ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 243

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
6. septembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1318/2006 z 5. septembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1319/2006 z 5. septembra 2006 o výmene určitých informácií medzi členskými štátmi a Komisiou týkajúcich sa bravčového mäsa (kodifikované znenie)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1320/2006 z 5. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá prechodu na podporu rozvoja vidieka stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1321/2006 z 5. septembra 2006, ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné v prípade určitých druhov lúpanej ryže od 6. septembra 2006

20

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. mája 2006 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

21

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

22

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie rokov 2007–2013 [oznámené pod číslom K(2006) 3472]

32

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci cieľa Konvergencia na obdobie rokov 2007–2013 [oznámené pod číslom K(2006) 3474]

37

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia v období rokov 2007–2013 [oznámené pod číslom K(2006) 3475]

44

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa zostavuje zoznam členských štátov, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu na obdobie rokov 2007–2013 [oznámené pod číslom K(2006) 3479]

47

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú na prechodnom a špecifickom základe oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v období rokov 2007–2013 [oznámené pod číslom K(2006) 3480]

49

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1318/2006

z 5. septembra 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. septembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 5. septembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

83,4

999

83,4

0707 00 05

052

90,4

999

90,4

0709 90 70

052

94,1

999

94,1

0805 50 10

388

58,5

524

43,5

528

59,3

999

53,8

0806 10 10

052

83,0

220

178,5

400

181,8

624

120,4

999

140,9

0808 10 80

388

89,4

400

92,7

508

79,0

512

97,0

528

59,3

720

81,1

800

174,2

804

108,9

999

97,7

0808 20 50

052

120,0

388

89,4

720

88,3

999

99,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,4

999

124,4

0809 40 05

052

74,5

066

44,6

098

41,6

624

150,6

999

77,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1319/2006

z 5. septembra 2006

o výmene určitých informácií medzi členskými štátmi a Komisiou týkajúcich sa bravčového mäsa

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 22,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2806/79 z 13. decembra 1979 o výmene určitých informácií medzi členskými štátmi a Komisiou týkajúcich sa bravčového mäsa a zrušujúce nariadenie (EHS) č. 2330/74 (2) bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Článok 22 nariadenia (EHS) č. 2759/75 ustanovuje, že členské štáty a Komisia si budú navzájom vymieňať informácie potrebné na implementáciu tohto nariadenia. Je nevyhnutné, aby informácie potrebné na organizovanie trhu boli dostupné v štandardnej forme a v pravý čas, aby bolo možné podrobne definovať povinnosti členských štátov týkajúce sa vzájomnej výmeny informácií.

(3)

Uplatňovanie intervenčných opatrení ustanovených v článku 3 nariadenia (EHS) č. 2759/75 je možné len na základe dokonalého poznania trhu. Na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa porovnateľnosti sa musia vziať do úvahy ceny zabitých ošípaných v súlade so zaznamenanými cenami podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1128/2006 z 24. júla 2006 o štádiu obchodovania, na ktoré sa vzťahuje priemerná cena jatočne opracovaných tiel ošípaných (4). Predovšetkým na účely vyhotovenia pravidelných prehľadov, a aby sa mohli v dostatočnom predstihu pripraviť intervenčné opatrenia, musia byť dostupné najmä informácie o cenách prasiatok, aby bol možný odhad budúcich zmien na trhu.

(4)

Môže dôjsť k tomu, že Komisia nedostane predbežné informácie o cenách. Nesmie nastať situácia, keď by chýbajúce informácie o cenách mohli spôsobiť abnormálny vývoj trhových cien vypočítaných Komisiou. Chýbajúca informácia alebo chýbajúce informácie o cenách by sa mali nahradiť poslednými dostupnými informáciami. Použitie posledných dostupných informácií o cenách už po určitom čase nie je možné bez novších informácií o cenách, čo by mohlo viesť k domnienke o abnormálnej situácii na dotknutom trhu.

(5)

Na dosiahnutie čo najpresnejšieho prehľadu o trhu je potrebné, aby Komisia mala prístup k pravidelným informáciám o ostatných produktoch v sektore bravčového mäsa, ako aj k ďalším informáciám, ktorými disponujú členské štáty.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Členské štáty oznamujú Komisii každý týždeň, najneskôr vo štvrtok, nasledujúce informácie týkajúce sa predchádzajúceho týždňa:

a)

ceny stanovené v súlade s nariadením (ES) č. 1128/2006;

b)

reprezentatívne informácie o cenách prasiatok s priemernou živou hmotnosťou cca 20 kg.

2.   Ak Komisia nedostane jednu alebo viacero informácií o cenách, berie do úvahy poslednú dostupnú informáciu o cenách. Ak chýba informácia alebo informácie o cenách počas troch po sebe nasledujúcich týždňov, Komisia už neberie do úvahy informácie o cenách, ktoré dostala ako posledné.

Článok 2

Členské štáty oznámia Komisii jedenkrát do mesiaca za predchádzajúci mesiac priemer cien jatočne opracovaných tiel ošípaných pre obchodné stupne E až P podľa článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 3220/84 (5).

Článok 3

Na požiadanie Komisie zasielajú členské štáty nasledujúce informácie, ak sú dostupné, týkajúce sa produktov, ktoré spadajú pod nariadenie (EHS) č. 2759/75:

a)

trhové ceny v členských štátoch za produkty dovážané z nečlenských krajín;

b)

ceny prevládajúce na reprezentatívnom trhu v nečlenských krajinách.

Článok 4

Komisia vyhodnocuje informácie prijaté od členských štátov a zasiela ich Riadiacemu výboru pre bravčové mäso.

Článok 5

Nariadenie (EHS) č. 2806/79 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. septembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 319, 14.12.1979, s. 17. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3574/86 (Ú. v. ES L 331, 25.11.1986, s. 9).

(3)  Pozri prílohu I.

(4)  Ú. v. EÚ L 201, 25.7.2006, s. 6.

(5)  Ú. v. ES L 301, 20.11.1984, s. 1.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

nariadenie Komisie (EHS) č. 2806/79

(Ú. v. ES L 319, 14.12.1979, s. 17)

nariadenie Komisie (EHS) č. 3574/86

(Ú. v. ES L 331, 25.11.1986, s. 9)


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

nariadenie (EHS) č. 2806/79

toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2, úvodná veta a prvá zarážka

článok 2

článok 2, druhá zarážka

články 3 a 4

články 3 a 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

príloha I

príloha II


6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1320/2006

z 5. septembra 2006,

ktorým sa ustanovujú pravidlá prechodu na podporu rozvoja vidieka stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho článok 32 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (1), a najmä na jeho článok 92 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1698/2005 sa má uplatňovať od 1. januára 2007. Avšak ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (2), ktoré sa od 1. januára 2007 zrušuje článkom 93 nariadenia (ES) č. 1698/2005, sa majú v prípade opatrení schválených Komisiou uplatňovať do 1. januára 2007 v zmysle uvedených ustanovení.

(2)

Na účely uľahčenia prechodu zo súčasných režimov podpory v zmysle nariadenia (ES) č. 1257/1999 na systém podpory rozvoja vidieka uvedený v nariadení (ES) č. 1698/2005, pričom sa uvedené prechodné obdobie vzťahuje na programovacie obdobie od 1. januára 2007 (ďalej len „nové programovacie obdobie“), je potrebné prijať prechodné pravidlá slúžiace na predchádzanie ťažkostiam, prípadne oneskoreniu, pri implementácii systému podpory rozvoja vidieka počas prechodného obdobia.

(3)

Režim podpory rozvoja vidieka uvedený v nariadení (ES) č. 1698/2005 sa vzťahuje na nové programovacie obdobie, zatiaľ čo podpora rozvoja vidieka v zmysle nariadenia (ES) č. 1257/1999 pokrýva programovacie obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2006 (ďalej len „súčasné programovacie obdobie“). V závislosti od konkrétneho zdroja finančnej podpory a pravidiel jej finančného riadenia v rámci súčasného programovacieho obdobia v súlade s článkami 35 a 36 a článkom 47b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999 je potrebné rozlišovať medzi podporou zo Záručnej sekcie EPUZF vychádzajúcej z nediferencovaných rozpočtových prostriedkov a vzťahujúcej sa na finančný rok končiaci 15. októbrom 2006 týkajúcej sa členských štátov tvoriacich Spoločenstvo k 30. aprílu 2004 a medzi ostatnými podporami z Usmerňovacej sekcie, prípadne Záručnej sekcie, EPUZF týkajúcimi sa všetkých členských štátov v zmysle ustanovení článkov 29 až 32 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (3). V druhom z uvedených prípadov je konečný termín oprávnenosti výdavkov stanovený v rozhodnutiach o schválení podpory Spoločenstva.

(4)

Pokiaľ ide o podporu rozvoja vidieka financovanú Záručnou sekciou EPUZF, vzťahujúcu sa na programovanie v členských štátoch tvoriacich Spoločenstvo k 30. aprílu 2004, je potrebné ustanoviť prechodné ustanovenia týkajúce sa platieb od 16. októbra do 31. decembra 2006, ako aj záväzkov voči príjemcom v súčasnom programovacom období, v prípade ktorých sa platby môžu realizovať od 31. decembra 2006 v rámci nového programovacieho obdobia.

(5)

V prípade ostatných druhov podpory z Usmerňovacej sekcie, prípadne Záručnej sekcie, EPUZF týkajúcich sa všetkých príslušných členských štátov v zmysle ustanovení článkov 29 až 32 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 je vzhľadom na prelínanie súčasného a nového programovacieho obdobia od 1. januára 2007 až do konečného termínu oprávnenosti výdavkov, uvedeného v rozhodnutiach o schválení podpory Spoločenstva, potrebné podľa všeobecných zásad a s prihliadnutím na určité opatrenia v rámci podpory vidieka uskutočniť niekoľko opatrení týkajúcich sa prechodného obdobia vrátane viacročných záväzkov. V článku 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č.1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (4), sa v znevýhodnených oblastiach a v prípade ohrozeného životného prostredia v poľnohospodárskych oblastiach uskutočňuje uplatňovanie osvedčených poľnohospodárskych postupov v zmysle nariadenia (ES) č. 1257/1999. Predovšetkým vzhľadom na uvedené agro-environmentálne podmienky v rámci poľnohospodárskeho prostredia sa členským štátom na základe článku 21 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (5), v rámci súčasného programovacieho obdobia umožňuje predĺžiť predmetné agro-environmentálne záväzky.

(6)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti treba zabezpečiť prechod medzi uvedenými dvoma programovacími obdobiami, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa súladu s normami Spoločenstva v zmysle článku 33l ods. 2a a ods. 2b nariadenia (ES) č. 1257/1999, pokiaľ ide o Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko (ďalej len „nové členské štáty“).

(7)

V záujme zabezpečenia lepšej implementácie nového programovacieho obdobia vzhľadom na agro-environment a dobré životné podmienky zvierat by členské štáty mali mať možnosť povoliť transformáciu agro-environmentálneho záväzku alebo záväzku súvisiaceho so zabezpečovaním dobrých životných podmienok zvierat prijatého na základe nariadenia (ES) č. 1257/1999 do nového záväzku v rámci obdobia medzi piatimi a siedmimi rokmi ako všeobecné pravidlo v zmysle nariadenia (ES) č. 1698/2005 pod podmienkou, že tento nový záväzok znamená prínos pre agro-environment alebo dobré životné podmienky zvierat.

(8)

Existuje potreba zaviesť osobitné pravidlá týkajúce sa prechodného obdobia v súvislosti s technickou pomocou vrátane hodnotenia ex ante a ex post v prípade všetkých druhov programovania.

(9)

Zároveň by sa mal v nových členských štátoch zabezpečiť prechod na nové programovacie obdobie v prípade určitých opatrení súvisiacich s viacročnými záväzkami v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1268/99 z 21. júna 1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (6).

(10)

Členské štáty by mali prostredníctvom svojich systémov riadenia a kontroly jasne vymedziť činnosti vykonávané v prechodnom období. Pri istých druhoch podpory vo všetkých členských štátoch má uvedená úloha mimoriadny význam v záujme správneho finančného riadenia a prevencie rizika dvojitého financovania v dôsledku prelínania programovacích období od 1. januára 2007 až do konečného termínu oprávnenosti výdavkov uvedeného v rozhodnutiach o schválení podpory Spoločenstva.

(11)

S cieľom jasne vymedziť opatrenia súvisiace s rozvojom vidieka je počas súčasného a nového programovacieho obdobia potrebné predkladať tabuľku zhody týkajúcu sa opatrení realizovaných v rámci oboch programovacích období.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

V tomto nariadení sa ustanovujú osobitné pravidlá na uľahčenie prechodu od programovania rozvoja vidieka v zmysle nariadení (ES) č. 1257/1999 a (ES) č. 1268/99 k programovaniu ustanovenému v zmysle nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia platí nasledujúce vymedzenie pojmov:

a)

„opatrenia spolufinancované Záručnou sekciou EPUZF“ znamenajú opatrenia v oblasti rozvoja vidieka v zmysle nariadenia (ES) č. 1257/1999 spolufinancované Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a uplatniteľné v členských štátoch tvoriacich Spoločenstvo k 30. aprílu 2004;

b)

„opatrenia spolufinancované Usmerňovacou a/alebo Záručnou sekciou EPUZF“ znamenajú:

i)

opatrenia v oblasti rozvoja vidieka v zmysle nariadenia (ES) č. 1257/1999 spolufinancované Usmerňovacou sekciou EPUZF, ktoré sú uplatniteľné vo všetkých členských štátoch a na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;

ii)

opatrenia v rámci iniciatívy Spoločenstva Leader ustanovené v článku 20 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1260/1999;

iii)

opatrenia v oblasti rozvoja vidieka v zmysle nariadenia (ES) č. 1257/1999 spolufinancované Záručnou sekciou EPUZF, ktoré sú uplatniteľné v nových členských štátoch a na ktoré sa vzťahujú články 29 až 32 nariadenia (ES) č. 1260/1999;

c)

„nové členské štáty“ znamenajú Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko;

d)

„súčasné programovacie obdobie“ znamená programovacie obdobie v zmysle nariadenia (ES) č. 1257/1999, ktoré sa končí 31. decembra 2006;

e)

„nové programovacie obdobie“ znamená programovacie obdobie v zmysle nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktoré sa začína 1. januára 2007;

f)

„záväzky“ znamenajú právne záväzky, ktoré sa členské štáty zaväzujú splniť voči príjemcom opatrení v oblasti rozvoja vidieka;

g)

„platby“ znamenajú platby hradené členskými štátmi príjemcom opatrení v oblasti rozvoja vidieka;

h)

„viacročné záväzky“ znamenajú záväzky súvisiace:

i)

s týmito opatreniami: predčasný odchod poľnohospodárov a poľnohospodárskych pracovníkov do dôchodku, agro-environment a dobré životné podmienky zvierat, podpora poľnohospodárom na účely plnenia noriem, podpora poľnohospodárom na účely zabezpečovania kvality potravín, zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, podpora polosamozásobiteľských poľnohospodárstiev a podpora na účely zakladania odbytových organizácií výrobcov;

ii)

s podporou prostredníctvom dotácií na úrokové sadzby, s podporou prostredníctvom lízingu a s podporou pri etablovaní mladých poľnohospodárov, kde sa jednorazová prémia uvedená v článku 8 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1257/1999 rozdelí do niekoľkých splátok splatných počas obdobia presahujúceho 12 mesiacov odo dňa splatenia prvej splátky.

HLAVA II

PRECHODNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA NARIADENIA (ES) č. 1257/1999

KAPITOLA 1

Opatrenia spolufinancované Záručnou sekciou EPUZF

Článok 3

1.   Platby uskutočnené v období od 16. októbra do 31. decembra 2006 v rámci súčasného programovacieho obdobia sú oprávnené podľa Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v zmysle článku 39 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (7) výlučne v prípade, že boli uskutočnené po ukončení platieb schválených v súlade s článkom 39 ods. 1 písm. a) druhou vetou uvedeného nariadenia.

Bez ohľadu na schválenie príslušného programu rozvoja vidieka zo strany Komisie je potrebné oprávnené platby uvedené v prvom pododseku nahlásiť Komisii do 31. januára 2007. Komisia však uskutoční platbu len po schválení predmetného programu.

2.   Výdavky súvisiace so záväzkami prijatými počas súčasného programovacieho obdobia s platbami, ktoré sa majú uskutočniť po 31. decembri 2006, sú oprávnené v rámci EPFRV počas nového programovacieho obdobia.

Pokiaľ sa však platby súvisiace s inými ako viacročnými záväzkami prijaté do 31. decembra 2006 týkajú obdobia po 31. decembri 2008, je nevyhnutné, aby boli v súlade s podmienkami oprávnenosti súvisiacimi s novým programovacím obdobím.

V programoch rozvoja vidieka týkajúcich sa nového programovacieho obdobia je potrebné uviesť ustanovenie súvisiace s výdavkami uvedenými v prvom pododseku.

KAPITOLA 2

Opatrenia spolufinancované Usmerňovacou sekciou a/alebo Záručnou sekciou EPUZF

Oddiel 1

Spoločné pravidlá

Článok 4

1.   Bez tohto, aby bol dotknutý článok 5 a článok 6 môžu členské štáty v rámci súčasného programovacieho obdobia naďalej prijímať záväzky a uskutočňovať platby od 1. januára 2007 až do konečného termínu oprávnenosti týkajúceho sa výdavkov, ktorý je uvedený v rozhodnutiach o schválení podpory Spoločenstva týkajúcich sa operačných programov alebo v dokumentoch týkajúcich sa programovania rozvoja vidieka.

Avšak v prípade daného druhu opatrení alebo čiastkových opatrení, ktorých zoznam je uvedený v prílohe I, členské štáty začnú prijímať záväzky v zmysle nariadenia (ES) č. 1698/2005 počnúc dňom, odkedy sa už neprijímajú žiadne ďalšie záväzky v rámci súčasného programovacieho obdobia na všetkých programových úrovniach v súlade s prvým pododsekom tohto odseku.

Druhý pododsek tohoto odseku sa však nemôže uplatňovať pri prechode od iniciatívy Spoločenstva Leader k osi Leader v rámci nového programovacieho obdobia v prípade nových integrovaných miestnych stratégií rozvoja vykonávaných miestnymi akčnými skupinami uvedenými v článku 62 nariadenia (ES) č. 1698/2005 vybranými pre nové programovacie obdobie a/alebo v prípade, že toto vidiecke územie nevyužilo iniciatívu Spoločenstva Leader.

2.   Výdavky súvisiace so záväzkami prijatými v súčasnom programovacom období, pričom platby sa majú uskutočniť po konečnom termíne oprávnenosti výdavkov za dané programovacie obdobie, sú oprávnené podľa EPFRV v novom programovacom období v zmysle článkov 7 a 8.

Článok 5

1.   V prípade opatrení pre agro-environmnet a životné podmienky zvierat v nových členských štátoch sú v novom programovacom období oprávnenými výdavkami podľa EPFRV len tie výdavky, ktoré sa spájajú so záväzkami prijatými v súčasnom programovacom období do 31. decembra 2006, za ktoré sa majú uskutočniť platby až po tomto termíne.

2.   Výdavky uvedené v odseku 1 sú oprávnenými výdavkami podľa EPFRV v novom programovacom období:

a)

od konečného termínu oprávnenosti výdavkov v rámci súčasného programovacieho obdobia, kde platby po tomto termíne pokračujú, alebo

b)

odo dňa, ktorý nastal skôr ako deň uvedený v písmene a), ale po 1. januári 2007, v prípade vyčerpania čiastky pridelenej na predmetný program a/alebo opatrenie.

V programoch rozvoja vidieka týkajúcich sa nového programovacieho obdobia je potrebné uviesť ustanovenie súvisiace s výdavkami uvedenými v prvom pododseku.

Článok 6

1.   Výdavky vyplývajúce zo záväzkov v súvislosti s kompenzačnými príspevkami v prípade znevýhodnených oblastí v nových členských štátoch a týkajúce sa obdobia nepresahujúceho rok 2006 možno nahlásiť do konečného termínu oprávnenosti výdavkov v rámci súčasného programovacieho obdobia.

V prípade, že k vyčerpaniu čiastky pridelenej na predmetný program a/alebo opatrenie však dôjde skôr ako v konečnom termíne uvedenom v prvom pododseku, ale po 1. januári 2007, sú dosiaľ nevyriešené výdavky súvisiace so záväzkami týkajúcimi sa obdobia nepresahujúceho rok 2006 oprávnenými podľa EPFRV v novom programovacom období pod podmienkou, že v programe rozvoja vidieka týkajúceho sa nového programovacieho obdobia sa uvádza ustanovenie o takýchto výdavkoch.

2.   Výdavky vyplývajúce zo záväzkov týkajúcich sa kompenzačných príspevkov v znevýhodnených oblastiach v nových členských štátoch v súvislosti s rokmi 2007 a 2008, ktoré sú v súlade s nariadením (ES) č. 1698/2005, sa vyúčtujú EPFRV.

Článok 7

1.   Výdavky súvisiace s inými viacročnými záväzkami okrem záväzkov agro-environmentu a dobrých životných podmienok zvierat, kde sa platby majú uskutočniť po konečnom termíne oprávnenosti výdavkov v rámci súčasného programovacieho obdobia, sú oprávnené podľa EPFRV počas nového programovacieho obdobia.

2.   Výdavky uvedené v odseku 1 sú oprávnené podľa EPFRV v rámci nového programovacieho obdobia:

a)

od konečného termínu oprávnenosti výdavkov v rámci súčasného programovacieho obdobia, kde platby po tomto termíne pokračujú, alebo

b)

odo dňa, ktorý nastal skôr ako deň uvedený v písmene a), ale po 1. januári 2007, v prípade vyčerpania čiastky pridelenej na predmetný program a/alebo opatrenie.

V programoch rozvoja vidieka týkajúcich sa nového programovacieho obdobia je potrebné uviesť ustanovenie súvisiace s výdavkami uvedenými v prvom pododseku.

Článok 8

1.   V prípade operácií súvisiacich s inými ako viacročnými záväzkami, z ktorých sa záväzky voči príjemcom prijali pred konečným termínom oprávnenosti výdavkov v rámci súčasného programovacieho obdobia, sú akékoľvek do tohto termínu nevyriešené výdavky oprávnenými výdavkami v rámci nového programovacieho obdobia podľa EPFRV od tohto dátumu, ak:

a)

príslušný orgán členského štátu rozdelí predmetné operácie do dvoch odlišných, identifikovateľných finančných a fyzických alebo rozvojových štádií zodpovedajúcich týmto dvom programovacím obdobiam;

b)

sú splnené podmienky spolufinancovania a oprávnenosti operácií v novom programovacom období.

2.   V prípade vyčerpania finančných prostriedkov v rámci súčasného programovacieho obdobia ešte predo dňom uvedeným v odseku 1 sú výdavky súvisiace s platbami, ktoré sa do tohto skoršieho dátumu nevyriešili, oprávnenými platbami podľa EPFRV v novom programovacom období pod podmienkou splnenia podmienok uvedených v odseku 1.

3.   Členské štáty sú povinné uviesť vo svojich programoch rozvoja vidieka v rámci nového programovacieho obdobia, či využívajú možnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 týkajúce sa príslušných opatrení.

Oddiel 2

Osobitné pravidlá pre nové členské štáty

Článok 9

Vzhľadom na plnenie noriem Spoločenstva v súlade s článkom 33l ods. 2a a 2b nariadenia (ES) č. 1257/1999 sú výdavky súvisiace s platbami nevyriešenými v súvislosti so záväzkami voči príjemcom, ktoré sa majú splniť do konečného termínu oprávnenosti nákladov v rámci súčasného programovacieho obdobia, oprávnenými výdavkami podľa EPFRV v novom programovacom období pod podmienkou, že sa v novom programe rozvoja vidieka uvádza ustanovenie o takýchto výdavkoch.

Článok 10

V rámci nového programovacieho obdobia nie sú podľa EPFRV oprávnené žiadne platby, ktoré sa týkajú nasledujúcich opatrení:

a)

poradenských služieb pre poľnohospodárov podľa článku 33g nariadenia (ES) č. 1257/1999;

b)

príplatkov k priamym platbám podľa článku 33h nariadenia (ES) č. 1257/1999;

c)

príplatkov k štátnej pomoci na Malte podľa článku 33i nariadenia (ES) č. 1257/1999;

d)

pomoci maltským poľnohospodárom podľa článku 33j nariadenia (ES) č. 1257/1999.

KAPITOLA 3

Osobitné ustanovenie pre agro-environment a dobré životné podmienky zvierat

Článok 11

Pred uplynutím obdobia plnenia záväzku prijatého v zmysle kapitoly VI nariadenia (ES) č. 1257/1999 môžu členské štáty povoliť transformáciu tohto záväzku do nového záväzku na obdobie v rozsahu päť až sedem rokov ako všeobecné pravidlo podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 pod podmienkou, že:

a)

takáto transformácia znamená nepochybný prínos pre životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat a

b)

v dôsledku transformácie sa významne posilní súčasný záväzok.

KAPITOLA 4

Výdavky na technickú pomoc

Oddiel 1

Výdavky súvisiace s opatreniami spolufinancovanými záručnou sekciou EPUZF

Článok 12

1.   Výdavky súvisiace s hodnotením ex ante nového programovacieho obdobia v zmysle článku 85 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa môžu vyúčtovať Záručnej sekcii EPUZF v rámci súčasného programovacieho obdobia počas lehoty uvedenej v článku 39 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1290/2005 pri dodržaní maximálnej hranice vo výške 1 % uvedenej v druhom odseku článku 59 nariadenia (ES) č. 817/2004.

2.   Výdavky spojené s hodnotením ex post súčasného programovacieho obdobia podľa článku 64 nariadenia (ES) č. 817/2004 sú oprávnenými výdavkami v rámci technickej pomoci, ktorá tvorí súčasť programu rozvoja vidieka v novom programovacom období, pod podmienkou, že tieto výdavky sú v súlade s druhým pododsekom článku 66 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a že sa v predmetnom programe uvádza ustanovenie o takýchto účeloch.

Oddiel 2

Opatrenia spolufinancované usmerňovacou sekciou a/alebo Záručnou sekciou EPUZF

Článok 13

1.   Výdavky v rámci súčasného programovacieho obdobia, ktoré vzniknú po konečnom termíne oprávnenosti výdavkov za toto programovacie obdobie a ktoré súvisia s činnosťami uvedenými v bodoch 2 a 3 pravidla č. 11 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1685/2000 (8) s výnimkou hodnotení ex post, auditov a príprav záverečných správ, nie sú v rámci nového programovacieho obdobia podľa EPFRV oprávnené.

2.   Výdavky v rámci súčasného programovacieho obdobia vzniknuté po konečnom termíne oprávnenosti výdavkov za toto programovacie obdobie a súvisiace s činnosťami uvedenými v prvej zarážke bodu 2.1 a v bode 3 pravidla č. 11 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1685/2000, vrátane hodnotení ex ante uvedených v článku 85 nariadenia (ES) č. 1698/2005, v súvislosti s prípravou programov rozvoja vidieka v rámci nového programovacieho obdobia sú s výhradou podmienok uvedených v bodoch 2.2 až 2.7 a v bode 3 uvedeného pravidla oprávnenými výdavkami v rámci časti technickej pomoci pri súčasných operačných programoch alebo programových dokumentoch týkajúcich sa rozvoja vidieka.

3.   Výdavky spojené s hodnotením ex post súčasného programovacieho obdobia podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 1260/1999 môžu byť oprávnenými výdavkami podľa EPFRV v rámci technickej pomoci tvoriacej súčasť programov v novom programovacom období pod podmienkou, že sú tieto výdavky v súlade s článkom 66 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1698/2005 a že sa v predmetnom programe uvádza ustanovenie o takýchto účeloch.

HLAVA III

PRECHODNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA NARIADENIA (ES) č. 1268/99

Článok 14

Pokiaľ ide o opatrenia uvedené v štvrtej, siedmej a štrnástej zarážke článku 2 nariadenia (ES) č. 1268/99, sú výdavky súvisiace s platbami uskutočnenými po 31. decembri 2006 oprávnenými výdavkami podľa EPFRV v novom programovacom období, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 71 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a podmienky uvedenia ustanovenia o tejto skutočnosti v programe, na ktorý sa vzťahuje nové programovacie obdobie.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Členské štáty prostredníctvom svojich systémov riadenia a kontroly zabezpečia jasné vymedzenie prechodných činností patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Článok 16

Tabuľka zhody opatrení v rámci súčasného a nového programovacieho obdobia sa uvádza v prílohe II.

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. septembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2223/2004 (Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 173/2005 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 3).

(4)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1 Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1156/2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29.7.2006, s. 3).

(5)  Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1360/2005 (Ú. v. EÚ L 214, 19.8.2005, s. 55).

(6)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2005 (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 23).

(7)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 39.


PRÍLOHA I

Druhy opatrení alebo čiastkových opatrení v rámci rozvoja vidieka uvedených v článku 4 ods. 1 druhom pododseku:

odborné vzdelávanie,

začatie činnosti mladých poľnohospodárov,

predčasný odchod do dôchodku (nové členské štáty),

využívanie poradenských služieb (nové členské štáty),

zriaďovanie poradenských, podporných a riadiacich služieb (všetky príslušné členské štáty)/poskytovanie poradenských a osvetových služieb (nové členské štáty),

investície do poľnohospodárskych podnikov,

investície do lesného hospodárstva,

spracovanie produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva/obchodovanie s nimi,

zúrodňovanie pôdy, pozemkové úpravy, správa vodných zdrojov, poľnohospodárska infraštruktúra,

akcie na obnovu a ochranu potenciálu poľnohospodárskej produkcie v dôsledku poškodenia prírodnými katastrofami,

plnenie noriem Spoločenstva/súlad s normami Spoločenstva (nové členské štáty) – rôzne normy,

schémy kvality potravín (nové členské štáty) – rôzne programy,

podpora kvalitných výrobkov zo strany odbytových organizácií výrobcov (nové členské štáty),

polosamozásobiteľské poľnohospodárske podniky (nové členské štáty),

zakladanie odbytových organizácií výrobcov (nové členské štáty),

oblasti, na ktoré sa vzťahujú environmentálne obmedzenia/platby v rámci systému Natura 2000 (nové členské štáty),

ochrana životného prostredia s prepojením na poľnohospodárstvo/lesné hospodárstvo,

zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy (nové členské štáty),

zalesňovanie nepoľnohospodárskej pôdy,

ekologická stabilita lesov,

akcie na obnovu a ochranu v rámci lesného hospodárstva/protipožiarna ochrana,

diverzifikácia mimo poľnohospodárskych podnikov,

remeselné činnosti/cestovný ruch,

základné služby – rôzne služby,

obnova a rozvoj obcí – rôzne druhy činností,

vidiecke dedičstvo – rôzne druhy činností,

Leader – chod miestnych akčných skupín, rôzne druhy činností v rámci miestnych rozvojových stratégií a spolupráce (s výnimkou akcií zameraných na rozširovanie vedomostí a praktické využívanie získaných vedomostí).


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody týkajúca sa opatrení ustanovených v nariadeniach (ES) č. 1257/1999, (ES) č. 1268/99 a (ES) č. 1698/2005

Opatrenia podľa nariadenia (ES) č. 1257/1999

Kódy podľa nariadenia (ES) č. 817/2004 a nariadenia Komisie (ES) č. 141/2004 (1)

Kategórie podľa nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 (2)

Osi a opatrenia podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005

Kódy podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005

 

Os 1

Odborné vzdelávanie článok 9

(c)

113 a 128

článok 20 písm. a) bod i) a článok 21: Odborné vzdelávanie a poskytovanie informácií

111

Začatie činností mladých poľnohospodárov článok 8

(b)

112

článok 20 písm. a) bod ii) a článok 22: Začatie činností mladých poľnohospodárov

112

Predčasný odchod do dôchodku články 10, 11 a 12

(d)

/

článok 20 písm. a) bod iii) a článok 23: Predčasný odchod do dôchodku

113

Využívanie poradenských služieb článok 21d

(y)

/

článok 20 písm. a) bod iv) a článok 24: Využívanie poradenských služieb

114

Zriaďovanie poradenských, riadiacich a podporných služieb článok 33 tretia zarážka

Poskytovanie poradenských a osvetových služieb článok 33g

(l)

1303

článok 20 písm. a) bod v) a článok 25: Zriaďovanie riadiacich, podporných a poradenských služieb

115

Investície do poľnohospodárskych podnikov článok 4 až 7

(a)

111

článok 20 písm. b) bod i) a článok 26: Modernizácia poľnohospodárskych podnikov

121

Investície do lesného hospodárstva v záujme zvýšenia ekonomickej hodnoty, zakladanie lesníckych združení článok 30 ods. 1 druhá a piata zarážka

(i)

121

124

článok 20 písm. b) bod ii) a článok 27: Zvyšovanie ekonomickej hodnoty lesov

122

Spracovanie produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a obchodovanie s nimi, podpora nových odbytísk produktov lesného hospodárstva článok 25 až 28, článok 30 ods. 1 tretia a štvrtá zarážka

(g)

114

článok 20 písm. b) bod iii) a článok 28: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

123

(i)

122

Obchodovanie s kvalitnými výrobkami a zriaďovanie programov kvality článok 33 štvrtá zarážka

(m)

123

 

 

 

článok 20 písm. b) bod iv) a článok 29: Spolupráca pri vývoji nových produktov, procesov a technológií

124

Zúrodňovanie pôdy, sceľovanie pozemkov, správa vodných zdrojov, poľnohospodárska infraštruktúra článok 33 prvá, druhá, ôsma a deviata zarážka

(j)

1301

článok 20 písm. b) bod v) a článok 30: Poľnohospodárska a lesnícka infraštruktúra

125

(k)

1302

(q)

1308

(r)

1309

Nástroje na obnovu a ochranu článok 33 dvanásta zarážka

(u)

1313

článok 20 písm. b) bod vi): Akcie na obnovu a ochranu

126

Plnenie noriem článok 21b a článok 21c súlad s normami Uplatňovanie noriem článok 33l ods. 2a a 2b

(x)

/

článok 20 písm. c) bod i) a článok 31: Plnenie noriem

131

Schémy kvality potravín článok 24b a článok 24c

(z)

/

článok 20 písm. c) bod ii) a článok 32: Schémy kvality potravín

132

Podpora odbytových organizácií výrobcov na účely podpory kvalitných výrobkov článok 24d

(aa)

/

článok 20 písm. c) bod iii) a článok 33: Informácie a propagácia

133

Polosamozásobiteľské poľnohospodárske podniky článok 33b

(ab)

/

článok 20 písm. d) bod i) a článok 34: Polosamozásobiteľské poľnohospodárske podniky

141

Zoskupenia výrobcov článok 33d

(ac)

/

článok 20 písm. d) bod ii) a článok 35: Odbytové organizácie výrobcov

142

 

Os 2

Platby za znevýhodnené prírodné podmienky, horské oblasti článok 13, 14 a článok 15 a článok 18

(e)

/

článok 36 písm. a) bod i) a článok 37: Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach

211

Platby za znevýhodnené prírodné podmienky, okrem horských oblastí článok 13 14, a 15, článok 18 a 19

(e)

/

článok 36 písm. a) bod ii) a článok 37: Platby za znevýhodnené prírodné podmienky, okrem horských oblastí

212

Oblasti s environmentálnymi obmedzeniami článok 16

(e)

/

článok 36 písm. a) bod iii) a článok 38: Platby v rámci systému Natura 2000 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (3)

213

Agro-environment článok 22, 23 a 24

(f)

/

článok 36 písm. a) bod iv) a článok 39: Agro-environmentálne platby

214

Životné podmienky zvierat

(f)

/

článok 36 písm. a) bod v) a článok 40: Platby za životné podmienky zvierat

215

článok 22, 23 a 24

Ochrana životného prostredia s prepojením na životné podmienky zvierat

článok 33 jedenásta zarážka

(t)

1312

Ochrana životného prostredia s prepojením na poľnohospodárstvo článok 33 jedenásta zarážka

(t)

1312

článok 36 písm. a) bod vi) a článok 41: Neproduktívne investície

216

Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy článok 31

(h)

/

článok 36 písm. b) bod i) a článok 43: Prvé zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy

221

 

 

 

článok 36 písm. b) bod ii) a článok 44: Prvé založenie poľnohospodársko-lesníckych systémov

222

Zalesňovanie nepoľnohospodárskej pôdy článok 30 ods. 1 prvá zarážka

(i)

126

článok 36 písm. b) bod iii) a článok 45: Prvé zalesňovanie nepoľnohospodárskej pôdy

223

Ekologická stabilita lesov článok 32 ods. 1 prvá zarážka

(i)

127

článok 36 písm. b) bod iv) a článok 46: Platby v rámci systému Natura 2000

224

Ekologická stabilita lesov článok 32 ods. 1 prvá zarážka

(i)

127

článok 36 písm. b) bod v) a článok 47: Lesnícko-environmentálne platby

225

Obnova potenciálu a zavádzanie preventívnych opatrení v lesnom hospodárstve článok 30 ods. 1 šiesta zarážka

Protipožiarna ochrana článok 32 ods. 1 druhá zarážka

(i)

125

článok 36 písm. b) bod vi) a článok 48: Obnova potenciálu a zavádzanie preventívnych opatrení v lesnom hospodárstve

226

Investície v záujme ekologickej a spoločenskej hodnoty lesov článok 30 ods. 1 druhá zarážka

Ochrana životného prostredia s prepojením na lesné hospodárstvo článok 33 jedenásta zarážka

(i)

121

článok 36 písm. b) bod vii) a článok 49: Neproduktívne investície

227

(t)

1312

 

Os 3

Diverzifikácia článok 33 siedma zarážka

(p)

1307

článok 52 písm. a) bod i) a článok 53: Diverzifikácia

311

Remeselné činnosti, finančné inžinierstvo

(s)

1311

článok 52 písm. a) bod ii) a článok 54: Zakladanie podnikov a ich rozvoj

312

článok 33 desiata zarážka a trinásta zarážka

(v)

1314

Aktivity súvisiace s cestovným ruchom článok 33 desiata zarážka

(s)

1310

článok 52 písm. a) bod iii) a článok 55: Aktivity súvisiace s cestovným ruchom

313

Základné služby článok 33 piata zarážka

(n)

1305

článok 52 písm. b) bod i) a článok 56: Základné služby

321

Obnova a rozvoj obcí článok 33 šiesta zarážka

(o)

1306

článok 52 písm. b) bod ii): Obnova a rozvoj obcí

322

Ochrana a zachovávanie dedičstva vidieka článok 33 šiesta zarážka

(o)

1306

článok 52 písm. b) bod iii) a článok 57: Zachovávanie a skvalitňovanie vidieckeho dedičstva

323

 

 

 

článok 52 písm. c) a článok 58: Vzdelávanie a poskytovanie informácií

331

Riadenie integrovaných stratégií rozvoja vidieka miestnymi partnermi článok 33 štrnásta zarážka

(w)

1305-11305-2

článok 52 písm. d) a článok 59: Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie

341

 

Os 4

Komunikácia v rámci iniciatívy Leader+ a opatrenia súvisiace s iniciatívou Leader+ článok 33f

 

článok 63 písm. a): Stratégie miestneho rozvoja

41

Akcia 1: Miestne stratégie

Na účely zvyšovania konkurencieschopnosti: všetky staré kódy podľa nariadení (ES) č. 817/2004 a (ES) č. 438/2001 zodpovedajúce osi 1

411 Konkurencieschopnosť

Na účely hospodárenia s pôdou/riadenia životného prostredia: všetky staré kódy podľa nariadení (ES) č. 817/2004 a (ES) č. 438/2001 zodpovedajúce osi 2

412 Životné prostredie/Hospodárenie na pôde

Na účely diverzifikácie/kvality života: všetky staré kódy podľa nariadení (ES) č. 817/2004 a (ES) č. 438/2001 zodpovedajúce osi 3, a okrem nich aj tieto kategórie z nariadenia (ES) č. 438/2001: 161 až 164, 166, 167, 171 až 174, 22 až 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 a 36.

413 Kvalita života/diverzifikácia

Komunikácia v rámci iniciatívy Leader+ a opatrenia súvisiace s iniciatívou Leader+ článok 33f

/

 

 

 

Akcia 2: Spolupráca

 

1305-3

1305-4

článok 63 písm. b): Spolupráca

421

Komunikácia v rámci iniciatívy Leader+ a opatrenia súvisiace s iniciatívou Leader+ článok 33f

/

 

 

 

Akcia 3: Chod miestnych akčných skupín

 

1305-1

1305-2

článok 63 písm. c): Chod miestnych akčných skupín

431

Komunikácia v rámci iniciatívy Leader+ a opatrenia súvisiace s iniciatívou Leader+ článok 33f

/

 

 

 

Akcia 3: Siete

/

1305-5

článok 66 ods. 3 a článok 68: Národná vidiecka sieť

511

Technická pomoc

 

 

Technická pomoc

 

Technická pomoc

 

411 až 415

článok 66 ods. 2: Technická pomoc

511

článok 49 – Pravidlo č. 11 uvedené v nariadení (ES) č. 1685/2000

(ad)

 

článok 66 ods. 3: Národné siete

511

Opatrenia podľa nariadenia (ES) č. 1268/99

 

 

Opatrenia podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005

 

Postupy poľnohospodárskej produkcie určené na ochranu životného prostredia a zachovávanie krajiny

článok 2 štvrá zarážka

/

/

článok 36 písm. a) bod iv) a článok 39: Agro-environmentálne platby

214

Zakladanie odbytových organizácií výrobcov článok 2 siedma zarážka

/

/

článok 20 písm. d) bod ii) a článok 35: Odbytové organizácie výrobcov

142

Lesné hospodárstvo článok 2 štrnásta zarážka

/

/

článok 36 písm. b) bod i) a článok 43: Prvé zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy

221


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 25.

(2)  Ú. v. ES L 63, 3.3.2001, s. 21.

(3)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.


6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1321/2006

z 5. septembra 2006,

ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné v prípade určitých druhov lúpanej ryže od 6. septembra 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organisácii trhu s ryžou (1), a najmä na jeho článok 11a,

keďže:

(1)

Na základe informácií prijatých od príslušných orgánov Komisia konštatuje, že dovozné licencie na lúpanú ryžu s kódom KN 1006 20, okrem dovozných licencií na ryžu Basmati, boli vydané na množstvo 430 075 ton na obdobie od 1. septembra 2005 do 31. augusta 2006. Dovozné clo na lúpanú ryžu s kódom KN 1006 20 inú ako ryžu Basmati sa teda musí upraviť.

(2)

Uplatniteľné clo sa musí stanoviť v lehote desiatich dní od konca vyššie uvedeného obdobia. Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť s okamžitou platnosťou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clo uplatniteľné na lúpanú ryžu s kódom KN 1006 20 je 42,5 EUR na tonu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. septembra 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/21


ROZHODNUTIE RADY

z 5. mája 2006

o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

(2006/592/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvou vetou prvého pododseku,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich bilaterálnych dohodách dohodou so Spoločenstvom.

(2)

Komisia v mene Spoločenstva dojednala s vládou Singapurskej republiky dohodu o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb (ďalej len „dohoda“) v súlade s mechanizmami a smernicami uvedenými v prílohe k rozhodnutiu Rady, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných bilaterálnych dohodách dohodou so Spoločenstvom.

(3)

S výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu by sa dohoda mala podpísať a predbežne vykonávať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje podpísanie Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb s výhradou rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Kým dohoda nenadobudne platnosť, vykonáva sa predbežne od prvého dňa prvého mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje vydať oznámenie ustanovené v článku 7 ods. 2 dohody.

V Bruseli 5. mája 2006

Za Radu

predseda

K.-H. GRASSER


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

na jednej strane a

VLÁDA SINGAPURSKEJ REPUBLIKY (ďalej len „Singapur“)

na strane druhej

(ďalej len „zmluvné strany“)

POZNAMENÁVAJÚC, že Európsky súdny dvor zistil, že určité ustanovenia bilaterálnych dohôd, ktoré uzatvorilo niekoľko členských štátov s tretími krajinami, sú nezlučiteľné s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva,

POZNAMENÁVAJÚC, že medzi niekoľkými členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Singapurom boli uzavreté viaceré bilaterálne dohody o leteckých dopravných službách, ktoré obsahujú podobné ustanovenia, a že členské štáty sú povinné podniknúť všetky príslušné kroky, aby odstránili nezrovnalosti medzi takýmito dohodami a Zmluvou o ES,

POZNAMENÁVAJÚC, že Európske spoločenstvo má výlučnú právomoc v niektorých aspektoch, ktoré môžu byť súčasťou bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

POZNAMENÁVAJÚC, že podľa práva Európskeho spoločenstva majú leteckí dopravcovia Spoločenstva usadení v členskom štáte právo na nediskriminačný prístup k letovým trasám medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

SO ZRETEĽOM na dohody medzi Európskym spoločenstvom a niektorými tretími krajinami, ktoré umožňujú štátnym príslušníkom týchto tretích krajín získať vlastnícky podiel v spoločnostiach leteckých dopravcov, ktoré sú držiteľmi licencie v súlade s právom Európskeho spoločenstva,

UZNÁVAJÚC, že súlad medzi právom Európskeho spoločenstva a ustanoveniami bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Singapurom poskytne primerané prostriedky na zabezpečenie kontinuity a rozvoja leteckých dopravných služieb medzi Európskym spoločenstvom a Singapurom,

POZNAMENÁVAJÚC, že nie je potrebné, aby sa táto dohoda vzťahovala na ustanovenia bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Singapurom o leteckých dopravných službách, ktoré nie sú v rozpore s právom Európskeho spoločenstva,

POZNAMENÁVAJÚC, že zámerom Európskeho spoločenstva v rámci tejto dohody nie je zvýšiť celkový objem leteckej premávky medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Singapurom ani ovplyvniť rovnováhu medzi leteckými dopravcami Spoločenstva a leteckými dopravcami Singapuru, ani dosiahnuť, aby táto dohoda mala prednosť pred výkladom ustanovení existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách, ktoré sa týkajú dopravných práv,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Na účely tejto dohody „členské štáty“ sú členské štáty Európskeho spoločenstva; „zmluvná strana“ je zmluvná strana tejto dohody; „strana“ je zmluvná strana príslušnej bilaterálnej dohody o leteckých dopravných službách; „letecký dopravca“ je aj letecká spoločnosť; „územie Európskeho spoločenstva“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva.

2.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý je stranou danej dohody, sa považujú za odkazy na štátnych príslušníkov členských štátov Európskeho spoločenstva.

3.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti členského štátu, ktorý je stranou danej dohody, sa považujú za odkazy na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti určené týmto členským štátom.

Článok 2

Určenie, oprávnenie a zrušenie

1.   Ustanovenia odsekov 3 a 4 tohto článku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami v článkoch uvedených v prílohe II písm. a) a b), pokiaľ ide o určenie leteckého dopravcu príslušným členským štátom, jeho oprávnenia a povolenia udelené Singapurom a zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení leteckého dopravcu.

2.   Ustanovenia v odsekoch 3 a 4 tohto článku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami v článkoch uvedených v prílohe II písm. a) a b), pokiaľ ide o určenie leteckého dopravcu Singapurom, jeho oprávnenia a povolenia udelené príslušným členským štátom a zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení leteckého dopravcu, ak príslušný členský štát potvrdí uplatňovanie ustanovení v odsekoch 3 a 4 tohto článku.

3.   Po obdržaní takéhoto určenia a žiadostí určeného leteckého dopravcu alebo dopravcov vo forme a spôsobom, ktoré sú predpísané pre prevádzkové oprávnenia a technické povolenia, každá strana s prihliadnutím na odseky 4 a 5 udelí príslušné oprávnenia a povolenia s minimálnym procedurálnym zdržaním za predpokladu, že:

a)

v prípade leteckého dopravcu určeného členským štátom:

i)

letecký dopravca je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu a vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva a

ii)

členský štát, ktorý zodpovedá za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, vykonáva a udržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu a príslušný letecký orgán je zreteľne uvedený v určení leteckého dopravcu a

iii)

letecký dopravca má hlavné miesto podnikania na území členského štátu, ktorý mu udelil licenciu na vykonávanie leteckej dopravy, a

iv)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia a účinne kontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe III a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov;

b)

v prípade leteckého dopravcu určeného Singapurom:

i)

Singapur účinne kontroluje leteckého dopravcu a túto kontrolu zachováva a

ii)

má hlavné miesto podnikania v Singapure.

4.   Každá strana môže zamietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť prevádzkové oprávnenia alebo technické povolenia leteckého dopravcu určeného druhou stranou, ak:

a)

v prípade leteckého dopravcu určeného členským štátom:

i)

letecký dopravca nie je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva alebo

ii)

členský štát, ktorý zodpovedá za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, nevykonáva alebo neudržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu alebo príslušný letecký orgán nie je zreteľne uvedený v určení leteckého dopravcu, alebo

iii)

letecký dopravca nemá hlavné miesto podnikania na území členského štátu, ktorý mu udelil licenciu na vykonávanie leteckej dopravy, alebo

iv)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastnia ani účinne nekontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe III a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov, alebo

v)

je možne preukázať, že vykonávaním dopravných práv podľa tejto dohody na trase, na ktorej sa nachádza bod v inom členskom štáte, vrátane prevádzkovania služby, ktorá sa označuje ako priebežná služba alebo predstavuje takúto službu, by letecký dopravca v konečnom dôsledku obchádzal obmedzenia týkajúce sa dopravných práv, ktoré ukladá dohoda medzi Singapurom a daným iným členským štátom, alebo

vi)

letecký dopravca je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, ktoré vydal členský štát, a medzi Singapurom a týmto členským štátom neexistuje bilaterálna dohoda o leteckých dopravných službách a je možné preukázať, že dopravné práva potrebné na vykonávanie navrhnutej prevádzky nie sú obojstranne k dispozícii určenému leteckému dopravcovi (leteckým dopravcom) Singapuru;

b)

v prípade leteckého dopravcu určeného Singapurom:

i)

Singapur nezachováva účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu alebo

ii)

nemá hlavné miesto podnikania v Singapure.

5.   Pri výkone svojho práva podľa odseku 4 a bez toho, aby boli dotknuté práva podľa odseku 4 písm. a) bodu v) a vi) tohto článku, Singapur nediskriminuje leteckých dopravcov členských štátov na základe štátnej príslušnosti.

Článok 3

Práva súvisiace s regulačnou kontrolou

1.   Ustanovenia v odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. c).

2.   V prípade, že členský štát (prvý členský štát) určil leteckého dopravcu, ktorého regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava druhý členský štát, uplatňujú sa práva Singapuru vyplývajúce z bezpečnostných ustanovení dohody medzi prvým členským štátom, ktorý určil leteckého dopravcu, a Singapurom rovnako aj na bezpečnostné normy, ktoré druhý členský štát prijal, vykonal alebo udržiaval, ako aj na prevádzkové oprávnenie príslušného leteckého dopravcu.

Článok 4

Tarify za prepravu v Európskom spoločenstve

1.   Ustanovenia v odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. d).

2.   Tarify, ktoré uplatňujú leteckí dopravcovia určení Singapurom podľa dohody uvedenej v prílohe I, ktorá obsahuje ustanovenie uvedené v prílohe II písm. d), za prepravu uskutočnenú len v rámci Európskeho spoločenstva, podliehajú právu Európskeho spoločenstva. Právo Európskeho spoločenstva sa uplatňuje na nediskriminačnom základe.

Článok 5

Prílohy k dohode

Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 6

Revízia alebo zmena a doplnenie

Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek po vzájomnej dohode revidovať alebo zmeniť a doplniť.

Článok 7

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď si zmluvné strany vzájomne písomne oznámia, že ich príslušné vnútorné postupy, ktoré sú potrebné k nadobudnutiu platnosti tejto dohody, sú ukončené.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 sa zmluvné strany dohodli, že túto dohodu budú predbežne vykonávať od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si zmluvné strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

3.   Dohody a iné dojednania medzi členskými štátmi a Singapurom, ktoré ku dňu podpisu tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú, sú uvedené v prílohe I písm. b). Táto dohoda sa vzťahuje na všetky takéto dohody a dojednania po nadobudnutí ich platnosti alebo začatí ich predbežného vykonávania.

Článok 8

Ukončenie platnosti dohody

1.   V prípade, ak sa ukončí platnosť niektorej z dohôd uvedenej v prílohe I, ukončí sa zároveň platnosť všetkých ustanovení tejto dohody, ktoré sa týkajú príslušnej dohody uvedenej v prílohe I.

2.   V prípade, ak sa ukončí platnosť všetkých dohôd uvedených v prílohe I, ukončí sa zároveň platnosť tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO, podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V Luxemburgu v dvoch vyhotoveniach dňa deviateho júna dvetisícšesť v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku. V prípade odlišností anglické znenie má prednosť pred zneniami v ostatných jazykoch.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Por el Gobierno de la República de Singapur

Za vládu Singapurské republiky

For Republikken Singapores regering

Für die Regierung der Republik Singapur

Singapuri Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

For the Government of the Republic of Singapore

Pour le gouvernement de la République de Singapour

Per il governo della Repubblica di Singapore

Singapūras Republikas valdības vārdā

Singapūro Respublikos Vyriausybės vardu

A Szingapúri Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' Singapor

Voor de regering van de Republiek Singapore

W imieniu Rządu Republiki Singapuru

Pelo Governo da República de Singapura

Za vládu Singapurskej republiky

Za vlado Singapurske republike

Singaporen tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Singapores regering

Image

PRÍLOHA I

Zoznam dohôd uvedených v článku 1 tejto dohody

a)

Dohody o leteckých dopravných službách medzi Singapurskou republikou a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré sú ku dňu podpisu tejto dohody uzavreté, podpísané a/alebo sa predbežne vykonávajú:

Dohoda medzi rakúskou spolkovou vládou a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 8. augusta 1978, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Rakúskom“),

Dohoda medzi vládou Belgického kráľovstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 29. mája 1967, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Belgickom“),

Dohoda medzi vládou Singapurskej republiky a vládou Cyperskej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná v Nikózii 27. januára 1989 (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Cyprom“),

Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 7. septembra 1971, v súvislosti s ktorou Česká republika vyhlásila, že sa považuje za viazanú jej ustanoveniami, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Českou republikou“),

Dohoda medzi vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 20. decembra 1966, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Dánskom“),

návrh Dohody medzi vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách, parafovaný v Singapure 21. októbra 1998 a predbežne vykonávaný (ďalej len „návrh revidovanej dohody medzi Singapurom a Dánskom“),

Dohoda medzi vládou Fínskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 19. januára 1984, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Fínskom“),

Dohoda medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 29. júna 1967, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Francúzskom“),

Dohoda medzi Spolkovou republikou Nemecko a Singapurskou republikou o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 15. februára 1969, v znení zmien a doplnení a doplnená doplnkovým memorandom o porozumení podpísaným 7. júna 2000 v Bonne (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Nemeckom“),

Dohoda medzi vládou Gréckeho kráľovstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 21. augusta 1971, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Gréckom“),

Dohoda medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckej doprave, podpísaná v Singapure 9. marca 1990 (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Maďarskom“),

Dohoda medzi vládou Talianskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 28. júna 1985, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Talianskom“),

Dohoda medzi vládou Írska a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 20. februára 1981 (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Írskom“),

Dohoda medzi vládou Lotyšskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná v Singapure 6. októbra 1999 (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Lotyšskom“),

Dohoda medzi vládou Luxemburského veľkovojvodstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 9. apríla 1975, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Luxemburskom“),

Dohoda medzi vládou Maltskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Londýne 19. júla 1983, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Maltou“),

Dohoda medzi vládou Holandského kráľovstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 29. decembra 1966, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Holandskom“),

Dohoda medzi vládou Poľskej ľudovej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 22. decembra 1979, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Poľskom“),

Dohoda medzi Portugalskou republikou a Singapurskou republikou o leteckých dopravných službách, pripojená k memorandu o porozumení parafovanému v Singapure 7. novembra 1997 (ďalej len „návrh dohody medzi Singapurom a Portugalskom“),

Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou, podpísaná v Singapure 7. septembra 1971, v súvislosti s ktorou Slovenská republika vyhlásila, že sa považuje za viazanú jej ustanoveniami, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Slovenskom“),

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách, parafovaná v Singapure 27. decembra 1996 a predbežne vykonávaná (ďalej len „návrh dohody medzi Singapurom a Slovenskom“),

Dohoda medzi Španielskym kráľovstvom a Singapurskou republikou o leteckej doprave, podpísaná v Madride 11. marca 1992, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Španielskom“),

Dohoda medzi vládou Singapurskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 20. decembra 1966, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Švédskom“),

návrh Dohody medzi vládou Švédskeho kráľovstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách, parafovaný v Singapure 21. októbra 1998 a predbežne vykonávaný (ďalej len „návrh revidovanej dohody medzi Singapurom a Švédskom“),

Dohoda medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 12. januára 1971, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Spojeným kráľovstvom“).

b)

Dohody o leteckých dopravných službách a iné dojednania parafované alebo podpísané medzi Singapurskou republikou a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré ku dňu podpisu tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú.

PRÍLOHA II

Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe I, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody

a)

Určenie leteckého dopravcu členským štátom:

článok 3 dohody medzi Singapurom a Rakúskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Belgickom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Cyprom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Českou republikou,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 3 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Fínskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Francúzskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Nemeckom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Gréckom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Maďarskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Írskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Talianskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Lotyšskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Luxemburskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Maltou,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Holandskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Poľskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Portugalskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 3 návrhu dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Španielskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 3 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Spojeným kráľovstvom.

b)

Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení:

článok 3 dohody medzi Singapurom a Rakúskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Belgickom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Cyprom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Českou republikou,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 4 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Fínskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Francúzskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Nemeckom,

článok 5 dohody medzi Singapurom a Gréckom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Maďarskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Írskom,

článok 5 dohody medzi Singapurom a Talianskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Lotyšskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Luxemburskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Maltou,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Holandskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Poľskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Portugalskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 4 návrhu dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Španielskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 4 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Spojeným kráľovstvom.

c)

Regulačná kontrola:

článok 11 dohody medzi Singapurom a Cyprom,

článok 14 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 8a dohody medzi Singapurom a Fínskom,

článok 9A prílohy F Doplnkového memoranda o porozumení podpísaného 7. júna 2000 v Bonne – predbežne vykonávaného v rámci dohody medzi Singapurom a Nemeckom,

článok 8 dohody medzi Singapurom a Maďarskom,

článok 8 dohody medzi Singapurom a Lotyšskom,

článok 15 dohody medzi Singapurom a Portugalskom,

článok 8 návrhu dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Španielskom,

článok 14 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 11a dohody medzi Singapurom a Spojeným kráľovstvom.

d)

Tarify za prepravu v rámci Európskeho spoločenstva:

článok 9 dohody medzi Singapurom a Rakúskom,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Belgickom,

článok 13 dohody medzi Singapurom a Cyprom,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Českou republikou,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 10 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 11 dohody medzi Singapurom a Fínskom,

článok 9 dohody medzi Singapurom a Francúzskom,

článok 7 dohody medzi Singapurom a Nemeckom,

článok 11 dohody medzi Singapurom a Gréckom,

článok 12 dohody medzi Singapurom a Maďarskom,

článok 11 dohody medzi Singapurom a Írskom,

článok 8 dohody medzi Singapurom a Talianskom,

článok 12 dohody medzi Singapurom a Lotyšskom,

článok 9 dohody medzi Singapurom a Luxemburskom,

článok 11 dohody medzi Singapurom a Maltou,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Holandskom,

článok 9 dohody medzi Singapurom a Poľskom,

článok 18 dohody medzi Singapurom a Portugalskom,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 12 návrhu dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 6 dohody medzi Singapurom a Španielskom,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 10 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 9 dohody medzi Singapurom a Spojeným kráľovstvom.

PRÍLOHA III

Zoznam iných štátov uvedených v článku 2 tejto dohody

a)

Islandská republika (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore),

b)

Lichtenštajnské kniežatstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore),

c)

Nórske kráľovstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore),

d)

Švajčiarska konfederácia (podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).


Komisia

6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/32


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2006,

ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie rokov 2007–2013

[oznámené pod číslom K(2006) 3472]

(2006/593/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006 cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti regiónov.

(2)

Podľa článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. b) uvedeného nariadenia. Podľa článku 4 ods. 2 Kohézny fond takisto zasahuje do tých regiónov, ktoré nie sú oprávnené na pomoc v rámci cieľa Konvergencia a ktoré sa nachádzajú v členských štátoch oprávnených na pomoc z uvedeného fondu.

(3)

Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa má 15,95 % zdrojov, ktoré sú k dispozícii na plnenie záväzkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (ďalej len „fondy“) na obdobie 2007 až 2013, prideliť na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť vrátane 21,14 % na prechodnú a špecifickú pomoc uvedenú v článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(4)

Je potrebné vypracovať indikatívny rozpis zdrojov rozčlenených podľa členských štátov, ktoré sa majú prideliť na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 by sa toto malo uskutočniť v súlade s kritériami a metodikou stanovenými v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006.

(5)

V bode 4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 sa stanovuje metóda na pridelenie zdrojov, ktoré sú k dispozícii, členským štátom a regiónom oprávneným na financovanie podľa článku 6 uvedeného nariadenia.

(6)

V bode 6 písm. b) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 sa stanovuje metóda na určenie pridelených prostriedkov v rámci prechodnej pomoci uvedenej v článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(7)

V bode 7 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 sa vymedzuje maximálna výška transferu z fondov pre každý členský štát.

(8)

V bodoch 12 až 31 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 sa stanovujú sumy, ktoré sú určené na určité špecifické prípady na obdobie rokov 2007 – 2013.

(9)

Podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa 0,25 % zdrojov, ktoré sú k dispozícii na plnenie záväzkov z fondov na obdobie rokov 2007 – 2013, vyhradí na financovanie technickej pomoci na základe iniciatívy Komisie; indikatívne pridelené prostriedky rozčlenené podľa členských štátov by preto nemali zahŕňať čiastku určenú na technickú pomoc,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Indikatívne sumy viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených regiónom, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (ES) č. 1083/2006, vrátane dodatočných súm stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu, sú uvedené v tabuľke 1 prílohy I.

Ročný rozpis viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov a podľa rokov uvedených v predchádzajúcom odseku je uvedený v tabuľke 2 prílohy I.

Článok 2

Indikatívne sumy viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených na prechodnú a špecifickú pomoc zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ako sa uvádza v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006, vrátane dodatočných súm stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu, sú uvedené v tabuľke 1 prílohy II.

Ročný rozpis viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov a podľa rokov uvedených v predchádzajúcom odseku je uvedený v tabuľke 2 prílohy II.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. augusta 2006

Za Komisiu

Danuta HÜBNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.


PRÍLOHA I

Indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených regiónom, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 1 –

suma rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

Oprávnené regióny v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Dodatočné financovanie uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 podľa bodu:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 2 –

ročný rozpis rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Spolu

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


PRÍLOHA II

Indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených regiónom, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov na špecifickom a prechodnom základe v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 1 –

suma rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

Oprávnené regióny v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v prechodnom režime

Dodatočné financovanie uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 podľa bodu:

bod 15

bod 19

bod 20

bod 26

bod 27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Spolu

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 2 –

ročný rozpis rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Spolu

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/37


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2006,

ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci cieľa Konvergencia na obdobie rokov 2007–2013

[oznámené pod číslom K(2006) 3474]

(2006/594/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1083/2006 cieľ Konvergencia je zameraný na urýchlenie konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov a regiónov.

(2)

Podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond (ďalej len „fondy“) prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia.

(3)

Podľa článku 18 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 1083/2006 rozpis zdrojov, ktoré sú k dispozícii na plnenie záväzkov z fondov je taký, aby sa dosiahla výrazná koncentrácia na regióny v rámci cieľa Konvergencia.

(4)

Podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa má 81,54 % zdrojov, ktoré sú k dispozícii na plnenie záväzkov z fondov na obdobie rokov 2007 až 2013, prideliť na cieľ Konvergencia vrátane 4,99 % na prechodnú a špecifickú pomoc uvedenú v článku 8 ods. 1, 23,22 % na financovanie uvedené v článku 5 ods. 2 a 1,29 % na prechodnú a špecifickú pomoc uvedenú v článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(5)

Je potrebné vypracovať indikatívny rozpis zdrojov rozčlenených podľa členských štátov, ktoré sa majú prideliť na cieľ Konvergencia. Podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 by sa toto malo uskutočniť v súlade s kritériami a metodikou stanovenými v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006.

(6)

V bode 1 a 2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 sa stanovuje metóda prideľovania zdrojov, ktoré sú k dispozícii regiónom oprávneným na pomoc v rámci cieľa Konvergencia a členským štátom oprávneným na pomoc z Kohézneho fondu v uvedenom poradí.

(7)

V bode 6 písm. a) a c) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 sa stanovuje metóda na určenie pridelených prostriedkov v rámci prechodnej pomoci uvedenej v článku 8 ods. 1 a 3 uvedeného nariadenia v uvedenom poradí.

(8)

V bode 7 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 sa vymedzuje maximálna výška transferu z fondov pre každý členský štát.

(9)

V bodoch 12 až 31 prílohy II k nariadeniu Rady (ES) č. 1083/2006 sa stanovujú sumy, ktoré sú určené na určité špecifické prípady na obdobie rokov 2007 až 2013.

(10)

Podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa 0,25 % zdrojov, ktoré sú k dispozícii na plnenie záväzkov z fondov na obdobie rokov 2007 až 2013, vyhradí na financovanie technickej pomoci na základe iniciatívy Komisie; indikatívne pridelené prostriedky rozčlenené podľa členských štátov by preto nemali zahŕňať čiastku určenú na technickú pomoc,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Indikatívne sumy viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených regiónom, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 vrátane dodatočných súm stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu sú uvedené v tabuľke 1 prílohy I.

Ročný rozpis viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov a podľa rokov uvedených v predchádzajúcom odseku je uvedený v tabuľke 2 prílohy I.

Článok 2

Indikatívne sumy viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených na prechodnú a špecifickú pomoc zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 vrátane dodatočných súm stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu sú uvedené v tabuľke 1 prílohy II.

Ročný rozpis viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov a podľa rokov uvedených v predchádzajúcom odseku je uvedený v tabuľke 2 prílohy II.

Článok 3

Indikatívne sumy viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených členským štátom, ktoré sú oprávnené na pomoc z Kohézneho fondu v rámci cieľa Konvergencia, ako sa uvádza v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) 1083/2006, sú uvedené v tabuľke 1 prílohy III.

Ročný rozpis viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov a podľa rokov uvedených v predchádzajúcom odseku je uvedený v tabuľke 2 prílohy III.

Článok 4

Indikatívne sumy viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov a určených členským štátom, ktoré sú oprávnené na pomoc z Kohézneho fondu na prechodnom a špecifickom základe v rámci cieľa Konvergencia, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) 1083/2006, sú uvedené v tabuľke 1 prílohy IV.

Ročný rozpis viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov a podľa rokov uvedených v predchádzajúcom odseku je uvedený v tabuľke 2 prílohy IV.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. augusta 2006

Za Komisiu

Danuta HÜBNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.


PRÍLOHA I

Indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených regiónom, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 1 –

suma rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

Oprávnené regióny v rámci cieľa Konvergencia

Dodatočné financovanie uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 podľa bodu:

bod 14

bod 20

bod 24

bod 26

bod 28

bod 30

Česká republika

15 111 066 754

 

 

 

 

 

 

Deutschland

10 360 473 669

 

 

 

 

 

166 582 500

Eesti

1 955 979 029

 

 

31 365 110

 

 

 

Ellada

8 358 352 296

 

 

 

 

 

 

España

17 283 774 067

 

 

 

1 396 500 000

 

 

France

2 403 498 342

 

427 408 905

 

 

 

 

Italia

17 993 716 405

 

 

 

 

825 930 000

 

Latvija

2 586 694 732

 

 

53 886 609

 

 

 

Lietuva

3 875 516 071

 

 

79 933 567

 

 

 

Magyarország

12 622 187 455

 

 

 

 

 

 

Malta

493 750 177

 

 

 

 

 

 

Polska

38 507 171 321

880 349 050

 

 

 

 

 

Portugal

15 143 387 819

 

58 206 001

 

 

 

 

Slovenija

2 401 302 729

 

 

 

 

 

 

Slovensko

6 214 921 468

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

2 429 762 895

 

 

 

 

 

 

Spolu

157 741 555 229

880 349 050

485 614 906

165 185 286

1 396 500 000

825 930 000

166 582 500


(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 2 –

ročný rozpis rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Česká republika

1 993 246 617

2 050 979 461

2 106 089 584

2 162 632 571

2 216 183 128

2 266 449 252

2 315 486 141

Deutschland

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

Eesti

229 977 253

245 929 572

262 982 602

281 212 290

300 982 256

322 136 118

344 124 048

Ellada

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

España

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

France

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

Italia

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

Latvija

308 012 292

330 054 158

353 328 505

376 808 997

400 322 218

424 084 983

447 970 188

Lietuva

528 903 377

525 252 930

525 724 448

549 071 072

581 530 171

606 085 051

638 882 589

Magyarország

1 838 275 243

1 749 371 409

1 634 208 005

1 659 921 561

1 847 533 517

1 913 391 641

1 979 486 079

Malta

81 152 175

73 854 132

68 610 286

61 225 559

61 225 559

68 610 286

79 072 180

Polska

5 686 360 306

5 705 409 032

5 720 681 799

5 535 346 918

5 557 271 412

5 579 376 731

5 603 074 173

Portugal

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

Slovenija

423 258 365

397 135 571

370 643 430

343 781 942

316 551 106

288 950 923

260 981 392

Slovensko

939 878 406

896 645 972

845 960 417

765 136 058

807 732 837

873 727 195

1 085 840 583

United Kingdom

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

Spolu

23 007 291 591

22 952 859 794

22 866 456 633

22 713 364 525

23 067 559 761

23 321 039 737

23 733 144 930


PRÍLOHA II

Indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených regiónom, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov na špecifickom a prechodnom základe v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 1 –

suma rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

Oprávnené regióny v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v prechodnom režime

Dodatočné financovanie uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 podľa bodu:

bod 26

bod 27

bod 28

bod 30

België/Belgique

577 162 814

 

 

 

 

Deutschland

3 703 187 217

 

 

 

57 855 000

Ellada

5 764 732 161

 

 

 

 

España

1 281 194 398

99 750 000

49 874 998

 

 

Italia

276 189 653

 

 

110 722 500

 

Österreich

158 159 247

 

 

 

 

Portugal

253 475 814

 

 

 

 

United Kingdom

157 668 280

 

 

 

 

Spolu

12 171 769 584

99 750 000

49 874 998

110 722 500

57 855 000


(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 2 –

ročný rozpis rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

140 860 108

121 390 683

101 921 256

82 451 831

62 982 404

43 512 979

24 043 553

Deutschland

653 249 463

614 596 891

575 944 319

537 291 745

498 639 173

459 986 599

421 334 027

Ellada

1 013 524 846

950 194 286

886 863 726

823 533 166

760 202 605

696 872 046

633 541 486

España

344 327 561

297 685 964

251 044 367

204 402 770

157 761 175

111 119 578

64 477 981

Italia

85 272 320

75 272 602

65 272 883

55 273 165

45 273 446

35 273 728

25 274 009

Österreich

27 808 219

26 070 205

24 332 192

22 594 178

20 856 165

19 118 151

17 380 137

Portugal

64 441 805

55 031 480

45 621 155

36 210 831

26 800 506

17 390 181

7 979 856

United Kingdom

40 228 788

34 327 205

28 425 623

22 524 040

16 622 457

10 720 875

4 819 292

Spolu

2 369 713 110

2 174 569 316

1 979 425 521

1 784 281 726

1 589 137 931

1 393 994 137

1 198 850 341


PRÍLOHA III

Indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených členským štátom, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu v rámci cieľa Konvergencia na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 1 –

suma rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

 

Dodatočné financovanie uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 podľa bodu 24

Česká republika

7 809 984 551

 

Eesti

1 000 465 639

16 157 785

Ellada

3 280 399 675

 

Kypros

193 005 267

 

Latvija

1 331 962 318

27 759 767

Lietuva

1 987 693 262

41 177 899

Magyarorszag

7 570 173 505

 

Malta

251 648 410

 

Polska

19 512 850 811

 

Portugal

2 715 031 963

 

Slovenija

1 235 595 457

 

Slovensko

3 424 078 134

 

Spolu

50 312 888 992

85 095 451


(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 2 –

ročný rozpis rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Česká republika

1 032 973 476

1 061 839 898

1 089 394 960

1 117 666 453

1 144 441 732

1 169 574 794

1 194 093 238

Eesti

118 267 391

126 243 551

134 770 066

143 884 910

153 769 893

164 346 824

175 340 789

Ellada

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

Kypros

52 598 692

42 866 160

33 133 627

23 401 096

13 668 564

13 668 564

13 668 564

Latvija

159 639 206

170 660 138

182 297 312

194 037 557

205 794 168

217 675 551

229 618 153

Lietuva

180 857 472

230 966 558

277 869 373

303 013 907

320 491 883

348 611 677

367 060 291

Magyarorszag

328 094 604

687 358 082

1 080 433 910

1 308 130 864

1 343 212 938

1 388 664 318

1 434 278 789

Malta

24 809 997

32 469 219

37 971 049

45 716 955

45 716 955

37 971 049

26 993 186

Polska

1 883 652 471

2 208 285 009

2 532 817 229

2 755 750 999

3 075 155 487

3 377 773 568

3 679 416 048

Portugal

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

Slovenija

86 225 407

115 705 905

145 555 750

175 774 942

206 363 481

237 321 369

268 648 603

Slovensko

197 125 902

317 519 267

452 740 053

630 951 164

664 262 430

668 505 352

492 973 966

Spolu

4 920 734 852

5 850 404 021

6 823 473 563

7 554 819 081

8 029 367 765

8 480 603 300

8 738 581 861


PRÍLOHA IV

Indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených členským štátom, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu na prechodnom a špecifickom základe v rámci cieľa Konvergencia na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 1 –

suma rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

España

3 241 875 000

Spolu

3 241 875 000


(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 2 –

ročný rozpis rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

España

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000

Spolu

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000


6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/44


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2006,

ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia v období rokov 2007–2013

[oznámené pod číslom K(2006) 3475]

(2006/595/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3 a článok 8 ods. 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 cieľ Konvergencia je zameraný na zrýchlenie konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov a regiónov.

(2)

Podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 regióny oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia sú regióny zodpovedajúce úrovni 2 Nomenklatúry teritoriálnych štatistických jednotiek (ďalej len „úroveň NUTS 2“) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (2), ktorých hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa meraný v parite kúpnej sily a vypočítaný na základe ukazovateľov Spoločenstva za obdobie rokov 2000–2002 je za to isté referenčné obdobie nižší ako 75 % priemeru HDP EÚ 25.

(3)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006, ktorým sa stanovuje, že aj regióny úrovne NUTS 2, ktoré by boli oprávnené na zaradenie do cieľa Konvergencia podľa článku 5 ods. 1 uvedeného nariadenia, ak by hranica oprávnenosti zostala na úrovni 75 % priemeru HDP EÚ 15, ale ktoré strácajú oprávnenosť, pretože ich nominálna úroveň HDP na obyvateľa meraná a vypočítaná podľa toho istého článku 5 ods. 1 je vyššia ako 75 % priemeru HDP EÚ 25, sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia na prechodnom a špecifickom základe.

(4)

Je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zostaviť zoznamy oprávnených regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Regióny oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia sú regióny uvedené v prílohe I.

Článok 2

Regióny oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia na prechodnom a špecifickom základe, ako je uvedené v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006, sú regióny uvedené v prílohe II.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 4. augusta 2006

Za Komisiu

Danuta HÜBNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.

(2)  Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

Zoznam regiónov úrovne NUTS 2, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg – Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


PRÍLOHA II

Zoznam regiónov úrovne NUTS 2, ktoré sú na prechodnom a špecifickom základe oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg – Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/47


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2006,

ktorým sa zostavuje zoznam členských štátov, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu na obdobie rokov 2007–2013

[oznámené pod číslom K(2006) 3479]

(2006/596/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/2006 (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3 a článok 8 ods. 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovuje Kohézny fond, Kohézny fond prispieva k posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti Spoločenstva v záujme podpory trvalo udržateľného rozvoja.

(2)

Podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 členské štáty oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu sú štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa meraný v parite kúpnej sily a vypočítaný na základe ukazovateľov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 – 2003 je nižší ako 90 % priemeru HND EÚ 25.

(3)

Podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006 aj členské štáty oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu v roku 2006, ktoré by boli i naďalej oprávnené, ak by hranica oprávnenosti zostala na úrovni 90 % priemeru HND EÚ 15, ale ktoré strácajú oprávnenosť, pretože ich nominálny HND na obyvateľa prevyšuje 90 % priemeru HND EÚ 25, pričom priemer je meraný a vypočítaný podľa článku 5 ods. 2 uvedeného nariadenia, sú na prechodnom a špecifickom základe oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu.

(4)

Je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zostaviť zoznamy oprávnených regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu od 1. januára 2007 sú štáty uvedené v prílohe I.

Článok 2

Členské štáty oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu na prechodnom a špecifickom základe, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006, sú štáty uvedené v prílohe II.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. augusta 2006

Za Komisiu

Danuta HÜBNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.


PRÍLOHA I

Zoznam členských štátov, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu ku dňu 1. januára 2007

 

Česká republika

 

Estónsko

 

Grécko

 

Cyprus

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Maďarsko

 

Malta

 

Poľsko

 

Portugalsko

 

Slovinsko

 

Slovensko


PRÍLOHA II

Zoznam členských štátov, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu na prechodnom a špecifickom základe v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

Španielsko


6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/49


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2006,

ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú na prechodnom a špecifickom základe oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v období rokov 2007–2013

[oznámené pod číslom K(2006) 3480]

(2006/597/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006 cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti regiónov.

(2)

Podľa článku 8 ods. 2 prvého pododseku nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 regióny úrovne NUTS 2 úplne pokryté Cieľom 1 v roku 2006 podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (2), ktorých nominálna úroveň hrubého domáceho produktu (HDP) meraného a vypočítaného podľa článku 5 ods. 1 nariadenia č. 1083/2006 presiahne 75 % priemeru EÚ 15, sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na prechodnom a špecifickom základe.

(3)

Podľa článku 8 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa v období rokov 2007 – 2013 prechodné financovanie uplatňované na regióny uvedené v článku 8 ods. 2 prvom pododseku vzťahuje aj na Cyprus.

(4)

Je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zostaviť zoznamy oprávnených regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Regióny oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na prechodnom a špecifickom základe, ako je uvedené v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006, sú regióny uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. augusta 2006

Za Komisiu

Danuta HÜBNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.

(2)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1198/2006 (Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Zoznam regiónov úrovne NUTS 2, ktoré sú na prechodnom a špecifickom základe oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire