ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 186

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
7. júla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1028/2006 z 19. júna 2006 o obchodných normách pre vajcia

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1029/2006 z 19. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1906/90 o niektorých normách pre uvádzanie hydinového mäsa na trh

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1030/2006 zo 6. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1031/2006 zo 4. júla 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti ( 1 )

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1032/2006 zo 6. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky ( 1 )

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1033/2006 zo 4. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na postupy pre letové plány v predletovej fáze pre jednotný európsky vzdušný priestor ( 1 )

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1034/2006 zo 6. júla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

51

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1035/2006 zo 6. júla 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 935/2006

53

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1036/2006 zo 6. júla 2006, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1037/2006 zo 6. júla 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 7. júla 2006

55

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Európsky parlament

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. januára 2006 o zriadení vyšetrovacieho výboru vo veci krízy spoločnosti Equitable Life Assurance Society

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1028/2006

z 19. júna 2006

o obchodných normách pre vajcia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Obchodné normy pre vajcia môžu prispieť k zlepšeniu kvality vajec a následne uľahčiť ich predaj. Je preto v záujme výrobcov, obchodníkov i spotrebiteľov, aby sa na vajcia vzťahovali obchodné normy.

(2)

Skúsenosti získané počas uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1907/90 z 26. júna 1990 o niektorých obchodných normách pre vajcia (2) ukázali zjavnú potrebu ďalších zmien a doplnení a zjednodušenia. Nariadenie (EHS) č. 1907/90 by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(3)

Normy by mali byť v zásade uplatniteľné na všetky slepačie vajcia druhu Gallus gallus, s ktorými sa obchoduje na území Spoločenstva. Napriek tomu sa zdá rozumné poskytnúť členským štátom možnosť, aby oslobodili od ich uplatňovania niektoré formy priameho predaja vajec konečnému spotrebiteľovi zo strany výrobcu, pri ktorom ide o malé množstvá.

(4)

Je potrebné jasne rozlišovať medzi vajciami vhodnými na priamu ľudskú spotrebu a vajciami, ktoré na ľudskú spotrebu vhodné nie sú a ktoré sú určené na využitie v potravinárskom alebo nepotravinárskom priemysle. Z tohto dôvodu treba rozlišovať medzi dvoma triedami akosti vajec, A a B.

(5)

Spotrebiteľ by mal mať možnosť rozlišovať medzi vajciami rôznej akosti a hmotnosti a mal by mať možnosť zistiť použitú metódu chovu v súlade so smernicou Komisie 2002/4/ES z 30. januára 2002 o registrácii podnikov s nosnicami, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 1999/74/ES (3). Tejto požiadavke možno vyhovieť označovaním vajec a obalov.

(6)

Vajcia triedy A by sa mali označovať rozlišovacím číslom výrobcu podľa smernice 2002/4/ES s cieľom umožniť identifikovanie vajec umiestnených na trh na účely ľudskej spotreby. Aby sa predišlo podvodným praktikám, mali by sa označiť aj vajcia triedy B. Malo by sa tiež umožniť, aby sa vajcia triedy B označovali aj iným označením, ako je kód výrobcu, pokiaľ takéto označenie umožňuje rozlíšiť rôzne stupne kvality. V súlade so zásadou proporcionality by sa členským štátom malo povoliť stanovenie výnimiek v prípade, ak sa s vajciami triedy B obchoduje výlučne na ich území.

(7)

Aby sa zabránilo podvodným praktikám, musia sa vajcia označiť čo najskôr po znáške.

(8)

Triediarne schválené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (4) by mali triediť vajcia podľa akosti a hmotnosti. Triediarne, ktoré sa využívajú výlučne v potravinárskom a nepotravinárskom priemysle, nemusia triediť vajcia podľa hmotnosti.

(9)

S cieľom zaistiť, aby boli triediarne primerane vybavené na triedenie vajec a balenie vajec triedy A, mali by mať oprávnenie príslušných orgánov a dostať kód triediarne, ktorý umožňuje identifikáciu vajec umiestnených na trh.

(10)

V záujme výrobcov i spotrebiteľov je nevyhnutné, aby vajcia dovážané z tretích krajín vyhovovali normám Spoločenstva. Pokiaľ je však zaručená zásada rovnocennosti právnych predpisov, môžu osobitné ustanovenia platné v niektorých tretích krajinách opodstatňovať výnimky z týchto noriem.

(11)

Členské štáty by mali určiť kontrolné útvary zodpovedné za dozor nad týmto nariadením. Postupy pri takomto dozore by mali byť jednotné.

(12)

Členský štát by mal stanoviť pravidlá o sankciách, ktoré sa uplatnia za porušenie ustanovení tohto nariadenia.

(13)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre uskutočňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu (5),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú podmienky obchodovania s vajciami vyprodukovanými v rámci Spoločenstva alebo dovážanými z tretích krajín.

Tieto podmienky obchodovania sa vzťahujú aj na vajcia určené na vývoz mimo krajín Spoločenstva.

2.   Členské štáty môžu oslobodiť od požiadaviek tohto nariadenia, s výnimkou jeho článku 4 ods. 3, vajcia, ktoré výrobca predáva priamo konečnému spotrebiteľovi:

a)

na mieste produkcie alebo

b)

na miestnom trhovisku alebo podomovým predajom v regióne produkcie dotknutého členského štátu.

Ak sa takáto výnimka udelí, každý výrobca by mal mať možnosť rozhodnúť sa, či ju uplatní. Ak sa takáto výnimka uplatní, nesmie sa použiť triedenie podľa akosti a hmotnosti.

Členský štát môže vymedziť podľa vnútroštátneho práva pojmy miestne trhovisko, podomový predaj a región produkcie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platí toto vymedzenie pojmov:

1.

„vajcia“ sú vajcia v škrupine, ktoré nie sú rozbité, inkubované ani uvarené, ktoré zniesli sliepky druhu Gallus gallus, a sú vhodné na priamu ľudskú spotrebu alebo na prípravu výrobkov z vajec;

2.

„rozbité vajcia“ sú vajcia, ktoré majú rozbitú škrupinu a porušené podškrupinové blany a v dôsledku toho otvorený obsah;

3.

„inkubované vajcia“ sú vajcia od momentu, keď boli vložené do inkubátora;

4.

„obchodovanie“ je uchovávanie vajec na účely predaja vrátane ponúkania na predaj, skladovanie, balenie, označovanie, dodávka alebo akákoľvek forma prevodu, či už bezodplatne alebo za protihodnotu;

5.

„prevádzkovateľ“ je výrobca alebo akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastňuje na obchodovaní s vajciami;

6.

„výrobné zariadenie“ je zariadenie na chov nosníc registrované v súlade so smernicou 2002/4/ES;

7.

„triediareň“ je triediarňou v zmysle nariadenia (ES) č. 853/2004, ktorá je schválená podľa článku 5 ods. 2 tohto nariadenia a v ktorej sa vajcia triedia podľa akosti a hmotnosti;

8.

„konečný spotrebiteľ“ je posledným spotrebiteľom potravín, ktorý nevyužíva potraviny ako súčasť akejkoľvek potravinárskej obchodnej operácie alebo činnosti;

9.

„kód výrobcu“ je rozlišovacie číslo výrobného zariadenia podľa bodu 2 prílohy smernice 2002/4/ES.

Článok 3

Triedenie podľa akosti a hmotnosti

1.   Vajcia sa podľa akosti triedia takto:

trieda A alebo „čerstvé vajcia“,

trieda B.

2.   Vajcia triedy A sa triedia aj podľa hmotnosti. Triedenie podľa hmotnosti sa však nevyžaduje pri vajciach dodávaných do potravinárskeho a nepotravinárskeho priemyslu.

3.   Vajcia triedy B sa dodávajú len do potravinárskeho a nepotravinárskeho priemyslu.

Článok 4

Označovanie vajec

1.   Vajcia triedy A sa označujú kódom výrobcu.

Vajcia triedy B sa označujú kódom výrobcu a/alebo iným označením.

Členské štáty môžu od tejto požiadavky oslobodiť tie vajcia triedy B, s ktorými sa obchoduje výlučne na ich území.

2.   Označovanie vajec podľa odseku 1 sa uskutoční vo výrobnom zariadení alebo v prvej triediarni, do ktorej sa vajcia doručia.

3.   Vajcia, ktoré výrobca predáva konečnému spotrebiteľovi na miestnom trhovisku v regióne produkcie dotknutého členského štátu, sa označujú v súlade s odsekom 1 tohto článku.

Členské štáty však môžu od tejto požiadavky oslobodiť výrobcov, ktorí chovajú menej než 50 nosníc za predpokladu, že sa na mieste predaja uvedie meno/názov a adresa výrobcu.

Článok 5

Triediarne

1.   V triediarňach sa vajcia triedia, balia a obaly sa označujú.

2.   Príslušný orgán vydá oprávnenie triediť vajcia triediarňam a pridelí kód triediarne každému prevádzkovateľovi, ktorého prevádzkové priestory a technické zariadenia sú vhodné na účely triedenia vajec podľa akosti a hmotnosti. Triediarne, ktoré sa využívajú výlučne v potravinárskom a nepotravinárskom priemysle, nemusia disponovať vhodným technickým vybavením na triedenie vajec podľa hmotnosti.

3.   Takéto oprávnenie sa môže kedykoľvek odňať, ak sa zistí, že sa prestali plniť požadované podmienky ustanovené vo vykonávacích pravidlách prijatých v súlade s článkom 11.

Článok 6

Dovoz vajec

1.   Komisia na žiadosť dotknutej krajiny zhodnotí obchodné normy pre vajcia, ktoré sa uplatňujú vo vyvážajúcich tretích krajinách. Toto hodnotenie sa týka aj pravidiel označovania, metód a kontroly chovu, ako aj vykonávania. Ak sa na jeho základe zistí, že uplatňované predpisy ponúkajú dostatočnú záruku rovnocennosti s právnymi predpismi Spoločenstva, vajcia dovážané z dotknutých krajín sa označia rozlišovacím číslom rovnocenným s kódom výrobcu.

2.   Komisia v prípade potreby vedie rokovania s tretími krajinami zamerané na nájdenie vhodných spôsobov poskytnutia záruk uvedených v odseku 1 a na uzavretie dohôd o takýchto zárukách.

3.   Pokiaľ sa neposkytnú dostatočné záruky, vajcia dovážané z tretích krajín sa označia kódom umožňujúcim identifikáciu krajiny pôvodu a označením metódy chovu ako „nešpecifikovaná“.

Článok 7

Kontrola

1.   Členské štáty určia kontrolné útvary, ktoré budú kontrolovať súlad s týmto nariadením.

2.   Kontrolné útvary uvedené v odseku 1 kontrolujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vo všetkých fázach obchodovania. Okrem náhodného výberu vzoriek sa konajú aj kontroly na základe analýzy rizík, pričom sa do úvahy berie druh a kapacita príslušného zariadenia ako aj predchádzajúce záznamy prevádzkovateľa, pokiaľ ide o dodržiavanie obchodných noriem pre vajcia.

3.   V prípade vajec triedy A dovážaných z tretích krajín sa kontroly ustanovené v odseku 2 uskutočnia v čase colného odbavenia a pred prepustením do voľného obehu.

Vajcia triedy B dovážané z tretích krajín sa prepustia do voľného obehu len za predpokladu, že pri colnom preclení sa overí, že ich konečné miesto určenia je spracovateľský priemysel.

Článok 8

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Článok 9

Oznámenia

Členské štáty a Komisia si vzájomne oznamujú informácie potrebné pri uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 10

Výbor

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre hydinové mäso a vajcia.

2.   Pri odkaze na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 11

Vykonávacie predpisy

Podrobné pravidlá vykonávania tohto nariadenia sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2, a týkajú sa najmä:

1.

frekvencie odberu, dodávok, konzervácie a manipulácie s vajciami;

2.

kritérií akosti, najmä vzhľadu škrupiny, konzistencie bielka a žĺtka a výšky vzduchovej bubliny;

3.

triedy hmotnosti vrátane výnimiek;

4.

označenia na vajciach a označení na obaloch vrátane iných výnimiek;

5.

kontroly;

6.

obchodu s tretími krajinami;

7.

oznámení uvedených v článku 9;

8.

metód chovu;

9.

záznamov a vedenia evidencie.

Článok 12

Zrušenie

1.   Nariadenie (EHS) č. 1907/90 sa zrušuje od 1. júla 2007.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 19. júna 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 173, 6.7.1990, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1039/2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 30, 31.1.2002, s. 44. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


PRÍLOHA

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 1907/90

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 2

Článok 2 ods. 1

Článok 1 ods. 1

Článok 2 ods. 2

Článok 2 ods. 3

Článok 1 ods. 2

Článok 2 ods. 4

Článok 3

Článok 4

Článok 5 ods. 1 a 3

Článok 5

Článok 5 ods. 2

Článok 6 ods. 1 a 2

Článok 3

Článok 6 ods. 3

Článok 11

Článok 6 ods. 4 a 5

Článok 7 ods. 1 písm. a)

Článok 4 ods. 1

Článok 7 ods. 1 písm. b) a c)

Článok 6

Článok 7 ods. 1 písm. d)

Článok 11

Článok 7 ods. 2

Článok 8 ods. 1

Článok 4 ods. 1

Článok 8 ods. 2

Článok 9

Článok 10

Článok 11

Článok 12

Článok 13

Článok 14

Článok 15

Článok 16 ods. 1 prvá veta

Článok 1 ods. 1 druhý pododsek

Článok 16 ods. 2 a 3

Článok 17

Článok 18

Článok 7 ods. 1 a 2

Článok 19

Článok 20

Článok 11

Článok 21

Článok 8

Článok 22 ods. 1

Článok 9

Článok 22 ods. 2

Článok 11

Článok 22a

Článok 23

Článok 12

Článok 24

Článok 13

Príloha

Príloha

Príloha II


7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/6


NARIADENIE RADY (ES) č. 1029/2006

z 19. júna 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1906/90 o niektorých normách pre uvádzanie hydinového mäsa na trh

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

S účinnosťou od 1. januára 2006 sa smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich výrobu čerstvého hydinového mäsa a jeho uvádzanie na trh (2) zrušuje smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (3) a nahrádza sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (4) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (5).

(2)

Smernica Rady 79/112/EHS z 18. decembra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín určených na predaj konečným spotrebiteľom (6) sa zrušila a nahradila smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (7).

(3)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1906/90 (8) obsahuje viaceré odkazy na smernicu 71/118/EHS a smernicu 79/112/EHS. V záujme zrozumiteľnosti je vhodné tieto odkazy upraviť. Podobne vymedzenie pojmu „jatočné telo“ by sa malo prispôsobiť kapitole IV ods. 7 písm. c) oddielu II prílohy III nariadenia (ES) č. 853/2004.

(4)

V druhej zarážke článku 1 ods. 3 nariadenia (EHS) 1906/90 sa vyníma z rozsahu pôsobnosti toho nariadenia spôsob predaja uvedený v kapitole II článku 3(II) smernice 71/118/EHS. Toto ustanovenie upravuje voliteľnú výnimku pokiaľ ide o malovýrobu do 10 000 kusov. Hoci nariadenia (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 obsahujú výnimku, ktorá nie je ani voliteľná, ani obmedzená na určitý počet kusov, voliteľná výnimka akou je výnimka v článku 3(II) smernice 71/118/ES, obmedzená na určitý počet kusov by sa mala v nariadení (EHS) č. 1906/90 zachovať.

(5)

V článku 6 nariadenia (EHS) č. 1906/90 sa nachádza odkaz na smernicu Komisie 80/879/EHS z 3. septembra 1980 o zdravotnom označovaní veľkých balení hydinového mäsa (9). Táto smernica sa zrušila smernicou Rady 92/116/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa mení, dopĺňa a aktualizuje smernica 71/118/EHS o zdravotných otázkach týkajúcich sa obchodovania s čerstvým hydinovým mäsom (10). Tento odkaz je nadbytočný a mal by sa vypustiť.

(6)

Nariadenie (EHS) č. 1906/90 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 1906/90 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v článku 1 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na

a)

hydinové mäso určené na vývoz zo Spoločenstva,

b)

na hydinu s odložením pitvaním, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (11).

b)

vkladá sa tento odsek:

„3a   Členské štáty môžu urobiť výnimku z požiadaviek tohto nariadenia v prípadoch priameho dodávania malých množstiev hydinového mäsa, ako sa uvádza v článku 1 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004 výrobcom s ročnou produkciou menej ako 10 000 kusov.“;

2.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

‚jatočné telo’ je celé telo jedinca druhu uvedeného v článku 1 ods. 1 po vykrvení, ošklbaní a vypitvaní; odstránenie obličiek je však voliteľné; vypitvané jatočné telo sa môže prezentovať na predaj s drobkami alebo bez nich, čím sa rozumie srdce, pečeň, svalnatý žalúdok a krk vložený do brušnej dutiny;“

b)

bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

‚predbalené hydinové mäso’ je hydinové mäso prezentované v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 1 ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (12).

3.

V článku 4 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Okrem dodržania vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v súlade so smernicou 2000/13/ES, sprievodné obchodné dokumenty obsahujú ďalšie údaje v zmysle článku 13 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice:“

4.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 „smernicou 79/112/EHS“ sa nahrádza „smernicou 2000/12/ES“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade čerstvého hydinového mäsa sa v súlade s článkom 10 smernice 2000/13/ES dátum minimálnej trvanlivosti nahrádza slovami spotrebujte do.“;

c)

v odseku 3 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

číslo schválenia bitúnku alebo rozrábkarne pridelené v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, s výnimkou rozrábky a vykostenia na mieste predaja, ako sa ustanovuje v článku 4 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia“;

d)

odseky 4 a 5 sa nahrádzajú takto:

„4.   Keď sa hydinové mäso ponúka na predaj bez predbalenia, s výnimkou mäsa, ktoré sa rozrába a vykosťuje na mieste predaja, ako sa ustanovuje v článku 4 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004, pod podmienkou, že rozrábka a vykostenie sa vykonáva na požiadanie spotrebiteľa a v jeho prítomnosti, na označenia uvedené v odseku 3 sa uplatňuje článok 14 smernice 2000/13/ES.

5.   Podrobné pravidlá na označenie názvu, pod ktorým sa výrobok predáva v zmysle článku 3 ods. 1 pododseku 1 smernice 2000/13/ES, sa môžu stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2777/75.“

5.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Odchylne od článkov 3, 4 a 5 nie je potrebné hydinové mäso triediť a uvádzať dodatočné údaje uvedené v týchto článkoch v prípade dodávok do rozrábkarní alebo spracovateľských zariadení.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 19. júna 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(6)  Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/4/ES (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 21).

(7)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).

(8)  Ú. v. ES L 173, 6.7.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1101/98 (Ú. v. ES L 157, 30.5.1998, s. 12).

(9)  Ú. v. ES L 251, 24.9.1980, s. 10.

(10)  Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

(11)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).“;

(12)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).“;


7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1030/2006

zo 6. júla 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 7. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 6. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

67,5

204

28,7

999

48,1

0707 00 05

052

93,2

999

93,2

0709 90 70

052

83,8

999

83,8

0805 50 10

388

58,2

528

55,3

999

56,8

0808 10 80

388

87,3

400

114,5

404

94,7

508

87,3

512

81,2

524

54,1

528

87,1

720

114,4

800

145,8

804

99,7

999

96,6

0808 20 50

388

103,9

512

94,6

528

90,7

720

35,0

999

81,1

0809 10 00

052

192,0

999

192,0

0809 20 95

052

313,5

068

95,0

608

218,2

999

208,9

0809 40 05

624

146,4

999

146,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1031/2006

zo 4. júla 2006,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (1), a najmä na jeho článok 8,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 808/2004 sa vytvoril spoločný rámec pre systematickú tvorbu štatistík Spoločenstva o informačnej spoločnosti.

(2)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 808/2004 sú na určenie údajov, ktoré sa majú poskytovať na tvorbu štatistiky definovanej v článkoch 3 a 4 tohto nariadenia, a na stanovenie lehôt na ich prenos potrebné vykonávacie opatrenia.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program zriadeného rozhodnutím Rady č. 89/382/EHS, Euratom (2).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Údaje, ktoré sa poskytujú na tvorbu štatistiky Spoločenstva o informačnej spoločnosti definovanej v článku 3 ods. 2 a článku 4 nariadenia (ES) č. 808/2004, sú stanovené v prílohách I a II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2006

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49.

(2)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.


PRÍLOHA I

Modul 1:   Podniky a informačná spoločnosť

1.   TÉMY A UKAZOVATELE

a)   K témam vybraným zo zoznamu v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 808/2004, ktoré sa majú sledovať v referenčnom roku 2007, patria:

systémy IKT a ich využitie v podnikoch,

používanie internetu a iných elektronických sietí v podnikoch,

procesy elektronického obchodovania a podnikania,

znalosti v oblasti IKT v podniku a dopyt po IKT zručnostiach.

b)   Sledujú sa tieto ukazovatele:

Systémy IKT a ich využitie v podnikoch

Ukazovatele, ktoré sa sledujú vo všetkých podnikoch:

používanie počítačov.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, kde sa používajú počítače:

(nepovinné) podiel osôb v % z celkového počtu zamestnancov, ktoré používajú počítač aspoň raz za týždeň,

existencia bezdrôtovej siete LAN,

existencia káblovej siete LAN,

existencia intranetu,

existencia extranetu,

existencia IT systému na spracovanie objednávok (zasielanie alebo prijímanie).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, kde majú IT systém na spracovanie objednávok (zasielanie alebo prijímanie):

IT systém na spracovanie objednávok prepojený na vnútropodnikový systém dopĺňania zásob,

IT systém na spracovanie objednávok prepojený na fakturačné a platobné systémy,

IT systém na spracovanie objednávok prepojený na systém riadenia výroby, logistiky alebo služieb,

IT systém na spracovanie objednávok prepojený na obchodné systémy dodávateľov,

IT systém na spracovanie objednávok prepojený na obchodné systémy odberateľov.

Používanie internetu a iných elektronických sietí v podnikoch

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, kde používajú počítače:

prístup na internet.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré majú prístup na internet:

podiel osôb v % z celkového počtu zamestnancov používajúcich počítače, ktorí sa aspoň raz za týždeň pripojili na internetovú sieť,

pripojenie na internet: klasický modem,

pripojenie na internet: ISDN,

pripojenie na internet: DSL,

pripojenie na internet: iné pevné pripojenie,

pripojenie na internet: mobilné pripojenie,

používanie internetu na bankové a finančné služby,

používanie internetu na vzdelávanie a odbornú prípravu,

používanie internetu na monitorovanie trhu,

používanie internetu na spoluprácu s verejnými orgánmi v predchádzajúcom kalendárnom roku,

existencia vlastnej internetovej stránky.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré spolupracovali s verejnými orgánmi prostredníctvom internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku:

používanie internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku na získavanie informácií z internetových stránok verejných orgánov,

používanie internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku na získanie formulárov z internetových stránok verejných orgánov,

používanie internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku na vrátenie vyplnených formulárov verejným orgánom,

používanie internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku na predloženie návrhu do elektronického systému verejného obstarávania.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré majú internetovú stránku:

internetová stránka na obchodovanie s vlastnými výrobkami,

internetová stránka umožňujúca prístup ku katalógom a cenníkom,

internetová stránka na poskytovanie popredajných služieb.

Procesy elektronického obchodovania a podnikania

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, kde používajú počítače:

používanie softvérových aplikácií ERP,

používanie softvéru CRM na ukladanie, spracovanie a analýzu informácií o zákazníkoch,

používanie softvéru CRM na ťažbu údajov (data mining),

prijatie voľného/otvoreného zdroja na úrovni operačného systému,

používanie elektronickej fakturácie pri zasielaní faktúr,

používanie elektronickej fakturácie pri prijímaní faktúr,

používanie rozvinutých elektronických podpisov (digitálne podpisy).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré majú prístup na internet a nepatria do kategórie J OKEČ Rev. 1.1:

objednávali prostredníctvom internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku,

dostali objednávky prostredníctvom internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré objednávali prostredníctvom internetu, a nepatria do kategórie J OKEČ Rev. 1.1:

podiel z celkového objemu nákupu na základe objednávok cez internet v percentuálnych skupinách v predchádzajúcom kalendárnom roku ([0;1[, [1;5[, [5;10[, [10;25[, [25;100]).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré prijali objednávky prostredníctvom internetu, a nepatria do kategórie J OKEČ Rev. 1.1:

podiel celkových tržieb na základe objednávok prijatých cez internet v predchádzajúcom kalendárnom roku,

používanie bezpečnostných protokolov (SSL/TLS) pri prijímaní objednávok cez internet.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré používajú počítače, a nepatria do kategórie J OKEČ Rev. 1.1:

objednávali prostredníctvom počítačových sietí iných ako internet v predchádzajúcom kalendárnom roku,

dostali objednávky prostredníctvom počítačových sietí iných ako internet v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré objednávali prostredníctvom počítačových sietí iných ako internet, a nepatria do kategórie J OKEČ Rev. 1.1:

podiel z celkového objemu nákupu na základe objednávok prostredníctvom počítačových sietí iných ako internet v percentuálnych skupinách v predchádzajúcom kalendárnom roku ([0;1[, [1;25[, [25;50[, [50;75[, [75;100]).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré dostali objednávky prostredníctvom počítačových sietí iných ako internet, a nepatria do kategórie J OKEČ Rev. 1.1:

podiel celkových tržieb na základe objednávok prijatých cez iné počítačové siete ako internet v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Znalosti v oblasti IKT v podniku a dopyt po zručnostiach IKT

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, kde používajú počítače:

zamestnávanie špecialistov IKT/IT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku prijali alebo sa snažili prijať zamestnancov na pracovné pozície, na ktorých sa vyžadujú odborné zručnosti IKT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku prijali alebo sa snažili prijať zamestnancov na pracovné pozície, na ktorých sa vyžadujú užívateľské zručnosti IKT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku zabezpečili odbornú prípravu na rozvoj alebo zvýšenie úrovne odborných zručností IKT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku zabezpečili odbornú prípravu na rozvoj alebo zvýšenie úrovne užívateľských zručností IKT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku využívali služby externých dodávateľov, ktorí vykonávajú činnosti IKT vyžadujúce špecialistov IKT/IT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku využívali služby dodávateľov z dcérskych spoločností vytvorených podnikom v zahraničí, ktorí vykonávajú činnosti IKT vyžadujúce špecialistov IKT/IT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku využívali služby dodávateľov z iných podnikov v zahraničí, ktorí vykonávajú činnosti IKT vyžadujúce špecialistov IKT/IT,

(nepovinné) v predchádzajúcom kalendárnom roku využívali služby externých dodávateľov, ktorí vykonávajú obchodné činnosti vyžadujúce užívateľov IKT,

(nepovinné) v predchádzajúcom kalendárnom roku využívali služby dodávateľov z dcérskych spoločností vytvorených podnikom v zahraničí, ktorí vykonávajú obchodné činnosti vyžadujúce užívateľov IKT,

(nepovinné) v predchádzajúcom kalendárnom roku využívali služby dodávateľov z iných podnikov v zahraničí, ktorí vykonávajú obchodné činnosti vyžadujúce užívateľov IKT.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré zamestnávajú špecialistov IKT/IT:

podiel špecialistov IKT/IT z celkového počtu zamestnancov.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré prijali alebo sa snažili prijať špecialistov IKT/IT:

v predchádzajúcom kalendárnom roku mali problém obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú špecialistov IKT/IT.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré prijali alebo sa snažili prijať zamestnancov na pracovné pozície vyžadujúce zručnosti IKT:

v predchádzajúcom kalendárnom roku mali problém obsadiť voľné miesta z dôvodu nedostatočných zručností uchádzačov pri používaní IKT.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré využívali služby zahraničných dodávateľov na vykonávanie činností IKT:

v predchádzajúcom kalendárnom roku angažovali špecialistov IKT/IT zahraničných dodávateľov z iných členských štátov EÚ,

v predchádzajúcom kalendárnom roku angažovali špecialistov IKT/IT zahraničných dodávateľov z nečlenských krajín EÚ,

(nepovinné) činnosť IKT vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku špecialistami IKT/IT zahraničných dodávateľov: správa IKT,

(nepovinné) činnosť IKT vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku špecialistami IKT/IT zahraničných dodávateľov: vývoj a zavádzanie IKT,

(nepovinné) činnosť IKT vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku špecialistami IKT/IT zahraničných dodávateľov: prevádzka IKT,

(nepovinné) činnosť IKT vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku špecialistami IKT/IT zahraničných dodávateľov: iná.

(Nepovinné) Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch využívajúcich služby zahraničných dodávateľov na vykonanie obchodných činností:

(nepovinné) obchodná činnosť vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku užívateľmi IKT zahraničných dodávateľov: predaj a marketing, zákaznícke služby,

(nepovinné) obchodná činnosť vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku užívateľmi IKT zahraničných dodávateľov: výskum a vývoj, navrhovanie výrobkov a inžinierska činnosť,

(nepovinné) obchodná činnosť vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku užívateľmi IKT zahraničných dodávateľov: iné obchodné činnosti (mimo IKT),

(nepovinné) v predchádzajúcom kalendárnom roku angažovali užívateľov IKT zahraničných dodávateľov z iných členských štátov EÚ,

(nepovinné) v predchádzajúcom kalendárnom roku angažovali užívateľov IKT zahraničných dodávateľov z nečlenských krajín EÚ.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré majú problém obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré si vyžadujú špecialistov IKT/IT:

dôvody, prečo bolo v predchádzajúcom kalendárnom roku ťažké obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú špecialistov IKT/IT: nedostatok alebo nízky počet uchádzačov,

dôvody, prečo bolo v predchádzajúcom kalendárnom roku ťažké obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú špecialistov IKT/IT: nedostatočná kvalifikácia,

dôvody, prečo bolo v predchádzajúcom kalendárnom roku ťažké obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú špecialistov IKT/IT: nedostatočné pracovné skúsenosti,

dôvody, prečo bolo v predchádzajúcom kalendárnom roku ťažké obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú špecialistov IKT/IT: príliš vysoké požiadavky na plat,

(nepovinné) dôvody, prečo bolo v predchádzajúcom kalendárnom roku ťažké obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú špecialistov IKT/IT: iné.

c)   Tieto základné ukazovatele o podniku sa zbierajú alebo získavajú z alternatívnych zdrojov:

 

Ukazovatele, ktoré sa sledujú vo všetkých podnikoch:

hlavná ekonomická činnosť podniku v predchádzajúcom kalendárnom roku,

priemerný počet zamestnancov v predchádzajúcom kalendárnom roku,

umiestnenie z hľadiska regiónov cieľa 1/regiónov nepatriacich pod cieľ 1 v predchádzajúcom kalendárnom roku.

 

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré nepatria pod oddiel J OKEČ Rev. 1.1:

celkový objem nákupu tovarov a služieb v predchádzajúcom kalendárnom roku (hodnotovo, bez DPH),

celkové tržby v predchádzajúcom kalendárnom roku (hodnotovo, bez DPH).

2.   POKRYTIE

Ukazovatele stanovené v časti 1 písm. b) a 1 písm. c) tejto prílohy sa sledujú a získavajú za podniky zaradené do týchto kategórií ekonomických činností, veľkostnej triedy a geografickej oblasti.

a)   Odvetvie ekonomickej činnosti: podniky zaradené do týchto kategórií OKEČ – Rev. 1.1:

Kategória OKEČ

Opis

kategória D

„priemyselná výroba“

kategória F

„stavebníctvo“

kategória G

„veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru“

skupiny 55.1 a 55.2

„hotely“ a „kempingy a iné krátkodobé ubytovanie“

kategória I

„doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie“

trieda 65.12

„ostatné peňažné sprostredkovanie“

trieda 65.22

„ostatné poskytovanie úverov“

trieda 66.01

„životné poistenie“

trieda 66.03

„neživotné poistenie“

kategória K

„nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti“

skupiny 92.1 a 92.2

„tvorba a distribúcia filmov a videozáznamov“ a „činnosti rozhlasu a televízie“

Podniky zaradené do týchto kategórií OKEČ Rev. 1.1 sa pokrývajú dobrovoľne:

Kategória OKEČ

Opis

kategória E

„výroba a rozvod elektriny, plynu a vody“

skupiny 55.3, 55.4 a 55.5

„reštaurácie“, „bary“ a „jedálne, výroba a dodávka hotových jedál“

skupiny 92.3 až 92.7 vrátane

„rekreačné, kultúrne a športové činnosti“, okrem „tvorby a distribúcie filmov a videozáznamov“ a „činností rozhlasu a televízie“

oddiel 93

„ostatné služby“

triedy 67.12, 67.13, 67.2

„pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním“ okrem „správy finančných trhov“

b)   Veľkosť podniku: podniky s 10 a viac zamestnancami, podniky s menej ako 10 zamestnancami sa pokrývajú dobrovoľne.

c)   Geografické pokrytie: podniky, ktoré sa nachádzajú v akejkoľvek časti územia členského štátu

3.   REFERENČNÉ OBDOBIA

Referenčným obdobím pre ukazovatele, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúci kalendárny rok, je rok 2006. Pre ostatné ukazovatele je referenčným obdobím január 2007.

4.   ČLENENIE

Témy a ukazovatele uvedené v časti 1 písm. b) tejto prílohy sa poskytujú oddelene v tomto členení:

a)   Členenie podľa odvetvia ekonomickej činnosti: údaje sa predkladajú v členení podľa týchto agregátov OKEČ Rev. 1.1.

Agregáty OKEČ

 

DA + DB + DC + DD + DE

 

DF + DG + DH

 

DI + DJ

 

DK + DL + DM + DN

 

F

 

50

 

51

 

52

 

55.1 + 55.2

 

60 + 61 + 62 + 63

 

64

 

65.12 + 65.22

 

66.01 + 66.03

 

72

 

70 + 71 + 73 + 74

 

92.1 + 92.2

 

(nepovinné) 22

 

(nepovinné) 40 + 41

 

(nepovinné) 55.3 + 55.4 + 55.5

 

(nepovinné) 67.12 + 67.13 + 67.2

 

(nepovinné) 92.3 až 92.7

 

(nepovinné) 93

b)   Členenie podľa veľkostnej štruktúry: údaje sa predkladajú v členení podľa týchto veľkostných skupín v závislosti od počtu zamestnancov.

Veľkostná skupina

 

(nepovinné) menej ako 10 zamestnancov

 

(nepovinné) menej ako 5 zamestnancov

 

(nepovinné) 5 až 9 zamestnancov

 

10 a viac zamestnancov

 

10 až 49 zamestnancov

 

50 až 249 zamestnancov

 

250 a viac zamestnancov

c)   Geografické členenie: údaje sa predkladajú v členení podľa týchto regionálnych skupín.

Regionálna skupina

 

Regióny patriace pod cieľ 1 (vrátane prechodných oblastí alebo oblastí vyraďovaných z cieľa 1)

 

Regióny nepatriace pod cieľ 1

5.   PERIODICITA

Údaje sa predkladajú raz za rok 2007.

6.   LEHOTY

a)   Agregované údaje, ktoré sú v prípade potreby označené ako dôverné alebo nespoľahlivé, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004, sa odošlú Eurostatu do 5. októbra 2007. Do tohto dátumu musí byť súbor údajov vypracovaný, overený a prijatý. Tabulovaný formát na prenos, čitateľný pre počítač, má spĺňať požiadavky Eurostatu.

b)   Metaúdaje uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa odošlú Eurostatu do 31. mája 2007. Metaúdaje musia zodpovedať vzoru Eurostatu.

c)   Správa o kvalite uvedená v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa odošle Eurostatu do 5. novembra 2007. Správa o kvalite musí zodpovedať vzoru Eurostatu.


PRÍLOHA II

Modul 2:   Jednotlivci, domácnosti a informačná spoločnosť

1.   TÉMY A UKAZOVATELE

a)   K témam vybraným zo zoznamu v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 808/2004, ktoré sa majú sledovať v referenčnom roku 2007, patrí:

prístup a využívanie systémov IKT jednotlivcami a/alebo domácnosťami,

použitie internetu na rôzne účely jednotlivcami a/alebo domácnosťami,

bezpečnosť IKT,

znalosti v oblasti IKT,

prekážky pri využívaní IKT a internetu.

b)   Sledujú sa tieto ukazovatele:

Prístup a využívanie systémov IKT jednotlivcami a/alebo domácnosťami

Ukazovatele, ktoré sa sledujú vo všetkých domácnostiach:

prístup k zariadeniam IKT v domácnosti: počítač,

prístup na internet v domácnosti bez ohľadu na to, či sa používa.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v domácnostiach s prístupom na internet:

zariadenia, cez ktoré má domácnosť prístup na internet: stolový počítač,

zariadenia, cez ktoré má domácnosť prístup na internet: prenosný počítač,

zariadenia, cez ktoré má domácnosť prístup na internet: televízny prijímač so špeciálnym zariadením s prístupom na internet,

zariadenia, cez ktoré má domácnosť prístup na internet: herná konzola,

zariadenia, cez ktoré má domácnosť prístup na internet: iné zariadenia (nepovinné: uviesť osobitne: mobilný telefón s prístupom na internet, vreckový počítač s prístupom na internet),

typ internetového pripojenia v domácnosti: modem alebo ISDN,

typ internetového pripojenia v domácnosti: DSL (napr. ADSL, SHDSL atď.),

typ internetového pripojenia v domácnosti: iné širokopásmové pripojenie (napr. káblové, UMTS atď.),

typ internetového pripojenia v domácnosti: mobilný telefón s úzkopásmovým prístupom (GPRS atď.).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u všetkých jednotlivcov:

využívanie osobných počítačov v poslednom období (v priebehu posledných 3 mesiacov; pred viac ako 3 mesiacmi a menej ako 1 rokom; pred viac ako 1 rokom; nikdy nepoužíval počítač),

používanie mobilného telefónu.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú pri všetkých jednotlivcoch okrem dôchodcov:

samohodnotenie, či počítačové zručnosti jednotlivca sú dostatočné v prípade, keď si potrebuje nájsť prácu alebo zmeniť prácu počas roka (áno; nie; nehodí sa).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí využívali osobný počítač za posledné 3 mesiace:

frekvencia využívania osobného počítača [každý deň alebo skoro každý deň, aspoň raz za týždeň (ale nie každý deň), aspoň raz za mesiac (ale nie každý týždeň), menej ako raz za mesiac],

miesto využívania osobného počítača za posledné tri mesiace: doma,

miesto využívania osobného počítača za posledné tri mesiace: v práci (mimo domácnosti),

miesto využívania osobného počítača za posledné tri mesiace: v mieste vzdelávania,

miesto využívania osobného počítača za posledné tri mesiace: u iných ľudí v ich domácnosti,

miesto využívania osobného počítača za posledné tri mesiace: iné.

Používanie internetu na rôzne účely jednotlivcami a/alebo domácnosťami

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u všetkých jednotlivcov:

využívanie internetu v poslednom období (v priebehu posledných 3 mesiacov; pred viac ako 3 mesiacmi a menej ako 1 rokom; pred viac ako 1 rokom; nikdy nevyužíval internet).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí už využívali internet:

využívanie internetu na nákup alebo objednávanie tovaru a služieb pre osobnú potrebu v poslednom období (v priebehu posledných 3 mesiacov; pred viac ako 3 mesiacmi a menej ako 1 rokom; pred viac ako 1 rokom; nikdy nenakupoval ani neobjednával).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí využívali internet za posledné 3 mesiace:

frekvencia využívania osobného počítača [každý deň alebo skoro každý deň; aspoň raz za týždeň (ale nie každý deň); aspoň raz za mesiac (ale nie každý týždeň); menej ako raz za mesiac],

miesto využívania internetu za posledné tri mesiace: doma,

miesto využívania internetu za posledné tri mesiace: v práci (mimo domácnosti),

miesto využívania internetu za posledné tri mesiace: v mieste vzdelávania,

miesto využívania internetu za posledné tri mesiace: u iných ľudí v domácnosti,

miesto využívania internetu za posledné tri mesiace: na iných miestach [nepovinné: uviesť osobitne: verejná knižnica, pošta, verejné orgány, radnica alebo vládna agentúra, spoločenské alebo dobrovoľné organizácie, internetové kaviarne, prístupové body na pripojenie k internetu (hotspot)],

využívanie mobilných zariadení s prístupom na internet: mobilný telefón cez GPRS,

využívanie mobilných zariadení s prístupom na internet: mobilný telefón cez UMTS (3G),

využívanie mobilných zariadení s prístupom na internet: vreckový počítač (palmtop, PDA),

využívanie mobilných zariadení s prístupom na internet: prenosný počítač (laptop) cez bezdrôtové spojenie mimo domácnosti alebo práce,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na posielanie a/alebo prijímanie e-mailov,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na telefonovanie cez internet,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na iné komunikačné činnosti (používanie internetových stránok s chatom, messenger atď.),

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na vyhľadávanie informácií o tovare a službách,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na využívanie služieb týkajúcich sa cestovania a ubytovania,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na počúvanie rádia alebo sledovanie televízie cez internet,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na hranie alebo sťahovanie hier, obrázkov alebo hudby,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na sťahovanie softvéru,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na čítanie alebo sťahovanie online novín alebo časopisov,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na hľadanie práce alebo posielanie žiadostí o prácu,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na vyhľadávanie informácií týkajúcich sa zdravia,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na vyhľadávanie iných informácií alebo online služieb,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na internetové bankovníctvo,

(nepovinné) využívanie internetu za posledné tri mesiace na predaj tovarov alebo služieb,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na získavanie informácií z internetových stránok verejných inštitúcií,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na sťahovanie úradných formulárov z internetových stránok verejných inštitúcií,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na posielanie vyplnených formulárov verejným inštitúciám,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na vyhľadávanie informácií o ponukách vzdelávania, školení alebo kurzov,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na online kurz (akéhokoľvek zamerania),

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na vyhľadávanie informácií na internete na účely vzdelávania,

účasť na kurze (akékoľvek školenie, nie iba školenie o používaní počítača alebo internetu vrátane škôl alebo univerzít) za posledné tri mesiace,

záujem o používania internetu vo väčšej miere.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí využívali internet na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na čítanie alebo sťahovanie online novín alebo časopisov:

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na čítanie alebo sťahovanie online novín alebo časopisov, ktoré si jednotlivec, aby ich dostával pravidelne, predplatil.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí za posledné tri mesiace využívali internet a zúčastnili sa na kurze:

využívanie internetu za posledné tri mesiace na vykonanie prieskumu, ktorý je súčasťou vzdelávacieho kurzu alebo individuálneho vzdelávania,

využívanie internetu za posledné tri mesiace na výmenu odkazov týkajúcich sa kurzu s ostatnými účastníkmi,

využívanie internetu za posledné tri mesiace na stiahnutie učebného materiálu, ktorý sa poskytol online,

využívanie internetu za posledné tri mesiace na zistenie dostupnosti knihy alebo článku pre kurz v knižnici.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí za posledných 12 mesiacov využívali internet na nákup alebo objednanie tovaru alebo služieb:

využívanie internetu na objednanie jedla alebo potravín,

využívanie internetu na objednanie tovaru pre domácnosť,

využívanie internetu na objednanie filmov alebo hudby (uviesť osobite: či sa dodali online),

využívanie internetu na objednanie kníh, časopisov alebo vzdelávacích materiálov na internetové kurzy (uviesť osobitne, či sa dodali online),

využívanie internetu na objednanie odevov alebo športového tovaru,

využívanie internetu na objednanie počítačového softvéru alebo aktualizácie (uviesť osobitne, či sa dodali online),

využívanie internetu na objednanie počítačového hardvéru,

využívanie internetu na objednanie elektronických zariadení,

využívanie internetu na objednanie nákupu akcií, objednanie finančných služieb alebo poistenia,

využívanie internetu na objednanie cestovania alebo dovolenkových pobytov,

využívanie internetu na objednanie lístkov na podujatia,

využívanie internetu na účasť na lotériách alebo podávanie stávok,

využívanie internetu na objednanie iného tovaru alebo služieb.

Bezpečnosť IKT

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí využívali internet za posledné 3 mesiace:

výskyt počítačového vírusu, ktorý spôsobil stratu údajov alebo času pri použití internetu za posledných dvanásť mesiacov,

frekvencia, s akou sa robia bezpečnostné kópie alebo zálohované súbory (dokumenty, obrázky atď.) z počítača napr. na disketu, CD alebo do priestoru na disku na internetových severoch (vždy alebo takmer vždy; niekedy; nikdy alebo skoro nikdy; nehodí sa, lebo jednotlivec neukladá súbory na počítač).

Znalosti v oblasti IKT

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí už používali počítač:

účasť na kurze (trojhodinovom alebo dlhšom) zameranom na využívanie počítača (v priebehu posledných 3 mesiacov, pred viac ako 3 mesiacmi a menej ako 1 rokom, pred viac ako 1 rokom a menej ako 3 rokmi, pred viac ako 3 rokmi, nikdy sa nezúčastnil na kurze),

počítačové zručnosti na kopírovanie alebo presúvanie súboru alebo adresára,

počítačové zručnosti na použitie nástrojov na kopírovanie a vkladanie na prekopírovanie alebo presúvanie informácií v dokumente,

počítačové zručnosti na použitie základných aritmetických rovníc v tabuľkách,

počítačové zručnosti na kompresiu (alebo zipovanie) súborov,

počítačové zručnosti na pripojenie a inštaláciu nových zariadení, napr. tlačiarne alebo modemu,

počítačové zručnosti na písanie počítačových programov s použitím špeciálneho programovacieho jazyka,

počítačové zručnosti na pripojenie počítačov do miestnej oblastnej siete,

počítačové zručnosti na zistenie a odstránenie problémov na počítači (napr. počítač je pomalý).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí už využívali internet:

zručnosti pri práci s internetom na používanie prehliadača na vyhľadávanie informácií,

zručnosti pri práci s internetom na zasielanie e-mailov s pripojenými súbormi,

zručnosti pri práci s internetom na posielanie príspevkov do chatroomov, diskusných skupín alebo online diskusných fór,

zručnosti pri práci s internetom na použitie internetu na telefonovanie,

zručnosti pri práci s internetom na použitie peer-to-peer zdieľaných súborov na sťahovanie filmov, hudby atď.,

zručnosti pri práci s internetom na vytvorenie internetovej stránky,

zručnosti pri práci s internetom na vyhľadanie, stiahnutie a inštaláciu softvéru,

zručnosti pri práci s internetom na zabránenie vstupu vírusov, spyvéru a advéru do počítača.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí majú jednu alebo viacero zručností pri práci s počítačom alebo internetom:

spôsob získania e-zručností: v oficiálnych vzdelávacích inštitúciách,

spôsob získania e-zručností: vzdelávacie kurzy v centrách vzdelávania dospelých (ale nie z iniciatívy zamestnávateľa),

spôsob získania e-zručností: odborné vzdelávacie kurzy (na žiadosť zamestnávateľa),

spôsob získania e-zručností: samoštúdium s použitím kníh, CD-Romov atď.,

spôsob získania e-zručností: samoštúdium v zmysle „učenia sa prácou“,

spôsob získania e-zručností: pomocou kolegov, príbuzných, priateľov,

spôsob získania e-zručností: iný.

Prekážky v použití IKT a internetu

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v domácnostiach s prístupom na internet, ale nie so širokopásmovým pripojením:

prekážky širokopásmového pripojenia na internet v domácnosti: príliš drahé,

prekážky širokopásmového pripojenia na internet v domácnosti: nie je potrebný,

prekážky širokopásmového pripojenia na internet v domácnosti: nedostupný v danej oblasti,

prekážky širokopásmového pripojenia na internet v domácnosti: môže mať širokopásmový prístup inde (napr. v práci),

prekážky širokopásmového pripojenia na internet v domácnosti: iné ako vyššie uvedené.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí využívali internet za posledné tri mesiace a chcú ho využívať viac:

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: nedostatočné znalosti cudzích jazykov,

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: nedostatok času,

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: spojenie je príliš pomalé,

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: dodatočné náklady na pripojenie alebo sťahovanie v závislosti od objemu dát,

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: náklady na online obsah,

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: obsah (obsah nie je dostatočne zaujímavý na využívanie internetu vo väčšej miere),

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: nedostatočné zručnosti alebo vedomosti (napr. internetové stránky nie sú optimálne pre užívateľa alebo sú príliš zložité),

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: obavy o bezpečnosť alebo súkromie.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí už používali počítač, ale nezúčastnili sa na kurze (aspoň trojhodinovom) zameranom na využívanie počítača za posledné tri roky:

prekážky účasti na kurze zameranom na používanie počítača: nepotrebuje, lebo má dostatočné počítačové zručnosti,

prekážky účasti na kurze zameranom na používanie počítača: nepotrebuje, lebo jednotlivec používa počítač zriedka.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí už používali počítač, ale nezúčastnili sa na kurze (aspoň trojhodinovom) zameranom na použitie počítača za posledné tri roky, ale potrebovali by takýto kurz:

prekážky účasti na kurze zameranom na používanie počítača: nedostatok času,

prekážky účasti na kurze zameranom na používanie počítača: náklady na kurz,

prekážky účasti na kurze zameranom na používanie počítača: žiadny vhodný kurz nie je k dispozícii,

prekážky účasti na kurze zameranom na používanie počítača: kurzy sú príliš ťažké.

2.   POKRYTIE

a)   Štatistickými jednotkami, pri ktorých sa majú sledovať ukazovatele uvedené v časti 1 písm. b) tejto prílohy, ktorá sa týka domácností, sú domácnosti, v ktorých aspoň jeden člen patrí do vekovej skupiny 16 až 74 rokov.

b)   Štatistickými jednotkami, pri ktorých sa majú sledovať ukazovatele uvedené v časti 1 písm. b) tejto prílohy, ktorá sa týka jednotlivcov, sú jednotlivci vo veku 16 až 74 rokov.

c)   Geograficky sa pokrývajú domácnosti a jednotlivci žijúci v akejkoľvek časti územia členského štátu.

3.   REFERENČNÉ OBDOBIE

Referenčným obdobím pre tvorbu štatistík je prvý štvrťrok roku 2007.

4.   ČLENENIE

a)   Pri témach a ukazovateľoch uvedených v časti 1 písm. b) tejto prílohy, týkajúcich sa domácností, sa sledujú tieto východiskové ukazovatele:

geografická lokalita: s bydliskom v regiónoch patriacich pod cieľ 1 (vrátane prechodných oblastí alebo oblastí vyraďovaných z cieľa 1); s bydliskom v iných regiónoch,

stupeň urbanizácie: s bydliskom v husto zaľudnených oblastiach; s bydliskom v stredne zaľudnených oblastiach; s bydliskom v riedko zaľudnených oblastiach,

typ domácnosti: počet členov domácnosti (osobitne sa sleduje počet detí vo veku do 16 rokov),

(nepovinné) čistý mesačný príjem domácnosti (zisťuje sa ako hodnota alebo použitím kvartilov).

b)   Pri témach a ukazovateľoch uvedených v časti 1 písm. b) tejto prílohy, týkajúcich sa jednotlivcov, sa sledujú tieto východiskové ukazovatele:

geografická lokalita: s bydliskom v regiónoch cieľa 1 (vrátane prechodných oblastí alebo oblastí vyraďovaných z cieľa 1); s bydliskom v iných regiónoch,

stupeň urbanizácie: s bydliskom v husto zaľudnených oblastiach; s bydliskom v stredne zaľudnených oblastiach; s bydliskom v riedko zaľudnených oblastiach,

pohlavie: muž; žena,

veková skupina: do 16 rokov (nepovinné); 16 až 24; 25 až 34; 35 až 44; 45 až 54; 55 až 64; 65 až 74; nad 74 rokov (nepovinné),

najvyššie ukončené vzdelanie podľa Medzinárodnej normalizovanej klasifikácie vzdelania (ISCED 97): nízka úroveň (ISCED 0, 1 alebo 2); stredná úroveň (ISCED 3 alebo 4); vysoká úroveň (ISCED 5 alebo 6),

postavenie v zamestnaní: zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činní, vrátane vypomáhajúcich členov domácností v rodinnom podniku; nezamestnaní; nepracujúci študenti; iní nepracujúci jednotlivci,

zamestnanie podľa Medzinárodnej normalizovanej klasifikácie zamestnaní [ISCO-88 (KOM)]: manuálni pracovníci, nemanuálni pracovníci; IKT pracovníci, pracovníci mimo oblasti IKT.

5.   PERIODICITA

Údaje sa predkladajú raz za rok 2007.

6.   LEHOTY NA PRENOS VÝSLEDKOV

a)   Súhrnné údaje, ktoré sú v prípade potreby označené ako dôverné alebo nespoľahlivé, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004, sa odošlú Eurostatu do 5. októbra 2007. Do tohto dátumu musí byť súbor údajov vypracovaný, overený a prijatý. Tabulovaný formát na prenos, čitateľný pre počítač, má spĺňať požiadavky Eurostatu.

b)   Metaúdaje uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa odošlú Eurostatu do 31. mája 2007. Metaúdaje musia zodpovedať vzoru Eurostatu.

c)   Správa o kvalite, uvedená v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 808/2004, sa odošle Eurostatu do 5. novembra 2007. Správa o kvalite musí zodpovedať vzoru Eurostatu.


7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1032/2006

zo 6. júla 2006,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec pre vytvorenie jednotného európskeho vzdušného priestoru (ďalej len rámcové nariadenie) (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Manažment letovej prevádzky vyžaduje bezpečné a účinné mechanizmy na oznamovanie, koordináciu a odovzdávanie letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky. Zabezpečenie takýchto mechanizmov v rámci siete manažmentu letovej prevádzky v Európe vyžaduje automatickú výmenu letových údajov medzi systémami na spracovanie letových údajov. Preskúmanie súčasnej situácie v Spoločenstve ukázalo, že tieto mechanizmy v niektorých členských štátoch nedosiahli uspokojivú úroveň a vyžadujú ďalšie zdokonalenie. Preto je nevyhnutné stanoviť požiadavky na systémy na spracovanie letových údajov so zreteľom na interoperabilitu, výkonnosť a kvalitu prevádzkovania ich funkcií zodpovedných za výmenu letových údajov.

(2)

V súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 549/2004 bola Európska organizácia pre bezpečnosť letovej navigácie (Eurocontrol) splnomocnená vypracovať požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov. Toto nariadenie sa zakladá na výslednej mandátnej správe z 31. marca 2005.

(3)

Norma Eurocontrolu na priamu výmenu údajov v reálnom čase bola pripojená k nariadeniu Komisie (ES) č. 2082/2000 zo 6. septembra 2000, ktorým sa prijímajú technické normy Eurocontrolu a mení a dopĺňa smernica 97/15/ES, ktorou sa prijímajú technické normy Eurocontrolu a mení a dopĺňa smernica 93/65/EHS (3), na základe ktorého sa ich používanie stalo v Spoločenstve povinným v prípade zaobstarania nového systému na spracovanie letových údajov. Keďže nariadenie (ES) č. 2082/2000 bolo s účinnosťou od 20. októbra 2005 zrušené, je nevyhnutné aktualizovať právne predpisy Spoločenstva, aby sa zabezpečila konzistentnosť relevantných regulačných ustanovení.

(4)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na vojenské operácie a výcvik, uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004.

(5)

Vo vyhlásení členských štátov o vojenských otázkach súvisiacich s jednotným európskym vzdušným priestorom (4) sa členské štáty zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať, prihliadajúc na vnútroštátne vojenské požiadavky, aby všetci používatelia vzdušného priestoru vo všetkých členských štátoch v plnom rozsahu a jednotne uplatňovali koncepciu pružného využívania vzdušného priestoru.

(6)

Uplatňovanie koncepcie pružného využívania vzdušného priestoru, definovanej v článku 2 ods. 22 nariadenia (ES) č. 549/2004, vyžaduje zavedenie systémov na včasnú výmenu letových údajov medzi stanovišťami letových prevádzkových služieb a vojenskými stanovišťami riadenia.

(7)

Oblastné strediská riadenia majú vykonávať automatizované procesy spojené s oznamovaním a počiatočnou koordináciou s cieľom poskytovať jednotné letové informácie tak na odovzdávajúcich, ako aj na prijímajúcich stanovištiach a podporovať koordináciu plánovaného odovzdávania letov. Tieto procesy boli súčasťou noriem, ktoré zaviedlo nariadenie (ES) č. 2082/2000, a preto sa majú používať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(8)

Letové informácie vysielané počas procesu počiatočnej koordinácie sa majú udržiavať aktuálne. Automatizované procesy sa preto majú vykonávať postupne, aby sa umožnila revízia informácií súvisiacich s letom, ktoré predtým podliehali procesu počiatočnej koordinácie alebo zrušeniu koordinácie, keď sa preberajúce stanovište už daným letom nezaoberá.

(9)

Pre stanovištia riadenia letovej prevádzky, iné ako oblastné strediská riadenia, môže byť výhodou implementácia automatizovaných procesov na oznamovanie, počiatočnú koordináciu, opravu koordinačných údajov alebo zrušenie koordinácie letov. Ak sa rozhodnú tak urobiť, potreba interoperability siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (EATMN) vyžaduje, aby uplatňovali rovnaké požiadavky, aké sa vzťahujú na oblastné strediská riadenia.

(10)

Včasná výmena letových údajov medzi stanovišťami letových prevádzkových služieb a vojenskými stanovišťami riadenia má spočívať na postupnom vykonávaní automatizovaných procesov. Prvým krokom má byť zavedenie vysielania základných letových údajov medzi takýmito civilnými a vojenskými stanovišťami spolu s možnosťou ich aktualizácie podľa potreby.

(11)

Komisia určila dodatočné automatizované procesy, ktoré ďalej posilnia koordináciu medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky alebo medzi stanovišťami letových prevádzkových služieb a vojenskými stanovišťami riadenia. Ak sa rozhodnú uplatňovať dodatočné automatizované procesy, potreba interoperability EATMN vyžaduje, aby uplatňovali harmonizované požiadavky na tieto procesy.

(12)

Realizácia tohto nariadenia má umožniť ďalší rozvoj s cieľom dosiahnuť vyššie úrovne interoperability.

(13)

S cieľom udržať alebo zvýšiť súčasné úrovne bezpečnosti letovej prevádzky členské štáty by mali zabezpečiť, aby príslušné strany uskutočnili posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie hazardu, posúdenia rizika a jeho zmierňovania. Harmonizovaná implementácia týchto procesov na systémy, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vyžaduje, aby sa určili osobitné bezpečnostné požiadavky pre všetky povinné požiadavky interoperability, výkonnosti a kvality prevádzky.

(14)

V súlade s článkom 3 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 552/2004 vykonávacie pravidlá pre interoperabilitu by mali opisovať špecifické postupy posudzovania zhody, ktoré sa majú používať na posudzovanie buď zhody, alebo vhodnosti na používanie základných komponentov, ako aj overovanie systémov.

(15)

V súlade s článkom 10 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 552/2004 dátumy uplatňovania prechodných mechanizmov môžu byť špecifikované príslušnými vykonávacími pravidlami pre interoperabilitu.

(16)

Výrobcom a poskytovateľom leteckých navigačných služieb sa má poskytnúť časové obdobie na vývoj nových základných komponentov a systémov v súlade s novými technickými požiadavkami.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotný vzdušný priestor, zriadeného článkom 5 nariadenia (ES) č. 549/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na automatickú výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky a na účely civilno-vojenskej koordinácie.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

systémy spracovania letových údajov slúžiace stanovištiam riadenia letovej prevádzky, ktoré poskytujú služby všeobecnej letovej prevádzke;

b)

systémy výmeny letových údajov podporujúce postupy koordinácie medzi stanovišťami letových prevádzkových služieb a vojenskými stanovišťami riadenia.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na výmenu letových údajov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky obsluhovanými systémami spracovania letových údajov uvedenými v odseku 2, pre ktoré sú letové údaje podľa tohto nariadenia synchronizované spoločným systémom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v nariadení (ES) č. 549/2004.

2.   Okrem vymedzenia pojmov uvedeného v odseku 1 sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„oznámenie“ znamená vyslanie údajov odovzdávajúcim stanovišťom s cieľom aktualizovať systém prijímajúceho stanovišťa v rámci prípravy na koordináciu;

2.

„koordinácia“ znamená koordináciu plánovaného preletu spoločnej hranice medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky s cieľom zaručiť bezpečnosť letov;

3.

„stanovište riadenia letovej prevádzky“ (ďalej len stanovište „ATC“) znamená buď oblastné stredisko riadenia, alebo približovacie stanovište riadenia, alebo letiskovú riadiacu vežu;

4.

„civilno-vojenská koordinácia“ znamená koordináciu medzi civilnými a vojenskými stranami oprávnenými prijímať rozhodnutia a schvaľovať postup činnosti;

5.

„systém spracovania letových údajov“ znamená časť systému letových prevádzkových služieb, ktorá prijíma, automaticky spracúva a distribuuje na pracoviská stanovíšť riadenia letovej prevádzky údaje letového plánu a s tým súvisiace správy;

6.

„stanovište letových prevádzkových služieb“ (ďalej len stanovište „ATS“) znamená civilné alebo vojenské stanovište zodpovedné za poskytovanie letových prevádzkových služieb;

7.

„vojenské stanovište riadenia“ znamená ľubovoľné stacionárne alebo mobilné vojenské stanovište riadiace vojenskú leteckú prevádzku a/alebo vykonávajúce iné aktivity, ktoré v dôsledku ich osobitného charakteru môžu vyžadovať vyhradenie alebo obmedzenie vzdušného priestoru;

8.

„odovzdávajúce stanovište“ znamená stanovište riadenia letovej prevádzky v procese odovzdávania zodpovednosti za poskytovanie služby riadenia letovej prevádzky lietadlu nasledujúcemu stanovišťu ATC na trati letu;

9.

„prijímajúce stanovište“ znamená stanovište riadenia letovej prevádzky, ktoré prijíma údaje;

10.

„hranica“ znamená horizontálnu alebo vertikálnu rovinu určujúcu vzdušný priestor, v ktorom stanovište ATC poskytuje letové prevádzkové služby;

11.

„oblastné stredisko riadenia“ (ďalej len „ACC“) znamená stanovište zriadené na poskytovanie služby riadenia letovej prevádzky riadeným letom v riadených oblastiach v rámci jej zodpovednosti;

12.

„pracovisko“ znamená zariadenie a technické vybavenie, v ktorom člen personálu letových prevádzkových služieb plní úlohy spojené s jeho prácou;

13.

„letový plán“ znamená špecifikované informácie poskytované stanovištiam letových prevádzkových služieb v súvislosti s plánovaným letom alebo časťou letu lietadla;

14.

„výstraha“ znamená správu zobrazenú na pracovisku, keď zlyhal automatizovaný proces koordinácie;

15.

„vypočítané údaje“ znamenajú koordinačný bod, vypočítaný čas lietadla a predpokladanú letovú hladinu lietadla v koordinačnom bode;

16.

„sekundárny prehľadový rádiolokátor“ (ďalej len „SSR“) znamená systém prehľadového rádiolokátora, ktorý používa vysielače alebo prijímače a odpovedače;

17.

„písomná dohoda“ znamená dohodu medzi dvoma susednými stanovišťami ATC, ktorá určuje, ako majú byť koordinované ich príslušné zodpovednosti ATC;

18.

„bod odovzdania riadenia“ znamená bod na dráhe letu lietadla, v ktorom sa zodpovednosť za poskytovanie letových prevádzkových služieb odovzdáva lietadlu z jedného stanovišťa ATC na ďalšie stanovište;

19.

„koordinačné údaje“ znamenajú údaje, ktoré majú význam pre prevádzkový personál v súvislosti s procesom oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov a s procesom civilno-vojenskej koordinácie;

20.

„letová hladina odovzdania“ znamená letovú hladinu dohodnutú v priebehu koordinácie počas letu alebo povolenú letovú hladinu, do ktorej let stúpa alebo klesá na koordinačný bod;

21.

„preberajúce stanovište“ znamená ďalšie stanovište riadenia letovej prevádzky, ktoré preberá riadenie lietadla;

22.

„koordinačný bod“ (ďalej len „COP“) znamená bod na hranici alebo v jej blízkosti, ktorý používajú stanovištia ATC na účely koordinácie;

23.

„notifikované stanovište“ znamená stanovište ATC, ktoré dostalo informáciu o oznámení;

24.

„korelácia“ znamená proces priradenia údajov letového plánu k radarovej stope toho istého letu;

25.

„uvoľnenie“ znamená vydanie povolenia riadiacim letovej prevádzky odovzdávajúceho stanovišťa riadiacemu letovej prevádzky preberajúceho stanovišťa vydať riadiace pokyny lietadlu predtým, ako lietadlo preletí bod odovzdania riadenia;

26.

„dostupnosť“ znamená mieru, do akej je systém alebo komponent prevádzkyschopný alebo dostupný, keď sa vyžaduje jeho použitie;

27.

„spoľahlivosť“ znamená pravdepodobnosť, že pozemné zariadenie pracuje so stanovenými toleranciami.

Článok 3

Požiadavky interoperability a výkonnosti

1.   Poskytovatelia leteckých navigačných služieb zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) a slúžiace ACC zodpovedali požiadavkám interoperability a výkonnosti špecifikovaným v častiach A a B prílohy I.

2.   Poskytovatelia leteckých navigačných služieb, ktorí uviedli vo svojich písomných dohodách, že budú vykonávať procesy oznamovania, počiatočnej koordinácie, opráv koordinačných údajov, zrušenia koordinácie, spracovania základných letových údajov alebo zmien základných letových údajov medzi stanovišťami ATC, inými ako ACC, zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) zodpovedali požiadavkám interoperability a výkonnosti špecifikovaným v častiach A a B prílohy I.

3.   Poskytovatelia leteckých navigačných služieb, ktorí uviedli vo svojich písomných dohodách, že budú vykonávať procesy oznamovania a koordinácie, zmeny frekvencie alebo manuálneho preberania oznámení pred odletom, zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) zodpovedali požiadavkám interoperability a výkonnosti špecifikovaným v častiach A a C prílohy I.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b), ak ide o spracovanie základných letových údajov a zmeny základných letových údajov, zodpovedali požiadavkám interoperability a výkonnosti špecifikovaným v častiach A a B prílohy I.

5.   Ak stanovištia letových prevádzkových služieb a vojenské stanovištia riadenia implementujú medzi svojimi systémami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. b) postupy oznamovania o zámere preletu, žiadosti o povolenie preletu, protinávrhu k preletu alebo procesy rušenia preletu, členské štáty zabezpečia, aby tieto systémy zodpovedali požiadavkám interoperability a výkonnosti špecifikovaným v častiach A a C prílohy I.

Článok 4

Požiadavky na kvalitu prevádzky

1.   Poskytovatelia leteckých navigačných služieb zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) zodpovedali požiadavkám týkajúcim sa kvality prevádzky uvedeným v prílohe II.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) zodpovedali požiadavkám týkajúcim sa kvality prevádzky uvedeným v prílohe II.

Článok 5

Súvisiace postupy

1.   V prípade letu, ktorý je predmetom počiatočnej koordinácie, sú dohodnuté podmienky odovzdania prevádzkovo záväzné pre obidve stanovištia ATC s výnimkou prípadov, ak koordinácia bola zrušená alebo koordinačné údaje zmenené.

2.   V prípade letu, ktorý bol predmetom zmeny koordinačných údajov, sú dohodnuté podmienky odovzdania prevádzkovo záväzné pre obidve stanovištia ATC s výnimkou prípadov, ak koordinácia bola zrušená alebo koordinačné údaje boli ďalej zmenené.

3.   V prípade, že ukončenie zmeny koordinačných údajov alebo zrušenia koordinácie nie je potvrdené v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, odovzdávajúce stanovište iniciuje verbálnu koordináciu.

Článok 6

Bezpečnostné požiadavky

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetkým zmenám týkajúcim sa existujúcich automatických systémov na výmenu letových údajov v rámci pôsobnosti tohto nariadenia alebo uvedeniu nových systémov predchádzalo posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie hazardu, posúdenia a zmierňovania rizika, uskutočnených dotknutými stranami.

Počas tohto hodnotenia posudzovania bezpečnosti sa prihliada minimálne na požiadavky bezpečnosti uvedené v prílohe III.

Článok 7

Zhoda alebo vhodnosť používania základných komponentov

Pred vydaním vyhlásenia Európskeho spoločenstva o zhode alebo vhodnosti používania uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 552/2004 výrobcovia základných komponentov systémov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) a b) ohodnotia zhodu alebo vhodnosť používania týchto základných komponentov v súlade s požiadavkami uvedenými v časti A prílohy IV.

Článok 8

Overovanie systémov

1.   Poskytovatelia leteckých navigačných služieb, ktorí môžu preukázať, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe V, vykonajú overenie systémov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) v súlade s požiadavkami stanovenými v časti B prílohy IV.

2.   Poskytovatelia leteckých navigačných služieb, ktorí nemôžu preukázať, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe V, prostredníctvom čiastkovej zmluvy poveria notifikovaný subjekt overením systémov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a). Toto overenie sa vykoná v súlade s požiadavkami uvedenými v časti C prílohy IV.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby overenie systémov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. b) preukázalo zhodu týchto systémov s požiadavkami tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť.

Článok 9

Súlad

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto nariadením.

Článok 10

Prechodné opatrenia

1.   Prechodné opatrenia ustanovené v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 552/2004 sa uplatňujú na systémy siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (EATMN) uvedené v článku 1 ods. 2 od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v súvislosti s procesmi oznamovania a počiatočnej koordinácie.

Na systémy EATMN sa uplatňujú od 1. januára 2009 v súvislosti s procesmi zmeny koordinačných údajov, zrušenia koordinácie, spracovania základných letových údajov a zmeny základných letových údajov.

2.   Prechodné opatrenia ustanovené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 552/2004 sa uplatňujú na systémy uvedené v článku 1 ods. 2 od 31. decembra 2012.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009 na všetky systémy EATMN uvedené v článku 1 ods. 2 v súvislosti s procesmi zmeny koordinačných údajov, zrušenia koordinácie, spracovania základných letových údajov a zmeny základných letových údajov.

Uplatňuje sa od 31. decembra 2012 na všetky systémy EATMN uvedené v článku 1 ods. 2, ktoré budú k tomuto dátumu v prevádzke.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 254, 9.10.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 9.


PRÍLOHA I

Požiadavky na interoperabilitu a výkonnosť

(v zmysle článku 3)

ČASŤ A:   VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

1.   POŽIADAVKY NA SYSTÉM

1.1.

Systém musí poskytovať všetky informácie požadované na zobrazenie, spracovanie a zostavovanie systémových informácií vymieňaných v určených procesoch.

1.2.

Systém musí byť schopný automaticky prijímať, uchovávať, spracúvať, vyberať a dodávať na zobrazenie a vysielať letové informácie dôležité na oznamovanie, koordináciu a odovzdávanie letov a pre procesy civilno-vojenskej koordinácie.

1.3.

Systém musí vyslať výstrahu, keď sa v zariadení na výmenu informácií zistia poruchy alebo anomálie.

1.4.

Systém musí byť schopný vysielať príslušným pracoviskám výstrahy týkajúce sa výmeny systémových informácií.

1.5.

Systém musí poskytovať personálu ATC prostriedky na úpravu letových informácií dôležitých pre procesy.

1.6.

Systém musí byť schopný poskytovať personálu ATC informácie o stave dôležitých procesov výmeny systémových informácií.

2.   ZAZNAMENÁVANIE ÚDAJOV O VÝMENE SYSTÉMOVÝCH INFORMÁCIÍ

2.1.

Údaje o výmene systémových informácií musí poskytovateľ leteckých navigačných služieb zaznamenávať spôsobom, ktorý umožňuje vyhľadanie a zobrazenie zaznamenaných údajov.

ČASŤ B:   POŽIADAVKY NA POVINNÉ PROCESY PODPOROVANÉ VÝMENAMI SYSTÉMOVÝCH INFORMÁCIÍ

1.   OZNAMOVANIE

1.1.   Príslušné letové informácie

1.1.1.

Informácie podliehajúce procesu oznamovania zahŕňajú najmenej:

identifikáciu lietadla,

mód a kód SSR (ak sú k dispozícii),

letisko odletu,

vypočítané údaje,

letisko určenia,

počet a typ lietadla,

druh letu,

schopnosť a stav vybavenia.

1.1.2.

Obsah informácie o „schopnosti a stave vybavenia“ zahŕňa minimálne schopnosť zmenšeného minima vertikálneho rozstupu (ďalej len „RVSM“) a 8,33 kHz.

1.1.3.

Informácia o „schopnosti a stave vybavenia“ môže obsahovať ďalšie položky v súlade s písomnými dohodami.

1.2.   Pravidlá uplatňovania

1.2.1.

Proces oznámenia sa musí vykonať najmenej raz pre každý let, ktorý má podľa plánu preletieť hranicu, ak let nie je predmetom procesu oznamovania a koordinácie pred odletom.

1.2.2.

Voliteľné kritériá oznamovania letov prelietavajúcich hranicu musia byť v súlade s písomnými dohodami.

1.2.3.

Ak sa proces oznámenia nemôže uskutočniť do vzájomne dohodnutého času pred procesom počiatočnej koordinácie, zahrnie sa do procesu počiatočnej koordinácie.

1.2.4.

Ak sa proces oznamovania vykonáva, musí sa uskutočniť pred procesom počiatočnej koordinácie.

1.2.5.

Proces oznámenia sa musí uskutočniť vždy znovu, keď dôjde pred procesom počiatočnej koordinácie k zmene týchto údajov:

COP,

predpokladaný kód SSR v bode odovzdania riadenia,

letisko určenia,

typ lietadla,

schopnosť a stav vybavenia.

1.2.6.

Ak sa zistí nezrovnalosť medzi vyslanými údajmi a zodpovedajúcimi údajmi v prijímajúcom systéme alebo ak nie sú k dispozícii žiadne takéto informácie, čo by viedlo k nutnosti urobiť nápravné kroky po prevzatí nasledujúcich údajov o počiatočnej koordinácii, uvedená nezrovnalosť sa postúpi príslušnému pracovisku na vyriešenie.

1.3.   Časové kritériá začatia procesu oznamovania

1.3.1.

Proces oznámenia sa musí začať parametrický počet minút pred vypočítaným časom preletu COP.

1.3.2.

Parametre oznámenia musia byť zahrnuté v písomných dohodách medzi príslušnými stanovišťami ATC.

1.3.3.

Parametre oznámenia možno definovať samostatne pre každý z koordinačných bodov.

2.   POČIATOČNÁ KOORDINÁCIA

2.1.   Príslušné letové informácie

2.1.1.

Informácie podliehajúce procesu počiatočnej koordinácie zahŕňajú najmenej:

identifikáciu lietadla,

mód a kód SSR,

letisko odletu,

vypočítané údaje,

letisko určenia,

počet a typ lietadla,

druh letu,

schopnosť a stav vybavenia.

2.1.2.

Obsah informácie o „schopnosti a stave vybavenia“ musí zahŕňať najmenej RVSM a 8,33 kHz.

2.1.3.

Informácia o „schopnosti a stave vybavenia“ môže obsahovať ďalšie položky dvojstranne dohodnuté v písomných dohodách.

2.2.   Pravidlá uplatňovania

2.2.1.

Proces počiatočnej koordinácie sa musí vykonať pre každý let, ktorý má podľa plánu preletieť hranicu.

2.2.2.

Voliteľné kritériá počiatočnej koordinácie letov prelietavajúcich hranicu musia byť v súlade s písomnými dohodami.

2.2.3.

Proces počiatočnej koordinácie, ak sa už nezačal manuálne, musí sa začať automaticky:

vo vzájomne dohodnutom parametrickom časovom období pred vypočítaným časom preletu koordinačného bodu alebo

v čase, v ktorom sa let nachádza vo vzájomne dohodnutej vzdialenosti od koordinačného bodu,

v súlade s písomnými dohodami.

2.2.4.

Proces počiatočnej koordinácie letu sa vykoná len raz, ak sa nezačne proces zrušenia koordinácie.

2.2.5.

Po procese zrušenia koordinácie sa môže proces počiatočnej koordinácie začať znovu s tým istým stanovišťom.

2.2.6.

Potvrdením ukončenia procesu počiatočnej koordinácie prijímajúcim stanovišťom odovzdávajúcemu stanovišťu sa let považuje za „koordinovaný“.

2.2.7.

Ak sa v procese počiatočnej koordinácie nepotvrdí jeho ukončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, musí to mať za následok výstrahu na pracovisku zodpovednom za koordináciu letu na odovzdávajúcom stanovišti.

2.2.8.

Informácie o počiatočnej koordinácii musia byť k dispozícii na príslušnom pracovisku prijímajúceho stanovišťa.

3.   ZMENA KOORDINAČNÝCH ÚDAJOV

3.1.   Príslušné letové informácie

3.1.1.

Proces zmeny koordinačných údajov sa musí vzťahovať na predtým koordinovaný let.

3.1.2.

Zmena koordinačných údajov sa musí vykonať, ak sa zmenili tieto letové informácie:

mód a kód SSR,

vypočítaný čas a letová hladina,

schopnosť a stav vybavenia.

3.1.3.

Ak tak bolo vzájomne dohodnuté, zmena koordinačných údajov sa vykoná, keď sa zmenili tieto informácie:

koordinačný bod,

trať.

3.2.   Pravidlá uplatňovania

3.2.1.

Proces zmeny koordinačných údajov sa môže uskutočniť raz alebo viackrát so stanovišťom, s ktorým je daný let koordinovaný.

3.2.2.

Proces zmeny koordinačných údajov sa musí uskutočniť, keď:

sa vypočítaný čas na koordinačný bod líši od predtým odovzdaného času o viac ako vzájomne dohodnutú hodnotu,

hladina odovzdania, kód SSR a schopnosť a stav vybavenia sa líšia od predtým odovzdaných.

3.2.3.

Proces zmeny koordinačných údajov, ak je tak vzájomne dohodnuté, sa musí uskutočniť pri každej zmene:

koordinačného bodu,

trate.

3.2.4.

Ukončenie procesu zmeny koordinačných údajov vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa musí uskutočniť na odovzdávajúcom stanovišti.

3.2.5.

Ak sa v procese zmeny koordinačných údajov nepotvrdí jeho ukončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, musí to mať za následok výstrahu na pracovisku zodpovednom za koordináciu letu na odovzdávajúcom stanovišti.

3.2.6.

Proces zmeny koordinačných údajov sa musí uskutočniť ihneď po relevantnom vstupe alebo aktualizácii.

3.2.7.

Proces zmeny koordinačných údajov sa musí zastaviť, keď sa let nachádza vo vzájomne dohodnutom čase/vzdialenosti od bodu odovzdania riadenia v súlade s písomnými dohodami.

3.2.8.

Informácie o zmene koordinačných údajov musia byť k dispozícii na príslušnom pracovisku prijímajúceho stanovišťa.

4.   ZRUŠENIE KOORDINÁCIE

4.1.   Príslušné letové informácie

4.1.1.

Proces zrušenia koordinácie sa musí vzťahovať na predchádzajúci proces oznamovania alebo koordinácie, ktorý sa zrušuje.

4.2.   Pravidlá uplatňovania

4.2.1.

Proces zrušenia koordinácie sa musí uskutočniť so stanovišťom v súvislosti s koordinovaným letom, keď:

dané stanovište už nie je ďalším stanovišťom v koordinačnej sekvencii,

letový plán vo vysielajúcom stanovišti je zrušený a koordinácia už viac nie je relevantná,

informácia o zrušení koordinácie sa prevzala od predchádzajúceho stanovišťa v súvislosti s letom.

4.2.2.

Proces zrušenia koordinácie sa môže uskutočniť so stanovišťom v súvislosti s oznamovaným letom, keď:

dané stanovište už nie je ďalším stanovišťom v koordinačnej sekvencii,

letový plán vo vysielajúcom stanovišti bol zrušený a koordinácia už viac nie je relevantná,

informácia o zrušení koordinácie sa prevzala od predchádzajúceho stanovišťa v súvislosti s letom,

let je oneskorený na trati a zmenu výpočtu nemožno určiť automaticky.

4.2.3.

Ukončenie procesu zrušenia koordinácie vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa musí uskutočniť na odovzdávajúcom stanovišti.

4.2.4.

Ak sa v procese zrušenia koordinácie nepotvrdí jeho ukončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, musí to mať za následok výstrahu na pracovisku zodpovednom za koordináciu letu na odovzdávajúcom stanovišti.

4.2.5.

Informácie o zrušení koordinácie musia byť k dispozícii na príslušnom pracovisku notifikovaného stanovišťa alebo stanovišťa, s ktorým bola koordinácia zrušená.

5.   ZÁKLADNÉ LETOVÉ ÚDAJE

5.1.   Príslušné letové informácie

5.1.1.

Informácie podliehajúce spracovaniu základných letových údajov musia poskytovať minimálne:

identifikáciu lietadla,

mód a kód SSR.

5.1.2.

Všetky dodatočné informácie poskytované pri spracovaní základných letových údajov podliehajú dvojstrannej dohode.

5.2.   Pravidlá uplatňovania

5.2.1.

Spracovanie základných letových údajov sa musí vykonať automaticky pre každý oprávnený let.

5.2.2.

Kritériá oprávnenosti pre základné letové údaje musia byť v súlade s písomnými dohodami.

5.2.3.

Ukončenie spracovania základných letových údajov vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa musí poskytnúť predkladajúcemu stanovišťu.

5.2.4.

Ak sa pri spracovaní základných letových údajov nepotvrdí jeho ukončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, musí to mať za následok výstrahu na príslušnom pracovisku predkladajúceho stanovišťa.

6.   ZMENA ZÁKLADNÝCH LETOVÝCH ÚDAJOV

6.1.   Príslušné letové informácie

6.1.1.

Spracovanie zmeny základných letových údajov sa musí vzťahovať na let, ktorý bol predtým predmetom spracovania základných letových údajov.

6.1.2.

Všetky ďalšie informácie podliehajúce spracovaniu zmeny základných letových údajov a súvisiace kritériá ich poskytovania musia byť predmetom dvojstrannej dohody.

6.2.   Pravidlá uplatňovania

6.2.1.

Spracovanie zmeny základných letových údajov sa musí uskutočniť len pre let, ktorý bol predtým oznámený v rámci spracovania základných letových údajov.

6.2.2.

Spracovanie zmeny základných letových údajov sa musí začať automaticky v súlade s dvojstranne dohodnutými kritériami.

6.2.3.

Ukončenie spracovania zmeny základných letových údajov vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa poskytne predkladajúcemu stanovišťu.

6.2.4.

Ak sa pri spracovaní zmeny základných letových údajov nepotvrdí jeho dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, musí to mať za následok výstrahu na príslušnom pracovisku predkladajúceho stanovišťa.

6.2.5.

Informácia o zmene základných letových údajov musí byť k dispozícii na príslušnom pracovisku prijímajúceho stanovišťa.

ČASŤ C:   POŽIADAVKY NA VOLITEĽNÉ PROCESY PODPOROVANÉ ZMENAMI SYSTÉMOVÝCH INFORMÁCIÍ

1.   OZNAMOVANIE A KOORDINÁCIA PRED ODLETOM

1.1.   Príslušné letové informácie

1.1.1.

Informácie podliehajúce procesu oznamovania pred odletom a koordinácie zahŕňajú minimálne:

identifikáciu lietadla,

mód a kód SSR (ak sú k dispozícii),

letisko odletu,

vypočítaný čas odletu alebo vypočítané údaje, vzájomne dohodnuté,

letisko určenia,

počet a typ lietadla.

1.1.2.

Informácie podliehajúce procesu oznamovania pred odletom a koordinácie od riadiaceho stanovišťa koncovej riadenej oblasti (TMA) alebo ACC obsahujú:

druh letu,

schopnosť a stav vybavenia.

1.1.3.

Obsah informácie o „schopnosti a stave vybavenia“ zahŕňa najmenej RVSM a 8,33 kHz.

1.1.4.

Informácia o „schopnosti a stave vybavenia“ môže obsahovať ďalšie položky dvojstranne dohodnuté v písomných dohodách.

1.2.   Pravidlá uplatňovania

1.2.1.

Proces oznamovania pred odletom a koordinácie sa uskutoční raz alebo viac ráz pre každý let, ktorý má podľa plánu preletieť hranice, ak by dĺžka letu z miesta odletu do koordinačného bodu neposkytovala dostatočný čas na vykonanie procesov počiatočnej koordinácie alebo oznamovania.

1.2.2.

Kritériá oprávnenosti pre oznamovania pred odletom a koordináciu letov cez hranicu sú v súlade s písomnými dohodami.

1.2.3.

Proces oznamovania pred odletom a koordinácie sa uskutoční vždy znovu, keď dôjde k zmene ľubovoľnej položky údajov podliehajúcej predchádzajúcemu procesu oznamovania pred odletom a koordinácie pred odletom.

1.2.4.

Dokončenie procesu oznamovania pred odletom a koordinácie vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa uskutoční na odovzdávajúcom stanovišti.

1.2.5.

Ak proces oznamovania pred odletom a koordinácie nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na pracovisku zodpovednom za oznámenie/koordináciu letu na odovzdávajúcom stanovišti.

1.2.6.

Informácia o oznámení pred odletom a koordinácii sa sprístupní na príslušnom pracovisku stanovišťa, ktorému sa zámer oznamuje.

2.   ZMENA FREKVENCIE

2.1.   Príslušné letové informácie

2.1.1.

Informácie podliehajúce procesu zmeny frekvencie zahŕňajú minimálne:

identifikáciu lietadla.

2.1.2.

Informácie podliehajúce procesu zmeny frekvencie zahŕňajú tieto informácie, ak sú dostupné:

označenie uvoľnenia,

povolenú letovú hladinu,

pridelený kurz/pridelenú trať alebo priame povolenie,

pridelenú rýchlosť,

pridelenú rýchlosť stúpania/klesania.

2.1.3.

Ak je to dvojstranne dohodnuté, údaje o zmene frekvencie obsahujú:

aktuálnu polohu,

nariadenú frekvenciu.

2.2.   Pravidlá uplatňovania

2.2.1.

Proces zmeny frekvencie musí byť manuálne iniciovaný riadiacim.

2.2.2.

Dokončenie procesu zmeny frekvencie vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa uskutoční na odovzdávajúcom stanovišti ATC.

2.2.3.

Ak proces zmeny frekvencie nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na príslušnom pracovisku na odovzdávajúcom stanovišti ATC.

2.2.4.

Informácie o zmene frekvencie musia byť bezodkladne sprístupnené preberajúcemu riadiacemu.

3.   MANUÁLNE PREBERANIE OZNÁMENÍ

3.1.   Príslušné letové informácie

3.1.1.

Informácie podliehajúce procesu manuálneho preberania oznámení zahŕňajú minimálne identifikáciu lietadla.

3.2.   Pravidlá uplatňovania

3.2.1.

Proces manuálneho preberania oznámení začne preberajúce stanovište po zistení oznámenia.

3.2.2.

Dokončenie procesu manuálneho preberania oznámení vrátane potvrdenia od odovzdávajúceho stanovišťa sa uskutoční na preberajúcom stanovišti ATC.

3.2.3.

Ak proces manuálneho preberania oznámení nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na príslušnom pracovisku na preberajúcom stanovišti ATC.

3.2.4.

Manuálne prevzatie informácií sa okamžite predkladá riadiacemu na odovzdávajúcom stanovišti.

4.   NOTIFIKÁCIA O ZÁMERE PRELETU

4.1.   Príslušné letové informácie

4.1.1.

Informácie podliehajúce procesu oznamovania o zámere preletu zahŕňajú minimálne:

identifikáciu lietadla,

mód a kód SSR,

počet a typ lietadla,

označenie sektora,

trasu preletu, vrátane vypočítaných časov a letových hladín pre každý bod trate.

4.2.   Pravidlá uplatňovania

4.2.1.

Proces oznamovania o zámere preletu začne riadiaci manuálne alebo sa začne automaticky, ako je opísané v písomných dohodách.

4.2.2.

Dokončenie procesu oznamovania o zámere preletu vrátane potvrdenia od stanovišťa, ktorému sa zámer preletu oznamuje, sa poskytne oznamujúcemu stanovišťu.

4.2.3.

Ak proces oznamovania o zámere preletu nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na oznamujúcom stanovišti.

4.2.4.

Informácia o oznámení o zámere preletu sa sprístupní na príslušnom pracovisku stanovišťa, ktorému sa zámer preletu oznamuje.

5.   ŽIADOSŤ O POVOLENIE PRELETU

5.1.   Príslušné letové informácie

5.1.1.

Informácie podliehajúce procesu podania žiadosti o povolenie preletu zahŕňajú minimálne:

identifikáciu lietadla,

mód a kód SSR,

počet a typ lietadla,

označenie sektora,

trať preletu vrátane vypočítaných časov a letových hladín pre každý bod trate.

5.1.2.

Ak je to vzájomne dohodnuté, žiadosť o povolenie preletu obsahuje schopnosť a stav vybavenia.

5.1.3.

Obsah informácie o „schopnosti a stave vybavenia“ zahŕňa minimálne schopnosť RVSM.

5.1.4.

Informácia o „schopnosti a stave vybavenia“ môže obsahovať ďalšie položky dohodnuté dvojstranne.

5.2.   Pravidlá uplatňovania

5.2.1.

Žiadosť o povolenie preletu sa iniciuje podľa uváženia riadiaceho v súlade s podmienkami uvedenými v písomných dohodách.

5.2.2.

Dokončenie procesu podania žiadosti o povolenie preletu vrátane potvrdenia od prijímajúceho stanovišťa sa poskytne požadujúcemu stanovišťu.

5.2.3.

Ak proces podania žiadosti o povolenie preletu nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na príslušnom pracovisku na požadujúcom stanovišti.

5.2.4.

Informácia o žiadosti o povolenie preletu sa sprístupní na príslušnom pracovisku na stanovišti prijímajúcej žiadosť.

5.3.   Operatívna odpoveď

5.3.1.

Na proces podania žiadosti o povolenie preletu sa odpovedá:

akceptovaním navrhovaných údajov o trati/prelete cez vzdušný priestor, alebo;

protinávrhom vrátane odlišných údajov o trati/prelete cez vzdušný priestor uvedených nižšie v oddiele 6 alebo

odmietnutím navrhovaných údajov o trati/prelete cez vzdušný priestor.

5.3.2.

Ak operatívna odpoveď nebude prijatá v rámci dvojstranne dohodnutého časového intervalu, vyšle sa na príslušnom pracovisku požadujúceho stanovišťa varovný signál.

6.   PROTINÁVRH PRELETU

6.1.   Príslušné letové informácie

6.1.1.

Proces podania protinávrhu preletu zabezpečí pridruženie k letu, ktorý bol predtým predmetom predošlej koordinácie.

6.1.2.

Informácie podliehajúce procesu podania protinávrhu preletu zahŕňajú minimálne:

identifikáciu lietadla,

trať preletu vrátane vypočítaných časov a letových hladín pre každý bod trasy.

6.2.   Pravidlá uplatňovania

6.2.1.

Protinávrh preletu obsahuje navrhovanú novú letovú hladinu a/alebo trať letu.

6.2.2.

Dokončenie procesu podania protinávrhu preletu vrátane potvrdenia od pôvodného požadujúceho stanovišťa sa poskytne stanovišťu, ktoré podáva protinávrh.

6.2.3.

Ak proces podania protinávrhu preletu nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na príslušnom pracovisku stanovišťa, ktoré podáva protinávrh.

6.2.4.

Informácia o protinávrhu preletu sa sprístupní na príslušnom pracovisku pôvodného požadujúceho stanovišťa.

6.3.   Operatívna odpoveď

6.3.1.

Po informácii o úspešnom spracovaní informácie o protinávrhu preletu v pôvodnom požadujúcom stanovišti nasleduje operatívna odpoveď od pôvodného požadujúceho stanovišťa.

6.3.2.

Operatívnou odpoveďou na protinávrh preletu je jeho akceptácia, prípadne odmietnutie.

6.3.3.

Ak operatívna odpoveď nebude prijatá v rámci dvojstranne dohodnutého časového intervalu, vyšle sa na príslušnom pracovisku stanovišťa, ktoré podáva protinávrh, varovný signál.

7.   ZRUŠENIE PRELETU

7.1.   Príslušné letové informácie

7.1.1.

Proces rušenia preletu musí zabezpečiť spojenie s predchádzajúcim procesom oznamovania alebo koordinácie, ktorý sa ruší.

7.2.   Pravidlá uplatňovania

7.2.1.

Proces rušenia preletu začne stanovište zodpovedné za let, ak sa vyskytne jedna z týchto okolností:

let, ktorý bol predtým oznámený spracovaním základných letových údajov, teraz nevstúpi do vzdušného priestoru stanovišťa, ktorému to bolo oznámené alebo už viac nie je predmetom záujmu tohto stanovišťa,

prelet sa neuskutoční na trati vyjadrenej v informácii o oznámení o prelete,

prelet sa neuskutoční v súlade s podmienkami, o ktorých sa rokuje, alebo v súlade s podmienkami dohodnutými po dialógu o prelete cez vzdušný priestor.

7.2.2.

Proces rušenia preletu sa spustí automaticky alebo ho manuálne spustí riadiaci vstupom v súlade s písomnými dohodami.

7.2.3.

Dokončenie procesu rušenia preletu vrátane potvrdenia od pôvodného požiadaného stanovišťa sa uskutoční na rušiacom stanovišti.

7.2.4.

Ak proces rušenia preletu nepotvrdí dokončenie v rámci uplatniteľných požiadaviek na kvalitu prevádzky, bude to mať za následok varovanie na príslušnom pracovnom stanovišti rušiaceho stanovišťa.

7.2.5.

Informácia o zrušení preletu sa sprístupní na príslušnom pracovnom mieste na požiadanom stanovišti.


PRÍLOHA II

Požiadavky týkajúce sa kvality prevádzky

(v zmysle článku 4)

1.   Dostupnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť údajov a neporušenosť údajov

1.1.

Zariadenia na výmenu systémových informácií sú dostupné počas prevádzkových hodín stanovišťa.

1.2.

Všetky plánované časy prestoja sú dvojstranne dohodnuté medzi dvoma príslušnými stanovišťami.

1.3.

Spoľahlivosť výmeny systémových informácií je najmenej 99,86 %.

1.4.

Neporušenosť a bezpečnosť informácií vymieňaných s použitím zariadení na výmenu systémových informácií je zabezpečená na adekvátnej úrovni v súlade so zaužívanou praxou.

2.   Časy procesov

2.1.

Časy procesov predstavujú interval medzi začatím procesu a časom, keď je požadované potvrdenie dostupné na iniciujúcom stanovišti.

2.2.

Časy procesov nezahŕňajú operatívne odpovede, ak sa tieto požadujú.

2.3.

Maximálny čas procesu vygenerovaný pred varovaním je dvojstranne dohodnutý.


PRÍLOHA III

Bezpečnostné požiadavky

(v zmysle článku 6)

1.

Realizácia systému výmen informácií a hlasové komunikačné spojenia medzi pozemnými zariadeniami musia vylúčiť, pokiaľ je to prakticky uskutočniteľné, možnosť súčasného zlyhania.

2.

Požiadavky na interoperabilitu a výkonnosť uvedené v odsekoch 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 a 6.2.4 časti B prílohy I sa tiež považujú za bezpečnostné požiadavky.

3.

V prípade revízie koordinácie, zrušenia koordinácie, spracovania základných letových údajov a zmeny letových údajov sa požiadavky na kvalitu prevádzky uvedené v prílohe II tiež považujú za bezpečnostné požiadavky.


PRÍLOHA IV

ČASŤ A:   POŽIADAVKY NA HODNOTENIE ZHODY ALEBO VHODNOSTI NA POUŽÍVANIE ZÁKLADNÝCH ZLOŽIEK UVEDENÝCH V ČLÁNKU 7

1.

Overovacie činnosti preukážu zhodu základných zložiek s požiadavkami tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť alebo ich vhodnosť na používanie, keď sú tieto základné zložky v prevádzke v skúšobnom prostredí.

2.

Výrobca riadi činnosti hodnotenia zhody, a najmä:

určuje primerané skúšobné prostredie,

overí, či program skúšok opisuje základné zložky v skúšobnom prostredí,

overí, či program skúšok zahŕňa v plnom rozsahu uplatňované požiadavky,

zabezpečí dôslednosť a kvalitu technickej dokumentácie a programu skúšok,

plánuje organizáciu skúšok, personál, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy,

vykonáva kontroly a skúšky špecifikované v programe skúšok,

napíše správu predstavujúcu výsledky kontrol a skúšok.

3.

Výrobca zabezpečí, že realizácia výmen informácií o základných zložkách podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie, integrovaných v skúšobnom prostredí, bude spĺňať požiadavky tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť.

4.

Po uspokojivom dokončení overovania zhody alebo vhodnosti na používanie výrobca v rámci svojej zodpovednosti zostaví vyhlásenie ES o zhode alebo vhodnosti na používanie, v ktorom špecifikuje najmä požiadavky tohto nariadenia, ktoré spĺňa základná zložka, a s tým spojené podmienky jej používania v súlade s bodom 3 prílohy III k nariadeniu o interoperabilite.

ČASŤ B:   POŽIADAVKY NA OVERENIE SYSTÉMOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 8 ODS. 1

1.

Overenie systémov preukáže zhodu týchto systémov s požiadavkami tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť v simulovanom prostredí, ktoré odzrkadľuje prevádzkový kontext týchto systémov.

2.

Overenie systémov realizujúcich výmeny informácií podporujúcich proces oznamovania o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie sa vykonáva v súlade s adekvátnymi a zaužívanými skúšobnými metódami.

3.

Skúšobné nástroje používané na overenie systémov realizujúcich výmeny informácií podporujúcich proces oznamovania o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilno-vojenskej koordinácie majú príslušné funkčné vlastnosti.

4.

Overenie systémov realizujúcich výmeny informácií podporujúcich proces oznamovania o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie vytvára prvky technického spisu, ktoré vyžaduje bod 3 prílohy IV k nariadeniu o interoperabilite, a tieto prvky:

opis realizácie,

správu o kontrolách a skúškach dosiahnutých pred uvedením systému do prevádzky.

5.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb riadi overovacie činnosti, a najmä:

určuje adekvátne simulované prevádzkové a technické prostredie odzrkadľujúce prevádzkové prostredie,

overuje, či skúšobný program opisuje integráciu výmen informácií podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilno-vojenskej koordinácie do systému skúšaného v simulovanom prevádzkovom a technickom prostredí,

overuje, či skúšobný program zabezpečuje úplné zahrnutie požiadaviek tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť,

zabezpečuje konzistentnosť a kvalitu technickej dokumentácie a skúšobného programu,

plánuje organizáciu skúšok, personál, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy,

vykonáva kontroly a skúšky uvedené v skúšobnom programe,

napíše správu prezentujúcu výsledky kontrol a skúšok.

6.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb zabezpečí, aby realizácia výmen informácií podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilno-vojenskej koordinácie, integrovaných do systémov prevádzkovaných v simulovanom prevádzkovom prostredí, spĺňala požiadavky tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť.

7.

Po uspokojivom dokončení overovania zhody poskytovateľ leteckých navigačných služieb zostaví vyhlásenie ES o overení systémov a predloží ho národnému dozornému orgánu spolu s technickým spisom, ako to vyžaduje článok 6 nariadenia o interoperabilite.

ČASŤ C:   POŽIADAVKY NA OVERENIE SYSTÉMOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 8 ODS. 2

1.

Overenie systémov preukáže zhodu týchto systémov s požiadavkami tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť v simulovanom prostredí, ktoré odzrkadľuje prevádzkový kontext týchto systémov.

2.

Overenie systémov realizujúcich výmenu informácií podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie sa vykonáva v súlade s adekvátnymi a zaužívanými skúšobnými metódami.

3.

Skúšobné nástroje používané na overenie systémov realizujúcich výmeny informácií podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie majú náležité funkčné vlastnosti.

4.

Overenie systémov realizujúcich výmeny informácií podporujúcich proces notifikácie o letoch, koordinácie a prenosu letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie vytvára prvky technického spisu, ktoré vyžaduje bod 3 prílohy IV k nariadeniu o interoperabilite, a tieto prvky:

opis realizácie,

správu o kontrolách a skúškach dosiahnutých pred uvedením systému do prevádzky.

5.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb určuje primerane simulované prevádzkové a technické prostredie, odzrkadľujúce prevádzkové prostredie, a zabezpečí, aby notifikovaný orgán vykonal overovacie činnosti.

6.

Notifikovaný orgán riadi overovacie činnosti, a najmä:

overuje, či skúšobný program opisuje integráciu výmen informácií podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilno-vojenskej koordinácie do systému skúšaného v simulovanom prevádzkovom a technickom prostredí,

overuje, či skúšobný program zabezpečuje úplné zahrnutie požiadaviek tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť,

zabezpečuje dôslednosť a kvalitu technickej dokumentácie a skúšobného programu,

plánuje organizáciu skúšok, personál, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy,

vykonáva kontroly a skúšky uvedené v skúšobnom programe,

napíše správu prezentujúcu výsledky kontrol a skúšok.

7.

Notifikovaný orgán zabezpečí, aby realizácia výmen informácií podporujúcich proces oznámenia o letoch, koordinácie a odovzdávania a preberania letov a proces civilnej a vojenskej koordinácie, integrovaných do systémov prevádzkovaných v simulovanom prevádzkovom prostredí, spĺňala požiadavky tohto nariadenia na interoperabilitu a výkonnosť, kvalitu prevádzky a bezpečnosť.

8.

Po uspokojivom dokončení overovacích úloh notifikovaný orgán zostaví osvedčenie o zhode v súvislosti s úlohami, ktoré vykonal.

9.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb následne skoncipuje vyhlásenie ES o overení systémov a predloží ho vnútroštátnemu dozornému orgánu spolu s technickým spisom, ako to vyžaduje článok 6 nariadenia o interoperabilite.


PRÍLOHA V

Podmienky uvedené v článku 8

1.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb musí mať k dispozícii metódy podávania správ v rámci organizácie, ktoré zabezpečujú a preukazujú nestrannosť a nezávislosť rozhodnutia v súvislosti s overovacími činnosťami.

2.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov vykonávali kontroly s čo možno najväčšou odbornou dôkladnosťou a čo možno najväčšou technickou odbornosťou a neboli vystavení žiadnym tlakom a pohnútkam najmä finančného charakteru, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodovanie alebo výsledky ich kontrol, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb ovplyvnených výsledkami kontrol.

3.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov mali prístup k zariadeniu, ktoré im umožní správne vykonávať požadované kontroly.

4.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov absolvovali dôkladný technický a odborný výcvik, mali uspokojivé vedomosti o požiadavkách overovania, ktoré majú vykonávať, adekvátne skúsenosti z takýchto činností a schopnosť nevyhnutnú na koncipovanie vyhlásení, záznamov a správ, ktoré majú preukázať, že overenia boli vykonané.

5.

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov boli schopní vykonávať svoje kontroly nestranne. Ich odmeňovanie nezávisí od počtu vykonaných kontrol ani od výsledkov týchto kontrol.


7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/46


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1033/2006

zo 4. júla 2006,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na postupy pre letové plány v predletovej fáze pre jednotný európsky vzdušný priestor

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec pre vytvorenie jednotného európskeho vzdušného priestoru (rámcové nariadenie) (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Viaceré štúdie, ktoré uskutočnila Komisia a Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej navigácie (Eurocontrol), upozornili na výrazné nezrovnalosti v údajoch letových plánov, ktoré používajú strany, ktorých sa týka bezpečné vykonávanie letov, a to najmä stanovištia letových prevádzkových služieb, prevádzkovatelia a piloti. Tieto nezrovnalosti môžu mať dosah na bezpečnosť a účinnosť európskeho systému manažmentu letovej prevádzky. Okrem toho by väčšia konzistentnosť údajov letového plánu prispela k hladkej prevádzke, podporila by nové koncepcie prevádzky najmä v oblasti usporiadania toku letovej prevádzky a prispela by k zvýšeniu úrovne bezpečnosti. Mali by sa prijať vhodné opatrenia na zníženie výskytu nezrovnalostí v údajoch letových plánov.

(2)

V súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 549/2004 Eurocontrol bol poverený vypracovať požiadavky na letové plány v predletovej fáze pre jednotný európsky vzdušný priestor. Toto nariadenie sa zakladá na výslednej správe o poverení zo 17. marca 2005.

(3)

Územný rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa mal jasne vymedziť odkazom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom vzdušnom priestore (3).

(4)

Medzinárodná organizácia civilného letectva (ďalej len „ICAO“) určila postupy predkladania, prijímania a distribúcie letových plánov, ktoré by sa mali zaviesť na účely ich jednotného uplatňovania v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru. Tieto postupy by sa mali doplniť o ustanovenia, ktoré zaväzujú prevádzkovateľov, pilotov, stanovištia letových prevádzkových služieb a ďalších predkladateľov letových plánov, aby zabezpečili, že základné položky letových plánov na lety odlietavajúce zo vzdušného priestoru, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, zostanú konzistentné až do skončenia predletovej fázy. Tieto základné položky je potrebné jasne identifikovať.

(5)

Centralizovaná služba spracovania a distribúcie letových plánov, ktorá sa poskytuje prostredníctvom integrovaného systému spracovania letových plánov (ďalej len „IFPS“), sa vytvorila v rámci pôsobnosti Eurocontrolu. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby IFPS poskytoval informácie podporujúce konzistentnosť základných položiek letových plánov.

(6)

Ak IFPS nedostane žiadny letový plán letov vstupujúcich do vzdušného priestoru, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, z priľahlých vzdušných priestorov, môžu nastať podobné riziká, ako sú riziká vyplývajúce z nekonzistentnosti v údajoch letových plánov, ktoré používajú stanovištia letovej prevádzky, prevádzkovatelia a piloti pre lety odlietavajúce z tohto vzdušného priestoru. V takýchto prípadoch by mali stanovištia letových prevádzkových služieb poskytovať IFPS náležité letové údaje s cieľom predísť takýmto rizikám.

(7)

S cieľom udržať alebo zvýšiť súčasné úrovne bezpečnosti letovej prevádzky členské štáty by mali zabezpečiť, aby príslušné strany uskutočnili posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie hazardu, posúdenia rizika a jeho zmierňovania.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotný vzdušný priestor, zriadeného článkom 5 nariadenia (ES) č. 549/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na postupy pre letové plány v predletovej fáze s cieľom zabezpečiť konzistentnosť letových plánov, stálych letových plánov a súvisiacich správ o aktualizácii medzi prevádzkovateľmi, pilotmi a stanovišťami letových prevádzkových služieb prostredníctvom integrovaného systému spracovania letových plánov v období, ktoré predchádza prvému vydaniu letového povolenia na lety, ktoré odlietavajú zo vzdušného priestoru, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, alebo v období, ktoré predchádza vstupu do tohto vzdušného priestoru pre iné lety.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky lety, ktoré sa majú prevádzkovať alebo sa prevádzkujú ako všeobecná letová prevádzka v súlade s pravidlami letu podľa prístrojov v rámci vzdušného priestoru vymedzeného v článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 551/2004.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje na každú z nasledujúcich strán, ktoré sa podieľajú na predkladaní, zmene, prijímaní a distribúcii letových plánov:

a)

prevádzkovatelia a zástupcovia konajúci v ich mene;

b)

piloti a zástupcovia konajúci v ich mene;

c)

stanovištia letových prevádzkových služieb poskytujúce služby všeobecnej letovej prevádzke, ktorá sa vykonáva v súlade s pravidlami letu podľa prístrojov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v nariadení (ES) č. 549/2004.

2.   Okrem vymedzenia pojmov uvedeného v odseku 1 sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„letový plán“ znamená konkrétne informácie poskytované stanovištiam letových prevádzkových služieb o plánovanom lete alebo o časti letu lietadla;

2.

„predletová fáza“ znamená obdobie od prvého predloženia letového plánu do prvého vydania letového povolenia;

3.

„stály letový plán“ znamená letový plán týkajúci sa série často sa opakujúcich, pravidelne vykonávaných individuálnych letov s rovnakými základnými charakteristikami, ktorý prevádzkovateľ predkladá stanovištiam letových prevádzkových služieb na uchovanie a opakované použitie;

4.

„prevádzkovateľ“ znamená osobu, organizáciu alebo podnik, ktorý vykonáva alebo ponúka vykonávanie letov;

5.

„stanovište letových prevádzkových služieb“ (ďalej len „stanovište ATS“) znamená civilné alebo vojenské stanovište, ktoré zodpovedá za poskytovanie letových prevádzkových služieb;

6.

„integrovaný systém spracovania letových plánov“ (ďalej len „IFPS“) znamená systém v rámci siete manažmentu letovej prevádzky v Európe, prostredníctvom ktorého sa poskytuje centralizovaná služba spracovania a distribúcie letových plánov, ktorá sa zaoberá ich prijímaním, potvrdzovaním a distribúciou v rámci vzdušného priestoru, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie;

7.

„letové povolenie“ (ďalej len „povolenie ATC“) znamená povolenie pre lietadlo postupovať podľa podmienok určených stanovišťom riadenia letovej prevádzky;

8.

„pravidlá letu podľa prístrojov“ znamenajú pravidlá letu podľa prístrojov, tak ako sú stanovené v prílohe 2 (4) k Chicagskemu dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve z roku 1944;

9.

„stanovište riadenia letovej prevádzky“ (ďalej len „stanovište ATC“) znamená buď oblastné stredisko riadenia, približovacie stanovište riadenia, alebo letiskovú riadiacu vežu;

10.

„základné položky letového plánu“ znamenajú tieto položky letového plánu:

a)

identifikácia lietadla;

b)

letisko odletu;

c)

predpokladaný dátum začatia rolovania;

d)

predpokladaný čas začatia rolovania;

e)

letisko určenia;

f)

trať s výnimkou terminálnych postupov;

g)

cestovná rýchlosť (cestovné rýchlosti) a požadovaná letová hladina (požadované letové hladiny);

h)

typ lietadla a kategória turbulencie v úplave;

i)

pravidlá letu a druh letu;

j)

vybavenie lietadla a súvisiace schopnosti;

11.

„predkladateľ“ znamená osobu alebo organizáciu vrátane pilotov, prevádzkovateľov a zástupcov konajúcich v ich mene a stanovíšť ATS, ktorá predkladá letové plány a všetky súvisiace doplňujúce správy do IFPS;

12.

„podaný letový plán“ znamená letový plán, ktorý pôvodne predložil predkladateľ, vrátane prípadných zmien, ktoré iniciovali a prijali piloti, prevádzkovatelia, stanovište ATS alebo centralizovaná služba spracovania a distribúcie letových plánov počas predletovej fázy;

13.

„identifikácia lietadla“ znamená skupinu písmen, číslic alebo ich kombináciu, ktorá je buď totožná s volacou značkou lietadla, alebo je jej kódovaným ekvivalentom, ktorá sa má používať v komunikácii zem-vzduch a ktorá sa používa na identifikáciu lietadla v pozemnej komunikácii letových prevádzkových služieb;

14.

„predpokladaný dátum začatia rolovania“ znamená predpokladaný dátum, keď sa lietadlo začne pohybovať v súvislosti s odletom;

15.

„predpokladaný čas začatia rolovania“ znamená predpokladaný čas, keď sa lietadlo začne pohybovať v súvislosti s odletom;

16.

„terminálne postupy“ znamenajú štandardné prístrojové odletové a príletové trate, tak ako sú definované v Postupoch na vykonávanie letov ICAO (PANS-OPS, Doc 8168 – 1. diel – štvrté vydanie – 1993 – obsahujúce zmenu a doplnenie č. 13).

Článok 3

Výkonnostné požiadavky a požiadavky na interoperabilitu

1.   Ustanovenia ICAO uvedené v prílohe sa uplatňujú na predkladanie, prijímanie a distribúciu letových plánov každého letu, ktorý podlieha tomuto nariadeniu, a na všetky zmeny v položkách letového plánu v predletovej fáze v súlade s týmto nariadením.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že keď IFPS dostane letový plán alebo jeho zmenu:

a)

skontroluje jeho súlad s dohovormi, ktoré sa týkajú formátu a údajov;

b)

skontroluje jeho úplnosť a v maximálnej možnej miere jeho správnosť;

c)

v prípade potreby prijme opatrenia, aby bol plán prijateľný pre letové prevádzkové služby, a

d)

potvrdí predkladateľovi prijatie letového plánu alebo jeho zmien.

3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby IFPS v predletovej fáze oznámil všetkým dotknutým stanovištiam ATS prijatý letový plán a všetky prijaté zmeny základných položiek letového plánu a súvisiace doplňovacie správy.

4.   Predkladateľ, ak nejde o prevádzkovateľa ani o pilota, musí zabezpečiť, aby podmienky prijatia letového plánu a akýchkoľvek potrebných zmien týchto podmienok oznámených zo strany IFPS, boli k dispozícii prevádzkovateľovi alebo pilotovi, ktorý predložil letový plán.

5.   Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa podmienky prijatia letového plánu a akýchkoľvek jeho zmien oznámených zo strany IFPS predkladateľovi, zapracovali do plánovaného letu a oznámili pilotovi.

6.   Prevádzkovateľ sa pred začiatkom letu musí presvedčiť, či obsah podaného letového plánu správne vyjadruje prevádzkové zámery.

7.   Stanovištia ATC musia v predletovej fáze oznámiť prostredníctvom IFPS akékoľvek potrebné zmeny základných položiek letového plánu týkajúce sa trate alebo letovej hladiny, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečné vykonanie letu, pokiaľ ide o letové plány a súvisiace správy, ktoré predtým dostali od IFPS.

Stanovište ATC môže upravovať alebo rušiť letový plán v predletovej fáze len po koordinácii s prevádzkovateľom.

8.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že IFPS oznámi predkladateľovi letového plánu akékoľvek zmeny v predletovej fáze v zmysle prvého pododseku odseku 7.

9.   Príslušné stanovištia ATC, ktoré nedostali od IFPS žiadny letový plán na let vstupujúci do vzdušného priestoru ich zodpovednosti, musia sprístupniť prostredníctvom IFPS aspoň identifikáciu lietadla, typ lietadla, bod vstupu do ich priestoru zodpovednosti, čas a letovú hladinu v tomto bode, trať a letisko určenia pre takéto lety.

Článok 4

Bezpečnostné požiadavky

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetkým zmenám týkajúcim sa existujúcich postupov súvisiacich s letovým plánom v predletovej fáze v rámci pôsobnosti tohto nariadenia alebo uvedeniu nových postupov predchádzalo posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie hazardu, posúdenia a zmierňovania rizika, uskutočnených dotknutými stranami, ktorých sa tieto zmeny dotýkajú.

Článok 5

Dodatočné požiadavky

1.   Stanovištia ATS zabezpečia, aby ich personál podieľajúci sa na plánovaní letov bol riadne informovaný o príslušných ustanoveniach tohto nariadenia a náležite odborne pripravený na svoje pracovné funkcie.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby personál prevádzkujúci IFPS podieľajúci sa na plánovaní letov bol riadne informovaný o príslušných ustanoveniach tohto nariadenia a náležite odborne pripravený na svoje pracovné funkcie.

3.   Stanovištia ATS:

a)

vypracujú a aktualizujú prevádzkové príručky obsahujúce potrebné pokyny a informácie, aby umožnili svojmu prevádzkovému personálu uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia;

b)

zabezpečia, aby tieto príručky boli dostupné a aktualizované a aby ich aktualizácia a distribúcia podliehala náležitému riadeniu kvality a usporiadania dokumentácie;

c)

zabezpečia, aby pracovné metódy a prevádzkové postupy boli v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v tomto nariadení.

4.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby centralizovaná služba spracovania a distribúcie letových plánov mohla:

a)

vypracovať a aktualizovať prevádzkové príručky obsahujúce potrebné pokyny a informácie umožňujúce ich prevádzkovému personálu uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia;

b)

zabezpečiť, aby tieto príručky boli dostupné a aktualizované a aby ich aktualizácia a distribúcia podliehala náležitému riadeniu kvality a usporiadania dokumentácie;

c)

zabezpečiť, aby pracovné metódy a prevádzkové postupy boli v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v tomto nariadení.

5.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20.

(4)  Desiate vydanie – júl 2005, www.icao.int


PRÍLOHA

Ustanovenia ICAO uvedené v článku 3 ods. 1

1.

Kapitola 3 ods. 3.3 (Letové plány) prílohy 2 ICAO – Pravidlá lietania (desiate vydanie – júl 2005).

2.

Kapitola 4 ods. 4 (Letový plán) a kapitola 11 ods. 11.4.2.2 (Správy podaného letového plánu a súvisiace správy) ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (štrnáste vydanie – 2001).

3.

Kapitola 3 (Letové plány) a kapitola 14 ods. 14.1.4 (Vypočítané časy na hranice letových informačných oblastí) Doplňovacích regionálnych postupov, Doc 7030/4 – EUR, časť 1, Pravidlá lietania, Letové prevádzkové služby a pátranie a záchrana (štvrté vydanie 1987 – obsahujúce zmenu č. 210).


7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/51


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1034/2006

zo 6. júla 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov na svetovom trhu v zmysle článku 1 uvedeného nariadenia a cenou týchto produktov v Spoločenstve sa môže pokryť dotáciou na vývoz.

(2)

Vývozné náhrady musia byť určené tak, aby sa zohľadnili údaje článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Pokiaľ ide o pšeničné a ražné múky a krupice, vývozné náhrady uplatniteľné na tieto produkty sa musia vypočítať tak, aby sa zohľadnilo množstvo obilnín potrebné na výrobu zvažovaných produktov. Tieto množstvá boli stanovené v nariadení (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické nároky niektorých trhov môžu vyžadovať diferenciáciu vývozných náhrad za niektoré produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Dotácia musí byť stanovená raz mesačne. V priebehu tohto intervalu sa môže zmeniť.

(6)

Aplikácia týchto podmienok na súčasnú situáciu na trhoch s obilninami, a najmä na kurzy alebo ceny týchto produktov v Spoločenstve a na svetovom trhu vedie k tomu, aby bola stanovená dotácia v čiastkach zhrnutých v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Za daného stavu sú vývozné náhrady za produkty uvedené v článku 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, s výnimkou sladu, stanovené v čiastkach zhrnutých v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 7. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 6. júla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška dotácií

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

2,74

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

2,56

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

2,36

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

2,18

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

2,04

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktov a kódy krajín určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.


7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/53


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1035/2006

zo 6. júla 2006

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 935/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 935/2006 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 30. júna do 6. júla 2006 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na jačmeň v zmysle nariadenia (ES) č. 935/2006 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 7. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 24.6.2006, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1036/2006

zo 6. júla 2006,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 936/2006 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice pre ponuky doručené od 30. júna do 7. júla 2006 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 936/2006, sa stanovuje na 2,00 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 7. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 24.6.2006, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/55


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1037/2006

zo 6. júla 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 7. júla 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 odsek 1,

keďže:

(1)

Dovozné clá na obilniny boli stanovené nariadením Komisie (ES) č. 1008/2006 (3).

(2)

Článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1249/96 predpokladá, že ak sa priemer vypočítaných dovozných ciel v priebehu doby ich uplatňovania odchýli o 5 EUR/t od stanoveného cla, vykoná sa ich úprava. K tejto odchýlke došlo. Preto je potrebné upraviť dovozné clá určené v nariadení (ES) č. 1008/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 1008/2006 sa nahrádzajú prílohami I a II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 7. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 29.9.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 179, 1.7.2006, s. 48. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1012/2006 (Ú. v. EÚ L 180, 4.7.2006, s. 16).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 7. júla 2006

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

14,89

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

43,12

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

56,38

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

56,38

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

49,93


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav [článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96] môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

(30.6.2006–5.7.2006)

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

146,48

136,48

116,48

88,25

Prémia v zálive (EUR/t)

14,42

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

26,67

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 25,65 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Európsky parlament

7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/58


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 18. januára 2006

o zriadení vyšetrovacieho výboru vo veci krízy spoločnosti Equitable Life Assurance Society

(2006/469/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na článok 193 Zmluvy o ES,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach upravujúcich výkon vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na článok 176 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na žiadosť 213 poslancov Európskeho parlamentu,

so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov zo 14. decembra 2005, v ktorom v zásade súhlasila so zriadením vyšetrovacieho výboru, ktorý by sa zaoberal tvrdeniami uvedenými v petícii 0611/2004 Arthura Whita (Brit) a 0029/2005 Paula Braithwaita (Brit) v mene Equitable Members' Action Group a v ďalších petíciách v tej istej veci, ktoré predložili nemeckí a írski navrhovatelia, ktoré sa všetky týkali spoločnosti Equitable Life Assurance Society,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Zriadi sa vyšetrovací výbor na vyšetrenie možného porušenia alebo nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Spoločenstva v súvislosti s krízou spoločnosti Equitable Life Assurance Society bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci vnútroštátnych súdov a súdov Spoločenstva.

Článok 2

Vyšetrovací výbor:

vyšetrí možné porušenie alebo nesprávny úradný postup pri uplatňovaní smernice 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na priame životné poistenie, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 79/267/EHS a 90/619/EHS (tretia smernica o životnom poistení) (2), ktorá je v súčasnosti kodifikovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (3), príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva v súvislosti so spoločnosťou Equitable Life Assurance Society, najmä pokiaľ ide o regulačný režim a monitorovanie finančnej sily poisťovní vrátane ich stavu solventnosti, stanovenie primeraných technických rezerv a ich pokrytie zodpovedajúcimi aktívami,

v tejto súvislosti posúdi, či si Komisia riadne splnila svoju povinnosť monitorovať správnu a včasnú transpozíciu práva Spoločenstva, a zistí, či ku vzniku tejto situácie neprispeli určité systémové nedostatky,

posúdi tvrdenia, podľa ktorých regulačné orgány Spojeného kráľovstva počas mnohých rokov (prinajmenšom od roku 1989) nezabezpečovali ochranu poistencov prostredníctvom vykonávania prísneho dohľadu nad účtovnými postupmi a tvorbou rezerv a nad finančnou situáciou Equitable Life Assurance Society,

posúdi stav, v ktorom sa nachádzajú sťažnosti európskych občanov, ktorí nie sú občanmi Spojeného kráľovstva, a primeranosť opravných prostriedkov, ktoré umožňujú právne predpisy Spojeného kráľovstva a/alebo EÚ poistencom z ostatných členských štátov,

vypracuje návrhy, ktoré v tejto veci považuje za potrebné.

Článok 3

Vyšetrovací výbor predloží Európskemu parlamentu predbežnú správu do 4 mesiacov od zahájenia svojej činnosti, aby mohol do 12 mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia predložiť Európskemu parlamentu svoju záverečnú správu.

Článok 4

Vyšetrovací výbor bude zložený z 22 poslancov Európskeho parlamentu.

V Štrasburgu 18. januára 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. ES L 113, 19.5.1995, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 360, 9.12.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/68/ES (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1).