ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 255

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
19. septembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1376/2006 z 18. septembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1377/2006 z 18. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

3

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. februára 2006 podľa článku 83 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Bez toho, aby bola dotknutá plná účinnosť samotného rozhodnutia, sa ďalej v texte uvádza zhrnutie jeho kľúčových ustanovení [oznámené pod číslom K(2006) 412]  ( 1 )

5

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006)

7

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 965/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 327/98 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006)

7

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

19.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1376/2006

z 18. septembra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. septembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

76,9

096

39,6

999

58,3

0707 00 05

052

94,7

999

94,7

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

388

58,4

524

53,3

528

56,1

999

55,9

0806 10 10

052

75,3

220

32,1

624

105,3

999

70,9

0808 10 80

388

87,2

400

92,4

508

57,4

512

92,7

528

74,1

720

82,6

800

164,6

804

92,0

999

92,9

0808 20 50

052

118,9

388

89,8

999

104,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

999

121,3

0809 40 05

052

86,8

066

66,2

098

33,4

624

128,7

999

78,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


19.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1377/2006

z 18. septembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1236/2005 je uvedený zoznam príslušných orgánov, ktorým sú pridelené špecifické funkcie spojené s vykonávaním tohto nariadenia.

(2)

Holandsko a Spojené kráľovstvo požiadali o zmenu a doplnenie informácií o ich orgánoch. Je potrebné zmeniť aj adresu Komisie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1236/2005 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2006

Za Komisiu

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1236/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Pod nadpis „HOLANDSKO“ sa vkladá táto adresa:

„Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Holandsko

Tel.: (31-70) 379 64 85, 379 62 50“.

2.

Adresa pod nadpisom „SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sa mení takto:

Dovoz tovarov uvedených v prílohe II:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

Spojené kráľovstvo

Tel.: (44-1642) 364 333

Fax: (44-1642) 364 269

E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

Vývoz tovarov uvedených v prílohe II alebo III a poskytovanie technickej pomoci vzťahujúcej sa na tovary uvedené v prílohe II v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 1 a článku 4 ods. 1:

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Spojené kráľovstvo

Tel.: (44-20) 72 15 8070

Fax: (44-20) 72 15 0531

E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk“.

3.

Adresa pod nadpisom „B. Adresa na zasielanie oznámení Komisii“ sa mení takto:

„Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/45

B-1049 Brussels

Tel.: (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32-2) 299 08 73

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu“.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

19.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/5


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. februára 2006

podľa článku 83 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Bez toho, aby bola dotknutá plná účinnosť samotného rozhodnutia, sa ďalej v texte uvádza zhrnutie jeho kľúčových ustanovení

[oznámené pod číslom K(2006) 412]

(Text s významom pre EHP)

(2006/626/Euratom)

Toto rozhodnutie je určené British Nuclear Group Sellafield (BNGSL) – Seascale, Cumbria, a BNGSL bolo oznámené 17. februára 2006.

Rozhodnutie je obmedzené na problematiku primeranosti postupov evidencie a vykazovania v súčasnosti uplatňovaných v Sellafield, vrátane, no nie výlučne, závodu THORP. Nezistilo sa, že by bol jadrový materiál stratený alebo sa používal na iné ako určené účely.

Článok 1 (výťah)

BNGSL porušil článok 79 Zmluvy o Euratome v súvislosti s článkami 7, 9 a 12 nariadenia Komisie (Euratom) č. 3227/76 (1) (od 20. marca 2005 v súvislosti článkami 6, 9 a 7 nariadenia Komisie (Euratom) č. 302/2005 (2)), a najmä s Osobitnými bezpečnostnými predpismi (OBO) prijatými Komisiou na základe článku 6 nariadenia o bezpečnostných opatreniach (Euratom) č. 302/2005, článku 81 Zmluvy o Euratome a článku 3 nariadenia (Euratom) č. 3227/76 (od 20. marca 2005 na základe článku 4 nariadenia (Euratom) č. 302/2005).

Článok 2

1.

Komisia vydáva varovanie pre BNGSL.

2.

Varovanie sa ukladá s podmienkou, že BNGSL v určenej lehote od uverejnenia tohto rozhodnutia Komisie preukáže, že zaviedol primerané a dostatočne účinné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a príčin porušení a že zaviedol vhodné opatrenia na neustále zlepšovanie kvality a výkonnosti svojho systému evidencie a kontroly jadrových materiálov.

3.

Varovanie sa ukladá s podmienkou, že BNGSL v ďalšej určenej lehote preukáže, že zavedené nápravné opatrenia majú očakávaný účinok.

Článok 3

1.

BNGSL na konci určenej lehoty od dátumu uverejnenia tohto rozhodnutia Komisie poskytne Komisii správu, ktorá bude obsahovať podrobnosti o zavedených nápravných opatreniach podľa uvedeného článku 2 ods. 2.

2.

BNGSL na konci ďalšej určenej lehoty poskytne Komisii správu, ktorá bude obsahovať podrobnosti o špecifických výsledkoch dosiahnutých vďaka nápravným opatreniam zavedeným podľa uvedeného článku 2 ods. 2.

Článok 4

Ak nebude primerane preukázané jedno z opatrení zhrnutých v článku 2 ods. 2 a 3 tohto rozhodnutia alebo ak nebudú poskytnuté stanovené podrobnosti zhrnuté v článku 3 ods. 1 a 2 tohto rozhodnutia, môže Komisia vykonať ďalšie právne kroky.

Článok 5

1.

Toto rozhodnutie je určené British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG, Spojené kráľovstvo.

2.

Toto rozhodnutie sa oznámi Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 15. februára 2006


(1)  Ú. v. ES L 363, 31.12.1976, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 54, 28.2.2005, s. 1.


Korigendá

19.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/7


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru

( Úradný vestník Európskej únie L 178 z 1. júla 2006 )

Na strane 34 v článku 39 prvom odseku:

namiesto:

„Ak rozdiel medzi danou aktivačnou cenou uvedenou v článku 34 pre melasu alebo v článku 36 pre výrobky z cukru a cif dovoznou cenou danej zásielky:“

má byť:

„Ak rozdiel medzi danou aktivačnou cenou uvedenou v článku 34 pre melasu alebo v článku 37 pre výrobky z cukru a cif dovoznou cenou danej zásielky:“


19.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/7


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 965/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 327/98 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže

( Úradný vestník Európskej únie L 176 z 30. júna 2006 )

Na strane 14 v článku 1 ods. 6 písm. b) druhom pododseku:

namiesto:

„Osvedčenie o pôvode sa však nepožaduje v súvislosti s tými časťami kvót, ktoré sa týkajú krajín, pri ktorých sa požaduje dovozná licencia podľa článku 3 tohto nariadenia alebo v prípade ktorých je pôvod označený ako ‚všetky krajiny’.“

má byť:

„Osvedčenie o pôvode sa však nepožaduje v súvislosti s tými časťami kvót, ktoré sa týkajú krajín, pri ktorých sa požaduje vývozná licencia podľa článku 3 tohto nariadenia alebo v prípade ktorých je pôvod označený ako ‚všetky krajiny’.“