ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 312

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
11. novembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1667/2006 zo 7. novembra 2006 o glukóze a laktóze (kodifikované znenie)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1668/2006 z 10. novembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1669/2006 z 8. novembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o nákupe hovädzieho mäsa (kodifikované znenie)

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1670/2006 z 10. novembra 2006 stanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 vzhľadom na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín (kodifikované znenie)

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1671/2006 z 10. novembra 2006 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

41

 

*

Smernica Rady 2006/91/ES zo 7. novembra 2006 o kontrole štítničky nebezpečnej (kodifikované znenie)

42

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/583/ES o opätovnom prerozdelení prostriedkov prijatých od Európskej investičnej banky na operácie v Konžskej demokratickej republike podľa 2., 3., 4., 5. a 6. ERF

45

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. októbra 2006, ktorým sa zostavuje zoznam regiónov a oblastí oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej a nadnárodnej línie cieľa európskej územnej spolupráce na obdobie rokov 2007 – 2013 [oznámené pod číslom K(2006) 5144]

47

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha nariadenia (ES) č. 1228/2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie ( 1 )

59

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2006 o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom [oznámené pod číslom K(2006) 5304]  ( 1 )

66

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

11.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1667/2006

zo 7. novembra 2006

o glukóze a laktóze

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2730/75 z 29. októbra 1975 o glukóze a laktóze (3) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Aby sa predišlo technickým ťažkostiam, pokiaľ ide o colný režim, nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (5) ustanovilo, že glukóza, glukózový sirup, laktóza a laktózový sirup budú spadať pod jednu položku sadzobníka a chemicky čistá glukóza a laktóza budú spadať pod inú.

(3)

Avšak glukóza, ktorá spadá pod podpoložky 1702 30 91, 1702 30 99 a 1702 40 90 kombinovanej nomenklatúry, a laktóza, ktorá spadá pod podpoložku 1702 19 00 kombinovanej nomenklatúry, sú uvedené v prílohe I k zmluve, a preto podliehajú systému obchodu s tretími krajinami ustanovenému podľa spoločnej organizácie trhov, ku ktorým patria, zatiaľ čo chemicky čistá glukóza a laktóza, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k zmluve, podliehajú systému ciel, ktorých ekonomický dosah môže byť značne odlišný.

(4)

Táto situácia spôsobuje ťažkosti, ktoré sú o to väčšie, keď sú príslušné produkty bez ohľadu na stupeň ich čistoty odvodené z tých istých základných produktov. Kritérium colnej klasifikácie medzi produktmi, ktoré sú a ktoré nie sú chemicky čisté, je 99 % stupeň čistoty. Inak produkty s mierne vyšším alebo mierne nižším stupňom čistoty môžu mať rovnaké ekonomické využitie. Preto používanie odlišných systémov vedie k narušeniam konkurencie, ktoré sú kvôli zameniteľnosti väčšie.

(5)

Jediným riešením týchto ťažkostí je podriadiť tieto produkty rovnakému ekonomickému režimu bez ohľadu na ich stupeň čistoty, alebo do tej miery, do akej to bude vhodné, harmonizovať režimy pre tieto dve skupiny produktov.

(6)

Zmluva špecificky neustanovuje orgán potrebný pre takéto opatrenie. Za týchto okolností by sa mali prijať potrebné opatrenia na základe článku 308 zmluvy. Inak najprimeranejšie opatrenia spočívajú v rozšírení na chemicky čistú glukózu režimu pre ostatnú glukózu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilím (6) a v rozšírení na chemicky čistú laktózu režimu pre ostatnú laktózu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (7),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zaobchádzanie stanovené nariadením (ES) č. 1784/2003 a ustanoveniami prijatými na uplatňovanie tohto nariadenia pre glukózu a glukózový sirup patriace do podpoložiek 1702 30 91, 1702 30 99 a 1702 40 90 kombinovanej nomenklatúry sa rozširuje aj na glukózu a glukózový sirup patriace do podpoložiek 1702 30 51 a 1702 30 59 kombinovanej nomenklatúry.

Článok 2

Zaobchádzanie stanovené nariadením (ES) č. 1255/1999 a ustanoveniami prijatými na uplatňovanie tohto nariadenia pre laktózu a laktózový sirup patriace do podpoložky 1702 19 00 kombinovanej nomenklatúry sa rozširuje aj na laktózu a laktózový sirup patriace do podpoložky 1702 11 00 kombinovanej nomenklatúry.

Článok 3

Ak je zaobchádzanie pre glukózu a glukózový sirup alebo pre laktózu a laktózový sirup patriace do podpoložiek 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 19 00 kombinovanej nomenklatúry zmenené a doplnené podľa článku 37 zmluvy alebo v súlade s postupmi ustanovenými pre uplatňovanie tohto článku, rozšíria sa takéto zmeny a doplnenia na glukózu a glukózový sirup prípadne na laktózu alebo laktózový sirup patriace do podpoložiek 1702 30 51, 1702 30 59 a 1702 11 00 kombinovanej nomenklatúry, ak v súlade s tými istými postupmi nie sú prijaté iné opatrenia pre harmonizáciu zaobchádzania s týmito produktmi so zaobchádzaním s vyššie uvedenými produktmi.

Článok 4

Nariadenie (EHS) č. 2730/75 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Stanovisko doručené 12. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko doručené 13. septembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2931/95 (Ú. v. ES L 307, 20.12.1995, s. 10).

(4)  Pozri prílohu I.

(5)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 996/2006 (Ú. v. EÚ L 179, 1.7.2006, s. 26).

(6)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(7)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).


PRÍLOHA I

ZRUŠENÉ NARIADENIE V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

Nariadenie Rady (EHS) č. 2730/75

(Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 222/88

(Ú. v. ES L 28, 1.2.1988, s. 1)

iba článok 7

Nariadenie Komisie (ES) č. 2931/95

(Ú. v. ES L 307, 20.12.1995, s. 10)

iba článok 2


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (EHS) č. 2730/75

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

príloha I

príloha II


11.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1668/2006

z 10. novembra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. novembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 10. novembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

86,5

096

30,1

204

44,7

999

53,8

0707 00 05

052

116,3

204

49,7

220

155,5

628

196,3

999

129,5

0709 90 70

052

101,8

204

147,8

999

124,8

0805 20 10

204

84,0

999

84,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

400

84,2

528

40,7

624

86,7

999

69,9

0805 50 10

052

63,9

388

46,8

524

56,1

528

39,6

999

51,6

0806 10 10

052

111,3

400

211,5

508

268,1

999

197,0

0808 10 80

388

79,1

400

106,4

720

73,5

800

160,8

999

105,0

0808 20 50

052

83,1

400

216,1

720

83,9

999

127,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


11.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1669/2006

z 8. novembra 2006,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o nákupe hovädzieho mäsa

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 4 a článok 41,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 562/2000 z 15. marca 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o nákupe hovädzieho mäsa (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Článok 27 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1254/1999 spája začiatok verejnej intervencie s priemernou trhovou cenou v členskom štáte alebo regióne členského štátu. Musia sa podľa toho stanoviť pravidlá na výpočet trhových cien v členských štátoch, a to najmä čo sa týka použitých akostí a váženia, koeficientov konverzie pre referenčnú akostnú triedu R3, ako aj mechanizmov začiatku a ukončenia nákupu.

(3)

Podmienky spôsobilosti musia vylúčiť produkty, ktoré nepredstavujú národnú výrobu členského štátu alebo nevyhovujú súčasne platným zdravotným a veterinárnym podmienkam, ako aj také, ktoré prekračujú trhom požadovanú hmotnosť. Vhodnosť jatočných tiel hovädzieho dobytka triedy O3, ktoré možno kúpiť v Írsku, možno taktiež rozšíriť aj na Severné Írsko, aby sa zabránilo výkyvom na trhu, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť trh s hovädzím mäsom v tejto časti Spoločenstva.

(4)

By sa mali zaviesť osobitné pravidlá určujúce vhodnosť jatočných tiel hovädzieho dobytka, požadujúce vyznačenie čísla porážky na vnútornej strane každej jatočnej štvrtky. Čo sa týka predvádzaných jatočných tiel, tieto by mali byť naporciované jednotným spôsobom na uľahčenie narábania s jednotlivými časťami jatočného tela a na zlepšenie monitoringu vykosťovania tak, aby sa zaistilo, že tieto časti zodpovedajú rovnakej definícii v rámci celého Spoločenstva. Na dosiahnutie tohto cieľa sa jatočné telá režú rovno, predná a zadná jatočná štvrtka musí byť definovaná ako päťrebrová a osemrebrová, aby sa počet dielov bez kostí a odrezkov čo najviac obmedzil a aby sa získané produkty čo najlepšie využili.

(5)

V snahe zabrániť špekuláciám narúšajúcim situáciu na trhu predkladá každá zo zainteresovaných strán na každú verejnú súťaž len jednu ponuku za kategóriu na každú výzvu na predloženie ponúk. Aby sa zabránilo zneužitiu nastrčených osôb, ako „zainteresované strany“ sa definujú len kategórie tých prevádzkovateľov, ktorí sa na základe svojej hospodárskej činnosti tradične zaoberajú intervenciami.

(6)

Vzhľadom na skúsenosti získané pri predkladaní ponúk do verejných súťaží je potrebné prijať také opatrenia, aby sa záujemcovia zúčastnili na verejných súťažiach v prípade potreby na základe hospodárskych zmlúv uzavretých s intervenčnými agentúrami a v súlade s podmienkami, ktoré majú byť určené v špecifikáciách.

(7)

Čo sa týka zábezpek, mali by sa pre ich skladanie v hotovosti vytvoriť také pravidlá, aby intervenčné orgány mohli prijímať ručenie šekmi.

(8)

V dôsledku zákazu používania akéhokoľvek rizikového materiálu, aj kvôli zvýšeniu nákladov a poklesu príjmov v oblasti výroby hovädzieho a teľacieho mäsa, by sa mal nárast uplatniteľný na priemernú trhovú cenu a používaný na stanovenie najvyššej možnej nákupnej ceny vyrovnať na najvyššiu dosiahnutú úroveň v danom čase.

(9)

Čo sa týka dodávania produktov a z hľadiska získaných skúseností intervenčné agentúry by podľa okolností mali mať oprávnenie skracovať lehotu dodávky produktov, aby sa zabránilo vzájomnému prekrývaniu dvoch dodávok vzťahujúcich sa na dve rozdielne ponuky.

(10)

Miera rizika objavenia sa nepravidelností je osobitne vysoká v prípade, keď sa nakupované jatočné telá systematicky vykosťujú. Preto by sa mala vyžadovať nezávislosť chladiarní a rozrábacích prevádzok intervenčných stredísk na bitúnkoch a zainteresovaných úspešných účastníkov ponúk. Aby sa v určitých členských štátoch mohli vyriešiť akékoľvek praktické ťažkosti, možno od tejto zásady upustiť, a to pod podmienkou prísneho obmedzenia množstiev vykosťovaného mäsa, možnosti vysledovania jeho pôvodu na základe kontrol vykonávaných pri jeho preberaní, a aby sa čo najviac obmedzila manipulácia s ním. Na základe najnovších výsledkov šetrení sa musí klásť dôraz na obsah rezíduí zakázaných látok v mäse, a to osobitne tých, ktoré majú hormonálne účinky.

(11)

Intervenčné agentúry môžu preberať len produkty vyhovujúce požiadavkám akosti a dodávky, stanovené predpismi Spoločenstva. Skúsenosti ukazujú, že treba spresniť niektoré pravidlá na preberanie a kontrolu. Mali by sa vypracovať ustanovenia pojednávajúce o predbežných prehliadkach, ktoré je potrebné vykonať v bitúnkoch, aby sa nevyhovujúce mäso vylúčilo už v skoršej etape. Na zvýšenie spoľahlivosti postupu pri príjme dodávaných produktov by sa mali zamestnať kvalifikovaní odborníci, ktorých nestrannosť bude zaručená ich nezávislosťou od zainteresovaných strán a pravidelnou rotáciou. Mali by sa taktiež presne stanoviť body výkonu prehliadok.

(12)

Vzhľadom na udalosti súvisiace s bovinnou spongiformnou encefalopatiou (BSE) by požiadavka na vykostenie všetkého mäsa mohla prispieť k uvoľneniu skladovacích priestorov potrebných na uskladnenie veľkých objemov hovädzieho mäsa, ktoré sa pravdepodobne nakúpia, a mohla by uľahčiť ďalšie použitie mäsa.

(13)

Na zlepšenie výkonu kontrol zo strany intervenčných agentúr pri preberaní produktov sa musia ujasniť uplatnené ustanovenia pojednávajúce najmä o zásielkach, predbežných prehliadkach a kontrole hmotnosti preberaných produktov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia vypracovať prísnejšie ustanovenia pojednávajúce o monitoringu vykosťovania mäsa a odmietaní produktov. Toto sa takisto týka aj prehliadok produktov počas skladovania.

(14)

Ustanovenia pre jatočné telá musia určiť najmä spôsob ich zavesenia a špecifikovať ich akékoľvek poškodenie alebo narábanie s nimi, ktoré by mohlo mať nepriaznivý vplyv na predajnú akosť produktov alebo ich znečistenie, a čomu sa je potrebné počas spracovávania vyhnúť.

(15)

Na zabezpečenie správneho vykosťovania by rozrábkové prevádzky nemali mať veľmi vzdialené tunelové mraziarne na mrazenie vzduchom. Rozsah výnimky z tejto požiadavky by mal byť absolútne minimálny. Mali by sa vymedziť podmienky, ktorými sa bude stály a nepretržitý monitoring vykosťovania riadiť, a to najmä tým, že sa od inšpektorov bude vyžadovať nezávislosť a stanoví sa minimálny počet vykonávaných kontrol.

(16)

Pravidlá skladovania častí jatočného tela musia umožniť ich ľahkú identifikáciu. Na dosiahnutie tohto cieľa sú príslušné štátne orgány zvlášť povinné prijať nevyhnutné opatrenia vzhľadom na možnosti vysledovania pôvodu a skladovania s cieľom uľahčiť nasledujúce vyskladnenie nakupovaných produktov, berúc pritom do úvahy požiadavky súvisiace so zdravotným stavom zvierat, z ktorých produkty pochádzajú. Navyše, na zlepšenie skladovania častí jatočných tiel a zjednodušenie ich identifikácie by sa malo štandardizovať balenie a časti jatočného tela by sa mali označovať svojimi plnými názvami alebo kódmi Spoločenstva.

(17)

Na uľahčenie identifikácie a zlepšenie uchovávania produktov pri skladovaní by sa mali sprísniť ustanovenia o balení do kartónov, paliet a klietok, čím by sa aj zintenzívnil boj proti rizikám podvodov, aj zlepšil prístup k produktom s cieľom ich prehliadky a predaja.

(18)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovuje pravidlo nákupu hovädzieho mäsa, ako je to uvedené v článku 27 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

KAPITOLA II

NÁKUP PRE VEREJNÚ INTERVENCIU

ODDIEL 1

Všeobecné Ustanovenia

Článok 2

Intervenčné oblasti v Spojenom kráľovstve

Spojené kráľovstvo pozostáva z nasledujúcich dvoch intervenčných oblastí:

oblasť I: Veľká Británia,

oblasť II: Severné Írsko.

Článok 3

Začiatok a ukončenie nákupu vo verejnej súťaži

Článok 27 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa uplatňuje podľa nasledujúcich pravidiel:

a)

S cieľom potvrdiť, že podmienky stanovené v odseku 1 vyššie uvedeného článku sú splnené:

priemerná trhová cena vhodnej kategórie mäsa v členskom štáte alebo jeho regióne berie do úvahy ceny za akostné triedy U, R a O vyjadrené referenčnou akostnou triedou R3 s použitím prepočtových koeficientov uvedených v prílohe I tohto nariadenia v príslušnom členskom štáte alebo jeho regióne,

priemerná cena sa zaznamená v súlade s podmienkami a vzhľadom na akostné triedy stanovené nariadením Komisie (ES) č. 295/96 (4),

priemerná cena vhodnej kategórie mäsa v členskom štáte alebo jeho regióne je priemerom trhových cien za všetky akostné triedy uvedené v druhej zarážke, vážené podielom pomernej dôležitosti každej z nich na celkovom objeme porážok v danom členskom štáte alebo jeho regióne.

b)

Rozhodnutie o začatí verejnej intervencie podľa akostnej triedy a členskej krajiny alebo jej regiónu sa prijíma na základe dvoch po sebe zaznamenaných týždenných trhových cien.

c)

Rozhodnutie o ukončení verejnej intervencie podľa kategórie a členského štátu alebo jeho regiónu sa prijíma na základe poslednej týždenne zaznamenanej trhovej ceny.

Článok 4

Podmienky vhodnosti produktu

1.   Nakupovať sa môžu produkty uvedené v prílohe II tohto nariadenia a spadajúce do nasledujúcich kategórií definovaných v článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1183/2006 (5):

a)

mäso mladých, nevykastrovaných samcov, do dvoch rokov veku (kategória A);

b)

mäso vykastrovaných samcov (kategória C).

2.   Nakupovať sa môžu iba celé jatočné telá alebo jatočné polovičky, ktoré:

a)

dostali zdravotnú známku uvedenú v kapitole III oddielu I prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (6);

b)

nevykazujú žiadne znaky, z ktorých sa dá vyvodiť, že sú nevhodné na skladovanie alebo použitie;

c)

nepochádzajú z nutne zabitých zvierat;

d)

v zmysle článku 39 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (7) pochádzajú zo Spoločenstva;

e)

pochádzajú zo zvierat chovaných v súlade s veterinárnymi požiadavkami;

f)

miera ich rádioaktivity neprekračuje medze povolené predpismi Spoločenstva. Hladina rádioaktívneho znečistenia produktu sa sleduje len vtedy, keď si to situácia vyžaduje, a len počas potrebnej doby. Trvanie a rozsah akýchkoľvek nevyhnutných kontrol sa určuje podľa postupu uvedeného v článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999;

g)

pochádzajú zo zvierat, ktorých hmotnosť jatočného tela nepresiahla 340 kg.

3.   Jatočné telá a jatočné polovičky sa môžu nakupovať len vtedy, keď:

a)

v súlade s prílohou III tohto nariadenia boli pred dodávkou na účet zainteresovanej strany naporciované na jatočné štvrtky. Všetky časti jatočného tela sa musia prehliadnuť s cieľom posúdiť ich vyhovenie požiadavkám bodu 2 tejto prílohy. V prípade, že nevyhovujú ktorejkoľvek z týchto požiadaviek, odmietajú sa; keď sa jatočná štvrtka odmietne z dôvodu, že nevyhovela takýmto podmienkam, a osobitne v prípade, že sa jej neuspokojivý stav pri dodávke nedá v priebehu prijímacieho postupu zlepšiť, potom sa odmietne aj druhá jatočná štvrtka pochádzajúca z rovnakej jatočnej polovičky;

b)

boli oklasifikované podľa stupnice Spoločenstva uvedenej v nariadení (ES) č. 1183/2006. Intervenčné agentúry sú povinné odmietnuť akékoľvek produkty, ktoré sa po vykonaní podrobnej prehliadky všetkých častí jatočného tela nedajú podľa tejto stupnice zaradiť;

c)

boli identifikované, a to tak označením kategórie, akostnej triedy a stupňa pokrytia tukom, ako aj identifikačným číslom alebo číslom porážky. Značky kategórie, akostnej triedy a stupeň pokrytia tukom musia byť zreteľne čitateľné a vykonané podľa postupu schváleného príslušnými štátnymi orgánmi nejedovatou, stálou a nezmazateľnou farbou. Pritom číslice a písmená musia byť aspoň 2 cm vysoké. Značenie sa umiestňuje na strednú sviečkovicu na úrovni štvrtého bedrového stavca a približne 10 až 30 cm od zrezaného okraja hrudnej kosti. Identifikačné alebo bitúnkové číslo sa vyznačuje v strede vnútornej strany každej jatočnej štvrtky, a to zo strany intervenčnej agentúry povolenou nezmazateľnou pečiatkou alebo značkou;

d)

boli označené etiketou v súlade so systémom zavedeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (8).

Článok 5

Strediská intervenčného nákupu

1.   Strediská intervenčného nákupu sú členské štáty povinné vybrať tak, aby sa zabezpečila účinnosť intervenčných opatrení.

Priestory, v ktorých sídlia, musia umožniť:

a)

príjem mäsa na kosti;

b)

mrazenie všetkého mäsa určeného na uskladnenie bez ďalšieho spracovania;

c)

skladovanie takého mäsa v technicky uspokojivých podmienkach, a to počas obdobia najmenej 3 mesiacov.

2.   Na vykosťovanie možno vybrať len tie prevádzky, ktorých rozrábkové a chladiarenské prevádzky nie sú napojené na bitúnky a/alebo na úspešného predkladateľa ponuky a ktoré sú nezávisle prevádzkované, riadené a personálne obsadené.

V prípade praktických ťažkostí sa členské štáty môžu odchýliť od ustanovení prvého pododseku, avšak len pod podmienkou sprísnenia kontrol príjmu v súlade s článkom 14 ods. 5.

ODDIEL 2

Verejná súťaž a príjem

Článok 6

Otvorenie a uzavretie

1.   Otvorenie verejnej súťaže, jej zmeny a doplnenia, ako aj uzavretie sa zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie najneskôr v sobotu pred uzávierkou podávania ponúk do verejnej súťaže.

2.   Pri vypísaní verejnej súťaže sa smie stanoviť cena, pod ktorú ponuky nie sú prijateľné.

Článok 7

Predkladanie a oznamovanie ponúk

Počas trvania verejnej súťaže sa lehota na prekladanie ponúk končí každý druhý a štvrtý utorok v mesiaci o 12.00 hod. (bruselského času), s výnimkou druhého utorka v auguste a štvrtého utorka v decembri, keď sa neprijímajú žiadne ponuky. Ak utorok pripadne na sviatok, lehota sa posunie o 24 hodín. Do 24 hodín po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk intervenčné agentúry oznámia Komisii, aké ponuky dostali.

Článok 8

Platnosti ponúk

1.   Ponuky môžu predkladať len:

a)

bitúnky hovädzieho dobytka registrované alebo schválené v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (9) s akoukoľvek právnou formou a

b)

obchodníci s hospodárskymi zvieratami alebo mäsom, ktorí v týchto bitúnkoch vykonali porážku zvierat na svoje vlastné náklady a ktorí boli zaradení do zoznamov platcov DPH.

2.   V priebehu verejnej súťaže zainteresované strany predkladajú svoje ponuky intervenčným agentúram členských štátov, v ktorých boli tieto verejné súťaže vyhlásené, a to buď predložením písomnej ponuky oproti dokladu o príjme, alebo akýmkoľvek iným a intervenčnou agentúrou schváleným písomným spôsobom s odporučením potvrdenia príjmu ponuky.

Predkladanie ponúk môže byť predmetom dohody o podmienkach stanovených intervenčnými agentúrami a v súlade s ich špecifikáciou.

3.   Záujemca môže na každú výzvu na predloženie ponuky predložiť v jednej kategórii len jednu ponuku.

Členské štáty sú povinné zabezpečiť vzájomnú nezávislosť jednotlivých ponúk v oblasti riadenia, personálneho obsadenia a prevádzky.

V prípade výskytu vážnych náznakov, ktoré sú v rozpore alebo nie sú v súlade s hospodárskymi skutočnosťami, sa ponuky pokladajú za neprípustné dovtedy, pokiaľ ich predkladateľ nepredloží primerané dôkazy o ich súlade s ustanoveniami druhého pododseku.

V prípade predloženia viacerých ponúk od jedného záujemcu sa všetky ním predložené ponuky považujú za neprijateľné.

4.   Ponuky musia obsahovať:

a)

meno/názov a adresu predkladateľa ponuky;

b)

ponúkané množstvo produktu vyjadrené v tonách v kategóriách špecifikovaných v oznámení o výzve na predloženie ponúk;

c)

cenu stanovenú v súlade s článkom 15 ods. 3, vyjadrenú na 100 kg produktu referenčnej akostnej triedy R3 v eurách a zaokrúhlenú najviac na dve desatinné miesta.

5.   Ponuky sú platné, len ak:

a)

sa týkajú množstiev najmenej 10 ton;

b)

je k nim priložený písomný záväzok predkladateľa ponuky, že vyhovie ustanoveniam týkajúcim sa výzvy na predloženie dotyčnej ponuky, a

c)

sa predloží dôkaz, že v deň uzávierky predkladateľ ponuky zložil zábezpeku v zmysle článku 9, čo sa týka výzvy na predloženie danej ponuky.

6.   Ponuky sa po vypršaní uzávierky uvedenej v článku 7 nesmú stiahnuť.

7.   Ponuky majú dôverný charakter.

Článok 9

Zábezpeky

1.   Platnosť ponúk po uzávierke verejnej súťaže vyhlásenej intervenčnou agentúrou a dodávkach tovaru do skladu označeného intervenčnou agentúrou v rámci časovej lehoty stanovenej článkom 13 ods. 2 predstavuje základné požiadavky, ktorých splnenie sa musí poistiť zložením záruk vo výške 30 EUR na každých 100 kg.

Zábezpeky sa musia zložiť u intervenčnej agentúry v tom členskom štáte, v ktorom bola ponuka predložená.

2.   Zábezpeky sa skladajú len v podobe hotovostných vkladov, ako to bolo stanovené v článku 13 a článku 14 ods. 1 a 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 (10).

3.   V prípade ponúk, ktoré neboli prijaté, sa záruky uvoľňujú, len čo sa zverejní výsledok výzvy na predloženie ponúk.

V prípade ponúk, ktoré boli prijaté, sa záruky uvoľňujú po ukončení príjmu produktov, a to bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 14 ods. 7 tohto nariadenia.

Článok 10

Množstevné zvýhodnenie

1.   Po zvážení ponúk predložených pre každú vyhlásenú verejnú súťaž a v súlade s postupom uvedeným v článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa určí maximálna nákupná cena pre každú kategóriu, ktorá sa odvoláva na referenčnú akostnú triedu R3.

V prípade, že to vyžadujú osobitné okolnosti, môže členský štát alebo jeho región stanoviť rozdielnu cenu, aby sa zohľadnili zaznamenané priemerné trhové ceny.

2.   Možno prijať rozhodnutie o neudelení množstvového zvýhodnenia.

3.   Ak celkové ponúkané objemy za cenu zhodnú alebo nižšiu ako maximálna cena prekračujú množstvo, na ktoré bola vypísaná ponuka, môže sa tento objem pre jednotlivé kategórie krátiť v každej kategórii podľa prepočtových koeficientov, pričom sa zabezpečí určitá progresivita, a to pri zohľadnení cenových rozdielov a ponúkaných objemov.

V prípade, že to vyžadujú osobitné okolnosti, môžu sa takéto redukčné koeficienty meniť podľa členských štátov alebo ich regiónov, aby sa zabezpečilo dobré fungovanie intervenčných mechanizmov.

Článok 11

Maximálna nákupná cena

1.   Ponuky sa neberú do úvahy vtedy, keď je ich cena vyššia ako priemerná trhová cena zaznamenaná podľa kategórie v každom členskom štáte alebo jeho regióne, prepočítaná na referenčnú akostnú triedu R3 s použitím koeficientov stanovených v prílohe I plus 10 EUR na 100 kg hmotnosti jatočného tela.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, ponuky sa odmietajú vtedy, keď je stanovená cena vyššia ako maximálna cena v zmysle článku 10 a vo vzťahu k príslušnému množstvovému zvýhodneniu.

3.   Keď je nákupná cena prisúdená predkladateľom ponúk vyššia ako priemerná trhová cena, ako je uvedené v odseku 1, potom sa táto prisúdená nákupná cena prispôsobuje tak, že sa vynásobí koeficientom získaným použitím vzorca A v prílohe IV. Tento koeficient však nesmie:

a)

byť väčší ako 1;

b)

viesť k tomu, že sa prémiová cena zníži o viac, ako je rozdiel medzi touto cenou a priemernou trhovou cenou.

Keby mal členský štát k dispozícii spoľahlivé údaje a vhodné prostriedky na ich overenie, smie s použitím vzorca B v prílohe IV rozhodnúť o výpočte tohto koeficientu pre každú ponuku.

4.   Práva a povinnosti spojené s vypísanou verejnou súťažou sú neprenosné.

Článok 12

Obmedzenie nákupu

Keď sa intervenčným agentúram členského štátu ponúkne väčšie množstvo mäsa, ako sú schopné bezprostredne prijať, môžu nákup obmedziť na množstvo, ktoré môžu prebrať na svojom území alebo v jednom z intervenčných stredísk.

Členské štáty sú v prípade takéhoto obmedzenia povinné všetkým zainteresovaným stranám zabezpečiť rovnosť prístupu.

Článok 13

Oznámenie o úspešnosti ponuky a dodávkach

1.   Intervenčné agentúry informujú o výsledkoch výberu jednotlivých predkladateľov ponúk bezprostredne po ukončení príslušného výberového konania.

Intervenčné agentúry ihneď vydávajú jednotlivým predkladateľom ponúk očíslované objednávky na dodávku, v ktorých musí byť uvedené:

a)

množstvo, ktoré treba dodať;

b)

prisúdená nákupná cena;

c)

časový rozpis dodávky produktov;

d)

strediská intervenčného nákupu, kde treba dodávku smerovať.

2.   Úspešní predkladatelia ponúk sú povinní dodať svoje produkty najneskôr do 17 kalendárnych dní po prvom pracovnom dni nasledujúcom po zverejnení nariadenia stanovujúceho maximálnu nákupnú cenu a množstvo hovädzieho mäsa, ktoré treba vykúpiť.

V závislosti od stanoveného množstva za prisúdenú cenu smie však Komisia predĺžiť toto obdobie o jeden týždeň. Dodávky sa môžu rozdeliť do viacerých zásielok. Navyše intervenčné agentúry smú pri zostavovaní časového rozvrhu dodávok produktov toto obdobie skrátiť na najmenej 14 kalendárnych dní.

Článok 14

Príjem

1.   Intervenčné agentúry uskutočňujú príjem na vstupnom bode váženia rozrábkovej prevádzky strediska intervenčného nákupu.

Produkty sa dodávajú v zásielkach v množstve 10 až 20 ton. Takéto množstvo môže byť však menšie ako 10 ton len v tom prípade, ak je to konečné vyrovnanie pôvodnej ponuky alebo ak sa pôvodná ponuka krátila na množstvo pod 10 ton.

Intervenčná agentúra musí overiť, či dodané produkty, ktoré boli prijaté a prebraté, vyhovujú požiadavkám stanoveným týmto nariadením. Splnenie požiadaviek stanovených v článku 4 ods. 2 písm. e) a osobitne neprítomnosť látok zakázaných v článku 3 a článku 4 ods. 1 smernice Rady 96/22/ES (11) sa overuje rozborom vzorky, ktorého spôsob odberu a veľkosť stanovuje príslušná veterinárna legislatíva.

2.   V prípade nevykonania predbežnej prehliadky pred naložením na nakladacej rampe bitúnku a pred prepravou do strediska intervenčného nákupu sa jatočné polovičky musia identifikovať nasledujúcim spôsobom:

a)

v prípade, že sú len jednoducho označené, označenie musí zodpovedať ustanoveniu článku 4 ods. 3 písm. c) a musí byť vyplnený doklad uvádzajúci identifikačné číslo a číslo porážky, ako aj dátum porážky príslušného jatočného tela;

b)

v prípade, že sú dodatočne označené etiketou, musia spĺňať požiadavky článku 1 ods. 2, 3 a 4 nariadenia Komisie (EHS) č. 344/91 (12).

V prípade delenia jatočných polovičiek na jatočné štvrtky sa ich delenie vykonáva v súlade s prílohou III tohto nariadenia. Aby sa prevzatie vykonalo vo forme jatočného tela alebo jatočnej polovičky, sú jatočné polovičky prevzaté spolu. V prípade, že sa jatočné telá nedelia na jatočné štvrtky pred prepravou do strediska intervenčného nákupu, delia sa v súlade s prílohou III pri ich dovoze.

V mieste príjmu sa každá jatočná štvrtka označuje etiketou spĺňajúcou ustanovenia článku 1 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (EHS) č. 344/91. Na etikete je uvedená hmotnosť jatočnej štvrtky a číslo hospodárskej zmluvy. Etikety sa pripevňujú priamo na šľachy nožín prednej a zadnej jatočnej štvrte, prípadne na krčnú šľachu prednej jatočnej štvrte alebo na slabinu zadnej jatočnej štvrte, a to bez použitia kovových alebo plastových spojovacích prvkov.

Prijímací postup pozostáva z kontroly príjmu, triedenia, hmotnosti a označenia každej dodanej jatočnej štvrtky. Musí sa taktiež skontrolovať teplota jednej zadnej jatočnej štvrtky každého jatočného tela. Zvlášť sa nemôžu prijímať jatočné telá presahujúce svojou hmotnosťou hodnotu maximálnej hmotnosti stanovenú v článku 4 ods. 2 písm. g).

3.   Pred naložením na nakladacej rampe bitúnku možno vykonať predbežnú prehliadku pozostávajúcu z váženia, zatriedenia, registrácie a merania teploty jatočných polovičiek. Zvlášť sa nemôžu prijímať jatočné telá presahujúce svojou hmotnosťou hodnotu maximálnej hmotnosti stanovenú v článku 4 ods. 2 písm. g). Zamietnuté produkty sa ako také musia označiť a na vykonanie predbežnej alebo prijímacej prehliadky sa už predkladať nesmú.

Takéto prehliadky sa vzťahujú na zásielky do 20 ton jatočných polovíc podľa toho, ako stanoví intervenčná agentúra. Ak sú však súčasťou ponuky aj štvrte, intervenčná agentúra môže dovoliť aj zásielku, ktorej hmotnosť presahuje 20 ton jatočných polovíc. Ak sa z ktorejkoľvek zásielky odmietne viac než 20 % celkového počtu jatočných polovíc, v súlade s odsekom 6 sa odmietne celá zásielka.

Jatočné polovičky sa pred svojou prepravou do strediska intervenčného nákupu porciujú na jatočné štvrtky podľa prílohy III. Každá jatočná štvrtka sa v zmysle požiadaviek článku 1 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (EHS) č. 344/91 systematicky odváži a označí etiketou. Na etikete sa tiež uvádza hmotnosť jatočnej štvrtky a číslo hospodárskej zmluvy. Etikety sa pripevňujú priamo na šľachy nožín prednej a zadnej jatočnej štvrte, prípadne na krčnú šľachu prednej jatočnej štvrte alebo na slabinu zadnej jatočnej štvrtky, a to bez použitia kovových alebo plastových spojovacích prvkov.

Pri príjme sa jatočné štvrtky z každého jatočného tela zoskupujú podľa svojho jatočného tela alebo jatočnej polovičky.

Ku každej zásielke musí byť až do bodu príjmu priložený zoznam, v ktorom sú uvedené podrobnosti o jatočných polovičkách alebo štvrtkách vrátane počtu predložených, ako aj prijatých alebo odmietnutých jatočných polovičiek alebo štvrtiek. Tento zoznam sa odovzdáva prijímajúcemu úradníkovi.

Dopravný prostriedok sa pred opustením bitúnku zaplombuje. Číslo plomby sa uvedie vo veterinárnom osvedčení alebo na kontrolnom zázname.

Prijímací postup zahŕňa kontrolu registrácie, zatriedenia, hmotnosti, etikiet a teploty dodaných jatočných štvrtiek.

4.   Predbežnú kontrolu a príjem produktov ponúknutých na intervencie vykonáva úradník intervenčnej agentúry alebo ním poverená osoba, ktorá je kvalifikovaným odborníkom na klasifikáciu, nie je do klasifikácie v bitúnku žiadnym spôsobom zapojená a je od úspešného predkladateľa ponuky celkom nezávislá. Takáto nezávislosť sa zabezpečuje prostredníctvom pravidelnej rotácie úradníkov medzi jednotlivými strediskami intervenčného nákupu.

Pri príjme sa zaznamenáva celková hmotnosť jatočných štvrtiek v každej zásielke a tento záznam sa uchováva v intervenčnej agentúre.

Prijímajúci úradník vyplní doklad, v ktorom sú uvedené všetky podrobnosti o hmotnosti a počte predložených a buď prijatých, alebo odmietnutých produktov.

5.   Požiadavky vzhľadom na identifikácie, dodávky a kontroly prijímaného mäsa na kosti určeného na vykostenie v strediskách intervenčného nákupu, ktoré nespĺňa podmienky stanovené v prvom pododseku článku 5 ods. 2, sú nasledujúce:

a)

predné a zadné jatočné štvrtky určené na vykostenie musia byť pri príjme, ako je to uvedené v odseku 1, tak na vnútornej, ako aj na vonkajšej strane označené písmenami „INT“, a to podľa rovnakých pravidiel, ako sú pravidlá stanovené v článku 4 ods. 3 písm. c) na označenie rovnakej kategórie a čísla porážky a na rovnakých miestach, kde sa takéto označenie robí; písmená „INT“ sa však umiestňujú na vnútornej strane každej jatočnej štvrtky, a to na úrovni tretieho alebo štvrtého rebra prednej jatočnej štvrtky a na úrovni siedmeho alebo ôsmeho rebra zadnej jatočnej štvrtky;

b)

mieškový tuk sa neodstraňuje pred prevzatím, ale musí byť odstránený pred vážením;

c)

dodané produkty sa podľa odseku 1 ukladajú do skupín.

V prípade nálezu jatočných tiel alebo štvrtiek označených písmenami „INT“ inom na mieste, ako je pre ne vyhradené, je členský štát povinný vykonať šetrenie, prijať primerané opatrenia a informovať o tom Komisiu.

6.   Keď sa odmietne viac ako 20 % dodávky jatočných polovičiek alebo štvrtiek predloženej zásielky, odmieta sa celá zásielka a všetky produkty sa označia za neprijaté a nesmú sa predložiť na opätovnú predbežnú prehliadku alebo príjem.

7.   Ak je skutočné dodané a prijaté množstvo menšie ako množstvo prémiové, potom sa záruka:

a)

v prípade, že rozdiel nie je väčší ako 5 % alebo 175 kg, vracia v plnej výške;

b)

okrem prípadov vyššej moci:

čiastočne vracia, a to úmerne nedodanému alebo neprijatému množstvu vtedy, keď rozdiel nepresiahne 15 %,

nevracia vôbec v ostatných prípadoch, a to v zmysle článku 1 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

Článok 15

Cena vyplácaná úspešným predkladateľom ponuky

1.   Intervenčná agentúra vypláca úspešným predkladateľom ponuky cenu uvedenú v ich ponukách, a to počnúc 45. a končiac 65. dňom po ukončení nákupu.

2.   Platí sa len za skutočne dodané a prijaté množstvá. Ak je však skutočne dodané a prijaté množstvo väčšie ako množstvo prémiové, platí sa len za prémiové množstvo.

3.   Keď sa preberajú produkty inej akosti, ako je referenčná akostná trieda R3, potom sa cena zaplatená úspešným predkladateľom ponúk upravuje koeficientom pre nakúpenú akosť stanoveným v prílohe I.

4.   Nákupnou cenou za mäso, ktoré je určené na vykosťovanie, sa rozumie cena vo vstupnom mieste váženia rozrábkarne strediska intervenčného nákupu.

Náklady na vykladanie nesie úspešný predkladateľ ponuky.

Článok 16

Výmenný kurz

Výmenným kurzom použitým pre množstvo uvedené v článku 11 a pre cenu, pri ktorej sa udeľuje prémia, sa rozumie výmenný kurz stanovený pre deň nadobudnutia účinnosti nariadenia stanovujúceho maximálnu nákupnú cenu a množstvá hovädzieho mäsa, ktoré sa majú podľa výzvy na predloženie ponúk nakúpiť.

KAPITOLA III

VYKOSŤOVANIE MÄSA NAKÚPENÉHO INTERVENČNÝMI AGENTÚRAMI

Článok 17

Požiadavka na vykosťovanie

Intervenčné agentúry vykosťujú všetko nakúpené mäso.

Článok 18

Všeobecné podmienky, ktorými sa riadi vykosťovanie

1.   Vykosťovanie sa smie vykonávať v rozrábkarňach registrovaných alebo schválených podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 s jedným alebo viacerými zariadeniami na mrazenie vzduchom.

Na požiadanie členského štátu smie Komisia odsúhlasiť časovo obmedzenú výnimku z povinností uvedených v prvom pododseku. Komisia s cieľom postupného zosúladenia v tejto oblasti berie pri svojom rozhodovaní do úvahy súčasný vývoj v podniku, ako aj požiadavky na vybavenie, zdravotné a kontrolné požiadavky.

2.   Vykostené časti mäsa musia vyhovovať podmienkam stanoveným v nariadení (ES) č. 853/2004 a požiadavkám stanoveným v prílohe V tohto nariadenia.

3.   S vykosťovaním sa môže začať až potom, ako sú prevzaté všetky dodávané časti zásielky.

4.   Pri vykosťovaní, porciovaní a balení intervenčného hovädzieho mäsa sa v rozrábacej miestnosti nesmie nachádzať mäso iného pôvodu.

V čase porciovania hovädzieho mäsa sa však v rozrábacej miestnosti môže nachádzať bravčové mäso, a to pod podmienkou, že sa spracúva na oddelenej spracovateľskej linke.

5.   Všetky vykosťovacie operácie sa vykonávajú medzi 7. hodinou rannou a 6. hodinou večernou; nevykosťuje sa v sobotu, nedeľu a dňoch pracovného pokoja. Tento pracovný čas možno predĺžiť najviac o dve hodiny, a to pod podmienkou prítomnosti inšpekčných orgánov.

Ak sa vykosťovanie nedá ukončiť v deň príjmu dodávky, inšpekčné orgány zapečatia chladiace miestnosti, kde sa produkty skladujú, a tieto pečate môžu rozlomiť len tie isté inšpekčné orgány po opätovnom začatí vykosťovania.

Článok 19

Hospodárske zmluvy a zadávacie podmienky

1.   Vykosťovanie sa vykonáva na základe hospodárskej zmluvy podľa podmienok stanovených intervenčnými agentúrami v súlade s ich zadávacími podmienkami.

2.   V zadávacích podmienkach intervenčných agentúr sa stanovujú požiadavky kladené na rozrábkové prevádzky, požadované technologické zariadenie a ostatné vybavenie a zabezpečujú, že sa dodržujú pravidlá Spoločenstva.

Osobitne sa v nich stanovujú podrobné podmienky vykosťovania, podrobne sa stanovuje postup prípravy, porciovania, balenia, mrazenia a uchovávania častí jatočných tiel s cieľom ich prebratia intervenčnou agentúrou.

Podrobnosti o intervenčných agentúrach možno získať na adresách uvedených v prílohe VI.

Článok 20

Monitoring vykosťovania

1.   Intervenčné agentúry zabezpečujú vykonávanie nepretržitého fyzického monitoringu všetkých vykosťovacích operácií.

Výkonom takéhoto monitoringu možno poveriť orgány, ktoré sú úplne nezávislé od príslušných obchodníkov, bitúnkov a skladov. V takýchto prípadoch sú intervenčné agentúry povinné zabezpečiť, aby ich úradníci vykonávali neohlásené prehliadky vykosťovania tak, aby sa pokryla každá dodávka. Počas takýchto prehliadok sa vykonávajú náhodné kontroly častí jatočných tiel mimo kartónov, a to pred a po zmrazení, pričom sa použité množstvá porovnávajú s množstvami vyrobenými na jednej strane a s kosťami, lojom a odrezkami na strane druhej. Takýmito kontrolami sa musí skontrolovať aspoň 5 % kartónov naplnených počas dňa, a pokiaľ je dostatok kartónov, najmenej 5 kartónoch z jedného dielu.

2.   Predné a zadné jatočné štvrtky sa musia vykosťovať oddelene. So zreteľom na každý deň vykosťovania sa:

a)

porovnáva počet dielov a počet kartónov;

b)

vyplňuje tlačivo, kde sa oddelene od seba uvádzajú výťažnosti pri vykosťovaní predných a zadných jatočných štvrtiek.

Článok 21

Osobitné podmienky, ktorými sa riadi vykosťovanie

1.   Vnútorná teplota hovädzieho mäsa počas vykosťovania, orezávania a balenia pred zmrazovaním nesmie v žiadnej chvíli prekročiť + 7 °C. Jednotlivé časti sa pred zmrazením vzduchom nesmú prepravovať okrem prípadov, keď to umožňuje výnimka podľa článku 18 ods. 1.

2.   Všetky etikety a cudzie predmety sa pred vykosťovaním musia úplne odstrániť.

3.   Všetky kosti, šľachy, chrupavky, nákrčník a chrbtový väz a drsné spojovacie tkanivá sa musia úplne odstrániť. Orezávanie dielov sa musí obmedziť na odstránenie loja, chrupaviek, šliach, kĺbových puzdier a iných špecifikovaných odrezkov. Musia sa odstrániť akékoľvek výrazné nervové a lymfatické tkanivá.

4.   Veľké žily a cievy, ako aj znečistené plochy sa musia pozorne odstrániť s čím najmenšími stratami orezávaním.

Článok 22

Balenie častí jatočných tiel

1.   Diely sa balia bezprostredne po vykostení takým spôsobom, aby sa v súlade s požiadavkami prílohy V žiadna časť mäsa nedostala do priameho styku s kartónom.

2.   Polyetylénová fólia používaná na vystieľanie kartónov a vrecia z polyetylénu použité na balenie mäsa musia byť najmenej 0,05 mm hrubé a vhodné na balenie potravín.

3.   Použité kartóny, palety a klietky musia spĺňať podmienky stanovené v prílohe VII.

Článok 23

Skladovanie častí jatočných tiel

Intervenčné agentúry sú povinné zabezpečiť, aby sa všetko vykostené hovädzie mäso skladovalo oddelene a bolo ľahko identifikovateľné podľa výberového konania, časti a mesiaca skladovania.

Získané časti jatočných tiel sa skladujú v chladiarenských skladoch umiestnených na území toho členského štátu, do ktorého právomoci intervenčná agentúra spadá.

S výnimkou odchýlky podľa postupu uvedeného v článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999 takéto chladiarenské sklady musia byť schopné udržať všetko vykostené hovädzie mäso dodané intervenčnou agentúrou počas obdobia aspoň troch mesiacov v technicky uspokojivých podmienkach.

Článok 24

Náklady na vykosťovanie

Hospodárske zmluvy v zmysle článku 19 ods. 1 a platby podľa neho uskutočnené pokrývajú operácie a náklady plynúce z uplatňovania tohto nariadenia, a to najmä:

a)

náklady na akúkoľvek prepravu produktu na kosti do rozrábkarne po príjme;

b)

vykosťovanie, orezávanie, balenie a mrazenie vzduchom;

c)

skladovanie, nakladanie a prepravu mrazených častí jatočných tiel a ich príjem intervenčnými agentúrami v chladiarenských skladoch nimi určených;

d)

náklady na materiál, osobitne na balenie;

e)

hodnotu akýchkoľvek kostí, loja a odrezkov zanechaných intervenčnými agentúrami v rozrábkarni.

Článok 25

Lehoty

Vykosťovanie, orezávanie a balenie sa musí ukončiť v priebehu 10 kalendárnych dní po zabití. Členské štáty však môžu stanoviť kratšie časové lehoty.

Mrazenie vzduchom sa vykonáva ihneď po zabalení, v každom prípade sa začína ešte v ten istý deň. Množstvo vykosteného mäsa nesmie prekročiť dennú kapacitu zariadení na mrazenie vzduchom.

Vnútorná teplota vykosteného mäsa sa počas mrazenia vzduchom v priebehu 36 hodín musí znížiť na alebo pod – 7 °C.

Článok 26

Odmietnutie produktov

1.   Keď sa pri kontrolách uvedených v článku 20 ods. 1 zistí, že rozrábkáreň porušila ustanovenia článkov 17 až 25 týkajúce sa určitej časti, tieto kontroly sa musia rozšíriť na ďalších 5 % kartónov naplnených v príslušný deň. Keď sa príde na ďalšie porušenie, prehliadajú sa náhodne ďalšie vzorky v množstve až do výšky 5 % kartónov tejto časti. Keď sa pri kontrole štvrtých 5 % kartónov príde na to, že aspoň 50 % z nich nezodpovedá stanoveným požiadavkám, musí sa prehliadnuť celá produkcia tejto časti príslušného dňa. Prehliadanie celodennej produkcie sa nepožaduje v prípade, keď stanovené požiadavky nespĺňa už aspoň 20 % kontrolovaných kartónov.

2.   Keď sa na základe odseku 1 zistí, že stanoveným podmienkam nevyhovuje menej ako 20 % kartónov určitého dielu, odmieta sa celý obsah týchto kartónov a v súvislosti s nimi sa neuskutočňuje žiadna platba. Rozrábkareň je povinná zaplatiť intervenčnej agentúre sumu rovnú cene vykázanej v prílohe VIII za tie diely, ktoré boli odmietnuté.

Ak sa ukáže, že aspoň 20 % kartónov určitej časti jatočného tela nevyhovuje stanoveným požiadavkám, celodenné spracovávanie určitej časti jatočného tela je zo strany intervenčnej agentúry odmietnuté a nevykonáva sa žiadna platba. Rozrábkareň je povinná zaplatiť intervenčnej agentúre sumu rovnú cene vykázanej v prílohe VIII za tie časti jatočných tiel, ktoré boli odmietnuté.

Ak sa zistí, že aspoň 20 % kartónov rôznych častí jatočných tiel spracovaných počas dňa nespĺňa stanovené požiadavky, intervenčná agentúra odmietne celú výrobu toho dňa a nevykonáva sa žiadna platba. Rozrábkareň je povinná zaplatiť intervenčnej agentúre sumu rovnú cene, ktorú má intervenčná agentúra vyplatiť úspešnému predkladateľovi ponuky v súlade s článkom 15 za pôvodne vykúpené produkty na kosti a ktoré boli po vykostení odmietnuté, pričom sa táto cena zvyšuje o 20 %.

V prípade uplatnenia ustanovení tretieho pododseku neuplatňujú sa ustanovenia prvého a druhého pododseku.

3.   Výnimkou z odsekov 1 a 2 a v prípade, že rozrábkareň v dôsledku nedbanlivosti alebo podvodom nespĺňa ustanovenia článku 17 až 25:

a)

všetky produkty získané vykosťovaním v deň, pre ktorý sa uplatňuje ustanovenie o nesplnení stanovených požiadaviek, intervenčná agentúra odmietne a nevykonáva sa za ne žiadna platba;

b)

rozrábkareň je intervenčnej agentúre povinná zaplatiť sumu rovnú cene, ktorú táto musí v súlade s článkom 15 zaplatiť úspešnému predkladateľovi ponuky za pôvodne nakúpené produkty na kosti, ktoré boli po vykostení odmietnuté podľa písmena a), pričom sa táto cena zvyšuje o 20 %.

KAPITOLA IV

KONTROLY PRODUKTOV A OZNAMOVANIE

Článok 27

Skladovanie a kontrola produktov

1.   Intervenčná agentúra je povinná zabezpečiť, že mäso spadajúce do tohto nariadenia sa umiestňuje a skladuje tak, aby bolo ľahko dostupné a v súlade s ustanoveniami prvého pododseku článku 23 ihneď dostupné.

2.   Skladovacia teplota nesmie byť vyššia ako – 17 °C.

3.   Členské štáty sú povinné prijať všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na uspokojivé uchovanie skladovaných produktov, čo sa týka ich akosti a množstva, a ihneď vymeniť poškodené obaly. Sú povinné príslušné riziká poistiť, a to buď zmluvným záväzkom skladovateľov, alebo dostatočným pokrytím zodpovednosti nesenej intervenčnou agentúrou. Členské štáty môžu taktiež konať ako svoji vlastní poisťovatelia.

4.   Príslušné orgány počas skladovania vykonávajú pravidelné kontroly na reprezentatívnych množstvách produktov získaných verejnou súťažou a uskladnených v priebehu mesiaca.

V priebehu takýchto kontrol sa akékoľvek produkty, o ktorých sa zistí, že nevyhovujú požiadavkám stanoveným týmto nariadením, musia odmietnuť a ako také označiť. Bez toho, aby boli dotknuté práva udeliť pokutu, príslušný orgán požiada v prípade potreby náhradu škody od zodpovednej strany.

Kontrolóri nesmú dostať od miesta, ktoré nákupy povolilo, žiadne pokyny.

5.   Príslušné orgány sú povinné zaznamenať údaje ohľadom možnosti vysledovania a skladovania produktov s cieľom umožniť ich čo najefektívnejšie vyskladnenie a berú pritom do úvahy všetky požiadavky týkajúce sa veterinárneho zdravotného stavu príslušných zvierat.

Článok 28

Oznamovanie

1.   Členské štáty sú povinné ihneď oznámiť Komisii akékoľvek zmeny v zozname stredísk intervenčného nákupu, a keď je to možné, aj ich mraziarenskú a skladovaciu kapacitu.

2.   V priebehu desiatich dní od ukončenia každého prijímacieho obdobia sú členské štáty povinné oznámiť Komisii ďalekopisom alebo faxom množstvá dodávané a prijaté v rámci intervencie.

3.   Najneskôr dvadsiaty prvý deň každého mesiaca je členský štát povinný oznámiť Komisii v súvislosti s predchádzajúcim mesiacom nasledujúce:

a)

množstvá nakúpené každý týždeň a každý mesiac, rozdelené podľa produktov a akostných tried v súlade s klasifikačnou stupnicou Spoločenstva pre triedenie jatočných tiel stanovenou v nariadení (ES) č. 1183/2006;

b)

množstvá každého vykosteného produktu spadajúceho do kúpnopredajných zmlúv uzavretých za príslušný mesiac;

c)

množstvá vykostených produktov spadajúcich do zrušených objednávok a podobných dokladov vydávaných v príslušnom mesiaci.

4.   Najneskôr na konci každého mesiaca je členský štát v súvislosti s predchádzajúcim mesiacom povinný oznámiť Komisii nasledujúce:

a)

množstvá každého vykosteného produktu získané z nakúpeného hovädzieho mäsa v priebehu príslušného mesiaca;

b)

zásoby mimo hospodárskych zmlúv a fyzické zásoby každého vykosteného produktu na konci príslušného mesiaca s podrobnosťami o dĺžke skladovania zásob mimo hospodárskych zmlúv.

5.   Na účely výkladu odsekov 3 a 4:

a)

sa pod pojmom „zásoby mimo hospodárskych zmlúv“ rozumejú zásoby ešte nepokryté kúpnopredajnými zmluvami;

b)

sa pod pojmom „fyzické zásoby“ rozumejú zásoby mimo hospodárskych zmlúv plus zásoby pokryté kúpnopredajnými zmluvami, ale ešte neprijaté.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Zrušujúce ustanovenia

Nariadenie (ES) č. 562/2000 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe X.

Článok 30

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2006

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 68, 16.3.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1067/2005 (Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 60).

(3)  Pozri prílohu IX.

(4)  Ú. v. ES L 39, 17.2.1996, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(7)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(10)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.

(11)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3.

(12)  Ú. v. ES L 41, 14.2.1991, s. 15.


PRÍLOHA I

PREPOČTOVÉ KOEFICIENTY

Trieda akosti

Koeficienty

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914


PRÍLOHA II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

A-kategooria, klass R2

A-kategooria, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

categoria A, classe U2

categoria A, classe U3

categoria A, classe R2

categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcasses, half-carcasses:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3


PRÍLOHA III

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA JATOČNÝCH TIEL, POLOVÍC A ŠTVRTÍ

1.

Jatočné telá a jatočné polovičky, čerstvé alebo chladené (KN kód 0201), zvierat porazených pred najviac ako šiestimi a najmenej ako dvoma dňami.

2.

Na účely výkladu tohto nariadenia sa použijú nasledujúce definície:

a)

jatočné telo: celé telo zabitého zvieraťa zavesené na mäsiarskom háku za šľachu predkolenia, odkrvené, vyvrhnuté a stiahnuté z kože, dodané:

bez hlavy a bez nôh, pričom hlava musí byť oddelená od tela pred prvým krčným stavcom a nohy musia byť vylomené v záprstno-zápästných a zápätno-podpätových kĺboch,

bez vnútorných orgánov obsiahnutých v hrudnej a brušnej dutine, bez obličiek, obličkového a brušného tuku,

bez pohlavných orgánov a s nimi spojených svalov,

bez blanitej a mäsitej časti bránice,

bez chvosta a prvých chvostových stavcov,

bez miechy,

bez mieškového tuku a priľahlého slabinového tuku,

bez bielej čiary brušného svalu,

bez tuku na vnútornej strane vrchného šálu,

bez krčnej cievy s prirasteným lojom,

krk je odrezaný podľa veterinárnych požiadaviek, a to bez odstránenia krčného svalu,

vrstva tuku na hrudi nesmie byť hrubšia ako 1 cm;

b)

jatočná polovica: produkt získaný symetrickým rozdelením jatočného tela podľa písmena a) stredom krčných, chrbtových, bedrových a krížových stavcov a stredom hrudnej kosti a sedaco-lonovej spony. Počas spracovania jatočného tela sa nesmú chrbtové a bedrové stavce výraznejšie posunúť; s nimi spojené svaly a šľachy nesmú vykazovať nijaké vážne poškodenie pílou ani nožom;

c)

jatočné štvrte predné:

vyrezané z jatočného tela po jeho vychladnutí,

priamym rezom s piatimi rebrami;

d)

jatočné štvrte zadné:

vyrezané z jatočného tela po jeho vychladnutí,

priamy rez s ôsmimi rebrami.

3.

Produkty špecifikované v bodoch 1 a 2 musia pochádzať z dobre odkrvených jatočných tiel, zvieratá musia byť dokonale stiahnuté z kože, na povrchu jatočných tiel nesmú byť žiadne odlúpeniny alebo krvné podliatiny, pomliaždeniny; povrchový loj nesmie vo výraznejšej miere byť ani natrhnutý, ani odlúpnutý. Pohrudnica nesmie byť poškodená okrem prípadu, keď si to vyžaduje zavesenie na hák. Jatočné telá nesmú byť žiadnym spôsobom znečistené, osobitne výkalmi alebo výrazným krvácaním.

4.

Produkty špecifikované v bode 2 písm. c) a d) musia pochádzať z jatočných tiel alebo polovičiek spĺňajúcich požiadavky bodu 2 písm. a) a b).

5.

Produkty špecifikované v bodoch 1 a 2 sa po porážke musia chladiť aspoň 48 hodín tak, aby ich vnútorná teplota na konci tejto doby chladenia nepresiahla + 7 °C. Táto teplota sa musí udržiavať až do ich prevzatia v stredisku.


PRÍLOHA IV

KOEFICIENTY UVÁDZANÉ V ČLÁNKU 11 ODS. 3

Vzorec A

Koeficient n = (a/b)

kde:

a= priemerná hodnota priemerných trhových cien zaznamenaných v príslušnom členskom štáte alebo jeho regióne počas dvoch alebo troch týždňov po rozhodnutí o verejnej súťaži;

b= priemerná trhová cena v príslušnom členskom štáte alebo jeho regióne, ako je to uvedené v článku 14 ods. 1, uplatnená k príslušnej verejnej súťaži.

Vzorec B

Koeficient n′ = (a′/b′)

kde:

a′= priemerná hodnota nákupných cien, ktoré zaplatí ponúkajúci za zvieratá rovnakej akosti a kategórie ako tie, ktoré sa zobrali do úvahy pre výpočet priemernej trhovej ceny počas dvoch alebo troch týždňov po prijatí rozhodnutia o verejnej súťaži;

b′= priemerná hodnota trhových cien, ktoré zaplatí ponúkajúci za zvieratá, ktoré sa zobrali do úvahy pre výpočet priemernej trhovej ceny počas dvoch týždňov, použitá na stanovenie priemernej trhovej ceny uplatnenej pri príslušnej verejnej súťaži.


PRÍLOHA V

ŠPECIFIKÁCIA INTERVENČNÝCH ČASTÍ JATOČNÝCH TIEL

1.   DIELY ZADNEJ JATOČNEJ ŠTVRTE

1.1.   Opis jednotlivých dielov

1.1.1.   Intervenčná zadná glejovka (kód INT 11)

Porciovanie a vykosťovanie: oddeľuje sa rezom cez kolenný kĺb, vrchný a spodný šál sa oddeľujú, pričom rez sleduje prirodzenú tkanivovú spojku, pätný sval ostáva k zadnej glejovke pripojený. Holenná kosť a predpätie sa odstraňujú.

Orezávanie: končeky šliach sa odrezávajú až po mäso.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.2.   Intervenčné stehno (INT 12)

Porciovanie a vykosťovanie: rezom až po stehnovú kosť a pozdĺž nej sa oddeľuje od vrchného šálu a pokračovaním rezu smerom dole v smere prirodzenej tkanivovej spojky sa oddeľuje od spodného šálu. Vrchná časť sa necháva prirodzene pripojená.

Orezávanie: odstraňujú sa kolenná kosť, kĺbové puzdro a šľacha. Hrúbka vrstvy vonkajšieho tuku nesmie v žiadnom bode presiahnuť 1 cm.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.3.   Intervenčný vrchný šál (kód INT 13)

Porciovanie a vykosťovanie: oddeľuje sa od spodného šálu a glejovky rezom pozdĺž prirodzenej tkanivovej spojky a oddeľuje sa od stehnovej kosti. Odstraňuje sa bedrová kosť.

Orezávanie: odstraňuje sa základ penisu, priľahlá chrupavka a miešková (povrchová slabinová) žľaza. Odstráni sa chrupavka a spojovacie tkanivá, spojené s panvovou kosťou. Hrúbka vrstvy vonkajšieho tuku nesmie v žiadnom bode presiahnuť 1 cm.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.4.   Intervenčný spodný šál (kód INT 14)

Porciovanie a vykosťovanie: rezom pozdĺž prirodzenej tkanivovej spojky sa oddelí od vrchného a glejovky šálu. Odstráni sa stehnová kosť.

Orezávanie: odstránia sa hrubé chrupavky priľahlé ku kĺbom, podkolenná miazgová uzlina, priľahlý tuk a šľacha. Hrúbka vrstvy vonkajšieho tuku nesmie v žiadnom bode presiahnuť 1 cm.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.5.   Intervenčná roštenka (kód INT 15)

Porciovanie: roštenka sa po celej dĺžke oddelí uvoľnením vrchnej časti od bedrovej kosti a pokračovaním pozdĺž roštenky zo strany stavcov, čím sa oddelí od chrbtoviny.

Orezávanie: odstráni sa žľaza a tuk. Väzivový obal svalu a svalový úponok sa ponechávajú nedotknuté a úplne k nej pripojené. Porciovaniu, orezávaniu a baleniu tohto cenného dielu treba venovať zvýšenú pozornosť.

Balenie: roštenka sa po celej dĺžke pozorne zabalí, jednotlivé kusy sa kladú vedľa seba striedavo svojimi tenkými a hrubými koncami, vnútornou stranou smerom hore a neprehýbajú sa. Tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.6.   Intervenčná špička (kód INT 16)

Porciovanie a vykosťovanie: rezom začínajúcim asi 5 cm od zadného okraja piateho krížneho stavca a prechádzajúcim asi 5 cm od vonkajšieho okraja bedrovej kosti sa oddelí od spodného šálu a vrchného šálu, pričom treba dávať pozor, aby sa vrchný šál neprerezal.

Medzi posledným bedrovým a prvým krížovým stavcom sa oddelí od chrbtoviny, vyhnúc sa vonkajšiemu okraju panvovej kosti. Kosti a chrupavky sa odstránia.

Orezávanie: odstráni sa tukový váčok na vnútornom povrchu chrbtového svalu. Hrúbka vonkajšej vrstvy tuku nesmie v žiadnom bode presiahnuť 1 cm. Porciovaniu, orezávaniu a baleniu tohto cenného dielu treba venovať zvýšenú pozornosť.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.7.   Intervenčná sviečkovica (kód INT 17)

Porciovanie a vykosťovanie: rovným rezom medzi posledným bedrovým a prvým krížovým stavcom sa oddelí od špičky. Rovným rezom medzi 11. a 10. rebrom sa oddelí od boku. Zrezávaním sa oddelia rebrá a stavce.

Orezávanie: po vykostení sa odstránia akékoľvek chrupavky. Šľacha sa musí odstrániť. Hrúbka vonkajšej vrstvy tuku nesmie v žiadnom bode presiahnuť 1 cm. Porciovaniu, orezávaniu a baleniu tohto cenného dielu treba venovať zvýšenú pozornosť.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

1.1.8.   Intervenčný hrubý bok (kód INT 18)

Porciovanie a vykosťovanie: celé rebro sa od rovno zrezanej zadnej štvrtky s ôsmimi rebrami oddelí rezom začínajúcim v bode, kde bolo zvraštené, pričom rez sleduje tkanivovú spojku smerom dole okolo povrchu zadných svalov až po bod ležiaci vodorovne na úrovni posledných bedrových stavcov. V reze sa pokračuje smerom dole rovno pozdĺž roštenky, krížom od 13. po 6. rebro vrátane pozdĺž čiary rovnobežnej s chrbticou, takže celý rez smerom dole nie je viac ako 5 cm vzdialený od okraja chrbtového svalu.

Zrezávaním sa odstránia všetky kosti. Celý bok musí ostať v jednom kuse.

Orezávanie: odstránia sa hrubozrnné spojovacie tkanivá pokrývajúce bránicový sval (husičku), nechávajúc bránicový sval nedotknutý. Tuk sa odrezáva tak, aby celkový podiel viditeľného (vonkajšieho aj vklineného) nepresiahol 30 %.

Balenie: celý bok sa pred balením môže jedenkrát preložiť. Nesmie sa ani prerezať, ani zavinúť. Po zabalení musia byť vnútorná časť a bránicový sval (husička) zreteľne viditeľné. Pre zabezpečenie úplného zabalenia dielov sa kartóny pred naplnením musia vystlať polyetylénovou fóliou.

1.1.9.   Intervenčný bok (s piatimi rebrami) (kód INT 19)

Porciovanie a vykosťovanie: tento diel sa od sviečkovej oddeľuje rovným rezom medzi 11. a 10. rebrom a musí zahŕňať 6. až 10. rebro vrátane. V tenkej vrstve spolu s kosťami sa odstráni medzirebrové svalstvo a pohrudnica. Odstráni sa chrbtica a chrupavky vrátane končekov lopatky.

Orezávanie: odstráni sa šijový väz. Hrúbka vonkajšej vrstvy tuku nesmie v žiadnom bode presiahnuť 1 cm. Vrchná časť musí ostať pripojená.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

2.   JATOČNÉ ŠTVRTE PREDNÉ

2.1.   Opis jednotlivých dielov

2.1.1.   Intervenčná predná glejovka (kód INT 21)

Porciovanie a vykosťovanie: oddeľuje sa rezom okolo kĺbu spájajúceho vretennú a ramennú kosť. Vretenná kosť sa odstráni.

Orezávanie: končeky šliach sa orezávajú až po mäso.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

Predné glejovky sa nesmú baliť spolu s glejovkami zadnými.

2.1.2.   Intervenčné guľaté plece (kód INT 22)

Porciovanie a vykosťovanie: plece sa od prednej štvrtky oddeľuje rezom sledujúcim prirodzenú tkanivovú spojku okolo okraja pleca a chrupavky na okraji lopatky, pokračujúcu okolo tkanivovej spojky tak, že sa plece vybralo zo svojho prirodzeného puzdra. Odstráni sa lopatka. Lopatkový sval sa ukladá pod lopatkou, ale ponecháva sa pripojený tak, aby sa dala kosť ľahko vybrať. Odstráni sa ramenná kosť.

Orezávanie: odstraňujú sa chrupavky, šľachy a kĺbové puzdrá. Tuk sa odrezáva tak, aby celkový podiel viditeľného (vonkajšieho aj vklineného) nepresiahol 10 %.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

2.1.3.   Intervenčná hruď (kód INT 23)

Porciovanie a vykosťovanie: od prednej štvrtky sa oddeľuje rovným rezom kolmo na stred prvého rebra. Zrezávaním sa odstráni medzirebrové svalstvo a pohrudnica spolu s rebrami, hrudnou kosťou a chrupavkami. Okrajová časť sa ponecháva pripojená k hrudi. Tuk pod ňou a pod hrudnou kosťou sa musí odstrániť.

Orezávanie: tuk sa odrezáva tak, aby celkový podiel viditeľného (vonkajšieho aj vklineného) nepresiahol 30 %.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie tak, aby sa dosiahlo ich úplné zabalenie.

2.1.4.   Intervenčná predná štvrť (kód INT 24)

Porciovanie a vykosťovanie: diel, ktorý ostáva po oddelení hrude, pleca a prednej glejovky, sa klasifikuje ako predná štvrtka.

Rebrá sa odstraňujú zrezávaním. Krčné kosti sa musia úplne odstrániť.

Svalový úponok sa musí nechať pripojený k tomuto dielu.

Orezávanie: šľachy, kĺbové puzdrá a chrupky sa odstraňujú. Tuk sa odrezáva tak, aby celkový podiel viditeľného (vonkajšieho aj vklineného) nepresiahol 10 %.

Balenie: tieto diely sa pred ukladaním do polyetylénovou fóliou vystlaných kartónov jednotlivo zabalia do polyetylénovej fólie.

3.   VÁKUOVÉ BALENIE NIEKTORÝCH JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ JATOČNÉHO TELA

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že dovolia vákuové balenie namiesto balenia jednotlivých častí jatočného tela podľa bodu 1 na kusy s kódmi INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19.


PRÍLOHA VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens addresser

BELGIQUE/BELGIË

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 222 871 410

Fax: (420) 222 871 680

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50

Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt 3

51009 Tartu

Tel: (+372) 7371 200

Faks: (+372) 7371 201

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ. (30) 210-228 41 80

Φαξ (30) 210-228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 68 50 00

Fax (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 44 94 991

Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (357) 2255 7777

Φαξ (357) 2255 7755

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 7027542

Fakss: (371) 7027120

LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12

LT-01122 Vilnius

Tel. (370 5) 268 50 50

Faksas (370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section „cheptel et viande“

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867

Telefon: (+36-1) 219-4517

Fax: (+36-1) 219-6259

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel. (+356) 22952000, 22952222

Fax (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 46 24

POLAND

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 71 09

Faks (48-22) 661 77 56

PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4-G

P-1649-034 Lisboa

Tel.: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62

Fax: (421-2) 53 41 26 65

SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

PL/PB 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki / Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)

Puhelin/Tel. (358-9) 16 001

Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


PRÍLOHA VII

USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ NA KARTÓNY, PALETY A KLIETKY

I.   Kartóny

1.

Kartóny musia mať normovaný formát a hmotnosť a musia byť dostatočne silné na to, aby odolali pri stohovaní na paletách.

2.

Na použitých kartónoch nesmie byť viditeľný názov bitúnku ani rozrábkovej prevádzky, z ktorých produkt pochádza.

3.

Kartóny sa po naplnení musia jednotlivo odvážiť, kartóny s vopred pevne stanovenou hmotnosťou sa nepovoľujú.

4.

Čistá hmotnosť častí jatočných tiel v kartóne nesmie presiahnuť 30 kg.

5.

Do rovnakého kartónu možno uložiť len tie časti jatočných tiel, ktoré sú rovnako identifikované svojím úplným označením alebo kódom Spoločenstva a ktoré pochádzajú z tej istej akostnej triedy zvierat; kartóny za žiadnych okolností nesmú obsahovať akékoľvek kúsky loja alebo iných odrezkov.

6.

Na kartónoch musia byť nasledujúce pečatenia:

nálepky intervenčnej agentúry na oboch koncoch,

nálepky úradnej veterinárnej inšpekcie v strednej časti čelnej a zadnej steny, ale v prípade škatúľ pozostávajúcich len z jedného bloku iba na čelnej strane.

Na takýchto nálepkách musí byť uvedené sériové číslo a musia byť upevnené takým spôsobom, aby sa po otvorení kartónu zničili.

7.

Na nálepkách intervenčnej agentúry musí byť uvedené číslo hospodárskej zmluvy, druh a počet častí jatočných tiel, čistá hmotnosť a dátum balenia; nálepky musia mať rozmery najmenej 20 × 20 cm. Na nálepkách veterinárnej inšpekcie musí byť uvedené číslo schválenia rozrábkarne.

8.

Sériové číslo uvedené v bode 6 sa musí uviesť v súvislosti s každou hospodárskou zmluvou a musí sa umožniť porovnanie počtu použitých kartónov s počtom vydaných nálepiek.

9.

Kartóny musia byť previazané štyrmi pásmi, dvoma po dĺžke a dvoma po šírke, pričom musia byť vzdialené najmenej 10 cm od okraja.

10.

Nálepky, ktoré sa počas inšpekcie roztrhli, sa musia zameniť sériovo očíslovanými nálepkami, dvoma na každý kartón, ktoré intervenčná agentúra vydala príslušnému orgánu.

II.   Palety a klietky

1.

Kartóny patriace k rozdielnym verejným súťažiam a obsahujúce odlišné časti jatočných tiel, sa musia skladovať na rôznych paletách, a to podľa verejných súťaží alebo podľa mesiaca alebo podľa druhu časti jatočného tela. Takéto palety musia byť identifikované nálepkami, na ktorých je uvedené číslo verejnej súťaže, druh časti jatočných tiel, čistá hmotnosť produktu, hrubá hmotnosť a počet kartónov na jeden druh časti jatočného tela.

2.

Rozmiestnenie klietok a paliet musí byť uvedené v skladovom pláne.


PRÍLOHA VIII

Jednotlivé ceny za odmietnuté intervenčné diely na účely uplatnenia prvého a druhého pododseku článku 26 ods. 2

(EUR/t)

intervenčná roštenka

22 000

intervenčná sviečkovica

14 000

intervenčný vrchný šál

intervenčná špička

10 000

intervenčný spodný šál

intervenčné stehno

intervenčný bok (s piatimi rebrami)

8 000

intervenčné guľaté plece

intervenčná jatočná štvrť predná

6 000

intervenčná hruď

intervenčná zadná glejovka

intervenčná predná glejovka

5 000

intervenčný hrubý bok

4 000


PRÍLOHA IX

ZRUŠENÉ NARIADENIE V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

Nariadenie Komisie (ES) č. 562/2000

(Ú. v. ES L 68, 16.3.2000, s. 22)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2734/2000

(Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 45)

iba článok 8

Nariadenie Komisie (ES) č. 283/2001

(Ú. v. ES L 41, 10.2.2001, s. 22)

iba článok 2

Nariadenie Komisie (ES) č. 503/2001

(Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 16)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 590/2001

(Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s. 30)

iba článok 2

Nariadenie Komisie (ES) č. 1082/2001

(Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 19)

iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 1564/2001

(Ú. v. ES L 208, 1.8.2001, s. 14)

iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 1592/2001

(Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 18)

iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2005

(Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 60)

 


PRÍLOHA X

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 562/2000

Toto nariadenie

články 1 až 5

články 1 až 5

články 6, 7 a 8

článok 9

článok 6

článok 10

článok 7

článok 11

článok 8

článok 12

článok 9

článok 13 ods. 1 prvá veta

článok 10 ods. 1 prvý pododsek

článok 13 ods. 1 druhá veta

článok 10 ods. 1 druhý pododsek

článok 13 ods. 2 a 3

článok 10 ods. 2 a 3

článok 14

článok 11

článok 15

článok 12

článok 16

článok 13

článok 17 ods. 1 úvodná veta

článok 14 ods. 1

článok 17 ods. 1 písm. a)

článok 17 ods. 1 písm. b) prvá časť vety

článok 17 ods. 1 písm. b) druhá časť vety

článok 14 ods. 1

článok 17 ods. 2 prvý, druhý a tretí pododsek

článok 14 ods. 2 prvý, druhý a tretí pododsek

článok 17 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 17 ods. 2 piaty pododsek

článok 14 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 17 ods. 3 prvý, druhý a tretí pododsek

článok 14 ods. 3 prvý, druhý a tretí pododsek

článok 17 ods. 3 štvrtý pododsek

článok 17 ods. 3 piaty pododsek

článok 14 ods. 3 štvrtý pododsek

článok 17 ods. 3 šiesty pododsek

článok 14 ods. 3 piaty pododsek

článok 17 ods. 3 siedmy pododsek

článok 14 ods. 3 šiesty pododsek

článok 17 ods. 3 ôsmy pododsek

článok 14 ods. 3 siedmy pododsek

článok 17 ods. 4 prvý a druhý pododsek

článok 14 ods. 4 prvý a druhý pododsek

článok 17 ods. 4 tretí pododsek

článok 17 ods. 4 štvrtý pododsek

článok 14 ods. 4 tretí pododsek

článok 17 ods. 5, 6 a 7

článok 14 ods. 5, 6 a 7

článok 18 ods. 1, 2 a 3

článok 15 ods. 1, 2 a 3

článok 18 ods. 4 prvý pododsek prvá veta

článok 18 ods. 4 prvý pododsek druhá veta

článok 15 ods. 4 prvý pododsek

článok 18 ods. 4 druhý pododsek

článok 15 ods. 4 druhý pododsek

článok 19

článok 16

článok 20

článok 17

článok 21 ods. 1 prvý pododsek

článok 18 ods. 1 prvý pododsek

článok 21 ods. 1 druhý pododsek prvá veta

článok 18 ods. 1 druhý pododsek prvá a druhá veta

článok 21 ods. 1 druhý pododsek druhá a tretia veta

článok 21 ods. 2 až 5

článok 18 ods. 2 až 5

článok 22

článok 19

článok 23

článok 20

článok 24

článok 21

článok 25

článok 22

článok 26

článok 23

článok 27

článok 24

článok 28

článok 25

článok 29 ods. 1 a 2

článok 26 ods. 1 a 2

článok 29 ods. 3 úvodná veta

článok 26 ods. 3 úvodná veta

článok 29 ods. 3 prvá zarážka

článok 26 ods. 3 písm. a)

článok 29 ods. 3 druhá zarážka

článok 26 odsek 3 písm. b)

článok 30

článok 27

článok 31 ods. 1 a 2

článok 28 ods. 1 a 2

článok 31 ods. 3 písm. a), b) a c)

článok 28 ods. 3 písm. a), b) a c)

článok 31 ods. 3 písm. d)

článok 31 ods. 4 a 5

článok 28 ods. 4 a 5

články 32 až 37

článok 29

článok 38

článok 30

prílohy I až VI

prílohy I až VI

príloha VII časť I

príloha VII časť I

príloha VII časť II, bod 1

príloha VII časť II bod 1

príloha VII časť II bod 2

príloha VII časť II bod 3

príloha VII časť II bod 2

príloha VIII

príloha VIII

príloha IX

príloha IX

príloha X


11.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1670/2006

z 10. novembra 2006

stanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 vzhľadom na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 18,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2825/93 z 15. októbra 1993 stanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vzhľadom na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín (3) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1784/2003 ustanovuje, že pokiaľ je potrebné brať do úvahy jednotlivé vlastnosti výroby určitých liehových nápojov získaných z obilia, môžu sa kritériá na poskytnutie náhrad za vývoz prispôsobiť tejto jednotlivej situácii. Zdá sa byť potrebné, aby sa ustanovilo také prispôsobenie pre určité liehoviny, kde na jednej strane cena obilia v čase vývozu nie je naviazaná na cenu obilia v momente výroby a na druhej strane konečný výrobok pochádza zo zmesi početných výrobkov, takže je nemožné sledovať totožnosť obilia zapracovaného do konečného výrobku na vývoz, tým viac vzhľadom na to, že také liehoviny podliehajú povinnému zretiu aspoň počas troch rokov.

(3)

Ťažkosti tohto druhu sa vyskytli, najmä pokiaľ ide o škótsku whisky, írsku whisky a španielsku whisky.

(4)

Zvyčajný systém náhrad by sa mal, pokiaľ je to možné, uplatniť na podobnom základe. Náhrada by sa preto mala platiť za obilie, ktoré spĺňa podmienky ustanovené v článku 23 ods. 2 zmluvy, použité pomerne za podmienok množstiev vyvážaných liehovín. Na ten účel by sa množstvá takého destilovaného obilia mali vynásobiť celkovým paušálnym indexom vypočítaným na základe vnútroštátnych štatistík poskytnutých príslušným členským štátom. Ako sa zdá, použitie pomeru medzi celkovými množstvami príslušných liehovín, ktoré sa vyviezli, a celkovými množstvami, ktoré sa predali, povoľuje spravodlivý a jednoduchý základ. Je potrebné definovať, čo sa myslí „celkovými vyvážanými množstvami“ a „celkovými predanými množstvami“. Na účel stanovenia množstva destilovaného obilia a indexu by sa mali vylúčiť množstvá podliehajúce aktívnemu zušľachťovaciemu styku.

(5)

Je potrebné prijať ustanovenie, aby sa index upravil najmä na ochranu proti možnosti, že by platby náhrad mohli slúžiť na neprimerané zvýšenie zásob.

(6)

Článok 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 ustanovuje možnosť rozlišovania náhrady podľa miesta určenia. Mali by sa preto ustanoviť objektívne kritériá, ktoré by viedli k zrušeniu náhrady pre určité miesta určenia.

(7)

Mal by sa stanoviť dátum určujúci použiteľnú mieru náhrady. Tento dátum by v prvom rade mal súvisieť s časom, kedy sa obilie dostane pod kontrolu, a pre množstvá, ktoré sa destilujú dodatočne, s každým zdaňovacím obdobím destilácie. Pred vyplatením náhrady sa musí poskytnúť dôkaz vo forme vyhlásenia o destilácii, že obilie sa destilovalo. Také vyhlásenie musí obsahovať informácie potrebné na vypočítanie náhrad. Prvý deň každého zdaňovacieho obdobia destilácie môže byť aj rozhodujúcou udalosťou pre mieru poľnohospodárskej konverzie podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 2799/98.

(8)

Na účely tohto nariadenia je potrebné zaznamenať, že výrobky odišli zo Spoločenstva a v určitých prípadoch označiť aj ich miesto určenia. Tak je potrebné použiť definíciu o vývoze ustanovenú v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (5), a využiť dôkaz ustanovený v nariadení Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (6).

(9)

Aby sa zaviedol index, malo by byť povinné poskytnúť dôkaz, že množstvá liehovín sa vyviezli. Je vhodné ustanoviť, aby sa článok 43 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (7) mal vzťahovať na tovary vrátené na územie Spoločenstva, ak sa splnili špeciálne podmienky.

(10)

Od členských štátov by sa malo požadovať, aby potrebné informácie odovzdali Komisii.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie stanovuje podrobné pravidlá pre stanovovanie a poskytovanie náhrad za vývoz obilia vyvážaného vo forme liehovín, ako je uvedené v článku 16 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a pre ktoré súčasťou výrobného procesu je povinná doba starnutia najmenej tri roky.

2.   Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 (8) sa nevzťahuje na liehoviny uvedené v odseku 1, pokiaľ nie je v článku 6 ods. 1 tohto nariadenia ustanovené inak.

Článok 2

Náhrady uvedené v článku 1 sa môžu poskytovať pre obilie, ktoré spĺňa podmienky ustanovené v článku 23 ods. 2 zmluvy, a môžu sa použiť pri výrobe liehovín patriacich pod kódy KN 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 a 2208 30 88 vyrobených v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 1576/89 (9).

Článok 3

Na účely tohto nariadenia

a)

„určené destilačné obdobie“ znamená obdobie zodpovedajúce obdobiu destilácie odsúhlasenej medzi príjemcom náhrady a colnými orgánmi alebo inými kompetentnými orgánmi na účely kontroly spotrebnej dane (zdaňovacie obdobie);

b)

„celkové vyvezené množstvá“ znamenajú množstvá liehovín spĺňajúce podmienky článku 23 ods. 2 zmluvy a vyvezené na miesto určenia, na ktoré sa náhrada vzťahuje;

c)

„celkové predané množstvo“ znamená množstvo liehovín spĺňajúce podmienky článku 23 ods. 2 zmluvy, ktoré boli nakoniec odoslané z výroby alebo skladu na účely ich predaja na ľudskú spotrebu;

d)

„dané pod kontrolu“ znamená odovzdať obilie určené na výrobu liehovín uvedených v článku 2 do režimu colnej kontroly alebo do administratívneho režimu poskytujúceho rovnocennú záruku.

Článok 4

1.   Množstvá obilia vhodného pre náhrady sú množstvá dané pod kontrolu a destilované oprávnenými na náhradu počas určeného destilačného obdobia, zaťažené indexom, ktorý sa každoročne musí stanovovať pre každý príslušný členský štát, a uplatniteľné pre všetky dotyčné oprávnené strany. Index musí vyjadrovať pomer medzi celkovými vyvezenými množstvami a celkovými predanými množstvami dotyčných liehovín, na základe vývoja uvedeného v tých množstvách počas počtu rokov zodpovedajúcich priemernej dobe starnutia príslušných liehovín.

Na účely stanovenia množstiev destilovaného obilia a indexu sa vylúčia množstvá, ktoré podliehajú opatreniam aktívneho zošľachťovacieho styku.

Po vypočítaní indexu sa zohľadnia aj variácie jednej z dotyčných liehovín na sklade.

Index sa môže líšiť podľa použitého obilia.

2.   Kompetentné orgány v pravidelných intervaloch skontrolujú skutočne vyvezený objem a objem v skladoch.

Článok 5

Index uvedený v článku 4 ods. 1 sa ustanoví do 1. júla každého roka.

Bude sa uplatňovať od 1. októbra do 30. septembra nasledujúceho roka.

Index sa ustanoví v súlade s informáciami, ktoré poskytnú členské štáty za obdobie od 1. januára do 31. decembra roku, ktorý predchádza roku stanovenia indexu.

Článok 6

1.   Použiteľná miera náhrady je miera stanovená v súlade s prvým odsekom článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005.

2.   Výška náhrady a miera poľnohospodárskeho prepočítavacieho koeficientu je tá, ktorá platí v deň, v ktorý sa obilie zaradilo pod kontrolu.

Pokiaľ však ide o množstvá destilované v každom zdaňovacom období destilácie po tom, v ktorom nastalo zaradenie pod kontrolu, uvedené množstvá sú také, ktoré platia v prvý deň každého zdaňovacieho obdobia príslušnej destilácie.

Článok 7

1.   Tam, kde to prikazuje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov, sa náhrada pre určité miesta určenia zruší.

2.   Ak sa náhrada zruší podľa odseku 1 alebo ak sa znovu zavedie a ak sa trhy stanú nevhodnými pre náhrady za vývoz podľa aktu o pristúpení alebo dohôd s tretími krajinami, koeficient uvedený v článku 4 ods. 1 sa upraví. Táto úprava musí zahŕňať tam, kde je to vhodné, vylúčenie alebo zahrnutie do celkových vyvezených množstiev použitých na vypočítanie uvedeného koeficientu, množstiev vyvezených na také trhy, pre ktoré sa náhrada zruší alebo znovu zavedie. Upravený koeficient sa bude uplatňovať od prvého dňa fiškálnej doby destilácie, nasledujúcej po zmene vo vhodnosti príslušných trhov.

Článok 8

Na účely tohto nariadenia sa obilie môže nahradiť sladom.

V takom prípade index pre výpočet ekvivalentu jačmenného sladu je 1,30.

Avšak tam, kde slad, ktorý sa zaradil pod kontrolu, je zelený slad o vlhkosti najmenej 43 % a najviac 47 %, index pre vypočítanie ekvivalentu hmotnosti sladu o vlhkosti 7 % bude 0,57.

Článok 9

1.   Nárok na náhradu majú len liehovarníci so sídlom v Spoločenstve.

2.   Liehovarník pred začatím každého zdaňovacieho obdobia destilácie zašle kompetentným orgánom vyhlásenie so všetkými údajmi potrebnými na stanovenie náhrady, a to najmä:

a)

opis obilia alebo sladu v súlade s nomenklatúrou spoločných colných taríf a tam, kde je to potrebné, rozpísané podľa homogénnej dávky;

b)

čistú hmotnosť výrobkov a vlhkosť, rozpísané na každú dávku uvedenú v písm. a);

c)

potvrdenie, že obilie spĺňa podmienky ustanovené v článku 23 ods. 2 zmluvy;

d)

miesto skladovania a destilácie.

Počas zdaňovacieho obdobia destilácie sa vyhlásenie môže aktualizovať podľa priebehu výťažnosti destilácie, aby sa zohľadnili väčšie alebo menšie množstvá, ktoré sa skutočne destilujú.

3.   Po každom zdaňovacom období destilácie liehovarník podá kompetentným orgánom vyhlásenie, ďalej nazývané „vyhlásenie o destilácii“, v ktorom potvrdí, že počas príslušného destilačného obdobia destiloval obilie uvedené vo vyhlásení podľa odseku 2, aby vyrobil jednu z príslušných liehovín. Toto vyhlásenie potvrdia orgány vykonávajúce zaradenie pod kontrolu.

4.   Náhrada sa zaplatí, ak sa poskytne dôkaz, že obilie sa zaradilo pod kontrolu a destilovalo.

5.   Hmotnosť obilia, ktoré sa má vziať do úvahy pre výpočet platby, bude čistá hmotnosť, ak vlhkosť nie je viac ako 15 %. Ak je vlhkosť použitého obilia viac ako 15 %, ale menej ako 16 %, hmotnosť, ktorá sa má vziať do úvahy, bude čistá hmotnosť znížená o 1 %. Ak vlhkosť použitého obilia je viac ako 16 %, ale menej ako 17 %, zníženie hmotnosti predstavuje 2 %. Ak vlhkosť použitého obilia je viac ako 17 %, zníženie predstavuje 2 % pre každý percentuálny bod vlhkosti nad 15 %.

Hmotnosť sladu iného ako zeleného, podľa článku 8, ktorý sa má vziať do úvahy pre výpočet platby, bude čistá hmotnosť, ak je vlhkosť viac ako 7 %. Ak vlhkosť použitého sladu je viac ako 7 %, ale menej ako 8 %, hmotnosť, ktorú je možné vziať do úvahy, bude čistá hmotnosť znížená o 1 %. Ak vlhkosť použitého sladu je viac ako 8 %, zníženie predstavuje 2 % pre každý percentuálny bod vlhkosti nad 7 %.

Referenčná metóda Spoločenstva na stanovovanie vlhkosti obilia a sladu určených na výrobu liehovín uvedených v tomto nariadení je uvedená v prílohe IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 824/2000 (10).

Článok 10

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na preverenie prísnosti vyhlásenia uvedeného v článku 9 a opatrenia týkajúce sa fyzickej kontroly obilia, destilačného procesu a použitia získaného destilovaného výrobku.

Článok 11

1.   Vedľajšie produkty spracovania sú z kontroly vyňaté, ak sa potvrdilo, že množstvo získaných vedľajších produktov je obvyklé.

2.   Náhrada nebude poskytnutá tam, kde obilie alebo slad nemajú správnu predajnú kvalitu.

Článok 12

1.   Náhradu zaplatí členský štát, v ktorom sa schválili vyhlásenia uvedené v článku 9.

2.   Náhrada sa vyplatí iba na základe písomnej žiadosti podanej obchodníkom. Členské štáty môžu predpísať, aby sa na tento účel použilo špeciálne tlačivo.

3.   Okrem prípadov vyššej moci sa doklady požadované na poskytnutie náhrady musia podať do 12 mesiacov odo dňa, v ktorý orgány vykonávajúce zaradenie pod kontrolu schválili vyhlásenie o destilácii, inak sa nárok na náhradu stráca.

4.   Tam, kde sa koeficient upraví podľa článku 7 ods. 2, vrátia užívatelia späť náhrady nesprávne vyplatené od dátumu uplatnenia upraveného koeficientu.

Článok 13

1.   Na účely článku 4 sa poskytne dôkaz, že objem liehovín, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v článku 23 ods. 2 zmluvy, sa vyviezol.

2.   Uplatniteľný doklad je ten, ktorý je ustanovený v nariadení (ES) č. 800/1999.

3.   Na účely tohto nariadenia „vývoz“ znamená:

a)

vývoz v súlade s článkami 161 a 162 nariadenia (EHS) č. 2913/92

a

b)

dodávky do miest určenia, na ktoré sa vzťahuje článok 36 nariadenia (ES) č. 800/1999.

4.   Výrobky, ktoré boli umiestnené do dodávateľského skladu schváleného podľa článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999, sa taktiež považujú za vyvezené. Ak sa výrobky umiestnili do takých skladov, uplatnia sa mutatis mutandis články 40 až 43 vyššie uvedeného nariadenia.

Článok 14

1.   Liehoviny sa považujú za vyvezené v deň, v ktorý sa ukončili colné vývozné formality.

2.   Vyhlásenie predložené po ukončení colných vývozných formalít musí obsahovať:

a)

opis príslušných liehovín v súlade s kombinovanou nomenklatúrou;

b)

množstvá vyvážaných liehovín vyjadrené v litroch 100-percentného etanolu;

c)

opis zloženia liehovín alebo iný odkaz na ich zloženie tak, aby sa dal ľahko určiť druh použitého obilia;

d)

členský štát výroby.

3.   Na účely odseku 2 písm. c), ak sa liehovina získala z rôznych druhov obilia a je výsledkom postupného zmiešavania, postačí, ak sa toto uvedie vo vyhlásení.

Článok 15

1.   Na množstvo, ktoré sa má považovať za vyvezené, sa určeným orgánom predloží dôkaz uvedený v článku 13 do šiestich mesiacov odo dňa, kedy sa ukončili colné vývozné formality.

2.   Ak sa neposkytne dôkaz v rámci predpísanej lehoty napriek najlepšej snahe vývozcu získať ho v rámci časovej lehoty, môžu sa poskytnúť predĺženia časovej lehoty neprevyšujúce spolu šesť mesiacov.

Ak sa však dôkaz o vývoze poskytne mimo lehoty, ktorá by umožnila, aby sa vývozná činnosť zahrnula do vývozov uskutočnených počas toho istého kalendárneho roka, vývozná činnosť sa pripočíta k vývozom uskutočneným počas nasledujúceho kalendárneho roka.

Článok 16

1.   Tam, kde sa uplatňuje tranzitný režim, nápoje uvedené v článku 13 ods. 1 sa zaraďujú do tranzitného režimu mimo Spoločenstva.

2.   Na účely nariadenia (EHS) č. 2913/92 sa liehoviny uvedené v článku 13 ods. 1 tohto nariadenia považujú za tovary vhodné na poskytnutie náhrad za vývoz, ak sa ukončili požadované colné vývozné formality. Také nápoje sa nesmú zaradiť do voľného obehu, pokiaľ sa neuhradí čiastka zodpovedajúca zaplatenej náhrade za vývoz.

Článok 17

Tam, kde sa uplatňuje článok 7, musí sa poskytnúť dôkaz, že príslušné liehoviny boli doručené na miesto určenia, pre ktoré bola stanovená náhrada.

V takom prípade je dôkazom o dovoze do tretej krajiny, vzhľadom na ktorú sa žiada náhrada, dôkaz ustanovený v článkoch 15 a 16 nariadenia (ES) č. 800/1999.

Článok 18

1.   Príslušné členské štáty informujú Komisiu o názvoch a adresách orgánov, ktoré sú kompetentné na uplatňovanie tohto nariadenia.

2.   Príslušné členské štáty poskytnú Komisii nasledujúce informácie každý rok do 16. júla:

a)

množstvá obilia a sladu spĺňajúcich podmienky článku 23 ods. 2 zmluvy a destilovaných v dobe od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho roka, rozpísané v súlade s kombinovanou nomenklatúrou;

b)

množstvá obilia a sladu rozpísané v súlade s kombinovanou nomenklatúrou, ktoré boli predmetom opatrení aktívneho zošľachťovacieho procesu v priebehu toho obdobia;

c)

množstvá liehovín, na ktoré sa vzťahuje článok 2, rozpísané podľa kategórií uvedených v článku 19 vrátane množstiev vyvezených a množstiev predaných v priebehu tohto obdobia;

d)

množstvá liehovín vyrobených v súlade s opatreniami aktívneho zošľachťovacieho styku a vyvezených do tretích krajín v priebehu tohto obdobia, rozpísané podľa kategórií uvedených v článku 19;

e)

množstvá liehovín na sklade k 31. decembru predchádzajúceho roka a množstvá vyrobené v priebehu tohto obdobia.

3.   Príslušné členské štáty poskytnú Komisii aj informácie uvedené v písmenách a) až d) za každý kalendárny rok do 16. októbra, 16. januára a 16. apríla, ak sú dostupné.

4.   Na žiadosť Komisie príslušné členské štáty poskytnú informácie potrebné na úpravu koeficientu uvedeného v článku 7 ods. 2.

Článok 19

Na účely článku 18:

a)

„obilná whisky“ znamená whisky vyrobenú zo sladu a obilia;

b)

„sladová whisky“ znamená whisky vyrobenú len zo sladu;

c)

írska whisky, kategória A“ znamená whisky vyrobenú zo sladu a obilia. Obsah sladu predstavuje menej ako 30 %;

d)

írska whisky, kategória B“ znamená whisky vyrobenú z jačmeňa a sladu s približne 30 % sladu;

e)

percentuálny podiel rôznych druhov obilia použitých pri výrobe liehovín uvedených v článku 14 ods. 3 sa určí na základe celkových množstiev rôznych druhov obilia použitých pri výrobe liehovín uvedených v článku 2.

Článok 20

Nariadenie (EHS) č. 2825/93 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 21

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2006

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1633/2000 (Ú. v. ES L 187, 26.7.2000, s. 29).

(4)  Pozri prílohu I.

(5)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(6)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(7)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 410/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 7).

(8)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(9)  Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2825/93

(Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 3098/94

(Ú. v. ES L 328, 20.12.1994, s. 12)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1633/2000

(Ú. v. ES L 187, 26.7.2000, s. 29)


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

nariadenie (EHS) č. 2825/93

toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1 prvý a druhý pododsek

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 1 tretí pododsek

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 1 štvrtý pododsek

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 2

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

článok 12

článok 13 ods. 1 a 2

článok 13 ods. 1 a 2

článok 13 ods. 3 úvodná veta

článok 13 ods. 3 úvodná veta

článok 13 ods. 3 prvá zarážka

článok 13 ods. 3 písm. a)

článok 13 ods. 3 druhá zarážka

článok 13 ods. 3 písm. b)

článok 13 ods. 4

článok 13 ods. 4

článok 14

článok 14

článok 15 ods. 1

článok 15 ods. 1

článok 15 ods. 2

článok 15 ods. 2 prvý pododsek

článok 15 ods. 3

článok 15 ods. 2 druhý pododsek

článok 16

článok 16

článok 17

článok 17

článok 18

článok 18

článok 19

článok 19

článok 20

článok 20

článok 21 ods. 1

článok 21

článok 21 ods. 2

príloha I

príloha II


11.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/41


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1671/2006

z 10. novembra 2006

o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 936/97 zo dňa 27. mája 1997 ustanovujúce otvorenie a spôsob riadenia colných dovozných kvót pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a pre mrazené byvolie mäso (2),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 936/97 ustanovuje v článku 4 a 5 podmienky pre žiadosti a udelenie dovozných certifikátov pre mäsá uvedené v článku 2 pism. f).

(2)

Nariadenie (ES) č. 936/97 v článku 2 pism. f) stanovilo množstvo čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa vysokej kvality, ktoré zodpovedá definíciám ustanoveným v tom istom nariadení, ktoré je možné dovážať za zvláštnych podmienok v období od 1. júla 2006 do 30. júna 2007 na 11 500 ton.

(3)

Je potrebné pripomenúť, že certifikáty uvedené v tomto nariadení sa môžu používať počas celej doby ich platnosti len pri splnení podmienok existujúcich v oblasti veterinárnej hygieny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každej žiadosti o dovozný certifikát, predloženej v období od 1. do 5. novembra 2006 pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality, uvedené v článku 2 pism. f) nariadenia (ES) č. 936/97 sa vyhovie v plnom rozsahu.

2.   Žiadosti o certifikáty je možné predkladať v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 936/97 počas prvých piatich dní mesiaca decembra 2006 pre množstvo 4 832,45 ton.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. novembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 137, 28.5.1997, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 408/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 3).


11.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/42


SMERNICA RADY 2006/91/ES

zo 7. novembra 2006

o kontrole štítničky nebezpečnej

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 37 a 94,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 69/466/EHS z 8. decembra 1969 o kontrole štítničky nebezpečnej (3) bola podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Produkcia dvojklíčnolistových drevín a ich plodov zaberá podstatné miesto v poľnohospodárstve Spoločenstva.

(3)

Výnos produkcie je neustále ohrozovaný škodlivými organizmami.

(4)

Ochranou týchto rastlín proti takým škodlivým organizmom by sa mala zachovať nielen produkčná kapacita, ale aj zvýšiť poľnohospodárska produktivita.

(5)

Ochranné opatrenia na zabránenie zavlečeniu škodlivých organizmov do jednotlivých členských štátov by mali len obmedzený účinok, pokiaľ by sa takéto organizmy nekontrolovali súčasne a metodicky v celom Spoločenstve a nezabránilo sa ich rozširovaniu.

(6)

Jeden z najnebezpečnejších škodlivých organizmov dvojklíčnolistových drevín je štítnička nebezpečná (Quadraspitiotus perniciosus Comst.).

(7)

Tento škodca sa vyskytuje v niekoľkých členských štátoch a v Spoločenstve existujú ním napadnuté oblasti.

(8)

Pokiaľ sa neprijmú účinné opatrenia na kontrolu tohto škodcu a na zabránenie jeho rozširovania, je pestovanie dvojklíčnolistových drevín v Spoločenstve trvalo ohrozené.

(9)

Na vyhubenie tohto škodcu by sa mali v Spoločenstve prijať minimálne opatrenia. Členské štáty by mali byť, ak je to nevyhnutné, schopné prijať dodatočné alebo prísnejšie opatrenia.

(10)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa týka minimálnych opatrení, ktoré sa majú prijať v členských štátoch na kontrolu štítničky nebezpečnej (Quadraspitiotus perniciosus Comst.) a na zabránenie jej rozširovania.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa uplatňuje nasledujúce vymedzenie pojmov:

a)

pojem „rastliny“ znamená živé rastliny a živé časti rastlín s výnimkou plodov a osiva;

b)

pojem „napadnuté rastliny alebo plody“ znamená rastliny alebo plody, na ktorých sa zistí jedna alebo viac štítničiek nebezpečných, pokiaľ sa nepotvrdí, že sú mŕtve;

c)

pojem „hostiteľské rastliny štítničky nebezpečnej“ znamená rastliny rodov Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.;

d)

pojem „škôlky“ znamená výsadby, v ktorých sa pestujú rastliny určené na presádzanie, rozmnožovanie alebo distribúciu ako jednotlivo zakorenené rastliny.

Článok 3

Ak sa zaznamená výskyt štítničky nebezpečnej, členské štáty ohraničia napadnutú oblasť a ochrannú zónu dostatočne veľkú na zabezpečenie ochrany okolitých oblastí.

Článok 4

Členské štáty zabezpečia, aby sa hostiteľské rastliny štítničky nebezpečnej v napadnutých oblastiach a ochranných zónach primerane ošetrili proti tomuto škodcovi a zabránilo sa jeho rozširovaniu.

Článok 5

Členské štáty zabezpečia, že:

a)

všetky napadnuté rastliny v škôlkach sú zničené;

b)

všetky ostatné rastliny, ktoré sú napadnuté alebo u ktorých je podozrenie, že sú napadnuté, a ktoré sa pestujú v napadnutých oblastiach, sa ošetrujú takým spôsobom, aby tieto rastliny a ich čerstvé plody neboli už pri premiestňovaní napadnuté;

c)

všetky zakorenené hostiteľské rastliny štítničky nebezpečnej pestované v napadnutej oblasti a časti takýchto rastlín, ktoré sú určené na rozmnožovanie a pestujú sa v tejto oblasti, sa môžu opätovne presadiť v rámci napadnutej oblasti alebo prepravovať mimo nej, len ak sa nezistí, že sú napadnuté, a ak sa ošetrili takým spôsobom, aby sa všetky prípadné štítničky nebezpečné zahubili.

Článok 6

Členské štáty zabezpečia, aby hostiteľské rastliny štítničky nebezpečnej v ochranných zónach podliehali úradnému dohľadu a kontrolovali sa najmenej jedenkrát ročne s cieľom zistiť akýkoľvek výskyt štítničky nebezpečnej.

Článok 7

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa akákoľvek skupina rastlín (okrem zakorenených v pôde) a čerstvých plodov, v rámci ktorých sa zistilo napadnutie, zničila a ostatné rastliny a plody v skupine ošetrili a spracovali takým spôsobom, aby sa akékoľvek štítničky nebezpečné, ktoré sa ešte môžu vyskytovať, zničili.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na mierne napadnuté skupiny čerstvého ovocia.

Článok 8

Členské štáty odvolajú opatrenia prijaté na kontrolu štítničky nebezpečnej alebo na zabránenie jej rozširovania, len ak sa nezistí jej ďalší výskyt.

Článok 9

Členské štáty zakážu uchovávanie štítničky nebezpečnej.

Článok 10

1.   Členské štáty môžu povoliť:

a)

výnimky z opatrení uvedených v článkoch 4 a 5, článku 7 ods. 1 a článku 9 na vedecké a fytosanitárne účely a pokusné a šľachtiteľské práce;

b)

výnimkou z článku 5 písm. b) a článku 7 ods. 1 okamžité spracovanie napadnutých čerstvých plodov;

c)

výnimkou z článkov 5 písm. b) a 7 ods. 1 premiestňovanie napadnutých čerstvých plodov v rámci napadnutej oblasti.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia uvedené v odseku 1 udelili, len ak sa primeranými kontrolami zabezpečí, že tieto povolenia sú bez dotknutia ochrany proti štítničke nebezpečnej a nepredstavujú nebezpečenstvo rozširovania tohto škodcu.

Článok 11

Členské štáty môžu prijať takéto dodatočné alebo prísnejšie ustanovenia, ktoré sa môžu požadovať na ochranu proti štítničke nebezpečnej alebo na zabránenie jej rozširovania.

Článok 12

Smernica 69/466/EHS sa týmto ruší bez dosahu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 13

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 7. novembra 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Stanovisko doručené 12. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko doručené 5. júla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 323, 24.12.1969, s. 5. Smernica zmenená a doplnená smernicou 77/93/EHS (Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20).

(4)  Pozri prílohu I časť A.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zrušená smernica s jej zmenami a doplneniami

smernica Rady 69/466/EHS

(Ú. v. ES L 323, 24.12.1969, s. 5)

 

smernica Rady 77/93/EHS

(Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20)

iba článok 19


ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 12)

Smernica

Lehota na transpozíciu

69/466/EHS (1)

9. december 1971

77/93/EHS (2)  (3)  (4)

1. máj 1980


(1)  Pre Írsko a Spojené kráľovstvo: 1. júl 1973.

(2)  V súlade s postupom ustanoveným v článku 16 smernice 77/93/EHS možno členským štátom na požiadanie povoliť dosiahnuť súlad s niektorými ustanoveniami tejto smernice k neskoršiemu dátumu než k 1. máju 1980, najneskôr však k 1. januáru 1981.

(3)  Pre Grécko: 1. január 1983.

(4)  Pre Španielsko a Portugalsko: 1. marec 1987.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Smernica 69/466/EHS

Táto smernica

články 1 – 11

články 1 – 11

článok 12

článok 12

článok 13

článok 13

článok 14

príloha I

príloha II


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

11.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/45


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. novembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/583/ES o opätovnom prerozdelení prostriedkov prijatých od Európskej investičnej banky na operácie v Konžskej demokratickej republike podľa 2., 3., 4., 5. a 6. ERF

(2006/768/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 (1),

so zreteľom na Vnútornú dohodu z 12. septembra 2000 medzi zástupcami členských štátov zasadajúcich v Rade o financovaní a správe pomoci Spoločenstva podľa finančného protokolu k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísanej v Cotonou (Benin) 23. júna 2000, a rozdelení finančnej pomoci pre zámorské krajiny a teritóriá, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES (2), a najmä na článok 8 ods. 2 vnútornej dohody,

so zreteľom na návrh Komisie vypracovaný so súhlasom Európskej investičnej banky (EIB),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady 2003/583/ES (3) sa ustanovuje, že celková suma dodatočne pridelených prostriedkov je k dispozícii na obdobie štyroch rokov od dátumu otvorenia účtu.

(2)

Rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade 2005/446/ES (4) z 30. mája 2005 sa stanovil konečný termín viazania finančných prostriedkov z 9. Európskeho rozvojového fond v (ERF) na 31. december 2007.

(3)

Predĺženie ukončenia transformácie v Konžskej demokratickej republike v dôsledku oneskorenia, ktoré vzniklo pri príprave volieb, si vyžaduje predĺženie konečného termínu viazania dodatočných finančných prostriedkov uvedených v rozhodnutí 2003/583/ES.

(4)

Je potrebné zosúladiť konečný termín viazania dodatočných finančných prostriedkov ustanovených v rozhodnutí 2003/583/ES s konečným termínom ustanoveným v rozhodnutí 2005/446/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 4 rozhodnutia 2003/583/ES sa tretia veta nahrádza takto:

„Konečný termín viazania finančných prostriedkov uložených na tomto účte sa stanovuje na 31. december 2007 v súlade s rozhodnutím 2005/446/ES. Po ukončení všetkých operácií financovaných z finančných prostriedkov sa bankový účet uzavrie a zvyšné finančné prostriedky sa refundujú členským štátom. Účet sa uzavrie najneskôr 31. decembra 2011.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 7. novembra 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda zmenená a doplnená dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4).

(2)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.

(3)  Ú. v. EÚ L 198, 6.8.2003, s. 9.

(4)  Ú. v. EÚ L 156, 18.6.2005, s. 19.


Komisia

11.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/47


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 31. októbra 2006,

ktorým sa zostavuje zoznam regiónov a oblastí oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej a nadnárodnej línie cieľa európskej územnej spolupráce na obdobie rokov 2007 – 2013

[oznámené pod číslom K(2006) 5144]

(2006/769/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (1), a najmä na jeho článok 7,

po porade s Výborom pre koordináciu fondov uvedeným v článku 103 nariadenia (ES) č. 1083/2006,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1083/2006 cieľ európskej územnej spolupráce je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív a posilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom akcií prispievajúcich k integrovanému územnému rozvoju napĺňajúcemu priority Spoločenstva.

(2)

Podľa prvého pododseku článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sú regióny Spoločenstva úrovne III NUTS pozdĺž všetkých vnútorných a niektorých vonkajších pozemných hraníc a všetky regióny Spoločenstva úrovne III NUTS pozdĺž námorných hraníc vzdialené spravidla maximálne 150 km s prihliadnutím na možné úpravy potrebné na zabezpečenie súdržnosti a kontinuity akcií spolupráce oprávnené na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa európskej územnej spolupráce.

(3)

Podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sú na financovanie oprávnené aj nadnárodné oblasti.

(4)

Je nevyhnutné vyhotoviť zoznamy oprávnených regiónov a oblastí zodpovedajúcim spôsobom.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre koordináciu fondov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely cezhraničnej spolupráce, ako sa uvádza v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006, regiónmi oprávnenými na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa európskej územnej spolupráce sú regióny uvedené v prílohe I.

Článok 2

Na účely nadnárodnej spolupráce, ako sa uvádza v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006, oblasťami oprávnenými na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa európskej územnej spolupráce sú oblasti uvedené v prílohe II.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 31. októbra 2006

Za Komisiu

Danuta HÜBNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.


PRÍLOHA I

Zoznam regiónov úrovne III NUTS oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej línie cieľa európskej územnej spolupráce na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

BE211

Arr. Antwerpen

BE213

Arr. Turnhout

BE221

Arr. Hasselt

BE222

Arr. Maaseik

BE223

Arr. Tongeren

BE233

Arr. Eeklo

BE234

Arr. Gent

BE236

Arr. Sint-Niklaas

BE251

Arr. Brugge

BE253

Arr. Ieper

BE254

Arr. Kortrijk

BE255

Arr. Oostende

BE258

Arr. Veurne

BE321

Arr. Ath

BE323

Arr. Mons

BE324

Arr. Mouscron

BE326

Arr. Thuin

BE327

Arr. Tournai

BE332

Arr. Liège

BE333

Arr. Verviers

BE341

Arr. Arlon

BE342

Arr. Bastogne

BE344

Arr. Neufchâteau

BE345

Arr. Virton

BE351

Arr. Dinant

BE353

Arr. Philippeville

CZ031

Jihočeský kraj

CZ032

Plzeňský kraj

CZ041

Karlovarský kraj

CZ042

Ústecký kraj

CZ051

Liberecký kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

CZ053

Pardubický kraj

CZ061

Kraj Vysočina

CZ062

Jihomoravský kraj

CZ071

Olomoucký kraj

CZ072

Zlínský kraj

CZ080

Moravskoslezský kraj

DK001

Københavns og Frederiksberg kommuner

DK002

Københavns Amt

DK003

Frederiksborg Amt

DK004

Roskilde Amt

DK005

Vestsjællands Amt

DK006

Storstrøms Amt

DK007

Bornholms Regionskommune

DK008

Fyns Amt

DK009

Sønderjyllands Amt

DK00A

Ribe Amt

DK00D

Århus Amt

DK00E

Viborg Amt

DK00F

Nordjyllands Amt

DE121

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

Karlsruhe, Landkreis

DE124

Rastatt

DE131

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

Emmendingen

DE134

Ortenaukreis

DE136

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE138

Konstanz

DE139

Lörrach

DE13A

Waldshut

DE147

Bodenseekreis

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

Altötting

DE215

Berchtesgadener Land

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

DE21F

Miesbach

DE21K

Rosenheim, Landkreis

DE21M

Traunstein

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

DE225

Freyung-Grafenau

DE228

Passau, Landkreis

DE229

Regen

DE22A

Rottal-Inn

DE233

Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt

DE235

Cham

DE237

Neustadt a. d. Waldnaab

DE239

Schwandorf

DE23A

Tirschenreuth

DE244

Hof, Kreisfreie Stadt

DE249

Hof, Landkreis

DE24D

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE27A

Lindau (Bodensee)

DE27B

Ostallgäu

DE27E

Oberallgäu

DE411

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE412

Barnim

DE413

Märkisch-Oderland

DE415

Oder-Spree

DE418

Uckermark

DE422

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE429

Spree-Neiße

DE801

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE803

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE805

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

Bad Doberan

DE80D

Nordvorpommern

DE80E

Nordwestmecklenburg

DE80F

Ostvorpommern

DE80H

Rügen

DE80I

Uecker-Randow

DE942

Emden, Kreisfreie Stadt

DE947

Aurich

DE949

Emsland

DE94B

Grafschaft Bentheim

DE94C

Leer

DEA15

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA1B

Kleve

DEA1E

Viersen

DEA1F

Wesel

DEA14

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA21

Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA25

Aachen, Kreis

DEA26

Düren

DEA28

Euskirchen

DEA29

Heinsberg

DEA34

Borken

DEA37

Steinfurt

DEB21

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB23

Bitburg-Prüm

DEB24

Daun

DEB25

Trier-Saarburg

DEB33

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB37

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB3A

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3E

Germersheim

DEB3H

Südliche Weinstraße

DEB3K

Südwestpfalz

DEC01

Stadtverband Saarbrücken

DEC02

Merzig-Wadern

DEC04

Saarlouis

DEC05

Saarpfalz-Kreis

DED12

Plauen, Kreisfreie Stadt

DED14

Annaberg

DED16

Freiberg

DED17

Vogtlandkreis

DED18

Mittlerer Erzgebirgskreis

DED1B

Aue-Schwarzenberg

DED22

Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED24

Bautzen

DED26

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED28

Löbau-Zittau

DED29

Sächsische Schweiz

DED2A

Weißeritzkreis

DEF01

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF07

Nordfriesland

DEF08

Ostholstein

DEF09

Pinneberg (only Helgoland)

DEF0A

Plön

DEF0B

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

Schleswig-Flensburg

EE001

Põhja-Eesti

EE004

Lääne-Eesti

EE006

Kesk-Eesti

EE007

Kirde-Eesti

EE008

Lõuna-Eesti

GR111

Evros

GR112

Xanthi

GR113

Rodopi

GR114

Drama

GR122

Thessaloniki

GR126

Serres

GR212

Thesprotia

GR213

Ioannina

GR214

Preveza

GR221

Zakynthos

GR222

Kerkyra

GR223

Kefallinia

GR224

Lefkada

GR231

Aitoloakarnania

GR232

Achaia

GR411

Lesvos

GR412

Samos

GR413

Chios

GR421

Dodekanisos

GR431

Irakleio

GR432

Lasithi

GR433

Rethymni

GR434

Chania

ES113

Ourense

ES114

Pontevedra

ES212

Guipúzcoa

ES220

Navarra

ES241

Huesca

ES415

Salamanca

ES419

Zamora

ES431

Badajoz

ES432

Cáceres

ES512

Girona

ES513

Lleida

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES630

Ceuta

FR211

Ardennes

FR221

Aisne

FR223

Somme

FR232

Seine-Maritime

FR251

Calvados

FR252

Manche

FR301

Nord

FR302

Pas-de-Calais

FR411

Meurthe-et-Moselle

FR412

Meuse

FR413

Moselle

FR421

Bas-Rhin

FR422

Haut-Rhin

FR431

Doubs

FR432

Jura

FR434

Territoire de Belfort

FR521

Côtes-d'Armor

FR522

Finistère

FR523

Îlle-et-Vilaine

FR615

Pyrénées-Atlantiques

FR621

Ariège

FR623

Haute-Garonne

FR626

Hautes-Pyrénées

FR711

Ain

FR717

Savoie

FR718

Haute-Savoie

FR815

Pyrénées-Orientales

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

Hautes-Alpes

FR823

Alpes-Maritimes

FR831

Corse-du-Sud

FR832

Haute-Corse

FR910

Guadeloupe

FR920

Martinique

FR930

Guyane

FR940

Réunion

IE011

Border

IE021

Dublin

IE022

Mid-East

IE024

South-East (IE)

ITC11

Torino

ITC12

Vercelli

ITC13

Biella

ITC14

Verbano Cusio Ossola

ITC15

Novara

ITC16

Cuneo

ITC20

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC31

Imperia

ITC32

Savona

ITC33

Genova

ITC34

La Spezia

ITC41

Varese

ITC42

Como

ITC43

Lecco

ITC44

Sondrio

ITD10

Bolzano/Bozen

ITD33

Belluno

ITD35

Venezia

ITD36

Padova

ITD37

Rovigo

ITD42

Udine

ITD43

Gorizia

ITD44

Trieste

ITD56

Ferrara

ITD57

Ravenna

ITE11

Massa-Carrara

ITE12

Lucca

ITE16

Livorno

ITE17

Pisa

ITE1A

Grosseto

ITF42

Bari

ITF44

Brindisi

ITF45

Lecce

ITG11

Trapani

ITG14

Agrigento

ITG15

Caltanissetta

ITG18

Ragusa

ITG19

Siracusa

ITG21

Sassari

ITG22

Nuoro

ITG23

Oristano

ITG24

Cagliari

CY000

Kypros/Kıbrıs

LV003

Kurzeme

LV005

Latgale

LV006

Rīga

LV007

Pierīga

LV008

Vidzeme

LV009

Zemgale

LT001

Alytaus

LT003

Klaipėdos

LT004

Marijampolės

LT005

Panevėžio

LT006

Šiaulių

LT008

Telšių

LT009

Utenos

LU000

Luxembourg (Grand-Duché)

HU101

Budapest

HU102

Pest

HU212

Komárom-Esztergom

HU221

Györ-Moson-Sopron

HU222

Vas

HU223

Zala

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

Heves

HU313

Nógrád

HU321

Hajdú-Bihar

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU332

Békés

HU333

Csongrád

MT001

Malta

MT002

Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna

NL111

Oost-Groningen

NL112

Delfzijl en omgeving

NL113

Overig Groningen

NL121

Noord-Friesland

NL132

Zuidoost-Drenthe

NL211

Noord-Overijssel

NL213

Twente

NL222

Achterhoek

NL223

Arnhem/Nijmegen

NL333

Delft en Westland

NL335

Groot-Rijnmond

NL341

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

Overig Zeeland

NL411

West-Noord-Brabant

NL412

Midden-Noord-Brabant

NL413

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

Zuidoost-Noord-Brabant

NL421

Noord-Limburg

NL422

Midden-Limburg

NL423

Zuid-Limburg

AT111

Mittelburgenland

AT112

Nordburgenland

AT113

Südburgenland

AT124

Waldviertel

AT125

Weinviertel

AT126

Wiener Umland/Nordteil

AT127

Wiener Umland/Südteil

AT130

Wien

AT211

Klagenfurt-Villach

AT212

Oberkärnten

AT213

Unterkärnten

AT224

Oststeiermark

AT225

West- und Südsteiermark

AT311

Innviertel

AT313

Mühlviertel

AT322

Pinzgau-Pongau

AT323

Salzburg und Umgebung

AT331

Außerfern

AT332

Innsbruck

AT333

Osttirol

AT334

Tiroler Oberland

AT335

Tiroler Unterland

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

PL212

Nowosądecki

PL225

Bielsko-bialski

PL227

Rybnicko-jastrzębski

PL322

Krośnieńsko-przemyski

PL341

Białostocko-suwalski

PL342

Łomżyński

PL421

Szczeciński

PL422

Koszaliński

PL431

Gorzowski

PL432

Zielonogórski

PL511

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL520

Opolski

PL623

Ełcki

PL631

Słupski

PL632

Gdański

PL633

Gdańsk, Gdynia, Sopot

PT111

Minho-Lima

PT112

Cávado

PT117

Douro

PT118

Alto Trás-os-Montes

PT150

Algarve

PT168

Beira Interior Norte

PT169

Beira Interior Sul

PT182

Alto Alentejo

PT183

Alentejo Central

PT184

Baixo Alentejo

SI001

Pomurska

SI002

Podravska

SI003

Koroška

SI004

Savinjska

SI009

Gorenjska

SI00B

Goriška

SI00C

Obalno-kraška

SI00E

Osrednjeslovenska

SK010

Bratislavský kraj

SK021

Trnavský kraj

SK022

Trenčiansky kraj

SK023

Nitriansky kraj

SK031

Žilinský kraj

SK032

Banskobystrický kraj

SK041

Prešovský kraj

SK042

Košický kraj

FI181

Uusimaa

FI182

Itä-Uusimaa

FI183

Varsinais-Suomi

FI186

Kymenlaakso

FI191

Satakunta

FI195

Pohjanmaa

FI1A1

Keski-Pohjanmaa

FI1A2

Pohjois-Pohjanmaa

FI1A3

Lappi

FI200

Åland

SE010

Stockholms län

SE021

Uppsala län

SE022

Södermanlands län

SE023

Östergötlands län

SE041

Blekinge län

SE044

Skåne län

SE061

Värmlands län

SE062

Dalarnas län

SE063

Gävleborgs län

SE071

Västernorrlands län

SE072

Jämtlands län

SE081

Västerbottens län

SE082

Norrbottens län

SE093

Kalmar län

SE094

Gotlands län

SE0A1

Hallands län

SE0A2

Västra Götalands län

UKH13

Norfolk

UKH14

Suffolk

UKH31

Southend-on-Sea

UKH32

Thurrock

UKH33

Essex CC

UKJ21

Brighton and Hove

UKJ22

East Sussex CC

UKJ24

West Sussex

UKJ31

Portsmouth

UKJ32

Southampton

UKJ33

Hampshire CC

UKJ34

Isle of Wight

UKJ41

Medway

UKJ42

Kent CC

UKK21

Bournemouth and Poole

UKK22

Dorset CC

UKK30

Cornwall and Isles of Scilly

UKK41

Plymouth

UKK42

Torbay

UKK43

Devon CC

UKL11

Isle of Anglesey

UKL12

Gwynedd

UKL13

Conwy and Denbighshire

UKL14

South West Wales

UKM32

Dumfries and Galloway

UKM33

East Ayrshire and North Ayrshire Mainland

UKM37

South Ayrshire

UKM43

Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands

UKN03

East of Northern Ireland

UKN04

North of Northern Ireland

UKN05

West and South of Northern Ireland

Gibraltar


PRÍLOHA II

Zoznam oblastí a regiónov úrovne II NUTS oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci nadnárodnej línie cieľa európskej územnej spolupráce na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

AZORY – MADEIRA – KANÁRSKE OSTROVY (MAKARONÉZIA)

ES70

Canarias

PT20

Região Autónoma dos Açores

PT30

Região Autónoma da Madeira

ALPSKÝ PRIESTOR

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE27

Schwaben

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR71

Rhône-Alpes

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

ATLANTICKÉ POBREŽIE

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES61

Andalucía (iba nasledujúce regióny NUTS3)

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES618

Sevilla

FR23

Haute-Normandie

FR25

Basse-Normandie

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

BALTSKÉ MORE

DK00

Danmark

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DE93

Lüneburg

DEF0

Schleswig-Holstein

EE00

Eesti

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

FI13

Itä-Suomi

FI18

Etelä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

FI20

Åland

SE01

Stockholm

SE02

Östra Mellansverige

SE04

Sydsverige

SE06

Norra Mellansverige

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

SE09

Småland med öarna

SE0A

Västsverige

KARIBSKÁ OBLASŤ

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

CZ01

Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE22

Niederbayern

DE23

Oberpfalz

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DED3

Leipzig

DEE1

Dessau

DEE2

Halle

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

IOBLASŤ INDICKÉHO OCEÁNU

FR94

Réunion

STREDOZEMIE (1)

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ES24

Aragón

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR71

Rhône-Alpes

FR81

Languedoc-Roussillon

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR83

Corse

ITC1

Piemonte

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE1

Toscana

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITE4

Lazio

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

MT00

Malta

PT15

Algarve

PT18

Alentejo

SI00

Slovenija

SEVERNÉ MORE

BE21

Prov. Antwerpen

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE25

Prov. West-Vlaanderen

DK00

Danmark

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE91

Braunschweig

DE92

Hannover

DE93

Lüneburg

DE94

Weser-Ems

DEF0

Schleswig-Holstein

NL11

Groningen

NL12

Friesland

NL13

Drenthe

NL21

Overijssel

NL23

Flevoland

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

SE04

Sydsverige (iba nasledujúci región NUTS3)

SE044

Skåne län

SE06

Norra Mellansverige (iba nasledujúci región NUTS3)

SE061

Värmlands län

SE09

Småland med öarna (iba nasledujúci región NUTS3)

SE092

Kronobergs län

SE0A

Västsverige

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKH1

East Anglia

UKH3

Essex

UKJ4

Kent

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM4

Highlands and Islands (iba nasledujúce regióny NUTS3)

UKM41

Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty

UKM42

Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

UKM45

Orkney Islands

UKM46

Shetland Islands

SEVEROZÁPADNÁ EURÓPA

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE21

Prov. Antwerpen

BE22

Prov. Limburg (BE)

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

BE25

Prov. West-Vlaanderen

BE31

Prov. Brabant Wallon

BE32

Prov. Hainaut

BE33

Prov. Liège

BE34

Prov. Luxembourg (BE)

BE35

Prov. Namur

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE71

Darmstadt

DE72

Gießen

DE73

Kassel

DEA1

Düsseldorf

DEA2

Köln

DEA3

Münster

DEA4

Detmold

DEA5

Arnsberg

DEB1

Koblenz

DEB2

Trier

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

DEC0

Saarland

FR10

Île de France

FR21

Champagne-Ardenne

FR22

Picardie

FR23

Haute-Normandie

FR24

Centre

FR25

Basse-Normandie

FR26

Bourgogne

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR41

Lorraine

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)

NL21

Overijssel

NL22

Gelderland

NL23

Flevoland

NL31

Utrecht

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

NL41

Noord-Brabant

NL42

Limburg (NL)

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

UKG2

Shropshire and Staffordshire

UKG3

West Midlands

UKH1

East Anglia

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

UKH3

Essex

UKI1

Inner London

UKI2

Outer London

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

UKJ4

Kent

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

SEVERNÉ OKRAJOVÉ OBLASTI

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

FI13

Itä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi (iba nasledujúci región NUTS3)

FI193

Keski-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

JUHOZÁPADNÁ EURÓPA (2)

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES23

La Rioja

ES24

Aragón

ES30

Comunidad de Madrid

ES41

Castilla y León

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

FR62

Midi-Pyrénées

FR63

Limousin

FR72

Auvergne

FR81

Languedoc-Roussillon

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo


(1)  Oblasť zahŕňa aj Gibraltár.

(2)  Oblasť zahŕňa aj Gibraltár.


11.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/59


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. novembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha nariadenia (ES) č. 1228/2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie

(Text s významom pre EHP)

(2006/770/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (1), najmä na článok 8 ods. 4 tohto nariadenia,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1228/2003 stanovilo usmernenia ohľadom riadenia a pridelenia dostupnej prenosovej kapacity prepojovacích vedení medzi národnými sústavami.

(2)

Na zabezpečenie efektívneho prístupu k prenosovým sústavám na účely cezhraničných transakcií by mali byť zavedené do týchto usmernení pre cezhraničné kapacity prepojovacích vedení elektrickej energie účinné metódy riadenia preťaženia.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sa v súlade so stanoviskom výboru odvolávajú na článok 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1228/2003,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Príloha nariadenia (ES) č. 1228/2003 sa nahrádza prílohou tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 9. novembra 2006

Za Komisiu

Andris PIEBALGS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 1.


PRÍLOHA

Usmernenia o riadení a pridelení dostupnej prenosovej kapacity prepojovacích vedení medzinárodnými sústavami

1.   Všeobecné ustanovenia

1.1.

PPS (prevádzkovatelia prenosových sústav) sa usilujú prijímať všetky obchodné transakcie, vrátane takých transakcií, ktorých súčasťou je cezhraničný obchod.

1.2.

Ak nedochádza k preťaženiu, prístup k prepojovacím vedeniam sa nijako neobmedzí. Ak je to zvyčajný stav, pre prístup k cezhraničnej prenosovej službe nie je potrebný žiadny permanentný všeobecný postup prideľovania.

1.3.

V prípade, ak plánované obchodné transakcie nie sú zlučiteľné s bezpečnou prevádzkou siete, PPS znížia preťaženie v súlade s požiadavkami prevádzkovej bezpečnosti rozvodnej siete a súčasne sa usilujú zabezpečiť, aby nijaké súvisiace náklady nepresiahli hospodársky únosnú úroveň. Nápravný opätovný prenos alebo protiobchod sa zvažuje v prípade, ak nie je možné použiť menej nákladné opatrenia.

1.4.

Ak sa vyskytne štrukturálne preťaženie, PPS okamžite použijú príslušné vopred definované a dohodnuté pravidlá a opatrenia pre riadenie preťaženia. Metódy riadenia preťaženia zabezpečia, aby fyzické toky energie súvisiace s celou pridelenou prenosovou kapacitou boli v súlade so sieťovými bezpečnostnými normami.

1.5.

Metódy prijaté na riadenie preťaženia poskytnú trhovým subjektom a PPS účinné ekonomické signály, budú podporovať konkurenciu a budú vhodné na použitie v rámci regiónu i celého Spoločenstva.

1.6.

Pri riadení preťaženia sa nesmie rozlišovať na základe transakcií. Konkrétna požiadavka na prenosovú službu sa bude môcť odmietnuť len vtedy, keď budú naraz splnené tieto podmienky:

a)

inkrementálne fyzické toky energie vyplývajúce z prijatia tejto žiadosti naznačujú, že by sa už viac nedala zaručiť bezpečná prevádzka energetického systému, a

b)

finančná hodnota spojená s touto žiadosťou v postupe riadenia preťaženia je nižšia než pri všetkých ostatných žiadostiach o rovnaké služby za rovnakých podmienok, ktorým prevádzkovateľ mieni vyhovieť.

1.7.

Pri vymedzovaní príslušných sieťových oblastí, v ktorých a medzi ktorými sa má použiť riadenie preťaženia, sa PPS budú riadiť zásadami efektívnosti vynaložených nákladov a minimalizácie negatívneho dopadu na vnútorný trh s elektrickou energiou. Konkrétne PPS nesmú obmedzovať kapacitu prepojovacích vedení, aby vyriešili preťaženie vo svojej oblasti riadenia, s výnimkou uvedených dôvodov a dôvodov prevádzkovej bezpečnosti (1). Ak taká situácia nastane, PPS ju opíšu a transparentne prezentujú všetkým používateľom. Takáto situácia sa môže tolerovať iba dovtedy, pokiaľ sa nenájde dlhodobé riešenie. PPS opíšu všetkým používateľom a transparentne im prezentujú metodiku a projekty na dosiahnutie dlhodobého riešenia.

1.8.

Pri dosahovaní rovnováhy siete vo svojej oblasti riadenia prostredníctvom prevádzkových opatrení v sieti a prostredníctvom opätovného vypravovania PPS zohľadnia účinok týchto opatrení na susediace oblasti riadenia.

1.9.

Najneskôr do 1. januára 2008 sa koordinovane a za bezpečných prevádzkových podmienok stanovia mechanizmy pre riadenie preťaženia kapacity prepojovacích vedení v priebehu dňa s cieľom maximalizovať obchodné príležitosti a upraviť cezhraničné vyrovnávanie.

1.10.

Národné regulačné orgány budú pravidelne vykonávať hodnotenie metód riadenia preťaženia, pričom budú venovať osobitnú pozornosť dodržiavaniu zásad a pravidiel stanovených v tomto nariadení a v týchto usmerneniach a dodržiavaniu ustanovení a podmienok stanovených samotnými regulačnými orgánmi v súlade s týmito zásadami a pravidlami. Súčasťou tohto hodnotenia budú konzultácie so všetkými trhovými subjektmi a špecializované štúdie.

2.   Metódy riadenia preťaženia

2.1.

Pre uľahčenie účinného cezhraničného obchodu budú metódy riadenia preťaženia založené na trhových princípoch. Na tento účel sa kapacita bude prideľovať iba prostredníctvom explicitných (kapacitných) alebo implicitných (kapacitných a energetických) aukcií. Na tom istom prepojovacom vedení môžu súčasne existovať obidve metódy. Pre obchody v priebehu dňa možno použiť priebežné obchodovanie.

2.2.

V závislosti od konkurenčných podmienok môže vzniknúť potreba, aby mechanizmy riadenia preťaženia umožňovali dlhodobé aj krátkodobé prideľovanie prenosovej kapacity.

2.3.

V každom postupe prideľovania kapacity sa pridelí predpísaný podiel dostupnej kapacity prepojovacích vedení plus akákoľvek zostávajúca kapacita, ktorá predtým nebola pridelená, a akákoľvek kapacita, ktorú držitelia kapacity uvoľnili z predošlých pridelení.

2.4.

PPS optimalizujú stupeň, do ktorého je kapacita stabilná, pričom zohľadnia povinnosti a práva príslušných PPS a povinnosti a práva účastníkov trhu s cieľom uľahčiť efektívnu a účinnú konkurenciu. Primeraný podiel kapacity sa môže na trhu ponúknuť pri zníženom stupni stability, účastníkom trhu však budú vždy oznámené presné podmienky dopravy cezhraničnými vedeniami.

2.5.

Prístupové práva sú v prípade dlhodobých a strednodobých pridelení práva na pevne stanovenú prenosovú kapacitu. Podliehajú zásade využitia alebo straty či využitia alebo predaja v čase určenia.

2.6

PPS vymedzia vhodnú štruktúru na prideľovanie kapacity medzi rozličnými časovými rámcami. Jej súčasťou môže byť možnosť vyhradenia minimálneho percenta kapacity prepojovacích vedení pre denné pridelenie alebo pridelenie v priebehu dňa. Táto štruktúra prideľovania podlieha preskúmaniu príslušných regulačných orgánov. Pri zostavovaní svojich návrhov PPS zohľadnia:

a)

vlastnosti trhov,

b)

prevádzkové podmienky, ako napríklad dôsledky zosieťovania pevne deklarovaných harmonogramov,

c)

úroveň harmonizácie percentuálnych podielov a časových rámcov prijatých pre rozličné existujúce mechanizmy prideľovania kapacity.

2.7.

Prideľovanie kapacity nesmie rozlišovať medzi účastníkmi trhu, ktorí chcú využívať svoje práva na použitie dvojstranných zmlúv o dodávke alebo na ponuku na burze s elektrickou energiou. Úspešné budú ponuky s najvyššou hodnotou predložené implicitne alebo explicitne v danom časovom rámci.

2.8.

V regiónoch, kde existujú rozvinuté termínované finančné trhy s elektrickou energiou a kde preukázali svoju účinnosť, možno prideliť celú kapacitu prepojovacích vedení prostredníctvom implicitných aukcií.

2.9.

Okrem prípadu nových prepojovacích vedení, pre ktoré platí výnimka podľa článku 7 nariadenia, stanovovanie výhradných cien nie je v metódach prideľovania kapacity povolené.

2.10.

V zásade sa všetkým potenciálnym trhovým subjektom povoľuje neobmedzená účasť na procese prideľovania. Aby sa predišlo vzniku alebo zhoršeniu problémov súvisiacich s potenciálnym využívaním dominantného postavenia akéhokoľvek subjektu na trhu, príslušné regulačné orgány alebo orgány hospodárskej súťaže v odôvodnenom prípade môžu uložiť všeobecné obmedzenia alebo obmedzenia jednotlivej spoločnosti z dôvodu dominantného postavenia na trhu.

2.11.

Účastníci trhu oznámia do určeného termínu PPS záväzné požiadavky pre každý časový rámec týkajúce sa využívania kapacity. Tento termín sa stanoví tak, aby PPS mohli znovu poskytnúť nevyužitú kapacitu na opätovné pridelenie v ďalšom relevantnom časovom rámci – vrátane obchodov v priebehu dňa.

2.12.

Kapacita je voľne obchodovateľná na sekundárnej báze, za predpokladu, že PPS bude informovaný v dostatočnom predstihu. Ak PPS odmietne akýkoľvek sekundárny obchod (transakciu), musí to jasne a transparentne oznámiť a vysvetliť všetkým účastníkom trhu a musí o tom upovedomiť regulačný orgán.

2.13.

Finančné dôsledky neplnenia záväzkov súvisiacich s pridelením kapacity ponesú tí, ktorí sú za neplnenie zodpovední. Ak účastníci trhu nevyužijú kapacitu, ktorú sa zaviazali využiť, alebo ak v prípade explicitne draženej kapacity neuskutočnia obchod na sekundárnej báze alebo nevrátia kapacitu načas, stratia na túto kapacitu práva a uhradia poplatok odrážajúci výšku nákladov. Akékoľvek poplatky odrážajúce výšku nákladov za nevyužívanie kapacity musia byť odôvodnené a primerané. Podobne, ak PPS nesplní svoj záväzok, je povinný odškodniť účastníka trhu za stratu práv na kapacitu. Na tento účel sa neberú do úvahy žiadne vedľajšie straty. Kľúčové pojmy a metódy na určenie zodpovednosti, ktorá vznikne pri neplnení záväzkov, budú vopred stanovené s ohľadom na finančné dôsledky a podliehajú preskúmaniu príslušným národným regulačným orgánom alebo orgánmi.

3.   Koordinácia

3.1.

Prideľovanie kapacity na prepojovacom vedení sa bude koordinovať a realizovať tak, že príslušní PPS použijú spoločné prideľovacie postupy. V prípadoch, keď sa očakáva, že obchodná výmena medzi dvoma krajinami (PPS) významne ovplyvní podmienky fyzického toku akejkoľvek tretej krajiny (PPS), budú metódy riadenia preťaženia koordinované medzi všetkými takto dotknutými PPS prostredníctvom spoločného postupu pri riadení preťaženia. Vnútroštátne regulačné orgány a PPS zabezpečia, aby žiadny postup pri riadení preťaženia s významným vplyvom na fyzické toky elektrickej energie v iných sieťach nebol navrhnutý jednostranne.

3.2.

Spoločná koordinovaná metóda riadenia preťaženia a postup prideľovania kapacity trhu najmenej každý rok, každý mesiac a deň vopred sa bude uplatňovať najneskôr od 1. januára 2007 medzi krajinami v týchto regiónoch:

a)

severná Európa (t. j. Dánsko, Švédsko, Fínsko, Nemecko a Poľsko),

b)

severozápadná Európa (t. j. Benelux, Nemecko a Francúzsko),

c)

severné hranice Talianska (t. j. Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko a Grécko),

d)

stredná a východná Európa (t. j. Nemecko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko),

e)

juhozápadná Európa (t. j. Španielsko, Portugalsko a Francúzsko),

f)

Veľká Británia, Írsko a Francúzsko,

g)

pobaltské štáty (t. j. Estónsko, Lotyšsko a Litva).

Pri prepojení zahŕňajúcom štáty, ktoré patria do viacerých regiónov, sa použitá metóda riadenia preťaženia môže líšiť v záujme dosiahnutia kompatibility s metódami používanými v iných regiónoch, do ktorých patria tieto krajiny. V takomto prípade relevantní PPS navrhnú metódu, ktorá bude podliehať preskúmaniu príslušných regulačných orgánov.

3.3.

Regióny uvedené v bode 2.8. môžu prideľovať celú kapacitu prideľovaním deň vopred.

3.4.

Vo všetkých týchto siedmich regiónoch budú definované zlučiteľné postupy pri riadení preťaženia s cieľom vytvoriť skutočne integrovaný vnútorný európsky trh s elektrickou energiou. Zástupcovia trhu nebudú konfrontovaní s nekompatibilnými regionálnymi systémami.

3.5.

S cieľom podpory spravodlivej a účinnej konkurencie a cezhraničného obchodu bude koordinácia medzi PPS v rámci regiónov vymedzených v bode 3.2. zahŕňať všetky kroky od výpočtu kapacity a najlepšieho využitia pridelenia po bezpečnú prevádzku siete s jasným stanovením zodpovednosti. Táto koordinácia bude zahŕňať najmä:

a)

použitie spoločného prenosového modelu, ktorý bude účinne riešiť vzájomne závislé fyzické slučkové toky a prihliadať na diskrepancie medzi fyzickými a komerčnými tokmi,

b)

pridelenie a určenie kapacity na účinné riešenie vzájomne závislých fyzických slučkových tokov,

c)

totožné záväzky pre držiteľov kapacity spočívajúce v poskytovaní informácií o ich plánovanom využití kapacity, t. j. určení kapacity (pre explicitné aukcie),

d)

totožné časové rámce a časy uzáver,

e)

totožnú štruktúru na prideľovanie kapacity medzi rôznymi časovými rámcami (napr. 1 deň, 3 hodiny, 1 týždeň atď.) a v zmysle predaných kapacitných blokov (množstvo elektrickej energie v MW, MWh atď.),

f)

konzistentný zmluvný rámec s účastníkmi trhu,

g)

overovanie tokov s cieľom dodržania požiadaviek bezpečnosti siete pre prevádzkové plánovanie a pre prevádzku v reálnom čase,

h)

účtovanie a uhrádzanie činností pri riadení preťaženia.

3.6.

Súčasťou koordinácie je aj výmena informácií medzi PPS. Druh, čas a frekvencia výmeny informácií musia byť zlučiteľné s činnosťami uvedenými v bode 3.5 a s fungovaním trhov s elektrickou energiou. Táto výmena informácií musí predovšetkým umožniť PPS čo najlepšie predpovedať celkový stav rozvodnej siete, aby mohli odhadnúť toky vo svojej sieti a dostupné kapacity prepojovacích vedení. Každý PPS, ktorý zhromažďuje informácie v záujme iných PPS, vráti zúčastneným PPS výsledky zhromažďovania údajov.

4.   Harmonogram trhových operácií

4.1.

Pridelenie dostupnej prenosovej kapacity sa uskutoční v dostatočnom časovom predstihu. Pred každým pridelením príslušní PPS spoločne zverejnia kapacitu, ktorá má byť pridelená, pričom v prípade potreby zohľadnia kapacitu uvoľnenú z pevne stanovených prenosových práv, a ak sa to vzťahuje na daný prípad, súvisiace určenia zosieťovania spolu s akýmikoľvek časovými obdobiami, počas ktorých kapacita bude znížená alebo nebude dostupná (napríklad z dôvodu údržby).

4.2.

S plným prihliadnutím na bezpečnosť siete určenie prenosových práv sa uskutoční v dostatočnom časovom predstihu pred obchodmi uzatváranými deň vopred na všetkých príslušných organizovaných trhoch a pred zverejnením kapacity, ktorá má byť pridelená na základe mechanizmu prideľovania deň vopred alebo v priebehu dňa. Určenia prenosových práv v opačnom smere budú zosieťované s cieľom účinného využitia prepojovacieho vedenia.

4.3.

Následné pridelenia dostupnej prenosovej kapacity v priebehu dňa na deň D sa uskutočnia v dňoch D-1 a D po vydaní harmonogramov indikovanej alebo skutočnej výroby stanovených deň vopred.

4.4.

Pri príprave operácie v rozvodnej sieti deň vopred si PPS vymenia informácie so susediacimi PPS, vrátane ich predpokladanej topológie siete, dostupnosti a predpokladanej produkcie výrobných jednotiek a tokov záťaže s cieľom optimalizácie využívania celkovej siete prostredníctvom prevádzkových opatrení v súlade s pravidlami pre bezpečnú prevádzku rozvodnej siete.

5.   Transparentnosť

5.1.

PPS zverejnia všetky relevantné údaje týkajúce sa dostupnosti siete, prístupu k sieti a využívania siete, vrátane správy o mieste výskytu preťaženia a jeho dôvodoch, metód použitých na riadenie preťaženia a plánov na jeho riadenie v budúcnosti.

5.2.

PPS zverejnia všeobecný opis metódy riadenia preťaženia používanej za rôznych okolností na maximalizáciu kapacity dostupnej na trhu a všeobecnú schému na výpočet kapacity prepojovacích vedení pre rozličné časové rámce vytvorenú na základe skutočného elektrického a fyzického stavu siete. Táto schéma podlieha preskúmaniu regulačných orgánov príslušných členských štátov.

5.3.

PPS podrobne opíšu a transparentne poskytnú všetkým potenciálnym používateľom siete používané postupy riadenia preťaženia a prideľovania kapacity spolu s časmi a postupmi týkajúcimi sa podávania žiadostí o kapacitu, opisom ponúkaných produktov a záväzkov i práv PPS, ako aj strany, ktorá získava kapacitu, vrátane zodpovedností vyplývajúcich z nesplnenia záväzkov.

5.4.

Prevádzkové a plánovacie bezpečnostné normy sú neoddeliteľnou súčasťou informácií, ktoré PPS zverejňujú vo verejne dostupnom dokumente. Tento dokument takisto podlieha preskúmaniu vnútroštátnych regulačných orgánov.

5.5.

PPS zverejnia všetky relevantné údaje týkajúce sa cezhraničného obchodu založené na čo najpresnejšej prognóze. Účastníci trhu, ktorých sa to týka, poskytnú PPS v záujme splnenia tejto povinnosti relevantné údaje. Spôsob zverejnenia týchto informácií podlieha preskúmaniu regulačných orgánov. PPS zverejnia aspoň:

a)

raz ročne: informácie o dlhodobom vývoji prenosovej infraštruktúry a jeho dopade na cezhraničnú prenosovú kapacitu,

b)

raz mesačne: prognózy prenosovej kapacity dostupnej pre trh zostavené mesiac vopred a rok vopred, pričom zohľadnia všetky relevantné informácie, ktoré sú k dispozícii PPS v čase výpočtu prognózy (napr. dopad obdobia leta a zimy na kapacitu vedení, údržbu siete, dostupnosť výrobných jednotiek atď.),

c)

raz týždenne: prognózy prenosovej kapacity dostupnej pre trh zostavené týždeň vopred, pričom zohľadnia všetky relevantné informácie, ktoré sú k dispozícii PPS v čase výpočtu prognózy, ako je predpoveď počasia, plánovaná údržba rozvodnej siete, dostupnosť výrobných jednotiek atď.,

d)

raz denne: prenosovú kapacitu dostupnú pre trh stanovenú deň vopred a v priebehu dňa pre každú trhovú časovú jednotku, pričom zohľadnia všetky určenia zosieťovania, harmonogramy výroby stanovené deň vopred, predpovede dopytu a plánovanú údržbu rozvodnej siete,

e)

celkovú kapacitu, ktorá už bola pridelená, na trhovú časovú jednotku a všetky relevantné podmienky, za ktorých je možné využívať túto kapacitu (napr. dražobná zúčtovacia cena, záväzky týkajúce sa spôsobu využívania kapacity atď.) s cieľom identifikácie akejkoľvek zostávajúcej kapacity,

f)

pridelenú kapacitu čo najskôr po každom pridelení, aj s uvedením zaplatených cien,

g)

celkovú využívanú kapacitu na trhovú časovú jednotku okamžite po určení,

h)

čo najbližšie k reálnemu času: súhrnné realizované obchodné a fyzické toky na trhovú časovú jednotku, vrátane opisu účinkov akýchkoľvek nápravných opatrení, ktoré prijali PPS (ako napríklad obmedzenie) na vyriešenie problémov siete alebo systému,

i)

informácie ex-ante o plánovaných výpadkoch a súhrnné informácie ex-post za predošlý deň o plánovaných a neplánovaných výpadkoch výrobných jednotiek väčších ako 100 MW.

5.6.

Všetky relevantné informácie budú k dispozícii na trhu včas na prerokovanie všetkých transakcií (ako je čas prerokovávania zmlúv o ročných dodávkach pre priemyselných zákazníkov alebo čas, keď treba zaslať ponuky na organizované trhy).

5.7.

PPS zverejnia relevantné informácie o predpokladanom dopyte a o výrobe podľa časových rámcov uvedených v bodoch 5.5. a 5.6. PPS takisto zverejnia relevantné informácie pre potreby cezhraničného vyrovnávacieho trhu.

5.8.

Pri zverejnení prognóz budú takisto zverejnené následne zreálnené hodnoty prognostických informácií v časovom období nasledujúcom po časovom období, na ktoré sa vzťahuje prognóza, alebo najneskôr v nasledujúci deň (D+1).

5.9.

Všetky informácie, ktoré PPS zverejnia, budú voľne k dispozícii v ľahko dostupnej forme. Všetky údaje budú takisto prístupné prostredníctvom primeraných a štandardizovaných prostriedkov výmeny informácií, ktoré je potrebné definovať v úzkej spolupráci so stranami trhu. Údaje budú zahŕňať informácie o minulých časových obdobiach s minimálnou dĺžkou dvoch rokov, aby prístup k týmto údajom mali aj subjekty, ktoré ešte len vstupujú na trh.

5.10.

PPS si budú pravidelne vymieňať súbor dostatočne presných údajov o sieti a toku záťaže, aby bolo možné uskutočniť výpočty toku záťaže pre každého PPS v jeho príslušnej oblasti. Rovnaký súbor údajov bude na požiadanie sprístupnený regulačným orgánom a Európskej komisii. Regulačné orgány a Európska komisia zabezpečia, aby samotné regulačné orgány a Európska komisia a akýkoľvek poradný subjekt, ktorý pre ne vykonáva analytické práce na základe týchto údajov, dodržiavali mlčanlivosť pri zaobchádzaní s týmto súborom údajov.

6.   Použitie príjmov z preťaženia

6.1.

Postupy riadenia preťaženia spojené s vopred špecifikovaným časovým rámcom môžu produkovať príjem iba v prípade preťaženia vzniknutého v tomto časovom rámci, okrem prípadu nových prepojovacích vedení, pre ktoré platí výnimka podľa článku 7 nariadenia. Postup rozdeľovania týchto príjmov podlieha preskúmaniu regulačných orgánov a tento postup nesmie ani skresľovať prideľovací postup v prospech ktorejkoľvek strany, ktorá žiada o kapacitu alebo elektrickú energiu, ani odrádzať od znižovania preťaženia.

6.2.

Národné regulačné orgány budú postupovať transparentne, pokiaľ ide o použitie príjmov vyplývajúcich z prideľovania kapacity prepojovacích vedení.

6.3.

Príjem z preťaženia sa rozdelí medzi príslušných PPS podľa kritérií dohodnutých medzi príslušnými PPS a preskúmaných patričnými regulačnými orgánmi.

6.4.

PPS vopred jasne stanovia spôsob použitia akéhokoľvek príjmu z preťaženia, ktorý môžu získať, a budú poskytovať správy o skutočnom použití tohto príjmu. Regulačné orgány preveria, či je toto použitie v súlade s týmto nariadením a usmerneniami, a či je celková výška príjmu z preťaženia vyplývajúceho z pridelenia kapacity prepojovacích vedení určená na jeden alebo viaceré z troch účelov opísaných v článku 6 ods. 6 nariadenia.

6.5.

Regulačné orgány každoročne do 31. júla zverejnia správu, v ktorej bude uvedená suma príjmu získaného za obdobie 12 mesiacov až do 30. júna toho istého roka a spôsob použitia predmetných príjmov, spolu s overením, či je tento spôsob použitia v súlade s týmto nariadením a usmerneniami a či je celková suma príjmu z preťaženia určená na jeden alebo viaceré z troch predpísaných účelov.

6.6.

Použitie príjmu z preťaženia na investície s cieľom udržania alebo zvýšenia kapacity prepojovacích vedení sa prednostne pridelí špecifickým vopred definovaným projektom, ktoré prispievajú k zmierneniu existujúceho súvisiaceho preťaženia a ktoré je možné takisto realizovať v primeranom čase, najmä z hľadiska povoľovacieho procesu.


(1)  Prevádzková bezpečnosť znamená „udržiavanie prenosovej sústavy v dohodnutých bezpečnostných limitoch“.


11.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/66


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. novembra 2006

o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom

[oznámené pod číslom K(2006) 5304]

(Text s významom pre EHP)

(2006/771/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (1), najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Zariadenia s krátkym dosahom majú vzhľadom na svoje široké použitie v Európskom spoločenstve aj vo svete stále väčší význam pre hospodárstvo aj každodenný život občanov a používajú sa s rôznymi aplikáciami, ako napríklad poplašné systémy, miestne komunikačné zariadenia, otvárače dverí alebo zdravotnícke implantáty. Vývoj aplikácií založených na zariadeniach s krátkym dosahom v Európskom spoločenstve by mohol prispieť aj k dosiahnutiu osobitných politických cieľov Spoločenstva, akými sú dokončenie vnútorného trhu, podpora inovácií a výskumu a rozvoj informačnej spoločnosti.

(2)

Zariadenia s krátkym dosahom sú väčšinou výrobky určené pre široké vrstvy obyvateľstva a/alebo prenosné výrobky, ktoré sa môžu bez problémov prenášať cez hranice a používať v zahraničí. Rozdielne podmienky prístupu k rádiovému spektru však bránia ich voľnému pohybu, zvyšujú výrobné náklady a predstavujú riziko škodlivých interferencií s inými rádiovými aplikáciami a službami. Rádiové frekvenčné spektrum musí byť preto v rámci Spoločenstva dostupné na základe harmonizovaných technických podmienok, aby bolo možné využiť výhody vnútorného trhu pre takýto typ zariadení, podporiť konkurencieschopnosť výrobného priemyslu EÚ prostredníctvom zvýšenia úspor z výroby vo veľkom a znížiť náklady pre spotrebiteľov.

(3)

Vzhľadom na to, že toto zariadenie využíva rádiové frekvenčné spektrum s nízkym vysielacím výkonom a krátkym dosahom vysielania, má zväčša obmedzený potenciál spôsobovať interferencie s inými používateľmi spektra. Takéto zariadenia sa preto môžu deliť o frekvenčné pásma s inými službami, na ktoré treba alebo netreba mať povolenie, bez toho, aby spôsobovali škodlivú interferenciu a môžu existovať súčasne s inými zariadeniami s krátkym dosahom. Ich používanie by preto nemalo podliehať individuálnemu povoleniu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES (2) o povolení. Rádiokomunikačné služby, ako sú definované v nariadeniach o rádiokomunikáciách Medzinárodnej telekomunikačnej únie, sú navyše nadradené zariadeniam s krátkym dosahom a nevyžaduje sa od nich zabezpečenie ochrany konkrétneho typu zariadení s krátkym dosahom pred interferenciou. Keďže používatelia zariadení s krátkym dosahom preto nemajú zaručenú ochranu pred interferenciou, je zodpovednosťou výrobcov zariadení s krátkym dosahom, aby chránili tieto zariadenia pred škodlivými interferenciami zo strany rádiokomunikačných služieb, ako aj zo strany iných zariadení s krátkym dosahom, ktoré sú prevádzkované v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi. Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (3) (smernica o RZ&KTZ) by výrobcovia mali zabezpečiť účinné využívanie rádiového frekvenčného spektra zariadeniami s krátkym dosahom, aby sa zabránilo škodlivým interferenciám s inými zariadeniami s krátkym dosahom.

(4)

Významná časť týchto zariadení je už zaradená alebo v budúcnosti pravdepodobne bude zaradená do „triedy 1“ zariadení podľa rozhodnutia Komisie 2000/299/ES zo 6. apríla 2000 ustanovujúceho východiskovú klasifikáciu rádiového vybavenia a koncových telekomunikačných zariadení a príslušných identifikačných znakov (4), prijatého podľa článku 4 ods. 1 smernice RZ&KTZ. Rozhodnutím 2000/299/ES sa uznáva rovnocennosť rádiových rozhraní, ktoré spĺňajú podmienky „triedy 1“, takže rádiové vybavenie sa môže bez obmedzenia umiestňovať na trh a uvádzať do prevádzky v celom Spoločenstve.

(5)

Vzhľadom na to, že zaradenie do „triedy 1“ je spojené s dostupnosťou harmonizovaného spektra a príslušných podmienok používania, týmto rozhodnutím sa bude ďalej upevňovať kontinuita takej klasifikácie, len čo sa dosiahne.

(6)

Komisia preto 11. marca 2004 poverila (5) podľa článku 4 ods. 2 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre Európsku konferenciu poštových a telekomunikačných administratív (CEPT) harmonizáciou rádiového frekvenčného spektra využívaného zariadeniami s krátkym dosahom. Na základe tohto poverenia CEPT vo svojej správe (6) z 15. novembra 2004 zostavila zoznam dobrovoľných harmonizačných opatrení, ktoré existujú v Európskom spoločenstve pre zariadenia s krátkym dosahom, a vyhlásila, že na zabezpečenie právnej stability harmonizácie frekvencií dosiahnutej na úrovni CEPT treba silnejšie záväzky zo strany členských štátov. Je preto potrebné ustanoviť mechanizmus na dosiahnutie právnej záväznosti takýchto harmonizačných opatrení v Európskom spoločenstve.

(7)

Členské štáty môžu na vnútroštátnej úrovni povoliť prevádzkovanie zariadení za miernejších podmienok, ako sú stanovené v tomto rozhodnutí. V tomto prípade sa však toto vybavenie nebude môcť bez obmedzení voľne prevádzkovať v celom Spoločenstve a bude sa preto pokladať za vybavenie „triedy 2“ podľa klasifikácie v smernici RZ&KTZ.

(8)

Harmonizáciou podľa tohto rozhodnutia sa nevylučuje, aby členské štáty v odôvodnených prípadoch uplatňovali prechodné obdobia alebo opatrenia na spoločné používanie rádiového frekvenčného spektra podľa článku 4 ods. 5 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre. Táto možnosť by sa však mala využívať čo najmenej, pretože sa ňou obmedzuje využívanie výhod klasifikačnej „triedy 1“.

(9)

Toto rozhodnutie o všeobecnej technickej harmonizácii sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté opatrenia technickej harmonizácie Európskeho spoločenstva, ktoré sa uplatňujú na špecifické pásma a typy zariadení, ako napríklad rozhodnutie Komisie 2004/545/ES z 8. júla 2004 týkajúce sa zosúladenia využitia rádiového frekvenčného spektra v pásme 79 GHz pre automobilové radarové zariadenie s krátkym dosahom v Spoločenstve (7), rozhodnutie Komisie 2005/50/ES zo 17. januára 2005 o zosúladení rádiového frekvenčného spektra v pásme 24 GHz na časovo obmedzené využitie pre automobilové radarové zariadenie s krátkym dosahom na území Spoločenstva (8), rozhodnutie Komisie 2005/513/ES z 11. júla 2005 o harmonizovanom využívaní rádiového frekvenčného spektra v pásme 5 GHz na zavedenie bezdrôtových prístupových systémov vrátane rádiových miestnych počítačových sietí LAN (WAS/RLAN) (9) alebo rozhodnutie Komisie 2005/928/ES z 20. decembra 2005 o harmonizácii frekvenčného pásma 169,4 – 169,8125 MHz v Spoločenstve (10).

(10)

Využívanie frekvenčného spektra podlieha požiadavkám právnych predpisov Spoločenstva v oblasti ochrany verejného zdravia, najmä smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/40/ES (11) a odporúčaniu Rady 1999/519/ES (12). Ochrana zdravia je pri rádiovom vybavení zabezpečená súladom takéhoto vybavenia so základnými požiadavkami podľa smernice RZ&KTZ.

(11)

Vzhľadom na rýchle zmeny technológií a požiadaviek spoločnosti sa budú objavovať nové aplikácie zariadení s krátkym dosahom, ktoré si budú vyžadovať stálu kontrolu podmienok harmonizácie frekvenčného spektra, berúc do úvahy hospodársky prínos nových aplikácií a požiadavky priemyslu a používateľov. Členské štáty budú musieť tento vývoj sledovať. Na vývoj trhu a v oblasti technológií bude potrebné reagovať pravidelnou aktualizáciou tohto rozhodnutia. Príloha sa preskúma najmenej raz ročne na základe informácií zozbieraných členskými štátmi a poskytnutých Komisii. Preskúmanie sa môže začať aj v prípadoch, keď členský štát prijal príslušné opatrenia podľa článku 9 smernice RZ&KTZ. Ak z preskúmania vyplynie potreba prispôsobiť rozhodnutie, rozhodne sa o zmenách a doplneniach podľa postupu na prijímanie vykonávacích opatrení uvedeného v rozhodnutí o rádiovom frekvenčnom spektre. Tieto aktualizácie môžu zahŕňať prechodné obdobia s cieľom prispôsobiť sa právnemu stavu.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rádiové frekvenčné spektrum,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účelom tohto rozhodnutia je harmonizovať frekvenčné pásma a príslušné technické parametre na zabezpečenie dostupnosti a efektívneho využívania rádiového frekvenčného spektra pre zariadenia s krátkym dosahom, aby tieto zariadenia mohli využívať výhody klasifikácie „triedy 1“ podľa rozhodnutia Komisie 2000/299/ES.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

„zariadenia s krátkym dosahom“ sú rádiové vysielače, ktoré umožňujú jednosmernú alebo obojsmernú komunikáciu a ktoré vysielajú na krátku vzdialenosť s malým výkonom;

2.

„na nechránenom základe bez interferencií“ znamená, že žiadnej rádiokomunikačnej službe sa nesmie spôsobiť škodlivá interferencia a že sa nemôže uplatňovať nárok na ochranu pred škodlivou interferenciou pochádzajúcou z rádiokomunikačných služieb.

Článok 3

1.   Členské štáty na nevýhradnom a nechránenom základe bez interferencií určia a sprístupnia frekvenčné pásma pre typy zariadení s krátkym dosahom podľa špecifických podmienok a v lehote na implementáciu, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2.   Členské štáty môžu bez ohľadu na odsek 1 požiadať o prechodné obdobia a/alebo opatrenia na spoločné používanie rádiového frekvenčného spektra podľa článku 4 ods. 5 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre.

3.   Toto rozhodnutie sa nedotýka práva členských štátov povoliť využívanie frekvenčných pásiem za miernejších podmienok, ako sú stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Aby bolo možné rozhodnutie pravidelne a načas aktualizovať, členské štáty sústavne kontrolujú využívanie príslušných pásiem a o svojich zisteniach informujú Komisiu.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. novembra 2006

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.

(3)  Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.

(4)  Ú. v. ES L 97, 19.4.2000, s. 13.

(5)  Poverenie Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív (CEPT) na analýzu ďalšej harmonizácie rádiového frekvenčného spektra využívaného zariadeniami s krátkym dosahom.

(6)  Konečná správa ECC na základe poverenia ES poskytnutého CEPT na harmonizáciu rádiového frekvenčného spektra využívaného zariadeniami s krátkym dosahom.

(7)  Ú. v. EÚ L 241, 13.7.2004, s. 66.

(8)  Ú. v. EÚ L 21, 25.1.2005, s. 15.

(9)  Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 22.

(10)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 47.

(11)  Ú. v. EÚ L 159, 30.4.2004, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 199, 30.7.1999, s. 59.


PRÍLOHA

Harmonizované frekvenčné pásma a technické parametre pre zariadenia s krátkym dosahom

Typ zariadenia s krátkym dosahom

Frekvenčné pásmo(-a)/jednoduché frekvencie

Maximálny výkon/intenzita poľa

Dodatočné regulačné parametre Požiadavky na zníženie interferencie

Iné obmedzenia

Lehota na implementáciu

Nešpecifické zariadenia s krátkym dosahom (1)

26,957–27,283 MHz

efektívne vyžiarený výkon (ERP) 10 mW, čo zodpovedá 42 dBμA/m pri vzdialenosti 10 metrov

 

video aplikácie sú vylúčené

1. júna 2007

40,660–40,700 MHz

ERP 10 mW

 

video aplikácie sú vylúčené

1. júna 2007

433,05–434,79 MHz

ERP 10 mW

pracovný cyklus (2): do výšky 10 %

audio signály, hlasové signály a video aplikácie sú vylúčené

1. júna 2007

868,0–868,6 MHz

ERP 25 mW

pracovný cyklus (2): do výšky 1 %

video aplikácie sú vylúčené

1. júna 2007

868,7–869,2 MHz

ERP 25 mW

pracovný cyklus (2): do výšky 0,1 %

video aplikácie sú vylúčené

1. júna 2007

869,4–869,65 MHz

ERP 500 mW

pracovný cyklus (2): do výšky 10 %

kanálový odstup: musí byť 25 kHz, ale s výnimkou, že celé pásmo sa môže použiť ako jediný kanál na vysokorýchlostný prenos údajov

video aplikácie sú vylúčené

1. júna 2007

869,7–870 MHz

ERP 5 mW

hlasové aplikácie sú povolené za použitia vyspelých techník na zníženie interferencie

audio a video aplikácie sú vylúčené

1. júna 2007

2 400–2 483,5 MHz

ekvivalentný izotropný vyžiarený výkon (EIRP) 10 mW

 

 

1. júna 2007

5 725–5 875 MHz

EIRP 25 mW

 

 

1. júna 2007

Poplašné systémy

868,6–868,7 MHz

ERP 10 mW

kanálový odstup: 25 kHz

celé frekvenčné pásmo sa môže použiť ako jediný kanál na vysokorýchlostný prenos údajov

pracovný cyklus (2): do výšky 0,1 %

 

1. júna 2007

869,25–869,3 MHz

ERP 10 mW

kanálový odstup: 25 kHz

pracovný cyklus (2): nižší ako 0,1 %

 

1. júna 2007

869,65–869,7 MHz

ERP 25 mW

kanálový odstup: 25 kHz

pracovný cyklus2 (2): nižší ako 10 %

 

1. júna 2007

Zariadenia na privolanie pomoci (3)

869,20–869,25 MHz

ERP 10 mW

kanálový odstup: 25 kHz

pracovný cyklus (2): nižší ako 0,1 %

 

1. júna 2007

Indukčné aplikácie (4)

20,05–59,75 kHz

72 dBμA/m pri vzdialenosti 10 metrov

 

 

1. júna 2007

59,75–60,25 kHz

42 dBμA/m pri vzdialenosti 10 metrov

 

 

1. júna 2007

60,25–70 kHz

69 dBμA/m pri vzdialenosti 10 metrov

 

 

1. júna 2007

70–119 kHz

42 dBμA/m pri vzdialenosti 10 metrov

 

 

1. júna 2007

119–127 kHz

66 dBμA/m pri vzdialenosti 10 metrov

 

 

1. júna 2007

127–135 kHz

42 dBμA/m pri vzdialenosti 10 metrov

 

 

1. júna 2007

6 765–6 795 kHz

42 dBμA/m pri vzdialenosti 10 metrov

 

 

1. júna 2007

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m pri vzdialenosti 10 metrov

 

 

1. júna 2007

Aktívne zdravotnícke implantáty (5)

402–405 MHz

ERP 25 μW

kanálový odstup: 25 kHz

iné obmedzenia usporiadania kanálov: jednotlivé vysielače môžu združovať susedné kanály na zvýšenie šírky pásma s použitím vyspelých techník na zníženie interferencie

 

1. júna 2007

Bezdrôtové audio aplikácie (6)

863–865 MHz

ERP 10 mW

 

 

1. júna 2007


(1)  Táto kategória sa môže použiť pri každom type aplikácií, ktoré spĺňajú technické podmienky (zvyčajným použitím sú telemetria, diaľkové ovládania, poplašné systémy, prenos údajov vo všeobecnosti a iné podobné aplikácie).

(2)  „Pracovný cyklus“ znamená časový pomer jednohodinového intervalu, keď je zariadenie aktívne v prevádzke.

(3)  Zariadenia na privolanie pomoci pomáhajú starším alebo postihnutým ľuďom, ktorí žijú doma, keď sú v tiesni.

(4)  Do tejto kategórie patria napríklad zariadenia pre imobilizéry automobilov, identifikáciu zvierat, poplašné systémy, detekciu káblových vedení, odpadové hospodárstvo, identifikáciu osôb, bezdrôtové hlasové kanály, kontrolu vstupu, snímače priblíženia, systémy proti krádeži vrátane rádiofrekvenčných indukčných systémov proti krádeži, prenos údajov do vreckových zariadení, automatickú identifikáciu tovaru, bezdrôtové riadiace systémy a automatický vyber mýta.

(5)  Do tejto kategórie patrí rádiová časť aktívnych zdravotníckych implantátov, ako ich definuje smernica Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach, a ich periférne zariadenia.

(6)  Aplikácie pre bezdrôtové audio systémy vrátane bezdrôtových reproduktorov, bezdrôtových slúchadiel, bezdrôtových slúchadiel na prenosné použitie, napríklad s prenosnými CD prehrávačmi, kazetovými magnetofónmi alebo rádiovými zariadeniami určenými na nosenie osobami; bezdrôtových slúchadiel na použitie vo vozidle, napríklad na použitie s rozhlasovým prijímačom alebo mobilným telefónom atd.; počúvanie na použitie na koncertoch alebo iných javiskových predstaveniach.