ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 171

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
23. júna 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2006 z 21. júna 2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2006 z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV

90

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

23.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 883/2006

z 21. júna 2006

o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 42,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1290/2005 sa vytvoril Európsky poľnohospodársky záručný fond (ďalej len „EPZF“) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) na financovanie v rámci spoločnej správy výdavkov a príjmov pridelených z rozpočtu Spoločenstva. Nariadením sa ustanovujú podmienky a všeobecné pravidlá vzťahujúce sa na vedenie účtov a vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch na náklady platobných agentúr, ako aj úhrada týchto výdavkov Komisiou. Tieto pravidlá a podmienky treba spresniť rozlíšením podrobných podmienok uplatňovania spoločných pre obidva fondy od tých, ktoré sú špecifické pre každý z nich.

(2)

Na účely zabezpečenia správneho finančného hospodárenia s prostriedkami z rozpočtu Európskych spoločenstiev pre obidva fondy je nevyhnutné, aby každá platobná agentúra viedla účtovníctvo zamerané výlučne na výdavky, ktoré sa majú financovať tak z EPZF, ako aj z EPFRV. Platobné agentúry preto musia oddelene viesť pre každý z fondov účtovníctvo výdavkov a príjmov realizovaných podľa článku 3 ods. 1, článku 4 a článku 34 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a umožniť dať tieto výdavky a príjmy do súvisu s finančnými prostriedkami, ktoré im boli poskytnuté z rozpočtu Spoločenstva.

(3)

Spoločná poľnohospodárska politika sa realizuje v eurách, pričom členským štátom nepatriacim do eurozóny umožňuje uskutočňovať platby príjemcom vo svojej národnej mene. Na účel konsolidácie všetkých výdavkov a príjmov je preto potrebné ustanoviť, že tieto príslušné platobné agentúry musia byť schopné poskytnúť údaje o výdavkoch a príjmoch tak v eurách, ako aj v mene, v ktorej boli zaplatené alebo získané.

(4)

Na účely zabezpečenia správneho riadenia finančných tokov, najmä preto, lebo členské štáty uvoľňujú finančné prostriedky na krytie výdavkov uvedených v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1290/2005 alebo získavajú zálohu na výdavky uvedené v článku 4 uvedeného nariadenia skôr, než Komisia tieto výdavky zaplatí formou úhrad vynaložených výdavkov, by sa mala ustanoviť povinnosť členských štátov zhromažďovať informácie potrebné na tieto úhrady a sprístupňovať ich Komisii postupne tak, ako sa budú výdavky a príjmy realizovať, alebo ich Komisii zasielať v určitých intervaloch. Z tohto hľadiska treba zohľadniť osobitný spôsob správy EPZF a osobitný spôsob správy EPFRV a ustanoviť sprístupňovanie a zasielanie informácií Komisii členskými štátmi v intervaloch, ktoré by zodpovedali spôsobu správy jednotlivých fondov bez toho, aby bola dotknutá povinnosť členských štátov sprístupňovať Komisii informácie vypracované na účely primeraného dohľadu nad vývojom výdavkov.

(5)

Všeobecné záväzky týkajúce sa vedenia účtov platobnými agentúrami sa vzťahujú na podrobné údaje požadované na účely správy a kontroly fondov Spoločenstva, ktoré nie sú potrebné na vykonávanie úhrad výdavkov. Preto by sa malo spresniť, ktoré informácie a údaje o výdavkoch, ktoré sa majú financovať fondmi EPZF alebo EPFRV, treba zasielať Komisii v pravidelných intervaloch.

(6)

Oznamovanie informácií, ktoré členské štáty zasielajú Komisii, jej musia umožniť priamo a čo možno najefektívnejšie využívať informácie, ktoré jej boli zaslané na účely správy účtov EPZF a EPFRV, ako aj na účely súvisiacich platieb. Na dosiahnutie tohto cieľa treba ustanoviť, že všetky informácie medzi členskými štátmi a Komisiou sa budú sprístupňovať a zasielať elektronicky alebo digitálne. Keďže sa však môže pokladať za nevyhnutné zasielať informácie aj iným spôsobom, malo by sa ustanoviť, v akých prípadoch je táto povinnosť odôvodnená.

(7)

Článok 8 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (ES) č. 1290/2005 ustanovuje, že informácie zasielané Komisii o činnostiach patriacich pod operácie financované fondmi EPZF a EPFRV, vyhlásenia o výdavkoch, ktoré slúžia aj ako žiadosti o platbu, musia byť doplnené o požadované informácie. Na to, aby členské štáty a platobné agentúry mohli zostaviť vyhlásenia o výdavkoch v súlade so zladenými pravidlami a aby Komisia mohla zvážiť žiadosti o platbu, mali by sa ustanoviť podmienky, za ktorých sa tieto výdavky môžu zaúčtovať v rámci príslušného rozpočtu EPZF a EPFRV, ďalej pravidlá uplatniteľné na zaúčtovanie výdavkov a príjmov, najmä pridelených príjmov a prípadných opráv, ktoré sa musia uskutočniť, ako aj vecné vyhlásenie o nich.

(8)

V článku 4 nariadenia Rady (EHS) č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (2) sa ustanovilo, že na realizáciu intervenčného opatrenia vyplynie financovaná suma z ročnej účtovnej závierky zostavenej platobnou agentúrou. Týmto nariadením sa zároveň určili pravidlá a podmienky týkajúce sa uvedenej ročnej účtovnej závierky. V dôsledku zrušenia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) nariadením (ES) č. 1290/2005 a jeho nahradenia EPZF, pokiaľ ide o tieto opatrenia, treba spresniť postupy, akými sa financovanie uvedených opatrení fondom EPZF začlení do systému vyhlásení o výdavkoch a mesačných platieb.

(9)

Článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa ustanovuje, že výdavky realizované od 1. do 15. októbra sa započítajú do októbra a výdavky realizované od 16. do 31. októbra sa započítajú do novembra. Pokiaľ však ide o výdavky na verejné skladovanie, tie výdavky, ktoré sa zaúčtujú v októbri, sa v celom rozsahu zaúčtujú v rámci rozpočtového obdobia roka N + 1. Preto treba ustanoviť, že výdavky financované fondom EPZF, ktoré vyplývajú z operácií verejného skladovania realizovaných v septembri, sa musia zaúčtovať najneskôr do 15. októbra.

(10)

Uplatniteľné výmenné kurzy treba ustanoviť podľa toho, či existuje skutková podstata definovaná v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva. V snahe zabrániť tomu, že členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny, budú uplatňovať rozdielne výmenné kurzy po prvé pri zaúčtovávaní získaných príjmov alebo pomoci vyplatenej príjemcom v inej mene ako euro a po druhé pri zostavovaní vyhlásenia o výdavkoch platobnou agentúrou, malo by sa ustanoviť, že v súvislosti s vyhláseniami o výdavkoch, ktoré sa vzťahujú na EPZF, musia príslušné členské štáty použiť rovnaký výmenný kurz ako ten, ktorý sa použil v súvislosti s týmito príjmami alebo platbami príjemcom. Okrem toho, aby sa zjednodušili administratívne formality súvisiace s úhradami, ktoré sa vzťahujú na viac operácií, treba pri zaúčtovaní týchto úhrad stanoviť jednotný výmenný kurz. Toto opatrenie sa však má obmedziť len na operácie realizované pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia.

(11)

Komisia vykonáva v prospech členských štátov mesačné platby alebo platby v iných intervaloch na základe vyhlásení o výdavkoch, ktoré jej členské štáty zaslali. Musí však zohľadniť príjmy vyplatené platobným agentúram a plynúce z rozpočtu Spoločenstva. Treba preto určiť podmienky, za ktorých sa budú môcť uskutočniť určité náhrady medzi výdavkami a príjmami realizovanými v rámci fondov EPZF a EPFRV.

(12)

Potom, ako Komisia rozhodne o mesačných platbách, poskytne členským štátom finančné prostriedky potrebné na krytie výdavkov, ktoré majú financovať fondy EPZF a EPFRV, v súlade s praktickými postupmi a podmienkami, ktoré treba určiť na základe informácií zaslaných Komisii členskými štátmi a informačných systémov zavedených Komisiou.

(13)

Pre prípad, že rozpočet Spoločenstva nebude zostavený do začiatku rozpočtového obdobia, v článku 13 ods. 2 druhý pododsek nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3) sa ustanovuje, že platobné operácie sa môžu realizovať mesačne podľa jednotlivých kapitol v rozsahu dvanástiny finančných prostriedkov povolených pre danú kapitolu pre predchádzajúce rozpočtové obdobie. Na účel spravodlivého rozdelenia dostupných finančných prostriedkov medzi členské štáty treba ustanoviť, že za tohto predpokladu sa mesačné platby v rámci EPZF a pravidelné platby v rámci EPFRV musia realizovať do výšky percenta určeného pre jednotlivé kapitoly na základe vyhlásení o výdavkoch zaslaných jednotlivými členskými štátmi a že zostatok nevyplatený počas jedného mesiaca sa znova pridelí na základe rozhodnutí Komisie o neskorších mesačných alebo pravidelných platbách.

(14)

V prípade, že podľa vyhlásení o výdavkoch v rámci k EPZF získaných od členských štátov celková výška predbežných záväzkov, ktoré by mohli byť schválené v súlade s článkom 150 ods. 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 prekračuje polovicu celkovej výšky príslušných rozpočtových prostriedkov na bežný rozpočtový rok, Komisia je povinná pristúpiť k zníženiu týchto súm. V snahe o správne riadenie sa toto zníženie musí úmerne rozdeliť medzi všetky členské štáty, na základe vyhlásení o výdavkoch členských štátov. Aby rozdelenie dostupných finančných prostriedkov medzi členské štáty bolo spravodlivé, treba ustanoviť, že za tohto predpokladu sa mesačné platby prostredníctvom EPZF musia realizovať do výšky percenta určeného pre jednotlivé kapitoly na základe vyhlásení o výdavkoch zaslaných jednotlivými členskými štátmi a že zostatok nevyplatený v priebehu jedného mesiaca sa musí znova prideliť na základe rozhodnutí Komisie o neskorších mesačných platbách.

(15)

Právne predpisy Spoločenstva v oblasti poľnohospodárstva obsahujú v súvislosti s EPZF lehoty pre vyplatenie pomoci príjemcom, ktoré musia členské štáty dodržať. Akákoľvek platba uskutočnená po uplynutí týchto prepísaných lehôt sa vo všetkých neodôvodnených prípadoch bude považovať za neoprávnený výdavok, a preto ho Komisia neuhradí. Na účel regulácie finančného vplyvu úmerne k oneskoreniu zistenému pri platbe však treba ustanoviť, že Komisia uplatní postupné znižovanie platieb podľa veľkosti zisteného prekročenia. Navyše treba určiť paušálne rozpätie, a to najmä preto, aby sa zníženie neuplatňovalo vtedy, keď omeškanie platby súvisí s konaním v sporných veciach.

(16)

V rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky a zavedenia jednotného platobného režimu je dodržanie platobných lehôt členskými štátmi prvoradé pre správne uplatnenie pravidiel rozpočtovej disciplíny. Preto treba stanoviť špecifické pravidlá, vďaka ktorým sa v rámci možností bude dať zabrániť riziku prekročenia ročných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii v rámci rozpočtu Spoločenstva.

(17)

Podľa článku 17 a článku 27 nariadenia (ES) č. 1290/2005 Komisia môže znížiť alebo pozastaviť platby členským štátom v prípade, že nedodržali lehoty určené pre platby alebo nezaslali údaje o výdavkoch alebo informácie stanovené uvedeným nariadením na overenie zhody týchto údajov. Rovnako je to pri EPFRV v prípade, ak členské štáty nezaslali informácie požadované podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (4) a podrobných pravidiel jeho uplatňovania, ako aj strednodobú hodnotiacu správu programov. V tejto súvislosti treba stanoviť pravidlá vykonávania týchto znížení a pozastavení v súvislosti s výdavkami financovanými fondmi EPZF a EPFRV.

(18)

Článkom 180 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa ustanovuje, že záporné poľnohospodárske výdavky sa od 1. januára 2007 nahrádzajú pridelenými príjmami, ktoré sa pripisujú podľa pôvodu EPZF alebo EPFRV. V článku 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uvádza, že sumy, ktoré platobné agentúry vymohli následkom nezrovnalostí alebo nedbanlivosti, musia byť platobnými agentúrami pripísané ako pridelený príjem. Niektoré sumy stanovené následkom nezrovnalostí alebo znížení, ktoré sa uplatňujú v prípade nesúladu s požiadavkami uplatniteľnými v oblasti ochrany životného prostredia, sa podobajú príjmom následkom nezrovnalostí alebo nedbanlivosti uvedeným v článku 32 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a z toho dôvodu sa musia spracovať obdobne ako uvedené príjmy. Preto treba stanoviť zaúčtovanie príslušných súm za rovnakých podmienok, aké platia pre pridelené príjmy priamo pochádzajúce z nezrovnalostí alebo nedbanlivostí uvedených v uvedenom článku 32.

(19)

Výdavky spoločne financované z rozpočtu Spoločenstva a z národných rozpočtov na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV sú založené na programoch podrobne opísaných podľa jednotlivých opatrení. Na tomto základe sa preto musia priebežne sledovať a zaúčtovávať, aby sa všetky operácie dali identifikovať podľa jednotlivých programov a opatrení a aby sa dal overiť súlad medzi realizovanými výdavkami a poskytnutými finančnými prostriedkami. V tejto súvislosti treba spresniť položky, ktoré by platobné agentúry mali zaúčtovať a najmä stanoviť, že pôvod verejných prostriedkov a pôvod prostriedkov Spoločenstva sa v účtovníctve musia vykazovať oddelene v spojitosti s uskutočneným financovaním a že čiastky, ktoré treba vymôcť od príjemcov ako navrátené čiastky, sa musia vykazovať a identifikovať v spojitosti s pôvodnými operáciami.

(20)

Keď sa platba alebo vymáhanie v rámci programov rozvoja vidieka financovaných prostredníctvom EPFRV uskutočňuje v inej národnej mene ako v eurách, je nutná premena príslušných čiastok na eurá. Preto treba stanoviť uplatňovanie jednotného výmenného kurzu pre všetky operácie účtované v priebehu daného mesiaca, ktorý sa musí uplatniť vo vyhláseniach o výdavkoch.

(21)

Komisia potrebuje pre svoje rozpočtové a finančné riadenie odhad súm, ktoré sa majú ešte financovať fondom EPFRV v priebehu kalendárneho roka a odhady týkajúce sa žiadostí o financovanie na nasledujúci kalendárny rok. Na to, aby Komisia mohla splniť svoje záväzky, musia sa jej príslušné informácie doručovať s dostatočným predstihom, v každom prípade dva razy do roka, najneskôr do 31. januára a 31. júla daného roka.

(22)

Na to, aby Komisia mohla schváliť plán financovania jednotlivých programov rozvoja vidieka, stanoviť jeho prípadné úpravy a vykonať potrebné kontroly, treba jej poskytnúť určité informácie. Z tohto hľadiska je nutné, aby každý orgán oprávnený na riadenie programov uviedol požadované informácie do spoločného informačného systému EPFRV, predovšetkým preto, aby Komisia mohla určiť maximálnu výšku príspevku z EPFRV, jeho ročné rozdelenie, rozdelenie podľa osí a opatrení a podiely spolufinancovania uplatniteľné na jednotlivé osi. Zároveň je potrebné určiť podmienky, za ktorých sa vykonajú evidencie v spoločnom informačnom systéme kumulovaných čiastok.

(23)

Intervaly vyhotovovania vyhlásení o výdavkoch v súvislosti s operáciami vykonávanými v rámci EPFRV musí určiť Komisia podľa článku 26 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1290/2005. So zreteľom na špecifiká účtovných pravidiel uplatňovaných v prípade EPFRV a týkajúcich sa uskutočňovania zálohových platieb a platieb v rámci financovania opatrení na kalendárny rok, je vhodné ustanoviť, že tieto výdavky musia byť predmetom vyhlásenia predkladaného v určitých intervaloch v súlade s týmito špecifickými podmienkami.

(24)

Výmeny informácií a dokumentov medzi Komisiou a členskými štátmi, ako aj predkladanie a oznámenia informácií členskými štátmi Komisii sa spravidla uskutočňujú elektronicky alebo digitálne. V záujme lepšieho pochopenia tejto výmeny informácií v rámci EPZF a EPFRV a zovšeobecnenia jej používania, vzniká potreba úpravy existujúcich informačných systémov alebo zavedenia nových informačných systémov. Je vhodné ustanoviť, že tieto opatrenia bude uskutočňovať Komisia a ich zavádzať potom, ako s nimi oboznámi členské štáty prostredníctvom výboru poľnohospodárskych fondov.

(25)

Podmienky spracovania informácií týmito informačnými systémami, ako aj forma a obsah dokumentov, ktorých oznámenie sa požaduje podľa nariadenia (ES) č. 1290/2005, si vyžadujú časté úpravy v súlade s vývojom uplatniteľných právnych predpisov alebo požiadaviek na riadenie. Zároveň je nutné, aby členské štáty predkladali dokumenty v jednotnej podobe. V snahe dosiahnuť tieto ciele, zjednodušiť postupy a umožniť, aby sa príslušné informačné systémy ihneď stali operatívnymi, je vhodné určiť formu a obsah dokumentov podľa vzorov a stanoviť, že ich úpravy a aktualizácie bude vykonávať Komisia po oboznámení výboru poľnohospodárskych fondov.

(26)

Spravovanie a kontrola zákonnosti výdavkov financovaných EPZF a EPFRV patria do pôsobnosti platobných agentúr. Údaje o finančných transakciách preto musia byť do informačných a aktualizovaných systémov oznámené a vložené na zodpovednosť platobnej agentúry samotnou platobnou agentúrou, alebo orgánom, na ktorý sa táto funkcia previedla, alebo prípadne prostredníctvom akreditovaných koordinačných orgánov.

(27)

Niektoré dokumenty alebo postupy ustanovené nariadením (ES) č. 1290/2005 a podrobnými podmienkami jeho uplatňovania si v určitej etape alebo v určitých etapách príslušného postupu vyžadujú podpis oprávnenej osoby alebo súhlas určitej osoby. Informačné systémy zavedené na účely zasielania týchto dokumentov musia v týchto prípadoch umožniť identifikovať každú osobu jednoznačne a poskytnúť primerané záruky nemeniteľnosti obsahu dokumentov, a to aj počas etáp postupu. To isté musí platiť najmä pre vyhlásenia o výdavkoch a vyhlásenie o vierohodnosti pripojené k ročnej účtovnej závierke uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. c) body i) a iii) nariadenia (ES) č. 1290/2005, a pre dokumenty zaslané v rámci týchto postupov elektronicky.

(28)

Pravidlá uplatniteľné na zasielanie elektronických a digitálnych dokumentov boli určené na úrovni Spoločenstva, čo sa týka podmienok prenosu dokumentov, ich platnosti vo vzťahu ku Komisii, podmienok uchovávania, celistvosti a čitateľnosti po určitom čase. Pretože spoločné spravovanie rozpočtu Spoločenstva v rámci EPZF a EPFRV sa týka dokumentov vyhotovených alebo prijatých Komisiou alebo platobnými agentúrami, ako aj postupov zavedených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, je vhodné ustanoviť uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva pre zasielanie elektronických alebo digitálnych dokumentov vyhotovených v súlade s týmto nariadením a určiť lehoty na uchovávanie elektronických a digitálnych dokumentov.

(29)

Elektronické zaslanie informácií sa v určitých situáciách nemôže uskutočniť. Členský štát by preto mal mať možnosť zasielať ich aj v inej podobe za podmienok, ktoré treba stanoviť, aby vyriešil prípadnú nefunkčnosť informačného systému alebo chýbajúce trvalé spojenie.

(30)

Podľa článku 39 ods. 1 písm. d) a e) nariadenia (ES) č. 1290/2005 finančné zdroje disponibilné v členskom štáte dňa 1. januára 2007 následkom znížení alebo zrušení úhrad platieb, ktoré členský štát dobrovoľne uskutočnil v súlade s článkom 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1655/2004 z 22. septembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá pre prechod z voliteľného modulačného systému zriadeného článkom 4 nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999 na povinný modulačný systém zriadený nariadením Rady (ES) č. 1782/2003 (5) alebo v rámci sankcií v súlade s článkami 3, 4 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre schémy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (6), musia byť týmto členským štátom použité na financovanie opatrení na rozvoj vidieka a ak členské štáty nepoužijú tieto finančné zdroje v určitej lehote, zodpovedajúce sumy sa prevedú späť do rozpočtu EPZF. S cieľom ustanoviť podmienky vykonávania týchto opatrení je vhodné vymedziť podrobné pravidlá účtovania a spravovania príslušných súm platobnými agentúrami, ako aj ich účtovania na základe rozhodnutí Komisie o platbe.

(31)

Podľa článku 39 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1290/2005 Komisia môže v odôvodnených prípadoch a za určitých podmienok ustanovených v uvedenom bode povoliť členským štátom, ktoré boli členmi Európskej únie pred 1. májom 2004, pokračovať do 31. decembra 2006 v platbách týkajúcich sa programov rozvoja vidieka na obdobie 2000 - 2006. Aby sa táto výnimka dala uplatňovať, je vhodné určiť postup a lehoty, ktoré musia členské štáty dodržať, ako aj podmienky jej vykonávania.

(32)

Je preto potrebné zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 296/96 zo 16. februára 1996 o údajoch, ktoré musia členské štáty zasielať a o mesačnom zaúčtovávaní výdavkov financovaných Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ktorým sa ruší nariadenie (EHS) č. 2776/88 (7) a rozhodnutie C/2004/1723 z 26. apríla 2004 o údajoch, ktoré musia členské štáty zasielať, a o mesačnom zaúčtovávaní výdavkov financovaných Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (8).

(33)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru poľnohospodárskych fondov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ÚVODNÉ SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE EPZF A EPFRV

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa vymedzujú určité osobitné podmienky a pravidlá uplatniteľné na spoločnú správu výdavkov a príjmov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), na vedenie účtov a na vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch zo strany platobných agentúr, ako aj na úhradu výdavkov Komisiou v rámci nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 2

Účtovníctvo platobných agentúr

1.   Každá platobná agentúra vedie jedno účtovníctvo venované výlučne zaúčtovaniu výdavkov a príjmov uvedených v článku 3 ods. 1 a v článkoch 4 a 34 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a na použitie finančných prostriedkov, ktoré jej boli poskytnuté na úhradu príslušných výdavkov. V tomto účtovníctve sa musia dať rozlíšiť a podať oddelene finančné údaje týkajúce sa EPZF a EPFRV.

2.   Platobné agentúry členských štátov nepatriacich do eurozóny vedú účtovníctvo, v rámci ktorého sú príslušné sumy vyjadrené v mene, v ktorej boli výdavky a príjmy zaplatené alebo prijaté. S cieľom umožniť konsolidáciu úhrnu svojich uskutočnených výdavkov a príjmov, sú však schopné poskytnúť zodpovedajúce údaje v národnej mene a v eurách.

Pokiaľ však ide o výdavky a príjmy EPZF iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v článku 45 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005, členské štáty, ktoré nie sú schopné zaviesť účtovníctvo zodpovedajúce týmto kritériám do 16. októbra 2006, môžu túto lehotu platnosti predĺžiť až do 16. októbra 2006 potom, ako o tom informujú Komisiu najneskôr 15. septembra 2006.

KAPITOLA 2

ÚČTOVNÍCTVO EPZF

Článok 3

Sprístupnenie informácií členskými štátmi

Každý týždeň členské štáty zhromažďujú a sprístupňujú Komisii informácie o celkovej výške zaplatených výdavkov a prijatých pridelených príjmov takto:

a)

najneskôr tretí pracovný deň každý týždeň informácie o celkovej výške zaplatených výdavkov a pridelených príjmov prijatých od začiatku mesiaca do konca predchádzajúceho týždňa;

b)

najneskôr tretí pracovný deň mesiaca, keď týždeň presahuje do oboch mesiacov, informácie o celkovej výške zaplatených výdavkov a pridelených príjmov prijatých v priebehu predchádzajúceho mesiaca.

Článok 4

Oznamovanie informácií členskými štátmi

1.   Členské štáty zasielajú Komisii v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) body i) a ii) nariadenia (ES) č. 1290/2005 elektronicky nasledujúce informácie a dokumenty za podmienok určených v článkoch 5 a 6 tohto nariadenia:

a)

najneskôr tretí pracovný deň každého mesiaca informácie o celkovej výške zaplatených výdavkov a pridelených príjmov prijatých počas predchádzajúceho mesiaca podľa vzoru uvedeného v prílohe I a všetky informácie, ktorými možno vysvetliť značné rozdiely medzi odhadmi zostavenými v súlade s odsekom 2 písm. a) bod iii) tohto článku a realizovanými výdavkami alebo prijatými pridelenými príjmami;

b)

najneskôr do 10. dňa každého mesiaca vyhlásenie o výdavkoch uvedených v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 o celkovej výške zaplatených výdavkov a pridelených príjmov prijatých počas predchádzajúceho mesiaca, ako aj zaplatených výdavkov a pridelených prijatých príjmov vzťahujúcich sa na verejné skladovanie podľa vzoru uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu. Oznámenie týkajúce sa zaplatených výdavkov a pridelených príjmov prijatých počas obdobia od 1. do 15. októbra však treba odovzdať najneskôr do 25. dňa toho istého mesiaca.

Vyhlásenie o výdavkoch bude obsahovať rozpis výdavkov a pridelených príjmov podľa jednotlivých článkov rozpočtovej nomenklatúry Európskych spoločenstiev a v prípade kapitol týkajúcich sa auditu poľnohospodárskych výdavkov a pripísaných príjmov doplňujúci rozpis podľa jednotlivých položiek. Za osobitných podmienok rozpočtovej kontroly však môže Komisia požiadať o podrobnejší rozpis;

c)

najneskôr do 20. dňa každého mesiaca doklady určené na zaúčtovanie do rozpočtu Spoločenstva zaplatených výdavkov a pridelených príjmov, ktoré platobná agentúra prijala počas predchádzajúceho mesiaca, s výnimkou dokladov určených na zaúčtovanie zaplatených výdavkov a pridelených príjmov prijatých počas obdobia od 1. do 15. októbra, ktoré treba odovzdať najneskôr do 10. novembra;

d)

najneskôr do 20. mája a do 10. novembra každého roka sumy získané a použité v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1259/1999 a článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 na doplnenie dokladov uvedených v písmene c).

2.   Doklady uvedené v odseku 1 písm. c) pozostávajú:

a)

z výkazu (T 104 uvedeného v prílohe V) zostaveného každou platobnou agentúrou, ktorý sa týka údajov rozdelených podľa rozpočtovej nomenklatúry Európskych spoločenstiev podľa druhov výdavkov a príjmov, podľa podrobnej nomenklatúry vzťahujúcej sa na:

i)

zaplatené výdavky a pridelené príjmy prijaté počas predchádzajúceho mesiaca,

ii)

kumulované výdavky a pridelené príjmy zaplatené od začiatku rozpočtového obdobia do konca predchádzajúceho mesiaca,

iii)

odhady výdavkov a pridelených príjmov sa podľa jednotlivých prípadov týkajú:

výlučne prebiehajúceho mesiaca a dvoch nasledujúcich mesiacov,

prebiehajúceho mesiaca, dvoch nasledujúcich mesiacov a obdobia do konca rozpočtového obdobia;

b)

zo súhrnného výkazu (T103 uvedeného v prílohe IV) s údajmi uvedenými v písmene a) podľa jednotlivých členských štátov pre všetky platobné agentúry príslušného členského štátu;

c)

z výkazu prípadného rozdielu (T 101 uvedený v prílohe III) medzi výdavkami vyhlásenými v súlade s odsekom 1 písm. b) a výdavkami vyhlásenými v súlade s písmenom a) tohto odseku spolu s prípadným zdôvodnením rozdielu;

d)

z účtov slúžiacich ako doklady o výdavkoch a príjmoch v súvislosti s verejným skladovaním, uvedených v článku 10 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 884/2006 (9) a predložených vo forme tabuliek (Tabuľky e.faudit) v súlade s prílohou III uvedeného nariadenia;

e)

z tabuliek (T 106 až T 109 uvedených v prílohách VI, VII, VIII a IX) doplňujúcich tabuľky uvedené v písmenách a) a b) pre oznámenia do 20. mája a do 10. novembra uvedené v odseku 1 písm. d), ktoré znázorňujú stav účtov ku koncu apríla a ku koncu rozpočtového obdobia a obsahujú:

oznámenie súm získaných každou platobnou agentúrou podľa článkov 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1259/1999 alebo článku 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004, vrátane prípadných úrokov (T 106 a T 107),

výkaz použitia príslušných súm každou platobnou agentúrou v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1259/1999 alebo článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 (T 108),

celkový súhrnný výkaz za jednotlivé členské štáty týkajúci sa údajov uvedených v prvej a druhej zarážke tohto písmena a úrokov vzniknutých v súvislosti s nepoužitými prostriedkami (T 109).

3.   Súhrnný výkaz údajov (T103) ustanovený v odseku 2 písm. b) treba Komisii doručiť aj v papierovej podobe.

4.   Všetky finančné informácie požadované podľa tohto článku sa oznamujú v eurách.

Avšak:

pri tabuľkách uvedených v ods. 2 písm. e) členské štáty používajú rovnakú menu, aká sa použila na rozpočtové obdobie, v ktorom sa prostriedky získali,

pri vyhláseniach o výdavkoch a zníženiach uvedených v článku 39 ods. 1 písm. a) a písm. b) nariadenia (ES) č. 1290/2005 členské štáty používajú národnú menu.

Okrem toho, pokiaľ ide o iné finančné informácie týkajúce sa rozpočtového obdobia 2007, ako sú informácie uvedené v článku 45 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005, členské štáty uvedené v druhom pododseku článku 2 ods. 2 tohto nariadenia oznamujú tieto informácie v národnej mene.

Článok 5

Všeobecné pravidlá uplatniteľné na vyhlásenie o výdavkoch a na pridelené príjmy

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia týkajúce sa vyhlásení o výdavkoch a príjmoch v súvislosti s verejným skladovaním uvedené v článku 6, výdavky a pridelené príjmy vyhlásené platobnými agentúrami na mesačnom základe zodpovedajú platbám a inkasám, ktoré sa skutočne realizovali počas tohto mesiaca

Tieto výdavky a príjmy sa zaúčtujú do rozpočtu EPZF za rozpočtové obdobie „N“, ktoré sa začína 16. októbra roku „N-1“ a končí 15. októbra roku „N“.

Avšak:

a)

výdavky, ktoré sa môžu zaplatiť do začatia uplatňovania ustanovenia, ktorým sa ustanovuje ich úplné alebo čiastočné financovanie fondom EPZF, môžu byť predmetom vyhlásenia:

iba za ten mesiac, počas ktorého sa predmetné ustanovenie začalo uplatňovať,

alebo

iba za ten mesiac, ktorý nasleduje po dátume, keď sa predmetné ustanovenie začalo uplatňovať;

b)

pridelené príjmy, ktoré členský štát dlhuje Komisii, sú predmetom vyhlásenia za mesiac, počas ktorého uplynie lehota na prevedenie príslušných súm ustanovená v právnych predpisoch Spoločenstva;

c)

opravy, o ktorých Komisia rozhodne v rámci zúčtovania a dodržiavania vyrovnanosti účtov, ona priamo odpisuje alebo pridáva k mesačným platbám uvedeným podľa jednotlivých prípadov v článku 10 ods. 2 alebo v článku 11 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 (10). Vo vyhlásení za mesiac, za ktorý sa opravy uskutočňujú však členské štáty do týchto opráv započítajú príslušné sumy.

2.   Výdavky a pridelené príjmy sa zohľadnia k dátumu ich odpísania alebo pripísania na účet platobnej agentúry. Pokiaľ však ide o platby, dátum, ktorý treba zohľadniť, môže byť dátum vystavenia a odoslania platobného príkazu zainteresovaným orgánom finančnému ústavu alebo príjemcovi platby. Každá platobná agentúra používa počas celého rozpočtového obdobia tú istú metódu.

3.   Výdavky, o ktorých treba predložiť vyhlásenie, nezohľadňujú zníženia vykonané podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004.

4.   Výdavky a príjmy vyhlásené v súlade s odsekom 1 môžu zahrnovať opravy údajov vyhlásených za predchádzajúce mesiace toho istého rozpočtového obdobia.

V prípade, že by opravy pridelených príjmov na úrovni platobnej agentúry vedú k pripísaným príjmom pre rozpočtovú položku, prebytkové opravy sa prevedú do nasledujúceho mesiaca. V prípade potreby sa upravia pri revízii účtov za daný rok.

5.   Nevybavené platobné príkazy, ako aj platby účtované na ťarchu účtu a neskôr znova účtované v jeho prospech, sa zaúčtujú tak, že sa odpočítajú z výdavkov za mesiac, počas ktorého sa nevykonanie alebo zrušenie platobného príkazu oznámi platobnej agentúre.

6.   Ak sú platby dlžné v súvislosti s EPZF zaťažené pohľadávkami, považujú sa za realizované v celom rozsahu s cieľom uplatnenia odseku 1:

a)

k dátumu splatenia dlžnej sumy príjemcovi v prípade, že pohľadávka je nižšia ako zaplatený výdavok;

b)

ku dňu vyúčtovania v prípade, že výdavok je nižší alebo sa rovná pohľadávke.

7.   Zhromaždené údaje o výdavkoch a pridelených príjmoch započítateľných do rozpočtového obdobia, ktoré treba zaslať Komisii najneskôr do 10. novembra, sa môžu opravovať výlučne v rámci ročnej účtovnej závierky, ktorú treba zaslať Komisii v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) bod iii) nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 6

Osobitné pravidlá uplatniteľné na vyhlásenie o výdavkoch týkajúce sa verejného skladovania

Operácie, ktoré treba zohľadniť pri zostavovaní vyhlásenia o výdavkoch v súvislosti s verejným skladovaním, sú operácie vykázané na konci mesiaca v účtoch platobnej agentúry, ktoré sa uskutočnili od začiatku účtovného obdobia, určeného v článku 2 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 884/2006, do konca predmetného mesiaca.

Toto vyhlásenie o výdavkoch obsahuje hodnoty a sumy určené v súlade s článkami 6, 7 a 9 nariadenia (ES) č. 884/2006, ktoré boli zaúčtované platobnými agentúrami počas mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, na ktorý sa operácie vzťahujú.

Avšak:

a)

pre operácie realizované počas septembra platobné agentúry zaúčtujú hodnoty a sumy najneskôr do 15. októbra;

b)

pre celkové výšky znížených hodnôt uvedených v článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 884/2006 sa sumy zaúčtujú k dátumu určenému rozhodnutím, ktoré ich ustanovuje.

Článok 7

Výmenný kurz uplatniteľný pri zostavovaní vyhlásení o výdavkoch

1.   Pri zostavovaní vyhlásení o výdavkoch členské štáty nepatriace do eurozóny uplatnia rovnaký výmenný kurz ako ten, ktorý použili, keď realizovali platby príjemcom alebo získali príjmy v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2808/98 (11) a právnymi predpismi v odvetví poľnohospodárstva.

2.   V ostatných prípadoch, ako sú tie, uvedené v odseku 1, najmä pri operáciách, pre ktoré by predpismi z odvetvia poľnohospodárstva nebola určená skutková podstata, sa uplatní predposledný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou pred mesiacom, za ktorý sú výdavky alebo pridelené príjmy vyhlásené.

3.   Výmenný kurz uvedený v ods. 2 sa takisto uplatňuje na úhrady uskutočnené globálne pre viac operácií realizovaných pred 16. októbrom 2006 alebo 16. októbrom 2007 v prípade uplatňovania druhého pododseku ods. 2 článku 2.

Článok 8

Rozhodnutie Komisie o platbe

1.   Na základe údajov odovzdaných v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) Komisia rozhodne o mesačných platbách a prevedie ich bez toho, aby boli dotknuté opravy, ktoré treba vziať do úvahy v neskorších rozhodnutiach a v článku 17 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

2.   Ak na začiatku rozpočtového roka nebol prijatý rozpočet Spoločenstva, prideľujú sa mesačné platby do výšky určitej percentuálnej sadzby z vyhlásení o výdavkoch získaných od členských štátov, určenej pre jednotlivé kapitoly výdavkov so zreteľom na limity stanovené v článku 13 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002. V rozhodnutiach o neskorších úhradách Komisia zohľadní zostatok neuhradený členským štátom.

3.   Ak predbežné záväzky uvedené v článku 150 ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 presahujú polovicu celkovej výšky príslušných prostriedkov pridelených v bežnom rozpočtovom roku, mesačné platby sa pridelia do výšky určitej percentuálnej sadzby z vyhlásení o výdavkoch získaných od členských štátov. V rozhodnutiach o neskorších úhradách Komisia zohľadní zostatok neuhradený členským štátom.

Článok 9

Zníženie platieb Komisiou

1.   Akýkoľvek výdavok zaplatený po predpísaných termínoch alebo lehotách sa zohľadní v obmedzenej miere v rámci mesačných platieb v súlade s týmito pravidlami:

a)

v prípade, že výdavky zaplatené s omeškaním predstavujú až 4 % výdavkov zaplatených v stanovených termínoch a lehotách, netreba uskutočniť žiadne zníženie;

b)

po uplatnení rozpätia 4 % sa každý ďalší výdavok realizovaný s omeškaním zníži takto:

pri omeškaní nepresahujúcom jeden mesiac sa výdavok zníži o 10 %,

pri omeškaní nepresahujúcom dva mesiace sa výdavok zníži o 25 %,

pri omeškaní nepresahujúcom tri mesiace sa výdavok zníži o 45 %,

pri omeškaní nepresahujúcom štyri mesiace sa výdavok zníži o 70 %,

pri omeškaní viac ako štyri mesiace sa výdavok zníži o 100 %.

2.   Odchylne od odseku 1 na priame platby uvedené v článku 12 hlava III, alebo, prípadne v hlave IVa nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (12), realizované v rámci roka N, ktorých úhrada po predpísaných termínoch a lehotách sa uskutoční po 15. októbri roka N+1, sa uplatňujú tieto podmienky:

a)

v prípade, že rozpätie 4 % stanovené v odseku 1 písm. a) nebolo v plnom rozsahu použité pri platbách uskutočnených najneskôr do 15. októbra roka N+1 a zostávajúca časť tohto rozpätia presahuje 2 %, rozpätie sa zníži na 2 %;

b)

v každom prípade platby uskutočnené počas rozpočtových rokov N+2 a ďalších rozpočtových rokov sú pre príslušný členský štát oprávnené iba v rozsahu jeho vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe VIII alebo v prílohe VIIIa nariadenia (ES) č. 1782/2003, alebo v rozsahu jeho ročného finančného limitu stanoveného v súlade s článkom 143b ods. 3 predmetného nariadenia pre rok predchádzajúci rozpočtovému roku, počas ktorého sa realizuje platba, v prípade potreby zvýšená o sumy vzťahujúce sa na prémie na mliekarenské výrobky a dodatočné platby ustanovené v článkoch 95 a 96 uvedeného nariadenia a o dodatočnú sumu pomoci stanovenej v článku 12 uvedeného nariadenia, zníženú o percento určené v článku 10 uvedeného nariadenia a upravenú v súlade s úpravou podľa článku 11 uvedeného nariadenia, so zreteľom na článok 12a uvedeného nariadenia a sumy stanovené v článku 4 nariadenia Komisie (ES) č. 188/2005 (13);

c)

po uplatnení rozpätí uvedených v písm. a) sa výdavky, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, znížia o 100 %.

3.   Komisia uplatňuje odstupňovanie odlišné od tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2 a(alebo) nižšie znižujúce alebo nulové sadzby v prípade, ak sa pre niektoré opatrenia prejavia osobitné podmienky riadenia, alebo ak členské štáty predložia dostatočné zdôvodnenie.

Pokiaľ však ide o platby uvedené v odseku 2, prvý pododsek tohto odseku uplatňuje sa v medziach stropov uvedených v predmetnom odseku 2 písm. b).

4.   Kontrola dodržania termínov alebo lehôt v rámci mesačných platieb zameraná na zaúčtovanie výdavkov sa vykonáva dvakrát za rozpočtový rok:

kontrola výdavkov realizovaných do 31. marca,

kontrola výdavkov realizovaných do 31. júla.

Prípadné prekročenia, ku ktorým dôjde v priebehu augusta, septembra a októbra sa zohľadnia v rámci rozhodnutia o zúčtovaní uvedeného v článku 30 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

5.   Komisia po tom, ako informuje dotknuté členské štáty, môže posunúť prevod mesačných platieb členským štátom, ako je stanovené v článku 15 ods. 2 a ods. 3 nariadenia č. 1290/2005, ak jej budú oznámenia uvedené v článku 4 tohto nariadenia doručené s omeškaním alebo ak obsahujú nezrovnalosti, ktoré vyžadujú doplňujúce kontroly.

6.   Zníženia uvedené v tomto článku a prípadné ďalšie zníženia realizované podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa uskutočňujú bez toho, aby bolo dotknuté neskoršie rozhodnutie o vykonaní overenia súladu podľa článku 31 uvedeného nariadenia.

Článok 10

Zúčtovanie a poberanie pridelených súm

1.   Články 150 a 151 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa uplatňujú s potrebnými zmenami na účtovanie pridelených príjmov uvedených v tomto nariadení.

2.   Vo svojom rozhodnutí o mesačných platbách prijatom podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 Komisia realizuje platbu zostatku výdavkov vyhlásených príslušným členským štátom znížených o sumu pridelených príjmov, ktorú daný členský štát uviedol v tom istom vyhlásení o výdavkoch. Táto kompenzácia sa rovná poberaniu zodpovedajúcich súm.

3.   Viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky tvorené pridelenými príjmami sa uvoľňujú v okamihu pridelenia týchto príjmov do rozpočtových položiek. Pridelenie sa realizuje pri zúčtovaní pridelených príjmov do dvoch mesiacov po doručení výkazov zaslaných členskými štátmi v súlade s pravidlami uvedenými v odseku 1.

Článok 11

Poskytnutie finančných prostriedkov členským štátom

1.   Komisia potom, ako rozhodne o mesačných platbách, dá k dispozícii členským štátom v rámci rozpočtových prostriedkov finančné prostriedky potrebné na krytie výdavkov, ktoré bude financovať EPZF po odpočítaní sumy zodpovedajúcej prideleným príjmom na účty otvorené jednotlivými členskými štátmi.

V prípade, že platby, ktoré má Komisia realizovať, vedú po odpočítaní pridelených príjmov na úrovni niektorého členského štátu k negatívnej sume, prebytkové zrážky sa prevedú na nasledujúce mesiace.

2.   Členské štáty oznámia Komisii názov a číslo účtu uvedeného v odseku 1 podľa vzoru poskytnutého Komisiou.

3.   Ak niektorý štát uvedený v druhom pododseku článku 2 ods. 2 naďalej vyhotovuje vyhlásenia o výdavkoch v štátnej mene za rozpočtové obdobie 2007, musí Komisia na príslušné platby uplatniť výmenný kurz z 10. dňa mesiaca nasledujúceho po tom, v rámci ktorého bolo vyhlásenie uskutočnené alebo, ak pre tento deň neexistuje kurzový záznam, použije kurzový záznam z prvého dňa, ktorý tomuto dátumu predchádza a pre ktorý existuje kurzový záznam.

Článok 12

Sumy považované za pridelené príjmy

1.   Za pridelené príjmy, rovnako ako za sumy opätovne získané následkom nezrovnalostí a nedbanlivostí podľa článku 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa považujú:

a)

sumy splatné do rozpočtu Spoločenstva, ktoré boli prijaté následkom penále alebo sankcií v súlade s osobitnými pravidlami stanovenými právnymi predpismi v poľnohospodárskom sektore;

b)

sumy zodpovedajúce zníženiam alebo vylúčeniam platieb uplatneným v súlade s pravidlami týkajúcimi sa krížového plnenia stanoveného v hlave II kapitole 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

2.   Pravidlá ustanovené pre pridelené príjmy, iné ako tie, uvedené v odseku 1 sa uplatňujú mutatis mutandis. Ak však sumy uvedené v odseku 1 písm. a) boli získané pred platbou príslušnej pomoci následkom nezrovnalosti alebo nedbanlivosti, odpočítajú sa z príslušného výdavku.

KAPITOLA 3

ÚČTOVNÍCTVO EPFRV

Článok 13

Účtovníctvo programov na rozvoj vidieka

1.   Každá platobná agentúra určená pre program rozvoja vidieka vedie účtovníctvo, ktoré umožňuje identifikovať všetky operácie podľa jednotlivých programov a opatrení. Toto účtovníctvo zahrňuje najmä:

a)

výšku verejného výdavku a výšku príspevku Spoločenstva zaplateného za každú operáciu;

b)

sumy, ktoré sa majú vymôcť od príjemcov z dôvodu zistených nezrovnalostí alebo nedbanlivosti;

c)

sumy, ktoré sa vymohli, s identifikáciou pôvodnej operácie.

2.   Na vypracovanie svojich vyhlásení o výdavkoch v eurách, uplatňujú platobné agentúry členských štátov nepatriacich do eurozóny pre každú platobnú operáciu alebo vymáhanie pohľadávok predposlednú sadzbu výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou pred mesiacom, počas ktorého sa operácie evidujú v účtoch platobnej agentúry.

Článok 14

Odhad finančných požiadaviek

Pre každý program rozvoja vidieka členské štáty Komisii zasielajú dvakrát do roka v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) bod ii) nariadenia (ES) č. 1290/2005, podľa vzoru uvedenom v prílohe X k tomuto nariadeniu, spolu s vyhláseniami o výdavkoch, ktoré treba odovzdať najneskôr do 31. januára a do 31. júla, svoje odhady súm, ktoré treba financovať fondom EPFRV v priebehu roka, ako aj aktualizovaný odhad svojich finančných požiadaviek na nasledujúci rok.

Článok 15

Plán financovania programov rozvoja vidieka

V pláne financovania každého programu rozvoja vidieka sa stanovuje hlavne maximálna výška príspevku EPFRV, jeho ročný rozpis, rozpis podľa osí a opatrení a sadzba spolufinancovania pre jednotlivé osi.

Plán financovania nadobúda účinnosť potom, ako Komisia schváli programy rozvoja vidieka. Neskoršie úpravy plánu financovania, ktoré si nevyžadujú prijatie nového rozhodnutia Komisie, nadobúdajú účinnosť po schválení príslušných úprav cez bezpečnostný systém výmeny informácií a dokumentov medzi Komisiou a členskými štátmi zriadený v rámci vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005. Úpravy plánu financovania, ktoré si vyžadujú prijatie nového rozhodnutia Komisie, nadobúdajú účinnosť po prijatí nového rozhodnutia.

Plán financovania každého programu rozvoja vidieka a jeho akúkoľvek úpravu vkladá orgán zodpovedný za riadenie uvedeného programu do bezpečnostného systému výmeny informácií uvedených druhom pododseku.

Článok 16

Vyhlásenia o výdavkoch

1.   Vyhlásenia o výdavkoch platobných agentúr sa vykonávajú v súvislosti s každým programom na rozvoj vidieka. Tieto vyhlásenia sa pri každom opatrení na rozvoj vidieka týkajú sumy oprávneného verejného výdavku, na ktorý platobná agentúra skutočne previedla príslušný príspevok EPFRV počas referenčného obdobia.

2.   Potom, ako sa program schváli, členské štáty zašlú Komisii v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (ES) č. 1290/2005 vyhlásenia o výdavkoch elektronicky za podmienok určených v článku 18 tohto nariadenia, v týchto intervaloch a lehotách:

a)

najneskôr do 30. apríla pri výdavkoch za obdobie od 1. januára do 31. marca;

b)

najneskôr do 31. júla pri výdavkoch za obdobie od 1. apríla do 30. júna;

c)

najneskôr do 10. novembra pri výdavkoch za obdobie od 1. júla do 15. októbra;

d)

najneskôr do 31. januára pri výdavkoch za obdobie od 16. októbra do 31. decembra.

Výdavky vyhlásené za určité obdobie môžu zahrňovať opravy údajov vyhlásených za predchádzajúce deklaračné obdobia toho istého účtovného obdobia.

Ak Komisia neschváli program rozvoja vidieka do 31. marca 2007, výdavky, ktoré platobná agentúra na vlastnú zodpovednosť uskutočnila vopred počas období predchádzajúcich schválenie programu, sa Komisii oznámia globálne v prvom vyhlásení o výdavkoch po schválení programu.

3.   Vyhlásenia o výdavkoch sa zostavujú podľa vzoru uvedeného v prílohe XI. Pre programy rozvoja vidieka, ktoré sa týkajú regiónov, na ktoré sa vzťahujú odlišné miery spolufinancovania v súlade s článkom 70 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1698/2005, žiadosť obsahuje pre každý typ regiónu samostatnú tabuľku výdavkov.

4.   Ak sa zistia nezhody, rozdiely vo výkladoch alebo nesúvislosti týkajúce sa vyhlásení o výdavkoch za určité referenčné obdobie, vyplývajúce najmä z chýbajúceho oznámenia informácií požadovaných na základe nariadenia (ES) č. 1698/2005 a podrobných podmienok jeho uplatňovania, a ak si vyžadujú dodatočné kontroly, od príslušného členského štátu sa požaduje, aby poskytol doplňujúce informácie. Tieto informácie sa poskytujú prostredníctvom bezpečnostného systému výmeny informácií uvedeného v pododseku 2 článku 15 tohto nariadenia.

Platobná lehota stanovená v článku 26 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa v tomto prípade môže prerušiť pre celú sumu alebo k časti sumy, ktorá je predmetom žiadosti o platbu, od dátumu zaslania žiadosti o informácie do prijatia požadovaných informácií a najneskôr do vyhlásenia o výdavkoch za nasledujúce obdobie.

Ak v tejto lehote nedôjde k náprave, Komisia môže pozastaviť alebo znížiť platby v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

5.   Zhromaždené údaje o výdavkoch a pridelených príjmoch započítateľných do rozpočtového obdobia, ktoré treba zaslať Komisii najneskôr do 10. novembra, sa môžu opravovať výlučne v rámci ročnej účtovnej závierky, ktorú treba zaslať Komisii v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) bod iii) nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 17

Výpočet sumy na úhradu

1.   Príspevok Spoločenstva na úhradu oprávnených verejných výdavkov vyhlásených v rámci jednotlivých osí pre každé referenčné obdobie sa vypočíta na základe plánu financovania platného prvý deň tohto obdobia.

2.   Sumy príspevkov EPFRV, ktoré sa od príjemcov vymôžu v rámci príslušného programu rozvoja vidieka počas každého referenčného obdobia, sa odpočítajú zo sumy na úhradu z fondu EPFRV vo vyhlásení o výdavkoch za predmetné obdobie.

3.   Sumy v pluse alebo v mínuse, ktoré prípadne vyplynú z vyrovnania účtov vykonaného v súlade s článkom 10 ods. 1 tretí pododsek nariadenia (ES) č. 885/2006 a ktoré sa môžu opätovne použiť na program rozvoja vidieka, sa pripočítajú alebo odpočítajú zo sumy príspevku EPFRV pri príležitosti prvého vyhlásenia vypracovaného po rozhodnutí o zúčtovaní.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý strop ustanovený v článku 24 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1290/2005, v prípade, že kumulovaný súčet vyhlásení o výdavkoch prekročí celkovú sumu naplánovanú pre os programu rozvoja vidieka, bude suma na úhradu ohraničená sumou naplánovanou pre túto os. Verejné výdavky, ktoré budú z tohto dôvodu vylúčené z financovania, sa môžu zohľadniť pri budúcom vyhlásení o výdavkoch s výhradou, že členský štát predloží upravený plán financovania a Komisia bude s týmto plánom súhlasiť.

5.   Úhradu príspevku Spoločenstva s výhradou dostupnosti rozpočtových prostriedkov vykoná Komisia na účet alebo na účty otvorené jednotlivými členskými štátmi.

Názov(-zvy) a číslo(-a) účtu(-ov) oznámia členské štáty Komisii podľa vzoru, ktorý im Komisia poskytne.

KAPITOLA 4

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PLATNÉ PRE EPZF A EPFRV

Článok 18

Elektronická výmena informácií a dokumentov

1.   Komisia zavádza informačné systémy umožňujúce elektronickú výmenu dokumentov a informácií medzi ňou a členskými štátmi, pokiaľ ide o oznámenia a získavanie informácií ustanovené nariadením (ES) č. 1290/2005 a pravidlami jeho uplatňovania. Členské štáty informuje o všeobecných podmienkach uplatňovania týchto systémov prostredníctvom výboru poľnohospodárskych fondov.

2.   Informačné systémy stanovené v odseku 1 môžu najmä spracovávať:

a)

údaje potrebné na finančné transakcie, najmä tie, ktoré sa týkajú mesačných a ročných účtov platobných agentúr, vyhlásení o výdavkoch a príjmoch a zasielania informácií a dokumentov uvedených v článkoch 5, 11, 15 a 17 tohto nariadenia, v článku 6 nariadenia (ES) č. 885/2006 a článkov 2, 10 a 11 nariadenia (ES) č. 884/2006;

b)

dokumenty spoločného záujmu umožňujúce monitorovanie účtov a získavanie informácií a nahliadanie do dokumentov, ktoré platobná agentúra musí sprístupniť Komisii;

c)

predpisy Spoločenstva a usmernenia Komisie v oblasti financovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky orgánmi akreditovanými a menovanými podľa nariadenia (ES) č. 1290/2005, ako aj usmernenia týkajúce sa zosúladeného uplatňovania príslušných právnych predpisov.

3.   Formu a obsah dokumentov uvedených v článkoch 4, 14 a 17 tohto nariadenia, v článku 7 ods. 1 písm. a), b) a d) nariadenia (ES) č. 885/2006 a v článkoch 10 a 11 nariadenia (ES) č. 884/2006 stanovila Komisia na základe vzorov uvedených v prílohách II až XI k tomuto nariadeniu, v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 885/2006 a v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 884/2006.

Komisia tieto vzory upravuje a aktualizuje potom, ako o tom informovala výbor poľnohospodárskych fondov.

4.   Elektronické informačné systémy stanovené v odseku 1 môžu obsahovať nástroje potrebné na vloženie údajov a riadenie účtov fondov EPZF a EPFRV Komisiou, ako aj nástroje potrebné na výpočet paušálnych výdavkov alebo výdavkov, ktoré vyžadujú použitie jednotných metód, najmä v súvislosti s finančnými nákladmi a zníženými hodnotami.

5.   Údaje o finančných transakciách sú do informačných systémov ustanovených v odseku 1 zasielané, vložené a aktualizované na zodpovednosť platobnej agentúry samotnou platobnou agentúrou alebo agentúrou, na ktorú sa táto funkcia previedla, alebo prípadne prostredníctvom akreditovaných koordinačných orgánov v súlade s článkom 6 ods. 3 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1290/2005.

6.   V prípade, že dokument alebo postup stanovený nariadením (ES) č. 1290/2005 alebo pravidlami jeho uplatňovania vyžadujú podpis oprávnenej osoby alebo súhlas osoby v jednej alebo viacerých etapách predmetného postupu, informačné systémy zavedené na účel oznamovania týchto dokumentov musia umožniť identifikovať každú osobu jednoznačne a poskytnúť rozumné záruky nemennosti obsahu dokumentov, vrátane etáp postupu, v súlade s právnymi postupmi Spoločenstva. Pokiaľ ide o vyhlásenia o výdavkoch a vyhlásenie o vierohodnosti pripojeného k ročnej účtovnej závierke uvedené v článku 8 ods. 1 písm. c) bod i) a c) bod iii) nariadenia (ES) č. 1290/2005, dokumenty zasielané elektronicky uchovávajú v originálnej podobe aj platobné agentúry alebo prípadne akreditované koordinačné orgány v súlade s článkom 6 ods. 2 a 3 predmetného nariadenia.

7.   Uchovávanie elektronických a digitálnych dokumentov musí byť zabezpečené počas celej požadovanej doby podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 885/2006.

8.   V prípade funkčnej poruchy informačného systému alebo chýbajúceho trvalého spojenia členský štát môže s predbežným súhlasom Komisie zaslať dokumenty v inej podobe, za podmienok určených Komisiou.

KAPITOLA 5

PRECHODNÉ OPATRENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Účtovanie finančných prostriedkov pochádzajúcich z modulácie alebo dodržania podmienok týkajúcich sa životného prostredia

1.   Sumy schválené v súlade s článkami 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1259/1999 alebo v súlade s článkom 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 si členský štát pripisuje na špeciálny účet otvorený pre každú platobnú agentúru alebo na špeciálny účet otvorený na úrovni členského štátu. Zaúčtovanie musí umožniť identifikáciu pôvodu finančných prostriedkov vo vzťahu k platbe príjemcovi príslušnej pomoci.

2.   Členské štáty môžu platobným agentúram podľa svojho výberu prerozdeliť sumy, ktoré zhromaždia podľa odseku 1 na účel ich použitia. Tieto sumy sa pripisujú na účet alebo na účty uvedené v odseku 1 a používajú sa výlučne na financovanie dodatočnej podpory Spoločenstva uvedenej v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1259/1999 alebo na sprievodné opatrenia uvedené v článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1655/2004.

V prípade, že v spojitosti s nepoužitými finančnými prostriedkami vzniknú úroky, o tieto úroky sa na konci každého rozpočtového obdobia zvýši disponibilný zostatok a tieto úroky sa použijú na financovanie tých istých opatrení.

3.   Čo sa týka výdavkov na opatrenia uvedené v odseku 2, účtovníctvo platobných agentúr sa vedie oddelene od ostatných výdavkov na rozvoj vidieka a pri každej platbe sa účtovne rozlišujú vnútroštátne finančné prostriedky a finančné prostriedky pochádzajúce z uplatňovanie článkov 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1259/1999 alebo článku 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004.

4.   Sumy schválené v súlade s článkami 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1259/1999 alebo v súlade s článkom 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 a úroky, ktoré by z nich prípadne vznikli a neboli zaplatené v súlade s článkom 1 nariadenia Komisie (ES) č. 963/2001 (14) alebo v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004, sa odpočítajú od mesačných platieb pri príležitosti rozhodnutia Komisie prijatého podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 o výdavkoch za október príslušného rozpočtového obdobia. V prípade potreby treba použiť výmenný kurz uvedený v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 20

Výdavky na rozvoj vidieka zo Záručnej sekcie EPUZF v období od 16. októbra do 31. decembra 2006

V prípade, že členský štát zamýšľa v rámci programov rozvoja vidieka na obdobie 2000-2006 platby zo Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (ďalej len „EPUZF“) do 31. decembra 2006 v súlade s článkom 39 ods. 1 písm. a) druhou vetou nariadenia (ES) č. 1290/2005, Komisii predloží najneskôr do 1. júla 2006 žiadosť spolu s príslušným odôvodnením. V žiadosti treba uviesť príslušný program alebo programy a príslušné opatrenia.

V prípade uplatnenia prvého pododseku členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 31. januára 2007 dátum uskutočnenia platieb v rámci Záručnej sekcie EPUZF pre každý program a pre každé opatrenie.

Článok 21

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 296/96 a rozhodnutie C/2004/1723 z 26. apríla 2004 sa zrušujú od 16. októbra 2006.

Nariadenie (ES) č. 296/96 s výnimkou článku 3 ods. 6a písm. a) a rozhodnutie C/2004/1723 sú však naďalej uplatniteľné pre všetky výdavky realizované členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) do 15. októbra 2006.

Odkazy na zrušené nariadenie a rozhodnutie sa chápu ako odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa podľa tabuľky zhody v prílohe XII.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 16. októbra 2006 pre získané príjmy a výdavky realizované členskými štátmi v rámci fondov EPZF a EPFRV za rozpočtové obdobie 2007 a ďalšie rozpočtové obdobia. Článok 20 sa uplatňuje od dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. júna 2006.

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).

(2)  Ú. v. ES L 216, 5.8.1978, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 695/2005 (Ú. v. EÚ L 114, 4.5.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 298, 23.9.2004, s. 3.

(6)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 113. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 39, 17.2.1996, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1607/2005 (Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 12).

(8)  Oznámené 26. apríla 2004, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím C/2005/3741, oznámené 30. septembra 2005.

(9)  Pozri stranu 35 tohto úradného vestníka.

(10)  Pozri stranu 90 tohto úradného vestníka.

(11)  Ú. v. ES L 349, 24. 12. 1998, s. 36.

(12)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 31, 4.2.2005, s. 6.

(14)  Ú. v. ES L 136, 18.5.2001, s. 4.


TABUĽKA PRÍLOH

PRÍLOHA I

CELKOVÁ SUMA ZAPLATENÝCH VÝDAVKOV A PRIDELENÝCH PRÍJMOV PRIJATÝCH ZA MESIAC (ČLÁNOK 4 ODS. 1 PÍSM. A)

PRÍLOHA II

MESAČNÉ VYHLÁSENIE O VÝDAVKOCH EPZF (ČLÁNOK 4 ODS. 1 PÍSM. B)

PRÍLOHA III

T 101 – VÝKAZ ROZDIELOV (ČLÁNOK 4 ODS. 2 PÍSM. C)

PRÍLOHA IV

T 103 – SÚHRNNÝ VÝKAZ (ČLÁNOK 4 ODS. 2 PÍSM. B)

PRÍLOHA V

T 104 – ÚDAJE ROZDELENÉ PODĽA ROZPOČTOVEJ NOMENKLATÚRY EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A PODĽA DRUHOV VÝDAVKOV A PRÍJMOV (ČLÁNOK 4 ODS. 1 PÍSM. A)

PRÍLOHA VI

T 106 – SUMY ZÍSKANÉ PODĽA ČLÁNKU 3 NARIADENIA (ES) Č. 1259/1999 (ČLÁNOK 4 ODS. 2 PÍSM. E)

PRÍLOHA VII

T 107 – SUMY ZÍSKANÉ PODĽA ČLÁNKU 4 NARIADENIA (ES) Č. 1259/1999 ČLÁNKU 1 NARIADENIA (ES) Č. 1655/2004 (ČLÁNOK 4 ODS. 2 PÍSM. E)

PRÍLOHA VIII

T 108 - POUŽITIE SÚM ZÍSKANÝCH PODĽA ČLÁNKOV 3 A 4 NARIADENIA (ES) Č. 1259/99 ALEBO ČLÁNKU 1 NARIADENIA (ES) Č. 1655/2004 (ČLÁNOK 4 ODS. 2 PÍSM. E)

PRÍLOHA IX

T 109 – SÚHRNNÝ VÝKAZ POUŽITIA SÚM ZÍSKANÝCH PODĽA ČLÁNKOV 3 A 4 NARIADENIA (ES) Č. 1259/99 ALEBO ČLÁNKU 1 NARIADENIA (ES) Č. 1655/2004 (ČLÁNOK 4 ODS. 2 PÍSM. E)

PRÍLOHA X

ODHADY VÝDAVKOV EPFRV (ČLÁNOK 14)

PRÍLOHA XI

VYHLÁSENIE O VÝDAVKOCH EPFRV (ČLÁNOK 17)

PRÍLOHA XII

TABUĽKA ZHODY

PRÍLOHA I

CELKOVÁ SUMA ZAPLATENÝCH VÝDAVKOV A PRIDELENÝCH PRÍJMOV PRIJATÝCH ZA MESIAC (ČLÁNOK 4 ODS. 1 PÍSM. A)

IDES

Obsah vyhlásenia

Záhlavie vyhlásenia

Záhlavie vyhlásenia obsahuje tieto údaje:

Identifikačný kód charakteru správy a členského štátu zasielajúceho informáciu. Tento identifikačný kód vám oznámi Komisia.

Obdobie, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje.

Podrobné údaje o výdavkoch a príjmoch za dané obdobie:

Celková suma bez zúčtovania

Odhady bez zúčtovania

Zúčtovanie

Informácie týkajúce sa verejného skladovania

Hlavná časť vyhlásenia

Hlavná časť vyhlásenia obsahuje tieto údaje:

Identifikačné číslo položky alebo článku

Vyhlásené sumy a odhady

Vysvetlenie rozdielov vo vzťahu k odhadom.

Záverečná časť

V záverečnej časti vyhlásenia sa uvádza kontrolná suma, ktorá je súčtom všetkých vyhlásených súm v záhlaví a v hlavnej časti vyhlásenia.

Skladba správy

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Opis kolóniek

Názov

Formát

Opis

Záhlavie vyhlásenia: výskyt údajov je 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikačný kód oznámený Komisiou

[BEGINDATE] *

Dátum (DDMMRRRR)

Obdobie začiatku vyhlásenia

[ENDDATE] *

Dátum (DDMMRRRR)

Obdobie ukončenia vyhlásenia

[EXPENDITURE] *

Počet (30,2)

Celková suma za mesiac bez zúčtovania

[FORECAST] *

Počet (30,2)

Odhady

[CLEARANCE] *

Počet (30,2)

Zúčtovanie

[PUBLIC STORAGE]*

Počet (30,2)

Výdavky na verejné skladovanie

Hlavná časť vyhlásenia: výskyt údajov je od 1 do n

[ITEM]

Počet (8)

Rozpočtová položka (účtovná položka alebo článok)

[AMOUNT]

Počet (30,2)

Suma výdavkov/príjmov

[FORECAST]

Počet (30,2)

Odhadovaná suma

[DIFF1]

Počet (30,2)

Rozdiel oproti predchádzajúcim mesiacom

[DIFF2]

Počet (30,2)

Odhadovaný rozdiel prevedený na nasledujúce mesiace

[DIFF3]

Počet (30,2)

Rozdiel oproti nasledujúcim mesiacom

[DIFF4]

Počet (30,2)

Chyby v odhadoch

Záverečná časť: výskyt údajov je 1

[CHECKSUM] *

Počet (30,2)

Kontrolná hodnota: súčet všetkých súm v správe

Položky* musia byť vyplnené.

Príklad

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Členský štát:

Dátum zaslania:

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail:

Výdavky za obdobie od … do …

(v eurách)

Celková suma za mesiac bez zúčtovania (1):

Odhady bez zúčtovania (2):

Rozdiel = (1)-(2):

Zúčtovanie:

Celková suma za mesiac, vrátane zúčtovania:

Z toho výdavky na verejné skladovanie (kategória 2)

 

 

 

 


Povinne v poslednom faxe za daný mesiac alebo na výslovnú žiadosť Komisie

Príslušná nomenklatúra

Výdavky/príjmy(1)

Odhady (2)

Rozdiely = (1)-(2)

Objasnenie hlavných rozdielov v miliónoch eur

Pochádzajúcich z predchádzajúcich mesiacov

Prevedených na nasledujúce mesiace

Pochádzajúcich z nasledujúcich mesiacov

Chyby v odhadoch

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA II

MESAČNÉ VYHLÁSENIE O VÝDAVKOCH EPZF (ČLÁNOK 4 ODS. 1 PÍSM. B)

Obsah vyhlásenia

Záhlavie vyhlásenia

Záhlavie vyhlásenia obsahuje tieto údaje:

Identifikačný kód charakteru správy a členského štátu zasielajúceho informáciu. Tento identifikačný kód je kód uznaný Komisiou a umožňuje rozpoznať druh zaslaného vyhlásenia a príslušný členský štát. (Poznámka: používa sa najmä na zaručenie, že užívateľ, ktorý zasiela vyhlásenie, je skutočne oprávnený podať vyhlásenie za daný členský štát.) Tento identifikačný kód vám oznámi Komisia.

Obdobie, na ktoré sa vyhlásenie o výdavkoch vzťahuje. Príklad: 1105 pre obdobie výdavkov 11-2005 a vyhlásenie z 10.12.2005.

Meno, telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty osoby zodpovednej za vyhlásenie.

Hlavná časť vyhlásenia

Hlavná časť vyhlásenia obsahuje tieto údaje pre každý článok nomenklatúry EPUZF:

Identifikačný kód článku (napríklad 050201) alebo položky

Vyhlásená suma v eurách.

Záverečná časť

V súhrnnej časti sa ďalej uvádzajú tieto informácie:

Vyhlásenie o celkovej sume v EURÁCH.

Časť obsahujúca pripomienky

Správa sa končí kolónkou pre voľné pripomienky pozostávajúcou z 0 až 100 riadkov textu. Táto kolónka sa používa na vpísanie doplňujúcich informácií na základe určitých konkrétnych žiadostí Komisie.

Skladba správy

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Opis kolóniek

Názov

Formát

Opis

Záhlavie vyhlásenia: výskyt údajov je 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikačný kód pridelený GR pre poľnohospodárstvo

[PERIOD] *

Dátum (MMRR)

Obdobie, na ktoré sa fax vzťahuje

[RESPNAME] *

Voľný text (250 písmen)

Priezvisko a meno osoby zodpovednej za vyhlásenie

[RESPPHONE]

Voľný text (50 písmen)

Telefónne číslo osoby zodpovednej za vyhlásenie

[RESPFAX]

Voľný text (50 písmen)

Adresa elektronickej pošty osoby zodpovednej za vyhlásenie

[RESPEMAIL]

Voľný text (50 písmen)

Faxové číslo osoby zodpovednej za vyhlásenie

Hlavná časť vyhlásenia: výskyt údajov je od 1 do n

[ITEM]

Text (8 písmen)

Položka alebo kapitola, na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje

[AMOUNT]

Počet (15,2)

Suma v EURÁCH

Záverečná časť: výskyt údajov je 1

[TOT AMOUNT]

Počet (15,2)

Celková suma v EURÁCH uvedená vo vyhlásení

Časť s pripomienkami: výskyt údajov je od 1 do n

[COMMENT]

Voľný text (200 písmen)

Voľná pripomienka

Položky* musia byť vyplnené.

Príklad

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John.Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Toto je komentár – prvý riadok

<C>999<V>Toto je komentár – druhý riadok

Formát pre tlač

Image

EPZF 10. deň mesiaca vyhlásenie: Výdavky a príjmy

 

Členský štát:

 

 

 

Zodpovedná osoba:

 

 

 

Telefónne číslo:

 

 

 

Faxové číslo:

 

 

 

Elektronická adresa:

 

 

 

Mesiac:

 

 

Strana 1: Sumy

 

dátum

Výdavky a príjmy

 

V EURÁCH

článok alebo položka 1

názov

 

článok alebo položka 2

názov

 

 

 

 

 

 

článok alebo položka n

názov

 

 

SPOLU NA ZAPÍSANIE

 

 

KONTROLNÁ KOLÓNKA

 

 

VÝPOČET SPOLU

0,00

Strana 2: Pripomienky

PRÍLOHA III

 

Bez prístupu

 

Vyplniť

ČLENSKÝ ŠTÁT:

TABUĽKA 101

FINANČNÝ ROK

KONZISTENTNOSŤ PRENESENÝCH ÚDAJOV

v EUR

 

1) Celkové výdavky a pripísané príjmy vzniknuté v mesiaci … dosahujú

 

2) Výdavky a pripísané príjmy týkajúce sa uvedeného mesiaca a oznámené v … dosahujú

 

3) Prípadný rozdiel = (1) - (2)

0,00

ODVÔVODNENIE ROZDIELOV V BODE 3)

 

1) Výdavkové rozpočtové položky:

 

2) Rozpočtové položky pripísaných príjmov:

 


Dátum:

 

Zodpovedný úradník:

 

PRÍLOHA IV

 

Bez prístupu

 

Vyplniť


TABUĽKA 103

ÚDAJE O VÝDAVKOCH A PRIPÍSANÝCH PRÍJMOCH A ODHADOCH ZHRNUTIE

ČLENSKÝ ŠTÁT:

Finančný rok

v EUR

Platobná agentúra

Kumulatívne výdavky prehlásené n-1

Výdavky za mesiac …

Výdavky od 16.10.2005 do …

Overenie kumulatívnych čiastok

Odhad výdavkov

mesiac n+1

mesiac n+2 & n+3

n+4 do 15. októbra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOM VYPLNIŤ

 

 

 

 

 

 

 

Celkové overenie

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÝ VÝPOČET

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Platobná agentúra

Kumulatívne pripísané príjmy prehlásené n-1

Pripísané príjmy za mesiac …

Pripísané príjmy od 16.10.2005 do …

Overenie kumulatívnych čiastok

Odhad pripísaných príjmov

mesiac n+1

mesiac n+2 & n+3

n+4 do 15. októbra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOM VYPLNIŤ

 

 

 

 

 

 

 

Celkové overenie

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÝ VÝPOČET

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Platobná agentúra

Kumulatívne výdavky a pripísané príjmy prehlásené n-1

Výdavky a pripísané príjmy za mesiac …

Výdavky a pripísané príjmy od 16.10.2005 do …

Overenie kumulatívnych čiastok

Odhad výdavkov a pripísaných príjmov

mesiac n+1

mesiac n+2 & n+3

n+4 do 15. októbra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOM VYPLNIŤ

 

 

 

 

 

 

 

Celkové overenie

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÝ VÝPOČET

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Dátum:

 

Osoba splnomocnená k podpisu:

 

Pečiatka (1):

 


(1)  Uplatňuje sa iba v prípade ak sa tabuľka zasiela v papierovej forme

PRÍLOHA V

T 104 – ÚDAJE ROZDELENÉ PODľA ROZPOČTOVEJ NOMENKLATÚRY EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A PODľA DRUHOV VÝDAVKOV A PRÍJMOV

Obsah vyhlásenia

Záhlavie vyhlásenia

Záhlavie vyhlásenia obsahuje tieto údaje:

Identifikačný kód charakteru správy a platobnej agentúry zasielajúcej informáciu. (Poznámka: používa sa najmä na zaručenie, že užívateľ, ktorý zasiela vyhlásenie, je skutočne oprávnený podať vyhlásenie za daný členský štát.) Tento identifikačný kód vám oznámi Komisia.

Obdobie, na ktoré sa vyhlásenie o výdavkoch vzťahuje. Príklad: 200511 pre obdobie výdavkov 11-2005 a T104 z 20.12.2005.

Jazyk vyhlásenia.

Hlavná časť vyhlásenia

Hlavná časť vyhlásenia obsahuje tieto údaje pre každú podpoložku nomenklatúry EPUZF:

Identifikačný kód podpoložky (napríklad 050201043010001 a 050201049999999 ak je podpoložka neznáma).

Názov podpoložky v jazyku zvolenom v záhlaví vyhlásenia.

Sumy vyhlásená za príslušné obdobie (N), kumulovaná suma vyhlásená od začiatku rozpočtového obdobia, odhady pre obdobia N+1, N+2… N+3 a N+4… koniec rozpočtového obdobia. Všetky sumy musia byť uvedené v eurách.

Záverečná časť

Za zoznamom všetkých podpoložiek sa uvádza:

Celková suma vyhlásená za príslušné obdobie (N), celková kumulovaná suma vyhlásená od začiatku rozpočtového obdobia, celková odhadovaná suma na obdobia N+1, N+2… N+3 a N+4… koniec rozpočtového obdobia.

Vysvetlenie používania podpoložiek „9999999“.

Časť pre voľnú pripomienku

Skladba správy

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Opis kolóniek

Názov

Formát

Opis

Záhlavie vyhlásenia: výskyt údajov je 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikačný kód pridelený GR pre poľnohospodárstvo

[PERIOD] *

Dátum (RRRRMM)

Obdobie výdavkov

[LANGUAGE] *

2 písmená

Kód ISO jazyka

Hlavná časť vyhlásenia: výskyt údajov je od 1 do n

[SUBITEM] *

Počet (15)

Podpoložka

[DESCRIPTION] *

Voľný text (600)

Názov podpoložky

[AMOUNT] *

Počet (15,2)

Vyhlásená suma

[AMOUNT CUMUL] *

Počet (15,2)

Kumulovaná suma

[PRE1] *

Počet (15,2)

Odhadovaná suma na nasledujúce obdobie

[PRE2] *

Počet (15,2)

Odhadovaná suma na obdobie N+2… N+3

[PRE3] *

Počet (15,2)

Odhadovaná suma na obdobie N+4… koniec rozpočtového obdobia

Záverečná časť: výskyt údajov je 1

[AMOUNT TOT] *

Počet (15,2)

Celková vyhlásená suma

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Počet (15,2)

Celková kumulovaná suma

[PRE1 TOT] *

Počet (15,2)

Celková odhadovaná suma na nasledujúce obdobie

[PRE2 TOT] *

Počet (15,2)

Celková odhadovaná suma na obdobie N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Počet (15,2)

Celková odhadovaná suma na obdobie N+4… koniec rozpočtového obdobia

[EXPLANATION]

Voľný text (80)

Vysvetlenie podpoložiek 9999999

[COMMENT]

Voľný text (80)

Pripomienky

Položky* musia byť vyplnené.

Príklad

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

PRÍLOHA VI

TABUĽKA 106

ČIASTKY ZADRŽANÉ PODĽA ČLÁNKU 3 NARIADENIA (ES) č. 1259/1999

(od 16.10.N-1 do …)

ČLENSKÝ ŠTÁT:

 

FINANČNÝ ROK:

N

PLATOBNÁ AGENTÚRA:

 

 

 


Menová jednotka:

 


Rozpočtová podpoložka

Položka

Čiastka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava za finančný rok (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkom

0,00


Dátum:

 

Osoba splnomocnená k podpisu:

 

PRÍLOHA VII

TABUĽKA 107

ČIASTKY ZADRŽANÉ PODĽA ČLÁNKU 4 NARIADENIA (ES) č. 1259/1999 ALEBO ČLÁNKU 1 NARIADENIA (ES) č. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do …)

ČLENSKÝ ŠTÁT:

 

FINANČNÝ ROK:

N

PLATOBNÁ AGENTÚRA:

 

 

 


Menová jednotka:

 


Rozpočtová podpoložka

Položka

Čiastka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava za finančný rok (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkom

0,00


Dátum:

 

Osoba splnomocnená k podpisu:

 

PRÍLOHA VIII

TABUĽKA 108

POUŽITIE ĆIASTOK ZADRŽANÝCH PODĽA ČLÁNKOV 3 a 4 NARIADENIA (ES) č.1259/1999 ALEBO ČLÁNKU 1 NARIADENIA (ES) č. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do …)

ROK ZADRŽANIA N

ČLENSKÝ ŠTÁT:

 

PLATOBNÁ AGENTÚRA:

 


Menová jednotka:

 


 

 

Výdaje uskutočnené počas finančných rokov

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA

Názov

N

N+1

N+2

N+3

CELKOM

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Použité čiastky celkom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Dátum:

 

Osoba splnomocnená k podpisu:

 

PRÍLOHA IX

TABUĽKA 109

PREĽAD POUŽITÍ ĆIASTOK ZADRŽANÝCH PODĽA ČLÁNKOV 3 A 4 NARIADENIA (ES) č. 1259/1999 ALEBO ČLÁNKU 1 NARIADENIA (ES) č. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do …)

ROK ZADRŽANIA N

ČLENSKÝ ŠTÁT:

 


Menová jednotka:

 


 

ČIASTKY ZADRŽANÉ POČAS FINANČNÉHO ROKA N (1)

 

 

Výdaje uskutočnené počas finančných rokov

PLATOBNÁ AGENTÚRA

N

N+1

N+2

N+3

CELKOM

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový súčet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oprava zadržaných čiastok

 

 

 

 

0,00

Úroky získané z nevyužitých finančných prostriedkov

 

 

 

 

0,00

Zostatok

 

 

 

 

0,00


Dátum:

 

Osoba splnomocnená k podpisu:

 


(1)  Táto čiastka sa musí rovnať celkovej sume z tabuliek 106 a 107 zostavenej dňa …

PRÍLOHA X

A)

ODHADY SÚM NA FINANCOVANIE Z EPFRV, KTORÉ TREBA PREDLOŽIŤ NAJNESKÔR DO 31. JANUÁRA

Odhad súm v eurách, ktoré sa majú zaplatiť z EPFRV v roku „N“ za:

Č. programu

január – marec

apríl – jún

júl – október

 

 

 

 

Odhad sumy v eurách, ktorá sa má zaplatiť z EPFRV v roku „N+1“ za:

október – december

január – marec

apríl – jún

júl – október

 

 

 

 

B)

ODHADY SÚM NA FINANCOVANIE Z EPFRV, KTORÉ TREBA PREDLOŽIŤ NAJNESKÔR DO 31. JÚLA

Odhad súm v eurách, ktoré sa majú zaplatiť z EPFRV v roku „N“ za:

Č. programu

január – marec

apríl – jún

júl – október

 

XXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXX.

 

Odhad sumy v eurách, ktorá sa má zaplatiť z EPFRV v roku „N+1“ za:

október – december

január – marec

apríl – jún

júl – október

 

 

 

 

PRÍLOHA XI

A)   VYHLÁSENIE O VÝDAVKOCH

Program rozvoja vidieka _________________________ Č. CCI__________

Výpis operácií, pre ktoré platobná agentúra zaplatila príspevok Spoločenstva v období medzi __/__/__ a __/__/__

Os/Opatrenie

Verejný výdavok, na ktorý sa vzťahuje spolufinancovanie Spoločenstvom

Opatrenie 111

(suma v eurách)

Opatrenie 112

(suma v eurách)

 

Opatrenie 1xy

(suma v eurách)

Spolu Os I

(automatický výpočet)

Opatrenie 211

(suma v eurách)

Opatrenie 212

(suma v eurách)

 

Opatrenie 2xy

(suma v eurách)

Spolu Os II

(automatický výpočet)

Opatrenie 311

(suma v eurách)

Opatrenie 312

(suma v eurách)

 

Opatrenie 3xy

(suma v eurách)

Spolu Os III

(automatický výpočet)

Akcie Leader druh Os I (411)

(suma v eurách)

Akcie Leader druh Os II (412)

(suma v eurách)

Akcie Leader druh Os III (413)

(suma v eurách)

Projekty spolupráce (421)

(suma v eurách)

Fungovanie skupín pre miestnu činnosť (431)

(suma v eurách)

Spolu Os Leader

(automatický výpočet)

Opatrenia spolu

(automatický výpočet)

Technická pomoc

(suma v eurách)

SPOLU

(automatický výpočet)

B)   SÚHRN VEREJNÝCH VÝDAVKOV

Prioritná os

Verejné výdavky spolu

Miera spolufinan-covania

Verejný príspevok

Vnútroštátny

Spoločenstva

Os I

(automatický výpočet)

(stanovený v programe)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Os II

(automatický výpočet)

(stanovený v programe)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Os III

(automatický výpočet)

(stanovený v programe)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Os LEADER

(automatický výpočet)

(stanovený v programe)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Technická pomoc

(automatický výpočet)

(stanovený v programe)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

SPOLU

(automatický výpočet)

 

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

C)   ŽIADOSŤ O PLATBU

Celkový príspevok EPFRV zodpovedajúci vyhláseným výdavkom

(automatický výpočet)

Vrátenie uskutočnené počas obdobia vyhlásenia (-)

EUR

Úprava stropu alebo zníženie sumy z predchádzajúceho vyhlásenia (+)

EUR

Zostatok (prípadný, +/-) rozhodnutia o zúčtovaní za rok x

EUR

Suma žiadaná z EPFRV

EUR

Za platobnú agentúru, dátum, meno a funkcia osoby, ktorá vypracovala vyhlásenie

Za koordinačný orgán, dátum, meno a funkcia osoby, ktorá schvaľuje zaslanie vyhlásenia Komisii

PRÍLOHA XII

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 296/96

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1

Článok 11 ods. 1

Článok 1 ods. 2

Článok 11 ods. 2

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 2

Článok 19 ods. 1

Článok 2 ods. 3

Článok 19 ods. 2 prvý pododsek

Článok 2 ods. 4

Článok 19 ods. 2 druhý pododsek

Článok 2 ods. 5

Článok 19 ods. 3

Článok 3 ods. 1

Článok 3

Článok 3 ods. 2

Článok 4 ods. 1 písm. a)

Článok 3 ods. 3

Článok 4 ods. 1 písm. b)

Článok 3 ods. 3a

Článok 18 ods. 8

Článok 3 ods. 4

Článok 4 ods. 1 druhý pododsek

Článok 3 ods. 5

Článok 4 ods. 1 písm. c)

Článok 3 ods. 6 písm. a)

Článok 4 ods. 2 písm. a)

Článok 3 ods. 6 písm. b)

Článok 4 ods. 2 písm. b)

Článok 3 ods. 6 písm. c)

Článok 4 ods. 2 písm. c)

Článok 3 ods. 6 písm. d)

Článok 4 ods. 2 písm. d)

Článok 3 ods. 6a písm. a)

Zrušuje sa

Článok 3 ods. 6a písm. b)

Článok 4 ods. 2 písm. e)

Článok 3 ods. 7

Zrušuje sa

Článok 3 ods. 8

Zrušuje sa

Článok 3 ods. 9

Článok 1 ods. 2

Článok 3 ods. 10

Zrušuje sa

Článok 3 ods. 11

Článok 7

Článok 4 ods. 1

Článok 8

Článok 4 ods. 2 písm. a) a b)

Článok 9 ods. 1

Článok 4 ods. 2 písm. c)

Článok 9 ods. 2

Článok 4 ods. 2 písm. d)

Článok 9 ods. 3

Článok 4 ods. 2 písm. e)

Zrušuje sa

Článok 4 ods. 3

Článok 9 ods. 4

Článok 4 ods. 4

Článok 9 ods. 6

Článok 4 ods. 5

Článok 9 ods. 5

Článok 4 ods. 6

Zrušuje sa

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 19 ods. 4

Článok 7 ods. 1

Článok 5 ods. 1, 3 a 4

Článok 7 ods. 2

Článok 5 ods. 2

Článok 7 ods. 3

Článok 5 ods. 5

Článok 7 ods. 4

Článok 5 ods. 6

Článok 7 ods. 5

Článok 5 ods. 7

Článok 7 ods. 6

Zrušuje sa

Článok 8

Článok 18

Článok 9

Článok 21

Článok 10

Článok 22


23.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 884/2006

z 21. júna 2006

o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (1), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (2), a najmä na jeho článok 42,

keďže:

(1)

Financovanie intervenčných opatrení určených na reguláciu trhov s poľnohospodárskymi produktmi v súlade článkom 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1290/2005 zabezpečuje Spoločenstvo za podmienok stanovených v sektorových poľnohospodárskych právnych predpisoch. Pokiaľ ide o intervenčné opatrenia vo forme verejného skladovania, v článku 4 nariadenia (EHS) č. 1883/78 sa ustanovilo, že čiastka financovaná Spoločenstvom sa stanovuje na základe ročných zúčtovaní zostavovaných platobnými agentúrami. Týmto nariadením sa takisto stanovili pravidlá a podmienky upravujúce tieto účty. V dôsledku vytvorenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) nariadením (ES) č. 1290/2005, ktorý nahradil záručnú sekciu Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), by sa mali ustanoviť príslušné pravidlá uplatňovania.

(2)

Intervenčné opatrenia vo forme verejného skladovania sa môžu financovať iba v prípade, že príslušné výdavky boli vynaložené platobnými agentúrami určenými členskými štátmi v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1290/2005. Vykonávanie úloh súvisiacich najmä s riadením alebo kontrolou intervenčných opatrení, s výnimkou platieb pomoci, však môže byť delegované v súlade s článkom 6 ods. 1 druhým pododsekom uvedeného nariadenia. Tieto úlohy musia byť vykonateľné aj prostredníctvom viacerých platobných agentúr. Okrem toho by sa malo ustanoviť, aby sa riadením určitých opatrení verejného skladovania mohli poveriť tretie verejné alebo súkromné subjekty za zodpovednosti platobných agentúr. Bolo by preto vhodné upresniť rozsah zodpovednosti platobných agentúr v tejto oblasti, upresniť ich povinnosti a určiť, za akých podmienok a podľa akých pravidiel môže byť riadenie určitých opatrení verejného skladovania zverené tretím verejným alebo súkromným subjektom. V poslednom uvedenom prípade by bolo tiež vhodné stanoviť, že dotknuté subjekty konajú povinne v rámci zmlúv, na základe povinností a všeobecných princípov definovaných v tomto nariadení.

(3)

Výdavky súvisiace s intervenčnými opatreniami vo forme verejného skladovania môžu byť rôzneho charakteru. Bolo by preto vhodné upresniť pre každú kategóriu operácií, na aké výdavky by sa mohlo použiť financovanie Spoločenstva, a najmä za akých podmienok môžu byť tieto výdavky pokryté, určením podmienok oprávnenosti a pravidiel ich výpočtu. V rámci uvedeného by sa malo predovšetkým upresniť, či sa majú tieto výdavky zohľadniť na základe zložiek skutočne zistených platobnými agentúrami alebo na základe paušálov určených Komisiou.

(4)

Aby sa členským štátom, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, umožnilo vykonať konsolidáciu ich výdavkov a nákladov v národnej mene a v eurách za harmonizovaných podmienok, je potrebné stanoviť podmienky, za ktorých sa operácie týkajúce sa verejného skladovania zapíšu do ich účtovníctva, a aký výmenný kurz sa bude uplatňovať.

(5)

Na určenie výšky financovania Spoločenstvom týkajúceho sa výdavkov na verejné skladovanie, vzhľadom na veľmi rozdielny charakter dotknutých opatrení a na neexistenciu jednotných rozhodujúcich skutočností, je vhodné stanoviť jednotnú rozhodujúcu skutočnosť na základe účtov, ktoré zriadia a vedú platobné agentúry a na ktoré sa zaúčtujú na ich ťarchu alebo v ich prospech rôzne zložky výdavkov a príjmov, ktoré platobné agentúry zistia.

(6)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006 z 21. Juni 2006o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV (3), platobné agentúry musia v záujme toho, aby sa uhradili ich výdavky na verejné skladovanie, prevziať vo svojich vyhláseniach o výdavkoch hodnoty a čiastky, ktoré zapísali do účtovných výkazov počas mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ktorého sa týkajú operácie verejného skladovania. Aby bol možný dobrý priebeh tohto postupu, bolo by vhodné určiť podmienky, za ktorých sa informácie potrebné na výpočet nákladov a výdavkov oznámia Komisii.

(7)

Účtovníctvo verejných zásob zadržaných v rámci intervencie musí umožňovať určenie výšky financovania Spoločenstva a súčasne musí umožňovať zistenie stavu zásob produktov v intervenčnom režime. Na tento účel by bolo vhodné stanoviť, aby platobné agentúry viedli osobitne materiálne účtovníctvo a finančné účtovníctvo, ktoré by obsahovali zložky nevyhnutné na sledovanie zásob a na riadenie financovania výdavkov a príjmov spojených s intervenčnými opatreniami verejného skladovania.

(8)

Viesť v účtovníctve zložky týkajúce sa množstiev, hodnôt a určitých priemerov je pre platobné agentúry povinné. Niektoré operácie alebo výdavky by však nemali byť za určitých okolností vzaté do úvahy, alebo by mali byť vzaté do úvahy podľa osobitných pravidiel. S cieľom zabrániť nezrovnalostiam v zaobchádzaní a s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov Spoločenstva sa musia upresniť tieto prípady a okolnosti, ako aj podrobné pravidlá ich zaúčtovania.

(9)

Dátum, ku ktorému sa uskutočňuje zaúčtovanie jednotlivých zložiek výdavkov a príjmov prislúchajúcich k intervenčným opatreniam verejného skladovania, závisí od charakteru operácií a môže sa určiť v rámci sektorových poľnohospodárskych právnych predpisov. V tomto kontexte by preto bolo vhodné stanoviť všeobecné pravidlo, v ktorom by sa stanovilo, že tieto zložky sa zaúčtujú k dátumu, ku ktorému sa vykonala materiálna operácia vyplývajúca z intervenčného opatrenia, a stanovili by sa aj osobitné prípady, ktoré musia byť zohľadnené.

(10)

Platobné agentúry musia na základe všeobecnej zodpovednosti, ktorá im prináleží, pravidelne a periodicky skontrolovať zásoby produktov v intervenčnom režime. S cieľom zaručiť jednotné uplatňovanie tejto povinnosti všetkými platobnými agentúrami by bolo vhodné stanoviť periodicitu a všeobecné princípy uplatniteľné na kontroly a inventúry.

(11)

Zhodnotenie operácií týkajúcich sa verejného skladovania závisí aj od charakteru operácií a môže sa určiť v rámci sektorových poľnohospodárskych právnych predpisov. Bolo by preto vhodné stanoviť všeobecné pravidlo, v ktorom by sa stanovilo, že hodnota nákupov a predajov je rovná súčtu platieb alebo príjmov vykonaných, alebo takých, ktoré treba vykonať, na materiálne operácie, a tiež stanoviť osobitné podmienky alebo osobitné prípady, ktoré musia byť zohľadnené.

(12)

Bolo by vhodné stanoviť formu a obsah dokumentov, ktorých oznámenie sa požaduje na základe intervenčných opatrení verejného skladovania, ako aj podmienky a podrobné pravidlá predkladania alebo uschovávania týchto dokumentov členskými štátmi. V záujme koherencie s pravidlami stanovenými v iných odvetviach dotknutých financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky sa musia oznámenia a výmeny informácií stanovené týmto nariadením vykonávať za podmienok a podľa podrobných pravidiel určených v článku 18 nariadenia (ES) č. 883/2006.

(13)

Opatrenia prijaté na základe tohto nariadenia nahrádzajú ustanovenia nariadenia Komisie (EHS) č. 411/88 z 12. februára 1988 o metóde a úrokovej miere, ktoré sa majú používať na výpočet nákladov financovania intervenčných opatrení zahrnujúcich nákup, skladovanie a nakladanie (4), nariadenia Komisie (EHS) č. 1643/89 z 12. júna 1989 definujúceho štandardné čiastky, ktoré sa majú používať na financovanie operácií vyplývajúcich z verejného skladovania poľnohospodárskych výrobkov (5), nariadenia Komisie (EHS) č. 2734/89 z 8. septembra 1989 o skutočnostiach, ktoré sa majú zohľadňovať pri určovaní výdavkov podľa článku 37 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 822/87, ktoré má financovať Záručná sekcia EPUZF (6), nariadenia Rady (EHS) č. 3492/90 z 27. novembra 1990 stanovujúceho faktory, ktoré sa majú brať do úvahy v ročných zúčtovaniach na financovanie intervenčných opatrení vo forme skladovania vo verejných skladoch Európskym poľnohospodárskym usmerňovacím a záručným fondom, záručná sekcia (7), nariadenia Komisie (EHS) č. 3597/90 z 12. decembra 1990 o účtovných pravidlách na intervenčné opatrenia zahŕňajúce nákup, skladovanie a predaj poľnohospodárskych produktov intervenčnými agentúrami (8), nariadenia Komisie (EHS) č. 147/91 z 22. januára 1991, ktoré definuje a stanovuje tolerancie na straty množstiev poľnohospodárskych výrobkov vo verejnom intervenčnom sklade (9) a nariadenia Komisie (ES) č. 2148/96 z 8. novembra 1996 ustanovujúceho pravidlá pre hodnotenie a monitorovanie verejných intervenčných zásob poľnohospodárskych produktov (10).

(14)

Nariadenia (EHS) č. 411/88, (EHS) č. 1643/89, (EHS) č. 2734/89, (EHS) č. 3492/90, (EHS) č. 3597/90, (EHS) č. 147/91 a (ES) č. 2148/96 by sa preto mali zrušiť.

(15)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru poľnohospodárskych fondov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

INTERVENČNÉ OPATRENIA VO FORME OPERÁCIÍ VEREJNÉHO SKLADOVANIA

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa vymedzujú podmienky a pravidlá, ktoré sa uplatňujú na financovanie výdavkov na intervenčné opatrenia spojené s verejným skladovaním z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), na riadenie a kontrolu príslušných operácií platobnými agentúrami podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1290/2005, na účtovanie príslušných výdavkov a príjmov EPZF, ako aj na odovzdávanie informácií a príslušných dokumentov Komisii.

Článok 2

Zodpovednosť a povinnosti platobnej agentúry

1.   Platobné agentúry zabezpečujú na vlastnú zodpovednosť správu a kontrolu operácií spojených s intervenčnými opatreniami verejného skladovania za podmienok stanovených v prílohe I, prípadne v sektorových poľnohospodárskych právnych predpisoch, najmä na základe minimálnych percentuálnych podielov kontrol určených v tejto prílohe.

Z tohto dôvodu môžu svoje právomoci delegovať na intervenčné agentúry, ktoré vyhovujú podmienkam akreditácie stanoveným v prílohe I bode 1.C) nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 (11), alebo konať prostredníctvom iných platobných agentúr.

2.   Platobné alebo intervenčné agentúry môžu bez toho, aby bola dotknutá ich celková zodpovednosť v oblasti verejného skladovania:

a)

zveriť správu niektorých opatrení verejného skladovania fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré zabezpečujú skladovanie intervenčných poľnohospodárskych produktov, ďalej len „správcovia skladov“. V tomto prípade sa táto správa povinne vykonáva v rámci zmlúv o skladovaní, na základe povinností a všeobecných princípov definovaných v prílohe II,

b)

poveriť fyzické alebo právnické osoby vykonaním určitých osobitných úloh stanovených v sektorových právnych predpisoch.

3.   Povinnosti platobných agentúr sú v oblasti verejného skladovania najmä tieto:

a)

viesť materiálne a finančné účtovníctvo pre každý produkt, ktorý je predmetom intervenčného opatrenia verejného skladovania, na základe operácií, ktoré realizujú od 1. októbra jedného roka do 30. septembra nasledujúceho roka, v období nazývanom ďalej „účtovné obdobie“,

b)

viesť aktualizovaný zoznam správcov skladov, s ktorými uzavreli zmluvu v rámci verejného skladovania. Tento zoznam musí obsahovať informácie dovoľujúce presnú identifikáciu všetkých skladových miest, ich kapacity, počtu skladov, chladiarní a síl, ich plány a schémy,

c)

uchovávať pre Komisiu vzorové zmluvy používané pre verejné skladovanie, ako aj pravidlá stanovené pre prevzatie produktov, skladovanie a ich vyskladnenie zo skladov správcov skladov, ako aj pravidlá uplatniteľné na zodpovednosť správcov skladov,

d)

viesť centrálne informatizované materiálne účtovníctvo zásob, pokrývajúce všetky skladové miesta, produkty, akosti a množstvá jednotlivých produktov, udávajúc pre každý z nich hmotnosť (v prípade potreby hmotnosť netto aj brutto) alebo objem,

e)

vykonávať všetky operácie týkajúce sa skladovania, uschovávania, dopravy alebo presunov intervenčných produktov v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi predpismi bez toho, aby bola dotknutá vlastná zodpovednosť nakupujúcich, ostatných platobných agentúr, ktoré konajú v rámci operácie, alebo poverených osôb,

f)

počas celého roka vykonávať kontroly skladov intervenčných produktov. Tieto kontroly sa vykonávajú v nepravidelných intervaloch a bez ohlásenia. Kontrolu však možno ohlásiť vopred, a to v lehote striktne obmedzenej na nevyhnutné minimum, pokiaľ sa tým neohrozí účel kontroly. Kontrolu možno ohlásiť najviac 24 hodín vopred, okrem riadne odôvodnených prípadov.

g)

vykonávať ročnú inventúru za podmienok určených v článku 8.

Pokiaľ v členskom štáte zabezpečujú správu účtov verejného skladovania pre jeden alebo viaceré produkty viaceré platobné agentúry, materiálové a finančné účtovníctvo uvedené v písmene a) a písmene b) sa musí konsolidovať na úrovni členského štátu ešte pred tým, ako sa príslušné informácie predložia Komisii.

4.   Platobné agentúry prijmú všetky opatrenia, aby zaručili:

a)

dobré uschovanie produktov, ktoré sú predmetom intervenčných opatrení Spoločenstva. Minimálne raz do roka sa uistia o kvalite uskladnených produktov,

b)

úplnosť intervenčných zásob.

5.   Platobné agentúry bezodkladne informujú Komisiu:

a)

o prípadoch, v ktorých by mohlo predĺženie obdobia skladovania produktu spôsobiť jeho znehodnotenie,

b)

o stratách množstva alebo o znehodnotení produktu následkom prírodných katastrof.

Keď sa Komisia dozvie o situáciách uvedených v písmene a) a písmene b) prvého pododseku, prijme príslušné rozhodnutia:

a)

pokiaľ ide o situácie uvedené v písmene a), v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 (12) alebo, podľa okolností, v súlade s postupom stanoveným v príslušnom článku iných nariadení týkajúcich sa spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi produktmi,

b)

pokiaľ ide o situácie uvedené v písmene b), v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

6.   Platobné agentúry znášajú finančné dôsledky, ktoré vyplývajú zo zlého uschovania produktov, ktoré boli predmetom intervencie Spoločenstva, najmä z dôvodu zlých podmienok skladovania. Ich finančná zodpovednosť sa uplatňuje bez ohľadu na uplatnenie nárokov u správcu skladu v prípade, že si nesplnili svoje záväzky alebo povinnosti.

7.   Platobná agentúra stálym spôsobom sprístupní pracovníkom Komisie alebo ňou povereným osobám účtovníctvo verejného skladovania a všetky dokumenty, zmluvy a súbory založené alebo prijaté v rámci intervencie, a to elektronickou cestou alebo v sídle platobnej agentúry.

8.   Platobné agentúry oznámia:

a)

na žiadosť Komisie dokumenty a informácie uvedené v odseku 7 a doplňujúce vnútroštátne správne opatrenia prijaté na uplatňovanie a správu intervenčných opatrení,

b)

v periodicite stanovenej v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2006 informácie týkajúce sa verejného skladovania, na základe vzoru uvedeného v prílohe III tohto nariadenia.

Článok 3

Intervenčné opatrenia vo forme verejného skladovania

Intervenčné opatrenia vo forme verejného skladovania môžu obsahovať operácie nákupu, skladovania, dopravy a presunu zásob, ako aj predaja a iného odbytu týchto poľnohospodárskych produktov za podmienok stanovených v platných sektorových poľnohospodárskych právnych predpisoch a v tomto nariadení.

Článok 4

Financovanie intervenčných výdavkov vynaložených v rámci operácií verejného skladovania

1.   V rámci operácií verejného skladovania uvedených v článku 3 financuje EPZF z titulu intervencie, pokiaľ príslušné výdavky neboli určené v rámci platných sektorových poľnohospodárskych právnych predpisov, tieto výdavky:

a)

finančné náklady na zdroje uvoľnené členskými štátmi na nákup produktov, podľa podrobných pravidiel na výpočet určených v prílohe IV,

b)

výdavky na materiálne operácie vyplývajúce z nákupu, predaja alebo z každého iného postúpenia produktov (vstup, pobyt a výstup produktov z verejného skladovania) uvedené v prílohe V, na základe paušálnych čiastok jednotných pre Spoločenstvo, vypočítaných podľa podrobných pravidiel určených v prílohe VI,

c)

výdavky na materiálne operácie, ktoré nie sú nevyhnutne spojené s nákupom, predajom alebo každým iným postúpením produktov, na základe paušálnych a nepaušálnych súm podľa ustanovení určených Komisiou v rámci sektorových poľnohospodárskych právnych predpisov týkajúcich sa týchto produktov a v prílohe VII,

d)

zníženie hodnoty skladovaných produktov, podľa podrobných pravidiel na výpočet určených v prílohe VIII,

e)

rozdiely (zisky a straty) medzi účtovnou hodnotou a odbytovou cenou produktov alebo rozdiely vyplývajúce z iných faktorov.

2.   Pre členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, a bez toho, aby boli dotknuté pravidlá a osobitné rozhodujúce skutočnosti stanovené v prílohách k tomuto nariadeniu alebo v poľnohospodárskych právnych predpisoch, najmä v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2808/98 (13), sa výdavky uvedené v odseku 1 písm. b) a písm. c) tohto článku, vypočítané na základe čiastok stanovených v eurách, a výdavky alebo príjmy uskutočnené v národnej mene v rámci tohto nariadenia prepočítajú na národnú menu alebo na euro na základe ostatného výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou pred účtovným obdobím, v priebehu ktorého boli operácie zapísané do účtovníctva platobnej agentúry. Tento výmenný kurz sa uplatňuje aj na zaúčtovanie týkajúce sa rôznych špecifických prípadov uvedených v článku 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Na účtovné obdobie 2007 však členské štáty uvedené v článku 2 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 883/2006 uplatňujú výmenné kurzy uvedené v článku 13 tohto nariadenia.

KAPITOLA 2

ZAÚČTOVANIE OPERÁCIÍ VEREJNÉHO SKLADOVANIA

Článok 5

Obsah účtovníctva zásob vo verejnom skladovaní, ktoré vedú platobné agentúry

1.   Materiálne účtovníctvo stanovené v článku 2 ods. 3 písm. a) musí oddelene obsahovať tieto druhy položiek:

a)

množstvá produktov zistené na vstupe a na výstupe zo skladov s alebo bez fyzického pohybu,

b)

množstvá použité na základe režimu bezplatného rozdelenia najodkázanejším osobám stanoveného v nariadení Rady (EHS) č. 3730/87 (14) a zaúčtované podľa ustanovení článku 5 nariadenia Komisie (EHS) č. 3149/92 (15), pričom sa odlíšia množstvá, ktoré sú predmetom prevodu do iného členského štátu,

c)

množstvá, ktoré sa odobrali ako vzorky, pričom sa odlíšia odbery uskutočnené nakupujúcimi,

d)

množstvá, ktoré po zistení vizuálnou kontrolou v rámci ročnej inventúry alebo pri kontrole po prevzatí do intervencie už nemožno opätovne zabaliť a predávajú sa priamym predajom,

e)

množstvá chýbajúce zo zistiteľných alebo nezistiteľných príčin, vrátane množstiev zodpovedajúcich zákonným odchýlkam,

f)

znehodnotené množstvá,

g)

prebytkové množstvá,

h)

chýbajúce množstvá prekračujúce prípustné odchýlky,

i)

množstvá, ktoré sa dostali do skladov, ale ukázalo sa, že nespĺňajú požadované podmienky a ich prevzatie bolo odmietnuté,

j)

čisté množstvá, ktoré boli v skladoch na konci každého mesiaca alebo účtovného obdobia a ktoré sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca alebo účtovného obdobia.

2.   Finančné účtovníctvo stanovené v článku 2 ods. 3 písm. a) obsahuje:

a)

hodnoty množstiev uvedených v ods. 1 písm. a) tohto článku, pričom sa oddelene uvedie hodnota nakúpených množstiev a predaných množstiev,

b)

účtovná hodnota množstiev, ktoré sa použili alebo zaúčtovali v rámci režimu bezplatnej distribúcie uvedenej v ods. 1 písm. b) tohto článku,

c)

finančné náklady uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a),

d)

výdavky týkajúce sa materiálnych operácií uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a písm. c),

e)

čiastky vyplývajúce zo zníženia hodnoty uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. d),

f)

čiastky vybrané alebo vymožené od predajcov, kupujúcich alebo správcov skladov iné, ako čiastky uvedené v článku 11 ods. 2,

g)

suma pochádzajúca z priamych predajov, ktoré sa vykonajú následkom ročnej inventúry alebo kontrol po prevzatí produktov do intervenčných skladov,

h)

straty a zisky z vyskladnení produktov vzhľadom na zníženia hodnoty uvedené v písmene e) tohto odseku,

i)

ostatné zložky na ťarchu alebo v prospech, najmä zložky zodpovedajúce množstvám uvedeným v ods. 1 písm. c) až g) tohto článku,

j)

priemernú účtovnú hodnotu vyjadrenú podľa okolností na tonu alebo na hektoliter.

Článok 6

Zaúčtovanie

1.   Zložky uvedené v článku 5 sa zaúčtujú pre množstvá, hodnoty, čiastky a priemery skutočne zistené platobnými agentúrami alebo pre hodnoty a čiastky vypočítané na základe paušálnych čiastok stanovených Komisiou.

2.   Tieto zistenia a výpočty uvedené v odseku 1 sa vykonávajú s výhradou uplatňovania týchto pravidiel:

a)

náklady na odvoz, týkajúce sa množstiev, pre ktoré boli zistené úbytky alebo znehodnotenia, v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe X a XII, sa zaúčtujú iba pre množstvá skutočne predané a vyskladnené,

b)

množstvá zistené ako chýbajúce pri prevoze medzi členskými štátmi sa nepovažujú za uskladnené v členskom štáte určenia a nie sú oprávnené na paušálne čiastky na uskladnenie,

c)

pri doprave alebo presune sa náklady na uskladnenie a náklady na vyskladnenie, paušálne stanovené na tento účel, zaúčtujú iba ak sa tieto náklady nepokladajú podľa právnych predpisov Spoločenstva za neoddeliteľnú súčasť prepravných nákladov;

d)

pokiaľ osobitné ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva nestanovujú inak, sumy z predaja znehodnotených produktov, ako aj iné prípadné sumy získané v tejto súvislosti sa nezaúčtujú do zápisov EPZF,

e)

prebytkové množstvá, ktoré by sa mohli zistiť, sa zaúčtujú ako záporné položky v záznamoch zásob do chýbajúcich množstiev. Tieto množstvá sa zohľadnia pri určení množstiev presahujúcich prípustnú odchýlku;

f)

iné vzorky ako tie, ktoré odobrali kupujúci, sa zaúčtujú v súlade s ustanoveniami bodu 2 písm. a) prílohy XII.

3.   Pokiaľ ide o údaje uvedené v článku 5 za súčasné účtovné obdobie, opravy vykonané Komisiou sa oznámia Výboru poľnohospodárskych fondov. Členským štátom sa oznámia pri mesačnom rozhodnutí o platbách alebo ak nie, tak pri rozhodnutí o vyrovnaní účtov. Platobné agentúry ich zaúčtujú v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenom rozhodnutí.

Článok 7

Dátumy zaúčtovania výdavkov a príjmov a pohyb produktov

1.   Zaúčtovanie rôznych zložiek výdavkov a príjmov sa vykonáva k dátumu, ku ktorému sa realizuje materiálna operácia vyplývajúca z intervenčného opatrenia.

Avšak v nasledovných prípadoch sa uplatňujú tieto dátumy:

a)

dátum, ku ktorému nadobúda platnosť zmluva o uskladnení uvedená v článku 9 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1262/2001 (16), pokiaľ ide o biely cukor a surový cukor, pre množstvá prevzaté na základe uzavretia zmluvy o uskladnení uzatvorenej pred presunom zásob medzi predkladateľom ponuky a platobnou agentúrou,

b)

deň inkasovania súm vybraných alebo vymožených v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. f) a písm. g),

c)

dátum skutočnej platby nákladov týkajúcich sa materiálnych operácii, v prípade, že tieto náklady nie sú pokryté paušálnymi čiastkami.

2.   Zaúčtovanie rôznych zložiek súvisiacich s fyzickým pohybom produktov a spravovaním zásob sa vykonáva k dátumu, ku ktorému sa realizuje materiálna operácia vyplývajúca z intervenčného opatrenia.

Avšak v nasledovných prípadoch sa uplatňujú tieto dátumy:

a)

dátum prevzatia produktov platobnou agentúrou, v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s príslušným produktom, pre množstvá, ktoré vstupujú do verejného skladovania bez zmeny miesta uskladnenia,

b)

dátum zistenia skutočností pre chýbajúce alebo znehodnotené množstvá a prebytkové množstvá,

c)

deň skutočného vyskladnenia skladovaných produktov pre priame predaje produktov, ktoré nie je možné opätovne zabaliť po vizuálnej kontrole v rámci ročnej inventúry alebo kontroly po prevzatí do intervencie, ktoré ostávajú v zásobách,

d)

koniec účtovného obdobia pre prípadné straty prevyšujúce prípustnú odchýlku.

Článok 8

Inventúra

1.   Platobné agentúry počas každého účtovného obdobia vykonajú inventúru každého produktu, ktorý bol predmetom intervencie Spoločenstva.

Výsledky tejto inventúry porovnajú s účtovnými záznamami. Zistené rozdiely množstva a čiastky vyplývajúce z rozdielov množstva odhalených pri preverovaní sa zaúčtujú v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. b) a písm. c).

2.   Chýbajúce množstvá vyplývajúce zo zvyčajných operácií skladovania podliehajú prípustným odchýlkam uvedeným v prílohe XI a zodpovedajú rozdielu medzi teoretickými zásobami pri účtovnej inventúre na jednej strane a skutočnými zásobami stanovenými na základe inventúry stanovenej v odseku 1 alebo pretrvávajúce účtovné zásoby po vyprázdnení skutočných zásob skladu na strane druhej.

KAPITOLA 3

ZHODNOTENIE ÚČTOV

Článok 9

Zhodnotenie operácií týkajúcich sa verejného skladovania

1.   Hodnota nákupov a predajov sa rovná súčtu platieb alebo príjmov vykonaných, alebo takých, ktoré treba vykonať, na materiálne operácie, okrem osobitných ustanovení uvedených v tomto článku a s výhradou osobitných ustanovení stanovených v:

a)

prílohe IX pre produkty destilácie (lieh zo zmiešaných zdrojov),

b)

prílohe X pre chýbajúce množstvá,

c)

prílohe XII pre znehodnotené alebo zničené produkty,

d)

prílohe XIII pre uskladnené produkty, ktorých prevzatie bolo zamietnuté.

2.   Určenie hodnoty nákupov sa vykoná pre množstvá produktov uskladnené na základe intervenčnej ceny a s prihliadnutím na zvýšenia, zľavy, zrážky, percentuálne podiely a koeficienty, ktoré sa majú uplatniť na intervenčné ceny pri nákupe produktu, v súlade s kritériami určenými v sektorových poľnohospodárskych právnych predpisoch.

Avšak v prípadoch a situáciách uvedených v prílohe X a prílohe XII bode 2 písm. a) a bode 2 písm. c) sa zvýšenia, zľavy, zrážky, percentuálne podiely a koeficienty neberú do úvahy.

3.   Náklady zaplatené alebo vybrané na materiálne operácie uvedené v článku 4 ods. 1 písm. c) v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva pri nákupe produktov sa zaúčtujú osobitne od výkupnej ceny ako výdavky alebo príjmy týkajúce sa technických nákladov,

4.   Vo finančnom účtovníctve uvedenom v článku 5 ods. 2 sa množstvá produktov nachádzajúce na sklade na konci účtovného obdobia a ktoré sa majú preniesť do nasledujúceho obdobia ohodnotia podľa ich priemernej účtovnej hodnoty (prevodná cena) určenej v mesačnom účtovníctve posledného mesiaca účtovného obdobia.

5.   Uskladnené množstvá, o ktorých sa zistí, že nespĺňajú podmienky ustanovené pre skladovanie, sa zapíšu do účtovníctva ako predaj v čase vyskladnenia za cenu, za ktorú sa nakúpili.

Avšak, ak sú vo chvíli fyzického odsunu produktu splnené podmienky pre uplatňovanie prílohy X písm. b), musí sa vyskladnenie produktu vopred konzultovať s Komisiou.

6.   Ak účet vykazuje kreditný zostatok, tento sa odpočíta od výdavkov za súčasné účtovné obdobie.

7.   Ak po prvom dni v mesiaci nastane zmena paušálnych čiastok, platobných lehôt, úrokových mier alebo iných faktorov používaných na výpočet, nové faktory sa uplatnia pre materiálne operácie nasledujúceho mesiaca.

KAPITOLA 4

FINANCOVANÉ SUMY A VYHLÁSENIA O VÝDAVKOCH A PRÍJMOCH

Článok 10

Financovaná suma

1.   Čiastka financovaná z titulu intervenčných opatrení uvedených v článku 3 sa určí na základe účtovníctva vytvoreného a vedeného platobnými agentúrami v súlade s článkom 2 ods. 3 písm. a) a do ktorého sú zapísané, na ťarchu alebo v prospech, jednotlivé zložky výdavkov a príjmov uvedených v článku 5, pričom sa v prípade potreby zohľadnia sumy výdavkov stanovené v rámci sektorových poľnohospodárskych právnych predpisov.

2.   Platobná agentúra predloží Komisii, mesačne a ročne, elektronickou cestou, informácie potrebné na financovanie výdavkov verejného skladovania a účtovníctvo potvrdzujúce výdavky a príjmy týkajúce sa verejného skladovania, vo forme tabuliek (tabuľky e.faudit), ktorých vzor je uvedený v prílohe III k tomuto nariadeniu, v lehotách určených v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 883/2006 a v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2006.

Článok 11

Vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch

1.   Financovanie EPZF sa rovná výdavkom vypočítaným na základe zložiek oznámených platobnou agentúrou, po odpočítaní prípadných príjmov vyplývajúcich z intervenčných opatrení, schválených prostredníctvom informačného systému vyvinutého Komisiou a uvedených platobnou agentúrou na vyhlásení o výdavkoch, vytvorenom v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 883/2006.

2.   Sumy navrátené v dôsledku nezrovnalostí alebo nedbanlivostí uvedených v článku 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a sumy získané alebo vymožené od predajcov, kupujúcich alebo správcov skladov, ktoré spĺňajú kritériá definované v článku 12 nariadenia (ES) č. 883/2006, sa do rozpočtu EPZF oznamujú za podmienok ustanovených v článku 4 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia.

KAPITOLA 5

VÝMENA INFORMÁCIÍ A DOKUMENTOV

Článok 12

Informačné systémy

Oznámenia a výmeny informácií stanovené v tomto nariadení, ako aj vyhotovenie dokumentov, ktorých vzory sa nachádzajú v prílohe III, sa vykonávajú prostredníctvom informačných systémov, ktoré umožňujú zabezpečenú výmenu informácií, za podmienok a podľa podrobných pravidiel určených v článku 18 nariadenia (ES) č. 883/2006.

KAPITOLA 6

PRECHODNÉ OPATRENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Prechod

1.   V prípade členských štátov, ktoré nepatria do eurozóny, sa hodnota čistých množstiev prevedených z účtovného obdobia 2006 do účtovného obdobia 2007 po odpočítaní druhého zníženia hodnoty na konci účtovného obdobia 2006 prevedie do eur na základe posledného výmenného kurzu, ktorý Európska centrálna banka stanoví pred účtovným obdobím 2007.

2.   Pokiaľ však členský štát, ktorý nepatrí do eurozóny, vedie aj naďalej svoje účty za účtovné obdobie 2007 v národnej mene v súlade s článkom 2 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 883/2006, uplatňujú sa počas tohto obdobia a na jeho konci tieto výmenné kurzy:

a)

posledný výmenný kurz, ktorý Európska centrálna banka stanovila na prevod do národnej meny pred účtovným obdobím 2007:

paušálnych súm týkajúcich sa výdavkov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a písm. c) tohto nariadenia,

hodnoty chýbajúcich množstiev, ktoré prekračujú prípustné odchýlky uchovávania a spracovania uvedenej v prílohe X písm. a) tohto nariadenia,

hodnoty poškodených alebo zničených množstiev následkom pohrôm uvedenej v prílohe XII bode 2 písm. a) tohto nariadenia,

hodnoty iných vzoriek, ako tých, ktoré odobrali kupujúci a ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 2 písm. f) tohto nariadenia,

paušálnych súm týkajúcich sa množstiev, ktorých prevzatie sa odmieta, uvedených v prílohe XIII bode 1 písm. a) a písm. b) tohto nariadenia,

b)

posledný výmenný kurz, ktorý Európska centrálna banka stanovila pred prvým dňom každého štvrťroka účtovného obdobia 2007 počínajúc 1. októbrom 2006 na prevod do národnej meny:

hodnoty chýbajúcich množstiev v dôsledku krádeží alebo iných zistiteľných príčin uvedenej v prílohe X písm. a) tohto nariadenia,

hodnoty chýbajúcich množstiev v dôsledku presunu alebo prevozu uvedenej v prílohe X písm. c) tohto nariadenia,

hodnoty poškodených alebo zničených množstiev následkom zlých podmienok skladovania uvedenej v prílohe XII bode. 2 c) tohto nariadenia,

c)

posledný výmenný kurz, ktorý Európska centrálna banka stanovila pred účtovným obdobím 2008 na prevod do eur hodnoty čistých množstiev, ktoré sa prevádzajú z účtovného obdobia 2007 do účtovného obdobia 2008 po odpočítaní druhého zníženia hodnoty na konci účtovného obdobia 2007.

Článok 14

Zrušenie

Nariadenia (EHS) č. 411/88, (EHS) č. 1643/89, (EHS) č. 2734/89, (EHS) č. 3492/90, (EHS) č. 3597/90, (EHS) č. 147/91 a (ES) č. 2148/96 sa od 1. októbra 2006 zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XVI.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. júna 2006.

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 216, 5.8.1978, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 695/2005 (Ú. v. EÚ L 114, 4.5.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).

(3)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. ES L 40, 13.2.1988, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 956/2005 (Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2005, s. 8).

(5)  Ú. v. ES L 162, 13.6.1989, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 269/91 (Ú. v. ES L 28, 2.2.1991, s. 22).

(6)  Ú. v. ES L 263, 9.9.1989, s. 16.

(7)  Ú. v. ES L 337, 4.12.1990, s. 3.

(8)  Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 43. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1392/97 (Ú. v. ES L 190, 19.7.1997, s. 22).

(9)  Ú. v. ES L 17, 23.1.1991, s. 9. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 652/92 (Ú. v. ES L 70, 17.3.1992, s. 5).

(10)  Ú. v. ES L 288, 9.11.1996, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 808/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 70).

(11)  Pozri stranu 90 tohto úradného vestníka.

(12)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(13)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 36.

(14)  Ú. v. ES L 352, 15.12.1987, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 50.

(16)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 48.


TABUĽKA PRÍLOH

PRÍLOHA I

POVINNOSTI PLATOBNÝCH AGENTÚR A POSTUPY FYZICKEJ INŠPEKCIE podľa článku 2 ods. 3

PRÍLOHA II

POVINNOSTI A HLAVNÉ ZÁSADY TÝKAJÚCE SA ZODPOVEDNOSTI SPRÁVCOV SKLADOV, KTORÉ SA MUSIA ZAČLENIŤ DO ZMLUVY O SKLADOVANÍ, KTORÁ SA UZATVÁRA MEDZI PLATOBNOU AGENTÚROU A SPRÁVCOM SKLADU, podľa článku 2 ods. 2

PRÍLOHA III

INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ POSKYTNÚŤ ČLENSKÉ ŠTÁTY, podľa článku 10 ods. 2 prostredníctvom počítačového systému uvedeného v článku 12 (Tabuľky e.faudit)

PRÍLOHA IV

VÝPOČET FINANČNÝCH NÁKLADOV podľa článku 4 ods. 1 písm. a) + DODATOK, v ktorom sa uvádzajú referenčné úrokové sadzby

PRÍLOHA V

HMOTNÉ OPERÁCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ PAUŠÁLNE ČIASTKY uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b)

PRÍLOHA VI

PAUŠÁLNE ČIASTKY PRE SPOLOČENSTVO podľa článku 4 ods. 1 písm. b)

PRÍLOHA VII

OSOBITNÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA MUSIA ZOHĽADNIŤ V PRÍPADE VÝDAVKOV A PRÍJMOV TÝKAJÚCICH SA NIEKTORÝCH PRODUKTOV

PRÍLOHA VIII

ZNÍŽENIE HODNOTY SKLADOVANÝCH PRODUKTOV podľa článku 4 ods. 1 písm. d)

PRÍLOHA IX

ZHODNOTENIE ZÁSOB PRODUKTOV DESTILÁCIE (alkohol zo zmiešaných zdrojov)

PRÍLOHA X

ZHODNOTENIE CHÝBAJÚCICH MNOŽSTIEV

PRÍLOHA XI

PRÍPUSTNÉ ODCHÝLKY

PRÍLOHA XII

ZHODNOTENIE POŠKODENÝCH ALEBO ZNIČENÝCH MNOŽSTIEV

PRÍLOHA XIII

ÚČTOVNÉ PRAVIDLÁ UPLATNITEĽNÉ NA USKLADNENÉ PRODUKTY, KTORÝCH PREVZATIE BOLO ZAMIETNUTÉ

PRÍLOHA XIV

VZOR MESAČNÉHO VYHLÁSENIA SPRÁVCU SKLADU PRE PLATOBNÚ AGENTÚRU

PRÍLOHA XV

VZOR ROČNÉHO VYHLÁSENIA SPRÁVCU SKLADU PRE PLATOBNÚ AGENTÚRU

PRÍLOHA XVI

TABUĽKA ZHODY

PRÍLOHA I

POVINNOSTI PLATOBNÝCH AGENTÚR A POSTUPY FYZICKEJ INŠPEKCIE (článok 2 ods. 3)

A.   POVINNOSTI PLATOBNÝCH AGENTÚR

I.   Kontroly

1.   Periodicita a reprezentatívnosť

Každé miesto skladovania sa musí skontrolovať aspoň raz ročne v súlade s ustanoveniami v bode B a kontroly sa musia týkať najmä:

postupu zhromažďovania informácií o verejnom skladovaní,

zhody medzi účtovnými údajmi, ktorými disponuje na mieste správca skladu, a informáciami zaslanými platobnej agentúre,

fyzickej prítomnosti množstiev na sklade uvedených v účtovných záznamoch správcu skladu, ktoré sa použili ako základ pre posledný mesačný výkaz, ktorý správca skladu odovzdal, odhadnutej vizuálne, alebo v prípade pochybnosti či sporu vážením alebo meraním,

skladovaných produktov z hľadiska toho, či sú neškodné a dobrej a predajnej kvality.

Fyzická prítomnosť sa musí preukázať dostatočne reprezentatívnou fyzickou inšpekciou, ktorá sa vzťahuje aspoň na percentuálny podiel uvedený v bode B a umožňuje usúdiť, že úhrnné množstvá zapísané v materiálnom účtovníctve sú skutočne prítomné.

Kontroly kvality sa vykonávajú vizuálnym, olfaktorickým a/alebo organoleptickým spôsobom a v prípade pochybností prostredníctvom hĺbkových analýz.

2.   Dodatočné kontroly

Ak sa počas fyzickej inšpekcie zistia nezrovnalosti, musí sa preveriť ďalší percentuálny podiel množstiev intervenčného skladovania s použitím rovnakej metódy. V prípade potreby sa inšpekcia môže rozšíriť na váženie všetkých uskladnených produktov v súbore alebo kontrolovanom sklade.

II.   Protokoly z kontrol

1.   Vnútorný kontrolný orgán platobnej agentúry alebo ním poverený orgán vypracuje z každej vykonanej kontroly alebo fyzickej inšpekcie protokol.

2.   Protokol musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

meno správcu skladu, adresu navštíveného skladu a označenie kontrolovaných súborov;

b)

dátum a čas začiatku a ukončenia kontroly;

c)

miesto konania kontroly a opis podmienok uskladnenia, balenia a dostupnosti;

d)

úplnú totožnosť osôb vykonávajúcich kontrolu, ich pracovné postavenie a poverenie;

e)

vykonané kontrolné opatrenia a použité postupy merania objemu, ako sú metódy merania, uskutočnené výpočty, predbežné a konečné výsledky, ako aj vyvodené závery;

f)

množstvo uvedené v účtovných knihách platobnej agentúry, množstvo v skladových knihách a prípadné nezrovnalosti medzi oboma knihami, a to pre každý súbor alebo akosť na sklade;

g)

v prípade každého súboru alebo akosti, keď sa vykonáva fyzická inšpekcia, údaje uvedené v písmene f), ako aj množstvo zistené na mieste a prípadné rozdiely; číslo súboru alebo akosti, palety, škatule, silá, nádrže či iné príslušné nádoby, hmotnosť (v prípade potreby čistá a hrubá hmotnosť) alebo objem;

h)

vyhlásenia správcu skladu v prípade nezrovnalostí alebo rozdielov;

i)

miesto, dátum a podpis osoby, ktorá vypracovala protokol, a správcu skladu alebo jeho zástupcu;

j)

prípadné využitie rozšírenej kontroly v prípade nezrovnalostí s uvedením percentuálneho podielu uskladnených množstiev, ktoré sú predmetom rozšírenej kontroly, zistených nezrovnalostí a poskytnutých vysvetlení.

3.   Protokoly sa bezodkladne posielajú vedúcemu útvaru, ktorý zodpovedá za vedenie účtovníctva platobnej agentúry. Ihneď po prijatí správy sa opraví účtovníctvo platobnej agentúry podľa zistených nezrovnalostí a rozdielov.

4.   Správy sa uchovávajú v sídle platobnej agentúry a sú k dispozícii zamestnancom Komisie a osobám s jej poverením.

5.   Platobná agentúra vyhotoví súhrnný dokument, v ktorom sa uvádzajú:

vykonané kontroly, v rámci ktorých sa rozlišujú fyzické inšpekcie (inventarizačné kontroly),

skontrolované množstvá,

zistené nezrovnalosti a dôvody týchto nezrovnalostí vo vzťahu k mesačným a ročným výkazom.

Skontrolované množstvá a zistené nedostatky sa pre príslušný produkt uvádzajú v zmysle hmotnosti alebo objemu a ako percentuálny podiel celkového vlastneného množstva.

V tomto súhrnnom dokumente sa samostatne uvádzajú kontroly na overenie akosti uskladnených produktov. Komisii sa odovzdáva zároveň s ročnou účtovnou uzávierkou uvedenou v článku 8 ods. 1 písm. c) bod iii) nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Súhrnný dokument sa vyhotoví a zašle Komisii prvýkrát v súvislosti s účtovným rokom 2006.

B.   POSTUP FYZICKEJ INŠPEKCIE V JEDNOTLIVÝCH SEKTOROCH SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY PRI KONTROLÁCH UVEDENÝCH V BODE A

I.   Maslo

1.   Výber súborov, pri ktorých sa plánuje kontrola, predstavuje aspoň 5 % celkového množstva uskladneného v rámci verejnej intervencie. Výber sa pripravuje pred návštevou skladu na základe účtovných údajov platobnej agentúry, ale správcovi skladu sa neoznamuje.

2.   Overenie prítomnosti vybraných položiek a ich zloženia na mieste sa vykonáva prostredníctvom:

identifikácie kontrolných čísiel súborov a škatúľ na základe záznamov o nákupe alebo o príjme,

váženia paliet (každej desiatej) a škatúľ (jednej z každej palety),

vizuálnej kontroly obsahu škatule (každej piatej palety),

stavu balenia.

3.   Opis fyzicky skontrolovaných súborov a zistených nedostatkov sa uvádza v kontrolnom protokole.

II.   Sušené odtučnené mlieko

1.   Výber súborov, v prípade ktorých sa plánuje kontrola, predstavuje aspoň 5 % množstva skladovaného v rámci verejnej intervencie. Výber sa pripravuje pred návštevou skladu na základe účtovných údajov platobnej agentúry, ale správcovi skladu sa neoznamuje.

2.   Overenie prítomnosti vybraných položiek a ich zloženia na mieste sa vykonáva prostredníctvom:

identifikácie kontrolných čísiel súborov a vriec na základe záznamov o nákupe alebo o príjme,

váženia paliet (každej desiatej) a vriec (každého desiateho),

vizuálnej kontroly obsahov vriec (každej piatej palety),

stavu balenia.

3.   Opis fyzicky skontrolovaných súborov a zistených nedostatkov sa uvádza v kontrolnom protokole.

III.   Obilniny

1.   Postup fyzickej inšpekcie

a)

Výber zásobníkov alebo skladovacích komôr na kontrolu, ktorý zodpovedá aspoň 5 % celkového objemu obilnín alebo ryže uskladnených v rámci verejnej intervencie.

Výber sa pripravuje na základe údajov dostupných v skladovej evidencii platobnej agentúry, ale správcovi skladu sa neoznamuje.

b)

Fyzická inšpekcia:

overenie prítomnosti obilnín alebo ryže vo vybraných zásobníkoch alebo skladovacích komorách,

identifikácia obilnín alebo ryže,

kontrola podmienok skladovania a overenie kvality uskladnených produktov v podmienkach uvedených v článku 10 ods. 2 Nariadenie Komisie (ES) č. 824/2000 (1), pokiaľ ide o obilniny, a v článku 11 Nariadenie Komisie (ES) č. 708/1998 (2), pokiaľ ide konkrétne o ryžu,

porovnanie miesta skladovania a zhodnosti obilnín alebo ryže s údajmi v skladovej evidencii,

ohodnotenie uskladnených množstiev prostredníctvom metódy vopred schválenej platobnou agentúrou, ktorej opis musí byť uložený v sídle agentúry.

c)

V každom mieste skladovania musí byť dostupný plán skladu a doklad o metráži každého sila alebo skladovacej komory.

V každom sklade sa obilniny alebo ryža musia skladovať tak, aby sa dal ich objem meraním overiť.

2.   Postup v prípade zistenia nezrovnalostí

Pri overovaní objemu produktov sa pripúšťa určitá odchýlka.

Uplatňujú sa pravidlá stanovené v prílohe II bode II, ak sa hmotnosť skladovaných produktov zaznamenaná počas fyzickej inšpekcie odlišuje od účtovnej hmotnosti o 5 % alebo viac v prípade obilnín a o 6 % alebo viac v prípade ryže pri ich skladovaní v sile alebo v halovom sklade.

Ak sa obilniny alebo ryža skladujú v sklade, je možné zohľadniť množstvá hodnotené pri vážení na vstupe do skladu namiesto množstiev, ktoré vyplývajú z hodnotenia objemu, ak toto hodnotenie neposkytuje takú mieru presnosti, ktorá by sa považovala za dostatočnú a ak rozdiel medzi oboma hodnotami nie je nadmerný.

Platobná agentúra využíva túto možnosť, keď to odôvodňujú okolnosti, ktoré sa posudzujú individuálne, a na vlastnú zodpovednosť. Uvedie to v kontrolnom protokole na základe tohto orientačného vzoru:

(Orientačný vzor)

OBILNINY – KONTROLA ZÁSOB

Produkt:

Správca skladu:

Sklad, silo:

Číslo zásobníka:

Dátum:

Súbor

Množstvo podľa účtovníctva


A.   Zásoby v sile

Číslo komory

Objem podľa záznamum3 (A)

Zistený voľný objemm3 (B)

Objem uskladnených obilnín m3 (A-B)

Zistená špecifická hmotnosť kg/hl = 100

Hmotnosť obilnínalebo ryže

 

 

 

 

 

 

 

Spolu (A): …


B.   Zásoby v halovom sklade

 

Komora č.

Komora č.

Komora č.

Zaplnená plocha: …

… m2

… m3

… m2

… m3

… m2

… m3

Výška: …

… m

… m

… m

Opravy: …m

 

… m3

 

… m3

 

… m3

Objem: …

… m3

… m3

… m3

Špecifická hmotnosť: …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Celková hmotnosť: …

… ton

… ton

… ton

 

Spolu (B): …

 

Celková hmotnosť skladu: …

 

Rozdiel v porovnaní s účtovnou hmotnosťou: …

 

V %: …

… dňa …

 

 

Kontrolór platobnej agentúry:

(Pečiatka a podpis)

IV.   Alkohol

1.   Výber sudov, pri ktorých sa plánuje kontrola, predstavuje aspoň 5 % celkového množstva skladovaného v rámci verejnej intervencie. Výber sa pripravuje pred návštevou skladu na základe účtovných údajov platobnej agentúry, ale správcovi skladu sa neoznamuje.

2.   Kontrola colných uzáverov, ak sa uzávery ustanovujú vo vnútroštátnych predpisoch.

3.   Overenie prítomnosti sudov a ich obsahu na mieste sa vykonáva prostredníctvom:

identifikácie sudov podľa ich čísla a druhu alkoholu,

porovnania označenia a obsahu sudov s údajmi v materiálovom účtovníctve skladu a s údajmi uvedenými v účtovných knihách platobnej agentúry,

organoleptickej kontroly prítomnosti alkoholu, druhu alkoholu a jeho objemu v sudoch,

kontroly podmienok skladovania vizuálnou kontrolou iných sudov.

4.   Opis fyzicky skontrolovaných sudov a zistených nedostatkov sa uvádza v kontrolnom protokole.

V.   Hovädzie mäso

1.   Výber súborov, pri ktorých sa plánuje kontrola, predstavuje aspoň 5 % celkového množstva uskladneného v rámci verejnej intervencie. Výber sa pripravuje pred návštevou skladu na základe účtovných údajov platobnej agentúry, ale správcovi skladu sa neoznamuje.

2.   Overenie prítomnosti vybraných súborov a ich zloženia na mieste v prípade vykosteného mäsa zahŕňa:

identifikáciu súborov a paliet a overenie počtu škatúľ,

overenie hmotnosti 10 % paliet alebo kontajnerov,

overenie hmotnosti 10 % škatúľ z každej váženej palety,

vizuálnu kontrolu obsahu škatúľ a stavu balenia v škatuli.

Palety sa musia vyberať s ohľadom na rôzne druhy uskladnených výsekov.

3.   Opis fyzicky skontrolovaných súborov a zistených nedostatkov sa uvádza v kontrolnom protokole.

VI.   Nebalený cukor (3)

1.   Postup fyzickej inšpekcie verejných skladov cukru od hospodárskeho roku 2006/2007:

a)

Výber síl, zásobníkov a skladovacích komôr na kontrolu, ktorý zodpovedá aspoň 5 % množstva nebaleného cukru uskladneného v rámci verejnej intervencie.

Výber sa pripravuje na základe údajov dostupných v skladovej evidencii platobnej agentúry, ale správcovi skladu sa vopred neoznamuje.

b)

Fyzická inšpekcia:

overenie prítomnosti nebaleného cukru vo vybraných silách, zásobníkoch alebo komorách,

porovnanie účtovných údajov správcu skladu s údajmi platobnej agentúry,

identifikácia nebaleného cukru,

monitorovanie podmienok skladovania a porovnanie miesta skladovania a typu nebaleného cukru s účtovnými údajmi o skladovaní,

ohodnotenie uskladnených množstiev prostredníctvom metódy vopred schválenej platobnou agentúrou, ktorej opis musí byť uložený v sídle agentúry.

c)

V každom mieste skladovania musí byť dostupný plán skladu a doklad o metráži každého sila alebo skladovacej komory.

Nebalený cukor je uskladnený tak, aby bolo možné vykonať kontrolu objemu.

2.   Postup fyzickej inšpekcie verejných skladov cukru od hospodárskych rokov 2004/2005 a 2005/2006:

a)

V prípade, že postupy inventarizácie opísané v bode 1 nie sú možné, platobná agentúra úradne zaplombuje všetky miesta vstupu alebo výstupu zo sila/miesta skladovania. Platobná agentúra každý mesiac skontroluje, či plomba nebola porušená a dozrie na to, aby zostala nedotknutá. O týchto inšpekciách vypracuje podrobný záznam. Do skladov nebude povolený žiadny vstup bez prítomnosti inšpektora platobnej agentúry.

Členský štát zabezpečí taký postup umiestnenia plomby, ktorým sa zaručí nedotknuteľnosť produktov umiestnených vo verejných intervenčných skladoch.

b)

Minimálne raz do roka sa musí tiež vykonať inšpekcia zameraná na overenie podmienok skladovania a správneho uchovávania produktov.

3.   Postup v prípade zistenia nezrovnalostí

Pri overovaní objemu produktov sa pripúšťa určitá odchýlka.

Príloha II sa uplatňuje, ak sa hmotnosť skladovaných produktov zaznamenaná počas fyzickej inšpekcie (určenie objemu) odlišuje od účtovnej hmotnosti o 5 % alebo viac v prípade skladovania v sile alebo v halovom sklade.

Ak sa nebalený cukor skladuje v sile/sklade, je možné zohľadniť množstvá zistené vážením pri vstupe do skladu namiesto množstiev, ktoré vyplývajú z hodnotenia objemu, ak toto hodnotenie neposkytuje takú mieru presnosti, ktorá by sa považovala za dostatočnú a ak rozdiel medzi oboma hodnotami nie je nadmerný.

Platobná agentúra môže využiť možnosť uvedenú v treťom odseku, na vlastnú zodpovednosť, keď to odôvodňujú okolnosti, ktoré sa posudzujú individuálne. Uvedie to v kontrolnom protokole.

VII.   Balený cukor (4)

1.   Postup fyzickej inšpekcie verejných skladov cukru od hospodárskeho roku 2006/2007:

a)

Výber súborov, ktoré predstavujú aspoň 5 % celkového množstva skladovaného cukru v rámci verejnej intervencie. Výber sa pripravuje pred návštevou skladu na základe účtovných údajov intervenčnej agentúry, ale správcovi skladu sa neoznamuje.

b)

Overenie prítomnosti vybraných súborov a ich zloženia na mieste:

identifikácia kontrolných čísiel súborov a vriec podľa záznamov o nákupe alebo o príjme,

porovnanie účtovných údajov správcov skladu s údajmi platobnej agentúry,

stav balenia.

Pokiaľ ide o cukor balený vo vreciach o hmotnosti 50 kg:

váženie paliet (každej dvadsiatej) a vriec (jedno vrece na paletu),

vizuálna kontrola obsahu vriec (jedno vrece na desať paliet),

Pokiaľ ide o cukor balený vo „veľkých vreciach“:

váženie jedného vreca z dvadsiatich,

vizuálna kontrola obsahu jedného vreca z dvadsiatich.

c)

Opis inventáru súborov, ktoré boli fyzicky skontrolované a zistené nedostatky predpisov v kontrolnom protokole.

2.   Postup fyzickej inšpekcie verejných skladov cukru od hospodárskych rokov 2004/2005 a 2005/2006:

a)

V prípade, že postupy inventarizácie opísané v bode 1 nie sú možné, platobná agentúra úradne zaplombuje všetky miesta vstupu alebo výstupu z miesta skladovania. Platobná agentúra každý mesiac skontroluje, či plomba nebola porušená a dozrie na to, aby zostala nedotknutá. O týchto inšpekciách vypracuje podrobný záznam. Do skladov nebude povolený žiadny vstup bez prítomnosti inšpektora platobnej agentúry.

Členský štát zabezpečí taký postup umiestnenia plomby, ktorým sa zaručí nedotknuteľnosť produktov umiestnených vo verejných intervenčných skladoch.

b)

Minimálne raz do roka sa musí vykonať aj inšpekcia zameraná na overenie podmienok skladovania a správneho uchovávania produktov.


(1)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1068/2005 (Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 65).

(2)  Ú. v. ES L 98, 31.3.1998, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1107/2004 (Ú. v. ES L 211, 12.6.2004, s. 14).

(3)  Inventarizácia sa vykoná v skladoch, ktoré sú predmetom zmluvy o skladovaní.

(4)  Inventarizácia sa vykoná v skladoch, ktoré sú predmetom zmluvy o skladovaní.

PRÍLOHA II

POVINNOSTI A HLAVNÉ ZÁSADY TÝKAJÚCE SA ZODPOVEDNOSTI SPRÁVCOV SKLADOV, KTORÉ SA MUSIA ZAČLENIŤ DO ZMLUVY O SKLADOVANÍ, KTORÁ SA UZATVÁRA MEDZI PLATOBNOU AGENTÚROU A SPRÁVCOM SKLADU (článok 2 ods. 2)

Správca skladu je zodpovedný za správne uchovávanie produktov, ktoré sú predmetom intervenčných opatrení Spoločenstva. Za nesprávne uchovávanie produktov nesie finančné následky.

I.   Akosť produktov

V prípade zhoršenia akosti uskladnených intervenčných produktov v dôsledku nesprávnych alebo nevhodných podmienok skladovania sa straty pripisujú na ťarchu správcu skladu a v účtovníctve verejného skladovania sa zaznamenajú ako strata vyplývajúca z poškodenia produktu (riadok 900.001 tabuľky 53).

II.   Chýbajúce množstvá

1.   Správca skladu je zodpovedný za akýkoľvek zistený rozdiel medzi množstvami na sklade a údajmi poskytnutými vo výkazoch zásob odovzdaných platobnej agentúre.

2.   Ak chýbajúce množstvá presiahnu množstvá určené uplatniteľnou prípustnou odchýlkou (odchýlkami) v súlade s článkom 8 ods. 2, prílohou I. bodom B. III ods. 2 a prílohou XI alebo určené právnymi predpismi v odvetví poľnohospodárstva, úhrn bude účtovaný správcovi skladu ako neidentifikovateľná strata. Ak správca skladu spochybní chýbajúce množstvá, môže požadovať váženie alebo premeranie produktu a v tomto prípade znáša náklady spojené s činnosťou, pokiaľ sa nepreukáže, že oznámené množstvá sú v skutočnosti prítomné alebo rozdiel nepresahuje uplatniteľné prípustné odchýlky, vtedy znáša náklady na váženie a meranie platobná agentúra.

Prípustné odchýlky ustanovené v prílohe I. bode B. III ods. 2 a bode B. VI ods. 3 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté ostatné odchýlky uvedené v prvom pododseku.

III.   Podporné doklady a mesačné a ročné vyhlásenia

1.   Podporné doklady a mesačné vyhlásenie

a.

Správca skladu musí vlastniť doklady týkajúce sa uskladnenia produktov, ich skladovania a vyskladnenia, ktoré slúžia ako základ na zostavenie ročnej účtovnej uzávierky, a ktoré musia obsahovať aspoň tieto údaje:

miesto skladovania (prípadne s uvedením zásobníka alebo suda),

množstvo prenesené z predošlého mesiaca,

uskladnenie a vyskladnenie podľa súborov,

zásoby na konci obdobia.

Tieto doklady musia kedykoľvek umožniť presnú identifikáciu množstiev v sklade najmä s ohľadom na nákupy a predaje, ktoré boli uzatvorené, ale v prípade ktorých sa ešte nevykonalo uskladnenie alebo vyskladnenie príslušných zásob.

b.

Doklady týkajúce sa uskladnenia, skladovania a vyskladnenia produktov nahlasuje správca skladu platobnej agentúre aspoň raz mesačne pomocou súhrnného mesačného výkazu zásob. Platobná agentúra ich musí dostať do 10. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, ktorého sa výkaz týka.

c.

Vzor súhrnného mesačného výkazu zásob sa uvádza v prílohe XIV. Platobné agentúry ho elektronickou cestou poskytnú správcom skladov.

2.   Ročné vyhlásenie

a.

Správca skladu pripraví ročný výkaz zásob na základe mesačných výkazov uvedených v bode 1. Platobnej agentúre sa odovzdá najneskôr 15. októbra nasledujúceho po uzávierke účtovného obdobia.

b.

Ročný výkaz zásob obsahuje súhrn uskladnených množstiev rozpísaných podľa produktov a miesta skladovania, pričom pri každom produkte sa uvádzajú množstvá na sklade, čísla súborov (s výnimkou obilnín), rok uskladnenia (s výnimkou alkoholu) a vysvetlenie prípadných zistených nezrovnalostí.

c.

Vzor ročného výkazu zásob sa uvádza v prílohe XV. Platobné agentúry ho elektronickou cestou poskytnú správcom skladov.

IV.   Počítačové materiálne účtovníctvo a dostupnosť informácií

V zmluve o verejnom skladovaní uzatvorenej medzi platobnou agentúrou a správcom skladu sú ustanovenia zaručujúce dodržiavanie právnych predpisov Spoločenstva.

Obsahuje najmä tieto prvky:

vedenie počítačového materiálneho účtovníctva intervenčných zásob,

priame a bezodkladné poskytnutie stáleho inventáru,

poskytnutie v ktoromkoľvek okamihu všetkých dokumentov týkajúcich sa uskladnenia, skladovania a vyskladnenia produktov, ako aj účtovných dokladov a protokolov vyhotovených na základe tohto nariadenia, ktoré vlastní správca skladu,

neustály prístup k týmto dokumentom pre zamestnancov platobnej agentúry a Komisie, ako aj pre každú nimi poverenú osobu.

V.   Forma a obsah dokumentov oznámených platobnej agentúre

Forma a obsah dokumentov uvedených v bodoch 1 a 2 odseku III sa ustanovuje podľa podmienok vymedzených v článku 18 nariadenia (ES) č. 883/2006.

VI.   Uchovávanie dokladov

Podporné doklady týkajúce sa všetkých aktov súvisiacich s operáciami verejného skladovania uchováva správca skladu počas celého obdobia, ktoré sa vyžaduje v článku 9 nariadenia (ES) č. 885/2006, bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné vnútroštátne ustanovenia.

PRÍLOHA III

INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ POSKYTNÚŤ ČLENSKÉ ŠTÁTY, PROSTREDNÍCTVOM POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU UVEDENÉHO V ČLÁNKU 12

TABUĽKY E-FAUDIT (1)

(článok 10 ods. 2)

1

Mesačné a ročné určenie čiastok týkajúcich sa strát z predaja a čiastok zníženia hodnoty vo verejnom skladovaní.

2

Cenové rozdiely a iné skutočnosti

3

Výpočet technických nákladov

4

Výpočet finančných nákladov

8

Stavy a pohyby verejných zásob

9

Výpočet hodnoty strát prekračujúcich prípustné straty pri vykosťovaní (hovädzie mäso)

13

Úhrada nákladov v dôsledku odmietnutia tovaru (technické náklady) — príloha XIII

14

Úhrada nákladov v dôsledku odmietnutia tovaru (finančné náklady) — príloha XIII

28

Odôvodnenie presunov z iných členských štátov.

52

Súhrnná tabuľka na stanovenie mesačných čiastok, ktoré sa majú zaúčtovať

53

Podrobnosti o odbyte

54

Mesačné určenie strát spôsobených dodávkou potravín najodkázanejším osobám v Spoločenstve - nariadenie (EHS) č. 3730/87 — produkty okrem hovädzieho mäsa

55

Mesačné určenie strát spôsobených dodávkou potravín najodkázanejším osobám v Spoločenstve - nariadenie (EHS) č. 3730/87 — hovädzie mäso

56

Mesačné určenie strát spôsobených bezplatnou dodávkou potravín

99

Určenie hodnoty, ktorá sa má previesť na začiatok účtovného obdobia

Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 


Tabuľka 1

Mesačné a ročné určenie čiastok týkajúcich sa strát z predaja a čiastok zníženia hodnoty vo verejnom skladovaní

Euro — Tony

Položka č.

Metóda výpočtu alebo odkazy na iné tabuľky

Opis

Množstvá (t alebo hl)

Jednotková čiastka

Hodnoty

Stĺpec

a

b

c

d

e

001

T99/010 a 050

Množstvá prenesené z predchádzajúceho obdobia v ich účtovnej hodnote

0,000

-

0,00

002

Mimoriadne zníženie hodnoty

Rozpočtová položka:

0,00

003

= 001e — 002e

Celková hodnota uskladnených množstiev na začiatku obdobia

0,00

004

Množstvá a hodnoty nákupov počas obdobia

005

=004e × koeficient

Zníženie hodnoty pri nákupe (=>T52/030e) (Príloha VIII ods. 1)

0,00

006

T28/910

Množstvá prijaté do konca predchádzajúceho mesiaca po presune

0,000

008

T28/910

Hodnota, ktorá sa má zaúčtovať po presunoch

0,00

009

=001c + 004c +006c

Prenesené, nakúpené a presunuté množstvá

0,000

010

=003e + 004e –005e +008e

Celková účtovná hodnota

0,00

011

=010e/009c

Priemerná účtovná hodnota

0,00

020

T53/997

Množstvá odobraté do … (vrátane neidentifikovateľných strát)

0,000

021

T53/999

Príjmy z odobratých množstiev do … (vrátane neidentifikovateľných strát)

0,00

025

=009c — 020c

Množstvá na sklade na konci mesiaca …

0,000

031

=011d obdobie 12

Prenášaná účtovná hodnota (PÚH posledného mesiaca obdobia)

0,00

034

=025c × 031d

Teoretická hodnota množstiev, ktoré sa majú preniesť

0,00

050

Dodatočné zníženie hodnoty (Príloha VIII ods. 3 a 4)

Rozpočtová položka:

0,00


Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 


Tabuľka 2

Cenové rozdiely a iné skutočnosti

Euro — Tony

Položka č.

Metóda výpočtu alebo odkazy na iné tabuľky

Opis

Množstvá (t. alebo hl.)

Jednotkové čiastky

Kurz

Koeficient alebo %

Hodnoty

Stĺpec

a

b

c

d

e

f

g

DEBET

001

Tab. 001 — Položka 9

Prenesené, nakúpené a presunuté množstvá

0,000

002

Tab. 001 — Položka 10

Hodnota prenesených, nakúpených a presunutých množstiev

0,00

003

Iné debetné položky

004

CELKOM DEBET

0,00

KREDIT

005

T53/993

Odobraté množstvá a ich hodnota vrátane živelných pohrôm a identifikovateľných strát

0,000

0,00

006

= 1c-5c-9c

Zistené neidentifikovateľné straty

0,000

007

= 1c × % odchýlky

Prípustná odchýlka

0,000

0,050

008

= 6c-7c

Množstvá prekračujúce prípustnú odchýlku a ich hodnota

0,000

0,000

1,000000

1,050

0,00

009

Tab. 001 — Položka 025 et 034

Množstvá, ktoré sa majú preniesť, a ich hodnota

0,000

0,00

010

Vybrané čiastky a prepadnuté záruky

011

Tab. 016, 017

Úhrada nákladov a pokút

012

Tab. 028 — Položka 990

Hodnota prijatých množstiev po presunoch

0,00

013

Tab. 053 ou 007 — Položka 998

Zistené straty pri presunoch do iných členských štátov

0,00

014

Tab. 009 — Položka 600

Prekročenie prípustnej odchýlky pre spracovanie

0,00

015

Iné kreditné položky

016

CELKOM KREDIT

0,00

017

= 4g-16g

DEBETNÝ/KREDITNÝ ZOSTATOK

0,00


Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 


Tabuľka 3

Výpočet technických nákladov

Euro — Tony

Položka č.

Opis

Od (dd/mm/rrrr)

Do (dd/mm/rrrr)

Množstvá (t alebo hl)

Jednotkové čiastky v EURO

Kurz

Hodnota

a

b

c

d

e

F

g

h = e×f×g

A.   

Paušálne náklady

010

Náklady na uskladnenie s fyzickým premiestnením(T08/c+h)

010.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

030

Náklady na uskladnenie bez fyzického premiestnenia (T08/d)

030.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

050

Náklady na vyskladnenie s fyzickým premiestnením (T08/e)

050.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

070

Náklady na vykladnenie bez fyzického premiestnenia (T08/f)

070.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

090

Náklady na skladovanie (Tab. 008 — pozri priemerné množstvo zásob)

090.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

130

Náklady na denaturáciu alebo farbenie (iba zvýšenie)

130.001

1,000000

0,00

160

Náklady na označovanie etiketou a označovanie (iba zvýšenie)

160.001

0,00

1,000000

0,00

180

Náklady na vyskladnenie a opätovné uskladnenie

180.001

0,00

1,000000

0,00

500

Paušálne dopravné náklady (Tab. 020 alebo 021)

560

Úhrada technických nákladov — odmietnuté množstvá (T13/100)×(-1)

0,00

B.   

Nepaušálne náklady

600.1

Skutočné náklady na primárnu dopravu pri nákupe — pozitívne

600.2

Skutočné náklady na primárnu dopravu pri nákupe — negatívne

601.1

Dopravné náklady pri vývoze — pozitívne

601.2

Dopravné náklady pri vývoze — negatívne

602.1

Dopravné náklady pri presune do členského štátu — pozitívne

602.2

Dopravné náklady pri presune do členského štátu — negatívne

603.1

Dopravné náklady po intervencii — pozitívne

603.2

Dopravné náklady po intervencii — negatívne

610.1

Náklady na spracovanie — pozitívne

610.2

Náklady na spracovanie — negatívne

620.1

Iné náklady — pozitívne

620.2

Iné náklady — negatívne

999

CELKOM TECHNICKÉ NÁKLADY (T52/030b)

0,00


Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 


Tabuľka 4

Výpočet finančných nákladov

Euro — Tony

Položka č.

Obdobie

Suma zásob na začiatku každého mesiaca

Suma zásob na konci každého mesiaca

Priemerné množstvo zásob

Nákupy za dané obdobie

Odpočet platobnej lehoty

Predchádzajúce negatívne priemerné množstvo zásob

Priemerné množstvo zásob na výpočet

Priemerná účtovná hodnota

Úroková sadzba %

Finančné náklady

od (mm/rrrr)

do (mm/rrrr)

Stĺpec

a1

a2

b

c

d

e

f

g

h

i

i1

j

001.001

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,00

2,300

0,00

100

MEDZISÚČET FINANČNÝCH NÁKLADOV

0,00

105

Odpočet v dôsledku zamietnutia (T14/050)

0,00

110

Odpočet v dôsledku lehôt odberu po zaplatení predaných množstiev

[Príloha IV (III) ods. 1]

0,000

120

Navýšenie v dôsledku platobných lehôt po odbere predaných množstiev

[Príloha IV (III) ods. 2]

0,000

130

CELKOM FINANČNÉ NÁKLADY (=>T52/030c)

0,00


Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 


Tabuľka 8

Stavy a pohyby verejných zásob

Tony

Položka č.

Mesiac Rok (mm/rrrr)

Množstvo zásob na začiatku každého mesiaca

PRIJATÉ MNOŽSTVÁ

VYSKLADNENÉ MNOŽSTVÁ

Prenos podľa obdobia Prijaté množstvá

Zásoby na konci každého mesiaca vrátane presunov

Zásoby na konci každého mesiaca bez presunov

Vstupy s fyzickým premiestnením

Vstupy bez fyzického premiestnenia

Výstupy s fyzickým premiestnením + vzorky

Výstupy bez fyzického premiestnenia

Identifikované alebo neidentifikované chýbajúce množstvá (krádeže, živelné pohromy, …) + výstupy po lehote v prípade obilnín a ryže

Stĺpec

a

b

c

d

e

f

g

h

i = b+c+ d–e-f-g+h

j = b+c+d-e-f-g

1

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

2

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

3

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

4

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

5

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

6

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

7

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

8

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

9

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

10

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

11

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

12

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

99

Celkom

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 


Tabuľka 9

Výpočet hodnoty strát prekračujúcich prípustné straty pri vykosťovaní (hovädzie mäso)

Euro — Tony

Položka č.

Obdobia

Realizované množstvá (skutočná hmotnosť) (2)

Vyrobené množstvá (skutočná hmostnosť) (2)

Koeficient alebo %

Intervenčná cena

Kurz

Čiastky, ktoré sa majú pripísať v prospech EPUZF

Stĺpec

a

b

c

d

e

f

g

100

Množstvá realizované počas predchádzajúceho obdobia a spracované počas tohto obdobia

200

Množstvá realizované a spracované počas tohto obdobia

300

Realizované a vyrobené množstvá celkom

= 100 + 200

0,000

0,000

400

Minimálny predpísaný výnos

= 300 col. (b) × { 1 — 400 col. (d) }

0,000

1,00

500

Straty prekračujúce minimálny výnos

= 300 — 400

0,000

600

Čiastka, ktorá sa má pripísať v prospech EPUZF

= T009/500/c (ak je negatívna) × T009/600/d × T009/600/e × T009/600/f

1,00

0,00

1,000000

0,00

700

Realizované množstvá, ktorých spracovanie nie je na konci obdobia ukončené (pri VYKOSTENOM HOVÄDZOM MÄSE)


Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 


Tabuľka 13

Úhrada nákladov v dôsledku odmietnutia tovaru (technické náklady) – (príloha XIII ods. 1a a 1b)

Euro — Tony

A.   

NÁKLADY NA USKLADNENIE A VYSKLADNENIE

Položka č.

Mesiac/rok vyskladnenia (mm/rrrr)

Odmietnuté tony

Kódy 1 alebo 2 alebo 3 alebo 4 (3)

Sumy jednotkových čiastok platné v mesiaci vyskladnenia EURO/T

Kurz uplatniteľný na paušálne čiastky

Hodnoty

Stĺpec

a

b

c

d

e

f = b×d×e

001.001

 

 

 

 

1,000000

0,00

050 Medzisúčet

0,000

0,00

B.   

NÁKLADY NA SKLADOVANIE

Položka č.

Mesiac/rok vyskladnenia(mm/rrrr)

Počet mesiacov skladovania

Odmietnuté tony

Jednotková čiastka platná v mesiaci vyskladnenia EURO/T

Kurz uplatniteľný na paušálne čiastky

Hodnoty

051.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

099 Medzisúčet

0,000

0,00

100 CELKOM

(=> T03/560)

0,00


Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 


Tabuľka 14

Úhrada nákladov v dôsledku odmietnutia tovaru (finančné náklady) — (príloha XIII ods. 1c a článok 9 ods. 5)

Euro – Tony

1.   

FINANČNÉ NÁKLADY

Položka č.

Mesiac a rok vyskladnenia(mm/rrrr)

Odmietnuté tony

Počet mesiacov skladovania

Počet mesiacov platobnej lehoty pri uskladnení

Počet mesiacov pre výpočet

Priemerná prenesená účtovná hodnota

Úroková sadzba pre výpočet finančných nákladov v %

Hodnoty

Stĺpec

a

b

c

d

e = c — d

f

g

h = b×e×f×(g/12)

001.001

 

 

 

0

0

 

0,000

 

050 Medzisúčet

0,000

(=> T04/105)

0,00

2.   

HODNOTY NÁKUPOV (pred znížením hodnoty pri nákupe)

Položka č.

Odmietnuté tony

Hodnota nákup/tona

Celková hodnota

051.001

 

 

0,00

200 Medzisúčet

0,000

(=> T53/950)

0,00


Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 


Tabuľka 28

Odôvodnenie presunov z iných členských štátov

Euro — Tony

Položka č.

Mesiac a rok

Krajina pôvodu

Nariadenie (ES)

Množstvá prijaté na konci obdobia (t alebo hl)

Cena

Výmenný kurz

Hodnoty

Stĺpec

a

b

c

d

e

f

g

PRESUNY ZA POSLEDNÝ MESIAC PREDCHÁDZAJÚCEHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

001.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

PRESUNY ZA PREBIEHAJÚCE ÚČTOVNÉ OBDOBIE

002.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

PRESUNY ZA BEŽNÉ OBDOBIE

003.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

910

bez bežného obdobia

[=> TAB 001 položka 6]

0,00

[=> T01 položka 8]

0,00

990 Celkom

bez 001

[=> TAB 002 položka 12]

0,00

[=> TAB 052 položka 40]

0,00

Ak je tento mesiac posledným mesiacom účtovného obdobia, je potrebné tieto množstvá a hodnoty preniesť do tabuľky 28 nasledujúceho účtovného obdobia


Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 


Tabuľka 52

Súhrnná tabuľka na určenie mesačných čiastok, ktoré sa majú zaúčtovať

Euro – Tony

Položka č.

OPIS

Technické náklady

Finančné náklady

Iné náklady

Zníženie hodnoty pri nákupe

Stĺpec

a

b

c

D

e

020

Oprava článok 6 ods. 3 – rozhodnutie z …

0

0

0

0

030

Výdavky súvisiace s hmotnými operáciami od … do …

0,00

0,00

0,00

0,00

052

Hodnota množstiev prijatých prostredníctvom presunu – bezplatná distribúcia (T54,55/390f)

053

Negatívna hodnota prenesených množstiev (T99/065)

0,00

400

Čiastky na zaúčtovanie do …

0,00

0,00

0,00

0,00

410

Čiastky zaúčtované do konca predchádzajúceho mesiaca

 

 

 

 

420

Čiasky, ktoré sa majú zaúčtovať v …

0,00

0,00

0,00

0,00


Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 


Tabuľka 53

Podrobnosti o odbyte

Euro — Tony

Položka č.

Druh odbytu

Dátum (mm/rrrr)

Dodatočné potrebné informácie

Krajina pôvodu

Krajina určenia

Odobraté množstvá (t/hl)

Koeficient

Intervenčná cena

Kurz

Hodnoty odobratých množstiev

Stĺpec

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j = f×g×h×i

001.001

Odbyt za bežných podmienok

201.001

Osobitné opatrenia

400

Potravinová pomoc

500

Vzorky odobraté účastníkmi verejnej súťaže

501.001

Vzorky (Iné)

0,00

0,00

1,000000

0,00

502

Súkromný predaj v rámci inventarizácie (čl. 5 ods. 2g a čl. 7 ods. 2c))

851

Bezplatná distribúcia (T54,55/400 Plány 1,2)

860

Zhrnutie naliehavých akcií (T56/400 Plány 1,2)

900.001

Zhoršenie akosti výrobku spôsobené podmienkami skladovania

0,00

0,00

1,000000

0,00

910.001

Zhoršenie akosti výrobku spôsobené príliš dlhým časom skladovania

920.001

Prírodné katastrofy

930.001

Identifikovateľné straty

0,00

0,00

1,000000

0,00

940.001

Živelné pohromy

0,00

0,00

1,000000

0,00

950

Odmietnutie po kontrolách akosti (T14/200)

0,000

0,00

991.001

Presuny do iných členských štátov na bezplatnú distribúciu

0

0

0,00

992.001

Presuny do iných členských štátov Iné presuny.

0

0

0,00

993

Medzisúčet 001 až 992 (=>T02/005c, e)

0,000

0,00

996.001

Zistené neidentifikovateľné straty

0,00

0,00

1,000000

0,00

997

Medzisúčet 993 + 996 (v množstvách)

0,000

998.001

Straty po presunoch (bezplatná distribúcia alebo medzi členskými štátmi) T02/013

0,00

0,00

1,000000

0,00

999

CELKOM (=>T01/021e) (iba v hodnote)

0,00


Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 

Tabuľka 54

Mesačné určenie strát spôsobených dodávkou potravín najodkázanejším osobám v Spoločenstve (nariadenie (EHS) č. 3730/87) Produkty okrem hovädzieho mäsa

Euro — Tony

Z vašich vlastných zásob:

Plán na rok:


Položka č.

Opis

Dátum

Odobraté množstvá v tonách

Intervenčná cena

Výmenný kurz

Hodnota odobratých množstiev B013100005

Stĺpec

a

b

c

d

e

f = c×d×e

002

Oprava čl. 6 ods. 3 — rozhodnutie z

030.001

0,00

300

Celkom (030):

0,00

310

Ostatné debetné položky (pozitívne)

320

Ostatné kreditné položky (negatívne — použite znamienko „—“)

330

Prepadnuté záruky

390

Celkom (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Celkové odobraté množstvá a čiastky, ktoré sa majú zaúčtovať do: … (001 + 002 + 390):

0,00

410

Čiastky zaúčtované do konca predchádzajúceho mesiaca (…)

0,00

420

(400 — 410) Čiastky, ktoré sa majú zaúčtovať v …

0,00

Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 

Tabuľka 55

Hovädzie mäso

Mesačné určenie strát spôsobených dodávkou potravín najodkázanejším osobám v Spoločenstve (nariadenie (EHS) č. 3730/87)

Euro — Tony

Z vašich vlastných zásob:

Plán na rok:


Položka č.

Opis

Dátum

Odobraté množstvá v tonách

Koeficient

Intervenčná cena

Kurz

Hodnota odobratých množstiev

Stĺpec

a

b

c

d

e

f

g = c×d×e×f

002

Oprava čl. 6 ods. 3 — rozhodnutie z

030.010

Predné štvrtiny

0,35

0,00

1,000000

0,00

030.020

Zadné štvrtiny

0,50

0,00

1,000000

0,00

300

Celkom (030):

0,000

0,00


Položka č.

Opis

Obdobie od .../do …

Odobraté množstvá v tonách

Intervenčná cena

Výmenný Kurz

Hodnota odobratých množstiev

Stĺpec

a

b

c

d

e

f

310

Ostatné debetné položky (pozitívne)

320

Ostatné kreditné položky (negatívne — použite znamienko „—“)

330

Prepadnuté záruky

390

Celkom (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Celkové odobraté množstvá a čiastky, ktoré sa majú zaúčtovať do … (001 + 002 + 390):

0,000

0,00

410

Čiastky zaúčtované do konca predchádzajúceho mesiaca (…)

0,00

420

(400 — 410) Čiastky, ktoré sa majú zaúčtovať v …

0,00

Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

 

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 

Tabuľka 56

Mesačné určenie strát spôsobených bezplatnou dodávkou potravín (komu)

Euro — Tony

Určenia:

Nariadenie:

Z vašich vlastných zásob:

Plán na rok:


Položka č.

Opis

Dátum

Odobraté množstvá v tonách

Intervenčná cena

Kurz

Hodnota odobratých množstiev

Stĺpec

a

b

c

d

e

f = 2×d×e

2

— Oprava čl. 6 ods. 3 — rozhodnutie z

030.001

 

 

0,00

1,000000

0,00

300

Celkom 30 až 200

0,000

0,00


Položka č.

Opis

Obdobie: o .../do …

Odobraté množstvá v tonách

Intervenčná cena

Kurz

Hodnota odobratých množstiev

Stĺpec

a

b

c

d

e

f

310

Ostatné debetné položky (pozitívne)

320

Ostatné kreditné položky (negatívne — použite znamienko „—“)

330

Prepadnuté záruky

390

Celkom (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Celkové odobraté množstvá a čiastky, ktoré sa majú zaúčtovať do: … (001+ 002 + 390)

0,000

0,00

410

Čiastky zaúčtované do konca predchádzajúceho mesiaca (…)

0,00

420

(400 – 410)/Čiastky, ktoré sa majú zaúčtovať v …

0,00

Členský stát

Účtovné obdobie

S povolenou odchýlkou

X

Produkt

OPERÁCIE OD

DO

Bez povolenej odchýlky

 


Tabuľka 99

Určenie hodnoty, ktorá sa má previesť na začiatok účtovného obdobia

Euro — Tony

Položka č.

Metóda výpočtu alebo odkaz na iné tabuľky

Opis

Množstvot. alebo hl.

Hodnota

Stĺpec

a

b

c

d

010

T01/025c predcházajúce účtovné obdobie

Skladované množstvá na konci predchádzajúceho účtovného obdobia (=>T01/001)

0,000

020

T01/031d predcházajúce účtovné obdobie

Priemerná účtovná hodnota (vyhlásenie z 10. novembra predchádzajúceho účtovného obdobia v Euro)

030

= 010c × 020d

Teoretická hodnota množstiev prenesených do súčasného účtovného obdobia (v Euro)

0,00

040

Dodatočné zníženie ceny príloha VIII ods. 3 a 4 (koniec predchádzajúceho účtovného obdobia) (v Euro)

0,00

050

Hodnota množstiev prenesených do súčasného obdobia (v Euro)

0,00

055

Hodnota množstiev prenesených do súčasného obdobia (v MN)(v Euro) =>T01/001

0,00

057

Priemerná účtovná hodnota predchádzajúceho obdobia (v Euro) =>T14/001f

060

Negatívna hodnota množstiev prenesených do súčasného obdobia (v Euro)

0,00

065

Negatívna hodnota množstiev prenesených do súčasného obdobia (v Euro) =>T52/053

0,00


(1)  Niektoré detaily formy a obsahu základných tabuliek uvedených v tejto prílohe sa môžu líšiť v aplikácii e-FAUDITu podľa príslušného produktu a obdobia.

(2)  množstvá sa vyjadrujú v tonách na tri desatinné miesta.

(3)  kód

1 = Vstup s FP a výstup s FP

2 = Vstup bez FP a výstup bez FP

3 = Vstup s FP a výstup bez FP

4 = Vstup bez FP a výstup s FP

(FP: Fyzické premiestnenie)

PRÍLOHA IV

VÝPOČET FINANČNÝCH NÁKLADOV

podľa článku 4 ods. 1 písm. a)

I.   Uplatniteľné úrokové sadzby

1.   Na výpočet finančných nákladov, ktoré idú na ťarchu EPUZF za finančné prostriedky mobilizované členskými štátmi v rámci nákupu intervenčných produktov, Komisia stanoví na začiatku každého účtovného obdobia jednotnú úrokovú sadzbu pre Spoločenstvo. Táto jednotná úroková sadzba zodpovedá priemeru termínovaných trojmesačných a dvanásťmesačných sadzieb EURIBOR zistených počas šiestich mesiacov pred oznámením členských štátov, ktoré sa určuje v odseku 2 tohto bodu, s príslušným tretinovým a dvojtretinovým vyvážením.

2.   S cieľom určiť uplatniteľné úrokové sadzby na príslušné účtovné obdobie členské štáty oznámia Komisii na jej žiadosť priemernú úrokovú sadzbu, ktorú v skutočnosti využívali počas referenčného obdobia, ktoré zodpovedá šiestim mesiacom pred podaním tejto žiadosti.

Ak je úroková sadzba, ktorú oznámi niektorý členský štát, vyššia ako jednotná úroková sadzba stanovená pre Spoločenstvo počas referenčného obdobia, uplatňuje sa jednotná úroková sadzba. Ak je úroková sadzba, ktorú oznámi niektorý členský štát, nižšia ako jednotná úroková sadzba stanovená pre Spoločenstvo počas referenčného obdobia, stanoví sa pre tento členský štát úroková sadzba na úrovni oznámenej sadzby.

Ak členský štát nič neoznámi, úroková sadzba, uplatňuje sa úroková sadzba, ktorá sa rovná jednotnej úrokovej sadzbe stanovenej Komisiou. Ak však Komisia zistí, že úroveň úrokových sadzieb pre daný členský štát je nižšia ako jednotná úroková sadzba, stanoví pre tento členský štát úrokovú sadzbu na tejto nižšej úrovni. Toto zistenie sa vykoná na základe priemeru referenčných úrokových sadzieb uvedených v dodatku k tejto prílohe, počas referenčného obdobia uvedeného v prvom pododseku s navýšením o 1 percentuálny bod. Ak nie sú k dispozícii referenčné úrokové sadzby na celé referenčné obdobie, použijú sa dostupné sadzby počas tohto obdobia.

II.   Výpočet finančných nákladov

1.   Výpočet finančných nákladov sa ďalej člení podľa obdobia platnosti úrokových sadzieb stanovených Komisiou v súlade s pravidlami určenými v bode I.

2.   Finančné náklady uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) sa vypočítajú s použitím úrokovej sadzby členského štátu na priemernú hodnotu na tonu produktu, ktorý bol predmetom intervencie, potom sa vynásobí takto získaný produkt priemerným stavom zásob v účtovnom období.

3.   Pri uplatňovaní odseku 2 platia tieto vymedzenia pojmov:

priemerná hodnota tony produktu sa vypočíta tak, že súčet hodnôt produktov skladovaných k prvému dňu účtovného obdobia a produktov nakúpených počas tohto obdobia sa vydelí súčtom množstiev produktov skladovaných k prvému dňu účtovného obdobia a produktov nakúpených počas tohto obdobia;

priemerná zásoba účtovného obdobia sa vypočíta tak, že sa súčet zásob na začiatku a na konci každého mesiaca vydelí číslom, ktoré sa rovná dvojnásobku počtu mesiacov v účtovnom období.

4.   V prípade produktu, pri ktorom sa stanovil koeficient zníženia hodnoty v súlade s prílohou VIII ods. 1, sa hodnota produktov nakúpených počas účtovného obdobia vypočíta tak, že z nákupnej ceny sa odráta čiastka zníženia hodnoty vyplývajúca z uvedeného koeficientu.

5.   V prípade produktu, pri ktorom sa stanovilo druhé zníženie hodnoty v súlade s prílohou VIII ods. 3 druhým pododsekom, sa výpočet priemerného stavu zásob vykoná predtým, ako nadobudne účinnosť každé zníženie hodnoty, ktoré sa berie do úvahy na účely priemernej hodnoty.

6.   Ak sa v pravidlách upravujúcich spoločnú organizáciu trhu ustanovuje, že platba za produkt nakúpený platobnou agentúrou sa môže uskutočniť až po uplynutí minimálnej lehoty jeden mesiac od dátumu prevzatia dodávky, vypočítaný priemerný stav zásob sa zníži o množstvo vyplývajúce z tohto výpočtu:

Formula

kde

Q

=

množstvá nakúpené počas účtovného obdobia,

N

=

počet mesiacov minimálnej lehoty na platbu.

Na účely tohto výpočtu sa minimálna lehota uvedená v pravidlách považuje za platobnú lehotu. Za jeden mesiac sa považuje 30 dní. Akákoľvek časť mesiaca dlhšia ako 15 dní sa považuje za celý mesiac; akákoľvek časť mesiaca, ktorá sa rovná 15 dňom alebo je kratšia ako 15 dní sa na tento výpočet neberie do úvahy.

Ak po vykonanom znížení uvedenom v prvom pododseku vychádza na konci účtovného obdobia výpočet priemerných zásob s negatívnym výsledkom, záporný zostatok sa započíta do priemerného stavu zásob vypočítaného na ďalšie účtovné obdobie.

III.   Osobitné ustanovenia, za ktoré zodpovedajú platobné agentúry

1.   Ak sa pri predaji produktu platobnou agentúrou v pravidlách, ktorými sa upravuje spoločná organizácia trhov, alebo v oznámení o verejnej súťaži na tieto predaje určuje prípadná lehota na vyskladnenie produktu po vykonaní platby zo strany kupujúceho, a v prípade, ak je táto lehota dlhšia ako 30 dní, platobné agentúry znížia v účtoch finančné náklady podľa ustanovení uvedených v bode II o čiastku vyplývajúcu z tohto výpočtu:

Formula

kde

V

=

čiastka, ktorú zaplatil kupujúci,

J

=

počet dní od prijatia platby po vyskladnenie produktu znížený o tridsať dní,

i

=

úroková sadzba uplatniteľná na dané účtovné obdobie.

2.   Ak pri predaji poľnohospodárskych produktov platobnými agentúrami na základe konkrétnych právnych predpisov Spoločenstva prekročí skutočná platobná lehota po vyskladnení týchto produktov tridsať dní, platobné agentúry v súlade s ustanoveniami v bode II zvýšia v účtoch finančné náklady o čiastku vyplývajúcu z uplatnenia tohto vzorca:

Formula

kde

M

=

čiastka, ktorú má zaplatiť kupujúci,

D

=

počet dní, ktoré uplynuli od vyskladnenia produktu po prijatie platby, znížený o tridsať dní,

i

=

úroková sadzba uplatniteľná na dané účtovné obdobie.

3.   Finančné náklady uvedené v odsekoch 1 a 2 sa na konci účtovného obdobia zaúčtujú v zmysle tohto obdobia za počet dní, ktoré pripadnú do tohto dátumu, a zvyšok sa zaznamená do ďalšieho účtovného obdobia.

DODATOK

REFERENČNÉ ÚROKOVÉ sadzby uvedené v prílohe IV

1.

Česká republika

Prague interbank borrowing offered rate na tri mesiace (PRIBOR)

2.

Dánsko

Copenhagen interbank borrowing offered rate na tri mesiace (CIBOR)

3.

Estónsko

Talin interbank borrowing offered rate na tri mesiace (TALIBOR)

4.

Cyprus

Nicosia interbank borrowing offered rate na tri mesiace (NIBOR)

5.

Lotyšsko

Riga interbank borrowing offered rate na tri mesiace (RIGIBOR)

6.

Litva

Vilnius interbank borrowing offered rate na tri mesiace (VILIBOR)

7.

Maďarsko

Budapest interbank borrowing offered rate na tri mesiace (BUBOR)

8.

Malta

Malta interbank borrowing offered rate na tri mesiace (MIBOR)

9.

Poľsko

Warszawa interbank borrowing offered rate na tri mesiace (WIBOR)

10.

Slovinsko

Interbank borrowing offered rate na tri mesiace (SITIBOR)

11.

Slovensko

Bratislava interbank borrowing offered rate na tri mesiace (BRIBOR)

12.

Švédsko

Stockholm interbank borrowing offered na tri mesiace (STIBOR)

13.

Spojené kráľovstvo

London interbank borrowing offered rate na tri mesiace (LIBOR)

14.

Pre ostatné členské štáty

Euro interbank borrowing offered rate na tri mesiace (EURIBOR)

PRÍLOHA V

HMOTNÉ OPERÁCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ PAUŠÁLNE ČIASTKY

uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b)

OBILNINY A RYŽA

I.   PAUŠÁLNA ČIASTKA ZA USKLADNENIE

a)

Fyzické presuny obilnín z dopravného prostriedku po uloženie do skladovacieho zásobníka (silo alebo skladová komora) – prvá prekládka;

b)

váženie;

c)

odber vzoriek/analýzy/stanovenie akosti.

II.   PAUŠÁLNA ČIASTKA ZA SKLADOVANIE

a)

Prenájom priestorov za zmluvnú cenu;

b)

poistné náklady [ak nie sú zahrnuté v písm. a)];

c)

opatrenia na ničenie škodcov [(ak nie sú zahrnuté v písm. a)];

d)

ročná inventúra [ak nie je zahrnutá v písm. a)];

e)

prípadné vetranie [ak nie je zahrnuté v písm. a)].

III.   PAUŠÁLNA ČIASTKA ZA VYSKLADNENIE

a)

Váženie obilnín;

b)

odber vzoriek/analýzy (ak sú na ťarchu intervencie);

c)

fyzické vyskladnenie a naloženie obilnín na prvý dopravný prostriedok.

CUKOR

I.   PAUŠÁLNA ČIASTKA ZA USKLADNENIE

a)

fyzický presun cukru z dopravného prostriedku po uloženie do skladovacieho zásobníka (silo alebo skladová komora) – prvá prekládka;

b)

váženie;

c)

odber vzoriek/analýzy/stanovenie akosti.

d)

vrecovanie cukru (ak sa vykonáva).

II.   DODATOČNÁ PAUŠÁLNA ČIASTKA ZA DOPRAVU

a)

Dopravné náklady podľa kategórie vzdialenosti.

III.   PAUŠÁLNA ČIASTKA ZA SKLADOVANIE

a)

Prenájom priestorov za zmluvnú cenu;

b)

poistné náklady [ak nie sú zahrnuté v písm. a)];

c)

opatrenia na ničenie škodcov [(ak nie sú zahrnuté v písm. a)];

d)

ročná inventúra [ak nie je zahrnutá v písm. a)];

IV.   PAUŠÁLNA ČIASTKA ZA VYSKLADNENIE

a)

Váženie;

b)

odber vzoriek/analýzy (ak sú na ťarchu intervencie);

c)

fyzické vyskladnenie a naloženie cukru na prvý dopravný prostriedok.

HOVÄDZIE MÄSO

I.   PREVZATIE DODÁVKY, VYKOSTENIE A USKLADNENIE (VYKOSTENÉ MÄSO)

a)

Kontrola akosti mäsa s kosťou;

b)

váženie mäsa s kosťou;

c)

manipulácia;

d)

zmluvné náklady na vykosťovanie vrátane:

vstupného chladenia,

prepravy z intervenčného centra do priestorov výseku (ak predávajúci dodáva tovar do výseku),

vykosťovanie, rezanie, váženie, balenie a rýchle zmrazenie,

dočasné uskladnenie kusov; nakladanie, preprava a opätovný vstup do chladiarenského skladu intervenčného centra,

náklady na obalové materiály: polyetylénové vrecúška, lepenkové škatule,

hodnota kostí, kusov tuku a ostatných odrezkov, ktoré zostali v priestoroch výseku (príjmy sa odpočítajú od nákladov).

II.   SKLADOVANIE

a)

Prenájom priestorov za zmluvnú cenu;

b)

poistné náklady [ak nie sú zahrnuté v písm. a)];

c)

regulácia teploty [ak nie je zahrnutá v písmene a)];

d)

ročná inventúra [ak nie je zahrnutá v písm. a)];

III.   VYSKLADNENIE

a)

Váženie;

b)

kontrola kvality (ak za ňu zodpovedá intervenčná agentúra);

c)

premiestnenie mäsa z chladiarenského skladu do nakladacieho priestoru skladu.

MLIEČNE VÝROBKY: MASLO

I.   PREVZATIE A USKLADNENIE

a)

Fyzický presun masla z dopravného prostriedku po uloženie do skladovacieho zásobníka;

b)

váženie a identifikácia zásielok;

c)

odber vzoriek/kontrola akosti;

d)

uloženie v chladiarenskom sklade a mrazenie;

e)

druhý odber vzoriek/kontrola akosti na konci skúšobného obdobia.

II.   SKLADOVANIE

a)

Prenájom priestorov za zmluvnú cenu;

b)

poistné náklady [ak nie sú zahrnuté v písm. a)];

c)

regulácia teploty [ak nie je zahrnutá v písmene a)];

d)

ročná inventúra [ak nie je zahrnutá v písm. a)];

III.   VYSKLADNENIE

a)

Váženie, identifikácia zásielok;

b)

presun masla z chladiarne do nakladacieho priestoru skladu, ak je dopravným prostriedkom kontajner alebo je naložené v nakladacom priestore skladu, ak je dopravným prostriedkom nákladný automobil alebo železničný vagón.

IV.   OZNAČOVANIE ETIKETAMI ALEBO OSOBITNÉ ZNAČKOVANIE

Ak je toto označovanie povinné na základe nariadenia (EHS) prijatého v súvislosti s odbytom produktov.

MLIEČNE VÝROBKY: SUŠENÉ ODTUČNENÉ MLIEKO

I.   PREVZATIE A USKLADNENIE

a)

Presuny sušeného odtučneného mlieka z dopravného prostriedku pri príchode do skladovacej komory;

b)

váženie;

c)

odber vzoriek/kontrola akosti;

d)

<