ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 227

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
19. augusta 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1247/2006 z 18. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1248/2006 zo 7. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2006 z 18. augusta 2006, ktorým sa stanovuje dodatočné množstvo trstinového cukru s pôvodom zo štátov AKT a Indie na dodávky do rafinérií v lehote od 1. júla 2006 do 30. septembra 2007

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1250/2006 z 18. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1251/2006 z 18. augusta 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1252/2006 z 18. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2006, pokiaľ ide o zoznam členských štátov, v ktorých je nákup masla prostredníctvom verejnej súťaže otvorený v období, ktoré končí 31. augusta 2006

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1253/2006 z 18. augusta 2006 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

41

 

*

Smernica Komisie 2006/72/ES z 18. augusta 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel ( 1 )

43

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 14. decembra 2004 o štátnej pomoci Nemecka v prospech bavorských Maschinenringe [oznámené pod číslom K(2004) 4771]

46

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/648/ES o ochranných opatreniach v súvislosti so pseudomorom hydiny v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2006) 3622]  ( 1 )

58

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/393/ES, pokiaľ ide o zakázané zóny vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec v Španielsku a Portugalsku [oznámené pod číslom K(2006) 3700]  ( 1 )

60

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Rady 91/680/EHS zo 16. decembra 1991, ktorou sa dopĺňa spoločný systém dane z pridanej hodnoty a mení a dopĺňa sa smernica 77/388/EHS s cieľom zrušiť daňové hranice (Ú. v. ES L 376, 31.12.1991) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 09/zv. 01, s. 160)

62

 

*

Korigendum k smernici Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 o dovoze koží mláďat určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov (Ú. v. ES L 91, 9.4.1983) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 15/zv. 01, s. 208)

63

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1247/2006

z 18. augusta 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0707 00 05

052

87,5

999

87,5

0709 90 70

052

91,7

999

91,7

0805 50 10

388

62,5

524

53,0

528

55,5

999

57,0

0806 10 10

052

101,1

220

108,4

624

164,6

999

124,7

0808 10 80

388

89,1

400

86,2

404

87,6

508

88,9

512

83,6

528

79,6

720

81,3

800

149,6

804

92,5

999

93,2

0808 20 50

052

126,5

388

86,6

999

106,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

134,8

999

134,8

0809 40 05

052

39,5

098

49,8

624

150,2

999

79,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/3


NARIADENIE KOMISIE (ES, EURATOM) č. 1248/2006

zo 7. augusta 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a najmä na jeho článok 183,

po porade s Európskym parlamentom, Radou, Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev, Dvorom audítorov, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Výborom regiónov, ombudsmanom a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Povinnosť Komisie informovať rozpočtový orgán do 15. apríla o prepadnutí prenesených rozpočtových prostriedkov, ktoré neboli viazané do 31. marca, sa ukázala ako príliš prísna, a preto by sa lehota na splnenie tejto povinnosti mala predĺžiť o dva týždne – do 30. apríla.

(2)

Malo by sa upresniť, že ak sa má uplatniť systém dočasných dvanástin, celkovými pridelenými rozpočtovými prostriedkami predchádzajúceho rozpočtového roka sa rozumejú rozpočtové prostriedky na rozpočtový rok po úprave s ohľadom na presuny realizované počas toho rozpočtového roka.

(3)

Malo by sa vyjasniť, že pravidlá týkajúce sa prepočtového kurzu medzi eurom a inou menou stanovené v článku 7 a 8 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 (2) sa vzťahujú iba na prepočty vykonané povoľujúcimi úradníkmi, a teda nie na prepočty, ktoré vykonávajú zmluvní dodávatelia alebo príjemcovia podľa osobitných pravidiel, ktoré sú dojednané v zmluvách alebo grantových dohodách. Z dôvodu účelnosti by mal mať účtovník Komisie právo stanoviť mesačný účtovný výmenný kurz eura na jeho použitie na účtovné účely. Z dôvodov transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s úradníkmi Spoločenstva by sa malo okrem toho ustanoviť osobitné pravidlo o prepočtových kurzoch pre výdavky na zamestnancov vyplácané v inej mene ako euro.

(4)

Pokiaľ ide o zásadu riadneho finančného hospodárenia, mal by sa vyjasniť obsah hodnotenia ex ante a mal by sa lepšie vymedziť rozsah hodnotení ex ante, priebežných hodnotení a hodnotení ex post pri náležitom zohľadnení zásady proporcionality. Preto by sa priority hodnotenia mali preorientované s cieľom sústrediť sa na návrhy s dosahmi na podniky a/alebo občanov a zahrnúť pilotné projekty a prípravné akcie, v ktorých sa bude pokračovať. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementarita v prípadoch, keď projekty a akcie už sú hodnotené (napríklad v prípade úloh rozdelených medzi Komisiu a členské štáty).

(5)

Zodpovedný povoľujúci úradník môže na účely overenia ex ante na schválenie výdavku považovať rad podobných jednotlivých transakcií súvisiacich s bežnými výdavkami na zamestnancov – ako sú platy, dôchodky, náhrady výdavkov na služobné cesty a výdavkov na lekárske ošetrenie – za jednu operáciu. V takom prípade by však zodpovedný povoľujúci úradník mal v súlade s vlastným posúdením rizika vykonať aj náležité overenie ex post.

(6)

Je vhodné, aby sa do správy o rokovacích konaniach zaradili iba prípady, v ktorých použitie rokovacích konaní predstavuje výnimky z obvyklých metód verejného obstarávania.

(7)

Potom, ako sa 1. januára 2005 zaviedol systém účtovania na základe časového rozlíšenia, a vzhľadom na dostupnosť účtovných údajov v informačnom systéme v ktoromkoľvek momente je omnoho logickejšie a rýchlejšie, aby celková súvaha bola vypracovaná v ten deň, keď účtovník ukončuje svoje povinnosti. Ak ukončuje svoje povinnosti 31. decembra, celková súvaha sa môže pripraviť v ten istý deň, bez čakania na ukončenie priebežných účtovných závierok.

(8)

Na dosiahnutie faktickej zodpovednosti účtovníka za správu pokladnice by tento mal mať právo oznamovať finančným inštitúciám, v ktorých otvoril účty, mená a podpisové vzory úradníkov, ktorí majú právo podpisovať bankové operácie.

(9)

Mala by sa primerane zvýšiť maximálna suma, ktorú môže správca záloh vyplatiť v situácii, keď sú platby rozpočtovými postupmi objektívne nemožné alebo menej efektívne, a to z 30 000 EUR na 60 000 EUR.

(10)

Vzhľadom na článok 21a Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev by malo byť povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním alebo subdelegovaním v prípade potvrdenia pokynu dovolené nevykonať ho, ak je zjavne v rozpore so zákonom.

(11)

S ohľadom na vzájomne sa dopĺňajúce úlohy povoľujúcich úradníkov a účtovníka v rámci procesu vymáhania započítaním je opodstatnené ustanoviť, že pred započítaním medzi nimi dochádza ku konzultácii.

(12)

V prípade, keď je dlžníkom vnútroštátny orgán alebo jedna z jeho správnych jednotiek, účtovník by mal s cieľom zohľadniť existujúce postupy na vnútroštátnej úrovni informovať dotknuté členské štáty o svojom úmysle pristúpiť k vymáhaniu započítaním aspoň 10 pracovných dní vopred. Po dohode s dotknutým členským štátom alebo správnou jednotkou by však účtovník mal mať možnosť pristúpiť k vymáhaniu započítaním aj pred týmto konečným termínom.

(13)

Ak je dlh splatený pred konečným termínom, nevzniká povinnosť zaplatiť úrok z omeškania („odkladná lehota“) a vymáhanie započítaním pred týmto termínom by sa malo obmedziť na prípady, keď má povoľujúci úradník oprávnené dôvody domnievať sa, že sú ohrozené finančné záujmy spoločenstiev.

(14)

Na ochranu finančných záujmov spoločenstiev by bankové zábezpeky, ktoré zaisťujú pohľadávku Spoločenstva, keď je voči pokute podaný odvolací prostriedok, mali byť úplne nezávislé od záväzku ustanoveného v zmluve.

(15)

Mal by sa ešte viac upresniť obsah rozhodnutia o financovaní. Pre granty a verejné obstarávanie by sa mal presnejšie vymedziť pojem „hlavné prvky“ akcie spojenej s výdavkami z rozpočtu. Okrem toho by sa malo vyjasniť, že za rozhodnutie o financovaní sa môže považovať pracovný program uvedený v článku 110 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“, za predpokladu, že je dostatočne podrobný.

(16)

Ak je prijatý rámcový rozpočtový záväzok, môže byť za právne záväzky, ktorými sa tento rámcový záväzok realizuje, zodpovedný ktorýkoľvek povoľujúci úradník – nielen povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním.

(17)

Mali by sa upraviť lehoty na úhradu pre zmluvy a grantové dohody, ktoré závisia od schválenia správy alebo osvedčenia, aby bolo možné zabezpečiť, že sa platby realizujú na základe schválenej správy alebo osvedčenia. Lehota na schválenie správy, ktorá sa týka grantovej dohody zahŕňajúcej akcie, ktorých vyhodnocovanie je mimoriadne zložité, by sa mala uviesť do súladu so súčasnou lehotou pre zložité zmluvy o poskytnutí služieb.

(18)

Bez toho, aby sa upravovali existujúce lehoty alebo aby sa zasahovalo do práv príjemcov, by mal z dôvodu zjednodušenia mať zodpovedný povoľujúci úradník zároveň spôsobilosť rozhodnúť, že schválenie správy alebo osvedčenia a platby sa môže vykonať v jednotnej lehote.

(19)

Prahové úrovne pre zmluvy s nízkou hodnotou stanovené v roku 1994 by sa mali aktualizovať a zvýšiť z 50 000 EUR na 60 000 EUR a z 13 800 EUR na 25 000 EUR. Okrem toho by sa malo výslovne uviesť, že všetky zmluvy s hodnotou, ktorá sa rovná alebo je nižšia ako 60 000 EUR, sa môžu uzatvárať po rokovacom konaní.

(20)

Vo vykonávacích pravidlách by sa navyše mal presnejšie definovať postup, ktorý sa má dodržať pri niektorých zmluvách o poskytnutí služieb výskumu a vývoja a niektorých zmluvách o poskytnutí služieb orientovaných na vysielanie, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (3). Vzhľadom na zásadu transparentnosti sa tieto zmluvy môžu uzatvárať na základe rokovacieho konania po zverejnení oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

(21)

S cieľom ešte viac zjednodušiť riadenie metód verejného obstarávania by hospodárske subjekty mali mať možnosť zúčastniť sa na metóde verejného obstarávania na základe čestného vyhlásenia, že nie sú v niektorej zo situácií, ktorá by zakladala dôvody na ich vylúčenie z predmetnej metódy verejného obstarávania, s výnimkou prípadu užšej súťaže, súťažného dialógu a rokovacieho konania po uverejnení oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, keď verejný obstarávateľ obmedzí počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na rokovanie alebo na predloženie súťažného návrhu. V súlade so zásadami smernice 2004/18/ES a na lepšiu ochranu finančných záujmov spoločenstiev by však pri zmluvách, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/18/ES, a pri zmluvách s vysokou hodnotou vo vonkajšej oblasti mal mať hospodársky subjekt, s ktorým sa má uzatvoriť zmluva, aj napriek tomu povinnosť predložiť dôkaz, ktorý potvrdzuje jeho prvotné vyhlásenie. Vždy, keď je záujemca alebo uchádzač povinný predložiť dôkaz, mal by verejný obstarávateľ brať do úvahy dôkaz, ktoré tento záujemca alebo uchádzač predložil v rámci inej metódy verejného obstarávania vyhlásenej tým istým verejným obstarávateľom, a to za predpokladu, že dôkaz nie je starší ako jeden rok odo dňa jeho získania a že je stále platný.

(22)

Pri vonkajších opatreniach by sa malo zefektívniť súťažné rokovacie konanie a použitie rokovacieho konania by malo byť dovolené v prípade, ak súťažné rokovacie konanie bolo dvakrát neúspešné, a v prípade jedného neúspešného súťažného rokovacieho konania, ak nasleduje po neúspešnom použití rámcovej zmluvy. Možnosť nepožadovať preukázanie technickej a ekonomickej spôsobilosti by sa mala povoliť až po prahové úrovne príslušné v tejto špecifickej oblasti politiky pre každý typ zmluvy. Aj v takomto prípade by zodpovedný povoľujúci úradník mal byť schopný svoj výber zdôvodniť. Hodnotiaci výbor alebo verejný obstarávateľ by mali mať možnosť požadovať od záujemcov a uchádzačov poskytnutie ďalších dokumentov alebo vysvetlenie informácií, ako to je ustanovené v prípade zmlúv, ktoré orgány uzatvárajú na svoj vlastný účet.

(23)

Pri vonkajších opatreniach by sa mal zjednodušiť právny rámec verejného obstarávania, pokiaľ ide o uverejňovanie oznámenia predbežných informácií pre medzinárodné výzvy na predloženie súťažných návrhov a povinnú zábezpeku za plnenie. Oznámenie predbežných informácií by sa malo zverejňovať čo najskôr, a nie nevyhnutne pred 31. januárom. Zábezpeka za plnenie by sa mala vyžadovať len v prípade obstarávania s vysokou hodnotou a zodpovedný povoľujúci úradník by mal mať na základe vlastného posúdenia rizika možnosť upustiť od požiadavky na zloženie zábezpeky pri priebežnom financovaní verejnoprávneho subjektu.

(24)

Pokiaľ ide o udeľovanie grantov, s cieľom zmenšiť administratívnu záťaž by sa malo akceptovať, že zdôvodnenie de jure alebo de facto monopolného postavenia príjemcu môže byť obsiahnuté v rozhodnutí o udelení.

(25)

Požiadavka priložiť k žiadosti externý audit by sa mala vzťahovať iba na žiadosti o granty s hodnotou, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 500 000 EUR, v prípade akcií a na prevádzkové granty s hodnotou, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 100 000 EUR.

(26)

Tam, kde je to vhodné alebo potrebné, by sa malo uľahčiť spolufinancovanie, ktoré príjemcovia poskytujú v naturáliách, a koncept subjektov, ktoré sledujú všeobecný európsky záujem a ktoré môžu získať prevádzkové granty, by mal obsiahnuť aj európske subjekty, ktoré sa angažujú v podpore občianstva a inovácie.

(27)

Žiadatelia by o zamietnutí svojej žiadosti mali byť informovaní čo najskôr.

(28)

V prípade prevádzkových grantov by sa subjektom, ktoré sledujú všeobecný európsky záujem, malo uplatňovanie pravidla neziskovosti obmedziť iba na percento spolufinancovania zodpovedajúce príspevku Spoločenstva do prevádzkového rozpočtu, aby sa zohľadnili práva iných verejných prispievateľov, ktorí sú takisto povinní vymáhať percento ročného zisku zodpovedajúce ich príspevku. Na účely výpočtu sumy, ktorá sa má vymôcť, by sa nemalo brať do úvahy percento príspevkov do prevádzkového rozpočtu v naturáliách.

(29)

Na ochranu finančných záujmov spoločenstiev by sa mali povinné zábezpeky priebežného financovania vzťahovať na každé priebežné financovanie, ktoré prevyšuje 80 % sumy grantu a 60 000 EUR.

(30)

V prípadoch priebežného financovania po častiach, keď bolo z akéhokoľvek predchádzajúceho priebežného financovania využitých menej ako 70 %, by sa malo umožniť nové priebežné financovanie, ale suma novej platby by mala byť znížená o nevyužité sumy predchádzajúcej platby.

(31)

Malo by sa stanoviť, že v prípade verejnoprávnych subjektov externý audit alebo osvedčenie, ktoré majú byť pripojené k žiadostiam o grant alebo žiadostiam o platby, môžu byť vypracované kvalifikovaným a nezávislým štátnym úradníkom.

(32)

Po tom, čo v decembri 2004 účtovník Komisie v súlade s článkom 133 nariadenia o rozpočtových pravidlách prijal pravidlá a metódy účtovania a harmonizovanú účtovnú osnovu, by sa hlava o vykazovaní účtov a účtovníctve mala aktualizovať vypustením ustanovení, ktoré už nie sú potrebné.

(33)

S cieľom zohľadniť rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a ombudsmana 2005/118/ES z 26. januára 2005 o založení Európskej školy verejnej správy (4) by sa mal zoznam európskych úradov upraviť tak, aby zohľadňoval, že Európska škola verejnej správy je v súčasnosti administratívne pridružená k Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev.

(34)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 6 ods. 3 druhom pododseku sa výraz „15. apríla“ nahrádza výrazom „30. apríla“.

2.

Vkladá sa tento článok 6a:

„Článok 6a

Dočasné dvanástiny

(Článok 13 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Pod celkovými pridelenými rozpočtovými prostriedkami predchádzajúceho rozpočtového roka, ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sa rozumejú rozpočtové prostriedky na rozpočtový rok uvedený v článku 5 tohto nariadenia po úprave s ohľadom na presuny vykonané počas tohto rozpočtového roka.“

3.

Články 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

„Článok 7

Prepočtový kurz medzi eurom a inými menami

(Článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia vyplývajúce z uplatňovania špecifických predpisov pre jednotlivé odvetvia, zodpovedný povoľujúci úradník vykoná prepočet použitím denného výmenného kurzu medzi eurom a inou menou, uverejneného v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Ak má prepočet medzi eurom a inou menou vykonať zmluvný dodávateľ alebo príjemca, uplatnia sa osobitné dojednania o prepočte ustanovené v zmluvách o verejnom obstarávaní, grantových dohodách alebo dohodách o financovaní.

2.   Ak nie je pre danú menu uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie žiadny denný výmenný kurz eura, zodpovedný povoľujúci úradník použije účtovný kurz uvedený v odseku 3.

3.   Na účely účtov uvedených v článkoch 132 až 137 nariadenia o rozpočtových pravidlách a s výhradou článku 213 tohto nariadenia sa prepočet medzi eurom a inou menou vykoná použitím mesačného účtovného výmenného kurzu eura. Tento účtovný výmenný kurz stanoví účtovník Komisie pomocou akéhokoľvek zdroja informácií, ktorý považuje za spoľahlivý, na základe výmenného kurzu v predposledný pracovný deň mesiaca, ktorý predchádzal mesiacu, pre ktorý sa kurz stanovuje.

Článok 8

Kurz, ktorý sa použije na prepočet medzi eurom a inými menami

(Článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia vyplývajúce z uplatňovania špecifických predpisov pre jednotlivé odvetvia alebo z osobitných zmlúv o verejnom obstarávaní, grantových dohôd alebo dohôd o financovaní, je kurzom, ktorý sa použije na prepočet medzi eurom a inými menami, ak prepočet vykonáva zodpovedný povoľujúci úradník, kurz platný v deň, keď povoľujúci útvar vystavil platobný príkaz alebo príkaz na vymáhanie.

2.   V prípade zálohových účtov vedených v eurách je kurz, ktorý sa použije na prepočet medzi eurom a inými menami, určený dátumom platby bankou.

3.   Na regularizáciu zálohových účtov v národných menách uvedených v článku 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa na prepočet medzi eurom a inými menami použije kurz platný v mesiaci, v ktorom sa uskutočnil výdavok z príslušného zálohového účtu.

4.   Na náhrady paušálnych výdavkov alebo výdavkov vyplývajúcich zo Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len ‚služobný poriadok’), pre ktoré je stanovený určitý strop a ktoré sú vyplácané v inej mene ako euro, sa použije kurz, ktorý je platný v čase vzniku nároku.“

4.

Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

Hodnotenie

(Článok 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Všetky návrhy na programy alebo činnosti, z ktorých vyplývajú rozpočtové výdavky, sú predmetom hodnotenia ex ante, ktoré sa zameriava na:

a)

potrebu, ktorá sa má splniť krátkodobo alebo dlhodobo;

b)

pridanú hodnotu účasti Spoločenstva;

c)

ciele, ktoré sa majú dosiahnuť;

d)

dostupné možnosti politiky a s nimi spojené riziká;

e)

očakávané výsledky a vplyvy, najmä hospodárske, sociálne a environmentálne, a ukazovatele a mechanizmy hodnotenia potrebné na ich meranie;

f)

najvhodnejší spôsob realizácie uprednostňovanej(-ných) možnosti(-í);

g)

vnútornú súdržnosť navrhovaného programu alebo činnosti a ich väzby na iné relevantné nástroje;

h)

objem rozpočtových prostriedkov, ľudských zdrojov a ďalších administratívnych výdavkov, ktoré sa majú prideliť s náležitým ohľadom na zásadu nákladovej efektívnosti;

i)

poučenie vyplývajúce z podobných skúseností v minulosti.

2.   V návrhu sa stanovia mechanizmy monitorovania, podávania správ a hodnotenia pri náležitom zohľadnení príslušnej zodpovednosti všetkých úrovní správy, ktoré sa zúčastnia na realizácii navrhovaného programu alebo činnosti.

3.   Všetky programy alebo činnosti vrátane pilotných projektov a prípravných akcií, v prípade ktorých výška uvoľnených zdrojov prevyšuje 5 000 000 EUR, sú predmetom priebežného hodnotenia a/alebo hodnotenia ex post pridelených ľudských a finančných zdrojov a dosiahnutých výsledkov s cieľom overiť, že boli v súlade s vytýčenými cieľmi, a to takto:

a)

výsledky dosiahnuté pri realizácii viacročného programu sa pravidelne hodnotia v súlade s časovým plánom, ktorý umožní, aby sa zistenia tohto hodnotenia zohľadnili pri akomkoľvek rozhodnutí o pokračovaní, úprave alebo zastavení programu;

b)

výsledky činností financovaných na ročnom základe sa hodnotia najmenej každých šesť rokov.

Písmená a) a b) prvého pododseku sa nevzťahujú na jednotlivé projekty alebo akcie realizované v rámci tých činností, pri ktorých je možné túto požiadavku splniť tak, že subjekty, ktoré akciu realizovali, zašlú záverečné správy.

4.   Hodnotenia uvedené v odsekoch 1 a 3 musia byť úmerné zdrojom, ktoré boli na príslušný program a činnosť uvoľnené, a vplyvu dotknutého programu alebo činnosti.“

5.

Článok 45 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa prvá veta nahrádza nasledujúcou vetou:

„Zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi môžu pri plnení jeho povinností pomáhať osoby, na ktoré sa vzťahuje služobný poriadok (ďalej len ‚zamestnanci’), ktoré sú v rámci jeho zodpovednosti poverené vykonávaním určitých operácií potrebných pre plnenie rozpočtu a prípravu finančných informácií a informácií o hospodárení.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Každý orgán informuje rozpočtový orgán vždy, keď sa povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním ujme svojich povinností, keď sa tieto jeho povinnosti zmenia alebo keď výkon svojich povinností ukončí.“

6.

Článok 47 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do odseku 3 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Zodpovedný povoľujúci úradník môže na účely overenia ex ante považovať rad podobných jednotlivých transakcií súvisiacich s bežnými výdavkami na platy, dôchodky, náhrady výdavkov na služobné cesty a výdavkov na lekárske ošetrenie za jednu operáciu.

V prípade uvedenom v druhom pododseku zodpovedný povoľujúci úradník na základe vlastného posúdenia rizika vykoná náležité overenie ex post v súlade s odsekom 4.“

b)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Za overenia uvedené v odsekoch 2 a 4 musia byť zodpovední iní zamestnanci než tí, ktorí vykonávajú úlohy spojené so začatím operácie uvedené v odseku 1, a nesmú byť ani ich podriadenými.“

7.

V článku 54 sa prvá veta nahrádza takto:

„Povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním zaznamenajú pre každý rozpočtový rok zmluvy uzatvorené v rokovacom konaní uvedenom v článku 126 ods. 1 písm. a) až g), článku 127 ods. 1 písm. a) až d) a v článkoch 242, 244 a 246.“

8.

Článok 56 sa nahrádza takto:

„Článok 56

Ukončenie výkonu povinností účtovníka

(Článok 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V prípade ukončenia výkonu povinností účtovníka sa bezodkladne vypracuje celková súvaha.

2.   Celkovú súvahu spolu s odovzdávacou správou odovzdá novému účtovníkovi účtovník končiaci výkon svojich povinností alebo, ak to nie je možné, úradník z jeho útvaru.

Nový účtovník potvrdí podpisom prevzatie celkovej súvahy do jedného mesiaca odo dňa odovzdania a smie vzniesť výhrady.

Odovzdávacia správa obsahuje výsledky celkovej súvahy a vznesené výhrady.

3.   Každý orgán informuje rozpočtový orgán o vymenovaní svojho účtovníka alebo o ukončení výkonu povinností svojho účtovníka.“

9.

V článku 60 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Na tento účel oznámi účtovník každého orgánu všetkým finančným inštitúciám, v ktorých príslušný orgán otvoril účty, mená a podpisové vzory splnomocnených zamestnancov.“

10.

Článok 64 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„Článok 64

Zložka právneho subjektu

(Článok 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

b)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Účtovník môže uskutočňovať platby bankovým prevodom len v prípade, ak predtým príslušný orgán zaznamenal do spoločnej zložky podrobné údaje o bankovom účte príjemcu a informácie potvrdzujúce totožnosť príjemcu alebo akékoľvek zmeny.

Každé takéto zaznamenanie podrobných údajov o právnej forme a bankovom účte príjemcu do tejto zložky alebo zmena týchto údajov sa musí zakladať na podpornom dokumente, ktorého formu určí účtovník Komisie.“

c)

V odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Povoľujúci úradníci preveria, či podrobné údaje o právnej forme a bankovom účte oznámené príjemcom zostávajú v platnosti počas obdobia trvania dohody o financovaní, zmluvy alebo grantovej dohody uzatvorenej s príjemcom.“

11.

V článku 66 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Správca záloh môže predbežne potvrdiť a uhradiť výdavky na základe podrobného rámca stanoveného v pokynoch zodpovedného povoľujúceho úradníka. V týchto pokynoch sa stanovia pravidlá a podmienky, na základe ktorých sa predbežné potvrdenie a platby vykonajú, a ak je to potrebné, podmienky podpisovania právneho záväzku v zmysle článku 94 ods. 1 písm. e).“

12.

V článku 67 odsek 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Maximálna suma, ktorú smie správca záloh vyplatiť, ak je objektívne nemožné alebo neefektívne vykonať platobné operácie rozpočtovými postupmi, nesmie pri jednotlivej výdavkovej položke prevýšiť 60 000 EUR.“

13.

V článku 68 sa prvá a druhá veta nahrádzajú takto:

„Správcovia záloh sa vyberajú spomedzi úradníkov alebo, ak je to potrebné a len v riadne odôvodnených prípadoch, spomedzi ostatných zamestnancov.“

14.

Článok 70 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa druhá veta nahrádza takto:

„Výpisy tohto účtu sú zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi prístupné kedykoľvek a správca záloh najmenej raz za mesiac zostaví súpis transakcií a spolu s podpornými dokumentmi ho zasiela nasledujúci mesiac zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi na úhradu zálohových operácií.“

b)

V odseku 2 sa prvá veta nahrádza takto:

„Účtovník vykoná alebo nechá vykonať osobitne na tento účel oprávneného zamestnanca svojho útvaru alebo povoľujúceho útvaru kontroly, ktoré sa musia vo všeobecnosti vždy vykonať na mieste a bez varovania, na overenie existencie finančných prostriedkov pridelených správcom záloh a existencie účtovníctva a na kontrolu toho, či sú zálohové transakcie uhrádzané v stanovenej lehote.“

15.

V článku 73 ods.1 sa druhá veta nahrádza takto:

„Ak je tento pokyn potvrdený písomne a toto potvrdenie je prijaté včas a je dostatočne jasné v tom zmysle, že výslovne odkazuje na body, voči ktorým povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním namietal, nemôže byť tento povoľujúci úradník braný na zodpovednosť; pokyn vykoná, pokiaľ to nie je zjavne v rozpore so zákonom alebo to nie je porušením príslušných bezpečnostných predpisov.“

16.

V článku 78 ods. 3 sa písmená b) až e) nahrádzajú takto:

„b)

ak bude dlh zaplatený pred určeným konečným termínom, neplatí sa žiaden úrok z omeškania;

c)

v prípade nezaplatenia dlhu do konečného termínu uvedeného v písmene b) sa dlh zaťaží úrokom so sadzbou uvedenou v článku 86 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia platných osobitných predpisov;

d)

v prípade nezaplatenia dlhu do konečného termínu uvedeného v písmene b) uskutoční orgán inkaso buď započítaním, alebo uplatnením si práva na vopred zloženú zábezpeku;

e)

účtovník môže uskutočniť inkaso započítaním pred konečným termínom uvedeným v písmene b) po informovaní dlžníka o dôvodoch a dátume inkasa započítaním, ak je to nevyhnutné na ochranu finančných záujmov spoločenstiev a ak má oprávnené dôvody domnievať sa, že suma splatná Komisii by bola stratená;“.

17.

V článku 81 ods. 1 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

konečný termín uvedený v článku 78 ods. 3 písm. b);“.

18.

Článok 83 sa nahrádza takto:

„Článok 83

Vymáhanie započítaním

(Článok 73 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak má dlžník voči spoločenstvám pohľadávku, ktorá je istá, má pevne stanovenú výšku a je splatná, na sumu potvrdenú platobným príkazom, účtovník po uplynutí konečného termínu uvedeného v článku 78 ods. 3 písm. b) inkasuje uznané pohľadávky započítaním.

Vo výnimočných prípadoch, keď je to potrebné na ochranu finančných záujmov spoločenstiev a keď má účtovník oprávnené dôvody domnievať sa, že suma splatná spoločenstvám by bola stratená, vykoná inkaso započítaním pred konečným termínom uvedeným v článku 78 ods. 3 písm. b).

2.   Účtovník pred uskutočnením inkasa v súlade s odsekom 1 konzultuje zodpovedného povoľujúceho úradníka a informuje dotknutých dlžníkov.

V prípade, keď je dlžníkom vnútroštátny orgán alebo jedna z jeho správnych jednotiek, účtovník informuje dotknutý členský štát o svojom úmysle pristúpiť k inkasu započítaním aspoň 10 pracovných dní vopred. Po dohode s dotknutým členským štátom alebo správnou jednotkou však účtovník môže pristúpiť k inkasu započítaním aj pred uplynutím tohto konečného termínu.

3.   Započítanie uvedené v odseku 1 má rovnaký účinok ako platba a zbavuje spoločenstvá povinnosti z dlhu a prípadného splatného úroku.“

19.

V článku 84 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 83, ak ku konečnému termínu uvedenému v článku 78 ods. 3 písm. b) a stanovenému v oznámení o dlhu nie je zinkasovaná celá suma, účtovník informuje zodpovedného povoľujúceho úradníka a bezodkladne začne postup na získanie tejto sumy akýmikoľvek právnymi prostriedkami vrátane prípadného uplatnenia si práva na vopred zloženú zábezpeku.“

20.

V článku 85 sa písmeno a) prvého odseku nahrádza takto:

„a)

dlžník sa zaviaže zaplatiť úroky na základe úrokovej sadzby stanovenej v článku 86 za celé dodatočné poskytnuté obdobie, počnúc konečným termínom uvedeným v článku 78 ods. 3 písm. b);“.

21.

Vkladá sa tento článok 85a:

„Článok 85a

Vymáhanie pokút, periodických sankčných platieb a iných penále

(Články 73 a 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak bola na súde Spoločenstva podaná žaloba proti rozhodnutiu Komisie o uložení pokuty, periodickej sankčnej platby alebo iného penále podľa Zmluvy o ES alebo Zmluvy o Euratome a až do momentu vyčerpania všetkých právnych prostriedkov, inkasuje účtovník od dlžníka príslušné sumy predbežne alebo ho požiada o poskytnutie finančnej zábezpeky. Požadovaná zábezpeka je nezávislá od povinnosti zaplatiť pokutu, periodickú sankčnú platbu alebo iné penále a je vykonateľná po prvej výzve. Táto zábezpeka musí kryť pohľadávku, a to istinu, ako aj úrok splatný podľa článku 86 ods. 5.

2.   Po vyčerpaní všetkých právnych prostriedkov sa predbežne inkasované sumy a nimi vytvorené úroky zahrnú do rozpočtu alebo vyplatia späť dlžníkovi. V prípade finančnej zábezpeky dôjde k jej uvoľneniu alebo vykonaniu.“

22.

Článok 86 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia vyplývajúce z uplatňovania špecifických predpisov pre jednotlivé odvetvia, je každá pohľadávka, ktorá nie je splatená ku konečnému termínu uvedenému v článku 78 ods. 3 písm. b), zaťažená úrokom v súlade s odsekmi 2 a 3 tohto článku.

2.   Úrokovou sadzbou pre pohľadávky, ktoré nie sú splatené ku konečnému termínu uvedenému v článku 78 ods. 3 písm. b), je sadzba používaná Európskou centrálnou bankou pre jej hlavné refinančné obchody uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie platná v prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom konečný termín uplynul, zvýšená:

a)

o sedem percentuálnych bodov v prípade, ak skutočnosťou rozhodujúcou pre vznik pohľadávky je verejná zmluva o dodaní tovaru a o poskytnutí služieb uvedená v hlave V;

b)

o tri a pol percentuálneho bodu vo všetkých ostatných prípadoch.

3.   Úrok sa počíta od kalendárneho dňa nasledujúceho po konečnom termíne, ktorý je uvedený v článku 78 ods. 3 písm. b) a stanovený v oznámení o dlhu, až do kalendárneho dňa, keď je dlh splatený v plnej výške.“

b)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Ak v prípade pokút poskytne dlžník finančnú zábezpeku, ktorú účtovník prijme namiesto predbežnej platby, použije sa od konečného termínu uvedeného v článku 78 ods. 3 písm. b) úroková sadzba uvedená v odseku 2 tohto článku zvýšená iba o jeden a pol percentuálneho bodu.“

23.

Článok 90 sa nahrádza takto:

„Článok 90

Rozhodnutie o financovaní

(Článok 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Rozhodnutie o financovaní stanovuje hlavné prvky akcie spojenej s výdavkami z rozpočtu.

2.   V prípade grantov sa rozhodnutie, ktorým sa prijíma ročný pracovný program uvedený v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách, považuje za rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách za predpokladu, že predstavuje dostatočne podrobný rámec.

Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, ak je vynakladanie zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov upravené v ročnom pracovnom programe predstavujúcom dostatočne podrobný rámec, tento pracovný program sa takisto považuje za rozhodnutie o financovaní pre dotknuté zmluvy o verejnom obstarávaní.

3.   Aby sa pracovný program prijatý Komisiou považoval za dostatočne podrobný rámec, musí vymedzovať:

a)

V prípade grantov:

i)

odkaz na základný právny akt a rozpočtovú položku;

ii)

priority na príslušný rok, úlohy, ktoré sa majú splniť, a predpokladané výsledky s rozpočtovými prostriedkami schválenými pre daný rozpočtový rok;

iii)

hlavné kritériá výberu a kritériá udeľovania, ktoré sa použijú na výber návrhov;

iv)

maximálnu možnú mieru spolufinancovania, a ak sa predpokladajú rozdielne miery spolufinancovania, kritériá, ktoré sa majú pri jednotlivých mierach použiť;

v)

časový harmonogram a orientačné sumy pre výzvy na predloženie návrhov.

b)

V prípade verejného obstarávania:

i)

celkový objem rozpočtových prostriedkov vyhradený na verejné obstarávania počas daného roka;

ii)

orientačné informácie o počte a typoch predpokladaných zmlúv a podľa možnosti aj všeobecne vyjadrený predmet týchto zmlúv;

iii)

orientačný časový rámec začatia metód verejného obstarávania.

Ak sa v ročnom pracovnom programe pre jednu alebo viacero akcií tento podrobný rámec nestanovuje, musí sa zodpovedajúcim spôsobom zmeniť alebo sa musí prijať osobitné rozhodnutie o financovaní obsahujúce informácie uvedené v prvom pododseku v písmenách a) a b) pre dotknuté akcie.

4.   Každá podstatná zmena v už prijatom rozhodnutí o financovaní podlieha rovnakému postupu ako počiatočné rozhodnutie.“

24.

V článku 94 ods. 1 sa písmená d) a e) nahrádzajú takto:

„d)

ak sa rámcový záväzok realizuje viacerými právnymi záväzkami, za ktoré sú zodpovední rôzni povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním;

e)

ak v súvislosti so zálohovými účtami, ktoré sú k dispozícii pre vonkajšie opatrenia, musia byť právne záväzky podpísané zamestnancami miestnych jednotiek uvedených v článku 254 na základe pokynov zodpovedného povoľujúceho úradníka, ktorý je však plne zodpovedný za podkladovú transakciu.“

25.

Článok 100 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písmená b) a c) sa nahrádzajú takto:

„b)

pri iných odmenách, ako napr. v prípade zamestnancov odmeňovaných na hodinovom alebo dennom základe: výkaz odpracovaných dní a hodín podpísaný oprávneným zamestnancom;

c)

pri nadčasoch: výkaz potvrdzujúci množstvo odpracovaných nadčasových hodín podpísaný oprávneným zamestnancom;“.

b)

V písmene d) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)

výkaz výdavkov na služobnú cestu podpísaný zamestnancom na služobnej ceste a administratívnym nadriadeným, na ktorého boli delegované príslušné právomoci, najmä s uvedením miesta služobnej cesty, dátumov a časov odchodu a príchodu na miesto služobnej cesty, cestovných výdavkov, výdavkov na pobyt a ďalších výdavkov, ktoré boli po predložení podporných dokumentov náležite schválené;“.

26.

Článok 101 sa nahrádza takto:

„Článok 101

Vecná forma ‚postúpenia na platbu‘

(Článok 79 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade neautomatizovaného systému má ‚postúpenie na platbu‘ formu odtlačku pečiatky s podpisom zodpovedného povoľujúceho úradníka alebo odborne spôsobilého zamestnanca splnomocneného zodpovedným povoľujúcim úradníkom v súlade s článkom 97. V prípade automatizovaného systému má ‚postúpenie na platbu‘ formu elektronicky zabezpečeného potvrdenia, ktoré udelí zodpovedný povoľujúci úradník alebo ním splnomocnený odborne spôsobilý zamestnanec.“

27.

V článku 106 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V prípade zmlúv alebo grantových dohôd, v rámci ktorých platba závisí od schválenia správy alebo osvedčenia, začína čas na účely lehôt na úhradu uvedených v odsekoch 1 a 2 plynúť až po schválení príslušnej správy alebo osvedčenia. Príjemca je bezodkladne informovaný.

Čas vymedzený na schválenie nesmie presiahnuť:

a)

20 kalendárnych dní pre jednoduché zmluvy týkajúce sa dodania tovaru alebo poskytnutia služieb;

b)

45 kalendárnych dní pre ostatné zmluvy a grantové dohody;

c)

60 kalendárnych dní pre zmluvy a grantové dohody zahŕňajúce technické služby alebo akcie, ktorých vyhodnocovanie je mimoriadne zložité.

Zodpovedný povoľujúci úradník informuje príjemcu prostredníctvom formálneho oznámenia o akomkoľvek pozastavení plynutia lehoty na schválenie správy alebo osvedčenia.

Zodpovedný povoľujúci úradník môže rozhodnúť o tom, že na schválenie správy alebo osvedčenia a na úhradu sa uplatní jednotná lehota. Táto jednotná lehota nesmie prekročiť súhrn maximálnej uplatniteľnej lehoty na schválenie správy alebo osvedčenia a maximálnej uplatniteľnej lehoty na úhradu.“

28.

V článku 114 sa štvrtý odsek nahrádza takto:

„Na základe správy a vypočutia prijme orgán buď odôvodnené rozhodnutie o ukončení konania, alebo odôvodnené rozhodnutie v súlade s článkami 22 a 86 a prílohou IX k služobnému poriadku. Rozhodnutia, ktorými sa ukladajú disciplinárne opatrenia alebo finančné pokuty, sa musia dať na vedomie zainteresovanej strane a pre informáciu postúpiť ostatným orgánom a Dvoru audítorov.“

29.

V článku 116 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Zmluvy o nehnuteľnostiach upravujú kúpu pozemkov, budov alebo iných nehnuteľností, alebo ich dlhodobý prenájom, užívanie, lízing, nájom alebo kúpu na splátky s predkupným právom alebo bez neho.“

30.

V článku 118 ods. 3 sa druhá veta prvého pododseku nahrádza takto:

„Bez toho, aby boli dotknuté zmluvy uzatvorené po rokovacom konaní uvedenom v článku 126, oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania je povinné v prípade týchto zmlúv: zmluvy s odhadovanou hodnotou rovnakou alebo vyššou, ako sú prahové úrovne stanovené v článku 158 ods. 1 písm. a) a c); zmluvy na výskum a vývoj uvedené v kategórii 8 prílohy II A k smernici 2004/18/ES s odhadovanou hodnotou rovnakou alebo vyššou, ako je prahová úroveň stanovená v článku 158 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia pre zmluvy na výskum a vývoj.“

31.

V článku 119 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

každoročné uverejnenie zoznamu zmluvných dodávateľov s uvedením predmetu a hodnoty uzatvorenej zmluvy pre zmluvy s hodnotou, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 25 000 EUR.“

32.

V článku 126 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Verejní obstarávatelia môžu použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania aj v prípade zmlúv s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 60 000 EUR.“

33.

V článku 127 ods. 1 sa dopĺňajú tieto písmená f) a g):

„f)

pre iné služby výskumu a vývoja než tie, pri ktorých vzniká úžitok iba verejnému obstarávateľovi z dôvodu ich využitia vo vlastnej činnosti, pod podmienkou, že verejný obstarávateľ zaplatil celú odmenu za poskytnutú službu;

g)

pre zmluvy o poskytnutí služieb upravujúce nadobúdanie, vývoj, výrobu a koprodukciu programového materiálu určeného na vysielanie vysielateľmi a zmluvy o vysielacom čase.“

34.

V článku 128 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Výzva na prejavenie záujmu je s výhradou článkov 126 a 127 prostriedkom predbežného výberu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie súťažných návrhov v rámci budúcich obmedzených výziev na predloženie súťažných návrhov na zmluvy s hodnotou vyššou než 60 000 EUR.“

35.

Článok 129 sa nahrádza takto:

„Článok 129

Zmluvy s nízkou hodnotou

(Článok 91 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Rokovacie konanie s prerokovaním s najmenej piatimi záujemcami sa môže použiť na zmluvy s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 60 000 EUR.

Ak po prerokovaní so záujemcami verejný obstarávateľ dostane iba jeden administratívne a technicky platný súťažný návrh, zmluva sa môže uzatvoriť za predpokladu, že tento súťažný návrh spĺňa kritériá udeľovania.

2.   Pre zmluvy s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 25 000 EUR, sa môže použiť konanie uvedené v odseku 1 s prerokovaním s najmenej troma záujemcami.

3.   Zmluvy s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 3 500 EUR, sa môžu uzatvoriť na základe jediného súťažného návrhu.

4.   Platby týkajúce sa výdavkových položiek v sume, ktorá je nižšia alebo sa rovná 200 EUR, môžu spočívať v úhrade faktúry bez predchádzajúceho prijatia súťažného návrhu.“

36.

Článok 134 sa nahrádza takto:

„Článok 134

Dôkazy

(Články 93 a 94 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Záujemcovia a uchádzači predložia riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v článkoch 93 alebo 94 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V prípade užšej súťaže, súťažného dialógu a rokovacieho konania po uverejnení oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, keď verejný obstarávateľ obmedzí počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na rokovanie alebo na predloženie súťažného návrhu, však osvedčenia uvedené v odseku 3 predložia všetci záujemcovia.

2.   Uchádzač, s ktorým sa má uzatvoriť zmluva, musí v rámci lehoty stanovenej verejným obstarávateľom, a to pred podpisom zmluvy, predložiť dôkaz uvedený v odseku 3, ktorý potvrdzuje vyhlásenie uvedené v odseku 1, v týchto prípadoch:

a)

zmluvy, ktoré uzatvárajú orgány na svoj vlastný účet, s hodnotou rovnakou alebo vyššou, ako sú prahové úrovne uvedené v článku 158;

b)

zmluvy v oblasti vonkajších opatrení s hodnotou rovnakou alebo vyššou, ako sú prahové úrovne stanovené v článku 241 ods. 1 písm. a), článku 243 ods. 1 písm. a) alebo v článku 245 ods. 1 písm. a).

V prípade zmlúv s hodnotou, ktorá je nižšia ako prahové úrovne uvedené v písmenách a) a b), môže verejný obstarávateľ v prípade pochybností o tom, či sa uchádzač, s ktorým sa má uzatvoriť zmluva, nenachádza v niektorej zo situácií, ktoré znamenajú vylúčenie, požadovať predloženie dôkazu uvedeného v odseku 3.

3.   Verejný obstarávateľ prijme ako dostatočný dôkaz o tom, že uchádzač, s ktorým sa má uzatvoriť zmluva, sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v článku 93 ods. 1 písm. a), b) alebo e) nariadenia o rozpočtových pravidlách, aktuálny výpis zo súdneho registra alebo, ak to nie je možné, aktuálny rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v krajine, v ktorej má sídlo, z ktorého vyplýva, že tieto požiadavky sú splnené. Verejný obstarávateľ prijme ako dostatočný dôkaz o tom, že uchádzač sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v článku 93 ods. 1 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách, aktuálne osvedčenie vydané príslušným orgánom dotknutého štátu.

V prípade, keď dokument alebo osvedčenie uvedené v prvom pododseku nie je vydané v dotknutom štáte, a v ostatných prípadoch vylúčenia uvedených v článku 93 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže byť dokument alebo osvedčenie nahradené miestoprísažným alebo, ak to nie je možné, čestným vyhlásením zainteresovanej strany pred súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo príslušnou profesnou organizáciou v krajine jej pôvodu alebo v krajine, v ktorej má sídlo.

4.   V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov štátu, v ktorom má uchádzač sídlo, sa dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 3 týkajú právnických osôb a/alebo fyzických osôb vrátane, ak to verejný obstarávateľ považuje za potrebné, riaditeľov spoločnosti alebo akýchkoľvek iných osôb, ktoré majú vo vzťahu k záujemcovi alebo uchádzačovi právomoc zastupovať, rozhodovať alebo vykonávať kontrolu.

5.   Verejní obstarávatelia sa môžu v prípade pochybností o tom, či sa záujemcovia alebo uchádzači nenachádzajú v niektorej zo situácií znamenajúcich vylúčenie, sami obrátiť na príslušné orgány uvedené v odseku 3 so žiadosťou o informácie o tejto situácii, ktoré považujú za potrebné.

6.   Verejný obstarávateľ môže záujemcu alebo uchádzača oslobodiť od povinnosti predložiť písomný dôkaz uvedený v odseku 3, ak mu takýto dôkaz už bol predložený na účely inej metódy verejného obstarávania a za predpokladu, že dokumenty nie sú staršie ako jeden rok odo dňa ich vystavenia a že sú stále platné.

V takom prípade záujemca alebo uchádzač čestne vyhlási, že písomný dôkaz, už bol poskytnutý v prechádzajúcej metóde verejného obstarávania, a potvrdí, že tento dôkaz je stále platný a že sa jeho situácia nezmenila.“

37.

Článok 135 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Kritériá výberu sa na účely posúdenia finančnej, ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača uplatnia v každej metóde verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ môže stanoviť minimálnu úroveň spôsobilosti, pod ktorou záujemcovia nemôžu byť vybraní.“

b)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Verejný obstarávateľ sa môže v závislosti od vlastného posúdenia rizika rozhodnúť, že preukázanie finančnej, ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcov alebo uchádzačov nebude požadovať v prípade týchto zmlúv:

a)

zmluvy, ktoré uzatvárajú orgány na svoj vlastný účet, s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 60 000 EUR;

b)

zmluvy, ktoré sa uzatvárajú v oblasti vonkajších opatrení, s hodnotou pod prahovými úrovňami uvedenými v článku 241 ods. 1 písm. a), článku 243 ods. 1 písm. a) alebo článku 245 ods. 1 písm. a).

Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne nepožadovať preukázanie finančnej, ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcov alebo uchádzačov, žiadne priebežné financovanie sa neuskutoční, pokiaľ nie je zložená finančná zábezpeka v rovnakej výške.“

38.

V článku 138 ods. 1 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 94 nariadenia o rozpočtových pravidlách, zmluvy sa uzatvárajú jedným z týchto dvoch spôsobov:“.

39.

V článku 145 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Ak hodnota zmluvy prevyšuje prahovú úroveň stanovenú v článku 129 ods. 1, zodpovedný povoľujúci úradník vymenuje výbor na otváranie súťažných návrhov.“

40.

V článku 146 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Tento výbor vymenuje zodpovedný povoľujúci úradník na účely poskytnutia poradného stanoviska k zmluvám s hodnotou nad prahovou úrovňou uvedenou v článku 129 ods. 1.“

41.

Článok 152 sa nahrádza takto:

„Článok 152

Zábezpeka za priebežné financovanie

(Článok 102 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Zábezpeka sa vyžaduje v prípade platby priebežného financovania, ktorá prevyšuje 150 000 EUR, alebo v prípade uvedenom v článku 135 ods. 6 druhom pododseku.

Ak je však zmluvným dodávateľom verejnoprávny subjekt, zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od vlastného posúdenia rizika netrvať na tejto povinnosti.

Zábezpeka sa uvoľní vtedy, keď sa priebežné financovanie odpočíta z priebežných platieb alebo záverečných platieb realizovaných v prospech zmluvného dodávateľa v súlade so zmluvnými podmienkami.“

42.

V článku 155 sa názov nahrádza takto:

Článok 155

Samostatné zmluvy a zmluvy s časťami

(Články 91 a 105 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

43.

V článku 157 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

5 278 000 EUR v prípade zmlúv o zhotovení prác.“

44.

Článok 158 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Prahové úrovne uvedené v článku 105 nariadenia o rozpočtových pravidlách sú stanovené na:

a)

137 000 EUR v prípade zmlúv o dodaní tovaru a zmlúv o poskytnutí služieb, ktoré sú uvedené v prílohe II A k smernici 2004/18/ES, s výnimkou zmlúv na výskum a vývoj, ktoré sú uvedené v kategórii 8 uvedenej prílohy;

b)

211 000 EUR v prípade zmlúv o poskytnutí služieb, ktoré sú uvedené v prílohe II B k smernici 2004/18/ES, a v prípade zmlúv o poskytnutí služieb v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sú uvedené v kategórii 8 prílohy II A k smernici 2004/18/ES;

c)

5 278 000 EUR v prípade zmlúv o zhotovení prác.“

45.

V článku 162 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

európsky subjekt zapojený do vzdelávania, odbornej prípravy, informovania, inovácie alebo výskumu a štúdia európskej politiky, európsky orgán zapojený do aktivít prispievajúcich k podpore občianstva alebo ľudských práv, alebo európsky orgán pre štandardizáciu;“.

46.

Do článku 164 sa vkladá tento odsek 1a:

„1a.   V grantovej dohode sa môžu stanoviť mechanizmy a lehoty pozastavenia v súlade s článkom 183.“

47.

Do článku 165 sa dopĺňa odsek 3:

„3.   V prípade prevádzkových grantov subjektom, ktoré sledujú všeobecný európsky záujem, a keď sú tieto subjekty financované aj verejnými orgánmi, ktoré sú povinné vymáhať percento ročného zisku zodpovedajúce ich príspevku, je Komisia oprávnená vymáhať percento ročného zisku zodpovedajúce vkladu Spoločenstva do prevádzkového rozpočtu týchto subjektov. Na účely výpočtu sumy, ktorá sa má vymôcť, sa neberie do úvahy percento, ktoré zodpovedá príspevkom do prevádzkového rozpočtu v naturáliách.“

48.

V článku 168 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

subjektom, ktoré majú de jure alebo de facto monopolné postavenie, ktoré bude riadne zdôvodnené v rozhodnutí o udelení;“.

49.

Článok 172 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 sa prvá veta nahrádza takto:

„Zodpovedný povoľujúci úradník môže akceptovať spolufinancovanie v naturáliách, ak to považuje za potrebné a vhodné.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.   V prípade grantov s celkovou hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 25 000 EUR, môže zodpovedný povoľujúci úradník v závislosti od vlastného posúdenia rizika netrvať na povinnosti predložiť dôkaz o spolufinancovaní uvedený v odseku 1.

Ak je jednému príjemcovi počas rozpočtového roka udelených viacero grantov, prahová úroveň 25 000 EUR sa vzťahuje na celkovú sumu týchto grantov.“

50.

Článok 173 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   S výhradou článku 176 ods. 4 žiadosť preukazuje právny status žiadateľa a jeho finančnú a prevádzkovú spôsobilosť realizovať navrhovanú akciu alebo pracovný program.

Na tento účel žiadateľ predloží čestné vyhlásenie a v prípade žiadostí o grant prevyšujúci 25 000 EUR všetky podporné dokumenty požadované zodpovedným povoľujúcim úradníkom na základe jeho posúdenia rizika. Požiadavka predloženia takýchto dokumentov sa uvedie vo výzve na predloženie návrhov.

Podpornými dokumentmi môžu byť najmä výkaz ziskov a strát a súvaha za posledný uzatvorený rozpočtový rok.“

b)

Odsek 4 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Ak sa žiadosť týka grantov na akciu, ktorých suma prevyšuje 500 000 EUR, alebo prevádzkových grantov, ktoré prevyšujú 100 000 EUR, predkladá sa audítorská správa vypracovaná schváleným externým audítorom. Táto správa osvedčuje účtovnú závierku za posledný dostupný rozpočtový rok.“

ii)

Štvrtý a piaty pododsek sa nahrádzajú takto:

„V prípade partnerstiev uvedených v článku 163 musí byť pred uzatvorením rámcovej dohody predložená správa o audite uvedená v prvom pododseku, ktorá pokrýva dva posledné dostupné rozpočtové roky.

Zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od vlastného posúdenia rizika oslobodiť od povinnosti predložiť audit uvedený v prvom pododseku stredoškolské a vysokoškolské zariadenia a príjemcov, ktorí v prípade, keď sú účastníkmi dohôd viacerí príjemcovia, akceptovali spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť.“

iii)

Dopĺňa sa tento pododsek:

„Prvý pododsek sa nevzťahuje na verejnoprávne subjekty a medzinárodné organizácie uvedené v článku 43 ods. 2.“

51.

Článok 176 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Finančná a prevádzková spôsobilosť sa preverí najmä na základe analýzy ktoréhokoľvek z podporných dokumentov uvedených v článku 173 a vyžadovaných zodpovedným povoľujúcim úradníkom vo výzve na predloženie návrhov.“

b)

V odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Preverovanie finančnej spôsobilosti v súlade s odsekom 3 sa nevzťahuje na fyzické osoby poberajúce štipendiá, verejnoprávne subjekty alebo medzinárodné organizácie uvedené v článku 43 ods. 2.“

52.

Článok 179 sa nahrádza takto:

„Článok 179

Informovanie žiadateľov

(Článok 116 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Žiadatelia sú informovaní čo najskôr, najneskôr však do 15 kalendárnych dní po zaslaní rozhodnutia o udelení príjemcom.“

53.

Článok 180 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Pri každom grante môže byť priebežné financovanie rozdelené na viacero častí.

Vyplatenie novej platby priebežného financovania v plnej výške je podmienené využitím aspoň 70 % celkovej sumy akéhokoľvek predchádzajúceho priebežného financovania.

V prípade, ak bolo využitých menej ako 70 % predchádzajúceho priebežného financovania, sa nová platba priebežného financovania zníži o nevyužité sumy predchádzajúcej platby priebežného financovania.

Na doloženie každej žiadosti o novú platbu sa predkladá výkaz výdavkov príjemcu.“

b)

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Zodpovedný povoľujúci úradník môže na doloženie akejkoľvek platby požadovať osvedčenie finančných výkazov a podkladových účtov vypracované schváleným audítorom alebo v prípade verejnoprávnych subjektov kvalifikovaným a nezávislým štátnym úradníkom, a to na základe vlastného posúdenia rizika. V prípade grantu na akciu alebo prevádzkového grantu sa osvedčenie pripojí k žiadosti o platbu. Účelom osvedčenia je v súlade s metodikou schválenou zodpovedným povoľujúcim úradníkom potvrdiť, že náklady vykázané príjemcom vo finančných výkazoch, na ktorých sa žiadosť o platbu zakladá, sú skutočné, presne zaznamenané a oprávnené v súlade s grantovou dohodou.“

ii)

V druhom pododseku sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„S výnimkou jednorazových platieb a paušálneho financovania je osvedčenie finančných výkazov a podkladových účtov povinné pre priebežné platby za rozpočtový rok a pre záverečné platby v týchto prípadoch:“.

iii)

V treťom pododseku sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od vlastného posúdenia rizika oslobodiť od povinnosti predložiť takéto osvedčenie finančných výkazov a podkladových účtov v prípade:“.

54.

Článok 182 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zodpovedný povoľujúci úradník môže s cieľom obmedziť finančné riziká spojené s platbou priebežného financovania na základe vlastného posúdenia rizika buď od príjemcu požadovať zloženie zábezpeky vopred, a to až do výšky priebežného financovania, alebo rozdeliť platby na viacero častí.

V prípade grantov s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 10 000 EUR, však môže zodpovedný povoľujúci úradník požadovať od príjemcu zloženie zábezpeky vopred len v riadne odôvodnených prípadoch.

Zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od vlastného posúdenia rizika takúto zábezpeku požadovať aj s ohľadom na spôsob financovania stanovený v grantovej dohode.

Vždy, keď sa zábezpeka požaduje, je predmetom posúdenia a prijatia zodpovedným povoľujúcim úradníkom.“

b)

V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Zábezpeka sa požaduje, ak priebežné financovanie predstavuje viac ako 80 % z celkovej sumy grantu a prevyšuje 60 000 EUR.“

55.

Články 195, 196, 197, 198, 200 a 202 sa vypúšťajú.

56.

Článok 211 sa nahrádza takto:

„Článok 211

Zosúladenie účtov

(Článok 135 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Údaje sa v hlavnej účtovnej knihe uvádzajú a usporiadajú tak, aby sa zdôvodnil obsah každého účtu zahrnutého do celkovej súvahy.

2.   Na inventúrny súpis investičného majetku sa vzťahujú ustanovenia článkov 220 až 227.“

57.

Článok 212 sa vypúšťa.

58.

Článok 213 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„Na prepočet medzi eurom a inou menou na účely vypracovania súvahy k 31. decembru roka N sa použije kurz platný posledný pracovný deň roka N.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.   Účtovné pravidlá prijaté podľa článku 133 nariadenia o rozpočtových pravidlách presne stanovia pravidlá prepočtu a nového ocenenia, ktoré sa majú stanoviť na účely účtovania na základe časového rozlíšenia.“

59.

Článok 222 sa nahrádza takto:

„Článok 222

Zápis položiek do inventúrneho súpisu

(Článok 138 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Všetky nadobudnuté položky, ktorých obdobie použitia je dlhšie ako jeden rok, ktoré nie sú spotrebným tovarom a ktorých nákupná cena alebo výrobné náklady sú vyššie ako tie, ktoré sú uvedené v účtovných pravidlách prijatých podľa článku 133 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sa zapíšu do inventúrneho súpisu a zaznamenajú do účtov investičného majetku.“

60.

V článku 240 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Oznámenie predbežných informácií o medzinárodných výzvach na predloženie súťažných návrhov sa pošle Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev čo najskôr v prípade zmlúv o dodaní tovaru a zmlúv o poskytnutí služieb a čo najrýchlejšie po rozhodnutí o schválení programu v prípade zmlúv o zhotovení prác.“

61.

Článok 241 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V prvom pododseku sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

v prípade zmlúv s hodnotou 200 000 EUR alebo vyššou: medzinárodná obmedzená výzva na predloženie súťažných návrhov v zmysle článku 122 ods. 2 a článku 240 ods. 2 písm. a);“.

ii)

Druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Zmluvy s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 5 000 EUR, sa môžu uzavrieť na základe jediného súťažného návrhu.“

b)

Do odseku 2 sa dopĺňa tento nasledujúci pododsek:

„Ak je počet záujemcov, ktorí spĺňajú kritériá výberu alebo minimálne úrovne spôsobilosti, menší ako minimálny počet, verejný obstarávateľ môže vyzvať na predloženie súťažných návrhov len tých záujemcov, ktorí spĺňajú kritériá na predloženie súťažných návrhov.“

c)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   V rámci konania uvedeného v odseku 1 písmene b) verejný obstarávateľ vypracuje zoznam najmenej troch uchádzačov podľa svojho výberu. Postup zahŕňa obmedzené súťažné konanie bez zverejnenia oznámenia a označuje sa ako súťažné rokovacie konanie, na ktoré sa nevzťahuje článok 124.

Súťažné návrhy otvára a vyhodnocuje hodnotiaci výbor, ktorého členmi sú osoby s potrebnými odbornými a administratívnymi znalosťami. Členovia hodnotiaceho výboru musia podpísať vyhlásenie o nestrannosti.

Ak po prerokovaní s uchádzačmi verejný obstarávateľ dostane iba jeden administratívne a technicky platný súťažný návrh, zmluva sa môže uzatvoriť za predpokladu, že tento súťažný návrh spĺňa kritériá udeľovania.“

62.

Článok 242 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Prvý pododsek sa mení a dopĺňa takto:

Úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„Pre zmluvy o poskytnutí služieb môže verejný obstarávateľ použiť rokovacie konanie v týchto prípadoch:“.

Dopĺňa sa toto písmeno g):

„g)

v prípade jedného neúspešného pokusu použiť súťažné rokovacie konanie po neúspešnom použití rámcovej zmluvy. V takomto prípade môže verejný obstarávateľ po zrušení súťažného rokovacieho konania rokovať s jedným alebo viacerými uchádzačmi podľa svojho výberu spomedzi tých, ktorí sa zúčastnili výzvy na predloženie súťažných návrhov, za predpokladu, že pôvodné podmienky zmluvy nie sú podstatným spôsobom zmenené.“

ii)

Dopĺňa sa tento pododsek:

„Ak verejným obstarávateľom nie je Komisia, rokovacie konanie sa použije iba na základe predchádzajúceho súhlasu zodpovedného povoľujúceho úradníka.“

b)

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Písmeno b) prvého pododseku sa nahrádza takto:

„b)

dodatočné služby, ktoré spočívajú v opakovaní podobných služieb, ktoré boli zverené poskytovateľovi v rámci prvej zmluvy, za predpokladu, že:

i)

na poskytnutie prvej služby bolo uverejnené oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania a v tomto oznámení bola jasne uvedená možnosť použiť rokovacie konanie pre nové služby pre projekt a odhadované náklady;

ii)

zmluva sa predĺži len raz a jej hodnota a obdobie trvania nepresiahnu hodnotu a obdobie trvania pôvodnej zmluvy.“

ii)

Druhý pododsek sa vypúšťa.

63.

Článok 243 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V prvom pododseku sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

v prípade zmlúv s hodnotou 150 000 EUR alebo vyššou: medzinárodná otvorená výzva na predloženie súťažných návrhov v zmysle článku 122 ods. 2 a článku 240 ods. 2 písm. a);

b)

v prípade zmlúv s hodnotou 30 000 EUR alebo vyššou, ale nižšou ako 150 000 EUR: miestna otvorená výzva na predloženie súťažných návrhov v zmysle článku 122 ods. 2 a článku 240 ods. 2 písm. b);“.

ii)

Druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Zmluvy s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 5 000 EUR, sa môžu uzavrieť na základe jediného súťažného návrhu.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V rámci konania uvedeného v odseku 1 písmene c) verejný obstarávateľ vypracuje zoznam najmenej troch dodávateľov podľa svojho výberu. Postup zahŕňa obmedzené súťažné konanie bez zverejnenia oznámenia a označuje sa ako súťažné rokovacie konanie, na ktoré sa nevzťahuje článok 124.

Súťažné návrhy otvára a vyhodnocuje hodnotiaci výbor, ktorého členmi sú osoby s potrebnými odbornými a administratívnymi znalosťami. Členovia hodnotiaceho výboru musia podpísať vyhlásenie o nestrannosti.

Ak po prerokovaní s dodávateľmi verejný obstarávateľ dostane iba jeden administratívne a technicky platný súťažný návrh, zmluva sa môže uzatvoriť za predpokladu, že tento súťažný návrh spĺňa kritériá udeľovania.“

64.

Článok 244 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„Zmluvy o dodaní tovaru sa môžu uzavrieť rokovacím konaním s jediným súťažným návrhom v týchto prípadoch:“.

b)

Dopĺňa sa toto písmeno e):

„e)

ak bolo po dvoch pokusoch súťažné rokovacie ponukové konanie neúspešné, t. j. nebol prijatý žiaden administratívne alebo technicky platný súťažný návrh alebo žiaden kvalitatívne a/alebo finančne zmysluplný súťažný návrh, tak po zrušení súťažného rokovacieho konania môže verejný obstarávateľ rokovať s jedným alebo s viacerými uchádzačmi podľa svojho výberu spomedzi tých, ktorí sa zúčastnili výzvy na predloženie súťažných návrhov, za predpokladu, že pôvodné podmienky zmluvy nie sú podstatným spôsobom zmenené.“

c)

Dopĺňa sa tento pododsek:

„Ak verejným obstarávateľom nie je Komisia, rokovacie konanie sa použije iba na základe predchádzajúceho súhlasu zodpovedného povoľujúceho úradníka.“

65.

Článok 245 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V prvom pododseku sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

v prípade zmlúv s hodnotou 5 000 000 EUR alebo vyššou:

i)

v zásade medzinárodná otvorená výzva na predloženie súťažných návrhov v zmysle článku 122 ods. 2 a článku 240 ods. 2 písm. a);

ii)

výnimočne, s prihliadnutím na charakteristiky určitých prác a s predchádzajúcim súhlasom zodpovedného povoľujúceho úradníka, ak verejným obstarávateľom nie je Komisia, medzinárodná obmedzená výzva na predloženie súťažných návrhov v zmysle článku 122 ods. 2 a článku 240 ods. 2 písm. a);

b)

v prípade zmlúv s hodnotou 300 000 EUR alebo vyššou, ale nižšou ako 5 000 000 EUR: miestna otvorená výzva na predloženie súťažných návrhov v zmysle článku 122 ods. 2 a článku 240 ods. 2 písm. b);“.

ii)

Druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Zmluvy s hodnotou, ktorá je nižšia alebo sa rovná 5 000 EUR, sa môžu uzavrieť na základe jediného súťažného návrhu.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V rámci konania uvedeného v odseku 1 písmene c) verejný obstarávateľ vypracuje zoznam najmenej troch zhotoviteľov podľa svojho výberu. Postup zahŕňa obmedzené súťažné konanie bez zverejnenia oznámenia a označuje sa ako súťažné rokovacie konanie, na ktoré sa nevzťahuje článok 124.

Súťažné návrhy otvára a vyhodnocuje hodnotiaci výbor, ktorého členmi sú osoby s potrebnými odbornými a administratívnymi znalosťami. Členovia hodnotiaceho výboru musia podpísať vyhlásenie o nestrannosti.

Ak po prerokovaní so zhotoviteľmi verejný obstarávateľ dostane iba jeden administratívne a technicky platný súťažný návrh, zmluva sa môže uzatvoriť za predpokladu, že tento súťažný návrh spĺňa kritériá udeľovania.“

66.

Článok 246 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Prvý pododsek sa mení a dopĺňa takto:

i)

Úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„Zmluvy o zhotovení prác sa môžu uzavrieť rokovacím konaním s jediným súťažným návrhom v týchto prípadoch:“.

ii)

Dopĺňa sa toto písmeno d):

„d)

ak bolo po dvoch pokusoch súťažné rokovacie ponukové konanie neúspešné, t. j. nebol prijatý žiaden administratívne alebo technicky platný súťažný návrh alebo žiaden kvalitatívne a/alebo finančne zmysluplný súťažný návrh. V takýchto prípadoch po zrušení súťažného rokovacieho konania môže verejný obstarávateľ rokovať s jedným alebo s viacerými uchádzačmi podľa svojho výberu spomedzi tých, ktorí sa zúčastnili výzvy na predloženie súťažných návrhov, za predpokladu, že pôvodné podmienky zmluvy nie sú podstatným spôsobom zmenené.“

b)

Dopĺňa sa tento pododsek:

„Ak verejným obstarávateľom nie je Komisia, rokovacie konanie sa použije iba na základe predchádzajúceho súhlasu zodpovedného povoľujúceho úradníka.“

67.

V článku 250 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   Zábezpeka sa požaduje, ak priebežné financovanie prevyšuje 150 000 EUR. Ak je však zmluvným dodávateľom verejnoprávny subjekt, zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od vlastného posúdenia rizika netrvať na tejto povinnosti.

Zábezpeka sa uvoľní vtedy, keď sa priebežné financovanie odpočíta z priebežných platieb alebo záverečných platieb realizovaných v prospech zmluvného dodávateľa v súlade so zmluvnými podmienkami.

4.   Verejný obstarávateľ môže požadovať zábezpeku za plnenie vo výške, ktorá je stanovená v zložke súťažných podkladov a ktorá zodpovedá 5 až 10 % celkovej hodnoty zmluvy. Táto zábezpeka sa stanoví na základe objektívnych kritérií, akými sú napríklad druh a hodnota zmluvy.

Zábezpeka za plnenie je však povinná v prípade prekročenia týchto prahových úrovní:

i)

345 000 EUR v prípade zmlúv o zhotovení prác;

ii)

150 000 EUR v prípade zmlúv o dodaní tovaru.

Zábezpeka zanikne najskôr po konečnom prevzatí dodávok a prác. Ak sa zmluva riadne neplní, zadrží sa celá zábezpeka.“

68.

V článku 252 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Hodnotiaci výbor alebo verejný obstarávateľ však môže od záujemcov alebo uchádzačov požadovať poskytnutie ďalších podkladov alebo vysvetlenie podporných dokumentov predložených v súvislosti s kritériami vylúčenia a výberu v lehote, ktorú stanovia, a pri zohľadnení zásady rovnakého zaobchádzania.“

69.

V článku 257 v prvom odseku sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Úrad pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev a Európska škola verejnej správy, ktorá je k tomuto úradu administratívne pridružená;“.

70.

V článku 260 sa druhý odsek vypúšťa.

71.

Do článku 262 sa dopĺňajú tieto odseky:

„Rozpočtové záväzky, ktoré zodpovedajú administratívnym rozpočtovým prostriedkom typu spoločného pre všetky hlavy a ktoré sú spravované ako celok, sa môžu v rozpočtovom účtovníctve zaznamenávať celkovo na základe súhrnnej klasifikácie podľa typov stanovenej v článku 27.

Zodpovedajúci výdavok sa uvedie v rozpočtových položkách každej z hláv podľa rovnakého rozdelenia ako v prípade rozpočtových prostriedkov.“

72.

Do článku 264 sa dopĺňa tento odsek:

„V prípade, ak pre transakcie v tretích krajinách nie je možné použiť žiadnu z týchto foriem zábezpek nájomného, môže zodpovedný povoľujúci úradník akceptovať iné formy za predpokladu, že tieto formy zabezpečia rovnakú ochranu finančných záujmov spoločenstiev.“

73.

V článku 271 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Prahové úrovne a sumy stanovené v článkoch 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 a 250 sa aktualizujú každé tri roky, a to v súlade so zmenami indexu spotrebiteľských cien v Spoločenstve.

2.   Prahové úrovne uvedené v článku 157 písm. b) a v článku 158 ods. 1 vzťahujúce sa na zmluvy o verejnom obstarávaní sa upravujú každé dva roky v súlade s článkom 78 ods. 1 smernice 2004/18/ES.“

Článok 2

Na metódy verejného obstarávania a udeľovania grantov začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa naďalej vzťahujú pravidlá, ktoré boli platné v čase, keď sa tieto metódy začali.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. augusta 2006

Za Komisiu

Dalia GRYBAUSKAITĖ

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1261/2005 (Ú. v. EÚ L 201, 2.8.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 2083/2005 (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005, s. 28).

(4)  Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2005, s. 14.


19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1249/2006

z 18. augusta 2006,

ktorým sa stanovuje dodatočné množstvo trstinového cukru s pôvodom zo štátov AKT a Indie na dodávky do rafinérií v lehote od 1. júla 2006 do 30. septembra 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 4 druhý pododsek, keďže:

keďže:

(1)

V článku 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že počas hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 sa s cieľom zabezpečiť adekvátne dodávky pre rafinérie Spoločenstva pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na dodatočné množstvo dovezeného surového trstinového cukru s pôvodom zo štátov uvedených v prílohe VI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Toto dodatočné množstvo sa vypočíta v súlade s článkom 19 nariadenia Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2) na základe odhadu bilancie dodávok surového cukru pre Spoločenstvo. Bilancia hospodárskeho roka 2006/2007 naznačuje potrebu dovozu dodatočného množstva surového cukru v takom množstve, aby sa uspokojili potreby rafinérií Spoločenstva.

(3)

Na zabezpečenie toho, aby rafinérie v Spoločenstve mali dostatočnú zásobu surového cukru na naplnenie potreby svojich tradičných dodávok, by sa dodatočné množstvo malo rozdeliť medzi príslušné tretie krajiny tak, aby sa zaistila celková dodávka. Pre Indiu sa považuje za prijateľné udržať ročné množstvo 10 000 ton, extrapolované na 12 500 ton dôsledku zohľadnenia pätnásťmesačnej lehoty hospodárskeho roka 2006/2007. Pokiaľ ide o potrebu zvyšných dodávok, stanoví sa celkové množstvo pre štáty AKP, ktoré sa kolektívne rozhodli zaviesť medzi sebou postupy na prideľovanie množstiev s cieľom zaistiť vhodné dodávky pre rafinérie.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V lehote od 1. júla 2006 do 30. septembra 2007 sa dodatočné množstvo surového trstinového cukru na rafináciu, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 1701 11 10, podľa článku 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 určuje takto:

a)

70 000 ton cukru, vyjadrené v bielom cukre, s pôvodom zo štátov uvedených v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 318/2006 okrem Indie;

b)

12 500 ton cukru, vyjadrené v bielom cukre, s pôvodom z Indie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1.


19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1250/2006

z 18. augusta 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä na jeho článok 145,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1973/2004 (2) sa ustanovujú pravidlá na implementáciu režimov viazanej pomoci ustanovených v hlavách IV a IVa nariadenia (ES) č. 1782/2003, a pokiaľ ide o využívanie pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín v rámci režimu jednotnej platby ustanovenom v hlave III uvedeného nariadenia a v rámci platby na plochu pre plodiny na ornej pôde ustanovenej v kapitole 10 hlavy IV uvedeného nariadenia.

(2)

Článkom 3 nariadenia (ES) č. 1973/2004 sa ustanovujú údaje, ktoré členské štáty musia Komisii oznámiť a jednotlivé dátumy na zaslanie týchto informácií. Nariadením (ES) č. 1973/2004 sa takisto vyžadujú doplňujúce informácie o jednotlivých režimoch podpory, ktoré treba zaslať. V záujme zjednodušenia je potrebné objasniť potrebné informácie, ktoré Komisii treba posielať v priebehu celého roka.

(3)

V článku 64 nariadenia (ES) č. 1973/2004 sa „vyňatie pôdy z produkcie“ definuje ako nechať ležať úhorom pôdu oprávnenú na platby na plochu podľa článku 108 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Aby bolo možné pokryť všetky režimy vyňatia pôdy z produkcie, na ktoré sa vzťahuje článok 107 uvedeného nariadenia, je potrebné rozšíriť pôsobnosť tejto definície nad odsek 1 článku 107.

(4)

Článkom 171cj nariadenia (ES) č. 1973/2004 sa ustanovuje, že hmotnosť tabaku, na základe ktorej sa vypočíta pomoc, sa koriguje, keď sa obsah vlhkosti pre príslušnú odrodu líši od úrovne pomoci stanovenej v prílohe XXVIII k uvedenému nariadeniu. Tieto úrovne by sa mali upraviť tak, aby zahŕňali správnu verziu sprostredkovanú príslušnými členskými štátmi.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1973/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1973/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Oznámenia

1.   Členské štáty musia oznámiť Komisii elektronickým prenosom tieto údaje:

a)

najneskôr do 1. septembra príslušného roku:

i)

celkovú výmeru, v súvislosti s ktorou sa podala žiadosť o podporu v prípade:

zvláštnej prémie na kvalitu pre tvrdú pšenicu stanovenej v článku 72 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

prémie na bielkovinové plodiny stanovenej v článku 76 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

zvláštnej platby na plodiny za ryžu stanovenej v článku 79 nariadenia (ES) č. 1782/2003 s rozdelením podľa odrody indica a japonica,

platby na plochu pre orechy stanovenej v článku 83 nariadenia (ES) č. 1782/2003 vyjadrenej podľa kategórií orechových stromov,

podpory na energetické plodiny stanovenej v článku 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

platby na plochu pre plodiny na ornej pôde stanovenej v článku 100 nariadenia (ES) č. 1782/2003 podľa základnej výmery uvedenej v prílohe IV k tomuto nariadeniu a v normalizovanom formáte opísanom v prílohe IX k tomuto nariadeniu,

špecifickej platby na plodiny za bavlnu stanovenej v článku 110a nariadenia (ES) č. 1782/2003,

podpory na olivové háje stanovenej v článku 110g nariadenia (ES) č. 1782/2003 podľa jednotlivých kategórií,

podpory na plochu pre chmeľ stanovenej v článku 110n nariadenia (ES) č. 1782/2003,

schémy jednotnej platby na plochu (SAPS) stanovenej v článku 143b nariadenia (ES) č. 1782/2003;

ii)

celkové množstvo, v súvislosti s ktorým sa podala žiadosť o podporu v prípade:

prémie na mliečne výrobky stanovenej v článku 95 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

doplnkových platieb výrobcom mliečnych výrobkov stanovených v článku 96 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

iii)

celkový počet žiadostí v prípade prémie na ovce a kozy stanovenej v článku 111 nariadenia (ES) č. 1782/2003 podľa predlohy stanovenej v prílohe XI k tomuto nariadeniu;

b)

najneskôr do 15. októbra príslušného roku celkovú stanovenú plochu v prípade:

prémie na bielkovinové plodiny stanovenej v článku 76 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

podpory na energetické plodiny stanovenej v článku 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

c)

najneskôr do 15. novembra príslušného roku:

i)

celkovú stanovenú plochu na výpočet koeficientu zníženia v prípade:

zvláštnej prémie na kvalitu pre tvrdú pšenicu stanovenej v článku 72 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

zvláštnej platby na plodiny za ryžu stanovenej v článku 79 nariadenia (ES) č. 1782/2003 s rozdelením podľa odrody indica a japonica a takisto podrobné informácie podľa odrody ryže a podľa základnej a podzákladnej výmery, pričom sa použije predloha stanovená v prílohe III k tomuto nariadeniu,

platby na plochu pre orechy stanovenej v článku 83 nariadenia (ES) č. 1782/2003 vyjadrenej podľa kategórií orechových stromov,

platby na plochu pre plodiny na ornej pôde stanovenej v článku 100 nariadenia (ES) č. 1782/2003 podľa základnej výmery uvedenej v prílohe IV k tomuto nariadeniu a v normalizovanom formáte opísanom v prílohe IX k tomuto nariadeniu,

špecifickej platby na plodiny za bavlnu stanovenej v článku 110a nariadenia (ES) č. 1782/2003,

podpory na olivové háje stanovenej v článku 110g nariadenia (ES) č. 1782/2003 podľa jednotlivých kategórií,

podpory na plochu pre chmeľ stanovenej v článku 110n nariadenia (ES) č. 1782/2003,

schémy jednotnej platby na plochu (SAPS) stanovenej v článku 143b nariadenia (ES) č. 1782/2003;

ii)

celkové stanovené množstvo použité na výpočet koeficientu zníženia v prípade prémie na mliečne výrobky stanovenej v článku 95 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

iii)

celkové stanovené množstvo v prípade:

doplnkových platieb výrobcom mliečnych výrobkov stanovených v článku 96 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

podpory na tabak stanovenej v článku 110j nariadenia (ES) č. 1782/2003 podľa jednotlivých odrôd tabaku uvedených v prílohe XXV k tomuto nariadeniu;

iv)

výšku podpory na hektár, ktorá sa má poskytnúť pre každú kategóriu olivových hájov v prípade podpory pre olivové háje stanovenej v článku 110g nariadenia (ES) č. 1782/2003;

d)

najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku orientačnú výšku podpory na kg v prípade podpory na tabak stanovenej v článku 110j nariadenia (ES) č. 1782/2003 podľa skupín odrôd tabaku uvedených v prílohe XXV k tomuto nariadeniu a, ak sa uplatňuje, podľa stupňa kvality;

e)

najneskôr do 31. júla nasledujúceho roku:

i)

celkovú výmeru, v súvislosti s ktorou sa skutočne vypláca podpora v prípade:

zvláštnej prémie na kvalitu pre tvrdú pšenicu stanovenej v článku 72 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

prémie na bielkovinové plodiny stanovenej v článku 76 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

zvláštnej platby na plodiny za ryžu stanovenej v článku 79 nariadenia (ES) č. 1782/2003 s rozdelením podľa odrody indica a japonica,

platby na plochu pre orechy stanovenej v článku 83 nariadenia (ES) č. 1782/2003 vyjadrenej podľa kategórií orechových stromov,

podpory na energetické plodiny stanovenej v článku 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

platby na plochu pre plodiny na ornej pôde stanovenej v článku 100 nariadenia (ES) č. 1782/2003 podľa základnej výmery uvedenej v prílohe IV k tomuto nariadeniu a v normalizovanom formáte opísanom v prílohe IX k tomuto nariadeniu,

špecifickej platby na plodiny za bavlnu stanovenej v článku 110a nariadenia (ES) č. 1782/2003,

podpory na olivové háje stanovenej v článku 110g nariadenia (ES) č. 1782/2003 podľa jednotlivých kategórií,

podpory na plochu pre chmeľ stanovenej v článku 110n nariadenia (ES) č. 1782/2003,

schémy jednotnej platby na plochu (SAPS) stanovenej v článku 143b nariadenia (ES) č. 1782/2003;

ii)

celkové množstvo, v súvislosti s ktorým sa skutočne vypláca podpora v prípade:

podpory na zemiaky určené na výrobu škrobu (v škrobovom ekvivalente) stanovenej v článku 93 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

prémie na mliečne výrobky stanovenej v článku 95 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

doplnkových platieb výrobcom mliečnych výrobkov stanovených v článku 96 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

podpory na osivo stanovenej v článku 99 nariadenia (ES) č. 1782/2003 podľa druhov osiva uvedených v prílohe XI k nariadeniu (ES) č. 1782/2003,

podpory na tabak stanovenej v článku 110j nariadenia (ES) č. 1782/2003 podľa jednotlivých odrôd tabaku uvedených v prílohe XXV k tomuto nariadeniu a podľa kvality,

prechodnej platby na cukor stanovenej v článku 110p nariadenia (ES) č. 1782/2003;

iii)

konečnú výšku podpory na kg v prípade podpory na tabak stanovenej v článku 110j nariadenia (ES) č. 1782/2003 podľa skupín odrôd tabaku uvedených v prílohe XXV k tomuto nariadeniu a, ak sa uplatňuje, podľa stupňa kvality;

iv)

celkový počet vyplatených prémií na ovce a kozy stanovených v článku 111 nariadenia (ES) č. 1782/2003 podľa predlohy stanovenej v prílohe XII k tomuto nariadeniu.

2.   Plochy musia byť v oznámeniach stanovených v ods. 1 vyjadrené v hektároch na dve desatinné miesta, množstvá musia byť uvedené v tonách na tri desatinné miesta a počet žiadostí musí byť vyjadrený bez desatinných miest.

3.   Ak sa údaje vyžadované na základe ods. 1 zmenia, najmä v dôsledku kontrol alebo opráv alebo vylepšení predchádzajúcich čísiel, oznámi sa aktualizácia Komisii do jedného mesiaca po vykonaní zmeny.“

2.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Koeficient zníženia plochy v prípadoch uvedených v článku 75, článku 78 ods. 2, článkoch 82, 85, článku 89 ods. 2, článkoch 98, 143 a článku 143b ods. 7 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo množstiev a objektívne kritériá v prípade uvedenom v článku 95 ods. 4 uvedeného nariadenia sa stanovia najneskôr do 15. novembra príslušného roku na základe údajov oznámených v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia.“

b)

Odsek 2 sa vypúšťa.

3.

V článku 14 sa ods. 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Členské štáty Komisii najneskôr do 1. septembra oznámia zoznam odrôd registrovaných v národnom katalógu, zatriedených podľa kritérií definovaných v položke 2 prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1782/2003 (3) v prípade zmien a doplnení tohto zoznamu.

2.   Pokiaľ ide o Francúzsku Guyanu, informácie o plochách uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c) bode (i) sa oznámia na základe priemeru plôch, ktoré sa osiali počas dvoch období výsevu, ako je uvedené v druhom odseku článku 12.

4.

V článku 44 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Tieto údaje musia obsahovať najmä:

a)

výmery zodpovedajúce každému druhu suroviny;

b)

množstvá každého druhu suroviny a získaný konečný produkt.“

5.

V článku 62 sa úvodný text nahrádza takto:

„Na účely článku 102 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003 členské štáty stanovia najneskôr do 1. septembra roku, na ktorý sa požaduje platba, tieto údaje:“

6.

Článok 64 sa nahrádza takto:

„Článok 64

Definícia

Na účely článku 107 nariadenia (ES) č. 1782/2003, „vyňatie pôdy z produkcie“ znamená nechať ležať úhorom pôdu oprávnenú na platby na plochu podľa článku 108 uvedeného nariadenia.“

7.

Článok 69 sa nahrádza takto:

„Článok 69

Oznámenia

Ak sa zistí, že sa prekročili plochy uvedené v článkoch 59 a 60, bezprostredne a najneskôr do 15. novembra príslušného roka daný členský štát stanoví konečnú mieru prekročenia a oznámi ju Komisii najneskôr do 1. decembra príslušného roku. Údaje použité na výpočet miery, ktorou sa základná výmera prekročila, sa zasielajú prostredníctvom formuláru stanoveného v prílohe VI.“

8.

Článok 76 sa nahrádza takto:

„Článok 76

Oznámenie

Členské štáty Komisii najneskôr do 31. októbra každého roku oznámia všetky zmeny v zozname geografických oblastí, v ktorých sa vykonáva sezónny presun zvierat na iné pasienky, uvedený v článku 114 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a článku 73 tohto nariadenia.“

9.

Článok 84 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Do 1. januára každého roka členské štáty Komisii oznámia všetky zmeny a doplnenia v tej časti prevedených práv na prémie, ktorá sa má previesť do národnej rezervy v súlade s článkom 117 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a prípadne o opatreniach prijatých podľa článku 117 ods. 3 uvedeného nariadenia.“

b)

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Úvodný text sa nahrádza takto:

„Najneskôr do 30. apríla každého roka členské štáty pomocou tabuľky stanovenej v prílohe XIII Komisii oznámia:“

ii)

Písmeno e) sa vypúšťa.

10.

Článok 106 sa nahrádza takto:

„Článok 106

Oznámenie

1.   Do 1. januára každého roku členské štáty Komisii oznámia:

a)

všetky zmeny v znížení uvedenom v druhom pododseku článku 127 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

b)

všetky prípadné zmeny a doplnenia prijatých opatrení podľa článku 127 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia.

2.   Najneskôr do 31. júla každého kalendárneho roka členské štáty Komisii pomocou tabuľky stanovenej v časti 3 prílohy XVIII oznámia:

a)

počet práv na prémie vrátených bez kompenzačnej platby do národnej rezervy po prevodoch práv bez prevodov vlastníctva počas predchádzajúceho kalendárneho roka;

b)

počet nevyužitých práv na prémie, ako je uvedené v článku 109 ods. 2, prevedených do národnej rezervy počas predchádzajúceho kalendárneho roka;

c)

počet práv poskytnutých podľa článku 128 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 počas predchádzajúceho kalendárneho roka.“

11.

Článok 131 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

najneskôr do 1. marca informácie za predchádzajúci rok týkajúce sa počtu teliat, v súvislosti s ktorými bola podaná žiadosť o prémiu za porážku, a uvedú, či boli tieto zvieratá porazené alebo vyvezené;“.

b)

V odseku 2 sa úvodná veta a písmeno a) nahrádzajú takto:

„najneskôr do 1. februára informácie za predchádzajúci rok o:“

c)

V odseku 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

najneskôr do 1. marca informácie za predchádzajúci rok týkajúce sa počtu kusov hovädzieho dobytka, v súvislosti s ktorými bola podaná žiadosť o prémiu za porážku a uvedú, či boli tieto zvieratá porazené alebo vyvezené,“.

d)

V odseku 4 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

najneskôr do 1. februára informácie za predchádzajúci rok o počte samcov hovädzieho dobytka, v súvislosti s ktorými bola podaná žiadosť o zvláštnu prémiu, pričom sa tieto informácie roztriedia podľa vekovej kategórie a druhu zvieraťa (býk alebo vôl);“.

e)

V odseku 6 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

kde je to uplatniteľné, ročne najneskôr do 1. februára informácie za predchádzajúci rok o počte zvierat, v súvislosti s ktorými bola skutočne poskytnutá prémia za zníženie sezónnosti, pričom sa tieto informácie rozdelia podľa toho, či išlo o prvú alebo druhú tranžu špeciálnej prémie, ako aj informácie o počte farmárov pre každú z obidvoch vekových kategórií;“.

12.

Článok 169 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

množstvá každého druhu suroviny a získaný konečný produkt.“

b)

Písmená c), d) a e) sa vypúšťajú.

13.

V článku 171ai sa úvodná veta ods. 1nahrádza takto:

„Pred 31. januárom členské štáty oznámia poľnohospodárom produkujúcim bavlnu:“.

14.

Článok 171bd sa vypúšťa.

15.

Príloha III sa nahrádza textom prílohy I k tomuto nariadeniu.

16.

Príloha VI sa nahrádza textom prílohy II k tomuto nariadeniu.

17.

Príloha IX sa nahrádza textom prílohy III k tomuto nariadeniu.

18.

Prílohy XI a XII sa nahrádzajú textom prílohy IV k tomuto nariadeniu.

19.

Príloha XIV sa vypúšťa.

20.

Príloha XVIII sa nahrádza textom prílohy V k tomuto nariadeniu.

21.

Príloha XXVIII sa nahrádza textom prílohy VI k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1156/2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29.7.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 660/2006 (Ú. v. EÚ L 116, 27.4.2006, s. 27).

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.“


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA III

ZVLÁŠTNA PLATBA NA PLODINY ZA RYŽU

uvedená v článku 3 ods. 1 písm. c) bode i)

CELKOVÁ STANOVENÁ VÝMERA použitá na výpočet koeficientu zníženia

ZÁVEREČNÝ TERMÍN NA PREDLOŽENIE: 15. NOVEMBER KAŽDÉHO ROKA

 

POŽADOVANÝ ROK:

 

ČLENSKÝ ŠTÁT:

(iba pre Francúzsko) základná výmera:


podvýmera

referenčná plocha

(v hektároch) (1)

odroda

celková stanovená výmera

(v hektároch) (2)

Názov podvýmery 1

 

Odroda 1

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

 

Spolu

 

Názov podvýmery 2

 

Odroda 1

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

 

Spolu

 

Názov podvýmery 3

 

Odroda 1

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

 

Spolu

 

 

Odroda 1

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

 

Spolu

 

Spolu

 

 

 


(1)  Článok 81 nariadenia (ES) č.1782/2003.

(2)  Článok 80 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA VI

uvedená v článkoch 59, 60 a 69

Image


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA IX

uvedená v článku 3 ods. 1 písm. a) bode i), článku 3 ods. 1 písm. c) bode i) a písm. e) bode i)

PLATBA NA PLOCHU PRE PLODINY NA ORNEJ PÔDE

Informácie sa predložia formou série tabuliek vypracovaných v súlade s predlohou opísanou nižšie:

súbor tabuliek s informáciami pre každý región základnej výmery v zmysle prílohy IV k tomuto nariadeniu,

jedna tabuľka so súhrnnými informáciami pre každý členský štát.

Tabuľku sa zasielajú v papierovej a v elektronickej forme.

Poznámky:

Každá tabuľka musí zodpovedať príslušnému regiónu.

Riadok 1 sa týka iba tvrdej pšenice, ktorá je oprávnená na príplatok k platbe na plochu stanovený v článku 105 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Riadok 5, ‚Plodiny na ornej pôde vyhlásené za plochy s produkciou krmiva na prémie za hovädzí dobytok a ovce’ zodpovedá plochám uvedeným v článku 102 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Predloha:

Plodina

Výmera

(v hektároch)

Tvrdá pšenica, článok 105 ods. 1

 

Kukurica (oddelená základná výmera)

 

Iné plodiny, uvedené v prílohe IX k nariadeniu Rady (ES) č. 1782/2003

 

Pôda nepovinne vyňatá z produkcie článok 107 ods. 6

 

Plodiny na ornej pôde vyhlásené za plochy s produkciou krmiva na prémie za hovädzí dobytok a ovce

 

Spolu“

 


PRÍLOHA IV

PRÍLOHA XI

uvedená v článku 3 ods. 1 písm. e) bode iv)

ŽIADOSTI O PRÉMIE NA OVCE A KOZY

ZÁVEREČNÝ TERMÍN NA PREDLOŽENIE: 1. SEPTEMBER KAŽDÉHO ROKA

 

POŽADOVANÝ ROK:

 

ČLENSKÝ ŠTÁT:


 

Druh samice

Samice spolu

Nedojné ovce

Dojné ovce

Kozy

Počet žiadaných prémií

[článok 113 nariadenia (ES) č. 1782/2003]

 

 

 

 

Počet doplnkových žiadaných prémií  (1)

[článok 114 nariadenia (ES) č. 1782/2003]

 

 

 

 

PRÍLOHA XII

uvedená v článku 3

PLATBY PRÉMIÍ NA OVCE A KOZY

ZÁVEREČNÝ TERMÍN NA PREDLOŽENIE: 31. JÚL KAŽDÉHO ROKA

 

POŽADOVANÝ ROK:

 

ČLENSKÝ ŠTÁT:


 

Druh samice

Samice spolu

Nedojné ovce

Dojné ovce

Kozy

Počet vyplatených prémií

(Hlavy)

Počet doplnkových platieb na hlavu  (2)

 

 

 

 

Počet doplnkových prémií  (3)

 

 

 

 

Počet prémií na ovce alebo kozy

 

 

 

 


(1)  V súlade s článkami s 72 a 73 tohto nariadenia (menej zvýhodnené oblasti).

(2)  Ak sa uplatňuje článok 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003 (prechodné obdobie).

(3)  V súlade s článkami s 72 a 73 tohto nariadenia (menej zvýhodnené oblasti).


PRÍLOHA V

„PRÍLOHA XVIII

uvedená v článku 106 ods. 3 a článku 131

PLATBY ZA HOVÄDZIE A TEĽACIE MÄSO

 

POŽADOVANÝ ROK:

 

ČLENSKÝ ŠTÁT:

1.   ZVLÁŠTNE PRÉMIE

Počet zvierat

 

Záverečný termín na predloženie

Ref. č.

Požadované informácie

Všeobecný režim

Porážkový režim

Jednotná veková kategória alebo prvá veková kategória

Druhá veková kategória

Obidve vekové kategórie spolu

Býky

Voly

Voly

Voly

Článok 131 ods. 4 písm. a)

1. február 2007

1.2

Počet požadovaných zvierat (celý rok)

 

 

 

 

Článok 131 ods. 4 písm. b) bod i)

31. júl 2007

1.3

Počet akceptovaných zvierat (celý rok)

 

 

 

 

Článok 131 ods. 4 písm. b) bod ii)

31. júl 2007

1.4

Počet neakceptovaných zvierat z dôvodu uplatnenia stropu

 

 

 

 


Počet producentov

 

Záverečný termín na predloženie

Ref. č.

Požadované informácie

Všeobecný režim

Porážkový režim

Iba jednotná veková kategória alebo prvá veková kategória

Druhá veková kategória

Obidve vekové kategórie spolu

Iba obidve vekové kategórie spolu

Článok 131 ods. 4 písm. b) bod i)

31. júl 2007

1.5

Počet producentov, ktorým boli poskytnuté prémie

 

 

 

 

2.   PRÉMIA ZA ZNÍŽENIE SEZÓNNOSTI

 

Záverečný termín na predloženie

Ref. č.

Požadované informácie

Jednotná veková kategória alebo prvá veková kategória

Druhá veková kategória

Obidve vekové kategórie spolu

Článok 131 ods. 6 písm. a)

15. september 2006

2.1

Počet požadovaných zvierat

 

 

 

2.2

Počet producentov

 

 

 

1. marca 2007

2.3

Počet akceptovaných zvierat

 

 

 

2.4

Počet producentov

 

 

 

3.   PRÉMIA ZA DOJČIACE KRAVY

 

Záverečný termín na predloženie

Ref. č.

Požadované informácie

Stáda výlučne s dojčiacimi kravami

Zmiešané stáda

Článok 131 ods. 2 písm. a) bod i)

1. február 2007

3.2

Počet požadovaných zvierat (celý rok)

 

 

Článok 131 ods. 2 písm. b) bod i), Článok 131 ods. 6 písm. b) bod ii)

31. júl 2007

3.3

Počet akceptovaných kráv (celý rok)

 

 

3.4

Počet akceptovaných jalovíc (celý rok)

 

 

3.5

Počet producentov, ktorým boli poskytnuté prémie (celý rok)

 

 

 

 

 

 

Výška na hlavu

 

Článok 131 ods. 2 písm. b) bod iii)

31. júl 2007

3.6

Vnútroštátne prémie

 

 

Článok 131 ods. 2 písm. b) bod ii)

31. júl 2007

3.7

Počet zvierat neakceptovaných z dôvodu uplatnenia vnútroštátneho stropu pre jalovice

 

 

4.   EXTENZIFIKAČNÁ PLATBA

4.1   Uplatnenie jednotného zaťaženia pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka [prvý pododsek článku 132 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003]

 

Záverečný termín na predloženie

Ref. č.

Požadované informácie

Zvláštne prémie

Prémia za dojčiace kravy

Dojnice

SPOLU

Článok 131 ods. 6 písm. b) bod i), Článok 131 ods. 6 písm. b) bod ii), Článok 131 ods. 6 písm. b) bod iii)

31. júl 2007

4.1.1

Počet akceptovaných zvierat

 

 

 

 

4.1.2

Počet producentov, ktorým boli poskytnuté platby

 

 

 

 


4.2   Uplatnenie dvoch zaťažení pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka [druhý pododsek článku 132 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003]

 

Záverečný termín na predloženie

Ref. č.

Požadované informácie

Zvláštne prémie

Prémia za dojčiace kravy

dojnice

SPOLU

1,4–1,8

< 1,4

1,4–1,8

< 1,4

1,4–1,8

< 1,4

1,4–1,8

< 1,4

Článok 131 ods. 6 písm. b) bod i), Článok 131 ods. 6 písm. b) bod ii), Článok 131 ods. 6 písm. b) bod iii)

31. júl 2007

4.2.1

Počet akceptovaných zvierat

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Počet producentov, ktorým boli poskytnuté platby

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   PRÉMIA NEPODLIEHAJÚCA FAKTORU ZAŤAŽENIA

 

Záverečný termín na predloženie

Ref. č.

Požadované informácie

Zvieratá

Producenti

Článok 131 ods. 6 písm. b) bod iv)

31. júl 2007

5

Počet zvierat a producentov, v súvislosti s ktorými bola poskytnutá prémia nepodliehajúca faktoru zaťaženia

 

 

6.   PRÉMIA ZA PORÁŽKU

Počet zvierat

 

Záverečný termín na predloženie

Ref. č.

Požadované informácie

Porážka

Vývoz

Dospelí

Teľatá

Dospelí

Teľatá

Článok 131 ods. 1 písm. a), Článok 131 ods. 2 písm. a) bod ii), Článok 131 ods. 3 písm. a)

1. marec 2007

6.2

Počet požadovaných zvierat (celý rok)

 

 

 

 

Článok 131 ods. 1 písm. b) bod i), Článok 131 ods. 2 písm. b) bod iv), Článok 131 ods. 3 písm. b) bod i)

31. júl 2007

6.3

Počet akceptovaných zvierat (celý rok)

 

 

 

 

Článok 131 ods. 1 písm. b) bod ii), Článok 131 ods. 2 písm. b) bod v), Článok 131 ods. 3 písm. b) bod ii)

31. júl 2007

6.4

Počet neakceptovaných zvierat z dôvodu uplatnenia stropu

 

 

 

 


Počet producentov

 

Záverečný termín na predloženie

Ref. č.

Požadované informácie

Porážka

Vývoz

Dospelí

Teľatá

Dospelí

Teľatá

Článok 131 ods. 1 písm. b) bod i), Článok 131 ods. 2 písm. b) bod iv), Článok 131 ods. 3 písm. b) bod i)

31. júl 2007

6.5

Počet producentov, ktorým boli poskytnuté prémie

 

 

 

 

VÝŠKA SKUTOČNE VYPLATENÝCH PRÉMIÍ

ZÁVEREČNÝ TERMÍN NA PREDLOŽENIE: 31. JÚLA KAŽDÉHO ROKA

 

Až do 100 % prémie za porážku (teľatá)

Až do 100 % prémie za dojčiace kravy

Až do 40 % prémie za porážku (hovädzí dobytok, iný ako teľatá)

Až do 100 % prémie za porážku (hovädzí dobytok, iný ako teľatá)

Až do 75 % zvláštnej prémie

Odvolanie na nariadenie (ES) č. 1782/2003

Článok 68 ods. 1

Článok 68 ods. 2 písm. a) bod i)

Článok 68 ods. 2 písm. a) bod ii)

Článok 68 ods. 2 písm. b) bod i)

Článok 68 ods. 2 písm. b) bod ii)

Suma skutočne vyplatená v EUR (po znížení stanovenom v článku 139 – koeficient zníženia)“

 

 

 

 

 


PRÍLOHA VI

„PRÍLOHA XXVIII

OBSAH VLHKOSTI

uvedená v článku 171cj

Skupina odrôd:

Obsah vlhkosti (v %)

Tolerancie (v %)

I.

Sušený teplým vzduchom:

16

4

II.   

Svetlý sušený na vzduchu

Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Rakúsko, Portugalsko – Autonómny región Azory

22

4

Ostatné členské štáty a uznané oblasti produkcie v Portugalsku

20

6

III.   

Tmavý sušený na vzduchu

Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Rakúsko

26

4

Ostatné členské štáty

22

6

IV.

Sušený ohňom

22

4

V.

Sušený na slnku

16

4

VI.

Basmas

16

4

VII.

Katerini

16

4

VIII.

Kaba Koulak (klasický) Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata

16

4“


19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1251/2006

z 18. augusta 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2006/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1002/2006 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1236/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 225, 17.8.2006, s. 24.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 19. augusta 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

24,74

3,93

1701 11 90 (1)

24,74

9,16

1701 12 10 (1)

24,74

3,74

1701 12 90 (1)

24,74

8,73

1701 91 00 (2)

29,66

10,40

1701 99 10 (2)

29,66

5,88

1701 99 90 (2)

29,66

5,88

1702 90 99 (3)

0,30

0,35


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1252/2006

z 18. augusta 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2006, pokiaľ ide o zoznam členských štátov, v ktorých je nákup masla prostredníctvom verejnej súťaže otvorený v období, ktoré končí 31. augusta 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 796/2006 z 29. mája 2006, ktorým sa pozastavuje nákup masla za 90 % intervenčnej ceny a otvára nákup prostredníctvom verejnej súťaže v období, ktoré končí 31. augusta 2006 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 796/2006 sa otvára nákup masla prostredníctvom verejnej súťaže v období, ktoré končí 31. augusta 2006 v súlade s tretím pododsekom článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

(2)

Na základe posledných oznámení Lotyšska a Českej republiky Komisia konštatovala, že trhové ceny masla boli nižšie ako 92 % intervenčnej ceny počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov. V týchto členských štátoch by sa preto mal otvoriť intervenčný nákup prostredníctvom verejnej súťaže. Tieto členské štáty by sa preto mal pridať do zoznamu ustanoveného v nariadení (ES) č. 796/2006.

(3)

Nariadenie (ES) č. 796/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 2 nariadenia (ES) č. 796/2006 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Podľa tretieho pododseku článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa nákup masla prostredníctvom verejnej súťaže týmto otvára na obdobie od 19. do 31. augusta 2006 v týchto členských štátoch za podmienok stanovených v oddiele 3a nariadenia (ES) č. 2771/1999: Česká republika, Španielsko, Írsko, Lotyšsko, Poľsko a Portugalsko.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 142, 30.5.2006, s. 4.


19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/41


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1253/2006

z 18. augusta 2006

o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002, ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT), a zrušujúce nariadenie (ES) č. 1706/98 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2247/2003 z 19. decembra 2003, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT) (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Prvý článok nariadenia (ES) č. 2247/2003 ustanovuje možnosť vydania dovozných certifikátov pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie. Avšak dovoz nesmie prekročiť množstvo stanovené pre každú tretiu krajinu.

(2)

Žiadosti o vydanie certifikátov, predložené v období od 1. do 10. augusta 2006, vyjadrené v množstve vykosteného mäsa, v zmysle nariadenia (ES) č. 2247/2003 nepresahujú, pre výrobky pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie, uplatniteľné množstvá pre tieto krajiny. Preto možno vydať dovozné certifikáty na žiadané množstvá.

(3)

V tejto súvislosti je potrebné stanoviť množstvá, na ktoré možno žiadať certifikáty od 1. septembra 2006, v celkovom rozsahu 52 100 t.

(4)

Je užitočné pripomenúť, že toto nariadenie neodporuje uplatňovaniu smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972, týkajúcej sa hygienických problémov a hygienickej polície v súvislosti s dovozom zvierat hovädzieho, bravčového, ovčieho a kozieho druhu, čerstvého mäsa alebo výrobkov vyrobených z mäsa pochádzajúceho z tretích krajín (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nasledujúce členské štáty udeľujú dňa 21. augusta 2006 dovozné certifikáty týkajúce sa výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, vyjadrených v hmotnosti vykosteného mäsa, pochádzajúcich z niektorých zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti, pre množstvá a krajiny pôvodu uvedené nižšie:

 

Nemecko:

1 000 t pochádzajúcich z Botswany,

300 t pochádzajúcich z Namíbie,

 

Spojené kráľovstvo:

800 t pochádzajúcich z Botswany,

350 t pochádzajúcich z Namíbie.

Článok 2

Žiadosti o udelenie certifikátov sa môžu podávať v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2247/2003 počas prvých desiatich dní mesiaca septembra 2006 pre nasledujúce množstvá vykosteného hovädzieho mäsa:

Botswana:

14 959 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazijsko:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

8 152 t.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/43


SMERNICA KOMISIE 2006/72/ES

z 18. augusta 2006,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS (1), a najmä na jej článok 17,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES zo 17. júna 1997 o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (2), a najmä na jej článok 7,

keďže:

(1)

Smernica 97/24/ES je osobitná smernica na účely postupu typového schvaľovania ES stanoveného v smernici 2002/24/ES.

(2)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/51/ES z 19. júla 2002 o znížení úrovne emisií škodlivín z dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/24/ES (3), sa zaviedli nové limitné hodnoty emisií pre dvojkolesové motocykle, ktoré sa uplatňujú v dvoch etapách.

(3)

Na účely vytvorenia celosvetového trhu s motocyklami prijala Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov (EHK OSN) globálny technický predpis (GTP) č. 2 „Postup merania pre dvojkolesové motocykle vybavené zážihovým alebo vznetovým motorom, pokiaľ ide o emisie plynných znečisťujúcich látok, emisie CO2 a spotrebu paliva“ („Measurement procedure for two wheeled motorcycles equipped with a positive or compression ignition engine with regard to the emissions of gaseous pollutants, CO2 emissions and fuel consumption“). Jeho cieľom je harmonizovať na celosvetovej úrovni postup testovania emisií používaný na účely typového schvaľovania motocyklov. Okrem toho je prispôsobené najnovšiemu vývoju technického pokroku s prihliadnutím na osobitné charakteristiky motocyklov.

(4)

V súlade s článkom 8 ods. 5 smernice 2002/51/ES by sa postup testovania ustanovený GTP č. 2 mal zaviesť spolu s novým súborom limitných hodnôt. Uvedený postup testovania by sa mal zaviesť ako alternatíva postupu typového schvaľovania na základe výberu výrobcu pre druhú povinnú etapu podľa smernice 2002/51/ES. Nové limitné hodnoty by sa mali stanoviť v korelácii s druhou povinnou etapou podľa smernice 2002/51/ES. Z uvedeného dôvodu sa zachovajú prísne požiadavky v súvislosti s emisiami motocyklov.

(5)

Smernica 97/24/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie technickému pokroku zriadeného smernicou Rady 70/156/EHS (4),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Kapitola 5 prílohy II k smernici 97/24/ES sa mení a dopĺňa v súlade so znením uvedeným v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 1. júla 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. júla 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. augusta 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/30/ES (Ú. v. EÚ L 106, 27.4.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 226, 18.8.1997, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/27/ES (Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2006, s. 7).

(3)  Ú. v. ES L 252, 20.9.2002, s. 20.

(4)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES (Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12).


PRÍLOHA

Kapitola 5 prílohy II k smernici 97/24/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do bodu 2.2.1.1 sa vkladá tento odsek:

„Výrobca môže na základe vlastného výberu použiť v prípade motocyklov postup testovania ustanovený v globálnom technickom predpise (GTP) EHK OSN č. 2 (1) ako alternatívu uvedeného postupu testovania. V prípade, že sa používa postup testovania ustanovený v GTP č. 2, musí vozidlo spĺňať emisné limity uvedené v riadku C tabuľky v bode 2.2.1.1.5 a všetkých ostatných ustanoveniach tejto smernice okrem bodov 2.2.1.1.1 až 2.2.1.1.4 tejto prílohy.

2.

Do tabuľky v bode 2.2.1.1.5 sa do oddielu ‚Limitné hodnoty pre motocykle (dvojkolesové) na účely typového schválenia a zhody výroby‘ za riadok B vkladá tento riadok C:

„C (2006 – GTP EHK OSN č. 2)

vmax < 130 km/h

2,62

0,75

0,17

vmax ≥ 130 km/h

2,62

0,33

0,22“


(1)  Globálny technický predpis EHK OSN č. 2 ‚Postup merania pre dvojkolesové motocykle vybavené zážihovým alebo vznetovým motorom, pokiaľ ide o emisie plynných znečisťujúcich látok, emisie CO2 a spotrebu paliva‘ (‚Measurement procedure for two wheeled motorcycles equipped with a positive or compression ignition engine with regard to the emissions of gaseous pollutants, CO2 emissions and fuel consumption‘) (ECE/TRANS/180/Add2 z 30. augusta 2005).“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/46


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 14. decembra 2004

o štátnej pomoci Nemecka v prospech bavorských Maschinenringe

[oznámené pod číslom K(2004) 4771]

(Iba nemecký text je autentický)

(2006/570/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 88 ods. 2 bod 1,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po výzve zainteresovaným stranám, aby predložili svoje pripomienky v zmysle uvedených článkov (1) a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

I.   KONANIE

(1)

Nemecko oznámilo Komisii listom z 31. januára 2001 informácie o opatrení v prospech bavorských Maschinenringe (strojných spolkov, ďalej len strojné spolky). Ďalšie informácie postúpilo Nemecko listom z 11. mája 2001 doručeným 16. mája 2001 a listom z 9. októbra 2001 doručeným 11. októbra 2001.

(2)

Nemecko oznámilo listom z 9. októbra 2001, že opatrenie sa realizuje už od roku 1970 a zatiaľ nebolo oznámené. Pomoc bola preto zapísaná do Zoznamu neoznámených pomocí.

(3)

S ohľadom na opatrenie Komisia oznámila Nemecku listom zo 7. februára 2003 svoje rozhodnutie začať s ohľadom na toto opatrenie konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES. Vo svojom rozhodnutí o začatí formálneho kontrolného konania poukázala Komisia na skutočnosť, že nemá námietky proti časti opatrenia (sociálna podniková pomoc), pretože táto časť je v súlade s ustanoveniami odseku 14 rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc v agrárnom sektore (2) (ďalej len „rámec Spoločenstva“), a je preto zlučiteľná so spoločným trhom podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES.

(4)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Komisia vyzvala ostatné zainteresované strany o zaujatie stanoviska k predmetnej pomoci.

(5)

Komisii boli listom z 29. apríla 2003 doručeným 2. mája 2003, z 5. mája 2003 doručeným 6. mája 2003, z 26. mája 2003 doručeným 28. mája 2003 a elektronickou poštou z 12. februára 2003 registrovanou 14. februára 2003 postúpené stanoviská zainteresovaných strán.

(6)

Nemecko postúpilo Komisii stanovisko listom zo 4. apríla 2003 doručeným 8. apríla 2003. Okrem toho postúpilo Nemecko listom z 29. augusta 2003 doručeným 3. septembra 2003 stanovisko k vyjadreniam zainteresovaných strán.

(7)

Dňa 19. mája 2004 došlo k rozdeleniu procesu a Komisia vydala končené rozhodnutie (4), ktorým schválila pro futuro oznámenú pomoc, ktorú Nemecko plánovalo poskytnúť na obdobie rokov 2001 až 2005.

(8)

Listom zo 14. septembra 2004 doručeným 16. septembra 2004 postúpilo Nemecko v súlade s písomnou žiadosťou Komisie z 24. mája ďalšie informácie k neoznámenej časti opatrenia.

(9)

Predmetné rozhodnutie sa týka výlučne pomoci, ktorú poskytlo Nemecko bavorským strojným spolkom v období pred rokom 2001 protiprávne (vyňatá je pomoc k sociálnej podnikovej pomoci).

II.   OPIS POMOCI

II.1.   Cieľ a právny základ opatrenia

(10)

Cieľom opatrenia je zjednodušenie spolupráce medzi podnikmi poľného a lesného hospodárstva v Bavorsku, a to dotáciami pre takzvané Maschinen- und Betriebshilferinge (strojné a podnikové pomocné spolky). Realizuje sa na základe zákona o podpore bavorského poľnohospodárstva (Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft, ďalej len „LwFöG“) z 8. augusta 1974.

II.2.   Príjemcovia

(11)

Príjemcovia opatrenia sú bavorské strojné spolky a Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilferinge e.V. (Kuratórium bavorských strojných a podnikových pomocných spolkov registrované združenie, ďalej len „KBM“).

(12)

Strojné spolky sú svojpomocné organizácie poľnohospodárov na miestnej, resp. regionálnej úrovni. Podľa článku 9 LwFöG sú tieto organizácie oprávnené vykonávať činnosť len v týchto oblastiach:

a)

sociálna podniková pomoc (tieto Komisia už schválila, pozri odôvodnenie 3: strojné spolky organizujú výmenu poľnohospodárskych pracovných síl v dôsledku choroby, úrazov a iných sociálnych prípadov núdze;

b)

podniková pomoc v poľnom a lesnom hospodárstve strojné spolky organizujú výmenu pracovných síl poľného a lesného hospodárstva, najmä z dôvodu zvládnutia sezónnych pracovných špičiek a na výkon špecializovaných prác čiastočne prostredníctvom vysoko kvalifikovaného personálu, ktorý podnikom nie je k dispozícii v dostatočnom počte;

c)

koordinácia ponuky turistického ubytovania v podnikoch poľného a lesného hospodárstva;

d)

medzipodnikové nasadenie strojov: strojné spolky organizujú a koordinujú medzipodnikovú výmenu strojov. Takýmto spôsobom si poľnohospodári ušetria kúpu vlastných špeciálnych strojov, ktorá je osobitne pre malé podniky v mnohých prípadoch nehospodárna.

(13)

Strojné spolky zohrávajú výlučne úlohu sprostredkovateľa. Samotné výkony – ako je nasadenie strojov a práce – poskytujú poľnohospodári, ktorí dostávajú od spoločnosti, ktorá plnenie využíva (= poľnohospodár), odplatu zodpovedajúcu trhovej cene. Ako protislužbu za služby poskytnuté strojnými spolkami platia poľnohospodári členský príspevok a taktiež poplatok za príslušnú službu.

(14)

Štát nedotuje všetky činnosti strojných spolkov. Osobitne koordinácia turistických ubytovaní je z podpory vylúčená a uvádza sa v súvahovom výkazníctve osobitne.

(15)

Zákon LwFöG vymedzuje činnosť strojných spolkov na základné úlohy (5) uvedené v odôvodnení 12, ktoré sú (odhliadnuc od vymedzených výnimiek) dotované. Ak však strojné spolky zriadia právne nezávislé dcérske spoločnosti, môžu takéto spoločnosti vykonávať aj iné činnosti [článok 10 písm. c) LwFöG], ak tým nie je ohrozený výkon základných úloh. K takýmto „nie základným úlohám“, ktoré sa uvádzajú v súvahovom výkazníctve osobitne (článok 12 LwFöG), patria:

a)

udržiavanie zelených plôch;

b)

zber, spracovanie a opätovné použitie organických odpadov;

c)

poskytovanie dopravných služieb v oblasti poľného a lesného hospodárstva;

d)

lesnícke práce;

e)

poskytovanie služieb pre obce, napr. odpratávanie snehu, upratovacie práce a podobné činnosti.

(16)

KBM je strešná organizácia bavorských strojných spolkov. V období rokov od 1994 do 2000 bolo v KBM združených 83 až 90 strojných spolkov, ktoré sa skladali približne zo 100 000 podnikov poľného a lesného hospodárstva. KBM dostávalo platby na výkon nasledujúcich úloh:

a)

činnosť ako centrálny kontaktný partner v styku s Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten (Bavorským štátnym ministerstvom pre poľné a lesné hospodárstvo);

b)

správa verejných prostriedkov v prospech strojných spolkov;

c)

prijímanie konateľov v hlavnom pracovnom pomere a iného personálu pre strojné spolky;

d)

poradenstvo a podpora pre strojné spolky vo všetkých otázkach medzipodnikového nasadenia strojov a pracovných síl;

e)

zabezpečenie celoplošnej ponuky služieb strojných spolkov v celom Bavorsku;

f)

služobný a odborný dohľad nad konateľmi strojných spolkov;

g)

organizovanie školenia a ďalšieho vzdelávania spolupracovníkov strojných spolkov.

II.3.   Rozpočtové prostriedky

(17)

Nemecko oznámilo, že pomoc pre KBM a pre strojné spolky bola vyplácaná od roku 1974. Podľa článku 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 o mimoriadnych predpisoch na uplatnenie článku 93 Zmluvy o ES (6) platia kompetencie Komisie na spätné vyžiadanie pomoci počas obdobia desiatich rokov. Kontrolné konanie začala Komisia v roku 2001, to znamená, že desaťročné obdobie siaha v súlade s článkom 15 ods. 2 uvedeného nariadenia do roku 1991. Preto nebola pomoc vyplatená pred týmto obdobím predmetom ďalšej kontroly.

(18)

Údaje z rozpočtu, ktoré Nemecko predložilo, a ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, sa vzťahujú len na platby, ktoré boli poskytnuté KBM a strojným spolkom v období rokov 1992 až 2000.

(v EUR)

Rok

Vyplatená pomoc pre KBM

z toho pomoc pre strojné spolky

1992

5 268 000,00

 

1993

5 882 000,00

 

1994

6 120 163,82

5 774 370,02

1995

6 005 123,14

5 661 987,48

1996

6 005 123,14

5 636 740,37

1997

5 112 918,81

4 777 826,08

1998

5 252 757,14

4 912 490,12

1999

5 007 205,07

4 734 342,77

2000

4 387 906,92

4 035 399,63

II.4.   Druh a rozsah pomoci

(19)

Opatrenie bolo financované z prostriedkov spolkovej krajiny Bavorsko. Pomoc sa poskytovala formou priamych dotácií pre strešnú organizáciu strojných spolkov, a to KBM. KBM odvádzal časť prostriedkov formou platieb a služieb pridruženým strojným spolkom. Výpočet pomoci pre strojné spolky sa uskutočňoval formou percentuálneho podielu výdavkov potrebných na výkon základných úloh k celkovým výdavkom.

II.5.   Dôvody pre začatie formálneho kontrolného konania

(20)

Po predbežnej kontrole nebolo zrejmé, či platby pre KBM z verejných prostriedkov boli odplatou za služby, ktoré poskytovala KBM strojným spolkom bez toho, aby prekročili trhové ceny takýchto služieb, alebo či takéto platby prekračovali trhové ceny, a tým predstavovali dotáciu prevádzkových nákladov KBM. Nebolo zrejmé, či takáto predpokladaná pomoc spadá do oblasti uplatnenia nariadenia (ES) č. 69/2001 Komisie z 12. januára 2001 o uplatnení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis  (7). Komisii neboli predložené ani informácie, podľa ktorých je takáto pomoc viazaná na investície alebo iné dotovateľné výdavky, alebo spadá pod nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatnení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (8). Preto sa mala takáto pomoc možno zaradiť ako podniková pomoc, ktorá je nezlučiteľná so spoločným trhom (9).

(21)

Podobné platilo analogicky pre platby v prospech strojných spolkov. Osobitne nebolo zrejmé, či štátom poskytnuté verejné prostriedky prostredníctvom KBM strojným spolkom boli výlučne používané na to, aby sa znížili náklady služieb pre poľnohospodárov, takže by sa dalo vychádzať výlučne z pomoci pre poľnohospodárov, alebo či strojné spolky ako podniky samotné dostali ako posledný príjemca časť prostriedkov, a tým pomoc.

(22)

Okrem toho z predbežnej kontroly opatrenia vyplynulo, že pomoc sa aspoň čiastočne poskytovala v prospech podnikov poľného a lesného hospodárstva. Komisia mala vážne pochybnosti, či pomoc pre hospodársku podnikovú pomoc a medzipodnikové nasadenie strojov mohli byť schválené na základe oddielu 14 rámca Spoločenstva, alebo či tu išlo skôr o podnikovú pomoc v prospech poľnohospodárskych výrobcov.

(23)

Ďalej bolo potrebné určiť, či rôzne oblasti činnosti strojných spolkov mohli byť jednoznačne rozlíšené a či platby štátnej pomoci pre strojné spolky neviedli k deformácii súťaže v iných sektoroch hospodárstva (t. j. oblastiach činnosti mimo oficiálnych základných oblastí strojných spolkov).

III.   PRIPOMIENKY ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

III.1.   Sťažnosti podané proti opatreniu

(24)

Komisii boli postúpené viaceré sťažnosti. Podávatelia sťažností tvrdia, že strojné spolky nevykonávajú činnosti len v základných oblastiach opísaných v odôvodnení 12, ale popritom ponúkajú aj iné služby, ako sú komunálne služby (napr. odpratávanie snehu, stavba/údržba ciest, budovanie čističiek odpadových vôd), údržba záhrad a zelených plôch, výstavba športovísk a golfových areálov v súťaži s inými komerčnými spoločnosťami.

(25)

Podľa názoru sťažovateľov nie je možné v dôsledku personálnej a priestorovej blízkosti, resp. jednoty strojných spolkov a ich dcérskych spoločností a taktiež v dôsledku nedostatočného vymedzenia vlastných základných oblastí strojných spolkov od ich iných hospodárskych činností účinné rozdelenie medzi oblasťami činnosti podporovanými zo štátnych prostriedkov a nedotovanými oblasťami činnosti. Sťažovatelia zastávali názor, že pomoc sa mohla použiť na krížovú dotáciu iných hospodárskych činností, a takýmto spôsobom deformovať súťaž aj mimo agrárneho sektoru.

III.2.   Pripomienky zainteresovaných strán počas formálneho kontrolného konania

(26)

Komisii boli počas formálneho kontrolného konania postúpené štyri stanoviská. Zainteresované strany nevyjadrili žiadne obavy v súvislosti s dotovaním základných úloh strojných spolkov, teda dotovaním sociálnej a hospodárskej podnikovej pomoci a medzipodnikového nasadenia strojov.

(27)

Predmetom stanovísk sú „nie základné činnosti“, ktoré strojné spolky realizujú prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, ako napríklad odpratávanie snehu v zimnom období alebo údržba záhrad a zelených plôch na objednávku tretích spoločností. V niektorých prípadoch nie je možné odlíšiť tieto dcérske spoločnosti od strojných spolkov, lebo vystupujú pod rovnakým názvom ako strojné spolky a zamestnávajú rovnaké osoby. Informácie, ktoré predložili zainteresované strany, okrem toho poukazujú na to, že samotné strojné spolky možno vystupujú na trhu ako poskytovatelia určitých služieb (napr. predaj prevádzkových prostriedkov). V jednom stanovisku boli uvedené podrobné informácie, ktoré poukazujú na skutočnosť, že jeden strojný spolok ponúkal prostriedky na ochranu rastlín za ceny, ktoré sa možno pohybujú pod hranicou predajnej ceny výrobcu, v každom prípade bola však nižšia ako trhovo obvyklá cena. V ďalších prípadoch síce podľa stanoviska zainteresovaných strán vystupovali ako poskytovatelia komerčné dcérske spoločnosti, napr. pri verejných súťažiach, ale výkon služieb bol potom zadávaný subspoločnostiam – okrem iného strojným spolkom. Preto podľa názoru zainteresovaných strán nie je možné jednoznačne rozlišovať medzi základnými úlohami a inými komerčnými aktivitami strojných spolkov.

(28)

V dôsledku personálnej a priestorovej jednoty strojných spolkov, resp. KBM a ich dcérskych spoločností nie je možné zabrániť uvedenej krížovej dotácii komerčných činností uvedenej v odôvodnení 25. Okrem toho je jedna zainteresovaná strana toho názoru, že strojné spolky zneužívajú svoju dominantnú pozíciu na trhu v zmysle článku 82 Zmluvy o ES a uzatvárajú dohody a postupy obmedzujúce súťaž podľa článku 81 Zmluvy o ES.

(29)

Treba zohľadniť, že dôkazy tvrdení predložené zainteresovanými stranami sa netýkajú osobitne obdobia pred rokom 2001, ktoré je predmetom tohto rozhodnutia. Podľa názoru Komisie sú takéto dôkazy napriek tomu relevantné, ak ide o posúdenie, či aj v období pred rokom 2001 existovala možnosť realizovať krížové dotácie a deformovať súťaž mimo agrárneho sektoru.

IV.   PRIPOMIENKY NEMECKA

(30)

V liste zo 4. apríla 2003 zastáva Nemecko názor, že tak KBM, ako aj strojné spolky nepredstavujú podniky v zmysle právnych predpisov o pomoci. V prípade KBM nedošlo k ponúkaniu tovarov alebo služieb na určitom trhu a v prípade strojných spolkov nemožno ich činnosti v štátom podporovanej oblasti (základné úlohy) zaradiť medzi hospodárske činnosti, pretože nie sú zamerané na dosiahnutie zisku.

(31)

V ďalších informáciách postúpených listom zo 14. septembra 2004 zastáva Nemecko názor, že skutková podstata, že strojné spolky podľa stanov nesmú vykonávať hospodársku činnosť, je dostatočným dôkazom toho, že pomoc mohla ísť výlučne v prospech poľnohospodárov, čo preto nie je potrebné ďalej dokazovať. Nemecko predložilo číselné údaje, z ktorých vyplýva, že veľmi veľká časť finančnej sumy, ktorú strojné spolky postupujú ďalej poľnohospodárom, pripadá na sociálnu podnikovú pomoc. Nemecko dospelo k záveru, že možno vychádzať z toho, že slobodnou krajinou Bavorsko vyplatená suma pre KBM a strojné spolky bola v plnej výške postúpená poľnohospodárom ako jediným príjemcom.

(32)

V liste zo 4. apríla 2003 Nemecko uvádza, že pomoc poskytnutá poľnohospodárom prostredníctvom strojných spolkov spadá pod definíciu „bezvýznamnej pomoci“ v zmysle oddielu 14 rámca Spoločenstva a ustanovenia podľa rovnakého čísla 14 sa dodržiavajú. Preto možno pomoc posudzovať ako pomoc zlučiteľnú so spoločným trhom.

(33)

V liste zo 4. apríla 2003 cituje Nemecko rozsudok Európskeho súdneho dvora z 24. júla 2003 v právnej veci C-280/00 (Altmark Trans/predsedníctvo vlády Magdeburg) (10), v ktorom je uvedené, že štátne vyrovnávacie plnenia, ak sú výlučne protiplnením za splnenie obecných hospodárskych záväzkov, za určitých predpokladov nespadajú pod pojem pomoci. Nemecko zastáva názor, že v predmetnom prípade možno považovať predpoklady za splnené.

(34)

V súvislosti s obavami zainteresovaných strán ohľadne vplyvu opatrenia na určité nepoľnohospodárske činnosti strojných spolkov a výčitke krížovej dotácie iných sektorov hospodárstva uviedlo Nemecko toto:

(35)

Listom zo 14. septembra 2004 Nemecko uvádza, že v období od roku 1994 do roku 2000 bolo zriadených trinásť nezávislých dcérskych spoločností na realizáciu činnosti uvedených v odôvodnení 15.

(36)

KBM, strojné spolky a každá dcérska spoločnosť boli vždy povinné podľa článku 12 piatej vety LwFöG viesť oddelené účtovníctvo. Bavorské orgány dodržiavanie tejto povinnosti riadne preverili.

(37)

Keďže KBM a strojné spolky smeli vykonávať len v ich stanovách uvedené základné úlohy, komerčné dcérske spoločnosti naproti tomu len päť v zákone uvedené „nie základné úlohy“, nepovažovalo Nemecko na druhej strane za potrebné vyhotovovať záznamy o pracovných dobách.

(38)

Nemecko tvrdí, že sa urobili rozsiahle opatrenia a kontrolný mechanizmus, aby sa zabezpečilo, že pomoc bude použitá výlučne na tri základné úlohy strojných spolkov, takže je vylúčené riziko krížovej dotácie nepoľnohospodárskych oblastí, a to:

a)

povinné oddelené vedenie účtovníctva a súvahy pre KBM, strojné spolky a ich dcérske spoločnosti;

b)

jasné vymedzenie oblastí činnosti (základné úlohy pre strojné spolky, nie základné úlohy pre dcérske spoločnosti);

c)

obmedzenie nie základných úloh na päť v zákone LwFöG jasne určených oblastí;

d)

výpočet pomoci na výplatu sa uskutočňoval na základe „potrebných nákladov“ (článok 12 prvá veta LwFöG). Pri výpočte „potrebných nákladov“ preverovali bavorské orgány každú položku výdavkov osobitne, či súvisí so základnými úlohami strojných spolkov;

e)

nie základné úlohy sú výslovne vyňaté z dotácií (článok 12 tretia veta LwFöG);

f)

krátenie prostriedkov dotácií pre strojné spolky s komerčnými dcérskymi spoločnosťami o 10 % (článok 12 šiesta veta LwFöG).

V.   HODNOTENIE POMOCI

V.1.   Existencia pomoci

(39)

Podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES je štátna alebo zo štátnych prostriedkov akéhokoľvek druhu poskytnutá pomoc, ktorá zvýhodnením určitých spoločností alebo výrobných odvetví deformuje súťaž alebo predstavuje riziko deformácie súťaže, zakázaná, ak obmedzuje obchod medzi členskými štátmi.

(40)

Tieto predpoklady sú, ako vyplýva z nižšie uvedeného, splnené.

(41)

Predmetné opatrenie pomoci je financované zo štátnych prostriedkov.

V.1.1.   Pomoc v prospech KBM

(42)

Aktivity KBM sa netýkajú výroby, spracovania a predaja produktov podľa prílohy I Zmluvy o ES.

(43)

Nemecko predložilo zoznam činností vykonávaných KBM (pozri odôvodnenie 16). V niektorých prípadoch ide o nie hospodárske činnosti. Najmä tie činnosti KBM vo svojej funkcii ako centrálnej kontaktnej osoby s Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten (Bavorským ministerstvom poľného a lesného hospodárstva), služobným a odborným dohľadom nad konateľmi strojných spolkov a správou verejných prostriedkov v prospech strojných spolkov nemožno označiť za služby poskytované na určitom trhu. Preto ich netreba zaradiť medzi hospodárske činnosti. KBM nemožno zaradiť teda vo vzťahu k týmto činnostiam medzi podniky v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

(44)

Platby na krytie správnych nákladov KBM nespĺňajú všetky znaky skutkovej podstaty podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Teda nejde o štátnu pomoc v zmysle uvedeného článku.

(45)

KBM však vykonáva aj hospodárske činnosti:

a)

poskytuje určité služby poradenstva pre strojné spolky;

b)

poskytuje školenia a ďalšie vzdelávanie pre personál strojných spolkov;

c)

tvorí softvérové programy, ktoré sa následne predávajú poľnohospodárom.

(46)

Keďže tieto tovary a služby sa ponúkajú na určitom trhu a ide o hospodárske činnosti, treba zaradiť KBM medzi podniky v zmysle článku 87 ods. 1 (11) Zmluvy o ES.

(47)

Čo sa týka poradenských služieb a školení a ďalšieho vzdelávania, ktoré KBM poskytuje, pôjdu asi tieto služby najmä v prospech strojných spolkov a ich dcérskych spoločností, lebo sa im tieto služby poskytujú bezplatne alebo za režijný poplatok, ktorý je pod trhovou cenou. Nemecko však nepredložilo žiadne informácie o tom, či príspevky ročne platené KBM zodpovedajú nákladom, ktoré KBM skutočne pri výkone týchto činností vznikajú, a teda ich možno považovať za odplatu v trhových cenách za služby, ktoré KBM na základe zadania slobodnej krajiny Bavorsko poskytuje strojným spolkom, alebo či sú tieto príspevky možno vyššie ako tieto náklady. Okrem toho nie je poskytnutie verejných prostriedkov KBM výlučne podmienené tým, že všetky obsiahnuté prvky pomoci sa musia ďalej postúpiť strojným spolkom alebo ich dcérskym spoločnostiam. Preto na základe predložených informácií nemožno úplne vylúčiť, že predmetné opatrenie obsahuje prvok pomoci v prospech KBM.

(48)

Rovnako nebolo možné zistiť, či táto pomoc je taká nízka, že nepredstavuje na základe nariadenia (ES) č. 69/2001 štátnu pomoc, pretože nespĺňa všetky znaky skutkovej podstaty článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

(49)

Treba vychádzať zo skutočnosti, že opatrenie v prospech hospodárskych činností KBM môže mať vplyv na obchod medzi členskými štátmi. Podľa jurisdikcie Európskeho súdneho dvora v právnej veci Altmark Trans/Vládne predsedníctvo Magdeburg (12) nie je určená hraničná hodnota ani percentuálna sadzba, do ktorej by sa dalo vychádzať z toho, že obchod medzi členskými štátmi nie je obmedzený. Tak pomerne malý rozsah pomoci, ani pomerne malá veľkosť zvýhodneného podniku nevylučujú už vopred možnosť obmedzenia obchodu medzi členskými štátmi.

(50)

Preto treba zaradiť finančnú sumu poskytnutú KBM ako štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES v prospech KBM.

V.1.2.   Pomoc v prospech strojných spolkov

(51)

Strojné spolky vykonávajú hospodársku činnosť tým, že ponúkajú služby (koordináciu poskytovania strojov, výmenu pracovných síl a pod.) na skutočnom alebo potenciálnom trhu za odplatu. Preto treba strojné spolky zaradiť medzi podniky v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

(52)

Strojné spolky nie sú vlastníkmi strojov. Samy nezamestnávajú sprostredkované pracovné sily. Ich základná činnosť je teda čisto sprostredkovateľská, porovnateľná s činnosťou realitného makléra alebo personálnej sprostredkovateľskej agentúry, ktorí vytvárajú kontakt medzi stranami ponuky a dopytu. V oblasti výroby, spracovania a predaja produktov prílohy I k Zmluve o ES nie sú strojné spolky činné.

(53)

Pri výkone „základných činností“ strojnými spolkami vznikajú typické prevádzkové a personálne náklady, ako napr. platy personálu, prenájom kancelárií a iné kancelárske náklady. Ak by sa neposkytovala štátna pomoc, financovali by sa tieto výlohy prostredníctvom členských príspevkov alebo ad hoc platieb poľnohospodárov za poskytnutie pracovných síl a/alebo strojov. Poskytovanie štátnej pomoci strojným spolkom má za následok znižovanie členských príspevkov a ad hoc platieb. Možno vychádzať zo skutočnosti, že pomoc vyplácaná strojným spolkom je aspoň čiastočne postúpená poľnohospodárom, ktorí sú členmi strojných spolkov, a z dostupných podkladov vyplýva, že pri veľkej časti platieb, ktoré strojné spolky získali prostredníctvom KBM, tieto skutočne boli postúpené poľnohospodárom.

(54)

Nemecko však nepredložilo žiadne logické dôkazy, že predsa len jedna zo zložiek pomoci ostala u strojných spolkov, pretože strojné spolky neboli zo zákona zaviazané postúpiť prijatú sumu pomoci v plnej výške formou služieb za znížené ceny poľnohospodárom.

(55)

Strojné spolky a ich dcérske spoločnosti získali službami, ktoré im KBM poskytovalo formou poradenstva i školenia a ďalšieho vzdelávania personálu strojných spolkov, aj hospodárske výhody, pretože tieto služby boli poskytované buď bezplatne alebo za odplatu, ktorej výška bola pod trhovou cenou.

(56)

Nemecko nepredložilo Komisii žiadne informácie, ktoré by Komisii umožnili určiť sumu pomoci poskytnutú touto formou strojným spolkom.

(57)

Preto nemožno zistiť, či pomoc, ktorú strojné spolky možno získali vo forme platieb a služieb zo strany KBM, je takého malého rozsahu, že ju možno zaradiť medzi pomoc de minimis podľa nariadenia (ES) č. 69/2001.

(58)

Na základe predložených informácií preto treba vychádzať zo skutočnosti, že opatrenie zvýhodňuje určité podniky (strojné spolky) v Bavorsku.

(59)

Okrem toho treba vychádzať z toho, že opatrenie v prospech strojných spolkov môže deformovať súťaž a obmedziť obchod medzi členskými štátmi, pretože niektoré služby, ktoré strojné spolky poskytujú, by mohli poskytovať aj v zahraničí. Podľa jurisdikcie európskeho súdneho dvora neexistuje hraničná hodnota ani percentuálna sadzba, do ktorej by sa dalo vychádzať z toho, že obchod medzi členskými štátmi nie je obmedzený. Tak pomerne malý rozsah pomoci, ani pomerne malá veľkosť zvýhodneného podniku totiž nevylučujú už vopred možnosť obmedzenia obchodu medzi členskými štátmi (13).

(60)

Preto ide v prípade opatrenia o pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES v prospech strojných spolkov.

V.1.3.   Pomoc dcérskym spoločnostiam strojných spolkov

(61)

Kontrola obchodno-právnych a daňovo-právnych problémov v členských štátoch a taktiež sťažnosti hospodársky zainteresovaných strán postúpené v tejto súvislosti spadajú zásadne do oblasti zodpovednosti členských štátov. V predmetnom prípade by však pomoc poskytnutá Nemeckom deformovala hospodársku súťaž. Preto ich Komisia preverila z tohto hľadiska.

(62)

Pripomienky zainteresovaných poukazujú na to, že pomoc poskytnutá strojným spolkom a KBM mohli viesť ku krížovému dotovaniu „nie základných činností“ vykonávaných dcérskymi spoločnosťami strojných spolkov.

(63)

Ak nie je možné presvedčivo dokázať, že medzi činnosťami materskej spoločnosti (strojný spolok) a jej dcérskej spoločnosti existuje jasná skutočná a právna hranica, nemožno vylúčiť, že časť verejných prostriedkov poskytnutých materskej spoločnosti mohla smerovať ďalej do dcérskej spoločnosti.

(64)

Preto je potrebné preskúmať skutkovú a právnu situáciu v období od roku 1994 do roku 2000 vo vzťahu k záväzkom a bezpečnostným opatreniam, ktoré Nemecko podniklo na zabránenie krížovej dotácii dcérskych spoločností strojných spolkov.

(65)

Nemecko tvrdí vo svojom stanovisku, že medzi strojnými spolkami a ich dcérskymi spoločnosťami existovala úplná bilančná, priestorová, personálna a vecná hranica. Z dostupných podkladov však vyplýva iný obraz.

(66)

V prvej vete článku 12 LwFöG stanovuje, že medzi strojnými spolkami a ich dcérskymi spoločnosťami treba uskutočniť oddelené vedenie účtovníctva a finančné výkazníctvo. Tento záväzok bol, ako sa zdá, zo strany Bavorska splnený a pravdepodobne sa aj kontroloval.

(67)

Z logistického uhla pohľadu však sú strojné spolky očividne veľmi blízke svojim dcérskym spoločnostiam. V mnohých prípadoch sa očividne využívali rovnaké priestory. Tak napríklad mali KBM, dcérska spoločnosť MR Bayern GmbH a dcérska spoločnosť „meinhof.de AG“ rovnakú korešpondenčnú adresu a rovnaké telefónne číslo; rovnako využívali tie isté kancelárske priestory.

(68)

Zákon LwFöG neustanovuje personálne oddelenie. Skutočne si delili KBM, strojné spolky a ich dcérske spoločnosti obvykle ten istý personál. Najmä personál strojných spolkov bol väčšinou zamestnaný v dcérskych spoločnostiach. Tak bol a je predseda predstavenstva KBM zároveň predsedom dozornej rady spoločnosti „meinhof.de AG“, a konateľ spoločnosti MR Bayern GmbH bol zároveň konateľom spoločnosti „meinhof.de AG“.

(69)

Zdá sa, že Nemecko vedelo o tejto blízkosti medzi strojnými spolkami a ich dcérskymi spoločnosťami. V liste Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten (Bavorského štátneho ministerstva pre poľné a lesné hospodárstvo) z roku 1997 sa uvádzajú zásady, podľa ktorých sa má realizovať audit u strojných spolkov. V liste je osobitne uvedené, že práce, ktoré vykonáva personál strojných spolkov v mene komerčných dcérskych spoločností, sa majú fakturovať za trhové ceny, a že tieto odplaty za služby poskytnuté strojným spolkom sa majú odpočítať od „potrebných nákladov“, ktoré sú základom na výpočet štátnej pomoci pre strojné spolky.

(70)

Keďže však Komisia nemá k dispozícii žiadne podrobné pracovné záznamy, z ktorých by vyplývalo, koľko hodín spolupracovníci pracovali pre strojné spolky, resp. ich dcérske spoločnosti, a nakoľko sa využívali rovnaké priestory, bolo by nemožné presne preveriť, koľko pracovali spolupracovníci strojných spolkov pre dcérske spoločnosti.

(71)

Skutkový stav, že štátna pomoc bola krátená automaticky o 10 %, ak strojný spolok vykonával prostredníctvom dcérskej spoločnosti nie základné činnosti, rovnako poukazuje na skutočnosť, že deľba činností nemohla byť úplná, pretože existencia skutočne oddelenej komerčnej spoločnosti by nemala žiaden vplyv na „potrebné náklady“, ktoré musia kryť strojné spolky na to, aby mohli vykonávať vlastné základné činnosti.

(72)

K tomu pristupuje skutočnosť, že v Nemecku bol od roku 2001 zavedený systém podrobných pracovných záznamov, na základe ktorého každý strojný spolok počas obdobia šiestich mesiacov musel zaznamenávať, koľko hodín odpracoval personál pre strojný spolok („základné činnosti“), resp. pre komerčné dcérske spoločnosti („nie základné činnosti“). Systém bo zavedený na to, aby sa zistilo, koľko z pracovnej doby spolupracovníci strojných spolkov strávili „nie základnými činnosťami“. Zavedenie takéhoto systému poukazuje však nepriamo aj na oprávnenosť domnienky Komisie o tom, že pred rokom 2001 neexistovala úplná personálna a vecná deľba.

(73)

Propagácia v tlači a na internetových stránkach sa rovnako uskutočňovala spoločne a z dostupných dokladov vyplýva, že komerčné dcérske spoločnosti veľkoryso používali logo strojných spolkov. Tak, napríklad, dcérska spoločnosť „meinhof.de AG“ používala logo „MR“ – teda logo strojných spolkov – na tlačive objednávok, informáciách pre členov a na svojej internetovej stránke. V inzerátoch miestnych novín nedokážu čitatelia rozlišovať medzi strojnými spolkami a ich dcérskymi spoločnosťami. Rovnako nie je jasné, akým spôsobom sa delili náklady na propagačné opatrenia medzi strojnými spolkami a dcérskymi spoločnosťami.

(74)

Preto Komisia zastáva názor, že Nemecko nedisponovalo systémom, ktorý by umožnil, vopred účinne vylúčiť krížovú dotáciu medzi strojnými spolkami a ich dcérskymi spoločnosťami. Následne nemožno vylúčiť, že časť štátnej pomoci, ktorú dostali strojné spolky alebo KBM, neplynula dcérskym spoločnostiam – napríklad formou personálu alebo služieb, ktoré boli poskytnuté dcérskym spoločnostiam bezplatne alebo za ceny, ktoré boli pod trhovou cenou.

(75)

Na základe predložených informácií nemožno zistiť, či takýto prvok pomoci v prospech dcérskych spoločností je taký nízky, že ho nemožno na základe nariadenia (ES) č. 69/2001 zaradiť ako štátnu pomoc.

V.1.4.   Služby vo všeobecnom hospodárskom záujme

(76)

V súvislosti s výhradou, ktorú vyjadrilo Nemecko vo svojom stanovisku, že predmetné opatrenie na základe rozsudku Európskeho súdneho dvora v prípade Altmark Trans a Vládne predsedníctvo Magdeburg (14) nemôže spadať pod pojem pomoci, poukazuje Komisia na skutočnosť, že nie sú prima facie splnené všetky predpoklady uvedené v rozsudku Altmark. Po prvé je sprostredkovanie strojov a pracovných síl medzi poľnohospodármi – ako je opísané – bežnou hospodárskou činnosťou a nie službou vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktorá je viazaná na presne definované obecno-hospodárske povinnosti. Po druhé neboli vopred určené parametre, na základe ktorých sa určuje výška vyrovnávacej platby. Po tretie Nemecko nedoložilo, že výška vyrovnávacej platby neprekračuje sumu, ktorá vzhľadom na príslušné príjmy a primeraný výnos za výkon služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme je potrebná na to, aby boli pokryté vzniknuté náklady úplne alebo čiastočne.

V.1.5.   Pomoc pre poľnohospodárov

(77)

Opatrenie zvýhodnilo aj poľnohospodárske podniky. Mohli profitovať z celoštátnej siete strojných spolkov, ktoré organizovali sprostredkovanie strojov a pracovných síl proti platbe členského príspevku, ktorý nezodpovedal nákladom v plnej výške, resp. za sprostredkovateľské poplatky, ktoré nezodpovedali nákladom v plnej výške.

(78)

Nemecko oznámilo, že intenzita pomoci poskytnutej strojným spolkom v príslušnom časovom období sa pohybovala približne na úrovni 50 % „potrebných nákladov“. Vzhľadom na celkovú výšku pomoci (asi 5 mil. EUR ročne) a počtu poľnohospodárov, ktorí ako členovia strojných spolkov smeli využiť ich služby (asi 100 000), sa dá zistiť, že aj keby pomoc bola postúpená v plnej výške poľnohospodárom, suma pripadajúca na jedného poľnohospodára by v priemere nebola vyššia ako 50 EUR ročne.

(79)

V článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatnení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v agrárnom a rybárskom sektore (15), ktorá sa zakladá na skúsenostiach Komisie v tejto oblasti, sa stanovuje, že veľmi nízke sumy pomoci, ktoré sa poskytujú v agrárnom sektore, za určitých predpokladov platia ako opatrenia, ktoré nespĺňajú všetky znaky skutkovej podstaty článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Komisia osobitne stanovila, že pomoc, ktorá celkovo neprekročí sumu 3 000 EUR počas obdobia troch rokov, nedeformuje hospodársku súťaž, ani neohrozuje súťaž deformáciou, a teda nespadá pod článok 87 ods. 1 Zmluvy o ES – za predpokladu, že celková suma pomoci poskytnutých podnikom v agrárnom sektore počas obdobia troch rokov neprekročí 0,3 % hodnoty agrárnej produkcie ročne (pričom celková suma pomoci v agrárnom sektore pre Nemecko dosahovala v roku 2001 sumu 133 470 000 EUR).

(80)

V článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1860/2004 je stanovené, že toto nariadenie platí aj pre pomoc, ktorá bola poskytnutá predtým, ako vstúpilo do platnosti, ak pomoc spĺňa predpoklady uvedené v nariadení. V predmetnom prípade je Komisia toho názoru, že tieto predpoklady sú splnené; pretože suma pomoci vyplatená jednotlivcom bola veľmi nízka. Celkovo vyplatená suma Nemeckom predstavovala len približne 5 mil. EUR ročne, pomoc sa nevťahovala na činnosti so vzťahom k vývozu, nezávisela od používania domácich výrobkov na úkor dovážaných tovarov a nezávisela od ceny alebo množstva predávaných produktov. Hospodársku analýzu vyžadovanú nariadením Komisia už najmä v súvislosti s rozhodnutím o pomoci N 145/04 (16) uskutočnila.

(81)

Treba zohľadniť, že Komisia vo svojom rozhodnutí schváliť takúto pomoc pre poľnohospodárov v budúcnosti (17) preverila rovnaké opatrenie na zlučiteľnosť s odsekom 14 rámca Spoločenstva a dospela k záveru, že opatrenie pomoci s ohľadom na jej osobitnosti je zlučiteľné so Zmluvou o ES. V danom preverovanom prípade však vyplýva z uplatnenia zásad uvedených v nariadení (ES) č. 1860/2004, že kontrola podľa odseku 14 rámca Spoločenstva je zbytočná.

(82)

Pomoc, ktorá poskytuje poľnohospodárom vo forme služieb strojných spolkov za nižšie ceny, teda nie je štátnou pomocou v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

V.1.6.   Záver

(83)

Zo všetkých týchto dôvodov dospela Komisia k záveru, že predmetné opatrenie je pomocou v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES v prospech KBM, jednotlivých strojných spolkov a ich dcérskych spoločností. Pomoc v prospech poľnohospodárov sa nezistila.

V.2.   Uplatniteľnosť článku 87 ods. 3 Zmluvy o ES

(84)

Preto treba preveriť, či jedna z výnimiek, resp. oslobodenie od zásadného zákazu pomoci podľa článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES sa môžu uplatniť. Pri tomto konkrétnom opatrení nejde o pomoc sociálneho charakteru podľa článku 87 ods. 2 písm. a) Zmluvy o ES, ani o pomoc podľa článku 87 ods. 2 písm. b) Zmluvy o ES na odstránenie škôd vzniknutých prírodnými katastrofami alebo inými mimoriadnymi udalosťami, ani o pomoci podľa článku 87 ods. 2 písm. c) Zmluvy o ES vo vzťahu na rozdelenie Nemecka. Rovnako nemožno uplatniť ani mimoriadne skutkové podstaty článku 87 ods. 3 písm. a), b), d) alebo e) Zmluvy o ES. Rovnako sa Nemecko neodvolalo ani na jedno z týchto ustanovení. Jediný možno uplatniteľný výnimkový skutkový stav predstavuje článok 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES.

V.2.1.   Zlučiteľnosť pomoci pre KBM

(85)

Ako je opísané v odôvodneniach 42 až 50, je nejasné, či pomoc pre KBM spadá do oblasti uplatnenia nariadenia (ES) č. 69/2001. Na základe predložených informácií nie je poskytnutá pomoc viazaná na investície a rovnako nespadá pod nariadenie (ES) č. 70/2001. Neboli uvedené ani iné skutkové podstaty, pre ktoré možno poskytnúť podporu.

(86)

Preto je finančná suma poskytnutá KBM podľa stálej jurisdikcie podniková pomoc (18) nezlučiteľná so spoločným trhom, ak prostriedky neboli postúpené ďalej strojným spolkom a sú vyššie ako maximálne sumy stanovené nariadením (ES) č. 69/2001.

V.2.2.   Zlučiteľnosť pomoc pre strojné spolky a ich dcérske spoločnosti

(87)

Ako je opísané v odôvodneniach 42 až 60, získali strojné spolky a ich dcérske spoločnosti výhody službami, ktoré im poskytovala KBM formou poradenstva a taktiež školenia a ďalšieho vzdelávania personálu. Takéto opatrenia treba podľa nariadenia Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatnení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc doškolovaniu (19) zaradiť medzi pomoc na školenie a ďalšie vzdelávanie. V súvislosti s poradenskými službami by sa mohlo použiť nariadenie (ES) č. 70/2001. Informácie ktoré Nemecko postúpilo Komisii, však nepostačujú na to, aby sa vyhodnotilo, či sa ustanovenia týchto nariadení dodržali.

(88)

Vo vzťahu k finančným sumám, ktoré KBM postupovalo bezprostredne strojným spolkom, platia mutatis mutandis úvahy uvedené v odôvodneniach 85 a 86. Nemožno vylúčiť, že časť pomoci v dôsledku nedostatočného oddelenia medzi strojnými spolkami a ich dcérskymi spoločnosťami zadržali strojné spolky a možno bola postúpená dcérskym spoločnostiam.

(89)

Na druhej strane Nemecko predložilo čísla, ktoré ukazujú, že veľká časť pomoci skutočne bola postúpená poľnohospodárom. Podľa názoru Komisie, sa dá vychádzať zo skutočnosti, že platby, ktoré Bavorsko poskytlo cez KBM strojným spolkom, ak zodpovedajú priemerným nákladom služieb podľa údajov predložených Nemeckom, boli postúpené poľnohospodárom.

(90)

Z toho vyplýva, že platby, ktoré sú dokázateľne vyššie ako sumy vypočítané v súlade s priemernými nákladmi za príslušné služby a postúpené poľnohospodárom, a ktoré prekračujú hornú hranicu 100 000 EUR na príjemcu a obdobie troch rokov, stanovenú nariadením (ES) č. 69/2001, treba zaradiť ako podnikovú pomoc, ktorá je nezlučiteľná so spoločným trhom.

V.3.   Výber KBM

(91)

Bavorský zákon na podporu poľnohospodárstva ustanovuje, že v Bavorsku možno uznať a podporovať len jedinú organizáciu takéhoto druhu. Uznanie KBM nastalo už v roku 1972. Nemecko oznámilo v rámci svojich pripomienok, že ide o svojpomocnú organizáciu bavorských poľnohospodárov, ktoré zaujíma určité osobitné postavenie, pretože neexistujú porovnateľné organizácie, s ktorými by mohla súťažiť.

(92)

Výber KBM preto zdanlivo na prvý pohľad nie je porušením ustanovení Spoločenstva v oblasti koordinácie konaní na zadávanie verejných objednávok služieb. Komisia si však výslovne vyhradzuje ďalšiu analýzu opatrenia z pohľadu zadávacieho práva Spoločenstva.

VI.   ZÁVERY

(93)

Komisia dospela k záveru, že Nemecko opatrenie, ktoré je predmetom tohto rozhodnutia, realizovalo v rozpore s právom, a tým porušilo článok 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Z uvedených dôvodov zastáva Komisia tento názor:

(94)

Pomoc, ktorá je poľnohospodárom poskytovaná formou sprostredkovania strojov a pracovných síl, nie je štátnou pomocou v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

(95)

Pomoc pre KBM je, ak nebola postúpená strojným spolkom, nezlučiteľná so spoločným trhom. Nemecko treba preto vyzvať, aby vyžiadalo túto pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom v zmysle článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 späť, ak pomoc nespadá do oblasti uplatnenia nariadenia (ES) č. 69/2001.

(96)

Pomoc pre strojné spolky a ich dcérske spoločnosti je, ak nebola postúpená poľnohospodárom, nezlučiteľná so spoločným trhom. Úlohou Nemecka je dokázať, v akej výške bola pomoc postúpená poľnohospodárom. Základom pre výpočet sú priemerné náklady služieb poskytnutých strojným spolkom bez ich komerčných dcérskych spoločností, aby sa zabránilo tomu, že sumy, ktoré možno išli v prospech dcérskych spoločnosti, budú v prepočte zohľadnené.

(97)

Nemecko treba vyzvať, aby pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom v zmysle článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 vyžiadalo späť, ak pomoc nespadá do oblasti uplatnenia nariadenia (ES) č. 69/2001,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančné sumy, ktoré Nemecko poskytlo poľnohospodárom prostredníctvom bavorských strojných spolkov formou dotovaných služieb na sprostredkovanie strojov a pracovných síl, nie sú pomocou v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

Článok 2

Štátna pomoc, ktorú Nemecko poskytlo v prospech Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilferinge e.V. (Kuratória bavorských strojných a podnikových pomocných spolkov registrované združenie), je, ak nedošlo k postúpeniu finančných prostriedkov na strojné spolky a ak prekračujú hornú hranicu 100 000 EUR na príjemcu a obdobie troch rokov stanovenú nariadením (ES) č. 69/2001, nezlučiteľná so spoločným trhom.

Článok 3

Štátna pomoc, ktorú Nemecko poskytlo v prospech strojných spolkov a ich dcérskych spoločností, je, ak nedošlo podľa dôkazu, ktorý Nemecko na základe článku 4 musí poskytnúť k príslušnému postúpeniu finančných prostriedkov poľnohospodárom, a ak pomoc prekračuje hornú hranicu 100 000 EUR na príjemcu a obdobie troch rokov, stanovenú nariadením (ES) č. 69/2001, nezlučiteľná so spoločným trhom.

Článok 4

Na určenie pomoci uvedenej v článkoch 2 a 3 a nezlučiteľnej so spoločným trhom predloží Nemecko výpočet priemerných nákladov služieb poskytnutých v prospech poľnohospodárov tých strojných spolkov, ktoré nemajú komerčné dcérske spoločnosti.

Článok 5

Nemecko uskutoční potrebné opatrenia na vyžiadanie vrátenia neoprávnene vyplatenej pomoci uvedenej v článkoch 2 a 3 od príjemcov.

Vyžiadanie vrátenia sa uskutoční bezprostredne a po konaní podľa vnútroštátneho práva, ak umožňuje bezodkladný a účinný výkon tohto rozhodnutia. Vyžiadaná vrátená pomoc zahŕňa úroky od dátumu poskytnutia príjemcom, až do okamihu jej vrátenia. Výpočet úrokov sa uskutoční podľa kapitoly V nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 (20).

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 82, 5.4.2003, s. 12.

(2)  Ú. v. ES C 28, 1.2.2000, s. 2.

(3)  Pozri poznámku pod čiarou 1.

(4)  K(2004) 1629, konečné znenie.

(5)  Základné úlohy v zmysle predmetného rozhodnutia sú také činnosti, ktoré podľa nemeckého práva môžu byť dotované.

(6)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(7)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 30.

(8)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 364/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004., s. 22).

(9)  Podľa výkladu Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev deformujú podnikové pomoci, teda pomoc, ktorou má dôjsť k oslobodeniu podniku od nákladov, ktoré by mal za normálnych podmienok znášať v rámci svojej bežnej prevádzky alebo obvyklých činností, zásadne súťažné podmienky (rozsudok súdu prvého stupňa z 8. júna 1995 v právnej veci T-459/93, Siemens SA/Komisia, Zb. 1995, s. II-1675, odseky 48 a 77 a tamtiež uvedená jurisdikcia).

(10)  Zb. 2003, s. I-7747.

(11)  Podľa stálej jurisdikcie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev zahŕňa pojem podniku v rámci práva súťaže každú jednotku vykonávajúcu hospodársku činnosť nezávisle od jej právnej formy a druhu jej financovania (pozri o. i. rozsudok z 12. septembra 2000 v spojených právnych veciach C-180/98 až C-184/98, Pavlov a ď./Stichting Pensioensfonds Medische Specialisten, Zb. 2000, S. I-6451, odsek 74). Podľa rovnako stálej jurisdikcie je hospodárskou činnosťou každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovarov alebo služieb na určitom trhu (rozsudky zo 16. júna 1987 v právnej veci C-118/85, Komisia/Taliansko, Zb. 1987, s. 2599, odsek 7, a z 18. júna 1998 v právnej veci C-35/96, Komisia/Taliansko, Zb. 1998, s. I-3851, odsek 36, a taktiež citovaný rozsudok Pavlov a ď., odsek 75).

(12)  Pozri poznámku pod čiarou 10.

(13)  Pozri poznámku pod čiarou 10.

(14)  Pozri poznámku pod čiarou 10.

(15)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 4.

(16)  K(2004) 2669 zo 14. júla 2004 – Fracúzsko – Pomoc výrobcom mlieka, ktorí utrpeli škodu v dôsledku konkurzu firmy Parmalat.

(17)  Pozri poznámku pod čiarou 4.

(18)  Pozri poznámku pod čiarou 11.

(19)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 20. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 363/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 20).

(20)  Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1.


19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/58


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. augusta 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/648/ES o ochranných opatreniach v súvislosti so pseudomorom hydiny v Bulharsku

[oznámené pod číslom K(2006) 3622]

(Text s významom pre EHP)

(2006/571/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 18 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/EHS z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 22 ods. 6,

keďže:

(1)

Pseudomor hydiny je vysokonákazlivé vírusové ochorenie postihujúce hydinu a vtáky a existuje riziko, že pôvodca ochorenia by mohol byť prenesený prostredníctvom medzinárodného obchodu so živou hydinou a výrobkami z hydiny.

(2)

Po vypuknutí pseudomoru hydiny v správnej oblasti Vraca sa prijalo rozhodnutie Komisie 2005/648/ES z 8. septembra 2005 o ochranných opatreniach v súvislosti so pseudomorom hydiny v Bulharsku (3). Týmto rozhodnutím sa pozastavuje dovoz živej hydiny, vtákov radu bežce, chovnej a voľne žijúcej pernatej zveri a násadových vajec, čerstvého mäsa a mäsových prípravkov a mäsových výrobkov z týchto druhov.

(3)

Bulharsko potvrdilo vypuknutie pseudomoru hydiny v správnej oblasti Kardžali v Bulharsku.

(4)

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v Bulharsku v súvislosti so pseudomorom hydiny a vzhľadom na skutočnosť, že táto krajina uplatnila určité opatrenia na kontrolu nákazy a poslala Komisii dodatočné informácie o nákazovej situácii, sa súčasná situácia v Bulharsku ešte stále javí ako uspokojivá s výnimkou správnych oblastí Vraca, Blagoevgrad, Kardžali a Burgas (okrem obcí Burgas a Sungurlare). Pozastavenie dovozu by sa preto malo obmedziť na tieto správne oblasti.

(5)

Príloha k rozhodnutiu 2005/648/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rozhodnutí 2005/648/ES sa príloha nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Členské štáty bezodkladne prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a uverejnia tieto opatrenia. Bezodkladne o nich informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. augusta 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 238, 15.9.2005, s. 16. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/354/ES (Ú. v. EÚ L 132, 19.5.2006, s. 34).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Správna oblasť Blagoevgrad

Správna oblasť Burgas okrem obcí Burgas a Sungurlare

Správna oblasť Vraca

Správna oblasť Kardžali“


19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/60


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. augusta 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/393/ES, pokiaľ ide o zakázané zóny vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec v Španielsku a Portugalsku

[oznámené pod číslom K(2006) 3700]

(Text s významom pre EHP)

(2006/572/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcu špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (1), a najmä na jej článok 8 ods. 3 písm. c) a tretí odsek článku 19,

keďže:

(1)

Smernicou 2000/75/ES sa ustanovujú pravidlá kontroly a opatrenia na boj proti katarálnej horúčke oviec v Spoločenstve vrátane zriadenia zón ochrany a dozoru a zákazu, aby zvieratá odchádzali z týchto zón.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2005/393/ES z 23. mája 2005 o zónach ochrany a dozoru vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec a podmienkach vzťahujúcich sa na presun z týchto zón alebo cez tieto zóny (2) sa stanovuje vymedzenie globálnych geografických oblastí, v ktorých majú členské štáty zriadiť zóny ochrany a dozoru („zakázané zóny“) vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec.

(3)

Španielsko informovalo Komisiu, že v niekoľkých nových okrajových oblastiach zakázanej zóny sa zistila prítomnosť vektora.

(4)

Zakázaná zóna, ktorá sa týka Španielska, by sa preto mala rozšíriť, pričom je potrebné zohľadniť dostupné údaje o ekológii vektora a vývoji jeho sezónnej aktivity.

(5)

Portugalsko informovalo Komisiu, že v oblastiach Oleiros, Sertã a Vila de Rei sa od novembra 2005 vírus nešíri.

(6)

Tieto oblasti by sa preto mali považovať za oblasti bez výskytu katarálnej horúčky oviec a na základe odôvodnenej žiadosti predloženej Portugalskom by sa mali vypustiť zo zoznamu oblastí uvedených ako zakázané zóny.

(7)

Rozhodnutie 2005/393/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu 2005/393/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. augusta 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  Ú. v. EÚ L 130, 24.5.2005, s. 22. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/273/ES (Ú. v. EÚ L 99, 7.4.2006, s. 35).


PRÍLOHA

1.

V prílohe I k rozhodnutiu 2005/393/ES sa zoznamy zakázaných zón v zóne E (sérotyp 4), ktoré sa týkajú Španielska, nahrádzajú takto:

Španielsko:

autonómna oblasť Extremadura: provincie Cáceres, Badajoz,

autonómna oblasť Andalucia: provincie Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén (comarcas Alcalá la Real, Andújar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda), Málaga, Sevilla,

autonómna oblasť Castilla-La Mancha: provincie Albacete (comarca Alcaraz), Ciudad Real, Toledo,

autonómna oblasť Castilla y León: provincie Avila (comarcas Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, Las Navas del Marqués, Navaluenga, Sotillo de la Adrada), Salamanca (comarcas Béjar, Ciudad Rodrigo a Sequeros),

autonómna oblasť Madrid: provincie Madrid (comarcas Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Griñón, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés).“

2.

V prílohe I k rozhodnutiu 2005/393/ES sa zoznamy zakázaných zón v zóne E (sérotyp 4), ktoré sa týkajú Portugalska, nahrádzajú takto:

Portugalsko:

Regionálne poľnohospodárske riaditeľstvo Algarve: všetky concelhos,

Regionálne poľnohospodárske riaditeľstvo Alentejo: všetky concelhos,

Regionálne poľnohospodárske riaditeľstvo Ribatejo e Oeste: concelhos Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes a Sardoal,

Regionálne poľnohospodárske riaditeľstvo Beira Interior: concelhos Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão a Mação.“


Korigendá

19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/62


Korigendum k smernici Rady 91/680/EHS zo 16. decembra 1991, ktorou sa dopĺňa spoločný systém dane z pridanej hodnoty a mení a dopĺňa sa smernica 77/388/EHS s cieľom zrušiť daňové hranice

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 376 z 31. decembra 1991 )

(Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 09/zv. 01, s. 160)

1.

V celej smernici:

namiesto:

„… zdaňovaná osoba …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… zdaniteľná osoba …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… postup opačnej dane …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… obrátený postup zdanenia …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… osoba zodpovedná za platbu dane …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… daňový dlžník …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… osoba zodpovedná za platbu …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… daňový dlžník …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… osoba podliehajúca platbe dane …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… daňový dlžník …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… zdaniteľný subjekt …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… zdaniteľná osoba …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… zdaniteľné množstvo …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… základ dane …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… zdaniteľná čiastka …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… základ dane …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… zdaniteľná suma …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… základ dane …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… daňový nárok …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… daňová povinnosť …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… plnenie podliehajúce dani …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… zdaniteľné plnenie …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… zníženie dane …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… odpočet dane …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… registrovaný v cudzine …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… usadený v zahraničí …“ (v príslušnom gramatickom tvare);

namiesto:

„… spoločne a jednotlivo …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… spoločne a nerozdielne …“ (v príslušnom gramatickom tvare).

2.

V článku 1 ods. 2, v opravovanom článku 7 ods. 1 písm. a):

namiesto:

„… na ktorý sa nevzťahuje Zmluva …“

má byť:

„… na ktorý sa vzťahuje Zmluva …“.

3.

V článku 1 ods. 22, článku 28f ods. 2 písm. a):

namiesto:

„… zdaniteľnou osobou zodpovednou za daň v rámci územia krajiny …“

má byť:

„… zdaniteľnou osobou, ktorá je v tuzemsku daňovým dlžníkom …“.

4.

V článku 1 ods. 22, článku 28g, v opravovanom článku 21:

namiesto:

„… Nasledujúci budú zodpovední za zaplatenie dane …“

má byť:

„… Nasledujúce osoby sú povinné platiť daň …“.

5.

V článku 1 ods. 22, článku 28g, v opravovanom článku 21 ods. 1 písm. d):

namiesto:

„… musí byť spoločne a jednotlivo zodpovedná za platbu dane …“

má byť:

„… je povinný platiť daň spoločne a nerozdielne …“.

6.

V článku 1 ods. 22, článku 28h, v opravovanom článku 22 ods. 10:

namiesto:

„… ktoré sú povinné ku dani, splatnej z ohľadu na internú akvizíciu tovaru v rámci spoločenstva …“

má byť:

„… ktoré sú daňovými dlžníkmi v súvislosti s akvizíciou tovaru v rámci Spoločenstva …“.


19.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/63


Korigendum k smernici Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 o dovoze koží mláďat určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 91 z 9. apríla 1983 )

(Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 15/zv. 01, s. 208)

1.

V názve smernice:

namiesto:

„… mláďat určitých tuleních mláďat …“

má byť:

„… určitých tuleních mláďat …“.

2.

V celom texte smernice:

namiesto:

„… Eskimáci …“ (vo všetkých gramatických tvaroch)

má byť:

„… Inuiti …“ (v príslušnom gramatickom tvare).

3.

V prílohe v položke č. 1:

namiesto:

„… z bielokožích …“

má byť:

„… z bielokožušinových …“.