajú na účel porovnania.

c)

Úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, zašle daktyloskopické odtlačky a fotografie svojmu vnútroštátnemu identifikačnému útvaru na porovnanie a rovnakou cestou požiada aj o výsledok.

d)

Úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, poskytne výsledok prostredníctvom formulára L (v poli 083) úradu Sirene poskytujúcemu informácie.

2.9.6.2.   Porovnanie vykonáva úrad Sirene poskytujúci informácie

a)

Úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, zašle formulár Gformulár L bežnou elektronickou cestou a v poli 083 formulára L uvedie, že daktyloskopické odtlačky a fotografie sa zasielajú na účel porovnania.

b)

Úrad Sirene poskytujúci informácie zašle daktyloskopické odtlačky a fotografie svojmu vnútroštátnemu identifikačnému útvaru na porovnanie a rovnakou cestou požiada aj o výsledky.

c)

Úrad Sirene poskytujúci informácie poskytne výsledok prostredníctvom formulára L (v poli 083) úradu Sirene, ktorý našiel subjekt.

Úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, môže po porovnaní uchovávať daktyloskopické odtlačky a fotografie osoby, na ktorú je vydané upozornenie, ak sú potrebné ďalšie porovnania.

Daktyloskopické odtlačky a fotografie osoby, ktoré sa nezhodovali s údajmi osoby, na ktorú je vydané upozornenie, a ktorých výmena sa uskutočnila prostredníctvom Sirpit, musia byť spracované v súlade s ustanoveniami hlavy VI Schengenského dohovoru, konkrétne s jeho článkami 126 a 129 (a prípadne ustanoveniami smernice 95/46/ES a s platnými právnymi predpismi dotknutých štátov v tejto oblasti. To by malo zvyčajne viesť k vymazaniu príslušných daktyloskopických odtlačkov a fotografií.

2.9.6.3.   Vstupná obrazovka

Vstupná maska bude vyvinutá podľa existujúcej vstupnej masky Interpolu (štandard ANSI/NIST).

Maska bude obsahovať tieto údaje:

1.

Schengenské identifikačné číslo (čl. 95 – 100) (11)  (12)

2.

Referenčné číslo (čl. 39 alebo 46) (11)  (12)

3.

Dátum odobratia daktyloskopických odtlačkov

4.

Dátum zhotovenia fotografie

5.

Dôvod odobratia daktyloskopických odtlačkov (11)  (13)

6.

Priezvisko (11)  (14)

7.

Meno (11)  (14)

8.

Rodné priezvisko

9.

Totožnosť určená?

10.

Dátum narodenia (11)  (14)

11.

Miesto narodenia

12.

Štátna príslušnosť

13.

Pohlavie (11)

14.

Dodatočné informácie

15.

Poznámky

2.10.   Policajná spolupráca (články 39 – 46)

Policajná spolupráca medzi členskými štátmi nie je obmedzená na používanie informácií obsiahnutých v SIS.

Odporúča sa:

a)

aby si úrady Sirene členských štátov pri náležitom zohľadnení vnútroštátnych opatrení prijatých na implementáciu článkov 39 – 46 vymieňali všetky užitočné informácie prostredníctvom elektronickej pošty SIS-NET a

b)

aby sa úrady Sirene navzájom informovali o opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni a o následných zmenách a doplneniach týchto opatrení.

Pozitívny výsledok vyhľadávania môže viesť k zisteniu porušenia zákona alebo k odhaleniu ohrozenia verejnej bezpečnosti. Presná identifikácia subjektu môže mať zásadný význam a výmena informácií, napr. fotografií alebo daktyloskopických odtlačkov, je v tejto súvislosti mimoriadne dôležitým faktorom. Články 39 a 46 umožňujú tieto výmeny, ktoré sa musia uskutočniť v súlade s ustanoveniami hlavy VI dohovoru.

2.10.1.   Osobitné právomoci v oblasti policajných a bezpečnostných záležitostí. Hlava III (články 39 a 46)

Hlava III Schengenského dohovoru obsahuje množstvo ďalších ustanovení o policajnej a justičnej spolupráci.

Odporúča sa:

a)

aby každý členský štát udelil svojmu úradu Sirene osobitné právomoci v oblasti policajných a bezpečnostných záležitostí v súlade s hlavou III dohovoru a

b)

aby sa členské štáty navzájom informovali o opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni týkajúcich sa príslušných úradov Sirene a o následných zmenách a doplneniach týchto opatrení.

2.11.   Prekrývanie sa úloh Sirene a Interpolu

Úlohou SIS nie je nahradiť Interpol, ani zdvojovať jeho funkciu. Hoci úlohy sa môžu navzájom prekrývať, zásady, ktorými sa riadi činnosť a spolupráca medzi členskými štátmi v rámci Schengenu, sa výrazne líšia od zásad, na základe ktorých funguje Interpol. Je preto potrebné stanoviť pravidlá pre spoluprácu medzi úradmi Sirene a NÚI (národnými ústredňami Interpol) na vnútroštátnej úrovni.

Boli dohodnuté tieto zásady:

2.11.1.   Prednosť upozornení SIS pred upozorneniami Interpolu

Upozornenia SIS a výmena informácií o týchto upozorneniach majú vždy prednosť pred upozorneniami a informáciami, ktorých výmena prebieha prostredníctvom Interpolu. Toto má zásadný význam najmä v prípade kolízie upozornení.

2.11.2.   Výber komunikačného kanála

Zásada, podľa ktorej majú schengenské upozornenia prednosť pred upozorneniami Interpolu, sa musí dodržiavať a zabezpečí sa, aby ju spĺňali aj NÚI členských štátov. Po vytvorení schengenského upozornenia všetku komunikáciu týkajúcu sa upozornenia a účelu jeho vytvorenia zabezpečujú úrady Sirene. Ak chce členský štát zmeniť komunikačné kanály, musí vopred konzultovať ostatné strany. Takáto zmena komunikačného kanála je možná len vo výnimočných prípadoch.

2.11.3.   Použitie a šírenie upozornení Interpolu v schengenských štátoch

Vzhľadom na prednosť upozornení SIS pred upozorneniami Interpolu sa upozornenia Interpolu obmedzia na výnimočné prípady (t. j. ak ide o upozornenia, ktorých vloženie do SIS nie je ustanovené v dohovore alebo nie je možné z technického hľadiska, alebo, ak neexistuje dostatok informácií na vytvorenie upozornenia SIS). Paralelné upozornenia v SIS a prostredníctvom Interpolu sú v schengenskom priestore neprípustné. Upozornenia, ktoré sú šírené prostredníctvom kanálov Interpolu a ktoré pokrývajú aj schengenský priestor alebo jeho časti (Interpol – zóna šírenia 2), by mali byť označené takto: „Zóna 2, s výnimkou schengenských štátov“.

2.11.4.   Zasielanie informácií tretím štátom

Úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, rozhodne o tom, či informácie postúpiť tretím štátom (povolenie, prostriedky šírenia a kanál). Úrad Sirene musí pritom dodržiavať ustanovenia o ochrane osobných údajov Schengenského dohovoru a smernice 95/46/ES. Použitie kanálu Interpolu závisí od vnútroštátnych ustanovení alebo postupov.

2.11.5.   Pozitívny výsledok vyhľadávania a vymazanie upozornenia

Schengenské štáty na vnútroštátnej úrovni zabezpečia, aby sa úrady Sirene a NÚI navzájom informovali o pozitívnych výsledkoch vyhľadávania.

Vymazanie upozornenia vykonáva výhradne orgán, ktorý upozornenie vydal.

2.11.6.   Zlepšenie spolupráce medzi úradmi Sirene a národnými ústredňami Interpolu

Každý členský štát prijme náležité opatrenia na zabezpečenie efektívnej výmeny informácií na vnútroštátnej úrovni medzi úradmi Sirene a NÚI.

2.12.   Spolupráca s Europolom a Eurojustom

Na zjednodušenie spolupráce medzi úradmi Sirene je potrebné ustanoviť náležité vnútroštátne postupy.

2.13.   Osobitné druhy pátrania

2.13.1.   Geograficky zamerané pátranie

Geograficky zameraným pátraním je pátranie uskutočnené v situácii, keď má žiadajúci štát spoľahlivý dôkaz o mieste pobytu hľadanej osoby alebo mieste výskytu veci v obmedzenej geografickej oblasti. V takýchto prípadoch je možné žiadosť justičného orgánu vybaviť okamžite po jej prijatí.

Geograficky zamerané pátranie v schengenskom priestore sa uskutočňuje na základe upozornenia v SIS. Príslušný formulár M, ktorý je potrebné zaslať v tom istom čase, keď je vytvorené upozornenie alebo keď sú získané informácie o mieste pobytu/výskytu, musí obsahovať informácie o mieste pobytu hľadanej osoby alebo mieste výskytu hľadanej veci. Upozornenie na hľadanú osobu sa vloží do SIS, aby sa zabezpečila okamžitá vykonateľnosť žiadosti o predbežné zadržanie (článok 64 dohovoru a článok 9 ods. 3 rámcového rozhodnutia o európskom zatýkacom rozkaze).

Takéto upozornenie zvyšuje šance na úspech v prípade, ak by sa osoba alebo vec neočakávane premiestnili v rámci schengenského priestoru z jedného miesta na druhé, takže nevloženie upozornenia na hľadanú osobu alebo vec do SIS je možné len za mimoriadnych okolností (napr. ak neexistuje dostatočné množstvo informácií na vytvorenie upozornenia).

2.13.2.   Pátranie za účasti zvláštnych policajných jednotiek cieľového pátrania

V niektorých vhodných prípadoch by úrady Sirene v dožiadaných členských štátoch mali využívať aj služby zvláštnych jednotiek, ktoré vykonávajú cieľové pátrania. Je preto potrebné nadviazať s týmito jednotkami dobrú spoluprácu a zabezpečiť výmenu informácií. Medzinárodná spolupráca uvedených policajných útvarov však nemôže nahradiť upozornenie v SIS. Takáto spolupráca nesmie byť v rozpore s úlohou úradu Sirene, ktorý je ústredným bodom pátraní, pri ktorých sa využíva SIS.

2.14.   Pridanie označenia

Pridanie označenia na základe žiadosti iného členského štátu

Článok 94 ods. 4, článok 95 ods. 3 a článok 99 ods. 6 umožňujú dožiadanému členskému štátu odmietnuť vykonať predpísaný postup na svojom území požiadaním o pridanie označenia k upozorneniu na základe článkov 95, 97 alebo 99. Zároveň je potrebné oznámiť dôvody tejto žiadosti.

2.14.1.   Výmena informácií pri pridávaní označenia

Úrady Sirene si vymieňajú informácie, aby členské štáty mohli posúdiť potrebu pridania označenia.

Označenie je možné pridať (alebo vymazať) kedykoľvek podľa podmienok článku 94 ods. 4 pri upozorneniach na základe článkov 95, 97 a 99. Ak je označenie pridané k upozorneniam na základe článkov 97 a 99, upozornenie sa konečným používateľom pri vyhľadávaní v systéme nezobrazí. Pre upozornenia na základe článku 95 existuje alternatívny postup. Každý členský štát musí identifikovať upozornenia, ku ktorým bude pravdepodobne potrebné pridať označenie, čo najrýchlejšie.

2.14.2.   Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak členský štát žiada o pridanie označenia, mal by o to požiadať ten členský štát, ktorý upozornenie vydal, pričom uvedie dôvod.

b)

Po výmene informácií môže byť potrebné upozornenie zmeniť a doplniť, vymazať alebo môže dôjsť k stiahnutiu žiadosti.

2.14.3.   Žiadosť o pridanie označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Dožiadaný členský štát požiada členský štát, ktorý upozornenie na základe článkov 95, 97 alebo 99 vydal, o pridanie označenia. Táto žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára F.

b)

Členský štát, ktorý upozornenie vydal, je povinný pridať požadované označenie bezodkladne.

2.14.4.   Žiadosť o systematické pridávanie označenia v prípade štátnych príslušníkov určitého členského štátu

Bol prijatý tento postup:

a)

Členský štát môže požiadať úrad Sirene iného členského štátu, aby k upozorneniam podľa článku 95 vydaným na jeho štátnych príslušníkov automaticky pridával označenie.

b)

Každý členský štát, ktorý si tak želá urobiť, zašle písomnú žiadosť členskému štátu, s ktorým chce spolupracovať.

c)

Každý členský štát, ktorý dostane takúto žiadosť, pridá označenie pre dotknutý členský štát okamžite po vydaní upozornenia.

d)

Tento postup zostáva záväzný až do jeho zrušenia písomným pokynom.

Ak okolnosti uvedené v článku 94 ods. 4 zanikli, členský štát, ktorý požiadal o označenie, musí čo najskôr požiadať o jeho zrušenie.

3.   UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 95 (15)

Je potrebné dodržať tieto kroky:

kontroly vykonané členským štátom pred vydaním upozornenia,

viacnásobné upozornenia,

dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané členským štátom,

pridanie označenia na základe žiadosti iného členského štátu,

postup úradu Sirene po prijatí upozornenia na základe článku 95,

výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania,

vymazanie upozornenia,

zneužitie totožnosti.

3.1.   Kontroly vykonané členským štátom pred vydaním upozornenia

K väčšine novovydaných upozornení na základe článku 95 bude pripojený európsky zatýkací rozkaz (EZR). Na základe upozornenia podľa článku 95 je však tiež možné predbežné zadržanie pred získaním medzinárodného zatýkacieho rozkazu (MZR). Pred každým z takýchto prípadov sa požadujú tieto kontroly:

EZR/MZR musí byť vydaný justičným orgánom oprávneným vykonávať túto funkciu v členskom štáte, ktorý vydáva upozornenie.

EZR/MZR a formulár A by mali obsahovať dostatočne podrobné údaje [najmä oddiel e) EZR: „Opis okolností, za ktorých bol(-i) trestný(-é) čin(-y) spáchaný(-é) vrátane času, miesta“ a pole 044 formulára A: „opis skutkov“], aby mohli ostatné úrady Sirene upozornenie overiť.

3.2.   Kontrola, či vnútroštátne právne predpisy členského štátu umožňujú zatknutie na účely vydania alebo extradície

Členský štát, ktorý upozornenie vydáva, overí, či vnútroštátne právne predpisy ostatných členských štátov umožňujú požadované zatknutie.

Bol prijatý tento postup:

a)

Overiť, či všetky členské štáty môžu na základe upozornenia náležite konať.

b)

Ak existujú pochybnosti, konzultovať príslušný úrad Sirene a poskytnúť alebo vymeniť si informácie potrebné na overenie.

Každý členský štát prijme primerané technické alebo organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že upozornenia na základe článku 95 ods. 2 (druhá veta) budú do SIS vložené až po informovaní úradu Sirene dotknutého členského štátu.

3.3.   Viacnásobné upozornenia

3.3.1.   Kontrola existencie viacnásobných upozornení (článok 107)

Každý členský štát môže do systému vložiť na jednu hľadanú osobu len jedno upozornenie. Je preto potrebné vykonať kontrolu na odhalenie viacnásobných žiadostí o vloženie upozornenia pochádzajúcich z jedného členského štátu. V prípade viacnásobných žiadostí jedného členského štátu je potrebné uplatniť vnútroštátny postup, na základe ktorého sa rozhodne, ktorý EZR bude uvedený v upozornení na základe článku 95. Alternatívnou možnosťou je vydanie jedného EZR, ktorý sa bude vzťahovať na všetky spáchané trestné činy.

Niekedy môže dôjsť k tomu, že rôzne štáty vydajú viacero upozornení na rovnaké subjekty. To vyžaduje:

a)

kontroly pred vydaním upozornenia, ktorých cieľom je zistiť, či sa už daný subjekt v SIS nachádza;

b)

konzultáciu s ostatnými členskými štátmi v prípade, keď výsledkom vloženia upozornenia na základe článku 95 budú viacnásobné upozornenia, ktoré nie sú zlučiteľné (napr. ak už na danú osobu existuje upozornenie na základe článku 99 a malo by sa vložiť upozornenie na základe článku 95).

Upozornenia na základe článku 95 sú zlučiteľné s upozorneniami na základe článku 97 a článku 98. Môžu zároveň existovať súbežne s upozorneniami na základe článku 96, hoci v takýchto prípadoch majú postupy podľa článku 95 prednosť pred postupmi ustanovenými v prípade článku 96. Upozornenia na základe článku 99 nie sú zlučiteľné s upozorneniami na základe článku 95.

Poradie priority upozornení je takéto:

zatknutie na účely vydania alebo extradície (článok 95),

odopretie vstupu do schengenských štátov (článok 96),

umiestnenie pod ochranu (článok 97),

skryté sledovanie (článok 99),

cielené kontroly (článok 99),

oznámenie miesta pobytu (články 97 a 98).

Odchýlky od tohto poradia priority sú možné po konzultácii medzi členskými štátmi, ak sú ohrozené dôležité vnútroštátne záujmy.

Úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, uchováva záznam o každej žiadosti o vloženie ďalšieho upozornenia, ktorá bola po konzultácii zamietnutá na základe uvedených ustanovení, a to až do vymazania upozornenia.

V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania v členskom štáte môže úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vytvoril, zaslať všetky EZR, ktoré jeho príslušné justičné orgány vydali.

Viacero členských štátov môže vložiť upozornenie pre EZR na tú istú osobu. Ak dva alebo viacero členských štátov vydalo EZR týkajúci sa tej istej osoby, rozhodnutie o tom, ktorý rozkaz sa vykoná v prípade zatknutia, prijme vykonávajúci justičný orgán v členskom štáte, v ktorom k zatknutiu došlo.

3.3.2.   Výmena informácií

S cieľom vyhnúť sa vkladaniu nezlučiteľných viacnásobných upozornení je potrebné dôkladne rozlišovať medzi osobami s podobnými charakteristikami.

Konzultácia a spolupráca medzi úradmi Sirene má preto zásadný význam a každý členský štát musí vytvoriť primerané technické postupy na odhalenie takýchto prípadov pred vložením upozornenia.

Prvky, ktoré sa použijú na určenie toho, či sú dve totožnosti identické, sú upresnené v prílohe 6 k tejto príručke.

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak sa pri spracovaní žiadosti o vloženie nového upozornenia zistí, že v SIS už existuje osoba s rovnakými povinnými opisnými prvkami na určenie totožnosti (priezvisko, meno, dátum narodenia), musí sa pred schválením nového upozornenia vykonať kontrola.

b)

Úrad Sirene nadviaže kontakt so žiadajúcim národným orgánom, aby zistil, či sa upozornenie týka rovnakej osoby.

c)

Ak kontrola odhalí, že údaje sú identické a mohli by sa týkať tej istej osoby, úrad Sirene uplatní postup na vkladanie viacnásobných upozornení. Ak výsledok kontroly ukáže, že údaje sa týkajú dvoch rôznych osôb, úrad Sirene schváli žiadosť o vloženie nového upozornenia.

3.3.3.   Vloženie prezývky

a)

Aby sa predišlo nezlučiteľným upozorneniam akejkoľvek kategórie z dôvodu vloženia prezývky, dotknuté členské štáty by sa mali navzájom informovať o tejto prezývke a vymeniť si všetky príslušné informácie o skutočnej totožnosti hľadaného subjektu.

Za pridanie prezývok zodpovedá strana, ktorá vložila pôvodné upozornenie. Ak prezývku objaví tretí štát, mal by záležitosť postúpiť strane, ktorá upozornenie pôvodne vložila, s výnimkou prípadu, keď tento tretí štát sám vydáva upozornenie na danú prezývku.

b)

Je potrebné informovať ostatné členské štáty o prezývkach, ktoré sa týkajú upozornenia vydaného podľa článku 95.

c)

Upozornenie sa vloží do SIS.

3.4.   Dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané členským štátom

3.4.1.   Dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané v súvislosti s EZR

Mali by sa použiť formuláre A a M, ktoré sú rovnaké pre všetky členské štáty, a informácie uvedené v týchto formulároch by mali byť zhodné s informáciami v EZR.

Vo formulári A je potrebné uviesť:

006-013: príslušné informácie, ktoré boli vložené do SIS a ktoré zodpovedajú oddielu (a) EZR,

030: informáciu o tom, že tento formulár A sa konkrétne týka EZR, spolu s údajmi o justičnom orgáne, ktorý zatýkací rozkaz vydal, uvedenými v oddiele (i) EZR,

031: príslušné informácie uvedené v oddiele (b) EZR týkajúce sa rozhodnutia, na základe ktorého je rozkaz vydaný,

032: dátum zatýkacieho rozkazu,

033: spôsobilosť justičného orgánu, ktorý vydal rozkaz, podľa oddielu (i) EZR,

034: príslušné informácie z oddielu (c, 1) EZR a podľa potreby uviesť:

že za trestný(-é) čin(-y), na základe ktorého(-ých) bol vydaný zatýkací rozkaz, možno uložiť doživotný trest odňatia slobody alebo doživotné ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody,

že právny poriadok členského štátu, ktorý rozkaz vydal, umožňuje preskúmanie uloženého trestu alebo opatrenia, na základe žiadosti alebo najmenej po 20 rokoch, na účely upustenia od výkonu takéhoto trestu alebo opatrenia,

a/alebo

či právny poriadok štátu, ktorý rozkaz vydal, umožňuje uplatnenie milosti alebo iných opatrení na zmiernenie trestu, na ktoré má osoba právo podľa zákonov alebo právnej praxe vydávajúceho členského štátu, na účely upustenia od výkonu takéhoto trestu alebo opatrenia,

035-037: príslušné informácie z oddielu (b) EZR,

038: príslušné informácie z oddielu (c, 2) a podľa potreby uviesť:

že za trestný(-é) čin(-y), na základe ktorého(-ých) bol vydaný zatýkací rozkaz, možno uložiť doživotný trest odňatia slobody alebo doživotné ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody,

že právny poriadok štátu, ktorý rozkaz vydal, umožňuje preskúmanie uloženého trestu alebo opatrenia, na základe žiadosti alebo najmenej po 20 rokoch, na účely upustenia od výkonu takéhoto trestu alebo opatrenia,

a/alebo

či právny poriadok štátu, ktorý rozkaz vydal, umožňuje uplatnenie milosti alebo iných opatrení na zmiernenie trestu, na ktoré má osoba právo podľa zákonov alebo právnej praxe vydávajúceho štátu, na účely upustenia od výkonu takéhoto trestu alebo opatrenia,

039: informácie z oddielu (c, 2) EZR,

040: informácie z oddielu (e) EZR o príslušnom zákonnom ustanovení/právnej norme,

041: informácie z oddielu (e) o skutkovej podstate a právnej kvalifikácii trestného(-ých) činu(-ov),

042: informácie z oddielu (e) EZR o čase spáchania trestného(-ých) činu(-ov),

043: informácie z oddielu (e) EZR o mieste spáchania trestného(-ých) činu(-ov),

044: informácie z oddielu (e) o okolnostiach trestného(-ých) činu(-ov),

045: informácie z oddielu (e) o miere účasti vyžiadanej osoby,

058: informácie z oddielu (a) EZR o zvláštnych znameniach/opise osoby.

Vo formulári M:

083: Ak sa objaví text „Informácie o rozhodnutí vydanom v neprítomnosti v súlade s oddielom (d) EZR“, je potrebné podľa potreby:

a)

odpovedať, či bolo rozhodnutie vynesené v neprítomnosti obžalovaného (in absentia);

b)

ak áno, uviesť, či dotknutej osobe bolo osobne doručené predvolanie alebo bola inak informovaná o dátume a mieste pojednávania, na ktorom bolo vydané rozhodnutie in absentia. Ak sa tak nestalo, uviesť právne záruky.

Ak sa objaví text „Trestný(-é) čin(-y), za ktorý(-é) možno uložiť trest, v súlade s oddielom (e, I a II) EZR“, je potrebné v prípade potreby vyznačiť jeden alebo viacero z trestných činov, za ktoré možno v členskom štáte, ktorý rozkaz vydal, uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou hranicou sadzby najmenej tri roky a ktoré sú vymedzené v právnych predpisoch tohto členského štátu v súlade s článkom 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia ‹alebo oddielom [(e)I] EZR›.

Ak je (sú) trestný(-é) čin(-y) uvedený(-é) v zozname v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia o EZR, musí (musia) byť do formulára M zaznačený(-é) jeho (ich) úplný názov podľa pomenovania v zozname.

Ak sa trestné činy nenachádzajú na uvedenom zozname, požadujú sa tieto informácie:

a)

či bol rozkaz vydaný pre skutky, za ktoré možno v členskom štáte, ktorý rozkaz vydal, uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou hranicou najmenej jeden rok;

b)

alebo, ak bol vynesený rozsudok alebo uložené ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody v dĺžke trvania najmenej štyri mesiace.

Ak informácie, ktoré majú byť vložené do poľa 083 formulára M, majú viac ako 1 024 znakov, je potrebné zaslať dodatočné formuláre M.

3.4.2.   Dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané v súvislosti s predbežným zadržaním

Záznamy o osobe, ktorej zatknutie sa žiada na účely extradície, sa musí pripraviť pred vložením upozornenia. Vykoná sa tiež kontrola, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby informácie boli úplné a uvedené správnym spôsobom. Poskytnuté musia byť tieto informácie (údaje na účel trestného stíhania alebo výkonu trestných rozsudkov sa v zásade poskytujú ako alternatíva):

006 Priezvisko: V položke 006 sa uvádza priezvisko, ktoré je použité pre hlavné údaje v upozornení SIS.

007 Meno

009 Dátum narodenia

010 Miesto narodenia

011 Prezývka: Prvá prezývka sa zapíše v plnom znení a uvedie sa celkový počet zistených prezývok. Na zaslanie úplného zoznamu prezývok možno použiť formulár M.

012 Pohlavie

013 Štátna príslušnosť: Položka 013 „Štátna príslušnosť“ musí byť vyplnená čo najpodrobnejšie na základe dostupných informácií. Ak existujú pochybnosti o správnosti informácií, vloží sa kód „1W“ a doplní sa výraz „predpokladaná štátna príslušnosť“.

030 Orgán, ktorý vydal zatýkací rozkaz alebo rozhodnutie (meno a funkcia sudcu alebo prokurátora alebo názov súdu)

031 Referenčné číslo zatýkacieho rozkazu alebo rozhodnutia (037). Pozri tiež poznámky nižšie.

032 Dátum zatýkacieho rozkazu alebo rozhodnutia (036) Žiadosti týkajúce sa trestného stíhania a výkonu rozsudku je možné zhrnúť v sprievodnom dokumente

033 Názov žiadajúceho orgánu

034 Horná hranica trestnej sadzby/horná hranica trestu, ktorý možno uložiť

035 Sudca alebo súd, ktorý vydal rozhodnutie

036 Dátum rozhodnutia

037 Referenčné číslo rozhodnutia

038 Uložený trest

039 Zostávajúca časť trestu, ktorá sa má vykonať

040 Uplatniteľné právne predpisy

041 Právna kvalifikácia skutku

042 Dátum/obdobie spáchania trestného činu

044 Opis skutočností prípadu (vrátane ich následkov)

045 Miera účasti (páchateľ – spolupáchateľ – pomocník – účastník)

Každý štát môže na opísanie miery účasti použiť vlastnú právnu terminológiu.

Poskytnuté informácie musia byť dostatočne podrobné na to, aby ostatné úrady Sirene mohli upozornenie overiť, avšak len do tej miery, aby nedošlo k preťaženiu systému prenosu správ.

Ak úrady Sirene nemôžu prijať správu, pretože je počet znakov stanovený v štruktúre príslušného formulára z technických dôvodov nepostačujúci, možno na zaslanie dodatočných informácií použiť formulár M. Koniec prenosu sa označí výrazom „koniec správy“ na poslednom formulári (položka 044 formulára A alebo položka 083 formulára M).

3.4.3.   Ďalšie informácie na určenie totožnosti osoby

Úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, môže tiež v prípade potreby na základe konzultácie a/alebo žiadosti iného členského štátu poskytnúť ďalšie informácie, ak je to potrebné na určenie totožnosti osoby. Ide najmä o tieto informácie:

pôvod pasu alebo dokladu totožnosti, ktorého držiteľom je hľadaná osoba,

číslo pasu alebo dokladu totožnosti, dátum a miesto vydania a orgán, ktorý doklad vydal, ako aj dátum platnosti,

opis hľadanej osoby,

priezvisko a meno matky a otca hľadanej osoby,

informácie o tom, či existujú fotografie a/alebo daktyloskopické odtlačky danej osoby,

posledná známa adresa.

Pokiaľ je to možné, tieto informácie spolu s fotografiami a daktyloskopickými odtlačkami musia byť k dispozícii v úradoch Sirene alebo k nim úrady Sirene musia mať okamžitý a nepretržitý prístup, aby ich bolo možné rýchlo poskytnúť.

Všeobecným cieľom je minimalizovať riziko neoprávneného zadržania osoby, ktorej osobné údaje sú podobné ako údaje osoby, na ktorú bolo vydané upozornenie.

3.4.4.   Zasielanie formulárov A  a  M

Informácie uvedené v bodoch 3.3.1 a 3.3.2 musia byť zaslané čo najrýchlejšou dostupnou cestou. Členský štát, ktorý upozornenie vydáva, zašle formuláre A a M súčasne s vložením upozornenia na základe článku 95 ods. 2 do SIS. Všetky ďalšie informácie potrebné na zistenie totožnosti sa zasielajú po konzultácii a/alebo na základe žiadosti iného členského štátu. Ak je to potrebné, možno zaslať viacero formulárov A a M opisujúcich rôzne EZR/MZR.

3.5.   Pridanie označenia na základe žiadosti iného členského štátu

Článok 95 ods. 3 umožňuje dožiadanému členskému štátu odmietnuť vykonať predpísaný postup na svojom území požiadaním o pridanie označenia k upozorneniam na základe článku 95. Zároveň je potrebné uviesť dôvody tejto žiadosti.

3.5.1.   Výmena informácií pri pridávaní označenia

Úrady Sirene si vymieňajú informácie, aby členské štáty mohli posúdiť potrebu pridania označenia.

Označenie je možné pridať (alebo vymazať) kedykoľvek v súlade s článkom 94 ods. 4. Každý členský štát musí identifikovať upozornenia, ku ktorým bude pravdepodobne potrebné pridať označenie, čo najrýchlejšie.

3.5.2.   Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak členský štát žiada o pridanie označenia, mal by o to požiadať ten členský štát, ktorý upozornenie vydal, pričom uvedie dôvod.

b)

Po výmene informácií môže byť potrebné upozornenie zmeniť a doplniť, vymazať alebo môže dôjsť k stiahnutiu žiadosti.

3.5.3.   Žiadosť o pridanie označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Dožiadaný členský štát požiada členský štát, ktorý vydal upozornenie na základe článku 95, o pridanie označenia. Táto žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára F.

b)

Členský štát, ktorý upozornenie vydal, je povinný pridať požadované označenie bezodkladne.

3.5.4.   Žiadosť o systematické pridávanie označenia v prípade štátnych príslušníkov určitého členského štátu

Bol prijatý tento postup:

a)

Členský štát môže požiadať úrady Sirene ostatných členských štátov, aby k upozorneniam podľa článku 95 vydaným na jeho štátnych príslušníkov automaticky pridávali označenie, ak je takýto postup možný.

b)

Každý členský štát, ktorý si tak želá urobiť, zašle písomnú žiadosť členským štátom, s ktorými chce spolupracovať.

c)

Každý členský štát, ktorý dostane takúto žiadosť, pridá označenie pre dotknutý členský štát okamžite po vydaní upozornenia.

d)

Tento postup zostáva záväzný až do jeho zrušenia písomným pokynom.

Ak okolnosti uvedené v článku 94 ods. 4 zanikli, členský štát, ktorý požiadal o označenie, musí čo najskôr požiadať o jeho zrušenie.

3.6.   Postup úradov Sirene po prijatí upozornenia na základe článku 95

Keď sú úradu Sirene doručené formuláre A a M, úrad alebo pridružený útvar musia čo najskôr uskutočniť vyhľadávanie vo všetkých dostupných zdrojoch s cieľom lokalizovať daný subjekt. Ak informácie poskytnuté žiadajúcim členským štátom nie sú dostatočné na to, aby ich prijímajúci členský štát prijal, nemalo by to brániť vykonaniu uvedených vyhľadávaní.

Ak je upozornenie na základe článku 95 potvrdené a subjekt lokalizovaný alebo zatknutý v členskom štáte, potom je potrebné EZR a/alebo formuláre A a M postúpiť orgánu členského štátu, ktorý EZR vykonáva. Ak sa požaduje originál EZR, justičný orgán, ktorý ho vydal, ho zašle priamo justičnému orgánu, ktorý rozkaz vykonáva (ak nie je uvedené inak).

3.7.   Výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

3.7.1.   Informovanie členských štátov v prípade zistenia zhody s upozornením

Bol prijatý tento postup:

a)

„Pozitívny výsledok vyhľadávania“ týkajúci sa osoby, na ktorú bolo vydané upozornenie na základe článku 95, by mal byť vždy oznámený úradu Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal.

Ak je to potrebné, úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, následne zašle všetky príslušné osobitné informácie a osobitné opatrenia, ktoré je potrebné prijať, úradu Sirene členského štátu, ktorý zistil zhodu s upozornením.

Pri oznamovaní pozitívneho výsledku vyhľadávania strane, ktorá daný upozornenie vydala, sa v položke 090 formulára G uvedie článok Schengenského dohovoru, ktorý sa vzťahuje na daný pozitívny výsledok.

Ak sa pozitívny výsledok vyhľadávania týka osoby, ktorá je predmetom upozornenia na základe článku 95, úrad Sirene členského štátu, ktorý zistil zhodu s upozornením, by mal po zaslaní formulára G telefonicky informovať úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, o pozitívnom výsledku vyhľadávania.

b)

Členský štát, ktorý predtým vyjadril želanie vydať upozornenie na osobu alebo vec, ktoré už sú predmetom upozornenia, by mal byť informovaný o všetkých pozitívnych výsledkoch vyhľadávania týkajúcich sa pôvodného upozornenia členským štátom, ktorý toto upozornenie vydal.

c)

Všetky členské štáty sú automaticky informované o vymazaní upozornenia prostredníctvom C.SIS. Členský štát tak môže zvážiť vloženie upozornenia, ktoré bolo predtým považované za nezlučiteľné s upozornením, ktoré bolo práve vymazané.

3.7.2.   Poskytovanie ďalších informácií

Bol prijatý tento postup:

a)

Úrady Sirene môžu poskytnúť ďalšie informácie o upozorneniach na základe článkov 95 až 100 a môžu pri tom konať v mene justičných orgánov, ak tieto informácie patria do rámca vzájomnej súdnej pomoci.

b)

Ak to následné operácie po zistení zhody s upozornením vyžadujú (napr. ak bolo zistené porušenie zákona, alebo ak sú ohrozené právo a poriadok, ak je potrebné bližšie identifikovať vec, vozidlo alebo osobu atď.), informácie poskytnuté ako doplnok k informáciám stanoveným v hlave IV Schengenského dohovoru, najmä pokiaľ ide o články 99 a 100, budú poskytnuté na základe článkov 39 a 46 uvedeného dohovoru. Každý členský štát musí prijať primerané opatrenia, aby zabezpečil účinnú a efektívnu výmenu doplňujúcich informácií na základe článkov 39 a 46.

3.7.3.   V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

Konečný používateľ môže požiadať úrad Sirene o poskytnutie dodatočných informácií, aby bolo možné účinne vykonať postupy stanovené v tabuľkách SIS 4, 10 alebo 16 uvedených v prílohe 4.

Pokiaľ nie je uvedené inak, členský štát, ktorý upozornenie vydal, musí byť informovaný o pozitívnom výsledku vyhľadávania a jeho výsledku.

Tento postup má technické dôsledky, keďže zahŕňa spracovanie upozornenia. Môže byť potrebné upozornenie vymazať, čo môže znamenať, že iné upozornenie, ktoré bolo predtým zo systému vylúčené, bude možné vložiť.

3.8.   Vymazanie upozornenia

Je potrebné informovať členské štáty, ktoré nemohli vložiť svoje upozornenie, o pozitívnom výsledku vyhľadávania a o vymazaní upozornenia.

3.8.1.   Vymazanie v prípade zániku podmienok zachovania upozornenia

S výnimkou prípadov nasledujúcich po pozitívnom výsledku vyhľadávania, môže byť upozornenie vymazané buď priamo C.SIS (po uplynutí dátumu platnosti), alebo nepriamo útvarom, ktorý upozornenie do SIS vložil (ak zanikli podmienky zachovania upozornenia).

V oboch prípadoch by mala byť správa C.SIS o vymazaní spracovaná automaticky v N.SIS, aby bolo možné namiesto vymazaného upozornenia vložiť upozornenie, ktoré bolo pozastavené.

Úrad Sirene je automaticky upovedomený správou z N.SIS o tom, že pozastavené upozornenie je možné vložiť.

Úrad Sirene musí dodržať celý postup na vloženie upozornenia do príslušnej kategórie upozornení.

3.9.   Zneužitie totožnosti

Pozri bod 2.8 o zneužití totožnosti.

3.9.1.   Zhromažďovania a poskytovanie informácií o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá

Akonáhle je zrejmé, že došlo k zneužitiu totožnosti určitej osoby, do upozornenia sa vloží kód „3“. Príslušná osoba by mala národnému úradu Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, poskytnúť potrebné informácie, ako sú skutočné osobné údaje a údaje týkajúce sa dokladov totožnosti a/alebo vyplniť formulár Q.

Súčasťou záznamov úradu Sirene by mali byť aj fotografie a odtlačky prstov osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá, s prihliadnutím na splnenie nižšie uvedenej podmienky.

Na formulári Q odkazuje na údaje o osobe, ktorá je hľadaná prostredníctvom upozornenia v SIS, len schengenské číslo. Informácia v položke 052 (dátum vydania dokladu) je povinná. V položke 083 (osobitné informácie týkajúce sa upozornenia) by sa mal vždy uviesť kontaktný útvar, ktorý má ďalšie informácie o upozornení.

Tieto informácie môžu byť spracované len na základe slobodného a výslovného súhlasu osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá.

Okrem toho, keď štát, ktorý upozornenie vydal, zistí, že osoba, ktorá je predmetom upozornenia v SIS, zneužíva totožnosť inej osoby, overí, či je potrebné zachovať túto zneužitú totožnosť v upozornení SIS (na účely nájdenia hľadanej osoby).

3.9.2.   Poskytovanie informácií o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá

Údaje o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá, sú dostupné len na účel zistenia totožnosti kontrolovanej osoby a v žiadnom prípade ich nie je možné použiť na iné účely.

4.   UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 96 (16)

Je potrebné dodržať tieto kroky:

úvod,

kontrola existencie viacnásobných upozornení, pozri bod 2.1 v časti Všeobecné postupy,

výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania,

zneužitie totožnosti, pozri bod 2.8 v časti Všeobecné postupy,

postup Sirpit, pozri bod 2.9 v časti Všeobecné postup.

4.1.   Úvod

Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích štátov, na ktorých bolo vydané upozornenie na základe článku 96, umožňuje členským štátom prijať rozhodnutie v prípade žiadosti o vstup alebo žiadosti o vízum. Ak sa už osoba nachádza na území členského štátu, umožňuje im prijať príslušné opatrenie na vydanie povolenia na pobyt alebo na vyhostenie.

Členský štát, ktorý oznamuje pozitívny výsledok vyhľadávania, môže potrebovať podrobnejšie informácie o upozornení a môže požiadať členský štát, ktorý upozornenie vydal, o poskytnutie týchto informácií:

druh a dôvod rozhodnutia,

orgán, ktorý rozhodnutie vydal,

dátum rozhodnutia,

dátum doručenia,

dátum výkonu,

dátum ukončenia platnosti rozhodnutia alebo dĺžka platnosti.

Oznamovacie postupy ustanovené v článku 5 ods. 2 a konzultačné postupy ustanovené v článku 25 patria do pôsobnosti orgánov zodpovedných za vydávanie povolení na pobyt alebo víz. Úrady Sirene sa na týchto postupoch nezúčastňujú, s výnimkou poskytnutia dodatočných informácií priamo súvisiacich s upozorneniami (napr. oznámenie pozitívneho výsledku vyhľadávania, upresnenie totožnosti) alebo vymazania upozornení.

Úrady Sirene sa však môžu podieľať na poskytovaní dodatočných informácií potrebných na vyhostenie alebo odopretie vstupu štátnemu príslušníkovi tretieho štátu alebo na poskytovaní informácií vyplývajúcich z týchto opatrení.

Úrady Sirene sa tiež využívajú ako ústredné orgány pre odosielanie a prijímanie doplňujúcich informácií v rámci konzultačného postupu ustanoveného v článku 25 ods. 1 a 2 a na tento účel si na žiadosť orgánov zodpovedných za vydávanie povolení na pobyt alebo víz vymieňajú formuláre N (článok 25 ods. 1) a formuláre O (článok 25 ods. 2), aby bolo možné rozhodnúť o uchovaní alebo vymazaní upozornenia.

Ak členský štát, ktorý vydáva povolenie na pobyt, zistí, že držiteľ povolenia je predmetom upozornenia na základe článku 96, ktoré vydal iný členský štát, informuje o tom jeho úrad Sirene (faxom, formulárom M atď.). Tieto úrady Sirene následne začnú konzultačný postup ustanovený v článku 25 ods. 2, pričom sa použije formulár určený na tento účel.

Ak sa tretí členský štát, t. j. ani ten, ktorý vydal povolenie na pobyt, ani ten, ktorý vydal upozornenie, domnieva, že existujú dôvody na konzultáciu, upovedomí o tom členský štát, ktorý vydal povolenie na pobyt, aj členský štát, ktorý vydal upozornenie.

4.2.   Upozornenia podľa článku 96

Upozornenie sa vloží do SIS.

4.3.   Vloženie prezývky

Aby sa predišlo nezlučiteľným upozorneniam akejkoľvek kategórie z dôvodu vloženia prezývky, dotknuté členské štáty by sa mali navzájom informovať o tejto prezývke a vymeniť si všetky príslušné informácie o skutočnej totožnosti hľadaného subjektu.

Za pridanie prezývok zodpovedá strana, ktorá vložila do systému pôvodné upozornenie. Ak prezývku objaví tretí štát, mal by záležitosť postúpiť strane, ktorá pôvodne upozornenie vložila, s výnimkou prípadu, keď tento tretí štát sám vydáva upozornenie na danú prezývku.

4.4.   Zneužitie totožnosti

Ak je pri vyhľadávaní v SIS v poli „kategória totožnosti“ nájdený kód 3, pracovník vykonávajúci kontrolu by mal nadviazať kontakt s národným úradom Sirene a získať dodatočné informácie s cieľom určiť, či kontrolovaná osoba je hľadanou osobou alebo osobou, ktorej totožnosť bola zneužitá.

4.4.1.   Zhromažďovanie a poskytovanie informácií o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá

Pozri bod 2.8 o zneužití totožnosti

4.5.   Vydávanie povolení na pobyt alebo víz

Bol prijatý tento postup:

a)

Dožiadaný členský štát môže informovať členský štát, ktorý vydal upozornenie podľa článku 96, o zistení zhody s týmto upozornením. Členský štát, ktorý upozornenie vydal, môže následne informovať ostatné členské štáty, ak to považuje za potrebné.

b)

Ak sú o to požiadané a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, môžu úrady Sirene dotknutých členských štátov pomáhať pri poskytovaní potrebných informácií špecializovaným útvarom zodpovedným za vydávanie povolení na pobyt a víz.

c)

Ak postup ustanovený v článku 25 dohovoru zahŕňa vymazanie upozornenia vydaného podľa článku 96, úrady Sirene môžu, ak sú o to požiadané a v súlade s vnútroštátnymi predpismi, poskytnúť pomoc.

4.6.   Odopretie vstupu alebo vyhostenie zo schengenského územia

Bol prijatý tento postup:

a)

Členský štát môže požiadať, aby bol informovaný o všetkých upozorneniach vydaných podľa článku 96, s ktorými bola zistená zhoda.

Každý členský štát, ktorý chce túto možnosť využiť, písomne požiada ostatné členské štáty.

b)

Dožiadaný členský štát môže iniciatívne informovať členský štát, ktorý vydal upozornenie podľa článku 96, že bola zistená zhoda s upozornením a že štátnemu príslušníkovi tretieho štátu bol odopretý vstup alebo bol vyhostený zo schengenského územia.

c)

Ak členský štát na svojom území zachytí osobu, na ktorú bolo vydané upozornenie, členský štát, ktorý upozornenie vydal, mu môže postúpiť informácie potrebné na vyhostenie (vrátenie/deportáciu) štátneho príslušníka tretieho štátu. Podľa potrieb členského štátu, ktorý zistil zhodu s upozornením, a ak má dožiadaný členský štát údaje k dispozícii, tieto informácie by mali obsahovať:

druh a dôvod rozhodnutia,

orgán, ktorý rozhodnutie vydal,

dátum rozhodnutia,

dátumu doručenia,

dátum výkonu,

dátum ukončenia platnosti rozhodnutia alebo dĺžka platnosti.

Ak je osoba, na ktorú bolo vydané upozornenie, zadržaná na hranici, musia sa dodržať postupy stanovené členským štátom, ktorý upozornenie vydal.

V prípade výnimiek ustanovených v článkoch 5 alebo 25 dohovoru sa musí medzi členskými štátmi uskutočniť požadovaná konzultácia prostredníctvom úradov Sirene.

V osobitných prípadoch tiež môže vzniknúť naliehavá potreba výmeny dodatočných informácií prostredníctvom úradov Sirene s cieľom s istotou určiť totožnosť osoby.

4.7.   Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích štátov, ktorým má byť odopretý vstup

Ak o povolenie na pobyt alebo vízum požiada štátny príslušník tretieho štátu, ktorý je v niektorej zo situácií ustanovených v článkoch 5 alebo 25 dohovoru, orgán, ktorý doklad vydáva, musí uplatniť osobitné pravidlá.

Za výnimočných okolností môže byť potrebné informovať členské štáty o skutočnosti, že bola zistená zhoda s upozornením. Vzhľadom na to, že adresátov upozornení vydaných podľa článku 96 je na konzulárnych úradoch a veľvyslanectvách mnoho a vzhľadom na vzdialenosti medzi nimi nie je potrebné ich systematicky informovať.

4.8.   Informovanie schengenských členských štátov v prípade zistenia zhody s upozornením

Úrady Sirene členských štátov, ktoré vydali upozornenie na základe článku 96, nemusia byť spravidla informované o pozitívnych výsledkoch vyhľadávania. Za výnimočných okolností však môžu byť informované.

Úrady Sirene by však mali poskytovať štatistiky o pozitívnych výsledkoch vyhľadávania.

Každý pozitívny výsledok vyhľadávania by mal byť presne zaznamenaný vrátane tých, ktoré sa týkajú upozornení podľa článku 96. Malo by rozlišovať medzi pozitívnymi výsledkami vyhľadávania, ktoré sa týkajú upozornení vydaných inými členskými štátmi, a tými, ktoré vydal samotný členský štát. Pozitívne výsledky vyhľadávania by mali zatriedené podľa článkov.

5.   UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 97 (17)

Je potrebné dodržať/zvážiť tieto kroky:

kontrola existencie viacnásobných upozornení, pozri bod 2.1 v časti Všeobecné postupy;

pridanie označenia na základe žiadosti iného členského štátu;

výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania;

zneužitie totožnosti, pozri bod 2.8 v časti Všeobecné postupy;

postup Sirpit, pozri bod 2.9 v časti Všeobecné postupy.

5.1.   Upozornenia podľa článku 97

a)

Upozornenie sa vloží do SIS.

b)

Na základe žiadosti iného členského štátu sa pridá označenie.

5.2.   Pridanie označenia

Článok 94 ods. 4 umožňuje dožiadanému členskému štátu odmietnuť vykonať predpísaný postup na svojom území požiadaním o pridanie označenia k dotknutému upozorneniu. To sa môže uplatniť na upozornenia vydané na základe článku 97. Zároveň je potrebné oznámiť dôvody tejto žiadosti.

5.2.1.   Výmena informácií pri pridávaní označenia

Úrady Sirene si vymieňajú informácie, aby členské štáty mohli posúdiť potrebu pridania označenia.

Označenie je možné pridať (alebo vymazať) kedykoľvek podľa podmienok článku 94 ods. 4 pri upozorneniach na základe článkov 95, 97 a 99. Ak je označenie pridané k upozorneniu na základe článkov 97 a 99, upozornenie sa konečným používateľom pri vyhľadávaní v systéme nezobrazí. Pre upozornenia na základe článku 95 existuje alternatívny postup. Každý členský štát musí identifikovať upozornenia, ku ktorým bude pravdepodobne potrebné pridať označenie, čo najrýchlejšie.

5.2.2.   Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak členský štát žiada o pridanie označenia, mal by o to požiadať ten členský štát, ktorý upozornenie vydal, pričom uvedie dôvod.

b)

Po výmene informácií môže byť potrebné upozornenie zmeniť a doplniť, vymazať alebo môže dôjsť k stiahnutiu žiadosti.

5.2.3.   Žiadosť o pridanie označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Dožiadaný členský štát požiada členský štát, ktorý vydal upozornenie na základe článkov 95, 97 alebo 99, o pridanie označenia. Táto žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára F.

b)

Členský štát, ktorý upozornenie vydal, je povinný pridať požadované označenie bezodkladne.

5.3.   V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

Konečný používateľ môže požiadať úrad Sirene o poskytnutie dodatočných informácií, aby bolo možné účinne vykonať postupy stanovené v tabuľkách SIS 4, 10 alebo 16 uvedených v prílohe 4.

Pokiaľ nie je uvedené inak, členský štát, ktorý upozornenie vydal, musí byť informovaný o pozitívnom výsledku vyhľadávania a jeho výsledku.

Tento postup má technické dôsledky, keďže zahŕňa spracovanie upozornenia. Môže byť potrebné upozornenie vymazať, čo môže znamenať, že iné upozornenie, ktoré bolo predtým zo systému vylúčené, bude možné vložiť.

5.3.1.   Poskytovanie ďalších informácií

Bol prijatý tento postup:

a)

Úrady Sirene môžu poskytnúť ďalšie informácie o upozorneniach na základe článkov 95 až 100 a môžu pri tom konať v mene justičných orgánov, ak tieto informácie patria do rámca vzájomnej súdnej pomoci.

b)

Úrady Sirene poskytnú v maximálnej možnej miere informácie o zdravotnom stave osôb, na ktoré bolo vydané upozornenie podľa článku 97, ak je potrebné prijať opatrenia na ich ochranu.

Poskytnuté informácie sa uchovávajú len na nevyhnutne potrebnú dobu a môžu byť použité výhradne na účely lekárskej starostlivosti poskytnutej dotknutej osobe.

c)

Ak to následné operácie po zistení zhody s upozornením vyžadujú (napr. ak bolo zistené porušenie zákona, alebo ak sú ohrozené právo a poriadok, ak je potrebné bližšie identifikovať vec, vozidlo alebo osobu atď.), informácie poskytnuté ako doplnok k informáciám stanoveným v hlave IV Schengenského dohovoru, najmä pokiaľ ide o články 99 a 100, budú poskytnuté na základe článkov 39 a 46 uvedeného dohovoru. Každý členský štát musí prijať primerané opatrenia, aby zabezpečil účinnú a efektívnu výmenu doplňujúcich informácií na základe článkov 39 a 46.

6.   UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 98 (18)

6.1.   Upozornenia podľa článku 98

Je potrebné dodržať/zvážiť tieto kroky:

kontrola existencie viacnásobných upozornení, pozri bod 2.1 v časti Všeobecné postupy,

výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania,

zneužitie totožnosti, pozri bod 2.8 v časti Všeobecné postupy,

postup Sirpit, pozri bod 2.9 v časti Všeobecné postupy,

upozornenie sa vloží do SIS

6.2.   V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

Konečný používateľ môže požiadať úrad Sirene o poskytnutie dodatočných informácií, aby bolo možné účinne vykonať postupy stanovené v tabuľkách SIS 4, 10 alebo 16 uvedených v prílohe 4.

Pokiaľ nie je uvedené inak, členský štát, ktorý upozornenie vydal, musí byť informovaný o pozitívnom výsledku vyhľadávania a jeho výsledku.

Tento postup má technické dôsledky, keďže zahŕňa spracovanie upozornenia. Môže byť potrebné upozornenie vymazať, čo môže znamenať, že iné upozornenie, ktoré bolo predtým zo systému vylúčené, bude možné vložiť.

6.2.1.   Poskytovanie ďalších informácií

Bol prijatý tento postup:

a)

Úrady Sirene môžu poskytnúť ďalšie informácie o upozorneniach na základe článkov 95 až 100 a môžu pri tom konať v mene justičných orgánov, ak tieto informácie patria do rámca vzájomnej súdnej pomoci.

b)

Ak to následné operácie po zistení zhody s upozornením vyžadujú (napr. ak bolo zistené porušenie zákona, alebo ak sú ohrozené právo a poriadok, ak je potrebné bližšie identifikovať vec, vozidlo alebo osobu atď.), informácie poskytnuté ako doplnok k informáciám stanoveným v hlave IV Schengenského dohovoru, najmä pokiaľ ide o články 99 a 100, budú poskytnuté na základe článkov 39 a 46 uvedeného dohovoru. Každý členský štát musí prijať primerané opatrenia, aby zabezpečil účinnú a efektívnu výmenu doplňujúcich informácií na základe článkov 39 a 46.

7.   UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 99 (19)

Je potrebné dodržať/zvážiť tieto kroky:

predbežná kontrola, aby bol zaručený konzultačný proces,

kontrola existencie viacnásobných upozornení, pozri bod 2.1 v časti Všeobecné postupy,

pridanie označenia na základe žiadosti iného členského štátu,

výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania,

postup Sirpit, pozri bod 2.9 v časti Všeobecné postupy.

7.1.   Upozornenia podľa článku 99 ods. 2

a)

Upozornenie sa vloží do SIS.

b)

Na základe žiadosti iného členského štátu sa pridá označenie.

7.2.   Vloženie prezývky

a)

Aby sa predišlo nezlučiteľným upozorneniam akejkoľvek kategórie z dôvodu vloženia prezývky, dotknuté členské štáty by sa mali navzájom informovať o tejto prezývke a vymeniť si všetky príslušné informácie o skutočnej totožnosti hľadaného subjektu. Za pridanie prezývok zodpovedá strana, ktorá vložila do systému pôvodné upozornenie. Ak prezývku objaví tretí štát, mal by záležitosť postúpiť strane, ktorá pôvodne upozornenie vložila, s výnimkou prípadu, keď tento tretí štát sám vydáva upozornenie na danú prezývku.

b)

Je potrebné informovať ostatné členské štáty o prezývkach, ktoré sa týkajú upozornenia vydaného podľa článku 99. Úrady Sirene vždy, keď je to potrebné, poskytnú tieto informácie svojim vnútroštátnym orgánom zodpovedným za každú kategóriu upozornení.

c)

Upozornenie sa vloží do SIS.

7.3.   Konzultácia s členskými štátmi pred vložením upozornenia z dôvodov bezpečnosti štátu

Členský štát, ktorý zamýšľa vydať upozornenie na účely utajeného sledovania alebo cielenej kontroly z dôvodov bezpečnosti štátu, to vopred konzultuje s ostatnými členskými štátmi.

Je potrebný osobitný postup na zabezpečenie dôvernosti niektorých informácií, a preto by akýkoľvek kontakt medzi útvarmi zodpovednými za bezpečnosť štátu mal byť úplne oddelený od kontaktu medzi úradmi Sirene.

Úrad Sirene v každom prípade zabezpečí, aby konzultačný proces fungoval hladko a zaznamená jeho výsledky. Samotné informácie sa vymieňajú priamo medzi príslušnými špecializovanými útvarmi.

Bol prijatý tento postup:

a)

Pred vložením upozornenia nadviaže dotknutý bezpečnostný útvar kontakt priamo so svojimi schengenskými náprotivkami. Účelom tohto kroku je najmä zistiť, či existujú nejaké námietky proti plánovanému upozorneniu.

b)

Po výmene informácií bezpečnostný útvar, ktoré chce vložiť upozornenie, postúpi výsledky výmeny informácií svojmu národnému úradu Sirene.

c)

Úrad Sirene informuje ostatné úrady Sirene, čím umožní ostatným úradom Sirene konzultovať s ich príslušnými bezpečnostnými útvarmi (formulár M).

d)

Keď úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydáva, zistí, že konzultačný proces bol riadne ukončený, schváli vloženie upozornenia.

e)

Ak by členský štát považoval vytvorenie upozornenia za problematické, jeho úrad Sirene informuje členský štát, ktorý upozornenie vydáva.

f)

Ak si členský štát, ktorý upozornenie vydal, želá toto upozornenie zachovať, dožiadaný členský štát môže požiadať o vloženie označenia. To sa odstráni, ak sa po dôkladnom zvážení zistí, že nie je potrebné. V opačnom prípade sa označenie ponechá, čím sa pozastaví postup, ktorý by sa mal za normálnych okolností na základe upozornenia dodržať.

7.4.   Pridanie označenia

Článok 99 umožňuje dožiadanému členskému štátu odmietnuť vykonať predpísaný postup na svojom území požiadaním o pridanie označenia k dotknutému upozorneniu. To sa môže uplatniť na upozornenia vydané na základe článku 99. Zároveň je potrebné oznámiť dôvody tejto žiadosti.

7.4.1.   Výmena informácií pri pridávaní označenia

Úrady Sirene si vymieňajú informácie, aby členské štáty mohli posúdiť potrebu pridania označenia.

Označenie je možné pridať (alebo vymazať) kedykoľvek podľa podmienok článku 94 ods. 4 pri upozorneniach na základe článkov 95, 97 a 99. Ak je označenie pridané k upozorneniam na základe článkov 97 a 99, upozornenie sa konečným používateľom pri vyhľadávaní v systéme nezobrazí. Pre upozornenia na základe článku 95 existuje alternatívny postup. Každý členský štát musí identifikovať upozornenia, ku ktorým bude pravdepodobne potrebné pridať označenie, čo najrýchlejšie.

7.4.2.   Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak členský štát žiada o pridanie označenia, mal by o to požiadať ten členský štát, ktorý upozornenie vydal, pričom uvedie dôvod.

b)

Po výmene informácií môže byť potrebné upozornenie zmeniť a doplniť, vymazať alebo môže dôjsť k stiahnutiu žiadosti.

7.4.3.   Žiadosť o pridanie označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Dožiadaný členský štát požiada členský štát, ktorý vydal upozornenie na základe článkov 95, 97 alebo 99, o pridanie označenia. Táto žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára F.

b)

Členský štát, ktorý upozornenie vydal, je povinný pridať požadované označenie bezodkladne.

7.5.   Poskytovanie ďalších informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

Bol prijatý tento postup:

a)

Úrady Sirene môžu poskytnúť ďalšie informácie o upozorneniach na základe článkov 95 až 100 a môžu pri tom konať v mene justičných orgánov, ak tieto informácie patria do rámca vzájomnej súdnej pomoci.

b)

Ak to následné operácie po zistení zhody s upozornením vyžadujú (napr. ak bolo zistené porušenie zákona, alebo ak sú ohrozené právo a poriadok, ak je potrebné bližšie identifikovať vec, vozidlo alebo osobu atď.), informácie poskytnuté ako doplnok k informáciám stanoveným v hlave IV Schengenského dohovoru, najmä pokiaľ ide o články 99 a 100, budú poskytnuté na základe článkov 39 a 46 uvedeného dohovoru. Každý členský štát musí prijať primerané opatrenia, aby zabezpečil účinnú a efektívnu výmenu doplňujúcich informácií na základe článkov 39 a 46.

c)

V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania, ktorý sa týka upozornenia na základe článku 99 ods. 3, úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, informuje svoj náprotivok (žiadajúci úrad Sirene) o výsledkoch (utajené sledovanie alebo cielená kontrola) prostredníctvom formulára G. Súčasne úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, informuje svoj vlastný príslušný útvar zodpovedný za bezpečnosť štátu.

Ak útvar pre bezpečnosť štátu v členskom štáte, ktorý našiel subjekt, rozhodne, že upozornenie vyžaduje označenie platnosti, mal by nadviazať kontakt so svojim národným úradom Sirene, aby ten požiadal o pridanie označenia žiadajúci úrad Sirene (prostredníctvom formulára F). Nemusí vysvetľovať dôvody na pridanie označenia, ale žiadosť by mala byť podaná prostredníctvom kanálov Sirene.

Je potrebný osobitný postup na zabezpečenie dôvernosti niektorých informácií. Preto by akýkoľvek kontakt medzi útvarmi zodpovednými za bezpečnosť štátu mal byť úplne oddelený od kontaktu medzi úradmi Sirene. Dôvody na pridanie označenia by tak mali byť prerokované priamo medzi útvarmi pre bezpečnosť štátu a nie prostredníctvom úradov Sirene.

8.   UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 100 (20)

Je potrebné dodržať/zvážiť tieto kroky:

kontrola existencie viacnásobných upozornení,

výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania,

postup Sirpit, pozri bod 2.9 v časti Všeobecné postupy.

8.1.   Upozornenia na vozidlá podľa článku 100

8.1.1.   Kontrola existencie viacnásobných upozornení na vozidlo

Povinnými opisnými identifikačnými prvkami pri upozorneniach na vozidlá sú:

evidenčné číslo vozidla a/alebo

sériové číslo.

V SIS môžu byť uvedené obe čísla.

Kontroly existencie viacnásobných upozornení sa vykonávajú porovnaním čísiel. Ak sa pri vkladaní nového upozornenia zistí, že rovnaké sériové číslo a/alebo evidenčné číslo vozidla už v SIS existujú, predpokladá sa, že nové upozornenie bude viesť k viacnásobným upozorneniam na rovnaké vozidlo. Tento spôsob overovania je však účinný len v prípade, ak sú použité rovnaké opisné prvky, a preto porovnanie nie je vždy možné.

Úrad Sirene upozorní vnútroštátnych používateľov na problémy, ktoré môžu vzniknúť pri porovnaní len jedného z čísel, kedy pozitívna odpoveď nemusí automaticky znamenať, že ide o pozitívny výsledok vyhľadávania a negatívna odpoveď neznamená, že na vozidlo neexistuje žiadne upozornenie.

Opisné identifikačné prvky, ktoré sa použijú na určenie toho, či sú dve upozornenia na vozidlá identické, sú upresnené v prílohe 6 k tejto príručke.

Konzultačné postupy, ktoré majú úrady Sirene prijať pre vozidlá, sú rovnaké ako pre osoby.

8.1.2.   Osobitný prípad upozornení na vozidlá

Boli prijaté tieto všeobecné odporúčania:

a)

Členský štát môže do SIS vložiť na jedno vozidlo len jedno upozornenie.

b)

Viacero členských štátov môže vložiť upozornenie na rovnaké vozidlo, ak sú upozornenia zlučiteľné alebo môžu existovať súbežne.

c)

V rámci článku 99 sú upozornenia vydané na účel „skrytého sledovania“ nezlučiteľné s upozorneniami vydanými na účel „cielených kontrol“ (formulár E).

d)

Upozornenia na základe článku 99 sú nezlučiteľné s upozorneniami na základe článku 100.

e)

Úrad Sirene členského štátu, ktorý vydal upozornenie, uchováva záznam o každej žiadosti o vloženie ďalšieho upozornenia, ktorá bola po konzultácii zamietnutá na základe uvedených ustanovení, a to až do vymazania upozornenia.

Tabuľka zlučiteľných upozornení

Priorita v zostupnom poradí dôležitosti

Dôvody zlučiteľnosti upozornenia

Článok 99

Skryté sledovanie

Článok 99

Skryté sledovanie

Článok 99

Cielená kontrola

Článok 99

Cielená kontrola

Článok 100

Článok 100

8.2.   Poskytovanie ďalších informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

Bol prijatý tento postup:

a)

Úrady Sirene môžu poskytnúť ďalšie informácie o upozorneniach na základe článkov 95 až 100 a môžu pri tom konať v mene justičných orgánov, ak tieto informácie patria do rámca vzájomnej súdnej pomoci.

b)

Ak to následné operácie po zistení zhody s upozornením vyžadujú (napr. ak bolo zistené porušenie zákona, alebo ak sú ohrozené právo a poriadok, ak je potrebné bližšie identifikovať vec, vozidlo alebo osobu atď.), informácie poskytnuté ako doplnok k informáciám stanoveným v hlave IV Schengenského dohovoru, najmä pokiaľ ide o články 99 a 100, budú poskytnuté na základe článkov 39 a 46 uvedeného dohovoru. Každý členský štát musí prijať primerané opatrenia, aby zabezpečil účinnú a efektívnu výmenu doplňujúcich informácií na základe článkov 39 a 46.

Úrady Sirene zašlú „ďalšie informácie“ čo najrýchlejšie prostredníctvom formulára P ako odpoveď na formulár G, ak sa pozitívny výsledok vyhľadávania týka upozornenia na vozidlo podľa článku 100 Schengenského dohovoru.

(Poznámka: Vzhľadom na to, že žiadosť je naliehavá a nebude preto možné zhromaždiť všetky informácie okamžite, je dohodnuté, že niektoré položky nebudú povinné ale voliteľné a že úsilie bude venované zhromaždeniu informácií, ktoré sa týkajú hlavných položiek, napr.: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166 a 167).

9.   ŠTATISTIKA

Úrady Sirene poskytnú štatistiku o pozitívnych výsledkoch vyhľadávania raz ročne. Štatistika bude zahŕňať všetky články a druhy upozornení. Štatistická správa sa zašle v elektronickej forme generálnemu sekretariátu Rady.


(1)  Toto znenie je identické so znením uvedeným v prílohe k rozhodnutiu 2006/758/ ES (pozri stranu 41 tohto úradného vestníka).

(2)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.

(3)  Pozri poznámku pod čiarou č. 2.

(4)  Pokiaľ nie je uvedené inak, pod článkami, na ktoré sa odkazuje, sa rozumejú články Dohovoru z roku 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach (Schengenský dohovor).

Článok 92 ods. 4 nadobudol účinnosť v súlade s článkom 1 ods. 1 rozhodnutia Rady 2005/451/SVV (Ú. v. EÚ L 158, 21.6.2005, s. 26) a článkom 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 2005/211/SVV (Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 44).

(5)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.

(6)  Dodatočné informácie k upozorneniam týkajúcemu sa bezpečnosti štátu.

(7)  Kontrola dvojitého upozornenia na rovnakú osobu.

(8)  Kontrola dvojitého upozornenia na rovnaké vozidlo.

(9)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(10)  Dokument SN 1503/1/00, verzia č. 5.1.

(11)  Povinné.

(12)  Je potrebné vyplniť buď pole 1 alebo pole 2.

(13)  Je potrebné vyplniť len v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 39 alebo 46 (pole 2).

(14)  Je možné vložiť možnosť „neznáme“.

(15)  „Osoby, ktorých zatknutie sa žiada na účely extradície“.

(16)  Štátny príslušníci tretích štátov, na ktorých bolo vydané upozornenie na účely odopretia vstupu (články 2, 25, 96).

(17)  Nezvestné osoby alebo osoby, ktoré v záujme ochrany ich vlastnej bezpečnosti alebo odvrátenia nebezpečenstva musia byť dočasne umiestnené pod policajnú ochranu.

(18)  Údaje o svedkoch a osobách, ktoré sa v rámci trestného konania, musia dostaviť pred súd.

(19)  Údaje o osobách alebo vozidlách na účely skrytého sledovania alebo iných cielených kontrol.

(20)  Veci hľadané na účel zaistenia alebo dôkazného zaistenia v rámci trestného konania.


PRÍLOHA 2

TABUĽKA ZHODY

Nahradená verzia príručky Sirene 2003/C 38/01

Revidovaná príručka Sirene, ktorou sa nahrádza verzia 2003/C 38/01

Úvod

Úvod

1

 

2

1

2.3 (dôverné)

Obsah tohto oddielu je teraz dostupný ako GLOBALl SIS DOCUMENT (5914/06 SIRIS 29/COMIX 113) a je pravidelne aktualizovaný a distribuovaný v rámci pracovnej skupiny SIS.

Príloha 5 (dôverné)

Formuláre B, C a D sa už nebudú používať a z prílohy 5 sú odstránené.

3.1

3

3.1.1

3.1

3.1.2

3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.1.3

2

2.1

2.1.1

3

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.1.4

2.15

2.15.1

2.15.2

2.15.4

3

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

5

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

7

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5

3.1.5

2

2.2

2.2.1

2.2.2

3

3.1.6

4

4.1

4.6

4.7

3.1.7

2

2.3

3.1.8

2.

2.4

2.5

3.1.9

2

2.6

3.1.10

2

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

3.2

2

3.2.1

2.12

3.2.2

2.12.1

3.2.3

2.13

2.13.1

2.13.2

2.13.3

2.13.4

2.13.5

2.13.6

2.14

2.14.1

2.14.2

4

3

4.1.1

3.1

3.1.2

3.4

3.4.1

4.1.2

7

7.3

4.2

3

4.2.1

3.4

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.6

4.3

2

2.1.3

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

4.3.1

2

2.1.2

3

3.3.3

4.3.2

8

8.1.1

8.1.2

4.3.3

2

2.1.3

4.4

2

4.4.1

2.15

4.4.2

2.15.1

4.4.3

2.15.2

2.15.3

2.15.4

3

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

5

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

7

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5

4.5

2

4.5.1

2.2.1

4.5.2

2.2.2

3

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

4.6

4

4.6.1

4.1

4.6.2

4.2

4.5

4.6

4.7

4.7

2

4.7.1

2.3

3.7.3

4.8

2

4.8.1

2.4

4.8.2

2.5

4.9

2

4.9.1

2.6

4.9.2

2.7

4.10

2

4.10.1

2.7

4.10.2

2.7.1

4.10.3

2.7.2

2.7.3

5

5.1

5.1.1

2

5.1.2.1

3

5.1.2.2

4

5.1.2.3

5

5.1.2.4

6

5.1.2.5

5.1.2.6

7

5.1.2.7

8

5.2

3

5.2.1

3.4.5

7

7.2

5.3

2

5.3.1

2.8

5.3.2

2.8.1

3

3.8

3.8.1

 

2.9

2.9.1

 

2.10

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

2.11

 

3.1.1

3.2.3

3.4.1

 

3.9

3.9.1

3.9.2

 

4.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.8

 

9

Prílohy 1, 2, 3 a 4 (dôverné)

Prílohy 1, 2 a 4 (dôverné)

Úvod a formuláre

Úvod a formuláre

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M a P v prílohe 5 a prílohe 6 (dôverné)

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M a P v prílohe 5 a prílohe 6 (dôverné)


16.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/41


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. septembra 2006

o zmene a doplnení príručky Sirene

(2006/758/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2004/201/SVV z 19. februára 2004 o postupoch na zmenu a doplnenie príručky Sirene (1), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Príručka Sirene (2) je súborom pokynov pre operátorov v úradoch Sirene každého členského štátu, v ktorej sa podrobne popisujú pravidlá a postupy upravujúce dvojstrannú alebo mnohostrannú výmenu doplňujúcich informácií, ktorá ja potrebná na vykonanie niektorých ustanovení Dohovoru z roku 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach (3) (ďalej len „Schengenský dohovor“).

(2)

Európsky zatýkací rozkaz (EZR) (4) je prvým konkrétnym krokom v rámci právneho vývoja v oblasti trestného práva, prostredníctvom ktorého sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania, ktorá ruší formálne postupy vydávania osôb medzi členskými štátmi v prípade osôb, ktoré unikajú pred spravodlivosťou po tom, ako boli s konečnou platnosťou odsúdené a ktorá urýchľuje vydávacie postupy v prípade osôb podozrivých zo spáchania trestného činu. Európskym zatýkacím rozkazom sa nahrádzajú všetky predchádzajúce nástroje týkajúce sa vydávania osôb medzi členskými štátmi vrátane ustanovení hlavy III Schengenského dohovoru. Európsky zatýkací rozkaz bude sprevádzať väčšinu nových vydaných upozornení podľa článku 95 Schengenského dohovoru (osoby, ktorých zatknutie sa žiada na účely extradície). Mali by sa zaviesť osobitné kontroly a pracovné postupy, ktoré sú v rámci úradov Sirene a ich spolupráce potrebné pred každým takýmto prípadom, a mali by sa uviesť do súladu s požiadavkami vyplývajúcimi z európskeho zatýkacieho rozkazu.

(3)

Rozhodnutím Rady 2005/211/SVV z 24. februára 2005 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (5) boli zavedené niektoré nové funkcie vo vzťahu k súčasnej verzii Schengenského informačného systému (SIS), najmä pokiaľ ide o poskytnutie prístupu k určitým druhom údajov vložených do SIS a zaznamenávanie a prenos osobných údajov. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali upraviť pracovné postupy uplatňované v rámci úradov SIRENE a ich spolupráce.

(4)

Technický rozvoj systému Sirpit (Sirene Picture Transfer) si vyžaduje, aby boli vytvorené osobitné pracovné postupy v rámci dotknutých úradov Sirene a ich spolupráce, ktoré im umožnia výmenu fotografií a daktyloskopických odtlačkov prstov elektronicky s cieľom rýchleho a presného určenia totožnosti osôb. Tieto postupy by sa mali zaradiť do obsahu revidovanej príručky Sirene.

(5)

V oblasti noriem pracovných postupov, technickej infraštruktúry, bezpečnostných opatrení a požiadaviek kladených na pracovníkov úradov Sirene došlo k určitému vývoju. Príručka Sirene sa naposledy menila a dopĺňala v roku 1999. V dôsledku toho je v súčasnosti potrebné uskutočniť zásadné zmeny a doplnenia, aby sa zabezpečila jednotnosť pracovných postupov, technickej infraštruktúry, bezpečnostných opatrení a požiadaviek kladených na pracovníkov. Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení, ktoré je potrebné v príručke Sirene uskutočniť, je na mieste, aby sa súčasné znenie príručky Sirene nahradilo jej revidovanou a aktualizovanou verziou.

(6)

V rozhodnutí Rady 2003/19/ES zo 14. októbra 2002 o odtajnení niektorých častí príručky Sirene, ktoré prijal výkonný výbor zriadený Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (6), sa ustanovuje, že odtajnené časti príručky Sirene sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Týmto rozhodnutím sa vytvára potrebný základ pre prijatie zmien a doplnení príručky Sirene v súvislosti s otázkami, ktoré patria do predmetu pôsobnosti Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluvy o EÚ“). Rozhodnutím Komisie 2006/757/ES (konečné znenie) z 22. septembra 2006 o zmene a doplnení príručky Sirene (7) sa vytvára potrebný základ pre prijatie zmien a doplnení príručky Sirene v súvislosti s otázkami, ktoré patria do predmetu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluvy o ES“). Skutočnosť, že základ potrebný na prijatie revízie príručky Sirene je tvorený dvoma osobitnými nástrojmi, nemá žiaden vplyv na zásadu, podľa ktorej je príručka jediným a jednotným dokumentom. Z dôvodu prehľadnosti by sa však mala priložiť k obom týmto rozhodnutiam.

(8)

Spojené kráľovstvo sa zúčastňuje na tomto rozhodnutí v súlade s článkom 5 Protokolu, ktorým sa začleňuje schengenské acquis do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a k Zmluve o ES a v súlade s článkom 8 ods. 2 rozhodnutia Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (8).

(9)

Írsko sa zúčastňuje na tomto rozhodnutí v súlade s článkom 5 Protokolu, ktorým sa začleňuje schengenské acquis do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a k Zmluve o ES a v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (9).

(10)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na oblasť uvedenú v článku 1 písm. G rozhodnutia Rady 1999/437/ES (10) o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode.

(11)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody podpísanej Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na oblasť uvedenú v článku 1 písm. G rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/849/ES (11) o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení dohody.

(12)

Toto rozhodnutie je aktom, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 3 rozhodnutia Rady 2004/201/SVV.

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1.   Na účely otázok, ktoré patria do predmetu pôsobnosti Zmluvy o EÚ, sa príručka Sirene nahrádza verziou, ktoré je obsiahnutá v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu.

2.   Odkazy na nahradenú príručku Sirene sa považujú za odkazy na verziu príručky Sirene uvedenú v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe 2 k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli 22. septembra 2006

Za Komisiu

Franco FRATTINI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 45.

(2)  Ú. v. ES C 38, 17.2.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.

(4)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 44.

(6)  Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 34.

(7)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(8)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(9)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(10)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(11)  Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26.


PRÍLOHA 1

REVIDOVANÁ PRÍRUČKA SIRENE (1)

OBSAH

Úvod

1.

SCHENGENSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (SIS) A NÁRODNÉ ÚRADY SIRENE

1.1.

Právny základ (článok 92 ods. 4 Schengenského dohovoru)

1.2.

Úrad Sirene

1.3.

Príručka Sirene

1.4.

Normy

1.4.1.

Dostupnosť

1.4.2.

Kontinuita

1.4.3.

Bezpečnosť

1.4.4.

Prístupnosť

1.4.5.

Komunikácia

1.4.6.

Pravidlá transkripcie

1.4.7.

Kvalita údajov

1.4.8.

Štruktúry

1.4.9.

Archivácia

1.5.

Zamestnanci

1.5.1.

Vedomosti a znalosti

1.5.2.

Odborná príprava

1.5.3.

Výmeny zamestnancov

1.6.

Technická infraštruktúra

1.6.1.

Automatické vkladanie údajov

1.6.2.

Automatické vymazanie údajov

1.6.3.

Výmena údajov medzi úradmi Sirene

1.6.4.

Kvalita údajov SIS

2.

VŠEOBECNÉ POSTUPY

2.1.

Viacnásobné upozornenia (článok 107)

2.1.1.

Výmena informácií v prípade viacnásobných upozornení

2.1.2.

Kontrola existencie viacnásobných upozornení na osobu

2.1.3.

Dohoda o vložení nového upozornenia, ktoré je nezlučiteľné s existujúcim upozornením (formulár E)

2.2.

Výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

2.2.1.

Poskytovanie ďalších informácií

2.3.

Prípady, keď nie je možné uplatniť náležité postupy po pozitívnom výsledku vyhľadávania (článok 104 ods. 3)

2.4.

Prípady, keď dôjde k zmene pôvodného účelu upozornenia (článok 102 ods. 3)

2.4.1.

Postupy na zmenu pôvodného účelu

2.5.

Právne alebo vecne chybné údaje (článok 106)

2.5.1.

Opravné postupy

2.6.

Právo na prístup k údajom a právo na opravu údajov (články 109 a 110)

2.6.1.

Výmena informácií v súvislosti s právom na prístup k údajom a právom na opravu údajov

2.6.2.

Informácie o žiadostiach o prístup k upozorneniam vydaným inými členskými štátmi

2.6.3.

Informácie o prístupe a opravných postupoch

2.7.

Vymazanie v prípade zániku podmienok zachovania upozornenia

2.8.

Zneužitie totožnosti

2.9.

Sirpit (Sirene Picture Transfer)

2.9.1.

Vývoj a pôvod Sirpit (Sirene Picture Tranfer – prenos obrazu Sirene)

2.9.2.

Ďalšie použitie vymenených údajov vrátane archivácie

2.9.3.

Technické požiadavky

2.9.4.

Vnútroštátny identifikačný útvar

2.9.5.

Použitie formulára L Sirene

2.9.6.

Postup Sirpit

2.9.6.1.

Porovnanie vykonáva úrad Sirene, ktorý našiel subjekt

2.9.6.2.

Porovnanie vykonáva úrad Sirene poskytujúci informácie

2.9.6.3.

Vstupná obrazovka

2.10.

Policajná spolupráca (články 39 – 46)

2.10.1.

Osobitné právomoci v oblasti policajných a bezpečnostných záležitostí. Hlava III (články 39 a 46)

2.11.

Prekrývanie sa úloh Sirene a Interpolu

2.11.1.

Prednosť upozornení SIS pred upozorneniami Interpolu

2.11.2.

Výber komunikačného kanála

2.11.3.

Použitie a šírenie upozornení Interpolu v schengenských štátoch

2.11.4.

Zasielanie informácií tretím štátom

2.11.5.

Pozitívny výsledok vyhľadávania a vymazanie upozornenia

2.11.6.

Zlepšenie spolupráce medzi úradmi Sirene a národnými ústredňami Interpolu

2.12.

Spolupráca s Europolom a Eurojustom

2.13.

Osobitné druhy pátrania

2.13.1.

Geograficky zamerané pátranie

2.13.2.

Pátranie za účasti zvláštnych policajných jednotiek cieľového pátrania

2.14.

Pridanie označenia

2.14.1.

Výmena informácií pri pridávaní označenia

2.14.2.

Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

2.14.3.

Žiadosť o pridanie označenia

2.14.4.

Žiadosť o systematické pridávanie označenia v prípade štátnych príslušníkov určitého členského štátu

3.

UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 95

3.1.

Kontroly vykonané členským štátom pred vydaním upozornenia

3.2.

Kontrola, či vnútroštátne právne predpisy členského štátu umožňujú zatknutie na účely vydania alebo extradície

3.3.

Viacnásobné upozornenia

3.3.1.

Kontrola existencie viacnásobných upozornení (článok 107)

3.3.2.

Výmena informácií

3.3.3.

Vloženie prezývky

3.4.

Dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané členským štátom

3.4.1.

Dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané v súvislosti s EZR

3.4.2.

Dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané v súvislosti s predbežným zadržaním

3.4.3.

Ďalšie informácie na určenie totožnosti osoby

3.4.4.

Zasielanie formulárov A a M

3.5.

Pridanie označenia na základe žiadosti iného členského štátu

3.5.1.

Výmena informácií pri pridávaní označenia

3.5.2.

Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

3.5.3.

Žiadosť o pridanie označenia

3.5.4.

Žiadosť o systematické pridávanie označenia v prípade štátnych príslušníkov určitého členského štátu

3.6.

Postup úradov Sirene po prijatí upozornenia na základe článku 95

3.7.

Výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

3.7.1.

Informovanie členských štátov v prípade zistenia zhody s upozornením

3.7.2.

Poskytovanie ďalších informácií

3.7.3.

V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

3.8.

Vymazanie upozornenia

3.8.1.

Vymazanie v prípade zániku podmienok zachovania upozornenia

3.9.

Zneužitie totožnosti

3.9.1.

Zhromažďovania a poskytovanie informácií o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá

3.9.2.

Poskytovanie informácií o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá

4.

UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 96

4.1.

Úvod

4.2.

Upozornenia podľa článku 96

4.3.

Vloženie prezývky

4.4.

Zneužitie totožnosti

4.4.1.

Zhromažďovanie a poskytovanie informácií o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá

4.5.

Vydávanie povolení na pobyt alebo víz

4.6.

Odopretie vstupu alebo vyhostenie zo schengenského územia

4.7.

Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích štátov, ktorým má byť odopretý vstup

4.8.

Informovanie schengenských členských štátov v prípade zistenia zhody s upozornením

5.

UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 97

5.1.

Upozornenia podľa článku 97

5.2.

Pridanie označenia

5.2.1.

Výmena informácií pri pridávaní označenia

5.2.2.

Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

5.2.3.

Žiadosť o pridanie označenia

5.3.

V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

5.3.1.

Poskytovanie ďalších informácií

6.

UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 98

6.1.

Upozornenia podľa článku 98

6.2.

V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

6.2.1.

Poskytovanie ďalších informácií

7.

UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 99

7.1.

Upozornenia podľa článku 99 ods. 2

7.2.

Vloženie prezývky

7.3.

Konzultácia s členskými štátmi pred vložením upozornenia z dôvodov bezpečnosti štátu

7.4.

Pridanie označenia

7.4.1.

Výmena informácií pri pridávaní označenia

7.4.2.

Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

7.4.3.

Žiadosť o pridanie označenia

7.5.

Poskytovanie ďalších informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

8.

UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 100

8.1.

Upozornenia na vozidlá podľa článku 100

8.1.1.

Kontrola existencie viacnásobných upozornení na vozidlo

8.1.2.

Osobitný prípad upozornení na vozidlá

8.2.

Poskytovanie ďalších informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

9.

ŠTATISTIKA

ÚVOD

Dňa 14. júna 1985 päť štátov (Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika, Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo) podpísalo v Schengene, malom mestečku v Luxembursku, dohodu s cieľom umožniť „… všetkým štátnym príslušníkom členských štátov voľne prekračovať vnútorné hranice …“ a umožniť „voľný pohyb tovaru a služieb“.

Jednou z podmienok uplatňovania tejto dohody bolo, aby zrušenie vnútorných hraníc neohrozovalo bezpečnosť štátu. Inými slovami, územie členských štátov musí byť chránené.

Niekoľko špecializovaných skupín bolo poverených preskúmaním praktických opatrení, ktoré by umožnili vyhnúť sa bezpečnostným nedostatkom po nadobudnutí platnosti dohody.

Praktické výsledky tejto práce sú zhrnuté v dvoch dokumentoch, jednom technickom (realizačná štúdia) a druhom právnom (dohovor).

V realizačnej štúdii, ktorá bola predložená ministrom a štátnym tajomníkom piatich signatárskych štátov dohody v novembri 1988, sú stanovené všeobecné technické princípy vytvorenia Schengenského informačného systému (SIS).

V štúdii sa stanovuje nielen štruktúra informačného systému, ale aj základné špecifikácie jeho organizácie, ktorá má zaručiť jeho správne fungovanie. Táto štruktúra bola označená názvom „Sirene“, ktorý je akronymom jej definície v angličtine: S upplementary I nformation RE quest at the National Entries (žiadosť o dodatočné informácie k národným záznamom).

Toto je súhrnný opis postupu pri prenose dodatočných informácií požadovaných konečným používateľom na účely ďalšieho postupu v prípade, keď bol použitý SIS a výsledok vyhľadávania bol pozitívny.

Päť zakladateľských štátov podpísalo Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (2), 19. júna 1990 a neskôr sa k nim pripojili Taliansko (27. novembra 1990), Španielsko a Portugalsko (25. júna 1991), Grécko (6. novembra 1992), Rakúsko (28. apríla 1995) a Dánsko, Švédsko a Fínsko (19. decembra 1996). V dohovore sú stanovené všetky právne predpisy, ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty. Nórsko a Island tiež uzavreli s členskými štátmi dohodu o spolupráci 19. decembra 1996.

Schengenské acquis – dohovor – bolo začlenené do právneho rámca Európskej únie prostredníctvom protokolov pripojených k Amsterdamskej zmluve v roku 1999. Dňa 12. mája 1999 bolo prijaté rozhodnutie Rady, ktorým sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii stanovuje právny základ pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria schengenské acquis.

Podrobne sú stanovené aj spoločné postupy a pravidlá spolupráce medzi partnermi. Hlava IV je venovaná výhradne Schengenskému informačnému systému.

Schengenský Informačný Systém (SIS) by mal orgánom zodpovedným za:

a)

hraničné kontroly;

b)

vykonávanie a koordináciu iných policajných a colných kontrol vo vnútrozemí;

c)

vydávanie víz, povolení na pobyt a administratívne záležitosti týkajúce sa cudzincov;

poskytovať prístup k upozorneniam na osoby, vozidlá a veci prostredníctvom automatizovaného postupu vyhľadávania.

Systém SIS tvoria dve samostatné zložky: jednou z nich je centrálny systém a druhou národné systémy (jeden v každom štáte). Systém SIS funguje na princípe, ktorý spočíva v tom, že národné systémy si údaje v elektronickej podobe nemôžu vymieňať priamo medzi sebou, ale len prostredníctvom centrálneho systému (C.SIS).

Členským štátom by však malo byť umožnené vymieňať si dodatočné informácie potrebné na implementáciu niektorých ustanovení dohovoru a na riadne fungovanie SIS, a to buď na dvojstrannom, alebo na viacstrannom základe.

Aby každý národný schengenský informačný systém (N.SIS) spĺňal prevádzkové požiadavky stanovené v realizačnej štúdii a dohovore, musí využívať tieto dodatočné informácie, ktoré sú nevyhnutné na využívanie počítačového systému Sirene.

Prostredníctvom tohto technicko-prevádzkového útvaru bude zabezpečený prenos všetkých žiadostí o dodatočné informácie k národným upozorneniam.

Členské štáty prijali túto zásadu:

Každý členský štát zriadi národný úrad Sirene, ktorý bude slúžiť ako jediný kontaktný bod pre ostatných partnerov a bude v nepretržitej prevádzke.

Právne základy, prípady, v ktorých je potrebné konať, postupy, ktoré sa majú dodržiavať, a všeobecné zásady organizácie úradov Sirene sú vymedzené spoločne všetkými členskými štátmi, aby existovali jednotné spoločné pravidlá. Predmetné dojednania sú uvedené v tejto „príručke Sirene“.

1.   SCHENGENSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (SIS) A NÁRODNÉ ÚRADY SIRENE

Schengenský informačný systém (SIS) vytvorený na základe ustanovení hlavy IV Dohovoru z roku 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach (Schengenský dohovor) (3), predstavuje dôležitý nástroj na uplatňovanie ustanovení schengenského acquis integrovaného do rámca Európskej únie.

1.1.   Právny základ (článok 92 ods. 4 Schengenského dohovoru) (4)

Členské štáty si vymieňajú prostredníctvom orgánov určených na tento účel (Sirene) všetky potrebné informácie súvisiace s vkladaním upozornení a umožňujúce prijatie vhodných opatrení v prípadoch, keď sa osoby a veci, o ktorých boli do Schengenského informačného systému vložené údaje, nájdu ako výsledok vyhľadávania v tomto systéme.

1.2.   Úrad Sirene

Systém SIS funguje na princípe, ktorý spočíva v tom, že národné systémy si údaje v elektronickej podobe nemôžu vymieňať priamo medzi sebou, ale len prostredníctvom centrálneho systému (C.SIS).

Je však nutné, aby si schengenské členské štáty mohli vymieňať dodatočné informácie potrebné na implementáciu niektorých ustanovení dohovoru a na riadne fungovanie SIS, a to buď na dvojstrannom, alebo na viacstrannom základe.

Na splnenie prevádzkových požiadaviek stanovených v dohovore musí každý schengenský členský štát zriadiť centrálny orgán, ktorý bude jediným kontaktným bodom na výmenu dodatočných informácií súvisiacich s údajmi SIS. Tento kontaktný bod, ktorý sa označuje ako úrad Sirene, musí byť plne funkčný 24 hodín denne 7 dní v týždni.

1.3.   Príručka Sirene

Príručka Sirene je súborom pokynov pre úrady Sirene, v ktorej sú podrobne opísané pravidlá a postupy, ktorými sa riadi dvojstranná alebo viacstranná výmena dodatočných informácií uvedených v odseku 1.2.

1.4.   Normy

Spolupráca prostredníctvom Sirene je založená na týchto základných normách:

1.4.1.   Dostupnosť

Každý členský štát zriadi národný úrad Sirene, ktorý bude slúžiť ako jediný kontaktný bod pre členské štáty uplatňujúce Schengenský dohovor. Tento úrad je plne prevádzkyschopný 24 hodín denne. Dostupnosť technických analýz, podpory a riešení je tiež zabezpečená 24 hodín denne.

1.4.2.   Kontinuita

Každý úrad Sirene vybuduje vnútornú štruktúru, ktorá zabezpečuje kontinuitu, pokiaľ ide o riadenie, zamestnancov a technickú infraštruktúru.

Riaditelia jednotlivých úradov Sirene sa stretávajú aspoň dvakrát ročne, aby posúdili kvalitu spolupráce medzi svojimi útvarmi, prijali potrebné technické alebo organizačné opatrenia v prípade ťažkostí a aby podľa potreby upravili jednotlivé postupy.

1.4.3.   Bezpečnosť

Bezpečnosť priestorov

Ochrana priestorov úradov Sirene musí byť zabezpečená prostredníctvom fyzických a organizačných bezpečnostných opatrení. Konkrétne opatrenia sa stanovia v závislosti od výsledkov posúdenia hrozieb, ktoré vykoná každý schengenský štát. Odporúčania a osvedčené postupy uvedené vo zväzku 2 Schengenského katalógu EÚ: Schengenský informačný systém Sirene by sa mali preniesť do praxe, rovnako ako aj rozhodnutie Rady 2001/264/ES (5).

Konkrétne opatrenia sa môžu líšiť, keďže budú musieť zodpovedať hrozbám v bezprostrednom okolí a konkrétnemu umiestneniu úradu Sirene. Môžu zahŕňať:

vonkajšie okná vybavené bezpečnostnými sklami,

zabezpečené a uzatvorené dvere,

tehlové/betónové steny obklopujúce úrad Sirene,

poplašné zariadenia proti neoprávnenému vniknutiu do objektu vrátane zaznamenávania vstupov, výstupov a neobvyklých udalostí,

bezpečnostnú strážnu službu na mieste alebo rýchlo dostupnú,

hasiaci systém a/alebo priame prepojenie na hasičský zbor,

vyhradené priestory, aby zamestnanci, ktorí sa nepodieľajú na opatreniach medzinárodnej policajnej spolupráce alebo ktorí nemajú oprávnenie na prístup k dokumentom, nemohli vstupovať do kancelárií úradu Sirene alebo cez ne prechádzať a/alebo

dostatočný záložný zdroj elektrickej energie.

Bezpečnosť systému

Základné zásady bezpečnosti systému sú stanovené v článku 118 Schengenského dohovoru.

V ideálnom prípade by systém úradu Sirene mal zahŕňať záložný počítačový a databázový systém na inom mieste pre prípad vážnej mimoriadnej udalosti v úrade Sirene.

1.4.4.   Prístupnosť

Na splnenie povinnosti poskytnúť dodatočné informácie musia mať zamestnanci priamy alebo nepriamy prístup ku všetkým relevantným vnútroštátnym informáciám a odbornému poradenstvu.

1.4.5.   Komunikácia

Operatívna

Schengenské členské štáty vyberú na základe spoločnej dohody osobitný kanál, ktorý sa bude využívať na komunikáciu v rámci Sirene. Len vtedy, keď tento kanál nie je dostupný, sa v závislosti od konkrétneho prípadu určia iné a vzhľadom na okolnosti najvhodnejšie prostriedky komunikácie, a to podľa technických možností a požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu, ktoré musia byť splnené.

Písomné správy sa delia do dvoch kategórií: voľný text a štandardné formuláre. Formuláre musia byť v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe 5. Formuláre B (6), C (7) a D (8) sa už nebudú používať a z prílohy 5 sú odstránené.

Aby sa pri dvojstrannej komunikácii medzi zamestnancami Sirene dosiahla maximálna účinnosť, použije sa jazyk, ktorý ovládajú obe strany.

Úrad Sirene odpovedá čo najskôr na všetky žiadosti o informácie, ktoré predložili iné členské štáty prostredníctvom ich úradov Sirene. Odpoveď musí byť v každom prípade poskytnutá do 12 hodín.

Priority v rámci každodennej práce sa určia na základe druhu upozornenia a dôležitosti prípadu.

Neoperatívna

Na výmenu iných ako operatívnych informácií by mal úrad Sirene používať určené e-mailové adresy SIS-NET.

1.4.6.   Pravidlá transkripcie

Pravidlá transkripcie uvedené v prílohe 2 sa musia dodržiavať.

1.4.7.   Kvalita údajov

Povinnosťou každého úradu Sirene je vykonávať úlohu koordinátora pre zabezpečenie kvality údajov, ktoré sa vkladajú do SIS. Na tento účel musia mať úrady Sirene na vnútroštátnej úrovni potrebné právomoci, aby mohli vykonávať túto úlohu, za ktorú sú zodpovedné podľa článku 92 ods. 4 a článku 108. Je preto potrebné, aby existovala určitá forma vnútroštátneho auditu kvality údajov, ktorý by zahŕňal kontrolu pomeru upozornenia/pozitívne výsledky vyhľadávania a obsahu údajov.

Mali by sa vytvoriť vnútroštátne normy pre odbornú prípravu konečných používateľov v oblasti zásad kvality údajov a jej praktických aspektov.

1.4.8.   Štruktúry

Všetky vnútroštátne agentúry vrátane úradov Sirene, ktoré sú zodpovedné za medzinárodnú policajnú spoluprácu, musia byť organizované štruktúrovane, aby sa predišlo kompetenčným konfliktom s inými vnútroštátnymi orgánmi vykonávajúcimi podobné úlohy a zdvojovaniu práce.

1.4.9.   Archivácia

a)

Každý členský štát prijme ustanovenia týkajúce sa uchovávania informácií.

b)

Úrad Sirene členského štátu, ktorý vydal upozornenie, je povinný umožniť prístup ku všetkým informáciám o vlastných upozorneniach ostatným členským štátom.

c)

Archívy každého úradu Sirene by mali umožňovať rýchly prístup k relevantným informáciám, aby bolo možné spĺňať veľmi krátke lehoty na poskytnutie informácií.

d)

Záznamy a iné správy zaslané inými členskými štátmi sa musia uchovávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a súkromia v prijímajúcom členskom štáte. Uplatňujú sa aj ustanovenia hlavy VI Schengenského dohovoru a smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (9). Pokiaľ je to možné, tieto dodatočné informácie nebude úrad Sirene po vymazaní zodpovedajúceho upozornenia ďalej uchovávať.

e)

Zneužitie totožnosti: Informácie týkajúce sa zneužitia totožnosti by mali byť vymazané po vymazaní príslušného upozornenia.

1.5.   Zamestnanci

1.5.1.   Vedomosti a znalosti

Zamestnanci úradu Sirene musia mať jazykové znalosti pokrývajúce čo najväčší počet jazykov a službukonajúci pracovníci musia byť schopní komunikovať so všetkými úradmi Sirene.

Musia mať potrebné vedomosti o:

vnútroštátnych a medzinárodných právnych aspektoch,

vnútroštátnych orgánoch presadzovania práva a

vnútroštátnych a európskych súdnych a imigračných správnych systémoch.

Musia byť spôsobilí nezávisle riešiť každý prichádzajúci prípad.

V prípade mimoriadnych žiadostí alebo odborného (právneho) poradenstva by mali mať možnosť požiadať o pomoc svojich nadriadených a/alebo odborníkov.

Službukonajúci pracovníci mimo úradných hodín musia mať rovnaké právomoci, znalosti a spôsobilosť, ako aj možnosť obrátiť sa na odborníkov, ktorí sú k dispozícii na požiadanie.

Vyžadujú sa odborné vedomosti v oblasti práva potrebné na riešenie bežných aj mimoriadnych prípadov. V závislosti od konkrétneho prípadu môže tieto odborné vedomosti poskytnúť akýkoľvek zamestnanec s potrebným právnickým vzdelaním alebo odborníci z justičných orgánov.

Vnútroštátne orgány zodpovedné za prijímanie pracovníkov musia pri prijímaní nových pracovníkov brať do úvahy všetky uvedené znalosti a vedomosti a následne zorganizovať interné kurzy alebo semináre odbornej prípravy, a to na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Zamestnanci s vysokou úrovňou skúseností sú schopní pracovať na základe vlastnej iniciatívy, a teda schopní efektívne riešiť jednotlivé prípady. Je preto vhodné, aby dochádzalo len k malej fluktuácii pracovníkov, čo si vyžaduje jednoznačnú podporu riadiacich zložiek, ktorá umožní realizáciu tejto delegovanej zodpovednosti.

1.5.2.   Odborná príprava

Vnútroštátna úroveň

Na vnútroštátnej úrovni musí dostatočná odborná príprava zabezpečiť, aby zamestnanci spĺňali požadované štandardy stanovené v tejto príručke.

Odporúča sa, aby úrady Sirene boli zapojené do odbornej prípravy všetkých orgánov, ktoré vkladajú upozornenia, pričom dôraz je potrebné klásť na kvalitu údajov a na maximálne využívanie systému SIS.

Medzinárodná úroveň

Spoločné kurzy odbornej prípravy sa budú organizovať aspoň raz ročne s cieľom posilniť spoluprácu medzi úradmi Sirene tým, že poskytnú zamestnancom možnosť stretnúť sa s kolegami z iných úradov Sirene, vymieňať si informácie o vnútroštátnych pracovných metódach a prispejú k vytvoreniu konzistentnej a rovnakej úrovne vedomostí. Okrem toho tieto kurzy pomôžu zamestnancom uvedomiť si dôležitosť ich práce a potrebu vzájomnej solidarity pri zaisťovaní spoločnej bezpečnosti členských štátov.

1.5.3.   Výmeny zamestnancov

Úrady Sirene tiež môžu zvážiť možnosť zorganizovať výmeny zamestnancov s inými úradmi Sirene. Cieľom týchto výmen je pomôcť zlepšiť znalosť pracovných metód, predstaviť zamestnancom spôsob organizácie iných úradov Sirene a vytvoriť osobné kontakty s kolegami z iných členských štátov.

1.6.   Technická infraštruktúra

Vo všeobecnosti, technické zdroje sú zavedené metódy, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu informácií medzi úradmi Sirene.

Každý úrad Sirene musí byť vybavený počítačovým systémom riadenia, ktorý umožňuje značný stupeň automatizácie riadenia každodenných pracovných procesov.

1.6.1.   Automatické vkladanie údajov

Uprednostňovaným spôsobom vkladania upozornení SIS je automatický presun do N.SIS tých vnútroštátnych upozornení, ktoré spĺňajú kritériá na vloženie do SIS. Tento automatický presun, vrátane kontroly kvality údajov, by mal byť zároveň transparentný a nemal by vyžadovať dodatočný úkon orgánu, ktorý vkladá upozornenie.

1.6.2.   Automatické vymazanie údajov

Ak národný systém umožňuje automatický presun národných upozornení do SIS, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, vymazanie upozornenia v národnej databáze by malo zároveň viesť k automatickému vymazaniu jeho ekvivalentu v SIS.

Keďže viacnásobné upozornenia nie sú povolené, odporúča sa, aby vždy, keď je to možné a potrebné, boli druhé upozornenia a ďalšie následné upozornenia na tú istú osobu uchovávané na vnútroštátnej úrovni, aby ich bolo možné vložiť do systému po uplynutí platnosti prvého upozornenia na túto osobu.

1.6.3.   Výmena údajov medzi úradmi Sirene

Ustanovené pokyny pre výmenu údajov medzi úradmi Sirene sa musia dodržiavať (10).

1.6.4.   Kvalita údajov SIS

Aby úrady Sirene mohli plniť svoju úlohu koordinátora pre zabezpečenie kvality údajov (pozri odsek 1.5), musí byť k dispozícii potrebná IT podpora.

2.   VŠEOBECNÉ POSTUPY

Postupy opísané nižšie sa vzťahujú na takmer všetky články 95 – 100, osobitné postupy pre každý článok je možné nájsť v opise tohto článku:

2.1.   Viacnásobné upozornenia (článok 107)

Niekedy môže dôjsť k tomu, že rôzne štáty vydajú viacero upozornení na rovnaké subjekty. Je nevyhnutné, aby to nespôsobovalo zmätok u konečných používateľov a aby títo používatelia vedeli, aké opatrenia je potrebné prijať pri vkladaní upozornenia. Preto sa vytvoria rôzne postupy na odhaľovanie viacnásobných upozornení, ako aj mechanizmus na určenie priority pri ich vkladaní do SIS.

To vyžaduje:

kontroly pred vložením upozornenia, ktorých cieľom je zistiť, či sa už daný subjekt v SIS nachádza,

konzultáciu s ostatnými členskými štátmi v prípade, keď výsledkom vloženia upozornenia budú viacnásobné upozornenia, ktoré nie sú zlučiteľné.

2.1.1.   Výmena informácií v prípade viacnásobných upozornení

Členský štát môže do SIS vložiť na jednu osobu len jedno upozornenie;

Viacero členských štátov môže vložiť upozornenie týkajúce sa tej istej osoby, ak sú upozornenia zlučiteľné alebo môžu existovať súbežne;

Upozornenia na základe článku 95 sú zlučiteľné s upozorneniami na základe článkov 97 a 98. Môžu zároveň existovať súbežne s upozorneniami na základe článku 96, hoci v takýchto prípadoch majú postupy podľa článku 95 prednosť pred postupmi ustanovenými v prípade článku 96.

a)

Upozornenia na základe článkov 96 a 99 nie sú zlučiteľné navzájom, ani s upozorneniami na základe článkov 95, 97 alebo 98 bez toho, aby bola dotknutá možnosť súbežnej existencie upozornení na základe článkov 95 a 96.

V rámci článku 99 upozornenia vydané na účel „skrytého sledovania“ sú nezlučiteľné s upozorneniami na účely „cielených kontrol“.

b)

Poradie priority upozornení je takéto:

zatknutie na účely vydania alebo extradície (článok 95),

odopretie vstupu do schengenských štátov (článok 96),

umiestnenie pod ochranu (článok 97),

skryté sledovanie (článok 99),

cielené kontroly (článok 99) a

oznámenie miesta pobytu (články 97 a 98).

Odchýlky od tohto poradia priority sú možné po konzultácii medzi členskými štátmi, ak sú ohrozené dôležité vnútroštátne záujmy.

Tabuľka upozornení

Poradie dôležitosti

Článok 95

Článok 96

Článok 97

ochrana

Článok 99

(SS) osoby

Článok 99

(CK) osoby

Článok 97

miesto pobytu

Článok 98

Článok 99

(SS) vozidlá

Článok 99

(CK) vozidlá

Článok 100

Článok 95

áno

môžu existovať súbežne

áno

nie

nie

áno

áno

X

X

X

Článok 96

môžu existovať súbežne

áno

nie

nie

nie

nie

nie

X

X

X

Článok 97 ochrana

áno

nie

áno

nie

nie

áno

áno

X

X

X

Článok 99 skryté sledovanie osoby

nie

nie

nie

áno

nie

nie

nie

X

X

X

Článok 99 cielené kontroly osoby

nie

nie

nie

nie

áno

nie

nie

X

X

X

Článok 97 miesto pobytu

áno

nie

áno

nie

nie

áno

áno

X

X

X

Článok 98

áno

nie

áno

nie

nie

áno

áno

X

X

X

Článok 99 (SS) vozidlá

X

X

X

X

X

X

X

áno

nie

nie

Článok 99 (CK) vozidlá

X

X

X

X

X

X

X

nie

áno

nie

Článok 100

X

X

X

nie

nie

X

X

nie

nie

áno

(X znamená nevzťahuje sa.)

2.1.2.   Kontrola existencie viacnásobných upozornení na osobu

S cieľom vyhnúť sa vkladaniu nezlučiteľných viacnásobných upozornení je potrebné dôkladne rozlišovať medzi osobami s podobnými charakteristikami. Konzultácia a spolupráca medzi úradmi Sirene má preto zásadný význam a každý členský štát musí vytvoriť primerané technické postupy na odhalenie takýchto prípadov pred vložením upozornenia.

Prvky, ktoré sa použijú na určenie toho, či sú dve totožnosti identické, sú upresnené v prílohe 6 k tejto príručke.

Bol prijatý tento postup:

a)

ak sa pri spracovaní žiadosti o vloženie nového upozornenia zistí, že v SIS už existuje osoba s rovnakými povinnými opisnými prvkami na určenie totožnosti (priezvisko, meno, dátum narodenia), musí sa pred schválením nového upozornenia vykonať kontrola;

b)

úrad Sirene nadviaže kontakt s národným úradom Sirene, ktorý vydal upozornenie, aby zistil, či sa upozornenie týka rovnakej osoby (formulár L), a

c)

ak kontrola odhalí, že údaje sú identické a mohli by sa týkať tej istej osoby, úrad Sirene uplatní postup na vkladanie viacnásobných upozornení. Ak výsledok kontroly ukáže, že údaje sa týkajú dvoch rôznych osôb, úrad Sirene schváli žiadosť o vloženie nového upozornenia.

2.1.3.   Dohoda o vložení nového upozornenia, ktoré je nezlučiteľné s existujúcim upozornením (formulár E)

Ak je žiadosť o upozornenie v rozpore s upozornením vydaným tým istým členským štátom, národný úrad Sirene zabezpečí, aby v SIS existovalo len jedno upozornenie. Každý členský štát si zvolí postup, ktorý na dosiahnutie tohto cieľa použije.

Ak je požadované upozornenie nezlučiteľné s upozornením, ktoré už bolo vydané jedným alebo viacerými členskými štátmi, je potrebný ich súhlas.

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak sú upozornenia zlučiteľné, konzultácia úradov Sirene nie je potrebná. Ak sú upozornenia navzájom nezávislé, členský štát, ktorý chce vložiť upozornenie, rozhoduje o tom, či sa konzultácia uskutoční.

b)

Ak sú upozornenia nezlučiteľné alebo ak existuje pochybnosť o ich zlučiteľnosti, úrady Sirene uskutočnia vzájomné konzultácie, ktorých konečným výsledkom je vloženie len jedného upozornenia.

c)

Ak upozornenie, ktoré je nezlučiteľné s existujúcimi upozorneniami, dostane na základe konzultácií prednosť, členské štáty, ktoré vložili ostatné upozornenia, tieto upozornenia stiahnu, keď je vložené nové upozornenie. Všetky spory sa riešia rokovaním medzi úradmi Sirene. Ak nie je možné dosiahnuť dohodu na základe ustanoveného zoznamu priorít, v SIS sa ponechá staršie upozornenie.

d)

Ak dôjde k vymazaniu upozornenia, členské štáty, ktoré nemohli vložiť upozornenie, sú informované prostredníctvom C.SIS. Úrad Sirene by mal byť následne automaticky upovedomený správou z N.SIS o tom, že pozastavené upozornenie je možné vložiť. Úrad Sirene musí uplatniť celý postup na vloženie upozornenia do príslušnej kategórie upozornení.

2.2.   Výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

Situácia, keď konečný používateľ vyhľadáva v systéme SIS a zistí, že existuje upozornenie, ktoré sa zhoduje s vloženými údajmi, sa nazýva „pozitívny výsledok vyhľadávania“.

Konečný používateľ môže požiadať úrad Sirene o poskytnutie dodatočných informácií, aby bolo možné účinne vykonať postupy stanovené v tabuľkách SIS 4, 10 alebo 16 uvedených v prílohe 4.

Pokiaľ nie je uvedené inak, členský štát, ktorý upozornenie vydal, musí byť informovaný o pozitívnom výsledku vyhľadávania a jeho výsledku.

Bol prijatý tento postup:

a)

„Pozitívny výsledok vyhľadávania“ týkajúci sa osoby alebo veci, na ktoré bolo vydané upozornenie, by mal byť zvyčajne oznámený úradu Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal.

Ak je to potrebné, úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, následne zašle všetky príslušné osobitné informácie a konkrétne opatrenia, ktoré je potrebné prijať, úradu Sirene členského štátu, ktorý zistil zhodu s upozornením.

Pri oznamovaní pozitívneho výsledku vyhľadávania strane, ktorá dané upozornenie vydala, sa v položke 090 formulára G uvedie článok Schengenského dohovoru, ktorý sa vzťahuje na daný pozitívny výsledok.

Ak sa pozitívny výsledok vyhľadávania týka osoby, ktorá je predmetom upozornenia na základe článku 95, úrad Sirene členského štátu, ktorý zistil zhodu s upozornením, by mal po zaslaní formulára G telefonicky informovať úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, o pozitívnom výsledku vyhľadávania.

b)

Úrady Sirene členských štátov, ktoré vydali upozornenia na základe článku 96, nemusia byť spravidla informované o pozitívnych výsledkoch vyhľadávania. Za výnimočných okolností však môžu byť informované. Ak sú napríklad potrebné dodatočné informácie, je možné zaslať formulár G.

c)

Všetky členské štáty sú automaticky informované o vymazaní upozornenia prostredníctvom C.SIS.

2.2.1.   Poskytovanie ďalších informácií

Bol prijatý tento postup:

a)

Úrady Sirene môžu poskytnúť ďalšie informácie o upozorneniach na základe článkov 95 až 100 a môžu pri tom konať v mene justičných orgánov, ak tieto informácie patria do rámca vzájomnej súdnej pomoci.

b)

Úrady Sirene, pokiaľ je to možné, poskytnú informácie o zdravotnom stave osôb, na ktoré bolo vydané upozornenie podľa článku 97, ak je potrebné prijať opatrenia na ich ochranu. Poskytnuté informácie sa uchovávajú len na nevyhnutne potrebnú dobu a môžu byť použité výhradne na účely lekárskej starostlivosti poskytnutej dotknutej osobe.

c)

Ak to operácie nasledujúce po zistení zhody s upozornením vyžadujú (napr. ak bolo zistené porušenie zákona, alebo ak sú ohrozené právo a poriadok, ak je potrebné bližšie identifikovať vec, vozidlo alebo osobu atď.), informácie poskytnuté ako doplnok k informáciám stanoveným v hlave IV Schengenského dohovoru, najmä pokiaľ ide o články 99 a 100, budú poskytnuté na základe článkov 39 a 46 uvedeného dohovoru. Každý členský štát musí prijať primerané opatrenia, aby zabezpečil účinnú a efektívnu výmenu doplňujúcich informácií na základe článkov 39 a 46.

d)

Úrady Sirene zašlú „ďalšie informácie“ čo najrýchlejšie prostredníctvom formulára P ako odpoveď na formulár G, ak sa pozitívny výsledok vyhľadávania týka upozornenia na vozidlo podľa článku 100.

2.3.   Prípady, keď nie je možné uplatniť náležité postupy po pozitívnom výsledku vyhľadávania (článok 104 ods. 3)

Podľa článku 104 ods. 3 členský štát, ktorý nemôže dodržať postup, ktorý sa na základe upozornenia vyžaduje, bezodkladne informuje členský štát, ktorý upozornenie vydal, prostredníctvom formulára H.

Ak po pozitívnom výsledku vyhľadávania nie je možné použiť bežné postupy, výmena údajov by sa mala uskutočniť podľa týchto pravidiel:

a)

Členský štát, ktorý zistil zhodu s upozornením, bezodkladne informuje členský štát, ktorý upozornenie prostredníctvom svojho úradu Sirene vydal, o tom, že nie je schopný uplatniť náležité postupy a uvedie dôvody vo formulári H.

b)

Dotknuté členské štáty sa môžu následne dohodnúť na ďalšom postupe, ktorý je v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a ustanoveniami dohovoru.

2.4.   Prípady, keď dôjde k zmene pôvodného účelu upozornenia (článok 102 ods. 3)

Podľa článku 102 ods. 3 môžu byť údaje použité na iný účel, než na ktorý bolo upozornenie vydané, ale len v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania s cieľom predísť bezprostrednému a závažnému ohrozeniu verejného poriadku a bezpečnosti, zo závažných dôvodov bezpečnosti štátu alebo na účely predchádzania závažnej trestnej činnosti.

Účel upozornenia je možné zmeniť len po získaní predchádzajúceho súhlasu členského štátu, ktorý upozornenie vydal.

Ak došlo k zmene účelu upozornenia, výmena informácií by sa mala uskutočniť podľa týchto pravidiel:

a)

Členský štát, ktorý zistil zhodu s upozornením, prostredníctvom svojho úradu Sirene predloží členskému štátu, ktorý upozornenie vydal, dôvody, na základe ktorých žiada o zmenu pôvodného účelu (formulár I).

b)

Členský štát, ktorý upozornenie vydal, čo najskôr preskúma, či je možné žiadosti vyhovieť a informuje členský štát, ktorý zistil zhodu s upozornením, prostredníctvom jeho úradu Sirene o svojom rozhodnutí.

c)

Ak je to potrebné, členský štát, ktorý upozornenie vydal, môže udeliť súhlas podmienený určitými požiadavkami týkajúcimi sa spôsobu použitia údajov.

2.4.1.   Postupy na zmenu pôvodného účelu

Bol prijatý tento postup:

Po získaní súhlasu členského štátu, ktorý upozornenie vydal, členský štát, ktorý zistil zhodu s upozornením, použije údaje na účel, pre ktorý žiadal a získal súhlas. Musí zohľadniť všetky stanovené podmienky.

2.5.   Právne alebo vecne chybné údaje (článok 106)

Odseky 2 a 3 článku 106 obsahujú ustanovenia o oprave právnych alebo vecných chýb.

Ak sa zistí, že údaje sú právne alebo fakticky nesprávne alebo neprípustné, výmena informácií sa uskutoční podľa tohto pravidla:

Členský štát, ktorí zistí, že údaje obsahujú chybu, o tom upovedomí členský štát, ktorý upozornenie vydal, prostredníctvom svojho úradu Sirene a použije pri tom formulár J.

2.5.1.   Opravné postupy

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak sa členské štáty dohodli, členský štát, ktorý upozornenie vydal, použije na opravu chyby svoje vnútroštátne postupy.

b)

Ak nedošlo k žiadnej dohode, úrad Sirene členského štátu, ktorý zistil chybu, upovedomí zodpovedný orgán vo svojom štáte, aby ten postúpil vec Spoločnému dozornému orgánu.

2.6.   Právo na prístup k údajom a právo na opravu údajov (články 109 a 110)

Každý má právo na prístup k údajom o svojej osobe a právo požiadať o opravu chýb. Tento prístup sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, v ktorom je žiadosť podaná.

Členský štát nemôže povoliť prístup k upozorneniu vydanému iným členským štátom bez predchádzajúcej konzultácie s členským štátom, ktorý upozornenie vydal.

2.6.1.   Výmena informácií v súvislosti s právom na prístup k údajom a právom na opravu údajov

Ak je potrebné vnútroštátne orgány informovať o žiadosti o prístup k údajom alebo ich overenie, výmena informácií sa uskutoční podľa týchto pravidiel:

Bol prijatý tento postup:

a)

Každý úrad Sirene musí uplatňovať na právo na prístup k týmto údajom svoje vnútroštátne právne predpisy. V závislosti od okolností prípadu úrady Sirene buď všetky žiadosti o prístup k údajom, alebo ich opravu, ktoré dostali, postúpia zodpovedným vnútroštátnym orgánom alebo o týchto žiadostiach rozhodnú v rámci svojej právomoci.

b)

Ak o to zodpovedné vnútroštátne orgány požiadajú, úrady Sirene dotknutých členských štátov poskytnú informácie o uplatňovaní tohto práva na prístup.

2.6.2.   Informácie o žiadostiach o prístup k upozorneniam vydaným inými členskými štátmi

Výmeny informácií o upozorneniach vložených do SIS iným členským štátom sa, pokiaľ je to možné, uskutočňujú prostredníctvom národných úradov Sirene.

Bol prijatý tento postup:

a)

Žiadosť o prístup sa čo najskôr postúpi členskému štátu, ktorý upozornenie vydal, aby tento mohol k žiadosti zaujať stanovisko.

b)

Členský štát, ktorý upozornenie vydal, informuje členský štát, ktorý prijal žiadosť, o svojom stanovisku.

c)

Musí zohľadniť všetky prípadné právne lehoty stanovené na spracovanie žiadosti.

Ak členský štát, ktorý upozornenie vydal, zašle svoje stanovisko úradu Sirene členského štátu, ktorý prijal žiadosť o prístup, úrad Sirene zabezpečí, aby bolo stanovisko čo najskôr doručené orgánu, ktorý je príslušný o žiadosti rozhodnúť.

2.6.3.   Informácie o prístupe a opravných postupoch

Bol prijatý tento postup:

Úrady Sirene sa budú navzájom informovať o všetkých vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa prístupu a opravných postupov v oblasti osobných údajov, ako aj o ich zmenách a doplneniach. Na tieto účely by sa mali použiť formuláre K.

2.7.   Vymazanie v prípade zániku podmienok zachovania upozornenia

Je potrebné informovať členské štáty, ktoré nemohli vložiť svoje upozornenie, o pozitívnom výsledku vyhľadávania a o vymazaní upozornenia.

S výnimkou prípadov nasledujúcich po pozitívnom výsledku vyhľadávania, môže byť upozornenie vymazané buď priamo C.SIS (po uplynutí dátumu platnosti), alebo nepriamo útvarom, ktorý upozornenie do SIS vložil (ak zanikli podmienky zachovania upozornenia).

V oboch prípadoch by mala byť správa C.SIS o vymazaní spracovaná automaticky v N.SIS.

2.8.   Zneužitie totožnosti

K zneužitiu totožnosti (priezvisko, meno, dátum narodenia) dochádza, keď páchateľ používa totožnosť skutočnej osoby. Dochádza k tomu najmä pri použití dokladu na ujmu jeho skutočného vlastníka.

Členský štát, ktorý do poľa „kategória totožnosti“ vkladá kód 3, zašle formulár Q súčasne s vložením/úpravou upozornenia do/v SIS .

Ak je pri vyhľadávaní v SIS v poli „kategória totožnosti“ nájdený kód 3, pracovník vykonávajúci kontrolu by mal nadviazať kontakt s národným úradom Sirene a získať dodatočné informácie s cieľom určiť, či kontrolovaná osoba je hľadanou osobou alebo osobou, ktorej totožnosť bola zneužitá.

Ako náhle je zrejmé, že došlo k zneužitiu totožnosti určitej osoby, do upozornenia sa vloží kód „3“. Príslušná osoba by mala v súlade s vnútroštátnymi postupmi poskytnúť národnému úradu Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, potrebné informácie, ako sú skutočné údaje o osobe a údaje týkajúce sa dokladov totožnosti a/alebo vyplniť formulár Q.

Súčasťou záznamov úradu Sirene, ktorý upozornenie vydal, by mali byť aj fotografie a daktyloskopické odtlačky osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá, s prihliadnutím na splnenie nižšie uvedenej podmienky.

Na formulári Q odkazuje na údaje o osobe, ktorá je hľadaná prostredníctvom upozornenia v SIS, len schengenské číslo. Informácia v položke 052 (dátum vydania dokladu) je povinná. V položke 083 (osobitné informácie týkajúce sa upozornenia) by sa mal vždy uviesť kontaktný útvar, ktorý má ďalšie informácie o upozornení.

Tieto informácie môžu byť spracované len na základe slobodného a výslovného súhlasu osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá.

Okrem toho, keď štát, ktorý upozornenie vydal, zistí, že osoba, ktorá je predmetom upozornenia v SIS, zneužíva totožnosť inej osoby, overí, či je potrebné zachovať túto zneužitú totožnosť v upozornení SIS (na účely nájdenia hľadanej osoby).

Údaje o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá, sú dostupné len na účel zistenia totožnosti kontrolovanej osoby a v žiadnom prípade ich nie je možné použiť na iné účely. Informácie týkajúce sa zneužitia totožnosti by mali byť vymazané po vymazaní príslušného upozornenia.

2.9.   Sirpit (Sirene Picture Transfer)

2.9.1.   Vývoj a pôvod Sirpit (Sirene Picture Tranfer – prenos obrazu Sirene)

Úrady Sirene by mali byť schopné vymieňať si daktyloskopické odtlačky a fotografie na účely zistenia totožnosti.

Postup Sirpit umožňuje v prípade pochybností o totožnosti nájdenej osoby rýchlu výmenu fotografií a daktyloskopických odtlačkov v elektronickej forme medzi úradmi Sirene, aby bolo možné porovnať daktyloskopické odtlačky a fotografie nájdenej osoby a osoby, na ktorú bolo vydané upozornenie.

V rámci policajnej spolupráce sa môže výmena fotografií a daktyloskopických odtlačkov uskutočniť aj v prípadoch ustanovených v článkoch 39 a 46 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, pod podmienkou, že sa týmito prípadmi zaoberajú aj úrady Sirene.

2.9.2.   Ďalšie použitie vymenených údajov vrátane archivácie

Akékoľvek ďalšie použitie fotografií a daktyloskopických odtlačkov, ktorých výmena sa uskutočnila prostredníctvom Sirpit vrátane archivácie, musí byť v súlade s ustanoveniami hlavy VI Schengenského dohovoru, konkrétne s jeho článkami 126 a 129 (a prípadne ustanoveniami smernice 95/46/ES a platnými právnymi predpismi dotknutých štátov v tejto oblasti.

2.9.3.   Technické požiadavky

Každý úrad Sirene musí spĺňať technické požiadavky Sirpit.

Úrad Sirene musí byť schopný na jednej strane vymieňať si elektronicky žiadosti o porovnanie alebo overenie, ako aj ich výsledky, a na druhej strane elektronicky zasielať žiadosti – bezo zmien – svojmu vnútroštátnemu identifikačnému útvaru a prijímať od neho výsledky.

Daktyloskopické odtlačky a fotografie sa zasielajú vo forme prílohy prostredníctvom vstupnej obrazovky špeciálne navrhnutej pre Sirpit.

2.9.4.   Vnútroštátny identifikačný útvar

Vnútroštátny identifikačný útvar prijíma žiadosti len od svojho národného úradu Sirene, ktorému zasiela aj výsledky.

2.9.5.   Použitie formulára L Sirene

Prenos (žiadosť o porovnanie a jeho výsledok) prostredníctvom Sirpit sa oznamuje zaslaním formulára L cez bežný kanál používaný pre všetky formuláre Sirene. Formuláre L sa posielajú súčasne s daktyloskopickými odtlačkami a/alebo fotografiami.

V prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 39 a 46 Schengenského dohovoru, sa formulár L nahradí dohodnutou formou oznámenia.

2.9.6.   Postup Sirpit

Úrad Sirene štátu, v ktorom bola osoba nájdená, sa ďalej označuje ako „úrad Sirene, ktorý našiel subjekt“.

Úrad Sirene štátu, ktorý vložil upozornenie do SIS, sa ďalej označuje ako „úrad Sirene poskytujúci informácie“.

V rámci postupu existujú dve možnosti:

2.9.6.1.   Porovnanie vykonáva úrad Sirene, ktorý našiel subjekt

a)

Úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, zašle formulár G bežnou elektronickou cestou a požiada v poli 089 úrad Sirene poskytujúci informácie, aby mu čo najskôr zaslal formulár L, ako aj daktyloskopické odtlačky a fotografie, ak sú k dispozícii.

b)

Úrad Sirene poskytujúci informácie odpovie prostredníctvom formulára L. Ak sú k dispozícii daktyloskopické odtlačky a fotografie, úrad Sirene poskytujúci informácie uvedie v poli 083, že daktyloskopické odtlačky a/alebo fotografie sa zasielajú na účel porovnania.

c)

Úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, zašle daktyloskopické odtlačky a fotografie svojmu vnútroštátnemu identifikačnému útvaru na porovnanie a rovnakou cestou požiada aj o výsledok.

d)

Úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, poskytne výsledok prostredníctvom formulára L (v poli 083) úradu Sirene poskytujúcemu informácie.

2.9.6.2.   Porovnanie vykonáva úrad Sirene poskytujúci informácie

a)

Úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, zašle formulár Gformulár L bežnou elektronickou cestou a v poli 083 formulára L uvedie, že daktyloskopické odtlačky a fotografie sa zasielajú na účel porovnania.

b)

Úrad Sirene poskytujúci informácie zašle daktyloskopické odtlačky a fotografie svojmu vnútroštátnemu identifikačnému útvaru na porovnanie a rovnakou cestou požiada aj o výsledky.

c)

Úrad Sirene poskytujúci informácie poskytne výsledok prostredníctvom formulára L (v poli 083) úradu Sirene, ktorý našiel subjekt.

Úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, môže po porovnaní uchovávať daktyloskopické odtlačky a fotografie osoby, na ktorú je vydané upozornenie, ak sú potrebné ďalšie porovnania.

Daktyloskopické odtlačky a fotografie osoby, ktoré sa nezhodovali s údajmi osoby, na ktorú je vydané upozornenie, a ktorých výmena sa uskutočnila prostredníctvom Sirpit, musia byť spracované v súlade s ustanoveniami hlavy VI Schengenského dohovoru, konkrétne s jeho článkami 126 a 129 (a prípadne ustanoveniami smernice 95/46/ES a s platnými právnymi predpismi dotknutých štátov v tejto oblasti. To by malo zvyčajne viesť k vymazaniu príslušných daktyloskopických odtlačkov a fotografií.

2.9.6.3.   Vstupná obrazovka

Vstupná maska bude vyvinutá podľa existujúcej vstupnej masky Interpolu (štandard ANSI/NIST).

Maska bude obsahovať tieto údaje:

1.

Schengenské identifikačné číslo (čl. 95 – 100) (11)  (12)

2.

Referenčné číslo (čl. 39 alebo 46) (11)  (12)

3.

Dátum odobratia daktyloskopických odtlačkov

4.

Dátum zhotovenia fotografie

5.

Dôvod odobratia daktyloskopických odtlačkov (11)  (13)

6.

Priezvisko (11)  (14)

7.

Meno (11)  (14)

8.

Rodné priezvisko

9.

Totožnosť určená?

10.

Dátum narodenia (11)  (14)

11.

Miesto narodenia

12.

Štátna príslušnosť

13.

Pohlavie (11)

14.

Dodatočné informácie

15.

Poznámky

2.10.   Policajná spolupráca (články 39 – 46)

Policajná spolupráca medzi členskými štátmi nie je obmedzená na používanie informácií obsiahnutých v SIS.

Odporúča sa:

a)

aby si úrady Sirene členských štátov pri náležitom zohľadnení vnútroštátnych opatrení prijatých na implementáciu článkov 39 – 46 vymieňali všetky užitočné informácie prostredníctvom elektronickej pošty SIS-NET a

b)

aby sa úrady Sirene navzájom informovali o opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni a o následných zmenách a doplneniach týchto opatrení.

Pozitívny výsledok vyhľadávania môže viesť k zisteniu porušenia zákona alebo k odhaleniu ohrozenia verejnej bezpečnosti. Presná identifikácia subjektu môže mať zásadný význam a výmena informácií, napr. fotografií alebo daktyloskopických odtlačkov, je v tejto súvislosti mimoriadne dôležitým faktorom. Články 39 a 46 umožňujú tieto výmeny, ktoré sa musia uskutočniť v súlade s ustanoveniami hlavy VI dohovoru.

2.10.1.   Osobitné právomoci v oblasti policajných a bezpečnostných záležitostí. Hlava III (články 39 a 46)

Hlava III Schengenského dohovoru obsahuje množstvo ďalších ustanovení o policajnej a justičnej spolupráci.

Odporúča sa:

a)

aby každý členský štát udelil svojmu úradu Sirene osobitné právomoci v oblasti policajných a bezpečnostných záležitostí v súlade s hlavou III dohovoru a

b)

aby sa členské štáty navzájom informovali o opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni týkajúcich sa príslušných úradov Sirene a o následných zmenách a doplneniach týchto opatrení.

2.11.   Prekrývanie sa úloh Sirene a Interpolu

Úlohou SIS nie je nahradiť Interpol, ani zdvojovať jeho funkciu. Hoci úlohy sa môžu navzájom prekrývať, zásady, ktorými sa riadi činnosť a spolupráca medzi členskými štátmi v rámci Schengenu, sa výrazne líšia od zásad, na základe ktorých funguje Interpol. Je preto potrebné stanoviť pravidlá pre spoluprácu medzi úradmi Sirene a NÚI (národnými ústredňami Interpol) na vnútroštátnej úrovni.

Boli dohodnuté tieto zásady:

2.11.1.   Prednosť upozornení SIS pred upozorneniami Interpolu

Upozornenia SIS a výmena informácií o týchto upozorneniach majú vždy prednosť pred upozorneniami a informáciami, ktorých výmena prebieha prostredníctvom Interpolu. Toto má zásadný význam najmä v prípade kolízie upozornení.

2.11.2.   Výber komunikačného kanála

Zásada, podľa ktorej majú schengenské upozornenia prednosť pred upozorneniami Interpolu, sa musí dodržiavať a zabezpečí sa, aby ju spĺňali aj NÚI členských štátov. Po vytvorení schengenského upozornenia všetku komunikáciu týkajúcu sa upozornenia a účelu jeho vytvorenia zabezpečujú úrady Sirene. Ak chce členský štát zmeniť komunikačné kanály, musí vopred konzultovať ostatné strany. Takáto zmena komunikačného kanála je možná len vo výnimočných prípadoch.

2.11.3.   Použitie a šírenie upozornení Interpolu v schengenských štátoch

Vzhľadom na prednosť upozornení SIS pred upozorneniami Interpolu sa upozornenia Interpolu obmedzia na výnimočné prípady (t. j. ak ide o upozornenia, ktorých vloženie do SIS nie je ustanovené v dohovore alebo nie je možné z technického hľadiska, alebo, ak neexistuje dostatok informácií na vytvorenie upozornenia SIS). Paralelné upozornenia v SIS a prostredníctvom Interpolu sú v schengenskom priestore neprípustné. Upozornenia, ktoré sú šírené prostredníctvom kanálov Interpolu a ktoré pokrývajú aj schengenský priestor alebo jeho časti (Interpol – zóna šírenia 2), by mali byť označené takto: „Zóna 2, s výnimkou schengenských štátov“.

2.11.4.   Zasielanie informácií tretím štátom

Úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, rozhodne o tom, či informácie postúpiť tretím štátom (povolenie, prostriedky šírenia a kanál). Úrad Sirene musí pritom dodržiavať ustanovenia o ochrane osobných údajov Schengenského dohovoru a smernice 95/46/ES. Použitie kanálu Interpolu závisí od vnútroštátnych ustanovení alebo postupov.

2.11.5.   Pozitívny výsledok vyhľadávania a vymazanie upozornenia

Schengenské štáty na vnútroštátnej úrovni zabezpečia, aby sa úrady Sirene a NÚI navzájom informovali o pozitívnych výsledkoch vyhľadávania.

Vymazanie upozornenia vykonáva výhradne orgán, ktorý upozornenie vydal.

2.11.6.   Zlepšenie spolupráce medzi úradmi Sirene a národnými ústredňami Interpolu

Každý členský štát prijme náležité opatrenia na zabezpečenie efektívnej výmeny informácií na vnútroštátnej úrovni medzi úradmi Sirene a NÚI.

2.12.   Spolupráca s Europolom a Eurojustom

Na zjednodušenie spolupráce medzi úradmi Sirene je potrebné ustanoviť náležité vnútroštátne postupy.

2.13.   Osobitné druhy pátrania

2.13.1.   Geograficky zamerané pátranie

Geograficky zameraným pátraním je pátranie uskutočnené v situácii, keď má žiadajúci štát spoľahlivý dôkaz o mieste pobytu hľadanej osoby alebo mieste výskytu veci v obmedzenej geografickej oblasti. V takýchto prípadoch je možné žiadosť justičného orgánu vybaviť okamžite po jej prijatí.

Geograficky zamerané pátranie v schengenskom priestore sa uskutočňuje na základe upozornenia v SIS. Príslušný formulár M, ktorý je potrebné zaslať v tom istom čase, keď je vytvorené upozornenie alebo keď sú získané informácie o mieste pobytu/výskytu, musí obsahovať informácie o mieste pobytu hľadanej osoby alebo mieste výskytu hľadanej veci. Upozornenie na hľadanú osobu sa vloží do SIS, aby sa zabezpečila okamžitá vykonateľnosť žiadosti o predbežné zadržanie (článok 64 dohovoru a článok 9 ods. 3 rámcového rozhodnutia o európskom zatýkacom rozkaze).

Takéto upozornenie zvyšuje šance na úspech v prípade, ak by sa osoba alebo vec neočakávane premiestnili v rámci schengenského priestoru z jedného miesta na druhé, takže nevloženie upozornenia na hľadanú osobu alebo vec do SIS je možné len za mimoriadnych okolností (napr. ak neexistuje dostatočné množstvo informácií na vytvorenie upozornenia).

2.13.2.   Pátranie za účasti zvláštnych policajných jednotiek cieľového pátrania

V niektorých vhodných prípadoch by úrady Sirene v dožiadaných členských štátoch mali využívať aj služby zvláštnych jednotiek, ktoré vykonávajú cieľové pátrania. Je preto potrebné nadviazať s týmito jednotkami dobrú spoluprácu a zabezpečiť výmenu informácií. Medzinárodná spolupráca uvedených policajných útvarov však nemôže nahradiť upozornenie v SIS. Takáto spolupráca nesmie byť v rozpore s úlohou úradu Sirene, ktorý je ústredným bodom pátraní, pri ktorých sa využíva SIS.

2.14.   Pridanie označenia

Pridanie označenia na základe žiadosti iného členského štátu

Článok 94 ods. 4, článok 95 ods. 3 a článok 99 ods. 6 umožňujú dožiadanému členskému štátu odmietnuť vykonať predpísaný postup na svojom území požiadaním o pridanie označenia k upozorneniu na základe článkov 95, 97 alebo 99. Zároveň je potrebné oznámiť dôvody tejto žiadosti.

2.14.1.   Výmena informácií pri pridávaní označenia

Úrady Sirene si vymieňajú informácie, aby členské štáty mohli posúdiť potrebu pridania označenia.

Označenie je možné pridať (alebo vymazať) kedykoľvek podľa podmienok článku 94 ods. 4 pri upozorneniach na základe článkov 95, 97 a 99. Ak je označenie pridané k upozorneniam na základe článkov 97 a 99, upozornenie sa konečným používateľom pri vyhľadávaní v systéme nezobrazí. Pre upozornenia na základe článku 95 existuje alternatívny postup. Každý členský štát musí identifikovať upozornenia, ku ktorým bude pravdepodobne potrebné pridať označenie, čo najrýchlejšie.

2.14.2.   Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak členský štát žiada o pridanie označenia, mal by o to požiadať ten členský štát, ktorý upozornenie vydal, pričom uvedie dôvod.

b)

Po výmene informácií môže byť potrebné upozornenie zmeniť a doplniť, vymazať alebo môže dôjsť k stiahnutiu žiadosti.

2.14.3.   Žiadosť o pridanie označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Dožiadaný členský štát požiada členský štát, ktorý upozornenie na základe článkov 95, 97 alebo 99 vydal, o pridanie označenia. Táto žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára F.

b)

Členský štát, ktorý upozornenie vydal, je povinný pridať požadované označenie bezodkladne.

2.14.4.   Žiadosť o systematické pridávanie označenia v prípade štátnych príslušníkov určitého členského štátu

Bol prijatý tento postup:

a)

Členský štát môže požiadať úrad Sirene iného členského štátu, aby k upozorneniam podľa článku 95 vydaným na jeho štátnych príslušníkov automaticky pridával označenie.

b)

Každý členský štát, ktorý si tak želá urobiť, zašle písomnú žiadosť členskému štátu, s ktorým chce spolupracovať.

c)

Každý členský štát, ktorý dostane takúto žiadosť, pridá označenie pre dotknutý členský štát okamžite po vydaní upozornenia.

d)

Tento postup zostáva záväzný až do jeho zrušenia písomným pokynom.

Ak okolnosti uvedené v článku 94 ods. 4 zanikli, členský štát, ktorý požiadal o označenie, musí čo najskôr požiadať o jeho zrušenie.

3.   UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 95 (15)

Je potrebné dodržať tieto kroky:

kontroly vykonané členským štátom pred vydaním upozornenia,

viacnásobné upozornenia,

dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané členským štátom,

pridanie označenia na základe žiadosti iného členského štátu,

postup úradu Sirene po prijatí upozornenia na základe článku 95,

výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania,

vymazanie upozornenia,

zneužitie totožnosti.

3.1.   Kontroly vykonané členským štátom pred vydaním upozornenia

K väčšine novovydaných upozornení na základe článku 95 bude pripojený európsky zatýkací rozkaz (EZR). Na základe upozornenia podľa článku 95 je však tiež možné predbežné zadržanie pred získaním medzinárodného zatýkacieho rozkazu (MZR). Pred každým z takýchto prípadov sa požadujú tieto kontroly:

EZR/MZR musí byť vydaný justičným orgánom oprávneným vykonávať túto funkciu v členskom štáte, ktorý vydáva upozornenie.

EZR/MZR a formulár A by mali obsahovať dostatočne podrobné údaje [najmä oddiel e) EZR: „Opis okolností, za ktorých bol(-i) trestný(-é) čin(-y) spáchaný(-é) vrátane času, miesta“ a pole 044 formulára A: „opis skutkov“], aby mohli ostatné úrady Sirene upozornenie overiť.

3.2.   Kontrola, či vnútroštátne právne predpisy členského štátu umožňujú zatknutie na účely vydania alebo extradície

Členský štát, ktorý upozornenie vydáva, overí, či vnútroštátne právne predpisy ostatných členských štátov umožňujú požadované zatknutie.

Bol prijatý tento postup:

a)

Overiť, či všetky členské štáty môžu na základe upozornenia náležite konať.

b)

Ak existujú pochybnosti, konzultovať príslušný úrad Sirene a poskytnúť alebo vymeniť si informácie potrebné na overenie.

Každý členský štát prijme primerané technické alebo organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že upozornenia na základe článku 95 ods. 2 (druhá veta) budú do SIS vložené až po informovaní úradu Sirene dotknutého členského štátu.

3.3.   Viacnásobné upozornenia

3.3.1.   Kontrola existencie viacnásobných upozornení (článok 107)

Každý členský štát môže do systému vložiť na jednu hľadanú osobu len jedno upozornenie. Je preto potrebné vykonať kontrolu na odhalenie viacnásobných žiadostí o vloženie upozornenia pochádzajúcich z jedného členského štátu. V prípade viacnásobných žiadostí jedného členského štátu je potrebné uplatniť vnútroštátny postup, na základe ktorého sa rozhodne, ktorý EZR bude uvedený v upozornení na základe článku 95. Alternatívnou možnosťou je vydanie jedného EZR, ktorý sa bude vzťahovať na všetky spáchané trestné činy.

Niekedy môže dôjsť k tomu, že rôzne štáty vydajú viacero upozornení na rovnaké subjekty. To vyžaduje:

a)

kontroly pred vydaním upozornenia, ktorých cieľom je zistiť, či sa už daný subjekt v SIS nachádza;

b)

konzultáciu s ostatnými členskými štátmi v prípade, keď výsledkom vloženia upozornenia na základe článku 95 budú viacnásobné upozornenia, ktoré nie sú zlučiteľné (napr. ak už na danú osobu existuje upozornenie na základe článku 99 a malo by sa vložiť upozornenie na základe článku 95).

Upozornenia na základe článku 95 sú zlučiteľné s upozorneniami na základe článku 97 a článku 98. Môžu zároveň existovať súbežne s upozorneniami na základe článku 96, hoci v takýchto prípadoch majú postupy podľa článku 95 prednosť pred postupmi ustanovenými v prípade článku 96. Upozornenia na základe článku 99 nie sú zlučiteľné s upozorneniami na základe článku 95.

Poradie priority upozornení je takéto:

zatknutie na účely vydania alebo extradície (článok 95),

odopretie vstupu do schengenských štátov (článok 96),

umiestnenie pod ochranu (článok 97),

skryté sledovanie (článok 99),

cielené kontroly (článok 99),

oznámenie miesta pobytu (články 97 a 98).

Odchýlky od tohto poradia priority sú možné po konzultácii medzi členskými štátmi, ak sú ohrozené dôležité vnútroštátne záujmy.

Úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, uchováva záznam o každej žiadosti o vloženie ďalšieho upozornenia, ktorá bola po konzultácii zamietnutá na základe uvedených ustanovení, a to až do vymazania upozornenia.

V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania v členskom štáte môže úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vytvoril, zaslať všetky EZR, ktoré jeho príslušné justičné orgány vydali.

Viacero členských štátov môže vložiť upozornenie pre EZR na tú istú osobu. Ak dva alebo viacero členských štátov vydalo EZR týkajúci sa tej istej osoby, rozhodnutie o tom, ktorý rozkaz sa vykoná v prípade zatknutia, prijme vykonávajúci justičný orgán v členskom štáte, v ktorom k zatknutiu došlo.

3.3.2.   Výmena informácií

S cieľom vyhnúť sa vkladaniu nezlučiteľných viacnásobných upozornení je potrebné dôkladne rozlišovať medzi osobami s podobnými charakteristikami.

Konzultácia a spolupráca medzi úradmi Sirene má preto zásadný význam a každý členský štát musí vytvoriť primerané technické postupy na odhalenie takýchto prípadov pred vložením upozornenia.

Prvky, ktoré sa použijú na určenie toho, či sú dve totožnosti identické, sú upresnené v prílohe 6 k tejto príručke.

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak sa pri spracovaní žiadosti o vloženie nového upozornenia zistí, že v SIS už existuje osoba s rovnakými povinnými opisnými prvkami na určenie totožnosti (priezvisko, meno, dátum narodenia), musí sa pred schválením nového upozornenia vykonať kontrola.

b)

Úrad Sirene nadviaže kontakt so žiadajúcim národným orgánom, aby zistil, či sa upozornenie týka rovnakej osoby.

c)

Ak kontrola odhalí, že údaje sú identické a mohli by sa týkať tej istej osoby, úrad Sirene uplatní postup na vkladanie viacnásobných upozornení. Ak výsledok kontroly ukáže, že údaje sa týkajú dvoch rôznych osôb, úrad Sirene schváli žiadosť o vloženie nového upozornenia.

3.3.3.   Vloženie prezývky

a)

Aby sa predišlo nezlučiteľným upozorneniam akejkoľvek kategórie z dôvodu vloženia prezývky, dotknuté členské štáty by sa mali navzájom informovať o tejto prezývke a vymeniť si všetky príslušné informácie o skutočnej totožnosti hľadaného subjektu.

Za pridanie prezývok zodpovedá strana, ktorá vložila pôvodné upozornenie. Ak prezývku objaví tretí štát, mal by záležitosť postúpiť strane, ktorá upozornenie pôvodne vložila, s výnimkou prípadu, keď tento tretí štát sám vydáva upozornenie na danú prezývku.

b)

Je potrebné informovať ostatné členské štáty o prezývkach, ktoré sa týkajú upozornenia vydaného podľa článku 95.

c)

Upozornenie sa vloží do SIS.

3.4.   Dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané členským štátom

3.4.1.   Dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané v súvislosti s EZR

Mali by sa použiť formuláre A a M, ktoré sú rovnaké pre všetky členské štáty, a informácie uvedené v týchto formulároch by mali byť zhodné s informáciami v EZR.

Vo formulári A je potrebné uviesť:

006-013: príslušné informácie, ktoré boli vložené do SIS a ktoré zodpovedajú oddielu (a) EZR,

030: informáciu o tom, že tento formulár A sa konkrétne týka EZR, spolu s údajmi o justičnom orgáne, ktorý zatýkací rozkaz vydal, uvedenými v oddiele (i) EZR,

031: príslušné informácie uvedené v oddiele (b) EZR týkajúce sa rozhodnutia, na základe ktorého je rozkaz vydaný,

032: dátum zatýkacieho rozkazu,

033: spôsobilosť justičného orgánu, ktorý vydal rozkaz, podľa oddielu (i) EZR,

034: príslušné informácie z oddielu (c, 1) EZR a podľa potreby uviesť:

že za trestný(-é) čin(-y), na základe ktorého(-ých) bol vydaný zatýkací rozkaz, možno uložiť doživotný trest odňatia slobody alebo doživotné ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody,

že právny poriadok členského štátu, ktorý rozkaz vydal, umožňuje preskúmanie uloženého trestu alebo opatrenia, na základe žiadosti alebo najmenej po 20 rokoch, na účely upustenia od výkonu takéhoto trestu alebo opatrenia,

a/alebo

či právny poriadok štátu, ktorý rozkaz vydal, umožňuje uplatnenie milosti alebo iných opatrení na zmiernenie trestu, na ktoré má osoba právo podľa zákonov alebo právnej praxe vydávajúceho členského štátu, na účely upustenia od výkonu takéhoto trestu alebo opatrenia,

035-037: príslušné informácie z oddielu (b) EZR,

038: príslušné informácie z oddielu (c, 2) a podľa potreby uviesť:

že za trestný(-é) čin(-y), na základe ktorého(-ých) bol vydaný zatýkací rozkaz, možno uložiť doživotný trest odňatia slobody alebo doživotné ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody,

že právny poriadok štátu, ktorý rozkaz vydal, umožňuje preskúmanie uloženého trestu alebo opatrenia, na základe žiadosti alebo najmenej po 20 rokoch, na účely upustenia od výkonu takéhoto trestu alebo opatrenia,

a/alebo

či právny poriadok štátu, ktorý rozkaz vydal, umožňuje uplatnenie milosti alebo iných opatrení na zmiernenie trestu, na ktoré má osoba právo podľa zákonov alebo právnej praxe vydávajúceho štátu, na účely upustenia od výkonu takéhoto trestu alebo opatrenia,

039: informácie z oddielu (c, 2) EZR,

040: informácie z oddielu (e) EZR o príslušnom zákonnom ustanovení/právnej norme,

041: informácie z oddielu (e) o skutkovej podstate a právnej kvalifikácii trestného(-ých) činu(-ov),

042: informácie z oddielu (e) EZR o čase spáchania trestného(-ých) činu(-ov),

043: informácie z oddielu (e) EZR o mieste spáchania trestného(-ých) činu(-ov),

044: informácie z oddielu (e) o okolnostiach trestného(-ých) činu(-ov),

045: informácie z oddielu (e) o miere účasti vyžiadanej osoby,

058: informácie z oddielu (a) EZR o zvláštnych znameniach/opise osoby.

Vo formulári M:

083: Ak sa objaví text „Informácie o rozhodnutí vydanom v neprítomnosti v súlade s oddielom (d) EZR“, je potrebné podľa potreby:

a)

odpovedať, či bolo rozhodnutie vynesené v neprítomnosti obžalovaného (in absentia);

b)

ak áno, uviesť, či dotknutej osobe bolo osobne doručené predvolanie alebo bola inak informovaná o dátume a mieste pojednávania, na ktorom bolo vydané rozhodnutie in absentia. Ak sa tak nestalo, uviesť právne záruky.

Ak sa objaví text „Trestný(-é) čin(-y), za ktorý(-é) možno uložiť trest, v súlade s oddielom (e, I a II) EZR“, je potrebné v prípade potreby vyznačiť jeden alebo viacero z trestných činov, za ktoré možno v členskom štáte, ktorý rozkaz vydal, uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou hranicou sadzby najmenej tri roky a ktoré sú vymedzené v právnych predpisoch tohto členského štátu v súlade s článkom 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia ‹alebo oddielom [(e)I] EZR›.

Ak je (sú) trestný(-é) čin(-y) uvedený(-é) v zozname v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia o EZR, musí (musia) byť do formulára M zaznačený(-é) jeho (ich) úplný názov podľa pomenovania v zozname.

Ak sa trestné činy nenachádzajú na uvedenom zozname, požadujú sa tieto informácie:

a)

či bol rozkaz vydaný pre skutky, za ktoré možno v členskom štáte, ktorý rozkaz vydal, uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou hranicou najmenej jeden rok;

b)

alebo, ak bol vynesený rozsudok alebo uložené ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody v dĺžke trvania najmenej štyri mesiace.

Ak informácie, ktoré majú byť vložené do poľa 083 formulára M, majú viac ako 1 024 znakov, je potrebné zaslať dodatočné formuláre M.

3.4.2.   Dodatočné informácie, ktoré majú byť zaslané v súvislosti s predbežným zadržaním

Záznamy o osobe, ktorej zatknutie sa žiada na účely extradície, sa musí pripraviť pred vložením upozornenia. Vykoná sa tiež kontrola, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby informácie boli úplné a uvedené správnym spôsobom. Poskytnuté musia byť tieto informácie (údaje na účel trestného stíhania alebo výkonu trestných rozsudkov sa v zásade poskytujú ako alternatíva):

006 Priezvisko: V položke 006 sa uvádza priezvisko, ktoré je použité pre hlavné údaje v upozornení SIS.

007 Meno

009 Dátum narodenia

010 Miesto narodenia

011 Prezývka: Prvá prezývka sa zapíše v plnom znení a uvedie sa celkový počet zistených prezývok. Na zaslanie úplného zoznamu prezývok možno použiť formulár M.

012 Pohlavie

013 Štátna príslušnosť: Položka 013 „Štátna príslušnosť“ musí byť vyplnená čo najpodrobnejšie na základe dostupných informácií. Ak existujú pochybnosti o správnosti informácií, vloží sa kód „1W“ a doplní sa výraz „predpokladaná štátna príslušnosť“.

030 Orgán, ktorý vydal zatýkací rozkaz alebo rozhodnutie (meno a funkcia sudcu alebo prokurátora alebo názov súdu)

031 Referenčné číslo zatýkacieho rozkazu alebo rozhodnutia (037). Pozri tiež poznámky nižšie.

032 Dátum zatýkacieho rozkazu alebo rozhodnutia (036) Žiadosti týkajúce sa trestného stíhania a výkonu rozsudku je možné zhrnúť v sprievodnom dokumente

033 Názov žiadajúceho orgánu

034 Horná hranica trestnej sadzby/horná hranica trestu, ktorý možno uložiť

035 Sudca alebo súd, ktorý vydal rozhodnutie

036 Dátum rozhodnutia

037 Referenčné číslo rozhodnutia

038 Uložený trest

039 Zostávajúca časť trestu, ktorá sa má vykonať

040 Uplatniteľné právne predpisy

041 Právna kvalifikácia skutku

042 Dátum/obdobie spáchania trestného činu

044 Opis skutočností prípadu (vrátane ich následkov)

045 Miera účasti (páchateľ – spolupáchateľ – pomocník – účastník)

Každý štát môže na opísanie miery účasti použiť vlastnú právnu terminológiu.

Poskytnuté informácie musia byť dostatočne podrobné na to, aby ostatné úrady Sirene mohli upozornenie overiť, avšak len do tej miery, aby nedošlo k preťaženiu systému prenosu správ.

Ak úrady Sirene nemôžu prijať správu, pretože je počet znakov stanovený v štruktúre príslušného formulára z technických dôvodov nepostačujúci, možno na zaslanie dodatočných informácií použiť formulár M. Koniec prenosu sa označí výrazom „koniec správy“ na poslednom formulári (položka 044 formulára A alebo položka 083 formulára M).

3.4.3.   Ďalšie informácie na určenie totožnosti osoby

Úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, môže tiež v prípade potreby na základe konzultácie a/alebo žiadosti iného členského štátu poskytnúť ďalšie informácie, ak je to potrebné na určenie totožnosti osoby. Ide najmä o tieto informácie:

pôvod pasu alebo dokladu totožnosti, ktorého držiteľom je hľadaná osoba,

číslo pasu alebo dokladu totožnosti, dátum a miesto vydania a orgán, ktorý doklad vydal, ako aj dátum platnosti,

opis hľadanej osoby,

priezvisko a meno matky a otca hľadanej osoby,

informácie o tom, či existujú fotografie a/alebo daktyloskopické odtlačky danej osoby,

posledná známa adresa.

Pokiaľ je to možné, tieto informácie spolu s fotografiami a daktyloskopickými odtlačkami musia byť k dispozícii v úradoch Sirene alebo k nim úrady Sirene musia mať okamžitý a nepretržitý prístup, aby ich bolo možné rýchlo poskytnúť.

Všeobecným cieľom je minimalizovať riziko neoprávneného zadržania osoby, ktorej osobné údaje sú podobné ako údaje osoby, na ktorú bolo vydané upozornenie.

3.4.4.   Zasielanie formulárov A  a  M

Informácie uvedené v bodoch 3.3.1 a 3.3.2 musia byť zaslané čo najrýchlejšou dostupnou cestou. Členský štát, ktorý upozornenie vydáva, zašle formuláre A a M súčasne s vložením upozornenia na základe článku 95 ods. 2 do SIS. Všetky ďalšie informácie potrebné na zistenie totožnosti sa zasielajú po konzultácii a/alebo na základe žiadosti iného členského štátu. Ak je to potrebné, možno zaslať viacero formulárov A a M opisujúcich rôzne EZR/MZR.

3.5.   Pridanie označenia na základe žiadosti iného členského štátu

Článok 95 ods. 3 umožňuje dožiadanému členskému štátu odmietnuť vykonať predpísaný postup na svojom území požiadaním o pridanie označenia k upozorneniam na základe článku 95. Zároveň je potrebné uviesť dôvody tejto žiadosti.

3.5.1.   Výmena informácií pri pridávaní označenia

Úrady Sirene si vymieňajú informácie, aby členské štáty mohli posúdiť potrebu pridania označenia.

Označenie je možné pridať (alebo vymazať) kedykoľvek v súlade s článkom 94 ods. 4. Každý členský štát musí identifikovať upozornenia, ku ktorým bude pravdepodobne potrebné pridať označenie, čo najrýchlejšie.

3.5.2.   Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak členský štát žiada o pridanie označenia, mal by o to požiadať ten členský štát, ktorý upozornenie vydal, pričom uvedie dôvod.

b)

Po výmene informácií môže byť potrebné upozornenie zmeniť a doplniť, vymazať alebo môže dôjsť k stiahnutiu žiadosti.

3.5.3.   Žiadosť o pridanie označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Dožiadaný členský štát požiada členský štát, ktorý vydal upozornenie na základe článku 95, o pridanie označenia. Táto žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára F.

b)

Členský štát, ktorý upozornenie vydal, je povinný pridať požadované označenie bezodkladne.

3.5.4.   Žiadosť o systematické pridávanie označenia v prípade štátnych príslušníkov určitého členského štátu

Bol prijatý tento postup:

a)

Členský štát môže požiadať úrady Sirene ostatných členských štátov, aby k upozorneniam podľa článku 95 vydaným na jeho štátnych príslušníkov automaticky pridávali označenie, ak je takýto postup možný.

b)

Každý členský štát, ktorý si tak želá urobiť, zašle písomnú žiadosť členským štátom, s ktorými chce spolupracovať.

c)

Každý členský štát, ktorý dostane takúto žiadosť, pridá označenie pre dotknutý členský štát okamžite po vydaní upozornenia.

d)

Tento postup zostáva záväzný až do jeho zrušenia písomným pokynom.

Ak okolnosti uvedené v článku 94 ods. 4 zanikli, členský štát, ktorý požiadal o označenie, musí čo najskôr požiadať o jeho zrušenie.

3.6.   Postup úradov Sirene po prijatí upozornenia na základe článku 95

Keď sú úradu Sirene doručené formuláre A a M, úrad alebo pridružený útvar musia čo najskôr uskutočniť vyhľadávanie vo všetkých dostupných zdrojoch s cieľom lokalizovať daný subjekt. Ak informácie poskytnuté žiadajúcim členským štátom nie sú dostatočné na to, aby ich prijímajúci členský štát prijal, nemalo by to brániť vykonaniu uvedených vyhľadávaní.

Ak je upozornenie na základe článku 95 potvrdené a subjekt lokalizovaný alebo zatknutý v členskom štáte, potom je potrebné EZR a/alebo formuláre A a M postúpiť orgánu členského štátu, ktorý EZR vykonáva. Ak sa požaduje originál EZR, justičný orgán, ktorý ho vydal, ho zašle priamo justičnému orgánu, ktorý rozkaz vykonáva (ak nie je uvedené inak).

3.7.   Výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

3.7.1.   Informovanie členských štátov v prípade zistenia zhody s upozornením

Bol prijatý tento postup:

a)

„Pozitívny výsledok vyhľadávania“ týkajúci sa osoby, na ktorú bolo vydané upozornenie na základe článku 95, by mal byť vždy oznámený úradu Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal.

Ak je to potrebné, úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, následne zašle všetky príslušné osobitné informácie a osobitné opatrenia, ktoré je potrebné prijať, úradu Sirene členského štátu, ktorý zistil zhodu s upozornením.

Pri oznamovaní pozitívneho výsledku vyhľadávania strane, ktorá daný upozornenie vydala, sa v položke 090 formulára G uvedie článok Schengenského dohovoru, ktorý sa vzťahuje na daný pozitívny výsledok.

Ak sa pozitívny výsledok vyhľadávania týka osoby, ktorá je predmetom upozornenia na základe článku 95, úrad Sirene členského štátu, ktorý zistil zhodu s upozornením, by mal po zaslaní formulára G telefonicky informovať úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, o pozitívnom výsledku vyhľadávania.

b)

Členský štát, ktorý predtým vyjadril želanie vydať upozornenie na osobu alebo vec, ktoré už sú predmetom upozornenia, by mal byť informovaný o všetkých pozitívnych výsledkoch vyhľadávania týkajúcich sa pôvodného upozornenia členským štátom, ktorý toto upozornenie vydal.

c)

Všetky členské štáty sú automaticky informované o vymazaní upozornenia prostredníctvom C.SIS. Členský štát tak môže zvážiť vloženie upozornenia, ktoré bolo predtým považované za nezlučiteľné s upozornením, ktoré bolo práve vymazané.

3.7.2.   Poskytovanie ďalších informácií

Bol prijatý tento postup:

a)

Úrady Sirene môžu poskytnúť ďalšie informácie o upozorneniach na základe článkov 95 až 100 a môžu pri tom konať v mene justičných orgánov, ak tieto informácie patria do rámca vzájomnej súdnej pomoci.

b)

Ak to následné operácie po zistení zhody s upozornením vyžadujú (napr. ak bolo zistené porušenie zákona, alebo ak sú ohrozené právo a poriadok, ak je potrebné bližšie identifikovať vec, vozidlo alebo osobu atď.), informácie poskytnuté ako doplnok k informáciám stanoveným v hlave IV Schengenského dohovoru, najmä pokiaľ ide o články 99 a 100, budú poskytnuté na základe článkov 39 a 46 uvedeného dohovoru. Každý členský štát musí prijať primerané opatrenia, aby zabezpečil účinnú a efektívnu výmenu doplňujúcich informácií na základe článkov 39 a 46.

3.7.3.   V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

Konečný používateľ môže požiadať úrad Sirene o poskytnutie dodatočných informácií, aby bolo možné účinne vykonať postupy stanovené v tabuľkách SIS 4, 10 alebo 16 uvedených v prílohe 4.

Pokiaľ nie je uvedené inak, členský štát, ktorý upozornenie vydal, musí byť informovaný o pozitívnom výsledku vyhľadávania a jeho výsledku.

Tento postup má technické dôsledky, keďže zahŕňa spracovanie upozornenia. Môže byť potrebné upozornenie vymazať, čo môže znamenať, že iné upozornenie, ktoré bolo predtým zo systému vylúčené, bude možné vložiť.

3.8.   Vymazanie upozornenia

Je potrebné informovať členské štáty, ktoré nemohli vložiť svoje upozornenie, o pozitívnom výsledku vyhľadávania a o vymazaní upozornenia.

3.8.1.   Vymazanie v prípade zániku podmienok zachovania upozornenia

S výnimkou prípadov nasledujúcich po pozitívnom výsledku vyhľadávania, môže byť upozornenie vymazané buď priamo C.SIS (po uplynutí dátumu platnosti), alebo nepriamo útvarom, ktorý upozornenie do SIS vložil (ak zanikli podmienky zachovania upozornenia).

V oboch prípadoch by mala byť správa C.SIS o vymazaní spracovaná automaticky v N.SIS, aby bolo možné namiesto vymazaného upozornenia vložiť upozornenie, ktoré bolo pozastavené.

Úrad Sirene je automaticky upovedomený správou z N.SIS o tom, že pozastavené upozornenie je možné vložiť.

Úrad Sirene musí dodržať celý postup na vloženie upozornenia do príslušnej kategórie upozornení.

3.9.   Zneužitie totožnosti

Pozri bod 2.8 o zneužití totožnosti.

3.9.1.   Zhromažďovania a poskytovanie informácií o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá

Akonáhle je zrejmé, že došlo k zneužitiu totožnosti určitej osoby, do upozornenia sa vloží kód „3“. Príslušná osoba by mala národnému úradu Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydal, poskytnúť potrebné informácie, ako sú skutočné osobné údaje a údaje týkajúce sa dokladov totožnosti a/alebo vyplniť formulár Q.

Súčasťou záznamov úradu Sirene by mali byť aj fotografie a odtlačky prstov osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá, s prihliadnutím na splnenie nižšie uvedenej podmienky.

Na formulári Q odkazuje na údaje o osobe, ktorá je hľadaná prostredníctvom upozornenia v SIS, len schengenské číslo. Informácia v položke 052 (dátum vydania dokladu) je povinná. V položke 083 (osobitné informácie týkajúce sa upozornenia) by sa mal vždy uviesť kontaktný útvar, ktorý má ďalšie informácie o upozornení.

Tieto informácie môžu byť spracované len na základe slobodného a výslovného súhlasu osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá.

Okrem toho, keď štát, ktorý upozornenie vydal, zistí, že osoba, ktorá je predmetom upozornenia v SIS, zneužíva totožnosť inej osoby, overí, či je potrebné zachovať túto zneužitú totožnosť v upozornení SIS (na účely nájdenia hľadanej osoby).

3.9.2.   Poskytovanie informácií o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá

Údaje o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá, sú dostupné len na účel zistenia totožnosti kontrolovanej osoby a v žiadnom prípade ich nie je možné použiť na iné účely.

4.   UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 96 (16)

Je potrebné dodržať tieto kroky:

úvod,

kontrola existencie viacnásobných upozornení, pozri bod 2.1 v časti Všeobecné postupy,

výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania,

zneužitie totožnosti, pozri bod 2.8 v časti Všeobecné postupy,

postup Sirpit, pozri bod 2.9 v časti Všeobecné postup.

4.1.   Úvod

Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích štátov, na ktorých bolo vydané upozornenie na základe článku 96, umožňuje členským štátom prijať rozhodnutie v prípade žiadosti o vstup alebo žiadosti o vízum. Ak sa už osoba nachádza na území členského štátu, umožňuje im prijať príslušné opatrenie na vydanie povolenia na pobyt alebo na vyhostenie.

Členský štát, ktorý oznamuje pozitívny výsledok vyhľadávania, môže potrebovať podrobnejšie informácie o upozornení a môže požiadať členský štát, ktorý upozornenie vydal, o poskytnutie týchto informácií:

druh a dôvod rozhodnutia,

orgán, ktorý rozhodnutie vydal,

dátum rozhodnutia,

dátum doručenia,

dátum výkonu,

dátum ukončenia platnosti rozhodnutia alebo dĺžka platnosti.

Oznamovacie postupy ustanovené v článku 5 ods. 2 a konzultačné postupy ustanovené v článku 25 patria do pôsobnosti orgánov zodpovedných za vydávanie povolení na pobyt alebo víz. Úrady Sirene sa na týchto postupoch nezúčastňujú, s výnimkou poskytnutia dodatočných informácií priamo súvisiacich s upozorneniami (napr. oznámenie pozitívneho výsledku vyhľadávania, upresnenie totožnosti) alebo vymazania upozornení.

Úrady Sirene sa však môžu podieľať na poskytovaní dodatočných informácií potrebných na vyhostenie alebo odopretie vstupu štátnemu príslušníkovi tretieho štátu alebo na poskytovaní informácií vyplývajúcich z týchto opatrení.

Úrady Sirene sa tiež využívajú ako ústredné orgány pre odosielanie a prijímanie doplňujúcich informácií v rámci konzultačného postupu ustanoveného v článku 25 ods. 1 a 2 a na tento účel si na žiadosť orgánov zodpovedných za vydávanie povolení na pobyt alebo víz vymieňajú formuláre N (článok 25 ods. 1) a formuláre O (článok 25 ods. 2), aby bolo možné rozhodnúť o uchovaní alebo vymazaní upozornenia.

Ak členský štát, ktorý vydáva povolenie na pobyt, zistí, že držiteľ povolenia je predmetom upozornenia na základe článku 96, ktoré vydal iný členský štát, informuje o tom jeho úrad Sirene (faxom, formulárom M atď.). Tieto úrady Sirene následne začnú konzultačný postup ustanovený v článku 25 ods. 2, pričom sa použije formulár určený na tento účel.

Ak sa tretí členský štát, t. j. ani ten, ktorý vydal povolenie na pobyt, ani ten, ktorý vydal upozornenie, domnieva, že existujú dôvody na konzultáciu, upovedomí o tom členský štát, ktorý vydal povolenie na pobyt, aj členský štát, ktorý vydal upozornenie.

4.2.   Upozornenia podľa článku 96

Upozornenie sa vloží do SIS.

4.3.   Vloženie prezývky

Aby sa predišlo nezlučiteľným upozorneniam akejkoľvek kategórie z dôvodu vloženia prezývky, dotknuté členské štáty by sa mali navzájom informovať o tejto prezývke a vymeniť si všetky príslušné informácie o skutočnej totožnosti hľadaného subjektu.

Za pridanie prezývok zodpovedá strana, ktorá vložila do systému pôvodné upozornenie. Ak prezývku objaví tretí štát, mal by záležitosť postúpiť strane, ktorá pôvodne upozornenie vložila, s výnimkou prípadu, keď tento tretí štát sám vydáva upozornenie na danú prezývku.

4.4.   Zneužitie totožnosti

Ak je pri vyhľadávaní v SIS v poli „kategória totožnosti“ nájdený kód 3, pracovník vykonávajúci kontrolu by mal nadviazať kontakt s národným úradom Sirene a získať dodatočné informácie s cieľom určiť, či kontrolovaná osoba je hľadanou osobou alebo osobou, ktorej totožnosť bola zneužitá.

4.4.1.   Zhromažďovanie a poskytovanie informácií o osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá

Pozri bod 2.8 o zneužití totožnosti

4.5.   Vydávanie povolení na pobyt alebo víz

Bol prijatý tento postup:

a)

Dožiadaný členský štát môže informovať členský štát, ktorý vydal upozornenie podľa článku 96, o zistení zhody s týmto upozornením. Členský štát, ktorý upozornenie vydal, môže následne informovať ostatné členské štáty, ak to považuje za potrebné.

b)

Ak sú o to požiadané a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, môžu úrady Sirene dotknutých členských štátov pomáhať pri poskytovaní potrebných informácií špecializovaným útvarom zodpovedným za vydávanie povolení na pobyt a víz.

c)

Ak postup ustanovený v článku 25 dohovoru zahŕňa vymazanie upozornenia vydaného podľa článku 96, úrady Sirene môžu, ak sú o to požiadané a v súlade s vnútroštátnymi predpismi, poskytnúť pomoc.

4.6.   Odopretie vstupu alebo vyhostenie zo schengenského územia

Bol prijatý tento postup:

a)

Členský štát môže požiadať, aby bol informovaný o všetkých upozorneniach vydaných podľa článku 96, s ktorými bola zistená zhoda.

Každý členský štát, ktorý chce túto možnosť využiť, písomne požiada ostatné členské štáty.

b)

Dožiadaný členský štát môže iniciatívne informovať členský štát, ktorý vydal upozornenie podľa článku 96, že bola zistená zhoda s upozornením a že štátnemu príslušníkovi tretieho štátu bol odopretý vstup alebo bol vyhostený zo schengenského územia.

c)

Ak členský štát na svojom území zachytí osobu, na ktorú bolo vydané upozornenie, členský štát, ktorý upozornenie vydal, mu môže postúpiť informácie potrebné na vyhostenie (vrátenie/deportáciu) štátneho príslušníka tretieho štátu. Podľa potrieb členského štátu, ktorý zistil zhodu s upozornením, a ak má dožiadaný členský štát údaje k dispozícii, tieto informácie by mali obsahovať:

druh a dôvod rozhodnutia,

orgán, ktorý rozhodnutie vydal,

dátum rozhodnutia,

dátumu doručenia,

dátum výkonu,

dátum ukončenia platnosti rozhodnutia alebo dĺžka platnosti.

Ak je osoba, na ktorú bolo vydané upozornenie, zadržaná na hranici, musia sa dodržať postupy stanovené členským štátom, ktorý upozornenie vydal.

V prípade výnimiek ustanovených v článkoch 5 alebo 25 dohovoru sa musí medzi členskými štátmi uskutočniť požadovaná konzultácia prostredníctvom úradov Sirene.

V osobitných prípadoch tiež môže vzniknúť naliehavá potreba výmeny dodatočných informácií prostredníctvom úradov Sirene s cieľom s istotou určiť totožnosť osoby.

4.7.   Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích štátov, ktorým má byť odopretý vstup

Ak o povolenie na pobyt alebo vízum požiada štátny príslušník tretieho štátu, ktorý je v niektorej zo situácií ustanovených v článkoch 5 alebo 25 dohovoru, orgán, ktorý doklad vydáva, musí uplatniť osobitné pravidlá.

Za výnimočných okolností môže byť potrebné informovať členské štáty o skutočnosti, že bola zistená zhoda s upozornením. Vzhľadom na to, že adresátov upozornení vydaných podľa článku 96 je na konzulárnych úradoch a veľvyslanectvách mnoho a vzhľadom na vzdialenosti medzi nimi nie je potrebné ich systematicky informovať.

4.8.   Informovanie schengenských členských štátov v prípade zistenia zhody s upozornením

Úrady Sirene členských štátov, ktoré vydali upozornenie na základe článku 96, nemusia byť spravidla informované o pozitívnych výsledkoch vyhľadávania. Za výnimočných okolností však môžu byť informované.

Úrady Sirene by však mali poskytovať štatistiky o pozitívnych výsledkoch vyhľadávania.

Každý pozitívny výsledok vyhľadávania by mal byť presne zaznamenaný vrátane tých, ktoré sa týkajú upozornení podľa článku 96. Malo by rozlišovať medzi pozitívnymi výsledkami vyhľadávania, ktoré sa týkajú upozornení vydaných inými členskými štátmi, a tými, ktoré vydal samotný členský štát. Pozitívne výsledky vyhľadávania by mali zatriedené podľa článkov.

5.   UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 97 (17)

Je potrebné dodržať/zvážiť tieto kroky:

kontrola existencie viacnásobných upozornení, pozri bod 2.1 v časti Všeobecné postupy;

pridanie označenia na základe žiadosti iného členského štátu;

výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania;

zneužitie totožnosti, pozri bod 2.8 v časti Všeobecné postupy;

postup Sirpit, pozri bod 2.9 v časti Všeobecné postupy.

5.1.   Upozornenia podľa článku 97

a)

Upozornenie sa vloží do SIS.

b)

Na základe žiadosti iného členského štátu sa pridá označenie.

5.2.   Pridanie označenia

Článok 94 ods. 4 umožňuje dožiadanému členskému štátu odmietnuť vykonať predpísaný postup na svojom území požiadaním o pridanie označenia k dotknutému upozorneniu. To sa môže uplatniť na upozornenia vydané na základe článku 97. Zároveň je potrebné oznámiť dôvody tejto žiadosti.

5.2.1.   Výmena informácií pri pridávaní označenia

Úrady Sirene si vymieňajú informácie, aby členské štáty mohli posúdiť potrebu pridania označenia.

Označenie je možné pridať (alebo vymazať) kedykoľvek podľa podmienok článku 94 ods. 4 pri upozorneniach na základe článkov 95, 97 a 99. Ak je označenie pridané k upozorneniu na základe článkov 97 a 99, upozornenie sa konečným používateľom pri vyhľadávaní v systéme nezobrazí. Pre upozornenia na základe článku 95 existuje alternatívny postup. Každý členský štát musí identifikovať upozornenia, ku ktorým bude pravdepodobne potrebné pridať označenie, čo najrýchlejšie.

5.2.2.   Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak členský štát žiada o pridanie označenia, mal by o to požiadať ten členský štát, ktorý upozornenie vydal, pričom uvedie dôvod.

b)

Po výmene informácií môže byť potrebné upozornenie zmeniť a doplniť, vymazať alebo môže dôjsť k stiahnutiu žiadosti.

5.2.3.   Žiadosť o pridanie označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Dožiadaný členský štát požiada členský štát, ktorý vydal upozornenie na základe článkov 95, 97 alebo 99, o pridanie označenia. Táto žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára F.

b)

Členský štát, ktorý upozornenie vydal, je povinný pridať požadované označenie bezodkladne.

5.3.   V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

Konečný používateľ môže požiadať úrad Sirene o poskytnutie dodatočných informácií, aby bolo možné účinne vykonať postupy stanovené v tabuľkách SIS 4, 10 alebo 16 uvedených v prílohe 4.

Pokiaľ nie je uvedené inak, členský štát, ktorý upozornenie vydal, musí byť informovaný o pozitívnom výsledku vyhľadávania a jeho výsledku.

Tento postup má technické dôsledky, keďže zahŕňa spracovanie upozornenia. Môže byť potrebné upozornenie vymazať, čo môže znamenať, že iné upozornenie, ktoré bolo predtým zo systému vylúčené, bude možné vložiť.

5.3.1.   Poskytovanie ďalších informácií

Bol prijatý tento postup:

a)

Úrady Sirene môžu poskytnúť ďalšie informácie o upozorneniach na základe článkov 95 až 100 a môžu pri tom konať v mene justičných orgánov, ak tieto informácie patria do rámca vzájomnej súdnej pomoci.

b)

Úrady Sirene poskytnú v maximálnej možnej miere informácie o zdravotnom stave osôb, na ktoré bolo vydané upozornenie podľa článku 97, ak je potrebné prijať opatrenia na ich ochranu.

Poskytnuté informácie sa uchovávajú len na nevyhnutne potrebnú dobu a môžu byť použité výhradne na účely lekárskej starostlivosti poskytnutej dotknutej osobe.

c)

Ak to následné operácie po zistení zhody s upozornením vyžadujú (napr. ak bolo zistené porušenie zákona, alebo ak sú ohrozené právo a poriadok, ak je potrebné bližšie identifikovať vec, vozidlo alebo osobu atď.), informácie poskytnuté ako doplnok k informáciám stanoveným v hlave IV Schengenského dohovoru, najmä pokiaľ ide o články 99 a 100, budú poskytnuté na základe článkov 39 a 46 uvedeného dohovoru. Každý členský štát musí prijať primerané opatrenia, aby zabezpečil účinnú a efektívnu výmenu doplňujúcich informácií na základe článkov 39 a 46.

6.   UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 98 (18)

6.1.   Upozornenia podľa článku 98

Je potrebné dodržať/zvážiť tieto kroky:

kontrola existencie viacnásobných upozornení, pozri bod 2.1 v časti Všeobecné postupy,

výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania,

zneužitie totožnosti, pozri bod 2.8 v časti Všeobecné postupy,

postup Sirpit, pozri bod 2.9 v časti Všeobecné postupy,

upozornenie sa vloží do SIS

6.2.   V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

Konečný používateľ môže požiadať úrad Sirene o poskytnutie dodatočných informácií, aby bolo možné účinne vykonať postupy stanovené v tabuľkách SIS 4, 10 alebo 16 uvedených v prílohe 4.

Pokiaľ nie je uvedené inak, členský štát, ktorý upozornenie vydal, musí byť informovaný o pozitívnom výsledku vyhľadávania a jeho výsledku.

Tento postup má technické dôsledky, keďže zahŕňa spracovanie upozornenia. Môže byť potrebné upozornenie vymazať, čo môže znamenať, že iné upozornenie, ktoré bolo predtým zo systému vylúčené, bude možné vložiť.

6.2.1.   Poskytovanie ďalších informácií

Bol prijatý tento postup:

a)

Úrady Sirene môžu poskytnúť ďalšie informácie o upozorneniach na základe článkov 95 až 100 a môžu pri tom konať v mene justičných orgánov, ak tieto informácie patria do rámca vzájomnej súdnej pomoci.

b)

Ak to následné operácie po zistení zhody s upozornením vyžadujú (napr. ak bolo zistené porušenie zákona, alebo ak sú ohrozené právo a poriadok, ak je potrebné bližšie identifikovať vec, vozidlo alebo osobu atď.), informácie poskytnuté ako doplnok k informáciám stanoveným v hlave IV Schengenského dohovoru, najmä pokiaľ ide o články 99 a 100, budú poskytnuté na základe článkov 39 a 46 uvedeného dohovoru. Každý členský štát musí prijať primerané opatrenia, aby zabezpečil účinnú a efektívnu výmenu doplňujúcich informácií na základe článkov 39 a 46.

7.   UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 99 (19)

Je potrebné dodržať/zvážiť tieto kroky:

predbežná kontrola, aby bol zaručený konzultačný proces,

kontrola existencie viacnásobných upozornení, pozri bod 2.1 v časti Všeobecné postupy,

pridanie označenia na základe žiadosti iného členského štátu,

výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania,

postup Sirpit, pozri bod 2.9 v časti Všeobecné postupy.

7.1.   Upozornenia podľa článku 99 ods. 2

a)

Upozornenie sa vloží do SIS.

b)

Na základe žiadosti iného členského štátu sa pridá označenie.

7.2.   Vloženie prezývky

a)

Aby sa predišlo nezlučiteľným upozorneniam akejkoľvek kategórie z dôvodu vloženia prezývky, dotknuté členské štáty by sa mali navzájom informovať o tejto prezývke a vymeniť si všetky príslušné informácie o skutočnej totožnosti hľadaného subjektu. Za pridanie prezývok zodpovedá strana, ktorá vložila do systému pôvodné upozornenie. Ak prezývku objaví tretí štát, mal by záležitosť postúpiť strane, ktorá pôvodne upozornenie vložila, s výnimkou prípadu, keď tento tretí štát sám vydáva upozornenie na danú prezývku.

b)

Je potrebné informovať ostatné členské štáty o prezývkach, ktoré sa týkajú upozornenia vydaného podľa článku 99. Úrady Sirene vždy, keď je to potrebné, poskytnú tieto informácie svojim vnútroštátnym orgánom zodpovedným za každú kategóriu upozornení.

c)

Upozornenie sa vloží do SIS.

7.3.   Konzultácia s členskými štátmi pred vložením upozornenia z dôvodov bezpečnosti štátu

Členský štát, ktorý zamýšľa vydať upozornenie na účely utajeného sledovania alebo cielenej kontroly z dôvodov bezpečnosti štátu, to vopred konzultuje s ostatnými členskými štátmi.

Je potrebný osobitný postup na zabezpečenie dôvernosti niektorých informácií, a preto by akýkoľvek kontakt medzi útvarmi zodpovednými za bezpečnosť štátu mal byť úplne oddelený od kontaktu medzi úradmi Sirene.

Úrad Sirene v každom prípade zabezpečí, aby konzultačný proces fungoval hladko a zaznamená jeho výsledky. Samotné informácie sa vymieňajú priamo medzi príslušnými špecializovanými útvarmi.

Bol prijatý tento postup:

a)

Pred vložením upozornenia nadviaže dotknutý bezpečnostný útvar kontakt priamo so svojimi schengenskými náprotivkami. Účelom tohto kroku je najmä zistiť, či existujú nejaké námietky proti plánovanému upozorneniu.

b)

Po výmene informácií bezpečnostný útvar, ktoré chce vložiť upozornenie, postúpi výsledky výmeny informácií svojmu národnému úradu Sirene.

c)

Úrad Sirene informuje ostatné úrady Sirene, čím umožní ostatným úradom Sirene konzultovať s ich príslušnými bezpečnostnými útvarmi (formulár M).

d)

Keď úrad Sirene členského štátu, ktorý upozornenie vydáva, zistí, že konzultačný proces bol riadne ukončený, schváli vloženie upozornenia.

e)

Ak by členský štát považoval vytvorenie upozornenia za problematické, jeho úrad Sirene informuje členský štát, ktorý upozornenie vydáva.

f)

Ak si členský štát, ktorý upozornenie vydal, želá toto upozornenie zachovať, dožiadaný členský štát môže požiadať o vloženie označenia. To sa odstráni, ak sa po dôkladnom zvážení zistí, že nie je potrebné. V opačnom prípade sa označenie ponechá, čím sa pozastaví postup, ktorý by sa mal za normálnych okolností na základe upozornenia dodržať.

7.4.   Pridanie označenia

Článok 99 umožňuje dožiadanému členskému štátu odmietnuť vykonať predpísaný postup na svojom území požiadaním o pridanie označenia k dotknutému upozorneniu. To sa môže uplatniť na upozornenia vydané na základe článku 99. Zároveň je potrebné oznámiť dôvody tejto žiadosti.

7.4.1.   Výmena informácií pri pridávaní označenia

Úrady Sirene si vymieňajú informácie, aby členské štáty mohli posúdiť potrebu pridania označenia.

Označenie je možné pridať (alebo vymazať) kedykoľvek podľa podmienok článku 94 ods. 4 pri upozorneniach na základe článkov 95, 97 a 99. Ak je označenie pridané k upozorneniam na základe článkov 97 a 99, upozornenie sa konečným používateľom pri vyhľadávaní v systéme nezobrazí. Pre upozornenia na základe článku 95 existuje alternatívny postup. Každý členský štát musí identifikovať upozornenia, ku ktorým bude pravdepodobne potrebné pridať označenie, čo najrýchlejšie.

7.4.2.   Konzultácia s členskými štátmi v súvislosti s pridaním označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Ak členský štát žiada o pridanie označenia, mal by o to požiadať ten členský štát, ktorý upozornenie vydal, pričom uvedie dôvod.

b)

Po výmene informácií môže byť potrebné upozornenie zmeniť a doplniť, vymazať alebo môže dôjsť k stiahnutiu žiadosti.

7.4.3.   Žiadosť o pridanie označenia

Bol prijatý tento postup:

a)

Dožiadaný členský štát požiada členský štát, ktorý vydal upozornenie na základe článkov 95, 97 alebo 99, o pridanie označenia. Táto žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára F.

b)

Členský štát, ktorý upozornenie vydal, je povinný pridať požadované označenie bezodkladne.

7.5.   Poskytovanie ďalších informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

Bol prijatý tento postup:

a)

Úrady Sirene môžu poskytnúť ďalšie informácie o upozorneniach na základe článkov 95 až 100 a môžu pri tom konať v mene justičných orgánov, ak tieto informácie patria do rámca vzájomnej súdnej pomoci.

b)

Ak to následné operácie po zistení zhody s upozornením vyžadujú (napr. ak bolo zistené porušenie zákona, alebo ak sú ohrozené právo a poriadok, ak je potrebné bližšie identifikovať vec, vozidlo alebo osobu atď.), informácie poskytnuté ako doplnok k informáciám stanoveným v hlave IV Schengenského dohovoru, najmä pokiaľ ide o články 99 a 100, budú poskytnuté na základe článkov 39 a 46 uvedeného dohovoru. Každý členský štát musí prijať primerané opatrenia, aby zabezpečil účinnú a efektívnu výmenu doplňujúcich informácií na základe článkov 39 a 46.

c)

V prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania, ktorý sa týka upozornenia na základe článku 99 ods. 3, úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, informuje svoj náprotivok (žiadajúci úrad Sirene) o výsledkoch (utajené sledovanie alebo cielená kontrola) prostredníctvom formulára G. Súčasne úrad Sirene, ktorý našiel subjekt, informuje svoj vlastný príslušný útvar zodpovedný za bezpečnosť štátu.

Ak útvar pre bezpečnosť štátu v členskom štáte, ktorý našiel subjekt, rozhodne, že upozornenie vyžaduje označenie platnosti, mal by nadviazať kontakt so svojim národným úradom Sirene, aby ten požiadal o pridanie označenia žiadajúci úrad Sirene (prostredníctvom formulára F). Nemusí vysvetľovať dôvody na pridanie označenia, ale žiadosť by mala byť podaná prostredníctvom kanálov Sirene.

Je potrebný osobitný postup na zabezpečenie dôvernosti niektorých informácií. Preto by akýkoľvek kontakt medzi útvarmi zodpovednými za bezpečnosť štátu mal byť úplne oddelený od kontaktu medzi úradmi Sirene. Dôvody na pridanie označenia by tak mali byť prerokované priamo medzi útvarmi pre bezpečnosť štátu a nie prostredníctvom úradov Sirene.

8.   UPOZORNENIA PODĽA ČLÁNKU 100 (20)

Je potrebné dodržať/zvážiť tieto kroky:

kontrola existencie viacnásobných upozornení,

výmena informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania,

postup Sirpit, pozri bod 2.9 v časti Všeobecné postupy.

8.1.   Upozornenia na vozidlá podľa článku 100

8.1.1.   Kontrola existencie viacnásobných upozornení na vozidlo

Povinnými opisnými identifikačnými prvkami pri upozorneniach na vozidlá sú:

evidenčné číslo vozidla a/alebo

sériové číslo.

V SIS môžu byť uvedené obe čísla.

Kontroly existencie viacnásobných upozornení sa vykonávajú porovnaním čísiel. Ak sa pri vkladaní nového upozornenia zistí, že rovnaké sériové číslo a/alebo evidenčné číslo vozidla už v SIS existujú, predpokladá sa, že nové upozornenie bude viesť k viacnásobným upozorneniam na rovnaké vozidlo. Tento spôsob overovania je však účinný len v prípade, ak sú použité rovnaké opisné prvky, a preto porovnanie nie je vždy možné.

Úrad Sirene upozorní vnútroštátnych používateľov na problémy, ktoré môžu vzniknúť pri porovnaní len jedného z čísel, kedy pozitívna odpoveď nemusí automaticky znamenať, že ide o pozitívny výsledok vyhľadávania a negatívna odpoveď neznamená, že na vozidlo neexistuje žiadne upozornenie.

Opisné identifikačné prvky, ktoré sa použijú na určenie toho, či sú dve upozornenia na vozidlá identické, sú upresnené v prílohe 6 k tejto príručke.

Konzultačné postupy, ktoré majú úrady Sirene prijať pre vozidlá, sú rovnaké ako pre osoby.

8.1.2.   Osobitný prípad upozornení na vozidlá

Boli prijaté tieto všeobecné odporúčania:

a)

Členský štát môže do SIS vložiť na jedno vozidlo len jedno upozornenie.

b)

Viacero členských štátov môže vložiť upozornenie na rovnaké vozidlo, ak sú upozornenia zlučiteľné alebo môžu existovať súbežne.

c)

V rámci článku 99 sú upozornenia vydané na účel „skrytého sledovania“ nezlučiteľné s upozorneniami vydanými na účel „cielených kontrol“ (formulár E).

d)

Upozornenia na základe článku 99 sú nezlučiteľné s upozorneniami na základe článku 100.

e)

Úrad Sirene členského štátu, ktorý vydal upozornenie, uchováva záznam o každej žiadosti o vloženie ďalšieho upozornenia, ktorá bola po konzultácii zamietnutá na základe uvedených ustanovení, a to až do vymazania upozornenia.

Tabuľka zlučiteľných upozornení

Priorita v zostupnom poradí dôležitosti

Dôvody zlučiteľnosti upozornenia

Článok 99

Skryté sledovanie

Článok 99

Skryté sledovanie

Článok 99

Cielená kontrola

Článok 99

Cielená kontrola

Článok 100

Článok 100

8.2.   Poskytovanie ďalších informácií v prípade pozitívneho výsledku vyhľadávania

Bol prijatý tento postup:

a)

Úrady Sirene môžu poskytnúť ďalšie informácie o upozorneniach na základe článkov 95 až 100 a môžu pri tom konať v mene justičných orgánov, ak tieto informácie patria do rámca vzájomnej súdnej pomoci.

b)

Ak to následné operácie po zistení zhody s upozornením vyžadujú (napr. ak bolo zistené porušenie zákona, alebo ak sú ohrozené právo a poriadok, ak je potrebné bližšie identifikovať vec, vozidlo alebo osobu atď.), informácie poskytnuté ako doplnok k informáciám stanoveným v hlave IV Schengenského dohovoru, najmä pokiaľ ide o články 99 a 100, budú poskytnuté na základe článkov 39 a 46 uvedeného dohovoru. Každý členský štát musí prijať primerané opatrenia, aby zabezpečil účinnú a efektívnu výmenu doplňujúcich informácií na základe článkov 39 a 46.

Úrady Sirene zašlú „ďalšie informácie“ čo najrýchlejšie prostredníctvom formulára P ako odpoveď na formulár G, ak sa pozitívny výsledok vyhľadávania týka upozornenia na vozidlo podľa článku 100 Schengenského dohovoru.

(Poznámka: Vzhľadom na to, že žiadosť je naliehavá a nebude preto možné zhromaždiť všetky informácie okamžite, je dohodnuté, že niektoré položky nebudú povinné ale voliteľné a že úsilie bude venované zhromaždeniu informácií, ktoré sa týkajú hlavných položiek, napr.: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166 a 167).

9.   ŠTATISTIKA

Úrady Sirene poskytnú štatistiku o pozitívnych výsledkoch vyhľadávania raz ročne. Štatistika bude zahŕňať všetky články a druhy upozornení. Štatistická správa sa zašle v elektronickej forme generálnemu sekretariátu Rady.


(1)  Toto znenie je identické so znením uvedeným v prílohe k rozhodnutiu 2006/757/ES (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(2)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.

(3)  Pozri poznámku pod čiarou č. 2.

(4)  Pokiaľ nie je uvedené inak, pod článkami, na ktoré sa odkazuje, sa rozumejú články Dohovoru z roku 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach (Schengenský dohovor).

Článok 92 ods. 4 nadobudol účinnosť v súlade s článkom 1 ods. 1 rozhodnutia Rady 2005/451/SVV (Ú. v. EÚ L 158, 21.6.2005, s. 26) a článkom 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 2005/211/SVV (Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 44).

(5)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.

(6)  Dodatočné informácie k upozorneniam týkajúcemu sa bezpečnosti štátu.

(7)  Kontrola dvojitého upozornenia na rovnakú osobu.

(8)  Kontrola dvojitého upozornenia na rovnaké vozidlo.

(9)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(10)  Dokument SN 1503/1/00, verzia č. 5.1.

(11)  Povinné.

(12)  Je potrebné vyplniť buď pole 1 alebo pole 2.

(13)  Je potrebné vyplniť len v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 39 alebo 46 (pole 2).

(14)  Je možné vložiť možnosť „neznáme“.

(15)  „Osoby, ktorých zatknutie sa žiada na účely extradície“.

(16)  Štátny príslušníci tretích štátov, na ktorých bolo vydané upozornenie na účely odopretia vstupu (články 2, 25, 96).

(17)  Nezvestné osoby alebo osoby, ktoré v záujme ochrany ich vlastnej bezpečnosti alebo odvrátenia nebezpečenstva musia byť dočasne umiestnené pod policajnú ochranu.

(18)  Údaje o svedkoch a osobách, ktoré sa v rámci trestného konania, musia dostaviť pred súd.

(19)  Údaje o osobách alebo vozidlách na účely skrytého sledovania alebo iných cielených kontrol.

(20)  Veci hľadané na účel zaistenia alebo dôkazného zaistenia v rámci trestného konania.


PRÍLOHA 2

TABUĽKA ZHODY

Nahradená verzia príručky Sirene 2003/C 38/01

Revidovaná príručka Sirene, ktorou sa nahrádza verzia 2003/C 38/01

Úvod

Úvod

1

 

2

1

2.3 (dôverné)

Obsah tohto oddielu je teraz dostupný ako GLOBALl SIS DOCUMENT (5914/06 SIRIS 29/COMIX 113) a je pravidelne aktualizovaný a distribuovaný v rámci pracovnej skupiny SIS.

Príloha 5 (dôverné)

Formuláre B, C a D sa už nebudú používať a z prílohy 5 sú odstránené.

3.1

3

3.1.1

3.1

3.1.2

3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.1.3

2

2.1

2.1.1

3

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.1.4

2.15

2.15.1

2.15.2

2.15.4

3

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

5

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

7

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5

3.1.5

2

2.2

2.2.1

2.2.2

3

3.1.6

4

4.1

4.6

4.7

3.1.7

2

2.3

3.1.8

2.

2.4

2.5

3.1.9

2

2.6

3.1.10

2

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

3.2

2

3.2.1

2.12

3.2.2

2.12.1

3.2.3

2.13

2.13.1

2.13.2

2.13.3

2.13.4

2.13.5

2.13.6

2.14

2.14.1

2.14.2

4

3

4.1.1

3.1

3.1.2

3.4

3.4.1

4.1.2

7

7.3

4.2

3

4.2.1

3.4

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.6

4.3

2

2.1.3

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

4.3.1

2

2.1.2

3

3.3.3

4.3.2

8

8.1.1

8.1.2

4.3.3

2

2.1.3

4.4

2

4.4.1

2.15

4.4.2

2.15.1

4.4.3

2.15.2

2.15.3

2.15.4

3

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

5

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

7

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5

4.5

2

4.5.1

2.2.1

4.5.2

2.2.2

3

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

4.6

4

4.6.1

4.1

4.6.2

4.2

4.5

4.6

4.7

4.7

2

4.7.1

2.3

3.7.3

4.8

2

4.8.1

2.4

4.8.2

2.5

4.9

2

4.9.1

2.6

4.9.2

2.7

4.10

2

4.10.1

2.7

4.10.2

2.7.1

4.10.3

2.7.2

2.7.3

5

5.1

5.1.1

2

5.1.2.1

3

5.1.2.2

4

5.1.2.3

5

5.1.2.4

6

5.1.2.5

5.1.2.6

7

5.1.2.7

8

5.2

3

5.2.1

3.4.5

7

7.2

5.3

2

5.3.1

2.8

5.3.2

2.8.1

3

3.8

3.8.1

 

2.9

2.9.1

 

2.10

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

2.11

 

3.1.1

3.2.3

3.4.1

 

3.9

3.9.1

3.9.2

 

4.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.8

 

9

Prílohy 1, 2, 3 a 4 (dôverné)

Prílohy 1, 2 a 4 (dôverné)

Úvod a formuláre

Úvod a formuláre

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M a P v prílohe 5 a prílohe 6 (dôverné)

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M a P v prílohe 5 a prílohe 6 (dôverné)