ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 247

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
9. septembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1328/2006 z 8. septembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1329/2006 z 8. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretácie 8 a 9 Výboru pre interpretáciu medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRIC) ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2006 z 8. septembra 2006 o úhrade doplatku k doplnku kompenzačnej pomoci v odvetví banánov na rok 2006

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1331/2006 z 8. septembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1332/2006 z 8. septembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 9. septembra 2006

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1333/2006 z 8. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1298/2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1334/2006 z 8. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1299/2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1335/2006 z 8. septembra 2006 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1336/2006 z 8. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

20

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 1/2006 z 2. júna 2006, ktorým sa upresňuje viacročný rámec na obdobie rokov 2008 – 2013 a mení revidovaná dohoda o partnerstve AKT – ES

22

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje predbežné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov v rámci cieľa európska územná spolupráca na obdobie rokov 2007 až 2013 [oznámené pod číslom K(2006) 3473]

26

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov, ktorí zasadajú v Rade zo 17. júla 2006 o prechodnom uplatňovaní internej dohody medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí zasadajú v Rade, o financovaní pomoci Spoločenstva v rámci viacročného finančného rámca na roky 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o prideľovaní finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES

30

Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s dohodou o partnerstve AKT – ES, a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri zmluvy o ES

32

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa stretli na zasadnutí Rady z 10. apríla 2006 o predbežnom vykonávaní Internej dohody, ktorou sa mení a dopĺňa Interná dohoda z 18. septembra 2000 o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní Dohody o partnerstve AKT – ES

46

Interná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa stretli na zasadnutí Rady, ktorou sa mení a dopĺňa interná dohoda z 18. septembra 2000 o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní dohody o partnerstve AKT – ES

48

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1328/2006

z 8. septembra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. septembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 8. septembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

86,4

999

86,4

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

94,6

999

94,6

0805 50 10

388

58,6

524

53,1

528

57,3

999

56,3

0806 10 10

052

77,9

220

135,2

400

177,1

624

118,8

804

95,7

999

120,9

0808 10 80

388

90,6

400

91,2

508

83,5

512

90,9

528

59,3

720

81,1

800

148,9

804

93,6

999

92,4

0808 20 50

052

114,7

388

101,1

720

60,3

999

92,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

115,1

999

115,1

0809 40 05

052

102,6

066

61,0

098

41,6

624

149,5

999

88,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1329/2006

z 8. septembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretácie 8 a 9 Výboru pre interpretáciu medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRIC)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1725/2003 (2) boli prijaté niektoré medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 14. septembru 2002.

(2)

Dňa 12. januára 2006 Výbor pre interpretáciu medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRIC) uverejnil interpretáciu 8 IFRIC Rozsah štandardu IFRS 2. V interpretácii 8 IFRIC sa vysvetľuje, že účtovný štandard Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2 Platba na základe podielov sa vzťahuje na opatrenia, v rámci ktorých účtovná jednotka uskutoční platbu na základe podielov za zjavne nulovú alebo neprimeranú protihodnotu.

(3)

Dňa 1. marca 2006 Výbor pre interpretáciu medzinárodných štandardov finančného výkazníctva uverejnil interpretáciu 9 IFRIC Prehodnocovanie vložených derivátov. V tejto interpretácii sa vysvetľujú niektoré aspekty účtovania vložených derivátov podľa IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie.

(4)

Konzultácia s expertnou skupinou (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že interpretácie 8 a 9 IFRIC spĺňajú technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1725/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1725/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Interpretácia 8 Výboru pre interpretáciu medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRIC) Rozsah štandardu IFRS 2 sa vkladá, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.

Interpretácia 9 IFRIC Prehodnocovanie vložených derivátov sa vkladá, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.   Všetky spoločnosti začnú uplatňovať interpretáciu 8 IFRIC podľa prílohy k tomuto nariadeniu najneskôr od prvého dňa svojho finančného roku 2006 s výnimkou spoločností s termínom začiatku finančného roku v januári, februári, marci alebo apríli, ktoré začnú interpretáciu 8 IFRIC uplatňovať najneskôr od prvého dňa svojho finančného roku 2007.

2.   Všetky spoločnosti začnú uplatňovať interpretáciu 9 IFRIC podľa prílohy k tomuto nariadeniu najneskôr od prvého dňa svojho finančného roku 2006 s výnimkou spoločností s termínom začiatku finančného roku v januári, februári, marci, apríli alebo máji, ktoré začnú interpretáciu 9 IFRIC uplatňovať najneskôr od prvého dňa svojho finančného roku 2007.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. septembra 2006

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 261, 13.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 708/2006 (Ú. v. EÚ L 122, 9.5.2006, s. 19).


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDY FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA

IFRIC 8

Interpretácia 8 IFRIC Rozsah štandardu IFRS 2

IFRIC 9

Interpretácia 9 IFRIC Prehodnocovanie vložených derivátov

„Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie možno získať od IASB na adrese: www.iasb.org“.

INTERPRETÁCIA 8 VÝBORU IFRIC

Rozsah štandardu IFRS 2

Referenčné dokumenty

IAS 8 Účtovné politiky, Zmeny v účtovných odhadoch a chybách

IFRS 2 Platba na základe podielov

Súvislosti

1.

Štandard IFRS 2 sa vzťahuje na platobné transakcie na základe podielov, v rámci ktorých účtovné jednotky prijímajú alebo nadobúdajú tovar alebo služby. „Tovar“ zahŕňa zásoby, spotrebný materiál, nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, nehmotný majetok a iný nefinančný majetok (IFRS 2, odsek 5). Takže štandard IFRS 2 sa okrem osobitných transakcií vylúčených z jeho rozsahu vzťahuje na všetky transakcie, v rámci ktorých účtovná jednotka prijíma nefinančné aktíva alebo služby ako protihodnotu za emisiu majetkových nástrojov účtovnej jednotky. Štandard IFRS 2 sa taktiež vzťahuje na transakcie, v rámci ktorých účtovnej jednotke v súvislosti s prijatým tovarom alebo službami vznikajú záväzky, ktoré vychádzajú z ceny (alebo hodnoty) podielov účtovnej jednotky alebo iných majetkových nástrojov účtovnej jednotky.

2.

V niektorých prípadoch však môže byť zložité preukázať, že sa tovar alebo služby prijali (alebo prijmú). Účtovná jednotka môže napríklad darovať podiely charitatívnej organizácii za nulovú protihodnotu. Obvykle nemožno identifikovať konkrétny tovar alebo služby prijaté ako plnenie za takúto transakciu. Podobná situácia môže vzniknúť v rámci transakcií s inými zmluvnými stranami.

3.

V štandarde IFRS 2 sa vyžaduje, aby sa hodnota transakcií, v rámci ktorých sa uskutočňujú platby na základe podielov v prospech zamestnancov, určovala podľa reálnej hodnoty platieb na základe podielov ku dňu poskytnutia (IFRS 2, odsek 11) (1). Nevyžaduje sa však, aby účtovná jednotka priamo určovala reálnu hodnotu prijatých služieb zamestnancov.

4.

Pre transakcie, v rámci ktorých sa platby na základe podielov uskutočňujú v prospech iných zmluvných strán ako zamestnanci, sa v štandarde IFRS 2 špecifikuje vyvrátiteľný predpoklad, že reálnu hodnotu prijatého tovaru alebo služieb možno hodnoverne odhadnúť. V takejto situácii sa v štandarde IFRS 2 vyžaduje, aby sa hodnota transakcie určovala podľa reálnej hodnoty tovaru alebo služieb ku dňu, v ktorom účtovná jednotka tovar prijala alebo zmluvná strana službu poskytla (IFRS 2, odsek 13). Takže sa v zásade predpokladá, že účtovná jednotka je schopná identifikovať tovar alebo služby prijaté od iných zmluvných strán ako zamestnanci. Z toho vyplýva otázka, či IFRS možno uplatniť, ak nejde o identifikovateľný tovar alebo služby. Čo nastoluje ďalšiu otázku: ak účtovná jednotka uskutočnila platbu na základe podielov a (prípadná) identifikovateľná prijatá protihodnota má nižšiu hodnotu ako reálna hodnota platby na základe podielov, znamená to, že sa tovar alebo služby prijali, aj keď nie sú konkrétne identifikované, a teda že sa uplatní štandard IFRS 2?

5.

Treba uviesť, že pojem „reálna hodnota platby na základe podielov“ sa vzťahuje na reálnu hodnotu príslušnej konkrétnej platby na základe podielov. Právne predpisy štátu môžu napríklad od účtovných jednotiek vyžadovať, aby časť svojich podielov emitovali pre štátnych príslušníkov konkrétnej krajiny, pričom ich možno previesť len na iných štátnych príslušníkov tejto krajiny. Takéto obmedzenie prevodu môže mať vplyv na reálnu hodnotu príslušných podielov, takže tieto podiely môžu mať reálnu hodnotu nižšiu ako reálna hodnota inak rovnakých podielov, s ktorými sa nespájajú takéto obmedzenia. Ak by sa teda otázka z odseku 4 nastolila v súvislosti s obmedzenými podielmi, pojem „reálna hodnota platby na základe podielov“ by sa vzťahoval na reálnu hodnotu obmedzených podielov, nie na reálnu hodnotu iných, neobmedzených podielov.

Rozsah pôsobnosti

6.

Štandard IFRS 2 sa vzťahuje na transakcie, v rámci ktorých účtovná jednotka alebo akcionári účtovnej jednotky poskytli majetkové nástroje (2) alebo im vznikol záväzok previesť hotovosť alebo iné aktíva za hodnotu, ktorá vychádza z ceny (alebo hodnoty) podielov účtovnej jednotky alebo iných majetkových nástrojov účtovnej jednotky. Táto interpretácia sa vzťahuje na také transakcie, pri ktorých je identifikovateľná prijatá protihodnota (alebo protihodnota, ktorá sa má prijať) účtovnou jednotkou, vrátane (prípadnej) hotovosti a reálnej hodnoty identifikovateľnej nepeňažnej protihodnoty, nižšia ako reálna hodnota poskytnutých majetkových nástrojov alebo vzniknutých záväzkov. Táto interpretácia sa však nevzťahuje na transakcie vyňaté z rozsahu štandardu IRFS 2 v súlade s odsekmi 3 až 6 tohto štandardu.

Predmet

7.

Predmetom interpretácie je otázka, či sa štandard IFRS 2 vzťahuje na transakcie, v ktorých účtovná jednotka nemôže konkrétne identifikovať niektoré alebo všetky prijaté tovary alebo služby.

Konsenzus

8.

Štandard IFRS 2 sa vzťahuje na konkrétne transakcie, v rámci ktorých sa prijme tovar alebo služby, ako sú transakcie, v rámci ktorých účtovná jednotka prijme tovar alebo služby ako protihodnotu za majetkové nástroje účtovnej jednotky. Zahŕňa transakcie, pri ktorých účtovná jednotka nemôže konkrétne identifikovať niektoré alebo všetky prijaté tovary alebo služby.

9.

Ak nebol prijatý konkrétne identifikovateľný tovar alebo služba, môžu iné skutočnosti naznačovať, že tovar alebo služby boli (alebo budú) prijaté, pričom vtedy sa uplatní štandard IRFS 2. Najmä ak je (prípadná) identifikovateľná prijatá protihodnota nižšia ako reálna hodnota poskytnutého majetkového nástroja alebo vzniknutého záväzku, obvykle to naznačuje, že bola (bude) prijatá iná protihodnota (tzn. neidentifikovateľný tovar alebo služby).

10.

Účtovná jednotka určuje hodnotu identifikovateľného prijatého tovaru alebo služieb v súlade so štandardom IRFS 2.

11.

Účtovná jednotka určuje hodnotu neidentifikovateľného prijatého tovaru alebo služieb (alebo takých, ktoré sa majú prijať) ako rozdiel medzi reálnou hodnotou platby na základe podielov a reálnou hodnotou akéhokoľvek identifikovateľného prijatého tovaru alebo služieb (alebo takých, ktoré sa majú prijať).

12.

Účtovná jednotka určuje hodnotu neidentifikovateľného prijatého tovaru alebo služieb ku dňu poskytnutia. V prípade hotovostných transakcií sa však hodnota záväzku opätovne určuje vždy ku dňu vykazovania, pokiaľ sa záväzok úplne nevyrovná.

Dátum nadobudnutia účinnosti

13.

Účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu v ročnom účtovnom období, ktoré sa začína 1. mája 2006 alebo neskôr. Podporuje sa skoršie uplatňovanie. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu v období, ktoré sa začalo pred 1. májom 2006, musí túto skutočnosť oznámiť.

Prechodné ustanovenia

14.

Účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu retrospektívne v súlade s požiadavkami IAS 8, podľa prechodných ustanovení štandardu IRFS 2.

INTERPRETÁCIA 9 VÝBORU IFRIC

Prehodnocovanie vložených derivátov

Referenčné dokumenty

IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

IFRS 1 Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

IFRS 3 Podnikové kombinácie

Súvislosti

1.

V štandarde IAS 39 ods. 10 sa opisuje vložený derivát ako „zložka hybridného (kombinovaného) nástroja, ktorá taktiež zahŕňa nederivátovú základnú zmluvu – s takým účinkom, že niektoré hotovostné toky kombinovaných nástrojov sa menia podobným spôsobom ako samostatný derivát“.

2.

V štandarde IAS 39 ods. 11 sa vyžaduje, aby sa vložený derivát vykazoval oddelene od základnej zmluvy a účtoval sa ako derivát, výlučne len ak:

a)

ekonomická charakteristika a riziko vloženého derivátu nie sú úzko prepojené s ekonomickou charakteristikou a rizikom základnej zmluvy;

b)

samostatný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát spĺňa definíciu derivátu; a

c)

hybridný (kombinovaný) nástroj sa neúčtuje v reálnej hodnote, pričom by sa zmeny reálnej hodnoty vykazovali ako zisk alebo strata (tzn. derivát, ktorý sa vkladá do finančného aktíva alebo finančného pasíva v reálnej hodnote prostredníctvom zisku alebo straty, sa nevykazuje oddelene).

Rozsah

3.

S výhradou odsekov 4 a 5 sa táto interpretácia uplatňuje na všetky vložené deriváty v rozsahu štandardu IAS 39.

4.

V tejto interpretácii sa neupravujú otázky preceňovania vyplývajúce z prehodnocovania vložených derivátov.

5.

V tejto interpretácii sa neupravuje akvizícia zmlúv s vloženými derivátmi v podnikovej kombinácii ani ich možné prehodnotenie ku dňu akvizície zmluvy.

Predmet

6.

V štandarde IAS 39 sa nariaďuje, aby účtovná jednotka, keď sa prvý raz stane zmluvnou stranou, zhodnotila, či sa nevyžaduje, aby sa niektorý vložený derivát uvedený v zmluve vykazoval oddelene od základnej zmluvy a účtoval ako derivát podľa tohto štandardu. Táto interpretácia sa vzťahuje na tieto otázky:

a)

Vyžaduje sa v štandarde IAS 39, aby sa takéto hodnotenie vykonalo len vtedy, keď sa účtovná jednotka stane zmluvnou stranou, alebo treba takéto hodnotenie opakovať počas trvania zmluvy?

b)

Mal by prvouplatňovateľ vykonať hodnotenie na základe podmienok, ktoré platili, keď sa prvý raz stal zmluvnou stranou, alebo podľa podmienok platných vtedy, keď prvý raz prijal štandardy IFRS?

Konsenzus

7.

Keď sa účtovná jednotka prvý raz stane zmluvnou stranou, zhodnotí, či je potrebné vykazovať vložený derivát oddelene od základnej zmluvy a účtovať ho ako derivát. Následné prehodnocovanie sa zakazuje, pokiaľ nenastane zmena v zmluvných podmienkach, ktorá výrazným spôsobom zmení hotovostné toky, ktoré by sa inak vyžadovali na základe zmluvy. V takom prípade sa prehodnotenie vyžaduje. Účtovná jednotka určí, či je zmena hotovostných tokov výrazná, tak, že posúdi rozsah zmeny očakávaných budúcich hotovostných tokov spojených s vloženým derivátom, základnej zmluvy alebo oboch, a či je táto zmena významná vo vzťahu k hotovostným tokom pôvodne očakávaným podľa zmluvy.

8.

Prvouplatňovateľ zhodnotí, či treba vložený derivát vykázať oddelene od základnej zmluvy a účtovať ho ako derivát na základe podmienok, ktoré platili ku dňu, keď sa prvouplatňovateľ prvý raz stal zmluvnou stranou, alebo ku dňu prehodnotenia potrebného podľa odseku 7, podľa toho, ktorý termín je neskorší.

Dátum nadobudnutia účinnosti a prechodné ustanovenie

9.

Účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu v ročnom účtovnom období, ktoré sa začína 1. júna 2006. Podporuje sa skoršie uplatňovanie. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu v období, ktoré sa začalo pred 1. júnom 2006, musí túto skutočnosť oznámiť. Táto interpretácia sa uplatňuje retrospektívne.


(1)  Podľa štandardu IFRS 2 všetky odkazy na zamestnancov zahŕňajú ostatné účtovné jednotky, ktoré poskytujú podobné služby.

(2)  Tieto nástroje zahŕňajú majetkové nástroje účtovnej jednotky, materskej spoločnosti účtovnej jednotky a iných účtovných jednotiek v rovnakej skupine, ktorej členom je aj daná účtovná jednotka.


9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1330/2006

z 8. septembra 2006

o úhrade doplatku k doplnku kompenzačnej pomoci v odvetví banánov na rok 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 404/93 z 13. februára 1993 o spoločnej organizácii trhu s banánmi (1), a najmä na jeho článok 14,

keďže:

(1)

Článkom 4 nariadenia Komisie (EHS) č. 1858/93 z 9. júla 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 404/93 v súvislosti s plánom pomoci na kompenzáciu straty výnosov z predaja v odvetví banánov (2), sa ustanovujú podmienky na úhradu preddavkov kompenzačnej pomoci.

(2)

Článkom 2 nariadenia Komisie (ES) č. 833/2006 z 2. júna 2006, ktorým sa stanovuje výška kompenzačnej pomoci pre banány vypestované a predané v Spoločenstve počas roka 2005, ako aj jednotková výška preddavkov na rok 2006 (3), sa stanovila výška každého preddavku pre banány predávané v roku 2006 na 4,13 EUR na 100 kilogramov.

(3)

Na to, aby sa zohľadnil vývoj cien na trhu Spoločenstva v porovnaní s rokom 2005 a vplyv tohto vývoja na finančnú situáciu pestovateľov banánov v Spoločenstve, je opodstatnené ustanoviť úhradu doplnku k preddavku, ktorý sa má vyplatiť pre množstvá predávané v Spoločenstve v roku 2006 bez toho, aby bola dotknutá úroveň kompenzačnej pomoci, ktorá sa stanoví neskôr podľa článku 12 nariadenia (EHS) č. 404/93 a ustanovení nariadenia (EHS) č. 1858/93. Je potrebné ustanoviť, že táto úhrada doplnku k preddavkom podlieha zloženiu zábezpeky v súlade s článkom 4 nariadenia (EHS) č. 1858/93.

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre banány,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Producentské členské štáty zaplatia doplnok k preddavkom kompenzačnej pomoci ustanovenej v článku 12 nariadenia (EHS) č. 404/93 na rok 2006 vo výške 7,13 EUR na 100 kilogramov pre množstvá predávané v Spoločenstve v roku 2006.

Tento doplnok k preddavkom sa vyplatí za predávané množstvá, na ktoré bola podaná žiadosť o preddavky kompenzačnej pomoci na rok 2006.

K žiadosti o úhradu doplnku k preddavkom treba priložiť dôkaz o zložení zábezpeky vo výške 3,57 EUR na 100 kilogramov.

Úhrada pre banány predávané počas prvého polroka 2006 sa vykoná do dvoch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. septembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 47, 25.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 170, 13.7.1993, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 789/2005 (Ú. v. EÚ L 132, 26.5.2005, s. 13).

(3)  Ú. v. EÚ L 150, 3.6.2006, s. 9.


9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1331/2006

z 8. septembra 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2006/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1002/2006 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1297/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. septembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 6.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 9. septembra 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

22,86

4,87

1701 11 90 (1)

22,86

10,10

1701 12 10 (1)

22,86

4,68

1701 12 90 (1)

22,86

9,67

1701 91 00 (2)

31,62

9,42

1701 99 10 (2)

31,62

4,90

1701 99 90 (2)

31,62

4,90

1702 90 99 (3)

0,32

0,34


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1332/2006

z 8. septembra 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 9. septembra 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 odsek 1,

keďže:

(1)

Dovozné clá na obilniny boli stanovené nariadením Komisie (ES) č. 1296/2006 (3).

(2)

Článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1249/96 predpokladá, že ak sa priemer vypočítaných dovozných ciel v priebehu doby ich uplatňovania odchýli o 5 EUR/t od stanoveného cla, vykoná sa ich úprava. K tejto odchýlke došlo. Preto je potrebné upraviť dovozné clá určené v nariadení (ES) č. 1296/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 1296/2006 sa nahrádzajú prílohami I a II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. septembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 29.9.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1315/2006 (Ú. v. EÚ L 240, 2.9.2006, s. 3).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 9. septembra 2006

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

12,96

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

47,36

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

47,36

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

17,95


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav [článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96] môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

(31.8.2006–7.9.2006)

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

141,69 (3)

68,49

158,20

148,20

128,20

113,76

Prémia v zálive (EUR/t)

22,34

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

21,76

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 24,61 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 30,31 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1333/2006

z 8. septembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1298/2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Vývozné náhrady na výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 318/2006 sú stanovené od 1. septembra 2006 nariadením Komisie (ES) č. 1298/2006 (2).

(2)

Vzhľadom na ďalšie informácie, ktoré má Komisia k dispozícii, týkajúce sa najmä zmeneného pomeru cien na vnútornom a svetovom trhu, je potrebné upraviť súčasne platné vývozné náhrady.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1298/2006 by sa teda malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1298/2006 sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. septembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1325/2006 (Ú. v. EÚ L 246, 8.9.2006, s. 3).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania od 9. septembra 2006 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2842

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2842

Póznamka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa uplatňuje na surový cukor s výťažnosťou 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odlišuje od 92 %, uplatniteľná suma náhrady sa vynásobí pri každej dotknutej vývoznej operácii prevodným činiteľom, ktorý sa získa vydelením výťažnosti vyvezeného surového cukru, ktorá sa vypočíta podľa ustanovení bodu III ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006, číslom 92.


9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1334/2006

z 8. septembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1299/2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Vývozné náhrady za výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c), d) a g) nariadenia (ES) č. 318/2006 sú stanovené od 1. septembra 2006 nariadením Komisie (ES) č. 1299/2006 (2).

(2)

Vzhľadom na ďalšie informácie, ktoré má Komisia k dispozícii, týkajúce sa najmä zmeneného pomeru cien na vnútornom a svetovom trhu, je potrebné upraviť v súčasnosti platné vývozné náhrady.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1299/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1299/2006 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. septembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 10.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania uplatniteľné od 9. septembra 2006 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

28,42

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

28,42

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2842

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

28,42

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2842

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2842

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2842 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

28,42

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2842

Poznámka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa neuplatňuje na výrobky určené v bode 2 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1335/2006

z 8. septembra 2006

o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 936/97 zo dňa 27. mája 1997 ustanovujúce otvorenie a spôsob riadenia colných dovozných kvót pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a pre mrazené byvolie mäso (2),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 936/97 ustanovuje v článku 4 a 5 podmienky pre žiadosti a udelenie dovozných certifikátov pre mäsá uvedené v článku 2 pism. f).

(2)

Nariadenie (ES) č. 936/97 v článku 2 pism. f) stanovilo množstvo čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa vysokej kvality, ktoré zodpovedá definíciám ustanoveným v tom istom nariadení, ktoré je možné dovážať za zvláštnych podmienok v období od 1. júla 2006 do 30. júna 2007 na 11 500 ton.

(3)

Je potrebné pripomenúť, že certifikáty uvedené v tomto nariadení sa môžu používať počas celej doby ich platnosti len pri splnení podmienok existujúcich v oblasti veterinárnej hygieny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každej žiadosti o dovozný certifikát, predloženej v období od 1. do 5. septembra 2006 pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality, uvedené v článku 2 pism. f) nariadenia (ES) č. 936/97 sa vyhovie v plnom rozsahu.

2.   Žiadosti o certifikáty je možné predkladať v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 936/97 počas prvých piatich dní mesiaca októbra 2006 pre množstvo 3 310,168 ton.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. septembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 137, 28.5.1997, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 408/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 3).


9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1336/2006

z 8. septembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 písm. a) a ods. 4,

keďže:

(1)

Sadzba náhrad platná od 1. septembra 2006 pre výrobky uvedené v prílohe, vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve, bola stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1303/2006 (2).

(2)

Z uplatňovania pravidiel a kritérií obsiahnutých v nariadení (ES) č. 1303/2006 na údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vyplýva, že v súčasnosti platné vývozné náhrady by mali byť pozmenené podľa prílohy tohto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzba náhrady stanovená nariadením (ES) č. 1303/2006 sa týmto upravuje podľa jeho prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 9. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. septembra 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 25.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 9. septembra 2006 na určité výrobky zo sektora cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

28,42

28,42


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnost'ou od 1. decembra 2005 na vývozy do Rumunska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/22


ROZHODNUTIE RADY MINISTROV AKT – ES č. 1/2006

z 2. júna 2006,

ktorým sa upresňuje viacročný rámec na obdobie rokov 2008 – 2013 a mení revidovaná dohoda o partnerstve AKT – ES

(2006/608/ES)

RADA MINISTROV AKT – ES,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) a revidovanú v Luxemburgu 25. júna 2005 (2) (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – ES“), a najmä na odsek 3 jej prílohy Ia,

keďže:

(1)

Príloha Ia k dohode o partnerstve AKT – ES o viacročnom finančnom rámci pre spoluprácu podľa dohody o partnerstve AKT – ES na obdobie po 9. európskom rozvojovom fonde (ERF) uvádza, že Európska únia zachová svoje úsilie o pomoc štátom AKT podľa dohody o partnerstve AKT – ES aspoň na rovnakej úrovni ako 9. ERF zvýšenú o vplyvy inflácie, hospodárskeho rastu EÚ a jej rozšírenia o desať nových členských štátov v roku 2004, ale neuvádza presné obdobie, na ktoré sa má vzťahovať (päť alebo šesť rokov), sumu ani nástroj financovania (všeobecný rozpočet alebo nový ERF).

(2)

Pri ukončení rokovaní o revízii dohody o partnerstve AKT – ES v Bruseli 23. februára 2005 sa EÚ zaviazala čo najskôr navrhnúť presnú sumu, ako aj obdobie uplatňovania dohody.

(3)

Európska rada zo 16. decembra 2005 rozhodla o presnom období, ktoré sa pokryje (šesť rokov), sume (22 682 miliónov EUR v bežných cenách) a nástroji financovania (10. ERF).

(4)

Skupina štátov AKT by mala byť naďalej oprávnená získavať dodatočné zdroje v rámci iných finančných nástrojov, ako sa ustanovuje v zodpovedajúcich nástrojoch v súlade s vyhlásením XV, ktoré tvorí prílohu k dohode o partnerstve AKT – ES. Pokiaľ skupina štátov AKT prispieva prostredníctvom ERF na medzinárodné alebo medziregionálne iniciatívy ERF, mala by sa zabezpečiť viditeľnosť tohto príspevku,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rada ministrov AKT – ES schvaľuje zmeny v Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 a revidovanej v Luxemburgu 25. júna 2005, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Port Moresby 2. júna 2006

Za Radu ministrov AKT – ES

predseda

O. ROJAS


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 26.


PRÍLOHA

Do dohody o partnerstve AKT – ES sa vkladá táto príloha:

„PRÍLOHA Ib

Viacročný finančný rámec na obdobie rokov 2008 – 2013

1.

Na účely stanovené v tejto dohode a na obdobie začínajúce 1. januárom 2008 je celková suma finančnej pomoci skupine štátov AKT v rámci tohto finančného rámca stanovená vo výške 23 966 miliónov EUR, ako je uvedené v bodoch 2 a 3.

2.

Suma 21 966 miliónov EUR v rámci 10. Európskeho rozvojového fondu (ERF) sa sprístupní dňom nadobudnutia účinnosti viacročného finančného rámca. Medzi nástroje spolupráce sa rozdelí nasledovným spôsobom:

a)

17 766 miliónov EUR na financovanie národných a regionálnych orientačných programov. Tento finančný balík bude slúžiť na financovanie:

i)

národných orientačných programov skupiny štátov AKT v súlade s článkami 1 až 5 prílohy IV k tejto dohode o vykonávacích a riadiacich postupoch,

ii)

regionálnych orientačných programov na podporu regionálnej a medziregionálnej spolupráce a integrácie skupiny štátov AKT v súlade s článkami 6 až 11, článkom 13 ods. 1 a článkom 14 prílohy IV k tejto dohode o vykonávacích a riadiacich postupoch;

b)

2 700 miliónov EUR na financovanie spolupráce v rámci AKT a medziregionálnej spolupráce mnohých alebo všetkých štátov AKT v súlade s článkom 12, článkom 13 ods. 1 a článkom 14 prílohy IV k tejto dohode o vykonávacích a riadiacich postupoch. Táto suma zahŕňa aj štrukturálnu podporu spoločných inštitúcií: CDE a CTA, ktoré sú uvedené v prílohe III k tejto dohode a kontrolované v súlade s pravidlami a postupmi ustanovenými v uvedenej prílohe, a spoločného parlamentného zhromaždenia uvedeného v článku 17 tejto dohody. Táto suma sa vzťahuje aj pokrytie prevádzkových výdavkov sekretariátu AKT uvedených v bodoch 1 a 2 protokolu 1 k tejto dohode;

c)

1 500 miliónov EUR na financovanie investičného nástroja v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe II („Podmienky financovania“) k tejto dohode, táto suma obsahuje doplnkový príspevok vo výške 1 100 miliónov EUR ku zdrojom investičného nástroja riadeného ako revolvingový fond a 400 miliónov EUR vo forme grantov na financovanie dotácií úrokových sadzieb ustanovených v článkoch 2 a 4 uvedenej prílohy počas trvania 10. ERF.

3.

Operácie financované v rámci investičného nástroja vrátane dotácií úrokových sadzieb s ním spojených spravuje Európska investičná banka (EIB). EIB poskytne vo forme pôžičiek z vlastných zdrojov sumu do výšky 2 000 miliónov EUR ako doplnok k 10. ERF. Tieto zdroje sa poskytujú na účely uvedené v prílohe II k tejto dohode v súlade s podmienkami stanovenými v štatúte EIB a príslušnými ustanoveniami o podmienkach financovania investícií vymedzenými v uvedenej prílohe. Všetky ostatné finančné prostriedky v rámci tohto viacročného finančného rámca spravuje Komisia.

4.

Zostatky z 9. ERF a z predchádzajúcich ERF sa nesmú prideliť po 31. decembri 2007 alebo po dátume nadobudnutia účinnosti tohto viacročného finančného nástroja, pokiaľ bude neskorší, rovnako ani sumy, ktorých viazanosť na projekty v rámci týchto prostriedkov sa po tomto dátume rušila, pokiaľ Rada Európskej únie jednomyseľne nerozhodne inak, s výnimkou zostatkov a prostriedkov, ktorých viazanosť na systém zaručujúci stabilizáciu príjmov z vývozu primárnych poľnohospodárskych produktov (STABEX) v rámci ERF predchádzajúcich 9. ERF sa po tomto dátume zrušila, a zostatkov súm a úhrad pridelených na financovanie investičného nástroja s výnimkou súvisiacich dotácií úrokových sadzieb, ktoré budú prevedené do 10. ERF, kde budú využité v súlade s podmienkami stanovenými v tejto revidovanej dohode. Tieto finančné prostriedky, ktoré budú viazané po 31. decembri 2007 až do nadobudnutia platnosti súčasnej dohody, ako sa uvádza vyššie, sa použijú výlučne na to, aby pomohli zabezpečiť EÚ riadnu správu, a na pokrytie nákladov súvisiacich s prebiehajúcimi projektmi až do nadobudnutia platnosti 10. ERF.

5.

Celková suma tohto viacročného finančného rámca sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2013. Finančné prostriedky 10. ERF s výnimkou súm vyčlenených na financovanie investičného nástroja, okrem súvisiacich dotácií úrokových sadzieb, sa po 31. decembri 2013 prestanú viazať, pokiaľ Rada Európskej únie na návrh Komisie nerozhodne jednomyseľne inak.

6.

Výbor veľvyslancov AKT – ES konajúci v mene Rady ministrov AKT – ES môže prijať v rámci celkovej sumy viacročného finančného rámca vhodné opatrenia s cieľom splniť požiadavky programovania v rámci jedného z finančných balíkov uvedených v bode 2 vrátane prerozdelenia prostriedkov medzi jednotlivými finančnými balíkmi.

7.

Strany uskutočnia preskúmanie výkonnosti a vyhodnotia stupeň realizácie záväzkov a úhrad, ako aj výsledkov a vplyvov poskytnutej pomoci. Toto preskúmanie sa uskutoční na základe návrhu, ktorý pripraví Komisia v roku 2010. Toto preskúmanie prispeje k rozhodnutiu o sume pridelenej na finančnú spoluprácu po roku 2013.

8.

Ktorýkoľvek členský štát môže poskytnúť Komisii alebo EIB dobrovoľné príspevky na podporu cieľov dohody o partnerstve AKT – ES. Členské štáty tiež môžu spolufinancovať projekty alebo programy, napríklad v rámci osobitných iniciatív riadených Komisiou alebo EIB. Vlastníctvo AKT v prípade takýchto iniciatív musí byť zaručené.“


VYHLÁSENIA

Vyhlásenia k viacročnému finančnému rámcu na obdobie rokov 2008 – 2013, na ktorom sa dohodla Rada ministrov AKT – ES na svojom 31. zasadnutí v Port Moresby v Papue-Novej Guinei 1. a 2. júna 2006

1.   Dohody o hospodárskom partnerstve: Vyhlásenie EÚ:

Cieľom dohôd o hospodárskom partnerstve ako rozvojových nástrojov je podporovať hladkú a postupnú integráciu štátov AKT do svetového hospodárstva, a to najmä využitím potenciálu regionálnej integrácie a obchodu medzi južnými regiónmi v plnom rozsahu.

Komisia opätovne potvrdzuje, že je dôležité, aby sa v záujme ucelenej regionálnej integrácie a reforiem sektorovej politiky podnikli ďalšie kroky, a že potreby, ktoré postupne vyplývajú z vykonávania týchto dohôd, sa zohľadnia v programovacom dialógu s AKT o záverečnom preskúmaní 9. ERF a o zdrojoch 10. ERF na obdobie po jeho nadobudnutí účinnosti 1. januára 2008.

Európska únia tiež pripomína svoj záväzok značne zvýšiť pomoc určenú obchodu do roku 2010 ako doplnok k zdrojom z ERF.

2.   Prostriedky so zrušenou viazanosťou: Vyhlásenie Spoločenstva:

Na základe preskúmania výsledkov v roku 2010 a na základe návrhu Komisie zváži Rada Európskej únie jednomyseľné rozhodnutie o prevode finančných prostriedkov, ktorých viazanosť v rámci projektov AKT financovaných z 9. a predchádzajúcich ERF sa zrušila, do rezerv 10. ERF. Vzhľadom na dôležitosť rozvojových cieľov dohôd o hospodárskom partnerstve sa Rada Európskej únie pri svojom zvažovaní zameria aj na ďalšiu podporu nákladov štrukturálnych úprav a iných rozvojových potrieb pri vykonávaní týchto dohôd.

3.   Dotácie úrokových sadzieb: Vyhlásenie Spoločenstva:

EIB uznáva, že s cukrovými reformami ES sa pre krajiny protokolu o cukre spájajú vysoké náklady na prispôsobenie, a preto sa pokúsi nasmerovať časť zdrojov investičného nástroja a svojich vlastných zdrojov na investície do sektora cukru krajín protokolu o cukre AKT. V relevantných prípadoch sa zmobilizuje suma do 100 miliónov EUR na základe kritérií oprávnenosti uvedených v prílohe II k Dohode z Cotonou z prostriedkov na granty na financovanie dotácií úrokových sadzieb podľa odseku 2 písm. c) prílohy Ib Dohody z Cotonou.


Komisia

9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2006,

ktorým sa stanovuje predbežné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov v rámci cieľa európska územná spolupráca na obdobie rokov 2007 až 2013

[oznámené pod číslom K(2006) 3473]

(2006/609/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia pre Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fonde (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa bodu c) článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa cieľ európska územná spolupráca zameriava na posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív a nadnárodnej spolupráce prostredníctvom činností prispievajúcich k integrovanému územnému rozvoju prepojenému s prioritami Spoločenstva.

(2)

Podľa bodu c) článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 Európsky fond pre regionálny rozvoj prispieva k dosiahnutiu cieľov uvedených v bode c) článku 3 ods. 2 tohto nariadenia.

(3)

Podľa článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 2,52 % viazaných rozpočtových prostriedkov dostupných z fondov počas rokov 2007 až 2013 sa pridelí cieľu európska územná spolupráca vrátane 73,86 % na financovanie cezhraničnej spolupráce a 20,95 % na financovanie nadnárodnej spolupráce.

(4)

Je dôležité pristúpiť k predbežnému rozdeleniu zdrojov, ktoré majú byť pridelené cieľu európska územná spolupráca podľa členských štátov. Podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 by sa tak malo stať v súlade s kritériami a metodikou uvedenou v prílohe II nariadenia (ES) č. 1083/2006.

(5)

Piaty odsek prílohy II nariadenia (ES) č. 1083/2006 ustanovuje metódu prideľovania dostupných prostriedkov členským štátom a regiónom, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti k fondom podľa odsekov 1 a 2 článku 7 tohto nariadenia.

(6)

Odsek 7 prílohy II nariadenia (ES) č. 1083/2006 stanovuje maximálnu úroveň prevodov z fondov každému členskému štátu.

(7)

Odseky 12 až 31 prílohy II nariadenia (ES) č. 1083/2006 stanovujú sumy v určitých osobitných prípadoch na roky 2007 až 2013 vrátane mimoriadneho pridelenia prostriedkov programu PEACE, ktorý sa uplatňuje ako cezhraničný program.

(8)

Podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 1083/2006 0,25 % viazaných rozpočtových prostriedkov dostupných z fondov na roky 2007 až 2013 sa prideľuje na financovanie technickej podpory na podnet Komisie; predbežné rozdelenie podľa členských štátov by teda nemalo zahŕňať sumu viazanú na technickú podporu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predbežné sumy viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov pre regióny, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa európska územná spolupráca, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2 článku 7 nariadenia (ES) č. 1083/2006 vrátane dodatočných súm stanovených v prílohe II tohto rozhodnutia, sú tie, ako je uvedené v tabuľke 1 prílohy.

Ročné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov uvedené v predchádzajúcom odseku je také, ako je uvedené v tabuľke 2 prílohy.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. augusta 2006

Za Komisiu

Danuta HÜBNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.


PRÍLOHA

Predbežné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov členským štátom a regiónom, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa európska územná spolupráca na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

Členský štát

TABUĽKA 1 –

Suma viazaných rozpočtových prostriedkov (EUR, v cenách roku 2004)

Regióny, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti v rámci cieľa európska územná spolupráca

Dodatočné financovanie uvedené v prílohe II nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 podľa odseku:

Cezhraničná spolupráca

Nadnárodná spolupráca

§21

§22

Vnútorná

Prevod ENPI

Prevod IPA

Spolu

België/Belgique

138 683 798

 

 

138 683 798

33 648 858

 

 

Česká republika

244 455 613

 

 

244 455 613

33 227 937

67 403 698

 

Danmark

74 215 963

 

 

74 215 963

17 511 738

 

 

Deutschland

439 092 177

 

 

439 092 177

268 676 193

46 552 473

 

Eesti

33 718 404

8 311 000

 

42 029 404

4 433 962

 

 

Ellada

88 684 278

7 027 000

38 296 000

134 007 278

35 790 788

15 983 389

 

España

265 276 016

98 434 000

 

363 710 016

132 074 861

 

 

France

562 425 071

10 833 000

 

573 258 071

199 472 091

 

 

Ireland

62 519 179

 

 

62 519 179

12 789 400

 

58 300 347

Italia

397 945 802

54 402 000

103 486 000

555 833 802

186 182 745

8 414 488

 

Kypros

19 762 948

317 000

2 000 000

22 079 948

2 329 361

 

 

Latvija

46 828 319

25 380 000

 

72 208 319

7 617 737

 

 

Lietuva

64 395 203

21 417 000

 

85 812 203

11 299 892

 

 

Luxembourg

11 665 819

 

 

11 665 819

1 453 448

 

 

Magyarország

197 927 680

20 630 000

60 570 000

279 127 680

33 090 573

30 382 588

 

Malta

11 525 022

700 000

 

12 225 022

1 289 699

 

 

Nederland

166 380 429

 

 

166 380 429

52 597 106

 

 

Österreich

151 118 200

 

 

151 118 200

26 332 104

50 195 673

 

Polska

332 415 492

153 113 000

 

485 528 492

124 530 090

38 216 394

 

Portugal

53 368 153

586 000

 

53 954 153

33 773 941

 

 

Slovenija

43 336 138

 

23 862 000

67 198 138

6 498 594

18 786 168

 

Slovensko

159 645 924

7 335 000

 

166 980 924

17 560 404

17 065 458

 

Suomi-Finland

54 696 740

35 000 000

 

89 696 740

16 941 695

 

 

Sverige

198 144 807

8 000 000

 

206 144 807

29 072 222

 

 

United Kingdom

306 039 072

 

 

306 039 072

192 941 833

 

141 199 653

Spolu

4 124 266 247

451 485 000

228 214 000

4 803 965 247

1 481 137 272

293 000 329

199 500 000


Členský štát

TABUĽKA 2 –

Ročné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov (EUR, v cenách roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

24 096 228

24 181 322

24 351 512

24 606 795

24 862 078

25 032 266

25 202 455

Česká republika

48 781 994

48 866 024

49 034 084

49 286 174

49 538 264

49 706 324

49 874 384

Danmark

12 831 919

12 876 204

12 964 775

13 097 631

13 230 487

13 319 057

13 407 628

Deutschland

103 586 333

104 265 787

105 624 694

107 663 056

109 701 417

111 060 324

112 419 232

Eesti

6 568 744

6 579 957

6 602 383

6 636 021

6 669 661

6 692 087

6 714 513

Ellada

25 984 211

26 074 722

26 255 744

26 527 278

26 798 811

26 979 833

27 160 856

España

68 774 676

69 108 679

69 776 686

70 778 697

71 780 706

72 448 713

73 116 720

France

107 291 297

107 795 740

108 804 628

110 317 960

111 831 291

112 840 179

113 849 067

Ireland

18 888 311

18 920 654

18 985 340

19 082 369

19 179 398

19 244 084

19 308 770

Italia

104 312 152

104 782 989

105 724 662

107 137 171

108 549 681

109 491 354

110 433 026

Kypros

3 450 858

3 456 749

3 468 531

3 486 203

3 503 875

3 515 656

3 527 437

Latvija

11 285 384

11 304 648

11 343 177

11 400 970

11 458 763

11 497 293

11 535 821

Lietuva

13 697 617

13 726 193

13 783 345

13 869 074

13 954 803

14 011 955

14 069 108

Luxembourg

1 851 602

1 855 278

1 862 629

1 873 656

1 884 682

1 892 034

1 899 386

Magyarország

48 428 927

48 512 610

48 679 975

48 931 023

49 182 070

49 349 435

49 516 801

Malta

1 910 639

1 913 901

1 920 424

1 930 208

1 939 993

1 946 517

1 953 039

Nederland

30 465 429

30 598 440

30 864 465

31 263 503

31 662 541

31 928 566

32 194 591

Österreich

32 111 794

32 178 385

32 311 568

32 511 341

32 711 114

32 844 296

32 977 479

Polska

90 676 181

90 991 104

91 620 952

92 565 722

93 510 492

94 140 339

94 770 186

Portugal

12 007 919

12 093 330

12 264 151

12 520 384

12 776 615

12 947 437

13 118 258

Slovenija

13 110 890

13 127 323

13 160 192

13 209 495

13 258 798

13 291 667

13 324 535

Slovensko

28 528 175

28 572 584

28 661 400

28 794 625

28 927 850

29 016 668

29 105 484

Suomi-Finland

14 970 879

15 013 723

15 099 410

15 227 942

15 356 473

15 442 160

15 527 848

Sverige

33 150 806

33 224 327

33 371 368

33 591 930

33 812 492

33 959 532

34 106 574

United Kingdom

88 457 084

88 945 013

89 920 872

91 384 662

92 848 450

93 824 309

94 800 168

Spolu

945 220 049

948 965 686

956 456 967

967 693 890

978 930 805

986 422 085

993 913 366


Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/30


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ ZASADAJÚ V RADE

zo 17. júla 2006

o prechodnom uplatňovaní internej dohody medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí zasadajú v Rade, o financovaní pomoci Spoločenstva v rámci viacročného finančného rámca na roky 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o prideľovaní finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES

(2006/610/ES)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, KTORÍ ZASADAJÚ V RADE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (ďalej len „Dohoda o partnerstve AKT – ES“) (1) a zmenenú a doplnenú dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (ďalej len „dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve AKT – ES“) (2),

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (Rozhodnutie o pridružení zámoria) (3) (ďalej len „ZKÚ“),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou,

keďže:

(1)

Dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve AKT – ES, zmenená a doplnená v Luxemburgu v roku 2005, nenadobudne platnosť, kým ústavné požiadavky každého členského štátu nebudú splnené v súlade s článkom 93 Dohody o partnerstve AKT – ES.

(2)

Rada ministrov AKT – ES prijala rozhodnutím č. 5/2005 (4) prechodné opatrenia uplatniteľné od dátumu podpísania do dátumu nadobudnutia platnosti zmenenej a doplnenej dohody, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve AKT – ES.

(3)

Členské štáty a Spoločenstvo sa v súlade s článkom 2 rozhodnutia č. 5/2005 vyzývajú, aby prijali primerané kroky s cieľom implementovať prechodné opatrenia.

(4)

Rada ministrov AKT – ES prijala 2. júna 2006 viacročný finančný rámec na roky 2008 – 2013 ako prílohu Ib Dohody o partnerstve AKT – ES.

(5)

Členské štáty, ktoré zasadajú v Rade, dosiahli konsenzus ohľadne internej dohody o financovaní pomoci Spoločenstva štátom AKT a ZKÚ v rámci viacročného finančného rámca na roky 2008 – 2013. Táto dohoda nenadobudne platnosť, kým ju neprijme každý členský štát v súlade so svojimi vlastnými ústavnými požiadavkami.

(6)

Až do nadobudnutia platnosti Internej dohody by sa mali prechodne uplatňovať určité ustanovenia,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Od dátumu prijatia tohto rozhodnutia sa prechodne uplatňujú tieto ustanovenia internej dohody, ktoré sa týkajú desiateho Európskeho rozvojového fondu (ďalej len „ERF“):

1.

Článok 1 ods. 7 v spojení s článkami 8 a 9, pokiaľ Rada prijme konečný plán príspevkov, ktoré majú uhradiť Rumunsko a Bulharsko, ako aj ich konečné váhy hlasov a nové pravidlá týkajúce sa kvalifikovanej väčšiny a blokujúcej menšiny po ich pristúpení k EÚ a v súlade s Internou dohodou.

2.

Článok 10 na účely prijatia vykonávacieho nariadenia a nariadenia o rozpočtových pravidlách a okrem iného na účely zriadenia Výboru ERF ako aj Výboru pre investičný nástroj v spojení s článkom 8 a 9.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Zostáva v platnosti do nadobudnutia účinnosti Internej dohody s výhradou ďalšieho rozhodnutia zástupcov vlád členských štátov o predĺžení jeho uplatňovania.

V Bruseli 17. júla 2006

V mene vlád členských štátov

predseda

E. TUOMIOJA


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27.

(3)  Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 1.


VNÚTORNÁ DOHODA

medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s dohodou o partnerstve AKT – ES, a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri zmluvy o ES

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

po porade s Komisiou,

po porade s Európskou investičnou bankou,

keďže:

(1)

Odsek 3 prílohy Ia k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, ktorá bola podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (1) (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – ES“) sa uvádza, že „o akýchkoľvek požadovaných zmenách viacročného finančného rámca alebo príslušných častí dohody rozhoduje Rada ministrov na základe výnimky z článku 95 tejto dohody“.

(2)

Rada ministrov krajín AKT – ES zasadajúca v Port Moresby (Papua-Nová Guinea) 1. a 2. júna 2006 prijala prílohu Ib k dohode o partnerstve AKT – ES a dohodla sa na stanovení celkovej sumy pomoci Spoločenstva štátom AKT podľa viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v rámci dohody o partnerstve AKT – ES vo výške 21 966 miliónov EUR z 10. Európskeho rozvojového fondu (ďalej len „10. ERF“), do ktorého prispievajú členské štáty.

(3)

Rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (2) (ďalej len „rozhodnutie o pridružení“) je účinné do 31. decembra 2011. Nové rozhodnutie na základe článku 187 zmluvy by sa malo prijať pred uvedeným dátumom. Rada by mala jednomyseľným uznesením na základe návrhu Komisie stanoviť pred 31. decembrom 2007 sumu 286 miliónov EUR z 10. ERF určenú na finančnú pomoc ZKÚ na obdobie rokov 2008 – 2013 pre zámorské krajiny a územia (ďalej len „ZKÚ“), na ktorú sa vzťahuje časť štyri zmluvy.

(4)

V súlade s rozhodnutím zástupcov vlád členských krajín 2005/446/ES zasadajúcich v Rade z 30. mája 2005, ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. európskeho rozvojového fondu (EDF) (3), sa dátum, po ktorom sa prostriedky z 9. ERF spravované Komisiou, dotácie úrokov spravované Európskou investičnou bankou (EIB) a príjmy z úrokov z týchto súm už nemôžu prideľovať, stanovuje na 31. decembra 2007. Tento dátum sa môže podľa potreby prehodnotiť.

(5)

Na účely vykonávania dohody o partnerstve AKT – ES a rozhodnutia o pridružení by sa mal zriadiť 10. ERF a mal by sa stanoviť postup prideľovania finančných prostriedkov a postup prispievania členských štátov do uvedených fondov.

(6)

Na základe správy Komisie by sa v rokoch 2008 – 2009 mali preskúmať všetky aspekty výdavkov a zdrojov Európskej únie.

(7)

Zástupcovia vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, sa dohodli účelovo viazať z 10. ERF sumu 430 miliónov EUR na podporné výdavky, ktoré vzniknú Komisii pri programovaní a vykonávaní ERF.

(8)

Mali by sa stanoviť pravidlá správy finančnej spolupráce.

(9)

Zástupcovia vlád členských štátov, ktorí sa zasadali v Rade 12. septembra 2000, prijali vnútornú dohodu o financovaní a správe pomoci Spoločenstva podľa finančného protokolu k dohode o partnerstve AKT – ES a o poskytovaní finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES (4) (ďalej len „vnútorná dohoda pre 9. ERF“).

(10)

Pri Komisii by sa mal zriadiť výbor zástupcov vlád členských štátov (ďalej len „výbor ERF“) a podobný výbor by sa mal zriadiť pri banke. Mala by sa zosúladiť práca Komisie a EIB pri uplatňovaní dohody o partnerstve AKT – ES so zodpovedajúcimi ustanoveniami rozhodnutia o pridružení.

(11)

Predpokladá sa, že Bulharsko a Rumunsko do 1. januára 2008 vstúpia do EÚ a v súlade so svojimi záväzkami podľa Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska a protokolu k nej budú dodržiavať dohodu o partnerstve AKT – ES a túto vnútornú dohodu.

(12)

Rada a zástupcovia vlád členských štátov, ktorí zasadali v Rade, sa vo svojich záveroch z 24. mája 2005 o urýchlení pokroku smerom k dosiahnutiu cieľov rozvoja milénia zaviazali načas vykonávať a monitorovať Parížsku deklaráciu Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) o účinnosti pomoci, ktorá bola prijatá na fóre na vysokej úrovni 2. marca 2005 v Paríži.

(13)

Mali by sa pripomenúť ciele oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) uvedené vo vyššie uvedených záveroch. Pri vykazovaní výdavkov v rámci ERF členským štátom a výboru OECD pre rozvojovú pomoc by Komisia mala rozlišovať medzi činnosťami v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci a mimo oficiálnej rozvojovej pomoci.

(14)

Rada a zástupcovia vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, Európsky parlament a Komisia prijali 22. decembra 2005 spoločné vyhlásenie o politike rozvoja Európskej únie: Európsky kosenzus (5).

(15)

ERF by mal aj naďalej prioritne poskytovať pomoc najmenej rozvinutým krajinám a ďalším krajinám s nízkymi príjmami.

(16)

Rada 11. apríla 2006 prijala zásadu, podľa ktorej sa má mierový nástroj pre Afriku financovať z vnútorných fondov AKT do výšky 300 miliónov EUR počas počiatočného obdobia rokov 2008 – 2010. V treťom roku sa uskutoční komplexné zhodnotenie, pri ktorom sa preskúmajú spôsoby a možnosti alternatívnych zdrojov financovania v budúcnosti vrátanie finančných prostriedkov SZBP,

SA DOHODLI TAKTO:

KAPITOLA 1

FINANČNÉ ZDROJE

Článok 1

Finančné zdroje 10. ERF

1.   Členské štáty týmto zriaďujú desiaty Európsky rozvojový fond, ďalej len „10. ERF“.

2.   ERF pozostáva zo:

a)

Do sumy vo výške 22 682 miliónov EUR prispeli členské štáty takto:

Členský štát

Kľúč na určenie príspevkov

Príspevok v EUR

Belgicko

3,53

800 674 600

Bulharsko (6)

0,14

31 754 800

Česká republika

0,51

115 678 200

Dánsko

2,00

453 640 000

Nemecko

20,50

4 649 810 000

Estónsko

0,05

11 341 000

Grécko

1,47

333 425 400

Španielsko

7,85

1 780 537 000

Francúzsko

19,55

4 434 331 000

Írsko

0,91

206 406 200

Taliansko

12,86

2 916 905 200

Cyprus

0,09

20 413 800

Lotyšsko

0,07

15 877 400

Litva

0,12

27 218 400

Luxembursko

0,27

61 241 400

Maďarsko

0,55

124 751 000

Malta

0,03

6 804 600

Holandsko

4,85

1 100 077 000

Rakúsko

2,41

546 636 200

Poľsko

1,30

294 866 000

Portugalsko

1,15

260 843 000

Rumunsko (6)

0,37

83 923 400

Slovinsko

0,18

40 827 600

Slovensko

0,21

47 632 200

Fínsko

1,47

333 425 400

Švédsko

2,74

621 486 800

Spojené kráľovstvo

14,82

3 361 472 400

 

 

22 682 000 000

Od nadobudnutia účinnosti viacročného finančného rámca je k dispozícii suma 22 682 miliónov EUR, z ktorej:

i)

21 966 miliónov EUR sa prideľuje skupine štátov AKT;

ii)

286 miliónov EUR sa prideľuje ZKÚ;

iii)

430 miliónov EUR sa prideľuje Komisii na podporné výdavky uvedené v článku 6, ktoré sú spojené s programovaním a vykonávaním ERF Komisiou.

b)

Finančné prostriedky uvedené v prílohe I k dohode o partnerstve AKT – ES a prílohe II A k rozhodnutiu o pridružení a pridelené v rámci 9. ERF na financovanie zdrojov investičného nástroja uvedených v prílohe II C rozhodnutia o pridružení (ďalej len „investičný nástroj“) nie sú ovplyvnené rozhodnutím Rady 2005/446/ES z 30. mája 2005, ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. ERF. Tieto finančné prostriedky sa prevedú do 10. ERF a spravujú sa podľa vykonávacích ustanovení pre 10. ERF odo dňa nadobudnutia účinnosti viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 podľa dohody o partnerstve AKT – ES a odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutí Rady týkajúcich sa finančnej pomoci ZKÚ na obdobie rokov 2008 – 2013.

3.   Po 31. decembri 2007 alebo po dni nadobudnutia účinnosti viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013, ak tento deň nastane neskôr, sa zostatky z 9. ERF alebo z predchádzajúcich ERF už viac neprideľujú, okrem zostatkov a finančných prostriedkov s viazanosťou zrušenou po tomto dátume nadobudnutia účinnosti, ktoré sú výsledkom systému zaručujúceho stabilizáciu príjmov z vývozu primárnych poľnohospodárskych produktov (STABEX) v rámci ERF pred 9. ERF, a tých finančných prostriedkov, ktoré sú uvedené v odseku 2 písm. b). Finančné prostriedky prípadne pridelené po 31. decembri 2007 a do nadobudnutia účinnosti tejto dohody, ako sa uvádza vyššie, sa použijú výlučne na zabezpečenie funkčnosti administratívy EÚ a na pokrytie nákladov na zachovanie fungovania prebiehajúcich projektov do nadobudnutia účinnosti 10. ERF.

4.   Finančné prostriedky zrušené z projektov v rámci 9. ERF alebo z predchádzajúcich ERF po 31. decembri 2007 sa už viac neprideľujú, pokiaľ Rada jednomyseľne nerozhodne inak na základe návrhu Komisie, okrem finančných prostriedkov zrušených po tomto dátume nadobudnutia účinnosti a vyplývajúcich zo systémov zaručujúcich stabilizáciu príjmov z vývozu primárnych poľnohospodárskych produktov (STABEX) v rámci ERF pred 9. ERF, ktoré sa automaticky prevedú do príslušných národných orientačných programov uvedených v článku 2 písm. a) bode i) a článku 3 ods. 1 a finančných prostriedkov uvedených v odseku 2 písm. b) 1.

5.   Celková suma finančných zdrojov z 10. ERF je určená na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2013. Finančné prostriedky z 10. ERF sa po 31. decembri 2013 už viac neprideľujú, pokiaľ Rada jednomyseľne nerozhodne inak na základe návrhu Komisie.

6.   Príjmy z úrokov, ktoré vznikli z operácií financovaných na základe záväzkov prijatých v rámci predchádzajúcich ERF a z finančných prostriedkov 10. ERF, ktoré spravuje Komisia a ktoré sú uložené u platobných agentov v Európe uvedených v článku 37 ods. 1 prílohy IV k dohode o partnerstve AKT – ES, sa pripisujú v prospech jedného alebo viacerých bankových účtov otvorených v mene Komisie a používajú sa v súlade s podmienkami stanovenými v článku 6. Použitie príjmov z úrokov, ktoré vznikli z finančných prostriedkov 10. ERF, ktoré spravuje EIB, sa stanoví v rámci finančného nariadenia uvedeného v článku 10 ods. 2.

7.   Ak k EÚ pristúpi nový štát, rozdelenie príspevkov uvedené v odseku 2 písm. a) sa zmení jednomyseľným rozhodnutím Rady na základe návrhu Komisie.

8.   Finančné zdroje možno upravovať na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady v súlade s článkom 62 ods. 2 dohody o partnerstve AKT – ES.

9.   Každý členský štát môže bez toho, aby boli dotknuté rozhodovacie pravidlá a postupy uvedené v článku 8, poskytnúť Komisii alebo EIB dobrovoľné príspevky na podporu cieľov dohody o partnerstve AKT – ES. Členské štáty môžu taktiež spolufinancovať projekty alebo programy napríklad v rámci osobitných iniciatív, ktoré má riadiť Komisia alebo EIB. Zaručí sa zodpovednosť AKT za tieto iniciatívy na národnej úrovni.

Vykonávacie a finančné nariadenie uvedené v článku 10 obsahujú ustanovenia potrebné na spolufinancovanie z ERF a na spolufinancovanie činností vykonávaných členskými štátmi. Členské štáty vopred informujú Radu o svojich dobrovoľných príspevkoch.

10.   V súlade s odsekom 7 finančného protokolu k dohode o partnerstve AKT – ES Rada spolu so štátmi AKT vykoná preskúmanie výkonu, pričom posúdi stupeň plnenia záväzkov a vyplatenia finančných prostriedkov, ako aj výsledky a vplyv poskytovanej pomoci. Toto preskúmanie sa vykoná na základe návrhu vypracovaného Komisiou v roku 2010. Toto preskúmanie výkonu prispeje k rozhodnutiu o výške finančnej spolupráce po roku 2013.

Článok 2

Finančné zdroje pridelené štátom AKT

Suma 21 966 miliónov EUR uvedená v článku 1 ods. 2 písm. a) bode i) sa rozdeľuje medzi nástroje spolupráce takto:

a)

17 766 miliónov EUR na financovanie národných a regionálnych orientačných programov. Táto suma sa použije na financovanie:

i)

národných orientačných programov štátov AKT v súlade s článkami 1 až 5 prílohy IV k dohode o partnerstve AKT – ES;

ii)

financovanie regionálnych orientačných programov na podporu regionálnej a medziregionálnej spolupráce a integrácie štátov AKT v súlade s článkami 6 až 11, článkom13 ods. 1 a článkom 14 prílohy IV k dohode o partnerstve AKT – ES.

b)

2 700 miliónov EUR na financovanie spolupráce v rámci AKT a medziregionálnej spolupráce s mnohými alebo všetkými štátmi AKT v súlade s článkami 12, 13 ods. 2 a článkom 14 prílohy IV k dohode o partnerstve AKT – ES, pokiaľ ide o vykonávacie a riadiace postupy. Táto suma zahrňuje štrukturálnu podporu spoločných inštitúcií: CDE a CTA uvedených v prílohe III k dohode o partnerstve AKT – ES a kontrolovaných podľa pravidiel a postupov stanovených v prílohe III k uvedenej dohode, ako aj spoločného parlamentného zhromaždenia uvedeného v jej článku 17. Táto suma zahŕňa aj pomoc na prevádzkové výdavky sekretariátu AKT uvedeného v bodoch 1 a 2 protokolu 1 pripojeného k dohode o partnerstve AKT – ES.

c)

Časť zdrojov uvedených v písmenách a) a b) sa môže použiť v prípade vonkajších otrasov a nepredvídaných potrieb, prípadne aj na doplnkovú krátkodobú humanitárnu pomoc a mimoriadnu pomoc, keď sa takáto podpora nemôže financovať z rozpočtu Spoločenstva, na zmiernenie negatívnych vplyvov krátkodobých výkyvov vo výnosoch z vývozu.

d)

1 500 miliónov EUR vo forme finančných prostriedkov pridelených EIB na financovanie investičného nástroja v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe II k dohode o partnerstve AKT – ES, ktoré zahŕňajú dodatočný príspevok do zdrojov investičného nástroja vo výške 1 100 miliónov EUR, ktorý sa spravuje ako revolvingový fond, a 400 miliónov EUR vo forme grantov na financovanie dotácií úrokovej sadzby ustanovených v článkoch 2 a 4 prílohy II k dohode o partnerstve AKT – ES počas trvania 10. ERF.

Článok 3

Finančné zdroje pridelené ZKÚ

1.   Suma 286 miliónov EUR uvedená v článku 1 ods. 2 písm. a) bode ii) sa rozdelí v súlade s rozhodnutím Rady prijatým do 31. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie o pridružení podľa článku 187 zmluvy, pričom 256 miliónov EUR z tejto sumy sa použije na financovanie národných a regionálnych orientačných programov a 30 miliónov EUR sa pridelí EIB na financovanie investičného nástroja v súlade s rozhodnutím o pridružení.

2.   Ak sa ZKÚ stane nezávislým a pristúpi k dohode o partnerstve AKT – ES, suma uvedená v odseku 1 sa znižuje a sumy uvedené v článku 2 písm. a) bode i) sa zodpovedajúcim spôsobom zvyšujú na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady na návrh Komisie.

Článok 4

Pôžičky z vlastných finančných zdrojov EIB

1.   K sume pridelenej investičnému nástroju v rámci 9. ERF uvedenej v článku 1 ods. 2 písm. b) a k sume uvedenej v článku 2 písm. d) sa pripočíta orientačná suma pôžičiek poskytnutých EIB z jej vlastných finančných zdrojov do výšky 2 030 miliónov EUR. Tieto finančné zdroje sa do výšky 2 000 miliónov EUR prideľujú na účely stanovené v prílohe II k dohode o partnerstve AKT – ES a do výšky 30 miliónov EUR na účely stanovené v rozhodnutí o pridružení v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách banky a príslušnými ustanoveniami podmienok pre investičné financovanie, ktoré sa nachádzajú v uvedenej prílohe II k dohode o partnerstve AKT – ES a v rozhodnutí o pridružení.

2.   Členské štáty sa úmerne k svojim príspevkom do kapitálu EIB zaväzujú v voči nej vystupovať ako ručiteľ všetkých finančných záväzkov, ktoré vznikli dlžníkom na základe zmlúv uzavretých bankou o pôžičkách z jej vlastných finančných zdrojov podľa článku 1 prílohy II k dohode o partnerstve AKT – ES a príslušných ustanovení rozhodnutia o pridružení, pričom sa vzdávajú akéhokoľvek práva namietať.

3.   Záruka uvedená v odseku 2 sa obmedzuje na 75 % celkovej sumy úverov poskytnutých EIB na základe všetkých zmlúv o pôžičkách, pričom pokrýva všetky riziká.

4.   Záruky uvedené v odseku 2 sú predmetom zmlúv o zárukách medzi každým členským štátom a EIB.

Článok 5

Operácie spravované EIB

1.   Platby zaplatené EIB, pokiaľ ide o osobitné pôžičky poskytnuté štátom AKT, ZKÚ a francúzskym zámorským departementom, spolu s výnosmi a príjmami z operácií rizikového kapitálu v rámci ERF sa pred 9. ERF pripisujú členským štátom úmerne k ich príspevkom do ERF, ktorých sa sumy týkajú, pokiaľ Rada jednomyseľne nerozhodne o návrhu Komisie zaradiť ich do rezervy alebo prideliť ich na iné účely.

2.   Akákoľvek provízia splatná EIB za správu pôžičiek a operácií uvedených v odseku 1 sa vopred odpočítava zo súm, ktoré sa majú pripísať členským štátom.

3.   Výnosy a príjmy, ktoré EIB získala z operácií v rámci investičného nástroja v rámci 9. a 10. ERF sa použijú na ďalšie operácie v rámci nástroja v súlade s článkom 3 prílohy II k dohode o partnerstve AKT – ES a po odpočítaní mimoriadnych výdavkov a záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s finančným nástrojom.

4.   EIB sa odmeňuje na princípe plnej náhrady za správu operácií investičného nástroja uvedených v odseku 3 v súlade s článkom 3 ods. 1a prílohy II k dohode o partnerstve AKT – ES.

Článok 6

Finančné zdroje vyhradené na podporu výdavkov spojených s ERF

1.   Zo zdrojov ERF sa pokryjú náklady na podporné opatrenia. Zdroje uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii) a článku 1 ods. 5 pokrývajú náklady spojené s programovaním a vykonávaním ERF, ktoré nemusia byť nutne zahrnuté v dokumentoch o podpore stratégie a viacročných orientačných programoch uvedených vo vykonávacom nariadení Rady uvedenom v článku 10 ods. 1.

2.   Zdroje na podporné opatrenia sa môžu použiťna pokrytie výdavkov spojených s:

a)

prípravou, následnou kontrolou, monitorovaním, účtovníctvom, auditom a hodnotením, ktoré sú priamo potrebné na programovanie a vykonávanie finančných zdrojov ERF spravovaných Komisiou;

b)

dosiahnutím týchto cieľov prostredníctvom rozvoja výskumných činností, analýzy, stretnutí, informácií, zvyšovania informovanosti, odbornej prípravy a publikačných činností; a

c)

počítačovými sieťami na výmenu informácií a akýchkoľvek ďalších výdavkov na administratívnu alebo technickú pomoc, ktoré môžu vzniknúť Komisii v súvislosti so správou ERF.

Tieto zdroje sa môžu použiť aj na pokrytie výdavkov v centrálach Komisie a delegáciách na administratívnu podporu potrebnú na správu operácií financovaných v rámci dohody o partnerstve AKT – ES a rozhodnutia o pridružení.

Nepridelia sa na kľúčové úlohy európskej verejnej služby, t. j. na trvalých zamestnancov Komisie.

KAPITOLA II

VYKONÁVANIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Príspevky do 10. ERF

1.   Komisia každoročne do 15. októbra vypracuje a oznámi Rade výkaz záväzkov, platieb a ročnú sumu výziev na príspevky, ktoré sa majú uhradiť v bežnom a dvoch nadchádzajúcich rozpočtových rokoch. Komisia pritom zohľadňuje prognózy EIB týkajúce sa správy a fungovania investičného nástroja. Tieto sumy sú založené na schopnosti účinne zabezpečiť navrhovanú úroveň finančných zdrojov.

2.   Rada na návrh Komisie ako je ustanovené v článku 8, rozhodne kvalifikovanou väčšinou, pričom stanoví výšku časti Komisie a časti EIB, o strope ročnej sumy príspevkov za druhý rok po návrhu Komisie (n + 2) a v rámci stropu stanoveného v predchádzajúcom roku o ročnej sume výzvy na príspevok za prvý rok po návrhu Komisie (n + 1).

3.   Ak sa príspevky, o ktorých sa rozhodlo podľa odseku 2, odlišujú od skutočných potrieb ERF počas príslušného rozpočtového roka, Komisia predloží návrhy na úpravu príspevkov v rámci stropu uvedeného v odseku 2 Rade, ktorá prijme rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou, ako je ustanovené v článku 8.

4.   Výzvy na príspevok nemôžu prekročiť strop uvedený v odseku 2, ani nie je možné zvýšiť strop, iba ak rozhodnutím Rady kvalifikovanou väčšinou, ako je ustanovené v článku 8, v prípadoch osobitnej potreby, ktorá je dôsledkom mimoriadnych alebo neočakávaných okolností, ako napríklad situácií po kríze. V takomto prípade Komisia a Rada zabezpečia, aby príspevky zodpovedali očakávaným platbám.

5.   Komisia každoročne do 15. októbra oznámi Rade pri zohľadnení prognóz EIB svoje odhady záväzkov, finančných prostriedkov na vyplatenie a príspevkov, a to na každý z troch rokov nasledujúcich po rokoch uvedených v ods. 1.

6.   Pokiaľ ide o finančné prostriedky prevedené do 10. ERF z predchádzajúcich ERF v súlade s článkom 1 ods. 2 písm. b) a článkom 1 ods. 3, príspevky jednotlivých členských štátov sa počítajú úmerne k príspevkom jednotlivých členských štátov do príslušného ERF.

Pokiaľ ide o finančné prostriedky z 9. ERF a prechádzajúceho ERF, ktoré sa neprevedú do 10. ERF, vplyv na príspevky jednotlivých členských štátov sa vypočítava úmerne k príspevku jednotlivých členských štátov do 9. ERF.

7.   Podrobné pravidlá platenia príspevkov členskými štátmi sú stanovené vo finančnom nariadení uvedenom v článku 10 ods. 2.

Článok 8

Výbor Európskeho rozvojového fondu

1.   Výbor (ďalej len „výbor ERF“) pozostávajúci zo zástupcov vlád členských štátov sa zriaďuje pri Komisii pre tie finančné zdroje 10. ERF, ktoré spravuje Komisia. Výboru ERF predsedá zástupca Komisie a jeho sekretariát zabezpečuje Komisia. Na práci výboru ERF sa zúčastňuje zástupca EIB.

2.   Hlasy členských štátov majú v rámci výboru ERF takúto váhu:

Členský štát

Hlasy EÚ 27

Belgicko

35

Bulharsko (7)

[1]

Česká republika

5

Dánsko

20

Nemecko

205

Estónsko

1

Grécko

15

Španielsko

79

Francúzsko

196

Írsko

9

Taliansko

129

Cyprus

1

Lotyšsko

1

Litva

1

Luxembursko

3

Maďarsko

6

Malta

1

Holandsko

49

Rakúsko

24

Poľsko

13

Portugalsko

12

Rumunsko (7)

[4]

Slovinsko

2

Slovensko

2

Fínsko

15

Švédsko

27

Spojené kráľovstvo

148

Spolu EÚ 25

999

Spolu EÚ 27 (7)

[1 004]

3.   Výbor ERF sa uznáša kvalifikovanou väčšinou 720 z 999 hlasov, ak za hlasuje aspoň 13 členských štátov. Blokujúcu menšinu predstavuje 280 hlasov.

4.   Pri pristúpení nového štátu k EÚ sa váha stanovená v odseku 2 a kvalifikovaná väčšina uvedená v odseku 3 upravujú na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady.

5.   Rada prijíma rokovací poriadok Výboru ERF jednomyseľne.

Článok 9

Výbor investičného nástroja

1.   Pod záštitou EIB sa zriadi výbor (ďalej len „Výbor investičného nástroja“) pozostávajúci zo zástupcov vlád členských štátov a zástupcu Komisie. EIB zabezpečí sekretariát a podporné služby výboru. Členovia Výboru investičného nástroja si spomedzi seba zvolia predsedu Výboru investičného nástroja.

2.   Rada prijíma rokovací poriadok Výboru investičného nástroja jednomyseľne.

3.   Výbor investičného nástroja sa uznáša kvalifikovanou väčšinou. Hlasy sa vážia podľa ustanovení článku 8 ods. 2 a článku 8 ods. 3.

Článok 10

Vykonávacie ustanovenia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 tejto dohody a v ňom ustanovené hlasovacie práva členských štátov, si všetky príslušné ustanovenia článkov 14 až 30 vnútornej dohody pre 9. ERF zachovávajú účinnosť až do rozhodnutia Rady o vykonávacom nariadení pre 10. ERF. O tomto vykonávacom nariadení sa rozhoduje jednomyseľne na základe návrhu Komisie a po porade s EIB.

Vykonávacie nariadenie obsahuje vhodné úpravy a vylepšenia programovacích a rozhodovacích postupov a čo najviac zosúlaďuje postupy Spoločenstva a ERF vrátane ich aspektov spolufinancovania. Navyše ustanoví osobitné riadiace postupy pre mierový nástroj. Pripomínajúc, že finančná a technická pomoc pre vykonávanie článku 11 ods. 6, článkov 11a a 11b dohody o partnerstve AKT – ES sa bude financovať pomocou iných osobitných nástrojov, ako sú nástroje určené na financovanie spolupráce AKT – ES, sa činnosti vyvinuté na základe týchto ustanovení musia schváliť pomocou dopredu stanovených rozpočtových riadiacich postupov.

2.   Finančné nariadenie prijme Rada pred nadobudnutím platnosti dohody o partnerstve AKT – ES kvalifikovanou väčšinou, ako je ustanovené v článku 8, na základe návrhu Komisie a po predložení stanoviska EIB k tým ustanoveniam, ktoré sa jej týkajú, a stanoviska Dvora audítorov.

3.   Komisia predloží vo svojich návrhoch nariadení uvedených v odsekoch 1 a 2, v ktorých predpokladá okrem iného možnosť delegovať vykonávanie úloh na tretie strany.

Článok 11

Finančné plnenie, účtovníctvo, audit a absolutórium

1.   Komisia uskutočňuje finančné plnenie kapitol, ktoré spravuje, na základe článku 1 ods. 8, článku 2 písm. a), b) a c), článku 3 ods. 1 a článku 6 a vykonáva finančnú realizáciu projektov a programov v súlade s finančným nariadením uvedeným v článku 10 ods. 2. V prípade vymáhania neoprávnene vyplatených súm sú rozhodnutia Komisie vynútiteľné v súlade s článkom 256 Zmluvy o ES.

2.   EIB spravuje investičný nástroj a vykonáva operácie v rámci neho v mene Spoločenstva v súlade s pravidlami stanovenými vo finančnom nariadení uvedenom v článku 10 ods. 2. EIB pri výkone tejto činnosti koná v mene a na riziko Spoločenstva. Akékoľvek práva vyplývajúce z takýchto operácií, najmä práva veriteľov alebo vlastníkov, majú členské štáty.

3.   EIB v súlade so svojimi stanovami a najlepšou bankovou praxou vykonáva finančné operácie uskutočňované prostredníctvom pôžičiek z vlastných zdrojov, ako je uvedené v článku 4, podľa potreby spolu s dotáciami úrokovej sadzby čerpanými z grantových zdrojov ERF.

4.   Komisia vypracuje a schváli účty ERF pre každý rozpočtový rok a zasiela ich Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov.

5.   Komisia sprístupní Dvoru audítorov informácie uvedené v článku 10 tak, aby mohol na základe listinných dôkazov vykonať kontrolu pomoci poskytnutej z finančných zdrojov ERF.

6.   EIB každoročne zasiela Komisii a Rade svoju výročnú správu o vykonávaní operácií financovaných z finančných zdrojov ERF, ktoré spravuje.

7.   Za podmienky stanovenej v odseku 9 tohto článku Dvor audítorov uplatňuje právomoci, ktoré mu boli udelené článkom 248 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o operácie ERF. Podmienky, za ktorých Dvor audítorov uplatňuje svoje právomoci, sa stanovujú vo finančnom nariadení uvedenom v článku 10 ods. 2.

8.   Absolutórium pre finančnú správu ERF, okrem operácií spravovaných EIB, udeľuje Komisii Európsky parlament na základe odporúčania Rady, ktorá koná kvalifikovanou väčšinou, ako sa stanovuje v článku 8.

9.   Operácie financované z finančných zdrojov ERF spravovaných EIB podliehajú postupu kontroly a udeľovania absolutória, ktorý ustanovujú stanovy EIB pre všetky jej operácie.

Článok 12

Doložka o revízii

Rada môže jednomyseľne a na základe návrhu Komisie zmeniť a doplniť článok 1 ods. 3 a články uvedené v kapitole II okrem zmeny a doplnenia článku 8. EIB sa stotožňuje s návrhom Komisie, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa jej činností a činností v rámci investičného nástroja.

Článok 13

Ratifikácia, nadobudnutie platnosti a trvanie

1.   Každý členský štát schvaľuje túto dohodu v súlade so svojimi vlastnými ústavnými podmienkami. Vláda členského štátu informuje Generálny sekretariát Rady Európskej únie o ukončení postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po oznámení schválenia tejto dohody posledným členským štátom.

3.   Táto dohoda sa uzatvára na rovnaké obdobie ako viacročný finančný rámec prílohy Ib k dohode o partnerstve AKT – ES. Bez ohľadu na článok 1 ods. 4 však táto dohoda ostáva v platnosti tak dlho, ako je to potrebné pre úplné uskutočnenie všetkých operácií financovaných v rámci dohody o partnerstve AKT – ES a rozhodnutia o pridružení a uvedeného viacročného finančného rámca.

Článok 14

Autentické jazyky

Táto dohoda vypracovaná v jedinom origináli v českom, dánskom, holandskom, anglickom, estónskom, fínskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, maďarskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maltskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom a švédskom jazyku, pričom každý z týchto textov je rovnako autentický, sa uloží v archíve Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie, ktorý pošle overenú kópiu každej z vlád signatárskych štátov.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de dos mil seis.

V Bruselu dne sedmnáctého července dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli to tusind og seks.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio duemilasei.

Briselē, divtūkstoš sestā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų liepos septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év július tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussel, fis-sbatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli, dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de dois mil e seis.

V Bruseli dňa sedemnásteho júla dvetisícšesť.

V Bruslju, sedemnajstega julija leta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli tjugohundrasex.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda zmenená a doplnená dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4).

(2)  Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 156, 18.6.2005, s. 19.

(4)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.

(5)  Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.

(6)  Odhadovaná suma.

(7)  Odhadovaný počet hlasov.


9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/46


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA STRETLI NA ZASADNUTÍ RADY

z 10. apríla 2006

o predbežnom vykonávaní Internej dohody, ktorou sa mení a dopĺňa Interná dohoda z 18. septembra 2000 o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní Dohody o partnerstve AKT – ES

(2006/611/ES)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, KTORÍ SA STRETLI NA ZASADNUTÍ RADY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve AKT – ES podpísanú v Cotonou (v Benine) 23. júna 2000 (ďalej len „dohoda AKT – ES“), zmenenú a doplnenú dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (ďalej len „dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda AKT – ES“),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 95 ods. 3 dohody AKT – ES Rada ministrov prijala 25. júna 2005 rozhodnutie č. 5/2005 (1) týkajúce sa prechodných opatrení uplatniteľných odo dňa podpisu. do dňa nadobudnutia platnosti revidovanej Dohody o partnerstve AKT – ES.

(2)

Prijatie týchto prechodných opatrení znamená, že väčšina ustanovení dohody, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda AKT – ES, sa uplatňuje skôr s výnimkou požadovaných zmien a doplnení viacročného finančného rámca a ustanovení o boji proti terorizmu a spolupráci v boji proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktoré sú podmienkou pre získanie finančných zdrojov podľa rozhodnutia Rady o dostupnosti finančných zdrojov.

(3)

Zástupcovia vlád členských štátov, ktorí sa stretli na zasadnutí Rady, sa dohodli na internej dohode, ktorou sa mení a dopĺňa interná dohoda z 18. septembra 2000 o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní Dohody o partnerstve AKT – ES (ďalej len „dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa interná dohoda“). Dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa interná dohoda nemôže nadobudnúť platnosť, kým ju neschváli každý členský štát v súlade so svojimi vlastnými ústavnými požiadavkami.

(4)

V súlade s článkom 2 rozhodnutia Rady ministrov AKT – ES č. 5/2005 budú musieť členské štáty a Spoločenstvo, konajúc vo vlastnom mene, prijať vhodné opatrenia na vykonanie uvedeného rozhodnutia.

(5)

Preto s cieľom zaviesť postupy, ktoré majú členské štáty dodržiavať počas obdobia skoršieho vykonávania dohody, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda AKT – ES, by sa malo prijať ustanovenie na predbežné vykonávanie dohody, ktorou sa mení a dopĺňa interná dohoda,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Ustanovenia Internej dohody medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa stretli na zasadnutí Rady, ktorou sa mení a dopĺňa Interná dohoda z 18. septembra 2000 o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní Dohody o partnerstve AKT – ES (ďalej len „dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa interná dohoda“), sa predbežne vykonávajú od 25. júna 2005.

Text dohody, ktorou sa mení a dopĺňa interná dohoda, je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v rovnakom čase ako prechodné opatrenia pre skoršie vykonávanie dohody, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda AKT – ES.

Zostáva v platnosti do nadobudnutia platnosti dohody, ktorou sa mení a dopĺňa interná dohoda.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 10. apríla 2006

V mene vlád členských štátov

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 1.


INTERNÁ DOHODA

medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa stretli na zasadnutí Rady, ktorou sa mení a dopĺňa interná dohoda z 18. septembra 2000 o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní dohody o partnerstve AKT – ES

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, KTORÍ SA STRETLI NA ZASADNUTÍ RADY,

SO ZRETEĽOM na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

SO ZRETEĽOM na Dohodu o partnerstve AKT – ES podpísanú v Cotonou (v Benine) 23. júna 2000 (ďalej len „dohoda AKT – ES“),

SO ZRETEĽOM na návrh Komisie,

KEĎŽE:

(1)

Na základe rozhodnutia z 27. apríla 2004 poverila Rada Komisiu otvorením rokovaní so štátmi AKT s cieľom zmeniť a doplniť dohodu AKT – ES. Tieto rokovania boli ukončené v Bruseli 23. februára 2005. Dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda AKT – ES bola podpísaná v Luxemburgu 25. júna 2005.

(2)

V dôsledku toho by sa mala zmeniť a doplniť interná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa stretli na zasadnutí Rady, o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní Dohody o partnerstve AKT – ES (1) (ďalej len „interná dohoda“).

(3)

Postupy stanovené v internej dohode musia byť zmenené a doplnené, aby zohľadnili zmeny článkov 96 a 97 stanovené v dohode, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda AKT – ES. Aj tento postup by sa mal zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť nový článok 11b, ktorého odsek 1 predstavuje základný prvok dohody, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda AKT – ES,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Interná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa stretli na zasadnutí Rady, z 18. septembra 2000 o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní Dohody o partnerstve AKT – ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Ak sa záležitosť týka otázok, v ktorých majú právomoci členské štáty, prijíma Rada pozíciu členských štátov k implementácii článkov 11b, 96 a 97 dohody AKT – ES, konajúc v súlade s postupom uvedeným v prílohe.

Ak sa plánované opatrenia týkajú záležitostí, v ktorých majú právomoci členské štáty, môže Rada konať aj na základe iniciatívy členského štátu.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Táto dohoda je vyhotovená v jedinom origináli v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom texty v každom z týchto dvadsiatich jazykov sú rovnako autentické a uložia sa v archívoch Generálneho sekretariátu Rady, ktorý pošle overenú kópiu každej z vlád signatárskych štátov.“

3.

Príloha sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

1.

Pred začatím konzultačného procesu stanoveného v článku 96 dohody AKT – ES Spoločenstvo a jeho členské štáty vyčerpajú všetky dostupné možnosti politického dialógu so štátom AKT podľa článku 8 dohody AKT – ES okrem mimoriadne naliehavých prípadov. Dialóg uvedený v článku 8 je systematický a formalizovaný v súlade s pravidlami stanovenými v článku 2 prílohy VII k dohode AKT – ES. Pokiaľ ide o dialóg vedený na vnútroštátnej, regionálnej a subregionálnej úrovni v prípade, ak sa do neho zapojí Spoločné parlamentné zhromaždenie, zastupujú ho obaja úradujúci predsedovia alebo ich určení nominanti.

2.

Ak sa na základe iniciatívy Komisie alebo členského štátu po vyčerpaní všetkých dostupných možností dialógu podľa článku 8 dohody AKT – ES Rada domnieva, že štát AKT neplní záväzok týkajúci sa jednej z nevyhnutných súčastí uvedených v článku 9 alebo 11b dohody AKT – ES alebo v závažných prípadoch korupcie, bude dotknutý štát AKT vyzvaný, pokiaľ to nie je mimoriadne naliehavé, na konzultácie v súlade s článkami 11b, 96 alebo 97 dohody AKT – ES.

Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

V rámci konzultácií zastupuje Spoločenstvo predsedníctvo Rady a Komisia, ktoré sa snažia zabezpečiť rovnosť na úrovni reprezentácie. Konzultácie sa zameriavajú na opatrenia, ktoré majú prijať príslušné strany a uskutočňujú sa v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe VII dohody AKT – ES.

3.

Ak sa po uplynutí lehoty stanovenej pre konzultácie v článkoch 11b, 96 alebo 97 dohody AKT – ES a napriek všetkému úsiliu nenašlo riešenie alebo bezodkladne v prípade zvláštnej naliehavosti, alebo v prípade odmietnutia konzultácií môže Rada podľa týchto článkov na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o prijatí primeraných opatrení vrátane čiastočného pozastavenia. V prípade úplného pozastavenia vykonávania dohody AKT – ES vo vzťahu k dotknutému štátu AKT Rada rozhoduje jednomyseľne.

Tieto opatrenia zostávajú v platnosti dovtedy, kým Rada podľa príslušného postupu stanoveného v prvom pododseku nerozhodne o zmenách a doplneniach alebo zrušení skôr prijatých opatrení, prípadne počas lehoty uvedenej v rozhodnutí.

Na tento účel Rada pristúpi pravidelne a najmenej každých šesť mesiacov k preskúmaniu vyššie uvedených opatrení.

Predseda Rady oznámi dotknutému štátu AKT a Rade ministrov AKT – ES takto prijaté opatrenia predtým, ako nadobudnú platnosť.

Rozhodnutie Rady sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak sú opatrenia prijaté bezodkladne, oznámenie o ich prijatí sa zašle štátu AKT a Rade ministrov AKT – ES súčasne s výzvou na konzultácie.

4.

Európsky parlament je bezodkladne a v plnej miere informovaný o akomkoľvek rozhodnutí prijatom podľa odsekov 2 a 3.“

Článok 2

Každý členský štát schvaľuje túto dohodu v súlade so svojimi vlastnými ústavnými požiadavkami. Vláda každého členského štátu oznámi Generálnemu sekretariátu Rady ukončenie postupov požadovaných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Pod podmienkou, že ustanovenia uvedené v prvom odseku boli splnené, nadobudne táto dohoda platnosť v rovnakom čase, ako dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda AKT – ES (2). Dohoda platí počas trvania platnosti uvedenej dohody.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxar jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 376.

(2)  Dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.