ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 209

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
31. júla 2006


Obsah

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. októbra 2004 o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v mene Európskeho spoločenstva

1

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach

3

 

*

Rozhodnutie Asociačnej Rady EÚ – Jordánsko č. 1/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 3 k euro-stredomorskej dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce

30

Protokol č. 3 týkajúci sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce

31

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

31.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/1


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. októbra 2004

o uzavretí Štokholmského dohovoru

o perzistentných organických látkach

v mene Európskeho spoločenstva

(2006/507/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175 ods. 1 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom jej článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Podpora opatrení na medzinárodnej úrovni pri riešení regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia je jedným z cieľov politiky Spoločenstva pre životné prostredie v súlade s článkom 174 zmluvy.

(2)

V roku 1998 Rada poverila Komisiu zúčastňovať sa v mene Spoločenstva na rokovaniach o Dohovore o perzistentných organických látkach pod patronátom Programu Organizácie Spojených národov pre životné prostredie. Komisia sa zúčastňovala na týchto rokovaniach spolu s členskými štátmi.

(3)

Dohovor o perzistentných organických látkach („dohovor“) bol prijatý 22. mája 2001 v Štokholme.

(4)

Dohovor na základe princípu predbežnej opatrnosti poskytuje rámec pre odstránenie výroby, používania, dovozu a vývozu prvých dvanástich prioritných perzistentných organických látok, bezpečné nakladanie s nimi a ich bezpečné zneškodnenie a odstránenie alebo zníženie uvoľnení určitých neúmyselných perzistentných organických látok. Okrem toho dohovor stanovuje pravidlá pre začlenenie nových chemických látok do dohovoru.

(5)

Spoločenstvo, vtedajších pätnásť členských štátov a osem nových členských štátov, podpísalo dohovor počas konferencie splnomocnených zástupcov v Štokholme od 22. do 23. mája 2001.

(6)

Dohovor môžu ratifikovať, pristúpiť k nemu alebo ho schváliť štáty a regionálne hospodárske integračné organizácie.

(7)

Podľa podmienok dohovoru musí regionálna hospodárska integračná organizácia vyhlásiť vo svojej ratifikačnej listine, listine o prijatí, schválení alebo o prístupe rozsah svojich právomocí vo vzťahu k záležitostiam upravených dohovorom.

(8)

Spoločenstvo už prijalo nástroje, ktoré sa zaoberajú záležitosti upravenými v dohovore, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (3), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 z 28. januára 2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (4) a smernice Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (5).

(9)

Dohovor prispieva k dosiahnutiu cieľov politiky životného prostredia Spoločenstva. Preto je vhodné, aby Spoločenstvo schválilo tento dohovor čo najskôr.

(10)

V prípade prijatia dodatkov príloh A, B alebo C alebo ďalších príloh k dohovoru by Komisia mala ustanoviť ich zavedenie do nariadenia (ES) č. 850/2004 alebo do iných príslušných právnych predpisov Spoločenstva. Ak akýkoľvek dodatok nie je zavedený do jedného roka odo dňa oznámenia depozitára o prijatí dodatku a aby sa vyhlo situáciám nesúladu, Komisia by mala podľa toho informovať depozitára,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach, ďalej len „dohovor“, je týmto v mene Spoločenstva schválený.

Znenie dohovoru je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Vždy, keď sa dodatok k prílohám A, B alebo C alebo dodatočné prílohy k dohovoru nezačlenia do príloh k nariadeniu (ES) č. 850/2004 alebo do iných príslušných právnych predpisov Spoločenstva do jedného roka odo dňa oznámenia depozitára o prijatí dodatku, Komisia to oznámi depozitárovi v súlade s článkom 22 dohovoru.

2.   V prípade, ak zmena a doplnenie príloh A, B alebo C alebo ďalšie prílohy k dohovoru sa začlenia po oznámení uvedenom v odseku 1, Komisia bezodkladne stiahne toto oznámenie.

Článok 3

1.   Predseda Rady je týmto poverený vymenovať osobu(-y) splnomocnenú(-é) na uloženie schvaľovacej listiny v mene Európskeho spoločenstva u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v súlade s článkom 25 ods. 1 dohovoru.

2.   Predseda Rady je týmto poverený vymenovať osobu(-y) splnomocnenú(-é) na uloženie vyhlásenia o právomociach ustanoveného v prílohe k tomu rozhodnutiu v mene Európskeho spoločenstva v súlade s článkom 25 ods. 3 dohovoru.

V Luxemburgu 14. októbra 2004

Za Radu

predseda

P. VAN GEEL


(1)  Ú. v. EÚ C 87 E, 7.4.2004, s. 495.

(2)  Ú. v. EÚ C 32, 5.2.2004, s. 45.

(3)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 777/2006 (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2006, s. 9).

(5)  Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31.


PREKLAD

ŠTOKHOLMSKÝ DOHOVOR O PERZISTENTNÝCH ORGANICKÝCH LÁTKACH

STRANY TOHTO DOHOVORU,

UZNÁVAJÚC, že perzistentné organické látky majú toxické vlastnosti, odolávajú degradácii, akumulujú sa v živých organizmoch a sú prenášané ovzduším, vodou a migrujúcimi druhmi cez medzinárodné hranice a usadzujú sa ďaleko od miesta ich úniku a tam sa akumulujú v terestriálnych a vodných ekosystémoch,

OBÁVAJÚC SA o zdravie, najmä v rozvojových krajinách, vyplývajúce z miestnej expozície perzistentným organickým látkam, ktorou sú ohrozené najmä ženy a prostredníctvom nich budúce generácie,

PRIPÚŠŤAJÚC, že arktické ekosystémy a ich domorodé obyvateľstvo sú mimoriadne ohrozené kumuláciou perzistentných organických látok v živých organizmoch a že kontaminácia ich tradičnej stravy je otázkou verejného zdravia,

SÚC SI VEDOMÉ potreby globálnej aktivity zameranej na perzistentné organické látky,

MAJÚC NA PAMÄTI rozhodnutie Výkonnej Rady Environmentálneho programu OSN 19/13 C zo 7. februára 1997 o iniciovaní medzinárodnej aktivity na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia prostredníctvom opatrení, ktoré znížia a/alebo vylúčia emisie a uvoľňovanie perzistentných organických látok,

ODVOLÁVAJÚC SA na platné opatrenia príslušných medzinárodných environmentálnych dohovorov, najmä Rotterdamského dohovoru o predbežnom súhlase po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom obchode a Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, vrátane regionálnych dohôd vypracovaných v rámci článku 11 Bazilejského dohovoru,

ODVOLÁVAJÚ SA TIEŽ na platné ustanovenia Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Ria a Agendy 21,

VYHLASUJÚC, že obavy všetkých strán vedie predbežná opatrnosť a je zapracovaná do tohto dohovoru,

VEDOMÉ SI TOHO, že tento dohovor a iné medzinárodné dohody v oblasti obchodu a životného prostredia sa vzájomne podporujú,

OPÄTOVNE ZDÔRAZŇUJÚC, že štáty majú v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a princípmi medzinárodného práva zvrchované právo využívať vlastné zdroje podľa vlastných environmentálnych a rozvojových stratégií a majú zodpovednosť zabezpečiť, že činnosti v rámci ich pôsobnosti alebo kontroly nespôsobia škodu životnému prostrediu iných štátov alebo oblastiam mimo ich národnej pôsobnosti,

BERÚC DO ÚVAHY okolnosti a zvláštne požiadavky rozvojových krajín a z nich zvlášť najmenej rozvinutých a krajín s ekonomikou v prechode na trhové hospodárstvo, najmä potrebu posilnenia národných kapacít pre riadenie chemických látok vrátane riadenia prostredníctvom transferu technológií, poskytovania finančnej a technickej pomoci a podpory spolupráce medzi stranami,

BERÚC PLNE NA VEDOMIE Program udržateľného rozvoja malých ostrovných rozvojových štátov, prijatý na Barbadose 6. mája 1994,

BERÚC NA VEDOMIE príslušné možnosti rozvinutých a rozvojových krajín, rovnako ako spoločnú ale diferencovanú zodpovednosť štátov, ako je uvedené v princípe 7 Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Ria,

UZNÁVAJÚC významný príspevok, ktorý môže mať súkromný sektor a mimovládne organizácie na dosiahnutie zníženia a/alebo eliminácie emisií a uvoľňovania perzistentných organických látok,

ZDÔRAZŇUJÚC dôležitosť prebratia zodpovednosti výrobcov perzistentných organických látok za zníženie škodlivých vplyvov spôsobených ich výrobkami a za poskytovanie informácií o nebezpečných vlastnostiach týchto chemických látok užívateľom, vládam a verejnosti,

SÚC SI VEDOMÉ potreby prijatia preventívnych opatrení na predchádzanie škodlivým účinkom spôsobeným perzistentnými organickými látkami vo všetkých stupňoch ich životného cyklu,

OPÄTOVNE ZDÔRAZŇUJÚC princíp 16 Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Ria, ktorý uvádza, že štátne orgány by sa mali usilovať o podporu internalizácie environmentálnych nákladov a o využívanie ekonomických nástrojov, berúc do úvahy princíp, podľa ktorého náklady súvisiace so znečistením má v zásade niesť znečisťovateľ a pritom by sa mal brať ohľad na verejný záujem a nemali by byť porušované medzinárodné obchodné vzťahy a investičné aktivity,

PODPORUJÚC strany, ktoré nemajú regulačné a hodnotiace schémy pre pesticídy a priemyselné chemické látky, v ich úsilí o vypracovanie takýchto schém,

UZNÁVAJÚC význam vývoja a používania dostupných náhradných chemických látok a procesov, prijateľných pre životné prostredie,

ROZHODNUTÉ chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred škodlivými vplyvmi perzistentných organických látok,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Cieľ

Majúc na pamäti uplatňovanie prístupu predchádzania, ako je uvedené v princípe 15 Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Ria, cieľom tohto dohovoru je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred perzistentnými organickými látkami.

Článok 2

Definície

Na účely tohto dohovoru:

a)

„Strana“ znamená štát alebo regionálnu hospodársku integračnú organizáciu, ktorá súhlasila so záväzkami podľa tohto dohovoru a pre ktorú dohovor nadobudol platnosť.

b)

„Regionálna hospodárska integračná organizácia“ znamená organizáciu vytvorenú suverénnymi štátmi danej oblasti, ktorej členské štáty zverili kompetencie v záležitostiach upravovaných týmto dohovorom a ktorá je riadne oprávnená v súlade s jej vnútornými predpismi podpísať, ratifikovať, prijať alebo schváliť tento dohovor alebo k nemu pristúpiť.

c)

„Strany prítomné a hlasujúce“ znamená strany, ktoré sú prítomné a odovzdali svoj súhlasný alebo odmietavý hlas.

Článok 3

Opatrenia na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania zo zámernej výroby a používania

1.   Každá strana:

a)

zakáže a/alebo prijme legislatívne a administratívne opatrenia potrebné na vylúčenie:

i)

výroby a používania chemických látok uvedených v prílohe A, ktoré podliehajú ustanoveniam tejto prílohy;

ii)

dovozu a vývozu chemických látok uvedených v prílohe A v súlade s ustanoveniami odseku 2 a

b)

obmedzí výrobu a používanie chemických látok uvedených v prílohe B v súlade s ustanoveniami tejto prílohy.

2.   Každá strana prijme opatrenia, ktoré zabezpečia:

a)

že chemická látka uvedená v prílohe A alebo v prílohe B sa dováža iba:

i)

na účely zneškodnenia environmentálne prijateľným spôsobom, ako je uvedené v ods. 1 písm. d) článku 6, alebo

ii)

na použitie alebo účel, ktorý je strane povolený podľa prílohy A alebo prílohy B;

b)

že chemická látka uvedená v prílohe A, pre ktorej výrobu alebo používanie platí zvláštna výnimka, alebo chemická látka uvedená v prílohe B, pre ktorej výrobu alebo používanie platí zvláštna výnimka, alebo pre ktorú platí používanie na prijateľný účel, berúc do úvahy všetky súvisiace ustanovenia v jestvujúcich medzinárodných dohodách o predchádzajúcom súhlase, je vyvážaná iba:

i)

na účely zneškodnenia environmentálne prijateľným spôsobom, ako je uvedené v ods. 1 písm. d) článku 6;

ii)

do strany, ktorej je povolené používanie tejto chemickej látky podľa prílohy A alebo prílohy B; alebo

iii)

do štátu, ktorý nie je stranou tohto dohovoru a ktorý poskytol ročný certifikát vyvážajúcej strane. Takýto certifikát bude presne uvádzať zamýšľané použitie chemickej látky a bude pre danú chemickú látku obsahovať vyhlásenie, že dovážajúca strana sa zaväzuje:

a)

chrániť ľudské zdravie a životné prostredie prijatím potrebných opatrení na minimalizovanie alebo predchádzanie uvoľňovania tejto látky;

b)

plniť opatrenia ods. 1 článku 6;

c)

ak je to vhodné, plniť opatrenia ods. 2 časti II prílohy B.

Certifikát bude taktiež obsahovať akúkoľvek vhodnú podpornú dokumentáciu, ako je platná legislatíva, regulačné nástroje alebo administratívne alebo strategické smernice. Vyvážajúca strana predloží certifikát sekretariátu do šesťdesiatich dní od jeho prijatia;

c)

že chemickú látku uvedenú v prílohe A, pre ktorej výrobu a používanie už neplatia zvláštne výnimky pre danú stranu, táto strana nevyváža na iné účely, ako je environmentálne prijateľné zneškodnenie, ako je uvedené v ods. 1 písm. d) článku 6;

d)

na účely tohto odseku termín „štát, ktorý nie je stranou tohto dohovoru“ bude zahŕňať s ohľadom na príslušnú chemickú látku štát alebo regionálnu hospodársku integračnú organizáciu, ktorá nesúhlasila so záväzkami podľa tohto dohovoru, týkajúcimi sa danej chemickej látky.

3.   Každá strana, ktorá má jednu alebo viac regulačných a hodnotiacich schém pre nové pesticídy alebo nové priemyselné chemické látky, prijme regulačné opatrenia s cieľom zabrániť výrobe a používaniu nových pesticídov alebo nových priemyselných chemických látok, ktoré – berúc do úvahy kritériá podľa odseku 1 prílohy D – preukazujú vlastnosti perzistentných organických látok.

4.   Každá strana, ktorá má jednu alebo viac regulačných a hodnotiacich schém pre pesticídy alebo priemyselné chemické látky, bude tam, kde je to vhodné, pri hodnotení súčasne používaných pesticídov alebo priemyselných chemických látok zvažovať v rámci týchto schém kritériá podľa odseku 1 prílohy D.

5.   Ak tento dohovor neuvádza inak, odseky 1 a 2 sa nebudú vzťahovať na množstvá chemickej látky používanej na výskumné účely v laboratórnom rozsahu alebo ako referenčný štandard.

6.   Každá strana, ktorej bola udelená zvláštna výnimka podľa prílohy A alebo zvláštna výnimka alebo prijateľné používanie podľa prílohy B, prijme príslušné opatrenia, aby zabezpečila, že akákoľvek výroba alebo používanie podľa tejto výnimky alebo na tieto účely sa bude realizovať spôsobom, ktorý predchádza alebo minimalizuje expozíciu ľudí týmito látkami a ich uvoľňovanie do životného prostredia. Pre výnimky na používanie alebo prijateľné účely, ktoré zahŕňajú zámerné vypúšťanie do životného prostredia za podmienok bežného používania, bude takéto vypúšťanie realizované v minimálnom nevyhnutnom rozsahu, berúc do úvahy všetky normy a smernice vzťahujúce sa na takéto vypúšťanie.

Článok 4

Register zvláštnych výnimiek

1.   Týmto sa ustanovuje register pre účely identifikácie strán, ktorým boli udelené zvláštne výnimky podľa prílohy A alebo prílohy B. Tento register nebude obsahovať strany využívajúce ustanovenia prílohy A alebo prílohy B, ktoré môžu uplatňovať všetky strany. Register bude viesť sekretariát a bude verejne prístupný.

2.   Register bude obsahovať:

a)

zoznam typov zvláštnych výnimiek podľa prílohy A a prílohy B;

b)

zoznam strán, ktoré majú zvláštnu výnimku uvedenú v prílohe A alebo v prílohe B;

c)

zoznam termínov ukončenia platnosti pre každú registrovanú zvláštnu výnimku.

3.   Každý štát, ktorý sa stáva stranou dohovoru, môže prostredníctvom písomného oznámenia sekretariátu zaregistrovať jednu alebo viacero typov zvláštnych výnimiek podľa prílohy A alebo prílohy B.

4.   Ak strana neuvedie v registri skorší dátum ukončenia platnosti výnimky alebo ak je udelené predĺženie podľa odseku 7, platnosť všetkých registrovaných zvláštnych výnimiek bude ukončená po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre danú chemickú látku.

5.   Konferencia strán na svojom prvom stretnutí rozhodne o postupe preverovania zápisov v registri.

6.   Pred uskutočnením previerky zápisu v registri daná strana predloží sekretariátu správu zdôvodňujúcu pokračujúcu potrebu registrácie tejto výnimky. Sekretariát oboznámi so správou všetky strany. Previerka registrácie sa uskutoční na základe všetkých dostupných informácií. Ak to konferencia strán potom bude považovať za oprávnené, môže pre danú stranu vydať odporúčanie.

7.   Konferencia strán môže na základe požiadania danej strany rozhodnúť o predĺžení doby platnosti zvláštnej výnimky na ďalšie obdobie až do päť rokov. Pri tomto rozhodnutí bude konferencia strán dôsledne prihliadať na zvláštne okolnosti strán, ktoré sú rozvojovými krajinami, a strán, ktoré sú krajinami s transformujúcou sa ekonomikou.

8.   Strana môže písomným oznámením sekretariátu kedykoľvek zrušiť zápis zvláštnej výnimky v registri. Zrušenie nadobudne platnosť v deň uvedený v oznámení o zrušení.

9.   Ak v registri už nebude zápis žiadnej strany pre daný typ zvláštnej výnimky, nebude možné pre tento typ zaregistrovať nové výnimky.

Článok 5

Opatrenia na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania z neúmyselnej výroby

Každá strana prijme minimálne nasledujúce opatrenia na zníženie celkového množstva každej z chemických látok uvedených v prílohe C a uvoľňovaných z antropogénnych zdrojov s cieľom ich sústavnej minimalizácie a, ak je to možné, ich úplného vylúčenia:

a)

do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre danú stranu vypracovať akčný plán alebo, ak je to vhodné, regionálny alebo subregionálny akčný plán a následne ho realizovať ako súčasť svojho realizačného plánu podľa článku 7, zameraného na identifikáciu, charakterizáciu a riešenie uvoľňovania chemických látok uvedených v prílohe C a na uľahčenie realizácie písmen b) až e). Tento akčný plán bude obsahovať nasledujúce prvky:

i)

vyhodnotenie súčasných a predpokladaných vypúšťaných množstiev vrátane prípravy a udržiavania inventúry zdrojov a stanovenia uvoľňovaných množstiev, berúc do úvahy kategórie zdrojov uvedené v prílohe C;

ii)

vyhodnotenie účinnosti zákonov a stratégií danej strany, vzťahujúcich sa na riadenie tohto uvoľňovania;

iii)

stratégie zamerané na plnenie povinností podľa tohto odseku, berúc do úvahy vyhodnotenie podľa i) a ii);

iv)

kroky podporujúce vzdelávanie a školenie na zvyšovanie informovanosti o týchto stratégiách;

v)

každých päť rokov preverenie týchto stratégií a ich úspešnosti pri plnení povinností podľa tohto odseku. Toto preverenie bude súčasťou správ predložených podľa článku 15;

vi)

harmonogram realizácie akčného plánu vrátane realizácie stratégií a opatrení v ňom uvedených;

b)

podporovať používanie dostupných, vhodných a praktických opatrení, ktorými sa môže rýchlo dosiahnuť reálna a zmysluplná úroveň zníženia uvoľňovania látok alebo odstránenie zdroja;

c)

podporovať rozvoj a, ak sa to javí vhodné, vyžadovať používanie náhradných alebo modifikovaných materiálov, výrobkov a procesov na predchádzanie tvorby a uvoľňovania chemických látok uvedených v prílohe C, berúc do úvahy všeobecné usmernenie o opatreniach na predchádzanie a znižovanie uvoľňovania uvedených v prílohe C a smernice, ktoré budú prijaté rozhodnutím konferencie strán;

d)

podporovať a v súlade s harmonogramom realizácie akčného plánu vyžadovať použitie najlepších dostupných techník pre kategórie nových zdrojov, pre ktoré strana takúto aktivitu uviedla vo svojom akčnom pláne, v počiatočnej fáze s dôrazom na kategórie zdrojov uvedených v časti II prílohy C. V každom prípade budú požiadavky na zavedenie najlepších dostupných techník pre nové zdroje v kategóriách uvedených v časti II tejto prílohy rozdelené do jednotlivých fáz podľa praktických možností čo najskôr, ale nie neskôr ako štyri roky od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre danú stranu. Pre uvedené kategórie budú strany podporovať používanie najlepších environmentálnych postupov. Pri uplatňovaní najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov by strany mali brať do úvahy všeobecné usmernenie o opatreniach na predchádzanie a znižovanie uvoľňovania v tejto prílohe a smernice o najlepších dostupných technikách a najlepších environmentálnych postupoch, ktoré budú prijaté rozhodnutím konferencie strán;

e)

v súlade so svojím akčným plánom podporovať používanie najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov:

i)

pre jestvujúce zdroje v kategóriách zdrojov uvedených v časti II prílohy C a v kategóriách zdrojov podľa časti III tejto prílohy a

ii)

pre nové zdroje v kategóriách zdrojov podľa časti III prílohy C, pre ktoré strana neuplatnila písmeno d).

Pri uplatňovaní najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov by strany mali brať do úvahy všeobecné usmernenie o opatreniach na predchádzanie a znižovanie uvoľňovania v prílohe C a smernice o najlepších dostupných technikách a najlepších environmentálnych postupoch, ktoré budú prijaté rozhodnutím konferencie strán;

f)

na účely tohto odseku a prílohy C:

i)

„najlepšie dostupné techniky“ znamená najúčinnejší a najmodernejší stupeň vývoja činností a metód prevádzky, ktoré preukazujú praktickú vhodnosť určitých postupov pre poskytovanie základu na obmedzovanie uvoľňovania, navrhnutý na zabránenie a – ak to nie je prakticky možné – vo všeobecnosti zníženie uvoľňovania chemických látok uvedených v časti I prílohy C a ich vplyvov na životné prostredie ako celok. V tomto zmysle:

ii)

„techniky“ zahŕňajú používanú technológiu a spôsob, akým je zariadenie navrhnuté, skonštruované, udržiavané, prevádzkované a odstavené;

iii)

„dostupné“ techniky znamená tie techniky, ktoré sú prístupné prevádzkovateľovi a ktoré sú navrhnuté v rozsahu umožňujúcom jeho použitie v príslušnom priemyselnom sektore za ekonomicky a technicky prijateľných podmienok, berúc do úvahy náklady a výhody;

iv)

„najlepšie“ znamená najúčinnejšie pri dosahovaní vysokej všeobecnej úrovne ochrany životného prostredia ako celku;

v)

„najlepšie environmentálne postupy“ znamená uplatňovanie najvhodnejšej kombinácie opatrení a stratégií na ochranu životného prostredia;

vi)

„nový zdroj“ znamená akýkoľvek zdroj, ktorého stavba alebo podstatná zmena začala minimálne jeden rok od:

a)

nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre danú stranu alebo

b)

nadobudnutia platnosti dodatku k prílohe C pre danú stranu, podľa ktorého sa zdroj stáva predmetom ustanovení tohto dohovoru iba na základe tohto dodatku;

g)

strana môže na účely plnenia záväzkov pre najlepšie dostupné techniky podľa tohto odseku použiť limity uvoľňovania alebo prevádzkové normy.

Článok 6

Opatrenia na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania zo zásob a odpadov

1.   S cieľom zabezpečiť, že so zásobami pozostávajúcimi z alebo obsahujúcimi chemické látky uvedené v prílohe A alebo prílohe B a s odpadmi, vrátane výrobkov a tovarov, ktoré sa stanú odpadmi, pozostávajúcimi z chemických látok, obsahujúcimi alebo znečistenými chemickými látkami uvedenými v prílohách A, B alebo C sa nakladá spôsobom chrániacim ľudské zdravie a životné prostredie, každá strana:

a)

pripraví vhodné stratégie na zistenie:

i)

zásob pozostávajúcich z chemických látok alebo obsahujúcich chemické látky uvedené v prílohe A alebo v prílohe B;

ii)

používaných výrobkov a tovarov a odpadov pozostávajúcich z chemických látok obsahujúcich alebo znečistených chemickými látkami uvedenými v prílohách A, B alebo C;

b)

v možnom praktickom rozsahu zistí na základe stratégií podľa písmena a) tohto odseku zásoby pozostávajúce z chemických látok alebo obsahujúce chemické látky uvedené v prílohe A alebo v prílohe B;

c)

tam, kde je to možné, bude nakladať so zásobami bezpečným, účinným a environmentálne prijateľným spôsobom. Zásoby chemických látok uvedených v prílohe A alebo v prílohe B, ktoré sa podľa zvláštnej výnimky uvedenej v prílohe A alebo inej zvláštnej výnimky nemôžu viac používať alebo ktoré nie sú používané na prijateľné účely podľa prílohy B, okrem zásob, ktoré je možné vyvážať podľa odseku 2 článku 3, sa budú považovať za odpady a bude sa s nimi nakladať podľa písmena d);

d)

prijme príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia, že takéto odpady, vrátane výrobkov a tovarov, ktoré sa stanú odpadmi:

i)

sa zberajú, dopravujú, skladujú a nakladá sa s nimi environmentálne prijateľným spôsobom;

ii)

zneškodňujú sa takým spôsobom, že obsah perzistentnej organickej látky je rozložený alebo nevratne transformovaný tak, že už nepreukazuje vlastnosti perzistentných organických látok, alebo je inak zneškodnený environmentálne prijateľným spôsobom, ak rozloženie alebo nevratná transformácia nie je z hľadiska ochrany životného prostredia uprednostňovaným spôsobom alebo ak je obsah perzistentnej organickej látky nízky, berúc do úvahy medzinárodné pravidlá, normy a smernice, vrátane tých, ktoré môžu byť pripravené podľa odseku 2, ako aj príslušný globálny a regionálny režim nakladania s nebezpečným odpadom;

iii)

nebude udelené povolenie na ich skládkovanie, ktoré môže viesť k opätovnému využitiu, recyklácii, opätovnému získavaniu, priamemu alebo inému použitiu perzistentných organických látok;

iv)

nie sú prepravované cez medzinárodné hranice bez dodržania príslušných medzinárodných pravidiel, noriem a smerníc;

e)

bude sa usilovať o prípravu vhodných stratégií zistenia lokalít, kontaminovaných chemickými látkami, uvedenými v prílohách A, B alebo C. Ak sa vykonáva obnova týchto miest, musí byť vykonaná environmentálne prijateľným spôsobom.

2.   Konferencia strán bude úzko spolupracovať s príslušnými orgánmi Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, okrem iného pri:

a)

určovaní úrovní rozloženia alebo nevratnej transformácie, potrebných na zabezpečenie stavu, že látky už nepreukazujú vlastnosti perzistentných organických látok, ako sú uvedené v odseku 1 prílohy D;

b)

rozhodovaní o tom, čo sa považuje za metódy environmentálne prijateľného zneškodnenia podľa predchádzajúceho textu;

c)

tam, kde je to vhodné, pri určovaní úrovní koncentrácií chemických látok uvedených v prílohách A, B a C, aby sa definoval nízky obsah perzistentnej organickej látky podľa ods. 1 písm. d) bodu ii).

Článok 7

Realizačné plány

1.   Každá strana:

a)

pripraví a bude sa usilovať o plnenie realizačného plánu plnenia svojich povinností podľa tohto dohovoru;

b)

do dvoch rokov odo dňa, keď dohovor nadobudne pre danú stranu platnosť, predloží svoj realizačný plán konferencii strán;

c)

tam, kde je to vhodné, bude pravidelne primerane revidovať a aktualizovať svoj realizačný plán spôsobom, ktorý bude určený rozhodnutím konferencie strán

2.   V záujme zlepšenia prípravy, realizácie a aktualizácie realizačných plánov budú strany tam, kde je to vhodné, primerane spolupracovať priamo alebo prostredníctvom globálnych, regionálnych a subregionálnych organizácií, ako aj zainteresovaných subjektov na národnej úrovni, vrátane ženských skupín a skupín zaoberajúcich sa zdravím detí.

3.   Tam, kde je to možné, sa strany budú usilovať o využívanie a v prípade potreby vytvorenie prostriedkov integrovania národných realizačných plánov pre perzistentné organické látky so stratégiou udržateľného rozvoja.

Článok 8

Zaradenie látok do zoznamu v prílohách A, B a C

1.   Strana môže predložiť sekretariátu návrh na zaradenie látky do zoznamu v prílohách A, B a/alebo C. Návrh bude obsahovať informácie podľa prílohy D. Pri príprave návrhu môžu strane pomáhať iné strany a/alebo sekretariát.

2.   Sekretariát preverí, či návrh obsahuje informácie podľa prílohy D. Ak sekretariát zistí, že návrh tieto informácie obsahuje, postúpi ho Posudzovaciemu výboru pre perzistentné organické látky.

3.   Výbor preskúma návrh a uplatní výberové kritériá podľa prílohy D flexibilným a transparentným spôsobom, berúc do úvahy všetky poskytnuté informácie integrovaným a vyváženým spôsobom.

4.   Ak výbor rozhodne, že:

a)

boli splnené výberové kritériá, prostredníctvom sekretariátu predloží návrh a hodnotenie výboru všetkým stranám a pozorovateľom a vyzve ich na predkladanie informácií podľa prílohy E, alebo

b)

výberové kritériá neboli splnené, prostredníctvom sekretariátu bude o tom informovať všetky strany a predloží návrh a hodnotenie výboru všetkým stranám a pozorovateľom a návrh bude odložený.

5.   Každá strana môže výboru opätovne predložiť návrh, ktorý už bol výborom odložený podľa odseku 4. Opätovné predloženie môže obsahovať akékoľvek záujmy tejto strany spolu so zdôvodnením pre ďalšie posúdenie výborom. Ak na základe tohto postupu výbor opäť návrh odloží, strana môže napadnúť rozhodnutie výboru a konferencia strán na nasledujúcom stretnutí túto záležitosť posúdi. Konferencia strán môže na základe výberových kritérií podľa prílohy D a berúc do úvahy hodnotenie výboru a všetky doplňujúce informácie poskytnuté ktoroukoľvek stranou alebo pozorovateľom rozhodnúť, že návrh sa má ďalej spracovať.

6.   Ak výbor rozhodne, že výberové kritériá boli splnené, alebo ak konferencia strán rozhodne, že návrh sa má ďalej spracovať, výbor návrh ďalej posúdi, berúc do úvahy akékoľvek príslušné doplňujúce informácie, a pripraví návrh prehľadu rizík podľa prílohy E. Prostredníctvom sekretariátu sprístupní návrh prehľadu rizík všetkým stranám a pozorovateľom a bude zhromažďovať ich technické pripomienky. Potom výbor dokončí prehľad rizík, berúc tieto pripomienky do úvahy.

7.   Ak na základe prehľadu rizík, pripraveného podľa prílohy E, výbor rozhodne:

a)

že chemická látka v dôsledku diaľkového prenosu v životnom prostredí pravdepodobne spôsobuje významné negatívne vplyvy na ľudské zdravie a/alebo životné prostredie, v dôsledku čoho je globálna aktivita oprávnená, bude sa pokračovať v spracovaní návrhu. Nedostatok úplnej vedeckej istoty nebude prekážkou ďalšieho spracovania návrhu. Výbor prostredníctvom sekretariátu vyzve strany a pozorovateľov na poskytnutie informácií týkajúcich sa skutočností podľa prílohy F. Potom Výbor pripraví hodnotenie riadenia rizika, ktoré bude zahŕňať analýzu možných kontrolných opatrení pre látku podľa prílohy F, alebo

b)

že návrh sa nebude ďalej spracovávať, výbor prostredníctvom sekretariátu sprístupní prehľad rizík všetkým stranám a pozorovateľom a návrh odloží.

8.   Pre každý návrh odložený podľa odseku 7 písm. b) môže strana požiadať konferenciu strán, aby zvážila možnosť vyzvať výbor, aby tento požiadal navrhujúcu stranu a iné strany o poskytnutie ďalších informácií v období nepresahujúcom jeden rok. Po uplynutí tejto doby a na základe poskytnutých informácií výbor opäť posúdi návrh podľa odseku 6 podľa priority, ktorú svojim rozhodnutím určí konferencia strán. Ak podľa tohto postupu výbor návrh opäť odloží, strana môže napadnúť rozhodnutie výboru a konferencia strán na nasledujúcom stretnutí túto záležitosť posúdi. Na základe prehľadu rizík, pripraveného podľa prílohy E, a berúc do úvahy hodnotenie výboru a všetky doplňujúce informácie poskytnuté stranou alebo pozorovateľom môže konferencia strán rozhodnúť o pokračovaní spracovania návrhu. Ak konferencia rozhodne, že spracovanie návrhu má pokračovať, výbor potom pripraví hodnotenie riadenia rizika.

9.   Na základe prehľadu rizík podľa odseku 6 a hodnotenia riadenia rizika podľa odseku 7 písm. a) alebo odseku 8 výbor odporučí konferencii strán, či má rozhodovať o zaradení chemickej látky do zoznamu prílohy A, B a/alebo C. Konferencia strán s prihliadnutím na odporúčania výboru, vrátane prihliadnutia na akúkoľvek vedeckú neistotu, rozhodne preventívnym spôsobom, či bude látka zaradená do zoznamu prílohy A, B a/alebo C, a určí príslušné kontrolné opatrenia.

Článok 9

Výmena informácií

1.   Každá strana bude uľahčovať alebo realizovať výmenu informácií týkajúcich sa:

a)

zníženia alebo vylúčenia výroby, používania a uvoľňovania perzistentných organických látok;

b)

náhrad za perzistentné organické látky, vrátane informácií o ich rizikách a ekonomických a sociálnych nákladoch.

2.   Výmena informácií medzi stranami podľa odseku 1 tohto článku sa bude realizovať priamo alebo prostredníctvom sekretariátu.

3.   Každá strana určí svoj národný kontaktný bod pre výmenu takýchto informácií.

4.   Sekretariát bude slúžiť ako stredisko pre výmenu informácií o perzistentných organických látkach, vrátane informácií, ktoré poskytnú strany tohto dohovoru, medzivládne organizácie a mimovládne organizácie.

5.   Na účely tohto dohovoru sa informácie týkajúce sa ľudského zdravia a bezpečnosti a životného prostredia nebudú považovať za dôverné. Strany, ktoré si vymieňajú ďalšie informácie podľa tohto dohovoru, budú chrániť akúkoľvek dôvernú informáciu podľa vzájomnej dohody.

Článok 10

Informovanie, vzdelávanie a zvyšovanie povedomia verejnosti

1.   Každá strana bude podľa svojich možností podporovať a uľahčovať:

a)

zvyšovanie povedomia o perzistentných organických látkach osôb zodpovedných za rozhodovanie a prípravu stratégií;

b)

poskytovanie všetkých dostupných informácií o perzistentných organických látkach verejnosti, berúc do úvahy odsek 5 článku 9;

c)

prípravu a realizáciu vzdelávacích programov o perzistentných organických látkach a ich vplyvoch na ľudské zdravie a životné prostredie a o náhradách týchto látok s prednostným zameraním najmä na ženy, deti a ľudí s najnižším vzdelaním;

d)

účasť verejnosti na riešení problémov perzistentných organických látok a ich vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie a na príprave primeraných opatrení, vrátane možností vstupu na národnej úrovni, vo vzťahu k realizácii tohto dohovoru;

e)

školenie robotníkov, vedeckého, vzdelávacieho, technického a riadiaceho personálu;

f)

prípravu a výmenu vzdelávacích materiálov na národnej a medzinárodnej úrovni;

g)

prípravu a realizáciu vzdelávacích a školiacich programov na národnej a medzinárodnej úrovni.

2.   Každá strana v rámci svojich možností zabezpečí prístup verejnosti k informáciám podľa odseku 1 tohto článku a aktuálnosť takýchto informácií.

3.   Každá strana v rámci svojich možností bude podporovať priemysel a profesionálnych užívateľov pri podpore a uľahčovaní zabezpečovania informácií podľa odseku 1 tohto článku na národnej a podľa okolností na subregionálnej, regionálnej a globálnej úrovni.

4.   Pri poskytovaní informácií o perzistentných organických látkach a ich náhradách môžu strany používať bezpečnostné listy, správy, masmédiá a iné komunikačné prostriedky a môžu založiť informačné centrá na národnej a regionálnej úrovni.

5.   Každá strana bude venovať patričnú pozornosť rozvojovým mechanizmom, ako sú registre uvoľňovania znečisťujúcich chemických látok a ich prenosov, pre zhromažďovanie a rozširovanie informácií o stanovených národných množstvách látok uvedených v prílohe A, B alebo C, ktoré sú vypúšťané alebo zneškodnené.

Článok 11

Výskum, vývoj a monitorovanie

1.   Strany budú podľa svojich možností na národnej a medzinárodnej úrovni podporovať a/alebo realizovať primeraný výskum, vývoj, monitorovanie a spoluprácu súvisiacu s perzistentnými organickými látkami a podľa okolností s ich náhradami a potenciálnymi perzistentnými organickými látkami, vrátane aktivít týkajúcich sa:

a)

zdrojov a uvoľňovania do životného prostredia;

b)

prítomnosti, úrovní v ľudskom organizme a v životnom prostredí a ich trendoch;

c)

prenosu životným prostredím, osudu látok a ich premeny;

d)

vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie;

e)

sociálno-ekonomických a kultúrnych vplyvov;

f)

znižovania a/alebo vylúčenia uvoľňovania;

g)

harmonizovaných metodík pre inventúry zdrojov znečisťovania a analytických techník pre meranie uvoľňovania.

2.   Pri realizácii aktivít podľa odseku 1 tohto článku strany budú v rámci svojich možností:

a)

podporovať a primerane ďalej rozvíjať medzinárodné programy, siete a organizácie zamerané na definovanie, realizovanie, hodnotenie a financovanie výskumu, zberu dát a monitorovania, berúc do úvahy potrebu minimalizácie duplicity úsilia;

b)

podporovať národné a medzinárodné úsilie o posilňovanie národných vedeckých a technických výskumných možností, najmä v rozvojových krajinách a v krajinách s transformujúcou sa ekonomikou, a podporovať prístup k údajom a analýzam a ich výmenu;

c)

brať do úvahy potreby a záujmy rozvojových krajín a krajín s transformujúcou sa ekonomikou, najmä v oblasti finančných a technických zdrojov, a budú spolupracovať pri zlepšovaní ich možnosti zúčastňovať sa na snahách podľa písmena a) a b);

d)

realizovať výskum smerujúci k zníženiu vplyvov perzistentných organických látok na reprodukčné zdravie;

e)

včas a pravidelne sprístupňovať verejnosti výsledky výskumných, vývojových a monitorovacích aktivít podľa tohto článku;

f)

podporovať a/alebo realizovať spoluprácu pri uchovávaní a udržiavaní informácií získaných výskumom, vývojom a monitorovaním.

Článok 12

Technická pomoc

1.   Strany uznávajú, že pre úspešnú realizáciu tohto dohovoru je nevyhnutné poskytovanie primeranej a včasnej technickej pomoci ako odpoveď na požiadavky rozvojových krajín a krajín s transformujúcou sa ekonomikou.

2.   Strany tohto dohovoru budú spolupracovať s rozvojovými krajinami a krajinami s transformujúcou sa ekonomikou pri poskytovaní včasnej a primeranej technickej pomoci zameranej na rozvoj a posilnenie ich kapacít pre realizáciu povinností podľa tohto dohovoru, berúc do úvahy ich špecifické potreby.

3.   Technická pomoc poskytovaná stranou, ktorá je rozvinutou krajinou, a inými stranami v súlade s ich možnosťami bude preto podľa okolností a na základe vzájomnej dohody zahŕňať technickú pomoc pre budovanie kapacít vo vzťahu k realizácii povinností podľa tohto dohovoru. Ďalšie usmernenie poskytne konferencia strán.

4.   Strany podľa okolností vytvoria podmienky pre poskytovanie technickej pomoci a pre podporu transferu technológií súvisiacich s realizáciou tohto dohovoru do rozvojových krajín a krajín s transformujúcou sa ekonomikou. Tieto podmienky budú zahŕňať regionálne a subregionálne centrá pre budovanie kapacít a transfer technológií na pomoc rozvojovým krajinám a krajinám s transformujúcou sa ekonomikou na plnenie povinností podľa tohto dohovoru. Ďalšie usmernenie poskytne konferencia strán dohovoru.

5.   Strany budú v zmysle tohto článku pri ich aktivitách týkajúcich sa technickej pomoci brať plne do úvahy špecifické potreby a zvláštnu situáciu najmenej rozvinutých krajín a malých ostrovných rozvojových krajín.

Článok 13

Finančné zdroje a mechanizmy

1.   Každá strana sa zaväzuje poskytovať v súlade so svojimi možnosťami a v súlade s národnými plánmi, prioritami a programami finančnú pomoc a nástroje pre tie národné aktivity, ktoré sú zamerané na dosiahnutie cieľov tohto dohovoru.

2.   Strany, ktoré sú rozvinutými krajinami, budú poskytovať rozvojovým krajinám a krajinám s transformujúcou sa ekonomikou nové a dodatočné finančné zdroje, aby mohli tieto strany financovať odsúhlasené plné prírastkové náklady pri uplatňovaní opatrení, ktorými sa plnia povinnosti podľa tohto dohovoru, v zmysle dohody medzi prijímajúcou krajinou a subjektom podieľajúcim sa na mechanizme podľa odseku 6. Iné strany môžu na dobrovoľnom základe a v súlade s ich možnosťami tiež poskytovať takéto finančné zdroje. Taktiež sú vítané príspevky z iných zdrojov. Realizácia týchto záväzkov sa bude vykonávať s ohľadom na potrebu primeranosti, predvídateľnosti, včasného poskytnutia zdrojov a významu zdieľania zaťaženia medzi prispievajúcimi stranami.

3.   Strany, ktoré sú rozvinutými krajinami, a iné strany podľa svojich možností môžu taktiež v súlade s národnými plánmi, prioritami a programami poskytnúť finančné zdroje a strany, ktoré sú rozvojovými krajinami a krajinami s transformujúcou sa ekonomikou, môžu prijať finančné zdroje v súvislosti s realizáciou dohovoru prostredníctvom iných dvojstranných, regionálnych a iných mnohostranných zdrojov alebo kanálov.

4.   Rozsah, v akom budú strany, ktoré sú rozvojovými krajinami, účinne plniť svoje záväzky podľa tohto dohovoru, bude závisieť od účinnej realizácie záväzkov podľa tohto dohovoru týkajúcich sa finančných zdrojov, technickej pomoci a transferu technológie rozvinutými krajinami. Skutočnosť, že udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj a potlačenie chudoby je prvoradou a najvyššou prioritou strán, ktoré sú rozvojovými krajinami, sa bude brať plne do úvahy, pričom sa bude prihliadať na potrebu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

5.   Strany budú brať plne do úvahy špecifické potreby a zvláštnu situáciu najmenej rozvinutých krajín a malých ostrovných rozvojových štátov pri ich aktivitách týkajúcich sa financovania.

6.   Týmto sa ustanovuje mechanizmus poskytovania primeraných a udržateľných finančných zdrojov stranám, ktoré sú rozvojovými krajinami a krajinami s transformujúcou sa ekonomikou, na báze grantu alebo na báze finančných úľav na účely pomoci pri účinnej realizácii tohto dohovoru. Tento mechanizmus sa bude realizovať pod primeraným dohľadom a usmernením konferencie strán, ktorej sa bude aj zodpovedať na účely tohto dohovoru. Výkon tohto mechanizmu bude zverený jednému alebo viacerým subjektom vrátane jestvujúcich medzinárodných subjektov, o čom môže rozhodnúť konferencia strán. Mechanizmus môže taktiež zahŕňať iné subjekty poskytujúce viacstrannú, regionálnu a bilaterálnu finančnú a technickú pomoc. Príspevky do mechanizmu budú navyše oproti iným finančným transferom stranám, ktoré sú rozvojovými krajinami alebo krajinami s transformujúcou sa ekonomikou, v súlade s odsekom 2.

7.   Sledujúc ciele tohto dohovoru a odseku 6 konferencia strán na svojom prvom stretnutí prijme primerané usmernenie pre tento mechanizmus a dohodne sa so subjektom alebo subjektmi, ktoré sa budú zúčastňovať na finančnom mechanizme podľa podmienok na tieto účely vytvorených. Usmernenie sa okrem iného bude týkať:

a)

určenia politiky, stratégie a programových priorít a tiež jasných a podrobných kritérií a smerníc na oprávnenosť na prístup a využívanie finančných zdrojov vrátane pravidelného monitorovania a hodnotenia takéhoto využívania;

b)

poskytovania pravidelných správ subjektom alebo subjektmi konferencii strán o primeranosti a udržateľnosti financovania aktivít vzťahujúcich sa na plnenie záväzkov tohto dohovoru;

c)

podpory prístupu, mechanizmu a podmienkam financovania z viacerých zdrojov;

d)

prostriedkov na určovanie predvídateľného a rozpoznateľného spôsobu množstva financií potrebného a dostupného pre realizáciu tohto dohovoru a podmienky, podľa ktorých sa bude toto pravidelne preverovať, majúc na pamäti, že postupné vylúčenie perzistentných organických látok môže vyžadovať dlhodobé financovanie, ako aj podmienky, za ktorých sa toto množstvo bude pravidelne preverovať;

e)

prostriedky na zabezpečenie pomoci zainteresovaným stranám pri hodnotení potrieb, informácie o dostupných zdrojoch a schémach financovania na účely uľahčenia koordinácie medzi nimi.

8.   Najneskôr na druhej konferencii strán a potom pravidelne konferencia strán posúdi účinnosť finančného mechanizmu podľa tohto článku, jeho možnosti riešiť meniace sa potreby strán, ktoré sú rozvojovými krajinami a krajinami s transformujúcou sa ekonomikou, kritériá a smernice podľa odseku 7, úroveň a účinnosť aktivít inštitucionálnych subjektov poverených výkonom finančného mechanizmu. Na základe takéhoto posúdenia prijme v prípade potreby primerané opatrenia na zlepšenie účinnosti mechanizmu, vrátane odporúčaní a usmernení o opatreniach na zabezpečenie primeraného a udržateľného financovania potrieb strán.

Článok 14

Dočasné finančné usporiadanie

Hlavným subjektom dočasne povereným výkonom finančného mechanizmu podľa článku 13 bude inštitucionálna štruktúra Globálneho fondu životného prostredia, pracujúca podľa Nástroja pre založenie reštrukturovaného globálneho fondu životného prostredia. Globálny fond životného prostredia bude túto funkciu vykonávať odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru do prvého stretnutia konferencie strán alebo dovtedy, kým konferencia strán nerozhodne, ktorá inštitucionálna štruktúra bude poverená podľa článku 13. Inštitucionálna štruktúra Globálneho fondu životného prostredia by mala plniť túto funkciu prostredníctvom operačných opatrení vzťahujúcich sa výlučne na perzistentné organické látky, berúc do úvahy skutočnosť, že táto oblasť môže vyžadovať nové usporiadanie.

Článok 15

Podávanie správ

1.   Každá strana bude podávať konferencii strán správu o opatreniach prijatých na realizáciu požiadaviek tohto dohovoru a o účinnosti týchto opatrení pri plnení cieľov dohovoru.

2.   Každá strana predloží sekretariátu:

a)

štatistické údaje alebo zdôvodnené odhady celkového množstva každej vyrobenej, dovezenej a vyvezenej chemickej látky uvedenej v prílohe A a v prílohe B;

b)

v praktickom rozsahu zoznam štátov, z ktorých doviezla každú takúto látku, a zoznam štátov, do ktorých bola takáto látka vyvezená.

3.   Správy sa budú podávať v pravidelných intervaloch a vo formáte, o ktorom rozhodne konferencia strán na svojom prvom stretnutí.

Článok 16

Hodnotenie účinnosti

1.   Po štyroch rokoch odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a potom pravidelne v intervaloch, o ktorých rozhodne konferencia strán, bude konferencia hodnotiť účinnosť tohto dohovoru.

2.   Na účely uľahčenia tohto hodnotenia bude konferencia strán na svojom prvom stretnutí iniciovať ustanovenie podmienok, aby získala porovnateľné údaje z monitorovania prítomnosti chemických látok uvedených v prílohách A, B a C a tiež údaje o ich regionálnom a globálnom prenose. Tieto podmienky:

a)

by mali strany podľa okolností realizovať na regionálnom základe v súlade s ich technickými a finančnými možnosťami, využívajúc v čo najväčšom možnom rozsahu jestvujúce programy a mechanizmy monitorovania a podporujúc harmonizovanie prístupov;

b)

môžu byť v prípade potreby doplnené, berúc do úvahy rozdiely medzi jednotlivými regiónmi a ich možnosťami realizovať monitorovacie aktivity;

c)

budú obsiahnuté v správach o výsledkoch monitorovania na regionálnom a globálnom základe, predkladaných konferencii strán, v intervaloch určených konferenciou strán.

3.   Hodnotenie podľa odseku 1 bude vykonané na základe dostupných vedeckých, environmentálnych, technických a ekonomických informácií, vrátane:

a)

správ a iných informácií o monitorovaní poskytnutých podľa odseku 2;

b)

národných správ predložených podľa článku 15;

c)

informácií o neplnení dohovoru poskytnutých v súlade s postupom podľa článku 17.

Článok 17

Neplnenie dohovoru

Konferencia strán v čo najkratšom možnom čase vypracuje a schváli postupy a inštitucionálne mechanizmy zisťovania neplnenia záväzkov tohto dohovoru a zaobchádzania so stranami, o ktorých sa zistilo, že neplnia svoje záväzky.

Článok 18

Riešenie sporov

1.   Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tohto dohovoru urovnajú strany vyjednávaním alebo akýmkoľvek pokojným prostriedkom podľa vlastného výberu.

2.   Pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pri prístupe k dohovoru alebo kedykoľvek potom strana, ktorá nie je regionálnou hospodárskou integračnou organizáciou, môže v písomnom vyjadrení predloženom depozitárovi uviesť, že v prípade sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania tohto dohovoru uznáva jeden alebo obidva nasledujúce prostriedky urovnávania sporu ako povinné vo vzťahu ku ktorejkoľvek strane prijímajúcej rovnaké povinnosti:

a)

arbitráž v súlade s postupmi čo najskôr prijatými konferenciou strán vo forme prílohy;

b)

predloženie sporu medzinárodnému súdnemu dvoru.

3.   Strana, ktorá je regionálnou hospodárskou integračnou organizáciou, môže predložiť vyhlásenie s podobným účinkom vo vzťahu k arbitráži podľa postupu odseku 2 písm. a).

4.   Vyhlásenie podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku bude platné až do doby, keď skončí jeho doba platnosti v súlade s jeho podmienkami, alebo po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia písomného oznámenia o jeho zrušení u depozitára.

5.   Nové vyhlásenie, oznámenie o jeho zrušení alebo skončenie platnosti vyhlásenia nijako neovplyvní procesy predložené arbitrážnej porote alebo medzinárodnému súdnemu dvoru, ak sa strany sporu nedohodnú inak.

6.   Ak strany sporu neprijali žiadne alebo rovnaké postupy podľa odseku 2 tohto článku a ak po uplynutí dvanástich mesiacov od oznámenia jednej strany druhej strane o existencii sporu medzi nimi dotknuté strany nedokázali svoj spor urovnať, spor bude na požiadanie ktorejkoľvek strany sporu predložený zmierovacej komisii. Zmierovacia komisia vydá správu spolu s odporúčaniami riešenia. Ďalšie postupy týkajúce sa zmierovacej komisie budú zahrnuté v prílohe prijatej konferenciou strán najneskôr na jej druhom stretnutí.

Článok 19

Konferencia strán

1.   Týmto sa ustanovuje konferencia strán.

2.   Prvé stretnutie konferencie strán bude zvolané výkonným riaditeľom Programu pre životné prostredie Organizácie Spojených národov najneskôr do jedného roka, odkedy tento dohovor nadobudne platnosť. Po tomto stretnutí sa riadne stretnutia konferencie strán budú uskutočňovať v pravidelných intervaloch určených konferenciou.

3.   Mimoriadne stretnutia konferencie strán sa uskutočnia v čase mimo riadneho stretnutia, ak to bude konferencia považovať za potrebné, alebo na základe písomnej žiadosti ktorejkoľvek strany za predpokladu, že túto žiadosť podporuje najmenej jedna tretina strán dohovoru.

4.   Konferencia strán na svojom prvom stretnutí konsenzom rozhodne a prijme rokovací poriadok a finančné pravidlá pre konferenciu a pre jej podporné orgány, rovnako ako finančné opatrenia potrebné na výkon funkcie sekretariátu.

5.   Konferencia strán bude nepretržite preverovať a hodnotiť plnenie tohto dohovoru. Konferencia bude vykonávať funkcie určené jej na tieto účely dohovorom, a to:

a)

ustanoviť podľa požiadaviek odseku 6 také podporné orgány, ktoré považuje za potrebné z hľadiska plnenia tohto dohovoru;

b)

podľa potreby spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami a medzivládnymi a mimovládnymi orgánmi;

c)

pravidelne preverovať všetky informácie poskytnuté stranami podľa článku 15, vrátane posúdenia účinnosti odseku 2 písm. b) bodu iii) článku 3;

d)

posudzovať a realizovať akékoľvek dodatočné aktivity, ktoré môžu byť požadované pre dosiahnutie cieľov tohto dohovoru.

6.   Konferencia strán na svojom prvom stretnutí ustanoví podporný orgán, ktorý sa bude nazývať Výbor pre posudzovanie perzistentných organických látok, na účely vykonávania funkcií určených dohovorom tomuto výboru. V tejto súvislosti:

a)

členovia Výboru pre posudzovanie perzistentných organických látok budú menovaní konferenciou strán. Členmi výboru budú vládami nominovaní experti pre posudzovanie alebo riadenie chemických látok. Členovia výboru budú nominovaní na báze rovnomerného geografického rozdelenia;

b)

konferencia strán rozhodne o podmienkach, organizácii a činnosti výboru;

c)

výbor bude vyvíjať maximálne úsilie, aby prijímal svoje odporúčania konsenzom. Ak všetky takéto snahy budú vyčerpané bez dosiahnutia konsenzu, ako posledné východisko budú odporúčania prijaté dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich členov.

7.   Konferencia strán na svojom treťom stretnutí vyhodnotí pokračujúcu potrebu pre postup podľa odseku 2 písm. b) článku 3, vrátane posúdenia jeho účinnosti.

8.   Organizácia Spojených národov, jej odborné agentúry a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, rovnako ako ktorýkoľvek štát, ktorý nie je stranou tohto dohovoru, môžu byť prítomní na stretnutiach konferencie strán ako pozorovatelia. Akýkoľvek orgán alebo agentúra, či už národná alebo medzinárodná, vládna alebo mimovládna, so skúsenosťami vo veciach, ktorých sa týka tento dohovor, a ktorá informovala sekretariát o svojom želaní byť zastúpená na stretnutí konferencie strán dohovoru ako pozorovateľ, sa môže zúčastniť stretnutia, len ak proti tomu namieta menej ako jedna tretina prítomných strán. Povolenie účasti pozorovateľov bude predmetom rokovacieho poriadku prijatého konferenciou strán.

Článok 20

Sekretariát

1.   Týmto sa ustanovuje sekretariát.

2.   Funkcie sekretariátu budú:

a)

organizovať stretnutia konferencie strán a jej podporných orgánov a poskytovať im služby podľa požiadaviek;

b)

na požiadanie uľahčovať pomoc stranám, zvlášť stranám, ktoré sú rozvojovými krajinami a krajinami s transformujúcou sa ekonomikou, pri realizácii tohto dohovoru;

c)

zabezpečiť potrebnú koordináciu so sekretariátmi ďalších súvisiacich medzinárodných orgánov;

d)

na základe informácií získaných podľa článku 15 pripravovať pravidelné správy a sprístupňovať stranám tieto správy spolu s inými dostupnými informáciami;

e)

podľa usmernení konferencie strán vstupovať do takých administratívnych a kontraktačných dohôd, ktoré môžu byť požadované pre účinné vykonávanie jeho funkcií;

f)

vykonávať ďalšie úlohy sekretariátu špecifikované v tomto dohovore a iné činnosti, ktoré môžu byť určené konferenciou strán.

3.   Funkcie sekretariátu tohto dohovoru budú vykonávané výkonným riaditeľom Programu pre životné prostredie Organizácie Spojených národov, ak konferencia strán trojštvrtinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich strán nerozhodne, že poverí funkciami sekretariátu jednu alebo viacero iných medzinárodných organizácií.

Článok 21

Dodatky k dohovoru

1.   Každá strana môže navrhnúť dodatky k tomuto dohovoru.

2.   Dodatky k tomuto dohovoru budú prijaté na stretnutí konferencie strán. Text každého navrhnutého dodatku sekretariát doručí stranám najneskôr šesť mesiacov pred stretnutím, na ktorom bude dodatok navrhnutý na prijatie. Sekretariát taktiež doručí návrhy dodatkov signatárom tohto dohovoru a pre informáciu aj depozitárovi.

3.   Strany vyvinú maximálne úsilie na dosiahnutie dohody konsenzom o každom navrhnutom dodatku k tomuto dohovoru. Ak všetky snahy budú vyčerpané bez dosiahnutia dohody, ako posledná možnosť bude dodatok prijatý trojštvrtinovou väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich strán.

4.   Dodatok bude depozitárom predložený všetkým stranám na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie.

5.   Ratifikácia, prijatie alebo schválenie dodatku bude písomne oznámené depozitárovi. Dodatok prijatý podľa odseku 3 tohto článku nadobudne platnosť pre stranu, ktorá ho prijala, deväťdesiatym dňom odo dňa uloženia ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení najmenej troch štvrtín strán dohovoru. Po tomto dni nadobudne dodatok platnosť pre každú ďalšiu stranu deväťdesiatym dňom odo dňa, keď strana uložila svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo schválení dodatku.

Článok 22

Prijatie a dodatky príloh

1.   Prílohy tohto dohovoru tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť a ak nie je výslovne uvedené inak, každé odvolanie sa na tento dohovor znamená zároveň aj odvolanie sa na každú jeho prílohu.

2.   Každá dodatočná príloha sa bude zaoberať výhradne procedurálnymi, vedeckými, technickými alebo administratívnymi záležitosťami.

3.   Pre predkladanie a prijímanie ďalších dodatočných príloh k tomuto dohovoru a pre nadobudnutie ich platnosti sa bude uplatňovať nasledujúci postup:

a)

dodatočné prílohy budú predložené a prijaté podľa postupov uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 článku 21;

b)

každá strana, ktorá nemôže prijať dodatočnú prílohu, toto písomne oznámi depozitárovi do jedného roku odo dňa, ked bol depozitárom strane návrh na prijatie dodatočnej prílohy doručený. O prijatí každého takéhoto oznámenia depozitár bezodkladne oboznámi všetky strany. Strana môže kedykoľvek od predchádzajúceho oznámenia o neprijatí dodatočnej prílohy odstúpiť a táto príloha potom nadobudne pre túto stranu platnosť podľa písmena c) tohto odseku;

c)

po uplynutí jedného roku odo dňa, keď bolo oznámenie o prijatí dodatočnej prílohy depozitárom doručené, príloha nadobudne platnosť pre všetky strany, ktoré nepredložili oznámenie podľa ustanovení písmena b) tohto odseku.

4.   Návrh, prijatie a nadobudnutie platnosti dodatkov k prílohe A, B alebo C bude predmetom rovnakého postupu, ako je postup pre návrh, prijatie a nadobudnutie platnosti dodatočných príloh k tomuto dohovoru, okrem toho dodatku k prílohe A, B alebo C, ktorý nenadobudne platnosť pre danú stranu, ktorá predložila vyhlásenie týkajúce sa dodatku k týmto prílohám podľa odseku 4 článku 25. V tomto prípade každý takýto dodatok nadobudne pre danú stranu platnosť na deväťdesiaty deň odo dňa, keď strana uložila u depozitára svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí, schválení alebo o prístupe k tomuto dodatku.

5.   Pre predkladanie, prijatie a nadobudnutie platnosti dodatkov k prílohe D, E alebo F sa bude uplatňovať nasledujúci postup:

a)

dodatky budú predložené podľa postupov v odseku 1 a odseku 2 článku 21;

b)

strany rozhodnú o prijatí dodatku k prílohe D, E alebo F konsenzom;

c)

depozitár potom oboznámi strany s rozhodnutím o prijatí dodatku k prílohe D, E alebo F. Dodatok nadobudne platnosť pre všetky strany odo dňa uvedeného v rozhodnutí.

6.   Ak sa ďalšia príloha alebo dodatok k prílohe vzťahuje na dodatok k tomuto dohovoru, táto ďalšia príloha alebo dodatok nenadobudne platnosť, kým nenadobudne platnosť dodatok k tomuto dohovoru.

Článok 23

Hlasovacie právo

1.   Každá strana tohto dohovoru má jeden hlas, ak odsek 2 tohto článku neurčuje inak.

2.   Regionálna hospodárska integračná organizácia, v záležitostiach v rámci svojej kompetencie, bude uplatňovať svoje právo hlasovať počtom hlasov rovným počtu jej členských štátov, ktoré sú stranami tohto dohovoru. Takáto organizácia nebude uplatňovať svoje hlasovacie právo, ak ktorýkoľvek z jej členských štátov bude uplatňovať svoje hlasovacie právo, a naopak.

Článok 24

Podpis

Tento dohovor bude otvorený na podpis pre všetky štáty a pre regionálne hospodárske integračné organizácie v Štokholme 23. mája 2001, potom v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 24. mája 2001 do 22. mája 2002.

Článok 25

Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo prístup

1.   Tento dohovor bude predmetom ratifikácie, prijatia alebo schválenia štátmi a regionálnymi hospodárskymi integračnými organizáciami. Bude otvorený na prístup pre štáty a regionálne hospodárske integračné organizácie odo dňa, keď bude uzavretý na podpis. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe budú uložené u depozitára.

2.   Akákoľvek regionálna hospodárska integračná organizácia, ktorá sa stane stranou dohovoru, pričom niektorý jej členský štát nie je stranou tohto dohovoru, bude viazaná všetkými povinnosťami podľa tohto dohovoru. V prípade, že jeden alebo viacero členov takejto regionálnej hospodárskej integračnej organizácie sú stranami tohto dohovoru, organizácia a jej členské štáty rozhodnú o príslušnej zodpovednosti za plnenie ich povinností vyplývajúcich z tohto dohovoru. V takom prípade organizácia a členské štáty nie sú oprávnené vykonávať svoje práva v rámci tohto dohovoru zároveň.

3.   Vo svojej ratifikačnej listine, listine o prijatí, schválení alebo o prístupe regionálna hospodárska integračná organizácia uvedie rozsah svojich právomocí v záležitostiach, ktorými sa zaoberá tento dohovor. Každá takáto organizácia bude taktiež informovať depozitára o podstatných zmenách v rozsahu svojich právomocí a depozitár bude ďalej informovať ostatné strany.

4.   Vo svojej ratifikačnej listine, listine o prijatí, schválení alebo o prístupe môže strana uviesť, že každý dodatok k prílohe A, B alebo C nadobudne pre danú stranu platnosť iba na základe uloženia jej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí a schválení tohto dodatku alebo o prístupe k nemu.

Článok 26

Nadobudnutie platnosti

1.   Tento dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň odo dňa, keď bude u depozitára uložená päťdesiata ratifikačná listina, listina o jeho prijatí, schválení alebo o prístupe k nemu.

2.   Pre každý štát alebo regionálnu hospodársku integračnú organizáciu, ktorá ratifikuje, prijme alebo schváli tento dohovor alebo k nemu pristúpi po uložení päťdesiatej ratifikačnej listiny, listiny o jeho prijatí, schválení alebo o prístupe k nemu, dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň odo dňa, keď tento štát alebo regionálna hospodárska integračná organizácia uloží svoju ratifikačnú listinu, listinu o jeho prijatí, schválení alebo o prístupe k nemu.

3.   Na účely odseku 1 a 2 sa nebudú započítavať listiny uložené regionálnou hospodárskou integračnou organizáciou ako dodatočné k listinám uloženým členskými štátmi tejto organizácie.

Článok 27

Výhrady

K tomuto dohovoru nemožno vzniesť žiadne výhrady.

Článok 28

Odstúpenie

1.   Kedykoľvek po uplynutí troch rokov odo dňa, keď dohovor nadobudol platnosť pre danú stranu, táto strana môže od neho odstúpiť doručením písomného oznámenia dohovoru depozitárovi.

2.   Každé takéto odstúpenie nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roku odo dňa prijatia takéhoto oznámenia o odstúpení depozitárom alebo od akéhokoľvek neskoršieho dňa, ktorý môže byť uvedený v oznámení o odstúpení.

Článok 29

Depozitár

Depozitárom tohto dohovoru bude generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Článok 30

Autentické texty

Originál tohto dohovoru, ktorého anglický, arabský, čínsky, francúzsky, ruský a španielsky text sú rovnako autentické, bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

NA DÔKAZ TOHO nižšie podpísaní, k tomuto aktu plne oprávnení, podpísali tento dohovor.

Dané v Štokholme tento dvadsiatydruhý deň mája dvetisícjeden.

PRÍLOHA A

VYLÚČENIE

Časť I

Chemická látka

Aktivita

Zvláštna výnimka

Aldrin*

CAS No.: 309-00-2

výroba

žiadna

 

použitie

miestny ektoparaziticíd

insekticíd

Chlórdan*

CAS No.: 57-74-9

výroba

podľa povolenia pre strany uvedené v registri

 

použitie

miestny ektoparaziticíd

insekticíd

termitocíd

termitocíd v budovách a priehradách

termitocíd pre cesty

aditívum do preglejkových lepidiel

Dieldrin*

CAS No.: 60-57-1

výroba

žiadna

 

použitie

pre poľnohospodárske činnosti

Endrin*

CAS No.: 72-20-8

výroba

žiadna

 

použitie

žiadna

Heptachlór*

CAS No.: 76-44-8

výroba

žiadna

 

použitie

termitocíd

termitocíd v domových konštrukciách

termitocíd (podzemný)

ošetrenie dreva

použitie v podzemných káblových rozvodniach

Hexachlórbenzén

CAS No.: 118-74-1

výroba

podľa povolenia pre strany uvedené v registri

 

použitie

medziprodukt

rozpúšťadlo v pesticídoch

medziprodukt v miestnych uzatvorených systémoch

Mirex*

CAS No.: 2385-85-5

výroba

podľa povolenia pre strany uvedené v registri

 

použitie

termitocíd

Toxafén*

CAS No.: 8001-35-2

výroba

žiadna

 

použitie

žiadna

polychlórované bifenyly (PCB)*

výroba

žiadna

 

použitie

používané výrobky v súlade s ustanoveniami v časti II tejto prílohy

Poznámky:

i)

Ak tento dohovor neuvádza inak, množstvo chemickej látky vyskytujúcej sa ako neúmyselné stopové znečistenie vo výrobkoch a tovaroch sa nebude považovať za zahrnuté do zoznamu tejto prílohy.

ii)

Táto poznámka sa nebude chápať ako zvláštna výnimka pre výrobu a používanie na účely podľa odseku 2 článku 3. Množstvá látok vyskytujúcich sa ako zložky tovarov už vyrobených alebo používaných, alebo vyrobených alebo používaných pred nadobudnutím platnosti príslušného ustanovenia týkajúceho sa danej látky sa nebudú považovať za zahrnuté do zoznamu tejto prílohy za predpokladu, že strana oznámila sekretariátu, že daný typ tovaru sa bude v danej strane ďalej používať. Takéto oznámenie sekretariát zverejní.

iii)

Táto poznámka, ktorá sa nevzťahuje na chemické látky označené v stĺpci „Chemická látka“ v tabuľke v časti I tejto prílohy za názvom hviezdičkou, sa nebude chápať ako zvláštna výnimka pre výrobu a používanie na účely podľa odseku 2 článku 3. Za predpokladu, že žiadne významné množstvá danej chemickej látky nezasiahnu ľudské zdravie alebo životné prostredie počas výroby a používania ako medziproduktu v miestnom uzatvorenom systéme, môže strana na základe oznámenia sekretariátu povoliť výrobu a používanie takýchto množstiev chemickej látky uvedenej v zozname v tejto prílohe ako medziprodukt v miestnom uzatvorenom systéme, ak je chemická látka v procese výroby iných chemických látok transformovaná tak, že – berúc do úvahy kritériá podľa odseku 1 prílohy D – nemá vlastnosti perzistentných organických látok. Takéto oznámenie bude obsahovať informácie o celkovej výrobe a použití tejto látky alebo zdôvodnené odhady týchto údajov a informácie o povahe uzatvoreného miestneho výrobného systému, vrátane množstva východzej perzistentnej organickej látky, ktorá nebola v procese transformovaná a vyskytuje sa ako stopové znečistenie vo výslednom výrobku. Tento postup sa uplatňuje vždy, ak táto príloha neuvádza inak. Sekretariát takéto oznámenia poskytne konferencii strán a verejnosti. Takáto výroba alebo používanie sa nebude považovať za výrobu alebo použitie podľa zvláštnej výnimky. Takáto výroba alebo používanie bude ukončené do desiatich rokov, ak daná strana nepredloží sekretariátu nové oznámenie. V takom prípade sa toto obdobie predĺži na ďalších desať rokov, ak konferencia strán po posúdení výroby a používania nerozhodne inak. Proces oznámenia možno opakovať.

iv)

Všetky zvláštne výnimky v tejto prílohe sú platné pre strany, ktoré si tieto výnimky zaregistrovali podľa článku 4, s výnimkou používania polychlórovaných bifenylov v používaných výrobkoch podľa ustanovení časti IItejto prílohy, čo môžu uplatňovať všetky strany.

Časť II

Polychlórované bifenyly

Každá strana:

a)

v súvislosti s vylúčením používania polychlórovaných bifenylov v zariadeniach (napr. transformátory, kondenzátory alebo iné schránky obsahujúce zásobu kvapalín) do roku 2025, ktoré bude predmetom opätovného posúdenia konferenciou strán, bude realizovať opatrenia podľa nasledujúcich priorít:

i)

vyvinúť maximálne úsilie zamerané na identifikáciu, označenie a vylúčenie z používania zariadení obsahujúcich viac ako 10 percent polychlórovaných bifenylov a s objemom väčším ako 5 litrov;

ii)

vyvinúť maximálne úsilie zamerané na identifikáciu, označenie a vylúčenie z používania zariadení obsahujúcich viac ako 0,05 percenta polychlórovaných bifenylov a s objemom väčším ako 5 litrov;

iii)

snažiť sa identifikáciu, označenie a vylúčenie z používania zariadení obsahujúcich viac ako 0,005 percenta polychlórovaných bifenylov a s objemom väčším ako 0,05 litra;

b)

v súlade s prioritami podľa písmena a) podporovať nasledujúce opatrenia na zníženie expozície a rizika na účely obmedzenia používania polychlórovaných bifenylov:

i)

používať iba neporušené a nepriepustné zariadenia a iba v oblastiach, kde môže byť riziko z uvoľnenia do životného prostredia minimalizované a okamžite odstránené;

ii)

nepoužívať v zariadeniach v oblastiach, v ktorých sa vyrábajú alebo spracovávajú potraviny alebo krmivá;

iii)

pri používaní v husto osídlených oblastiach, vrátane škôl a nemocníc, prijať všetky reálne opatrenia na zabránenie elektrických porúch, ktoré môžu viesť k požiaru, a pravidelne kontrolovať tieto zariadenia, či nedochádza k úniku kvapaliny;

c)

bez ohľadu na odsek 2 článku 3 zabezpečiť, že zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, ako je uvedené v písmene a), nebudú vyvážané alebo dovážané na iné účely, ako je environmentálne prijateľné nakladanie s odpadom;

d)

nepovoliť regeneráciu kvapalín obsahujúcich viac ako 0,005 percenta polychlórovaných bifenylov na opätovné použitie v zariadeniach, s výnimkou činností spojených s údržbou a servisom;

e)

čo najskôr, avšak najneskôr do roku 2028, podľa posúdenia konferenciou strán, vyvinúť maximálne úsilie zamerané na environmentálne prijateľné nakladanie s odpadom kvapalín a zariadení kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi s obsahom viac ako 0,005 percenta polychlórovaných bifenylov podľa odseku 1 článku 6;

f)

namiesto poznámky ii) v časti I tejto prílohy sa snažiť o identifikáciu iných výrobkov obsahujúcich viac ako 0,005 percenta polychlórovaných bifenylov (napr. káblové plášte, vytvrdzované, utesňované a natierané predmety) a nakladať s nimi v súlade s odsekom 1 článku 6;

g)

každých päť rokov v súlade s článkom 15 predkladať konferencii strán správy o postupe vylúčenia polychlórovaných bifenylov;

h)

správy podľa písmena g) budú podľa okolností posudzované konferenciou strán v procese previerok týkajúcich sa polychlórovaných bifenylov. Konferencia strán posúdi pokrok dosiahnutý pri vylúčení polychlorovaných bifenylov v päťročných alebo iných vhodných intervaloch, berúc tieto správy do úvahy.

PRÍLOHA B

OBMEDZENIE

Časť I

Chemická látka

Aktivita

Prijateľný účel alebo zvláštna výnimka

DDT

(1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán)

CAS No.: 50-29-3

výroba

Prijateľný účel:

prostriedok na zneškodňovanie prenášačov chorôb podľa časti II tejto prílohy

Zvláštne výnimky:

medziprodukt pri výrobe dikofolu

medziprodukt

 

použitie

Prijateľný účel:

používanie na zneškodňovanie prenášačov chorôb podľa časti II tejto prílohy

Zvláštne výnimky:

výroba dikofolu

medziprodukt

Poznámky:

i)

Ak tento dohovor neuvádza inak, množstvo chemickej látky vyskytujúcej sa ako neúmyselné stopové znečistenie vo výrobkoch a tovaroch sa nebude považovať za zahrnuté do zoznamu tejto prílohy.

ii)

Táto poznámka sa nebude chápať ako prijateľný účel alebo zvláštna výnimka pre výrobu a používanie na účely podľa odseku 2 článku 3. Množstvá látok vyskytujúcich sa ako zložky tovarov už vyrobených alebo používaných, alebo vyrobených alebo používaných pred nadobudnutím platnosti príslušného ustanovenia týkajúceho sa danej látky sa nebudú považovať za zahrnuté do zoznamu tejto prílohy za predpokladu, že strana oznámila sekretariátu, že daný typ tovaru sa bude v danej strane ďalej používať. Takéto oznámenie sekretariát zverejní.

iii)

Táto poznámka sa nebude chápať ako zvláštna výnimka pre výrobu a používanie na účely podľa odseku 2 článku 3. Za predpokladu, že žiadne významné množstvá danej chemickej látky nezasiahnu ľudské zdravie alebo životné prostredie počas výroby a používania ako medziproduktu v miestnom uzatvorenom systéme, môže strana na základe oznámenia sekretariátu povoliť výrobu a používanie takýchto množstiev chemickej látky uvedenej v zozname v tejto prílohe ako medziprodukt v miestnom uzatvorenom systéme, ak je chemická látka v procese výroby iných chemických látok transformovaná tak, že – berúc do úvahy kritériá podľa odseku 1 prílohy D – nemá vlastnosti perzistentných organických látok. Takéto oznámenie bude obsahovať informácie o celkovej výrobe a použití tejto látky alebo zdôvodnené odhady týchto údajov a informácie o povahe uzatvoreného miestneho výrobného systému, vrátane množstva východzej perzistentnej organickej látky, ktorá nebola v procese transformovaná a vyskytuje sa ako stopové znečistenie vo výslednom výrobku. Tento postup sa uplatňuje vždy, ak táto príloha neuvádza inak. Sekretariát takéto oznámenia poskytne konferencii strán a verejnosti. Takáto výroba alebo používanie sa nebude považovať za výrobu alebo použitie podľa zvláštnej výnimky. Takáto výroba alebo používanie bude ukončené do desiatich rokov, ak daná strana nepredloží sekretariátu nové oznámenie. V takom prípade sa toto obdobie predĺži na ďalších desať rokov, ak konferencia strán po posúdení výroby a používania nerozhodne inak. Proces oznámenia možno opakovať.

iv)

Všetky zvláštne výnimky v tejto prílohe sú platné pre strany, ktoré si tieto zaregistrovali podľa článku 4.

Časť II

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán)

1.

Výroba a použitie DDT bude vylúčené okrem strán, ktoré oznámili sekretariátu ich úmysel vyrábať ho a/alebo používať. Týmto sa ustanovuje register DDT, ktorý bude prístupný verejnosti. Register DDT bude spravovaný sekretariátom.

2.

Každá strana, ktorá vyrába a/alebo používa DDT, obmedzí takúto výrobu a/alebo použitie len na účely zneškodňovania prenášačov chorôb podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a smerníc o používaní DDT a len v prípadoch, keď pre danú lokalitu bezpečné, účinné a ekonomicky prijateľné náhrady nie sú danej strane dostupné.

3.

V prípade, ak strana, ktorá nie je uvedená v registri DDT, zistí, že potrebuje DDT na účely zneškodňovania prenášačov chorôb, čo najskôr oznámi túto skutočnosť sekretariátu, aby bolo jej meno pridané do registra DDT. Zároveň oznámi túto skutočnosť aj Svetovej zdravotníckej organizácii.

4.

Strana, ktorá používa DDT, každé tri roky predloží sekretariátu a Svetovej zdravotníckej organizácii informácie o použitom množstve, podmienkach takéhoto použitia a jeho vzťah k stratégii riadenia chorôb danej strany. Správa bude predložená vo formáte, o ktorom rozhodne konferencia strán po konzultácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou.

5.

S cieľom znížiť a v konečnom dôsledku vylúčiť používanie DDT konferencia strán bude podporovať:

a)

prípravu a realizáciu akčného plánu ako súčasti plánu realizácie tohto dohovoru podľa článku 7 každou stranou, používajúcou DDT. Akčný plán bude obsahovať:

i)

vypracovanie regulačných a iných mechanizmov na zabezpečenie toho, že používanie DDT je obmedzené len na zneškodňovanie prenášačov chorôb;

ii)

realizáciu vhodných náhradných výrobkov, metód a stratégií, vrátane stratégií riadenia rezistencie na zabezpečenie trvalej účinnosti týchto náhrad;

iii)

opatrenia na posilnenie starostlivosti o zdravie a na zníženie výskytu chorôb;

b)

strany v rámci svojich možností, ktoré budú podporovať výskum a vývoj bezpečných náhradných chemických látok a nechemických výrobkov, metódy a stratégie pre strany používajúce DDT, podstatné pre podmienky daných krajín a s cieľom znižovania ľudskej a ekonomickej záťaže chorôb. Faktory, ktoré sa budú podporovať pri posudzovaní náhradných látok alebo ich kombinácií, budú obsahovať riziká pre ľudské zdravie a výsledky pôsobenia týchto náhrad na životné prostredie. Vhodné náhrady DDT budú musieť prinášať menšie riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, musia byť na kontrolu chorôb založenú na podmienkach v príslušnej krajine a musia byť podporené údajmi monitoringu.

6.

Na svojom prvom stretnutí a potom minimálne každé tri roky bude konferencia strán po konzultácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou na základe dostupných vedeckých, technických, environmentálnych a ekonomických informácií hodnotiť pretrvávajúcu potrebu DDT pre zneškodňovanie prenášačov chorôb, vrátane:

a)

výroby a používania DDT a podmienok ustanovených v odseku 2;

b)

dostupnosti, vhodnosti a realizácie náhrad DDT;

c)

pokroku pri posilňovaní kapacít jednotlivých krajín na účely bezpečného prechodu na závislosť na takýchto náhradách.

7.

Strana môže kedykoľvek na základe písomného oznámenia sekretariátu odstúpiť od uvedenia jej mena v registri DDT. Odstúpenie nadobudne účinnosť odo dňa uvedeného v oznámení.

PRÍLOHA C

NEÚMYSELNÁ VÝROBA

Časť I: Perzistentné organické látky podliehajúce požiadavkám podľa článku 5

Táto príloha sa vzťahuje na nasledujúce perzistentné organické látky, ak sa neúmyselne tvoria a uvoľňujú z antropogénnych zdrojov:

Chemická látka

Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF)

Hexachlórbenzén (HCB) (CAS No.: 118-74-1)

Polychlórované bifenyly (PCB)

Časť II: Kategórie zdrojov

Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány, hexachlórbenzén a polychlórované bifenyly sa neúmyselne tvoria a uvoľňujú z termických procesov v prítomnosti organických látok a chlóru ako výsledok neúplného spaľovania alebo chemických reakcií. Nasledujúce priemyselné kategórie zdrojov sú možným zdrojom pomerne vysokej tvorby a uvoľňovania týchto látok do životného prostredia:

a)

spaľovne odpadu vrátane spoločného spaľovania komunálneho, nebezpečného alebo nemocničného odpadu alebo splaškových kalov;

b)

cementárenské pece spaľujúce nebezpečný odpad;

c)

výroba celulózy, pri ktorej sa ako bieliace činidlo používa elementárny chlór alebo látky tvoriace elementárny chlór;

d)

nasledujúce termické procesy v metalurgickom priemysle:

i)

sekundárna výroba medi;

ii)

spekacie zariadenia v železiarskom a oceliarskom priemysle;

iii)

sekundárna výroba hliníka;

iv)

sekundárna výroba zinku.

Časť III: Kategórie zdrojov

Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány, hexachlórbenzén a polychlórované bifenyly sa tiež môžu neúmyselne tvoriť a uvoľňovať z nasledujúcich kategórií zdrojov, vrátane:

a)

otvorené horenie odpadu vrátane horenia skládok;

b)

termické procesy v metalurgickom priemysle neuvedené v časti II;

c)

spaľovanie v domácnostiach;

d)

elektrárne spaľujúce fosílne palivá a priemyselné kotly;

e)

zariadenia na spaľovanie dreva a inej biomasy;

f)

zvláštne chemické výrobné procesy uvoľňujúce neúmyselne vytvorené perzistentné organické látky, najmä výroba chlórfenolov a chloranilu;

g)

krematóriá;

h)

motorové vozidlá, najmä spaľujúce olovnatý benzín;

i)

likvidácia zvieracích mršín;

j)

farbenie a vyčiňovanie koží a textílií (chloranilom) a povrchová úprava (alkalická extrakcia);

k)

vrakoviská na spracovanie autovrakov;

l)

opaľovanie medených káblov;

m)

rafinérie odpadových olejov.

Časť IV: Definície

1.

Na účely tejto prílohy:

a)

„polychlórované bifenyly“ znamenajú aromatické zlúčeniny tvorené takým spôsobom, že vodíkové atómy molekuly bifenylu (dve benzénové jadrá spojené jednoduchou väzbou uhlík – uhlík) môžu byť nahradené až desiatimi atómmi chlóru;

b)

„polychlórované dibenzo-p-dioxíny“ a „polychlórované dibenzofurány“ sú tricyklické aromatické zlúčeniny tvorené dvomi benzénovými jadrami spojenými dvomi kyslíkovými atómami v polychlórovaných dibenzo-p-dioxínoch a jedným kyslíkovým atómom a jednou väzbou uhlík-uhlík v polychlórovaných dibenzofuránoch a vodíkovými atómami, ktoré môžu byť nahradené až ôsmimi atómami chlóru.

2.

V tejto prílohe sa toxicita polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov vyjadruje prostredníctvom ekvivalentu toxicity, ktorý meria relatívnu dioxínovú toxickú aktivitu rôznych príbuzných polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov a koplanárnych polychlorovaných bifenylov v porovnaní s 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxínom. Hodnoty faktoru ekvivalentu toxicity, používané na účely tohto dohovoru, budú v súlade s prijatými medzinárodnými normami, pričom najskôr sa budú uplatňovať hodnoty faktoru ekvivalentu toxicity pre cicavce, ktoré vydala v roku 1998 Svetová zdravotnícka organizácia pre polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány a koplanárne polychlorované bifenyly. Koncentrácie sú vyjadrené v ekvivalentoch toxicity.

Časť V: Všeobecné usmernenie o najlepších dostupných technikách a najlepšej environmentálnej praxi

Táto časť poskytuje všeobecné usmernenie stranám pri predchádzaní alebo znižovaní únikov chemických látok uvedených v časti I.

A.   Všeobecné preventívne opatrenia týkajúce sa najlepších dostupných techník a najlepšej environmentálnej praxe

V prvom rade je potrebné zvážiť, aké prístupy zabránia tvorbe a uvoľňovaniu chemických látok uvedených v časti I. Užitočné opatrenia môžu byť:

a)

využívanie nízkoodpadových technológií;

b)

používanie menej nebezpečných látok;

c)

podpora regenerácie a recyklácie odpadov a látok vznikajúcich a používaných v procese;

d)

náhrada vstupných surovín, ktorými sú perzistentné organické látky alebo kde je priama väzba medzi surovinou a uvoľňovaním perzistentných organických látok zo zdroja;

e)

udržiavanie poriadku a preventívne údržbové programy;

f)

zlepšenie odpadového hospodárstva s cieľom zabrániť otvorenému a inému nekontrolovateľnému horeniu odpadu vrátane horenia na skládkach. Pri posudzovaní návrhov na stavbu nového zariadenia na zneškodňovanie odpadu treba zvažovať aj alternatívne riešenia, ako je minimalizácia tvorby komunálneho a nemocničného odpadu, vrátane regenerácie zdrojov, opätovného použitia, recyklácie, separácie odpadu a podpory výrobkov, ktoré tvoria menej odpadu. V rámci tohto prístupu treba starostlivo zvážiť aj otázky verejného zdravia;

g)

minimalizácia chemických látok, ktoré sa nachádzajú vo výrobkoch ako kontaminanty;

h)

pri bielení sa vyhýbať používaniu elementárneho chlóru alebo látok, ktoré tvoria elementárny chlór.

B.   Najlepšie dostupné techniky

Koncepcia najlepších dostupných techník nemá za cieľ predpisovať konkrétnu techniku alebo technológiu, ale zohľadniť technické vlastnosti daného zariadenia, jeho geografické umiestnenie a miestne environmentálne podmienky. Vhodné techniky znižovania uvoľňovania látok uvedených v časti I sú vo všeobecnosti rovnaké. Pri určovaní najlepšej dostupnej techniky či už vo všeobecnosti, alebo pre konkrétny prípad treba prihliadať na nasledujúce faktory, majúc na pamäti pravdepodobné náklady a prínosy daného opatrenia a zásadu predchádzania a prevencie:

a)

všeobecné úvahy

i)

povaha, vplyvy a hmotnosť vypúšťanej látky: technika bude závisieť od veľkosti zdroja;

ii)

dátum uvedenia do prevádzky pre jestvujúce alebo nové zariadenia;

iii)

čas potrebný na zavedenie najlepšej dostupnej techniky;

iv)

spotreba a charakter používaných surovín a energetická účinnosť;

v)

potreba predchádzania alebo maximálneho znižovania rizika a celkových vplyvov vypúšťania látky do životného prostredia;

vi)

potreba predchádzania haváriám a minimalizácia ich dôsledkov na životné prostredie;

vii)

potreba zabezpečiť pracovné zdravie a bezpečnosť pri práci;

viii)

porovnateľné procesy, zariadenia alebo postupy prevádzky, ktoré boli úspešne vyskúšané v prevádzkovom meradle;

ix)

technologický pokrok a zmeny vo vedeckom poznaní a chápaní;

b)

všeobecné opatrenia na zníženie uvoľňovania:

pri zvažovaní návrhov na stavbu nových zariadení alebo pri významných zmenách jestvujúcich zariadení používajúcich procesy, pri ktorých dochádza k uvoľňovaniu látok uvedených v tejto prílohe, treba prvoradú pozornosť venovať náhradným procesom, technikám a praxi, ktoré sú podobne užitočné, ale pri ktorých nedochádza k tvorbe a uvoľňovaniu týchto chemických látok. V prípade, že dôjde ku stavbe alebo významnej zmene takéhoto zariadenia, okrem preventívnych opatrení uvedených v odseku A časti V, treba pri určovaní najlepších dostupných techník brať do úvahy aj nasledujúce opatrenia:

i)

využitie zlepšených metód čistenia odpadového plynu, ako je katalytická oxidácia, prachové odlučovače a adsorpcia;

ii)

termické spracovanie zvyškov, odpadovej vody, odpadov a kalov alebo ich prevedenie do inertného stavu alebo ich spracovanie chemickým procesom, ktorým sa detoxikujú;

iii)

zmeny procesu, ktoré povedú k zníženiu alebo vylúčeniu uvoľňovania, ako je napríklad prechod na uzatvorený systém;

iv)

zmena celkového návrhu procesu na zlepšenie spaľovania a predchádzanie tvorby chemických látok uvedených v tejto prílohe prostredníctvom kontroly parametrov, ako je teplota spaľovania alebo zdržný čas.

C.   Najlepšia environmentálna prax

Konferencia strán môže pripraviť usmernenie týkajúce sa najlepšej environmentálnej praxe.

PRÍLOHA D

POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

1.

Strana predkladajúca návrh na zaradenie chemickej látky do prílohy A, B a/alebo C bude identifikovať látku spôsobom podľa písmena a) tohto odseku a poskytne informácie o chemickej látke a podľa potreby o jej transformačných produktoch podľa kritérií podľa písmen b) až e):

a)

Chemická identita:

i)

názov vrátane obchodného názvu alebo názvov a ich synoným, registračné číslo CAS (Chemical Abstracts Service), názov podľa IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry);

ii)

štruktúra podľa okolností vrátane špecifikácie izomérov a štruktúra chemickej triedy.

b)

Perzistencia:

i)

dôkaz, že polčas života chemickej látky vo vode je väčší ako dva mesiace alebo že polčas života v pôde je väčší ako šesť mesiacov, alebo že polčas života v sedimentoch je väčší ako šesť mesiacov, alebo

ii)

dôkaz, že látka je inak dostatočne perzistentná, aby to oprávňovalo k zváženiu jej zaradenia do rozsahu tohto dohovoru.

c)

Bioakumulácia:

i)

dôkaz, že faktor biokoncentrácie alebo faktor bioakumulácie vo vodných druhoch pre danú chemickú látku je väčší ako 5 000 alebo, v prípade nedostatku týchto údajov, že log Kow je väčší ako 5;

ii)

dôkaz, že látka má iné vlastnosti, ktoré treba brať do úvahy, ako vysoká bioakumulácia v iných druhoch, vysoká toxicita alebo ekotoxicita, alebo

iii)

monitorované údaje v biote naznačujú, že bioakumulačný potenciál chemickej látky je dostatočný, aby to oprávňovalo k zváženiu jej zaradenia do rozsahu tohto dohovoru.

d)

Potenciál pre diaľkový prenos v životnom prostredí:

i)

namerané hladiny chemickej látky v lokalitách vzdialených od zdroja vypúšťania dotknutej chemickej látky sú potenciálne významné;

ii)

údaje z monitorovania dokazujúce, že diaľkový prenos danej chemickej látky v životnom prostredí s možným prenosom do prijímateľského prostredia sa môže uskutočniť prostredníctvom ovzdušia, vody alebo migračných druhov, alebo

iii)

vlastnosti osudu danej chemickej látky v životnom prostredí a/alebo výsledky modelovania, ktoré dokazujú, že látka má potenciál pre diaľkový prenos v životnom prostredí prostredníctvom ovzdušia, vody alebo migrujúcich druhov s možným prenosom do prijímateľského prostredia v lokalitách vzdialených od zdroja vypúšťania dotknutej látky. Pre chemickú látku, ktorá sa vo významnej miere prenáša ovzduším, musí byť jej polčas života v ovzduší dlhší ako dva dni.

e)

Negatívne vplyvy:

i)

dôkaz negatívnych vplyvov na ľudské zdravie alebo životné prostredie, ktorý oprávňuje k zváženiu zaradenia danej chemickej látky do rozsahu tohto dohovoru;

ii)

údaje o toxicite alebo ekotoxicite indikujúce potenciál poškodenia ľudského zdravia alebo životného prostredia.

2.

Navrhujúca strana predloží prehlásenie o dôvodoch posudzovania látky, ak je to možné vrátane údajov porovnávajúcich toxicitu alebo ekotoxicitu so zistenými alebo predpokladanými úrovňami látky vyplývajúcimi alebo očakávanými z diaľkového prenosu v životnom prostredí, a krátke vyhlásenie o potrebe globálnej kontroly.

3.

Navrhujúca strana v maximálnom možnom rozsahu a berúc do úvahy svoje možnosti poskytne ďalšie informácie na podporu posúdenia návrhu podľa odseku 6 článku 8. Pri príprave takéhoto návrhu môže strana vychádzať z technických expertíz z akéhokoľvek zdroja.

PRÍLOHA E

POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE PRE PREHĽAD RIZÍK

Účelom posúdenia je zhodnotiť, či daná chemická látka v dôsledku diaľkového prenosu v životnom prostredí môže spôsobiť také významné negatívne vplyvy na ľudské zdravie a/alebo životné prostredie, že je oprávnená globálna aktivita. Na tieto účely bude vypracovaný rizikový profil, ktorý bude ďalej spracovávať a hodnotiť informácie podľa prílohy D a podľa možnosti tiež informácie nasledujúceho typu:

a)

Zdroje, primerane zahrňujúce:

i)

údaje o výrobe, vrátane množstva a lokality;

ii)

používanie;

iii)

uvoľňovanie, ako je vypúšťanie, straty a emisie.

b)

Hodnotenie nebezpečenstva pre koncový bod alebo koncové body vrátane hodnotenia  toxikologických interakcií za prítomnosti viacerých chemických látok

c)

Osud v životnom prostredí vrátane údajov a informácií o chemických a fyzikálnych vlastnostiach a o pretrvávaní chemickej látky a ich vzťahu k diaľkovému prenosu v životnom prostredí, prenosu medzi jednotlivými zložkami životného prostredia, degradáciou a transformáciou na iné chemické látky. Okrem prípadov, keď údaje z monitorovania pre tieto potreby postačujú, musí byť k dispozícii stanovenie biokoncentračného faktora alebo bioakumulačného faktora založené na nameraných hodnotách.

d)

Údaje z monitorovania

e)

Expozícia v lokálnych oblastiach, najmä ako výsledok diaľkového prenosu v životnom prostredí vrátane informácií o bio-dostupnosti

f)

Národné alebo medzinárodné hodnotenie rizika a podľa okolností posúdenie alebo profil a informácie o označovaní a klasifikácii nebezpečnosti

g)

Štatút látky v rámci medzinárodných dohovorov

PRÍLOHA F

SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ INFORMÁCIE

Pre látky podľa tohto dohovoru by malo byť vykonané vyhodnotenie týkajúce sa možných kontrolných opatrení vzťahujúcich sa na chemické látky, zvažované pre zaradenie do tohto dohovoru, zahŕňajúce celý rozsah možností vrátane riadenia a vylúčenia. Na tieto účely by mali byť poskytnuté dostatočné informácie týkajúce sa sociálno-ekonomických úvah, v spojitosti s kontrolnými opatreniami, umožňujúce prijatie rozhodnutia konferenciou strán. Takéto informácie by mali odrážať primeraný ohľad na rôzne možnosti a podmienky strán a taktiež by mali zahŕňať úvahy podľa nasledujúceho indikatívneho zoznamu:

a)

účinnosť a efektívnosť možných kontrolných opatrení pre dosiahnutie cieľového zníženia rizika:

i)

technická uskutočniteľnosť;

ii)

náklady vrátane environmentálnych a zdravotných nákladov;

b)

náhrady (výrobky a procesy):

i)

technická uskutočniteľnosť;

ii)

náklady vrátane environmentálnych a zdravotných nákladov;

iii)

účinnosť;

iv)

riziká;

v)

dostupnosť;

vi)

prístupnosť;

c)

pozitívne a/alebo negatívne vplyvy realizácie kontrolných opatrení na spoločnosť:

i)

zdravie vrátane verejného zdravia, pracovného zdravia a životného prostredia;

ii)

poľnohospodárstvo vrátane vodného hospodárstva a lesníctva;

iii)

biota (biodiverzita);

iv)

ekonomické aspekty;

v)

smerovanie k udržateľnému rozvoju;

vi)

sociálne náklady;

d)

odpad a skládkovanie (najmä staré zásoby pesticídov a dekontaminácia kontaminovaných miest):

i)

technická uskutočniteľnosť;

ii)

náklady;

e)

prístup k informáciám a vzdelávanie verejnosti;

f)

stav kontrolných a monitorovacích kapacít;

g)

akékoľvek národné alebo regionálne aktivity zamerané na znižovanie uvoľňovania, vrátane informácií o náhradách, a iné primerané informácie o riadení rizika.

PRÍLOHA

Vyhlásenie Spoločenstva podľa článku 25 ods. 3 dohovoru

Spoločenstvo vyhlasuje, že v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článkom 175, má právomoc vstupovať do medzinárodných environmentálnych dohôd a uplatňovať povinnosti z nich vyplývajúce, ktoré prispievajú k sledovaniu týchto cieľov:

udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,

ochrana ľudského zdravia,

rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,

podpora opatrení na medzinárodnej úrovni pri riešení regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia.

Spoločenstvo okrem toho vyhlasuje, že už prijalo právne nástroje záväzné pre svoje členské štáty, ktoré zahŕňajú veci upravené týmto dohovorom, a konferencii strán predloží a aktualizuje, podľa toho, čo bude vhodné, zoznam týchto právnych predpisov v súlade s článkom 15 ods. 1 dohovoru.

Spoločenstvo je zodpovedné za vykonávanie tých povinností vyplývajúcich z dohovoru, ktoré upravuje platné právo Spoločenstva.

Výkon právomocí Spoločenstva podlieha svojou povahou nepretržitému vývoju.


31.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/30


ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY EÚ – JORDÁNSKO č. 1/2006

z 15. júna 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 3 k euro-stredomorskej dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

(2006/508/ES)

ASOCIAČNÁ RADA,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (1), ďalej len „dohoda“, podpísanú v Bruseli 24. novembra 1997, a najmä na článok 37 jej protokolu č. 3,

keďže:

(1)

Protokol č. 3 k dohode ustanovuje dvojstrannú kumuláciu pôvodu medzi Spoločenstvom a Jordánskom.

(2)

V súlade so spoločným vyhlásením k článku 28 dohody je žiaduce, aby sa rozšíril systém kumulácie, čo by umožnilo využívanie materiálov s pôvodom v Spoločenstve, Bulharsku, Rumunsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska), na Faerských ostrovoch, v Turecku alebo v akejkoľvek inej krajine, ktorá je účastníkom euro-stredomorského partnerstva na základe Barcelonskej deklarácie prijatej na Euro-stredomorskej konferencii, ktorá sa konala 27. a 28. novembra 1995, s cieľom rozvinúť obchod a podporovať regionálnu integráciu.

(3)

Na účely implementácie rozšíreného systému kumulácie len medzi krajinami, ktoré splnili potrebné podmienky, a s cieľom predísť obchádzaniu platenia cla, je potrebné zaviesť nové ustanovenia týkajúce sa osvedčovania pôvodu.

(4)

Na účely implementácie rozšíreného systému kumulácie a s cieľom predísť obchádzaniu platenia cla je potrebné harmonizovať ustanovenia týkajúce sa zákazu vrátenia cla alebo oslobodenia od cla a tiež požiadavky na spracovanie stanovené v protokole č. 3 pre nepôvodné materiály, aby tieto materiály mohli získať štatút pôvodu.

(5)

Rozšírený systém kumulácie pôvodu znamená, že rovnaké ustanovenia o pravidlách pôvodu sa uplatňujú v kontexte preferenčných dohôd uzavretých medzi príslušnými krajinami.

(6)

Na tovar, ktorý je v tranzite alebo uskladnený v deň, ktorým sa toto rozhodnutie začína uplatňovať, by sa mali vzťahovať prechodné ustanovenia, ktoré mu umožnia využívať rozšírený systém kumulácie.

(7)

Na účely opravy chýb v rôznych jazykových verziách textu a nezrovnalosti medzi nimi je potrebné vykonať niekoľko technických zmien a doplnení.

(8)

V záujme riadneho fungovania dohody a s cieľom uľahčenia práce používateľom a colným správam je vhodné do nového textu protokolu č. 3 začleniť všetky príslušné ustanovenia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Protokol č. 3 k dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa nahrádza textom pripojeným k tomuto rozhodnutiu spolu s príslušnými spoločnými vyhláseniami.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jeho prijatí.

V Bruseli 15. júna 2006

Za asociačnú radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. ES L 129, 15.5.2002, s. 3.


PROTOKOL č. 3

týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

OBSAH

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

Článok 3

Kumulácia v Spoločenstve

Článok 4

Kumulácia v Jordánsku

Článok 5

Úplne získané výrobky

Článok 6

Dostatočne opracované a spracované výrobky

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

Článok 8

Určujúca jednotka

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Článok 10

Súpravy

Článok 11

Neutrálne prvky

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

Článok 13

Priama doprava

Článok 14

Výstavy

HLAVA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

Článok 17

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

Článok 18

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydané dodatočne

Článok 19

Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

Článok 20

Vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 alebo EUR-MED na základe skôr vyhotoveného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Článok 21

Účtovné delenie

Článok 22

Podmienky na vyhotovenie vyhlásenia na faktúre alebo vyhlásenia na faktúre EUR-MED

Článok 23

Schválený vývozca

Článok 24

Platnosť dôkazu o pôvode

Článok 25

Predkladanie dôkazu o pôvode

Článok 26

Dovoz po častiach

Článok 27

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

Článok 28

Podporné doklady

Článok 29

Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokladov

Článok 30

Nezrovnalosti a formálne chyby

Článok 31

Sumy vyjadrené v eurách

HLAVA VI

OPATRENIA NA ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU

Článok 32

Vzájomná pomoc

Článok 33

Overovanie dôkazov o pôvode

Článok 34

Riešenie sporov

Článok 35

Sankcie

Článok 36

Slobodné pásma

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článok 37

Uplatňovanie protokolu

Článok 38

Osobitné podmienky

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Zmeny a doplnenia protokolu

Článok 40

Prechodné ustanovenia pre tovar v režime tranzitu alebo uskladnenia

Zoznam príloh

Príloha I:

Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II

Príloha II:

Zoznam operácií opracovania alebo spracovania, ktoré je potrebné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok získal štatút pôvodného

Príloha IIIa:

Vzory sprievodného osvedčenia EUR.1 a žiadosti o sprievodné osvedčenie EUR.1

Príloha IIIb:

Vzory sprievodného osvedčenia EUR-MED a žiadosti o sprievodné osvedčenie EUR-MED

Príloha IVa:

Text vyhlásenia na faktúre

Príloha IVb:

Text vyhlásenia na faktúre EUR-MED

Spoločné vyhlásenia

Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Andorrského kniežatstva

Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Sanmarínskej republiky

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto protokolu:

a)

„výroba“ znamená opracovanie alebo spracovanie vrátane zmontovania alebo špecifických pracovných postupov;

b)

„materiál“ znamená prímesi, suroviny, súčasti alebo časti a pod., ktoré sa používajú na výrobu výrobku;

c)

pod „výrobkom“ sa rozumie práve vyrobený výrobok, aj keď je zamýšľané jeho neskoršie použitie v inej výrobnej operácii;

d)

„tovar“ znamená oboje, materiál aj výrobky;

e)

pod „colnou hodnotou“ sa rozumie hodnota určená v súlade s Dohodou o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z r. 1994 (Dohoda WTO o colnom hodnotení);

f)

„cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok zo závodu výrobcovi v Spoločenstve alebo v Jordánsku, v ktorých podniku sa uskutočňuje posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov, zníženú o všetky vnútroštátne dane, ktoré sa vrátia alebo sa môžu vrátiť, ak sa získaný výrobok vyváža;

g)

„hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu, alebo ak nie je táto hodnota známa a nie je možné ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v Spoločenstve alebo v Jordánsku;

h)

„hodnota pôvodných materiálov“ znamená hodnotu týchto materiálov, určenú podľa písmena g), uplatňovanú mutatis mutandis;

i)

pod „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách uvedených v článkoch 3 a 4, s ktorými je možné uplatniť kumuláciu alebo, ak nie je známa colná hodnota alebo ju nie je možné zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za materiály v Spoločenstve alebo v Jordánsku;

j)

„kapitoly“ a „položky“ znamenajú kapitoly a položky (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovarov (ďalej len „harmonizovaný systém“ alebo „HS“);

k)

„zatriedený“ sa odvoláva na zatriedenie výrobku alebo materiálu do príslušnej položky;

l)

pod „zásielkou“ sa rozumejú výrobky, ktoré súčasne zasiela ten istý vývozca tomu istému príjemcovi, alebo sa prepravujú od vývozcu k príjemcovi, sprevádzané prepravným dokladom, alebo ak neexistuje taký doklad, sú sprevádzané faktúrou;

m)

„územia“ zahŕňajú aj teritoriálne vody.

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1.   Na účely vykonávania tejto dohody sa za výrobky s pôvodom v Spoločenstve pokladajú:

a)

výrobky úplne získané v Spoločenstve podľa článku 5;

b)

výrobky získané v Spoločenstve obsahujúce materiály, ktoré v ňom neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v Spoločenstve podľa článku 6;

c)

tovar s pôvodom v Európskom hospodárskom priestore (EHP) v zmysle protokolu č. 4 Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

2.   Na účely vykonávania tejto dohody sa za pôvodné výrobky v Jordánsku pokladajú:

a)

výrobky úplne získané v Jordánsku podľa článku 5;

b)

výrobky získané v Jordánsku obsahujúce materiály, ktoré v ňom neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v Jordánsku podľa článku 6.

3.   Ustanovenia odseku 1 písm. c) sa uplatňujú len za predpokladu, že sa uplatňuje dohoda o voľnom obchode medzi Jordánskom na jednej strane a štátmi EHP EZVO na strane druhej (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).

Článok 3

Kumulácia v Spoločenstve

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 1, sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom v Spoločenstve, ak tam boli získané, obsahujúce materiály s pôvodom v Bulharsku, Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska) (1), na Islande, v Nórsku, Rumunsku, Turecku alebo v Spoločenstve, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie uskutočnené v Spoločenstve presahuje operácie uvedené v článku 7. Nie je nutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 1, sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom v Spoločenstve, ak tam takéto výrobky boli získané, obsahujúce materiály s pôvodom na Faerských ostrovoch alebo v ktorejkoľvek krajine, ktorá je členom euro-stredomorského partnerstva na základe Barcelonskej deklarácie prijatej na Euro-stredomorskej konferencii, ktorá sa konala 27. a 28. novembra 1995, okrem Turecka, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Spoločenstve presahuje operácie uvedené v článku 7. Nie je nutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

3.   Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Spoločenstve nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v Spoločenstve, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z ostatných krajín uvedených v odsekoch 1 a 2. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Spoločenstve predstavujú najvyššiu hodnotu.

4.   Výrobky s pôvodom v jednej z krajín uvedených v odsekoch 1 a 2, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Spoločenstve, si zachovávajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

5.   Kumulácia uvedená v tomto článku sa môže uplatňovať len za predpokladu, že:

a)

podľa článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) preferenčná obchodná dohoda sa dá uplatniť medzi krajinami, ktoré sú zapojené do získania štatútu pôvodu, a krajinou určenia;

b)

materiály a výrobky získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu, ktoré sú identické s pravidlami v tomto protokole,

a

c)

oznamy, ktoré potvrdzujú splnenie nutných požiadaviek na uplatňovanie kumulácie, boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (séria C) a v Jordánsku podľa jeho vlastných postupov.

Kumulácia upravená týmto článkom sa uplatňuje odo dňa uvedeného v ozname uverejnenom Úradnom vestníku Európskej únie (séria C).

Spoločenstvo poskytne Jordánsku prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev podrobnosti o dohodách a im zodpovedajúcich pravidlách pôvodu, vrátane ich dátumov nadobudnutia platnosti, ktoré sa uplatňujú s ostatnými krajinami uvedenými v odsekoch 1 a 2.

Článok 4

Kumulácia v Jordánsku

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 2, sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom v Jordánsku, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné v Bulharsku, Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska) (2), na Islande, v Nórsku, Rumunsku, Turecku alebo v Spoločenstve, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Jordánsku presahuje operácie uvedené v článku 7. Nie je nutné, aby tieto boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 2, sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom v Jordánsku, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné na Faerských ostrovov alebo v ktorejkoľvek krajine, ktorá je členom euro-stredomorského partnerstva na základe Barcelonskej deklarácie prijatej na Euro-stredomorskej konferencii, ktorá sa konala 27. a 28. novembra 1995, okrem Turecka, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Jordánsku presahuje operácie uvedené v článku 7. Nie je nutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

3.   Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Jordánsku nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v Jordánsku, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov s pôvodom v ktorejkoľvek z ostatných krajín uvedených v odsekoch 1 a 2. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Jordánsku predstavujú najvyššiu hodnotu.

4.   Výrobky s pôvodom v jednej z krajín uvedených v odsekoch 1 a 2, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Jordánsku, si zachovávajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

5.   Kumulácia uvedená v tomto článku sa môže uplatňovať len za predpokladu, že:

a)

podľa článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) preferenčná obchodná dohoda sa môže uplatniť medzi krajinami, ktoré sú zapojené do získania štatútu pôvodu, a krajinou určenia;

b)

materiály a výrobky získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu, ktoré sú identické s pravidlami v tomto protokole

a

c)

oznamy potvrdzujúce splnenie nevyhnutných požiadaviek na uplatňovanie kumulácie boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (séria C) a v Jordánsku podľa jeho vlastných postupov.

Kumulácia upravená týmto článkom sa uplatňuje odo dňa uvedeného v ozname uverejnenom Úradnom vestníku Európskej únie (séria C).

Jordánsko poskytne Spoločenstvu prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev podrobnosti o dohodách a im zodpovedajúcich pravidlách pôvodu, vrátane ich dátumov nadobudnutia platnosti, ktoré sa uplatňujú s ostatnými krajinami uvedenými v odsekoch 1 a 2.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1.   Tieto výrobky sa považujú za úplne získané v Spoločenstve alebo v Jordánsku:

a)

nerastné produkty vyťažené z ich pôdy alebo morského dna;

b)

rastlinné produkty v nich zozbierané;

c)

živé zvieratá narodené a chované na ich území;

d)

výrobky zo živých zvierat chovaných na ich území;

e)

výrobky získané lovom alebo rybolovom na ich území;

f)

produkty morského rybolovu alebo iné produkty získané z mora ulovené plavidlami Spoločenstva alebo Jordánska mimo ich teritoriálnych vôd;

g)

výrobky spracované na palube ich rybárskych spracovateľských lodí výhradne z produktov uvedených v písmene f);

h)

použité predmety zozbierané na ich území, vhodné len na opätovné získanie surovín, vrátane použitých pneumatík vhodných na protektorovanie alebo ako odpad;

i)

odpad a zvyšky z výrobných operácií uskutočnených na ich území;

j)

produkty vyťažené z morského dna alebo z morského podložia ležiaceho mimo ich teritoriálnych vôd, ak majú výlučné právo využívať morské dno alebo morské podložie;

k)

tovar vyrobený na ich území výlučne z produktov uvedených v písmenách a) až j).

2.   Pojmy „plavidlá Spoločenstva alebo Jordánska“ a „ich rybárske spracovateľské lode“ v odseku 1 písm. f) a g) sa uplatňujú len na lode:

a)

ktoré sú registrované alebo prihlásené v členskom štáte Spoločenstva alebo v Jordánsku;

b)

ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu Spoločenstva alebo Jordánska;

c)

z ktorých najmenej 50 % vlastnia štátni príslušníci členského štátu Spoločenstva alebo Jordánska, alebo spoločnosť s ústredím v jednom z týchto štátov, ktorých konateľ alebo konatelia, predseda predstavenstva alebo predseda dozornej rady a väčšina členov týchto orgánov sú štátni príslušníci členského štátu Spoločenstva alebo Jordánska, a navyše, v akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným najmenej polovica základného imania patrí týmto štátom, verejným inštitúciám alebo štátnym príslušníkom uvedených štátov;

d)

ktorých veliteľ alebo dôstojníci sú štátni príslušníci členského štátu Spoločenstva alebo Jordánska

a

e)

ktorých aspoň 75 % posádky sú štátni príslušníci členského štátu Spoločenstva alebo Jordánska.

Článok 6

Dostatočne opracované a spracované výrobky

1.   Na účely článku 2 sa výrobky, ktoré nie sú úplne získané, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky uvedené v zozname prílohy II.

Uvedené podmienky stanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie a spracovanie, ktoré sa musí vykonať na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe, a uplatňujú sa len vo vzťahu k takým materiálom. Z toho vyplýva, že ak je pri výrobe iného výrobku použitý medziprodukt, ktorý získal štatút pôvodu splnením podmienok uvedených v zozname, potom sa naň nevzťahujú podmienky platné pre výrobok, v ktorom je tento medziprodukt obsiahnutý, a nepôvodné materiály použité pri jeho výrobe sa neberú do úvahy.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok uvedených v zozname v prílohe II nemôžu použiť na výrobu výrobku, môžu sa použiť za predpokladu, že:

a)

ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu;

b)

percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty nepôvodných materiálov uvedené v zozname sa neprekročilo na základe tohto odseku.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú s výhradou ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:

a)

operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania;

b)

delenie a zostavovanie zásielok;

c)

pranie, čistenie, odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov;

d)

žehlenie alebo lisovanie textílií;

e)

operácie jednoduchého natierania a leštenia;

f)

lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazúrovanie obilnín a ryže;

g)

operácie farbenia cukru alebo formovania do kociek;

h)

šúpanie, odkôstkovanie a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i)

brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie;

j)

osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov);

k)

jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na kartóny alebo dosky a všetky iné jednoduché baliarenské operácie;

l)

pripevňovanie alebo tlač značiek, nálepiek, log, a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

m)

jednoduché miešanie výrobkov, aj rôzneho druhu;

n)

jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobkov na časti;

o)

kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n);

p)

porážka zvierat.

2.   Všetky operácie vykonané na danom výrobku buď v Spoločenstve, alebo v Jordánsku sa posudzujú spoločne pri určovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné podľa odseku 1.

Článok 8

Určujúca jednotka

1.   Určujúcou jednotkou, ktorá sa má vziať do úvahy na účely tohto protokolu, sa rozumie konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku na určenie zatriedenia podľa nomenklatúry harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva, že:

a)

ak je výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zostavy predmetov zatriedený podľa pravidiel harmonizovaného systému do jednej položky, celok tvorí určujúcu jednotku;

b)

ak sa zásielka skladá z rovnakých výrobkov zatriedených do rovnakej položky harmonizovaného systému, musí sa pri uplatnení ustanovení tohto protokolu posúdiť každý výrobok jednotlivo.

2.   Ak je podľa všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zatriedený spolu s výrobkom aj obal, potom je zahrnutý aj na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie expedované so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a zahrnuté v ich cene alebo ktoré nie sú osobitne fakturované, sa považujú za celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 10

Súpravy

Súpravy podľa vymedzenia vo všeobecnom pravidle 3 harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, súprava ako celok sa považuje za pôvodnú, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

Pri určovaní pôvodu výrobku nie je potrebné určiť pôvod nasledujúcich výrobkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu:

a)

elektrická energia a palivo;

b)

zariadenia a vybavenie;

c)

stroje a nástroje;

d)

tovar, ktorý nie je alebo nemá byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1.   Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II sa musia splniť v Spoločenstve alebo v Jordánsku po celý čas bez prerušenia, s výnimkou ustanovení článku 2 ods. 1 písm. c), článkov 3 a 4 a odseku 3 tohto článku.

2.   Ak sa pôvodný tovar vyvezený zo Spoločenstva alebo z Jordánska do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať, s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4, za nepôvodný, ak nie je možné uspokojivo preukázať colným orgánom, že:

a)

tovar, ktorý sa vracia späť, je totožný s vyvezeným

a

b)

nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo počas vývozu.

3.   Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním alebo spracovaním vykonaným mimo územia Spoločenstva alebo Jordánska na materiáloch vyvezených zo Spoločenstva alebo z Jordánska a následne tam späť dovezených, za predpokladu, že:

a)

uvedené materiály sú úplne získané v Spoločenstve alebo v Jordánsku alebo sú podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec operácií uvedených v článku 7 predtým, než boli vyvezené,

a

b)

je možné uspokojivo preukázať colným orgánom, že:

i)

späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov

a

ii)

celková pridaná hodnota získaná mimo Spoločenstva alebo Jordánska uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, na ktorý štatút pôvodu požaduje.

4.   Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu stanovené v hlave II nevzťahujú na opracovanie alebo spracovanie vykonané mimo Spoločenstva alebo Jordánska. Ak však pravidlo v zozname prílohy II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu finálneho výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo Spoločenstva alebo Jordánska podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5.   Na účely uplatňovania ustanovení odsekov 3 a 4 sa pod „celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo Spoločenstva alebo Jordánska, vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6.   Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v zozname prílohy II, alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované alebo spracované len uplatnením všeobecnej tolerancie uvedenej v článku 6 ods. 2.

7.   Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatňujú na výrobky kapitoly 50 až 63 harmonizovaného systému.

8.   Opracovanie alebo spracovanie podľa tohto článku a vykonané mimo Spoločenstva alebo Jordánska sa musí vykonať v režime pasívny zušľachťovací styk alebo podľa obdobného postupu.

Článok 13

Priama doprava

1.   Preferenčné zaobchádzanie ustanovené dohodou sa vzťahuje len na výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto protokolu a ktoré sa prepravujú priamo medzi Spoločenstvom a Jordánskom alebo cez územia iných krajín uvedených v článkoch 3 a 4, s ktorými sa dá uplatniť kumulácia. Výrobky, ktoré tvoria jednu zásielku, sa však môžu prepravovať cez iné územia vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na týchto územiach, ak zostanú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak sa s nimi neuskutočňujú iné operácie, ako je vyloženie, opätovné naloženie alebo akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave.

Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie ako je územie Spoločenstva alebo Jordánska.

2.   Colným orgánom dovážajúcej krajiny treba preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1, a to formou:

a)

jednotného prepravného dokladu, ktorý sa vzťahuje na prepravu z vyvážajúcej krajiny cez krajinu tranzitu, alebo

b)

osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu:

i)

ktoré obsahuje presný opis výrobkov;

ii)

ktoré uvádza dátumy vyloženia a opätovného naloženia výrobkov, a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov

a

iii)

ktoré potvrdzuje podmienky, za ktorých sa výrobky nachádzali v krajine tranzitu alebo

c)

iných preukazných dokladov, ak nie je možné preložiť už uvedené doklady.

Článok 14

Výstavy

1.   Pôvodné výrobky zaslané na výstavu do inej krajiny, ako sú krajiny uvedené v článkoch 3 a 4, s ktorými sa dá uplatňovať kumulácia, a následne sú predané a dovezené do Spoločenstva alebo do Jordánska, majú nárok na uplatnenie preferencií podľa tejto dohody za predpokladu, že sa colným orgánom preukáže, že:

a)

vývozca zaslal tieto výrobky zo Spoločenstva alebo Jordánska do krajiny, v ktorej sa koná výstava, a vystavil ich v tejto krajine;

b)

vývozca predal alebo iným spôsobom prenechal tieto výrobky subjektu v Spoločenstve alebo v Jordánsku;

c)

výrobky boli odoslané počas výstavy alebo ihneď po nej v istom stave, v akom boli zaslané na výstavu,

a

d)

výrobky neboli od okamihu ich zaslania na výstavu použité na žiaden iný účel ako na predvedenie na výstave.

2.   Dôkaz o pôvode sa vystaví alebo vyhotoví v súlade s ustanoveniami hlavy V a obvyklým spôsobom predloží colným orgánom dovážajúcej krajiny. Uvádza sa v ňom názov a adresa výstavy. V prípade potreby sa môžu požadovať ďalšie doklady preukazujúce podmienky, za ktorých boli výrobky vystavené.

3.   Odsek 1 sa vzťahuje na každú obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo podobné verejnú akciu, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch alebo v podnikateľských priestoroch na účely predaja zahraničných výrobkov, a počas ktorých výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1.

a)

Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov s pôvodom v Spoločenstve, v Jordánsku alebo v jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4, na ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode v súlade s hlavou V, nepodliehajú v Spoločenstve alebo v Jordánsku vráteniu cla alebo oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

b)

Výrobky patriace do kapitoly 3 a položiek 1604 a 1605 harmonizovaného systému s pôvodom v Spoločenstve podľa článku 2 ods. 1 písm. c), na ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode v súlade s ustanoveniami hlavy V, nepodliehajú v Spoločenstve vráteniu cla alebo oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa vrátenia, oslobodenia alebo neplatenia čiastočného alebo úplného cla alebo poplatkov, ktoré majú rovnocenný účinok, uplatňované v Spoločenstve alebo v Jordánsku na materiály použité na výrobu a výrobky, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 písm. b), ak sa takéto vrátenie, oslobodenie alebo nezaplatenie uplatňuje výslovne alebo fakticky, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané a v žiadnom prípade nie sú určené na domáce použitie.

3.   Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov všetky doklady, ktoré preukazujú, že za nepôvodné materiály použité na výrobu príslušných výrobkov nebolo vrátené clo a že všetky clá alebo poplatky majúce rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na tieto materiály, boli skutočne zaplatené.

4.   Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú rovnako na obaly podľa článku 8 ods. 2, na príslušenstvo, náhradné dielce a náradie podľa článku 9 a na výrobky v súpravách podľa článku 10, ak sú nepôvodné.

5.   Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú výlučne na materiály, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Okrem toho tieto ustanovenia nevylučujú použitie systému vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky, ak sa uplatňujú pri vývoze v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

6.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa neuplatňuje, ak sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom v Spoločenstve alebo v Jordánsku bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej z iných krajín uvedených v článkoch 3 a 4.

7.   Bez ohľadu na odsek 1 môže Jordánsko s výnimkou výrobkov, ktoré patria do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému, uplatňovať opatrenia na vrátenie cla alebo oslobodenie od cla, alebo poplatkov majúcich rovnocenný účinok, uplatňované na nepôvodné materiály použité na výrobu pôvodných výrobkov s výhradou týchto ustanovení:

a)

pri výrobkoch zatriedených do kapitol 25 až 49 a 64 až 97 harmonizovaného systému sa použije sadzba 5 % alebo nižšia sadzba, ktorá je platná v Jordánsku;

b)

pri výrobkoch zatriedených do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému, sa ponecháva colná sadzba 10 % alebo nižšia sadzba, ktorá je platná v Jordánsku.

Ustanovenia tohto odseku sa uplatňujú do 31. decembra 2009 a môžu sa prehodnotiť po vzájomnej dohode.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1.   Výrobky s pôvodom v Spoločenstve majú pri dovoze do Jordánska a výrobky s pôvodom v Jordánsku majú pri dovoze do Spoločenstva nárok na uplatnenie výhod podľa ustanovení tejto dohody po predložení jedného z týchto dôkazov o pôvode:

a)

sprievodné osvedčenie EUR.1, ktorého vzor sa nachádza v prílohe IIIa;

b)

sprievodné osvedčenie EUR-MED, ktorého vzor sa nachádza v prílohe IIIb;

c)

v prípadoch uvedených v článku 22 ods. 1 vyhlásenie, ďalej len „vyhlásenie na faktúre“ alebo „vyhlásenie na faktúre EUR-MED“, vystavené vývozcom na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade, ktorý opisuje príslušné výrobky tak podrobne, aby ich bolo možné identifikovať; texty vyhlásení na faktúre sú uvedené v prílohách IVa a b.

2.   Bez ohľadu na odsek 1, pôvodné výrobky v zmysle tohto protokolu majú v prípadoch uvedených v článku 27 nárok na uplatnenie výhod podľa ustanovení tejto dohody bez toho, aby bol predložený ktorýkoľvek z dôkazov o pôvode uvedených v odseku 1.

Článok 17

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

1.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny na základe písomnej žiadosti podanej vývozcom alebo na zodpovednosť vývozcu ním splnomocneným zástupcom.

2.   Na tento účel vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca vyplní sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED a tlačivo žiadosti, ktorých vzory sú uvedené v prílohách IIIa a IIIb. Tieto tlačivá sa musia vyplniť v jednom z jazykov, v ktorých je vyhotovená táto dohoda, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak sú tlačivá vyplnené ručne, musí sa použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom. Opis výrobkov sa uvedie v príslušnom odseku takým spôsobom, aby nezostali prázdne riadky. Ak nie je celý tento odsek vyplnený, posledný riadok opisu sa podčiarkne vodorovnou čiarou a prázdny priestor sa prečiarkne.

3.   Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej krajiny, v ktorej sa sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED vydáva, predložiť všetky potrebné doklady preukazujúce pôvod príslušných výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5, sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány členského štátu Spoločenstva alebo Jordánsku v týchto prípadoch:

ak je možné príslušné výrobky považovať za výrobky s pôvodom v Spoločenstve alebo v Jordánsku, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4, a spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu,

ak je možné príslušné výrobky považovať za výrobky s pôvodom v jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4, s ktorými sa dá uplatniť kumulácia, bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4, a spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, ak bolo v krajine pôvodu vydané sprievodné osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie na faktúre EUR-MED.

5.   Sprievodné osvedčenie EUR-MED vydávajú colné orgány členského štátu Spoločenstva alebo Jordánska, ak je možné príslušné výrobky považovať za výrobky s pôvodom v Spoločenstve, Jordánsku alebo v jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4, s ktorými sa dá uplatniť kumulácia, a sú splnené ostatné požiadavky tohto protokolu a:

kumulácia sa uplatnila s materiálmi s pôvodom v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 alebo

výrobky sa môžu použiť ako materiál v rámci kumulácie na výrobu výrobkov určených na vývoz do jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4 alebo

výrobky sa môžu reexportovať z cieľovej krajiny do jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4.

6.   Sprievodné osvedčenie EUR-MED obsahuje jedno z týchto vyhlásení v angličtine vo svojej kolónke 7:

ak sa pôvod získal uplatnením kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej alebo vo viacerých krajinách uvedených v článkoch 3 a 4:

„CUMULATION APPLIED WITH ……“(názov krajiny/krajín),

ak sa pôvod získal bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej alebo vo viacerých krajinách uvedených v článkoch 3 a 4:

„NO CUMULATION APPLIED“.

7.   Colné orgány vydávajúce sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED prijmú všetky opatrenia nevyhnutné na kontrolu pôvodu výrobkov a overenie všetkých ostatných požiadaviek tohto protokolu. Na tento účel majú právo požadovať podklady a vykonať kontrolu účtov vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú. Tiež zaručia, aby tlačivá uvedené v odseku 2 boli správne vyplnené. Skontrolujú najmä, či je priestor určený na opis výrobkov vyplnený tak, aby sa vylúčila možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

8.   Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED sa uvádza v kolónke 11 osvedčenia.

9.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány a odovzdajú ich vývozcovi, len čo sa vlastný vývoz uskutočňuje alebo zabezpečuje.

Článok 18

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydané dodatočne

1.   Bez ohľadu na článok 17 ods. 9 je možné výnimočne vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED po uskutočnení vývozu výrobkov, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje, ak:

a)

v čase vývozu nebolo vydané z dôvodu chýb alebo neúmyselného opomenutia, alebo zvláštnych okolností,

alebo

b)

colným orgánom sa uspokojivo preukázalo, že sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED bolo vydané, ale nebolo z technických dôvodov prijaté pri dovoze.

2.   Bez ohľadu na článok 17 ods. 9 je možné vydať sprievodné osvedčenie EUR-MED po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje a pre ktoré bolo vydané sprievodné osvedčenie EUR.1 v čase vývozu, za predpokladu, že sa colným orgánom uspokojivo preukáže splnenie podmienok uvedených v článku 17 ods. 5.

3.   Na účely implementácie odsekov 1 a 2 vývozca uvedie vo svojej žiadosti miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, a odôvodnenie tejto žiadosti.

4.   Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED dodatočne iba po overení, že informácie uvedené v žiadosti vývozcu sú zhodné s informáciami v príslušnom spise.

5.   Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydané dodatočne obsahuje toto označenie v angličtine:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“.

Sprievodné osvedčenia EUR-MED vydané dodatočne podľa odseku 2 obsahuje toto označenie v angličtine:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no. ………) [dátum a miesto vydania]“.

6.   Označenie uvedené v odseku 5 sa umiestni do kolónky 7 sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED.

Článok 19

Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

1.   V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED môže vývozca požiadať colné orgány, ktoré ho vydali, o duplikát vyhotovený na základe vývozných dokladov, ktoré vlastnia.

2.   Duplikát vydaný týmto spôsobom obsahuje toto slovo v angličtine:

„DUPLICATE“.

3.   Slovo uvedené v odseku 2 sa umiestni do kolónky 7 duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED.

4.   Duplikát, na ktorom sa uvedie dátum vydania originálu sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED, je platný od tohto dátumu.

Článok 20

Vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 alebo EUR-MED na základe skôr vydaného alebo vyhotoveného dôkazu o pôvode

Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov Spoločenstva alebo Jordánska, je možné nahradiť pôvodný dôkaz o pôvode jedným alebo viacerými sprievodnými osvedčeniami EUR.1 alebo EUR-MED na účely odoslania všetkých výrobkov alebo ich časti na iné miesto v rámci Spoločenstva alebo Jordánska. Náhradné sprievodné osvedčenie/osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydáva colný úrad, pod ktorého dohľadom sa výrobky nachádzajú.

Článok 21

Účtovné delenie

1.   Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, môžu colné orgány na základe písomnej žiadosti príslušných osôb povoliť používanie metódy takzvaného „oddeleného účtovníctva“ (ďalej len „metóda“) na spravovanie takýchto zásob.

2.   Táto metóda musí zabezpečovať, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré sa môžu považovať za „pôvodné“, zodpovedá množstvu výrobkov, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3.   Colné orgány môžu podmieniť udelenie povolenia podľa odseku 1 podmienkami, ktoré považujú za účelné.

4.   Táto metóda sa uplatňuje a jej uplatňovanie sa zaznamenáva na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, v ktorej bol výrobok vyrobený.

5.   Používateľ metódy môže požiadať o dôkaz o pôvode, v prípade, ak je to možné, vyhotoviť taký dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré sa môžu považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad o spravovaní uvedeného množstva výrobkov.

6.   Colné orgány sledujú používanie povolenia a môžu ho odobrať vždy, ak držiteľ toto oprávnenie nesprávne použije alebo neplní iné podmienky uvedené v tomto protokole.

Článok 22

Podmienky na vyhotovenie vyhlásenia na faktúre alebo vyhlásenia na faktúre EUR-MED

1.   Vyhlásenie na faktúre alebo vyhlásenie na faktúre EUR-MED podľa článku 16 ods. 1 písm. c) môže vyhotoviť:

a)

schválený vývozca v zmysle článku 23

alebo

b)

ktorýkoľvek vývozca na zásielku skladajúcu sa z jedného alebo z viacerých balení obsahujúcu pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, vyhlásenie na faktúre sa môže vyhotoviť v týchto prípadoch:

ak je možné považovať príslušné výrobky za výrobky s pôvodom v Spoločenstve alebo v Jordánsku bez uplatňovania kumulácie na materiály s pôvodom v jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4, a ak spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu,

ak je možné príslušné výrobky považovať za výrobky s pôvodom v jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4, na ktoré sa dá uplatniť kumulácia, bez uplatnenia kumulácie na materiály s pôvodom v jednej z iných krajín uvedených v článkoch 3 a 4, a ak spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, ak bolo vydané osvedčenie EUR-MED alebo vyhlásenie na faktúre EUR-MED v krajine pôvodu.

3.   Vyhlásenie na faktúre EUR-MED sa môže vyhotoviť, ak je možné príslušné výrobky považovať za výrobky s pôvodom v Spoločenstve, v Jordánsku alebo v jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4, s ktorými sa dá uplatniť kumulácia, a ak spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu a:

kumulácia sa uplatnila na materiály s pôvodom v jednej z iných krajín uvedených v článkoch 3 a 4 alebo

výrobky sa môžu použiť ako materiál v rámci kumulácie na výrobu výrobkov určených na vývoz do jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4 alebo

výrobky sa môžu reexportovať z krajiny určenia do jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4.

4.   Vyhlásenie na faktúre EUR-MED obsahuje jedno z týchto vyhlásení v angličtine:

Ak sa pôvod získal uplatnením kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej alebo vo viacerých krajinách uvedených v článkoch 3 a 4:

„CUMULATION APPLIED WITH ……“(názov krajiny/krajín).

Ak sa pôvod získal bez uplatnenia kumulácie s materiálmi s pôvodom v jednej alebo vo viacerých krajinách uvedených v článkoch 3 a 4:

„NO CUMULATION APPLIED“.

5.   Vývozca, ktorý vyhotoví vyhlásenie na faktúre alebo vyhlásenie na faktúre EUR-MED, musí byť pripravený kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej krajiny predložiť všetky nevyhnutné doklady preukazujúce pôvodu príslušných výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

6.   Vyhlásenie na faktúre alebo vyhlásenie na faktúre EUR-MED vyhotoví vývozca na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade, ktorého text je uvedený v prílohách IVa a IVb, použitím jednej z jazykových verzií uvedených v týchto prílohách a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak je vyhlásenie napísané rukou, je potrebné použiť atramentové pero a písať tlačenými písmenami.

7.   Vyhlásenia na faktúre a vyhlásenia na faktúre EUR-MED musí vývozca vlastnoručne podpísať. Avšak schválený vývozca v zmysle článku 23 nie je povinný také vyhlásenie podpísať, ak colným orgánom vyvážajúcej krajiny písomne potvrdí, že berie na seba všetku zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na faktúre, ktoré ho označuje tak, ako keby ho bol vlastnoručne podpísal.

8.   Vyhlásenie na faktúre alebo vyhlásenie na faktúre EUR-MED môže vývozca vyhotoviť, ak sa výrobky, na ktoré sa vzťahuje, vyvážajú alebo po ich vývoze za podmienky, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr do dvoch rokov po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 23

Schválený vývozca

1.   Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť každého vývozcu (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý uskutočňuje časté vývozy výrobkov podľa tejto dohody, aby vyhotovil vyhlásenia na faktúre alebo vyhlásenia na faktúre EUR-MED bez ohľadu na hodnotu príslušných výrobkov. Vývozca, ktorý sa usiluje získať takéto povolenie, poskytne colným orgánom uspokojivo všetky záruky potrebné na overenie štatútu pôvodu výrobkov, ako aj splnenie ostatných podmienok tohto protokolu.

2.   Colné orgány môžu udeliť štatút schváleného vývozcu za akýchkoľvek podmienok, ktoré považujú za vhodné.

3.   Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré sa uvádza vo vyhlásení na faktúre alebo vo vyhlásení na faktúre EUR-MED.

4.   Colné orgány kontrolujú používanie povolenia schváleným vývozcom.

5.   Colné orgány môžu povolenie kedykoľvek odobrať. Urobia tak, ak už schválený vývozca neposkytuje záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo inak nesprávne používa povolenie.

Článok 24

Platnosť dôkazu o pôvode

1.   Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu jeho vydania vo vyvážajúcej krajine a v uvedenej lehote sa predloží colným orgánom dovážajúcej krajiny.

2.   Dôkazy o pôvode, ktoré sú predložené colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí lehoty určenej v odseku 1, možno prijať na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania, ak je nepredloženie týchto dokladov v ustanovenej lehote zapríčinené výnimočnými okolnosťami.

3.   V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia colné orgány dovážajúcej krajiny môžu prijať dôkazy o pôvode, ak im boli výrobky predložené pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 25

Predkladanie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej krajiny v súlade s postupmi, ktoré sa uplatňujú v danej krajine. Uvedené orgány môžu požiadať o preklad dôkazu o pôvode a môžu tiež žiadať, aby k dovoznému vyhláseniu dovozca priložil vyhlásenie v tom zmysle, že výrobky spĺňajú podmienky, ktoré sa vyžadujú na účely vykonávania dohody.

Článok 26

Dovoz po častiach

Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok ustanovených colnými orgánmi dovážajúcej krajiny dovážajú po častiach rozobrané alebo nezložené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému, ktoré patria do tried XVI a XVII alebo položiek 7308 a 9406 harmonizovaného systému, colným orgánom sa predloží pre takéto výrobky jeden dôkaz o pôvode pri dovoze prvej časti.

Článok 27

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

1.   Výrobky zasielané ako malé balíky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace súčasť osobnej batožiny cestujúcich, sa považujú za pôvodné výrobky bez predloženia dôkazu o pôvode, ak tieto výrobky nie sú dovážané na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu a neexistujú pochybnosti o pravdivosti tohto vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou môže byť toto vyhlásenie vyhotovené na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na liste papiera, ktorý je pripojený k tomuto dokladu.

2.   Príležitostné dovozy, ktoré pozostávajú výhradne z výrobkov na osobnú potrebu príjemcov, cestujúcich alebo ich rodín, sa nepovažujú za obchodné dovozy, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že sa nedovážajú na obchodný účel.

3.   Okrem toho celková hodnota týchto výrobkov nesmie presiahnuť 500 EUR v prípade malých balíkov alebo 1 200 EUR v prípade výrobkov tvoriacich časť osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 28

Podporné doklady

Dokladmi uvedenými v článku 17 ods. 3 a článku 22 ods. 5, ktorými sa preukazuje, že výrobky uvedené v sprievodnom osvedčení EUR.1 alebo EUR-MED, alebo na faktúre s vyhlásením vývozcu, alebo na faktúre s vyhlásením vývozcu EUR-MED sa môžu považovať za výrobky s pôvodom v Spoločenstve, v Jordánsku alebo v jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4, a spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, môžu byť okrem iného:

a)

priame dôkazy o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo dodávateľom pri získavaní príslušného tovaru, tvoriace napríklad súčasť jeho účtov alebo vnútropodnikového účtovníctva;

b)

doklady preukazujúce pôvod použitých materiálov vydané alebo vyhotovené v Spoločenstve alebo v Jordánsku, kde sa takéto doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

c)

doklady preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v Spoločenstve alebo v Jordánsku vydané alebo vyhotovené v Spoločenstve alebo v Jordánsku, kde sa takéto doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

d)

sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED, alebo vyhlásenia na faktúre, alebo vyhlásenia na faktúre EUR-MED preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vyhotovené v Spoločenstve alebo v Jordánsku v súlade s týmto protokolom alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 v súlade s pravidlami pôvodu, ktoré sú zhodné s pravidlami tohto protokolu;

e)

príslušné dôkazy týkajúce sa opracovania alebo spracovania vykonaného mimo Spoločenstva alebo Jordánska na základe článku 12, ktoré preukazujú že boli splnené požiadavky tohto článku.

Článok 29

Uschovanie dôkazu o pôvode a podporných dokladov

1.   Vývozca, ktorý žiada o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED, uschováva doklady uvedené v článku 17 ods. 3 aspoň tri roky.

2.   Vývozca, ktorý vyhotovuje svoje vyhlásenie na faktúre alebo vyhlásenie na faktúre EUR-MED, uschováva kópiu tohto vyhlásenia na faktúre ako aj doklady uvedené v článku 22 ods. 5 aspoň tri roky.

3.   Colné orgány vyvážajúcej krajiny, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, uschovávajú tlačivo žiadosti uvedené v článku 17 ods. 2 aspoň tri roky.

4.   Colné orgány dovážajúcej krajiny uschovávajú sprievodné osvedčenia EUR.1 a EUR-MED a vyhlásenia na faktúre a vyhlásenia na faktúre EUR-MED, ktoré im boli predložené, aspoň tri roky.

Článok 30

Nezrovnalosti a formálne chyby

1.   Zistenie drobných nezrovnalostí medzi vyhláseniami v dôkaze o pôvode a vyhláseniami v dokladoch predložených colnému úradu na účely vybavenia formalít pri dovážaných výrobkoch nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak sa riadne preukáže, že sa tento doklad vzťahuje na predložené výrobky.

2.   Zrejmé formálne chyby, ako napríklad preklepy na dôkaze o pôvode, by nemali byť dôvodom jeho odmietnutia, ak také chyby nevyvolajú pochybnosti o správnosti vyhlásení uvedených v tomto doklade.

Článok 31

Sumy vyjadrené v eurách

1.   Na uplatnenie ustanovení článku 22 ods. 1 písm. b) a článku 27 ods. 3 v prípadoch, ak sú výrobky fakturované v inej mene ako eurách, sumy v národných menách členských štátov Spoločenstva, Jordánska a ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eurách, určí ročne každá z príslušných krajín.

2.   Na zásielku sa uplatnia ustanovenia článku 22 ods. 1 písm. b) alebo článku 27 ods. 3 s odkazom na menu, v ktorej je vyhotovená faktúra podľa sumy stanovenej príslušnou krajinou.

3.   Sumy, ktoré sa majú použiť v akejkoľvek národnej mene, sa v tejto mene musia rovnať sumám vyjadreným v eurách podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra každého roku. Sumy sa oznámia Komisii Európskych spoločenstiev do 15. októbra a uplatňujú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Komisia Európskych spoločenstiev oznámi zodpovedajúce sumy všetkým príslušným krajinám.

4.   Krajina môže zaokrúhliť nahor alebo nadol sumu, ktorá je výsledkom prepočtu sumy vyjadrenej v eurách na národnú menu. Zaokrúhlená čiastka sa nesmie odlišovať od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, o viac ako 5 %. Krajina si môže zachovať nezmenené sumy ekvivalentov v národnej mene k sumám vyjadrených v eurách, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nie sú vyššie o viac ako 15 %. Ekvivalent v národnej mene je možné ponechať nezmenený, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5.   Čiastky vyjadrené v eurách preskúmava asociačný výbor na požiadanie Spoločenstva alebo Jordánska. Asociačný výbor pri tomto preskúmaní posúdi potrebu zachovať rovnocenné účinky príslušných limitov. Na tento účel môže rozhodnúť o úprave súm vyjadrených v eurách.

HLAVA VI

OPATRENIA NA ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU

Článok 32

Vzájomná pomoc

1.   Colné orgány členských štátov Spoločenstva a Tuniska si prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev navzájom poskytnú vzory odtlačkov pečiatok používaných ich colnými úradmi na vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 a EUR-MED a adresy colných orgánov zodpovedných za overovanie týchto osvedčení, vyhlásení na faktúre a vyhlásení na faktúre EUR-MED.

2.   S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tohto protokolu si Spoločenstvo a Jordánsko poskytujú vzájomnú pomoc prostredníctvom príslušných colných správ pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR.1 a EUR-MED, vyhlásení na faktúre a vyhlásení na faktúre EUR-MED a pri kontrole správnosti informácií uvedených v týchto dokladoch.

Článok 33

Overovanie dôkazov o pôvode

1.   Následné overovania dôkazov o pôvode sa vykonávajú náhodne alebo kedykoľvek, ak majú colné orgány dovážajúcej krajiny opodstatnené pochybnosti o pravosti týchto dokladov, pôvode príslušných výrobkov alebo splnení ostatných požiadaviek tohto protokolu.

2.   Na účely implementácie odseku 1 colné orgány dovážajúcej krajiny vrátia sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED a faktúru, ak bola predložená, vyhlásenie na faktúre alebo vyhlásenie na faktúre EUR-MED, alebo kópie týchto dokladov colným orgánom vyvážajúcej krajiny, pričom, ak je to vhodné, uvedú dôvody žiadosti o overenie týchto dokladov. Získané doklady a informácie o tom, že údaje uvedené na dôkaze o pôvode sú nesprávne, sa zašlú spolu so žiadosťou o overenie.

3.   Overenie vykonávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny. Na tento účel majú právo požadovať akékoľvek dôkazy a vykonať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu alebo akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za vhodnú.

4.   Ak sa colné orgány dovážajúcej krajiny rozhodnú pozastaviť uplatnenie preferenčného zaobchádzania s príslušnými výrobkami až do výsledku overenia, dovozcovi prepustia výrobky po splnení podmienok, ktoré sa považujú za nevyhnutné.

5.   Colné orgány žiadajúce o overenie, majú byť informované o jeho výsledkoch čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú doklady pravé a či sa príslušné výrobky môžu považovať za výrobky s pôvodom v Spoločenstve, Jordánsku alebo v jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a či sú splnené ostatné požiadavky tohto protokolu.

6.   Ak v prípadoch odôvodnených pochybností nedostanú colné orgány žiadajúcej krajiny v lehote desiatich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o overenie odpoveď, alebo ak táto odpoveď neobsahuje dostatočné informácie potrebné na určenie pravosti príslušného dokladu alebo skutočného pôvodu výrobkov, žiadajúce colné orgány nepriznajú nárok na preferenčné zaobchádzanie okrem prípadov s výnimočnými okolnosťami..

Článok 34

Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 33 a ktoré nie je možné vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za vykonanie tohto overenia, alebo prípady rozdielneho výkladu tohto protokolu, sa predložia asociačnému výboru.

Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa riadi právnymi predpismi tejto krajiny.

Článok 35

Sankcie

Proti každej osobe, ktorá vyhotoví alebo spôsobí vyhotovenie dokladu obsahujúceho nesprávne informácie s cieľom získať preferenčné zaobchádzanie s výrobkami, sa uplatnia sankcie.

Článok 36

Slobodné pásma

1.   Spoločenstvo a Jordánsko prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby výrobky, s ktorými sa obchoduje, sprevádzané dôkazom o pôvode, ktoré počas prepravy využívajú slobodné pásmo nachádzajúce sa na ich území, sa nenahradili iným tovarom a nezaobchádzalo sa s nimi inak, ako je to obvyklé na ich uchovanie v dobrom stave.

2.   Odchylne od odseku 1, ak sú výrobky s pôvodom v Spoločenstve alebo v Jordánsku dovezené do slobodného colného pásma sprevádzané dôkazom o pôvode a sú tu podrobené zaobchádzaniu alebo spracovaniu, príslušné orgány vydajú na žiadosť vývozcu nové sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, ak toto zaobchádzanie alebo spracovanie je v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článok 37

Uplatňovanie protokolu

1.   Pojem „Spoločenstvo“ použitý v článku 2 sa nevzťahuje na Ceutu a Melillu.

2.   Výrobky s pôvodom v Jordánsku podliehajú po dovoze na Ceutu alebo Melillu vo všetkých súvislostiach rovnakému colnému režimu, aký sa uplatňuje na výrobky s pôvodom na colnom území Spoločenstva podľa protokolu 2 Aktu o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskym spoločenstvám. Jordánsko uplatňuje na dovoz výrobkov s pôvodom na Ceute a Melille a na tie, ktoré sú predmetom tejto dohody, rovnaký colný režim, aký sa uplatňuje na dovoz výrobkov dovážaných zo Spoločenstva a s pôvodom v Spoločenstve.

3.   Na účely uplatňovania odseku 2 týkajúceho sa výrobkov s pôvodom na Ceute a Melille sa tento protokol uplatňuje mutatis mutandis s výhradou osobitných podmienok ustanovených v článku 38.

Článok 38

Osobitné podmienky

1.   Nasledujúce výrobky sa za predpokladu, že boli priamo dopravené v súlade s článkom 13, považujú za:

1.

výrobky s pôvodom na Ceute a Melille:

a)

výrobky úplne získané v Ceute a Melille;

b)

výrobky získané v Ceute a Melille, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky ako tie, ktoré sú uvedené v písmene a), ak:

i)

uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v zmysle článku 6

alebo ak

ii)

tieto výrobky s pôvodom v Jordánsku alebo v Spoločenstve boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu, ktoré presahuje rámec operácií uvedených v článku 7;

2.

výrobky s pôvodom v Jordánsku:

a)

výrobky úplne získané v Jordánsku;

b)

výrobky získané v Jordánsku, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky ako tie, ktoré sú uvedené v písmene a), ak:

i)

uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v zmysle článku 6

alebo ak

ii)

tieto výrobky s pôvodom na Ceute a Melille alebo v Spoločenstve boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu, ktoré presahuje rámec operácií uvedených v článku 7.

2.   Ceuta a Melilla sa považujú za jednotné územie.

3.   Vývozca alebo ním splnomocnený zástupca uvedie do odseku 2 sprievodných osvedčení EUR.1 alebo EUR-MED alebo vo vyhláseniach na faktúre, alebo vo vyhláseniach na faktúre EUR-MED „Jordánsko“ a „Ceuta a Melilla“. Okrem toho, v prípade výrobkov s pôvodom na Ceute a Melille sa tento údaj uvedie v kolónke 4 sprievodných osvedčení EUR.1 alebo EUR-MED alebo do vyhlásení na faktúre, alebo do vyhlásení na faktúre EUR-MED.

4.   Za vykonávanie tohto protokolu na Ceute a Melille sú zodpovedné španielske colné orgány.

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Zmeny a doplnenia protokolu

Asociačná rada môže rozhodnúť o zmenách a doplneniach tohto protokolu.

Článok 40

Prechodné ustanovenia pre tovar v režime tranzitu alebo uskladnenia

Ustanovenia tejto dohody sa môžu uplatňovať na tovar, ktorý spĺňa ustanovenia tohto protokolu a ktorý je v deň nadobudnutia platnosti tohto protokolu buď v režime tranzitu, alebo je v Spoločenstve alebo v Jordánsku dočasne uskladnený v colných skladoch alebo v slobodných pásmach, pod podmienkou, že sa colným orgánom dovážajúcej krajiny do štyroch mesiacov od uvedeného dátumu predloží sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED vydané spätne colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny spolu s dokladmi, ktoré preukazujú, že tovar bol prepravený priamo v súlade s článkom 13.


(1)  Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

(2)  Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

PRÍLOHA I

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II

Poznámka 1:

V tomto zozname sa uvádzajú podmienky, ktoré sa vyžadujú na všetky výrobky, aby sa považovali za dostatočne opracované alebo spracované v zmysle článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1.

Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. V prvom stĺpci sa uvádza číselný znak položky alebo číslo kapitoly používané v harmonizovanom systéme a v druhom stĺpci sa uvádza opis tovaru používaného v tomto systéme pre túto položku alebo kapitolu. Pre každú položku v prvých dvoch stĺpcoch sa v stĺpci 3 alebo 4 stanovuje požiadavka. Ak sa v niektorých prípadoch pred položkou v prvom stĺpci uvádza „ex“, znamená to, že požiadavky v stĺpci 3 alebo 4 sa vzťahujú len na časť položky, ktorá sa opisuje v stĺpci 2.

2.2.

Ak sa v stĺpci 1 uvádza skupina viacerých položiek sadzobníka alebo číslo kapitoly a opis výrobkov v stĺpci 2 sa preto uvádza všeobecne, priradené požiadavky v stĺpci 3 alebo 4 sa vzťahujú na všetky výrobky, ktoré sú podľa harmonizovaného systému zatriedené do položiek kapitoly alebo do ktorejkoľvek položky číselných znakov skupiny v stĺpci 1.

2.3.

Ak v rámci položky zoznamu sa na rôzne výrobky vzťahujú rozdielne požiadavky, každá zarážka obsahuje opis časti položky, pre ktorú platia priradené požiadavky v stĺpci 3 alebo 4.

2.4.

Ak pre položku v prvých dvoch stĺpcoch je pravidlo špecifikované v stĺpci 3 aj 4, vývozca sa môže rozhodnúť, že bude používať buď pravidlo ustanovené v stĺpci 3 alebo pravidlo v stĺpci 4. Ak sa v stĺpci 4 neuvádza žiadne pravidlo o pôvode, treba uplatňovať pravidlo ustanovené v stĺpci 3.

Poznámka 3:

3.1.

Ustanovenia článku 6 protokolu týkajúce sa výrobkov, ktoré nadobudli štatút pôvodu a používajú sa na výrobu ďalších výrobkov, platia bez ohľadu na to, či tento štatút sa získal vnútri závodu, kde sa tieto výrobky používajú, alebo v inom závode v zmluvnej strane.

Príklad:

Motor položky 8407, na ktorý sa vzťahuje požiadavka, že hodnota nepôvodných materiálov, ktoré možno zahrnúť, nesmie byť vyššia ako 40 % ceny zo závodu, je vyrobený z „ostatných legovaných ocelí hrubo tvarovaných kovaním“ položky ex ex 7224.

Ak tento výkovok bol vykovaný v Spoločenstve z nepôvodného ingotu, nadobudol štatút pôvodu na základe požiadavky na položku ex ex 7224 v zozname. Výkovok potom možno považovať pri výpočte hodnoty motora za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom závode alebo v inom závode v Spoločenstve. Hodnota nepôvodného ingotu sa preto neberie do úvahy pri spočítavaní hodnoty použitých nepôvodných materiálov.

3.2.

Požiadavka v zozname reprezentuje minimálnu výšku požadovaného opracovania alebo spracovania a vyššie opracovanie alebo spracovanie tiež zabezpečuje štatút pôvodu; naopak, nižšie opracovanie alebo spracovanie nemôže zabezpečiť štatút pôvodu. Ak preto požiadavka stanovuje, že na určitej úrovni výroby možno použiť nepôvodný materiál, použitie tohto materiálu v skoršej etape výroby je povolené a použitie tohto materiálu v neskoršej etape nie je povolené.

3.3.

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 3.2, ak sa v požiadavke používa výraz „Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky“, možno použiť materiály ktorejkoľvek položky (číselných znakov) (a to aj materiály s rovnakým opisom a číselným znakom ako daný výrobok), ale s podmienkou akýchkoľvek ďalších konkrétnych obmedzení, ktoré sa môžu nachádzať v požiadavke.

Označenie „Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky...“ alebo „Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane iných materiálov tej istej položky ako výrobok“ znamená, že možno použiť materiály ktorejkoľvek položky (číselných znakov) okrem tých, ktoré majú rovnaký opis ako výrobok uvedený v stĺpci 2 zoznamu.

3.4.

Ak požiadavka v zozname stanovuje, že výrobok možno vyrobiť z viac ako jedného materiálu, znamená to, že možno použiť jeden alebo viaceré materiály. Nevyžaduje použitie všetkých materiálov.

Príklad:

Požiadavka týkajúca sa tkanín položiek 5208 až 5212 stanovuje, že možno použiť prírodné vlákna a okrem iných materiálov možno použiť aj chemické materiály. To neznamená, že treba použiť obidva – možno použiť jedny alebo druhé, alebo oboje.

3.5.

Ak požiadavka v zozname stanovuje, že výrobok musí byť vyrobený z konkrétneho materiálu, táto podmienka nebráni použiť iné materiály, ktoré na základe svojej vnútornej povahy nemôžu spĺňať túto požiadavku. (Pozri tiež poznámku 6.2 týkajúcu sa textílií.)

Príklad:

Požiadavka pre potravinové prípravky položky 1904, ktorá špecificky vylučuje použitie obilia a výrobkov odvodených z neho, nebráni použiť minerálne soli, chemické látky a iné prídavné látky, ktoré nie sú výrobkami z obilia.

To sa však nevzťahuje na výrobky, ktoré možno vyrobiť z materiálu tej istej povahy v skoršej etape výroby, hoci ich nemožno vyrobiť z konkrétnych materiálov uvedených v zozname.

Príklad:

V prípade odevov kapitoly ex 62 vyrobených z netkaných materiálov, na ktoré sa môže použiť len nepôvodná priadza, nemožno vychádzať z netkanej textílie, aj keď netkané textílie nemôžu byť vyrobené z priadze. V takých prípadoch by východiskový materiál bol zo skoršieho štádia výroby ako priadza – t. j. zo štádia vlákna.

3.6.

Ak sa v požiadavke v zozname uvádzajú dve percentuálne obmedzenia pre maximálnu hodnotu použitých nepôvodných materiálov, tieto percentuálne hodnoty sa nemôžu spočítavať. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nikdy nesmie prekročiť najvyššie percentuálne obmedzenie. Podľa týchto ustanovení sa nesmú prekročiť ani percentuálne obmedzenia pre jednotlivé materiály, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4:

4.1.

Termín „prírodné vlákna“ sa používa v zozname na označenie vláken iných, ako sú umelé alebo syntetické vlákna. Obmedzuje sa na etapy pred pradením vrátane odpadu, a ak sa neustanovuje inak, zahŕňa vláka, ktoré boli mykané, česané alebo inak spracované, ale nie pradené.

4.2.

Termín „prírodné vlákna“ obsahuje konské vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna a jemné alebo hrubé živočíšne vlásie položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

4.3.

Termíny „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papiernické materiály“ sa používajú v zozname na opis materiálov nezatriedených v kapitolách 50 až 63, ktoré sa môžu používať na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vláken alebo priadze.

4.4.

Termín „chemické strižové vlákna“ sa používa v zozname na označenie syntetických alebo umelých spriadacích káblikov, strižových vláken alebo odpadu položiek 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1.

Ak sa pri danom výrobku v zozname nachádza odvolávka na túto poznámku, podmienky ustanovené v stĺpci 3 sa nevzťahujú na žiadne základné textilné materiály použité pri výrobe tohto výrobku, ktoré spolu predstavujú 10 % alebo menej z celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov. (Pozri tiež poznámky 5.3 a 5.4.)

5.2.

Toleranciu uvedenú v poznámke 5.1 však možno použiť len na zmiešané výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Základnými textilnými materiálmi sú:

hodváb,

vlna,

hrubé zvieracie vlásie,

jemné zvieracie vlásie,

konské vlásie,

bavlna,

papiernické materiály a papier,

ľan,

konope,

jutové a iné textilné lykové vlákna,

sisalové a iné textilné vlákna rodu Agave,

kokosové vlákna, abakové vlákna, vlákna z rastliny Boehmeria nivea a iné rastlinné textilné vlákna,

syntetické chemické (umelo vyrobené) vlákna,

umelé chemické vlákna,

vlákna vedúce elektrický prúd,

syntetické chemické strižové vlákna z polypropylénu,

syntetické chemické strižové vlákna z polyesteru,

syntetické chemické strižové vlákna z polyamidu,

syntetické chemické strižové vlákna z polyakrylonitrilu,

syntetické chemické strižové vlákna z polyimidu,

syntetické chemické strižové vlákna z polytetrafluoroetylénu,

syntetické chemické strižové vlákna z poly(fenylensulfidu),

syntetické chemické strižové vlákna z poly(vinylchloridu),

iné syntetické chemické strižové vlákna,

umelé chemické strižové vlákna z viskózy,

iné umelé chemické strižové vlákna,

priadza z polyuretánu segmentovaná pružnými segmentmi z polyéteru, tiež opradená,

priadza z polyuretánu segmentovaná pružnými segmentmi z polyesteru, tiež opradená,

výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza) obsahujúce prúžok tvorený jadrom z hliníkovej fólie alebo jadrom z umelohmotného filmu, tiež potiahnuté hliníkovým práškom, šírky do 5 mm, prekladané transparentnou alebo farebnou lepiacou hmotou medzi dvoma vrstvami umelohmotného filmu,

iné výrobky položky 5605.

Príklad:

Priadza položky 5205, vyrobená z bavlnených vláken položky 5203 a syntetických strižových vláken položky 5506, je zmesová priadza. Preto nepôvodné syntetické strižové vlákna, ktoré nespĺňajú požiadavky na pôvod (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny) možno použiť, ak ich celková hmotnosť nie je vyššia ako 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina položky 5112, ktorá je vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a syntetickej priadze zo strižových vláken položky 5509, je zmesová tkanina. Preto syntetickú priadzu, ktorá nespĺňa požiadavky na pôvod (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), alebo vlnenú priadzu, ktorá nespĺňa požiadavky na pôvod (vyžadujúce výrobu z prírodných vláken nemykaných, nečesaných ani inak upravených na spriadanie), alebo ich kombináciu možno použiť, ak ich celková hmotnosť nie je vyššia ako 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná tkanina položky 5802, ktorá je vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a bavlnenej tkaniny položky 5210, je zmesový výrobok len, ak bavlnená tkanina je sama zmesovou tkaninou vyrobenou z priadzí zatriedených do dvoch rozdielnych položiek, alebo ak samotná použitá bavlnená priadza predstavuje zmesovú priadzu.

Príklad:

Ak príslušná všívaná tkanina bola vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, je zrejmé, že použité priadze predstavujú dva samostatné základné textilné materiály, a preto všívaná textília predstavuje zmiešaný výrobok.

5.3.

V prípade výrobkov obsahujúcich „priadzu vyrobenú z polyuretánu, segmentovanú pružnými segmentmi z polyéteru, tiež opradenú“, táto tolerancia vo vzťahu k tejto priadzi predstavuje 20 %.

5.4.

V prípade výrobkov, ktoré obsahujú „prúžok tvorený jadrom z hliníkovej fólie alebo jadrom z umelohmotného filmu, tiež potiahnuté hliníkovým práškom, šírky do 5 mm, prekladaný transparentnou alebo farebnou lepiacou hmotou medzi dvoma vrstvami umelohmotného filmu“, tolerancia vzťahujúca sa na tento prúžok predstavuje 30 %.

Poznámka 6:

6.1.

Keď sa pri príslušnom výrobku v zozname uvádza odvolávka na túto poznámku, textilné materiály (s výnimkou podšívok a medzipodšívok), ktoré nespĺňajú požiadavku ustanovenú v zozname v stĺpci 3 pre príslušný konfekčný výrobok, možno použiť, ak sú zatriedené do iného položky ako číselný znak tohto výrobku, a ak ich hodnota nie je vyššia ako 8 % z továrenskej ceny výrobku.

6.2.

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 6.3, materiály, ktoré nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63, možno voľne použiť pri výrobe textilných výrobkov bez ohľadu na to, či obsahujú textílie, alebo nie.

Príklad:

Ak požiadavka v zozname ustanovuje, že na konkrétny textilný výrobok (napr. nohavice) sa musí použiť priadza, nebráni to použiť kovové predmety, napríklad gombíky, pretože gombíky nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63. Z toho istého dôvodu to nebráni použiť zipsy, hoci zipsy zvyčajne obsahujú textíliu.

6.3.

Ak sa uplatňuje percentuálna požiadavka, pri určovaní hodnoty zahrnutých nepôvodných materiálov sa musí brať do úvahy hodnota materiálov, ktoré nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1.

Na účely položiek ex ex 2707, 2713 až 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 a ex ex 3403„špecifické procesy“ znamenajú tieto operácie:

a)

vákuová destilácia;

b)

redestilácia pri veľmi starostlivom delení do frakcií;

c)

krakovanie;

d)

reformovanie;

e)

extrakcia pomocou vybraných rozpúšťadiel;

f)

procesy využívajúce všetky tieto operácie: reakcie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia pomocou alkalických činidiel; odfarbovanie a čistenie prirodzene aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizácia;

h)

alkylácia;

i)

izomerizácia.

7.2.

Na účely položiek 2710, 2711 a 2712„špecifické procesy“ znamenajú tieto operácie:

a)

vákuová destilácia;

b)

redestilácia pri veľmi starostlivom delení do frakcií;

c)

krakovanie;

d)

reformovanie;

e)

extrakcia pomocou vybraných rozpúšťadiel;

f)

procesy využívajúce všetky tieto operácie: reakcie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia pomocou alkalických činidiel; odfarbovanie a čistenie prirodzene aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizácia;

h)

alkylácia;

ij)

izomerizácia;

k)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex ex 2710 odsírovanie vodíkom vedúce k zníženiu obsahu síry v spracovanom výrobku o najmenej 85 % (metóda ASTM D 1266-59 T);

l)

len vo vzťahu k výrobkom položky 2710 odstraňovanie parafínov procesmi inými ako filtrovaním;

m)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex ex 2710 spracovanie pomocou vodíka, iné ako desulfurizácia, pri tlaku väčšom ako 20 barov a teplote vyššej ako 250 oC s použitím katalyzátorov, kde vodík predstavuje v chemickej reakcii aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex ex 2710 pomocou vodíka (napr. dokončovacie úpravy vodou alebo odfarbovanie) so zámerom zlepšiť farbu alebo stálosť sa však nepovažuje za špecifický proces;

n)

len vo vzťahu k motorovej nafte položky ex ex 2710 atmosférická destilácia – metóda ASTM D 86, pri ktorej sa pri teplote 300 oC predestiluje menej ako 30 % objemu týchto výrobkov vrátane strát;

o)

len vo vzťahu k ťažkým olejom iným ako motorová nafta a vykurovacie oleje položky ex ex 2710 spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja;

p)

len vo vzťahu k surovým výrobkom (iným ako vazelína, ozokerit, montánny vosk alebo rašelinový vosk, parafínový vosk obsahujúci menej ako 0,75 % hmotnosti oleja) položky ex ex 2712 odolejovanie frakčnou kryštalizáciou.

7.3.

Na účely položiek ex ex 2707, 2713 až 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 a ex ex 3403 jednoduché operácie, ako sú čistenie, čírenie, odsolenie, odlučovanie vody, filtrácia, farbenie, značenie, získanie obsahu síry pomocou zmiešania výrobkov s rôznym obsahom síry alebo akákoľvek kombinácia týchto operácií alebo podobných operácií, nevedú k získaniu pôvodu.

PRÍLOHA II

ZOZNAM OPERÁCIÍ OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL ŠTATÚT PÔVODNÉHO

Táto dohoda sa nemusí vzťahovať na všetky výrobky uvedené v tomto zozname. Preto je potrebné nahliadnuť do ostatných častí dohody.

Položka HS

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, ktorým sa udeľuje štatút pôvodu

(1)

(2)

(3) alebo (4)

Kapitola 1

Živé zvieratá

Všetky zvieratá kapitoly 1 sú úplne získané

 

Kapitola 2

Mäso a jedlé droby

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 1 a 2 sú úplne získané

 

Kapitola 3

Ryby a kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 3 sú úplne získané

 

ex ex kapitola 4

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté; okrem:

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 4 sú úplne získané

 

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, koncentrované alebo nekoncentrované, alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

Výroba, pri ktorej:

všetky materiály kapitoly 4 sú úplne získané,

všetky použité ovocné šťavy (okrem ananásovej, limetovej alebo grapefruitovej) položky 2009 sú pôvodné,

a

hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nie je vyššia ako 30 % ceny ex works výrobku

 

ex ex kapitola 5

Výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; okrem:

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 5 sú úplne získané

 

ex ex 0502

Upravené svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy

Čistenie, dezinfekcia, triedenie a narovnávanie štetín a chlpov

 

Kapitola 6

Živé stromy a ostatné rastliny; hľuzy, cibuľky, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie

Výroba, pri ktorej:

všetky materiály kapitoly 6 sú úplne získané,

a

hodnota všetkých použitých materiálov neprekračuje 50 % ceny ex works výrobku

 

Kapitola 7

Jedlá zelenina a niektoré korene a hľuzy

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 7 sú úplne získané

 

Kapitola 8

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov

Výroba, pri ktorej:

všetko ovocie a orechy sú úplne získané,

a

hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

 

ex ex kapitola 9

Káva, čaj, maté a korenie; okrem:

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 9 sú úplne získané

 

0901

Káva, pražená alebo nepražená, alebo bezkofeínová; kávové plevy a šupky; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky

 

0902

Čaj, aromatizovaný alebo nearomatizovaný

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky

 

ex ex 0910

Zmesi korenia

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky

 

Kapitola 10

Obilniny

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 10 sú úplne získané

 

ex ex kapitola 11

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok; okrem:

Výroba, pri ktorej všetky obilniny, jedlá zelenina, korene a hľuzy položky 0714 alebo ovocie sú úplne získané

 

ex ex 1106

Múka, krupica a prášok zo suchých strukovín položky 0713

Sušenie a mletie strukovín položky 0708

 

Kapitola 12

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama a krmoviny

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 12 sú úplne získané

 

1301

Šelak; prírodné gumy, živice, glejoživice a prírodné oleje, živice (napr. balzamy)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 1301 nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovače, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov

 

 

 

slizy a zahusťovače, modifikované, získané z rastlinných produktov

Výroba z upravených slizov a zahusťovačov

 

 

ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

Kapitola 14

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 14 sú úplne získané

 

ex ex kapitola 15

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a výrobky vzniknuté ich štiepením; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

1501

Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iné ako položky 0209 alebo 1503:

 

 

 

tuky z kostí a odpadu

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 0203, 0206 alebo 0207, alebo kostí položky 0506

 

 

ostatné

Výroba z mäsa alebo jedlých bravčových drobkov položky 0203 alebo 0206, alebo z mäsa alebo jedlých drobov z hydiny položky 0207

 

1502

Loj hovädzí, ovčí alebo kozí, iné ako položky 1503:

 

 

 

tuky z kostí a odpadu

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky 0201, 0202, 0204 alebo 0206, alebo kostí položky 0506

 

 

ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 sú úplne získané

 

1504

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:

 

 

 

tuhé frakcie

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 1504

 

 

ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 a 3 sú úplne získané

 

ex ex 1505

Rafinovaný lanolín

Výroba zo surového tuku z ovčej vlny položky 1505

 

1506

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

 

 

 

tuhé frakcie

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 1506

 

 

ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 sú úplne získané

 

1507 až 1515

Rastlinné oleje a ich frakcie:

 

 

 

sójový olej, arašidový olej, palmový olej, kôprový olej, olej z palmových jadier, babassový olej, tungový alebo oiticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakcie z jojobového oleja a oleje na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

 

tuhé frakcie, okrem frakcií jojobového oleja

Výroba z iných materiálov položiek 1507 až 1515

 

 

ostatné

Výroba, pri ktorej všetky rastlinné materiály sú úplne získané

 

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, rafinované alebo nerafinované, ale inak neupravené

Výroba, pri ktorej:

všetky materiály kapitoly 2 sú úplne získané,

a

všetky rastlinné materiály sú úplne získané. Možno však použiť materiály položiek 1507, 1508, 1511 a 1513

 

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516

Výroba, pri ktorej:

všetky materiály kapitol 2 a 4 sú úplne získané,

a

všetky rastlinné materiály sú úplne získané. Možno však použiť materiály položiek 1507, 1508, 1511 a 1513

 

Kapitola 16

Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov

Výroba:

zo zvierat kapitoly 1

a/alebo

pri ktorej všetky materiály kapitoly 3 sú úplne získané

 

ex ex kapitola 17

Cukor a cukrovinky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex 1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave, obsahujúci pridané aromatické prídavky alebo farbivá

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

 

1702

Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané dochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, zmiešaný alebo nezmiešaný s prírodným medom; karamel:

 

 

 

chemicky čistá maltóza a fruktóza

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 1702

 

 

ostatné cukry v tuhej forme, obsahujúce pridané aromatické prídavky alebo farbivá

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

 

 

ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú pôvodné

 

ex ex 1703

Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru, obsahujúce pridané aromatické prídavky alebo farbivá

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

 

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) bez obsahu kakaa

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku,

a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

 

Kapitola 18

Kakao a kakaové prípravky

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

 

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, bez obsahu kakaa alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, bez obsahu kakaa alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

sladový výťažok

Výroba z obilnín kapitoly 10

 

 

ostatné

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku,

a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

 

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioly, canneloni; kuskus, tiež pripravený:

 

 

 

obsahujúce podľa hmotnosti 20 % alebo menej mäsa, mäsových drobov, rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov

Výroba, pri ktorej všetky obilniny a výrobky z nich (okrem tvrdej pšenice a výrobkov z nej) sú úplne získané

 

 

obsahujúce podľa hmotnosti viac ako 20 % mäsa, mäsových drobov, rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov

Výroba, pri ktorej:

všetky obilniny a výrobky z nich (okrem tvrdej pšenice a výrobkov z nej) sú úplne získané,

a

všetky materiály kapitol 2 a 3 sú úplne získané

 

1903

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných tvaroch

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem zemiakového škrobu položky 1108

 

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky – corn flakes); obilie (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené alebo nezahrnuté

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky 1806,

pri ktorej všetko obilie a múka (okrem tvrdej pšenice a kukurice druhu Zea indurata a produktov odvodených z nich) sú úplne získané,

a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

 

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem materiálov kapitoly 11

 

ex ex kapitola 20

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných častí rastlín; okrem:

Výroba, pri ktorej všetko ovocie, orechy alebo zelenina sú úplne získané

 

ex ex 2001

Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu, upravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex 2004 a ex ex 2005

Zemiaky vo forme múky, krupice alebo vločiek, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

2006

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti rastlín konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

 

2007

Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, pripravené varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku,

a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

 

ex ex 2008

Orechy neobsahujúce pridaný cukor alebo alkohol

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých pôvodných orechov a olejnatých semien položiek 0801, 0802 a 1202 až 1207 je vyššia ako 60 % ceny ex works výrobku

 

 

Arašidové maslo; zmesi na báze obilnín; palmové jadrá; kukurica (v zrnách)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

 

Ostatné, okrem ovocia a orechov varených inak ako parením alebo varením vo vode, neobsahujúce pridaný cukor, mrazené

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku,

a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

 

2009

Ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, neskvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku,

a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

 

ex ex kapitola 21

Rôzne potravinové prípravky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

2101

Výťažky, esencie a koncentráty, z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky, a výťažky, esencie a koncentráty z nich

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku,

a

pri ktorej všetka použitá čakanka bola úplne získaná

 

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korení a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka a krupica a pripravená horčica:

 

 

 

omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korení a zmesi prísad na ochutenie

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Možno však použiť horčičnú múčku a prášok a pripravenú horčicu

 

 

horčičná múčka a krupica a pripravená horčica

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky

 

ex ex 2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem pripravenej alebo konzervovanej zeleniny položiek 2002 až 2005

 

2106

Potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku,

a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

 

ex ex kapitola 22

Nápoje, liehové tekutiny a ocot; okrem:

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku,

a

pri ktorej všetko použité hrozno alebo materiály získané z hrozna sú úplne získané

 

2202

Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku,

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku,

a

pri ktorej všetky použité ovocné šťavy (okrem ananásovej, limetovej alebo grapefruitovej) sú pôvodné

 

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky 2207alebo 2208,

a

pri ktorej všetko hrozno alebo materiály získané z hrozna sú úplne získané, alebo ak všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné, možno použiť arak do úrovne 5 % objemu

 

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky 2207 alebo 2208,

a

pri ktorej všetko hrozno alebo materiály získané z hrozna sú úplne získané, alebo ak všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné, možno použiť arak do úrovne 5 % objemu

 

ex ex kapitola 23

Zvyšky a odpad v potravinárskom priemysle; pripravené krmivo; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex 2301

Veľrybí šrot; múčka, prášok a pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 a 3 sú úplne získané

 

ex ex 2303

Zvyšky z výroby škrobu z kukurice (okrem koncentrovaných máčacích likvorov), s obsahom proteínu počítaného na sušinu presahujúcim 40 % hmotnosti

Výroba, pri ktorej všetka použitá kukurica je úplne získaná

 

ex ex 2306

Pokrutiny a iný pevný odpad vznikajúci extrakciou olivového oleja, s obsahom väčším ako 3 % hmotnosti olivového oleja

Výroba, pri ktorej všetky použité olivy sú úplne získané

 

2309

Prípravky používané na výživu zvierat

Výroba, pri ktorej:

všetko použité obilie, cukor alebo melasa, mäso alebo mlieko sú pôvodné,

a

všetky použité materiály kapitoly 3 sú úplne získané

 

ex ex kapitola 24

Tabak a vyrobené tabakové náhradky; okrem:

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 24 sú úplne získané

 

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek

Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého nevyrobeného tabaku alebo tabakového odpadu položky 2401 je pôvodných

 

ex ex 2403

Tabak na fajčenie

Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého nevyrobeného tabaku alebo tabakového odpadu položky 2401 je pôvodných

 

ex ex kapitola 25

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra; vápno a cement; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex 2504

Prírodný kryštalický grafit obohatený o uhlík, čistený a mletý

Obohatenie uhlíkom, čistenie a mletie surového kryštalického grafitu

 

ex ex 2515

Mramor, len rozpílený alebo inak rozrezaný, na bloky alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

Rezanie mramoru s hrúbkou presahujúcou 25 cm pílou alebo inak (aj keď už je rozrezaný)

 

ex ex 2516

Žula, porfýr, čadič, pieskovec a iné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, len rozpílené alebo inak rozrezané, na bloky alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

Rezanie kameňa s hrúbkou presahujúcou 25 cm pílou alebo inak (aj keď už je rozrezaný)

 

ex ex 2518

Kalcinovaný dolomit

Kalcinácia nekalcinovaného dolomitu

 

ex ex 2519

Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit), v hermeticky uzatvorených kontejneroch, a oxid horečnatý; tiež čisté, iné ako tavená magnézia alebo spekaná (sintrovaná) magnézia

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) však možno použiť

 

ex ex 2520

Sadry osobitne upravené na stomatologické účely

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

ex ex 2524

Prírodné azbestové vlákna

Výroba z azbestového koncentrátu

 

ex ex 2525

Sľudový prach

Mletie sľudy alebo sľudového odpadu

 

ex ex 2530

Farebné hlinky, kalcinované alebo v prášku

Kalcinácia alebo mletie farebných hliniek

 

Kapitola 26

Rudy kovov, strusky a popoly

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex kapitola 27

Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky ich destilácie; bitúmenove látky; minerálne vosky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex 2707

Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek, ktoré sú podobné minerálnym olejom vyrobeným destiláciou čiernouhoľných dechtov, z ktorých 65 % objemu alebo viac destiluje pri teplote do 250 oC (vrátane zmesí lakového benzínu a benzolu), používané ako pohonné látky alebo vykurovacie palivá

Operácie rafinácie, a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

ex ex 2709

Oleje získané z bitúmenových nerastov, surové

Rozkladná destilácia bitúmenových látok

 

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce 70 % hmotnosti alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (2)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

2711

Ropné plyny a iné plynné uhľovodíky

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (2)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

2712

Vazelína; parafín, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, tiež farbené

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (2)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

2713

Petrolejový koks, petrolejový bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

2714

Prírodné bitúmeny a prírodný asfalt; bitúmenové alebo olejové bridlice a bitúmenové piesky; asfaltity a asfaltové horniny

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

2715

Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, minerálneho dechtu alebo smoly z minerálneho dechtu (napríklad bitúmenový tmel, spätné frakcie)

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

ex ex kapitola 28

Anorganické chemické výrobky; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 2805

„Mischmetall“ – zmesový kov

Výroba elektrolytickým alebo termálnym spracovaním, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

ex ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siričitého

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 2833

Síran hlinitý

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

ex ex 2840

Peroxoboritan (perboritan) sodný

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex kapitola 29

Výrobky organickej chémie; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 2901

Acyklické uhľovodíky na použitie ako pohonné alebo vykurovacie palivo

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

ex ex 2902

Cykloalkány (cykloparafíny) a cykloalkény (cykloolefíny) (iné ako azulén), benzén, toluén, xylén, na použitie ako pohonné alebo vykurovacie palivo

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

ex ex 2905

Metalalkoholáty alkoholov tejto položky a etanolu

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 2905. Metalalkoholáty tejto položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2915 a 2916 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 2932

Interné étery a ich ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položky 2909 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

 

Cyklické acetály a interné hemiacetály a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

2933

Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(i) heteroatómom (heteroatómami)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932 a 2933 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

2934

Nukleové kyseliny a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932, 2933 a 2934 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 2939

Koncentráty z makovej slamy s obsahom alkaloidov najmenej 50 % hmotnosti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

ex ex kapitola 30

Farmaceutické výrobky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

 

3002

Ľudská krv; živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické použitie; antiséra a iné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, tiež získané biotechnologickými procesmi; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné výrobky:

 

 

 

výrobky tvorené dvoma alebo viacerými zmiešanými zložkami na terapeutické alebo profylaktické použitie, alebo nezmiešané výrobky na toto použitie, ktoré sú v odmeraných dávkach alebo v balení na predaj v malom

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

 

 

ostatné

 

 

 

– –

ľudská krv

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

 

 

– –

živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické použitie

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

 

 

– –

zložky krvi iné ako antiséra, hemoglobín, krvné globulíny a sérové globulíny

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

 

 

– –

hemoglobín, krvné globulíny a sérové globulíny

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

 

 

– –

ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

 

3003 a 3004

Lieky (okrem tovaru položiek 3002, 3005 alebo 3006):

 

 

 

získané z amikacínu zaradeného v položke 2941

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály položiek 3003 a 3004 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

 

 

ostatné

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály položiek 3003 a 3004 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku,

a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

ex ex 3006

Farmaceutický odpad uvedený v poznámke 4(k) k tejto kapitole

Treba zachovať pôvod výrobku v jeho pôvodnom zatriedení

 

ex ex kapitola 31

Hnojivá; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 3105

Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; ostatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg; okrem:

dusičnanu sodného,

kyanamidu vápenatého,

síranu draselného,

síranu horečnato-draselného

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku,

a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex kapitola 32

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 3201

Taníny a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty

Výroba z trieslovinových výťažkov rastlinného pôvodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

3205

Farebné laky; prípravky špecifikované v poznámke 3 tejto kapitoly založené na farebných lakoch (3)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položiek 3203, 3204 a 3205. Materiály položky 3205 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex kapitola 33

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane materiálov rozdielnej „skupiny“ (4) v tejto položke. Materiály tej istej skupiny ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex kapitola 34

Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, „zubné vosky“ a zubné prípravky na báze sadry; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 3403

Mastiace prípravky obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti minerálnych olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

3404

Umelé vosky a pripravené vosky:

 

 

 

na báze parafínu, surové parafíny, vosky získané zo bitúmenových nerastov, gáč alebo šupinový parafín

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

 

ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky; okrem:

stužených olejov, ktoré majú charakter voskov položky 1516,

mastných kyselín chemicky nedefinovaných alebo technických mastných alkoholov, ktoré majú charakter voskov položky 3823, a

materiálov položky 3404

Tieto materiály však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex kapitola 35

Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatínované alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov:

 

 

 

éterifikované a esterifikované škroby

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3505

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

 

ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky 1108

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 3507

Pripravené enzýmy inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex kapitola 37

Fotografické a kinematografické výrobky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

3701

Fotografické dosky a ploché filmy, scitlivené, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, lepenky alebo textílií; ploché filmy pre okamžitú fotografiu, scitlivené, neexponované, tiež v kazetách:

 

 

 

ploché filmy pre okamžitú farebnú fotografiu, v kazetách

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 3701 a 3702. Materiály položky 3702 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 30 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

 

ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 3701 a 3702. Materiály položiek 3701 a 3702 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

3702

Fotografické filmy vo zvitkoch, scitlivené, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, lepenky alebo textílií; okamžité instantné filmy vo zvitkoch, scitlivené, neexponované

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 3701 a 3702

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

3704

Fotografické dosky, filmy, papier a textílie, exponované ale nevyvolané

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 3701 až 3704

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex kapitola 38

Rôzne chemické výrobky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 3801

koloidný grafit v olejovej suspenzii a semikoloidný grafit; uhlíkaté pasty na elektródy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

 

grafit vo forme pasty, ktorá je zmesou podľa hmotnosti viac než 30 % grafitu s minerálnymi olejmi

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 3403 nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 3803

Rafinovaný tallový olej

Rafinácia surového tallového oleja

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 3805

Sulfátová terpentínová silica, čistená

Čistenie destiláciou alebo rafinovaním surovej sulfátovej terpentínovej silice

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 3806

Estery živíc

Výroba zo živičných kyselín

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

ex ex 3807

Drevný decht

Destilácia drevného dechtu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

3808

Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín, dezinfekčné prostriedky a podobné výrobky, vo formách alebo v balení na predaj v malom alebo ako prípravky alebo výrobky (napr. sírne pásy, knôty a sviečky a mucholapky)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobkov

 

3809

Prípravky na úpravu povrchu, nosiče farbív na urýchlenie farbenia alebo upevňujúce farbiace látky a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá), druhov používaných v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobkov

 

3810

Prípravky na čistenie kovových povrchov; tavivá a iné pomocné prípravky na spájkovanie na mäkko, spájkovanie na tvrdo alebo na zváranie; prášky a pasty na spájkovanie alebo na zváranie pozostávajúce z kovu a ostatných materiálov; prípravky z druhov používaných na výplň zvarovacích elektród alebo tyčí alebo na ich oplášťovanie

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobkov

 

3811

Antidetonačné prípravky, oxidačné inhibítory, živičné inhibítory, zlepšovače viskozity, antikorózne prostriedky a ostatné pripravené aditíva do minerálnych olejov (vrátane benzínu) alebo do iných tekutín používaných na tie isté účely ako minerálne oleje:

 

 

 

pripravené aditíva do mazacích olejov, obsahujúce minerálne oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 3811 nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

 

ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

3812

Pripravené urýchľovače vulkanizácie; zložené plastifikátory pre kaučuk alebo plasty, inde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidačné prípravky a ostatné zmesné stabilizátory pre kaučuk alebo plasty

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

3813

Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené hasiace granáty

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

3814

Zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá, inde neuvedené ani nezahrnuté; prípravky na odstraňovanie náterov a lakov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

3818

Chemické prvky dopované na použitie v elektronike v tvare diskov, doštičiek alebo v podobných tvaroch; chemické zlúčeniny dopované na použitie v elektronike

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

3819

Kvapaliny do hydraulických bŕzd a iné pripravené kvapaliny do hydraulických prevodov, neobsahujúce žiadne alebo obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

3820

Prípravky proti zamŕzaniu a pripravené tekutiny na odmrazovanie

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

3822

Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke, a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:

 

 

 

technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

 

priemyselné mastné alkoholy

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3823

 

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky alebo prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

 

 

nasledujúce z tejto položky:

– –

pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá na báze prírodných živičných produktov

– –

kyseliny naftenové, ich vo vode nerozpustné soli a ich estery

– –

sorbitol iný ako zatriedený v položke 2905

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

 

– –

ropné sulfonáty okrem ropných sulfonátov alkalických kovov, amónia alebo etanolamínov; tiofénické sulfónované kyseliny z olejov, získaných z bitúmenových nerastov a ich solí

– –

iónomeniče

– –

getry (pohlcovače plynov) pre vákuové trubice

– –

alkalické oxidy železa na čistenie plynov

– –

čpavkové vody obsahujúce plynný čpavok a upotrebená železitá čistiaca hmota, získané pri čistení uhoľného plynu

– –

kyseliny sulfonaftenové, ich vo vode rozpustné soli a ich estery

– –

pribudlina a Dippelov olej

– –

zmesi solí, ktoré majú rozdielne anióny

– –

kopírovacie pasty na báze želatíny, na papierovej alebo textilnej podložke alebo bez podložky

 

 

 

ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

3901 až 3915

Plasty v primárnych formách, odpady, úlomky a odrezky z plastov, okrem položiek ex ex 3907 a 3912, pre ktoré sa požiadavky ustanovujú nižšie:

 

 

 

produkty adičnej homopolymerizácie, ktorých jednoduchý monomér predstavuje viac ako 99 % hmotnosti z celkového obsahu polyméru

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku,

a

v rámci limitu uvedeného vyššie, hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 39 nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku (5)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 25 % ceny ex works výrobku

 

ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 39 nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku (5)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 25 % ceny ex works výrobku

ex ex 3907

kopolymér vyrobený z polykarbonátu a kopolyméru akrylonitril – butadién – styrén (ABS)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku (5)

 

 

polyester

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 39 nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku, a/alebo výroba z polykarbonátu tetrabróm-(fenolu A)

 

3912

Celulóza a jej chemické deriváty, inde neuvedené ani nezahrnuté, v primárnych formách

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých materiálov tej istej položky ako výrobok nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

 

3916 až 3921

Polotovary a výrobky z plastov, okrem položiek ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 a ex ex 3921, pre ktoré sa požiadavky ustanovujú nižšie:

 

 

 

ploché výrobky, viac ako len povrchovo opracované alebo rezané do tvarov iných ako pravouhlých (vrátane štvorcových); ostatné výrobky viac ako len povrchovo opracované

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 39 nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 25 % ceny ex works výrobku

 

ostatné:

 

 

 

– –

produkty adičnej homopolymerizácie, pri ktorých jednoduchý monomér predstavuje viac ako 99 % hmotnosti z celkového obsahu polyméru

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku,

a

v rámci limitu uvedeného vyššie, hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 39 nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku (5)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 25 % ceny ex works výrobku

 

– –

ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 39 nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku (5)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 25 % ceny ex works výrobku

ex ex 3916 a ex ex 3917

Profily, rúry a rúrky

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku,

a

v rámci limitu uvedeného vyššie, hodnota všetkých použitých materiálov tej istej položky ako výrobok nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 25 % ceny ex works výrobku

ex ex 3920

ionomerové platne alebo filmy

Výroba z termoplastickej parciálnej soli, ktorá je kopolymérom etylénu a kyseliny metakrylovej čiastočne neutralizovanej iónmi kovov, hlavne zinku a sodíka

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 25 % ceny ex works výrobku

 

platne z regenerovanej celulózy, polyamidov alebo polyetylénu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov tej istej položky ako výrobok nepresiahne 20 % ceny ex works výrobku

 

ex ex 3921

Fólie z plastov, metalizované

Výroba z vysoko priehľadných polyesterových fólií s hrúbkou menej ako 23 mikrónov (6)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 25 % ceny ex works výrobku

3922 až 3926

Výrobky z plastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

ex ex kapitola 40

Kaučuk a výrobky z neho; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex 4001

Vrstvené pláty z krepovej gumy na topánky

Laminovanie plátov prírodného kaučuku

 

4005

Zmesové kaučuky, nevulkanizované v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov, okrem prírodného kaučuku, nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

4012

Protektorované alebo použité pneumatiky z gumy; plné obruče alebo nízkotlakové plášte, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky, z gumy:

 

 

 

protektorované pneumatiky z gumy; plné obruče alebo nízkotlaké plášte

Protektorovanie použitých pneumatík

 

 

ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 4011 a 4012

 

ex ex 4017

Výrobky z tvrdenej gumy

Výroba z tvrdenej gumy

 

ex ex kapitola 41

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex 4102

Surové kožky z oviec alebo jahniat, odchlpené

Odstránenie vlny z neodchlpených ovčích a jahňacích kožiek

 

4104 až 4106

Činené alebo krustované kože a kožky, odchlpené, štiepané alebo neštiepané, ale ďalej neupravené

Prečinenie vyčinených usní

alebo

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

4107, 4112 a 4113

Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní vrátane pergamenových usní, odchlpené, štiepané alebo neštiepané, iné ako usne položky 4114

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položiek 4104 až 4113

 

ex ex 4114

Lakové usne a lakové laminované usne; metalizované usne

Výroba z materiálov položiek 4104 až 4106,4107, 4112 alebo 4113, ak ich celková hodnota nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

Kapitola 42

Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako produkované priadkou morušovou)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex kapitola 43

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex 4302

Vyčinené alebo upravené kožušiny, zošité:

 

 

 

platne, kríže a podobné tvary

Bielenie alebo farbenie, so strihaním a šitím jednotlivých nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín

 

 

ostatné

Výroba z nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín

 

4303

Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín

Výroba z nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín položky 4302

 

ex ex kapitola 44

Drevo a drevené výrobky; drevné uhlie; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex 4403

Drevo nahrubo opracované do štvorcových tvarov

Výroba zo surového dreva, tiež odkôrneného alebo zbaveného drevnej beli alebo iba nahrubo opracovaného

 

ex ex 4407

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, hobľované, brúsené pieskom alebo na koncoch spájané, v hrúbke presahujúcej 6 mm

Hobľovanie, brúsenie alebo spájanie na koncoch

 

ex ex 4408

Listy dýhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstiev dreva), na preglejky alebo na podobné vrstvené drevo a ostatné drevo, rozrezané pozdĺžne, lúpané, hobľované, brúsené pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, v hrúbke nepresahujúcej 6 mm

Zosadzovanie, hobľovanie, brúsenie alebo spojovanie na koncoch

 

ex ex 4409

Drevo kontinuálne tvarované na jednej alebo niekoľkých hranách, koncoch alebo plochách, hobľované, brúsené pieskom alebo na koncoch spájané, alebo nie

 

 

 

brúsené pieskom alebo spojované na koncoch

Brúsenie alebo spojovanie na koncoch

 

 

obruby a lišty

Profilovanie

 

ex ex 4410 až ex ex 4413

Obruby a lišty vrátane profilovaných soklov a iných profilovaných líšt

Profilovanie

 

ex ex 4415

Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly z dreva

Výroba z dosiek, ktoré nie sú narezané na príslušnú veľkosť

 

ex ex 4416

Sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a ich časti z dreva

Výroba z rozštiepených dosiek, ktoré nie sú opracované viac ako rozrezané na dvoch hlavných plochách

 

ex ex 4418

výrobky stavebného stolárstva a tesárstva

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Pórovité (voštinové) drevené dosky, zostavené parketové dosky a šindle však možno použiť

 

 

obruby a lišty

Profilovanie

 

ex ex 4421

Drievka na zápalky; drevené kolíky alebo klinčeky do obuvi

Výroba z dreva ktorejkoľvek položky, okrem ťahaného dreva položky 4409

 

ex ex kapitola 45

Korok a korkové výrobky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

4503

Výrobky z prírodného korku

Výroba z korku položky 4501

 

Kapitola 46

Výrobky zo slamy, esparta a iného materiálu na úplety; košikárske výrobky a výrobky z prútia

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

Kapitola 47

Vláknina z dreva alebo z iných celulózových vláknin; odpady papiera alebo lepenky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex kapitola 48

Papier, kartón a lepenka; výrobky z papierenských vláknin, papiera, kartónu alebo lepenky; okrem

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex 4811

Papier a lepenka, len linajkované alebo štvorčekované

Výroba z papiernických materiálov kapitoly 47

 

4816

Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (iné ako papier položky 4809), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera, tiež v škatuliach

Výroba z papiernických materiálov kapitoly 47

 

4817

Obálky, zálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky, z papiera alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy, obsahujúce potreby na korešpondenciu, z papiera alebo lepenky

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku,

a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

ex ex 4818

Toaletný papier

Výroba z papiernických materiálov kapitoly 47

 

ex ex 4819

Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly, z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku,

a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

ex ex 4820

Sady listových papierov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

ex ex 4823

Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru

Výroba z papiernických materiálov kapitoly 47

 

ex ex kapitola 49

Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

4909

Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, prípadne tiež s obálkami alebo ozdobami

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 4909 a 4911

 

4910

Kalendáre všetkých druhov, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov:

 

 

 

kalendáre „večné“ alebo s vymeniteľnými blokmi, pripevnené na iný základ ako z papiera alebo lepenky

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku,

a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

 

ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 4909 a 4911

 

ex ex kapitola 50

Hodváb; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

ex ex 5003

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu), mykaný alebo česaný

Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu

 

5004 až ex ex 5006

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu

Výroba (7):

zo surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,

z iných prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

z papiernických materiálov

 

5007

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu:

 

 

 

obsahujúce gumovú niť

Výroba z jednoduchej priadze (7)

 

 

ostatné

Výroba z (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

umelo vyrobených strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

papiera

alebo

 

 

 

Potlač s aspoň dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie zatepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresiahne 47,5 % ceny ex works výrobku

 

ex ex kapitola 51

Vlna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

5106 až 5110

Priadza z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia

Výroba (7):

zo surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,

z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

z papiernických materiálov

 

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z konského vlásia:

 

 

 

obsahujúce gumovú niť

Výroba z jednoduchej priadze (7)

 

 

ostatné

Výroba z (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

umelo vyrobených strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

papiera

alebo

 

 

 

potlač s aspoň dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie zatepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresiahne 47,5 % ceny ex works výrobku

 

ex ex kapitola 52

Bavlna; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

5204 až 5207

Bavlnená priadza a bavlnené nite

Výroba (7):

zo surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,

z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

z papiernických materiálov

 

5208 až 5212

Bavlnené tkaniny:

 

 

 

obsahujúce gumovú niť

ostatné

Výroba z jednoduchej priadze (7)

Výroba z (7):

 

 

 

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

umelo vyrobených strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

papiera

alebo

 

 

 

potlač s aspoň dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresiahne 47,5 % ceny ex works výrobku

 

ex ex kapitola 53

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

5306 až 5308

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien; papierová priadza

Výroba (7):

zo surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,

z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

z papiernických materiálov

 

5309 až 5311

Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze

 

 

 

obsahujúce gumovú niť

Výroba z jednoduchej priadze (7)

 

 

ostatné

Výroba z (7):

priadze z kokosových vlákien,

jutovej priadze,

prírodných vlákien,

umelo vyrobených strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

papiera

alebo

 

 

 

potlač s aspoň dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie zatepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresiahne 47,5 % ceny ex works výrobku

 

5401 až 5406

Priadza, monofil a šijacie nite zo syntetických vlákien

Výroba (7):

zo surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,

z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

z papiernických materiálov

 

5407 a 5408

Tkaniny z priadze zo syntetického vlákna:

 

 

 

obsahujúce gumovú niť

Výroba z jednoduchej priadze (7)

 

 

ostatné

Výroba z (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

umelo vyrobených strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

papiera

alebo

 

 

 

potlač s aspoň dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresiahne 47,5 % ceny ex works výrobku

 

5501 až 5507

Chemické (syntetické a umelé) strižné vlákna

Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

 

5508 až 5511

Priadza a šijacia niť z chemických strižných vlákien

Výroba (7):

zo surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,

z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

z papiernických materiálov

 

5512 až 5516

Tkaniny z chemických strižných vlákien:

 

 

 

obsahujúce gumovú niť

Výroba z jednoduchej priadze (7)

 

 

ostatné

Výroba z (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

umelo vyrobených strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

papiera

alebo

 

 

 

potlač s aspoň dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie zatepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresiahne 47,5 % ceny ex works výrobku

 

ex ex kapitola 56

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich; okrem:

Výroba z (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

papiernických materiálov

 

5602

Plsť, tiež impregnovaná, pokrytá, potiahnutá alebo laminovaná:

 

 

 

vpichované plste

Výroba z (7):

prírodných vlákien,

alebo

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

Možno však použiť:

polypropylénov nekonečné vlákno položky 5402,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506,

alebo

polypropylénový káblik položky 5501,

ktorých označenie jednotlivého vlákna je vo všetkých prípadoch nižšie ako 9 decitexov, ak ich celková hodnota nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

 

 

ostatné

Výroba z (7):

prírodných vlákien,

striže z chemických vlákien vyrobených z kazeínu,

alebo

z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

 

5604

Kaučukové a kordové nite pokryté textilom; textilné priadze a pásiky a podobné tvary položky 5404 alebo 5405, impregnované, pokryté, potiahnuté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi:

 

 

 

kaučukové a kordové nite pokryté textilom

Výroba z kaučukových a kordových nití nepokrytých textilom

 

 

ostatné

Výroba (7):

z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

z papiernických materiálov

 

5605

Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik alebo podobný tvar položky 5404 alebo 5405, kombinovaná s kovom vo forme vlákna, pásika alebo prášku, alebo pokrytá kovom

Výroba (7):

z prírodných vlákien,

z umelo vyrobených strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

z papiernických materiálov

 

5606

Opradená niť, pásiky a podobné tvary položiek 5404 alebo 5405, opradené (iné ako položky 5605 a iné ako opradené priadze z konského vlásia); ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková pletená priadza

Výroba (7):

z prírodných vlákien,

z umelo vyrobených strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,

alebo

z papiernických materiálov

 

Kapitola 57

Koberce a iné textilné podlahové krytiny:

 

 

 

z vpichovaných plstí

Výroba z (7):

prírodných vlákien,

alebo

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

Možno však použiť:

polypropylénové nekonečné vlákno položky 5402,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506,

alebo

polypropylénový káblik položky 5501,

ktorých označenie jednotlivého vlákna je vo všetkých prípadoch nižšie ako 9 decitexov, ak ich celková hodnota nepresiahne 40 % ceny ex works výrobku

Jutovú tkaninu možno použiť ako podložku

 

 

z ostatných plstí

Výroba (7):

z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

alebo

z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

 

 

ostatné

Výroba (7):

z priadze z kokosových vlákien alebo z jutovej priadze,

zo syntetickej alebo umelej priadze,

z prírodných vlákien,

alebo

z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie

Jutovú tkaninu možno použiť ako podložku

 

ex ex kapitola 58

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky; okrem:

 

 

 

obsahujúce gumovú niť

Výroba z jednoduchej priadze (7)

 

 

ostatné

Výroba z (7):

prírodných vlákien,

chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

alebo

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

alebo

 

 

 

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresiahne 47,5 % ceny ex works výrobku

 

5805

Ručne tkané tapisérie typu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napr. stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom), tiež nedokončené

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

5810

Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku,

a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny ex works výrobku

 

5901

Textílie s vrstvou lepidla alebo škrobových látok, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh a na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobúčnicke podložky

Výroba z priadze

 

5902

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostných nití z nylonu alebo iných polyamidov, polyesterov alebo viskózového materiálu:

 

 

 

obsahujúce podľa hmotnosti nie viac ako 90 % textilných materiálov

Výroba z priadze

 

 

ostatné

Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

 

5903

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi, iné ako textílie položky 5902

Výroba z priadze

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresiahne 47,5 % ceny ex works výrobku

 

5904

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny zložené z náteru alebo povlaku aplikovanom na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

Výroba z priadze (7)

 

5905

Textilné tapety:

 

 

 

impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované gumou, plastmi alebo inými materiálmi

Výroba z priadze

 

 

ostatné

Výroba z (7):

priadze z kokosových vlákien,

prírodných vlákien,

chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

alebo

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

alebo

 

 

 

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresiahne 47,5 % ceny ex works výrobku

 

5906

Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902:

 

 

 

pletené alebo háčkované textílie

Výroba z (7):

prírodných vlákien,

chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

alebo

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

 

 

ostatné textílie vyrobené z priadze zo syntetických nekonečných vlákien, obsahujúce podľa hmotnosti viac ako 90 % textilných materiálov

Výroba z chemických materiálov

 

 

ostatné

Výroba z priadze

 

5907

Textílie iným spôsobom impregnované, potiahnuté alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie

Výroba z priadze

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresiahne 47,5 % ceny ex works výrobku

 

5908

Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené, do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové pančušky a duté úplety na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované:

 

 

 

žiarové plynové pančušky, impregnované

Výroba z dutých úpletov na výrobu žiarových plynových pančušiek

 

 

ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

 

5909 až 5911

Textilné výrobky a tovar na technické účely:

 

 

 

leštiace disky alebo kotúče položky 5911

Výroba z priadze, textilného odpadu alebo handier položky 6310

 

 

textílie všeobecne používané na papierenských alebo podobných strojoch, tiež splstené, impregnované alebo potiahnuté, rúrkové alebo nekonečné, s jednou osnovou alebo viacerými osnovami, resp. útkami, alebo plocho tkané s viacerými osnovami, resp. útkami položky 5911

Výroba z (7):

priadze z kokosových vlákien,

nasledujúcich materiálov:

– –

priadza z polytetrafluóretylénu (8),