ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 214

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
4. augusta 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1183/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (kodifikované znenie)

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1184/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na produkciu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi (kodifikované znenie)

7

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1185/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa vypovedá Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Angolskej ľudovej republiky o rybolove pri pobreží Angoly a ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 2792/1999

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1186/2006 z 3. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2006 z 3. augusta 2006, ktorým sa stanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 796/2004, pokiaľ ide o uplatňovanie jeho článku 21 v niektorých členských štátoch

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1188/2006 z 3. augusta 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1189/2006 z 3. augusta 2006, ktorým sa šesťdesiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

21

 

*

Smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu politicky exponovaná osoba, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu

29

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. apríla 2006 o prideľovaní množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú v Spoločenstve v roku 2006 povolené na základné použitie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 [oznámené pod číslom K(2006) 1483]  ( 1 )

35

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. júla 2006, ktorým sa nahrádza príloha k rozhodnutiu 2005/769/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96

50

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/195/EHS o veterinárnych podmienkach a o veterinárnej certifikácii pre opakovaný vstup registrovaných koní určených na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze [oznámené pod číslom K(2006) 3400]  ( 1 )

59

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1183/2006

z 24. júla 2006,

ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1208/81 z 28. apríla 1981, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (3), bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Pri zaznamenávaní cien a pri intervencii v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa by sa mala používať stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka.

(3)

Klasifikácia jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka by sa mala vykonať na základe mäsitosti a stupňa pretučnenosti. Kombinácia týchto dvoch kritérií umožňuje rozdelenie jatočných tiel do tried. Takto klasifikované jatočné telá by sa mali identifikovať.

(4)

Pre zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto nariadenia v Spoločenstve je potrebné umožniť kontrolnému výboru Spoločenstva vykonávať kontroly na mieste,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie ustanovuje stupnicu Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa použijú tieto pojmy:

a)

„jatočné telo“: celý trup zabitého zvieraťa, odkrvený, vyvrhnutý a zbavený kože, upravený takto:

bez hlavy a bez nôh; hlava je oddelená od jatočného tela pod prvým krčným stavcom a nohy sú oddelené v zápästno-záprstných alebo v zápätno-podpätných kĺboch,

bez orgánov nachádzajúcich sa v hrudnej dutine a v brušnej dutine, s obličkami, obličkovým lojom a panvovým lojom, alebo bez obličiek, obličkového loja a panvového loja,

bez pohlavných orgánov a s nimi spojených svalov a u samíc bez tuku vemena alebo tuku mliečnej žľazy;

b)

„jatočná polovica“: výrobok získaný symetrickým rozdelením jatočného tela podľa písmena a) stredom všetkých krčných, chrbtových, bedrových a krížových stavcov a stredom hrudnej kosti a sedaco-lonovej spony.

Článok 3

Na účely určenia trhových cien sa jatočné telo upravuje bez odstránenia vonkajšieho loja takto, pričom odkrvovací vpich je v súlade s veterinárnymi požiadavkami:

bez obličiek, obličkového loja a panvového loja,

bez tenkej bránice alebo hrubej bránice,

bez chvosta,

bez miechy,

bez mieškového tuku,

bez loja na vnútornej strane vrchného šálu,

bez hrdelnej žily a priľahlého tuku.

Členské štáty však môžu prijať iné úpravy jatočného tela, ak nepoužijú túto referenčnú úpravu.

V takých prípadoch sa určí, ako sa prispôsobia tieto úpravy referenčnej úprave v súlade s postupom uvedeným v článku 43 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (5).

Článok 4

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie intervenčných pravidiel, jatočné telá dospelého hovädzieho dobytka sa rozdeľujú do nasledujúcich kategórií:

A.

jatočné telá mladých nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia mladších ako dva roky;

B.

jatočné telá ostatných nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia;

C.

jatočné telá kastrovaných zvierat samčieho pohlavia;

D.

jatočné telá zvierat samičieho pohlavia, ktoré sa otelili;

E.

jatočné telá ostatných zvierat samičieho pohlavia.

V súlade s postupom uvedeným v článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa ustanovia kritériá na rozlíšenie jednotlivých kategórií jatočných tiel.

2.   Jatočné telá dospelého hovädzieho dobytka sa klasifikujú na základe postupného hodnotenia:

a)

mäsitosti podľa definície uvedenej v prílohe I;

b)

pretučnenosti podľa definície uvedenej v prílohe II.

3.   Triedu mäsitosti S uvedenú v prílohe I môžu členské štáty použiť na zohľadnenie charakteristických znakov alebo predpokladaného vývoja určitej formy produkcie, a to prostredníctvom dobrovoľného zavedenia triedy mäsitosti, ktorá je lepšia ako existujúce triedy (jatočné telá s dvojitým osvalením).

Členské štáty, ktoré majú v úmysle využiť túto možnosť, informujú o tom Komisiu a ostatné členské štáty.

4.   Členské štáty môžu ďalej rozdeliť každú z tried uvedených v prílohe I a v prílohe II najviac na tri podtriedy.

Článok 5

1.   Jatočné telá alebo jatočné polovice sa klasifikujú čo najskôr po zabití a táto klasifikácia sa uskutočňuje na samotnom bitúnku.

2.   Klasifikované jatočné telá alebo jatočné polovice sa identifikujú.

3.   Pred identifikáciou označením členské štáty môžu nechať odstrániť povrchový loj z jatočných tiel alebo z jatočných polovíc, ak je to vzhľadom na vrstvu loja potrebné.

Podmienky, v akých sa uplatňuje odstránenie povrchového loja, sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

Článok 6

1.   Kontroly na mieste vykonáva kontrolný výbor Spoločenstva zložený z expertov Komisie a z odborníkov určených členskými štátmi. Tento výbor podáva Komisii správu o vykonaných kontrolách.

V prípade potreby Komisia prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie vykonávania jednotnej klasifikácie.

Tieto kontroly sa vykonávajú v mene Spoločenstva, ktoré ponesie výsledné náklady.

2.   Pravidlá uplatňovania odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

Článok 7

Ďalšie ustanovenia špecifikujúce definíciu tried podľa mäsitosti a pretučnenosti sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

Článok 8

Nariadenie (EHS) č. 1208/81 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2006

Za Radu

predseda

M. PEKKARINEN


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 27. apríla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 65, 17.3.2006, s. 50.

(3)  Ú. v. ES L 123, 7.5.1981, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1026/91 (Ú. v. ES L 106, 26.4.1991, s. 2).

(4)  Pozri prílohu III.

(5)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).


PRÍLOHA I

MÄSITOSŤ

Vývoj profilov jatočných tiel, predovšetkým hlavných mäsitých častí (stehno, chrbát, plece)

Trieda mäsitosti

Opis

S

vynikajúca

Všetky profily sú extrémne konvexné (vyklenuté); výnimočne vyvinutá svalovina (dvojité osvalenie)

E

výborná

Všetky profily konvexné až silne konvexné; výborne vyvinutá svalovina

U

veľmi dobrá

Profily takmer konvexné; veľmi dobre vyvinutá svalovina

R

dobrá

Profily takmer zarovnané; dobre vyvinutá svalovina

O

priemerná

Profily zarovnané až konkávne (prehĺbené); priemerne vyvinutá svalovina

P

slabá

Všetky profily konkávne až silne konkávne; slabo vyvinutá svalovina


PRÍLOHA II

PRETUČNENOSŤ

Vrstva loja na povrchu jatočného tela a v hrudnej dutine

Trieda pretučnenosti

Opis

1

nízka

Žiadna alebo len veľmi slabá vrstva podkožného loja

2

mierna

Slabá vrstva podkožného loja, svalovina takmer na všetkých častiach trupu dobre viditeľná

3

priemerná

Svalovina je takmer všade pokrytá lojom okrem stehna a pleca, stredne vyvinutá vrstva podkožného loja, hrudná dutina je slabo pokrytá lojom

4

silná

Silná vrstva podkožného loja, svalovina na stehne a pleci ešte čiastočne viditeľná, v hrudnej dutine sú výrazné ložiská loja

5

veľmi silná

Celý povrch jatočného tela je pokrytý súvislou vrstvou loja; v hrudnej dutine sú výrazné ložiská loja


PRÍLOHA III

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Rady (EHS) č. 1208/81

(Ú. v. ES L 123, 7.5.1981, s. 3)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1026/91

(Ú. v. ES L 106, 26.4.1991, s. 2)


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 1208/81

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2

článok 2 ods. 2

článok 3

článok 3 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 2 prvý pododsek

článok 4 ods. 2

článok 3 ods. 2 druhý a tretí pododsek

článok 4 ods. 3 prvý a druhý pododsek

článok 3 ods. 3

článok 4 ods. 4

článok 4

článok 5

článok 5 prvý, druhý a tretí pododsek

článok 6 ods. 1 prvý, druhý a tretí pododsek

článok 5 štvrtý pododsek

článok 6 ods. 2

článok 6 prvý pododsek

článok 7

článok 6 druhý, tretí a štvrtý pododsek

článok 8

článok 7

článok 9

prílohy I a II

prílohy I a II

príloha III

príloha IV


4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/7


NARIADENIE RADY (ES) č. 1184/2006

z 24. júla 2006,

ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na produkciu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady č. 26 zo 4. apríla 1962, ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na produkciu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi (2), bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Z článku 36 zmluvy vyplýva, že uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže uvedených v zmluve na produkciu a obchodovanie s poľnohospodárskymi výrobkami predstavuje súčasť spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ustanovenia tohto nariadenia by sa preto mali doplňovať pri zohľadnení vývoja tejto politiky.

(3)

Je nutné, aby sa pravidlá hospodárskej súťaže, ktoré sa vzťahujú na dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 81 zmluvy a na zneužitia dominantného postavenia, uplatňovali na produkciu a obchodovanie s poľnohospodárskymi výrobkami do takej miery, pokiaľ ich uplatňovanie nebráni fungovaniu národných organizácií poľnohospodárskych trhov a neohrozuje dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky.

(4)

Osobitná pozornosť by sa mala zaručiť v prípade, že ide o farmárske združenia, ktoré sa hlavne zaoberajú spoločnou produkciou alebo predajom poľnohospodárskych výrobkov, alebo užívaním spoločných zariadení, pokiaľ takéto spoločné aktivity nevylučujú hospodársku súťaž alebo neohrozujú dosiahnutie cieľov článku 33 zmluvy.

(5)

Na účely vyhnutia sa ohrozeniu rozvoja spoločnej poľnohospodárskej politiky a na zabezpečenie právnej istoty a nediskriminačného prístupu k zainteresovaným podnikom je nutné, aby Komisia mala výhradnú právomoc, ktorá podlieha kontrole Súdneho dvora, určiť, či podmienky uvedené v dvoch predchádzajúcich odôvodneniach sú splnené z hľadiska dohôd, rozhodnutí a postupov podľa článku 81 zmluvy.

(6)

Na účely zavedenia pravidiel podpory produkcie poľnohospodárskych výrobkov alebo obchodovania s nimi ako súčasti rozvoja spoločnej poľnohospodárskej politiky by Komisia mala byť schopná vytvoriť zoznam existujúcich, nových alebo navrhovaných podpôr, aby mohla predkladať členským štátom vhodné pozorovania a navrhovať vhodné opatrenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pokiaľ článok 2 tohto nariadenia neustanovuje inak, články 81 až 86 zmluvy a ustanovenia, ktoré ich vykonávajú, sa uplatňujú na všetky dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 81 ods. 1 a článku 82 zmluvy, ktoré sa týkajú produkcie alebo obchodovania s výrobkami uvedenými v prílohe I k zmluve.

Článok 2

1.   Článok 81 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje na také dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 1 tohto nariadenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou národnej trhovej organizácie alebo sú potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 33 zmluvy.

Najmä sa neuplatňujú na dohody, rozhodnutia a postupy farmárov, farmárskych združení alebo združení takýchto združení, patriacich k jednému členskému štátu, ktoré sa týkajú produkcie alebo predaja poľnohospodárskych výrobkov, alebo užívania spoločných zariadení na skladovanie, narábanie alebo spracovanie poľnohospodárskych výrobkov a podľa ktorých neexistuje žiadna povinnosť účtovať určenú cenu, pokiaľ však Komisia nezistí, že hospodárska súťaž je týmto vylúčená alebo ciele článku 33 zmluvy sú ohrozené.

2.   Po konzultácii s členskými štátmi a vypočutí zainteresovaných podnikov alebo združení zainteresovaných podnikov a všetkých ostatných fyzických alebo právnických osôb, podľa potreby, má Komisia výhradnú právomoc, ktorá podlieha kontrole Súdneho dvora, určiť rozhodnutím, ktoré musí byť zverejnené, ktoré dohody, rozhodnutia a postupy spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1.

Komisia vykoná takéto určenie buď z vlastného podnetu, alebo na návrh príslušného orgánu členského štátu alebo zainteresovaného podniku či združenia podnikov.

3.   Vo zverejnení sa uvádzajú názvy strán a hlavný obsah rozhodnutia; zohľadňujú sa oprávnené záujmy podnikov pri ochrane ich obchodných tajomstiev.

Článok 3

Ustanovenia článku 88 ods. 1 a 3 prvej vety zmluvy sa vzťahujú na podpory, ktoré sú poskytované na produkciu alebo obchodovanie s výrobkami uvedenými v prílohe I k zmluve.

Článok 4

Nariadenie č. 26 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2006

Za Radu

predseda

M. PEKKARINEN


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 27. apríla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES 30, 20.4.1962, s. 993/62. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením č. 49 (Ú. v. ES 53, 1.7.1962, s. 1571/62).

(3)  Pozri prílohu I.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Rady č. 26

(Ú. v. ES 30, 20.4.1962, s. 993/62)

Nariadenie Rady č. 49

(Ú. v. ES 53, 1.7.1962, s. 1571/62)

iba článok 1 ods. 1 písm. g)


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie č. 26

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2 prvý pododsek

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 3

článok 3

článok 4

článok 3

článok 4

článok 5

článok 5

príloha I

príloha II


4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/10


NARIADENIE RADY (ES) č. 1185/2006

z 24. júla 2006,

ktorým sa vypovedá Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Angolskej ľudovej republiky o rybolove pri pobreží Angoly a ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 2792/1999

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 36 a 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Angolskej ľudovej republiky o rybolove pri pobreží Angoly (2) (ďalej len „dohoda“) sa podpísala 1. februára 1989 v Luande a nadobudla platnosť v tento deň podľa článku 15 dohody.

(2)

Posledný protokol pripojený k tejto dohode ustanovujúci na obdobie od 3. augusta 2002 do 2. augusta 2004 možnosti rybolovu a finančný príspevok ustanovený v dohode (3) sa neobnovil, keďže určité podmienky ustanovené v novom legislatívnom rámci o biologických vodných zdrojoch, ktorý v októbri 2004 prijala vláda Angolskej republiky, boli nezlučiteľné s požiadavkami Spoločenstva na rybolov rybárskych plavidiel Spoločenstva vo vodách Angoly.

(3)

Preto je vhodné vypovedať dohodu v súlade s postupom ustanoveným v článku 14.

(4)

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 2792/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú presné predpisy a opatrenia štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva (4), členské štáty môžu poskytnúť náhrady rybárom a majiteľom plavidiel za dočasné pozastavenie činnosti, ak sa neobnoví dohoda o rybolove alebo ak sa pozastaví pre flotily Spoločenstva, ktoré sú závislé od dohody. Poskytovanie kompenzácie nemôže trvať dlhšie než šesť mesiacov. Jej poskytovanie možno predĺžiť o ďalších šesť mesiacov v prípade, že sa uskutočňuje Komisiou schválený plán konverzie príslušnej flotily.

(5)

Komisia 18. júla 2005 prijala rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje plán konverzie rybárskych plavidiel, ktorých sa dotýka neobnovenie protokolu o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Angolskou republikou v rámci operačného programu FNURH, ktorý sa týka štrukturálnych intervencií Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva pre cieľ č. 1 regiónov v Španielsku počas obdobia rokov 2000 – 2006.

(6)

S cieľom uľahčiť implementáciu plánu konverzie rybárske plavidlá Spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje plán, ktorým sa ako následok vypovedania dohody ukončuje činnosť podľa dohody, by mali byť oslobodené od určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 2792/1999. Nemali by mať najmä povinnosť vrátiť verejnú pomoc za dočasné pozastavenie činností alebo za obnovenie, modernizáciu alebo za zariadenia, alebo povinnosť preukázať nepretržitú činnosť v roku predchádzajúcom pred vyškrtnutím z registra rybárskych plavidiel Spoločenstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Angolskej ľudovej republiky o rybolove pri pobreží Angoly, ktorá sa podpísala 1. februára 1989 v Luande, sa týmto vypovedá v mene Spoločenstva.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) oznámiť vláde Angolskej ľudovej republiky vypovedanie dohody.

Článok 3

1.   Rybárske plavidlá Spoločenstvá, ktoré sú uvedené v pláne konverzie, ktorý bol schválený v rozhodnutí Komisie z 18. júla 2005, nie sú predmetom článku 10 ods. 3 písm. b) bodu ii) alebo článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2792/1999 alebo bodu 1.1 písm. a) prílohy III k uvedenému nariadeniu.

2.   Každé rybárske plavidlo, ktorá využíva výhody z výnimky podľa článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2792/1999 sa považuje za loď vyradenú z flotily, na ktorú bola poskytnutá podpora z verejných zdrojov podľa ustanovení článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (5).

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2006

Za Radu

predseda

M. PEKKARINEN


(1)  Stanovisko zo 16. mája 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 268, 19.9.1987, s. 66.

(3)  Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 92.

(4)  Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 485/2005 (Ú. v. EÚ L 81, 30.3.2005, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.


4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1186/2006

z 3. augusta 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 3. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0707 00 05

052

58,1

388

52,4

524

46,9

999

52,5

0709 90 70

052

52,0

999

52,0

0805 50 10

388

70,8

524

42,6

528

57,2

999

56,9

0806 10 10

052

95,9

204

173,8

220

190,1

508

55,0

999

128,7

0808 10 80

388

90,5

400

104,7

508

82,9

512

96,9

524

66,4

528

123,9

720

81,3

804

99,8

999

93,3

0808 20 50

052

138,2

388

98,2

512

77,8

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,9

0809 20 95

052

328,4

400

287,4

404

316,7

999

310,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,4

999

148,4

0809 40 05

068

110,8

093

52,7

098

59,4

624

124,4

999

86,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1187/2006

z 3. augusta 2006,

ktorým sa stanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 796/2004, pokiaľ ide o uplatňovanie jeho článku 21 v niektorých členských štátoch

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä na jeho článok 145 písm. n),

keďže:

(1)

V článku 21 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (2), sa ustanovuje zníženie, ktoré sa má uplatňovať v prípade neskorého podania žiadosti o poskytnutie pomoci.

(2)

Niekoľko členských štátov sa stretlo s výnimočnými okolnosťami pri spravovaní jednotnej žiadosti na rok 2006. Táto situácia zasa rôznou mierou ovplyvnila schopnosť poľnohospodárov v dotknutých členských štátoch podať ich jednotnú žiadosť do termínu uzávierky ustanoveného v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 796/2004. Situácia môže teda neprimerane ohroziť právo určitých poľnohospodárov na získanie plnej výšky pomoci, na ktorú by za normálnych okolností mali právo.

(3)

Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo mali nečakané problémy pri praktickom vykonávaní nového režimu jednotnej platby, najmä kvôli nepredvídaným technickým alebo administratívnym ťažkostiam. Zahrnutie sektora olivového oleja do režimu navyše významne zvýšilo komplexnosť systému. Veľký počet poľnohospodárov podávajúcich žiadosť a zložité výpočty olivových území, ktoré sa majú hlásiť, ďalej komplikuje spracúvanie žiadostí na rok 2006 vo Francúzsku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku.

(4)

Kvôli vážnej situácii, ktorá vznikla v Maďarsku v dôsledku záplav, a neočakávaným technickým ťažkostiam spojeným s tlačou príslušných grafických informácií po prvý raz v Poľsku príslušné orgány významne meškali s rozdávaním kompletných formulárov žiadostí poľnohospodárom, čo ovplyvnilo schopnosť poľnohospodárov predložiť ich žiadosti do uzávierky.

(5)

Vzhľadom na túto situáciu nie je vhodné uplatňovať na rok 2006 zníženie pomoci o 1 % za každý pracovný deň a vylúčenie ustanovené v článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004 by sa nemalo uplatňovať, pokiaľ ide o žiadosti podané do dňa, ktorý sa má určiť v súlade so špecifickými okolnosťami v každom príslušnom členskom štáte.

(6)

Opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004 sa zníženie o 1 % za pracovný deň a vylúčenie v ňom ustanovené neuplatňuje na jednotné žiadosti podávané príslušným orgánom na rok 2006:

a)

do 31. mája 2006, pokiaľ ide o:

i)

Francúzsko:

poľnohospodármi vo francúzskych departementoch uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu,

poľnohospodármi, ktorí začali podávať prihlášku elektronickou cestou pred 15. májom 2006, ale neboli schopní ukončiť elektronické podávanie do uvedeného dátumu;

ii)

Maďarsko, v prípade území uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu;

iii)

Holandsko;

b)

do 15. júna 2006, pokiaľ ide o:

i)

Francúzsko, poľnohospodármi pestujúcimi olivovníky oprávnené na režim jednotnej platby;

ii)

Španielsko, v prípade autonómnych oblastí uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu;

iii)

Taliansko;

iv)

Poľsko;

v)

Spojené kráľovstvo, v prípade Anglicka;

vi)

Portugalsko, poľnohospodármi pestujúcimi olivovníky oprávnené na režim jednotnej platby.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 953/2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 659/2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 20).


PRÍLOHA I

Francúzske departementy uvedené v prvej odrážke článku 1 písm. a) bodu i)

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse-du-Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


PRÍLOHA II

Územia Maďarska uvedené v článku 1 písm. a) bode ii)

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


PRÍLOHA III

Španielske autonómne oblasti uvedené v článku 1 písm. b) bode ii)

 

Andalucía

 

Aragón

 

Extremadura

 

Islas Baleares

 

Comunidad Autónoma del País Vasco

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla y León

 

Cataluña

 

La Rioja

 

Madrid

 

Región de Murcia

 

Comunidad Foral de Navarra

 

Comunidad Valenciana


4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1188/2006

z 3. augusta 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2006/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1002/2006 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1174/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 211, 1.8.2006, s. 20.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 4. augusta 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1189/2006

z 3. augusta 2006,

ktorým sa šesťdesiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a zdrojov.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie rozhodol dňa 25. júla 2006, že zmení a doplní zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2006

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 674/2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 58).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Záznam „Nadácia Al Rashid (a.k.a. Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, Organizácia pomoci Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karáčí, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Láhaur, Pakistan,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karáčí, Pakistan, tel.: 668 33 01; tel.: 0300-820 91 99; fax: 662 38 14,

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Láhaur, Pakistan; tel.: 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karáčí; tel.: 497 92 63,

617 Clifton Center, Blok 5, 6. poschodie, Clifton, Karáčí; tel.: 587 -25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, oproti budove Jang, Karáčí, Pakistan; tel.: 262 38 18-19,

Office Dha'rbi M'unin, oproti budove Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Péšávar, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rávalpindí, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, vrchné poschodie, stomatológ Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

prevádzky v Afganistane: Herat, Dzalálabád, Kábul, Kandahár, Mazáre Šeríf

taktiež prevádzky v Kosove, Čečensku“,

pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Aid Organisation of The Ulema [alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Adresa:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad č. 4, Karáči, Pakistan [tel.: a) 668 33 01, b) 0300-820 91 99, fax: 662 38 14];

b)

302b-40, Good Earth Court, oproti budove Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karáči (tel.: 497 92 63);

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6. poschodie, Clifton, Karáči (tel.: 587 25 45);

d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, oproti Jang Building, Karáči, Pakistan (tel.: 262 38 18-19);

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Láhaur, Pakistan (tel.: 042-681 20 81).

Ďalšie informácie: a) ústredia v Pakistane, b) čísla účtov v Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch: 05501741 a 06500138.

2.

Záznam „Al-Nur Honey Press Shops (aka Al-Nur Honey Center), Saná, Jemen“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresa: Saná, Jemen. Ďalšie informácie: založil: Mohamed Mohamed A-Hamati z oblasti Hufash, El Mahweet Governate, Jemen.

3.

Záznam „Islamské hnutie východného Turkistanu alebo East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (aka Islamská strana východného Turkistanu alebo Alahova islamská strana východného Turkistanu)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Eastern Turkistan Islamic Movement [alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah].

4.

Záznam „Nadácia pre globálnu pomoc [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial ‚World Relief’]. Adresa:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francúzsko;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgicko;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgicko;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánsko;

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Ďalšie informácie:

a)

Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Rusko), Irak, Jordánsko, Kašmír, Libanon, Západný breh Jordánu a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria

b)

Identifikačné číslo ‚U.S. Federal Employer Identification’: 36-3804626

c)

Identifikačné číslo pre DPH: BE 454 419 759

d)

Belgické adresy sú identické s adresou Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. od roku 1998.“

pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief“]. Adresa:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francúzsko;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgicko;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgicko;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánsko;

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Ďalšie informácie:

a)

Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Rusko), Irak, Jordánsko, Libanon, Západný breh Jordánu a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria

b)

Identifikačné číslo „U.S. Federal Employer Identification“: 36-3804626

c)

Identifikačné číslo pre DPH: BE 454 419 759

d)

Belgické adresy sú identické s adresou Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. od roku 1998.

5.

Záznam „Obrodená spoločnosť pre islamské dedičstvo (RIHS), aka Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; sídla pobočiek: Pakistan a Afganistan. Pozn.: označené budú len pobočky tohto subjektu v Pakistane a Afganistane“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Revival of Islamic Heritage Society [alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS]. Sídla pobočiek: Pakistan a Afganistan. Ďalšie informácie: uvádzajú sa len pakistanské a afganské pobočky tohto subjektu.

6.

Záznam „Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM).

7.

Záznam „Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Special Purpose Islamic Regiment [alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR].

8.

Záznam „Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Švajčiarsko“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Taliansko.

9.

Záznam „Anafi, Nazirullah, Maulavi (Obchodný atašé, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Nazirullah Aanafi. Titul: Maulavi. Funkcia: Obchodný atašé, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1962. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000912 (vydaný 30.6.1998).

10.

Záznam „Qadeer, Abdul, General (Vojenský atašé, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abdul Qadeer. Titul: Generál. Funkcia: Vojenský atašé, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1967. Miesto narodenia: Nangarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000974.

11.

Záznam „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko, b) 129 Park Road, NW8, Londýn, Anglicko, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgicko, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (naposledy evidovaná adresa v Bosne a Hercegovine). Dátum narodenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: a) E 423362, vydaný v Islamabade 15.5.1988, b) 0841438 (bosniansko-hercegovinský pas vydaný 30.12.1998, jeho platnosť sa skončila 30.12.2003). Národné identifikačné číslo: 1292931. Ďalšie informácie: a) adresa v Belgicku je PO box, b) meno jeho otca je Mohamed, meno jeho matky je Medina Abid, c) údajne žije v Dubline, Írsko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa]. Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko, b) 129 Park Road, Londýn NW8, Anglicko, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgicko, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (naposledy evidovaná adresa v Bosne a Hercegovine). Dátum narodenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: a) E 423362 (vydaný v Islamabade 15.5.1988), b) 0841438 (pas Bosny a Hercegoviny, vydaný 30.12.1998, jeho platnosť sa skončila 30.12.2003). Národné identifikačné číslo: 1292931. Ďalšie informácie: a) adresa v Belgicku je PO box, b) meno jeho otca je Mohamed, meno jeho matky je Medina Abid, c) údajne žije v Dubline v Írsku.

12.

Záznam „Ahmed Mohammed Hamed Ali (aka Abdurehman, Ahmed Mohammed; aka Abu Fatima; aka Abu Islam; aka Abu Khadiijah; aka Ahmed Hamed; aka Ahmed The Egyptian; aka Ahmed, Ahmed; aka Al-Masri, Ahmad; aka Al-Surir, Abu Islam; aka Ali, Ahmed Mohammed; aka Ali, Hamed; aka Hemed, Ahmed; aka Shieb, Ahmed; aka Shuaib), Afganistan; narodený 1965, Egypt; občan Egypta“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt.

13.

Záznam „Al-Jadawi, Saqar; narodený pribl. 1965; predpokladá sa, že je štátnym príslušníkom Jemenu a Saudskej Arábie; poradca Usámu bin Ládina“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adresa: Shari Tunis, Saná, Jemen. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Al-Mukalla, Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo pasu: 00385937. Ďalšie informácie: a) adresa je predchádzajúcou adresou, b) šofér a súkromný osobný strážca Usámu bin Ládina od roku 1996 do roku 2001.

14.

Záznam „Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI]. Dátum narodenia: 1950. Miesto narodenia: Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo pasu: A005487 (Jemen) vydaný 13. augusta 1995“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Titul: Sheikh. Adresa: Saná, Jemen. Dátum narodenia: a) 1942, b) okolo roku 1950. Miesto narodenia: Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo pasu: A005487 (vydaný 13.8.1995).

15.

Záznam „Allamuddin, Syed (Druhý tajomník, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Péšávar)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Sayed Allamuddin Athear. Funkcia: druhý tajomník, „Generálny konzulát“ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1955. Miesto narodenia: Badakshan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000994.

16.

Záznam „Huda bin Abdul HAQ [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); dátum narodenia: a) 9. február 1960, b) 2. február 1960; miesto narodenia: obvod Solokuro v okrese Lamongan, Východná Jáva, Indonézia; štátna príslušnosť: indonézska“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Huda bin Abdul Haq [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Dátum narodenia: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Miesto narodenia: obvod Solokuro v okrese Lamongan, provincia Východná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia.

17.

Záznam „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [tiež známy ako a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Dátum narodenia: 1.5.1972 alebo 16.9.1973. Miesto narodenia: a) Hadramawt, Jemen, b) Khartoum, Sudán. Národnosť: a) sudánska b) jemenská. Jemenský pas č. 00 085 243, vydaný 12.11.1997 v Sanaa, Jemen“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar]. Dátum narodenia: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Miesto narodenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Chartúm, Sudán. Štátna príslušnosť: a) Jemen, b) Sudán. Číslo pasu: 00085243 (vydaný 17.11.1997 v Saná, Jemen). Ďalšie informácie: zadržaný 30.9.2002 v Karáčí v Pakistane.

18.

Záznam „Daud, Mohammad (Administratívny Atašé, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mohammad Daud. Funkcia: Administratívny atašé, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1956. Miesto narodenia: Kábul, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 00732.

19.

Záznam „Fauzi, Habibullah (Prvý tajomník/Zástupca vedúceho misie, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Habibullah Faizi. Funkcia: druhý tajomník. Dátum narodenia: 1961. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 010678 (vydaný 19.12.1993).

20.

Záznam „Murad, Abdullah, Maulavi (Generálny konzul, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Kvéta)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abdullah Hamad. Titul: Maulavi. Funkcia: generálny konzul, „Generálny konzulát“ Talibanu, Kvéta, Pakistan. Dátum narodenia: 1972. Miesto narodenia: Helmand, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000857 (vydaný 20.11.1997).

21.

Záznam „Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Prvý tajomník, Taliban ‚Generálny konzulát’, Kvéta)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abdul Hai Hazem. Titul: Maulavi. Funkcia: Prvý tajomník, „Generálny konzulát“ Talibanu, Kvéta, Pakistan. Dátum narodenia: 1971. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 0001203.

22.

Záznam „Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN [alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq]; dátum narodenia: 12. marec 1971; miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia; štátna príslušnosť: predpokladá sa, že je saudskoarabským a palestínskym štátnym príslušníkom; č. pasu: držiteľ egyptského pasu č. 484824 vydaného 18. januára 1984 na Egyptskom veľvyslanectve v Rijáde; ďalšie informácie: úzky spolupracovník Usamu bin Ládina a sprostredkovateľ ciest teroristov“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]. Dátum narodenia: 12.3.1971. Miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Palestína. Číslo pasu: 484824 (egyptský pas vydaný 18.1.1984 na egyptskom veľvyslanectve v Rijáde). Ďalšie informácie: blízky spolupracovník Usámu bin Ládina a sprostredkovateľ ciest teroristov.

23.

Záznam „Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Generálny konzul, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Karáčí)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Rahamatullah Kakazada. Titul: Maulavi. Funkcia: generálny konzul, „Generálny konzulát“ Talibanu, Karáči, Pakistan. Dátum narodenia: 1968. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000952 (vydaný 7.1.1999).

24.

Záznam „Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan]. Dátum narodenia: 1955. Miesto narodenia: Ratnagiri, India. Štátna príslušnosť: indická. Číslo pasu: A-333602, vydaný v Bombaji, India, 6. apríla 1985“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat]. Dátum narodenia: 26.12.1955. Miesto narodenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, India. Štátna príslušnosť: India. Číslo pasu: A-333602 (vydaný 4.6.1985 v Bombaji, India). Ďalšie informácie: a) platnosť pasu zrušená indickou vládou, b) India vydala medzinárodný zatýkací rozkaz.

25.

Záznam „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [tiež známy ako a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresa: a) 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Spojené kráľovstvo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15.4.1958. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Ďalšie informácie: vedie sa proti nemu pátranie v Spojenom kráľovstve“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresa: a) 9 Aldboume Road, Shepherds Bush, Londýn W12 OLW, Spojené kráľovstvo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W6 OPW, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15.4.1958. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Štátna príslušnosť: Veľká Británia. Ďalšie informácie: vyšetrovaný v Spojenom kráľovstve.

26.

Záznam „Mohammad, Akhtar, Maulavi (Atašé pre oblasť vzdelávania, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Péšávar)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titul: Maulavi. Funkcia: atašé pre oblasť vzdelávania, „Generálny konzulát“ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1970. Miesto narodenia: Kunduz, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: SE 012820 (vydaný 4.11.2000).

27.

Záznam „Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Obchodný zástupca, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Péšávar)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad) Titul: a) Alhaj, b) Maulavi. Funkcia: vedúci Afgánskej obchodnej agentúry, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1934. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: SE 011252.

28.

Záznam „Nedal Mahmoud Saleh [tiež známy ako a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem]. Adresa: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Taliansko, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Miesto narodenia: Taiz (Jemen). Dátum narodenia: 1. marec 1970. Ďalšie informácie: zadržaný 19.8.2003 v Taliansku“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem]. Adresa: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Taliansko, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Miesto narodenia: Taiz, Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Ďalšie informácie: zadržaný 19.8.2003 v Taliansku.

29.

Záznam „Wali, Qari Abdul (Prvý tajomník, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Péšávar)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Qari Abdul Wali Seddiqi. Funkcia: tretí tajomník. Dátum narodenia: 1974. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000769 (vydaný 2.2.1997).

30.

Záznam „Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Tretí tajomník, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Karáčí)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abdul Ghafar Shinwari. Titul: Haji. Funkcia: tretí tajomník, „Generálny konzulát“ Talibanu, Karáči, Pakistan. Dátum narodenia: 29.3.1965. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000763 (vydaný 9.1.1997).

31.

Záznam „Najibullah, Maulavi (Generálny konzul, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Péšávar)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titul: Maulavi. Funkcia: Generálny konzul, „Generálny konzulát“ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1954. Miesto narodenia: Farah. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: 00737 (vydaný 20.10.1996).

32.

Záznam „Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Miesto narodenia: obec Vydriha, región východný Kazachstan, ZSSR. Dátum narodenia: 12. september 1952. Štátna príslušnosť: ruská. Cestovný pas: ruský cestovný pas 43 č. 1600453“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adresa: Derzhavina street 281-59, Grozny, Čečenská republika, Ruská federácia. Dátum narodenia: 12.9.1952. Miesto narodenia: obec Vydrikh, oblasť Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Sovietska socialistická republika) Kazachstan. Štátna príslušnosť: Rusko. Číslo pasu: a) 43 č. 1600453, b) 535884942 (ruský zahraničný pas), c) 35388849 (ruský zahraničný pas). Ďalšie informácie: a) uvedená adresa je bývalá adresa, b) zabitý 19.2.2004.

33.

Záznamy „Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Taliban ‚Embassy’, Islamabad)“. „Zaeef, Abdul Salam (Veľvyslanec Talibanu v Pakistane)“ a „Zaief, Abdul Salam, Mullah (Námestník ministra baníctva a priemyslu)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádzajú takto:

Abdul Salam Zaeef. Titul: Mullah. Funkcia: a) námestník ministra baníctva a priemyslu, b) mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1968. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 001215 (vydaný 29.8.2000).

34.

Záznam „Zahid, Mohammad, Mullah (Tretí tajomník, ‚Veľvyslanectvo Talibanu’ Taliban, Islamabad)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mohammad Zahid. Titul: Mullah. Funkcia: Tretí tajomník, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1971. Miesto narodenia: Logar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 001206 (vydaný 17.7.2000).


4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/29


SMERNICA KOMISIE 2006/70/ES

z 1. augusta 2006,

ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „politicky exponovaná osoba“, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (1), a najmä na písmená a), b) a d) jej článku 40 ods. 1,

keďže:

(1)

V smernici 2005/60/ES sa požaduje, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, na základe posúdenia rizika uplatňovali opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, pokiaľ ide o transakcie alebo obchodné vzťahy s politicky exponovanými osobami s bydliskom v inom členskom štáte alebo v tretej krajine. V kontexte tejto analýzy rizika je vhodné, aby sa zdroje týchto inštitúcií a osôb sústredili konkrétne na produkty a transakcie, pre ktoré je charakteristické veľké riziko prania špinavých peňazí. Politicky exponované osoby sa považujú za osoby, ktorým boli zverené významné verejné funkcie, ich blízki rodinní príslušníci alebo osoby známe ako blízki spolupracovníci týchto osôb. Aby sa zabezpečilo súvislé uplatňovanie pojmu politicky exponovanej osoby, pri určovaní skupín zahrnutých osôb je nevyhnutné zohľadniť spoločenské, politické a ekonomické rozdiely medzi príslušnými krajinami.

(2)

Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje smernica 2005/60/ES, nemusia napriek prijatiu zodpovedajúcich a primeraných opatrení identifikovať klienta ako osobu patriacu do jednej z kategórií politicky exponovaných osôb. V takejto situácii by členské štáty pri vykonávaní svojich právomocí súvisiacich s uplatňovaním uvedenej smernice mali primerane zvážiť potrebu zabezpečiť, aby uvedené osoby automaticky prevzali na seba zodpovednosť za takéto zlyhanie. Členské štáty by tiež mali zvážiť možnosť uľahčiť inštitúciám a osobám dodržiavanie smernice tým, že im v tejto súvislosti poskytnú potrebné usmernenia.

(3)

Verejné funkcie vykonávané na úrovniach, ktoré sú nižšie ako štátna úroveň, by sa bežne nemali považovať za významné. Ak je však ich politická publicita porovnateľná s publicitou v podobných pozíciách na štátnej úrovni, inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, by mali na základe posúdenia rizika zvážiť, či osoby vykonávajúce takéto verejné funkcie treba považovať za politicky exponované osoby.

(4)

V prípadoch, keď sa v smernici 2005/60/ES vyžaduje, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, identifikovali blízkych spolupracovníkov fyzických osôb, ktoré vykonávajú významné verejné funkcie, táto požiadavka sa uplatňuje, pokiaľ je vzťah so spolupracovníkom verejne známy, alebo tieto inštitúcie alebo osoby majú dôvod domnievať sa, že takýto vzťah existuje. Keďže vedomosť o tejto situácii nepredpokladá aktívny prieskum vykonaný inštitúciami a osobami, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica.

(5)

Osoby, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie pojmu politicky exponovanej osoby, by sa za takéto osoby mali prestať považovať po tom, ako ukončili výkon významnej verejnej funkcie, pričom sa zohľadní minimálna lehota.

(6)

Hoci úprava postupov všeobecnej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi na základe posúdenia rizika pre málo rizikové situácie je bežným prostriedkom podľa smernice 2005/60/ES a vzhľadom na to, že si postupy zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi vyžadujú primerané kontrolné postupy kdekoľvek v systéme s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, uplatnenie postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi by sa malo vzťahovať len na obmedzený počet prípadov. V týchto prípadoch požiadavky na inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, naďalej platia a tieto inštitúcie a osoby by medziiným mali priebežne monitorovať obchodné vzťahy, aby odhalili zložité alebo často veľké transakcie, ktoré nemajú zjavný ekonomický ani viditeľný zákonný dôvod.

(7)

Vnútroštátne orgány verejnej moci sa vo všeobecnosti vo vlastnom členskom štáte považujú za málo rizikových klientov, preto sa na ne v súlade so smernicou 2005/60/ES môžu vzťahovať postupy zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Na žiadnu z inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Spoločenstva, vrátane Európskej centrálnej banky (ECB), sa však v smernici priamo nevzťahuje zjednodušená povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v rámci kategórie „vnútroštátne orgány verejnej moci“ alebo v prípade ECB v rámci kategórie „úverové a finančné inštitúcie“. Odkedy však tieto subjekty zjavne nepredstavujú veľké riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, mali by sa posudzovať ako málo rizikoví klienti a podliehať postupom zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi za predpokladu, že sú splnené tieto príslušné kritériá.

(8)

Okrem toho by malo byť možné uplatňovať postupy zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v prípade takých právnických osôb vykonávajúcich finančné činnosti, na ktoré sa nevzťahuje definícia finančnej inštitúcie podľa smernice 2005/60/ES, ale ktoré podľa uvedenej smernice podliehajú vnútroštátnym právnym predpisom a ktoré spĺňajú požiadavky dostatočnej transparentnosti, pokiaľ ide o ich totožnosť a primerané kontrolné mechanizmy, najmä zvýšenú mieru dohľadu. Ide o prípad spoločností, ktoré poskytujú všeobecné poisťovacie služby.

(9)

Uplatňovanie postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v prípade produktov a súvisiacich transakcií by sa malo umožniť za určitých okolností, napríklad ak výnos z daného finančného produktu vo všeobecnosti nemožno realizovať v prospech tretích strán, pričom tieto výnosy sa realizujú len v dlhodobom časovom horizonte, ako sú niektoré investičné poistky alebo produkty sporenia, alebo ak je finančný produkt určený na financovanie hmotného majetku vo forme lízingových zmlúv, na základe ktorých má právny a užívateľský nárok na podkladové aktívum naďalej lízingová spoločnosť, alebo vo forme spotrebných úverov malých objemov, za predpokladu, že sa tieto transakcie uskutočňujú prostredníctvom bankových účtov a nepresahujú primeranú hraničnú hodnotu. Štátom kontrolované produkty, ktoré sú vo všeobecnosti určené pre špecifické kategórie klientov, ako sú produkty sporenia pre deti, by mali podliehať postupom zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, aj keď nespĺňajú všetky tieto kritériá. Štátnu kontrolu treba vnímať ako činnosť, ktorá presahuje rámec bežného dohľadu nad finančnými trhmi, a nemala by sa chápať ako kontrola, ktorá zahŕňa produkty emitované priamo štátom, ako napríklad štátny dlh.

(10)

Predtým ako členské štáty umožnia využitie postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti a súvisiacich transakcií vo vzťahu ku klientovi, mali by zhodnotiť, či príslušní klienti alebo produkty a transakcie predstavujú malé riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a to najmä tak, že venujú osobitnú pozornosť všetkým činnostiam týchto klientov alebo všetkým druhom produktov alebo transakcií, ktoré možno vzhľadom na ich charakter s veľkou pravdepodobnosťou považovať za použiteľné či zneužiteľné na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Konkrétne každý pokus klientov konať anonymne alebo zatajovať svoju totožnosť v súvislosti s málo rizikovými produktmi by sa mal považovať za rizikový faktor a mal by byť potenciálne podozrivý.

(11)

V niektorých prípadoch môžu fyzické alebo právnické osoby vykonávať finančné činnosti príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu, ako doplnok k iným, nefinančným činnostiam, ako napríklad hotely, ktoré svojim klientom poskytujú zmenárenské služby. V smernici 2005/60/ES sa umožňuje, aby sa členské štáty rozhodli, že finančné činnosti tohto druhu nepatria do rozsahu jej pôsobnosti. Hodnotenie príležitostného charakteru alebo veľmi obmedzeného rozsahu takejto činnosti by sa malo vykonávať na základe porovnania transakcií a obratov daných obchodných činností s kvantitatívnymi hraničnými hodnotami. Tieto hraničné hodnoty by sa v závislosti od druhu finančnej činnosti mali určovať na vnútroštátnej úrovni, aby bolo možné zohľadniť rozdiely medzi krajinami.

(12)

Okrem toho by osoby, ktoré vykonávajú finančné činnosti príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu, nemali poskytovať celú škálu finančných služieb pre verejnosť, ale iba také služby, ktoré sú potrebné na zvýšenie kvality výkonu ich hlavnej obchodnej činnosti. Ak sa hlavná obchodná činnosť osoby vzťahuje na činnosti zahrnuté v smernici 2005/60/ES, výnimka pre príležitostné alebo obmedzené finančné činnosti by sa nemala udeliť, okrem prípadu činností obchodníkov s tovarom.

(13)

Niektoré finančné činnosti, ako sú služby prevodu alebo poukázania peňazí, sa môžu na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu použiť alebo zneužiť s väčšou pravdepodobnosťou. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby takéto alebo podobné finančné činnosti neboli vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice 2005/60/ES.

(14)

Ustanovenia článku 2 ods. 2 smernice 2005/60/ES by sa v prípade potreby mali dať čo najrýchlejšie stiahnuť.

(15)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa rozhodnutia o výnimke nezneužívali na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Rozhodnutia podľa článku 2 ods. 2 smernice 2005/60/ES by nemali prijať najmä v prípadoch, keď monitorovanie alebo uplatňovanie práva vnútroštátnymi orgánmi predstavuje osobitné ťažkosti z dôvodu prekrývajúcich sa právomocí medzi viacerými členskými štátmi, ako napríklad poskytovanie finančných služieb na palube lodí, ktoré zabezpečujú dopravu medzi prístavmi v rôznych členských štátoch.

(16)

Uplatňovanie tejto smernice sa uskutočňuje bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom na účely boja proti terorizmu (2) a nariadenia Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Káida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (3).

(17)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2005/60/ES, pokiaľ ide o:

1.

technické aspekty vymedzenia pojmu politicky exponovaných osôb ustanoveného v článku 3 ods. 8 uvedenej smernice;

2.

technické kritériá na hodnotenie toho, či situácia predstavuje malé riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako sa uvádza v článku 11 ods. 2 a 5 uvedenej smernice;

3.

technické kritériá na hodnotenie toho, či je v súlade s článkom 2 ods. 2 smernice 2005/60/ES odôvodnené neuplatňovať uvedenú smernicu na určité právnické alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú finančné činnosti príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu.

Článok 2

Politicky exponované osoby

1.   Na účely článku 3 ods. 8 smernice 2005/60/ES „fyzické osoby, ktorým sú alebo boli zverené významné verejné funkcie“ zahŕňajú:

a)

hlavy štátov, hlavy vlád, ministrov a štátnych tajomníkov alebo zástupcov ministrov;

b)

poslancov parlamentu;

c)

členov najvyšších súdov, ústavných súdov alebo iných justičných orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných situácií už nemožno odvolať;

d)

členov dvorov audítorov alebo rád centrálnych bánk;

e)

veľvyslancov, chargé d'affaires a vysokopostavených dôstojníkov ozbrojených síl;

f)

členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov štátnych podnikov.

Žiadna z kategórií ustanovených v písmenách a) až f) prvého pododseku sa nepovažuje za kategóriu zahŕňajúcu stredných alebo nižších úradníkov.

Kategórie ustanovené v písmenách a) až e) prvého pododseku podľa potreby zahŕňajú funkcie na úrovni Spoločenstva a na medzinárodnej úrovni.

2.   Na účely článku 3 ods. 8 smernice 2005/60/ES „blízki rodinní príslušníci“ zahŕňajú:

a)

manžela(-ku);

b)

partnera, ktorý má na základe vnútroštátnych právnych predpisov podobné postavenie ako manžel(-ka);

c)

deti a ich manželov(-ky) alebo partnerov(-ky);

d)

rodičov.

3.   Na účely článku 3 ods. 8 smernice 2005/60/ES „osoby známe ako blízki spolupracovníci“ zahŕňajú:

a)

všetky fyzické osoby, o ktorých je známe, že sú konečnými vlastníkmi právnických osôb alebo právnych dojednaní, alebo majú iné blízke obchodné vzťahy s osobou uvedenou v odseku 1;

b)

všetky fyzické osoby, o ktorých je známe, že sú konečnými vlastníkmi právnických osôb alebo právnych dojednaní, ktoré boli zriadené v prospech de facto osoby uvedenej v odseku 1.

4.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie opatrení zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi na základe posúdenia rizika, v prípadoch, v ktorých sa najmenej pred jedným rokom skončilo poverenie osoby výkonom významných verejných funkcií v zmysle odseku 1 tohto článku, nie sú inštitúcie ani osoby uvedené v článku 2 ods. 1 smernice 2005/60/ES povinné považovať takúto osobu za politicky exponovanú.

Článok 3

Zjednodušená povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

1.   Na účely článku 11 ods. 2 smernice 2005/60/ES členské štáty môžu podľa odseku 4 tohto článku považovať klientov, ktorí sú úradmi alebo orgánmi verejnej moci a spĺňajú nasledujúce kritériá, za klientov predstavujúcich malé riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ak:

a)

klientovi boli zverené verejné funkcie podľa Zmluvy o Európskej únii, zmlúv Spoločenstva alebo sekundárnych právnych predpisov Spoločenstva;

b)

totožnosť klienta je verejne dostupná, transparentná a zaručená;

c)

aktivity klienta, ako aj jeho účtovné postupy sú transparentné;

d)

klient sa buď zodpovedá inštitúcii Spoločenstva, alebo orgánom členského štátu, alebo existujú vhodné kontrolné postupy, ktoré zabezpečia kontrolu činností klienta.

2.   Na účely článku 11 ods. 2 smernice 2005/60/ES členské štáty môžu podľa odseku 4 tohto článku považovať klientov, ktorí sú právnickými osobami, ktoré nemajú povahu úradu ani orgánu verejnej moci, ale spĺňajú všetky nasledujúce kritériá, za klientov predstavujúcich malé riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu:

a)

klient je subjektom, ktorý vykonáva finančné činnosti nad rámec pôsobnosti článku 2 smernice 2005/60/ES, ale podľa článku 4 uvedenej smernice sa naňho vzťahujú vnútroštátne právne predpisy;

b)

totožnosť klienta je verejne dostupná, transparentná a zaručená;

c)

klient musí mať povinné povolenie na základe vnútroštátnych právnych predpisov, aby mohol vykonávať finančné činnosti, pričom povolenie sa môže zamietnuť, ak príslušné orgány nepovažujú osoby, ktoré v skutočnosti riadia alebo budú riadiť obchodné aktivity tohto subjektu alebo jeho užívateľa, za vhodné a spôsobilé osoby;

d)

klient podlieha dohľadu v zmysle článku 37 ods. 3 smernice 2005/60/ES, ktorý vykonávajú príslušné orgány v súvislosti s dodržiavaním vnútroštátnych právnych predpisov transponujúcich uvedenú smernicu a prípadne ďalších povinností vyplývajúcich z vnútroštátnych právnych predpisov;

e)

ak klient nesplní povinnosti uvedené v písmene a), uplatnia sa účinné, primerané a odstrašujúce sankcie vrátane možných primeraných správnych opatrení alebo uloženia správnych sankcií.

Osoba uvedená v písmene a) prvého pododseku zahŕňa jeho dcérske spoločnosti, iba pokiaľ povinnosti stanovené smernicou 2005/60/ES boli na ne rozšírené na jej vlastný účet.

Na účely písmena c) prvého pododseku podliehajú činnosti, ktoré vykonáva klient, dohľadu príslušných orgánov. V tomto kontexte sa pod dohľadom rozumie druh výkonu dohľadu s najvyššími kontrolnými právomocami vrátane možnosti vykonať previerky na mieste. Takéto previerky sa skladajú z preskúmania politík, postupov, účtovníctva a záznamov a zahŕňajú testovanie vzoriek.

3.   Na účely článku 11 ods. 5 smernice 2005/60/ES členské štáty môžu podľa odseku 4 tohto článku umožniť inštitúciám a osobám, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, považovať produkty a transakcie súvisiace s takýmito produktmi, ktoré spĺňajú všetky nasledujúce kritériá, za produkty a transakcie predstavujúce malé riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ak:

a)

produkt je založený na písomnej dohode;

b)

príslušné transakcie sa uskutočňujú prostredníctvom účtu klienta v úverovej inštitúcii, na ktorú sa vzťahuje smernica 2005/60/ES, alebo v úverovej inštitúcii v tretej krajine, ktorá uplatňuje požiadavky podobné požiadavkám ustanoveným v uvedenej smernici;

c)

príslušný produkt alebo transakcia nie sú anonymné a ich povaha umožňuje včasné uplatnenie článku 7 písm. c) smernice 2005/60/ES;

d)

produkt podlieha vopred určenej maximálnej hranici;

e)

výnosy z príslušného produktu alebo transakcie sa nesmú realizovať v prospech tretích strán okrem prípadu smrti, invalidity, dožitia do vopred určeného pokročilého veku alebo podobných udalostí;

f)

v prípade príslušných produktov alebo transakcií umožňujúcich investovanie do finančných aktív alebo pohľadávok vrátane poistenia alebo iného druhu podmienených pohľadávok:

i)

sa výnosy z príslušných produktov alebo transakcií realizujú len v dlhodobom časovom horizonte;

ii)

príslušný produkt alebo transakciu nemožno použiť ako zábezpeku;

iii)

počas zmluvného vzťahu nemožno vykonať zrýchlené platby, uplatniť doložky o odstúpení ani predčasne ukončiť zmluvný vzťah.

Na účely písmena d) prvého pododseku sa hraničná hodnota ustanovená v písmene a) článku 11 ods. 5 smernice 2005/60/ES uplatňuje v prípade poistiek alebo produktov sporenia podobnej povahy. Bez toho, aby bol dotknutý tretí pododsek, je v ostatných prípadoch maximálna hraničná hodnota 15 000 EUR. Členské štáty sa môžu odchýliť od tejto hraničnej hodnoty v prípade produktov, ktoré súvisia s financovaním hmotného majetku, a pokiaľ právny a užívateľský nárok na tento majetok nie je do ukončenia zmluvného vzťahu prevedený na zákazníka, za predpokladu, že hraničná hodnota určená členským štátom pre transakcie súvisiace s takýmto druhom produktu, či už sa transakcia uskutočňuje ako jediná operácia, alebo ako niekoľko operácií, ktoré sa zdajú byť prepojené, neprekročí hodnotu 15 000 EUR ročne.

Členské štáty sa môžu odchýliť od kritérií ustanovených v písmenách e) a f) prvého pododseku v prípade produktov, ktorých charakteristiku určujú príslušné vnútroštátne orgány verejnej moci na účely všeobecného záujmu, konkrétnych zvýhodnení zo strany štátu vo forme priamych grantov alebo znížení daní a ktorých používanie podlieha kontrole týchto orgánov, za predpokladu, že výnosy z produktu sa realizujú len v dlhodobom časovom horizonte a hraničná hodnota určená na účely písmena d) prvého pododseku je dostatočne nízka. Prípadne sa tento limit stanoví ako maximálna ročná hodnota.

4.   Pri hodnotení toho, či klienti alebo produkty a transakcie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 predstavujú malé riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, členské štáty venujú osobitnú pozornosť všetkým činnostiam týchto klientov alebo všetkým druhom produktov alebo transakcií, ktoré možno vzhľadom na ich charakter s veľkou pravdepodobnosťou považovať za použiteľné či zneužiteľné na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Členské štáty nepovažujú klientov ani produkty a transakcie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 za málo rizikové z hľadiska prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ak je k dispozícii informácia naznačujúca, že riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu by nebolo malé.

Článok 4

Finančné činnosti vykonávané príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu

1.   Na účely článku 2 ods. 2 smernice 2005/60/ES členské štáty môžu podľa odseku 2 tohto článku považovať právnické alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú finančné činnosti a ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá, za osoby nepatriace do pôsobnosti článku 3 ods. 1 alebo 2 uvedenej smernice, ak:

a)

finančná činnosť je obmedzená v úplnom rozsahu;

b)

finančná činnosť je obmedzená v rozsahu jednotlivých transakcií;

c)

finančná činnosť nie je hlavnou činnosťou;

d)

finančná činnosť je doplnková a priamo súvisí s hlavnou činnosťou;

e)

s výnimkou činnosti uvedenej v bode 3 písm. e) článku 2 ods. 1 smernice 2005/60/ES, hlavná činnosť nie je činnosťou, ktorá je uvedená v článku 2 ods. 1 uvedenej smernice;

f)

finančná činnosť sa zabezpečuje len pre klientov hlavnej činnosti a vo všeobecnosti sa neposkytuje verejnosti.

Na účely písmena a) prvého pododseku celkový obrat z finančnej činnosti nemôže prekročiť hraničnú hodnotu, ktorá je dostatočné nízka. Takáto hraničná hodnota sa určuje na vnútroštátnej úrovni v závislosti od druhu finančnej činnosti.

Na účely písmena b) prvého pododseku členské štáty uplatňujú maximálnu hraničnú hodnotu na jedného klienta a transakciu bez ohľadu na to, či sa transakcia uskutoční jednorazovo, alebo v niekoľkých zjavne prepojených operáciách. Takáto hraničná hodnota sa určuje na vnútroštátnej úrovni v závislosti od druhu finančnej činnosti, má byť dostatočne nízka, aby sa zabezpečilo, že príslušné druhy transakcií predstavujú nepraktický a neúčinný spôsob prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a nemá presahovať hodnotu 1 000 EUR.

Na účely písmena c) prvého pododseku členské štáty vyžadujú, aby obrat z finančnej činnosti nepresahoval 5 % celkového obratu príslušnej právnickej alebo fyzickej osoby.

2.   Pri hodnotení rizika prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu na účely článku 2 ods. 2 smernice 2005/60/ES členské štáty venujú osobitnú pozornosť všetkým finančným činnostiam, ktoré možno vzhľadom na ich charakter s veľkou pravdepodobnosťou použiť či zneužiť na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Členské štáty nepovažujú finančné činnosti uvedené v odseku 1 za málo rizikové z hľadiska prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ak je k dispozícii informácia naznačujúca, že riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu nie je malé.

3.   Vo všetkých rozhodnutiach podľa článku 2 ods. 2 smernice 2005/60/ES sa uvedú dôvody, na ktorých sú tieto rozhodnutia založené. Členské štáty zabezpečia možnosť stiahnuť takéto rozhodnutie, ak sa zmenia okolnosti.

4.   Členské štáty zavedú rizikovo orientované monitorovanie alebo prijmú iné primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby výnimku udelenú rozhodnutím podľa článku 2 ods. 2 smernice 2005/60/ES nezneužili osoby, ktoré môžu prať špinavé peniaze alebo financovať terorizmus.

Článok 5

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 15. decembra 2007. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 1. augusta 2006

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

(2)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/379/ES (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 21).

(3)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 674/2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 58).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/35


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. apríla 2006

o prideľovaní množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú v Spoločenstve v roku 2006 povolené na základné použitie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000

[oznámené pod číslom K(2006) 1483]

(Len anglický, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, holandský, nemecký, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2006/540/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Spoločenstvo už postupne zrušilo výrobu a spotrebu chlórofluórouhľovodíkov, iných plne halogénovaných chlórofluórouhľovodíkov, halónov, tetrachlórmetánu, 1,1,1-trichlóretánu, hydrobrómofluórouhľovodíkov a brómochlórometánu.

(2)

Každý rok sa od Komisie vyžaduje, aby pre tieto kontrolované látky určila ich základné použitie, množstvá, ktoré sa môžu používať a spoločnosti, ktoré ich môžu používať.

(3)

Rozhodnutie zmluvných strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ďalej len „Montrealský protokol“, IV/25 stanovuje kritériá, ktoré Komisia používa pri určovaní každého základného použitia a povoľuje pre každú zmluvnú stranu výrobu a spotrebu kontrolovaných látok potrebných na základné použitie.

(4)

Rozhodnutím zmluvných strán Montrealského protokolu XV/8 sa povoľuje výroba a spotreba kontrolovaných látok uvedených v prílohách A, B a C (látky skupiny II a III) k Montrealskému protokolu, ktoré sú potrebné na základné použitie na laboratórne a analytické účely podľa prílohy IV k správe zo siedmeho zasadnutia zmluvných strán, s výhradou podmienok stanovených v prílohe II k správe zo šiesteho zasadnutia zmluvných strán ako aj rozhodnutí VII/11 XI/15 a XV/5 zmluvných strán Montrealského protokolu. Rozhodnutím zmluvných strán Montrealského protokolu XVII/10 sa povoľuje výroba a spotreba kontrolovanej látky uvedenej v prílohe E k Montrealskému protokolu, ktorá je potrebná na použitie metyl-bromidu na laboratórne a analytické účely.

(5)

Podľa odseku 3 rozhodnutia zmluvných strán Montrealského protokolu XII/2 o opatreniach na zjednodušenie prechodu na aerosólové dávkovače bez obsahu freónov všetky členské štáty vydali oznámenie (2) v rámci Programu OSN pre životné prostredie, že chlórofluórouhľovodíky (freóny – CFC) nie sú viac potrebné na výrobu aerosólových dávkovačov s obsahom chlórofluórouhľovodíkov so salbutamolom s cieľom umiestnenia na trhu Európskeho spoločenstva.

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko vydali oznámenie v rámci Programu OSN pre životné prostredie, že využívanie freónov – CFC nie je viac potrebné na výrobu aerosólových dávkovačov, ktoré obsahujú účinné zložky patriace do terapeutickej kategórie „bronchodilátorov s krátkym účinkom slúžiacich na podávanie beta-agonistov“, a to najmä terbutalín (3), fenoterol, orciprenalín, reproterol, karbuterol, hexoprenalín, pirbuterol, klenbuterol, bitolterol a prokaterol, s cieľom umiestnenia na trhu Európskeho spoločenstva.

Belgicko, Česká republika, Estónsko, Holandsko, Maďarsko, Lotyšsko, Nemecko, Slovenská republika, Slovinsko a Švédsko vydali oznámenie v rámci Programu OSN pre životné prostredie, že využívanie freónov – CFC nie je viac potrebné na výrobu aerosólových dávkovačov, ktoré obsahujú účinné zložky patriace do terapeutickej kategórie „inhalovaných steroidov“, a to najmä beklometazón, dexametazón, flunizolid, flutikazón, budezonid (4) a triamcinolón, s cieľom umiestnenia na trhu Európskeho spoločenstva

Dánsko (beklometazón, flutikazón), Fínsko (beklometazón, flutikazón), Francúzsko (beklometazón, flutikazón), Írsko (beklometazón, flutikazón), Malta (flutikazón, budezonid), Portugalsko (flutikazón, budezonid), Slovinsko (beklometazón, flutikazón, budezonid), Spojené kráľovstvo (flutikazón), Španielsko (beklometazón, flutikazón) a Taliansko (beklometazón, flutikazón, budezonid) vydali oznámenie v rámci Programu OSN pre životné prostredie, že využívanie freónov – CFC nie je viac potrebné na výrobu aerosólových dávkovačov, ktoré obsahujú účinné zložky patriace do terapeutickej kategórie „inhalovaných steroidov“, a to tých, ktoré sú uvedené v zátvorkách pri každom štáte, s cieľom umiestnenia na trhu Európskeho spoločenstva.

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Lotyšsko, Nemecko, Slovenská republika a Slovinsko vydali oznámenie v rámci Programu OSN pre životné prostredie, že využívanie freónov – CFC nie je viac potrebné na výrobu aerosólových dávkovačov, ktoré obsahujú účinné zložky patriace do terapeutickej kategórie „nesteroidných protizápalových látok“, a to najmä kyselinu kromoglikovú a nedrokromil, s cieľom umiestnenia na trhu Európskeho spoločenstva.

Portugalsko vydalo oznámenie v rámci Programu OSN pre životné prostredie, že využívanie freónov – CFC nie je viac potrebné na výrobu aerosólových dávkovačov, ktoré obsahujú účinnú zložku kyselinu kromoglikovú, s cieľom umiestnenia na trhu Európskeho spoločenstva. Španielsko vydalo oznámenie v rámci Programu OSN pre životné prostredie, že využívanie freónov – CFC nie je viac potrebné na výrobu aerosólových dávkovačov, ktoré obsahujú účinnú zložku nedrokromil, s cieľom umiestnenia na trhu Európskeho spoločenstva.

Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Lotyšsko, Malta, Nemecko, Slovenská republika, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Švédsko vydali oznámenie v rámci Programu OSN pre životné prostredie, že využívanie freónov – CFC nie je viac potrebné na výrobu aerosólových dávkovačov, ktoré obsahujú účinné zložky patriace do terapeutickej kategórie „anticholinergické bronchodilatanciá“, a to najmä ipatropium bromid a oxitropium bromid, s cieľom umiestnenia na trhu Európskeho spoločenstva.

Portugalsko vydalo oznámenie v rámci Programu OSN pre životné prostredie, že využívanie freónov – CFC nie je viac potrebné na výrobu aerosólových dávkovačov, ktoré obsahujú účinnú zložku ipatropium bromid, s cieľom umiestnenia na trhu Európskeho spoločenstva.

Nemecko vydalo oznámenie v rámci Programu OSN pre životné prostredie, že využívanie freónov – CFC nie je viac potrebné na výrobu aerosólových dávkovačov, ktoré obsahujú účinnú zložku patriacu do terapeutickej kategórie „bronchodilátorov s dlhodobým účinkom slúžiacich na podávanie beta-agonistov“, a to najmä formoterol a salmeterol, s cieľom umiestnenia na trhu Európskeho spoločenstva.

Taliansko vydalo oznámenie v rámci Programu OSN pre životné prostredie, že využívanie freónov – CFC nie je viac potrebné na výrobu aerosólových dávkovačov, ktoré obsahujú účinnú zložku formoterol, s cieľom umiestnenia na trhu Európskeho spoločenstva.

Holandsko a Nemecko vydali oznámenie v rámci Programu OSN pre životné prostredie, že využívanie freónov – CFC nie je viac potrebné na výrobu aerosólových dávkovačov, ktoré obsahujú kombinácie účinných zložiek, s cieľom umiestnenia na trhu Európskeho spoločenstva.

Článkom 4 ods. 4 písm. i) bod (b) nariadenia (ES) č. 2037/2000 sa zakazuje používanie freónov a ich uvádzanie na trh, pokiaľ sa ich použitie nepovažuje za základné podľa podmienok opísaných v článku 3 ods. 1 uvedeného nariadenia. Zistením, že neexistuje žiadne základné použitie, sa znížil dopyt po freónoch, využívaných na výrobu aerosólových dávkovačov, ktoré sú umiestnené na trhu Európskeho spoločenstva. Okrem toho článkom 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 2037/2000 sa zakazuje dovoz výrobkov aerosólových dávkovačov s obsahom freónov a ich uvádzanie na trh, pokiaľ sa použitie freónov v týchto výrobkoch nepovažuje za základné podľa podmienok opísaných v článku 3 ods. 1.

(6)

Dňa 8. júla 2005 Komisia uverejnila oznámenie (5) tým spoločnostiam v Spoločenstve 25 členských štátov, ktoré požadujú vyjadrenie Komisie k používaniu kontrolovaných látok na základné použitie v Spoločenstve v roku 2006, a obdržala vyhlásenia o zamýšľanom nevyhnutnom použití kontrolovaných látok v roku 2006.

(7)

Na zabezpečenie toho, aby zúčastnené podniky a prevádzkovatelia mohli naďalej v riadnom čase využívať systém udeľovania licencií, je vhodné, aby sa toto rozhodnutie uplatňovalo od 1. januára 2006.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru zriadeného článkom 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2037/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny I(chlórofluórouhľovodíky 11, 12, 113, 114 a 115) s výhradou nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa v roku 2006 môže v Spoločenstve používať na základné lekárske účely, predstavuje 539 000,00 kilogramov ODP (6).

2.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny I (chlórofluórouhľovodíky 11, 12, 113, 114 a 115) a skupiny II (iné plne halogénované chlórofluórouhľovodíky) s výhradou nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2006 používať v Spoločenstve na základné laboratórne účely, predstavuje 256 761,86 kilogramov ODP.

3.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny III (halóny) s výhradou nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2006 používať v Spoločenstve na základné lekárske účely, predstavuje 482,70 kilogramov ODP.

4.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny IV (tetrachlórmetán) s výhradou nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2006 používať v Spoločenstve na základné laboratórne účely, predstavuje 149 641,536 kilogramov ODP.

5.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny V (1,1,1-trichlóretán) s výhradou nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2006 používať v Európskej únii na základné laboratórne účely, predstavuje 754,00 kilogramov ODP.

6.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny VI (metyl-bromid) s výhradou nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2006 používať v Spoločenstve na laboratórne a analytické účely, predstavuje 300,00 kilogramov ODP.

7.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny VII (hydrobrómofluórokarbóny) s výhradou nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2006 používať v Spoločenstve na základné laboratórne účely, predstavuje 4,49 kilogramov ODP.

8.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny IX (brómochlórometán) s výhradou nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2006 používať v Spoločenstve na základné laboratórne účely, predstavuje 13,308 kilogramov ODP.

Článok 2

Aerosólové dávkovače s obsahom chlórofluórouhľovodíkov uvedené v prílohe I sa neuvádzajú na trhy, pre ktoré príslušný orgán určil, že aerosólové dávkovače s obsahom chlórofluórouhľovodíkov na týchto trhoch nie sú základné.

Článok 3

Počas obdobia od 1. januára do 31. decembra 2006 sa uplatňujú tieto pravidlá:

1.

Kvóty pre chlórofluórouhľovodíky 11, 12, 113, 114 a 115 na základné lekárske účely sa prideľujú spoločnostiam uvedeným v prílohe II.

2.

Kvóty pre chlórofluórouhľovodíky 11, 12, 113, 114 a 115 a iné plne halogénované chlórofluórouhľovodíky na základné laboratórne účely sa prideľujú spoločnostiam uvedeným v prílohe III.

3.

Kvóty pre halóny na základné laboratórne účely sa prideľujú spoločnostiam uvedeným v prílohe IV.

4.

Kvóty pre tetrachlórmetán na základné laboratórne účely sa prideľujú spoločnostiam uvedeným v prílohe V.

5.

Kvóty pre 1,1,1-trichlóretán na základné laboratórne účely sa prideľujú spoločnostiam uvedeným v prílohe VI.

6.

Kvóty pre metyl-bromid na laboratórne a analytické kritické použitie sa prideľujú spoločnostiam uvedeným v prílohe VII.

7.

Kvóty pre hydrobrómofluórouhľovodíky na základné laboratórne účely sa prideľujú spoločnostiam uvedeným v prílohe VIII.

8.

Kvóty pre brómochlórmetán na základné laboratórne účely sa prideľujú spoločnostiam uvedeným v prílohe IX.

9.

Kvóty na základné použitie pre chlórofluórouhľovodíky 11, 12, 113, 114 a 115, iné plne halogénované chlórofluórouhľovodíky, tetrachlórmetán, 1,1,1,-trichlóretán, hydrobrómofluórouhľovodíky a brómochlórmetán je stanovené v prílohe X.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2006 a stráca účinnosť 31. decembra 2006.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené týmto spoločnostiam:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

v mene Boehringer Ingelheim (Francúzsko)

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

V Bruseli 11. apríla 2006

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 29/2006 (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2006, s. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Okrem Dánska.

(4)  Okrem Švédska.

(5)  Ú. v. EÚ C 168, 8.7.2005, s. 20.

(6)  Potenciál poškodenia ozónu.


PRÍLOHA I

Podľa odseku 3 rozhodnutia zmluvných strán Montrealského protokolu XII/2 z dvanásteho zasadnutia o opatreniach na zjednodušenie prechodu na aerosólové dávkovače bez obsahu freónov sa tieto krajiny rozhodli, že z dôvodu existencie vhodných aerosólových dávkovačov bez obsahu freónov nie je použitie freónov podľa protokolu viac „základné“ v súvislosti s týmito účinnými zložkami:

Tabuľka 1

Krajina

Bronchodilátory s krátkym účinkom na podávanie beta-agonistov

Salbutamol

Terbutalín

Fenoterol

Orciprenalín

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenalín

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

Rakúsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgicko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cyprus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dánsko

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estónsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fínsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francúzsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemecko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grécko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Maďarsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Írsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taliansko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotyšsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxembursko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holandsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poľsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugalsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nórsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovenská republika

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovinsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Španielsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švédsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojené kráľovstvo

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabuľka 2

Krajina

Inhalované steroidy

Beklometaón

Dexametazón

Flunizolid

Flutikazón

Budezonid

Triamcinolón

Rakúsko

 

 

 

 

 

 

Belgicko

X

X

X

X

X

X

Cyprus

 

 

 

 

 

 

Česká republika

X

X

X

X

X

X

Dánsko

X

 

 

X

 

 

Estónsko

X

X

X

X

X

X

Fínsko

X

 

 

X

 

 

Francúzsko

X

 

 

X

 

 

Nemecko

X

X

X

X

X

X

Grécko

 

 

 

 

 

 

Maďarsko

X

X

X

X

X

X

Írsko

X

 

 

X

 

 

Taliansko

X

 

 

X

X

 

Lotyšsko

X

X

X

X

X

X

Litva

 

 

 

 

 

 

Luxembursko

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Poľsko

 

 

 

 

 

 

Portugalsko

 

 

 

X

X

 

Holandsko

X

X

X

X

X

X

Nórsko

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

X

X

X

X

X

X

Slovinsko

X

X

X

X

X

X

Španielsko

X

 

 

X

 

 

Švédsko

X

X

X

X

 

X

Spojené kráľovstvo

 

 

 

X

 

 

Zdroj: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabuľka 3

Krajina

Nesteroidné protizápalové látky

kyselina kromogliková

Nedrocromil

 

 

 

 

Rakúsko

 

 

 

 

 

 

Belgicko

X

X

 

 

 

 

Cyprus

 

 

 

 

 

 

Česká republika

X

X

 

 

 

 

Dánsko

X

X

 

 

 

 

Estónsko

X

X

 

 

 

 

Fínsko

X

X

 

 

 

 

Francúzsko

X

X

 

 

 

 

Nemecko

X

X

 

 

 

 

Grécko

X

X

 

 

 

 

Maďarsko

 

 

 

 

 

 

Írsko

 

 

 

 

 

 

Taliansko

 

 

 

 

 

 

Lotyšsko

X

X

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Luxembursko

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Poľsko

 

 

 

 

 

 

Portugalsko

X

 

 

 

 

 

Holandsko

X

X

 

 

 

 

Nórsko

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

X

X

 

 

 

 

Slovinsko

X

X

 

 

 

 

Španielsko

 

X

 

 

 

 

Švédsko

 

 

 

 

 

 

Spojené kráľovstvo

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabuľka 4

Krajina

Anticholinergické bronchodilatanciá

Ipratropium bromid

Oxitropium bromid

 

 

 

 

Rakúsko

 

 

 

 

 

 

Belgicko

X

X

 

 

 

 

Cyprus

X

X

 

 

 

 

Česká republika

X

X

 

 

 

 

Dánsko

X

X

 

 

 

 

Estónsko

X

X

 

 

 

 

Fínsko

X

X

 

 

 

 

Francúzsko

 

 

 

 

 

 

Nemecko

X

X

 

 

 

 

Grécko

X

X

 

 

 

 

Maďarsko

X

X

 

 

 

 

Írsko

X

X

 

 

 

 

Taliansko

 

 

 

 

 

 

Lotyšsko

 

 

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Luxembursko

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Holandsko

X

X

 

 

 

 

Poľsko

 

 

 

 

 

 

Portugalsko

X

 

 

 

 

 

Nórsko

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

X

X

 

 

 

 

Slovinsko

 

 

 

 

 

 

Španielsko

X

X

 

 

 

 

Švédsko

X

X

 

 

 

 

Spojené kráľovstvo

X

X

 

 

 

 

Zdroj: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabuľka 5

Krajina

Bronchodilátory s dlhodobým účinkom na podávanie beta-agonistov

Formoterol

Salmeterol

 

 

 

 

Rakúsko

 

 

 

 

 

 

Belgicko

 

 

 

 

 

 

Cyprus

 

 

 

 

 

 

Česká republika

 

 

 

 

 

 

Dánsko

 

 

 

 

 

 

Estónsko

 

 

 

 

 

 

Fínsko

 

 

 

 

 

 

Francúzsko

 

 

 

 

 

 

Nemecko

X

X

 

 

 

 

Grécko

 

 

 

 

 

 

Maďarsko

 

 

 

 

 

 

Írsko

 

 

 

 

 

 

Taliansko

X

 

 

 

 

 

Lotyšsko

 

 

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Luxembursko

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Holandsko

 

 

 

 

 

 

Poľsko

 

 

 

 

 

 

Portugalsko

 

 

 

 

 

 

Nórsko

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

 

 

 

 

 

Slovinsko

 

 

 

 

 

 

Španielsko

 

 

 

 

 

 

Švédsko

 

 

 

 

 

 

Spojené kráľovstvo

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabuľka 6

Krajina

Kombinácie účinných zložiek v jednom aerosólovom dávkovači

Rakúsko

 

 

 

 

 

 

Belgicko

 

 

 

 

 

 

Cyprus

 

 

 

 

 

 

Česká republika

 

 

 

 

 

 

Dánsko

 

 

 

 

 

 

Estónsko

 

 

 

 

 

 

Fínsko

 

 

 

 

 

 

Francúzsko

 

 

 

 

 

 

Nemecko

X

 

 

 

 

 

Grécko

 

 

 

 

 

 

Maďarsko

 

 

 

 

 

 

Írsko

 

 

 

 

 

 

Taliansko

 

 

 

 

 

 

Lotyšsko

 

 

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Luxembursko

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Holandsko

 

 

 

 

 

 

Poľsko

 

 

 

 

 

 

Portugalsko

 

 

 

 

 

 

Nórsko

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

 

 

 

 

 

Slovinsko

 

 

 

 

 

 

Španielsko

 

 

 

 

 

 

Švédsko

 

 

 

 

 

 

Spojené kráľovstvo

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ LEKÁRSKE ÚČELY

Kvóty kontrolovaných látok skupiny I, ktoré sa môžu používať pri výrobe aerosólových dávkovačov na liečbu astmy a iných chronických obštrukčných pľúcnych chorôb sa prideľujú:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) v mene Boehringer Ingelheim Francúzsko

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


PRÍLOHA III

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE ÚČELY

Kvóty kontrolovaných látok skupín I a II, ktoré sa môžu používať na laboratórne a analytické účely, sa prideľujú:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


PRÍLOHA IV

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE ÚČELY

Kvóty kontrolovaných látok skupiny III, ktoré sa môžu používať na laboratórne a analytické účely, sa prideľujú:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


PRÍLOHA V

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE ÚČELY

Kvóty kontrolovaných látok skupiny IV, ktoré sa môžu používať na laboratórne a analytické účely, sa prideľujú:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PRÍLOHA VI

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE ÚČELY

Kvóty kontrolovaných látok skupiny V, ktoré sa môžu používať na laboratórne a analytické účely, sa prideľujú:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PRÍLOHA VII

LABORATÓRNE A ANALYTICKÉ KRITICKÉ ÚČELY

Kvóty kontrolovaných látok skupiny VII, ktoré sa môžu používať na laboratórne a analytické kritické účely, sa prideľujú:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


PRÍLOHA VIII

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE ÚČELY

Kvóty kontrolovaných látok skupiny VII, ktoré sa môžu používať na laboratórne a analytické účely, sa prideľujú:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


PRÍLOHA IX

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE ÚČELY

Kvóty kontrolovaných látok skupiny IX, ktoré sa môžu používať na laboratórne a analytické účely, sa prideľujú:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PRÍLOHA X

[Táto príloha sa neuverejňuje, pretože obsahuje obchodné informácie dôverného charakteru.]


4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. júla 2006,

ktorým sa nahrádza príloha k rozhodnutiu 2005/769/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96

(2006/541/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1292/96 z 27. júna 1996 o politike potravinovej pomoci a riadení potravinovej pomoci a špeciálnych operáciách na podporu potravinovej bezpečnosti (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2005/769/ES z 27. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96 a ktorým sa zrušuje jej rozhodnutie z 3. septembra 1998 (2), ustanovuje pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia (ES) č. 1292/96.

(2)

Nariadenie (ES) č. 2110/2005 zabezpečuje uvoľňovanie viazania pomoci v rámci vonkajšej pomoci Spoločenstva a mení v dôsledku toho nariadenie (ES) č. 1292/96, pokiaľ ide o pravidlá o pôvode tovaru, ktorý sa má zakúpiť, a pravidlá o štátnej príslušnosti pre účasť na verejných súťažiach.

(3)

S cieľom podporiť miestne a regionálne nákupy by sa malo vyjasniť, že iba tovar zakúpený na trhu Spoločenstva by mal byť v súlade s požiadavkami ustanovenými v oznámeniach Komisie týkajúcimi sa vlastností (3) a obalu (4) výrobkov určených na dodanie ako potravinová pomoc Spoločenstva, zatiaľ čo tovar zakúpený na miestnom alebo regionálnom trhu by mal byť v súlade s miestnymi normami, ak existujú, a ak miestne normy nexistujú, v súlade s medzinárodne uznanými normami.

(4)

Uvoľňovanie viazania pomoci vyžaduje dodatočnú flexibilitu pre zmluvné dodacie podmienky, a preto je vhodné stanoviť, aby vyhlásené verejné súťaže a dodávateľské zmluvy uzatvorené mimovládnymi organizáciami pre tovar určený na dodanie ako potravinová pomoc špecifikovali dodacie podmienky v súlade s posledným vydaním medzinárodných obchodných pravidiel (Incoterms) vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou (5).

(5)

V dôsledku toho je vhodné zabezpečiť inšpekciu tovaru a dodávky medzinárodne uznanou monitorovacou agentúrou.

(6)

Rozhodnutie 2005/769/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Výbor pre potravinovú pomoc a potravinovú bezpečnosť bude informovaný o súčasnom opatrení podľa článku 29 nariadenia (ES) č. 1292/96,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2005/769/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

Louis MICHEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 166, 5.7.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 24.

(3)  Ú. v. ES C 312, 31.10.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. ES C 267, 13.9.1996, s. 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Mimovládna organizácia, ktorá je príjemcom pomoci Spoločenstva (ďalej len „mimovládna organizácia“) je zodpovedná za dodržiavanie nasledujúcich pravidiel nákupu výrobkov určených na dodanie podľa nariadenia (ES) č. 1292/96 ako potravinová pomoc Spoločenstva bez toho, aby boli dotknuté dodatočné požiadavky týkajúce sa finančného riadenia zahrnuté v zmluve uzatvorenej s príjemcom na účely vykonávania politiky potravinovej pomoci.

1.   MIESTO NÁKUPU TOVARU

V závislosti od podmienok ustanovených pre konkrétnu dodávku sa výrobky kupujú v prijímajúcej krajine alebo v jednej z rozvojových krajín uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1292/96 podľa možnosti patriacej do rovnakej zemepisnej oblasti ako prijímajúca krajina, alebo v členskom štáte Európskeho spoločenstva.

Pôvod dodávok a materiálu je určený v súlade s pravidlami o pôvode tovaru a výnimkami z týchto pravidiel stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 (1).

Vo výnimočných prípadoch a v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1292/96 môže Komisia povoliť, aby boli výrobky zakúpené na trhu krajiny inej, než sú krajiny vymenované v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1292/96, alebo na trhu členského štátu Európskeho spoločenstva.

2.   VLASTNOSTI VÝROBKOV

Výrobky čo najviac zodpovedajú stravovacím návykom obyvateľstva prijímajúceho pomoc. V najväčšom možnom rozsahu by sa preto mali uprednostňovať nákupy v krajine, v ktorej sa opatrenie vykonáva, alebo v susednej krajine.

Vlastnosti výrobkov a ich obal rešpektujú normy kvality stanovené v domácom právnom poriadku krajiny pôvodu a/alebo krajiny určenia podľa toho, ktorá krajina má vyššie normy kvality. V prípadoch, keď miestna právna úprava neexistuje, rešpektujú sa v najväčšom možnom rozsahu medzinárodne uznané normy, ako je napríklad potravinový kódex.

V prípade, že výrobky sú zakúpené v Európskom spoločenstve, ich vlastnosti sú v súlade s požiadavkami ustanovenými v oznámení Komisie vzťahujúcom sa na charakteristiky výrobkov určených na dodanie ako potravinová pomoc Spoločenstva (2). Okrem toho je obal v súlade s požiadavkami ustanovenými v oznámení Komisie vzťahujúcom sa na obal výrobkov určených na dodanie ako potravinová pomoc Spoločenstva (3).

3.   PRAVIDLÁ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

Spôsobilosť na účasť na verejných súťažiach je určená v súlade s pravidlami oprávnenosti a výnimkami z týchto pravidiel stanovenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.

Účastník verejnej súťaže musí byť právne zaregistrovaný a na požiadanie musí byť schopný o tejto skutočnosti predložiť dôkaz.

4.   DÔVODY NA VYLÚČENIE Z ÚČASTI NA POSTUPOCH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A Z UDEĽOVANIA ZÁKAZIEK

4.1.   Dôvody na vylúčenie z účasti na postupoch verejného obstarávania

Účastníci verejnej súťaže sú vylúčení z účasti na postupe verejného obstarávania v týchto situáciách:

a)

ak sú v konkurze alebo likvidácii, ich záležitosti spravujú súdy, uzavreli dohodu s veriteľmi, pozastavili výkon obchodných činností, sú účastníkmi konania týkajúceho sa týchto záležitostí, alebo sa nachádzajú v akejkoľvek analogickej situácii vyplývajúcej z podobného postupu ustanoveného vo vnútroštátnych právnych alebo iných predpisoch;

b)

ak boli právoplatne odsúdení (res judicata) za protiprávne konanie v súvislosti s výkonom povolania;

c)

ak sa dopustili závažného odborného pochybenia preukázaného akýmikoľvek prostriedkami, ktoré môže príjemca grantu odôvodniť;

d)

ak si neplnili povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov sociálneho zabezpečenia alebo platenia daní v súlade s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej majú sídlo, alebo s právnymi ustanoveniami krajiny príjemcu grantu, alebo s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej sa má zákazka plniť;

e)

ak boli právoplatne odsúdení (res judicata) za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akúkoľvek inú nezákonnú činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Spoločenstva;

f)

ak v súvislosti s iným postupom verejného obstarávania alebo postupom o udelenie grantu, ktoré boli financované z rozpočtu Spoločenstva, bolo zistené, že vážnym spôsobom porušili zmluvu nesplnením svojich zmluvných záväzkov.

Účastníci verejnej súťaže musia potvrdiť, že sa nenachádzajú ani v jednej z uvedených situácií.

4.2.   Vylúčenie z udeľovania zákaziek

Zákazky nemožno udeliť tým účastníkom verejnej súťaže, ktorí v priebehu postupu verejného obstarávania:

a)

sú v situácii konfliktu záujmov;

b)

previnili sa skreslením poskytnutých informácií, ktoré vyžadoval príjemca grantu ako podmienku účasti na verejnej súťaži, alebo tieto informácie neposkytli.

5.   POSTUPY UDEĽOVANIA ZÁKAZIEK

5.1.   Všeobecné ustanovenia

Mimovládna organizácia vyhlasuje medzinárodnú verejnú súťaž na dodávateľské zmluvy s hodnotou najmenej 150 000 EUR. V prípade medzinárodnej verejnej súťaže uverejňuje mimovládna organizácia oznámenie o verejnej súťaži vo všetkých vhodných oznamovacích prostriedkoch, najmä na internetovej stránke mimovládnej organizácie, v medzinárodnej tlači a vo vnútroštátnej tlači krajiny, v ktorej sa činnosť vykonáva, alebo v ďalších špecializovaných periodikách.

Dodávateľské zmluvy s hodnotou medzi 30 000 EUR a 150 000 EUR sa uzatvárajú prostredníctvom verejnej súťaže uverejnenej v miestnych oznamovacích prostriedkoch. V prípade miestnej verejnej súťaže sa oznámenie o verejnej súťaži uverejňuje vo všetkých primeraných oznamovacích prostriedkoch, ale len v krajine, v ktorej sa činnosť vykonáva. Toto však musí poskytovať ďalším oprávneným dodávateľom rovnaké príležitosti ako miestnym firmám.

Dodávateľské zmluvy s hodnotou nižšou ako 30 000 EUR sa musia uzatvoriť prostredníctvom súťažného rokovacieho konania bez zverejnenia, v ktorom mimovládna organizácia konzultuje aspoň s tromi dodávateľmi podľa svojho výberu a rokuje o podmienkach zmluvy s jedným alebo viacerými z nich.

Dodávateľské zmluvy s hodnotou nižšou ako 5 000 EUR sa môžu uzatvoriť rokovacím konaním na základe jedinej ponuky.

Lehoty na predkladanie ponúk a žiadostí o účasť musia byť dostatočne dlhé na to, aby sa zúčastneným stranám umožnilo primerané a vhodné obdobie na prípravu a predloženie ponúk.

Ak mimovládne organizácie používajú centrálny nákupný úrad ako poskytovateľa služieb v súlade s bodom 8.4 prílohy IV Verejné obstarávanie prostredníctvom príjemcov grantu z hľadiska vonkajších opatrení Európskeho spoločenstva, tento sa vyberá v súlade s postupmi o zmluvách o poskytovaní služieb stanovenými najmä v bodoch 4.1 a 4.2 uvedenej prílohy. Pri nákupe výrobkov potravinovej pomoci na trhu je centrálny nákupný úrad povinný dodržiavať pravidlá a podmienky tohto rozhodnutia a prílohy k nemu.

5.2.   Rokovacie konanie na základe jedinej ponuky

Príjemca môže využiť rokovacie konanie na základe jedinej ponuky v týchto prípadoch:

a)

ak lehotu na postupy uvedené v bode 5.1 nie je možné dodržať z dôvodu mimoriadnej naliehavosti spôsobenej udalosťami, ktoré príjemca nemohol predpokladať a ktoré mu v žiadnom prípade nemôžu byť pripísané. Okolnosti, ktoré opodstatnene spôsobujú mimoriadnu naliehavosť, sa nesmú v žiadnom prípade pripísať príjemcovi.

Usudzuje sa, že činnosti vykonávané v krízových situáciách určených Komisiou, spĺňajú podmienku mimoriadnej naliehavosti. Komisia informuje príjemcu, či krízová situácia existuje a kedy sa končí;

b)

pre doplňujúce dodávky od pôvodného dodávateľa, ktoré sú určené buď ako čiastková náhrada bežných dodávok alebo zariadení, alebo ako rozšírenie existujúcich dodávok alebo zariadení, ak by zmena dodávateľa nútila príjemcu, aby si zadovážil zariadenie, ktoré má rozdielne technické parametre, čo by mohlo mať za následok nekompatibilitu alebo neprimerané technické ťažkosti pri prevádzke alebo údržbe;

c)

ak bola verejná súťaž neúspešná, čiže keď nebola obdržaná žiadna kvalitatívne ani finančne vhodná ponuka. V takýchto prípadoch po zrušení verejnej súťaže môže príjemca rokovať s jedným alebo viacerými účastníkmi verejnej súťaže podľa svojho výberu, za predpokladu, že pôvodné podmienky verejnej súťaže sa podstatne nezmenia;

d)

ak sa príslušná zákazka má udeliť subjektom, ktoré majú de jure alebo de facto monopolné postavenie. V takomto prípade to musí byť riadne odôvodnené v rozhodnutí o udelení;

e)

priame zadanie sa môže vykonať v prípade zaručenia konkrétnymi podmienkami dodávky, a najmä v prípade experimentálnej dodávky.

5.3.   Povinnosti pri predkladaní ponuky

V oznámení o verejnej súťaži sa uvádza forma a termín, v súlade s ktorými sa musí uskutočniť ponuka účastníka verejnej súťaže.

Hodnotiaci výbor musí vyhodnotiť a klasifikovať všetky žiadosti o účasť a ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky, na základe kritérií vylúčenia, výberu a udelenia zákazky, ktoré boli vopred oznámené. Výbor musí mať nepárny počet členov, a to najmenej troch, so všetkými technickými a administratívnymi kapacitami potrebnými na poskytnutie kvalifikovaného stanoviska k ponukám.

Na každú položku je možné predložiť iba jedinú ponuku. Je platná len vtedy, ak sa vzťahuje na kompletnú položku. Ak je položka rozdelená na čiastočné položky, ponuka sa stanovuje ako ich priemer. Ak sa verejná súťaž vzťahuje na dodanie viacerých položiek, na každú položku sa predloží samostatná ponuka. Účastník verejnej súťaže nie je povinný predložiť ponuku na všetky položky.

V ponukách sa uvádza:

meno a adresa účastníka verejnej súťaže,

referenčné čísla verejnej súťaže, položky a činnosti,

čistá hmotnosť položky alebo určitá peňažná výška, na ktorú sa ponuka vzťahuje,

navrhovaná cena za čistú metrickú tonu výrobku na mieste dodávky tak, ako je špecifikovaná a zosúladená s podmienkami stanovenými v žiadosti pre ponuky; alebo čisté množstvo ponúkaných výrobkov, ak ide o verejnú súťaž na dodávateľskú zmluvu najvyššieho množstva určeného výrobku za určitú peňažnú sumu,

náklady na prepravu na špecifickú fázu dodávky z miesta nakládky na miesto dodávky,

termín dodávky alebo časový rámec dodávky.

Ponuka je platná len v prípade, ak je k nej priložený dôkaz o tom, že účastník verejnej súťaže zložil záruku na ponuku. Výška záruky na ponuku vyjadrená v mene platby a obdobie platnosti sú ustanovené v oznámení o verejnej súťaži. Záruka predstavuje najmenej 1 % z celkovej výšky ponuky a obdobie platnosti je aspoň jeden mesiac.

Záruka sa zloží v prospech mimovládnej organizácie vo forme zábezpeky z úverovej inštitúcie uznanej členským štátom alebo akceptovanej mimovládnou organizáciou. Záruka je neodvolateľná a je možné ju priamo vymáhať.

V prípade nákupu výrobkov v krajine, ktorá je sama príjemcom potravinovej pomoci, môže mimovládna organizácia v oznámení o verejnej súťaži definovať ďalšie podmienky záruky, pričom zohľadní zvyklosti danej krajiny.

Záruka sa uvoľňuje:

listom alebo faxom od mimovládnej organizácie, ak ponuka nebola prijatá alebo bola zamietnutá, alebo ak žiadna zákazka nebola udelená,

ak účastník verejnej súťaže určený ako dodávateľ zložil dodaciu záruku.

Záruka prepadá, ak dodávateľ neposkytne dodaciu záruku v primeranom termíne po udelení zákazky, a taktiež, ak účastník verejnej súťaže stiahne svoju ponuku po tom, čo bola prijatá.

Zamieta sa ponuka, ktorá nie je predložená v súlade s týmito ustanoveniami alebo obsahuje iné výhrady alebo podmienky, než sú ustanovené vo verejnej súťaži.

Ponuku, ktorá bola prijatá, nie je možné zmeniť ani stiahnuť.

Zákazka sa udeľuje účastníkovi verejnej súťaže, ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou, pri rešpektovaní všetkých podmienok verejnej súťaže, najmä charakteristík výrobkov, ktoré sa majú získať. Ak ponuku s najnižšou cenou predložia súčasne viacerí účastníci verejnej súťaže, zákazka sa udeľuje na základe žrebovania.

Dodávateľ a neúspešní účastníci verejnej súťaže sú o udelení zákazky riadne oboznámení listom alebo faxom.

Mimovládna organizácia sa môže rozhodnúť neudeliť zákazku po uplynutí prvého alebo druhého termínu, najmä vtedy, ak sú predložené ponuky mimo rámca bežných trhových cien. Mimovládna organizácia nemusí uvádzať dôvody svojho rozhodnutia. Účastníci verejnej súťaže sú v rámci troch pracovných dní písomne informovaní o rozhodnutí neudeliť zákazku.

6.   POVINNOSTI DODÁVATEĽA A DODACIE PODMIENKY

Oznámenie o verejnej súťaži obsahuje zmluvné podmienky dodávky Incoterms platné pre danú dodávateľskú zmluvu a zahŕňa uplatniteľné vydanie Incoterms. Vybraný dodávateľ plní svoje povinnosti v súlade so všetkými podmienkami stanovenými v oznámení o verejnej súťaži vrátane tých, ktoré vyplývajú z Incoterms a jeho ponuky.

Pokiaľ nie je uvedené v oznámení o verejnej súťaži a zmluve inak, dodávateľ (predávajúci) a mimovládna organizácia (kupujúci) si plnia povinnosti, ako je stanovené v Incoterms.

Ak podmienky Incoterms uvedené v oznámení o verejnej súťaži ukladajú dodávateľovi povinnosť uzavrieť prepravné poistenie, je dodávateľ povinný ho uzavrieť; toto poistenie musí pokrývať aspoň výšku uzavretej ponuky a všetky riziká súvisiace s prepravou a akoukoľvek ďalšou činnosťou týkajúcou sa dodávky dodávateľom až do zmluvne stanovenej fázy dodávky. Taktiež pokrýva všetky náklady na triedenie, stiahnutie alebo zničenie poškodeného tovaru, opätovné balenie, kontrolu a analýzu tovaru, ak poškodenie neznemožňuje príjemcovi tovar prijať.

V prípade prepravy a dodania námornou dopravou sa tovar nemôže doručiť vo forme viacerých zásielok na viacerých plavidlách, pokiaľ s tým mimovládna organizácia nesúhlasí.

V prípade dodania pozemnou dopravou sa tovar nemôže doručiť inak ako zmluvne dohodnutým spôsobom prepravy, pokiaľ s tým mimovládna organizácia nesúhlasí.

V prípadoch, v ktorých dodávateľ žiada súhlas mimovládnej organizácie na zmenu spôsobu prepravy alebo plánu dodávky, mimovládna organizácia ako podmienku pre takýto súhlas požiada dodávateľa, aby znášal dodatočné náklady, a najmä náklady na dodatočnú kontrolu a analýzu.

V oznámení o verejnej súťaži je v prípade potreby možné uviesť dátum, pred ktorým sa akákoľvek dodávka považuje za predčasnú.

Dodávateľ znáša všetky riziká vrátane rizika straty alebo poškodenia, ktorým môže byť tovar vystavený až do ukončenia dodávky a zaznamenanie tejto skutočnosti monitorom v konečnom osvedčení o zhode (pozri bod 7).

Ak nie je uvedené inak v oznámení o verejnej súťaži, dodávateľ bezodkladne písomne informuje príjemcu a monitorovaciu agentúru o použitých dopravných prostriedkoch, dni nakládky, očakávanom dni príchodu na miesto určenia uvedené v zmluve a o akejkoľvek nehode, ktorá sa vyskytla počas tranzitu tovaru.

Ak nie je uvedené inak v oznámení o verejnej súťaži a v pravidlách Incoterms uplatňovaných na zákazku, dodávateľ zaistí formality súvisiace so získaním vývoznej licencie, tranzitným colným konaním a dovozným colným odbavením, pričom znáša príslušné náklady a poplatky.

Po oznámení o udelení zákazky zloží dodávateľ v primeranom termíne dodaciu záruku, aby sa zabezpečilo plnenie záväzkov z jeho strany. Táto záruka vyjadrená v mene platby predstavuje 5 až 10 % z celkovej hodnoty ponuky. Obdobie platnosti sa končí jeden mesiac po dni poslednej dodávky. Je zložená rovnakým spôsobom ako záruka na ponuku.

Dodacia záruka sa uvoľňuje v plnej výške listom alebo faxom od mimovládnej organizácie, ak dodávateľ:

vykonal dodávku v súlade so všetkými svojimi povinnosťami alebo

bol oslobodený od svojich záväzkov,

alebo

nevykonal dodávku z dôvodu vyššej moci, ktorý mimovládna organizácia uznala.

7.   MONITOROVANIE

Mimovládna organizácia uzavrie zmluvu s „monitorovacou agentúrou“ (medzinárodne uznaná kontrolná spoločnosť alebo zoskupenie medzinárodne uznaných spoločností, pokiaľ možno akreditovaných podľa štandardnej normy ISO 45004 – ISO/IEC 17020 v odvetví potravinárskych výrobkov). Ihneď po udelení zákazky mimovládna organizácia písomne informuje dodávateľa o výbere monitorovacej agentúry. Oznámenie o verejnej súťaži stanovuje povinnosť dodávateľa písomne informovať monitorovaciu agentúru o názve a adrese výrobcu, baliarne alebo držiteľa skladu tovaru určeného na dodanie a o približnom dni výroby alebo balenia, ako aj o mene jeho zástupcu na mieste dodania.

Monitorovacia agentúra je zodpovedná za overenie a vydanie osvedčenia o kvalite, množstve, balení a označení tovaru určeného na dodanie pri každej dodávke, vydanie osvedčenia o predbežnej zhode a osvedčenia o zhode na zmluvne určenom mieste dodania. V tejto súvislosti monitorovacia agentúra vezme do úvahy rôzne vlastnosti výrobkov, ako je uvedené v bode 2 tejto prílohy.

Mimovládna organizácia v zmluve zabezpečí, aby sa monitorovacia agentúra zaviazala k nasledujúcemu:

zachovať úplnú nezávislosť,

neprijímať pokyny od akejkoľvek inej strany ako nakupujúcej mimovládnej organizácie, najmä neprijímať pokyny od dodávateľa, príjemcov alebo ich zástupcov, zástupcov darcov alebo iných sprostredkovateľov zapojených do uvažovaných činností,

predchádzať akémukoľvek konfliktu záujmov medzi jej aktivitami podľa zmluvy s mimovládnou organizáciou a akoukoľvek ďalšou aktivitou, ktorú vykoná so stranou zapojenou do uvažovaných činností.

Monitorovacia agentúra vykonáva aspoň dve kontroly na základe podmienok zadania v súlade s medzinárodnými kontrolnými štandardmi takto:

a)

Predbežná kontrola zhody kvality sa vykonáva pred naložením a kontrola množstva sa vykoná pri nakladaní tovaru. Záverečná kontrola sa vykoná po vyložení tovaru na mieste dodania uvedenom v dodávateľskej zmluve.

b)

Po dokončení predbežnej kontroly vydáva monitorovacia agentúra dodávateľovi predbežné osvedčenie o zhode, ktoré je v prípade potreby predmetom výhrady. Preprava z miesta nakládky sa môže začať iba po vydaní predbežného osvedčenia o zhode.

c)

Keď sa ukončí záverečná kontrola na dohodnutom mieste dodania, vydáva monitorovacia agentúra pre dodávateľa konečné osvedčenie o zhode, v ktorom stanovuje najmä deň ukončenia dodávky a dodávané čisté množstvo; toto osvedčenie je v prípade potreby predmetom výhrady.

d)

Ak monitorovacia agentúra vydá po uskutočnení záverečnej kontroly na dohodnutom mieste dodania odôvodnené „oznámenie o výhrade“, čo najrýchlejšie o tom písomne upovedomí dodávateľa a nakupujúcu mimovládnu organizáciu. Dodávateľ môže namietať voči záverom monitorovacej agentúry a nakupujúcej mimovládnej organizácie v lehote dvoch pracovných dní po zaslaní tohto oznámenia.

Náklady na vyššie uvedené kontroly sú fakturované mimovládnej organizácii a zaplatené mimovládnou organizáciou, ale oprávnenými nákladmi Spoločenstva sú pod podmienkou, že sú zahrnuté do rozpočtu pre zmluvu o grante. Dodávateľ znáša finančné následky v prípade kvalitatívnych nedostatkov alebo neskorého predloženia tovaru na kontrolu.

Ak dodávateľ alebo príjemca namieta voči záverom kontroly, monitorovacia agentúra po schválení mimovládnou organizáciou zabezpečuje inšpekciu na preverenie, ktorá sa podľa povahy námietky týka preverenia vzoriek, preverenia analýzy a/alebo opätovného odváženia, alebo opätovnej kontroly balenia. Inšpekciu na preverenie uskutočňuje agentúra alebo laboratórium určené v zmluve medzi dodávateľom, konečným príjemcom a monitorovacou agentúrou.

Náklady spojené s inšpekciou na preverenie znáša strana, ktorá spor prehrá.

Ak sa po vykonaní kontrol alebo inšpekcie na preverenie konečné osvedčenie o zhode nevydá, dodávateľ je povinný tovar vymeniť.

Náklady na výmenu a s ňou spojené náklady na kontrolu znáša dodávateľ.

Monitorovacia agentúra vydáva písomné pozvánky pre zástupcov dodávateľa a konečného príjemcu, aby sa zúčastnili na kontrolách, najmä pri odbere vzoriek, ktoré sa majú využiť pri analýzach. Odber vzoriek sa vykonáva v súlade s odbornou praxou. Pri odbere vzoriek odoberie monitorovacia agentúra dve dodatočné vzorky, ktoré sa uchovajú zapečatené k dispozícii pre mimovládnu organizáciu na ďalšiu prípadnú kontrolu alebo pre prípad námietok vznesených príjemcom alebo dodávateľom.

Náklady na tovar odobratý ako vzorky znáša dodávateľ.

Adresát/príjemca tovaru podpíše prepravný doklad o prevzatí tovaru na dohodnutom mieste dodania a uvedie svoje výhrady k fyzickému stavu tovaru a baleniu na základe vizuálnej kontroly. Nakupujúca mimovládna organizácia alebo jej zástupca bezodkladne vydáva pre dodávateľa osvedčenie o prevzatí po dodaní tovaru na dohodnuté miesto dodania a po tom, čo dodávateľ poskytol nakupujúcej mimovládnej organizácii originál konečného osvedčenia o zhode vydaného monitorovacou spoločnosťou a zálohovú faktúru, v ktorej je stanovená hodnota tovaru a jeho bezplatný presun príjemcovi.

Prípustná tolerancia hmotnosti a/alebo množstva tovaru dodaného na dohodnuté miesto dodania je uvedená v zmluvných podmienkach.

Dodávateľ nemôže požadovať platbu za dodané množstvo prevyšujúce zmluvne dohodnuté množstvo tovaru.

8.   DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Tovar sa dodáva v súlade s jedným z nasledujúcich medzinárodných obchodných pravidiel (Incoterms):

EXW: zo závodu (… označené miesto)

FCA: vyplatené dopravcovi (… označené miesto)

FAS: vyplatené k boku lode (… označený prístav nalodenia)

FOB: vyplatené na palube (... označený prístav nalodenia)

CFR: náklady a prepravné (… označený prístav určenia)

CIF: náklady, prepravné a poistenie (… označený prístav určenia)

CPT: preprava platená do (… označené miesto určenia)

CIP: preprava a poistenie platené do (… označené miesto určenia)

DAF: s dodaním na hranicu (… označené miesto)

DES: s dodaním z lode (… označený prístav určenia)

DEQ: s dodaním z nábrežia (… označený prístav určenia)

DDU: s dodaním clo neplatené (… označené miesto určenia)

DDP: s dodaním clo platené (… označené miesto určenia)

Suma, ktorú má nakupujúca mimovládna organizácia zaplatiť dodávateľovi, nepresahuje sumu ponuky zvýšenú o všetky náklady a zníženú o všetky zrážky uvedené v nasledujúcom texte.

Ak kvalita, balenie alebo označenie tovaru na mieste nakládky a dohodnutom mieste dodania uvedenom vo verejnej súťaži nezodpovedá špecifikáciám zákazky, pričom však táto nezhoda nebola dôvodom na odmietnutie vydania predbežného osvedčenia o zhode alebo osvedčenia o prevzatí, môže mimovládna organizácia pri výpočte sumy, ktorá sa má zaplatiť, uplatniť zrážky.

Zmluvné podmienky vymedzujú postup na zavedenie zrážok za odchýlku od kvality, ako aj zrážok za dodávku uskutočnenú po zmluvnej dodacej lehote alebo termíne dodávky.

Dodávateľom sa vyplatí čistá suma získaná odpočítaním vypočítaných zrážok zo sumy, ktorú fakturoval dodávateľ. Ak zrážky nemožno strhnúť z platby, uhradia sa čiastočným alebo úplným prepadnutím záruky na dodávku.

Mimovládna organizácia môže dodávateľovi na základe jeho písomnej žiadosti preplatiť určité dodatočné vynaložené hotovostné rozpočtované náklady, ako sú náklady na skladovanie alebo poistenie, ktoré dodávateľ skutočne zaplatil, avšak s výnimkou akýchkoľvek administratívnych nákladov, ktoré mimovládna organizácia posudzuje na základe príslušných podkladov, za predpokladu, že bolo vydané osvedčenie o prevzatí alebo dodací list bez výhrad vzťahujúcich sa na povahu nárokovaných nákladov, a v prípade:

predĺženia dodacej lehoty na žiadosť príjemcu alebo

omeškania presahujúceho 30 dní, ktoré uplynú odo dňa dodania do vydania osvedčenia o prevzatí alebo vydania konečného osvedčenia o zhode.

Suma, ktorá sa má zaplatiť, je splatná na základe žiadosti dodávateľa predloženej v dvoch exemplároch.

K žiadosti o vyplatenie celej sumy ponuky alebo o vyplatenie jej zostatku sa prikladajú tieto doklady:

faktúra na požadovanú sumu,

originál osvedčenia o prevzatí,

kópia konečného osvedčenia o zhode podpísaná a overená dodávateľom, ktorá sa zhoduje s originálom.

Po dodaní 50 % z celkového množstva ustanoveného v oznámení o verejnej súťaži môže dodávateľ predložiť žiadosť o vyplatenie zálohy, ku ktorej sa prikladá faktúra na požadovanú sumu a kópia predbežného osvedčenia o zhode.

Všetky žiadosti na vyplatenie celej sumy ponuky alebo vyplatenie jej zostatku sa predkladajú mimovládnej organizácii po vydaní osvedčenia o prevzatí. Všetky platby sa uskutočňujú do 60 dní odo dňa, keď mimovládna organizácia prijala úplnú a správnu žiadosť o platbu. Neodôvodnené prieťahy sa zaťažia úrokmi z omeškania podľa mesačnej úrokovej sadzby používanej Európskou centrálnou bankou (úroková sadzba, ktorú používa Európska centrálna banka na svoje hlavné operácie refinancovania).

9.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Mimovládna organizácia rozhodne, či skutočnosť, že dodávateľ nedodal tovar alebo nesplnil niektorú zo svojich povinností, možno pripísať pôsobeniu vyššej moci. Náklady vyplývajúce z prípadu vyššej moci, ktorý mimovládna organizácia uzná, znáša mimovládna organizácia. Komisia musí byť informovaná o dôvodoch, ktoré viedli mimovládnu organizáciu k uznaniu prípadu vyššej moci. Nikdy sa však nemožno odvolávať na vyššiu moc v prípade zlyhania, ktoré spôsobila mimovládna organizácia a/alebo jej subdodávatelia.

V prípadoch, ktoré sú riadne odôvodnené a uznané Komisiou, je možné náklady vynaložené z dôvodu prípadu vyššej moci považovať za oprávnené priame náklady a je možné ich refundovať iba v limite, ktorý je v rozpočte činnosti vymedzený pre nepredvídateľné udalosti.“


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. ES C 312, 31.10.2000, s. 1.

(3)  Ú. v. ES C 267, 13.9.1996, s. 1.


4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/59


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. augusta 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/195/EHS o veterinárnych podmienkach a o veterinárnej certifikácii pre opakovaný vstup registrovaných koní určených na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze

[oznámené pod číslom K(2006) 3400]

(Text s významom pre EHP)

(2006/542/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovitých equidae z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 19 bod ii),

keďže:

(1)

V súlade so všeobecnými pravidlami ustanovenými v prílohe II k rozhodnutiu Komisie 93/195/EHS (2) je opakovaný vstup registrovaných koní určených na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze obmedzený na kone držané menej ako 30 dní v ktorejkoľvek tretej krajine uvedenej v tej istej skupine v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

(2)

V roku 2006 je dejiskom jazdeckých súťaží Ázijských hier Katar.

(3)

Pod podmienkou, že na uvedenom podujatí bude zabezpečený určitý stupeň veterinárneho dozoru a že príslušné kone budú držané oddelene od zvierat s horším zdravotným stavom, by sa obdobie dočasného vývozu malo predĺžiť na obdobie kratšie ako 60 dní. Preto by sa veterinárne podmienky a podmienky veterinárnej certifikácie stanovené v prílohe VII k rozhodnutiu 93/195/EHS mali rozšíriť na jazdecké súťaže Ázijských hier, ktoré sa konajú pod záštitou Medzinárodnej jazdeckej federácie (FEI).

(4)

Príloha VII k rozhodnutiu 93/195/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Názov prílohy VII k rozhodnutiu 93/195/EHS sa nahrádza týmto:

„VETERINÁRNE OSVEDČENIE

pre opakovaný vstup registrovaných koní, ktoré sa zúčastnili na Svetovom pohári vo vytrvalostných pretekoch alebo na Ázijských hrách po dočasnom vývoze kratšom ako 60 dní“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 2. augusta 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/68/ES (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/943/ES (Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005, s. 94).