ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 229

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
23. augusta 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1258/2006 z 22. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1259/2006 z 11. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 51/2006, pokiaľ ide o obmedzenia úlovku zo zásob tresky nórskej v zónach IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES)

3

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. augusta 2006 o financovaní výdavkov na informatickú pomoc a komunikačné činnosti v oblasti zdravia a starostlivosti o zvieratá na rok 2006

5

 

*

Odporúčanie Komisie zo 17. augusta 2006 o prítomnosti deoxynivalenolu, zearalenónu, ochratoxínu A, T-2 a HT-2 a fumonizínov vo výrobkoch určených na krmivo pre zvieratá ( 1 )

7

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. augusta 2006, o určitých ochranných opatreniach proti katarálnej horúčke oviec (modrý jazyk) [oznámené pod číslom K(2006) 3849]  ( 1 )

10

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (Ú. v. ES L 395, 31.12.1992) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 02/zv. 04, s. 307)

15

 

*

Korigendum k smernici Rady 93/7/ES z 15. marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (Ú. v. ES L 74, 27.3.1993) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 02/zv. 04, s. 399)

16

 

*

Korigendum k smernici Rady 95/7/ES z 10. apríla 1995, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS a zavádzajú sa nové zjednodušujúce opatrenia pre daň z pridanej hodnoty – rozsah určitých výnimiek a praktické postupy pri ich uplatňovaní (Ú. v. ES L 102, 5.5.1995) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európske únie, kapitola 09/zv. 01, s. 274)

16

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

23.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 229/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1258/2006

z 22. augusta 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0707 00 05

052

86,9

999

86,9

0709 90 70

052

83,7

999

83,7

0805 50 10

388

73,9

524

58,2

528

59,5

999

63,9

0806 10 10

052

86,1

220

68,2

624

138,6

999

97,6

0808 10 80

388

86,1

400

86,2

404

87,6

508

90,7

512

82,5

528

82,0

720

81,3

800

149,6

804

94,4

999

93,4

0808 20 50

052

127,7

388

93,7

999

110,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

133,7

999

133,7

0809 40 05

052

39,5

098

47,3

624

166,6

999

84,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


23.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 229/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1259/2006

z 11. augusta 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 51/2006, pokiaľ ide o obmedzenia úlovku zo zásob tresky nórskej v zónach IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 7,

keďže:

(1)

Predbežné obmedzenia úlovkov zo zásob tresky nórskej v zónach IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) sú ustanovené v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 51/2006.

(2)

Podľa článku 5 ods. 7 uvedeného nariadenia môže Komisia zrevidovať obmedzenia úlovkov na základe vedeckých informácií získaných v prvej polovici roka 2006.

(3)

Na základe vedeckých informácií získaných v prvej polovici roka 2006 by sa mali stanoviť konečné obmedzenia úlovkov zo zásob tresky nórskej v príslušných zónach.

(4)

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 51/2006 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 51/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2006

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 941/2006 (Ú. v. EÚ L 173, 27.6.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 51/2006 sa mení a dopĺňa takto:

Údaje o zásobách tresky nórskej v zónach IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES) sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

Treska nórska

Trisopterus esmarki

Zóna

:

IIa (vody ES), IIIa, IV (vody ES)

NOP/2A3A4.

Dánsko

93 913

Analytický TAC.

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

18

Holandsko

69

ES

94 000

Nórsko

1 000 (1)

TAC

pm


(1)  Túto kvótu možno loviť v časti VIa severne od 56°30′ s. š.“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

23.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 229/5


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. augusta 2006

o financovaní výdavkov na informatickú pomoc a komunikačné činnosti v oblasti zdravia a starostlivosti o zvieratá na rok 2006

(2006/575/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho články 17, 37 a 37a,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS (2) sa ustanovuje povinná účasť členských štátov na tomto systéme od 31. decembra 2004. Musia sa stanoviť výdavky nevyhnutné na aktualizáciu systému v súlade s vývojom príslušných veterinárnych právnych predpisov a s vývojom systému Traces, najmä v oblasti riadenia rizika. Vzhľadom na technické predpisy súvisiace s dostupnosťou a stabilitou výrobného prostredia Traces, ako aj na bezpečnostné požiadavky je nevyhnutné, aby sa získalo informatické vybavenie a zriadila skupina na monitorovanie a údržbu výlučne pre tento systém. Každodenné používanie systému si vyžaduje dostupnosť logistickej podpory posilnenej vzhľadom na získané skúsenosti. Finančný príspevok Spoločenstva sa zakladá na článkoch 37 a 37a rozhodnutia 90/424/EHS.

(2)

Systém hlásenia zavedený na základe smernice Rady 82/894/EHS z 21. decembra 1982 týkajúcej sa hlásenia nákaz zvierat v Spoločenstve (3) rozhodnutím Komisie 2005/176/ES z 1. marca 2005 o stanovení písomnej formy a kódov na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice Rady 82/894/EHS (4) sa musí technicky aktualizovať. Finančný príspevok Spoločenstva sa zakladá na článku 37 rozhodnutia 90/424/EHS.

(3)

Začala sa vypracúvať iba štúdia zameraná na špecifikácie navigačného systému stanovená v rozhodnutí Komisie 2005/607/ES z 5. augusta 2005 o financovaní výdavkov na informatickú pomoc a komunikačné činnosti v oblasti zdravia a starostlivosti o zvieratá na rok 2005 (5). Preto treba znovu naplánovať štúdiu o používaní satelitnej navigačnej technológie na zlepšenie ochrany zvierat v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/EHS a nariadenia (ES) č. 1255/97 (6). Finančná spoluúčasť Spoločenstva sa zakladá na článku 17 rozhodnutia 90/424/EHS.

(4)

Informačná politika o ochrane zvierat si tiež vyžaduje podávanie informácií o technickom a vedeckom vývoji v danej oblasti, ako aj zvyšovanie povedomia obchodných partnerov Európskej únie, pokiaľ ide o starostlivosť o hospodárske zvieratá. Finančný príspevok Spoločenstva sa zakladá na článku 17 rozhodnutia 90/424/EHS.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Traces

Údržba, aktualizácia a vývoj systému Traces uvedeného v rozhodnutí 2004/292/ES sa povoľuje za tieto čiastky a na tieto účely:

500 000 EUR na obstaranie nevyhnutného vybavenia a technickej podpory na splnenie požiadaviek prístupnosti a bezpečnosti systému,

450 000 EUR na obstaranie logistickej podpory potrebnej v rámci pomoci určenej používateľom systému,

200 000 EUR na obstaranie nevyhnutnej pomoci na údržbu systému s cieľom prispôsobiť ho právnemu a technickému vývoju.

300 000 EUR na informatický vývoj potrebný na vytvorenie modulu správy rizika.

Článok 2

Systém oznamovania chorôb zvierat

Údržba systému oznamovania uvedeného v rozhodnutí 2005/176/ES sa povoľuje za čiastku 200 000 EUR.

Článok 3

Podávanie informácií v oblasti starostlivosti o zvieratá

1.   Štúdia zameraná na vývoj informačných a komunikačných technológií v súvislosti so satelitným navigačným vybavením umožňujúcim zlepšenie účinnosti úradných kontrol v oblasti starostlivosti o zvieratá sa povoľuje za čiastku 200 000 EUR.

2.   Podávanie informácií Komisiou spotrebiteľom, pokiaľ ide o právne predpisy Spoločenstva v oblasti ochrany zvierat, sa povoľuje za čiastku 240 000 EUR.

3.   Podávanie informácií Komisiou jej obchodným partnerom, pokiaľ ide o vývoj právnych predpisov Spoločenstva v oblasti ochrany zvierat, sa povoľuje za čiastku 230 000 EUR.

Článok 4

Postup verejného obstarávania

Výber zmluvných partnerov sa uskutoční na základe verejných súťaží vyhlásených na jeseň 2006.

V Bruseli 17. augusta 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/53/ES (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 37).

(2)  Ú. v. ES L 94, 31.3.2004, s. 63. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/515/ES (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 29).

(3)  Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 58. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2004/216/ES (Ú. v. EÚ L 67, 5.3.2004, s. 27).

(4)  Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 40.

(5)  Ú. v. EÚ L 206, 9.8.2005, s. 22.

(6)  Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.


23.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 229/7


ODPORÚČANIE KOMISIE

zo 17. augusta 2006

o prítomnosti deoxynivalenolu, zearalenónu, ochratoxínu A, T-2 a HT-2 a fumonizínov vo výrobkoch určených na krmivo pre zvieratá

(Text s významom pre EHP)

(2006/576/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhú zarážku jej článku 211,

keďže:

(1)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) prijal na žiadosť Komisie stanoviská týkajúce sa mykotoxínov deoxynivalenolu 2. júna 2004 (1), zearalenónu 28. júla 2004 (2), ochratoxínu A 22. septembra 2004 (3) a fumonizínov 22. júna 2005 (4).

(2)

Z týchto stanovísk vyplýva, že všetky štyri mykotoxíny majú u niekoľkých druhoch zvierat toxický účinok. Deoxynivalenol, zearalenón a fumonizín B1 a B2 prechádzajú z krmiva do mäsa, mlieka a vajec len v obmedzenej miere, a preto potraviny živočíšneho pôvodu prispievajú iba okrajovo k celkovému vystaveniu ľudí týmto toxínom. Ochratoxín A môže prechádzať z krmiva do potravín živočíšneho pôvodu, ale z vyhodnotenia vystavenia vyplýva, že potraviny živočíšneho pôvodu prispievajú iba v malom rozsahu k dietetickému vystaveniu ľudí ochratoxínu A.

(3)

Údaje o prítomnosti toxínov T-2 a HT-2 vo výrobkoch určených na krmivo pre zvieratá sú zatiaľ veľmi obmedzené. Takisto existuje naliehavá potreba vyvinúť a overiť citlivé metódy analýz. Existujú však náznaky, že by prítomnosť T-2 a HT-2 vo výrobkoch určených na krmivo pre zvieratá mohla byť dôvodom na obavy. Preto je nevyhnutné vyvinúť citlivú metódu analýz, zhromaždiť viac údajov o výskyte a vykonať ďalšie vyšetrenia a výskum zamerané na činitele, ktoré sa podieľajú na prítomnosti T-2 a HT-2 v obilninách a obilninových výrobkoch, najmä v ovse a výrobkoch z ovsa.

(4)

So zreteľom na závery vedeckých stanovísk uvedených v odôvodnení 1, na nedostatok spoľahlivých údajov o toxínoch T-2 a HT-2, spoločne s veľkými rozdielmi v prítomnosti týchto mykotoxínov, je potrebné okrem údajov už dostupných z koordinovaných kontrolných programov na roky 2002 (5), 2004 (6) a 2005 (7) zhromaždiť viac údajov o týchto mykotoxínoch v rôznych kŕmnych surovinách a krmivách.

(5)

S cieľom poskytnúť členským štátom orientáciu v otázke prijateľnosti obilnín a obilninových výrobkov a kŕmnej zmesi na kŕmenie zvierat a vyhnúť sa rozdielom v hodnotách akceptovaných rôznymi členskými štátmi a následnému riziku narušenia hospodárskej súťaže je vhodné odporučiť smerodajné hodnoty.

(6)

Členské štáty by mali od 1. októbra 2007 uplatňovať iba smerodajné hodnoty pre fumonizín B1 + B2, aby sa zabezpečil súlad s pravidlami stanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 856/2005 zo 6. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, pokiaľ ide o toxíny Fusarium  (8).

(7)

Vyhodnotenie prístupu stanoveného v tomto odporúčaní, najmä pokiaľ ide o vyhodnotenie jeho príspevku k ochrane zdravia zvierat, by sa malo vykonať do roku 2009. Údaje z monitorovania získané ako výsledok uplatňovania tohto odporúčania umožnia takisto lepšie pochopiť každoročné rozdiely a prítomnosť týchto mykotoxínov v širokej škále vedľajších živočíšnych výrobkov používaných na kŕmenie zvierat, čo má v prípade potreby prvoradý význam v prijímaní ďalších právnych opatrení,

TÝMTO ODPORÚČA:

1.   Členské štáty by s aktívnym zapojením sa krminárskych podnikateľských subjektov mali posilniť monitorovanie prítomnosti deoxynivalenolu, zearalenónu, ochratoxínu A a fumonizínu B1 + B2, toxínov T-2 a HT-2 v obilninách a obilninových výrobkoch určených na krmivo pre zvieratá a kŕmnu zmes.

2.   Členské štáty by mali zaistiť, aby boli vzorky zároveň podrobené analýze prítomnosti deoxynivalenolu, zearalenónu, ochratoxínu A, fumonizínu B1 + B2 a toxínov T-2 a HT-2 s cieľom zhodnotiť rozsah spoločného výskytu.

3.   Členské štáty by mali venovať mimoriadnu pozornosť prítomnosti týchto mykotoxínov vo vedľajších výrobkoch alebo spoluvýrobkoch výroby potravín určených na krmivo pre zvieratá.

4.   Členské štáty by mali zaistiť pravidelné poskytovanie analytických výsledkov Komisii na účely ich zhromaždenia v jednej databáze.

5.   Členské štáty by mali zaistiť, aby boli smerodajné hodnoty uvedené v prílohe uplatňované pri posudzovaní prijateľnosti kŕmnych zmesí a obilnín a obilninových výrobkov na krmivo pre zvieratá. Pokiaľ ide o fumonizín B1 + B2, členské štáty by mali uplatňovať tieto smerodajné hodnoty od 1. októbra 2007.

6.   Členské štáty by mali najmä zaistiť, aby krminárske podnikateľské subjekty používali vo svojich systémoch založených na analýze rizika a kritických kontrolných bodoch (HACCP) (9) smerodajné hodnoty uvedené v bode 5 s cieľom stanoviť kritické limity v kritických kontrolných bodoch, ktoré oddeľujú prijateľnosť od neprijateľnosti, na prevenciu, vylúčenie alebo zníženie zistených nebezpečenstiev.

Pri uplatňovaní týchto smerodajných hodnôt by členské štáty mali zohľadniť skutočnosť, že smerodajné hodnoty pre obilniny a obilninové výrobky sú stanovené pre najviac tolerantné druhy zvierat, a preto sa majú považovať za horné smerodajné hodnoty.

V prípade krmiva pre citlivejšie zvieratá by členské štáty mali zaistiť, aby výrobcovia krmív uplatňovali v prípade obilnín a obilninových výrobkov nižšie smerodajné hodnoty, ktoré zohľadňujú citlivosť jednotlivých druhov zvierat a umožňujú dodržať smerodajné hodnoty stanovené pre kŕmne zmesi pre tieto druhy zvierat.

V Bruseli 17. augusta 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Vedecká skupina pre kontaminované látky v potravinovom reťazci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) prijala na žiadosť Komisie 2. júna 2004 stanovisko týkajúce sa deoxynivalenolu ako nežiaducej látky v krmivách pre zvieratá:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/478.Par.0005.File.dat/opinion05_contam_ej73_deoxynivalenol_v2_en1.pdf

(2)  Vedecká skupina pre kontaminované látky v potravinovom reťazci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) prijala na žiadosť Komisie 28. júla 2004 stanovisko týkajúce sa zearalenónu ako nežiaducej látky v krmivách pre zvieratá:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/527.Par.0004.File.dat/opinion_contam06_ej89_zearalenone_v3_en1.pdf

(3)  Vedecká skupina pre kontaminované látky v potravinovom reťazci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) prijala na žiadosť Komisie 22. septembra 2004 stanovisko týkajúce sa ochratoxínu ako nežiaducej látky v krmivách pre zvieratá:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/645.Par.0001.File.dat/opinion_contam09_ej101_ochratoxina_en1.pdf

(4)  Vedecká skupina pre kontaminované látky v potravinovom reťazci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) prijala na žiadosť Komisie 22. júna 2005 stanovisko týkajúce sa fumonizínov ako nežiaducej látky v krmivách pre zvieratá:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1037.Par.0001.File.dat/contam_op_ej235_fumonisins_en1.pdf

(5)  Odporúčanie Komisie 2002/214/ES z 12. marca 2002 o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2002 v súlade so smernicou Rady 95/53/ES (Ú. v. ES L 70, 13.3.2002, s. 20).

(6)  Odporúčanie Komisie 2004/163/ES zo 17. februára 2004 o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2004 v súlade so smernicou Rady 95/53/ES (Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 70).

(7)  Odporúčanie Komisie 2005/187/ES z 2. marca 2005 o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2005 v súlade so smernicou Rady 95/53/ES (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 22).

(8)  Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2005, s. 3.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1).


PRÍLOHA

SMERODAJNÉ HODNOTY

Mykotoxín

Výrobky určené na krmivo pre zvieratá

Smerodajná hodnota v mg/kg (ppm) krmiva v prepočte na 12 % vlhkosť

deoxynivalenol

Kŕmne suroviny (1):

 

obilniny a obilninové výrobky (2) okrem vedľajších výrobkov z kukurice

8

vedľajšie výrobky z kukurice

12

Doplnkové a kompletné krmivá okrem:

5

doplnkové a kompletné krmivá pre ošípané

0,9

doplnkové a kompletné krmivá pre teľatá (< 4 mesiace), jahňatá a kozľatá

2

zearalenón

Kŕmne suroviny (1):

 

obilniny a obilninové výrobky (2) okrem vedľajších výrobkov z kukurice

2

vedľajšie výrobky z kukurice

3

Doplnkové a kompletné krmivá:

 

doplnkové a kompletné krmivá pre odstavčatá a prasničky (mladé prasnice)

0,1

doplnkové a kompletné krmivá pre prasnice a ošípané na výkrm

0,25

doplnkové a kompletné krmivá pre teľatá, dojnice, ovce (vrátane jahniat) a kozy (vrátane kozliat)

0,5

ochratoxín A

Kŕmne suroviny (1):

 

obilniny a výrobky z obilnín (2)

0,25

Doplnkové a kompletné krmivá:

 

doplnkové a kompletné krmivá pre hydinu

0,05

doplnkové a kompletné krmivá pre ošípané

0,1

fumonizín B1 + B2

Kŕmne suroviny (1):

 

kukurica a kukuričné výrobky (3)

60

Doplnkové a kompletné krmivá pre:

 

ošípané, kone (Equidae), králiky a domáce zvieratá

5

ryby

10

hydina, teľatá (< 4 mesiace), jahňatá a kozľatá

20

dospelé prežúvavce (> 4 mesiace) a norky

50


(1)  Mimoriadnu pozornosť treba venovať tomu, aby použitie obilnín a obilninových výrobkov v dennej kŕmnej dávke, ktoré sa zvieratám podávajú priamo, neviedlo k vystaveniu zvierat vyššej úrovni mykotoxínov, ako sú príslušné úrovne vystavenia v prípade, keď sú v dennej dávke použité iba kompletné krmivá.

(2)  Výraz „obilniny a obilninové výrobky“ zahŕňa nielen kŕmne suroviny uvedené v bode 1 „zrná obilnín, výrobky a vedľajšie výrobky z nich“ neúplného zoznamu hlavných kŕmnych surovín v časti B prílohy k smernici Rady 96/25/ES z 29. apríla 1996 o obehu kŕmnych surovín (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 35), ale aj iné kŕmne suroviny získané z obilnín, najmä krmivá a objemové krmivá z obilnín.

(3)  Výraz „kukurica a výrobky z kukurice“ zahŕňa nielen kŕmne suroviny získané z kukurice uvedené v bode 1 „zrná obilnín, výrobky a vedľajšie výrobky z nich“ neúplného zoznamu hlavných kŕmnych surovín uvedených v časti B prílohy k smernici 96/25/ES, ale aj iné kŕmne suroviny získané z obilnín, najmä krmivá a objemové krmivá z obilnín.


23.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 229/10


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. augusta 2006,

o určitých ochranných opatreniach proti katarálnej horúčke oviec (modrý jazyk)

[oznámené pod číslom K(2006) 3849]

(Text s významom pre EHP)

(2006/577/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Holandsko, Belgicko a Nemecko informovali v uvedenom poradí 17., 19. a 21. augusta 2006 Komisiu o niekoľkých klinických prípadoch katarálnej horúčky oviec (modrý jazyk) v chovoch oviec a dobytka v oblastiach na území Holandska, Belgicka a Nemecka nachádzajúcich sa v okruhu 50 km od Kerkrade v Holandsku, kde bol oznámený prvý prípad podozrenia na toto ochorenie.

(2)

Belgicko, Nemecko, Luxembursko a Holandsko ustanovili zákaz premiestňovania zvierat náchylných na katarálnu horúčku oviec a ich spermy, vajíčok a embryí z oblastí postihnutých ochorením v súlade so smernicou Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcou špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (2) a s rozhodnutím Komisie 2005/393/ES z 23. mája 2005 o zónach ochrany a dozoru vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec a podmienkach vzťahujúcich sa na presun z týchto zón alebo cez tieto zóny (3).

(3)

Dotknuté členské štáty prijali náležité opatrenia vzhľadom na ich entomologickú, ekologickú, geografickú, meteorologickú a epidemiologickú situáciu.

(4)

Rozšírenie katarálnej horúčky oviec z oblasti postihnutej týmto ochorením by mohlo predstavovať závažné ohrozenie zvierat v Spoločenstve.

(5)

V záujme prehľadnosti a transparentnosti a do vykonania ďalších epidemiologických a laboratórnych vyšetrení je vhodné prijať na úrovni Spoločenstva opatrenia na kontrolu ochorenia týkajúce sa premiestňovania zvierat druhov náchylných na katarálnu horúčku oviec (modrý jazyk) a ich spermy, vajíčok a embryí z oblastí postihnutých týmto ochorením.

(6)

Vzhľadom na vývoj situácie a výsledky ďalších vykonaných vyšetrení by sa mali na zasadaní Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat čo najskôr preskúmať platné opatrenia.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Členské štáty uvedené v prílohe ustanovujú zákaz premiestňovania živých zvierat druhov náchylných na katarálnu horúčku oviec (modrý jazyk) a ich spermy, vajíčok a embryí, ktoré boli v období od 1. mája 2006 získané z oblastí uvedených v prílohe alebo boli v týchto oblastiach vyprodukované, do iných častí Spoločenstva alebo do tretích krajín.

2.   Členské štáty udeľujú zo zákazu uvedeného v odseku 1 výnimky uvedené v článkoch 4 a 6 rozhodnutia 2005/393/ES.

3.   Ak je to vzhľadom na entomologickú, ekologickú, geografickú, meteorologickú a epidemiologickú situáciu potrebné, príslušné členské štáty vykonávajú doplňujúce vyšetrenia mimo oblastí uvedených v prílohe.

Príslušné členské štáty naďalej uplatňujú všetky náležité opatrenia, ktoré už prijali.

Príslušné členské štáty takéto opatrenia preskúmajú na základe výsledkov uvedených vyšetrení a môžu uplatňovať dodatočné náležité opatrenia.

Článok 2

Členské štáty zmenia opatrenia, ktorými sa riadi obchodovanie tak, aby boli v súlade s týmto rozhodnutím a uvedené opatrenia uverejnia. Bezodkladne o nich informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. augusta 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74.

(3)  Ú. v. EÚ L 130, 24.5.2005, s. 22. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/572/ES (Ú. v. EÚ L 227, 19.8.2006, s. 60).


PRÍLOHA

BELGICKO:

 

provincia Anvers

 

provincia Brabant Flamand

 

provincia Brabant wallon

 

provincia hlavného mesta Bruselu

 

provincia Namur

 

provincia Limbourg

 

provincia Luxembourg

 

provincia Liège

 

provincia Flandre orientale a Hainaut:

oblasť nachádzajúca sa východne od týchto ciest:

N6 vedúca na sever k R50 (obec Mons),

R50 vedúca na východ k N56,

N56 vedúca na sever k N525,

N525 vedúca na sever k N57,

N57 vedúca na sever k N42,

N42 vedúca na sever cez Wettersesteenweg (obec Oosterzele) k N465,

N465 vedúca na sever k N9,

N9 vedúca na sever k R4,

N4 vedúca na sever k N423,

N423 vedúca na sever k hranici s Holandskom.

NEMECKO:

Nordrhein-Westfalen

Stadt Aachen

Kreis Aachen

Stadt Bochum

Stadt Bonn

Kreis Borken

Stadt Bottrop

Kreis Coesfeld

Stadt Dortmund

Kreis Düren

Stadt Düsseldorf

Stadt Duisburg

Ennepe-Ruhr-Kreis

Erftkreis

Kreis Euskirchen

Stadt Essen

Stadt Gelsenkirchen

Stadt Hagen

Stadt Hamm

Kreis Heinsberg

Stadt Herne

Hochsauerlandkreis

Kreis Kleve

Stadt Köln

Stadt Krefeld

Stadt Leverkusen

Märkischer Kreis

Kreis Mettmann

Stadt Mönchengladbach

Stadt Mülheim a. d. Ruhr

Kreis Neuss

Oberbergischer Kreis

Stadt Oberhausen

Kreis Olpe

Kreis Recklinghausen

Stadt Remscheid

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

Kreis Siegen-Wittgenstein

Kreis Soest

Stadt Solingen

Kreis Unna

Kreis Viersen

Kreis Wesel

Stadt Wuppertal

Rheinland-Pfalz

Kreis Ahrweiler

Kreis Altenkirchen

Kreis Bernkastel-Wittlich

Kreis Birkenfeld: oblasť severne od B 41

Kreis Bitburg-Prüm

Kreis Cochem-Zell

Kreis Daun

Stadt Koblenz

v Kreis Mainz-Bingen: Ortsgemeinden Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach; Manubach

Kreis Mayen-Koblenz

Kreis Neuwied

Rhein-Hunsrück-Kreis

Rhein-Lahn-Kreis

Stadt Trier

Kreis Trier-Saarburg

Westerwaldkreis

Saarland

v Kreis Merzig-Wadern: Gemeinden Mettlach a Perl

Hessen

v Lahn-Dill-Kreis: Gemeinden Breitscheid, Diedorf, Haiger

v Kreis Limburg-Weilburg: Gemeinden Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a.d. Lahn, Mengerskirchen, Waldbrunn (Westerwald)

v Rheingau-Taunus-Kreis: Gemeinde Heidenrod

LUXEMBURSKO:

celé územie

HOLANDSKO:

oblasti 9 až 20 vymedzené v systéme hlásenia chorôb (Animal Disease Notification System – ADNS).


Korigendá

23.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 229/15


Korigendum k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395 z 31. decembra 1992 )

(Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 02/zv. 04, s. 307)

1.

V článku 2 ods. 2 druhej zarážke:

namiesto:

„… zákonnom alebo definitívnom …“

má byť:

„… zákonnom a definitívnom …“.

2.

V článku 2 ods. 2 druhom pododseku:

namiesto:

„… ktorý je príslušný na základe ustanovení dvoch zarážok prvého pododseku …“

má byť:

„… ktorý je príslušný podľa prvého pododseku prvej a druhej zarážky …“.

3.

V článku 8 ods. 2:

namiesto:

„… Stanovisko sa zaznamená v zápise. Okrem toho má každý členský štát právo zaznamenať do zápisu svoje stanovisko. Komisia prijme posledné stanovisko vyjadrené výborom …“

má byť:

„… Stanovisko sa zaznamená v zápise; okrem toho každý členský štát má právo žiadať, aby jeho stanovisko bolo zaznamenané do zápisu. Komisia prihliada v najväčšej možnej miere na stanovisko zaujaté výborom …“.

4.

V článku 8 ods. 2 druhom pododseku:

namiesto:

„… Komisia prijme posledné stanovisko vyjadrené výborom …“

má byť:

„… Komisia prihliada v najväčšej možnej miere na stanovisko zaujaté výborom …“.

5.

V prílohe v kategórii A.5:

namiesto:

„… ich príslušnými doskami a pôvodnými výveskami …“

má byť:

„… ich príslušnými štočkami a originály plagátov …“;

namiesto:

„v kategórii 1 …“

má byť:

„v kategórii A.1 …“.

6.

V prílohe v kategórii A.8 časti B:

namiesto:

„… Prvotlače …“

má byť:

„… Inkunábuly …“.


23.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 229/16


Korigendum k smernici Rady 93/7/ES z 15. marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 74 z 27. marca 1993 )

(Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 02/zv. 04, s. 399)

V prílohe:

a)

v kategórii A.2 sa zrušuje toto označenie poznámky pod čiarou:

namiesto: „… rokov 1 …“

má byť: „… rokov …“;

b)

v kategórii A.7 sa vkladá toto označenie poznámky pod čiarou:

namiesto: „… negatívy …“

má byť: „… negatívy 1 …“;

c)

v kategórii A.9 sa zrušuje toto označenie poznámky pod čiarou:

namiesto: „… zbierok 1 …“

má byť: „… zbierok …“.


23.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 229/16


Korigendum k smernici Rady 95/7/ES z 10. apríla 1995, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS a zavádzajú sa nové zjednodušujúce opatrenia pre daň z pridanej hodnoty – rozsah určitých výnimiek a praktické postupy pri ich uplatňovaní

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 102 z 5. mája 1995 )

(Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európske únie, kapitola 09/zv. 01, s. 274)

V celej smernici:

namiesto:

„… zdaňovaná suma …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… základ dane …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… zdaniteľná suma …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… základ dane …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… osoba podliehajúca dani …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… zdaniteľná osoba …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… osoba povinná platiť daň …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… daňový dlžník …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… osoba povinná zaplatiť daň …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… daňový dlžník …“ (v príslušnom gramatickom tvare).