ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 301

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
31. októbra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1549/2006 z 17 októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

31.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 301/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1549/2006

z 17 októbra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho články 9 a 12,

keďže:

(1)

Nariadením (EHS) č. 2658/87 sa zaviedla tovarová nomenklatúra, ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“, tak, aby spĺňala zároveň požiadavky Spoločného colného sadzobníka, ako aj štatistiky o zahraničnom obchode Spoločenstva a ostatných politík Spoločenstva týkajúcich sa dovozu alebo vývozu tovaru.

(2)

V záujme zjednodušenia právnych predpisov je vhodné kombinovanú nomenklatúru aktualizovať a prispôsobiť jej štruktúru.

(3)

Je potrebné zmeniť a doplniť kombinovanú nomenklatúru tak, aby sa v nej zohľadnili: zmeny v požiadavkách týkajúcich sa štatistík a obchodnej politiky, zmeny vykonané s cieľom splniť medzinárodné záväzky, technologický a obchodný vývoj, potreba usporiadať alebo objasniť texty a zmeny v harmonizovanom systéme nomenklatúry podľa odporúčania Rady pre colnú spoluprácu z 26. júna 2004 a z neho vyplývajúcich dôsledkov.

(4)

V súlade s článkom 12 nariadenia (EHS) č. 2658/87 by sa príloha I k uvedenému nariadeniu mala s účinnosťou od 1. januára 2007 nahradiť úplnou verziou kombinovanej nomenklatúry spolu so všeobecnými a zmluvnými colnými sadzbami vyplývajúcimi z opatrení prijatých Radou alebo Komisiou.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa nahrádza znením prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17 októbra 2006

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 996/2006 (Ú. v. EÚ L 179, 1.7.2006, s. 26).


PRÍLOHA I

KOMBINOVANÁ NOMENKLATÚRA

OBSAH

PRVÁ ČASŤ – ÚVODNÉ USTANOVENIA

I. oddiel – Všeobecné pravidlá

A.

Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry

B.

Všeobecné pravidlá týkajúce sa colných sadzieb

C.

Všeobecné pravidlá uplatniteľné na nomenklatúru a colné sadzby

II. oddiel – Osobitné ustanovenia

A.

Tovar pre určité kategórie lodí, člnov a ostatných plavidiel a pre vrtné alebo ťažobné plošiny

B.

Civilné lietadlá a tovar na použitie v civilných lietadlách

C.

Farmaceutické výrobky

D.

Štandardná colná sadzba

E.

Obaly a obalové materiály

F.

Zvýhodnené colné zaobchádzanie z dôvodu povahy tovaru

Znaky, skratky a symboly

Doplnkové jednotky

DRUHÁ ČASŤ – ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB

Kapitola

Trieda I

Živé zvieratá; živočíšne výrobky

1.

Živé zvieratá

2.

Mäso a jedlé mäsové droby

3.

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

4.

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

5.

Výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Trieda II

Rastlinné výrobky

6.

Živé stromy a ostatné rastliny; hľuzy cibule, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie

7.

Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy

8.

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov

9.

Káva, čaj, maté a koreniny

10.

Obilniny

11.

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok

12.

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny

13.

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky

14.

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Trieda III

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

15.

Živočíšne alebo rastlinné jedlé tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

Trieda IV

Pripravené potraviny; nápoje, liehoviny a ocot; tabak a vyrobené tabakové náhradky

16.

Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

17.

Cukor a cukrovinky

18.

Kakao a kakaové prípravky

19.

Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo z mlieka; cukrárske výrobky

20.

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín

21.

Rôzne jedlé prípravky

22.

Nápoje, liehoviny a ocot

23.

Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá

24.

Tabak a vyrobené tabakové náhradky

Trieda V

Nerastné produkty

25.

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement

26.

Rudy, strosky a popoly

27.

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bituminózne látky; minerálne vosky

Trieda VI

Výrobky chemického priemyslu a príbuzného priemyslu

28.

Anorganické chemikálie; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemí, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov

29.

Organické chemikálie

30.

Farmaceutické výrobky

31.

Hnojivá

32.

Triesloviny alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty

33.

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky

34.

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry

35.

Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

36.

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

37.

Fotografický alebo kinematografický tovar

38.

Rôzne chemické výrobky

Trieda VII

Plasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z neho

39.

Plasty a výrobky z nich

40.

Kaučuk a výrobky z neho

Trieda VIII

Surové kože a kožky, usne, kožušiny a výrobky z nich; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

41.

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne

42.

Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

43.

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich

Trieda IX

Drevo a drevené výrobky; drevné uhlie; korok a výrobky z korku; výrobky zo slamy, z esparta alebo ostatného pletacieho materiálu; košikársky tovar a práce z prútia

44.

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie

45.

Korok a výrobky z korku

46.

Výrobky zo slamy, z esparta alebo ostatného pletacieho materiálu; košikársky tovar a práce z prútia

Trieda X

Vláknina z dreva alebo ostatných celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka; papier a lepenka a predmety z nich

47.

Vláknina z dreva alebo ostatných celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka

48.

Papier a lepenka, predmety z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky

49.

Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány

Trieda XI

Textílie a textilné výrobky

50.

Hodváb

51.

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny

52.

Bavlna

53.

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze

54.

Chemické vlákna; pásiky a podobné tvary z chemických textilných materiálov

55.

Chemické strižné vlákna

56.

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich

57.

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny

58.

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; prámikárske výrobky; výšivky

59.

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované textílie; textilné výrobky vhodné na priemyselné použitie

60.

Pletené alebo háčkované textílie

61.

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

62.

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované

63.

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy, obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry

Trieda XII

Obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti; upravené perie a predmety z neho; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

64.

Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov

65.

Pokrývky hlavy a ich súčasti

66.

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti

67.

Upravené perie a páperie a predmety vyrobené z peria alebo páperia; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

Trieda XIII

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov; keramické výrobky; sklo a sklenený tovar

68.

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov

69.

Keramické výrobky

70.

Sklo a sklenený tovar

Trieda XIV

Perly prírodné alebo perly umelo pestované, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; bižutéria; mince

71.

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; bižutéria; mince

Trieda XV

Základné kovy a predmety zo základných kovov

72.

Železo a oceľ

73.

Predmety zo železa alebo z ocele

74.

Meď a predmety z nej

75.

Nikel a predmety z neho

76.

Hliník a predmety z neho

77.

(Je voľná, určená pre prípadnú potrebu harmonizovaného systému)

78.

Olovo a predmety z neho

79.

Zinok a predmety z neho

80.

Cín a predmety z neho

81.

Ostatné základné kovy; cermety; predmety z nich

82.

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu

83.

Rôzne predmety zo základných kovov

Trieda XVI

Stroje, prístroje a mechanické zariadenia; elektrické zariadenia; ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku a časti, súčasti a príslušenstvo takéhoto tovaru

84.

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti

85.

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov

Trieda XVII

Vozidlá, lietadlá a pridružené dopravné zariadenia

86.

Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál železničných alebo električkových tratí a jeho časti a súčasti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov

87.

Vozidlá iné ako železničné alebo električkové a ich časti a súčasti a príslušenstvo

88.

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti

89.

Lode, člny a plávajúce zariadenia

Trieda XVIII

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; hodiny a hodinky; hudobné nástroje; ich časti, súčasti a príslušenstvo

90.

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo

91.

Hodiny, hodinky a ich časti

92.

Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

Trieda XIX

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

93.

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

Trieda XX

Rôzne výrobky

94.

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslušenstvo inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné značky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby

95.

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo

96.

Rôzne výrobky

Trieda XXI

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

97.

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

98.

Kompletné priemyselné podniky

99.

(Je voľná, určená pre zvláštnu potrebu príslušných orgánov Spoločenstva)

TRETIA ČASŤ – PRÍLOHY K COLNÉMU SADZOBNÍKU

I. oddiel – Poľnohospodárske prílohy

Príloha 1

Poľnohospodárske zložky (EA), doplnkové clá na cukor (AD S/Z) a doplnkové clá na múku (AD F/M)

Príloha 2

Výrobky, na ktoré sa uplatňuje vstupná cena

II. oddiel – Zoznamy farmaceutických látok, ktoré nepodliehajú clu

Príloha 3

Zoznam medzinárodných nevlastníckych názvov (INN) ustanovených Svetovou zdravotníckou organizáciou pre farmaceutické látky, ktoré sú oslobodené od cla

Príloha 4

Zoznam predpôn a prípon, ktoré v kombinácii s INN prílohy 3 opisujú soli, estery alebo hydráty liečiv podľa INN; tieto soli, estery a hydráty liečiv sú oslobodené od cla za podmienky, že sú zatriedené v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS ako samotné liečivo podľa INN

Príloha 5

Soli, estery a hydráty INN, ktoré nie sú klasifikované v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS ako samotné liečivo podľa INN a ktoré sú oslobodené od cla

Príloha 6

Zoznam farmaceutických medziproduktov, to znamená zlúčenín používaných na výrobu konečných farmaceutických výrobkov, ktoré sú oslobodené od cla

III. oddiel – Kvóty

Príloha 7

Colné kvóty WTO, ktoré majú byť otvorené príslušnými orgánmi Spoločenstva

IV. oddiel – Zvýhodnené colné zaobchádzanie z dôvodu povahy tovaru

Príloha 8

Tovar nevhodný na spotrebu

Príloha 9

Osvedčenia

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

I. ODDIEL

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

A.   Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry

Zatrieďovanie výrobkov do kombinovanej nomenklatúry sa riadi nasledujúcimi zásadami:

1.

Názvy tried, kapitol a podkapitol majú len orientačný charakter; na právne účely sa zatriedenie určuje podľa znenia položiek a príslušných poznámok k triedam alebo kapitolám, a ak tieto položky alebo poznámky nevyžadujú inak, podľa nasledujúcich ustanovení.

2.

a)

Každé uvedenie výrobku v niektorej položke sa vzťahuje aj na taký výrobok, ktorý je nekompletný alebo nedokončený, ak v stave a za podmienok, v akých sa predkladá tento nekompletný alebo nedokončený výrobok, má podstatný charakter kompletného alebo dokončeného výrobku. Vzťahuje sa aj na taký kompletný alebo hotový výrobok (alebo ktorý sa použitím tohto pravidla zatriedi ako kompletný alebo hotový), ktorý je predkladaný v nezmontovanom alebo rozmontovanom stave.

b)

Každá zmienka o materiáli alebo látke v niektorej položke sa vzťahuje aj na zmesi alebo kombinácie tohto materiálu alebo tejto látky s ostatnými materiálmi alebo látkami. Každá zmienka o tovare z daného materiálu alebo látky sa vzťahuje aj na tovar pozostávajúci úplne alebo čiastočne z takéhoto materiálu alebo látky. Zatriedenie tovaru pozostávajúceho z viac ako jedného materiálu alebo látky sa vykoná podľa zásad uvedených v pravidle 3.

3.

Ak má byť tovar podľa pravidla 2 písm. b) alebo z nejakých iných dôvodov, prima facie, zatriedený do dvoch alebo viacerých položiek, zatriedenie sa vykoná takto:

a)

položka s najšpecifickejším opisom musí mať prednosť pred položkami so všeobecnejším opisom. Ak sa však dve alebo viac položiek, a to každá z nich, vzťahujú na časť materiálov alebo látok, ktoré tvoria zmiešaný alebo zložený výrobok, alebo len na časť výrobkov zo súboru dodávaného do maloobchodného predaja, tieto položky sa považujú vo vzťahu k týmto výrobkom za rovnako špecifické, aj ak jedna z nich obsahuje úplnejší alebo presnejší opis tovaru;

b)

zmesi, tovar zložený z rôznych materiálov alebo skladajúci sa z rôznych komponentov a tovar dodávaný v súboroch na maloobchodný predaj, ktoré sa nemôžu riadiť pravidlom 3 písm. a), sa zatriedia podľa materiálu alebo komponentu, ktorý im dáva podstatný charakter, ak je možné ho určiť;

c)

ak sa tovar nemôže zatriediť podľa pravidla 3 písm. a) alebo b), zatriedi sa do poslednej položky v numerickom poradí položiek, ktoré prichádzajú do úvahy.

4.

Tovar, ktorý nemožno zatriediť podľa vyššie uvedených pravidiel, sa zatriedi do položky, do ktorej patrí tovar jemu najpodobnejší.

5.

Okrem vyššie uvedených ustanovení sa nasledujúce pravidlá uplatnia na uvedený tovar:

a)

puzdrá na fotografické prístroje, hudobné nástroje, zbrane, rysovacie a kresliace nástroje, náhrdelníky a podobné schránky špeciálne tvarované alebo upravené na vloženie určitého výrobku alebo súboru výrobkov, vhodné na dlhodobé použitie a predkladané s výrobkami, pre ktoré sú určené, sa zatrieďujú spolu s týmito výrobkami, ak sa s nimi bežne predávajú. Toto pravidlo sa však nevzťahuje na schránky, ktoré dávajú celku podstatný charakter;

b)

s výnimkou ustanovení pravidla 5 písm. a) sa obalové materiály a obalové schránky (1) predložené spolu s tovarom zatriedia s tovarom, ak sa bežne používajú na balenie takéhoto druhu tovaru. Toto ustanovenie však nie je záväzné, ak je zrejmé, že obalové materiály alebo obaly sú vhodné na opakované použitie.

6.

Na právne účely sa zatriedenie tovaru do podpoložiek položky určuje podľa znenia týchto podpoložiek a príslušných poznámok k podpoložkám a mutatis mutandis podľa vyššie uvedených pravidiel, pričom sa podtým rozumie, že porovnateľné sú len podpoložky rovnakej úrovne. Na účely tohto pravidla sa tiež používajú poznámky k triedam a kapitolám, ak kontext nevyžaduje inak.

B.   Všeobecné pravidlá týkajúce sa colných sadzieb

1.

Colné sadzby uplatniteľné na dovezený tovar pôvodom z krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode alebo s ktorými má Európske spoločenstvo uzavreté dohody obsahujúce doložku najvyšších výhod, sú zmluvnými colnými sadzbami uvedenými v stĺpci 3 colného sadzobníka. Ak z kontextu nevyplýva inak, tieto zmluvné colné sadzby sa uplatnia na tovar, ktorý je dovezený z ktoréhokoľvek tretieho štátu a ktorý je iný ako vyššie uvedený tovar.

Zmluvné colné sadzby uvedené v stĺpci 3 sú uplatniteľné od 1. januára 2007.

Ak sú všeobecné colné sadzby nižšie ako zmluvné colné sadzby, uplatnia sa všeobecné clá, ktoré sú uvedené v poznámke pod čiarou.

2.

Odsek 1 sa neuplatní, ak sú ustanovené zvláštne všeobecné colné sadzby v súvislosti s tovarom pôvodom z určitých krajín alebo ak sú podľa dohôd uplatniteľné preferenčné colné sadzby.

3.

Odseky 1 a 2 nevylučujú možnosť, aby členské štáty uplatnili iné colné sadzby, než sú uvedené v Spoločnom colnom sadzobníku, ak je uplatnenie takýchto colných sadzieb opodstatnené podľa práva Spoločenstva.

4.

Colné sadzby uvedené ako percentá sú valorickými colnými sadzbami (sadzba ad valorem).

5.

Symbol „EA“ naznačuje, že z príslušného tovaru sa vymeria clo s „poľnohospodárskou zložkou“ stanovenou v súlade s prílohou 1.

6.

Symbol „AD S/Z“ alebo „AD F/M“ v kapitolách 17 až 19 naznačuje, že maximálna colná sadzba pozostáva z valorickej sadzby (sadzby ad valorem) a doplnkového cla vymeraného pre určité druhy cukru alebo múky. Toto doplnkové clo sa stanovuje v súlade s ustanoveniami prílohy 1.

7.

V kapitole 22 symbol „€/% vol/hl“ znamená, že sa vypočíta zvláštna sadzba vyjadrená v eurách pre každé objemové percento alkoholu v hektolitri. Preto sa clo z alkoholického nápoja obsahujúceho 40 % alkoholu vymeria takto:

„1 €/% vol/hl“ = € 1 × 40, čo je sadzba 40 € na hektoliter, alebo

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 plus 5 €, čo je sadzba 45 € na hektoliter.

Ak je okrem toho uvedená minimálna hodnota (MIN), napríklad „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl“, znamená to, že colná sadzba vypočítaná na základe vyššie uvedeného pravidla sa porovná s minimálnou sadzbou, napríklad „9 €/hl“, a uplatní sa vyššia z týchto dvoch sadzieb.

C.   Všeobecné pravidlá uplatniteľné na nomenklatúru a colné sadzby

1.

Pokiaľ nie je ustanovené inak, ustanovenia týkajúce sa colnej hodnoty sa uplatnia nielen na určenie hodnoty pre stanovenie valorických colných sadzieb (colných sadzieb ad valorem), ale aj hodnôt, pomocou ktorých je definovaný rozsah určitých položiek alebo podpoložiek.

2.

Hmotnosť, z ktorej sa vymeriava clo, v prípade tovaru, z ktorého sa clo vymeriava podľa hmotnosti, a hmotnosti, pomocou ktorých je definovaný rozsah určitých položiek alebo podpoložiek, sa považujú:

a)

v prípade odkazu na „hmotnosť brutto“ za celkovú hmotnosť tovaru a všetkých obalových materiálov a obalových schránok;

b)

v prípade odkazu na „hmotnosť netto“ alebo jednoducho na „hmotnosť“ bez bližšieho určenia za hmotnosť samotného tovaru bez obalových materiálov a obalových schránok akéhokoľvek druhu.

3.

Ekvivalent hodnoty €, vyjadrený v národných menách, pre iné ako účastnícke členské štáty, ako sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 974/98 (2) (ďalej len „nezúčastnené členské štáty“), sa stanovuje v súlade s článkom 18 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (3).

4.

Tovar zodpovedajúci zvýhodnenému tarifnému zaobchádzaniu z dôvodu jeho konečného použitia:

Ak dovozné clo uplatniteľné podľa dohôd o konečnom použití na tovar s osobitným konečným použitím nie je nižšie ako to, ktoré by sa inak na tovar uplatnilo, uvedený tovar sa zatriedi do kódu zodpovedajúceho konečnému použitiu a články 291 až 300 nariadenia (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. EÚ L 253, 11.10.1993) sa neuplatnia.

II. ODDIEL

OSOBITNÉ USTANOVENIA

A.   Tovar pre určité kategórie lodí, člnov a ostatných plavidiel a pre vrtné alebo ťažobné plošiny

1.

Clá budú pozastavené v súvislosti s tovarom určeným na zapracovanie do lodí, člnov alebo ostatných plavidiel uvedených v tomto sadzobníku na účely ich stavby, opravy, údržby alebo prestavby a v súvislosti s tovarom určeným na upevnenie na takýchto lodiach, člnoch alebo ostatných plavidlách, alebo na ich vybavenie.

2.

Clá budú pozastavené v súvislosti s:

a)

tovarom určeným na zapracovanie do vrtných alebo ťažobných plošín:

1)

pevných, podpoložka ex 8430 49, ktoré pracujú vo výsostných vodách členských štátov alebo mimo nich, alebo

2)

plávajúcich alebo ponorných, podpoložka 8905 20

na účely ich stavby, opravy, údržby alebo prestavby a v súvislosti s tovarom určeným na vybavenie uvedených plošín.

Taký tovar, ako je napríklad motorové palivo, mazivá a plyn, ktorý je potrebný na prevádzku strojov a zariadení, ktoré sa nepoužívajú nepretržite a ktoré nie sú neoddeliteľnou súčasťou plošín, a tovar, ktorý sa používa na palube pri stavbe, oprave, údržbe, prestavbe alebo vybavení týchto plošín, sa taktiež považuje za tovar použitý na zapracovanie do vrtných a ťažobných plošín;

b)

rúrami, rúrkami, potrubiami, káblami a ich spojovacími časťami spájajúcimi tieto vrtné alebo ťažobné plošiny s pevninou.

Číselný znak KN

Opis tovaru

(1)

(2)

8901

Lode na osobnú a poštovú dopravu, turistické lode, trajektové lode, nákladné člny a podobné plavidlá na prepravu osôb alebo nákladov

8901 10

–  Lode na osobnú a poštovú dopravu, turistické lode a podobné plavidlá určené prevažne na prepravu osôb; trajektové lode všetkého druhu

8901 10 10

– –  Na námornú plavbu

8901 20

–  Cisternové lode

8901 20 10

– –  Na námornú plavbu

8901 30

–  Chladiarenské lode, okrem uvedených v podpoložke 8901 20

8901 30 10

– –  Na námornú plavbu

8901 90

–  Ostatné plavidlá na nákladnú dopravu a ostatné plavidlá na prepravu osôb a nákladu súčasne

8901 90 10

– –  Na námornú plavbu

8902 00

Rybárske plavidlá; plavidlá zariadené na priemyslové spracovanie, opracovanie alebo konzervovanie produktov rybolovu

 

–  Na námornú plavbu

8902 00 12

– –  S hrubou tonážou presahujúcou 250 t

8902 00 18

– –  S hrubou tonážou nepresahujúcou 250 t

8903

Jachty a ostatné plavidlá na zábavu alebo šport; veslové člny a kanoe

 

–  Ostatné

8903 91

– –  Plachetnice, tiež s pomocným motorom

8903 91 10

– – –  Na námornú plavbu

8903 92

– –  Motorové člny, iné ako s prívesným motorom

8903 92 10

– – –  Na námornú plavbu

8904 00

Ťažné a tlačné lode

8904 00 10

–  Ťažné lode

 

–  Tlačné lode

8904 00 91

– –  Na námornú plavbu

8905

Majákové lode, požiarne lode, plávajúce bagre, plávajúce žeriavy a ostatné plavidlá, pri ktorých je plavba iba vedľajšou činnosťou okrem ich hlavnej funkcie; plávajúce doky; plávajúce alebo ponorné vrtné alebo ťažobné plošiny

8905 10

–  Plávajúce nasávacie bagre

8905 10 10

– –  Na námornú plavbu

8905 90

–  Ostatné

8905 90 10

– –  Na námornú plavbu

8906

Ostatné lode a člny, vrátane vojnových lodí a záchranných člnov, iných ako veslových

8906 10 00

–  Vojnové lode

 

–  Ostatné

8906 90 10

– –  Na námornú plavbu

3.

Odklad platenia cla musí spĺňať podmienky ustanovené v príslušných ustanoveniach Spoločenstva týkajúcich sa colnej kontroly použitia takéhoto tovaru.

B.   Civilné lietadlá a tovar na použitie v civilných lietadlách

1.

Oslobodenie od cla sa poskytne pre:

civilné lietadlá,

určitý tovar určený na použitie v civilných lietadlách a na zapracovanie do nich pri ich výrobe, oprave, údržbe, prestavbe, úprave alebo rekonštrukcii,

pozemné prístroje pre letecký výcvik a ich časti a súčasti, na civilné použitie.

Tento tovar je zatriedený do položiek a podpoložiek uvedených v tabuľkách v odseku 5.

2.

Na účely uplatnenia prvej a druhej zarážky odseku 1 znamená výraz „civilné lietadlá“ lietadlá iné ako lietadlá používané v členských štátoch na vojenskú alebo podobnú službu, ktoré sú zaregistrované ako vojenské alebo necivilné.

3.

Na účely uplatnenia druhej zarážky odseku 1 znamená výraz „na použitie v civilných lietadlách“ tovar na použitie v pozemných prístrojoch pre letecký výcvik.

4.

Oslobodenie od cla podlieha podmienkam ustanoveným v príslušných ustanoveniach Spoločenstva, pokiaľ ide o kontrolu používania takéhoto tovaru vykonávanú colnými orgánmi [pozri články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1) a následné zmeny a doplnenia].

5.

Tovar spĺňajúci podmienky na takéto oslobodenie od cla je zatriedený do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

V prípade nasledujúcich podpoložiek sa oslobodenie od cla poskytne iba na tovar určený na použitie v civilných lietadlách opísaný v stĺpci 2:

Podpoložka

Opis tovaru

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

S pripojeným príslušenstvom

4008 29

Tvarované profily, rezané na mieru

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Na technické použitie

4504 90, 4823 90

Tesnenie, tesniace podložky a ostatné upchávky

6812 80

Iné ako odevy, odevné doplnky, obuv a pokrývky hlavy, papier, lepenka a plsť, lisovaný tesniaci materiál z azbestových vlákien, v tabuliach alebo kotúčoch

6813 20

So základom z azbestu alebo ostatných minerálnych látok

7007 21

Ochranné sklá, nezarámované

7312 10, 7312 90

S pripojeným príslušenstvom alebo zabudované do výrobkov

7322 90

Ohrievače vzduchu a rozvodné zariadenia horúceho vzduchu (okrem ich častí a súčastí)

7324 90

Sanitárne (hygienické) výrobky (okrem ich častí a súčastí)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín

8108 90

Rúry a rúrky, s pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín

8415 90

Prístrojov a zariadení na klimatizáciu podpoložiek 8415 81, 8415 82 alebo 8415 83

8419 90

Časti a súčasti tepelných výmenníkov

8479 89

Hydropneumatické akumulátory; mechanické spúšťače na tlakové prepínače; špeciálne navrhnuté toaletné jednotky; zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu; servomechanizmy bez elektrického pohonu; motory spúšťačov (štartérov) bez elektrického pohonu; pneumatické štartéry na prúdové motory, turbovrtuľové prúdové motory a ďalšie plynové turbíny; stierače bez elektrického pohonu; nastavovače vrtule bez elektrického pohonu

8501 20, 8501 40

S výkonom presahujúcim 735 W, ale nepresahujúcim 150 kW

8501 31

Motory s výkonom presahujúcim 735 W, generátory jednosmerného prúdu

8501 33

Motory s výkonom nepresahujúcim 150 kW a generátory

8501 34 92, 8501 34 98

Generátory

8501 51

S výkonom presahujúcim 735 W

8501 53

S výkonom nepresahujúcim 150 kW

8516 80 20

Spojené len s jednoduchým izolovaným rámom a s elektrickým pripojením, používané na odstraňovanie námraz a proti vytváraniu námraz

8517 69 31, 8517 69 39

Na rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Rádiotelegrafické alebo rádiotelefónické prístroje

8522 90

Zostavy a podzostavy skladajúce sa z dvoch alebo niekoľkých spojených častí, na prístroje patriace do podpoložky 8520 90

8529 90

Zostavy a podzostavy skladajúce sa z dvoch alebo niekoľkých spojených častí, na prístroje patriace do položky 8526

8543 70 90

Letové zapisovače, elektrické synchronizátory a prevodníky, rozmrazovače a odhmlievače s elektrickými rezistormi

8543 90

Zostavy a podzostavy skladajúce sa z dvoch alebo niekoľkých spojených častí, na letové zapisovače

8803 90 90

Vrátane klzákov

9014 90

Prístrojov a zariadení podpoložiek 9014 10 alebo 9014 20

9020 00

Okrem častí a súčastí

9029 10

Elektrické alebo elektronické otáčkomery

9029 90

Na otáčkomery, indikátory rýchlosti a tachometre

9031 90

Podpoložky 9031 80

9109 19, 9109 90

So šírkou alebo priemerom nepresahujúcim 50 mm

9401 10

Nepotiahnuté kožou

9405 10, 9405 60

Zo základných kovov alebo z plastov

9405 92, 9405 99

Výrobkov podpoložky 9405 10 alebo 9405 60

6.

Tovar uvedený v odseku 5 je v systéme Taric zahrnutý do podpoložiek s odkazom na poznámku pod čiarou „Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v príslušných ustanoveniach Spoločenstva [pozri články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1) a následné zmeny a doplnenia]“.

C.   Farmaceutické výrobky

1.

Oslobodenie od cla sa poskytne pre farmaceutické výrobky týchto kategórií:

1.

farmaceutické látky, na ktoré sa vzťahuje CAS RN (servisné registračné čísla chemických abstraktov) a medzinárodné nevlastnícke označenia (INN) uvedené v prílohe 3;

2.

soli, estery a hydráty liečiv podľa INN, ktoré sú opísané kombináciou INN z prílohy 3 s predložkami alebo príponami prílohy 4, ak sú tieto výrobky zatriedené v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS, ako je samotné liečivo podľa INN;

3.

soli, estery a hydráty liečiv podľa INN, ktoré sú uvedené v prílohe 5 a ktoré nie sú zatriedené v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS, ako je samotné liečivo podľa INN;

4.

farmaceutické medziprodukty, t. j. zlúčeniny používané na výrobu konečných farmaceutických výrobkov, na ktoré sa vzťahuje CAS RN a chemické názvy uvedené v prílohe 6.

2.

Osobitné prípady:

1.

INN sa vzťahuje len na tie látky, ktoré sú opísané v zoznamoch odporúčaných a navrhovaných INN, uverejňovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Ak je počet látok, na ktoré sa vzťahuje INN, nižší ako počet látok, na ktoré sa vzťahuje CAS RN, clu nepodliehajú len tie látky, na ktoré sa vzťahuje INN;

2.

ak je niektorý výrobok z prílohy 3 alebo prílohy 6 identifikovaný pomocou CAS RN zodpovedajúceho konkrétnemu izoméru, podmienky na bezcolné zaobchádzanie spĺňa len tento izomér;

3.

dvojnásobné deriváty (soli, estery a hydráty) INN identifikované kombináciou liečiv podľa INN uvedených v prílohe 3 s predponami alebo príponami uvedenými v prílohe 4 spĺňajú podmienky na bezcolné zaobchádzanie pod podmienkou, že sú zatriedené v rámci rovnakej 6-miestnej podpoložky HS, ako je príslušné liečivo podľa INN:

príklad: alanín metyl ester, hydrochlorid;

4.

ak liečivo podľa INN z prílohy 3 je soľ (alebo ester), žiadna iná soľ (alebo ester) kyseliny zodpovedajúcej danému INN nemôže spĺňať podmienky na bezcolné zaobchádzanie:

príklad: oxoprenoát draslíka (INN): bez cla

oxoprenoát sodíka: s clom.

D.   Štandardná colná sadzba

1.

Colná sadzba sa vymeriava ako jednotná sadzba vo výške 3,5 % z hodnoty tovaru:

ktorý tvorí obsah zásielky posielanej jednou súkromnou osobou inej alebo

ktorý je obsahom osobnej batožiny cestujúcich,

ak takýto dovoz nie je obchodného charakteru.

Táto jednotná colná sadzba vo výške 3,5 % sa uplatní, ak hodnota tovaru podliehajúceho dovoznému clu neprevýši 350 € na zásielku alebo cestujúceho.

Táto jednotná sadzba sa neuplatní na tovar zatriedený do kapitoly 24, ktorý sa nachádza v zásielke alebo v osobnej batožine cestujúcich, ak jeho množstvo prevyšuje množstvá uvedené v článku 31 alebo článku 46 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 (4).

2.

Dovoz sa považuje za dovoz neobchodného charakteru, ak:

a)

v prípade tovaru, ktorý sa nachádza v zásielkach posielaných jednou súkromnou osobou inej, takéto zásielky:

sú príležitostného charakteru,

obsahujú tovar výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, ktorý svojím charakterom alebo množstvom nenaznačuje obchodný záujem,

odosielateľ ich posiela príjemcovi bezodplatne;

b)

v prípade tovaru, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich, ak:

je príležitostného charakteru a

pozostáva výlučne z výrobkov na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín, alebo tovar dovážaný ako darčeky; charakter a množstvo tovaru nesmú naznačovať, že je dovážaný z obchodných dôvodov.

3.

Jednotná colná sadzba sa neuplatní na tovar dovážaný za podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2, ak oprávnená osoba ešte pred uplatnením jednotnej sadzby na tento tovar požiadala, aby sa na tovar vymeralo príslušné clo zodpovedajúce tomuto druhu tovaru. V takom prípade všetok tovar, ktorý sa nachádza v zásielke, podlieha dovoznému clu príslušnému pre tento druh tovaru bez toho, aby bol dotknutý bezcolný vstup ustanovený podľa článkov 29 až 31 a 45 až 49 nariadenia (EHS) č. 918/83.

Na účely prvého pododseku výraz „dovozné clá“ znamená clá a poplatky, ktoré majú rovnaký účinok, a ostatné dovozné poplatky ustanovené v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo podľa konkrétnych ujednaní uplatniteľných na určitý tovar vyplývajúci zo spracovania poľnohospodárskych produktov.

4.

Členské štáty môžu zaokrúhliť hodnotu v národných menách získanú prepočítaním sumy 350 €.

5.

Nezúčastnené členské štáty môžu ponechať ekvivalent v národnej mene zo sumy 350 € nezmenený, ak v čase ročnej úpravy ustanovenej v článku 18 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92 prepočet tejto čiastky, pred zaokrúhlením ustanoveným v odseku 4, má za následok zmenu menšiu ako 5 % ekvivalentu v národnej mene alebo jej zníženie.

E.   Obaly a obalové materiály

Na obaly a obalové materiály uvedené vo všeobecnom pravidle 5 písm. a) a písm. b) na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, ktoré boli prepustené do režimu voľný obeh zároveň s tovarom, ktorý obsahujú alebo s ktorým boli predložené, sa uplatnia nasledujúce ustanovenia.

1.

Ak sú obaly a obalové materiály zatriedené s tovarom v súlade s ustanoveniami všeobecného pravidla 5 pre interpretáciu:

a)

z týchto sa vymeria clo s rovnakou colnou sadzbou ako za tovar:

ak takýto tovar podlieha colnej sadzbe ad valorem alebo

ak sa započítavajú do spoplatnenej hmotnosti tovaru;

b)

sú prijaté bez cla:

ak je tovar oslobodený od cla alebo

ak sa clo vymeriava inak ako použitím hmotnosti alebo hodnoty tovaru, alebo

ak sa hmotnosť obalov a obalových materiálov nezahŕňa do spoplatnenej hmotnosti tovaru.

2.

Ak obaly a obalový materiál, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. a) a písm. b), obsahujú tovar alebo sú predkladané spolu s tovarom niekoľkých rozdielnych tarifných opisov, na účely určenia ich spoplatnenej hmotnosti alebo hodnoty sa hmotnosť a hodnota obalov a obalových materiálov rozdelí úmerne medzi všetok tovar obsiahnutý v zásielke úmerne hmotnosti alebo hodnote tohto tovaru.

F.   Zvýhodnené colné zaobchádzanie z dôvodu povahy tovaru

1.

Za určitých podmienok sa ustanovuje zvýhodnené colné zaobchádzanie z dôvodu povahy tovaru na:

tovar nevhodný na konzumáciu,

osivá,

mlynárske plátno, nedohotovené,

určité druhy čerstvého stolového hrozna, tabak a dusičnany.

Na tento tovar sa vzťahujú podpoložky (5) s touto poznámkou: „Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v oddiele II. F úvodných ustanovení.“

2.

Tovar nevhodný na konzumáciu, na ktorý sa vzťahuje zvýhodnené colné zaobchádzanie z dôvodu jeho povahy, je uvedený v prílohe 8 s odkazom na položku, pod ktorou je zatriedený spolu s opisom a množstvom použitých denaturátov. Takýto tovar sa považuje za nevhodný na konzumáciu, ak má byť denaturovaný a denaturáty sú homogénne zmiešané a ich oddelenie nie je ekonomicky uskutočniteľné.

3.

Nižšie uvedený tovar je zatriedený v príslušných položkách pre semená alebo pre osivá, ak je v súlade s príslušnými ustanoveniami Spoločenstva:

pre sladkú kukuricu, špaldu, hybridnú kukuricu, ryžu a cirok [smernica Rady 66/402/EHS (6)].

zemiaky na výsadbu [smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 (7)],

pre olejnaté semená a olejnaté plody [smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 (8)].

Ak hybridná sladká kukurica, špalda, hybridná kukurica, hybridný cirok alebo olejnaté semená a olejnaté plody sú takého druhu, na ktorý sa nevzťahujú poľnohospodárske ustanovenia, zvýhodnené colné zaobchádzanie z dôvodu ich povahy sa prizná, ak sa preukáže, že tovar je skutočne určený na siatie.

4.

Mlynárskemu plátnu, nedohotovenému, sa prizná zvýhodnené colné zaobchádzanie pod podmienkou, že tovar je nezmazateľne označený spôsobom umožňujúcim jeho identifikáciu ako plátno určené na mlynárske alebo podobné priemyselné účely.

5.

Čerstvému stolovému hroznu, tabaku a dusičnanom sa poskytne zvýhodnené colné zaobchádzanie pri predložení riadne potvrdeného osvedčenia. Vzory a ustanovenia upravujúce vydávanie osvedčení sú uvedené v prílohe 9.

ZNAKY, SKRATKY A SYMBOLY

označuje nové číselné znaky

označuje číselné znaky používané v predchádzajúcom roku, ale ktoré sa vzťahovali na iný tovar

AD F/M

doplnkové clo na múku

AD S/Z

doplnkové clo na cukor

b/f

fľaša demižón

cm/s

centimeter(-re) za sekundu

EA

poľnohospodárska zložka

euro

INN

medzinárodné nevlastnícke označenie

INNM

upravené medzinárodné nevlastnícke označenie

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Kbit

1 024 bitov

kg/br

kilogram, brutto

kg/netto

kilogram, netto

kg/net eda

kilogram čistej hmotnosti bez nálevu

kg/net mas

kilogram, netto hmotnosť sušiny

MAX

maximum

Mbit

1 048 576 bitov

MIN

minimum

ml/g

mililiter(-re) na gram

mm/s

milimeter(-re) za sekundu

RON

oktánové číslo

Poznámka:

Číslo položky v hranatej zátvorke v zozname colných sadzieb znamená, že položka bola zrušená (napr. položka [1519]).

DOPLNKOVÉ JEDNOTKY

c/k

karáty (1 metrický karát = 2 × 10-4 kg)

ce/el

počet buniek

ct/l

prepravná kapacita/nosnosť v tonách (9)

g

gram

gi F/S

gram štiepateľných izotopov

GT

hrubá tonáž

kg C5H14ClNO

kilogram cholín chloridu

kg H2O2

kilogram peroxidu vodíka

kg K2O

kilogram oxidu draselného

kg KOH

kilogram hydroxidu draselného

kg met.am.

kilogram metylamínu

kg N

kilogram dusíka

kg NaOH

kilogram hydroxidu sodného

kg/net eda

kilogram čistej hmotnosti bez nálevu

kg P2O5

kilogram oxidu fosforečného

kg 90 % sdt

kilogram látky 90 % suchej

kg U

kilogram uránu

1 000 kWh

1 000 kilowatthodín

l

liter

1 000 l

1 000 litrov

l alc. 100 %

liter čistého (100 %) alkoholu

m

meter

m2

štvorcový meter

m3

kubický meter

1 000 m3

1 000 kubických metrov

pa

počet párov

p/st

počet kusov

100 p/st

sto kusov

1 000 p/st

tisíc kusov

TJ

terajoule (spaľovacie teplo)

DRUHÁ ČASŤ

ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB

TRIEDA I

ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY

Poznámky

1.

Akákoľvek zmienka v tejto triede o určitom rode alebo druhu zvierat, ak nie je stanovené inak, sa vzťahuje aj na mladé zvieratá toho druhu alebo rodu.

2.

Ak nie je stanovené inak, termin „sušené“ výrobky sa vzťahuje v nomenklatúre aj na výrobky, ktoré boli dehydratované, odparené alebo vysušené mrazom.

KAPITOLA 1

ŽIVÉ ZVIERATÁ

Poznámka

1.

Do tejto kapitoly patria všetky živé zvieratá, okrem:

a)

rýb a kôrovcov, mäkkýšov a ostatných vodných bezstavovcov položiek 0301, 0306 alebo 0307;

b)

kultúr mikroorganizmov a ostatných výrobkov položky 3002 a

c)

zvierat položky 9508.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice

 

 

0101 10

–  Plemenné čistokrvné zvieratá

 

 

0101 10 10

– –  Kone (10)

bez cla

p/st

0101 10 90

– –  Ostatné

7,7

p/st

0101 90

–  Ostatné

 

 

 

– –  Kone

 

 

0101 90 11

– – –  Jatočné (11)

bez cla

p/st

0101 90 19

– – –  Ostatné

11,5

p/st

0101 90 30

– –  Somáre

7,7

p/st

0101 90 90

– –  Muly a mulice

10,9

p/st

0102

Živé hovädzie zvieratá

 

 

0102 10

–  Plemenné čistokrvné zvieratá (12)

 

 

0102 10 10

– –  Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili)

bez cla

p/st

0102 10 30

– –  Kravy

bez cla

p/st

0102 10 90

– –  Ostatné

bez cla

p/st

0102 90

–  Ostatné

 

 

 

– –  Domáce druhy

 

 

0102 90 05

– – –  S hmotnosťou nepresahujúcou 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  S hmotnosťou presahujúcou 80 kg, ale nepresahujúcou 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – –  Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  S hmotnosťou presahujúcou 160 kg, ale nepresahujúcou 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – –  Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  S hmotnosťou presahujúcou 300 kg

 

 

 

– – – –  Jalovice (hovädzie samice, ktoré sa nikdy neotelili)

 

 

0102 90 51

– – – – –  Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Kravy

 

 

0102 90 61

– – – – –  Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Ostatné

 

 

0102 90 71

– – – – –  Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

– –  Ostatné

bez cla

p/st

0103

Živé svine

 

 

0103 10 00

–  Plemenné čistokrvné zvieratá (14)

bez cla

p/st

 

–  Ostatné

 

 

0103 91

– –  Vážiace menej ako 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Domáce druhy

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Ostatné

bez cla

p/st

0103 92

– –  Vážiace 50 kg alebo viac

 

 

 

– – –  Domáce druhy

 

 

0103 92 11

– – – –  Prasnice, ktoré vrhli prasiatka aspoň raz, s hmotnosťou nie menšou ako 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Ostatné

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Ostatné

bez cla

p/st

0104

Živé ovce a kozy

 

 

0104 10

–  Ovce

 

 

0104 10 10

– –  Plemenné čistokrvné zvieratá (15)

bez cla

p/st

 

– –  Ostatné

 

 

0104 10 30

– – –  Jahňatá (do jedného roka veku)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

– – –  Ostatné

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

–  Kozy

 

 

0104 20 10

– –  Plemenné čistokrvné zvieratá (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Ostatné

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky

 

 

 

–  Vážiaca nie viac ako 185 g

 

 

0105 11

– –  Hydina druhu Gallus domesticus

 

 

 

– – –  Samičie kurence chovné a reprodukčné

 

 

0105 11 11

– – – –  Na znášanie vajec

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Ostatné

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Ostatné

 

 

0105 11 91

– – – –  Na znášanie vajec

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Ostatné

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Moriaky a morky

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  Ostatná

 

 

0105 19 20

– – –  Husi

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  Kačice a perličky

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Ostatná

 

 

0105 94 00

– –  Hydina druhu Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Ostatná

 

 

0105 99 10

– – –  Kačice

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Husi

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Moriaky a morky

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Perličky

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Ostatné živé zvieratá

 

 

 

–  Cicavce

 

 

0106 11 00

– –  Primáty

bez cla

p/st

0106 12 00

– –  Veľryby, delfíny a delfínovce (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugondy (cicavce radu Sirenia)

bez cla

p/st

0106 19

– –  Ostatné

 

 

0106 19 10

– – –  Domáce králiky

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  Ostatné

bez cla

0106 20 00

–  Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

bez cla

p/st

 

–  Vtáky

 

 

0106 31 00

– –  Dravé vtáky

bez cla

p/st

0106 32 00

– –  Papagájovité (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)

bez cla

p/st

0106 39

– –  Ostatné

 

 

0106 39 10

– – –  Holuby

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  Ostatné

bez cla

0106 90 00

–  Ostatné

bez cla

KAPITOLA 2

MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY

Poznámka

1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

výrobky druhov opísaných v položkách 0201 až 0208 alebo 0210 nevhodné alebo nespôsobilé na ľudskú konzumáciu;

b)

črevá, mechúre alebo žalúdky zo zvierat (položka 0504), alebo zvieracia krv (položka 0511 alebo 3002) alebo

c)

živočíšne tuky, iné ako výrobky položky 0209 (kapitola 15).

Doplnkové poznámky

1.

A.

Nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„trupy hovädzích zvierat“ na účely podpoložiek 0201 10 a 0202 10: celé trupy zabitých zvierat po ich odkrvení, vyvrhnutí a stiahnutí z kože, dovážané s hlavami alebo bez nich, s nohami alebo bez nich a s ostatnými drobami alebo bez nich. Ak sa trupy dovážajú bez hláv, musia byť hlavy od nich oddelené na mieste atlanto occipitálneho kĺbu. Ak sa dovážajú bez nôh, musia byť nohy oddelené na úrovni karpo-metakarpálneho alebo tarso-metatarsálneho kĺbu; „trup“ má obsahovať prednú časť so všetkými kosťami a krkom, karé a plieckom a viac ako desiatimi pármi rebier;

b)

„polovičky trupov hovädzích zvierat“ na účely podpoložiek 0201 10 a 0202 10: výrobok získaný symetrickým rozdelením celého hovädzieho trupu stredom krčných, chrbtových, bedrových a krížových) stavcov a stredom hrudnej kosti a zrastu ischio-ohanbových kostí; „polovička trupu“ bude obsahovať prednú časť polovičky trupu so všetkými kosťami a s krkom, karé a plieckom a viac ako desiatimi rebrami;

c)

„kompenzované štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 20 a 0202 20 10: porcie skladajúce sa z:

predných štvrtín, ktoré zahŕňajú všetky kosti a krk, karé a pliecko, rozdelených pri desiatom rebre; a „zadných štvrtín“, ktoré zahŕňajú všetky kosti a stehno a roštenku, rozdelených pri treťom rebre, alebo

predných štvrtín, ktoré zahŕňajú všetky kosti a krk, karé a pliecko, rozdelených pri piatom rebre s pripojeným celým bokom a hruďou a zadných štvrtín, ktoré zahŕňajú všetky kosti a stehno a roštenku, rozdelených pri ôsmom rozrezanom rebre.

Predné a zadné štvrtiny tvoriace „kompenzované štvrtiny“ sa musia dovážať súčasne a v rovnakom počte, s celkovou hmotnosťou predných štvrtín zhodnou s celkovou hmotnosťou zadných štvrtín; toleruje sa však rozdiel medzi hmotnosťou týchto dvoch častí zásielky, ak tento rozdiel nie je väčší ako 5 % celkovej hmotnosti ťažšej časti (predných štvrtín alebo zadných štvrtín);

d)

„neoddelené predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 30 a 0202 20 30: prednú časť trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a krk, karé a pliecko, najmenej so štyrmi a najviac s desiatimi pármi rebier (prvé štyri musia byť vcelku, ostatné môžu byť rozdelené), tiež s bokom alebo bez neho;

e)

„oddelené predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 30 a 0202 20 30: prednú časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a krk, karé a pliecko, najmenej so štyrmi a najviac desiatimi pármi rebier (prvé štyri musia byť v celku, ostatné môžu byť rozdelené), tiež s bokom alebo bez neho;

f)

„neoddelené zadné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadnú časť trupu, ktorá obsahuje všetky kosti, stehno a sviečkovicu, vrátane plátkov, najmenej tri páry celých alebo rozdelených rebier, s kolenom alebo bez neho a s chudým bokom alebo bez neho.

g)

„oddelené zadné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadnú časť polovice hovädzieho trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti, stehno a sviečkovicu, vrátane plátkov, najmenej tri celé alebo rozdelené rebrá, s kolenom a s chudým bokom alebo bez neho;

h)

1.

„predná časť, lopatka a hruď“ na účely podpoložky 0202 30 50: chrbtovú časť prednej štvrtiny zahŕňajúce prednú časť pliecka získanú z prednej štvrtiny s najmenej štyrmi a najviac desiatimi rebrami rezom pozdĺž línie prechádzajúcej bodom, v ktorom sa prvé rebro spája s prvým segmentom prsnej kosti, k bodu ohybu bránice na desiatom rebre;

2.

„hovädzia hruď“ na účely podpoložky 0202 30 50: spodnú časť prednej štvrtiny, ktorá zahŕňa strednú časť hrude a vrchnú časť hrude.

B.

Produkty uvedené v doplnkovej poznámke 1 A písm. a) až g) tejto kapitoly môžu byť predkladané s chrbtovou kosťou alebo bez nej.

C.

Na stanovenie počtu celých alebo rozdelených rebier uvádzaných v doplnkovej poznámke 1 A sa berú do úvahy len celé alebo rozdelené rebrá spojené s chrbtovou kosťou. Ak je chrbtová kosť odstránená, berú sa do úvahy len celé alebo rozdelené rebrá, ktoré by boli spojené s chrbtovou kosťou.

2.

A.

Nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„trupy alebo polovičky trupov“ na účely podpoložiek 0203 11 10 a 0203 21 10: zabité svine vo forme trupov z domácich svíň, po odkrvení a vyvrhnutí, z ktorýchboli odstránené štetiny a paznechty. Polovičky trupov získané rozdelením celých trupov stredom krčných, chrbtových, lumbálnych a sakrálnych stavcov cez alebo pozdĺž hrudnej kosti a cez zrast ischio-ohanbových kostí. Trupy a polovičky trupov môžu byť bez hlavy alebo s hlavou, s hrdlom alebo bez neho, nožičiek, vnútorného sadla, obličiek, chvosta alebo bránice. Polovičky trupov môžu byť bez miechy, mozočkov alebo jazyka. Trupy alebo polovičky trupov z prasníc môžu byť s mliečnymi žľazami alebo bez nich;

b)

„stehná“ na účely podpoložiek 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 a 0210 11 31: zadnú (chvostovú) časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa kosti, s nožičkou alebo bez nožičky, kolena alebo podkožného tuku.

Stehno je oddelené od zvyšku polovičky trupu tak, aby zahŕňalo najviac posledný bedrový stavec;

c)

„predné časti“ na účely podpoložiek 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 a 0210 19 60: prednú (kraniálnu) časť polovičky trupu bez hlavy, s hrdlom alebo bez neho, vrátane kostí, s nožičkou alebo bez nožičky, kolena alebo podkožného tuku.

Predná časť je oddelená od zvyšku polovičky trupu tak, aby zahŕňala najviac piaty chrbtový stavec.

Horný polovičný diel prednej časti (krkovička), tiež s lopatkou a s priliehajúcimi svalmi, sa považuje kus chrbta, ktorý je oddelený od spodného dielu prednej časti rezom hneď pod chrbtovou kosťou;

d)

„pliecka“ na účely podpoložiek 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spodný diel prednej časti, tiež s lopatkou a priliehajúcimi svalmi, s nožičkou alebo bez nožičky, kolena, kože alebo podkožného tuku.

Lopatková kosť s priliehajúcimi svalmi predkladaná samostatne zostáva zatriedená v tejto položke ako časť pliecka;

e)

„chrbty“ na účely podpoložiek 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40, 0210 19 70: horný diel polovičky trupu od prvého krčného stavca až po chvostové stavce, vrátane kostí, s pravou sviečkovicou alebo bez pravej sviečkovice, lopatky, podkožného tuku, kože.

Chrbát je oddelený od polovičky spodného dielu trupu rezom hneď pod chrbtovou kosťou;

f)

„bôčiky“ na účely podpoložiek 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 a 0210 12 19: spodné diely polovičiek trupov, nazývané „prerastené“, ktoré sa nachádzajú medzi stehnom a plieckom, tiež bez kostí, ale s kožou a podkožným tukom;

g)

„slaninové boky“ na účely podpoložky 0210 19 10: polovičky trupu svine bez hlavy, lícnych častí, hrdla, nožičiek, chvosta, vnútorného sadla, obličiek, pravej sviečkovice, lopatkovej kosti, hrudnej kosti, chrbtovej kosti, panvovej kosti a bez bránice;

h)

„predné tri štvrtiny“ na účely podpoložky 0210 19 10: slaninový bok bez stehna, vykostený alebo nevykostený;

ij)

„zadné tri štvrtiny“ na účely podpoložky 0210 19 20: slaninový bok bez prednej časti, vykostený alebo nevykostený;

k)

„stredy“ na účely podpoložky 0210 19 20: slaninový bok bez stehna a bez prednej časti, vykostený alebo nevykostený.

Podpoložka zahŕňa tiež rezy stredov obsahujúce v prirodzenom pomere tkanivo z chrbta a bôčika k celému stredu.

B.

Kusy, ktoré vznikli delením uvedeným v doplnkovej poznámke 2 A písm. f), patria do rovnakých podpoložiek, len ak obsahujú kožu a podkožný tuk.

Ak kusy, ktoré patria do podpoložiek 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 a 0210 19 60, sú získané zo slaninových bokov, z ktorých už boli odstránené kosti uvedené v doplnkovej poznámke 2 A písm. g), rez by mal byť vedený podľa doplnkovej poznámky 2 A písm. b), c) a d); tieto kusy alebo časti z nich musia obsahovať kosti.

C.

Podpoložky 0206 49 20 a 0210 99 49 musia zahŕňať najmä hlavy alebo polovice hláv domácich svíň tiež bez mozgov, lícnych častí alebo jazykov a ich častí.

Hlava je oddelená od zvyšku polovice trupu takto:

rovným rezom paralelným s lebkou; alebo

rovným rezom paralelným s lebkou v rovine očí smerujúcim k prednej časti hlavy, čím hrdlo zostáva pripojené k polovičke trupu.

Lícne časti, rypák a uši, ako aj mäso spojené hlavou, najmä za lebkou a časťou krku sa považujú za časti hláv. Samostatné kusy mäsa prednej časti (podbradky, hrdlá alebo podbradky a hrdlá spolu) sú zatriedené do podpoložky 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 alebo 0210 19 81.

D.

Na účely podpoložiek 0209 00 11 a 0209 00 19 termín „podkožný tuk“ znamená tukové tkanivo, ktoré sa ukladá pod kožou ošípanej a prilieha k nej nezávisle od časti ošípanej, z ktorej pochádza; v každom prípade musí byť hmotnosť tukového tkaniva väčšia ako hmotnosť kože.

Tieto podpoložky zahŕňajú aj tuk, z ktorého bola koža odstránená.

E.

Na účely podpoložiek 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 a 0210 19 60 až 0210 19 89 sa za „sušené alebo údené“ považujú výrobky, v ktorých pomer voda/bielkoviny (obsah dusíka × 6,25) je 2,8 alebo menší. Obsah dusíka sa stanovuje podľa metódy ISO 937-1978.

3.

A.

Na účely položky 0204 sa nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„trupy“ na účely podpoložiek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11, a 0204 50 51 celé trupy zabitých zvierat po ich odkrvení, vyvrhnutí a stiahnutí z kože, dovážane s hlavami alebo bez hláv, s nohami alebo bez nôh a s drobami patriacimi k nim alebo bez nich. Ak sú trupy dovážené bez hláv, musia byť hlavy od nich oddelené na mieste atlanto occipitálneho kĺbu. Ak sú dovážené bez nôh, musia byť nohy oddelené na úrovni karpo-metakarpálneho alebo tarso-metatarsálneho kĺbu;

b)

„polovičky trupov“ na účely podpoložiek, 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51 produkt získaný symetrickým rozdelením celého trupu stredom krčných, chrbtových, lumbálnych a sakrálnych stavcov a stredom hrudnej kosti a zrastu ischio-ohanbových kostí;

c)

„krátke predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53 predná časť trupu tiež s hruďou vrátane všetkých kostí, krku, pliecka, roštenky, delené kolmo na chrbtovú kosť najmenej s piatimi a najviac so siedmimi pármi rebier vcelku alebo delenými;

d)

„krátke predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53 prednú časť polovičky trupu tiež s hruďou vrátane všetkých kostí, krku, pliecka, roštenky, delené kolmo na chrbtovú kosť najmenej s piatimi a najviac so siedmimi rebrami vcelku alebo delenými;

e)

„chrbty a/alebo karé“ na účely podpoložiek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55 zvyšnú časť trupu po oddelení nôh a krátkych predných štvrtín s obličkami alebo bez nich; chrbty oddelené od karé musia zahŕňať najmenej päť bedrových stavcov; karé oddelené od chrbta musí zahŕňať päť párov rebier v celku alebo delených;

f)

„chrbty a/alebo karé“ na účely podpoložiek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zvyšná časť polovičky trupu po oddelení nôh a krátkych predných štvrtín s obličkami alebo bez nich; chrbát oddelený od karé musí zahŕňať najmenej päť bedrových stavcov; karé oddelené od chrbta musí zahŕňať päť párov rebier v celku alebo delených;

g)

„nohy“ na účely podpoložiek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59 zadnú časť trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a nohu, rozdelená kolmo na chrbtovú kosť pri šiestom krížovom stavci priamo pod krížovou kosťou alebo pri štvrtom krížovom stavci naprieč krížovou kosťou k zrastu ischio-ohanbovej kosti;

h)

„nohy“ na účely podpoložiek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59 zadná časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a nohu rozdelenú kolmo na chrbtovú kosť pri šiestom krížovom stavci priamo pod krížovou kosťou alebo pri štvrtom krížovom stavci naprieč krížovou kosťou k zrastu ischio-ohanbovej kosti.

B.

Na stanovenie počtu celých alebo rozdelených rebier uvádzaných v odseku 3 A sa berú do úvahy len rebrá spojené s chrbtovou kosťou.

4.

Nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„hydinové kusy nevykostené“ na účely položiek 0207 13 20 až 0207 13 60, 0207 14 20 až 0207 14 60, 0207 26 20 až 0207 26 70, 0207 27 20 až 0207 27 70, 0207 35 21 až 0207 35 63 a 0207 36 21 až 0207 36 63 kusy v nich špecifikované, obsahujúce všetky kosti.

Hydinové kusy uvedené v pismene a), ktoré majú časti kostí, sú zatriedené do podpoložiek, 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 alebo 0207 36 79;

b)

„polovičky“ na účely podpoložiek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25 polovičky hydinových trupov získané pozdĺžnym rezom v rovine pozdĺž prsnej kosti a chrbtovej kosti;

c)

„štvrtiny“ na účely podpoložiek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25 štvrtiny so stehnom alebo prsiami, získané priečnym rezom polovice;

d)

„celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek“ na účely položiek 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 a 0207 36 31 hydinové kusy pozostávajúce z ramennej kosti, kosť predlaktia spolu s príslušným svalstvom. Špičky obsahujúce karpálne kosti nemusia byť odstránené. Rez sa robí v kĺbe;

e)

„prsia“ na účely podpoložiek 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 a 0207 36 53 hydinové kusy pozostávajúce z prsnej kosti a rebier, distribuované s oboma stranami spolu s príslušným svalstvom;

f)

„stehná“ na účely podpoložiek 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 a 0207 36 63 hydinové kusy pozostávajúce zo stehennej kosti, predkolenných kostí spolu s príslušným svalstvom. Dva rezy sa robia v kĺboch;

g)

„dolné časti morčacích stehien“ na účely podpoložiek 0207 26 60 a 0207 27 60 kusy moriakov a moriek pozostávajúce z predkolenných kostí, (tibia a fibula) spolu s príslušným svalstvom. Dva rezy sa robia v kĺboch;

h)

„morčacie stehná iné ako dolné časť“ na účely podpoložiek 0207 26 70 a 0207 27 70 kusy moriakov a moriek obsahujúce stehennú kosť spolu s príslušným svalstvom alebo stehennú kosť, kosti predkolenia spolu s príslušným svalstvom. Dva rezy sa robia v kĺboch;

ij)

„husacie alebo kačacie paletá“ na účely podpoložiek 0207 35 71 a 0207 36 71 ošklbané a úplne vypitvané kačice bez hláv alebo nôžok, bez kostí trupu (prsná kosť, rebrá, chrbtová kosť a krížová kosť), ale so stehennými, kolennými a krídelnými kosťami.

5.

Na zmesi spadajúce do tejto kapitoly sa uplatňuje colná sadzba takto:

a)

pri zmesiach, kde jedna súčasť predstavuje minimálne 90 % hmotnosti, sa uplatní colná sadzba uplatniteľná na túto súčasť;

b)

pri ostatných zmesiach sa uplatní colná sadzba tej súčasti, za ktorú je dovozné clo najvyššie.

6.

a)

Nevarené ochutené mäso je zatriedené do kapitoly 16. Ochuteným mäsom sa rozumie nevarené mäso, ktoré bolo ochutené vnútri hĺbkovo alebo na celom povrchu výrobku koreninami viditeľnýmými voľným okom alebo jasne rozlíšiteľnými chuťou.

b)

Výrobky v položke, ku ktorým boli pridané koreniny počas procesu ich prípravy, zostávajú zatriedené v tejto položke, ak pridanie korenín nezmenilo ich charakter.

7.

Na účely podpoložky 0210 11 až 0210 93 termín „mäso a jedlé droby, nasolené alebo v slanom náleve“ znamenajú mäso a jedlé droby hlboko a rovnomerne nasiaknuté soľou vo všetkých častiach s celkovým hmotnostným obsahom soli 1,2 % alebo viac za predpokladu, že dlhodobá konzervácia je zabezpečená nasolením. Na účely podpoložky 0210 99 termín, „mäso a jedlé droby, nasolené alebo v slanom náleve“ znamenajú mäso a jedlé droby hlboko a rovnomerne nasiaknuté soľou vo všetkých častiach s celkovým hmotnostným obsahom soli 1,2 % alebo viac.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

 

 

0201 10 00

–  Trupy a polovičky trupov

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20

–  Ostatné kusy nevykostené

 

 

0201 20 20

– –  „Kompenzované“ štvrtiny

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20 30

– –  Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0201 20 50

– –  Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (13)

0201 20 90

– –  Ostatné

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (13)

0201 30 00

–  Vykostené

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

 

 

0202 10 00

–  Trupy a polovičky trupov

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20

–  Ostatné kusy nevykostené

 

 

0202 20 10

– –  „Kompenzované“ štvrtiny

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20 30

– –  Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0202 20 50

– –  Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 20 90

– –  Ostatné

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (13)

0202 30

–  Vykostené

 

 

0202 30 10

– –  Predné štvrtiny celé alebo rozdelené maximálne na päť kusov, každá štvrtina v samostatnom bloku; „kompenzované“ tvrtiny v dvoch blokoch, z ktorých jeden obsahuje prednú štvrtinu celú alebo delenú maximálne na päť kusov a druhý obsahuje zadnú štvrtinu, okrem sviečkovice, v jednom kuse

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 50

– –  Predná časť, lopatka, pliecko a kusy hrude (16)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 90

– –  Ostatné

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

–  Čerstvé alebo chladené

 

 

0203 11

– –  Trupy a polovičky trupov

 

 

0203 11 10

– – –  Z domácich svíň

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 11 90

– – –  Ostatné

bez cla

0203 12

– –  Stehná, pliecka a ich časti nevykostené

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

0203 12 11

– – – –  Stehná a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 12 19

– – – –  Pliecka a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 12 90

– – –  Ostatné

bez cla

0203 19

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

0203 19 11

– – – –  Predné časti a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 19 13

– – – –  Chrbty a kusy z nich, nevykostené

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 15

– – – –  Bôčiky a kusy z nich

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Ostatné

 

 

0203 19 55

– – – – –  Vykostené

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 59

– – – – –  Ostatné

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 90

– – –  Ostatné

bez cla

 

–  Mrazené

 

 

0203 21

– –  Trupy a polovičky trupov

 

 

0203 21 10

– – –  Z domácich svíň

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 21 90

– – –  Ostatné

bez cla

0203 22

– –  Stehná, pliecka a ich časti, nevykostené

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

0203 22 11

– – – –  Stehná a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 22 19

– – – –  Pliecka a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 22 90

– – –  Ostatné

bez cla

0203 29

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

0203 29 11

– – – –  Predné časti a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 29 13

– – – –  Chrbty a kusy z nich, nevykostené

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 15

– – – –  Bôčiky a kusy z nich

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Ostatné

 

 

0203 29 55

– – – – –  Vykostené

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 59

– – – – –  Ostatné

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 90

– – –  Ostatné

bez cla

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0204 10 00

–  Trupy a polovičky trupov jahniat, čerstvé alebo chladené

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

 

–  Ostatné mäso z oviec, čerstvé alebo chladené

 

 

0204 21 00

– –  Trupy a polovičky trupov

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 22

– –  Ostatné kusy nevykostené

 

 

0204 22 10

– – –  Krátke predné štvrtiny

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 22 30

– – –  Chrbty a/alebo karé

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 22 50

– – –  Nohy

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 22 90

– – –  Ostatné

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 23 00

– –  Vykostené

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

0204 30 00

–  Trupy a polovičky trupov jahniat, mrazené

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

 

–  Ostatné mäso z oviec, mrazené

 

 

0204 41 00

– –  Trupy a polovičky trupov

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 42

– –  Ostatné kusy nevykostené

 

 

0204 42 10

– – –  Krátke predné štvrtiny

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 42 30

– – –  Chrbty a/alebo karé

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 42 50

– – –  Nohy

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 42 90

– – –  Ostatné

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 43

– –  Vykostené

 

 

0204 43 10

– – –  Jahňacie

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 43 90

– – –  Ostatné

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 50

–  Mäso z kôz

 

 

 

– –  Čerstvé alebo chladené

 

 

0204 50 11

– – –  Trupy a polovičky trupov

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 50 13

– – –  Krátke predné štvrtiny

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 50 15

– – –  Chrbty a/alebo karé

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 19

– – –  Nohy

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Ostatné

 

 

0204 50 31

– – – –  Ostatné kusy nevykostené

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 39

– – – –  Vykostené

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  Mrazené

 

 

0204 50 51

– – –  Trupy a polovičky trupov

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 50 53

– – –  Krátke predné štvrtiny

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 50 55

– – –  Chrbty a/alebo karé

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 59

– – –  Nohy

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Ostatné

 

 

0204 50 71

– – – –  Ostatné kusy nevykostené

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 79

– – – –  Vykostené

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0205 00

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0205 00 20

–  Čerstvé alebo chladené

5,1

0205 00 80

–  Mrazené

5,1

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0206 10

–  Z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

 

 

0206 10 10

– –  Na výrobu farmaceutických výrobkov (11)

bez cla

 

– –  Ostatné

 

 

0206 10 91

– – –  Pečene

bez cla

0206 10 95

– – –  Hrubá bránica a tenká bránica

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0206 10 99

– – –  Ostatné

bez cla

 

–  Z hovädzích zvierat, mrazené

 

 

0206 21 00

– –  Jazyky

bez cla

0206 22 00

– –  Pečene

bez cla

0206 29

– –  Ostatné

 

 

0206 29 10

– – –  Na výrobu farmaceutických výrobkov (11)

bez cla

 

– – –  Ostatné

 

 

0206 29 91

– – – –  Hrubá bránica a tenká bránica

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0206 29 99

– – – –  Ostatné

bez cla

0206 30 00

–  Zo svíň, čerstvé alebo chladené

bez cla

 

–  Zo svíň, mrazené

 

 

0206 41 00

– –  Pečene

bez cla

0206 49

– –  Ostatné

 

 

0206 49 20

– – –  Z domácich svíň

bez cla

0206 49 80

– – –  Ostatné

bez cla

0206 80

–  Ostatné, čerstvé alebo chladené

 

 

0206 80 10

– –  Na výrobu farmaceutických výrobkov (11)

bez cla

 

– –  Ostatné

 

 

0206 80 91

– – –  Z koní, somárov, múl a mulíc

6,4

0206 80 99

– – –  Z oviec a kôz

bez cla

0206 90

–  Ostatné, mrazené

 

 

0206 90 10

– –  Na výrobu farmaceutických výrobkov (11)

bez cla

 

– –  Ostatné

 

 

0206 90 91

– – –  Z koní, somárov, múl a mulíc

6,4

0206 90 99

– – –  Z oviec a kôz

bez cla

0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

–  Z hydiny druhu Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

0207 11 10

– – –  Ošklbané a zbavené čriev, s hlavou a nôžkami, nazývané „kurčatá 83 %“

26,2 €/100 kg/net (13)

0207 11 30

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kurčatá 70 %“

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 11 90

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kurčatá 65 %“ alebo inak predkladané

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 12

– –  V celku, mrazené

 

 

0207 12 10

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kurčatá 70 %“

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 12 90

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kurčatá 65 %“ alebo inak predkladané

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 13

– –  Kusy a droby, čerstvé alebo chladené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

0207 13 10

– – – –  Vykostené

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Nevykostené

 

 

0207 13 20

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 13 30

– – – – –  Celé krídla, so spičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 13 40

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 13 50

– – – – –  Prsia a kusy z nich

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 13 60

– – – – –  Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 13 70

– – – – –  Ostatné

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Droby

 

 

0207 13 91

– – – –  Pečene

6,4

0207 13 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Kusy a droby, mrazené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

0207 14 10

– – – –  Vykostené

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Nevykostené

 

 

0207 14 20

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 14 30

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 14 40

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 14 50

– – – – –  Prsia a kusy z nich

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 14 60

– – – – –  Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 14 70

– – – – –  Ostatné

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Droby

 

 

0207 14 91

– – – –  Pečene

6,4

0207 14 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

 

–  Z moriakov a moriek

 

 

0207 24

– –  V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

0207 24 10

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „morky 80 %“

34 €/100 kg/net (13)

0207 24 90

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „morky 73 %“ alebo inak predkladané

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 25

– –  V celku, mrazené

 

 

0207 25 10

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom nazývané „morky 80 %“

34 €/100 kg/net (13)

0207 25 90

– – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka nazývané „morky 73 %“ alebo inak predkladané

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 26

– –  Kusy a droby, čerstvé alebo chladené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

0207 26 10

– – – –  Vykostené

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Nevykostené

 

 

0207 26 20

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

41 €/100 kg/net (13)

0207 26 30

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 26 40

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 26 50

– – – – –  Prsia a kusy z nich

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Stehná a kusy z nich

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Dolné stehná a kusy z nich

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 26 70

– – – – – –  Ostatné

46 €/100 kg/net (13)

0207 26 80

– – – – –  Ostatné

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Droby

 

 

0207 26 91

– – – –  Pečene

6,4

0207 26 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Kusy a droby, mrazené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

0207 27 10

– – – –  Vykostené

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Nevykostené

 

 

0207 27 20

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

41 €/100 kg/net (13)

0207 27 30

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 27 40

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 27 50

– – – – –  Prsia a kusy z nich

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Stehná a kusy z nich

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Dolné stehná a kusy z nich

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 27 70

– – – – – –  Ostatné

46 €/100 kg/net (13)

0207 27 80

– – – – –  Ostatné

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Droby

 

 

0207 27 91

– – – –  Pečene

6,4

0207 27 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

 

–  Z kačíc, husí alebo z perličiek

 

 

0207 32

– –  V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

 

– – –  Z kačíc

 

 

0207 32 11

– – – –  Ošklbané, odkrvené, zbavené čriev, ale nie celkom vypitvané, s hlavou a nôžkami, nazývané „kačice 85 %“

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kačice 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kačice 63 %“ alebo inak predkladané

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Z husí

 

 

0207 32 51

– – – –  Ošklbané, odkrvené, zbavené čriev, ale nie vypitvané, s hlavou a nôžkami, nazývané „husi 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, nazývané „husi 75 %“ alebo inak predkladané

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  Z perličiek

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  V celku, mrazené

 

 

 

– – –  Z kačíc

 

 

0207 33 11

– – – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kačice 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kačice 63 %“ alebo inak predkladané

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Z husí

 

 

0207 33 51

– – – –  Ošklbané, odkrvené, zbavené čriev, ale nie vypitvané, s hlavou a nôžkami, nazývané „husi 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, nazývané „husi 75 %“ alebo inak predkladané

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  Z perličiek

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  Pečene z kŕmnych husí alebo kačíc, čerstvé alebo chladené

 

 

0207 34 10

– – –  Z husí

bez cla

0207 34 90

– – –  Z kačíc

bez cla

0207 35

– –  Ostatné, čerstvé alebo chladené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

 

– – – –  Vykostené

 

 

0207 35 11

– – – – –  Z husí

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  Z kačíc alebo perličiek

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Nevykostené

 

 

 

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

 

 

0207 35 21

– – – – – –  Z kačíc

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  Z husí

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  Z perličiek

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Prsia a kusy z nich

 

 

0207 35 51

– – – – – –  Z husí

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  Z kačíc alebo perličiek

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Stehná a kusy z nich

 

 

0207 35 61

– – – – – –  Z husí

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  Z kačíc alebo perličiek

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  Husacie alebo kačacie paletá

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Droby

 

 

0207 35 91

– – – –  Pečene, iné ako z kŕmnych husí alebo z kačíc

6,4

0207 35 99

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  Ostatné, mrazené

 

 

 

– – –  Kusy

 

 

 

– – – –  Vykostené

 

 

0207 36 11

– – – – –  Z husí

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  Z kačíc alebo perličiek

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Nevykostené

 

 

 

– – – – –  Polovičky alebo štvrtiny

 

 

0207 36 21

– – – – – –  Z kačíc

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  Z husí

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  Z perličiek

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Prsia a kusy z nich

 

 

0207 36 51

– – – – – –  Z husí

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  Z kačíc alebo perličiek

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Stehná a kusy z nich

 

 

0207 36 61

– – – – – –  Z husí

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  Z kačíc alebo perličiek

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  Husacie alebo kačacie paletá

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Droby

 

 

 

– – – –  Pečene

 

 

0207 36 81

– – – – –  Z kŕmnych husí

bez cla

0207 36 85

– – – – –  Z kŕmnych kačíc

bez cla

0207 36 89

– – – – –  Ostatné

6,4

0207 36 90

– – – –  Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0208

Ostatné mäso a jedlé droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0208 10

–  Z králikov alebo zajacov

 

 

 

– –  Z domácich králikov

 

 

0208 10 11

– – –  Čerstvé alebo chladené

6,4

0208 10 19

– – –  Mrazené

6,4

0208 10 90

– –  Ostatné

bez cla

0208 30 00

–  Z primátov

9

0208 40

–  Z veľrýb, delfínov a delfínovcov (cicavce radu Cetacea); z lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia)

 

 

0208 40 10

– –  Mäso z veľrýb

6,4

0208 40 90

– –  Ostatné

9

0208 50 00

–  Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)

9

0208 90

–  Ostatné

 

 

0208 90 10

– –  Z domácich holubov

6,4

 

– –  Zo zveriny, iné ako z králikov alebo zajacov

 

 

0208 90 20

– – –  Z prepelíc

bez cla

0208 90 40

– – –  Ostatné

bez cla

0208 90 55

– –  Mäso z tuleňov

6,4

0208 90 60

– –  Zo sobov

9

0208 90 70

– –  Žabacie stehienka

6,4

0208 90 95

– –  Ostatné

9

0209 00

Prasačí tuk neprerastaný chudým mäsom a hydinový tuk, nie vyškvarený alebo inak extrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

 

 

 

–  Podkožný prasačí tuk

 

 

0209 00 11

– –  Čerstvý, chladený, mrazený, solený alebo v slanom náleve

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  Sušený alebo údený

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  Prasačí tuk, iný ako podpoložky 0209 00 11 alebo 0209 00 19

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  Hydinový tuk

41,5 €/100 kg/net

0210

Mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov

 

 

 

–  Mäso zo svíň

 

 

0210 11

– –  Stehná, pliecka a ich časti nevykostené

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

 

– – – –  Solené alebo v slanom náleve

 

 

0210 11 11

– – – – –  Stehná a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Pliecka a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Sušené alebo údené

 

 

0210 11 31

– – – – –  Stehná a kusy z nich

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Pliecka a kusy z nich

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Ostatné

15,4

0210 12

– –  Bôčiky (prerastené) a kusy z nich

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

0210 12 11

– – – –  Solené alebo v slanom náleve

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Sušené alebo údené

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Ostatné

15,4

0210 19

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Z domácich svíň

 

 

 

– – – –  Solené alebo v slanom náleve

 

 

0210 19 10

– – – – –  Slaninové boky alebo predné tri štvrtiny

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Zadné tri štvrtiny alebo stredy

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Predné časti a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Chrbty a kusy z nich

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Ostatné

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Sušené alebo údené

 

 

0210 19 60

– – – – –  Predné časti a kusy z nich

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Chrbty a kusy z nich

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Ostatné

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Vykostené

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Ostatné

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Ostatné

15,4

0210 20

–  Mäso z hovädzích zvierat

 

 

0210 20 10

– –  Nevykostené

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Vykostené

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Ostatné, vrátane jedlých múčok a práškov z mäsa alebo mäsových drobov

 

 

0210 91 00

– –  Z primátov

15,4

0210 92 00

– –  Z veľrýb, delfínov a delfínovcov (cicavce radu Cetacea); z lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia)

15,4

0210 93 00

– –  Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek).

15,4

0210 99

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Mäso

 

 

0210 99 10

– – – –  Z koní, solené, v slanom náleve alebo sušené

6,4

 

– – – –  Z oviec a kôz

 

 

0210 99 21

– – – – –  Nevykostené

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Vykostené

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Zo sobov

15,4

0210 99 39

– – – –  Ostatné

15,4

 

– – –  Droby

 

 

 

– – – –  Z domácich svíň

 

 

0210 99 41

– – – – –  Pečene

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Ostatné

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Z hovädzích zvierat

 

 

0210 99 51

– – – – –  Hrubá bránica a tenká bránica

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Ostatné

12,8

0210 99 60

– – – –  Z oviec a kôz

15,4

 

– – – –  Ostatné

 

 

 

– – – – –  Hydinová pečeň

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Pečene z vykŕmených husí alebo kačíc, solené alebo v slanom náleve

bez cla

0210 99 79

– – – – – –  Ostatné

6,4

0210 99 80

– – – – –  Ostatné

15,4

0210 99 90

– – –  Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

KAPITOLA 3

RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE

Poznámky

1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

morské cicavce (položka 0106);

b)

mäso z cicavcov položky 0106 (položka 0208 alebo 0210);

c)

ryby (vrátane ich pečene, ikier a mlieča) alebo kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce mŕtve a nespôsobilé alebo nevhodné na ľudskú konzumáciu pre ich prirodzenú povahu alebo vzhľadom na stav, v akom sa nachádzajú (kapitola 5); múčky, prášky alebo pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo z ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu (položka 2301); alebo

d)

kaviár a kaviárové náhradky pripravené z rybých ikier (položka 1604).

2.

V tejto kapitole termín „pelety“ znamená výrobky, ktoré sú aglomerované priamo lisovaním alebo pridaním malého množstva spojiva.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Živé ryby

 

 

0301 10

–  Ozdobné ryby

 

 

0301 10 10

– –  Sladkovodné ryby

bez cla

0301 10 90

– –  Morské ryby

7,5

 

–  Ostatné živé ryby

 

 

0301 91

– –  Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Druhov Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Ostatné

12

0301 92 00

– –  Úhory (Anguilla spp.)

bez cla

0301 93 00

– –  Kapry

8

0301 94 00

– –  Tuniaky obyčajné (Thunnus thynnus)

16

0301 95 00

– –  Tuniaky modroplutvé južné (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Sladkovodné ryby

 

 

0301 99 11

– – – –  Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  Ostatné

8

0301 99 80

– – –  Morské ryby

16

0302

Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

 

 

 

–  Lososovité ryby, okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0302 11

– –  Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Druhov Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Druhu Oncorhynchus mikiss s hlavou, žiabrami a črevami, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1,2 kg, alebo bez hláv, žiabier a čriev, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1 kg

12

0302 11 80

– – –  Ostatné

12

0302 12 00

– –  Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Ostatné

8

 

–  Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0302 21

– –  Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Halibut menší alebo grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Morské jazyky (Solea spp.)

15

0302 29

– –  Ostatné

 

 

0302 29 10

– – –  Ryby platesovité druhu Lepidorhomhombus spp.

15

0302 29 90

– – –  Ostatné

15

 

–  Tuniaky (rodu Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0302 31

– –  Tuniaky biele alebo krídlaté (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 31 90

– – –  Ostatné

22 (13)

0302 32

– –  Tuniaky žltoplutvé (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 32 90

– – –  Ostatné

22 (13)

0302 33

– –  Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom

 

 

0302 33 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 33 90

– – –  Ostatné

22 (13)

0302 34

– –  Tuniaky „veľkooké“ (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 34 90

– – –  Ostatné

22 (13)

0302 35

– –  Tuniaky obyčajné (Thunnus thynus)

 

 

0302 35 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 35 90

– – –  Ostatné

22 (13)

0302 36

– –  Tuniaky modroplutvé južné (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 36 90

– – –  Ostatné

22 (13)

0302 39

– –  Ostatné

 

 

0302 39 10

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 39 90

– – –  Ostatné

22 (13)

0302 40 00

–  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), okrem pečení, ikier a mliečia

 (18)

0302 50

–  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0302 50 10

– –  Druhu Gadus morhua

12

0302 50 90

– –  Ostatné

12

 

–  Ostatné ryby, okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0302 61

– –  Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – –  Sardinky druhu Sardina pilchardus

23

0302 61 30

– – –  Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

– – –  Malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus)

 (19)

0302 62 00

– –  Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

– –  Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (20)

0302 65

– –  Malé žraloky a ostatné žraloky

 

 

0302 65 20

– – –  Žralok ostnatý (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

– – –  Žraloky druhu Scyliorhinus spp.

6

0302 65 90

– – –  Ostatné

8

0302 66 00

– –  Úhory (Anguilla spp.)

bez cla

0302 67 00

– –  Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

15

0302 68 00

– –  Zubáče (Dissostichus spp.)

15

0302 69

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Sladkovodné ryby

 

 

0302 69 11

– – – –  Kapry

8

0302 69 19

– – – –  Ostatné

8

 

– – –  Morské ryby

 

 

 

– – – –  Ryby rodu Euthynnus, iné ako skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) uvedené v položke 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 69 25

– – – – –  Ostatné

22 (13)

 

– – – –  Ostriežiky (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – –  Druhu Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

– – – – –  Ostatné

7,5

0302 69 35

– – – –  Ryby druhu Boreogadus saida

12

0302 69 41

– – – –  Treska merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  Miene (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

– – – –  Treska aljašská (Theragra chalcogramma) a treska európska (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  Sardely (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

– – – –  Pražmy morské (Dentex dentex a Pagellus spp.)

15

 

– – – –  Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  Merlúzy rodu Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – –  Merlúza plytčinová (Merluccius capensis) a merlúza hlbinná (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

– – – – – –  Merlúza južná (Merluccius australis)

15

0302 69 68

– – – – – –  Ostatné

15 (13)

0302 69 69

– – – – –  Merlúzy rodu Urophycis

15

0302 69 75

– – – –  Raje (Brama spp.)

15

0302 69 81

– – – –  Ďasy morské (Lophius spp.)

15

0302 69 85

– – – –  Tresky poutassou (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

– – – –  Tresky druhu Micromesistius australis

7,5

0302 69 91

– – – –  Ryby druhov Caranx trachurus, Trachurus trachurus

15

0302 69 92

– – – –  Ryby druhu Genypterus blacodes

7,5

0302 69 94

– – – –  Ryby druhu Dicentrarchus labrax

15

0302 69 95

– – – –  Pražma zlatá morská (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  Ostatné

15

0302 70 00

–  Pečene, ikry a mliečie

10

0303

Ryby, mrazené, okrem rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa položky 0304

 

 

 

–  Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0303 11 00

– –  Losos nerka (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

– –  Ostatné

2

 

–  Ostatné lososovité ryby, okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0303 21

– –  Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – –  Druhov Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

– – –  Druhu Oncorhynchus mikiss s hlavou, žiabrami a črevami s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1,2 kg, alebo bez hláv, žiabier a čriev, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1 kg

12

0303 21 80

– – –  Ostatné

12

0303 22 00

– –  Losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  Ostatné

9 (13)

 

–  Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0303 31

– –  Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Halibut menší alebo grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Morské jazyky (Solea spp.)

7,5

0303 39

– –  Ostatné

 

 

0303 39 10

– – –  Platesa malá (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Ryby druhu Rhombosolea

7,5

0303 39 70

– – –  Ostatné

15

 

–  Tuniaky (rodu Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0303 41

– –  Tuniaky biele alebo krídlaté (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

 

 

0303 41 11

– – – –  Celé

22 (17)  (13)

0303 41 13

– – – –  Vypitvané a bez žiabier

22 (17)  (13)

0303 41 19

– – – –  Ostatné (napr. bez hláv)

22 (17)  (13)

0303 41 90

– – –  Ostatné

22 (13)

0303 42

– –  Tuniaky žltoplutvé (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

 

 

 

– – – –  Celé

 

 

0303 42 12

– – – – –  S hmotnosťou jedného kusa väčšou ako 10 kg

20 (17)  (13)

0303 42 18

– – – – –  Ostatné

20 (17)  (13)

 

– – – –  Vypitvané a bez žiabier

 

 

0303 42 32

– – – – –  S hmotnosťou jedného kusa väčšou ako 10 kg

22 (17)  (13)

0303 42 38

– – – – –  Ostatné

22 (17)  (13)

 

– – – –  Ostatné (napr. bez hláv)

 

 

0303 42 52

– – – – –  S hmotnosťou jedného kusa väčšou ako 10 kg

22 (17)  (13)

0303 42 58

– – – – –  Ostatné

22 (17)  (13)

0303 42 90

– – –  Ostatné

22 (13)

0303 43

– –  Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom

 

 

 

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

 

 

0303 43 11

– – – –  Celé

22 (17)  (13)

0303 43 13

– – – –  Vypitvané a bez žiabier

22 (17)  (13)

0303 43 19

– – – –  Ostatné (napr. bez hláv)

22 (17)  (13)

0303 43 90

– – –  Ostatné

22 (13)

0303 44

– –  Tuniaky „veľkooké“ (Thunnus obesus)

 

 

 

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

 

 

0303 44 11

– – – –  Celé

22 (17)  (13)

0303 44 13

– – – –  Vypitvané a bez žiabier

22 (17)  (13)

0303 44 19

– – – –  Ostatné (napr. bez hláv)

22 (17)  (13)

0303 44 90

– – –  Ostatné

22 (13)

0303 45

– –  Tuniaky obyčajné (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

 

 

0303 45 11

– – – –  Celé

22 (17)  (13)

0303 45 13

– – – –  Vypitvané a bez žiabier

22 (17)  (13)

0303 45 19

– – – –  Ostatné (napr. bez hláv)

22 (17)  (13)

0303 45 90

– – –  Ostatné

22 (13)

0303 46

– –  Tuniaky modroplutvé južné (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

 

 

0303 46 11

– – – –  Celé

22 (17)  (13)

0303 46 13

– – – –  Vypitvané a bez žiabier

22 (17)  (13)

0303 46 19

– – – –  Ostatné (napr. bez hláv)

22 (17)  (13)

0303 46 90

– – –  Ostatné

22 (13)

0303 49

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

 

 

0303 49 31

– – – –  Celé

22 (17)  (13)

0303 49 33

– – – –  Vypitvané a bez žiabier

22 (17)  (13)

0303 49 39

– – – –  Ostatné (napr. bez hláv)

22 (17)  (13)

0303 49 80

– – –  Ostatné

22 (13)

 

–  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) a tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 51 00

– –  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), okrem pečení, ikier a mliečia

 (18)

0303 52

– –  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 52 10

– – –  Druhu Gadus morhua

12

0303 52 30

– – –  Druhu Gadus ogac

12

0303 52 90

– – –  Druhu Gadus macrocephalus

12

 

–  Mečiar obyčajný (Xiphias gladius) a zubáče (Dissostichus spp.), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 61 00

– –  Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

7,5

0303 62 00

– –  Zubáče (Dissostichus spp.)

15

 

–  Ostatné ryby, okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 71

– –  Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – –  Sardinky druhu Sardina pilchardus

23

0303 71 30

– – –  Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

– – –  Malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus)

 (19)

0303 72 00

– –  Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0303 74

– –  Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – –  Druhov Scomber scombrus alebo Scomber japonicus

 (20)

0303 74 90

– – –  Druhu Scomber australasicus

15

0303 75

– –  Malé žraloky a ostatné žraloky

 

 

0303 75 20

– – –  Žralok ostnatý (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

– – –  Žraloky druhu Scyliorhinus spp.

6

0303 75 90

– – –  Ostatné

8

0303 76 00

– –  Úhory (Anguilla spp.)

bez cla

0303 77 00

– –  Ostrieže morské (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

– –  Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merlúzy rodu Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – –  Merlúza plytčinová (Merluccius capensis) a merlúza hlbinná (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

– – – –  Merlúza argentínska (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

– – – –  Merlúza južná (Merluccius australis)

15

0303 78 19

– – – –  Ostatné

15 (13)

0303 78 90

– – –  Merlúzy rodu Urophycis

15

0303 79

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Sladkovodné ryby

 

 

0303 79 11

– – – –  Kapry

8

0303 79 19

– – – –  Ostatné

8

 

– – –  Morské ryby

 

 

 

– – – –  Ryby rodu Euthynnus, iné ako skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] uvedené v podpoložke 0303 43

 

 

 

– – – – –  Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (11)

 

 

0303 79 21

– – – – – –  Celé

22 (17)  (13)

0303 79 23

– – – – – –  Vypitvané a bez žiabier

22 (17)  (13)

0303 79 29

– – – – – –  Ostatné (napr. bez hláv)

22 (17)  (13)

0303 79 31

– – – – –  Ostatné

22 (13)

 

– – – –  Ostriežiky (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – –  Druhu Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

– – – – –  Ostatné

7,5

0303 79 41

– – – –  Ryby druhu Boreogadus saida

12

0303 79 45

– – – –  Treska merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  Miene (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

– – – –  Treska aljašská (Theragra chalcogramma) a treska európska (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  Ryby druhu Orcynopsis unicolor

 (21)

0303 79 65

– – – –  Sardely (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

– – – –  Pražmy morské (Dentex dentex a Pagellus spp.)

15

0303 79 75

– – – –  Raje (Brama spp.)

15

0303 79 81

– – – –  Ďasy morské (Lophius spp.)

15

0303 79 83

– – – –  Tresky poutassou (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

– – – –  Tresky druhu Micromesistius australis

7,5

0303 79 91

– – – –  Ryby druhov Caranx trachurus, Trachurus trachurus

15

0303 79 92

– – – –  Ryby druhu Macruronus novaezelandiae

7,5

0303 79 93

– – – –  Ryby druhu Genypterus blacodes

7,5

0303 79 94

– – – –  Ryby druhov Pelotreis flavilatus alebo Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 79 98

– – – –  Ostatné

15

0303 80

–  Pečene, ikry a mliečie

 

 

0303 80 10

– –  Tuhé a jemné ikry a mliečne na výrobu deoxyribonukleovej kyseliny alebo protamínu sulfátu (11)

bez cla

0303 80 90

– –  Ostatné

10

0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

–  Čerstvé alebo chladené

 

 

0304 11

– –  Z mečiara obyčajného (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – –  Filé

18

0304 11 90

– – –  Ostatné rybie mäso (tiež mleté)

15

0304 12

– –  Zo zubáčov (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – –  Filé

18

0304 12 90

– – –  Ostatné rybie mäso (tiež mleté)

15

0304 19

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Filé

 

 

 

– – – –  Zo sladkovodných rýb

 

 

0304 19 13

– – – – –  Z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho)

2

 

– – – – –  Zo pstruhov druhov Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – –  Zo pstruhov druhu Oncorhynchus mykiss s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 400 g

12

0304 19 17

– – – – – –  Ostatné

12

0304 19 19

– – – – –  Z ostatných sladkovodných rýb

9

 

– – – –  Ostatné

 

 

0304 19 31

– – – – –  Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z rýb druhu Boreogadus saida

18

0304 19 33

– – – – –  Z tresky tmavej (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  Z ostriežikov (Sebastes spp.)

18

0304 19 39

– – – – –  Ostatné

18

 

– – –  Ostatné rybie mäso (tiež mleté)

 

 

0304 19 91

– – – –  Zo sladkovodných rýb

8

 

– – – –  Ostatné

 

 

0304 19 97

– – – – –  Priečne rezy zo sleďov

 (18)

0304 19 99

– – – – –  Ostatné

15 (13)

 

–  Mrazené filé

 

 

0304 21 00

– –  Z mečiara obyčajného (Xiphias gladius)

7,5

0304 22 00

– –  Zo zubáčov (Dissostichus spp.)

15

0304 29

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Zo sladkovodných rýb

 

 

0304 29 13

– – – –  Z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho)

2

 

– – – –  Zo pstruhov druhov Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – –  Zo pstruhov druhu Oncorhynchus mykiss s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 400 g

12

0304 29 17

– – – – –  Ostatné

12

0304 29 19

– – – –  Z ostatných sladkovodných rýb

9

 

– – –  Ostatné

 

 

 

– – – –  Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z rýb druhu Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – –  Z tresiek druhu Gadus macrocephalus

7,5

0304 29 29

– – – – –  Ostatné

7,5

0304 29 31

– – – –  Z tresky tmavej (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  Z tresky škvrnitej (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

– – – –  Z ostriežikov (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – –  Z druhu Sebastes marinus

7,5

0304 29 39

– – – – –  Ostatné

7,5

0304 29 41

– – – –  Z tresky merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  Z mieňov (Molva spp.)

7,5

0304 29 45

– – – –  Z tuniakov (rodu Thunnus) a z rýb rodu Euthynnus

18

 

– – – –  Z makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a z rýb druhu Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – –  Z makrely druhu Scomber australasicus

15

0304 29 53

– – – – –  Ostatné

15

 

– – – –  Z merlúz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  Z merlúz rodu Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – –  Z merlúzy plytčinovej (Merluccius capensis) a merlúzy hlbinnej (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 29 56

– – – – – –  Z merlúzy argentínskej (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 29 58

– – – – – –  Ostatné

6,1

0304 29 59

– – – – –  Z merlúz rodu Urophycis

7,5

 

– – – –  Z malých žralokov a ostatných žralokov

 

 

0304 29 61

– – – – –  Z malých žralokov (Squalus acanthias a Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 29 69

– – – – –  Z ostatných žralokov

7,5

0304 29 71

– – – –  Z platesy obyčajnej (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  Z platesy malej (Platichthys flesus)

7,5

0304 29 75

– – – –  Zo sleďov (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  Z rýb platesovitých druhu Lepidorhombus spp.

15

0304 29 83

– – – –  Z ďasov morských (Lophius spp.)

15

0304 29 85

– – – –  Z tresky aljašskej (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  Z rýb druhu Macruronus novaezelandiae

7,5

0304 29 99

– – – –  Ostatné

15 (13)

 

–  Ostatné

 

 

0304 91 00

– –  Z mečiara obyčajného (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Zo zubáčov (Dissostichus spp.)

7,5

0304 99

– –  Ostatné

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Ostatné

 

 

0304 99 21

– – – –  Zo sladkovodných rýb

8

 

– – – –  Ostatné

 

 

0304 99 23

– – – – –  Zo sleďov (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0304 99 29

– – – – –  Z ostriežikov (Sebastes spp.)

8

 

– – – – –  Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z rýb druhu Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – –  Z tresiek druhu Gadus macrocephalus

7,5

0304 99 33

– – – – – –  Z tresiek druhu Gadus morhua

7,5

0304 99 39

– – – – – –  Ostatné

7,5

0304 99 41

– – – – –  Z tresky tmavej (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  Z tresky jednoškvrnnej (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  Z merlúz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 99 55

– – – – –  Z rýb platesovitých druhu Lepidorhombus spp.

15

0304 99 61

– – – – –  Z rají (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Z ďasov morských (Lophius spp.)

7,5

0304 99 71

– – – – –  Z tresiek poutassou (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  Z tresky aljašskej (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Ostatné

7,5

0305

Ryby sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia; múky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0305 10 00

–  Múky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

13

0305 20 00

–  Pečene, ikry a mliečie z rýb, sušené, údené, solené alebo v slanom náleve

11

0305 30

–  Rybie filé sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené

 

 

 

– –  Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z rýb druhu Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – –  Z tresiek druhu Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

– – –  Ostatné

20

0305 30 30

– –  Z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho), solené alebo v slanom náleve

15

0305 30 50

– –  Z halibuta menšieho alebo grónskeho (Reinhardtius hippoglossoides), solené alebo v slanom náleve

15

0305 30 90

– –  Ostatné

16

 

–  Údené ryby, vrátane filé

 

 

0305 41 00

– –  Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  Ostatné

 

 

0305 49 10

– – –  Halibut menší alebo grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

– – –  Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

– – –  Úhory (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

– – –  Ostatné

14

 

–  Sušené ryby, tiež solené, ale nie údené

 

 

0305 51

– –  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Sušené, nesolené

13 (13)

0305 51 90

– – –  Sušené, solené

13 (13)

0305 59

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Ryby druhu Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – –  Sušené, nesolené

13 (13)

0305 59 19

– – – –  Sušené, solené

13 (13)

0305 59 30

– – –  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Sardely (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  Ostatné

12

 

–  Ryby, solené, nie však sušené alebo údené a ryby v slanom náleve

 

 

0305 61 00

– –  Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (13)

0305 63 00

– –  Sardely (Engraulis spp.)

10

0305 69

– –  Ostatné

 

 

0305 69 10

– – –  Ryby druhu Boreogadus saida

13 (13)

0305 69 30

– – –  Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Ostatné

12

0306

Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; kôrovce, v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

 

–  Mrazené

 

 

0306 11

– –  Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  Langustie chvostíky (Crawfish tails)

12,5

0306 11 90

– – –  Ostatné

12,5

0306 12

– –  Homáre (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  Celé

6

0306 12 90

– – –  Ostatné

16

0306 13

– –  Krevety a garnáty

 

 

0306 13 10

– – –  Krevety čeľade Pandalidae

12

0306 13 30

– – –  Krevety šedé rodu Crangon

18

0306 13 40

– – –  Krevety ružové hlbinné (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

– – –  Krevety rodu Penaeus

12

0306 13 80

– – –  Ostatné

12

0306 14

– –  Kraby

 

 

0306 14 10

– – –  Kraby druhov Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – –  Kraby druhu Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

– – –  Ostatné

7,5

0306 19

– –  Ostatné, vrátane múk, múčok a peliet z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0306 19 10

– – –  Sladkovodné raky

7,5

0306 19 30

– – –  Nórske homáre (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  Ostatné

12

 

–  Nemrazené

 

 

0306 21 00

– –  Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

– –  Homáre (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  Živé

8

 

– – –  Ostatné

 

 

0306 22 91

– – – –  Celé

8

0306 22 99

– – – –  Ostatné

10

0306 23

– –  Krevety a garnáty

 

 

0306 23 10

– – –  Krevety čeľade Pandalidae

12

 

– – –  Krevety šedé rodu Crangon

 

 

0306 23 31

– – – –  Čerstvé, chladené alebo varené vo vode alebo v pare

18

0306 23 39

– – – –  Ostatné

18

0306 23 90

– – –  Ostatné

12

0306 24

– –  Kraby

 

 

0306 24 30

– – –  Kraby druhu Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

– – –  Ostatné

7,5

0306 29

– –  Ostatné, vrátane múk, múčok a peliet z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0306 29 10

– – –  Sladkovodné raky

7,5

0306 29 30

– – –  Nórske homáre (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  Ostatné

12

0307

Mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0307 10

–  Ustrice

 

 

0307 10 10

– –  Ustrice ploché (rodu Ostrea), živé a s hmotnosťou každého kusa (vrátane lastúry) nie väčšou ako 40 g

bez cla

0307 10 90

– –  Ostatné

9

 

–  Hrebenatky, vrátane hrebenatky kuchynskej, rodov Pecten, Chlamys alebo Placopecten

 

 

0307 21 00

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

8

0307 29

– –  Ostatné

 

 

0307 29 10

– – –  Hrebenatky svätojakubské (Pecten maximus), mrazené

8

0307 29 90

– – –  Ostatné

8

 

–  Škľabky (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  Ostatné

 

 

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – –  Perna spp.

8

 

–  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

 

 

0307 41 10

– – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – –  Kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

– – – –  Ostatné

8

0307 49

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Mrazené

 

 

 

– – – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – –  Rodu Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – –  Sépia menšia (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

– – – – – –  Ostatné

8

0307 49 18

– – – – –  Ostatné

8

 

– – – –  Kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  Ostatné

6

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

– – – – –  Ostatné

8

 

– – –  Ostatné

 

 

0307 49 71

– – – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – – –  Kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

– – – – –  Ostatné

8

 

–  Chobotnice (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

8

0307 59

– –  Ostatné

 

 

0307 59 10

– – –  Mrazené

8

0307 59 90

– – –  Ostatné

8

0307 60 00

–  Slimáky, iné ako morské

bez cla

 

–  Ostatné, vrátane múk, múčok a peliet z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0307 91 00

– –  Živé, čerstvé alebo chladené

11

0307 99

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  Mrazené

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

8

0307 99 13

– – – –  Morské škľabky – (zádenky) a ostatné druhy čeľade Veneridae

8

0307 99 15

– – – –  Medúzy (Rhopilema spp.)

bez cla

0307 99 18

– – – –  Ostatné

11

0307 99 90

– – –  Ostatné

11

KAPITOLA 4

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ VÝROBKY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Poznámky

1.

Pod mliekom sa rozumie mlieko plnotučné alebo čiastočne alebo úplne odstredené mlieko.

2.

Na účely položky 0405:

a)

termin „maslo“ znamená prírodné, srvátkové alebo rekonštituované maslo (čerstvé, solené alebo stuchnuté vrátane konzervovaného masla) získané výlučne z mlieka s obsahom mliečneho tuku 80 % alebo väčším, ale nie väčším ako 95 % hmotnosti, s maximálnym obsahom beztukovej mliečnej sušiny 2 % hmotnosti a s maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti. Maslo neobsahuje pridané emulgátory, ale môže obsahovať chlorid sodný, potravinárske farbivá, neutralizačné soli a kultúry neškodných baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu;

b)

termín „mliečne nátierky“ znamená roztierateľnú emulziu typu voda v oleji obsahujúcu mliečny tuk ako jediný tuk vo výrobku, s obsahom mliečneho tuku 39 % alebo väčším, ale menším ako 80 % hmotnosti.

3.

Výrobky získané koncentráciou srvátky a s prídavkom mlieka alebo mliečneho tuku sa majú zatriediť do položky 0406, ak majú tieto tri charakteristické znaky:

a)

obsah mliečneho tuku 5 % alebo viac hmotnosti vyjadrený na sušinu;

b)

obsah sušiny aspoň 70 %, ale nepresahujúci 85 % hmotnosti a

c)

sú tvarované alebo tvarovateľné.

4.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

výrobky získané zo srvátky, obsahujúce viac ako 95 % hmotnosti laktózy vyjadrenej ako bezvodá laktóza počítaná na sušinu (položka 1702) alebo

b)

albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov počítaných na sušinu) (položka 3502) alebo globulíny (položka 3504).

Poznámky k podpoložkám

1.

Na účely podpoložky 0404 10 sa termínom „upravená srvátka“ znamená výrobky pozostávajúce zo zložiek srvátky, t. j. srvátka, z ktorej bola celkom alebo čiastočne odstránená laktóza, proteíny alebo minerály, srvátka, do ktorej boli pridané prirodzené zložky srvátky a výrobky získané zmiešaním prirodzených zložiek srvátky.

2.

Na účely podpoložky 0405 10 termín „maslo“ neznamená dehydratované maslo alebo ghee (podpoložky 0405 90).

Doplnková poznámka

1.

Na zmesi zatriedené do položiek 0401 až 0406 sa uplatňuje colná sadzba takto:

a)

pri zmesiach, kde jedna súčasť predstavuje najmenej 90 % hmotnosti, sa uplatní colná sadzba uplatniteľná na túto súčasť;

b)

pri ostatných zmesiach sa uplatní colná sadzba tej súčasti, za ktorú je dovozné clo najvyššie.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

0401 10

–  S obsahom tuku nepresahujúcim 1 % hmotnosti

 

 

0401 10 10

– –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  Ostatné

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  S obsahom tuku presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim 6 % hmotnosti

 

 

 

– –  Nepresahujúcim 3 %

 

 

0401 20 11

– – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  Ostatné

17,9 €/100 kg/net

 

– –  Presahujúcim 3 % hmotnosti

 

 

0401 20 91

– – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  Ostatné

21,8 €/100 kg/net

0401 30

–  S obsahom tuku presahujúcim 6 % hmotnosti

 

 

 

– –  Nepresahujúcim 21 %

 

 

0401 30 11

– – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

– – –  Ostatné

56,6 €/100 kg/net

 

– –  Presahujúcim 21 %, ale nepresahujúcim 45 %

 

 

0401 30 31

– – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

110 €/100 kg/net

0401 30 39

– – –  Ostatné

109,1 €/100 kg/net

 

– –  Presahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0401 30 91

– – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

– – –  Ostatné

182,8 €/100 kg/net

0402

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

0402 10

–  V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti

 

 

 

– –  Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

0402 10 11

– – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  Ostatné

118,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  Ostatné

 

 

0402 10 91

– – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (22)

0402 10 99

– – –  Ostatné

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (22)

 

–  V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti

 

 

0402 21

– –  Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

 

– – –  S obsahom tuku nepresahujúcim 27 % hmotnosti

 

 

0402 21 11

– – – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

– – – –  Ostatné

 

 

0402 21 17

– – – – –  S obsahom tuku nepresahujúcim 11 % hmotnosti

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

– – – – –  S obsahom tuku presahujúcim 11 %, ale nepresahujúcim 27 % hmotnosti

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  S obsahom tuku presahujúcim 27 % hmotnosti

 

 

0402 21 91

– – – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  Ostatné

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  S obsahom tuku nepresahujúcim 27 % hmotnosti

 

 

0402 29 11

– – – –  Špeciálne mlieka „pre dojčatá“ v hermeticky uzatvorených nádobách s netto obsahom nepresahujúcim 500 g, s obsahom tuku presahujúcim 10 % hmotnosti

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Ostatné

 

 

0402 29 15

– – – – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 19

– – – – –  Ostatné

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

– – –  S obsahom tuku presahujúcim 27 % hmotnosti

 

 

0402 29 91

– – – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 99

– – – –  Ostatné

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

–  Ostatné

 

 

0402 91

– –  Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

 

– – –  S obsahom tuku nepresahujúcim 8 % hmotnosti

 

 

0402 91 11

– – – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

– – – –  Ostatné

34,7 €/100 kg/net

 

– – –  S obsahom tuku presahujúcim 8 %, ale nepresahujúcim 10 % hmotnosti

 

 

0402 91 31

– – – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

– – – –  Ostatné

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  S obsahom tuku presahujúcim 10 %, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0402 91 51

– – – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  Ostatné

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  S obsahom tuku presahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0402 91 91

– – – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  Ostatné

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  Ostatné

 

 

 

– – –  S obsahom tuku nepresahujúcim 9,5 % hmotnosti

 

 

0402 99 11

– – – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

– – – –  Ostatné

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  S obsahom tuku presahujúcim 9,5 %, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0402 99 31

– – – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 39

– – – –  Ostatné

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

 

– – –  S obsahom tuku presahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0402 99 91

– – – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 99

– – – –  Ostatné

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

0403 10

–  Jogurt

 

 

 

– –  Neochutený ani neobsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

 

– – –  Neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 10 11

– – – –  Nepresahujúcim 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  Presahujúcim 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  Ostatný, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 10 31

– – – –  Nepresahujúcim 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 33

– – – –  Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 39

– – – –  Presahujúcim 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

 

– – –  V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku

 

 

0403 10 51

– – – –  Nepresahujúcim 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  Presahujúcim 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  Ostatný, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku

 

 

0403 10 91

– – – –  Nepresahujúcim 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  Presahujúcim 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  Ostatné

 

 

 

– –  Neochutené, ani neobsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

 

– – –  V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách

 

 

 

– – – –  Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 90 11

– – – – –  Nepresahujúcim 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  Presahujúcim 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Ostatné, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 90 31

– – – – –  Nepresahujúcim 1,5 %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 33

– – – – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 39

– – – – –  Presahujúcim 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – –  Ostatné

 

 

 

– – – –  Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 90 51

– – – – –  Nepresahujúcim 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  Presahujúcim 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Ostatné, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 90 61

– – – – –  Nepresahujúcim 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 63

– – – – –  Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 69

– – – – –  Presahujúcim 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

 

– – –  V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku

 

 

0403 90 71

– – – –  Nepresahujúcim 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  Presahujúcim 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  Ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku

 

 

0403 90 91

– – – –  Nepresahujúcim 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  Presahujúcim 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

 

 

0404 10

–  Srvátka a upravená srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

 

– –  V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách

 

 

 

– – –  Neobsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38)

 

 

 

– – – –  Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 02

– – – – –  Nepresahujúcim 1,5 %

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  Presahujúcim 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 12

– – – – –  Nepresahujúcim 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  Presahujúcim 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  Ostatné, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38)

 

 

 

– – – –  Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 26

– – – – –  Nepresahujúcim 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (22)

0404 10 28

– – – – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 32

– – – – –  Presahujúcim 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 34

– – – – –  Nepresahujúcim 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 36

– – – – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 38

– – – – –  Presahujúcim 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– –  Ostatná

 

 

 

– – –  Neobsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38)

 

 

 

– – – –  Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 48

– – – – –  Nepresahujúcim 1,5 %

0,07 €/kg/net (23)

0404 10 52

– – – – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  Presahujúcim 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 56

– – – – –  Nepresahujúcim 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  Presahujúcim 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  Ostatné, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38)

 

 

 

– – – –  Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 72

– – – – –  Nepresahujúcim 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (24)

0404 10 74

– – – – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 76

– – – – –  Presahujúcim 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 78

– – – – –  Nepresahujúcim 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 82

– – – – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 84

– – – – –  Presahujúcim 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90

–  Ostatné

 

 

 

– –  Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 90 21

– – –  Nepresahujúcim 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  Presahujúcim 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– –  Ostatné, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 90 81

– – –  Nepresahujúcim 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 83

– – –  Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 89

– – –  Presahujúcim 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky

 

 

0405 10

–  Maslo

 

 

 

– –  S obsahom tuku nepresahujúcim 85 % hmotnosti

 

 

 

– – –  Prírodné maslo

 

 

0405 10 11

– – – –  V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 19

– – – –  Ostatné

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 30

– – –  Rekonštituované maslo

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 50