ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 221

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
12. augusta 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1220/2006 z 11. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1221/2006 z 11. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1222/2006 z 11. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 944/2006, ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre určité vína v Taliansku

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1223/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu okúnika v zóne 3M Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) plavidlami plávajúcimi pod vlajkou Španielska

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1224/2006 z 11. augusta 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

7

 

*

Smernica Rady 2006/69/ES z 24. júla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, pokiaľ ide o určité opatrenia na zjednodušenie postupu pri účtovaní dane z pridanej hodnoty a na pomoc v boji proti daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa dani, a ktorou sa zrušujú určité rozhodnutia udeľujúce výnimky

9

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie č. 1/2006 Spoločného výboru ES – Dánsko – Faerské ostrovy z 13. júla 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú tabuľky I a II prílohy k protokolu 1 Dohody medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a dánskou vládou a miestnou správou Faerských ostrovov na strane druhej

15

 

 

Európska centrálna banka

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 3. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/16 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2006/11)

17

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

12.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 221/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1220/2006

z 11. augusta 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 11. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

97,1

999

97,1

0709 90 70

052

93,7

999

93,7

0805 50 10

052

63,2

388

55,3

512

41,8

524

44,8

528

52,6

999

51,5

0806 10 10

052

153,7

204

143,0

220

129,0

508

23,9

999

112,4

0808 10 80

388

84,8

400

86,5

508

88,4

512

87,6

524

43,0

528

75,0

720

81,4

800

140,3

804

94,5

999

86,8

0808 20 50

052

134,4

388

86,9

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

87,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

139,5

999

139,5

0809 40 05

098

45,7

624

133,6

999

89,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


12.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 221/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1221/2006

z 11. augusta 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33,

keďže:

(1)

V článkoch 45, 59 a 61 nariadenia Komisie (ES) č. 1623/2000 (2) sa stanovujú určité dátumy, ktoré sa vzťahujú na destiláciu vedľajších produktov, ktoré vznikli pri výrobe vína. Vzhľadom na bohatú úrodu v hospodárskom roku 2005/2006 majú niektoré členské štáty materiálne problémy so skončením tejto destilácie v stanovených termínoch. Preto je potrebné predĺžiť uvedené termíny.

(2)

Článkom 63a nariadenia (ES) č. 1623/2000, ktorý sa týka destilácie konzumného liehu z vína, sa stanovuje percento produkcie, ktorým sa môžu producenti podieľať na tejto destilácii. Je potrebné stanoviť toto percento na hospodársky rok 2006/2007.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1623/2000 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

S cieľom zabezpečiť pokračovanie činnosti príslušných producentov by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 16. júla 2006.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1623/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 45 ods. 1 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„Odchylne od prvého pododseku sa na vinárske roky 2004/2005 a 2005/2006 posúva dátum uvedený v prvom pododseku na 31. augusta nasledujúceho vinárskeho roka.“

2.

V článku 59 sa tretí odsek nahrádza takto:

„Odchylne od prvého pododseku sa na vinárske roky 2004/2005 a 2005/2006 posúva dátum uvedený v predmetnom pododseku na 15. septembra nasledujúceho vinárskeho roka.“

3.

Druhý pododsek článku 61 ods. 3 sa nahrádza takto:

„Na vinárske roky 2004/2005 a 2005/2006 sa dátum uvedený v prvom pododseku posúva na 15. septembra nasledujúceho vinárskeho roka.“

4.

V článku 63a ods. 2 prvom pododseku sa posledná veta nahrádza takto:

„Na vinárske roky 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007 sa toto percento stanovuje na 25 %.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2165/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1820/2005 (Ú. v. EÚ L 293, 9.11.2005, s. 8).


12.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 221/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1222/2006

z 11. augusta 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 944/2006, ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre určité vína v Taliansku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 1 druhý pododsek písm. f),

keďže:

(1)

Vzhľadom na to, že sa uplatňuje viacero destilačných opatrení súčasne, talianske orgány boli nútené skonštatovať, že ani liehovary, ani kontrolné orgány nemajú dostatočné kapacity, aby zabezpečili dobrý priebeh destilácií. V záujme toho, aby sa zabezpečila účinnosť opatrenia stanoveného v nariadení Komisie (ES) č. 944/2006 (2), je preto potrebné predĺžiť lehotu na dodávku stolových vín do liehovaru až do 28. februára 2007 a lehotu na dodávku liehu intervenčnej agentúre až do 31. mája 2007. Pokiaľ ide o akostné vína psr, je potrebné predĺžiť lehotu na dodávku do liehovaru až do 15. septembra 2006 a lehotu na dodávku liehu intervenčnej agentúre až do 16. októbra 2006.

(2)

Nariadenie (ES) č. 944/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 4 nariadenia (ES) č. 944/2006 sa odsek 1 nahrádza týmto odsekom:

„1.   Množstvá vín, ktoré sú predmetom schválených zmlúv, sa musia dodať do liehovaru najneskôr do 28. februára 2007, pokiaľ ide o stolové vína, a do 15. septembra 2006, pokiaľ ide o akostné vína psr. Získaný lieh sa musí dodať intervenčnej agentúre v súlade s článkom 6 ods. 1 najneskôr do 31. mája 2007, pokiaľ ide o stolové vína, a do 16. októbra 2006, pokiaľ ide o akostné vína psr.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2165/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 173, 27.6.2006, s. 10.


12.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 221/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1223/2006

z 10. augusta 2006,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu okúnika v zóne 3M Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) plavidlami plávajúcimi pod vlajkou Španielska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2006.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, výlovy zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plávajúcimi pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpali kvótu stanovenú na rok 2006.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich držanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v tejto prílohe na rok 2006 sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plávajúcimi pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje dátumom uvedeným v danej prílohe. Zakazuje sa držať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby ulovené týmito plavidlami po uvedenom dni.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 941/2006 (Ú. v. EÚ L 173, 27.6.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

17

Členský štát

Španielsko

Zásoby

RED/N3M.

Druhy

okúnik (Sebastes spp.)

Zóna

NAFO 3M

Dátum

26. júna 2006


12.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 221/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1224/2006

z 11. augusta 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2006/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1002/2006 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1211/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 219, 10.8.2006, s. 20.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 12. augusta 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

32,64

8,91

1701 99 10 (2)

32,64

4,55

1701 99 90 (2)

32,64

4,55

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


12.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 221/9


SMERNICA RADY 2006/69/ES

z 24. júla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, pokiaľ ide o určité opatrenia na zjednodušenie postupu pri účtovaní dane z pridanej hodnoty a na pomoc v boji proti daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa dani, a ktorou sa zrušujú určité rozhodnutia udeľujúce výnimky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Na účely boja proti daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa dani a s cieľom zjednodušiť postup účtovania dane z pridanej hodnoty Rada udelila jednotlivým členským štátom podľa článku 27 ods. 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia za rôznych podmienok určité výnimky, ktoré sa vzťahujú na podobné problémy (3). Riešenie uvedených problémov by malo byť umožnené všetkým členským štátom prostredníctvom zahrnutia týchto výnimiek do uvedenej smernice. Tieto opatrenia by mali byť primerané a mali by sa obmedziť na boj proti príslušnému problému. Vzhľadom na rozdielne potreby členských štátov by sa zahrnutie výnimiek malo obmedziť na to, že na všetky členské štáty sa rozšíri možnosť podľa potreby prijať príslušné opatrenia.

(2)

Členské štáty by mali byť schopné zabezpečiť, aby sa opatrenia ustanovené v smernici 77/388/EHS, ktoré súvisia so zdaniteľnou osobou a prevodom podniku, ktorý pokračuje vo svojej činnosti, nezneužívali na daňové úniky a na vyhýbanie sa dani.

(3)

Členským štátom by malo byť za konkrétnych obmedzených okolností umožnené zasiahnuť, pokiaľ ide o hodnotu dodaní, poskytnutí a nadobudnutí, a zabezpečiť, aby využitím prepojených strán na účely získania daňových úľav nevznikla strata na dani.

(4)

Členské štáty by mali mať možnosť zahrnúť do základu dane transakcie zahŕňajúce spracovanie investičného zlata, ktoré poskytol zákazník, hodnotu tohto investičného zlata, ak zlato spracovaním stráca postavenie investičného zlata.

(5)

Malo by sa zdôrazniť, že určité služby s povahou investičného majetku sa môžu zahrnúť do režimu, ktorý umožňuje úpravu odpočítania dane pri investičnom majetku počas životnosti majetku podľa jeho skutočného použitia.

(6)

Členské štáty by mali mať v osobitných prípadoch možnosť označiť za osobu zodpovednú za platenie dane z pridanej hodnoty a účtovanie príjemcu dodávaného tovaru alebo poskytovaných služieb. Týmto by sa malo pomôcť členským štátom pri zjednodušení predpisov a v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa dani v určených sektoroch a pri určitých typoch transakcií.

(7)

Smernica 77/388/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Členské štáty by preto nemali mať možnosť naďalej využívať výnimky, ktoré im boli individuálne udelené určitými rozhodnutiami Rady prijatými podľa článku 27 ods. 1 smernice 77/388/EHS a na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto smernice. Dotknuté rozhodnutia by sa preto mali výslovne zrušiť. Táto smernica sa nedotýka opatrení uplatňovaných členskými štátmi podľa článku 27 ods. 5 smernice 77/388/EHS ani výnimiek udelených podľa článku 27 ods. 1 uvedenej smernice, ktoré sa touto smernicou nezrušujú.

(9)

Uplatňovanie niektorých ustanovení tejto smernice by malo byť nepovinné a tieto ustanovenia by mali ponechávať členským štátom určitú slobodu rozhodovania. Malo by sa ustanoviť, že ak je to potrebné z dôvodu transparentnosti, členské štáty musia oznámiť ostatným členským štátom prostredníctvom Poradného výboru pre daň z pridanej hodnoty, zriadeného článkom 29 smernice 77/388/EHS, vnútroštátne právne predpisy, ktoré prijali v súlade s uvedenými ustanoveniami. Takéto oznámenie by nemalo byť potrebné, pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia prijaté v súlade s rozhodnutím, ktoré sa touto smernicou zrušuje alebo ktorého účinnosť sa končí v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice, ale ktoré členský štát naďalej uplatňuje v súlade s ustanoveniami tejto smernice,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 77/388/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 ods. 4 sa dopĺňa tento pododsek:

„Členský štát, ktorý využíva možnosť ustanovenú v druhom pododseku, môže prijať všetky opatrenia potrebné na zabránenie tomu, aby uplatňovaním tohto ustanovenia mohlo dochádzať k daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa dani.“

2.

V článku 5 ods. 8 sa druhá veta nahrádza takto:

„Ak je to vhodné, členské štáty môžu prijať opatrenia potrebné na predchádzanie narušeniu hospodárskej súťaže v prípadoch, ak príjemca nie je v plnom rozsahu povinný platiť daň. Môžu tiež prijať všetky opatrenia potrebné na zabránenie tomu, aby uplatňovaním tohto ustanovenia mohlo dochádzať k daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa dani.“

3.

Článok 11 bod A sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 písm. d) sa druhý pododsek vypúšťa.

b)

Vkladajú sa tieto odseky 5, 6 a 7:

„5.   Členské štáty majú možnosť zahrnúť do základu dane pri dodaní tovaru a poskytnutí služieb hodnotu investičného zlata oslobodeného od dane v zmysle článku 26b, ktoré poskytol zákazník na spracovanie a ktoré v dôsledku toho stratí postavenie investičného zlata oslobodeného od DPH pri dodaní tohto tovaru a poskytnutí týchto služieb. Hodnota, ktorá sa použije, je hodnota investičného zlata na voľnom trhu v čase dodania tohto tovaru alebo poskytnutia týchto služieb.

6.   S cieľom zabrániť daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa dani členské štáty môžu prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby základom dane pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb bola hodnota na voľnom trhu. Táto možnosť sa uplatní len na dodania tovaru alebo poskytovanie služieb, ktorých súčasťou sú rodinné alebo iné úzke osobné prepojenia, riadiace, vlastnícke, členské, finančné alebo právne prepojenia, ako sú definované daným členským štátom. Na tieto účely môžu právne prepojenia zahŕňať vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom alebo rodinou zamestnanca, alebo akýmikoľvek inými osobami s úzkymi väzbami na zamestnanca.

Možnosť uvedená v prvom pododseku sa môže uplatňovať len v týchto prípadoch:

a)

ak je úhrada nižšia ako trhová hodnota na voľnom trhu a príjemca dodania alebo poskytnutia nemá plné právo na odpočítanie dane podľa článku 17;

b)

ak je úhrada nižšia ako trhová hodnota na voľnom trhu a dodávateľ alebo poskytovateľ nemá plné právo na odpočítanie dane podľa článku 17 a dodanie alebo poskytnutie podlieha oslobodeniu od dane podľa článku 13 alebo článku 28 ods. 3 písm. b);

c)

ak je úhrada vyššia ako trhová hodnota na voľnom trhu a dodávateľ alebo poskytovateľ nemá plné právo na odpočítanie dane podľa článku 17.

Členské štáty môžu obmedziť kategórie dodávateľov, poskytovateľov alebo príjemcov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uvedené v prvom a druhom pododseku.

Členské štáty oznámia výboru zriadenému podľa článku 29 všetky nové vnútroštátne opatrenia, ktoré prijali v súlade s ustanoveniami tohto odseku.

7.   Na účely tejto smernice ‚,trhovou hodnotou na voľnom trhu’ je celá suma, ktorú by mal na účely zaobstarania príslušného tovaru alebo služby odberateľ zaplatiť na rovnakom obchodnom stupni, na ktorom sa dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb uskutočňuje, v danom čase a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže nezávislému dodávateľovi alebo poskytovateľovi na území členského štátu, v ktorom je dodanie alebo poskytnutie predmetom dane.

Ak nemožno zistiť porovnateľné dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ‚trhovou hodnotou na voľnom trhu’ je, pokiaľ ide o tovar, suma, ktorá nie je nižšia ako kúpna cena daného tovaru alebo podobného tovaru, alebo v prípade, že kúpna cena neexistuje, výrobná cena určená v čase dodania; pokiaľ ide o služby, ‚hodnota na voľnom trhu’ nesmie byť nižšia ako celková výška nákladov, ktoré vznikli zdaniteľnej osobe v súvislosti s poskytnutím týchto služieb.“

4.

Článok 17 ods. 4 v znení ustanovenom v článku 28f ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) druhého pododseku sa slová „článku 21 ods. 1 písm. a) a písm. c)“ nahrádzajú slovami „článku 21 ods. 1 písm. a), ods. 1 písm. c) alebo ods. 1 písm. f), alebo článku 21 ods. 2 písm. c)“;

b)

v písmene b) druhého pododseku sa slová „článku 21 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „článku 21 ods. 1 písm. a) alebo ods. 1 písm. f), alebo článku 21 ods. 2 písm. c)“.

5.

V článku 18 ods. 1 písm. d) v znení ustanovenom v článku 28f ods. 2 sa slová „článku 21 ods. 1“ nahrádzajú slovami „článku 21 ods. 1 alebo článku 21 ods. 2 písm. c)“.

6.

V článku 20 ods. 4 sa dopĺňa nový pododsek, ktorý znie:

„Členské štáty môžu taktiež uplatňovať odseky 2 a 3 na služby, ktoré majú vlastnosti podobné vlastnostiam pripisovaným investičnému majetku.“

7.

V článku 21 ods. 2 v znení ustanovenom v článku 28g sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

Pri dodávaní tovaru alebo poskytovaní služieb uvedených nižšie členské štáty môžu ustanoviť, že osobou povinnou platiť daň je zdaniteľná osoba, ktorej bol dodaný tento tovar alebo poskytnuté tieto služby:

i)

poskytovanie stavebných prác vrátane opravárskych, čistiacich, údržbárskych, prestavbových a demolačných služieb týkajúcich sa nehnuteľného majetku, ako aj dodanie stavebných prác považovaných za dodanie tovaru podľa článku 5 ods. 5;

ii)

poskytovanie pracovníkov vykonávajúcich činnosti uvedené v bode i);

iii)

dodanie nehnuteľného majetku v zmysle článku 13 bodu B písm. g) a h), ak si dodávateľ zvolil zdanenie dodania podľa bodu C písm. b) uvedeného článku;

iv)

dodanie použitého materiálu, použitého materiálu nevhodného na opätovné použitie v rovnakom stave, šrotu, priemyselného a nepriemyselného odpadu, recyklovateľného odpadu, čiastočne spracovaného odpadu a určitých tovarov a služieb, ako je uvedené v prílohe M;

v)

dodanie tovaru, ktorý slúži ako záruka jednej zdaniteľnej osoby inej zdaniteľnej osobe pri realizácii tejto záruky;

vi)

dodanie tovaru, ktoré nasleduje po postúpení výhrady práva vlastníctva na nadobúdateľa a výkone tohto práva nadobúdateľom;

vii)

dodanie nehnuteľného majetku, ktorý bol predaný dlžníkom uznaným súdom v konaní o nútenom predaji.

Na účely tohto písmena členské štáty môžu ustanoviť, aby sa zdaniteľná osoba, ktorá vykonáva aj činnosti alebo transakcie, ktoré sa nepovažujú za zdaniteľné dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb v súlade s článkom 2, považovala za zdaniteľnú osobu v súvislosti s dodaniami tovaru a poskytnutiami služieb, ktoré sú jej určené, ako je uvedené v prvom pododseku. Nezdaniteľný subjekt, ktorý sa spravuje verejným právom, sa môže považovať za zdaniteľnú osobu v súvislosti s dodaniami tovaru a poskytnutiami služieb, ktoré sú mu určené, ako je uvedené v bodoch v), vi) a vii).

Členské štáty môžu na účely tohto písmena spresniť dotknuté dodania tovaru a poskytovania služieb a kategórie dodávateľov, poskytovateľov alebo príjemcov, na ktoré sa tieto opatrenia môžu vzťahovať. Taktiež môžu obmedziť uplatňovanie tohto opatrenia na niektoré dodania tovaru a poskytovania služieb uvedené v prílohe M.

Členské štáty oznámia výboru zriadenému podľa článku 29 všetky nové vnútroštátne opatrenia, ktoré prijali v súlade s ustanoveniami tohto písmena.“

8.

Dopĺňa sa príloha M uvedená v prílohe I k tejto smernici.

Článok 2

Všetky rozhodnutia uvedené v prílohe II k tejto smernice sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2008.

Článok 3

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Najneskôr od 1. januára 2008 uplatňujú ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 3 písm. b), pokiaľ ide o nový článok 11 bod A ods. 7 smernice 77/388/EHS, a s článkom 1 ods. 4, pokiaľ ide o odkaz v článku 17 ods. 4 písm. a) a b) smernice 77/388/EHS v znení uvedenom v článku 28f ods. 1 na článok 21 ods. 1 písm. f) uvedenej smernice.

Ak členské štáty prijmú ustanovenia podľa tejto smernice, bezodkladne informujú Komisiu o znení prijatých ustanovení, ktoré obsahujú odkaz na túto smernic, alebo takýto odkaz uvedú pri ich úradnom uverejnení. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 24. júla 2006

Za Radu

predseda

K. RAJAMÄKI


(1)  Stanovisko zo 6. júla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 65, 17.3.2006, s. 103.

(3)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/18/ES (Ú. v. EÚ L 51, 22.2.2006, s. 12).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA M

Zoznam dodaní tovaru a služieb, ako sa uvádza v článku 21 ods. 2 písm. c) bode iv)

a)

dodanie železného a neželezného odpadu, šrotu a použitých materiálov vrátane polotovarov pochádzajúcich zo spracovania, výroby alebo tavenia železných a neželezných kovov a ich zliatin;

b)

dodanie železných a neželezných čiastočne spracovaných výrobkov a určitých súvisiacich spracovateľských služieb;

c)

dodanie zvyškov a iných recyklovateľných materiálov pozostávajúcich zo železných a neželezných kovov, ich zliatin, trosiek, popola, okovín a priemyselných zvyškov obsahujúcich kovy alebo ich zliatiny a poskytovanie triediacich, fragmentačných a lisovacích služieb pre tieto výrobky;

d)

dodanie železného a neželezného odpadu a určitých s ním súvisiacich spracovateľských služieb, ako aj zlomkového železa, šrotu, odpadu a použitého a recyklovateľného materiálu pozostávajúceho z črepov, skla, papiera, kartónu a dosiek, handier, kostí, kože, koženky, pergamenu, surových koží a kožiek, šliach, motúzov, šnúr, povrazov, lán, gumy a plastu;

e)

dodanie materiálov uvedených v tejto prílohe po spracovaní formou čistenia, leštenia, triedenia, rezania, fragmentácie, lisovania alebo odlievania do ingotov;

f)

dodanie šrotu a odpadu zo spracovania základných materiálov.“


PRÍLOHA II

Zoznam rozhodnutí podľa článku 27 smernice 77/388/EHS, ktoré sa touto smernicou zrušujú

 

Rozhodnutie Rady, ktoré sa považuje za prijaté 15. apríla 1984 a ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje zaviesť opatrenie odchyľujúce sa od šiestej smernice s cieľom vyhnúť sa prostredníctvom vytvorenia osobitného systému účtovania dane určitým daňovým podvodom alebo daňovým únikom v súvislosti s dodaniami zlata, zlatých mincí a odpadu zo zlata medzi zdaniteľnými osobami (1).

 

Rozhodnutie Rady, ktoré sa považuje za prijaté 11. apríla 1987 a ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 11 smernice 77/388/EHS (2).

 

Rozhodnutie Rady 88/498/EHS (3), ktorým sa Holandskému kráľovstvu povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 21 ods. 1 písm. a) smernice 77/388/EHS.

 

Rozhodnutie Rady, ktoré sa považuje za prijaté 18. februára 1997 podľa postupu obsiahnutého v článku 27 ods. 4 smernice 77/388/EHS v jej znení zo 17. mája 1977, ktorým sa Francúzskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článkov 2 a 10 smernice 77/388/EHS. Toto rozhodnutie nasledovalo po oznámení o žiadosti, ktoré bolo členským štátom adresované 18. decembra 1996.

 

Rozhodnutie Rady 98/23/EHS (4), ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje predĺžiť uplatňovanie opatrenia odchyľujúceho sa od článku 28e ods. 1 smernice 77/388/EHS.

 

Rozhodnutie Rady 2002/439/ES (5), ktorým sa Nemecku povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 21 smernice 77/388/EHS.

 

Rozhodnutie Rady 2002/880/ES (6), ktorým sa Rakúsku povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 21 smernice 77/388/EHS.

 

Rozhodnutie Rady 2004/290/ES (7), ktorým sa Nemecku povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 21 smernice 77/388/EHS.

 

Rozhodnutie Rady 2004/736/ES (8), ktorým sa povoľuje Spojenému kráľovstvu zavedenie osobitného opatrenia odlišne od článku 11 smernice 77/388/EHS.

 

Rozhodnutie Rady 2004/758/ES (9) povoľujúce Rakúsku uplatňovať opatrenie, ktoré sa odchyľuje od článku 21 smernice 77/388/EHS.


(1)  Ú. v. ES L 264, 5.10.1984, s. 27.

(2)  Ú. v. ES L 132, 21.5.1987, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 269, 29.9.1988, s. 54.

(4)  Ú. v. ES L 8, 14.1.1998, s. 24. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2003/909/ES (Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 49).

(5)  Ú. v. ES L 151, 11.6.2002, s. 12.

(6)  Ú. v. ES L 306, 8.11.2002, s. 24.

(7)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 59.

(8)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 58.

(9)  Ú. v. EÚ L 336, 12.11.2004, s. 38.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

12.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 221/15


ROZHODNUTIE č. 1/2006 SPOLOČNÉHO VÝBORU ES – DÁNSKO – FAERSKÉ OSTROVY

z 13. júla 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú tabuľky I a II prílohy k protokolu 1 Dohody medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a dánskou vládou a miestnou správou Faerských ostrovov na strane druhej

(2006/561/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a dánskou vládou a miestnou správou Faerských ostrovov na strane druhej (1), ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 34 ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe k protokolu 1 dohody sa špecifikujú clá a ostatné podmienky, ktoré sa uplatňujú pri dovoze určitých rýb a produktov rybolovu pochádzajúcich a dovážaných do Spoločenstva z Faerských ostrovov.

(2)

Podľa tejto prílohy Spoločenstvo udelilo koncesie na garnáty, krevety a nórske homáre z Faerských ostrovov, upravené alebo konzervované, podliehajúce ročnej colnej kvóte 3 000 ton.

(3)

Orgány Faerských ostrovov žiadali zvýšenie colných koncesií, ktoré Spoločenstvo udelilo na garnáty, krevety a nórske homáre, upravené alebo konzervované, na 6 000 ton.

(4)

Je vhodné povoliť takéto zvýšenie v určitom časovom období, ktoré sa určí podľa výšky čerpania kvót.

(5)

Podľa prílohy Spoločenstvo neudelilo žiadnu koncesiu pre mrazenú tresku jednoškvrnnú pochádzajúcu a dovážanú z Faerských ostrovov.

(6)

Orgány Faerských ostrovov žiadali zaradenie mrazenej tresky jednoškvrnnej do zoznamu produktov rybolovu, ktoré sa môžu do Spoločenstva dovážať bez cla. Tento zoznam je uvedený v tabuľke 1 prílohy k protokolu 1.

(7)

Je vhodné zaradiť do tejto tabuľky mrazenú tresku jednoškvrnnú,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do tabuľky I prílohy k protokolu 1 dohody sa zaraďuje tento riadok:

„0303 72 00

treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

0“

 

Článok 2

Tabuľka II prílohy k protokolu 1 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

„1605

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

 

Colná kvóta č. 4 (2)

4 000

1605 20

- krevety a garnáty:

 

 

1605 20 10

- - v hermeticky uzavretých nádobách

0

 

 

- - ostatné:

 

 

1605 20 91

- - - v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 kg

0

 

1605 20 99

- - - ostatné:

0

 

ex 1605 40 00

- nórske homáre (Nephrops norvegicus)

0

 

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po jeho prijatí.

V Tórshavn 13. júla 2006

Za spoločný výbor

Herluf SIGVALDSSON

predseda


(1)  Ú. v. ES L 53, 22.2.1997, s. 2.

(2)  V roku 2007 dosiahne ročný objem 4 000 ton. Ročný objem sa od 1. januára 2008 bude zvyšovať o 1 000 ton až po maximálnu úroveň 6 000 ton, ak sa do 31. decembra príslušného roka vyčerpalo aspoň 80 % celkovej kvóty predchádzajúceho roka.“


Európska centrálna banka

12.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 221/17


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 3. augusta 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/16 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET)

(ECB/2006/11)

(2006/562/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 105 ods. 2 prvú a štvrtú zarážku a na články 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 a 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

Článok 105 ods. 2 štvrtá zarážka zmluvy a článok 3.1 štvrtá zarážka štatútu ustanovujú, že jednou zo základných úloh Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) je podporovať plynulé fungovanie platobných systémov.

(2)

Článok 22 štatútu ustanovuje, že Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky (NCB) môžu poskytovať zariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Spoločenstva a voči iným krajinám.

(3)

Okrem pripojenia prostredníctvom prepojenia alebo dvojstranného spojenia by sa vzhľadom na budúce zriadenie systému TARGET 2 mala ako prechodné opatrenie sprístupniť tretia forma pripojenia k TARGET-u. NCB bez vlastného systému RTGS by sa mal umožniť prístup k súčasnej infraštruktúre TARGET-u prostredníctvom diaľkovej účasti na systéme RTGS inej NCB.

(4)

Usmernenie ECB/2005/16 z 30. decembra 2005 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (1) by sa malo zmeniť a doplniť tak, aby zahŕňalo osobitné ustanovenia upravujúce diaľkovú účasť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Usmernenie ECB/2005/16 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 1 sa vkladajú nasledujúce definície:

„—

‚diaľkovo zúčastnenou NCB’ sa rozumie NCB, ktorá neprevádzkuje svoj vlastný systém RTGS, ale sa diaľkovo zúčastňuje na systéme RTGS inej NCB v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 3,

‚hostiteľskou NCB’ sa rozumie NCB, ktorá vo svojom systéme RTGS povolí účasť diaľkovo zúčastnenej NCB v súlade s článkom 2 ods. 3“.

2.

Vkladá sa nasledujúci článok 2 ods. 3, ktorý znie:

„3.   Ak sa diaľkovo zúčastnená NCB, úverové inštitúcie a iné subjekty v členskom štáte tejto NCB diaľkovo zúčastňujú na systéme RTGS hostiteľskej NCB v súlade s jeho pravidlami RTGS, uplatňujú sa tieto osobitné dodatočné ustanovenia:

hostiteľská NCB poskytuje diaľkovo zúčastnenej NCB neobmedzenú a nezabezpečenú úverovú službu,

hostiteľská NCB a diaľkovo zúčastnená NCB sa môžu dohodnúť na podmienkach, ktoré dopĺňajú pravidlá RTGS uplatňujúce sa na systém RTGS hostiteľskej NCB,

diaľkovo zúčastnená NCB poskytuje subjektom vo svojom členskom štáte, ktoré sa zúčastňujú na systéme RTGS hostiteľskej NCB, vnútrodenný úver v súlade s požiadavkami v článku 3 písm. f),

platby medzi subjektmi v členskom štáte diaľkovo zúčastnenej NCB a medzi takýmito subjektmi a ostatnými účastníkmi na systéme RTGS hostiteľskej NCB sa na účely cenovej politiky a pre ostatné relevantné otázky považujú za domáce platby, zatiaľ čo platby medzi subjektmi v členskom štáte diaľkovo zúčastnenej NCB a účastníkmi na systéme RTGS, ktorý nie je systémom RTGS hostiteľskej NCB, sa na tieto účely považujú za cezhraničné platby,

diaľkovo zúčastnená NCB môže vymenovať svojich zástupcov do orgánov uvedených v článku 7 ods. 2 a môže navrhovať osobu alebo osoby na vykonávanie funkcií bližšie uvedených v článku 7 ods. 3.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1.   Toto usmernenie je určené NCB zúčastnených členských štátov.

2.   Toto usmernenie vstupuje do platnosti 15. augusta 2006. Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. augusta 2006

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 18, 23.1.2006, s. 1.