ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 288

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
19. októbra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1554/2006 z 18. októbra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1555/2006 z 18. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1039/2006, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž pre ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Nemecka, Španielska, Írska, Talianska, Maďarska, Poľska, Slovinska, Slovenska a Švédska na trhu Spoločenstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1556/2006 z 18. októbra 2006, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94 týkajúce sa dovozného režimu bravčového mäsa (kodifikované znenie)

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1557/2006 z 18. októbra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1952/2005, pokiaľ ide o registráciu zmlúv a oznamovanie údajov v sektore chmeľu

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1558/2006 z 18. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2799/1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa poskytovania finančnej pomoci na odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko určené na výkrm zvierat a na predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1559/2006 z 18. októbra 2006 ustanovujúce minimálne požiadavky na kvalitu hrušiek druhu Williams a Rocha v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave v rámci systému výrobných dotácií (kodifikované znenie)

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2006 z 18. októbra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1561/2006 z 18. októbra 2006 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

28

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. septembra 2006 o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzí Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, v mene Spoločenstva

30

Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej

31

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

19.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1554/2006

z 18. októbra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. októbra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

70,5

096

40,1

204

40,2

999

50,3

0707 00 05

052

99,9

096

30,8

999

65,4

0709 90 70

052

94,4

999

94,4

0805 50 10

052

58,2

388

61,8

524

57,7

528

59,9

999

59,4

0806 10 10

052

94,4

066

54,3

092

44,8

400

172,2

999

91,4

0808 10 80

388

79,6

400

105,1

404

100,0

800

176,1

804

138,9

999

119,9

0808 20 50

052

107,9

388

102,9

720

60,0

999

90,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


19.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1555/2006

z 18. októbra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1039/2006, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž pre ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Nemecka, Španielska, Írska, Talianska, Maďarska, Poľska, Slovinska, Slovenska a Švédska na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 40 ods. 2 písm. d),

keďže:

(1)

Množstvá určené na ďalší predaj, momentálne uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 1039/2006 (2), odzrkadľujú situáciu intervenčných zásob z 30. júna 2006. Od tohto dátumu predali intervenčné agentúry množstvá cukru a Nemecko už nemá intervenčné zásoby.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 1539/2006 z 13. októbra 2006, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v roku 2007 majú vyúčtovať členským štátom na dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb Spoločenstva (3), sa ustanovuje, že sa musí stiahnuť 33 224 ton cukru z intervenčných zásob Spoločenstva na účely distribúcie v členských štátoch v súlade s prílohou I k uvedenému nariadeniu.

(3)

Pri predaji prostredníctvom stálej verejnej súťaže na vnútornom trhu Spoločenstva je tieto množstvá potrebné zohľadniť.

(4)

Členské štáty by mali oznamovať skutočne predané množstvo, aby sa tak zabezpečilo náležité riadenie množstiev intervenčného cukru.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1039/2006 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1039/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Intervenčné agentúry Belgicka, Českej republiky, Španielska, Írska, Talianska, Maďarska, Poľska, Slovinska, Slovenska a Švédska ponúkajú na vnútornom trhu Spoločenstva prostredníctvom stálej verejnej súťaže na predaj cukor v celkovom množstve 899 896,41 ton, ktorý prijali na intervenciu a sprístupnili na predaj na vnútornom trhu. Zodpovedajúce množstvá jednotlivých členských štátov sú uvedené v prílohe I.“

3.

K článku 4 sa pridáva nasledujúci odsek:

„3.   Najneskôr do piateho pracovného dňa po stanovení minimálnej predajnej ceny Komisiou oznámia príslušné intervenčné agentúry Komisii skutočne predané množstvo prostredníctvom čiastočnej verejnej súťaže v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III.“

4.

Príloha I sa nahrádza znením uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

5.

Pridáva sa príloha III, ktorá obsahuje znenie uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 283, 14.10.2006, s. 14.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

Členské štáty, ktorých intervenčné agentúry majú v držbe cukor

Členský štát

Intervenčná agentúra

Množstvá v držbe intervenčnej agentúry a dostupné na predaj na vnútornom trhu

Belgicko

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

28 648,00

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond, oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 PRAHA 1

Tél. (420) 222 87 14 27

Fax (420) 222 87 18 75

34 156,72

Španielsko

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

77 334,00

Írsko

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies and Storage Division

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 536 34 37

Fax (353) 914 28 43

12 000,00

Taliansko

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

I-00185 Roma

Tel.: (39) 06 49 499 558

Fax: (39) 06 49 499 761

494 011,70

Maďarsko

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest

(Agricultural and Rural Development Agency)

Soroksári út 22–24

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 62 13

Fax (36-1) 219 89 05 or (36-1) 219 62 59

141 942,90

Poľsko

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel.: (48-22) 661 71 30

Faks: (48-22) 661 72 77

13 118,00

Slovinsko

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 580 77 92

Faks (386-1) 478 92 06

5 647,00

Slovensko

Podohospodarska platobna agentura

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

SK – 815 26 Bratislava

Tél (4214) 58 24 32 55

Fax (4212) 53 41 26 65

34 000,00

Švédsko

Jordbruksverket

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Tfn: (46-36) 15 50 00

Fax: (46-36) 19 05 46

59 038,00“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA III

Vzor oznámenia Komisii podľa článku 4 ods. 3

Formulár (1)

Čiastočná verejná súťaž z … na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr

Nariadenie (ES) č. 1039/2006

1

2

Členský štát, ktorý predáva cukor v držbe intervenčnej agentúry

Skutočne predané množstvo (v tonách)


(1)  Zašlite faxom na číslo: (32-2) 292 10 34.“


19.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1556/2006

z 18. októbra 2006,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94 týkajúce sa dovozného režimu bravčového mäsa

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 774/94 z 29. marca 1994 o otvorení a stanovení správy určitých colných kvót Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky (1), najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (2), najmä na jeho článok 22,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1432/94 z 22. júna 1994, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných opatrení v sektore bravčového mäsa stanovených nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvára a ustanovuje správa niektorých colných kvót Spoločenstva pre bravčové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty (3) bolo opakovane (4) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 774/94 ku dňu 1. januára 1994 otvorilo nové ročné colné kvóty na niektoré produkty z bravčového mäsa. Uvedené kvóty sa majú uplatňovať na dobu neurčitú.

(3)

Správa opatrení by mala byť založená na dovozných povoleniach. V tejto súvislosti by sa odlišne od postupu z článku 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných povolení s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (5), mali ustanoviť podrobné pravidlá predkladania žiadostí a poskytovania informácií, ktoré sa musia uviesť na žiadostiach a povoleniach. Okrem toho by sa malo prijať opatrenie na vydávanie povolení po období posúdenia, pričom by sa v prípade potreby malo určiť jednotné percento prijatia. V záujme účastníkov trhu je, aby bolo možné stiahnuť žiadosti o povolenia po stanovení akceptačného koeficientu.

(4)

Nariadenie (ES) č. 774/94 ustanovuje, že do určitého množstva je pri dovozoch niektorých produktov z bravčového mäsa výška colnej sadzby na úrovni 0 %. Predmetné množstvo by sa malo rozložiť počas jedného roka, aby sa zabezpečila pravidelnosť dovozov.

(5)

V záujme zjednodušenia obchodovania medzi Spoločenstvom a tretími krajinami musí byť umožnené dovážať výrobky z bravčového mäsa bez povinnosti dovážať z krajiny pôvodu, čo však musí byť zo štatistických dôvodov uvedené v kolónke 8 dovozného povolenia.

(6)

Aby sa zabezpečila primeraná správa dovozných režimov, Komisia potrebuje presné informácie od členských štátov o množstvách, ktoré sa skutočne doviezli. Za účelom zrozumiteľnosti je potrebné používať jednotný model oznamovania množstiev medzi členskými štátmi a Komisiou.

(7)

Mala by sa stanoviť výška zábezpeky k dovozným povoleniam, aby sa zabezpečila dôkladná správa systému. Keďže v sektore bravčového mäsa hrozí riziko možných špekulácií v systéme, mali by sa ustanoviť presné podmienky upravujúce prístup obchodných subjektov k uvedenému systému.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Všetky dovozy produktov do Spoločenstva uvedených v prílohe I a podľa colných kvót otvorených v článku 2 nariadenia (ES) č. 774/94 podliehajú predloženiu dovozného povolenia.

Množstvo výrobkov, ktoré majú úžitok z tohto režimu a výška colnej sadzby sú stanovené v prílohe I.

Článok 2

Množstvo stanovené v prílohe I sa rozloží na celý rok nasledovne:

25 % v období od 1. januára do 31. marca,

25 % v období od 1. apríla do 30. júna,

25 % v období od 1. júla do 30. septembra,

25 % v období od 1. októbra do 31. decembra.

Článok 3

Dovozné povolenia, na ktoré sa vzťahuje článok 1, podliehajú týmto ustanoveniam:

a)

Žiadatelia o dovozné povolenia musia byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré v čase podávania žiadostí môžu pred príslušnými orgánmi v členských štátoch vierohodne dokázať, že v sektore bravčového mäsa aktívne obchodovali s tretími krajinami najmenej počas predchádzajúcich 12 mesiacov. Maloobchodné zariadenia alebo reštaurácie predávajúce svoje produkty konečným spotrebiteľom sa však z využívania výhod tohto režimu vylučujú.

b)

Žiadosť o povolenie musí obsahovať poradové číslo a môže sa vzťahovať na produkty, ktoré patria pod dva rozličné kódy kombinovanej nomenklatúry (KN) a pochádzajú z jednej krajiny. V takých prípadoch sa všetky kódy KN musia uviesť v kolónke 16 a ich opisy v kolónke 15; žiadosť o povolenie sa musí vzťahovať najmenej na 20 ton a najviac na 20 % množstva uvoľneného na obdobie upresnené v článku 2.

c)

V kolónke 8 žiadostí o povolenia a povolení sa uvádza krajina pôvodu.

d)

V kolónke 20 žiadostí o povolenie a v povoleniach sa uvedie jeden z údajov uvedených v prílohe II časti A.

e)

V kolónke 24 povolení sa uvedie jeden z údajov uvedených v prílohe II časti B.

Článok 4

1.   Žiadosti o povolenia sa podávajú počas prvých siedmich dní mesiaca, ktorý predchádza každému obdobiu určenému v článku 2.

2.   Platné sú iba tie žiadosti o povolenia, v ktorých žiadateľ písomne vyhlási, že v členskom štáte, v ktorom svoju žiadosť podáva, ani v ostatných členských štátoch nepodal, a vzhľadom na príslušné obdobie sa zaväzuje, že nepodá žiadne žiadosti na produkty uvedené v prílohe I.

Ak žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť týkajúcu sa produktov uvedených v prílohe I, všetky žiadosti od tohto žiadateľa sú neplatné.

Každý žiadateľ však môže podať niekoľko žiadostí o dovozné povolenia na produkty uvedené v prílohe I, ak tieto produkty majú pôvod v rôznych krajinách. Žiadosti, z ktorých každá sa vzťahuje na inú krajinu pôvodu, sa príslušnému orgánu členského štátu predložia spolu. Žiadosti sa posúdia vzhľadom na maximálne množstvá uvedené v článku 3 písm. b) a vzhľadom na uplatnenie pravidla jednej žiadosti vyplývajúceho z druhého pododseku tohto odseku.

3.   Členské štáty informujú Komisiu o žiadostiach podaných na každý dotknutý produkt v tretí pracovný deň po ukončení obdobia na podávanie žiadostí. Toto oznámenie zahŕňa zoznam žiadateľov a informáciu o množstvách, o ktoré sa požiadalo.

Všetky oznámenia vrátane oznámení o tom, že neboli podané žiadne žiadosti, sa v stanovený pracovný deň pošlú elektronicky. V prípadoch, keď neboli podané žiadne žiadosti, sa použije vzor uvedený v prílohe III a v prípadoch, keď žiadosti boli podané, vzory uvedené v prílohách III a IV.

4.   Komisia čo najskôr rozhodne, do akej miery sa môžu prideliť množstvá uvedené v žiadostiach podľa článku 3.

Ak množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadané povolenia, prekročia množstvá, ktoré sú k dispozícii, Komisia určí jednotné percento prijatia žiadaných množstiev. V prípade, že toto percento je nižšie ako 5 %, Komisia môže zamietnuť všetky žiadosti a zodpovedajúca zábezpeka sa ihneď uvoľní.

5.   Vývozca môže do 10 pracovných dní po uverejnení jednotného percenta prijatia v Úradnom vestníku Európskej únie svoju žiadosť o povolenia stiahnuť, ak uplatnenie tohto pomerného zníženia vedie k stanoveniu množstva menšieho ako 20 ton. Členské štáty oznámia Komisii v priebehu nasledujúcich 5 dní stiahnutie žiadosti o povolenia a zodpovedajúca zábezpeka sa ihneď uvoľní.

6.   Komisia vypočíta zostávajúce množstvo, ktoré sa pričlení k množstvu, ktoré je k dispozícii v nasledujúcom období toho istého roku.

7.   Povolenia sa vydajú čo najskôr po rozhodnutí Komisie.

8.   Vydané povolenia sú platné na celom území Spoločenstva.

9.   Pred koncom štvrtého mesiaca, ktorý nasleduje po ročnom období definovanom v prílohe I, oznamujú členské štáty Komisii množstvá skutočne dovezených výrobkov podľa tohto nariadenia za uvedené obdobie.

Všetky oznámenia vrátane oznámení, že sa neuskutočnil žiaden dovoz, sa vykonávajú podľa vzoru uvedeného v prílohe V.

Článok 5

Na účely článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú dovozné povolenia platné počas 150 dní odo dňa ich skutočného vydania.

Povolenia sú však neplatné po 31. decembri roku vydania.

Dovozné povolenia vydané v zmysle tohto nariadenia sú neprenosné.

Článok 6

K žiadosti o dovozné povolenie na všetky výrobky uvedené v prílohe I sa vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 20 EUR na 100 kilogramov.

Článok 7

Nariadenie (ES) č. 1291/2000 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tohto nariadenia.

Na základe výnimky z článku 8 ods. 4 uvedeného nariadenia však množstvo dovážané podľa tohto nariadenia nesmie presiahnuť množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 dovozného povolenia. Číslo 0 sa podľa toho uvádza v kolónke 19 povolenia.

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 1432/94 sa ruší.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2006

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 91, 8.4.1994, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2198/95 (Ú. v. ES L 221, 19.9.1995, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(3)  Ú. v. ES L 156, 23.6.1994, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 341/2005 (Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2005, s. 28).

(4)  Pozri prílohu VI.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 410/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 7).


PRÍLOHA I

COLNÁ SADZBA 0 %

(t)

Poradové číslo

Kód KN

Od 1. januára do 31. decembra

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

7 000


ANNEXE II

ČASŤ A

Údaje podľa článku 3 písm. d):

:

po španielsky

:

Reglamento (CE) no 1556/2006

:

po česky

:

Nařízení (ES) č. 1556/2006

:

po dánsky

:

Forordning (EF) nr. 1556/2006

:

po nemecky

:

Verordnung (EG) Nr. 1556/2006

:

po estónsky

:

Määrus (EÜ) nr 1556/2006

:

po grécky

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1556/2006

:

po anglicky

:

Regulation (EC) No 1556/2006

:

po francúzsky

:

règlement (CE) no 1556/2006

:

po taliansky

:

Regolamento (CE) n. 1556/2006

:

po lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 1556/2006

:

po litovsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 1556/2006

:

po maďarsky

:

1556/2006/EK rendelet

:

po maltsky

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006

:

po holandsky

:

Verordening (EG) nr. 1556/2006

:

po poľsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 1556/2006

:

po portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 1556/2006

:

po slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 1556/2006

:

po slovinsky

:

Uredba (ES) št. 1556/2006

:

po fínsky

:

Asetus (EY) N:o 1556/2006

:

po švédsky

:

Förordning (EG) nr 1556/2006

ČASŤ B

Údaje podľa 3 písm. e):

:

po španielsky

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1556/2006

:

po česky

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1556/2006

:

po dánsky

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1556/2006

:

po nemecky

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1556/2006

:

po estónsky

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1556/2006 on kinnitatud 0 % tollimaks

:

po grécky

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1556/2006

:

po anglicky

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1556/2006

:

po francúzsky

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) 1556/2006

:

po taliansky

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006

:

po lotyšsky

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1556/2006

:

po litovsky

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1556/2006

:

po maďarsky

:

0 %-os vámtétel a(z) 1556/2006/EK rendelet alapján

:

po maltsky

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006

:

po holandsky

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1556/2006

:

po poľsky

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1556/2006

:

po portugalsky

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1556/2006

:

po slovensky

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1556/2006

:

po slovinsky

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1556/2006

:

po fínsky

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1556/2006 mukaisesti

:

po švédsky

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1556/2006


PRÍLOHA III

Oznámenie v súlade s nariadením (ES) č. 1556/2006, článkom 4 ods. 3

Žiadosť o dovozné povolenie

Na odoslanie členskými štátmi na nasledujúcu e-mailovú adresu:

AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu

alebo faxom: (32-2) 292 17 39

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

DG AGRI.D.2 – Implementácia trhových opatrení

Sektor bravčového mäsa

Žiadosť o dovozné povolenie s 0 % colnou sadzbou

Dátum

Obdobie

Členský štát:

Odosielateľ:

Kontaktná osoba:

Tel.:

Fax:

E-mailová adresa:

 

 


Poradové číslo

Požadované množstvo v tonách produktu

09.4046

 


PRÍLOHA IV

Oznámenie v súlade s nariadením (ES) č. 1556/2006, článkom 4 ods. 3

Žiadosť o dovozné povolenie

Na odoslanie členskými štátmi na nasledujúcu e-mailovú adresu:

AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu

alebo faxom: (32-2) 292 17 39

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

DG AGRI.D.2 – Implementácia trhových opatrení

Sektor bravčového mäsa

Žiadosť o dovozné povolenie s 0 % colnou sadzbou

Dátum

Obdobie

Členský štát:

 

 


Poradové číslo

Kód KN

Žiadateľ (meno a adresa)

Žiadané množstvo

(t)

09.4046

 

 

 

Spolu v tonách produktu

 


PRÍLOHA V

Oznámenie v súlade s nariadením (ES) č. 1556/2006, článkom 4 ods. 9

Skutočne dovezené množstvá

Na odoslanie členskými štátmi na nasledujúcu e-mailovú adresu:

AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu

alebo faxom: (32-2) 292 17 39

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

DG AGRI.D.2 – Implementácia trhových opatrení

Sektor bravčového mäsa

Členský štát:


Poradové číslo

Skutočne dovezené množstvo

Krajina pôvodu

 

 

 


PRÍLOHA VI

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 1432/94

(Ú. v. ES L 156, 23.6.1994, s. 14)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1593/95

(Ú. v. ES L 150, 1.7.1995, s. 94)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2068/96

(Ú. v. ES L 277, 30.10.1996, s. 12)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1377/2000

(Ú. v. ES L 156, 29.6.2000, s. 30)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1006/2001

(Ú. v. ES L 140, 24.5.2001, s. 13)

iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 2083/2004

(Ú. v. EÚ L 360, 7.12.2004, s. 12)

iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2005

(Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2005, s. 28)

iba článok 1


PRÍLOHA VII

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1432/94

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 prvý odsek

článok 2

článok 2 druhý odsek

článok 3

článok 3

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 2 prvý pododsek prvá veta

článok 4 ods. 2 prvý pododsek

článok 4 ods. 2, prvý pododsek druhá veta

článok 4 ods.2 druhý pododsek

článok 4 ods. 2 prvý pododsek tretia a štvrtá veta a druhý pododsek

článok 4 ods. 2 tretí pododsek

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 4 prvý a druhý pododsek

článok 4 ods. 4 prvý a druhý pododsek

článok 4 ods. 4 tretí pododsek

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 4 štvrtý pododsek

článok 4 ods. 6

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 7

článok 4 ods. 6

článok 4 ods. 8

článok 4 ods. 7

článok 4 ods. 9

články 5, 6 a 7

články 5, 6 a 7

článok 8

článok 8

článok 9

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha III

príloha IV

príloha IV

príloha V

príloha VI

príloha VII


19.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1557/2006

z 18. októbra 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1952/2005, pokiaľ ide o registráciu zmlúv a oznamovanie údajov v sektore chmeľu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1952/2005 z 23. novembra 2005 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom, ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82 (1), a najmä na štvrtú a piatu odrážku jeho článku 17,

keďže:

(1)

V dôsledku prijatia nariadenia (ES) č. 1952/2005 treba v záujme jasnosti a racionálnosti zrušiť nariadenie Komisie (EHS) č. 776/73 z 20. marca 1973 o registrácii zmlúv a oznamovaní údajov, ktoré sa týkajú chmeľu (2), a nahradiť ho novým znením.

(2)

Článkom 14 nariadenia (ES) č. 1952/2005 sa ustanovuje, že každá zmluva o dodávke chmeľu vypestovaného v Spoločenstve uzavretá medzi producentom alebo organizáciou producentov na jednej strane a kupujúcim na strane druhej sa musí zaregistrovať. Treba preto stanoviť podrobné pravidlá tejto registrácie.

(3)

Dodávky uskutočnené podľa zmlúv uzavretých vopred, ktoré sa uvádzajú v článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1952/2005, nemusia zodpovedať dohodnutým ustanoveniam, hlavne čo sa týka množstva. Na získanie presných informácií o odbyte chmeľu je preto potrebné registrovať aj tieto dodávky.

(4)

Na uľahčenie registrácie zmlúv uzavretých vopred by bolo treba ustanoviť, že tieto zmluvy by sa mali uzatvárať písomne a oznamovať orgánu, ktorý určí každý členský štát.

(5)

V prípade zmlúv, ktoré neboli uzatvorené vopred, treba registráciu vykonať na základe duplikátov zaplatených faktúr uskutočnených dodávok, pokiaľ iné doklady chýbajú.

(6)

Článkom 15 nariadenia (ES) č. 1952/2005 sa ustanovuje, že členské štáty a Komisia si navzájom oznamujú informácie potrebné na uplatňovanie uvedeného nariadenia. Je potrebné ustanoviť podrobné podmienky tohto oznamovania.

(7)

V Írsku viac neexistuje produkcia chmeľu, v záujme jasnosti a racionálnosti by teda bolo treba zrušiť nariadenie Komisie (EHS) č. 1375/75 z 29. mája 1975 o opatreniach pri uznávaní organizácií pestovateľov chmeľu v Írsku (3).

(8)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre chmeľ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Len zmluvy týkajúce sa chmeľu zbieraného na území príslušného členského štátu sa zaregistrujú podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1952/2005.

Článok 2

Orgán určený členským štátom v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1952/2005 zaregistruje všetky uskutočnené dodávky, pričom rozlišuje medzi zmluvami uzavretými vopred, ktoré sa uvádzajú v článku 14 ods. 2 uvedeného nariadenia, a ostatnými zmluvami.

Článok 3

Zmluvy uzavreté vopred sa vypracujú písomne. Producent alebo organizácia uznaná producentmi odovzdá jeden exemplár každej zmluvy uzavretej vopred orgánu uvedenému v článku 2 do jedného mesiaca od dátumu jej uzatvorenia.

Článok 4

Zmluvy, ktoré nie sú uzavreté vopred, sa zaregistrujú na základe duplikátu zaplatenej faktúry, ktorú predajca odovzdá orgánu uvedenému v článku 2.

Predajca môže tieto duplikáty odovzdávať priebežne alebo naraz, v každom prípade pred 15. marcom.

Článok 5

Najneskôr do 15. apríla roku nasledujúceho po príslušnom roku úrody členské štáty Komisii elektronicky podávajú informácie o každej úrode ustanovené v prílohe.

Článok 6

Nariadenia (EHS) č. 776/73 a (EHS) č. 1375/75 sa týmto zrušujú.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 3.12.2005, s. 29.

(2)  Ú. v. ES L 74, 22.3.1973, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1516/77 (Ú. v. ES L 169, 7.7.1977, s. 12).

(3)  Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 27.


PRÍLOHA

CHMEĽ: Zmluvy uzavreté vopred a bilancia úrody

Informácie, ktoré sa majú oznámiť Komisii najneskôr do 15. apríla roku nasledujúceho po príslušnom roku úrody

 

Úroda:

 

Členský štát, ktorý podáva vyhlásenie:

 

Horký cheľ

Aromatický chmeľ

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

MNOŽSTVO CHMEĽU, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ ZMLUVY UZAVRETÉ VOPRED NA PRÍSLUŠNÚ ÚRODU (v tonách)

Image

Image

 

2.   

DODÁVKY CHMEĽU:

2.1   

V rámci zmlúv uzavretých vopred

2.1.1.

Dodané množstvo (v tonách)

 

 

 

2.1.2.

Priemerná cena (1) [EUR na kg (2)]

 

 

 

2.2   

V rámci iných zmlúv

2.2.1.

Dodané množstvo (v tonách)

 

 

 

2.2.2.

Priemerná cena (1) [EUR na kg (2)]

 

 

 

2.3

Celkové dodané množstvo (v tonách)

 

 

 

3.

NEPREDANÉ MNOŽSTVO CHMEĽU (v tonách)

 

 

 

4.   

ALFA KYSELINA:

4.1

Produkcia alfa kyseliny (v tonách)

 

 

 

4.2

Priemerný obsah alfa kyseliny (v %)

 

 

 

5.   

PLOCHA POKRYTÁ CHMEĽOM (v hektároch)

5.1

Celková plocha zberu

 

 

 

5.2.

Celková plocha novo osadených pozemkov (rok úrody)

 

 

 

6.

POČET POĽNOHOSPODÁROV PRODUKUJÚCICH CHMEĽ

Image

Image

 

7.

MNOŽTSVO CHMEĽU, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ ZMLUVY UZAVRETÉ VOPRED NA BUDÚCU ÚRODU (v tonách)

Image

Image

 


(1)  Cena pri výstupe z poľnohospodárskej prevádzky.

(2)  Členské štáty, ktoré používajú národnú menu, uplatnia výmenný kurz z 1. januára roku nasledujúceho po príslušnej úrode.


19.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1558/2006

z 18. októbra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2799/1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa poskytovania finančnej pomoci na odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko určené na výkrm zvierat a na predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 15,

keďže:

(1)

V článku 7 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 (2) sa stanovuje výška pomoci pre odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko určené na výkrm zvierat s ohľadom na faktory uvedené v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999. Vzhľadom na nárast trhových cien sušeného odstredeného mlieka na vnútornom trhu a na nárast trhových cien konkurujúcich bielkovín, zníženie zásob sušeného odstredeného mlieka a pozitívnu situáciu v oblasti cien teľacieho mäsa by sa mala stanoviť nulová výška pomoci na tak dlho, kým bude pretrvávať súčasná situácia.

(2)

Nariadenie (ES) č. 2799/1999 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky neposkytol stanovisko v rámci časovej lehoty stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 7 nariadenia (ES) č. 2799/1999 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Finančná pomoc sa ustanovuje v tejto výške:

a)

0,00 EUR za 100 kg odstredeného mlieka s obsahom bielkovín v netukovej sušine najmenej 35,6 %;

b)

0,00 EUR za 100 kg odstredeného mlieka s obsahom bielkovín v netukovej sušine nižším než 35,6 %, ale nie nižším než 31,4 %;

c)

0,00 EUR za 100 kg sušeného odstredeného mlieka s obsahom bielkovín v netukovej sušine najmenej 35,6 %;

d)

0,00 EUR za 100 kg sušeného odstredeného mlieka s obsahom bielkovín v netukovej sušine nižším než 35,6 %, ale nie nižším než 31,4 %.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1018/2006 (Ú. v. EÚ L 183, 5.7.2006, s. 12).


19.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1559/2006

z 18. októbra 2006

ustanovujúce minimálne požiadavky na kvalitu hrušiek druhu Williams a Rocha v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave v rámci systému výrobných dotácií

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2319/89 z 28. júla 1989 o minimálnych požiadavkách na kvalitu hrušiek druhu Williams a Rocha v náleve a v prírodnej ovocnej šťave pre uplatňovanie schémy pomoci pre výrobu (2) bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Článok 2 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 2201/96 zaviedol schému pomoci pre výrobu určitých výrobkov uvedených v prílohe I.

(3)

Cieľom minimálnych požiadaviek na kvalitu, ktoré majú byť ustanovené, je vyhnúť sa výrobe výrobkov, po ktorých nie je dopyt, alebo výrobkov, ktoré by spôsobovali narúšanie trhu. Požiadavky musia vychádzať z tradičných postupov výroby.

(4)

Požiadavky na kvalitu ustanovené v tomto nariadení predstavujú dodatočné pravidlá uplatňovania okrem ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1535/2003 z 29. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleniny (4).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre výrobky z ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie ustanovuje minimálne požiadavky na kvalitu, ktoré musia spĺňať konzervované hrušky druhu Williams a Rocha v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave, ďalej uvádzané ako „hrušky v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave“, ako je stanovené v článku 2 bode 2 nariadenia (ES) č. 1535/2003.

Článok 2

Na výrobu hrušiek v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave sa používajú iba hrušky druhu Pyrus Communis L., odrody Williams a Rocha. Surovina musí byť čerstvá, zdravá, čistá a vhodná na spracovanie.

Surovina môže byť pred použitím na výrobu hrušiek v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave chladená.

Článok 3

1.   Hrušky v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave sa musia vyrábať jedným zo spôsobov stanoveným v odseku 2.

2.   Na účely tohto nariadenia sú tieto spôsoby stanovené takto:

a)

„celý plod“ znamená celý plod, s jadrom a so stonkou alebo bez stonky,

b)

„polovičky“ znamená plod zbavený jadra rozrezaný na dve približne rovnaké časti,

c)

„štvrtky“ znamená plod zbavený jadra rozrezaný na štyri približne rovnaké časti,

d)

„kúsky“ znamená plod zbavený jadra rozrezaný na viac ako štyri časti v tvare klinu,

e)

„kocky“ znamená plod zbavený jadra narezaný na časti podobné kocke.

3.   Každá nádoba s hruškami v sirupe a/alebo hruškami v prírodnej ovocnej šťave obsahuje iba jeden spôsob delenia plodu a plody alebo ich kúsky majú takmer jednotnú veľkosť. V nádobe sa nesmie nachádzať žiadny iný druh ovocia.

4.   Farba hrušiek v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave je charakteristická pre odrodu Williams alebo Rocha. Slabé ružové sfarbenie sa nepovažuje za chybu. Hrušky s obsahom zvláštnych prísad sa považujú za charakteristickú farbu, ak nemajú neprimerane zmenenú farbu z použitých prísad.

5.   Hrušky v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave sú bez cudzorodých materiálov iných ako rastlinného pôvodu a bez cudzích chutí a vôní. Plody sú mäsité a môžu byť rôznej mäkkosti, ale nesmú byť priveľmi mäkké ani priveľmi tvrdé.

6.   Hrušky v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave takmer neobsahujú:

a)

cudzorodé látky rastlinného pôvodu;

b)

šupky;

c)

chybné kúsky.

Celé plody, polovičky a štvrtky sú tiež takmer bez mechanicky poškodených kúskov.

Článok 4

1.   Ovocie alebo jeho kusy sa považujú za takmer rovnakej veľkosti, ak hmotnosť najväčšieho kúska v nádobe nie je väčšia, ako dvojnásobok hmotnosti najmenšieho kúska.

Ak je v nádobe menej ako 20 kúskov, možno jeden kúsok zanedbať. Pri určovaní najmenších a najväčších kúskov sa zlomené kúsky neberú do úvahy.

2.   Hrušky v sirupe a/alebo hrušky v prírodnej ovocnej šťave sa považujú za také, ktoré vyhovujú článku 3 ods. 6, ak nie sú prekročené tieto odchýlky:

 

Ponuka

Celé, polovice, štvrtky

Iné

Chybné kúsky

15 % počtu

1,5 kg

Mechanicky poškodené kúsky

10 % počtu

nevzťahuje sa

Šupka

100 cm2 celkovej plochy

100 cm2 celkovej plochy

Cudzorodý materiál rastlinného pôvodu:

 

 

materiál jadra

10 celkov

10 celkov

voľné hruškové semená

80 kusov

80 kusov

iný materiál, vrátane voľného materiálu jadra

60 kusov

60 kusov

Povolené odchýlky okrem odchýlok stanovených percentuálne podľa počtu sú na 10 kilogramov odkvapkanej čistej váhy.

Jadrá sa nepovažujú za nedostatok v prípade celých hrušiek s jadrom.

3.   Na účely odseku 2:

a)

„chybné kúsky“ znamenajú plod so zmenenou farbou na povrchu alebo škvrnami, ktoré rozhodne kontrastujú s celkovou farbou a ktoré môžu prenikať do dužiny, najmä podliatiny, odreniny a tmavé fľaky;

b)

„mechanicky poškodené kúsky“ znamenajú kúsky, ktoré boli rozdelené na rôzne ohraničené časti, a všetky takéto časti, ktoré sa rovnajú veľkosti kúsku plnej veľkosti, sa považujú za celý plod alebo kúsky, ak bolo zmenšenie také rozsiahle, že ukazuje závažné poškodenia na povrchu, ktoré významne zhoršujú vzhľad;

c)

„šupka“ znamená tak šupku priliehajúcu k dužine hrušky, ako aj šupku nachádzajúcu sa voľne v nádobe;

d)

„cudzorodý materiál rastlinného pôvodu“ znamená rastlinné materiály, ktoré sú nežiaduce pre samotný plod alebo ktoré sú pripojené k dužine plodu, ale mali byť počas spracovania odstránené, najmä materiál jadra, hruškové semená, stonky a listy a ich kusy. Šupka sa však vylučuje;

e)

„materiál jadra“ znamená bunky semien alebo ich časti priliehajúce k plodu alebo oddelené, bez semien alebo s nimi. Kúsky jadra sa považujú sa rovnocenné jednému kúsku, ak sa ich spočítaním kúsky rovnajú približne polovičke jadra;

f)

„voľné hruškové semená“ znamenajú semená, ktoré sa nenachádzajú v materiáli jadra, ale sú voľne v nádobe.

Článok 5

1.   Hrušky a sirup a/alebo prírodná ovocná šťava v nádobe zaberajú najmenej 90 % objemu tekutiny nádoby.

2.   Čistá hmotnosť odkvapkaného ovocia sa v priemere rovná najmenej týmto percentám objemu tekutiny nádoby v gramoch:

Štýl

Nádoby s menovitou kapacitou tekutiny

425 ml alebo viac

menej ako 425 ml

Celé

50

46

Polovičky

54

46

Štvrtky

56

46

Kúsky

56

46

Kocky

56

50

3.   Ak sú hrušky v sirupe a/alebo hrušky v prírodne ovocnej šťave balené v sklených nádobách, pred výpočtom percent uvedených v odsekoch 1 a 2 sa objem tekutiny zníži o 20 mililitrov.

4.   Každá nádoba sa označí odkazom, ktorý udáva dátum a rok výroby a spracovateľa. Označenie, ktoré môže mať podobu znaku, schvaľujú príslušné úrady členského štátu, v ktorom sa výroba vykonáva.

Tieto úrady môžu prijať dodatočné ustanovenia o samotnom označení.

Článok 6

Spracovateľ denne a v pravidelných lehotách počas obdobia spracovania overuje, či hrušky v sirupe a/alebo hrušky v prírodnej ovocnej šťave spĺňajú požiadavky na splnenie podmienok pomoci. Výsledok overovania sa zaznamenáva.

Článok 7

Nariadenie (EHS) č. 2319/89 sa ruší.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. ES L 220, 29.7.1989, s. 51. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 996/2001 (Ú. v. ES L 139, 23.5.2001, s. 9).

(3)  Pozri prílohu I.

(4)  Ú. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1663/2005 (Ú. v. EÚ L 267, 12.10.2005, s. 22).


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2319/89

(Ú. v. ES L 220, 29.7.1989, s. 51)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 996/2001

(Ú. v. ES L 139, 23.5.2001, s. 9)

iba článok 2


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

nariadenie (EHS) č. 2319/89

toto nariadenie

články 1 až 4

články 1 až 4

článok 5 ods. 1, 2 a 3

článok 5 ods. 1, 2 a 3

článok 5 ods. 4 prvá veta

článok 5 ods. 4 prvý pododsek prvá veta

článok 5 ods. 4 druhá veta prvá časť

článok 5, ods. 4 prvý pododsek druhá veta

článok 5 ods. 4 druhá veta druhá časť

článok 5 ods. 4 druhý pododsek

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

článok 8 prvý pododsek

článok 8

článok 8 druhý pododsek

príloha I

príloha II


19.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1560/2006

z 18. októbra 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2006/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1002/2006 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1552/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 179, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 287, 18.10.2006, s. 30.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 19. októbra 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

25,13

3,75

1701 11 90 (1)

25,13

8,97

1701 12 10 (1)

25,13

3,61

1701 12 90 (1)

25,13

8,54

1701 91 00 (2)

32,66

8,90

1701 99 10 (2)

32,66

4,54

1701 99 90 (2)

32,66

4,54

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


19.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1561/2006

z 18. októbra 2006

o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002, ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT), a zrušujúce nariadenie (ES) č. 1706/98 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2247/2003 z 19. decembra 2003, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT) (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Prvý článok nariadenia (ES) č. 2247/2003 ustanovuje možnosť vydania dovozných certifikátov pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie. Avšak dovoz nesmie prekročiť množstvo stanovené pre každú tretiu krajinu.

(2)

Žiadosti o vydanie certifikátov, predložené v období od 1. do 10. októbra 2006, vyjadrené v množstve vykosteného mäsa, v zmysle nariadenia (ES) č. 2247/2003 nepresahujú, pre výrobky pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie, uplatniteľné množstvá pre tieto krajiny. Preto možno vydať dovozné certifikáty na žiadané množstvá.

(3)

V tejto súvislosti je potrebné stanoviť množstvá, na ktoré možno žiadať certifikáty od 1. novembra 2006, v celkovom rozsahu 52 100 t.

(4)

Je užitočné pripomenúť, že toto nariadenie neodporuje uplatňovaniu smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972, týkajúcej sa hygienických problémov a hygienickej polície v súvislosti s dovozom zvierat hovädzieho, bravčového, ovčieho a kozieho druhu, čerstvého mäsa alebo výrobkov vyrobených z mäsa pochádzajúceho z tretích krajín (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nasledujúce členské štáty udeľujú dňa 21. októbra 2006 dovozné certifikáty týkajúce sa výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, vyjadrených v hmotnosti vykosteného mäsa, pochádzajúcich z niektorých zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti, pre množstvá a krajiny pôvodu uvedené nižšie:

 

Nemecko:

100 t pochádzajúcich z Botswany,

270 t pochádzajúcich z Namíbie,

 

Spojené kráľovstvo:

100 t pochádzajúcich z Botswany,

100 t pochádzajúcich z Namíbie.

Článok 2

Žiadosti o udelenie certifikátov sa môžu podávať v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2247/2003 počas prvých desiatich dní mesiaca novembra 2006 pre nasledujúce množstvá vykosteného hovädzieho mäsa:

Botswana:

14 159 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazijsko:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

7 122 t.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

19.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/30


ROZHODNUTIE RADY

z 1. septembra 2006

o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzí Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, v mene Spoločenstva

(2006/700/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 133 a 170, v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Komisia dojednala s Kórejskou republikou Dohodu o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS), ďalej len „dohoda“.

(2)

S výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu by sa dohoda parafovaná 12. januára 2006 mala podpísať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Podpis Dohody o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva, s výhradou rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú podpísať dohodu v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia.

V Bruseli 1. septembra 2006

Za Radu

predseda

E. TUOMIOJA


DOHODA O SPOLUPRÁCI

na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

a

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ďalej len „členské štáty“,

na jednej strane a

KÓREJSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Kórea“,

na strane druhej,

ďalej len spoločne „strany“,

BERÚC DO ÚVAHY spoločné záujmy v rozvoji globálneho satelitného navigačného systému (ďalej len „GNSS“) na civilné využitie,

UZNÁVAJÚC význam systému Galileo ako príspevku k navigačnej a informačnej štruktúre v Európskom spoločenstve a v Kórei,

UZNÁVAJÚC pokročilú úroveň činností Kórey v oblasti satelitnej navigácie,

BERÚC DO ÚVAHY rastúci rozvoj aplikácií GNSS v Kórei, v Európe a v iných oblastiach sveta,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Cieľ dohody

Cieľom dohody je podporiť, uľahčiť a posilniť spoluprácu medzi stranami v civilnej globálnej satelitnej navigácii v rámci európskych a kórejských príspevkov k civilnému globálnemu satelitnému navigačnému systému (GNSS).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„Rozširujúce služby“ znamenajú regionálne a miestne mechanizmy, ako je Európsky prekryvný systém geostacionárnej navigácie (European Geostationary Navigation Overlay System – EGNOS). Tieto mechanizmy umožňujú užívateľom GNSS získať vyššiu výkonnosť, najmä väčšiu presnosť, dostupnosť, integritu a spoľahlivosť.

b)

„Galileo“ znamená nezávislý civilný európsky systém globálnej satelitnej navigácie a časového riadenia, ktorý je pod civilnou kontrolou a je určený na poskytovanie služieb GNSS, ktoré navrhlo a vypracovalo Spoločenstvo, jeho členské štáty a Európska vesmírna agentúra. Prevádzka systému Galileo sa môže zveriť súkromnému subjektu. Galileo plánuje poskytnúť služby s otvoreným prístupom, s komerčným zameraním, na ochranu ľudského života a na pátranie a záchranu, ako aj zabezpečenú regulovanú verejnú službu s obmedzeným prístupom určenú na pokrytie potrieb oprávnených užívateľov z verejného sektora.

c)

„Miestne prvky systému Galileo“ sú miestne mechanizmy, ktoré poskytujú užívateľom signálov navigácie a časového riadenia prostredníctvom satelitného systému Galileo vstupné informácie, ktoré sú dodatkom k informáciám pochádzajúcim z hlavnej používanej konštelácie. Miestne prvky sa môžu zaviesť na dosiahnutie dodatočného výkonu v okolí letísk, námorných prístavov a v mestskom prostredí alebo v iných zemepisne náročných prostrediach. Galileo poskytne všeobecné modely pre miestne prvky.

d)

„Zariadenie globálnej navigácie, určovania polohy a časového riadenia“ znamená akékoľvek zariadenie civilných koncových užívateľov určené na prenos, prijímanie alebo spracovávanie signálov satelitnej navigácie alebo časového riadenia s cieľom poskytnúť službu alebo umožniť využitie rozširujúcich služieb.

e)

„Regulačné opatrenie“ znamená akýkoľvek právny predpis, nariadenie, pravidlo, postup, rozhodnutie, politiku alebo správne konanie.

f)

„Interoperabilita“ znamená situáciu na úrovni užívateľa, v ktorej môže prijímač duálneho systému zároveň využiť signály pochádzajúce z oboch systémov s cieľom získať výkon, ktorý je rovnaký alebo vyšší ako výkon dosiahnutý s použitím jediného systému.

g)

„Duševné vlastníctvo“ sa používa v zmysle článku 2 Dohovoru o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva podpísaného 14. júla 1967 v Štokholme.

h)

„Zodpovednosť“ znamená právnu zodpovednosť fyzickej alebo právnickej osoby za náhradu škody spôsobenej inej fyzickej alebo právnickej osobe v súlade s osobitnými právnymi zásadami a pravidlami. Táto povinnosť môže byť stanovená v dohode (zmluvná zodpovednosť) alebo v právnej norme (nezmluvná zodpovednosť).

i)

„Utajované informácie“ sú informácie, ktoré pochádzajú z EÚ alebo sa prijali od členských štátov, krajín mimo EÚ alebo medzinárodných organizácií, vyžadujú ochranu pred neoprávneným odhalením, ktoré môže v rôznej miere poškodiť vnútroštátnu bezpečnosť strán alebo jednotlivých členských štátov. Ich utajenie je označené klasifikáciou utajenia. Takéto informácie sú utajované v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi a musia byť chránené pred akoukoľvek stratou dôvernosti, integrity a dostupnosti.

Článok 3

Zásady spolupráce

Strany súhlasia s uplatňovaním týchto zásad spolupráce, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda:

1.

Vzájomný prínos založený na celkovej rovnováhe práv a povinností, vrátane príspevkov.

2.

Partnerstvo v programe Galileo v súlade s postupmi a pravidlami, ktorými sa riadi správa programu Galileo.

3.

Recipročné možnosti na zapojenie sa do činností spolupráce v rámci projektov GNSS na civilné využitie v Európskom spoločenstve a jeho členských štátoch a v Kórei.

4.

Včasná výmena informácií, ktoré môžu ovplyvniť činnosti spolupráce.

5.

Náležitá ochrana práv duševného vlastníctva, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 tejto dohody.

6.

Voľné poskytovanie služieb satelitnej navigácie na územiach strán.

7.

Neobmedzený obchod s tovarom GNSS na územiach strán.

Článok 4

Rozsah činnosti spolupráce

1.   Odvetvia spolupráce v satelitnej navigácii a časovom riadení sú: rádiové spektrum, vedecký výskum a odborná príprava, priemyselná spolupráca, rozvoj obchodu a trhu, normy, certifikácia a regulačné opatrenia, rozšírenia, bezpečnosť, zodpovednosť a pokrytie nákladov. Strany môžu upraviť zoznam v odseku 1 rozhodnutím riadiaceho výboru GNSS ustanoveného podľa článku 14 tejto dohody.

2.   Dohoda nezahŕňa spoluprácu medzi stranami v nasledujúcich oblastiach. Ak sa strany dohodnú, že rozšírenie spolupráce na ktorúkoľvek z nasledujúcich oblastí bude pre nich znamenať vzájomný prínos, bude to vyžadovať rokovania a uzavretie príslušných dohôd medzi stranami:

2.1.

citlivé technológie a zariadenia Galileo, na ktoré sa vzťahujú regulačné opatrenia nešírenia platné v Európskom spoločenstve a jeho členských štátoch;

2.2.

kryptografia a bezpečnosť informácií systému Galileo (Infosec);

2.3.

architektúra bezpečnosti systému Galileo (vesmírny, pozemný a užívateľský segment);

2.4.

vlastnosti kontroly bezpečnosti globálnych segmentov systému Galileo;

2.5.

verejné regulované služby vo fáze definície, vývoja, zavádzania, skúšania a hodnotenia a prevádzky (správa a využívanie) a

2.6.

výmena utajovaných informácií o satelitnej navigácii a o systéme Galileo.

3.   Táto dohoda neovplyvní inštitucionálnu štruktúru ustanovenú v právnych predpisoch Európskeho spoločenstva na účely prevádzky programu Galileo. Táto dohoda neovplyvní ani uplatniteľné regulačné opatrenia, ktorými sa realizujú záväzky nešírenia a pravidlá kontroly vývozu, vrátane kontroly nehmotných prenosov technológií, ani neovplyvní vnútroštátne bezpečnostné opatrenia.

Článok 5

Formy činností spolupráce

1.   Strany v úplnej možnej miere a s ohľadom na svoje uplatniteľné regulačné opatrenia posilnia spoluprácu v rámci tejto dohody s cieľom poskytnúť porovnateľné príležitosti na účasť na svojich činnostiach v odvetviach uvedených v článku 4.

2.   Strany sa dohodli, že činnosti spolupráce budú uskutočňovať tak, ako sa uvádza v článkoch 6 až 13 tejto dohody.

Článok 6

Rádiové spektrum

1.   Stavajúc na minulých úspechoch v rámci Medzinárodnej telekomunikačnej únie sa strany dohodli na pokračovaní spolupráce a na vzájomnej podpore v otázkach rádiového spektra.

2.   V tomto kontexte si strany vymenia informácie o triedení frekvencií a podporia zodpovedajúce prideľovanie frekvencií pre systém Galileo a potenciálny kórejský GNSS vrátane satelitného systému rozširujúcich služieb (SBAS) s cieľom zabezpečiť dostupnosť služieb systému Galileo v prospech užívateľov na celom svete, najmä v Kórei a v Spoločenstve.

3.   Uznávajúc dôležitosť ochrany spektra na rádiovú navigáciu pred narušením a interferenciou sa strany usilujú zistiť zdroje interferencie a snažia sa o vzájomne prijateľné riešenia na boj proti tejto interferencii.

4.   Strany sa dohodli, že podľa článku 14 dajú výboru za úlohu stanoviť vhodný mechanizmus na zabezpečenie účinných kontaktov a spolupráce v tomto odvetví.

5.   Žiadne ustanovenie v tejto dohode nemožno vykladať ako odchýlku od uplatniteľných ustanovení Medzinárodnej telekomunikačnej únie (International Telecommunications Union – ITU), vrátane nariadení o rádiokomunikácii ITU.

Článok 7

Vedecký výskum

Strany podporujú činnosti spoločného výskumu v oblasti GNSS prostredníctvom európskych a kórejských výskumných programov, vrátane rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum a vývoj, výskumných programov Európskej vesmírnej agentúry a ministerstiev a agentúr Kórey, ktoré sa zaoberajú GNSS.

Činnosti spoločného výskumu by mali prispieť k plánovaniu budúceho vývoja GNSS na civilné využitie.

Strany sa dohodli, že podľa článku 14 dajú výboru za úlohu stanoviť vhodný mechanizmus zameraný na zabezpečenie účinných kontaktov a účasti v rámci programov výskumu.

Článok 8

Priemyselná spolupráca

1.   Strany povzbudia a podporia spoluprácu medzi priemyselnými odvetviami oboch strán, predovšetkým prostredníctvom spoločných podnikov a kórejskej účasti v relevantných priemyselných združeniach, ako aj európskej účasti v relevantných kórejských priemyselných združeniach, s cieľom zriadiť systém Galileo a podporiť využívanie a rozvoj aplikácií a služieb systému Galileo.

2.   Strany vytvoria spoločnú poradnú skupinu pre priemyselnú spoluprácu v rámci riadiaceho výboru ustanoveného podľa článku 14 s cieľom preskúmať a viesť spoluprácu na satelitnom vývoji a výrobe, zavádzacích službách, zariadeniach pozemných staníc a aplikačných výrobkoch.

3.   S cieľom uľahčiť priemyselnú spoluprácu strany udelia a zabezpečia náležitú a účinnú ochranu práv duševného vlastníctva v oblastiach a odvetviach súvisiacich s rozvojom a prevádzkou systému Galileo/EGNOS v súlade s príslušnými medzinárodnými normami ustanovenými v dohode TRIPS a medzinárodných dohovoroch, ktorých sú obe strany signatármi, vrátane účinných prostriedkov umožňujúcich uplatňovanie týchto noriem.

4.   Vývoz citlivých materiálov z Kórey do tretích krajín, zvlášť vyvinutých a financovaných v rámci programu Galileo a zaradených príslušným bezpečnostným orgánom programu Galileo pod vývoznú kontrolu, musí Kórea vopred predložiť na schválenie príslušnému bezpečnostnému orgánu programu Galileo. Akákoľvek samostatná dohoda uvedená v článku 4 ods. 2 tejto dohody musí taktiež stanoviť pre strany náležitý mechanizmus na odporúčanie potenciálnych materiálov, ktoré majú podliehať vývoznému povoleniu.

5.   S cieľom prispieť k cieľom dohody strany podporia posilnenie väzieb medzi Európskou vesmírnou agentúrou a ministerstvami a agentúrami Kórey, ktoré sa zaoberajú GNSS.

Článok 9

Rozvoj obchodu a trhu

1.   Strany podporujú obchod a investície v Európe a v Kórei do infraštruktúry satelitnej navigácie, zariadenia, miestnych prvkov a aplikácií systému Galileo.

2.   Na tento účel strany vyvinú úsilie na zvýšenie úrovne verejného povedomia o činnostiach satelitnej navigácie v rámci programu Galileo, určia možné prekážky rastu aplikácií GNSS a prijmú náležité opatrenia na uľahčenie tohto rastu.

3.   Strany zvážia vytvorenie spoločného užívateľského fóra GNSS s cieľom zistiť potreby užívateľov a účinne na ne reagovať.

4.   Táto dohoda neovplyvní práva a povinnosti strán podľa Marakéšskej dohody ustanovujúcej Svetovú obchodnú organizáciu.

Článok 10

Normy, certifikácia a regulačné opatrenia

1.   Uznávajúc hodnotu koordinovaných prístupov v medzinárodnej štandardizácii a certifikácii, pokiaľ ide o služby globálnej satelitnej navigácie, strany budú spoločne podporovať vývoj noriem Galileo a podporovať ich používanie na celom svete s dôrazom na interoperabilitu s inými systémami GNSS.

Jedným z cieľov koordinácie je podporiť široké a inovatívne využitie služieb Galileo ako celosvetovej normy pre navigáciu a časové riadenie na voľne prístupné a komerčné účely, ako aj na ochranu ľudského života. Strany sa dohodli, že vytvoria priaznivé podmienky na vývoj aplikácií Galileo.

2.   S cieľom podporiť a zrealizovať ciele tejto dohody strany prípadne spolupracujú na otázkach satelitného určovania polohy, navigácie a časového riadenia, ktoré sa objavujú najmä v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva, Medzinárodnej námornej organizácie a Medzinárodnej telekomunikačnej únie.

3.   Strany na bilaterálnej úrovni zabezpečia, aby opatrenia súvisiace s technickými normami, s požiadavkami na certifikáciu a udeľovanie licencií a ich postupmi v súvislosti s GNSS netvorili zbytočné prekážky obchodovaniu. Domáce požiadavky sa zakladajú na objektívnych, nediskriminačných a platných transparentných kritériách.

4.   Strany prijmú potrebné regulačné opatrenia, aby sa umožnilo využitie prijímačov systému Galileo, pozemných a vesmírnych segmentov na územiach v rámci ich súdnej právomoci. V tejto súvislosti vláda Kórejskej republiky poskytne systému Galileo v oblasti rádiovej komunikácie rovnako priaznivé zaobchádzanie ako hocijakej inej službe.

5.   Strany podporia účasť kórejských predstaviteľov v európskych organizáciách pre normalizáciu.

Článok 11

Vývoj globálnych a regionálnych pozemných systémov rozširujúcich služieb GNSS

1.   Strany navzájom spolupracujú s cieľom určiť a zaviesť architektúry pozemných systémov umožňujúce optimálne zabezpečiť integritu Galileo/EGNOS, presnosť a kontinuitu služieb Galileo a EGNOS, ako aj interoperabilitu s inými systémami GNSS.

2.   Na tento účel strany spolupracujú na regionálnej úrovni s cieľom implementovať regionálny pozemný systém rozširujúcich služieb, založený na systéme Galileo v Kórei. Takýto regionálny systém má poskytovať regionálne služby integrity, ktoré dopĺňajú služby poskytované globálne v rámci systému Galileo. Strany môžu zvážiť rozšírenie systému EGNOS ako predchodcu vo východoázijskom regióne.

3.   Strany na miestnej úrovni podporia vývoj miestnych prvkov systému Galileo.

Článok 12

Bezpečnosť

1.   Strany budú chrániť globálne navigačné satelitné systémy pred zneužitím, interferenciou, narušením a nepriateľskými činmi.

2.   Strany prijmú všetky uskutočniteľné kroky na zabezpečenie kontinuity a bezpečnosti služieb satelitnej navigácie a súvisiacej infraštruktúry vo svojej súdnej právomoci.

3.   Strany uznávajú, že spolupráca na zaistenie bezpečnosti systému a služieb Galileo je dôležitým spoločným cieľom.

4.   Strany preto vytvoria vhodný konzultačný kanál na riešenie bezpečnostných otázok GNSS.

Praktické opatrenia a postupy určia spoločne príslušné bezpečnostné orgány oboch strán.

Článok 13

Zodpovednosť a pokrytie nákladov

Strany budú spolupracovať na určení a vykonávaní režimu zodpovednosti a opatrení na pokrytie nákladov s cieľom uľahčiť poskytovanie civilných služieb GNSS.

Článok 14

Mechanizmus spolupráce

1.   Koordináciu a podporu činností spolupráce v rámci tejto dohody uskutočňujú vláda Kórejskej republiky v mene Kórey a Európska komisia v mene Spoločenstva a jeho členských štátov.

2.   V súlade s cieľom v článku 1 tieto dva subjekty zriadia riadiaci výbor GNSS, ďalej len „výbor“, pre správu tejto dohody. Tento výbor pozostáva z oficiálnych zástupcov každej strany a vytvorí svoj rokovací poriadok založený na vzájomnej zhode.

K funkciám riadiaceho výboru patrí:

a)

podporovať jednotlivé činnosti spolupráce týkajúce sa dohody, vydávať k nim odporúčania strán a mať nad nimi dohľad;

b)

odporúčať stranám spôsoby posilnenia a zlepšenia spolupráce v súlade so zásadami stanovenými v tejto dohode;

c)

preskúmať účinné fungovanie a vykonávanie tejto dohody a

d)

prerokovať možnosť rozšírenia spolupráce na oblasti, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2.

3.   Výbor sa podľa všeobecného pravidla stretáva raz ročne. Zasadnutia sa konajú striedavo v Spoločenstve a v Kórei. Výnimočné zasadnutia sa môžu zorganizovať na žiadosť ktorejkoľvek zo strán.

Náklady, ktoré vzniknú výboru alebo v jeho mene, znáša strana, ktorú odporučil alebo vymenoval člen alebo členovia výboru. Iné výdavky, ako sú výdavky na cestovné a ubytovanie, ktoré sú priamo spojené so zasadnutiami výboru, znáša hostiteľská strana. Ak to strany uznajú za vhodné, výbor môže vytvoriť spoločné pracovné technické skupiny na riešenie špecifických tém, ako sú napríklad priemyselná spolupráca a štandardizácia.

4.   Strany privítajú potenciálnu účasť Kórey v európskom kontrolnom orgáne GNSS, v súlade s platnými právnymi predpismi Európskeho spoločenstva a modalitami a postupmi riadiacimi takúto účasť.

Článok 15

Financovanie

1.   Ak sa strany inak nedohodnú, každá strana znáša náklady na splnenie jej príslušných povinností podľa tejto dohody. Modality a postupy uvedené v článku 14 ods. 4 zahrnú príslušný finančný príspevok krajiny, ktorá nie je členským štátom EÚ a ktorá sa rozhoduje požiadať o účasť v kontrolnom orgáne, na program Galileo.

2.   Strany prijmú všetky primerané kroky v súlade so svojimi právnymi a správnymi predpismi, aby osobám, kapitálu, materiálu, údajom a zariadeniu, ktoré sa podieľajú na spolupráci alebo sa v nej používajú podľa tejto dohody, uľahčili vstup na svoje územie a pobyt na ňom.

3.   Keď špecifické režimy spolupráce jednej strany poskytujú finančnú podporu účastníkom druhej strany, oslobodia sa všetky takéto granty, finančné príspevky alebo iné formy príspevku od jednej strany účastníkom druhej strany na podporu týchto činností od dane a cla v súlade s právnymi a správnymi predpismi platnými na území každej strany v čase, keď boli tieto granty alebo finančné príspevky udelené.

Článok 16

Výmena informácií

1.   Strany ustanovia správne opatrenia a informačné body s cieľom poskytnúť konzultácie a účinnú realizáciu ustanovení tejto dohody.

2.   Strany podporia ďalšie výmeny informácií týkajúce sa satelitnej navigácie medzi inštitúciami a podnikmi na obidvoch stranách.

Článok 17

Konzultácie a riešenia sporov

1.   Strany ihneď konzultujú na žiadosť ktorejkoľvek z nich akúkoľvek otázku, ktorá vyplýva z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody. Akékoľvek spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa urovnávajú priateľskými konzultáciami medzi stranami.

2.   Odsek 1 nebráni stranám využiť postupy urovnania sporu v rámci dohôd WTO.

Článok 18

Nadobudnutie platnosti a ukončenie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň v mesiaci nasledujúcom po dni, keď strany oznámia ukončenie potrebných postupov na tento účel. Oznámenia musia poslať Rade Európskej únie, ktorá je depozitárom tejto dohody.

2.   Ukončenie platnosti tejto dohody neovplyvní platnosť alebo trvanie akýchkoľvek opatrení, ktoré sa v rámci nej vykonali, ani akékoľvek špecifické práva a povinnosti, ktoré vznikli v oblasti práv duševného vlastníctva.

3.   Túto dohodu možno zmeniť a doplniť po vzájomnej písomnej dohode strán. Akékoľvek zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť prvý deň v mesiaci nasledujúcom po dni, keď strany oznámia depozitárovi ukončenie potrebných postupov na tento účel.

4.   Táto dohoda zostáva v platnosti na obdobie piatich rokov a zostane v platnosti ďalej, pokiaľ ju ktorákoľvek zo strán neukončí na konci počiatočného päťročného obdobia. Ktorákoľvek zo strán môže túto dohodu ukončiť hocikedy potom písomným oznámením druhej strane s najmenej šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a kórejskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la Republique française

Image

Thar cheani Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta’ Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Osterreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

For Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per Ia Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitâ Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vagnar

Image

Image

Image

Image