ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 199

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
21. júla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1113/2006 z 20. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1114/2006 z 20. júla 2006 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1115/2006 z 20. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3703/85 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania spoločných obchodných noriem pre niektoré čerstvé alebo mrazené ryby

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1116/2006 z 20. júla 2006, ktorým sa zakazuje lov sardely obyčajnej v podoblasti VIII ICES

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1117/2006 z 20. júla 2006 o vyplatení prémie za usmrtenie a dodatočných platbách v rámci veterinárnych opatrení, ktorými sa predpisuje usmrtenie zvierat v Holandsku

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1118/2006 z 20. júla 2006 o pozastavení vydávania dovozných povolení na novozélandské maslo dovezené v rámci colnej kvóty

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1119/2006 z 20. júla 2006, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2006

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2006 z 20. júla 2006, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1057/2006

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2006 z 20. júla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2006 z 20. júla 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 935/2006

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1123/2006 z 20. júla 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

18

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/231/ES, ktorým sa Švédsko splnomocňuje na uplatňovanie zníženej sadzby zdaňovania elektriny spotrebovanej v určitých domácnostiach a spoločnostiach sektoru služieb v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

19

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júla 2006 o osobitných podmienkach vzťahujúcich sa na určité potraviny dovezené z určitých tretích krajín v dôsledku rizík kontaminácie týchto výrobkov aflatoxínmi [oznámené pod číslom K(2006) 3113]  ( 1 )

21

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG)

33

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2006) 3257]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1113/2006

z 20. júla 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

096

42,0

999

42,0

0707 00 05

052

111,0

999

111,0

0709 90 70

052

82,4

999

82,4

0805 50 10

052

61,1

388

61,1

524

49,3

528

53,6

999

56,3

0808 10 80

388

87,1

400

113,1

404

125,7

508

93,4

512

82,7

524

48,3

528

71,3

720

103,7

800

153,9

804

106,8

999

98,6

0808 20 50

388

97,3

512

88,8

528

84,5

720

35,8

804

120,7

999

85,4

0809 10 00

052

114,8

999

114,8

0809 20 95

052

290,5

400

401,5

404

426,8

999

372,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,1

999

148,1

0809 40 05

052

60,3

624

135,9

999

98,1


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1114/2006

z 20. júla 2006

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovanie tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov, podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 996/2006 (Ú. v. EÚ L 179, 1.7.2006, s. 26).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Klasifikácia

(kód KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

1.

Kvapalný výrobok založený na tinktúre z arniky (pomer arnika/extrakt 1 : 10) v balení na maloobchodný predaj vo fľaštičke s objemom 50 ml a objemovým obsahom alkoholu 45 %.

Podľa údajov na balení je výrobok určený na ľudskú spotrebu, na iné použitie ako výrobu liehovín.

Odporúčané dávkovanie: 30 až 50 kvapiek rozpustených v pol pohári vody 2 až 3 razy denne.

2208 90 69

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 1 písm. d) ku kapitole 13 a znením kódov KN 2208, 2208 90 a 2208 90 69.

Keďže výrobok je nápoj, nemôže byť zatriedený do kapitoly 13.

Výrobok nemôže byť považovaný za liek položky 3004, pretože nespĺňa kritériá uvedené v doplnkovej poznámke 1 ku kapitole 30.

Výrobok má byť zatriedený ako liehový nápoj položky 2208 (vysvetlivky HS k položke 2208, tretí odsek, bod 16).

2.

Kvapalný výrobok v balení na maloobchodný predaj vo fľaštičke s objemom 30 ml a objemovým obsahom alkoholu 68 %, obsahujúci:

listy skorocelu kopijovitého (Plantago lanceolata), kvety tymiánu obecného (Thymus vulgaris) a slamihy talianskej (Helichrysum italicum)

2,1 g

suchý extrakt propolisu

84 mg

lyofilizovaný výťažok grindélie mohutnej (Grindelia robusta)

45 mg

éterický olej eukalyptu (Eucalyptus globulus)

10,5 mg

éterický olej borovice lesnej (Pinus sylvestris)

10,5 mg

alkohol

vodu

Podľa údajov na balení by sa výrobok mohol používať na zlepšenie dýchania a je určený na ľudskú spotrebu.

Odporúčané dávkovanie: 25 kvapiek rozpustených v malom množstve vody, 3 razy denne.

2208 90 69

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 2208, 2208 90 a 2208 90 69.

Výrobok nemôže byť považovaný za liek položky 3004, pretože nespĺňa kritériá uvedené v doplnkovej poznámke 1 ku kapitole 30.

Výrobok má byť zatriedený ako liehový nápoj položky 2208 (vysvetlivky HS k položke 2208, tretí odsek, bod 16).

3.

Kvapalný výrobok v balení na maloobchodný predaj vo fľaštičke s objemom 30 ml a objemovým obsahom alkoholu 70 %, obsahujúci:

propolis (min. 38 mg/ml flavonoidov vyjadrených ako galangín)

16 % hmotnosti

alkohol

vodu

Podľa údajov na balení by sa výrobok mohol používať na zlepšenie prirodzenej obranyschopnosti hrdla a je určený na ľudskú spotrebu.

Odporúčané dávkovanie: 40 až 60 kvapiek za deň v čajovej lyžičke cukru alebo medu.

2208 90 69

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 1 písm. a) ku kapitole 30 a znením kódov KN 2208, 2208 90 a 2208 90 69.

Výrobok nemôže byť považovaný za liek kapitoly 30.

Výrobok má byť zatriedený ako liehový nápoj položky 2208 (vysvetlivky HS k položke 2208, tretí odsek, bod 16).

4.

Kvapalný výrobok v balení na maloobchodný predaj vo fľaštičke s objemom 30 ml a objemovým obsahom alkoholu 70 %, obsahujúci:

vodno-alkoholický extrakt propolisu (obohatený o prírodný suchý extrakt propolisu)

0,6 g

alkohol

vodu

Podľa údajov na balení je výrobok určený na ľudskú spotrebu s odporúčaným dávkovaním 25 kvapiek rozpustených v pol pohári vody jeden alebo dvakrát denne. Taktiež sa môže používať ako prípravok na ústnu hygienu pri rozpustení 25 kvapiek v ľubovoľnom množstve vody.

2208 90 69

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 3 ku kapitole 33 a znením kódov KN 2208, 2208 90 a 2208 90 69.

Výrobok nemôže byť považovaný za prípravok na ústnu hygienu položky 3306, pretože nie je balený vo forme zreteľne špecializovanej na takéto použitie [vysvetlivky HS, všeobecne, štvrtý odsek písm. b) ku kapitole 33].

Výrobok má byť zatriedený ako liehový nápoj položky 2208 (HS k položke 2208, tretí odsek, bod 16).

5.

Kvapalný výrobok založený na glycerínovom maceráte z listov ríbezle čiernej (Ribes nigrum) (pomer liečivo/extrakt 1 : 20) v balení na maloobchodný predaj vo fľaštičke s objemom 100 ml a objemovým obsahom alkoholu 38 %.

Podľa údajov na balení výrobok je určený na ľudskú spotrebu, na iné použitie ako výrobu liehovín.

Odporúčané dávkovanie: 50 až 150 kvapiek rozpustených v malom množstve vody denne.

2208 90 69

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 1 písm. d) ku kapitole 13 a znením kódov KN 2208, 2208 90 a 2208 90 69.

Keďže výrobok je nápoj, nemôže byť zatriedený do kapitoly 13.

Výrobok má byť zatriedený ako liehový nápoj položky 2208 (vysvetlivky HS k položke 2208, tretí odsek, bod 16).

6.

Výrobok v balení na maloobchodný predaj vo forme spreju vo fľaštičke s objemom 30 ml a objemovým obsahom alkoholu 20 %, obsahujúci:

vodno-alkoholický extrakt propolisu

86,75 %

med

13 %

prírodnú arómu, príchuť (citrón)

0,1 %

xantánovú živicu

0,1 %

éterický olej citróna (Citrus limonum)

0,05 %

Výrobok je balený ako ústny sprej na ústnu hygienu. Vstrekuje sa priamo do úst.

3306 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 k triede VI, poznámkou 3 ku kapitole 33 a znením kódov KN 3306 a 3306 90 00.

Výrobok je balený vo forme zreteľne špecializovanej na používanie pre ústnu hygienu [všeobecné vysvetlivky HS ku kapitole 33, štvrtý odsek, písm. b)].


21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1115/2006

z 20. júla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3703/85 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania spoločných obchodných noriem pre niektoré čerstvé alebo mrazené ryby

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3 a článok 3 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2406/96 z 26. novembra 1996 ustanovujúce spoločné normy pre obchodovanie s určitými produktmi rybolovu (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 4 a článok 9,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 2406/96 sa ustanovujú spoločné normy pre obchodovanie s určitými produktmi rybolovu. Podrobné pravidlá uplatňovania týchto noriem sú ustanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 3703/85 (3).

(2)

V článku 9 nariadenia (ES) č. 2406/96 sa ustanovuje možnosť triedenia pelagických druhov na základe systému odoberania vzoriek, a tak zabezpečiť súlad so spoločnými normami pre tieto druhy.

(3)

Následne po zmenách a doplneniach nariadenia (ES) č. 2406/96 nariadením Komisie (ES) č. 790/2005 (4) sa spoločné normy stanovili aj pre šprotu severnú.

(4)

Podrobné pravidlá triedenia a váženia pelagických druhov ustanovené v nariadení (EHS) č. 3703/85 sa momentálne na šprotu severnú nevzťahujú. Uvedené nariadenie by sa preto malo zmeniť a doplniť s cieľom zaradenia týchto druhov.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybolovu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 3703/85 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do prílohy I sa dopĺňajú údaje stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.

V prílohe II sa dopĺňa tento údaj:

„8.

Šprota severná druh Sprattus sprattus“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 334, 23.12.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 790/2005 (Ú. v. EÚ L 132, 26.5.2005, s. 15).

(3)  Ú. v. ES L 351, 28.12.1985 s. 63. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3506/89 (Ú. v. ES L 342, 24.11.1989, s. 11).

(4)  Ú. v. EÚ L 132, 26.5.2005, s. 15.


PRÍLOHA

Druh

Vel'kost'

Objem m3

Koeficienty

„Šprota severná

1

1

0,92“


21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1116/2006

z 20. júla 2006,

ktorým sa zakazuje lov sardely obyčajnej v podoblasti VIII ICES

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Intenzita rybolovu Spoločenstva pre plavidlá loviace sardelu obyčajnú v Biskajskom zálive v podoblasti ICES VIII (Biskajský záliv) je prechodne ustanovená v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 51/2006.

(2)

Podľa článku 5 ods. 3 uvedeného nariadenia Komisia ihneď zastaví rybárske činnosti týkajúce sa sardely obyčajnej v podoblasti ICES VIII, ak Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF) informuje, že zásoba biomasy kladúcej ikry je v období kladenia ikier v roku 2006 nižšia ako 28 000 ton.

(3)

STECF odhadol, že v roku 2006 je zásoba biomasy kladúcej ikry v období kladenia ikier 18 640 ton.

(4)

Keďže je zásoba biomasy kladúcej ikry sardely obyčajnej v období kladenia ikier v roku 2006 pod medznou hodnotou 28 000 ton, treba na zvyšok roku 2006 rybolov zakázať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stanoveného v článku 2 až do 31. decembra 2006 sa zakazuje lov sardely obyčajnej v podoblasti ICES VIII. Zároveň sa v podoblasti ICES VIII zakazuje ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať sardelu obyčajnú ulovenú po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 941/2006 (Ú. v. EÚ L 173, 27.6.2006, s. 1).


21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1117/2006

z 20. júla 2006

o vyplatení prémie za usmrtenie a dodatočných platbách v rámci veterinárnych opatrení, ktorými sa predpisuje usmrtenie zvierat v Holandsku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na druhú zarážku jeho článku 50,

keďže:

(1)

Počas vypuknutia epidémie slintačky a krívačky v roku 2001 a bovinnej spongiformnej encefalopatie v rokoch 2000 až 2003 v Holandsku bol hovädzí dobytok zaslaný na usmrtenie na bitúnok.

(2)

Holandské orgány pozastavili poskytnutie prémie za usmrtenie stanovené v článku 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999 a príslušných dodatočných platieb, ktoré sú stanovené v článku 14 uvedeného nariadenia pre zvieratá usmrtené na bitúnku. Chovatelia týchto zvierat však mohli získať tieto priame platby za predpokladu, že spĺňajú podmienky oprávnenosti pre príslušné zvieratá.

(3)

S cieľom uspokojiť oprávnené očakávania chovateľov je vhodné zvážiť, či sa vyplatenie prémie za usmrtenie a dodatočných platieb pre zvieratá usmrtené na bitúnku v priebehu roku 2001 v rámci vypuknutia epidémie slintačky a krívačky môže uskutočniť do 15. októbra 2006, pri uplatňovaní smernice Rady 85/511/EHS z 18. novembra 1985, ktorou sa zavádzajú opatrenia Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky (2).

(4)

Z toho istého dôvodu je taktiež vhodné stanoviť rovnakú možnosť pre zvieratá usmrtené na bitúnku počas rokov 2000, 2001, 2002 a 2003 v rámci opatrení na kontrolu bovinnej spongiformnej encefalopatie prijatých podľa smernice Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcej sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (4).

(5)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1254/1999 upravujúce priame platby sa zrušili nariadením Rady (ES) č. 1782/2003 (5) so začiatkom uplatňovania od 1. januára 2005. Dôsledkom toho opatrenia stanovené v tomto nariadení už nemôžu byť oprávnené na základe týchto ustanovení, čo predstavuje špecifický praktický problém.

(6)

Je preto vhodné stanoviť, aby sa platby vykonané podľa tohto nariadenia poskytli v rámci maximálnych limitov a celkových výšok

(7)

Výška prémie za usmrtenie a dodatočných platieb sa môže zahrnúť do hodnoty zvierat, ktorá sa určí na stanovenie náhrady poskytovanej podľa rozhodnutia Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (6) a rozhodnutia Komisie 2001/652/ES zo16. augusta 2001 týkajúceho sa finančnej podpory s cieľom eradikácie slintačky a krívačky v Holandsku v roku 2001 (7). Vyplatenie prémie za usmrtenie a dodatočných platieb by v tomto prípade viedlo k nadmernej kompenzácii prijímateľov. Je vhodné stanoviť, aby sa príslušné holandské orgány uistili, že takáto situácia nenastane predtým, ako poskytnú prémiu za usmrtenie a dodatočnú platbu.

(8)

Vzhľadom na to, že sa týmto nariadením upravuje situácia týkajúca sa rokov 2000 až 2003, je vhodné stanoviť jeho okamžité nadobudnutie účinnosti.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Prémia za usmrtenie a dodatočné platby pre zvieratá usmrtené v roku 2001 na bitúnku v rámci vypuknutia epidémie slintačky a krívačky podľa smernice 85/511/EHS sa môžu v Holandsku poskytnúť do 15. októbra 2006.

2.   Prémia za usmrtenie a dodatočné platby sa taktiež môžu poskytnúť pre zvieratá usmrtené na bitúnku z dôvodu opatrení na kontrolu bovinnej spongiformnej encefalopatie podľa smernice 90/425/EHS a nariadenia (ES) č. 999/2001 počas obdobia ich uplatňovania najskôr od 1. januára 2000 a najneskôr do 31. decembra 2003.

Článok 2

1.   S cieľom poskytnúť prémiu za usmrtenie sa príslušný holandský orgán uistí, že zvieratá v čase usmrtenia spĺňali tieto podmienky oprávnenosti:

a)

býky, voly, kravy a jalovice mali minimálne osem mesiacov;

b)

teľatá mali viac ako jeden mesiac a menej ako sedem mesiacov.

Prémia sa vyplatí chovateľovi, ktorý choval zviera počas minimálneho obdobia dvoch mesiacov, ktoré sa skončilo menej ako jeden mesiac pred usmrtením.

2.   Prémia za usmrtenie sa poskytne v rámci nevyužitej časti vnútroštátneho stropu, ktorý predstavuje 1 207 849 dospelého hovädzieho dobytka a 1 198 113 teliat ročne.

Výška prémie je určená na každé oprávnené zviera uvedené v odseku 1 písm. a) na 27 EUR na kalendárny rok 2000, na 53 EUR na kalendárny rok 2001 a na 80 EUR na kalendárne roky 2002 a 2003.

Výška prémie je určená na každé oprávnené zviera uvedené v odseku 1 písm. b) na 17 EUR na kalendárny rok 2000, na 33 EUR na kalendárny rok 2001 a na 50 EUR na kalendárne roky 2002 a 2003.

Článok 3

Príslušný holandský orgán uskutoční dodatočné platby na hlavu a na jednotku prémie za usmrtenie na základe objektívnych kritérií, najmä štruktúr a osobitných podmienok výroby, a to takým spôsobom, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie medzi chovateľmi a vyhlo sa akémukoľvek narušeniu trhu alebo hospodárskej súťaže. Takéto náhrady nezávisia od kolísania trhových cien.

Dodatočné platby sa poskytnú v rámci nevyužitej časti celkového stropu, ktorý predstavuje 8,4 miliónov EUR pre rok 2000, 16,9 miliónov EUR pre rok 2001 a 25,3 miliónov EUR pre každý z rokov 2002 a 2003.

Článok 4

Výška prémie za usmrtenie a dodatočnej platby sa poskytne za predpokladu, že neboli zahrnuté do hodnoty použitej na stanovenie náhrady vyplatenej pre príslušné zvieratá podľa rozhodnutia 90/424/EHS a rozhodnutia 2001/652/ES ani neboli v tejto súvislosti vyplatené.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 315, 26.11.1985, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(3)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(4)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1041/2006 (Ú. v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 10).

(5)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 953/2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/53/ES (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 37).

(7)  Ú. v. ES L 230, 28.8.2001, s. 8.


21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1118/2006

z 20. júla 2006

o pozastavení vydávania dovozných povolení na novozélandské maslo dovezené v rámci colnej kvóty

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót (2), sa stanovujú takéto pravidlá, najmä pokiaľ ide o novozélandské maslo, ako sa vymedzuje v článku 25 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(2)

Súdny dvor Európskych spoločenstiev vo svojom rozsudku z 11. júla 2006 vo veci C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk proti Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung uviedol, že: „článok 35 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót, je neplatný z toho dôvodu, že žiadosti o vydanie dovozného certifikátu na novozélandské maslo so zníženým clom sa môžu podať len na príslušných úradoch Spojeného kráľovstva“; a „články 25 a 32 nariadenia (ES) č. 2535/2001 v spojení s prílohami III, IV a XII tohto nariadenia sú neplatné, keďže umožňujú diskrimináciu pri vydávaní dovozných certifikátov na novozélandské maslo so zníženým clom“.

(3)

V dôsledku tohto rozsudku Súdneho dvora nemožno účinne vykonávať opatrenia týkajúce sa dovozu novozélandského masla v rámci príslušnej colnej kvóty najmä z toho dôvodu, že ustanovenia nariadenia (ES) č. 2535/2001, ktorých sa rozsudok netýka, nedokážu dostatočne zabezpečiť, aby pôvod a kvalita produktov určených na dovoz v rámci kvóty skutočne spĺňali požiadavky kvóty, a nedokážu ani dostatočne zabezpečiť riadne spravovanie kvóty, najmä prostredníctvom kontroly využívania kvóty.

(4)

Bude preto nevyhnutné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 2535/2001 s cieľom ustanoviť takéto požiadavky a zároveň dbať na to, aby tieto zmeny a doplnenia spĺňali požiadavky stanovené v rozsudku Súdneho dvora. Takéto zmeny a doplnenia nemožno vykonať okamžite najmä z toho dôvodu, že sa musia uskutočniť konzultácie so zainteresovanými stranami.

(5)

S cieľom predísť špekuláciám, zabrániť pokračovaniu diskriminácie uvedenej v rozsudku Súdneho dvora a predísť riziku nekontrolovaného využívania kvóty a dovozu produktov v rámci kvóty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu a pôvod produktov, na ktoré sa môže vzťahovať kvóta, je preto nevyhnutné pozastaviť vydávanie povolení na novozélandské maslo až do prijatia takýchto zmien a doplnení nariadenia (ES) č. 2535/2001. Z rovnakého dôvodu je nevyhnutné vykonať tieto zmeny a doplnenia s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po rozsudku Súdneho dvora, konkrétne od 12. júla 2006.

(6)

Pokiaľ však ide o novozélandské maslo, na ktoré bolo vydané osvedčenie IMA I pred 12. júlom 2006 a ktoré fyzicky opustilo Nový Zéland pred uvedeným dňom, je potrebné naďalej vydávať dovozné povolenia s cieľom chrániť oprávnené očakávania príslušných prevádzkovateľov a zabezpečiť plynulejšie obchodné toky a zároveň rešpektovať rozsudok Súdneho dvora.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od ustanovení nariadenia (ES) č. 2535/2001 členské štáty pozastavujú vydávanie dovozných povolení na novozélandské maslo, ako sa vymedzuje v článku 25 ods. 1 uvedeného nariadenia. Táto odchýlka sa neuplatňuje na novozélandské maslo, na ktoré bolo vydané osvedčenie IMA I pred 12. júlom 2006 a ktoré fyzicky opustilo Nový Zéland pred uvedeným dňom.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 12. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 926/2006 (Ú. v. EÚ L 170, 23.6.2006, s. 8).


21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1119/2006

z 20. júla 2006,

ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 týkajúce sa organizácie spoločného trhu v oblasti obilnín (1), najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálneho zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Španielska bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1058/2006 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003, Komisia môže rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri jeho stanovení je potrebné prihliadať najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95. Zľava sa prizná každému účastníkovi súťaže, ktorého ponuka bude na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo nižšia.

(3)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu na trhu s príslušnou obilninu sa maximálna zľava dovozného cla stanovuje na sumu uvedenú v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre ponuky predložené v čase od 14. do 20. júla 2006 v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2006 sa maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice určuje na 30,87 EUR/t pre maximálny celkový objem 80 911 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 192, 13.7.2006, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1120/2006

z 20. júla 2006,

ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1057/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), najmä na článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálneho zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Portugalska bola vyhlásená nariadením Komisie (ES) č. 1057/2006 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003, Komisia môže rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri jeho stanovení je potrebné prihliadať najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95. Zľava sa prizná každému účastníkovi verejnej súťaže, ktorého ponuka bude na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo nižšej.

(3)

Na základe uplatnenia vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny sa maximálne zníženie dovozného cla určuje na sumu uvedenú v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre ponuky predložené v čase od 14. do 20. júla 2006 v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1057/2006 sa maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice stanovuje na 31,97 EUR/t pre maximálny celkový objem 100 000 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 192, 13.7.2006, s. 9.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené narídením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1121/2006

z 20. júla 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov na svetovom trhu v zmysle článku 1 uvedeného nariadenia a cenou týchto produktov v Spoločenstve sa môže pokryť dotáciou na vývoz.

(2)

Vývozné náhrady musia byť určené tak, aby sa zohľadnili údaje článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Pokiaľ ide o pšeničné a ražné múky a krupice, vývozné náhrady uplatniteľné na tieto produkty sa musia vypočítať tak, aby sa zohľadnilo množstvo obilnín potrebné na výrobu zvažovaných produktov. Tieto množstvá boli stanovené v nariadení (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické nároky niektorých trhov môžu vyžadovať diferenciáciu vývozných náhrad za niektoré produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Dotácia musí byť stanovená raz mesačne. V priebehu tohto intervalu sa môže zmeniť.

(6)

Aplikácia týchto podmienok na súčasnú situáciu na trhoch s obilninami, a najmä na kurzy alebo ceny týchto produktov v Spoločenstve a na svetovom trhu vedie k tomu, aby bola stanovená dotácia v čiastkach zhrnutých v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Za daného stavu sú vývozné náhrady za produkty uvedené v článku 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, s výnimkou sladu, stanovené v čiastkach zhrnutých v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. júla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška dotácií

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktov a kódy krajín určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.


21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1122/2006

z 20. júla 2006

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 935/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 935/2006 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 14. do 20. júla 2006 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na jačmeň v zmysle nariadenia (ES) č. 935/2006 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 24.6.2006, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1123/2006

z 20. júla 2006

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 936/2006 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 14. do 20. júla 2006 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na mäkkej pšenicu v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 24.6.2006, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/19


ROZHODNUTIE RADY

z 11. júla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/231/ES, ktorým sa Švédsko splnomocňuje na uplatňovanie zníženej sadzby zdaňovania elektriny spotrebovanej v určitých domácnostiach a spoločnostiach sektoru služieb v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

(2006/503/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (1), a najmä na jej článok 19 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2005/231/ES (2) sa Švédsko splnomocňuje na uplatňovanie zníženej sadzby zdaňovania elektriny spotrebovanej v určitých domácnostiach a spoločnostiach sektoru služieb v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES. Toto splnomocnenie je platné do 31. decembra 2005. Listom z 9. decembra 2005 švédske orgány požiadali Komisiu o predĺženie splnomocnenia do 31. decembra 2011.

(2)

V severných častiach krajiny je spotreba elektriny na kúrenie vyššia ako inde v krajine a tento rozdiel v súčasnosti predstavuje 25 %. Preto sa vo Švédsku od júla 1981 uplatňuje znížená sadzba dane za energiu z elektriny používanej v severných častiach krajiny. Percento zníženia sa však odvtedy v porovnaní s bežnou sadzbou znížilo.

(3)

Vďaka zníženým nákladom na elektrinu pre domácnosti a spoločnosti sektoru služieb na severe Švédska sa títo spotrebitelia nachádzajú v rovnakej pozícii ako spotrebitelia v južných častiach krajiny. Toto opatrenie preto spĺňa regionálne a kohézne ciele politiky.

(4)

Znížená úroveň zdaňovania spotrebnej elektriny na severe Švédska, ktorá v súčasnosti predstavuje 22 EUR za MWh, je stále oveľa vyššia ako minimálna sadzba Spoločenstva stanovená v smernici 2003/96/ES. Navyše zníženie dane by malo byť naďalej primerané k dodatočným nákladom na kúrenie, ktoré znášajú domácnosti a spoločnosti sektoru služieb v severnom Švédsku. Táto daňová úroveň zabezpečuje zachovanie stimulujúceho vplyvu zdaňovania s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť.

(5)

Komisia preskúmala návrh a nezistila možnosť narušenia hospodárskej súťaže ani bránenia fungovaniu vnútorného trhu a návrh nepokladá za nezlučiteľný s politikou Spoločenstva v oblasti životného prostredia, energetiky a dopravy.

(6)

Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie vo veci štátnej pomoci N 593/2005 Švédsko „Predĺženie regionálne diferencovanej dane za energiu z elektriny v sektore služieb“, by sa preto v súlade s podmienkami v článku 19 ods. 2 smernice 2003/96/ES malo obnoviť splnomocnenie Švédska na uplatňovanie zníženej sadzby zdaňovania spotrebnej elektriny na severe Švédska do 31. decembra 2011.

(7)

Malo by sa zabezpečiť, aby sa splnomocnenie na základe rozhodnutia 2005/231/ES udelené z podobných dôvodov, ale na kratšie obdobie, naďalej uplatňovalo bez toho, aby vznikol časový odstup medzi ukončením účinnosti daného rozhodnutia a nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

(8)

Rozhodnutie 2005/231/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 2 rozhodnutia 2005/231/ES sa dátum „31. decembra 2005“ nahrádza dátumom „31. decembra 2011“.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2006.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Švédskemu kráľovstvu.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/75/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 100).

(2)  Ú. v. EÚ L 72, 18.3.2005, s. 27.


Komisia

21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. júla 2006

o osobitných podmienkach vzťahujúcich sa na určité potraviny dovezené z určitých tretích krajín v dôsledku rizík kontaminácie týchto výrobkov aflatoxínmi

[oznámené pod číslom K(2006) 3113]

(Text s významom pre EHP)

(2006/504/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

keďže:

(1)

Vedecký výbor pre potraviny uviedol, že aflatoxín B1 je potenciálny genotoxický karcinogén a dokonca aj pri extrémne nízkych hladinách prispieva k riziku rakoviny pečene.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 466/2001 z 8. marca 2001, ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách (2), sa určujú maximálne hladiny určitých kontaminantov, najmä aflatoxínov, ktoré sú povolené v potravinách. Uvedené limity pre aflatoxíny sú v určitých potravinách z niektorých tretích krajín pravidelne prekračované.

(3)

Takáto kontaminácia vážne ohrozuje zdravie obyvateľstva v rámci Spoločenstva, a je preto vhodné prijať na úrovni Spoločenstva osobitné podmienky.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2000/49/ES zo 6. decembra 1999, ktorým sa ruší platnosť rozhodnutia 1999/356/ES a zavádzajú osobitné podmienky na dovoz arašidových orieškov a určitých výrobkov z nich s pôvodom v Egypte alebo z neho vyexpedovaných (3), sa ustanovujú osobitné podmienky na dovoz arašidov a určitých výrobkov z nich pochádzajúcich alebo zasielaných z Egypta.

(5)

Rozhodnutím Komisie 2002/79/ES zo 4. februára 2002, ktoré ukladá osobitné podmienky na dovoz arašidových orieškov a určitých výrobkov z arašidových orieškov pochádzajúcich alebo zaslaných z Číny (4), sa ustanovujú osobitné podmienky na dovoz arašidov a niektorých výrobkov z nich pochádzajúcich alebo zasielaných z Číny.

(6)

Rozhodnutím Komisie 2002/80/ES zo 4. februára 2002, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky pre dovoz fíg, lieskových orechov a pistácií a určitých výrobkov z týchto surovín pochádzajúcich alebo odoslaných z Turecka (5), sa ustanovujú osobitné podmienky na dovoz fíg, lieskových orechov a pistácií a určitých výrobkov z nich pochádzajúcich alebo zasielaných z Turecka.

(7)

Rozhodnutím Komisie 2003/493/ES zo 4. júla 2003, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky na dovoz nevylúpaných para orechov pochádzajúcich alebo odoslaných z Brazílie (6), sa ustanovujú osobitné podmienky na dovoz nelúpaných para orechov pochádzajúcich alebo zasielaných z Brazílie.

(8)

Rozhodnutím Komisie 2005/85/ES z 26. januára 2005, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky na dovoz pistácií a ďalších výrobkov z nich pôvodom z Iránu alebo odoslaných z Iránu (7), sa ustanovujú osobitné podmienky na dovoz pistácií a niektorých výrobkov z nich pochádzajúcich alebo zasielaných z Iránu.

(9)

Viaceré osobitné podmienky na dovoz potravín z Brazílie, Číny, Egypta, Iránu a Turecka, na ktoré sa vzťahujú rozhodnutia 2000/49/ES, 2002/79/ES, 2002/80/ES, 2003/493/ES a 2005/85/ES, sú rovnaké. V záujme zreteľnosti právnych predpisov Spoločenstva je v súlade s tým vhodné stanoviť osobitné podmienky na dovoz takýchto potravín z uvedených tretích krajín v dôsledku kontaminácie uvedených výrobkov aflatoxínmi v jedinom rozhodnutí.

(10)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (8) sa ustanovuje na úrovni Spoločenstva harmonizovaný rámec všeobecných pravidiel na organizáciu úradných kontrol.

(11)

V prípade niektorých potravín z určitých tretích krajín sú potrebné osobitné dodatočné opatrenia.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí, najmä pokiaľ ide o potraviny z Iránu a Brazílie, majú významný vplyv na kontrolné zdroje členských štátov. Je preto vhodné požadovať, aby všetky náklady na odber vzoriek, analýzu, skladovanie a všetky náklady vyplývajúce z úradných opatrení prijatých vzhľadom na nevyhovujúce dodávky súvisiace s úradnými kontrolami potravín z Iránu a Brazílie podľa tejto smernice znášali príslušní dovozcovia alebo prevádzkovatelia potravinárskych podnikov.

(13)

Zo zistení misie Potravinového a veterinárneho úradu Európskej komisie („PVÚ“) vyplýva, že Brazília nemôže v súčasnosti zabezpečovať spoľahlivé analytické výsledky a garantovať integritu dodávok vzhľadom na certifikáciu dodávok nelúpaných para orechov. Ďalej tiež možno dospieť k názoru, že súčasné úradné kontroly vracaných dodávok sú neadekvátne. Je preto vhodné obmedziť analýzy na úradné laboratórium, ktoré môže poskytnúť záruky na analytické výsledky a stanoviť prísne podmienky týkajúce sa vracania nevyhovujúcich dodávok. V prípade nedodržania uvedených prísnych podmienok by sa mali nasledujúce nevyhovujúce dodávky zničiť.

(14)

V záujme verejného zdravia by mali členské štáty priebežne informovať Komisiu formou štvrťročných správ o všetkých výsledkoch úradných kontrol vykonaných v súvislosti so zásielkami potravín, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Uvedené správy sú súčasťou oznamovacích povinností v rámci systému rýchleho varovania vzťahujúceho sa na potraviny a krmivá, ktorý bol ustanovený nariadením (ES) č. 178/2002.

(15)

Je potrebné zabezpečiť, aby sa odber vzoriek a analýza zásielok potravín, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, vykonávali v celom Spoločenstve harmonizovaným spôsobom. V súlade s tým by sa odber vzoriek a analýza, ktoré sa majú vykonávať v zmysle tohto rozhodnutia, mali vykonávať v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách (9).

(16)

Vykonávanie tohto rozhodnutia by sa malo sledovať na báze záruk poskytnutých príslušnými orgánmi príslušných tretích krajín a výsledkov úradných kontrol vykonávaných členskými štátmi, aby sa posúdilo, či osobitné podmienky poskytujú dostatočnú úroveň ochrany verejného zdravia v rámci Spoločenstva a či sú ešte potrebné.

(17)

V súlade s tým by sa mali zrušiť rozhodnutia 2000/49/ES, 2002/79/ES, 2002/80/ES, 2003/493/ES a 2005/85/ES.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na potraviny uvedené v písmenách a) až e) a na spracované a zložené potraviny odvodené z potravín uvedených v písmenách a) až e) alebo ich obsahujúce.

Potraviny sa považujú za potraviny obsahujúce uvedené potraviny vtedy, keď sú takéto potraviny uvedené ako zložky potravín na označení alebo obale v súlade s článkom 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (10).

a)

Tieto potraviny dovážané z Brazílie:

i)

nelúpané para orechy spadajúce do kategórie kódu KN 0801 21 00;

ii)

zmesi orechov alebo sušeného ovocia spadajúce pod kód KN 0813 50 a obsahujúce nelúpané para orechy.

b)

Tieto potraviny dovážané z Číny:

i)

arašidy spadajúce pod kód KN 1202 10 90 alebo 1202 20 00;

ii)

arašidy spadajúce pod kód KN 2008 11 94 (v bezprostrednom obale s netto hmotnosťou presahujúcou 1 kg) alebo 2008 11 98 (v bezprostrednom obale s netto hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg);

iii)

pražené arašidy spadajúce pod kód KN 2008 11 92 (v bezprostrednom obale s netto hmotnosťou presahujúcou 1 kg) alebo 2008 11 96 (v bezprostrednom obale s netto hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg).

c)

Tieto potraviny dovážané z Egypta:

i)

arašidy spadajúce pod kód KN 1202 10 90 alebo 1202 20 00;

ii)

arašidy spadajúce pod kód KN 2008 11 94 (v bezprostrednom obale s netto hmotnosťou presahujúcou 1 kg) alebo 2008 11 98 (v bezprostrednom obale s netto hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg);

iii)

pražené arašidy spadajúce pod kód KN 2008 11 92 (v bezprostrednom obale s netto hmotnosťou presahujúcou 1 kg) alebo 2008 11 96 (v bezprostrednom obale s netto hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg).

d)

Tieto potraviny dovážané z Iránu:

i)

pistácie spadajúce pod kód KN 0802 50 00;

ii)

pražené pistácie spadajúce pod kód KN 2008 19 13 (v bezprostrednom obale s netto hmotnosťou presahujúcou 1 kg) a 2008 19 93 (v bezprostrednom obale s netto hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg).

e)

Tieto potraviny dovážané z Turecka:

i)

sušené figy spadajúce pod kód KN 0804 20 90;

ii)

nelúpané alebo lúpané lieskové orechy (Corylus sp) spadajúce pod kód KN 0802 21 00 alebo 0802 22 00;

iii)

pistácie spadajúce pod kód KN 0802 50 00;

iv)

zmesi orechov alebo sušeného ovocia spadajúce pod kód KN 0813 50 a obsahujúce figy, lieskové orechy alebo pistácie;

v)

figová pasta a pasta z lieskových orechov spadajúce pod kód KN 2007 99 98;

vi)

lieskové orechy, figy a pistácie pripravené alebo konzervované vrátane zmesí spadajúce pod kód KN 2008 19;

vii)

múka, krupica a prášok z lieskových orechov, fíg a pistácií spadajúce pod kód KN 1106 30 90;

viii)

sekané, krájané a drvené lieskové orechy.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú definície uvedené v článkoch 2 a 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 a v článku 2 nariadenia (ES) č. 882/2004.

„Určené body dovozu“ znamenajú jediné miesta, cez ktoré sa potraviny uvedené v článku 1 môžu dovážať do Spoločenstva. Úplný zoznam určených bodov dovozu je ustanovený v prílohe II.

Článok 3

Výsledky odberu vzoriek a analýzy a zdravotné osvedčenie

1.   Členské štáty môžu povoliť dovozy potravín uvedených v článku 1 (ďalej len „potraviny“) len vtedy, keď sú k dodávke pripojené výsledky odberu vzoriek a analýzy a zdravotné osvedčenie (11) v súlade so vzorom v prílohe I, ktoré sú kompletné, podpísané a overené autorizovaným zástupcom týchto orgánov:

a)

Ministerstvo pôdohospodárstva, dobytka a zásobovania (MAPA) pri potravinách z Brazílie;

b)

Štátna správa pre inšpekciu dovozu a vývozu a karanténu Čínskej ľudovej republiky pri potravinách z Číny;

c)

Egyptské ministerstvo pôdohospodárstva pri potravinách z Egypta;

d)

Iránske ministerstvo zdravotníctva pri potravinách z Iránu;

e)

Generálne riaditeľstvo na ochranu a kontrolu Ministerstva pôdohospodárstva a vidieckych záležitostí Tureckej republiky pri potravinách z Turecka.

2.   Zdravotné osvedčenie ustanovené v odseku 1 platí len na dovozy potravín do Spoločenstva, ktoré sa uskutočnia najneskôr do štyroch mesiacov od dátumu vydania zdravotného osvedčenia.

3.   Príslušné orgány všetkých členských štátov zabezpečia, aby potraviny boli predmetom kontrol dokladov, aby sa zabezpečilo, že sú splnené požiadavky na výsledky odberu vzoriek a analýzy a na zdravotné osvedčenie ustanovené v odseku 1. Písomná kontrola sa uskutočňuje na mieste prvého vstupu na územie Spoločenstva.

4.   Keď k dodávke potravín nie sú pripojené výsledky odberu vzoriek a analýzy a zdravotné osvedčenie ustanovené v odseku 1, dodávka nesmie vstúpiť na účely ďalšieho tranzitu do určeného bodu dovozu Spoločenstva ani nesmie byť do Spoločenstva dovezená a musí sa odoslať späť do krajiny pôvodu alebo zlikvidovať.

5.   Odber vzoriek a analýza ustanovené v odseku 1 sa musia vykonávať v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 401/2006.

6.   Každá dodávka potravín je identifikovaná kódom, ktorý zodpovedá kódu odberu vzoriek, výsledkov analýzy a zdravotného osvedčenia, ktoré sú uvedené v odseku 1. Uvedeným kódom sa označuje každé vrece dodávky alebo iná forma balenia.

Článok 4

Určené body dovozu do Spoločenstva

1.   Potraviny sa môžu do Spoločenstva dovážať iba prostredníctvom určených miest dovozu uvedených v prílohe II.

2.   Príslušné orgány všetkých členských štátov zabezpečia, že určené miesta dovozu (12) uvedené v prílohe II spĺňajú tieto požiadavky:

a)

prítomnosť vyškoleného personálu, ktorý vykonáva úradné kontroly dodávok potravín;

b)

sú k dispozícii podrobné pokyny, pokiaľ ide o odber vzoriek a zasielanie vzoriek do laboratória, a to v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 401/2006;

c)

vykladanie a odber vzoriek sa môže vykonávať na chránenom mieste určeného miesta dovozu. V rámci úradnej kontroly vykonávanej príslušným orgánom musí existovať možnosť presunu dodávky potravín z určeného miesta dovozu ďalej pre prípady, že sa má dodávka prepraviť na vykonanie odberu vzoriek;

d)

sú k dispozícii skladovacie miestnosti a sklady na skladovanie zadržaných dodávok potravín za dobrých podmienok počas čakania na výsledky analýz;

e)

je k dispozícii vykladacie zariadenie a vhodné zariadenie na odber vzoriek;

f)

je k dispozícii akreditované úradné laboratórium (13) na analýzu aflatoxínov v lokalite, kam sa dajú prepravovať vzorky za krátky čas; laboratórium musí mať vhodný mlyn na homogenizáciu 10 – 13 kg vzoriek (14). Laboratórium musí byť schopné analyzovať vzorku za primerané časové obdobie, aby sa dodávky nezadržiavali na dlhšie ako 15 pracovných dní.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvoľnili dostatok ľudských zdrojov a logistiky na vyloženie dodávky potravín, čím sa umožní reprezentatívny odber vzoriek.

V prípade osobitnej prepravy a/alebo osobitných foriem balení musí prevádzkovateľ/príslušný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku dať k dispozícii úradnému inšpektorovi vhodné zariadenie na odber vzoriek, ak sa odber vzoriek nemôže vykonať vhodným spôsobom s bežným zariadením na odber vzoriek.

Článok 5

Úradná kontrola

1.   Príslušné orgány všetkých členských štátov odoberajú vzorku na analýzu v súlade s ustanoveniami prílohy I k nariadeniu (ES) č. 401/2006 z dodávok potravín na analýzu kontaminácie aflatoxínom B1 a celkovými aflatoxínmi, a to pred uvoľnením z určeného bodu dovozu na voľný pohyb do Spoločenstva.

2.   Odber vzoriek na analýzu uvedenú v odseku 1 sa vykonáva z:

a)

každej dodávky potravín z Brazílie;

b)

približne 10 % dodávok potravín z Číny;

c)

približne 20 % dodávok potravín z Egypta;

d)

každej dodávky potravín z Iránu;

e)

približne 5 % dodávok pri každej kategórii lieskových orechov uvedených v písmene e) bodoch ii), iv) a vi) článku 1 a výrobkov z nich z Turecka a z približne 10 % dodávok ďalších kategórií potravín z Turecka.

3.   Každá dodávka potravín, ktorá je predmetom odberu vzoriek a analýzy, môže byť zadržaná pred uvoľnením z určeného miesta dovozu na voľný pohyb do Spoločenstva najviac na 15 pracovných dní od okamihu, keď je dodávka ponúknutá na dovoz a je fyzicky k dispozícii na odber vzoriek.

Príslušné orgány dovážajúceho členského štátu vydajú sprievodný úradný dokument, v ktorom sa uvedie, že z dodávky potravín bola odobratá vzorka, ktorá sa analyzovala, a uvedú sa výsledky analýzy.

4.   Členské štáty každé tri mesiace predkladajú Komisii správu o všetkých analytických výsledkoch úradných kontrol dodávok potravín. Táto správa sa predkladá v mesiaci, ktorý nasleduje po ukončení štvrťroka (apríl, júl, október a január).

Článok 6

Rozčlenenie dodávky

Ak sa dodávka rozčlení, ku každej jej časti sa pripojí kópia zdravotného osvedčenia ustanoveného v článku 3 ods. 1 a úradný dokument ustanovený v článku 5 ods. 3, ktoré sú potvrdené príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého sa rozdelenie uskutočnilo, vrátane veľkoobchodných podmienok.

Článok 7

Dodatočné podmienky dovozu potravín z Brazílie

1.   Analýzu ustanovenú v článku 3 ods. 1 musí vykonať úradné kontrolné laboratórium na analýzu aflatoxínov v potravinách v Belo Horizonte v Brazílii – Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar (LACQSA).

2.   Dodávky nelúpaných para orechov, v ktorých sú prekročené maximálne hladiny aflatoxínu B1 a celkových aflatoxínov zavedené nariadením (ES) č. 466/2001, môžu byť vrátené do krajiny pôvodu, len keď Ministerstvo pôdohospodárstva, dobytka a zásobovania (MAPA) ku každej jednotlivej nevyhovujúcej dodávke poskytne tieto písomné informácie:

a)

zreteľný súhlas s vrátením príslušnej dodávky, pričom sa uvedie kód dodávky;

b)

záväzok, že vrátená dodávka sa po doručení do krajiny podrobí úradnej kontrole;

c)

konkrétne sa uvádza:

i)

destinácia vrátenej dodávky;

ii)

ako sa s vrátenou dodávkou naloží a

iii)

že sa vrátená dodávka podrobí odberu vzorky a analýze.

Ak však Ministerstvo pôdohospodárstva, dobytka a zásobovania (MAPA) s podmienkami ustanovenými v písmenách a), b) a c) nesúhlasí, príslušné orgány dovážajúceho členského štátu zlikvidujú všetky následné dodávky, ktoré nie sú v súlade s maximálnymi hladinami aflatoxínu B1 a celkových aflatoxínov definovanými nariadením (ES) č. 466/2001.

Článok 8

Dodatočné podmienky týkajúce sa dovozu potravín z Brazílie a Iránu

1.   Všetky náklady na odber vzoriek, analýzu, skladovanie a vydávanie sprievodných úradných dokumentov a kópií zdravotných osvedčení a sprievodných dokumentov podľa článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 3 pre potraviny z Brazílie a Iránu uvedené v písmenách a) a d) článku 1 a na spracované a zložené potraviny odvodené z potravín uvedených v týchto písmenách alebo ich obsahujúce znáša prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zodpovedného za dodávku alebo jeho zástupca.

2.   Všetky náklady súvisiace s úradnými opatreniami príslušných orgánov,týkajúcimi sa nesúladu dodávok potravín z Brazílie a Iránu uvedených v písmenách a) a d) článku 1 a so spracovanými a zloženými potravinami odvodenými z potravín uvedených v týchto písmenách alebo ich obsahujúcimi znáša prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zodpovedného za dodávku alebo jeho zástupca.

Článok 9

Preskúmanie

Toto rozhodnutie sa preskúma na báze správ ustanovených v článku 5 ods. 4 a záruk ustanovených príslušnými orgánmi krajín vyvážajúcich potraviny a na základe výsledkov odberu vzoriek a analýzy vykonaných členskými štátmi, aby sa posúdilo, či okolnosti definované v článkoch 3, 4, 5, 6, 7 a 8 poskytujú dostatočnú hladinu ochrany verejného zdravia v rámci Spoločenstva a či sú ešte potrebné.

Článok 10

Zrušujúce ustanovenia

Rozhodnutia 2000/49/ES, 2002/79/ES, 2002/80/ES, 2003/493/ES a 2005/85/ES sa týmto sa zrušujú.

Článok 11

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. októbra 2006.

Členské štáty prijmú a uverejnia opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 12

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. júla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 199/2006 (Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2006, s. 34).

(3)  Ú. v. ES L 19, 25.1.2000, s. 46. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/429/ES (Ú. v. EÚ L 154, 30.4.2004, s. 19).

(4)  Ú. v. ES L 34, 5.2.2002, s. 21. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/429/ES.

(5)  Ú. v. ES L 34, 5.2.2002, s. 26. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/429/ES.

(6)  Ú. v. EÚ L 168, 5.7.2003, s. 33. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/428/ES (Ú. v. EÚ L 154, 30.4.2004, s. 14).

(7)  Ú. v. EÚ L 30, 3.2.2005, s. 12.

(8)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 776/2006 (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2006, s. 3).

(9)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 12.

(10)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).

(11)  Zdravotné osvedčenia sa vyhotovujú v jazyku zrozumiteľnom pre osvedčujúceho úradníka, čo mu umožňuje, aby si plne uvedomoval význam obsahu každého osvedčenia, ktoré podpisuje, a v jazyku zrozumiteľnom pre príslušného kontrolóra v krajine dovozu.

(12)  Požiadavky sa vzťahujú na určené body dovozu alebo na miesta, kde sa vykonáva odber vzoriek, a to v prípade, že sa dodávka prepraví pod úradnou kontrolou z bodu dovozu na iné miesto, kde sa vykoná odber vzoriek.

(13)  Laboratórium, ktoré je akreditované a je úradným laboratóriom (patriacim do štruktúry príslušného úradu), alebo laboratórium určené príslušným úradom.

(14)  Mletie ako súčasť prípravy vzoriek pri homogenizácii možno vykonávať mimo laboratória, ale priestory, kde sa mletie vykonáva, musia mať vhodný mlyn, prostredie a homogenizačný protokol.


PRÍLOHA I

Image

Image


PRÍLOHA II

Zoznam určených miest dovozu, cez ktoré sa môžu potraviny uvedené v článku 1 dovážať do Spoločenstva

Členský štát

Určené miesta dovozu

Belgicko

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Česká republika

colný úrad Praha D5

Dánsko

všetky dánske prístavy a letiská

Nemecko

HCÚ Lörrach – CÚ Weil am Rhein – diaľnica, HCÚ Stuttgart – CÚ letisko, HCÚ München – CÚ München – letisko, HCÚ Berlin – CÚ Dreilinden, HCÚ Frankfurt (Oder) – CÚ Frankfurt (Oder) – diaľnica, HCÚ Frankfurt (Oder) – CÚ Forst – diaľnica, HCÚ Bremen – CÚ Neustädter prístav, HCÚ Bremen – CÚ Bremerhaven, HCÚ Hamburg – prístav – CÚ Waltershof, HCÚ Hamburg-mesto, HCÚ Itzehoe – CÚ Hamburg – letisko, HCÚ Frankfurt am Main – letisko, HCÚ Braunschweig – CÚ Braunschweig-Broitzem, HCÚ Hannover – CÚ Hamburger Allee, HCÚ Koblenz – CÚ Hahn – letisko, HCÚ Oldenburg – CÚ Wilhelmshaven, HCÚ Bielefeld – CÚ Eckendorfer Straße Bielefeld, HCÚ Erfurt – CÚ Eisenach, HCÚ Potsdam – CÚ Ludwigsfelde, HCÚ Potsdam – CÚ Berlin – letisko Schönefeld, HCÚ Potsdam – CÚ Berlin letisko Tegel, HCÚ Augsburg – CÚ Memmingen, HCÚ Ulm – CÚ Ulm (Donautal), HCÚ Karlsruhe – CÚ Karlsruhe, HCÚ Gießen – CÚ Gießen, HCÚ Gießen – CÚ Marburg, HCÚ Singen – CÚ železničná stanica, HCÚ Lörrach – CÚ Weil am Rhein – Schusterinsel, HCÚ Hamburg-mesto – CÚ Oberelbe, HCÚ Hamburg-mesto – CÚ Oberelbe – odbavovacie miesto Billbrook, HCÚ Hamburg-mesto – CÚ Oberelbe – odbavovacie miesto Veľký trh, HCÚ Düsseldorf – CÚ Düsseldorf Nord, HCÚ Köln – CÚ Köln Niehl

Estónsko

všetky estónske colné úrady

Grécko

Athina, Pireas, Elefsina, Athina medzinárodné letisko, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis, Rodos

Španielsko

Algeciras (prístav), Alicante (letisko, prístav), Almeria (letisko, prístav), Asturias (letisko), Barcelona (letisko, prístav, železnica), Bilbao (letisko, prístav), Cadiz (prístav), Cartagena (prístav), Castellon (prístav), Ceuta (prístav), Gijón (prístav), Huelva (prístav), Irun (cesta), La Coruña (prístav), La Junquera (cesta) Las Palmas de Gran Canaria (letisko, prístav), Madrid (letisko, železnica), Malaga (letisko, prístav), Marin (prístav), Melilla (prístav), Murcia (železnica), Palma de Mallorca (letisko, prístav), Pasajes (prístav), San Sebastián (letisko), Santa Cruz de Tenerife (prístav), Santander (letisko, prístav), Santiago de Compostela (letisko), Sevilla (letisko, prístav), Tarragona (prístav), Tenerife Norte (letisko), Tenerife Sur (letisko), Valencia (letisko, prístav), Vigo (letisko, prístav), Villagarcia (prístav), Vitoria (letisko), Zaragoza (letisko)

Francúzsko

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), prístav Pointe des Galets na Réunione

Írsko

Dublin – prístav, Shannon – letisko

Taliansko

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Cagliari

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Savona

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima e aerea di Trieste, compresa Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Cyprus

Limassol prístav, Larnaca letisko

Lotyšsko

Grebneva – cesta do Ruska

Terehova – cesta do Ruska

Pātarnieki – cesta do Bieloruska

Silene – cesta do Bieloruska

Daugavpils – nákladná železničná stanica

Rēzekne – nákladná železničná stanica

Liepāja – námorný prístav

Ventspils – námorný prístav

Rīga – námorný prístav

Rīga – letisko Rīga

Rīga – lotyšská pošta

Litva

cesta: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

letisko: Vilnius

námorný prístav: Malkų įlankos, Molo, Pilies

železnica: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembursko

Colné stredisko, Croix de Gasperich, Luxembourg

Správa cla a spotrebných daní, úrad Luxembourg – letisko, Niederanven

Maďarsko

Ferihegy – Budapest – letisko

Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – cesta

Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – železnica

Nagylak – Csongrád – cesta

Lökösháza – Békés – železnica

Röszke – Csongrád – cesta

Kelebia – Bács-Kiskun – železnica

Letenye – Zala – cesta

Gyékényes – Somogy – železnica

Mohács – Baranya – prístav

všetky maďarské hlavné colné úrady

Malta

Maltský slobodný prístav, maltské medzinárodné letisko a Veľký prístav

Holandsko

všetky prístavy a letiská a všetky hraničné úrady

Rakúsko

colný úrad Feldkirch, colný úrad Graz, colnice Nickelsdorf a Sopron/železničná stanica v obvode colného úradu Eisenstadt, colný úrad Wien, colný úrad Wels, colný úrad letiska Wien, colný úrad Salzburg, colný úrad Villach

Poľsko

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – cestný hraničný bod

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – cestný hraničný bod

Bobrowniki – Podlaskie – cestný hraničný bod

Koroszczyn – Lubelskie – cestný hraničný bod

Dorohusk – Lubelskie – cestný a železničný hraničný bod

Gdynia – Pomorskie – prístavný hraničný bod

Gdańsk – Pomorskie – prístavný hraničný bod

Medyka – Przemyśl – Podkarpackie – železničný hraničný bod

Medyka – Podkarpackie – cestný hraničný bod

Korczowa – Podkarpackie – cestný hraničný bod

Jasionka – Podkarpackie – letiskový hraničný bod

Szczecin – Zachodniopomorskie – prístavný hraničný bod

Świnoujście – Zachodniopomorskie – prístavný hraničný bod

Kołobrzeg – Zachodniopomorskie – prístavný hraničný bod

Portugalsko

Lisboa, Leixões

Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, Lisbon letisko, Porto letisko

Slovinsko

Obrežje – cestná hraničná križovatka

Koper – prístavná hraničná križovatka

Dobova – železničná hraničná križovatka

Brnik – letisková hraničná križovatka

Jelšane – cestná hraničná križovatka

Ljubljana – železničná a cestná hraničná križovatka

Gruškovje – cestná hraničná križovatka

Sežana – železničná a cestná hraničná križovatka

Slovensko

olné úrady: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

Fínsko

všetky fínske colné úrady

Švédsko

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

Spojené kráľovstvo

Belfast, Dover, Felixstowe, letisko Gatwick, Goole, Harwich, letisko Heathrow, Hull, Ipswich, Liverpool, London (vrátane Tilbury, Thamesport a Sheerness), manchesterské letisko, manchesterská kontajnerová základňa, manchesterský medzinárodný nákladný terminál, Manchester (iba prístav Ellesmere), Southampton, Teesport


21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. júla 2006

o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG)

(2006/505/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Na vybudovanie integrovaného kapitálového trhu, ktorý funguje efektívne, plynulo a účinne, je potrebný vysoký stupeň transparentnosti a porovnateľnosti finančného výkazníctva pre všetky verejne obchodovateľné spoločnosti Spoločenstva.

(2)

S cieľom prispieť k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (1) prijatým 19. júla 2002 zabezpečuje, že spoločnosti, ktorých akcie sú kótované na regulovanom trhu, sú povinné vypracúvať konsolidované účtovné závierky v súlade s jednotným súborom globálnych účtovných štandardov, ktoré sa bežne označujú ako medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS). V odôvodnení 10 nariadenia sa plánuje zriadenie technického výboru pre účtovníctvo na poskytovanie podpory a poradenstva Komisii pri hodnotení medzinárodných účtovných štandardov.

(3)

Európsku poradnú skupinu pre finančné výkazníctvo (EFRAG) zriadili v marci 2001 organizácie zastupujúce pripravovateľov, užívateľov a odborníkov v oblasti účtovníctva, ktorí sa podieľajú na procese finančného výkazníctva; EFRAG poskytuje stanoviská týkajúce sa skutočnosti, či je štandard alebo výklad, ktorý sa má schváliť, v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a najmä s požiadavkami uvedenými v nariadení (ES) č. 1606/2002 týkajúcimi sa zrozumiteľnosti, príslušnosti, spoľahlivosti a porovnateľnosti ako aj so zásadou pravdivosti a objektívnosti uvedenou v smerniciach Rady 78/660/EHS (2) a smernici 83/349/EHS (3).

(4)

Keďže je EFRAG súkromný orgán, z hľadiska vysokej kvality, transparentnosti a dôveryhodnosti schvaľovacieho procesu je dôležité vytvoriť vhodnú inštitucionálnu infraštruktúru, aby sa zabezpečila objektívnosť a vyváženosť odporúčaní týkajúcich sa schvaľovacieho procesu.

(5)

V tomto kontexte sa Komisia domnieva, že by sa mala zriadiť poradná skupina pre posudzovanie noriem pozostávajúca z nezávislých odborníkov a zástupcov na vysokej úrovni s cieľom slúžiť ako orgán, ktorý bude poskytovať odporúčania týkajúce sa schvaľovacieho procesu vypracované poradnou skupinou EFRAG s cieľom hodnotiť, či je obsah vyvážený a objektívny,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa zriaďuje skupina mimovládnych expertov v oblasti účtovníctva, ďalej len „skupina“.

Článok 2

Úloha

Úloha skupiny je poskytovať Komisii predtým, ako prijme rozhodnutie o schválení, poradenstvo v otázke, či sú stanoviská poradnej skupiny EFRAG o schválení medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) a výkladov Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) vyvážené a objektívne.

Článok 3

Členstvo a vymenovanie

1.   Skupina pozostáva najviac zo siedmich členov.

2.   Komisia vymenúva členov skupiny z nezávislých expertov, ktorých skúsenosti a odborná spôsobilosť v oblasti účtovníctva, najmä v oblasti finančného výkazníctva, sú na úrovni Spoločenstva všeobecne uznávané. Členovia sa vyberajú na základe oprávnených návrhov predložených po výzve na predkladanie žiadostí uverejnenej na internetovej stránke GR pre vnútorný trh a služby.

3.   Pri hodnotení žiadostí Komisia zohľadní tieto kritériá:

preukázaná odborná spôsobilosť a vysoká úroveň technických skúseností v oblasti účtovníctva, najmä v oblasti finančného výkazníctva, a to na európskej a/alebo medzinárodnej úrovni,

nezávislosť,

potreba vyváženého zloženia z hľadiska zemepisného pôvodu, pohlavia (4), funkcií a veľkosti príslušných podnikov alebo orgánov.

4.   Členovia sa vymenúvajú na základe osobnej spôsobilosti a radia Komisii nezávisle od akýchkoľvek vonkajších vplyvov. Členovia sa nezúčastňujú na činnostiach poradnej skupiny EFRAG ani pred vymenovaním skupiny ani počas svojho funkčného obdobia.

5.   Členovia každoročne vyhotovia písomné vyhlásenie, že sa zaväzujú konať vo verejnom záujme a vyhlásenie, v ktorom uvedú informácie o absencii alebo existencii akýchkoľvek záujmov, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislosť a objektívnosť.

6.   Členovia skupiny sa vymenúvajú na trojročné funkčné obdobie, ktoré je možné predĺžiť. Rokovací poriadok skupiny môže stanoviť každoročnú čiastočnú obmenu dvoch alebo troch členov.

7.   V prípade odstúpenia člena skupiny počas funkčného obdobia, ako aj v prípade, že člen už nie je schopný účinne prispievať na rokovaniach skupiny alebo nespĺňa požiadavky ustanovené v odsekoch 3 a 4 alebo článku 287 Zmluvy, vymenuje Komisia nového člena skupiny na zvyšok funkčného obdobia pôvodného člena v súlade s odsekmi 3 a 4.

8.   Mená členov vymenovaných Komisiou sa uverejňujú na internetovej stránke GR pre vnútorný trh a služby. Mená členov sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

Článok 4

Činnosť

1.   Predseda skupiny je jeden z jej členov. Predseda sa volí na základe jednoduchej väčšiny na obdobie jedného roka.

2.   Zástupca Komisie bude pomáhať na stretnutiach skupiny a môže sa zúčastňovať na diskusiách. Ďalší úradníci Komisie zaujímajúci sa o otázky, ktoré sú predmetom diskusií skupiny, sa tiež môžu zúčastniť na zasadnutiach.

3.   Po prijatí stanoviska poradnej skupiny EFRAG týkajúceho sa schválenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) alebo výkladov Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) poskytne skupina odporúčanie týkajúce sa skutočnosti, či je stanovisko poradnej skupiny EFRAG objektívne a vyvážené.

4.   Skupina poskytne Komisii odporúčanie v krátkom čase, to znamená najneskôr do troch týždňov odo dňa prijatia stanoviska poradnej skupiny EFRAG. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak je otázka komplexná, sa uvedené obdobie môže predĺžiť na štyri týždne.

5.   Záverečné odporúčanie skupiny sa uverejňuje na internetových stránkach Komisie.

6.   Keď skupina vyjadrí mimoriadne obavy, predseda skupiny začne rozhovor s poradnou skupinou EFRAG s cieľom vyriešiť problém, a to predtým, než skupina vydá záverečné odporúčanie. Komisia môže pomáhať na diskusiách medzi skupinou a poradnou skupinou EFRAG s cieľom nájsť vyrovnané riešenie.

7.   Predseda skupiny technických expertov (TEG) a poradnej skupiny EFRAG sa môže zúčastňovať na zasadnutiach skupiny ako pozorovateľ. V prípade, že je to prínosné alebo potrebné, môže predseda alebo zástupca Komisie prizvať k účasti na rokovaniach skupiny iných odborníkov alebo pozorovateľov so špecifickou odbornou spôsobilosťou v predmetnej problematike.

8.   Informácie získané v rámci účasti na rokovaniach skupiny nemožno voľne šíriť, ak sa Komisia domnieva, že sa týkajú dôverných otázok.

9.   Skupina prijíma svoj rokovací poriadok na základe vzorového rokovacieho poriadku prijatého Komisiou (6).

10.   Okrem dokumentov uvedených v tomto článku môže Komisia na internete v pôvodnom jazyku príslušného dokumentu uverejňovať všetky zhrnutia, závery, časti záverov alebo pracovné dokumenty skupiny.

Článok 5

Výdavky na stretnutia

Komisia uhrádza v súvislosti s činnosťami skupiny cestovné náklady a v prípade potreby náklady na stravu a ubytovanie členom, expertom a pozorovateľom v súlade s ustanoveniami Komisie o náhrade pre externých expertov.

Členom, expertom a pozorovateľom neprislúcha za poskytované služby odmena.

Náklady súvisiace so zasadaniami sa uhradia v rámci ročného rozpočtu, ktorý skupine pridelili príslušné útvary Komisie.

Článok 6

Účinnosť

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Jeho platnosť sa skončí 13. júla 2009. Do tohto dňa Komisia rozhodne o prípadnom predĺžení jeho platnosti.

V Bruseli 14. júla 2006

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).

(3)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/43/ES.

(4)  Rozhodnutie Komisie 2000/407/ES z 19. júna 2000, ktoré sa týka rovnováhy mužov a žien vo výboroch a expertných skupinách ňou zriadených (Ú. v. ES L 154, 27.6.2000, s. 34).

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Príloha III k dokumentu SEK(2005) 1004.


21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/36


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. júla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve

[oznámené pod číslom K(2006) 3257]

(Text s významom pre EHP)

(2006/506/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990, týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (3), a najmä na jej článok 66 ods. 2,

keďže:

(1)

Maďarsko v dôsledku výskytu ohniska vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H5N1 v kŕdli hydiny na svojom území prijalo náležité opatrenia uvedené v rozhodnutí Komisie 2006/415/ES zo 14. júna 2006 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/135/ES (4).

(2)

Vzhľadom na ďalší vývoj epidemiologického stavu v Maďarsku je potrebné v súlade s článkom 4 ods. 4 písm. b) bodom iii) rozhodnutia 2006/415/ES predĺžiť obdobie uplatňovania opatrení stanovených pre oblasti A a B.

(3)

Dánsko oznámilo Komisii, že všetky kontrolné opatrenia v súvislosti s výskytom ohniska vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H5N1 v drobnochove hydiny sa prestali uplatňovať 30. júna 2006 a z toho dôvodu už nie je potrebné uplatňovať opatrenia zavedené pre oblasti A a B podľa článku 4 ods. 2 uvedeného rozhodnutia.

(4)

Časti A a B prílohy I k rozhodnutiu 2006/415/ES je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2006/415/ES sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. júla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 164, 16.6.2006, s. 51.


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2006/415/ES sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

ČASŤ A

Oblasť A vymedzená v súlade s článkom 4 ods. 2:

Kód štátu podľa ISO

Členský štát

Oblasť A

Platné do článok 4 ods. 4 písm. b)

Kód

(ak existuje)

Názov

HU

MAĎARSKO

 

V župe Bács-Kiskun obce:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

31. augusta 2006

 

V župe Csongrád obce:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

31. augusta 2006

ČASŤ B

Oblasť B vymedzená v súlade s článkom 4 ods. 2:

Kód štátu podľa ISO

Členský štát

Oblasť B

Platné do článok 4 ods. 4 písm. b)

Kód

(ak existuje)

Názov

HU

MAĎARSKO

ADNS

Župy:

31. augusta 2006

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD“