ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 189

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
12. júla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1051/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1052/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2222/2000, ktoré ustanovuje finančné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1268/1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (Sapard) ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1053/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa po desiaty krát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

5

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. júna 2006, ktorým sa vymenúva polovica členov správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

7

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok A k prílohe VIII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkárne v sektore mäsa v Lotyšsku [oznámené pod číslom K(2006) 3084]  ( 1 )

9

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe IX k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektore mäsa v Litve [oznámené pod číslom K(2006) 3115]  ( 1 )

12

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 22. júna 2006, ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

15

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2006/482/SZBP z 10. apríla 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Tureckou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Tureckej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie

16

Dohoda medzi Európskou úniou a Tureckou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Tureckej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie

17

 

*

Rozhodnutie Rady 2006/483/SZBP z 11. júla 2006, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/852/SZBP o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny

23

 

*

Rozhodnutie Rady 2006/484/SZBP z 11. júla 2006, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

12.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1051/2006

z 11. júla 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 11. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

93,3

999

93,3

0707 00 05

052

124,8

999

124,8

0709 90 70

052

87,1

999

87,1

0805 50 10

388

58,9

524

54,3

528

58,5

999

57,2

0808 10 80

388

88,1

400

106,1

404

94,7

508

85,1

512

74,5

524

48,2

528

62,0

720

106,9

800

162,7

804

97,3

999

92,6

0808 20 50

388

101,5

512

97,4

528

90,5

720

32,6

999

80,5

0809 10 00

052

176,2

999

176,2

0809 20 95

052

305,3

068

95,0

400

425,1

999

275,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,8

999

124,8

0809 40 05

624

140,2

999

140,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


12.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1052/2006

z 11. júla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2222/2000, ktoré ustanovuje finančné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1268/1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (Sapard)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1268/1999 z 21. júna 1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v žiadateľských krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 2,

keďže:

(1)

Článkom 7 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2222/2000 (2) sa stanovujú pravidlá, ktoré sa týkajú automatického zrušenia nepoužitých finančných prostriedkov, a najmä pravidlo, že pre roky 2004 a 2005 dochádza k zrušeniu 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku finančného záväzku (pravidlo „n + 2“ pre automatické zrušenie) v súlade s článkom 31 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (3).

(2)

V roku 2005 postihli Bulharsko a Rumunsko silné záplavy, ktoré ďalej spomaľovali vykonávanie príslušného nástroja, čo bude mať pravdepodobne následky na použitie rozpočtových položiek stanovených na roky 2004 a 2005.

(3)

Je preto odôvodnené použiť v prípade Bulharska a Rumunska na roky 2004 a 2005 pravidlo automatického uvoľňovania „n + 3“.

(4)

Nariadenie (ES) č. 2222/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2222/2000 sa nahrádza takto:

„3.   S prihliadnutím na požiadavky článku 10 Komisia zruší ktorúkoľvek časť záväzku, pre ktorý sa neuskutočnila platba na účet alebo pre ktorý nedostala prijateľnú žiadosť o platbu v týchto termínoch:

a)

pre prostriedky zodpovedajúce prídelu na rok 2000: do 31. decembra 2004;

b)

pre prostriedky zodpovedajúce prídelu na rok 2001: do 31. decembra 2005;

c)

pre prostriedky zodpovedajúce prídelu na rok 2002: do 31. decembra 2006;

d)

pre prostriedky zodpovedajúce prídelu na rok 2003: do 31. decembra 2006;

e)

pre prostriedky zodpovedajúce prídelu na rok 2004: do 31. decembra 2007;

f)

pre prostriedky zodpovedajúce prídelu na rok 2005: do 31. decembra 2008;

g)

pre prostriedky zodpovedajúce prídelu na rok 2006: do 31. decembra 2008.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2005 (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 23).

(2)  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 188/2003 (Ú. v. EÚ L 27, 1.2.2003, s. 14).

(3)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 173/2005 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 3).


12.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1053/2006

z 11. júla 2006,

ktorým sa po desiaty krát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1763/2004 z 11. októbra 2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) (1), a najmä na jeho článok 10 písm. a),

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 uvádza zoznam osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov na základe uvedeného nariadenia.

(2)

Komisia je splnomocnená zmeniť a doplniť túto prílohu vzhľadom na rozhodnutia Rady, ktorými sa vykonáva spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) (2). Rozhodnutím Rady 2006/484/SZBP sa vykonáva uvedená spoločná pozícia. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 416/2006 (Ú. v. EÚ L 72, 11.3.2006, s. 7).

(2)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 52. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2006/484/SZBP (pozri s. 25 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA

Z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 sa vyjme táto osoba:

Zelenović, Dragan. Dátum narodenia: 12.2.1961. Miesto narodenia: Foča, Bosna a Hercegovina. Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

12.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/7


ROZHODNUTIE RADY

z 19. júna 2006,

ktorým sa vymenúva polovica členov správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

(2006/478/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 1,

so zreteľom na zoznam kandidátov, ktorý Rade predložila Komisia Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na názory vyjadrené Európskym parlamentom,

keďže:

(1)

Je mimoriadne dôležité zabezpečiť nezávislosť, vysokú vedeckú kvalitu, transparentnosť a účinnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Je nevyhnutná aj spolupráca s členskými štátmi.

(2)

Funkčné obdobie polovice členov správnej rady úradu sa končí 30. júna 2006.

(3)

Kandidatúry sa preskúmali s cieľom vymenovať sedem nových členov správnej rady na základe dokumentácie poskytnutej Komisiou a na základe názorov Európskeho parlamentu, tak aby sa zabezpečila čo najvyššia úroveň kvalifikácie, široký rozsah príslušných skúseností napríklad v oblasti riadenia a verejnej správy a čo najširšie možné geografické rozmiestnenie v rámci Únie.

(4)

Jeden z týchto členov by mal pochádzať z organizácie zastupujúcej spotrebiteľské a iné záujmy v potravinovom reťazci,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za členov správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na obdobie od 1. júla 2006 do 30. júna 2010 sa vymenúvajú:

Diána BÁNÁTI,

Marianne ELVANDER,

Peter GÆMELKE (2),

Marion GUILLOU,

Bart SANGSTER,

Roland VAXELAIRE,

Konstantinos YAZITZOGLOU.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 19. júna 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).

(2)  Člen, ktorý pôsobil v organizáciách zastupujúcich spotrebiteľské a iné záujmy v potravinovom reťazci.


Komisia

12.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. júla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa dodatok A k prílohe VIII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkárne v sektore mäsa v Lotyšsku

[oznámené pod číslom K(2006) 3084]

(Text s významom pre EHP)

(2006/479/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho prílohu VIII kapitolu 4 oddiel B pododdiel I ods. 1 písm. d),

keďže:

(1)

Lotyšsku sa poskytli prechodné obdobia týkajúce sa určitých prevádzkární uvedených v dodatku A (1) k prílohe VIII k Aktu o pristúpení z roku 2003. Tento dodatok sa doplnil a pozmenil rozhodnutiami Komisie 2004/460/ES (2) 2004/472/ES (3) a 2005/420/ES (4).

(2)

Lotyšsko predložilo prehlásenie, že všetkých deväť prevádzkarní, ktoré sa ešte nachádzajú na zozname prevádzkární v sektore mäsa v prechodnom období ukončilo svoj modernizačný proces a v súčasnosti sú v úplnom súlade s právnymi predpismi Spoločenstva alebo ukončili svoju činnosť. Tieto zariadenia by sa preto mali vypustiť zo zoznamu zariadení, na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie.

(3)

Vzhľadom na to je vhodné doplniť a zmeniť dodatok A k prílohe VIII k Aktu o pristúpení z roku 2003.

(4)

O opatreniach stanovených v tomto rozhodnutí bol informovaný Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prevádzkárne uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa vypúšťajú z dodatku A k prílohe VIII k Aktu o pristúpení z roku 2003.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. júla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 227 E, 23.9.2003, s. 104.

(2)  Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 78.

(3)  Ú. v. EÚ L 160, 30.4.2004, s. 61.

(4)  Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2005, s. 34.


PRÍLOHA

Zoznam prevádzkární, ktoré sa majú vypustiť z dodatku A k prílohe VIII k Aktu o pristúpení z roku 2003

PREVÁDZKÁRNE NA SPRACOVANIE MÄSA

č.

Vet. č.

Názov prevádzkarne

Nedostatky

Dátum dosiahnutia plného súladu

1

 

“Talsu gaļa”, Akciju sabiedrība

smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a), b), c), e) a g)

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a), b), c), e) a g)

 

príloha I kapitola I bod 4 písm. a)

 

príloha I kapitola I bod 11

 

príloha I kapitola II bod 14 písm. e) a f)

 

príloha I kapitola III bod 15

 

príloha I kapitola IV bod 16 písm. b)

 

príloha I kapitola IV bod 17 písm. b)

 

príloha I kapitola XIV bod 68

smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d), e), f) a g)

 

príloha A kapitola I body 6 a 11

 

príloha B kapitola I body 1 a 2

 

príloha B kapitola II bod 3

smernica Rady 94/65/ES:

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a)

 

príloha I kapitola III bod 1 písm. a)

31.12.2005

2

 

“Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība”, Akciju sabiedrība

smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a), b), c), e), f) a g)

 

príloha I kapitola I bod 2 písm. a)

 

príloha I kapitola I bod 4 písm. a)

 

príloha I kapitola I bod 11

 

príloha I kapitola II bod 14 písm. e) a f)

 

príloha I kapitola III bod 15

 

príloha I kapitola IV bod 16 písm. b)

 

príloha I kapitola IV bod 17 písm. b)

 

príloha I kapitola XIV bod 68

smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d), e), f) a g)

 

príloha A kapitola I body 6 a 11

 

príloha B kapitola I body 1 a 2

 

príloha B kapitola II bod 3

smernica Rady 94/65/ES:

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a)

 

príloha I kapitola III bod 1 písm. a)

31.12.2005

3

 

“Triāls” filiāle “Valmieras gaļas kombināts”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a), b), c), e), f)a g)

 

príloha I kapitola I bod 2 písm. a)

 

príloha I kapitola I bod 4 písm. a)

 

príloha I kapitola I bod 11

 

príloha I kapitola II bod 14 písm. e) a f)

 

príloha I kapitola III bod 15

smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d), e), f) a g)

 

príloha A kapitola I body 6 a 11

 

príloha B kapitola I bod 1 a 2

 

príloha B kapitola II bod 3

smernica Rady 94/65/ES:

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a)

 

príloha I kapitola III bod 1 písm. a)

31.12.2005

4

 

Gravendāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a), b), c), e) a g)

 

príloha I kapitola I bod 2 písm. a)

 

príloha I kapitola I bod 11

 

príloha I kapitola III bod 15

smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d), e), f) a g)

 

príloha A kapitola I bod 11

 

príloha B kapitola I body 1 a 2

smernica Rady 94/65/ES:

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a)

 

príloha I kapitola III bod 1 písm. a)

31.12.2005

5

 

Putnu fabrika “Kękava”, Akciju sabiedrība

smernica Rady 71/118/EHS:

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a), b), c), e) a g)

 

príloha I kapitola I bod 4 písm. c)

 

príloha I kapitola II bod 14 písm. b) a 14 písm. c)

 

príloha I kapitola V bod 18 písm. d)

 

príloha I kapitola VII bod 43

smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d) a e)

 

príloha A kapitola I bod 11

 

príloha B kapitola I body 1 a 2

smernica Rady 94/65/ES:

príloha I kapitola III bod 1 písm. a)

31.12.2005

6

 

“Erso7”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha II kapitola I bod 4 písm. a)

 

príloha II kapitola 1 bod 9

smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. f)

 

príloha A kapitola I body 6 a 11

 

príloha B kapitola I body 1 a 2

31.12.2005

7

 

“Strautmaļi”, Zemnieku saimniecība

smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha II kapitola I bod 1 písm. a), b), c) a e)

 

príloha II kapitola I bod 4 písm. a)

 

príloha II kapitola 1 bod 9

smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d), e) a f)

 

príloha A kapitola I body 6 a 11

 

príloha B kapitola I body 1 a 2

 

príloha B kapitola II bod 3

31.12.2005

8

 

“Bērzlejas”, Zemnieku saimniecība

smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha II kapitola I bod 1 písm. a), b), c) a e)

 

príloha II kapitola I bod 4 písm. a)

 

príloha II kapitola I bod 9

smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. a), b), c), e) a f)

 

príloha A kapitola I body 6 a 11

 

príloha B kapitola I bod 1 a 2

31.12.2005

9

 

GPC “Smārde”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha II kapitola I bod 1 písm. a), c) a e)

 

príloha II kapitola I bod 4 písm. a)

 

príloha II kapitola I bod 9

smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. b) a c)

 

príloha A kapitola I bod 11

 

príloha B kapitola I body 1 a 2

31.12.2005


12.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/12


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. júla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe IX k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektore mäsa v Litve

[oznámené pod číslom K(2006) 3115]

(Text s významom pre EHP)

(2006/480/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho prílohu IX kapitolu 5 oddiel B pododdiel I písm. d),

keďže:

(1)

Litve sa poskytli prechodné obdobia týkajúce sa určitých prevádzkarní uvedených v dodatku B (1) prílohy IX k Aktu o pristúpení z roku 2003.

(2)

Dodatok B k prílohe IX k Aktu o pristúpení z roku 2003 sa zmenil a doplnil rozhodnutiami Komisie 2004/472/ES (2), 2004/473/ES, (3) 2005/421/ES (4) a 2005/657/ES (5).

(3)

Podľa úradného vyhlásenia príslušného litovského orgánu určité prevádzkarne v sektore mäsa ukončili svoj modernizačný proces a v súčasnosti v plnej miere spĺňajú požiadavky právnych predpisov Spoločenstva. Jedno zariadenie ukončilo svoju činnosť. Tieto prevádzkarne by sa preto mali vypustiť zo zoznamu prevádzkarní, na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie.

(4)

Dodatok B k prílohe IX k Aktu o pristúpení z roku 2003 by sa preto mal zodpovedným spôsobom zmeniť a doplniť. V záujme zrozumiteľnosti by sa mal nahradiť.

(5)

O opatreniach ustanovených v tomto rozhodnutí bol informovaný Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dodatok B k prílohe IX k Aktu o pristúpení z roku 2003 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 227 E, 23.9.2003, s. 438.

(2)  Ú. v. EÚ L 160, 30.4.2004, s. 62.

(3)  Ú. v. EÚ L 160, 30.4.2004, s. 67.

(4)  Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2005, s. 38.

(5)  Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2005, s. 64.


PRÍLOHA

„Dodatok B

uvedený v kapitole 5 oddiel B pododdiel I prílohy IX (1)

Zoznam prevádzkarní vrátane nedostatkov a termínov na ich nápravu

PREVÁDZKARNE NA SPRACOVANIE MÄSA

Počiatočný zoznam

č.

Vet. č.

Názov prevádzkarne

Nedostatky

Dátum dosiahnutia úplného súladu

1

77-23

Z.Gerulio II

smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha I kapitola I bod 1

 

príloha I kapitola I bod 2

 

príloha I kapitola I bod 4 písm. c)

 

príloha I kapitola I body 9, 11 a 12

 

príloha I kapitola II bod 14 písm. a), b), c), e), f), g), h), k) a l)

 

príloha I kapitola III bod 15 písm. b)

smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 1

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d), e), f) a g)

 

príloha A kapitola I body 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 15

 

príloha A kapitola I bod 1 písm. a), d), e) a f)

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. d), e), h) a i)

1.11.2006

2

77-02

UAB ‚Stragutės mėsa’

smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a), b), c), e), f) a g)

 

príloha I kapitola I bod 2

 

príloha I kapitola I body 11 a 12

 

príloha I kapitola II bod 14 písm. a), b), c), e), g), h), k) a l)

 

príloha I kapitola III bod 15 písm. b)

smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 1

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d), e), f) a g)

 

príloha A kapitola I body 3, 4, 6, 8, 9, 11 a 15

 

príloha B kapitola I bod 1 písm. a), d), e) a f)

 

príloha B kapitola I bod 2 písm. a), b) a j)

1.11.2006

3

88-01

AB ‚Grabupėliai’

smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha I kapitola I bod 1

 

príloha I kapitola I bod 2

 

príloha I kapitola I bod 4 písm. c)

 

príloha I kapitola I body 5, 9, 11 a 12

 

príloha I kapitola II bod 14 písm. b), c), d), e), h), k) a l)

 

príloha I kapitola III bod 15 písm. b) a d)

 

príloha I kapitola IV bod 16 písm. a)

smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 1

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d), e), f) a g)

 

príloha A kapitola I body 4, 6, 7, 8, 9, 11 a 15

 

príloha B kapitola I bod 1 písm. a) a f)

 

príloha B kapitola I bod 2 písm. c), d), i) a j)

1.11.2006

Vysokokapacitné prevádzkarne na spracovanie mäsa

4

41-20

UAB ‚Rukesa ir ko’

smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a), b), c), e), f) a g)

 

príloha I kapitola III bod 15 písm. b)

smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 1

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d), e), f) a g)

 

príloha A kapitola I body 3, 7, 8, 11, 12, 14 a 15

 

príloha B kapitola I bod 1

 

príloha B kapitola I bod 2 písm. c), d), e) a h)

1.5.2006


PREVÁDZKARNE NA SPRACOVANIE RÝB

Počiatočný zoznam

č.

Vet. č.

Názov zariadenia

Nedostatky

Dátum dosiahnutia úplného súladu

1

55-27

UAB ‚Myxum’

smernica Rady 91/493/EHS:

 

príloha kapitola III.I bod 1

 

príloha kapitola III.I bod 2 písm. a), c), d), e) a h)

 

príloha kapitola III.I body 5, 9 a 10

 

príloha kapitola IV.V bod 1

 

príloha kapitola VIII bod 1

1.11.2006


PREVÁDZKARNE NA SPRACOVANIE MLIEKA

Počiatočný zoznam

č.

Vet. č.

Názov zariadenia

Nedostatky

Dátum dosiahnutia úplného súladu

1

54-01P

UAB ‚Kelmės pieninė’

smernica Rady 92/46/EHS:

 

príloha B kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d), e), f) a g)

 

príloha B kapitola I body 3, 11 a 13

1.11.2006“


(1)  Znenie prílohy IX viď Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 836.


Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

12.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/15


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

z 22. júna 2006,

ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

(2006/481/ES, Euratom)

ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 224,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 140,

keďže:

Na základe článkov 5 a 7 v spojení s článkom 47 Protokolu o štatúte Súdneho dvora a po odstúpení Pernilly LINDHOVEJ je potrebné pristúpiť k vymenovaniu sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev na zvyšný čas jej funkčného obdobia, ktoré trvá do 31. augusta 2007,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Nils WAHL sa vymenúva za sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev s platnosťou odo dňa zloženia sľubu do 31. augusta 2007.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. júna 2006

Za Radu

predseda

G. WOSCHNAGG


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

12.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/16


ROZHODNUTIE RADY 2006/482/SZBP

z 10. apríla 2006

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Tureckou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Tureckej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Podmienky týkajúce sa účasti tretích štátov na operáciách krízového riadenia EÚ by mali byť ustanovené v dohode, ktorou sa zakladá rámec pre takúto prípadnú budúcu účasť, a nemali by sa definovať jednotlivo pre každú dotknutú operáciu.

(2)

Po udelení oprávnenia Radou 23. februára 2004 predsedníctvo s pomocou generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca rokovalo o Dohode medzi Európskou úniou a Tureckou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Tureckej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie.

(3)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskou úniou a Tureckou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Tureckej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie, sa týmto schvaľuje v mene Európskej únie.

Znenie dohody tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 10. apríla 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Tureckou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Tureckej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie

EURÓPSKA ÚNIA

na jednej strane a

TURECKÁ REPUBLIKA

na strane druhej,

ďalej len „strany“,

keďže:

(1)

Európska únia (EÚ) sa môže rozhodnúť uskutočniť činnosti v oblasti krízového riadenia.

(2)

Európska únia rozhodne, či sa na účasť na operácii krízového riadenia EÚ prizvú tretie štáty. Turecká republika môže prijať pozvanie Európskej únie a ponúknuť svoj príspevok. V takom prípade Európska únia rozhodne o prijatí navrhovaného príspevku Tureckej republiky.

(3)

Ak Európska únia rozhodne, že uskutoční operáciu vojenského krízového riadenia s využitím prostriedkov a kapacít NATO, Turecká republika môže vyjadriť v zásade svoj úmysel zúčastniť sa na operácii.

(4)

Európska rada odsúhlasila v Bruseli 24. a 25. októbra 2002 spôsoby vykonávania ustanovení, ktoré Európska rada schválila na zasadnutí v Nice 7. – 9. decembra 2000, o účasti európskych členov NATO, ktorí nie sú členmi EÚ, na operáciách krízového riadenia pod vedením EÚ.

(5)

Podmienky týkajúce sa účasti Tureckej republiky na operáciách krízového riadenia EÚ by mali byť ustanovené v dohode, ktorou sa zakladá rámec pre prípadnú budúcu spoluprácu, a nemali by sa vymedzovať jednotlivo pre každú príslušnú operáciu.

(6)

Takáto dohoda by sa nemala dotýkať autonómie Európskej únie v rozhodovaní ani skutočnosti, že Turecká republika sa rozhodne pre účasť na operácii krízového riadenia EÚ z prípadu na prípad.

(7)

Takáto dohoda by sa mala týkať výhradne budúcich operácií krízového riadenia EÚ a nemala by sa dotýkať prípadných existujúcich dohôd, ktoré upravujú účasť Tureckej republiky v už prebiehajúcej operácii krízového riadenia EÚ,

SA DOHODLI TAKTO:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozhodnutia týkajúce sa účasti

1.   Po rozhodnutí Európskej únie prizvať Tureckú republiku na účasť na operácii krízového riadenia EÚ a po tom, čo sa Turecká republika rozhodne zúčastniť, Turecká republika poskytne informácie o svojom navrhovanom príspevku Európskej únii.

2.   Ak Európska únia rozhodne, že uskutoční operáciu vojenského krízového riadenia s využitím prostriedkov a kapacít NATO, Turecká republika bude informovať Európsku úniu o svojom prípadnom úmysle zúčastniť sa na danej operácii a následne poskytne informácie o svojom navrhovanom príspevku.

3.   Hodnotenie príspevku Tureckej republiky Európskou úniou sa uskutoční po porade s Tureckou republikou.

4.   Európska únia čo najskôr informuje Tureckú republiku o prvom odhade výšky možného príspevku na spoločné náklady operácie s cieľom pomôcť Tureckej republike pri formulovaní svojej ponuky.

5.   Európska únia oznámi listom Tureckej republike výsledok hodnotenia s cieľom zabezpečiť účasť Tureckej republiky v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 2

Rámec

1.   Turecká republika sa pripája k jednotnej akcii, ktorou Rada Európskej únie rozhodne, že EÚ bude viesť operáciu krízového riadenia, a ku každej jednotnej akcii alebo rozhodnutiu, ktorým Rada Európskej únie rozhodne o rozšírení operácie krízového riadenia EÚ v súlade s ustanoveniami tejto dohody a akýchkoľvek požadovaných vykonávacích dojednaní.

2.   Príspevok Tureckej republiky na operáciu krízového riadenia EÚ sa nedotýka autonómie rozhodovania Európskej únie.

Článok 3

Postavenie personálu a ozbrojených síl

1.   Postavenie personálu vyslaného Tureckou republikou v rámci operácie civilného krízového riadenia EÚ a/alebo ozbrojených síl Tureckej republiky, ktorý sa podieľa na operácii vojenského krízového riadenia EÚ, sa upravuje v dohode o postavení ozbrojených síl/misie, pokiaľ takáto existuje, uzavretej medzi Európskou úniou a štátom/štátmi, v ktorom/ktorých sa táto operácia vedie.

2.   Postavenie personálu vyslaného na veliteľstvo alebo do veliteľských štruktúr umiestnených mimo územia štátu/štátov, na území ktorého/ktorých prebieha operácia krízového riadenia EÚ, sa riadi dohovormi medzi veliteľstvom a príslušnými veliteľskými štruktúrami a Tureckou republikou.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá dohoda o postavení ozbrojených síl/misie uvedená v odseku 1, Turecká republika uplatňuje súdnu právomoc nad svojím personálom, ktorý sa zúčastňuje na operácii krízového riadenia EÚ.

4.   Turecká republika je zodpovedná za prerokovanie každého nároku súvisiaceho s účasťou na operácii krízového riadenia EÚ, ktorú uplatní jej personál alebo ktorý sa ho týka. Turecká republika je zodpovedná za začatie konania, najmä súdneho alebo disciplinárneho, voči komukoľvek zo svojho personálu v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi.

5.   Turecká republika sa zaväzuje vypracovať vyhlásenie o vzdaní sa nárokov na úhradu voči ktorémukoľvek štátu, ktorý sa zúčastňuje na operácii krízového riadenia EÚ, na ktorej sa zúčastňuje Turecká republika, a zaväzuje sa tak urobiť pri podpisovaní tejto dohody. Vzor vyhlásenia je pripojený k tejto dohode.

6.   Európska únia sa zaväzuje zabezpečiť, aby členské štáty EÚ vypracovali vyhlásenie týkajúce sa vzdania sa nárokov voči Tureckej republike, ak sa zúčastňuje na operácii vojenského krízového riadenia EÚ, a zaväzuje sa tak urobiť pri podpisovaní tejto dohody. Vzor vyhlásenia je pripojený k tejto dohode.

Článok 4

Utajované skutočnosti

1.   Turecká republika prijíma primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby utajované skutočnosti EÚ boli chránené v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady Európskej únie, ktoré sú obsiahnuté v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 (1), a v súlade s ďalšími usmerneniami vydanými príslušnými orgánmi vrátane veliteľa operácie EÚ, pokiaľ ide o operáciu vojenského krízového riadenia EÚ, alebo veliteľom misie EÚ, pokiaľ ide o operáciu civilného krízového riadenia EÚ.

2.   Ak EÚ prijme utajované skutočnosti od Tureckej republiky, poskytne im príslušnú ochranu podľa stupňa ich utajenia a v súlade s normami ustanovenými v predpisoch pre utajované skutočnosti EÚ.

3.   Ak EÚ a Turecká republika uzavreli dohodu o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností, ustanovenia takejto dohody sa uplatňujú v kontexte operácie krízového riadenia EÚ.

ODDIEL II

USTANOVENIA O ÚČASTI NA OPERÁCIÁCH CIVILNÉHO KRÍZOVÉHO RIADENIA

Článok 5

Personál vyslaný v rámci operácie civilného krízového riadenia EÚ

1.   Turecká republika zabezpečuje, aby jej personál vyslaný v rámci operácie civilného krízového riadenia EÚ vykonával svoju misiu v súlade s:

jednotnou akciou a následnými zmenami a doplneniami uvedenými v článku 2 ods. 1 tejto dohody,

operačným plánom,

vykonávacími opatreniami.

2.   Turecká republika včas oboznamuje veliteľa misie operácie civilného krízového riadenia EÚ a Generálny sekretariát Rady Európskej únie s každou zmenou týkajúcou sa jej príspevku na operáciu civilného krízového riadenia EÚ.

3.   Personál vyslaný v rámci operácie civilného krízového riadenia EÚ sa podrobí lekárskej prehliadke, očkovaniu a má od príslušného orgánu Tureckej republiky lekárske potvrdenie, že je schopný vykonávať svoje služobné povinnosti. Personál vyslaný v rámci operácie civilného krízového riadenia EÚ predloží kópiu uvedeného potvrdenia.

Článok 6

Velenie

1.   Personál, ktorý vysiela Turecká republika, vykonáva svoje služobné povinnosti a správa sa tak, že má na zreteli výhradne záujmy operácie civilného krízového riadenia EÚ.

2.   Celý personál zostáva v plnom rozsahu pod velením svojich vnútroštátnych orgánov.

3.   Vnútroštátne orgány odovzdajú operatívnu kontrolu veliteľovi misie pre operáciu civilného krízového riadenia EÚ, ktorý vykonáva toto velenie prostredníctvom hierarchickej štruktúry velenia a riadenia.

4.   Veliteľ misie velí operácii civilného krízového riadenia EÚ a zabezpečuje jej každodenné riadenie.

5.   Turecká republika má rovnaké práva a povinnosti so zreteľom na každodenné riadenie operácie ako členské štáty Európskej únie, ktoré sa zúčastňujú na operácii, v súlade s právnymi nástrojmi uvedenými v článku 2 ods. 1 tejto dohody.

6.   Veliteľ misie operácie civilného krízového riadenia EÚ zodpovedá za disciplinárnu kontrolu personálu operácie civilného krízového riadenia EÚ. V prípade potreby začne dotknutý vnútroštátny orgán disciplinárne konanie.

7.   Turecká republika ustanoví Styčný bod národného kontingentu (NPC), aby zastupoval jej národný kontingent v rámci operácie. NPC sa zodpovedá veliteľovi misie operácie civilného krízového riadenia EÚ v národných záležitostiach a je zodpovedný za každodennú disciplínu kontingentu.

8.   Európska únia prijíma rozhodnutie ukončiť operáciu po porade s Tureckou republikou pod podmienkou, že Turecká republika stále prispieva na operáciu civilného krízového riadenia EÚ ku dňu ukončenia operácie.

Článok 7

Finančné aspekty

1.   Turecká republika znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou na operácii okrem nákladov, ktoré podliehajú spoločnému financovaniu, ako ustanovuje prevádzkový rozpočet operácie. Tento postup sa nedotýka článku 8.

2.   V prípade smrti, úrazu, straty alebo škody spôsobenej fyzickým alebo právnickým osobám pochádzajúcim zo štátu/štátov, na ktorého/ktorých území sa operácia vedie, Turecká republika po určení svojej zodpovednosti zaplatí náhradu škody za podmienok ustanovených v dohode o postavení misie, pokiaľ takáto existuje, ako je uvedené v článku 3 ods. 1 tejto dohody.

Článok 8

Príspevok do prevádzkového rozpočtu

1.   Turecká republika prispieva na financovanie prevádzkového rozpočtu operácie civilného krízového riadenia EÚ.

2.   Finančný príspevok Tureckej republiky do prevádzkového rozpočtu sa rovná nižšej z týchto dvoch čiastok:

a)

podielu referenčnej čiastky, ktorý je úmerný pomeru jeho HND k celkovej sume HND všetkých štátov prispievajúcich do prevádzkového rozpočtu operácie, alebo

b)

podielu referenčnej sumy na prevádzkovom rozpočte, ktorý je úmerný pomeru počtu jej personálu zúčastňujúceho sa na operácii k celkovému počtu personálu všetkých štátov zúčastňujúcich sa na operácii.

3.   Bez ohľadu na uvedené odseky 1 a 2 Turecká republika neprispieva na financovanie diét vyplácaných personálu členských štátov Európskej únie.

4.   Bez ohľadu na odsek 1 Európska únia oslobodzuje v zásade tretie štáty od finančných príspevkov na určitú operáciu civilného krízového riadenia EÚ, keď:

a)

Európska únia rozhodne, že tretí štát zúčastňujúci sa na operácii poskytuje značný príspevok, ktorý je pre túto operáciu podstatný, alebo

b)

tretí štát zúčastňujúci sa na operácii má taký HND na osobu, ktorý nepresahuje HND žiadneho iného členského štátu Európskej únie.

5.   Veliteľ misie operácie civilného krízového riadenia EÚ a príslušné administratívne služby Tureckej republiky podpíšu dohodu o praktických spôsoboch platby príspevkov Tureckej republiky do prevádzkového rozpočtu operácie civilného krízového riadenia EÚ. Táto dohoda zahŕňa okrem iného ustanovenia o:

a)

príslušnej sume;

b)

spôsobe platby finančného príspevku;

c)

postupe pri audite.

ODDIEL III

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ÚČASTI NA OPERÁCIÁCH VOJENSKÉHO KRÍZOVÉHO RIADENIA

Článok 9

Účasť na operácii vojenského krízového riadenia EÚ

1.   Turecká republika zabezpečuje, aby jej ozbrojené sily a personál, ktorí sa zúčastňujú na operácii vojenského krízového riadenia EÚ, vykonávali svoju misiu v súlade s:

jednotnou akciou a následnými zmenami a doplneniami uvedenými v článku 2 ods. 1 tejto dohody,

operačným plánom,

vykonávacími opatreniami.

2.   Personál, ktorý vysiela Turecká republika, vykonáva svoje služobné povinnosti a správa sa tak, že má na zreteli výhradne záujmy operácie vojenského krízového riadenia EÚ.

3.   Turecká republika včas oboznamuje veliteľa operácie EÚ s každou zmenou týkajúcou sa svojej účasti na operácii.

Článok 10

Velenie

1.   Všetci príslušníci ozbrojených síl a personál, ktorí sa zúčastňujú na vojenskej operácii krízového riadenia EÚ, zostávajú v plnom rozsahu pod velením svojich vnútroštátnych orgánov.

2.   Vnútroštátne orgány odovzdajú operatívne a taktické velenie a/alebo kontrolu svojich ozbrojených síl a personálu veliteľovi operácie EÚ. Veliteľ operácie EÚ má právo delegovať svoje právomoci.

3.   Turecká republika má rovnaké práva a povinnosti so zreteľom na každodenné riadenie operácie ako zúčastnené členské štáty Európskej únie.

4.   Veliteľ operácie EÚ môže po porade s Tureckou republikou kedykoľvek požiadať, aby Turecká republika zrušila svoj príspevok.

5.   Turecká republika vymenuje vysokého vojenského zástupcu (SMR), ktorý má za úlohu zastupovať jej národný kontingent na operácii vojenského krízového riadenia EÚ. SMR sa radí s veliteľom ozbrojených síl EÚ vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa operácie a zodpovedá za každodennú disciplínu kontingentu.

Článok 11

Finančné aspekty

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 12, Turecká republika znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou na operácii, pokiaľ tieto náklady nepodliehajú spoločnému financovaniu, ako je ustanovené v právnych nástrojoch uvedených v článku 2 ods. 1 tejto dohody, ako aj v rozhodnutí Rady 2004/197/SZBP z 23. februára 2004 o vytvorení mechanizmu na financovanie spoločných nákladov operácií EÚ s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (2).

2.   V prípade smrti, úrazu, straty alebo škody spôsobenej fyzickej alebo právnickej osobe pochádzajúcej zo štátu/štátov, na ktorého/ktorých území sa operácia vedie, Turecká republika po určení jej zodpovednosti zaplatí náhradu škody za podmienok ustanovených v dohode o postavení ozbrojených síl, pokiaľ takáto existuje, ktorá je uvedená v článku 3 ods. 1 tejto dohody.

Článok 12

Príspevok na spoločné náklady

1.   Turecká republika prispieva na financovanie spoločných nákladov operácie vojenského krízového riadenia EÚ.

2.   Finančný príspevok Tureckej republiky na spoločné náklady sa rovná nižšej z týchto dvoch čiastok:

a)

podielu referenčnej čiastky na spoločné náklady, ktorý je úmerný pomeru jeho HND k celkovej sume HND všetkých štátov prispievajúcich na spoločné náklady operácie, alebo

b)

podielu referenčnej sumy na spoločných nákladoch, ktorý je úmerný pomeru počtu jeho personálu zúčastňujúceho sa na operácii k celkovému počtu personálu všetkých štátov zúčastňujúcich sa na operácii.

Pri výpočte čiastky uvedenej v odseku 2 písm. b), keď Turecká republika vysiela personál iba na veliteľstvo operácie alebo ozbrojených síl, použije sa pomer jej personálu k celkovému počtu personálu príslušného veliteľstva. V ostatných prípadoch ide o pomer celého personálu, ktorý vyslala Turecká republika, k celkovému počtu personálu operácie.

3.   Bez ohľadu na odsek 1 Európska únia oslobodzuje v zásade tretie štáty od finančných príspevkov na spoločné náklady určitej operácie vojenského krízového riadenia EÚ, keď:

a)

Európska únia rozhodne, že tretí štát zúčastňujúci sa na operácii poskytuje značný príspevok na prostriedky a/alebo kapacity, ktoré sú pre túto operáciu podstatné, alebo

b)

tretí štát zúčastňujúci sa na operácii má taký HND na osobu, ktorý nepresahuje HND žiadneho iného členského štátu Európskej únie.

4.   Administratívny pracovník ustanovený v rozhodnutí Rady 2004/197/SZBP a príslušné administratívne orgány Tureckej republiky uzatvoria dohodu. Táto dohoda okrem iného zahŕňa ustanovenia o:

a)

príslušnej sume;

b)

spôsobe platby finančného príspevku;

c)

postupe pri audite.

ODDIEL IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Opatrenia na vykonanie dohody

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 8 ods. 5 a článku 12 ods. 4, generálny tajomník Rady Európskej únie, vysoký splnomocnenec pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a príslušné orgány Tureckej republiky dohodnú všetky potrebné technické a správne opatrenia súvisiace s vykonávaním tejto dohody.

Článok 14

Neplnenie záväzkov

Ak si jedna zo strán neplní svoje povinnosti ustanovené v predchádzajúcich článkoch, druhá strana má právo túto dohodu ukončiť výpoveďou s jednomesačnou lehotou.

Článok 15

Urovnávanie sporov

Spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa medzi stranami riešia diplomatickou cestou.

Článok 16

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po tom, ako sa strany navzájom informovali, že ukončili vnútorné postupy potrebné na tento účel.

2.   Táto dohoda podlieha preskúmaniu najneskôr do 1. júna 2008 a následne aspoň každé tri roky.

3.   Túto dohodu možno zmeniť a doplniť na základe vzájomnej písomnej dohody medzi stranami.

4.   Túto dohodu môže jedna strana vypovedať písomným oznámením o vypovedaní, ktoré odovzdá druhej strane. Takáto výpoveď je účinná šesť mesiacov po doručení oznámenia druhej strane.

V Bruseli dňa dvadsiateho deviateho júna dvetisícšesť v anglickom jazyku v štyroch kópiách.

Za Európsku úniu

Za Tureckú republiku


(1)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/952/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 18).

(2)  Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 68. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/68/SZBP (Ú. v. EÚ L 27, 29.1.2005, s. 59).

TEXT VYHLÁSENIA

Vyhlásenie členských štátov EÚ:

„Členské štáty EÚ, uplatňujúce jednotnú akciu EÚ o operácii krízového riadenia EÚ, na ktorej sa zúčastňuje Turecká republika, sa budú usilovať do tej miery, do akej to ich vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať podľa možností nárokov na náhradu voči Tureckej republike v prípade úrazu alebo úmrtia personálu alebo škody na majetku, alebo straty na majetku vo svojom vlastníctve, ktorý sa používa pri operácii krízového riadenia EÚ, ak takýto úraz, úmrtie, škodu alebo stratu:

zapríčinil personál Tureckej republiky pri výkone svojich služobných povinností súvisiacich s operáciou krízového riadenia EÚ okrem prípadov hrubej nedbalosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci, alebo

vznikli používaním majetku vo vlastníctve Tureckej republiky za podmienky, že majetok sa používal v súvislosti s operáciou, s výnimkou prípadov hrubej nedbalosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci personálom operácie krízového riadenia EÚ z Tureckej republiky, ktorý tento majetok používa.“

Vyhlásenie Tureckej republiky:

„Pripojením sa k jednotnej akcii EÚ o operácii krízového riadenia EÚ sa Turecká republika bude usilovať, pokiaľ to jej vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať podľa možností na vzájomnom základe nárokov voči každému štátu zúčastňujúcemu sa na operácii krízového riadenia EÚ v prípade úrazu alebo úmrtia personálu alebo škody na majetku, alebo straty majetku vo svojom vlastníctve, ktorý sa používa pri operácii krízového riadenia EÚ, ak takýto úraz, úmrtie, škodu alebo stratu:

zapríčinil personál pri výkone svojich služobných povinností súvisiacich s operáciou krízového riadenia EÚ okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci, alebo

vznikli používaním majetku vo vlastníctve štátov zúčastňujúcich sa na operácii krízového riadenia za podmienky, že majetok sa používal v súvislosti s operáciou, s výnimkou prípadov hrubej nedbalosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci personálom operácie krízového riadenia EÚ, ktorý tento majetok používa.“


12.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/23


ROZHODNUTIE RADY 2006/483/SZBP

z 11. júla 2006,

ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/852/SZBP o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na spoločnú pozíciu 2004/852/SZBP z 13. decembra 2004 o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny (1), a najmä na jej článok 6 v spojení s článkom 23 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii,

keďže:

(1)

Rada 13. decembra 2004 prijala spoločnú pozíciu 2004/852/SZBP o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny s cieľom vykonať opatrenia, ktoré boli uložené na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) 1572 (2004) voči Pobrežiu Slonoviny.

(2)

Rada 27. februára 2006 prijala rozhodnutie 2006/172/SZBP obsahujúce zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uložené odsekmi 9 a 11 BR OSN 1572 (2004) a obnovené odsekom 1 BR OSN 1643 (2005).

(3)

EÚ 1. mája 2006 predložila bezpečnostnému výboru Rady zriadenému podľa BR OSN 1572 (2004) dodatočné identifikačné údaje.

(4)

Bezpečnostný výbor Rady 30. mája 2006 schválil aktualizovaný konsolidovaný zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uložené odsekmi 9 a 11 BR OSN 1572 (2004) a obnovené odsekom 1 BR OSN 1643 (2005).

(5)

Zoznam v prílohe k spoločnej pozícii 2004/852/SZBP by sa mal zodpovedajúcim spôsobom upraviť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zoznam osôb uvedený v prílohe k spoločnej pozícii 2004/852/SZBP sa týmto nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 50. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2006/172/SZBP (Ú. v. EÚ L 61, 2.3.2006, s. 21).


PRÍLOHA

Zoznam osôb uvedených v článku 4

„1.

Priezvisko, meno: BLÉ, Charles Goudé

Alias: Général; Génie de kpo; Gbapé Zadi

Bydlisko známe v roku 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; tiež hotel Ivoire

Dátum narodenia: 1.1.1972

Miesto narodenia: Guibéroua (Gagnoa)

Číslo pasu alebo dokladu totožnosti: PD. AE/088 DH 12

Štátna príslušnosť: Pobrežie Slonoviny

Iné informácie: vedúci predstaviteľ COJEP (‚Mladí patrioti’)

2.

Priezvisko, meno: KOUADIO, Djué Ngoran Eugène

Dátum narodenia: 20.12.1969 alebo 1.1.1966

Číslo pasu alebo dokladu totožnosti: 04 LE 017521 vydaný 10. februára 2005 a platný do 10. februára 2008

Štátna príslušnosť: Pobrežie Slonoviny

Iné informácie: vedúci predstaviteľ Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI)

3.

Priezvisko, meno: FOFIE, Martin Kouakou

Dátum narodenia: 1.1.1968

Štátna príslušnosť: Pobrežie Slonoviny

Iné informácie: veliteľ Nových síl v zóne Korhogo.“


12.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/25


ROZHODNUTIE RADY 2006/484/SZBP

z 11. júla 2006,

ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2004/694/SZBP z 11. októbra 2004 o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) (1), a najmä na jej článok 2 v spojení s článkom 23 ods. 2 druhou zarážkou Zmluvy o Európskej únii,

keďže:

(1)

Rada prijala podľa spoločnej pozície 2004/694/SZBP opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje patriace fyzickým osobám, ktoré boli obžalované ICTY.

(2)

Rada 10. marca 2006 prijala rozhodnutie 2006/205/SZBP, ktorým sa nahradil zoznam osôb uvedený v prílohe k spoločnej pozícii 2004/694/SZBP.

(3)

V dôsledku presunu Dragana ZELENOVIČA do vyšetrovacej väzby ICTY 10. júna 2006 by malo byť jeho meno vypustené zo zoznamu.

(4)

Zoznam uvedený v prílohe k spoločnej pozícii 2004/694/SZBP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom upraviť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zoznam osôb uvedený v prílohe k spoločnej pozícii 2004/694/SZBP sa nahrádza zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 52. Spoločná pozícia naposledy predĺžená spoločnou pozíciou 2005/689/SZBP (Ú. v. EÚ L 261, 7.10.2005, s. 29) a zmenená a doplnená rozhodnutím 2006/205/SZBP (Ú. v. EÚ L 72, 11.3.2006, s. 16).


PRÍLOHA

Zoznam osôb uvedených v článku 1

„1.

Meno: DJORDJEVIČ Vlastimir

Dátum narodenia: 1948

Miesto narodenia: Vladičin Han, Srbsko

Štátna príslušnosť: Srbsko

2.

Meno: HADŽIČ Goran

Dátum narodenia: 7.9.1958

Miesto narodenia: Vinkovci, Chorvátska republika

Štátna príslušnosť: Srbsko

3.

Meno: KARADŽIČ Radovan

Dátum narodenia: 19.6.1945

Miesto narodenia: Petnjica, Savnik, Čierna Hora

Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina

4.

Meno: MLADIČ Ratko

Dátum narodenia: 12.3.1942

Miesto narodenia: Božanoviči, obec Kalinovik, Bosna a Hercegovina

Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina

5.

Meno: TOLIMIR Zdravko

Dátum narodenia: 27.11.1948

Miesto narodenia:

Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina

6.

Meno: ŽUPLJANIN Stojan

Dátum narodenia: 22.9.1951

Miesto narodenia: Kotor Varoš, Bosna a Hercegovina

Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina“