ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 313

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
14. novembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1674/2006 z 13. novembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1675/2006 z 13. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky modrastej v zóne Vb (faerské vody) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

3

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. novembra 2006, ktorým sa niektorým stranám udeľuje v súvislosti s niektorými časťami bicyklov oslobodenie od rozšírenia antidumpingového cla na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, uloženého nariadením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy upraveného, zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1095/2005, a ktorým sa ruší pozastavenie platby antidumpingového cla rozšíreného na určité časti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré bolo stanoveným spoločnostiam udelené v zmysle nariadenia (ES) č. 88/97

5

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/773/SZBP z 13. novembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2005/889/SZBP o zriadení pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu)

15

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

14.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 313/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1674/2006

z 13. novembra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. novembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. novembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 13. novembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

95,1

096

30,1

204

43,5

999

56,2

0707 00 05

052

133,5

204

49,7

628

196,3

999

126,5

0709 90 70

052

109,1

204

130,0

999

119,6

0805 20 10

204

82,2

999

82,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,6

400

82,6

528

40,7

999

64,6

0805 50 10

052

51,9

388

62,1

528

41,7

999

51,9

0806 10 10

052

113,4

388

208,7

400

211,5

508

270,7

999

201,1

0808 10 80

096

29,0

388

67,4

400

106,1

404

100,1

720

73,5

800

141,3

999

86,2

0808 20 50

052

87,5

400

216,1

720

57,7

999

120,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


14.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 313/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1675/2006

z 13. novembra 2006,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky modrastej v zóne Vb (faerské vody) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2006.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, výlovy zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpali kvótu stanovenú na rok 2006.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich držanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v tejto prílohe na rok 2006 sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje dátumom uvedeným v danej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje držať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. novembra 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1591/2006 (Ú. v. EÚ L 296, 26.10.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

51

Členský štát

Francúzsko

Zásoby

WHB/05B-F.

Druh

Treska modrastá (Micromesistius poutassou)

Zóna

Vb (Faerské vody)

Deň

24. októbra 2006


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

14.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 313/5


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. novembra 2006,

ktorým sa niektorým stranám udeľuje v súvislosti s niektorými časťami bicyklov oslobodenie od rozšírenia antidumpingového cla na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, uloženého nariadením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy upraveného, zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1095/2005, a ktorým sa ruší pozastavenie platby antidumpingového cla rozšíreného na určité časti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré bolo stanoveným spoločnostiam udelené v zmysle nariadenia (ES) č. 88/97

(2006/772/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/97, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (EHS) č. 2474/93 na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých častí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky a ktorým sa ukladá rozšírené clo na takýto dovoz registrovaný podľa nariadenia (ES) č. 703/96 (2) (ďalej len „rozširujúce nariadenie“), upravené nariadením Rady (ES) č. 1524/2000 (3),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 88/97 z 20. januára 1997 o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93 (4) (ďalej len „nariadenie o oslobodení“), upravené nariadením (ES) č. 1524/2000, a najmä na jeho článok 7,

po porade s poradným výborom,

keďže:

(1)

Po nadobudnutí účinnosti nariadenia o oslobodení viaceré podniky montujúce bicykle predložili podľa článku 3 uvedeného nariadenia žiadosti o oslobodenie od antidumpingového cla rozšíreného na dovoz určitých častí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky nariadením (ES) č. 71/97 (ďalej len „rozšírené antidumpingové clo“). Komisia postupne uverejnila v úradnom vestníku zoznamy žiadateľov (5), ktorým bola v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia o oslobodení pozastavená povinnosť platiť rozšírené antidumpingové clo týkajúce sa dovozu základných častí bicyklov navrhnutých na prepustenie do colného režimu voľný obeh.

(2)

Po poslednom uverejnení zoznamu strán, ktoré sú predmetom preskúmania (6), sa určilo obdobie preskúmania. Bolo vymedzené na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005. Všetkým stranám, ktoré sú predmetom preskúmania, bol zaslaný dotazník, v ktorom sa požadujú informácie o montážnych operáciách vykonaných počas príslušného obdobia preskúmania.

A.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE, NA KTORÉ SA V MINULOSTI UDELILO POZASTAVENIE

A.1.   Prijateľné žiadosti o oslobodenie

(3)

Komisia dostala od strán uvedených v tabuľke 1 všetky informácie požadované na stanovenie prijateľnosti ich žiadostí. Poskytnuté informácie sa preskúmali a v prípade potreby sa overili v priestoroch príslušných strán. Na základe týchto informáci Komisia uznala, že žiadosti podané stranami uvedenými v tabuľke 1 sú prijateľné v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia o oslobodení.

Tabuľka 1

Názov

Adresa

Krajina

Doplnkový kód TARIC

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Poľsko

A565

ARKUS Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Poľsko

A565

Athletic Manufacturing Sp. z.o.o.

ul. Drawska 21, 02-202 Varšava

Poľsko

A568

Avantisbike – Fabrico de bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã

Portugalsko

A726

BELVE s.r.o.

Palkovičova, 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

A535

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, 905 01 Senica

Slovenská republika

A589

Cannondale Europe BV

Hanzepoort 27, 7575 DB Oldenzaal

Holandsko

A686

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47., 1211 Budapešť

Maďarsko

A685

C-TRADING s.r.o.

V. Palkovicha 19, 946 03 Kolárovo

Slovenská republika

A662

Decathlon Sp. z o.o.

ul. Malborska 53, 03-286 Varšava

Poľsko

A696

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Maďarsko

A624

Fabryka Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 14, 64-915 Jastrowie

Poľsko

A564

Firma Wielobranżowa „Mexller“ – Artur Nowak

ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa

Poľsko

A697

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, 6400 Kiskunhalas

Maďarsko

A616

Koninklijke Gazelle BV

Wilhelminaweg 8, 6951BP Dieren

Holandsko

8609

Kynast Bike GmbH

Artlandstraße 55, 49610 Quakenbrück

Nemecko

A692

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Francúzsko

A690

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, 700 30 Ostrava-Vítkovice

Česká republika

A664

Muller Sport Bohemia s.r.o.

Okružní 110, Hlincova Hora, 373 -71 Rudolfov

Česká republika

A605

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina, 101, 772-11 Olomouc

Česká republika

A546

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstraße 49, 49610 Quakenbrück

Nemecko

A668

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Taliansko

A724

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, 87-811 Fabianki

Poľsko

A586

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Poľsko

A588

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 87 b, 1370 Logatec

Slovinsko

A630

(4)

Skutočnosti v konečnej podobe potvrdené Komisiou ukazujú, že pri montážnych operáciách 24 žiadateľov bola hodnota častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré boli použité na montážne operácie, nižšia ako 60 % celkovej hodnoty častí použitých pri týchto montážnych operáciách, a preto nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 13 ods. 2 základného nariadenia.

(5)

Pokiaľ ide o poslednú stranu, hoci skutočnosti ukazujú, že hodnota častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré boli použité na montážne operácie, bola vyššia ako 60 % celkovej hodnoty častí použitých pri týchto montážnych operáciách, pridaná hodnota bola vyššia ako 25 % výrobných nákladov. Montážne operácie uvedenej strany preto nespadajú do rozsahu pôsobnosti článku 13 ods. 2 základného nariadenia.

(6)

Z uvedených dôvodov a v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia o oslobodení by strany v uvedenej tabuľke mali byť oslobodené od rozšíreného antidumpingového cla.

(7)

V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia o oslobodení by malo oslobodenie strán uvedených v tabuľke 1 od rozšíreného antidumpingového cla nadobudnúť účinnosť odo dňa prijatia ich žiadostí. Ich colné dlhy súvisiace s rozšíreným antidumpingovým clom by sa mali navyše považovať za zrušené ku dňu prijatia žiadosti o oslobodenie.

(8)

Je potrebné poznamenať, že týchto päť strán uvedených v tabuľke 1 oznámilo útvarom Komisie zmenu názvu a (alebo) oficiálneho sídla alebo prevod montážnej činnosti počas obdobia preskúmania:

„Athletic International Sp. z o.o., ul. Drawska 21, 02-202 Varšava, Poľsko“ previedla svoju montážnu činnosť na „Athletic Manufacturing Sp. z o.o., ul. Drawska 21, 02-202 Warsaw, Poland“,

„Avantisbike – Fabrico de bicicletas S.A., Rua do Casarão, 3750-869 Borralha, Portugalsko“ presunula svoje oficiálne sídlo na adresu „Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã, Portugalsko“,

„CSEKE Trade Kft, Gyepsor u. 1., 1211 Budapešť, Maďarsko“ presunula svoje oficiálne sídlo na adresu „Központi út 21-47., 1211 Budapešť, Maďarsko“,

„Firma Wielobranżowa ART-POL – Artur Nowak, ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa, Poľsko“ zmenila názov na „Firma Wielobranżowa ‚Mexller’ Artur Nowak, ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa, Poľsko“,

„PFIFF Vertriebs GmbH, Wilhelmstraße 58, 49610 Quakenbrück, Nemecko“ presunula svoje oficiálne sídlo na adresu „Wilhelmstraße 49, 49610 Quakenbrück, Nemecko“.

(9)

Stanovilo sa, že tieto zmeny v názve a (alebo) oficiálnom sídle a prevod montážnej činnosti neovplyvnia montážne operácie, pokiaľ ide o ustanovenia nariadenia o oslobodení, a preto sa Komisia nenazdáva, že by tieto zmeny mali mať vplyv na oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla.

A.2.   Neprijateľné žiadosti o oslobodenie a stiahnuté žiadosti

(10)

Strany uvedené v tabuľke 2 tiež predložili žiadosti o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla.

Tabuľka 2

Názov

Adresa

Krajina

Doplnkový kód TARIC

A.J. Maias, Lda.

Estrada Nacional No 1 – Malaposta – Apart. 27, 3781-908 Sangalhos

Portugalsko

A401

Bike Sport

Krzemionka 14, 62-872 Godziesze

Poľsko

A593

Hermann Hartje KG

Deichstraße 120-122, 27318 Hoya/Weser

Nemecko

A725

ISTRO-HGA, spol. s.r.o.

Svätopeterská 14, 947 01 Hurbanovo

Slovenská republika

A541

Maver Sp. z o.o.

Ul. Przasnysza 77, 06-200 Maków Mazowiecki

Poľsko

A728

P.W.U.H. Sterna

Ul. Lotników 51, 73-102 Stargard Szczeciński

Poľsko

A631

(11)

Štyri strany stiahli svoju žiadosť o oslobodenie a náležite o tom informovali Komisiu.

(12)

Jedna strana neposkytla informácie požadované na preskúmanie svojej žiadosti. Z tohto dôvodu a v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia o oslobodení Komisia tejto strane oznámila, že zamýšľa zamietnuť jej žiadosť o oslobodenie. Táto strana dostala príležitosť vyjadriť svoje pripomienky. Komisia žiadne pripomienky nedostala.

(13)

Ďalšia strana nepoužívala časti bicyklov počas obdobia preskúmania na výrobu alebo montáž bicyklov, ani neoznámila Komisii, že ich zničila alebo opätovne vyviezla, čím porušila povinnosti stanovené v článku 6 ods. 2 nariadenia o oslobodení. Strana bola náležite informovaná a dostala príležitosť vyjadriť svoje pripomienky. Komisia žiadne pripomienky nedostala.

(14)

Keďže strany uvedené v tabuľke 2 nesplnili kritériá na oslobodenie stanovené v článku 6 ods. 2 nariadenia o oslobodení, Komisia musí ich žiadosti o oslobodenie zamietnuť v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia. Na základe tejto skutočnosti sa pozastavenie platby rozšíreného antidumpingového cla uvedené v článku 5 nariadenia o oslobodení musí zrušiť a odo dňa prijatia žiadostí predložených týmito stranami sa musí vybrať rozšírené antidumpingové clo.

A.3.   Žiadosť o oslobodenie vyžadujúca ďalšie preskúmanie

(15)

Strana uvedená v tabuľke 3 takisto predložila žiadosť o oslobodenie od platby rozšíreného antidumpingového cla:

Tabuľka 3

Názov

Adresa

Krajina

Doplnkový kód TARIC

ROG Kolesa, d.d.

Letališka 29, 1000 Ľubľana

Slovinsko

A538

(16)

Pokiaľ ide o túto stranu, útvary Komisie nemohli overiť, či montážne operácie tejto strany spadajú mimo rozsahu pôsobnosti článku 13 ods. 2 základného nariadenia z dôvodu konkurzného konania, ktoré s uvedenou stranou začal konkurzný trestný tribunál pri okresnom súde v Lubľane.

(17)

Vzhľadom na uvedené dôvody by mala strana uvedená v tabuľke 3 zostať na zozname strán, ktoré sú predmetom preskúmania. Platba antidumpingového cla vzťahujúceho sa na dovoz základných častí bicyklov navrhnutých touto stranou na prepustenie do colného režimu voľný obeh by mala zostať pozastavená.

B.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE, NA KTORÉ SA V MINULOSTI NEUDELILO POZASTAVENIE

B.1.   Neprijateľné žiadosti o oslobodenie

(18)

Strany uvedené v tabuľke 4 takisto predložili žiadosti o oslobodenie od platby rozšíreného antidumpingového cla:

Tabuľka 4

Názov

Adresa

Krajina

Firma Bikeland

Ul. 15 Sierpnia 17, 96-500 Sochaczew

Poľsko

NV 2 Bs

Slagbaan 37, 3052 Blanden

Belgicko

NV Simons

Staatsbaan 279, 3460 Bekkevoort

Belgicko

(19)

Pokiaľ ide o tieto strany, malo by sa poznamenať, že ich žiadosti nesplnili kritériá prijateľnosti ustanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o oslobodení.

(20)

Dvaja žiadatelia používajú základné časti bicyklov na výrobu alebo montáž bicyklov v množstve menšom ako 300 kusov jedného typu mesačne.

(21)

Jeden žiadateľ neposkytol dôkaz prima facie, že jeho montážne operácie spadajú mimo rozsahu pôsobnosti článku 13 ods. 2 základného nariadenia, najmä dôkaz prima facie, že hodnota častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré sa použili pri montážnych operáciách, bola nižšia ako 60 % celkovej hodnoty častí použitých pri montážnych operáciách.

(22)

Tieto strany boli náležite informované a dostali príležitosť vyjadriť svoje pripomienky. Komisia žiadne pripomienky nedostala. V dôsledku toho sa týmto stranám pozastavenie neudelilo.

B.2.   Prijateľné žiadosti o oslobodenie, na ktoré by sa malo udeliť pozastavenie

(23)

Zainteresované strany sú týmto oboznámené o prijatí ďalších žiadostí o oslobodenie podľa článku 3 nariadenia o oslobodení stranami uvedenými v tabuľke 5. Pozastavenie rozšíreného cla pre tieto žiadosti by malo nadobudnúť účinnosť od dátumu uvedeného v stĺpci s názvom „Dátum nadobudnutia účinnosti“.

Tabuľka 5

Názov

Adresa

Krajina

Pozastavenie podľa nariadenia (ES) č. 88/97

Dátum nadobudnutia účinnosti

Doplnkový kód TARIC

Alubike-Bicicletas, S.A.

Zona Industrial de Oiã, Lote C10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalsko

článok 5

12.12.2005

A730

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede-Gits

Belgicko

článok 5

19.1.2006

A732

Goldbike – Indústria de Bicicletas, Lda

Rua das Flores, s/n, Poutena, 3780-594 Vilarinho do Bairro — Anadia

Portugalsko

článok 5

9.8.2006

A777

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 11, 787 01 Šumperk

Česká republika

článok 5

20.7.2006

A776

Koga BV

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Holandsko

článok 5

19.6.2006

A773

Look Cycle International S.A.

27, rue du docteur Léveillé, B.P. 13, 58028 Nevers Cedex

Francúzsko

článok 5

14.9.2006

A781

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Taliansko

článok 5

13.12.2005

A731

Prestige NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgicko

článok 5

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath

Nemecko

článok 5

21.8.2006

A778

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 93 Skeppshult

Švédsko

článok 5

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Nemecko

článok 5

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, 21079 Hamburg

Nemecko

článok 5

10.5.2006

A746

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sú strany uvedené v tabuľke 1 v súvislosti s dovozom niektorých častí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky oslobodené od rozšírenia konečného antidumpingového cla na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na základe nariadenia (ES) č. 71/97.

Toto oslobodenie nadobúda účinnosť pre každú stranu odo dňa uvedeného v stĺpci s názvom „Dátum nadobudnutia účinnosti“.

Tabuľka 1

Zoznam oslobodených strán

Názov

Adresa

Krajina

Oslobodenie podľa nariadenia (ES) č. 88/97

Dátum nadobudnutia účinnosti

Doplnkový kód TARIC

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Poľsko

článok 7

1.6.2005

A565

ARKUS Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Poľsko

článok 7

od 23.6.2004 do 31.5.2005

A565

Athletic Manufacturing Sp. z.o.o.

ul. Drawska 21, 02-202 Varšava

Poľsko

článok 7

3.8.2004

A568

Avantisbike – Fabrico de bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã

Portugalsko

článok 7

10.11.2005

A726

BELVE s.r.o.

Palkovičova, 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

článok 7

4.5.2004

A535

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, 905 01 Senica

Slovenská republika

článok 7

8.10.2004

A589

Cannondale Europe BV

Hanzepoort 27, 7575 DB Oldenzaal

Holandsko

článok 7

21.6.2005

A686

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47., 1211 Budapešť

Maďarsko

článok 7

21.4.2005

A685

C-TRADING s.r.o.

V. Palkoviča 19, 946 03 Kolárovo

Slovenská republika

článok 7

10.2.2005

A662

Decathlon Sp. z o.o.

ul. Malborska 53, 03-286 Varšava

Poľsko

článok 7

19.8.2005

A696

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Maďarsko

článok 7

28.1.2005

A624

Fabryka Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 14, 64-915 Jastrowie

Poľsko

článok 7

od 14.6.2004 do 31.5.2005

A564

Firma Wielobranżowa „Mexller“ – Artur Nowak

ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa

Poľsko

článok 7

22.9.2005

A697

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, 6400 Kiskunhalas

Maďarsko

článok 7

8.11.2004

A616

Koninklijke Gazelle BV

Wilhelminaweg 8, 6951BP Dieren

Holandsko

článok 7

29.6.2005

8609

Kynast Bike GmbH

Artlandstraße 55, 49610 Quakenbrück

Nemecko

článok 7

29.7.2005

A692

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Francúzsko

článok 7

29.6.2005

A690

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, 700 30 Ostrava-Vítkovice

Česká republika

článok 7

3.1.2005

A664

Muller Sport Bohemia s.r.o.

Okružní 110, Hlincova Hora, 373-71 Rudolfov

Česká republika

článok 7

8.11.2004

A605

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina, 101, 772-11 Olomouc

Česká republika

článok 7

1.5.2004

A546

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstraße 49, 49610 Quakenbrück

Nemecko

článok 7

6.4.2005

A668

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Taliansko

článok 7

24.10.2005

A724

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, 87-811 Fabianki

Poľsko

článok 7

10.9.2004

A586

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Poľsko

článok 7

11.10.2004

A588

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 87 b, 1370 Logatec

Slovinsko

článok 7

24.1.2005

A630

Článok 2

Týmto sa zamietajú žiadosti o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla predložené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 88/97 stranami uvedenými v tabuľke 2.

Týmto sa pre príslušné strany ruší pozastavenie platby rozšíreného antidumpingového cla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 88/97 odo dňa uvedeného v stĺpci s názvom „Dátum nadobudnutia účinnosti“.

Tabuľka 2

Zoznam strán, pre ktoré sa ruší pozastavenie

Názov

Adresa

Krajina

Pozastavenie podľa nariadenia (ES) č. 88/97

Dátum nadobudnutia účinnosti

Doplnkový kód TARIC

A.J. Maias, Lda.

Estrada Nacional No 1 – Malaposta – Apart. 27, 3781-908 Sangalhos

Portugalsko

článok 5

23.2.2005

A401

Bike Sport

Krzemionka 14, 62-872 Godziesze

Poľsko

článok 5

3.1.2005

A593

Hermann Hartje KG

Deichstraße 120-122, 27318 Hoya/Weser

Nemecko

článok 5

7.11.2005

A725

ISTRO-HGA, spol. s.r.o.

Svätopeterská 14, 947 01 Hurbanovo

Slovenská republika

článok 5

1.5.2004

A541

Maver Sp. z o.o.

Ul. Przasnysza 77, 06-200 Maków Mazowiecki

Poľsko

článok 5

19.10.2005

A728

P.W.U.H. Sterna

Ul. Lotników 51, 73-102 Stargard Szczeciński

Poľsko

článok 5

2.2.2005

A631

Článok 3

Strany uvedené v tabuľke 3 tvoria aktualizovaný zoznam strán, ktoré sú predmetom preskúmania, podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 88/97. Pozastavenie platby rozšíreného cla na základe týchto žiadostí nadobudlo účinnosť odo dňa uvedeného v tabuľke 3 v stĺpci s názvom „Dátum nadobudnutia účinnosti“.

Tabuľka 3

Zoznam strán, ktoré sú predmetom preskúmania

Názov

Adresa

Krajina

Pozastavenie podľa nariadenia (ES) č. 88/97

Dátum nadobudnutia účinnosti

Doplnkový kód TARIC

Alubike-Bicicletas, S.A.

Zona Industrial de Oiã, Lote C10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalsko

článok 5

12.12.2005

A730

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede-Gits

Belgicko

článok 5

19.1.2006

A732

Goldbike – Indústria de Bicicletas, Lda

Rua das Flores, s/n, Poutena, 3780-594 Vilarinho do Bairro – Anadia

Portugalsko

článok 5

9.8.2006

A777

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 11, 787 01 Šumperk

Česká republika

článok 5

20.7.2006

A776

Koga BV

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Holandsko

článok 5

19.6.2006

A773

Look Cycle International S.A.

27, rue du docteur Léveillé, B.P. 13, 58028 Nevers Cedex

Francúzsko

článok 5

14.9.2006

A781

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Taliansko

článok 5

13.12.2005

A731

Prestige NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgicko

článok 5

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath

Nemecko

článok 5

21.8.2006

A778

ROG Kolesa, d.d.

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovinsko

článok 5

1.5.2004

A538

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 93 Skeppshult

Švédsko

článok 5

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Nemecko

článok 5

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, 21079 Hamburg

Nemecko

článok 5

10.5.2006

A746

Článok 4

Týmto sa zamietajú žiadosti o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla podané stranami uvedenými v tabuľke 4.

Tabuľka 4

Zoznam strán, ktorých žiadosť o oslobodenie sa zamieta

Názov

Adresa

Krajina

Firma Bikeland

Ul. 15 Sierpnia 17, 96-500 Sochaczew

Poľsko

NV 2 Bs

Slagbaan 37, 3052 Blanden

Belgicko

NV Simons

Staatsbaan 279, 3460 Bekkevoort

Belgicko

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom a stranám uvedeným v článkoch 1, 2, 3 a 4.

V Bruseli 10. novembra 2006

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Ú. v. ES L 175, 14.7.2000, s. 39. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1095/(Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 17.

(5)  Ú. v. ES C 45, 13.2.1997, s. 3; Ú. v. ES C 112, 10.4.1997, s. 9; Ú. v. ES C 220, 19.7.1997, s. 6; Ú. v. ES C 378, 13.12.1997, s. 2; Ú. v. ES C 217, 11.7.1998, s. 9; Ú. v. ES C 37, 11.2.1999, s. 3; Ú. v. ES C 186, 2.7.1999, s. 6; Ú. v. ES C 216, 28.7.2000, s. 8; Ú. v. ES C 170, 14.6.2001, s. 5; Ú. v. ES C 103, 30.4.2002, s. 2; Ú. v. EÚ C 35, 14.2.2003, s. 3; Ú. v. EÚ C 43, 22.2.2003, s. 5; Ú. v. EÚ C 54, 2.3.2004, s. 2; Ú. v. EÚ C 299, 4.12.2004, s. 4 a Ú. v. EÚ L 17, 21.1.2006, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ L 17, 21.1.2006, s. 16.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

14.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 313/15


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2006/773/SZBP

z 13. novembra 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2005/889/SZBP o zriadení pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Rada prijala 25. novembra 2005 jednotnú akciu 2005/889/SZBP o zriadení pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu) (1) na obdobie 12 mesiacov.

(2)

V dohode uzavretej medzi vládou Izraela a palestínskou samosprávou sa uvádza, že pôvodný dvanásťmesačný mandát misie sa môže obnoviť na ďalších šesť mesiacov, pokiaľ sa všetky strany nerozhodnú misiu ukončiť.

(3)

Rada 15. septembra 2006 potvrdila, že PHM EÚ v Rafahu naďalej prikladá veľký význam.

(4)

Predĺženie PHM EÚ v Rafahu schválila palestínska aj izraelská strana v súlade s článkom V dohody o zriadení pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu na hranici medzi pásmom Gazy a Egyptom.

(5)

Jednotná akcia 2005/889/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2005/889/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

vypúšťa sa článok 3;

2.

článok 13 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou je 1 696 659 EUR na rok 2005 a 5 903 341 EUR na obdobie od 1. januára 2006 do 24. mája 2007.“;

3.

druhý pododsek článku 16 sa nahrádza takto:

„Jej účinnosť skončí 24. mája 2007.“;

4.

článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Táto jednotná akcia sa preskúma najneskôr do 31. marca 2007.“.

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. novembra 2006

Za Radu

predseda

E. TUOMIOJA


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 14.12.2005, s. 28.