ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 207

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
28. júla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1141/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1142/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1143/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1144/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1145/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1146/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1147/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1149/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1150/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1151/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1152/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2006

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1153/2006 z 27. júla 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1154/2006 z 27. júla 2006, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v prípade žiadostí podaných počas prvých desiatich pracovných dní v mesiaci júli 2006 podľa nariadenia (ES) č. 327/98

27

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. júla 2006, ktorým sa vymenúvajú českí, nemeckí, estónski, španielski, francúzski, talianski, lotyšskí, litovskí, luxemburskí, maďarskí, maltskí, rakúski, slovinskí a slovenskí členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

30

 

 

Európska centrálna banka

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 14. júla 2006 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny (ECB/2006/9)

39

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1141/2006

z 27. júla 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 27. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

77,3

388

52,4

524

46,9

999

58,9

0709 90 70

052

73,4

999

73,4

0805 50 10

388

57,3

524

54,3

528

55,5

999

55,7

0806 10 10

052

127,7

204

133,5

220

145,5

388

8,7

400

200,9

508

94,8

512

56,7

624

158,2

999

115,8

0808 10 80

388

95,0

400

104,3

508

77,3

512

92,5

524

67,7

528

84,7

720

78,9

800

152,2

804

102,0

999

95,0

0808 20 50

052

71,2

388

98,0

512

89,9

528

86,0

720

30,0

804

128,9

999

84,0

0809 10 00

052

148,9

999

148,9

0809 20 95

052

277,8

400

365,8

999

321,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

151,9

999

151,9

0809 40 05

093

67,2

098

88,9

624

131,7

999

95,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1142/2006

z 27. júla 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 33 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V prvom pododseku článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 318/2006.

(5)

Rokovania v rámci európskych dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskom a Bulharskom majú za cieľ najmä liberalizovať obchod s výrobkami, ktoré pokrýva spoločná organizácia príslušného trhu. Vývozné náhrady pre tieto dve krajiny by sa preto mali zrušiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania, uplatniteľné od 28. júla 2006 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2609

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2609

Póznamka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa uplatňuje na surový cukor s výťažnosťou 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odlišuje od 92 %, uplatniteľná suma náhrady sa vynásobí pri každej dotknutej vývoznej operácii prevodným činiteľom, ktorý sa získa vydelením výťažnosti vyvezeného surového cukru, ktorá sa vypočíta podľa ustanovení bodu III ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006, číslom 92.


28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1143/2006

z 27. júla 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa stanovuje, že rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V článku 33 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2).

(5)

Rokovania v rámci európskych dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskom a Bulharskom majú za cieľ najmä liberalizovať obchod s výrobkami, ktoré pokrýva spoločná organizácia príslušného trhu. Vývozné náhrady pre tieto dve krajiny by sa preto mali zrušiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Aby sa na výrobok mohla poskytnúť náhrada podľa odseku 1, musí spĺňať príslušné požiadavky uvedené v článkoch 3 a 4 nariadenia (ES) č. 951/2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania uplatniteľné od 28. júla 2006 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

26,09

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

26,09

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2609

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

26,09

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2609

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2609

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2609 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

26,09

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2609

Poznámka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa neuplatňuje na výrobky určené v bode 2 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1144/2006

z 27. júla 2006,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 958/2006 z 28. júna 2006 o stálej verejnej súťaži na stanovenie vývozných náhrad za biely cukor na hospodársky rok 2006/2007 (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 958/2006 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 27. júla 2006, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 958/2006 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 27. júla 2006, je 31,090 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 49.


28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1145/2006

z 27. júla 2006,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

(3)

V druhom pododseku článku 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky na určitých trhoch si môžu vynútiť zmenu náhrady vzhľadom na miesto určenia.

(4)

V súlade s Memorandom o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou (2) o ochrane dovozu sušeného mlieka v Dominikánskej republike, ktoré bolo schválené rozhodnutím Rady 98/486/ES (3), môže byť určité množstvo mliečnych výrobkov Spoločenstva vyvážaných do Dominikánskej republiky zvýhodnené znížením cla. Z tohto dôvodu by vývozné náhrady poskytnuté na výrobky vyvážané podľa tohto systému mali byť znížené o určitý percentuálny podiel.

(5)

Ukazuje sa, že využívanie vývozných náhrad pre niektoré výrobky je nevýznamné. Pre takéto výrobky by vývozné náhrady už nemali byť stanovené.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v článku 1 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 174/1999 (4).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 46.

(3)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 45.

(4)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky uplatniteľné od 28. júla 2006

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L02

:

Andorra a Gibraltár.

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska, Rumunska a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, L04, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


(1)  Pokiaľ ide o príslušné výrobky určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvóty 2006/2007 stanovenej v rozhodnutí 98/486/ES a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 20a nariadenia (ES) č. 174/1999, mali by sa uplatňovať tieto sadzby:

a)

výrobky kódov KN 0402 10 11 9000 a 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

výrobky kódov KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 a 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L02

:

Andorra a Gibraltár.

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska, Rumunska a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, L04, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1146/2006

z 27. júla 2006,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktorá sa končí 25. júla 2006.

(3)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 25. júla 2006, je maximálna výška náhrady na výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia uvedená v prílohe tohto nariadenie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 409/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 3).


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady na vývoz do miesta určenia uvedeného v článku 1 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

101,00

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1147/2006

z 27. júla 2006,

ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 582/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na sušené odstredené mlieko (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu stáleho verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité neposkytnúť žiadnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 25. júla 2006.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 582/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 25. júla 2006, sa neposkytuje žiadna náhrada na výrobok a miesta určenia uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 409/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 3).


28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1148/2006

z 27. júla 2006,

ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1722/93 z 30. júna 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajúcich sa produkčných náhrad v sektore obilnín a ryže (2), stanovilo podmienky udeľovania náhrad za výrobu. Základ pre výpočet bol určený v článku 3 tohto nariadenia. Takto vypočítaná náhrada, diferencovaná v prípade potreby pre zemiakový škrob, sa musí stanoviť raz za mesiac a môže sa zmeniť, ak sa cena kukurice a/alebo pšenice podstatne zmení.

(2)

Na stanovenie presnej čiastky úhrady z titulu náhrad za výrobu, ktoré sa majú stanoviť týmto nariadením, treba tieto upraviť koeficientmi uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 1722/93.

(3)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrada za výrobu, vyjadrená v tonách škrobu, sa v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1722/93 stanovuje na:

a)

10,86 EUR/t pre škrob z kukurice, pšenice, raže a ovsa;

b)

15,33 EUR/t pre zemiakový škrob.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1548/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1149/2006

z 27. júla 2006,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 z 15. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva môžu byť pokryté vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve však existuje nebezpečenstvo, že ak sa predbežne stanovia vysoké sadzby náhrad, záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami môžu byť ohrozené. S cieľom zabrániť takejto hrozbe je preto nevyhnutné prijať vhodné preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad s ohľadom na tieto výrobky by malo umožniť splnenie týchto dvoch cieľov.

(5)

Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 stanovuje, že pri stanovení sadzby náhrady sa berú do úvahy, ak je to vhodné, výrobné náhrady, pomoc alebo iné opatrenia s rovnocenným účinkom uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s príslušným výrobkom, u základných výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 alebo asimilovaných výrobkov.

(6)

Článok 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje poskytnutie pomoci na odstredené mlieko vyrobené v Spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, že takéto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (3), stanovuje, že maslo a smotana za znížené ceny by mali byť dostupné podnikom, ktoré vyrábajú určitý tovar.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 28. júla 2006 na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3 maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

20,93

20,93

b)

Na vývoz iných tovarov

54,00

54,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1898/2005

66,00

66,00

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

106,75

106,75

c)

Na vývoz iných tovarov

99,50

99,50


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnost'ou od 1. decembra 2005 do Rumunska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskiej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1150/2006

z 27. júla 2006,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná, ako je to vhodné, v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s odsekom 1 článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo Spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 znížená sadzba vývoznej náhrady musí byť stanovená vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že je potrebné rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo použitie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003 v uvedenom poradí, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1584/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 28. júla 2006 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

2,742

2,742

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,251

1,251

– – v iných prípadoch

3,236

3,236

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

1,933

1,933

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

0,938

0,938

– – v iných prípadoch

2,427

2,427

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,251

1,251

– inej (vrátane nespracovanej)

3,236

3,236

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

2,171

2,171

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,251

1,251

– v iných prípadoch

3,236

3,236

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy, na siatie


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnosťou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnosťou od 1. decembra 2005 do Rumunska a s účinnosťou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.

(2)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získané zo spracovania základného výrobku alebo/a asimilovaných výrobkov, budú sa uplatňovať koeficienty stanovené v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005.

(3)  Na príslušný tovar sa vzťahuje kód KN 3505 10 50.

(4)  Tovar uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo uvedený v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  Pre sirupy, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získané zo zmiešania glukózového a fruktózového sirupu sa vývozné náhrady týkajú iba glukózového sirupu.


28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1151/2006

z 27. júla 2006,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 písm. a) a ods. 4,

keďže:

(1)

Článok 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b), c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe VII uvedeného nariadenia.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe VII nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého uvedeného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

Článok 32 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že vývozná náhrada na výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Keďže situácia na trhu pre nasledujúce mesiace nemôže byť práve teraz určená, náhrady stanovené podľa tohto nariadenia je možné predbežne stanoviť.

(6)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 a v bode 1 článku 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 318/2006 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 544/2006 (Ú. v. EÚ L 94, 1.4.2006, s. 24).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 28. júla 2006 na určité výrobky zo sektora cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

26,09

26,09


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnost'ou od 1. decembra 2005 na vývozy do Rumunska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1152/2006

z 27. júla 2006,

ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 týkajúce sa organizácie spoločného trhu v oblasti obilnín (1), najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálneho zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Španielska bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1058/2006 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003, Komisia môže rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri jeho stanovení je potrebné prihliadať najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95. Zľava sa prizná každému účastníkovi súťaže, ktorého ponuka bude na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo nižšia.

(3)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu na trhu s príslušnou obilninu sa maximálna zľava dovozného cla stanovuje na sumu uvedenú v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre ponuky predložené v čase od 21. do 27. júla 2006 v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2006 sa maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice určuje na 30,75 EUR/t pre maximálny celkový objem 169 089 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 192, 13.7.2006, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1153/2006

z 27. júla 2006

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 936/2006 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 21. do 27. júla 2006 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na mäkkej pšenicu v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 24.6.2006, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1154/2006

z 27. júla 2006,

ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v prípade žiadostí podaných počas prvých desiatich pracovných dní v mesiaci júli 2006 podľa nariadenia (ES) č. 327/98

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 327/98 z 10. februára 1998 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

Na základe preskúmania množstiev, na ktoré boli podané žiadosti o dovozné povolenia na ryžu v rámci tranže júl 2006, by sa malo stanoviť vydanie povolení na množstvá uvedené v žiadostiach, ktoré sa prípadne upravia percentom zníženia, a mali by sa stanoviť dostupné množstvá, ktoré sa prenesú do nasledujúcej tranže, a celkové množstvá dostupné v rámci rôznych kvót,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na žiadosti o dovozné povolenie v rámci colných kvót na ryžu otvorených nariadením (ES) č. 327/98, ktoré boli podané v priebehu prvých desiatich pracovných dní v mesiaci júli 2006 a oznámené Komisii, sa uplatňujú koeficienty zníženia v súlade s percentami stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá dostupné v rámci tranže na mesiac júl 2006, ktoré sa majú preniesť do nasledujúcej tranže, a celkové množstvá, ktoré sú k dispozícii v rámci tranže na mesiac september 2006, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 965/2006 (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 12).


PRÍLOHA

Percentá zníženia, ktoré sa musia uplatniť na množstvá požadované v rámci tranže na mesiac júl 2006 a množstvá prenesené do nasledujúcej tranže

a)

Kvóta na polobielenú alebo bielenú ryžu s číselným znakom KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98

Pôvod

Poradové číslo

Percento zníženia pre tranžu na mesiac júl 2006

Množstvo prenesené do tranže na mesiac september 2006

(v tonách)

Celkové množstvá k dispozícii v rámci tranže na mesiac september 2006

(v tonách)

Spojené štáty americké

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

Thajsko

09.4128

0 (1)

708,210

708,210

Austrália

09.4129

0 (1)

451,5

451,5

Iný pôvod

09.4130

b)

Kvóta na lúpanú ryžu s číselným znakom KN 1006 20 podľa článku 1 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 327/98

Pôvod

Poradové číslo

Percento zníženia pre tranžu na mesiac júl 2006

Množstvo prenesené do tranže na mesiac október 2006

(v tonách)

Celkové množstvá k dispozícii v rámci tranže na mesiac október 2006

(v tonách)

Všetky krajiny

09.4148

66,8156

0

0

c)

Kvóta na zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 00 podľa článku 1 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 327/98

Pôvod

Poradové číslo

Percento zníženia pre tranžu na mesiac júl 2006

Thajsko

09.4149

0 (2)

Austrália

09.4150

0 (2)

Guyana

09.4152

0 (2)

Spojené štáty americké

09.4153

0 (2)

Iný pôvod

09.4154

98,2456

d)

Kvóta na polobielenú alebo bielenú ryžu s číselným znakom KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98

Pôvod

Poradové číslo

Percento zníženia pre tranžu na mesiac júl 2006

Množstvo prenesené do tranže na mesiac september 2006

(v tonách)

Celkové množstvá dostupné v rámci tranže na mesiac september 2006

(v tonách)

Thajsko

09.4112

98,4928

0

0

Spojené štáty americké

09.4116

India

09.4117

Pakistan

09.4118

Iný pôvod

09.4119

Všetky krajiny

09.4166

98,6067

0

0


(1)  Vydávanie pre množstvo uvedené v žiadosti.

(2)  Vydávanie pre množstvo uvedené v žiadosti.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/30


ROZHODNUTIE RADY

z 11. júla 2006,

ktorým sa vymenúvajú českí, nemeckí, estónski, španielski, francúzski, talianski, lotyšskí, litovskí, luxemburskí, maďarskí, maltskí, rakúski, slovinskí a slovenskí členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2006/524/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 259,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 167,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

keďže:

(1)

Funkčné obdobie súčasných členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru uplynie 20. septembra 2006. Je preto potrebné vymenovať členov tohto výboru na nové štvorročné obdobie, ktoré sa začína od 21. septembra 2006.

(2)

Česká, nemecká, estónska, španielska, francúzska, lotyšská, litovská, luxemburská, maďarská, maltská, rakúska, slovinská a slovenská vláda predložili zoznamy obsahujúce počet kandidátov rovnajúci sa počtu miest, ktoré im pripadajú na základe zmlúv.

(3)

Talianska vláda predložila zoznam, na ktorom je dvadsaťdva kandidátov. Neskôr na doplnenie tohto zoznamu navrhne ešte dvoch kandidátov a dosiahne počet kandidátov zodpovedajúci miestam, ktoré mu pripadajú na základe zmlúv,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa na obdobie od 21. septembra 2006 do 20. septembra 2010 vymenúvajú osoby, ktorých meno je uvedené v zozname priloženom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


PRÍLOHA

Česká republika

 

Ms Helena ČORNEJOVÁ

Head of the Socio-Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Ms Vladimíra DRBALOVÁ

Director of the Department of International Organisations and EU Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Mr Roman HAKEN

Executive Director of the Center for Community Organizing (CCO)

 

Mr Ludvík JÍROVEC

Director of Corporate Company STAŇKOV Inc. (Společný podnik STAŇKOV a.s.), member of the Czech Agrarian Chamber

 

Mr Vladimír MATOUŠEK

Advisor in the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Jaroslav NĚMEC

Director of the Archdiocesan Charity Prague, Chair of the Board of the Central Bohemian Regional Council of Humanitarian Organisations

 

Ms Dana ŠTECHOVÁ

Advisor of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Josef SUCHEL

Advisor in social affairs, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Pavel TRANTINA

Director of the Secretariat and Chair of the Board of the Czech Council for Children and Youth

 

Mr Ivan VOLEŠ

Deputy Secretary, Economic Chamber of the Czech Republic (HK ČR)

 

Mr Josef ZBOŘIL

Member of the Board of Directors, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Ms Marie ZVOLSKÁ

Member of the Confederation of Employers’ and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic

Nemecko

 

Frau Karin ALLEWELDT

Referatsleiterin internationale Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des DGB

 

Frau Annelie BUNTENBACH

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Diplom-Volkswirt Peter CLEVER

Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

 

Dr. Göke FRERICHS

Präsidiumsmitglied Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels

 

Dr. Renate HEINISCH

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V.

 

Herr Adalbert KIENLE

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Bauernverband e.V.

 

Diplom-Volkswirt Peter KORN

Leiter des Bereichs Umwelt und Energie und Leiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Brüssel

 

Herr Jochen LEHNHOFF

Mitglied des Vorstandes Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

 

Herr Claus MATECKI

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Herr Arno METZLER

Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Freien Berufe

 

Herr Erhard OTT

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes von Ver.di

 

Dr. Volker J. PETERSEN

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Raiffeisenverband e.V.

 

Herr Lutz RIBBE

Direktor bei der Stiftung Europäisches Naturerbe und Mitglied des Bundesvorstandes BUND

 

Herr Jörg RUSCHE

Geschäftsführer Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

 

Herr Manfred SCHALLMEYER

Beauftragter des 1. Vorsitzenden der IG Metall

 

Herr Hanns-Eberhard SCHLEYER

Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Heiko STEFFENS

Verbraucherzentrale Bundesverband

 

Herr Frank STÖHR

Stellvertretender Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion

 

Graf Alexander von SCHWERIN

Betriebsrat DVG

 

Dr. Ludolf von WARTENBERG

Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums Bundesverband der Deutschen Industrie

 

Herr Hans-Joachim WILMS

Stellvertretender Bundesvorsitzender Bundesvorstand IG Bauen-Agrar-Umwelt Büro Berlin, VB III

 

Prof. Dr. Gerd WOLF

Direktor a.D. am Institut für Plasmaphysik des Forschungszentrums Jülich

 

Herr Wilfried WOLLER

Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, Energie

 

Gräfin Soscha zu EULENBURG

Vizepräsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes DRK-Generalsekretariat

Estónsko

 

Ms Eve PÄÄRENDSON

Estonian Employers’ Confederation

 

Ms Kristina TSHISTOVA

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

Ms Liina CARR

Confederation of Estonian Trade Unions

 

Ms Mare VIIES

Estonian Employees’ Unions’ Confederation

 

Ms Mall HELLAM

Network of the Estonian Nonprofit Organiszations (NENO)

 

Mr Meelis JOOST

The Estonian Chamber of Disabled People

 

Mr Kaul NURM

Estonian Farmers' Federation

Španielsko

 

D. Pedro BARATO TRIGUERO

Presidente Nacional de ASAJA

 

D. Rafael BARBADILLO LÓPEZ

Subdirector General de la Federación Española de Empresas de Transportes de Viajeros (ASINTRA)

 

D. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social

 

Da Lourdes CAVERO MESTRE

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Francisco CEBALLO HERRERO

Asociación General de Consumidores (Asgeco)

 

Da Ma Carmen COBANO SUÁREZ

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

 

D. José María ESPUNY MOYANO

Consejero de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

 

D. José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Director para la Unión Europea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Da Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical ELA, Responsable del Departamento Internacional

 

D. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC)

 

Da Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Juán MENDOZA CASTRO

Colaborador de UGT para asuntos internacionales

 

D. Juan MORENO PRECIADOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Ángel PANERO FLORES

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Javier SÁNCHEZ ANSÓ

Miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural

 

Da María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Sergio SANTILLÁN CABEZA

Abogado, Unión General de Trabajadores (UGT)

 

D. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congelados (OPAGAC)

 

D. José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ

Consejero del Banco Popular Español

 

D. José Maria ZUFIAUR NARVAIZA

Director del grupo de análisis sociolaborales LABOUR

Francúzsko

 

M. Jean-Paul BASTIAN

Vice-président, FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)

 

Mme Laure BATUT

Assistante confédérale au secteur international et Europe (Force ouvrière)

 

M. Jean-Michel BLOCH-LAINE

Président, UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux)

 

M. Lucien BOUIS

Conseiller du président de l’UNAF, UNAF (Union nationale des associations familiales)

 

M. Gilbert BROS

Vice-président, APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture)

 

M. Stéphane BUFFETAUT

Chargé de mission Europe, UTP (Union des transports publics)

 

M. Bruno CLERGEOT

Membre du conseil confédéral, CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles)

 

M. Hervé COUPEAU

Membre du bureau, CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs)

 

M. Gérard DANTIN

Chargé de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

Francis DAVOUST

Vice-président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), UPA (Union professionnelle artisanale) et APCMA

 

M. Pierre GENDRE

Assistant confédéral au secteur international et Europe, FO (Force ouvrière)

 

M. Hubert GHIGONIS

Vice-président, CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)

 

M. Bernard HUVELIN

Vice-président de la Fédération française du bâtiment, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme An LENOUAIL-MARLIERE

Membre de la Confédération exécutive confédérale, CGT (Confédération générale du travail)

 

M. Georges LIAROKAPIS

Délégué national, pôle service — cadre de vie — Europe et international, CGC/CFE (Confédération générale des cadres)

 

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Secrétaire générale de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, membre du conseil de la concurrence, CLVC (Association consommation, logement et cadre de vie)

 

M. Henri MALOSSE

Directeur, conseiller pour les affaires européennes auprès de la présidence de l’ACFCI, ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)

 

M. André-Luc MOLINIER

Directeur adjoint — coordination Europe, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme Béatrice OUIN

Chargée de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

M. Jean-Paul PANZANI

Membre du comité exécutif, président des mutuelles de France, FNMF (Fédération nationale de la mutualité française)

 

Mme Evelyne PICHENOT

Présidente de la délégation pour l’Union européenne du Conseil économique et social, CES (Conseil économique et social)

 

Mme Nicole PRUD’HOMME

Vice-présidente, CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)

 

M. Jacques REIGNAULT

Vice-président délégué, président de la commission des affaires européennes et internationales, UNAPL (Union nationale des professions libérales)

 

M. Daniel RETUREAU

Conseiller à l’espace confédéral Europe-international, CGT (Confédération générale du travail)

Taliansko

 

Sig. Maurizio ANGELO

in rappresentanza CIDA

 

Sig. Paolo BEDONI

in rappresentanza di COLDIRETTI

 

Sig. Umberto BURANI

in rappresentanza di ABI

 

Sig. Mario CAMPLI

in rappresentanza LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

 

Sig. Claudio CAPPELLINI

in rappresentanza di CONFARTIGIANATO

 

Sig. Francesco CAVALARO

in rappresentanza CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)

 

Sig. Carmelo CEDRONE

in rappresentanza UIL

 

Sig. Franco CHIRIACO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Roberto CONFALONIERI

in rappresentanza CONFEDIR

 

Sig.ra Susanna FLORIO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Angelo GRASSO

in rappresentanza Confcooperative

 

Sig. Edgardo Maria IOZIA

in rappresentanza UIL

 

Sig. Luca JAHIER

in rappresentanza ACLI

 

Sig. Sandro MASCIA

in rappresentanza di CONFAGRICOLTURA

 

Sig.ra Rosa Angela MAURO

in rappresentanza SIN.PA

 

Sig. Paolo NICOLETTI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Antonio PEZZINI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig.ra Renata POLVERINI

in rappresentanza UGL

 

Sig. Virgilio RANOCCHIARI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Corrado ROSSITTO

in rappresentanza CIU

 

Sig. Claudio ROTTI

in rappresentanza di CONFCOMMERCIO

 

Sig. Valerio SALVATORE

in rappresentanza CONFSAL

Lotyšsko

 

Ms Gunta ANČA

The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO, Chairperson

 

Mr Andris BĒRZIŅŠ

Parex Bank, member of the Board; AB konsultants, owner

 

Mr Vitālijs GAVRILOVS

20 Ice-Balt Invest ehf, Vice-chairman; LTD “Vitalian”, Chairman of the Board; JSC Grindex, Vice-chairman of the Board

 

Ms Irina HOMKO

Free Trade Union Confederation of Latvia, Expert in social and economic and health care matters

 

Mr Viesturs KOCIŅŠ

Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Head of the Foreign Trade Document Department

 

Mr Armands KRAUZE

Latvian Beekeepers Association, Board Chairman, project manager

 

Mr Pēteris KRĪGERS

Free Trade Union Confederation of Latvia, President; Member of Consultative board of Latvian Social insurance government agency

Litva

 

Mr Danukas ARLAUSKAS

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

Mr Linas LASIAUSKAS

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

Mr Vitas MAČIULIS

Director General, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

Mr Gintaras MORKIS

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

Ms Daiva KVEDARAITĖ

Director, Information and external relations centre of Lithuanian Trade Union “Solidarumas”

 

Mr Algirdas Aleksandras KVEDARAVIČIUS

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

Ms Inga PREIDIENĖ

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

Mr Zenonas Rokus RUDZIKAS

President, Lithuanian Academy of Sciences

 

Mr Algirdas ŠIUPŠINSKAS

Member of the Board, Lithuanian Consumer Association

Luxembursko

 

M. Paul JUNCK

Secrétaire général Arcelor

 

M. Raymond HENCKS

Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP)

 

M. Jean-Claude REDING

Président de la Confédération générale du travail — Luxembourg (CGT-L/OGBL)

 

Mme Josiane WILLEMS

Directeur de la Centrale paysanne luxembourgeoise (CPL)

 

M. Paul RECKINGER

Président de la chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg

 

M. Robert SCHADECK

Coordinateur de mesures sociales de réinsertion (Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens — LCGB)

Maďarsko

 

Mr Miklós BARABÁS

Director, European House Society

 

Ms Ágnes CSER

Vice-chairman, Forum for the Co-Operation of Trade Unions, Confederation of Unions of Professionals

 

Mr Antal CSUPORT

Acting Director, National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

Mr István GARAI

Acting chairman, National Association for Consumer Protection

 

Dr Mária HERCZOG

Technical leader, Family, Youth, Children Public Benefit Organisation

 

Mr József KAPUVÁRI

Member of the Board, National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

Ms Erika KOLLER

Head of International Department, Democratic League of Free Trade Unions

 

Mr Tamás NAGY

Chairman, National Federation of Agricultural Cooperatives and Producers

 

Dr Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Worker's Councils

 

Dr János TÓTH

Chairman responsible for International Affairs, Association of the Hungarian Industrial Parks

 

Dr Péter VADÁSZ

Co-chairman, Federation of Hungarian Employers and Industrialists

 

Mr János VÉRTES

Director of International Relations, National Federation of Traders and Caterers

Malta

 

Ms Grace ATTARD

President of the National Council of Women

 

Mr Edwin CALLEJA

Federation of Industries (FOI)

 

Ms Anna Maria DARMANIN

Union Ħaddiema Magħqudin

 

Mr Michael PARNIS

General Workers Union

 

Ms Sylvia SCIBERRAS

Malta Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU)

Rakúsko

 

Frau Mag. Eva BELABED

Leiterin der Stabstelle EWSA und Internationale Angelegenheiten, Arbeiterkammer Oberösterreich

 

Herr Mag. Thomas DELAPINA

Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung, Arbeiterkammer Wien; Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen

 

Herr Mag. Wolfgang GREIF

Bereichsleiter der Abteilung Europa, Konzerne und internationale Beziehungen in der Gewerkschaft der Privatangestellten

 

Frau Waltraud KLASNIC

Landeshauptmann a.D.

 

Herr Dr. Johannes KLEEMANN

„Konsulent der Industriellenvereinigung, ehem. Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung“

 

Herr Mag. Hans KLETZMAYR

Vorsitzender des „Nationalkomitees der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft“

 

Herr Dipl.-Ing. Johann KÖLTRINGER

Hauptabteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbandes

 

Herr Mag. Heinz PETER

Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg

 

Frau Mag. Evelyn REGNER

Leiterin des ÖGB Europabüros in Brüssel

 

Frau Mag. Christa SCHWENG

Referentin — Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

 

Frau Dr. Anne-Marie SIGMUND

Europabeauftragte des Bundeskomitees der freien Berufe Österreichs

 

Herr Gustav ZÖHRER

Internationaler Sekretär der Gewerkschaft Metall-Textil

Slovinsko

 

G. Bojan HRIBAR

sekretar Sindikata vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti

 

G. Martin NOSE

član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in direktor Zadružne zveze Slovenije

 

G. Dušan REBOLJ

predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije

 

Ga. Metka ROKSANDIĆ

izvršna sekretarka Predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

 

G. Primož ŠPORAR

direktor Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij

 

G. Mag. Cveto STANTIČ

podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

 

G. Dare STOJAN

član upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije in predsednik Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije

Slovensko

 

Vladimír BÁLEŠ

prezident, Slovenská rektorská konferencia

 

Martin CHREN

riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka

 

Martin KREKÁČ

prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia Slovenska

 

Vladimír MOJŠ

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Ján ORAVEC

člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov

 

Naile PROKEŠOVÁ

poradca, Konfederácia odborových zväzov

 

Eugen ŠKULTÉTY

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Juraj STERN

predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

 

Patrik ZOLTVÁNY

člen, Republiková únia zamestnávateľov


Európska centrálna banka

28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/39


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 14. júla 2006

o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny

(ECB/2006/9)

(2006/525/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 106 ods. 1,

so zreteľom na článok 16 a článok 26.4 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (1) ustanovuje, že „s účinkom od príslušných dátumov prechodu na hotovostné euro dajú ECB a centrálne banky účastníckych členských štátov do obehu v účastníckych členských štátoch bankovky denominované v euro“.

(2)

S cieľom umožniť hladké zavedenie eura v budúcich zúčastnených členských štátoch by sa mal vytvoriť právny rámec, ktorý národným centrálnym bankám (NCB) týchto členských štátov umožní požičať si eurobankovky a euromince od Eurosystému na účely predzásobovania a druhotného predzásobovania pred prechodom na hotovostné euro, pričom sa vezmú do úvahy rozličné možné národné scenáre prechodu na hotovostné euro.

(3)

Predzásobovanie akceptovateľných zmluvných strán eurobankovkami a euromincami a druhotné predzásobovanie kvalifikovaných tretích osôb by prispelo k hladkému prechodu na hotovostné euro, zmiernilo logistickú záťaž súvisiacu s prijatím eura a prispelo k zníženiu nákladov spojených s obehom dvojitej meny.

(4)

Predzásobovanie a druhotné predzásobovanie eurobankovkami a euromincami by nemalo predstavovať uvedenie týchto eurobankoviek a euromincí do obehu, nakoľko tieto nebudú mať predo dňom prechodu na hotovostné euro v budúcich zúčastnených členských štátoch postavenie zákonného platidla; zmluvné dojednania o pôžičkách eurobankoviek a euromincí by preto mali obsahovať povinnosť uložiť akceptovateľným zmluvným stranám a kvalifikovaným tretím osobám niektoré obmedzenia, aby sa tomu zabránilo.

(5)

Predzásobovanie akceptovateľných zmluvných strán a druhotné predzásobovanie kvalifikovaných tretích osôb sa môže uskutočniť len vtedy, ak ustanovenia právnych predpisov v budúcich zúčastnených členských štátoch poskytujú dostatočnú ochranu, alebo ak sa medzi dotknutými zmluvnými stranami uzavreli zmluvné dojednania, pokiaľ ide o: i) pôžičky eurobankoviek a euromincí na účely predzásobovania; ii) predzásobovanie a iii) druhotné predzásobovanie.

(6)

Týmto usmernením by sa mali: i) ustanoviť pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať na zmluvný rámec a podmienky predzásobovania a druhotného predzásobovania, ii) ustanoviť požiadavky na účtovníctvo a finančné výkazníctvo, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti s predzásobovaním a druhotným predzásobovaním, a iii) ustanoviť náležité dojednania na poistenie predzásobených a druhotne predzásobených eurobankoviek a euromincí.

(7)

Zatiaľ čo primárnu právomoc stanoviť režim vydávania euromincí majú zúčastnené členské štáty, budúce NCB Eurosystému majú rozhodujúcu úlohu pri distribúcii euromincí. Preto by sa na ustanovenia tohto usmernenia, ktoré sa týkajú euromincí, malo nazerať ako na odporúčania, ktoré by NCB mali uplatňovať v rámci úpravy vydávania euromincí, ktorú majú ustanoviť príslušné vnútroštátne orgány budúcich zúčastnených členských štátov.

(8)

Poskytovanie eurobankoviek a euromincí budúcim NCB Eurosystému na účely predzásobovania v sebe zahŕňa určité finančné riziká. S cieľom zabezpečiť krytie týchto rizík by sa budúce NCB Eurosystému mali zaviazať, že splatia eurobankovky požičané od Eurosystému z požiadaviek na budúcu výrobu eurobankoviek, ktoré im budú pridelené. Okrem toho by sa predzásobovanie malo povoliť iba vtedy, ak akceptovateľné zmluvné strany poskytnú budúcim NCB Eurosystému dostatočný akceptovateľný kolaterál.

(9)

NCB Eurosystému, ktorá dodáva eurobankovky a euromince na účely predzásobovania, a budúce NCB Eurosystému by mali uzavrieť osobitné zmluvné dojednania, že sa budú riadiť pravidlami a postupmi ustanovenými v tomto usmernení.

(10)

Pokiaľ ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov platné v budúcich zúčastnených členských štátoch Eurosystému nezaisťujú uplatňovanie ekvivalentných pravidiel a postupov, musia sa do zmluvných dojednaní medzi budúcimi NCB Eurosystému, akceptovateľnými zmluvnými stranami a kvalifikovanými tretími osobami zapracovať podmienky, ktoré toto usmernenie ustanovuje pre predzásobovanie a následné druhotné predzásobovanie.

(11)

Ako koordinátor predzásobovania by ECB mala byť vopred informovaná o žiadostiach o predzásobovanie a budúce NCB Eurosystému by mali informovať ECB o všetkých rozhodnutiach predzásobovať,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

„predzásobovaním“ sa rozumie fyzické dodanie eurobankoviek a euromincí budúcou NCB Eurosystému akceptovateľným zmluvným stranám na území budúceho zúčastneného členského štátu počas obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania;

„obdobím predzásobovania/druhotného predzásobovania“ sa rozumie obdobie, počas ktorého sa uskutočňuje predzásobovanie a druhotné predzásobovanie a ktoré sa nezačne skôr ako štyri mesiace predo dňom prechodu na hotovostné euro a končí o 00.00 hod (miestneho času) v deň prechodu na hotovostné euro;

„druhotným predzásobovaním“ sa rozumie dodanie predzásobených eurobankoviek a euromincí akceptovateľnou zmluvnou stranou kvalifikovaným tretím osobám na území budúceho zúčastneného členského štátu počas obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania;

„eurozónou“ sa rozumie územie zúčastnených členských štátov;

„dňom prechodu na hotovostné euro“ sa rozumie deň, ku ktorému sa eurobankovky a euromince stanú zákonným platidlom v danom budúcom zúčastnenom členskom štáte;

„zúčastneným členským štátom“ sa rozumie členský štát, ktorý prijal euro;

„budúcim zúčastneným členským štátom“ sa rozumie nezúčastnený členský štát, ktorý splnil podmienky stanovené pre prijatie eura a vo vzťahu ku ktorému sa prijalo rozhodnutie o zrušení výnimky (podľa článku 122 ods. 2 zmluvy);

„nezúčastneným členským štátom“ sa rozumie členský štát, ktorý neprijal euro;

„Eurosystémom“ sa rozumejú NCB zúčastnených členských štátov a ECB;

„akceptovateľnou zmluvnou stranou“ sa rozumie subjekt vymedzený v článku 5, ktorý spĺňa požiadavky na prijímanie eurobankoviek a euromincí na účely predzásobovania;

„kvalifikovanými tretími osobami“ sa rozumejú určité komerčné cieľové skupiny, ako napríklad maloobchodníci, výrobcovia a prevádzkovatelia zariadení na príjem a výdaj hotovosti a spoločnosti zabezpečujúce prepravu hotovosti, ktoré sa nachádzajú na území toho istého budúceho zúčastneného členského štátu ako akceptovateľná zmluvná strana a ktoré podľa názoru tejto akceptovateľnej zmluvnej strany majú oprávnenú potrebu byť druhotne predzásobené a sú schopné splniť požiadavky spojené s druhotným predzásobovaním;

„spoločnosťou zabezpečujúcou prepravu hotovosti“ sa rozumie subjekt, ktorý pre úverové inštitúcie poskytuje prepravu a skladovanie bankoviek a mincí a manipulovanie s nimi;

„NCB Eurosystému“ sa rozumie NCB zúčastneného členského štátu;

„budúcou NCB Eurosystému“ sa rozumie NCB budúceho zúčastneného členského štátu;

„akceptovateľným kolaterálom“ sa rozumie kolaterál vymedzený v článku 8;

„dodávajúcou NCB Eurosystému“ sa rozumie NCB Eurosystému, ktorá dodáva budúcej NCB Eurosystému eurobankovky a euromince na účely predzásobovania bez ohľadu na to, ktorá NCB Eurosystému je zákonným vlastníkom týchto bankoviek a mincí;

„počiatočnými požiadavkami“ sa rozumie množstvo eurobankoviek a euromincí, ktoré bude podľa očakávaní v budúcom zúčastnenom členskom štáte potrebné ku dňu prechodu na hotovostné euro na uspokojenie dopytu počas obdobia jedného roka;

„pracovným dňom Eurosystému“ sa rozumie deň, ktorý je pracovným dňom v ECB alebo v jednej alebo vo viacerých NCB, počas ktorého sa prevádzkuje TARGET alebo systém nahrádzajúci TARGET a ktorý je zúčtovacím dňom pre peňažný trh s eurom a pre devízové operácie zahŕňajúce euro;

„TARGET-om“ sa rozumie transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase;

„úverovou inštitúciou“ sa rozumie inštitúcia vymedzená v článku 1 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (2);

„pôvodnou menou“ sa rozumie národná menová jednotka budúceho zúčastneného členského štátu predo dňom prechodu na hotovostné euro.

Článok 2

Uplatňovanie ustanovení upravených v tomto usmernení

1.   Pravidlá a postupy, ktoré toto usmernenie ustanovuje pre predzásobovanie a druhotné predzásobovanie, sa uplatňujú na dojednania o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní bez ohľadu na to, či budúca NCB Eurosystému: i) si požičiava bankovky a mince určené na predzásobovanie, alebo ii) ich vyrába alebo obstaráva.

2.   Toto usmernenie sa neuplatňuje na fyzickú dodávku eurobankoviek a euromincí z NCB Eurosystému do NCB nezúčastnených členských štátov dovtedy, kým NCB nezúčastnených členských štátov nenadobudnú postavenie budúcich NCB Eurosystému.

KAPITOLA II

PÔŽIČKY EUROBANKOVIEK A EUROMINCÍ NA ÚČELY PREDZÁSOBOVANIA

Článok 3

Dodávky

1.   Jedna alebo viaceré NCB Eurosystému môžu podľa potreby dodávať budúcej NCB Eurosystému eurobankovky a euromince na účely predzásobovania a počiatočných požiadaviek.

2.   Dodávajúca NCB Eurosystému nevyžaduje kolaterál od prijímajúcej budúcej NCB Eurosystému.

3.   Dodávka eurobankoviek a euromincí zo strany NCB Eurosystému určená budúcej NCB Eurosystému sa neuskutoční skôr, ako dodávajúca NCB Eurosystému a prijímajúca budúca NCB Eurosystému uzavrú zmluvné dojednania, ktorými sa ustanoví, že podmienky ustanovené v tomto usmernení sa uplatňujú na pôžičku eurobankoviek a euromincí v prospech budúcej NCB Eurosystému a následne sa budú uplatňovat pri uzatváraní dojednaní o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní.

4.   Dodávka eurobankoviek a euromincí sa nezačne skôr, ako sa prijme rozhodnutie o zrušení výnimky platnej pre nezúčastnený členský štát podľa článku 122 ods. 2 zmluvy.

5.   Po uskutočnení konzultácie s dodávajúcou NCB Eurosystému ECB jasne určí zásoby, z ktorých sa budú čerpať eurobankovky a euromince určené na dodávku, a názov dodávajúcej NCB Eurosystému. Dodávajúca NCB Eurosystému zabezpečí, aby sa prijalo rozhodnutie o doplnení týchto zásob.

Článok 4

Podmienky platné pre pôžičku eurobankoviek a euromincí

1.   Podmienky ustanovené v tomto článku sa vymedzia v zmluvných dojednaniach uvedených v článku 3 ods. 3.

2.   V zmluvných dojednaniach sa vymedzí presný objem eurobankoviek a euromincí určených na dodávku v členení podľa nominálnej hodnoty a dodacia lehota.

3.   Eurobankovky a euromince sa na účely predzásobovania a počiatočných požiadaviek prevážajú do budúcej NCB Eurosystému v súlade s pravidlami bezpečnosti a poistenia, ktoré zvyčajne platia pre hromadné prevozy eurobankoviek a euromincí medzi NCB. Riziko zničenia, straty, krádeže a lúpeže dodávaných eurobankoviek a euromincí prechádza na budúcu NCB Eurosystému v okamihu, keď tieto eurobankovky a euromince opustia trezor dodávajúcej NCB Eurosystému.

4.   Budúca NCB Eurosystému platí náklady spojené s prevozom eurobankoviek a euromincí z NCB Eurosystému do tejto budúcej NCB Eurosystému. Dodávajúca NCB Eurosystému zabezpečí, aby sa prevoz uskutočňoval efektívnym spôsobom.

5.   Ak budúca NCB Eurosystému potrebuje, aby sa uskutočnil hromadný prevoz eurobankoviek a euromincí z Eurosystému do dvanástich mesiacov odo dňa prechodu na hotovostné euro, tieto požiadavky sa budú považovať za súčasť počiatočných požiadaviek, a pokiaľ ide o splatenie, zaobchádza sa s nimi podobne ako s predzásobenými eurobankovkami a euromincami, ako sa ustanovuje v odsekoch 6 až 8. Z ostatných hľadísk sa so splnením týchto požiadaviek zaobchádza rovnako ako s hromadným prevozom.

6.   Budúca NCB Eurosystému si plní voči dodávajúcej (dodávajúcim) NCB Eurosystému tieto povinnosti v oblasti účtovníctva a finančného výkazníctva:

a)

Počas obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania budúca NCB Eurosystému zaznamenáva v podsúvahe sumu eurobankoviek a euromincí, ktoré boli dodané na účely predzásobovania (a na účely počiatočných požiadaviek), v ich nominálnej hodnote.

b)

Budúca NCB Eurosystému vykazuje dodávajúcej (dodávajúcim) NCB Eurosystému sumu predzásobených a druhotne predzásobených eurobankoviek a euromincí.

c)

Budúca NCB Eurosystému vykazuje celkovú sumu všetkých predzásobených a druhotne predzásobených eurobankoviek (v členení podľa nominálnej hodnoty), ktoré boli uvedené do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro, ako aj deň, kedy sa dozvedela, že tieto bankovky boli uvedené do obehu.

7.   Odo dňa prechodu na hotovostné euro plní budúca NCB Eurosystému tieto povinnosti v oblasti účtovníctva a finančného výkazníctva:

a)

Pokiaľ sa ešte nezaznamenali podľa odseku 10, predzásobené eurobankovky sa zaznamenávajú ako súvahové položky ku dňu prechodu na hotovostné euro.

b)

Celková suma predzásobených eurobankoviek s výnimkou bankoviek, ktoré boli uvedené do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro a boli vykázané podľa odseku 6 písm. c), sa zaznamenáva v súvahe budúcej NCB Eurosystému v rámci položky „bankovky v obehu“.

c)

S rozdielom medzi celkovou sumou predzásobených eurobankoviek a sumou predzásobených eurobankoviek, ktoré sa zaúčtovali na ťarchu účtov predzásobených akceptovateľných zmluvných strán vedených v budúcej NCB Eurosystému podľa článku 15, sa zaobchádza ako s kolaterizovanou neúročenou pôžičkou poskytnutou akceptovateľným zmluvným stranám, ktorú majú akceptovateľné zmluvné strany splatiť v súlade s článkom 15.

8.   Budúca NCB Eurosystému spláca eurobankovky, ktoré si z NCB Eurosystému požičala na účely predzásobenia, tak, že v ekvivalentnom množstve a kvalite dodá eurobankovky, ktoré sama vyrobí alebo obstará na základe prideleného podielu na výrobe eurobankoviek v Eurosystéme počas jedného alebo viacerých po sebe nasledujúcich rokov, ktoré nasledujú bezprostredne po roku, v ktorom dôjde k prechodu na hotovostné euro, a to navyše k jej bežnému pridelenému podielu na výrobe eurobankoviek v Eurosystéme počas dotknutých rokov. O výpočte ekvivalentného množstva a kvality bankoviek, ktoré sa majú splatiť, rozhodne Rada guvernérov. Ekvivalentné množstvo a kvalita bankoviek, ktoré sa majú splatiť, sa pre druhú sériu eurobankoviek vypočíta včas spôsobom ustanoveným Radou guvernérov.

9.   Budúca NCB Eurosystému uskutoční predzásobovanie v súlade s podmienkami ustanovenými v kapitolách III a IV. Pokiaľ ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov o predzásobovaní nezabezpečujú, že pre všetky akceptovateľné zmluvné strany platia rovnaké podmienky ako tie, ktoré sú ustanovené v kapitolách III a IV, dodávka sa neuskutoční skôr, ako budúca NCB Eurosystému a akceptovateľná zmluvná strana uzavrú zmluvné dojednania, ktoré obsahujú takéto podmienky.

10.   Ak sa predzásobené eurobankovky uvedú do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro, dodávajúca NCB Eurosystému ich zaznamenáva ako eurobankovky, ktoré boli vydané a ktoré sú v obehu. Dodávajúca NCB Eurosystému zaznamenáva pohľadávku voči budúcej NCB Eurosystému, ktorá sa rovná nominálnej hodnote eurobankoviek, ktoré boli uvedené do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro. Budúca NCB Eurosystému platí dodávajúcej NCB Eurosystému úroky z tejto pohľadávky. Úroky sa platia odo dňa, keď sa budúca NCB Eurosystému dozvedela, že sa tieto eurobankovky uviedli do obehu, až do prvého pracovného dňa Eurosystému nasledujúceho po dni prechodu na hotovostné euro. V ten deň sa vyrovná záväzok budúcej NCB Eurosystému a súvisiace úroky prostredníctvom TARGET-u alebo systému nahrádzajúceho TARGET. Referenčnou sadzbou na účely tohto úročenia je posledná dostupná marginálna úroková sadzba, ktorú Eurosystém používa vo svojich tendroch na hlavné refinančné operácie podľa odseku 3.1.2 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (3). V prípade, že viac ako jedna NCB Eurosystému dodá budúcej NCB Eurosystému eurobankovky na účely predzásobenia, v zmluvných dojednaniach uvedených v článku 3 ods. 3 sa určí dodávajúca NCB, ktorá zaznamenáva bankovky v obehu a pohľadávku voči budúcej NCB Eurosystému.

11.   Budúca NCB Eurosystému vykazuje ECB tieto informácie:

a)

konečnú celkovú sumu predzásobených a druhotne predzásobených eurobankoviek (v členení podľa nominálnej hodnoty) a

b)

konečnú celkovú sumu predzásobených a druhotne predzásobených euromincí (v členení podľa nominálnej hodnoty).

KAPITOLA III

PREDZÁSOBOVANIE

Článok 5

Akceptovateľné zmluvné strany

Úverové inštitúcie, ktoré sú usadené na území budúceho zúčastneného členského štátu (vrátane pobočiek zahraničných úverových inštitúcií nachádzajúcich sa v budúcom zúčastnenom členskom štáte), a vnútroštátne poštové úrady, ktoré majú účet v ich budúcej NCB Eurosystému, sa považujú za akceptovateľné pre prijatie eurobankoviek a euromincí na účely predzásobovania uzavretím zmluvných dojednaní ustanovených v článku 4 ods. 9.

Článok 6

Dodávka na účely predzásobovania

1.   Budúca NCB Eurosystému nesmie začať s dodávkou eurobankoviek a euromincí na účely predzásobovania pred začatím obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania.

2.   Budúca NCB Eurosystému môže predzásobovať eurobankovkami a euromincami v súlade s ustanoveniami tohto usmernenia. Predzásobovanie eurobankovkami a euromincami sa nezačne skôr, ako budúca NCB Eurosystému a prijímajúca akceptovateľná zmluvná strana uzavrú zmluvné dojednania, ktoré obsahujú podmienky ustanovené v tejto kapitole a v kapitole IV (pokiaľ ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov v danom budúcom zúčastnenom členskom štáte neustanovujú ekvivalentné pravidlá a postupy).

Článok 7

Poskytovanie kolaterálu

1.   Akceptovateľné zmluvné strany, ktoré sa majú predzásobiť, poskytujú svojej budúcej NCB Eurosystému akceptovateľný kolaterál vymedzený v článku 8 na:

a)

krytie úplnej nominálnej hodnoty predzásobených eurobankoviek a euromincí a

b)

zabezpečenie plnenia povinností ustanovených v článku 10, ktoré majú tvoriť súčasť zmluvných dojednaní medzi budúcou NCB Eurosystému a akceptovateľnou zmluvnou stranou.

2.   Ak sa kolaterál realizuje na zabezpečenie plnenia povinností ustanovených v článku 10, akceptovateľná zmluvná strana poskytne budúcej NCB Eurosystému dodatočný kolaterál na krytie úplnej nominálnej hodnoty predzásobených eurobankoviek a euromincí, ako sa vyžaduje v odseku 1 písm. a).

3.   Kolaterál sa budúcej NCB Eurosystému poskytne pred tým, ako táto budúca NCB Eurosystému začne s predzásobovaním eurobankovkami a euromincami, a kryjú sa ním riziká, ktoré vznikajú od začiatku dodávky na účely predzásobovania.

4.   Budúca NCB Eurosystému zabezpečí, aby bol kolaterál v plnom rozsahu vymáhateľný. Na tento účel mobilizuje akceptovateľný kolaterál prostredníctvom vhodných postupov kolateralizácie spôsobom ustanoveným v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7.

5.   Budúca NCB Eurosystému implementuje primerané opatrenia na kontrolu rizík s cieľom niesť riziká spojené s predzásobovaním. Pred začatím predzásobovania uskutočňuje s ECB konzultácie o opatreniach na kontrolu rizík uvedených v tomto článku. Ak sa trhová hodnota akceptovateľného kolaterálu upraví z dôvodu, aby sa vzali do úvahy použité opatrenia na kontolu rizík, výška kolaterálu by sa mala zodpovedajúcim spôsobom upraviť tak, aby za každých okolností kryla úplnú nominálnu hodnotu predzásobených eurobankoviek a euromincí, ktorá sa nezaúčtovala na ťarchu účtov akceptovateľných zmluvných strán vedených v budúcej NCB Eurosystému, ktorá poskytla predzásobené eurobankovky a euromince.

6.   V zmluvných dojednaniach, ktoré sa majú uzavrieť pred začatím predzásobovania, sa ustanovuje, že akceptovateľná zmluvná strana oprávňuje budúcu NCB Eurosystému realizovať kolaterál, ak predzásobená akceptovateľná zmluvná strana poruší akúkoľvek z povinností uvedených v tomto usmernení, ktoré sú predpokladom pre predzásobovanie a na ktorých sa akceptovateľná zmluvná strana a budúca NCB Eurosystému výslovne dohodli, a ak predzásobená akceptovateľná zmluvná strana neplatí zmluvné pokuty ustanovené v článku 10.

Článok 8

Akceptovateľný kolaterál

1.   Všetky aktíva akceptovateľné pre operácie menovej politiky Eurosystému, ktoré sú vymedzené v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7, sa považujú za akceptovateľný kolaterál na účely predzásobovania.

2.   Aktíva znejúce buď na pôvodnú menu budúceho zúčastneného členského štátu, alebo na euro, ktoré spĺňajú jednotné kritériá ustanovené v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7 a sú akceptovateľné pre operácie menovej politiky Eurosystému (s výnimkou kritéria, ktoré sa týka miesta zúčtovania a označenia meny), sa považujú za akceptovateľný kolaterál na účely predzásobovania. Aktíva sa vedú (zúčtovávajú) v eurozóne alebo v budúcom zúčastnenom členskom štáte s vnútroštátnym systémom zúčtovania obchodov s cennými papiermi (SSS), ktorý sa hodnotí v porovnaní so štandardmi ECB na používanie systémov EÚ pre zúčtovanie obchodov s cennými papiermi v úverových operáciách ESCB.

3.   Ako akceptovateľný kolaterál sa môžu poskytovať aj tieto aktíva: a) hotovostné vklady znejúce na pôvodnú menu, b) hotovostné vklady v eurách na vymedzených účtoch úročené rovnakou sadzbou, ako sa uplatňuje na povinné minimálne rezervy, alebo c) vklady znejúce na pôvodnú menu alebo na euro v inej forme, ktorú budúca NCB Eurosystému považuje za vhodnú.

Článok 9

Vykazovanie

1.   Akceptovateľná zmluvná strana vykazuje svojej budúcej NCB Eurosystému:

a)

konečnú celkovú sumu druhotne predzásobených eurobankoviek (v členení podľa nominálnej hodnoty) a

b)

konečnú celkovú sumu druhotne predzásobených euromincí (v členení podľa nominálnej hodnoty).

2.   Okamžite po druhotnom predzásobení poskytne predzásobená akceptovateľná zmluvná strana svojej budúcej NCB Eurosystému informácie o totožnosti kvalifikovaných tretích osôb, ktoré boli druhotne predzásobené, ako aj o sumách druhotne predzásobených eurobankoviek a euromincí poskytnutých jednotlivým klientom. Budúca NCB Eurosystému zaobchádza s týmito informáciami ako s dôvernými a používa ich iba na monitorovanie toho, ako kvalifikované tretie osoby dodržiavajú svoje povinnosti, pokiaľ ide o predchádzanie predčasnému obehu eurobankoviek a euromincí, a na vykazovanie podľa článku 4 ods. 11.

3.   Predzásobená akceptovateľná zmluvná strana okamžite informuje budúcu NCB Eurosystému, ktorá ju predzásobila (táto NCB následne o tom informuje ECB):

a)

ak existuje dôvod veriť, že sa predzásobené eurobankovky alebo euromince uviedli do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro a

b)

prípadne o celkovej sume (v členení podľa nominálnej hodnoty) predzásobených bankoviek, ktoré boli uvedené do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro.

Článok 10

Záväzky akceptovateľnej zmluvnej strany, pokiaľ ide o druhotné predzásobovanie

Pred tým, ako dôjde k druhotnému predzásobovaniu, predzásobené akceptovateľné zmluvné strany sa zaviažu, že uskutočnia druhotné predzásobovanie iba v súlade s pravidlami a postupmi ustanovenými v tomto usmernení, na ktorých sa dohodnú s kvalifikovanými tretími osobami, ktoré sa majú druhotne predzásobiť. Pred tým, ako možno akceptovateľnú zmluvnú stranu druhotne predzásobiť, sa dohodnú najmä tieto podmienky:

a)

Akceptovateľná zmluvná strana zabezpečí, že druhotne predzásobené eurobankovky a euromince zostanú v priestoroch druhotne predzásobených kvalifikovaných tretích osôb, kde sa skladujú oddelene od ostatných eurobankoviek a euromincí, inej meny alebo iného majetku, aby sa predišlo ich uvedeniu do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro. Takýto predčasný obeh podlieha zaplateniu primeranej zmluvnej pokuty.

b)

Akceptovateľná zmluvná strana sa dohodne s kvalifikovanou treťou osobou, ktorá sa má druhotne predzásobiť, že táto kvalifikovaná tretia osoba umožní budúcej NCB Eurosystému vykonávať audit a kontrolu v priestoroch druhotne predzásobenej profesijnej tretej osoby, aby sa overila prítomnosť druhotne predzásobených eurobankoviek a euromincí.

c)

Akceptovateľná zmluvná strana platí budúcej ECB Eurosystému zmluvné pokuty vo výške zodpovedajúcej vzniknutej škode, najmenej však vo výške 10 % z druhotne predzásobenej sumy, ak: i) budúca NCB Eurosystému nemá možnosť vykonávať audit a kontroly uvedené v písm. b), alebo ii) druhotne predzásobené eurobankovky alebo euromince nie sú skladované v priestoroch druhotne predzásobenej kvalifikovanej tretej osoby, ako sa ustanovuje v tomto článku. Budúca NCB Eurosystému neuloží takéto zmluvné pokuty: i) ak jej budúci zúčastnený členský štát ustanovil regulačný rámec, ktorým sa ustanovuje ekvivalentná úroveň ochrany, alebo ii) ak druhotne predzásobená kvalifikovaná tretia osoba už zaplatila pokuty podľa článku 16 ods. 2 písm. f).

Článok 11

Štatistické aspekty

Na účely uplatňovania nariadenia (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) z 22. novembra 2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (4), budúca NCB Eurosystému zabezpečí, aby peňažné finančné inštitúcie v rámci jej členského štátu nezaznamenávali vo svojej súvahe položky a transakcie týkajúce sa predzásobených eurobankoviek a euromincí počas obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania.

Článok 12

Distribúcia do pobočiek

Budúca NCB Eurosystému umožní akceptovateľným zmluvným stranám, aby distribuovali predzásobené eurobankovky a euromince iba do svojich pobočiek v rámci budúceho zúčastneného členského štátu.

Článok 13

Zákaz predčasného obehu

1.   Budúca NCB Eurosystému zakáže akceptovateľným zmluvným stranám, aby nakladali s eurobankami a euromincami, ktoré im boli dodané, pred 00.00 hod (miestneho času) v deň prechodu na hotovostné euro, pokiaľ toto usmernenie neustanovuje inak. Budúca NCB Eurosystému najmä vyžaduje, aby akceptovateľné zmluvné strany skladovali predzásobené eurobankovky a euromince vo svojich trezoroch oddelene od ostatných eurobankoviek a euromincí, inej meny alebo iného majetku, a bezpečne, aby sa predišlo zničeniu, krádeži, lúpeži alebo akejkoľvek inej príčine predčasného obehu.

2.   Akceptovateľné zmluvné strany zabezpečia, aby predo dňom prechodu na hotovostné euro nedošlo k žiadnemu obehu predzásobených eurobankoviek a euromincí.

3.   Na skontrolovanie prítomnosti predzásobených eurobankoviek a euromincí a dojednaní, na základe ktorých akceptovateľné zmluvné strany uskutočňujú druhotné predzásobovanie, akceptovateľné zmluvné strany oprávňujú svoju budúcu NCB Eurosystému vykonávať audit a kontrolovať ich priestory.

4.   Akceptovateľné zmluvné strany sa zaväzujú, že budúcej NCB Eurosystému zaplatia pokuty v prípade, ak akceptovateľná zmluvná strana poruší povinnosti súvisiace s predzásobovaním vrátane, avšak nie výlučne, uvedenia predzásobených bankoviek do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro alebo konania takým spôsobom, ktorý zodpovedá uvedeniu do obehu, alebo odmietnutia umožniť vykonanie auditu alebo kontroly. Budúca NCB Eurosystému zabezpečí, aby sa na takéto porušenia vzťahovali zmluvné pokuty alebo prípadne pokuty zo zákona, ktoré sú splatné vo výške zodpovedajúcej vzniknutej škode. Budúca NCB Eurosystému neuloží takéto pokuty, ak daný budúci zúčastnený členský štát vytvoril regulačný rámec, ktorým sa stanovuje ekvivalentná úroveň ochrany.

Článok 14

Riziko zničenia, straty, krádeže a lúpeže

Akceptovateľné zmluvné strany nesú riziko zničenia, straty, krádeže a lúpeže predzásobených eurobankoviek a euromincí od okamihu, keď tieto bankovky a mince opustia trezor budúcej NCB Eurosystému. Budúca NCB Eurosystému môže vyžadovať od akceptovateľných zmluvných strán, aby kryli tieto riziká tým, že sa primerane poistia alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom. Budúca NCB Eurosystému a akceptovateľná zmluvná strana sa však dohodnú, že bez ohľadu na takéto poistenie sa uplatňujú ustanovenia článku 15, ktoré sa týkajú okamžitého zaúčtovania predzásobených eurobankoviek a euromincí, ktoré sa predčasne uvedú do obehu, a súvisiacich platieb úrokov na ťarchu účtu. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa môžu budúca NCB Eurosystému a akceptovateľná zmluvná strana dohodnúť, že budúca NCB Eurosystému sa postará o praktické dojednania, ktoré sa týkajú prevozu eurobankoviek a euromincí na účely predzásobovania v mene a na riziko akceptovateľnej zmluvnej strany, alebo na riziko tejto budúcej NCB Eurosystému, ak si to táto NCB želá.

Článok 15

Zaúčtovanie na ťarchu účtu a v prospech účtu

1.   Eurobankovky a euromince, ktorými boli akceptovateľným zmluvným stranám predzásobené, sa zaúčtujú v ich nominálnej hodnote na ťarchu účtov týchto zmluvných strán vedených v ich budúcej NCB Eurosystému v súlade s týmto „lineárnym modelom zaúčtovania na ťarchu účtu“: celková suma predzásobených eurobankoviek a euromincí sa zaúčtuje na ťarchu účtu v troch rovnakých splátkach v deň zúčtovania prvej, štvrtej a piatej hlavnej refinančnej operácie Eurosystému, ktoré nasledujú po dni prechodu na hotovostné euro.

2.   Ak na účte predzásobenej akceptovateľnej zmluvnej strany vedenom u budúcej NCB Eurosystému, ktorá ju predzásobila, nie je k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na zaúčtovanie na ťarchu účtu, ako sa ustanovuje v odseku 1, má sa za to, že akceptovateľná zmluvná strana porušila svoju povinnosť zaplatiť za predzásobené eurobankovky a euromince.

3.   Eurobankovky a euromince, ktoré boli dodané akceptovateľným zmluvným stranám v deň prechodu na hotovostné euro alebo po tomto dni, sa zaúčtujú na ťarchu ich príslušných účtov vedených v budúcich NCB Eurosystému v súlade s existujúcou praxou Eurosystému. Eurobankovky a euromince, ktoré akceptovateľné zmluvné strany vrátili v deň prechodu na hotovostné euro alebo po tomto dni, sa obdobne zaúčtujú v prospech ich príslušných účtov vedených v budúcich NCB Eurosystému.

4.   Bankovky a mince, ktoré znejú na pôvodnú menu a ktoré akceptovateľné zmluvné strany vrátili, sa zaúčtujú v prospech ich príslušných účtov vedených v budúcej NCB Eurosystému v súlade s existujúcou praxou Eurosystému.

5.   Ak sa eurobankovky a euromince uvedú do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro, potom sa suma týchto bankoviek a mincí okamžite zaúčtuje na ťarchu predzásobenej akceptovateľnej zmluvnej strany ako devíza. Takéto eurobankovky sa zaznamenávajú ako „bankovky v obehu“ na účtoch tej NCB Eurosystému, ktorá ich dodala budúcej NCB Eurosystému na účely predzásobovania. Zaúčtovanie sa uskutoční bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa bankovky predo dňom prechodu na euro uviedli do obehu.

KAPITOLA IV

DRUHOTNÉ PREDZÁSOBOVANIE

Článok 16

Podmienky platné pre dodávky eurobankoviek a euromincí na účely druhotného predzásobovania

1.   Druhotné predzásobovanie kvalifikovaných tretích osôb sa nesmie začať skôr, ako sa začne obdobie predzásobovania/druhotného predzásobovania.

2.   Predtým, ako sa môže druhotné predzásobovanie začať, akceptovateľná zmluvná strana a kvalifikovaná tretia osoba uzavrú zmluvné dojednania, ktorými sa upraví aspoň nasledovné:

a)

Druhotné predzásobovanie sa uskutoční na úplné riziko a zodpovednosť kvalifikovanej tretej osoby a podlieha podmienkam dohodnutým v súlade s týmto usmernením.

b)

Kvalifikovaná tretia osoba vykazuje ECB všetky druhotne predzásobené eurobankovky a euromince prostredníctvom svojej budúcej NCB Eurosystému.

c)

Kvalifikovaná tretia osoba skladuje druhotne predzásobené eurobankovky a euromince, ako sa vyžaduje podľa článku 10 písm. a) a nenakladá s nimi pred 00.00 hod (miestneho času) v deň prechodu na hotovostné euro.

d)

Kvalifikovaná tretia osoba oprávňuje svoju budúcu NCB Eurosystému vykonávať audit a kontrolovať jej priestory, aby sa skontrolovala prítomnosť druhotne predzásobených bankoviek a mincí.

e)

Kvalifikovaná tretia osoba vykazuje budúcej NCB Eurosystému celkovú sumu (v členení podľa nominálnej hodnoty) predzásobených bankoviek, ktoré vstúpili do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro, ak k tomu došlo.

f)

Kvalifikovaná tretia osoba sa zaväzuje, že zaplatí budúcej NCB Eurosystému pokuty v prípade, ak kvalifikovaná tretia osoba poruší povinnosti súvisiace s predzásobovaním vrátane, avšak nie výlučne, porušenia povinnosti ustanovenej v písm. c) alebo odmietnutia umožniť vykonanie auditu alebo kontroly, ako je to uvedené v písm. d). Na takéto porušenia sa vzťahujú zmluvné pokuty alebo prípadne pokuty zo zákona, ktoré sú splatné vo výške zodpovedajúcej vzniknutej škode, najmenej však vo výške 10 % z druhotne predzásobenej sumy. Budúca NCB Eurosystému neuloží takéto pokuty, ak daný budúci zúčastnený členský štát vytvoril regulačný rámec, ktorým sa stanovuje ekvivalentná úroveň ochrany.

Článok 17

Vylúčenie širokej verejnosti

1.   Budúca NCB Eurosystému zakáže akceptovateľným zmluvným stranám, aby druhotne predzásobovali širokú verejnosť eurobankovkami a euromincami.

2.   Odsek 1 tohto článku nezakazuje, aby sa širokej verejnosti poskytovali počiatočné sady mincí, ktoré obsahujú malé množstvá euromincí rôznych nominálnych hodnôt, ako prípadne určia príslušné vnútroštátne orgány v niektorých budúcich zúčastnených členských štátoch.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Overovanie

Budúce NCB Eurosystému pošlú ECB kópie všetkých právnych nástrojov a opatrení, ktoré boli prijaté v ich členských štátoch v súvislosti s týmto usmernením, najneskôr tri mesiace pred začatím obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania, avšak nie pred prijatím rozhodnutia o zrušení výnimky vo vzťahu k tomuto členskému štátu.

Článok 19

Euromince

Odporúča sa, aby budúce NCB Eurosystému uplatňovali na euromince ustanovenia tohto usmernenia, pokiaľ rámec stanovený ich príslušnými vnútroštátnymi orgánmi neustanovuje inak.

Článok 20

Záverečné ustanovenia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť 19. júla 2006.

2.   Toto usmernenie je určené NCB zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. júla 2006

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2169/2005 (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1. Usmernenie naposledy zmenené a doplnené usmernením ECB/2005/17 (Ú. v. EÚ L 30, 2.2.2006, s. 26).

(4)  Ú. v. ES L 333, 17.12.2001, s. 1.Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadenim (ES) č. 2181/2004 (ECB/2004/21) (Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 42).