ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 265

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
26. septembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1406/2006 z 18. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1788/2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1407/2006 z 25. septembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1408/2006 z 22. septembra 2006, ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky obyčajnej v zóne I a IIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Poľska

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1409/2006 z 22. septembra 2006 ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky v zónach I, II (nórske vody) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Francúzska

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1410/2006 z 25. septembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Výboru pre colnú spoluprácu ES – Turecko č. 1/2006 z 26. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95

18

 

*

Odporúčanie Komisie z 22. septembra 2006 o účinnosti opaľovacích prípravkov a o nich uvádzaných súvisiacich údajoch [oznámené pod číslom K(2006) 4089]  ( 1 )

39

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005)

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

26.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1405/2006

z 18. septembra 2006,

ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Výnimočná zemepisná poloha niektorých ostrovov v Egejskom mori si vyžaduje dodatočné dopravné náklady pri zásobovaní výrobkami, ktoré sú kľúčové pre ľudskú spotrebu, na spracovanie alebo ako poľnohospodárske vstupy. Z objektívnych faktorov spojených s ostrovným charakterom a odľahlosťou pre hospodárske subjekty a výrobcov na týchto ostrovoch v Egejskom mori vyplývajú navyše ďalšie obmedzenia, ktoré vážne znevýhodňujú ich činnosť. Hospodárske subjekty a výrobcovia v určitých prípadoch znášajú účinky dvojitého ostrovného charakteru. Takéto znevýhodnenie možno zmierniť znížením cien týchto výrobkov. Preto je vhodné, aby sa zaviedol osobitný režim zásobovania s cieľom zaručiť zásobovanie ostrovov v Egejskom mori a kompenzovať dodatočné náklady, ktoré vznikajú ako dôsledok ich odľahlosti, ostrovného charakteru a vzdialenej polohy.

(2)

Problémy ostrovov v Egejskom mori zvýrazňuje ich malá rozloha. Aby sa zaručila efektívnosť plánovaných opatrení, mali by sa tieto opatrenia uplatňovať len na ostrovy známe ako „menšie ostrovy“.

(3)

Politika Spoločenstva poskytovať pomoc miestnej výrobe na menších ostrovoch v Egejskom mori, ustanovená v nariadení Rady (EHS) č. 2019/93 z 19. júla 1993, ktorým sa zavádzajú osobitné opatrenia pre menšie ostrovy v Egejskom mori týkajúce sa určitých poľnohospodárskych výrobkov (1), zahŕňa množstvo výrobkov a opatrení na ich výrobu, uvádzanie na trh alebo spracovanie. Tieto opatrenia preukázali svoju účinnosť a zabezpečilo sa nimi pokračovanie poľnohospodárskych činností a ich rozvoj. Spoločenstvo by malo pokračovať v podpore tejto výroby, ktorá je základným prvkom environmentálnej, sociálnej a hospodárskej rovnováhy menších ostrovov v Egejskom mori. Skúsenosť ukázala, že tak ako v prípade politiky rozvoja vidieka, posilnené partnerstvo s miestnymi orgánmi môže umožniť cielenejšie uchopenie špecifickej problematiky daných ostrovov. Je preto potrebné pokračovať v podpore miestnej výroby prostredníctvom všeobecného programu na najvhodnejšej geografickej úrovni, a tento program by malo predložiť Komisii Grécko.

(4)

Aby sa dosiahol cieľ znížiť ceny na menších ostrovoch v Egejskom mori a zmierniť ďalšie náklady súvisiace s ich odľahlosťou, izolovanosťou a vzdialenou polohou pri súčasnom zachovaní konkurencieschopnosti výrobkov Spoločenstva, poskytuje sa pomoc na dodávky výrobkov zo Spoločenstva na menšie ostrovy v Egejskom mori. Táto pomoc by mala zohľadniť dodatočné náklady na dopravu na menšie ostrovy v Egejskom mori a v prípade, že ide o poľnohospodárske vstupy a výrobky určené na spracovanie, dodatočné náklady súvisiace s ostrovným charakterom a vzdialenou polohou.

(5)

Keďže množstvá, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, sú obmedzené požiadavkami menších ostrovov v Egejskom mori na zásobovanie, tento režim nenarušuje riadne fungovanie vnútorného trhu. Obchod s príslušnými výrobkami by nemali narušiť ani hospodárske zvýhodnenia osobitného režimu zásobovania. Je preto potrebné zakázať odosielanie alebo vývoz týchto výrobkov z menších ostrovov v Egejskom mori. Je však potrebné povoliť odosielanie alebo vývoz týchto výrobkov, keď sa zvýhodnenie vyplývajúce z osobitného režimu zásobovania uhradí, alebo v prípade spracovaných výrobkov s cieľom umožniť regionálne obchodovanie. Mal by taktiež zohľadniť vývoz do tretích krajín a vývoz príslušných spracovaných výrobkov zodpovedajúci tradičnému vývozu by sa mal zodpovedajúcim spôsobom povoliť. Okrem toho toto obmedzenie by sa nemalo uplatňovať ani na tradičné odosielanie spracovaných výrobkov. Na účely prehľadnosti by toto nariadenie malo určiť referenčné obdobie na stanovenie tradičného vyvážaného množstva alebo tradičného odosielaného množstva.

(6)

Aby sa dosiahli ciele osobitného režimu zásobovania, musia sa hospodárske zvýhodnenia tohto režimu odraziť na výrobných nákladoch a musia sa znížiť ceny až na úroveň koncového užívateľa. Mali by sa preto poskytnúť takéto hospodárske zvýhodnenia, a to iba pod podmienkou, že sa skutočne dostanú až na úroveň konečného užívateľa, a musia sa vykonávať náležité kontroly.

(7)

Na lepšie dosahovanie cieľov rozvoja miestnej poľnohospodárskej výroby a zásobovania poľnohospodárskymi výrobkami by sa mala zosúladiť úroveň plánovania zásobovania príslušných ostrovov a mal by sa systematizovať partnerský prístup medzi Komisiou a Gréckom. Je preto potrebné, aby predbežné odhady zásobovania vytvorili orgány, ktoré určí Grécko, a aby boli predložené Komisii na schválenie.

(8)

Poľnohospodárskych výrobcov na menších ostrovoch v Egejskom mori treba podporiť, aby dodávali kvalitné výrobky, a mala by sa poskytovať pomoc uvádzaniu takýchto výrobkov na trh.

(9)

Možno udeliť výnimku zo stálej politiky Komisie nepovoľovať štátnu prevádzkovú pomoc výrobe, spracovaniu a uvádzaniu poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve na trh s cieľom zmierniť špecifické obmedzenia poľnohospodárskej výroby na menších ostrovoch v Egejskom mori, ktoré sú dôsledkom ich odľahlosti, ostrovného charakteru, vzdialenej polohy, malej rozlohy, členitosti územia, podnebia a ich hospodárskej závislosti od malého počtu výrobkov.

(10)

Vykonávanie tohto nariadenia by nemala ohroziť úroveň špecifickej podpory, ktorú menšie ostrovy v Egejskom mori dosiaľ využívali. S cieľom umožniť im vykonať príslušné opatrenia Grécko by malo mať naďalej k dispozícii sumy zodpovedajúce podpore Spoločenstva, ktoré sa už udelili na základe nariadenia (EHS) č. 2019/93. Nový systém podpory pre poľnohospodársku výrobu na menších ostrovoch v Egejskom mori, ustanovený týmto nariadením, by sa mal koordinovať s uplatňovanou podporou pre tú istú výrobu vo zvyšnej časti Spoločenstva a nariadenie (EHS) č. 2019/93 by sa malo zrušiť.

(11)

V súlade so zásadou subsidiarity a duchom nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (2), je vhodné odovzdať riadenie osobitných opatrení pre menšie ostrovy v Egejskom mori Grécku. Tieto opatrenia by sa preto mali uskutočňovať prostredníctvom podporného programu predloženého Gréckom a schváleného Komisiou.

(12)

Grécko rozhodlo o uplatňovaní režimu jednotnej platby v celej krajine od 1. januára 2006. Na zabezpečenie koordinácie príslušných režimov týkajúcich sa menších ostrovov v Egejskom mori by sa preto nariadenie (ES) č. 1782/2003 malo príslušným spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (3).

(14)

Program ustanovený v tomto nariadení by sa mal začať uplatňovať 1. januára 2007. S cieľom umožniť odštartovanie programu k tomuto dátumu by sa však malo Grécku a Komisii umožniť prijať všetky prípravné opatrenia medzi dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a dátumom uplatňovania programu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto rozhodnutí sa ustanovujú osobitné opatrenia v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami uvedenými v prílohe I k zmluve a prostriedkami poľnohospodárskej výroby na odstránenie ťažkostí spôsobených odľahlosťou a ostrovným charakterom menších ostrovov v Egejskom mori.

2.   Na účely tohto nariadenia „menšie ostrovy“ znamenajú akékoľvek ostrovy v Egejskom mori s výnimkou ostrovov Kréta a Evia.

Článok 2

Podporný program Spoločenstva

Zriaďuje sa podporný program Spoločenstva pre menšie ostrovy, ktorý obsahuje:

a)

osobitný režim zásobovania, ako sa ustanovuje v kapitole II; a

b)

osobitné opatrenia na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby, ako sa ustanovuje v kapitole III.

KAPITOLA II

OSOBITNÝ REŽIM ZÁSOBOVANIA

Článok 3

Predbežný odhad zásobovania

1.   Týmto sa zavádza osobitný režim zásobovania pre poľnohospodárske výrobky, ktoré sú na menších ostrovoch nevyhnutné na ľudskú spotrebu, výrobu ďalších výrobkov alebo ako poľnohospodárske vstupy.

2.   Vypracuje sa predbežný odhad zásobovania stanovujúci množstvo poľnohospodárskych výrobkov podľa odseku 1, ktoré je potrebné na splnenie každoročných požiadaviek na zásobovanie. Je preto potrebné, aby predbežný odhad zásobovania vytvorili orgány, ktoré určí Grécko, a aby bol predložený Komisii na schválenie.

Samostatný predbežný odhad sa môže vypracovať pre požiadavky baliarní alebo podnikov na spracovanie produktov určených na miestny trh, odosielaných tradične do zvyšnej časti Spoločenstva alebo vyvážaných do tretích krajín v rámci regionálneho obchodu alebo v rámci tradičného obchodu.

Článok 4

Fungovanie osobitného režimu zásobovania

1.   Pomoc sa udeľuje zásobovaniu menších ostrovov v Egejskom mori výrobkami uvedenými v článku 3 ods. 1.

Suma pomoci sa stanovuje s ohľadom na dodatočné náklady na odbyt výrobkov na týchto menších ostrovoch, vypočítané z obvyklých prístavov nalodenia v kontinentálnom Grécku a z prístavov na ostrovoch, kde sa vykonáva tranzit a nakládka pre ostrovy konečného určenia.

2.   Pri uplatňovaní osobitného režimu zásobovania sa berú do úvahy najmä:

a)

konkrétne potreby menších ostrovov a presné kvalitatívne požiadavky;

b)

tradičné obchodné toky s prístavmi v kontinentálnom Grécku a medzi ostrovmi v Egejskom mori;

c)

hospodársky aspekt navrhovanej pomoci;

d)

tam, kde je to vhodné, požiadavka nebrániť potenciálnemu rozvoju miestnych výrobkov.

3.   Využívanie osobitného režimu zásobovania podlieha podmienke, že hospodárske zvýhodnenia sa skutočne dostanú až ku koncovému užívateľovi.

Článok 5

Vývoz do tretích krajín a odosielanie do zvyšnej časti Spoločenstva

1.   Výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, sa môžu vyvážať do tretích krajín alebo odosielať do zvyšnej časti Spoločenstva iba za podmienok, ktoré sa stanovujú v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

K týmto podmienkam patrí najmä vrátenie pomoci prijatej v rámci osobitného režimu zásobovania.

2.   Vývoz do tretích krajín alebo odosielanie do zvyšnej časti Spoločenstva je možné v prípade výrobkov spracovaných na menších ostrovoch z výrobkov, v prípade ktorých sa využil osobitný režim zásobovania v rámci tradičného vývozu a tradičného odosielania. Množstvá, ktoré sa môžu vyviezť alebo odoslať, sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

Pri vývoze týchto výrobkov sa neudeľuje žiadna vývozná náhrada.

Článok 6

Podrobné pravidlá uplatňovania režimu

Podrobné pravidlá uplatňovania tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2. V týchto pravidlách sa definujú najmä podmienky, na základe ktorých Grécko môže zmeniť a doplniť množstvá a zdroje vyčleňované každoročne na rôzne výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, ako aj v prípade potreby stanoviť systém dodacích osvedčení.

KAPITOLA III

OPATRENIA NA PODPORU MIESTNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

Článok 7

Podporné opatrenia

1.   Podporný program obsahuje opatrenia potrebné na zabezpečenie kontinuity a rozvoja miestnej poľnohospodárskej výroby na menších ostrovoch.

2.   Podporný program sa vytvára na geografickej úrovni, ktorú Grécko považuje za najvhodnejšiu. Pripraví ho príslušný orgán určený Gréckom, ktorý po konzultácii na príslušnej úrovni s príslušnými orgánmi a organizáciami predloží program Komisii na schválenie.

Článok 8

Zlučiteľnosť a súlad

1.   Opatrenia prijaté v rámci podporného programu sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a musia byť zlučiteľné s ostatnými politikami Spoločenstva a opatreniami prijatými na implementáciu týchto politík.

2.   Opatrenia podporného programu sú v súlade s opatreniami vykonávanými v rámci iných nástrojov spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä spoločných organizácií trhov, rozvoja vidieka, kvality výrobkov, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia.

Predovšetkým sa v rámci tejto kapitoly nesmie žiadne opatrenie financovať ako:

a)

dodatočná podpora režimu prémií alebo režimu pomoci v rámci spoločnej organizácie trhu okrem výnimočných prípadov, ktoré sú odôvodnené objektívnymi kritériami;

b)

podpora výskumných projektov, opatrení zameraných na podporu výskumných projektov alebo opatrení oprávnených na financovanie Spoločenstvom podľa rozhodnutia Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (4);

c)

podpora opatrení v rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (5).

Článok 9

Obsah podporného programu

Podporný program môže zahŕňať:

a)

kvantifikovaný opis súčasnej situácie danej poľnohospodárskej výroby s ohľadom na výsledky dostupných hodnotení, s poukázaním na nezrovnalosti, rozdiely a možnosti rozvoja;

b)

opis navrhovanej stratégie, zvolené priority, kvantifikované ciele, ako aj posúdenie očakávaného hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho dosahu vrátane účinkov na zamestnanosť;

c)

časový plán implementácie opatrení a celkovú orientačnú finančnú tabuľku zdrojov, ktoré sa môžu čerpať;

d)

preukázanie zlučiteľnosti a súladu rôznych opatrení v rámci podporného programu, ako aj kritériá, ktoré majú slúžiť na monitorovanie a hodnotenie;

e)

opatrenia prijaté na zabezpečenie účinnej a riadnej implementácie podporného programu vrátane opatrení týkajúcich sa zverejňovania, monitorovania a hodnotenia, ako aj ustanovenia týkajúce sa kontrol a správnych sankcií;

f)

určenie príslušného orgánu zodpovedného za implementáciu podporného programu a určenie orgánov alebo pridružených subjektov na príslušných úrovniach.

Článok 10

Monitorovanie

Postupy a fyzické a finančné ukazovatele na zabezpečenie účinného monitorovania implementácie podporného programu sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

KAPITOLA IV

SPRIEVODNÉ OPATRENIA

Článok 11

Štátna pomoc

1.   Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa uplatňujú články 87, 88 a 89 zmluvy, Komisia môže povoliť prevádzkovú pomoc odvetviam výroby, spracovania a uvedenia týchto výrobkov na trh s cieľom zmierniť obmedzenia poľnohospodárskej výroby, ktoré sú špecifické pre menšie ostrovy z dôvodu ich odľahlosti, ostrovného charakteru a mimoriadne okrajovej polohy.

2.   Grécko môže prideliť dodatočné financovanie na implementáciu podporného programu. V takých prípadoch Grécko oznámi štátnu pomoc Komisii a Komisia ju môže schváliť v súlade s týmto nariadením ako súčasť podporného programu. Takto oznámená pomoc sa považuje za oznámenú v zmysle prvej vety článku 88 ods. 3 zmluvy.

KAPITOLA V

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Finančné zdroje

1.   Opatrenia ustanovené v tomto nariadení predstavujú intervenčné opatrenia určené na reguláciu poľnohospodárskych trhov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (6).

2.   Spoločenstvo financuje opatrenia ustanovené v kapitolách II a III do maximálnej ročnej sumy 23,93 milióna EUR.

3.   Suma pridelená ročne na osobitný režim zásobovania uvedený v kapitole II nesmie prevýšiť 5,47 milióna EUR.

KAPITOLA VI

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Návrh podporného programu

1.   Najneskôr do 31. októbra 2006 Grécko predloží Komisii návrh podporného programu v rámci pridelených finančných prostriedkov uvedených v článku 12 ods. 2 a 3.

Návrh podporného programu obsahuje návrh predbežného odhadu zásobovania s určením výrobkov, ich množstva a súm pomoci zásobovaniu Spoločenstvom, ako aj návrh podporného programu na podporu miestnej výroby.

2.   Komisia posúdi navrhnutý podporný program a rozhodne o jeho schválení podľa postupu uvedeného v článku 15 ods. 2.

3.   Podporný program sa začína 1. januára 2007.

Článok 14

Vykonávacie predpisy

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2. Budú zahŕňať najmä:

a)

podmienky, za ktorých môže Grécko zmeniť a doplniť množstvá a úrovne pomoci zásobovaniu, ako aj opatrenia na podporu alebo prideľovanie zdrojov vyčlenených na podporu miestnej výroby;

b)

ustanovenia o minimálnych znakoch kontrol a správnych sankcií, ktoré Grécko musí uplatňovať.

Článok 15

Výbor

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre priame platby, zriadený článkom 144 nariadenia (ES) č. 1782/2003 (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 16

Vnútroštátne opatrenia

Grécko prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o kontrolné opatrenia a administratívne sankcie, a informuje o nich Komisiu.

Článok 17

Oznámenie a správy

1.   Grécko oznámi Komisii najneskôr do 15. februára každého roka pridelené prostriedky, ktoré má k dispozícii a ktoré plánuje použiť v nasledujúcom roku na uskutočnenie podporného programu.

2.   Grécko predloží Komisii najneskôr do 30. júna každého roka správu o vykonaní opatrení uvedených v tomto nariadení počas predchádzajúceho roka.

3.   Najneskôr do 31. decembra 2011 a potom každých päť rokov Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade celkovú správu o dosahu akcií, ktoré sa uskutočnili podľa tohto nariadenia, pričom k správe sa v prípade potreby prikladajú vhodné návrhy.

Článok 18

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 2019/93 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2007.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a interpretujú sa v súlade s tabuľkou zhody stanovenou v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 19

Prechodné opatrenia

Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 prijať prechodné opatrenia potrebné na zabezpečenie plynulého prechodu z opatrení v rámci nariadenia (EHS) č. 2019/93 na opatrenia zavedené týmto nariadením.

Článok 20

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1782/2003

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 70 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

všetky ďalšie priame platby uvedené v prílohe VI, poskytnuté poľnohospodárom počas referenčného obdobia vo francúzskych zámorských departementoch, na Azorách a na Madeire, na Kanárskych ostrovoch a na ostrovoch v Egejskom mori.“;

b)

v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Členské štáty poskytnú priame platby uvedené v odseku 1 v rozsahu stropov stanovených v súlade s článkom 64 ods. 2 za podmienok stanovených v hlave IV kapitolách 3, 6 a 7 až 13.“

2.

V článku 71 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 70 ods. 2, príslušný členský štát uplatní počas prechodného obdobia každú z priamych platieb uvedených v prílohe VI za podmienok stanovených v hlave IV kapitolách 3, 6 a 7 až 13 v rozsahu rozpočtových stropov zodpovedajúcich zložke týchto priamych platieb vo vnútroštátnom strope, ktorý sa uvádza v článku 41 a stanovuje sa podľa postupu uvedeného v článku 144 ods. 2.“

3.

V prílohách I a VI sa vypúšťa riadok týkajúci sa „ostrovov v Egejskom mori“.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007. Články 11, 13 a 14 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. ES L 184, 27.7.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1156/2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29.7.2006, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(4)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/53/ES (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 37).

(5)  Ú. v. EÚ L 227, 21.10.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).


PRÍLOHA

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 2019/93

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 3

článok 3 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 4 ods. 3

článok 3 ods. 4

článok 5 ods. 1

článok 3 ods. 5

článok 5 ods. 2

článok 3a ods. 1 písm. a)

článok 3a ods. 1 písm. b)

článok 12 ods. 3

článok 3a ods. 1 písm. c)

článok 4 ods. 3 a článok 14 písm. b)

článok 3a ods. 1 písm. d)

článok 6

článok 3a ods. 2

článok 6

článok 5

článok 7 ods. 1

článok 6

článok 8

článok 9

článok 11

článok 12

článok 13

článok 13a

článok 15

článok 14

článok 12 ods. 1

článok 14a

článok 16

článok 15 ods. 1

článok 17 ods. 2

článok 15 ods. 2

článok 17 ods. 3

článok 16

článok 21


26.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/8


NARIADENIE RADY (ES) č. 1406/2006

z 18. septembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1788/2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Podľa článku 34 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (2) sa sumy, ktoré sú prijaté alebo vymožené uplatnením nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 (3), považujú za pridelené príjmy v zmysle článku 18 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4).

(2)

S cieľom zlepšiť odhad rozpočtu a sflexibilniť jeho hospodárenie je vhodné dať poplatky zavedené podľa nariadenia (ES) č. 1788/2003 k dispozícii na začiatku rozpočtového roka. Z tohto dôvodu by bolo potrebné prijať ustanovenie, podľa ktorého by bol poplatok splatný každoročne v období od 16. októbra do 30. novembra.

(3)

Aby mohol byť poplatok splatný členskými štátmi za obdobie 2005/2006 k dispozícii na začiatku rozpočtového roka, je vhodné ustanoviť, aby sa dotknuté ustanovenie uplatňovalo od 1. septembra 2006.

(4)

Pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko (ďalej len „nové členské štáty“) sa referenčné množstvá pre dodávky a priamy predaj pôvodne stanovili v tabuľke f prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1788/2003. Následne a vzhľadom na zmeny požadované výrobcami upravila Komisia tieto množstvá pre každý členský štát v súlade s článkom 8 uvedeného nariadenia.

(5)

Národné referenčné množstvá pre priamy predaj sa určili na základe situácie pred pristúpením nových členských štátov. Po procese reštrukturalizácie v mliečnom sektore v nových členských štátoch a vzhľadom na prísnejšie ustanovenia o hygiene pri priamom predaji sa však zdá, že jednotliví výrobcovia sa do veľkej miery rozhodli nepožiadať o jednotlivé referenčné množstvá pre priamy predaj. V dôsledku toho sú celkové jednotlivé referenčné množstvá pridelené výrobcom pre priamy predaj výrazne nižšie ako národné referenčné množstvá a podstatné nepoužité množstvá tak ostávajú v národných rezervách na priamy predaj.

(6)

Aby sa tento problém vyriešil a aby sa umožnilo využitie množstiev na priamy predaj, ktoré inak môžu zostať nepoužité v národnej rezerve, je vhodné v období rokov 2005–2006 umožniť na žiadosť členského štátu jeden presun referenčných množstiev na priamy predaj na referenčné množstvá pre dodávky.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1788/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1788/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členský štát zodpovedá Spoločenstvu za poplatok, ktorý vznikne pri prekročení národných referenčných množstiev pevne stanovených v prílohe I určených na národnej úrovni a zvlášť pre dodávky a priamy predaj, a medzi 16. októbrom a 30. novembrom po dotknutom dvanásťmesačnom období ho zaplatí v rozsahu najmenej 99 % splatnej sumy do Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF).“

2.

V článku 8 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pre obdobie rokov 2005 – 2006 môže tiež Komisia po ukončení daného obdobia na žiadosť dotknutého členského štátu, v súlade s tým istým postupom, upraviť rozdiel medzi národnými referenčnými množstvami pre ‚dodávky‘ a ‚priamy predaj‘ pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko. Táto žiadosť sa predloží Komisii do 10. októbra 2006. Takýto rozdiel Komisia následne čo najskôr upraví.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmim dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 1 sa uplatňuje od 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Stanovisko z 5. septembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 123. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2005.

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


26.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1407/2006

z 25. septembra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. septembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 25. septembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

70,2

096

43,7

999

57,0

0707 00 05

052

80,1

999

80,1

0709 90 70

052

87,2

999

87,2

0805 50 10

052

70,1

388

62,5

524

53,8

528

53,6

999

60,0

0806 10 10

052

77,3

400

166,0

624

112,6

999

118,6

0808 10 80

388

93,2

400

96,0

508

80,0

512

89,4

528

74,1

720

80,0

800

165,4

804

91,7

999

96,2

0808 20 50

052

116,3

388

86,7

720

74,4

999

92,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,8

999

120,8

0809 40 05

052

111,4

066

74,6

098

29,3

624

135,3

999

87,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


26.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1408/2006

z 22. septembra 2006,

ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky obyčajnej v zóne I a IIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Poľska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2006.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, bola v dôsledku výlovu zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v tejto prílohe vyčerpaná kvóta pridelená na rok 2006.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich držanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu zo zásoby uvedenej v tejto prílohe na rok 2006 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje dňom uvedeným v danej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje ponechať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1262/2006 (Ú. v. EÚ L 230, 24.8.2006, s. 4).


PRÍLOHA

č.

32

Členský štát

Poľsko

Zásoba

COD/1/2b.

Druhy

Treska obyčajná (Gadus morhua)

Zóna

I, IIb

Dátum

5. septembra 2006


26.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1409/2006

z 22. septembra 2006

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky v zónach I, II (nórske vody) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Francúzska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu, najmä na jeho článok 21 ods. 3 (2),

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2006.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, výlovy zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe, vyčerpali kvótu stanovenú na rok 2006.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich držanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu zo zásoby uvedenej v tejto prílohe na rok 2006 sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe, sa zakazuje dátumom uvedeným v danej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje sa držať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1262/2006 (Ú. v. EÚ L 230, 24.8.2006, s. 4).


PRÍLOHA

č.

33

Členský štát

Francúzsko

Zásoba

COD/1N2AB.

Druhy

Treska obyčajná (Gadus morhua)

Zóna

I, II (nórske vody)

Deň

10. septembra 2006


26.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1410/2006

z 25. septembra 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2006/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1002/2006 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1381/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. septembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 179, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 256, 20.9.2006, s. 7.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 26. septembra 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

22,21

5,20

1701 11 90 (1)

22,21

10,43

1701 12 10 (1)

22,21

5,01

1701 12 90 (1)

22,21

10,00

1701 91 00 (2)

29,31

10,58

1701 99 10 (2)

29,31

6,06

1701 99 90 (2)

29,31

6,06

1702 90 99 (3)

0,29

0,36


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

26.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/18


ROZHODNUTIE VÝBORU PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU ES – TURECKO č. 1/2006

z 26. septembra 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95

(2006/646/ES)

VÝBOR PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU,

so zreteľom na Dohodu z 12. septembra 1963, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom,

so zreteľom na rozhodnutie Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95 z 22. decembra 1995 o vykonávaní záverečnej etapy colnej únie (1), a najmä na jeho články 3 ods. 6, 13 ods. 3 a 28 ods. 3,

keďže:

(1)

Výbor pre colnú spoluprácu ustanovuje príslušné opatrenia potrebné na implementáciu ustanovení colnej únie podľa článkov 3, 13 a 28 rozhodnutia č. 1/95. Na tento účel prijal rozhodnutie č. 1/2001 z 28. marca 2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1/96, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95 (2).

(2)

Je potrebné zosúladiť ustanovenia rozhodnutia č. 1/2001 s najnovšími zmenami a doplneniami nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), najmä z hľadiska možného odmietnutia výpočtu čiastočného oslobodenia od cla v rámci pasívneho zošľachťovacieho styku, na základe metódy pridanej hodnoty. Je tiež potrebné umožniť colným orgánom členských krajín vydávať „jednotné povolenia“ Spoločenstva schváleným vývozcom a zabezpečiť akceptovanie sprievodného osvedčenia A.TR., vystaveného na základe týchto povolení, zo strany Turecka.

(3)

V dôsledku rozšírenia Európskej únie je navyše potrebné vložiť text rôznych potvrdení v nových úradných jazykoch Spoločenstva.

(4)

Cieľom rozhodnutia Výboru pre colnú spoluprácu ES – Turecko č. 1/1999 z 28. mája 1999 o postupoch na uľahčenie vydávania sprievodných osvedčení EUR.1 a na vystavovanie vyhlásení na faktúre v zmysle ustanovení, ktorými sa riadi preferenčný obchod medzi Európskou úniou, Tureckom a určitými európskymi krajinami (4), je uľahčiť vydávanie týchto preferenčných preukazov o pôvode zo strany Spoločenstva alebo Turecka v nadväznosti na dohody o preferenčnom obchode, ktoré Spoločenstvo a Turecko uzavreli s určitými krajinami a ktoré pre nich zavádzajú systém kumulácie pôvodu na základe rovnakých pravidiel pôvodu a zákazu akéhokoľvek vrátenia alebo oslobodenia od cla vzťahujúceho sa na príslušný tovar. Uvedené rozhodnutie ustanovuje pre vývozcov zo Spoločenstva a z Turecka používanie vyhlásení dodávateľov, ktoré obsahujú konštatovanie, v zmysle uvedených pravidiel, že tovar, ktorý prichádza od dodávateľov z inej časti colnej únie, má svoj pôvod v Spoločenstve alebo v Turecku, a ustanovuje príslušné metódy administratívnej spolupráce.

(5)

Cieľom rozhodnutia č. 1/2000 Výboru pre colnú spoluprácu ES – Turecko z 25. júla 2000 o akceptovaní sprievodných osvedčení EUR.1 alebo vyhlásení na faktúre vydaných určitými krajinami, ktoré podpísali preferenčnú dohodu so Spoločenstvom alebo s Tureckom, ako dôkazu o pôvode (5) je zabezpečiť, aby tovar, na ktorý sa vzťahuje colná únia, bol zvýhodnený podľa ustanovení o voľnom obehu uvedených v rozhodnutí č. 1/95 a to aj vtedy, keď sa tento tovar dováža do jednej časti colnej únie sprevádzaný dôkazom o pôvode vydaným v krajine, s ktorou Spoločenstvo aj Turecko uzavreli preferenčné obchodné dohody, ktoré medzi nimi zavádzajú systém kumulácie pôvodu na základe rovnakých pravidiel pôvodu a zákaz akéhokoľvek vrátenia alebo oslobodenia od cla vzťahujúceho sa na príslušný tovar.

(6)

Rozhodnutia č. 1/1999 a č. 1/2000 boli prijaté na uľahčenie spoločného uplatňovania colnej únie a preferenčných obchodných dohovorov medzi Spoločenstvom alebo Tureckom a určitými krajinami. Keďže je potrebné upraviť ich tak, aby sa dostali do súladu s acquis communautaire, je vhodné začleniť do tohto rozhodnutia ustanovenia v súčasnosti uvedené v rozhodnutiach č. 1/1999 a č. 1/2000 a dané rozhodnutia zrušiť.

(7)

V dôsledku rozšírenia systému paneurópskej kumulácie pôvodu o iné krajiny, ktoré sú účastníkmi euro-stredomorského partnerstva na základe Barcelonskej deklarácie prijatej na Euro-stredomorskej konferencii, ktorá sa konala 27. a 28. novembra 1995, by sa mal zaviesť potrebný odkaz na dôkazy o pôvode EUR-MED.

(8)

Na uľahčenie vykonávania podrobných pravidiel uplatňovania rozhodnutia č. 1/95 je vhodné nahradiť rozhodnutie č. 1/2001 novým rozhodnutím,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Týmto rozhodnutím sa ustanovujú vykonávacie ustanovenia rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95, ďalej len „základné rozhodnutie“.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

„tretia krajina“ znamená krajinu alebo územie, ktoré nepatrí do colného územia colnej únie medzi ES a Tureckom;

2.

„časť colnej únie“ znamená colné územie Spoločenstva na jednej strane a colné územie Turecka na strane druhej;

3.

„štát“ znamená členský štát Spoločenstva alebo Turecko;

4.

výraz „Colný kódex Spoločenstva“ znamená Colný kódex Spoločenstva ustanovený nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 (6);

5.

výraz „vykonávacie ustanovenia Colného kódexu Spoločenstva“ znamená nariadenie Rady (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva.

HLAVA II

COLNÉ USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ NA OBCHODOVANIE S TOVAROM MEDZI DVOMA ČASŤAMI COLNEJ ÚNIE

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 3

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o voľnom obehu uvedené v základnom rozhodnutí, Colný kódex Spoločenstva a jeho vykonávacie ustanovenia, ktoré sú platné na colnom území Spoločenstva, a Colný kódex Turecka a jeho vykonávacie ustanovenia, ktoré sú platné na colnom území Turecka, sa uplatňujú pri obchode s tovarom medzi dvoma časťami colnej únie podľa podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí.

Článok 4

1.   Pokiaľ ide o vykonávanie článku 3 ods. 4 základného rozhodnutia, dovozné formality vo vyvážajúcom štáte sa budú považovať za splnené overením platnosti dokladu potrebného na prepustenie príslušného tovaru do voľného obehu.

2.   Overenie uvedené v odseku 1 má za následok vznik colného dlhu pri dovoze. Má za následok tiež uplatnenie opatrení obchodnej politiky uvedených v článku 12 základného rozhodnutia, ktorým môže daný tovar podliehať.

3.   Za vznik colného dlhu uvedeného v odseku 2 sa považuje moment, keď colné orgány prijmú vývozné vyhlásenie týkajúce sa príslušného tovaru.

4.   Dlžníkom je deklarant. V prípade nepriameho zastupovania je dlžníkom aj osoba, v mene ktorej sa vyhlásenie podáva.

5.   Výška cla zodpovedajúca tomuto colnému dlhu sa určí podľa rovnakých podmienok ako v prípade colného dlhu, ktorý vznikne pri prijatí vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu príslušného tovaru v tom istom čase na účely ukončenia režimu aktívneho zošľachťovacieho styku.

KAPITOLA 2

Ustanovenia týkajúce sa administratívnej spolupráce pri pohybe tovaru

Článok 5

Bez toho, aby boli dotknuté články 11 a 17, dôkaz o splnení podmienok potrebných na implementáciu ustanovení o voľnom obehu, uvedených v základnom rozhodnutí, sa preukáže formou dokumentárneho dôkazu, ktorý na žiadosť vývozcu vydajú colné orgány v Turecku alebo v členskom štáte.

Článok 6

1.   Dokumentárnym dôkazom v zmysle článku 5 je sprievodné osvedčenie A.TR. Vzor tohto tlačiva je uvedený v prílohe 1.

2.   Sprievodné osvedčenie A.TR. sa môže použiť len vtedy, keď sa tovar dopravuje priamo medzi dvoma časťami colnej únie. Tovar, ktorý tvorí jednu ucelenú zásielku, sa však môže prepravovať cez tretie krajiny, prípadne aj s prekládkou alebo dočasným uskladnením v týchto krajinách, za predpokladu, že zostane pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a okrem vyloženia, opätovného naloženia alebo akejkoľvek inej operácie potrebnej na jeho uchovanie tovaru v dobrom stave nie je podrobený žiadnym iným operáciám.

Medzi dvoma časťami colnej únie sa tovar môže dopravovať potrubím cez tretie krajiny.

3.   Dôkaz o tom, že podmienky uvedené v odseku 2 boli splnené, sa predloží colným orgánom dovážajúceho štátu vo forme:

a)

jednotného prepravného dokladu, ktorý sa vzťahuje k prechodu cez tretiu krajinu, alebo

b)

osvedčenia vydaného colnými orgánmi tretej krajiny, ktoré:

i)

obsahuje presný opis výrobkov;

ii)

uvádza dátumy vyloženia a opätovného naloženia výrobkov a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

iii)

potvrdzuje podmienky, za ktorých sa výrobky nachádzali v tretej krajine, alebo

c)

v prípade neexistencie týchto dokladov iných preukazných dokladov.

Článok 7

1.   Sprievodné osvedčenie A.TR. potvrdzujú colné orgány vyvážajúceho štátu pri vývoze výrobkov, ktorých sa týka. Toto osvedčenie sa poskytuje vývozcovi, hneď ako sa vývoz uskutočňuje alebo zabezpečuje.

2.   Sprievodné osvedčenie A.TR. sa môže potvrdiť len vtedy, keď môže slúžiť ako dokumentárny dôkaz, ktorý sa vyžaduje na účely vykonávania ustanovení o voľnom obehu uvedených v základnom rozhodnutí.

3.   Vývozca, ktorý žiada o vydanie sprievodného osvedčenia A.TR., je schopný kedykoľvek na žiadosť colných orgánov vyvážajúceho štátu, v ktorom sa sprievodné osvedčenie A.TR. vydáva, predložiť všetky potrebné doklady preukazujúce štatút príslušného tovaru, ako aj splnenie ostatných požiadaviek základného rozhodnutia a tohto rozhodnutia.

4.   Vydávajúce colné orgány vykonajú všetky kroky potrebné na overenie štatútu tovaru a splnenia ostatných požiadaviek základného rozhodnutia a tohto rozhodnutia. Na tento účel majú právo požadovať všetky dôkazy a vykonať akékoľvek kontroly účtov vývozcov a akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za účelné. Vydávajúce colné orgány tiež zabezpečia, aby osvedčenia boli riadne vyplnené. Kontrolujú najmä, či je priestor vyhradený na opis výrobkov vyplnený tak, aby sa vylúčila možnosť neoprávneného doplnenia.

Článok 8

1.   Sprievodné osvedčenie A.TR. sa predloží do štyroch mesiacov od dátumu jeho vydania colnými orgánmi vyvážajúceho štátu colným orgánom dovážajúceho štátu.

2.   Sprievodné osvedčenia A.TR. predložené colným orgánom dovážajúceho štátu po lehote na predloženie uvedenej v odseku 1 sa môžu prijať, ak je nepredloženie týchto dokladov v ustanovenej lehote spôsobené výnimočnými okolnosťami.

3.   V iných prípadoch oneskoreného predloženia colné orgány dovážajúceho štátu prijmú sprievodné osvedčenia A.TR., ak bol tovar predložený pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 9

1.   Sprievodné osvedčenia A.TR. sa vyhotovujú v jednom z úradných jazykov Spoločenstva alebo v tureckom jazyku a v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov vyvážajúceho štátu. Keď sú osvedčenia vyhotovené v tureckom jazyku, vyhotovujú sa aj v jednom z úradných jazykov Spoločenstva. Vypĺňajú sa na písacom stroji alebo rukou paličkovým písmom a atramentom.

2.   Všetky formuláre majú veľkosť 210 × 297 mm. Použitý papier je biely, glejený na písanie, bez obsahu celulózy a s minimálnou hmotnosťou 25 g/m2. Na pozadí má vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

Členské krajiny a Turecko si môžu vyhradiť právo tlačiť formuláre vo vlastnej réžii alebo si ich nechať tlačiť u schválených tlačiarov. V druhom prípade každý formulár obsahuje odkaz na dané schválenie. Každý formulár obsahuje názov a adresu tlačiara alebo značku, podľa ktorej možno tlačiara identifikovať. Taktiež obsahuje sériové číslo na identifikáciu formulára.

3.   Sprievodné osvedčenia A.TR. sa vyplnia v súlade s vysvetlivkami uvedenými v prílohe II a so všetkými ďalšími pravidlami ustanovenými v rámci colnej únie.

Článok 10

1.   Sprievodné osvedčenia A.TR. sa predkladajú colným orgánom v dovážajúcom štáte v súlade s postupmi uplatňovanými v tomto štáte. Tieto orgány môžu vyžadovať preklad osvedčenia. Taktiež môžu žiadať, aby k dovoznému vyhláseniu bolo priložené vyhlásenie dovozcu o tom, že daný tovar spĺňa podmienky, ktoré sa vyžadujú pre voľný obeh.

2.   Zistenie drobných nezrovnalostí medzi vyhláseniami v sprievodných osvedčeniach A.TR. a vyhláseniami v doklade predloženom colným orgánom na účely vybavenia colných formalít pre daný tovar nemusí samo osebe spôsobiť zánik platnosti osvedčení, ak sa riadne preukáže, že dané osvedčenia zodpovedajú predloženému tovaru.

3.   Zrejmé formálne chyby, ako sú preklepy, na sprievodných osvedčeniach A.TR. by nemali spôsobiť odmietnutie osvedčení, ak tieto chyby nie sú natoľko závažné, aby vyvolali pochybnosti o správnosti vyhlásení uvedených v týchto osvedčeniach.

4.   V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia A.TR. môže vývozca požiadať colný orgán, ktorý ho vydal, o vyhotovenie duplikátu na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastní. Duplikát sprievodného osvedčenia A.TR. vydaný týmto spôsobom, musí byť označený v kolónke 8 jedným z nasledujúcich výrazov spolu s dátumom vydania a poradovým číslom pôvodného osvedčenia:

„ES

‚DUPLICADO‘

CS

‚DUPLIKÁT‘

DA

‚DUPLIKAT‘

DE

‚DUPLIKAT‘

ET

‚DUPLIKAAT‘

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ‘

EN

‚DUPLICATE‘

FR

‚DUPLICATA‘

IT

‚DUPLICATO‘

LV

‚DUBLIKĀTS‘

LT

‚DUBLIKATAS‘

HU

‚MÁSODLAT‘

MT

‚DUPLIKAT‘

NL

‚DUPLICAAT‘

PL

‚DUPLIKAT‘

PT

‚SEGUNDA VIA‘

SL

‚DVOJNIK‘

SK

‚DUPLIKÁT‘

FI

‚KAKSOISKAPPALE‘

SV

‚DUPLIKAT‘

TR

‚İKİNCİ NÜSHADİR‘“.

Článok 11

1.   Odchylne od článku 7 sa môže použiť zjednodušený postup na vydávanie sprievodných osvedčení AT.R. v zmysle nasledujúcich ustanovení.

2.   Colné orgány vo vyvážajúcom štáte môžu oprávniť každého vývozcu (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý uskutočňuje časté dodávky, na ktoré sa môžu vydávať sprievodné osvedčenia A.TR., a ktorý poskytne príslušným orgánom uspokojivo všetky záruky potrebné na overenie štatútu tovaru, aby v čase vývozu colnému úradu vyvážajúceho štátu nepredkladal tovar alebo žiadosť o sprievodné osvedčenie A.TR. na tento tovar na účely získania sprievodného osvedčenia A.TR. v zmysle podmienok ustanovených v článku 7.

3.   Colné orgány odmietnu povolenie podľa odseku 2 vývozcom, ktorí neposkytujú všetky záruky, ktoré colné orgány považujú za potrebné. Príslušné orgány môžu toto povolenie kedykoľvek zrušiť. Musia tak urobiť, keď schválený vývozca nespĺňa podmienky alebo už neposkytuje tieto záruky.

4.   Povolenie, ktoré majú vydať colné orgány, musí uvádzať najmä:

a)

úrad zodpovedný za potvrdzovanie osvedčení;

b)

spôsob, akým musí schválený vývozca preukázať, že tieto osvedčenia boli použité;

c)

v prípadoch uvedených v odseku 5 písm. b) orgán oprávnený vykonávať následné overovanie podľa článku 16.

5.   Povolenie určí podľa uváženia príslušných orgánov, že odsek vyčlenený na potvrdenie colného orgánu musí:

a)

byť vopred opatrený pečiatkou príslušného colného úradu vyvážajúceho štátu a podpisom, ktorým môže byť faksimile pracovníka tohto úradu, alebo

b)

byť potvrdený špeciálnou pečiatkou schváleného vývozcu, ktorá bola schválená colnými orgánmi vyvážajúceho štátu a zodpovedá vzoru v prílohe III. Táto pečiatka môže byť predtlačená na formulároch.

6.   V prípadoch uvedených v odseku 5 písm. a) sa do kolónky 8 „Poznámky“ v sprievodnom osvedčení A.TR. vkladá jedno z nasledujúcich slovných spojení:

„ES

‚Procedimiento simplificado‘

CS

‚Zjednodušený postup‘

DA

‚Forenklet fremgangsmåde‘

DE

‚Vereinfachtes Verfahren‘

ET

‚Lihtsustatud tolliprotseduur‘

EL

‚Απλουστευμένη διαδικασία‘

EN

‚Simplified procedure‘

FR

‚Procédure simplifiée‘

IT

‚Procedura semplificata‘

LV

‚Vienkāršota procedūra‘

LT

‚Supaprastinta procedūra‘

HU

‚Egyszerűsített eljárás‘

MT

‚Procedura simplifikata‘

NL

‚Vereenvoudigde regeling‘

PL

‚Procedura uproszczona‘

PT

‚Procedimento simplificado‘

SL

‚Poenostavljen postopek‘

SK

‚Zjednodušený postup‘

FI

‚Yksinkertaistettu menettely‘

SV

‚Förenklat förfarande‘

TR

‚Basitleştirilmiş prosedür‘“.

7.   Vyplnené osvedčenie, ktoré obsahuje slovné spojenie uvedené v odseku 6 a ktoré je podpísané schváleným vývozcom, je rovnocenné s dokumentom, ktorý potvrdzuje, že podmienky ustanovené v článku 5 boli splnené.

Článok 12

1.   Vývozca, ktorý často vyváža tovar z členského štátu Spoločenstva iného ako štát, v ktorom má sídlo, môže obdržať na tieto vývozy štatút schváleného vývozcu.

Na tento účel predkladá žiadosť príslušným colným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo a v ktorom si vedie záznamy obsahujúce dôkazy preukazujúce štatút príslušného tovaru, ako aj plnenie ostatných požiadaviek základného rozhodnutia a tohto rozhodnutia.

2.   Keď sú orgány uvedené v odseku 1 presvedčené, že podmienky ustanovené v článku 11 sú splnené, a vydajú oprávnenie, oznámia túto skutočnosť colným orgánom v príslušných členských štátoch.

3.   V prípadoch, keď adresa na overenie nie je predtlačená v kolónke 14 sprievodného osvedčenia A.TR., vývozca uvádza v kolónke 8 „Poznámky“ sprievodného osvedčenia A.TR. odkaz na členský štát, ktorý vydal povolenie a kam budú turecké colné orgány posielať svoje požiadavky na následné overenie v zmysle článku 16.

Článok 13

Keď sa tovar nachádza pod dohľadom colného úradu v jednej časti colnej únie, je možné nahradiť pôvodné sprievodné osvedčenie A.TR. jedným alebo viacerými sprievodnými osvedčeniami A.TR. na účely zaslania všetkého tovaru alebo jeho časti na iné miesto v rámci colného územia colnej únie. Náhradné sprievodné osvedčenie(-a) A.TR. vydáva colný úrad, pod dohľadom ktorého sa tovar nachádza.

Článok 14

1.   Colné orgány členských štátov Spoločenstva a Turecka si prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev navzájom poskytnú vzory odtlačkov pečiatok, ktoré používajú ich colné úrady na vydávanie sprievodných osvedčení A.TR., a adresy colných orgánov zodpovedných za overovanie týchto osvedčení.

2.   S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie tohto rozhodnutia Spoločenstvo a Turecko si prostredníctvom príslušných colných orgánov vzájomne pomáhajú pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení A.TR. a správnosti informácií v nich uvedených.

Článok 15

1.   Bez ohľadu na článok 7 ods. 1 sprievodné osvedčenie A.TR. môže byť výnimočne vydané po vývoze tovaru, na ktorý sa vzťahuje, ak:

a)

nebolo vydané v čase vývozu pre chyby alebo neúmyselné opomenutie, alebo zvláštne okolnosti, alebo

b)

colným orgánom sa uspokojivo preukázalo, že sprievodné osvedčenie A.TR. bolo vydané, ale pre technické dôvody nebolo pri dovoze prijaté.

2.   Na účely implementácie odseku 1 musí vývozca vo svojej žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré sa sprievodné osvedčenie vzťahuje a dôvody svojej žiadosti.

3.   Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie A.TR. dodatočne len po overení, že informácie uvedené v žiadosti vývozcu sú zhodné s informáciami v príslušnom spise.

4.   Sprievodné osvedčenia A.TR. vydané dodatočne sú označené v kolónke 8 jedným z nasledujúcich slovných spojení:

„ES

‚EXPEDIDO A POSTERIORI‘

CS

‚VYSTAVENO DODATEČNĚ‘

DA

‚UDSTEDT EFTERFØLGENDE‘

DE

‚NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT‘

ET

‚TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD‘

EL

‚ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ‘

EN

‚ISSUED RETROSPECTIVELY‘

FR

‚DÉLIVRÉ A POSTERIORI‘

IT

‚RILASCIATO A POSTERIORI‘

LV

‚IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI‘

LT

‚RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS‘

HU

‚KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL‘

MT

‚MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT‘

NL

‚AFGEGEVEN A POSTERIORI‘

PL

‚WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE‘

PT

‚EMITIDO A POSTERIORI‘

SL

‚IZDANO NAKNADNO‘

SK

‚VYDANÉ DODATOČNE‘

FI

‚ANNETTU JÄLKIKÄTEEN‘

SV

‚UTFÄRDAT I EFTERHAND‘

TR

‚SONRADAN VERİLMİŞTİR‘“

Článok 16

1.   Následné overovanie sprievodných osvedčení A.TR. sa vykonáva náhodne alebo kedykoľvek, ak majú colné orgány dovážajúceho štátu odôvodnené pochybnosti o pravosti osvedčení, štatúte príslušného tovaru alebo o splnení ostatných požiadaviek základného rozhodnutia a tohto rozhodnutia.

2.   Na účely implementácie ustanovení odseku 1 colné orgány dovážajúceho štátu vrátia colným orgánom vyvážajúceho štátu sprievodné osvedčenie A.TR. spolu s faktúrou, ak bola predložená, alebo kópiu týchto dokladov, pričom, ak je to vhodné, uvedú dôvody na prešetrenie. Všetky získané doklady a informácie, ktoré naznačujú, že údaje uvedené v sprievodnom osvedčení A.TR. sú nesprávne, sa zašlú na podporu žiadosti o overenie.

3.   Overenie vykonávajú colné orgány vyvážajúceho štátu. Na tento účel majú právo žiadať akékoľvek dôkazy a vykonávať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu alebo akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za náležitú.

4.   Ak sa colné orgány dovážajúceho štátu rozhodnú pozastaviť pre príslušný tovar zaobchádzanie, ktoré vyplýva z ustanovení o voľnom obehu uvedených v základnom rozhodnutí, až do výsledku overenia, ponúknu dovozcovi prepustenie tovaru po splnení podmienok, ktoré považujú za nevyhnutné.

5.   Colné orgány žiadajúce overenie budú informované o výsledkoch tohto overenia čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú doklady pravé a či sa príslušný tovar môže považovať za tovar vo voľnom obehu v colnej únii a či spĺňa všetky ostatné požiadavky základného rozhodnutia a tohto rozhodnutia.

6.   Ak v prípadoch odôvodnenej pochybnosti nepríde odpoveď do desiatich mesiacov od dátumu žiadosti o overenie alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokladu alebo skutočného štatútu tovaru, žiadajúce colné orgány okrem prípadov s výnimočnými okolnosťami odmietnu zaobchádzanie, ktoré vyplýva z ustanovení o voľnom obehu ustanovených v základnom rozhodnutí.

Článok 17

1.   Odchylne od článku 5 sa ustanovenia o voľnom obehu ustanovené v základnom rozhodnutí uplatnia aj na tovar dovážaný do jednej časti colnej únie, ak je k nemu priložený dôkaz o pôvode v Turecku alebo v Spoločenstve potvrdený v krajine, v skupine krajín alebo na území podľa ustanovení preferenčných obchodných dohôd, ktoré uzavrelo Spoločenstvo a Turecko s touto krajinou, skupinou krajín alebo s územím a ktoré ustanovujú systém kumulácie pôvodu za predpokladu, že sa uplatňujú rovnaké pravidlá o pôvode a zákaz vrátenia alebo oslobodenia od cla.

2.   Opatrenia týkajúce sa administratívnej spolupráce ustanovené v pravidlách pôvodu v príslušných preferenčných obchodných dohodách sa uplatňujú na dôkazy uvedené v odseku 1.

Článok 18

Keď vzniknú spory v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 16, ktoré nedokážu spolu vyriešiť colné orgány žiadajúce overenie a colné orgány zodpovedné za vykonanie tohto overenia, alebo ak tieto spory vyvolajú otázky súvisiace s výkladom tohto rozhodnutia, tieto sa predložia výboru pre colnú spoluprácu.

V každom prípade riešenie sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúceho štátu podlieha legislatíve dovážajúceho štátu.

Článok 19

Sankcie sa ukladajú každej osobe, ktorá vystaví doklad alebo spôsobí vystavenie dokladu, ktorý obsahuje nesprávne informácie na účely získania zaobchádzania, ktoré vyplýva z ustanovení o voľnom obehu uvedených v základnom rozhodnutí.

KAPITOLA 3

Ustanovenia pre tovar, ktorý prinášajú cestujúci

Článok 20

Za predpokladu, že tovar, ktorý prinášajú cestujúci z jednej časti colnej únie do inej časti colnej únie, nie je určený na obchodné účely, bude zvýhodnený podľa ustanovení o voľnom obehu uvedených v základnom rozhodnutí bez toho, aby podliehal osvedčeniu podľa kapitoly 2, pokiaľ sa vyhlási za tovar spĺňajúci podmienky pre voľný obeh a ak neexistuje žiadna pochybnosť o pravdivosti tohto vyhlásenia.

KAPITOLA 4

Poštové zásielky

Článok 21

Poštové zásielky (vrátane poštových balíkov) sa zvýhodnia podľa ustanovení o voľnom obehu uvedených v základnom rozhodnutí bez toho, aby podliehali osvedčeniu podľa kapitoly 2 za predpokladu, že na obale ani v sprievodných dokladoch nie je žiadne označenie, ktoré by uvádzalo, že obsah zásielky nespĺňa podmienky definované v základnom rozhodnutí. Takýmto označením je žltý štítok, vzor ktorého je uvedený v prílohe IV a ktorý je v každom takomto prípade pripojený k zásielke príslušnými orgánmi vyvážajúceho štátu.

HLAVA III

COLNÉ USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ NA OBCHOD S TOVAROM S TRETÍMI KRAJINAMI

KAPITOLA 1

Ustanovenia týkajúce sa ceny tovaru na colné účely

Článok 22

Náklady na dopravu a poistenie, nakladacie a manipulačné poplatky spojené s dopravou tovaru z tretích krajín po vstupe tohto tovaru na územie colnej únie sa na účely colného hodnotenia neberú do úvahy za predpokladu, že sú uvedené oddelene od ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej za daný tovar.

KAPITOLA 2

Pasívny zošľachťovací styk

Článok 23

Na účely tejto kapitoly výraz „trojstranná preprava“ znamená taký systém, v ktorom sa zošľachtené výrobky po pasívnom zošľachťovacom styku prepustia do voľného obehu s čiastočným alebo úplným oslobodením od cla v časti colnej únie inej, ako je tá, z ktorej sa tento tovar dočasne vyviezol.

Článok 24

Keď sa zošľachtené alebo náhradné výrobky prepustia do voľného obehu v systéme trojstrannej prepravy, informačný formulár INF 2 sa použije na poskytnutie informácií o tovare dočasne vyvezenom v systéme trojstrannej prepravy, aby sa získalo čiastočné alebo úplné oslobodenie pre zošľachtené alebo náhradné výrobky.

Článok 25

1.   Informačný formulár INF 2 sa pre množstvá tovaru, ktoré vstúpili do režimu, vyhotovuje v jednom origináli a v jednej kópii na tlačivách, ktoré zodpovedajú vzoru uvedenému v prílohe 71 ustanovení na implementáciu Colného kódexu Spoločenstva, ak bol vydaný v Spoločenstve, a na tlačivách, ktoré zodpovedajú vzoru stanovenému obdobne v tureckých colných predpisoch na základe uvedenej prílohy, ak bol vydaný v Turecku. Tlačivá sa vypĺňajú v jednom z úradných jazykov Spoločenstva alebo v tureckom jazyku. Úrad na vstupe potvrdzuje originál a kópiu informačného formulára INF 2. Kópiu si ponecháva a originál vracia deklarantovi.

2.   Úrad na vstupe, od ktorého sa vyžaduje potvrdenie informačného formulára INF 2, uvádza v kolónke 16 prostriedky použité na identifikáciu dočasne vyvážaného tovaru.

3.   Keď sa používajú vzorky alebo vyobrazenia, alebo technické opisy, úrad uvedený v odseku 1 preveruje autenticitu týchto vzoriek, vyobrazení alebo technických opisov a opatrí svojou colnou uzáverou jednotlivé kusy, ak to charakter tovaru dovoľuje, alebo obal, a to takým spôsobom, aby sa s ňou nedalo nedovolene manipulovať.

Štítok s úradnou pečiatkou a príslušnými podrobnosťami o vývoznom vyhlásení sa pripájajú k vzorkám, vyobrazeniam, alebo technickým opisom tak, aby sa zabránilo ich zámene.

Vzorky, vyobrazenia alebo technické opisy po overení a opatrené uzáverou podľa tohto odseku sa vracajú vývozcovi, ktorý ich predkladá s neporušenými uzáverami pri dovoze zošľachtených alebo náhradných výrobkov.

4.   Keď sa vyžaduje analýza a jej výsledok je známy až vtedy, keď colný úrad potvrdí informačný formulár INF 2, doklad obsahujúci výsledok analýzy sa odovzdáva vývozcovi v zapečatenej obálke s ochranou proti nedovolenej manipulácii.

Článok 26

1.   Úrad na výstupe potvrdzuje na origináli, že tovar opustil colné územie, a vracia ho osobe, ktorá ho predkladá.

2.   Dovozca zošľachtených alebo náhradných výrobkov predkladá originál informačného formulára INF 2, prípadne aj identifikačné prostriedky, prepúšťajúcemu úradu.

Článok 27

1.   Keď colný úrad, ktorý vydáva informačný formulár INF 2 usúdi, že sú potrebné ďalšie informácie, okrem tých, ktoré sú uvedené v informačnom formulári, doplní ich. Keď nemá dosť miesta, pripája ďalší formulár. Pripojenie ďalšieho formulára sa vyznačuje na origináli.

2.   Od colného úradu, ktorý potvrdil informačný formulár INF 2, sa môže žiadať, aby po prepustení tovaru vykonal overenie pravosti formulára a správnosti údajov, ktoré obsahuje.

3.   V prípade po sebe nasledujúcich zásielok sa môže vystaviť potrebný počet informačných formulárov INF 2 na množstvo tovaru alebo výrobkov, ktoré vstupujú do konania. Pôvodný informačný formulár sa tiež môže nahradiť ďalšími informačnými formulármi alebo, keď sa používa len jeden informačný formulár, colný úrad, ktorému sa formulár predkladá, môže na origináli uviesť viac tovarov alebo výrobkov. Keď na to nemá dostatok miesta, pripája ďalší formulár a túto skutočnosť vyznačuje na origináli.

4.   Colné orgány môžu povoliť používanie rekapitulačných informačných formulárov INF 2 pre obchodné toky v trojstrannej preprave, ktoré obsahujú väčšie množstvo operácií a pokrývajú celkový objem dovozov/vývozov za určité obdobie.

5.   Za výnimočných okolností sa informačný formulár INF 2 môže vydať spätne, ale musí to byť skôr, ako uplynie lehota požadovaná na uchovanie dokladov.

Článok 28

V prípade krádeže, straty alebo zničenia informačného formulára INF 2 subjekt môže požiadať colný úrad, ktorý ho potvrdil, o vydanie duplikátu. Úrad tejto žiadosti vyhovie za predpokladu, že sa dá preukázať, že tovar dočasne vyvezený, pre ktorý sa duplikát žiada, ešte nebol spätne dovezený.

Originál a kópie informačného formulára, ktoré sa takto vydajú, sú označené jedným z nasledujúcich symbolov:

„ES

‚DUPLICADO‘

CS

‚DUPLIKÁT‘

DA

‚DUPLIKAT‘

DE

‚DUPLIKAT‘

ET

‚DUPLIKAAT‘

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ‘

EN

‚DUPLICATE‘

FR

‚DUPLICATA‘

IT

‚DUPLICATO‘

LV

‚DUBLIKĀTS‘

LT

‚DUBLIKATAS‘

HU

‚MÁSODLAT‘

MT

‚DUPLIKAT‘

NL

‚DUPLICAAT‘

PL

‚DUPLIKAT‘

PT

‚SEGUNDA VIA‘

SL

‚DVOJNIK‘

SK

‚DUPLIKÁT‘

FI

‚KAKSOISKAPPALE‘

SV

‚DUPLIKAT‘

TR

‚İKİNCİ NÜSHADİR‘“.

Článok 29

Čiastočné oslobodenie od dovozného cla tým, že za základ hodnoty určenia cla sa vezmú náklady na spracovanie, sa udeľuje na požiadanie pre zošľachtené výrobky, ktoré sa majú uvoľniť do voľného obehu.

Colné orgány odmietnu výpočet čiastočného oslobodenia od dovozného cla podľa tohto ustanovenia, ak sa pred prepustením zošľachtených výrobkov do voľného obehu zistí, že jediným zámerom prepustenia do voľného obehu s nulovou colnou sadzbou dočasne vyvezeného tovaru, ktorý nie je pôvodný ani v jednej časti colnej únie v zmysle hlavy II kapitoly 2 oddielu 1 Colného kódexu Spoločenstva a v zmysle hlavy II kapitoly 2 oddielu 1 Colného kódexu Turecka, bolo zvýhodniť tento tovar čiastočným oslobodením podľa tohto ustanovenia.

Pravidlá o colnej hodnote tovaru definované v Colnom kódexe Spoločenstva a v Colnom kódexe Turecka sa obdobne uplatňujú na náklady na prepracovanie, pri ktorých sa nebude zohľadňovať dočasne vyvezený tovar.

KAPITOLA 3

Vrátený tovar

Článok 30

1.   Tovar, ktorý sa vyviezol z jednej časti colnej únie a vracia sa do inej časti colnej únie, sa pri prepustení do voľného obehu do troch rokov na žiadosť príslušnej osoby oslobodí od dovozného cla.

Trojročné obdobie sa môže prekročiť, ak sa zohľadnia osobitné okolnosti.

2.   Keď pred vývozom z colného územia jednej časti colnej únie bol vrátený tovar prepustený do voľného obehu so zníženým alebo nulovým dovozným clom z dôvodu jeho použitia na osobitný účel, oslobodenie od cla v zmysle odseku 1 sa udeľuje len vtedy, ak sa tento tovar má spätne doviezť na rovnaký účel.

Ak účel, na ktorý sa príslušný tovar má doviezť, nie je rovnaký, výška dovozného cla, ktorému tento tovar podlieha, sa znižuje o akúkoľvek sumu zaplatenú za tento tovar pri jeho prvom prepustení do voľného obehu. Ak toto zníženie presiahne sumu zaplatenú pri vstupe vráteného tovaru do voľného obehu, neposkytne sa žiadna náhrada.

3.   Oslobodenie od dovozného cla podľa odseku 1 sa neudeľuje na tovar vyvážaný z colného územia jednej časti colnej únie v režime pasívneho zošľachťovacieho styku, iba ak tento tovar zostane v stave, v akom bol vyvezený.

Článok 31

Oslobodenie od dovozného cla podľa článku 30 sa udeľuje len vtedy, keď sa tovar spätne dováža v stave, v ktorom bol vyvezený.

Článok 32

Články 30 a 31 sa uplatňujú obdobne na zošľachtené výrobky pôvodne vyvezené alebo spätne vyvezené následne po aktívnom zošľachťovacom styku.

Výška dovozného cla dlžná podľa právnych predpisov sa určí na základe pravidiel uplatniteľných na režim aktívneho zošľachťovacieho styku, pričom dátum spätného vývozu zošľachtených výrobkov sa považuje za dátum prepustenia do voľného obehu.

Článok 33

Vrátený tovar je oslobodený od dovozného cla, aj keď predstavuje len časť tovaru predtým vyvezeného z inej časti colnej únie.

To isté platí, keď tovar pozostáva z častí alebo z príslušenstva k strojom, nástrojom, prístrojom alebo k iným výrobkom predtým vyvezeným z inej časti colnej únie.

Článok 34

1.   Odchylne od článku 31 je vrátený tovar v jednom z nasledujúcich prípadov oslobodený od dovozného cla:

a)

tovar, s ktorým po vývoze z inej časti colnej únie bolo zaobchádzané len tak, ako to bolo potrebné na jeho zachovanie v dobrom stave, alebo sa s ním manipulovalo tak, aby sa zmenil len jeho vzhľad;

b)

tovar, s ktorým po vývoze z inej časti colnej únie bolo zaobchádzané inak, ako to bolo potrebné na jeho zachovanie v dobrom stave, alebo sa s ním manipulovalo inak, ako keby sa mal zmeniť len jeho vzhľad, ale ktorý sa ukázal ako chybný alebo nevhodný na zamýšľané použitie, za predpokladu, že je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

toto zaobchádzanie alebo manipulovanie sa pri tovare použilo len na účely jeho opravy alebo vrátenia do dobrého stavu,

jeho nevhodnosť na zamýšľané použitie sa ukázala až po začiatku tohto zaobchádzania alebo manipulovania.

2.   Keď vrátený tovar prešiel zaobchádzaním alebo manipuláciou povolenou podľa odseku 1 písm. b) a týmto zaobchádzaním sa dostal do stavu podliehajúceho dovoznému clu, pokiaľ by bol spracovaný v pasívnom zošľachťovacom styku, uplatňujú sa pravidlá platné pre vymeranie cla podľa daného režimu.

Ak však tovar prešiel operáciou, ktorá spočívala v oprave alebo obnovení dobrého stavu, ktoré sa stali nevyhnutné v dôsledku nepredvídaných okolností, ktoré nastali mimo obidvoch častí colnej únie, čo bolo spoľahlivo zistené na žiadosť colných orgánov, oslobodenie od cla sa udelí za predpokladu, že hodnota vráteného tovaru nie je v dôsledku tejto operácie vyššia ako jeho hodnota v čase vývozu z colného územia druhej časti colnej únie.

3.   Na účely druhého pododseku odseku 2:

a)

„oprava alebo obnovenie dobrého stavu, ktoré sa stali nevyhnutné,“ znamená ľubovoľnú operáciu na odstránenie prevádzkových nedostatkov alebo materiálneho poškodenia, ktoré tovar utrpel mimo obidvoch častí colnej únie a bez ktorých by sa tovar už nemohol normálnym spôsobom používať na ten účel, na ktorý bol určený;

b)

hodnota vráteného tovaru sa v dôsledku operácie, ktorou prešiel, nebude považovať za vyššiu ako jeho hodnota v čase vývozu z inej časti colnej únie, pokiaľ táto operácia nebola rozsiahlejšia, ako bolo nevyhnutne potrebné na to, aby sa tovar mohol ďalej používať takým istým spôsobom ako v čase vývozu.

Keď oprava alebo obnovenie dobrého stavu vyžaduje použitie náhradných dielcov, toto použitie je obmedzené len na tie, ktoré sú nevyhnutne potrebné, aby sa tovar mohol používať takým istým spôsobom ako v čase vývozu.

Článok 35

Keď sa ukončia colné formality spojené s vývozom, colné orgány na žiadosť príslušnej osoby vydajú doklad obsahujúci informácie potrebné na identifikáciu tovaru pri jeho vrátení na colné územie jednej časti colnej únie.

Článok 36

1.   Ako vrátený tovar sa akceptuje:

tovar, pre ktorý sa predložia nasledujúce doklady na podporu vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu:

a)

kópia vývozného vyhlásenia, ktorú vývozcovi vrátil colný orgán, alebo kópia tohto dokladu, ktorej pravosť potvrdil daný orgán, alebo

b)

informačný formulár uvedený v článku 37.

Keď dôkaz, ktorý majú k dispozícii colné orgány v colnom úrade pri spätnom dovoze alebo ktorý môžu získať od príslušnej osoby, naznačuje, že tovar navrhnutý do voľného obehu bol pôvodne vyvezený z inej časti colnej únie, a súčasne vyhovuje podmienkam na jeho akceptovanie ako vráteného tovaru, doklady uvedené v písmenách a) a b) sa nevyžadujú,

tovar, na ktorý bol vydaný ATA karnet v inej časti colnej únie.

Tento tovar sa môže akceptovať ako vrátený tovar v rámci lehoty ustanovenej v článku 30, aj keď sa platnosť karnetu ATA skončila.

V každom prípade sa vykonávajú tieto formality:

overenie informácií uvedených v kolónkach A až G tlačiva o spätnom dovoze,

vyplnenie kontrolného ústrižku a kolónky H tlačiva o spätnom dovoze,

ponechanie tlačiva o spätnom dovoze.

2.   Prvá zarážka odseku 1 sa neuplatňuje pre medzinárodný pohyb obalových materiálov, dopravných prostriedkov alebo určitých tovarov prípustných podľa osobitných colných dohovorov, ak všeobecné alebo zmluvné ustanovenia určujú, že za daných okolností sa colné dokumenty nevyžadujú.

Táto zarážka sa neuplatňuje ani vtedy, keď sa tovar môže navrhnúť na prepustenie do voľného obehu ústne alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

3.   Ak to považujú za potrebné, colné orgány v colnom úrade spätného dovozu môžu požiadať príslušnú osobu o predloženie ďalších dôkazov, najmä na účely identifikácie vráteného tovaru.

Článok 37

Informačný formulár INF 3 sa vyhotovuje v jednom origináli a dvoch kópiách na tlačivách, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe 110 vykonávacích ustanovení Colného kódexu Spoločenstva, ak bol vydaný v Spoločenstve, a na tlačivách, ktoré zodpovedajú vzoru ustanovenému obdobne v tureckých colných predpisoch na základe uvedenej prílohy, ak bol vydaný v Turecku. Tlačivá sa vypĺňajú v jednom z úradných jazykov Spoločenstva alebo v tureckom jazyku.

Článok 38

1.   Informačný formulár INF 3 na žiadosť vývozcu vydáva colný orgán v colnom úrade vývozu pri ukončení colných formalít v súvislosti s príslušným tovarom, ak vývozca vyhlási, že je pravdepodobné, že tento tovar bude vrátený cez colný úrad v inej časti colnej únie.

2.   Informačný formulár INF 3 môže tiež colný orgán v colnom úrade vývozu vydať na žiadosť vývozcu po ukončení colných formalít v súvislosti s príslušným tovarom za predpokladu, že tento orgán vie overiť na základe informácií, ktorými disponuje, že údaje v žiadosti vývozcu sa týkajú vyvážaného tovaru.

Článok 39

1.   Informačný formulár INF 3 obsahuje všetky informácie, ktoré colné orgány vyžadujú na účely identifikácie vyvážaného tovaru.

2.   Keď sa predpokladá, že sa vyvážaný tovar vráti do inej časti colnej únie alebo do obidvoch častí colnej únie cez niekoľko colných úradov iných ako colný úrad vývozu, vývozca môže požiadať o vydanie niekoľkých informačných formulárov INF 3 na celé množstvo vyvážaného tovaru.

Podobne môže vývozca požiadať colné orgány, ktoré vydali informačný formulár INF 3, aby ho nahradili niekoľkými informačnými formulármi INF 3 na celé množstvo tovaru zahrnuté v pôvodnom informačnom formulári INF 3.

Vývozca môže tiež požiadať o vydanie informačného formulára INF 3 len na jednu časť vyvážaného tovaru.

Článok 40

Originál a jedna kópia informačného formulára INF 3 sa vracia vývozcovi, aby ich predložil colnému úradu pri spätnom dovoze. Druhá kópia sa ukladá do úradných záznamov colného orgánu, ktorý ju vydal.

Článok 41

Colný úrad pri spätnom dovoze zapisuje do originálu a kópie informačného hárka INF 3 množstvo vráteného tovaru, oslobodeného od dovozného cla, originál si ponecháva a kópiu, ktorá obsahuje referenčné číslo a dátum vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu, posiela colnému orgánu, ktorý ju vydal.

Tento colný orgán porovnáva túto kópiu so svojou kópiou a vkladá ju do svojich úradných záznamov.

Článok 42

V prípade krádeže, straty alebo zničenia pôvodného informačného formulára INF 3 môže príslušná osoba požiadať colný orgán, ktorý ho vydal, o vystavenie duplikátu. Tejto požiadavke sa vyhovie, ak je to za daných okolností opodstatnené. Takto vydaný duplikát bude označený jedným z nasledujúcich symbolov:

„ES

‚DUPLICADO‘

CS

‚DUPLIKÁT‘

DA

‚DUPLIKAT‘

DE

‚DUPLIKAT‘

ET

‚DUPLIKAAT‘

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ‘

EN

‚DUPLICATE‘

FR

‚DUPLICATA‘

IT

‚DUPLICATO‘

LV

‚DUBLIKĀTS‘

LT

‚DUBLIKATAS‘

HU

‚MÁSODLAT‘

MT

‚DUPLIKAT‘

NL

‚DUPLICAAT‘

PL

‚DUPLIKAT‘

PT

‚SEGUNDA VIA‘

SL

‚DVOJNIK‘

SK

‚DUPLIKÁT‘

FI

‚KAKSOISKAPPALE‘

SV

‚DUPLIKAT‘

TR

‚İKİNCİ NÜSHADİR‘“.

Colný orgán zaznamenáva do kópie informačného formulára INF 3, ktorú má k dispozícii, že bol vydaný duplikát.

Článok 43

1.   Colné orgány v colnom úrade v mieste vývozu poskytujú colným orgánom v colnom úrade spätného dovozu na ich žiadosť všetky informácie, ktorými disponujú, aby colné orgány v colnom úrade spätného dovozu mohli zistiť, či tovar spĺňa podmienky potrebné na zvýhodnenie v zmysle ustanovení tejto kapitoly.

2.   Informačný formulár INF 3 sa môže použiť ako žiadosť o informácie a na prenos informácií uvedených v odseku 1.

KAPITOLA 4

Zisťovanie dôkazov o preferenčnom pôvode v častiach colnej únie

Článok 44

Táto kapitola ustanovuje pravidlá, ktoré majú uľahčiť:

a)

vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 alebo EUR-MED a vystavovanie vyhlásení na faktúre alebo vyhlásení na faktúre EUR-MED podľa ustanovení dohôd o preferenčnom obchode, ktoré uzavrelo Spoločenstvo a Turecko s krajinami, skupinami krajín alebo územiami a ktoré umožňujú systém kumulácie pôvodu za predpokladu, že sa uplatňujú rovnaké pravidlá o pôvode a zákaz vrátenia alebo oslobodenia od cla;

b)

administratívnu spoluprácu medzi colnými orgánmi členských štátov Spoločenstva a Turecka v tejto oblasti.

Článok 45

1.   Na účely implementácie článku 44 písm. a) dodávatelia tovaru vo voľnom obehu v colnej únii, ktorý sa má doručiť medzi dvoma časťami colnej únie, predkladajú vyhlásenie, ďalej len „vyhlásenie dodávateľa“, o štatúte pôvodu dodávaného tovaru v súvislosti s pravidlami o pôvode ustanovenými v príslušných dohodách o preferenčnom obchode.

2.   Vyhlásenie dodávateľa slúži vývozcom ako dôkaz, konkrétne na podporu žiadostí o vydanie sprievodných osvedčení EUR.1 alebo EUR-MED, alebo ako základ na vystavenie vyhlásení na faktúre alebo vyhlásení na faktúre EUR-MED.

Článok 46

Okrem prípadov ustanovených v článku 47 dodávateľ poskytuje osobitné vyhlásenie pre každú zásielku tovaru.

Dodávateľ zahrnie toto vyhlásenie do obchodnej faktúry pre danú zásielku alebo na dodací list, alebo do akéhokoľvek iného dokladu, ktorý opisuje príslušný tovar dostatočne podrobne vzhľadom na jeho identifikáciu.

Dodávateľ môže poskytnúť vyhlásenie kedykoľvek, dokonca aj po dodaní tovaru.

Článok 47

1.   Keď dodávateľ pravidelne dodáva konkrétnemu zákazníkovi tovar, pri ktorom sa predpokladá nemenný štatút pôvodu za primerane dlhé časové obdobie, môže poskytnúť jedno vyhlásenie dodávateľa pre všetky nasledujúce dodávky tohto tovaru, ďalej len „dlhodobé vyhlásenie dodávateľa“. Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa sa môže vydať na obdobie najviac jedného roka od dátumu vydania tohto vyhlásenia.

2.   Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa sa môže vydať dodatočne. V takom prípade jeho platnosť nesmie presiahnuť obdobie jedného roka od dátumu, keď toto vyhlásenie nadobudlo účinnosť.

3.   Ak dlhodobé vyhlásenie dodávateľa už nie je platné pre dodávaný tovar, dodávateľ ihneď informuje kupujúceho o tejto skutočnosti.

Článok 48

1.   Vyhlásenie dodávateľa sa vystavuje vo forme uvedenej v prílohe V a dlhodobé vyhlásenie dodávateľa vo forme uvedenej v prílohe VI.

2.   Vyhlásenie dodávateľa obsahuje vlastnoručný podpis dodávateľa, ktorý môže byť predtlačený na formulári. Keď sa však faktúra a vyhlásenie dodávateľa vyhotovuje na počítači, vyhlásenie dodávateľa nemusí byť vlastnoručne podpísané dodávateľom za predpokladu, že dodávateľ poskytne klientovi písomný záväzok, v ktorom prevezme plnú zodpovednosť za každé takéto vyhlásenie dodávateľa, ako keby ho bol vlastnoručne podpísal.

Článok 49

1.   Na účely implementácie článku 44 písm. b) colné orgány členských štátov Spoločenstva a Turecka si navzájom pomáhajú pri kontrole správnosti informácií uvedených vo vyhláseniach dodávateľa.

2.   Na overenie správnosti alebo pravosti vyhlásenia dodávateľa môžu colné orgány štátu, v ktorom sa vydáva alebo vystavuje dôkaz o pôvode, vyzvať vývozcu, aby od dodávateľa vyžiadal informačný certifikát INF 4. Informačný certifikát INF 4 sa vyhotovuje na formulári, ktorý sa zhoduje so vzorom uvedeným v prílohe V k nariadeniu Rady (ES) č. 1207/2001 (7), ak je vydaný v Spoločenstve, a na formulári, ktorý sa zhoduje so vzorom stanoveným obdobne v tureckých colných predpisoch na základe uvedenej prílohy, ak bol vydaný v Turecku. Tento formulár sa vypĺňa v jednom z úradných jazykov Spoločenstva alebo v tureckom jazyku. Colné orgány štátu, ktorý musí tieto informácie poskytnúť alebo ktorý ich vyžaduje, môžu požiadať o preklad informácií uvedených v dokladoch, ktoré im boli predložené, do úradného jazyka alebo jazykov tohto štátu.

3.   Informačný certifikát INF 4 vydávajú colné orgány štátu, v ktorom sídli dodávateľ. Tieto orgány majú právo požiadať o akýkoľvek dôkaz a vykonať akúkoľvek kontrolu účtov dodávateľa alebo akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za potrebnú.

4.   Colné orgány štátu, v ktorom má dodávateľ sídlo, vydávajú informačný certifikát INF 4 do troch mesiacov od prijatia žiadosti od dodávateľov a oznamujú, či vyhlásenie, ktoré dodávateľ predložil, bolo správne alebo nie.

5.   Vyplnený certifikát sa vydáva dodávateľovi, aby ho doručil vývozcovi, a ten ho predloží colnému orgánu štátu, v ktorom bude vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode.

Článok 50

1.   Dodávateľ, ktorý vystaví vyhlásenie dodávateľa, si minimálne tri roky uchováva celú dokumentáciu, ktorá preukazuje správnosť vyhlásenia.

2.   Colný orgán, ktorému bola predložená žiadosť o vydanie informačného certifikátu INF 4, si túto žiadosť ponecháva minimálne tri roky.

Článok 51

1.   Keď vývozca nie je schopný predložiť informačný certifikát INF 4 do štyroch mesiacov od žiadosti colných orgánov štátu, kde je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode, tieto orgány môžu požiadať priamo colné orgány štátu, v ktorom má dodávateľ sídlo, o potvrdenie pôvodu príslušných výrobkov vzhľadom na pravidlá pôvodu ustanovené v príslušných dohodách o preferenčnom obchode.

2.   Na účely odseku 1 colné orgány, ktoré vyžadujú overenie, poskytujú colným orgánom štátu, v ktorom sídli dodávateľ, všetky známe informácie a uvádzajú zdôvodnenie formy alebo obsahu svojej požiadavky.

Na podporu svojej požiadavky poskytujú všetky doklady alebo informácie, ktoré získali a ktoré naznačujú, že vyhlásenie dodávateľa nie je správne.

3.   Keď sa vykonáva overovanie, colné orgány štátu, v ktorom sídli dodávateľ, môžu požiadať o akýkoľvek dôkaz, vykonať akúkoľvek kontrolu účtov dodávateľa alebo akékoľvek iné overenie, ktoré považujú za potrebné.

4.   Colné orgány, ktoré požadujú overenie, sú čo najskôr informované o výsledkoch prostredníctvom informačného certifikátu INF 4.

5.   Ak do piatich mesiacov od požiadavky na overenie nepríde žiadna odpoveď alebo ak odpoveď neobsahuje informácie dostatočné na preukázanie skutočného pôvodu výrobkov, colné orgány štátu, kde sa dôkaz o pôvode vydáva alebo vystavuje, vyhlásia tento dôkaz za neplatný na základe príslušných dokladov.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 52

Týmto sa zrušujú rozhodnutia č. 1/1999, č. 1/2000 a č. 1/2001. Odkazy na ustanovenia zrušených rozhodnutí sa považujú za odkazy na zodpovedajúce ustanovenia tohto rozhodnutia. Vyhlásenia dodávateľa, vrátane dlhodobých vyhlásení dodávateľa, vystavené pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia zostávajú v platnosti.

Vyhlásenia dodávateľa na formulároch podľa rozhodnutia č. 1/1999 sa môžu naďalej vyhotovovať ešte dvanásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia okrem prípadov, ak ich používajú vývozcovia ako dôkaz na podporu žiadostí o vydanie sprievodných osvedčení EUR-MED alebo ako základ na vystavenie vyhlásení na faktúre EUR-MED.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho prijatí.

V Ankare 26. septembra 2006

Za výbor pre colnú spoluprácu

predseda

P. FAUCHERAND


(1)  Ú. v. ES L 35, 13.2.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 98, 7.4.2001, s. 31. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím č. 1/2003 (EÚ L 28, 4.2.2003, s. 51).

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 402/2006 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 35).

(4)  Ú. v. ES L 204, 4.8.1999, s. 43.

(5)  Ú. v. ES L 211, 22.8.2000, s. 16.

(6)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1207/2001 z 11. júna 2001 o postupoch pre umožnenie vydávania sprievodných osvedčení EUR.1, na prípravu fakturačných vyhlásení a formulárov EUR.2 a na vydávanie niektorých schválených vývozných povolení podľa doložiek spravujúcich preferenčné obchodovanie medzi Európskym spoločenstvom a niektorými krajinami a o zrušení nariadenia (EHS) č. 3351/83 (Ú. v. ES L 165, 21.6.2001, s. 1. Korigendum prílohy V k nariadeniu v Ú. v. ES L 170, 29.6.2002, s. 88).


PRÍLOHA I

Image

Image


PRÍLOHA II

VYSVETLIVKY K SPRIEVODNÉMU OSVEDČENIU A.TR.

I.   Pravidlá na vyplnenie sprievodného osvedčenia A.TR.

1.

Sprievodné osvedčenie A.TR. sa vydáva v súlade s ustanovením článku 9 ods 1.

2.

Sprievodné osvedčenie A.TR. nesmie obsahovať žiadne vymazania ani opravy prepisovaním. Akékoľvek zmeny sa musia urobiť prečiarknutím nesprávnych údajov a doplnením potrebnými opravami. Akákoľvek zmena musí byť parafovaná osobou, ktorá osvedčenie vyplnila, a potvrdená colnými orgánmi.

Opis výrobkov sa musí umiestniť do kolónky na to vyhradenej bez zanechania prázdnych riadkov. Ak nie je odsek úplne vyplnený, musí sa pod posledným riadkom opisu urobiť vodorovná čiara a nevyplnený priestor sa musí vyčiarknuť.

II.   Údaje, ktoré sa majú uviesť v jednotlivých kolónkach

1.

Celé meno a adresa príslušnej osoby alebo spoločnosti.

2.

Ak je to vhodné, číslo prepravného dokladu.

3.

Ak je to vhodné, celé meno a adresa osoby(-ôb) alebo spoločnosti(-í), ktorej(-ým) sa má tovar dodať.

5.

Názov krajiny, z ktorej sa tovar vyváža.

6.

Názov príslušnej krajiny.

9.

Poradové číslo príslušnej položky vo vzťahu k celkovému počtu tovarových položiek na osvedčení.

10.

Značky, čísla, počet, druh nákladových kusov a bežný obchodný opis tovaru.

11.

Hrubá hmotnosť tovaru v zodpovedajúcej kolónke 10 vyjadrená v kilogramoch alebo inej miere (hl, m3 atď.).

12.

Vyplní colný orgán. Ak je to vhodné, uveďte podrobnosti súvisiace s vývozným doklade (druh a číslo tlačiva, názov colného úradu a vydávajúcej krajiny).

13.

Miesto a dátum, podpis a meno vývozcu.


PRÍLOHA III

Špeciálna pečiatka uvedená v článku 11 ods. 5

Image


PRÍLOHA IV

Žltý štítok uvedený v článku 21

Image


PRÍLOHA V

Image


PRÍLOHA VI

Image


26.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/39


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 22. septembra 2006

o účinnosti opaľovacích prípravkov a o nich uvádzaných súvisiacich údajoch

[oznámené pod číslom K(2006) 4089]

(Text s významom pre EHP)

(2006/647/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhú zarážku jej článku 211,

keďže:

(1)

V zmysle článku 1 ods. 1 smernice Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (1) sú opaľovacie prípravky kozmetickými výrobkami.

(2)

Podľa prvého odseku článku 2 smernice 76/768/EHS kozmetické výrobky uvedené na trh Spoločenstva nesmú poškodzovať ľudské zdravie za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok používania, pričom sa berie do úvahy najmä ich prezentácia, označenie a všetky návody na použitie.

(3)

Článok 6 ods. 3 smernice 76/768/EHS zaväzuje členské štáty prijať všetky nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa na etiketách, pri prezentácii na predaj a reklame kozmetických výrobkov použili formulácie, názvy, obchodné značky, zobrazenia alebo iné znaky v prenesenom význame alebo inak, naznačujúce vlastnosti, ktoré dané výrobky nemajú.

(4)

Okrem toho podľa článku 7a smernice 76/768/EHS výrobca, jeho zástupca alebo osoba, ktorá dala kozmetický výrobok vyrobiť na objednávku alebo osoba zodpovedná za uvedenie dovezeného kozmetického výrobku na trh Spoločenstva sa umožní príslušným orgánom dotknutých členských štátov na účely kontroly ľahký prístup k informáciám týkajúcim sa dôkazov o uvedenom účinku kozmetických výrobkov, ak to zdôvodňuje charakter účinku alebo výrobku.

(5)

S cieľom prispieť k vysokej úrovni ochrany zdravia by malo byť vydané usmernenie o dôsledkoch ustanovení uvedených v článku 6 ods. 3 smernice 76/768/EHS týkajúcich sa účinnosti údajov na opaľovacích prípravkoch so zreteľom na vlastnosti týchto prípravkov.

(6)

Hoci výrobné odvetvie už v tejto súvislosti vynaložilo určitú snahu, je vhodné uviesť príklady údajov, ktoré by sa v súvislosti s opaľovacími prípravkami nemali uvádzať, preventívne opatrenia, ktoré by sa mali dodržiavať a návody na použitie, ktoré by sa mali pre niektoré uvádzané vlastnosti odporučiť.

(7)

Je takisto vhodné venovať sa určitým ďalším aspektom týkajúcim sa údajov uvádzaných o opaľovacích prípravkoch a ich účinnosti, konkrétne o ich minimálnej účinnosti s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany verejného zdravia a taký spôsob označovania opaľovacích prípravkov, ktorý bude jednoduchý a zrozumiteľný s cieľom pomôcť spotrebiteľovi pri výbere vhodného prípravku.

(8)

Slnečné žiarenie sa okrem iného skladá z (krátkovlnného) ultrafialového žiarenia B („UV-B žiarenie“) a (dlhovlnného) ultrafialového žiarenia A („UV-A žiarenie“). Zápal kože („spálenie kože pri slnení“) a jej následné sčervenanie (erytém) je spôsobené najmä UV-B žiarením. Riziko rakoviny vzniká najmä v dôsledku UV-B žiarenia, nemožno však podceniť ani riziko spojené s UV-A žiarením. Okrem toho UV-A žiarenie spôsobuje predčasné starnutie kože. Výskum tiež dokazuje, že nadmerné vystavovanie sa UV-B, ako aj UV-A žiareniu má vplyv na imunitný systém organizmu.

(9)

Opaľovacie prípravky môžu byť účinné ako prevencia pred spálením kože pri slnení. Vedecké zistenia tiež ukazujú, že opaľovacie prípravky dokážu zabrániť poškodeniu spojenému s fotostarnutím, ako aj vzniku oslabenia imunitného systému v dôsledku vystavenia slnečnému žiareniu. Epidemiologické štúdie ukazujú, že používanie opaľovacích prípravkov môže zabrániť vzniku niektorých typov karcinómu kože.

(10)

Aby mali opaľovacie prípravky tieto preventívne vlastnosti, musia chrániť pred UV-B aj UV-A žiarením. Mali by preto obsahovať ochranu pred UV-B a UV-A žiarením, hoci ochranný slnečný faktor sa týka len ochrany pred žiarením, ktoré spôsobuje erytém (najmä UV-B žiarenie).

(11)

Dokonca i veľmi účinné opaľovacie prípravky na ochranu pred UV-B aj UV-A žiarením nemôžu zaručiť úplnú ochranu pred zdravotným rizikom spojeným s UV žiarením. Žiadny opaľovací prípravok nemôže úplne filtrovať ultrafialové (UV) žiarenie. Okrem toho do dnešného dňa neexistuje žiaden presvedčivý vedecký dôkaz o tom, že používanie opaľovacích prípravkov zabraňuje vzniku melanómu. V dôsledku toho by sa v súvislosti s opaľovacími prípravkami nemalo uvádzať, alebo vzbudzovať dojem, že poskytujú celkovú ochranu pred rizikami spojenými s nadmerným vystavovaním sa UV žiareniu.

(12)

To sa týka predovšetkým vystavovaniu kojencov a malých detí slnečnému žiareniu. Keďže slnenie v detstve je dôležitý faktor prispievajúci k vzniku rakoviny kože v neskoršom veku, opaľovacie prípravky by nemali vzbudzovať dojem, že kojencom a malým deťom poskytujú dostatočnú ochranu.

(13)

Mylné chápanie vlastností opaľovacích prípravkov by sa malo riešiť prostredníctvom vhodných upozornení.

(14)

Na základe niekoľkých štúdií Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie zdôraznila dôležitosť súvislosti medzi správnym používaním opaľovacích prípravkov a účinnosťou uvedeného ochranného slnečného faktora. Dôležitá je najmä ich opakovaná aplikácia. Okrem toho, na dosiahnutie uvedenej úrovne ochrany prostredníctvom ochranného slnečného faktora sa opaľovacie prípravky musia nanášať v množstvách zodpovedajúcich množstvám, ktoré sa používajú na testovanie, t. j. 2 mg/cm2, čo sa rovná 6 čajovým lyžičkám prípravku (približne 36 gramov) na telo priemerného dospelého človeka. Toto množstvo je vyššie ako množstvo, ktoré spotrebitelia zvyčajne používajú. Nanášanie menšieho množstva opaľovacieho prípravku vedie k nerovnomernému zníženiu ochrany. Napríklad, ak sa aplikované množstvo zníži na polovicu, môže mať za následok až o dve tretiny nižšiu ochranu.

(15)

Aby opaľovacie prípravky zabezpečili vysokú ochranu verejného zdravia, mali by byť dostatočne účinné proti UV-B a UV-A žiareniu. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by mali poskytovať minimálnu ochranu pred UV-B a UV-A žiarením. Vyšší ochranný slnečný faktor (t. j. najmä UV-B ochrana) by mal obsahovať aj vyššiu UV-A ochranu. Preto by mala byť ochrana pred UV-A žiarením spojená s ochranou pred UV-B žiarením. Vedecké zistenia ukazujú, že určitému biologickému poškodeniu kože sa dá predísť a znížiť ho, ak je pomer ochranného faktora zmeraného v teste trvalého pigmentového stmavnutia (t. j. najmä z hľadiska UV-A žiarenia) najmenej 1/3 faktora zmeraného pomocou metódy testovania ochranného slnečného faktora (t. j. najmä z hľadiska UV-B žiarenia). Okrem toho na zabezpečenie širšej ochrany odporúčajú dermatológovia kritickú vlnovú dĺžku najmenej 370 nm.

(16)

S cieľom zabezpečiť reprodukovateľnosť a porovnateľnosť odporúčanej minimálnej ochrany pred UV-B žiarením by sa mala používať medzinárodná metóda testovania ochranného slnečného faktora (International Sun Protection Factor Test Method) (2006), ako ju v roku 2006 aktualizovalo výrobné odvetvie v Európe, Japonsku, USA a Južnej Afrike. S cieľom posúdiť minimálnu ochranu pred UV-A žiarením by sa mala používať metóda trvalého pigmentového stmavnutia tak, ako sa používa v japonskom výrobnom odvetví, a ako ju upravila francúzska zdravotnícka agentúra Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé – Afssaps, ako aj test kritickej vlnovej dĺžky. Tieto metódy testovania boli predložené Európskemu výboru pre normalizáciu (CEN), aby sa stanovili európske normy v tejto oblasti (2).

(17)

Hoci by sa tieto metódy testovania mali používať ako referenčné metódy, prednosť by mali dostať metódy testovania in vitro, ktoré prinášajú ekvivalentné výsledky, keďže metódy in vivo vyvolávajú etické obavy. Výrobné odvetvie by malo zvýšiť úsilie o rozvoj metód testovania in vitro na ochranu pred UV-B, ako aj UV-A žiarením.

(18)

Údaje týkajúce sa účinnosti opaľovacích prípravkov by mali byť jednoduché, zmysluplné a založené na zhodných kritériách s cieľom pomôcť spotrebiteľovi porovnať výrobky a vybrať správny výrobok pre dané slnenie a typ kože.

(19)

Existuje osobitná potreba jednotného údaju o UV-A ochrane s cieľom uľahčiť spotrebiteľovi výber prípravku chrániaceho pred UV-B a UV-A žiarením.

(20)

Široké spektrum čísel uvádzaných na etiketách na označenie ochranného slnečného faktora nie je v súlade s cieľom zaviesť jednoduché a zrozumiteľné údaje. Zvýšenie ochrany o jedno číslo je zanedbateľné, najmä pri vysokých číslach. Navyše zvýšenie ochrany je lineárne iba v prípade spálenia kože pri slnení, a tak prípravok s ochranným slnečným faktorom 30 chráni dvojnásobne pred spálením kože pri slnení ako prípravok s ochranným slnečným faktorom 15. Prípravok s ochranným slnečným faktorom 15 však absorbuje 93 % UV-B žiarenia, pričom výrobok s ochranným slnečným faktorom 30 pohltí 97 % UV žiarenia. Ochranné slnečné faktory nad 50 podstatne nezvyšujú ochranu pred UV žiarením. Preto spektrum ochranných slnečných faktorov na etikete môže byť kratší, pričom sa nezníži výber faktorov rôznej intenzity pre spotrebiteľa.

(21)

Označenie používajúce jednu zo štyroch kategórií („nízka“, „stredná“, „vysoká“, „veľmi vysoká“) ponúka jednoduchšie a zmysluplnejšie označenie účinnosti opaľovacích prípravkov než spektrum rôznych čísel. Preto by mala byť označená kategória uvedená prinajmenšom rovnako výrazne ako ochranný slnečný faktor.

(22)

Spotrebitelia by mali byť informovaní o rizikách vyplývajúcich z nadmerného slnenia. Okrem toho je treba spotrebiteľov usmerniť, pokiaľ ide o vhodný opaľovací prípravok z hľadiska účinnosti, pričom sa zohľadňuje stupeň slnenia a typ kože,

TÝMTO ODPORÚČA:

ODDIEL 1

PREDMET A VYMEDZENIE POJMOV

1.

Toto odporúčanie poskytuje usmernenie týkajúce sa:

a)

v oddieli 2 uplatňovania článku 6 ods. 3 smernice 76/768/EHS v súvislosti s niektorými vlastnosťami opaľovacích prípravkov a k nim uvádzaných súvisiacich údajov o ich účinnosti;

b)

v oddieloch 3, 4 a 5 minimálnej účinnosti opaľovacích prípravkov s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany pred UV-B a UV-A žiarením a jednoduchého a zrozumiteľného označovania opaľovacích prípravkov s cieľom uľahčiť spotrebiteľovi výber vhodného prípravku.

2.

Na účely tohto odporúčania sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„opaľovací prípravok“ znamená akýkoľvek prípravok (napr. krémy, oleje, gély, spreje) určený na kontakt s ľudskou pokožkou s cieľom výlučne alebo hlavne chrániť ju pred UV žiarením pohlcovaním, rozptyľovaním a odrážaním žiarenia;

b)

„údaj“ znamená akékoľvek tvrdenie týkajúce sa vlastností opaľovacieho prípravku vo forme formulácie, názvov, obchodných značiek, zobrazení alebo iných znakov v prenesenom význame alebo inak, používaných pri označovaní, prezentácii na predaj alebo reklame opaľovacích prípravkov;

c)

„UV-B“ žiarenie znamená slnečné žiarenie v spektre 290 – 320 nm;

d)

„UV-A“ žiarenie znamená slnečné žiarenie v spektre 320 – 400 nm;

e)

„kritická vlnová dĺžka“ je vlnová dĺžka, pre ktorú úsek pod integrovanou krivkou optickej hustoty začínajúcej na 290 nm zodpovedá 90 % integrovaného úseku od 290 až 400 nm;

f)

„minimálna erytémová dávka“ znamená množstvo energie, ktoré spôsobuje erytém;

g)

„ochranný slnečný faktor“ znamená pomer medzi minimálnou erytémovou dávkou na koži chránenej opaľovacím prípravkom a minimálnou erytémovou dávkou na nechránenej koži;

h)

„UV-A ochranný faktor“ znamená pomer medzi minimálnou UV-A dávkou potrebnou na vyvolanie trvalého pigmentového stmavnutia na koži chránenej opaľovacím prípravkom a minimálnou UV-A dávkou potrebnou na vyvolanie minimálneho stmavnutia na nechránenej koži.

ODDIEL 2

UV-A/UV-B OCHRANA, ÚDAJE, OPATRENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA, NÁVODY NA POUŽITIE

3.

Za účelom súladu s článkom 6 ods. 3 smernice 76/768/EHS by sa mali zvážiť vlastnosti a údaje uvedené v bodoch 4 až 8.

4.

Opaľovacie prípravky by mali chrániť pred UV-B aj UV-A žiarením.

5.

Nemal by sa uvádzať žiaden údaj, ktorý naznačuje tieto vlastnosti:

a)

100 % ochrana pred UV žiarením (ako je „sunblock“, „sunblocker“ alebo „úplná ochrana“);

b)

opakované nanášanie prípravku nie je za žiadnych okolností nutné (napríklad „celodenná ochrana“);

6.

Na opaľovacích prípravkoch by malo byť okrem ich použitia uvedené, že neposkytujú 100 % ochranu a rady alebo preventívne opatrenia, ktoré treba dodržiavať. Môže to zahŕňať tieto upozornenia:

a)

„Na slnku nezostávajte príliš dlho, aj keď používate opaľovací prípravok“;

b)

„Kojencov a malé deti nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu“;

c)

„Nadmerné slnenie vážne ohrozuje zdravie“.

7.

Opaľovacie prípravky by mali obsahovať návody na použitie, ktorými sa zabezpečí dosiahnutie uvedenej účinnosti prípravku. Môže to zahŕňať tieto pokyny:

a)

„Pred slnením naneste opaľovací prípravok“;

b)

„Na zachovanie ochrany nanášanie prípravku často opakujte, najmä po potení, plávaní alebo osušení uterákom“.

8.

Opaľovacie prípravky by mali obsahovať návod na použitie, aby sa zabezpečilo nanesenie dostatočného množstva prípravku na pokožku s cieľom dosiahnuť uvedenú účinnosť prípravku. Môže sa to dosiahnuť napríklad stanovením požadovaného množstva prostredníctvom piktogramu, ilustrácie alebo odmerky. Opaľovacie prípravky by mali obsahovať vysvetlenie rizík spojených s nanášaním menšieho množstva, ako napríklad „Upozornenie: zníženie tohto množstva značne zníži úroveň ochrany“.

ODDIEL 3

MINIMÁLNA ÚČINNOSŤ

9.

Opaľovacie prípravky by mali poskytnúť minimálny stupeň ochrany pred UV-B a UV-A žiarením. Stupeň ochrany by sa mal merať použitím štandardizovaných reprodukovateľných metód testovania a mal by zohľadňovať fotodegradáciu. Mali by sa uprednostniť metódy testovania in vitro.

10.

Minimálny stupeň ochrany opaľovacích prípravkov by mal byť takýto:

a)

UV-B ochrana slnečného ochranného faktora 6, ako sa meria použitím medzinárodnej metódy testovania ochranného slnečného faktora (2006) alebo ekvivalentný stupeň ochrany zmeraný akoukoľvek metódou in vitro;

b)

UV-A ochrana ochranného faktora UV-A zodpovedajúceho jednej tretine ochranného slnečného faktora, ako sa meria použitím metódy trvalého pigmentového stmavnutia upravenej francúzskou zdravotníckou agentúrou Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé – Afssaps alebo ekvivalentný stupeň ochrany zmeraný akoukoľvek metódou in vitro;

c)

kritická vlnová dĺžka 370 nm, zmeraná použitím metódy testovania kritickej vlnovej dĺžky.

ODDIEL 4

JEDNODUCHÉ A ZROZUMITEĽNÉ ÚDAJE O ÚČINNOSTI

11.

Údaje označujúce účinnosť opaľovacích prípravkov by mali byť jednoduché, jednoznačné, zrozumiteľné a založené na štandardizovaných reprodukovateľných kritériách.

12.

Údaje označujúce UV-B a UV-A ochranu by mali byť uvedené len ak ochrana zodpovedá alebo presahuje úrovne stanovené v bode 10.

13.

Účinnosť opaľovacích prípravkov by mala byť na etikete uvedená v kategóriách ako „nízka“, „stredná“, „vysoká“ a „veľmi vysoká“. Každá kategória by mala zodpovedať štandardizovanému stupňu ochrany pred UV-B a UV-A žiarením.

14.

Spektrum čísel používaných na etiketách na označenie ochranného slnečného faktora by sa malo obmedziť s cieľom uľahčiť porovnanie rôznych výrobkov bez toho, aby sa znížil výber pre spotrebiteľa. Pre každú kategóriu sa odporúča táto škála ochranných slnečných faktorov s príslušným označením:

Kategória uvedená na etikete

Ochranný slnečný faktor uvedený na etikete

Zmeraný ochranný slnečný faktor [zmeraný v súlade so zásadami odporúčanými v bode 10 písm. a)]

Odporúčaný minimálny ochranný faktor UV-A [zmeraný v súlade so zásadami odporúčanými v bode 10 písm. b)]

Odporúčaná minimálna kritická vlnová dĺžka [zmeraná v súlade so zásadami odporúčanými v bode 10 písm. c)]

„Nízka ochrana“

„6“

6 – 9,9

1/3 ochranného slnečného faktora uvedeného na etikete

370 nm

„10“

10 – 14,9

„Stredná ochrana“

„15“

15 – 19,9

„20“

20 – 24,9

„25“

25 – 29,9

„Vysoká ochrana“

„30“

30 – 49,9

„50“

50 – 59,9

„Veľmi vysoká ochrana“

„50 +“

60 ≤

15.

Kategória opaľovacích prípravkov by mala byť na etikete vyznačená prinajmenšom tak výrazne ako ochranný slnečný faktor.

ODDIEL 5

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

16.

Spotrebitelia by mali byť informovaní o rizikách spojených s nadmerným vystavovaním sa UV žiareniu a o kategórii opaľovacích prípravkov potrebných pre určitý stupeň slnenia a určitý typ kože. Možno tak urobiť, napríklad, prostredníctvom informácií na vnútroštátnych webových stránkach, letákoch alebo v tlači.

ODDIEL 6

ADRESÁTI

17.

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. septembra 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/65/ES (Ú. v. EÚ L 198, 20.7.2006, s. 11).

(2)  Normalizačný mandát adresovaný CEN, pokiaľ ide o metódy testovania účinnosti opaľovacích prípravkov, Mandát M/389, 12. júla 2006.


Korigendá

26.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/44


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami

( Úradný vestník Európskej únie L 22 z 26. januára 2005 )

Na strane 4 v článku 7 ods. 1:

namiesto:

„… alebo dovozom určených látok uvedených v kategórii 3 v prílohe…“

má byť:

„… alebo vývozom určených látok uvedených v kategórii 3 v prílohe…“.