ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 283

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
14. októbra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1532/2006 z 12. októbra 2006 o podmienkach pre určité dovozné kvóty na hovädzie mäso vysokej kvality

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1533/2006 z 13. októbra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1534/2006 z 13. októbra 2006 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 18. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2006 z 13. októbra 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 18. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1536/2006 z 13. októbra 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 18. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1537/2006 z 13. októbra 2006 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 50. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1538/2006 z 13. októbra 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. októbra 2006

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1539/2006 z 13. októbra 2006, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v roku 2007 majú vyúčtovať členským štátom na dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1540/2006 z 13. októbra 2006, ktorým sa na rok 2006 povoľuje vyplatenie záloh určitých priamych platieb ustanovených v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1541/2006 z 13. októbra 2006, ktorým sa stanovuje koeficient umožňujúci určenie prahovej hodnoty pre stiahnutie z trhu podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 493/2006

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1542/2006 z 13. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 493/2006, pokiaľ ide o prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1543/2006 z 12. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 a zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 910/2006 ( 1 )

27

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. októbra 2006 o vytvorení mechanizmu vzájomnej výmeny informácií o opatreniach členských štátov v oblasti azylu a prisťahovalectva

40

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/710/ES, pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s podozrením na vysoko patogénnu vtáčiu chrípku v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2006) 4321]  ( 1 )

44

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. októbra 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova v krištáľovom skle [oznámené pod číslom K(2006) 4789]  ( 1 )

47

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. októbra 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova a kadmia [oznámené pod číslom K(2006) 4790]  ( 1 )

48

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. októbra 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie šesťmocného chrómu [oznámené pod číslom K(2006) 4791]  ( 1 )

50

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/393/ES, pokiaľ ide o podmienky vzťahujúce sa na presun zo zakázaných zón a cez tieto zóny vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec [oznámené pod číslom K(2006) 4813]  ( 1 )

52

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. októbra 2006, ktorým sa zakazuje uvádzanie na trh tvarohu vyrobeného v mliekarenskom zariadení v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom K(2006) 4877]  ( 1 )

59

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1532/2006

z 12. októbra 2006

o podmienkach pre určité dovozné kvóty na hovädzie mäso vysokej kvality

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Odporúča sa prijať opatrenia, ktoré zabezpečia súlad s podmienkami pre určité colné kvóty pre dovozy hovädzieho mäsa vysokej kvality do Spoločenstva.

(2)

Na základe diskusií s krajinami, ktoré vyvážajú hovädzie mäso vysokej kvality v rámci colných kvót WTO ES vo výške 11 000 t, 5 000 t a 4 000 t v príslušnom poradí, sa zistilo, že treba lepšie prispôsobiť podmienky dovozu v prípade týchto kvót.

(3)

Na objasnenie situácie je vhodné prideliť príslušné colné kvóty, pre ktoré sú Argentína, Brazília a Uruguaj jediní dodávatelia pre dané krajiny.

(4)

Komisia by mala následne prijať definície, ktoré sú ľahšie kontrolovateľné a overiteľné v súlade s postupom ustanoveným v článku 32 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäso (1), čím sa umožní overenie ex-post a kontrola súladu s definíciou bez toho, aby sa zmenili základné podmienky pri dovoze,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podmienky pre colné kvóty WTO ES na 11 000 t, 5 000 t a 4 000 t na príslušné dovozy hovädzieho mäsa vysokej kvality spadajúce pod kódy KN 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 a 0206 29 91 do Spoločenstva sa uplatňujú podľa špecifikácie v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmim dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 12. októbra 2006

Za Radu

predsednička

S. HUOVINEN


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21.


PRÍLOHA

Opis výrobku

Čísla colných položiek

Kvóta a colná sadzba použiteľná v rámci kvóty

Ostatné podmienky:

Vykostené mäso vysokej kvality z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

ex 0201 30 00

11 000 t

20 %

Mäso z hovädzích zvierat „vysokej kvality“, čerstvé alebo chladené, dodávajúca krajina: Argentína

Jedlé droby z hovädzích zvierat: hrubá bránica a tenká bránica, čerstvá alebo chladená

ex 0206 10 95

 

Nárok na túto kvótu podlieha podmienkam uvedeným v príslušných ustanoveniach Spoločenstva.

Vykostené mäso vysokej kvality z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

ex 0201 30 00

5 000 t

20 %

Mäso z hovädzích zvierat „vysokej kvality“, čerstvé, chladené alebo mrazené, dodávajúca krajina: Brazília

Vykostené mäso z hovädzích zvierat, mrazené

 

 

Nárok na túto kvótu podlieha podmienkam uvedeným v príslušných ustanoveniach Spoločenstva.

Ostatné

ex 0202 30 90

 

 

Jedlé droby z hovädzích zvierat:

 

 

 

hrubá bránica a tenká bránica, čerstvá alebo chladená

ex 0206 10 95

 

 

hrubá bránica a tenká bránica, mrazená

ex 0206 29 91

 

 

Vykostené mäso vysokej kvality z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

ex 0201 30 00

4 000 t

20 %

Mäso z hovädzích zvierat „vysokej kvality“, čerstvé, chladené alebo mrazené, dodávajúca krajina: Uruguaj

Vykostené mäso vysokej kvality z hovädzích zvierat, mrazené:

 

 

Nárok na túto kvótu podlieha podmienkam uvedeným v príslušných ustanoveniach Spoločenstva.

Ostatné

ex 0202 30 90

 

 

Jedlé droby z hovädzích zvierat:

 

 

 

hrubá bránica a tenká bránica, čerstvá alebo chladená

ex 0206 10 95

 

 

hrubá bránica a tenká bránica, mrazená

ex 0206 29 91

 

 


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1533/2006

z 13. októbra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 13. októbra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

74,4

096

36,2

204

40,9

999

50,5

0707 00 05

052

66,6

096

18,4

999

42,5

0709 90 70

052

88,9

999

88,9

0805 50 10

052

65,0

388

57,2

524

57,6

528

55,7

999

58,9

0806 10 10

052

85,0

066

59,1

092

44,8

096

48,4

400

191,3

999

85,7

0808 10 80

388

86,2

400

100,5

512

82,4

800

180,1

804

98,7

999

109,6

0808 20 50

052

113,9

999

113,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1534/2006

z 13. októbra 2006

o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 18. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 18. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa minimálna predajná cena masla z intervenčných zásob a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Minimálna predajná cena masla a výška zábezpeky za spracovanie pre 18. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Minimálna predajná cena

maslo ≥ 82 %

nezmenené

206

210

210

koncentrované

204,1

Zábezpeka za spracovanie

nezmenené

45

45

45

koncentrované

45


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1535/2006

z 13. októbra 2006

o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 18. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 18. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie pre 18. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Maximálna výška pomoci

maslo ≥ 82 %

18,5

15

15

maslo < 82 %

14,63

14,6

koncentrované maslo

22

18,5

22

18,5

smotana

10

6,3

Zábezpeka za spracovanie

maslo

20

koncentrované maslo

24

24

smotana

11


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1536/2006

z 13. októbra 2006

o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 18. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), vyhlasujú intervenčné agentúry stálu verejnú súťaž na poskytovanie pomoci na koncentrované maslo. V článku 54 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú osobitnú verejnú súťaž sa má stanoviť maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %.

(2)

Na zabezpečenie prevzatia koncentrovaného masla do maloobchodu sa má zložiť zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(3)

Vzhľadom na prijaté ponuky by sa mala stanoviť maximálna výška pomoci na primeranej úrovni a mala by sa stanoviť príslušná zábezpeka za konečné použitie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 18. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenú v súlade s nariadením (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %, ako sa uvádza v článku 47 ods. 1 uvedeného nariadenia, stanovuje na 19,8 EUR/100 kg.

Zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa stanovuje na 22 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1537/2006

z 13. októbra 2006

stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 50. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), ponúkajú intervenčné agentúry na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie na predaj určité množstvá masla, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejné obstarávanie je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 2771/1999.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 50. individuálnu výzvu na verejné obstarávanie sa v súlade s nariadením (ES) č. 2771/1999, na základe ktorého lehota na predloženie ponúk uplynula 10. októbra 2006, stanovuje minimálna predajná cena masla na 233,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1802/2005 (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 3).


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1538/2006

z 13. októbra 2006,

ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. októbra 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1784/2003 predpokladá, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú colné poplatky vo výške podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze, zvýšenej o 55 % a zníženej o dovoznú cenu CIF, platnú pre príslušnú zásielku. Avšak tento colný poplatok nesmie byť vyšší ako výška poplatkov v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dovozné ceny CIF vypočítavajú na základe reprezentatívnych cien príslušného produktu na svetovom trhu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1249/96 stanovilo pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín.

(4)

Dovozné clá zostávajú platné, kým nevstúpi do platnosti ich nové určenie.

(5)

S cieľom umožniť normálne fungovanie režimu dovozných ciel sa pre ich výpočet majú zvoliť reprezentatívne trhové sadzby zistené v priebehu určitého referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1249/96 vedie k určeniu dovozných ciel v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore obilnín v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sú určené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 16. októbra 2006

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

0,00

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

28,02

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

28,02

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav [článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96] môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

(29.9.2006–12.10.2006)

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

157,11 (3)

85,96

168,07

158,07

138,07

127,60

Prémia v zálive (EUR/t)

18,88

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

12,63

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 24,18 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 32,81 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1539/2006

z 13. októbra 2006,

ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v roku 2007 majú vyúčtovať členským štátom na dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3730/87 z 10. decembra 1987, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob organizáciám povereným ich rozdelením najodkázanejším osobám v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 6,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 3149/92 z 29. októbra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve (3), musí Komisia prijať plán distribúcie, ktorý sa má financovať z prostriedkov dostupných v rozpočtovom roku 2007. V pláne by sa pre každý členský štát uplatňujúci toto opatrenie mala ustanoviť maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii na realizáciu svojej časti plánu, ako aj množstvo každého druhu tovaru, ktoré sa má vybrať zo zásob v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Členské štáty, ktoré prejavili záujem o plán na rok 2007, doručili v súlade s článkom 1 nariadenia (EHS) č. 3149/92 požadované informácie.

(3)

Pri prideľovaní prostriedkov je nutné zohľadniť skúsenosti, ako aj skutočnosť, do akej miery členské štáty využili prostriedky, ktoré im boli pridelené v predchádzajúcich rokoch.

(4)

V článku 2 ods. 3 pododsek 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3149/92 sa ustanovuje prideľovanie grantov pre produkty, ktoré sú dočasne nedostupné v intervenčných skladoch. Keďže súčasné zásoby sušeného odstredeného mlieka a ryže v držbe intervenčných agentúr sú veľmi nízke a už sa prijali opatrenia na ich predaj na trhu a ich distribúciu na základe nariadenia (EHS) č. 3149/92 a v roku 2006 sa neočakávajú ďalšie nákupy týchto produktov, je potrebné stanoviť grant a umožniť tak nákup sušeného odstredeného mlieka a ryže potrebných na rok 2007 na trhu. Okrem toho je nevyhnutné prijať osobitné ustanovenia s cieľom zabezpečiť riadne vykonanie zmluvy o dodávke.

(5)

S cieľom zohľadniť osobitné potreby niektorých členských štátov by sa mal povoliť odber obilnín ako platobného prostriedku pre ryžu a výrobky z ryže v súlade s tretím pododsekom článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EHS) č. 3149/92.

(6)

V článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3149/92 sa ustanovuje možnosť uskutočniť medzi členskými štátmi prevod výrobkov nedostupných v intervenčných zásobách členského štátu, v ktorom sú tieto výrobky potrebné na realizáciu ročného plánu. S výhradou podmienok ustanovených v článku 7 nariadenia (EHS) č. 3149/92 by sa mal v rámci Spoločenstva povoliť prevod tovaru potrebného na realizáciu plánu na rok 2007.

(7)

Pri realizácii plánu by sa za určujúcu skutočnosť v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 2799/98 mal považovať deň, v ktorý sa začína finančný rok pre správu zásob vo verejných skladoch.

(8)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3149/92 Komisia pri príprave tohto plánu požiadala o vyjadrenie dôležité organizácie, ktoré sú oboznámené s problémami odkázaných osôb v Spoločenstve.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskami všetkých príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rok 2007 sa potraviny v prospech najviac odkázaných osôb v Spoločenstve podľa nariadenia (EHS) č. 3730/87 budú dodávať v súlade s plánom distribúcie podľa prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.   V prílohe II sú stanovené granty pre členské štáty na nákup sušeného odstredeného mlieka a ryže, potrebného na plán uvedený v článku 1, na trhu.

2.   Podmienkou na udelenie zákazky na dodávku sušeného odstredeného mlieka a ryže uvedených v odseku 1 úspešnému účastníkovi verejnej súťaže je, aby účastník zložil na meno intervenčnej agentúry zábezpeku vo výške čiastky uvedenej v ponuke.

Článok 3

S výhradou podmienok ustanovených v článku 7 nariadenia (EHS) č. 3149/92 sa v rámci Spoločenstva týmto povoľuje prevod tovaru uvedeného v prílohe III.

Článok 4

S cieľom realizovať plán uvedený v článku 1 tohto nariadenia je 1. október 2006 určujúcou skutočnosťou uvedenou v článku 3 nariadenia (ES) č. 2799/98.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 352, 15.12.1987, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2535/95 (Ú. v. ES L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 50. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 133/2006 (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2006, s. 11).


PRÍLOHA I

ROČNÝ PLÁN DISTRIBÚCIE NA ROK 2007

a)

Finančné prostriedky dostupné pre každý členský štát na realizáciu plánu:

(EUR)

Členský štát

Pridelené prostriedky

Belgique/België

5 817 428

Česká republika

144 453

Eesti

324 813

Elláda

6 267 329

España

54 836 559

France

48 890 266

Ireland

217 997

Italia

70 764 888

Latvija

348 962

Lietuva

3 273 261

Luxembourg

80 707

Magyarország

7 476 638

Malta

384 792

Polska

41 343 047

Portugal

14 086 552

Slovenija

1 272 606

Suomi/Finland

3 383 074

Spolu

258 913 372

b)

Množstvo každého typu výrobku, ktorý sa má stiahnuť z intervenčných skladov Spoločenstva na účely distribúcie v každom členskom štáte s výhradou maximálnych čiastok ustanovených v písm. a):

(ton)

Členský štát

Obilniny

Ryža (nelúpaná ryža)

Maslo

Cukor

Belgique/België

12 000

 

 

2 000

Česká republika

270

 

26

50

Eesti

3 000

 

 

 

Elláda

11 760

3 900

 

 

España

110 000

 

13 650

6 443

France

82 641

23 641

6 500

3 338

Ireland

 

 

80

 

Italia

122 465

20 000

3 570

6 847

Latvija

3 280

 

 

 

Lietuva

12 000

 

 

2 760

Magyarország

52 000

 

 

900

Malta

1 550

 

 

 

Polska

120 230

 

2 400

8 298

Portugal

20 000

14 000

3 300

1 435

Slovenija

2 610

 

 

653

Suomi/Finland

16 500

 

500

500

Spolu

570 306

61 541

30 026

33 224

c)

Množstvo obilnín, ktoré sa môže stiahnuť z intervenčných zásob na zaplatenie ryže alebo výrobkov z ryže zhromaždených na trhu s výhradou maximálnych čiastok ustanovených v písm. a):

Členský štát

v tonách

Belgique/België

4 146

France

25 590

Lietuva

5 000

Spolu

34 736


PRÍLOHA II

a)

Granty pre členské štáty na nákup sušeného odstredeného mlieka na trhu Spoločenstva s výhradou maximálnych čiastok ustanovených v písm. a) prílohy I:

Členský štát

EUR

Belgique/België

2 893 618

Česká republika

17 469

Eesti

5 190

Elláda

4 192 560

France

13 494 861

Italia

39 261 578

Luxembourg

76 864

Magyarország

1 397 520

Malta

118 789

Polska

16 770 240

Slovenija

527 564

Spolu

78 756 283

b)

Granty pre členské štáty na nákup sušeného odstredeného mlieka a ryže na trhu Spoločenstva s výhradou maximálnych čiastok ustanovených v písm. a) prílohy I:

Členský štát

EUR

Eesti

300

España

2 400 000

Malta

90 750

Slovenija

90 000

Spolu

2 581 050


PRÍLOHA III

Prevody v rámci Spoločenstva podľa plánu na rok 2007

Výrobok

Množstvo

(ton)

Držiteľ

Príjemca

1.

pšenica obyčajná

2 207

MMM, Suomi/Finland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti

2.

pšenica obyčajná

11 760

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

3.

pšenica obyčajná

110 000

ONIGC, France

FEGA, España

4.

pšenica obyčajná

103 429

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

5.

pšenica obyčajná

19 036

AMA, Österreich

AGEA, Italia

6.

pšenica obyčajná

5 637

MMM, Suomi/Finland

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

7.

pšenica obyčajná

1 550

ONIGC, France

National Research and Development Centre, Malta

8.

pšenica obyčajná

20 000

ONIGC, France

INGA, Portugal

9.

pšenica obyčajná a iné obilniny

2 610

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

10.

ryža

23 641

OPEKEPE, Elláda

ONIGC, France

11.

ryža

20 000

OPEKEPE, Elláda

Ente Risi, Italia

12.

ryža

14 000

OPEKEPE, Elláda

INGA, Portugal

13.

maslo

3 511

Department of Agriculture and Food, Ireland

Office de l'Elevage, France

14.

cukor

3 338

FEGA, España

ONIGC, France

15.

cukor

2 760

ARR, Polska

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

16.

cukor

1 435

FEGA, España

INGA, Portugal

17.

cukor

500

ARR, Polska

MMM, Suomi/Finland


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1540/2006

z 13. októbra 2006,

ktorým sa na rok 2006 povoľuje vyplatenie záloh určitých priamych platieb ustanovených v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa platby v rámci režimov podpory uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu vykonávajú jedenkrát ročne počas obdobia, ktoré sa začína 1. decembra a končí 30. júna nasledujúceho kalendárneho roku.

(2)

Členské štáty majú pri finalizácii opatrení nevyhnutných pre uplatňovanie programov pomoci ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003 rôzne ťažkosti, ktoré niekedy pretrvávajú. Začlenenie režimov pre olivový olej a cukor do režimu jednotnej platby v roku 2006 spôsobilo ďalšie problémy tým členským štátom, ktoré tento režim zaviedli predchádzajúci rok.

(3)

Je preto vhodné, aby sa členským štátom ako výnimočné opatrenie v roku 2006 v súlade s článkom 28 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003 povolilo stanoviť zálohové platby uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1782/2003. Zálohy by sa mali vyplatiť až po vykonaní administratívnych kontrol a kontrol na mieste uskutočnených v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (2).

(4)

Poľnohospodárov v roku 2006 postihli nepriaznivé klimatické podmienky, a to najmä v lete. Nutnosť prispôsobiť sa týmto podmienkam spolu s účinkami prechodu z režimov viazanej pomoci na režim jednotnej platby môžu v prípade poľnohospodárov viesť k finančným problémom a/alebo problémom s hotovosťou. Je preto vhodné v súlade s článkom 28 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1782/2003 povoliť členským štátom vyplatiť zálohy. Časový rozvrh a výška záloh, ktoré sa poľnohospodárom majú vyplatiť, by mali byť zlučiteľné s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách. Zálohy by sa preto mali vyplácať od 16. októbra 2006 a najvyššia suma, ktorá sa má vyplatiť pred 1. decembrom 2006, by mala byť obmedzená na 50 % platieb, ktoré prináležia poľnohospodárom.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Členským štátom sa od 16. októbra 2006 povoľuje vyplácať zálohy poľnohospodárom za rok 2006 v rámci podporných schém uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1782/2003.

2.   Záloha ustanovená v odseku 1 sa môže vyplatiť len do výšky sumy, ktorej oprávnenosť sa už stanovila na základe kontrol vykonaných v súlade s nariadením (ES) č. 796/2004 a v prípade, ak nehrozí, že suma celkovej platby, ktorá sa ešte len má stanoviť, je nižšia ako výška tejto zálohy.

3.   Platby ustanovené v odseku 1, ktoré sa vykonajú pred 1. decembrom 2006, neprekročia 50 % sumy uvedenej v odseku 2.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 659/2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 20).


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1541/2006

z 13. októbra 2006,

ktorým sa stanovuje koeficient umožňujúci určenie prahovej hodnoty pre stiahnutie z trhu podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 493/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 493/2006 z 27. marca 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1265/2001 a (ES) č. 314/2002 (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

V článku 3 nariadenia (ES) č. 493/2006 sa ustanovuje, že v prípade každého podniku sa časť výroby cukru, izoglukózy alebo inulínového cukru v hospodárskom roku 2006/2007, ktorá sa vyrobí na základe kvóty pridelenej podľa kvót stanovených v prílohe IV k uvedenému nariadeniu a ktorá presahuje určitú prahovú hodnotu, považuje za výrobu stiahnutú z trhu v zmysle článku 19 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(2)

S cieľom stanoviť uvedenú prahovú hodnotu sa najneskôr do 15. októbra 2006 musí stanoviť koeficient vydelením súčtu kvót, ktorých sa podniky vzdali za hospodársky rok 2006/2007 v príslušnom členskom štáte na základe článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (3), kvótou stanovenou pre tento členský štát v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 493/2006.

(3)

Pri stanovovaní tohto koeficientu treba zohľadniť oznámenie Komisie z 29. septembra 2006 o predpokladanej dostupnosti finančných zdrojov na účely poskytovania reštrukturalizačnej pomoci na hospodársky rok 2006/2007 v rámci implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (4), prijaté v súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (5).

(4)

Mal by sa preto stanoviť koeficient umožňujúci určenie prahovej hodnoty pre stiahnutie z trhu na hospodársky rok 2006/2007,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok I

Koeficient uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 493/2006 je stanovený pre jednotlivé členské štáty takto:

a)

Belgicko: 0,1945;

b)

Španielsko: 0,0863;

c)

Francúzsko (kontinentálne): 0,0074;

d)

Írsko: 1,0000;

e)

Taliansko: 0,4936;

f)

Holandsko: 0,0848;

g)

Portugalsko: 0,4422;

h)

Švédsko: 0,1156;

i)

ostatné členské štáty: 0,0000.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 11. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 769/2006 (Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 19).

(3)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.

(4)  Ú. v. EÚ C 234, 29.9.2006, s. 9.

(5)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 32.


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1542/2006

z 13. októbra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 493/2006, pokiaľ ide o prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 44,

keďže:

(1)

V záujme zlepšenia trhovej rovnováhy v Spoločenstve sa bez toho, aby sa počas hospodárskeho roka 2006/2007 vytvorili nové zásoby cukru, v článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 493/2006 z 27. marca 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1265/2001 a (ES) č. 314/2002 (2), ustanovuje preventívne stiahnutie z trhu s cieľom znížiť výrobu oprávnenú v rámci kvóty za uvedený hospodársky rok. Výroba v rámci kvóty každého podniku, ktorá prekročí určitý prah, sa považuje za stiahnutú alebo na žiadosť daného podniku za vyrobenú nad kvótu. Prahy sa vypočítajú na základe kvót uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 318/2006, ktoré sa stanovili pri prijatí uvedeného nariadenia. V článku 10 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že Komisia najneskôr do 30. septembra 2006 upraví kvóty stanovené v uvedenej prílohe III. V dôsledku tejto úpravy sa zmenia kvóty a zníži oprávnená výroba v rámci kvóty. Aby malo preventívne stiahnutie len želaný účinok a aby sa vyhlo akejkoľvek nepresnosti pri uplatňovaní tohto opatrenia, treba nahradiť odkaz na kvóty stanovené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 odkazom na kvóty v prílohe k nariadeniu (ES) č. 493/2006.

(2)

Poskytnutie dočasnej pomoci na cukor vyrobený vo francúzskych zámorských departementoch podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 493/2006 podlieha uplatneniu nariadenia Komisie (ES) č. 1554/2001 z 30. júla 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001, pokiaľ ide o uvedenie cukru vyrobeného vo francúzskych zámorských departementoch na trh a vyrovnania cenových podmienok s preferenčným surovým cukrom (3). Podrobné pravidlá ustanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 1554/2001 na stanovenie paušálnej sumy predstavujúcej náklady na námornú dopravu sa však od 1. júla 2006 nebudú uplatňovať v dôsledku rozhodnutia organizácie United Terminal Sugar Market Association of London skončiť so stanovovaním London Daily Price. Je preto potrebné stanoviť paušálnu sumu založenú na priemernej hodnote za mesiace apríl až jún 2006, ktorá sa musí uplatňovať počas obdobia platnosti pomoci ustanovenej v článku 4 nariadenia (ES) č. 493/2006.

(3)

Dočasné kvóty pridelené na hospodársky rok 2006/2007 podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 493/2006 nemožno použiť, ak bol príslušný podnik včas schopný prispôsobiť už prijaté rozhodnutia o investícii, čo pre určité podniky nebolo možné. Členským štátom preto treba umožniť opätovne prideliť príslušným podnikom zvyšok dočasných kvót ako dočasné kvóty na hospodársky rok 2007/2008.

(4)

V prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2006 sú stanovené podmienky, za ktorých členské štáty prideľujú kvóty podnikom, ktoré vznikli zlúčením alebo prevodom. V závislosti od dátumu zlúčenia alebo prevodu nadobúdajú opatrenia účinnosť pre bežný alebo nasledujúci hospodársky rok. Je potrebné ustanoviť, že v prípade zlúčenia alebo prevodu medzi 1. júlom a 30. septembrom 2006 môžu opatrenia na žiadosť príslušných podnikov nadobudnúť účinnosť pre hospodársky rok 2006/2007, a nie pre nasledujúci hospodársky rok, ako je ustanovené v uvedenej prílohe v bode V, aby sa zohľadnila skutočnosť, že hospodársky rok 2006/2007 sa začína 1. júla a nie 1. októbra ako nasledujúce hospodárske roky.

(5)

Nariadenie (ES) č. 493/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 493/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   V prípade každého podniku sa časť výroby cukru, izoglukózy alebo inulínového cukru v hospodárskom roku 2006/2007, ktorá sa vyrobí pod kvótu pridelenú podľa kvót stanovených v prílohe IV a ktorá presahuje prahovú hodnotu stanovenú v súlade s odsekom 2 tohto článku, považuje za výrobu stiahnutú z trhu v zmysle článku 19 nariadenia (ES) č. 318/2006 alebo na žiadosť príslušného podniku podanú pred 31. januárom 2007 sa považuje čiastočne alebo vo svojej celistvosti za výrobu nad kvótu v zmysle článku 12 uvedeného nariadenia.

2.   Pre každý podnik sa prahová hodnota uvedená v odseku 1 stanoví vynásobením jeho kvóty uvedenej v odseku 1 súčtom týchto koeficientov:

a)

koeficient stanovený pre príslušný členský štát v prílohe I;

b)

koeficient získaný vydelením súčtu kvót, ktorých sa za hospodársky rok 2006/2007 podniky v príslušnom členskom štáte vzdali na základe článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006, kvótou stanovenou pre tento členský štát v prílohe IV k tomuto nariadeniu. Komisia stanoví tento koeficient najneskôr do 15. októbra 2006.

Ak je však súčet koeficientov vyšší ako 1,0000, prahová hodnota sa rovná kvóte uvedenej v odseku 1.“

2.

V článku 4 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Paušálna čiastka uvedená v článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1554/2001 je na obdobie od 1. júla do 30. októbra 2006 stanovená na 34,19 EUR za tonu.“

3.

V článku 9 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ak v prípade daného podniku dočasné kvóty pridelené v súlade s týmto odsekom prekračujú výrobu za hospodársky rok 2006/2007, môže členský štát uvedenému podniku prideliť zvyšok týchto kvót na hospodársky rok 2007/2008.“

4.

Na konci kapitoly I sa pridáva tento článok 10a:

„Článok 10a

Zlúčenie alebo prevod podniku

Na žiadosť príslušných podnikov a odchylne od bodu V prílohy V k nariadeniu (ES) č. 318/2006 v prípade zlúčenia alebo prevodu medzi 1. júlom a 30. septembrom 2006 sú opatrenia uvedené v bodoch II a III uvedenej prílohy účinné v rámci hospodárskeho roka 2006/2007.“

5.

Príloha k tomuto nariadeniu sa pridáva ako príloha IV.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 11. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 769/2006 (Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 19).

(3)  Ú. v. ES L 205, 31.7.2001, s. 18. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1442/2002 (Ú. v. ES L 212, 8.8.2002, s. 5).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IV

(Kvóty uvedené v článku 3)

Členský štát alebo regióny

Cukor

Izoglukóza

Inulínový sirup

(1)

(2)

(3)

(4)

Belgicko

819 812

71 592

215 247

Česká republika

454 862

Dánsko

420 746

Nemecko

3 416 896

35 389

Grécko

317 502

12 893

Španielsko

996 961

82 579

Francúzsko (kontinentálne)

3 288 747

19 846

24 521

Francúzsko (zámorské departementy)

480 245

Írsko

199 260

Taliansko

1 557 443

20 302

Lotyšsko

66 505

Litva

103 010

Maďarsko

401 684

137 627

Holandsko

864 560

9 099

80 950

Rakúsko

387 326

Poľsko

1 671 926

26 781

Portugalsko (kontinentálne)

69 718

9 917

Portugalsko (Azorské ostrovy)

9 953

Slovinsko

52 973

Slovensko

207 432

42 547

Fínsko

146 087

11 872

Švédsko

368 262

Spojené kráľovstvo

1 138 627

27 237

—“


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1543/2006

z 12. októbra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 a zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 910/2006

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Komisia prijala nariadenie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (2).

(2)

Komisia prijala nariadenie (ES) č. 910/2006 z 20. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (3).

(3)

V súlade s článkom 4 ods. 2 základného nariadenia a článkom 2 nariadenia Komisie (ES) č. 473/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (4) sa od členského štátu žiada aktualizovať zoznam Spoločenstva.

(4)

V súlade s článkom 4 ods. 3 základného nariadenia oznámili členské štáty Komisii informácie, ktoré sú podstatné v súvislosti s aktualizáciou zoznamu Spoločenstva. Na základe toho by mala Komisia rozhodnúť o aktualizácii zoznamu Spoločenstva na základe svojej vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členských štátov.

(5)

V súlade s článkom 7 základného nariadenia a článkom 4 nariadenia (ES) č. 473/2006 Komisia informovala všetkých príslušných leteckých dopravcov buď priamo, alebo, ak to nebolo možné, prostredníctvom orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad nimi o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré budú podkladom pre rozhodnutie o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva alebo zmeny podmienok zákazu vykonávania uloženého leteckému dopravcovi, ktorý je zahrnutý v zozname Spoločenstva.

(6)

V súlade s článkom 7 základného nariadenia a článkom 4 nariadenia (ES) č. 473/2006 poskytla Komisia príležitosť príslušným leteckým dopravcom nahliadnuť do dokumentov, ktoré poskytli členské štáty, predložiť písomné pripomienky a pripraviť si ústnu prezentáciu pre Komisiu do 10 pracovných dní a pre Výbor pre leteckú bezpečnosť (5).

(7)

V súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 473/2006 mala Komisia a v niektorých špecifických prípadoch niektoré členské štáty konzultácie s orgánmi zodpovednými za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami.

(8)

Existujú dôkazy, že letecký dopravca DAS Air Cargo (DAZ), ktorý získal oprávnenie v Keni, je dcérskym podnikom Dairo Air Services (DSR), ktorý získal oprávnenie v Ugande. Dvaja dopravcovia prevádzkujú to isté lietadlo. Preto každé opatrenie rozhodnuté u DSR, by sa malo rovnako uplatňovať na DAZ.

(9)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Dairo Air Services. Tieto nedostatky zistilo Holandsko, Spojené kráľovstvo, Belgicko, Francúzsko, Nemecko a Španielsko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA (6). Opakované výsledky zistené pri týchto inšpekciách poukazujú na systémové bezpečnostné nedostatky. Napriek spolupráci s členskými štátmi a jednotlivým opatreniam na nápravu uskutočnenými orgánmi Ugandy a Dairo Air Services poukazujú opakované zistené skutočnosti na systémové bezpečnostné nedostatky.

(10)

Orgán civilného letectva Spojeného kráľovstva vykonal inšpekciu Dairo Air Services a Das Air Cargo, ktorá odhalila, že v čase od 21. apríla do 25. júla 2006 vykonávala údržbu u lietadiel oboch leteckých dopravcov organizácia na vykonávanie údržby bez riadneho oprávnenia, čo predstavuje závažný bezpečnostný nedostatok.

(11)

DSR preukázala nedostatok prehľadnosti ako aj nedostatok dostatočnej a včasnej komunikácie v odpovedi na prieskum orgánu civilného letectva Holandska ohľadne bezpečnostných stránok jeho prevádzky, čo dokazuje neodpovedanie na korešpondenciu, ktorú zaslal tento členský štát.

(12)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že spoločnosť Dairo Air Services a DAS Aero Air Company plne nevyhovujú príslušným bezpečnostným normám a v dôsledku toho by mali ostať zaradené v prílohe A.

(13)

Na pozvanie úradov civilného letectva Kirgizskej republiky uskutočnil tím európskych odborníkov v dňoch 10. až 15. septembra 2006 služobnú cestu zameranú na zber údajov. Na základe správy nepreukázal úrad civilného letectva Kirgizskej republiky dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru.

(14)

Okrem toho väčšina dopravcov, ktorých navštívili európski odborníci, nemá hlavné sídlo obchodnej činnosti v Kirgizskej republike, hoci ide o držiteľov oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (Air Operators Certificate, AOC) vydaného Kirgizskou republikou, čo je v rozpore s požiadavkami prílohy 6 k Chicagskému dohovoru.

(15)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie v Kirgizskej republike, nespĺňajú príslušné bezpečnostné normy, a preto by mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy a mali by sa zaradiť do prílohy A.

(16)

Orgány Kirgizskej republiky poskytli Komisii dôkazy o odňatí oprávnení leteckých prevádzkovateľov týmto dvom leteckým dopravcom: Phoenix Aviation a Star Jet. Vzhľadom na to, že títo dvaja dopravcovia, ktorí získali povolenie v Kirgizskej republike, následne ukončili svoju činnosť, nemali by byť zaradení do prílohy A.

(17)

Orgány Konžskej demokratickej republiky poskytli Komisii dôkazy o odňatí oprávnení leteckých prevádzkovateľov týmto leteckým dopravcom: Air Beni, Air Infini, Bel Glob Airlines, Bravo Air Congo, Gomair, Katanga Airways, Sun Air Services, Zaabu International. Vzhľadom na to, že títo noví leteckí dopravcovia získali oprávnenia od orgánov Konžskej demokratickej republiky, ktoré nepreukázali dostatočnú schopnosť vykonávať primeraný regulačný dohľad, mali by byť zaradení do prílohy A.

(18)

Orgány Konžskej demokratickej republiky poskytli Komisii dôkazy o odňatí oprávnení leteckých prevádzkovateľov týmto leteckým dopravcom: African Business and Transportations, Air Charter Services, Air Plan International, Air Transport Service, ATO – Air Transport Office, Congo Air, Dahla Airlines, DAS Airlines, Espace Aviation Services, Funtshi Aviation Service, GR Aviation, JETAIR – Jet Aero Services, Kinshasa Airways, Okapi Airways, Scibe Airlift, Shabair, Trans Service Airlift, Waltair Aviation, Zaire Aero Service (ZAS). Vzhľadom na to, že títo dopravcovia, ktorí získali povolenie v Konžskej demokratickej republike, následne ukončili svoju činnosť, nemali by sa zaradiť do prílohy A.

(19)

Orgány Libérie poskytli Komisii dôkazy o odňatí oprávnení leteckých prevádzkovateľov týmto leteckým dopravcom: Air Cargo Plus, Air Cess (Libéria), Air Liberia, Atlantic Aviation Services, Bridge Airlines, Excel Air Services, International Air Services, Jet Cargo-Liberia, Liberia Airways, Liberian World Airlines, Lonestar Airways, Midair Limited, Occidental Airlines, Occidental Airlines (Libéria), Santa Cruise Imperial Airlines, Satgur Air Transport, Simon Air, Sosoliso Airlines, Trans-African Airways, Transway Air Services, United Africa Airlines (Libéria). Vzhľadom na to, že títo dopravcovia, ktorí získali povolenie v Libérii, následne ukončili svoju činnosť, nemali by sa zaradiť do prílohy A.

(20)

Orgány Sierry Leone poskytli Komisii dôkazy o odňatí oprávnení leteckých prevádzkovateľov týmto leteckým dopravcom: Aerolift, Afrik Air Links, Air Leone, Air Salone, Air Sultan Limited, Air Universal, Central Airways Limited, First Line Air, Inter Tropic Airlines, Mountain Air Company, Orange Air Services, Pan African Air Services, Sierra National Airlines, Sky Aviation, Star Air, Transport Africa, Trans Atlantic Airlines, West Coast Airways. Vzhľadom na to, že títo dopravcovia, ktorí získali povolenie v Sierra Leone, následne ukončili svoju činnosť, nemali by sa zaradiť do prílohy A.

(21)

Orgány Svazijska poskytli Komisii dôkazy o odňatí oprávnení leteckých prevádzkovateľov týmto leteckým dopravcom: African International Airways, Air Swazi Cargo, East Western Airways, Galaxy Avion, Interflight, Northeast Airlines, Ocean Air, Skygate International, Swazi Air Charter, Volga Atlantic Airlines. Vzhľadom na to, že títo dopravcovia, ktorí získali povolenie v Svazijsku, následne ukončili svoju činnosť, nemali by sa zaradiť do prílohy A.

(22)

Orgány Svazijska a Juhoafrickej republiky poskytli dostatočné dôkazy, že osvedčenie leteckého dopravcu vydané spoločnosťou African International Airway’s pod záštitou úradu pre civilné letectvo Svazijska bolo odobrané a že tento letecký dopravca teraz prevádzkuje svoju činnosť na základe nového osvedčenia leteckého dopravcu vydaného úradom pre civilné letectvo Juhoafrickej republiky, ktorý je preto zodpovedný za bezpečnostný dohľad nad uvedenou spoločnosťou. Preto sa na základe spoločných kritérií a bez toho, aby bolo dotknuté overovanie efektívneho dodržiavania príslušných bezpečnostných noriem prostredníctvom primeraných inšpekcií na ploche, dospelo k záveru, že African International Airways by sa malo odstrániť z prílohy A.

(23)

V reakcii na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Francúzska spoločnosť Air Service Comores uviedla, že bol vypracovaný akčný plán s cieľom napraviť bezpečnostné nedostatky zistené počas inšpekcií na ploche. Neexistuje však žiaden dôkaz o implementácii primeraného nápravného akčného plánu pre všetky prevádzky Air Service Comores.

(24)

Komorské orgány zodpovedné za regulačný dohľad nad Air Service Comores poskytli orgánom civilného letectva Francúzska dostatočné informácie o bezpečnosti týchto prevádzok týkajúce sa konkrétne lietadla LET 410 UVP s registračnou značkou D6-CAM.

(25)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Air Service Comores spĺňa príslušné bezpečnostné normy len pre lety uskutočňované lietadlom LET 410 UVP s registračnou značkou D6-CAM. Air Service Comores by preto mali podliehať prevádzkovým obmedzeniam a mali by byť presunuté z prílohy A do prílohy B.

(26)

Ariana Afghan Airlines predložili žiadosť o vyradenie zo zoznamu Spoločenstva pod podmienkou, že na podporu tejto žiadosti poskytli určitú dokumentáciu a vykázali značnú snahu spolupracovať s Komisiou a členskými štátmi. Keďže tento dopravca nedokončil v plnej miere realizáciu príslušného nápravného akčného plánu, Komisia je toho názoru, že spoločnosť Ariana Afghan Airlines by mala zostať na zozname Spoločenstva.

(27)

Spoločnosť Ariana Afghan Airlines poskytla informácie, v ktorých uviedla, že ukončila prevádzku lietadla Airbus A-310, ktoré je zaregistrované vo Francúzsku s registračnou značkou F-GYYY a ktoré bolo predané.

(28)

Osobitné podmienky, ktoré sa vzťahujú na zákaz Spoločenstva pre Ariana Afghan Airlines, sa preto zmenili. Letecký dopravca by mal podliehať zákazu vykonávania akejkoľvek leteckej dopravy a byť preto ďalej uvedený v prílohe A.

(29)

V dokumentácii, ktorú predložila spoločnosť Air Koryo a úrady civilného letectva Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) sa ukázalo, že začal nápravný akčný plán s cieľom plne a včas splniť príslušné bezpečnostné normy.

(30)

Úrady civilného letectva Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) navyše uviedli, že Air Koryo nesmie v súčasnosti prevádzkovať žiadne lety do európskych destinácií, pokiaľ sa dopravca nevybaví novým lietadlom, ktoré spĺňa medzinárodné bezpečnostné normy.

(31)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Air Koryo úplne nespĺňa príslušné bezpečnostné normy a preto by sa malo ponechať v prílohe A.

(32)

Na pozvanie leteckého dopravcu uskutočnil tím európskych odborníkov v dňoch 11. až 15. septembra 2006 služobnú cestu zameranú na zber údajov v spoločnosti Phuket Air v Bangkoku v Thajsku. Zo správy z tejto služobnej cesty vyplýva, že aj keď dopravca dosiahol značný pokrok po svojom zaradení do zoznamu Spoločenstva, stále je potrebné doriešiť závažné bezpečnostné nedostatky.

(33)

Aj keď je potrebné oceniť úsilie vynaložené dopravcom na dosiahnutie miery pokroku ako poznamenáva v správe, rovnako aj značnú snahu spolupracovať preukázanú dopravcom ako aj thajským úradom civilného letectva, pokladá sa rozhodnutie vyradiť Phuket Air zo zoznamu Spoločenstva za predčasné, a to až do obdržania a preskúmania dostatočných dôkazov, ktoré v plnej miere potvrdia realizáciu nápravného akčného plánu, ktorý dopravca ešte nedokončil.

(34)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Phuket Air stále nespĺňa príslušné bezpečnostné normy, a preto by sa mal ponechať v prílohe A.

(35)

Letecký dopravca v minulosti známy pod názvom Helios Airways v súčasnosti pôsobí pod názvom A Jet Aviation. Oprávnenie leteckého prevádzkovateľa spoločnosti Helios Airways prešlo zmenou spočívajúcou v zmene názvu na A Jet Aviation (7).

(36)

Počas šetrenia, ktoré uskutočnila Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej EASA) podľa článku 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 (8) a Združených leteckých úradoch (Joint Aviation Authorities – JAA) počas troch spoločných návštev, ktoré sa uskutočnili v čase od októbra 2005 do augusta 2006 (9) sa zistili závažné bezpečnostné nedostatky týkajúce sa prevádzok A Jet Aviation/Helios Airways.

(37)

Po konzultáciách s EASA, JAA a Komisiou neposkytli orgány civilného letectva Kirgizskej republiky zodpovedné za regulačný dohľad nad dopravcom dôkazy o prijatí prechodných opatrení na vyriešenie zistených bezpečnostných nedostatkov.

(38)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia v tejto fáze domnieva, že A Jet Aviation/Helios Airways by sa nemali zaradiť do zoznamu Spoločenstva. Komisia bude v nadchádzajúcich mesiacoch podrobne monitorovať situáciu u tohto dopravcu a vykonávanie dohľadu, za ktorý zodpovedá orgán civilného letectva Cypru za pomoci EASA a JAA.

(39)

Potom čo rôzne členské štáty zistili nedostatky, začali tieto členské štáty a Komisia rokovania s Johnsons Air a orgánmi civilného letectva Ghany, ktoré sú zodpovedné za regulačný dohľad nad dopravcom.

(40)

Spoločnosť Johnsons Air poskytla dôkaz o akčnom pláne zameranom na odstránenie zistených bezpečnostných nedostatkov. Príslušné orgány Ghany spoločnosť by ďalej mali predložiť v presne stanovenom čase svoj program dohľadu nad prevádzkou Johnsons Air mimo Ghany.

(41)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia v tejto fáze domnieva, že spoločnosť Johnsons Air by sa nemala zaradiť do zoznamu Spoločenstva. Bez toho, aby bolo dotknuté ďalšie overovanie efektívneho dodržiavania príslušných bezpečnostných noriem prostredníctvom primeraných inšpekcií na ploche, Komisia zamýšľa preskúmať do troch mesiacov situáciu v spoločnosti Johnsons Air na základe programu dohľadu, ktorý majú predložiť orgány civilného letectva Ghany.

(42)

Potom čo rôzne členské štáty zistili systémové bezpečnostné nedostatky, začali tieto členské štáty a Komisia rokovania s Pakistan International Airlines a orgánmi civilného letectva Pakistanu, ktoré sú zodpovedné za regulačný dohľad nad daným dopravcom.

(43)

Komisia požiadala spoločnosť Pakistan International Airlines, aby poskytla dôkaz o primeranom nápravnom akčnom pláne zameranom na odstránenie systémových bezpečnostných nedostatkov v presne stanovenom čase. Príslušné orgány Pakistanu ďalej oznámili zavedenie akčného plánu na posilnenie činností dohľadu nad dopravcom, ktorý je potrebné bezodkladne predložiť Komisii.

(44)

Až do predloženia uvedených plánov v stanovených termínoch a pokiaľ ich neschvália orgány Pakistanu, sa Komisia v tejto fáze domnieva, že spoločnosť Pakistan International Airlines by sa nemala zaradiť do zoznamu Spoločenstva. Komisia podnikne príslušné kroky podľa čl. 5 ods. 1 základného nariadenia, pokiaľ nebudú vyššie uvedené plány včas doručené alebo sa budú považovať za nedostatočné. Členské štáty okrem toho plánujú zabezpečiť ďalšie overovanie efektívneho dodržiavania príslušných bezpečnostných noriem prostredníctvom systematických inšpekcií tohto dopravcu na ploche.

(45)

Potom čo rôzne členské štáty zistili nedostatky, začali tieto členské štáty a Komisia rokovania s orgánmi Ruska, ktoré sú zodpovedné za regulačný dohľad nad daným dopravcom a vypočula dotknutého dopravcu.

(46)

Dopravca Pulkovo poskytol dôkaz o akčnom pláne zameranom na odstránenie systémových bezpečnostných nedostatkov v presne stanovenom čase a na ďalšie zlepšenie organizácie s cieľom efektívne riadiť bezpečnosť, ktorý formálne schválili príslušné orgány Ruska. Príslušné orgány Ruska naviac predložili akčný plán na posilnenie činností dohľadu nad dopravcom.

(47)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia v tejto fáze domnieva, že spoločnosť Pulkovo by sa nemala zaradiť do zoznamu Spoločenstva. Bez toho, aby bolo dotknuté ďalšie overovanie efektívneho dodržiavania príslušných bezpečnostných noriem prostredníctvom inšpekcií na ploche, Komisia zamýšľa preskúmať do troch mesiacov situáciu v spoločnosti Pulkovo alebo dopravcu, ktorá vyplýva z oznámeného budúceho zlúčenia s ďalším ruským dopravcom a orgánmi zodpovednými za regulačný dohľad nad týmto leteckým dopravcom, za pomoci Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva a orgánov zainteresovaných členských štátov. Dopravca a príslušné orgány Ruska schválili tento postup.

(48)

Napriek tomu, že Komisia to výslovne žiadala, ostatní dopravcovia zaradení do zoznamu, ktorý bol vypracovaný 20. júna 2006, a orgány zodpovedné za regulačný dohľad nad týmito leteckými dopravcami jej doteraz neoznámili žiadne dôkazy o úplnej implementácii primeraných nápravných opatrení. Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že títo leteckí dopravcovia by mali naďalej podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy.

(49)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 474/2006 upravené nariadením (ES) č. 910/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha A k nariadeniu sa nahrádza prílohou A k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha B k nariadeniu sa nahrádza prílohou B k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. októbra 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 8.

(5)  Zriadený článkom 12 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4).

(6)  CAA-NL-2000-47, CAA-NL-2003-50, CAA-NL-2004-13, CAA-NL-2004-39, CAA-NL-2004-132, CAA-NL-2004-150, CAA-NL-2005-8, CAA-NL-2005-65, CAA-NL-2005-141, CAA-NL-2005-159, CAA-NL-2005-161, CAA-NL-2005-200, CAA-NL-2005-205, CAA-NL-2005-220, CAA-NL-2005-225, CAA-NL-2006-1, CAA-NL-2006-11, CAA-NL-2006-53, CAA-NL-2006-54, CAA-NL-2006-55, CAA-NL-2006-56, CAA-NL-2006-57, CAA-UK-2005-24, CAA-UK-2006-97, CAA-UK-2006-117, DGAC-E-2005-268, LBA/D-2005-511, LBA/D-2006-483, BCAA-2000-1, BCAA-2006-38, DGAC/F-2003-397.

(7)  Pôvodne mala spoločnosť Helios Airways plán zriadiť nový právny subjekt pod názvom A Jet a previesť svoje aktíva na novú spoločnosť. A Jet by prevádzkoval činnosť použitím postupov, lietadiel, zariadení, pracovných a riadiacich štruktúr, ktoré už boli schválené úradom civilného letectva pre Helios. Potom začal celý proces vydávania oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC). Spoločnosť Helios zmenila svoj názov v registri spoločnosti na A Jet. Oprávnenia leteckého prevádzkovateľa a ďalšie použiteľné dokumenty sa zmenili a doplnili tak, aby obsahovali nový názov.

(8)  Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1701/2003 (Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 5).

(9)  V októbri 2005 sa uskutočnila spoločná návšteva JAA a EASA. Prvá následná návšteva sa uskutočnila od 22. do 24. mája 2006 s cieľom preskúmať, akým spôsobom vyriešia zistené skutočnosti opatrenia prijaté riaditeľstvom pre civilné letectvo (DCA). Vzhľadom na závažnosť týchto zistení počas druhej návštevy a keďže niektoré opatrenia neboli vykonané či dokončené, druhá následná návšteva sa uskutočnila od 7. do 9. augusta 2006. Pokiaľ ide o konkrétne problémy zistené v oblasti prevádzkových požiadaviek (JAR-OPS a JAR-FCL ), JAA uskutočnila 6. júla 2006 návštevu, 12. až 15. septembra 2006 vykonali inšpekciu takisto príslušné orgány Cypru za pomoci úradu pre civilné letectvo Spojeného kráľovstva.


PRÍLOHA A

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH VŠETKY PREVÁDZKY PODLIEHAJÚ ZÁKAZU V RÁMCI SPOLOČENSTVA (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) alebo číslo prevádzkovej licencie

Číslo označenia leteckej spoločnosti ICAO

Štát prevádzkovateľa

Air Koryo

neznáme

KOR

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

Ariana Afghan Airlines

009

AFG

Afganistan

BGB Air

AK-0194-04

POI

Kazachstan

Blue Wing Airlines

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

Dairo Air Services

005

DSR

Uganda

DAS Air Cargo

neznáme

DAZ

Keňa

GST Aero Air Company

AK-020304

BMK

Kazachstan

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thajsko

Silverback Cargo Freighters

neznáme

VRB

Rwanda

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali povolenie od orgánov Konžskej demokratickej republiky (KDR) zodpovedných za regulačný dohľad s výnimkou Hewa Bora Airways (2), vrátane

Konžská demokratická republika (KDR)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Konžská demokratická republika (KDR)

African Company Airlines

409/CAB/MIN/TC/009/2005

FPY

Konžská demokratická republika (KDR)

Aigle Aviation

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Air Beni

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Air Boyoma

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Air Infini

409/CAB/MIN/TC/006/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Air Kasai

409/CAB/MIN/TC/010/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Air Navette

409/CAB/MIN/TC/015/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Air Tropiques SPRL

409/CAB/MIN/TC/007/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Bel Glob Airlines

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Blue Airlines

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Konžská demokratická republika (KDR)

Bravo Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Business Aviation SPRL

409/CAB/MIN/TC/012/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Butembo Airlines

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Cargo Bull Aviation

409/CAB/MIN/TC/032/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Central Air Express

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Konžská demokratická republika (KDR)

Cetraca Aviation Service

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Konžská demokratická republika (KDR)

CHC Stellavia

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Comair

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Compagnie Africaine d’Aviation (CAA)

409/CAB/MIN/TC/016/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CO-ZA Airways

409/CAB/MIN/TC/0053/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Doren Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Enterprise World Airways

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Konžská demokratická republika (KDR)

Filair

409/CAB/MIN/TC/014/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Free Airlines

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Galaxy Incorporation

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Global Airways

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Konžská demokratická republika (KDR)

Goma Express

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Gomair

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Great Lake Business Company

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

ITAB – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Katanga Airways

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Kivu Air

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Lignes Aériennes Congolaises

ministerský podpis (výnos 78/205)

LCG

Konžská demokratická republika (KDR)

Malu Aviation

409/CAB/MIN/TC/013/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

MLC

Konžská demokratická republika (KDR)

Mango Airlines

409/CAB/MIN/TC/0045/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Rwakabika „Bushi Express“

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Safari Logistics SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Services Air

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Sun Air Services

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Tembo Air Services

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Thom’s Airways

409/CAB/MIN/TC/030/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TMK Air Commuter

409/CAB/MIN/TC/020/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Tracep

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Trans Air Cargo Service

409/CAB/MIN/TC/035/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Transports Aériens Congolais (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Uhuru Airlines

409/CAB/MIN/TC/039/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Virunga Air Charter

409/CAB/MIN/TC/018/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Wimbi dira Airways

409/CAB/MIN/TC/005/2005

WDA

Konžská demokratická republika (KDR)

Zaabu International

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali povolenie od orgánov Rovníkovej Guiney zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Rovníková Guinea

Air Bas

neznáme

RBS

Rovníková Guinea

Air Consul SA

neznáme

RCS

Rovníková Guinea

Air Maken

neznáme

AKE

Rovníková Guinea

Air Services Guinea Ecuatorial

neznáme

SVG

Rovníková Guinea

Aviage

neznáme

VGG

Rovníková Guinea

Avirex Guinée Équatoriale

neznáme

AXG

Rovníková Guinea

Cargo Plus Aviation

neznáme

CGP

Rovníková Guinea

Cess

neznáme

CSS

Rovníková Guinea

Cet Aviation

neznáme

CVN

Rovníková Guinea

COAGE – Compagnie Aeree De Guinee Equatorial

neznáme

COG

Rovníková Guinea

Compania Aerea Lineas Ecuatoguineanas de Aviacion S.A. (LEASA)

neznáme

LAS

Rovníková Guinea

Ducor World Airlines

neznáme

DWA

Rovníková Guinea

Ecuato Guineana de Aviacion

neznáme

ECV

Rovníková Guinea

Ecuatorial Express Airlines

neznáme

EEB

Rovníková Guinea

Ecuatorial Cargo

neznáme

EQC

Rovníková Guinea

Equatair

neznáme

EQR

Rovníková Guinea

Equatorial Airlines SA

neznáme

EQT

Rovníková Guinea

Euroguineana de Aviacion

neznáme

EUG

Rovníková Guinea

Federal Air GE Airlines

neznáme

FGE

Rovníková Guinea

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

neznáme

GEA

Rovníková Guinea

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

neznáme

GET

Rovníková Guinea

Guinea Cargo

neznáme

GNC

Rovníková Guinea

Jetline Inc.

neznáme

JLE

Rovníková Guinea

Kng Transavia Cargo

neznáme

VCG

Rovníková Guinea

Litoral Airlines, Compania, (Colair)

neznáme

CLO

Rovníková Guinea

Lotus International Air

neznáme

LUS

Rovníková Guinea

Nagesa, Compania Aerea

neznáme

NGS

Rovníková Guinea

Presidencia de la Republica de Guinea Ecuatorial

neznáme

ONM

Rovníková Guinea

Prompt Air GE SA

neznáme

POM

Rovníková Guinea

Skimaster Guinea Ecuatorial

neznáme

KIM

Rovníková Guinea

Skymasters

neznáme

SYM

Rovníková Guinea

Southern Gateway

neznáme

SGE

Rovníková Guinea

Space Cargo Inc.

neznáme

SGO

Rovníková Guinea

Trans Africa Airways G.E.S.A.

neznáme

TFR

Rovníková Guinea

Unifly

neznáme

UFL

Rovníková Guinea

UTAGE — Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

neznáme

UTG

Rovníková Guinea

Victoria Air

neznáme

VIT

Rovníková Guinea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali povolenie od orgánov Kirgizskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Kirgizská republika

Anikay Air

16

AKF

Kirgizská republika

Asia Alpha

31

SAL

Kirgizská republika

Avia Traffic Company

23

AVJ

Kirgizská republika

Bistair-Fez Bishkek

08

BSC

Kirgizská republika

Botir Avia

10

BTR

Kirgizská republika

British Gulf International Airlines Fez

18

BGK

Kirgizská republika

Click Airways

11

CGK

Kirgizská republika

Country International Airlines

19

CIK

Kirgizská republika

Dames

20

DAM

Kirgizská republika

Fab — Air

29

FBA

Kirgizská republika

Galaxy Air

12

GAL

Kirgizská republika

Golden Rule Airlines

22

GRS

Kirgizská republika

Intal Avia

27

INL

Kirgizská republika

Itek Air

04

IKA

Kirgizská republika

Kyrgyz Airways

06

KGZ

Kirgizská republika

Kyrgyz General Aviation

24

KGB

Kirgizská republika

Kyrgyz Trans Avia

31

KTC

Kirgizská republika

Kyrgyzstan Altyn

03

LYN

Kirgizská republika

Kyrgyzstan Airlines

01

KGA

Kirgizská republika

Max Avia

33

MAI

Kirgizská republika

OHS Avia

09

OSH

Kirgizská republika

Reem Air

07

REK

Kirgizská republika

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirgizská republika

Sky Way

21

SAB

Kirgizská republika

Sun Light

25

SUH

Kirgizská republika

Tenir Airlines

26

TEB

Kirgizská republika

Trast Aero

05

TSJ

Kirgizská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali povolenie od orgánov Libérie zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Libéria

Weasua Air Transport Co., Ltd

neznáme

WTC

Libéria

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali povolenie od orgánov Sierry Leone zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Sierra Leone

Air Rum Ltd

neznáme

RUM

Sierra Leone

Bellview Airlines (S/L) Ltd

neznáme

BVU

Sierra Leone

Destiny Air Services Ltd

neznáme

DTY

Sierra Leone

Heavylift Cargo

neznáme

neznáme

Sierra Leone

Orange Air Sierra Leone Ltd

neznáme

ORJ

Sierra Leone

Paramount Airlines Ltd

neznáme

PRR

Sierra Leone

Seven Four Eight Air Services Ltd

neznáme

SVT

Sierra Leone

Teebah Airways

neznáme

neznáme

Sierra Leone

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali povolenie od orgánov Svazijska zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Svazijsko

Aero Africa (Pty) Ltd

neznáme

RFC

Svazijsko

Jet Africa Swaziland

neznáme

OSW

Svazijsko

Royal Swazi National Airways Corporation

neznáme

RSN

Svazijsko

Scan Air Charter Ltd

neznáme

neznáme

Svazijsko

Swazi Express Airways

neznáme

SWX

Svazijsko

Swaziland Airlink

neznáme

SZL

Svazijsko


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe A by mohlo byť povolené vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(2)  Hewa Bora Airways smie na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskeho spoločenstva použiť len lietadlo konkrétne uvedené v prílohe B.


PRÍLOHA B

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH VŠETKY PREVÁDZKY PODLIEHAJÚ PREVÁDZKOVÝM OBMEDZENIAM V RÁMCI SPOLOČENSTVA (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC)

Číslo označenia leteckej spoločnosti ICAO

Štát prevádzkovateľa

Typ lietadla

Registračné číslo (čísla) a prípadne sériové výrobné číslo (čísla)

Štát registrácie

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladéš

B747-269B

S2-ADT

Bangladéš

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Všetky lietadlá s výnimkou:

LET 410 UVP

Všetky lietadlá s výnimkou

D6-CAM (851336)

Komory

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Sudán

Všetky lietadlá s výnimkou:

IL-76

Všetky lietadlá s výnimkou

ST-EWX (výr. č. 1013409282)

Sudán

Hewa Bora Airways (HBA) (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetky lietadlá s výnimkou:

L-1011

Všetky lietadlá s výnimkou

9Q-CHC (výr. č. 193H-1209)

Konžská demokratická republika


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe B by mohlo byť povolené vykonávať práva prevádzky tým, že použije lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(2)  Hewa Bora Airways smie na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskeho spoločenstva použiť len lietadlo konkrétne uvedené v prílohe B.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/40


ROZHODNUTIE RADY

z 5. októbra 2006

o vytvorení mechanizmu vzájomnej výmeny informácií o opatreniach členských štátov v oblasti azylu a prisťahovalectva

(2006/688/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Európska rada schválila na svojom zasadnutí 4. novembra 2004 pod názvom Haagsky program viacročný program na posilnenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom vyzvala na prípravu druhej etapy spoločnej politiky v oblasti azylu, migrácie, víz a hraníc, ktorá začala 1. mája 2004, založenej okrem iného na užšej praktickej spolupráci medzi členskými štátmi a zlepšenej výmene informácií.

(2)

Vývoj spoločnej azylovej a prisťahovaleckej politiky vyústil od nadobudnutia platnosti Amsterdamskej zmluvy do užšej vzájomnej závislosti medzi politikami členských štátov v týchto oblastiach, pričom sa potreba koordinovanejšieho smerovania vnútroštátnych politík stala základom pre posilnenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

(3)

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci vyzvala vo svojich záveroch zo zasadnutia 14. apríla 2005 na vytvorenie systému vzájomnej výmeny informácií medzi subjektmi zodpovednými za migračnú a azylovú politiku v členských štátoch, ktorý by bol založený na potrebe informovať o opatreniach, ktoré by mohli mať závažný vplyv na niektoré členské štáty alebo Európsku úniu ako celok, a ktorý by umožňoval výmenu názorov medzi členskými štátmi a Komisiou na žiadosť ktoréhokoľvek členského štátu alebo Komisie.

(4)

Mechanizmus pre výmenu informácií by sa mal zakladať na solidarite, transparentnosti a vzájomnej dôvere a mal by sa stať pružným, rýchlym a nebyrokratickým kanálom na výmenu informácií a názorov o vnútroštátnych opatreniach v oblasti azylu a prisťahovalectva na úrovni Európskej únie.

(5)

Na účely uplatňovania tohto rozhodnutia sa za vnútroštátne opatrenia v oblasti azylu a prisťahovalectva, ktoré by mohli mať závažný vplyv na niektoré členské štáty alebo Európsku úniu ako celok, môžu považovať politické zámery, dlhodobé programy, navrhované a prijaté právne predpisy, právoplatné rozhodnutia najvyšších súdov alebo tribunálov, ktorými sa uplatňujú alebo vykladajú opatrenia vnútroštátneho práva a správne rozhodnutia s vplyvom na značný počet osôb.

(6)

Príslušná informácia by sa mala oznámiť najneskôr, keď sa dotknuté opatrenia zverejnia. Členské štáty sa však vyzývajú, aby ju poskytli čo najskôr.

(7)

Kvôli efektívnosti a dostupnosti by mala byť základným prvkom mechanizmu pre výmenu informácií, ktoré sa týkajú vnútroštátnych opatrení v oblastiach azylu a prisťahovalectva, webová sieť.

(8)

Výmena informácií o vnútroštátnych opatreniach prostredníctvom webovej siete by sa mala doplniť o možnosť výmeny názorov na takéto opatrenia;

(9)

Vytvorením mechanizmu pre výmenu informácií podľa tohto rozhodnutia by nemalo byť dotknuté právo členských štátov kedykoľvek požiadať v súlade s rokovacím poriadkom Rady o rokovania ad hoc v Rade o vnútroštátnych opatreniach.

(10)

Keďže ciele tohto rozhodnutia, konkrétne bezpečnú výmenu informácií a konzultácie medzi členskými štátmi, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov dôsledkov tohto rozhodnutia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec potrebný na dosiahnutie týchto cieľov.

(11)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, oznámili Spojené kráľovstvo a Írsko svoju vôľu zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(12)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, a nie je ním preto viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto rozhodnutím sa vytvára mechanizmus vzájomnej výmeny informácií o opatreniach v oblasti azylu a prisťahovalectva, ktoré by mohli mať závažný vplyv na niektoré členské štáty alebo na Európsku úniu ako celok.

2.   Mechanizmus uvedený v odseku 1 umožňuje prípravu výmeny názorov a diskusií o takýchto opatreniach.

Článok 2

Informácie, ktoré sa majú predkladať

1.   Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom informácie o opatreniach, ktoré zamýšľajú prijať alebo nedávno prijali v oblasti azylu a prisťahovalectva, ak sú takéto opatrenia prístupné verejnosti a mohli by mať závažný vplyv na niektoré členské štáty alebo Európsku úniu ako celok.

Takéto informácie sa poskytnú čo najskôr a najneskôr, keď sa sprístupnia verejnosti. Na tento odsek sa vzťahujú všetky požiadavky dôvernosti a ochrany údajov, ktoré sa môžu uplatňovať pri konkrétnom opatrení.

Každý členský štát zodpovedá za zhodnotenie skutočnosti, či by jeho vnútroštátne opatrenia mohli mať závažný vplyv na niektoré členské štáty alebo na Európsku úniu ako celok.

2.   Informácie podľa odseku 1 sa oznamujú prostredníctvom siete uvedenej v článku 3 s použitím formulára na oznamovanie informácií pripojeného k tomuto rozhodnutiu.

3.   Komisia alebo členský štát môžu požiadať o dodatočné informácie o informáciách, ktoré prostredníctvom siete oznámil iný členský štát. V takomto prípade poskytne dotknutý členský štát dodatočné informácie do jedného mesiaca.

Na informácie o právoplatných rozhodnutiach najvyšších súdov, ktorými sa uplatňujú alebo vykladajú opatrenia vnútroštátneho práva, sa ustanovenie tohto odseku o žiadosti o dodatočné informácie nesmie vzťahovať.

4.   Členské štáty môžu využiť možnosť poskytnutia dodatočných informácií uvedených v odseku 3 aj na poskytnutie informácií o opatreniach, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť uvedená v odseku 1, a to buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť Komisie alebo iného členského štátu.

Článok 3

Sieť

1.   V súlade s týmto rozhodnutím je sieť na výmenu informácií webovou sieťou.

2.   Komisia zodpovedá za vývoj a správu siete vrátane jej štruktúry, obsahu a prístupu k nej. Sieť obsahuje zodpovedajúce opatrenia na zabezpečenie dôvernosti všetkých alebo určitých informácií, ktoré sa na nej nachádzajú.

3.   Pokiaľ ide o praktické nastavenie siete, Komisia využíva existujúcu technickú platformu transeurópskej telematickej siete pre výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov, ktorá sa používa v rámci Spoločenstva.

4.   S cieľom umožniť Komisii a členským štátom žiadať jeden alebo viacero členských štátov o dodatočné informácie o oznámených opatreniach, ako sa uvádza v článku 2 ods. 3, a o iné informácie, ako sa uvádza v článku 2 ods. 4, sa zabezpečia osobitné funkcie siete.

5.   Členské štáty určia vnútroštátne kontaktné osoby/miesta, ktoré budú mať prístup k sieti, a oznámia ich Komisii.

6.   Ak je to pre vývoj siete potrebné, Komisia môže uzavrieť dohody s inštitúciami Európskeho spoločenstva, ako aj orgánmi, ktoré sa spravujú verejným právom a ktoré sú zriadené Zmluvami o založení Európskych spoločenstiev alebo v rámci Európskej únie.

Komisia oznámi Rade predloženie každej žiadosti o takýto prístup a poskytnutie prístupu takýmto inštitúciám a/alebo orgánom.

Článok 4

Výmena názorov, všeobecná správa a rokovania na úrovni ministrov

1.   Komisia raz ročne pripraví všeobecnú správu, v ktorej zhrnie najdôležitejšie informácie predložené členskými štátmi. Pri príprave tejto správy sa členské štáty s cieľom určiť otázky spoločného záujmu spoja s Komisiou, čo môže zahŕňať technické stretnutia počas oznamovacieho obdobia, na ktorých prebehne výmena názorov medzi odborníkmi z členských štátov na informácie predložené podľa článku 2.

Táto všeobecná správa sa predloží Európskemu parlamentu a Rade.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá možnosť konzultácií ad hoc v rámci Rady, tvorí všeobecná správa pripravená Komisiou základ pre diskusiu o vnútroštátnej azylovej a prisťahovaleckej politike na úrovni ministrov.

Článok 5

Hodnotenie a preskúmanie

Komisia zhodnotí fungovanie mechanizmu po dvoch rokoch od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia a pravidelne po tomto dátume. V prípade potreby navrhne Komisia zmeny a doplnenia k tomuto rozhodnutiu.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Luxemburgu 5. októbra 2006

Za Radu

predseda

K. RAJAMÄKI


(1)  Stanovisko z 3. mája 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


PRÍLOHA

Image


Komisia

14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/44


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. októbra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/710/ES, pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s podozrením na vysoko patogénnu vtáčiu chrípku v Rumunsku

[oznámené pod číslom K(2006) 4321]

(Text s významom pre EHP)

(2006/689/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 18 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 22 ods. 6,

keďže:

(1)

Z dôvodu výskytu ohniska vtáčej chrípky spôsobenej vysoko patogénnym vírusovým kmeňom H5N1 v decembri 2003 v juhovýchodnej Ázii Komisia prijala niekoľko ochranných opatrení v súvislosti s týmto ochorením, najmä rozhodnutie Komisie 2005/710/ES z 13. októbra 2005, pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou v Rumunsku (3).

(2)

V rozhodnutí 2005/710/ES sa ustanovuje, že členské štáty majú pozastaviť dovoz živej hydiny, vtákov nadradu bežce, chovnej a voľne žijúcej pernatej zveri a násadových vajec uvedených druhov a určitých iných výrobkov z vtákov z celého územia Rumunska.

(3)

Rumunsko nedávno predložilo Komisii ďalšie informácie o situácii v súvislosti s vtáčou chrípkou v tejto krajine, z ktorých vyplýva, že od 7. júna 2006 nebol zistený výskyt žiadnych ďalších ohnísk uvedeného ochorenia.

(4)

Vzhľadom na uvedené informácie je vhodné obmedziť pozastavenie dovozu ustanovené v rozhodnutí 2005/710/ES na určité oblasti Rumunska, ktoré sú stále vystavené priamemu riziku ochorenia.

(5)

Rozhodnutie 2005/710/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2005/710/ES sa nahrádza textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Členské štáty bezodkladne prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a uverejnia tieto opatrenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. októbra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1); oprava (Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2005, s. 42. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/435/ES (Ú. v. EÚ L 173, 27.6.2006, s. 31).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Časti územia Rumunska uvedené v článku 1 písm. a) a b)

ČASŤ A

Kód štátu podľa ISO

Názov štátu

Opis časti územia

RO

Rumunsko

Celé územie Rumunska


ČASŤ B

Kód štátu podľa ISO

Názov štátu

Opis časti územia

RO

Rumunsko

župy v Rumunsku:

Arges

Bacau

Botosani

Braila

Bucuresti

Buzau

Calarasi

Constanta

Dimbovita

Dolj

Galati

Giurgiu

Gorj

Ialomita

Iasi

Ilfov

Mehedinti

Neamt

Olt

Prahova

Suceava

Teleorman

Tulcea

Vaslui

Vilcea

Vrancea“


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/47


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. októbra 2006,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova v krištáľovom skle

[oznámené pod číslom K(2006) 4789]

(Text s významom pre EHP)

(2006/690/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Smernicou 2002/95/ES sa od Komisie vyžaduje, aby prehodnotila určité nebezpečné látky, ktoré sú podľa článku 4 ods. 1 tejto smernice zakázané.

(2)

Krištáľové sklo sa čoraz viac používa na ozdobné účely v elektrických a elektronických zariadeniach. Keďže v smernici Rady 69/493/EHS z 15. decembra 1969 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom skle (2) sa predpisuje množstvo olova v krištáľovom skle a náhrada olova v krištáľovom skle je preto technicky nemožná, použitiu nebezpečných látok v určitých materiáloch a komponentoch, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, sa nemožno vyhnúť. Tieto materiály a komponenty by sa preto mali vyňať zo zákazu.

(3)

Rozsah niektorých výnimiek z tohto zákazu pre určité špecifické materiály alebo komponenty by sa mal obmedziť, aby sa nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach postupne prestali používať, keďže ich použitiu na tento účel sa bude dať vyhnúť.

(4)

Podľa článku 5 ods. 1 písm. c) smernice 2002/95/ES sa každá výnimka uvedená v prílohe musí preskúmať aspoň každé štyri roky alebo štyri roky po pridaní položky do zoznamu.

(5)

Smernica 2002/95/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Podľa článku 5 ods. 2 smernice 2002/95/ES sa Komisia poradila s príslušnými stranami.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe k smernici 2002/95/EHS sa pridáva bod 29, ktorý znie:

„29.

Olovo viazané v krištáľovom skle v zmysle definície v prílohe I (kategórie 1, 2, 3 a 4) k smernici Rady 69/493/EHS (4).

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. októbra 2006

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/310/ES (Ú. v. EÚ L 115, 28.4.2006, s. 38).

(2)  Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(3)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.

(4)  Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.“


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/48


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. októbra 2006,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova a kadmia

[oznámené pod číslom K(2006) 4790]

(Text s významom pre EHP)

(2006/691/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Smernicou 2002/95/ES sa od Komisie vyžaduje, aby prehodnotila určité nebezpečné látky, ktoré sú podľa článku 4 ods. 1 tejto smernice zakázané.

(2)

Určité materiály a komponenty, ktoré obsahujú olovo a kadmium, by sa mali z tohto zákazu vyňať, keďže sa použitiu týchto nebezpečných látok v týchto špecifických materiáloch a komponentoch stále nedá vyhnúť, alebo z toho dôvodu, že negatívny vplyv na životné prostredie, zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľa, ktorý by mohla spôsobiť náhrada, pravdepodobne preváži nad jej výhodami, pokiaľ ide o životné prostredie, zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľa. Výnimky uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa udeľujú na základe výsledkov procesu preskúmania, ktorý uskutočnili technickí experti, pričom vzali do úvahy dostupné údaje zo štúdií, zainteresované osoby a iné vedecké a technické zdroje. Preskúmaním sa dospelo k záveru, že odstránenie alebo náhrada týchto látok je stále technicky alebo vedecky nemožná.

(3)

Rozsah niektorých výnimiek z tohto zákazu pre určité špecifické materiály alebo komponenty by sa mal obmedziť, aby sa nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach postupne prestali používať, keďže ich použitiu na tento účel sa bude možné vyhnúť.

(4)

Podľa článku 5 ods. 1 písm. c) smernice 2002/95/ES sa každá výnimka uvedená v prílohe musí preskúmať aspoň každé štyri roky alebo štyri roky po pridaní položky do zoznamu.

(5)

Smernica 2002/95/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Podľa článku 5 ods. 2 smernice 2002/95/ES sa Komisia poradila s príslušnými stranami.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k smernici 2002/95/ES sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. októbra 2006

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/310/ES (Ú. v. EÚ L 115, 28.4.2006, s. 38).

(2)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.


PRÍLOHA

Do prílohy k smernici 2002/95/ES sa pridávajú tieto body 21 až 27:

„21.

Olovo a kadmium v tlačiarenskej farbe na smaltovanie borokremičitanového skla.

22.

Olovo ako nečistota vo Faradayovom rotátore na báze vzácneho železitého granátu (rare earth iron garnet – RIG) používanom v komunikačných systémoch s optickými káblami.

23.

Olovo v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom iných ako konektorov s rozstupom menším alebo rovným 0,65 mm s olovenými rámami NiFe a olovom v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom iných ako konektorov s rozstupom menším alebo rovným 0,65 mm s medeno-olovenými rámami.

24.

Olovo v spájkach na priletovanie k zoradeným diskovitým a plochým viacvrstvovým keramickým kondenzátorom s pokovovanými otvormi (PTH – plated through hole).

25.

Oxid olova v plazmových obrazovkách (PDP) a v obrazovkách typu SED (surface conduction electron emitter displays) použitý v konštrukčných zložkách, najmä v prednej a zadnej sklenej dielektrickej vrstve, prípojnicovej elektróde (bus electrode), čiernom pruhu (black stripe), adresnej elektróde (address electrode), separačných rebrách (barrier ribs), tmeliacej frite (seal frit) a fritovom článku (frit ring) , ako aj tlačových pastách (print pastes).

26.

Oxid olova v sklenom obale lámp s ultrafialovým žiarením typu BLB (Black Light Blue).

27.

Zliatiny olova ako spájka pre transduktory používané vo vysokovýkonných reproduktoroch (určených na prevádzku počas viacerých hodín v akustických hladinách 125 dB SPL a viac).“


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. októbra 2006,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie šesťmocného chrómu

[oznámené pod číslom K(2006) 4791]

(Text s významom pre EHP)

(2006/692/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Smernicou 2002/95/ES sa od Komisie vyžaduje, aby prehodnotila určité nebezpečné látky, ktoré sú podľa článku 4 ods. 1 tejto smernice zakázané.

(2)

Určité materiály a komponenty, ktoré obsahujú šesťmocný chróm, by sa mali z tohto zákazu vyňať, keďže sa použitiu týchto nebezpečných látok v týchto špecifických materiáloch a komponentoch sa stále nedá vyhnúť, alebo z toho dôvodu, že nepriaznivý vplyv na životné prostredie, zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľa, ktorý by mohla spôsobiť náhrada, pravdepodobne preváži nad jej výhodami, pokiaľ ide o životné prostredie, zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľa. Výnimka sa udeľuje na základe výsledkov procesu preskúmania, ktorý uskutočnili technickí experti, pričom vzali do úvahy dostupné údaje zo štúdií, od zainteresovaných osôb a z iných vedeckých/technických zdrojov. Preskúmaním sa dospelo k záveru, že odstránenie alebo náhrada tejto látky stále nie sú technicky alebo vedecky možné do 1. júla 2007. Podobná výnimka je uvedená v smernici 2000/53/ES o vozidlách po skončení životnosti.

(3)

Rozsah niektorých výnimiek z tohto zákazu pre určité špecifické materiály alebo komponenty by sa mal obmedziť, aby sa nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach postupne prestali používať, keďže ich použitiu na tento účel sa bude možné vyhnúť.

(4)

Podľa článku 5 ods. 1 písm. c) smernice 2002/95/ES sa každá výnimka uvedená v prílohe musí preskúmať aspoň každé štyri roky alebo štyri roky po pridaní položky do zoznamu.

(5)

Smernica 2002/95/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Podľa článku 5 ods. 2 smernice 2002/95/ES sa Komisia poradila s príslušnými stranami.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 18 smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe k smernici 2002/95/EHS sa pridáva bod 28 v tomto znení:

„28.

Šesťmocný chróm v protikoróznych ochranných vrstvách nenatretých kovových fólií a upínacích materiálov, používaný na ochranu proti korózii a na tienenie proti elektromagnetickému rušeniu v zariadení patriacom do kategórie tri uvedenej v smernici 2002/96/ES (zariadenie informačných technológií a telekomunikačné zariadenie). Výnimka povolená do 1. júla 2007.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. októbra 2006

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/310/ES (Ú. v. EÚ L 115, 28.4.2006, s. 38).

(2)  Ú. v. ES L 114, 27.4.2006, s. 9.


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/52


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. októbra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/393/ES, pokiaľ ide o podmienky vzťahujúce sa na presun zo zakázaných zón a cez tieto zóny vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec

[oznámené pod číslom K(2006) 4813]

(Text s významom pre EHP)

(2006/693/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcu špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (1), a najmä na druhý pododsek jej článku 6 ods. 1, článok 8 ods. 3, články 11 a 12 a druhý odsek článku 19,

keďže:

(1)

V smernici 2000/75/ES sa ustanovujú pravidlá kontroly katarálnej horúčky oviec a opatrenia na boj proti tomuto ochoreniu v Spoločenstve vrátane zriadenia zón ochrany a dozoru a zákazu presunu zvierat z uvedených zón.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2005/393/ES z 23. mája 2005 o zónach ochrany a dozoru vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec a podmienkach vzťahujúcich sa na presun z týchto zón alebo cez tieto zóny (2) sa ustanovuje vymedzenie globálnych geografických oblastí, v ktorých majú členské štáty zriadiť zóny ochrany a dozoru („zakázané zóny“) vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec.

(3)

Keď sa v poľnohospodárskom podniku oficiálne potvrdí prítomnosť vírusu katarálnej horúčky oviec, majú sa na území s polomerom 20 km od infikovaného poľnohospodárskeho podniku uplatňovať určité obmedzenia, ktoré sú stanovené v smernici 2000/75/ES. Tieto obmedzenia zahŕňajú zákaz presunu vnímavých druhov z a do poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa nachádzajú na území s polomerom 20 km (ďalej len „zákaz presunu“). V tejto smernici sa ustanovujú výnimky z tohto zákazu presunu zvierat v ochrannej zóne.

(4)

Preto je vhodné, aby sa v rámci zakázanej zóny povolil presun zvierat z poľnohospodárskych podnikov, na ktoré sa vzťahuje zákaz presunu, na účely priameho prevozu na bitúnok. Rozhodnutie 2005/393/ES by sa preto malo zmeniť a doplniť s cieľom povoliť takýto presun.

(5)

Vzhľadom na určité poľnohospodárske postupy je takisto vhodné stanoviť osobitné podmienky minimalizovania rizika prenosu vírusu pri presune zvierat z poľnohospodárskych podnikov, na ktoré sa vzťahuje zákaz presunu, do osobitných poľnohospodárskych podnikov v zakázanej zóne, z ktorých sa zvieratá môžu presúvať len na účely zabitia. Je takisto vhodné zmeniť a doplniť rozhodnutie 2005/393/ES s cieľom stanoviť takého podmienky.

(6)

V súčasnej dobe je v článku 4 rozhodnutia 2005/393/ES ustanovené, že príslušný orgán môže na základe posúdenia rizika jednotlivých prípadov a za určitých podmienok zo zákazu presunu vyňať vnútroštátne presuny zvierat zo zakázanej zóny na účely bezprostredného zabitia v rámci toho istého členského štátu. V tomto ustanovení však v súčasnosti nie je stanovené, že výnimky z tohto zákazu presunu by mali súvisieť s priaznivým výsledkom posúdenia rizika. Je vhodné aj v záujme väčšej transparentnosti vyžadovať, aby sa takéto výnimky udeľovali na základe priaznivého výsledku posúdenia rizika.

(7)

Výnimka zo zákazu presunu zvierat zo zakázaných zón na účely obchodu v rámci Spoločenstva, v súčasnej dobe stanovená v článku 5 ods. 1 rozhodnutia 2005/393/ES, zahŕňa veterinárne podmienky vnútroštátnych presunov do poľnohospodárskych podnikov, ako sa stanovuje v článku 3 uvedeného rozhodnutia, a podlieha predchádzajúcemu súhlasu členského štátu určenia.

(8)

V záujme konzistencie je vhodné, aby sa veterinárne podmienky stanovené v článku 4 rozhodnutia 2005/393/ES, ktoré sa vzťahujú na výnimku zo zákazu presunu v prípade vnútroštátneho presunu na účely zabitia, vzťahovali spolu s predchádzajúcim súhlasom členského štátu určenia aj na výnimku zo zákazu presunu týkajúceho sa zvierat určených na priame zabitie v inom členskom štáte.

(9)

Ustanovenia prílohy II k rozhodnutiu 2005/393/ES o presune živých zvierat z druhov vnímavých na katarálnu horúčku oviec a ich spermií, vajíčok a embryí zo zakázaných zón by mali byť v súlade s podmienkami ustanovenými v kapitole 2.2.13 Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

(10)

Pri obchodovaní so zmrazenou spermou v rámci Spoločenstva, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v prílohe II k rozhodnutiu 2005/393/ES, by sa nemal vyžadovať predchádzajúci súhlas členského štátu určenia, ak sa negatívny výsledok na prítomnosť choroby u darcu jednoznačne overil už testom, ktorý sa vykonáva následne po odbere spermy.

(11)

Francúzsko a Nemecko oznámili Komisii, že je potrebné upraviť zakázanú zónu, ktorá sa nachádza na ich území. Preto je vhodné zmeniť a doplniť prílohu I k rozhodnutiu 2005/393/ES.

(12)

Rozhodnutie 2005/393/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/393/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2a sa nahrádza týmto:

„Článok 2a

Výnimka zo zákazu presunu

Odchylne od článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2000/75/ES sa zákaz presunu nevzťahuje na tieto zvieratá:

a)

zvieratá určené na priamy prevoz do bitúnku, ktorý sa nachádza na území zakázanej zóny v blízkosti poľnohospodárskeho podniku, z ktorého sú zvieratá odoslané;

b)

zvieratá určené pre poľnohospodársky podnik, ktorý sa nachádza na území zakázanej zóny v blízkosti poľnohospodárskeho podniku, z ktorého sú zvieratá odoslané, a

i)

do vzdialenosti 20 km okolo infikovaného poľnohospodárskeho podniku alebo

ii)

do vzdialenosti nad 20 km okolo infikovaného poľnohospodárskeho podniku, na základe:

predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov v mieste poľnohospodárskych podnikov odoslania a poľnohospodárskych podnikov určenia a dodržania všetkých veterinárnych záruk, ktoré tieto príslušné orgány vyžadujú, pokiaľ ide o opatrenia proti šíreniu vírusu katarálnej horúčky oviec, ako aj ochranu proti napadnutiu vektormi, alebo

identifikačného testu pomocou činidla podľa oddielu A ods. 1 písm. c) prílohy II, ktorý sa vykonal na vzorke odobratej danému zvieraťu do 48 hodín pred odoslaním a ktorého výsledok bol negatívny, pričom toto zviera musí byť chránené pred napadnutím akýmkoľvek vektorom minimálne od okamihu, keď mu bola odobratá vzorka, a z poľnohospodárskeho podniku určenia smie byť presúvané len na účely priameho zabitia.“

2.

V článku 3 sa úvodná veta odseku 3 nahrádza týmto:

„V prípade, že v príslušnej epidemiologickej oblasti zakázaných zón uplynulo viac ako 40 dní od dátumu, keď vektor prestal byť aktívnym, príslušný orgán udelí výnimky zo zákazu presunu v prípade vnútroštátneho presunu:“

3.

Úvodná veta v článku 4 a úvodná veta v písm. a) sa nahrádzajú týmto:

„Príslušný orgán udelí výnimku zo zákazu presunu zvierat zo zakázanej zóny na účely okamžitého zabitia v rámci toho istého členského štátu, ak:

a)

bolo v jednotlivých prípadoch posúdené riziko možného kontaktu zvierat s vektormi počas prevozu na bitúnok, pričom sa dospelo k priaznivému výsledku a zohľadnilo sa:“.

4.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza týmto:

„1.   Príslušný orgán udelí výnimku zo zákazu presunu zvierat, ich spermií, vajíčok a embryí zo zakázaných zón na účely obchodu v rámci Spoločenstva, ak:

a)

zvieratá, ich spermie, vajíčka a embryá spĺňajú podmienky stanovené v článkoch 3 a 4 a

b)

s výnimkou zmrazenej spermy udeľuje členský štát určenia povolenie pred presunom.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.   Tento článok sa nevzťahuje na presun zvierat v súlade s výnimkou stanovenou v článku 2a.“

5.

Prílohy I a II sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. októbra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. EÚ L 130, 24.5.2005, s. 22. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/633/ES (Ú. v. EÚ L 258, 21.9.2006, s. 7).


PRÍLOHA

I.   Príloha I k rozhodnutiu 2005/393/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Zoznam zakázaných zón v zóne F (sérotyp 8), ktorý sa týka Nemecka, sa nahrádza týmto:

„Nemecko:

Hesensko

celé územie spolkovej krajiny

Dolné Sasko

v okrese Ammerland: Apen, Edewecht, Westerstede, Bad Zwischenahn

v okrese Aurich: Krummhörn, Hinte, Ihlow

okres Cloppenburg

v okrese Diepholz: Stemshorn, Quernheim, Brockum, Marl, Hüde, Lembruch, Diepholz, Wetschen, Rehden, Hemsloh, Wagenfeld, Bahrenborstel, Kirchdorf, Varrel, Barver, Drebber, Dickel, Freistatt, Wehrlbleck, Barenburg, Maasen, Borstel, Sulingen, Eydelstedt, Barnstorf, Drentwede, Ehrenburg, Scholen, Schwaförden, Mellinghausen, Siedenburg, Staffhorst, Asendorf, Engeln, Affinghausen, Sudwalde, Neuenkirchen, Twistringen, Bassum, Lemförde

mesto Emden

okres Emsland

v okrese Göttingen: Staufenberg, Hannoversch-Münden, Bühren, Scheden, Jühnde, Friedland, Gleichen, Rosdorf, Niemetal, Dransfeld, Landolfshausen, Waake, Ebergötzen, Wollbrandshausen, Krebeck, Bovenden, Göttingen, Adelebsen

okres Grafschaft Bentheim

okres Hameln-Pyrmont

v regióne Hannover: Springe, Pattensen, Wenningen, Hemmingen, Laatzen, Ronnenberg, Gehrden, Barsinghausen, Seelze, mesto Hannover, Garbsen, Wunstorf, Neustadt am Rübenberge

v okrese Hildesheim: Landwehr, Freden, Winzenburg, Everode, Lamspringe, Neuhof, Woltershausen, Harbarnsen, Selem, Adenstedt, Alfeld, Coppengrave, Duingen, Weenzen, Hoyershausen, Brüggen, Eberholzen, Westfeld, Almstedt, Bad Salzdetfurth, Sibbesse, Rheden, Banteln, Eime, Marienhagen, Elze, Gronau an der Leine, Despetal, Diekholzen, mesto Hildesheim, Betheln, Nordstemmen, Giesen, Sarstedt

okres Holzminden

v okrese Leer: Moormerland; Hesel, Uplengen, Jemgum; Leer, Holtland; Brinkum, Nortmoor, Filsum; Detern, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Westoverledingen, Weener, Bunde

v okrese Nienburg (Weser): Diepenau, Warmsen, Raddestorf, Uchte, Stolzenau, Steyerberg, Leese, Rehburg-Loccum, Landesbergen, Husum, Linsburg, Estorf, Binnen, Pennigsehl, Wietzen, Marklohe, Nienburg, Stöckse, Drakenburg, Balge, Warpe, Liebenau

v okrese Northeim: Bodenfelde, Uslar, Hardegsen, Nörten-Hardenberg, Katlenburg-Lindau, Northeim, Moringen, Solling, Dassel, Einbeck, Kreiensen, Kalefeld, Bad Gandersheim

v okrese Oldenburg: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Dünsen

okres Osnabrück

mesto Osnabrück

okres Schaumburg

okres Vechta

Severné Porýnie-Vestfálsko

celé územie spolkovej krajiny

Porýnie-Falcko

celé územie spolkovej krajiny

Sársko

celé územie spolkovej krajiny“

2.

Zoznam zakázaných zón v zóne F (sérotyp 8), ktorý sa týka Francúzska, sa nahrádza takto:

„Francúzsko:

Zóna ochrany:

departmán Ardennes

departmán Aisne: mestské časti Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

departmán Marne: mestské časti Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-François

departmán Meurthe-et-Moselle: mestská časť Briey

departmán Meuse

departmán Moselle: mestské časti Metz-ville, Metz-campagne, Thionville-est, Thionville-ouest

departmán Nord

departmán Pas-de-Calais

departmán Somme: mestské časti Péronne

Zóna dozoru:

departmán Aube

departmán Aisne: mestská časť Château-Thierry

departmán Marne: mestská časť Epernay

departmán Haute-Marne: mestské časti Saint-Dizier, Chaumont

departmán Meurthe-et-Moselle: mestské časti Toul, Nancy, Lunéville

departmán Moselle: mestské časti Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach

departmán Oise: mestské časti Clermont, Compiègne, Senlis

departmán Seine-et-Marne: mestské časti Meaux, Provins

departmán Somme : mestské časti d'Abbeville, d'Amiens, de Montdidier

departmán Vosges: mestská časť Neufchâteau“

II.   Príloha II k rozhodnutiu 2005/393/ES sa nahrádza týmto:

„PRÍLOHA II

ako je uvedené v článku 3 ods. 1

A.   Živé prežúvavce

1.   Živé prežúvavce musia byť pred prepravou chránené pred napadnutím hmyzom druhu Culicoïdes, ktorý je pravdepodobne príslušným vírusovým vektorom katarálnej horúčky oviec, minimálne

a)

60 dní alebo

b)

28 dní, keď sa počas tohto obdobia podrobili sérologickému testu podľa príručky o suchozemských zvieratách OIE, ktorým sa zisťuje prítomnosť protilátok na vírusovú skupinu katarálnej horúčky oviec a ktorého výsledok bol negatívny, pričom tento test sa vykonal minimálne 28 dní po dátume začatia obdobia ochrany pred napadnutím vektormi, alebo

c)

14 dní, keď sa počas tohto obdobia podrobili identifikačnému testu pomocou činidla podľa príručky o suchozemských zvieratách OIE, ktorého výsledok bol negatívny, pričom tento test sa vykonal minimálne 14 dní po dátume začatia obdobia ochrany pred napadnutím vektormi.

2.   Počas prepravy na miesto určenia musia byť živé prežúvavce chránené pred napadnutím hmyzom druhu Culicoïdes.

B.   Sperma prežúvavcov

1.   Darcami spermy musia byť zvieratá, ktoré:

a)

boli minimálne 60 dní pred začatím odberu spermy a počas neho chránené pred napadnutím hmyzom druhu Culicoïdes, ktorý je pravdepodobne príslušným vírusovým vektorom katarálnej horúčky oviec, alebo

b)

sa podrobili sérologickému testu podľa príručky o suchozemských zvieratách OIE, ktorým sa zisťuje prítomnosť protilátok na vírusovú skupinu katarálnej horúčky oviec a ktorého výsledok bol negatívny, pričom tento test sa vykonal minimálne každých 60 dní počas obdobia odberu spermy a medzi 21. a 60. dňom po poslednom odbere, alebo

c)

sa podrobili identifikačnému testu pomocou činidla podľa príručky o suchozemských zvieratách OIE, ktorého výsledok bol negatívny, pričom tento test sa vykonal na krvných vzorkách odobratých:

i)

na začiatku a na konci odberu spermy a

ii)

počas obdobia odberu spermy:

minimálne každých 7 dní v prípade testu na izoláciu vírusu alebo

minimálne každých 28 dní v prípade testu polymerázovej reťazovej reakcie.

2.   Darcom čerstvej spermy môžu byť samčie jedince, ktoré boli chránení pred napadnutím hmyzom druhu Culicoïdes minimálne 30 dní pred začatím odberu spermy a počas neho a ktoré

a)

sa podrobili sérologickému testu podľa príručky o suchozemských zvieratách OIE, ktorým sa zisťuje prítomnosť protilátok na vírusovú skupinu katarálnej horúčky oviec a ktorého výsledok bol negatívny, pričom tento test sa vykonal pred prvým odberom spermy a každých 28 dní počas obdobia odberu a 28 dní po poslednom odbere, alebo

b)

sa podrobili identifikačnému testu pomocou činidla podľa príručky o suchozemských zvieratách OIE, ktorého výsledok bol negatívny, pričom tento test sa vykonal na krvných vzorkách odobratých:

i)

na začiatku, na konci odberu a 7 dní po poslednom odbere spermy a

ii)

počas obdobia odberu spermy:

minimálne každých 7 dní v prípade testu na izoláciu vírusu alebo

minimálne každých 28 dní v prípade testu polymerázovej reťazovej reakcie.

3.   Darcom zmrazenej spermy môžu byť samčie jedince, ktoré sa podrobili sérologickému testu podľa príručky o suchozemských zvieratách OIE, ktorým sa zisťuje prítomnosť protilátok na vírusovú skupinu katarálnej horúčky oviec, vykonanému na vzorke odobratej medzi 21. a 30. dňom po odbere spermy počas obdobia povinného uskladnenia v súlade s bodom 1 písm. f) prílohy C k smernici Rady 88/407/ES (1) alebo písm. g) kapitoly III prílohy D k smernici Rady 92/65/EHS (2), a výsledok tohto testu bol negatívny.

4.   Samičie jedince prežúvavcov sa v domácom poľnohospodárskom podniku pozorujú 28 dní po inseminácii čerstvou spermou uvedenou v odsekoch 1 a 2.

C.   Oocyty a embryá prežúvavcov

1.   Embryá hovädzieho dobytka získané in vivo sa musia odobrať v súlade so smernicou Rady 89/556/EHS (3)

2.   Embryá prežúvavcov odobraté in vivo, ktoré nezahŕňajú hovädzí dobytok, a embryá hovädzieho dobytku vyprodukované in vitro sa musia získať od samičích darkýň, ktoré:

a)

boli minimálne 60 dní pred začatím odberu embrya/oocytu a počas tohto odberu chránené pred napadnutím hmyzom druhu Culicoïdes, ktorý je pravdepodobne príslušným vírusovým vektorom katarálnej horúčky oviec, alebo

b)

sa podrobili sérologickému testu podľa príručky o suchozemských zvieratách OIE, ktorým sa zisťuje prítomnosť protilátok na vírusovú skupinu katarálnej horúčky oviec a ktorého výsledok bol negatívny, pričom tento test sa vykonal medzi 21. a 60. dňom po odbere embryí/oocytov, alebo

c)

sa podrobili identifikačnému testu pomocou činidla podľa príručky o suchozemských zvieratách OIE, ktorého výsledok bol negatívny, pričom tento test sa vykonal na vzorke krvi odobratej v deň odberu embryí/oocytov.


(1)  Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 10.

(2)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1.“


14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/59


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. októbra 2006,

ktorým sa zakazuje uvádzanie na trh tvarohu vyrobeného v mliekarenskom zariadení v Spojenom kráľovstve

[oznámené pod číslom K(2006) 4877]

(Text s významom pre EHP)

(2006/694/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Podľa článku 53 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 v prípade, keď môže jedlo predstavovať závažné riziko pre ľudské zdravie alebo sa toto riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých príslušnými členskými štátmi, má Komisia pozastaviť uvádzanie na trh alebo používanie takýchto potravín a prijať všetky iné vhodné dočasné opatrenia.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (2) sa pre prevádzkovateľov obchodnej činnosti stanovujú všeobecné pravidlá hygieny potravín. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (3) sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu. Určujú sa ním pravidlá uplatňované pri surovinách, ktoré môžu byť uvedené na trh a tak použité pri výrobe mliečnych výrobkov. Na účely týchto pravidiel sa pod pojmom mliečne výrobky rozumejú spracované výrobky, ktoré sa získali spracovaním surového mlieka alebo ďalším spracovaním týchto spracovaných výrobkov.

(3)

V prílohe III oddiele IX kapitole I časti III bode 4 k smernici (ES) č. 853/2004 sa stanovujú podmienky, ktoré sa majú dodržiavať pri výrobe a uvádzaní na trh surového mlieka. Podľa týchto ustanovení prevádzkovatelia obchodnej činnosti v mliekarenskom odvetví nemôžu uvádzať na trh surové mlieko, ktoré obsahuje úroveň rezíduí antibiotík vyššiu, ako je ustanovené v prílohe I a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (4).

(4)

S mliekom, ktoré nespĺňa tieto normy, je nutné zaobchádzať ako s vedľajším živočísnym produktom kategórie 2, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu (5).

(5)

S cieľom splniť tieto požiadavky prevádzkovatelia obchodnej činnosti v mliekarenskom odvetví vykonávajú pred uvedením mlieka na trh rýchle skríningové testy. Tieto testy zamerané na zisťovanie prítomnosti rezíduí antibiotík boli navrhnuté tak, aby preukázali pozitívne výsledky v prípade, že sa tieto rezíduá približujú maximálnemu limitu rezíduí, avšak ich aktuálnu úroveň neuvádzajú. Za týchto podmienok možno iba testom, ktorý identifikuje a kvantifikuje rezíduá antibiotík, potvrdiť, či bol maximálny limit rezíduí prekročený. Ak sa tento potvrdzujúci test nevykoná, mlieko, u ktorého boli zaznamenané pozitívne výsledky počas skríningového testu, sa nepovažuje za bezpečné.

(6)

Počas inšpekcie v Spojenom kráľovstve od 31. mája do 13. júna 2006 Potravinový a veterinárny úrad (PVÚ) Komisie opakovane získal dôkazy o tom, že surové mlieko, ktoré nespĺňalo hygienické požiadavky, bolo uvádzané na trh a prevezené do schválenej potravinárskej prevádzkarne na prípravu mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu.

(7)

PVÚ navštívil 9. júna 2006 priestory spoločnosti Bowland Dairy Products Limited na Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA („Bowland“), schválenej pod číslom UK PE 023. Podľa informácií Komisie prevádzkovateľ vyváža takmer všetku svoju produkciu tvarohu do iných členských štátov.

(8)

Touto návštevou sa zistilo, že suroviny použité na výrobu tvarohu obsahovali surové mlieko dodané jedným z hlavných mliekarenských zberných stredísk v Spojenom kráľovstve. Jeho klasifikácia bola znížená z týchto dôvodov: zistenie prítomnosti rezíduí antibiotík na základe skríningového testu, prítomnosť zmesi mlieka a vody spôsobenej čistením potrubí čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami v mliekarenských závodoch („splaškové mlieko“), kontaminácia farbivami, nadmerné množstvo tepelne spracovaného baleného konzumného mlieka zozbieraného z maloobchodných prevádzok. Podľa dokumentácie spoločnosti bolo také mlieko rôzne klasifikované ako „vrátené mlieko“, „odpadové mlieko“, mlieko „nevhodné na ľudskú spotrebu“ alebo mlieko s priloženým osvedčením uvádzajúcim výsledok analýzy, na základe ktorého je mlieko nevyhovujúce.

(9)

Z návštevy taktiež vyplynulo, že druhá činnosť zahŕňala vákuové balenie syra nespĺňajúceho požiadavky, získaného z plesnivého syra alebo syra obsahujúceho cudzie telesá, ako napr. gumené rukavice. Podľa dokumentácie spoločnosti bol takýto materiál rôzne klasifikovaný ako „odpad“, „kontaminovaný syr“ alebo „podlahový odpad“.

(10)

Agentúra Spojeného kráľovstva pre potravinové normy (United Kingdom Food Standards Agency) vykonala audit v priestoroch spoločnosti Bowland 20. júna 2006. Zariadenie nebolo v tomto čase v prevádzke. Výroba tvarohu sa opätovne spustila 26. júna 2006.

(11)

Od svojej návštevy týchto priestorov 9. júna 2006 Komisia opakovane tlmočila orgánom Spojeného kráľovstva svoje obavy, pokiaľ ide o riziko pre ľudské zdravie vyplývajúce z príslušných postupov, a pri niekoľkých príležitostiach s nimi konzultovala o technických otázkach spojených s hodnotením situácie. S cieľom prerokovať tieto otázky sa Komisia a orgány Spojeného kráľovstva stretli 4. júla 2006 a 18. júla 2006 usporiadali audiokonferenciu. Ďalšia audiokonferencia, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia Referenčného laboratória Spoločenstva pre rezíduá antibiotík (Community Reference Laboratory on antibiotic residues), sa uskutočnila 14. septembra 2006. Následne orgány Spojeného kráľovstva informovali Komisiu listom z 15. septembra 2006 o prehodnotení svojho stanoviska v súvislosti s testami, čo viedlo Komisiu k presvedčeniu, že teda podniknú potrebné kroky. Nestalo sa však tak.

(12)

PVÚ vykonal v priestoroch spoločnosti Bowland druhú inšpekciu 26. a 27. septembra 2006 s cieľom skontrolovať nové prevádzkové postupy zavedené po prvej inšpekcii PVÚ a audite APN. Inšpektori PVÚ zistili, že od 26. júna 2006 zodpovedné orgány Spojeného kráľovstva neskontrolovali v priestoroch spoločnosti Bowland splnenie prevádzkových podmienok, ktoré jej boli oznámené. Okrem nových problémov, akým je napríklad nehygienické mechanické otváranie balení mlieka, sa inšpekciou potvrdilo, že naďalej dochádza k používaniu mlieka, ktoré nespĺňa hygienické požiadavky stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva. Prevádzkareň stále prijíma a používa mlieko, u ktorého boli počas testu na prítomnosť rezíduí antibiotík pred uvedením na trh zaznamenané pozitívne výsledky a u ktorého sa nepotvrdilo, či tieto rezíduá prevyšujú maximálne limity rezíduí stanovené v nariadení (EHS) č. 2377/90.

(13)

V súlade s článkom 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 majú členské štáty uviesť do účinnosti potravinové právo, monitorovať a overovať, či prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov plnia príslušné požiadavky potravinového práva na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie. Na tieto účely sú povinní viesť systém úradných kontrol a iných činností tak, ako to vyžadujú okolnosti, vrátane informovania verejnosti o bezpečnosti a rizikách potravín a krmív, dohľadu nad bezpečnosťou potravín a krmív a iných monitorovacích činností týkajúcich sa všetkých stupňov výroby, spracovania a distribúcie.

(14)

Zo skutočností v tomto prípade jasne vyplýva, že si orgány Spojeného kráľovstva opakovane nesplnili svoju kontrolnú povinnosť. Je preto zámerom Komisie v krátkom čase začať konanie o porušení povinností podľa článku 226 Zmluvy. Komisia mieni tiež uplatniť dočasné opatrenia, ktoré možno považovať za potrebné s cieľom čo najskôr obnoviť príslušnú kontrolu mliekarenskeho odvetvia orgánmi Spojeného kráľovstva.

(15)

Medzičasom je však potrebné, aby Komisia prijala núdzové opatrenia v súvislosti s bezprostredným a závažným rizikom pre ľudské zdravie, ktoré je spôsobené súčasnou situáciou na trhu Spoločenstva v dôsledku výrobkov pochádzajúcich zo spoločnosti Bowland.

(16)

Surové mlieko obsahujúce antibiotické látky v množstve prevyšujúcom maximálne limity rezíduí stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva je nevhodné na ľudskú spotrebu a nebezpečné vzhľadom na skutočnosť, že tieto maximálne limity sú založené na druhu a množstve rezíduí, ktoré pre ľudské zdravie nepredstavuje toxikologické nebezpečenstvo. Kvôli vlastnostiam aktívnych látok používaných vo veterinárnych liekoch je nutné zohľadniť nielen toxikologické vlastnosti látok v úzkom ponímaní (ako napr. teratogénne, mutagénne a karcinogénne účinky), ale aj ich farmaceutické vlastnosti. Okrem toho je významné percento (1 % až 10 %) populácie precitlivelé na penicilín, iné antibiotiká a ich metabolity, a i veľmi nízke koncetrácie mu môžu spôsobovať alergické reakcie (ako napr. kožné vyrážky, žihľavku, astmatický alebo anafylaktický šok).

(17)

Okrem toho sa antimikrobiálna odolnosť zoonotických baktérií izolovaných z potravín stáva ústrednou problémom v oblasti verejného zdravia. Existujú jasné dôkazy, že používanie antibiotík u zvierat určených na výrobu potravín ovplyvňuje výskyt odolných baktérií u zvierat a v potravinách, a že vystavenie ľudí voči týmto odolným baktériám zanecháva na ich zdraví nepriaznivé dôsledky. Dôkazy poukazujú na skutočnosť, že prenos prostredníctvom potravín predstavuje hlavný spôsob, akým sa odolné baktérie dostávajú zo zvierat na výrobu potravín do ľudského organizmu.

(18)

Postupy uplatňované v prevádzkarni spoločnosti Bowland, v rámci ktorých sa používa mlieko, u ktorého sa pred uvedením na trh zistila prítomnosť rezíduí antibiotík, pričom sa nepreukázalo, či tieto rezíduá neprevyšujú maximálne limity rezíduí stanovené v nariadení (EHS) č. 2377/90, môžu predstavovať vážne riziko pre ľudské zdravie. Chemické látky, ako antibiotiká a ich metabolity, sa pri akomkoľvek spracovaní neničia. Z toho vyplýva, že výrobky spracované spoločnosťou Bowland z mlieka, ktoré tieto látky obsahuje, nevyhnutne obsahujú množstvo rezíduí spôsobujúce rovnaké obavy v súvislosti s bezpečnosťou.

(19)

Pozornosť členských štátov bola pri niekoľkých príležitostiach upriamená na túto otázku, predovšetkým na zasadnutiach Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 18. júla 2006 a 18. septembra 2006 a počas osobitného zasadnutia pracovnej skupiny 7. septembra 2006. Všetky členské štáty s výnimkou Spojeného kráľovstva podporili hodnotenie Komisie.

(20)

Komisia informovala spoločnosť Bowland listom zo 4. októbra 2006 o jej zámere predložiť Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat návrh rozhodnutia na základe článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002. Spoločnosť Bowland Komisii odpovedala listom z 5. októbra a emailom zo 6. októbra. Opätovne vyjadrila svoje stanovisko v súvislosti s prítomnosťou rezíduí antibiotík v mlieku a neposkytla nové skutočnosti, ktoré by mohli preukázať, že riziko pre verejné zdravie spôsobené príslušnými výrobkami pominulo.

(21)

V dôsledku toho sa Komisia domnieva, že predovšetkým so zreteľom na výsledok poslednej inšpekcie PVÚ 26. a 27. septembra 2006 a zohľadňujúc prítomnosť výrobkov v niekoľkých členských štátoch, nie je možné sa s rizikom vyhovujúco vysporiadať, pokiaľ sa nepríjmu opatrenia na úrovni Spoločenstva vrátane pozastavenia uvádzania týchto výrobkov na trh. Vzhľadom na závažnosť rizika pre ľudské zdravie, sa musia tieto opatrenia bezodkladne uplatňovať.

(22)

Hneď po získaní nových informácií, ktorými sa preukáže, že neexistuje žiadne riziko pre ľudské zdravie, predovšetkým na základe opatrení prijatých orgánmi Spojeného kráľovstva, budú opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí prehodnotené.

(23)

Komisia zváži podniknutie ďalších krokov, ak jej budú poskytnuté ďalšie dôkazy, že sa podobné postupy uplatňujú aj v iných prevádzkarňach.

(24)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty zakazujú uvádzanie na trh všetkého tvarohu vyrobeného spoločnosťou Bowland Dairy Products Limited schválenou pod číslom UK PE 23, ktorá sa nachádza na Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA a vystopujú, zadržia a zničia všetko zvyšné množstvo tvarohu tohto pôvodu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. októbra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.

(4)  Ú. v. EÚ L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1231/2006 (Ú. v. EÚ L 225, 17.8.2006, s. 3).

(5)  Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 208/2006 (Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2006, s. 25).