ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 211

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
1. augusta 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1166/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1167/2006 z 31. júla 2006 o udeľovaní dovozných certifikátov pre mrazené hovädzie boky

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva znížiť prevalenciu určitých sérotypov salmonely u nosníc Gallus gallus, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1003/2005 ( 1 )

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1169/2006 z 31. júla 2006 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1171/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1172/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1173/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. augusta 2006

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1174/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1175/2006 z 31. júla 2006 o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (citróny)

22

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2005 o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

23

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

24

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. júna 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

1.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1166/2006

z 31. júla 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0707 00 05

052

81,5

388

52,4

524

46,9

999

60,3

0709 90 70

052

75,1

999

75,1

0805 50 10

388

73,4

524

49,4

528

55,4

999

59,4

0806 10 10

052

119,7

204

133,3

220

157,6

400

200,9

508

55,0

512

56,7

624

158,2

999

125,9

0808 10 80

388

93,7

400

103,4

508

75,1

512

86,3

524

66,4

528

82,8

720

88,9

800

152,2

804

100,1

999

94,3

0808 20 50

052

97,1

388

104,2

512

89,4

528

84,2

720

32,6

804

186,0

999

98,9

0809 20 95

052

308,2

400

387,6

999

347,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,5

999

137,5

0809 40 05

093

64,8

098

73,5

624

131,5

999

89,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


1.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1167/2006

z 31. júla 2006

o udeľovaní dovozných certifikátov pre mrazené hovädzie boky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 996/97 zo dňa 3. júna 1997, ustanovujúce otvorenie a spôsob riadenia colnej dovoznej kvóty pre mrazené hovädzie boky patriace pod kód KN 0206 29 91 (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 996/97 stanovilo v článku 1 ods. 3 písm. b) množstvo mrazených bokov, ktoré je možné doviezť za zvláštnych podmienok v období 2006/2007 na 800 ton.

(2)

Článok 8 ods. 3, nariadenia (ES) č. 996/97 ustanovuje, že žiadané množstvá môžu byť znížené. Predložené žiadosti sa týkajú celkového množstva, ktoré presahuje dostupné množstvá. Za týchto podmienok a za účelom zabezpečenia spravodlivého rozdelenia dostupných množstiev je potrebné rovnomerne znížiť žiadané množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každej žiadosti o dovozný certifikát, predloženej na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 996/97, sa vyhovie do výšky 0,57372 % žiadaného množstva.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).


1.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1168/2006

z 31. júla 2006,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva znížiť prevalenciu určitých sérotypov salmonely u nosníc Gallus gallus, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1003/2005

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 a článok 13,

keďže:

(1)

Účelom nariadenia (ES) č. 2160/2003 je zabezpečiť, aby sa prijali vhodné a účinné opatrenia s cieľom zistiť a kontrolovať salmonelu a ostatných pôvodcov zoonóz v príslušných štádiách výroby, spracovania a distribúcie, a to najmä na úrovni prvovýroby, aby sa znížila ich prevalencia a riziko, ktoré predstavujú pre verejné zdravie.

(2)

Nariadením (ES) č. 2160/2003 sa stanovuje cieľ Spoločenstva, ktorým je zabezpečiť zníženie prevalencie všetkých sérotypov salmonely s významom pre verejné zdravie u nosníc Gallus gallus na úrovni prvovýroby. Takéto zníženie je dôležité z pohľadu prísnych opatrení, ktoré sa majú v súlade s nariadením (ES) č. 2160/2003 uplatňovať na infikované kŕdle počnúc decembrom 2009. Predovšetkým vajcia pochádzajúce z kŕdľov s neznámym stavom salmonely, u ktorých je podozrenie nakazenia alebo ktoré pochádzajú z infikovaných kŕdľov, sa môžu použiť na ľudskú spotrebu iba v prípade, že sa s nimi nakladá spôsobom zaručujúcim odstránenie sérotypov salmonely s významom pre verejné zdravie v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o hygiene potravín.

(3)

Nariadením (ES) č. 2160/2003 sa stanovuje, že cieľom Spoločenstva je zahrnutie číselného vyjadrenia maximálneho percentuálneho počtu epidemiologických jednotiek, ktoré zostávajú pozitívne, a/alebo minimálneho percentuálneho zníženia počtu epidemiologických jednotiek, ktoré zostávajú pozitívne, maximálneho časového limitu, v ktorom sa musí cieľ dosiahnuť, a definície schém testovania potrebných na overenie dosiahnutia cieľa. V náležitých prípadoch má zahŕňať aj definíciu sérotypov s významom pre verejné zdravie.

(4)

So zámerom stanoviť cieľ Spoločenstva sa zozbierali porovnateľné údaje o prevalencii príslušných sérotypov salmonely u nosníc Gallus gallus v členských štátoch v súlade s rozhodnutím Komisie 2004/665/ES z 22. septembra 2004 týkajúcim sa základnej štúdie o prevalencii salmonely v kŕdľoch nosníc Gallus gallus  (2).

(5)

Nariadením (ES) č. 2160/2003 sa stanovuje, že počas prechodného trojročného obdobia je cieľom Spoločenstva pre nosnice Gallus gallus zahrnutie sérotypov Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium.

(6)

S cieľom overiť dosiahnutie cieľa Spoločenstva je potrebné vykonávať opakované odbery vzoriek kŕdľov.

(7)

V súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 2160/2003 prebehli konzultácie s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EÚBP) o stanovení cieľa Spoločenstva pre nosnice Gallus gallus.

(8)

Od prijatia nariadenia Komisie (ES) č. 1003/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva znížiť prevalenciu určitých sérotypov salmonely u chovných kŕdľov Gallus gallus, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2160/2003, sa vyvinuli a schválili alternatívne metódy analýzy. Navyše, na účely fagotypizácie a testovania antimikrobiálnej citlivosti v budúcnosti by sa mali kmene salmonely zistené v chovných kŕdľoch uskladniť. Nariadenie (ES) č. 1003/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ Spoločenstva

1.   Cieľ Spoločenstva uvedený v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2160/2003 na zníženie Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u dospelých nosníc Gallus gallus („cieľ Spoločenstva“) sa stanovuje takto:

a)

Ročné minimálne percentuálne zníženie pozitívnych kŕdľov dospelých nosníc je najmenej:

i)

10 %, pokiaľ prevalencia v predchádzajúcom roku bola menej ako 10 %;

ii)

20 %, pokiaľ prevalencia v predchádzajúcom roku bola medzi 10 a 19 %;

iii)

30 %, pokiaľ prevalencia v predchádzajúcom roku bola medzi 20 a 39 %;

iv)

40 %, pokiaľ prevalencia v predchádzajúcom roku bola viac ako 40 %;

alebo

b)

zníženie maximálneho percentuálneho počtu na 2 % alebo menej; v členských štátoch s menej ako 50 kŕdľami dospelých nosníc však nesmie zostať pozitívny viac než jeden dospelý kŕdeľ.

Prvý cieľ by sa mal dosiahnuť v roku 2008 na základe monitorovania, ktoré začne v uvedenom roku. So zreteľom na cieľ v roku 2008 sa výsledky základnej štúdie vykonanej podľa článku 1 ods. 1 rozhodnutia 2004/665/ES použijú ako referencia spomenutá v tomto článku.

2.   Schéma testovania na overenie dosiahnutia cieľa Spoločenstva je stanovená v prílohe.

Dosiahnutie cieľa sa prehodnotí zohľadnením výsledkov troch po sebe nasledujúcich rokov.

Pokiaľ nie je uvedené inak v prílohe, technické špecifikácie spomenuté v článku 5 rozhodnutia Komisie 2004/665/ES sa považujú za odporúčania na vykonávanie tohto bodu v rámci národných programov kontroly.

3.   Komisia zváži prehodnotenie schémy testovania v prílohe na základe skúseností získaných počas prvého roka programu kontroly, ako je uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2160/2003 (národný program kontroly).

Článok 2

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1003/2005

Do prílohy k nariadeniu (ES) č. 1003/2005 sa vkladajú tieto body 3.4 a 3.5:

„3.4.   Alternatívne metódy

So zreteľom na vzorky odobrané na podnet prevádzkovateľa sa môžu metódy analýzy stanovené v článku 11 nariadenia (ES) č. 882/2004 (3) použiť namiesto metód prípravy vzoriek, detekčných metód a metód sérotypového rozboru stanovených v bode 3 tejto prílohy, pokiaľ je to povolené v súlade s EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Uskladnenie kmeňov

Minimálne kmene izolované počas úradných kontrol sa uskladnia na účely budúcej fagotypizácie a testovania antimikrobiálnej citlivosti použitím bežných metód odberu kultúr, ktoré musia zabezpečiť celistvosť kmeňov na obdobie aspoň dvoch rokov.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1003/2005 (Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 303, 30.9.2004, s. 30.

(3)  Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1.“


PRÍLOHA

Schémy testovania potrebné na overenie dosiahnutia cieľa Spoločenstva znížiť Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u dospelých nosníc Gallus gallus, ako je uvedené v článku 1 ods. 2

1.   RÁMEC ODBERU VZORIEK

Rámec odberu vzoriek zahŕňa všetky kŕdle dospelých nosníc Gallus gallus („kŕdle nosníc“) uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 2160/2003.

2.   MONITOROVANIE KŔDĽOV NOSNÍC

2.1.   Frekvencia a stav odberu vzoriek

Vzorky z kŕdľov nosníc sa odoberajú na podnet prevádzkovateľa potravinárskeho podniku („prevádzkovateľ“) a príslušným orgánom.

Odber vzoriek na podnet prevádzkovateľa sa uskutoční najmenej každých pätnásť týždňov. Prvý odber vzoriek sa uskutoční vo veku 24 týždňov (+/– 2 týždne).

Odber vzoriek príslušným orgánom sa uskutoční najmenej:

a)

v jednom kŕdli za rok v zariadení s najmenej 1 000 jedincami;

b)

vo veku 24 týždňov (+/– 2 týždne) v kŕdľoch nosníc, ktoré sa nachádzajú v budovách, kde bol zaznamenaný výskyt salmonely v predchádzajúcom kŕdli;

c)

vo všetkých prípadoch podozrenia nákazy Salmonella enteritidis alebo Salmonella typhimurium ako súčasť epidemiologického vyšetrovania vypuknutia ochorenia z potravín v súlade s článkom 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES (1);

d)

vo všetkých ostatných kŕdľoch nosníc v zariadení v prípade zistenia výskytu Salmonella enteritidis alebo Salmonella typhimurium v jednom kŕdli nosníc v zariadení;

e)

v prípadoch, kde to príslušný orgán považuje za vhodné.

Jeden odber vzoriek na podnet prevádzkovateľa môže nahradiť odber vykonaný príslušným orgánom.

2.2.   Protokol o odbere vzoriek

S cieľom zvýšiť na maximum citlivosť odberu vzoriek sa budú vzorky z trusu aj prostredia odoberať najmenej tak, ako je stanovené v písm. a) a b):

a)

V prípade kŕdľov chovaných v klietke sa odoberie 2 × 150 gramov prirodzene zozbieraného trusu zo všetkých pásov alebo škrabiek po vyčistení trusu z daných zariadení v prevádzke; v prípade stupňovitých klietok bez škrabiek alebo pásov sa však musí odobrať 2 × 150 gramov zmiešaného čerstvého trusu zo 60 rôznych miest v odpadových jamách pod klietkami.

b)

Pri podstielkovom alebo voľnom chove sa odoberú dva páry návlekov na topánky alebo ponožiek bez zmeny vrchnej obuvi medzi návlekmi.

V prípade odberu vzoriek príslušným orgánom sa odoberie 250 ml s obsahom najmenej 100 gramov prachu zo zdrojov prachu na prevádzke. Pokiaľ obsah prachu nie je dostatočný, odoberie sa dodatočná vzorka 150 gramov prirodzene zozbieraného trusu alebo dodatočný pár návlekov na topánky alebo ponožiek.

V prípade odberu vzoriek uvedeného v bode 2.1 písm. b), c) a d) sa príslušný orgán uspokojí vykonaním ďalších testov podľa potreby tak, aby výsledky testov na salmonelu u vtákov neboli ovplyvnené použitím bakteriostatík v kŕdľoch.

Na účely cieľa Spoločenstva uvedeného v článku 1 ods. 2 sa kŕdeľ nosníc považuje za infikovaný aj v prípade, keď výskyt Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium nie je zaznamenaný, ale prítomnosť bakteriostatík alebo efekt bakteriálneho rastového inhibítora áno.

3.   SKÚMANIE VZORIEK

3.1.   Preprava a príprava vzoriek

Vzorky sa pošlú laboratóriám uvedeným v článku 11 nariadenia (ES) č. 2160/2003 v deň odberu expresnou poštou alebo kuriérom. V laboratóriu sa vzorky uskladnia v chlade až do rozboru, ktorý sa uskutoční do 48 hodín od ich prijatia.

3.1.1.   Vzorky z návlekov na topánky:

a)

Dva páry návlekov na topánky (alebo „ponožiek“) je potrebné opatrne rozbaliť tak, aby sa neuvoľnil príslušný trusový materiál, a vložiť ich do 225 ml pufrovanej peptónovej vody (PPV) zohriatej na izbovú teplotu.

b)

Vzorkou je potrebné pokrúžiť, aby sa kompletne namočila, a pokračovať v teste podľa detekčnej metódy uvedenej v odseku 3.2.

3.1.2.   Iné vzorky trusu a prachu:

a)

Vzorky trusu sa odoberú, dôkladne premiešajú a následne sa odoberie 25 gramov podvzorky kultúry.

b)

25 gramová podvzorka sa pridá do 225 ml PPV zohriatej na izbovú teplotu.

c)

V teste je potrebné pokračovať podľa detekčnej metódy uvedenej v ods. 3.2.

V prípade odsúhlasenia ISO noriem na prípravu trusu na účely zistenia salmonely sa uplatňujú ISO normy a nahrádzajú ustanovenia o príprave vzoriek.

3.2.   Detekčné metódy

Použije sa metóda, ktorú odporúča referenčné laboratórium Spoločenstva (RLS) pre salmonelu v Bilthovene v Holandsku. Táto metóda je opísaná v súčasnom znení návrhu prílohy D k norme ISO 6579 (2002): Zisťovanie salmonely spp v truse zvierat a vo vzorkách v štádiu prvovýroby. V tejto metóde sa používa polotuhé médium (zmenené polotuhé médium Rappaport-Vassiladis, MSRV) ako jediné selektívne obohacujúce médium.

3.3.   Sérotypový rozbor

Minimálne jeden izolát z každej pozitívnej vzorky sa podrobí sérotypovému rozboru podľa Kaufmann-Whiteovej schémy.

3.4.   Alternatívne metódy

So zreteľom na vzorky odobrané na podnet prevádzkovateľa sa môžu použiť metódy analýzy stanovené v článku 11 nariadenia (ES) č. 882/2004 (2) namiesto metód prípravy vzoriek, detekčných metód a metód sérotypového rozboru stanovených v bode 3 tejto prílohy, pokiaľ je to povolené v súlade s normou EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Uskladnenie kmeňov

Minimálne kmene izolované zo vzoriek odobraných príslušným orgánom sa uskladnia na účely budúcej fagotypizácie a testovania antimikrobiálnej citlivosti použitím bežných metód odberu kultúr, ktoré musia zabezpečiť celistvosť kmeňov na obdobie aspoň dvoch rokov.

4.   VÝSLEDKY A PODÁVANIE SPRÁV

Na účely overenia dosiahnutia cieľa Spoločenstva sa kŕdeľ nosníc považuje za pozitívny v prípade, že sa zaznamená výskyt Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium (iných ako kmeňov očkovacej látky) v jednom alebo vo viacerých vzorkách kŕdľa nosníc. Pozitívne kŕdle nosníc sa spočítajú iba raz, odhliadnuc od počtu odberov vzoriek a testov, a nahlásia sa iba v prvom roku zistenia.

Podávanie správ zahŕňa:

a)

celkový počet testovaných kŕdľov nosníc a počet kŕdľov nosníc testovaných na všetky stavy odberu vzoriek uvedené v bode 2.1;

b)

celkový počet infikovaných kŕdľov a výsledky testovania na každý stav odberu vzoriek uvedený v bode 2.1;

c)

objasnenie výsledkov, najmä výnimočných prípadov.

Výsledky uvedené v tomto bode a akékoľvek iné relevantné informácie budú súčasťou správy o trendoch a zdrojoch ustanovenej v článku 9 ods. 1 smernice 2003/99/ES.


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31.

(2)  Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1.


1.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1169/2006

z 31. júla 2006

určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa náhrada uplatniteľná na vývoz obilnín v deň podania žiadosti o licenciu musí aplikovať, na požiadanie, na vývoz, ktorý sa má uskutočniť počas trvania platnosti licencie. V takom prípade sa na náhradu môže použiť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 stanovujúce niektoré spôsoby uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92, pokiaľ ide o poskytovanie vývozných náhrad, ako aj opatrenia v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanovenie korekčného koeficientu pre produkty uvedené v článku 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003. Pri výpočte tohto korekčného koeficientu je potrebné brať do úvahy údaje uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Vzhľadom na situáciu na svetovom trhu alebo na špecifické požiadavky niektorých trhov môže byť diferenciácia opravnej čiastky potrebná – vzhľadom na miesto určenia.

(4)

Opravná čiastka musí byť stanovená súčasne s náhradou a podľa rovnakého postupu. Medzi dvoma stanoveniami sa môže zmeniť.

(5)

Z predchádzajúcich ustanovení vyplýva, že opravná čiastka musí byť stanovená v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka náhrad stanovených vopred pre vývoz produktov uvedených v článku 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, okrem sladu, je stanovená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. júla 2006 určujúcemu opravné čiastky na náhrady pre obilniny

(EUR/t)

Kód produktov

Miesto určenia

Bežný

8

1. termín

9

2. termín

10

3. termín

11

4. termín

12

5. termín

1

6. termín

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.

C02

:

Alžírsko, Saudská Arábia, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Irán, Irak, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Líbya, Maroko, Mauritánia, Omán, Katar, Sýria, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všetky tretie krajiny okrem Bulharska, Nórska, Rumunska, Švajčiarska a Lichtenštajnska.


1.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1170/2006

z 31. júla 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutého nariadenia na Svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení podkladov určených v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, v ktorom sú stanovené niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúce sa poskytovania vývozných náhrad, ako aj opatrení v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Vývozná náhrada pre slady sa musí vypočítať berúc do úvahy množstvo obilnín potrebné na výrobu daného produktu. Tieto množstvá boli stanovené nariadením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnosti odlíšiť vývozné náhrady pre určité produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(6)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny, a najmä na kurzy alebo na ceny týchto produktov v Spoločenstve a na svetovom trhu sa vývozné náhrady určujú v čiastkach uvedených v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na vývoz sladu v zmysle článku 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa stanovujú vo výške podľa prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. júla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A, sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


1.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1171/2006

z 31. júla 2006,

ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa pri vývoze obilnín na vývoz, ktorý sa má uskutočniť v dobe platnosti licencie, na žiadosť záujemcu musí použiť náhrada platná v deň podania žiadosti o licenciu. V tomto prípade sa môže na vývoznú náhradu uplatniť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, ustanovujúce niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa priznania vývozných náhrad, ako aj opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanoviť opravnú čiastku pre slad v zmysle článku 1 ods. 1 bodu c) nariadenia (ES) č. 1784/2003. Táto opravná čiastka sa vypočíta na základe údajov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že opravnú čiastku treba stanoviť v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka uplatňovaná na vývozné náhrady stanovené vopred na vývoz sladu v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 je určená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. júla 2006, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

Bežná

8

1. termín

9

2. termín

10

3. termín

11

4. termín

12

5. termín

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

6. termín

2

7. termín

3

8. termín

4

9. termín

5

10. termín

6

11. termín

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1172/2006

z 31. júla 2006,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2681/74 z 21. októbra 1974 týkajúci sa komunitárneho financovania nákladov vyplývajúcich z dodávky poľnohospodárskych produktov z titulu potravinovej pomoci (3) určuje, že časť nákladov zodpovedajúcich vývozným náhradám stanoveným v súlade s pravidlami Spoločenstva podlieha Európskemu poľnohospodárskemu a usmerňovaciemu záručnému fondu, sekcii „garancia“.

(2)

Na zjednodušenie zostavenia a riadenia rozpočtu pre aktivity Spoločenstva v oblasti potravinovej pomoci a s cieľom umožniť, aby mohli členské štáty poznať úroveň účasti Spoločenstva na financovaní národných aktivít potravinovej pomoci, je potrebné stanoviť výšku náhrad priznaných pre tieto aktivity.

(3)

Všeobecné pravidlá a podmienky uplatňovania podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nariadenia (ES) č. 1785/2003 pre vývozné náhrady sú uplatniteľné mutatis mutandis na vyššie uvedené operácie.

(4)

Špecifické kritériá, ktoré treba zohľadniť pri výpočte vývoznej náhrady na ryžu, sú definované v článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže pre aktivity národnej a komunitárnej potravinovej pomoci, uvedené v rámci medzinárodných dohovorov alebo iných dodatočných programov, ako aj pre iné aktivity Spoločenstva týkajúce sa bezplatných dodávok sa určujú v súlade s prílohou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1187/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 288, 25.10.1974, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. júla 2006, ktorým sa stanovujú náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

(EUR/t)

Kód produktu

Výška náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

45,30

1102 20 10 9400

38,83

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

58,25

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366 z 24.12.1987, s. 1), v znení neskorších úprav.


1.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1173/2006

z 31. júla 2006,

ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. augusta 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1784/2003 predpokladá, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú colné poplatky vo výške podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze, zvýšenej o 55 % a zníženej o dovoznú cenu CIF, platnú pre príslušnú zásielku. Avšak tento colný poplatok nesmie byť vyšší ako výška poplatkov v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dovozné ceny CIF vypočítavajú na základe reprezentatívnych cien príslušného produktu na svetovom trhu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1249/96 stanovilo pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín.

(4)

Dovozné clá zostávajú platné, kým nevstúpi do platnosti ich nové určenie.

(5)

S cieľom umožniť normálne fungovanie režimu dovozných ciel sa pre ich výpočet majú zvoliť reprezentatívne trhové sadzby zistené v priebehu určitého referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1249/96 vedie k určeniu dovozných ciel v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore obilnín v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sú určené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 1. augusta 2006

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

5,93

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

37,23

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

50,27

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

50,27

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

42,22


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav [článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96] môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

(14.7.2006–28.7.2006)

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

157,48 (3)

75,86

154,25

144,25

124,25

92,95

Prémia v zálive (EUR/t)

15,09

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

19,96

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 20,81 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 26,85 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


1.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1174/2006

z 31. júla 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2006/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1002/2006 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1131/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 201, 25.7.2006, s. 13.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 1. augusta 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


1.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1175/2006

z 31. júla 2006

o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (citróny)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 z 8. októbra 2001 o podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 v oblasti vývozných náhrad za ovocie a zeleninu (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 858/2006 (3) určilo smerné množstvá, na ktoré môžu byť vydané povolenia systému B.

(2)

Vzhľadom na informácie, ktoré má Komisia k dispozícii k dnešnému dňu, smerodajné množstvá pre citróny na plynúce vývozné obdobie môžu byť čoskoro prekročené. Toto prekročenie by nepriaznivo pôsobilo na riadne fungovanie režimu vývozných náhrad za ovocie a zeleninu.

(3)

Aby takáto situácia nenastala, je potrebné zamietnuť žiadosti o povolenia systému B pre citróny vyvezené po 31. júli 2006, a to až do konca plynúceho vývozného obdobia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadosti o vývozné povolenia systému B pre citróny, predložené na základe článku 1 nariadenia (ES) č. 858/2006, na ktoré bolo vyhlásenie o vývoze produktov prijaté po 31. júli a pred 1. novembro 2006, sa zamietajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 159, 19.6.2006, s. 5.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

1.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/23


ROZHODNUTIE RADY

z 29. novembra 2005

o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

(2006/529/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich bilaterálnych dohodách dohodou so Spoločenstvom.

(2)

Komisia v mene Spoločenstva dojednala dohodu s Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb v súlade s mechanizmami a smernicami v prílohe k rozhodnutiu Rady o poverení z 5. júna 2003.

(3)

S výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu by sa dohoda, ktorú Komisia dojednala, mala podpísať,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1.   Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb v mene Spoločenstva, s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

2.   Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli 29. novembra 2005

Za Radu

predseda

A. JOHNSON


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

na jednej strane a

UKRAJINA

na strane druhej

(ďalej len „strany“),

POZNAMENÁVAJÚC, že medzi všetkými členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Ukrajinou boli uzavreté bilaterálne dohody o leteckých dopravných službách, ktorých súčasťou sú ustanovenia v rozpore s právom Spoločenstva,

POZNAMENÁVAJÚC, že Európske spoločenstvo má výlučnú právomoc v niektorých aspektoch, ktoré môžu byť súčasťou bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

POZNAMENÁVAJÚC, že podľa práva Európskeho spoločenstva majú leteckí dopravcovia Spoločenstva založení na území členského štátu právo na nediskriminačný prístup k letovým trasám medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

SO ZRETEĽOM na dohody medzi Európskym spoločenstvom a niektorými tretími krajinami, ktoré umožňujú štátnym príslušníkom týchto tretích krajín získať vlastnícky podiel v spoločnostiach leteckých dopravcov, ktoré sú držiteľmi licencie v súlade s právom Európskeho spoločenstva,

UZNÁVAJÚC, že určité ustanovenia bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Ukrajinou, ktoré sú v rozpore s právom Európskeho spoločenstva, sa musia s týmto právom zosúladiť, aby sa vytvoril pevný právny základ pre letecké dopravné služby medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Ukrajinou a zachovala sa kontinuita týchto leteckých dopravných služieb,

POZNAMENÁVAJÚC, že zámerom Európskeho spoločenstva v rámci týchto rokovaní nie je zvýšiť celkový objem leteckej premávky medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Ukrajinou, ani ovplyvniť rovnováhu medzi leteckými dopravcami Spoločenstva a leteckými dopravcami Ukrajiny, ani dojednať zmeny a doplnenia ustanovení existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách, ktoré sa týkajú dopravných práv,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Na účely tejto dohody, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, platia vymedzenia pojmov uvedené v prílohe IV.

2.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý je stranou danej dohody, sa považujú za odkazy na štátnych príslušníkov členských štátov Európskeho spoločenstva.

3.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na leteckých dopravcov členského štátu, ktorý je stranou danej dohody, sa považujú za odkazy na leteckých dopravcov určených týmto členským štátom.

Článok 2

Určenie leteckého dopravcu členským štátom

1.   Ustanovenia v odseku 2 nahrádzajú príslušné ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe II písm. a), pokiaľ ide o určenie leteckého dopravcu príslušným členským štátom a jeho oprávnenia a povolenia udelené Ukrajinou.

2.   Ukrajina po doručení určenia leteckého dopravcu členským štátom udelí s minimálnym procedurálnym zdržaním príslušné oprávnenia a povolenia za predpokladu, že:

i)

letecký dopravca je založený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu a vlastní platnú licenciu na prevádzkovanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva;

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vykonáva a udržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu a príslušný letecký orgán je zreteľne uvedený v určení leteckého dopravcu a

iii)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia alebo účinne kontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe III a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov.

Článok 3

Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení Ukrajinou

1.   Ustanovenia v odseku 2 nahrádzajú príslušné ustanovenia článkov uvedených v prílohe III písm. b), pokiaľ ide o zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení leteckého dopravcu, ktorého určil členský štát.

2.   Ukrajina môže zamietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť oprávnenia alebo povolenia leteckého dopravcu určeného členským štátom, ak:

i)

letecký dopravca nie je založený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu alebo nevlastní platnú licenciu na prevádzkovanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva;

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa nevykonáva alebo neudržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu alebo príslušný letecký orgán nie je zreteľne uvedený v určení leteckého dopravcu, alebo

iii)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastnia alebo účinne nekontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe III a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov.

Ukrajina pri uplatňovaní svojho práva na základe tohto odseku nediskriminuje leteckých dopravcov Spoločenstva na základe štátnej príslušnosti.

Článok 4

Bezpečnosť

1.   Ustanovenia v odseku 2 dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. c).

2.   Ak členský štát určil leteckého dopravcu, ktorého účinnú regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava iný členský štát, potom práva Ukrajiny podľa bezpečnostných ustanovení dohody medzi členským štátom, ktorý určil leteckého dopravcu, a Ukrajinou sa rovnako vzťahujú na prijímanie, vykonávanie alebo dodržiavanie bezpečnostných noriem týmto iným členským štátom, ako aj na oprávnenie tohto leteckého dopravcu na prevádzkovanie.

Článok 5

Zdaňovanie leteckých pohonných hmôt

1.   Ustanovenia v odseku 2 dopĺňajú príslušné ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe II písm. d).

2.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto ustanovením, žiadne ustanovenie dohôd uvedených v prílohe II písm. d) nebráni členskému štátu vyrubiť na nediskriminačnom základe dane, odvody, clá alebo iné poplatky na pohonné hmoty dodávané na jeho území na použitie v lietadle určeného leteckého dopravcu Ukrajiny, ktoré premáva medzi miestom na území členského štátu a iným miestom na území tohto štátu alebo na území iného členského štátu.

Článok 6

Tarify za prepravu

1.   Ustanovenia odseku 2 dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. e).

2.   Tarify, ktoré uplatňujú leteckí dopravcovia určení Ukrajinou podľa dohody uvedenej v prílohe I, ktorá obsahuje ustanovenie uvedené v prílohe II písm. e), za prepravu uskutočnenú len v rámci Európskeho spoločenstva, podliehajú právu Európskeho spoločenstva.

Článok 7

Prílohy

Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 8

Revízia alebo zmena a doplnenie

Strany môžu túto dohodu kedykoľvek po vzájomnej dohode revidovať alebo zmeniť a doplniť.

Článok 9

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď si strany vzájomne písomne oznámia, že ich príslušné vnútorné postupy, ktoré sú potrebné na nadobudnutie platnosti dohody, sú ukončené.

2.   Táto dohoda sa uplatňuje na všetky dohody uvedené v prílohe I písm. b) hneď, ako nadobudnú platnosť.

Článok 10

Ukončenie platnosti dohody

1.   Ak by ukončila platnosť niektorej z dohôd uvedených v prílohe I, ukončí sa zároveň platnosť všetkých ustanovení tejto dohody, ktoré sa týkajú príslušnej dohody uvedenej v prílohe I.

2.   Ak by ukončila platnosť všetkých dohôd uvedených v prílohe I, ukončí sa zároveň platnosť tejto dohody.

Článok 11

Registrácia

Táto dohoda a zmeny a doplnenia k tejto dohode sa zaregistrujú v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

NA DÔKAZ TOHO nižšie podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

PRÍLOHA I

Zoznam dohôd uvedených v článku 1 tejto dohody

a)

Dohody o leteckých dopravných službách medzi Ukrajinou a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré ku dňu podpísania tejto dohody vstúpili do platnosti alebo boli podpísané, a iné dojednania medzi Ukrajinou a členskými štátmi, ktoré sa predbežne uplatňujú:

Dohoda medzi federálnou vládou Rakúska a vládou Ukrajiny o leteckej doprave, podpísaná 15. júna 1994 vo Viedni, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Rakúskom“ v prílohe II;

naposledy zmenená schválenou zápisnicou vyhotovenou 22. apríla 2005 vo Viedni,

Dohoda medzi vládou Belgického kráľovstva a vládou Ukrajiny o leteckej doprave, podpísaná 20. mája 1996 v Kyjeve, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Belgickom“ v prílohe II;

naposledy zmenená memorandom o porozumení prijatom 6. februára 2004 v Bruseli,

Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Ukrajiny o leteckej doprave, podpísaná 1. júla 1997 v Kyjeve, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Českou republikou“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Cyperskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, podpísaná 21. februára 2000 v Kyjeve, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Cyprom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, podpísaná 27. marca 2001 v Kyjeve, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Dánskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Spolkovej republiky Nemecko a vládou Ukrajiny o leteckej doprave, podpísaná 10. júna 1993 v Kyjeve, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Nemeckom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Estónskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, podpísaná 6. júla 1993 v Talline, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Estónskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Fínskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, podpísaná 5. júna 1995 v Helsinkách, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Fínskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, podpísaná 3. mája 1994 v Kyjeve, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Francúzskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Gréckej republiky a vládou Ukrajiny o leteckej doprave, podpísaná 15. decembra 1997 v Kyjeve, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Gréckom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckej doprave, podpísaná 19. mája 1995 v Kyjeve, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Maďarskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Talianskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, podpísaná 2. mája 1995 v Ríme, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Talianskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Lotyšskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckej doprave, podpísaná 23. mája 1995 v Rige, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Lotyšskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Litovskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, podpísaná 7. júla 1993 vo Vilniuse, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Litvou“ v prílohe II;

naposledy zmenená protokolom podpísaným 26. mája 2003 vo Vilniuse,

Dohoda medzi vládou Luxemburského veľkovojvodstva a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, podpísaná 14. júna 1994 v Luxemburgu, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Luxemburskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi Holandským kráľovstvom a Ukrajinou o leteckých dopravných službách, podpísaná 7. septembra 1993 v Kyjeve, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Holandskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Poľskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, podpísaná 20. januára 1994 vo Varšave, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Poľskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, podpísaná 23. mája 1994 v Bratislave, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Slovinskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, podpísaná 30. marca 1999 v Ľubľane, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Slovinskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Španielska a vládou Ukrajiny o leteckej doprave, podpísaná 7. októbra 1996 v Madride, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Španielskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Švédskeho kráľovstva a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, podpísaná 27. marca 2001 v Kyjeve, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Švédskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, podpísaná 10. februára 1993 v Londýne, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Spojeným kráľovstvom“ v prílohe II;

b)

Dohody o leteckých dopravných službách medzi Ukrajinou a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré boli parafované k dátumu podpísania tejto dohody:

Dohoda medzi vládou Írskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckej doprave, parafovaná 10. decembra 1992 v Dubline, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Írskom“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Maltskej republiky a ministerskou radou Ukrajiny o leteckých dopravných službách, parafovaná 17. júna 1998 v Luqe, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Maltou“ v prílohe II,

Dohoda medzi vládou Portugalskej republiky a ministerskou radou Ukrajiny o leteckej doprave, parafovaná 18. októbra 2000 v Lisabone, ďalej len „dohoda medzi Ukrajinou a Portugalskom“ v prílohe II.

PRÍLOHA II

Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe I, na ktoré odkazujú články 2 až 6 tejto dohody

a)

Určenie leteckého dopravcu členským štátom:

článok 3 ods. 5 dohody medzi Ukrajinou a Rakúskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Českou republikou,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Dánskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Nemeckom,

článok 4 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Estónskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Fínskom,

článok 4 ods. 3 dohody medzi Ukrajinou a Francúzskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Gréckom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Maďarskom,

článok 3 ods. 3 dohody medzi Ukrajinou a Írskom,

článok 4 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Talianskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Lotyšskom,

článok 4 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Litvou,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Maltou,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Holandskom,

článok 4 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Poľskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Portugalskom,

článok 4 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Slovinskom,

článok III ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Španielskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Švédskom,

článok 4 ods. 4 dohody medzi Ukrajinou a Spojeným kráľovstvom.

b)

Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení:

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Rakúskom,

článok 5 ods. 1 písm. d) dohody medzi Ukrajinou a Belgickom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Českou republikou,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Cyprom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Dánskom,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Estónskom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Fínskom,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Francúzskom,

článok 4 ods. 1 písm. b) dohody medzi Ukrajinou a Gréckom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Maďarskom,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Talianskom,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Litvou,

článok 4 ods. 1 písm. c) dohody medzi Ukrajinou a Luxemburskom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Maltou,

článok 4 ods. 1 písm. c) dohody medzi Ukrajinou a Holandskom,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Poľskom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Portugalskom,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Slovinskom,

článok IV ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Španielskom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Švédskom,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Ukrajinou a Spojeným kráľovstvom.

c)

Bezpečnosť:

článok 9a dohody medzi Ukrajinou a Rakúskom,

článok 7 dohody medzi Ukrajinou a Belgickom,

článok 9 dohody medzi Ukrajinou a Českou republikou,

článok 14bis dohody medzi Ukrajinou a Dánskom,

článok 6 dohody medzi Ukrajinou a Estónskom,

článok 9 dohody medzi Ukrajinou a Francúzskom,

článok 8 dohody medzi Ukrajinou a Gréckom,

článok 5 dohody medzi Ukrajinou a Maďarskom,

článok 7 dohody medzi Ukrajinou a Írskom,

článok 10 dohody medzi Ukrajinou a Talianskom,

článok 16 a dohody medzi Ukrajinou a Litvou,

článok 6 dohody medzi Ukrajinou a Luxemburskom,

článok 8 dohody medzi Ukrajinou a Maltou,

článok 13 dohody medzi Ukrajinou a Holandskom,

článok 15 dohody medzi Ukrajinou a Portugalskom,

článok 6 dohody medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou,

článok 6 dohody medzi Ukrajinou a Slovinskom,

článok XI dohody medzi Ukrajinou a Španielskom,

článok 14bis dohody medzi Ukrajinou a Švédskom.

d)

Zdaňovanie leteckých pohonných hmôt:

článok 7 dohody medzi Ukrajinou a Rakúskom,

článok 10 dohody medzi Ukrajinou a Belgickom,

článok 10 dohody medzi Ukrajinou a Českou republikou,

článok 7 dohody medzi Ukrajinou a Cyprom,

článok 6 dohody medzi Ukrajinou a Dánskom,

článok 6 dohody medzi Ukrajinou a Nemeckom,

článok 12 dohody medzi Ukrajinou a Estónskom,

článok 11 dohody medzi Ukrajinou a Fínskom,

článok 11 dohody medzi Ukrajinou a Francúzskom,

článok 11 dohody medzi Ukrajinou a Gréckom,

článok 11 dohody medzi Ukrajinou a Maďarskom,

článok 11 dohody medzi Ukrajinou a Írskom,

článok 6 dohody medzi Ukrajinou a Talianskom,

článok 6 dohody medzi Ukrajinou a Lotyšskom,

článok 12 dohody medzi Ukrajinou a Litvou,

článok 8 dohody medzi Ukrajinou a Luxemburskom,

článok 5 dohody medzi Ukrajinou a Maltou,

článok 9 dohody medzi Ukrajinou a Holandskom,

článok 12 dohody medzi Ukrajinou a Poľskom,

článok 6 dohody medzi Ukrajinou a Portugalskom,

článok 12 dohody medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou,

článok 8 dohody medzi Ukrajinou a Slovinskom,

článok V dohody medzi Ukrajinou a Španielskom,

článok 6 dohody medzi Ukrajinou a Švédskom,

článok 8 dohody medzi Ukrajinou a Spojeným kráľovstvom.

e)

Tarify za prepravu:

článok 11 dohody medzi Ukrajinou a Rakúskom,

článok 12 dohody medzi Ukrajinou a Belgickom,

článok 14 dohody medzi Ukrajinou a Českou republikou,

článok 14 dohody medzi Ukrajinou a Cyprom,

článok 11 dohody medzi Ukrajinou a Dánskom,

článok 10 dohody medzi Ukrajinou a Nemeckom,

článok 11 dohody medzi Ukrajinou a Estónskom,

článok 10 dohody medzi Ukrajinou a Fínskom,

článok 17 dohody medzi Ukrajinou a Francúzskom,

článok 14 dohody medzi Ukrajinou a Gréckom,

článok 10 dohody medzi Ukrajinou a Maďarskom,

článok 6 dohody medzi Ukrajinou a Írskom,

článok 8 dohody medzi Ukrajinou a Talianskom,

článok 10 dohody medzi Ukrajinou a Lotyšskom,

článok 10 dohody medzi Ukrajinou a Litvou,

článok 10 dohody medzi Ukrajinou a Luxemburskom,

článok 11 dohody medzi Ukrajinou a Maltou,

článok 5 dohody medzi Ukrajinou a Holandskom,

článok 11 dohody medzi Ukrajinou a Poľskom,

článok 18 dohody medzi Ukrajinou a Portugalskom,

článok 11 dohody medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou,

článok 12 dohody medzi Ukrajinou a Slovinskom,

článok VII dohody medzi Ukrajinou a Španielskom,

článok 11 dohody medzi Ukrajinou a Švédskom,

článok 7 dohody medzi Ukrajinou a Spojeným kráľovstvom.

PRÍLOHA III

Zoznam iných štátov uvedených v článku 2 tejto dohody

a)

Islandská republika (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore)

b)

Lichtenštajnské kniežatstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore)

c)

Nórske kráľovstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore)

d)

Švajčiarska konfederácia (podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave)

PRÍLOHA IV

Vymedzenie pojmov

„Členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Európskeho spoločenstva.

„Založenie leteckého dopravcu (leteckej spoločnosti) Spoločenstva na území členského štátu“ je účinné a skutočné vykonávanie činnosti leteckej dopravy na základe stáleho zastúpenia. Právna forma takéhoto založenia, či je to pobočka alebo dcérska spoločnosť s právnou subjektivitou, by z tohto hľadiska nemala byť určujúcim činiteľom.

„Licencia na prevádzkovanie leteckej dopravy“ je oprávnenie udelené príslušným členským štátom podniku, ktorým sa mu povoľuje vykonávať leteckú prepravu cestujúcich, pošty a/alebo nákladu za úhradu a/alebo nájomné, ako sa uvádza v licencii na prevádzkovanie leteckej dopravy.

„Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa“ je doklad vydaný podniku alebo skupine podnikov príslušnými orgánmi, ktorý potvrdzuje, že príslušný prevádzkovateľ má profesionálnu spôsobilosť a organizáciu na zaistenie bezpečnej prevádzky lietadla pri leteckých činnostiach špecifikovaných v osvedčení.

Predpokladom „účinnej regulačnej kontroly“ je okrem iného, že letecký dopravca je držiteľom platnej licencie na prevádzkovanie leteckej dopravy, ktorú vydali príslušné orgány, a spĺňa kritériá na prevádzku medzinárodných leteckých dopravných služieb stanovené príslušnými orgánmi, ako napr. preukázanie finančnej spôsobilosti a v prípade potreby schopnosti splniť požiadavku verejného záujmu, povinnosti zabezpečenia služieb atď., a členský štát vydávajúci licenciu vykonáva a udržiava programy bezpečnostného dohľadu a bezpečnosti leteckej dopravy minimálne v súlade s normami Medzinárodnej organizácie civilného letectva.


1.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/39


ROZHODNUTIE RADY

z 9. júna 2006

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

(2006/530/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1).

keďže:

(1)

Rozhodnutím z 5. júna 2003 Rada poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich bilaterálnych dohodách dohodou so Spoločenstvom.

(2)

Komisia v mene Spoločenstva dojednala dohodu s Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb v súlade s mechanizmami a smernicami v prílohe k uvedenému rozhodnutiu Rady.

(3)

S výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu bola táto dohoda podpísaná v mene Spoločenstva 1. decembra 2005 v súlade s rozhodnutím Rady z 28. novembra 2005.

(4)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb sa schvaľuje v mene Spoločenstva.

2.   Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu (2).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na predloženie oznámenia, ktoré ustanovuje článok 9 ods. 1 dohody.

V Luxemburgu 9. júna 2006

Za Radu

predseda

H. GORBACH


(1)  Stanovisko zo 14. marca 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozri stranu 24 tohto úradného vestníka.