ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 224

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
16. augusta 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, smernica Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, smernica Rady 86/635/EHS o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií a smernica Rady 91/674/EHS o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní ( 1 )

1

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. apríla 2004 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

8

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

10

 

*

Rozhodnutie Rady a Komisie z 21. februára 2005 o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

14

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. apríla 2004 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (DPS), o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS

15

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (DPS) o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS

16

 

*

Rozhodnutie Rady a Komisie z 24. januára 2006 o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (DPS) o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS

21

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. mája 2006 o uzavretí Dohovoru v mene Európskeho spoločenstva o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou v roku 1949

22

Dohovor o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom z roku 1949 medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou (Antigujský dohovor)

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

16.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/46/ES

zo 14. júna 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, smernica Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, smernica Rady 86/635/EHS o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií a smernica Rady 91/674/EHS o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 44 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Dňa 21. mája 2003 Komisia prijala plán činnosti oznamujúci opatrenia na modernizáciu práva obchodných spoločností a na zlepšenie riadenia podniku v Spoločenstve. Krátkodobou prioritou pre Spoločenstvo bolo potvrdiť kolektívnu zodpovednosť členov predstavenstva, zvýšiť transparentnosť transakcií s blízkymi osobami a podsúvahových operácií a zlepšiť zverejňovanie postupov riadenia podniku používaných v spoločnosti.

(2)

V zmysle tohto akčného plánu členovia správnych, riadiacich a dozorných orgánov spoločnosti boli ako minimum kolektívne zodpovední voči spoločnosti za zostavovanie a uverejňovanie účtovných závierok a výročných správ. Rovnaký postup sa mal uplatniť voči členom správnych, riadiacich a dozorných orgánov podnikov zostavujúcich konsolidované účtovné závierky. Tieto orgány konajú v rámci právomocí, ktoré sú im priznané vnútroštátnymi právnymi predpismi. Toto by nemalo brániť členským štátom v tom, aby išli ďalej a stanovili priamu zodpovednosť voči akcionárom alebo dokonca voči ostatným zúčastneným stranám. Na druhej strane sa členské štáty mali zdržať výberu systému zodpovednosti obmedzeného na jednotlivých členov predstavenstva. To by však nemalo zabrániť súdom alebo iným orgánom vymáhania práva v členských štátoch v tom, aby boli schopné uplatňovať sankcie voči jednotlivým členom predstavenstva.

(3)

Zodpovednosť za zostavovanie a uverejňovanie ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ako aj výročných správ a konsolidovaných výročných správ vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov. Príslušné pravidlá zodpovednosti, stanovené každým členským štátom podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov, by sa mali vzťahovať na členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov. Členské štáty by mali mať naďalej voľnosť pri určovaní rozsahu zodpovednosti.

(4)

S cieľom podporiť vierohodné postupy finančného vykazovania v celej Európskej únii by členovia orgánu spoločnosti, ktorý je zodpovedný za prípravu finančných výkazov spoločnosti, mali mať povinnosť zabezpečiť, aby finančné informácie obsiahnuté v ročných účtovných závierkach a výročných správach spoločnosti poskytovali pravdivý a verný obraz o jej finančnej situácii.

(5)

Dňa 27. septembra 2004 Komisia schválila oznámenie o predchádzaní a boji proti nesprávnym finančným a podnikovým postupom, ktoré uvádza okrem iného iniciatívy politiky Komisie týkajúcej sa kontroly v spoločnostiach v zmysle vnútornej kontroly a zodpovednosti členov predstavenstva.

(6)

V súčasnosti štvrtá smernica Rady 78/660/EHS (3) a siedma smernica Rady 83/349/EHS (4) predpisujú iba zverejňovanie transakcií medzi spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami. S cieľom priblížiť spoločnosti, ktorých cenné papiere nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, k spoločnostiam, ktoré uplatňujú pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky medzinárodné účtovné normy, by sa zverejňovanie malo rozšíriť tak, aby zahŕňalo aj ostatné typy blízkych osôb, ako napríklad kľúčových členov manažmentu a manželov a manželky členov predstavenstva, ale len vtedy, ak sú tieto transakcie podstatné a ak sa nevykonávajú podľa trhových podmienok. Zverejňovanie dôležitých transakcií s blízkymi osobami, ktoré sa nevykonávajú za normálnych trhových podmienok, môže pomôcť užívateľom ročnej závierky zhodnotiť finančný stav spoločnosti, ako aj finančnú situáciu skupiny ako celku, ak spoločnosť patrí do skupiny. Transakcie s blízkymi osobami, ktoré patria do skupiny, by sa mali z konsolidovanej účtovnej závierky vylúčiť.

(7)

Vymedzenie blízkej osoby, ktoré je uvedené v medzinárodných účtovných normách prijatých Komisiou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (5), by sa malo uplatňovať aj na účely smerníc 78/660/EHS a 83/349/EHS.

(8)

Podsúvahové operácie môžu vystaviť spoločnosť rizikám a výhodám, ktoré sú dôležité pre zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti, a ak spoločnosť patrí do skupiny, pre zhodnotenie finančného stavu skupiny ako celku.

(9)

Takýmito podsúvahovými operáciami môžu byť akékoľvek transakcie alebo dohody, ktoré spoločnosti môžu mať so subjektmi, ktoré nie sú zahrnuté v súvahe, a dokonca aj takými, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri. Takéto podsúvahové operácie môžu byť spojené s vytvorením alebo používaním jedného alebo viacerých subjektov na osobitné účely (SPE) a so zahraničnými činnosťami určenými na riešenie okrem iného hospodárskych, právnych, daňových alebo účtovníckych cieľov. Príkladmi takýchto podsúvahových operácií sú operácie so zdieľaním rizík a výnosov alebo záväzky vyplývajúce zo zmluvy, ako je napríklad postúpenie pohľadávok, dohody o kombinovanom predaji a spätnej kúpe, dohody o skladovaní zásielok, zmluvy typu „take or pay“, sekuritizácia prostredníctvom samostatných obchodných spoločností a subjektov, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri, aktíva dané do zálohu, operatívny lízing, subdodávateľské výkony („outsourcing“) a podobne. Primerané zverejnenie podstatných rizík a výnosov z takýchto operácií, ktoré nie sú zahrnuté v súvahe, by malo byť uvedené v poznámkach k účtovnej závierke alebo konsolidovanej účtovnej závierke.

(10)

Spoločnosti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktoré majú svoje sídlo v Spoločenstve, by mali byť povinné uverejňovať ročné vyhlásenie o riadení podniku ako osobitný a jasne identifikovateľný oddiel výročnej správy. Toto vyhlásenie by malo akcionárom poskytovať prinajmenšom ľahko prístupnú kľúčovú informáciu o skutočne používaných postupoch riadenia podniku vrátane opisu hlavných charakteristických znakov všetkých v súčasnosti uplatňovaných systémov riadenia rizika a vnútorných kontrolných mechanizmov vo vzťahu k procesu finančného vykazovania. Vyhlásenie o riadení podniku by malo vysvetliť, či spoločnosť uplatňuje aj iné ustanovenia o riadení podniku ako tie, ktoré stanovuje vnútroštátne právo, bez ohľadu na to, či sú tieto ustanovenia zakotvené priamo v kódexe riadenia podniku, ktorým sa spoločnosť riadi, alebo v inom kódexe riadenia podniku, ktorý sa spoločnosť rozhodla uplatňovať. Okrem toho v príslušnom prípade môžu spoločnosti uviesť aj analýzu prostredia a sociálnych aspektov potrebnú na pochopenie vývoja, výsledkov a postavenia spoločnosti. Nie je potrebné vyžadovať osobitné vyhlásenie o riadení podniku od podnikov zostavujúcich konsolidovanú výročnú správu, mali by sa však uviesť informácie týkajúce sa systému riadenia rizík a vnútornej kontroly skupiny.

(11)

Rôzne opatrenia prijaté v zmysle tejto smernice sa nemusia nevyhnutne uplatňovať na rovnaké typy spoločností alebo podnikov. Členské štáty by mali mať možnosť oslobodiť malé spoločnosti uvedené v článku 11 smernice 78/660/EHS od požiadaviek týkajúcich sa blízkych osôb a podsúvahových operácií v zmysle tejto smernice. Spoločnosti, ktoré už vo svojich účtovných závierkach zverejňujú informácie o transakciách s blízkymi osobami podľa medzinárodných účtovných noriem prijatých v Európskej únii, by už nemali mať povinnosť zverejňovať ďalšie informácie podľa tejto smernice, keďže uplatňovanie medzinárodných účtovných noriem samo osebe poskytuje pravdivý a verný obraz o hospodárení takýchto spoločností. Ustanovenia tejto smernice týkajúce sa vyhlásenia o riadení podniku by sa mali uplatňovať na všetky spoločnosti vrátane bánk, poisťovní a zaisťovní a spoločností, ktoré emitovali iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pokiaľ nie sú vyňaté členskými štátmi. Ustanovenia tejto smernice, ktoré sa týkajú povinností a záväzkov členov predstavenstva, ako aj sankcií, by mali platiť pre všetky spoločnosti, na ktoré sa uplatňujú smernice Rady 78/660/EHS, 86/635/EHS (6) a 91/674/EHS (7), a na všetky podniky, ktoré vypracúvajú konsolidované účtovné závierky v súlade so smernicou 83/349/EHS.

(12)

V súčasnosti smernica 78/660/EHS stanovuje, aby sa každých päť rokov uskutočnilo preskúmanie okrem iného maximálneho limitu bilančnej sumy a čistého obratu, ktoré môžu členské štáty uplatňovať pri určovaní toho, ktoré spoločnosti sa môžu vyňať z požiadavky zverejniť určité údaje. Okrem týchto päťročných prieskumov by bolo vhodné zaviesť dodatočné jednorazové zvýšenie limitov bilančnej sumy a čistého obratu. Členské štáty nie sú povinné používať tieto zvýšené limity.

(13)

Keďže ciele tejto smernice, a to uľahčenie cezhraničných investícií, zlepšenie porovnateľnosti v rámci celej EÚ a dôvery verejnosti vo finančné výkazy a správy prostredníctvom zlepšeného a dôsledného osobitného zverejňovania, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov tejto smernice ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(14)

Táto smernica dodržiava základné práva a zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie.

(15)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (8) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(16)

Smernice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 78/660/EHS

Smernica 78/660/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 11 sa prvý odsek mení a dopĺňa takto:

a)

v prvej zarážke sa slová „bilančná suma: 3 650 000 EUR“ nahrádzajú slovami „bilančná suma: 4 400 000 EUR“;

b)

v druhej zarážke sa slová „výška čistého obratu: 7 300 000 EUR“ nahrádzajú slovami „výška čistého obratu: 8 800 000 EUR“.

2.

V treťom odseku článku 11 sa slová „smernice stanovujúcej tieto hodnoty v dôsledku preskúmania podľa článku 53 ods. 2“ nahrádzajú slovami „každej smernice stanovujúcej tieto hodnoty“.

3.

V článku 27 sa prvý odsek mení a dopĺňa takto:

a)

v prvej zarážke sa slová „bilančná suma: 14 600 000 EUR“ nahrádzajú slovami „bilančná suma: 17 500 000 EUR“;

b)

v druhej zarážke sa slová „výška čistého obratu: 29 200 000 EUR“ nahrádzajú slovami „výška čistého obratu: 35 000 000 EUR“.

4.

V treťom odseku článku 27 sa slová „smernice stanovujúcej tieto hodnoty v dôsledku preskúmania podľa článku 53 ods. 2“ nahrádzajú slovami „každej smernice stanovujúcej tieto hodnoty“.

5.

V článku 42a sa dopĺňa tento odsek:

„5a)   Odchylne od ustanovení odsekov 3 a 4 členské štáty môžu v súlade s medzinárodnými účtovnými normami prijatými nariadením Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné normy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (9), zmeneným a doplneným do 5. septembra 2006, povoliť alebo vyžadovať ohodnotenie finančných nástrojov spolu s príslušnými požiadavkami na zverejnenie údajov, ktoré sú stanovené v medzinárodných účtovných normách prijatých v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (10).

6.

V článku 43 ods. 1 sa vkladajú tieto body:

„7a)

povaha a obchodný cieľ transakcií spoločnosti, ktoré nie sú zahrnuté do súvahy, a finančný dosah týchto transakcií na spoločnosť, ak sú riziká alebo výnosy týchto transakcií významné a ich zverejnenie je nevyhnutné na vyhodnotenie finančnej situácie spoločnosti.

Členské štáty môžu povoliť spoločnostiam uvedeným v článku 27, aby obmedzili informácie, ktorých zverejnenie sa požaduje podľa tohto bodu, na povahu a obchodný cieľ týchto opatrení;

7b)

transakcie, do ktorých vstúpila spoločnosť s blízkymi osobami, vrátane výšky takýchto transakcií, povahy vzťahu s blízkymi osobami a iných informácií o transakcii potrebných na pochopenie finančnej situácie spoločnosti, pokiaľ sú takéto transakcie významné a neboli vykonané v bežných trhových podmienkach. Informácie o jednotlivých transakciách možno zoskupovať podľa ich charakteru okrem prípadov, keď sú na pochopenie vplyvu transakcie s blízkymi osobami na finančnú situáciu spoločnosti potrebné samostatné informácie.

Členské štáty môžu povoliť spoločnostiam uvedeným v článku 27, aby nezverejňovali informácie predpísané v tomto písmene, pokiaľ tieto spoločnosti nie sú takého druhu, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 smernice 77/91/EHS, pričom v takomto prípade môžu členské štáty obmedziť zverejnenie informácií aspoň na transakcie, ktoré boli uzavreté priamo alebo nepriamo medzi:

i)

spoločnosťou a jej najväčšími akcionármi,

a

ii)

spoločnosťou a členmi jej správnych, riadiacich a dozorných orgánov.

Členské štáty môžu vyňať transakcie, ktoré boli uzavreté medzi dvoma alebo viacerými členmi skupiny, pod podmienkou, že dcérske spoločnosti, ktoré sú zmluvnou stranou pri takejto transakcii, sú vo výlučnom vlastníctve takéhoto člena.

Pojem ‚blízka osoba’ má rovnaký význam ako v medzinárodných účtovných normách prijatých v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002.“

7.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 46a

1.   Spoločnosť, ktorej cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (11), zaradí do svojej výročnej správy vyhlásenie o riadení podniku. Toto vyhlásenie bude zaradené ako osobitný oddiel výročnej správy a bude obsahovať minimálne tieto informácie:

a)

odkaz na:

i)

kódex riadenia podniku, ktorý sa na spoločnosť vzťahuje,

a/alebo

ii)

kódex riadenia podniku, ktorý sa spoločnosť dobrovoľne rozhodla uplatňovať,

a/alebo

iii)

všetky relevantné informácie o postupoch riadenia podniku, ktoré sa uplatňujú mimo rámca požiadaviek stanovených na základe vnútroštátnych právnych predpisov.

V prípadoch, na ktoré sa vzťahujú body i) a ii), spoločnosť tiež uvedie, kde sú verejne dostupné príslušné dokumenty, a v prípade, že sa uplatňuje bod iii), spoločnosť zverejní svoje postupy riadenia podniku;

b)

ak sa spoločnosť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi odchyľuje od kódexu riadenia podniku uvedeného v písmene a) bode i) alebo ii), vysvetlenie spoločnosti týkajúce sa toho, od ktorých častí kódexu riadenia podniku sa odchyľuje, a vysvetlenie dôvodov svojho konania. Ak sa spoločnosť rozhodla, že nebude uplatňovať žiadne ustanovenia kódexu riadenia podniku uvedeného v písmene a) bode i) alebo ii), vysvetlí dôvody svojho konania;

c)

opis hlavných charakteristík systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík spoločnosti vo vzťahu k procesu finančného vykazovania;

d)

informácie vyžadované podľa článku 10 ods. 1 písm. c), d), f), h) a i) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (12), ak sa uvedená smernica na spoločnosť vzťahuje;

e)

ak informácie ešte nie sú úplne uvedené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, činnosť valného zhromaždenia a jeho kľúčové právomoci a opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania;

f)

zloženie a činnosť správnych, riadiacich a dozorných orgánov a ich výborov.

2.   Členské štáty môžu umožniť, aby sa informácie, ktoré sa vyžadujú v tomto článku, uviedli v samostatnej správe zverejnenej spolu s výročnou správou spôsobom uvedeným v článku 47 alebo prostredníctvom odkazu vo výročnej správe, ak je takýto dokument verejne prístupný na internetovej stránke spoločnosti. V prípade samostatnej správy môže vyhlásenie o riadení podniku obsahovať odkaz na výročnú správu, v ktorej sú sprístupnené informácie požadované v odseku 1 písm. d). Druhý pododsek článku 51 ods. 1 tejto smernice sa vzťahuje na ustanovenia odseku 1 písm. c) a d) tohto článku. Čo sa týka ďalších informácií, štatutárny audítor skontroluje, či sa vypracovalo vyhlásenie o riadení podniku.

3.   Členské štáty môžu z uplatňovania ustanovení odseku 1 písm. a), b), e) a f) vyňať spoločnosti, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 2004/39/ES, pokiaľ tieto spoločnosti nevydali akcie, s ktorými sa obchoduje v multilaterálnom obchodnom systéme podľa článku 4 ods. 1 bodu 15 smernice 2004/39/ES.

8.

Vkladá sa tento oddiel:

„ODDIEL 10A

Povinnosť a zodpovednosť za zostavovanie a uverejňovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy

Článok 50b

Členské štáty zabezpečia, aby členovia správnych, riadiacich a dozorných orgánov spoločnosti mali kolektívnu povinnosť zabezpečiť, aby ročná účtovná závierka, výročná správa a vyhlásenie o riadení podniku, pokiaľ sa predkladá samostatne, v zmysle článku 46a tejto smernice boli zostavené a zverejnené v súlade s požiadavkami tejto smernice a podľa potreby v súlade s medzinárodnými účtovnými normami prijatými v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002. Tieto orgány konajú v rámci právomocí, ktoré im priznávajú vnútroštátne právne predpisy.

Článok 50c

Členské štáty zabezpečia, aby sa ich zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa zodpovednosti uplatňovali na členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov uvedených v článku 50b tejto smernice aspoň voči spoločnosti v prípade porušenia povinnosti uvedenej v článku 50b.“

9.

Článok 53a sa nahrádza takto:

„Článok 53a

Členské štáty neposkytnú výnimky stanovené v článkoch 11, 27, v článku 43 ods. 1 bodoch 7a) a 7b), v článkoch 46, 47 a 51 v prípade spoločností, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 2004/39/ES.“

10.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 60a

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa uplatňovali. Predpísané sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.“

11.

Článok 61a sa nahrádza takto:

„Článok 61a

Do 1. júla 2007 Komisia prehodnotí ustanovenia v článkoch 42a až 42f, v článku 43 ods. 1, bodoch 10 a 14, v článku 44 ods. 1, v článku 46 ods. 2 písm. f) a v článku 59 ods. 2 písm. a) a b) so zreteľom na skúsenosti získané pri uplatňovaní ustanovení o účtovaní v objektívnych hodnotách a berúc do úvahy medzinárodný vývoj v oblasti účtovníctva s osobitným zreteľom na IAS 39 schválené v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002, a ak to bude vhodné, predloží návrh Európskemu parlamentu a Rade s cieľom zmeniť a doplniť uvedené články.“

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 83/349/EHS

Smernica 83/349/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 34 sa vkladajú tieto body:

„7a)

Povaha a obchodný cieľ všetkých transakcií spoločnosti, ktoré nie sú zahrnuté do konsolidovanej súvahy, a finančný vplyv týchto transakcií, ak sú riziká alebo výnosy z týchto transakcií významné a ich zverejnenie je nevyhnutné na vyhodnotenie finančnej situácie spoločností zahrnutých do konsolidácie ako celku.

7b)

Transakcie s blízkymi osobami okrem transakcií v rámci skupiny, do ktorých vstúpila materská spoločnosť alebo iné spoločnosti zahrnuté do konsolidácie, vrátane výšky takýchto transakcií, povahy vzťahu s blízkymi osobami a iných informácií o transakciách potrebných na pochopenie finančnej situácie spoločností zahrnutých do konsolidácie ako celku, ak sú tieto transakcie významné a neboli vykonané za bežných trhových podmienok. Informácie o jednotlivých transakciách možno zoskupovať podľa ich charakteru okrem prípadov, keď sú na pochopenie vplyvu transakcie s blízkymi osobami na finančnú situáciu spoločností zahrnutých do konsolidácie ako celku potrebné samostatné informácie.“

2.

V článku 36 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„f)

opis hlavných charakteristických znakov systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík skupiny vo vzťahu k procesu prípravy konsolidovanej účtovnej závierky, ak sú cenné papiere spoločnosti prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (13). V prípade, že sa konsolidovaná výročná správa a výročná správa predkladajú ako jediná správa, musí byť táto informácia zaradená v časti správy, ktorá obsahuje vyhlásenie o riadení podniku, ako je uvedené v článku 46a smernice 78/660/EHS.

Ak členský štát povolí, aby sa informácie požadované odsekom 1 článku 46a smernice 78/660/EHS uviedli v samostatnej správe vydanej spolu s výročnou správou, tak ako sa uvádza v článku 47 uvedenej smernice, informácie poskytované podľa prvého pododseku budú tiež súčasťou tejto samostatnej správy. Uplatní sa druhý pododsek článku 37 ods. 1 tejto smernice.

3.

Vkladá sa tento oddiel:

„ODDIEL 3A

Povinnosť a zodpovednosť za zostavovanie a uverejňovanie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

Článok 36a

Členské štáty zabezpečia, aby členovia správnych, riadiacich a dozorných orgánov spoločností zostavujúcich konsolidovanú ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu mali kolektívnu povinnosť zabezpečiť, aby konsolidovaná účtovná závierka, konsolidovaná výročná správa a vyhlásenie o riadení spoločnosti, pokiaľ sa predkladá samostatne, v zmysle článku 46a smernice 78/660/EHS boli zostavené a zverejnené v súlade s požiadavkami tejto smernice a podľa potreby s medzinárodnými účtovnými normami prijatými podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (14). Tieto orgány konajú v rámci právomocí, ktoré im priznávajú vnútroštátne právne predpisy.

Článok 36b

Členské štáty zabezpečia, aby sa ich zákony, predpisy a správne opatrenia o zodpovednosti uplatňovali na členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov uvedených v článku 36a tejto smernice aspoň voči spoločnosti zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku v prípade porušenia povinnosti uvedenej v článku 36a.

4.

V článku 41 sa vkladá tento odsek:

„1a)   Pojem ‚blízka osoba’ má rovnaký význam ako v medzinárodných účtovných normách prijatých v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 48

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa uplatňovali. Predpísané sankcie a opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.“

Článok 3

Zmeny a doplnenia smernice 86/635/EHS

Prvá veta článku 1 ods. 1 smernice 86/635/EHS sa nahrádza takto:

„Na inštitúcie uvedené v článku 2 tejto smernice sa uplatňujú články 2, 3, článok 4 ods. 1, 3 až 6, články 6, 7, 13, 14, článok 15 ods. 3 a 4, články 16 až 21, 29 až 35, 37 až 41, prvá veta článku 42, článok 42a až 42f, článok 45 ods. 1, článok 46 ods. 1 a 2, článok 46a, články 48 až 50, 50a, 50b, 50c, článok 51 ods. 1, článok 51a, články 56 až 59, 60a, 61 a 61a smernice 78/660/EHS, ak táto smernica neustanovuje inak.“

Článok 4

Zmeny a doplnenia smernice 91/674/EHS

Prvá veta článku 1 ods. 1 smernice 91/674/EHS sa nahrádza takto:

„Na podniky uvedené v článku 2 tejto smernice sa uplatňujú články 2, 3, článok 4 ods. 1, 3 až 6, články 6, 7, 13, 14, článok 15 ods. 3 a 4, články 16 až 21, 29 až 35, 37 až 41, 42, 42a až 42f, článok 43 ods. 1 body 1 až 7b a 9 až 14, článok 45 ods. 1, článok 46 ods. 1 a 2, články 46a, 48 až 50, 50a, 50b, 50c, článok 51 ods. 1, články 51a, 56 až 59, 60a, 61 a 61a smernice 78/660/EHS, ak táto smernica neustanovuje inak.“

Článok 5

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 5. septembra 2008.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 14. júna 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 25.11.2005, s. 4.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. mája 2006.

(3)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).

(4)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/43/ES.

(5)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES (Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16).

(7)  Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 7. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2003/51/ES.

(8)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 261, 13.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 108/2006 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2006, s. 1).

(10)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.“

(11)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.“

(13)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.“

(14)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

16.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/8


ROZHODNUTIE RADY

z 29. apríla 2004

o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

(2006/535/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 44 ods. 2, poslednú vetu článku 47 ods. 2 a článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2 a články 93, 94, 133 a 181a v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení zo 16. apríla 2003, a najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na akt pripojený k zmluve o pristúpení, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dňa 8. decembra 2003 Rada v mene Spoločenstva a jeho členských štátov poverila Komisiu viesť rokovania s Moldavskou republikou o protokole k dohode o partnerstve a spolupráci s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii a ustanoviť určité technické úpravy spojené s inštitucionálnym a právnym vývojom v rámci Európskej únie.

(2)

S výhradou možného neskoršieho uzavretia strany protokol prerokovali a mal by byť podpísaný v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov.

(3)

Protokol by sa mal predbežne vykonávať odo dňa pristúpenia až do ukončenia príslušných postupov potrebných na jeho formálne uzavretie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu/osoby splnomocnenú/splnomocnené podpísať v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii, s výhradou jeho neskoršieho uzavretia.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu (1).

Článok 2

Protokol sa predbežne vykonáva odo dňa pristúpenia až do nadobudnutia jeho platnosti.

V Luxemburgu 29. apríla 2004

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Pozri stranu 10 tohto úradného vestníka.


PROTOKOL

k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ďalej len „členské štáty“, zastúpené Radou Európskej únie, a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej len „spoločenstvá“, zastúpené Radou Európskej únie a Európskou komisiou,

na jednej strane a

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

na druhej strane,

SO ZRETEĽOM NA pristúpenie Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii 1. mája 2004,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko sú zmluvnými stranami Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na druhej strane, podpísanej 28. novembra 1994 v Bruseli (ďalej len „dohoda“) a rovnakým spôsobom ako ostatné členské štáty prijímajú a berú na vedomie znenie dohody, spoločných vyhlásení, výmen listov a vyhlásenia Moldavskej republiky, ktoré sú pripojené k záverečnému aktu podpísanému v ten istý deň a protokolu k dohode z 15. mája 1997, ktorý nadobudol platnosť 12. októbra 2000.

Článok 2

S cieľom zohľadniť najnovší inštitucionálny vývoj v rámci Európskej únie zmluvné strany súhlasia, aby sa v dôsledku uplynutia platnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele existujúce ustanovenia v dohode odkazujúce na Európske spoločenstvo uhlia a ocele považovali za ustanovenia odkazujúce na Európske spoločenstvo, ktoré prevzalo všetky práva a záväzky vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených Európskym spoločenstvom uhlia a ocele.

Článok 3

Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody.

Článok 4

1.   Tento protokol je schválený spoločenstvami, Radou Európskej únie v mene členských štátov a Moldavskou republikou v súlade s ich vlastnými postupmi.

2.   Zmluvné strany sa navzájom informujú o ukončení príslušných postupov uvedených v predchádzajúcom odseku. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 5

1.   Tento protokol nadobudne platnosť v rovnaký deň ako Zmluva o pristúpení z roku 2003 za predpokladu, že všetky listiny o schválení tohto protokolu budú uložené pred týmto dňom.

2.   Ak nebudú všetky listiny o schválení tohto protokolu uložené pred týmto dňom, nadobudne tento protokol platnosť k prvému dňu prvého mesiaca nasledujúceho po dni uloženia poslednej schvaľovacej listiny.

3.   Ak nebudú všetky listiny o schválení tohto protokolu uložené pred 1. májom 2004, bude sa tento protokol predbežne uplatňovať s účinnosťou od 1. mája 2004.

Článok 6

Znenia dohody, záverečného aktu a všetkých pripojených dokumentov, ako aj Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci z 15. mája 1997, sú vypracované v českom, estónskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, poľskom, slovenskom a slovinskom jazyku.

Tieto znenia sú pripojené (1) k tomuto protokolu a sú rovnako autentické ako znenia v iných jazykoch, v ktorých je vypracovaná dohoda, záverečný akt a pripojené dokumenty, ako aj Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci z 15. mája 1997.

Článok 7

Tento protokol je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a moldavskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Hecho en Bruselas, el treinta de abril de dos mil cuatro.

V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro.

V Bruseli tridsiateho apríla dvetisícštyri.

V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra.

Întocmit la Bruxelles în a treizecea zi a lunii aprilie în anul doua mii patru.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Pentru Statele Membre

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Pentru Comunitatile Europene

Image

Image

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

Moldova részéről

Għar-Repubblika tal-Moldavja

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

På Republiken Moldaviens vägnar

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Česká, estónska, litovská, lotyšská, maďarská, maltská, poľská, slovenská a slovinská verzia dohody sa uverejní v osobitnom vydaní úradného vestníka neskôr.


16.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/14


ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE

z 21. februára 2005

o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

(2006/536/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 44 ods. 2, poslednú vetu článku 47 ods. 2, článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, články 93, 94, 133 a 181a v spojení s druhou vetou článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na druhý odsek jej článku 101,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení z roku 2003, a najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2003, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na súhlas Rady podľa článku 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

keďže:

(1)

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii, ustanovujúc isté technické úpravy spojené s inštitucionálnym a právnym vývojom v rámci Európskej únie, bol v mene Európskych spoločenstiev a ich členských štátov podpísaný 30. apríla 2004.

(2)

Protokol sa predbežne vykonáva od 1. mája 2004 až do nadobudnutia jeho platnosti.

(3)

Protokol by mal byť schválený,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii, sa týmto schvaľuje v mene Európskeho spoločenstva, Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a členských štátov.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu (2).

Článok 2

Predseda Rady odovzdá v mene Spoločenstva a jeho členských štátov oznámenie ustanovené v článku 4 protokolu. Predseda Komisie zároveň odovzdá takéto oznámenie v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

V Bruseli 21. februára 2005

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN

Za Komisiu

predseda

J. M. BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ C 174 E, 14.7.2005, s. 43.

(2)  Pozri stranu 10 tohto úradného vestníka.


16.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/15


ROZHODNUTIE RADY

z 29. apríla 2004

o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (DPS), o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS

(2006/537/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 44 ods. 2, poslednú vetu článku 47 ods. 2 a článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2 a články 93, 94, 133 a 181a v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení zo 16. apríla 2003, a najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na akt priložený k zmluve o pristúpení, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dňa 8. decembra 2003 Rada v mene Spoločenstva a jeho členských štátov poverila Komisiu viesť rokovania s Ukrajinou o protokole k dohode o partnerstve a spolupráci s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii a ustanoviť určité technické úpravy spojené s inštitucionálnym a právnym vývojom v rámci Európskej únie.

(2)

S výhradou možného neskoršieho uzavretia protokolu protokol, parafovaný 30. marca 2004, by mal byť podpísaný v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov.

(3)

Protokol by sa mal predbežne vykonávať odo dňa pristúpenia až do ukončenia príslušných postupov potrebných na jeho formálne uzavretie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predseda Rady sa poveruje určiť osobu/osoby splnomocnenú/splnomocnené podpísať v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (DPS) o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS s výhradou jeho možného neskoršieho uzavretia.

Text protokolu je priložený k tomuto rozhodnutiu (1).

Článok 2

Protokol sa predbežne vykonáva odo dňa pristúpenia až do nadobudnutia jeho platnosti.

V Luxemburgu 29. apríla 2004

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Pozri stranu 16 tohto úradného vestníka.


PROTOKOL

k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (DPS) o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ďalej len „členské štáty“, zastúpené Radou Európskej únie, a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej len „spoločenstvá“, zastúpené Radou Európskej únie a Európskou komisiou

na jednej strane a

UKRAJINA

na strane druhej,

ďalej len „zmluvné strany“ na účely tohto protokolu,

MAJÚC NA ZRETELI ustanovenia Zmluvy medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou a Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii, ktorá bola podpísaná 16. apríla 2003 v Aténach a nadobudne platnosť 1. mája 2004,

BERÚC DO ÚVAHY novú situáciu vo vzťahoch medzi Ukrajinou a Európskou úniou vyplývajúcu z pristúpenia desiatich nových členských štátov k Európskej únii, ktoré otvára príležitosti a prináša výzvy pre spoluprácu medzi Ukrajinou a Európskou úniou,

BERÚC DO ÚVAHY želanie zmluvných strán zabezpečiť dosiahnutie a vykonanie cieľov a zásad DPS,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Česká republika, Estónska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Poľská republika, Slovinská republika a Slovenská republika sú zmluvnými stranami Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na druhej strane, podpísanej 14. júna 1994 v Luxemburgu, ktorá nadobudla platnosť 1. marca 1998 (ďalej len „dohoda“), a rovnakým spôsobom ako ostatné členské štáty Spoločenstva prijímajú a berú na vedomie znenia dohody, spoločných vyhlásení, vyhlásení a výmen listov pripojených k záverečnému aktu podpísanému v ten istý deň a protokolu k dohode z 10. apríla 1997, ktorý nadobudol platnosť 12. októbra 2000.

Článok 2

1.   S cieľom zohľadniť najnovší inštitucionálny vývoj v rámci Európskej únie zmluvné strany súhlasia, aby sa v dôsledku uplynutia platnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele existujúce ustanovenia v dohode odkazujúce na Európske spoločenstvo uhlia a ocele považovali za ustanovenia odkazujúce na Európske spoločenstvo, ktoré prevzalo všetky práva a záväzky vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených Európskym spoločenstvom uhlia a ocele.

2.   S cieľom zohľadniť inštitucionálny vývoj, ktorý nastal v medzinárodnom obchodnom systéme GATT-WTO, zmluvné strany súhlasia s tým, že existujúce odkazy na GATT v celom texte dohody sa považujú za odkazy na GATT 1994 a ustanovenie „pristúpenie Ukrajiny ku GATT“ znamená „pristúpenie Ukrajiny k WTO“.

3.   S cieľom zohľadniť vývoj zmluvného základu Európskej energetickej charty zmluvné strany súhlasia s tým, aby sa existujúce odkazy na Európsku energetickú chartu v texte dohody považovali za odkazy zahŕňajúce odkazy na Zmluvu o energetickej charte a na Protokol Energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch.

Článok 3

Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody.

Článok 4

1.   Tento protokol je schválený spoločenstvami, Radou Európskej únie v mene členských štátov a Ukrajinou v súlade s ich vlastnými postupmi.

2.   Zmluvné strany sa navzájom informujú o ukončení príslušných postupov uvedených v predchádzajúcom odseku. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 5

1.   Tento protokol nadobudne platnosť v rovnaký deň ako Zmluva o pristúpení z roku 2003 za predpokladu, že všetky listiny o schválení tohto protokolu budú uložené pred týmto dňom.

2.   Ak nebudú všetky listiny o schválení tohto protokolu uložené pred týmto dňom, nadobudne tento protokol platnosť k prvému dňu prvého mesiaca nasledujúceho po dni uloženia poslednej schvaľovacej listiny.

3.   Ak nebudú všetky listiny o schválení tohto protokolu uložené pred 1. májom 2004, bude sa tento protokol predbežne uplatňovať s účinnosťou od 1. mája 2004.

Článok 6

Znenia dohody, záverečného aktu a všetkých pripojených dokumentov, ako aj protokolu k dohode z 10. apríla 1997, sú vypracované v českom, estónskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, poľskom, slovenskom a slovinskom jazyku.

Tieto znenia sú pripojené (1) k tomuto protokolu a sú rovnako autentické ako znenia v iných jazykoch, v ktorých sú vypracované dohoda, záverečný akt a pripojené dokumenty, ako aj protokol k dohode z 10. apríla 1997.

Článok 7

Tento protokol je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a ukrajinskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.

V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.

Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Dublin, le vingt-neuf avril deux mille quatre.

Fatto a Dublino, addì ventinove aprile duemilaquattro.

Dublinā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Dubline.

Kelt Dublinban, a kétezer-negyedik év április havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f' Dublin fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Dublin, de negenentwintigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Dublim, em vinte e nove de Abril de dois mil e quatro.

V Dubline dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícštyri.

V Dublinu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Dublinissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Dublin den tjugonionde april tjugohundrafyra.

Вчинено у Дубліні, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі четвертого року.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

За Держави-Чпени

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

За Европейські Співтовариства

Image

Image

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Україну

Image


(1)  Česká, estónska, litovská, lotyšská, maďarská, maltská, poľská, slovenská a slovinská verzia dohody sa uverejní v osobitnom vydaní úradného vestníka neskôr.


16.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/21


ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE

z 24. januára 2006

o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (DPS) o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS

(2006/538/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 44 ods. 2, poslednú vetu článku 47 ods. 2, článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, články 93, 94, 133 a 181a v spojení s druhou vetou jej článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom jej článku 300 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na druhý odsek jej článku 101,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení z roku 2003, a najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2003, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na súhlas Rady podľa článku 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

keďže:

(1)

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (DPS) o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS bol v mene Európskeho spoločenstva a členských štátov podpísaný 29. apríla 2004 v súlade s rozhodnutím Rady 2006/537/ES (2).

(2)

Protokol sa predbežne vykonáva odo dňa pristúpenia až do nadobudnutia jeho platnosti.

(3)

Protokol by sa mal schváliť,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (DPS) o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS sa týmto schvaľuje v mene Európskeho spoločenstva, Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a členských štátov.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu (3).

Článok 2

Predseda Rady odovzdá v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov oznámenie ustanovené v článku 4 protokolu. Predseda Komisie zároveň odovzdá takéto oznámenie v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

V Bruseli 24. januára 2006

Za Radu

predseda

K.-H. GRASSER

Za Komisiu

predseda

J. M. BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ C 174 E, 14.7.2005, s. 45.

(2)  Pozri stranu 15 tohto úradného vestníka.

(3)  Pozri stranu 16 tohto úradného vestníka.


16.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/22


ROZHODNUTIE RADY

z 22. mája 2006

o uzavretí Dohovoru v mene Európskeho spoločenstva o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou v roku 1949

(2006/539/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvou vetou prvého pododseku a ods. 3 druhým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlasné stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Prijímať opatrenia na ochranu a využívanie rybolovných zdrojov a uzavierať dohody s inými krajinami a medzinárodnými organizáciami je vo výhradnej pôsobnosti Spoločenstva.

(2)

Spoločenstvo je zmluvnou stranou dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, podľa ktorého sú všetci členovia medzinárodného spoločenstva povinní spolupracovať pri ochrane a využívaní biologických zdrojov mora.

(3)

Spoločenstvo 19. decembra 2003 podpísalo a ratifikovalo Dohodu o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní zásob druhov rýb, ktoré sa vyskytujú súčasne na viacerých miestach oceánov, a silne migrujúcich druhov rýb (2).

(4)

Medziamerická komisia pre tropické tuniaky (IATTC) bola založená dohovorom medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou, ktorý bol uzavretý v roku 1949. Počas 61. zasadnutia v júni 1998 IATTC prijala rezolúciu o dohode zmluvných strán, že vypracujú nový dohovor na posilnenie IATTC a na aktualizáciu jej štatútu tak, aby bol v súlade s ustanoveniami dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve.

(5)

Spoločenstvo bolo od začiatku prizvané, aby sa naplno zúčastnilo tohto procesu, kde aj skutočne zohralo aktívnu úlohu. Proces vyvrcholil pri prijatí Dohovoru na posilnenie Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky, ktorá bola ustanovená dohovorom z roku 1949 medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou (Antigujský dohovor), na 70. zasadnutí IATTC, ktoré sa uskutočnilo 24. až 27. júna 2003 v Antigue v Guatemale.

(6)

Antigujský dohovor bol 14. novembra 2003 otvorený na podpis vo Washingtone DC v Spojených štátoch amerických a zostal otvorený až do 31. decembra 2004 v súlade s jeho článkom XXVII.

(7)

Spoločenstvo podpísalo Antigujský dohovor 13. decembra 2004 v súlade s rozhodnutím Rady 2005/26/ES (3).

(8)

Rybári Spoločenstva pôsobia v oblasti Antigujského dohovoru. Je preto v záujme Spoločenstva, aby sa stalo členom IATTC. Spoločenstvo by preto malo schváliť Antigujský dohovor.

(9)

Antigujský dohovor má za cieľ udržovať posilnenú podobu IATTC. Je určený ako náhrada za dohovor z roku 1949 po tom, čo nadobudne platnosť pre všetky strany tohto dohovoru. V súlade s rozhodnutím Rady 1999/405/ES z 10. júna 1999, ktorým sa povoľuje Španielskemu kráľovstvu dočasne pristúpiť k dohovoru, ktorým sa ustanovuje Medziamerická komisia pre tropické tuniaky (IATTC) (4), po tom, čo Antigujský dohovor nadobudne platnosť, Španielsko vypovie dohovor z roku 1949,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Antigujský dohovor sa týmto schvaľuje v mene Európskeho spoločenstva.

Text dohovoru je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osoby splnomocnené na uloženie schvaľovacej listiny u vlády Spojených štátov amerických ako depozitára dohovoru v zmysle článku XXXVII dohovoru.

Článok 3

Ku dňu nadobudnutia platnosti Antigujského dohovoru Španielsko vypovie dohovor, ktorým sa ustanovuje Medziamerická komisia pre tropické tuniaky.

V Bruseli 22. mája 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Stanovisko z 27. apríla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 189, 3.7.1998, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 19.1.2005, s. 9.

(4)  Ú. v. ES L 155, 22.6.1999, s. 37.


DOHOVOR

o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom z roku 1949 medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou (Antigujský dohovor)

ZMLUVNÉ STRANY TOHTO DOHOVORU,

S VEDOMÍM, že v súlade s príslušnými ustanoveniami medzinárodných právnych predpisov, ako je uvedené v Dohovore OSN o morskom práve (UNCLOS) z roku 1982, sú všetky štáty povinné prijať opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na ochranu a využívanie živých morských zdrojov vrátane silne migrujúcich druhov rýb, a spolupracovať s ostatnými štátmi pri prijímaní týchto opatrení;

ODVOLÁVAJÚC SA na zvrchované práva pobrežných štátov na skúmanie a využívanie, ochranu a riadenie živých morských zdrojov v oblastiach patriacich pod národnú jurisdikciu podľa UNCLOS a právo všetkých štátov na zapojenie svojich štátnych príslušníkov do rybárskych aktivít na otvorených moriach v súlade s UNCLOS;

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC svoj záväzok voči Deklarácii z Ria de Janeiro o životnom prostredí a rozvoji a Agende 21, najmä kapitole 17, prijatým na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (1992) a voči deklarácii a plánu implementácie z Johannesburgu prijatým na svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji (2002);

ZDÔRAZŇUJÚC POTREBU implementovať zásady a normy Kódexu správania pre zodpovedný rybolov prijatého na Konferencii Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v roku 1995 vrátane Dohody o podpore dodržiavania medzinárodných opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania zásob rybárskymi plavidlami pôsobiacimi na otvorených moriach z roku 1993, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť kódexu, ako aj medzinárodné akčné plány, ktoré prijala FAO v rámci kódexu správania;

BERÚC NA VEDOMIE, že na 50. Valnom zhromaždení OSN bola na základe rezolúcie A/RES/50/24 prijatá Dohoda o implementácii ustanovení Dohovoru OSN o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní zásob druhov rýb, ktoré sa vyskytujú na viacerých miestach oceánov, a silne migrujúcich druhov rýb („dohoda OSN o zásobách rýb z roku 1995“);

BERÚC DO ÚVAHY, že lov silne migrujúcich druhov rýb je dôležitý ako zdroj potravy, zamestnanosti a ekonomických výhod pre obyvateľstvo krajín zmluvných strán a že prostredníctvom opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania sa tieto potreby musia riešiť a musí sa zohľadniť hospodársky a sociálny dosah týchto opatrení;

ZOHĽADŇUJÚC osobitné okolnosti a požiadavky rozvojových krajín regiónu, najmä pobrežných krajín, na dosiahnutie cieľa dohovoru;

UZNÁVAJÚC značné úsilie a vynikajúce výsledky Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky, ako aj dôležitosť jej pracovných aktivít v oblasti lovu tuniakov vo východnej časti Tichého oceánu;

SO ŽELANÍM čerpať z poznatkov získaných pri implementácii dohovoru z roku 1949;

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že multilaterálna spolupráca predstavuje najúčinnejší spôsob dosahovania cieľov v oblasti ochrany a trvalo udržateľného využívania živých morských zdrojov;

ZAVÄZUJÚC SA zabezpečiť dlhodobú ochranu a trvalo udržateľné využívanie zásob druhov rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

V PRESVEDČENÍ, že uvedené ciele a posilnenie Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky je možné najlepšie dosiahnuť aktualizáciou ustanovení Dohovoru medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou o ustanovení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky z roku 1949,

DOHODLI SA TAKTO:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok I

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto dohovoru znamená:

1.

„zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor“ zásoby tuniakov, tuniakom príbuzných druhov a ostatných druhov rýb, ktoré ulovili plavidlá loviace tuniaky a tuniakom príbuzné druhy v oblasti dohovoru;

2.

„rybolov“:

a)

skutočné alebo plánované hľadanie, výlov alebo využívanie zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

b)

zapojenie do akejkoľvek aktivity, pri ktorej je možné očakávať, že jej výsledkom bude lokalizácia, výlov a využívanie týchto zásob;

c)

umiestnenie, hľadanie alebo obnovenie akéhokoľvek zariadenia zoskupujúceho ryby alebo podobného zariadenia vrátane rádiomajákov;

d)

akákoľvek operácia na mori na podporu alebo prípravu akejkoľvek aktivity opísanej v písmenách a), b) a c) tohto odseku, okrem všetkých operácií v núdzových situáciách týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti členov posádky alebo bezpečnosti plavidla;

e)

používanie akéhokoľvek iného dopravného prostriedku v rámci leteckej alebo vodnej dopravy, v súvislosti s akoukoľvek aktivitou opísanou v tomto vymedzení, okrem núdzových situácií týkajúcich sa zdravia alebo bezpečnosti členov posádky alebo bezpečnosti plavidla;

3.

„plavidlo“ akékoľvek plavidlo používané alebo určené na používanie pri rybolove vrátane podporných plavidiel, prepravných plavidiel a akýchkoľvek iných plavidiel priamo zapojených do týchto rybárskych operácií;

4.

„vlajkový štát“, pokiaľ nie je ustanovené inak:

a)

štát, ktorého plavidlá sú oprávnené plávať pod jeho vlajkou,

alebo

b)

organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, v rámci ktorej sú plavidlá oprávnené plávať pod vlajkou členského štátu tejto organizácie regionálnej hospodárskej integrácie;

5.

„konsenzus“ prijatie rozhodnutia bez hlasovania a vznesenia akejkoľvek námietky;

6.

„zmluvné strany“ štáty a organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré súhlasili byť viazané týmto dohovorom a pre ktoré tento dohovor platí, v súlade s ustanoveniami článkov XXVII, XXIX a XXX tohto dohovoru;

7.

„členovia komisie“ zmluvné strany a všetky rybárske subjekty, ktoré v súlade s ustanoveniami článku XXVIII tohto dohovoru vyjadrili formálny záväzok riadiť sa podmienkami tohto dohovoru a dodržiavať všetky opatrenia týkajúce sa ochrany a využívania prijaté na základe uvedeného dohovoru;

8.

„organizácia regionálnej hospodárskej integrácie“ organizáciu regionálnej hospodárskej integrácie, na ktorú jej členské štáty preniesli právomoc nad záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, vrátane právomoci prijímať rozhodnutia záväzné pre jej členské štáty v súvislosti s týmito záležitosťami;

9.

„dohovor z roku 1949“ Dohovor medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou o ustanovení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky;

10.

„komisia“ Medziamerickú komisiu pre tropické tuniaky;

11.

„UNCLOS“ Dohovor OSN o morskom práve z 10. decembra 1982;

12.

„dohoda OSN o zásobách rýb z roku 1995“ Dohodu o implementácii ustanovení Dohovoru OSN o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní zásob druhov rýb, ktoré sa vyskytujú na viacerých miestach oceánov, a silne migrujúcich druhov rýb z roku 1995;

13.

„kódex správania“ Kódex správania pre zodpovedný rybolov prijatý na 28. zasadnutí Konferencie Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v októbri 1995;

14.

„AIDCP“ Dohodu o medzinárodnom programe na ochranu delfínov z 21. mája 1998.

Článok II

Cieľ

Cieľom tohto dohovoru je zabezpečiť dlhodobú ochranu a trvalo udržateľné využívanie zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, v súlade s príslušnými pravidlami medzinárodných právnych predpisov.

Článok III

Oblasť uplatňovania dohovoru

Oblasť uplatňovania dohovoru („oblasť dohovoru“) zahŕňa oblasť Tichého oceánu ohraničenú pobrežím Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a týmito líniami:

i)

rovnobežka 50° severnej zemepisnej šírky od pobrežia Severnej Ameriky po jej priesečník s poludníkom 150° západnej zemepisnej dĺžky;

ii)

poludník 150° západnej zemepisnej dĺžky po jeho priesečník s rovnobežkou 50° južnej zemepisnej šírky

a

iii)

rovnobežka 50° južnej zemepisnej šírky po jej priesečník s pobrežím Južnej Ameriky.

ČASŤ II

OCHRANA A VYUŽÍVANIE ZÁSOB RÝB, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE DOHOVOR

Článok IV

Uplatňovanie preventívneho prístupu

1.   Členovia komisie uplatňujú na ochranu, riadenie a trvalo udržateľné využívanie zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, priamo alebo prostredníctvom komisie preventívny prístup podľa príslušných ustanovení kódexu správania a/alebo dohody OSN o zásobách rýb z roku 1995.

2.   Členovia komisie musia byť obozretní predovšetkým v prípade, ak sú informácie neurčité, nespoľahlivé alebo neprimerané. Skutočnosť, že primerané vedecké informácie nie sú k dispozícii, nie je dôvodom na odloženie alebo neprijatie opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania.

3.   V prípade, že je stav cieľových zásob alebo necieľových alebo príbuzných, alebo závislých druhov znepokojujúci, členovia komisie podrobia tieto zásoby a druhy intenzívnejšiemu monitorovaniu, aby preskúmali ich stav a účinnosť opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania. Na základe dostupných nových vedeckých informácií tieto opatrenia pravidelne revidujú.

Článok V

Zlučiteľnosť opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania

1.   Žiadne ustanovenie tohto dohovoru sa nedotýka ani neoslabuje zvrchovanosť ani zvrchované práva pobrežných štátov v súvislosti so skúmaním a využívaním, ochranou a riadením živých morských zdrojov v oblastiach patriacich pod ich zvrchovanosť alebo národnú jurisdikciu podľa UNCLOS, ani právo všetkých štátov na zapojenie svojich štátnych príslušníkov do rybárskych aktivít na otvorených moriach v súlade s UNCLOS.

2.   Opatrenia týkajúce sa ochrany a využívania ustanovené v prípade otvorených morí a opatrenia prijaté pre oblasti spadajúce pod národnú jurisdikciu musia byť zlučiteľné, aby bolo možné zabezpečiť ochranu a využívanie zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor.

ČASŤ III

MEDZIAMERICKÁ KOMISIA PRE TROPICKÉ TUNIAKY

Článok VI

Komisia

1.   Členovia komisie sa dohodli na zachovaní, vrátane všetkých jej aktív a pasív, a posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom z roku 1949.

2.   Komisia sa skladá zo sekcií pozostávajúcich z jedného (1) až štyroch (4) komisárov vymenovaných všetkými členmi, ktorých môžu sprevádzať odborníci a poradcovia, ktorých prítomnosť môže daný člen považovať za prospešnú.

3.   Komisia má právnu subjektivitu a v rámci svojich vzťahov s ostatnými medzinárodnými organizáciami a so svojimi členmi má takú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony, aká môže byť potrebná na výkon jej úloh a dosiahnutie jej cieľa v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi. Imunity a výsady komisie a jej úradníkov sú predmetom dohody medzi komisiou a príslušným členom.

4.   Ústredie komisie zostáva v San Diegu, štát Kalifornia, Spojené štáty americké.

Článok VII

Úlohy komisie

1.   Komisia vykonáva tieto úlohy, pričom prioritu priznáva tuniakom a tuniakom príbuzným druhom:

a)

podporuje, uskutočňuje a koordinuje vedecký výskum týkajúci sa prebytku zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, a prípadne príbuzných alebo závislých druhov, ako aj ich biológie a biometrie v oblasti dohovoru a vplyvu prirodzených faktorov a činností človeka na populácie týchto zásob a druhov;

b)

prijíma normy zberu, overovania, včasnej výmeny a oznamovania údajov o love zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

c)

prijíma opatrenia, ktoré sa zakladajú na najlepších dostupných vedeckých dôkazoch, s cieľom zabezpečiť dlhodobú ochranu a trvalo udržateľné využívanie zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, a zachovať alebo obnoviť populácie ulovených druhov na úrovni prebytku, ktoré môžu prinášať maximálny trvalo udržateľný výnos, okrem iného aj stanovením celkového povoleného výlovu takýchto zásob rýb podľa rozhodnutia komisie a/alebo celkovej povolenej úrovne kapacít rybolovu a/alebo úrovne rybárskych aktivít pre oblasť dohovoru ako celku;

d)

stanovuje, či sa na základe najlepších dostupných vedeckých informácií špecifické zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, lovia v plnej alebo nadmernej miere a či by na základe uvedeného ohrozil nárast kapacít rybolovu a/alebo úrovne rybárskych aktivít ochranu týchto zásob;

e)

stanovuje rozsah, v súvislosti so zásobami uvedenými v písmene d) tohto odseku a na základe kritérií, ktoré komisia môže prijať alebo uplatňovať, do akého je možné vyjsť v ústrety novým členom komisie v ich rybárskych záujmoch, s prihliadnutím na príslušné medzinárodné normy a postupy;

f)

prijíma prípadné opatrenia a odporúčania týkajúce sa ochrany a využívania pre druhy, ktoré patria do toho istého ekosystému a na ktoré vplýva lov zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, alebo ktoré sú od týchto zásob závislé alebo sú im príbuzné, s cieľom zachovať alebo obnoviť populácie týchto druhov nad úroveň, na ktorej by ich reprodukcia mohla byť vážne ohrozená;

g)

prijíma vhodné opatrenia na zabránenie, zníženie a minimalizovanie odpadu, počtu rýb vrátených späť do mora, výlovu prostredníctvom strateného alebo vyradeného zariadenia, výlovu necieľových druhov (ryby a iné) a dosahu na príbuzné alebo závislé druhy, najmä ohrozené druhy;

h)

prijíma vhodné opatrenia s cieľom zabrániť nadmernému výlovu a nadmerným kapacitám rybolovu alebo ich eliminovať a zabezpečiť, aby úroveň rybárskych aktivít nepresahovala úroveň primeranú trvalo udržateľnému využívaniu zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

i)

vypracúva komplexný program zberu a monitorovania údajov, ktorý bude obsahovať prvky, ktoré komisia považuje za potrebné. Každý člen komisie môže v súlade s usmerneniami, ktoré prijala komisia, takisto realizovať svoj vlastný program;

j)

zabezpečuje, aby sa pri tvorbe opatrení, ktoré sa majú prijať na základe písmen a) až i) tohto odseku, náležite brala do úvahy potreba koordinácie a zlučiteľnosti s opatreniami prijatými na základe AIDCP;

k)

čo najviac podporuje vývoj a využívanie selektívnych, pre životné prostredie bezpečných a rentabilných rybárskych zariadení a techník a ostatných súvisiacich aktivít vrátane aktivít spojených okrem iného s transferom technológií a odborným vzdelávaním;

l)

vytvára prípadné kritériá a prijíma rozhodnutia o rozdeľovaní celkového povoleného výlovu alebo celkových povolených kapacít rybolovu, vrátane prepravnej kapacity, alebo úrovne rybárskych aktivít, s prihliadnutím na všetky príslušné faktory;

m)

uplatňuje preventívny prístup v súlade s ustanoveniami článku IV tohto dohovoru. V prípadoch, keď komisia prijme opatrenia na základe preventívneho prístupu, pričom nemá k dispozícii primerané vedecké informácie, ako sa stanovuje v článku IV ods. 2 tohto dohovoru, zaviaže sa čo najskôr získať vedecké informácie potrebné na zachovanie alebo úpravu týchto opatrení;

n)

podporuje uplatňovanie všetkých príslušných ustanovení kódexu správania a ostatných príslušných medzinárodných dokumentov, okrem iného aj medzinárodných akčných plánov, ktoré prijala FAO v rámci kódexu správania;

o)

vymenúva riaditeľa komisie;

p)

schvaľuje svoj pracovný program;

q)

schvaľuje svoj rozpočet v súlade s ustanoveniami článku XIV tohto dohovoru;

r)

schvaľuje účty pre uplynulé rozpočtové obdobie;

s)

prijíma alebo mení a dopĺňa svoje vlastné pravidlá a postupy, nariadenie o rozpočtových pravidlách a ostatné interné administratívne predpisy, ktoré môžu byť potrebné pri výkone jej úloh;

t)

preberá úlohy sekretariátu pre AIDCP s prihliadnutím na ustanovenia článku XIV ods. 3 tohto dohovoru;

u)

ustanovuje podriadené orgány, ktoré považuje za potrebné;

v)

prijíma akékoľvek iné opatrenia alebo odporúčania, pre ktoré boli podkladom príslušné informácie, vrátane najlepších dostupných vedeckých informácií, ktoré môžu byť potrebné na dosiahnutie cieľa tohto dohovoru, vrátane nediskriminačných a transparentných opatrení v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi, na zabránenie aktivitám, ktoré znižujú efektivitu opatrení na ochranu a využívanie prijatých komisiou, na boj proti nim a ich elimináciu.

2.   Komisia zamestnáva pracovníkov kvalifikovaných v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti tohto dohovoru, vrátane administratívnej, vedeckej a technickej oblasti, pod dohľadom riaditeľa a zabezpečuje, aby sa tento personál skladal z pracovníkov potrebných na účinné a efektívne vykonávanie tohto dohovoru. Komisia by mala vyberať čo najkvalifikovanejších pracovníkov a v primeranej miere by mala brať do úvahy význam náboru pracovníkov na rovnocennom základe s cieľom podporovať čo najširšie zastúpenie a účasť členov komisie.

3.   Pri vypracúvaní usmernenia pre pracovný program o vedeckých otázkach, ktoré majú riešiť vedeckí pracovníci, komisia zvažuje okrem iného poradenstvo, odporúčania a správy Vedeckého poradného výboru ustanoveného na základe článku XI tohto dohovoru.

Článok VIII

Zasadnutia komisie

1.   Riadne zasadnutia komisie sa konajú minimálne raz ročne, pričom miesto a dátum určuje komisia.

2.   V prípade potreby sa môžu konať aj mimoriadne zasadnutia komisie. Tieto zasadnutia sa zvolávajú na žiadosť minimálne dvoch členov komisie za predpokladu, že väčšina členov túto žiadosť podporí.

3.   Zasadnutia komisie sa konajú len v prípade existencie kvóra. Kvórum existuje, keď sú prítomné dve tretiny členov komisie. Toto pravidlo platí aj v prípade zasadnutí podriadených orgánov ustanovených na základe tohto dohovoru.

4.   Zasadnutia sa konajú v anglickom a španielskom jazyku a v týchto jazykoch sa vypracúvajú aj dokumenty komisie.

5.   Predsedu a podpredsedu volia členovia z rozdielnych zmluvných strán dohovoru, ak nie je rozhodnuté inak. Obaja úradníci sú volení na obdobie jedného (1) roka a vo funkcii zostávajú až do zvolenia svojich nástupcov.

Článok IX

Rozhodovanie

1.   Pokiaľ nie je ustanovené inak, komisia prijíma všetky rozhodnutia na zasadnutiach zvolaných podľa článku VIII tohto dohovoru na základe konsenzu členov komisie prítomných na danom zasadnutí.

2.   Rozhodnutia o prijatí zmien a doplnení tohto dohovoru a jeho príloh, ako aj o výzvach na pristúpenie k dohovoru podľa článku XXX písm. c) tohto dohovoru sa prijímajú na základe konsenzu všetkých zmluvných strán. V takýchto prípadoch predseda zasadnutia zabezpečí, aby každý člen komisie mal príležitosť vyjadriť svoj názor o navrhovaných rozhodnutiach, ktoré zmluvné strany zohľadňujú pri prijímaní konečného rozhodnutia.

3.   Konsenzus všetkých členov komisie sa vyžaduje pri prijímaní rozhodnutí o:

a)

prijatí a zmene a doplnení rozpočtu komisie a rozhodnutí, ktorými sa stanovuje forma a výška príspevku členov;

b)

záležitostiach uvedených v článku VII ods. 1 písm. l) tohto dohovoru.

4.   S prihliadnutím na rozhodnutia uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku, ak sa zmluvná strana alebo prípadne člen komisie nezúčastní na danom zasadnutí a nezašle oznámenie v súlade s odsekom 6 tohto článku, oznámi riaditeľ tejto zmluvnej strane alebo členovi rozhodnutie prijaté na tomto zasadnutí. Ak do tridsiatich (30) dní od prijatia tohto oznámenia nedostane riaditeľ od tejto zmluvnej strany alebo člena odpoveď, bude sa vychádzať z toho, že sa táto strana alebo člen pripája ku konsenzu o danom rozhodnutí. Ak v rámci tejto 30-dňovej lehoty zmluvná strana alebo člen písomne odpovie, že sa nemôže pripojiť ku konsenzu o danom rozhodnutí, rozhodnutie nenadobudne účinnosť a komisia sa bude snažiť dosiahnuť konsenzus pri najbližšej príležitosti.

5.   Keď zmluvná strana alebo člen komisie, ktorý sa nezúčastnil na zasadnutí, riaditeľovi v súlade s odsekom 4 tohto článku oznámi, že sa nemôže pripojiť ku konsenzu o rozhodnutí prijatom na tomto zasadnutí, tento člen nebude môcť oponovať konsenzu v tej istej záležitosti, ak sa nezúčastní na ďalšom zasadnutí komisie, na ktorom bude táto záležitosť na programe rokovania.

6.   Ak sa člen komisie nemôže zúčastniť na zasadnutí komisie z dôvodu mimoriadnych a nepredvídateľných okolností, ktoré nemôže ovplyvniť:

a)

písomne oznámi túto skutočnosť riaditeľovi, pokiaľ možno pred začiatkom zasadnutia alebo inak pri najbližšej možnej príležitosti. Takéto oznámenie je účinné, akonáhle riaditeľ príslušnému členovi potvrdí jeho prijatie,

a

b)

následne a čo najskôr oznámi riaditeľ členovi všetky rozhodnutia prijaté na tomto zasadnutí v súlade s odsekom 1 tohto článku;

c)

môže do tridsiatich (30) dní od oznámenia uvedeného v písmene b) tohto odseku písomne riaditeľovi oznámiť, že sa nemôže pripojiť ku konsenzu o jednom alebo viacerých z týchto rozhodnutí. V takýchto prípadoch nenadobudnú príslušné rozhodnutia účinnosť a komisia sa bude snažiť dosiahnuť konsenzus pri najbližšej príležitosti.

7.   Rozhodnutia prijaté komisiou podľa tohto dohovoru sú záväzné pre všetkých členov štyridsaťpäť (45) dní po ich oznámení, pokiaľ nie je v tomto dohovore ustanovené inak alebo nie je inak dohodnuté v čase prijímania rozhodnutia.

Článok X

Výbor pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou

1.   Komisia ustanoví Výbor pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou, ktorý sa skladá zo zástupcov vymenovaných na tieto účely všetkými členmi komisie, ktorých môžu sprevádzať odborníci a poradcovia, ktorých prítomnosť môže daný člen považovať za prospešnú.

2.   Úlohy výboru sú ustanovené v prílohe 3 k tomuto dohovoru.

3.   Pri výkone svojich úloh môže výbor so súhlasom komisie konzultovať v prípade potreby akúkoľvek rybársku, technickú alebo vedeckú organizáciu s pôsobnosťou v oblastiach, ktorých sa týka táto konzultácia, a môže žiadať odborné poradenstvo, ktoré môže byť v danom prípade nevyhnutné.

4.   Výbor sa usiluje o prijatie svojich správ a odporúčaní formou konsenzu. Ak vo svojom úsilí dosiahnuť konsenzus neuspeje, uvedie sa táto skutočnosť spolu s názormi väčšiny aj menšiny v správach. Na žiadosť ktoréhokoľvek člena výboru sa uvedú aj názory tohto člena na všetky alebo niektoré časti správ.

5.   Výbor zasadá minimálne raz ročne, prednostne pri príležitosti riadneho zasadnutia komisie.

6.   Výbor môže na žiadosť minimálne dvoch (2) členov komisie zvolať ďalšie zasadnutia za predpokladu, že väčšina členov túto žiadosť podporí.

7.   Výbor vykonáva svoje úlohy v súlade s rokovacím poriadkom, usmerneniami a smernicami, ktoré môže komisia prijať.

8.   Na podporu práce výboru pracovníci komisie:

a)

zhromažďujú informácie potrebné pre prácu výboru a vytvárajú databázy v súlade s postupmi ustanovenými komisiou;

b)

vypracúvajú štatistické analýzy, ktoré výbor považuje za potrebné pri výkone svojich úloh;

c)

pripravujú správy výboru;

d)

podávajú členom výboru všetky príslušné informácie, predovšetkým informácie stanovené v písm. a) ods. 8 tohto článku.

Článok XI

Vedecký poradný výbor

1.   Komisia ustanoví Vedecký poradný výbor, ktorý sa skladá zo zástupcov vymenovaných všetkými členmi komisie, ktorí majú primeranú kvalifikáciu alebo príslušné skúsenosti v oblasti pôsobnosti výboru a ktorých môžu sprevádzať odborníci a poradcovia, ktorých prítomnosť môže daný člen považovať za prospešnú.

2.   Komisia môže vyzvať na účasť na práci výboru organizácie alebo osoby s uznávanými odbornými skúsenosťami v otázkach súvisiacich s prácou komisie.

3.   Úlohy výboru sú ustanovené v prílohe 4 k tomuto dohovoru.

4.   Výbor zasadá minimálne raz ročne, prednostne pred zasadnutím komisie.

5.   Výbor môže na žiadosť minimálne dvoch (2) členov komisie zvolať ďalšie zasadnutia za predpokladu, že väčšina členov túto žiadosť podporí.

6.   Riaditeľ pôsobí ako predseda výboru alebo môže výkon tejto úlohy so súhlasom komisie delegovať.

7.   Výbor sa usiluje o prijatie svojich správ a odporúčaní formou konsenzu. Ak vo svojom úsilí dosiahnuť konsenzus neuspeje, uvedie sa táto skutočnosť spolu so stanoviskami väčšiny aj menšiny v správach. Na žiadosť ktoréhokoľvek člena výboru sa uvedú aj názory tohto člena na všetky alebo niektoré časti správ.

Článok XII

Administratíva

1.   Komisia v súlade s prijatým rokovacím poriadkom a s prihliadnutím na všetky kritériá v ňom ustanovené vymenuje riaditeľa s dlhoročnou a všeobecne uznávanou kompetenciou v oblasti pôsobnosti tohto dohovoru, najmä pokiaľ ide o vedecké, technické a administratívne aspekty, ktorý sa zodpovedá komisii a ktorého môže komisia na základe svojho zváženia zosadiť. Funkčné obdobie riaditeľa je štvorročné (4), pričom riaditeľ môže byť na základe rozhodnutia komisie opätovne vymenovaný aj viackrát.

2.   Úlohy riaditeľa sú:

a)

pripravovať plány a programy výskumu pre komisiu;

b)

pripravovať odhady rozpočtu pre komisiu;

c)

povoliť vyplácanie finančných prostriedkov na implementáciu schváleného pracovného programu a rozpočtu komisiou a účtovanie takto použitých finančných prostriedkov;

d)

vymenúvať, prepúšťať a riadiť administratívnych, vedeckých, technických a iných pracovníkov potrebných pri výkone úloh komisie v súlade s rokovacím poriadkom prijatým komisiou;

e)

ak je to vhodné pre účinné fungovanie komisie, vymenovať koordinátora vedeckého výskumu v súlade s písm. d) ods. 2 tohto článku, na ktorého pracovnú činnosť dohliada riaditeľ, ktorý koordinátora vedeckého výskumu poverí úlohami a povinnosťami, ktoré považuje za vhodné;

f)

dojednávať prípadnú spoluprácu s inými organizáciami alebo jednotlivcami, ak je to potrebné pre výkon úloh komisie;

g)

koordinovať prácu komisie s prácou organizácií a jednotlivcov, s ktorými dojednal spoluprácu;

h)

vypracúvať administratívne, vedecké a iné správy pre komisiu;

i)

pripravovať návrhy programu rokovania na zasadnutia komisie a jej podriadených orgánov a zvolávať tieto zasadnutia v spolupráci s členmi komisie a s prihliadnutím na ich návrhy, ako aj zabezpečovať administratívnu a technickú podporu pre tieto zasadnutia;

j)

zabezpečiť uverejňovanie a šírenie opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania, ktoré prijala komisia a ktoré sú platné, a pokiaľ je to možné aj uchovávanie a šírenie záznamov iných uplatniteľných opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania, ktoré prijali členovia komisie a ktoré sú platné v oblasti dohovoru;

k)

zabezpečiť uchovávanie záznamu o plavidlách loviacich v oblasti dohovoru, pre ktorý ako podklad slúžia okrem iného informácie poskytnuté komisii podľa prílohy 1 k tomuto dohovoru, ako aj pravidelné poskytovanie informácií obsiahnutých v tomto zázname všetkým členom komisie a na vyžiadanie aj ktorémukoľvek členovi individuálne;

l)

pôsobiť ako právny zástupca komisie;

m)

vykonávať iné úlohy, ktoré sú potrebné na zabezpečenie účinnej a efektívnej pracovnej činnosti komisie, a takisto úlohy, ktorými ho komisia môže poveriť.

3.   Pri plnení svojich úloh nekonajú riaditeľ ani pracovníci komisie takým spôsobom, ktorý by mohol byť nezlučiteľný s ich postavením alebo s cieľom a ustanoveniami tohto dohovoru, ani nemajú žiadne finančné záujmy na aktivitách, ako je napr. vyšetrovanie a výskum, skúmanie, využívanie, spracovanie a uvádzanie zásob rýb na trh, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor. V čase, keď sú zamestnaní komisiou a aj potom takisto uchovávajú všetky dôverné informácie, ktoré získali alebo ku ktorým mali prístup počas ich zamestnania, ako dôverné.

Článok XIII

Vedeckí pracovníci

Vedeckí pracovníci vykonávajú svoju pracovnú činnosť pod dohľadom riaditeľa a koordinátora vedeckého výskumu, ak bol vymenovaný v súlade s článkom XII ods. 2 písm. d) a e) tohto dohovoru, a plnia tieto úlohy, pričom prioritu priznávajú tuniakom a tuniakom príbuzným druhom:

a)

riadia projekty vedeckého výskumu a ostatné výskumné aktivity schválené komisiou v súlade s pracovnými plánmi prijatými na tieto účely;

b)

poskytujú komisii prostredníctvom riaditeľa vedecké poradenstvo a odporúčania na podporu pri formulovaní opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania a iných príslušných záležitostí, po porade s Vedeckým poradným výborom, okrem prípadov, v ktorých by mal riaditeľ z časových dôvodov obmedzené možnosti poskytnúť komisii takéto poradenstvo alebo odporúčania včas;

c)

poskytujú Vedeckému poradnému výboru informácie potrebné na výkon úloh bližšie určených v prílohe 4 k tomuto dohovoru;

d)

poskytujú komisii prostredníctvom riaditeľa odporúčania pre vedecký výskum na podporu pri úlohách komisie v súlade s článkom VII ods. 1 písm. a) tohto dohovoru;

e)

zhromažďujú a analyzujú informácie týkajúce sa súčasných a minulých podmienok a trendov populácií zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

f)

poskytujú komisii prostredníctvom riaditeľa navrhované normy zberu, overovania, včasnej výmeny a oznamovania údajov o love zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

g)

zhromažďujú štatistické údaje a všetky druhy správ o úlovkoch zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, a aktivitách plavidiel v oblasti dohovoru, ako aj všetky iné príslušné informácie o love takýchto zásob vrátane prípadných sociálnych a hospodárskych aspektov;

h)

študujú a hodnotia informácie o metódach a postupoch na uchovanie a zvýšenie zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

i)

uverejňujú alebo inak šíria správy o svojich zisteniach a ostatné správy, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, ako aj vedecké, štatistické a iné údaje o love zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, pričom sa zabezpečí dôvernosť v zhode s ustanoveniami článku XXII tohto dohovoru;

j)

vykonávajú iné úlohy a povinnosti, ktorými môžu byť poverení.

Článok XIV

Rozpočet

1.   Komisia každý rok prijíma svoj rozpočet na nasledujúci rok v súlade s článkom IX ods. 3 tohto dohovoru. Pri určovaní veľkosti rozpočtu berie komisia náležite do úvahy zásadu rentability.

2.   Riaditeľ predkladá komisii na zváženie podrobný návrh ročného rozpočtu, v ktorom sa definujú vyplatené čiastky z príspevkov uvedených v článku XV ods. 1 a ods. 3 tohto dohovoru.

3.   Komisia vedie samostatné účty pre aktivity vykonávané na základe tohto dohovoru a AIDCP. V rozpočte komisie sa špecifikujú služby, ktoré sa majú poskytovať pre AIDCP, a zodpovedajúce odhadované náklady. Pred rokom, v ktorom sa majú služby poskytovať, predkladá riaditeľ zasadnutiu zmluvných strán AIDCP na schválenie odhady týchto služieb a nákladov s nimi súvisiacich zodpovedajúce úlohám, ktoré sa majú vykonávať podľa uvedenej dohody.

4.   Účty komisie sú predmetom nezávislého ročného finančného auditu.

Článok XV

Príspevky

1.   Výška príspevku každého člena komisie do rozpočtu sa stanovuje v súlade so schémou, ktorú komisia prijme, prípadne zmení a doplní, v súlade s článkom IX ods. 3 tohto dohovoru. Schéma, ktorú komisia prijme, musí byť transparentná a rovnocenná pre všetkých členov a uvedie sa v nariadení o rozpočtových pravidlách komisie.

2.   Príspevky schválené podľa ustanovení odseku 1 tohto článku uľahčujú pracovnú činnosť komisie a v zodpovedajúcej lehote pokrývajú ročný rozpočet prijatý v súlade s článkom XIV ods. 1 tohto dohovoru.

3.   Komisia zriadi fond, v ktorom sa budú sústreďovať dobrovoľné príspevky na výskum a ochranu zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, a prípadne aj príbuzných alebo závislých druhov, ako aj na ochranu morského prostredia.

4.   Napriek ustanoveniam článku IX tohto dohovoru, pokiaľ komisia nerozhodne inak, nemá člen komisie, ak mešká s vyplatením svojho príspevku čiastkou rovnakou alebo vyššou ako celkové príspevky, ktoré mal splatiť v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch, právo zúčastňovať sa na rozhodovaní v komisii, pokiaľ si nesplní povinnosti podľa tohto článku.

5.   Každý člen komisie si sám hradí svoje výdavky, ktoré mu vznikajú v súvislosti s účasťou na zasadnutiach komisie a jej podriadených orgánov.

Článok XVI

Transparentnosť

1.   Komisia vo svojom rozhodovacom procese a ostatných aktivitách podporuje transparentnosť pri implementácii tohto dohovoru okrem iného prostredníctvom:

a)

šírenia príslušných informácií, ktoré nemajú dôverný charakter, verejnosti

a

b)

prípadne aj uľahčovania konzultácií s mimovládnymi organizáciami, zástupcami rybného hospodárstva, najmä rybárskej flotily, a ostatnými zainteresovanými orgánmi a jednotlivcami, ako aj prostredníctvom uľahčovania ich účinnej účasti.

2.   Zástupcovia nezmluvných strán, príslušných medzivládnych organizácií a mimovládnych organizácií vrátane environmentálnych organizácií s uznávanými skúsenosťami v oblastiach, ktoré spadajú do právomoci komisie, ako aj odvetvia na produkciu tuniakov ktoréhokoľvek člena komisie, ktorý pôsobí v oblasti dohovoru, najmä rybárskej flotily na lov tuniakov, majú možnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie a jej podriadených orgánov ako pozorovatelia alebo prípadne v inej funkcii, v súlade so zásadami a kritériami ustanovenými v prílohe 2 k tomuto dohovoru, ako aj inými zásadami a kritériami, ktoré môže komisia prijať. Títo účastníci majú včasný prístup k príslušným informáciám, s výhradou rokovacieho poriadku a pravidiel dôvernosti prístupu k týmto informáciám, ktoré môže komisia prijať.

ČASŤ IV

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV KOMISIE

Článok XVII

Práva štátov

Žiadne ustanovenie tohto dohovoru sa nemôže vykladať spôsobom, ktorým by boli dotknuté alebo by sa ním narúšali zvrchovanosť, zvrchované práva alebo jurisdikcia vykonávané ktorýmkoľvek štátom v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi, ako aj jeho pozícia či názory v otázkach morského práva.

Článok XVIII

Implementácia, dodržiavanie a presadzovanie predpisov vykonávané zmluvnými stranami

1.   Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie implementácie tohto dohovoru a akýchkoľvek opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých na základe tohto dohovoru, ako aj na zabezpečenie súladu s nimi, vrátane prijatia potrebných zákonov a iných právnych predpisov.

2.   S výhradou ustanovení článku XXII tohto dohovoru a v súlade s rokovacím poriadkom, ktorý vypracuje a prijme komisia, poskytuje každá zmluvná strana komisii všetky informácie, ktoré môžu byť nevyhnutné pre plnenie cieľov tohto dohovoru, vrátane štatistických a biologických informácií a informácií o jej rybárskych aktivitách v oblasti dohovoru, a prípadne aj informácie o akciách podniknutých na implementáciu opatrení prijatých v súlade s týmto dohovorom, kedykoľvek o ne komisia požiada.

3.   Každá zmluvná strana bezodkladne informuje prostredníctvom riaditeľa Výbor pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou zriadený na základe ustanovení článku X tohto dohovoru o:

a)

právnych a správnych ustanoveniach vrátane ustanovení o priestupkoch a sankciách, ktoré sú uplatniteľné v súvislosti s dodržiavaním opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých komisiou;

b)

akciách podniknutých na zabezpečenie súladu s opatreniami týkajúcimi sa ochrany a využívania prijatými komisiou, vrátane prípadnej analýzy jednotlivých prípadov a konečného prijatého rozhodnutia.

4.   Každá zmluvná strana:

a)

povolí využívanie a s výhradou akýchkoľvek uplatniteľných pravidiel dôvernosti aj šírenie príslušných informácií, ktoré zaznamenali pozorovatelia komisie alebo národného programu na palube;

b)

zabezpečí, aby vlastníci a/alebo kapitáni plavidiel umožnili komisii v súlade s rokovacím poriadkom prijatým komisiou na tieto účely zhromažďovať a analyzovať informácie potrebné na vykonávania úloh Výboru pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou;

c)

predkladá každých šesť mesiacov komisii správu o aktivitách jej plavidiel loviacich tuniaky a všetky ostatné informácie potrebné pre prácu Výboru pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou.

5.   Každá zmluvná strana prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby plavidlá, ktoré pôsobia vo vodách pod jej národnou jurisdikciou, dodržiavali tento dohovor a opatrenia prijaté na základe tohto dohovoru.

6.   Každá zmluvná strana, ktorá má dôvod veriť, že plavidlo plávajúce pod vlajkou iného štátu vykonáva alebo vykonávalo aktivity, ktoré znižujú efektivitu opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých pre oblasť dohovoru, upozorní na túto skutočnosť príslušný vlajkový štát a môže na ňu prípadne upozorniť aj komisiu. Príslušná zmluvná strana predloží vlajkovému štátu kompletný dôkazový materiál a komisii môže poskytnúť zhrnutie týchto dôkazov. Komisia nepodáva tieto informácie ďalej, kým nemá vlajkový štát príležitosť na to, aby v primeranej lehote zaujal k predloženým obvineniam a dôkazom stanovisko, prípadne podal námietky.

7.   Každá zmluvná strana uskutoční na žiadosť komisie alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej strany po získaní príslušných informácií o tom, že určité plavidlo pod jej jurisdikciou vykonáva alebo vykonávalo aktivity, ktoré narúšajú opatrenia prijaté na základe tohto dohovoru, dôkladné vyšetrovanie, pričom v prípade potreby postupuje v súlade s vlastnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a čo najskôr informuje komisiu a prípadne aj druhú zmluvnú stranu o výsledkoch svojho vyšetrovania a podniknutých akciách.

8.   Každá zmluvná strana uplatňuje v súlade s vlastnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a spôsobom zodpovedajúcim medzinárodným právnym predpisom dostatočne prísne sankcie, aby zaručila efektívne dodržiavanie ustanovení tohto dohovoru a opatrení prijatých na základe tohto dohovoru a aby zodpovedným odoprela akékoľvek výhody z ich nezákonných aktivít, prípadne zamietla, pozastavila platnosť alebo odňala povolenie loviť ryby.

9.   Zmluvné strany, ktorých pobrežie hraničí s oblasťou dohovoru alebo ktorých plavidlá lovia zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, alebo na ktorých území sa úlovok vykladá a spracúva, spolupracujú s cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto dohovoru a uplatňovanie opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých komisiou, v prípade potreby aj formou prijímania opatrení a programov spolupráce.

10.   Ak komisia zistí, že plavidlá loviace ryby v oblasti dohovoru vykonávajú alebo vykonávali aktivity, ktoré znižujú efektivitu opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých komisiou alebo ich iným spôsobom narúšajú, môžu zmluvné strany na základe odporúčaní prijatých komisiou a v súlade s týmto dohovorom a medzinárodnými právnymi predpismi podniknúť akciu s cieľom zabrániť týmto plavidlám vo vykonávaní takýchto aktivít, pokým vlajkový štát nepodnikne vhodnú akciu s cieľom zabezpečiť, aby dané plavidlá nepokračovali v týchto aktivitách.

Článok XIX

Implementácia, dodržiavanie a presadzovanie predpisov vykonávané rybárskymi subjektmi

Článok XVIII tohto dohovoru sa vzťahuje mutatis mutandis na rybárske subjekty, ktoré sú členmi komisie.

Článok XX

Povinnosti vlajkových štátov

1.   Každá zmluvná strana prijme v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie toho, aby plavidlá plávajúce pod jej vlajkou dodržiavali ustanovenia tohto dohovoru a opatrenia týkajúce sa ochrany a využívania prijaté na základe tohto dohovoru a aby tieto plavidlá nevykonávali žiadne aktivity, ktoré znižujú efektivitu týchto opatrení.

2.   Žiadna zmluvná strana nepovolí, aby sa plavidlo oprávnené plávať pod jej vlajkou používalo pri love zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, pokiaľ ju na to neoprávnil(-i) príslušný(-é) orgán(-y) danej zmluvnej strany. Zmluvná strana povolí používanie plavidiel plávajúcich pod jej vlajkou pri love rýb v oblasti dohovoru len v prípade, ak je schopná plniť si efektívne v súvislosti s týmito plavidlami svoje povinnosti v rámci tohto dohovoru.

3.   Okrem povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku prijme každá zmluvná strana opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie toho, aby plavidlá plávajúce pod jej vlajkou nelovili ryby v oblastiach, ktoré spadajú pod zvrchovanosť alebo národnú jurisdikciu ktoréhokoľvek iného štátu v oblasti dohovoru, bez príslušnej licencie, povolenia alebo oprávnenia vydaného príslušnými orgánmi tohto štátu.

Článok XXI

Povinnosti rybárskych subjektov

Článok XX tohto dohovoru sa vzťahuje mutatis mutandis na rybárske subjekty, ktoré sú členmi komisie.

ČASŤ V

DÔVERNOSŤ

Článok XXII

Dôvernosť

1.   Komisia vypracuje pravidlá dôvernosti pre všetky orgány a jednotlivcov, ktorí majú prístup k informáciám na základe tohto dohovoru.

2.   Napriek všetkým pravidlám dôvernosti, ktoré sa môžu prijať v súlade s odsekom 1 tohto článku, môže ktorákoľvek osoba s prístupom k takýmto dôverným informáciám zverejniť tieto informácie v súvislosti so súdnym alebo správnym konaním, ak o to požiada príslušný zainteresovaný orgán.

ČASŤ VI

SPOLUPRÁCA

Článok XXIII

Spolupráca a pomoc

1.   Komisia sa usiluje prijať opatrenia týkajúce sa technickej pomoci, transferu technológií, odborného vzdelávania a ostatných foriem spolupráce, pomáhať rozvojovým krajinám, ktoré sú členmi komisie, pri plnení ich povinností v rámci tohto dohovoru, ako aj zvýšiť ich schopnosť rozvíjať rybné hospodárstvo pod svojou národnou jurisdikciou a trvalo sa zúčastňovať na rybolove na otvorených moriach.

2.   Členovia komisie uľahčujú a podporujú túto spoluprácu, predovšetkým finančnú a technickú, ako aj transfer technológií, čo môže byť potrebné na efektívnu implementáciu odseku 1 tohto článku.

Článok XXIV

Spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami

1.   Komisia spolupracuje so subregionálnymi, s regionálnymi aj celosvetovými rybárskymi organizáciami a inštitúciami a po dohode s týmito organizáciami a inštitúciami zriaďuje v prípade potreby príslušné orgány, ako sú napr. poradné výbory, na účely podpory pri dosahovaní cieľa tohto dohovoru, získania najlepších dostupných vedeckých informácií a zabránenia duplicite ich pracovných činností.

2.   Komisia prijme po dohode s príslušnými organizáciami alebo inštitúciami pravidlá pracovnej činnosti orgánov zriadených v súlade s odsekom 1 tohto článku.

3.   Keď sa oblasť dohovoru prekrýva s regulačnou oblasťou inej rybárskej organizácie, komisia spolupracuje s touto organizáciou, aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľa tohto dohovoru. Prostredníctvom konzultácií alebo iných dojednaní sa preto komisia usiluje dohodnúť sa s druhou organizáciou na prijatí príslušných opatrení, ako sú napr. opatrenia na zabezpečenie harmonizácie a zlučiteľnosti opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých komisiou a touto organizáciou alebo ktorými sa ustanovuje, aby komisia alebo prípadne daná organizácia zabránili v príslušnej oblasti prijímaniu opatrení v súvislosti s druhmi, ktoré reguluje druhá strana.

4.   Ustanovenia odseku 3 tohto článku sa v prípade potreby vzťahujú na zásoby rýb, ktoré migrujú cez oblasti spadajúce do právomoci komisie a inej organizácie alebo organizácií či inštitúcií.

ČASŤ VII

RIEŠENIE SPOROV

Článok XXV

Riešenie sporov

1.   Členovia komisie spolupracujú v snahe predísť sporom. Každý člen môže vo veci výkladu alebo uplatňovania ustanovení tohto dohovoru konzultovať s jedným alebo viacerými členmi akýkoľvek spor, aby čo najrýchlejšie dosiahli uspokojivé riešenie pre všetkých.

2.   Ak sa v primeranej lehote spor v rámci takejto konzultácie nevyrieši, príslušní členovia sa medzi sebou čo najskôr poradia v snahe vyriešiť daný spor pokojne v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi.

3.   V prípadoch, keď dvaja alebo viacerí členovia komisie stanovia, že ich spor je technickej povahy a že ho nie sú schopní vyriešiť medzi sebou, môžu daný spor po vzájomnej dohode postúpiť nezáväznej skupine odborníkov zriadenej ad hoc v rámci komisie v súlade s postupmi, ktoré na tieto účely prijala komisia. Táto skupina potom rokuje s príslušnými členmi a usiluje sa spor urýchlene vyriešiť bez toho, aby sa musel uplatniť záväzný postup riešenia sporov.

ČASŤ VIII

NEČLENOVIA

Článok XXVI

Nečlenovia

1.   Komisia a jej členovia odporúčajú všetkým štátom a organizáciám regionálnej hospodárskej integrácie uvedeným v článku XXVII tohto dohovoru a prípadne aj rybárskym subjektom uvedeným v článku XXVIII tohto dohovoru, ktoré nie sú členmi komisie, aby sa stali členmi alebo aby prijali zákony a iné právne predpisy, ktoré sú v súlade s týmto dohovorom.

2.   Členovia komisie si priamo alebo prostredníctvom komisie vymieňajú medzi sebou informácie o aktivitách plavidiel nečlenov, ktoré narúšajú efektivitu tohto dohovoru.

3.   Komisia a jej členovia spolupracujú v súlade s týmto dohovorom a medzinárodnými právnymi predpismi, aby spoločne plavidlám nečlenov zabránili vykonávať aktivity, ktoré narúšajú efektivitu tohto dohovoru. Členovia preto okrem iného upozorňujú nečlenov na takéto aktivity ich plavidiel.

ČASŤ IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XXVII

Podpis

1.   Tento dohovor je otvorený na podpis vo Washingtone pre:

a)

zmluvné strany dohovoru z roku 1949;

b)

štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru z roku 1949, s pobrežím hraničiacim s oblasťou dohovoru,

a

c)

štáty a organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru z roku 1949 a ktorých plavidlá lovia alebo lovili zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, kedykoľvek v priebehu štyroch rokov pred prijatím tohto dohovoru a ktoré sa zúčastnili na dojednávaní tohto dohovoru,

a

d)

iné štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru z roku 1949 a ktorých plavidlá lovia alebo lovili zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, kedykoľvek v priebehu štyroch rokov pred prijatím tohto dohovoru, po porade so zmluvnými stranami dohovoru z roku 1949,

od 14. novembra 2003 do 31. decembra 2004.

2.   Pre organizácie regionálnej hospodárskej integrácie uvedené v odseku 1 tohto článku platí, že členský štát týchto organizácií môže podpísať tento dohovor len vtedy, ak zastupuje územie ležiace mimo územnej pôsobnosti zmluvy o založení danej organizácie, a za predpokladu, že sa účasť tohto členského štátu obmedzí len na zastupovanie záujmov tohto územia.

Článok XXVIII

Rybárske subjekty

1.   Každý rybársky subjekt, ktorého plavidlá lovia alebo lovili zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, kedykoľvek v priebehu štyroch rokov pred prijatím tohto dohovoru, môže vyjadriť svoj pevný záväzok riadiť sa podmienkami tohto dohovoru a dodržiavať všetky opatrenia týkajúce sa ochrany a využívania prijaté na základe uvedeného dohovoru tým, že:

a)

v priebehu obdobia uvedeného v článku XXVII ods. 1 tohto dohovoru podpíše dokument navrhnutý na tieto účely v súlade s rezolúciou, ktorú má prijať komisia na základe dohovoru z roku 1949,

a/alebo

b)

v priebehu uvedeného obdobia alebo po ňom predloží depozitárovi písomné oznámenie v súlade s rezolúciou, ktorú má prijať komisia na základe dohovoru z roku 1949. Depozitár bezodkladne predloží kópiu tohto oznámenia všetkým signatárom a zmluvným stranám.

2.   Záväzok vyjadrený podľa odseku 1 tohto článku je účinný odo dňa uvedeného v článku XXXI ods. 1 tohto dohovoru alebo dňom písomného oznámenia uvedeného v odseku 1 tohto článku, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

3.   Každý uvedený rybársky subjekt môže vyjadriť svoj pevný záväzok riadiť sa podmienkami tohto dohovoru, ktorý je možné zmeniť a doplniť na základe článku XXXIV alebo článku XXXV tohto dohovoru, tým, že depozitárovi predloží príslušné písomné oznámenie v súlade s rezolúciou uvedenou v odseku 1 tohto článku.

4.   Záväzok vyjadrený podľa odseku 3 tohto článku je účinný odo dňa uvedeného v článku XXXIV ods. 3 a článku XXXV ods. 4 tohto dohovoru alebo dňom písomného oznámenia uvedeného v odseku 3 tohto článku, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Článok XXIX

Ratifikácia, prijatie alebo schválenie

Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu zo strany signatárov v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

Článok XXX

Pristúpenie

Tento dohovor zostáva otvorený na pristúpenie pre všetky štáty alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie:

a)

ktoré spĺňajú požiadavky článku XXVII tohto dohovoru

alebo

b)

ktorých plavidlá lovia zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, po porade so zmluvnými stranami,

alebo

c)

ktoré sú iným spôsobom vyzvané na základe rozhodnutia zmluvných strán pristúpiť k dohovoru.

Článok XXXI

Nadobudnutie platnosti

1.   Tento dohovor nadobúda platnosť pätnásť (15) mesiacov po tom, ako sa u depozitára uloží siedma listina ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia zmluvných strán k dohovoru z roku 1949, ktoré boli zmluvnými stranami uvedeného dohovoru ku dňu otvorenia tohto dohovoru na podpis.

2.   Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru nadobudne tento dohovor vo vzťahu k všetkým štátom alebo organizáciám regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré spĺňajú požiadavky článku XXVII alebo článku XXX, platnosť pre uvedené štáty alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie tridsiatym (30.) dňom po uložení ich listín ratifikácie, prijatia, schválenia alebo prístupu.

3.   Pokiaľ ide o vzťahy medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru a dohovoru z roku 1949, má tento dohovor po nadobudnutí platnosti prednosť pred dohovorom z roku 1949.

4.   Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru zostávajú opatrenia týkajúce sa ochrany a využívania a ostatné dojednania prijaté komisiou na základe dohovoru z roku 1949 v účinnosti dovtedy, kým nestratia účinnosť, nie sú ukončené na základe rozhodnutia komisie alebo nie sú nahradené inými opatreniami alebo dojednaniami prijatými podľa tohto dohovoru.

5.   Ak po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru nevyjadrí zmluvná strana dohovoru z roku 1949 súhlas byť viazaná týmto dohovorom, považuje sa to za skutočnosť, že zostáva členom komisie dovtedy, kým sa nerozhodne zrušiť svoje členstvo v komisii, pričom to písomne oznámi depozitárovi pred nadobudnutím platnosti tohto dohovoru.

6.   Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru pre všetky zmluvné strany dohovoru z roku 1949 sa dohovor z roku 1949 považuje za ukončený v súlade s príslušnými pravidlami medzinárodných právnych predpisov uvedenými v článku 59 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.

Článok XXXII

Predbežné vykonávanie

1.   Štáty alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré spĺňajú požiadavky článku XXVII alebo článku XXX tohto dohovoru, môžu v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi vykonávať tento dohovor predbežne, pričom to písomne oznámia depozitárovi. Predbežné vykonávanie sa začne dňom nadobudnutia platnosti tohto dohovoru alebo dňom doručenia tohto oznámenia depozitárovi, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

2.   Predbežné vykonávanie tohto dohovoru zo strany štátov alebo organizácií regionálnej hospodárskej integrácie uvedených v odseku 1 tohto článku sa skončí po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru pre tieto štáty alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie alebo po tom, ako depozitárovi tieto štáty alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie oznámia svoj úmysel ukončiť predbežné vykonávanie tohto dohovoru.

Článok XXXIII

Výhrady

K tomuto dohovoru nie je možné vzniesť žiadne výhrady.

Článok XXXIV

Zmeny a doplnenia

1.   Každý člen komisie môže navrhnúť zmeny a doplnenia dohovoru tým, že predloží riaditeľovi znenie navrhovaných zmien a doplnení minimálne šesťdesiat (60) dní pred zasadnutím komisie. Riaditeľ bezodkladne predloží kópiu tohto znenia všetkým ostatným členom.

2.   Zmeny a doplnenia dohovoru sa prijímajú v súlade s článkom IX ods. 2 tohto dohovoru.

3.   Zmeny a doplnenia tohto dohovoru nadobúdajú účinnosť deväťdesiat (90) dní po tom, čo všetky strany dohovoru v čase schválenia zmien a doplnení uložili u depozitára svoje listiny ratifikácie, prijatia alebo schválenia týchto zmien a doplnení.

4.   Štáty alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré sa po nadobudnutí účinnosti zmien a doplnení tohto dohovoru alebo jeho príloh stanú zmluvnými stranami tohto dohovoru, sa považujú za zmluvné strany dohovoru v znení zmien a doplnení.

Článok XXXV

Prílohy

1.   Prílohy k tomuto dohovoru tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, a ak nie je výslovne ustanovené inak, odkaz na tento dohovor zahŕňa odkaz na jeho prílohy.

2.   Každý člen komisie môže navrhnúť zmeny a doplnenia prílohy k dohovoru tým, že predloží riaditeľovi znenie navrhovaných zmien a doplnení minimálne šesťdesiat (60) dní pred zasadnutím komisie. Riaditeľ bezodkladne predloží kópiu tohto znenia všetkým ostatným členom.

3.   Zmeny a doplnenia príloh sa prijímajú v súlade s článkom IX ods. 2 tohto dohovoru.

4.   Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zmeny a doplnenia prílohy nadobúdajú účinnosť pre všetkých členov komisie deväťdesiat (90) dní po ich prijatí podľa odseku 3 tohto článku.

Článok XXXVI

Odstúpenie

1.   Každá zmluvná strana môže odstúpiť kedykoľvek po dvanástich (12) mesiacoch odo dňa, keď pre ňu tento dohovor nadobudol platnosť, pričom depozitárovi podá písomné oznámenie o odstúpení. Depozitár o odstúpení informuje ostatné zmluvné strany do tridsiatich (30) dní doručenia tohto oznámenia. Odstúpenie nadobúda účinnosť šesť (6) mesiacov po doručení tohto oznámenia depozitárovi.

2.   Tento článok sa vzťahuje mutatis mutandis na všetky rybárske subjekty vzhľadom na ich záväzok podľa článku XXVIII tohto dohovoru.

Článok XXXVII

Depozitár

Pôvodné texty tohto dohovoru sa uložia u vlády Spojených štátov amerických, ktoré zašlú jeho overené kópie jeho signatárom a zmluvným stranám, ako aj generálnemu tajomníkovi OSN na registráciu a uverejnenie podľa článku 102 Charty OSN.

NA DÔKAZ TOHO podpísali riadne splnomocnení zástupcovia svojich vlád tento dohovor.

VO Washingtone dňa 14. novembra 2003 vo francúzskom, anglickom a španielskom a jazyku, pričom všetky tri texty v týchto jazykoch sú rovnako autentické.

PRÍLOHA 1

Usmernenia a kritériá na vyhotovenie záznamov o plavidlách

1.

Každá zmluvná strana uchováva podľa článku XII ods. 2 písm. k) tohto dohovoru záznam plavidiel oprávnených plávať pod jej vlajkou a loviť v oblasti dohovoru zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, a zabezpečuje, aby boli pre všetky takéto plavidlá uvedené v danom zázname tieto informácie:

a)

názov plavidla, registračné číslo, predchádzajúce názvy (ak sú známe) a prístav registrácie;

b)

fotografia plavidla s jeho registračným číslom;

c)

meno a adresa vlastníka alebo vlastníkov;

d)

prípadne meno a adresa prevádzkovateľa(-ov) a/alebo manažér(-ov);

e)

prípadná predchádzajúca vlajka (ak je známa);

f)

prípadný medzinárodný rádiový volací znak;

g)

miesto a dátum postavenia;

h)

typ plavidla;

i)

typ metód rybolovu;

j)

dĺžka, šírka a bočná výška;

k)

hrubá tonáž;

l)

výkon hlavného motora alebo motorov;

m)

druh oprávnenia na rybolov udeleného vlajkovým štátom;

n)

druh a kapacita mraziarenských miestností, počet a kapacita ložného priestoru pre ryby.

2.

Komisia môže na základe dĺžky alebo iných vlastností plavidiel rozhodnúť o ich vyňatí z požiadaviek odseku 1 tejto prílohy.

3.

Každá zmluvná strana predloží v súlade s postupmi ustanovenými komisiou riaditeľovi informácie uvedené v odseku 1 tejto prílohy a bezodkladne mu oznámi všetky zmeny týchto informácií.

4.

Každá zmluvná strana riaditeľa bezodkladne informuje aj o:

a)

všetkých doplneniach záznamu;

b)

vypusteniach zo záznamu z dôvodu:

i)

dobrovoľného vzdania sa alebo neobnovenia rybárskeho oprávnenia zo strany vlastníka alebo prevádzkovateľa plavidla;

ii)

stiahnutia rybárskeho oprávnenia vydaného plavidlu v súlade s článkom XX ods. 2 tohto dohovoru;

iii)

skutočnosti, že plavidlo už nie je oprávnené plávať pod jej vlajkou;

iv)

likvidácie, vyradenia z prevádzky alebo straty plavidla

a

v)

akéhokoľvek iného dôvodu,

pričom upresní, ktorý z uvedených dôvodov prichádza do úvahy.

5.

Táto príloha sa vzťahuje mutatis mutandis na rybárske subjekty, ktoré sú členmi komisie.

PRÍLOHA 2

Zásady a kritériá účasti pozorovateľov na zasadnutiach komisie

1.

Riaditeľ pozýva na zasadnutia komisie zvolané podľa článku VIII tohto dohovoru medzivládne organizácie, ktorých pracovná činnosť je relevantná pre implementáciu tohto dohovoru, ako aj nezmluvné strany zainteresované do ochrany a trvalo udržateľného využívania zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, ktoré o to požiadajú.

2.

Mimovládne organizácie (MVO) uvedené v článku XVI ods. 2 tohto dohovoru sú oprávnené zúčastňovať sa ako pozorovatelia na všetkých zasadnutiach komisie a jej podriadených orgánov zvolaných podľa článku VIII tohto dohovoru, okrem zasadnutí týkajúcich sa výkonných porád alebo zasadnutí vedúcich delegácií.

3.

Každá MVO, ktorá si želá zúčastniť sa ako pozorovateľ na zasadnutí komisie, oznámi riaditeľovi svoju žiadosť o účasť minimálne päťdesiat (50) dní pred zasadnutím. Riaditeľ oznámi členom komisie mená týchto MVO spolu s informáciami uvedenými v odseku 6 tejto prílohy minimálne štyridsaťpäť (45) pred začiatkom zasadnutia.

4.

Ak je medzi oznámením a skutočným zasadnutím komisie menej ako päťdesiat (50) dní, môže riaditeľ pružnejšie manipulovať s časovými lehotami ustanovenými v odseku 3 tejto prílohy.

5.

Účasť MVO na zasadnutiach komisie a jej podriadených orgánov je možné takisto schváliť každoročne, s výhradou odseku 7 tejto prílohy.

6.

Žiadosti o účasť uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 tejto prílohy obsahujú názov a adresu kancelárie MVO, ako aj opis jej oblasti činnosti a súvislosť medzi jej oblasťou činnosti a aktivitami a prácou komisie. Tieto informácie sa v prípade potreby aktualizujú.

7.

Účasť MVO ako pozorovateľ je možné schváliť, pokiaľ minimálne jedna tretina členov komisie nevznesie odôvodnené písomné námietky proti tejto účasti.

8.

Všetkým pozorovateľom, ktorých účasť na zasadnutí komisie bola schválená, sa zašle alebo inak poskytne rovnaká dokumentácia všeobecne dostupná členom komisie, okrem dokumentácie obsahujúcej dôverné obchodné informácie.

9.

Každý pozorovateľ, ktorého účasť na zasadnutí komisie bola schválená, môže:

a)

zúčastňovať sa na zasadnutiach, s výhradou odseku 2 tejto prílohy, ale nehlasovať;

b)

na vyzvanie predsedu ústne pripomienkovať v priebehu zasadnutia;

c)

so súhlasom predsedu rozdávať na zasadnutiach dokumenty

a

d)

so súhlasom predsedu vykonávať prípadne iné aktivity.

10.

Riaditeľ môže od pozorovateľov nezmluvnej strany a MVO vyžadovať, aby zaplatili primerané poplatky a aby hradili náklady, ktoré vznikli v súvislosti s ich účasťou.

11.

Všetci pozorovatelia, ktorých účasť na zasadnutí komisie bola schválená, dodržiavajú všetky pravidlá a postupy, ktoré platia pre ostatných účastníkov zasadnutia.

12.

Každá MVO, ktorá nespĺňa požiadavky odseku 11 tejto prílohy, bude z ďalšej účasti na zasadnutiach vylúčená, pokiaľ komisia nerozhodne inak.

PRÍLOHA 3

Výbor pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou

Výbor pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou zriadený podľa článku X tohto dohovoru má tieto úlohy:

a)

kontrolovať a monitorovať dodržiavanie opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých komisiou, ako aj opatrení spolupráce uvedených v článku XVIII ods. 9 tohto dohovoru;

b)

analyzovať informácie podľa vlajok alebo v prípade, že by sa informácie podľa vlajok netýkali príslušného prípadu, podľa plavidiel a všetky ostatné informácie potrebné pri výkone jeho úloh;

c)

poskytovať komisii informácie, technické poradenstvo a odporúčania súvisiace s implementáciou opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania a ich dodržiavaním;

d)

odporučiť komisii prostriedky na podporu zlučiteľnosti opatrení členov komisie týkajúcich sa využívania zásob;

e)

odporučiť komisii prostriedky na podporu efektívnej implementácie článku XVIII ods. 10 tohto dohovoru;

f)

odporučiť komisii po poradách s Vedeckým poradným výborom priority a ciele programu zberu a monitorovania údajov ustanoveného v článku VII ods. 1 písm. i) tohto dohovoru a posúdiť a zhodnotiť výsledky tohto programu;

g)

vykonávať iné úlohy podľa pokynov komisie.

PRÍLOHA 4

Vedecký poradný výbor

Vedecký poradný výbor zriadený podľa článku XI tohto dohovoru má tieto úlohy:

a)

skúmať plány, návrhy a výskumné programy komisie a poskytovať komisii vhodné poradenstvo;

b)

kontrolovať všetky príslušné posúdenia, analýzy, výskum alebo pracovnú činnosť, ako aj odporúčania, ktoré pre komisiu pripravili vedeckí pracovníci pred diskusiou o týchto odporúčaniach v komisii, a podľa potreby poskytovať komisii v týchto otázkach doplnkové informácie, poradenstvo a pripomienky;

c)

odporučiť komisii špecifické otázky a témy, ktorými by sa mohli zaoberať vedeckí pracovníci v rámci svojej budúcej pracovnej činnosti;

d)

odporučiť komisii po poradách s Výborom pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou priority a ciele programu zberu a monitorovania údajov ustanoveného v článku VII ods. 1 písm. i) tohto dohovoru a posúdiť a zhodnotiť výsledky tohto programu;

e)

pomáhať komisii a riaditeľovi pri vyhľadávaní zdrojov financovania výskumu realizovaného na základe tohto dohovoru;

f)

rozvíjať a podporovať spoluprácu medzi členmi komisie prostredníctvom jej výskumných inštitúcií s cieľom prehĺbiť poznatky v oblasti zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, ako aj porozumenie v tejto oblasti;

g)

prípadne podporovať a uľahčovať spoluprácu komisie s inými národnými a medzinárodnými verejnými alebo súkromnými organizáciami, ktoré majú podobné ciele;

h)

diskutovať o akýchkoľvek otázkach postúpených komisiou;

i)

vykonávať úlohy a povinnosti, ktoré môže vyžadovať komisia alebo ktorými ho môže poveriť.