ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 238

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
1. septembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1295/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1296/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. septembra 2006

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1297/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1298/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1299/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1300/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1302/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1303/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1304/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla pre cirok v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2006

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1305/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1306/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1307/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1308/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1309/2006 z 31. augusta 2006 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1310/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1311/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1312/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1313/2006 z 31. augusta 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

44

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1295/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

87,3

068

147,1

999

117,2

0707 00 05

052

92,8

999

92,8

0709 90 70

052

60,4

999

60,4

0805 50 10

388

72,5

524

51,0

528

57,4

999

60,3

0806 10 10

052

83,7

220

123,4

999

103,6

0808 10 80

388

88,1

400

93,0

508

83,8

512

89,0

528

43,0

720

89,7

800

143,8

804

104,0

999

91,8

0808 20 50

052

115,2

388

90,2

999

102,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

116,4

096

12,8

999

64,6

0809 40 05

052

82,7

066

44,4

098

45,7

624

150,5

999

80,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1296/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. septembra 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1784/2003 predpokladá, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú colné poplatky vo výške podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze, zvýšenej o 55 % a zníženej o dovoznú cenu CIF, platnú pre príslušnú zásielku. Avšak tento colný poplatok nesmie byť vyšší ako výška poplatkov v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dovozné ceny CIF vypočítavajú na základe reprezentatívnych cien príslušného produktu na svetovom trhu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1249/96 stanovilo pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín.

(4)

Dovozné clá zostávajú platné, kým nevstúpi do platnosti ich nové určenie.

(5)

S cieľom umožniť normálne fungovanie režimu dovozných ciel sa pre ich výpočet majú zvoliť reprezentatívne trhové sadzby zistené v priebehu určitého referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1249/96 vedie k určeniu dovozných ciel v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore obilnín v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sú určené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 1. septembra 2006

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

27,87

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

47,36

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

47,36

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

32,86


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav [článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96] môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

(17.8.2006–30.8.2006)

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

141,69 (3)

68,49

158,20

148,20

128,20

99,27

Prémia v zálive (EUR/t)

22,34

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

21,76

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 23,82 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 29,89 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1297/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2006/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1002/2006 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1251/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 227, 19.8.2006, s. 38.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 1. septembra 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

22,86

4,87

1701 11 90 (1)

22,86

10,10

1701 12 10 (1)

22,86

4,68

1701 12 90 (1)

22,86

9,67

1701 91 00 (2)

29,66

10,40

1701 99 10 (2)

29,66

5,88

1701 99 90 (2)

29,66

5,88

1702 90 99 (3)

0,30

0,35


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1298/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 33 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V prvom pododseku článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 318/2006.

(5)

Rokovania v rámci európskych dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskom a Bulharskom majú za cieľ najmä liberalizovať obchod s výrobkami, ktoré pokrýva spoločná organizácia príslušného trhu. Vývozné náhrady pre tieto dve krajiny by sa preto mali zrušiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania, uplatniteľné od 1. septembra 2006 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3197

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,97

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

31,97

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

31,97

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3197

Póznamka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa uplatňuje na surový cukor s výťažnosťou 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odlišuje od 92 %, uplatniteľná suma náhrady sa vynásobí pri každej dotknutej vývoznej operácii prevodným činiteľom, ktorý sa získa vydelením výťažnosti vyvezeného surového cukru, ktorá sa vypočíta podľa ustanovení bodu III ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006, číslom 92.


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1299/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa stanovuje, že rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V článku 33 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2).

(5)

Rokovania v rámci európskych dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskom a Bulharskom majú za cieľ najmä liberalizovať obchod s výrobkami, ktoré pokrýva spoločná organizácia príslušného trhu. Vývozné náhrady pre tieto dve krajiny by sa preto mali zrušiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Aby sa na výrobok mohla poskytnúť náhrada podľa odseku 1, musí spĺňať príslušné požiadavky uvedené v článkoch 3 a 4 nariadenia (ES) č. 951/2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania uplatniteľné od 1. septembra 2006 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

31,97

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

31,97

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3197

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

31,97

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3197

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3197

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3197 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

31,97

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3197

Poznámka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa neuplatňuje na výrobky určené v bode 2 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1300/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 958/2006 z 28. júna 2006 o stálej verejnej súťaži na stanovenie vývozných náhrad za biely cukor na hospodársky rok 2006/2007 (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 958/2006 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 31. augusta 2006, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 958/2006 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 31. augusta 2006, je 36,965 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 49.


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1301/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2 a článok 12 ods. 1 a súvisiace články iných nariadení o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami,

keďže:

(1)

Spoločenstvo sa zaviazalo k otvoreniu dovozných colných kvót pre určité poľnohospodárske produkty. V niektorých prípadoch podlieha dovoz produktov v rámci takýchto dovozných colných kvót systému dovozných licencií.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 3290/94 z 22. decembra 1994 o úpravách a prechodných opatreniach požadovaných v odvetví poľnohospodárstva na účely realizácie dohôd, ktoré sa uzatvorili počas Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní (2), ako aj rôzne dohody uzavreté medzi Spoločenstvom a určitými tretími krajinami a rozhodnutia Rady, ktorými sa otvárajú dovozné colné kvóty na autonómnom základe ustanovujú rôzne metódy správy týkajúce sa dovozných colných kvót, ktoré podliehajú systému udeľovania dovozných licencií.

(3)

V záujme zjednodušenia a zlepšenia efektívnosti a užitočnosti administratívnych a kontrolných mechanizmov by sa mali ustanoviť spoločné podmienky pre správu dovozných colných kvót, ktoré podliehajú systému dovozných licencií a ktoré musia byť spravované postupom, podľa ktorého sa licencie prideľujú úmerne k celkovým požadovaným množstvám (ďalej len „metóda súčasného overovania“), alebo na základe dovozného postupu založeného na dokumentoch, ktoré vydávajú tretie krajiny. Takéto ustanovenia by mali tiež obsahovať pravidlá o podávaní žiadostí a licencií, ktoré by sa mali v prípade potreby uplatňovať na dôvažok k určitým ustanoveniam nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky alebo odchylne od ustanovení tohto nariadenia (3).

(4)

Pre všetky dovozné colné kvóty v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by sa malo otvoriť jedno ročné obdobie pre dovozné kvóty. Avšak v niektorých prípadoch môže byť potrebné ustanoviť podobdobia v rámci ročného obdobia dovoznej kvóty.

(5)

Z doterajších skúseností vyplýva, že je potrebné vytvoriť ustanovenia, ktoré by zabránili predkladaniu dokumentov obsahujúcich nepresné údaje. Mal by sa preto vytvoriť vhodný penalizačný systém a mali by sa stanoviť prípady, na ktoré sa nevzťahujú sankcie.

(6)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (4) sa vzťahuje na správu sadzobných opatrení. Podľa článku 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (5), sa nariadenie (EHS) č. 2454/93 uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia v iných oblastiach. Takéto osobitné ustanovenia upravujú správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií. Na účely zlepšenia kontrol sa však uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu Spoločenstva uvedené v článku 308d nariadenia (EHS) č. 2454/93.

(7)

Pokiaľ ide o metódu súčasného overovania, je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá upravujúce podávanie žiadostí o licenciu a nevyhnutné poskytovanie informácií. V tejto súvislosti by sa v záujme zlepšenia kontrol malo ustanoviť, že žiadatelia nemôžu predložiť viac ako jednu žiadosť o dovoznú licenciu pre to isté poradové číslo kvóty vzťahujúcu sa na dané obdobie prípadne podobdobie dovoznej colnej kvóty. Žiadosti o udelenie dovozných práv by sa mali podávať len v tom členskom štáte, v ktorom je žiadateľ usadený a registrovaný ako platca DPH.

(8)

Mali by sa vytvoriť ustanovenia upravujúce vydávanie dovozných licencií. Licencie by sa mali vydávať po uplynutí obdobia, ktoré je dostatočné na posúdenie predložených žiadostí o licenciu. Ak však množstvá, na ktoré sa žiadosti o licenciu vzťahujú, prekročia množstvá, ktoré sú k dispozícii pre dané obdobie dovoznej colnej kvóty, mal by sa pri pridelení v prípade potreby použiť alokačný koeficient. Po použití koeficientu je však možné, že treba výsledok nevyhnutne opraviť, pokiaľ ide o desatiny, aby sa zabezpečilo, že dostupné množstvá nebudú prekročené.

(9)

Malo by sa vydať ustanovenie, podľa ktorého sa obdobie platnosti dovozných licencií upraví nariadeniami Komisie upravujúcimi predmetné dovozné colné kvóty. Zo skúseností však vyplýva, že na zabezpečenie najvyššej efektivity dohľadu Spoločenstva podľa článku 308d nariadenia (EHS) č. 2454/93 by sa v záujme riadnej správy dovozných colných kvót malo ustanoviť, aby dovozné licencie neboli platné po poslednom dni obdobia dovoznej colnej kvóty, a to ani v prípade, že týmto dňom je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja, odchylne od článku 3 ods. 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (6). Ak titulárny držiteľ alebo cesionár dovoznej licencie nemohli licenciu použiť z dôvodu vyššej moci, mal by byť titulárny držiteľ licencie oprávnený na to, aby požiadal príslušný úrad členského štátu, ktorý licenciu vydal, len o jej zrušenie a, odchylne od článku 41 nariadenia (ES) č. 1291/2000, nemohol požiadať o predĺženie obdobia platnosti licencie za posledný deň obdobia dovoznej colnej kvóty.

(10)

Mali by sa tiež ustanoviť pravidlá vzťahujúce sa na lehotu, v rámci ktorej je nevyhnutné poskytnúť dôkaz o použití licencie.

(11)

Na účely riadnej správy dovozných colných kvót by Komisia mala dostať všetky náležité informácie včas.

(12)

Pre systém správy by sa mali vytvoriť spoločné podmienky založené na dokumentoch vydaných tretími krajinami, napr. na vývozných licenciách.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie

1.   Bez toho, aby boli dotknuté odchýlky ustanovené v nariadeniach Komisie, ktoré sa týkajú určitých kvót, ustanovujú sa v tomto nariadení všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót, ktoré sú spravované prostredníctvom systému dovozných licencií a správa ktorých je v rozsahu pôsobnosti spoločnej organizácie trhu.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na dovozné colné kvóty uvedené v prílohe I.

2.   Nariadeniami Komisie, ktorými sa upravuje daná dovozná colná kvóta spravovaná prostredníctvom systému dovozných licencií a správa ktorého nie je v pôsobnosti spoločnej organizácie trhu, sa môže ustanoviť, že sa v prípade danej colnej kvóty uplatňuje toto nariadenie.

3.   Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, uplatňuje sa v prípade dovozných licencií nariadenie (ES) č. 1291/2000.

4.   Na účely tohto nariadenia znamená „dovozná colná kvóta“ určené množstvo tovaru, ktorý sa môže doviezť počas ohraničeného obdobia a na ktorý sa vzťahuje celkové upustenie (celkové pozastavenie) alebo čiastočné upustenie (čiastočné pozastavenie) od bežných platných ciel.

Článok 2

Obdobie dovoznej colnej kvóty

1.   Dovozné colné kvóty sú otvorené počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „obdobie dovoznej colnej kvóty“).

2.   Dovoznú colnú kvótu je možné rozdeliť na niekoľko podobdobí.

Článok 3

Sankcie

1.   Ak sa zistí, že dokument, ktorý žiadateľ predložil s cieľom získať práva vyplývajúce z nariadení Komisie upravujúcich danú dovoznú kvótu, obsahuje nepresné informácie, a ak sú tieto nepresné informácie rozhodujúce z hľadiska získania tohto práva, príslušné orgány členského štátu:

a)

zakážu žiadateľovi dovoz akéhokoľvek tovaru v rámci príslušnej dovoznej colnej kvóty na celé obdobie dovoznej colnej kvóty, počas ktorej boli zistené nezrovnalosti, a

b)

na nasledujúce obdobie dovoznej colnej kvóty vylúčia žiadateľa zo systému žiadostí o licenciu pre príslušnú dovoznú colnú kvótu.

Písmená a) a b) sa neuplatňujú, ak žiadateľ uspokojivo preukáže príslušnému orgánu, že situácia uvedená v prvom pododseku nie je dôsledkom jeho hrubej nedbalosti, alebo že je dôsledkom vyššej moci alebo zjavnej chyby.

2.   Ak žiadateľ predloží dokument uvedený v odseku 1 zámerne,

a)

žiadateľovi sa zakáže dovoz akéhokoľvek tovaru v rámci príslušnej dovoznej colnej kvóty na celé obdobie dovoznej colnej kvóty, počas ktorej boli zistené nezrovnalosti, a

b)

žiadateľ je na dve nasledujúce obdobia dovoznej kvóty vylúčený zo systému žiadostí o licenciu pre príslušnú dovoznú colnú kvótu.

3.   Ak sa dovozy uskutočnili pred zisteniami uvedenými v odsekoch 1 alebo 2, budú všetky z toho vyplývajúce neoprávnené finančné výhody vrátené.

4.   Podľa článku 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (7) nie sú sankciami uvedenými v odsekoch 1 a 2 tohto článku dotknuté akékoľvek dodatočné sankcie podľa iných ustanovení komunitárnych alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 4

Dohľad nad tovarom

Na žiadosť Komisie členský štát prepošle v súlade s článkom 308d nariadenia (EHS) č. 2454/93 Komisii podrobné údaje o množstvách výrobkov, ktoré boli v rámci dovozných colných kvót prepustené do voľného obehu počas mesiacov určených Komisiou.

Článok 5

Žiadatelia

Žiadatelia predkladajú pri svojej prvej žiadosti týkajúcej sa daného obdobia dovoznej colnej kvóty príslušným orgánom členským štátov, v ktorých sú usadení a v ktorých sú registrovaní na účely DPH, žiadosť podľa článku 6 ods. 1, ku ktorej sa prikladá dôkaz o tom, že boli v čase podania žiadosti zapojení do obchodovania s tretími krajinami s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje príslušná spoločná organizácia trhu:

počas 12 mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzali tejto žiadosti, a

počas 12 mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzali obdobiu 12 mesiacov uvedeného v prvej zarážke.

Dôkaz o obchodovaní s tretími krajinami sa poskytuje výhradne buď prostredníctvom colných dokumentov o prepustení do voľného obehu, riadne potvrdenými colnými orgánmi a obsahujúcimi odkaz na príslušného žiadateľa ako príjemcu alebo prostredníctvom vývozného colného dokumentu riadne potvrdeného colnými orgánmi.

Colní agenti alebo zástupcovia nemôžu žiadať o dovozné licencie v rámci kvót, ktoré sú v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

KAPITOLA II

METÓDA SÚČASNÉHO OVEROVANIA

Článok 6

Žiadosti o dovoznú licenciu a dovozné licencie

1.   Žiadatelia o dovozné licencie nesmú podať viac ako jednu žiadosť o licenciu pre to isté poradové číslo kvóty, ktorá sa vzťahuje na obdobie alebo podobdobie dovoznej colnej kvóty. Ak žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, žiadna z jeho žiadostí nie je prípustná.

2.   V súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa skladá záruka. Záruka týkajúca sa množstiev, na ktoré sa vzťahujú žiadosti, v prípade ktorých nebolo možné vydať licenciu bez použitia alokačného koeficientu uvedeného v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia, sa uvoľní.

3.   Ak je to nevyhnutné pre správu danej dovoznej colnej kvóty, môžu sa v nariadeniach Komisie upravujúcich danú kvótu ustanoviť dodatočné podmienky. Môže sa v nich najmä ustanoviť použitie systému, podľa ktorého sa kvóty spravujú prostredníctvom udelenia dovozných práv ako prvého kroku a vydaním dovozných licencií ako druhého kroku.

Odseky 1, 2 a 5 tohto článku, článok 5, článok 7 ods. 1 druhý pododsek, článok 7 ods. 2 a ods. 4 a článok 11 ods. 1 písm. a) sa uplatňujú mutatis mutandis v tých prípadoch, v ktorých sa uplatňuje systém pridelenia dovozných práv.

4.   V kolónke 20 žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj v dovozných licenciách sa uvedie poradové číslo dovoznej kvóty podľa odseku 1.

5.   Žiadosť o dovoznú licenciu sa prostredníctvom obdobia alebo podobdobia dovoznej colnej kvóty nemôže vzťahovať na množstvo presahujúce množstvo, prípadne medznú hodnotu ustanovenú v nariadeniach Komisie upravujúcich dovoznú colnú kvótu pre toto obdobie alebo podobdobie dovoznej colnej kvóty.

6.   Žiadosti o dovoznú licenciu sa podávajú počas obdobia ustanoveného v nariadeniach Komisie upravujúcich predmetnú dovoznú colnú kvótu. Toto obdobie môže predchádzať obdobiu alebo podobdobiu dovoznej colnej kvóty.

7.   V žiadostiach o dovoznú licenciu sa uvedie hmotnosť, objem v celých jednotkách alebo v kusoch a nie v ich zlomkoch.

Článok 7

Vydanie dovoznej licencie

1.   Dovozné licencie sa vydajú v osobitnej lehote stanovenej v nariadeniach upravujúcich príslušnú dovoznú colnú kvótu, ak sa v opatreniach prijatých Komisiou v súlade s odsekom 2 neustanovuje inak.

Licencie sa vydajú pre všetky žiadosti podané v súlade s príslušnými ustanoveniami a oznámené Komisii v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a). Dovozné licencie sa nevydávajú na množstvá, ktoré neboli oznámené.

2.   Ak z informácií oznámených členskými štátmi v súlade s článkom 11 vyplýva, že množstvá, na ktoré sa žiadosti o licenciu vzťahujú, prekračujú množstvá dostupné pre obdobie alebo podobdobie dovoznej colnej kvóty, Komisia stanoví alokačný koeficient, ktorý členský štát použije na množstvá, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé žiadosti o licenciu.

Alokačný faktor sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

[(dostupné množstvo/požadované množstvo) × 100] %

V prípade potreby Komisia upraví tento koeficient, aby zabezpečila, že množstvá, ktoré sú dostupné pre obdobie alebo podobdobie dovoznej colnej kvóty, sa v žiadnom prípade neprekročia.

3.   Dovozné licencie sa vydávajú na množstvá uvedené v žiadostiach o licenciu vynásobené alokačným koeficientom uvedeným v odseku 2.

Množstvo vypočítané s použitím alokačného koeficientu sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo.

4.   Množstvá, ktoré neboli pridelené alebo použité počas podobdobia dovoznej colnej kvóty, sa určia na základe informácií poskytnutých členskými štátmi v súlade s článkom 11. Tieto množstvá sa automaticky pridajú do nasledujúceho podobdobia na opätovné rozdelenie.

Žiadne množstvá sa však neprenášajú do nasledujúceho obdobia dovoznej colnej kvóty.

Článok 8

Obdobie platnosti dovozných licencií

Dovozné licencie vydané v súlade s článkom 7 sú platné počas obdobia ustanoveného v nariadeniach Komisie upravujúcich danú dovoznú colnú kvótu. V každom prípade však dovozné licencie nesmú byť platné po poslednom dni obdobia dovoznej colnej kvóty. Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje.

Ak sa platnosť dovoznej licencie končí v posledný deň príslušného obdobia dovoznej colnej kvóty, uvedie sa pri vydaní dovoznej licencie v kolónke 24 jedna z poznámok uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu.

V prípade uvedenom v druhom pododseku tohto odseku, odchylne od článku 41 nariadenia (ES) č. 1291/200 sa platnosť licencie v žiadnom prípade nepredĺži za posledný deň obdobia dovoznej colnej kvóty.

Článok 9

Clo

Clo ustanovené nariadeniami Komisie upravujúcimi príslušnú dovoznú colnú kvótu sa uvedie v kolónke 24 dovoznej licencie, pričom sa použije jedna z poznámok podľa prílohy III.

Článok 10

Dôkaz o využití licencií

Na dovozné povolenia v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sa uplatňuje článok 35 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

Článok 11

Oznámenie Komisii

1.   Členské štáty oznámia Komisii:

a)

celkové množstvá, vrátane nulových priznaní, uvedené v žiadostiach o licenciu, a to v lehote určenej podľa nariadení Komisie upravujúcich príslušnú dovoznú colnú kvótu nasledujúcej po uzávierke na predkladanie žiadostí;

b)

množstvá, vrátané nulových priznaní uvedených vo vydaných dovozných licenciách;

c)

množstvá, vrátane nulových priznaní, na ktoré sa vzťahujú nevyužité alebo iba čiastočne využité dovozné licencie a ktoré zodpovedajú rozdielu medzi množstvami, ktoré sú zapísané na zadnej strane dovozných licencií, a množstvami, na ktoré boli vydané.

Informácie uvedené v písmenách b) a c) sa oznamujú najneskôr do dvoch mesiacov pred koncom platnosti predmetných licencií.

2.   Oznámenia uvedené v odseku 1 sa uskutočňujú prostredníctvom elektronických prostriedkov a s použitím formulárov, ktoré Komisia poskytne členským štátom.

3.   Oznámenia vrátane nulových priznaní sa zasielajú v určený deň najneskôr do 13.00 hod. (bruselského času). Ak sa na účely oznámení Komisii v zmysle tohto článku odkazuje na pracovné dni v nariadení Komisie upravujúcom danú dovoznú colnú kvótu, chápe sa tento odkaz ako odkaz na pracovné dni pre Komisiu v zmysle článku 2 nariadenia (EHS) č. 1182/71.

KAPITOLA III

SPRÁVNA METÓDA ZALOŽENÁ NA DOKUMENTOCH VYDANÝCH TRETÍMI KRAJINAMI

Článok 12

Všeobecné zásady

Ak je dovozná colná kvóta spravovaná pomocou metódy založenej na dokumente vydanom treťou krajinou, predkladá sa takýto dokument príslušnému orgánu členského štátu spolu so súvisiacou žiadosťou o dovoznú licenciu. Originál dokumentu si ponecháva príslušný orgán.

Článok 13

Žiadosti o dovoznú licenciu, dovozné licencie a oznámenia

Ak sa použije správna metóda založená na dokumentoch vydaných tretími krajinami, uplatňuje sa mutatis mutandis článok 6 ods. 2, 3 a 4, články 8, 9 a 10, článok 11 ods. 1 písm. b) a c), článok 11 ods. 2, 3 a v príslušných prípadoch článok 11 ods. 1 písm. a).

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na dovozné licencie pre obdobia dovozných colných kvót začínajúce 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1340/98 (Ú. v. ES L 184, 27.6.1998, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1233/2006 (Ú. v. EÚ L 225, 17.8.2006, s. 14).

(4)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 402/2006 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 35).

(5)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(6)  Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 312, 23.12.1995, s. 1.


PRÍLOHA I

„Preferenčný cukor AKT – India“ podľa článku 12 nariadenia Komisie (ES) č. 950/2006 z 28.6.2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (1).

Dovozné colné kvóty v rozsahu pôsobnosti nariadenia Komisie č. 1839/95 z 26. júla 1995 o ustanovení podrobných pravidiel pre uplatňovanie colných kvót na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a na dovoz kukurice do Portugalska (2).

Dovozné colné kvóty spadajúce do rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 1964/2005 z 29. novembra 2005 o colných sadzbách na banány (3).


(1)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2005, s. 1.


PRÍLOHA II

Poznámky podľa článku 8

:

po španielsky

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

po česky

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

po dánsky

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

po nemecky

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

po estónsky

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

po grécky

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

po anglicky

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

po francúzsky

:

l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

po taliansky

:

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

po lotyšsky

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

po litovsky

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

po maďarsky

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

po maltsky

:

:

po holandsky

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

po poľsky

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

po portugalsky

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

po slovensky

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

po slovinsky

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

po fínsky

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 (4) artiklaa ei sovelleta

:

po švédsky

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas


PRÍLOHA III

Poznámky podľa článku 9

:

po španielsky

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

po česky

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

po dánsky

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

po nemecky

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

po estónsky

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

po grécky

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

po anglicky

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

po francúzsky

:

droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

po taliansky

:

Dazio: … — Regolamento (CE) n. …/…

:

po lotyšsky

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

:

po litovsky

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

po maďarsky

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

:

po maltsky

:

:

po holandsky

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

po poľsky

:

Stawka celna … – Rozporządzenie (WE) nr …/…

:

po portugalsky

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

po slovensky

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

po slovinsky

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

po fínsky

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

po švédsky

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1302/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná, ako je to vhodné, v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s odsekom 1 článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo Spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 znížená sadzba vývoznej náhrady musí byť stanovená vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že je potrebné rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo použitie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003 v uvedenom poradí, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1584/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 1. septembra 2006 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

2,663

2,663

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

0,976

0,976

– – v iných prípadoch

3,342

3,342

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

1,828

1,828

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

0,732

0,732

– – v iných prípadoch

2,507

2,507

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

0,976

0,976

– inej (vrátane nespracovanej)

3,342

3,342

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

2,384

2,384

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

0,976

0,976

– v iných prípadoch

3,342

3,342

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy, na siatie


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnosťou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnosťou od 1. decembra 2005 do Rumunska a s účinnosťou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.

(2)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získané zo spracovania základného výrobku alebo/a asimilovaných výrobkov, budú sa uplatňovať koeficienty stanovené v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005.

(3)  Na príslušný tovar sa vzťahuje kód KN 3505 10 50.

(4)  Tovar uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo uvedený v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  Pre sirupy, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získané zo zmiešania glukózového a fruktózového sirupu sa vývozné náhrady týkajú iba glukózového sirupu.


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1303/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 písm. a) a ods. 4,

keďže:

(1)

Článok 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b), c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe VII uvedeného nariadenia.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe VII nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého uvedeného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

Článok 32 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že vývozná náhrada na výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Keďže situácia na trhu pre nasledujúce mesiace nemôže byť práve teraz určená, náhrady stanovené podľa tohto nariadenia je možné predbežne stanoviť.

(6)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 a v bode 1 článku 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 318/2006 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 544/2006 (Ú. v. EÚ L 94, 1.4.2006, s. 24).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 1. septembra 2006 na určité výrobky zo sektora cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

31,97

31,97


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnost'ou od 1. decembra 2005 na vývozy do Rumunska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1304/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla pre cirok v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na maximálne zníženie dovozného cla pre cirok v Španielsku z tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1059/2006 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), môže Komisia na základe postupu podľa článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozhodnúť o určení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri tomto určení sa musia zohľadniť najmä kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95. Vyhovie sa ktorémukoľvek účastníkovi verejnej súťaže, ktorého ponuka je na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo nižšia.

(3)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny sa maximálna zľava dovozného cla stanovuje na sumu uvedenú v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre ponuky doručené od 25. do 31. augusta 2006 v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1059/2006 sa maximálne zníženie dovozného cla pre cirok stanovuje na 19,90 EUR/t pre celkové maximálne množstvo 67 000 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 192, 13.7.2006, s. 11.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1305/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutých nariadení na svetovom trhu a cenou týchto produktov v Spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení situácie a perspektív vývoja z hľadiska disponibility obilnín, ryže a zlomkovej ryže, ako aj ich ceny na trhu Spoločenstva na jednej strane a ceny obilnín, ryže a zlomkovej ryžovej a výrobkov z obilnín na svetovom trhu na druhej strane. V zmysle uvedených článkov je rovnako dôležité zabezpečiť na trhoch s obilninami a ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj z hľadiska cien a obchodovania a okrem toho prihliadať na ekonomický aspekt zamýšľaných vývozov a na záujem vyhnúť sa narušeniam na trhoch Spoločenstva.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/95 (3), týkajúce sa dovozného a vývozného režimu výrobkov na báze obilnín a ryže, definovalo vo svojom článku 4 špecifické kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výpočte vývozných náhrad za tieto produkty.

(4)

Vývozné náhrady poskytované na niektoré výrobky je potrebné odstupňovať podľa obsahu popola, surovej celulózy, obalov, bielkovín, tukov alebo škrobu, pričom tento obsah je mimoriadne významný z hľadiska množstva základného produktu skutočne obsiahnutého v konečnom spracovanom výrobku.

(5)

Pre korene manioku a iné korene a tropické hľuzy, ako aj pre múky z nich vyrobené, so zreteľom na ekonomický aspekt vývozov a povahu a pôvod týchto produktov, sa momentálne nevyžaduje určenie vývozných náhrad za vývoz. Vzhľadom na malý podiel Spoločenstva na svetovom trhu v oblasti niektorých výrobkov z obilnín momentálne nevzniká potreba stanoviť náhrady za ich vývoz.

(6)

Situácia na svetovom trhu a špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyvolať potrebu rozlíšenia vývozných náhrad za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(8)

Niektoré výrobky z kukurice môžu byť tepelne upravované, čo môže mať za následok priznanie náhrady, ktorá nezodpovedá kvalite výrobku. Treba spresniť, že takéto výrobky s obsahom naglejovateného škrobu nemôžu byť zvýhodnené vývoznými náhradami.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za vývoz produktov určených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1518/95 sú stanovené v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1549/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2993/95 (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. augusta 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

46,79

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

40,10

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

40,10

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

60,16

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

46,79

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

40,10

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

40,10

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

53,47

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

43,45

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

50,13

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

38,43

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

8,36

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

53,47

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

53,47

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

53,47

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

53,47

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

52,39

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

40,10

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

52,39

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

40,10

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

40,10

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

52,39

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

40,10

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

54,89

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

38,10

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

40,10

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C11

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska.

C12

:

všetky krajiny s výnimkou Rumunska.

C13

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska a Rumunska.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska, Lichtenštajnska, Bulharska a Rumunska.


(1)  Produktom, ktoré boli tepelne upravované s následným naglejovatením škrobu, sa nepriznáva žiadna vývozná náhrada.

(2)  Vývozné náhrady sú poskytnuté v súlade so zmeneným a doplneným nariadením Rady (EHS) č. 2730/75 (Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20).

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C11

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska.

C12

:

všetky krajiny s výnimkou Rumunska.

C13

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska a Rumunska.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska, Lichtenštajnska, Bulharska a Rumunska.


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1306/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13, odsek 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003, rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995 o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 o osobitných pravidlách v uplatňovaní režimu dovozných a vývozných povolení v sektore obilnín a ryže (2), definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré sa musia brať do úvahy pri výpočte náhrady za tieto produkty.

(3)

Tento výpočet musí brať do úvahy aj obsah výrobkov z obilnín. Pre zjednodušenie, náhrada sa má vyplácať vo dvoch kategóriách „výrobkov z obilnín“, na jednej strane je to kukurica, najbežnejšie používaná obilnina na výrobu vyvážaných kŕmnych zmesí, a výrobky z kukurice, na druhej strane sú „ostatné obilniny“, to sú voliteľné výrobky z obilnín iných ako kukurica a výrobky z kukurice. Náhrada sa poskytuje za množstvo obilninového produktu obsiahnutého v kŕmnych zmesiach pre zvieratá.

(4)

Okrem toho musí výška vývoznej náhrady brať do úvahy aj možnosti a podmienky predaja týchto produktov na svetovom trhu, potrebu vyhnúť sa narušeniam na trhu spoločenstva a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

Súčasná situácia na trhu s obilninami, najmä perspektívy zásobovania, vedie v súčasnosti k zrušeniu vývozných náhrad.

(6)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na kŕmne zmesi pre zvieratá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003 a ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1517/95, sú stanovené v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. augusta 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za kŕmne zmesi z obilnín

Kódy produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Obilninové produkty

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška vývozných náhrad

Kukurica a výrobky z kukurice:

kódy NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Výrobky z obilnín s výnimkou kukurice a výrobkov z kukurice

C10

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všetky krajiny.


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1307/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1722/93 z 30. júna 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajúcich sa produkčných náhrad v sektore obilnín a ryže (2), stanovilo podmienky udeľovania náhrad za výrobu. Základ pre výpočet bol určený v článku 3 tohto nariadenia. Takto vypočítaná náhrada, diferencovaná v prípade potreby pre zemiakový škrob, sa musí stanoviť raz za mesiac a môže sa zmeniť, ak sa cena kukurice a/alebo pšenice podstatne zmení.

(2)

Na stanovenie presnej čiastky úhrady z titulu náhrad za výrobu, ktoré sa majú stanoviť týmto nariadením, treba tieto upraviť koeficientmi uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 1722/93.

(3)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrada za výrobu, vyjadrená v tonách škrobu, sa v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1722/93 stanovuje na:

a)

5,07 EUR/t pre škrob z kukurice, pšenice, raže a ovsa;

b)

7,62 EUR/t pre zemiakový škrob.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1548/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1308/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov na svetovom trhu v zmysle článku 1 uvedeného nariadenia a cenou týchto produktov v Spoločenstve sa môže pokryť dotáciou na vývoz.

(2)

Vývozné náhrady musia byť určené tak, aby sa zohľadnili údaje článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Pokiaľ ide o pšeničné a ražné múky a krupice, vývozné náhrady uplatniteľné na tieto produkty sa musia vypočítať tak, aby sa zohľadnilo množstvo obilnín potrebné na výrobu zvažovaných produktov. Tieto množstvá boli stanovené v nariadení (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické nároky niektorých trhov môžu vyžadovať diferenciáciu vývozných náhrad za niektoré produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Dotácia musí byť stanovená raz mesačne. V priebehu tohto intervalu sa môže zmeniť.

(6)

Aplikácia týchto podmienok na súčasnú situáciu na trhoch s obilninami, a najmä na kurzy alebo ceny týchto produktov v Spoločenstve a na svetovom trhu vedie k tomu, aby bola stanovená dotácia v čiastkach zhrnutých v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Za daného stavu sú vývozné náhrady za produkty uvedené v článku 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, s výnimkou sladu, stanovené v čiastkach zhrnutých v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. augusta 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška dotácií

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktov a kódy krajín určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1309/2006

z 31. augusta 2006

určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa náhrada uplatniteľná na vývoz obilnín v deň podania žiadosti o licenciu musí aplikovať, na požiadanie, na vývoz, ktorý sa má uskutočniť počas trvania platnosti licencie. V takom prípade sa na náhradu môže použiť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 stanovujúce niektoré spôsoby uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92, pokiaľ ide o poskytovanie vývozných náhrad, ako aj opatrenia v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanovenie korekčného koeficientu pre produkty uvedené v článku 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003. Pri výpočte tohto korekčného koeficientu je potrebné brať do úvahy údaje uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Vzhľadom na situáciu na svetovom trhu alebo na špecifické požiadavky niektorých trhov môže byť diferenciácia opravnej čiastky potrebná – vzhľadom na miesto určenia.

(4)

Opravná čiastka musí byť stanovená podľa rovnakého postupu ako náhrada. Medzi dvoma stanoveniami sa môže zmeniť.

(5)

Z predchádzajúcich ustanovení vyplýva, že opravná čiastka musí byť stanovená v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka náhrad stanovených vopred pre vývoz produktov uvedených v článku 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, okrem sladu, je stanovená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. augusta 2006 určujúcemu opravné čiastky na náhrady pre obilniny

(EUR/t)

Kód produktov

Miesto určenia

Bežný

9

1. termín

10

2. termín

11

3. termín

12

4. termín

1

5. termín

2

6. termín

3

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.

C02

:

Alžírsko, Saudská Arábia, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Irán, Irak, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Líbya, Maroko, Mauritánia, Omán, Katar, Sýria, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všetky tretie krajiny okrem Bulharska, Nórska, Rumunska, Švajčiarska a Lichtenštajnska.


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1310/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutého nariadenia na Svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení podkladov určených v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, v ktorom sú stanovené niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúce sa poskytovania vývozných náhrad, ako aj opatrení v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Vývozná náhrada pre slady sa musí vypočítať berúc do úvahy množstvo obilnín potrebné na výrobu daného produktu. Tieto množstvá boli stanovené nariadením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnosti odlíšiť vývozné náhrady pre určité produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(6)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny, a najmä na kurzy alebo na ceny týchto produktov v Spoločenstve a na svetovom trhu sa vývozné náhrady určujú v čiastkach uvedených v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na vývoz sladu v zmysle článku 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa stanovujú vo výške podľa prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. augusta 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A, sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1311/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa pri vývoze obilnín na vývoz, ktorý sa má uskutočniť v dobe platnosti licencie, na žiadosť záujemcu musí použiť náhrada platná v deň podania žiadosti o licenciu. V tomto prípade sa môže na vývoznú náhradu uplatniť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, ustanovujúce niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa priznania vývozných náhrad, ako aj opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanoviť opravnú čiastku pre slad v zmysle článku 1 ods. 1 bodu c) nariadenia (ES) č. 1784/2003. Táto opravná čiastka sa vypočíta na základe údajov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že opravnú čiastku treba stanoviť v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka uplatňovaná na vývozné náhrady stanovené vopred na vývoz sladu v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 je určená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. augusta 2006, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

Bežná

9

1. termín

10

2. termín

11

3. termín

12

4. termín

1

5. termín

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

6. termín

3

7. termín

4

8. termín

5

9. termín

6

10. termín

7

11. termín

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1312/2006

z 31. augusta 2006,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2681/74 z 21. októbra 1974 týkajúci sa komunitárneho financovania nákladov vyplývajúcich z dodávky poľnohospodárskych produktov z titulu potravinovej pomoci (3) určuje, že časť nákladov zodpovedajúcich vývozným náhradám stanoveným v súlade s pravidlami Spoločenstva podlieha Európskemu poľnohospodárskemu a usmerňovaciemu záručnému fondu, sekcii „garancia“.

(2)

Na zjednodušenie zostavenia a riadenia rozpočtu pre aktivity Spoločenstva v oblasti potravinovej pomoci a s cieľom umožniť, aby mohli členské štáty poznať úroveň účasti Spoločenstva na financovaní národných aktivít potravinovej pomoci, je potrebné stanoviť výšku náhrad priznaných pre tieto aktivity.

(3)

Všeobecné pravidlá a podmienky uplatňovania podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nariadenia (ES) č. 1785/2003 pre vývozné náhrady sú uplatniteľné mutatis mutandis na vyššie uvedené operácie.

(4)

Špecifické kritériá, ktoré treba zohľadniť pri výpočte vývoznej náhrady na ryžu, sú definované v článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže pre aktivity národnej a komunitárnej potravinovej pomoci, uvedené v rámci medzinárodných dohovorov alebo iných dodatočných programov, ako aj pre iné aktivity Spoločenstva týkajúce sa bezplatných dodávok sa určujú v súlade s prílohou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1187/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 288, 25.10.1974, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. augusta 2006, ktorým sa stanovujú náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

(EUR/t)

Kód produktu

Výška náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

46,79

1102 20 10 9400

40,10

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

60,16

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366 z 24.12.1987, s. 1), v znení neskorších úprav.


1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 238/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1313/2006

z 31. augusta 2006

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 936/2006 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 25. do 31. augusta 2006 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na mäkkej pšenicu v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 24.6.2006, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).