ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 201

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
25. júla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1126/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 234/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Libérii a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1030/2003, a ktorým sa pozastavujú sa určité reštriktívne opatrenia voči Libérii

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1127/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1128/2006 z 24. júla 2006 o štádiu obchodovania, na ktoré sa vzťahuje priemerná cena jatočne opracovaných tiel ošípaných (Kodifikované znenie)

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1129/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa stanovuje množstvo, na ktoré možno podať žiadosti o dovozné povolenie v júli 2006 pre colné kvóty na hovädzie a teľacie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98 pre Bulharsko a Rumunsko

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1130/2006 z 24. júla 2006 ustanovujúce podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v júli 2006, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1131/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

13

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. mája 2006 o uzavretí Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov

15

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júna 2006 o uzavretí Protokolu o ochrane pôdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru v mene Európskeho spoločenstva

31

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. júla 2006, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentačného súboru údajov predloženého na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia metaflumizonu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2006) 3238]  ( 1 )

34

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/518/SZBP z 24. júla 2006, ktorou sa menia a obnovujú určité reštriktívne opatrenia voči Libérii

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1126/2006

z 24. júla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 234/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Libérii a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1030/2003, a ktorým sa pozastavujú sa určité reštriktívne opatrenia voči Libérii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články č. 60 a 301,

so zreteľom na spoločnú pozíciu 2006/31/SZBP z 23. januára 2006, ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Libérii (1) a na spoločnú pozíciu č. 2006/518/SZBP z 24. júla 2006, ktorou sa upravujú a obnovujú určité reštriktívne opatrenia voči Libérii (2),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

S cieľom vykonávať opatrenia uložené voči Libérii rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) 1521 (2003), spoločnou pozíciou 2004/137/SZBP z 10. februára 2004 o reštriktívnych opatreniach voči Libérii (3), zabezpečujúcich vykonávanie opatrení stanovených v rezolúcii BR OSN 1521 (2003), ktoré sa týkajú Libérie, a zákazu poskytovania finančnej pomoci Libérii súvisiacej s vojenskou činnosťou. Dňa 23. januára 2006 spoločná pozícia 2006/31/SZBP potvrdila, v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1647 (2005), reštriktívne opatrenia spoločnej pozície 2004/137/SZBP na ďalšie obdobie.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 234/2004 (4) zakazuje poskytovanie technickej a finančnej pomoci Libérii, ktorá súvisí s vojenskou činnosťou, dovozom nebrúsených diamantov z Libérie a dovozom guľatiny a výrobkov z dreva s pôvodom z tejto krajiny.

(3)

V súvislosti s vývojom v Libérii Bezpečnostná rada OSN prijala 13. júna 2006 rezolúciu BR OSN 1683 (2006), ktorou sa zavádzajú niektoré výnimky týkajúce sa zákazu technickej pomoci súvisiacej s vojenskou činnosťou, ktorý ukladá odsek 2 písm. b) rezolúcie BR OSN 1521 (2003).

(4)

Bezpečnostná rada OSN 20. júna 2006 prijala rezolúciu 1689 (2006). Bezpečnostná rada OSN rozhodla o obnovení zákazu dovozu diamantov, ale nie o obnovení zákazu dovozu guľatiny a výrobkov z dreva s pôvodom z Libérie, ktorý ukladal odsek 10 rezolúcie BR OSN 1521 (2003) a ktorého platnosť uplynula po niekoľkých predĺženiach 20. júna 2006. Bezpečnostná rada vyjadrila svoje odhodlanie opätovne zaviesť zákaz v prípade, že Libéria v období deväťdesiatich dní neschváli právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva, ktoré navrhol Výbor pre monitorovanie reformy v oblasti lesníctva vytvorený vládou Libérie.

(5)

Berúc do úvahy tieto rezolúcie a spoločné pozície 2006/31/SZBP a 2006/518/SZBP je nevyhnutné pozastaviť zákaz dovozu guľatiny a výrobkov z dreva s pôvodom z Libérie, ako je uvedené v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 234/2004, s účinnosťou od 23. júna 2006 a zmeniť a doplniť články 3 a 4 uvedeného nariadenia, najmä s cieľom za určitých podmienok povoliť poskytovanie pomoci polícii a bezpečnostným silám vlády Libérie s účinnosťou od 13. júna 2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 234/2004 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Odchylne od článku 2 môže príslušný orgán členského štátu, v ktorom je poskytovateľ služby usadený, uvedený v prílohe I, povoliť poskytovanie:

a)

technickej pomoci, financovania a finančnej pomoci, ktorá sa týka:

i)

zbraní a s nimi súvisiaceho vybavenia, ak je takáto pomoc alebo služba určená len na podporu a použitie zo strany misie Organizácie Spojených národov v Libérii, alebo

ii)

zbraní a streliva, ktoré uchováva Osobitná bezpečnostná služba na neobmedzené prevádzkové použitie a na základe schválenia výborom, ktorý sa zriadil odsekom 21 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1521 (2003), sa poskytovala príslušníkom tejto služby na výcvikové ciele do 13. júna 2006;

b)

financovania a finančnej pomoci, ktorá sa týka:

i)

zbraní a s nimi súvisiaceho vybavenia určeného výlučne na podporu a na použitie v rámci medzinárodného výcviku a programu reformy pre ozbrojené sily a políciu Libérie za predpokladu, že výbor zriadený odsekom 21 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1521 (2003) schválil vývoz, predaj, dodávku alebo prevoz dotknutých zbraní a s nimi súvisiaceho vybavenia,

ii)

vojenského vybavenia, ktoré nemá smrtiace účinky, určeného výlučne na humanitárne alebo ochranné účely za predpokladu, že výbor zriadený odsekom 21 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1521 (2003) schválil vývoz, predaj, dodávku alebo prevoz dotknutého vybavenia, alebo

iii)

zbraní a streliva určeného na použitie príslušníkmi polície a bezpečnostných síl vlády Libérie, ktorí sú preverovaní a cvičení od vzniku misie Organizácie Spojených národov v Libérii v októbri 2003 za predpokladu, že výbor zriadený odsekom 21 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1521 (2003) schválil vývoz, predaj, dodávku alebo prevoz dotknutých zbraní a streliva.

2.   Žiadne povolenia sa neudelia na činnosti, ktoré sa už uskutočnili.“

2.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

1.   Ak takéto činnosti vopred schválil výbor zriadený odsekom 21 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1521 (2003) a odchylne od článku 2 tohto nariadenia, môže príslušný orgán členského štátu, v ktorom je poskytovateľ služby usadený, uvedený v prílohe I, povoliť poskytnutie technickej pomoci týkajúcej sa:

a)

zbraní a s nimi súvisiaceho vybavenia určeného výlučne na podporu a použitie v rámci medzinárodného výcviku a programu reformy pre ozbrojené sily a políciu Libérie,

b)

vojenského vybavenia, ktoré nemá smrtiace účinky, určeného výlučne na humanitárne alebo ochranné účely, alebo

c)

zbraní a streliva určeného výlučne na použitie príslušníkmi polície a bezpečnostných síl vlády Libérie, ktorí sú preverovaní a cvičení od vzniku misie Organizácie Spojených národov v októbri 2003.

Schválenie výborom zriadeným odsekom 21 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1521 (2003) sa žiada prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu, v ktorom je poskytovateľ služby usadený, uvedeného v prílohe I.

Vláda príslušného členského štátu a vláda Libérie spoločne žiadajú o schválenie technickej pomoci týkajúcej sa zbraní a streliva uvedenej v písmene c) výbor zriadený odsekom 21 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1521 (2003).

2.   Žiadne povolenia sa neudelia na činnosti, ktoré sa už uskutočnili.“

Článok 2

Článok 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 234/2004 sa pozastavuje do 18. septembra 2006.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 sa uplatňuje od 13. júna 2006. Článok 2 sa uplatňuje od 23. júna 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2006

Za Radu

predseda

K. RAJAMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2006, s. 38.

(2)  Pozri stranu 36 Ú. v. EÚ.

(3)  Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2004, s. 35. Spoločná pozícia zmenená a doplnená spoločnou pozíciou 2004/902/SZBP (Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 113).

(4)  Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1452/2005 (Ú. v. EÚ L 230, 7.9.2005, s. 11).


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1127/2006

z 24. júla 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 24. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

84,9

388

52,4

524

46,9

999

61,4

0709 90 70

052

77,6

999

77,6

0805 50 10

388

63,3

524

49,3

528

56,6

999

56,4

0806 10 10

052

143,2

204

153,4

220

118,2

388

8,7

508

96,6

512

76,2

624

224,1

999

117,2

0808 10 80

388

95,3

400

111,9

404

125,7

508

90,8

512

90,9

524

48,3

528

82,3

720

101,2

800

153,9

804

106,6

999

100,7

0808 20 50

388

106,4

512

93,1

528

80,8

720

29,6

804

97,1

999

81,4

0809 10 00

052

133,6

999

133,6

0809 20 95

052

265,7

400

401,5

404

426,8

999

364,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,1

999

157,1

0809 40 05

624

136,5

999

136,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1128/2006

z 24. júla 2006

o štádiu obchodovania, na ktoré sa vzťahuje priemerná cena jatočne opracovaných tiel ošípaných

(Kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3537/89 z 27. novembra 1989 o štádiu obchodovania, na ktoré sa vzťahuje priemerná cena jatočne opracovaných tiel ošípaných (2), bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Reprezentatívne trhy pre každú krajinu pozostávajú zo všetkých trhov uvedených v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 908/2006 (4).

(3)

V zmysle nariadenia (EHS) č. 2759/75 by sa mala stanoviť vážená priemerná cena jatočných tiel ošípaných na reprezentatívnych trhoch Spoločenstva, aby bolo možné vyhodnotiť, či vzhľadom na situáciu na trhu je potrebné prijať intervenčné opatrenia.

(4)

Na určenie priemernej ceny jatočných tiel ošípaných by mali byť k dispozícii porovnateľné ceny v Spoločenstve. V tejto súvislosti by sa mala použiť jednotná kvalita jatočných tiel ošípaných zodpovedajúca štandardnej kvalite uvedenej v článku 4 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2759/75 a presne definované štádium marketingu. Keďže jatočné telá ošípaných sa zvyčajne predávajú na úrovni bitúnkov, toto štádium by sa malo považovať za marketingové.

(5)

Ceny jatočných tiel ošípaných sa na celom území Spoločenstva stanovujú podľa stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošípaných ustanovenej nariadením Rady (EHS) č. 3220/84 (5) a podľa podrobných pravidiel jeho uplatňovania ustanovených nariadením Komisie (EHS) č. 2967/85 (6).

(6)

Je potrebné prijať nariadenie, ktoré by zahŕňalo všetky pravidlá pre štádium marketingu, na ktoré sa vzťahuje priemerná cena jatočných tiel ošípaných.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Cena jatočných tiel ošípaných na trhu Spoločenstva, na ktorú sa vzťahuje článok 4 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2759/75, sa určí na základe cien pri vstupe na bitúnok s odpočítaním dane z pridanej hodnoty zaplatenej dodávateľom živých ošípaných.

2.   Ceny uvedené v odseku 1 zahŕňajú hodnotu nespracovaných vedľajších jatočných produktov a zvieracích zvyškov a uvádzajú sa v prepočte na 100 kg jatočných tiel ošípaných po vychladnutí:

upravených v súlade s referenčnou úpravou ustanovenou článkom 2 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3220/84

a

odvážených a klasifikovaných na hákoch na bitúnku, pričom zaznamenaná hmotnosť sa prepočíta na hmotnosť jatočného tela po vychladnutí v súlade s metódami ustanovenými v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2967/85.

Článok 2

1.   Trhová cena jatočných tiel ošípaných v členskom štáte sa rovná priemeru cien jatočných tiel ošípaných zaznamenaných na trhoch alebo v centrách cenového monitoringu členského štátu, ktorý sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 908/2006.

2.   Cena, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, sa určí na základe zaznamenaných cien jatočných tiel s hmotnosťou:

od 60 kg do menej ako 120 kg triedy kvality E,

od 120 kg do menej ako 180 kg triedy kvality R.

Voľba hmotnostných kategórií a ďalšie nasledujúce váženia sa ponechávajú v pôsobnosti dotknutého členského štátu, členský štát o nich informuje Komisiu.

Článok 3

Nariadenie (EHS) č. 3537/89 sa ruší.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2006

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 347, 28.11.1989, s. 20. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1572/95 (Ú. v. ES L 150, 1.7.1995, s. 52).

(3)  Pozri prílohu I.

(4)  Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 11.

(5)  Ú. v. ES L 301, 20.11.1984, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3513/93 (Ú. v. ES L 320, 22.12.1993, s. 5).

(6)  Ú. v. ES L 285, 25.10.1985, s. 39. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3127/94 (Ú. v. ES L 330, 21.12.1994, s. 43).


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3537/89

(Ú. v. ES L 347, 28.11.1989, s. 20)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1572/95

(Ú. v. ES L 150, 1.7.1995, s. 52)


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

nariadenie (EHS) č. 3537/89

toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

príloha I

príloha II


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1129/2006

z 24. júla 2006,

ktorým sa stanovuje množstvo, na ktoré možno podať žiadosti o dovozné povolenie v júli 2006 pre colné kvóty na hovädzie a teľacie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98 pre Bulharsko a Rumunsko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1279/98 z 19. júna 1998, ustanovujúce podmienky uplatňovania colných kvót pre hovädzie a teľacie mäso, určené v rozhodnutiach Rady 2003/286/ES a 2003/18/ES pre Bulharsko a Rumunsko (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 4,

keďže:

Článok 1 nariadenia (ES) č. 1279/98 ustanovil množstvá výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúcich z Rumunska a Bulharska, ktoré možno doviezť podľa osobitných podmienok v období od 1. júla 2006 do 30. júna 2007. Množstvá výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúcich z Rumunska a Bulharska, pre ktoré sa požadovali dovozné certifikáty, nepresahujú tieto množstvá, preto sa žiadostiam môže vyhovieť v plnej miere,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá, na ktoré sa predložili žiadosti o dovozné povolenia na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2006 podľa colných kvót na hovädzie a teľacie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98, sa akceptujú v plnom rozsahu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1899/2004 (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Ú. v. ES L 176, 20.6.1998, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1240/2005 (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 34).


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1130/2006

z 24. júla 2006

ustanovujúce podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v júli 2006, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001 ustanovujúce podmienky na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s dovozným režimom mlieka a mliečnych výrobkov a otvorením tarifných kvót (2), najmä na jeho článok 16 ods. 2,

keďže:

Žiadosti predložené od 1. do 10. júla 2006 pre niektoré výrobky uvedené v prílohe I nariadenia (ES) č. 2535/2001 presahujú dostupné množstvá, je potrebné stanoviť priraďovací koeficient pre žiadané množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá výrobkov patriacich do kvót uvedených v častiach I.A, I.B, bode 1 a 2, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G a I.H prílohy I nariadenia (ES) č. 2535/2001, pre ktoré boli predložené žiadosti o dovozné certifikáty na obdobie od 1. do 10. júla 2006, sa upravujú podľa priraďovacieho koeficientu uvedeného v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 25. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 926/2006 (Ú. v. EÚ L 170, 23.6.2006, s. 8).


PRÌLOHA I.A

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4590

1,0000

09.4599

0,0174

09.4591

09.4592

09.4593

1,0000

09.4594

1,0000

09.4595

0,0102

09.4596

1,0000


PRÍLOHA I.B

1.   Výrobky s pôvodom v Rumunsku

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,4450


2.   Výrobky s pôvodom v Bulharsku

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


PRÍLOHA I.C

Výrobky pôvodom z krajín AKT

Čislo kvóty

Množstvo (t)

09.4026

09.4027


PRÍLOHA I.D

Výrobky pôvodom z Turecka

Čislo kvóty

Množstvo (t)

09.4101


PRÍLOHA I.E

Výrobky pôvodom z Južnej Afriky

Číslo kvóty

Množstvo (t)

09.4151


PRÍLOHA I.F

Vyrobky s povodom zo Švajčiarska

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4155

1,0000

09.4156

1,0000


PRÌLOHA I.H

Vyrobky s povodom v Nórsko

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4781

0,9059

09.4782

0,8611


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1131/2006

z 24. júla 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2006/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1002/2006 (3).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 36. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1101/2006 (Ú. v. ES L 196, 18.7.2006, s. 11).


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 25. júla 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

29,79

2,35

1701 11 90 (1)

29,79

6,64

1701 12 10 (1)

29,79

2,21

1701 12 90 (1)

29,79

6,21

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/15


ROZHODNUTIE RADY

z 18. mája 2006

o uzavretí Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov

(2006/515/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 133, 151, 181 a 181a v spojení s prvým pododsekom druhou vetou článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Rada v novembri 2004 poverila Komisiu, aby sa v mene Spoločenstva zúčastnila v rámci Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) na rokovaniach o Dohovore o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (ďalej len „dohovor UNESCO“). Komisia sa zúčastnila na týchto rokovaniach spolu s členskými štátmi.

(2)

Dohovor UNESCO bol prijatý na Generálnej konferencii UNESCO 20. októbra 2005 v Paríži.

(3)

Dohovor UNESCO predstavuje relevantný a účinný pilier podpory kultúrnej rozmanitosti a kultúrnych výmen, ktorým Spoločenstvo, ako je to vyjadrené v článku 151 ods. 4 Zmluvy, ako aj jeho členské štáty pripisujú najväčší význam. Dohovor UNESCO prispieva k vzájomnému rešpektovaniu a porozumeniu medzi kultúrami na celosvetovej úrovni.

(4)

Dohovor UNESCO by sa mal čo najskôr schváliť.

(5)

Spoločenstvo a jeho členské štáty, majú právomoci v oblastiach, na ktoré sa dohovor UNESCO vzťahuje. Preto by sa Spoločenstvo a jeho členské štáty mali stať zmluvnými stranami, aby mohli spoločne plniť záväzky ustanovené v dohovore UNESCO a vykonávať práva, ktoré im zaručil v situáciách so zmiešanou právomocou, a to jednotným spôsobom,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva.

2.   Text dohovoru UNESCO je uvedený v prílohe 1 a) k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu/y splnomocnenú/é uložiť v mene Spoločenstva listinu o pristúpení u generálneho riaditeľa UNESCO v súlade s článkom 27 ods. 4 dohovoru UNESCO.

2.   Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu/y splnomocnenú/é uložiť v mene Spoločenstva vyhlásenie o právomociach uvedené v prílohe 1 b) k tomuto rozhodnutiu v súlade s článkom 27 ods. 3 písm. c) dohovoru UNESCO.

3.   Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu/y splnomocnenú/é vydať pri uložení listiny o pristúpení jednostranné vyhlásenie uvedené v prílohe 2 k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Pokiaľ ide o otázky, ktoré patria do právomoci Spoločenstva, Komisia zastupuje Spoločenstvo na zasadnutiach orgánov zriadených dohovorom UNESCO uvedených v jeho článku 22, najmä na konferencii zmluvných strán, a rokuje v jeho mene o otázkach, ktoré patria do právomoci týchto orgánov.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. mája 2006

Za Radu

predseda

Franz MORAK


(1)  Stanovisko z 27.4.2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


PRÍLOHA 1 a)

PREKLAD

DOHOVOR

o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov

Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, ktorá sa zišla v Paríži od 3. do 21. októbra 2005 na svojom 33. zasadnutí,

POTVRDZUJÚC, že kultúrna rozmanitosť je charakteristickou črtou ľudstva;

UVEDOMUJÚC SI, že kultúrna rozmanitosť predstavuje spoločné dedičstvo ľudstva a že by sa mala ctiť a chrániť v prospech všetkých;

VEDIAC, že kultúrna rozmanitosť vytvára bohatý a rôznorodý svet, ktorý rozširuje možnosti výberu, živí ľudské schopnosti a hodnoty a že je teda základnou hnacou silou pre dlhodobý rozvoj spoločenstiev a národov;

PRIPOMÍNAJÚC, že kultúrna rozmanitosť, ktorá sa rozvíja v podmienkach demokracie, tolerancie, sociálnej spravodlivosti a vzájomného rešpektu medzi národmi a kultúrami, je nevyhnutná pre mier a bezpečnosť na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;

MAJÚC V ÚCTE význam kultúrnej rozmanitosti pre úplné realizovanie ľudských práv a základných slobôd, ktoré boli vyhlásené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v iných všeobecne uznaných nástrojoch;

ZDÔRAZŇUJÚC potrebu zapojiť kultúru ako strategický prvok do vnútroštátnych a medzinárodných rozvojových politík, ako aj do medzinárodnej rozvojovej spolupráce, pričom sa vezme do úvahy aj Miléniová deklarácia OSN (2000), ktorá kladie dôraz na odstránenie chudoby;

NAZDÁVAJÚC SA, že kultúra na seba v čase a v priestore berie rôzne podoby a že sa táto rozmanitosť prejavuje v originálnosti a mnohorakosti identít, ako aj v kultúrnych prejavoch národov a spoločností predstavujúcich ľudstvo;

UZNÁVAJÚC význam tradičného poznania ako zdroja nehmotného a hmotného bohatstva a predovšetkým význam vedomostných systémov domorodého obyvateľstva a ich pozitívny prínos pre trvalý rozvoj, ako aj potrebu zabezpečiť ich primeranú ochranu a podporu;

UZNÁVAJÚC potrebu prijatia opatrení na ochranu rozmanitosti kultúrnych prejavov, vrátane ich obsahu, predovšetkým v situáciách, kde môže kultúrnym prejavom hroziť zánik alebo vážne narušenie;

ZDÔRAZŇUJÚC význam kultúry pre sociálnu súdržnosť vo všeobecnosti a osobitne jej prínos pre zlepšenie štatútu a úlohy ženy v spoločnosti;

UVEDOMUJÚC SI, že kultúrna rozmanitosť sa upevňuje vďaka voľnému pohybu ideí a že sa živí neustálymi výmenami a interakciami medzi kultúrami;

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že sloboda myslenia, prejavu a informácií, ako aj rozmanitosť médií umožňujú rozvoj kultúrnych prejavov v spoločnostiach;

UZNÁVAJÚC, že rozmanitosť kultúrnych prejavov vrátane tradičných kultúrnych prejavov je dôležitým činiteľom, ktorý jednotlivcom a národom umožňuje vyjadriť svoje myšlienky a hodnoty a deliť sa o ne s inými;

PRIPOMÍNAJÚC, že jazyková rozmanitosť je základným prvkom kultúrnej rozmanitosti, a OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC základnú úlohu, ktorú v ochrane a podpore kultúrnych prejavov zohráva výchova;

BERÚC DO ÚVAHY význam životaschopnosti kultúr pre všetkých vrátane osôb patriacich k menšinám a domorodých národov, ktorá sa prejavuje v ich slobode tvoriť a šíriť ich tradičné kultúrne prejavy a mať k nim prístup tak, aby z nich mohli mať osoh pre vlastný rozvoj;

ZDÔRAZŇUJÚC základnú úlohu interakcie a kultúrnej tvorivosti, ktoré živia a obnovujú kultúrne prejavy a posilňujú úlohu tých, ktorí pracujú na rozvoji kultúry pre pokrok celej spoločnosti;

UZNÁVAJÚC význam práv duševného vlastníctva pre podporu osôb, ktoré sa zúčastňujú na kultúrnej tvorivosti;

V PRESVEDČENÍ, že kultúrne aktivity, tovary a služby, ktoré sú nositeľmi identít, hodnôt a zmyslu, majú dvojakú povahu, ekonomickú a kultúrnu, a nemalo by sa teda s nimi zaobchádzať, akoby mali len obchodnú hodnotu;

KONŠTATUJÚC, že proces globalizácie, zjednodušený rýchlym vývojom informačných a komunikačných technológií, utvára nové podmienky na posilnenú interakciu medzi kultúrami, ale takisto predstavuje výzvu pre kultúrnu rozmanitosť, najmä vzhľadom na riziká nerovnováhy medzi bohatými a chudobnými krajinami;

S VEDOMÍM špecifického mandátu, ktorým bolo UNESCO poverené na zabezpečenie rešpektovania rozmanitosti kultúr a na odporúčanie medzinárodných dohôd, ktoré považuje za potrebné na zjednodušenie voľného pohybu ideí prostredníctvom slov a obrazov;

ODVOLÁVAJÚC SA na ustanovenia medzinárodných nástrojov, ktoré UNESCO prijalo a ktoré súvisia s kultúrnou rozmanitosťou a s výkonom kultúrnych práv, a predovšetkým na Všeobecnú deklaráciu o kultúrnej rozmanitosti z roku 2001;

PRIJÍMA 20.10.2005 TENTO DOHOVOR.

I.   CIELE A HLAVNÉ ZÁSADY

Článok 1

Ciele

Cieľom tohto dohovoru je:

a)

chrániť a podporovať rozmanitosť kultúrnych prejavov;

b)

utvoriť podmienky, aby kultúry mohli prekvitať a slobodne na seba vzájomne pôsobiť a obohacovať sa;

c)

podporovať dialóg medzi kultúrami, aby sa zabezpečili intenzívnejšie a vyrovnanejšie kultúrne výmeny vo svete v prospech vzájomného rešpektovania kultúr a kultúry mieru;

d)

stimulovať medzikultúrnosť na rozvíjanie kultúrnej interakcie v duchu budovania mostov medzi národmi;

e)

podporovať rešpektovanie rozmanitosti kultúrnych prejavov a uvedomovanie si ich hodnoty na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;

f)

opätovne potvrdiť dôležitosť prepojenia medzi kultúrou a rozvojom pre všetky krajiny, a to najmä rozvojové, a podporovať činnosti na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni tak, aby sa uznala skutočná hodnota tohto prepojenia;

g)

uznať osobitný charakter kultúrnych aktivít, tovarov a služieb ako nositeľov identít, hodnôt a významov;

h)

opätovne potvrdiť zvrchované právo štátov zachovať, prijať a implementovať také politiky a opatrenia, ktoré považujú za vhodné na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov na svojom území;

i)

posilniť medzinárodnú spoluprácu a solidaritu v partnerskom duchu, a to predovšetkým s cieľom zlepšiť spôsobilosť a možnosti rozvojových krajín chrániť a podporovať rozmanitosť kultúrnych prejavov.

Článok 2

Hlavné zásady

Kultúrnu rozmanitosť možno chrániť a podporovať len ak sú zaručené ľudské práva a základné slobody ako sloboda prejavu, informácií a komunikácie, ako aj možnosť jednotlivcov voľby kultúrneho prejavu. Nemožno sa odvolávať na ustanovenia tohto dohovoru s cieľom poškodzovať ľudské práva a základné slobody, ktoré sú potvrdené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv alebo zaručené v medzinárodnom práve, alebo obmedzovať ich pôsobnosť.

Štáty majú v súlade s Chartou Spojených národov a so zásadami medzinárodného práva zvrchované právo prijímať opatrenia a politiky na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov na svojom území.

Ochrana a podpora rozmanitosti kultúrnych prejavov zahŕňa uznanie rovnakej dôstojnosti a rešpektovanie všetkých kultúr vrátane kultúr osôb patriacich k menšinám a kultúr domorodých národov.

Medzinárodná spolupráca a solidarita by mali všetkým a najmä rozvojovým krajinám umožniť utvoriť a posilniť ich prostriedky potrebné na kultúrny prejav vrátane kultúrneho priemyslu, či už začínajúceho alebo už zriadeného, a to na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

Keďže kultúra je jednou zo základných hnacích síl rozvoja, kultúrne aspekty rozvoja sú rovnako dôležité ako ekonomické a jednotlivci a národy majú základné právo zúčastňovať sa na nich a mať z nich úžitok.

Kultúrna rozmanitosť je veľkým bohatstvom pre jednotlivcov aj spoločnosti. Ochrana, podpora a zachovanie kultúrnej rozmanitosti je základnou podmienkou trvalého rozvoja v prospech súčasných a budúcich generácií.

Spravodlivý prístup k bohatej a rozmanitej škále kultúrnych prejavov z celého sveta a prístup kultúr k výrazovým a rozširovacím prostriedkom predstavujú dôležité prvky pre zhodnocovanie kultúrnej rozmanitosti a podporujú vzájomné porozumenie.

Keď štáty prijímajú opatrenia na podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov, mali by primeraným spôsobom podporovať otvorenosť voči ostatným kultúram sveta a zabezpečiť, aby tieto opatrenia boli v súlade s cieľmi tohto dohovoru.

II.   ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Tento dohovor sa uplatňuje na politiky a opatrenia, ktoré prijmú zmluvné strany a ktoré súvisia s ochranou a podporou rozmanitosti kultúrnych prejavov.

III.   VYMEDZENIE POJMOV

Článok 4

Definície

Na účely tohto dohovoru sa rozumie:

1.

Kultúrna rozmanitosť

Kultúrna rozmanitosť znamená mnohorakosť podôb, v ktorých kultúry skupín a spoločností nájdu svoj prejav. Tento prejav sa odovzdáva v skupinách a spoločnostiach a medzi nimi.

Kultúrna rozmanitosť sa neprejavuje len v rozličných podobách, prostredníctvom ktorých sa kultúrne dedičstvo ľudstva vyjadruje, obohacuje a odovzdáva vďaka rozmanitosti kultúrnych prejavov, ale aj prostredníctvom rozličných spôsobov umeleckej tvorby, produkcie, šírenia, distribúcie a užívania kultúrnych prejavov bez ohľadu na použité prostriedky a technológie.

2.

Kultúrny obsah

Kultúrny obsah znamená symbolický význam, umelecký rozmer a kultúrne hodnoty, ktoré majú pôvod v kultúrnych identitách alebo ich vyjadrujú.

3.

Kultúrne prejavy

Kultúrne prejavy znamenajú prejavy, ktoré sú výsledkom tvorivosti jednotlivcov, skupín a spoločností a ktoré majú kultúrny obsah.

4.

Kultúrne aktivity, tovary a služby

Kultúrne aktivity, tovary a služby sú aktivity, tovary a služby, ktoré pri posudzovaní z hľadiska kvality, použitia alebo účelu stelesňujú alebo odovzdávajú kultúrne prejavy nezávisle od obchodnej hodnoty, ktorú môžu mať. Kultúrne aktivity môžu mať účel samy osebe alebo môžu prispievať na produkciu kultúrnych tovarov a služieb.

5.

Kultúrny priemysel

Kultúrny priemysel znamená priemysel produkujúci a šíriaci kultúrne tovary a služby, ktoré sú definované v odseku 4.

6.

Kultúrne politiky a opatrenia

Kultúrne politiky a opatrenia sú politiky a opatrenia súvisiace s kultúrou na miestnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni, či už sú zamerané na kultúru ako takú alebo sú určené na to, aby priamo vplývali na kultúrne prejavy jednotlivcov, skupín alebo spoločností vrátane tvorby, produkcie, šírenia a distribúcie kultúrnych aktivít, tovarov a služieb a prístupu k nim.

7.

Ochrana

Ochrana znamená prijatie opatrení určených na ochranu, uchovanie a zhodnocovanie rozmanitosti kultúrnych prejavov.

Chrániť znamená prijať takéto opatrenia.

8.

Medzikultúrnosť

Medzikultúrnosť znamená existenciu a spravodlivú interakciu rôznych kultúr a možnosť vzájomne zdieľať kultúrne prejavy prostredníctvom dialógu a vzájomného rešpektu.

IV.   PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Článok 5

Všeobecné pravidlo týkajúce sa práv a povinností

1.   V súlade s Chartou Spojených národov, so zásadami medzinárodného práva a so všeobecne uznávanými nástrojmi v oblasti ľudských práv zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje zvrchované právo formulovať a uplatňovať kultúrne politiky a prijímať opatrenia na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov, ako aj na posilnenie medzinárodnej spolupráce, aby splnili ciele tohto dohovoru.

2.   Keď jedna strana uplatňuje politiky a prijíma opatrenia na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov na svojom území, musia byť jej politiky a opatrenia zlučiteľné s ustanoveniami tohto dohovoru.

Článok 6

Práva zmluvných strán na vnútroštátnej úrovni

1.   V rámci svojich kultúrnych politík a opatrení, ako sú definované v článku 4 ods. 6, a vzhľadom na okolnosti a potreby, ktoré sú jej vlastné, môže každá zmluvná strana prijať opatrenia určené na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov na svojom území.

2.   Takéto opatrenia môžu zahŕňať:

a)

regulačné opatrenia, ktorých cieľom je ochraňovať a podporovať rozmanitosť kultúrnych prejavov;

b)

opatrenia, ktoré domácim kultúrnym aktivitám, tovarom a službám spomedzi celej škály kultúrnych aktivít, tovarov a služieb, ktorá je dostupná na vnútroštátnom území, poskytujú vhodným spôsobom príležitosti pokiaľ ide o ich tvorbu, produkciu, šírenie, distribúciu a užívanie, vrátane opatrení týkajúcich sa jazyka, ktorý sa na tieto účely používa;

c)

opatrenia, ktorých cieľom je poskytnúť domácemu nezávislému kultúrnemu priemyslu a aktivitám neformálneho sektora skutočný prístup k prostriedkom produkcie, šírenia a distribúcie kultúrnych aktivít, tovarov a služieb;

d)

opatrenia, ktoré majú za cieľ poskytovanie finančnej podpory z verejných zdrojov;

e)

opatrenia, ktorých cieľom je povzbudzovať neziskové organizácie, ako aj verejné a súkromne inštitúcie, umelcov a ostatných profesionálov kultúry v rozvíjaní a podporovaní slobodnej výmeny a slobodného pohybu ideí a kultúrnych prejavov, ako aj kultúrnych aktivít, tovarov a služieb a v stimulovaní tvorby a podnikavého ducha vo svojich aktivitách;

f)

opatrenia, ktorých cieľom je vhodným spôsobom zriaďovať a podporovať verejné inštitúcie;

g)

opatrenia, ktorých cieľom je povzbudzovať a podporovať umelcov, ako aj všetkých, ktorí sa zúčastňujú na tvorbe kultúrnych prejavov;

h)

opatrenia, ktorých cieľom je podporovať rozmanitosť médií, a to aj prostredníctvom programovej služby verejnoprávneho vysielania.

Článok 7

Opatrenia určené na podporu kultúrnych prejavov

1.   Zmluvné strany sa usilujú utvoriť na svojom území prostredie, ktoré bude povzbudzovať jednotlivcov a sociálne skupiny,

a)

aby tvorili, produkovali, šírili a distribuovali svoje vlastné kultúrne prejavy a aby k nim mali prístup, venujúc osobitnú pozornosť špecifickým podmienkam a potrebám žien a rôznych sociálnych skupín vrátane osôb patriacich k menšinám a domorodých národov;

b)

aby mali prístup k rôznym kultúrnym prejavom pochádzajúcim z ich územia, ako aj z ostatných krajín sveta.

2.   Zmluvné strany sa takisto usilujú uznať významný prínos umelcov, ostatných osôb zapojených do tvorivého procesu i kultúrnych spoločenstiev a organizácií, ktoré podporujú ich prácu, a ich kľúčovú rolu v starostlivosti o rozmanitosť kultúrnych prejavov.

Článok 8

Opatrenia určené na ochranu kultúrnych prejavov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 5 a 6, zmluvná strana môže určiť kedy nastali také mimoriadne situácie, že kultúrnym prejavom na jej území hrozí nebezpečenstvo zániku, že sú vážne ohrozené alebo súrne potrebujú ochranný zásah.

2.   Zmluvné strany môžu prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu kultúrnych prejavov v situáciách uvedených v odseku 1 v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru.

3.   Zmluvné strany odovzdajú medzivládnemu výboru správu o všetkých prijatých opatreniach na zvládnutie situácie a výbor môže formulovať primerané odporúčania.

Článok 9

Vzájomné poskytovanie informácií a transparentnosť

Zmluvné strany

a)

každé štyri roky vo svojich správach pre UNESCO primerane informujú o opatreniach prijatých na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov na svojom území a na medzinárodnej úrovni;

b)

určia kontaktný bod zodpovedný za poskytovanie informácií týkajúcich sa tohto dohovoru;

c)

poskytujú a vymieňajú si informácie súvisiace s ochranou a podporou rozmanitosti kultúrnych prejavov.

Článok 10

Výchova a zvyšovanie povedomia verejnosti

Zmluvné strany

a)

podporujú a rozvíjajú chápanie významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov, najmä prostredníctvom výchovných programov a zintenzívneného zvyšovania informovanosti verejnosti;

b)

v záujme splnenia cieľa tohto článku spolupracujú s ostatnými stranami a medzinárodnými a regionálnymi organizáciami;

c)

povzbudzujú tvorivosť a posilňujú kapacity produkcie prostredníctvom výchovných, vzdelávacích a výmenných programov v oblasti kultúrneho priemyslu. Tieto opatrenia by sa mali uplatňovať tak, aby nemali negatívny vplyv na tradičné formy produkcie.

Článok 11

Účasť občianskej spoločnosti

Zmluvné strany uznávajú základnú úlohu občianskej spoločnosti pri ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov. Zmluvné strany povzbudzujú občiansku spoločnosť k aktívnej účasti na úsilí zameranom na splnenie cieľov tohto dohovoru.

Článok 12

Podpora medzinárodnej spolupráce

Zmluvné strany sa usilujú o posilnenie bilaterálnej, regionálnej a medzinárodnej spolupráce, aby vytvorili priaznivé podmienky na podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov, pričom vezmú osobitne do úvahy situácie uvedené v článkoch 8 a 17, najmä s cieľom

a)

uľahčiť dialóg medzi zmluvnými stranami o kultúrnych politikách;

b)

posilniť strategické a riadiace kapacity verejného sektora v kultúrnych inštitúciách verejného sektora prostredníctvom výmen odborníkov a medzinárodných kultúrnych výmen, ako aj prostredníctvom vzájomného poskytovania najlepších metód z praxe;

c)

posilniť partnerstvá s občianskou spoločnosťou, mimovládnymi organizáciami a súkromným sektorom a medzi nimi s cieľom podporovať a propagovať rozmanitosť kultúrnych prejavov;

d)

propagovať využívanie nových technológií a povzbudzovať partnerstvá s cieľom zintenzívniť vzájomné poskytovanie informácií a kultúrne porozumenie a podporovať rozmanitosť kultúrnych prejavov;

e)

podporovať uzatváranie dohôd o koprodukcii a spoločnej distribúcii.

Článok 13

Začlenenie kultúry do trvalého rozvoja

Zmluvné strany sa usilujú o začlenenie kultúry do svojich rozvojových politík na všetkých úrovniach s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky na trvalý rozvoj a v rámci toho podporovať aj aspekty súvisiace s ochranou a podporou rozmanitosti kultúrnych prejavov.

Článok 14

Spolupráca pre rozvoj

Zmluvné strany sa vynasnažia podporovať spoluprácu v prospech trvalého rozvoja a obmedzenia chudoby, hlavne pokiaľ ide o špecifické potreby rozvojových krajín s cieľom podporiť vznik dynamického kultúrneho sektora, okrem iného týmito prostriedkami:

a)

posilnenie kultúrneho priemyslu rozvojových krajín

i)

vytvorením a posilnením kapacít kultúrnej produkcie a distribúcie v rozvojových krajinách;

ii)

uľahčením širšieho prístupu kultúrnych aktivít tovarov a služieb na svetový trh a do medzinárodných distribučných sietí;

iii)

umožnením vytvorenia životaschopných miestnych a regionálnych trhov;

iv)

zakaždým, keď to bude možné, prijatím vhodných opatrení v rozvinutých krajinách s cieľom uľahčiť na ich územiach prístup ku kultúrnym aktivitám, tovarom a službám rozvojových krajín;

v)

podporovaním kreatívnej práce a v rámci možností uľahčením mobility umelcov rozvojových krajín;

vi)

podporovaním vhodnej spolupráce medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami, najmä v oblastiach hudby a filmu;

b)

posilnenie kapacít výmenou informácií, skúseností a odborných posudkov a odborná príprava ľudských zdrojov v rozvojových krajinách vo verejnom aj súkromnom sektore zameraná na strategické a riadiace kapacity, vypracovanie a implementovanie politík, podporu a distribúciu kultúrnych prejavov, rozvoj stredných a malých podnikov a mikropodnikov, využívanie technológií, ako aj na rozvoj a prenos kompetencií;

c)

prenos technológií a know-how prostredníctvom implementovania vhodných povzbudzujúcich opatrení, hlavne v oblasti kultúrneho priemyslu a podnikania;

d)

finančná podpora

i)

zriadením Medzinárodného fondu pre kultúrnu rozmanitosť podľa článku 18;

ii)

poskytnutím oficiálnej rozvojovej pomoci podľa potreby vrátane technickej pomoci určenej na stimuláciu a podporu tvorivosti;

iii)

prostredníctvom iných foriem finančnej pomoci, ako napríklad pôžičiek s nízkou úrokovou sadzbou, subvencií a iných finančných mechanizmov.

Článok 15

Podmienky spolupráce

Zmluvné strany podporujú rozvoj partnerstiev medzi verejnými a súkromnými sektormi a neziskovými organizáciami, ako aj v rámci nich s cieľom spolupracovať s rozvojovými krajinami na posilnení ich kapacít chrániť a podporovať rozmanitosť kultúrnych prejavov. Ako odpoveď na konkrétne potreby rozvojových krajín budú tieto nové partnerstvá klásť dôraz na rozvoj infraštruktúr, ľudských zdrojov a politík, ako aj na výmeny kultúrnych aktivít, tovarov a služieb.

Článok 16

Zvýhodňovanie rozvojových krajín

Rozvinuté krajiny uľahčujú kultúrne výmeny s rozvojovými krajinami tým, že prostredníctvom vhodných inštitucionálnych a právnych rámcov zvýhodňujú ich umelcov a iných profesionálov a aktérov kultúry, ako aj ich kultúrne tovary a služby.

Článok 17

Medzinárodná spolupráca v situáciách vážnej hrozby voči kultúrnym prejavom

Aby si zmluvné strany mohli vzájomne pomáhať v situáciách uvedených v článku 8, spolupracujú navzájom, pričom venujú osobitnú pozornosť rozvojovým krajinám.

Článok 18

Medzinárodný fond pre kultúrnu rozmanitosť

1.   Týmto sa vytvára Medzinárodný fond pre kultúrnu rozmanitosť (ďalej len „fond“).

2.   Fond sa zriadi v súlade s rozpočtovými pravidlami UNESCO ako depozitný fond.

3.   Zdroje fondu predstavujú:

a)

dobrovoľné príspevky zmluvných strán;

b)

financie, ktoré na tento účel uvoľní Generálna konferencia UNESCO;

c)

platby, dary alebo dedičstvo od iných štátov, organizácií a programov systému Spojených národov, od iných regionálnych alebo medzinárodných organizácií a verejných alebo súkromných organizácií či jednotlivcov;

d)

všetky úroky zo zdrojov fondu;

e)

výnos zo zbierok a ziskov z podujatí organizovaných v prospech fondu;

f)

všetky ostatné zdroje prípustné podľa pravidiel fondu.

4.   O používaní financií z fondu rozhoduje medzivládny výbor na základe usmernení konferencie zmluvných strán.

5.   Medzivládny výbor môže prijímať príspevky a iné formy pomoci na všeobecné alebo osobitné účely vzťahujúce sa na určené projekty, pokiaľ medzivládny výbor tieto projekty schválil.

6.   Príspevky do fondu nemôžu sprevádzať nijaké politické, ekonomické ani iné podmienky, ktoré by neboli zlučiteľné s cieľmi tohto dohovoru.

7.   Zmluvné strany sa usilujú pravidelne poskytovať dobrovoľné príspevky na plnenie tohto dohovoru.

Článok 19

Výmena, analýza a šírenie informácií

1.   Zmluvné strany súhlasia s tým, že si budú vymieňať informácie a odborné posudky súvisiace so zhromažďovaním údajov a štatistikami týkajúcimi sa rozmanitosti kultúrnych prejavov, ako aj najlepších metód na jej ochranu a podporu.

2.   UNESCO vďaka mechanizmom, ktoré v sekretariáte existujú, uľahčuje zhromažďovanie, analýzu a šírenie všetkých informácií, štatistík a najlepších metód v danej oblasti.

3.   UNESCO takisto vytvorí a pravidelne aktualizuje databázu týkajúcu sa rozličných štátnych, súkromných a neziskových sektorov a organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti kultúrnych prejavov.

4.   S cieľom uľahčiť zhromažďovanie údajov UNESCO venuje osobitnú pozornosť posilneniu kapacít a odborných posudkov zmluvných strán, ktoré podajú žiadosť o pomoc v tejto oblasti.

5.   Zhromažďovanie informácií uvedených v tomto článku dopĺňa informácie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 9.

V.   VZŤAHY S OSTATNÝMI NÁSTROJMI

Článok 20

Vzťahy s ostatnými zmluvami: vzájomná podpora, doplnkovosť a nepodriadenosť

1.   Zmluvné strany uznávajú, že si musia v dobrej viere plniť povinnosti podľa tohto dohovoru a všetkých ostatných zmlúv, ktorých sú zmluvnými stranami. Bez toho, aby tento dohovor podriaďovali ostatným zmluvám

a)

povzbudzujú k vzájomnej podpore medzi týmto dohovorom a ostatnými zmluvami, ktorých sú zmluvnými stranami

b)

a keď vykladajú a uplatňujú ostatné zmluvy, ktorých sú zmluvnými stranami, alebo keď sa zaväzujú k iným medzinárodným povinnostiam, berú do úvahy náležité ustanovenia tohto dohovoru.

2.   Nič v tomto dohovore nemožno vyložiť tak, aby menilo práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmlúv, ktorých sú zmluvnými stranami.

Článok 21

Medzinárodná konzultácia a koordinácia

Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať ciele a zásady tohto dohovoru v rámci iných medzinárodných združení. Na tento účel sa zmluvné strany spolu v prípade potreby radia, pričom nezabúdajú na tieto ciele a zásady.

VI.   ORGÁNY DOHOVORU

Článok 22

Konferencia zmluvných strán

1.   Týmto sa zriaďuje konferencia zmluvných strán. Konferencia zmluvných strán je plenárnym a najvyšším orgánom tohto dohovoru.

2.   Konferencia zmluvných strán sa schádza na normálnom zasadnutí každé dva roky, pokiaľ možno v rámci Generálnej konferencie UNESCO. Môže sa zísť na výnimočnom zasadnutí, ak tak rozhodne, alebo ak medzivládnemu výboru doručí žiadosť v tomto zmysle aspoň tretina zmluvných strán.

3.   Konferencia zmluvných strán prijíma svoj rokovací poriadok.

4.   Funkcie Konferencie zmluvných strán sú medzi inými:

a)

voliť členov medzivládneho výboru;

b)

dostávať a skúmať správy zmluvných strán týkajúce sa dohovoru, ktoré jej doručí medzivládny výbor;

c)

schvaľovať operačné smernice, ktoré na jej žiadosť pripravil medzivládny výbor;

d)

prijímať akékoľvek iné opatrenie, ktoré považuje za potrebné na podporu cieľov tohto dohovoru.

Článok 23

Medzivládny výbor

1.   Týmto sa pri UNESCO zriaďuje medzivládny výbor na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov (ďalej len „medzivládny výbor“). Skladá sa zo zástupcov 18 štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, zvolených na štyri roky konferenciou zmluvných strán hneď po tom, ako tento dohovor nadobudne platnosť v súlade s článkom 29.

2.   Medzivládny výbor sa schádza raz za rok.

3.   Medzivládny výbor pracuje pod vedením a podľa smerníc konferencie zmluvných strán a zodpovedá sa jej.

4.   Počet členov medzivládneho výboru dosiahne 24 hneď po tom, ako počet zmluvných strán dohovoru dosiahne 50.

5.   Voľba členov medzivládneho výboru sa zakladá na zásadách spravodlivého geografického rozdelenia a rotácie.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté ostatné právomoci, ktoré mu tento dohovor prideľuje, má medzivládny výbor tieto funkcie:

a)

podporovať ciele tohto dohovoru, povzbudzovať a zabezpečovať kontrolu jeho plnenia;

b)

pripraviť operačné smernice súvisiace s uplatňovaním a vykonávaním ustanovení dohovoru a predložiť tieto smernice na schválenie konferencii zmluvných strán, a to na jej žiadosť;

c)

odovzdať konferencii zmluvných strán správy zmluvných strán k dohovoru, ku ktorým pripojí svoje pripomienky a zhrnutie ich obsahu;

d)

formulovať primerané odporúčania v situáciách, ktoré mu zmluvné strany dajú do pozornosti, v súlade s príslušnými ustanoveniami dohovoru, najmä s článkom 8;

e)

vytvoriť postupy a iné konzultačné mechanizmy s cieľom podporovať ciele a zásady tohto dohovoru v rámci iných medzinárodných združení;

f)

plniť všetky ostatné úlohy, o ktoré ho môže požiadať konferencia zmluvných strán.

7.   Medzivládny výbor môže v súlade so svojím rokovacím poriadkom kedykoľvek pozvať štátne a súkromné organizácie či fyzické osoby na účasť na svojich zasadnutiach s cieľom poradiť sa s nimi o špecifických otázkach.

8.   Medzivládny výbor zostavuje svoj rokovací poriadok a predkladá ho na schválenie konferencii zmluvných strán.

Článok 24

Sekretariát UNESCO

1.   Orgánom dohovoru pomáha sekretariát UNESCO.

2.   Sekretariát pripravuje dokumentáciu konferencie zmluvných strán a medzivládneho výboru, ako aj návrh programu ich zasadnutí, pomáha pri uplatňovaní ich rozhodnutí a vypracúva o nich správy.

VII.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Riešenie sporov

1.   V prípade sporu medzi zmluvnými stranami dohovoru o výklade alebo uplatňovaní tohto dohovoru zmluvné strany hľadajú riešenie prostredníctvom rokovania.

2.   Ak príslušné zmluvné strany nedospejú k dohode prostredníctvom rokovaní, môžu sa spoločne obrátiť na tretiu stranu, aby im pomohla v zmierovaní alebo aby bola sprostredkovateľom.

3.   Ak nedošlo k zmierovaniu ani sprostredkovaniu alebo ak spor nebol vyriešený rokovaním, zmierením ani sprostredkovaním, môže sa zmluvná strana pokúsiť o urovnanie v súlade s postupom uvedeným v prílohe k tomuto dohovoru. Zmluvné strany v dobrej viere preskúmajú návrh riešenia sporu, ktorý predložila zmierovacia komisia.

4.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek počas ratifikácie, prijímania, schvaľovania alebo prístupu vyhlásiť, že neuznáva vyššie uvedené zmierovacie konanie. Každá zmluvná strana, ktorá uskutoční takéto vyhlásenie, ho môže kedykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia generálnemu riaditeľovi UNESCO.

Článok 26

Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo prístup členskými štátmi

1.   Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu, schváleniu alebo prístupu členskými štátmi UNESCO v súlade s ich jednotlivými ústavnými postupmi.

2.   Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe sú uložené u generálneho riaditeľa UNESCO.

Článok 27

Prístup

1.   Tento dohovor je otvorený na prístup ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je členom UNESCO, ale je členom Organizácie Spojených národov alebo niektorej z jej dborných organizácií a na prístup ho vyzvala Generálna konferencia UNESCO.

2.   Tento dohovor je takisto otvorený na prístup území s úplnou vnútornou autonómiou, ktorú Organizácia Spojených národov uznala, ktoré však nedosiahli úplnú nezávislosť v súlade s rezolúciou 1514 (XV) Valného zhromaždenia a ktoré majú právomoc v oblastiach, na ktoré sa tento dohovor vzťahuje vrátane právomoci uzatvárať zmluvy o týchto oblastiach.

3.   Tieto ustanovenia sa uplatňujú na organizácie regionálnej hospodárskej integrácie:

a)

Tento dohovor je otvorený aj na prístup ktorejkoľvek organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá je s výhradou nasledujúcich odsekov plne viazaná ustanoveniami dohovoru rovnako ako zmluvné štáty.

b)

Keď je jeden alebo viac členských štátov takejto organizácie zmluvnou stranou dohovoru, táto organizácia a tento štát alebo tieto štáty uznávajú svoju zodpovednosť vo výkone svojich povinností podľa tohto dohovoru. Táto deľba zodpovednosti nadobúda účinnosť po procese notifikácie, uvedenom v pododseku c). Organizácia a členské štáty nie sú oprávnené vykonávať práva vyplývajúce z tohto dohovoru súbežne. Okrem toho v oblastiach patriacich do ich právomoci vykonávajú organizácie hospodárskej integrácie svoje hlasovacie právo počtom hlasov rovnajúcim sa počtu ich členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru. Tieto organizácie nevykonávajú svoje právo voliť, ak vykonávajú členské štáty svoje právo a naopak.

c)

organizácia regionálnej hospodárskej integrácie a jej členský štát alebo členské štáty, ktoré sa dohodli na deľbe zodpovednosti, ako je ustanovené v pododseku b), informujú zmluvné strany o navrhovanej deľbe týmto spôsobom:

i)

v listine o prístupe táto organizácia presne uvádza deľbu zodpovednosti, pokiaľ ide o otázky, na ktoré sa dohovor vzťahuje;

ii)

v prípade neskorších zmien a doplnení jednotlivých zodpovedností organizácia regionálnej hospodárskej integrácie informuje depozitára o všetkých návrhoch na zmenu a doplnenie týchto zodpovedností; depozitár o týchto zmenách a doplneniach informuje zmluvné strany;

d)

členské štáty organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré sa stanú zmluvnými stranami dohovoru, sa naďalej považujú za kompetentné pre všetky oblasti, ktoré neboli predmetom prenosu právomoci na organizáciu, ktorý by bol výslovne ohlásený alebo oznámený depozitárovi;

e)

pod pojmom organizácia regionálnej hospodárskej integrácie sa rozumie organizácia zložená zo zvrchovaných členských štátov Organizácie Spojených národov alebo inej odbornej organizácie, ktorej členské štáty udelili právomoc v jednej z oblastí spravovanej týmto dohovorom a ktorá bola podľa svojich vnútorných postupov riadne oprávnená stať sa jej zmluvnou stranou.

4.   Listina o prístupe je uložená u generálneho riaditeľa UNESCO.

Článok 28

Kontaktné body

Po tom, ako sa stane zmluvnou stranou, každá zmluvná strana určí kontaktný bod tak, ako sa uvádza v článku 9.

Článok 29

Nadobudnutie platnosti

1.   Tento dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po dátume uloženia tridsiatej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe, ale len vo vzťahu ku krajinám alebo organizáciám regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré svoje ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe uložia k tomuto dátumu alebo skôr. Pre všetky ostatné zmluvné strany nadobudne platnosť tri mesiace po tom, ako uložia svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí, schválení alebo prístupe.

2.   Na účely tohto článku nijaký z nástrojov, ktoré uloží organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, nemožno považovať za ďalší nástroj, ktorý sa pripočíta k tým, ktoré už uložili členské štáty tejto organizácie.

Článok 30

Federálne a neunitárne ústavné režimy

Uznávajúc, že medzinárodné dohody zaväzujú zmluvné strany rovnakou mierou, a to nezávisle od ich ústavných systémov, tieto ustanovenia sa uplatňujú na zmluvné strany, ktoré majú federálny a neunitárny ústavný režim:

a)

pokiaľ ide o ustanovenia tohto dohovoru, ktorých uplatňovanie patrí do právomoci federálnej alebo ústrednej zákonodarnej moci, sú povinnosti federálnej alebo ústrednej vlády rovnaké ako povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú federálnymi štátmi;

b)

pokiaľ ide o ustanovenia tohto dohovoru, ktorých uplatňovanie patrí do právomoci každej z ústavodarných zložiek ako štát, grófstvo, provincia alebo kantón, ktoré nie sú podľa ústavného režimu federácie povinné prijímať legislatívne opatrenia, federálna vláda v prípade potreby oboznámi príslušné úrady ústavodarných zložiek ako štát, grófstvo, provincia alebo kantón o týchto ustanoveniach a o svojom kladnom stanovisku k ich prijatiu.

Článok 31

Vypovedanie

1.   Každá zmluvná strana môže tento dohovor vypovedať.

2.   Vypovedanie sa oznámi písomnou listinou, ktorá sa uloží u generálneho riaditeľa UNESCO.

3.   Vypovedanie nadobudne platnosť dvanásť mesiacov po doručení listiny o vypovedaní. Nijakým spôsobom neovplyvní finančné záväzky, ktoré má vypovedajúca zmluvná strana povinnosť plniť do dátumu, keď odstúpenie nadobudne platnosť.

Článok 32

Funkcie depozitára

Generálny riaditeľ UNESCO ako depozitár tohto dohovoru informuje členské štáty UNESCO, nečlenské štáty UNESCO a organizácie regionálnej hospodárskej integrácie uvedené v čl. 27, ako i Organizáciu Spojených národov o uložení všetkých ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo prístupe, ktoré sú uvedené v článkoch 26 a 27, a rovnako aj o vypovedaniach, ktoré sú ustanovené v článku 31.

Článok 33

Zmeny a doplnenia

1.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže prostredníctvom písomného oznámenia generálnemu riaditeľovi navrhnúť zmeny a doplnenia tohto dohovoru. Generálny riaditeľ toto oznámenie odovzdá všetkým zmluvným stranám. Ak do šiestich mesiacov od odovzdania oznámenia aspoň polovica zmluvných strán odpovie na túto žiadosť kladne, generálny riaditeľ tento návrh predloží na ďalšom zasadnutí konferencie zmluvných strán na diskusiu a prípadné schválenie.

2.   Zmeny a doplnenia sa schvaľujú dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných strán.

3.   Po tom ako sa zmeny a doplnenia tohto dohovoru schvália, predložia sa zmluvným stranám na ratifikáciu, prijatie, schválenie alebo prístup.

4.   Zmeny a doplnenia tohto dohovoru, ktoré zmluvné strany ratifikovali, prijali, schválili alebo k nim pristúpili, pre ne nadobúdajú platnosť tri mesiace po tom, ako dve tretiny zmluvných strán uložia nástroje uvedené v odseku 3 tohto článku. Neskôr pre každú zmluvnú stranu, ktorá ratifikuje, prijme, schváli zmeny a doplnenia alebo k nim pristúpi, tieto zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť tri mesiace po tom, ako zmluvná strana uloží svoju listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe.

5.   Postup ustanovený v odsekoch 3 a 4 sa neuplatňuje na zmeny a doplnenia vykonané v článku 23, ktorý súvisí s počtom členov medzivládneho výboru. Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť hneď po ich prijatí.

6.   Štát alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie podľa článku 27, ktoré sa stávajú zmluvnou stranou tohto dohovoru po tom, ako nadobudnú platnosť zmeny a doplnenia v súlade s odsekom 4 tohto článku, sa považujú, pokiaľ nevyjadria iný úmysel, za:

a)

zmluvnú stranu tohto zmeneného a doplneného dohovoru; a

b)

zmluvnú stranu nezmeneného a nedoplneného dohovoru vo vzťahu k zmluvným stranám, ktoré nie sú viazané týmito zmenami a doplneniami.

Článok 34

Autentické texty

Tento dohovor je vypracovaný v angličtine, arabčine, čínštine, španielčine, francúzštine a ruštine, pričom všetkých šesť textov je rovnako autentických.

Článok 35

Registrácia

V súlade s článkom 102 Charty Spojených národov bude tento dohovor zaregistrovaný na sekretariáte Organizácie Spojených národov na žiadosť generálneho riaditeľa UNESCO.

PRÍLOHA

ZMIEROVACIE KONANIE

Článok 1

Zmierovacia komisia

Zmierovacia komisia sa zriaďuje na žiadosť jednej zo zmluvných strán, ktoré sú v spore. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, komisia sa skladá z piatich členov, pričom každá dotknutá zmluvná strana určí dvoch členov a predsedu vyberú na základe spoločnej dohody zvolení členovia.

Článok 2

Členovia komisie

V prípade sporu medzi viac ako dvoma zmluvnými stranami tie strany, ktoré zaujímajú spoločnú pozíciu, určia členov komisie na základe spoločnej dohody. Ak aspoň dve strany zaujímajú nezávislé pozície alebo ak sa nezhodujú v otázke, či zaujímajú spoločnú pozíciu, vymenujú svojich členov nezávisle.

Článok 3

Vymenovanie

Ak do dvoch mesiacov od žiadosti o vytvorenie zmierovacej komisie zmluvné strany nevymenujú všetkých členov, pristúpi generálny riaditeľ UNESCO, ak ho o to požiada zmluvná strana, ktorá podala žiadosť, k vymenovaniu potrebných členov v ďalšej dvojmesačnej lehote.

Článok 4

Predseda komisie

Ak si komisia do dvoch mesiacov po vymenovaní svojho posledného člena nezvolí predsedu, pristúpi generálny riaditeľ, ak ho o to niektorá zmluvná strana požiada, k určeniu predsedu v ďalšej dvojmesačnej lehote.

Článok 5

Rozhodnutia

Zmierovacia komisia prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov. Pokiaľ sa zmluvné strany, ktoré sú v spore, nedohodnú inak, komisia si vytvorí svoj vlastný postup a predloží návrh riešenia sporu, ktorý zmluvné strany v dobrej viere preskúmajú.

Článok 6

Nezhoda

V prípade nezhody týkajúcej sa právomocí zmierovacej komisie táto komisia rozhoduje, či má, alebo nemá danú právomoc.


PRÍLOHA 1 b)

Vyhlásenie Európskeho spoločenstva podľa článku 27 ods. 3 písm. c) Dohovoru o ochrane a podpore dozmanitosti kultúrnych prejavov

Súčasnými členmi Európskeho spoločenstva sú: Belgické kráľovstvo, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Írsko, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarská republika, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

V tomto vyhlásení sa uvádzajú právomoci odovzdané Spoločenstvu členskými štátmi na základe zmlúv v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohovor.

Spoločenstvo má výhradnú právomoc, pokiaľ ide o oblasť spoločnej obchodnej politiky (články 131 až 134 zmluvy), okrem obchodných aspektov duševného vlastníctva a obchodu so službami v oblastiach uvedených v článku 133 ods. 5 a 6 zmluvy (v tejto súvislosti najmä okrem obchodu v oblasti kultúrnych a audiovizuálnych služieb), kde majú Spoločenstvo a členské štáty spoločnú právomoc. Vedie politiku rozvojovej spolupráce (články 177 až 181 zmluvy) a politiku spolupráce priemyselných krajín (článok 181a zmluvy) bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov. Má spoločné právomoci, pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu (články 23 až 31 a 39 až 60 zmluvy), hospodársku súťaž (články 81 až 89 zmluvy) a vnútorný trh vrátane duševného vlastníctva (články 94 až 97 zmluvy). Podľa článku 151 zmluvy, a najmä jej odseku 4 zohľadňuje Spoločenstvo kultúrne hľadiská vo svojej činnosti v rámci ďalších ustanovení zmluvy, najmä s cieľom rešpektovať a podporovať rozmanitosť svojich kultúr.

V uvedených aktoch Spoločenstva sa v súlade s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uvádza rozsah oblasti právomocí Spoločenstva:

 

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 2501/2001 z 10. decembra 2001 uplatňujúce systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2002 do 31. decembra 2004 – vyhlásenia týkajúce sa nariadenia Rady uplatňujúceho systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2002 do 31. decembra 2004 (Ú. v. ES L 346, 31.12.2001, s. 1).

 

Rozhodnutie Rady 2005/599/ES z 21. júna 2005 o podpísaní Dohody, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej v mene Európskeho spoločenstva, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 26).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 2698/2000 z 27. novembra 2000, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1488/96 o finančných a technických opatreniach sprevádzajúcich (MEDA) reformu ekonomických a sociálnych štruktúr v rámci Európsko-stredomorského partnerstva (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 1).

 

Nariadenie Rady (EHS) č. 3906/89 z 18. decembra 1989 o hospodárskej pomoci Maďarskej republike a Poľskej ľudovej republike a neskoršie zmeny a doplnenia k nemu, ktoré sa naďalej uplatňujú na Bulharsko a Rumunsko (Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 2666/2000 z 5. decembra 2000 o pomoci Albánsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Federatívnej republike Juhoslávii a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1628/96 a menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 3906/89 a (EHS) č. 1360/90 a rozhodnutia 97/256/ES a 1999/311/ES (Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 1).

 

Nariadenie Rady (EHS) č. 443/92 z 25. februára 1992 o finančnej a technickej pomoci ázijským a latinskoamerickým rozvojovým krajinám a o hospodárskej spolupráci s nimi (Ú. v. ES L 52, 27.2.1992, s. 1).

 

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 99/2000 z 29. decembra 1999 o poskytovaní pomoci partnerským štátom vo východnej Európe a strednej Ázii (Ú. v. ES L 12, 18.1.2000, s. 1).

 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 792/2004/ES z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje akčný program Spoločenstva zameraný na podporu organizácií pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti kultúry (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 40).

 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 508/2000/ES zo 14. februára 2000, ktoré zavádza program Kultúra 2000 (Ú. v. ES L 63, 10.3.2000, s. 1).

 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1419/1999/ES z 25. mája 1999 o akcii Spoločenstva na podporu podujatia Európske hlavné mesto kultúry pre roky 2005 až 2019 (Ú. v. ES L 166, 1.7.1999, s. 1).

 

Rozhodnutie Rady z 22. septembra 1997 o budúcnosti kultúrnych aktivít v Európe (Ú. v. ES C 305, 7.10.1997, s. 1).

 

Rozhodnutie Rady z 22. septembra 1997 o cezhraničnom systéme stanovených cien kníh v európskych jazykových zónach (Ú. v. ES C 305, 7.10.1997, s. 2).

 

Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov a iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23). Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).

 

Rozhodnutie Rady 2000/821/ES z 20. decembra 2000 týkajúce sa vykonania programu na podporu rozvoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel MEDIA Plus – rozvoj, distribúcia a propagácia (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 82).

 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 163/2001/ES z 19. januára 2001 o implementácii programu ďalšieho vzdelávania odborníkov Európskeho audiovizuálneho programového priemyslu (MEDIA – vzdelávanie) (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 26, 27.1.2001, s. 1).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1) v súvislosti so štátnou pomocou.

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (Ú. v. ES L 272, 13.10.2001, s. 32 – 36).

 

Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s. 15).

 

Smernica Rady 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o zosúladení lehoty ochrany autorského práva a niektorých príbuzných práv (Ú. v. ES L 290, 24.11.1993, s. 9).

 

Smernica Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. ES L 346, 27.11.1992, s. 61).

Výkon právomocí Spoločenstva podlieha svojou povahou nepretržitému vývoju. Vzhľadom na to si Spoločenstvo vyhradzuje právo zverejniť v budúcnosti ďalšie vyhlásenia o rozdelení právomocí medzi Európskym spoločenstvom a členskými štátmi.


PRÍLOHA 2

Jednostranné vyhlásenie v mene Spoločenstva pri uložení listiny o pristúpení

„Pokiaľ ide o právomoci Spoločenstva opísané vo vyhlásení podľa článku 27 ods. 3 písm. c) dohovoru, Spoločenstvo je viazané dohovorom a zabezpečí jeho vykonávanie v plnej miere. Na základe toho členské štáty Spoločenstva, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru uplatňujú vo svojich vzájomných vzťahoch ustanovenia dohovoru v súlade s vnútornými predpismi Spoločenstva a bez toho, aby boli dotknuté príslušné zmeny a doplnenia týchto predpisov.“


25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/31


ROZHODNUTIE RADY

z 27. júna 2006

o uzavretí Protokolu o ochrane pôdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru v mene Európskeho spoločenstva

(2006/516/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dohovor o ochrane Álp (ďalej len „Alpský dohovor“) bol uzavretý v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 96/191/ES (2).

(2)

Rada vo svojom rozhodnutí 2005/923/ES (3) rozhodla o podpise Protokolu o ochrane pôdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru (ďalej len „protokoly“) v mene Európskeho spoločenstva.

(3)

Protokoly sú dôležitým krokom pri uplatňovaní Alpského dohovoru a Európske spoločenstvo sa zaviazalo plniť ciele tohto dohovoru.

(4)

Hospodárske, sociálne a ekologické problémy alpskej oblasti, ktoré sa neobmedzujú na územie jedného štátu, zostávajú hlavnou úlohou, ktorú je v tejto veľmi citlivej oblasti potrebné riešiť.

(5)

Politiky Spoločenstva by sa mali podporovať a posilňovať v alpskej oblasti, najmä prioritné oblasti ako je vymedzené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (4).

(6)

Jedným z hlavných cieľov Protokolu o ochrane pôdy je ochrana multifunkčnej úlohy pôdy, ktorá vychádza z myšlienky trvalo udržateľného rozvoja. Trvalo udržateľná produktivita pôdy musí byť zabezpečená v jej prirodzenej funkcii ako archívu prírodnej a kultúrnej histórie a tak, aby sa zabezpečilo jej využitie v poľnohospodárstve a lesníctve, urbanizme a cestovnom ruchu, v iných hospodárskych oblastiach, v doprave a infraštruktúre a ako zdroja surovín.

(7)

Akýkoľvek prístup k ochrane pôdy by mal zohľadňovať značnú rôznorodosť regionálnych a miestnych podmienok, ktoré existujú v alpskom regióne. Protokol by mohol pomôcť uskutočniť vhodné opatrenia na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

(8)

Požiadavky, ktoré protokol kladie, ako je monitorovanie pôdy, stanovenie rizikových oblastí pre eróziu, povodne a zosuvy pôdy, súpis kontaminovaných miest a zriadenie zosúladených databáz, by mohli byť dôležitými prvkami politiky Spoločenstva v oblasti ochrany pôdy, ako dokazuje, okrem iného, smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (5), smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (6), smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (7), smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (8), nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (9) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (10).

(9)

Protokol o energii vyžaduje zavedenie vhodných opatrení v oblasti úspor energie, výroby energie vrátane energie vyrábanej z obnoviteľných energetických zdrojov, dopravy, dodávok a využívania energie s cieľom podporovať podmienky trvalo udržateľného rozvoja.

(10)

Ustanovenia Protokolu o energii sú v súlade so Šiestym akčným programom pre životné prostredie na boj proti klimatickým zmenám, ako aj usilovanie sa o trvalo udržateľné riadenie a využívanie prírodných zdrojov. Ustanovenia protokolu sú tiež v súlade s politikou Spoločenstva v energetickej oblasti ustanovenej v Bielej knihe „O stratégii a akčnom pláne Spoločenstva“, Zelenej knihe „Smerom k európskej stratégii zabezpečenia dodávok energie“, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. septembra 2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou (11), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov (12) a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1230/2003/ES z 26. júna 2003, ktorým sa prijíma viacročný program akcií v oblasti energetiky: „Inteligentná energia – Európa“ (2003–2006) (13).

(11)

Ratifikácia Protokolu o energii by posilnila cezhraničnú spoluprácu so Švajčiarskom, Lichtenštajnskom a Monakom. To by pomohlo zabezpečiť, aby sa na cieľoch Európskeho spoločenstva podieľali regionálni partneri, a aby sa takéto iniciatívy vzťahovali na celý alpský eko-región.

(12)

Transeurópske energetické siete (TEN-E) by mali mať prioritné postavenie a mali by uplatňovať koordinačné a vykonávacie opatrenia uvedené v usmerneniach TEN-E v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1229/2003/ES z 26. júna 2003, ktorým sa stanovuje súbor usmernení pre transeurópske energetické siete (14) v rámci rozvoja nových cezhraničných prepojení, najmä vedení vysokého napätia.

(13)

Európske spoločenstvo, jeho členské štáty, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Monako sú zmluvnými stranami Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) a Kjótskeho protokolu. Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) a Kjótsky protokol vyžadujú, aby strany vypracovávali, implementovali, uverejňovali a pravidelne aktualizovali svoje vnútroštátne a regionálne programy obsahujúce opatrenia na zmiernenie klimatických zmien znižovaním antropogenických emisií zo zdrojov a na znižovanie množstva všetkých skleníkových plynov, ktoré nezahŕňa Montrealský protokol.

(14)

Protokol o energii prispieva k splneniu požiadaviek Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) na podniknutie opatrení umožňujúcich patričné prispôsobenie sa klimatickým zmenám.

(15)

Cestovný ruch je hospodársky veľmi dôležitým sektorom vo väčšine častí Álp a je úzko spojený s vplyvmi, ktoré má na životné prostredie a sociálnu oblasť, a na ktorých je závislý.

(16)

Keďže horská oblasť je jedinečnou a ekologicky veľmi citlivou oblasťou, je rovnováha medzi hospodárskymi záujmami, potrebami miestneho obyvateľstva a obavami o životné prostredie nesmierne dôležitou pre trvalo udržateľný rozvoj tejto oblasti.

(17)

Cestovný ruch sa stále viac stáva globálnym fenoménom, zároveň však zostáva oblasťou patriacou do primárne miestnej a regionálnej právomoci. Pokiaľ ide o Spoločenstvo, smernice 85/337/EHS a 92/43/EHS, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde Spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (15), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (16) a rezolúcia Rady z 21. mája 2002 o budúcnosti európskeho cestovného ruchu (17), okrem iného, sú relevantné v tomto kontexte. Alpský dohovor a jeho Protokol o cestovnom ruchu, spolu s ďalšími protokolmi, ktoré môžu ovplyvniť sektor cestovného ruchu, by mali predstavovať rámcový nástroj stimulácie a koordinácie úsilia zúčastnených strán na regionálnej a miestnej úrovni tak, aby sa trvalá udržateľnosť stala hlavnou motiváciou zlepšovania kvality toho, čo ponúka alpský región v oblasti cestovného ruchu.

(18)

Celkovým cieľom Protokolu o cestovnom ruchu je podpora trvalo udržateľného cestovného ruchu, konkrétne zabezpečením toho, že je rozvíjaný a riadený pri zohľadnení jeho vplyvov na životné prostredie. Pre tento cieľ sa v ňom stanovujú osobitné opatrenia a odporúčania, ktoré môžu byť využité ako nástroje na posilnenie environmentálnej stránky inovácií a výskumu, monitorovania a vzdelávania, nástroje riadenia a stratégie, plánovania a schvaľovacích postupov súvisiacich s cestovným ruchom a najmä s jeho kvalitatívnym rozvojom.

(19)

Zmluvné strany týchto troch protokolov by mali podporovať primeranú výchovu a vzdelávanie, navyše zlepšovať informovanosť verejnosti o cieľoch, opatreniach a uplatňovaní každého z týchto troch protokolov.

(20)

Je vhodné, aby Európske spoločenstvo tieto protokoly schválilo,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Protokol o ochrane pôdy (18), Protokol o energii (19) a Protokol o cestovnom ruchu (20) k Alpskému dohovoru podpísanému dňa 7. novembra 1991 v Salzburgu sa týmto schvaľujú v mene Európskeho spoločenstva.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é), aby uložila(-i) v mene Spoločenstva listinu o schválení u Rakúskej republiky v súlade s článkom 27 Protokolu o ochrane pôdy, článkom 21 Protokolu o energii a článkom 28 Protokolu o cestovnom ruchu.

Splonomocnená(-é) osoba(-y) zároveň uloží(-ia) vyhlásenia týkajúce sa protokolov.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 27. júna 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Stanovisko z 13. júna 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 61, 12.3.1996, s. 31.

(3)  Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 27.

(4)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17).

(6)  Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(7)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1.).

(8)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(9)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2223/2004 (Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 1).

(10)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím č. 2455/2001/ES (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1).

(11)  Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím spoločného výboru EHP č. 102/2005 (Ú. v. EÚ L 306, 24.11.2005, s. 34).

(12)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 65.

(13)  Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 29. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 787/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 12).

(14)  Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 11.

(15)  Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

(16)  Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 196/2006 (Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2006, s. 4).

(17)  Ú. v. ES C 135, 6.6.2002, s. 1.

(18)  Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 29.

(19)  Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 36.

(20)  Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 43.


Komisia

25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. júla 2006,

ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentačného súboru údajov predloženého na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia metaflumizonu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS

[oznámené pod číslom K(2006) 3238]

(Text s významom pre EHP)

(2006/517/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

V smernici 91/414/EHS sa ustanovuje zostavenie zoznamu účinných látok Spoločenstva povolených na používanie v prípravkoch na ochranu rastlín.

(2)

Spoločnosť BASF Agro S.A.S. predložila dokumentačný súbor údajov o účinnej látke metaflumizon orgánom Spojeného kráľovstva 29. marca 2005 so žiadosťou o jej zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(3)

Orgány Spojeného kráľovstva naznačili Komisii, že po predbežnom preskúmaní sa zdá, že dokumentačný súbor údajov tejto účinnej látky vyhovuje požiadavkám na údaje a informácie stanoveným v prílohe II k smernici 91/414/EHS. Takisto sa zdá, že predložený dokumentačný súbor údajov spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS vzhľadom na jeden výrobok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje uvedenú účinnú látku. V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS žiadateľ následne zaslal dokumentačný súbor údajov Komisii, ostatným členským štátom a Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(4)

Týmto rozhodnutím by sa malo na úrovni Spoločenstva formálne potvrdiť, že dokumentačný súbor údajov v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie ustanovené v prílohe II a pre najmenej jeden prípravok na ochranu rastlín s obsahom príslušnej účinnej látky požiadavky stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS.

(5)

Toto rozhodnutie by sa nemalo dotýkať práva Komisie vyzvať žiadateľa, aby predložil ďalšie údaje alebo informácie s cieľom objasniť určité body dokumentačného súboru údajov.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 4 smernice 91/414/EHS, dokumentačný súbor údajov o účinnej látke stanovenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktorý bol predložený Komisii a členským štátom s cieľom získať zaradenie týchto látok do prílohy I k uvedenej smernici, v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe II k uvedenej smernici.

Dokumentačný súbor údajov spĺňa aj požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe III k uvedenej smernici vzhľadom na jeden prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky, s prihliadnutím na navrhované použitie.

Článok 2

Spravodajský členský štát pokračuje v podrobnom prieskume príslušného dokumentačného súboru údajov a podá Európskej komisii správu o záveroch svojho skúmania doplnených odporúčaniami o zaradení alebo nezaradení príslušnej účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS a akýmikoľvek súvisiacimi podmienkami hneď, ako to bude možné, a najneskôr do jedného roka po uverejnení tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. júla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/45/ES (Ú. v. EÚ L 130, 18.5.2006, s. 27).


PRÍLOHA

ÚČINNÉ LÁTKY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TOTO ROZHODNUTIE

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné číslo CIPAC

Žiadateľ

Dátum začiatku uplatňovania

Spravodajský členský štát

1

Metaflumizon

č. CIPAC 779

BASF Agro S.A.S.

29.3.2005

UK


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/36


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2006/518/SZBP

z 24. júla 2006,

ktorou sa menia a obnovujú určité reštriktívne opatrenia voči Libérii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada prijala 10. februára 2004 spoločnú pozíciu 2004/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Libérii (1) s cieľom implementovať opatrenia uložené voči Libérii rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) 1521 (2003). Tieto opatrenia boli obnovené spoločnou pozíciou Rady 2006/31/SZBP (2).

(2)

Na základe vývoja situácie v Libérii Bezpečnostná rada OSN 13. júna 2006 prijala rezolúciu 1683 (2006), ktorou sa zavádzajú ďalšie výnimky z opatrení, ktoré ukladá odsek 2 písm. a) a b) rezolúcie BR OSN 1521 (2003) týkajúcej sa zbrojného embarga.

(3)

Bezpečnostná rada OSN prijala 20. júna 2006 rezolúciu 1689 (2006), ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia týkajúce sa zákazu dovozu všetkých neopracovaných diamantov z Libérie, ktoré ukladá rezolúcia BR OSN 1521 (2003) na ďalšie obdobie 6 mesiacov.

(4)

Bezpečnostná rada OSN rozhodla aj o neobnovení opatrení, ktoré ukladá odsek 10 rezolúcie BR OSN 1521 (2003) a ktoré sa týkajú zákazu dovozu všetkých guľatiny a výrobkov z dreva pochádzajúcich z Libérie. Rozhodla však toto rozhodnutie po (90) deväťdesiatich dňoch preskúmať s cieľom znovu nastoliť tieto opatrenia, ak sa počas tohto obdobia neoznámi, že prešli právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva, ktoré navrhol Výbor pre monitorovanie reformy v oblasti lesníctva (FRMC).

(5)

Opatrenia uložené spoločnou pozíciou 2004/137/SZBP a obnovené spoločnou pozíciou 2006/31/SZBP by sa preto mali zmeniť a doplniť a prípadne obnoviť na účely uplatnenia rezolúcií BR OSN 1683 (2006) a BR OSN 1689 (2006).

(6)

Na vykonanie niektorých týchto opatrení je potrebná akcia Spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Okrem výnimiek z uplatňovania uvedených v článku 1 ods. 2 spoločnej pozície 2004/137/SZBP sa opatrenia, ktoré ukladá článok 1 ods. 1 spoločnej pozície 2006/31/SZBP, neuplatňujú na:

a)

zbrane a strelivo, ktoré sa už poskytli členom Osobitnej bezpečnostnej služby (SSS) na účely výcviku a zostávajú v úschove SSS na voľné prevádzkové použitie za podmienky, že ich prenos do SSS vopred schválil výbor, ktorý sa zriadil odsekom 21 BR OSN 1521 (2003) („výbor“) a na technickú a finančnú pomoc súvisiacu s takýmito zbraňami a strelivom;

b)

zbrane a strelivo určené na použitie členmi libérijskej vlády a policajných a bezpečnostných síl, ktorí sa preverujú a zaškoľujú od začiatku misie Organizácie Spojených národov v Libérii za podmienky, že takéto dodávky vopred schválil výbor na základe spoločnej žiadosti libérijskej vlády a vyvážajúceho štátu a na technickú a finančnú pomoc súvisiacu s takýmito zbraňami a strelivom.

Článok 2

Opatrenia uložené článkom 3 spoločnej pozície 2004/137/SZBP sa uplatňujú počas ďalšieho obdobia šiestich mesiacov až do 22. decembra 2006, pokiaľ Rada v súlade s príslušnou budúcou rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN nerozhodne inak.

Článok 3

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 1 sa uplatňuje s účinnosťou od 13. júna 2006 a článok 2 sa uplatňuje s účinnosťou od 23. júna 2006.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. júla 2006

Za Radu

predseda

K. RAJAMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2004, s. 35.

(2)  Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2006, s. 38.