ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 264

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
25. septembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 zo 6. septembra 2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 80/1119/EHS

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1366/2006 zo 6. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2037/2000, pokiaľ ide o základný rok na prideľovanie kvót na hydrochlórfluórované uhľovodíky s ohľadom na členské štáty, ktoré pristúpili 1. mája 2004 k Európskej únii

12

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva

13

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb ( 1 )

20

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/68/ES zo 6. septembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/91/EHS, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania ( 1 )

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

25.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 264/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1365/2006

zo 6. septembra 2006

o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 80/1119/EHS

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Vnútrozemské vodné cesty sú dôležitou časťou dopravnej siete Spoločenstva a podpora tohto druhu dopravy je jedným z cieľov spoločnej dopravnej politiky z dôvodu hospodárnosti, ako aj s cieľom znížiť spotrebu energie a zmierniť vplyv dopravy na životné prostredie, ako je uvedené v Bielej knihe Komisie o Európskej dopravnej politike do roku 2010: čas rozhodnutia.

(2)

Komisia potrebuje štatistiku týkajúcu sa dopravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách preto, aby mohla monitorovať a rozvíjať spoločnú dopravnú politiku, ako aj dopravné prvky politiky, ktoré sa týkajú regiónov a transeurópskych sietí.

(3)

Štatistika o doprave po vnútrozemských vodných cestách sa zbiera podľa smernice Rady 80/1119/EHS zo 17. novembra 1980 o štatistických výkazoch o preprave tovaru po vnútrozemských vodných cestách (2), ktorá nezodpovedá súčasným potrebám v tejto oblasti. Je preto vhodné nahradiť ju novým dokumentom, ktorý zväčší jej rozsah a zvýši účinnosť.

(4)

V dôsledku toho by sa smernica 80/1119/EHS mala zrušiť.

(5)

Štatistika Spoločenstva týkajúca sa všetkých druhov dopravy by sa mala zozbierať na základe jednotnej koncepcie a noriem s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu porovnateľnosť medzi jednotlivými druhmi dopravy.

(6)

Doprava po vnútrozemských vodných cestách sa neuskutočňuje vo všetkých členských štátoch, a preto sa účinok tohto nariadenia obmedzuje len na členské štáty, v ktorých tento spôsob dopravy existuje.

(7)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie jednotných štatistických štandardov na získavanie harmonizovaných údajov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, a preto ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(8)

Nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (3) poskytuje referenčný rámec ustanovení, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení.

(9)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(10)

Konzultácie s Výborom pre štatistické programy zriadeným na základe rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom (5) sa uskutočnili v súlade s článkom 3 uvedeného rozhodnutia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje spoločné pravidlá tvorby štatistiky Spoločenstva, ktorá sa týka prepravy po vnútrozemských vodných cestách.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Členské štáty zašlú Komisii (Eurostatu) štatistické údaje, ktoré sa vzťahujú na prepravu po vnútrozemských vodných cestách na ich štátnych územiach.

2.   Členské štáty, v ktorých celkový objem prepravovaného tovaru po vnútrozemských vodných cestách v rámci vnútroštátnej, medzinárodnej alebo tranzitnej dopravy ročne prekročí jeden milión ton, poskytnú štatistické údaje uvedené v článku 4 ods. 1.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, členské štáty, v ktorých sa v rámci medzinárodnej alebo tranzitnej dopravy po vnútrozemských vodných cestách táto doprava nevykonáva, ale v ktorých celkový objem ročne prepraveného tovaru po vnútrozemských vodných cestách v rámci vnútroštátnej prepravy prekročí jeden milión ton, poskytnú iba tie štatistické údaje, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 2.

4.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

prepravu tovaru plavidlami s nosnosťou do 50 veľkých ton (1 veľká tona = 1 016 kg);

b)

plavidlá, ktoré sa používajú najmä na prepravu cestujúcich;

c)

plavidlá, ktoré sa používajú ako trajekty;

d)

plavidlá, ktoré správa prístavu alebo verejné orgány výhradne používajú na nekomerčné účely;

e)

plavidlá, ktoré sa výhradne používajú na zásobovanie paliva alebo skladovanie;

f)

plavidlá, ktoré sa nepoužívajú na prepravu tovaru, ako sú rybárske plavidlá, plávajúce bagre a dielne, obytné a rekreačné plavidlá.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú nasledujúce vymedzenia pojmov:

a)

„splavné vnútrozemské vodné cesty“ sú vodné úseky, ktoré nie sú časťou mora, po ktorých sa môžu plaviť plavidlá s nosnou kapacitou 50 ton a viac a s primeraným nákladom. Tento pojem označuje jednak splavné rieky a jazerá, ako aj splavné kanály;

b)

„plavidlo pre vnútrozemské vodné cesty“ je plavidlo určené na prepravu tovaru alebo na hromadnú dopravu cestujúcich po splavných vnútrozemských vodných cestách;

c)

„krajina registrácie plavidla“ sa vzťahuje na krajinu, v ktorej je plavidlo pre vnútrozemské vodné cesty registrované.

Článok 4

Zber údajov

1.   Údaje sa zbierajú v súlade s tabuľkami uvedenými v prílohách A až D.

2.   V prípade uvedenom v článku 2 ods. 3 sa údaje zbierajú v súlade s tabuľkou uvedenou v prílohe E.

3.   Na účely tohto nariadenia sa tovar klasifikuje v súlade s prílohou F.

Článok 5

Prenos údajov

1.   Prvé obdobie sledovania sa začne 1. januára 2007. Prenos údajov sa uskutoční čo možno najskôr, najneskôr však do piatich mesiacov po skončení príslušného sledovaného obdobia.

2.   Počas prvých troch rokov uplatňovania tohto nariadenia sa môže obdobie určené na prenos údajov uvedené v odseku 1 predĺžiť v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2. Maximálna povolená dĺžka obdobia na prenos údajov, vrátane akéhokoľvek povoleného predĺženia, nesmie prekročiť osem mesiacov.

Predĺženia povolenej dĺžky obdobia na prenos údajov sú uvedené v prílohe G.

Článok 6

Šírenie

Štatistika Spoločenstva založená na údajoch uvedených v článku 4 sa rozširuje s podobnou frekvenciou, ktorá je stanovená pre prenos údajov členskými štátmi.

Článok 7

Kvalita údajov

1.   Komisia (Eurostat) v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2 vypracuje a uverejní metodologické požiadavky a kritériá vypracované na účely zabezpečenia kvality získaných údajov.

2.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečila kvalita prenosu údajov.

3.   Komisia (Eurostat) vyhodnotí kvalitu poskytnutých údajov. Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) správu, ktorá bude obsahovať tie informácie a údaje, ktoré sú potrebné na to, aby sa mohla overiť kvalita poskytnutých údajov.

Článok 8

Správa o vykonávaní

Do 15. októbra 2009 a po konzultácii s Výborom pre štatistický program Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia. Správa najmä:

a)

vyhodnotí prínos, ktorý vyplýva Spoločenstvu, členským štátom, poskytovateľom a užívateľom štatistických informácií z vypracovaných štatistík vo vzťahu k ich nákladom;

b)

vyhodnotí kvalitu vypracovaných štatistík;

c)

určí oblasti, ktoré je možné vylepšiť, ako aj akékoľvek zmeny a doplnenia, ktoré považuje za nevyhnutné vzhľadom na získané výsledky.

Článok 9

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia vrátane opatrení, v ktorých sa zohľadňujú hospodárske a technické trendy, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2. Tieto opatrenia sa týkajú:

a)

prispôsobenia rozsahu pokrytia štatistiky týkajúcej sa prepravy po vnútrozemských vodných cestách (článok 2);

b)

úpravy vymedzení pojmov a stanovenia ďalších vymedzení pojmov (článok 3);

c)

prispôsobenia rozsahu zbieraných údajov a obsahu príloh (článok 4);

d)

opatrení pri prenose údajov do Komisie (Eurostatu) vrátane údajov o normách pri ich výmene (článok 5);

e)

opatrení pre šírenie výsledkov Komisiou (Eurostatom) (článok 6);

f)

rozvoja a vydávania metodologických požiadaviek a kritérií (článok 7).

Článok 10

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistický program zriadený na základe článku 1 rozhodnutia 89/382/EHS, Euratom.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto rozhodnutia.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 11

Prechodné ustanovenia a zrušenie

1.   Členské štáty poskytnú štatistické výsledky za rok 2006 v súlade so smernicou 80/1119/EHS.

2.   Smernica 80/1119/EHS sa týmto s účinnosťou od 1. januára 2007 zrušuje.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 6. septembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. januára 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 24. júla 2006.

(2)  Ú. v. ES L 339, 15.12.1980, s. 30. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(3)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.


PRÍLOHA A

Tabuľka A1. Preprava tovaru podľa druhu tovaru (ročné údaje)

Prvky

Kódy

Nomenklatúra

Jednotka

Tabuľka

2 alfanumerické znaky

„A1“

 

Vykazujúci štát

2 písmená

kód krajiny ISO

 

Rok

4 číslice

„rrrr“

 

Krajina/región nakládky

2 písmená alebo 4 alfanumerické znaky

kód krajiny ISO alebo NUTS 2

 

Krajina/región vykládky

2 písmená alebo 4 alfanumerické znaky

kód krajiny ISO alebo NUTS 2

 

Druh dopravy

1 číslica

1 = vnútroštátna

2 =

medzinárodná (s výnimkou tranzitu)

3 = tranzit

 

Druh tovaru

2 číslice

NST 2000

 

Druh balenia

1 číslica

1 =

tovar prepravovaný v kontajneroch

2 =

tovar neprepravovaný v kontajneroch

 

Prepravené tony

 

 

t

Tonokilometre

 

 

tkm


PRÍLOHA B

Tabuľka B1. Preprava tovaru podľa krajiny registrácie plavidla a druhu plavidla (ročné údaje)

Prvky

Kódy

Nomenklatúra

Jednotka

Tabuľka

2 alfanumerické znaky

„B1“

 

Vykazujúci štát

2 písmená

kód krajiny ISO

 

Rok

4 číslice

„rrrr“

 

Krajina/región nakládky

2 písmená alebo 4 alfanumerické znaky

kód krajiny ISO alebo NUTS 2

 

Krajina/región vykládky

2 písmená alebo 4 alfanumerické znaky

kód krajiny ISO alebo NUTS 2

 

Druh dopravy

1 číslica

1 = vnútroštátna

2 =

medzinárodná (s výnimkou tranzitu)

3 = tranzit

 

Druh plavidla

1 číslica

1 = nákladné lode

2 = nákladné člny

3 = tankové lode

4 = tankové člny

5 = ostatné nákladné lode

 

Krajina registrácie plavidla

2 písmená

kód krajiny ISO

 

Prepravené tony

 

 

t

Tonokilometre

 

 

tkm


Tabuľka B2. Preprava plavidlami (ročné údaje)

Prvky

Kódy

Nomenklatúra

Jednotka

Tabuľka

2 alfanumerické znaky

„B2“

 

Vykazujúci štát

2 písmená

kód krajiny ISO

 

Rok

4 číslice

„rrrr“

 

Počet naložených plavidiel

 

 

plavidlá

Počet prázdnych plavidiel

 

 

plavidlá

Naplávané km (naložené plavidlá)

 

 

plavidlo-km

Naplávané km (prázdne plavidlá)

 

 

plavidlo-km

Poznámka: Poskytnutie údajov uvedených v tejto tabuľke B2 je dobrovoľné.


PRÍLOHA C

Tabuľka C1. Nákladná preprava podľa druhu tovaru (ročné údaje)

Prvky

Kódy

Nomenklatúra

Jednotka

Tabuľka

2 alfanumerické znaky

„C1“

 

Vykazujúci štát

2 písmená

kód krajiny ISO

 

Rok

4 číslice

„rrrr“

 

Krajina/región nakládky

2 písmená alebo 4 alfanumerické znaky

kód krajiny ISO alebo NUTS 2

 

Krajina/región vykládky

2 písmená alebo 4 alfanumerické znaky

kód krajiny ISO alebo NUTS 2

 

Druh dopravy

1 číslica

1 = vnútroštátna

2 =

medzinárodná (s výnimkou tranzitu)

3 = tranzit

 

Veľkosť kontajnerov

1 číslica

1 = 20′ naložených jednotiek

2 = 40′ naložených jednotiek

3 = naložené jednotky > 20′ a < 40′

4 = naložené jednotky > 40′

 

Stav naloženia

1 číslica

1 = naložené kontajnery

2 = prázdne kontajnery

 

Druh tovaru

2 číslice

NST 2000

 

Prepravené tony (1)

 

 

t

Tonokilometre (1)

 

 

tkm

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Iba pre naložené kontajnery.


PRÍLOHA D

Tabuľka D1. Preprava tovaru podľa krajiny registrácie plavidla (štvrťročné údaje)

Prvky

Kódy

Nomenklatúra

Jednotka

Tabuľky

2 alfanumerické znaky

„D1“

 

Vykazujúci štát

2 písmená

kód krajiny ISO

 

Rok

4 číslice

„rrrr“

 

Štvrťrok

2 alfanumerické znaky

„Q1, Q2, Q3 alebo Q4“

 

Druh dopravy

1 číslica

1 = vnútroštátna

2 =

medzinárodná (s výnimkou tranzitu)

3 = tranzit

 

Krajina registrácie plavidla

2 písmená

kód krajiny ISO

 

Prepravené tony

 

 

t

Tonokilometre

 

 

tkm


Tabuľka D2. Preprava tovaru v kontajneroch podľa krajiny registrácie plavidla (štvrťročné údaje)

Prvky

Kódy

Nomenklatúra

Jednotka

Tabuľka

2 alfanumerické znaky

„D2“

 

Vykazujúci štát

2 písmená

kód krajiny ISO

 

Rok

4 číslice

„rrrr“

 

Štvrťrok

2 alfanumerické znaky

„Q1, Q2, Q3 alebo Q4“

 

Druh dopravy

1 číslica

1 = vnútroštátna

2 =

medzinárodná (s výnimkou tranzitu)

3 = tranzit

 

Krajina registrácie plavidla

2 písmená

kód krajiny ISO

 

Stav naloženia

1 číslica

1 = naložené kontajnery

2 = prázdne kontajnery

 

Prepravené tony (1)

 

 

t

Tonokilometre (1)

 

 

tkm

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Iba pre naložené kontajnery.


PRÍLOHA E

Tabuľka E1. Preprava tovaru (ročné údaje)

Prvky

Kódy

Nomenklatúra

Jednotka

Tabuľka

2 alfanumerické znaky

„E1“

 

Vykazujúci štát

2 písmená

kód krajiny ISO

 

Rok

4 číslice

„rrrr“

 

Prepravené tony spolu

 

 

t

Tonokilometre spolu

 

 

tkm


PRÍLOHA F

Nomenklatúra tovaru

NST-2000

NST-2000 skupiny

Opis tovaru

Definované podľa produktov v oddieloch CPA

01

Produkty poľnohospodárske, poľovnícke a lesnícke; ryby a iné produkty rybolovu

01, 02, 05

02

Čierne uhlie a lignit; rašelina; surová ropa a zemný plyn; urán a tórium

10, 11, 12

03

Rudy kovov a produkty ťažby a úpravy ostatných nerastných surovín

13, 14

04

Potraviny, nápoje a tabak

15, 16

05

Textílie a textilné výrobky; koža a kožené výrobky

17, 18, 19

06

Drevo a výrobky z dreva, korok (okrem nábytku); výrobky zo slamy a prúteného materiálu; buničina, papier a výrobky z papiera; tlačené materiály a záznamové médiá

20, 21, 22

07

Koks, výrobky zo spracovanej ropy a jadrové palivá

23

08

Chemikálie, chemické výrobky a syntetické vlákna; guma a plastové výrobky

24, 25

09

Iné nekovové minerálne výrobky

26

10

Základné kovy; kovové výrobky, okrem strojov a zariadení

27, 28

11

Stroje a zariadenia inde neuvedené; kancelárske stroje a počítače; elektrické stroje a prístroje inde neuvedené; rádiové, televízne a komunikačné zariadenia a prístroje; výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov; hodiny

29, 30, 31, 32, 33

12

Dopravné prostriedky a zariadenia

34, 35

13

Nábytok, výrobky spracovateľského priemyslu inde neuvedené

36

14

Druhotné suroviny; komunálny odpad a iný odpad, ktorý sa neuvádza v CPA

37 + komunálny odpad (ako vstup do CPA oddielu 90) a iný odpad, ktorý sa neuvádza v CPA

15

Listy, balíky

Poznámka: Táto položka sa obvykle používa pre tovar prepravovaný poštou a špecializovanými kuriérskymi službami OKEČ: Rev. 1 oddiel 64.

 

16

Zariadenia a materiály používané pri preprave tovaru

Poznámka: Táto položka obsahuje prvky, ako sú prázdne kontajnery, palety, škatule, prepravky a klietky s kolieskami. Zahŕňa tiež vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu tovaru, pričom vozidlo samotné je položené na inom vozidle.

Kód, ktorý existuje pre tento druh materiálu, nerieši otázku, či sa tieto materiály považujú za „tovar“, záleží to na pravidlách zberu údajov, ktoré sa stanovia pre jednotlivé druhy dopravy.

 

17

Tovar prepravovaný v rámci sťahovania domácností a kancelárií; batožina prepravovaná oddelene od cestujúcich; motorové vozidlá prepravované na opravu; iné nepredajné tovary inde neuvedené

 

18

Zoskupený tovar: rôznorodý tovar, ktorý sa prepravuje spoločne

Poznámka: Táto položka sa používa kedykoľvek, keď nie je možné zaradiť tovar do jednotlivých skupín 01 – 16.

 

19

Neidentifikovateľný tovar: tovar, ktorý pre akýkoľvek dôvod nemôže byť identifikovaný, a preto zaradený do skupín 01 – 16

Poznámka: Táto položka zahŕňa tie tovary, keď vykazujúca jednotka nemá žiadne informácie o druhu tovaru, ktorý je prepravovaný.

 

20

Iný tovar inde neuvedený

Poznámka: Táto položka sa vzťahuje na akýkoľvek druh tovaru, ktorý nemôže byť zaradený do žiadnej zo skupín 01 – 19. Skupiny 01 – 19 zahŕňajú všetky predpokladané kategórie prepravovaného tovaru, pričom zatriedenie tovaru do skupiny 20 sa použije iba výnimočne a údaje vykázané v tejto položke treba ďalej overiť.

 


PRÍLOHA G

Predĺženie povolenej dĺžky obdobia na prenos (článok 5 ods. 2)

Členský štát

Predĺženie dĺžky obdobia prenosu po ukončení obdobia sledovania

Posledný rok povoleného predĺženia

Belgicko

8 mesiacov

2009


25.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 264/12


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1366/2006

zo 6. septembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2037/2000, pokiaľ ide o základný rok na prideľovanie kvót na hydrochlórfluórované uhľovodíky s ohľadom na členské štáty, ktoré pristúpili 1. mája 2004 k Európskej únii

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (3), stanovuje rok 1999 ako základný rok na prideľovanie kvót na hydrochlórfluórované uhľovodíky (HCFC). Trh s HCFC v desiatich nových členských štátoch sa od roku 1999 v dôsledku príchodu nových spoločností na trh a zmenou podielov na trhu značne zmenil. V dôsledku použitia roku 1999 ako základného roku na prideľovanie kvót na HCFC v týchto nových členských štátoch by veľké množstvo spoločností nedostalo dovozné kvóty. To by sa mohlo považovať za svojvoľné a mohlo by viesť aj k porušeniu zásady nediskriminácie a legitímnych očakávaní.

(2)

S cieľom zabezpečiť, aby nedošlo k vylúčeniu značného počtu dovozných spoločností v nových členských štátoch, by kvóty mali vo všeobecnosti vychádzať z najnovších a najreprezentatívnejších dostupných údajov. Mali by sa preto vybrať roky, pre ktoré sú k dispozícii najnovšie údaje. Na účely čo najlepšieho zachytenia obchodnej situácie na trhu s HCFC v desiatich nových členských štátoch by sa ako základ pre spoločnosti z týchto členských štátov mali použiť priemerné podiely na trhu v rokoch 2002 a 2003.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2037/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 4 ods. 3 bode i) nariadenia (ES) č. 2037/2000 sa dopĺňa toto písmeno:

„i)

odchylne od písmena h) každý výrobca a dovozca v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku zabezpečí, aby vypočítaná úroveň hydrochlórfluórovaných uhľovodíkov, ktoré uvádza na trh alebo používa na vlastnú potrebu, nepresiahla v percentuálnom vyjadrení z vypočítaných úrovní stanovených v písmenách b), d), e) a f) priemer ich percentuálneho podielu na trhu v rokoch 2002 a 2003.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 6. septembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 110, 9.5.2006, s. 33.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 27. apríla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. júna 2006.

(3)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 29/2006 (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2006, s. 27).


25.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 264/13


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1367/2006

zo 6. septembra 2006

o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy v zmysle spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom z 22. júna 2006 (2),

keďže:

(1)

Cieľom právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia je okrem iného prispievať k zachovaniu, ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a k ochrane ľudského zdravia a tak podporovať trvalo udržateľný rozvoj.

(2)

Šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (3) zdôrazňuje dôležitosť poskytovania primeraných informácií o životnom prostredí a účinných príležitostí na účasť verejnosti na rozhodovacom procese v oblasti životného prostredia, čím sa zvyšuje zodpovednosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu a prispieva sa k povedomiu verejnosti a podpore prijímaných rozhodnutí. Okrem toho tak ako predchádzajúce programy (4) podporuje účinnejšie vykonávanie a uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva o ochrane životného prostredia vrátane vynucovania pravidiel Spoločenstva a podnikania krokov proti porušovaniu právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia.

(3)

Dňa 25. júna 1998 Spoločenstvo podpísalo Dohovor Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (ďalej len „Aarhuský dohovor“). Spoločenstvo schválilo Aarhuský dohovor 17. februára 2005 (5). Ustanovenia práva Spoločenstva by mali byť v súlade s uvedeným dohovorom.

(4)

Spoločenstvo už prijalo súbor právnych predpisov, ktoré sa vyvíjajú a prispievajú k dosahovaniu cieľov Aarhuského dohovoru. Mali by sa prijať ustanovenia na uplatňovanie požiadaviek Aarhuského dohovoru na inštitúcie a orgány Spoločenstva.

(5)

Je vhodné zaoberať sa tromi piliermi Aarhuského dohovoru, a to prístupom k informáciám, účasťou verejnosti na rozhodovacom procese a prístupom k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, v jednom právnom predpise a stanoviť spoločné ustanovenia týkajúce sa cieľov a definícií. Toto prispieva k racionalizácii právnych predpisov a zvýšeniu transparentnosti vykonávania opatrení prijatých s ohľadom na inštitúcie a orgány Spoločenstva.

(6)

Ako všeobecná zásada sú práva, ktoré zaručujú tri piliere Aarhuského dohovoru, prístupné verejnosti bez diskriminácie na základe občianstva, štátnej príslušnosti alebo bydliska.

(7)

Aarhuský dohovor široko definuje orgány verejnej moci, základnou koncepciou je, že bez ohľadu na to, kde sa verejná moc vykonáva, by mali existovať práva pre jednotlivcov a ich organizácie. Je preto potrebné, aby sa inštitúcie a orgány Spoločenstva, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, definovali rovnako širokým a funkčným spôsobom. Podľa Aarhuského dohovoru môžu byť inštitúcie a orgány Spoločenstva vylúčené z rozsahu uplatňovania tohto dohovoru, ak vykonávajú súdnu alebo zákonodarnú moc. Pre konzistentnosť s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) by sa však ustanovenia o prístupe k informáciám o životnom prostredí mali uplatňovať na inštitúcie a orgány Spoločenstva, ak vykonávajú zákonodarnú moc.

(8)

Definícia informácie o životnom prostredí v tomto nariadení zahŕňa informáciu o stave životného prostredia v akejkoľvek podobe. Táto definícia, ktorá bola zosúladená s definíciou prijatou v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (7), má rovnaký obsah ako definícia uvedená v Aarhuskom dohovore. Definícia „dokumentu“ v nariadení (ES) č. 1049/2001 zahŕňa informáciu o životnom prostredí, ako je definovaná v tomto nariadení.

(9)

Je vhodné, aby toto nariadenie ustanovilo definíciu plánov a programov so zohľadnením ustanovení Aarhuského dohovoru a súčasne v súlade s prístupom k záväzkom členských štátov, ktoré vyplývajú z platného práva ES. „Plány a programy, ktoré sa týkajú životného prostredia“ by sa mali definovať vo vzťahu k tomu, ako prispievajú k dosahovaniu cieľov a priorít environmentálnej politiky Spoločenstva, alebo vo vzťahu k ich možnému významnému vplyvu na dosiahnutie cieľov a priorít environmentálnej politiky Spoločenstva. Na obdobie desiatich rokov, ktoré sa začína 22. júla 2002, stanovuje šiesty environmentálny akčný program ciele environmentálnej politiky Spoločenstva a činnosti plánované na dosiahnutie týchto cieľov. Na konci tohto obdobia by sa mal prijať nasledujúci environmentálny program.

(10)

Vzhľadom na skutočnosť, že právo životného prostredia sa stále vyvíja, by definícia práva životného prostredia mala odkazovať na ciele environmentálnej politiky Spoločenstva uvedené v zmluve.

(11)

Správne akty individuálneho určenia by mali byť otvorené prípadnému vnútornému preskúmaniu, ak vyvolávajú právne záväzné a vonkajšie účinky. Podobne by mala byť pokrytá nečinnosť, ak podľa práva životného prostredia existuje povinnosť prijať správny akt. Ak môžu byť vylúčené akty prijaté inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva pri výkone súdnej alebo zákonodarnej moci, potom by sa to isté malo uplatňovať na iné vyšetrovacie postupy, ak inštitúcie alebo orgány Spoločenstva konajú ako orgán správneho preskúmavania na základe ustanovení zmluvy.

(12)

Aarhuský dohovor vyžaduje prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí buď na základe žiadosti, alebo aktívnym šírením informácií orgánmi, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor. Nariadenie (ES) č. 1049/2001 sa vzťahuje na Európsky parlament, Radu a Komisiu, ako aj na agentúry a podobné orgány zriadené právnym aktom Spoločenstva. Ustanovuje pre tieto inštitúcie pravidlá, ktoré sú do značnej miery v súlade s pravidlami ustanovenými v Aarhuskom dohovore. Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 treba rozšíriť na všetky ostatné inštitúcie a orgány Spoločenstva.

(13)

Najmä s ohľadom na zhromažďovanie a šírenie informácií o životnom prostredí je potrebné zaoberať sa ustanoveniami Aarhuského dohovoru, ktoré nie sú úplne alebo sú iba čiastočne obsiahnuté v nariadení (ES) č. 1049/2001.

(14)

Dobrá kvalita informácií o životnom prostredí je nevyhnutná pre účinné právo verejnosti na prístup k informáciám o životnom prostredí. Preto je vhodné zaviesť pravidlá, ktoré zaväzujú inštitúcie a orgány Spoločenstva, aby takúto kvalitu zabezpečovali.

(15)

Ak nariadenie (ES) č. 1049/2001 ustanovuje výnimky, mali by sa rovnako uplatňovať, s výhradou podrobnejších ustanovení v tomto nariadení, na žiadosti o prístup k informáciám o životnom prostredí. Dôvody zamietnutia s ohľadom na prístup k informáciám o životnom prostredí by sa mali vykladať reštriktívnym spôsobom, zohľadňujúc verejný záujem, ktorému zverejnenie slúži, a či sa požadované informácie týkajú emisií v životnom prostredí. Výraz „obchodné záujmy“ sa vzťahuje na dohody o utajení uzavreté inštitúciami alebo orgánmi konajúcimi ako banky.

(16)

Podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998, ktorým sa v Spoločenstve zriaďuje sieť na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných ochorení (8), bola už na úrovni Spoločenstva s pomocou Komisie zriadená sieť na podporu spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť prevenciu a kontrolu mnohých prenosných ochorení v Spoločenstve. Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES (9) bol prijatý akčný program Spoločenstva v oblasti verejného zdravia, ktorý dopĺňa vnútroštátne politiky. Zlepšovanie informácií a vedomostí pre rozvoj verejného zdravia a zlepšenie schopnosti reagovať rýchlo a koordinovaným spôsobom na ohrozenia zdravia, ktoré sú prvkami tohto programu, sú ciele, ktoré sú úplne v súlade s požiadavkami Aarhuského dohovoru. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie č. 2119/98/EHS a rozhodnutie č. 1786/2002/ES.

(17)

Aarhuský dohovor vyžaduje, aby strany dohovoru prijali opatrenia na účasť verejnosti počas prípravy plánov a programov, ktoré sa týkajú životného prostredia. Takéto ustanovenia majú obsahovať primeraný časový rámec na informovanie verejnosti o danom rozhodovaní o životnom prostredí. Aby bola účasť verejnosti účinná, mala by sa uskutočniť v počiatočnom štádiu, keď sú všetky možnosti otvorené. Inštitúcie a orgány Spoločenstva by mali pri stanovovaní ustanovení o účasti verejnosti určiť verejnosť, ktorá sa môže zúčastniť. Aarhuský dohovor tiež požaduje, aby sa strany vo vhodnom rozsahu usilovali poskytovať príležitosti na účasť verejnosti pri príprave politík, ktoré sa týkajú životného prostredia.

(18)

Článok 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru ustanovuje prístup k súdnym alebo iným preskúmavacím konaniam na účely napadnutia konania a nečinnosti súkromných osôb a orgánov verejnej moci, ktoré porušujú ustanovenia práva životného prostredia. Ustanovenia o prístupe k spravodlivosti by mali byť v súlade so zmluvou. V tejto súvislosti je vhodné, aby toto nariadenie riešilo iba konanie a nečinnosť orgánov verejnej moci.

(19)

Aby sa zabezpečili primerané a účinné prostriedky nápravy vrátane tých, ktoré sú dostupné pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev na základe príslušných ustanovení zmluvy, je vhodné, aby inštitúcia alebo orgán Spoločenstva, ktorý vydal akt, ktorý sa má napadnúť, alebo ktorý v prípade údajnej správnej nečinnosti nekonal, mal príležitosť prehodnotiť svoje predchádzajúce rozhodnutie alebo v prípade nečinnosti konať.

(20)

Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré spĺňajú určité kritériá určené najmä na zabezpečenie toho, že sú nezávislými a zodpovednými organizáciami, ktoré preukázali, že ich prvoradým cieľom je podpora ochrany životného prostredia, by mali byť oprávnené na úrovni Spoločenstva žiadať vnútorné preskúmanie prijatých aktov alebo nečinnosti inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva v oblasti práva životného prostredia s cieľom ich prehodnotenia dotknutou inštitúciou alebo orgánom.

(21)

Ak boli predchádzajúce žiadosti o vnútorné preskúmanie neúspešné, dotknutá mimovládna organizácia by mala mať možnosť začať súdne konanie pred Súdnym dvorom v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy.

(22)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ako sú uznané článkom 6 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené v Charte základných práv Európskej únie, najmä jej článku 37,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Cieľ

1.   Cieľom tohto nariadenia je prispievať k vykonávaniu záväzkov vyplývajúcich z dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, ďalej len „Aarhuský dohovor“, stanovovaním pravidiel na uplatňovanie ustanovení dohovoru na inštitúcie a orgány Spoločenstva, najmä:

a)

zaručením práva na prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktoré dostávajú, vypracúvajú a majú inštitúcie alebo orgány Spoločenstva, a stanovením základných podmienok a praktických postupov na výkon tohto práva;

b)

zabezpečením, aby sa informácie o životnom prostredí postupne sprístupňovali a šírili verejnosti s cieľom dosiahnuť ich najširšiu možnú systematickú dostupnosť a šírenie. Na tento účel sa podporuje najmä používanie dostupnej počítačovej telekomunikačnej a/alebo elektronickej techniky;

c)

zabezpečovaním účasti verejnosti na plánoch a programoch, ktoré sa týkajú životného prostredia;

d)

zaručením prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na úrovni Spoločenstva za podmienok stanovených týmto nariadením.

2.   Pri uplatňovaní ustanovení tohto nariadenia sa inštitúcie a orgány Spoločenstva usilujú pomáhať verejnosti a usmerňujú ju, pokiaľ ide o prístup k informáciám, účasť na rozhodovaní a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia:

a)

„žiadateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada informácie o životnom prostredí;

b)

„verejnosť“ je jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb a združenia, organizácie alebo skupiny takýchto osôb;

c)

„inštitúcia alebo orgán Spoločenstva“ je verejná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra zriadená zmluvou alebo na jej základe s výnimkou prípadov, keď vykonáva súdnu alebo zákonodarnú moc. Na inštitúcie alebo orgány Spoločenstva, ak vykonávajú zákonodarnú moc, sa však vzťahujú ustanovenia hlavy II;

d)

„informácie o životnom prostredí“ sú akékoľvek informácie v písomnej, obrazovej, zvukovej, elektronickej alebo inej forme o:

i)

stave prvkov životného prostredia, ako je vzduch a atmosféra, voda, pôda, zem, krajina a prírodné prostredie vrátane mokradí, pobreží a morských oblastí, biologická diverzita a jej zložky vrátane geneticky modifikovaných organizmov a o interakcii medzi týmito prvkami;

ii)

faktoroch, ako sú látky, energia, hluk, žiarenie alebo odpad vrátane rádioaktívneho odpadu, emisie, vypúšťanie alebo iné uvoľňovanie do životného prostredia, ktoré ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť prvky životného prostredia uvedené v bode i);

iii)

opatreniach (vrátane administratívnych), ako sú politiky, legislatíva, plány, programy, environmentálne dohody a činnosti, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť prvky a faktory uvedené v bodoch i) a ii), ako aj opatrenia alebo činnosti určené na ochranu týchto prvkov;

iv)

správach o vykonávaní právnych predpisov, ktoré sa týkajú životného prostredia;

v)

nákladových a iných hospodárskych analýzach a predpokladoch využívaných v rámci opatrení a činností uvedených v bode iii);

vi)

stave zdravia a bezpečnosti ľudí vrátane prípadnej kontaminácie potravinového reťazca, o podmienkach ľudského života, kultúrnych lokalít a o stavbách, pokiaľ majú alebo môžu byť dotknuté prvkami životného prostredia uvedenými v bode i) alebo prostredníctvom týchto prvkov niektoré z faktorov alebo opatrení uvedených bodoch ii) a iii);

e)

„plány a programy, ktoré sa týkajú životného prostredia“ sú plány a programy:

i)

ktoré sú predmetom prípravy a podľa potreby schvaľovania inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva;

ii)

ktoré vyžadujú legislatívne, regulačné alebo správne ustanovenia a

iii)

ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov environmentálnej politiky Spoločenstva alebo môžu mať významný vplyv na ich dosahovanie, ako sú ustanovené v šiestom environmentálnom akčnom programe alebo v akomkoľvek nasledujúcom všeobecnom environmentálnom akčnom programe.

Všeobecné environmentálne akčné programy sa tiež považujú za plány a programy týkajúce sa životného prostredia.

Táto definícia nezahŕňa finančné ani rozpočtové plány a programy, a to programy, ktoré ustanovujú, ako by sa mali financovať konkrétne projekty alebo činnosti, alebo ktoré súvisia s navrhovaným ročným rozpočtom, vnútorné pracovné programy inštitúcií alebo orgánov Spoločenstva, ani núdzové plány a programy určené výlučne na účely civilnej ochrany;

f)

„právo životného prostredia“ sú právne predpisy Spoločenstva, ktoré bez ohľadu na svoj právny základ prispievajú k dosahovaniu cieľov environmentálnej politiky Spoločenstva, ako je stanovené v zmluve: zachovanie, ochrana a zvyšovanie kvality životného prostredia, ochrana zdravia ľudí, šetrné a racionálne využívanie prírodných zdrojov a presadzovanie opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia;

g)

„správny akt“ je akékoľvek opatrenie individuálneho určenia podľa práva životného prostredia, prijaté inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva, ktoré má právne záväzný a vonkajší účinok;

h)

„správna nečinnosť“ je akákoľvek neschopnosť inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva prijať správny akt definovaný v písm. g).

2.   Správne akty a správna nečinnosť nezahŕňajú nečinnosť ani opatrenia prijaté inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva, ak koná ako orgán správneho preskúmavania, napr. podľa:

a)

článkov 81, 82, 86 a 87 zmluvy (pravidlá hospodárskej súťaže);

b)

článkov 226 a 228 zmluvy (konania o porušení);

c)

článku 195 zmluvy (konania ombudsmana);

d)

článku 280 zmluvy (konania OLAF-u).

HLAVA II   PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Článok 3

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001

Nariadenie (ES) č. 1049/2001 sa uplatňuje na akúkoľvek žiadosť žiadateľa o prístup k informáciám o životnom prostredí, ktoré uchovávajú inštitúcie alebo orgány Spoločenstva bez diskriminácie na základe občianstva, štátnej príslušnosti alebo bydliska a v prípade právnickej osoby bez diskriminácie na základe sídla alebo skutočného miesta výkonu jej činností.

Na účely tohto nariadenia sa pojem „inštitúcia“ v nariadení (ES) č. 1049/2001 vykladá ako „inštitúcia alebo orgán Spoločenstva“.

Článok 4

Zhromažďovanie a šírenie informácií o životnom prostredí

1.   Inštitúcie a orgány Spoločenstva zatrieďujú informácie o životnom prostredí, ktoré sú významné pre ich funkciu a ktoré uchovávajú na účely ich aktívneho a systematického šírenia verejnosti najmä prostriedkami počítačovej telekomunikačnej a/alebo elektronickej techniky v súlade s článkom 11 ods. 1 a 2 a článkom 12 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Postupne sprístupňujú tieto informácie o životnom prostredí v elektronických databázach, ktoré sú ľahko prístupné verejnosti prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí. Na tento účel umiestňujú informácie o životnom prostredí, ktoré uchovávajú, do databáz, ktoré vybavia vyhľadávacími pomôckami a inými formami programového vybavenia určeného na pomoc verejnosti pri hľadaní požadovanej informácie.

Informácie sprístupnené prostriedkami počítačovej telekomunikačnej a/alebo elektronickej techniky nemusia obsahovať informácie zhromaždené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ sú už dostupné v elektronickej podobe. Inštitúcie a orgány Spoločenstva oznámia v rozsahu, v akom je to možné, kde sa nachádzajú informácie zozbierané pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ktoré nie sú prístupné v elektronickej podobe.

Inštitúcie a orgány Spoločenstva vynaložia všetko primerané úsilie na udržiavanie informácií o životnom prostredí, ktoré uchovávajú vo forme alebo formátoch, ktoré sú ľahko reprodukovateľné a dostupné počítačovými telekomunikačnými alebo inými elektronickými prostriedkami.

2.   Informácie o životnom prostredí, ktoré sa majú sprístupniť a šíriť, sa podľa potreby aktualizujú. Okrem dokumentov uvedených v článku 12 ods. 2 a 3 a článku 13 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001 databázy alebo registre obsahujú:

a)

znenia medzinárodných zmlúv, dohovorov alebo dohôd, právnych predpisov Spoločenstva o životnom prostredí alebo s ním súvisiace a politík, plánov a programov, ktoré sa týkajú životného prostredia;

b)

správy o pokroku v súvislosti s vykonávaním položiek uvedených v písmene a), ak ich inštitúcie alebo orgány Spoločenstva pripravili alebo ich majú v elektronickej podobe;

c)

kroky uskutočnené v konaní o porušení práva Spoločenstva od vydania odôvodneného stanoviska podľa článku 226 ods. 1 zmluvy;

d)

správy o stave životného prostredia uvedené v odseku 4;

e)

údaje alebo prehľady údajov získané z monitorovania činností, ktoré ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť životné prostredie;

f)

povolenia s významným vplyvom na životné prostredie a environmentálne dohody alebo odkaz na miesto, kde si takéto informácie možno vyžiadať alebo získať;

g)

štúdie vplyvov na životné prostredie a hodnotenia rizika týkajúce sa zložiek životného prostredia alebo odkaz na miesto, kde si takéto informácie možno vyžiadať alebo získať.

3.   Inštitúcie alebo orgány Spoločenstva môžu v náležitých prípadoch splniť požiadavky odsekov 1 a 2 vytvorením odkazov na internetové stránky, na ktorých možno informácie nájsť.

4.   Komisia zabezpečuje v pravidelných intervaloch, ktoré nepresahujú štyri roky, publikovanie a šírenie správy o stave životného prostredia vrátane informácií o jeho kvalite a zaťažení.

Článok 5

Kvalita informácií o životnom prostredí

1.   Inštitúcie a orgány Spoločenstva v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečia, aby každá nimi alebo v ich mene zostavená informácia bola aktuálna, presná a porovnateľná.

2.   Inštitúcie a orgány Spoločenstva na požiadanie informujú žiadateľa o mieste, kde môže nájsť informácie o meracích postupoch, vrátane metód analýz, zberu a prípravy vzoriek použitých pri zostavovaní informácií, ak sú k dispozícii. Prípadne môžu poukázať na použitý štandardizovaný postup.

Článok 6

Uplatňovanie výnimiek na žiadosti o prístup k informáciám o životnom prostredí

1.   Pokiaľ ide o článok 4 ods. 2 prvú a tretiu zarážku nariadenia (ES) č. 1049/2001, s výnimkou vyšetrovaní, najmä tých, ktoré sa týkajú možného porušenia práva Spoločenstva, sa ukazuje, že ak sa požadované informácie týkajú emisií do životného prostredia, existuje prevažujúci verejný záujem o zverejnenie. Pokiaľ ide o iné výnimky ustanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001, dôvody zamietnutia sa vykladajú reštriktívne, berúc do úvahy verejný záujem, ktorému slúži zverejnenie a skutočnosť, že požadované informácie sa týkajú emisií do životného prostredia.

2.   Okrem výnimiek ustanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu inštitúcie a orgány Spoločenstva odmietnuť prístup k informáciám o životnom prostredí, ak by ich zverejnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť ochranu životného prostredia, ktorej sa informácie týkajú, napríklad miesta rozmnožovania vzácnych druhov.

Článok 7

Žiadosti o prístup k informáciám o životnom prostredí, ktoré neuchovávajú inštitúcie ani orgány Spoločenstva

Ak inštitúcia alebo orgán Spoločenstva dostane žiadosť o prístup k informáciám o životnom prostredí a ak tieto informácie neuchovávajú inštitúcie ani orgány Spoločenstva, informuje žiadateľa v zmysle smernice 2003/4/ES čo najskôr, najneskôr však do 15 pracovných dní, o inštitúcii alebo orgáne Spoločenstva, alebo orgáne verejnej moci, od ktorého možno žiadať informácie, alebo žiadosť postúpi príslušnej inštitúcii alebo orgánu Spoločenstva, alebo orgánu verejnej moci a podľa toho žiadateľa informuje.

Článok 8

Spolupráca

V prípade bezprostredného ohrozenia ľudského zdravia, života alebo životného prostredia, bez ohľadu na to, či je dôsledkom ľudského konania, alebo má prirodzenú príčinu, inštitúcie alebo orgány Spoločenstva spolupracujú na žiadosť orgánov verejnej moci v zmysle smernice 2003/4/ES s takýmito orgánmi a pomáhajú im s cieľom umožniť okamžite a bezodkladne šíriť verejnosti, ktorá by mohla byť ohrozená, všetky informácie o životnom prostredí, ktoré by umožnili prijať opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie nebezpečenstva, ktoré z ohrozenia vyplýva, pokiaľ tieto informácie majú inštitúcie a orgány Spoločenstva a/alebo orgány verejnej moci, alebo sa uchovávajú v ich mene.

Prvý pododsek sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek osobitná povinnosť ustanovená právnymi predpismi Spoločenstva, najmä rozhodnutím č. 2119/98/ES a rozhodnutím č. 1786/2002/ES.

HLAVA III   ÚČASŤ VEREJNOSTI NA PLÁNOCH A PROGRAMOCH, KTORÉ SA TÝKAJÚ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Článok 9

1.   Inštitúcie a orgány Spoločenstva zabezpečujú pomocou vhodných praktických a/alebo iných opatrení včasné a účinné možnosti na účasť verejnosti na príprave a zmenách alebo preskúmaní plánov alebo programov, ktoré sa týkajú životného prostredia, keď sú ešte otvorené všetky možnosti. Účasť verejnosti sa umožní najmä v prípravnom štádiu, keď Komisia pripravuje návrh takéhoto plánu alebo programu, ktorý sa predkladá na rozhodnutie inej inštitúcii alebo orgánu Spoločenstva.

2.   Inštitúcie a orgány Spoločenstva určia dotknutú alebo pravdepodobne dotknutú verejnosť alebo verejnosť, ktorá má záujem na pláne alebo programe uvedenom v odseku 1, pričom zohľadnia ciele tohto nariadenia.

3.   Inštitúcie a orgány Spoločenstva zabezpečia, aby verejnosť uvedená v odseku 2 bola buď verejnými oznamami, alebo inými vhodnými prostriedkami, ako sú elektronické médiá, ak sú k dispozícii, informovaná o:

a)

predbežnom návrhu, ak je k dispozícii;

b)

informáciách o životnom prostredí alebo hodnotení, ktoré súvisia s pripravovaným plánom alebo programom, ak sú k dispozícii, a

c)

praktických postupoch účasti vrátane:

i)

správneho orgánu, od ktorého možno získať príslušné informácie;

ii)

správneho orgánu, ktorému sa môžu predkladať pripomienky, stanoviská alebo otázky, a

iii)

primeraných harmonogramoch, ktoré poskytnú dostatočný čas na informovanie verejnosti a na prípravu a účinnú účasť verejnosti na rozhodovacom procese v oblasti životného prostredia.

4.   Na prijímanie pripomienok sa stanoví lehota aspoň ôsmich týždňov. Keď sa organizujú stretnutia alebo prerokúvania, treba na ne upozorniť aspoň štyri týždne vopred. V naliehavých prípadoch alebo ak už verejnosť mala možnosť pripomienkovať daný plán alebo program, možno lehotu skrátiť.

5.   Pri prijatí rozhodnutia o pláne alebo programe, ktoré sa týkajú životného prostredia, inštitúcie a orgány Spoločenstva náležitým spôsobom zohľadnia výsledky účasti verejnosti. Inštitúcie a orgány Spoločenstva informujú verejnosť o pláne alebo programe vrátane ich znenia a o dôvodoch a úvahách, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, vrátane informácií o účasti verejnosti.

HLAVA IV   VNÚTORNÉ PRESKÚMANIE A PRÍSTUP K SPRAVODLIVOSTI

Článok 10

Žiadosť o vnútorné preskúmanie správneho aktu

1.   Akákoľvek mimovládna organizácia, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 11, je oprávnená požiadať o vnútorné preskúmanie inštitúciu alebo orgán Spoločenstva, ktorý prijal správny akt podľa zákona o životnom prostredí alebo v prípade údajnej správnej nečinnosti mal takýto akt prijať.

Takáto žiadosť musí byť predložená písomne a v lehote najneskôr šiestich týždňov po prijatí, oznámení alebo publikovaní správneho aktu, podľa toho, čo nastane najneskôr, alebo v prípade údajnej nečinnosti šesť týždňov po dni, keď sa správny akt požadoval. Žiadosť musí obsahovať dôvody na preskúmanie.

2.   Inštitúcia alebo orgán Spoločenstva uvedený v odseku 1 zváži každú žiadosť, pokiaľ žiadosť nie je zjavne neopodstatnená. Čo najskôr, najneskôr však do dvanástich týždňov od doručenia žiadosti, inštitúcia alebo orgán Spoločenstva uvedie v písomnej odpovedi svoje dôvody.

3.   Ak inštitúcia alebo orgán Spoločenstva nie je schopný napriek preverovaniu konať v súlade s odsekom 2, čo najskôr, najneskôr však v lehote uvedenej v odseku 2, informuje mimovládnu organizáciu, ktorá podala žiadosť, o dôvodoch svojej nečinnosti a o tom, kedy má v úmysle konať.

Inštitúcia alebo orgán Spoločenstva v každom prípade koná do osemnástich týždňov od prijatia žiadosti.

Článok 11

Podmienky oprávnenia na úrovni Spoločenstva

1.   Mimovládna organizácia je oprávnená požiadať o vnútorné preskúmanie v súlade s článkom 10 za predpokladu, že:

a)

je nezávislou neziskovou právnickou osobou v súlade s vnútroštátnym právom alebo zvyklosťami členského štátu;

b)

jej prvoradým uvedeným cieľom je presadzovaťe ochranu životného prostredia v rámci práva životného prostredia;

c)

existuje viac ako dva roky a aktívne plní cieľ uvedený v písmene b);

d)

predmet, kvôli ktorému sa žiada o vnútorné preskúmanie, je pokrytý jej cieľom a činnosťami.

2.   Komisia prijme ustanovenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie transparentného a dôsledného uplatňovania podmienok uvedených v odseku 1.

Článok 12

Konania pred Súdnym dvorom

1.   Mimovládna organizácia, ktorá požiadala o vnútorné preskúmanie podľa článku 10, môže začať konanie pred Súdnym dvorom v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy.

2.   Ak inštitúcia alebo orgán Spoločenstva nekoná v súlade s článkom 10 ods. 2 alebo 3, mimovládna organizácia môže začať konanie pred Súdnym dvorom v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy.

HLAVA V   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Vykonávacie opatrenia

V prípade potreby inštitúcie a orgány Spoločenstva upravia svoje rokovacie poriadky podľa ustanovení tohto nariadenia. Tieto úpravy nadobudnú účinnosť od 28. júna 2007.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 28. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 6. septembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 117, 30.4.2004, s. 52.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ C 103 E, 29.4.2004, s. 612), spoločná pozícia Rady z 18. júla 2005 (Ú. v. EÚ C 264 E, 25.10.2005, s. 18) a pozícia Európskeho parlamentu z 18. januára 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. júla 2006.

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva. (Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1).

(4)  Štvrtý environmentálny akčný program Spoločenstva (Ú. v. ES C 328, 7.12.1987, s. 1), piaty environmentálny akčný program Spoločenstva (Ú. v. ES C 138, 17.5.1993, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Rady 2005/370/ES (Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(7)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(8)  Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 786/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 7).


25.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 264/20


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/44/ES

zo 6. septembra 2006

o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 78/659/EHS z 18. júla 1978 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb (3) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa táto smernica mala kodifikovať.

(2)

Ochrana a zlepšenie kvality životného prostredia si vyžaduje konkrétne opatrenia na ochranu vôd pred znečistením vrátane sladkých vôd vhodných pre život rýb.

(3)

Z ekologického a ekonomického hľadiska je nevyhnutné chrániť populáciu rýb pred rôznymi škodlivými dôsledkami vyplývajúcimi z vypúšťania znečisťujúcich látok do vôd, ako je najmä zníženie počtu rýb určitého druhu a v niektorých prípadoch dokonca vymiznutie niekoľkých druhov rýb.

(4)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (5), je vypracované s cieľom dosiahnuť takú úroveň kvality povrchových vôd, ktorá nezapríčiní negatívny vplyv a riziko pre životné prostredie.

(5)

Nezrovnalosť medzi ustanoveniami uplatniteľnými v rôznych členských štátoch, čo sa týka kvality sladkých vôd vhodných pre život rýb, môže vytvoriť nerovné podmienky v oblasti konkurencieschopnosti a mať tak priamy dosah na fungovanie vnútorného trhu.

(6)

Aby sa dosiahli ciele tejto smernice, členské štáty by mali určiť vody, na ktoré sa bude vzťahovať, a mali by stanoviť limitné hodnoty zodpovedajúce určitým ukazovateľom. Takto určené vody budú musieť splniť tieto hodnoty do piatich rokov od ich určenia.

(7)

Malo by sa prijať ustanovenie o tom, že sladké vody vhodné pre život rýb sa budú za určitých podmienok považovať za vyhovujúce príslušným hodnotám ukazovateľov aj v prípade, že určité percento odobraných vzoriek nie je v súlade s uvedenými limitmi.

(8)

Aby sa zabezpečila kontrola kvality sladkých vôd vhodných pre život rýb, mal by sa odobrať minimálny počet vzoriek a mali by sa vykonať merania vzťahujúce sa na ukazovatele uvedené v prílohe. Vzhľadom na kvalitu vody môže byť takýto odber vzoriek znížený alebo prerušený.

(9)

Keďže členské štáty nie sú schopné zabrániť určitým prírodným okolnostiam, je potrebné v určitých prípadoch umožniť odchýlky od tejto smernice.

(10)

Vedecko-technický pokrok si môže vyžadovať rýchle prispôsobenie určitých požiadaviek uvedených v prílohe I. Aby sa uľahčilo zavedenie potrebných opatrení na tento účel, mal by sa stanoviť postup, ktorý by založil úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

(11)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov tých smerníc, ktoré sú uvedené v časti B prílohy III,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Táto smernica sa týka kvality sladkých vôd a vzťahuje sa na tie vody určené členskými štátmi, ktoré potrebujú ochranu alebo zlepšenie ich kvality na účely ich vhodnosti pre život rýb.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na vody prírodných alebo umelých rybníkov využívaných na intenzívny chov rýb.

3.   Cieľom tejto smernice je ochrana alebo zlepšenie kvality tých tečúcich alebo stojatých sladkých vôd, v ktorých žijú alebo v ktorých po tom, čo bude znížené alebo eliminované znečistenie, budú schopné žiť ryby patriace k:

a)

pôvodným druhom zabezpečujúcim prírodnú rozmanitosť;

b)

druhom, ktorých prítomnosť príslušné orgány členských štátov považujú za vhodnú na účely vodného hospodárstva.

4.   Na účely tejto smernice:

a)

lososové vody znamenajú vody, v ktorých žijú alebo v ktorých budú schopné žiť ryby patriace k druhom losos obyčajný (Salmo salar), pstruh (Salmo trutta), lipeň obyčajný (Thymallus thymallus) a biela ryba (Coregonus);

b)

kaprové vody znamenajú vody, v ktorých žijú alebo v ktorých budú schopné žiť ryby patriace do čeľade kaprovité (Cyprinidae) alebo k ostatným druhom, ako je šťuka obyčajná (Esox lucius), ostriež obyčajný (Perca fluviatilis) a úhor obyčajný (Anguilla anguilla).

Článok 2

Fyzikálne a chemické ukazovatele uplatniteľné na vody určené členskými štátmi sú uvedené v prílohe I.

Na účely uplatnenia týchto ukazovateľov sú vody rozdelené na vody lososové a vody kaprové.

Článok 3

1.   Členské štáty stanovia pre určené vody hodnoty ukazovateľov uvedených v prílohe I, pokiaľ sú hodnoty uvedené v stĺpci G alebo v stĺpci I. Postupujú v súlade s poznámkami uvedenými v oboch týchto stĺpcoch.

2.   Členské štáty nesmú stanoviť menej prísne hodnoty, ako sú uvedené v stĺpci I prílohy I, a snažia sa rešpektovať hodnoty v stĺpci G, berúc do úvahy princíp stanovený v článku 8.

Článok 4

1.   Členské štáty určia lososové vody a kaprové vody a postupne môžu dopĺňať ďalšie určenia.

2.   Členské štáty môžu toto určenie niektorých vôd prehodnotiť vzhľadom na faktory nepredvídané v čase určovania, berúc do úvahy princíp stanovený v článku 8.

Článok 5

Členské štáty vypracujú programy zamerané na zníženie znečistenia a zabezpečenie toho, aby určené vody boli do piatich rokov po ich určení podľa článku 4 v súlade s hodnotami stanovenými členskými štátmi v súlade s článkom 3, ako aj s poznámkami uvedenými v stĺpcoch G a I prílohy I.

Článok 6

1.   Na účely uplatnenia článku 5 sa určené vody považujú za vyhovujúce tejto smernici, ak vzorky týchto vôd odobraných v minimálnej frekvencii stanovenej v prílohe I na tom istom odbernom mieste a počas obdobia 12 mesiacov ukazujú, že sú v súlade s hodnotami stanovenými členskými štátmi v súlade s článkom 3 a tiež s poznámkami uvedenými v stĺpcoch G a I prílohy I v prípade:

a)

95 % vzoriek pre tieto ukazovatele: pH, BSK5, dusitany, neionizovaný amoniak, celkové amónne ióny, zostatkový chlór celkovo, zinok celkovo a rozpustená meď. Ak je frekvencia odberov vzoriek menej ako jedenkrát za mesiac, všetky vzorky vyhovujú vyššie uvedeným ukazovateľom a poznámkam;

b)

percenta vzoriek uvedených v prílohe I pre tieto ukazovatele: teplota a rozpustený kyslík;

c)

priemernej koncentrácie stanovenej pre ukazovateľ: nerozpustené látky.

2.   Prípady, v ktorých sa nedodržiavajú hodnoty stanovené členskými štátmi v súlade s článkom 3 alebo poznámky uvedené v stĺpcoch G a I prílohy I, neberú sa do úvahy pri výpočte percenta uvedeného v odseku 1, ak sú tieto prípady dôsledkom povodní alebo iných prírodných katastrof.

Článok 7

1.   Príslušné orgány členských štátov vykonajú odber vzoriek, ktorého minimálna frekvencia je stanovená v prílohe I.

2.   Ak príslušný orgán zaznamená, že kvalita určených vôd je značne vyššia, ako je kvalita, ktorá by mala zodpovedať uplatneniu hodnôt stanovených v súlade s článkom 3 a s poznámkami uvedenými v stĺpcoch G a I prílohy I, môže sa frekvencia odberov vzoriek znížiť. Ak nie je voda znečistená alebo nehrozí zhoršenie jej kvality, príslušný orgán môže rozhodnúť o tom, že odbery vzoriek nie sú potrebné.

3.   Ak vzorky ukážu, že sa nedodržiavajú hodnoty stanovené členským štátom v súlade s článkom 3 alebo s poznámkami uvedenými v stĺpci G alebo I prílohy I, členský štát určí, či je to výsledok náhody, prírodného javu, alebo znečistenia, a prijme príslušné opatrenia.

4.   Príslušný orgán každého členského štátu stanoví, najmä na základe miestnych podmienok životného prostredia, presné miesto odberu vzoriek, jeho vzdialenosť od najbližšieho bodu, kde sa vypúšťajú znečisťujúce látky, a hĺbku, v ktorej sa vzorky musia odoberať.

5.   V prílohe I sú stanovené určité referenčné metódy analýzy pre výpočet hodnoty príslušných ukazovateľov. Laboratóriá používajúce iné metódy musia zabezpečiť, aby získané výsledky boli rovnocenné alebo porovnateľné s tými, ktoré sú uvedené v prílohe I.

Článok 8

Vykonanie opatrení prijatých na základe tejto smernice nesmie v žiadnom prípade viesť, či už priamo, alebo nepriamo, k zvýšenému znečisteniu sladkých vôd.

Článok 9

Členské štáty môžu kedykoľvek stanoviť pre určené vody prísnejšie hodnoty, než sú hodnoty stanovené touto smernicou. Môžu tiež prijať ustanovenia vzťahujúce sa na iné ukazovatele, ako sú tie, ktoré sú ustanovené touto smernicou.

Článok 10

V prípadoch, ak sladké vody prekračujú alebo tvoria štátnu hranicu medzi členskými štátmi a ak jeden z týchto štátov uvažuje o určení týchto vôd, tieto štáty vzájomne konzultujú s cieľom určiť úseky takýchto vôd, na ktoré sa môže táto smernica vzťahovať, a dôsledky, ktoré sa majú vyvodiť zo spoločných kvalitatívnych cieľov; tieto dôsledky sa určia po dohode dotknutých členských štátov. Komisia sa môže zúčastniť na týchto rokovaniach.

Článok 11

Členské štáty sa môžu odchýliť od tejto smernice:

a)

v prípade určitých ukazovateľov označených (0) v prílohe I z dôvodu výnimočných poveternostných alebo osobitných geografických podmienok;

b)

ak určené vody podliehajú prirodzenému obohacovaniu o určité látky, takže sa nedodržiavajú hodnoty stanovené v prílohe I.

Prirodzené obohacovanie znamená proces, ktorým bez zásahu človeka dané vodné teleso získava z pôdy určité látky v nej obsiahnuté.

Článok 12

Zmeny, ktoré sú potrebné na prispôsobenie G hodnôt ukazovateľov a metód analýzy uvedených v prílohe I technickému a vedeckému pokroku, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 2.

Článok 13

1.   Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 14

Na účely uplatnenia tejto smernice členské štáty poskytnú Komisii informácie týkajúce sa:

a)

vôd určených v súlade s článkom 4 ods. 1 v súhrnnej forme;

b)

zmien určenia niektorých vôd v súlade s článkom 4 ods. 2;

c)

ustanovení prijatých s cieľom stanoviť nové ukazovatele v súlade s článkom 9;

d)

uplatnenia odchýlok z hodnôt uvedených v stĺpci I prílohy I.

Členské štáty poskytnú Komisii na jej odôvodnenú žiadosť všetky informácie potrebné na uplatňovanie tejto smernice.

Článok 15

Členské štáty prvýkrát za obdobie od roku 1993 do roku 1995 vrátane a potom každé tri roky zasielajú Komisii informácie o vykonávaní tejto smernice, a to v rámci sektorovej správy, ktorá zahŕňa aj iné príslušné smernice Spoločenstva. Táto správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré zostaví Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 6 smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (7). Dotazník alebo osnova sa zašle členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktorého sa správa týka. Správa sa predloží Komisii do deviatich mesiacov od ukončenia trojročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje.

Komisia uverejní správu Spoločenstva o vykonávaní tejto smernice do deviatich mesiacov od získaní správ od členských štátov.

Článok 16

Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 17

Smernica 78/659/EHS sa týmto zrušuje bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú uvedené v časti B prílohy III.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 18

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 19

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 6. septembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 117, 30.4.2004, s. 11.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 545) a rozhodnutie Rady z 25. apríla 2006.

(3)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4)  Pozri časť A prílohy III.

(5)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991. s. 48. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

ZOZNAM UKAZOVATEĽOV

Ukazovateľ

Lososové vody

Kaprové vody

Metódy analýzy alebo kontroly

Minimálna frekvencia odberov vzoriek a merania

Pozorovania

G

I

G

I

1.

Teplota (°C)

1.

Teplota meraná po prúde od bodu termického vypúšťania (na okraji zmiešavacej zóny) nesmie prekročiť neovplyvnenú teplotu o viac ako:

meranie teploty

týždenne proti prúdu i po prúde od miesta termického vypúšťania

Náhlym prekročeniam teploty je potrebné sa vyhnúť.

 

1,5 °C

 

3 °C

 

O odchýlkach obmedzených na určitý geografický rozsah môžu rozhodnúť členské štáty za presných podmienok, ak príslušný orgán môže preukázať, že tieto odchýlky nebudú mať žiadne škodlivé dôsledky na vyrovnaný vývoj populácie rýb.

 

2.

Termické vypúšťanie nesmie spôsobiť po prúde od bodu termického vypúšťania (na okraji zmiešavacej zóny) prekročenie teploty o hodnoty vyššie ako:

 

 

 

21,5 (0)

 

28 (0)

10 (0)

10 (0)

Limit teploty 10 °C platí iba na čas rozmnožovania druhov vyžadujúcich si na reprodukciu studenú vodu a iba pre vody, kde sa tieto druhy môžu vyskytovať.

Limity teploty sa však môžu prekročiť počas 2 % časového obdobia.

2.

Rozpustený kyslík

(mg/l O2)

50 % ≥ 9

100 % ≥ 7

50 % ≥ 9

50 % ≥ 8

100 % ≥ 5

50 % ≥ 7

Winklerova metóda alebo špecifické elektródy (elektrochemická metóda)

Mesačne minimálne jedna reprezentatívna vzorka počas podmienok nízkej koncentrácie kyslíka počas dňa odberu.

Ak sa očakávajú väčšie denné odchýlky, odoberú sa aspoň dve vzorky počas jedného dňa.

 

Ak koncentrácia kyslíka klesne pod 6 mg/l, členské štáty vykonajú ustanovenia článku 7 ods. 3. Príslušný orgán musí preukázať, že táto situácia nebude mať škodlivé následky na vyrovnaný vývoj populácie rýb.

Ak koncentrácia kyslíka klesne pod 4 mg/l, členské štáty vykonajú ustanovenia článku 7 ods. 3. Príslušný orgán musí preukázať, že táto situácia nebude mať škodlivé následky na vyrovnaný vývoj populácie rýb.

3.

pH

 

6 až 9 (0) (1)

 

6 až 9 (0) (1)

elektrometrická kalibrácia prostredníctvom dvoch roztokov so známym pH, pokiaľ možno jednej povahy a blízko meraného pH

mesačne

 

4.

Nerozpustené látky

(mg/l)

≤ 25 (0)

 

≤ 25(0)

 

filtrácia cez 0,45 μm filtračnú membránu alebo odstreďovanie (minimálne päť minút, priemerné zrýchlenie od 2 800 do 3 200 g), sušenie pri 105 °C a váženie

 

Uvedené hodnoty sú priemerné koncentrácie a nevzťahujú sa na nerozpustené látky so škodlivými chemickými vlastnosťami.

Povodne môžu spôsobiť zvlášť vysoké koncentrácie.

5.

BSK5

(mg/l O2)

≤ 3

 

≤ 6

 

určenie O2 Winklerovou metódou pred a po päťdňovej inkubácii v úplnej tme pri 20 ± 1 °C (nitrifikácia by sa nemala pozastaviť)

 

 

6.

Celkový fosfor

(mg/l P)

 

 

 

 

molekulárna absorpčná spektrofotometria

 

V prípade jazier s priemernou hĺbkou medzi 18 a 300 m sa môže uplatniť vzorec:

Formula

kde:

L

=

zaťaženie vyjadrené ako mg P na štvorcový meter povrchu jazera za rok

Formula

=

priemerná hĺbka jazera v metroch

Tw

=

teoretický čas výmeny vody v jazere v rokoch.

V ostatných prípadoch sú hodnoty limitov 0,2 mg/l pre lososové vody a 0,4 mg/l pre kaprové vody, vyjadrené ako PO4, a môžu sa považovať za informatívne hodnoty s cieľom znížiť eurofizáciu.

7.

Dusitany

(mg/l NO2)

≤ 0,01

 

≤ 0,03

 

molekulárna absorpčná spektrofotometria

 

 

8.

Fenolové zlúčeniny

(mg/l C6H5OH)

 

 (2)

 

 (2)

chuťou

 

Skúška chuťou sa robí iba v prípade, že sa predpokladá prítomnosť fenolových zlúčenín.

9.

Ropné uhľovodíky

 

 (3)

 

 (3)

vizuálne

chuťou

mesačne

Vizuálne posúdenie sa robí raz za mesiac, skúška chuťou sa robí iba v prípade, že sa predpokladá prítomnosť uhľovodíkov.

10.

Neionizovaný amoniak

(mg/l NH3)

≤ 0,005

≤ 0,025

≤ 0,005

≤ 0,025

molekulárna absorpčná spektrofotometria pri použití indofenolovej modrej alebo Nesslerova metóda spojená s určením pH a teploty

mesačne

Hodnoty neionizovaného amoniaku sa môžu prekročiť formou malých vrcholov počas dňa.

S cieľom zmenšiť riziko toxicity spôsobenej neionizovaným amoniakom, spotreby kyslíka spôsobenej nitrifikáciou a eutrofizácie by koncentrácie čpavku nemali celkove prekročiť nasledujúce hodnoty:

11.

Celkové amónne ióny

(mg/l NH4)

≤ 0,04

≤ 1 (4)

≤ 0,2

≤ 1 (4)

12.

Celkový zostatkový chlór

(mg/l HOCl)

 

≤ 0,005

 

≤ 0,005

DPD — metóda (dietyl-p — fenylenediamín)

mesačne

Hodnoty I zodpovedajú pH = 6.

Vyššie koncentrácie celkového chlóru sú prijateľné iba pri vyššej hodnote pH.

13.

Celkový zinok

(mg/l Zn)

 

≤ 0,3

 

≤ 1,0

atómová absorpčná spektrofotometria

mesačne

Hodnoty I zodpovedajú tvrdosti vody 100 mg/l CaCO3.

Pre tvrdosť vody medzi 10 a 500 mg/l sa zodpovedajúce limity hodnôt nachádzajú v prílohe II.

14.

Rozpustená meď

(mg/l Cu)

≤ 0,04

 

≤ 0,04

 

atómová absorpčná spektrofotometria

 

Hodnoty G zodpovedajú tvrdosti vody 100 mg/l CaCO3.

Pre tvrdosť vody medzi 10 a 300 mg/l sa zodpovedajúce limity hodnôt nachádzajú v prílohe II.

Všeobecné poznámky

Malo by sa poznamenať, že pokiaľ ide o stanovenie hodnôt ukazovateľov, vychádza sa z predpokladu, že iné ukazovatele, či už v tejto prílohe spomenuté, alebo nie, sú priaznivé. To predovšetkým znamená, že koncentrácie ostatných škodlivín sú veľmi nízke.

Ak sa dve alebo viac škodlivín vyskytuje v zmesi, spoločné účinky (aditívne, synergické alebo antagonistické) môžu byť významné.

Skratky

G

=

odporúčané.

I

=

povinné.

(0)

=

odchýlky sú možné v súlade s článkom 11.


(1)  Umelé kolísanie pH s ohľadom na neovplyvnené hodnoty neprekročí ±0,5 pH jednotky v rámci hodnôt 6,0 až 9,0 tak, aby nezvýšili škodlivosť iných látok prítomných vo vode.

(2)  Fenolové zlúčeniny nesmú byť prítomné v koncentráciách, ktoré nepriaznivo ovplyvnia chuť rýb.

(3)  Ropné produkty nesmú byť vo vode v takých množstvách, v ktorých:

vytvárajú viditeľnú vrstvu na povrchu vody alebo vytvárajú povlaky na dnách vodných tokov a jazier,

dodávajú zistiteľnú uhľovodíkovú chuť rybám,

majú nepriaznivý vplyv na ryby.

(4)  V osobitných geografických alebo klimatologických podmienkach, a najmä v prípadoch nízkej teploty vody a zníženej nitrifikácie, alebo tam, kde príslušný orgán môže dokázať, že neexistujú nepriaznivé dôsledky na vyrovnaný vývoj populácie rýb, členské štáty môžu stanoviť hodnoty vyššie ako 1 mg/l.


PRÍLOHA II

PODROBNOSTI TÝKAJÚCE SA CELKOVÉHO ZINKU A ROZPUSTENEJ MEDI

Celkový zinok

(pozri prílohu I č. 13 stĺpec „pozorovania“)

Koncentrácie celkového zinku (mg/l Zn) pre rôzne hodnoty tvrdosti vody medzi 10 a 500 mg/l CaCO3:

 

Tvrdosť vody (mg/l CaCO3)

10

50

100

500

Lososové vody (mg/l Zn)

0,03

0,2

0,3

0,5

Kaprové vody (mg/l Zn)

0,3

0,7

1,0

2,0

Rozpustená meď

(pozri prílohu I č. 14 stĺpec „pozorovania“)

Koncentrácie rozpustenej medi (mg/l Cu) pre rôzne hodnoty tvrdosti vody medzi 10 a 300 mg/l CaCO3:

 

Tvrdosť vody (mg/l CaCO3)

10

50

100

300

mg/l Cu

0,005 (1)

0,022

0,04

0,112


(1)  Prítomnosť rýb vo vodách obsahujúcich vyššie koncentrácie medi môže indikovať prevahu rozpustených organo-meďnatých komplexov.


PRÍLOHA III

Časť A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 17)

smernica Rady 78/659/EHS (Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 1) (1)

 

smernica Rady 91/692/EHS (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48)

iba príloha I písm. c)

nariadenie Rady (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36)

iba príloha III bod 26

Časť B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov

(v zmysle článku 17)

Smernica

Lehota na transpozíciu

78/659/EHS

20. júla 1980

91/692/EHS

1. januára 1993


(1)  Smernica 78/659/EHS bola tiež zmenená a doplnená nasledujúcimi nezrušenými aktmi:

Akt o pristúpení z roku 1979,

Akt o pristúpení z roku 1985,

Akt o pristúpení z roku 1994.


PRÍLOHA IV

TABUĽKA ZHODY

Smernica 78/659/EHS

Táto smernica

článok 1 ods. 1 a 2

článok 1 ods. 1 a 2

článok 1 ods. 3 úvodná veta

článok 1 ods. 3 úvodná veta

článok 1 ods. 3 prvá zarážka

článok 1 ods. 3 písm. a)

článok 1 ods. 3 druhá zarážka

článok 1 ods. 3 písm. b)

článok 1 ods. 4 úvodná veta

článok 1 ods. 4 úvodná veta

článok 1 ods. 4 prvá zarážka

článok 1 ods. 4 písm. a)

článok 1 ods. 4 druhá zarážka

článok 1 ods. 4 písm. b)

článok 2 ods. 1

článok 2 prvý pododsek

článok 2 ods. 2

článok 2 druhý pododsek

článok 3

článok 3

článok 4 ods. 1 a 2

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 2

článok 5

článok 5

článok 6 ods. 1 úvodná veta

článok 6 ods. 1 úvodná veta

článok 6 ods. 1 prvá zarážka

článok 6 ods. 1 písm. a)

článok 6 ods. 1 druhá zarážka

článok 6 ods. 1 písm. b)

článok 6 ods. 1 tretia zarážka

článok 6 ods. 1 písm. c)

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

článok 12

článok 13 ods. 1 a článok 14

článok 13

článok 15 prvý pododsek úvodná veta

článok 14 prvý pododsek úvodná veta

článok 15 prvý pododsek prvá zarážka

článok 14 prvý pododsek písm. a)

článok 15 prvý pododsek druhá zarážka

článok 14 prvý pododsek písm. b)

článok 15 prvý pododsek tretia zarážka

článok 14 prvý pododsek písm. c)

článok 15 prvý pododsek štvrtá zarážka

článok 14 prvý pododsek písm. d)

článok 15 druhý pododsek

článok 14 druhý pododsek

článok 16

článok 15

článok 17 ods. 1

článok 17 ods. 2

článok 16

článok 17

článok 18

článok 18

článok 19

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV


25.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 264/32


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/68/ES

zo 6. septembra 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/91/EHS, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 44 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Druhá smernica Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (3), stanovuje požiadavky pre niektoré opatrenia takýchto spoločností súvisiace so základným imaním.

(2)

Vo svojom oznámení Rade a Európskemu parlamentu z 21. mája 2003 pod názvom „Modernizácia práva obchodných spoločností a zlepšenie správy a riadenia spoločností v Európskej únii – Plán postupu“ Komisia dospela k záveru, že zjednodušenie a modernizácia smernice 77/91/EHS by výrazne prispeli k podpore efektívnosti podnikania a konkurencieschopnosti bez toho, aby sa znížila ochrana ponúkaná akcionárom a veriteľom. Tieto ciele sú prvoradé, čo však nič nemení na tom, že je potrebné bezodkladne preskúmať uskutočniteľnosť alternatív k systému udržiavania základného imania, ktoré by primerane chránili záujmy veriteľov a akcionárov akciovej spoločnosti.

(3)

Členské štáty by mali mať možnosť povoliť akciovým spoločnostiam udeliť akcie za nepeňažné vklady bez toho, aby od nich vyžadovali získanie osobitného znaleckého ocenenia v prípadoch, keď existuje jednoznačná referenčná hodnota pre ocenenie tohto nepeňažného vkladu. Napriek tomu by sa však malo zaručiť právo menšinových akcionárov vyžiadať si také ocenenie.

(4)

Akciovým spoločnostiam by malo byť dovolené nadobúdať vlastné akcie až do výšky rozdeliteľných rezerv spoločnosti a obdobie na získanie týchto akcií, na ktoré by malo byť udelené povolenie valným zhromaždením, by malo byť predĺžené na účely zvýšenia flexibility a zníženia administratívnej záťaže pre spoločnosti, ktoré musia reagovať pohotovejšie na vývoj trhu, ktorý ovplyvňuje cenu ich akcií.

(5)

Členské štáty by mali mať možnosť povoliť akciovým spoločnostiam finančne podporiť tretiu osobu pri nadobúdaní ich akcií až do výšky rozdeliteľných rezerv spoločnosti tak, aby sa zvýšila flexibilita pri zmenách vo vlastníckych vzťahoch v akciových spoločnostiach. Táto možnosť by mala podliehať zabezpečeniu so zreteľom na cieľ tejto smernice, ktorým je ochrana akcionárov, ako aj tretích osôb.

(6)

Na účely rozšírenia štandardizovanej ochrany veriteľov vo všetkých členských štátoch by veritelia mali mať možnosť uchýliť sa, za určitých okolností, k súdnemu alebo správnemu konaniu v prípade, keď ich nároky sú v ohrození v dôsledku zníženia základného imania akciovej spoločnosti.

(7)

S cieľom zabrániť zneužitiu trhu by mali členské štáty na účely vykonávania tejto smernice vziať do úvahy ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (4), nariadenie Komisie (ES) č. 2273/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o výnimky pre programy spätného výkupu a stabilizácie finančných nástrojov (5), a smernicu Komisie 2004/72/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o prijatú trhovú prax, vymedzenie dôvernej informácie vo vzťahu k derivátom komodít, vypracovanie zoznamov zasvätených osôb, oznamovanie operácií manažérov a ohlasovanie podozrivých operácií (6).

(8)

Smernica 77/91/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

V súlade s bodom 34 Medziinšitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (7) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 77/91/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 ods. 1 sa 21. zarážka nahrádza takto:

„—

v Maďarsku:

nyilvánosan működő részvénytársaság;“

2.

vkladajú sa tieto články:

„Článok 10a

1.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatniť článok 10 ods. 1, 2 a 3, ak sú na základe rozhodnutia správneho alebo riadiaceho orgánu prevoditeľné cenné papiere vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (8) alebo nástroje peňažného trhu vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 19 uvedenej smernice vložené ako nepeňažný vklad a tieto cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu sú ocenené váženou priemernou cenou, s ktorou sa s nimi obchodovalo na jednom alebo viacerých regulovaných trhoch, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 14 uvedenej smernice, počas dostatočnej lehoty predo dňom splatenia nepeňažného vkladu, pričom jej dĺžku určia vnútroštátne právne predpisy.

Avšak v prípadoch, keď bola cena ovplyvnená výnimočnými okolnosťami, ktoré by významne zmenili cenu týchto aktív ku dňu splatenia tohto vkladu, vrátane situácií, keď sa trh s takýmito prevoditeľnými cennými papiermi stane nelikvidným, vykoná sa nové ocenenie na podnet a na zodpovednosť správneho alebo riadiaceho orgánu. Na účely tohto nového ocenenia sa uplatní článok 10 ods.1, 2 a 3.

2.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatniť článok 10 ods. 1, 2 a 3, ak sú na základe rozhodnutia správneho alebo riadiaceho orgánu aktíva iné než prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu uvedené v odseku 1 vložené ako nepeňažný vklad, primeraná cena už bola stanovená nezávislým právom uznaným znalcom a sú splnené nasledujúce podmienky:

a)

primeraná cena je stanovená k dátumu nie skoršiemu ako šesť mesiacov pred splatením aktíva;

b)

ocenenie bolo vykonané v súlade so všeobecne uznávanými normami a zásadami pre oceňovanie v príslušnom členskom štáte, ktoré sa uplatňujú na druh aktív, ktoré majú byť splatené.

V prípade nových pozmeňujúcich okolností, ktoré by výrazne zmenili primeranú cenu aktíva ku dňu splatenia tohto vkladu, sa vykoná nové ocenenie na podnet a na zodpovednosť správneho alebo riadiaceho orgánu. Na účely tohto nového ocenenia sa uplatní článok 10 ods. 1, 2 a 3.

Ak sa nevykoná nové ocenenie, jeden alebo viacerí akcionári, ktorí vlastnia spolu aspoň 5 % upísaného základného imania spoločnosti v deň prijatia rozhodnutia o zvýšení základného imania, môžu požadovať ocenenie nezávislým znalcom, pričom sa uplatní článok 10 ods. 1, 2 a 3. Títo akcionári môžu predložiť takúto žiadosť až do dňa splatenia tohto aktíva, ak v deň predloženia žiadosti, ako aj v deň prijatia rozhodnutia o zvýšení základného imania stále vlastnia aspoň 5 % upísaného základného imania spoločnosti.

3.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatniť článok 10 ods. 1, 2 a 3, ak sú na základe rozhodnutia správneho alebo riadiaceho orgánu vložené ako nepeňažný vklad aktíva iné než prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu uvedené v odseku 1, ktorých primeraná cena je odvodená jednotlivo pre každé aktívum z riadnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie, pokiaľ je táto závierka predmetom auditu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (9).

Druhý a tretí pododsek odseku 2 sa uplatňujú obdobne.

Článok 10b

1.   Pokiaľ dôjde k nepeňažnému vkladu, ako je uvedené v článku 10a, bez znaleckého posudku uvedeného v článku 10 ods. 1, 2 a 3, okrem splnenia požiadaviek stanovených v článku 3 písm. h) a do jedného mesiaca odo dňa splatenia aktíva bude uverejnené vyhlásenie obsahujúce tieto informácie:

a)

opis nepeňažného vkladu;

b)

jeho cena, zdroj jeho ocenenia a prípadne metóda jeho ocenenia;

c)

vyjadrenie, či získaná hodnota zodpovedá aspoň počtu, menovitej hodnote, alebo, ak menovitá hodnota nie je známa, účtovnej paritnej hodnote a prípadne emisnému ážiu vydaných akcií za túto protihodnotu;

d)

vyhlásenie, že nenastali nové pozmeňujúce okolnosti, pokiaľ ide o pôvodné ocenenie.

Uverejnenie sa uskutoční spôsobom, ktorý ustanovujú právne predpisy každého členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS.

2.   Ak sa bez znaleckého posudku uvedeného v článku 10 ods. 1, 2 a 3 navrhne, aby sa vložil nepeňažný vklad v súvislosti s návrhom zvýšiť základné imanie podľa článku 25 ods. 2, musí sa uverejniť oznámenie udávajúce dátum prijatia rozhodnutia o zvýšení a informácie určené v odseku 1, a to spôsobom, ktorý stanovia právne predpisy každého členského štátu, podľa článku 3 smernice 68/151/EHS, skôr než je nepeňažný vklad splatený. V tomto prípade sa vyhlásenie podľa odseku 1 týka iba oznámenia, že od uverejnenia vyššie uvedeného oznámenia nenastali žiadne nové pozmeňujúce okolnosti.

3.   Každý členský štát v primeranej miere zaručí, že bude dodržaný postup stanovený v článku 10a a v tomto článku v prípadoch, keď dôjde k nepeňažnému vkladu bez znaleckého posudku podľa článku 10 ods. 1, 2 a 3.

3.

v článku 11 ods. 1 sa prvý pododsek mení a dopĺňa takto:

a)

slová „článok 10“ sa nahrádzajú slovami „článok 10 ods. 1, 2 a 3“;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Články 10a a 10b sa uplatňujú obdobne.“

;

4.

v článku 19 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bola dotknutá zásada rovnakého zaobchádzania so všetkými akcionármi, ktorí sú v rovnakom postavení, a bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (10), členské štáty môžu povoliť, aby spoločnosť nadobudla svoje vlastné akcie buď priamo, alebo prostredníctvom osoby konajúcej síce vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti. V rozsahu, v akom je nadobudnutie povolené, členské štáty podriadia toto nadobudnutie nasledujúcim podmienkam:

a)

povolenie udeľuje valné zhromaždenie, ktoré stanoví základné podmienky takéhoto nadobudnutia, a najmä maximálny počet akcií, ktoré môže spoločnosť nadobudnúť, lehotu, na ktorú sa povolenie udeľuje a ktorej maximálna dĺžka nesmie presiahnuť dĺžku stanovenú vnútroštátnymi právnymi predpismi, pričom však táto nesmie presiahnuť päť rokov, a v prípade nadobudnutia za úhradu tiež najvyššiu a najnižšiu protihodnotu. Členovia správneho alebo riadiaceho orgánu sa presvedčia, že podmienky uvedené v písmenách b) a c) sú dodržané v čase uskutočnenia každého schváleného nadobudnutia;

b)

nadobudnutie akcií, vrátane akcií, ktoré spoločnosť nadobudla už skôr a ktoré vlastní, a akcií nadobudnutých osobou konajúcou vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti, nesmie mať za následok zníženie čistého obchodného imania pod výšku uvedenú v článku 15 ods.1 písm. a) a b);

c)

do transakcie môžu byť zahrnuté len akcie, ktorých menovitá hodnota je úplne splatená.

Okrem toho môžu členské štáty podrobiť nadobudnutie v zmysle prvého pododseku ktoroukoľvek z týchto podmienok:

i)

menovitá hodnota, alebo prípadne účtovná paritná hodnota, ak nie je známa menovitá hodnota nadobudnutých akcií, vrátane akcií, ktoré spoločnosť nadobudla už skôr a ktoré vlastní, a akcií nadobudnutých osobou konajúcou vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti, nesmú prekročiť hranicu, ktorú stanovia členské štáty. Táto hranica nesmie byť nižšia než 10 % upísaného základného imania;

ii)

oprávnenie udelené spoločnosti na nadobudnutie vlastných akcií v zmysle prvého pododseku, maximálny počet akcií, ktoré takto možno nadobudnúť, doba platnosti oprávnenia a najvyššia alebo najnižšia protihodnota sú určené v stanovách alebo v zakladajúcej listine spoločnosti;

iii)

spoločnosť spĺňa požiadavky príslušného vykazovania a oznamovania;

iv)

podľa rozhodnutia členských štátov možno od určitých spoločností žiadať, aby vyhlásili nadobudnuté akcie za neplatné, ak suma rovná menovitej hodnote akcií, ktoré boli vyhlásené za neplatné, musí byť zahrnutá do rezervy, ktorú nemožno rozdeliť akcionárom, okrem prípadu pri znížení upísaného základného imania. Túto rezervu možno použiť iba na účely zvýšenia upísaného základného imania kapitalizáciou rezerv;

v)

nadobudnutie sa nedotkne uspokojenia pohľadávok veriteľov.

5.

v článku 20 ods. 3 sa slová „článku 15 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „článku 15 ods. 1 písm. a) a b)“;

6.

v článku 23 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Ak členské štáty povoľujú spoločnosti buď priamo, alebo nepriamo poskytovať preddavky, pôžičky alebo zábezpeky s cieľom nadobúdania jej vlastných akcií treťou osobou, podmienia tieto transakcie splnením podmienok stanovených v druhom, treťom, štvrtom a piatom pododseku.

Transakcie sa uskutočnia na zodpovednosť správneho alebo riadiaceho orgánu za spravodlivých trhových podmienok, najmä pokiaľ ide o úrok vyplatený spoločnosti a pokiaľ ide o zábezpeky poskytnuté spoločnosti za pôžičky a preddavky uvedené v prvom pododseku. Musí byť náležite preverená úverová bonita tretej osoby alebo v prípade transakcie za účasti viacerých strán úverová bonita každej zo zúčastnených protistrán.

Správny alebo riadiaci orgán predloží transakcie na predchádzajúce schválenie valnému zhromaždeniu, pričom valné zhromaždenie koná v súlade s pravidlami týkajúcimi sa uznášaniaschopnosti a väčšiny stanovej v článku 40. Správny alebo riadiaci orgán predloží valnému zhromaždeniu písomnú správu, v ktorej uvedie dôvody pre danú transakciu, záujem spoločnosti na vykonaní takej transakcie, podmienky, za ktorých sa transakcia vykoná, riziká súvisiace s danou transakciou, pokiaľ ide o likviditu a platobnú schopnosť spoločnosti, a cenu, za ktorú tretia osoba akcie nadobudne. Táto správa bude predložená registru na zverejnenie podľa článku 3 smernice 68/151/EHS.

Celková finančná pomoc poskytnutá tretím osobám nesmie mať za žiadnych okolností za následok zníženie čistého obchodného imania pod výšku uvedenú v článku 15 ods. 1 písm. a) a b), a to ani pokiaľ ide o zníženie čistého obchodného imania, ku ktorému môže dôjsť, keď svoje vlastné akcie nadobúda spoločnosť alebo niekto na jej účet v súlade s článkom 19 ods. 1. Spoločnosť zahrnie do pasív v súvahe nerozdeliteľnú rezervu vo výške celkovej finančnej pomoci.

V prípadoch, keď tretia osoba nadobúda od spoločnosti jej vlastné akcie v zmysle článku 19 ods. 1 alebo upisuje jej akcie vydané v priebehu zvyšovania upísaného základného imania s finančnou pomocou tejto spoločnosti, je takéto nadobudnutie uskutočnené za primeranú cenu.“

;

7.

vkladá sa tento článok:

„Článok 23a

V prípadoch, keď jednotliví členovia správneho alebo riadiaceho orgánu spoločnosti, ktorá je súčasťou transakcie uvedenej v článku 23 ods. 1, alebo členovia správneho alebo riadiaceho orgánu materskej spoločnosti v zmysle článku 1 smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach (11), alebo samotná materská spoločnosť, alebo jednotlivci konajúci vo vlastnom mene, ale na účet členov takýchto orgánov alebo na účet takejto spoločnosti, sú protistranou takejto transakcie, členské štáty zaistia prostredníctvom primeraných zabezpečení, aby takáto transakcia nebola v rozpore s tým, čo je v najlepšom záujme spoločnosti.

8.

v článku 27 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa článok 10 ods. 2 a 3 a články 10a a 10b.“

;

9.

v článku 32 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V prípade zníženia upísaného základného imania majú prinajmenšom veritelia, ktorých pohľadávky vznikli pred zverejnením rozhodnutia o znížení, právo na zábezpeku pohľadávok, ktoré nie sú splatné v deň zverejnenia. Členské štáty nesmú takéto právo vylúčiť, iba ak by mal veriteľ k dispozícii primerané zabezpečenie pohľadávok alebo ak toto zabezpečenie nie je nevyhnutné so zreteľom na aktíva spoločnosti.

Členské štáty stanovia podmienky uplatňovania práva stanoveného v prvom pododseku. V každom prípade členské štáty zabezpečia, aby boli veritelia oprávnení obrátiť sa na príslušný správny orgán alebo súd, aby získali primerané zabezpečenie pohľadávok, pokiaľ môžu spoľahlivo preukázať, že v dôsledku zníženia upísaného základného imania je ohrozené uspokojenie ich pohľadávok a že od spoločnosti nedostali primerané zabezpečenie pohľadávok.“

;

10.

v článku 41 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty sa môžu odchýliť od ustanovení článku 9 ods. 1, článku 19 ods. 1 písm. a) prvej vety a článkov 25, 26 a 29 v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na prijatie alebo uplatňovanie ustanovení určených na podporu účasti zamestnancov alebo ďalších skupín osôb určených vnútroštátnymi právnymi predpismi na základnom imaní podnikov.“

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 15. apríla 2008.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 6. septembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 25.11.2005, s. 1.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. marca 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 24. júla 2006.

(3)  Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(4)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 33.

(6)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 70.

(7)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/31/ES (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 60).

(9)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87.“;

(10)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.“;

(11)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/43/ES.“;