ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 161

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
14. júna 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch  ( 1 )

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS  ( 1 )

12

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

14.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 842/2006

zo 17. mája 2006

o určitých fluórovaných skleníkových plynoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1 a článok 95 vo vzťahu k článkom 7, 8 a 9 tohto nariadenia,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2), v zmysle spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 14. marca 2006,

keďže:

(1)

Šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (3) určuje klimatické zmeny ako prioritu činnosti. Tento program uznáva, že sa Spoločenstvo zaviazalo dosiahnuť 8-percentné zníženie emisií skleníkových plynov v období rokov 2008 až 2012 v porovnaní s úrovňami v roku 1990, a že z dlhodobého hľadiska bude potrebné znížiť globálne emisie skleníkových plynov o približne 70 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

(2)

Konečným cieľom Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách, ktorý bol schválený rozhodnutím Rady 94/69/ES z 15. decembra 1993 o uzavretí Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách (4), je dosiahnuť stabilizáciu koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá zabráni nebezpečnému antropogénnemu zasahovaniu do klimatického systému.

(3)

Rozhodnutie Rady 2002/358/ES z 25. apríla 2002, ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva (5), zaväzuje Spoločenstvo a jeho členské štáty znížiť v období rokov 2008 až 2012 ich celkové antropogénne emisie skleníkových plynov uvedených v prílohe A Kjótskeho protokolu o 8 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

(4)

Väčšina fluórovaných skleníkových plynov, kontrolovaných podľa Kjótskeho protokolu a tohto nariadenia, má vysoký potenciál globálneho otepľovania.

(5)

Malo by sa upraviť predchádzanie a minimalizácia emisií fluórovaných skleníkových plynov bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch (6), smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (7), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (8) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (9).

(6)

Hlavným cieľom tohto nariadenia je znížiť emisie fluórovaných skleníkových plynov, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol, a tým chrániť životné prostredie. Právnym základom by preto mal byť článok 175 ods. 1 zmluvy.

(7)

Napriek tomu je však vhodné prijať opatrenia na úrovni Spoločenstva na základe článku 95 zmluvy, aby sa harmonizovali požiadavky na používanie fluórovaných skleníkových plynov a uvedenie na trh a označovanie výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny. Obmedzenie uvádzania na trh a používania určitých zariadení fluórovaných skleníkových plynov sa považuje za vhodné v tých prípadoch, kde sú k dispozícii realizovateľné alternatívy a zlepšenie obmedzenia emisií a zhodnotenie nie je uskutočniteľné. Mali by sa zohľadňovať aj dobrovoľné iniciatívy niektorých priemyselných odvetví, ako aj skutočnosť, že vývoj alternatív stále prebieha.

(8)

Uplatňovanie a presadzovanie tohto nariadenia by malo podnietiť technologickú inováciu prostredníctvom povzbudenia pokračujúceho vývoja alternatívnych technológií a prechodu k už existujúcim technológiám, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.

(9)

Členské štáty by mali uľahčiť cezhraničnú prepravu zhodnotených fluórovaných skleníkových plynov na účely zničenia alebo regenerácie v rámci Spoločenstva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o preprave odpadu (10).

(10)

Uvedenie na trh výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny uvedených v prílohe II poškodzuje ciele a záväzky Spoločenstva a jeho členských štátov s ohľadom na klimatické zmeny, a preto je potrebné obmedziť uvedenie týchto výrobkov a zariadení na trh v rámci Spoločenstva. Toto by mohlo platiť aj pre iné výrobky a zariadenia s obsahom fluórovaných skleníkových plynov, a preto by sa mala po zohľadnení environmentálnych prínosov, technickej uskutočniteľnosť a efektívnosti nákladov preskúmať potreba rozšírenia prílohy II.

(11)

Príloha II k rozhodnutiu 2002/358/ES ustanovuje rozdielne ciele pre jednotlivé členské štáty a členské štáty prijali rôzne stratégie na ich dosiahnutie. Členské štáty by mali byť schopné zachovať súčasné vnútroštátne opatrenia, prijaté na účely dosiahnutia týchto cieľov v obmedzenom časovom období v súlade s článkom 95 zmluvy.

(12)

S cieľom prispieť k plneniu záväzkov Spoločenstva a jeho členských štátov podľa Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách, Kjótskeho protokolu a rozhodnutia 2002/358/ES smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (11) a toto nariadenie, ktoré spoločne prispievajú k predchádzaniu a minimalizácii emisií fluórovaných skleníkových plynov, by sa mali prijať a uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie súčasne.

(13)

Malo by sa upraviť monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie ustanovení, uvedených v tomto nariadení.

(14)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá, týkajúce sa sankcií za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(15)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie.

(16)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to obmedzenie emisií určitých fluórovaných skleníkových plynov a podávanie správ o týchto plynoch, kontrola ich používania a uvedenie na trh výrobkov a zariadení, obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny s cieľom chrániť životné prostredie a zachovať vnútorný trh, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(17)

Opatrenia, potrebné na vykonávanie tohto nariadenia, by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (12),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Cieľom tohto nariadenia je obmedziť emisie fluórovaných skleníkových plynov, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol, predchádzať im a tým ich znížiť. Toto nariadenie sa vzťahuje na fluórované skleníkové plyny, uvedené v prílohe A k uvedenéhmu protokolu. Príloha I k tomuto nariadeniu obsahuje zoznam fluórovaných skleníkových plynov, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje toto nariadenie, spolu s ich potencionálom globálneho otepľovania. V zmysle revízií ustanovených článkom 5 ods. 3 Kjótskeho protokolu a prijatých Spoločenstvom a jeho členskými štátmi možno prílohu I preskúmať a podľa vhodnosti potom aktualizovať.

Toto nariadenie sa zaoberá obmedzením emisií, používaním, zhodnotením a zničením fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe I; označovaním a zneškodňovaním výrobkov a zariadení, obsahujúcich tieto plyny; oznamovaním informácií o týchto plynoch; kontrolou používania uvedeného v článku 8 a zákazov uvádzania na trh výrobkov a zariadení uvedených v článku 9 a v prílohe II; a školením a udeľovaním osvedčení zamestnancom a spoločnostiam zapojeným do činností upravených v tomto nariadení.

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté smernice 75/442/EHS, 96/61/ES, 2000/53/ES a 2002/96/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

1.

„Fluórované skleníkové plyny“ sú fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6), ako sú uvedené v prílohe I, a prípravky obsahujúce tieto látky, ale s výnimkou látok kontrolovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 29. júna 2000 o z látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (13).

2.

„Fluórovaný uhľovodík“ je organická zlúčenina, ktorá pozostáva z uhlíka, vodíka a fluóru a v ktorej molekula neobsahuje viac ako šesť atómov uhlíka.

3.

„Plnofluórovaný uhľovodík“ je organická zlúčenina, ktorá pozostáva len z uhlíka a fluóru a v ktorej molekula neobsahuje viac ako šesť atómov uhlíka.

4.

„Potenciál globálneho otepľovania“ je potenciál klimatického otepľovania fluórovaného skleníkového plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania oxidu uhličitého. Potenciál globálneho otepľovania (GWP) sa vypočíta ako 100-ročný potenciál otepľovania jedného kilogramu plynu vo vzťahu k jednému kilogramu CO2. Hodnoty GWP uvedené v prílohe I sú tie, ktoré sú uverejnené v tretej hodnotiacej správe prijatej Medzivládnym panelom pre klimatickú zmenu („hodnoty IPCC GWP 2001“) (14).

5.

„Prípravok“ je na účely povinností v tomto nariadení, s výnimkou zničenia, zmes zložená z dvoch alebo viacerých látok, z ktorých je aspoň jedna fluórovaný skleníkový plyn, okrem prípadu, keď je celkový potenciál globálneho otepľovania prípravku menší ako 150. Celkový potenciál globálneho otepľovania (15) prípravku sa určuje v súlade s časťou 2 prílohy I.

6.

„Prevádzkovateľ“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá riadi technickú prevádzku zariadenia a systémov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie; členský štát môže v konkrétnych vymedzených situáciách určiť, že vlastník je zodpovedný za záväzky prevádzkovateľa.

7.

„Uvedenie na trh“ je dodávanie alebo sprístupnenie tretej strane v rámci Spoločenstva po prvý krát za úhradu alebo bezplatne výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, a zahŕňa dovoz do colného územia Spoločensta.

8.

„Používanie“ je využitie fluórovaných skleníkových plynov vo výrobe, pri opätovnom plnení, obsluhovaní alebo údržbe výrobkov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

9.

„Tepelné čerpadlo“ je prístroj alebo zariadenie, ktoré pri nízkej teplote odsáva teplo z ovzdušia, vody alebo zeme a dodáva teplo.

10.

„Systém zisťovania úniku“ je kalibrovaný mechanický, elektrický alebo elektronický prístroj na zisťovanie úniku fluórovaných skleníkových plynov, ktorý po takomto zistení varuje prevádzkovateľa.

11.

„Hermeticky uzavretý systém“ je systém, v ktorom sú všetky časti obsahujúce chladivo upevnené zváraním, tvrdým spájkovaním alebo podobným trvalým spojením, ktorý môže zahŕňať uzatvorené ventily alebo uzatvorené servisné otvory, ktoré umožňujú riadnu opravu alebo zneškodnenie, a ktorých preskúšaná miera úniku je menej ako 3 gramy ročne pod tlakom najmenej štvrtiny maximálneho prípustného tlaku.

12.

„Kontajner“ je výrobok, ktorý je určený primárne na prepravu alebo skladovanie fluórovaných skleníkových plynov.

13.

„Jednorázový kontajner“ je kontajner, ktorý nie je určený na opätovné plnenie a používa sa pri obsluhe, údržbe alebo plnení chladiaceho a klimatizačného zariadenia alebo tepelného čerpadla, systémov požiarnej ochrany alebo rozvodní vysokého napätia, alebo na uskladnenie alebo prepravu roztokov založených na báze fluórovaných skleníkových plynov.

14.

„Zhodnotenie“ je zber a skladovanie fluórovaných skleníkových plynov napr. zo strojov, zariadení a kontajnerov.

15.

„Recyklácia“ je opätovné využitie zhodnotených fluórovaných skleníkových plynov po procese základného očistenia.

16.

„Regenerácia“ je opätovné spracovanie zhodnotených fluórovaných skleníkových plynov, aby spĺňali konkrétne normy fungovania.

17.

„Zničenie“ je proces, ktorým sa všetok alebo väčšia časť fluórovaného skleníkového plynu natrvalo premení alebo rozloží na jednu alebo viac stabilných látok, ktoré nie sú fluórované skleníkové plyny.

18.

„Stacionárne zariadenie alebo vybavenie“ je zariadenie alebo vybavenie, ktoré sa pri používaní obvykle neprenáša.

19.

„Ozdobný aerosól“ sú tie aerosólové spreje uvedené na trh a určené na predaj širokej verejnosti na zábavné a dekoratívne účely, ktoré sú uvedené v prílohe k smernici 94/48/ES (16).

Článok 3

Obmedzenie emisií

1.   Prevádzkovatelia týchto stacionárnych zariadení: chladiacich a klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel vrátane ich obvodov, ako aj systémov požiarnej ochrany, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I, s využitím všetkých opatrení, ktoré sú technicky uskutočniteľné a nezahŕňajú neprimerané náklady:

a)

zabraňujú úniku týchto plynov a

b)

čo najskôr opravia akýkoľvek zaznamenaný únik.

2.   Prevádzkovatelia zariadení uvedených v odseku 1 zabezpečia, že sú skontrolované na únik zamestnancami s osvedčením, ktorí spĺňajú požiadavky vyplývajúce z článku 5 podľa tohto rozvrhu:

a)

zariadenia, ktoré obsahujú 3 kg alebo viac fluórovaných skleníkových plynov, sú kontrolované na únik aspoň raz za dvanásť mesiacov; toto sa nevzťahuje na zariadenie s hermeticky uzavretými systémami, ktoré sú takto označené a obsahujú menej ako 6 kg fluórovaných skleníkových plynov;

b)

zariadenia, ktoré obsahujú 30 kg alebo viac fluórovaných skleníkových plynov, sú kontrolované na únik aspoň raz za šesť mesiacov;

c)

zariadenia, ktoré obsahujú 300 kg alebo viac fluórovaných skleníkových plynov, sú kontrolované na únik aspoň raz za tri mesiace.

Zariadenia sú kontrolované na únik do jedného mesiaca po oprave úniku, aby sa zabezpečilo, že oprava bola účinná.

Na účely tohto odseku „kontrolované na únik“ znamená, že zariadenie alebo systém je preskúšaný na únik prostredníctvom priamych alebo nepriamych meracích metód, ktoré sa sústreďujú na tie časti zariadenia alebo systému, kde môže najpravdepodobnejšie dochádzať k úniku. priame a nepriame meracie metódy na zisťovanie úniku sa špecifikujú v štandardných požiadavkách na kontrolu uvedených v odseku 7.

3.   Prevádzkovatelia zariadení uvedených v odseku 1, ktoré obsahujú 300 kg alebo viac fluórovaných skleníkových plynov, namontujú systémy zisťovania úniku. Tieto systémy zisťovania úniku musia byť skontrolované aspoň raz za dvanásť mesiacov, aby sa zaistilo ich riadne fungovanie. V prípade takýchto systémov požiarnej ochrany namontovaných pred 4. júla 2007, musia byť systémy zisťovania úniku namontované do 4. júla 2010.

4.   Ak je nainštalovaný riadne fungujúci vhodný systém zisťovania úniku, interval kontrol vyžadovaných v odseku 2 písm. b) a c) sa znižuje na polovicu.

5.   Ak je v prípade systémov požiarnej ochrany zavedený kontrolný režim, ktorý spĺňa normu ISO 14520, môžu tieto kontroly spĺňať povinnosti aj podľa tohto nariadenia, pokiaľ sa tieto kontroly vykonávajú aspoň rovnako často.

6.   Prevádzkovatelia zariadení uvedených v odseku 1, ktoré obsahujú 3 kg alebo viac fluórovaných skleníkových plynov, vedú záznamy o množstve a druhu inštalovaných fluórovaných skleníkových plynov, o pridaných množstvách a o množstvách zhodnotených počas obsluhy, údržby a konečného zneškodnenia. Vedú tiež záznamy o ďalších dôležitých informáciách vrátane identifikácie spoločnosti alebo technika, ktorý vykonal obsluhu alebo údržbu, ako aj o dátumoch a výsledkoch kontrol vykonaných podľa odsekov 2, 3 a 4 a o príslušných informáciách, osobitne určujúcich samostatné stacionárne zariadenie uvedené v odseku 2 písm. b) a c). Tieto záznamy sa na požiadanie sprístupňujú príslušnému orgánu a Komisii.

7.   Do 4. júla 2007 vypracuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre každý typ zariadení uvedený v odseku 1 tohto článku.

Článok 4

Zhodnotenie

1.   Prevádzkovatelia nasledujúcich typov stacionárnych zariadení sú zodpovední za zavedenie opatrení na riadne zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov zamestnancami s osvedčením, ktorí spĺňajú požiadavky článku 5, s cieľom zaistiť ich recykláciu, regeneráciu alebo zničenie:

a)

chladiace okruhy chladiaceho a klimatizačného zariadenia a tepelných čerpadiel;

b)

zariadenie obsahujúce roztoky založené na báze fluórovaných skleníkových plynov;

c)

systémy požiarnej ochrany a hasiace prístroje a

d)

rozvodne vysokého napätia.

2.   Keď opakovane naplniteľný alebo jednorázový kontajner na fluórované skleníkové plyny dosiahne koniec svojej životnosti, osoba využívajúca kontajner na účely prepravy alebo skladovania je zodpovedná za zavedenie opatrení na riadne zhodnotenie akýchkoľvek zvyškových plynov, ktoré obsahuje, s cieľom zabezpečiť ich recykláciu, regeneráciu alebo zničenie.

3.   Fluórované skleníkové plyny obsiahnuté v iných výrobkoch a zariadeniach vrátane mobilných zariadení, pokiaľ neslúžia vo vojenských operáciách, sa v rozsahu, v akom je to technicky uskutočniteľné a v akom to nezahŕňa neprimerané náklady, zhodnotia náležite kvalifikovanými zamestnancami s cieľom zabezpečiť ich recykláciu, regeneráciu alebo zničenie.

4.   Zhodnotenie sa na účely recyklácie, regenerácie alebo zničenia fluórovaných skleníkových plynov podľa odsekov 1 až 3 uskutočňuje pred konečným zneškodnením daného zariadenia a vo vhodných prípadoch počas jeho obsluhy a údržby.

Článok 5

Odborná príprava a udeľovanie osvedčení

1.   Do 4. júla 2007 na základe informácií získaných od členských štátov a po porade s príslušnými odvetviami budú v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 stanovené minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania, pokiaľ ide o programy odbornej prípravy a udeľovanie osvedčení spoločnostiam, ako aj všetkým príslušným zamestnancom zapojeným do inštalácie, údržby alebo obsluhy zariadenia a systémov, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 1, ako aj zamestnancom zapojeným do činností upravených v článkoch 3 a 4.

2.   Do 4. júla 2008 členské štáty stanovia alebo upravia svoje vlastné požiadavky na odbornú prípravu a udeľovanie osvedčení na základe minimálnych požiadaviek uvedených v odseku 1. Členské štáty oznamujú Komisii svoje programy odbornej prípravy a udeľovania osvedčení. Členské štáty uznávajú osvedčenia vydané v inom členskom štáte a neobmedzujú slobodu poskytovania služieb alebo slobodu usadenia sa z dôvodov týkajúcich sa osvedčenia vydaného v inom členskom štáte.

3.   Prevádzkovateľ príslušného zariadenia zabezpečuje, že príslušní zamestnanci získali potrebné osvedčenie uvedené v odseku 2, ktoré predpokladá príslušné vedomosti o platných právnych predpisoch a normách, ako aj potrebnú spôsobilosť na predchádzanie emisií a zhodnocovanie fluórovaných skleníkových plynov a bezpečnú manipuláciu s príslušným typom a veľkosťou zariadenia.

4.   Do 4. júla 2009 členské štáty zabezpečia, že spoločnosti, ktoré sú zapojené do vykonávania činností upravených v článkoch 3 a 4, preberajú dodávky fluórovaných skleníkových plynov len vtedy, ak sú ich príslušní zamestnanci držiteľmi osvedčení uvedených v odseku 2 tohto článku.

5.   Do 4. júla 2007 Komisia stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 formulár oznámenia uvedeného v odseku 2 tohto článku.

Článok 6

Podávanie správ

1.   Do 31. marca 2008 a následne každý rok oznamuje každý výrobca, dovozca a vývozca fluórovaných skleníkových plynov Komisii formou správy nasledovné údaje za predchádzajúci kalendárny rok a rovnaké informácie zasiela príslušnému orgánu dotknutého členského štátu:

a)

každý výrobca, ktorý vyrába viac ako jednu tonu fluórovaných skleníkových plynov ročne, oznamuje:

jeho celkovú výrobu každého fluórovaného skleníkového plynu v Spoločenstve, pričom uvedie hlavné kategórie zariadení (napr. mobilné klimatizácie, chladenie, klimatizácie, peny, aerosóly, elektrické zariadenia, výroba polovodičov, rozpúšťadlá a požiarna ochrana), v ktorých sa plánuje používanie látky,

množstvá každého fluórovaného skleníkového plynu, ktorý uviedol na trh v Spoločenstve,

akékoľvek množstvá každého recyklovaného, regenerovaného alebo zničeného fluórovaného skleníkového plynu;

b)

každý dovozca, ktorý dovezie viac ako jednu tonu fluórovaných skleníkových plynov ročne vrátane výrobcov, ktorí tiež dovážajú, oznamuje:

množstvo každého fluórovaného skleníkového plynu, ktorý doviezol alebo uviedol na trh v Spoločenstve, pričom oddelene uvedie hlavné kategórie zariadení (napr. mobilné klimatizácie, chladenie, klimatizácie, peny, aerosóly, elektrické zariadenia, výroba polovodičov), v ktorých sa plánuje používanie látky,

množstvá každého použitého fluórovaného skleníkového plynu, ktorý doviezol na recykláciu, regeneráciu alebo zničenie;

c)

každý vývozca, ktorý vyvezie viac ako jednu tonu fluórovaných skleníkových plynov ročne vrátane výrobcov, ktorí tiež vyvážajú, oznamuje:

množstvá každého fluórovaného skleníkového plynu, ktorý vyviezol zo Spoločenstva,

množstvá každého použitého fluórovaného skleníkového plynu, ktorý vyviezol na recykláciu, regeneráciu alebo zničenie.

2.   Do 4. júla 2007 Komisia stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 formulár správ uvedených v odseku 1 tohto článku.

3.   Komisia vykoná príslušné kroky na ochranu dôvernosti informácií, ktoré jej boli predložené.

4.   Členské štáty vytvoria systémy podávania správ pre príslušné odvetvia uvedené v tomto nariadení s cieľom získať v najväčšom možnom rozsahu údaje o emisiách.

Článok 7

Označovanie

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 67/548/EHS (17) a smernice 1999/45/ES (18) týkajúce sa označovania nebezpečných látok a prípravkov, výrobky a zariadenia uvedené v odseku 2, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, nesmú byť uvedené na trh, pokiaľ sa neuvedú chemické názvy fluórovaných skleníkových plynov formou označenia s použitím prijatej priemyselnej nomenklatúry. Takéto označenie zreteľne uvádza, že výrobok alebo zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol, a ich množstvo a toto je zreteľne a nezmazateľne uvedené na výrobku alebo zariadení, v blízkosti servisných stredísk na napĺňanie fluórovaných skleníkových plynov alebo ich zhodnocovanie, alebo na tej časti výrobku alebo zariadenia, ktorá obsahuje fluórovaný skleníkový plyn. .Hermeticky uzavreté systémy sú takto označené.

Informácie o fluórovaných skleníkových plynoch vrátane ich potenciálu globálneho otepľovania sú obsiahnuté v návode na použitie alebo obsluhu týchto výrobkov a zariadení.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje na tieto typy výrobkov a zariadení:

a)

chladiace výrobky a zariadenia, ktoré obsahujú plnofluórované uhľovodíky alebo prípravky obsahujúce plnofluórované uhľovodíky;

b)

chladiace a klimatizačné výrobky a zariadenia (iné ako sú v motorových vozidlách), tepelné čerpadlá, systémy požiarnej ochrany a hasiace prístroje, ak príslušný typ výrobku alebo zariadenia obsahuje fluórované uhľovodíky alebo prípravky obsahujúce fluórované uhľovodíky;

c)

rozvodne, ktoré obsahujú fluorid sírový alebo prípravky obsahujúce fluorid sírový, a

d)

všetky kontajnery na fluórované skleníkové plyny.

3.   Forma označenia, ktorá sa bude používať, sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2. Požiadavky na označovanie dodatočné k tým, ktoré sú ustanovené v odseku 1, sa v prípade potreby prijmú v súlade s rovnakým postupom. Pred predložením návrhu výboru uvedenému v článku 12 ods. 1, Komisia preskúma vhodnosť začlenenia dodatočných enviromentálnych informácií vrátane potenciálu globálneho otepľovania do označenia, berúc do úvahy existujúce systémy označovania, ktoré sa v súčasnosti používajú pri výrobkoch a zariadeniach uvedených v odseku 2.

Článok 8

Kontrola používania

1.   Používanie fluoridu sírového alebo jeho prípravkov pri tlakovom liatí horčíka, s výnimkou prípadov, keď je množstvo používaného fluoridu sírového nižšie ako 850 kg ročne, sa od 1. januára 2008 zakazuje.

2.   Používanie fluoridu sírového alebo jeho prípravkov pri plnení pneumatík vozidiel sa zakazuje od 4. júla 2007.

Článok 9

Uvedenie na trh

1.   Uvedenie na trh výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, alebo ktorých fungovanie od nich závisí, ako uvádza príloha II, sa zakazuje podľa uvedenej prílohy.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na výrobky a zariadenia, o ktorých sa preukáže, že boli vyrobené pred dňom nadobudnutia platnosti príslušného zákazu uvedenia na trh.

3.

a)

Ak členský štát do 31. decembra 2005 prijal vnútroštátne opatrenia, ktoré sú prísnejšie než tie, ktoré sú ustanovené v tomto článku, a ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a ktoré sa týkajú uvedenia na trh výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od nich závisí, tento členský štát môže tieto vnútroštátne opatrenia zachovať až do 31. decembra 2012, berúc pritom do úvahy písmeno b).

b)

Príslušný členský štát oznámi tieto vnútroštátne opatrenia Komisii do 4. júla 2007 a k tomuto oznámeniu pripojí odôvodnenie na podporu týchto opatrení. Tieto opatrenia musia byť v súlade so zmluvou. Príslušné informácie o týchto opatreniach poskytne Komisia výboru uvedenému v článku 12 ods. 1.

Článok 10

Preskúmanie

1.   Na základe pokroku v možnom obmedzení emisií alebo nahradzovaní fluórovaných skleníkových plynov v klimatizačných systémoch iných ako tie, ktoré sú namontované v motorových vozidlách uvedených v smernici Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (19) a v chladiacich systémoch v dopravných prostriedkoch, Komisia preskúma toto nariadenie a najneskôr do 31. decembra 2007 uverejní správu. Podľa vhodnosti pripojí k tejto správe do 31. decembra 2008 legislatívne návrhy na účely uplatňovania ustanovení článku 3 na klimatizačné systémy iné ako tie, ktoré sú namontované v motorových vozidlách uvedených v smernici 70/156/EHS, a na chladiace systémy v dopravných prostriedkoch.

2.   Do 4. júla 2011 Komisia uverejní správu založenú na skúsenostiach s uplatňovaním tohto nariadenia. Správa najmä:

a)

zhodnotí vplyv príslušných ustanovení na emisie a plánované emisie fluórovaných skleníkových plynov a preskúma nákladovú efektívnosť týchto ustanovení;

b)

v zmysle budúcich hodnotiacich správ IPCC zhodnotí, či by sa mali do prílohy I doplniť ďalšie fluórované skleníkové plyny;

c)

vyhodnotí programy odbornej prípravy a udeľovania osvedčení zriadené členskými štátmi podľa článku 5 ods. 2;

d)

zhodnotí potrebu noriem Spoločenstva týkajúcich sa kontroly emisií fluórovaných skleníkových plynov z výrobkov a zariadení, najmä pokiaľ ide o peny, vrátane technických požiadaviek na dizajn výrobkov a zariadení;

e)

vyhodnotí účinnosť opatrení na obmedzenie emisií vykonaných prevádzkovateľmi podľa článku 3 a zhodnotí, či možno pre zariadenia určiť maximálne miery úniku;

f)

zhodnotí a podľa vhodnosti môže navrhnúť úpravu požiadaviek na podávanie správ v článku 6 ods. 1, najmä množstvový limit jednej tony, a zhodnotí potrebu príslušných orgánov podávať Komisii pravidelné správy o odhadovaných emisiách založených na reprezentatívnych vzorkách s cieľom zlepšiť praktické uplatňovanie týchto požiadaviek na podávanie správ;

g)

zhodnotí potrebu rozvoja a rozširovania prípisov popisujúcich najlepšie dostupné techniky a najlepšie environmentálne postupy týkajúce sa predchádzania a minimalizácie emisií fluórovaných skleníkových plynov;

h)

obsahuje celkové zhrnutie vývoja stavu technológie v Spoločenstve, ako aj na medzinárodnej úrovni, najmä pokiaľ ide o peny, získané skúseností, environmentálne požiadavky a akékoľvek vplyvy na fungovanie vnútorného trhu;

i)

zhodnotí, či náhrada fluoridu sírového pri pieskovom liatí, trvalom liatí do formy a vysokotlakovom liatí je technicky uskutočniteľná a nákladovo efektívna, a pokiaľ to bude vhodné, navrhne revíziu článku 8 ods. 1 do 1. januára 2009; preskúma tiež výnimku uvedenú v článku 8 ods. 1 s ohľadom na ďalšie hodnotenie dostupných alternatív do 1. januára 2010;

j)

zhodnotí, či je začlenenie ďalších výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny do prílohy II technicky uskutočniteľné a nákladovo efektívne pri zohľadnení energetickej účinnosti, a vo vhodnom prípade navrhne zmenu a doplnenie prílohy II, aby obsahovala takéto ďalšie výrobky a zariadenia;

k)

zhodnotí, či by mali byť právne predpisy Spoločenstva o potenciáli globálneho otepľovania fluórovaných skleníkových plynov zmenené a doplnené; akékoľvek zmeny by mali zohľadňovať technologický a vedecký vývoj a potrebu rešpektovať plánovaný harmonogram výroby priemyselných výrobkov;

l)

zhodnotí potrebu ďalšej akcie Spoločenstva a jeho členských štátov v zmysle existujúcich a nových medzinárodných záväzkov, pokiaľ ide o zníženie emisí skleníkových plynov.

3.   Tam, kde je to potrebné, predloží Komisia vhodné návrhy na revíziu príslušných ustanovení tohto nariadenia.

Článok 11

Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právne predpisy Spoločenstva, najmä predpisy Spoločenstva o štátnej pomoci a smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (20), môžu členské štáty podporovať uvádzanie na trh výrobkov a zariadení, ktoré využívajú alternatívne možnosti namiesto plynov s vysokým potenciálom globálneho otepľovania, ktoré sú účinné, inovatívne a ďalej znižujú vplyvy na klímu.

Článok 12

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 18 nariadenia (ES) č. 2037/2000.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenie jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 13

Sankcie

1.   Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že tieto pravidlá budú vykonávané. Takto stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty oznámia Komisii pravidlá týkajúce sa sankcií do 4. júla 2008 a bezodkladne jej oznámia aj akékoľvek následné zmeny a doplnenia, ktoré takéto pravidlá ovplyvňujú.

Článok 14

Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 3, môžu členské štáty zachovať alebo zaviesť prísnejšie ochranné opatrenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 95 zmluvy v spojení s článkami 7, 8 a 9 tohto nariadenia alebo článkom 176 zmluvy v spojení s ďalšími článkami tohto nariadenia.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa s účinnosťou od 4. júla 2007 s výnimkou článku 9 a prílohy II, ktoré sa uplatňujú od 4. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 17. mája 2007

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 30.4.2004, s. 62.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ C 103 E, 29.4.2004, s. 600), spoločná pozícia Rady z 21. júna 2005 (Ú. v. EÚ C 183 E, 26.7.2005, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 26. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2006 a rozhodnutie Rady z 25. apríla 2006.

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 33, 7.2.1994, s. 11.

(5)  Ú. v. ES L 130, 15.5.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Rady 2005/673/ES (Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2005, s. 69).

(9)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2003/108/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 106).

(10)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(11)  Pozri s. 12 tohto úradného vestníka.

(12)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 29/2006 (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2006, s. 27).

(14)  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(15)  Na výpočet GWP nefluórovaných skleníkových plynov v prípravkoch sa uplatňujú hodnoty uverejnené v prvom hodnotení IPCC, pozri: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J. T. Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (vyd.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/48/ES zo 7. decembra 1994, ktorou sa po trinásty krát mení a dopĺňa smernica 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (Ú. v. ES L 331, 21.12.1994, s. 7).

(17)  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES  196, 16.8.1967, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/73/ES (Ú. v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/8/ES (Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2006, s. 12).

(19)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 10).

(20)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA I

ČASŤ 1

Fluórované skleníkové plyny uvedené v článku 2 ods. 1

Fluórovaný skleníkový plyn

Chemický vzorec

Potenciál globálneho otepľovania (GWP)

Fluorid sírový

SF6

22 200

Fluórované uhľovodíky (HFC):

HFC-23

CHF3

12 000

HFC-32

CH2F2

550

HFC-41

CH3F

97

HFC-43-10mee

C5H2F10

1 500

HFC-125

C2HF5

3 400

HFC-134

C2H2F4

1 100

HFC-134a

CH2FCF3

1 300

HFC-152a

C2H4F2

120

HFC-143

C2H3F3

330

HFC-143a

C2H3F3

4 300

HFC-227ea

C3HF7

3 500

HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1 300

HFC-236ea

CHF2CHFCF3

1 200

HFC-236fa

C3H2F6

9 400

HFC-245ca

C3H3F5

640

HFC-245fa

CHF2CH2CF3

950

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

Plnofluórované uhľovodíky (PFC)

Tetrafluórmetán

CF4

5 700

Hexafluóretán

C2F6

11 900

Oktafluórpropán

C3F8

8 600

Dekafluórbután

C4F10

8 600

Dodekafluórpentán

C5F12

8 900

Perfluórhexán

C6F14

9 000

Oktafluórcyklobután

c-C4F8

10 000

ČASŤ 2

Metóda výpočtu celkového potenciálu globálneho otepľovania (GWP) prípravku

Celkový GWP prípravku je vážený priemer odvodený zo súčtu hmotností podielov jednotlivých látok vynásobených ich GWP.

Σ (látka X % × GWP) + (látka Y % × GWP) + … (látka N % × GWP),

kde % je hmotnostný príspevok s toleranciou hmotnosti +/– 1 %.

Napríklad: použitie vzorca na teoretickú zmes plynov zloženú z 23 % HFC-32, 25 % HFC-125 a 52 % HFC-134a:

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

→ Celkový GWP = 1 652,5


PRÍLOHA II

Zákazy uvedenia na trh podľa článku 9

Fluórované skleníkové plyny

Výrobky a zariadenia

Dátum zákazu

Fluórované skleníkové plyny

Jednorázové kontajnery

4. júla 2007

Fluórované a plnofluórované uhľovodíky

Neuzatvorené systémy priameho odparovania obsahujúce chladivá

4. júla 2007

Plnofluórované uhľovodíky

Systémy požiarnej ochrany a hasiace prístroje

4. júla 2007

Fluórované skleníkové plyny

Okná na domáce použitie

4. júla 2007

Fluórované skleníkové plyny

Iné okná

4. júla 2008

Fluórované skleníkové plyny

Obuv

4. júla 2006

Fluórované skleníkové plyny

Pneumatiky

4. júla 2007

Fluórované skleníkové plyny

Jednozložkové peny, pokiaľ sa nevyžaduje splnenie vnútroštátnych bezpečnostných noriem

4. júla 2008

Fluórované uhľovodíky

Ozdobné aerosóly

4. júla 2009


14.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/12


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/40/ES

zo 17. mája 2006

o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (2) v zmysle spoločného textu schváleného zmierovacím výborom 14. marca 2006,

keďže:

(1)

Vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej musí byť zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu, a na tento účel je zavedený systém Spoločenstva na typové schvaľovanie motorových vozidiel. Technické požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel s ohľadom na klimatizačné systémy by sa mali harmonizovať, aby sa zabránilo prijatiu požiadaviek, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch líšia, a zabezpečilo sa správne fungovanie vnútorného trhu.

(2)

V dôsledku rozhodnutia Rady 2002/358/ES z 25. apríla 2002, ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva (3), má rastúci počet členských štátov úmysel regulovať používanie klimatizačných systémov v motorových vozidlách. Toto rozhodnutie zaväzuje Spoločenstvo a jeho členské štáty znížiť v rokoch 2008 až 2012 ich celkové antropogénne emisie skleníkových plynov uvedených v prílohe A ku Kjótskemu protokolu o 8 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Nekoordinované vykonávanie týchto záväzkov znamená riziko vytvárania prekážok pre voľný pohyb motorových vozidiel v Spoločenstve. Preto je vhodné ustanoviť požiadavky, ktoré majú spĺňať klimatizačné systémy namontované vo vozidlách, aby mohli byť povolené na trhu, a od určitého dátumu zakázať klimatizačné systémy s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150.

(3)

Emisie fluórovaného uhľovodíka-134a (HFC-134a), ktorý má potenciál globálneho otepľovania 1300, z klimatizačných systémov v motorových vozidlách vyvolávajú rastúce obavy vzhľadom na ich vplyv na klimatické zmeny. Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti budú k dispozícii nákladovo efektívne a bezpečné alternatívy fluórovaného uhľovodíka-134a (HFC-134a). S ohľadom na pokrok v prípadnom obmedzení emisií fluórovaných skleníkových plynov alebo ich nahrádzaní v týchto systémoch by sa malo uskutočniť prehodnotenie s cieľom stanoviť, či by sa táto smernica mala rozšíriť na ďalšie kategórie motorových vozidiel a či by sa mali zmeniť a doplniť ustanovenia o potenciáli globálneho otepľovania týchto plynov, zohľadňujúc technologický a vedecký vývoj a potrebu dodržiavať harmonogram plánovania priemyselnej výroby.

(4)

Aby sa zabezpečila účinnosť zákazu určitých fluórovaných skleníkových plynov, je potrebné obmedziť možnosť dodatočne vybavovať motorové vozidlá klimatizačnými systémami s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 a zakázať plnenie klimatizačných systémov takýmito plynmi.

(5)

Aby sa obmedzili emisie určitých fluórovaných skleníkových plynov z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, je potrebné stanoviť limitné hodnoty pre mieru úniku a skúšobný postup hodnotenia úniku z klimatizačných systémov namontovaných v motorových vozidlách s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150.

(6)

S cieľom prispieť k plneniu záväzkov Spoločenstva a jeho členských štátov podľa Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách, Kjótskeho protokolu a rozhodnutia 2002/358/ES nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (4) a táto smernica, ktoré spoločne prispievajú k znižovaniu emisií fluórovaných skleníkových plynov, by sa mali prijať a uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie súčasne.

(7)

Každý výrobca vozidiel by mal schvaľovaciemu orgánu sprístupniť všetky relevantné technické informácie, ktoré sa týkajú namontovaných klimatizačných systémov a v nich používaných plynov. V prípade klimatizačných systémov s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 by mal výrobca sprístupniť aj údaje o miere úniku plynov z týchto systémov.

(8)

Opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(9)

Táto smernica je jednou zo samostatných smerníc postupu typového schválenia ES stanoveného smernicou Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (6). Smernica 70/156/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Keďže ciele tejto smernice, a to kontrolu úniku určitých fluórovaných skleníkových plynov z klimatizačných systémov namontovaných vo vozidlách a od určitého dátumu zákaz klimatizačných systémov s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jej rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(11)

V súlade s bodom 34 Medzinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (7) sa členské štáty vyzývajú vypracovať pre seba a v záujme Spoločenstva vlastné tabuľky, v ktorých podľa možnosti čo najlepšie znázornia vzájomný vzťah medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami, a uverejniť ich,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Táto smernica ustanovuje požiadavky na typové schválenie ES alebo národné typové schválenie vozidiel, pokiaľ ide o emisie z klimatizačných systémov namontovaných vo vozidlách a bezpečné fungovanie týchto klimatizačných systémov. Upravuje tiež ustanovenia o dodatočnom vybavení a doplňovaní týchto systémov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1 a N1, ako sú vymedzené v prílohe II k smernici 70/156/EHS. Na účely tejto smernice sa vozidlá kategórie N1 obmedzujú na vozidlá triedy I, ako je uvedené v prvej tabuľke v bode 5.3.1.4 prílohy I k smernici Rady 70/220/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel (8), ktorá bola do smernice zahrnutá smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES (9).

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto pojmy:

1.

„vozidlo“ je každé motorové vozidlo, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice;

2.

„typ vozidla“ je typ, ako je uvedený oddiele B prílohy II k smernici 70/156/EHS;

3.

„klimatizačný systém“ je akýkoľvek systém, ktorého hlavný účel je znižovať teplotu a vlhkosť vzduchu v priestore vozidla pre cestujúcich;

4.

„dvojitý systém odparovania“ je systém, v ktorom je jeden odparovač namontovaný v priestore motora a druhý v inom priestore vozidla; všetky ostatné systémy sa považujú za „jednoduché systémy odparovania“;

5.

„fluórované skleníkové plyny“ sú fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6), ako sú uvedené v prílohe A ku Kjótskemu protokolu, a prípravky obsahujúce tieto látky, ale s výnimkou látok kontrolovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (10);

6.

„fluórovaný uhľovodík“ je organická zlúčenina, ktorá pozostáva z uhlíka, vodíka a fluóru a v ktorej molekula neobsahuje viac ako šesť atómov uhlíka;

7.

„plnofluórovaný uhľovodík“ je organická zlúčenina, ktorá pozostáva len z uhlíka a fluóru a v ktorej molekula neobsahuje viac ako šesť atómov uhlíka;

8.

„potenciál globálneho otepľovania“ je potenciál klimatického otepľovania fluórovaného skleníkového plynu vo vzťahu k potenciálu globálneho otepľovania oxidu uhličitého. Potenciál globálneho otepľovania (GWP) sa vypočíta ako 100-ročný potenciál otepľovania jedného kilogramu plynu vo vzťahu k jednému kilogramu CO2. Príslušné hodnoty GWP sú tie, ktoré sú uverejnené v tretej hodnotiacej správe prijatej Medzivládnym panelom pre klimatickú zmenu („hodnoty IPCC GWP 2001“) (11);

9.

„prípravok“ je zmes zložená z dvoch alebo viacerých látok, z ktorých je aspoň jedna fluórovaný skleníkový plyn. Celkový potenciál globálneho otepľovania (12) prípravku sa určí v súlade s časťou 2 prílohy;

10.

„dodatočné vybavenie“ je montáž klimatizačného systému do vozidla po jeho registrácii.

Článok 4

Povinnosti členských štátov

1.   Členské štáty podľa vhodnosti udeľujú typové schválenie ES alebo národné typové schválenie s ohľadom na emisie z klimatizačných systémov iba tým typom vozidiel, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2.   Na účely udelenia typového schválenia dokončeného vozidla podľa článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 70/156/EHS členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia poskytovali informácie o druhu chladiva použitého v klimatizačných systémoch namonotovaných v nových motorových vozidlách.

3.   Na účely typového schválenia vozidiel vybavených klimatizačnými systémami s navrhovaným obsahom fluórovaného skleníkového plynu s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 členské štáty zabezpečia, aby v súlade s harmonizovanou skúškou zisťovania úniku uvedenou v článku 7 ods. 1 neprekročila miera úniku týchto plynov najvyššie povolené limitné hodnoty ustanovené v článku 5.

Článok 5

Typové schválenie

1.   S účinnosťou šesť mesiacov odo dňa prijatia harmonizovanej skúšky zisťovania úniku nesmú členské štáty z dôvodov súvisiacich s emisiami z klimatizačných systémov:

a)

odmietnuť udelenie typového schválenia ES alebo národného typového schválenia pre nový typ vozidla alebo

b)

zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie nových vozidiel do prevádzky,

ak vozidlo vybavené klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 spĺňa požiadavky tejto smernice.

2.   S účinnosťou 12 mesiacov odo dňa prijatia harmonizovanej skúšky zisťovania úniku alebo s účinnosťou od 1. januára 2007, podľa toho, čo nastane neskôr, členské štáty neudelia typové schválenie ES alebo národné typové schválenie pre typ vozidla vybaveného klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150, ak miera úniku z tohto systému prekračuje 40 gramov fluórovaných skleníkových plynov ročne pre jednoduchý systém odparovania alebo 60 gramov fluórovaných skleníkových plynov ročne pre dvojitý systém odparovania.

3.   S účinnosťou 24 mesiacov odo dňa prijatia harmonizovanej skúšky zisťovania úniku alebo s účinnosťou od 1. januára 2008, podľa toho, čo nastane neskôr, v súvislosti s novými vozidlami vybavenými klimatizačnými systémami s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150, ak miera úniku z tohto systému prekračuje 40 gramov fluórovaných skleníkových plynov ročne pre jednoduchý systém odparovania alebo 60 gramov fluórovaných skleníkových plynov ročne pre dvojitý systém odparovania, členské štáty:

a)

považujú osvedčenia o zhode za neplatné na účely článku 7 ods. 1 smernice 70/156/EHS a

b)

odmietnu registráciu a zakážu predaj a uvedenie do prevádzky.

4.   S účinnosťou od 1. januára 2011 členské štáty už neudelia typové schválenie ES alebo národné typové schválenie pre typ vozidla vybaveného klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150.

5.   S účinnosťou od 1. januára 2017 v súvislosti s novými vozidlami vybavenými klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 členské štáty:

a)

považujú osvedčenia o zhode za neplatné na účely článku 7 ods. 1 smernice 70/156/EHS a

b)

odmietnu registráciu a zakážu predaj a uvedenie do prevádzky.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právne predpisy Spoločenstva, najmä predpisy Spoločenstva o štátnej pomoci a smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (13), môžu členské štáty podporovať inštaláciu klimatizačných systémov, ktoré sú účinné, inovatívne a ďalej znižujú vplyvy na klímu.

Článok 6

Dodatočné vybavenie a doplňovanie

1.   S účinnosťou od 1. januára 2011 vozidlá typovo schválené od tohto dátumu sa dodatočne nevybavujú klimatizačnými systémami s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150. S účinnosťou od 1. januára 2017 sa žiadne vozidlá dodatočne nevybavujú takýmito klimatizačnými systémami.

2.   Klimatizačné systémy montované do typovo schválených vozidiel od 1. januára 2011 vrátane sa neplnia fluórovanými skleníkovými plynmi s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150. S účinnosťou od 1. januára 2017 sa klimatizačné systémy v žiadnom vozidle neplnia fluórovanými skleníkovými plynmi s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 s výnimkou doplňovania klimatizačných systémov obsahujúcich tieto plyny, ktoré boli namontované do vozidiel pred týmto dátumom.

3.   Poskytovatelia služieb ponúkajúci servis a opravy klimatizačných systémov neplnia tieto systémy fluórovanými skleníkovými plynmi, ak zo systému uniklo nadmerné množstvo chladiva, pokiaľ sa nedokončia potrebné opravy.

Článok 7

Vykonávacie opatrenia

1.   Do 4. júla 2007 prijme Komisia opatrenia na vykonávanie článkov 4 a 5, a najmä:

a)

správne opatrenia pre typové schválenia vozidiel ES a

b)

pre harmonizovanú skúšku zisťovania úniku na meranie miery úniku fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 z klimatizačných systémov.

2.   Komisia prijíma opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 13 smernice 70/156/EHS.

3.   Komisia uverejňuje tieto opatrenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Postup uvedený v odseku 2 sa podľa vhodnosti uplatňuje na prijatie:

a)

opatrení potrebných na zabezpečenie bezpečného fungovania a riadnej obsluhy chladív v mobilných klimatizačných systémoch;

b)

opatrení týkajúcich sa dodatočného vybavenia vozidiel v prevádzke klimatizačnými systémami a doplňovania používaných klimatizačných systémov v rozsahu, na aký sa nevzťahuje článok 6;

c)

úpravy metódy na určovanie príslušného potenciálu globálneho otepľovania prípravkov.

Článok 8

Preskúmanie

1.   Na základe pokroku v možnom obmedzení emisií z fluórovaných skleníkových plynov alebo ich nahrádzaní v klimatizačných systémoch v motorových vozidlách Komisia preskúma, či:

by sa mali súčasné právne predpisy rozšíriť na ďalšie kategórie vozidiel, najmä kategórie M2 a M3, ako aj triedy II a III kategórie N1 a

by mali byť zmenené a doplnené tie ustanovenia Spoločenstva, ktoré sa týkajú potenciálu globálneho otepľovania fluórovaných plynov; akékoľvek zmeny by mali zohľadňovať technologický a vedecký rozvoj a potrebu dodržiavať harmonogramy plánovania priemyselnej výroby,

a uverejňuje správu do 4. júla 2011. V prípade potreby predloží príslušné legislatívne návrhy.

2.   Ak sa fluórovaný skleníkový plyn s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150, ktorý sa zatiaľ neuvádza v správe IPCC uvedenej v článku 3 ods. 8, zahrnie do budúcej správy IPCC, Komisia zhodnotí, či je vhodné zmeniť a doplniť túto smernicu tak, aby zahrňovala tento plyn. Ak to Komisia považuje za potrebné, v súlade s postupom uvedeným v článku 13 smernice 70/156/EHS:

prijme potrebné opatrenia a

určí prechodné obdobia na uplatňovanie týchto opatrení. Komisia pritom vyvažuje potrebu primeraného časového predstihu a riziko, ktoré fluórovaný skleníkový plyn predstavuje pre životné prostredie.

Článok 9

Zmeny a doplnenia smernice 70/156/EHS

Smernica 70/156/EHS sa týmto mení a dopĺňa v súlade s časťou 1 prílohy k tejto smernici.

Článok 10

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 4. januára 2008 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto opatrenia uplatňujú od 5. januára 2008.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 17. mája 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 30.4.2004, s. 62.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ C 103 E, 29.4.2004, s. 600), spoločná pozícia Rady z 21. júna 2005 (Ú. v. EÚ C 183 E, 26.7.2005, s. 17) a pozícia Európskeho parlamentu z 26. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2006 a rozhodnutie Rady z 25. apríla 2006.

(3)  Ú. v. ES L 130, 15.5.2002, s. 1.

(4)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/28/ES (Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 27).

(7)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/76/ES (Ú. v. EÚ L 206, 15.8.2003, s. 29).

(9)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 29/2006 (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2006, s. 27).

(11)  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(12)  Na výpočet GWP nefluórovaných skleníkových plynov v prípravkoch sa uplatňujú hodnoty uverejnené v prvom hodnotení IPCC, pozri: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J. T. Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (vyd.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(13)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA

ČASŤ 1

Smernica 70/156/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do prílohy IV časti I sa vkladá tento nový bod s číslom 61 a poznámka pod čiarou:

Predmet schválenia

Smernica

Odkaz na úradný vestník

Vzťahuje sa na

M1

M2

M3

N1

N2

O1

O2

N3

O3

O4

„61. Klimatizačný systém

2006/40/ES

Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12.

X

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

 

2.

Príloha XI sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do dodatku 1 sa vkladá tento nový bod s číslom 61:

Bod

Predmet schválenia

Smernica

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„61

Klimatizačný systém

2006/40/ES

X

X“

 

 

b)

Do dodatku 2 sa vkladá tento nový bod s číslom 61:

Bod

Predmet schválenia

Smernica

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„61

Klimatizačný systém

2006/40/ES

X

 

 

W“

 

 

 

 

 

 

c)

Do dodatku 3 sa vkladá tento nový bod s číslom 61:

Bod

Predmet schválenia

Smernica

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„61

Klimatizačný systém

2006/40/ES

 

 

W“

 

 

 

 

 

 

d)

Do časti „Význam písmen“ sa dopĺňa toto písmeno:

„W

Iba pre vozidlá kategórie N1 triedy I, ako je uvedené v prvej tabuľke v bode 5.3.1.4 prílohy I k smernici 70/220/EHS, ktorá bola do smernice zahrnutá smernicou 98/69/ES.“

ČASŤ 2

Metóda výpočtu celkového potenciálu globálneho otepľovania (GWP) prípravku

Celkový GWP prípravku je vážený priemer odvodený zo súčtu hmotností podielov jednotlivých látok vynásobených ich GWP.

Σ (látka X % x GWP) + (látka Y % x GWP) + … (látka N % x GWP),

kde % je hmotnostný príspevok s toleranciou hmotnosti +/– 1 %.

Napríklad: použitie vzorca na teoretickú zmes plynov zloženú z 23 % HFC-32, 25 % HFC-125 a 52 % HFC-134a:

Σ (23 % x 550) + (25 % x 3 400) + (52 % x 1 300)

→ Celkový GWP = 1 652,5.


(1)  Iba pre vozidlá kategórie N1 triedy I, ako je uvedené v prvej tabuľke v bode 5.3.1.4. prílohy I k smernici 70/220/EHS, ktorá bola do smernice zahrnutá smernicou 98/69/ES.“