ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 178

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
1. júla 2006


Obsah

 

I.   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót

39

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I. Akty, ktorých uverejnenie je povinné

1.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 178/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 950/2006

z 28. júna 2006,

ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 40 ods. 1 písm. e) bod iii) a písm. f) a článok 44,

keďže:

(1)

Článkom 1 ods. 1 protokolu 3 o cukre AKT (ďalej len „protokol AKT“) priloženého do prílohy V k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 (2) (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – ES“) a článkom 1 ods. 1 Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Indickou republikou o trstinovom cukre (3) (ďalej len „dohoda s Indiou“) sa ustanovuje, že Spoločenstvo sa zaväzuje nakupovať a dovážať špecifické množstvá trstinového cukru s pôvodom v štátoch AKT a Indii pri zaručených cenách, pričom sa uvedené štáty zaväzujú, že mu tieto špecifické množstvá trstinového cukru dodajú.

(2)

Článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že počas hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 a na účely primeraného zásobovania rafinérií Spoločenstva sa uplatňovanie cla na dovoz trstinového cukru určeného na rafináciu, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 11 10, ktorý pochádza zo štátov uvedených v prílohe VI, pozastaví, pokiaľ ide o doplnkové množstvo.

(3)

V článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 2007/2000 z 18. septembra 2000, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii alebo sú s týmto procesom spojené a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2820/98 a rušia nariadenia (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 (4), sa ustanovuje, že dovozy produktov z cukru, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 1701 a 1702 s pôvodom v Albánsku, Bosne a Hercegovine a colných územiach Čiernej Hory, Srbska alebo Kosova (5), podliehajú ročným colným kvótam s nulovým clom. Podrobné podmienky otvorenia a spravovania uvedených kvót sa stanovili nariadením Komisie (ES) č. 1004/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá otvorenia a spravovania colných kvót na výrobky z cukru s pôvodom v Albánsku, Bosne a Hercegovine a Srbsku, Čiernej Hore a Kosove, ako je uvedené v nariadení Rady (ES) č. 2007/2000 (6). V záujme racionálnosti je vhodné zrušiť nariadenie (ES) č. 1004/2005 a spojiť do jedného textu všetky vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov z cukru.

(4)

V súlade s článkom 27 ods. 2 Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej (7), ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2006, Spoločenstvo uplatňuje nulové clo na produkty s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsku, na ktoré sa vzťahujú položky kombinovanej nomenklatúry 1701 a 1702, dovážané do Spoločenstva v rámci ročnej colnej kvóty 7 000 ton (v čistej hmotnosti). Nariadením Komisie (ES) č. 2151/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá otvorenia a správy colnej kvóty na výrobky z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko tak, ako je ustanovené v Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane (8), sa uvedená kvóta otvorila od 1. januára 2006. V záujme racionálnosti je vhodné stanoviť podrobné podmienky otvorenia a riadenia uvedenej kvóty v tomto nariadení od 1. januára 2007. Nariadenie (ES) č. 2151/2005 preto treba k tomuto dátumu zrušiť.

(5)

Spravovanie tradičných potrieb zásob na rafináciu ustanovené v článku 29 nariadenia (ES) č. 318/2006 si počas hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 vyžaduje špecifické vykonávacie opatrenia. Uplatňovanie tohto nariadenia sa preto má obmedziť na tieto hospodárske roky.

(6)

Pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak, na dovozné povolenia vydané na základe tohto nariadenia sa má uplatňovať nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (9), ako aj osobitné opatrenia uplatniteľné na sektor cukru stanovené nariadením Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, čo sa týka obchodu s tretími krajinami v sektore cukru (10) (nové nariadenie „manažment tretích krajín“). Okrem toho na zjednodušenie riadenia dovozu podľa tohto nariadenia a na zabezpečenie dodržiavania ročných limitov by sa mali stanoviť podrobné pravidlá pre dovozné povolenia na surový cukor vyjadrený ako ekvivalent bieleho cukru.

(7)

Článkom 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že k žiadostiam o dovozné povolenia na dovoz cukru, ktorý využíva zaručenú cenu, sa dokladá vývozné povolenie, ktoré vydali orgány krajiny vývozu, potvrdzujúce súlad cukru s ustanoveniami príslušných dohôd. Pokiaľ ide o Srbsko, Čiernu Horu a Kosovo, na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja sektorov cukru na týchto územiach a vzhľadom na pomerne vysoký objem colnej kvóty je takisto potrebné podriadiť dovoz cukru v rámci týchto kvót predkladaniu vývozných povolení. Je preto potrebné stanoviť formu a vzhľad uvedeného povolenia, ako aj postup pri jeho používaní.

(8)

Keďže nebolo stanovené žiadne prekročenie množstiev pre celkové colné kvóty uvedené v článku 28 nariadenia (ES) č. 318/2006, musí sa na všetky množstvá, vyjadrené ako ekvivalent bieleho cukru, ktoré sa dovezú navyše množstiev uvedených na dovoznom povolení, uplatňovať plná colná sadzba podľa spoločného colného sadzobníka.

(9)

Článkom 29 ods. 1 a ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa stanovujú tradičné potreby dodávok na rafináciu pre jednotlivé členské štáty. S cieľom zabezpečiť rafinériám príslušných členských štátov s celoročnou výrobou cukru, aby mali dostatok dovozných povolení na dovoz cukru na rafináciu v množstve, ktoré sa uvádza v uvedených odsekoch, a aby sa zabránilo zneužívaniu, ktoré by viedlo k obchodovaniu s povoleniami, bolo by vhodné ustanoviť, aby sa žiadosti o dovozné povolenia na dovoz cukru na rafináciu obmedzili na rafinérie príslušného členského štátu s celoročnou výrobou cukru, až do dátumu určeného podľa typu preferenčného cukru.

(10)

Pokiaľ ide o preferenčný cukor uvedený v protokole AKT a v zmluve s Indiou, vzhľadom na to, že sa medzi naložením zásielky cukru a jeho dodaním môžu vyskytnúť nepredvídateľné oneskorenia, mala by sa pri uplatňovaní dodacích lehôt pripustiť určitá tolerancia, ktorá by takéto oneskorenia zohľadňovala. Okrem toho, vzhľadom na to, že je tento cukor podľa príslušných dohôd predmetom povinných dodávok a nie colných kvót, mala by sa v súlade s aktuálnou obchodnou praxou ustanoviť určitá tolerancia, ktorá sa bude uplatňovať na celkové množstvá dodané počas dodacieho obdobia a na dátum začiatku tohto obdobia.

(11)

Článkom 7 protokolu AKT a článkom 7 dohody s Indiou sa stanovujú ustanovenia, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak sa záväzok na dodávku z príslušného štátu nesplní počas dodacieho obdobia. Na účely uplatňovania týchto ustanovení treba určiť spôsoby, ktorými možno stanoviť dátum dodania zásielky preferenčného cukru.

(12)

Ustanovenia týkajúce sa preukázania pôvodu, ktoré sa nachádzajú v článku 14 protokolu 1 priloženého do prílohy V k dohode o partnerstve AKT – ES, v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2007/2000 alebo v článku 47 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (11), sa musia podľa potreby uplatňovať na produkty dovážané na základe tohto nariadenia.

(13)

Po vstupe Rakúska, Fínska, Švédska a ďalej Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie a v rámci uzatvorenia rokovaní podľa článku XXIV GATT sa Spoločenstvo zaviazalo dovážať určité množstvo surového trstinového cukru na rafináciu s colnou sadzbou 98 EUR za tonu.

(14)

V záujme rešpektovania tradičných schém na dovoz množstiev colnej kvóty ako časti koncesií uvedených v zozname „CXL – Európske spoločenstvá“ uvedenom v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácií koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT (12) je potrebné prerozdeliť kvótu 96 801 ton medzi krajiny pôvodu od 1. júla 2006 a použiť pri tom ten istý rozdeľovací kľúč.

(15)

Na účely zohľadnenia dĺžky hospodárskeho roka 2006/2007, ktorý bude trvať pätnásť mesiacov, treba upraviť ročné colné tarify na tento hospodársky rok.

(16)

Na zabezpečenie účinného riadenia preferenčných dovozov v rámci tohto nariadenia treba prijať opatrenia, ktoré členským štátom umožnia viesť záznamy o príslušných údajoch a oznamovať ich Komisii. V záujme zlepšenia kontrol treba ustanoviť, že dovozy produktov v rámci ročnej colnej kvóty alebo preferenčnej dohody budú predmetom monitorovania v súlade s článkom 308d nariadenia (EHS) č. 2454/93.

(17)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru na dovoz cukru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

1.   Týmto nariadením sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 stanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz produktov zo sektora cukru uvedených:

a)

v článku 1 ods. 1 protokolu AKT;

b)

v článku 1 ods. 1 dohody s Indiou;

c)

v článku 26 ods. 2 a ods. 3 nariadenia (ES) č. 318/2006;

d)

v článku 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006;

e)

v zozname „CXL – Európske spoločenstvá“ uvedenom v článku 1 nariadenia (ES) č. 1095/96;

f)

v článku 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2007/2000;

g)

v článku 27 ods. 2 dohody o stabilizácii a pridružení s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko.

2.   Množstvá dovezené podľa ustanovení uvedených v ods. 1 písm. c) až g) (ďalej len „colné kvóty“) a ustanovení uvedených v písm. a) a b) predmetného odseku (ďalej len „povinné dodávky“) pre hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 majú poradové čísla, ktoré sú uvedené v prílohe I.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

a)

„cukrom AKT-India“ rozumieme cukor v rámci číselného znaku KN č. 1701 pochádzajúci zo štátov uvedených v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 318/2006 a dovážaný do Spoločenstva podľa protokolu AKT alebo dohody s Indiou;

b)

„doplnkovým cukrom“ rozumieme doplnkové množstvo uvedené v článku 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006, na ktoré sa pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na trstinový cukor určený na rafináciu, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 11 10 a s pôvodom v štátoch uvedených v prílohe VI k uvedenému nariadeniu;

c)

„koncesným cukrom CXL“ rozumieme surový trstinový cukor uvedený v zozname CXL – Európske spoločenstvá, ktorý sa uvádza v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1095/96;

d)

„cukrom z Balkánu“ rozumieme produkty z cukru, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 1701 a 1702 a s pôvodom v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku, Čiernej Hore, Kosove alebo v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ktoré sa dovážajú do Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 2007/2000 a dohody o stabilizácii a pristúpení s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko;

e)

„mimoriadne dovezeným cukrom“ rozumieme produkty uvedené v článku 26 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006;

f)

„cukrom dovezeným na priemyselné spracovanie“ rozumieme produkty uvedené v článku 26 ods. 3 nariadenia (ES) č. 318/2006;

g)

„protokolom AKT“ rozumieme protokol 3 o cukre AKT priložený do prílohy V k Dohode o partnerstve medzi členskými štátmi Afriky, Karibiku a Tichomoria na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 (ďalej len dohoda o partnerstve AKT – ES);

h)

„dohodou s Indiou“ rozumieme dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Indiou o trstinovom cukre;

i)

„dodávkovým obdobím“ rozumieme obdobie definované v článku 4 protokolu AKT a v článku 4 dohody s Indiou;

j)

„zásielkou“ rozumieme množstvo cukru na určitom plavidle, ktoré sa skutočne vyloží v niektorom európskom prístave Spoločenstva;

k)

„hmotnosťou ako takou“ rozumieme hmotnosť cukru v prirodzenom stave;

l)

„uvedeným stupňom polarizácie“ rozumieme skutočnú polarizáciu dovezeného surového cukru, overenú podľa potreby príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s použitím polarimetrickej metódy a vyjadrenú v stupňoch na šesť desatinných miest;

m)

„pracovným dňom“ rozumieme pracovný deň Komisie v súlade s článkom 2 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (13);

n)

„rafináciou“ rozumieme spracovanie surových cukrov na biele cukry, ako je definované v článku 2 nariadenia (ES) č. 318/2006, ako aj akúkoľvek ekvivalentnú technickú operáciu realizovanú s nebaleným bielym cukrom;

o)

„rafinériami s celoročnou výrobou cukru“ rozumieme rafinérie uvedené v článku 2 bode 13 nariadenia (ES) č. 318/2006.

KAPITOLA II

DOVOZNÉ POVOLENIA

Článok 3

Pri dovozoch uskutočňovaných podľa ustanovení uvedených v článku 1 sa vyžaduje dovozné povolenie vydané v súlade s nariadením (ES) č. 1291/2000 a nariadením (ES) č. 951/2006, pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak.

Článok 4

1.   Zainteresované subjekty predkladajú žiadosti o dovozné povolenia príslušným orgánom členských štátov.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia sa podávajú každý týždeň od pondelka do piatku od dátumu uvedeného v ods. 5 tohto článku až do prerušenia vydávania povolení podľa článku 5 ods. 3 druhého pododseku.

Žiadateľ predloží svoju žiadosť o povolenie príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je zaregistrovaný na účely DPH.

Žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť o povolenie za týždeň, a to podľa poradového čísla. Ak počas určitého týždňa žiadateľ predloží viac ako jednu žiadosť o jedno poradové číslo, všetky žiadosti, ktoré za tento týždeň predloží o toto poradové číslo, sa zamietnu a zábezpeky, ktoré zložil pri podaní žiadosti, prepadnú v prospech príslušného členského štátu.

3.   V žiadosti o dovozné povolenie a na povolení sa v kolónke 20 uvedie jedno z týchto označení: „cukor na rafináciu“ alebo „cukor neurčený na rafináciu“. Toto označenie nesúvisí s číselným znakom KN, pre ktorý sa žiadosť predkladá, ani pod ktorým sa cukor dovezie.

4.   K žiadosti o dovozné povolenie treba priložiť:

a)

dôkaz, že žiadateľ zložil zábezpeku 20 EUR za tonu cukru, ktorého množstvo je uvedené v kolónke 17 povolenia,

b)

v prípade cukru na rafináciu záväzok výrobcu cukru v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 318/2006, že zabezpečí rafináciu príslušného množstva cukru do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom končí platnosť daného dovozného povolenia.

5.   Čo sa týka colných kvót, prvá lehota na podávanie žiadostí o dovozné povolenia sa začína dňom otvorenia príslušnej kvóty.

Pre cukor AKT-India sa prvá lehota na podávanie žiadostí o dovozné povolenia začína v pondelok, ktorý predchádza 10. júnu predchádzajúceho dodávkového obdobia. Ak sa však pre niektorý z vývozných štátov dosiahne limit povinnej dodávky v rámci dodávkového obdobia, začína sa prvá lehota na podávanie žiadostí o povolenia pre nasledujúce dodávkové obdobie pre tento štát v pondelok, ktorý predchádza 6. máju.

Článok 5

1.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr prvý pracovný deň každého týždňa množstvá bieleho alebo surového cukru, pokiaľ je to potrebné vyjadrené ako ekvivalent bieleho cukru, na ktoré sa počas predchádzajúceho týždňa podali žiadosti o dovozné povolenia po prípadnom uplatnení akceptačného koeficientu ustanoveného v článku 10 ods. 2.

Požadované množstvá sa rozdelia podľa osemmiestneho číselného znaku KN, pričom sa upresní, o ktorý hospodársky rok alebo dodávkové obdobie ide, o aké množstvá pre jednotlivé krajiny pôvodu a či ide o žiadosti o povolenie na dodávku cukru na rafináciu alebo cukru neurčeného na rafináciu. Členské štáty informujú Komisiu aj pokiaľ nebola predložená žiadna žiadosť o dovozné povolenie.

2.   Komisia vypracuje týždenný prehľad množstiev, na ktoré sa podali žiadosti o dovozné povolenia.

3.   Ak žiadosti o povolenia dosiahnu alebo prekročia množstvo jednej z povinných dodávok pre jednotlivé štáty stanovené podľa článku 12 na dovoz cukru AKT-India alebo množstvo niektorej colnej kvóty pre ostatné cukry, stanoví Komisia koeficient na rozdelenie v pomere k disponibilnému množstvu, ktoré členské štáty uplatnia na každú žiadosť.

Komisia takisto informuje členské štáty, že z dôvodu dosiahnutia príslušného limitu sa na povinnú dodávku alebo príslušnú colnú kvótu žiadosti o povolenia viac neprijímajú.

Ak sa prekročenie povinnej dodávky cukru AKT-India pre príslušný štát rovná alebo je nižšie ako 5 % jeho povinnej dodávky a rovná sa alebo je nižšie ako 5 000 ton, predstavuje koeficient pridelenia pre tento štát 100 %.

4.   V prípade, že Komisia informovala členské štáty o tom, že sa dosiahol limit, v ktorom bolo možné prijať žiadosti o povolenia, a ak z prehľadu uvedeného v ods. 2 vyplýva, že pre povinnú dodávku cukru AKT-India alebo pre colné kvóty ostatných cukrov sú ešte k dispozícii množstvá cukru, Komisia informuje členské štáty, že sa príslušný limit nedosiahol.

Článok 6

1.   Povolenia sa vydávajú tretí pracovný deň po oznámení uvedenom v článku 5 ods. 1. Pokiaľ ide o množstvá, ktoré treba dodať, členské štáty vezmú do úvahy, ak je to vhodné, koeficient pridelenia, ktorý v tejto lehote stanoví Komisia v súlade s ods. 3 uvedeného článku.

2.   Čo sa týka colných kvót, sú povolenia platné až do konca hospodárskeho roka, na ktorý sa vzťahujú.

3.   Členské štáty Komisii prvý pracovný deň každého týždňa oznámia samostatne za každú colnú kvótu alebo povinnú dodávku a za každú krajinu pôvodu množstvá cukru, na ktoré počas predchádzajúceho týždňa vydali dovozné povolenia, pričom rozlíšia cukor na rafináciu od cukru neurčeného na rafináciu.

4.   V prípade postúpenia dovozného povolenia v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nadobúdateľ bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu, ktorý povolenie vydal. Dovozné povinnosti a povinnosť rafinácie sa postúpiť nedajú.

5.   Pre dovozné povolenia cukru neurčeného na rafináciu a odchylne od článku 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000:

a)

v prípade vrátenia povolenia vydávajúcej organizácii počas prvých šesťdesiatich dní jeho platnosti sa zložená zábezpeka zníži o 80 %;

b)

v prípade vrátenia povolenia vydávajúcej organizácii počnúc šesťdesiatym prvým dňom jeho platnosti až do dňa uplynutia jeho platnosti sa zložená zábezpeka zníži o 50 %.

6.   Najneskôr prvý pracovný deň každého týždňa členské štáty Komisii oznámia množstvá, v prípade ktorých boli v priebehu predchádzajúceho týždňa vrátené povolenia podľa ods. 5 tohto článku. V rámci množstiev povinných dodávok stanovených podľa článku 12 a colných kvót uvedených v článkoch 19, 24 a 28 sa množstvá uvedené v povoleniach, ktoré sa vrátia v súlade s ods. 5 tohto článku, pridajú k množstvám povinných dodávok alebo príslušnej colnej kvóty.

Článok 7

1.   Každý členský štát vedie záznamy o množstvách bieleho a surového cukru, ktoré sa skutočne dovezú na základe dovozných povolení uvedených v článku 6 ods. 1, pričom podľa potreby premení množstvá surového cukru na ekvivalent bieleho cukru na základe uvedeného stupňa polarizácie s použitím metódy definovanej v bode III.3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

2.   V prípade, že sa uvoľnenie do voľného obehu neuskutoční v členskom štáte, ktorý vydal dovozné povolenie, tak si členský štát, v ktorom sa uskutoční uvoľnenie do voľného obehu, ponechá pôvodné dovozné povolenie a prípadne dodatočný doklad vyplnený v súlade s článkami 22 a 23 a odovzdá jeho kópiu členskému štátu, ktorý vydal dovozné povolenie.

3.   V súlade s článkom 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa okrem prípadov uvedených v článku 15 ods. 3 tohto nariadenia uplatňuje plná sadzba spoločného colného sadzobníka platná v deň uvedenia do voľného obehu na všetky množstvá bieleho cukru hmotnosti ako takej, množstvá surového cukru vyjadreného ako ekvivalent bieleho cukru alebo koncesný cukor CXL, na množstvá surového cukru hmotnosti v prirodzenom stave, ktorých sa doviezlo viac, ako je uvedené v príslušnom dovoznom povolení.

Článok 8

Členské štáty Komisii oznamujú samostatne pre každú colnú kvótu alebo povinnú dodávku a každú krajinu pôvodu:

a)

do konca každého mesiaca množstvá cukru vyjadreného v hmotnosti v prirodzenom stave a ako ekvivalent bieleho cukru, ktoré sa počas predchádzajúceho tretieho mesiaca skutočne doviezli;

b)

pred 1. marcom a za predchádzajúci hospodársky rok alebo za predchádzajúce dodávkové obdobie v závislosti od prípadu:

i)

celkové skutočne dovezené množstvo:

cukru na rafináciu, vyjadreného v hmotnosti v prirodzenom stave a ako ekvivalent bieleho cukru,

cukru neurčeného na rafináciu, vyjadreného v hmotnosti v prirodzenom stave a ako ekvivalent bieleho cukru;

ii)

množstvo cukru vyjadrené v hmotnosti v prirodzenom stave a ako ekvivalent bieleho cukru, ktoré bolo skutočne rafinované.

Článok 9

1.   Oznámenia uvedené v článku 5 ods. 1, článku 6 ods. 3 a 6 a článku 8 sa uskutočnia elektronicky na základe formulárov, ktoré dá Komisia k dispozícii členským štátom.

2.   Na žiadosť Komisie jej členské štáty oznámia podrobnejšie informácie o množstvách produktov prepustených do voľného obehu na základe colných kvót a preferenčných dohôd počas určitých mesiacov, ktoré treba špecifikovať v súlade s článkom 308d nariadenia (EHS) č. 2454/93.

KAPITOLA III

TRADIČNÉ POTREBY ZÁSOB

Článok 10

1.   Odchylne od článku 4 ods. 1 a v rámci maximálnych množstiev pre jednotlivé členské štáty, na ktoré možno vydať dovozné povolenia na cukor rafináciu v rámci tradičných potrieb zásob uvedených v článku 29 ods. 1 a ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006, žiadosti o dovozné povolenia môžu príslušnému orgánu dotknutého členského štátu predložiť len:

a)

rafinérie s celoročnou výrobou cukru zriadené v tomto členskom štáte až do 30. júna hospodárskeho roka;

b)

každá rafinéria Spoločenstva s celoročnou výrobou cukru od 30. júna až do konca hospodárskeho roka.

2.   Príslušné členské štáty každý týždeň zaznamenávajú žiadosti o dovozné povolenia na cukor na rafináciu s výnimkou žiadostí bez zníženia plnej colnej sadzby uplatniteľnej na dovoz.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ods. 3 tohto článku a článku 5 ods. 3, ak v niektorom členskom štáte žiadosti o dovozné povolenia na cukor na rafináciu v rámci hospodárskeho roka, s výnimkou žiadostí bez zníženia plnej colnej sadzby uplatniteľnej na dovoz, dosahujú alebo prekračujú maximálne množstvo uvedené v ods. 1 tohto článku, členský štát informuje Komisiu o tom, že sa dosiahol jeho limit tradičných potrieb zásob na dovoz, a v prípade potreby stanoví akceptačný koeficient v pomere k disponibilnému množstvu, ktorý treba uplatniť na každú žiadosť o povolenie na dovoz cukru na rafináciu v prebiehajúcom týždni.

3.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 5 ods. 3, ak žiadosti o dovozné povolenia na dovoz cukru na rafináciu s výnimkou žiadostí bez zníženia plnej colnej sadzby uplatniteľnej na dovoz v rámci hospodárskeho roka predstavujú súhrn množstiev uvedených v ods. 2 tohto článku, Komisia informuje členské štáty o tom, že na úrovni Spoločenstva sa dosiahol limit tradičných potrieb zásob na dovoz.

Od dátumu oznámenia, ktorý sa uvádza v prvom pododseku, až do konca príslušného hospodárskeho roka môže každý zainteresovaný subjekt požiadať o povolenie na cukor na rafináciu s výnimkou cukru AKT-India za dodávkové obdobie, ktoré sa začína počas tohto hospodárskeho roka. V tomto prípade sa žiadosti o dovozné povolenia na cukor AKT-India na rafináciu predkladajú v súlade s ods. 1 písm. a) a zaznamenajú sa v rámci tradičných potrieb zásob nasledujúceho hospodárskeho roka.

Článok 11

1.   Každý držiteľ dovozného povolenia na dovoz cukru na rafináciu doručí do šiestich mesiacov od skončenia platnosti príslušného dovozného povolenia členskému štátu, ktorý povolenie vydal, prijateľný dôkaz o jeho rafinácii. Ak sa cukor nezrafinuje v lehote stanovenej v článku 4 ods. 4 písm. b), uhradí žiadateľ do 1. júna nasledujúceho po príslušnom hospodárskom roku sumu rovnajúcu sa 500 EUR za tonu v prípade množstva cukru, ktoré sa nezrafinovalo, s výnimkou prípadov pripísaných vyššej moci alebo v prípade výnimočných technických príčin.

2.   Každý výrobca cukru schválený v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 318/2006 podá príslušnému orgánu členského štátu pred 1. marcom nasledujúcim po príslušnom hospodárskom roku vyhlásenie o množstvách cukru, ktoré zrafinoval v rámci uvedeného hospodárskeho roka, pričom uvedie:

a)

množstvá cukru zodpovedajúce dovozným povoleniam na dovoz cukru na rafináciu a referenčné čísla príslušných povolení;

b)

množstvá cukru vyprodukované v Spoločenstve a referenčné čísla schváleného podniku, ktorý tento cukor vyprodukoval;

c)

ostatné množstvá cukru a ich pôvod.

3.   Každý schválený výrobca cukru uhradí pred 1. júnom nasledujúcim po príslušnom hospodárskom roku sumu rovnajúcu sa 500 EUR za každú tonu cukru, v prípade ktorého:

a)

sa nedodržala lehota uvedená v článku 4 ods. 4 písm. b);

b)

nedokáže príslušnému orgánu poskytnúť prijateľný dôkaz o tom, že cukor uvedený v ods. 2 písm. c) nie je dovezený cukor neurčený na rafináciu alebo, ak ide o cukor určený na rafináciu, že sa nezrafinoval z výnimočných technických príčin alebo z dôvodu vyššej moci.

KAPITOLA IV

CUKOR AKT-INDIA

Článok 12

1.   Množstvá povinných dodávok každého príslušného vývozného štátu sa určujú v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 v zmysle článkov 3 a 7 protokolu AKT, článkov 3 a 7 dohody s Indiou a článkov 14 a 15 tohto nariadenia.

2.   Určenie množstiev povinných dodávok na dodávkové obdobie:

a)

sa stanovuje v rámci predpokladov pred 1. májom, ktorý predchádza dané obdobie;

b)

sa schváli pred 1. februárom daného obdobia;

c)

sa príležitostne upravuje počas daného obdobia, ak je to potrebné na základe nových informácií, a najmä na účely vyriešenia riadne odôvodnených osobitných prípadov.

Povinné dodávky zohľadnené na účely vydania povolení podľa článku 5 sa rovnajú množstvám určeným podľa ods. 1 tohto článku a prípadne sa upravujú v súlade s rozhodnutiami prijatými na základe článkov 3 a 7 protokolu AKT a článkov 3 a 7 dohody s Indiou.

3.   Pri určovaní povinných dodávok sa berú do úvahy:

a)

dodávky, ktoré boli skutočne potvrdené počas predchádzajúcich dodávkových období;

b)

množstvá vyhlásené ako množstvá, ktoré nemohli byť dodané v súlade s článkom 7 protokolu AKT a článkom 7 dohody s Indiou.

V prípade, že množstvá, na dovoz ktorých sa vydali dovozné povolenia, prekračujú množstvá dodávok, ktoré sa v skutočnosti potvrdili pre predchádzajúce dodávkové obdobia, bez toho, aby boli dotknuté výsledky vyšetrovaní, ktoré musia príslušné orgány uskutočniť, pridávajú sa nominálne množstvá povolení, ktorých skutočný dovoz do Spoločenstva nebolo možné potvrdiť, k množstvám uvedeným v prvom pododseku písm. a).

4.   Úpravy uvedené v ods. 2 písm. c) môžu zahŕňať prenosy týchto množstiev medzi dvoma nasledovnými dodávkovými obdobiami, ak sa tým nenarúša režim zásobovania uvedený v článku 29 nariadenia (ES) č. 318/2006.

5.   Celkové množstvo povinných dodávok pre jednotlivé vyvážajúce krajiny sa na každé dodávkové obdobie dováža ako cukor AKT-India v rámci povinných dodávok s nulovým clom.

Článok 13

1.   Dátum doručenia zásielky cukru AKT-India je dátum predloženia zásielky podľa článku 40 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (14) colnému úradu.

Vyhlásenie o skutočnom dátume doručenia dodávky sa poskytuje prostredníctvom predloženia kópie dodatočného dokladu uvedeného v článku 17 ods. 1 resp. v článku 18 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Odchylne od odseku 1 v prípade, že dovozca poskytne vyhlásenie od kapitána príslušného plavidla osvedčené príslušným prístavným orgánom, v ktorom sa uvádza, že zásielka je pripravená na vyloženie v príslušnom prístave, formálny dátum dodávky je dátum uvedený vo vyhlásení, ku ktorému je zásielka pripravená na vykládku.

Článok 14

1.   Ak sa množstvo cukru AKT-India, ktoré predstavuje celú povinnú dodávku alebo jej časť, dodá po uplynutí príslušného dodávkového obdobia, dodávka sa napriek tomu započíta do uvedeného obdobia, ak bolo príslušné množstvo naložené vo vyvážajúcom prístave včas, pričom sa berie do úvahy bežné trvanie prepravy.

Koľko dní normálne trvá doprava, sa vypočíta vydelením vzdialenosti bežnej trasy medzi dvoma predmetnými prístavmi v námorných míľach číslom 480.

2.   Odsek 1 sa neuplatní na množstvo, ktoré podlieha rozhodnutiu Komisie v súlade s článkom 7 ods. 1 alebo ods. 2 protokolu AKT alebo s článkom 7 ods. 1 alebo ods. 2 dohody s Indiou.

Článok 15

1.   Ak pre niektorú vyvážajúcu krajinu celkové množstvo cukru AKT-India započítané do daného dodávkového obdobia nedosahuje množstvo povinnej dodávky, uplatňujú sa ustanovenia článku 7 protokolu AKT alebo článku 7 dohody s Indiou.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sa rozdiel medzi množstvom povinných dodávok a započítaným celkovým množstvom cukru AKT-India rovná alebo je menší ako 5 % množstva povinných dodávok a rovná sa alebo je menší ako 5 000 ton cukru vyjadreného ako ekvivalent bieleho cukru.

3.   Odchylne od článku 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 a s výhradou, že sa na ne vzťahuje osvedčenie o pôvode uvedené v článku 16 resp. 17 tohto nariadenia, množstvá dovezené v rámci pozitívnej tolerancie ustanovenej v článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa prijímajú podľa režimu na dovoz cukru AKT-India.

4.   V prípade uplatnenia ods. 2 a 3 pripočíta Komisia zostatok rozdielov podľa potreby k množstvu povinných dodávok pre nasledujúce dodávkové obdobie, alebo ju od neho odpočíta.

Článok 16

1.   Žiadosť o dovozné povolenie a povolenie obsahujú tieto informácie:

a)

v kolónke 8: krajinu pôvodu (krajinu, na ktorú sa vzťahuje protokol AKT alebo India);

b)

v kolónkach 17 a 18: množstvo cukru vyjadrené ako biely cukor, ktoré nemôže prekročiť povinné dodávky pre príslušný štát stanovené podľa článku 12;

c)

v kolónke 20: dodávkové obdobie, na ktoré sa vzťahujú, a aspoň jeden z údajov uvedených v časti A prílohy III.

2.   K žiadosti o dovozné povolenie treba doložiť originál vývozného povolenia, ktoré vydali príslušné orgány vývoznej krajiny v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II na množstvo rovnajúce sa množstvu uvedenému v žiadosti o povolenie. Toto vývozné povolenie možno nahradiť kópiou dôkazu o pôvode ustanoveného v článku 17 pre štáty, na ktoré sa vzťahuje protokol AKT, alebo v článku 18 pre Indiu. Túto kópiu overia príslušné orgány vývoznej krajiny

3.   Povolenia sú platné do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa skutočne vydalo povolenie na dovoz cukru AKT-India neurčeného na rafináciu. Pokiaľ ide o cukor AKT-India na rafináciu, povolenia platia do konca obdobia dodávok, na ktoré sa vzťahujú, alebo v prípade povolení vydaných od 1. apríla do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keď bolo povolenie skutočne vydané.

4.   Odchylne od článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 možno dovozné povolenie obsahujúce v kolónkach 15 a 16 opis a číselný znak KN 1701 99 10 používať na dovoz:

a)

cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 11 10, ak ide o povolenie na dovoz cukru na rafináciu;

b)

cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 11 90, ak ide o povolenie na dovoz cukru, ktorý nie je určený na rafináciu.

Článok 17

1.   Spolu s dôkazom o pôvode uvedeným v článku 14 protokolu 1 priloženého do prílohy V k dohode o partnerstve AKT – ES sa pri dovoze colným orgánom predloží dodatočný doklad, ktorý obsahuje:

a)

aspoň jeden z údajov uvedených v časti A prílohy III k tomuto nariadeniu;

b)

dátum nalodenia tovaru a príslušné dodávkové obdobie;

c)

podpoložku kombinovanej nomenklatúry pre príslušný výrobok.

Dôkaz o pôvode je platný nezávisle od dodávkového obdobia uvedeného v písm. b).

2.   Na dovozy cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 11, sa môže prípadne použiť dôkaz o pôvode a dodatočný doklad obsahujúci opis cukru s číselným znakom KN 1701 99.

3.   Hlavne na kontrolu dodávkového obdobia a množstiev zainteresovaná strana poskytne príslušnému orgánu členského štátu uvedenia do voľného obehu kópiu dodatočného dokladu uvedeného v odseku 1, ktorý obsahuje:

a)

dátum, ku ktorému bolo nakladanie cukru v prístave vývozu dokončené a ktorý sa zistí na základe príslušného prepravného dokladu;

b)

dátum uvedený v článku 13 ods. 1;

c)

informácie týkajúce sa dovoznej operácie, najmä uvedený stupeň polarizácie a skutočne dovezené množstvá v hmotnosti ako takej.

Článok 18

1.   Na účely uplatňovania tejto kapitoly sa za cukor s pôvodom z Indie považuje cukor, ktorého pôvod sa určí v súlade s ustanoveniami platnými v Spoločenstve a pre ktorý sa poskytne dôkaz o pôvode prostredníctvom osvedčenia o pôvode vydaného v súlade s článkom 47 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

2.   Pri dovoze sa colným orgánom predloží dodatočný doklad, ktorý obsahuje:

a)

aspoň jeden z údajov uvedených v časti A prílohy III;

b)

dátum nalodenia tovaru a príslušné dodávkové obdobie, pričom uvedené obdobie nemá pri dovoze žiadny vplyv na platnosť osvedčenia o pôvode;

c)

podpoložku kombinovanej nomenklatúry pre príslušný výrobok.

3.   Pre dovozy cukru na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 11, sa môže prípadne použiť osvedčenie o pôvode a dodatočný doklad obsahujúci opis cukru s číselným znakom KN 1701 99.

4.   Hlavne na kontrolu dodávkového obdobia a množstiev zainteresovaná strana poskytne príslušnému orgánu členského štátu uvoľnenia do voľného obehu kópiu dodatočného dokladu uvedeného v odseku 2, ktorý obsahuje:

a)

dátum, ku ktorému bolo nakladanie cukru v prístave vývozu v Indii dokončené a ktorý sa stanoví na základe príslušného prepravného dokladu;

b)

dátum uvedený v článku 13 ods. 1;

c)

informácie týkajúce sa dovoznej operácie, najmä uvedený stupeň polarizácie a skutočne dovezené množstvá surového cukru.

KAPITOLA V

DOPLNKOVÝ CUKOR

Článok 19

1.   Chýbajúce množstvá uvedené v článku 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/20006 pre jednotlivé hospodárske roky alebo časť hospodárskeho roka na základe predbežnej a úplnej bilancie zásobovania Spoločenstva surovým cukrom. Tieto množstvá sa dovážajú ako doplnkový cukor.

Na to, aby bolo možné určiť tieto množstvá, sa každý rok prehodnotia na základe údajov za posledné hospodárske roky, ktoré členské štáty odovzdajú Komisii, množstvá cukru z francúzskych zámorských departementov a preferenčného cukru určené na priamu spotrebu, ktoré treba vziať do úvahy v každej bilancii.

2.   Prvé určenie množstiev uvedených v ods. 1 sa stanoví pred 31. októbrom a zreviduje sa pred 31. májom. Ak je to na základe nových informácií potrebné, môže sa zrevidovať k inému dátumu počas hospodárskeho roka.

Článok 20

1.   Minimálna nákupná cena surového cukru štandardnej kvality (CIF franko európske prístavy Spoločenstva), ktorú majú uhradiť rafinérie, sa uplatňuje na dovozy uskutočnené v rámci množstiev uvedených v článku 19.

2.   Minimálna nákupná cena za každý hospodársky rok zodpovedá zaručenej cene uvedenej v článku 30 nariadenia (ES) č. 318/2006.

Článok 21

1.   Žiadosť o dovozné povolenie a povolenie obsahujú tieto informácie:

a)

v kolónke 8: krajinu alebo krajiny pôvodu [krajiny uvedené v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 318/2006];

b)

v kolónkach 17 a 18: množstvo surového cukru vyjadrené ako ekvivalent bieleho cukru, ktoré nemôže prekročiť pôvodné množstvo stanovené podľa článku 19;

c)

v kolónke 20: hospodársky rok, na ktorý sa vzťahuje aspoň jeden z údajov uvedených v časti B prílohy III.

2.   K žiadosti o dovozné povolenie treba priložiť:

a)

originál vývozného povolenia, ktoré vydali príslušné orgány vývoznej krajiny alebo jednej z vývozných krajín v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II na množstvo rovnajúce sa množstvu uvedenému v žiadosti o povolenie. Toto vývozné povolenie možno nahradiť kópiou dôkazu o pôvode ustanoveného v článku 22 pre tie štáty, na ktoré sa vzťahuje protokol AKT, alebo v článku 23 pre Indiu. Túto kópiu overia príslušné orgány vývoznej krajiny;

b)

záväzok rafinérie schválenej v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 318/2006 zabezpečiť, že uhradená cena dosahuje aspoň minimálnu nákupnú cenu uvedenú v článku 20 tohto nariadenia.

Článok 22

1.   Spolu s dôkazom o pôvode uvedeným v článku 14 protokolu 1 priloženého do prílohy V k dohode o partnerstve AKT – ES sa pri dovoze colným orgánom predloží dodatočný doklad, ktorý obsahuje:

a)

aspoň jeden z údajov uvedených v časti C prílohy III k tomuto nariadeniu,

b)

číselný znak KN 1701 11 10.

2.   Hlavne na kontrolu množstiev zainteresovaná strana poskytne príslušnému orgánu dovážajúceho členského štátu kópiu dodatočného dokladu uvedeného v ods. 1, v ktorom uviedla údaje týkajúce sa dovoznej operácie, najmä uvedený stupeň polarizácie a množstvá skutočne uvoľnené do voľného obehu v hmotnosti v prirodzenom stave.

Článok 23

1.   Na účely uplatňovania tejto kapitoly sa za cukor s pôvodom z Indie považuje doplnkový cukor, ktorého pôvod sa určí v súlade s ustanoveniami platnými v Spoločenstve a pre ktorý sa poskytne dôkaz o pôvode prostredníctvom osvedčenia o pôvode vydaného v súlade s článkom 47 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

2.   Pri dovoze sa colným orgánom predloží dodatočný doklad, ktorý obsahuje aspoň jeden z údajov uvedených v časti C prílohy III k tomuto nariadeniu.

3.   Hlavne na kontrolu množstiev zainteresovaná strana poskytne príslušnému orgánu v dovážajúcom členskom štáte kópiu dodatočného dokladu uvedeného v ods. 2, na ktorom uviedla informácie týkajúce sa dovoznej operácie, najmä uvedený stupeň polarizácie a skutočne dovezené množstvá surového cukru.

KAPITOLA VI

KONCESNÝ CUKOR CXL

Článok 24

1.   Pre každý hospodársky rok sa colné kvóty v rámci celkového objemu 96 801 ton surového trstinového cukru s číselným znakom KN 1701 11 10 určeného na rafináciu otvárajú ako koncesný cukor CXL s clom 98 EUR na tonu.

Na hospodársky rok 2006/2007 však toto množstvo predstavuje 126 671 ton surového trstinového cukru.

2.   Množstvá uvedené v ods. 1 sa rozdeľujú podľa krajiny pôvodu týmto spôsobom:

Kuba

58 969 ton,

Brazília

23 930 ton,

Austrália

9 925 ton,

ostatné tretie krajiny

3 977 ton.

Na hospodársky rok 2006/2007 je však rozdelenie podľa krajiny pôvodu takéto:

Kuba

73 711 ton,

Brazília

29 913 ton,

Austrália

17 369 ton,

ostatné tretie krajiny

5 678 ton.

3.   Na surový cukor štandardnej kvality podľa bodu III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006 sa uplatňuje clo 98 EUR za tonu.

Ak sa polarizačný stupeň dovezeného surového cukru odchyľuje o 96 stupňov, clo 98 EUR za tonu sa zvýši prípadne zníži o 0,14 % za každú zistenú desatinu stupňa rozdielu.

Článok 25

Žiadosť o dovozné povolenie a povolenie obsahujú tieto informácie:

a)

v kolónke 8: krajina pôvodu (jeden zo štátov uvedených v článku 24 ods. 2);

b)

v kolónkach 17 a 18: množstvo surového cukru vyjadrené v hmotnosti v prirodzenom stave, ktoré nemôže prekročiť pôvodné množstvo ustanovené v článku 24 ods. 2;

c)

v kolónke 20: hospodársky rok, na ktorý sa vzťahuje, a aspoň jeden z údajov uvedených v časti D prílohy III;

d)

v kolónke 24: aspoň jeden z údajov uvedených v časti E prílohy III.

Článok 26

1.   Na účely uplatňovania tejto kapitoly sa za cukor s pôvodom v Austrálii, na Kube alebo v Brazílii považuje koncesný cukor CXL, ktorého pôvod sa určí v súlade s ustanoveniami platnými v Spoločenstve a pre ktorý sa poskytne dôkaz o pôvode prostredníctvom osvedčenia o pôvode vydaného v súlade s článkom 47 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

2.   Pri dovoze sa colným orgánom predloží dodatočný doklad, ktorý obsahuje aspoň jeden z údajov uvedených v časti F prílohy III.

3.   Hlavne na kontrolu množstiev zainteresovaná strana poskytne príslušnému orgánu v dovážajúcom členskom štáte kópiu dodatočného dokladu uvedeného v ods. 2, na ktorom uviedla informácie týkajúce sa dovoznej operácie, najmä uvedený stupeň polarizácie a skutočne dovezené množstvá surového cukru.

Článok 27

Ak sa pred 1. júlom bežného hospodárskeho roka na množstvá, ktoré sa týkajú Kuby a sú uvedené v článku 24 ods. 2, a na množstvo 23 930 ton z Brazílie nevydali dovozné povolenia, môže Komisia vzhľadom na plány dodávok rozhodnúť, že sa povolenia pridelia v rámci uvedených množstiev pre ostatné tretie krajiny uvedené v predmetnom článku.

KAPITOLA VII

CUKOR Z BALKÁNU

Článok 28

1.   Pre každý hospodársky rok sa ako cukor z Balkánu s nulovým clom otvárajú colné kvóty s celkovým objemom 200 000 ton produktov z cukru, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 1701 a 1702.

Pre hospodársky rok 2006/2007 však toto množstvo predstavuje 246 500 ton produktov z cukru, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 1701 a 1702.

2.   Množstvá uvedené v ods. 1 sa podľa krajiny pôvodu rozdelia týmto spôsobom:

Albánsko

1 000 ton,

Bosna a Hercegovina

12 000 ton,

Srbsko a Čierna horHora

180 000 ton,

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

7 000 ton.

Na hospodársky rok 2006/2007 je však rozdelenie podľa krajiny pôvodu takéto:

Albánsko

1 250 ton,

Bosna a Hercegovina

15 000 ton,

Srbsko a Čierna horHora

225 000 ton,

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

5 250 ton.

Kvóta pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na hospodársky rok 2006/2007 sa otvára až od 1. januára 2007.

Článok 29

1.   Žiadosť o dovozné povolenie a povolenie obsahujú tieto informácie:

a)

v kolónke 8: krajina pôvodu (jeden zo štátov uvedených v článku 28 ods. 2;

b)

v kolónkach 17 a 18: množstvo vyjadrené v hmotnosti v prirodzenom stave, ktoré nemôže prekročiť pôvodné množstvo ustanovené v článku 28 ods. 2;

c)

v kolónke 20: hospodársky rok, na ktorý sa vzťahuje, a aspoň jeden z údajov uvedených v časti G prílohy III.

2.   K žiadosti o dovozné povolenie na dovoz cukru z Balkánu s pôvodom z colných území Čiernej Hory, Srbska alebo Kosova treba priložiť originál vývozného povolenia, ktoré vydali príslušné orgány colných území Čiernej Hory, Srbska alebo Kosova v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II na množstvo rovnajúce množstvu uvedenému v žiadosti o povolenie.

KAPITOLA VIII

MIMORIADNE DOVEZENÝ CUKOR A CUKOR NA PRIEMYSELNÉ SPRACOVANIE

Článok 30

1.   Množstvá mimoriadne dovezeného cukru a/alebo cukru na priemyselné spracovanie, pre ktoré sa pozastavuje celé dovozné clo alebo jeho časť, sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 pre jednotlivé hospodárske roky alebo časť hospodárskeho roka.

2.   Na to, aby bolo možné určiť množstvo cukru na priemyselné spracovanie podľa ods. 1, vypracuje sa predbežná úplná bilancia zásobovania Spoločenstva cukrom, ktorý je potrebný na výrobu produktov uvedených v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006. V bilancii sa vezmú do úvahy najmä množstvá a cena cukru mimo kvót, ktorý je k dispozícii na trhu Spoločenstva, a možnosť ustanovená v článku 19 ods. 3 uvedeného nariadenia považovať cukor stiahnutý z trhu za nadbytočný cukor, ktorý sa môže stať priemyselným cukrom.

Článok 31

Žiadosť o dovozné povolenie a povolenie obsahuje tieto informácie:

a)

v kolónke 8: krajina(-y) pôvodu;

b)

v kolónkach 17 a 18: množstvo vyjadrené v hmotnosti v prirodzenom stave, ktoré nemôže prekročiť pôvodné množstvo stanovené podľa článku 30;

c)

v kolónke 20:

i)

hospodársky rok, na ktorý sa vzťahuje;

ii)

aspoň jeden z údajov, ktoré sa nachádzajú:

v časti H prílohy III na cukor na mimoriadny dovoz,

v časti I prílohy III na cukor na priemyselný dovoz.

KAPITOLA IX

ZRUŠUJÚCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Nariadenie (ES) č. 1004/2005 sa ruší s účinnosťou od 1. júla 2006.

Nariadenie (ES) č. 2151/2005 sa ruší s účinnosťou od 1. januára 2007.

Článok 33

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2006.

Na kvótu uvedenú v článku 1 písm. g) sa však uplatňuje až od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 190, 23.7.1975, s. 36.

(4)  Ú. v. ES L 240, 23.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1946/2005 (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 1).

(5)  Ako je definované v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1244.

(6)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 18.

(7)  Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2004, s. 13.

(8)  Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005, s. 26.

(9)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 800/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 7).

(10)  Pozri stranu 24 tohto úradného vestníka.

(11)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 402/2006 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 35).

(12)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA I

Poradové čísla na dovoz cukru AKT-India

Tretie štáty

Poradové číslo

Barbados

09.4331

Belize

09.4332

Pobrežie Slonoviny

09.4333

Konžská republika

09.4334

Fidži

09.4335

Guyana

09.4336

India

09.4337

Jamajka

09.4338

Keňa

09.4339

Madagaskar

09.4340

Malawi

09.4341

Maurícius

09.4342

Mozambik

09.4343

Sv. Krištof a Nevis

09.4344

Surinam

09.4345

Svazijsko

09.4346

Tanzánia

09.4347

Trinidad a Tobago

09.4348

Uganda

09.4349

Zambia

09.4350

Zimbabwe

09.4351

Poradové čísla pre doplnkový cukor

Tretie štáty

Poradové číslo

India

09.4315

Signatárske štáty protokolu AKT

09.4316

Poradové čísla na dovoz koncesného cukru CXL

Tretie štáty

Poradové číslo

Austrália

09.4317

Brazília

09.4318

Kuba

09.4319

Ostatné tretie krajiny

09.4320

Poradové čísla na dovoz cukru z Balkánu

Tretie štáty

Poradové číslo

Albánsko

09.4324

Bosna a Hercegovina

09.4325

Srbsko, Čierna Hora a Kosovo

09.4326

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

09.4327

Poradové čísla na mimoriadny dovoz cukru a cukru na priemyselné spracovanie

Cukor

Poradové číslo

Mimoriadny dovoz cukru

09.4380

Dovoz na priemyselné spracovanie

09.4390


PRÍLOHA II

Vzor vývozného povolenia podľa článku 16 ods. 2, článku 21 ods. 2 písm. a) a článku 29 ods. 2

Image


PRÍLOHA III

A.

Údaje uvedené v článku 16 ods. 1 písm. c), článku 17 ods. 1 písm. a) a článku 18 ods. 2 písm. a):

—   po španielsky: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   po česky: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   po dánsky: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   po nemecky: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   po estónsky: Kohaldatakse määrust 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   po grécky: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   po anglicky: Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   po francúzsky: application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   po taliansky: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   po lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   po litovsky: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   po maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   po maltsky: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   po holandsky: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   po poľsky: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   po portugalsky: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   po slovensky: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   po slovinsky: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   po švédsky: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Údaje uvedené v článku 21 ods. 1 písm. c):

—   po španielsky: Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   po česky: Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   po dánsky: Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   po nemecky: Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   po estónsky: Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   po grécky: Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   po anglicky: Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   po francúzsky: Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   po taliansky: Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   po lotyšsky: Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   po litovsky: Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   po maďarsky: A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   po maltsky: Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   po holandsky: Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   po poľsky: Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   po portugalsky: Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   po slovensky: Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   po slovinsky: Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   po fínsky: Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   po švédsky: Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Údaje uvedené v článku 22 ods. 1 písm. a) a článku 23 ods. 2:

—   po španielsky: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   po česky: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   po dánsky: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   po nemecky: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   po estónsky: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   po grécky: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   po anglicky: Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   po francúzsky: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   po taliansky: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   po lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   po litovsky: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įraytinas pagal I priedą)

—   po maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   po maltsky: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   po holandsky: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   po poľsky: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier uzupełniający. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   po portugalsky: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   po slovensky: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   po slovinsky: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   po švédsky: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Údaje uvedené v článku 25 písm. c):

—   po španielsky: Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   po česky: Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   po dánsky: CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   po nemecky: „Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   po estónsky: Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   po grécky: Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   po anglicky: CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   po francúzsky: Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   po taliansky: Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   po lotyšsky: CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   po litovsky: „CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   po maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   po maltsky: Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   po holandsky: Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   po poľsky: Cukier wymieniony w koncesji CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   po portugalsky: Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   po slovensky: Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   po slovinsky: Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   po fínsky: CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   po švédsky: Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Údaje uvedené v článku 25 písm. d):

—   po španielsky: Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   po česky: Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   po dánsky: Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   po nemecky: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   po estónsky: Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   po grécky: Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   po anglicky: Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   po francúzsky: Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   po taliansky: Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   po lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   po litovsky: Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   po maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   po maltsky: Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   po holandsky: Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   po poľsky: Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   po portugalsky: Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   po slovensky: Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   po slovinsky: Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   po švédsky: Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Údaje uvedené v článku 26 ods. 2:

—   po španielsky: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   po česky: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   po dánsky: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   po nemecky: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   po estónsky: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   po grécky: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   po anglicky: Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   po francúzsky: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   po taliansky: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   po lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   po litovsky: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   po maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   po maltsky: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   po holandsky: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

—   po poľsky: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony w koncesji CXL. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   po portugalsky: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   po slovensky: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   po slovinsky: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   po švédsky: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Údaje uvedené v článku 29 ods. 1 písm. c):

—   po španielsky: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   po česky: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   po dánsky: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   po nemecky: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   po estónsky: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   po grécky: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   po anglicky: Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   po francúzsky: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   po taliansky: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   po lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   po litovsky: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   po maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   po maltsky: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   po holandsky: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   po poľsky: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z krajów Bałkańskich. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   po portugalsky: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   po slovensky: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   po slovinsky: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   po švédsky: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Údaje uvedené v článku 31 písm. c) bode ii) prvej zarážke:

—   po španielsky: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   po česky: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   po dánsky: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   po nemecky: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   po estónsky: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   po grécky: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   po anglicky: Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   po francúzsky: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   po taliansky: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   po lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   po litovsky: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

—   po maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   po maltsky: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   po holandsky: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   po poľsky: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier pozakwotowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   po portugalsky: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   po slovensky: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   po slovinsky: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   po švédsky: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Údaje uvedené v článku 31 písm. c) bode iii) druhej zarážke:

—   po španielsky: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   po česky: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   po dánsky: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   po nemecky: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   po estónsky: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   po grécky: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   po anglicky: Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   po francúzsky: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   po taliansky: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   po lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   po litovsky: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   po maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   po maltsky: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   po holandsky: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   po poľsky: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier przemysłowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   po portugalsky: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   po slovensky: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   po slovinsky: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   po švédsky: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


1.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 178/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 951/2006

z 30. júna 2006,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho články 23 ods. 4 a 40 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 318/2006 sa zavádzajú ustanovenia uplatniteľné na dovozné a vývozné licencie poskytovaním vývozných náhrad a riadením dovozov v sektore cukru. S ohľadom na zlepšenie prehľadnosti pravidiel uplatniteľných na obchod s tretími krajinami v sektore cukru by sa podrobné pravidlá na uplatňovanie týchto ustanovení mali zhrnúť do jedného nariadenia Komisie.

(2)

Článok 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 ponúka možnosť poskytnúť náhrady na vývozy do tretích krajín s cieľom nahradiť rozdiel medzi cenami na svetovom trhu a cenami v Spoločenstve.

(3)

S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pri určovaní hodnoty vývozných náhrad sa stanoví štandardná metóda na určovanie obsahu sacharózy v určitých výrobkoch. Taktiež je nevyhnutné stanoviť zvláštne ustanovenia, ktoré sa budú vzťahovať na prípady, v ktorých táto metóda neumožňuje určiť celkový obsah sacharózy. V prípade sirupov s relatívne nízkym stupňom čistoty sa obsah sacharózy paušálne určí na základe obsahu extrahovateľného cukru.

(4)

Kandizovaný cukor, ktorý sa vyrába z bieleho cukru alebo z rafinovaného surového cukru, má veľmi často stupeň polarizácie menej ako 99,5 %. S ohľadom na vysoký stupeň čistoty použitej suroviny by sa refundácia na kandizovaný cukor mala približovať čo naviac k refundácii za biely cukor. Z tohto dôvodu je potrebné presne definovať kandizovaný cukor.

(5)

V prípade, že sa rozhodne o poskytnutí vývoznej náhrady na izoglukózu, je potrebné stanoviť limity, pokiaľ ide o obsah fruktózy a polysacharidov, aby sa zabezpečilo, že sa náhrada poskytla len na čistý výrobok ako taký.

(6)

Článok 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že dovozy do Spoločenstva alebo vývozy z neho akýchkoľvek výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia okrem tých, ktoré sú uvedené pod písm. h) tohto článku, sa podmieňujú udeľovaním dovozných alebo vývozných licencií. Stanovia sa podrobné pravidlá na určenie toho, aké informácie sa majú uvádzať v žiadostiach o licencie a v licenciách, podmienky uplatniteľné na vydávanie licencií vrátane zábezpek, ktoré je potrebné zložiť, ako aj lehoty platnosti vystavenej licencie.

(7)

V súlade s článkom 34 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa monitorovanie objemu záväzkov vývozu vyplývajúceho z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy zabezpečí na základe systému vývozných licencií. S týmto cieľom licencie, na ktoré sa podali žiadosti, sa majú vystaviť po dôkladnom uvážení, ktoré umožní Komisii zhodnotiť požadované množstvá a prijať opatrenia v prípadoch, keď by schválenie uvedených žiadostí viedlo k prekročeniu alebo by hrozilo prekročením objemu a/alebo vyhradených objemov stanovených v týchto dohodách na príslušný hospodársky rok. S týmto cieľom sa od členských štátov vyžaduje, aby bezodkladne oznamovali všetky žiadosti o licencie a umožnili tak ich periodické uhrádzanie. Žiadatelia o vývozné náhrady budú mať možnosť za určitých podmienok svoju žiadosť stiahnuť, v prípade keď sa stanovilo percento prijatia.

(8)

Presné a pravidelné monitorovanie obchodovania s tretími krajinami je jediným spôsobom ako pozorne monitorovať vývoj vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce zo záväzkov Spoločenstva v zmysle dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 Zmluvy a prijať v prípade potreby opatrenia požadované najmä na uplatňovanie článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006. Preto musí Komisia pravidelne dostávať príslušné informácie nie iba o dovozoch a vývozoch výrobkov, pre ktoré boli náhrady stanovené v súlade s článkom 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006, ale aj o dovozoch a vývozoch výrobkov vyvážaných bez náhrady, či už s licenciou alebo bez nej, určených na voľný obeh na trhu Spoločenstva, ako aj o tých, na ktoré sa vzťahujú dohody o aktívnom zošľachťovacom styku.

(9)

S cieľom zabezpečiť stabilitu trhov s cukrom v Spoločenstve a predísť tomu, aby ceny cukru na trhu poklesli pod referenčné ceny, považuje sa za nevyhnutné zaviesť dodatočné dovozné clá.

(10)

Článok 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že dovozy realizované za cenu, ktorá je nižšia ako aktivačná cena oznámená Svetovej obchodnej organizácii, môžu podliehať ďalšiemu dovoznému clu.

(11)

Pri uplatňovaní ďalšieho dovozného cla sa musí brať do úvahy cif dovozná cena danej zásielky. Táto cif dovozná cena sa porovná s reprezentatívnymi cenami príslušného výrobku na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu Spoločenstva. S týmto cieľom je potrebné stanoviť pravidlá stanovovania reprezentatívnych cif dovozných cien pre výrobky, na ktoré sa môže uplatňovať dodatočné dovozné clo. Pri určovaní reprezentatívnych cif dovozných cien Komisia vezme do úvahy všetky informácie, ktoré má k dispozícii buď priamo, alebo prostredníctvom oznámenia takýchto dôležitých informácií zo strany členských štátov.

(12)

Nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002 o postupoch uplatniteľných na poľnohospodárske výrobky a tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT), a o zrušení nariadenia (ES) č. 1706/98 (2) zavádza ročnú kvótu Spoločenstva na 600 000 ton melasy s pôvodom z afrických, karibských a pacifických štátov, pričom v rámci tejto kvóty je uplatniteľné dovozné clo znížené o 100 %. Vzhľadom na túto skutočnosť a zohľadnením toho, že dovoz melasy v takomto množstve nepovedie k narušeniu trhu Spoločenstva, sa považuje za nevhodné zaviesť dodatočné clo na tento dovoz, pretože by to bolo proti účelu, ktorý sledujú dovozy poľnohospodárskych výrobkov z afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT štáty) do Spoločenstva. Celkové dovozné clo na melasu z cukrovej trstiny s pôvodom z týchto štátov sa preto znižuje na nulu.

(13)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), kodifikuje riadiace pravidlá na colné kvóty vytvorené na použitie v postupnom poradí dátumov prijatia colných vyhlásení.

(14)

Podrobné pravidlá ustanovené v tomto nariadení nahradzujú ustanovenia nariadení Komisie (EHS) č. 784/68 z 26. júna 1968 o stanovení podrobných pravidiel pre výpočet cif cien bieleho cukru a surového cukru (4), (EHS) č. 785/68 z 26. júna 1968 o stanovení štandardnej kvality a určení podrobných pravidiel pre výpočet cif ceny melasy (5), (ES) č. 1422/95 (6), (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá pre dovoz výrobkov v sektore cukru okrem melasy (7), (ES) č. 1464/95 z 27. júna 1995 o špeciálnych podrobných pravidlách pre uplatnenenie kvótového systému licencií na dovoz a vývoz v odvetví cukru (8) a (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 stanovujúce vykonávacie pravidlá na poskytovanie vývozných náhrad v sektore cukru (9). Tieto nariadenia sa z dôvodov prehľadnosti a právnej čistoty rušia.

(15)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú v súlade s hlavou III nariadenia (ES) č. 318/2006 osobitné podrobné pravidlá na uplatňovanie systému dovozných a vývozných licencií, poskytovanie vývozných náhrad a riadenie dovozov, vrátane uplatňovania ďalších dovozných ciel v sektore cukru.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„pravidelná náhrada“ znamená vývoznú náhradu stanovovanú v pravidelných intervaloch, ako sa uvádza v článku 33 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 318/2006;

2.

„kandizovaný cukor“ znamená cukor, ktorý:

a)

pozostáva z veľkých kryštálov s dĺžkou hrany aspoň 5 mm, získaných ochladením a pomalou kryštalizáciou dostatočne koncentrovaného roztoku cukru, a

b)

obsahuje 96 % alebo viac hmotnosti sacharózy v sušine stanovenej polarimetrickou metódou.

KAPITOLA II

VÝVOZNÉ NÁHRADY

Článok 3

Stanovenie obsahu sacharózy v rôznych cukrových sirupoch oprávnených na vývoznú náhradu

1.   Vývozná náhrada na 100 kg výrobkov uvedená v článku 1 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 318/2006 sa rovná základnej sume vynásobenej stanoveným obsahom sacharózy v príslušnom výrobku, k čomu sa prípadne pripočíta obsah ostatných cukrov prepočítaných na ekvivalent sacharózy.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 3 a 4, obsah sacharózy, ku ktorému sa prípadne pripočíta obsah ostatných cukrov vyjadrených ako sacharóza, je celkovým obsahom cukru vyplývajúcim z uplatňovania Laneovej a Eynonovej metódy (metóda redukcie medi) na invertný roztok podľa metódy Clerget-Herzfeld. Celkový obsah cukru stanovený podľa uvedenej metódy sa prevedie na sacharózu tak, že sa vynásobí koeficientom 0,95.

3.   V prípade sirupov o čistote najmenej 85 %, avšak menej ako 94,5 %, sa obsah sacharózy plus prípadne obsah ostatných cukrov vyjadrených ako sacharóza stanoví jednotne vo výške 73 % hmotnosti v sušine. Percentuálna čistota sirupov sa vypočíta tak, že sa celkový obsah cukru vydelí obsahom sušiny a výsledok sa vynásobí číslom 100. Celkový obsah cukru sa stanoví podľa metódy uvedenej v odseku 2 a obsah sušiny sa stanoví podľa areometrickej metódy.

4.   V prípade karamelu získaného výhradne z nedenaturovaného cukru, na ktorý sa vzťahuje položka KN 1701, sa obsah sacharózy plus prípadne obsah ostatných cukrov vyjadrených ako sacharóza stanoví na základe obsahu sušiny. Obsah sušiny sa stanoví na základe hustoty roztoku zriedeného v hmotnostnom pomere jedna k jednej. Takto stanovený obsah sušiny sa vyjadrí ako sacharóza vynásobením koeficientom 1.

Avšak na požiadanie, s cieľom zohľadniť vyššie uvedený karamel, môže sa určiť skutočne použité množstvo sacharózy vrátane iných cukrov vyjadrených ako sacharóza, pokiaľ bola cukrovinka vyrobená postupom colného uskladnenia alebo bezcolnej zóny pri poskytnutí rovnocenných záruk.

5.   Základné množstvo podľa odseku 1 sa nevzťahuje na sirupy s čistotou menšou ako 85 %.

Článok 4

Vývozná náhrada na izoglukózu

Vývozné náhrady sa môžu poskytovať iba na výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. d) a g) nariadenia (ES) č. 318/2006, pokiaľ uvedené výrobky:

a)

boli získané izomerizáciou glukózy;

b)

majú obsah fruktózy v sušine najmenej 41 % hmotnosti,

c)

majú celkový obsah hmotnosti polysacharidov a oligosacharidov vrátane di- a trisacharidov v sušine najviac 8,5 %.

Obsah izoglukózy v sušine sa stanoví na základe hustoty roztoku zriedeného v hmotnostnom pomere jedna ku jednej alebo, v prípade výrobkov s veľmi vysokou hustotou, sušením.

KAPITOLA III

VÝVOZNÉ LICENCIE

Článok 5

Požiadavka na licenciu

1.   Všetky vývozy výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006, okrem tých, ktoré sú uvedené pod písmenom h) tohto článku, si vyžadujú vystavenie vývoznej licencie.

2.   Na účely uplatnenia článku 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (10) sa vytvárajú nasledujúce skupiny výrobkov:

a)

skupina výrobkov I: výrobky, ktoré sú uvedené pod písm. b) článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006;

b)

skupina výrobkov II: výrobky, ktoré sú uvedené pod písm. c) článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006;

c)

skupina výrobkov III: výrobky, ktoré sú uvedené pod písm. d) a g) článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006.

Článok 6

Vývozná licencia s náhradou

1.   V prípade, že náhrada je stanovená na základe vypísania verejnej súťaže v rámci Spoločenstva, žiadosť o vývoznú licenciu sa musí podať príslušnému orgánu toho členského štátu, v ktorom bolo na základe vypísanej verejnej súťaže vystavené oznámenie o jej poskytnutí.

2.   Oddiel 20 žiadosti o licenciu a licencia budú obsahovať toto vyjadrenie:

„Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: ...“

3.   Vývozná licencia sa vydá na množstvo zapísané do príslušného oznámenia o vyhodnotení verejnej súťaže. V oddiele 22 sa uvedie výška vývoznej náhrady, ako sa uvádza v tomto oznámení, vyjadrená v eurách. S týmto cieľom musí obsahovať toto vyjadrenie:

„Výška uplatniteľnej náhrady: ...“

4.   Článok 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (11) sa neuplatňuje.

Článok 7

Vývozná licencia na cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup bez náhrady

V prípade, že sa má cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup vo voľnom obehu na trhu Spoločenstva, ktorý sa nepovažuje za cukor „mimo kvóty“, vyviezť bez náhrady, oddiel 22 žiadosti o licenciu a licencia musia obsahovať nasledujúce vyjadrenie podľa daného výrobku, podľa prípadu, ktorý nastane:

„[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje“ mimo kvóty „na vývoz bez náhrady“.

Článok 8

Platnosť vývozných licencií

1.   Vývozné licencie na výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 318/200, ktoré sa vzťahujú na množstvá, ktoré presahujú 10 ton, sú platné od dňa ich skutočného vystavenia až do konca tretieho mesiaca nasledujúceho od ich vystavenia.

2.   Vývozné licencie na množstvá výrobkov uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 318/2006, ktoré nepresahujú 10 ton, budú platné od dňa ich vystavenia v zmysle článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 až do konca tretieho mesiaca nasledujúceho od tohto vystavenia.

V prípade uvedenom v prvom pododseku dotknutá strana nesmie použiť viac ako jednu takúto licenciu na ten istý vývoz.

3.   Vývozné licencie na výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a), d), e), f) a g) nariadenia (ES) č. 318/2006 budú platiť od dňa vystavenia v zmysle článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 až do konca tretieho mesiaca nasledujúceho od vystavenia.

Článok 9

Pozastavenie vydávania vývozných licencií

1.   V prípade, že vystaním vývozných licencií hrozí prekročenie dostupných rozpočtových čiastok alebo maximálnych množstiev a/alebo výdavkových záväzkov stanovených v Dohode o poľnohospodárstve (12) na dotknuté obdobie, môže Komisia:

a)

stanoviť akceptačné percento na množstvá, o ktoré sa žiada, avšak na ktoré ešte neboli vystavené licencie;

b)

zamietnuť žiadosti, na ktoré doposiaľ neboli vystavené licencie;

c)

pozastaviť podávanie žiadostí o licenciu na dobu piatich pracovných dní; môže stanoviť pozastavenie na dlhšie obdobie v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 sa môžu prijať aj vtedy, keď sa žiadosti o vývoznú licenciu týkajú množstiev, ktoré prekračujú alebo hrozí, že prekročia obvyklú štruktúru obchodu pre jednu destináciu alebo skupinu destinácií a vydávanie požadovaných licencií by obsahovalo v sebe riziko špekulácií, porušenia hospodárskej súťaže medzi jednotlivými operátormi alebo narušenia uvedeného obchodu alebo trhu Spoločenstva.

3.   Ak by sa množstvá, na ktoré boli podané žiadosti, znížili alebo zamieli, zábezpeka na licenciu za neposkytnuté množstvá sa bezodkladne uvoľní.

4.   Žiadatelia môžu stiahnuť svoje žiadosti o licenciu v lehote 10 pracovných dní od uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie akceptačného percenta uvedeného pod písm. a) ods. 1, ak je toto percento nižšie ako 80 %. Členské štáty následne uvoľnia zábezpeku.

KAPITOLA IV

DOVOZNÉ LICENCIE

Článok 10

Dovozné licencie a ich platnosť

1.   Všetky dovozy do Spoločenstva výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1, okrem tých, ktoré sú uvedené pod písmenom h) nariadenia (ES) č. 318/2006, sú podmienené predložením dovoznej licencie.

2.   Dovozné licencie na množstvá presahujúce 10 ton výrobkov uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 318/2006 budú platné od skutočného dňa vystavenia až do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci vystavenia.

Dovozné licencie na množstvá, ktoré nepresahujú 10 ton výrobkov vymenovaných v článku 1 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 318/2006 a dovozné licencie na výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a), c), d), e), f) a g) toho nariadenia platia odo dňa vystavenia v zmysle článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 až do konca mesiaca nasledujúceho po ich vystavení.

KAPITOLA V

SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ PRE VÝVOZNÉ A DOVOZNÉ LICENCIE

ODDIEL 1

Vydanie licencií a zábezpeky

Článok 11

Podávanie žiadostí a vystavovanie vývozných a dovozných licencií

1.   Licencie na cukor na ktoré sa vzťahuje položka KN 1701, na množstvá presahujúce 10 ton sa vystavia:

a)

v prípade dovozných licencií tretí pracovný deň nasledujúci po dni podania žiadosti;

b)

v prípade vývozných licencií piaty pracovný deň nasledujúci po dni podania žiadosti;

c)

v prípade vývozných licencií so stanovením náhrady vopred na piaty pracovný deň nasledujúci od podania žiadosti za predpokladu, že Komisia neprijala žiadne z mimoriadnych opatrení, ako je uvedené v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia, v tom čase.

Prvý pododsek sa neuplatní v prípade:

a)

kandizovaného cukru;

b)

ochuteného cukru, cukru s prídavkom farbiva;

c)

preferenčného cukru na dovoz do Spoločenstva v súlade s nariadením (ES) č. 950/2006 (13).

2.   V prípade, že sa žiadosť o licenciu vzhľadom na výrobky, na ktoré sa vzťahuje prvý pododsek ods. 1, týka množstiev, ktoré nepresahujú 10 ton, dotknutá strana nesmie podať v ten istý deň a tomu istému príslušnému orgánu viac ako jednu takúto žiadosť.

Článok 12

Zábezpeka

1.   Zábezpeka na licencie na výrobky uvedené článku 1 ods. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené pod písmenom h) nariadenia (ES) č. 318/2006, je na 100 kilogramov netto výrobku alebo na 100 kilogramov netto sušiny izoglukózy, alebo na 100 kilogramov netto sušiny v ekvivalente cukru/izoglukózy inulínového sirupu, takáto:

a)

v prípade licencie na dovoz:

0,30 EUR, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahujú položky KN 1701, 1702 a 2106, okrem podpoložiek 1702 50 00 a 1702 90 10 a inulínového sirupu,

0,06 EUR, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahujú podpoložky KN 1212 91, 1212 92 20 a položka 1703,

0,60 EUR, pokiaľ ide o inulínový sirup, na ktorý sa vzťahujú podpoložky ex 1702 60 80 a 1702 90 80;

b)

v prípade licencie na vývoz:icencie na vývoz:

11,00 EUR, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahuje položka KN 1701,

0,90 EUR, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahujú podpoložky KN 1212 91, 1212 99 20 a položka 1703,

4,20 EUR, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahujú podpoložky KN 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 a 2106 90 59, okrem inulínového sirupu,

4,20 EUR, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahujú podpoložky KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30,

8,00 EUR, pokiaľ ide o inulínový sirup, na ktorý sa vzťahuje podpoložka KN 1702 60 80, a 0,60 EUR, pokiaľ ide o inulínový sirup, na ktorý sa vzťahuje podpoložka KN 1702 90 80.

2.   V prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje položka KN 1701, držiteľ licencie musí zložiť doplňujúcu zábezpeku v prípade, že:

a)

záväzok vyvážať vyplývajúci z vývozných licencií iných, ako sú licencie vystavené na základe verejnej súťaže vyhlásenej v Spoločenstve, nie je splnený, okrem prípadov vyššej moci, a

b)

výška zábezpeky uvedená v prvej a druhej zarážke ods. 1 písm. b) je nižšia ako zábezpeka vývoznej náhrady platnej posledný deň platnosti licencie, po znížení zábezpeky uvedenej v licencii.

Výška doplňujúcej zábezpeky sa musí rovnať rozdielu medzi čiastkami uvedenými pod písm. b) prvého pododseku.

ODDIEL 2

Licencie pre špecifické („Vývoz/Dovoz“) rafinačné operácie

Článok 13

Všeobecné pravidlá

1.   Odchylne od článku 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 v prípade, že po povolení podľa článku 116 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (14), že po vývoze bieleho cukru, na ktorý sa vzťahuje podpoložka KN 1701 99 10 nasleduje dovoz surového cukru, na ktorý sa vzťahujú podpoložky KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 a 1701 12 90, tak potom sa licencie vyžadujú na vývoz bieleho cukru a na dovoz surového cukru.

2.   Odchylne od článku 9 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú práva vyplývajúce z vývozných a dovozných licencií uvedené v odseku 1 neprenosné.

Článok 14

Žiadosti o licencie

1.   Žiadosť o vývoznú licenciu na biely cukor nebude prijatá, kým nebude predložené povolenie uvedené v článku 13 ods. ods. 1 a nebude súčasne podaná žiadosť o dovoznú licenciu na surový cukor.

2.   Žiadosť o dovoznú licenciu sa týka určitého množstva surového cukru štandardnej kvality, ktoré po zohľadnení jeho výťažnosti zodpovedá množstvu bieleho cukru uvedenému v žiadosti o vývoznú licenciu. Výťažnosť surového cukru sa vypočíta odpočítaním čísla 100 od čiastky získanej vynásobením stupňa polarizácie cukru dvomi.

V prípade, že dovezený surový cukor nezodpovedá štandardnej kvalite, množstvo surového cukru, ktoré sa má doviezť na základe licencie, sa vypočíta vynásobením množstva surového cukru štandardnej kvality uvedeného v licencii korekčným faktorom. Korekčný faktor sa získa vydelením čísla 92 percentuálnou výťažnosťou skutočne dovezeného surového cukru.

3.   Oddiel 20 žiadosti o vývoznú licenciu a vývoznej licencie na biely cukor a žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie na surový cukor budú obsahovať aspoň jedno z týchto vyjadrení s údajmi:

„Vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v ... (vydávajúci členský štát).“

Oddiel 20 vývoznej licencie bude obsahovať aj číslo príslušnej dovoznej licencie a v príslušnom oddiele dovoznej licencie číslo zodpovedajúcej vývoznej licencie.

4.   Zrušenie podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa uplatňuje na dovoznú aj vývoznú licenciu, ako je uvedené v odseku 1.

Článok 15

Platnosť licencií

1.   Odchylne od článku 9 a 11 vývozná licencia na biely cukor a dovozná licencia na surový cukor platí:

a)

do 30. júna v prípade, že žiadosť bola podaná v zmysle článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000, 1. októbra alebo po 1. októbri príslušného hospodárskeho roka;

b)

do 30. septembra v prípade, že žiadosť bola podaná v zmysle článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000, 1. júla alebo po 1. júli príslušného hospodárskeho roka.

2.   Pri uplatňovaní článku 561 nariadenia (EHS) č. 2454/93 bude lehota, v rámci ktorej sa musí realizovať dovoz surového cukru zodpovedajúci predchádzajúcemu vývozu bieleho cukru, rovnaká ako lehota platnosti dovoznej licencie na surový cukor.

Článok 16

Zábezpeka

1.   Odchylne od článku 12 ods. 1 a bez toho, aby tým boli dotknuté nasledujúce odseky, zábezpeka na dovozné licencie uvedená v článku 13 ods. 1 predstavuje 11,50 EUR na 100 kilogramov netto.

2.   Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa neuplatňuje na vývozné licencie uvedené v článku 13 ods. 1 tohto nariadenia. Článok 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa neuplatňuje na dovozné licencie uvedené v článku 13 ods. 1 tohto nariadenia.

3.   Odchylne od článku 8 ods. 5 a článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000:

a)

celá zábezpeka, pokiaľ ide o dovoznú licenciu, sa uvoľní iba v prípade, že množstvo surového cukru skutočne dovezené je rovnaké alebo väčšie ako množstvo bieleho cukru skutočne vyvezené so zreteľom na výťažnosť surového cukru;

b)

v prípade, že množstvo surového cukru skutočne dovezené je menšie ako množstvo bieleho cukru skutočne vyvezené, tak potom zábezpeka prepadne vo výške, ktorá zodpovedá rozdielu medzi množstvom bieleho cukru skutočne vyvezeným a množstvom surového cukru skutočne dovezeným.

Písmeno b) prvého pododseku sa uplatňuje so zreteľom na výťažnosť príslušného surového cukru.

KAPITOLA VI

KOMUNIKÁCIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 17

Oznamovanie o vystavených vývozných licenciách

Pokiaľ ide o vývozy do tretích krajín, každý členský štát oznámi Komisii do 15. dňa každého mesiaca, pokiaľ ide o údaje za predchádzajúci mesiac:

a)

množstvá, na ktoré boli licencie skutočne vystavené spolu s výškami vývozných náhrad stanovených podľa článku 33 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 318/2006, rozpísané na:

biely cukor, na ktorý sa vzťahujú podpoložky KN 1701 91 00, 1701 99 10 a 1701 99 90,

surový cukor ako taký, na ktorý sa vzťahujú podpoložky KN 1701 11 90 a 1701 12 90,

sacharózové sirupy, vyjadrené ako biely cukor, na ktoré sa vzťahujú podpoložky KN 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 a 2106 90 59,

izoglukózu, vyjadrenú v sušine, na ktorú sa vzťahujú podpoložky KN 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30,

inulínový sirup, vyjadrený v sušine ako ekvivalent cukru/izoglukózy, na ktorý sa vzťahuje podpoložka KN ex 1702 60 90;

b)

množstvá bieleho cukru, na ktoré sa vzťahuje podpoložka KN 1701 99 10, na ktoré bola licencia skutočne vystavená spolu s výškami vývozných náhrad stanovených podľa článku 33 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 318/2006;

c)

množstvá spolu so zodpovedajúcimi výškami vývozných náhrad stanovenými podľa článku 33 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 318/2006, bieleho cukru, množstvá surového cukru a sacharózového sirupu, vyjadrené ako biely cukor, a množstvá izoglukózy vyjadrenej v sušine, na ktoré bola skutočne vystavená vývozná licencia, s cieľom vyviezť ich vo forme výrobkov uvedených pod písmenom b) článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (15).

Článok 18

Oznamovanie vyvezených množstiev

Každý členský štát oznámi Komisii:

1.

najneskôr do konca každého kalendárneho mesiaca množstvá bieleho cukru za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa článku 17 písm. b), vyvezené podľa článku 8 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1291/2000;

2.

za každý kalendárny mesiac a najneskôr do konca každého tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po danom kalendárnom mesiaci:

a)

množstvá, spolu so zodpovedajúcimi výškami vývozných náhrad, cukru a sirupu vyjadreného ako biely cukor, uvedené v článku 5 ods. 1 štvrtej zarážke nariadenia (ES) č. 1291/2000, vyvezené bez ďalšieho spracovania a bez vývoznej licencie;

b)

množstvá cukru, na ktoré sa vzťahujú kvóty vyvezené ako biely cukor alebo vo forme spracovaných výrobkov, vyjadrené ako biely cukor, na ktoré bola vystavená vývozná licencia v rámci implementácie komunitárnej a vnútroštátnej pomoci na základe medzinárodných dohovorov alebo iných doplňujúcich programov a v rámci realizácie iných opatrení Spoločenstva na bezplatné dodávanie potravín;

c)

v prípade vývozov uvedených v druhom odseku článku 4 nariadenia (ES) č. 800/1999 množstvá cukru a sacharózových sirupov vyjadrené ako biely cukor a izoglukózy vyjadrené v sušine, vyvezené bez ďalšieho spracovania, spolu s výškami príslušných náhrad;

d)

množstvá bieleho cukru spolu so zodpovedajúcimi výškami vývozných náhrad stanovenými podľa článku 33 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 318/2006, množstvá surového cukru a sacharózového sirupu, vyjadrené ako biely cukor, a množstvá izoglukózy vyjadrené v sušine, vyvezené vo forme výrobkov uvedených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 1255/1999 (16) a vo forme výrobkov uvedených v prílohe II k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005 (17);

e)

v prípade vývozov uvedených v článku 17 písm. c) a d) množstvá, ktoré sa vyviezli bez náhrad.

Oznámenia uvedené pod písm. d) a e) sa poskytujú Komisii samostatne za každé nariadenie uplatniteľné na príslušný spracovaný výrobok.

Článok 19

Oznámenie dovozných licencií

Každý členský štát oznámi Komisii:

1.

každý mesiac množstvá bieleho cukru ako takého za predchádzajúci mesiac a surového cukru, iného ako je preferenčný cukor, alebo cukrových sirupov, izoglukózy a inulínového sirupu, na ktoré bola skutočne vystavená dovozná licencia;

2.

každý týždeň množstvá bieleho cukru za predchádzajúci týždeň a surového cukru ako takého, na ktoré bola vystavená dovozná alebo vývozná licencia na základe článku 13;

3.

za každý štvrťrok a samostatne najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po danom kvartáli množstvá cukru dovezené z tretích krajín a vyvezené ako kompenzačné výrobky na základe dojednaní o vnútornom zošľachťovacom styku definovaných v článku 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 20

Oznamovanie ad hoc vývozných licencií s náhradou

Na požiadanie Komisie a za uvedené obdobie členské štáty začnú okamžite denne hlásiť Komisii:

a)

v prípade množstiev prekračujúcich 10 ton všetky žiadosti o vývozné licencie na výrobky oprávnené na pravidelnú náhradu;

b)

množstvá ovplyvnené opatreniami realizovanými v rámci uplatňovania článku 9 ods. 1.

Článok 21

Komunikačné prostriedky

Komunikácia členských štátov uvedených v tejto kapitole sa realizuje pomocou elektronických prostriedkov s použitím formátov, ktoré Komisia poskytla členským štátom.

KAPITOLA VII

RIADENIE DOVOZOV

ODDIEL 1

Vypočítanie cif cien pre biely cukor a surový cukor

Článok 22

Stanovenie cif cien

Komisia stanoví cif ceny pre biely cukor a surový cukor na základe najpriaznivejších možností nákupu na svetovom trhu. Tieto ceny sa vypočítajú v súlade s článkami 23 až 26.

Článok 23

Informácie, ktoré sa majú zohľadniť

Keď sa stanovujú najpriaznivejšie možnosti nákupu na svetovom trhu, musia sa zohľadniť všetky informácie dostupné Komisii buď priamo, alebo prostredníctvom príslušných agentúr členských štátov, týkajúce sa:

a)

ponúk na svetovom trhu;

b)

kótovaní na burzách, ktoré sú dôležité pre medzinárodný obchod s cukrom;

c)

cien zaznamenaných na dôležitých trhoch v tretích krajinách;

d)

predajov uzavretých v medzinárodnom obchode.

Článok 24

Informácie, ktoré sa majú ignorovať

Ak sa stanovujú najpriaznivejšie možnosti nákupu, nemôže sa prihliadať na to, že:

a)

výrobky nemajú primeranú prijateľnú predajnú kvalitu alebo

b)

ich možno získať za cenu uvedenú v ponuke iba v malom množstve, ktoré nie je reprezentatívne pre trh, alebo

c)

všeobecný cenový vývoj alebo informácie dostupné Komisii vedú k tomu, že Komisia predpokladá, že cena uvedená v ponuke nie je reprezentatívna, pokiaľ ide o aktuálny vývoj na trhu.

Článok 25

Úprava pre prístav v Rotterdame

1.   Ceny, ktoré neplatia pre voľne loženú dodávku cif Rotterdam, sa upravia.

Po vykonaní úpravy sa zohľadní najmä rozdiel v prepravných nákladoch tovarov medzi prístavom nakládky a prístavom určenia a medzi prístavom nakládky a Rotterdamom.

2.   Ak sa cena týka tovarov vo vreciach, tak sa zníži o 0,88 EUR na 100 kilogramov.

Článok 26

Úprava na štandardnú kvalitu

1.   Keď sa ceny, ktoré sa týkajú iných kvalít ako štandardnej kvality, upravujú:

a)

zvýšenia alebo zníženia stanovené v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa budú uplatňovať na biely cukor;

b)

korekčné faktory získané vydelením čísla 92 percentuálnou výťažnosťou cukru, ktorého sa cena týka, sa budú uplatňovať na surový cukor.

2.   Výťažnosť sa vypočíta v súlade s metódou opísanou v bode III (3) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

ODDIEL 2

Stanovenie štandardnej kvality a výpočet cif ceny melasy

Článok 27

Štandardná kvalita melasy

Melasa štandardnej kvality:

a)

má primeranú a prijateľnú predajnú kvalitu;

b)

má celkový obsah cukru 48 %.

Článok 28

Stanovenie cif cien

Komisia stanoví cif ceny pre melasu na základe najpriaznivejších možností nákupu na svetovom trhu. Tieto ceny sa vypočítajú v súlade s článkami 29 až 33.

Článok 29

Informácie, ktoré sa majú zohľadniť

Keď sa stanovujú najpriaznivejšie možnosti nákupu na svetovom trhu, zohľadnia sa aj všetky informácie týkajúce sa:

a)

ponúk na svetovom trhu;

b)

cien zaznamenaných na dôležitých trhoch v tretích krajinách;

c)

predajov uzatvorených v rámci medzinárodného obchodu, ktoré sú Komisii k dispozícii buď priamo, alebo prostredníctvom príslušných agentúr členských štátov.

Článok 30

Informácie, ktoré sa majú ignorovať

Ak sa stanovujú najpriaznivejšie možnosti nákupu na svetovom trhu, musia sa ignorovať tieto informácie:

a)

tovary nemajú primeranú a prijateľnú predajnú kvalitu alebo

b)

ich možno získať za cenu uvedenú v ponuke iba v malom množstve, ktoré nie je reprezentatívne pre trh, alebo

c)

ak všeobecný cenový vývoj alebo informácie dostupné Komisii vedú k tomu, že Komisia predpokladá, že cena uvedená v ponuke nie je reprezentatívna, pokiaľ ide o aktuálny vývoj na trhu.

Článok 31

Úpravy pre prístav v Amsterdame

Ceny, ktoré neplatia pre voľne loženú dodávku cif Amsterdam, sa upravia.

Po vykonaní úpravy sa zohľadní najmä rozdiel v prepravných nákladoch tovarov medzi prístavom nakládky a prístavom určenia a medzi prístavom nakládky a Amsterdamom

Článok 32

Úpravy na štandardnú kvalitu

Ceny stanovené pri určovaní najpriaznivejších možností nákupu a ktoré sa netýkajú štandardnej kvality sa majú:

a)

zvýšiť o jednu štyridsaťosminu za každé percento celkového obsahu cukru, keď je obsah cukru v danej melase nižší ako 48 %;

b)

znížiť o jednu štyridsaťosminu za každé percento celkového obsahu cukru, keď je obsah cukru v melase vyšší ako 48 %.

Článok 33

Priemerná cena

Pri stanovovaní najpriaznivejších možností nákupu na svetovom trhu sa za základ môže zobrať priemer niekoľkých cien za predpokladu, že tento priemer možno považovať za reprezentatívny pre skutočný vývoj na trhu.

ODDIEL 3

Dodatočné dovozné clo

Článok 34

Dodatočné clo pre melasu

1.   Dodatočné dovozné clá uvedené v článku 27 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa uplatňujú na melasu, na ktorú sa vzťahujú podpoložky KN 1703 10 00 a 1703 90 00.

2.   Na účely tohto nariadenia sa pod reprezentatívnymi cenami melasy na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu Spoločenstva, ako sa uvádza v článku 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006, rozumejú cif ceny pre tieto výrobky, zavedené a stanovené Komisiou v súlade s oddielom 2, ďalej len „reprezentatívne ceny melasy“.

Tieto ceny sa stanovia pre každý hospodársky rok v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006. Komisia môže tieto ceny zmeniť počas tohto obdobia vtedy, ak z informácií, ktoré sú jej dostupné, vyplýva zmena reprezentatívnych cien stanovených predtým na úrovni aspoň 0,5 EUR na 100 kilogramov.

3.   Členské štáty poskytnú Komisii do 15. dňa každého mesiaca informácie uvedené v článku 29.

Článok 35

Aktivačné ceny pre melasu

Na 100 kilogramov melasy štandardnej kvality uvedenej v článku 27 tohto nariadenia sa aktivačná cena uvedená v článku 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 rovná:

a)

7,90 EUR pre melasu, na ktorú sa vzťahuje podpoložka KN 1703 10 00;

b)

8,20 EUR pre melasu, na ktorú sa vzťahuje podpoložka KN 1703 90 00.

Článok 36

Dodatočné clo na výrobky z cukru

1.   Dodatočné dovozné clá uvedené v článku 27 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa uplatňujú na výrobky, na ktoré sa vzťahujú podpoložky KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 a 1702 90 99.

2.   Na účely tohto nariadenia sa pod reprezentatívnymi cenami za biely cukor a surový cukor na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu Spoločenstva, ako sa uvádza v článku 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006, rozumejú cif dovozné ceny týchto výrobkov stanovené v súlade s oddielom 1, ďalej len „reprezentatívne ceny cukru“.

Tieto ceny budú stanovené na každý hospodársky rok v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006. Komisia môže tieto ceny zmeniť a doplniť počas tohto obdobia vtedy, ak kolísanie prvkov výpočtu spôsobí nárast alebo pokles o 1,20 EUR na 100 kilogramov alebo vyšší vzhľadom na predtým stanovené reprezentatívne ceny cukru.

3.   Reprezentatívnou cenou výrobkov z cukru, na ktoré sa vzťahuje podpoložka KN 1702 90 99, bude reprezentatívna cena stanovená pre biely cukor, uplatňovaná za 1 % obsahu sacharózy na 100 kilogramov netto daného výrobku.

Článok 37

Aktivačné ceny výrobkov z cukru

Na 100 kilogramov netto výrobku sa aktivačná cena uvedená v článku 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje takto:

a)

53,10 EUR v prípade bieleho cukru, na ktorý sa vzťahujú podpoložky 1701 99 10 a 1701 99 90, štandardnej kvality podľa bodu II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006;

b)

64,7 EUR na cukor, na ktorý sa vzťahuje podpoložka KN 1701 91 00;

c)

54,10 EUR v prípade surového repného cukru, na ktorý a vzťahuje podpoložka KN 1701 12 90, štandardnej kvality podľa bodu III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006;

d)

41,30 EUR v prípade surového repného cukru, na ktorý sa vzťahuje podpoložka KN 1701 12 10, štandardnej kvality podľa bodu III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006;

e)

55,20 EUR v prípade surového trstinového cukru, na ktorý sa vzťahuje položka KN 1701 11 90, štandardnej kvality podľa bodu III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006;

f)

41,80 EUR v prípade surového trstinového cukru, na ktorý sa vzťahuje podpoložka KN 1701 11 10, štandardnej kvality podľa bodu III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006;

g)

1,184 EUR v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje podpoložka KN 1702 90 99, za 1 % obsahu sacharózy.

Článok 38

Dôkazy

1.   Výška dodatočných dovozných ciel pre každý druh melasy uvedenej v článku 34 ods. 1 a výrobky z cukru uvedené v článku 36 ods. 1 sa stanovuje na základe cif dovoznej ceny príslušnej zásielky v súlade s článkom 39.

V prípade melasy sa cif dovozná cena danej zásielky prepočíta na cenu melasy štandardnej kvality úpravou podľa článku 32.

V prípade bieleho cukru alebo surového cukru sa cif dovozná cena danej zásielky prepočíta na cenu cukru štandardnej kvality definovanej v bodoch II resp. III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006 alebo prípadne na rovnocennú cenu za výrobok, na ktorý sa vzťahuje podpoložka KN 1702 90 99, podľa okolností.

2.   Pokiaľ je cif dovozná cena za 100 kilogramov zásielky vyššia ako príslušná reprezentatívna cena melasy uvedená v článku 34 ods. 2 alebo reprezentatívna cena cukru uvedená v článku 36 ods. 2, dovozca predloží príslušným orgánom dovážajúceho členského štátu minimálne tieto doklady:

a)

kúpnu zmluvu alebo akýkoľvek iný rovnocenný doklad;

b)

poistnú zmluvu;

c)

faktúru;

d)

osvedčenie o pôvode (v prípade potreby);

e)

prepravnú zmluvu;

f)

v prípade námornej prepravy námorný nákladný list.

Na overenie dovoznej ceny cif predmetnej zásielky môžu orgány dovážajúceho členského štátu vyžadovať akékoľvek ďalšie informácie a doklady, ktoré považujú za potrebné.

3.   V prípade uvedenom v odseku 2 dovozca zloží zábezpeku uvedenú v článku 248 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktorá sa rovná rozdielu medzi výškou dodatočného dovozného cla vypočítaného na základe reprezentatívnej ceny uplatniteľnej na príslušný výrobok a výškou dodatočného dovozného cla vypočítaného na základe cif dovoznej ceny predmetnej zásielky.

4.   Zložená zábezpeka sa uvoľní až vtedy, ak bude ku spokojnosti príslušných orgánov predložený dôkaz o podmienkach predaja. V opačnom prípade zábezpeka prepadne v prospech úhrady dodatočných dovozných ciel.

5.   Ak pri preverovaní príslušné orgány zistia, že požiadavky tohto článku neboli splnené, tak vyberú clo v súlade s článkom 220 nariadenia (EHS) č. 2913/92. Výška cla, ktoré sa má vybrať, alebo zostatok ktorý sa má refundovať, musí zahŕňať úroky od dátumu, keď bol tovar prepustený do voľného obehu, až do dátumu refundácie. Bude sa uplatňovať úroková sadzba platná na operácie súvisiace s refundáciou, v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Článok 39

Výpočet dodatočného dovozného cla

Ak rozdiel medzi danou aktivačnou cenou uvedenou v článku 34 pre melasu alebo v článku 36 pre výrobky z cukru a cif dovoznou cenou danej zásielky:

a)

predstavuje 10 % alebo menej z aktivačnej ceny, dodatočné clo bude nulové;

b)

predstavuje viac ako 10 % avšak menej ako alebo rovných 40 % z aktivačnej ceny, dodatočné clo bude 30 % zo sumy nad 10 %;

c)

predstavuje viac ako 40 % avšak menej ako alebo rovných 60 % z aktivačnej ceny, dodatočné clo bude 50 % zo sumy nad 40 %, ku ktorému sa pripočíta dodatočné clo uvedené pod písmenom b);

d)

predstavuje viac ako 60 % avšak menej ako alebo rovných 75 % z aktivačnej ceny, dodatočné clo bude 70 % zo sumy nad 60 %, ku ktorému sa pripočítajú dodatočné clá uvedené pod písmenami b) a c);

e)

predstavuje viac ako 75 % z aktivačnej ceny, dodatočné clo bude 90 % zo sumy nad 75 %, ku ktorému sa pripočítajú dodatočné clá uvedené pod písmenami b), c) a d).

ODDIEL 4

Pozastavenie alebo zníženie dovozných ciel na melasu

Článok 40

Pozastavenie uplatňovania dovozných ciel na melasu

Ak reprezentatívna cena melasy uvedená v článku 34 ods. 2 plus dovozné clo uplatniteľné na trstinovú melasu, na ktorú sa vzťahuje podpoložka KN 1703 10 00, alebo na repnú melasu, na ktorú sa vzťahuje podpoložka KN 1703 90 00, prekročia pre daný výrobok 8,21 EUR/100 kg, dovozné clá budú pozastavené a budú nahradené čiastkou rozdielu zisteného Komisiou. Táto čiastka bude stanovená súčasne s reprezentatívnymi cenami, ktoré sú uvedené v článku 34 ods. 2.

Ale tam, kde existuje riziko, že pozastavenie dovozných ciel by mohlo mať nepriaznivé účinky na trh Spoločenstva s melasou, môže sa stanoviť, v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006, že takéto pozastavenie sa nebude uplatňovať počas konkrétneho obdobia.

Článok 41

Preferenčný dovoz melasy

1.   Celkové dovozné clo uplatniteľné na trstinovú melasu, na ktorú sa vzťahuje podpoložka KN 1703 10 00, alebo na repnú melasu, na ktorú sa vzťahuje podpoložka KN 1703 90 00, s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátoch, sa zníži na nulu až do limitu kvóty 600 000 ton za hospodársky rok. Táto kvóta však bude v hospodárskom roku 2006/2007 predstavovať 750 000 ton.

2.   Na účely tohto článku sa pojmy „výrobok s pôvodom“ a metódy administratívnej spolupráce vykladajú tak, ako sú uvedené v protokole č. 1, ktorý je priložený k Dohode z Cotonou.

3.   Colnú kvótu uvedenú v prvom odseku bude riadiť Komisia v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

ODDIEL 5

Výpočet obsahu sacharózy v surovom cukre a v určitých sirupoch

Článok 42

Spôsoby výpočtu

1.   Ak sa výťažnosť dovážaného surového cukru stanovená v súlade s prílohou I bodom III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 líši od výťažnosti stanovenej pre štandardnú kvalitu, clo podľa colnej tarify za výrobky, na ktoré sa vzťahujú podpoložky KN 1701 11 10 a 1701 12 10 a dodatočné clo pre výrobky, na ktoré sa vzťahujú podpoložky KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 a 1701 12 90, ktoré sa má vyberať za 100 kilogramov uvedeného surového cukru, sa vypočíta vynásobením zodpovedajúceho cla stanoveného pre surový cukor štandardnej kvality korekčným koeficientom. Korekčný koeficient sa získa vydelením percenta výťažnosti dovezeného surového cukru číslom 92.

2.   V prípade výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 318/2006 sa obsah sacharózy vrátane iných cukrov vyjadrených ako sacharóza stanoví uplatnením metódy podľa Lane a Eynon (metóda redukcie medi) na roztok invertovaný v súlade s metódou Clerget-Herzfeld. Celkový obsah cukru takto stanovený sa vyjadrí ako sacharóza vynásobením číslom 0,95.

Napriek predchádzajúcemu pododseku sa obsah sacharózy vrátane iných cukrov vyjadrených ako sacharóza, výrobkov, ktoré obsahujú menej ako 85 % sacharózy alebo iných cukrov vyjadrených ako sacharóza, a invertovaného cukru vyjadreného ako sacharóza stanoví zistením obsahu sušiny. Obsah sušiny sa stanoví podľa mernej hmotnosti roztoku zriedeného v hmotnostnom pomere 1:1 a v prípade tuhých výrobkov sušením. Obsah sušiny sa vyjadrí ako sacharóza vynásobením koeficientom 1.

3.   V prípade výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. d) a g) nariadenia (ES) č. 318/2006 sa obsah sušiny stanoví podľa druhého pododseku odseku 2.

4.   V prípade výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 318/2006 sa prepočet na ekvivalent sacharózy vykoná vynásobením sušiny stanovenej podľa druhého pododseku odseku 2 koeficientom 1,9.

KAPITOLA VIII

ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 43

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 784/68, nariadenie (EHS) č. 785/68, nariadenie (ES) č. 1422/95, nariadenie (ES) č. 1423/95, nariadenie (ES) č. 1464/95 a nariadenie (ES) č. 2135/95 sa týmto rušia.

Nariadenie (ES) č. 1464/95 však zostáva naďalej v platnosti v prípade licencií vystavených podľa jeho ustanovení pred 1. júlom 2006.

Článok 44

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júna 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 145, 27.6.1968, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 260/96 (Ú. v. ES L 34, 13.2.1996, s. 16).

(5)  Ú. v. ES L 145, 27.6.1968, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1422/95.

(6)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 79/2003 (Ú. v. ES L 13, 18.1.2003, s. 4).

(7)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1951/2005 (Ú. v. ES L 312, 29.11.2005, s. 45).

(8)  Ú. v. ES L 144, 28.6.1995, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 96/2004 (Ú. v. ES L 15, 22.1.2004, s. 3).

(9)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.

(10)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.

(11)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(13)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(14)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29.

(16)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48.

(17)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.


PRÍLOHA

A.

Označenie uvedené v článku 6 ods. 2:

—   v španielskom jazyku: «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas:…»,

—   v českom jazyku: „Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší:…“

—   v dánskom jazyku: »Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud:…«

—   v nemeckom jazyku: „Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am:…“

—   v estónskom jazyku: “Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg:…”

—   v gréckom jazyku: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών:…»

—   v anglickom jazyku: ‘Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders:…’

—   vo francúzskom jazyku: «Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres:…»

—   v talianskom jazyku: «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte:…»

—   v lotyšskom jazyku: “Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš:…”

—   v litovskom jazyku: „Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas:…“

—   v maďarskom jazyku: „951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje:…”

—   v holandskom jazyku: „Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, p. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen:…”

—   v poľskom jazyku: „Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert:…”

—   v portugalskom jazyku: «Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas:…»

—   v slovenskom jazyku: „Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk:…“

—   v slovinskom jazyku: „Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov:…“

—   vo fínskom jazyku: ”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy:…”

—   v švédskom jazyku: ”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran:…”

B.

Označenie uvedené v článku 6 ods. 3:

—   v španielskom jazyku: «Tasa de la restitución aplicable: …»,

—   v českom jazyku: „sazba použitelné náhrady“

—   v dánskom jazyku: »Restitutionssats«

—   v nemeckom jazyku: „Anwendbarer Erstattungssatz“

—   v estónskom jazyku: “Kohaldatav toetuse määr”

—   v gréckom jazyku: «Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

—   v anglickom jazyku: ‘rate of applicable refund’

—   vo francúzskom jazyku: «Taux de la restitution applicable»

—   v talianskom jazyku: «Tasso della restituzione applicabile: ...»

—   v lotyšskom jazyku: “Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

—   v litovskom jazyku: „Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

—   v maďarskom jazyku: „Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

—   v holandskom jazyku: „Toe te passen restitutiebedrag: …”

—   v poľskom jazyku: „stawka stosowanej refundacji”

—   v portugalskom jazyku: «Taxa da restituição aplicável: …»

—   v slovenskom jazyku: „výška uplatniteľnej náhrady“

—   v slovinskom jazyku: „višina nadomestila“

—   vo fínskom jazyku: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   v švédskom jazyku: ”Exportbidragssatsen: …”

C.

Označenia uvedené v článku 7:

—   v španielskom jazyku: «[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»,

—   v českom jazyku: „(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady.“

—   v dánskom jazyku: »[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

—   v nemeckom jazyku: „[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

—   v estónskom jazyku: “Kvoodivälisena mittekäsitatava [suhkru] või [isoglükoosi] või [inuliinisiirupi] eksportimiseks ilma toetuseta.”

—   v gréckom jazyku: «[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή.»

—   v anglickom jazyku: ‘(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund.’

—   vo francúzskom jazyku: «[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution.»

—   v talianskom jazyku: «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

—   v lotyšskom jazyku: “[Cukurs] vai [izoglikoze] vai [inulīna sīrups], kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas.”

—   v litovskom jazyku: „Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos.“

—   v maďarskom jazyku: „A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”

—   v holandskom jazyku: „[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie.”

—   v poľskom jazyku: „[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a na wywóz bez refundacji.”

—   v portugalskom jazyku: «[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição.»

—   v slovenskom jazyku: „[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty’ na vývoz bez náhrady.“

—   v slovinskom jazyku: „[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila.“

—   vo fínskom jazyku: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   v švédskom jazyku: ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”

D.

Označenia uvedené v článku 14 ods. 3:

—   v španielskom jazyku: «EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión).»,

—   v českom jazyku: „EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 — licence platná v … (vydávající členský stát)“

—   v dánskom jazyku: »EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

—   v nemeckom jazyku: „EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

—   v estónskom jazyku: “EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 — litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik).”

—   v gréckom jazyku: «EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης).»

—   v anglickom jazyku: ‘EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)’,

—   vo francúzskom jazyku: «EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

—   v talianskom jazyku: «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)»

—   v lotyšskom jazyku: “EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants — licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)“

—   v litovskom jazyku: „EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis — licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

—   v maďarskom jazyku: „EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke — az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

—   v holandskom jazyku: „EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

—   v poľskom jazyku: „EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie).”

—   v portugalskom jazyku: «EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão).»

—   v slovenskom jazyku: „vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — licencia platná v … ( vydávajúci členský štát)“

—   v slovinskom jazyku: „IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).“

—   vo fínskom jazyku: ”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla — Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio),”

—   v švédskom jazyku: ”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 — licens giltig i … (utfärdande medlemsstat),”


1.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 178/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 952/2006

z 29. júna 2006

o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 40,

keďže:

(1)

Uplatňovanie režimu kvót v sektore cukru si vyžaduje presné vymedzenie pojmov výroby cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu v rámci podniku. Je potrebné obmedziť na špecifické prípady možnosti pridelenia časti výroby jedného podniku inému podniku, ktorý dal vyrobiť cukor na základe zmluvy.

(2)

Článok 17 nariadenia (ES) č. 318/2006 ustanovuje, že členské štáty vydávajú na požiadanie schválenie podnikov vyrábajúcich cukor, izoglukózu alebo inulínových sirup alebo podnikov zabezpečujúcich spracovanie týchto výrobkov na jeden z výrobkov uvedených v článku 13 ods. 2 uvedeného nariadenia. Preto je potrebné stanoviť obsah žiadosti o schválenie, ktorú musia výrobcovia cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu, ako aj rafinérie predložiť príslušným orgánom členských štátov. Je potrebné vymedziť záväzky, ku ktorým sa musí podnik zaviazať v prípade jeho schválenia, a najmä povinnosti viesť aktualizovaný záznam o množstvách vstupných surovín, spracovaných polotovarov a výstupov v podobe konečných výrobkov.

(3)

Je potrebné stanoviť povinnosti členských štátov v oblasti kontroly schválených podnikov a stanoviť dostatočne odrádzajúci režim sankcií.

(4)

Článok 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 ustanovuje informačný systém o praktizovaných cenách cukru. Článok 17 uvedeného nariadenia ustanovuje povinnosť pre schválené podniky poskytovať informácie o predaných množstvách bieleho cukru a príslušných cenách a podmienkach. Je potrebné vymedziť interval a obsah informácií o používaných cenách, ktoré musia výrobcovia cukru a jeho spracovatelia vypracovať a predložiť Komisii. Na účely získania orientačných údajov o krátkodobých perspektívach je užitočné, aby podniky tiež vypracovali a predložili predpokladané priemerné predajné ceny pre tri nasledujúce mesiace. Schválené podniky, ktoré používajú cukor na účely jeho spracovania na jeden z výrobkov uvedených v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006, musia tiež na účely predloženia Komisii vypracovať cenu kúpeného cukru v rovnakých intervaloch a v rovnakom formáte ako výrobcovia cukru.

(5)

Na účely zabezpečenia uverejnenia cenových úrovní v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 a zachovávajúc zároveň dôvernosť informácií je potrebné stanoviť, aby Komisia informovala Riadiaci výbor pre cukor dvakrát ročne o priemerných cenách bieleho cukru predávaného na trhu Spoločenstva počas predchádzajúceho polroka, pričom rozlišuje cukor v rámci kvót a cukor mimo kvót.

(6)

Vypracuje sa správa o fungovaní cenového registračného a informačného systému ustanoveného v tomto nariadení a navrhnú sa vhodné zlepšenia, ako aj informatizovaný systém prenosu cien. Počas prechodného obdobia 2006 a 2007, kým nie sú k dispozícii tieto zlepšenia, musia byť ceny vypracované podnikmi zaslané priamo Komisii na informačné účely v rámci Riadiaceho výboru pre cukor.

(7)

V prípade uplatnenia článku 14 alebo článku 19 nariadenia (ES) č. 318/2006 výrobca prevedie časť svojej výroby do nasledujúceho hospodárskeho roka s tým, že táto výroba bude pripísaná na účet tohto hospodárskeho roka. Pre takýto hospodársky rok je preto potrebné, aby výrobca uzatvoril dodávateľské zmluvy s minimálnou cenou za cukrovú repu iba vzhľadom na množstvo cukru v rámci svojej základnej kvóty, ktorá doteraz nebola vyrobená.

(8)

Na zabezpečenie správneho fungovania systému kvót je potrebné vymedziť pojmy „pred sejbou“ a „minimálna cena“, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 5 nariadenia (ES) č. 318/2006. Je potrebné zohľadniť špecifické agronomické a klimatické podmienky na pestovanie cukrovej repy v niektorých regiónoch Talianska prostredníctvom stanovenia iného koncového dátumu pre koniec sejby.

(9)

Článok 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 318/2006 ustanovuje, že minimálna cena sa upravuje pomocou zvýšení a znížení cien zodpovedajúcich rozdielom kvality cukrovej repy vzhľadom na štandardnú kvalitu. Kvalita, a tým aj hodnota cukrovej repy závisia najmä od obsahu cukru. Najprimeranejšou metódou stanovenia hodnoty cukrovej repy, ktorej kvalita sa odlišuje od štandardnej kvality, je určiť stupnicu cenových zvýšení a znížení vyjadrených v percentách z minimálnej ceny.

(10)

Článok 8 nariadenia (ES) č. 318/2006 ustanovuje pridelenie dodatočných kvót pre cukor. Toto pridelenie, ktorého cieľom je uľahčiť prechod z predchádzajúceho režimu kvót na súčasný režim, musí byť rezervované pre podniky, ktoré mali určenú kvótu v hospodárskom roku 2005/2006. Tiež je potrebné stanoviť, za akých podmienok je možné prideľovať kvóty v hospodárskom roku 2006/2007.

(11)

Článok 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 ustanovuje pridelenie doplnkových kvót na izoglukózu. Príslušné členské štáty musia prideliť tieto kvóty podnikom, pomerne podľa kvóty izoglukózy, ktorá im bola pridelená, bez akejkoľvek diskriminácie. Je potrebné stanoviť posledný dátum na uhradenie jednorazového odvodu uvedeného v článku 9 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(12)

Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 318/2006 vymedzuje pojem výroby kvótovaného cukru ako množstvo vyrobené počas stanoveného hospodárskeho roka v rámci kvóty príslušného podniku a ods. 9 článku 2 vymedzuje pojem kvótovanej cukrovej repy ako cukrovú repu spracovanú na kvótovaný cukor. Preto je potrebné stanoviť podmienky týkajúce sa prideľovania výroby cukru pre stanovený hospodársky rok a zároveň nechať členským štátom priestor pre špecifické situácie, medzi ktoré patrí výroba cukru z jesennej cukrovej repy a výroba cukru z cukrovej trstiny.

(13)

S cieľom zabezpečiť správne riadenie režimu kvót, stanoviť mesačnú spotrebu cukru a stanoviť odhad zásob je potrebné ustanoviť spôsob komunikácie medzi schválenými podnikmi a členskými štátmi na jednej strane a medzi členskými štátmi a Komisiou na strane druhej. Komunikácie sa musia týkať skladových zásob, úrovne výroby a zasiatych plôch.

(14)

Článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovujú intervenčné opatrenia pre nákup cukru. Uplatnenie intervenčných opatrení Spoločenstva si vyžaduje prevzatie cukru intervenčnými orgánmi v stanovenom mieste. Preto je potrebné ustanoviť, že prevzatie sa bude týkať cukru, ktorý je v čase predloženia ponuky uskladnený v schválenom skladovacom priestore.

(15)

S cieľom umožniť prístup k intervencii v zónach, kde je to obzvlášť potrebné vzhľadom na množstvo výroby v týchto zónach, maximálne množstvo stanovené v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa musí najskôr rozdeliť medzi všetky vyrábajúce členské štáty v závislosti od ich výrobných kvót cukru. Je potrebné ustanoviť možnosť úpravy tohto rozdelenia na jednej strane pred každým novým hospodárskym rokom, berúc do úvahy zmeny, ktoré vykonal členský štát v pridelení kvót, a na druhej stane počas každého hospodárskeho roku pre prípadné prerozdelenie nevyužitých množstiev.

(16)

Pri vymedzení podmienok udelenia alebo odobratia schválenia skladovacích priestorov je potrebné zohľadniť požiadavky na správnu konzerváciu a ľahký odber cukru, ako aj kapacitu vyskladnenia.

(17)

Pri prijímaní intervencie je potrebné vylúčiť cukor, ktorého charakteristiky by mohli spôsobiť prekážku pri jeho neskoršom predaji a spôsobiť jeho znehodnotenie počas uskladnenia, a stanoviť minimálne požadované množstvo. Okrem toho je potrebné ustanoviť uzatvorenie zmluvy o uskladnení, ktorou je podmienený nákup intervenčného cukru, medzi intervenčným orgánom a predajcom.

(18)

S cieľom uľahčiť bežné riadenie intervencie je potrebné, aby bola ponuka cukru predložená v podobe zásielky, a presne vymedziť pojem zásielky, najmä stanovením množstva jednej zásielky.

(19)

Intervenčná agentúra musí byť schopná pri plnej informovanosti preskúmať, či ponuka zodpovedá požadovaným podmienkam. Na tieto účely jej musí ponúkajúci poskytnúť všetky potrebné informácie.

(20)

Článok 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 ustanovuje, že nákupná cena sa upraví, ak sa kvalita cukru odlišuje od štandardnej kvality. Preto je potrebné stanoviť sadzobník pre zvýšenie a zníženie ceny zohľadňujúci kvalitu ponúkaného cukru, ktorý bude platiť pre nákupnú cenu. Tieto sadzobníky a z neho vyplývajúce zníženie cien je možné stanoviť na základe objektívnych údajov, ktoré sa všeobecne používajú pri obchodných transakciách.

(21)

Predaj cukru, ktorý sa nachádza v držbe intervenčných agentúr, sa musí uskutočniť medzi nákupcami Spoločenstva bez diskriminácie a za najhospodárnejších podmienok. Tieto ciele je obyčajne možné dosiahnuť pomocou systému výberového konania. Aby sa zabránilo odpredaju cukru za nepriaznivých trhových podmienok, výberové konanie by malo podliehať predchádzajúcemu schváleniu. Za určitých okolností môže však byť vhodnejšie použiť iné postupy než výberové konanie.

(22)

Na účely zabezpečenia rovnakého zaobchádzania so všetkými záujemcami v rámci Spoločenstva musia výberové konania organizované intervenčnými orgánmi spĺňať jednotné zásady. V tejto súvislosti je potrebné ustanoviť, aby sa cukor skutočne používal plánovaným spôsobom.

(23)

Na zistenie triedy bieleho cukru a výťažnosti predaného surového cukru je vhodné použiť rovnaké kritériá ako tie, ktoré sa ustanovili pre nákup cukru intervenčnými agentúrami. Rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami je možné zabezpečiť iba zavedením jednotných a presne vymedzených ustanovení týkajúcich sa podľa konkrétneho prípadu úpravy predajnej ceny alebo vývoznej náhrady, ako aj opravy vývozného povolenia v prípade zistenia, že cukor má inú kvalitu než tú, ktorá je uvedená vo výberovom konaní.

(24)

Z dôvodu zrozumiteľnosti je potrebné zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 1261/2001 z 27. júna 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 vzhľadom na dodávateľské zmluvy týkajúce sa cukrovej repy a zvýšenie a zníženie ceny vzťahujúce sa na cenu cukrovej repy (2), nariadenie Komisie (ES) č. 1262/2001 z 27. júna 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 vzťahujúceho sa na nákup a predaj cukru intervenčnými agentúrami (3) a nariadenie Komisie (ES) č. 314/2002 z 20. februára 2002 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému kvót v sektore cukru (4) a nahradiť ich novým nariadením.

(25)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 318/2006, najmä vzhľadom na stanovenie výroby, schválenie výrobcov a rafinérií, režimu cien a kvót, ako aj podmienok nákupu a predaja intervenčného cukru.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom:

a)

„surovina“ rozumie cukrová repa, cukrová trstina, čakanka, obilniny, cukor určený na spracovanie alebo akákoľvek iná prechodná podoba týchto výrobkov, ktoré sú určené na spracovanie na konečný výrobok;

b)

„konečný výrobok“ rozumie cukor, inulínový sirup alebo izoglukóza;

c)

„výrobca“ rozumie výrobný podnik konečných výrobkov, okrem rafinérií, ktoré sú vymedzené v článku 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 318/2006;

d)

„skladovací priestor“ rozumie silo alebo sklad.

KAPITOLA II

STANOVENIE VÝROBY

Článok 3

Výroba cukru

1.   Pre účely uplatňovania hlavy II nariadenia (ES) č. 318/2006 sa pod pojmom „výroba cukru“ rozumie celkové množstvo vyjadrené v bielom cukre:

a)

bieleho cukru;

b)

surového cukru;

c)

invertného cukru;

d)

sirupov patriacich do jednej z nasledujúcich kategórií, nazývaných „sirupy“:

i)

sirupy sacharózy alebo invertného cukru s čistotou aspoň 70 % a výrobky vyrobené z cukrovej repy;

ii)

sirupy sacharózy alebo invertného cukru s čistotou aspoň 75 % a výrobky vyrobené z cukrovej trstiny.

2.   Do výroby cukru nepatria:

a)

množstvá bieleho cukru vyrobené zo surového cukru alebo zo sirupov, ktoré neboli vyrobené v podniku, ktorý vyrába tento biely cukor;

b)

množstvá bieleho cukru vyrobené zo surového cukru, sirupov alebo z cukrovej kŕmnej múčky, ktoré neboli vyrobené počas hospodárskeho roka, v ktorom bol tento cukor vyrobený;

c)

množstvá surového cukru vyrobené zo sirupov, ktoré neboli vyrobené v podniku, ktorý vyrába tento surový cukor;

d)

množstvá surového cukru vyrobené zo sirupov, ktoré neboli vyrobené počas rovnakého hospodárskeho roka, v ktorom bol vyrobený tento surový cukor;

e)

množstvá surového cukru, ktoré sú spracované na biely cukor počas príslušného hospodárskeho roka v podniku, ktorý ich vyrobil;

f)

množstvá sirupov, ktoré sú spracované na cukor alebo na invertný cukor počas príslušného hospodárskeho roka v podniku, ktorý ich vyrobil;

g)

množstvá cukru, invertného cukru a sirupov vyrobené v súlade s režimom prepravy pre dokončovacie úpravy;

h)

množstvá invertného cukru vyrobené zo sirupov, ktoré neboli vyrobené v podniku, ktorý vyrába tento invertný cukor;

i)

množstvá invertného cukru vyrobené zo sirupov, ktoré neboli vyrobené počas rovnakého hospodárskeho roka, v ktorom bol vyrobený tento invertný cukor.

3.   Výroba cukru sa vyjadruje v bielom cukre nasledujúcim spôsobom:

a)

pre biely cukor, nezohľadňujúc rozdiely v kvalite;

b)

pre surový cukor v závislosti od výťažnosti stanovenej podľa prílohy I bodu III k nariadeniu (ES) č. 318/2006;

c)

pre invertný cukor použitím koeficientu 1 pre výrobu tohto druhu cukru;

d)

pre sirupy, ktoré sa považujú za medzivýrobky, v závislosti od ich obsahu vyťažiteľného sirupu, stanovené v zmysle odseku 5 tohto článku;

e)

pre sirupy, ktoré sa nepovažujú za medzivýrobky, v závislosti od ich obsahu cukru, vyjadreného v sacharóze v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2135/95 (5).

4.   Cukrová kŕmna múčka pochádzajúca z predchádzajúceho hospodárskeho roka vyjadrená v bielom cukre v závislosti od jej obsahu sacharózy.

5.   Čistota sirupov sa počíta vydelením obsahu cukrov súčtom obsahu sušiny.

Obsah vyťažiteľného cukru sa počíta odpočítaním od stupňa polarizácie príslušného sirupu súčinu koeficientu 1,70 a rozdielu medzi obsahom sušiny a stupňom polarizácie tohto sirupu. Obsah sušiny sa stanovuje aerometrickým alebo refraktometrickým spôsobom.

Obsah vyťažiteľného cukru je však možné stanoviť pre celý hospodársky rok na základe skutočného výťažku sirupov.

Článok 4

Výroba izoglukózy

1.   Na účely uplatňovania hlavy II nariadenia (ES) č. 318/2006 sa pod pojmom „výroba izoglukózy“ rozumie množstvo výrobku získaného z glukózy alebo z jej polymérov s hmotnostným obsahom sušiny aspoň 10 % fruktózy, bez ohľadu na jej obsah fruktózy nad touto hranicou. Výroba izoglukózy sa vyjadruje v sušine a zisťuje spôsobom uvedeným v odseku 2.

2.   Výroba izoglukózy sa zisťuje hneď pri výstupe z procesu izomerizácie a pred akoukoľvek operáciou oddeľovania jej zložiek od glukózy a fruktózy a akoukoľvek operáciou zmiešania prostredníctvom fyzického merania objemu samotného výrobku v nezmenenom stave a stanovením obsahu sušiny pomocou refraktometrickej metódy.

3.   Všetky podniky sú povinné bez meškania oznámiť existenciu akéhokoľvek zariadenia, ktoré používajú na izomerizáciu glukózy a jej polymérov.

Toto oznámenie sa predkladá členskému štátu, na území ktorého sa toto zariadenie nachádza. Tento členský štát môže v tejto súvislosti od príslušného podniku vyžadovať akékoľvek dodatočné informácie.

Článok 5

Výroba inulínového sirupu

1.   Na účely uplatňovania hlavy II nariadenia (ES) č. 318/2006 sa pod pojmom „výroba inulínového sirupu“ rozumie množstvo výrobku získaného po hydrolýze inulínu alebo oligofruktóz s hmotnostným obsahom sušiny fruktózy aspoň 10 % fruktózy v akejkoľvek podobe alebo v podobe sacharózy, bez ohľadu na jeho obsah fruktózy nad touto hranicou a s čistotou aspoň 70 %. Výroba inulínového sirupu sa vyjadruje v sušine ekvivalentu cukru/izoglukózy.

„Čistotou“ sa rozumie percentuálny pomer monosacharidov a disacharidov v sušine, stanovený metódou International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, ďalej len „metóda Icumsa“ (ICUMSA method GS7/8/4-24).

2.   Výroba inulínového sirupu sa skladá z celku nasledujúcich úkonov:

a)

fyzické počítanie objemu samotného výrobku okamžite po výstupe z prvého výparníka po každej hydrolýze a pred každou operáciou oddeľovania svojich zložiek glukózy a fruktózy alebo akýmkoľvek zmiešaním;

b)

stanovenie obsahu sušiny refraktometrickou metódou a meranie obsahu fruktózy v hmotnosti sušiny na základe denného reprezentatívneho odberu vzoriek;

c)

konverzia obsahu fruktózy vo výške 80 % hmotnosti sušiny vynásobením množstva stanoveného v sušine koeficientom predstavujúcim pomer medzi obsahom fruktózy nameraným v danom množstve sirupu a 80 %;

d)

vyjadrenie v ekvivalente cukor/izoglukóza uplatnením koeficientu 1,9.

3.   Všetky podniky sú povinné bez meškania oznámiť akékoľvek zariadenie, ktoré používajú na hydrolýzu inulínu, ako aj ročné množstvá a používanie výrobkov uvedených v odseku 1, ktorých čistota je však nižšia ako 70 %.

Tieto informácie sa predkladajú členskému štátu, na území ktorého sa toto zariadenie nachádza. Tento členský štát môže od príslušného podniku požadovať akékoľvek dodatočné informácie, najmä tie, ktoré poukazujú na to, že výrobky uvedené v prvom pododseku sa na trhu Spoločenstva nepoužívajú ako sladidlá určené na ľudskú spotrebu.

Príslušný členský štát poskytne Komisii najneskôr do 31. januára každého roku podrobnú správu obsahujúcu informácie týkajúce sa predchádzajúceho roku. Prvá správa sa predloží najneskôr do 31. januára 2007.

Článok 6

Výroba podniku

1.   Na účely uplatňovania hlavy II nariadenia (ES) č. 318/2006 sa pod pojmom „výroba cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu jedného podniku“ rozumie výroba cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu, podľa vymedzení uvedených v článkoch 3, 4 a 5 tohto nariadenia, ktoré v skutočnosti vyrobil daný podnik.

2.   Celková výroba cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu jedného podniku pre daný hospodársky rok je výroba uvedená v odseku 1:

zvýšená o množstvo cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu, ktoré bolo oznámené v tomto hospodárskom roku, a znížená o množstvo cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu, ktoré bolo oznámené pre nasledujúci hospodársky rok, v zmysle článkov 14 a 19 nariadenia (ES) č. 318/2006,

zvýšená o množstvo vyrobené spracovateľom v rámci pracovnej zmluvy v zmysle odseku 3 a znížená o množstvo, ktoré podnik vyrobil pre príkazcov v rámci pracovných zmluvy v zmysle odseku 3.

3.   Množstvo cukru vyrobené v rámci pracovnej zmluvy jedným podnikom (ďalej len „spracovateľom“) v mene iného podniku (ďalej len „príkazca“) sa považuje za výrobu príkazcu, na základe písomnej a riadne podpísanej žiadosti adresovanej príslušnému členskému štátu obidvoma zúčastnenými podnikmi, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

a)

celková výroba cukru spracovateľa je nižšia ako jeho kvóta;

b)

celková výroba cukru spracovateľa a príkazcu je vyššia ako suma ich kvót.

Celková výroba cukru, ustanovená v prvom pododseku písm. b) jedného podniku, je výroba uvedená v odseku 1, ku ktorej je pripojený prenos z predchádzajúceho hospodárskeho roka a množstvo vyrobené spracovateľmi v mene tohto podniku, v rámci spracovania na základe zmlúv, pričom sa zníži o množstvo vyrobené podnikom v mene príkazcu v rámci spracovania na základe zmlúv.

Namiesto skutočne vyrobených množstiev uvedených v druhom pododseku môžu príslušné orgány členských štátov, v prípade, že celkový výsledok je vyšší, ponechať výrobu odhadovanú na základe dodávateľských zmlúv uzatvorených medzi podnikmi.

4.   Ak sa závody príkazcu a spracovateľa nachádzajú v rôznych členských štátoch, žiadosť uvedená v odseku 3 sa podá v obidvoch zúčastnených členských štátoch. V tomto prípade sa zúčastnené členské štáty dohodnú na odpovedi a príjmu potrebné opatrenia na overenie dodržiavania podmienok uvedených vo vyššie uvedenom odseku.

5.   Množstvo cukru vyrobené spracovateľom je možné považovať za výrobu príkazcu, ak je prípad vyššej moci, ktorý uznáva členský štát a ktorý si vyžaduje spracovanie cukrovej repy, cukrovej trstiny alebo melasy na cukor v inom podniku ako v podniku príkazcu.

KAPITOLA III

SCHVÁLENIE VÝROBCOV A RAFINÉRIÍ

Článok 7

Žiadosť o schválenie

1.   Schválenie môžu dostať podniky, ktoré o to požiadajú a ktoré vykonávajú činnosť:

a)

výrobcu cukru;

b)

výrobcu izoglukózy;

c)

výrobcu inulínového sirupu;

d)

rafinérie na plný úväzok v zmysle článku 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 318/2006.

Žiadosť uvedená v prvom pododseku sa predkladá príslušnému orgánu členského štátu alebo členských štátov, v ktorom(-ých) príslušný podnik vykonáva svoju činnosť.

Jeden podnik môže požiadať o schválenie v súvislosti s jednou alebo viacerými činnosťami uvedenými v prvom pododseku.

2.   V žiadosti o schválenie podnik uvedenie svoj názov, adresu, výrobnú kapacitu cukru, izoglukózy alebo inulínového cukru, a prípade počet výrobných závodov nachádzajúcich sa v členskom štáte s uvedením adresy a výrobnej kapacity pre každý závod.

3.   Podnik, ktorý požiada o schválenie v zmysle odseku 1 prvého pododseku písm. d), predloží dôkaz o tom, že zodpovedá definícii uvedenej v článku 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 318/2006.

Článok 8

Záväzky

1.   Na účely získania schválenia sa podnik písomne zaviaže, že:

a)

bez meškania oznámi príslušnému orgánu členského štátu akúkoľvek zmenu údajov uvedených v článku 7 ods. 2;

b)

má k dispozícii pre príslušný orgán členského štátu záznamy vedené podľa článku 9 a predajné ceny stanovené v súlade s článkom 13;

c)

oznámi informácie členskému štátu v zmysle článku 21;

d)

poskytne na žiadosť príslušného orgánu členského štátu akékoľvek informácie alebo dôkazové materiály týkajúce sa riadenia a kontroly.

2.   Schválenie sa vydáva v podobe listiny vydanej príslušným orgánom, ku ktorej je priložený podnikom podpísaný dokument obsahujúci záväzky uvedené v odseku 1.

3.   Schválenie sa odoberie v prípade zistenia, že jedna z podmienok uvedených v odseku 1 prestane byť splnená. Odobratie sa môže uskutočniť počas hospodárskeho roka. Nemá spätnú platnosť.

Článok 9

Záznamy

Príslušný orgán členského štátu stanoví záznamy, ktoré je povinný viesť každý podnik schválený podľa článkov 7 a 8 na úrovni každého výrobného závodu, ako aj pravidelnosť záznamov, ktorá musí byť aspoň mesačná.

Tieto záznamy podnik archivuje aspoň počas doby troch rokov nasledujúcich po bežnom roku a obsahujú aspoň nasledujúce prvky:

1.

množstvá získaných surovín s uvedením obsahu cukru pre cukrovú repu a cukrovú trstinu podľa údajov v deň dodávky do podniku;

2.

prípadne získané konečné výrobky alebo polotovary;

3.

množstvá získaných konečných výrobkov, ako aj množstvá vedľajších výrobkov;

4.

straty počas spracovania;

5.

zničené množstvá, ako aj zdôvodnenie ich zničenia;

6.

expedované množstva konečných výrobkov.

Článok 10

Kontroly

1.   Počas každého hospodárskeho roka príslušný orgán členského štátu vykoná kontroly v priestoroch každého schváleného výrobcu alebo rafinérie.

2.   Cieľom kontrol je zabezpečiť presnosť a úplnosť údajov záznamov uvedených v článku 9 a oznámení uvedených v článku 21, najmä prostredníctvom analýzy súvislosti medzi množstvami dodaných surovín a množstvami získaných konečných výrobkov, ako aj prostredníctvom priblíženia obchodných dokumentov alebo iných príslušných dokladov.

Kontroly obsahujú previerku presnosti vážiacich nástrojov a laboratórnych analýz použitých na stanovenie dodávok surovín a ich vstupov do výroby, získaných výrobkov a skladových pohybov.

Kontroly obsahujú previerku presnosti a úplnosti údajov používaných na stanovenie priemerných mesačných predajných cien podniku, na ktoré odkazuje článok 13 ods. 2.

Pre výrobcov cukru sa kontroly tiež vzťahujú na dodržiavanie povinnosti uhrádzať minimálnu cenu pestovateľom cukrovej repy.

Aspoň jedenkrát za dva roky kontroly obsahujú fyzickú previerku skladových zásob.

3.   Ak príslušné orgány členského štátu stanovia, že niektoré prvky kontroly môžu byť vykonané na základe vzorky, táto vzorka musí zaručiť spoľahlivú a reprezentatívnu úroveň kontroly.

4.   Členský štát môže požadovať od schválených podnikov, aby využili služby certifikačného orgánu účtov, ktorého štatút je uznávaný v príslušnom členskom štáte, na účely vypracovania certifikácie údajov o cene uvedených v článku 13.

5.   Každá kontrola je predmetom správy o kontrole, ktorú podpíše kontrolór a v ktorej sú uvedené podrobnosti o rôznych prvkoch kontroly. Správa obsahuje najmä:

a)

dátum kontroly a prítomné osoby;

b)

obdobie kontroly a príslušné množstvá;

c)

použité kontrolné techniky, prípadne aj referencie na metódy odberu vzoriek;

d)

výsledky kontroly a prípadné požadované opravné opatrenia;

e)

vyhodnotenie závažnosti, rozsahu, stupňa stálosti a trvania prípadných zistených chýb a nedostatkov, ako aj všetkých skutočností, ktoré sa musia zohľadniť pri uplatňovaní sankcií.

Každá správa o kontrole sa archivuje a zachová aspoň počas troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola kontrola vykonaná takým spôsobom, aby boli ľahko prístupné kontrolnými útvarmi Komisie.

Článok 11

Sankcie

1.   Ak príslušný orgán členského štátu zistí rozdiel medzi fyzickým skladovými zásobami a údajmi v záznamov uvedených v článku 9 alebo rozdiel medzi množstvami surovín a získaným konečnými výrobkami alebo medzi príslušnými dokumentmi a údajmi alebo oznámenými alebo zaznamenanými množstvami, stanoví alebo prípadne ohodnotí skutočné výrobné množstva a zásoby pre bežný hospodársky rok a prípadne pre predchádzajúce hospodárske roky.

Všetky množstvá, ktoré boli predmetom nesprávnych oznámení a ktoré majú za následok neoprávnené finančné výhody, podliehajú platbe 500 EUR na tonu predmetného množstva.

2.   Ak príslušný orgán členského štátu zistí, že podnik nedodržal svoje záväzky ustanovené v článku 8 a v prípade nedostatku vhodných dokladových materiálov na splnenie cieľov kontroly uvedených v článku 10 ods. 2, kompetentný orgán vyrubí pokutu vo výške 500 EUR na tonu, ktorá sa uplatní na paušálne množstvo konečného výrobku stanoveného členským štátom v závislosti od vážnosti porušenia.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v prípade, že rozdiely alebo nedostatky údajov sú nižšie ako 5 % hmotnosti konečných oznámených alebo zaregistrovaných výrobkov, ktoré sú predmetom kontroly alebo síl, vyplývajú z opomenutí alebo jednoduchých administratívnych chýb, za podmienky prijatia opravných opatrení, ktoré zabránia opakovaniu týchto nedostatkov v budúcnosti.

4.   Sankcie ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa neuplatňujú v prípade vyššej moci.

Článok 12

Oznámenia Komisii

1.   Členský štát oznámi Komisii:

a)

zoznam schválených podnikov;

b)

kvótu pridelenú každému schválenému výrobcovi.

Oznámenie sa vykonáva najneskôr 31. januára každého hospodárskeho roku. Pre hospodársky rok 2006/2007 sa prvé oznámenie vykonáva najneskôr do 31. júla 2006.

V prípade odobratia schválenia členský štát o tom bezodkladne informuje Komisiu.

2.   Členský štát oznámi Komisii najneskôr do 31. marca po príslušnom hospodárskom roku ročnú správu obsahujúcu vykonané kontroly podľa článku 10, ako aj všetky nedostatky zistené počas kontrol, vyvodené dôsledky a uplatnené sankcie.

KAPITOLA IV

CENA

Článok 13

Vypracovanie priemerných cien

1.   Podniky schválené podľa článku 7 a 8 tohto nariadenia, ako aj spracovatelia schválení podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 318/2006 vypracujú každý mesiac zvlášť pre biely cukor v rámci kvóty a pre biely cukor mimo kvóty:

a)

pre predchádzajúci mesiac priemernú predajnú, prípadne nákupnú cenu, ako aj zodpovedajúce predané, prípadne kúpené množstvo;

b)

pre súčasný mesiac a dva nasledujúce mesiace plánovanú priemernú predajnú, prípade nákupnú cenu a zodpovedajúce množstvo uvedené v zmluvách alebo iných transakciách.

Cena týkajúca sa bieleho cukru, bez obalu, pri výstupe zo závodu a štandardnej kvality stanovenej v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

2.   S cieľom umožniť kontroly ustanovené v článku 10 schválené podniky zachovajú počas doby aspoň troch rokov nasledujúcich po roku ich vypracovania všetky údaje, ktoré boli použité na stanovenie cien a množstiev uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 14

Informácia o cenách

V júni a decembri každého roku Komisia informuje Riadiaci výbor pre cukor o priemerných cenách bieleho cukru počas súčasného prvého polroka hospodárskeho roka a druhého polroka predchádzajúceho hospodárskeho roka. Prvé údaje sa však pre obdobie od 1. júla 2006 do 31. marca 2007 poskytnú v júni 2007.

Cena je rozdelená na cenu pre biely cukor v rámci kvóty a mimo kvóty.

Informácie vychádzajú z váženého priemeru cien, ktoré boli stanovené podnikmi v zmysle článku 13 ods. 1 písm. a) a oznámené v zmysle článku 15.

Článok 15

Prechodné ustanovenia pre prenos údajov o cenách

Podniky schválené v zmysle článkov 7 a 8 tohto nariadenia, ako aj spracovatelia schválení podľa článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006 oznámia Komisii najneskôr do 20. októbra 2006, 20. januára 2007, 20. apríla 2007 a 20 júla 2007 ceny stanovené podľa článku 13 ods. 1 tohto nariadenia počas troch prechádzajúcich mesiacov.

Prijímanie, spracovanie a archivácia údajov Komisiou sa vykonávajú spôsobom, ktorý zaručuje dôvernosť týchto údajov.

Ostatní operátori sektora cukru, a najmä nákupcovia môžu oznámiť Komisii priemernú cenu cukru stanovenú podľa postupov uvedených v článku 13. Operátori uvádzajú svoje mená, adresu a obchodný názov.

Článok 16

Dodávateľská zmluva

1.   Na účely článku 6 ods. 5 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa za dodávateľskú zmluvu považuje zmluva uzatvorená medzi výrobcom cukru a predajcom cukrovej repy, ktorý predáva vlastnú dopestovanú cukrovú repu.

2.   V prípade, že výrobca prevedie podľa článku 14 alebo 19 nariadenia (ES) č. 318/2006 časť svojej výroby do nasledujúceho hospodárskeho roka, kvóta tohto výrobcu sa považuje za zníženú o prevedené množstvo v uvedenom hospodárskom roku pre uplatňovanie ustanovení článku 6 ods. 5 uvedeného nariadenia.

3.   Len zmluvy uzatvorené pred ukončením celkovej sejby a vždy:

pred 1. aprílom v Taliansku,

pred 1. májom v ostatných členských štátoch

sa považujú za zmluvy uzatvorené pred sejbou

Článok 17

Zvýšenia a zníženia

1.   Na účely uplatňovania zvýšení a znížení ustanovených v článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa minimálna cena cukrovej repy v rámci kvóty uvedená v článku 5 ods. 1 na 0,1 % obsahu sacharózy:

a)

zvýši minimálne o:

i)

0,9 % pre obsah vyšší ako 16 % a nižší alebo rovný 18 %;

ii)

0,7 % pre obsah vyšší ako 18 % a nižší alebo rovný 19 %,

iii)

0,5 % pre obsah vyšší ako 19 % a nižší alebo rovný 20 %;

b)

zníži maximálne o:

i)

0,9 % pre obsah nižší ako 16 % a vyšší alebo rovný 15,5 %;

ii)

1 % pre obsah nižší ako 15,5 % a vyšší alebo rovný 14,5 %.

Cena za cukrovú repu s obsahom sacharózy, ktorý presahuje 20 %, nesmie byť nižšia ako minimálna cena upravená pre cukrovú repu v súlade s písm. a) bodom iii).

2.   Dodacie zmluvy a dohody v rámci odvetvia, na ktoré odkazuje článok 6 nariadenia (ES) č. 318/2006, môžu v súvislosti so zvýšeniami a zníženiami uvedenými v odseku 1 tohto článku obsahovať:

a)

dodatočné zvýšenia pre obsah sacharózy vyšší ako 20 %;

b)

dodatočné zníženia pre obsah sacharózy nižší ako 14,5 %.

Tieto zmluvy a dohody môžu v prípade cukrovej repy s obsahom sacharózy nižším ako 14,5 % definovať cukrovú repu vhodnú na spracovanie na cukor, ak úprava o dodatočných zníženiach pri obsahu sacharózy nižšom ako 14,5 %, ale vyššom alebo rovnajúcom sa minimálnemu obsahu sacharózy stanovenému v tejto definícii je obsiahnutá v uvedených zmluvách a dohodách.

Ak definícia uvedená v druhom pododseku nie je súčasťou zmlúv a dohôd, príslušné členské štáty môžu takúto definíciu stanoviť. V tom prípade sa súčasne určia ďalšie zníženia uvedené v danom pododseku.

KAPITOLA V

KVÓTY

Článok 18

Dodatočné kvóty cukru

1.   Dodatočné kvóty cukru uvedené v článku 8 nariadenia (ES) č. 318/2006 je možné prideliť len výrobcom cukru, ktorým už boli pridelené kvóty v roku 2005/2006.

2.   Podnik vo svojej žiadosti o dodatočné kvóty pre cukor uvedie, či chce využiť dodatočné kvóty z hospodárskeho roka 2006/2007 alebo 2007/2008.

Členský štát pri pridelení dodatočnej kvóty podniku uvedie hospodársky rok, od ktorého je táto kvóta platná. Avšak pridelenia po 1. januári 2007 nadobúdajú platnosť od hospodárskeho roka 2007/2008.

Článok 19

Dodatočné kvóty izoglukózy

1.   Taliansko, Litva a Švédsko prideľujú dodatočné kvóty pre izoglukózu stanovené v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 pre jeden alebo viacero hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 bez akejkoľvek diskriminácie zúčastnených prevádzkovateľov.

2.   Vyplatenie jednotnej čiastky stanovenej v článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 318/2006 vykoná každý príslušný podnik pred posledným dátumom, ktorý stanoví členský štát a ktorý nemôže byť neskôr ako 31. decembra hospodárskeho roka, od ktorého je dodatočná kvóta pre izoglukózu pridelená.

V prípade nevyplatenia jednotnej čiastky najneskôr v lehote uvedenej v prvom pododseku nebudú dodatočné kvóty pre izoglukózu považované za pridelené príslušnému podniku.

Článok 20

Pridelenie úrody cukrovej repy

Cukor získaný z cukrovej repy zasiatej počas daného hospodárskeho roka sa pripisuje k nasledujúcemu hospodárskemu roku.

Avšak Španielsko, Taliansko a Portugalsko môžu za predpokladu použitia príslušného kontrolného systému rozhodnúť, že cukor získaný z cukrovej repy zasiatej počas daného hospodárskeho roka sa pripíše k súčasnému hospodárskemu roku.

Španielsko, Taliansko a Portugalsko informujú Komisiu o svojom rozhodnutí v zmysle tohto článku najneskôr do 30. septembra 2006.

Článok 21

Oznamovanie informácií o výrobe a skladových zásobách

1.   Každý schválený výrobca alebo rafinéria cukru oznámi príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa vykonáva výroba alebo spracovanie pred 20. dňom každého mesiaca, celkové množstvo vyjadrené v bielom cukre cukrov a sirupov, ktoré sú stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a), b), c) a d):

ktoré sú v jeho vlastníctve alebo ktoré sú predmetom skladového listu;

ktoré boli voľne uskladnené na území Spoločenstva na konci predchádzajúceho mesiaca.

Tieto množstvá sú rozdelené podľa členského štátu, v ktorom sú uskladnené, na:

cukor vyrobený daným podnikom s uvedením množstiev v rámci kvót, mimo kvót alebo oznámených podľa článku 14 alebo 19 nariadenia (ES) č. 318/2006;

ostatné cukry.

2.   Každý členský štát oznámi Komisii pred koncom druhého mesiaca nasledujúceho po predmetnom mesiaci množstvo uskladneného cukru na konci každého mesiaca v podnikoch uvedených v odseku 1, rozdelené podľa druhu cukru v súlade s druhým pododsekom uvedeného odseku.

V prípade uskladnenia v iných členských štátoch ako v členskom štáte, ktorý vykovaná oznámenie Komisii, tento členský štát informuje príslušné členské štáty pred koncom nasledujúceho mesiaca o uskladnených množstvách a miestach uskladnenia na ich území.

3.   Každý schválený výrobca izoglukózy alebo inulínového sirupu oznámi pred 30. novembrom príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa uskutočnila výroba, množstvá izoglukózy vyjadrené v sušine alebo prípadne inulínového sirupu v ekvivalente bieleho cukru, ktoré boli vo vlastníctve a voľne uskladnené na území Spoločenstva na konci prechádzajúceho hospodárskeho roka, rozdelené na:

a)

izoglukózu alebo inulínových sirup vyrobené daným podnikom, s uvedením množstiev v rámci kvót, mimo kvót alebo oznámených podľa článku 14 alebo článku 19 nariadenia (ES) č. 318/2006 a

b)

iné.

Každý členský štát oznámi Komisii pred 31. decembrom uskladnené množstvá izoglukózy a inulínového sirupu na konci predchádzajúceho hospodárskeho roka, rozdelené podľa ustanovení prvého pododseku.

4.   Každý podnik vyrábajúci izoglukózu oznámi členskému štátu, na území ktorého sa výroba uskutočnila, pred 15. dňom každého mesiaca množstvá izoglukózy vyjadrené v sušine, ktoré boli v skutočnosti vyrobené počas predchádzajúceho mesiaca.

Členské štáty vypracujú a oznámia Komisii pre každý mesiac a pred koncom druhého nasledujúceho mesiaca výrobu izoglukózy každého príslušného podniku.

Vyrobené množstvá v režime aktívneho zošľachťovacieho styku sa oznamujú osobitne.

Článok 22

Zhrnutia dodávok

1.   Pre každý hospodársky rok sa vypracuje zhrnutie dodávok cukru, izoglukózy a inulínového sirupu. Takéto zhrnutie sa vykoná na konci nasledujúceho hospodárskeho roka.

2.   Členské štáty vypracujú a oznámia Komisii pred 1. marcom predbežnú výrobu cukru a inulínového sirupu bežného hospodárskeho roku pre každý podnik nachádzajúci sa na ich území. Výroba cukru sa rozdelí na každý mesiac.

Pre francúzske departementy Guadelupe a Martinik, ako aj pre Španielsko v súvislosti s cukrom vyrobeným z cukrovej trstiny sa predbežná výroba stanoví a oznámi pred 1. júlom.

3.   Členské štáty oznámia Komisii pred 1. júnom plochy a výrobné množstvá na jednej strane cukrovej repy určenej na výrobu cukru, bio-etanolu alebo iných výrobkov a na druhej strane čakanky určenej na výrobku inulínového sirupu bežného hospodárskeho roka a na základe predpokladov na nasledujúci hospodársky rok.

4.   Členské štáty vypracujú a oznámia Komisii pred 30. novembrom konečné výrobné množstvá cukru a izoglukózy a inulínového sirupu za predchádzajúci hospodársky rok pre každý podnik nachádzajúci sa na ich území. Celková výroba cukru sa rozdelí na každý mesiac.

5.   Ak je potrebné zmeniť konečnú výrobou cukru na základe oznámených informácií uvedených v článku 4, z toho vyplývajúci rozdiel sa zohľadní počas stanovenia konečného výrobného množstva hospodárskeho roka, počas ktorého bol zaznamenaný rozdiel.

KAPITOLA VI

VEREJNÁ INTERVENCIA

ČASŤ 1

Intervenčná ponuka

Článok 23

Ponuka

1.   Intervenčná ponuka sa musí predložiť písomne intervenčnej agentúre toho členského štátu, na území ktorého sa ponúkaný cukor nachádza v čase ponuky.

2.   Intervenčná ponuka je prijateľná, len ak je predložená schváleným výrobcom v súlade s článkami 7 a 8 pre cukor pochádzajúci z jeho výroby v rámci kvóty bežného hospodárskeho roku, uskladneného osobitne v čase ponuky v schválenom skladovacom priestore v súlade s článkom 24.

3.   Na každý hospodársky rok môžu členské štáty na intervenciu prijať len maximálne množstvo, ktoré je pre každý z nich uvedené v prílohe. V prípade, že intervenčné ponuky presahujú maximálne množstvo, príslušný orgán členského štátu uplatní na ponuky jednotný koeficient zníženia takým spôsobom, aby sa celkové prijaté množstvo rovnalo dostupnému množstvu.

4.   Pred začiatkom každého hospodárskeho roka Komisia zmení a doplní množstvá stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu v závislosti od úprav stanovených v článku 10 nariadenia (ES) č. 318/2006 a v rámci celkového množstva stanoveného v článku 18 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Množstvá stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu sú stanovené prípadne počas posledného štvrťroka každého hospodárskeho roka, v závislosti od nepoužitých množstiev, v súlade s postupom stanoveným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 a v rámci celkového množstva stanoveného v článku 18 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Článok 24

Schválenie skladovacieho miesta

1.   Schválenie sa vydáva na žiadosť výrobcu adresovanú intervenčnému orgánu pre akýkoľvek skladovací priestor spĺňajúci nasledujúce podmienky:

a)

je prispôsobený na uskladnenie cukru;

b)

nachádza sa na mieste, ktoré ponúka možnosti prepravy, ktoré sú potrebné na vyskladnenie cukru;

c)

umožňuje oddelené uskladnenie množstiev ponúknutých na intervenciu.

Intervenčné agentúry môžu požadovať dodatočné podmienky.

2.   Schválenie skladovacieho priestoru sa vydáva buď pre voľné skladovanie, alebo pre skladovanie v obale. Schválenie obsahuje množstevný limit skladovania zodpovedajúci maximálne päťdesiat násobku dennej kapacity vyskladnenia, ktorú sa žiadateľ zaväzuje uviesť k dispozícii intervenčnej agentúre. Schválenie uvádza celkové množstvo, pre ktoré bolo vydané, a dennú kapacitu vyskladnenia.

3.   Cukor musí byť uskladnený identifikovateľným a dostupným spôsobom. Ak je balený, musí byť umiestnený na paletách, s výnimkou balenia v „big bags“.

4.   Intervenčný orgán odoberie schválenie, ak zistí, že jedna z podmienok stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 nie je splnená. Odobratie súhlasu sa môže uskutočniť počas hospodárskeho roku. Odobratie nemá retroaktívne účinky.

Článok 25

Minimálna kvalita cukru

1.   Cukor ponúknutý na intervenciu musí spĺňať tieto podmienky:

a)

musí byť vyrobený v rámci kvóty v priebehu toho hospodárskeho roku, v ktorom bola predložená ponuka;

b)

musí byť v kryštalickej forme.

2.   Biely cukor ponúkaný na intervenciu musí byť bezchybnej, pravej a obchodovateľnej kvality, s obsahom vlhkosti rovnajúcej sa alebo nižšej ako 0,06 %, a musí sa voľne sypať.

3.   Surový cukor poskytnutý na intervenciu musí byť bezchybnej, pravej a obchodovateľnej kvality a s výťažkom vypočítaným v súlade s prílohou I bodom III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 najmenej 89 %.

V prípade surového cukru z cukrovej trstiny musí cukor mať bezpečnostný faktor, ktorý nie je vyšší ako 0,30.

V prípade surového cukru z cukrovej repy musí cukor mať:

v čase prijatia ponuky hodnotu pH najmenej 7,9,

obsah invertného cukru najviac 0,07 %,

teplotu, ktorá nespôsobuje riziko znehodnotenia;

bezpečnostný faktor najviac 0,45 pri stupni polarizácie 97 alebo viac alebo obsah vlhkosti najviac 1,4 % pri stupni polarizácie menej ako 97.

Bezpečnostný faktor sa určuje delením percenta obsahu vlhkosti v príslušnom cukre rozdielom medzi 100 a stupňom polarizácie toho cukru.

Článok 26

Zásielka

Všetok cukor ponúkaný na účely intervencie musí byť pripravený v zásielkach.

Na účely tejto časti „zásielka“ znamená minimálne množstvo 2 000 ton cukru, ktorý má rovnakú kvalitu, spôsob úpravy a nachádza sa na rovnakom mieste skladovania.

Článok 27

Obsah ponuky

1.   V ponuke predloženej intervenčnej agentúre musí byť uvedené:

a)

názov a adresa ponúkajúceho;

b)

skladovací priestor, v ktorom je cukor uskladnený v čase ponuky;

c)

zaručená kapacita vyskladnenia pre odvoz ponúkaného cukru;

d)

čisté množstvo ponúkaného cukru;

e)

druh, kvalita ponúkaného cukru a hospodársky rok, počas ktorého bol cukor vyrobený;

f)

spôsob prezentácie cukru.

2.   Intervenčná agentúra môže požadovať aj ďalšie informácie.

3.   K ponuke sa musí priložiť vyhlásenie ponúkajúceho osvedčujúce, že príslušný cukor nebol v predchádzajúcom období nakúpený na intervenčné účely, že ponúkajúce je jeho vlastníkom a cukor spĺňa požiadavky stanovené v článku 25 ods. 1 písm. a).

Článok 28

Preskúmanie ponúk

1.   Ponuka zostáva v platnosti tri týždne odo dňa jej predloženia. Počas tohto obdobia však môže byť so súhlasom intervenčnej agentúry stiahnutá.

2.   Intervenčná agentúra je povinná ponuky preskúmať. Intervenčná agentúra ponuku príjme najneskôr do konca obdobia stanoveného v odseku 1. Intervenčná agentúra však preskúmanie ponuky odmietne, ak jedna z požadovaných podmienok nie je splnená.

ČASŤ 2

Skladovanie

Článok 29

Zmluva o skladovaní

1.   Zmluva o skladovaní, ktorá sa najskôr uzatvorí pred prijatím ponuky medzi ponúkajúcim a príslušnou intervenčnou agentúrou, je na dobu neurčitú.

Zmluva o skladovaní nadobudne účinnosť päť týždňov po dni prijatia ponuky a jej účinnosť končí na konci dekády, počas ktorej sa ukončí odobratie daného množstva cukru.

Na účely tohto článku sa pojmom „dekáda“ rozumie pre každý kalendárny mesiac jedno z období od 1. do 10., od 11. do 20. a od 21. do konca mesiaca.

2.   Zmluva o skladovaní musí obsahovať najmä:

a)

ustanovenie, podľa ktorého jej platnosť končí v zmysle podmienok ustanovených v tomto nariadení na základe výpovede s lehotou aspoň desať dní;

b)

výšku skladovacích nákladov, ktoré sú na ťarchu intervenčnej agentúry.

3.   Skladovacie náklady znáša intervenčná agentúra počas obdobia od začiatku dekády, počas ktorej nadobúda platnosť zmluva uvedeného v ods. 2 až do uplynutia platnosti príslušnej zmluvy.

4.   Skladovacie náklady nemôžu presiahnuť výšku 0,48 EUR na tonu a na dekádu.

5.   Platnosť zmluvy o skladovaní skončí na konci odvozu stanoveného v článku 50.

Článok 30

Prenos vlastníctva

1.   Prenos vlastníctva cukru, ktorý je predmetom zmluvy o skladovaní, sa uskutoční vo chvíli uhradenia ceny daného cukru.

2.   Predávajúci zostáva až do času odvozu zodpovedný za kvalitu cukru stanoveného v odseku 1 a za balenie, v ktorom cukor prevzala intervenčná agentúra.

Článok 31

Uvedenie kvality a obalu do súlade s požiadavkami

1.   Ak sa zistí, že nejaké množstvo príslušného cukru nespĺňa požiadavky na kvalitu stanovené v článku 25, predávajúci je povinný bezodkladne vymeniť toto množstvo za rovnaké množstvo cukru požadovanej kvality, ktoré sa skladuje buď na tom istom skladovacom mieste, alebo na inom mieste skladovania schválenom v súlade s článkom 24.

2.   Ak je skladovaný cukor balený a ak sa zistí, že balenie nezodpovedá stanoveným podmienkam, intervenčná agentúra požiada predávajúceho o náhradu vhodným obalom.

ČASŤ 3

Podmienky intervenčných nákupov

Článok 32

Nákupná cena a kvalita bieleho cukru

1.   Nákupná intervenčná cena bieleho cukru je:

505,52 EUR na tonu počas hospodárskeho roku 2006/2007,

433,20 EUR na tonu počas hospodárskeho roku 2007/2008,

323,52 EUR na tonu počas hospodárskych rokov 2008/2009 a 2009/2010.

2.   Biely cukor sa klasifikuje do týchto štyroch tried kvality:

a)

trieda 1: cukry vyššej kvality ako štandardná kvalita;

b)

trieda 2: cukry štandardnej kvality vymedzenej v bode II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006;

c)

triedy 3 a 4: cukry nižšej kvality ako štandardná kvalita.

3.   Cukor triedy 1 musí mať tieto charakteristiky:

a)

bezchybná, pravá a obchodovateľná kvalita, suchý, v kryštalickej forme s rovnomernou granuláciou a voľnou sypkosťou;

b)

maximálna vlhkosť: 0,06 %;

c)

maximálny obsah invertného cukru: 0,04 %;

d)

počet nepresahuje celkom 8 bodov:

šesť za obsah popola,

štyri za typ farby určený metódou Ústavu poľnohospodárskej technológie a cukrovarníckeho priemyslu v Brunswicku (ďalej len „brunswická metóda“),

tri za farbu roztoku určenú metódou ICUMSA.

Jeden bod zodpovedá:

a)

0,0018 % obsahu popola stanoveného podľa metódy ICUMSA pri 28o Brix;

b)

0,5 jednotky typu farby stanovenej podľa brunswickej metódy;

c)

7,5 jednotky zafarbenia roztoku stanoveného podľa metódy ICUMSA.

4.   Cukor triedy 3 musí mať tieto charakteristiky:

a)

bezchybná, pravá a obchodovateľná kvalita, suchý, v kryštalickej forme s rovnomernou granuláciou a voľnou sypkosťou;

b)

minimálna polarizácia: 99,7o S;

c)

maximálna vlhkosť: 0,06 %:

d)

maximálny obsah invertného cukru: 0,04 %;

e)

typ farby: maximálne č. 6, stanovený podľa brunswickej metódy.

5.   Do triedy 4 patrí cukor, ktorý nie je zaradený do tried 1, 2 a 3.

6.   Nákupná cena stanovená v odseku 1 sa znižuje o:

a)

7,30 EUR na tonu, ak cukor patrí do triedy 3;

b)

13,10 EUR na tonu, ak cukor patrí do triedy 4.

Článok 33

Nákupná cena surového cukru

1.   Nákupná intervenčná cena surového cukru je:

397,44 EUR na tonu počas hospodárskeho roku 2006/2007,

359,04 EUR na tonu počas hospodárskeho roku 2007/2008,

268,16 EUR na tonu počas hospodárskych rokov 2008/2009 a 2009/2010.

2.   Nákupná cena stanovená v odseku 1 sa:

a)

zvyšuje, ak je výťažnosť príslušného cukru vyššia ako 92 %;

b)

znižuje, ak je výťažnosť príslušného cukru nižšia ako 92 %.

3.   Suma zvýšenia alebo zníženia vyjadrená v eurách na tonu sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou surového cukru a tou istou cenou násobenou koeficientom. Tento koeficient sa získa vydelením príslušnej výťažnosti surového cukru 92 %-mi.

4.   Výťažnosť surového cukru sa vypočíta v súlade s bodom III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

Článok 34

Lehota na úhradu

Intervenčná agentúra vykoná platbu najskôr 120 dní odo dňa prijatia ponuky za predpokladu, že sa vykonali príslušné kontroly overenia váhy a kvality ponúkanej zásielky v súlade s časťou 4.

ČASŤ 4

Kontroly

Článok 35

Vzorky na účely kontroly kvality

Odborníci, ktorých schválili príslušné orgány príslušného štátu, alebo odborníci, ktorých odsúhlasila intervenčná agentúra a predávajúci, musia v lehote stanovenej v článku 34 odobrať štyri reprezentatívne vzorky kvôli analýze. Pre každú zo zmluvných strán je určená jedna vzorka. Zvyšné dve vzorky si nechá odborník alebo laboratórium, ktoré schválili príslušné orgány.

Každá vzorka sa musí analyzovať dvakrát a za výsledok analýzy príslušnej vzorky sa bude považovať stredná hodnota z výsledkov.

Článok 36

Spory týkajúce sa kvality

1.   V prípade zistenia rozdielu medzi výsledkami analýz, ktoré vykonali predávajúci a kupujúci v súlade s článkom 35, je rozhodujúci aritmetický priemer obidvoch týchto dvoch výsledkov na zistenie triedy kvality príslušného cukru, ak je rozdiel:

pre cukor triedy 1 najviac jeden bod pre každú z charakteristík uvedených v článku 32 ods. 3 písm. d),

pre cukor triedy 2 najviac dva body pre každú z charakteristík definujúcich túto triedu, ktorých hodnoty sa určujú na body.

Na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán laboratórium uvedené v článku 35 prvom pododseku môže vykonať arbitrážnu analýzu. V tom prípade sa prijme aritmetický priemer z výsledku arbitrážnej analýzy a výsledku analýzy, ktorú zabezpečil buď predávajúci alebo kupujúci, podľa toho, ktorý je bližšie k výsledku arbitrážnej analýzy.

Tento priemer bude rozhodujúci na určenie triedy kvality príslušného cukru. Ak sa výsledok arbitrážnej analýzy nachádza uprostred medzi výsledkami analýz, ktoré zabezpečil predávajúci a kupujúci, na určenie triedy kvality príslušného cukru je rozhodujúca len samotná arbitrážna analýza.

2.   Ak je zistený rozdiel medzi výsledkami analýz, ktoré nechali vykonať predávajúci s kupujúcim, v súlade s článkom 35 vyšší ako rozdiel uvedený v ods. 1 prvom pododseku prvej alebo druhej zarážke tohto článku, laboratórium, ktoré bolo schválené príslušnými orgánmi, vykoná arbitrážnu analýzu. V takom prípade sa uplatňuje postup uvedený v ods. 1 druhom pododseku tohto článku.

3.   Pre spory týkajúce sa maximálneho limitu pre typ farby cukru triedy 3, polarizácie, vlhkosti alebo obsahu invertného cukru platí postup uvedený v odseku 1 a 2.

Rozdiely stanovené v odseku 1 sa však nahrádzajú takto:

1,0 jednotky typu farby pre cukor triedy 3,

0,2o S pre polarizáciu,

0,02 % pre obsah vlhkosti,

0,01 % pre obsah invertného cukru.

4.   Ak po uplatnení článku 35 vznikne spor o výťažnosť nakúpeného surového cukru, je laboratórium uvedené v prvom pododseku uvedeného článku povinné vykonať arbitrážnu analýzu. V tom prípade sa prijme aritmetický priemer z výsledku arbitrážnej analýzy a výsledku analýzy, ktorú zabezpečil buď predávajúci alebo kupujúci, podľa toho, ktorý je bližšie k výsledku arbitrážnej analýzy.

Tento priemer bude rozhodujúci na určenie výťažnosti príslušného surového cukru. Ak sa výsledok arbitrážnej analýzy nachádza uprostred medzi výsledkami analýz, ktoré zabezpečil predávajúci a kupujúci, na určenie výťažnosti príslušného surového cukru je rozhodujúca len samotná arbitrážna analýza.

5.   Náklady na arbitrážnu analýzu, na ktorú odkazuje ods. 1 druhý pododsek, znáša tá zmluvná strana, ktorá o analýzu požiadala.

Náklady na arbitrážnu analýzu, na ktorú odkazuje odsek 2, znášajú rovnakým dielom intervenčná agentúra a predávajúci.

Náklady na arbitrážnu analýzu, na ktorú odkazuje odsek 3, znáša tá zmluvná strana, ktorá spochybnila výsledok analýzy vykonanej podľa článku 35.

Článok 37

Kontrola skladovacích priestorov

Príslušný orgán poverený kontrolou vykoná náhodnú kontrolu v skladovacích priestoroch v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (ES) č. 2148/96 (6).

Článok 38

Kontrola hmotnosti a príslušných nákladov

1.   Odborníci uvedení v článku 35 vykonávajú kontrolu hmotnosti predaného cukru.

Predávajúci je povinný podniknúť všetky potrebné kroky na to, aby umožnil týmto odborníkom skontrolovať hmotnosť a odobrať vzorky.

2.   Náklady na kontrolu hmotnosti je povinný znášať predávajúci.

3.   Náklady na odborníkov, ktorí kontrolujú hmotnosť a odoberajú vzorky, je povinná znášať intervenčná agentúra.

4.   Hmotnosť je možné zistiť na základe skladových záznamov, ktoré musia zodpovedať profesionálnym požiadavkám, ako aj požiadavkám intervenčnej agentúry, za predpokladu, že:

a)

skladové záznamy obsahujú údaje o hmotnosti zistenej vážením a fyzické kvalitatívne vlastnosti v čase váženia s tým, že váženie nesmie byť staršie ako desať mesiacov;

b)

skladovateľ vyhlasuje, že ponúknutá zásielka zodpovedá vo všetkých ohľadoch podrobnostiam uvedeným v skladových záznamoch;

c)

kvalitatívne vlastnosti zistené v čase váženia sa zhodujú s vlastnosťami reprezentatívnych vzoriek.

ČASŤ 5

Intervenčný predaj

Článok 39

Predaj

1.   Intervenčné agentúry môžu predávať cukor iba na základe rozhodnutia, ktoré bolo prijaté s týmto cieľom v súlade s postupom stanoveným v článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006.

2.   Za podmienok uvedených v článku 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa cukor musí predávať postupom výberového konania alebo niektorým iným predajným postupom.

3.   Podmienky výberového konania vrátane zamýšľaného spôsobu použitia odpredávaného cukru sa musia určiť vtedy, keď sa prijíma rozhodnutie o vyhlásení výberového konania.

Na účely tejto časti sa pojmom „zamýšľaný spôsob použitia cukru“ rozumie:

a)

živočíšne krmivo;

b)

vývoz;

c)

iné účely, ktoré budú prípadne stanovené.

Výberové konanie sa v závislosti od konkrétneho prípadu vzťahuje na predajnú cenu, na výšku denaturačného príplatku alebo na výšku vývoznej náhrady.

4.   Podmienky výberového konania musia zaručovať rovnaký prístup a zaobchádzanie všetkým zainteresovaným stranám bez ohľadu na to, kde v Spoločenstve sú zriadené.

Článok 40

Oznámenie o výberovom konaní

1.   Výberové konanie vyhlasuje príslušná intervenčná agentúra pre tie množstvá cukru, ktoré vlastní.

2.   Príslušná intervenčná agentúra vypracuje oznámenie o výberovom konaní, ktoré uverejní najneskôr do ôsmich dní pred začiatkom obdobia stanoveného na predloženie ponúk.

Intervenčná agentúra predloží oznámenie o výberovom konaní, ako aj všetky jeho zmeny a doplnky Komisii pred jeho uverejnením.

3.   V oznámení o výberovom konaní musí byť uvedené:

a)

názov a adresa intervenčnej agentúry, ktorá organizuje výberové konanie;

b)

podmienky výberového konania;

c)

lehota na predloženie ponúk;

d)

zásielky cukru uvedené do výberového konania a pre každú zásielku:

referenčné číslo,

množstvo,

opis kvality príslušného cukru,

typ balenia,

miesto, kde sa nachádza sklad, v ktorom sa cukor skladuje,

štádium dodávky,

prípadne všetky zariadenia skladu pre nakladanie na dopravný prostriedok určený na prepravu po vnútrozemských vodných cestách, po mori alebo po železnici.

Na účely tejto časti pojem „zásielka“ znamená množstvo cukru jednotnej kvality zabalené rovnakým spôsobom a skladované na tom istom mieste. Minimálna ponuka pre každé čiastočné výberové konanie je 250 ton.

4.   Intervenčná agentúra je povinná urobiť také opatrenia, aké považuje za potrebné na to, aby umožnila záujemcom, ktorí o to požiadajú, preskúmať cukor ponúkaný na predaj.

Článok 41

Výberové konanie

1.   Prijatie návrhu zmluvy od úspešných uchádzačov zodpovedá uzatvoreniu zmluvy o predaji toho množstva cukru, ktoré bolo pridelené. Návrh zmluvy sa prijíma podľa toho, o aký prípad ide, na základe týchto faktorov obsiahnutých v ponuke:

a)

ceny, ktorú zaplatí úspešný účastník výberového konania;

b)

výšky denaturačného príplatku;

c)

výšky vývoznej náhrady.

2.   Cena, ktorú zaplatí úspešný účastník výberového konania, je:

a)

v prípade uvedenom v ods. 1 písm. a) cena uvedená v ponuke;

b)

v prípade uvedenom v ods. 1 písm. b) a c) cena uvedená v podmienkach výberového konania.

Článok 42

Podmienky výberového konania

1.   Na účely postupu výberového konania sa musia v rozhodnutí o otvorení výberového konania určiť tieto podmienky:

a)

celkové množstvo alebo množstvá uvedené do výberového konania;

b)

určenie;

c)

lehota na predloženie ponúk;

d)

cena, ktorú zaplatí úspešný účastník výberového konania v prípade určenia cukru na výkrm zvierat alebo na vývoz.

2.   V rozhodnutí o otvorení výberového konania je možné určiť aj ďalšie podmienky, najmä:

a)

výšku minimálnej ceny cukru uvedeného do predaja pre iné určenie ako výkrm zvierat alebo vývoz;

b)

maximálnu výšku denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady;

c)

minimálne množstvo na uchádzača alebo na zásielku;

d)

maximálne množstvo na uchádzača alebo na zásielku;

e)

dĺžku zvláštnej platnosti titulu denaturačného príplatku alebo vývozného osvedčenia.

Článok 43

Trvalé výberové konanie

1.   Ak si to situácia na trhu s cukrom v Spoločenstve vyžaduje, môže byť vyhlásené trvalé výberové konanie.

V priebehu doby platnosti trvalého výberového konania sa vyhlasujú čiastkové výberové konania.

2.   Oznámenie o trvalom výberovom konaní sa uverejní len pre otvorenie tohto trvalého výberového konania. Oznámenie sa môže počas doby platnosti trvalého výberového konania doplniť alebo nahradiť. Ak sa v priebehu doby platnosti trvalého výberového konania zmenia podmienky výberového konania, oznámenie sa musí zmeniť, doplniť alebo nahradiť.

Článok 44

Predloženie ponuky

1.   Predložené ponuky sa odovzdajú intervenčnej agentúre v elektronickej podobe.

2.   Ponuka obsahuje:

a)

referenčné číslo výberového konania;

b)

názov a adresu účastníka výberového konania;

c)

referenčné číslo zásielky;

d)

množstvo, ktorého sa ponuka týka;

e)

na tonu a vyjadrenú v eurách s dvomi desatinnými miestami, v závislosti od príslušného prípadu:

navrhovanú cenu okrem vnútorných poplatkov,

navrhovanú výšku denaturačného príplatku,

navrhovanú výšku vývoznej náhrady.

Intervenčná agentúra môže požadovať aj ďalšie informácie.

3.   Ponuka, ktorá sa týka niekoľkých zásielok, sa považuje za ponuku, ktorá obsahuje toľko ponúk, koľkých zásielok sa týka.

4.   Ponuky budú platné, iba ak:

a)

bude pred uplynutím lehoty na predloženie ponúk predložený dôkaz o tom, že predkladateľ ponuky poskytol záruku pre výberové konanie vo výške 200 EUR na tonu cukru;

b)

ponuka obsahuje vyhlásenie uchádzača, v ktorom sa zaviaže v súvislosti s množstvom cukru, s ktorým sa môže stať úspešným účastníkom výberového konania buď s denaturačným príplatkom, alebo s vývoznou náhradou:

požiadať o titul denaturačného príplatku a zložiť záruku požadovanú v tejto súvislosti v prípade, že sa postup výberového konania týka cukru určeného na použitie ako živočíšne krmivo,

požiadať o vývozné osvedčenie a zložiť záruku vyžadovanú v tejto súvislosti v prípade, že sa postup výberového konania týka cukru určeného na vývoz.

5.   V ponuke môže byť stanovené, že sa s ňou má zaobchádzať ako s predloženou ponukou iba vtedy, keď sa prijatie návrhu zmluvy:

a)

týka celého alebo stanoveného množstva uvedeného v ponuke;

b)

uskutoční najneskôr v stanovený deň a v stanovenom čase.

6.   Ponuka, ktorá nie je predložená v súlade s odsekmi 1, 2, 3, 4 a 5 alebo ktorá obsahuje iné podmienky ako tie, ktoré sú uvedené v oznámení o výberovom konaní, sa neberie do úvahy.

7.   Ponuku po predložení nie je možné vziať späť.

Článok 45

Preskúmanie ponúk

1.   Ponuky sa preskúmajú na neverejnom zasadnutí intervenčnej agentúry. Osoby prítomné pri preskúmaní sa musia zaviazať, že zachovajú tajomstvo.

2.   Komisia je bezodkladne informovaná o predložených ponukách.

Článok 46

Určenie paušálnych čiastok

Pokiaľ v podmienkach výberového konania nie je stanovená buď minimálna cena alebo maximálna výška denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady, tieto hodnoty musia byť určené po preskúmaní ponúk v súlade s článkom 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 vzhľadom na podmienky na trhu a možné potenciálne odbytiská. Môže sa však aj rozhodnúť o tom, že sa neprijme žiadny návrh zmluvy.

Článok 47

Pridelenie výberového konania

1.   Okrem prípadov, keď sa rozhodne o tom, že sa neprijme žiadny návrh zmluvy podľa postupu výberového konania alebo čiastkového výberového konania, a bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 a 3 tohto článku, musí sa prijať návrh zmluvy od každého uchádzača, v ktorého ponuke je uvedená najmenej minimálna cena alebo najviac maximálna výška denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady.

2.   Pre rovnakú zásielku sa musí prijať návrh zmluvy toho uchádzača, ktorý navrhuje buď najvyššiu cenu alebo najnižšiu výšku denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady.

Ak zásielky nie je touto ponukou úplne pokrytá, pre jej zvyšok sa musí prijať návrh zmluvy ostatných uchádzačov v závislosti od množstva uvedeného v ich ponuke, počnúc buď od najbližšej najvyššej ceny alebo najbližšieho najnižšieho denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady.

3.   Ak niekoľko uchádzačov navrhuje pre jednu zásielku alebo časť zásielky buď rovnakú cenu alebo rovnakú výšku denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady, intervenčná agentúra je povinná prijať návrh zmluvy na príslušné množstvo jedným z týchto spôsobov:

a)

buď pomerne k množstvám uvedeným v príslušných ponukách;

b)

alebo rozdelením uvedeného množstva medzi uchádzačov na základe ich vzájomnej dohody;

c)

alebo losovaním.

Článok 48

Práva a povinnosti vyplývajúce z pridelenia

1.   Ak je cukor určený na použitie ako živočíšne krmivo, prijatie návrhov zmlúv ukladá:

a)

právo na vydanie, v súvislosti s množstvom, pre ktoré je udelený denaturačný príplatok, titulu obsahujúceho najmä denaturačný príplatok uvedený v ponuke;

b)

povinnosť požiadať o takýto titul, vzhľadom na dané množstvo, intervenčnú agentúru, ktorej bola ponuka predložená.

2.   Ak je cukor určený na vývoz, prijatie návrhov zmlúv ukladá:

a)

právo na vydanie, v súvislosti s množstvom, pre ktoré je udelená vývozná náhrada, vývozný osvedčenie obsahujúceho najmä vývoznú náhradu uvedeným v ponuke, ako aj triedu bieleho cukru uvedenú v oznámení o výberovom konaní;

b)

povinnosť požiadať o takéto osvedčenie vzhľadom na dané množstvo a v súvislosti s bielym cukrom pre danú triedu, intervenčnú agentúru, ktorej bola ponuka predložená.

3.   Práva sa musia uplatniť a povinnosti splniť do 18 dní po uplynutí lehoty na predloženie ponúk.

4.   Práva a povinnosti vyplývajúce z prijatých návrhov zmlúv nie sú prenosné.

Článok 49

Vyhlásenie o pridelení

1.   Intervenčná agentúra bez zbytočného odkladu odošle všetkým úspešným účastníkom výberového konania vyhlásenie o pridelení a informuje všetkých uchádzačov o výsledku ich účasti na výberovom konaní.

2.   Vyhlásenie o pridelení výberového konania musí obsahovať aspoň:

a)

referenčné číslo výberového konania;

b)

referenčné číslo pridelenej zásielky a množstva;

c)

prípadne cenu, výšku denaturačného príplatku alebo vývoznej náhrady, ktoré boli prijaté pre pridelené množstvo.

Článok 50

Odvoz kúpeného cukru

1.   Nakúpený cukor sa okrem prípadov zásahu vyššej moci musí odviezť zo skladu najneskôr štyri týždne odo dňa prevzatia vyhlásenia o pridelení uvedeného v článku 49. Úspešný účastník výberového konania sa môže dohodnúť s intervenčnou agentúrou, že namiesto odvozu cukru zo skladu uzatvorí do tejto lehoty so skladovateľom príslušného cukru zmluvu o skladovaní.

Ak však existujú technické ťažkosti s odvozom zo skladu, intervenčná agentúra môže v prípade potreby povoliť dlhšiu lehotu na odvoz konkrétnych zásielok zo skladu.

2.   V prípadoch zásahu vyššej moci je intervenčná agentúra povinná určiť opatrenia potrebné vzhľadom na okolnosti, ktoré uviedol úspešný účastník výberového konania.

Článok 51

Príkaz na odvoz

1.   Úspešný účastník výberového konania nemôže odviezť kúpený cukor zo skladu, ani uzatvoriť zmluvu podľa článku 50 ods. 1, kým nie je vydaný príkaz na odvoz tohto množstva, pre ktoré bol prijatý návrh jeho zmluvy.

Príkazy na odvoz sa však môžu vydávať pre časti tohto množstva.

Príkazy na odvoz vydáva príslušná intervenčná agentúra na požiadanie záujemcu.

2.   Intervenčná agentúra nesmie vydať príkaz na odvoz, kým sa nepreukáže, že úspešný uchádzač buď v stanovenej lehote zložil záruku, ktorou ručí za zaplatenie ceny za cukor, pre ktorý bol prijatý jeho návrh zmluvy, alebo kým sa neposkytne platobný prostriedok.

Záruka alebo platobný prostriedok musia zodpovedať cene, ktorú má úspešný účastník výberového konania zaplatiť za to množstvo cukru, pre ktoré požiadal o príkaz na odber.

Článok 52

Platba

1.   Cena cukru, pre ktorý bol prijatý návrh zmluvy, musí byť zaplatená na účet intervenčnej agentúry najneskôr v 30. deň odo dňa vydania príkazu na odvoz.

2.   Záruka uvedená v článku 51 ods. 2 sa okrem prípadov zásahu vyššej moci vráti iba za to množstvo, za ktoré úspešný uchádzač v lehote uvedenej v odseku 1 tohto článku zaplatil nákupnú cenu na účet intervenčnej agentúry. Záruka sa vráti okamžite.

3.   V prípadoch zásahu vyššej moci je agentúra povinná určiť opatrenia, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti, ktoré udáva úspešný účastník výberového konania.

Článok 53

Prenos vlastníctva

1.   Vlastníctvo cukru, pre ktorý bol na základe postupu výberového konania prijatý návrh zmluvy, sa prenesie vo chvíli odvozu cukru zo skladu.

2.   Intervenčná agentúra a úspešný účastník výberového konania sa však môžu dohodnúť na tom, že prenos vlastníctva nastane v inej chvíli. Keď intervenčná agentúra a úspešný uchádzač spoločne dospejú k dohode podľa článku 50 ods. 1, môžu určiť, v ktorej chvíli nastane prenos vlastníctva.

3.   Dohoda o prenose vlastníctva je platná, iba ak sa uzatvorí písomne.

Článok 54

Určenie triedy kvality alebo výťažnosti

Články 35 a 36 sa uplatňujú na účely určenia triedy kvality alebo výťažnosti príslušného cukru pri jeho odvoze zo skladu.

Po prijatí návrhu zmluvy sa však zmluvné strany môžu dohodnúť, že trieda kvality alebo výťažnosť určené v čase, keď cukor nakúpila intervenčná agentúra, platí aj pre cukor predaný na základe postupu výberového konania.

Článok 55

Prispôsobenie ceny cukru

1.   Ak sa pri uplatňovaní článkov 35 a 36 zistí, že biely cukor má nižšiu triedu kvality ako tú, ktorá je uvedená v oznámení o výberovom konaní, cena tohto cukru určeného na tie spôsoby použitia, ktoré sú uvedené článku 39 ods. 3 druhom pododseku písm. b) a c), sa musí upraviť uplatnením ustanovení článku 32 ods. 6.

2.   Ak sa zistí, že biely cukor určený na vývoz má inú triedu kvality ako tú, ktorá je uvedená v oznámení o výberovom konaní, musí sa opraviť trieda kvality uvedená vo vývoznom osvedčení.

3.   Ak sa pri uplatňovaní článkov 35 a 36 zistí, že výťažnosť surového cukru je iná, ako tá, ktorá je uvedená v oznámení o výberovom konaní na predloženie ponúk:

a)

cena cukru sa upraví v súlade s článkom 33;

b)

výška denaturačného príplatku alebo výška vývoznej náhrady sa prispôsobí vynásobením koeficientu rovnajúceho sa zistenej výťažnosti vydelenej výťažnosťou uvedenou v oznámení o výberovom konaní.

Článok 56

Uvoľnenie záruky

1.   Záruka za ponuku sa okrem prípadov zásahu vyššej moci uvoľní iba za množstvo, pre ktoré:

a)

buď úspešný účastník výberového konania:

po splnení požiadaviek požiadal buď o titul denaturačného príplatku alebo o vývozné osvedčenie,

zložil záruku uvedenú v článku 51 ods. 2 alebo poskytol platobný prostriedok uvedený v článku 51 ods. 2,

odviezol cukor zo skladu v stanovenej lehote;

b)

alebo nebola uplatnená žiadna ponuka.

2.   Záruka sa uvoľní okamžite.

3.   V prípadoch zásahu vyššej moci je intervenčná agentúra povinná určiť opatrenia, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti, ktoré uviedol úspešný účastník výberového konania.

Článok 57

Oznamovane množstiev

Členské štáty okamžite oznámia Komisii množstvá bieleho alebo surového cukru, ktoré:

boli ponúknuté, ale ktoré intervenčná agentúra ešte neprijala,

intervenčná agentúra prijala,

intervenčná agentúra predala.

KAPITOLA VII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 58

Oznámenia

Oznámenia Komisii uvedené v článkoch 12, 21, 22 a 57 tohto nariadenia sa vykonávajú elektronickým spôsobom pomocou formulárov, ktoré dá Komisia k dispozícii členským štátom.

Článok 59

Zrušenia

Nariadenia (ES) č.1261/2001, (ES) č.1262/2001 a (ES) č. 314/2002 sa zrušujú.

Nariadenia (ES) č. 1261/2001 a (ES) č. 314/2002 však zostávajú v platnosti pre výrobu v obchodnom roku 2005/2006 a nariadenie (ES) č. 1262/2001 zostáva v platnosti pre cukor, ktorý bol prijatý na intervenciu pred 10. februárom 2006.

Článok 60

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2006.

Články 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a 38 sa uplatňujú do 30. septembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 46.

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 218/2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006, s. 19).

(4)  Ú. v. ES L 50, 21.1.2002, s. 40. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 493/2006 (Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.

(6)  Ú. v. ES L 288, 9.11.1996, s. 6.


PRÍLOHA

MNOŽSTVÁ PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU STANOVENÉ V ČLÁNKU 23 ODS. 3

Členský štát

množstvá

(v tonách)

Belgicko

28 204

Česká republika

15 648

Dánsko

14 475

Nemecko

117 550

Grécko

10 923

Španielsko

34 298

Francúzsko (kontinentálne)

113 141

Francúzsko (zámorské departementy)

16 522

Írsko

6 855

Taliansko

53 580

Lotyšsko

2 288

Litva

3 544

Maďarsko

13 819

Holandsko

29 743

Rakúsko

13 325

Poľsko

57 519

Portugalsko (kontinentálne)

2 398

Portugalsko (Azory)

342

Slovinsko

1 822

Slovensko

7 136

Fínsko

5 026

Švédsko

12 669

Spojené kráľovstvo

39 172