ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 210

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
31. júla 2006


Obsah

 

I.   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999

12

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)

19

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999

25

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006, z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94

79

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

82

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I. Akty, ktorých uverejnenie je povinné

31.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006

z 5. júla 2006

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na prvý odsek jej článku 162 a druhý pododsek jej článku 299 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Článok 160 zmluvy stanovuje, že Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) je určený na to, aby pomohol odstraňovať najväčšie regionálne rozdiely v Spoločenstve. EFRR preto prispieva k zmenšovaniu rozdielov v úrovni rozvoja rôznych regiónov a miery rôznych regiónov k rozsahu, v ktorom najviac znevýhodnené regióny vrátane vidieckych a mestských oblastí, upadajúcich priemyselných regiónov, geograficky alebo prírodne znevýhodnených oblastí, ako napríklad ostrovov, horských oblastí, riedko osídlených oblastí a pohraničných regiónov zaostávajú.

(2)

Ustanovenia spoločné pre štrukturálne fondy a Kohézny fond sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (4). Mali by sa stanoviť konkrétne ustanovenia o druhu činností, ktoré sa môžu financovať z EFRR v rámci cieľov vymedzených v uvedenom nariadení.

(3)

EFRR by mal poskytovať pomoc v rámci celkovej stratégie kohéznej politiky, ktorá zabezpečuje väčšie sústredenie pomoci na priority Spoločenstva.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 stanovuje, že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s určitými výnimkami, pre ktoré je nutné stanoviť osobitné ustanovenia. Preto by sa mali ustanoviť osobitné ustanovenia pre výnimky súvisiace s EFRR.

(5)

V rámci integrovanej operácie mestského rozvoja sa považuje za potrebné podporovať obmedzený počet akcií na obnovu bývania v oblastiach v členských štátoch, ktoré sú fyzicky zničené a sociálne vylúčené alebo ktorým fyzické zničenie alebo sociálne vylúčenie hrozí a ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr.

(6)

Je potrebné stanoviť, aby príspevok z EFRR na výdavky na bývanie zahŕňal poskytovanie kvalitného ubytovania pre skupiny s nižším príjmom vrátane bytového fondu, ktorý nedávno prešiel do súkromných rúk, ako aj ubytovania pre zraniteľné sociálne skupiny.

(7)

Účinné a efektívne vykonávanie akcií podporovaných EFRR závisí od dobrého systému riadenia a partnerstva medzi všetkými príslušnými územnými a socio-ekonomickými partnermi, a najmä regionálnymi a miestnymi orgánmi, ako aj všetkými ostatnými príslušnými stranami, počas rôznych etáp vykonávania operačných programov spolufinancovaných EFRR.

(8)

Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby počas rôznych etáp vykonávania operačných programov spolufinancovaných EFRR nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

(9)

Na základe skúseností a silných stránok iniciatívy Spoločenstva URBAN ustanovenej článkom 20 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (5) by sa mal trvalo udržateľný mestský rozvoj posilniť prostredníctvom úplnej integrácie opatrení z tejto oblasti do operačných programov spolufinancovaných EFRR, pričom by sa mala osobitná pozornosť venovať iniciatívam miestneho rozvoja a zamestnanosti a ich potenciálu inovácie.

(10)

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať zabezpečeniu komplementárnosti a súladu s inými politikami Spoločenstva, a najmä so siedmym rámcovým programom pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti a rámcovým programom pre konkurencieschopnosť a inovácie. Okrem toho by mala existovať súčinnosť medzi podporou udeľovanou na jednej strane z EFRR a na strane druhej z Európskeho sociálneho fondu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde (6), z Kohézneho fondu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (7), z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (8) a z Európskeho fondu rybného hospodárstva, na strane druhej.

(11)

Je potrebné zabezpečiť, aby akcie podporované EFRR v prospech malých a stredných podnikov zohľadňovali a podporovali vykonávanie Európskej charty pre malé podniky, ktorá bola prijatá 19. a 20. júna 2000 na zasadnutí Európskej rady v Santa Maria de Feira.

(12)

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať najvzdialenejším regiónom, a to mimoriadnym rozšírením rozsahu pôsobnosti EFRR na financovanie prevádzkovej pomoci súvisiacej s kompenzáciou dodatočných nákladov vyplývajúcich z ich osobitnej hospodárskej a sociálnej situácie, ktorá je dôsledkom ich odľahlosti, izolovanosti, malej veľkosti, náročného reliéfu a podnebia a ich hospodárskej závislosti na niekoľkých produktoch, pričom neustála prítomnosť a kombinácia týchto faktorov výrazne brzdí ich rozvoj. Takého osobitné opatrenia si vyžadujú, aby sa ako právny základ použil článok 299 ods. 2 zmluvy.

(13)

EFRR by mal riešiť problémy dostupnosti a odľahlosti od veľkých trhov, ktorým čelia oblasti s mimoriadne nízkou hustotou obyvateľstva, ako sa uvádza v Protokole č. 6 o osobitných ustanoveniach pre cieľ 6 v rámci štrukturálnych fondov vo Fínsku a Švédsku k Aktu o pristúpení z roku 1994. EFRR by mal tiež riešiť osobitné problémy určitých ostrovov, horských oblastí, pohraničných regiónov a riedko osídlených oblastí, ktorých geografická situácia spomaľuje ich rozvoj, s cieľom podporiť ich trvalo udržateľný rozvoj.

(14)

Je potrebné stanoviť osobitné ustanovenia o programovaní, riadení, monitorovaní a kontrole operačných programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca.

(15)

Je potrebné podporovať účinnú cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu s krajinami susediacimi so Spoločenstvom, ak je to potrebné na zabezpečenie účinnej podpory rozvoja regiónov členských štátov, ktoré hraničia s tretími krajinami. V súlade s tým je vhodné mimoriadne povoliť financovanie pomoci z EFRR pre projekty umiestnené na území tretích krajín, ak sú prínosom pre regióny Spoločenstva.

(16)

Preto by sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 z 12. júla 1999 o Európskom fonde pre regionálny rozvoj (9) malo v záujme lepšej prehľadnosti zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú úlohy Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), rozsah jeho pomoci, pokiaľ ide o ciele – Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca, ktoré sú vymedzené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006, a pravidlá oprávnenosti na pomoc.

2.   EFRR sa riadi nariadením (ES) č. 1083/2006 a týmto nariadením.

Článok 2

Účel

Podľa článku 160 zmluvy a podľa nariadenia (ES) č. 1083/2006 EFRR prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.

EFRR tým uskutočňuje priority Spoločenstva, najmä potrebu posilniť konkurencieschopnosť a inovácie, vytvárať a zabezpečovať trvalo udržateľné pracovné miesta a zaistiť trvalo udržateľný rozvoj.

Článok 3

Rozsah pomoci

1.   EFRR zameriava svoju pomoc na tematické priority. Druh a rozsah akcií, ktoré sa majú financovať v rámci jednotlivých priorít, odrážajú odlišný charakter cieľov Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca v súlade s článkami 4, 5 a 6.

2.   EFRR prispieva k financovaniu:

a)

produktívnych investícií, ktoré prispievajú k tvorbe a zabezpečeniu trvalo udržateľných pracovných miest, najmä prostredníctvom priamej pomoci investíciám predovšetkým do malých a stredných podnikov (MSP);

b)

investícií do infraštruktúry;

c)

rozvoja vnútorného potenciálu prostredníctvom opatrení, ktoré podporujú regionálny a miestny rozvoj. Medzi tieto opatrenia patrí podpora a služby pre podniky, najmä MSP, tvorba a rozvoj finančných nástrojov, ako je napríklad rizikový kapitál, pôžičkové a garančné fondy, miestne rozvojové fondy, dotácie úrokov, tvorba sietí, spolupráca a výmena skúseností medzi regiónmi, mestami a príslušnými sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi subjektmi;

d)

technickej pomoci, ako sa uvádza v článkoch 45 a 46 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Tematické priority v súlade s článkami 4, 5, 6 sa vykonávajú prostredníctvom rozsahu investícií a opatrení uvedených v písmenách a) až d).

Článok 4

Konvergencia

V rámci cieľa Konvergencia zameriava EFRR svoju pomoc na podporu trvalo udržateľného integrovaného regionálneho a miestneho hospodárskeho rozvoja a zamestnanosti a to tak, že mobilizuje a posilňuje vnútornú kapacitu prostredníctvom operačných programov zameraných na modernizáciu a diverzifikáciu hospodárskych štruktúr, ako aj tvorbu a zabezpečovanie trvalo udržateľných pracovných miest. Toto sa dosiahne predovšetkým týmito prioritami, presnou zmesou politík v závislosti od osobitostí každého členského štátu:

1.

výskum a technický rozvoj (VaTR), inovácie a podnikanie, kam patrí posilňovanie kapacít výskumu a technického rozvoja a ich začlenenie do európskeho výskumného priestoru spoločne s infraštruktúrami; pomoc VaTR, najmä v MSP, a prenosu technológií; zlepšovanie kontaktov medzi MSP, inštitúciami terciárneho vzdelávania, výskumnými inštitúciami a technickými centrami; rozvoj podnikateľských sietí; verejno-súkromné partnerstvá a klastre; podpora poskytovania podnikateľských a technických služieb skupinám MSP posilňovanie podnikania a financovania inovácií v MSP prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva;

2.

informačná spoločnosť, kam patrí rozvoj infraštruktúry elektronickej komunikácie, činnosti miestneho charakteru, služieb a aplikácií, zlepšovanie bezpečného prístupu k online verejným službám a ich rozvoj; pomoc a služby pre MSP s cieľom pomôcť im zavádzať a efektívne využívať informačné a komunikačné technológie (IKT) či využívať nové poznatky;

3.

miestne iniciatívy v oblasti rozvoja a pomoc štruktúram, ktoré poskytujú komunálne služby, zameraná na tvorbu nových pracovných miest, ak tieto činnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1081/2006;

4.

životné prostredie, kam patria investície súvisiace so zásobovaním vodou a vodným a odpadovým hospodárstvom; čistenie odpadovej vody a kvalita ovzdušia; prevencia, kontrola a boj proti vysušovaniu pôdy; integrovaná prevencia a kontrola znečistenia; pomoc zameraná na zmierňovanie vplyvov zmeny klímy; obnova fyzického prostredia vrátane kontaminovaných lokalít a pôd a opätovný rozvoj opustených priemyselných lokalít; podpora biodiverzity a ochrany prírody vrátane investícií do lokalít siete NATURA 2000; pomoc MSP zameraná na presadzovanie modelov trvalo udržateľnej výroby zavádzaním úsporných systémov environmentálneho riadenia a na zavádzanie a využívanie technológií na prevenciu znečistenia;

5.

prevencia rizík, kam patrí vypracovanie a vykonanie plánov na prevenciu prírodných a technologických rizík a vysporiadanie sa s nimi;

6.

cestovný ruch, kam patrí podpora prírodného bohatstva ako potenciálu rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu; ochrana a skvalitňovanie prírodného bohatstva v záujme podpory socio-ekonomického rozvoja; pomoc zameraná na zlepšenie poskytovania služieb cestovného ruchu prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou a na podporu nových foriem cestovného ruchu, ktoré majú vyšší potenciál trvalej udržateľnosti;

7.

investície do kultúry, kam patrí ochrana, propagácia a zachovanie kultúrneho dedičstva; rozvoj kultúrnej infraštruktúry v záujme podpory socio-ekonomického rozvoja, trvalo udržateľného cestovného ruchu a väčšej atraktívnosti regiónu; ako aj pomoc zameraná na zlepšenie poskytovania služieb v oblasti kultúry prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou;

8.

investície do dopravy, kam patrí zlepšenie transeurópskych sietí a prepojení so sieťou TEN-T; integrované stratégie environmentálne vhodnej dopravy, ktoré prispievajú k zlepšeniu prístupu k službám osobnej a nákladnej dopravy a ich kvality, k dosiahnutiu vyváženejšieho využívania jednotlivých druhov dopravy, k podpore systémov využívajúcich rôzne druhy dopravy a k zníženiu vplyvu na životné prostredie;

9.

investície do energetiky, kam patria investície do zlepšenia transeurópskych sietí, ktoré prispievajú k zlepšeniu bezpečnosti dodávok, integrácii environmentálnych hľadísk, zlepšeniu energetickej účinnosti a rozvoju obnoviteľných foriem energie;

10.

investície do vzdelávania vrátane investícií do odborného vzdelávania a prípravy, ktoré prispievajú k zvyšovaniu atraktivity a kvality života;

11.

investície do zdravotníctva a do sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju a zvyšujú kvalitu života.

Článok 5

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

V rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť EFRR zameriava svoju pomoc v kontexte stratégií trvalo udržateľného rozvoja, za súčasnej podpory zamestnanosti, najmä na tieto tri priority:

1.

inovácie a znalostná ekonomika vrátane presadzovania tvorby a posilňovania účinných regionálnych inovačných hospodárstiev, systémových vzťahov medzi súkromným a verejným sektorom, univerzitami a technologickými centrami, ktoré zohľadňujú miestne potreby, a najmä:

a)

posilňovanie regionálnych kapacít VaTR a inovácií priamo súvisiacich s cieľmi regionálneho hospodárskeho rozvoja prostredníctvom podpory odborných centier zameraných na isté odvetvie alebo technológiu; podpory priemyselného VaTR, MSP a prenosu technológií; rozvoja technických prognóz a medzinárodnej štandardizácie politík na presadzovanie inovácií a podpory medzipodnikovej spolupráce a spoločných politík VaTR a inovácií;

b)

stimulácia inovácií a podnikania vo všetkých odvetviach regionálneho a miestneho hospodárstva prostredníctvom podpory zavádzania nových alebo vylepšených výrobkov, postupov a služieb na trh zo strany MSP; podpory podnikateľských sietí a klastrov; prostredníctvom zlepšenia prístupu MSP k financiám; podpory sietí spolupráce medzi podnikmi a príslušnými inštitúciami terciárneho vzdelávania a výskumu; uľahčenia prístupu MSP k službám podpory podnikania a podpory integrácie environmentálne vhodnejších a inovačných technológií do MSP;

c)

podpora podnikania najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory tvorby nových firiem príslušnými inštitúciami terciárneho vzdelávania a výskumnými inštitúciami a existujúcich firiem;

d)

tvorba nástrojov finančného inžinierstva a nástrojov rozvoja, ktoré podporujú rozvoj kapacít MSP v oblasti výskumu a technického rozvoja, ako aj podnikanie a tvorbu nových podnikov, najmä MSP zameraných na znalosti;

2.

životné prostredie a prevencia rizík, a najmä:

a)

stimulácia investícií do obnovy fyzického životného prostredia vrátane kontaminovaných a dezertifikovaných pôd a opustených priemyselných lokalít;

b)

podpora rozvoja infraštruktúry súvisiacej s biodiverzitou a investícií do lokalít siete NATURA 2000 tam, kde táto podpora prispieva k trvalo udržateľnému hospodárskemu rozvoju a/alebo diverzifikácií vidieckych oblastí;

c)

stimulácia energetickej účinnosti a výroby obnoviteľnej energie, ako aj vývoja účinných systémov energetického hospodárstva;

d)

podpora ekologickej a trvalo udržateľnej verejnej dopravy, najmä v mestských oblastiach;

e)

príprava plánov a opatrení zameraných na prevenciu prírodných (napr. dezertifikácia, suchá, požiare a povodne) a technických rizík a vysporiadanie sa s nimi;

f)

ochrana a skvalitňovanie prírodného a kultúrneho bohatstva v záujme podpory socio-ekonomického rozvoja a podpora prírodného a kultúrneho bohatstva ako základu rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu;

3.

prístup k dopravným a telekomunikačným službám vo všeobecnom hospodárskom záujme a najmä:

a)

posilnenie vedľajších dopravných sietí prostredníctvom zlepšenia spojení so sieťami TEN-T, regionálnymi železničnými uzlami, letiskami a prístavmi alebo s multimodálnymi platformami; prostredníctvom zabezpečenia radiálnych spojení s hlavnými železničnými traťami a podpory regionálnych a miestnych vnútrozemských vodných ciest a námornej príbrežnej dopravy;

b)

podpora MSP zameraná na prístup k IKT, ich zavádzanie a účinné využívanie prostredníctvom podpory prístupu k sieťam; zriaďovania verejných miest na prístup k internetu; zariaďovania a vytvárania služieb a aplikácií, najmä vo forme prípravy akčných plánov pre veľmi malé podniky a remeselné dielne.

Pri operačných programoch podporovaných EFRR uskutočňovaných v regiónoch oprávnených na osobitné a prechodné financovanie uvedené v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 môžu členské štáty a Komisia navyše rozhodnúť o rozšírení podpory na priority uvedené v článku 4 tohto nariadenia.

Článok 6

Európska územná spolupráca

V rámci cieľa Európska územná spolupráca zameriava EFRR svoju pomoc na tieto priority:

1.

rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností prostredníctvom spoločných stratégií trvalo udržateľného územného rozvoja, a najmä prostredníctvom:

a)

podpory podnikania, najmä rozvoja MSP, cestovného ruchu, kultúry a cezhraničného obchodu;

b)

podpory a zlepšenia spoločnej ochrany a správy prírodných a kultúrnych zdrojov, ako aj prevencie prírodných a technických rizík;

c)

podpory prepojenia medzi mestskými a vidieckymi oblasťami;

d)

zníženia izolovanosti zlepšením prístupu k dopravným, informačným a komunikačným sieťam a službám, ako aj cezhraničných vodných, odpadových a energetických systémov a zariadení;

e)

rozvoja spolupráce, kapacity a spoločného využívania infraštruktúr, najmä v zdravotníctve, kultúre, cestovnom ruchu a školstve.

Okrem toho môže EFRR podporovať právnu a administratívnu spoluprácu, integráciu cezhraničných trhov práce, miestne iniciatívy v oblasti zamestnanosti, rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí, odbornú prípravu a sociálnu inklúziu, ako aj spoločné využívanie ľudských zdrojov a zariadení v oblasti VaTR.

Pokiaľ ide o program PEACE medzi Severným Írskom a pohraničnými oblasťami Írska, ktorý sa predpokladá podľa odseku 22 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006, EFRR popri týchto akciách prispieva aj k podpore sociálnej a hospodárskej stability v dotknutých regiónoch, najmä prostredníctvom činností na podporu súdržnosti medzi spoločenstvami;

2.

vytvorenie a rozvoj nadnárodnej spolupráce vrátane dvojstrannej spolupráce medzi prímorskými regiónmi, na ktoré sa nevzťahuje bod 1, prostredníctvom financovania sietí a činností, ktoré podporujú integrovaný územný rozvoj so zameraním najmä na tieto prioritné oblasti:

a)

inovácie: tvorba a rozvoj vedeckých a technických sietí a posilnenie regionálnych kapacít VaTR a inovácií, ak priamo prispievajú k vyváženému hospodárskemu rozvoju nadnárodných oblastí. Akcie môžu zahŕňať: tvorbu sietí medzi príslušnými inštitúciami terciárneho vzdelávania a výskumu a MSP; prepojenia na zlepšenie prístupu k vedeckým poznatkom a prenosu technológií medzi zariadeniami VaTR a medzinárodnými centrami excelentnosti v oblasti VaTR; vytváranie profesionálnych väzieb medzi inštitúciami zameranými na prenos technológií; ako aj rozvoj spoločných nástrojov finančného inžinierstva zameraných na podporu VaTR v MSP;

b)

životné prostredie: vodné hospodárstvo, energetická účinnosť, prevencia rizík a ochrana životného prostredia s jasným nadnárodným rozmerom. Akcie môžu zahŕňať: ochranu a správu povodí riek, pobrežných zón, morských zdrojov, vodohospodárskych služieb a mokradí; prevenciu požiarov, sucha a povodní; podporu námornej bezpečnosti a ochrany proti prírodným a technologickým rizikám; ako aj ochranu a skvalitňovanie prírodného bohatstva v záujme podpory socio-ekonomického rozvoja a trvalo udržateľného cestovného ruchu;

c)

dostupnosť: činnosti zamerané na zlepšenie prístupu k dopravným a telekomunikačným službách a ich kvality, ak majú jasný nadnárodný rozmer. Akcie môžu zahŕňať: investície do cezhraničných častí transeurópskych sietí; lepší miestny a regionálny prístup k národným a nadnárodným sieťam; zvýšenú súčinnosť národných a regionálnych systémov a podporu vyspelých informačných a komunikačných technológií;

d)

trvalo udržateľný mestský rozvoj: posilnenie polycentrického rozvoja na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni s jasným nadnárodným vplyvom. Akcie môžu zahŕňať: tvorbu a zlepšenie mestských sietí a prepojení medzi mestom a vidiekom; stratégie na riešenie spoločných problémov mesta a vidieka; ochrana a propagácia kultúrneho dedičstva a strategická integrácia rozvojových zón na nadnárodnom základe.

Pomoc dvojstrannej spolupráci medzi prímorskými regiónmi možno rozšíriť na priority uvedené v bode 1;

3.

posilnenie účinnosti regionálnej politiky podporou medziregionálnej spolupráce prostredníctvom:

a)

medziregionálnej spolupráce zameranej na inovácie a znalostnú ekonomiku, ako aj na prevenciu environmentálnych rizík v zmysle článku 5 bodov 1 a 2;

b)

výmeny skúseností s určovaním, odovzdávaním a šírením najlepších postupov, okrem iného v oblasti trvalo udržateľného mestského rozvoja, ako sa uvádza v článku 8, a

c)

akcií, ktoré zahŕňajú štúdie, zhromažďovanie údajov, sledovanie a analýzu vývojových trendov v Spoločenstve.

Článok 7

Oprávnenosť výdavkov

1.   Príspevok z EFRR nemožno získať na tieto výdavky:

a)

úroky z dlhov;

b)

kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu. Vo výnimočných a plne odôvodnených prípadoch môže riadiaci orgán povoliť vyšší percentuálny podiel na operácie v oblasti ochrany životného prostredia;

c)

odstavenie jadrových elektrární;

d)

vratná daň z pridanej hodnoty.

2.   Výdavky na bývanie sú oprávnenými výdavkami iba pre tie členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr. a za týchto okolností:

a)

výdavky sa naprogramujú v rámci integrovanej operácie mestského rozvoja alebo prioritnej osi pre oblasti, ktoré sú fyzicky zničené alebo sociálne vylúčené alebo ktorým fyzické zničenie alebo sociálne vylúčenie hrozí;

b)

výdavky na bývanie tvoria buď maximálne 3 % zo sumy EFRR pridelenej na dotknuté operačné programy, alebo 2 % z celkovej sumy EFRR;

c)

výdavky sa obmedzujú na:

bývanie pre viaceré rodiny alebo

budovy, ktoré vlastnia orgány verejnej správy alebo neziskoví prevádzkovatelia a používajú ich na bývanie určené pre domácnosti s nízkym príjmom alebo ľudí s osobitnými potrebami.

Komisia prispôsobí zoznam kritérií potrebných na určenie oblastí uvedených v písmene a) a zoznam oprávnených zásahov v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

3.   Pravidlá oprávnenosti stanovené v článku 11 nariadenia (ES) č. 1081/2006 sa uplatňujú na akcie spolufinancované z EFRR, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 3 uvedeného nariadenia.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI ŠPECIFICKÝCH ÚZEMNÝCH CHARAKTERISTIKÁCH

Článok 8

Trvalo udržateľný mestský rozvoj

Popri činnostiach uvedených v článkoch 4 a 5 tohto nariadenia môže EFRR v prípade akcie, ktorá súvisí s trvalo udržateľným mestským rozvojom uvedeným v článku 37 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 1083/2006, vo vhodných prípadoch podporovať aj tvorbu angažovaných, integrovaných a trvalo udržateľných stratégií na riešenie vysokej koncentrácie hospodárskych, environmentálnych a sociálnych problémov mestských oblastí.

Tieto stratégie podporujú trvalo udržateľný mestský rozvoj napríklad aj prostredníctvom týchto činností: posilňovanie hospodárskeho rastu, obnova fyzického životného prostredia, opätovný rozvoj opustených priemyselných lokalít, ochrana a rozvoj prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva, podpora podnikania, miestnej zamestnanosti a rozvoja obcí, ako aj poskytovania služieb obyvateľstvu s prihliadnutím na zmeny demografickej štruktúry.

Odchylne od článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006, a ak sa tieto činnosti vykonávajú prostredníctvom osobitného operačného programu alebo osobitnej prioritnej osi v rámci operačného programu, možno financovanie opatrení z EFRR v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1081/2006, zvýšiť na 15 % dotknutého programu alebo dotknutej prioritnej osi.

Článok 9

Koordinácia s EPFRV a EFRH

Ak je operačný program podporovaný zo strany EFRR zameraný na operácie, ktoré možno financovať aj v rámci iného podporného nástroja Spoločenstva vrátane 3. osi EPFRV a trvalo udržateľného rozvoja pobrežných rybolovných oblastí v rámci EFRH, členské štáty ustanovia v každom operačnom programe kritériá, ktorými vymedzia operácie podporované z EFRR a operácie podporované z iných podporných nástrojov Spoločenstva.

Článok 10

Geograficky a prírodne znevýhodnené oblasti

Regionálne programy spolufinancované z EFRR, ktoré sa vzťahujú na geograficky a prírodne znevýhodnené oblasti, ako sú uvedené v článku 52 písm. f) nariadenia (ES) č. 1083/2006, venujú zvláštnu pozornosť riešeniu osobitných problémov týchto oblastí.

Bez toho, aby boli dotknuté články 4 a 5, EFRR môže prispievať najmä k financovaniu investícií zameraných na zlepšenie dostupnosti, podporu a rozvoj hospodárskych činností súvisiacich s kultúrnym dedičstvom a prírodným bohatstvom, presadzovanie trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov a podnecovanie trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Článok 11

Najvzdialenejšie regióny

1.   Osobitný dodatočný príspevok uvedený v odseku 20 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 sa použije na vyrovnanie dodatočných nákladov, ktoré sa viažu na znevýhodnenia vymedzené v článku 299 ods. 2 zmluvy, a ktoré vzniknú v najvzdialenejších regiónoch pri podpore:

a)

priorít uvedených v článkoch 4 a/alebo 5 podľa vhodnosti;

b)

služieb nákladnej dopravy a počiatočnej pomoci pre dopravné služby;

c)

operácií súvisiacich s obmedzeniami skladovania, nadmernými rozmermi a údržbou výrobných nástrojov a nedostatkom ľudského kapitálu na miestnom trhu.

2.   V rámci rozsahu pôsobnosti článku 3 môže osobitný dodatočný príspevok financovať investičné náklady. Osobitný dodatočný príspevok sa naviac použije do výšky minimálne 50 % na podporu financovania prevádzkovej pomoci a výdavkov pokrývajúcich záväzky služieb vo verejnom záujme a zmluvy o službách vo verejnom záujme v najvzdialenejších regiónoch.

3.   Suma, na ktorú sa vzťahuje podiel spolufinancovania, je úmerná dodatočným nákladom, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 a ktoré vznikli prijímateľovi, v prípade prevádzkovej pomoci a výdavkov pokrývajúcich iba záväzky služieb vo verejnom záujme a zmluvy o službách vo verejnom záujme a môže pokrývať celkové oprávnené náklady v prípade výdavkov na investície.

4.   Financovanie podľa tohto článku sa nesmie použiť na podporu:

a)

operácií, ktoré zahŕňajú produkty z prílohy I k zmluve;

b)

pomoci pri prevoze osôb povolenej podľa článku 87 ods. 2 písm. a) zmluvy;

c)

oslobodenia od dane a sociálnych odvodov.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ USTANOVENIA O CIELI EURÓPSKA ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA

ODDIEL 1

Operačné programy

Článok 12

Obsah

Každý operačný program v rámci cieľa Európska územná spolupráca obsahuje tieto informácie:

1.

analýzu situácie v oblasti spolupráce z hľadiska silných a slabých stránok a stratégiu prijatú na jej riešenie;

2.

zoznam oprávnených oblastí v rámci programu vrátane, pokiaľ ide o programy cezhraničnej spolupráce, oblastí, na ktoré sa vzťahuje postup pružnosti, ako sa uvádza v článku 21 ods. 1;

3.

zdôvodnenie výberu priorít so zreteľom na strategické usmernenia Spoločenstva pre súdržnosť, národný strategický referenčný rámec, ak sa členský štát rozhodol zahrnúť činnosti financované v rámci cieľa Európska územná spolupráca, a na výsledky predbežného hodnotenia uvedeného v článku 48 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006;

4.

informácie o prioritných osiach a ich špecifických cieľoch. Tieto ciele sa kvantifikujú pomocou obmedzeného počtu ukazovateľov výstupu a výsledkov, pričom sa zohľadňuje zásada proporcionality. Tieto ukazovatele umožňujú merať pokrok vo vzťahu k východiskovej situácii a vo vzťahu k dosiahnutiu cieľov prioritnej osi;

5.

iba na informačné účely, orientačné rozdelenie plánovaného použitia príspevku z EFRR pre operačný program podľa kategórií v súlade s vykonávacími predpismi, ktoré prijala Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006;

6.

jednotný plán financovania bez rozdelenia podľa členských štátov, ktorý obsahuje dve tabuľky:

a)

tabuľku, ktorá v súlade s článkami 52, 53 a 54 nariadenia (ES) č. 1083/2006 obsahuje rozdelenie celkovej sumy finančných prostriedkov plánovaných ako príspevok z EFRR na jednotlivé roky. Celkový každoročne stanovovaný príspevok z EFRR musí byť v súlade s príslušným finančným rámcom;

b)

tabuľku, ktorá na celé programové obdobie obsahuje celkovú sumu finančných prostriedkov príspevku Spoločenstva a národných príspevkov, ako aj podiel príspevku z EFRR, na operačný program a na jednotlivé prioritné osi. Ak národný príspevok v súlade s článkom 53 nariadenia (ES) č. 1083/2006 pozostáva z verejných a súkromných výdavkov, v tabuľke sa uvedie orientačné rozdelenie medzi verejnú a súkromnú zložku. Ak národný príspevok v súlade s uvedeným článkom pozostáva z verejných výdavkov, v tabuľke sa uvedie suma národného verejného príspevku;

7.

tam, kde je to relevantné, informácie o komplementárnosti s opatreniami financovanými z EPFRV a z EFRH;

8.

vykonávacie ustanovenia pre operačný program vrátane:

a)

určenia všetkých orgánov uvedených v článku 14 zo strany členských štátov;

b)

opisu systémov monitorovania a hodnotenia;

c)

informácie o orgáne príslušnom prijímať platby Komisie a o orgáne alebo orgánoch zodpovedných za úhradu platieb prijímateľom;

d)

vymedzenie postupov použitia a obehu finančných tokov s cieľom zabezpečiť ich transparentnosť;

e)

prvky zamerané na zabezpečenie propagácie operačného programu a informovania o ňom, ako sa uvádza v článku 69 nariadenia (ES) č. 1083/2006;

f)

opis postupov dohodnutých medzi Komisiou a členskými štátmi na výmenu počítačových údajov uskutočňovanú v záujme splnenia platobných, monitorovacích a hodnotiacich požiadaviek ustanovených nariadením (ES) č. 1083/2006;

9.

orientačný zoznam veľkých projektov v zmysle článku 39 nariadenia (ES) č. 1083/2006, ktorý by sa mal predložiť počas programového obdobia na schválenie Komisiou.

ODDIEL 2

Oprávnenosť

Článok 13

Pravidlá oprávnenosti výdavkov

Príslušné vnútroštátne pravidlá schválené zúčastnenými členskými štátmi v operačnom programe v rámci cieľa Európska územná spolupráca sa uplatňujú na určenie oprávnenosti výdavkov okrem prípadov, v ktorých sú stanovené pravidlá Spoločenstva.

V súlade s článkom 56 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a bez toho, aby bol dotknutý článok 7 tohto nariadenia, stanoví Komisia spoločné pravidlá oprávnenosti výdavkov v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

V prípadoch, keď článok 7 ustanovuje rôzne pravidlá oprávnenosti výdavkov v rôznych členských štátoch zúčastnených na operačnom programe v rámci cieľa Európska územná spolupráca, uplatňujú sa v celej oblasti programu tie pravidlá oprávnenosti, ktoré sú najrozsiahlejšie.

ODDIEL 3

Riadenie, monitorovanie a kontrola

Článok 14

Určenie orgánov

1.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na operačnom programe, určia jeden riadiaci orgán, jeden certifikačný orgán a jeden orgán auditu, pričom orgán auditu sa nachádza v členskom štáte riadiaceho orgánu. Certifikačný orgán prijíma platby od Komisie a v zásade poukazuje tieto platby vedúcemu prijímateľovi.

Riadiaci orgán vytvorí po porade s členskými štátmi zastúpenými v oblasti programu spoločný technický sekretariát. Tento sekretariát pomáha riadiacemu orgánu, monitorovaciemu výboru a v prípade potreby aj orgánu auditu pri vykonávaní ich príslušných úloh.

2.   Orgánu auditu operačného programu pomáha skupina audítorov, v ktorej je zástupca každého členského štátu zúčastneného na operačnom programe a ktorá vykonáva úlohy ustanovené v článku 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Táto skupina audítorov sa vytvorí najneskôr tri mesiace od rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje operačný program. Vypracuje vlastný rokovací poriadok. Predsedá jej orgán auditu pre daný operačný program.

Zúčastnené členské štáty môžu jednohlasne rozhodnúť, že orgán auditu je oprávnený priamo, bez skupiny audítorov vymedzenej v prvom pododseku, vykonávať úlohy ustanovené v článku 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 na celom území, na ktoré sa vzťahuje program.

Audítori sú nezávislí od kontrolného systému uvedeného v článku 16 ods. 1.

3.   Každý členský štát zúčastnený na operačnom programe vymenuje zástupcov do monitorovacieho výboru uvedeného v článku 63 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Článok 15

Funkcia riadiaceho orgánu

1.   Riadiaci orgán vykonáva úlohy ustanovené v článku 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 s výnimkou tých, ktoré sa týkajú riadnosti operácií a výdavkov vo vzťahu k vnútroštátnym predpisom a predpisom Spoločenstva, ako sa uvádza v písmene b) uvedeného článku. V tejto súvislosti sa ubezpečí, či výdavky všetkých prijímateľov zúčastnených na istej operácii overil kontrolór uvedený v článku 16 ods. 1 tohto nariadenia.

2.   Riadiaci orgán ustanoví pre každú operáciu podmienky vykonávania, pričom ak je to možné, učiní tak po dohode s vedúcim prijímateľom.

Článok 16

Systém kontroly

1.   Na účely overovania výdavkov zriadi každý členský štát systém kontroly, ktorý umožní overovať dodávku spolufinancovaných tovarov a poskytnutie spolufinancovaných služieb, správnosť deklarovaných výdavkov na operácie alebo časti operácií, ktoré sa vykonávajú na jeho území, a súlad týchto výdavkov a súvisiacich operácií alebo častí týchto operácií s predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi členského štátu.

Na tento účel vymenuje každý členský štát kontrolórov zodpovedných za overovanie zákonnosti a riadnosti výdavkov, ktoré deklarujú jednotliví prijímatelia zúčastnení na operácii. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že na celú programovú oblasť vymenujú jedného kontrolóra.

Ak dodávka spolufinancovaných tovarov a poskytnutia spolufinancovaných služieb môžu byť overené iba vzhľadom na celú operáciu, vykoná toto overenie kontrolór členského štátu, v ktorom sa nachádza vedúci prijímateľ alebo riadiaci orgán.

2.   Každý členský štát zabezpečí, aby mohli kontrolóri výdavky overiť v rámci lehoty troch mesiacov.

Článok 17

Finančné hospodárenie

1.   Príspevok z EFRR sa vypláca na jeden účet, ktorý nemá žiadne vnútroštátne podúčty.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za odhaľovanie a nápravu nezrovnalostí a za vymáhanie neoprávnene vyplatených súm, certifikačný orgán zabezpečí, aby sa každá suma vyplatená v dôsledku nezrovnalosti vymohla od vedúceho prijímateľa. Prijímatelia vrátia vedúcemu prijímateľovi akékoľvek neoprávnene vyplatené sumy v súlade s dohodou, ktorú s ním uzavreli.

3.   Ak prijímateľ vedúcemu prijímateľovi platbu nevráti, členský štát, na území ktorého sa dotknutý prijímateľ nachádza, nahradí certifikačnému orgánu sumu neoprávnene vyplatenú tomuto prijímateľovi.

Článok 18

Európske zoskupenie územnej spolupráce

Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na operačnom programe v rámci cieľa Európska územná spolupráca, môžu využívať Európske zoskupenie územnej spolupráce podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (10) s cieľom previesť na uvedené zoskupenie zodpovednosť za riadenie operačného programu tak, že naň prevedú povinnosti riadiaceho orgánu a spoločného technického sekretariátu. Každý členský štát však naďalej nesie finančnú zodpovednosť.

ODDIEL 4

Operácie

Článok 19

Výber operácií

1.   Operácie vybrané pre operačné programy zamerané na rozvoj cezhraničných činností, ako sa uvádza v článku 6 bode 1, a na vytváranie a rozvoj nadnárodnej spolupráce, ako sa uvádza v článku 6 bode 2, majú prijímateľov z aspoň dvoch krajín, pričom aspoň jedna je členským štátom, ktoré pri každej operácii spolupracujú najmenej dvomi z týchto spôsobov: spoločná príprava, spoločné vykonávanie, spoločný personál a spoločné financovanie.

Vybrané operácie, ktoré spĺňajú uvedené podmienky, možno vykonávať v jednej krajine, ak ich predložia subjekty z aspoň dvoch krajín.

Tieto podmienky sa neuplatňujú na akcie v rámci programu PEACE uvedené v článku 6 bode 1 treťom pododseku.

2.   Operácie vybrané pre operačné programy, ktoré zahŕňajú medziregionálnu spoluprácu, ako sa uvádza v článku 6 bode 3 písm. a), majú prijímateľov na regionálnej a miestnej úrovni z aspoň:

a)

troch členských štátov alebo

b)

troch krajín, z ktorých musia byť aspoň dve členskými štátmi, ak je účastníkom prijímateľ z tretej krajiny.

Na operácie vybrané pre operačné programy, ako sa uvádza v článku 6 bode 3 písm. b), sa uplatňujú podmienky stanovené v prvom pododseku tohto odseku vždy, keď to druh operácie umožňuje.

Títo prijímatelia pri každej operácii spolupracujú týmito spôsobmi: spoločná príprava, spoločné vykonávanie, spoločný personál a spoločné financovanie.

3.   Okrem úloh uvedených v článku 65 nariadenia (ES) č. 1083/2006 zodpovedá monitorovací výbor alebo riadiaci výbor, ktorý mu podlieha, aj za výber operácií.

Článok 20

Povinnosti vedúceho prijímateľa a ostatných prijímateľov

1.   Samotní prijímatelia spomedzi seba vymenujú pre každú operáciu vedúceho prijímateľa. Vedúci prijímateľ má tieto povinnosti:

a)

ustanovuje opatrenia pre vzťahy s prijímateľmi zúčastnenými na operácii v rámci dohody, ktorá okrem iného obsahuje ustanovenia zaručujúce riadne finančné hospodárenie s finančnými prostriedkami pridelenými na operáciu vrátane opatrení pre vymáhanie neoprávnene vyplatených súm;

b)

zodpovedá za zabezpečenie vykonania celej operácie;

c)

zabezpečuje, aby sa výdavky, ktoré predkladajú prijímatelia zúčastnení na operácii, vyplatili na účely vykonania operácie a zodpovedali činnostiam, na ktorých sa dohodli títo prijímatelia;

d)

kontroluje, či výdavky, ktoré predložili prijímatelia zúčastnení na operácii, overili kontrolóri;

e)

zodpovedá za prevod príspevku EFRR prijímateľom zúčastneným na operácii.

2.   Každý prijímateľa zúčastnený na operácii:

a)

preberá zodpovednosť za akékoľvek nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré deklaroval;

b)

informuje členský štát, v ktorom sa nachádza, o svojej účasti na operácii, ak sa na dotknutom operačnom programe nezúčastňuje tento členský štát ako taký.

Článok 21

Osobitné podmienky upravujúce umiestnenie operácií

1.   V kontexte cezhraničnej spolupráce a v riadne odôvodnených prípadoch môže EFRR financovať výdavky vynaložené pri vykonávaní operácií alebo častí operácií týkajúcich sa oblastí úrovne 3 NUTS, ktoré susedia s oprávnenými oblasťami pre tento program uvedenými v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 alebo ktoré sú obklopené takýmito susediacimi oblasťami, do limitu 20 % zo sumy jeho príspevku na daný operačný program. Vo výnimočných prípadoch na základe dohody Komisie a členských štátov možno tento pružný postup rozšíriť aj na oblasti úrovne 2 NUTS, v ktorých sa nachádzajú oblasti uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Výdavky, ktoré na úrovni projektu vzniknú partnerom nachádzajúcim sa mimo oblasti programu, ako je to vymedzené v prvom pododseku, môžu byť oprávnené, ak by mohli nastať ťažkosti pri dosahovaní cieľov projektu bez účasti partnera.

2.   V kontexte nadnárodnej spolupráce a v riadne odôvodnených prípadoch môže EFRR financovať výdavky vynaložené zo strany partnerov nachádzajúcich sa mimo oblasti, ktorí sa na operáciách zúčastňujú, do limitu 20 % zo sumy jeho príspevku na daný operačný program, ak sú takéto výdavky prínosom pre regióny v oblasti cieľa spolupráce.

3.   V kontexte cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce môže EFRR financovať výdavky vynaložené pri vykonávaní operácií alebo častí operácií na území krajín mimo Európskeho spoločenstva do limitu 10 % zo sumy jeho príspevku na daný operačný program, ak ide o operácie v prospech regiónov Spoločenstva.

4.   Členské štáty zabezpečia zákonnosť a riadnosť týchto výdavkov. Riadiaci orgán potvrdí výber operácií mimo oprávnených oblastí, ako sa uvádza v odsekoch 1, 2 a 3.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani na úpravu, vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia, pomoci schválenej Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1783/1999 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu, ktorý sa uplatňuje na túto pomoc k 31. decembru 2006, pričom uvedené nariadenie alebo právne predpisy sa naďalej uplatňujú na takúto pomoc alebo na dotknuté projekty až do ich ukončenia.

2.   Žiadosti predložené na základe nariadenia (ES) č. 1783/1999 ostávajú v platnosti.

Článok 23

Zrušenie

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 22 tohto nariadenia, nariadenie (ES) č. 1783/1999 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2007.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 24

Doložka o preskúmaní

Európsky parlament a Rada preskúmajú toto nariadenie do 31. decembra 2013 v súlade s postupom ustanoveným v článku 162 zmluvy.

Článok 25

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 5. júla 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 91.

(2)  Ú. v. EÚ C 231, 20.9.2005, s. 19.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. júla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 12. júna 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho parlamentu zo 4. júla 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Pozri s. 25 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 173/2005 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 3).

(6)  Pozri s. 12 tohto úradného vestníka.

(7)  Pozri s. 79 tohto úradného vestníka.

(8)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 213, 13.8.1999, s. 1.

(10)  Pozri s. 19 tohto úradného vestníka.


31.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/12


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006

z 5. júla 2006

o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 148,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (4), zavádza rámec pre akcie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a ustanovuje najmä ciele, zásady a pravidlá partnerstva, vypracúvania programov, hodnotenia a riadenia. Z toho dôvodu je potrebné vymedziť poslanie Európskeho sociálneho fondu (ESF) vo vzťahu k úlohám stanoveným v článku 146 zmluvy a v kontexte práce členských štátov a Spoločenstva pracovať na vytvorení koordinovanej stratégie zamestnanosti podľa článku 125 zmluvy.

(2)

Mali by sa ustanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa druhu činností, ktoré sa môžu financovať z ESF na základe cieľov stanovených v nariadení (ES) č. 1083/2006.

(3)

ESF by mal posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť prostredníctvom zlepšenia pracovných príležitostí v rámci úloh, ktorými je ESF poverený podľa článku 146 zmluvy, a úloh, ktorými sú poverené štrukturálne fondy podľa článku 159 zmluvy, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1083/2006.

(4)

Vyššie uvedené je ešte dôležitejšie z hľadiska výziev vyplývajúcich z rozšírenia Únie a z fenoménu ekonomickej globalizácie. V tejto súvislosti by sa mala potvrdiť dôležitosť európskeho sociálneho modelu a jeho modernizácie.

(5)

V súlade s článkami 99 a 128 zmluvy a na účely presunutia ťažiska lisabonskej stratégie na rast a tvorbu pracovných miest Rada prijala integrovaný balík, ktorý zahŕňa všeobecné usmernenia hospodárskej politiky a usmernenia o zamestnanosti, pričom usmernenia o zamestnanosti stanovujú zámery, priority a ciele zamestnanosti. V tejto súvislosti Európska rada vyzvala na zasadnutí v Bruseli 22. a 23. marca 2005 na mobilizáciu všetkých vhodných národných zdrojov, ako aj zdrojov na úrovni Spoločenstva vrátane kohéznej politiky.

(6)

V súvislosti s iniciatívou Spoločenstva EQUAL sa získali nové skúsenosti, a to najmä v oblasti spájania akcií na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Tieto skúsenosti by sa mali integrovať do podpory ESF. Osobitná pozornosť by sa mala venovať účasti cieľových skupín, integrácii migrantov vrátane tých, ktorí žiadajú o azyl, identifikácii politických otázok a ich následnému plnému uplatňovaniu, inovácii a experimentálnym technikám, metodikám nadnárodnej spolupráce, dosahu na marginalizované skupiny vo vzťahu k trhu práce, vplyvu sociálnych otázok na vnútorný trh a prístupu k projektom a ich riadeniu mimovládnymi organizáciami.

(7)

ESF by mal podporovať politiky členských štátov, ktoré sú v úzkom súlade s usmerneniami a odporúčaniami v rámci Európskej stratégie zamestnanosti a príslušnými cieľmi Spoločenstva súvisiacimi so sociálnou inklúziou, nediskrimináciou, podporou rovnosti, vzdelávaním a odbornou prípravou s cieľom lepšie prispievať k realizácii cieľov a úloh dohodnutých na zasadnutí Európskej rady v Lisabone 23. a 24. marca 2000 a v Göteborgu 15. a 16. júna 2001.

(8)

ESF by mal taktiež vyvíjať činnosti zamerané na dôležité rozmery a dôsledky demografických zmien s ohľadom na aktívne obyvateľstvo v Spoločenstve, a to najmä prostredníctvom celoživotného vzdelávania.

(9)

Aby bolo možné lepšie predvídať a riadiť zmeny a zvyšovať hospodársky rast, pracovné príležitosti tak pre ženy, ako aj pre mužov a kvalitu a produktivitu práce podľa cieľov Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Konvergencia, pomoc z ESF by sa mala zameriavať najmä na zlepšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, skvalitňovanie ľudského kapitálu a rozširovanie prístupu k zamestnaniu a účasti na trhu práce, posilňovanie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb, boj proti diskriminácii, motivovanie ekonomicky neaktívnych osôb, aby vstúpili na trh práce, a podporu partnerstiev pre reformu.

(10)

Okrem týchto priorít je potrebné v najmenej rozvinutých regiónoch a členských štátoch v rámci cieľa Konvergencia a so zámerom zvyšovania hospodárskeho rastu, pracovných príležitostí tak pre ženy, ako aj pre mužov a kvality a produktivity práce rozširovať a zvyšovať investície do ľudského kapitálu a zvyšovať inštitucionálnu, administratívnu a súdnu kapacitu najmä na prípravu a zavádzanie reforiem a presadzovanie acquis.

(11)

S cieľom riešiť konkrétne problémy v každom členskom štáte by mal byť výber intervencií ESF v rámci uvedených priorít pružný a typy prioritných akcií financovaných z ESF by mali pri riešení týchto problémov taktiež poskytovať istú mieru flexibility.

(12)

Podpora inovačných nadnárodných a medziregionálnych činností je dôležitým rozmerom, ktorý by sa mal integrovať do rozsahu pôsobnosti ESF. S cieľom podporiť spoluprácu by členské štáty mali naplánovať nadnárodné a medziregionálne akcie s využitím horizontálneho prístupu alebo prostredníctvom jednoúčelovej prioritnej osi.

(13)

Je potrebné zabezpečiť, aby akcie ESF boli v súlade s politikami stanovenými v rámci Európskej stratégie zamestnanosti, a sústrediť podporu ESF na vykonávanie usmernení a odporúčaní v rámci uvedenej stratégie.

(14)

Efektívne a účinné vykonávanie akcií podporovaných ESF závisí od vhodného systému riadenia a partnerstva medzi všetkými príslušnými územnými a sociálno-ekonomickými činiteľmi, a najmä sociálnymi partnermi a inými zainteresovanými stranami, a to aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Sociálni partneri zohrávajú v rámci širokého partnerstva zameraného na zmeny ústrednú úlohu, pričom zásadný význam má ich záväzok posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť prostredníctvom zlepšenia príležitostí na zamestnanie a prácu. Keďže v tomto kontexte zamestnávatelia a pracovníci spoločne prispievajú k finančnej podpore akcií ESF, na účely výpočtu spolufinancovania ESF by sa mohli zahrnúť aj tieto finančné príspevky, a to aj napriek tomu, že pochádzajú zo súkromných zdrojov.

(15)

ESF by malo podporovať akcie v súlade s usmerneniami a príslušnými odporúčaniami prijatými v rámci Európskej stratégie zamestnanosti. Zmeny týchto usmernení a odporúčaní by si však vyžadovali revíziu operačného programu len vtedy, keď by členský štát alebo Komisia po dohode s členským štátom uvážili, že operačný program by mal zohľadniť významné sociálno-ekonomické zmeny alebo by mal viac či iným spôsobom prihliadať na hlavné zmeny priorít Spoločenstva, národných alebo regionálnych priorít alebo na základe hodnotenia, alebo po ťažkostiach pri vykonávaní.

(16)

Členské štáty a Komisia majú zabezpečiť, aby vykonávanie priorít financovaných z ESF v rámci cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť prispievalo k podpore rovnosti a odstraňovaniu nerovností medzi ženami a mužmi. Uplatňovanie rodového prístupu by sa malo dopĺňať osobitnými akciami na zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien v zamestnaní.

(17)

ESF by mal tiež podporovať technickú pomoc s osobitným zreteľom na podporu vzájomného učenia prostredníctvom výmeny skúseností a rozširovania osvedčených postupov a vyzdvihovania príspevku ESF k cieľom a prioritám politiky Spoločenstva vo vzťahu k zamestnanosti a sociálnej inklúzii.

(18)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 ustanovuje, že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú stanoviť na národnej úrovni s určitými výnimkami, pre ktoré je potrebné ustanoviť osobitné ustanovenia. Preto by sa mali ustanoviť osobitné ustanovenia pre výnimky súvisiace s ESF.

(19)

Preto by sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1784/1999 z 12. júla 1999 o Európskom sociálnom fonde (5) malo v záujme lepšej prehľadnosti zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Toto nariadenie ustanovuje úlohy Európskeho sociálneho fondu (ESF), rozsah jeho pomoci, osobitné ustanovenia a typy výdavkov, ktoré sa môžu zahrnúť do pomoci.

2.   ESF sa riadi nariadením (ES) č. 1083/2006 a týmto nariadením.

Článok 2

Úlohy

1.   ESF prispieva k prioritám Spoločenstva, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí, o podporu vysokej úrovne zamestnanosti a zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest. Robí tak prostredníctvom podpory politík členských štátov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a kvality a produktivity práce, na podporu sociálnej inklúzie vrátane prístupu znevýhodnených osôb k zamestnaniu a na zníženie národných, regionálnych a miestnych rozdielov v zamestnanosti.

ESF podporuje najmä akcie v súlade s opatreniami prijatými členskými štátmi na základe usmernení prijatých v rámci Európskej stratégie zamestnanosti, ktoré sú zahrnuté v integrovaných usmerneniach pre rast a zamestnanosť a v príslušných odporúčaniach.

2.   Pri plnení úloh uvedených v odseku 1 ESF podporuje priority Spoločenstva, pokiaľ ide o potrebu posilnenia sociálnej súdržnosti, zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti a podporovania hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja. ESF pritom zohľadní príslušné priority a ciele Spoločenstva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zvyšovania účasti ekonomicky neaktívnych osôb na trhu práce, boja proti sociálnemu vylúčeniu, najmä vylúčeniu znevýhodnených skupín, akými sú osoby so zdravotným postihnutím, a podpory rovnosti medzi ženami a mužmi a nediskriminácie.

Článok 3

Rozsah pomoci

1.   V rámci cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť ESF podporí akcie v členských štátoch podľa nasledujúcich priorít:

a)

zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov, podnikov a podnikateľov s cieľom zlepšiť predvídanie a pozitívne riadenie hospodárskych zmien najmä prostredníctvom podpory:

i)

celoživotného vzdelávania a zvýšených investícií do ľudských zdrojov zo strany podnikov, najmä malých a stredných podnikov, a pracovníkov prostredníctvom vývoja a zavádzania systémov a stratégií vrátane učňovského vzdelávania, ktoré zaručujú lepší prístup k odbornej príprave najmä nízkokvalifikovaných a starších pracovníkov, rozvoja kvalifikácie a spôsobilostí, rozširovania informačných a komunikačných technológií, elektronického vzdelávania (tzv. e-learning), ekologických technológií a riadiacich schopností a podpory podnikania a inovácií a začínajúcich podnikateľských subjektov;

ii)

návrhu a rozšírenia inovačných a produktívnejších foriem organizácie práce vrátane lepšej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, určenia budúcich požiadaviek na povolanie a zručnosti a vývoja konkrétnych služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podporných služieb pre pracovníkov vrátane preloženia pracovníkov na iné pozície v kontexte reštrukturalizácie spoločností a odvetvia;

b)

zlepšenie prístupu k zamestnaniu a trvalo udržateľná inklúzia uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb na trh práce, predchádzanie nezamestnanosti, konkrétne dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí, podpora aktívneho starnutia a dlhšieho produktívneho veku a zvýšená účasť na trhu práce najmä prostredníctvom podpory:

i)

modernizácie a posilnenia inštitúcií trhu práce, konkrétne služieb zamestnanosti a iných relevantných iniciatív v kontexte stratégií Európskej únie a členských štátov na dosiahnutie plnej zamestnanosti;

ii)

vykonávania aktívnych a preventívnych opatrení, ktoré zabezpečia skorú identifikáciu potrieb prostredníctvom individuálnych akčných plánov a adresnej podpory, ako je napríklad odborná príprava na mieru, hľadanie pracovných miest, preloženie pracovníkov na iné pozície a mobilita, samostatná zárobková činnosť a vytváranie podnikov vrátane družstevných podnikov, stimuly na podporu účasti na trhu práce, pružné opatrenia na udržanie starších pracovníkov v zamestnaní dlhší čas a opatrenia na zosúladenie pracovného a súkromného života, ako napríklad uľahčenie prístupu k starostlivosti o deti a nezaopatrené osoby;

iii)

plného zohľadňovania rodových otázok a konkrétnych akcií na zlepšenie prístupu žien k zamestnaniu, zvýšenie ich trvalo udržateľnej účasti a ich postupu v zamestnaní a zníženie rozdelenia trhu práce na základe rodového hľadiska vrátane riešenia hlavných priamych i nepriamych dôvodov rozdielov v odmeňovaní na základe rodového hľadiska;

iv)

konkrétnych akcií na zvýšenie účasti migrantov na zamestnanosti, a tým na posilnenie ich sociálnej integrácie, a uľahčovanie geografickej a zamestnaneckej mobility pracovníkov a integrácie cezhraničných trhov práce aj prostredníctvom usmerňovania, jazykovej prípravy a potvrdzovania spôsobilostí a získaných zručností;

c)

posilnenie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb s cieľom ich trvalo udržateľnej integrácie v zamestnaní a boj proti všetkým formám diskriminácie na trhu práce, a to najmä prostredníctvom podpory:

i)

integrácie a opätovného zamestnania znevýhodnených osôb, ako sú napríklad sociálne vylúčené osoby, osoby, ktoré predčasne ukončili základnú školskú dochádzku, príslušníci menšín, osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené osoby, a to prostredníctvom opatrení zamestnateľnosti i v oblasti sociálnej ekonomiky, prístupu k odbornému vzdelávaniu a príprave a sprievodných akcií a príslušnej podpory, občianskych služieb a služieb starostlivosti, ktoré zlepšujú príležitosti na zamestnanie;

ii)

uznania rozmanitosti na pracovisku a boja proti diskriminácii v prístupe a postupe na trhu práce vrátane zvyšovania informovanosti, začlenenia miestnych komunít a podnikov a podpory miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti;

d)

posilnenie ľudského kapitálu najmä prostredníctvom podpory:

i)

vytvárania a zavádzania reforiem systémov vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť, zvyšovať dôležitosť základného a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a podporovať priebežné obnovovanie zručností školiaceho personálu smerom k inováciám a znalostnej ekonomike;

ii)

činností spojených s vytváraním kontaktných sietí medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania a výskumnými a technologickými strediskami a podnikmi;

e)

podpora partnerstiev, dohôd a iniciatív prostredníctvom vytvárania kontaktných sietí príslušných zainteresovaných strán, ako sú napríklad sociálni partneri a mimovládne organizácie, na nadnárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom mobilizácie zameranej na reformy v oblasti zamestnanosti a zaraďovania sa na trh práce.

2.   V rámci cieľa Konvergencia ESF podporí akcie v členských štátoch podľa priorít uvedených nižšie:

a)

rozširovanie a skvalitňovanie investícií do ľudského kapitálu najmä prostredníctvom podpory:

i)

vykonávania reforiem systémov vzdelávania a odbornej prípravy najmä s cieľom zvýšiť schopnosť ľudí reagovať na potreby spoločnosti, založenej na znalostiach a celoživotnom vzdelávaní;

ii)

zvýšenej účasti na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave aj prostredníctvom akcií zameraných na dosiahnutie poklesu počtu žiakov, ktorí predčasne ukončia základnú školskú dochádzku, zníženia počtu predmetov, pri ktorých sa žiaci delia podľa rodového hľadiska, a zlepšenia prístupu k základnému, odbornému a terciárnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a ich zvýšenej kvality;

iii)

rozvoja ľudského potenciálu vo výskume a inovácii najmä prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumných pracovníkov;

b)

posilnenie inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a prípadne i sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií vo vzťahu k reformám, lepšej regulácii a vhodnému systému riadenia predovšetkým v oblasti hospodárstva, zamestnanosti, vzdelávania, sociálnych vecí, životného prostredia a súdnictva, a to najmä prostredníctvom podpory:

i)

mechanizmov na zlepšenie tvorby politík a programov, monitorovania a hodnotenia, a to aj prostredníctvom štúdií, štatistík a odborného poradenstva, podpory medzirezortnej koordinácie a dialógu medzi príslušnými verejnoprávnymi a súkromnoprávnymi subjektmi;

ii)

budovania kapacít pri predkladaní politík a programov v príslušných oblastiach, a to aj so zreteľom na presadzovanie právnych predpisov, najmä prostredníctvom neustálej odbornej prípravy manažmentu a pracovníkov a špecifickej podpory kľúčových služieb, inšpektorátov a sociálno-ekonomických aktérov vrátane sociálnych partnerov a partnerov v oblasti životného prostredia, príslušných mimovládnych organizácií a reprezentatívnych profesijných organizácií.

3.   V rámci priorít uvedených v odsekoch 1 a 2 sa členské štáty môžu sústrediť na tie priority, ktoré sú najvhodnejšie na riešenie ich osobitných problémov.

4.   ESF môže podporiť akcie stanovené v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia na celom území členských štátov oprávnených na čerpanie podpory alebo dočasnej podpory z Kohézneho fondu, ako je určená v článku 5 ods. 2 a článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

5.   Pri vykonávaní cieľov a priorít uvedených v odsekoch 1 a 2 ESF podporí propagáciu a plné zohľadňovanie inovačných činností v členských štátoch.

6.   ESF taktiež podporí nadnárodné a medziregionálne akcie, a to najmä prostredníctvom výmeny informácií, skúseností, výsledkov a osvedčených postupov a prostredníctvom vypracúvania doplnkových prístupov a koordinovaných alebo spoločných akcií.

7.   Odchylne od článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 možno financovanie opatrení v rámci priority sociálnej inklúzie uvedenej v odseku 1 písm. c) bode i) tohto článku a v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (6) zvýšiť na 15 % príslušnej prioritnej osi.

Článok 4

Súlad a zameranie podpory

1.   Členské štáty zabezpečia, aby akcie, ktoré podporuje ESF, boli v súlade s akciami uskutočnenými v súlade s Európskou stratégiou zamestnanosti a prispievali k nim. Zabezpečia najmä to, aby stratégia stanovená v národnom strategickom referenčnom rámci a akcie stanovené v operačných programoch podporovali úlohy, priority a ciele stratégie v každom členskom štáte v rámci národných reformných programov a národných akčných plánov sociálnej inklúzie.

V oblastiach, v ktorých môže ESF prispievať k politikám, členské štáty zamerajú podporu taktiež na vykonávanie príslušných odporúčaní o zamestnanosti vydaných na základe článku 128 ods. 4 zmluvy a príslušných cieľov Spoločenstva týkajúcich sa zamestnanosti v oblasti sociálnej inklúzie, vzdelávania a odbornej prípravy. Členské štáty tak urobia v stabilnom prostredí pre programové plánovanie.

2.   V rámci operačných programoch sa zdroje musia usmerňovať na najdôležitejšie potreby a zamerať na tie oblasti politiky, pre ktoré môže mať podpora ESF významný účinok pri dosahovaní cieľov programu. V snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektívnosť podpory ESF operačné programy prihliadajú v prípade potreby osobitne na regióny a lokality, ktoré čelia najzávažnejším problémom, ako sú napríklad zanedbané mestské a najvzdialenejšie regióny, upadajúce vidiecke oblasti a oblasti závislé od rybolovu a oblasti, ktoré boli obzvlášť negatívne postihnuté premiestňovaním podnikov.

3.   V prípade potreby sa do národných správ členských štátov podľa otvorenej metódy koordinácie sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie doplní stručná časť o príspevku ESF k podpore príslušných aspektov trhu práce z hľadiska sociálnej inklúzie.

4.   Ukazovatele zahrnuté v operačných programoch spolufinancovaných z ESF sú strategické z hľadiska svojej povahy a obmedzené čo do počtu a odrážajú ukazovatele použité pri vykonávaní Európskej stratégie zamestnanosti a v kontexte príslušných cieľov Spoločenstva v oblasti sociálnej inklúzie, vzdelávania a odbornej prípravy.

5.   Hodnotenia uskutočnené v súvislosti s akciami ESF posúdia aj príspevok akcií podporovaných ESF k vykonávaniu Európskej stratégie zamestnanosti a k cieľom Spoločenstva v oblasti sociálnej inklúzie, nediskriminácie a rovnosti medzi ženami a mužmi a vzdelávania a odbornej prípravy v dotknutom členskom štáte.

Článok 5

Vhodný systém riadenia a partnerstvo

1.   ESF podporuje vhodný systém riadenia a partnerstvo. Táto podpora sa navrhuje a vykonáva na príslušnej územnej úrovni, pričom sa berie do úvahy národná, regionálna a miestna úroveň podľa inštitucionálnych úprav špecifických pre každý členský štát.

2.   Členské štáty zabezpečia účasť sociálnych partnerov a primerané konzultácie a účasť ostatných zainteresovaných strán na príslušnej územnej úrovni pri príprave, vykonávaní a monitorovaní podpory z ESF.

3.   Riadiaci orgán každého operačného programu podporí vhodnú účasť sociálnych partnerov na akciách financovaných podľa článku 3.

V súlade s cieľom Konvergencia sa primeraná suma zo zdrojov ESF pridelí na budovanie kapacít, ktoré zahŕňajú odbornú prípravu, opatrenia na vytváranie kontaktných sietí, posilňovanie sociálneho dialógu a činnosti uskutočňované spoločne sociálnymi partnermi, najmä pokiaľ ide o prispôsobivosť pracovníkov a podnikov uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. a).

4.   Riadiaci orgán každého operačného programu podporí primeranú účasť a prístup mimovládnych organizácií k financovaným činnostiam hlavne v oblasti sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Článok 6

Rodová rovnosť a rovnosť príležitostí

Členské štáty zabezpečia, aby operačné programy zahŕňali opis spôsobu, ako sa rodová rovnosť a rovnosť príležitostí podporuje pri príprave, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení operačných programov. Členské štáty vhodne podporia vyváženú účasť žien a mužov na riadení a vykonávaní operačných programov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Článok 7

Inovácie

V rámci každého operačného programu sa osobitná pozornosť venuje podpore inovačných činností a ich plnému uplatňovaniu. Riadiaci orgán vyberie témy na financovanie inovácií v kontexte partnerstva a vymedzí vhodné vykonávacie opatrenia. Vybrané témy oznámi monitorovaciemu výboru uvedenému v článku 63 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Článok 8

Nadnárodné a medziregionálne akcie

1.   Ak členské štáty podporujú akcie v prospech nadnárodných a/alebo medziregionálnych akcií, ako je stanovené v článku 3 ods. 6 tohto nariadenia, a to ako osobitnú prioritnú os v rámci operačného programu, tak sa môže príspevok z ESF na úrovni prioritnej osi zvýšiť o 10 %. Tento zvýšený príspevok sa nezahŕňa do výpočtu stropov stanovených v článku 53 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

2.   Členské štáty, v prípade potreby spolu s Komisiou, zabezpečia, aby ESF nepodporoval konkrétne operácie, ktoré sú súčasne podporované prostredníctvom iných nadnárodných programov Spoločenstva, najmä v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Článok 9

Technická pomoc

Komisia podporuje predovšetkým výmenu skúseností, činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti, semináre, budovanie kontaktných sietí a vzájomné hodnotenia, ktoré slúžia na stanovenie a šírenie osvedčených postupov a podporu vzájomného učenia a nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu s cieľom rozšírenia politického rozmeru a príspevku ESF k cieľom Spoločenstva v súvislosti so zamestnanosťou a sociálnou inklúziou.

Článok 10

Správy

Ročné a záverečné vykonávacie správy uvedené v článku 67 nariadenia (ES) č. 1083/2006 obsahujú v prípade potreby syntézu vykonávania:

a)

uplatňovania rodového hľadiska, ako aj akýchkoľvek osobitných akcií z hľadiska rodovej rovnosti;

b)

akcií na zvýšenie účasti migrantov na zamestnanosti, a tým na posilnenie ich sociálnej integrácie;

c)

akcií na posilnenie integrácie pri zamestnávaní menšín, a tým na zlepšenie ich sociálnej inklúzie;

d)

akcií na posilnenie integrácie pri zamestnávaní a sociálnej inklúzii iných znevýhodnených skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím;

e)

inovačných činností vrátane prezentácie tém, ich výsledkov a ich rozšírenia a plného uplatňovania;

f)

nadnárodných a/alebo medziregionálnych akcií.

Článok 11

Oprávnenosť výdavkov

1.   ESF poskytuje podporu oprávneným výdavkom, ktoré môžu bez ohľadu na článok 53 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006 zahŕňať akékoľvek finančné zdroje, na ktoré prispievajú spoločne zamestnávatelia a pracovníci. Pomoc má formu nenávratných individuálnych alebo globálnych grantov, návratných grantov, zliav na úrokoch z pôžičiek, mikroúverov, záručných fondov a nákupu tovaru a služieb v súlade s pravidlami verejného obstarávania.

2.   Príspevok z ESF nemožno získať na tieto výdavky:

a)

vratná daň z pridanej hodnoty;

b)

úroky z dlhov;

c)

nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností a pozemkov.

3.   Medzi výdavky oprávnené na príspevok z ESF podľa vymedzenia v odseku 1 pod podmienkou, že vznikli v súlade s vnútroštátnymi predpismi vrátane účtovných predpisov a podľa osobitných podmienok uvedených nižšie, patria:

a)

dávky alebo mzdy vyplatené treťou stranou v prospech účastníkov operácie a písomne potvrdené prijímateľovi;

b)

v prípade grantov nepriame náklady priznané na základe paušálnej sadzby až do výšky 20 % priamych nákladov operácie;

c)

odpisy odpisovateľných aktív uvedených v odseku 2 písm. c), ktoré sa pridelili výlučne na trvanie operácie a za predpokladu, že k získaniu týchto aktív neprispeli verejné granty.

4.   Pravidlá oprávnenosti stanovené v článku 7 nariadenia (ES) č. 1080/2006 sa uplatňujú na akcie spolufinancované z ESF, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 3 uvedeného nariadenia.

Článok 12

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani na úpravu, vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia, pomoci schválenej Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1784/1999 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu, ktorý sa uplatňuje na túto pomoc k 31. decembru 2006, pričom uvedené nariadenie alebo právne predpisy sa naďalej uplatňujú na takúto pomoc alebo na dotknuté projekty až do ich ukončenia.

2.   Žiadosti predložené na základe nariadenia (ES) č. 1784/1999 ostávajú v platnosti.

Článok 13

Zrušenie

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 12 tohto nariadenia, nariadenie (ES) č. 1784/1999 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2007.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 14

Doložka o preskúmaní

Európsky parlament a Rada preskúmajú toto nariadenie do 31. decembra 2013 v súlade s postupom ustanoveným v článku 148 zmluvy.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 5. júla 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 234, 22.9.2005, s. 27.

(2)  Ú. v. EÚ C 164, 5.7.2005, s. 48.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. júla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 12. júna 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho parlamentu zo 4. júla 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Pozri stranu 25 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. ES L 213, 13.8.1999, s. 5.

(6)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.


31.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/19


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006

z 5. júla 2006

o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na tretí pododsek jej článku 159,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Tretí pododsek článku 159 zmluvy umožňuje rozhodnúť o osobitných akciách mimo fondov, na ktoré sa vzťahuje prvý pododsek uvedeného článku s cieľom dosiahnuť ciele sociálnej a hospodárskej súdržnosti uvedené v zmluve. S harmonickým rozvojom celého územia Spoločenstva a posilnením hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti je spojené i posilnenie územnej spolupráce. Na tento účel je vhodné prijať opatrenia potrebné na zlepšenie podmienok vykonávania akcií územnej spolupráce.

(2)

Je potrebné prijať opatrenia na zníženie významných ťažkostí, s ktorými sa stretávajú členské štáty, a najmä regionálne a miestne orgány pri vykonávaní a riadení akcií územnej spolupráce v rámci rozdielnych vnútroštátnych právnych predpisov a postupov.

(3)

Najmä vzhľadom na zvýšenie počtu pozemných a námorných hraníc Spoločenstva po jeho rozšírení je potrebné podporovať posilnenie územnej spolupráce v Spoločenstve.

(4)

Existujúce nástroje, ako je napríklad európske zoskupenie hospodárskych záujmov, sa ukázali ako nedostatočne prispôsobené organizovaniu štruktúrovanej spolupráce v rámci iniciatívy Interreg počas obdobia programového plánovania 2000 – 2006.

(5)

Acquis Rady Európy poskytuje rôzne príležitosti a rámce, v ktorých môžu regionálne a miestne orgány cezhranične spolupracovať. Tento nástroj nemá za cieľ obchádzať tieto rámce ani poskytovať súbor osobitných spoločných pravidiel, ktoré by jednotne upravovali všetky takéto dohovory v celom Spoločenstve.

(6)

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (4), rozširuje prostriedky na podporu európskej územnej spolupráce.

(7)

Je taktiež potrebné zjednodušiť a sledovať vykonávanie akcií územnej spolupráce bez finančného príspevku Spoločenstva.

(8)

Na účely prekonania prekážok brzdiacich územnú spoluprácu je potrebné zaviesť nástroj spolupráce na úrovni Spoločenstva s cieľom vytvoriť na území Spoločenstva zoskupenia pre spoluprácu s právnou subjektivitou, označované ako Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS). Využívanie EZÚS by malo byť dobrovoľné.

(9)

Je vhodné, aby EZÚS bolo splnomocnené konať v mene svojich členov, predovšetkým regionálnych a miestnych orgánov, ktoré ho tvoria.

(10)

Úlohy a právomoci EZÚS sa ustanovia v dohovore.

(11)

EZÚS by malo byť schopné konať buď s cieľom vykonávania programov alebo projektov územnej spolupráce spolufinancovaných Spoločenstvom, predovšetkým štrukturálnymi fondmi, v súlade s nariadením (ES) č. 1083/2006 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (5), alebo s cieľom vykonávania akcií územnej spolupráce, ktoré sú samostatnými iniciatívami členských štátov a ich regionálnych a miestnych orgánov, a to s finančným príspevkom Spoločenstva alebo bez neho.

(12)

Malo by sa spresniť, že založením EZÚS nie je dotknutá finančná zodpovednosť regionálnych a miestnych orgánov, ako aj členských štátov, pokiaľ ide o správu fondov Spoločenstva a národných fondov.

(13)

Malo by sa spresniť, že právomoci, ktorými ako orgány verejnej správy disponujú regionálne a miestne orgány, najmä ich policajné a regulačné právomoci, nemôžu byť predmetom dohovoru.

(14)

Je potrebné, aby EZÚS vypracovalo svoje stanovy, ustanovilo vlastné orgány a taktiež svoje rozpočtové pravidlá a pravidlá vykonávania svojej finančnej zodpovednosti.

(15)

Podmienky územnej spolupráce by sa mali vytvoriť v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie jeho cieľov s tým, že využívanie EZÚS je dobrovoľné, a to v súlade s ústavným systémom každého členského štátu.

(16)

Tretí pododsek článku 159 zmluvy neumožňuje zahrnutie subjektov z tretích krajín do právnych predpisov založených na uvedenom ustanovení. Prijatie opatrenia Spoločenstva, ktoré umožňuje vytvorenie EZÚS, by však nemalo vylúčiť možnosť účasti subjektov z tretích krajín v EZÚS, zriadených v súlade s týmto nariadením, keď to umožňujú právne predpisy tretej krajiny alebo dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Charakter EZÚS

1.   Európske zoskupenie územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS“) sa môže založiť na území Spoločenstva za podmienok a podľa dohovorov ustanovených v tomto nariadení.

2.   Cieľom EZÚS je uľahčovať a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a/alebo medziregionálnu spoluprácu (ďalej len „územná spolupráca“) medzi svojimi členmi, ako je stanovené v článku 3 ods. 1, s výhradným cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť.

3.   EZÚS má právnu subjektivitu.

4.   EZÚS má v každom členskom štáte najširšiu právnu spôsobilosť, aká sa priznáva podľa vnútroštátneho práva členského štátu právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať a scudzovať hnuteľný aj nehnuteľný majetok a zamestnávať zamestnancov a môže mať procesnú spôsobilosť, t. j. byť účastníkom konania.

Článok 2

Rozhodné právo

1.   EZÚS sa riadi:

a)

týmto nariadením;

b)

ak to toto nariadenie výslovne povoľuje, ustanoveniami dohovoru a stanovami uvedenými v článkoch 8 a 9;

c)

v otázkach, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje alebo sa vzťahuje iba čiastočne, právnymi predpismi členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo.

Ak je podľa práva Spoločenstva alebo medzinárodného súkromného práva potrebné určiť rozhodné právo, ktorým sa riadi činnosť EZÚS, EZÚS sa považuje za subjekt členského štátu, v ktorom má svoje sídlo.

2.   Ak členský štát zahŕňa niekoľko územných subjektov, ktoré majú vlastné pravidlá týkajúce sa rozhodného práva, odkaz na rozhodné právo podľa odseku 1 písm. c) zahŕňa právo týchto subjektov, pričom sa zohľadní ústavná štruktúra dotknutého členského štátu.

Článok 3

Zloženie EZÚS

1.   EZÚS tvoria členovia, ktorí v rozsahu svojich právomocí podľa vnútroštátneho práva patria do jednej alebo viacerých z týchto kategórií:

a)

členské štáty;

b)

regionálne orgány;

c)

miestne orgány;

d)

subjekty, ktoré sa riadia verejným právom v zmysle druhého pododseku článku 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (6).

Členmi môžu byť aj združenia pozostávajúce zo subjektov patriacich do jednej alebo viacerých týchto kategórií.

2.   EZÚS tvoria členovia, ktorí sa nachádzajú na území aspoň dvoch členských štátov.

Článok 4

Založenie EZÚS

1.   Rozhodnutie o založení EZÚS sa prijme na podnet jeho perspektívnych členov.

2.   Každý perspektívny člen:

a)

oznámi svoju zamýšľanú účasť v EZÚS členskému štátu, podľa ktorého práva vznikol, a

b)

zašle tomuto členskému štátu kópiu navrhovaného dohovoru a stanov uvedených v článkoch 8 a 9.

3.   Po oznámení perspektívneho člena podľa odseku 2 dotknutý členský štát po zohľadnení svojej ústavnej štruktúry udelí súhlas s účasťou perspektívneho člena v EZÚS, pokiaľ sa nedomnieva, že takáto účasť nie je v súlade s týmto nariadením ani vnútroštátnym právom vrátane právomocí a povinností perspektívneho člena, alebo že takáto účasť nie je odôvodnená verejným záujmom ani verejnou politikou tohto členského štátu. V takom prípade členský štát poskytne vyhlásenie o svojich dôvodoch neudelenia súhlasu.

Členský štát prijme spravidla svoje rozhodnutie v lehote do troch mesiacov odo dňa prijatia prípustnej žiadosti v súlade s odsekom 2.

Pri rozhodovaní o účasti perspektívneho člena v EZÚS môžu členské štáty uplatniť vnútroštátne pravidlá.

4.   Členské štáty určia príslušné orgány na prijímanie oznámení a dokumentov stanovených v odseku 2.

5.   Členovia sa dohodnú na dohovore uvedenom v článku 8 a stanovách uvedených v článku 9, aby sa zabezpečil súlad so súhlasom členských štátov v súlade s odsekom 3 tohto článku.

6.   Každú zmenu a doplnenie dohovoru a každú podstatnú zmenu a doplnenie stanov schvália členské štáty v súlade s postupom stanoveným v tomto článku. Podstatné zmeny a doplnenia stanov sú tie, ktoré obsahujú, priamo alebo nepriamo, zmenu a doplnenie dohovoru.

Článok 5

Nadobudnutie právnej subjektivity a uverejnenie v úradnom vestníku

1.   Stanovy uvedené v článku 9 a ich akékoľvek následné zmeny a doplnenia sa zaregistrujú a/alebo uverejnia v súlade s rozhodným vnútroštátnym právom v členskom štáte, v ktorom má príslušné EZÚS svoje sídlo. EZÚS získa právnu subjektivitu dňom registrácie alebo uverejnenia, a to podľa toho, čo nastane skôr. Členovia informujú dotknuté členské štáty a Výbor regiónov o dohovore a registrácii a/alebo uverejnení stanov.

2.   EZÚS zabezpečí, aby sa do desiatich pracovných dní od registrácie a/alebo uverejnenia stanov zaslala Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev žiadosť o uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie o založení EZÚS s podrobnými údajmi o jeho názve, cieľoch, členoch a sídle.

Článok 6

Kontrola riadenia verejných finančných prostriedkov

1.   Kontrolu riadenia verejných finančných prostriedkov zo strany EZÚS organizujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo. Členský štát, v ktorom má EZÚS svoje sídlo, určí na túto úlohu príslušný orgán, predtým ako udelí svoj súhlas s účasťou v EZÚS podľa článku 4.

2.   Tam, kde tak stanovujú vnútroštátne právne predpisy iných dotknutých členských štátov, orgány členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo, uskutočnia opatrenia, aby príslušné orgány iných dotknutých členských štátov mohli na ich území vykonať kontroly v súvislosti s tou činnosťou EZÚS, ktorá sa uskutočňuje v týchto členských štátoch, a opatrenia na výmenu všetkých príslušných informácií.

3.   Všetky kontroly sa vykonávajú podľa medzinárodne uznávaných audítorských štandardov.

4.   Bez ohľadu na odseky 1, 2 a 3 sa na úlohy EZÚS uvedené v prvom alebo druhom pododseku článku 7 ods. 3, ktoré zahŕňajú činnosti spolufinancované Spoločenstvom, vzťahujú príslušné právne predpisy týkajúce sa kontroly finančných prostriedkov poskytnutých Spoločenstvom.

5.   Členský štát, v ktorom má EZÚS svoje sídlo, informuje ostatné dotknuté členské štáty o všetkých problémoch, ktoré sa vyskytli počas kontrol.

Článok 7

Úlohy

1.   EZÚS vykonáva úlohy, ktoré mu zverili jeho členovia, v súlade s týmto nariadením. Jeho úlohy sú vymedzené dohovorom schváleným jeho členmi v súlade s článkami 4 a 8.

2.   EZÚS koná v rozsahu stanovených úloh, ktoré sa obmedzujú na uľahčovanie a podporu teritoriálnej spolupráce s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť; úlohy EZÚS stanovujú jeho členovia tak, aby tieto úlohy patrili do rozsahu právomocí členov EZÚS podľa príslušného vnútroštátneho práva každého člena.

3.   Úlohy EZÚS sa konkrétne obmedzujú v prvom rade na vykonávanie programov alebo projektov územnej spolupráce spolufinancovaných Spoločenstvom prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a/alebo Kohézneho fondu.

EZÚS môže vykonávať iné osobitné činnosti územnej spolupráce medzi svojimi členmi pri dosahovaní cieľa uvedeného v článku 1 ods. 2 s finančným príspevkom Spoločenstva alebo bez neho.

Členské štáty môžu určiť úlohy, ktoré môže EZÚS vykonávať bez finančného príspevku Spoločenstva. Tieto úlohy však zahŕňajú aspoň akcie spolupráce uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 1080/2006.

4.   Úlohy zverené EZÚS jeho členmi sa netýkajú výkonu právomocí udelených verejným právom alebo povinností, ktorých cieľom je zabezpečiť všeobecné záujmy štátu alebo iných orgánov verejnej správy, ako sú napr. policajné a regulačné právomoci, spravodlivosť a zahraničná politika.

5.   Členovia EZÚS sa môžu jednomyseľne rozhodnúť delegovať vykonávanie úloh EZÚS na jedného z jeho členov.

Článok 8

Dohovor

1.   EZÚS sa riadi dohovorom, ktorý jeho členovia schválili jednomyseľne v súlade s článkom 4.

2.   Dohovor uvádza:

a)

názov EZÚS a jeho sídlo, ktoré sa nachádza v členskom štáte, podľa ktorého práva vznikol aspoň jeden z jeho členov;

b)

rozsah územia, na ktorom môže EZÚS vykonávať svoje úlohy;

c)

konkrétny cieľ a úlohy EZÚS, jeho trvanie a podmienky upravujúce jeho zrušenie;

d)

zoznam členov EZÚS;

e)

rozhodné právo pre výklad a vykonateľnosť dohovoru, ktorým je právo členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo;

f)

príslušné dohovory o vzájomnom uznávaní vrátane uznávania na účely finančnej kontroly a

g)

postupy na zmenu a doplnenie dohovoru, ktoré musia byť v súlade s povinnosťami stanovenými v článkoch 4 a 5.

Článok 9

Stanovy

1.   Stanovy EZÚS prijímajú na základe dohovoru jeho členovia jednomyseľne.

2.   Stanovy EZÚS obsahujú aspoň všetky ustanovenia dohovoru spolu s:

a)

ustanoveniami o činnosti orgánov EZÚS a ich právomociach, ako aj počet zástupcov členov v príslušných orgánoch;

b)

rozhodovacími postupmi EZÚS;

c)

pracovným jazykom alebo jazykmi;

d)

dohovormi o fungovaní týkajúcimi sa predovšetkým riadenia zamestnancov, náboru zamestnancov a druhu pracovných zmlúv;

e)

dohovormi o finančných príspevkoch členov a príslušných účtovných a rozpočtových pravidlách vrátane pravidiel týkajúcich sa finančných otázok, a to so zreteľom na každého člena EZÚS vo vzťahu k EZÚS;

f)

dohovormi o ručení členov v súlade s článkom 12 ods. 2;

g)

orgánmi zodpovednými za určenie nezávislých externých audítorov a

h)

postupmi na zmenu a doplnenie stanov, ktoré musia byť v súlade s povinnosťami stanovenými v článkoch 4 a 5.

Článok 10

Organizácia EZÚS

1.   EZÚS má aspoň tieto orgány:

a)

zhromaždenie tvorené zo zástupcov jeho členov;

b)

riaditeľa, ktorý zastupuje EZÚS a koná v jeho mene.

2.   Stanovy môžu určovať ďalšie orgány s jasne vymedzenými právomocami.

3.   EZÚS je zodpovedné za konanie svojich orgánov vo vzťahu k tretím stranám i v prípade, ak toto konanie nepatrí medzi úlohy EZÚS.

Článok 11

Rozpočet

1.   EZÚS si ustanoví ročný rozpočet, ktorý schváli zhromaždenie a ktorý obsahuje najmä časť o prevádzkových nákladoch, a ak je to potrebné, i operačnú časť.

2.   Zostavenie účtovnej závierky, vrátane prípadnej požadovanej sprievodnej výročnej správy, audit a uverejnenie účtovnej závierky sa riadi tak, ako je ustanovené v článku 2 ods. 1 písm. c).

Článok 12

Likvidácia, platobná neschopnosť, zastavenie platieb a ručenie

1.   V prípade likvidácie, platobnej neschopnosti, zastavenia platieb a podobných postupov sa EZÚS riadi právom členského štátu, v ktorom má svoje sídlo, pokiaľ odseky 2 a 3 neustanovujú inak.

2.   EZÚS ručí za svoje dlhy bez ohľadu na ich povahu.

Členovia EZÚS ručia v rozsahu, v akom aktíva EZÚS nestačia na pokrytie jeho záväzkov, za dlhy EZÚS bez ohľadu na ich povahu, pričom podiel každého člena sa stanoví úmerne k jeho príspevku, pokiaľ vnútroštátne právo, podľa ktorého člen vznikol, nevylučuje ani neobmedzuje ručenie takéhoto člena. Dohovory týkajúce sa príspevku sú uvedené v stanovách.

Ak je na základe vnútroštátneho práva, podľa ktorého člen vznikol, obmedzené ručenie aspoň jedného člena EZÚS, ostatní členovia môžu v stanovách svoje ručenie takisto obmedziť.

Členovia môžu v stanovách stanoviť, že budú po skončení svojho členstva v EZÚS ručiť za záväzky, ktoré vyplynuli z činností EZÚS počas ich členstva.

Názov EZÚS, ktorého členovia ručia v obmedzenom rozsahu, obsahuje slová „s ručením obmedzeným“ („limited“).

Uverejnenie dohovoru, stanov a účtovnej závierky EZÚS, ktorého členovia ručia v obmedzenom rozsahu, je prinajmenšom také ako uverejnenie požadované od iných druhov právnických osôb, ktorých členovia ručia v obmedzenom rozsahu, ktoré vznikli podľa práva členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo.

Členský štát môže na svojom území zakázať registráciu EZÚS, ktorého členovia ručia v obmedzenom rozsahu.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá finančná zodpovednosť členských štátov vo vzťahu k akýmkoľvek finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov a/alebo Kohézneho fondu, poskytnutých EZÚS, nevzniká členským štátom žiadna finančná zodpovednosť podľa tohto nariadenia vo vzťahu k EZÚS, ktorého nie sú členmi.

Článok 13

Verejný záujem

Ak EZÚS vykonáva akúkoľvek činnosť v rozpore s predpismi členského štátu o verejnej politike, verejnej bezpečnosti, verejnom zdraví alebo verejnej morálke, alebo v rozpore s verejným záujmom členského štátu, príslušný orgán uvedeného členského štátu môže túto činnosť na svojom území zakázať alebo môže vyžadovať od tých členov, ktorí vznikli podľa jeho práva, aby z EZÚS vystúpili, pokiaľ EZÚS neukončí príslušnú činnosť.

Takéto zákazy nie sú prostriedkami svojvoľného ani skrytého obmedzovania územnej spolupráce medzi členmi EZÚS. Umožní sa preskúmanie rozhodnutia príslušného orgánu súdnym orgánom.

Článok 14

Zrušenie

1.   Bez ohľadu na ustanovenia o zrušení, ktoré obsahuje dohovor, príslušný súd alebo orgán členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo, na žiadosť akéhokoľvek príslušného orgánu s oprávneným záujmom nariadi likvidáciu EZÚS, ak zistí, že EZÚS už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 1 ods. 2 alebo článku 7, alebo najmä ak EZÚS koná mimo rámca úloh stanovených v článku 7. Príslušný súd alebo orgán informuje o každej žiadosti o zrušenie EZÚS všetky členské štáty, podľa ktorých práva členovia EZÚS vznikli.

2.   Príslušný súd alebo orgán môže poskytnúť EZÚS čas na nápravu situácie. Ak v takto určenej lehote EZÚS nevykoná nápravu, príslušný súd alebo orgán nariadi jeho likvidáciu.

Článok 15

Súdna právomoc

1.   Tretie strany, ktoré sa považujú poškodené konaním alebo opomenutím zo strany EZÚS, majú právo domáhať sa svojho nároku súdnou cestou.

2.   Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, na spory týkajúce sa EZÚS sa uplatňujú právne predpisy Spoločenstva o súdnej právomoci. V každom prípade, ktorý nie je ustanovený v takýchto právnych predpisoch Spoločenstva, sú príslušnými súdmi na riešenie sporov súdy členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo.

Príslušné súdy na riešenie sporov podľa článku 4 ods. 3 alebo 6 alebo podľa článku 13 sú súdy členského štátu, ktorého rozhodnutie je napadnuté.

3.   Nič v tomto nariadení neupiera občanom možnosť vykonávať svoje národné ústavné práva na opravný prostriedok voči verejnoprávnym subjektom, ktoré sú členmi EZÚS, v súvislosti so:

a)

správnymi rozhodnutiami týkajúcimi sa činností, ktoré vykonáva EZÚS;

b)

prístupom k službám v ich vlastnom jazyku a

c)

prístupom k informáciám.

V týchto prípadoch sú príslušnými súdmi súdy členského štátu, podľa ktorého ústavy vzniklo právo na opravný prostriedok.

Článok 16

Záverečné ustanovenia

1.   Členské štáty prijmú vhodné ustanovenia na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia.

Ak sa to podľa vnútroštátneho práva daného členského štátu vyžaduje, členský štát môže vytvoriť komplexný zoznam úloh, ktoré už majú členovia EZÚS v zmysle článku 3 ods. 1, ktorí vznikli podľa jeho práva, pokiaľ ide o územnú spoluprácu v rámci tohto členského štátu.

Členský štát informuje Komisiu a ostatné členské štáty o akýchkoľvek ustanoveniach prijatých podľa tohto článku.

2.   Členské štáty môžu v súvislosti s registráciou dohovoru a stanov ustanoviť platby poplatkov. Tieto poplatky však nesmú prekročiť ich administratívne náklady.

Článok 17

Doložka o predkladaní správ a o preskúmaní

Do 1. augusta 2011 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia a návrhy prípadných zmien a doplnení.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2007 s výnimkou článku 16, ktorý sa uplatňuje od 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 5. júla 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 76.

(2)  Ú. v. EÚ C 71, 22.3.2005, s. 46.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. júla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 12. júna 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho parlamentu zo 4. júla 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Pozri stranu 25 tohto úradného vestníka.

(5)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(6)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 2083/2005 (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005, s. 28).


31.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/25


NARIADENIE RADY (ES) č. 1083/2006

z 11. júla 2006,

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 161,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (3),

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (4),

keďže:

(1)

Článok 158 zmluvy ustanovuje, že Spoločenstvo sa v záujme posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov alebo ostrovov vrátane vidieckych oblastí. Článok 159 zmluvy vyžaduje, aby túto akciu podporovali štrukturálne fondy, Európska investičná banka (EIB) a ďalšie existujúce finančné nástroje.

(2)

Politika súdržnosti by mala prispievať k zvyšovaniu rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti začleňovaním priorít Spoločenstva pre trvalo udržateľný rozvoj, ktoré sa vymedzili na zasadnutí Európskej rady v Lisabone 23. a 24. marca 2000 a na zasadnutí Európskej rady v Göteborgu 15. a 16. júna 2001.

(3)

V rozšírenej Európskej únii sa zväčšili hospodárske, sociálne a územné rozdiely na regionálnej, ako aj celoštátnej úrovni. V celom Spoločenstve by sa preto malo zvýšiť úsilie o konvergenciu, konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(4)

Zvýšenie počtu pozemných a námorných hraníc Spoločenstva a rozšírenie jeho územia znamená, že v Spoločenstve by sa mala zvýšiť pridaná hodnota cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.

(5)

Kohézny fond by sa mal začleniť do programovania štrukturálnej pomoci v záujme väčšieho súladu intervencie rôznych fondov.

(6)

Mala by sa spresniť úloha nástrojov, ktoré poskytujú pomoc rozvoju vidieka, konkrétne Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (5), a pre odvetvie rybného hospodárstva, konkrétne Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH). Tieto nástroje by sa mali začleniť do nástrojov spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky rybného hospodárstva a mali by sa skoordinovať s nástrojmi politiky súdržnosti.

(7)

Fondy, ktoré poskytujú pomoc v rámci politiky súdržnosti, sa preto obmedzujú na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond. Pravidlá uplatniteľné na každý fond sa určia vo vykonávacích nariadeniach prijatých podľa článkov 148, 161 a 162 zmluvy.

(8)

Podľa článku 55 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (6) má Rada uvedené nariadenie preskúmať na základe návrhu Komisie najneskôr do 31. decembra 2006. Ak sa má uskutočniť reforma fondov, ktorú navrhuje toto nariadenie, nariadenie (ES) č. 1260/1999 by sa malo zrušiť.

(9)

V záujme zvýšenia pridanej hodnoty politiky súdržnosti Spoločenstva by sa mala činnosť štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu skoncentrovať a zjednodušiť a ciele uvedené v nariadení (ES) č. 1260/1999 by sa mali nanovo vymedziť, a týmito cieľmi by mala byť konvergencia členských štátov a regiónov, regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a európska územná spolupráca.

(10)

V rámci týchto troch cieľov by sa mala vhodným spôsobom zohľadniť hospodárska a sociálna charakteristika, ako aj územná charakteristika.

(11)

Najvzdialenejšie regióny by mali využívať výhody osobitných opatrení a dodatočného financovania, aby sa ich znevýhodnenie vyplývajúce z faktorov uvedených v článku 299 ods. 2 zmluvy vykompenzovalo.

(12)

Problém prístupnosti a vzdialenosti veľkých trhov, ktorému čelia oblasti s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva uvedené v Protokole č. 6 o osobitných ustanoveniach pre cieľ 6 v rámci štrukturálnych fondov vo Fínsku a Švédsku k Aktu o pristúpení z roku 1994, si vyžadujú vhodné finančné riešenie, aby sa účinok tohto znevýhodnenia vykompenzoval.

(13)

Vzhľadom na význam trvalo udržateľného rozvoja miest a ich príspevku, a to najmä stredne veľkých miest, k regionálnemu rozvoju by sa mala posilniť ich úloha v programovaní, aby sa podporila ich obnova.

(14)

Fondy by mali popri akciách EPFRV a EFRH prijať osobitné, komplementárne opatrenia na podporu hospodárskej diverzifikácie vidieckych oblastí a oblastí závislých od rybolovu.

(15)

Mali by sa posilniť akcie v prospech oblastí s prírodným znevýhodnením, t. j. niektorých ostrovov, horských oblastí a oblastí s nízkou hustotou zaľudnenia, ako aj v prospech niektorých pohraničných oblastí Spoločenstva po jeho rozšírení, aby sa zohľadnili ich osobitné problémy s rozvojom.

(16)

Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na určovanie oprávnených regiónov a oblastí. Na tieto účely by malo určovanie prioritných regiónov a oblastí na úrovni Spoločenstva vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (7).

(17)

Cieľ Konvergencia sa vzťahuje na zaostávajúce členské štáty a regióny. Regióny, na ktoré sa cieľ Konvergencia zameriava, sú regióny, v ktorých sa hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa meria pomocou parity kúpnej sily menej ako 75 % priemeru Spoločenstva. Regiónom, ktoré postihol štatistický efekt v dôsledku zníženia priemeru Spoločenstva po rozšírení Európskej únie, sa preto má poskytnúť výrazná prechodná pomoc, aby ukončili svoj proces konvergencie. Táto pomoc sa má ukončiť v roku 2013 a nemá po nej nasledovať ďalšie prechodné obdobie. Členské štáty, na ktoré sa cieľ Konvergencia zameriava a v ktorých je hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa menej ako 90 % priemeru Spoločenstva, majú dostávať podporu z Kohézneho fondu.

(18)

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa vzťahuje na územie Spoločenstva, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia. Oprávnenými regiónmi sú regióny v rámci cieľa 1 v programovom období 2000 – 2006, ktoré už nespĺňajú kritériá oprávnenosti regiónov v rámci cieľa Konvergencia, a preto dostávajú prechodnú pomoc, ako aj všetky ostatné regióny Spoločenstva.

(19)

Cieľ Európska územná spolupráca sa vzťahuje na regióny, ktoré majú pozemné alebo námorné hranice, oblasti nadnárodnej spolupráce vymedzené v zmysle opatrení na podporu integrovaného územného rozvoja, podporu medziregionálnej spolupráce a výmenu skúseností.

(20)

Zlepšenie a zjednodušenie spolupráce pozdĺž vonkajších hraníc Spoločenstva zahŕňa využívanie nástrojov vonkajšej pomoci Spoločenstva, najmä nástroja európskeho susedstva a partnerstva a nástroja predvstupovej pomoci ustanoveného nariadením Rady (ES) č. 1085/2006 (8).

(21)

Príspevok z EFRR k takejto spolupráci pozdĺž vonkajších hraníc Spoločenstva pomáha odstraňovať najvýraznejšie regionálne rozdiely v Spoločenstve, a tým pomáha posilneniu jeho hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

(22)

Činnosti fondov a operácie, ktoré pomáhajú financovať, by mali byť v súlade s inými politikami a právnymi predpismi Spoločenstva.

(23)

Akcia Spoločenstva by mala byť komplementárna s akciou členských štátov alebo by k nej mala prispievať. Partnerstvo by sa malo posilniť prostredníctvom dohôd o účasti rôznych druhov partnerov, najmä regionálnych a miestnych orgánov, pričom by sa malo úplne zohľadniť inštitucionálne usporiadanie členských štátov.

(24)

Viacročné programovanie by malo byť zamerané na dosiahnutie cieľov fondov zabezpečením dostupnosti potrebných finančných zdrojov a konzistentnosti a kontinuity jednotnej akcie Spoločenstva a členských štátov.

(25)

Keďže ciele Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov z dôvodu rozdielov a obmedzenosti finančných zdrojov členských štátov a regiónov oprávnených v rámci cieľa Konvergencia, a preto ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva prostredníctvom viacročnej záruky financovania Spoločenstvom, čo umožňuje, aby sa politika súdržnosti sústredila na priority Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia, v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(26)

Je vhodné stanoviť merateľné ciele pre členské štáty Európskej únie spred 1. mája 2004, o ktorých dosiahnutie sa budú usilovať prostredníctvom výdavkov v rámci cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na podporu konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest. Je potrebné určiť vhodné spôsoby merania a podávania správ o dosahovaní týchto cieľov.

(27)

Je vhodné posilniť subsidiaritu a proporcionalitu intervencie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

(28)

Podľa článku 274 zmluvy by sa mali so zreteľom na spoločné riadenie určiť podmienky, za ktorých môže Komisia uplatniť svoju zodpovednosť za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie, a mala by sa spresniť zodpovednosť, ktorá z tejto spolupráce vyplýva pre členské štáty. Uplatnenie týchto podmienok by malo umožniť Komisii uistiť sa, že členské štáty využívajú fondy zákonne a správne, ako aj v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(29)

Ak sa má zabezpečiť skutočný vplyv na hospodárstvo, príspevky zo štrukturálnych fondov by nemali nahrádzať verejné výdavky členských štátov v zmysle tohto nariadenia. Preverovanie zásady doplnkovosti prostredníctvom partnerstva by sa vzhľadom na výšku pridelených finančných zdrojov malo zamerať na regióny oprávnené na podporu v rámci cieľa Konvergencia a v prípade nedodržania doplnkovosti môže dôjsť k finančnej oprave.

(30)

V rámci snahy o hospodársku a sociálnu súdržnosť má Spoločenstvo vo všetkých etapách vykonávania intervencie fondov za svoje ciele odstraňovať nerovnosť a podporovať rovnoprávnosť mužov a žien podľa článkov 2 a 3 zmluvy, ako aj boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

(31)

Komisia by mala ustanoviť orientačné ročné rozdelenie dostupných rozpočtových záväzkov s použitím objektívnej a transparentnej metódy a so zreteľom na návrh Komisie, závery Európskej rady z 15. a 16. decembra 2005 a na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (9), aby sa výrazná časť prostriedkov sústredila najmä do zaostávajúcich regiónov vrátane regiónov, ktoré dostávajú prechodnú podporu z dôvodu štatistického efektu.

(32)

Vzhľadom na väčšie rozdiely v rozšírenej Európskej únii by sa malo zvýšiť sústredenie finančných prostriedkov na cieľ Konvergencia, malo by sa zachovať úsilie v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť o zlepšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti vo zvyšnej časti Spoločenstva a mali by sa zvýšiť zdroje na cieľ Európska územná spolupráca vzhľadom na jeho osobitnú pridanú hodnotu.

(33)

Mala by sa stanoviť maximálna výška ročných prostriedkov prideľovaných členskému štátu z fondov, a to so zreteľom na jeho schopnosť absorpcie.

(34)

3 % prostriedkov zo štrukturálnych fondov pridelených členským štátom v rámci cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa môžu uložiť do národnej rezervy na odmeňovanie výkonnosti.

(35)

Prostriedky dostupné z fondov by sa mali na účely programovania indexovať paušálne.

(36)

V záujme zvýšenia strategického obsahu politiky súdržnosti a podpory transparentnosti politiky súdržnosti začlenením priorít Spoločenstva a v záujme jej väčšej transparentnosti by mala Rada na návrh Komisie prijať strategické usmernenia. Rada by mala skúmať vykonávanie týchto usmernení členskými štátmi na základe strategických správ Komisie.

(37)

Je vhodné, aby na základe strategických usmernení prijatých Radou každý členský štát v dialógu s Komisiou vypracoval národný referenčný dokument o svojej stratégii rozvoja, ktorý by mal tvoriť rámec prípravy operačných programov. Na základe národnej stratégie by Komisia mala zobrať na vedomie národný strategický referenčný rámec a prijať rozhodnutie o jeho určitých prvkoch.

(38)

Programovanie a riadenie štrukturálnych fondov by sa malo zjednodušiť so zreteľom na ich osobitné vlastnosti tým, že operačné programy bude financovať buď EFRR, alebo ESF, pričom každý bude môcť komplementárnym a obmedzeným spôsobom financovať akcie, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti toho druhého.

(39)

V prípade operačných programov v oblasti dopravy a životného prostredia by sa pomoc Kohézneho fondu a EFRR mala programovať spoločne, aby sa zlepšila komplementárnosť a zjednodušilo vykonávanie, a mala by mať celoštátne zemepisné pokrytie.

(40)

Programovanie by malo zabezpečiť koordináciu fondov, a to navzájom, ako aj s ostatnými existujúcimi finančnými nástrojmi, EIB a Európskym investičným fondom (EIF). Táto koordinácia by sa mala vzťahovať aj na prípravu zložitých finančných systémov a verejno-súkromných partnerstiev.

(41)

Je vhodné zabezpečiť lepší prístup k finančným prostriedkom a inovačnému finančnému inžinierstvu najmä pre mikropodniky, malé a stredné podniky a pre investície do verejno-súkromných partnerstiev a iných projektov zahrnutých v integrovanom pláne pre trvalo udržateľný rozvoj miest. Členské štáty môžu rozhodnúť o založení holdingového fondu zadaním verejných zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní vrátane každej odchýlky vo vnútroštátnom práve, ktorá je v súlade s právom Spoločenstva. V iných prípadoch, ak členským štátom vyhovuje, že sa zákon o verejnom obstarávaní neuplatňuje, definícia úloh EIF a EIB pripúšťa, aby im členské štáty poskytli grant, t. j. priamy finančný príspevok z operačných programov vo forme dotácie. Za rovnakých podmienok môže vnútroštátne právo ustanoviť možnosť poskytnutia grantu iným finančným inštitúciám bez výzvy na predloženie návrhov.

(42)

Pri hodnotení väčších projektov investícií do výroby by Komisia mala mať k dispozícii všetky potrebné informácie, aby mohla zvážiť, či finančný príspevok fondov nevedie k značnému poklesu pracovných miest v existujúcich lokalitách v rámci Európskej únie, s cieľom zabezpečiť, aby finančné prostriedky Spoločenstva nepodporovali premiestňovanie v rámci Európskej únie.

(43)

Programové obdobie bude trvať jedno sedemročné obdobie, aby sa zachovalo zjednodušenie systému riadenia podľa nariadenia (ES) č. 1260/1999.

(44)

Členské štáty a riadiace orgány môžu v rámci operačných programov spolufinancovaných z EFRR vytvoriť mechanizmus medziregionálnej spolupráce a zohľadniť osobitný charakter oblastí s prírodným znevýhodnením.

(45)

Vzhľadom na potrebu zjednodušenia a decentralizácie by programovanie a finančné riadenie malo prebiehať len na úrovni operačných programov a prioritných osí. Malo by sa upustiť od rámca podpory a programového doplnku Spoločenstva ustanovených v nariadení (ES) č. 1260/1999.

(46)

V operačných programoch spolufinancovaných z EFRR v rámci cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť môžu členské štáty, regióny a riadiace orgány preniesť zodpovednosť vo vzťahu k prioritám v oblasti obnovy miest na mestské orgány.

(47)

Dodatočné prostriedky na kompenzáciu dodatočných nákladov najvzdialenejších regiónov by sa mali začleniť do operačných programov financovaných v týchto regiónoch z EFRR.

(48)

Pre vykonávanie cieľa Európska územná spolupráca financovaného z EFRR by mal existovať samostatný mechanizmus.

(49)

Komisia by mala mať možnosť schvaľovať hlavné projekty zahrnuté v operačných programoch, v prípade potreby po porade s EIB, aby zhodnotila ich účel a vplyv rovnako ako spôsob plánovaného využívania zdrojov Spoločenstva.

(50)

Je nevyhnutné určiť druhy akcií, ktoré by mali fondy podporovať vo forme technickej pomoci.

(51)

Je potrebné zabezpečiť dostatočné zdroje na pomoc členským štátom pri príprave a posudzovaní projektov. Pri poskytovaní takejto pomoci bude zohrávať úlohu EIB a na tento účel jej Komisia môže poskytnúť grant.

(52)

Rovnako je vhodné ustanoviť, že Komisia by mohla poskytnúť EIF grant na zhodnotenie potrieb nástrojov inovačného finančného inžinierstva dostupných pre mikropodniky, malé a stredné podniky.

(53)

Z rovnakých dôvodov by mohla Komisia poskytnúť EIB a EIF grant na technickú pomoc v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest alebo na podporu reštrukturalizačných opatrení pre trvalo udržateľnú hospodársku činnosť v regiónoch výrazne postihnutých hospodárskou krízou.

(54)

Účinnosť pomoci z fondov závisí aj od zahrnutia spoľahlivého hodnotenia do programovania a monitorovania. V tomto zmysle treba spresniť zodpovednosť členských štátov a Komisie.

(55)

V rámci svojich národných prostriedkov na ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť členské štáty môžu vyčleniť aj malú rezervu na rýchlu reakciu v prípade nečakaných odvetvových alebo miestnych otrasov spôsobených sociálno-ekonomickou reštrukturalizáciou alebo vyplývajúcich z obchodných dohôd.

(56)

Je vhodné vymedziť, ktoré výdavky sa na účel výpočtu celkového národného verejného príspevku na operačný program môžu v členskom štáte zaradiť medzi verejné výdavky; na tento účel je vhodné odkázať na príspevok „subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom“, ako sú vymedzené v smerniciach Spoločenstva o verejnom obstarávaní, pretože tieto subjekty zahŕňajú niekoľko druhov verejných alebo súkromných subjektov zriadených na základe konkrétnych potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný ani obchodný charakter a ktoré kontroluje štát alebo regionálne a miestne orgány.

(57)

Je potrebné určiť prvky na úpravu príspevku z fondov na operačné programy, a to najmä preto, aby sa zvýšil multiplikačný účinok zdrojov Spoločenstva. Je tiež vhodné na základe druhu fondu a cieľa ustanoviť maximálnu výšku príspevkov z fondov.

(58)

Je tiež potrebné vymedziť pojem „projekt generujúci príjmy“ a pre tento druh projektov určiť zásady a pravidlá Spoločenstva potrebné na výpočet príspevku z fondov; pre niektoré investície nie je objektívne možné príjmy vopred odhadnúť, a preto je potrebné definovať metodiku s cieľom zaistiť, aby sa tieto príjmy vylúčili z verejného financovania.

(59)

Mal by sa stanoviť počiatočný a konečný dátum pre oprávnenosť výdavkov, aby sa na vykonávanie intervencie z fondov v celom Spoločenstve vzťahovalo jednotné a spravodlivé pravidlo; v záujme uľahčenia vykonávania operačných programov je vhodné ustanoviť, že počiatočný dátum pre oprávnenosť výdavkov môže byť pred 1. januárom 2007, ak dotknutý členský štát predloží operačný program pred týmto dátumom.

(60)

V súlade so zásadou subsidiarity a s výnimkami ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (10), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde (11) a nariadení Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým zriaďuje Kohézny fond (12), by mali existovať vnútroštátne predpisy pre oprávnenosť výdavkov.

(61)

V záujme účinnosti, spravodlivosti a trvalo udržateľného vplyvu intervencie z fondov by mali existovať ustanovenia, ktoré zaručia, aby investície do podnikov boli trvalé, a zabránia využitiu fondov na neoprávnené zvýhodnenie. Je potrebné zabezpečiť, aby sa investície, ktoré využívajú pomoc z fondov, mohli odpisovať počas dostatočne dlhého obdobia.

(62)

Členské štáty by mali prijať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo správne fungovanie ich systému riadenia a kontroly. Na tento účel je potrebné ustanoviť všeobecné zásady a potrebné funkcie, ktoré majú plniť systémy kontroly všetkých operačných programov na základe práva Spoločenstva platného v programovom období 2000 – 2006.

(63)

Je preto potrebné určiť jednen riadiaci orgán pre každý operačný program a spresniť jeho povinnosti, ako aj funkcie orgánu auditu. Je tiež potrebné zaručiť jednotné normy kvality pre certifikáciu výdavkov a žiadostí o platbu pred ich zaslaním Komisii. Je potrebné spresniť charakter a kvalitu informácií, na ktorých sa tieto žiadosti zakladajú, a na tento účel ustanoviť funkciu certifikačného orgánu.

(64)

Operačné programy je potrebné monitorovať, aby sa zabezpečila kvalita ich vykonávania. Na tento účel by sa mali zriadiť monitorovacie výbory a mali by sa vymedziť ich povinnosti spolu s informáciami, ktoré sa majú zasielať Komisii, a rámec skúmania týchto informácií. V záujme zlepšenia výmeny informácií o vykonávaní operačných programov by sa mala ustanoviť zásada výmeny údajov elektronickými prostriedkami.

(65)

V súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality by členské štáty mali niesť hlavnú zodpovednosť za vykonávanie a kontrolu intervencií.

(66)

V záujme zaručenia efektívneho a správneho vykonávania operačných programov by sa mali určiť povinnosti členských štátov v súvislosti so systémami riadenia a kontroly, certifikáciou výdavkov a prevenciou, zisťovaním a nápravou nezrovnalostí a porušení práva Spoločenstva. Najmä pokiaľ ide o riadenie a kontrolu, je potrebné ustanoviť postupy, na základe ktorých členské štáty poskytnú záruku, že tieto systémy sú zavedené a uspokojivo fungujú.

(67)

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie, pokiaľ ide o finančnú kontrolu, mala by sa v tejto oblasti zvýšiť spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou a mali by sa ustanoviť kritériá, ktoré Komisii v rámci jej stratégie kontroly vnútroštátnych systémov umožnia zistiť úroveň záruky, ktorú môže dostať od vnútroštátnych kontrolných orgánov.

(68)

Rozsah a intenzita kontrol Spoločenstva by mali byť úmerné rozsahu príspevku Spoločenstva. Ak je hlavným poskytovateľom finančných prostriedkov na program členský štát, je vhodné, aby tento členský štát mal možnosť upraviť určité prvky mechanizmu kontroly podľa vnútroštátnych pravidiel. Za týchto okolností je potrebné ustanoviť, že Komisia diferencuje prostriedky, pomocou ktorých by členské štáty mali plniť funkcie certifikácie výdavkov a preverovania systému riadenia a kontroly, a ustanoviť podmienky, za ktorých je Komisia oprávnená obmedziť svoj audit a spoľahnúť sa na záruky vnútroštátnych orgánov.

(69)

Platba na účet na začiatku operačných programov zabezpečuje pravidelnú likviditu, ktorá uľahčuje platby prijímateľom pri vykonávaní operačného programu. Preto by sa mali stanoviť platby na účet pre štrukturálne fondy 5 % (pre členské štáty Európskej únie spred 1. mája 2004) a 7 % (pre členské štáty, ktoré k Európskej únii pristúpili 1. mája 2004 alebo neskôr) a pre Kohézny fond 7,5 % (pre členské štáty Európskej únie spred 1. mája 2004) a 10,5 % (pre členské štáty, ktoré k Európskej únii pristúpili 1. mája 2004 alebo neskôr), aby to pomohlo urýchliť vykonávanie operačných programov.

(70)

Okrem pozastavenia platieb v prípade závažného nedostatku zisteného v systémoch riadenia a kontroly by mali existovať aj opatrenia, ktoré delegovanému povoľujúcemu úradníkovi umožnia prerušiť platby, ak existuje dôkaz o závažných nedostatkoch v riadení týchto systémov.

(71)

Pravidlo automatického zrušenia záväzku urýchli vykonávanie programov. Na tento účel je vhodné vymedziť spôsoby ich uplatňovania a časti rozpočtového záväzku, ktoré z nich možno vyňať najmä v prípade, že oneskorenie vo vykonávaní spôsobili okolnosti nezávislé od dotknutej strany, nezvyčajné alebo nepredvídateľné okolnosti, ktorých následkom sa napriek preukázanému úsiliu nemožno vyhnúť.

(72)

Postupy ukončovania programov by sa mali zjednodušiť tým, že sa členským štátom, ktoré si to želajú, ponúkne možnosť čiastočne ukončiť operačný program, pokiaľ ide o dokončené operácie, v súlade s harmonogramom, ktorý si zvolia; na tento účel by sa mal ustanoviť vhodný rámec.

(73)

Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (13). Komisia má prijať opatrenia na vykonávanie toto nariadenie, aby sa zabezpečila transparentnosť a spresnili ustanovenia uplatniteľné na riadenie operačných programov, pokiaľ ide o kategorizáciu výdavkov, finančné inžinierstvo, riadenie a kontrolu, elektronickú výmenu údajov a publicitu, po tom, ako dostane stanovisko výboru pre koordináciu fondov konajúceho ako riadiaci výbor. Je vhodné, aby Komisia uverejnila zoznam oblastí oprávnených v rámci cieľa Európska územná spolupráca, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v tomto nariadení, orientačné usmernenia pre analýzu nákladov a prínosov potrebnú na prípravu a predloženie veľkých projektov a projektov generujúcich príjmy, orientačné usmernenia na hodnotenie a zoznam akcií oprávnených na poskytnutie technickej pomoci na podnet Komisie po porade s výborom pre koordináciu fondov konajúcim ako poradný výbor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

OBSAH

HLAVA I

CIELE A VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ POMOCI

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Článok 2

Vymedzenie pojmov

KAPITOLA II

CIELE A POSLANIE

Článok 3

Ciele

Článok 4

Nástroje a poslanie

KAPITOLA III

ÚZEMNÁ OPRÁVNENOSŤ

Článok 5

Konvergencia

Článok 6

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Článok 7

Európska územná spolupráca

Článok 8

Prechodná podpora

KAPITOLA IV

ZÁSADY POMOCI

Článok 9

Komplementárnosť, konzistentnosť, koordinácia a súlad

Článok 10

Programovanie

Článok 11

Partnerstvo

Článok 12

Územné hľadisko vykonávania

Článok 13

Proporcionálna intervencia

Článok 14

Spoločné riadenie

Článok 15

Doplnkovosť

Článok 16

Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

Článok 17

Trvalo udržateľný rozvoj

KAPITOLA V

FINANČNÝ RÁMEC

Článok 18

Globálne zdroje

Článok 19

Zdroje na cieľ Konvergencia

Článok 20

Zdroje na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Článok 21

Zdroje na cieľ Európska územná spolupráca

Článok 22

Neprevoditeľnosť zdrojov

Článok 23

Zdroje na výkonnostnú rezervu

Článok 24

Zdroje na technickú pomoc

HLAVA II

STRATEGICKÝ PRÍSTUP K SÚDRŽNOSTI

KAPITOLA I

STRATEGICKÉ USMERNENIA SPOLOČENSTVA O SÚDRŽNOSTI

Článok 25

Obsah

Článok 26

Prijatie a preskúmanie

KAPITOLA II

NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC

Článok 27

Obsah

Článok 28

Príprava a schvaľovanie

KAPITOLA III

NADVÄZUJÚCE STRATEGICKÉ KROKY

Článok 29

Strategické správy členských štátov

Článok 30

Strategické správy Európskej komisie a rozhovory o politike súdržnosti

Článok 31

Správa o súdržnosti

HLAVA III

PROGRAMOVANIE

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOCH A KOHÉZNOM FONDE

Článok 32

Príprava a schvaľovanie operačných programov

Článok 33

Revízia operačných programov

Článok 34

Osobitný charakter fondov

Článok 35

Geografický rozsah

Článok 36

Účasť Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu

KAPITOLA II

OBSAH PROGRAMOVANIA

ODDIEL 1

OPERAČNÉ PROGRAMY

Článok 37

Operačné programy pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Článok 38

Operačné programy pre cieľ Európska územná spolupráca

ODDIEL 2

VEĽKÉ PROJEKTY

Článok 39

Obsah

Článok 40

Informácie predkladané Komisii

Článok 41

Rozhodnutie Komisie

ODDIEL 3

GLOBÁLNE GRANTY

Článok 42

Všeobecné ustanovenia

Článok 43

Pravidlá vykonávania

ODDIEL 4

FINANČNÉ INŽINIERSTVO

Článok 44

Nástroje finančného inžinierstva

ODDIEL 5

TECHNICKÁ POMOC

Článok 45

Technická pomoc na podnet Komisie

Článok 46

Technická pomoc členských štátov

HLAVA IV

ÚČINNOSŤ

KAPITOLA I

HODNOTENIE

Článok 47

Všeobecné ustanovenia

Článok 48

Zodpovednosť členských štátov

Článok 49

Zodpovednosť Komisie

KAPITOLA II

REZERVY

Článok 50

Národná výkonnostná rezerva

Článok 51

Národná rezerva pre mimoriadne udalosti

HLAVA V

FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z FONDOV

KAPITOLA I

PRÍSPEVOK Z FONDOV

Článok 52

Diferencovanosť podielov príspevkov

Článok 53

Príspevok z fondov

Článok 54

Iné ustanovenia

KAPITOLA II

PROJEKTY GENERUJÚCE PRÍJMY

Článok 55

Projekty generujúce príjmy

KAPITOLA III

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Článok 56

Oprávnenosť výdavkov

KAPITOLA IV

DĹŽKA TRVANIA OPERÁCIÍ

Článok 57

Dĺžka trvania operácií

HLAVA VI

RIADENIE, MONITOROVANIE A KONTROLY

KAPITOLA I

SYSTÉMY RIADENIA A KONTROLY

Článok 58

Všeobecné zásady systémov riadenia a kontroly

Článok 59

Určenie orgánov

Článok 60

Funkcie riadiaceho orgánu

Článok 61

Funkcie certifikačného orgánu

Článok 62

Funkcie orgánu auditu

KAPITOLA II

MONITOROVANIE

Článok 63

Monitorovací výbor

Článok 64

Zloženie

Článok 65

Úlohy

Článok 66

Spôsob monitorovania

Článok 67

Výročná správa a záverečná správa o vykonávaní

Článok 68

Ročné preskúmanie programov

KAPITOLA III

INFORMOVANIE A PUBLICITA

Článok 69

Informovanie a publicita

KAPITOLA IV

ZODPOVEDNOSŤ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A KOMISIE

ODDIEL 1

ZODPOVEDNOSŤ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 70

Riadenie a kontrola

Článok 71

Zavedenie systémov riadenia a kontroly

ODDIEL 2

ZODPOVEDNOSŤ KOMISIE

Článok 72

Zodpovednosť Komisie

Článok 73

Spolupráca s orgánmi auditu členských štátov

ODDIEL 3

PROPORCIONALITA KONTROLY OPERAČNÝCH PROGRAMOV

Článok 74

Mechanizmus proporcionality kontroly

HLAVA VII

FINANČNÉ RIADENIE

KAPITOLA I

FINANČNÉ RIADENIE

ODDIEL 1

ROZPOČTOVÉ ZÁVÄZKY

Článok 75

Rozpočtové záväzky

ODDIEL 2

SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ PLATIEB

Článok 76

Spoločné pravidlá platieb

Článok 77

Spoločné pravidlá výpočtu priebežných platieb a záverečných platieb

Článok 78

Výkaz výdavkov

Článok 79

Akumulácia zálohových a priebežných platieb

Článok 80

Úplnosť platieb pre prijímateľov

Článok 81

Používanie eura

ODDIEL 3

ZÁLOHOVÁ PLATBA

Článok 82

Platba

Článok 83

Úroky

Článok 84

Zúčtovanie

ODDIEL 4

PRIEBEŽNÉ PLATBY

Článok 85

Priebežné platby

Článok 86

Prijateľnosť žiadostí o platbu

Článok 87

Termín predkladania žiadostí o platbu a omeškania platieb

ODDIEL 5

UKONČENIE PROGRAMU A VYPLATENIE ZÁVEREČNEJ PLATBY

Článok 88

Čiastočné ukončenie

Článok 89

Podmienky záverečnej platby

Článok 90

Dostupnosť dokumentov

ODDIEL 6

PRERUŠENIE LEHOTY PRE PLATBU A POZASTAVENIE PLATIEB

Článok 91

Prerušenie lehoty pre platbu

Článok 92

Pozastavenie platieb

ODDIEL 7

AUTOMATICKÉ ZRUŠENIE ZÁVÄZKU

Článok 93

Zásady

Článok 94

Obdobie prerušenia pre veľké projekty a schémy pomoci

Článok 95

Obdobie prerušenia z dôvodu súdnych konaní a správnych odvolaní

Článok 96

Výnimky z automatického zrušenia záväzku

Článok 97

Postup

KAPITOLA II

FINANČNÉ OPRAVY

ODDIEL 1

FINANČNÉ OPRAVY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 98

Finančné opravy členských štátov

ODDIEL 2

FINANČNÉ OPRAVY KOMISIE

Článok 99

Kritériá opráv

Článok 100

Postup

Článok 101

Povinnosti členských štátov

Článok 102

Vrátenie platieb

HLAVA VIII

VÝBORY

KAPITOLA I

VÝBOR PRE KOORDINÁCIU FONDOV

Článok 103

Výbor

KAPITOLA II

VÝBOR PODĽA ČLÁNKU 147 ZMLUVY

Článok 104

Výbor podľa článku 147 zmluvy

HLAVA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 105

Prechodné ustanovenia

Článok 106

Doložka o preskúmaní

Článok 107

Zrušenie

Článok 108

Nadobudnutie účinnosti

PRÍLOHA I

Ročné rozdelenie rozpočtových záväzkov na obdobie rokov 2007 – 2013

PRÍLOHA II

Finančný rámec

PRÍLOHA III

Maximálne hodnoty, ktoré sa vzťahujú na podiely spolufinancovania

PRÍLOHA IV

Kategórie výdavkov

HLAVA I

CIELE A VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ POMOCI

KAPITOLA I

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje všeobecné pravidlá, ktorými sa spravuje Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) (ďalej len „štrukturálne fondy“) a Kohézny fond bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia v nariadeniach (ES) č. 1080/2006, (ES) č. 1081/2006 a (ES) č. 1084/2006.

Toto nariadenie vymedzuje ciele, ku ktorých dosiahnutiu majú štrukturálne fondy a Kohézny fond (ďalej len „fondy“) prispievať, kritériá oprávnenosti členských štátov a regiónov na podporu z týchto fondov, dostupné finančné zdroje a kritériá ich prideľovania.

Toto nariadenie vymedzuje kontext politiky súdržnosti vrátane metódy stanovenia strategických usmernení Spoločenstva pre súdržnosť, národného strategického referenčného rámca a procesu preskúmania na úrovni Spoločenstva.

Na tento účel toto nariadenie ustanovuje zásady a pravidlá partnerstva, programovania, hodnotenia, riadenia vrátane finančného riadenia, monitorovania a kontroly na základe spoločnej zodpovednosti členských štátov a Komisie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia majú nasledujúce pojmy tento význam:

1.

„operačný program“: dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou fondu alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou Kohézneho fondu a EFRR;

2.

„prioritná os“: jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

3.

„operácia“: projekt alebo súbor projektov, ktorý bol vybraný riadiacim orgánom príslušného operačného programu alebo na jeho zodpovednosť podľa kritérií ustanovených monitorovacím výborom a ktorého vykonávanie jedným alebo viacerými prijímateľmi umožňuje dosiahnutie cieľov prioritnej osi, na ktoré sa vzťahuje;

4.

„prijímateľ“: hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejný alebo súkromný, zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií. V kontexte systémov pomoci podľa článku 87 zmluvy sú prijímatelia verejné alebo súkromné spoločnosti, ktoré vykonávajú samostatný projekt a poberajú verejnú pomoc;

5.

„verejné výdavky“: všetky verejné príspevky na financovanie operácií, ktoré pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych a miestnych orgánov a Európskych spoločenstiev v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom, a akékoľvek podobné výdavky. Za podobný výdavok sa považuje každý príspevok na financovanie operácií pochádzajúci z rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo združení jedného alebo viacerých regionálnych alebo miestnych orgánov, alebo verejnoprávnych subjektov konajúcich v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (14);

6.

„sprostredkovateľský orgán“: každý verejný alebo súkromný subjekt alebo verejná alebo súkromná služba, ktorá koná pod vedením riadiaceho alebo certifikačného orgánu alebo ktorá vykonáva povinnosti v mene takéhoto orgánu vo vzťahu k prijímateľom vykonávajúcim operácie;

7.

„nezrovnalosť“: akékoľvek porušenie ustanovení práva Spoločenstva, ktoré vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávnenou výdavkovou položkou.

KAPITOLA II

Ciele a poslanie

Článok 3

Ciele

1.   Akcia prijatá Spoločenstvom podľa článku 158 zmluvy je určená na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti rozšírenej Európskej únie a na presadenie harmonického, vyváženého a trvalo udržateľného rozvoja Spoločenstva. Táto akcia sa uskutočňuje prostredníctvom pomoci z fondov, Európskej investičnej banky (EIB) a ďalších existujúcich finančných nástrojov. Je zameraná na zníženie hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov, ktoré vznikli najmä v zaostávajúcich krajinách a regiónoch a v súvislosti s hospodárskou a sociálnou reštrukturalizáciou a so starnutím obyvateľstva.

Akcia uskutočňovaná v rámci fondov zahŕňa na celoštátnej a regionálnej úrovni priority Spoločenstva zamerané na podporu trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom posilňovania rastu, konkurencieschopnosti, zamestnanosti a sociálnej inklúzie a ochrany a zlepšenia kvality životného prostredia.

2.   Na tento účel prispieva EFRR, ESF, Kohézny fond, EIB a ďalšie existujúce finančné nástroje Spoločenstva, každý z nich vhodným spôsobom, k dosiahnutiu týchto troch cieľov:

a)

cieľa Konvergencia, ktorý je zameraný na urýchlenie konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov a regiónov zlepšovaním podmienok rastu a zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania a zlepšovania kvality investícií do hmotného a ľudského kapitálu, rozvoja inovácie a znalostnej spoločnosti, prispôsobivosti na hospodárske a sociálne zmeny, ochrany, zlepšovania životného prostredia a administratívnej efektívnosti. Tento cieľ predstavuje prioritu fondov;

b)

cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ktorý je s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom zvýšenia a zlepšenia kvality investícií do ľudského kapitálu, inovácií a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného prostredia a zlepšovania dostupnosti, prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, ako aj rozvojom trhov práce na princípe sociálnej inklúzie, a

c)

cieľa Európska územná spolupráca, ktorý je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív, posilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom akcií prispievajúcich k integrovanému územnému rozvoju napĺňajúcemu priority Spoločenstva a na posilnenie medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností na príslušnej územnej úrovni.

3.   V rámci týchto troch cieľov uvedených v odseku 2 zohľadňuje pomoc podľa povahy jednotlivých fondov, osobitné hospodárske a sociálne charakteristiky na jednej strane a osobitné územné znaky na strane druhej. Pomoc bude vhodným spôsobom podporovať trvalo udržateľný rozvoj miest najmä ako súčasť regionálneho rozvoja a obnovenie vidieckych oblastí a oblastí závislých od rybného hospodárstva prostredníctvom diverzifikácie hospodárstva. Pomoc podporuje aj oblasti so zemepisným alebo prírodným znevýhodnením, ktoré sťažuje problémy rozvoja najmä v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 299 ods. 2 zmluvy, ako aj v severných oblastiach s veľmi nízkou hustotou zaľudnenia, na niektorých ostrovoch a v ostrovných členských štátoch a horských oblastiach.

Článok 4

Nástroje a poslanie

1.   V súlade s osobitnými ustanoveniami, ktorými sa spravujú, jednotlivé fondy prispievajú k dosahovaniu týchto troch cieľov uvedených v článku 3 ods. 2 takto:

a)

cieľ Konvergencia: EFRR, ESF a Kohézny fond;

b)

cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť: EFRR a ESF;

c)

cieľ Európska územná spolupráca: EFRR.

2.   Kohézny fond zasiahne aj v tých regiónoch, ktoré nie sú oprávnené na podporu z cieľa Konvergencia na základe kritérií uvedených v článku 5 ods. 1 a ktoré patria:

a)

do členského štátu, ktorý je oprávnený na podporu z Kohézneho fondu podľa kritérií uvedených v článku 5 ods. 2, a

b)

do členského štátu, ktorý je oprávnený na podporu z Kohézneho fondu podľa kritérií ustanovených v článku 8 ods. 3.

3.   Fondy prispievajú na financovanie technickej pomoci na podnet členských štátov a Komisie.

KAPITOLA III

Územná oprávnenosť

Článok 5

Konvergencia

1.   Regióny oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia sú regióny zodpovedajúce úrovni 2 spoločnej klasifikácie územných jednotiek na štatistické účely (ďalej len „úroveň 2 NUTS“) v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2003, ktorých hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 – 2002, je menej ako 75 % priemerného HDP v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie.

2.   Na financovanie z Kohézneho fondu sú oprávnené členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 – 2003, je menej ako 90 % priemeru HND v EÚ 25, a členské štáty, ktoré majú program na splnenie podmienok hospodárskej konvergencie uvedených v článku 104 zmluvy.

3.   Bezprostredne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia prijme zoznam regiónov, ktoré spĺňajú kritériá podľa odseku 1, a členských štátov, ktoré spĺňajú kritériá podľa odseku 2. Tento zoznam platí od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

Oprávnenosť členských štátov na podporu z Kohézneho fondu sa prehodnotí v roku 2010 na základe údajov Spoločenstva o HND pre EÚ 25.

Článok 6

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Regióny oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sú tie oblasti, na ktoré sa nevzťahuje článok 5 ods. 1 ani článok 8 ods. 1 a 2.

Pri predkladaní národného strategického referenčného rámca uvedeného v článku 27 každý príslušný členský štát označí regióny úrovní 1 NUTS alebo 2 NUTS, za ktoré predloží program na financovanie z EFRR.

Článok 7

Európska územná spolupráca

1.   Na financovanie cezhraničnej spolupráce sú oprávnené regióny Spoločenstva úrovne 3 NUTS pozdĺž všetkých vnútorných a niektorých vonkajších pozemných hraníc a všetky regióny Spoločenstva úrovne 3 NUTS pozdĺž námorných hraníc, vzdialené spravidla maximálne 150 km, s prihliadnutím na možné úpravy potrebné na zabezpečenie súdržnosti a kontinuity spolupráce.

Bezprostredne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 2 zoznam oprávnených regiónov. Tento zoznam platí od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

2.   Komisia prijme na účely nadnárodnej spolupráce a v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 2 zoznam oprávnených nadnárodných regiónov rozdelených podľa programu. Tento zoznam platí od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

3.   Na účely medziregionálnej spolupráce, sietí spolupráce a výmeny skúseností je oprávnené celé územie Spoločenstva.

Článok 8

Prechodná podpora

1.   Regióny úrovne 2 NUTS, ktoré by podľa článku 5 ods. 1 boli oprávnené pre cieľ Konvergencia, ak by hranica oprávnenosti zostala na úrovni 75 % priemeru HDP v EÚ 15, ale ktoré nie sú oprávnené, pretože ich nominálna úroveň HDP na obyvateľa na základe meraní a výpočtov podľa článku 5 ods. 1 prekročí 75 % priemeru HDP krajín EÚ 25, sú oprávnené na prechodné a osobitné financovanie zo štrukturálnych fondov podľa cieľa Konvergencia.

2.   Regióny úrovne 2 NUTS, na ktoré sa podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1260/1999 v roku 2006 v plnom rozsahu vzťahuje cieľ 1 a ktorých nominálna úroveň HDP na obyvateľa, meraná a vypočítaná podľa článku 5 ods. 1, prekročí 75 % priemeru HDP krajín EÚ 15, sú oprávnené na osobitné a prechodné financovanie zo štrukturálnych fondov podľa cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Keďže na základe revidovaných údajov za obdobie rokov 1997 – 1999 by mal byť Cyprus oprávnený pre cieľ 1 v období rokov 2004 – 2006, v období rokov 2007 – 2013 táto krajina bude využívať prechodné financovanie uplatňované na regióny uvedené v prvom pododseku.

3.   Členské štáty oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu v roku 2006, ktoré by boli naďalej oprávnené, ak by hranica oprávnenosti zostala na úrovni 90 % priemeru HND krajín EÚ 15, ale ktoré toto oprávnenie strácajú, pretože ich nominálny HND na obyvateľa presahuje na základe meraní a výpočtov podľa článku 5 ods. 2 90 % priemeru HND krajín EÚ 25, sú oprávnené na prechodné a osobitné financovanie z Kohézneho fondu podľa cieľa Konvergencia.

4.   Komisia bezprostredne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia prijme zoznam regiónov, ktoré spĺňajú kritériá podľa odsekov 1 a 2, a členských štátov, ktoré spĺňajú kritériá podľa odseku 3. Tento zoznam platí od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

KAPITOLA IV

Zásady pomoci

Článok 9

Komplementárnosť, konzistentnosť, koordinácia a súlad

1.   Fondy poskytujú pomoc, ktorá dopĺňa vnútroštátne akcie vrátane akcií na regionálnej a miestnej úrovni, pričom do nich začleňujú priority Spoločenstva.

2.   Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby bola pomoc z fondov konzistentná s činnosťami, politikami a prioritami Spoločenstva a komplementárna s inými finančnými nástrojmi Spoločenstva. Táto konzistentnosť a komplementárnosť sa uvedie najmä v strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti, v národnom strategickom referenčnom rámci a v operačných programoch.

3.   Cieľom pomoci spolufinancovanej z fondov sú priority EÚ zamerané na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest vrátane napĺňania cieľov integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť (2005 – 2008), ako je stanovené v rozhodnutí Rady 2005/600/ES (15). Komisia a členské štáty na tento účel a v súlade so svojimi príslušnými právomocami zabezpečia, aby sa 60 % výdavkov na cieľ Konvergencia a 75 % výdavkov na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre všetky členské štáty Európskej únie spred 1. mája 2004 ustanovilo na uvedené priority. Tieto ciele vychádzajúce z kategórií výdavkov v prílohe IV sa uplatňujú ako priemerné hodnoty počas celého programového obdobia.

V snahe zabezpečiť, aby sa zohľadnili osobitné vnútroštátne okolnosti vrátane priorít určených v národnom programe reforiem každého dotknutého členského štátu, Komisia a daný členský štát môžu rozhodnúť o vhodnom doplnení zoznamu kategórií v prílohe IV.

Každý dotknutý členský štát k týmto cieľom prispieva.

Členské štáty, ktoré k Európskej únii pristúpili 1. mája 2004 alebo neskôr, môžu na vlastný podnet rozhodnúť o uplatňovaní týchto ustanovení.

4.   Komisia a členské štáty v súlade so svojimi príslušnými právomocami zabezpečujú koordináciu medzi pomocou z fondov, Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka (EPFRV), Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) a intervencií EIB a ostatných existujúcich finančných nástrojov.

5.   Operácie financované z fondov musia byť v súlade s ustanoveniami zmluvy a aktov prijatých na jej základe.

Článok 10

Programovanie

Ciele fondov sa napĺňajú v rámci viacročného programovania organizovaného v niekoľkých etapách a pozostávajúceho z určenia priorít, financovania a systému riadenia a kontroly.

Článok 11

Partnerstvo

1.   Ciele fondov sa napĺňajú v rámci úzkej spolupráce (ďalej len „partnerstvo“) medzi Komisiou a každým členským štátom. Ak je to vhodné a ak je to v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi a praxou, každý členský štát organizuje partnerstvo s orgánmi a subjektmi, ako sú:

a)

príslušné regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy;

b)

hospodárski a sociálni partneri;

c)

akýkoľvek iný vhodný subjekt, ktorý zastupuje občiansku spoločnosť, partnerov z oblasti životného prostredia, mimovládne organizácie a subjekty zodpovedné za podporu rovnosti medzi mužmi a ženami.

Každý členský štát určí najreprezentatívnejších partnerov na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a v hospodárskej a sociálnej, environmentálnej alebo inej oblasti (ďalej len „partneri“) v súlade s národnými predpismi a praxou, pričom vezme do úvahy potrebu presadzovať rovnosť medzi mužmi a ženami a podporovať trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom zahrnutia požiadaviek na ochranu a zlepšovanie životného prostredia.

2.   Partnerstvo sa uskutočňuje v plnom súlade s príslušnými inštitucionálnymi, zákonnými a finančnými právomocami každej kategórie partnerov vymedzených v odseku 1.

Partnerstvo zahŕňa prípravu, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie operačných programov. Ak je to vhodné, členské štáty zapoja do rôznych etáp programovania v rámci časového limitu stanoveného pre každú etapu každého z príslušných partnerov, a najmä regióny.

3.   Komisia každý rok uskutočňuje porady o pomoci z fondov s organizáciami, ktoré zastupujú hospodárskych a sociálnych partnerov na európskej úrovni.

Článok 12

Územné hľadisko vykonávania

Za vykonávanie operačných programov uvedených v článku 32 zodpovedajú členské štáty na príslušnej územnej úrovni v súlade s inštitucionálnym systémom osobitným pre každý členský štát. Táto zodpovednosť sa vykonáva v súlade s týmto nariadením.

Článok 13

Proporcionálna intervencia

1.   Finančné a administratívne zdroje, ktoré používa Komisia a členské štáty pri vykonávaní intervencie fondov v súvislosti s:

a)

voľbou ukazovateľov, ktoré ustanovuje článok 37 ods. 1 písm. c);

b)

hodnotením podľa článkov 47 a 48;

c)

všeobecnými zásadami systémov riadenia a kontroly uvedenými v článku 58 písm. e) a f);

d)

predkladaním správ stanoveným v článku 67,

sú proporcionálne voči celkovej sume výdavkov pridelených na operačný program.

2.   V článku 74 tohto nariadenia sú okrem toho uvedené osobitné ustanovenia súvisiace s proporcionalitou v súvislosti s kontrolami.

Článok 14

Spoločné riadenie

1.   Rozpočet Európskej únie pridelený fondom sa plní prostredníctvom spoločného riadenia členských štátov a Komisie v súlade s článkom 53 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (16), s výnimkou technickej pomoci uvedenej v článku 45 tohto nariadenia.

Zásada riadneho finančného riadenia sa uplatňuje v súlade s článkom 48 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

2.   Komisia nesie zodpovednosť za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie, a to tak, že:

a)

kontroluje existenciu a riadne fungovanie systémov riadenia a kontroly v členských štátoch v súlade s postupmi opísanými v článkoch 71, 72 a 73;

b)

ak zlyhajú vnútroštátne systémy riadenia a kontroly, prerušuje lehotu platby alebo pozastavuje všetky platby alebo ich časti v súlade s článkami 91 a 92 a uplatňuje akúkoľvek inú finančnú opravu v súlade s postupmi opísanými v článkoch 100 a 101;

c)

kontroluje úhradu platieb na účet a automaticky ruší viazanosť rozpočtových záväzkov v súlade s postupmi ustanovenými v článku 82 ods. 2 a článkoch 93 až 97.

Článok 15

Doplnkovosť

1.   Príspevky zo štrukturálnych fondov nenahrádzajú verejné alebo rovnocenné štrukturálne výdavky členského štátu.

2.   Pre regióny, na ktoré sa vzťahuje cieľ Konvergencia, Komisia a členský štát určia výšku verejných alebo rovnocenných štrukturálnych výdavkov, ktoré členský štát zachová vo všetkých príslušných regiónoch počas programového obdobia.

Výška výdavkov členského štátu je jedným z bodov upravených rozhodnutím Komisie o národnom strategickom referenčnom rámci uvedenom v článku 28 ods. 3. Usmernenie poskytne metodický dokument Komisie prijatý v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3.

3.   Výška výdavkov uvedených v odseku 2 sa spravidla minimálne rovná sume priemerných ročných reálnych výdavkov, ktoré sa dosiahli počas predchádzajúceho programového obdobia.

Výška výdavkov sa ďalej určí na základe všeobecných makroekonomických podmienok, v ktorých sa financovanie uskutočňuje, a zohľadňuje určité osobitné alebo výnimočné hospodárske situácie, napr. privatizáciu, ako aj výnimočnú výšku verejných alebo rovnocenných štrukturálnych výdavkov členského štátu počas predchádzajúceho programového obdobia.

4.   Komisia v spolupráci s každým členským štátom preverí pre cieľ Konvergencia doplnkovosť v polovici obdobia v roku 2011. Komisia ako súčasť tohto overenia v polovici obdobia môže po porade s členským štátom rozhodnúť o zmene požadovanej úrovne štrukturálnych výdavkov, ak sa hospodárska situácia v dotknutom členskom štáte významne zmenila oproti situácii v čase stanovenia úrovne verejných alebo rovnocenných štrukturálnych výdavkov uvedených v odseku 2. Rozhodnutie Komisie uvedené v článku 28 ods. 3 sa zmení a doplní tak, aby sa doň premietla táto úprava

Komisia v spolupráci s každým členským štátom následne preverí doplnkovosť pre cieľ Konvergencia následne 31. decembra 2016.

Členský štát zašle Komisii informácie požadované na overenie dodržiavania úrovne verejných alebo rovnocenných štrukturálnych výdavkov určených predbežne. V prípade potreby by sa mali použiť metódy štatistického odhadu.

Komisia uverejní výsledky overenia doplnkovosti podľa členských štátov vrátane metodiky a zdrojov informácií po ukončení každej z troch etáp preverovania.

Článok 16

Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa v priebehu rôznych etáp vykonávania intervencie fondov podporovala rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti.

Členské štáty a Komisia prijmú vhodné kroky, aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii na základe rodu, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie v jednotlivých etapách vykonávania intervencie fondov, a najmä počas prístupu k nim. Jedným z kritérií, ktoré je potrebné dodržiavať pri vymedzovaní operácií spolufinancovaných fondmi a zohľadniť počas jednotlivých fáz vykonávania, je najmä prístupnosť pre osoby s postihnutím.

Článok 17

Trvalo udržateľný rozvoj

Ciele fondov sa sledujú v rámci snahy Spoločenstva o trvalo udržateľný rozvoj a podpory cieľa ochrany a zlepšovania životného prostredia podľa článku 6 zmluvy.

KAPITOLA V

Finančný rámec

Článok 18

Globálne zdroje

1.   Zdroje disponibilné pre záväzky z fondov na obdobie rokov 2007 – 2013 predstavujú 308 041 000 000 EUR v cenách roku 2004 v súlade s ročným rozdelením uvedeným v prílohe I.

Na účely programovania a následného zahrnutia do všeobecného rozpočtu Európskej únie sa sumy uvedené v prvom pododseku indexujú sadzbou 2 % ročne.

Rozpočtové zdroje sa rozdelia medzi ciele vymedzené v článku 3 ods. 2 so silným dôrazom na regióny cieľa Konvergencia.

2.   Komisia vypracuje orientačné ročné rozdelenie zdrojov podľa členských štátov v súlade s kritériami a metodikou uvedenou v prílohe II bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v článkoch 23 a 24.

3.   Sumy uvedené v odsekoch 12 až 30 prílohy II sú zahrnuté v sumách uvedených v článkoch 19, 20 a 21 a musia sa jasne určiť v programových dokumentoch.

Článok 19

Zdroje na cieľ Konvergencia

Celková výška zdrojov na cieľ Konvergencia je 81,54 % zdrojov uvedených v článku 18 ods. 1 (t. j. spolu 251 163 134 221 EUR) a rozdelí sa medzi jednotlivé zložky takto:

a)

70,51 % (t. j. spolu 177 083 601 004 EUR) na financovanie uvedené v článku 5 ods. 1, kde sa ako kritérium na výpočet orientačného rozdelenia podľa členských štátov použije oprávnené obyvateľstvo, regionálna prosperita, prosperita štátu a miera nezamestnanosti;

b)

4,99 % (t. j. spolu 12 521 289 405 EUR) na prechodnú a osobitnú podporu uvedenú v článku 8 ods. 1, kde sa ako kritériá na výpočet orientačného rozdelenia podľa členských štátov použije oprávnené obyvateľstvo, regionálna prosperita, prosperita štátu a miera nezamestnanosti;

c)

23,22 % (t. j. spolu 58 308 243 811 EUR) na financovanie uvedené v článku 5 ods. 2, kde sa ako kritériá na výpočet orientačného rozdelenia podľa členských štátov použije obyvateľstvo, prosperita štátu a celková plocha.

d)

1,29 % (t. j. spolu 3 250 000 000 EUR) na prechodnú a osobitnú podporu uvedenú v článku 8 ods. 3.

Článok 20

Zdroje na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Celková výška zdrojov na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je 15,95 % zdrojov uvedených v článku 18 ods. 1 (t. j. spolu 49 127 784 318 EUR) a rozdelí sa medzi jednotlivé zložky takto:

a)

78,86 % (t.j. spolu 38 742 477 688 EUR) na financovanie uvedené v článku 6, kde sa ako kritériá na výpočet orientačného rozdelenia podľa členských štátov použije oprávnené obyvateľstvo, regionálna prosperita, miera nezamestnanosti, miera zamestnanosti a hustota zaľudnenia, a

b)

21,14 % (t. j. spolu 10 385 306 630 EUR) na prechodnú a osobitnú podporu uvedenú v článku 8 ods. 2, kde sa ako kritériá na výpočet orientačného rozdelenia podľa členských štátov použije oprávnené obyvateľstvo, regionálna prosperita, prosperita štátu a miera nezamestnanosti.

Článok 21

Zdroje na cieľ Európska územná spolupráca

1.   Celková výška zdrojov na cieľ Európska územná spolupráca je 2,52 % zdrojov uvedených v článku 18 ods. 1 (t. j. spolu 7 750 081 461 EUR). Tieto zdroje s výnimkou sumy uvedenej v odseku 22 prílohy II sa rozdelia medzi jednotlivé zložky takto:

a)

73,86 % (t. j. spolu 5 576 358 149 EUR) na financovanie cezhraničnej spolupráce uvedenej v článku 7 ods. 1, kde sa ako kritérium na výpočet orientačného rozdelenia podľa členských štátov použije oprávnené obyvateľstvo;

b)

20,95 % (t. j. spolu 1 581 720 322 EUR) na financovanie nadnárodnej spolupráce uvedenej v článku 7 ods. 2, kde sa ako kritérium na výpočet orientačného rozdelenia podľa členských štátov použije oprávnené obyvateľstvo;

c)

5,19 % (t. j. spolu 392 002 991 EUR) na financovanie medziregionálnej spolupráce, sietí spolupráce a výmeny skúseností, ako je uvedené v článku 7 ods. 3.

2.   Príspevok z EFRR na cezhraničné programy a programy pre morské oblasti v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva a na cezhraničné programy v rámci nástroja predvstupovej pomoci podľa nariadenia (ES) č. 1085/2006 je 813 966 000 EUR, čo je výsledok sumy uvedenej dotknutým členským štátom, odpočítanej od pridelených prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. a). Tieto príspevky EFRR nesmú byť predmetom prerozdeľovania medzi dotknutými členskými štátmi.

3.   Príspevok z EFRR na cezhraničný program, ako aj na program pre morské oblasti v rámci nástrojov uvedených v odseku 2 sa udeľuje pod podmienkou, že príspevok z takýchto nástrojov na každý takýto program sa rovná najmenej príspevku z EFRR. Maximálna výška tohto príspevku je však obmedzená na 465 690 000 EUR v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva a na 243 782 000 EUR v rámci nástroja predvstupovej pomoci.

4.   Ročné prostriedky zodpovedajúce príspevku z EFRR, uvedené v odseku 2, sa zahrnú do príslušných rozpočtových položiek cezhraničnej línie nástrojov uvedených v odseku 2, počnúc rozpočtovým postupom v roku 2007.

5.   V roku 2008 a v roku 2009 sa ročný príspevok z EFRR uvedený v odseku 2, pre ktorý nebol najneskôr do 30. júna Komisii predložený žiadny operačný program v rámci cezhraničnej línie a línie pre morské oblasti nástrojov uvedených v odseku 2, potom sprístupní dotknutému členskému štátu na financovanie cezhraničnej spolupráce podľa odseku 1 písm. a) vrátane spolupráce na vonkajších hraniciach.

Ak najneskôr 30. júna 2010 v rámci cezhraničnej línie a línie pre morské oblasti nástrojov uvedených v odseku 2 ešte existujú operačné programy, ktoré neboli predložené Komisii, celý príspevok z EFRR uvedený v odseku 2 na zvyšné roky až do roku 2013 sa potom sprístupní dotknutým členským štátom na financovanie cezhraničnej spolupráce podľa odseku 1 písm. a) vrátane spolupráce na vonkajších hraniciach.

6.   Ak po prijatí cezhraničných programov a programov pre morské oblasti uvedených v odseku 2 Komisiou musia byť takéto programy prerušené z dôvodu, že

a)

partnerská krajina do konca roka nasledujúceho po schválení programu nepodpíše finančnú dohodu alebo

b)

program nemôže byť vykonaný vzhľadom na problémy vo vzťahoch medzi zúčastnenými krajinami,

príspevok z EFRR uvedený v odseku 2 zodpovedajúci zatiaľ neviazaným ročným splátkam sa sprístupní dotknutým členským štátom na ich žiadosť na financovanie cezhraničnej spolupráce podľa odseku 1 písm. a) vrátane spolupráce na vonkajších hraniciach.

Článok 22

Neprevoditeľnosť zdrojov

Celkové prostriedky, ktoré členský štát pridelí na každý z cieľov fondov a ich zložky, nemožno prevádzať medzi cieľmi a ich zložkami.

Odchylne od prvého pododseku každý členský štát v rámci cieľa Európska územná spolupráca môže previesť až 15 % pridelených finančných prostriedkov z jednej zložky uvedenej v článku 21 ods. 1 písm. a) a b) do druhej.

Článok 23

Zdroje na výkonnostnú rezervu

3 % zdrojov uvedených v článku 19 písm. a) a b) a v článku 20 sa môžu prideliť v súlade s článkom 50.

Článok 24

Zdroje na technickú pomoc

Na technickú pomoc vykonávanú na podnet Komisie, ako je vymedzené v článku 45, sa vyčlení 0,25 % zdrojov uvedených v článku 18 ods. 1.

HLAVA II

STRATEGICKÝ PRÍSTUP K SÚDRŽNOSTI

KAPITOLA I

Strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti

Článok 25

Obsah

Rada ustanovuje na úrovni Spoločenstva stručné strategické usmernenia o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktoré pri zohľadnení ostatných príslušných politík Spoločenstva vymedzia orientačný rámec intervencie fondov.

Pre každý z cieľov fondov tieto usmernenia uvádzajú do účinnosti najmä priority Spoločenstva s cieľom podporovať vyvážený, harmonický a trvalo udržateľný rozvoj Spoločenstva, ako je uvedené v článku 3 ods. 1.

Tieto usmernenia zohľadňujú integrované usmernenia, ktoré zahŕňajú hlavné usmernenia pre hospodársku politiku a usmernenia politiky zamestnanosti, ktoré prijala Rada v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 99 a 128 zmluvy.

Článok 26

Prijatie a preskúmanie

V úzkej spolupráci s členskými štátmi Komisia navrhne strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti uvedené v článku 25 tohto nariadenia. Do 1. februára 2007 sa v súlade s postupom ustanoveným v článku 161 zmluvy prijmú strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti. Strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti môžu byť v súlade s postupom ustanoveným v prvom pododseku v prípade potreby a po úzkej spolupráci s členskými štátmi predmetom preskúmania v polovici obdobia, aby sa zohľadnili všetky hlavné zmeny v prioritách Spoločenstva.

Prehodnotenie strategických usmernení Spoločenstva o súdržnosti v polovici obdobia neukladá povinnosť členským štátom revidovať operačné programy ani ich zodpovedajúce národné strategické referenčné rámce.

KAPITOLA II

Národný strategický referenčný rámec

Článok 27

Obsah

1.   Členský štát predloží národný strategický referenčný rámec, ktorý zabezpečí, že pomoc z fondov je v súlade so strategickými usmerneniami Spoločenstva o súdržnosti, a určí prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a jeho národným programom reforiem na strane druhej.

2.   Každý národný strategický referenčný rámec vytvára referenčný nástroj na prípravu programovania fondov.

3.   Národný strategický referenčný rámec sa uplatňuje na cieľ Konvergencia a na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Ak tak členský štát rozhodne, môže sa uplatniť aj na cieľ Európska územná spolupráca bez toho, aby bola v budúcnosti dotknutá voľba ostatných príslušných členských štátov.

4.   Národný strategický referenčný rámec má tieto časti:

a)

analýzu rozdielov v rozvoji, nedostatkov a potenciálu pri zohľadnení trendov v európskej a svetovej ekonomike;

b)

stratégiu, ktorá sa vybrala na základe tejto analýzy, vrátane tematických a územných priorít. Ak je to vhodné, tieto priority obsahujú opatrenia súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom miest, diverzifikáciou vidieckych ekonomík a oblastí závislých od rybného hospodárstva;

c)

zoznam operačných programov pre cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť;

d)

opis toho, ako výdavky na ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť prispejú k prioritám Európskej únie, ktorou je podporovanie konkurencieschopnosti a tvorba pracovných príležitostí, vrátane napĺňania cieľov integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť (2005 – 2008), ako je ustanovené v článku 9 ods. 3;

e)

orientačné ročné prostriedky pridelené z každého fondu podľa programov;

f)

len pre regióny cieľa Konvergencia:

i)

predpokladanú akciu na posilnenie administratívnej efektívnosti členského štátu;

ii)

sumu celkových ročných rozpočtových prostriedkov poskytnutých z EPFRV a EFRH;

iii)

informácie požadované na predbežné overenie súladu so zásadou doplnkovosti uvedenou v článku 15;

g)

pre členské štáty oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu podľa článku 5 ods. 2 a článku 8 ods. 3 informácie o mechanizmoch na zabezpečenie koordinácie medzi jednotlivými operačnými programami a medzi operačnými programami a EPFRV, EFRH a prípadne intervenciami EIB a inými existujúcimi finančnými nástrojmi.

5.   Ak je to potrebné, národný strategický referenčný rámec môže okrem toho obsahovať tieto prvky:

a)

postup koordinácie medzi politikou súdržnosti Spoločenstva a príslušnými národnými, sektorovými a regionálnymi politikami dotknutého členského štátu;

b)

pre iné členské štáty ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 4 písm. g), informácie o mechanizmoch na zabezpečenie koordinácie medzi jednotlivými operačnými programami a medzi operačnými programami a EPFRV, EFRH a intervenciami EIB a ostatnými existujúcimi finančnými nástrojmi.

6.   Informácie v národnom strategickom referenčnom rámci zohľadnia osobitné inštitucionálne usporiadanie každého členského štátu.

Článok 28

Príprava a schvaľovanie

1.   Členský štát vypracuje národný strategický referenčný rámec (NSRR) po porade s príslušnými partnermi uvedenými v článku 11 v súlade s postupom, ktorý považuje za najvhodnejší, a podľa svojej inštitucionálnej štruktúry. NSRR sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

Členské štáty pripravia národný strategický referenčný rámec na základe dialógu s Komisiou s cieľom zabezpečiť spoločný prístup.

2.   Každý členský štát zašle Komisii národný strategický referenčný rámec do piatich mesiacov po prijatí strategických usmernení Spoločenstva o súdržnosti. Komisia vezme na vedomie národnú stratégiu a zvolené prioritné témy na pomoc z fondov a v prípade potreby predloží svoje pripomienky do troch mesiacov od dátumu prijatia rámca.

Členské štáty môžu súčasne s národným strategickým referenčným programom predložiť aj operačné programy uvedené v článku 32.

3.   Pred prijatím alebo súčasne s prijatím operačných programov uvedených v článku 32 ods. 5 Komisia po porade s členským štátom prijme rozhodnutie o:

a)

zozname operačných programov uvedených v článku 27 ods. 4 písm. c);

b)

orientačných ročných prostriedkov pridelených z každého fondu podľa programov uvedených v článku 27 ods. 4 písm. e) a

c)

pri cieli Konvergencia o výške výdavkov zaručujúcej dodržanie zásady doplnkovosti uvedenej v článku 15 a predpokladanej akcie na posilnenie administratívnej efektívnosti, ako sa uvádza v článku 27 ods. 4 písm. f) bode i).

KAPITOLA III

Nadväzujúce strategické kroky

Článok 29

Strategické správy členských štátov

1.   Po prvýkrát v roku 2007 každý členský štát zahrnie do ročnej správy o vykonávaní svojho národného programu reforiem stručný oddiel o príspevku operačných programov spolufinancovaných z fondov pri vykonávaní národného programu reforiem.

2.   Členské štáty najneskôr do konca roka 2009 a roka 2012 poskytnú stručnú správu s údajmi o tom, ako programy spolufinancované z fondov prispeli:

a)

k plneniu cieľov politiky súdržnosti, ako je ustanovené v zmluve;

b)

k plneniu úloh fondov podľa tohto nariadenia;

c)

k vykonávaniu priorít uvedených v strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti, uvedených v článku 25, a spresnených v prioritách stanovených v národnom strategickom referenčnom rámci uvedenom v článku 27 a

d)

k dosiahnutiu cieľa podpory konkurencieschopnosti a tvorby nových pracovných príležitostí a pri práci pri napĺňaní cieľov integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť (2005 – 2008), ako sa uvádza v článku 9 ods. 3.

3.   Každý členský štát vymedzí obsah správ uvedených v odseku 2 s cieľom určiť:

a)

sociálno-ekonomickú situáciu a trendy;

b)

výsledky, úlohy a budúce výhľady v súvislosti s vykonávaním dohodnutej stratégie a

c)

príklady osvedčených postupov.

4.   Odkazy na národný program reforiem v tomto článku sa vzťahujú na integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť (2005 – 2008) a uplatňujú sa rovnako na všetky rovnocenné usmernenia vymedzené Európskou radou.

Článok 30

Strategické správy Európskej komisie a rozhovory o politike súdržnosti

1.   Po prvý raz v roku 2008 a potom každý rok Komisia zahrnie do svojej výročnej správy o pokroku na jarné zasadnutie Európskej rady oddiel, v ktorom uvedie súhrn správ členských štátov uvedených v článku 29 ods. 1, najmä pokrok pri dosahovaní priorít Európskej únie zameraných na podporu konkurencieschopnosti a tvorby nových pracovných príležitostí vrátane napĺňania cieľov integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť (2005 – 2008), ako je uvedené v článku 9 ods. 3.

2.   Najneskôr do 1. apríla roku 2010 a roku 2013 Komisia pripraví strategickú správu, v ktorej zhrnie správy členských štátov uvedené v článku 29 ods. 2. Ak je to vhodné, táto strategická správa sa zahrnie ako osobitný oddiel do správy uvedenej v článku 159 zmluvy.

3.   Rada preskúma strategickú správu uvedenú v odseku 2 čo najskôr po jej uverejnení. Správa sa zasiela Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, pričom sa tieto inštitúcie vyzývajú, aby ju prerokovali.

Článok 31

Správa o súdržnosti

1.   Správa Komisie uvedená v článku 159 zmluvy obsahuje najmä:

a)

záznam o pokroku dosiahnutom v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti vrátane sociálno-ekonomickej situácie a rozvoja regiónov, ako aj integrácie priorít Spoločenstva;

b)

záznam o úlohe fondov, EIB a ďalších finančných nástrojov a o účinku ďalších politík Spoločenstva a vnútroštátnych politík na dosiahnutý pokrok.

2.   Ak je potrebné, správa obsahuje aj:

a)

všetky návrhy o opatreniach a politikách Spoločenstva, ktoré by sa mali prijať s cieľom posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

b)

všetky navrhované úpravy strategických usmernení Spoločenstva o súdržnosti, ktoré sú potrebné na premietnutie zmien v politike Spoločenstva.

HLAVA III

PROGRAMOVANIE

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a kohéznom fonde

Článok 32

Príprava a schvaľovanie operačných programov

1.   Aktivity fondov v členských štátoch majú formu operačných programov v národnom strategickom referenčnom rámci. Každý operačný program sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013. Operačný program sa vzťahuje len na jeden z troch cieľov uvedených v článku 3, pokiaľ sa Komisia a členský štát nedohodnú inak.

2.   Členský štát alebo orgán poverený členským štátom vypracuje každý operačný program v spolupráci s partnermi uvedenými v článku 11.

3.   Členský štát predloží Komisii návrh operačného programu, ktorý obsahuje všetky zložky uvedené v článku 37, čím skôr, no najneskôr päť mesiacov po prijatí strategických usmernení Spoločenstva o súdržnosti, ako je uvedené v článku 26.

4.   Komisia posúdi, či navrhnutý operačný program prispieva k cieľom a prioritám národného strategického referenčného rámca a k strategickým usmerneniam Spoločenstva o súdržnosti. Ak Komisia do dvoch mesiacov od doručenia navrhovaného operačného programu uváži, že operačný program neprispieva k dosiahnutiu cieľov národného strategického referenčného rámca a strategických usmernení Spoločenstva o súdržnosti, môže vyzvať členský štát, aby poskytol všetky potrebné dodatočné informácie a prípadne zodpovedajúcim spôsobom upravil navrhovaný program.

5.   Komisia prijme každý operačný program čo najskôr, no najneskôr štyri mesiace po formálnom predložení členským štátom a nie pred 1. januárom 2007.

Článok 33

Revízia operačných programov

1.   Na podnet členského štátu alebo Komisie, po súhlase s dotknutým členským štátom, sa operačné programy môžu znova preskúmať a v prípade potreby revidovať na zvyšok programového obdobia v jednom alebo viacerých z týchto prípadov:

a)

ak nastali výrazné sociálno-ekonomické zmeny;

b)

s cieľom vo väčšej miere alebo iným spôsobom zohľadniť hlavné zmeny v prioritách Spoločenstva, v národných alebo regionálnych prioritách;

c)

na základe hodnotenia uvedeného v článku 48 ods. 3 alebo

d)

ak nastali ťažkosti s vykonávaním.

Operačné programy sa v prípade potreby revidujú aj po pridelení rezerv uvedených v článkoch 50 a 51.

2.   Komisia prijme rozhodnutie o žiadosti o revíziu operačných programov čo najskôr, no najneskôr do troch mesiacov po formálnom predložení členským štátom.

3.   Revízia operačných programov si nevyžaduje revíziu rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 28 ods. 3.

Článok 34

Osobitný charakter fondov

1.   Operačné programy dostávajú finančné prostriedky len z jedného fondu, ak nie je v odseku 3 ustanovené inak.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté odchýlky ustanovené v osobitných predpisoch o fondoch, EFRR a ESF môžu financovať komplementárnym spôsobom a s obmedzením na 10 % prostriedkov Spoločenstva na každú prioritnú os operačného programu akcie patriace do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu za predpokladu, že sú potrebné na uspokojivé vykonávanie operácie a sú s ňou priamo spojené.

3.   V členských štátoch, ktoré dostávajú pomoc z Kohézneho fondu, EFRR a Kohézny fond poskytnú spoločne pomoc na operačné programy dopravnej infraštruktúry a životného prostredia vrátane veľkých projektov.

Článok 35

Geografický rozsah

1.   Operačné programy predkladané v rámci cieľa Konvergencia sa vypracujú na príslušnej geografickej úrovni a aspoň na úrovni 2 NUTS.

Operačné programy predkladané v rámci cieľa Konvergencia s príspevkom z Kohézneho fondu sa vypracujú na vnútroštátnej úrovni.

2.   Operačné programy predkladané v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa vypracujú na úrovni 1 NUTS alebo úrovni 2 NUTS v súlade s inštitucionálnym systémom osobitným pre členský štát, pre regióny, ktoré využívajú financovanie z EFRR, pokiaľ sa Komisia a členský štát nedohodnú inak. Ak sa financujú z ESF, daný členský štát ich vypracuje na primeranej úrovni.

3.   Operačné programy predkladané v rámci cieľa Európska územná spolupráca na cezhraničnú spoluprácu vypracuje spravidla pre každú hranicu alebo skupinu hraníc príslušné zoskupenie úrovne 3 NUTS vrátane enkláv. Operačné programy predkladané v rámci cieľa Európska územná spolupráca na nadnárodnú spoluprácu sa vypracujú na úrovni každej oblasti nadnárodnej spolupráce. Programy medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností sa týkajú celého územia Spoločenstva.

Článok 36

Účasť Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu

1.   EIB a EIF sa v súlade s možnosťami ustanovenými v ich štatútoch môžu zúčastniť na programovaní pomoci z fondov.

2.   EIB a EIF sa na žiadosť členských štátov môžu zúčastniť na príprave národných strategických referenčných rámcov a operačných programov, ako aj na činnostiach súvisiacich s prípravou projektov, najmä veľkých projektov, so zabezpečením financovania a verejno-súkromných partnerstiev. Členský štát môže po dohode s EIB a EIF sústrediť poskytnuté pôžičky na jednu alebo viac priorít operačného programu najmä vo sférach inovácie a znalostnej ekonomiky, ľudského kapitálu, životného prostredia a projektov základnej infraštruktúry.

3.   Komisia sa môže pred prijatím rozhodnutia uvedeného v článku 28 ods. 3 a operačných programov poradiť s EIB a EIF. Tieto konzultácie sa týkajú predovšetkým operačných programov obsahujúcich orientačný zoznam veľkých projektov alebo programov, ktoré sú povahou svojich priorít vhodné na používanie pôžičiek alebo iných druhov trhového financovania.

4.   Ak to Komisia pokladá pre posúdenie veľkých projektov za vhodné, môže požiadať EIB o preskúmanie technickej kvality a hospodárskej a finančnej životaschopnosti príslušných projektov najmä vzhľadom na nástroje finančného inžinierstva, ktoré sa majú vykonať alebo vytvoriť.

5.   Komisia môže v rámci vykonávania ustanovení tohto článku poskytnúť grant EIB alebo EIF.

KAPITOLA II

Obsah programovania

Oddiel 1

Operačné programy

Článok 37

Operačné programy pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

1.   Operačné programy týkajúce sa cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť obsahujú:

a)

analýzu situácie oprávnenej oblasti alebo sektora v zmysle silných a slabých stránok a zvolenú stratégiu riešenia;

b)

odôvodnenie zvolených priorít vzhľadom na strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti, národný strategický referenčný rámec, ako aj výsledky predbežného hodnotenia uvedeného v článku 48;

c)

informácie o prioritných osiach a ich konkrétnych cieľoch. Tieto ciele sa kvantifikujú pomocou obmedzeného počtu ukazovateľov výstupu a výsledkov pri zohľadnení zásady proporcionality. Ukazovatele umožňujú merať pokrok vo vzťahu k východiskovej situácii a dosiahnutie cieľov prioritných osí;

d)

na informačné účely orientačné rozdelenie programového využitia príspevku z fondov na operačný program podľa kategórií v súlade s pravidlami vykonávania tohto nariadenia, ktoré prijala Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3;

e)

plán financovania obsahujúci dve tabuľky:

i)

tabuľku, ktorá na každý rok v súlade s článkami 52, 53 a 54 rozpisuje výšku celkových finančných prostriedkov plánovaných ako príspevok z každého fondu. Finančný plán uvedie v rámci celkového ročného príspevku zo štrukturálnych fondov oddelene prostriedky poskytnuté regiónom dostávajúcim prechodnú podporu. Celkový príspevok z fondov poskytovaný na rok je kompatibilný s príslušným finančným rámcom a berie do úvahy postupné znižovanie ustanovené v odseku 6 prílohy II;

ii)

tabuľku, ktorá na celé programové obdobie uvádza pre operačný program a pre každú prioritnú os výšku celkových finančných prostriedkov z príspevku Spoločenstva a národných prostriedkov a podiel príspevku z fondov. Ak sa v súlade s článkom 53 národný finančný príspevok tvorí z verejných a súkromných výdavkov, v tabuľke sa uvedie orientačné rozdelenie medzi verejnými a súkromnými výdavkami. Ak sa v súlade s článkom 53 národný finančný príspevok tvorí z verejných výdavkov, v tabuľke sa uvedie výška národného verejného príspevku. Pre informáciu uvádza aj príspevok z EIB a ostatných existujúcich finančných nástrojov;

f)

tam, kde je to vhodné, informácie o komplementárnosti s opatreniami financovanými z EPFRV a z EFRH;

g)

vykonávacie ustanovenia operačného programu vrátane:

i)

určenia všetkých subjektov, ktoré sú uvedené v článku 59, členským štátom alebo, ak členský štát využíva možnosť uvedenú v článku 74, určenia iných orgánov a postupov v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 74;

ii)

opisu systémov monitorovania a hodnotenia;

iii)

informácií o príslušnom orgáne, ktorý prijíma platby od Komisie, a orgáne alebo orgánoch zodpovedných za uhrádzanie platieb prijímateľom;

iv)

vymedzenia postupov so zreteľom na použitie a obeh finančných tokov s cieľom zabezpečiť ich transparentnosť;

v)

nástrojov zameraných na zabezpečenie publicity a informácií o operačnom programe podľa článku 69;

vi)

opisu postupov dohodnutých medzi Komisiou a členským štátom pri výmene elektronických údajov na plnenie platobných požiadaviek a požiadaviek na monitorovanie a hodnotenie ustanovených v tomto nariadení;

h)

orientačný zoznam veľkých projektov v zmysle článku 39, ktoré sa majú Komisii predložiť na schválenie v rámci programového obdobia.

2.   Operačné programy týkajúce sa dopravy a životného prostredia, ktoré sa spoločne financujú z EFRR a Kohézneho fondu, obsahujú samostatnú prioritnú os pre každý fond a samostatný záväzok za každý fond.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek článku 5 nariadenia (ES) č. 1080/2006, každý operačný program v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť obsahuje odôvodnenie tematického, geografického a finančného zamerania na priority uvedené jednotlivo v článku 5 uvedeného nariadenia a v článku 4 nariadenia (ES) č. 1081/2006.

4.   Operačné programy financované z EFRR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť obsahujú tiež:

a)

v prípade potreby informácie o prístupe k trvalo udržateľnému rozvoju miest;

b)

osobitnú prioritnú os pre opatrenia financované z dodatočných prostriedkov uvedených v odseku 20 prílohy II v operačných programoch poskytujúcich pomoc najvzdialenejším regiónom.

5.   Operačné programy, ktorých sa týkajú jedny alebo viaceré z osobitne pridelených prostriedkov uvedených v dodatočných ustanoveniach v prílohe II, obsahujú informácie o postupoch prideľovania a zabezpečujú monitorovanie týchto osobitných pridelených prostriedkov.

6.   Na podnet členského štátu operačné programy financované z EFRR pre cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť môžu obsahovať:

a)

zoznam miest vybraných na riešenie otázok mestských oblastí a postupy delegovania právomocí na mestské orgány, podľa možnosti globálnym grantom;

b)

akcie zamerané na medziregionálnu spoluprácu najmenej s jedným regionálnym alebo miestnym orgánom iného členského štátu.

7.   Na podnet dotknutého členského štátu operačné programy ESF môžu obsahovať pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť aj horizontálny prístup alebo samostatnú prioritnú os pre medziregionálne a nadnárodné akcie s účasťou národných, regionálnych alebo miestnych orgánov aspoň jedného ďalšieho členského štátu.

Článok 38

Operačné programy pre cieľ Európska územná spolupráca

Pre operačné programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca sú ustanovené osobitné pravidlá o operačných programoch v nariadení (ES) č. 1080/2006.

Oddiel 2

Veľké projekty

Článok 39

Obsah

Ako súčasť operačného programu EFRR a Kohézny fond môžu financovať výdavky na operáciu pozostávajúcu zo série prác, činností alebo služieb určených na samotné dosiahnutie nerozdeliteľnej úlohy presného hospodárskeho alebo technického charakteru, ktorá má jasne určené ciele a ktorej celkové náklady prevyšujú sumu 25 miliónov EUR v prípade životného prostredia a 50 miliónov EUR v ostatných oblastiach (ďalej len „veľké projekty“).

Článok 40

Informácie predkladané Komisii

Členský štát alebo riadiaci orgán poskytuje Komisii tieto informácie o veľkých projektoch:

a)

údaje o orgáne, ktorý bude zodpovedať za vykonávanie;

b)

informácie o povahe investície, jej opis, finančný objem a umiestnenie;

c)

výsledky štúdií uskutočniteľnosti;

d)

časový harmonogram vykonávania projektu, a ak sa očakáva, že obdobie vykonávania príslušnej operácie bude dlhšie ako programové obdobie, etapy, na ktoré sa požaduje spolufinancovanie Spoločenstvom v priebehu programového obdobia 2007 – 2013;

e)

analýzu nákladov a prínosov vrátane posúdenia rizika a predvídateľného vplyvu na príslušný sektor a sociálno-ekonomickú situáciu členského štátu a/alebo regiónu, a ak je to možné a vhodné, aj ďalších regiónov Spoločenstva;

f)

analýzu vplyvu na životné prostredie;

g)

zdôvodnenie verejného príspevku;

h)

finančný plán, ktorý uvádza celkové plánované finančné zdroje a plánovaný príspevok z fondov, EIB, EIF a všetkých ostatných zdrojov financovania Spoločenstvom vrátane orientačného ročného plánu finančného príspevku z EFRR alebo Kohézneho fondu pre veľké projekty.

Komisia poskytne orientačné usmernenie o metodike, ktoré sa má použiť pri analýze nákladov a prínosov uvedenej v písmene e) v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 2.

Článok 41

Rozhodnutie Komisie

1.   Komisia, v prípade potreby po porade s externými expertmi vrátane EIB, posúdi veľký projekt so zreteľom na faktory uvedené v článku 40, jeho konzistentnosť s prioritami operačného programu, jeho prínos k dosiahnutiu cieľov týchto priorít a jeho súlad s ostatnými politikami Spoločenstva.

2.   Komisia prijme rozhodnutie čo najskôr, no najneskôr tri mesiace po predložení veľkého projektu členským štátom alebo riadiacim orgánom, za predpokladu, že sa tieto dokumenty predložili v súlade s článku 40. V tomto rozhodnutí uvedie fyzický opis projektu, sumu, na ktorú sa vzťahuje podiel spolufinancovania pre prioritnú os, a ročný plán finančných príspevkov z EFRR alebo Kohézneho fondu.

3.   Ak Komisia odmietne poskytnúť finančný príspevok z fondov na veľký projekt, oznámi členskému štátu svoje dôvody v lehote a za súvisiacich podmienok stanovených v odseku 2.

Oddiel 3

Globálne granty

Článok 42

Všeobecné ustanovenia

1.   Členský štát alebo riadiaci orgán môže poveriť riadením a vykonávaním časti operačného programu jeden alebo viac sprostredkovateľských orgánov určených členským štátom alebo riadiacim orgánom vrátane miestnych orgánov, orgánov regionálneho rozvoja alebo mimovládnych organizácií v súlade s ustanoveniami dohody uzavretej medzi členským štátom alebo riadiacim orgánom a týmto orgánom.

Takéto delegovanie sa nedotýka finančnej zodpovednosti riadiaceho orgánu a členských štátov.

2.   Sprostredkovateľský orgán zodpovedný za riadenie globálneho grantu poskytne záruky svojej solventnosti a spôsobilosti v príslušnej oblasti, ako aj v administratívnom riadení a finančnom riadení. Spravidla je v čase svojho určenia už založený alebo zastúpený v regióne alebo regiónoch, na ktoré sa vzťahuje operačný program.

Článok 43

Pravidlá vykonávania

Dohoda uvedená v prvom pododseku článku 42 ods. 1 uvádza podrobne najmä:

a)

typy operácií, na ktoré sa má vzťahovať globálny grant;

b)

kritériá na výber prijímateľov;

c)

mieru pomoci z fondov a pravidlá, ktorými sa táto pomoc spravuje, vrátane pravidiel, pokiaľ ide o použitie akumulovaných úrokov;

d)

mechanizmy monitorovania, hodnotenia a zabezpečenia finančnej kontroly globálneho grantu vo vzťahu k riadiacemu orgánu v zmysle článku 59 ods. 1 vrátane opatrení na vymáhanie neoprávnene vyplatených súm a predloženia účtovnej závierky;

e)

ak je to vhodné, použitie finančnej záruky alebo rovnocenného nástroja, pokiaľ členský štát alebo riadiaci orgán neposkytne takúto záruku podľa inštitucionálneho usporiadania každého členského štátu.

Oddiel 4

Finančné inžinierstvo

Článok 44

Nástroje finančného inžinierstva

Štrukturálne fondy môžu ako súčasť operačného programu financovať výdavky na operáciu, ktorá obsahuje príspevky na podporu nástrojov finančného inžinierstva, najmä pre malé a stredné podniky, ako sú rizikové kapitálové fondy, záručné fondy a pôžičkové fondy, alebo pre fondy rozvoja miest, t. j. fondy investujúce do verejno-súkromných partnerstiev a iných projektov zahrnutých v integrovanom pláne pre trvalo udržateľný rozvoj miest.

Ak sa takéto operácie organizujú prostredníctvom holdingových fondov, t. j. fondov zriadených na investovanie do viacerých rizikových kapitálových fondov, záručných fondov, pôžičkových fondov a fondov rozvoja miest, členské štáty alebo riadiaci orgán ich vykonajú jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:

a)

zadaním verejnej zákazky v súlade s uplatniteľným zákonom o verejnom obstarávaní;

b)

v iných prípadoch, ak dohoda nie je zmluvou o verejnej zákazke na služby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, poskytnutím grantu, ktorý je na tento účel definovaný ako priamy finančný príspevok vo forme dotácie:

i)

EIB alebo EIF, alebo

ii)

finančnej inštitúcii bez výzvy na predloženie návrhov, ak je to v súlade s vnútroštátnym právom v súlade so zmluvou.

Komisia prijme pravidlá vykonávania tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3.

Oddiel 5

Technická pomoc

Článok 45

Technická pomoc na podnet Komisie

1.   Na podnet Komisie a/alebo v jej mene môžu fondy do maximálnej výšky 0,25 % svojich príslušných pridelených ročných prostriedkov financovať opatrenia na prípravu, monitorovanie, administratívnu a technickú podporu, hodnotenie, audit a inšpekciu, ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto nariadenia.

Tieto akcie zahŕňajú najmä:

a)

pomoc pri príprave projektov a ich posudzovaní vrátane posudzovania spolu s EIB prostredníctvom grantu alebo prípadných iných foriem spolupráce;

b)

štúdie súvisiace s prípravou strategických usmernení Spoločenstva o súdržnosti s predkladaním správ Komisie o politike súdržnosti a trojročnej správy o súdržnosti;

c)

hodnotenia, odborné posudky, štatistiky a štúdie vrátane všeobecných štúdií o fungovaní fondov, ktoré môže prípadne vypracovať EIB alebo EIF prostredníctvom grantu alebo iných foriem spolupráce;

d)

opatrenia zamerané na partnerov, prijímateľov pomoci z fondov a na širokú verejnosť vrátane informačných opatrení;

e)

opatrenia zamerané na šírenie informácií, budovanie sietí, zvyšovanie povedomia, podporu spolupráce a výmenu skúseností v rámci celého Spoločenstva;

f)

zriadenie, prevádzku a vzájomné prepojenie počítačových systémov riadenia, monitorovania, inšpekcie a hodnotenia;

g)

zlepšenia metód hodnotenia a výmenu informácií o zaužívaných postupoch v tejto oblasti.

2.   Keď sa očakáva príspevok z EFRR alebo Kohézneho fondu, Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 2 prijme rozhodnutie o type akcií uvedených v odseku 1 tohto článku.

3.   Keď sa očakáva príspevok z ESF, Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 2 prijme po porade s výborom uvedeným v článku 104 rozhodnutie o type akcií uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 46

Technická pomoc členských štátov

1.   Na podnet členského štátu fondy môžu financovať činnosti operačných programov týkajúce sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a kontroly spolu s činnosťami na posilnenie administratívnej kapacity na vykonávanie intervencie fondov v rámci týchto maximálnych hodnôt:

a)

4 % z celkovej sumy pridelenej v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť;

b)

6 % z celkovej sumy pridelenej v rámci cieľa Európska územná spolupráca.

2.   Technická pomoc sa pre každý z troch cieľov uskutočňuje v zásade v rámci limitov stanovených v odseku 1 v rámci každého operačného programu. Táto pomoc sa však ako doplnok môže čiastočne a do výšky celkových maximálnych hodnôt pre technickú pomoc stanovených v odseku 1 uskutočňovať vo forme osobitného operačného programu.

3.   Ak sa členský štát rozhodne uskutočniť opatrenia v rámci technickej pomoci v rámci každého operačného programu, podiel celkových výdavkov na technickú pomoc s ohľadom na každý operačný program nepresiahne maximálne sumy stanovené v odseku 1.

V prípade, ak sa technická pomoc uskutoční tiež vo forme osobitného operačného programu, celková výška výdavkov na technickú pomoc v takomto osobitnom programe nevedie k tomu, že celkový podiel finančných prostriedkov pridelených na technickú pomoc presiahne maximálne hodnoty stanovené v odseku 1.

HLAVA IV

ÚČINNOSŤ

KAPITOLA I

Hodnotenie

Článok 47

Všeobecné ustanovenia

1.   Cieľom hodnotení je zlepšiť kvalitu, účinnosť a súlad pomoci z fondov a stratégiu a vykonávanie operačných programov s ohľadom na osobitné štrukturálne problémy ovplyvňujúce dotknuté členské štáty a regióny pri zohľadnení cieľa trvalo udržateľného rozvoja a príslušných právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sa týkajú vplyvu na životné prostredie a strategického environmentálneho posudzovania.

2.   Hodnotenia môžu mať strategický charakter, aby preskúmali vývoj programu alebo skupiny programov v súvislosti s prioritami Spoločenstva a národnými prioritami, alebo môžu mať operatívny charakter s cieľom podporiť monitorovanie operačného programu. Hodnotenia sa vykonávajú pred začiatkom, počas a po ukončení programového obdobia.

3.   Hodnotenia sa podľa okolností uskutočňujú v rámci zodpovednosti členského štátu alebo Komisie v súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku 13.

Hodnotenia vykonajú experti alebo vnútorné alebo vonkajšie útvary, ktoré funkčne nezávisia od orgánov uvedených v článku 59 písm. b) a c). Výsledky sa uverejnia podľa platných predpisov o prístupe k dokumentom.

4.   Hodnotenia sa financujú z rozpočtu na technickú pomoc.

5.   Komisia poskytne orientačné usmernenie o metódach hodnotenia vrátane noriem kvality v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 2.

Článok 48

Zodpovednosť členských štátov

1.   Členské štáty poskytnú podklady potrebné na vykonanie hodnotení, zabezpečujú zber a zhromažďovanie potrebných údajov a používajú rôzne druhy informácií poskytovaných systémom monitorovania.

Ak je to vhodné, môžu v rámci cieľa Konvergencia v súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku 13 tiež zostaviť plán hodnotenia, v ktorom uvedú orientačné hodnotiace aktivity, ktoré členský štát plánuje vykonať v jednotlivých etapách vykonávania.

2.   Členské štáty vykonajú predbežné hodnotenie každého operačného programu oddelene v rámci cieľa Konvergencia. V riadne odôvodnených prípadoch, pri zohľadnení zásady proporcionality uvedenej v článku 13 a po dohode medzi Komisiou a členským štátom, členské štáty môžu vykonať jedno predbežné hodnotenie pre viac než jeden operačný program.

V prípade cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť členské štáty vykonajú buď predbežné hodnotenie vzťahujúce sa na všetky operačné programy, alebo hodnotenie za každý fond, alebo hodnotenie každej priority, alebo hodnotenie každého operačného programu.

V prípade cieľa Európska územná spolupráca členské štáty vykonajú predbežné hodnotenie vzťahujúce sa na každý operačný program alebo na niekoľko operačných programov spolu.

Predbežné hodnotenia sa vykonajú pod vedením orgánu zodpovedného za prípravu programových dokumentov.

Cieľom predbežných hodnotení je optimalizácia prideľovania rozpočtových zdrojov v rámci operačných programov a zlepšenie kvality programovania. Hodnotenia určia a posúdia rozdiely, medzery a potenciál rozvoja, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, očakávané výsledky, kvantifikované ciele, súlad stratégie navrhovanej pre región, v prípade potreby pridanú hodnotu Spoločenstva, rozsah, v akom sa zohľadnili priority Spoločenstva, skúsenosti z predchádzajúceho programovania a kvalitu postupov vykonávania, monitorovania, hodnotenia a finančného riadenia.

3.   Počas programového obdobia členské štáty vykonajú hodnotenia spojené s monitorovaním operačných programov, najmä ak uvedené monitorovanie odhalí výrazný odklon od počiatočne stanovených cieľov alebo ak sa navrhne revízia operačných programov podľa článku 33. Výsledky sa zasielajú monitorovaciemu výboru operačného programu a Komisii.

Článok 49

Zodpovednosť Komisie

1.   Komisia môže vykonať strategické hodnotenia.

2.   Komisia môže vykonávať na vlastný podnet a v partnerstve s dotknutým členským štátom hodnotenia spojené s monitorovaním operačných programov, ak monitorovanie programov odhalí výrazný odklon od počiatočne stanovených cieľov. Výsledky sa zašlú monitorovaciemu výboru pre operačný program.

3.   Komisia vykoná následné hodnotenie pre každý cieľ v úzkej spolupráci s daným členským štátom a riadiacimi orgánmi.

Následné hodnotenie sa vzťahuje na všetky operačné programy každého cieľa a skúma rozsah, v akom sa využili zdroje, účinnosť a efektívnosť programovania fondu a sociálno-ekonomický vplyv.

Hodnotí sa za každý cieľ a zameria sa na vypracovanie záverov pre politiku hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Určí faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu vykonávania operačných programov, a určí osvedčené postupy.

Následné hodnotenie sa skončí do 31. decembra 2015.

KAPITOLA II

Rezervy

Článok 50

Národná výkonnostná rezerva

1.   Členský štát môže na vlastný podnet stanoviť národnú výkonnostnú rezervu pre cieľ Konvergencia a/alebo pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ktorá predstavuje 3 % z celkových prostriedkov pridelených každému cieľu.

2.   Ak sa členský štát rozhodne stanoviť takúto rezervu, posúdi najneskôr do 30. júna 2011 výkonnosť svojich operačných programov v rámci každého cieľa.

3.   Najneskôr 31. decembra 2011 na základe návrhov každého dotknutého členského štátu a po podrobnej porade s ním Komisia pridelí národnú výkonnostnú rezervu.

Článok 51

Národná rezerva pre mimoriadne udalosti

Členský štát môže na vlastný podnet vyhradiť sumu vo výške 1 % ročného príspevku zo štrukturálneho fondu na cieľ Konvergencia a 3 % ročného príspevku zo štrukturálneho fondu na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na pokrytie nepredvídaných miestnych alebo sektorových kríz spojených s hospodárskou a sociálnou reštrukturalizáciou alebo s dôsledkami otvorenia trhu.

Členský štát môže prideliť rezervu stanovenú pre každý cieľ konkrétnemu národnému programu alebo ju môže rozdeliť v rámci operačných programov.

HLAVA V

FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z FONDOV

KAPITOLA I

Príspevok z fondov

Článok 52

Diferencovanosť podielov príspevkov

Príspevok z fondov sa môže diferencovať na základe:

a)

závažnosti konkrétnych problémov najmä hospodárskeho, sociálneho alebo územného charakteru;

b)

významu každej prioritnej osi pre priority Spoločenstva stanovené v strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti, ako aj pre národné a regionálne priority;

c)

ochrany a zlepšovania životného prostredia predovšetkým prostredníctvom uplatňovania zásady opatrnosti, zásady prevencie a zásady „znečisťovateľ platí“;

d)

miery mobilizácie súkromného financovania v príslušných oblastiach najmä z verejno-súkromných partnerstiev;

e)

začlenenia medziregionálnej spolupráce uvedenej v článku 37 ods. 6 písm. b) do cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť;

f)

zahrnutia oblastí so zemepisným alebo prírodným znevýhodnením do cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Tieto oblasti sú vymedzené takto:

i)

ostrovné členské štáty oprávnené v rámci Kohézneho fondu a iné ostrovy s výnimkou tých, kde sídli hlavné mesto členského štátu, alebo tých, ktoré majú pevné spojenie s pevninou;

ii)

horské oblasti vymedzené vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu;

iii)

riedko (menej ako 50 obyvateľov na kilometer štvorcový) a veľmi riedko (menej ako 8 obyvateľov na kilometer štvorcový) osídlené oblasti;

iv)

oblasti, ktoré boli vonkajšími hranicami Spoločenstva k 30. aprílu 2004 a už nimi nie sú odo dňa, ktorý nasledoval po tomto dátume.

Článok 53

Príspevok z fondov

1.   Príspevok z fondov sa na úrovni operačných programov vypočíta na základe:

a)

celkových oprávnených výdavkov vrátane verejných a súkromných výdavkov alebo

b)

oprávnených verejných výdavkov.

2.   Príspevok z fondov na úrovni operačných programov v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť podlieha maximálnym hodnotám stanoveným v prílohe III.

3.   V prípade operačných programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca, pri ktorých aspoň jeden účastník patrí k členskému štátu, ktorého HDP na obyvateľa v období rokov 2001 – 2003 bol nižší ako 85 % priemeru EÚ 25 v tom istom období, príspevok z EFRR neprekročí 85 % oprávnených výdavkov. Príspevok z EFRR na všetky ostatné operačné programy neprekročí 75 % oprávnených výdavkov spolufinancovaných z EFRR.

4.   Príspevok z fondov na úrovni prioritnej osi nepodlieha maximálnym hodnotám stanoveným v odseku 3 a v prílohe III. Tento sa však stanoví tak, aby sa dodržala maximálna výška príspevku z fondov a maximálny podiel príspevku z jednotlivých fondov stanovený na úrovni operačného programu.

5.   Pri operačných programoch spolufinancovaných spoločne:

a)

EFRR a Kohéznym fondom alebo

b)

EFRR a/alebo Kohéznym fondom dodatočnými prostriedkami pre najvzdialenejšie regióny ustanovenými v prílohe II

rozhodnutie, ktorým sa prijíma operačný program, stanoví maximálny podiel a maximálnu výšku príspevku pre každý fond a pridelené prostriedky samostatne.

6.   Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijme operačný program, stanoví maximálny podiel a maximálnu výšku príspevku z fondu pre každý operačný program a pre každú prioritnú os. V rozhodnutí sa samostatne uvedú prostriedky pre regióny dostávajúce prechodnú podporu.

Článok 54

Iné ustanovenia

1.   Príspevok z fondov na každú prioritnú os nie je menej ako 20 % oprávnených verejných výdavkov.

2.   Opatrenia technickej pomoci vykonávané na podnet alebo v mene Komisie sa môžu financovať do výšky 100 %.

3.   Počas obdobia oprávnenosti uvedenej v článku 56 ods. 1:

a)

prioritná os môže v určitom časovom úseku čerpať pomoc iba z jedného fondu a jedného cieľa;

b)

operácia môže v určitom časovom úseku čerpať pomoc z fondu len v rámci jedného operačného programu;

c)

operácia nedostane vyššiu pomoc z fondu, ako sú celkové pridelené verejné výdavky.

4.   V prípade štátnej pomoci podnikom v zmysle článku 87 zmluvy sa pri verejnej pomoci poskytovanej v rámci operačných programov dodržujú maximálne hodnoty štátnej pomoci.

5.   Výdavky spolufinancované z fondov nedostávajú pomoc z iného finančného nástroja Spoločenstva.

KAPITOLA II

Projekty generujúce príjmy

Článok 55

Projekty generujúce príjmy

1.   Na účely tohto nariadenia projekt generujúci príjmy znamená každú operáciu zahŕňajúcu investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo uhradené užívateľmi, alebo každú operáciu zahŕňajúcu predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok.

2.   Oprávnené výdavky na projekty generujúce príjmy nepresiahnu súčasnú hodnotu investičných nákladov očistenú o súčasnú hodnotu čistých príjmov z investície za stanovené referenčné obdobie pri:

a)

investíciách do infraštruktúry alebo

b)

ostatných projektov, pri ktorých možno dopredu objektívne odhadnúť príjmy.

Ak na spolufinancovanie nie sú oprávnené všetky investície, čistý príjem sa pridelí pomerne k oprávneným a neoprávneným častiam investičných nákladov.

Riadiaci orgán zohľadní pri výpočte referenčné obdobie vhodné pre kategóriu príslušnej investície, kategóriu projektu, bežne očakávanú ziskovosť v príslušnej kategórii investície, uplatňovanie zásady „znečisťovateľ platí“ a v prípade potreby aj zásadu spravodlivosti spojenú s relatívnou prosperitou dotknutého členského štátu.

3.   Ak nemožno dopredu objektívne odhadnúť príjmy, príjmy vygenerované do piatich rokov od ukončenia operácie sa odpočítajú z výdavkov vykázaných Komisii. Toto odpočítanie urobí certifikačný orgán najneskôr pri čiastočnom alebo úplnom ukončení operačného programu. Žiadosť o záverečnú platbu sa zodpovedajúcim spôsobom opraví.

4.   Ak sa najneskôr tri roky po skončení operačného programu stanoví, že operácia generovala príjem, ktorý sa podľa odsekov 2 a 3 nezohľadnil, takýto príjem sa vráti do všeobecného rozpočtu Európskej únie pomerne k príspevku z fondov.

5.   Členské štáty môžu bez toho, aby boli dotknuté ich povinnosti podľa článku 70 ods. 1, prijať postupy sledovania výdavkov vygenerovaných operáciami, ktorých celkové náklady sú nižšie ako 200 000 EUR, ktoré sú úmerné dotknutým sumám.

6.   Tento článok sa nevzťahuje na projekty podliehajúce pravidlám štátnej pomoci v zmysle článku 87 zmluvy.

KAPITOLA III

Oprávnenosť výdavkov

Článok 56

Oprávnenosť výdavkov

1.   Oprávneným výdavkom na príspevok z fondov vrátane výdavkov na veľké projekty je taký výdavok, ktorý bol skutočne vynaložený medzi dátumom predloženia operačných programov Komisii alebo medzi 1. januárom 2007, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2015. Operácie sa nesmú skončiť pred počiatočným dátumom stanoveným na oprávnenosť výdavkov.

2.   Odchylne od odseku 1 sa materiálne príspevky, odpisové náklady a režijné náklady môžu považovať za výdavky prijímateľov v rámci vykonávania operácií za týchto podmienok:

a)

pravidlá oprávnenosti ustanovené v odseku 4 ustanovujú oprávnenosť takýchto výdavkov;

b)

výška výdavkov je oprávnená účtovnými dokladmi dôkaznej hodnoty rovnocennej faktúram;

c)

v prípade materiálnych príspevkov spolufinancovanie z fondov nepresahuje celkové oprávnené výdavky bez hodnoty takýchto príspevkov.

3.   Výdavky sú oprávnené na získanie príspevku z fondov len vtedy, ak boli vynaložené na operácie, o ktorých rozhodol riadiaci orgán príslušného operačného programu alebo o ktorých bolo rozhodnuté v rámci jeho zodpovednosti v súlade s kritériami stanovenými monitorovacím výborom.

Nové výdavky pridané v čase revízie operačného programu uvedenej v článku 33 sú oprávnené odo dňa predloženia žiadosti o revíziu operačného programu Komisii.

4.   Pravidlá o oprávnenosti výdavkov sa stanovia na vnútroštátnej úrovni okrem výnimiek ustanovených v osobitných nariadeniach pre každý fond. Vzťahujú sa na celý rozsah výdavkov vykázaných v rámci operačného programu.

5.   Tento článok sa nedotýka výdavkov uvedených v článku 45.

KAPITOLA IV

Dĺžka trvania operácií

Článok 57

Dĺžka trvania operácií

1.   Členský štát alebo riadiaci orgán zabezpečí, že príspevok od fondov bude pre operáciu zachovaný len vtedy, ak v období piatich rokov od ukončenia operácie alebo troch rokov od ukončenia operácie v členských štátoch, ktoré využili možnosť skrátiť toto časové obdobie na zachovanie investícií alebo pracovných miest vytvorených MSP, nedošlo k nejakej podstatnej zmene:

a)

ktorá ovplyvňuje povahu tejto operácie alebo podmienky jej vykonávania alebo ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie a

b)

ktorá vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo z ukončenia výrobnej činnosti.

2.   Členský štát a riadiaci orgán vo výročnej správe o vykonávaní uvedenej v článku 67 informujú Komisiu o každej zmene uvedenej v odseku 1. Komisia informuje ostatné členské štáty.

3.   Neoprávnene vyplatené sumy sa vrátia v súlade s článkami 98 až 102.

4.   Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby podniky, voči ktorým sa začalo vymáhacie konanie v súlade s odsekom 3 po presune výrobnej činnosti v rámci členského štátu alebo do iného členského štátu, nedostávali príspevok z fondov.

HLAVA VI

RIADENIE, MONITOROVANIE A KONTROLY

KAPITOLA I

Systémy riadenia a kontroly

Článok 58

Všeobecné zásady systémov riadenia a kontroly

Systémy riadenia a kontroly operačných programov, zriadené členskými štátmi, stanovujú:

a)

vymedzenie funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a kontrole a rozdelenie funkcií v rámci každého orgánu;

b)

dodržiavanie zásady oddelenia funkcií medzi týmito orgánmi a v rámci nich;

c)

postupy na zabezpečenie správnosti a regulárnosti výdavkov vykázaných v rámci operačného programu;

d)

spoľahlivé systémy účtovníctva, monitorovania a finančného vykazovania v elektronickej podobe;

e)

systém podávania správ a monitorovania v prípadoch, keď zodpovedný orgán poverí výkonom úloh iný orgán;

f)

mechanizmus auditu fungovania systémov;

g)

systémy a postupy na zabezpečenie primeranej kontroly priebehu programu (audit trails);

h)

postupy podávania správ a monitorovania nezrovnalostí a získavania neoprávnene vyplatených súm.

Článok 59

Určenie orgánov

1.   Pre každý operačný program členský štát určí:

a)

riadiaci orgán: národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej správy alebo verejný alebo súkromný subjekt určený členským štátom, aby riadil daný operačný program;

b)

certifikačný orgán: národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej správy alebo subjekt určený členským štátom na certifikáciu výkazov o výdavkoch a žiadostí o platbu, predtým ako sa zašlú Komisii;

c)

orgán auditu: národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej správy alebo subjekt funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, a zodpovedný za overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly.

Ten istý orgán môže byť určený pre viac než jeden operačný program.

2.   Členský štát môže určiť jeden alebo viac sprostredkovateľských orgánov na plnenie niektorých alebo všetkých úloh riadiaceho alebo certifikačného orgánu, ktoré spadajú do zodpovednosti tohto orgánu.

3.   Členský štát ustanoví pravidlá, ktorými sa spravujú jeho vzťahy s orgánmi uvedenými v odseku 1 a ich vzťahy s Komisiou.

Bez toho, aby bolo dotknuté toto nariadenie, členský štát ustanoví vzájomné vzťahy medzi tými orgánmi uvedenými v odseku 1, ktoré vykonávajú svoje úlohy v plnom rozsahu v súlade s inštitucionálnymi, právnymi a finančnými systémami dotknutého členského štátu.

4.   Pokiaľ článok 58 písm. b) neustanovuje inak, niektoré alebo všetky orgány uvedené v odseku 1 môžu byť súčasťou toho istého subjektu.

5.   Osobitné pravidlá riadenia a kontroly sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1080/2006 pre operačné programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca.

6.   Komisia prijme podrobné pravidlá vykonávania článkov 60, 61 a 62 v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 60

Funkcie riadiaceho orgánu

Riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie a vykonávanie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia, a najmä za:

a)

zabezpečenie, aby sa operácie vyberali na financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na operačný program a aby dodržiavali uplatniteľné predpisy Spoločenstva a vnútroštátne predpisy počas celého obdobia vykonávania;

b)

overenie toho, že spolufinancované produkty sa dodajú a spolufinancované služby sa poskytnú, a za overenie, že výdavky na operácie vykázané prijímateľmi sa skutočne vynaložili a sú v súlade s predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi; preverovanie jednotlivých operácií na mieste sa môže vykonávať na vzorke v súlade s podrobnými predpismi, ktoré má Komisia prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3;

c)

zabezpečenie systému na zaznamenávanie a uchovávanie účtovných záznamov o každej operácii v rámci operačného programu v elektronickej podobe a za zabezpečenie zberu údajov o vykonávaní, ktoré sú potrebné na finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie, audity a hodnotenie;

d)

zabezpečenie, aby prijímatelia a iné orgány zapojené do vykonávania operácií viedli buď samostatný účtovný systém, alebo vhodné kódové označenie účtov pre všetky transakcie súvisiace s operáciou, tak aby neboli dotknuté vnútroštátne účtovné pravidlá;

e)

zabezpečenie, aby sa hodnotenia operačných programov uvedené v článku 48 ods. 3 vykonávali v súlade s článkom 47;

f)

stanovenie postupov na zabezpečenie toho, aby sa všetky dokumenty týkajúce sa výdavkov a auditov požadovaných na zabezpečenie primeranej kontroly priebehu programu uchovávali v súlade s požiadavkami článku 90;

g)

zabezpečenie, aby certifikačný orgán dostal na účely certifikácie všetky potrebné informácie o postupoch a overeniach vykonaných v súvislosti s výdavkami;

h)

usmerňovanie práce monitorovacieho výboru a poskytovanie mu dokumentov, ktoré umožňujú monitorovať kvalitu vykonávania operačného programu z hľadiska konkrétnych cieľov;

i)

zostavenie a po schválení monitorovacím výborom predloženie výročnej záverečnej správy o vykonávaní Komisii;

j)

zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na informovanie a publicitu ustanovených v článku 69;

k)

poskytovanie Komisii informácií, ktoré jej umožnia posúdiť veľké projekty.

Článok 61

Funkcie certifikačného orgánu

Certifikačný orgán operačného programu je zodpovedný najmä za:

a)

zostavenie certifikovaných výkazov výdavkov a žiadostí o platbu a za ich predloženie Komisii;

b)

certifikovanie, že:

i)

výkaz výdavkov je presný, vychádza zo spoľahlivých účtovných systémov a je založený na overiteľných podporných dokumentoch;

ii)

vykázané výdavky sú v súlade s platnými predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi a boli vynaložené na operácie vybrané na financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na program, ktoré spĺňajú predpisy Spoločenstva a vnútroštátne predpisy;

c)

zabezpečenie toho, že na účely certifikácie dostal od riadiaceho orgánu primerané informácie o postupoch a overeniach vykonaných v súvislosti s výdavkami uvedenými vo výkazoch výdavkov;

d)

zohľadnenie výsledkov všetkých auditov vykonaných orgánom auditu alebo pod jeho vedením na účely certifikácie;

e)

vedenie účtovných záznamov v elektronickej podobe o výdavkoch vykázaných Komisii;

f)

účtovanie vymáhateľných súm a súm vybraných po zrušení celého príspevku na operáciu alebo jeho časti. Vrátené sumy sa vyplatia naspäť do všeobecného rozpočtu Európskej únie pred ukončením operačného programu tak, že sa odpočítajú z nasledujúceho výkazu výdavkov.

Článok 62

Funkcie orgánu auditu

1.   Orgán auditu operačného programu zodpovedá najmä za:

a)

zabezpečenie, aby sa audity vykonávali s cieľom preveriť účinné fungovanie systému riadenia a kontroly operačného programu;

b)

zabezpečenie, aby sa audity operácií vykonávali na vhodnej vzorke, aby sa preverili vykázané výdavky;

c)

predloženie stratégie auditu, ktorá sa bude zaoberať subjektmi vykonávajúcimi audity uvedené v písmenách a) a b) použitou metódou, metódou výberu vzorky na audity operácií a orientačným plánom auditov s cieľom zabezpečiť, aby sa auditu podrobili hlavné subjekty a aby boli audity počas celého programového obdobia rozvrhnuté rovnomerne, Komisii do deviatich mesiacov od schválenia operačného programu.

Ak sa uplatňuje spoločný systém pre viaceré operačné programy, možno predložiť jednu stratégiu auditu;

d)

do 31. decembra každého roku od roku 2008 do 2015 za:

i)

predloženie výročnej kontrolnej správy, ktorá obsahuje nálezy auditov vykonaných počas predchádzajúceho 12-mesačného obdobia, ktoré sa končí 30. júna dotknutého roku, v súlade so stratégiou auditu operačného programu a uvádza nedostatky zistené v systémoch riadenia a kontroly programu Komisii. Prvá správa, ktorá sa predloží do 31. decembra 2008, sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2007 do 30. júna 2008. Informácie týkajúce sa auditov vykonaných po 1. júli 2015 sa zahrnú do záverečnej kontrolnej správy, ktorá je podkladom vyhlásenia o ukončení uvedeného v písmene e);

ii)

na základe kontrol a auditov, ktoré sa vykonali pod jeho vedením, vydanie stanoviska o tom, či systém riadenia a kontroly funguje dostatočne účinne na to, aby poskytol primeranú záruku, že výkazy výdavkov, ktoré sa predkladajú Komisii, sú správne, a na základe toho primeranú záruku, že príslušné transakcie sú zákonné a správne;

iii)

predloženie v prípadoch stanovených v článku 88 vyhlásenia o čiastočnom ukončení, ktorým sa posudzuje zákonnosť a správnosť príslušných výdavkov.

Ak sa na niekoľko operačných programov uplatňuje spoločný systém, môžu sa informácie uvedené v bode i) spojiť do jednej správy a stanovisko a vyhlásenie vydané podľa bodov ii) a iii) môže zahŕňať všetky príslušné operačné programy;

e)

predloženie vyhlásenia o ukončení, ktoré posudzuje platnosť žiadosti o záverečnú platbu a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií zahrnutých do záverečného výkazu výdavkov, ktorý je doložený záverečnou kontrolnou správou, Komisii najneskôr do 31. marca 2017.

2.   Orgán auditu zabezpečí, aby sa v rámci výkonu auditov zohľadňovali medzinárodne uznávané audítorské štandardy.

3.   Ak audity a kontroly uvedené v odseku 1 písm. a) a b) vykonáva iný subjekt ako orgán auditu, orgán auditu zabezpečí potrebnú funkčnú nezávislosť tohto subjektu.

4.   Komisia uvedie svoje pripomienky k stratégii auditu predloženej podľa odseku 1 písm. c) najneskôr do troch mesiacov po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nepredložia žiadne pripomienky, stratégia sa považuje za prijatú.

KAPITOLA II

Monitorovanie

Článok 63

Monitorovací výbor

1.   Členský štát po dohode s riadiacim orgánom zriadi monitorovací výbor pre každý operačný program do troch mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia členskému štátu, ktorým sa schvaľuje operačný program. Pre niekoľko operačných programov sa môže zriadiť jeden monitorovací výbor.

2.   Každý monitorovací výbor vypracuje svoj rokovací poriadok v rámci inštitucionálneho, právneho a finančného rámca dotknutého členského štátu a prijme ho po dohode s riadiacim orgánom na účely plnenia svojho poslania v súlade s týmto nariadením.

Článok 64

Zloženie

1.   Monitorovaciemu výboru predsedá zástupca členského štátu alebo riadiaceho orgánu.

O jeho zložení rozhodne členský štát po dohode s riadiacim orgánom.

2.   Na práci monitorovacieho výboru sa na vlastný podnet alebo na žiadosť monitorovacieho výboru zúčastňuje zástupca Komisie v poradnej funkcii. Zástupca EIB a zástupca EIF sa môže zúčastňovať ako poradca pre tie operačné programy, ku ktorým prispieva EIB alebo EIF.

Článok 65

Úlohy

Monitorovací výbor sa presvedčí o účinnosti a kvalite vykonávania operačného programu v súlade s týmito ustanoveniami:

a)

zváži a schváli kritériá výberu financovaných operácií do šiestich mesiacov od schválenia operačného programu a schváli každú revíziu týchto kritérií v súlade s potrebami programovania;

b)

na základe dokumentov, ktoré predloží riadiaci orgán, pravidelne skúma pokrok v dosahovaní konkrétnych cieľov operačného programu;

c)

skúma výsledky vykonávania, najmä dosahovanie cieľov stanovených pre každú prioritnú os a hodnotenia uvedené v článku 48 ods. 3;

d)

zváži a schváli výročné a záverečné správy o vykonávaní uvedené v článku 67;

e)

dostáva informácie o výročnej kontrolnej správe alebo o tej časti správy, ktorá sa vzťahuje na príslušný operačný program, a všetkých dôležitých pripomienkach, ktoré môže Komisia vzniesť po preskúmaní tejto správy alebo v súvislosti s danou časťou tejto správy;

f)

môže navrhnúť riadiacemu orgánu akúkoľvek revíziu alebo preskúmanie operačného programu, ktoré by mohlo umožniť dosiahnuť ciele fondu uvedené v článku 3 alebo zlepšiť jeho riadenie vrátane finančného riadenia;

g)

zváži a schváli akýkoľvek návrh na zmenu a doplnenie obsahu rozhodnutia Komisie o príspevku z fondov.

Článok 66

Spôsob monitorovania

1.   Riadiaci orgán a monitorovací výbor zabezpečujú kvalitu vykonávania operačného programu.

2.   Riadiaci orgán a monitorovací výbor uskutočňujú monitorovanie odvolávaním sa na finančné ukazovatele a tie ukazovatele, ktoré sú uvedené v článku 37 ods. 1 písm. c) a určené v operačnom programe.

Keď to povaha pomoci dovoľuje, štatistiky sa rozdelia podľa pohlavia a veľkosti prijímajúcich subjektov.

3.   Na tento účel sa údaje medzi Komisiou a členskými štátmi vymieňajú elektronicky v súlade s pravidlami vykonávania tohto nariadenia, prijatými Komisiou, v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 67

Výročná správa a záverečná správa o vykonávaní

1.   Do 30. júna každého roku a po prvý raz v roku 2008 riadiaci orgán zašle Komisii výročnú správu a do 31. marca 2017 záverečnú správu o vykonávaní operačného programu.

2.   S cieľom získať jasnú predstavu o vykonávaní operačného programu správy uvedené v odseku 1 obsahujú tieto informácie:

a)

pokrok vo vykonávaní operačného programu a prioritnú os vo vzťahu k ich konkrétnym preveriteľným cieľom spolu s vyčíslením vždy a všade, keď je to možné, s použitím ukazovateľov uvedených v článku 37 ods. 1 písm. c) na úrovni prioritnej osi;

b)

finančné vykonávanie operačného programu, uvádzajúce za každú prioritnú os:

i)

výdavky, ktoré zaplatili prijímatelia a ktoré sú zahrnuté v žiadostiach o platbu zaslaných riadiacemu orgánu, a zodpovedajúci verejný príspevok;

ii)

celkové platby prijaté od Komisie, vyčíslenie finančných ukazovateľov uvedených v článku 66 ods. 2 a

iii)

výdavky, ktoré prijímateľom zaplatil orgán zodpovedný za úhradu platieb;

ak je to vhodné, finančné vykonávanie v oblastiach, ktoré získavajú prechodnú podporu, sa uvedie osobitne v rámci každého operačného programu;

c)

iba na informačné účely orientačné rozdelenie pridelených prostriedkov fondov podľa kategórií v súlade s pravidlami vykonávania, ktoré Komisia prijala v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3;

d)

kroky riadiaceho orgánu alebo monitorovacieho výboru na zabezpečenie kvality a účinnosti vykonávania, najmä:

i)

opatrenia na monitorovanie a hodnotenie vrátane mechanizmu zberu údajov;

ii)

súhrn akýchkoľvek významných problémov, ktoré sa vyskytli počas vykonávania operačného programu, a prípadne všetky prijaté opatrenia vrátane odpovedí na pripomienky podľa článku 68 ods. 2;

iii)

využitie technickej pomoci;

e)

opatrenia prijaté na poskytovanie informácií o operačnom programe a jeho publicitu;

f)

informácie o výrazných problémoch súvisiacich s dodržiavaním práva Spoločenstva, ktoré sa vyskytli počas vykonávania operačného programu, a opatrenia prijaté na ich riešenie;

g)

ak je to vhodné, pokrok dosiahnutý pri veľkých projektoch a ich financovanie;

h)

využitie pomoci uvoľnenej riadiacemu orgánu alebo inému orgánu verejnej správy po zrušení uvedenom v článku 98 ods. 2 počas obdobia vykonávania operačného programu;

i)

prípady, v ktorých sa zistilo, že došlo k podstatnej zmene podľa článku 57.

Rozsah informácií predkladaných Komisii musí byť proporcionálny k celkovej sume výdavkov príslušného operačného programu. Ak je to vhodné, tieto informácie sa môžu poskytovať v súhrnnej forme.

Informácie uvedené v písmenách d), g), h) a i) sa neuvádzajú, ak od predchádzajúcej správy nedošlo k žiadnej výraznej modifikácii.

3.   Správy uvedené v odseku 1 sa považujú za prijateľné, ak obsahujú všetky príslušné informácie vymenované v odseku 2. Komisia informuje členský štát o prijateľnosti výročnej správy do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia.

4.   Komisia informuje členský štát o svojom stanovisku k obsahu prijateľnej výročnej správy o vykonávaní, ktorú predložil riadiaci orgán, do dvoch mesiacov od dátumu jej doručenia. Časová lehota pre záverečnú správu o operačnom programe je najviac päť mesiacov od dátumu doručenia prijateľnej správy. Ak Komisia neodpovie v ustanovenej časovej lehote, správa sa považuje za prijatú.

Článok 68

Ročné preskúmanie programov

1.   Každý rok po predložení výročnej správy o vykonávaní, uvedenej v článku 67, Komisia a riadiaci orgán preskúmajú pokrok pri plnení operačného programu, hlavné výsledky dosiahnuté počas predchádzajúceho roku, finančné vykonávanie a ostatné faktory s cieľom zlepšiť vykonávanie.

Môžu sa preskúmať aj akékoľvek aspekty fungovania systému riadenia a kontroly uvedené v poslednej výročnej kontrolnej správe podľa článku 62 ods. 1 písm. d) bodu i).

2.   Po preskúmaní podľa odseku 1 Komisia môže vydať pripomienky členskému štátu a riadiacemu orgánu, ktorý o nich informuje monitorovací výbor. Členský štát informuje Komisiu o krokoch prijatých na základe týchto pripomienok.

3.   Ak sú prípadne k dispozícii následné hodnotenia pomoci poskytnutej za programové obdobie 2000 – 2006, celkové výsledky sa môžu preskúmať pri ďalšom ročnom preskúmavaní.

KAPITOLA III

Informovanie a publicita

Článok 69

Informovanie a publicita

1.   Členský štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a publicitu o spolufinancovaných programoch. Tieto informácie sú adresované občanom Európskej únie a prijímateľom s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov.

Komisia prijme pravidlá vykonávania tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3.

2.   Riadiaci orgán pre operačný program je zodpovedný za jeho publicitu v súlade s pravidlami vykonávania tohto nariadenia, ktoré Komisia prijala v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3.

KAPITOLA IV

Zodpovednosť členských štátov a komisie

Oddiel 1

Zodpovednosť členských štátov

Článok 70

Riadenie a kontrola

1.   Členské štáty zodpovedajú za riadenie a kontrolu operačných programov najmä prostredníctvom týchto opatrení:

a)

zabezpečenia toho, že systémy riadenia a kontroly operačných programov sú zavedené v súlade s článkami 58 až 62 a fungujú účinne;

b)

prevenciou, zisťovaním a nápravou nezrovnalostí a prípadne vymáhaním neoprávnene vyplatených súm spolu s úrokmi z omeškania. O týchto skutočnostiach, ako aj o priebežnom pokroku správnych a súdnych konaní informujú Komisiu.

2.   Ak sa sumy neoprávnene vyplatené prijímateľovi nedajú vymôcť, členský štát je zodpovedný za vrátenie stratených súm do všeobecného rozpočtu Európskej únie, ak sa zistí, že k strate došlo jeho vinou alebo nedbanlivosťou.

3.   Pravidlá vykonávania odsekov 1 a 2 prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 71

Zavedenie systémov riadenia a kontroly

1.   Pred predložením prvej žiadosti o priebežnú platbu alebo najneskôr do 12 mesiacov od schválenia každého operačného programu členské štáty predložia Komisii opis systémov vzťahujúcich sa najmä na organizáciu a postupy:

a)

riadiaceho a certifikačného orgánu a sprostredkovateľských orgánov;

b)

orgánu auditu a všetkých ostatných orgánov, ktoré vykonávajú audit pod jeho vedením.

2.   Súčasťou opisu uvedeného v odseku 1 je správa, ktorá uvádza výsledky posudku zavedenia systémov a poskytuje stanovisko k ich súladu s článkami 58 až 62. Ak toto stanovisko obsahuje výhrady, správa uvedie závažnosť týchto nedostatkov, a ak sa tieto nedostatky netýkajú celého programu, príslušnej prioritnej osi alebo osí. Členský štát informuje Komisiu o nápravných opatreniach, ktoré sa majú prijať, a o harmonograme ich vykonávania a následne poskytne potvrdenie o vykonaní opatrení a o stiahnutí zodpovedajúcich výhrad.

Správa uvedená v prvom pododseku sa považuje za prijatú a vykoná sa prvá priebežná platba za týchto okolností:

a)

do dvoch mesiacov od dátumu doručenia správy, keď je stanovisko uvedené v prvom pododseku bez výhrad a Komisia nedá žiadne pripomienky;

b)

ak je stanovisko s výhradami, na základe potvrdenia Komisie, že sa vykonali nápravné opatrenia zamerané na kľúčové prvky systému a stiahli sa zodpovedajúce výhrady, a ak Komisia neuvedie žiadne pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu potvrdenia.

Ak sa tieto výhrady týkajú len jednej prioritnej osi, prvá priebežná platba sa uskutoční pre ostatné prioritné osi operačného programu, ku ktorým nie sú žiadne výhrady.

3.   Správu a stanovisko uvedené v odseku 2 vypracuje orgán auditu alebo verejný alebo súkromný subjekt funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu, ktorý vykonáva hodnotenie podľa medzinárodne prijatých štandardov auditu.

4.   Ak sa na niekoľko operačných programov uplatňuje spoločný systém, jeho opis možno oznámiť podľa odseku 1 spolu s jedinou správou a stanoviskom podľa odseku 2.

5.   Pravidlá vykonávania odsekov 1 až 4 prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3.

Oddiel 2

Zodpovednosť Komisie

Článok 72

Zodpovednosť Komisie

1.   Komisia sa v súlade s článkom 71 presvedčí o tom, či členské štáty zriadili systémy riadenia a kontroly, ktoré sú v súlade s článkami 58 až 62, a na základe výročných kontrolných správ a výročného stanoviska orgánu auditu a vlastných auditov sa ubezpečí o tom, či počas obdobia vykonávania operačných programov systémy fungujú účinne.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté audity vykonané členskými štátmi, úradníci Komisie alebo poverení zástupcovia Komisie môžu po predchádzajúcom ozname najmenej 10 pracovných dní vopred okrem naliehavých prípadov vykonať audity na mieste, aby preverili účinné fungovanie systémov riadenia a kontroly, čo môže zahŕňať audity operácií, ktoré sú súčasťou operačného programu. Úradníci alebo oprávnení predstavitelia členského štátu sa môžu na takýchto auditoch zúčastniť. Pravidlá vykonávania tohto nariadenia o používaní údajov zhromaždených počas auditov prijíma Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3.

Úradníci Komisie alebo poverení zástupcovia Komisie, riadne splnomocnení na vykonávanie auditov na mieste, majú prístup k účtovným knihám a všetkým ostatným dokumentom vrátane dokumentov a metaúdajov zostavených alebo prijatých a zaznamenaných na elektronickom nosiči, ktoré súvisia s výdavkami financovanými z fondov.

Uvedené právomoci na vykonávanie auditu nemajú vplyv na uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré vyhradzujú niektoré činnosti osobám osobitne určeným podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Osoby poverené Komisiou sa okrem iného nezúčastňujú na prehliadkach domácností ani formálnych výsluchov osôb v rámci vnútroštátnych právnych predpisov dotknutého členského štátu. K takto získaným informáciám však majú prístup.

3.   Komisia môže požiadať členský štát o vykonanie auditu na mieste, aby preverila účinné fungovanie systémov alebo správnosť jednej alebo viacerých transakcií. Úradníci Komisie alebo oprávnení zástupcovia Komisie sa na takýchto auditoch môžu zúčastniť.

Článok 73

Spolupráca s orgánmi auditu členských štátov

1.   Komisia spolupracuje s orgánmi auditu operačných programov, aby koordinovala ich príslušné plány auditu a audítorské metódy, a okamžite si vymieňa výsledky auditov systémov riadenia a kontroly s cieľom dosiahnuť čo najlepšie využitie zdrojov kontroly a predísť neodôvodnenému zdvojeniu práce.

S cieľom uľahčiť túto spoluprácu v prípadoch, ak členský štát určí niekoľko orgánov auditu, členský štát môže určiť koordinačný orgán.

Komisia a orgány auditu a koordinačný orgán, ak sa takýto orgán určil, sa pravidelne stretávajú, a to najmenej raz ročne, ak sa nedohodnú inak, aby spolu preskúmali výročnú kontrolnú správu a stanovisko predložené podľa článku 62 a aby si vymenili názory na ostatné otázky týkajúce sa zlepšovania riadenia a kontroly operačných programov.

2.   Pri rozhodovaní o svojej stratégii auditu Komisia určí tie operačné programy, pri ktorých je stanovisko o súlade systémov podľa článku 71 ods. 2 bez výhrad alebo pri ktorých boli výhrady po prijatí nápravných opatrení stiahnuté, pri ktorých je stratégia auditu orgánu auditu uspokojivá a pri ktorých sa získali primerané záruky, že systémy riadenia a kontroly fungujú účinne na základe výsledkov auditov Komisie a členského štátu.

3.   V prípade týchto programov môže Komisia dospieť k záveru, že sa v zásade môže spoliehať na stanovisko uvedené v článku 62 ods. 1 písm. d) bode ii), pokiaľ ide o účinné fungovanie systémov, a že vykoná svoje audity na mieste len vtedy, ak existuje dôkaz o nedostatkoch systému, ktoré ovplyvňujú výdavky certifikované pre Komisiu v roku, pre ktorý sa poskytlo stanovisko podľa článku 62 ods. 1 písm. d) bodu ii) bez výhrad v súvislosti s týmito nedostatkami.

Ak Komisia dospeje k takémuto záveru, zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje dotknutý členský štát. Ak existuje dôkaz o nedostatkoch, môže požiadať členský štát, aby vykonal audity v súlade s článkom 72 ods. 3, alebo môže vykonať svoje audity podľa článku 72 ods. 2.

Oddiel 3

Proporcionalita kontroly operačných programov

Článok 74

Mechanizmus proporcionality kontroly

1.   Pre operačné programy, pre ktoré celkové oprávnené verejné výdavky nepresiahnu 750 miliónov EUR a pre ktoré úroveň spolufinancovania Spoločenstva nepresiahne 40 % celkových verejných výdavkov:

a)

sa od orgánu auditu nevyžaduje, aby predložil Komisii stratégiu auditu podľa článku 62 ods. 1 písm. c);

b)

ak je stanovisko o súlade systému podľa článku 71 ods. 2 bez výhrad alebo ak boli výhrady stiahnuté po prijatí nápravných opatrení, Komisia môže prijať záver, že sa v zásade môže spoliehať na stanovisko uvedené v článku 62 ods. 1 písm. d) bode ii), pokiaľ ide o účinné fungovanie systémov, a že vykoná svoje audity na mieste len vtedy, ak existuje dôkaz o nedostatkoch v systéme, ktoré ovplyvňujú výdavky certifikované pre Komisiu v roku, pre ktorý sa poskytlo stanovisko podľa článku 62 ods. 1 písm. d) bodu ii) bez výhrad v súvislosti s týmito nedostatkami.

Ak Komisia dospeje k takémuto záveru, zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje dotknutý členský štát. Ak existuje dôkaz o nedostatkoch, môže požiadať členský štát, aby vykonal audity v súlade s článkom 72 ods. 3, alebo môže vykonať svoje audity podľa článku 72 ods. 2.

2.   Pri operačných programoch uvedených v odseku 1 členský štát môže okrem toho využiť možnosť zriadiť podľa vnútroštátnych predpisov orgány a postupy pri plnení:

a)

funkcií riadiaceho orgánu v súvislosti s preverovaním spolufinancovaných produktov a služieb vykázaných podľa článku 60 písm. b);

b)

funkcií certifikačného orgánu podľa článku 61 a

c)

funkcií orgánu auditu podľa článku 62.

Ak členský štát využije túto možnosť, nemusí určiť certifikačný orgán ani orgán auditu podľa článku 59 ods. 1 písm. b) a c).

Článok 71 sa uplatní podobne.

Ak Komisia prijme pravidlá vykonávania článkov 60, 61 a 62, určí ustanovenia, ktoré sa neuplatnia na tie operačné programy, pre ktoré dotknutý členský štát využil možnosť vyplývajúcu z tohto odseku.

HLAVA VII

FINANČNÉ RIADENIE

KAPITOLA I

Finančné riadenie

Oddiel 1

Rozpočtové záväzky

Článok 75

Rozpočtové záväzky

1.   Rozpočtové záväzky Spoločenstva vo vzťahu k operačným programom (ďalej len „rozpočtové záväzky“) sa realizujú pre každý fond a cieľ ročne v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013. Prvý rozpočtový záväzok sa prijme predtým, ako Komisia rozhodne o schválení operačného programu. Každý ďalší záväzok prijme Komisia spravidla do 30. apríla každého roku na základe rozhodnutia o poskytnutí príspevku z fondov uvedeného v článku 32.

2.   Ak nedošlo k žiadnym platbám, členský štát môže najneskôr do 30. septembra roku n požiadať o presun záväzkov vo vzťahu k operačným programom týkajúcim sa národných rezerv pre mimoriadne prípady uvedených v článku 51 do iných operačných programov. Členský štát vo svojej žiadosti uvedie operačné programy, ktoré majú z takéhoto presunu prospech.

Oddiel 2

Spoločné pravidlá platieb

Článok 76

Spoločné pravidlá platieb

1.   Platby príspevku z fondov uskutočňuje Komisia v súlade s pridelenými rozpočtovými prostriedkami. Každá platba sa priradí k najstarším otvoreným rozpočtovým záväzkom príslušného fondu.

2.   Platby majú formu zálohových platieb, priebežných platieb a záverečnej platby. Poukazujú sa orgánu, ktorý určí členský štát.

3.   Najneskôr do 30. apríla každého roku členský štát zašle Komisii predbežnú prognózu svojich pravdepodobných žiadostí o platbu na bežný finančný rok a nasledujúci finančný rok.

4.   Komunikácia týkajúca sa finančných transakcií medzi Komisiou a orgánmi a subjektmi poverenými členskými štátmi sa uskutoční elektronickými prostriedkami v súlade s pravidlami vykonávania tohto nariadenia, ktoré Komisia prijala v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3. Ak nastane vyššia moc, a najmä ak nastane porucha spoločného počítačového systému alebo ak nie je trvalé spojenie, členské štáty môžu zaslať výkazy výdavkov a žiadosti o platbu v tlačenej podobe.

Článok 77

Spoločné pravidlá výpočtu priebežných platieb a záverečných platieb

Priebežné platby a záverečné platby sa vypočítajú tak, že sa použije podiel spolufinancovania stanovený v rozhodnutí o dotknutom operačnom programe pre každú prioritnú os k oprávnenému výdavku, ktorý je uvedený pod touto prioritnou osou v každom výkaze výdavkov certifikovanom certifikačným orgánom.

Príspevok Spoločenstva vo forme priebežných platieb a záverečných platieb však nesmie byť vyšší ako verejný príspevok a maximálna výška pomoci z fondov pre každú prioritnú os, ako sa ustanovuje v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program.

Článok 78

Výkaz výdavkov

1.   Všetky výkazy výdavkov zahŕňajú pre každú prioritnú os celkovú sumu oprávnených výdavkov v súlade s článkom 56, zaplatených prijímateľmi pri vykonávaní operácií, a príslušný verejný príspevok, ktorý bol zaplatený alebo sa má zaplatiť prijímateľom podľa podmienok o verejnom príspevku. Výdavky vynaložené prijímateľmi sú podložené prijatými faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty.

Pokiaľ však ide iba o schémy pomoci v zmysle článku 87 zmluvy, navyše k podmienkam stanoveným v predchádzajúcom pododseku, verejný príspevok zodpovedajúci výdavku zahrnutému vo výkaze výdavkov prijímateľom zaplatí orgán poskytujúci pomoc.

2.   Odchylne od odseku 1, pokiaľ ide o štátnu pomoc v zmysle článku 87 zmluvy, môže výkaz výdavkov obsahovať zálohy, ktoré prijímateľom vyplatil subjekt poskytujúci pomoc, ak sú splnené všetky z týchto podmienok:

a)

podliehajú bankovej záruke alebo verejnému finančnému nástroju s rovnocenným účinkom;

b)

nepresahujú 35 % celkovej sumy pomoci, ktorá sa má prijímateľovi vyplatiť na daný projekt;

c)

sú pokryté výdavkami vyplatenými prijímateľom pri vykonávaní projektu a sú podložené prijatými faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty najneskôr tri roky po roku zaplatenia zálohy alebo 31. decembra 2015, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr. Príslušný výkaz výdavkov sa zodpovedajúcim spôsobom opraví.

3.   Výkazy výdavkov určujú pre každý operačný program prvky, na ktoré sa odkazuje v odseku 1 a ktoré súvisia s regiónmi, ktoré dostali prechodnú pomoc.

4.   V prípade veľkých projektov vymedzených v článku 39 sa do výkazov výdavkov môžu zahrnúť len tie výdavky súvisiace s veľkými projektmi, ktoré už Komisia schválila.

5.   Ak bol príspevok z fondov vypočítaný s ohľadom na verejný výdavok, ako je stanovené v článku 53 ods. 1, nijaké informácie o iných výdavkoch, ako sú verejné výdavky, nemajú vplyv na výšku splatnej sumy, ako je vypočítaná na základe žiadosti o platbu.

6.   Odchylne od odseku 1, pokiaľ ide o nástroje finančného inžinierstva vymedzené v článku 44, výkaz výdavkov obsahuje celkové výdavky zaplatené pri založení takýchto fondov alebo holdingových fondov, alebo ako príspevok do takýchto alebo holdingových fondov.

Pri čiastočnom alebo úplnom ukončení operačného programu však oprávnené výdavky budú súčtom:

a)

všetkých platieb z fondov rozvoja miest na investície do verejno-súkromných partnerstiev alebo iných projektov zahrnutých v integrovanom pláne rozvoja miest, alebo

b)

všetkých platieb na investície do podnikov z každého uvedeného fondu, alebo

c)

všetkých poskytnutých záruk vrátane súm poskytnutých ako záruky záručnými fondmi a

d)

oprávnených nákladov na riadenie.

Na oprávnený výdavok zaplatený prijímateľom sa aplikuje sadzba spolufinancovania.

Príslušný výkaz výdavkov sa zodpovedajúcim spôsobom opraví.

7.   Úrok vygenerovaný platbami z operačných programov do fondov podľa článku 44 sa použije na financovanie projektov rozvoja miest v prípade fondov rozvoja miest alebo nástrojov finančného inžinierstva pre malé a stredné podniky v iných prípadoch.

Zdroje vrátené do operácie z investícií fondov podľa článku 44 alebo zvyšujúce po vyplatení všetkých záruk príslušné orgány dotknutých členských štátov opätovne použijú v prospech projektov rozvoja miest alebo malých a stredných podnikov.

Článok 79

Akumulácia zálohových a priebežných platieb

1.   Celkový súčet uskutočnených zálohových platieb a priebežných platieb nesmie prekročiť 95 % príspevku z fondov na operačný program.

2.   Keď sa dosiahne tento limit, certifikačný orgán naďalej zasiela Komisii všetky certifikované výkazy výdavkov k 31. decembru roku n, ako aj súm vrátených počas roka za každý z fondov najneskôr do konca februára roku n + 1.

Článok 80

Úplnosť platieb pre prijímateľov

Členské štáty sa presvedčia, že orgány zodpovedné za prevod platieb zabezpečujú, aby prijímatelia dostávali celú sumu verejného príspevku čo najrýchlejšie a v plnej výške. Žiadna suma sa nesmie odpočítať ani zadržať a ani sa nesmie vyberať žiadny ďalší osobitný poplatok alebo iný poplatok s rovnakým účinkom, ktorý by tieto sumy pre prijímateľov znižoval.

Článok 81

Používanie eura

1.   Sumy stanovené v operačných programoch predložených členskými štátmi, certifikované výkazy výdavkov, žiadosti o platbu a výdavky uvedené vo výročných správach a záverečnej správe o vykonávaní sú vyjadrené v eurách.

2.   Rozhodnutia Komisie o operačných programoch a záväzky a platby Komisie sú vyjadrené a realizované v eurách.

3.   Členské štáty, ktoré neprijali euro za svoju menu ku dňu žiadosti o platbu, prepočítajú výšku vynaložených výdavkov v národnej mene na euro. Táto suma sa prepočíta na euro s použitím mesačného účtovného výmenného kurzu Komisie v tom mesiaci, v ktorom certifikačný orgán príslušného operačného programu výdavok zaznamenal v účtovníctve. Tento kurz Komisia elektronicky uverejní každý mesiac.

4.   Ak sa euro stane menou členského štátu, postup prepočítania stanovený v odseku 3 zostane v platnosti pre všetky výdavky, ktoré certifikačný orgán zaznamenal v účtovníctve pred dátumom nadobudnutia účinnosti fixného prepočítacieho kurzu medzi národnou menou a eurom.

Oddiel 3

Zálohová platba

Článok 82

Platba

1.   Po rozhodnutí Komisie o schválení príspevku z fondov každému operačnému programu Komisia zaplatí orgánu určenému členským štátom jednorazovú sumu zálohovej platby na obdobie rokov 2007 – 2013.

Táto suma zálohovej platby sa vyplatí v rôznych splátkach takto:

a)

pre členské štáty Európskej únie spred 1. mája 2004 v roku 2007 2 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program a v roku 2008 3 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program;

b)

pre členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr, v roku 2007 2 % z príspevku štrukturálnych fondov na operačný program, v roku 2008 3 % z príspevku štrukturálnych fondov na operačný program a v roku 2009 2 % z príspevku štrukturálnych fondov na operačný program;

c)

ak operačný program spadá do rámca cieľa Európska územná spolupráca a aspoň jeden z účastníkov je členským štátom, ktorý pristúpil k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr, v roku 2007 2 % z príspevku z EFRR na operačný program, v roku 2008 3 % z príspevku z EFRR na operačný program a v roku 2009 2 % z príspevku z EFRR na operačný program;

d)

pre členské štáty Európskej únie spred 1. mája 2004 v roku 2007 2 % z príspevku z Kohézneho fondu na operačný program, v roku 2008 3 % z príspevku z Kohézneho fondu na operačný program a v roku 2009 2,5 % z príspevku z Kohézneho fondu na operačný program;

e)

pre členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr, v roku 2007 2,5 % z príspevku z Kohézneho fondu na operačný program, v roku 2008 4 % z príspevku z Kohézneho fondu na operačný program a v roku 2009 4 % z príspevku z Kohézneho fondu na operačný program.

2.   Orgán určený členským štátom spätne uhradí Komisii celkovú sumu vyplatenú v rámci zálohových platieb, ak počas dvadsiatich štyroch mesiacov odo dňa, keď Komisia vyplatila prvú časť zálohovej platby, nebola v rámci operačného programu zaslaná žiadna žiadosť o platbu.

Takáto spätná úhrada nemá nijaký vplyv na celkový príspevok z fondov do operačného programu.

Článok 83

Úroky

Úroky vytvorené zo zálohovej platby sa pridelia príslušnému operačnému programu, pričom sa považujú za zdroj členského štátu vo forme národného verejného príspevku a vykážu sa Komisii v čase úplného ukončenia operačného programu.

Článok 84

Zúčtovanie

Suma vyplatená ako zálohová platba sa úplne odpíše z účtov Komisie, keď sa operačný program uzavrie v súlade s článkom 89.

Oddiel 4

Priebežné platby

Článok 85

Priebežné platby

Pre každý operačný program sa uskutočnia priebežné platby. Prvá priebežná platba sa uskutoční v súlade s článkom 71 ods. 2.

Článok 86

Prijateľnosť žiadostí o platbu

1.   Pre každú priebežnú platbu, ktorú uskutoční Komisia, musia byť splnené tieto podmienky:

a)

Komisii bola zaslaná žiadosť o platbu a výkaz výdavkov v súlade s článkom 78;

b)

počas celého obdobia Komisia nevyplatila na každú prioritnú os viac ako maximálnu sumu pomoci z fondov, ako ustanovuje rozhodnutie Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program;

c)

riadiaci orgán zaslal Komisii najnovšiu výročnú správu o vykonávaní v súlade s článkom 67 ods. 1 a 3;

d)

neexistuje odôvodnené stanovisko Komisie so zreteľom na porušenie podľa článku 226 zmluvy, pokiaľ ide o operáciu (operácie), na ktoré je výdavok vykázaný v príslušnej žiadosti o platbu.

2.   Ak nie je splnená jedna alebo viaceré z týchto podmienok uvedených v odseku 1, Komisia informuje členský štát a certifikačný orgán v lehote jedného mesiaca, aby sa mohli prijať potrebné kroky na nápravu danej situácie.

Článok 87

Termín predkladania žiadostí o platbu a omeškania platieb

1.   Certifikačný orgán sa presvedčí, že žiadosti o priebežné platby pre každý operačný program boli v najväčšej možnej miere zoskupené a zaslané Komisii v troch rôznych termínoch ročne. Ak má Komisia vykonať platbu v bežnom roku, najneskorší termín, v ktorom možno predložiť žiadosť o platbu, je 31. október.

2.   V závislosti od dostupných finančných prostriedkov, ak platby nie sú pozastavené v súlade s článkom 92, Komisia uhradí priebežnú platbu najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď Komisia zaevidovala žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky uvedené v článku 86.

Oddiel 5

Ukončenie programu a vyplatenie záverečnej platby

Článok 88

Čiastočné ukončenie

1.   Čiastočné ukončenie operačných programov sa môže uskutočniť v lehotách, ktoré určí členský štát.

Čiastočné ukončenie sa vzťahuje na operácie ukončené počas obdobia do 31. decembra predchádzajúceho roku. Na účely tohto nariadenia sa operácia považuje za dokončenú, ak sa činnosti v rámci nej skutočne zrealizovali a ak sa zaplatili všetky výdavky prijímateľov a zodpovedajúci verejný príspevok.

2.   Čiastočné ukončenie sa vykoná pod podmienkou, že členský štát zašle Komisii do 31. decembra daného roku:

a)

výkaz výdavkov súvisiaci s operáciami uvedenými v odseku 1;

b)

vyhlásenie o čiastočnom ukončení v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. d) bodom iii).

3.   Akékoľvek finančné opravy v súlade s článkami 98 a 99, týkajúce sa operácií podliehajúcich čiastočnému ukončeniu, sú čistými finančnými opravami.

Článok 89

Podmienky záverečnej platby

1.   Komisia uhradí záverečnú platbu za predpokladu, že:

a)

členský štát zaslal do 31. marca 2017 žiadosť o platbu obsahujúcu tieto dokumenty:

i)

žiadosť o záverečnú platbu a výkaz výdavkov v súlade s článkom 78;

ii)

záverečnú správu o vykonávaní operačného programu vrátane informácií podľa článku 67;

iii)

vyhlásenie o ukončení uvedené v článku 62 ods. 1 písm. e) a

b)

neexistuje odôvodnené stanovisko Komisie so zreteľom na porušenie podľa článku 226 zmluvy, pokiaľ ide o operáciu (operácie), na ktoré je výdavok vykázaný v príslušnej žiadosti o platbu.

2.   Nezaslanie ktoréhokoľvek z dokumentov uvedených v odseku 1 Komisii má automaticky za následok zrušenie záväzku záverečnej platby v súlade s článkom 93.

3.   Komisia informuje členský štát o svojom názore na obsah vyhlásenia o ukončení uvedeného v odseku 1 písm. a) bode iii) do piatich mesiacov od dátumu jeho prijatia. Vyhlásenie o ukončení sa považuje za prijaté, ak Komisia nebude mať do piatich mesiacov žiadne pripomienky.

4.   V závislosti od dostupných finančných prostriedkov Komisia uhradí záverečnú platbu najneskôr do 45 dní od neskoršieho z týchto dátumov:

a)

dátumu prijatia záverečnej správy v súlade s článkom 67 ods. 4 a

b)

dátumu prijatia vyhlásenia o ukončení uvedeného v odseku 1 písm. a) bode iii) tohto článku.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 6, sa zostatok rozpočtového záväzku zruší 12 mesiacov po zaplatení. Operačný program sa ukončí ku dňu jednej z týchto troch udalostí podľa toho, ktorá nastane najskôr:

a)

záverečnou platbou stanovenou Komisiou na základe dokumentov uvedených v odseku 1;

b)

zaslaním ťarchopisu na sumy, ktoré neoprávnene vyplatila Komisia členskému štátu s ohľadom na operačný program;

c)

zrušením záväzku záverečnej platby.

Komisia informuje členský štát o dátume ukončenia operačného programu v lehote do dvoch mesiacov.

6.   Bez ohľadu na výsledky akýchkoľvek auditov vykonaných Komisiou alebo Európskym dvorom audítorov možno záverečnú platbu vyplatenú Komisiou na operačný program zmeniť a doplniť do deviatich mesiacov odo dňa, keď bola vyplatená, alebo v prípade, že ide o negatívny zostatok, ktorý má uhradiť členský štát, do deviatich mesiacov od vystavenia ťarchopisu. Takáto zmena a doplnenie záverečnej platby nemá vplyv na dátum ukončenia operačného programu, ako je uvedený v odseku 5.

Článok 90

Dostupnosť dokumentov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, ktorými sa spravuje štátna pomoc podľa článku 87 zmluvy, riadiaci orgán zabezpečí, aby všetky podporné dokumenty týkajúce sa výdavkov a auditov príslušného operačného programu zostali k dispozícii Komisii a Dvoru audítorov počas:

a)

troch rokov od ukončenia operačného programu podľa článku 89 ods. 3;

b)

troch rokov od roku, v ktorom sa operačný program ukončil čiastočne v prípade dokumentov týkajúcich sa výdavkov a auditov operácií uvedených v odseku 2.

Tieto lehoty sa prerušia v prípade súdnych konaní alebo na riadne odôvodnenú žiadosť Komisie.

2.   Riadiaci orgán sprístupní Komisii na jej žiadosť zoznam dokončených operácií, ktoré boli predmetom čiastočného ukončenia podľa článku 88.

3.   Dokumenty sa uchovávajú buď vo forme originálov, alebo na všeobecne prijímaných nosičoch dát pri verziách, ktorých zhoda s originálmi je overená.

Oddiel 6

Prerušenie lehoty pre platbu a pozastavenie platieb

Článok 91

Prerušenie lehoty pre platbu

1.   Lehotu pre platbu môže povoľujúci úradník delegovaný v zmysle nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 prerušiť najviac na šesť mesiacov, ak:

a)

správa vnútroštátneho orgánu alebo kontrolného orgánu Spoločenstva obsahuje dôkaz o závažných nedostatkoch vo fungovaní systémov riadenia a kontroly;

b)

povoľujúci delegovaný úradník má vykonať dodatočné overenie po tom, čo dostal na vedomie informácie, ktoré ho varovali, že výdavky v certifikovanom výkaze výdavkov sú spojené so závažnou nezrovnalosťou, ktorá sa neopravila.

2.   Členský štát a certifikačný orgán sa ihneď informujú o dôvodoch prerušenia. Prerušenie sa ukončí, len čo členský štát prijme potrebné opatrenia.

Článok 92

Pozastavenie platieb

1.   Všetky alebo časť priebežných platieb na úrovni prioritných osí alebo programov môže Komisia pozastaviť, ak:

a)

existuje závažný nedostatok v systéme riadenia a kontroly programu, ktorý ovplyvňuje spoľahlivosť postupu certifikácie platieb a pre ktorý neboli prijaté nápravné opatrenia, alebo

b)

výdavky v certifikovanom výkaze výdavkov sú spojené so závažnou nezrovnalosťou, ktorá nebola napravená, alebo

c)

členský štát závažne porušuje svoje záväzky vyplývajúce z článku 70 ods. 1 a 2.

2.   Komisia môže rozhodnúť o pozastavení všetkých priebežných platieb alebo ich časti po tom, čo poskytla členskému štátu príležitosť predložiť svoje pripomienky v lehote dvoch mesiacov.

3.   Komisia ukončí pozastavenie všetkých priebežných platieb alebo ich časti, ak členský štát prijal potrebné opatrenia, ktoré umožňujú zrušenie takéhoto pozastavenia. Keď členský štát neprijal požadované opatrenia, Komisia môže prijať rozhodnutie o zrušení celého príspevku Spoločenstva alebo jeho časti na operačný program v súlade s článkom 99.

Oddiel 7

Automatické zrušenie záväzku

Článok 93

Zásady

1.   Komisia automaticky zruší akúkoľvek časť rozpočtového záväzku v operačnom programe, ktorá sa nepoužila na zálohovú platbu alebo na priebežné platby, alebo pre ktoré nebola zaslaná žiadosť o platbu v súlade s článkom 86 do 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku prijatia rozpočtového záväzku v rámci programu s výnimkou uvedenou v odseku 2.

2.   Pre členské štáty, ktoré mali HDP v rokoch 2001 až 2003 nižší ako 85 % priemeru štátov EU 25 za rovnaké obdobie, ako sa uvádza v prílohe II, je lehota uvedená v odseku 1 31. decembra tretieho roku nasledujúceho po roku ročného rozpočtového záväzku od roku 2007 do roku 2010 v rámci operačných programov.

Táto lehota sa vzťahuje aj na ročný rozpočtový záväzok v rokoch 2007 až 2010 v operačnom programe, ktorý patrí pod cieľ Európskej územnej spolupráce, ak aspoň jedným z účastníkov je členský štát uvedený v prvom pododseku.

3.   Časť rozpočtových záväzkov, ktorá je 31. decembra 2015 stále otvorená, sa automaticky zruší, ak Komisia na ňu nedostane prijateľnú žiadosť o platbu do 31. marca 2017.

4.   Ak toto nariadenie nadobudne účinnosť po 1. januári 2007, lehota, po ktorej možno uskutočniť prvé automatické zrušenie záväzku, ako je uvedené v odseku 1, sa predĺži pre prvý záväzok o počet mesiacov medzi 1. januárom 2007 a dňom prijatia prvého rozpočtového záväzku.

Článok 94

Obdobie prerušenia pre veľké projekty a schémy pomoci

Keď Komisia rozhodne, že povoľuje veľký projekt alebo schému pomoci, sumy potenciálne dotknuté automatickým zrušením záväzku sa znížia o ročné sumy dotknuté takýmito veľkými projektmi alebo schémami pomoci.

Počiatočným dňom pre výpočet konečného termínu automatického zrušenia záväzku podľa článku 93 pre tieto ročné sumy je dátum následného rozhodnutia potrebného na povolenie týchto veľkých projektov alebo schém pomoci.

Článok 95

Obdobie prerušenia z dôvodu súdnych konaní a správnych odvolaní

Suma, s ktorou sa potenciálne uvažuje na automatické zrušenie, sa zníži o sumy, ktoré certifikačný orgán nedokázal nahlásiť Komisii z dôvodu pozastavenia operácií spôsobeného súdnym konaním alebo správnym odvolaním, ktoré majú odkladný účinok, pod podmienkou, že členský štát zašle Komisii do 31. decembra druhého alebo tretieho roku nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku podľa článku 93 informáciu, v ktorej sa uvádzajú dôvody.

Pre časť záväzkov, ktoré sú ešte otvorené k 31. decembru 2015, sa časové lehoty uvedené v článku 93 ods. 2 prerušia za rovnakých podmienok, ako sú tie, ktoré sa týkajú súm za príslušné operácie.

O uvedené zníženie možno požiadať raz, ak odklad netrval dlhšie ako jeden rok, alebo niekoľkokrát na počet rokov medzi dátumom súdneho alebo správneho rozhodnutia, ktoré majú odkladný účinok na plnenie operácie, a dátumom konečného súdneho alebo správneho rozhodnutia.

Článok 96

Výnimky z automatického zrušenia záväzku

Pri výpočte automatického zrušenia záväzku sa nezohľadňuje:

a)

tá časť rozpočtového záväzku, na ktorú bola predložená žiadosť o platbu, ale ktorej úhradu Komisia prerušila alebo pozastavila 31. decembra druhého alebo tretieho roku nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku podľa článku 93 a v súlade s článkom 91 a článkom 92. Ak sa vyriešil problém, ktorý viedol k prerušeniu alebo pozastaveniu, pravidlo automatického zrušenia sa uplatňuje na dotknutú časť rozpočtového záväzku;

b)

tá časť rozpočtového záväzku, na ktorú bola predložená žiadosť o platbu, ale ktorej úhrada bola obmedzená najmä z nedostatku rozpočtových zdrojov;

c)

tá časť rozpočtového záväzku, na ktorú nebolo možné predložiť prijateľnú žiadosť o platbu z dôvodov vyššej moci, ktorá závažným spôsobom ovplyvňuje vykonávanie operačného programu. Vnútroštátne orgány, ktoré vyhlásili pôsobenie vyššej moci, musia dokázať jej priame následky na vykonávanie celého operačného programu alebo jeho časti.

Článok 97

Postup

1.   Komisia včas informuje členský štát a dotknuté orgány, ak existuje riziko uplatnenia automatického zrušenia záväzku podľa článku 93. Komisia informuje členský štát a dotknuté orgány o sume automatického zrušenia záväzku, ktorá vyplýva z informácií, ktorými disponuje.

2.   Členský štát má odo dňa prijatia tejto informácie dva mesiace na to, aby súhlasil so sumou alebo predložil svoje pripomienky. Komisia vykoná automatické zrušenie záväzku najneskôr deväť mesiacov po lehote uvedenej v článku 93.

3.   Príspevok z fondu na operačný program sa pre príslušný rok zníži o sumu automatického zrušenia. Členský štát zostaví do dvoch mesiacov odo dňa zrušenia záväzku revidovaný finančný plán, v ktorom odzrkadlí zníženú sumu pomoci na jednu alebo viaceré prioritné osi operačného programu. Ak tak neurobí, Komisia proporčne zníži sumy pridelené jednotlivým prioritám.

KAPITOLA II

Finančné opravy

Oddiel 1

Finančné opravy členských štátov

Článok 98

Finančné opravy členských štátov

1.   Členské štáty nesú v prvom rade zodpovednosť za vyšetrovanie nezrovnalostí, konajú na základe dôkazov o akejkoľvek väčšej zmene ovplyvňujúcej povahu alebo podmienky vykonávania operácií alebo operačných programov, alebo ich kontroly a uskutočňujú požadované finančné opravy.

2.   Členský štát vykoná požadované finančné opravy v súvislosti s individuálnymi alebo systémovými nezrovnalosťami zistenými v operáciách alebo operačných programoch. Opravy členského štátu pozostávajú zo zrušenia celého verejného príspevku na operačný program alebo jeho časti. Členský štát vezme do úvahy i povahu a závažnosť nezrovnalostí a finančnú stratu spôsobenú fondu.

Zdroje z fondov uvoľnené týmto spôsobom môže členský štát opätovne použiť do 31. decembra 2015 na príslušný operačný program v súlade s ustanoveniami uvedenými v odseku 3.

3.   Príspevok zrušený v súlade s odsekom 2 nemožno opätovne použiť na operáciu alebo operácie, ktoré boli predmetom opravy, a v prípade, že sa finančná oprava uskutočnila z dôvodu systémovej nezrovnalosti, ani na existujúce operácie v rámci celej prioritnej osi alebo jej časti, kde sa systémová nezrovnalosť vyskytla.

4.   V prípade systémovej nezrovnalosti členský štát rozšíri svoje šetrenie na všetky operácie, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené.

Oddiel 2

Finančné opravy Komisie

Článok 99

Kritériá pre opravy

1.   Komisia môže uskutočniť finančné opravy zrušením celého príspevku Spoločenstva na operačný program alebo jeho časti, keď po vykonaní potrebného preskúmania príde k záveru, že:

a)

došlo k závažným nedostatkom v systéme riadenia a kontroly programu, ktoré ohrozili príspevok Spoločenstva už vyplatený v prospech programu;

b)

výdavky v certifikovanom výkaze výdavkov sú neregulárne a členský štát ich pred začatím nápravného konania podľa tohto odseku neopravil;

c)

členský štát si pred začatím opravného konania podľa tohto odseku nesplnil svoje povinnosti podľa článku 98.

2.   Komisia vychádza pri finančných opravách z jednotlivých zistených prípadov nezrovnalostí a zohľadňuje systémovú povahu nezrovnalosti, aby určila, či sa má uplatniť paušálna alebo extrapolovaná oprava.

3.   Komisia pri rozhodovaní o výške opravy zohľadní povahu a závažnosť nezrovnalosti a rozsah a finančné dôsledky nedostatkov zistených v príslušnom operačnom programe.

4.   Keď Komisia vo svojom stanovisku vychádza zo skutočností zistených inými audítormi než tými, ktorí sú v jej službách, vyvodí vlastné závery o finančných dôsledkoch po preskúmaní opatrení prijatých predmetným členským štátom podľa článku 98 ods. 2, správ predložených v súlade s článkom 70 ods. 1 písm. b) a akýchkoľvek odpovedí členského štátu.

5.   Ak členský štát nedodržiava svoje záväzky uvedené v článku 15 ods. 4, Komisia môže s ohľadom na stupeň nedodržania týchto záväzkov urobiť finančnú opravu zrušením celého alebo časti príspevku štrukturálnych fondov príslušnému členskému štátu.

Miera uplatniteľná na finančnú opravu uvedenú v tomto odseku sa ustanoví v pravidlách vykonávania tohto nariadenia prijatými Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 100

Postup

1.   Pred prijatím rozhodnutia o finančnej oprave Komisia začne konanie tým, že informuje členský štát o svojich predbežných záveroch a požiada ho, aby do dvoch mesiacov predložil svoje pripomienky.

Ak Komisia navrhne nejakú finančnú opravu na základe extrapolácie alebo paušálne, členský štát dostane príležitosť preukázať prostredníctvom preskúmania príslušnej dokumentácie, že skutočný rozsah nezrovnalosti bol menší ako v posudku hodnotení Komisie. Po dohode s Komisiou môže členský štát obmedziť rozsah tohto preskúmania na primeraný podiel alebo vzorku dokumentácie. S výnimkou riadne odôvodnených prípadov nesmie čas povolený na takéto preskúmanie prekročiť ďalšie dvojmesačné obdobie po dvojmesačnej lehote uvedenej v prvom pododseku.

2.   Komisia zohľadní akékoľvek dôkazy predložené členským štátom v lehote uvedenej v odseku 1.

3.   Keď členský štát neprijme predbežné závery Komisie, Komisia ho pozve na pojednávanie, pri ktorom obe strany na základe spolupráce založenej na partnerstve vyvinú úsilie na dosiahnutie dohody o zisteniach a záveroch, ktoré sa z nich majú vyvodiť.

4.   V prípade dohody môže členský štát opätovne použiť dotknuté prostriedky Spoločenstva v súlade s druhým pododsekom článku 98 ods. 2.

5.   Ak sa dohoda nedosiahne, Komisia prijme rozhodnutie o finančnej oprave do šiestich mesiacov od dátumu vypočutia pri zohľadnení všetkých informácií a zistení predložených v priebehu postupu. Ak sa vypočutie neuskutoční, šesťmesačné obdobie začne plynúť dva mesiace od dátumu pozývacieho listu, ktorý poslala Komisia.

Článok 101

Povinnosti členských štátov

Finančnú opravu vykoná Komisia bez toho, aby bola dotknutá povinnosť členského štátu usilovať sa o vrátenie podľa článku 98 ods. 2 tohto nariadenia a vymáhať štátnu pomoc poskytnutú podľa článku 87 zmluvy a podľa článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 88 Zmluvy o ES (17).

Článok 102

Vrátenie platieb

1.   Každá platba, ktorá sa má vrátiť do všeobecného rozpočtu Európskej únie, sa uskutoční pred dátumom vyznačeným v príkaze na vrátenie vystavenom v súlade s článkom 72 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002. Dňom splatnosti je posledný deň druhého mesiaca po vydaní príkazu.

2.   Akékoľvek omeškanie pri vrátení platby má za následok vznik úroku z dôvodu oneskorenej platby, ktorý sa začína dňom splatnosti a končí dňom skutočnej úhrady. Úroková sadzba je o jeden a pol percentuálneho bodu vyššia ako sadzba uplatňovaná Európskou centrálnou bankou pri jej hlavných operáciách refinancovania v prvý pracovný deň mesiaca, na ktorý pripadá dátum splatnosti.

HLAVA VIII

VÝBORY

KAPITOLA I

Výbor pre koordináciu fondov

Článok 103

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor pre koordináciu fondov (ďalej len „výbor pre koordináciu fondov“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.   Výbor pre koordináciu fondov vypracuje svoj rokovací poriadok.

5.   EIB a EIF určia každý svojich nehlasujúcich zástupcov.

KAPITOLA II

Výbor podľa článku 147 zmluvy

Článok 104

Výbor podľa článku 147 zmluvy

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 147 zmluvy (ďalej len „výbor“). Výbor sa skladá z jedného zástupcu vlády, jedného zástupcu zamestnaneckých organizácií a jedného zástupcu zamestnávateľských organizácií za každý členský štát. Člen Komisie zodpovedný za predsedníctvo vo výbore môže delegovať túto zodpovednosť na vyššieho úradníka Komisie.

2.   Každý členský štát vymenuje zástupcu a náhradníka za každého zástupcu každej kategórie, ktoré sú uvedené v odseku 1. Ak chýba člen, náhradník je automaticky oprávnený zúčastniť sa na konaniach.

3.   Členov a náhradníkov vymenuje na tri roky Rada na návrh Komisie. Môžu byť opätovne vymenovaní. Rada sa bude usilovať z hľadiska zloženia výboru zabezpečiť spravodlivé zastúpenie rôznych dotknutých kategórií. EIB a EIF môžu vymenovať svojich nehlasujúcich zástupcov pre tie body programu, ktoré sa ich týkajú.

4.   Výbor:

a)

vydá svoje stanovisko k pravidlám vykonávania tohto nariadenia;

b)

v prípade podpory ESF vydá stanoviská k návrhom rozhodnutí Komisie, ktoré sa týkajú programovania;

c)

s výborom sa musí konzultovať, ak sa v prípade podpory ESF zaoberá kategóriami opatrení technickej pomoci uvedenými v článku 45 a ostatnými významnými záležitosťami, ktoré majú vplyv na vykonávanie stratégií zamestnanosti, odbornej prípravy a sociálnej inklúzie na úrovni EÚ a ktoré sú významné pre ESF.

5.   Komisia sa môže radiť s výborom o iných otázkach, ako sú tie, ktoré uvádza odsek 4.

6.   Na prijatie stanovísk výboru sa vyžaduje absolútna väčšina platných hlasov. Komisia informuje výbor o spôsobe, akým sa zohľadnili jeho stanoviská.

HLAVA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 105

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani na úpravu, vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia, pomoci spolufinancovanej zo štrukturálnych fondov alebo projektu spolufinancovaného Kohéznym fondom, schválených Komisiou na základe nariadení (EHS) č. 2052/88 (18), (EHS) č. 4253/88 (19), (ES) č. 1164/94 (20) a (ES) č. 1260/1999, alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na túto pomoc 31. decembra 2006, ktoré sa následne potom uplatňujú na uvedenú pomoc alebo príslušné projekty až do ich ukončenia.

2.   Pri prijímaní rozhodnutia o operačných programoch Komisia zohľadní akúkoľvek pomoc spolufinancovanú zo štrukturálnych fondov alebo akýkoľvek projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu, ktorý schválila Rada alebo Komisia pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a ktorý má finančné dôsledky počas obdobia trvania týchto operačných programov.

3.   Odchylne od článku 31 ods. 2, článku 32 ods. 4 a článku 37 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1260/1999 Komisia automaticky zruší čiastkové sumy pridelené na pomoc spolufinancovanú z EFRR alebo ESF, schválené Komisiou medzi 1. januárom 2000 a 31. decembrom 2006, za ktoré nebolo Komisii do 15 mesiacov od konečného termínu oprávnenosti výdavkov, ustanoveného v rozhodnutí o príspevku z fondov, zaslané certifikované vyhlásenie o skutočne vyplatených výdavkoch, záverečná správa o vykonávaní a vyhlásenie uvedené v článku 38 ods. 1 písm. f) uvedeného nariadenia, najneskôr šesť mesiacov po tomto termíne, čím vzniká povinnosť vrátenia neoprávnene vyplatených platieb.

Sumy týkajúce sa operácií alebo programov, ktoré boli pozastavené v súvislosti so súdnymi konaniami alebo správnymi odvolaniami s odkladným účinkom, sa neberú do úvahy pri výpočte sumy, ktorá má byť automaticky zrušená.

Článok 106

Doložka o preskúmaní

Rada preskúma toto nariadenie najneskôr do 31. decembra 2013 v súlade s postupom stanoveným v článku 161 zmluvy.

Článok 107

Zrušenie

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 105 ods. 1 tohto nariadenia, nariadenie (ES) č. 1260/1999 sa týmto zrušuje k 1. januáru 2007.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 108

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ustanovenia v článkoch 1 až 16, 25 až 28, 32 až 40, 47 až 49, 52 až 54, 56, 58 až 62, 69 až 74, 103 až 105 a 108 sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia len na programy na obdobie rokov 2007 – 2013. Ostatné ustanovenia sa uplatňujú od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Súhlas zo 4. júla 2006 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 79.

(3)  Ú. v. EÚ C 231, 20.9.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 121, 20.5.2005, s. 14.

(5)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(7)  Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1888/2005 (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 1).

(8)  Pozri stranu 82 tohto úradného vestníka.

(9)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(10)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(11)  Pozri stranu 12 tohto úradného vestníka.

(12)  Pozri stranu 79 tohto úradného vestníka.

(13)  Ú. v. EÚ L 184, 17.07.99, s. 23.

(14)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(15)  Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 21.

(16)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(17)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003. Poznámka: Názov nariadenia (ES) č. 659/1999 bol upravený tak, aby sa zohľadnilo číslovanie článkov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodne odkazoval na článok 93 zmluvy.

(18)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2052/88 z 24. júna 1988 o úlohách štrukturálnych fondov a ich účinnosti a o koordinácii ich činností navzájom, ako aj s činnosťami Európskej investičnej banky a ďalšími existujúcimi finančnými nástrojmi (Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 9). Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1260/1999.

(19)  Nariadenie Rady (EHS) č. 4253/88 z 19. decembra 1988 na vykonanie nariadenia (EHS) č. 2052/88, pokiaľ ide o koordináciu činností rozličných štrukturálnych fondov navzájom na jednej strane a ich činností a s operáciami Európskej investičnej banky a ďalšími existujúcimi finančnými nástrojmi na strane druhej (Ú. v. ES L 374, 31.12.1988, s. 1). Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1260/1999.

(20)  Nariadenie Rady (ES) č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (Ú. v. ES L 130, 25.5.1994, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA I

Ročné rozdelenie rozpočtových záväzkov na obdobie rokov 2007 – 2013

(uvedené v článku 18)

(v EUR, v cenách z roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 342 000 000


PRÍLOHA II

Finančný rámec

Kritériá a metodika uvedené v článku 18

Metóda prideľovania prostriedkov regiónom oprávneným v rámci cieľa Konvergencia, uvedeným v článku 5 ods. 1

1.

Pridelené prostriedky každého členského štátu sú súčtom pridelených prostriedkov jeho jednotlivým oprávneným regiónom, ktoré sú vypočítané na základe relatívnej regionálnej prosperity, prosperity štátu a miery nezamestnanosti podľa týchto krokov:

a)

určí sa absolútna suma (v eurách) vynásobením počtu obyvateľov daného regiónu rozdielom medzi HDP na obyvateľa v danom regióne, meraným pomocou parity kúpnej sily, a priemerným HDP na obyvateľa v EÚ 25;

b)

na uvedenú absolútnu sumu sa uplatní určitá percentuálna hodnota, aby sa stanovili finančné prostriedky daného regiónu; táto percentuálna hodnota sa odstupňuje tak, aby odzrkadľovala relatívnu prosperitu členského štátu, v ktorom sa nachádza oprávnený región, v porovnaní s priemerom EÚ 25, t. j.:

pre regióny v členských štátoch, ktorých HND na obyvateľa je menej ako 82 % priemeru Spoločenstva: 4,25 %,

pre regióny v členských štátoch, ktorých HND na obyvateľa je medzi 82 % a 99 % priemeru Spoločenstva: 3,36 %,

pre regióny v členských štátoch, ktorých HND na obyvateľa je viac ako 99 % priemeru Spoločenstva: 2,67 %;

c)

k sume získanej v kroku b) sa v prípade potreby pridá suma vyplývajúca z pridelenia príspevku 700 EUR na každú nezamestnanú osobu, ktorá sa uplatňuje na počet nezamestnaných osôb v danom regióne, ktorý presahuje počet osôb, ktoré by boli nezamestnané, ak by sa použila priemerná miera nezamestnanosti všetkých konvergenčných regiónov EÚ.

Metóda prideľovania prostriedkov členským štátom oprávneným na podporu z Kohézneho fondu podľa článku 5 ods. 2

2.

Celkové teoretické finančné prostriedky pre Kohézny fond sa získajú tak, že sa priemerná intenzita pomoci na obyvateľa vo výške 44,7 EUR vynásobí počtom oprávnených obyvateľov. Podiel z týchto teoretických finančných prostriedkov, ktorý je každému oprávnenému členskému štátu a priori pridelený, zodpovedá percentuálnej hodnote, ktorá vychádza z jeho počtu obyvateľov, rozlohy a prosperity, a získa sa takto:

a)

vypočíta sa aritmetický priemer z pomerov obyvateľstva a rozlohy daného členského štátu k celkovému počtu obyvateľov a rozlohe všetkých oprávnených členských štátov; ak však podiel celkového obyvateľstva členského štátu prekročí jeho podiel celkovej rozlohy päťnásobne alebo viac, čo odráža extrémne vysokú hustotu zaľudnenia, na výpočet tohto kroku sa použije len podiel celkového obyvateľstva;

b)

takto získané percentuálne hodnoty sa upravia o koeficient, ktorý predstavuje jednu tretinu percentuálnej hodnoty, o ktorú HND na obyvateľa tohto členského štátu, meraný pomocou parity kúpnej sily, prevyšuje alebo nedosahuje priemer HND na obyvateľa zo všetkých oprávnených členských štátov (priemer vyjadrený ako 100 %).

3.

S cieľom zohľadniť výrazné potreby členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr, v oblasti dopravnej a environmentálnej infraštruktúry sa podiel Kohézneho fondu stanoví počas daného obdobia v priemere na jednu tretinu ich celkových pridelených finančných prostriedkov (štrukturálne fondy plus Kohézny fond). Finančné prostriedky ostatných členských štátov vyplynú priamo z metódy prideľovania opísanej v odseku 2.

Metóda prideľovania prostriedkov pre členské štáty oprávnené v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť podľa článku 6

4.

Podiel každého dotknutého členského štátu je súčtom podielov jeho oprávnených regiónov, pričom podiel oprávneného regiónu sa určí na základe týchto kritérií s uvedenými váhami: celkový počet obyvateľov (váha 0,5), počet nezamestnaných osôb v regiónoch úrovne 3 NUTS s mierou nezamestnanosti vyššou, ako je priemer skupiny (váha 0,2), počet pracovných miest potrebných na dosiahnutie 70 % miery zamestnanosti (váha 0,15), počet zamestnaných osôb s nízkou úrovňou vzdelania (váha 0,10) a nízka hustota zaľudnenia (váha 0,05). Podiely sa potom upravia podľa relatívnej regionálnej prosperity (celkový podiel každého regiónu sa zvýši alebo zníži o + 5 %/– 5 % podľa toho, či je jeho HDP na obyvateľa nižší alebo vyšší ako priemer HDP na obyvateľa pre celú skupinu). Podiel každého členského štátu však nesmie byť menší ako tri štvrtiny jeho podielu na kombinovanom financovaní v rámci cieľov 2 a 3 v roku 2006.

Metóda prideľovania prostriedkov pre cieľ Európska územná spolupráca uvedený v článku 7

5.

Prostriedky sa prijímajúcim členským štátom (vrátane príspevku z EFRR do nástroja európskeho susedstva a partnerstva a nástroja predvstupovej pomoci uvedených v článku 21 ods. 2) pridelia takto:

a)

pre cezhraničnú zložku uvedenú v článku 7 ods. 1 na základe počtu obyvateľov regiónov úrovne 3 NUTS v pevninových a pobrežných pohraničných oblastiach ako podiel z celkového počtu obyvateľov všetkých oprávnených regiónov;

b)

pre nadnárodnú zložku, ako sa uvádza v článku 7 ods. 2, na základe celkového počtu obyvateľov členského štátu ako podiel z celkového počtu obyvateľov všetkých dotknutých členských štátov.

Metóda prideľovania prostriedkov pre členské štáty a regióny oprávnené na prechodnú podporu uvedenú v článku 8

6.

Pridelené prostriedky v rámci prechodnej podpory uvedenej v článku 8 budú vyplývať z uplatnenia týchto parametrov:

a)

regiónom vymedzeným v článku 8 ods. 1 na rok 2007 80 % z ich konkrétnej úrovne intenzity pomoci na obyvateľa pridelenej roku v 2006, po čom bude nasledovať lineárne zníženie s cieľom dosiahnuť priemernú národnú intenzitu pomoci na obyvateľa pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť do roku 2013. K takto získanej sume sa v prípade potreby pridá suma vyplývajúca z pridelenia príspevku 600 EUR na každú nezamestnanú osobu, ktorá sa uplatňuje na počet nezamestnaných osôb v danom regióne, ktorý presahuje počet osôb, ktoré by boli nezamestnané, ak by sa použila priemerná miera nezamestnanosti všetkých konvergenčných regiónov EÚ;

b)

regiónom vymedzeným v článku 8 ods. 2 na rok 2007 75 % z ich konkrétnej úrovne intenzity pomoci na obyvateľa pridelenej roku v 2006, po čom bude nasledovať lineárne zníženie s cieľom dosiahnuť priemernú národnú intenzitu pomoci na obyvateľa pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť do roku 2011. K takto získanej sume sa v prípade potreby pridá suma vyplývajúca z pridelenia príspevku 600 EUR na každú nezamestnanú osobu, ktorá sa uplatňuje na počet nezamestnaných osôb v danom regióne, ktorý presahuje počet osôb, ktoré by boli nezamestnané, ak by sa použila priemerná miera nezamestnanosti všetkých konvergenčných regiónov EÚ;

c)

členským štátom vymedzeným v článku 8 ods. 3 budú pridelené prostriedky v priebehu siedmich rokov klesať, pričom suma na rok 2007 bude 1,2 miliardy EUR, na rok 2008 850 miliónov EUR, na rok 2009 500 miliónov EUR, na rok 2010 250 miliónov EUR, na rok 2011 200 miliónov EUR, na rok 2012 150 miliónov EUR a na rok 2013 100 miliónov EUR.

Maximálna úroveň prevodov z fondov na podporu súdržnosti

7.

Na podporu cieľov primeranej koncentrácie kohézneho financovania na najmenej rozvinuté regióny a členské štáty a zmenšovania rozdielov v priemernej intenzite pomoci na obyvateľa vyplývajúcej z maximálnych limitov bude maximálna úroveň prevodu pre jednotlivé členské štáty podľa tohto nariadenia takáto:

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za obdobie rokov 2001 – 2003 je nižší ako 40 % priemeru EÚ 25: 3,7893 % ich HDP,

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za obdobie rokov 2001 – 2003 je rovný alebo vyšší ako 40 % a nižší ako 50 % priemeru EÚ 25: 3,7135 % ich HDP,

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za obdobie rokov 2001 – 2003 je rovný alebo vyšší ako 50 % a nižší ako 55 % priemeru EÚ 25: 3,6188 % ich HDP,

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za obdobie rokov 2001 – 2003 je rovný alebo vyšší ako 55 % a nižší ako 60 % priemeru EÚ 25: 3,5240 % ich HDP,

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za obdobie rokov 2001 – 2003 je rovný alebo vyšší ako 60 % a nižší ako 65 % priemeru EÚ 25: 3,4293 % ich HDP,

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za obdobie rokov 2001 – 2003 je rovný alebo vyšší ako 65 % a nižší ako 70 % priemeru EÚ 25: 3,3346 % ich HDP,

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za obdobie rokov 2001 – 2003 je rovný alebo vyšší ako 70 % a nižší ako 75 % priemeru EÚ 25: 3,2398 % ich HDP,

ďalej sa maximálna úroveň prevodu znižuje o 0,09 percentuálneho bodu HDP za každý prírastok o 5 percentuálnych bodov priemerného HND na obyvateľa v období rokov 2001 – 2003 (PPS) v porovnaní s priemerom EÚ 25.

8.

Maximálne hodnoty uvedené v odseku 7 zahŕňajú príspevok z EFRR na financovanie cezhraničnej línie nástroja európskeho susedstva a partnerstva a nástroja predvstupovej pomoci a z časti EPFRV pochádzajúcej z Usmerňovacej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a z EFRH.

9.

Komisia bude pri svojich výpočtoch HDP vychádzať zo štatistík uverejnených v apríli 2005. Jednotlivé národné miery rastu HDP na obdobie rokov 2007 – 2013 opierajúce sa o prognózy Komisie z apríla 2005 sa uplatňujú na každý členský štát osobitne.

10.

Ak sa v roku 2010 zistí, že kumulovaný HDP niektorého členského štátu sa za obdobie rokov 2007 – 2009 odchýlil o viac ako ±5 % od kumulovaného HDP odhadovaného v súlade s odsekom 9, pričom sa započítava aj vplyv výkyvov výmenných kurzov, sumy pridelené tomuto členskému štátu na toto obdobie podľa článku 7 sa zodpovedajúcim spôsobom upravia. Čistý účinok takýchto úprav bez ohľadu na to, či je kladný, alebo záporný, nesmie prekročiť 3 miliardy EUR. V prípade, že je čistý účinok takýchto úprav kladný, celkové dodatočné zdroje sa v každom prípade obmedzia na úroveň nevyčerpaných zdrojov so zreteľom na maximálne hodnoty pre kategóriu 1B na obdobie rokov 2007 – 2010 v Medziinštitucionálnej dohode 20 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení. Konečné úpravy sa rovnomerne rozložia na obdobie rokov 2011 – 2013.

11.

S cieľom premietnuť hodnotu poľského zlotého v referenčnom období sa výsledok uplatnenia maximálnej úrovne prevodu vymedzenej v odseku 7 v prípade Poľska vynásobí koeficientom 1,04 pre obdobie až do preskúmania uvedeného v odseku 10 (2007 – 2009).

Dodatočné ustanovenia

12.

Ak v danom členskom štáte predstavujú „vyraďované“ regióny vymedzené v článku 8 ods. 1 aspoň tretinu celkového počtu obyvateľov regiónov plne oprávnených na pomoc v rámci cieľa 1 v roku 2006, miera pomoci na rok 2007 bude 80 % ich individuálnej úrovne intenzity pomoci na obyvateľa pridelenej v roku 2006, na rok 2008 75 %, na rok 2009 70 %, na rok 2010 65 %, na rok 2011 60 %, na rok 2012 55 % a na rok 2013 50 %.

13.

Pokiaľ ide o prechodné opatrenia podľa odseku 6 písm. a) a b), počiatočnou hodnotou v roku 2007 pre regióny, ktoré neboli oprávnené na podporu v rámci cieľa 1 v období rokov 2000 – 2006 alebo ktorých oprávnenosť sa začala v roku 2004, bude 90 % z ich teoretickej úrovne intenzity pomoci na obyvateľa v roku 2006, vypočítanej na základe berlínskej metódy prideľovania z roku 1999, s tým, že sa ich regionálna úroveň HDP na obyvateľa prispôsobí 75 % priemeru EÚ 15.

14.

Bez ohľadu na odsek 7 poľské regióny úrovne 2 NUTS Lubelskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie a Świętokrzyskie, ktorých úrovne HDP na obyvateľa (PPS) sú najnižšie v rámci EÚ 25, budú dostávať finančné prostriedky z EFRR, o ktoré sa zvýši financovanie, na ktoré sú inak oprávnené. Tieto dodatočné prostriedky predstavujú 107 EUR na obyvateľa počas obdobia rokov 2007 – 2013 v rámci cieľa Konvergencia. Žiadna úprava súm pridelených Poľsku podľa odseku 10 smerom nahor nebude zahŕňať tieto dodatočné prostriedky.

15.

Bez ohľadu na odsek 7 bude regiónu úrovne 2 NUTS Közép-Magyarország počas obdobia rokov 2007 – 2013 pridelený dodatočný objem prostriedkov vo výške 140 miliónov EUR. Na tento región by sa uplatňovali rovnaké regulačné ustanovenia ako na regióny uvedené v článku 8 ods. 1.

16.

Bez ohľadu na odsek 7 región Praha úrovne 2 NUTS dostane počas obdobia rokov 2007 –2013 dodatočné prostriedky 200 miliónov EUR v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

17.

Cyprus bude v období rokov 2007 – 2013 využívať výhody prechodných opatrení, ktoré sa vzťahujú na regióny vymedzené v odseku 6 písm. b), pričom sa jeho počiatočná pozícia v roku 2007 vymedzí v súlade s odsekom 13.

18.

Regióny úrovne 2 NUTS Itä-Suomi a Madeira budú využívať výhody prechodných finančných opatrení ustanovené v odseku 6 písm. a), pričom si zachovajú štatút „zaraďovaných“ regiónov.

19.

Región Kanárske ostrovy úrovne 2 NUTS dostane v období rokov 2007 – 2013 dodatočné prostriedky vo výške 100 miliónov EUR v rámci prechodnej podpory uvedenej v článku 8 ods. 2.

20.

Najvzdialenejšie regióny vymedzené v článku 299 zmluvy a regióny úrovne 2 NUTS, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v článku 2 protokolu č. 6 k Zmluve o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, dostanú vzhľadom na svoje osobitné obmedzenia dodatočné finančné prostriedky z EFRR. Tieto finančné prostriedky sa poskytujú vo výške 35 EUR na obyvateľa na rok a budú dopĺňať akékoľvek finančné prostriedky, na ktoré sú tieto regióny inak oprávnené.

21.

Pokiaľ ide o prostriedky pridelené v rámci cezhraničnej línie cieľa Európska územná spolupráca uvedenej v článku 7 ods. 1 intenzita pomoci regiónom, ktoré sa nachádzajú pozdĺž pôvodných vonkajších pozemných hraníc medzi EÚ 15 a EÚ 12 a medzi EÚ 25 a EÚ 2 bude o 50 % vyššia než ostatným dotknutým regióny.

22.

So zreteľom na osobitné úsilie v rámci mierového procesu v Severnom Írsku sa programu PEACE na obdobie rokov 2007 – 2013 pridelí 200 miliónov EUR. Program PEACE sa bude vykonávať ako cezhraničný program v zmysle článku 3 ods. 2 písm. c) a bude zahŕňať hlavne opatrenia na podporu súdržnosti medzi spoločenstvami s cieľom podporiť sociálnu a hospodársku stabilitu v príslušných regiónoch. Oprávnenou oblasťou je celé Severné Írsko a hraničné kraje Írskej republiky. Tento program sa bude vykonávať v rámci cieľa Európska územná spolupráca s plným zohľadnením doplnkovosti intervencií štrukturálneho fondu.

23.

Švédske regióny, ktoré spadajú pod cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, dostanú dodatočné prostriedky z EFRR vo výške 150 miliónov EUR.

24.

Bez ohľadu na odsek 7 Estónsko, Lotyšsko a Litva, ktoré predstavujú samostatné regióny úrovne 2 NUTS, dostanú v období rokov 2007 – 2013 dodatočné prostriedky vo výške 35 EUR na obyvateľa.

25.

Rakúske regióny, ktoré spadajú pod cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a ktoré sa nachádzajú na bývalých vonkajších hraniciach Európskej únie, dostanú dodatočné prostriedky z EFRR vo výške 150 miliónov EUR. Podobne Bavorsko dostane dodatočné finančné prostriedky vo výške 75 miliónov EUR v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

26.

Španielsko dostane dodatočné prostriedky z EFRR vo výške 2,0 miliardy EUR na podporu výskumu, vývoja a inovácie podnikov a v ich prospech, ako sa ustanovuje v článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1080/2006. Orientačné rozdelenie bude 70 % regiónom oprávneným v rámci cieľa Konvergencia, uvedeným v článku 5, 5 % regiónom oprávneným na prechodnú podporu, uvedeným v článku 8 ods. 1, 10 % regiónom oprávneným v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, uvedeným v článku 6, a 15 % regiónom oprávneným na prechodnú podporu, uvedeným v článku 8 ods. 2.

27.

Ceuta a Melilla dostanú v období rokov 2007 – 2013 dodatočné prostriedky z EFRR vo výške 50 miliónov EUR v rámci prechodnej podpory uvedenej v článku 8 ods. 1.

28.

Taliansko dostane dodatočné prostriedky zo štrukturálnych fondov vo výške 1,4 miliardy EUR, ktoré sa rozdelia takto: 828 miliónov EUR regiónom oprávneným na podporu v rámci cieľa Konvergencia, uvedeným v článku 5 ods. 1, 111 miliónov EUR regiónu oprávnenému na prechodnú podporu, uvedenému v článku 8 ods. 1, 251 miliónov EUR regiónu oprávnenému na prechodnú podporu, uvedenému v článku 8 ods. 2, a 210 miliónov EUR regiónom oprávneným na podporu v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, uvedeným v článku 6.

29.

Francúzsko dostane v období rokov 2007 – 2013 dodatočné prostriedky vo výške 100 miliónov EUR v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť vzhľadom na osobitné okolnosti Korziky (30 miliónov EUR) a francúzskeho Hainaut (70 miliónov EUR).

30.

Dodatočné prostriedky vo výške 167 miliónov EUR sa pridelia východným spolkovým krajinám Nemecka, ktoré sú oprávnené na podporu v rámci cieľa Konvergencia, uvedenú v článku 5 ods. 1. Dodatočné prostriedky vo výške 58 miliónov EUR sa pridelia východným spolkovým krajinám Nemecka oprávneným na prechodnú podporu, uvedeným v článku 8 ods. 1.

31.

Bez ohľadu na odsek 7 sa dodatočné prostriedky z EFRR vo výške 300 miliónov EUR prideľujú na cieľ Európska územná spolupráca takto: 200 miliónov EUR na nadnárodnú spoluprácu v zmysle článku 7 ods. 2 a 100 miliónov EUR na medziregionálnu spoluprácu v zmysle článku 7 ods. 3.


PRÍLOHA III

Maximálne hodnoty, ktoré sa vzťahujú na podiely spolufinancovania

(uvedené v článku 53)

Kritériá

Členské štáty

EFRR a ESF

percentuálna hodnota oprávnených nákladov

Kohézny fond

percentuálna hodnota oprávnených nákladov

1.

členské štáty, ktorých priemerný HDP na obyvateľa bol v období rokov 2001 – 2003 nižší ako 85 % priemeru EÚ 25 v tom istom období

Česká republika, Estónsko, Grécko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko

85 % pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

85 %

2.

členské štáty, okrem členských štátov uvedených v bode 1, oprávnené na prechodný režim Kohézneho fondu 1. januára 2007

Španielsko

80 % pre ciele Konvergencia a „zaraďované“ regióny v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

50 % pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť mimo „zaraďovaných“ regiónov

85 %

3.

členské štáty okrem členských štátov uvedených v bodoch 1 a 2

Belgicko, Dánsko, Spolková republika Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo

75 % pre cieľ Konvergencia

4.

členské štáty okrem členských štátov uvedených v bodoch 1 a 2

Belgicko, Dánsko, Spolková republika Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo

50 % na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

5.

najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 299 ods. 2 zmluvy, ktoré dostávajú dodatočné prostriedky pre tieto regióny ustanovené v odseku 20 prílohy II

Španielsko, Francúzsko a Portugalsko

50 %

6.

najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 299 ods. 2 zmluvy

Španielsko, Francúzsko a Portugalsko

85 % v rámci cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť


PRÍLOHA IV

Kategórie výdavkov

(uvedené v článku 9 ods. 3)

 

Ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

 

Cieľ: Konvergencia a regióny uvedené v článku 8 ods. 2 bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie prijaté v súlade s posledným pododsekom článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1080/2006

Kód

Prioritné témy

 

Vedecko-technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie

01

Činnosti v oblasti VTR vo výskumných strediskách

02

Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického podniku, prístrojového vybavenia a vysokorýchlostných počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská) a odborné strediská v konkrétnej technológii

03

Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)

04

Pomoc určená VTR, najmä v MSP (vrátane prístupu k službám AVTR vo výskumných strediskách)

05

Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem

06

Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby)

07

Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)

08

Iné investície do firiem

09

Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP

 

Informačná spoločnosť

10

Telefónne infraštruktúry (vrátane širokopásmových sietí)

11

Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)

12

Informačné a komunikačné technológie (TEN-IKT)

13

Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, štátna správa, učenie, začlenenie atď.)

14

Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, prepájanie do sietí atď.)

15

Iné opatrenia na zlepšenie prístupu MSP k IKT a ich účinného využívania

 

Doprava

16

Železnice

17

Železnice (TEN-T)

20

Diaľnice

21

Diaľnice (TEN-T)

26

Multimodálna doprava

27

Multimodálna doprava (TEN-T)

28

Inteligentné dopravné systémy

29

Letiská

30

Prístavy

32

Vnútrozemské vodné cesty (TEN-T)

 

Energetika

34

Elektrina (TEN-E)

36

Zemný plyn (TEN-E)

38

Ropné výrobky (TEN-E)

39

Obnoviteľné zdroje energie: veterná

40

Obnoviteľné zdroje energie: slnečná

41

Obnoviteľné zdroje energie: biomasa

42

Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné

43

Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou

 

Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám

52

Podpora čistej mestskej dopravy

 

Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov

62

Rozvoj systémov a stratégií dlhodobého vzdelávania vo firmách; odborné vzdelávanie a služby pre zamestnancov na zlepšenie ich prispôsobivosti na zmenu; podpora podnikania a inovácie

63

Navrhovanie a šírenie inovačných a produktívnejších spôsobov organizácie práce

64

Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností

 

Zlepšovanie prístupu k zamestnaniu a trvalá udržateľnosť

65

Modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu práce

66

Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení na trhu práce

67

Opatrenia na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho pracovného života

68

Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov

69

Opatrenia na zlepšenie prístupu k zamestnaniu a zvýšenie udržateľnej účasti a pokroku žien v oblasti zamestnanosti na zníženie segregácie na základe pohlavia na trhu práce a zosúladenie pracovného a súkromného života, ako napr. opatrenia uľahčujúce prístup k starostlivosti o dieťa a starostlivosti o závislé osoby

70

Konkrétne opatrenia na zvýšenie účasti migrantov na zamestnanosti, a tým na posilnenie ich sociálnej integrácie

 

Zlepšenie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb

71

Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby; boj proti diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na pracovisku

 

Zlepšovanie ľudského kapitálu

72

Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti základného a odborného vzdelávania a prípravy na trh práce a pri priebežnom obnovovaní schopností školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike

73

Opatrenia na zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave okrem iného prostredníctvom opatrení na dosiahnutie poklesu počtu žiakov, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, zníženia počtu predmetov, pri ktorých sa žiaci delia podľa pohlavia, a zlepšeného prístupu k základnému, odbornému a terciárnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a ich zvýšenej kvality

74

Rozvoj ľudského potenciálu vo výskume a inovácii najmä prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumníkov a prepájanie univerzít, výskumných stredísk a podnikov do sietí


31.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/79


NARIADENIE RADY (ES) č. 1084/2006,

z 11. júla 2006,

ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 161 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (3),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (4), ustanovuje nový rámec pre akcie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Stanovuje najmä ciele, zásady a pravidlá partnerstva, programovania, hodnotenia a riadenia. Je preto potrebné vymedziť úlohu Kohézneho fondu s ohľadom na nový rámec pre jeho akciu a s ohľadom na jeho účel podľa zmluvy a v záujme lepšej prehľadnosti je tiež potrebné zrušiť nariadenie Rady (ES) č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (5).

(2)

Projekty v oblasti transeurópskych dopravných sietí financované Kohéznym fondom majú dodržiavať usmernenia pre transeurópske dopravné siete, ktoré prijala Rada a Európsky parlament. V záujme sústredenia úsilia by sa mali uprednostniť projekty spoločného záujmu vymedzené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (6).

(3)

Spoločenstvo môže prostredníctvom Kohézneho fondu prispievať na akcie zamerané na dosiahnutie environmentálnych cieľov Spoločenstva vymedzených v článkoch 6 a 174 zmluvy.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 ustanovuje, že pravidlá o oprávnenosti výdavkov sa majú ustanoviť na národnej úrovni s niekoľkými výnimkami, pre ktoré je potrebné ustanoviť osobitné ustanovenia. Mali by sa preto ustanoviť osobitné ustanovenia pre výnimky, ktoré sa vzťahujú na Kohézny fond.

(5)

Naďalej sa by sa mali uplatňovať ustanovenia o podmienenosti poskytovania finančnej pomoci, ako aj podmienky hospodárskej konvergencie podľa článku 99 zmluvy so zreteľom na potrebu zdravých verejných financií. Členské štáty, ktoré prijali euro, preto majú vykonávať programy stability a členské štáty, ktoré euro neprijali, konvergenčné programy podľa nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (7), aby sa vyhli nadmerným schodkom verejných financií uvedeným v článku 104 zmluvy. Ustanovenia o podmienenosti by sa však nemali uplatňovať na záväzky prijaté v čase pozastavenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zriadenie a účel Kohézneho fondu

1.   Týmto sa zriaďuje Kohézny fond (ďalej len „fond“) na účely posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti Spoločenstva v záujme podpory trvalo udržateľného rozvoja.

2.   Fond sa riadi nariadením (ES) č. 1083/2006 a týmto nariadením.

Článok 2

Rozsah pomoci

1.   Pomoc z fondu sa poskytuje primerane vyváženým spôsobom a na základe potrieb investícií a infraštruktúry osobitných pre každý členský štát, ktorý pomoc dostáva, na akcie v týchto oblastiach:

a)

transeurópske dopravné siete, najmä prioritné projekty spoločného záujmu vymedzené v rozhodnutí č. 1692/96/ES;

b)

životné prostredie v rámci priorít politiky Spoločenstva v oblasti ochrany životného prostredia podľa politiky a akčného programu v oblasti životného prostredia. V tejto súvislosti môže fond pôsobiť aj v oblastiach, ktoré súvisia s trvalo udržateľným rozvojom a jednoznačne prospievajú životnému prostrediu, t. j. energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie a v oblasti dopravy mimo oblasti transeurópskych sietí, železničná, riečna a námorná doprava, intermodálne dopravné systémy a ich vzájomná interoperabilita, riadenie cestnej, námornej a leteckej dopravy, environmentálne vhodná mestská doprava a verejná doprava.

2.   Primerane vyvážené rozdelenie pomoci sa dohodne v partnerstve medzi členskými štátmi a Komisiou.

Článok 3

Oprávnenosť výdavkov

Na príspevok z fondu nie sú oprávnené tieto výdavky:

a)

úroky z dlhov;

b)

kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu;

c)

bývanie;

d)

odstavenie jadrových elektrární a

e)

vratná daň z pridanej hodnoty.

Článok 4

Podmienky prístupu k pomoci z fondu

1.   Pomoc z fondu je podmienená týmito pravidlami:

a)

ak Rada v súlade s článkom 104 ods. 6 zmluvy rozhodla, že v prijímateľskom členskom štáte existuje nadmerný schodok verejných financií, a

b)

v súlade s článkom 104 ods. 8 zmluvy zistila, že dotknutý členský štát na základe odporúčania Rady podľa článku 104 ods. 7 zmluvy neprijal účinné opatrenie,

môže rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom pozastavení záväzkov z fondu pre daný členský štát s účinnosťou od 1. januára roku nasledujúceho po rozhodnutí o pozastavení.

2.   Ak Rada zistí, že dotknutý členský štát prijal potrebné nápravné opatrenie, bezodkladne rozhodne o zrušení pozastavenia príslušných záväzkov. Rada zároveň rozhodne o návrhu Komisie opätovne začleniť pozastavené záväzky do rozpočtu v súlade s postupom podľa Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (8).

3.   Rada prijme rozhodnutia uvedené v odsekoch 1 a 2 kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.

Článok 5

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani na úpravu, vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia, projektu alebo iných foriem pomoci, ktoré schválila Komisia na základe nariadenia (ES) č. 1164/94, pričom uvedené nariadenie sa naďalej uplatňuje na takúto pomoc alebo na dotknuté projekty až do ich ukončenia.

2.   Žiadosti o veľké projekty v zmysle článkov 39, 40 a 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006 predložené Komisii podľa nariadenia (ES) č. 1164/94 ostávajú v platnosti za predpokladu, že tieto žiadosti sa v prípade potreby najneskôr do dvoch mesiacov od 1. januára 2007 doplnia tak, aby vyhovovali požiadavkám tohto nariadenia a vyššie uvedeným článkom nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Článok 6

Zrušenie

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 105 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a článok 5 tohto nariadenia, nariadenie (ES) č. 1164/94 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2007.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 7

Preskúmanie

Rada preskúma toto nariadenie najneskôr do 31. decembra 2013 v súlade s článkom 161 zmluvy.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Súhlas zo 4. júla 2006 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 88.

(3)  Ú. v. EÚ C 231, 20.9.2005, s. 35.

(4)  Pozri s. 25 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. ES L 130, 25.5.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(6)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1996, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím č. 884/2004/ES (Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1055/2005 (Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 1).

(8)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


31.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/82


NARIADENIE RADY (ES) č. 1085/2006

zo 17. júla 2006,

ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 181a,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1)

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

keďže:

(1)

S cieľom zlepšiť efektívnosť vonkajšej pomoci Spoločenstva sa uvažuje o novom rámci pre programovanie a poskytovanie pomoci. Tu uvádzaný nástroj predstavuje jeden zo všeobecných nástrojov, ktorý priamo podporuje politiky európskej vonkajšej pomoci.

(2)

Článok 49 Zmluvy o Európskej únii stanovuje, že každý európsky štát, ktorý rešpektuje zásady slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv, základných slobôd a právneho štátu, môže požiadať o členstvo v Únii.

(3)

Žiadosť Tureckej republiky o členstvo v Európskej únii bola prijatá na zasadnutí Európskej rady v Helsinkách v roku 1999. Predvstupová pomoc Tureckej republike bola sprístupnená od roku 2002. Zasadnutie Európskej rady v Bruseli 16. a 17. decembra 2004 odporučilo, aby sa začali prístupové rokovania s Tureckom.

(4)

Európska rada na svojom zasadnutí v Santa Maria da Feira 20. júna 2000 zdôraznila, že krajiny západného Balkánu sú potenciálnymi kandidátmi na členstvo v Európskej únii.

(5)

Európska rada na svojom zasadnutí v Solúne 19. a 20. júna 2003 znovu upozornila na svoje závery zo zasadnutí v Kodani v decembri 2002 a Bruseli v marci 2003 a zdôraznila svoje odhodlanie plne a efektívne podporovať európsku perspektívu krajín západného Balkánu, pričom uviedla, že po splnení stanovených kritérií sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Európskej únie.

(6)

Zasadnutie Európskej rady v Solúne v roku 2003 tiež naznačilo, že proces stabilizácie a pridruženia vytvorí celkový rámec európskeho smerovania krajín západného Balkánu až do ich budúceho pristúpenia k EÚ.

(7)

Európsky parlament vo svojom uznesení k záverom zasadnutia Európskej rady v Solúne uznal, že každá z krajín západného Balkánu smeruje k pristúpeniu k EÚ, ale súčasne trval na tom, že každá krajina sa má posudzovať na základe svojich vlastných zásluh.

(8)

Všetky krajiny západného Balkánu sa môžu preto pokladať za potenciálne kandidátske krajiny, je však nutné jasne rozlišovať medzi kandidátskymi krajinami a potenciálnymi kandidátskymi krajinami.

(9)

Zasadnutie Európskej rady v Bruseli 17. a 18. júna 2004 odporučilo, aby sa začali prístupové rokovania s Chorvátskom.

(10)

Zasadnutie Európskej rady v Bruseli 15. a 16. decembra 2005 sa rozhodlo udeliť Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko postavenie kandidátskej krajiny.

(11)

Zasadnutie Európskej rady v Bruseli 16. a 17. decembra 2004 navyše odporučilo, aby Európska únia paralelne s rokovaniami o pridružení viedla intenzívny a kultúrny dialóg s každým kandidátskym štátom.

(12)

V záujme ucelenosti a súladu pomoci Spoločenstva by bolo potrebné poskytnúť pomoc kandidátskym krajinám, ako aj potenciálnym kandidátskym krajinám v kontexte uceleného rámca, pričom je potrebné využiť ponaučenia z predchádzajúcich predvstupových nástrojov, ako aj nariadenia Rady (ES) č. 2666/2000 z 5. decembra 2000 o pomoci Albánsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Federatívnej republike Juhoslávii a bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (3), a byť rovnako konzistentný s rozvojovou politikou Spoločenstva v súlade s článkom 181a Zmluvy o ES.

(13)

Pomoc pre kandidátske krajiny, ako aj pre potenciálne kandidátske krajiny by mala pokračovať s cieľom podporiť ich úsilie pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reformovaní verejnej správy, uskutočnení ekonomických reforiem, dodržiavaní ľudských práv, ako aj práv menšín, podpore rovnosti pohlaví, pri podpore rozvoja občianskej spoločnosti a podpore regionálnej spolupráce, ako aj pri zmierení a obnove, a prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a zníženiu chudoby v týchto krajinách, a preto by sa mala zamerať na podporu celého radu opatrení na budovanie inštitúcií.

(14)

Pomoc pre kandidátske krajiny by sa mala ďalej zamerať na prijatie a vykonávanie celého acquis communautaire, a najmä na prípravu kandidátskych krajín na vykonávanie poľnohospodárskej a kohéznej politiky Spoločenstva.

(15)

Pomoc pre potenciálne kandidátske krajiny môže zahŕňať určité zosúladenie s acquis communautaire, ako aj podporu investičných projektov so zameraním najmä na budovanie riadiacich kapacít v oblasti regionálneho rozvoja, ľudských zdrojov a rozvoja vidieka.

(16)

Pomoc by sa mala poskytovať na základe komplexnej viacročnej stratégie, ktorá odzrkadľuje priority procesu stabilizácie a pridruženia, ako aj strategické priority z prístupového procesu.

(17)

Komisia by mala predložiť svoje zámery pre finančné rozdelenie, ktoré sa navrhne na obdobie troch nadchádzajúcich rokov prostredníctvom viacročného orientačného finančného rámca, ako integrálnu súčasť svojho ročného finančného balíka na rozšírenie s cieľom pomôcť s finančnou stránkou tejto stratégie a bez toho, aby boli dotknuté výhradné práva rozpočtového orgánu.

(18)

Zložky prechodná pomoc a budovanie inštitúcií a cezhraničná spolupráca by mali byť dostupné pre všetky krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci, s cieľom pomôcť im v procese prechodu a aproximácie k EÚ, ako aj podporiť regionálnu spoluprácu medzi nimi.

(19)

Zložka regionálny rozvoj, zložka rozvoj ľudských zdrojov a zložka rozvoj vidieka by mali byť dostupné iba pre kandidátske krajiny oprávnené na decentralizované riadenie finančných prostriedkov s cieľom pomôcť im pripraviť sa na obdobie po pristúpení k EÚ, najmä na vykonávanie kohéznej politiky Spoločenstva a politiky Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka.

(20)

Potenciálne kandidátske krajiny a kandidátske krajiny, ktoré nie sú oprávnené na decentralizované riadenie finančných prostriedkov, by však mali mať v rámci zložky prechodná pomoc a zložky budovanie inštitúcií nárok na opatrenia a činnosti podobnej povahy, ako sú tie, ktoré budú k dispozícii v rámci zložky regionálny rozvoj, zložky rozvoj ľudských zdrojov a zložky rozvoj vidieka.

(21)

Pomoc by sa mala riadiť v súlade so zásadami vonkajšej pomoci, ktoré sú uvedené v nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4), pri využití štruktúr, ktoré sa osvedčili v predvstupovom procese, ako napr. decentralizované riadenie, twinning a TAIEX (odbor technickej pomoci a výmeny informácií), ale mala by zohľadňovať aj inovačné prístupy, ako napr. vykonávanie priamo členskými štátmi prostredníctvom spoločného riadenia v prípade cezhraničných programov na vonkajších hraniciach Európskej únie. V tomto kontexte by bol prospešný najmä prenos poznatkov a odborných znalostí týkajúcich sa vykonávania acquis communautaire z členských štátov s relevantnými skúsenosťami na príjemcov podľa tohto nariadenia.

(22)

Akcie potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sú opatrenia v oblasti riadenia týkajúce sa vykonávania programov s podstatnými dôsledkami pre rozpočet. Mali by sa preto prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5), predložením dokumentov o viacročnom orientačnom plánovaní riadiacemu výboru.

(23)

V súlade s rozhodnutím 1999/468/ES by sa mali riadiacemu výboru predložiť na horizontálnej báze a báze jednotlivých krajín tiež ročné alebo viacročné programy pre vykonávanie pomoci v rámci zložky prechodná pomoc, zložky budovanie inštitúcií a zložky cezhraničná spolupráca.

(24)

V súlade s rozhodnutím 1999/468/ES by sa mali riadiacemu výboru tiež predložiť viacročné programy pre vykonávanie zložky rozvoj regiónov, zložky rozvoj ľudských zdrojov a zložky rozvoj vidieka. Pretože tieto akcie budú úzko prepojené s postupmi štrukturálnych fondov a rozvoja vidieka, mali by sa tiež využiť, pokiaľ je to možné, existujúce výbory pre štrukturálne fondy a rozvoj vidieka.

(25)

V prípade, že Komisia vykonáva toto nariadenie prostredníctvom centralizovaného riadenia, mala by čo najviac dbať o ochranu finančného záujmu Spoločenstva, najmä uplatňovaním pravidiel a noriem acquis communautaire, a v prípade, že Komisia vykonáva toto nariadenie prostredníctvom iných foriem riadenia, finančné záujmy Spoločenstva by mali byť chránené prostredníctvom uzatvorenia vhodných dohôd, ktoré v tomto ohľade obsahujú dostatočné garancie.

(26)

Pravidlá stanovujúce oprávnenosť na účasť vo verejnom obstarávaní a grantových zmluvách, ako aj pravidlá týkajúce sa pôvodu dodávok by sa mali stanoviť v súlade so súčasným vývojom v Európskej únii, pokiaľ ide o uvoľňovanie podmienok poskytovania pomoci, ale mali by ponechať priestor na pružné reagovanie na nový vývoj v tejto oblasti.

(27)

V prípade, že krajina prijímajúca pomoc poruší zásady, na ktorých je založená Európska únia, alebo nedosiahne dostatočný pokrok, pokiaľ ide o kodanské kritériá a priority stanovené európskym partnerstvom alebo prístupovým partnerstvom, Rada musí mať možnosť na základe návrhu Komisie podniknúť nevyhnutné opatrenia a mali by sa zabezpečiť úplné a okamžité informácie pre Európsky parlament.

(28)

Ustanovenia by mali umožniť Rade, aby zmenila a doplnila toto nariadenie zjednodušeným postupom, pokiaľ ide o postavenie krajiny prijímajúcej pomoc ako je vymedzená v tomto nariadení.

(29)

Krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci na základe ďalších regionálnych nástrojov vonkajšej pomoci, by mali byť schopné zúčastňovať sa na základe reciprocity na činnostiach podľa tohto nariadenia v prípade, že to prináša pridanú hodnotu z dôvodu regionálneho, cezhraničného, nadnárodného alebo globálneho charakteru danej činnosti.

(30)

Keďže cieľ tohto nariadenia a to postupné zosúladenie prijímajúcich krajín s normami a politikami Európskej únie vrátane, ak je to vhodné, s acquis communautaire na účely členstva, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o ES. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(31)

Vzhľadom na to, že článok 181a zmluvy o ES ustanovuje, že opatrenia v oblasti hospodárskej, finančnej a technickej spolupráce s tretími krajinami sú doplnkové k tým, ktoré vykonávajú členské štáty, Komisia a členské štáty sa zaväzujú zabezpečiť koordináciu, ucelenosť a komplementárnosť svojej pomoci v súlade so stanovenými usmerneniami EÚ z roku 2001 pre posilnenie operačnej koordinácie v oblasti vonkajšej pomoci medzi Spoločenstvom a členskými štátmi najmä prostredníctvom pravidelných konzultácií a častými výmenami relevantných informácií v priebehu rôznych etáp cyklu pomoci.

(32)

Finančná referenčná suma v zmysle bodu 38 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (6) je začlenená do tohto nariadenia pre celé trvanie nástroja bez toho, aby sa tým ovplyvnili právomoci rozpočtového orgánu, ako ich vymedzuje zmluva o ES.

(33)

Ustanovenie nového systému predvstupovej pomoci Spoločenstva si vyžaduje zrušiť nariadenie Rady (EHS) č. 3906/89 z 18. decembra 1989 o hospodárskej pomoci Maďarskej republike a Poľskej ľudovej republike (7), nariadenie Komisie (ES) č. 2760/98 z 18. decembra 1998 o vykonávaní programu cezhraničnej spolupráce v rámci programu PHARE (8), nariadenie Rady (ES) č. 1266/1999 z 21. júna 1999 o koordinačnej pomoci kandidátskym krajinám v rámci predvstupovej stratégie (9), nariadenie Rady (ES) č. 1267/1999 z 21. júna 1999 o vytvorení nástroja štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie (10), nariadenie Rady (ES) č. 1268/1999 z 21. júna 1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (11), nariadenie Rady (ES) č. 555/2000 z 13. marca 2000 o vykonávaní činností v rámci predvstupovej stratégie pre Cyperskú republiku a Maltskú republiku (12), nariadenie Rady (ES) č. 2500/2001 zo 17. decembra 2001 o predvstupovej finančnej pomoci pre Turecko (13) a nariadenie (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva. Rovnako by sa týmto nariadením malo nahradiť nariadenie Rady (ES) č. 2666/2000, ktorého účinnosť sa končí 31. decembra 2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Príjemcovia pomoci a celkový cieľ

Na účely získania členstva Spoločenstvo poskytuje pomoc krajinám uvedeným v prílohách I a II pri postupnom zosúladení noriem a politík s normami a politikami Európskej únie vrátane, ak je to vhodné, s acquis communautaire.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   V krajinách prijímajúcich pomoc uvedených v prílohe I a II sa v prípade potreby pomoc použije na podporu týchto oblastí:

a)

posilnenie demokratických inštitúcií a právneho štátu vrátane vynútiteľnosti práva;

b)

podpora a ochrana ľudských práv a základných slobôd a zvýšené rešpektovanie práv menšín, podpora rovnosti pohlaví a nediskriminácie;

c)

reforma verejnej správy vrátane zriadenia systému umožňujúceho decentralizáciu riadenia pomoci pre krajinu prijímajúcu pomoc v súlade s pravidlami stanovenými nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002;

d)

ekonomická reforma;

e)

rozvoj občianskej spoločnosti;

f)

sociálne začlenenie;

g)

zmierenie, opatrenia na budovanie dôvery a obnova;

h)

regionálna a cezhraničná spolupráca.

2.   V prípade krajín uvedených v prílohe I sa pomoc použije aj na podporu týchto oblastí:

a)

prijatie a vykonávanie acquis communautaire;

b)

podpora tvorby politiky, ako aj príprava na vykonávanie a riadenie spoločnej poľnohospodárskej a kohéznej politiky Spoločenstva.

3.   V prípade krajín uvedených v prílohe II sa pomoc použije aj na podporu týchto oblastí:

a)

postupné zosúladenie s acquis communautaire;

b)

sociálny, hospodársky a územný rozvoj vrátane, okrem iného, infraštruktúry a činností súvisiacich s investíciami, najmä v oblasti rozvoja regiónov, ľudských zdrojov a rozvoja vidieka.

Článok 3

Zložky

1.   Pomoc sa programuje a vykonáva podľa týchto zložiek:

a)

prechodná pomoc a budovanie inštitúcií;

b)

cezhraničná spolupráca;

c)

regionálny rozvoj;

d)

rozvoj ľudských zdrojov;

e)

rozvoj vidieka.

2.   Komisia zabezpečuje koordináciu a súlad medzi pomocou poskytovanou v rámci rôznych zložiek.

3.   Komisia prijme pravidlá pre vykonávanie tohto nariadenia v súlade s postupom stanoveným v článkoch 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES. Na tento účel Komisii pomáha výbor IPA uvedený v článku 14 ods. 1.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

Článok 4

Politický rámec pomoci

Pomoc podľa tohto nariadenia sa poskytuje v súlade so všeobecným politickým rámcom pre predvstupové obdobie definovaným európskym partnerstvom a prístupovým partnerstvom s náležitým ohľadom na správy a strategický dokument obsiahnutý v ročnom balíku Komisie pre rozšírenie.

Článok 5

Informácie o navrhovanom orientačnom finančnom rozdelení

1.   Komisia na účely podpory strategického plánovania ustanoveného v článku 6 predkladá každoročne Európskemu parlamentu a Rade svoje zámery pre finančné rozdelenie, ktoré sa navrhuje na tri nadchádzajúce roky vo forme viacročného orientačného finančného rámca pri zohľadnení finančného výhľadu, ako aj európskeho partnerstva, prístupového partnerstva, správ a strategického dokumentu.

2.   Tento viacročný orientačný finančný rámec predstavuje zámery Komisie pre rozdelenie prostriedkov rozčlenené podľa zložky, krajiny a činnosti vzťahujúcej sa na viac krajín. Tento rámec sa vypracuje na základe súboru objektívnych a transparentných kritérií vrátane hodnotenia potrieb, absorpčnej kapacity, zohľadnenia podmieneností a riadiacej kapacity. Náležitá pozornosť sa tiež venuje všetkým výnimočným opatreniam pomoci alebo dočasným programom odozvy, ktoré boli prijaté na základe nariadenia, ktorým sa ustanovuje nástroj stability.

3.   Viacročný orientačný finančný rámec sa začlení do ročného balíka Komisie pre rozšírenie pri zachovaní trojročného plánovacieho horizontu.

Článok 6

Plánovanie pomoci

1.   Pomoc podľa tohto nariadenia sa poskytuje na základe dokumentov o viacročnom orientačnom plánovaní, ktoré vypracovala krajina v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi, tak, aby podporovali národné stratégie a zabezpečili účasť a zapojenie dotknutej krajiny. V prípade potreby sa zapojí občianska spoločnosť a ostatné zúčastnené strany. Zohľadnia sa aj ostatné programy pomoci.

2.   V prípade krajín uvedených v prílohe I sa pomoc zakladá najmä na prístupových partnerstvách. Pomoc sa vzťahuje na priority a celkovú stratégiu vyplývajúcu z pravidelnej analýzy situácie v každej krajine, na ktoré sa príprava na pristúpenie musí koncentrovať. Pomoc sa plánuje so zreteľom na kritériá definované zasadnutím Európskej rady v Kodani v júni 1993 a pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti prijímania a vykonávania acquis communautaire, ako aj regionálnej spolupráce.

3.   V prípade krajín uvedených v prílohe II sa pomoc zakladá najmä na európskych partnerstvách. Pomoc sa vzťahuje na priority a celkovú stratégiu vyplývajúcu z pravidelnej analýzy situácie v každej krajine, na ktoré sa musí príprava na pristúpenie koncentrovať. Pomoc sa plánuje so zreteľom na kritériá definované zasadnutím Európskej rady v Kodani z júna 1993 a pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti vykonávania dohôd o stabilizácii a pridružení, vrátane regionálnej spolupráce.

4.   Dokumenty o viacročnom orientačnom plánovaní uvádzajú orientačné rozdelenie prostriedkov na hlavné priority v rámci každej zložky pri zohľadnení orientačného rozpisu podľa jednotlivých krajín a položiek navrhovaného vo viacročnom orientačnom finančnom rámci. V prípade potreby stanovujú tiež všetky prostriedky pre viacnárodné programy a horizontálne iniciatívy.

5.   Dokumenty o viacročnom orientačnom plánovaní sa vypracovávajú v súlade s trojročným výhľadom. Raz ročne sa preskúmajú.

6.   Komisia prijme dokumenty o viacročnom orientačnom plánovaní a ich každoročnom preskúmaní v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 písm. a).

Článok 7

Program

1.   Pomoc podľa tohto nariadenia sa poskytuje prostredníctvom viacročných alebo ročných programov zostavených podľa jednotlivých krajín a zložiek alebo v prípade potreby podľa skupiny krajín alebo tém v súlade s prioritami definovanými v dokumentoch o viacročnom orientačnom plánovaní.

2.   Programy určia sledované ciele, oblasti intervencie, očakávané výsledky, postupy riadenia a celkovú sumu plánovaných finančných prostriedkov. Obsahujú súhrnný opis druhov operácií, ktoré sa majú financovať, približný údaj o sumách vyčlenených na každý druh operácie a orientačný časový harmonogram vykonávania. Podľa potreby obsahujú výsledky skúseností z predchádzajúcej poskytnutej pomoci. Ciele sú špecifické, relevantné a merateľné a majú časovo vymedzené referenčné hodnoty.

3.   Komisia prijme viacročné a ročné programy a akékoľvek ich preskúmania v súlade s postupmi ustanovenými v článku 14 ods. 2.

HLAVA II

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA OSOBITNÝCH ZLOŽIEK

Článok 8

Zložka prechodná pomoc a budovanie inštitúcií

1.   Zložka prechodná pomoc a budovanie inštitúcií pomôže krajinám uvedeným v prílohách I a II dosiahnuť ciele stanovené v článku 2.

2.   Môže sa okrem iného použiť na financovanie budovania kapacít a inštitúcií, ako aj na investovanie, pokiaľ sa naň nevzťahujú články 9 až 12.

3.   Pomoc v rámci tejto zložky môže podporovať aj účasť krajín uvedených v prílohách I a II na programoch a v agentúrach Spoločenstva. Okrem toho sa pomoc môže poskytnúť na regionálne a horizontálne programy.

Článok 9

Zložka cezhraničná spolupráca

1.   Zložka cezhraničná spolupráca môže podporovať krajiny uvedené v prílohách I a II pri cezhraničnej a prípadne nadnárodnej a medziregionálnej spolupráci medzi týmito krajinami a medzi nimi a členskými štátmi Európskej únie.

2.   Cieľom takejto spolupráce je podpora dobrých susedských vzťahov, podpora stability, bezpečnosti a prosperity v spoločnom záujme všetkých dotknutých krajín a podpora ich harmonického, vyváženého a trvalo udržateľného rozvoja.

3.   Pravidlá, ktorými sa riadia finančné príspevky Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, a pravidlá v tomto nariadení zodpovedajú v prípade cezhraničnej spolupráce s členskými štátmi príslušným ustanoveniam článku 21 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a o Kohéznom fonde (14).

4.   Spolupráca sa bude koordinovať s ostatnými nástrojmi Spoločenstva pre cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. V prípade cezhraničnej spolupráce s členskými štátmi sa táto zložka vzťahuje na regióny na oboch stranách príslušnej hranice alebo hraníc, pozemných aj morských.

5.   V rámci cieľov tohto článku sa táto zložka môže okrem iného použiť na financovanie budovania kapacít a inštitúcií, ako aj investovanie.

Článok 10

Zložka regionálny rozvoj

1.   Zložka regionálny rozvoj podporuje krajiny uvedené v prílohe I pri tvorbe politiky, ako aj pri príprave na vykonávanie a riadenie kohéznej politiky Spoločenstva, najmä pri ich príprave na Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond.

2.   Môže prispievať hlavne na financovanie takých druhov činností, ktoré sú ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde pre regionálny rozvoj (15) a nariadení Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (16).

Článok 11

Zložka rozvoj ľudských zdrojov

1.   Zložka rozvoj ľudských zdrojov podporuje krajiny uvedené v prílohe I pri tvorbe politiky, ako aj pri príprave na vykonávanie a riadenie kohéznej politiky Spoločenstva, najmä pri ich príprave na Európsky sociálny fond.

2.   Môže prispievať hlavne na financovanie takých druhov činností, ktoré sú ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde (17).

Článok 12

Zložka rozvoj vidieka

1.   Zložka rozvoj vidieka podporuje krajiny uvedené v prílohe I pri tvorbe politiky, ako aj pri príprave na vykonávanie a riadenie spoločnej poľnohospodárskej politiky Spoločenstva. Prispieva najmä k trvalo udržateľnému prispôsobovaniu poľnohospodárskeho sektora a vidieckych oblastí a k príprave kandidátskych krajín na vykonávanie acquis communautaire, pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku a súvisiace politiky.

2.   Môže prispievať hlavne na financovanie takých druhov činností, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (18).

HLAVA III

RIADENIE A VYKONÁVANIE

Článok 13

Riadenie pomoci, predkladanie správ

1.   Za vykonávanie tohto nariadenia je zodpovedná Komisia, pričom koná v súlade s postupom uvedeným v článku 14 a vykonávacími právomocami uvedenými v článku 3 ods. 3.

2.   Činnosti podľa tohto nariadenia sa riadia, monitorujú, hodnotia a podávajú sa o nich správy v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002. Financovanie zo Spoločenstva sa môže uskutočňovať najmä vo forme dohôd o financovaní medzi Komisiou a krajinou prijímajúcou pomoc, zákaziek vo verejnom obstarávaní alebo grantových dohôd s národnými alebo medzinárodnými orgánmi verejného sektora, alebo fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie činnosti, alebo vo forme pracovných zmlúv. V prípade cezhraničných programov s členskými štátmi podľa článku 9 tohto nariadenia sa vykonávanie úloh môže delegovať na členské štáty, pričom v takom prípade sa programy vykonávajú prostredníctvom spoločného riadenia v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002. V prípade spoločného riadenia riadiaci orgán koná v súlade so zásadami a pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 1083/2006.

3.   Komisia môže tiež prijímať a riadiť prostriedky od iných darcov, ktoré sú priradeným príjmom v súlade s článkom 18 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, na účely vykonávania činností s týmito darcami.

4.   Komisia môže v plne opodstatnených prípadoch v súlade s článkom 54 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 rozhodnúť o zverení úloh verejného orgánu, najmä úloh súvisiacich s plnením rozpočtu, orgánom uvedeným v článku 54 ods. 2 uvedeného nariadenia. Orgány uvedené v článku 54 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia možno poveriť úlohami verejného orgánu, ak majú uznávané medzinárodné postavenie, vyhovujú medzinárodne uznaným systémom riadenia a kontroly a sú pod dohľadom verejného orgánu.

5.   Rozpočtové záväzky na činnosti, ktoré prekračujú viac ako jeden finančný rok, možno rozpísať do ročných splátok na niekoľko rokov.

6.   Komisia každoročne zasiela Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní pomoci Spoločenstva podľa tohto nariadenia. Táto správa obsahuje informácie o činnostiach financovaných počas roka a o zisteniach monitorovania a uvedie vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých pri vykonávaní pomoci.

Článok 14

Výbory

1.   Zriadi sa výbor nástroja predvstupovej pomoci (IPA), ktorý pozostáva zo zástupcov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie. Pomáha Komisii najmä pri jej úlohe zabezpečovať koordináciu a súlad medzi pomocou poskytovanou v rámci rôznych zložiek, ako to vyžaduje článok 3 ods. 2.

Výbor IPA prijme svoj rokovací poriadok.

2.

a)

Komisia v súlade s postupom stanoveným v článkoch 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES prijme dokumenty o viacročnom orientačnom plánovaní a ich ročné preskúmania uvedené v článku 6 tohto nariadenia a programy týkajúce sa pomoci, ktorá sa má poskytovať podľa článkov 8 a 9 tohto nariadenia. Na tento účel Komisii pomáha výbor IPA.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

b)

Komisia v súlade s postupom stanoveným v článkoch 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES prijme programy týkajúce sa pomoci, ktorá sa má poskytovať podľa článku 10 tohto nariadenia. Na tento účel Komisii pomáha Výbor pre koordináciu fondov uvedený v článku 103 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

c)

Komisia po porade s Komisiou ustanovenou v článku 147 Zmluvy o ES prijme v súlade s postupom stanoveným v článkoch 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES programy týkajúce sa pomoci, ktorá sa má poskytovať podľa článku 11 tohto nariadenia. Na tento účel Komisii pomáha Výbor pre koordináciu fondov uvedený v článku 103 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

d)

Komisia v súlade s postupom stanoveným v článkoch 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES prijme programy týkajúce sa pomoci, ktorá sa má poskytovať podľa článku 12 tohto nariadenia. Na tento účel Komisii pomáha výbor pre rozvoj vidieka ustanovený článkom 90 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Komisia v súlade s postupom stanoveným odsekom 2 písm. a) tohto článku prijme finančné rozhodnutia, na ktoré sa nevzťahujú viacročné a ročné programy.

4.   Komisia prijme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k viacročným a ročným programom a rozhodnutia uvedené v odseku 3, ak neobsahujú podstatné zmeny v charaktere pôvodných programov a činností a, pokiaľ ide o finančný prvok, ak nepresahujú 20 % celkovej sumy pridelenej na daný program alebo činnosť pri dodržaní limitu 4 miliónov EUR. Výbor, ktorý vydal stanovisko k pôvodnému programu alebo činnosti, je informovaný o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich rozhodnutiach.

5.   Pozorovateľ z Európskej investičnej banky sa zúčastňuje na rokovaniach výborov, pokiaľ ide otázky týkajúce sa banky.

Článok 15

Druhy pomoci

1.   Pomoc podľa tohto nariadenia môže okrem iného financovať investície, zákazky vo verejnom obstarávaní, granty vrátane dotácií úrokových sadzieb, špeciálnych pôžičiek, záruk na pôžičky a finančnej pomoci, rozpočtovú podporu a iné osobitné formy rozpočtovej pomoci a príspevok do kapitálu medzinárodných finančných inštitúcií alebo regionálnych rozvojových bánk v takej miere, aby finančné riziko Spoločenstva bolo obmedzené na sumu týchto finančných prostriedkov. Rozpočtová podpora je výnimočná, s presnými cieľmi a súvisiacimi referenčnými ukazovateľmi a závislá od toho, či je správa verejných financií krajiny prijímajúcej pomoc dostatočne transparentná, spoľahlivá a efektívna, a od toho, či boli zavedené dobre definované sektorové alebo makroekonomické politiky v zásade schválené medzinárodnými finančnými inštitúciami. Vyplatenie rozpočtovej pomoci je podmienené uspokojivým pokrokom pri dosahovaní cieľov z hľadiska dosahu a výsledkov.

2.   Pomoc sa môže vykonávať prostredníctvom opatrení administratívnej spolupráce, ktoré zahŕňajú expertov z verejného sektora vyslaných z členských štátov. Takéto projekty sa realizujú podľa vykonávacích pravidiel stanovených Komisiou.

3.   Pomoc sa môže tiež použiť na krytie nákladov, vrátane administratívnych nákladov, účasti Spoločenstva v medzinárodných misiách, iniciatívach alebo organizáciách, ktoré sú aktívne v záujme krajiny prijímajúcej pomoc.

4.   Financovanie Spoločenstva sa v zásade nepoužije na platenie daní, ciel alebo iných poplatkov v krajinách prijímajúcich pomoc uvedených v prílohe I a II.

Článok 16

Podporné opatrenia

Pomoc sa môže použiť aj na pokrytie nákladov činností, ktoré sú spojené s prípravou, ďalším sledovaním, kontrolou, auditom a hodnotením, ktoré sú priamo potrebné na riadenie programu a dosiahnutie jeho cieľov, najmä štúdie, stretnutia, informácie a publicita, výdavky spojené s informačnými sieťami zameranými na výmenu informácií, ako aj akékoľvek ďalšie výdavky na administratívnu a technickú pomoc, ktoré môže Komisia využiť na riadenie programu. Taktiež pokrýva náklady na administratívnu podporu na účely decentralizovaného riadenia programu v delegáciách Komisie v tretích krajinách.

Článok 17

Vykonávanie pomoci

1.   Komisia a krajiny prijímajúce pomoc uzatvárajú rámcové dohody o vykonávaní pomoci.

2.   Doplňujúce dohody o vykonávaní pomoci sa uzatvárajú medzi Komisiou a krajinou prijímajúcou pomoc alebo prípadne medzi jej vykonávajúcimi orgánmi.

Článok 18

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva

1.   Všetky dohody vyplývajúce z tohto nariadenia obsahujú ustanovenia, ktoré zabezpečujú ochranu finančného záujmu Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o podvody, korupciu a iné nezrovnalosti v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskeho spoločenstva (19), nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou na účely ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (20) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (21).

2.   Dohody výslovne zverujú Komisii a Dvoru audítorov právomoc vykonať audit na základe dokumentov a na mieste u všetkých dodávateľov a subdodávateľov, ktorí získali finančné prostriedky zo Spoločenstva. Tieto dohody tiež výslovne oprávňujú Komisiu vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste, ako stanovuje nariadenie (ES, Euratom) č. 2185/96.

3.   Všetky zmluvy vyplývajúce z vykonávania pomoci zabezpečia práva Komisie a Dvora audítorov počas vykonávania a po vykonaní zmlúv tak, ako stanovuje odsek 2 tohto článku.

Článok 19

Pravidlá účasti a pôvodu, oprávnenosť získať granty

1.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných podľa tohto nariadenia je otvorená pre všetky fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi niektorého z členských štátov, oprávnenej krajiny podľa tohto nariadenia, oprávnenej krajiny nástroja európskeho susedstva a partnerstva alebo členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a pre všetky právnické osoby, ktoré sú v takomto štáte alebo krajine založené.

2.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných podľa tohto nariadenia je otvorená pre všetky fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi krajiny, ktorá sa neuvádza v odseku 1, a pre všetky právnické osoby, ktoré sú v takomto štáte alebo krajine založené, ak sa zaviedol recipročný prístup k ich vonkajšej pomoci.

Recipročný prístup k vonkajšej pomoci Spoločenstva sa stanoví prostredníctvom osobitného rozhodnutia týkajúceho sa danej krajiny alebo daného regionálneho zoskupenia krajín. Takéto rozhodnutie Komisia prijme v súlade s postupom ustanoveným v článku 14 ods. 2 písm. a), pričom musí ostať v platnosti najmenej jeden rok.

Udeľovanie recipročného prístupu k vonkajšej pomoci Spoločenstva je založené na porovnávaní medzi Spoločenstvom a inými darcami a uskutočňuje sa na odvetvovej alebo celoštátnej úrovni bez ohľadu na to, či ide o darcu alebo prijímateľa. Rozhodnutie o udelení takejto reciprocity darcovskej krajine sa zakladá na transparentnosti, konzistentnosti a proporcionalite pomoci poskytnutej týmto darcom vrátane jej kvalitatívnej a kvantitatívnej povahy. S krajinami, ktoré prijímajú pomoc sa počas postupu uvedeného v tomto odseku vedú konzultácie.

3.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo zmluvách o grante financovaných podľa tohto nariadenia je otvorená pre medzinárodné organizácie.

4.   Odborníci navrhnutí v súvislosti s postupmi zadávania zákaziek nemusia spĺňať podmienku štátnej príslušnosti uvedenú v odsekoch 1 a 2.

5.   Všetky dodávky a materiály nakúpené podľa zmluvy financovanej podľa tohto nariadenia musia pochádzať zo Spoločenstva alebo z krajiny, ktorá je oprávnená podľa odsekov 1 a 2. Na účely tohto nariadenia je pojem „pôvod“ vymedzený v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa pravidiel pôvodu na colné účely.

6.   Komisia môže v riadne opodstatnených výnimočných prípadoch povoliť účasť fyzických osôb, ktoré sú štátnymi príslušníkmi krajín neuvedených v odsekoch 1 a 2, a právnických osôb, ktoré sú v takýchto krajinách založené, alebo nákup dodávok a materiálov, ktorých pôvod sa líši od vymedzenia v odseku 5. Výnimky sa môžu odôvodniť na základe nedostupnosti výrobkov či služieb na trhoch v dotknutých krajinách, z dôvodov mimoriadnej naliehavosti alebo ak by pravidlá oprávnenosti znemožňovali realizáciu projektu, programu či činnosti alebo by ich značným spôsobom sťažili.

7.   V súlade s článkom 114 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 môžu granty získať fyzické osoby.

8.   Ak sa financovanie Spoločenstvom vzťahuje na činnosti vykonávané prostredníctvom medzinárodnej organizácie, je účasť na príslušných zmluvných postupoch otvorená pre všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené podľa odsekov 1 a 2, ako aj pre všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené v súlade s pravidlami tejto organizácie, pričom je potrebné zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými darcami. Rovnaké pravidlá sa uplatňujú pri dodávkach, materiáloch a odborníkoch.

Ak sa financovanie Spoločenstvom vzťahuje na činnosti spolufinancované členským štátom, treťou krajinou (pričom podlieha reciprocite podľa odseku 2) alebo regionálnou organizáciou, je účasť na príslušných zmluvných postupoch otvorená pre všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené podľa odsekov 1, 2 a 3, ako aj pre všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené v súlade s pravidlami tohto členského štátu, tretej krajiny alebo regionálnej organizácie. Rovnaké pravidlá sa uplatňujú pri dodávkach, materiáloch a odborníkoch.

Článok 20

Súlad, kompatibilita a koordinácia

1.   Programy a projekty financované podľa tohto nariadenia sú v súlade s politikami EÚ. Dodržiavajú dohody uzatvorené medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a krajinami prijímajúcimi pomoc a rešpektujú záväzky podľa multilaterálnych dohôd, ktorých sú zmluvnými stranami.

2.   Komisia a členské štáty zabezpečia súlad medzi pomocou Spoločenstva poskytovanou podľa tohto nariadenia a finančnou pomocou poskytovanou Spoločenstvom a členskými štátmi prostredníctvom ostatných vnútorných a vonkajších finančných nástrojov a Európskou investičnou bankou.

3.   Komisia a členské štáty zabezpečia koordináciu svojich príslušných programov pomoci s cieľom zvýšiť účinnosť a efektívnosť pri poskytovaní pomoci v súlade so stanovenými usmerneniami pre posilnenie operačnej koordinácie v oblasti vonkajšej pomoci a pre zosúladenie politík a postupov. Koordinácia zahŕňa pravidelné konzultácie a časté výmeny relevantných informácií počas rôznych etáp cyklu pomoci, najmä na úrovni vykonávania, a predstavuje kľúčový krok v procesoch programovania členských štátov a Spoločenstva.

4.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie riadnej koordinácie, zosúladenia a spolupráce s multilaterálnymi a regionálnymi organizáciami a subjektmi, ako napr. medzinárodnými finančnými inštitúciami, agentúrami Organizácie Spojených národov, fondmi a programami a darcami mimo EÚ.

Článok 21

Pozastavenie pomoci

1.   Rešpektovanie zásad demokracie, právneho štátu, ľudských práv a práv menšín a základných slobôd je základným prvkom uplatňovania tohto nariadenia a poskytovania pomoci podľa tohto nariadenia. Pomoc Spoločenstva pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Čiernu Horu a Srbsko vrátane Kosova tiež podlieha podmienkam, ktoré sú definované Radou v jej záveroch zo zasadnutia z 29. apríla 1997, najmä pokiaľ ide o záväzok príjemcov pomoci vykonávať demokratické, ekonomické a inštitucionálne reformy.

2.   V prípade, že krajina prijímajúca pomoc nerešpektuje tieto zásady alebo záväzky obsiahnuté v príslušnom partnerstve s EÚ, alebo ak pokrok pri plnení prístupových kritérií nie je dostatočný, môže Rada kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie podniknúť potrebné kroky v súvislosti s akoukoľvek pomocou poskytnutou podľa tohto nariadenia. Európsky parlament je plne a bezodkladne informovaný o akomkoľvek rozhodnutí, ktoré sa prijme v tejto súvislosti.

Článok 22

Hodnotenie

Komisia pravidelne hodnotí výsledky a účinnosť politík a programov a efektívnosť programovania s cieľom zistiť, či sa dosiahli ciele, a aby mohla formulovať svoje odporúčania s cieľom zlepšiť budúce operácie. Komisia zasiela príslušné hodnotiace správy na diskusiu výborom uvedeným v článku 14. Tieto výsledky sú spätnou väzbou pre formu programu a rozdelenie zdrojov.

HLAVA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Štatút krajiny prijímajúcej pomoc

Ak krajina uvedená v prílohe II získa štatút kandidátskej krajiny na pristúpenie k EÚ, Rada uznášajúc sa kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie presunie uvedenú krajinu z prílohy II do prílohy I.

Článok 24

Ustanovenie o vzájomnom vzťahu medzi nástrojmi

V záujme zabezpečenia súladu a účinnosti pomoci Spoločenstva môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 písm. a) rozhodnúť, že ďalšie tretie krajiny, územia alebo regióny môžu využívať činnosti podľa tohto nariadenia, ak má daný projekt alebo program regionálny, cezhraničný, nadnárodný alebo globálny charakter. Komisia sa pri tom snaží vyhnúť duplicite, pokiaľ ide o iné nástroje vonkajšej finančnej pomoci.

Článok 25

Prechodné ustanovenia

1.   Nariadenia (EHS) č. 3906/89, (ES) č. 2760/98, (ES) č. 1266/1999, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999, (ES) č. 555/2000, (ES) č. 2500/2001, (ES) č. 2112/2005 sa zrušujú s účinkom od 1. januára 2007.

Tieto nariadenia, ako aj nariadenie (ES) č. 2666/2000 sa naďalej uplatňujú na právne akty a záväzky, ktorými sa vykonávajú rozpočtové roky, ktoré predchádzajú roku 2007, a na vykonávanie článku 31 Aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (22).

2.   Ak by boli potrebné osobitné opatrenia na podporu prechodu zo systému ustanoveného nariadeniami (EHS) č. 3906/89, (ES) č. 2760/98, (ES) č. 1266/1999, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999, (ES) č. 555/2000, (ES) č. 2666/2000 alebo (ES) č. 2500/2001 na systém ustanovený týmto nariadením, Komisia prijme takéto opatrenia v súlade s postupmi ustanovenými v článku 14 tohto nariadenia.

Článok 26

Finančná referenčná suma

Referenčná finančná suma na vykonávania tohto nariadenia v období 2007 – 2013 je 11 468 miliónov EUR. Každoročné prídely finančných prostriedkov schvaľuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení finančného rámca.

Článok 27

Preskúmanie

Komisia predloží do 31. decembra 2010 Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o vykonávaní tohto nariadenia v prvých troch rokoch, v prípade potreby s legislatívnym návrhom, ktorým sa zavádzajú potrebné úpravy tohto nariadenia.

Článok 28

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júla 2006

Za Radu

predseda

E. TUOMIOJA


(1)  Stanovisko z 6. júla 2006 ) Ešte neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. EÚ C 231, 20.9.2005, s. 67.

(3)  Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2205 (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 23).

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2257/2004 (Ú. v. EÚ L 389, 31.12.2004, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 345, 19.12.1998, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1045/2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 78).

(9)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 68.

(10)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 73. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2005.

(11)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2005.

(12)  Ú. v. ES L 68, 16.3.2000, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 769/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 1).

(13)  Ú. v. ES L 342, 27.12.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2005.

(14)  Pozri s. 25 tohto úradného vestníka.

(15)  Pozri s. 1 tohto úradného vestníka.

(16)  Pozri s. 79 tohto úradného vestníka.

(17)  Pozri s. 12 tohto úradného vestníka.

(18)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(19)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(21)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(22)  Ú. v. ES L 157, 21.6.2005, s. 203.


PRÍLOHA I

Chorvátsko

Turecko

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko


PRÍLOHA II

Albánsko

Bosna a Hercegovina

Čierna Hora

Srbsko vrátane Kosova (1)


(1)  Ako vymedzuje rezolúcia BR OSN č. 1244.